__MAIN_TEXT__

Page 1

Poollooduslike koosluste tegevuskava 2014-2020 ja loopealsete taastamise projekt

Annely Reinloo Projekti koordinaator 01.11.2013 Hiiumaal Foto: Aveliina Helm


POOLLOODUSLIKE KOOSLUSTE TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2014–2020


POOLLOODUSLIKE KOOSLUSTE TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2014–2020 Tegevuskava on leitav Keskkonnaministeeriumi kodulehel: http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/ action=preview/id=1201964/ PLK_tegevuskava130913.pdf Keskkonnaameti kodulehel: http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/ looduskaitse-3/pool-looduslikud-kooslused-2/


TEGEVUSKAVA EESMÄRGID Ø Hooldatavate niidualade jätkuv hooldus, paranenud hoolduskvaliteet Ø Hooldatavate alade pindala suurenemine 45 000 hani tüpoloogilist esinduslikkust arvestataval moel Ø Suurenenud teadlikkus Ø Korrastatud andmehõive


TEGEVUSED EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS

Ø Teadlikud maaomanikud, maahooldajad

Ø Toetused (taastamistoetus, hooldustoetus) Ø Hooldamiseks vajaminev tehnika ja kariloomad Ø Juurdepääsud niidualadele


EELARVE Ø Taastamine 18 MLN eurot (KIK, ÜF, LIFE) Ø Hooldamine 37 MLN eurot (MAK, RE/KIK) Ø Investeeringud 11 MLN eurot (ÜF, KIK)


UUTE ALADE TAASTAMISE PLANEERIMINE


“LIFE to alvars” – “Elu alvaritele” Ø Projekti taotlus esitatud juunis 2013 Euroopa Komisjonile Ø Projekti juhtpartner on Keskkonnaamet ja partnerid Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja Pärandkoosluste Kaitse Ühing Ø Projekti eelarve on 3 725 865.- (Sellest SA KIK poolt eraldatud summa 929 060.-) Ø Planeeritud projekti kestus 2014-2019


Eesmärgid Ø 2500 ha loopealsete taastamine ja edasiseks hoolduseks vajaliku infrastruktuuri rajamine Ø Projektis osalejate koolitamine Ø Loopealsete olulisuse tutvustamine läbi infomaterjalide ja seminaride Ø Koostöö teiste riikide sarnaste projektidega Ø Taastamistöö edukuse seire


Tegevused Ø 2500 ha loopealsetel kadakate ja mändide harvendamine/eemaldamine Ø Karjaaedade ja läbipääsude rajamine Ø Vajadusel joogikohtade, loomade varjualuste rajamine ja juurdepääsuteede remontimine Ø Enne tööde algust koolitatakse kõik tööde teostajad ja soovi korral ka maaomanikud


Tegevused Ø Projektialadele paigaldatakse infostendid ja trükitakse loopealseid tutvustavad voldikud, kord aastas antakse töödest ülevaade avalikul koosolekul Ø Koostöö Rootsi ekspertidega Ø Alade taastumist hinnatakse taimi ja putukaid seirates.


Foto: Aveliina Helm


T채nan!

Lisainfo: Annely Reinloo E-post:Annely.Reinloo@Keskkonnaamet.ee Tel:5116738

Profile for Eestimaa Looduse Fond

Reinloo plk kava lifetoalvars  

Reinloo plk kava lifetoalvars  

Profile for elfond
Advertisement