__MAIN_TEXT__

Page 1

Centre of Expertise Social Innovation Rotterdam Zuid

Highlights Rotterdam

foto: Marina Meewisse

Zuid

2014-2015


p2

Centre of Expertise Social Innovation Rotterdam Zuid

Studenten

Docenten

Praktijkpartners

327 275

235 in minoren

960 in CoP’s

Communities of Practice

12

1.195

afstudeerders

Studie uren: 158.312

016 Focuswijken

007 Bewoners

76.678 EMI | Highlights Rotterdam Zuid

Nationale Onderwijsprijs


p3

We maken meters Met de oprichting van de expertisecentra stelt HR zich in staat om zich naast haar focus op excellent bacheloronderwijs ook krachtig te profileren als innovatiepartner voor haven en stad Rotterdam. Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) is partner in het oplossen van grootschalige, multidisciplinaire (toekomstgerichte) praktijkvraagstukken op Rotterdam Zuid. Na een eerste jaar van pionieren, uitmondend in het opstellen van het businessplan, zijn we het tweede studiejaar 2014-2015 in volle vaart van start gegaan met de uitvoering van de voorgenomen plannen. Voor nagenoeg alle programma’s zijn programmaleiders geselecteerd via interne sollicitatieprocedures. We hebben enthousiaste en deskundige mensen, veelal docenten, gevonden die zowel een connectie hebben met de kenniscentra en de opleidingen van de hogeschool, als met de praktijkpartners en stakeholders van Zuid. Door goede gezamenlijke research zijn we in staat gebleken programma’s die nog vrij ongearticuleerd waren uit te werken in deelprogramma’s rondom specifieke thema’s en invalshoeken. In veel programma’s wordt gewerkt met multidisciplinaire werkvormen (veelal minoren): de ene keer met een gezamenlijke start, dan weer met op elkaar volgende interventies en onderzoeken. Groepen studenten van verschillende opleidingen nemen in verschillende fases van hun studie het stokje van elkaar over in samenspraak met praktijkpartners en stakeholders. Zo raken programma’s ook vervlochten met de curricula van het onderwijs. In het werkproces staan docenten en studenten centraal, in het definiëren van de ‘wicked problems’ praktijkpartners en stakeholders. Daarbij zijn op Zuid wonende burgers, jong en oud, belangrijke stakeholders. Zonder hun actieve bijdrage is maatschappelijke innovatie niet mogelijk. Delen van kennis en kunde staat hoog in het vaandel van EMI. Dat doen we met blogs, beschrijving van resultaten van onderzoeken en projecten in (beeld)verslagen, op de website, via social media, maar ook in expertmeetings, presentatiemiddagen, publicaties en excursies. We investeren, samen met verschillende partijen op Zuid, in een Kennisbank voor Zuid. In deze rapportage van highlights blikken we terug op een productief en boeiend jaar. Met dank aan de vele super-studenten, super-docenten, super-partners in een super-divers Rotterdam Zuid. Carolien Dieleman directeur

2014-2015


p4

Evenementen highlights Tijdslijn 26/08/14

20/11/2014

23/11/2014

22/01/2015

Opening EMI werkplaats

De stem van de leerling

Oudertop op Zuid

Zuid Inspireert

Via NPRZ heeft EMI een pand op Zuid ter beschikking gekregen aan de Mijnsherenlaan.

Onderwijs vormt een van de fundamenten van de samenleving. Het NIVOZ en alle deelnemende partners achten het daarom van belang dat er aandacht wordt besteed aan het perspectief dat leerlingen hebben op het onderwijs dat zij volgen.

Rotterdam Zuid kent relatief veel ouders die om welke reden dan ook een hoge drempel naar officiële instanties (zoals school) ervaren.

Op uitnodiging van EMI kwamen op donderdag 22 januari HR-studenten samen in de Maassilo in Rotterdam.

Deze ruimte, een voormalig winkelpand, is ingericht door WdKA alumnus Dennis Vedder. De ruimte biedt plaats aan maximaal 25 personen. De EMI werkplaats wordt gebruikt voor bijeenkomsten, workshops, vergaderingen en als werkplek voor studenten, docenten en natuurlijk EMI-medewerkers.

Met deze gedachte organiseerden zij het evenement ‘De stem van de leerling’. Naast diverse workshops en een lezing van prinses Laurentien, werden de aanwezigen geïnterviewd door leerlingen van scholen in Rotterdam Zuid. EMI was partner in de voorbereidingen en was deelnemer op het evenement zelf.

EMI | Highlights Rotterdam Zuid

Redenen kunnen zijn laaggeletterdheid, een laag opleidingsniveau, maar ook anders-taligheid of een belaste thuissituatie. Bovendien is hun sociale netwerk vaak beperkt. In opdracht van NPRZ gaat EMI wegen verkennen om netwerken te versterken waarbij ouders elkaar op vrijwillige basis elkaar (meer) ondersteunen bij alledaagse opvoedvragen. Een eerste stap was een Oudertop in de Afrikaanderwijk.

Als afsluiting van hun minor, waarvoor ze onderzoek deden op Rotterdam Zuid, presenteerden zij hun bevindingen op innovatieve en interactieve wijze aan een breed publiek. Ook Marco Pastors, directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, was aanwezig: ‘Wat de studenten hier laten zien, is onnoemelijk interessant voor iedereen die actief is op Zuid.’


2014-2015

foto: Rene Castelijn

p5


p6

Evenementen highlights 29/01/15

12/02/15

Pendrecht is (niet) af

Mentoren op Zuid wint Onderwijsprijs ZuidHolland

Vitaal Pendrecht organiseerde eind januari in samenwerking met Woonstad Rotterdam een conferentie over de toekomst van Pendrecht. In de afgelopen jaren hebben Woonstad Rotterdam en de bewoners veel geïnvesteerd in Pendrecht. Maar wat hebben al deze investeringen nu opgeleverd? Wat zeggen de verschillende cijfers ons en wat zit er achter die cijfers? Vitaal Pendrecht en Woonstad wilden de stand opmaken en vroeg tweedejaars studenten van opleiding Vastgoed & Makelaardij van de Hogeschool Rotterdam tijdens een conferentie te vertellen over het onderzoek dat ze hebben gedaan in Pendrecht binnen het programma Urban Innovation.

Op donderdag 12 februari 2015 reikte op het Rotterdamse Stadhuis wethouder Hugo de Jonge de Onderwijsprijs Zuid-Holland 1315 uit aan het Rotterdams Vakcollege De Hef met het programma Mentoren op Zuid. RVC De Hef had het project Mentoren op Zuid ingestuurd om mee te dingen naar de Onderwijsprijs Zuid-Holland, tevens een voorronde van de Nationale Onderwijsprijs 2013-2015. Er waren zeven genomineerden gekozen door de jury, onder leiding van juryvoorzitter Lies van Aelst, van het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP): drie in het basisonderwijs, vier in het voortgezet onderwijs.

EMI | Highlights Rotterdam Zuid

1e 24/03/2015

Bezoek jong OC&W Op uitnodiging van Hogeschool Rotterdam en EMI bezochten op dinsdag 24 maart een aantal enthousiaste ambtenaren van het ministerie van OC&W Rotterdam Zuid. Zij wilden graag meer te weten komen over Rotterdam Zuid en de gebiedsgerichte aanpak op Zuid op het gebied van onderwijs. Naast presentaties op LMC Zuiderpark van directeur Taco Warmels en Nienke Fabries over het programma Mentoren op Zuid volgden de aanwezigen ook een straatcollege van Marina Meeuwisse. In de EMI-werkplaats werd het programma afgesloten. Carolien Dieleman, directeur EMI, vertelde de aanwezigen over het experticecentrum en Hogeschool Rotterdam en de relatie met Rotterdam Zuid.

25/03/15

Mentoren op Zuid wint Nationale Onderwijsprijs 2013-2015 Het programma Mentoren op Zuid, dat eerder al de provinciale voorronde won, won de Nationale Onderwijsprijs 20132015 voor het middelbaaronderwijs. In samenwerking met EMI van Hogeschool Rotterdam en Stichting De Verre Bergen zijn verschillende scholen op Zuid, na een pilotjaar waarin RVC De Hef startte als eerste vmbo school, in 2014-2015 gestart met Mentoren op Zuid. RVC De Hef kiest ervoor met Mentoren op Zuid om al haar leerlingen wekelijks en structureel te voorzien van een studentmentor. Zij ontvangen extra één op één begeleiding bij huiswerk, planning, zelfvertrouwen en loopbaankeuze. Op RVC De Hef waren het afgelopen jaar zo’n 80 studenten als mentor actief en de verwachting is dat dit schooljaar 160 studenten op RVC De Hef als mentor aan de slag gaan.


p7

13/04/15

11/06/15

29/06/15

30/06/15

Lezing Ibrahim Issa

Openbare les Mariëtte Lusse

Maandag 13 april ontving EMI Ibrahim Issa, directeur van de Hope Flowers School in Bethlehem, in het Nieuwe Instituut te Rotterdam.

Mariëtte Lusse, lector Ouders in Rotterdam Zuid bij Kenniscentrum Talentontwikkeling en EMI, schetste in haar openbare les wat leraren en sociale professionals nodig hebben om de samenwerking met ouders vorm te geven.

Studentpresentaties PI projecten

Highlights Rotterdam Zuid

Ibrahim maakt de visie van zijn vader, Husein Issa, oprichter van de Hope Flowers School, waar: de nieuwe generatie Palestijnen en Israëliërs zó opvoeden, dat zij in vrede met elkaar kunnen samenleven. Deze lezing was de eerste in een serie inspiratie-lezingen door het expertisecentrum over community building en maatschappelijke innovatie.

Voor leraren is de uitdaging om het leren en de leefwerelden thuis en op school met elkaar te verbinden. Sociale professionals zetten zich in om de opvoedkracht en de sociale netwerken van ouders te versterken.

Studenten van hogeschool Rotterdam hebben drie onderzoeken gedaan in Pendrecht en presenteren op 29 juni het definitieve concept van hun onderzoek. De aanwezigen werd gevraagd te reageren op de presentaties zodat er een extra verdiepingsslag gemaakt kon worden door de studenten.

"Ik heb de jongeren van Hogeschool Rotterdam hard nodig, dat maakt dit zo’n fantastisch project" Ruben Bolsius, RVC De Hef over het programma Mentoren op Zuid

2014-2015

Meer dan 50 studenten van 11 verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam presenteren de resultaten van hun onderzoeken en projecten op Zuid. Graag wilde het expertisecentrum het studiejaar weer passend afsluiten. Aan de hand van highlights van het afgelopen jaar en een vooruitblik. Zowel eerste, tweede en derdejaars studenten als afstudeerders presenteren hun resultaten over Zuid: van watermanagement tot multimediadesign, van gezondheidszorg tot vastgoed.


p8

2014 > 2015 Ziet er als volgt uit EMI heeft in samenspraak met het NPRZ vier hoofdthema’s gekozen: onderwijs, wonen, werken en zorg & welzijn. Elk van deze thema’s kent een programmapijler, elk programma bestaat uit een aantal Communities of Practice (CoP’s), samenwerkingsverbanden van onderwijs, onderzoek en praktijk. De programma’s kunnen wisselend zijn, de hoofdthema’s blijven hetzelfde. Per studiejaar wordt het programma met daarin opgenomen de Communities of Practice en de beoogde resultaten geëvalueerd en geactualiseerd. Daarmee worden eventuele verschuivingen, nieuwe kansen en uitdagingen verantwoord. Het programmaschema voor 2014-2015 ziet er als volgt uit:

EMI | Highlights Rotterdam Zuid


p9

"Hoe eerder nieuwe professionals in aanraking komen met het soort problematiek dat je aantreft in een wijk als Rotterdam Zuid, hoe beter. Er is nog een wereld aan oplossingen te verzinnen" Marco Pastors, directeur NPRZ

Centre of Expertise Social Innovation Rotterdam Zuid

2014-2015


p 10

Onderwijs Children’s Zone Mentoren op Zuid

Openbare les & publicatie: Van je ouders moet je het hebben! dr. Mariétte Lusse

Excellent Onderwijs

Via het programma Mentoren op Zuid wil het expertisecentrum zo veel mogelijk studenten inzetten als mentor voor kinderen op Zuid. Het programma Mentoren op Zuid is goed op stoom. De methodiek is verder verbeterd, en scholen zijn enthousiast over het programma, evenals de mentees en de mentoren. Het aantal partners in het vo en po groeit gestaag, scholen melden zich vanzelf aan voor het programma. Er is begonnen met de ontwikkeling van een Toolkit, met passende activiteiten voor elke mentee. Ook is gestart met een netwerk van mentorprogramma’s in Rotterdam. Partner(s) Stichting De Verre Bergen, RVS, Benefit 4 Kids, Calvijn Maarten Luther, LMC Zuiderpark, LMC Veenoord, RVC De Hef, Agnes School, Obs Neslon Mandela en Obs Bloemhof HR IFM, IBK, Lero, ISO (MDW), IvG

• Pedagogische Sensititiviteit Aansluiting op de docentenstages en/of de collegiale consultatie van de lerarenopleidingen in samenwerking met Passie op Zuid. Meet Up 010 #1 was mooie aanvulling op Pedagogische sensitiviteit: groot bereik docenten en aandacht en enthousiasme voor het onderwerp. • Stem van de leerling Op kleine schaal worden ambassadeurs en scholen op Zuid betrokken bij leerlingparticipatie en schoolontwikkeling. Binnen HR wordt in 2015-2016 aansluiting gezocht bij de minor+ Talent 2.0. Meet Up 010 #2 was een mooie aanvulling: groot bereik docenten en aandacht en enthousiasme voor leerlingparticipatie. Partner(s) Scholennetwerk Passie op Zuid, RVC De Hef, NIVOZ HR Pabo, Lero, KC Talentonwikkeling

Winnaar Nationale Onderwijsprijs 2013-2015

Ouderbetrokkenheid Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid richt zich op kennisontwikkeling en -deling om (aanstaande) professionals beter te faciliteren in de samenwerking met ouders. Het doel is het optimaliseren van de bijdrage van ouders aan de talentontwikkeling en het (school)succes van hun kinderen. Binnen Ouderbetrokkenheid wordt samengewerkt met het Kenniscentrum Talentontwikkeling, het Instituut voor Lerarenopleidingen en Instituut voor Sociale Opleidingen in drie programma’s: • Beter samenwerken school en thuis • Versterken opvoedkracht van ouders Partner(s) NPRZ, Ministerie BZK, Sezer voor Diversiteit, CPS, Calvijn Maarten Luther, Laurens Cupertino, Cosmicus, Obs Nelson Mandela, Obs de Pantarijn, Gbs Het Kompas, Obs de Akkers, Obs Bloemhof, De Globetrotter, Oscar Romero, Beatrixschool, Willem van Oranje, De Kleine Wereld, Peuter&Co, RVC De Hef, LMC Zuiderpark, ROC Albeda, ROC Zadkine HR IFM, IBK, Lero, ISO (MDW), IvG, KC Talentontwikkeling

041 004 001 805

studenten

375 017 375

studenten

docenten

015 030 260

studenten

docenten

leerlingen

EMI | Highlights Rotterdam Zuid

leraren op Zuid

1

docenten

lector

ouders


p 11

Werken Loopbaanoriëntatie NEW

Social return

De samenwerking tussen Hogeschool en bedrijvennetwerk IZOZ is gestoeld om kennis te ontwikkelen over Social Return en deze kennis te delen met de partners. Het doel is om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam te plaatsen. Dit komt niet uit de verf als zij alleen op projectbasis worden ingezet. Verder is uit onderzoek gebleken dat organisaties niet samenwerken op het gebied van Social Return. Door een samenwerking aan te gaan met de partners van IZOZ wordt een lerende en innoverende community gestart rondom Social Return. Om het project zichtbaarheid te geven worden organisaties beloond wanneer zij zich boven gemiddeld inspannen om Social Return in hun bedrijfsprocessen in te voegen. Partner(s) Ik Zit op Zuid bedrijvennetwerk (IZOZ) HR IFM, IBK, KC Innovatief ondernemerschap

019 006 001

studenten

docenten

lector

Techniek op de basisschool In het programma Techniek op de Basisschool staat de leerkracht van de basisschool centraal. Vanuit de grote vraag in de samenleving en in Rotterdam in het bijzonder naar meer geschoold (bèta)technisch personeel is het duidelijk dat je kinderen op jonge leeftijd hiervoor moet interesseren. Techniek op de Basisschool kent drie programmalijnen: • Scholing basisschool leerkracht Met 4 scholen is een intensief professionaliseringstraject doorlopen. Leerkrachten hebben scholing gevolgd op het gebied van techniekonderwijs. Op de scholen zijn technieklessen ontwikkeld en gegeven en is een plan gemaakt hoe techniek een duurzame plek in het curriculum krijgt. • Digitaal lesmateriaal techniekonderwijs In februari 2015 is gestart met een ontwikkeltraject voor digitaal lesmateriaal met honours studenten van Commnunicatie & Media Design en Informatietechnologie • Mobiele techniek werkplaats Dit ontwerptraject is door minor studenten van opleiding Industrieel Productontwerp uitgevoerd. Komend studiejaar wordt hieraan verder worden gewerkt. Partners Wetenschapsknooppunt Delft, Roffab, Maritiem museum, EIC, Expertisecentrum W&T West, Obs de Zonnehoek, Obs de Piramide, Ibn-i Sina, Sbo Laurens Cupertino HR Pabo, IPO, CMI/CMD, HRM, stadslab, makerspace RDM campus

022 002 090

studenten

docenten

leraren op Zuid

2014-2015


p 12

Centre of Expertise Social Innovation Rotterdam Zuid

Minoren plus

Minoren

Inzet HR

002 Kennisbank

1208 0327 0004

studenten

(in wording)

docenten

lectoren

001

012

EMIzine’s

Filmpjes

005 EMI | Highlights Rotterdam Zuid

#1 #2


p 13

Wie bereikt EMI op zuid

Blogs

Foto’s 863

156 001 Openbare les

Tweets

0275 0093 0410 2615 0805

partners en stakeholders bewoners overig

leraren

leerlingen

ouders

Excursies

017 2014-2015

458

Straatcolleges 109


p 14

Zorg & welzijn Maatschappelijke ondersteuning zorginnovatie Nieuw in 010

NEW

Nieuw in 010 is in de tweede helft van het studiejaar van start gegaan. Studenten waren in duo’s gekoppeld aan een zwangere. De methodiek die wordt gehanteerd is de buddy methode. De buddy methode wordt al enkele jaren gehanteerd in Gent, door de Artevelde Hogeschool. Studenten hebben kennis gemaakt met Rotterdam Zuid, met de diverse partijen die rondom de zwangere actief zijn. Zij zijn op Zuid geweest, hebben veel gastlessen gehad en met elkaar casussen behandeld, waardoor zij meer inzicht hebben gekregen in het werk van de andere beroepsgroep. Ten slotte hebben zij voorlichting gegeven aan zwangeren op Rotterdam Zuid. Partner(s) Bureau Frontlijn, CJG Delfshaven Voorzorg, CJG Charlois, CJG Feijenoord, CJG Voorzorg en Prezorg, Creatief Beheer, Erasmus MC, Gemeente Rotterdam, GC Randweg, GGD/Jongerenloket, GGD/JOS, Stichting Mara/ROS, Jongerenloket, Jonge Moeders Netwerk, Wijkteam Kop van Zuid, Dock Charlois, Geboortecentrum Erasmus MC HR MWD, Verloskunde, CMD, SPH, Pedagogiek, KC Zorginnovatie

Gezond op Zuid

NEW

Het programma Gezond op Zuid houdt zich bezig met vraagstukken rondom de zorg, waarbij in zogenoemde Living labs verschillende partijen bij elkaar komen om aan innovatieve zorgoplossingen te werken. Afgelopen jaar is gebleken dat het programma Gezond op Zuid breed inzetbaar is en een brede interpretatie kent. De grootstedelijke gezondheidsproblematiek is vaak gerelateerd aan sociaal (isolement) en economische problemen als ook fysiek/ mentaal. Binnen deze drie domeinen spelen de volgende thema’s een leidende rol: • Healthy Literacy • Nudging • Smart City – Urban health • Ouderen en zelfredzaamheid • Lijn 2 • Kwaliteit van leven

Nieuw in 010

042 002 001

studenten

docenten

lector

Gezond op Zuid

037 004

studenten

docenten

De toekomstige programmalijn van Gezond op Zuid zal met de programmadirecteur van Kenniscentrum Zorginnovatie ontwikkeld worden. Partners GZ Randweg, Lijn 2’ Care XL HR IVG, CMI, CMD, KC Creating 010, KC Zorginnovatie, ISO, Willem de Kooning

“Er gebeurt veel meer op Zuid dan ik dacht.” 3e jaars HR student, communicatie

EMI | Highlights Rotterdam Zuid


p 15

Wonen City Life Sense of the city

Urban Innovation

179 studenten, van verschillende opleidingen, hebben deelgenomen aan de veldcolleges om via deze onderzoeksmethode meer inzicht te krijgen in de stedelijke problematiek en de wijken op Zuid beter te leren ‘lezen’. Het ontwikkelen van een leerlijn die past in het curriculum van verschillende opleidingen, zodat opleidingen zich verversen en het onderwijs kan aansluiten op de praktijk. Dit is slechts gelukt bij de opleiding CMV (en die stopt in academiejaar 2016-2017!), deels bij Vastgoed & Makelaardij (een lightversie) en volledig bij de minor van CMI. Partner(s) Woonbron (Carnisse en Lombardijen), Havensteder (informele participatie, Vreewijk), Nationale Politie Rotterdam, InHolland (kenniscirculatie), Rotterdam School of Management Erasmus University (kenniscirculatie) HR IGO, CMI, ISO

De woningvoorraad in Rotterdam Zuid is imperfect en heeft een lage WOZ waarde. Deze community of practice richt zich op het vergroten van de gebruikswaarde van zowel vastgoed als openbare ruimten en bovenal de wisselwerking daartussen. Er zijn drie werklijnen waarin wordt gewerkt aan de inrichting van de wijken op Zuid: • Space Value – new spaces • Science & the city – new systems • Air Space – new stones Tweedejaars studenten werkte aan het herstructureren van een wijk op basis van onderzoek en ontwerp en een aangewezen leegstaand vastgoedobject wat ruimtelijk getransformeerd moet worden. In Praktijk Integratie Projecten (Pi-projecten) hebben derdejaars studenten gewerkt aan door de praktijkpartners aangedragen opgaven (o.a. in Maashaven en Pendrecht) in multidisciplinaire teams. Partner(s) NPRZ, Ministerie van Binnenlandse zaken, Rijks Vastgoedbedrijf, Rijks Ontwikkelingsbedrijf, Woonstad, Woonbron, Havensteder, Gemeente Rotterdam, Luxor Theater, Veldacademie HR IGO, Vastgoed & Makelaardij, Bouwkunde, Civiele Techniek, Ruimtelijke Ordening en Planologie, Facility Management, Logistiek en Economie, Watermanagement

001

publicatie: Psychologie van de stad door dr. Marina Meeuwisse

2014-2015

Sense of the city

179 002

studenten

docenten

Urban Innovation

115 008

studenten

docenten


Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie Centre of Expertise Social Innovation EMIopzuid@hr.nl 010 794 5946

Bestuurlijke organisatie

Postbus 25035 3001 HA Rotterdam

De organisatie bestaat uit een stuurgroep en een programmaraad waarin onderzoek en onderwijs van HR vertegenwoordigd zijn, alsmede gezaghebbende en toonaangevende experts op het gebied van maatschappelijke innovatie. De stuurgroep is verantwoordelijk en schept de kaders voor de (door)ontwikkeling van EMI, zowel inhouwww.emiopzuid.nl delijk en financieel als bestuurlijk/juridisch. De stuurgroep bestaat uit twee leden die HR onderwijs en onderzoek vertegenwoordigen. 1. Vertegenwoordiger College van Bestuur Hogeschool Rotterdam 2. Directeur NPRZ De stuurgroep kan uitgebreid worden naarmate EMI zich verder ontwikkelt. De taak van de programmaraad is advisering van de directeur vanuit een groter en breder perspectief van maatschappelijke trends. De programmaraad zorgt voor het leggen van verbindingen binnen en buiten de regio, signaleert kansen en ontwikkelingen en treedt op als promotor en ambassadeur van EMI. De programmaraad bestaat uit drie gezaghebbende leden met expertise op de thema’s als integrale duurzame gebiedsontwikkeling, culturele diversiteit, journalistiek en mediawijsheid, sociaal ondernemerschap en social design. Daarnaast uit twee leden die HR onderwijs en onderzoek vertegenwoordigen.

Centre of Expertise Social Innovation Rotterdam Zuid

Š stofrotteram

Voor het programma Mentoren op Zuid is een aparte stichting opgericht onder de naam Studentmentoren Rotterdam. In het bestuur van deze stichting hebben zitting lid van CvB HR, SDVB, directeur EMI en vertegenwoordigers van scholen van Zuid.

Profile for EMI op Zuid

EMI Highlights Rotterdam Zuid  

2014-2015

EMI Highlights Rotterdam Zuid  

2014-2015

Profile for emiopzuid
Advertisement