Samen op Zuid #4_Cultuurcampus Connect(s)

Page 1

De maatschappelijke en fysieke toegankelijkheid van de Cultuurcampus voor jongeren van Rotterdam-Zuid

Cultuurcampus Connect(s)

#4 Titel van de groep studenten

SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s) |

1


2

| SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s)


Titel van de groep studenten

Welkom De komst van de Cultuurcampus in Rotterdam-Zuid brengt nu al een nieuwe dynamiek op gang, in de stad en in de regio. Hoger onderwijs en culturele instellingen zetten in de aanloop naar de realisatie van het gebouw al samenwerkingen op in gedeelde onderzoeksthema’s en onderwijsprojecten. Voor de kwaliteit van de teksten en afbeeldingen van de zes groepen waren wij afhankelijk van het aangeleverd maeriaal door de studenten. Een van de eerste projecten is de multidisciplinaire challenge van het Instituut voor de Gebouwde Omgeving van de Hogeschool Rotterdam. In dit vierde magazine van Samen op Zuid presenteren de studenten hun visies op de fysieke en sociale toegankelijkheid van de Cultuurcampus voor jongeren. Veel leesplezier! Team Urban Innovation/Stadsleven Angela van der Heijden Elma Oosthoek Angèle Diesfeldt

SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s) |

3


Inhoud Welkom 3 Cultuurcampus Connect(s)

6

Groen & Duurzaam

10

Nieuw hart Charlois

14

Hotspot Charlois

18

Voor ieder wat wils

22

Nieuwe bedrijvigheid!

24

Duurzame campus

28

Colofon

Samen op Zuid, #4 is een uitgave van het programma Urban Innovation van Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) van Hogeschool Rotterdam in samenwerking met het Instituut voor de Gebouwde Omgeving. Dit magazine is zorgvuldig samengesteld. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Vormgeving: Marjon Schrama De bijdragen van de studenten kwamen tot stand in een onderwijs-situatie. Dit perspectief maakt dat resultaten fictief en als leerproces beschouwd dienen te worden. © mei 2021, Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie www.emiopzuid.nl emiopzuid@hr.nl

4

| SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s)

10 Groen & Duurzaam

De omgeving van de Cultuurcampus is de inspiratiebron van dit plan. Het karakter van de plek, de strategische ligging en het ecologische voorkomen vormen de aanleiding voor het aanleggen van een groen raamwerk. Dit raamwerk biedt ruimte voor (verkeers)bewegingen, ontmoeten en recreatief gebruik.

14 Nieuw hart Charlois

Voor dit plan is gefocust op de omgeving, infrastructuur, demografische onderwerpen en er is in gesprek gegaan met drie jongeren uit de buurt. Na het onderzoek van de huidige situatie wordt er een toekomstbeeld gevisualiseerd door middel van een ontwerp tekening.


Inhoud en Colofon

18 Hotspot Charlois

24 Nieuwe bedrijvigheid!

22 Voor ieder wat wils

28 Duurzame campus

Na het lezen van het idee dat nu voor u ligt wilt u direct naar de Cultuurcampus toe. Het doel van ons ontwerp is om iedereen die de Cultuurcampus bezoekt een lach op zijn gezicht te toveren en te genieten van een mooie plek. Dit wordt onder andere gerealiseerd door heel veel verschillende doelgroepen bij elkaar te laten komen.

Wij leveren met ons ontwerp een bijdrage aan de omgeving van de jongeren op Zuid. De focus ligt bij ons onderzoek op deze doelgroep en vanuit daar hebben gewerkt naar een ontwerp dat voor verbinding tussen de jongeren, de bewoners en andere gebruikers van de omgeving kan zorgen.

De Cultuurcampus, een plek om tot rust te komen, geïnspireerd te raken en te ontwikkelen en bijdragen aan de sociale cohesie tussen jongeren. Dit moet een plek worden waar men kan sporten, recreëren, studeren, eten, winkelen en ontspannen. Kijk met ons mee hoe wij tot het eindontwerp zijn gekomen!

In het ontwerp is duurzaamheid een belangrijk element omdat dit het concept toekomstbestendig maakt. In het concept zijn duurzame oplossingen voor zowel in het gebouw als aan de buitenkant van het gebouw, groenvoorzieningen in de omgeving en is er een duurzaam ontwerp gemaakt voor een dakterras of buitenruimte.

SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s) |

5


Cultuurcampus Connect(s) interdisciplinair ontwerpen met en voor de stad Rotterdam ontwikkelt op Charloisse Hoofd een nieuwe hotspot, de Cultuurcampus: de plek om te leren, maken, ondernemen en innoveren; en de omgeving waar studenten, creatieve ondernemers, bewoners, cultuurmakers en toeristen elkaar kunnen ontmoeten. Deze campus moet ook voor jongeren op Zuid een inspirerende en bereikbare plek zijn. Maar, wat maakt zo’n plek juist voor hen aantrekkelijk en toegankelijk? Wat willen zij er kunnen doen? In wat voor omgeving voelen zij zich thuis? Hoe zouden zij de campus inrichten? Hoe zit het met de bereikbaarheid van de campus vanaf de wijken op Zuid?

sprek met jongeren op Zuid leverde juist weer verrassende en onverwachte inzichten op: “…het gesprek met de jongeren heeft inzichten opgeleverd waar ik zelf helemaal niet aan gedacht heb. Ze vertelden dat er niet heel veel bijzonders gemaakt hoeft te worden, dat het niet zo gek hoeft te zijn. Ergens op het terrein een bank waar ze kunnen chillen is al voldoende, dat was echt een eye opener...” Studenten van het Instituut voor de Gebouwde Omgeving gingen met deze vragen aan de slag, in interdisciplinaire teams. Van de opdrachtgevers mochten ze groot denken, zonder beperkingen en zonder kaders, zolang ze met hun aanbevelingen, ontwerpen en scenario’s maar aansluiten bij de leefwereld en de aanbevelingen van jongeren op Zuid. Een spannende – wicked - opgave want bij de ontwikkeling van de campus zijn behalve deze jongeren ook andere belanghebbenden betrokken, zoals Gemeente Rotterdam, het Rotterdams hoger onderwijs en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Net als de jongeren zullen deze partijen elk hun eigen kennis, opvattingen en behoeften hebben. Een fikse uitdaging voor IGO-studenten want hoe verbind je de aanbevelingen van jongeren op een relevante manier aan behoeften en wensen van de andere partijen? En hoe kunnen aanbevelingen van jongeren en stedelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, circulariteit en veerkracht elkaar versterken? In een snelkookpanopzet onderzochten studenten de kansen en randvoorwaarden wat betreft de sociale en fysieke toegankelijkheid van de Cultuurcampus voor jongeren op Zuid. Om het gebied zelf te leren kennen maakten ze een foto-tour en spitten ze de archieven uit. Een breder perspectief op de wensen, vragen en ambities ten aanzien van de Cultuurcampus ontstond tijdens een gesprek met drie experts van Gemeente Rotterdam. Het ge6

| SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s)

“…interessant vond ik het advies over veiligheid. Zelf denk ik dan aan ingrepen in de omgeving zoals verkeer. De jongeren hadden het echter over veiligheid in het gebouw zelf, bijvoorbeeld door met glas de transparantie te bevorderen zodat je kunt zien wat er gebeurt. Dat vind ik een goed advies, zelf had ik dat niet bedacht…” Op basis van het onderzoek hebben de studenten in interdisciplinaire teams voorstellen, scenario’s en toekomstbeelden ontwikkeld voor de Cultuurcampus. In deze eindproducten zijn de adviezen van de jongeren verbonden met andere ambities zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Omdat het eindresultaat de opdrachtgever moest inspireren, hebben studenten gekozen voor aansprekende visuele producten zoals een magazine, een MIRO-bord, een video en bouwkundige en stedenbouwkundige ontwerpen. Met deze producten delen de projectteams de uitkomsten van hun onderzoeken op een toegankelijke, inspirerende manier. Daarnaast hopen zij dat de visuele vorm van het eindproduct bijdraagt aan het proces van co-creatie tussen partners die bij de ontwikkeling van de Cultuurcampus betrokken zijn, zodat ‘de Cultuurcampus een plek wordt die voor alle Rotterdammers toegankelijk is’. Marlies van der Wee en Renate van der Horst


Cultuurcampus Connect(s)

Opdracht studenten Hoe toegankelijk is de toekomstige Cultuurcampus op Rotterdam-Zuid voor jongeren uit Rotterdam-Zuid die er willen studeren?

Het vraagstuk van dit project combineert het sociale met het fysieke en vraagt een uitwerking van breed gedragen. Als studenten hebben we op die twee uitgangspunten het gebied onderzocht. Fysiek-ruimtelijk gezien staat de omgeving van de Cultuurcampus aan de vooravond van een gebiedsontwikkeling. Er komt nieuwe bedrijvigheid naar het gebied, de dijk moet worden verbreed en klimaatbestendiger worden gemaakt en worden nieuwe (oever)verbindingen verkend. Sociaal-maatschappelijk gezien liggen er grote opgaven in Rotterdam-Zuid. Een verbinding vanuit Zuid met de Cultuurcampus die niet alleen gaat over fysieke maar ook maatschappelijke toegankelijkheid, zou kunnen bijdragen aan onderwijskansen voor jongeren en daarmee aan de sociaal-maatschappelijke uitdagingen.

Partners De Cultuurcampus is de aanjager van veranderingen in vestigingsgebied: het Charloisse Hoofd. In de Cultuurcampus, 50.000 vierkante meter groot en met ruimte voor 2.500 studenten, werken instellingen voor hoger onderwijs samen aan een plek waar studenten zich verder kunnen ontwikkelen: “een samensmelting van onderwijs en onderzoek op snijvlakken van wetenschap en kunsten“, aldus (voormalig) rector Rutger Engels van de Erasmus Universiteit. Bovendien zal de Cultuurcampus een architectonische blikvanger worden die toeristen trekt naar Rotterdam-Zuid. Collegelid Zakia Guernina van de Hogeschool Rotterdam legt uit: “Zuid is wat ons betreft dé plek voor stedelijke en maatschappelijke vernieuwing. Wij vinden het belangrijk als Hogeschool om daaraan bij te dragen”.

Campus Connect(s) We hebben in april 2021 in zes groepen studenten van de Hogeschool Rotterdam, Instituut voor de Gebouwde Omgeving, gewerkt aan onderzoek en ontwerpen volgens onderstaande methode:

Stap 1 Verkenning van het gebied

als groep een wandeling gemaakt. We liepen vanaf de Maastunnel naar de Maashaven. Met kaartmateriaal, observaties en beeldmateriaal hebben we een goed beeld gekregen van de omgeving.

Stap 2 Plan van aanpak

Om dit project goed te kunnen uitvoeren heeft iedere groep een Plan van Aanpak opgesteld. Hierin is de opdracht uitgelicht en hoe wij denken het te kunnen voltooien.

Stap 3 Deskresearch

Vervolgens is deskresearch gedaan naar verschillende aspecten die met de campus te maken hebben: • Culturele instellingen, winkels, bedrijven in het gebied bekijken door middel van foto-analyse. • De uitstraling en doelen van de Cultuurcampus inzichtelijk maken voor onszelf. • De sterke en zwakke punten van het gebied benoemen in een SWOT-analyse. • Bevolking Charlois onderzoeken door middel van statistieken. • Infrastructuur inzichtelijk (door diverse bronnen). • Historie van de omgeving (door diverse bronnen). • De doelgroep en de cultuurdeelname in Charlois door middel van tabellen en statistieken.

Hoofdvraag Wat zijn korte- en langetermijn wensen en oplossingen voor de maatschappelijk en fysiek toegankelijkheid van het Cultuurcampus-gebied voor jongeren in Rotterdam-Zuid? Deelvragen • Wat zijn de sterke kanten van de fysieke en sociale toegankelijkheid? • Wat zijn de knelpunten van de fysieke en sociale toegankelijkheid? • Welke originele ingrepen/oplossingen kunnen de knelpunten verbeteren, op korte termijn (nu en binnen 1 jaar) en op langere termijn (binnen 1 tot 5 jaar)?

Om het gebied beter te leren kennen hebben we SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s) |

7


Op deze pagina zijn uit deskresearch verschillende demografische gegevens opgenomen. Charlois telde op 1 januari 2019 68.560 inwoners op een oppervlakte van 11,36 km². Het Wijkprofiel Rotterdam bevat demografische cijfers, waarmee we de doelgroepen en bewonerssamenstellingen van de wijk Charlois in kaart hebben gebracht. Zo kunnen de faciliteiten en omgeving van de Cultuurcampus hierop aansluiten en geven we inzicht in het aantal jongeren die ongeveer in de wijk wonen.

8

| SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s)


Cultuurcampus Connect(s)

Stap 4 Expert meetings en gesprekken met jongeren

Drie experts vanuit de Gemeente Rotterdam m.b.t. de Cultuurcampus presenteerden de plannen en doelstellingen en zij gingen met ons in gesprek: projectleider Annemieke van der Kooij, stedenbouwkundige Sandra Prins en communicatiespecialis Karin Fredrikze. Bovendien spraken we met jongeren van Zuid, uit de gebieden Charlois, Tarwewijk en Hillesluis en met begeleiders van de jongerenorganisatie JOZ (Jongerenwerk op Zuid). Dit hielp ons om zowel de professionele invalshoek als de wensen van lokale bewoners die gebruik gaan maken van de campus inzichtelijk te krijgen.

Stap 5 Schetsontwerp campus

views met de jongeren en JOZ. Ook het vooronderzoek naar de doelgroep en de cultuurdeelname in Charlois zijn meegenomen in de ontwerpen.

Stap 6 Magazine en eindpresentatie

Het eindproduct is een rapport met een eindontwerpschets waarbij tekstueel is toegelicht welke voorzieningen in de Cultuurcampus moeten komen en hoe de omgeving van de Cultuurcampus eruit kan zien. De ontwerpschets en de tekstuele toelichting zijn opgenomen in dit magazine. Om het rapport en de eindschetsen toe te lichten gaven de studenten een eindpresentatie aan de stedenbouwkundige Sandra Prins en het programmateam Urban Innovation van EMI – Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie.

Iedere groep maarkte een schetsontwerp van hoe zij denken dat de campus er uit kan gaan zien, rekening houdend met de inzichten die ze op hebben gedaan tijdens de expert meetings en de inter-

SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s) |

9


Groen & Duurzaam De omgeving van de Cultuurcampus is de inspiratiebron van dit plan. Het karakter van de plek, de strategische ligging en het ecologische voorkomen vormen de aanleiding voor het aanleggen van een groen raamwerk. Dit raamwerk biedt ruimte voor (verkeers)bewegingen, ontmoeten en recreatief gebruik. Daarnaast zal het grootste deel van de campus meerdere onderwijsmogelijkheden aanbieden.

Ontwerp: Christel Arents (Bouwkunde), Dylan Starrenburg (Watermanagement), Tamia Braaf (Vastgoed en makelaardij), Winston Jacques (Ruimtelijke ontwikkeling)

10

| SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s)


Groen & Duurzaam

Na een locatiebezoek hebben wij als projectgroep vastgesteld dat de locatie met het openbaar vervoer niet optimaal te bereiken is. Het dichtstbijzijnde vervoer is metrostation Maashaven waarna je nog 15 minuten moet lopen. Daarnaast stopt ook de tram niet dicht bij de toekomstige Cultuurcampus. Onze bevinding na het bezoek is dan ook om in te zetten op deelvervoer. Deze locatie is ondanks de minimale bereikbaarheid niet voor niks gekozen. Vanuit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid zijn er doelstellingen uitgezet die moeten zorgen voor een betere toekomst voor de kinderen en jongeren van Rotterdam-Zuid. Dit moet worden bereikt door het creëren van een campus voor Hogeronderwijs (Erasmus universiteit, Hogeschool Rotterdam

en Codarts), maar ook voor culturele activiteiten. Naast het aanbod van onderwijs moet de campus een icoon worden die ook toeristen zal aantrekken. De campus zal een middel worden om toeristen naar Rotterdam-Zuid te trekken waardoor de toeristen over heel Rotterdam verspreid worden.

Ontwerp Bij een campus denken wij aan losse gebouwen met elk een eigen functie. Deze komen onder andere voort uit de wensen van jongeren uit de omgeving. Deze gebouwen zijn verbonden door loopbruggen. Verbinding met de omgeving is ook belangrijk. Daarom is gekozen voor een ruime en luchtige indeling van het

gebied. De gebouwen zelf zijn met veel glas gebouwd, om door middel van transparantie meer ruimte en veiligheid te creëren. Het centrum van de campus neemt vorm als een rond entreegebouw, met een park, van waar men duidelijk de uiteenlopende functies in de campus vinden. Groen en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s voor de campus. Er is daarom veel groen geplaatst, groene daken aangewezen en ruimte gegeven voor wateropvang. Tevens wordt er veel ingezet op alternatieven van individueel autorijden. Een uitbreiding van het tramnetwerk met een station onder het entreegebouw, een Kiss & Ride strook en een laadpunt voor elektrische scooters moeten het autogebruik en de last van de campus op de

SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s) |

11


omgeving voorkomen. Een aantrekkelijke en kenmerkende campus wordt bereikt door een combinatie van moderne en oude bouwstijlen met een implementatie van groen, duurzaamheid en cultuurhistorie. De ruimte en verbinding met de omgeving en de uiteenlopende functies maken de campus hét terrein waar bewoners en bezoekers meer vinden dan ze nodig hebben, jongeren elkaar kunnen ontmoeten en kunnen ontdekken, studenten en experts kennis delen en gemeente en inwoner samen werken aan een betere toekomst van Rotterdam-Zuid.

Aansluiten wensen jongeren De jongeren waarmee gesproken is hebben aangegeven dat de campus vooral toegankelijk moet zijn, reserveren van een studieplek is voor hen een drempel. Door het open karakter van de campus

12

| SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s)

willen wij ervoor zorgen dat iedereen zich thuis kan voelen. Studenten, omwonende en jongeren kunnen gebruik maken van eet- en sportgelegenheden rondom de campus. Het Lab-gebouw moet uitnodigen om kennis te maken met verschillende mogelijke interessegebieden van jongeren. Muzieklessen, opnamestudio’s, IT-mogelijkheden etc. zijn daar te vinden. In de expositieruimte is plek voor evenementen, culturele exposities, optredens of plek voor pop-up stores. Deze ruimte heeft meerdere functies waardoor het ook gebruik kan worden door jonge ondernemers. In de studiegebouwen bevinden zich leerpleinen waar jongeren gebruik van kunnen maken als er thuis niet voldoende ruimte beschikbaar is of als er huiswerkbegeleiding nodig is. Verder is er nagedacht over voldoende recreatieruimte in de vorm van laagdrempelige zitplekken, dakterras en uitkijkpunt over het water waar niet alleen jongeren gebruik van maken, maar ook toeristen.


Groen & Duurzaam

SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s) |

13


Nieuw hart Charlois De plek waar verschillende generaties en activiteiten samenkomen

Dit artikel gaat in op ons onderzoek naar de huidige situatie van het gebied rondom het plangebied van de Cultuurcampus en het zorgen voor een fysieke toegankelijkheid voor jongeren. Er is gefocust op de omgeving, infrastructuur, demografische onderwerpen en er is in gesprek gegaan met drie jongeren uit de buurt. Na het onderzoek van de huidige situatie wordt er een toekomstbeeld gevisualiseerd door middel van een ontwerp tekening.

Door: Kai Nieuwenhuizen, Tom van Erk, Vanessa Correia Gomes

Huidige situatie

Tijdens ons bezoek aan de locatie vielen ons verschillende dingen op. Er zijn verschillende voorzieningen voor jongeren en groene plekken, zoals het Karel de Stouteplein en het Maastunnelpark, in de omgeving aanwezig maar deze worden vrij weinig benut.

14

| SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s)

Daarnaast is de locatie vrij lastig te bereiken met het openbaar vervoer. Dit wordt ook door de jongeren als belemmering gezien. Als oplossing is er gedacht aan een eigen buslijn van de Campus. Dit is nog een toekomstvisie. Qua voorzieningen is er een zeer uitgebreid aanbod te vinden. In de gehele buurt zijn verschillende locaties te vinden waar


Nieuw hart Charlois

een concentratie van voorzieningen als supermarkten, drogisten en avondwinkels te vinden zijn, maar ook sportvelden en speeltuinen voor de jongere generaties. Uit het Wijkprofiel Rotterdam hebben wij een aantal demografische cijfers gehaald om te kijken naar de doelgroepen en bewonerssamenstellingen van de wijk Charlois. Deze demografische gegevens geven een inzicht van de bewoners van Charlois. Zo kunnen de faciliteiten en omgeving van de Cultuurcampus hierop aansluiten en is er een inzicht van hoeveel jongeren er ongeveer in de wijk wonen.

Stakeholderanalyse

Bij de ontwikkeling van de Cultuurcampus zijn verschillende partijen die elk bijdragen aan de campus. Hierbij is het meenemen van hun belangen erg belangrijk. De belangrijkste actoren zijn de hogescholen, universiteit en de gemeente Rotterdam. Voor de scholen zijn studieruimtes en de ontwikkeling van de talenten van de jongeren van groot belang. De gemeente heeft vooral baat bij een positieve ontwikkeling van een campus die kan bijdragen aan de ontwikkeling en cultuurbeleving van de stad. Andere actoren zijn de ondernemers en culturele instellingen die belang hebben bij werkgelegenheid en de persoonlijke creatieve ontwikkeling. Daarnaast willen we toeristen aantrekken

die baat hebben bij een aantrekkelijke omgeving en een aanbod in horeca en culturele voorzieningen. Andere actoren die we hebben meegenomen, maar minder zwaar wegen, zijn het Rijk, de Europese Unie en Jeugdfonds sport en cultuur.

Gesprek met de jongeren

Over het algemeen leggen wij de focus vooral op de eisen en wensen van de jongeren in de buurt. We zijn in gesprek gegaan met drie jongeren uit Rotterdam-Zuid, die woonachtig zijn in Charlois en Hillesluis. Het doel van het gesprek was om de voorkeuren en ideeën van de jongeren aan te horen zodat deze kunnen worden betrokken bij de realisatie van de Cultuurcampus. Hier kwamen een aantal belangrijke punten naar voren: Recreatie | In de vorm van sportfaciliteiten en workshops die kunnen zorgen voor talentontwikkeling. Omgeving | Chillplekken en eettentjes waar jongeren kunnen ontmoeten. De campus moet rust uitstralen en omringd worden met hekken. Daarnaast moet het een plek worden voor veel ontmoetingen en activiteiten. Studeren | Studieruimtes met eventuele voor jongeren zonder studieruimte. Hiervoor moeten reserveren is een drempel.

De mindmap is een samenvatting van de ideeën en behoeftes van de jongeren met betrekking tot de Cultuurcampus

SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s) |

15


Het ontwerp

Voor de lange termijnoplossing is er een ontwerp gemaakt voor de nieuwe campus. Voor het behouden van het historische havenkarakter is er gekozen om een aantal van de bestaande gebouwen te behouden en wordt de huidige structuur van de bebouwing in het nieuwe ontwerp meegenomen. In deze nieuwe campus komen verschillende functies en groepen mensen samen. In dit ontwerp is er vooral rekening gehouden met de wensen van de jongeren. Bij hun kwam een aantal belangrijke wensen naar voren zoals sport, hangplekken en eten. Ons ontwerp is ingedeeld in verschillende functies die op de begane grond elkaar overlappen.

16

| SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s)

Zo is er ruimte gemaakt voor de verschillende scholen die hun eigen plek in de campus hebben en direct verbonden met de verschillende voorzieningen. Hier is ook voor de jongeren van de buurt ruimte om te studeren. De ‘glazen’ hal dient als ruimte voor verschillende horecagelegenheden die tegelijkertijd als verbinding tussen de Brielselaan en de waterkant. Aan de oostzijde is er ruimte voor verschillende ateliers en studio’s waar workshops


Nieuw hart Charlois

gegeven kunnen worden. Ook is er in het nieuwe pand ruimte voor voorstellingen en evenementen. De dansschool Codarts kan hier ook terecht. De vlonder langs de waterkant moet als een prominente chill-plek dienen voor de jongeren. Het maastunnelpark wordt doorgetrokken naar de campus en biedt ruimte voor verschillende sportactiviteiten en recreatiemogelijkheden.

Wij hopen dat ons ontwerp en onze bevindingen (van de gesprekken met jongeren) de volgende studenten verder kunnen helpen bij het ontwikkelen van een plan voor de locatie. Wij vinden dat de jongeren een zeer belangrijke doelgroep zijn en dat hun eisen en wensen dan ook zeker meegenomen moeten worden.

SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s) |

17


Hotspot Charlois Na het lezen van het idee dat nu voor u ligt wilt u direct naar de Cultuurcampus toe. Het ontwerp van deze vier studenten is erg uiteenlopend. Het doel van ons ontwerp is om iedereen die de Cultuurcampus bezoekt een lach op zijn gezicht te toveren en te laten genieten van een mooie plek. Dit wordt onder andere gerealiseerd door heel veel verschillende doelgroepen bij elkaar te laten komen.

Ontwerp: Stefan Fens, Wiktoria Kazmierczak (Bouwkunde),Chelsey Struik, Alenya Cevik

Een kleurrijke toekomst voor jongeren op zuid

18

| SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s)


Hotspot Charlois

Eigen fysieke meting Door rond te lopen in de wijk en de omgeving waar de komende jaren de Cultuurcampus gerealiseerd wordt, is geprobeerd te kijken wat de wijk heeft, wat er mist en waar mogelijke verbeterpunten liggen. Het is ons opgevallen dat de dijk die tussen de bedrijven en de woonwijk loopt, niet gebruikt wordt. Het is een saaie en kale bedoeling. Daarnaast is de wijk vrij slordig. Er zwerft hier en daar wat afval, evenals afval naast de containers in plaats van erin. De woonwijken zijn opgebouwd uit smalle straten en kleine rijtjeswoningen. Er is echter wel veel groen te vinden in de omgeving, wat voor een stad vrij uniek is.

Uitnodigend karakter Social media Vooraf moet er veel reclame gemaakt worden via de social media om de Cultuurcampus bij de jongeren bekend te maken. Er kan een fotowall worden gemaakt in deze campus waar bezoekers foto’s kunnen maken. Er kan een ‘wall’ bij de ingang geplaatst worden en een aantal van zulke fotomuren verspreid door de campus. Jongeren maken veel gebruik van zulke fotowall’s en posten deze op hun social mediapagina’s waarna het bereik door steeds meer jongeren gaat. Jongeren zullen alleen al naar de campus komen om een foto bij een wall te maken, met als vervolg dat ze de rest van de campus zullen verkennen.

Bereikbaarheid Het openbaar vervoer moet aansluiten bij de Cultuurcampus op een maximum van 5 minuten loopafstand om de drempel te verlagen voor de jongeren om naar de Cultuurcampus te komen. Er moet geen reserveringssysteem zijn om naar de Cultuurcampus te kunnen komen. Veel jongeren zullen al afhaken omdat zij geen reservering willen maken. Jongeren komen vaker ‘spontaan’ dan gepland. Ontvangst Bij de ontvangst is er een receptie waar bezoekers terecht kunnen met vragen. Bezoekers hoeven zich hier niet aan te melden en ook niet af te melden o.i.d. De receptionist kan de bezoekers een warm en enthousiast welkom heten en wellicht een plattegrond uitreiken met informatie over welke faciliteiten er zijn en waar die te vinden zijn of een brochure waar alle faciliteiten op staan. Verblijf Tijdens het verblijf moet er een beveiliger zijn die toezicht kan houden op de ruimte. Bezoekers moeten niet gestoord worden door de aanwezigheid van een beveiliger of zich hierdoor ongemakkelijk voelen. De beveiliger kan best op de achtergrond blijven, af en toe een rondje lopen en voornamelijk misschien camera’s bekijken. Jongeren kunnen foto’s maken bij de fotowall. Er kunnen meerdere fotowalls ingericht worden in het gebouw uiteenlopend van een bloemenwall tot een graffitiwall of een muur waarin met licht wordt gespeeld als het ware.

Inhoudelijke eigenschappen cultuurcampus Muziekstudio

Studeer/werkplekken

Fietsbrug

Theater & Danszaal

Multifunctionele werk/ chill plekken

Voetgangersbrug met verblijfsfunctie

Fitness en sportgelegenheden

Aansluiting OV met kunstzinnige bushaltes

Ruimte voor workshops & Cursussen Muurkunst (Social wall) Restaurantjes ( Kleine eet kraampjes en foodtrucks)

Buitenruimte voor het organiseren van evenementen

Kunst op de dijk en om de campus (tentoongesteld)

Kunsttentoonstellingen Groene omgeving SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s) |

19


Vertrek Het vertrek is het belangrijkste moment welke bezoekers later ook nog zullen herinneren. Hier moet ook aandacht aan besteed worden. Er kan bijvoorbeeld een schaal met snoepjes bij de uitgang staan zodat bezoekers er één kunnen pakken. De uitgang moet niet te druk zijn en ruim zijn. Bij de uitgang kan ook weer gebruik geamaakt worden van kunst aan de hand van een fotowall.

De ideeën zijn tot stand gekomen door bovengenoemde studenten samen met jongeren uit de wijk. Er is in gesprek gegaan met jongeren om te kijken wat zij missen en dus graag in de wijk willen zien. Daarnaast zijn er ook gesprekken gevoerd met de gemeente Rotterdam om te horen wat zij graag met de locatie willen doen. Uit beide gesprekken is hele bruikbare informatie ge-

komen waarmee het huidige ontwerp tot stand is gekomen. Dé doelgroep van de Cultuurcampus is er niet echt. Iedereen moet welkom zijn en zich vooral welkom voelen. Juist door de plaatsing van deze Cultuurcampus wordt het gebied meer betrokken bij de stad en zal er meer volk op af komen wat Charlois goed kan gebruiken.

Ontwerp In het ontwerp komen heel veel verschillende doelgroepen bij elkaar. Met faciliteiten zoals; basketbalveld, restaurant, studeerplekken, theater, muziekstudio en nog veel meer moet het een hotspot worden waar men zich graag thuis gaat voelen. De Cultuurcampus zal gerealiseerd worden op het terrein van ‘Van Leeuwen metaal recycling’. De de ideeën over de inrichdting zijn in volle gang. Figuur 1. Bovenaanzicht Cultuurcampus met basketbalveld.

20

| SAMEN OP ZUID ||Cultuurcampus Cultuurcampusconnects connect(s)


Hotspot Charlois

In het ontwerp dat te zien is in onderstaande figuren is een basketbalveld op het dak te zien. Door sportgelegenheden te plaatsen komen wederom meerdere functies samen. Dit moet ook samen met het parkje de komst van jongeren beïnvloeden. In plaatst van diverse parkjes in de omgeving kunnen ze hier samen komen. Dit creëert een veiliger gevoel voor omwonende. Het ontwerp is heel openlijk en ruimtelijk. Hiervoor is gekozen om de bezoeker een heel ruimtelijk ge-

voel te geven. Naast het geven van een ruimtelijk gevoel wordt de ruimte van het pand optimaal benut. Wij nodigen u graag uit de Cultuurcampus te bezoeken wanneer deze gerealiseerd is. Het zal ongetwijfeld een ontzettend mooie locatie worden de komende jaren en een nieuwe hotspot bieden voor Charlois.

Figuur 2. Hoofdentree en voorgevel van de Cultuurcampus.

Figuur 3. Achterzijde Cultuurcampus met terras en speeltuin. SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s) |

21


Voor ieder wat wils Wij leveren met ons ontwerp een bijdrage aan de omgeving van de jongeren op Zuid. De focus ligt bij ons onderzoek op deze doelgroep en vanuit daar hebben gewerkt naar een ontwerp dat voor verbinding tussen de jongeren, de bewoners en andere gebruikers van de omgeving kan zorgen.

Ontwerp: Sarah Verhoeven (Ruimtelijke ordening & Planologie), Larissa Janssens (Facility Management) Vera van der Kooij (Vastgoed & Makelaardij) & Freek Elenbaas (Logistics Management)

Wensen en eisen gebruikers

Ons ontwerp is tot stand komen aan de hand van de wensen en eisen van de eindgebruikers. Alles wat zij graag wilden zien of meemaken als er aan de Cultuurcampus gedacht zou worden is meegenomen in het ontwerp. Denk aan de gebouwen die om het sportveld gecreëerd zijn. Door het toezicht van alle kanten ontstaat er automatisch een veilige omgeving. De ruimtes om te studeren, maar ook de ruimtes om creatief aan de slag te gaan, zijn allemaal in het ontwerp te vinden. Een Cultuurcampus met vele mogelijkheden, maakt voor ieder wat wils! De vraag focust zich vooral op de jongeren in Rotterdam-Zuid en wat deze jongeren graag willen zien op de Cultuurcampus.

Om jongeren te laten werken op de Cultuurcampus, bijvoorbeeld bij de horeca, is ook een goed idee.”

Op dit moment wordt er alleen mbo-onderwijs aangeboden in Rotterdam-Zuid. Door het realiseren van de Cultuurcampus komt er hoger onderwijs naar Rotterdam-Zuid, wat ook zorgt voor een divers aanbod van onderwijs. Het Nationaal programma heeft de doelstelling om basisschoolleerlingen een betere toekomst te bieden. Daarnaast gaan toeristen vooral naar Rotterdam-Noord. De Cultuurcampus is een middel om meer toeristen naar Rotterdam-Zuid te trekken. Dit zorgt ervoor dat het toerisme in Rotterdam meer wordt verspreid over de stad. 22

| SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s)

De Cultuurcampus dient ook rekening te houden met: • De veiligheid • Werkgelegenheid voor de jongeren

Ontwerp De Cultuurcampus is gemakkelijk toegankelijk voor iedereen, reserveren is niet nodig. Via de open hal kun je overal terecht. Studenten, bewoners en toeristen kunnen op de binnenplaats sporten. Er is vanuit de gebouwen zicht op de binnenplaats (het sportveld) om de veiligheid te bevorderen. Op het dak is een moestuin en een kas om samen met de bewoners en de studenten te tuinieren. Ook kun je op het dakterras genieten van een drankje en een hapje waarbij je uitkijkt op het water. Het park naast de Campus is open en toegankelijk voor iedereen en werkt als inspiratiebron voor de buurt. Er is een beeldentuin en een expositieruimte die door de studenten en bewoners gebruikt kan


Voor ieder wat wils

worden. Er zijn veel bankjes aanwezig om te kunnen genieten van de omgeving. De beeldentuin is een toeristische trekpleister.

tredens plaatsvinden. Bij de flexwerkplekken is er ruimte voor huiswerkbegeleiding voor jongeren die thuis minder ruimte hebben om prettig te studeren.

Naast het park is de historische bedrijvigheid nog steeds aanwezig. Dit is kenmerkend voor Rotterdam-Zuid en deze werknemers kunnen ook zeker gebruikmaken van de debat- en evenementenruimte in de Campus (‘de Cultuurstrook’). In de zaal voor evenementen zullen regelmatig activiteiten voor jongeren georganiseerd worden zoals optredens van studenten van Codarts.

Op de buitenmuur van de muziekstudio is een streetart beschildering die door de creatievelingen met de tijd naar wens kan worden aangepast. Denk aan een jaarlijkse vernieuwde muurschildering door middel van een ontwerpwedstrijd bijvoorbeeld. Zo verbinden we jongeren en diverse andere doelgroepen op een creatieve manier met elkaar.

Rondom de Campus (links) is plek voor pop-up stores en een markt. Deze initiatieven kunnen vanuit het bedrijfsleven ontstaan om de werkgelegenheid voor jongeren te bevorderen en de verbinding te verbeteren met jongeren uit andere buurten. Rondom de Campus zijn fietspaden aangelegd (een fietsroute om de Campus heen) en een uitgebreide fietsenstalling om de bereikbaarheid op een gezonde manier te verbeteren. Mocht je van ver komen dan is er aan de linkerkant van de Campus een busstation met een shuttlebus die je naar het metrostation de Maashaven brengt (en andersom). Buiten de lessen in de toegewezen gebouwen voor Codarts, de Hogeschool Rotterdam en de Universiteit is er ook ruimte om te ontspannen.

Vervolg Neem de wensen van de jongeren mee in de vorderingen van het ontwerp in het gebied. Onze visualisatie kan hierbij inspiratie en handvatten bieden.

Als er een evenement is bij de Cultuurcampus zouden de jongeren er wel naartoe gaan. Jongeren zien het vooral als een plek om leuke dingen te gaan doen.”

De inwoners en studenten kunnen gebruikmaken van de flexwerkplekken, de bibliotheek en de muziekstudio. Ook in de evenementenhal zullen op-

SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s) |

23


Nieuwe bedrijvigheid! De Cultuurcampus, een plek om tot rust te komen, geïnspireerd te raken en te ontwikkelen. De Cultuurcampus op Rotterdam-Zuid moet zorgen voor meer cultuur op Zuid en bijdragen aan de sociale cohesie tussen jongeren. Dit moet een plek worden waar men kan sporten, recreëren, studeren, eten, winkelen en ontspannen. Kijk met ons mee hoe wij tot het eindontwerp zijn gekomen!

Ontwerp Lara Mc Eniry (Vastgoed en Makelaardij), Rick Louwman (Logistics Management), Marieke Gelderblom (Facility Management), Lola van Pelt (Bouwkunde)

Ter inspiratie zijn verschillende moodboards opgesteld, zie hieronder. We werden onder andere geïnspireerd door het schetsontwerp van het nieuwe hoofdkantoor van de politie, het museum Nemo in Amsterdam en de Lochal in Tilburg. Een dakterras, zonnepanelen, open entree en multifunctionaliteit zijn begrippen die deze gebouwen kenmerken.

MOODBOARD UITERLIJK GEBOUW 24 | SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s)


Nieuwe bedrijvigheid!

Voor het schetsontwerp van het gebouw is rekening gehouden met duurzame elementen, zodat het terrein van de Cultuurcampus samenhangt met de natuur. De buitenkant van het gebouw zal vooral bestaan uit glaswerk. Om de duurzaamheid te waarborgen

wordt gestreefd naar energielabel A voor de Cultuurcampus. Om terug te komen op het gebouw is vanaf het vooraanzicht, de rechterkant van het gebouw, een dichte gevel gerealiseerd met hergebruikte materiaal van de oude loodsen van het recycle-

bedrijf. Als je het gebouw aan de boven kant bekijkt, loopt de vorm van het gebouw mee met de vorm van het terrein. In het ontwerp zijn er vijf deuren ontstaan twee aan de voorkant voor de entree, twee aan de achterkant van het gebouw en een boven op het dak om van de ‘kas’ naar buiten te gaan. Verder zijn er vier bouwlagen waarop men kan lopen, zitten en praten. De drie verdiepingen kunnen bereikt worden via de buitenkant van het gebouw met een houtentrap. Op deze trap worden zitplaatsen gerealiseerd zodat men lekker buiten kan lunchen met uitzicht op de Nieuwe Maas. vlekkenplan terrei

SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s) |

25


interieurfoto’s

Door een zo goed mogelijke indeling te maken van het gebouw is rekening gehouden met de wensen van jongeren in overleggen en interviews. Hieruit is een vlekkenplan ontworpen om een soort ‘plattegrond’ van het gebouw weer te geven. Op de begane grond kan het gebouw betreden worden door vier deuren. In het midden van het gebouw zal er expositie plaatsvinden, waar kunst kan worden tentoongesteld. Een multifunctionele ruimte wordt ontworpen waar hoorcolleges, filmhuis, theater-, dans- en feestzalen gerealiseerd kunnen worden. In deze ruimte zal een tribune voor theater of hoorcolleges ingeklapt kunnen worden zodat de zaal multifunctioneel is voor ander entertainment en sport. De ruimte kan ook in drie zalen worden verdeeld zodat in meerdere ruimtes verschillende activiteiten plaats kunnen vinden. Aan de rechterkant van de begane grond zal een bibliotheek komen om te lezen of om tot rust te kunnen komen. Ook zal een cateringbedrijf in het gebouw kunnen vestigen zodat voor de 26

| SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s)

doelgroepen eten en drinken verzorgd wordt. Verder zullen er wc’s, een trap en lift aanwezig zijn. In het gebouw is een grote vide over de eerste en tweede verdieping, zo kan je vanaf die verdiepingen naar beneden kijken, naar de begane grond. Voor de vitaliteit van de gebruikers is gekozen om in het gebouw veel groenvoorzieningen te plaatsen. Verder is het belangrijk goed om te gaan met kleurgebruik, kleuren kunnen invloed hebben op de gevoelens van mensen. Hiernaast zijn enkele 3D-indelingen zien van de verschillende ruimtes die er in het gebouw zullen komen. Het terrein zal bestaan uit veel groen en sportmogelijkheden, zoals een voetbal- en basketbalveld. Ook komen er verschillende zitgelegenheden, die er kunstig uit zullen zien. Een speciale aanvulling aan het terrein zijn de omgebouwde zeecontainers. Op de Cultuurcampus zijn 16 zeecontainers


Nieuwe bedrijvigheid!

beschikbaar voor kleine shops en 5 voor eet- en drinkgelegenheden. Het idee is dat kleine ondernemers uit Rotterdam-Zuid zich hier drie maanden mogen vestigen om hun aanbod ten toon te stellen en te verkopen. Na deze drie maanden is er ruimte voor een andere ondernemer. Het idee hierachter is dat de ondernemers in deze maanden naamsbekendheid krijgen en een plek gefaciliteerd krijgen om hun aanbod te verkopen tegen een lage huursom. Door de wissel om de drie maanden krijgen vele ondernemers deze kans en is er voor de consumenten steeds een wisselend aanbod, waardoor de mensen ook steeds weer de behoefte hebben om naar de Cultuurcampus te gaan. Er is namelijk altijd weer iets nieuws te ontdekken! Er wordt een speciale commissie opgericht die ervoor zorgt dat iedereen een eerlijke kans krijgt om zich hier te vestigen. Kleine, enthousiaste ondernemingen de kans bieden zich te ontwikkelen staat centraal in dit concept, tegen een lage huurprijs, zodat het ook voor deze kleine ondernemers mogelijk is.

SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s) |

27


Duurzame campus In het ontwerp is duurzaamheid een belangrijk element omdat dit het concept toekomstbestendig maakt. In het concept zijn duurzame oplossingen voor zowel in het gebouw als aan de buitenkant van het gebouw, groenvoorzieningen in de omgeving en is er een duurzaam ontwerp gemaakt voor een dakterras of buitenruimte.

Ontwerp: Linda Verboom (Bouwkunde), Shaquille van Teijlingen (Vastgoed en Makelaardij), Sven van der Net (Logistic Management) Susanne Zwinkels (Facility Management)

Vanuit de behoeften van de jongeren en onze opdrachtgevers is gewerkt naar een oplossing van een belangrijk vraagstuk. Het vraagstuk wat centraal stond tijdens dit onderzoek was hoe de Cultuurcampus onderdeel kan worden van Rotterdam en hierdoor een belangrijke rol in de regio kan krijgen. Vanuit dit vraagstuk is een hoofdvraag opgesteld welke luidt: “Wat zijn de korte- en langetermijn wensen en oplossingen voor de maatschappelijk en fysiek toegankelijkheid van de Cultuurcampus-gebied voor jongeren in Rotterdam-Zuid?’’ In het ontwerp is op verschillende behoeftes ingespeeld met als resultaat de beantwoording op de hoofdvraag. De kortetermijn wensen en oplossingen voor de maatschappelijk en fysiek toegankelijkheid van de Cultuurcampus worden hieronder weergeven. De langetermijn wensen en oplossingen voor de maatschappelijk en fysiek toegankelijkheid van de Cultuurcampus hebben betrekking op de duurzaamheid. Door middel van bovenstaande oplossingen is de beantwoording op de hoofdvraag gerealiseerd. Ook is rekening gehouden met behoeften van de jongeren uit het gebied en de wensen van de opdrachtgevers. 28

| SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s)


Duurzame campus

Ontwerp Bij het ontwerpen van het gebouw is inspiratie gehaald uit de omgeving van de locatie en de architectuur in Rotterdam en gebouwen die nog in ontwikkeling zijn. Het gebouw wordt op die manier ook daadwerkelijk een onderdeel van de architectuur van Rotterdam, maar past zo ook in de omgeving. Er is gekozen om de hoogte in te gaan, zodat het gebouw opvalt, maar ook om zo minder vierkante meters kwijt te zijn op de locatie van het gebouw. Deze ruimte kan vervolgens gebruikt worden voor bijvoorbeeld sportvoorzieningen en/of een buitentheater. In het gebouw zitten verschillende schikkingen zodat ook van buiten zichtbaar is waar de scholen zitten en waar algemene, publieke ruimtes zitten. In deze gedeeltes zijn windverbanden, kolommen en liggers te zien die de industriële uitstraling benadrukken. Hier is voor gekozen omdat aan de Maas-

haven ook industriële gebouwen staan. Ons leek het mooi om wel iets te behouden van de huidige architectuur die nu op de locatie staat, zoals de Braathal en de grote gele werfkraan. De Braathal kan toekomstbestendig gemaakt worden en vervolgens kunnen kleine ateliers en creatieve werkplekken in gemaakt worden. Door kleine ruimtes te realiseren in de hal ontstaat in de kleine ruimtes een fijn binnenklimaat. De ateliers zijn ook te bewonderen door bezoekers. De kunstmakers kunnen zo hun kunst laten zien en hun verhaal vertellen, maar dit kan ook in een van de expositieruimtes in het campusgebouw zelf. In het andere laagbouwgedeelte, gevestigd aan het water, is er de mogelijkheid om workshops of andere activiteiten te organiseren. Ook kan hier horeca komen en kan er bijvoorbeeld muziek gemaakt worden. In het campusgebouw zelf zullen de benodigde ruimtes voor de scholen worden gerealiseerd, maar er worden ook publieke ruimtes in opgenomen waar ook jongeren uit de buurt kunnen studeren, huiswerkbegeleiding krijgen ect. In het gebouw is ook een theater aanwezig waar voorstellingen en optredens gegeven kunnen worden door studenten of jongeren uit de buurt. Ook is op de locatie een buitentheater aanwezig waar muziek gemaakt kan worden of voorstellingen gegeven kunnen worden. In de zomer kan deze ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld een buitenbioscoop. Op de locatie zijn buiten ook sportvoorzieningen gerealiseerd waar jongeren gebruik van kunnen maken. Voor de TikTok en Instagram gebruiken zijn er hotspots op de locatie ontwikkeld. Door veel verschillende activiteiten en voorzieningen op de campus te realiseren wordt het voor een groter publiek aantrekkelijker om ernaartoe te gaan. En door dit in een opvallend en zichtbaar gebouw te realiseren komen er mensen op af. Zo is het belangrijk dat het bijvoorbeeld ook vanaf de SS Rotterdam of van de kade er aantrekkelijk uitziet zodat bezoekers uitgenodigd worden om ook de Cultuurcampus te bezoeken. Door de food beleving en de verschillende kunst- en cultuuractiviteiten die op de campus aangeboden worden, wordt het ook voor dagjesmensen en mensen uit de buurt de moeite waard om ernaartoe te gaan.

SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s) |

29


Ideeën voor duurzaamheid in gebouwen Dit concept voor duurzame terrassen/tuinen laten via verschillende invalshoeken zien hoe een idee voor een duurzaam terras of tuin in, bij of op een gebouw geplaatst kan worden om het gebouw een duurzame uitstraling te geven met een gezond klimaat met veel beplanting voor de inwoners en hierbij vooral voor jongeren. Links op de plattegrond is te zien dat het terras zonnepanelen bevat die zijn ingebouwd aan de linkerwand. Bovendien is veel groen op het terras aanwezig met een ondergrond van gras. De tuin heeft vervolgens een interieur van verschillende planten, bankjes en schommels. Hier kunnen mensen bijvoorbeeld picknicken, of zomers lekker van het weer genieten met een drankje of BBQ. Het concept voor een terras/tuin in ook bruikbaar als publieke ruimte.

30

| SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s)


Duurzame campus

Invulling van de locatie

Vervolgonderzoek

Op de locatietekening is de invulling van het terrein te zien om een beeld te geven hoe de Cultuurcampus in de omgeving komt te liggen. De Cultuurcampus staat in het midden van de locatie met daar omheen de buitenvoorzieningen. Om het gebouw heen is veel groen te vinden voor een aangename sfeer op de campus. Aan de kade is een terras met aansluitend een opstelplaats voor Foodtrucks. Aan de linker voorzijde van het gebouw zijn de sportvoorzieningen te vinden met een veldje waar bijvoorbeeld gevoetbald kan worden. Aan de rechter zijde van het gebouw staan kunst en muziek centraal door middel van een parkje met een beeldentuin, een buitentheater en een piano. In het buitentheater kunnen voorstellingen gegeven worden, muziek worden gemaakt en in de zomeravond kan het theater als buitenbioscoop gebruikt worden.

In een vervolgonderzoek is het handig om voor de deskresearch allereerst te kijken naar de wensen en eisen van de doelgroep, dus hierbij de jongeren, en te analyseren wat de plannen zijn van de opdrachtgever. Hierna kan de deskresearch worden gestart. Er is nu meer informatie om te beginnen met de deskresearch. In een vervolgonderzoek kan worden geanalyseerd of de gemaakte visualisaties werkelijk voldoen aan de wensen en eisen van de doelgroep en of gemeente Rotterdam (de opdrachtgever) iets kan met deze visualisatie.

Op de campus zullen voldoende zitplekken/bankjes gerealiseerd worden. Ook zullen er prullenbakken en goede straatverlichting aanwezig zijn.

SAMEN OP ZUID | Cultuurcampus connect(s) |

31


Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie Postbus 25035 3001 HA Rotterdam emiopzuid@hr.nl 010 794 5946

www.emiopzuid.nl