__MAIN_TEXT__

Page 1

Rapport inzake het Financieel Verslag over het boekjaar 2015 van Stichting Studentmentoren Rotterdam

1


Inhoud van het rapport inzake het Financieel Verslag over het boekjaar 2015 d.d. 6 juli 2016 van Stichting Studentmentoren Rotterdam statutair gevestigd te Rotterdam.

Blz. JAARVERSLAG

3

JAARSTUKKEN Jaarrekening: Staat van baten en lasten over het boekjaar 2015 Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2015

6 7

2


JAARVERSLAG

3


JAARVERSLAG Stichting Studentmentoren Rotterdam is opgericht op 9 juli 2014 om de volgende doelstellingen te realiseren: Het verbeteren van de leerprestaties en het bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en talentontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Rotterdam, zomede al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:  Het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden op het gebied van mentoring, tutoring en andere vormen van begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met instellingen die zich richten op onderwijs in Rotterdam;  een kind, jongere of jongvolwassene te koppelen aan een student die onderwijs volgt in Rotterdam, welke student aan het kind, de jongere of de jongvolwassene één op één begeleiding biedt en fungeert als een rolmodel;  gebruik te maken van tutoring, mentoring en andere vormen van begeleiding en deze instrumenten in te zetten als maatschappelijk interventiemiddel in Rotterdam;  kennis over tutoring, mentoring en andere vormen van begeleiding beschikbaar te stellen voor derden.

Samenstelling bestuur 2015 Stichting Studentmentoren Rotterdam bestaat uit een samenwerking van Stichting De Verre Bergen, Hogeschool Rotterdam en het onderwijsveld op Rotterdam Zuid. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:  Martine Visser (voorzitter), rector van christelijke scholengemeenschap Calvijn en voorzitter van de Onderwijstafel Rotterdam Zuid (t/m 5 oktober 2015)  Jan Kweekel (voorzitter), lid college van bestuur STC en voorzitter van de Onderwijstafel Rotterdam Zuid (vanaf 5 oktober 2015)  Carolien Dieleman (secretaris), directeur expertisecentrum maatschappelijke innovatie (EMI) van de Hogeschool Rotterdam  Sayida Goedhoop (penningmeester), programma manager Stichting De Verre Bergen  Ron Bormans, voorzitter college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam (t/m 1 juni 2015)  Angelien Sanderman, lid college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam (vanaf 2 juni 2015)  Roelof Prins, directeur Stichting De Verre Bergen Het bestuur komt jaarlijks tenminste drie keer bijeen. De Stichting is statutair gevestigd in Rotterdam. Boekjaar Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

4


JAARSTUKKEN Opgenomen op de bladzijden 6 t/m 7.

5


Stichting Studentmentoren Rotterdam STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2015 Realisatie 2015 € Baten Gift Stichting De Verre Bergen Bijdrage in Natura HR

Begroot 2015 €

279.956 48.444

473.243 48.180 328.400

Lasten A1 Projectmanagement inhoudelijk A2 Projectmanagement financieel A3 Communicatie en PR A4 Logistiek (roostering en workflowbeheer) A5 Bestuurskosten A6 Organisatiekosten A7 Accountantskosten A8 Oprichting Alliantie 'Studenten mentoring' Assurantiën Advieskosten Bankkosten Subtotaal Projectteamkosten

521.423

164.242 12.240 6.058 23.138 3.056 2.500 334 12.816 90 224.474

163.350 13.750 7.500 39.600 6.534 8.000 5.000 243.734

8.684 8.684

85.499 60.984 146.483

C11 Kwartiermaker Alliantie C12 Training docenten C13 Docenten voor begeleiding en intervisie C14 VOG verklaringskosten omtrent gedrag C15 Kosten per mentoractiviteit C16 Communicatie materialen Subtotaal Uitvoeringskosten

12.155 24.750 6.137 6.608 21.053 70.703

8.250 24.750 11.048 18.000 23.200 85.248

D17 Kennisdeling en -valorisatie Subtotaal kennisdeling- en -valorisatie

25.375 25.375

15.000 15.000

A9 Materiaal- en trainingontwikkeling plus matching A10 Applicatie voor registratie en monitoring Subtotaal Ontwikkelingskosten

Onvoorzien

30.958 329.236

Saldo

-836

521.423 -

6


TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2015

ALGEMEEN Activiteiten De doelstelling van Stichting Studentmentoren Rotterdam is het verbeteren van de leerprestaties en het bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en talentontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Rotterdam, zomede al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting voert de volgende activiteiten uit teneinde de doelstellingen te bereiken:  Het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden op het gebied van mentoring, tutoring en andere vormen van begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met instellingen die zich richten op onderwijs in Rotterdam;  een kind, jongere of jongvolwassene te koppelen aan een student die onderwijs volgt in Rotterdam, welke student aan het kind, de jongere of de jongvolwassene één op één begeleiding biedt en fungeert als een rolmodel;  gebruik te maken van tutoring, mentoring en andere vormen van begeleiding en deze instrumenten in te zetten als maatschappelijk interventiemiddel in Rotterdam;  het ontwikkelen van methodieken en applicaties die de kwaliteit van de mentoring bevorderen;  het delen en beschikbaar stellen van kennis over tutoring, mentoring en andere vormen van begeleiding voor derden.

GRONDSLAGEN VAN DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN DE PASSIVA EN DE BATEN EN LASTEN Algemeen De jaarrekening is opgesteld op basis van historische uitgaafprijzen. Tenzij onder het desbetreffende balanshoofd anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Het overschot/tekort wordt bepaald door vaststelling van het verschil tussen baten en lasten over het boekjaar. Baten en lasten worden, zo nodig door middel van overlopende posten, toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten die hun oorsprong hebben voor ultimo van het verslagjaar worden in acht genomen zodra zij voorzienbaar zijn.

BATEN Donaties Donaties worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarop de donatie betrekking heeft.

7

Profile for EMI op Zuid

Jaarverslag stichting Studentmentoren Rotterdam 2015  

Jaarverslag stichting Studentmentoren Rotterdam 2015  

Profile for emiopzuid
Advertisement