Page 1

SELEEN KESKKONNAS VEISTE SELEENITASE JA VÕIMALUSED SEDA MÕJUTADA Marge Malbe, DVM PhD Eesti Maaviljeluse Instituut Põllumajandustoodete osakond E-mail: marge.malbe@gmail.com


• Seleeni (Se) tähtsus organismis

• Veiste Se alane olukord • Se keskkonna aspektist


Seleeni tähtsus • Seleen on asendamatu mikroelement • Vajalik kõikidele loomaliikidele • Enamus seleenist seotakse looma organismis proteiinidega • Tänapäeval tuntakse üle 30 selenoproteiini • Kõige tuntuim selenoproteiinidest on ensüüm glutatioonperoksüdaas (GPx) • GPx kasutatakse seleenitaseme näitajana loomadel


Seleenipuudus • Veised

• Inimene

– “Valgelihastõbi” noorloomadel – Päramiste peetus – Noorloomade vähenenud elujõulisus; – Juurdekasvu aeglustumine; – Toodangu vähenemine – Suurenenud vastuvõtlikus infektsioonhaigustele: » Udarapõletik » Emakapõletik » Hingamisteede infektsioonid

– Kasvajad – Südame- ja veresoonkonnahaigused – Immunsüsteemi talitluse häired – Kilpnäärme talitluse häired


Eesti muldade madal Se sisaldus...


Seleenitaseme suurendamise võimalused toiduahelas • Se-sisaldavate väetiste kasutamine. • Se sisaldavate söödalisandite kasutamine loomadel: – Orgaanilised (Se-pärm); – Anorgaanilised (seleniit) • Se sisaldavad süstelahused. • Toidulisandid


Seleenisisalduse soovitused • Veiste söödas Eesti soovitused: – 0,3 mg/kg kuivaine kohta piimalehmadel – 0,1 mg/kg kuivaine kohta lihaveistel – Allikas: http://www.jkkeskus.ee/pages/pv/il_seleen_20 10.pdf – Veiste (lehmad, noorveised) seleenitarve Eestis kasutusel olevate söötmisnormide järgi on 0,10,3 mg/kg ratsiooni kuivaines (http://www.pikk.ee/est/Loomakasvatus/sootm isealused/mineraalelemendid/seleen ) • Piimas: – 0,01-0,02 mg/kg minimaalne soovituslik Se sisaldus lehma tervise seisukohast (Aspila, 1991)


Seleenisisaldus jõusöödas Laut #

Jõusööt Se (mg/kg)

Jõusööda päritolu

1

0.10

kohalikl

2

0.39

ostetud

3

<0.02

kohalik

4

0.51

ostetud

5

0.45

ostetud

6

<0.02

kohalik

7

0.41

ostetud

8

<0.02

kohalik

9

<0.02

kohalik

10

0.37

ostetud

11

<0.02

kohalik

12

0.04

kohalik

13

<0.02

kohalik

14

0.90

ostetud

15

0.04

kohalik

16

0.12

kohalik

17

0.42

ostetud

_________________ Malbe M, Oinus N, Praakle K, Roasto M, Vuks A, Attila M & Saloniemi H: Selenium status in dairy cows and feed samples in Estonia. Workshop: Twenty years of selenium fertilization, Helsinki, Finland, September 8-9, 2005.

Uuritud lautade asukoht.

• Uuringud aastal 2000 • Se analüüsiti 17 lüpsilaudast kogutud jõusöödaproovidest • Kohaliku teravilja Sesisaldus oli äärmiselt madal


Madal seleenisisaldus Eesti taimedes • 2000 aastal koostöös TTÜ-ga läbiviidud Se sisalduse uuring Eesiti eri paikadest kogutud ravimataimedes. • 294 proovi kokku • 44 erinevat ravimtaime • Se sisaldus väga madal kõigis proovides • Se < 0.005 mg/kg KA


Seleenialane olukord veistel Eestis 90-ndate alguses • Se lisamist söödale ei praktiseeritud • ”Valgelihastõve” sage esinemine noorloomadel • Se puudusest tulenevate haiguste ärahoidmiseks kasutati Se ja E vitamiini sisaldavaid süstelahuseid


Esimesed Se uuringud lüpsilehmadel aastal 1993 • Vereproovid koguti 100 lüpsilehmalt 2 lüpsifarmist 1 • Äärmiselt madal Se sisaldus lehmade veres: – Se sisaldus <7 µg/L – GPx aktiivsus <25 µkat/L

– Se-defitsiit • Se sisaldus lehmade veres <25 µg/L2 • GPx aktiivsus lehmade veres ≤472 µkat/L3 __________________________________ 1Malbe M, Klaassen M, Fang W, Myllys V, Vikerpuur M, Nyholm K, Sankari S, Suoranta K & Sandholm M: Comparison of Selenite and Selenium Yeast Feed Supplements on Se-incorporation, Mastitis and Leukocyte Function in SeDeficient Dairy Cows. J Ved Med, A 42(2):111-121, 1995. 2Braun U, Forrer R, Fürer W & Lutz H: Selenium and vitamin E in blood sera of cows from farms with increased incidence of disease. Vet Record, 128:543-547, 1991. 3Pavlata L, Illek J, Pechova M & Metejicek M: Selenium status of cattle in the Czech Republic. Acta Vet. Brno, 71, 3-8, 2002.


Aastal 2000

92

123

151

248

251

259

279

315

317

500

361

468

475

543

720

792

853

1000

0 5

14

7

12 11 17

3

1

6

15

547

0 23

20

18

19

Lüpsifarmid

21

GPx>472 µkat/L mittedefitsiitne GPx≤472 µkat/L Se-defitsiitne

Aastal 2004

500

22

8

452

16

576

1000

4

754

9

779

10 13

799

2

844

GPx aktiivsus µkat/L

1204

GPx aktiivsus lüpsilehmade veres aastatel 2000 ja 2004

24


Uuemad seleeniuuringud Eestis • PM finantseeritud projekt “Ülevaade Eestis toodetud piima seleenisisaldusest” (projektijuht Katri Ling) • 109 farmi piimaproovid • Se sisaldus piimas: – 17 µg/kg (7-29 µg/kg) aastatel 2008-2009 – 15 µg/kg (5-34 µg/kg) aastatel 2009-2010 • http://www.emu.ee/userfiles/Teadus/PM%20 aruanded/Lpparuanne_Piima_seleenisisaldus .pdf


4,102 2,030 2,060

0,778 0,650 0,690

3,566 3,900 3,800 0,191 0,190 0,180

Ca (g/l)

0,113 0,117 0,108

1,298 1,200 1,180

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

8,631 8,750 7,700

Mineraalainete sisaldus tava ja mahepiimas

Mg (g/l)

Cu Zn Fe Se Co (mg/l) (mg/l) (mg/l) (µg/l) (µg/l)

Conv (mean) Organic 1 Organic 2

● Uuring aastast 2008-2009 ● Se-sisaldus tava- (n=8) ja mahepiimas (n=2) ei erinenud oluliselt. ____________________________ M. Malbe, T. Otstavel, I. Kodis, A. Viitak Content of selected micro and macro elements in dairy cows’ milk in Estonia. Agronomy Research 8 (Special Issue II), 323–326, 2010


Seleeni sisaldavate söödalisandite mõju mastiidipatogeenide ja somaatiliste rakkude arvule piimas Söödalisand

Infitseeritud udaraveerandite %

Somaatiliste rakkude arv lüpsi kohta

Enne Se söötmist

Nädalal 8

Enne Se söötmist

Nädalal 8

Seleniit

18.4

7.4

1824.5

1155.9

Se-pärm

22.9

13.0

2579.6

1807.0

Kontrollgrupp

21.3

25.6

2292.9

2777.7

Malbe M, Klaassen M, Fang W, Myllys V, Vikerpuur M, Nyholm K, Sankari S, Suoranta K, Sandholm M.: Comparisons of selenite and selenium yeast feed supplements on Se-incorporation, mastitis and leukocyte function in Se-deficient dairy cows. Journal of Veterinary Medicine A, 42(2):111-121, 1995.


Seleen ja keskkond


• Väetistega põldudele viidud seleenist 5-10% jõuab taimedesse • Ka söödalisandina manustatud seleen jõuab sõnnikuga pinnasesse.


Üleskerkivad küsimused • Se jõudmine põhjavette? • Se roll veekogude kinnikasvamisel? • Se mõju mulla mikrofloorasse?


Se sisalduse analüüsimise võimalused Eestis: – Põllumajandusuuringute Keskus – http://pmk.agri.ee/?valik=400&keel=1&template=tem plate2pmk.html – E-mail: info@pmk.agri.ee – Tallinna Tehnikaülikooli Keemiainstituut: • Maria Kulp, e-mail maria@chemnet.ee, Tel. 620 4349 • Anu Viitak, e-mail anu.viitak@gmail.com • http://www.keemlab.ttu.ee/index.php?option=co m_content&view=article&id=55&Itemid=34&lang =et

Infomaterjalid: – Tallinna Tehnikaülikooli Keemiainstituudi kodulehel – http://www.keemlab.ttu.ee/index.php?option=com_co ntent&view=article&id=61&Itemid=74&lang=et – Facebook http://www.facebook.com/pages/SeleenSeleniumMicr oelements/226188987476945


T채nan t채helepanu eest! Marge Malbe, DVM PhD Eesti Maaviljeluse Instituut P천llumajandustoodete osakond Teaduse 13, 75501 Saku, Harjumaa Eesti GSM: +372 53498678 Skype: margemalbe E-mail: marge.malbe@gmail.com

Seleen keskkonnas.  

Veiste seleenitase ja võimalused seda mõjutada. PhD Marge Malbe, Eesti Maaviljeluse Instituut

Seleen keskkonnas.  

Veiste seleenitase ja võimalused seda mõjutada. PhD Marge Malbe, Eesti Maaviljeluse Instituut

Advertisement