Som-hi, Kika!

Page 1

Marie Mirgaine

Som-hi,

Kika! EDICIONES EKARÉ

Som-hi, Kika!


Per a l’Eva i l’Alix

ekaré EDICIONES

Traducció: Teresa Duran Primera edició, abril 2024 Text i il·lustracions de Marie Mirgaine © 2019 Éditions Les Fourmis Rouges © 2024 Ediciones Ekaré Tots els drets reservats C/ Sant Agustí, 6, baixos. 08012 Barcelona www.ekare.com Publicat originalment en francès per Éditions Les Fourmis Rouges, França Títol original: Kiki en promenade ISBN 978-84-127536-9-1 · Dipòsit legal B.4115.2024 Imprès a Barcelona per Índice Arts Gràfiques Aquest producte està fet de materials reciclats i d’altres fonts controlades

Aquesta obra es va beneficiar del suport dels Programes d’Ajuda a la Publicació de l’Institut français.


Marie Mirgaine

Som-hi,

Kika! Traducció: Teresa Duran

EDICIONES EKARÉ
En Julià passeja la seva gossa.

tras s i r t ras, Tris-t


—Som-hi, Kika!


Fl ap ,f

la p

En Julià passeja la seva àliga.

En Julià surt a passejar amb la seva gossa. —Som-hi, Kika! Però ben aviat comprendràs, tu, que llegeixes aquest llibre, que en Julià no passeja només amb la seva gossa...


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.