Efterskolerne 15-2022

Page 28

tema

Fællessang er en supercocktail af sunde gevinster Fællessang styrker vores sundhed og rummer samtidig et stærkt potentiale for dannelse og kulturformidling. Efterskoler kan dog blive bedre til bevidst at vælge sange, som kan sætte spor i unge mennesker, mener sociolog og sangskriver.

28


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.