__MAIN_TEXT__

Page 1

Rapport inzake het Financieel Verslag over het boekjaar 2014 van Stichting Studentmentoren Rotterdam

1


Inhoud van het rapport inzake het Financieel Verslag over het boekjaar 2014 d.d. 6 maart 2015 van Stichting Studentmentoren Rotterdam statutair gevestigd te Rotterdam.

Blz. JAARVERSLAG

3

JAARSTUKKEN Jaarrekening: Staat van baten en lasten over het boekjaar 2014 Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2014

6 7

2


JAARVERSLAG

3


JAARVERSLAG Stichting Studentmentoren Rotterdam is opgericht op 9 juli 2014 om de volgende doelstellingen te realiseren: Het verbeteren van de leerprestaties en het bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en talentontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Rotterdam, zomede al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:  Het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden op het gebied van mentoring, tutoring en andere vormen van begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met instellingen die zich richten op onderwijs in Rotterdam;  een kind, jongere of jongvolwassene te koppelen aan een student die onderwijs volgt in Rotterdam, welke student aan het kind, de jongere of de jongvolwassene één op één begeleiding biedt en fungeert als een rolmodel;  gebruik te maken van tutoring, mentoring en andere vormen van begeleiding en deze instrumenten in te zetten als maatschappelijk interventiemiddel in Rotterdam;  kennis over tutoring, mentoring en andere vormen van begeleiding beschikbaar te stellen voor derden.

Samenstelling bestuur 2014 Stichting Studentmentoren Rotterdam bestaat uit een samenwerking van Stichting De Verre Bergen, Hogeschool Rotterdam en het onderwijsveld op Rotterdam Zuid. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:  Martine Visser (voorzitter), rector van christelijke scholengemeenschap Calvijn en voorzitter van de Onderwijstafel Rotterdam Zuid  Carolien Dieleman (secretaris), directeur Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) van de Hogeschool Rotterdam  Sayida Goedhoop (penningmeester), programma manager Stichting De Verre Bergen  Ron Bormans, voorzitter college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam  Roelof Prins, directeur Stichting De Verre Bergen Het bestuur komt jaarlijks tenminste drie keer bijeen. De Stichting is statutair gevestigd in Rotterdam. Boekjaar Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

4


JAARSTUKKEN Opgenomen op de bladzijden 6 en 7.

5


Stichting Studentmentoren Rotterdam STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2014

BATEN Gift Stichting de Verre Bergen Gift Hogeschool Rotterdam

Realisate 2014 â‚Ź

Begroting 2014 â‚Ź

86.621 16.034

137.933 16.060 102.655

LASTEN Projectmanagement inhoudelijk Projectmanagement financieel Communicatie en PR Logistiek (roostering en workflowbeheer) Bestuurskosten Organisatiekosten Accountantskosten Oprichting Alliantie 'Studenten mentoring' Subtotaal Programmabureaukosten

153.993

54.450 4.400 2.539 6.968 691 1.089 6.221 76.357

54.450

8.554 8.554

30.211 30.211

6.050 4.400 2.602 518 4.175 17.744

4.125 11.000 4.910 8.000 28.035

Kennisdeling en -valorisatie

-

-

Onvoorzien

-

9.769

Materiaal- en trainingontwikkeling plus matching Applicatie voor registratie en monitoring Subtotaal Ontwikkelingskosten Kwartiermaker Alliantie Training docenten Docenten voor begeleiding en intervisie VOG verklaringskosten omtrent gedrag Kosten per mentoractiviteit Communicatie materialen Subtotaal Uitvoeringskosten

23.100 2.178 1.250 5.000 85.978

102.655 Overschot

153.993

0

6


TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2014

ALGEMEEN Activiteiten De doelstelling van Stichting Studentmentoren Rotterdam is het verbeteren van de leerprestaties en het bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en talentontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Rotterdam, zomede al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting voert de volgende activiteiten uit teneinde de doelstellingen te bereiken:  Het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden op het gebied van mentoring, tutoring en andere vormen van begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met instellingen die zich richten op onderwijs in Rotterdam;  een kind, jongere of jongvolwassene te koppelen aan een student die onderwijs volgt in Rotterdam, welke student aan het kind, de jongere of de jongvolwassene één op één begeleiding biedt en fungeert als een rolmodel;  gebruik te maken van tutoring, mentoring en andere vormen van begeleiding en deze instrumenten in te zetten als maatschappelijk interventiemiddel in Rotterdam;  het ontwikkelen van methodieken en applicaties die de kwaliteit van de mentoring bevorderen;  het delen en beschikbaar stellen van kennis over tutoring, mentoring en andere vormen van begeleiding voor derden.

GRONDSLAGEN VAN DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN DE PASSIVA EN DE BATEN EN LASTEN Algemeen De jaarrekening is opgesteld op basis van historische uitgaafprijzen. Tenzij onder het desbetreffende balanshoofd anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Het overschot/tekort wordt bepaald door vaststelling van het verschil tussen baten en lasten over het boekjaar. Baten en lasten worden, zo nodig door middel van overlopende posten, toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten die hun oorsprong hebben voor ultimo van het verslagjaar worden in acht genomen zodra zij voorzienbaar zijn.

BATEN Donaties Donaties worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarop de donatie betrekking heeft.

7

Profile for EMI op Zuid

Jaarrekening Stichting Studentmentoren op Zuid 2014  

Jaarrekening Stichting Studentmentoren op Zuid 2014  

Profile for emiopzuid
Advertisement