Normes d'Organització i Funcionament del Centre (actualització 2021)

Page 1

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE ESCOLA ANXANETA

1


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

PRÈVIA Aquestes normes queden parcialment alterades pel PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CURS mentre duri la situació sanitària d’emergència. Les normes assenyalades en groc deixen de ser efectives fins a nova ordre. HORARIS L’horari lectiu matinal és de 9 h. a 12,30 h. i de 15 h. a 16,30 h. a la tarda. Dia de jornada continuada: 20 de desembre i del 8 al 19 de juny. L’horari de permanència al centre en horari no lectiu és: Dilluns: reunió de nivell de 12,30 a 13:30h Dimarts: reunió de cicle o claustre de 12,30 a 14h Dimecres: atenció a les famílies de 12,30 a 14h Dijous: reunió de cicle de 12,30 a 13,30h Segons normativa, qui s’acull a una reducció de jornada haurà d’assistir a totes les reunions de claustre, avaluacions i d’altres que siguin prescriptives i degudament convocades.

2


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

En horari no lectiu, l’escola és seu de l’Escola Municipal de Música, i s’imparteixen classes fins a les 22h dilluns, dimarts i dimecres. Les portes del Cicle de Petits s’obriran a les 16:25 per donar temps a recollir els germans de primària.

REUNIONS DE CLAUSTRE Segons acord de claustre, es farà una reunió cada mes i mig o cada vegada que sigui necessari. Poden haver-hi reunions de caràcter urgent sempre que calgui i s’avisi amb temps suficient. La convocatòria de claustre serà enviada al correu electrònic. DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DELS MESTRES

Els mestres treballem setmanalment a l’escola 30 hores, de les quals 24 són lectives i les altres 6 són no lectives. Aquest horari es complementa amb 7,5h setmanals que s’han de realitzar de més dins o fora de l’escola. Aquestes hores estan destinades a formació, programació, correcció o preparació de les classes o entrevistes. Segons normativa, durant l’horari lectiu no es pot sortir del centre sense comunicar-ho prèviament al director.

3


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

HORARIS DEL CLAUSTRE La Cap d’Estudis lliura els horaris a cada mestre o mestra. Cal tenir present que coordinar horaris de tota la plantilla no és feina fàcil. Les mestres que exerceixen el dret de treballar en jornada reduïda han de tenir present que no sempre se’ls pot garantir que només treballin al matí. DIFERENTS ASPECTES SOBRE FUNCIONAMENT MANTENIMENT DE PARETS AULES I PASSADISSOS Cal esforçar-se en mantenir nets aquests espais i només enganxar els treballs dels alumnes als suros. SALA DE MESTRES A la sala de mestres hi ha una safata del teu curs o especialitat. Allà t’hi trobaràs les fotocòpies encarregades, la programació mensual de diferents activitats i sortides, qualsevol informació que ha donat al Conserge sobre algun alumne teu, avisos telefònics, i el full informatiu de coordinació que es fa setmanalment. És molt important mirar-la cada dia. FULL DEL CONSELL DE DIRECCIÓ Cada setmana rebreu al grup Claustre del Google xat el full amb informacions de caire general o acords de la reunió del Consell de Direcció. És molt important que el llegiu i tingueu present els acords presos. 4


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

CLAUS DE LES PORTES D’ACCÉS A L’ESCOLA I AULES A l’hora de sortir de l’aula cada mestre s’obrirà i es tancarà l’aula amb la seva clau. A les 9h, trobarem les aules obertes. Els mestres que han de fer classe després del pati o a primera hora de la tarda cal que ho tinguin present i demanar la clau corresponent (El Conserge és l’encarregat de les claus). A principi de curs se us donaran les claus de l’edifici que us facin falta i a final de curs les heu de tornar a Consergeria per portar-ne un control. Podeu canviar el clauer si voleu, però en tornar-les cal que ho feu amb el seu original.

COMUNICATS A LES FAMÍLIES I INFORMES ESCOLARS Els comunicats del centre que no siguin autoritzacions es fan a través de l’APP “TPVEscola”. Segons normativa els pares separats tenen dret a rebre per duplicat qualsevol comunicat que surti de l’escola. Cal que el tutor/a es posi en contacte amb la família per si n’estan interessats, o bé els mateixos pares ho poden demanar. El mateix s’aplica als informes escolars. És responsabilitat del tutor/a encarregar-ne les fotocòpies. El darrer informe del curs es lliura personalment a les famílies durant una petita reunió (darrers dies curs i si és possible).

5


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

UTILITZACIÓ D’ESPAIS COMUNS Els espais comuns tindran un full amb l’horari setmanal on podreu apuntar-vos en cas que necessiteu utilitzar-los: Biblioteca, Gimnàs, Aula de Plàstica ... Hi haurà a la sala de mestres els horaris de cada espai i un full mensual per a que qui ho necessiti de forma puntual s’apuntin en els espais buits.

CONTROL D’ASSISTÈNCIA El control d’assistència es farà a través de l’aplicació´´ TPVEscola. Tots els mestres a primera hora del matí i de la tarda, si tenen classe, han de passar llista. Aquest registre s’enviarà al final de trimestre a les famílies també a través de la mateixa aplicació. Davant de faltes reiterades d’assistència o puntualitat, el tutor/a ho ha de parlar amb la família, i si s’escau, comunicar-ho a Direcció i iniciar el pertinent protocol d’absentisme. Cal fer un recompte a final de mes per passar a direcció. Les faltes seran posades a l’informe d’avaluació en forma d’hores. AUTORITZACIONS Els alumnes no poden sortir d’excursió si no es té l’autorització signada per la família. Tampoc es pot administrar cap medicament sense l’autorització corresponent. ( a la “P” i al web del centre hi trobareu els diferents fulls d’autorització i també al web de l’escola

6


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

per a descarregar). S’han de signar a través la APP “TPVescola”. Les famílies que tinguin problemes amb el Tpvescola se’ls hi pot lliurar en paper. AULA DE PLÀSTICA No es pot enviar alumnes a buscar material. Cal preveure-ho amb temps i és el mestre o la mestra que el necessita qui l’ha de recollir i retornar un cop acabada la classe. No es pot interrompre quan s’està fent classe. CIRCULACIÓ PELS PASSADISSOS Cada mestre/a ha de vetllar perquè la circulació pels passadissos en els canvis de classe sigui tranquil i el to de veu no sigui elevat . El mestre o la mestra sempre ha d’anar acompanyant el seu grup.

COQUES D’ANIVERSARI A Primària només es considera adient que portin coca els alumnes de 1r fins a 3r. Si, com és costum en aquesta escola, de la coca que sobra volen convidar els mestres, s’ha valorat que només es faci entre els de la seva planta. Cal que la coca sigui comprada per evitar possibles intoxicacions. Com a mesura d’ higiene i seguretat no es demanarà cap estri a la cuina. Els cursos que celebren els aniversaris amb coques, han de 7


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

vetllar per portar-les tallades de casa.

FOTOCÒPIES I CONSERGERIA El nostre conserge és l’encarregat de realitzar les fotocòpies dels diferents cursos. A consergeria hi ha dues safates per deixar-hi els originals. Cal preveure amb temps la demanda. Si teniu alguna urgència hi ha una altre màquina a la sala de mestres (usuari 1001 codi 1001). Si teniu algun desperfecte a l’aula o el veieu en algun altre espai comuniqueu-li al Conserge i ell ho comunicarà a l’Ajuntament el més aviat possible. INVENTARI A final de curs s’ha de deixar la classe endreçada, armaris tancats i el material que es cregui oportú es pot guardar a les tutories. Les aules s’utilitzen pel Casal d’Estiu. A finals de curs s’haurà de fer un inventari del mobiliari de l’aula indicant l’estat en què es troba i un llistat del que es necessitaria de cara el proper curs.

8


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

MENJADOR I PAGAMENTS L’escola disposa de menjador amb cuina pròpia. El preu del tiquet es 6,30€. Tots els pagaments dels centre es fan via TPVescola.

DOCUMENTACIÓ INTERNA Documentació d’escola (Google Drive) Tenim la carpeta compartida al drive “Anxaneta” per a poder gestionar tots els documents interns del centre organitzada per temes i cicles. També tenim les carpetes Equip Directiu i Consell de Direcció per a la mateixa tasca.

Expedient de l’alumne/a Està a secretaria (a l’arxiu). L’Administrativa deixarà còpia de l’informe del tercer trimestre a l’expedient de l’alumne que hi ha a Secretaria. Cada tutor deixarà el recull de les entrevistes a cada expedient. La resta d’informes quedaran gravats a la “D” de l’escola, on només hi ha accés des de secretaria. Durant el curs, els informes del primer i segon trimestre estaran gravats al Drive perquè es puguin consultar. Cal afegir-hi informes mèdics, resolucions judicials , ... que els pares facin arribar.

9


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

COMISSIONS CAD (Comissió d’atenció a la diversitat): EAP, Cap d’estudis, mestre/a d’Educació Especial , mestre/a de l’aula d’Acollida, mestre/a de USEE, LIC i coordinadores de cada cicle. Comissió Social : Representant de l’EAP, Cap d’Estudis, Coordinadores de cicle i Director. (Qualsevol aspecte que us cridi l’atenció d’algun alumne i pugui ser objecte de ser tractat en aquesta comissió, l’heu de transmetre a Direcció per tal de que no s’escapi cap necessitat) Comissió de cohesió: Representants de tots els cicles. Pensar i crear activitats de cohesió de claustre, d’alumnes i famílies. Comissió de decoració: Representants de tots els cicles. Pensar i proposar les decoracions del centre. Comissió de festes: Representants de tots els cicles. Pensar i organitzar les festes del centre. Comissió TAC: Representants de tots els cicles. Són els encarregats de fer la proposta d’estratègia digital del centre. Comissió de convivència (en procés): Mestres, famílies i Equip Directiu. Encarregats de proposar i desenvolupar el projecte de convivència del centre. JUNTA D’AVALUACIÓ

Educació Infantil: Fa dues sessions d’avaluacions i dos informes escolars per a les famílies. Educació Primària: Fa tres sessions d’avaluació i tres informes per a les famílies. Al desembre es farà una autoavaluació dels alumnes. 10


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

A les sessions d’avaluació hi ha de ser present tots els mestres que participen en aquell curs i la cap d’estudis (o algú de l’equip directiu). Una setmana abans de la reunió d’avaluació, s’hauran de posar al document del grup que trobareu a la penjat al Google Drive totes les observacions que tingueu respecte al grup (sigui tutor o especialista) per tal de que les reunions siguin més efectives. Serà responsabilitat de cadascú el llegir-ho abans per tal de tenir una bona informació durant la sessió d’avaluació. Informes escolars dirigits a les famílies: A Educació Infantil es fan dos informes (febrer i juny) S’ha de deixar còpia de l’últim trimestre a l’expedient de l’alumne. Se n’encarrega l’administrativa de l’escola qui ho guarda a l’arxiu. La resta d’informes quedaran gravats a la “D” de secretaria. A Educació Primària es fan dos informes (2n i Final de curs) i una autoavaluació al desembre s’ha de deixar còpia de l’últim trimestre a l’expedient de l’alumne. Se n’encarrega l’administrativa de l’escola qui ho guarda a l’arxiu. La resta d’informes quedaran gravats a la “D” de secretaria. Els informes s’imprimeixen des de secretaria i un cop impresos es deixen a les safates de cada curs per tal de que es revisin i es signin. Cal recordar que el tutor/a ha de demanar fotocòpia de l’informe per als alumnes que tenen els pares separats i així ho han manifestat.

11


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

PROGRAMACIONS GENERALS DE CENTRE I MEMÒRIES AVALUATIVES o Es fan a principi i final de curs respectivament i són aprovats pel Consell Escolar. És responsabilitat de l’equip directiu. o Estan a disposició del claustre (penjats al Google Drive) els següents documents del centre: NOFC, PGA, PEC, PdD, Memòria Anual de centre, Projecte Lingüístic i Pla d’Emergència. APRENENTATGE DE LA LLENGUA ANGLESA o S’inicia a 1r i es continua fins a 6è de Primària. o Hi ha dues aules: una per mig grup i l’altre per grup sencer anomenada Aula de Llengües. o De 4t a 6è tenen una sessió desdoblada amb ⅔ de grup de manera que es treballarà tot el referent a la competència comunicativa dels alumnes. o Els alumnes de 4t, 5è i 6è fan una sessió de pla lector en anglès. o Els alumnes de 6è fan un tastet de ciències en anglès durant tot el curs. o A 5è els alumnes fan Robòtica Educativa en anglès.

12


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT o La Comissió d’Atenció a la Diversitat, CAD, està formada per: Director, Cap d’Estudis, EAP, mestres de reforç d’Atenció a la Diversitat, tutora de la SIEI i les coordinadores de cada cicle. o L’Atenció a la Diversitat és responsabilitat de tots els membres del claustre. o El centre disposa d’un registre d’acords d’atenció a la diversitat personalitzats al drive. o Les mestres d’Educació Especial es reuneixen regularment a amb la responsable de l’EAP i l’Equip Directiu. Si creieu que algun alumne/a necessita aquest servei o cal que sigui avaluat pel psicopedagog/a s’ha d’omplir un document anomenat full de derivació. Aquest full es dóna a la Cap d’estudis un cop omplert conjuntament amb la mestra d’E. Especial. o La demanda d’ EAP ha de sortir de la junta d’avaluació i/o del Cicle. (veure més informació al Pla d’Atenció a la Diversitat del centre)

SIEI o Disposem d’una mestra d’E. Especial i una Educadora. o El nombre d’alumnes té un màxim de 10 integrants. o Els alumnes estan adscrits a un grup classe i realitzen la majoria de les activitats amb el seu grup. Les activitats són

13


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

adaptades per les dues professionals de la SIEI amb col·laboració estreta amb les tutores. o El perfil d’aquests alumnes és el d’uns nens amb mancances greus i permanents però que, amb l’ajuda corresponent, poden anar avançant en el seu aprenentatge. EDUCACIÓ FÍSICA o És obligatori portar roba esportiva i calçat esportiu. o Es recomana la dutxa després de cada sessió com a mesura d’higiene. o A partir de 3r es dutxen després de cada sessió d’Educació Física. o Pel gimnàs s’utilitzaran sabatilles especials per tal de no fer malbé el terra (l’especialista d’EF dóna l’informació a les famílies). o Mentre els alumnes es dutxen o es canvien de roba, les portes dels vestidors romandran obertes. o 1r i 2n anirà a la piscina en horari intensiu al setembre (2n) i al juny (1r). Si algun alumne no va a la piscina s’ha de deixar a l’aula més propera. TAC o Hi ha una coordinadora TAC. o La Competència Digital la imparteixen els tutors de manera interdisciplinar. 14


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

o Tenim una aula d’informàtica amb 15 ordinadors. o Totes les aules ordinàries disposen d’un o dos ordinadors. També es disposen d’ordinadors a les tutories, sala de mestres i les aules SIEI. o A cada tutoria hi ha ordinador. Cada cicle pot imprimir els seus documents directament a través de la fotocopiadora de la sala de mestres (està connectat), i treure les còpies que necessiti. Cal ser prudent. o HI ha tres ordinadors a l’aula de mestres a disposició del claustre. o Tots els mestres amb destinació definitiva i/o vacant al centre disposen d’un ordinador portàtil de dotació del Departament d’Educació. o Si teniu algun problema a l’aula demaneu ajuda a la coordinadora. Hi haurà un full on anotar les incidències i/o anomalies dels ordinadors i de les impressores al drive. o Els ordinadors de l’aula d’informàtica estan “congelats”: qualsevol document que deixem fora de la carpeta “t” o “p” desapareix al reiniciar l’ordinador. o Aquesta aula, com la resta de sales comunes, té un full per apuntar-se quan no s’hi està fent classe. o A final de curs les fotografíes es pengen a la web del centre perquè les famílies les puguin descarregar.

15


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

MESTRES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.

o Els alumnes han d’anar acompanyats pel mestre d’AD a les aules específiques. Els tutors tindran, a principi de curs, un horari d’aquests alumnes per tal de fer el seguiment de l’assistència a aquests serveis. o Hores lectives amb més d’un professor per grup: quan coincideixen dos mestres en un mateix grup per fer desdoblaments, aquests s’han de fer necessàriament. La Cap d’estudis ha d’estar informada en tot moment de qualsevol incidència en aquest sentit.

SEP

o Primària. El SEP a cinquè i sisè es fa fora d’horari lectiu (tres dies de 8:30h a 9:00h). o Cal omplir una fitxa de seguiment i avaluació de cada alumne que rebi SEP. Ha d’estar en format digital i penjat a la P a la carpeta corresponent. o Els canvis de nens/es als grups de SEP s’han de comentar prèviament al cicle i amb la mestra que faci aquest suport. o Excepte davant de situacions inevitables (substitucions, sortides, malalties...) s’han de fer tots els SEP’s.

16


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

SUBSTITUCIONS Si us trobeu malament o teniu algun problema per arribar a l’escola, truqueu el més aviat possible o envieu un missatge al cap d’estudis i/o a la secretària d’aquesta manera, des de Direcció podrem organitzar la substitució. Si voleu també podeu avisar al vostre paral·lel o paral·lela qui donarà un cop de mà a la persona que us substitueixi. Les substitucions S’HAN DE DEMANAR A TRAVÉS D’UN FORMAULARI DE GOOGLE ENVIAT AL XAT del centre. Les substitucions estaran publicades al document substitucions del drive compratit amb tot el claustre. És responsabilitat de tots els mestres veure el mestre que falta i qui ha d’anar a substituir-lo. En els períodes de temps que el Departament d'Educació no cobreixi les absències dels mestres, aquestes queden cobertes pels mestres que no han de desenvolupar activitats amb un grup classe sencer d’acord amb uns criteris que s’estableixin a principi de curs. Si hi ha una substitució de llarga durada mentre no sigui coberta ple Departament es buscarà donar estabilitat a l’aula i es posarà una sola persona o màxim dues com a tutor referent. Seguint la normativa establerta pel Departament, la Direcció del centre té l’obligació de comunicar al servei de personal docent les faltes (justificades o no). 17


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

SERVEIS EDUCATIUS DE SUPORT La psicopedagoga de l’EAP ve un dia per setmana i un altre quinzenalment i es coordina mensualment amb la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) i setmanalment amb la Cap d’Estudis. Si volem que observi algun nen/a cal fer un full de derivació que s’haurà de valorar en cicle. Inspecció informa que quan algun metge o especialista fa una petició (per escrit) demanant qualsevol tipus d’informe escrit als mestres, sobre qualsevol alumne, només se’ls podran lliurar els informes que surtin trimestralment de l’escola o d’escolarització. La logopeda del CREDA. Atén els/les alumnes amb problemes auditius o de trastorns de llenguatge que requereixen tractament específic. La fisioterapeuta del CREDA. Atén els/les alumnes amb problemes motrius que requereixen tractament específic. FORMACIÓ PERMANENT El material que es recull als cursos que es fan en hores lectives s’ha de quedar a l’escola. Els mestres que fan cursos en horari lectiu després han de passar una breu informació al Claustre.

18


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

ENTRADES I SORTIDES

Els alumnes d’Educació Infantil ho fan per la porta de l’Havana. Els alumnes entren amb els seus acompanyants qui els lliura al mestre o la mestra que els espera dins l’aula. A l’hora de sortir a la tarda, la porta s’obre cinc minuts abans per tal que les famílies que han de recollir un alumne de primària tinguin el marge de temps suficient per recollir els dos fills. La Núria Cusachs (responsable de menjador) és la responsable de menjador per als petits (es situa just al costat del seu pati). Els pares i mares d’Educació Infantil poden entrar a acompanyar els infants fins la porta de l’aula. Els pares de P3 poden entrar dins de l’aula fins que els procés d’adaptació estigui normalitzat i els tutors ho creguin convenient. A l’hora de sortir també entraran per poder recollir-los a l’aula. Si arriben tard, els alumnes d’Educació Infantil entraran pel carrer Solís i el conserge els acompanyarà a la classe. Mai es pot donar cap alumne a ningú que no hagi estat autoritzat per la família. Els alumnes de Primària entren sols per la porta del carrer Solís (els alumnes de 1r poden entrar acompanyats fins la segona setmana del curs) i a l’hora de sortir ens organitzem de la següent manera: 1r i 2n ho fa per la porta del carrer Solís. Els alumnes de 1r curs s’asseuen als bancs de fusta fins que les tutores els criden per lliurar-los a les famílies. Els alumnes de 2n curs es situen a cadascun dels laterals de la porta principal i les mestres els lliuren a les famílies. Cap alumne del C. 19


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

Inicial pot marxar sol cap a casa. La resta d’alumnes de primària ho fa per la porta del Carrer Solís cantonada amb carrer Del Prat. Els alumnes surten de la classe acompanyats del mestre que han tingut a darrera hora qui els acompanya fins a la porta de sortida. Cada matí hi haurà un responsable de menjador a l’entrada del centre per resoldre dubtes del funcionament del TPV i recollir pagaments en efectiu. En acabar l’hora del pati de Primària sona una música. És la senyal per a que tots els alumnes s’agrupin a la pista per fer fila, al seu lloc determinat, i entrin a les aules amb el mestre/a que correspongui segons horari. Cada mes hi haurà una temática diferent coordinat per la mestra de música. 1r, 2n entren per la porta de la pista. 3r, 4t, 5è i 6è per la del Joc Tranquil. Per la resta d’entrades i sortides no hi ha cap mena d’avís sonor. És important entrar, sortir, pujar i baixar les escales de manera ordenada sense cridar i és responsabilitat de tots els mestres que així es faci. Si els nens de Primària porten motxilles de rodes, en entrar al centre, les han de portar a l’esquena, per evitar incidències innecessàries. Als alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial no els és permès portar-ne. Els alumnes que portin patinet, l’han de penjar als penjadors de fora de l’aula o posats a la barana si és el segon pis. Per sortir, tots els alumnes han de baixar en fila amb el mestre/a al davant fins a la porta del c/ Prat – c/ Solís. 20


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

1r i 2n: S’ha d’indicar en un full penjat a l’aula quins són els alumnes que tenen autorització per poder baixar al pati de sorra o marxar amb els germans més grans. 3r i Cicle de grans surten per la porta dels carrers Solís – cantonada Prat i els alumnes se’n van sols. Si a algun alumne no el venen a buscar, torna a entrar a l’escola i es truca la família. Cal que el tutor/a estigui pendent i s’asseguri que cap alumne queda sol/a. Si alguna família vol que el seu fill baixi a recollir a algun germà petit, cal que signi l’autorització pertinent, tant si és de CM com si és de CS. Mai es pot donar cap alumne a algú que, prèviament, no hagi estat autoritzat per la família. Els alumnes de Primària entren sols per la porta del c/ Solís i van directament a la classe que els hi toca a primera hora. Els que van al pis de dalt pugen per l’escala de l’ascensor i pel passadís els de la planta baixa. Sempre sense córrer i en ordre. Els alumnes de Primària que entren per la plaça de l’Havana perquè tenen germans a E. Infantil, poden pujar sols a les aules per l’escala de l’ascensor. Els mestres es trobaran ja a l’aula corresponent, a la porta, per vigilar la circulació del passadís i donar la benvinguda als alumnes. S’ha de ser puntual i ser a l’aula abans que hi arribin els alumnes. La resta de mestres han d’estar distribuïts pels passadissos (no a les tutories) assegurant que els alumnes hi transitin tranquil·lament. Quan hi ha retards en la recollida dels alumnes s’ha de comunicar a Direcció després d’haver trucat a la família. Seria convenient que el mestre que ha acabat la jornada amb l’alumne esperés amb algú de l’Equip Directiu fins que arribi la família, si no pot fer-ho, l’E. Directiu se’n farà càrrec. En cas que siguin germans, no enviar a cap dels dos amb l’altre germà (cada mestre es fa càrrec del seu 21


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

alumne). S’ha de vetllar per a que no hi hagi soroll ni corredisses en els canvis de classe o sortides. Tots els mestres, tutors i especialistes, som els responsables de que els alumnes ho facin. Quan una família ve a buscar a un alumne abans d’hora és obligatori omplir un full de recollida que té el conserge. PATI NORMATIVA GENERAL Es recorda que les hores de pati són hores lectives i, per tant , no es pot sortir fora del recinte escolar. En cap moment de l’horari escolar es pot sortir a fumar. La vigilància de pati serà rotativa i figurarà el dia i el lloc a vigilar a l’horari particular de cada mestre Mai es poden deixar alumnes castigats al vestíbul de l’escola ni als passadissos, ni a l’aula. Quan un mestre/-a castiga alumnes ja sigui a l’hora del pati o en una classe, se’n farà càrrec personalment. A l’hora del pati no hi haurà cap alumne dins de l’edifici (ni a l’aula ni als passadissos) Els mestres són els responsables de que surtin tots i tancar la porta de l’aula. Cal que els/les alumnes s’acostumin a portar carmanyola amb el nom posat per l’esmorzar, i així reduir els residus de paper d’alumini o plàstic. Cal treballar-ho a tutoria amb els alumnes i anar recordant a l’hora del pati que les deixalles han d’anar a les papereres i que cal 22


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

respectar els arbres i les instal·lacions. També donar valor al menjar i recordar- los que no el poden llençar, si no en volen més, guardarlo. A l’escola no és permès portar llaminadures, patates, ... Sota cap concepte sortirà un alumne sol a buscar una pilota que surti del recinte escolar.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA Cada mes es lliura als mestres la rotació de la vigilància del pati. És responsabilitat de cadascú vetllar per a que es compleixi l’horari i la rotació establerta. Per no perjudicar als alumnes i als companys que estan realitzant la mateixa tasca, cal ser puntuals. L’Equip Directiu organitzarà les substitucions dels patis, de les piscines i de l’adaptació de p3. El mestre o la mestra que és a l’aula abans de l’hora del pati, si fa fred, ha de recordar els alumnes que agafin la jaqueta. Cal respectar l’horari establert i no deixar sortir els alumnes abans d’hora. Els alumnes surten al pati per la porta de la pista o la petita que dóna a la terrasseta del Joc Tranquil. A cada classe del Cicle de Mitjans hi haurà una capsa per a les carmanyoles, un encarregat la traurà al pati i la tornarà a l’aula en acabar l’esbarjo. 23


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

Terrasseta del Joc Tranquil : només s’hi pot jugar amb les joguines de les prestatgeries, el mestre o la mestra encarregat d’aquest espai convidarà a marxar els alumnes que no juguin amb aquests jocs. El mestre o la mestra que vigila aquest espai ha de fer recollir cinc minuts abans per a que les joguines quedin endreçades. Pista ( s’hi pot jugar a futbol i a bàsquet )

Torns de pista: - Dilluns i dimecres: 4t, 5è i 6è - Dimarts i dijous: 1r, 2n i 3r - No és permès portar pilotes de cuir. - Divendres: jocs sense pilota. Aquests dies són FIXES, si un grup és d’excursió o plou el dia que els hi toca la pista no el poden canviar amb un altre grup, s’han d’esperar al proper dia. El mestre o la mestra que vigila el porxo, al costat de la rampa, porta el paper pel WC. Al porxo no es pot jugar a futbol ni a cap joc de pilota amb els peus. Al pati de sorra s’hi pot jugar a les xarranques i amb els jocs de la caixa que treu i recull el mestre que el vigila ( cordes, gomes, cotxes, ... ) Es guarda a un raconet de sota l’escala. No s’hi pot jugar a pilota. Quan la pista està mullada per pluja o humitat no es pot utilitzar i els alumnes es distribueixen entre els altres espais (porxo, pati de 24


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

sorra, Joc Tranquil) i els mestres que vigilen la pista també. DIES DE PLUJA : Pluja: els nens/es de 1r, 2n i 3r baixaran al porxo a l’hora del pati i els nens/es de 4t, 5è i 6è es quedaran a les aules. En cas de pista molt mullada, però no pluja: Tots els alumnes de primària sortiran al pati, utilitzant tots els espais menys la pista. Els torns de vigilància seguiran la normalitat diària establerta mes a mes. Les persones que els hi toqui vigilar pista baixaran a reforçar el pati de sorra i el porxo. Quan s’acaba l’esbarjo cal ser puntual a l’hora d’anar a recollir els alumnes al punt de trobada de la pista. Llocs establerts de vigilància : porta de la pista, final de la pista, terrasseta del joc tranquil, porxo a prop dels WC ( amb el paper ) porxo al costat de la rampa que baixa al gimnàs i pati de sorra.

Cicle de Petits En iniciar el curs es lliurarà a cada components de l’Equip d’Educació Infantil la rotació que s’estableixi per la vigilància del pati. És responsabilitat de cadascú vetllar per a que es compleixi l’horari i fer canvi de torn si es preveu que no s’hi podrà ser el dia establert. El pati comença a les 11:00h fins a les 11:30h. Els mestres que vigilen han de ser puntuals per no perjudicar els alumnes i els companys que estan realitzant la mateixa tasca. A la tarda només es contempla que puguin sortir al pati una estoneta els alumnes de P3. Cal respectar l’horari establert i no deixar sortir els alumnes abans de l’hora i si, per un motiu extraordinari es surt abans d’hora, el mestre o la mestra que així ho decideix es fa responsable del seu grup. 25


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

En cap cas es pot deixar que els infants surtin sols al pati. No es pot quedar cap alumne a l’aula sense un mestre/a o TEI Un cop ja s’ha sortit al pati, els alumnes no poden entrar a les classes ni als passadissos. Si a l’alumne li cal entrar a l’aula o al passadís ho ha de fer en companyia d’un adult. S’esmorza a la classe i si no s’ ha acabat d’esmorzar quan ja és l’hora del pati, ho seguirà fet a la terrasseta on guardarà la carmanyola que endreçarà a la motxilla quan s’acabi l’esbarjo. El “lavabo de les joguines” sempre ha d’estar tancat amb clau (la porta és metàl·lica i els infants podrien prendre mal ) En cas de pluja no es surt al pati i es juga a l’aula. La vigilància és responsabilitat del tutor, tutora i especialistes que hi hagi aquell dia. ● Si ha plogut o el terra està mullat no es poden treure joguines al pati. ● No es permès enfilar-se als carretons ni als camions. Per jugar amb la sorra cal fer-ho al sorral amb les pales i les galledes. En la mesura que sigui possible cal vetllar perquè els nens i nenes no tirin sorra als embornals . Es vetllarà per a que els nens i nenes no juguin massa a prop del barri del carrer Floridablanca per tal de que no estableixin contacte amb persones de l’exterior. L’equip de mestres que vigilen el pati es distribuiran per les diferents zones evitant que quedi cap alumne fora de la visió . Els alumnes han de jugar sempre sota la vigilància dels adults.

26


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

ENTREVISTES I REUNIONS AMB LES FAMÍLIES Reunió d’aula La condueixen els dos tutors del curs seguint un esquema establert on es tracten els aspectes més rellevants del nou curs: trets fonamentals de l’edat, hàbits a treballar, objectius, sortides (se’ls farà signar l’autorització per tot el curs), colònies, activitats diverses, barreja de grups ... És el moment de recordar el procés per demanar ajuts per sortides, colònies, menjador, ... i també de demanar que facin arribar tota la informació mèdica, jurídica o psicològica que ha de guardar-se a l’expedient de l’alumne. S’aprofitarà per passar un full per l’actualització de dades dels pares. Només s’ha d’anotar els canvis de domicili o de telèfon en relació als del curs passat. Un cop acabada la reunió es convida els pares a que facin una ullada a l’aula del seu fill o filla. Cada tutor es queda amb els pares dels seus alumnes a la seva aula per atendre’ls personalment. Entrevistes Els mestres podran atendre als pares el dia fixat per aquestes entrevistes. Els nens/es no poden assistir a l’entrevista (en cas que vinguin, s’hauran de quedar a l’aula del costat, passadís...sempre sota la responsabilitat de la família). Totes les entrevistes haurien d’estar realitzades abans de Setmana Santa, com a mínim una amb cada família. Si es necessita mediador, caldrà demanar-ho amb antelació. Cal notificar-ho a La Cap d’Estudis qui farà la demanda.

27


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

De cada entrevista, s’haurà d’omplir un document ( pots trobar-lo a la “P” ) que es guarda a l’expedient de l’alumne.

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS No es pot administrar cap medicament sense una autorització signada per la família i la recepta del metge on es llegeixi el nom del medicament i la dosi. El full d’autorització de la família ha de ser el que ha elaborat l’escola i us els farà arribar la direcció del centre o es pot descarregar de la web del centre (http://www.escola-anxaneta.cat). Atenció als nens i nenes que s’administren sols broncodilatadors tipus Ventolín. Cal seguir el mateix procediment. Els documents originals se’ls queda el tutor i en dóna còpia a l’especialista d’E. Física i la Responsable del Menjador en el cas que l’alumne en faci ús. Cada curs s’ha d’actualitzar el llistat amb fotografia dels alumnes amb incidències mèdiques importants i passar-ho a Direcció el qual organitzarà un claustre per traspassar la informació a tothom. PROTOCOL EN EL TEMA DELS “POLLS” Quan es detectin polls en un alumne, el protocol serà el mateix que si tingués febre o alguna altra malaltia. Segons acord del Consell Escolar es trucarà a la família per que el vinguin a buscar i no es pot tornar a portar fins que el tractament no s’hagi fet, i el cap estigui net de polls, llémenes i ous.

28


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

Es passarà un full informatiu als alumnes i familiars del nivell on s’hagi constatat el cas. L’original d’aquest comunicat el té el Conserge.

EXCURSIONS I SORTIDES En programar-les, cal tenir en compte les sortides del curs anterior (veure pla anual curs anterior). Per canviar o anul·lar una sortida, hi ha d’haver una justificació i un acord de cicle. Els tutors es faran càrrec de les gestions per contractar les diferents sortides i els autocars corresponents. Si són sortides comunes de tot el cicle, és el coordinador l’encarregat de contractar els autocars. Els coordinadors s’encarregaran de lliurar a la Secretària el pressupost de les cadascuna de les sortides . La secretària farà el comunicat per a les famílies. El punt de sortida habitual de les excursions serà la parada d’autobusos del carrer Floridablanca. Els acompanyants a les sortides i contractació de monitors es farà a través de la secretaria del centre. Cal que notifiqueu si es necessita algun monitor quant abans millor. El pagament es farà trimestralment . Quotes fraccionades: Les famílies que manifestin dificultats econòmiques poden fer un pacte amb el director per pagar la quota per terminis. S’ha de notificar a l’Equip Directiu els nens que no van a la sortida o colònies i aquest els assignarà una altra classe. Les famílies signen una sola autorització per a totes les sortides del curs que es dóna a la reunió d’aula juntament amb el llistat de 29


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

sortides de tot el curs escolar. RATIOS per a les sortides i colònies: ALUMNES E. INFANTIL C. I. i C. M. C. S.

SORTIDES 10 alumnes / 1 15 alumnes / 1 20 alumnes / 1

COLÒNIES 8 alumnes/1 12 alumnes / 1 18 alumnes / 1

Seguint la normativa i per acord de Consell Escolar, a Primària quan siguin sortides per la ciutat de Mataró, es poden organitzar amb tres mestres per nivell a Educació Primària i 4 mestres per nivell a Educació Infantil.

2n i 4t fan colònies al primer trimestre. Les famílies han de signar l’autorització pertinent. P5 i 6è fan les colònies a final de curs. El viatge de 6è es realitzarà a finals de curs, després d’haver realitzat les proves de Competències Bàsiques i altres avaluacions. L’autorització de la família també ha de ser exclusiva per aquesta ocasió. Les farmacioles que s’han de prendre a les sortides i a colònies, s’han de demanar a consergeria. Cal avisar a la Conserge amb temps suficient.

30


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

Els dies de sortides o colònies els alumnes no han de portar ni auriculars, ni mp3, ni consoles, ni telèfons mòbils, ni joguines... Tampoc estan permesos els diners ni les llaminadures. Recordeu que a les sortides només està permès portar aigua i sucs i no refrescos ni ampolles de vidre. Totes les activitats, excursions i pressupostos del primer trimestre han de concretar-se durant els primers dies de setembre. Per tal de poder organitzar-les degudament, els pressupostos s’han de lliurar la primera quinzena de setembre a la Secretària. A les sortides de les dues classes d’un nivell, els tutors es col·locaran l’un al inici i l’altre al final de la fila, de manera que la persona que acompanya quedarà a meitat de la fila. En el moment de creuar de vorera, aquesta tercera persona serà l’encarregada d’anar al principi per aturar el trànsit fins a que passin tots els alumnes. Aquesta manera d’actuar és la que demana la guàrdia urbana, per tal d’evitar problemes amb els vehicles i amb els alumnes. Recordem que els nens són responsabilitat nostra i som els responsables civils en cas d’accident. Segons normativa a totes les sortides s’han de portar les armilles i la senyal corresponent. S’han de demanar al Conserge.

31


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

SALA DE MESTRES Procureu deixar-la recollida. A les taules trobareu una safata amb els estris necessaris per poder treballar: feu-ne ús però torneu-los a deixar perquè un altre company els pugui fer servir si els necessita. Cada nivell i especialista té assignada una safata on trobarà les fotocòpies que es demanin, etc. S’exposaran a les diferents cartelleres les informacions: cursos de formació, informació sindical, el calendari d’activitats mensuals...

CORREU ELECTRÒNIC Per correu electrònic corporatiu (xtec) us farem arribar les diferents informacions que arriben al centre en aquest format ( informacions sindicals, ofertes escolars, formació, culturals... ). També s’enviaran al vostre correu electrònic les convocatòries de claustre i altres documents. Cada mestre/-a disposarà d’un correu del domini propi del centre (@anxaneta.education) per a gestionar l’entorn virtual d’aprenentatge (Classroom) i poder accedir al Google xat. Cada tutor/-a disposarà d’un correu d’aula per a facilitar la comunicació amb les famílies de cada aula. El correu electrònic de l’escola és: ceipanxaneta@xtec.cat (escola)

32


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

ESFERA Per accedir-hi cal seguir el següent camí: www.xtec.cat ➠ la meva xtec ➠ portal de centre ➠ Accés per usuaris (Connecta-t’hi: amb el vostre usuari i codi de l’atri) ➠ Gestió Acadèmica ➠ Directe a Esfera. Els informes escolars dels alumnes s’elaboren a través d’Esfera (menys el del primer trimestre).

MÀQUINES : Fotocopiadora , plastificadora, projectors, aparells TV i reproductors de CD

Fotocopiadores Les fotocòpies les pot fer el conserge o cada membre del claustre. Si voleu que les faci el conserge s’ha de deixar a la safata corresponent de consergeria el full original amb un paperet que indiqui el curs, número de còpies i per quan es necessiten. Cal contemplar un marge de temps. Cal també especificar com es volen les fotocòpies. Sempre que sigui possible es realitzaran a doble cara per estalviar paper. També hi ha habilitada una carpeta compartida per a que deixeu els originals amb el nombre còpies que voleu. No cal portar paper, excepte si són fulls especials (fulls de colors o paper de dibuix). Cal vigilar el nombre de fotocòpies, s’han de pagar de la quota de material. Si tenim una urgència podem fer nosaltres mateixos les còpies a la màquina de la sala de mestres (usuari 1001 contrasenya 1001)

33


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

Plastificadora Hi ha una plastificadora, i es troba a consergeria. Els fulls de plastificar els compra cada cicle. Les plastificacions les ha d’encomanar al conserge, amb un marge de temps prudencial. El Cicle de Petits té la seva pròpia plastificadora i ho gestionen el cicle mateix. Màquina del cafè i begudes A la sala de mestres es troba la màquina de cafè, diferents begudes i snacks. Si us trobeu que no funciona, ho heu de notificar a Direcció per tal de solucionar-ho el més aviat possible. PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT L’Escola, a través de l’AFA, està acollida al programa de reutilització de llibres de text pel qual rep una subvenció del Departament. Les famílies paguen una quota anual (enguany de 95€). Els alumnes de 1r i 2n escriuen en alguns llibres i són material fungible. Els alumnes de 3r i Cicle de Grans no poden escriure ni subratllar res als llibres. A final de curs s’ha de vetllar per a que tots els llibres es quedin a l’escola. Els llibres de reutilització es folraran amb folres proporcionats pel centre i es posarà el nom de cada alumne en un etiqueta que també proporciona l’escola. Els llibres de lectura es folren amb plàstic transparent que es guarda a la biblioteca. S’aprofiten els primers dies de curs per a realitzar aquestes funcions. A final de curs només s’ha de treure el folre dels llibres de text que estiguin fets malbé. 34


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

ORGANITZACIÓ DE L’AULA Quan els nens i nenes inicien el curs han de trobar-se amb una classe acollidora, neta i endreçada. A les parets no hi poden quedar murals o dibuixos que hagin fet alumnes del curs anterior. Durant els primers dies del curs s’ha de parlar amb els alumnes de les normes de convivència que han de facilitar la relació entre tots. Cada curs ha adaptar-les a l’edat dels seus alumnes. Aquestes normes han d’estar en un lloc visible de l’aula i han de ser un referent durant tot el curs. El tutor/a ha de portar el control d’assistència i puntualitat diàriament en el full que ja hi ha imprès amb els noms dels alumnes. Cada tutor ha d’encarregar les còpies dels 9 mesos del curs. Si en fan falta més a través de SAGA les podreu aconseguir. A les classes de primària (3r i Cicle de Grans) hi ha penjat un full on es van anotant la demanda setmanal de deures. El tutor i els especialistes hi apunten les feines que han de fer a casa els alumnes (normalment ho fa un alumne, hi ha un càrrec que és apuntar els deures al full i només cal vetllar per tal que ho faci l’encarregat). Les demandes de deures cal apuntar-les a la pissarra i assegurar-se que tothom s’ho anota a la seva agenda. A Primària, en un lloc visible de l’aula hi ha d’haver el Racó dels Càrrecs i tot i que es poden pactar amb el grup classe, caldria que hi haguessin els càrrecs de moderador de l’assemblea i secretari, ordre i neteja, deures, repartidor de material, encarregats de la caixa on es guarden les carmanyoles, recollida de paper (només a cicle superior)...

35


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

Els càrrecs es canvien quinzenalment i el tutor-tutora en porta el control per tal que tots passin per tots. Els alumnes sovint es canvien de lloc per tal de que aprenguin a conviure amb tots els companys i estiguin en diferents punts de la classe. Cada setmana es fa una assemblea amb els alumnes de cada grup on es debaten els temes que ells proposen ( la majoria de cops es parla dels seus petits problemes de relació o propostes de millora d’aspectes diversos). Al Cicle de Grans, a cada classe, hi haurà dos delegats (un nen i una nena) elegits democràticament per la classe, que tindran un “mandat” d’un trimestre i mig. Es reuniran amb direcció, tenint preparada aquesta reunió amb assemblees prèvies. Es farà una reunió a final del primer trimestre i una altra al final de segon trimestre. ELS PENJADORS DE LA CLASSE Quant als penjadors de les aules hi ha una progressió: P3: col·locar el nom i la foto. P4: col·locar el nom i la cara feta pels propis alumnes (renovar el dibuix a l’iniciar cada trimestre i guardar-los per fer un tríptic a final de curs per veure evolució).

36


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

P5: el nom i el dibuix de la figura humana (renovar el dibuix a l’iniciar cada trimestre i guardar-los per fer un tríptic a final de curs per veure evolució). A primer cada nen tindrà un dibuix plastificat d’ells mateixos fent alguna activitat que els agradi. A segon hi haurà un autorretrat plastificat de cada nen. A 3r i Cicle de grans, els penjadors no son nominatius. LES BATES E. Infantil : Cada família tria la bata que vol pel seu fill/a. Només es demana que sigui cordada al davant, amb botons i traus grossos, amb el nom escrit a l’alçada del pit i goma elàstica a la màniga. Les aules de P3, P4 i P5 donaran les bates per rentar a casa els divendres a la tarda. E. Primària: Els alumnes i els mestres de primària porten bata, o una samarreta vella, a l’hora de plàstica si és necessari. ELS GOTS A Educació Infantil els alumnes tenen un got per a beure aigua. Els divendres se l’enduen a casa per a rentar-lo. Cada any es compren gots nous per a P3 i passen amb els nens i nenes quan canvien de curs. Els alumnes d’E. Primària no tenen got.

37


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

RESUM D’ACORDS DE FUNCIONAMENT DE CADA CICLE CICLE DE PETITS RUTINES Saludar i acomiadar-se de la mestra en arribar i marxar de l’escola. Endreçar jaqueta, bata, motxilla en el seu penjador. DITES I POEMES A P4 es poden treballar dites pròpies de les Festes. A P5 hi ha una dita per cada mes. - És convenient que hi hagi un dossier o carpeta (port foli) a la biblioteca d’aula on es recullin els poemes, les dites, les endevinalles que es van treballant perquè els infants puguin fer-lo servir com a suport visual (és com un llibre per a ells). També es recomana tenir a la biblioteca d’aula el recull de cançons (cançoner) que es treballen.

JOC LLIURE És molt convenient el joc lliure a l’aula. És important que hi hagi estones de joc lliure (supervisat per la mestra ). Hi ha mestres que el fan a primera hora o a les entrades. És decisió del mestre/mestra fer-ho quan ella ho cregui oportú. L’important és fer-ho i dedicar-hi un espai i un temps diari. 38


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

ACTIVITATS EN SUPORT PAPER Quan l’alumne falta a l’escola es guarda el seu full amb nom i data a l’arxivador. El mestre o la mestra ha d’explicar de què es tracta a sota dels escrits dels alumnes quan no s’entengui la seva lletra. S’ha de fer en lletra de pal per tal que les famílies entenguin l’evolució del seu fill/a en lecto-escriptura. En els treballs de llengua oral (dibuix lliure, conte...) la mestra pot escriure en lletra lligada. ELS TREBALLS PER PROJECTES Són per grup i totalment lliures. S’han d’entregar en un dossier a part, no dins de l’àlbum. ELS CENTRES D’INTERÈS S’arxivaran dins l’àlbum. Les activitats estaran ordenades amb un títol i com a primer full.

DATA A LA PISSARRA A P3 la mestra hi posa el dia de la setmana (DILLUNS).

39


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

A P4 el dia de la setmana i el número (DIMARTS, 12) Progressivament s’introdueix el nom del mes. A P5 el primer trimestre la data igual que a P4 (DIMECRES, 13 DE MARÇ); el segon i tercer trimestre la data sencera (DIJOUS, 13 DE JUNY DE 2019). DATA AL FULL A P4 i P5 els infants posen primer el nom i després la data. Els infants de P3 escriuen el nom a la seva manera darrera el full. NOM I COGNOMS S’inicia amb la lletra de pal. P3: el nom. P4: primer trimestre el nom, segon trimestre el nom i el primer cognom.. P5: primer trimestre el nom i un cognom i segon trimestre dos cognoms. En els treballs individuals de P3, la mestra escriu el nom a la part superior dreta.

ÚS DEL LLAPIS A P3 els infants escriuen amb llapis TRIPLUS. A P4 i P5 s’introdueix el llapis “normal”, encara que durant el primer trimestre els alumnes de p4 poden fer servir el TRIPLUS. Segons les necessitats de l’Infant s’allargarà o no l’ús del triplus. 40


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

A P4 i P5 es posa el nom al llapis.

MAQUINETES I GOMES Ús autònom a finals de P4 i P5.

L’ÀLBUM DE FOTOS Cal anar fent fotos de les activitats, centres d’interès, projectes, sortides, etc i guardar-les.

L’ESMORZAR Per raons higièniques i ecològiques l’esmorzar cal portar-lo dins d’una carmanyola amb el nom. L’esmorzar es presenta sense embolicar. Cal que els infants vinguin esmorzats de casa. A l’escola, l’esmorzar té un caire educatiu. Hi ha d’haver poca cosa. Recomanem entrepans petits, galetes, fruita pelada, fruits secs...Sempre podem recomanar però no prohibir. No es creuen convenients begudes líquides, els iogurts ni els sucs.

41


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

CELEBRACIONS D’ANIVERSARIS Els aniversaris es celebren al matí. Els infants poden portar galetes, coca, globus...No portaran begudes de cap tipus i només 1 llaminadura. Les invitacions privades no es reparteixen a l’aula si no hi ha invitacions per a tothom.

CORONES D’ANIVERSARI Hi ha un model establert per a cada nivell. Tots els nivells hi posaran FELICITATS i el NOM de l’Infant. A més a més: -P3: els infants hi posaran gomets. -P4: cada nen i nena hi escriurà els seu nom. -P5: cada nen i nena hi escriurà els seu nom. ELS ÀLBUMS A final de cada trimestre els alumnes s’enduen un àlbum que recull els treballs realitzats. Els treballs de Plàstica s’emporten en una bossa decorada per l’alumne que pren a casa amb els seus treballs a final de trimestre i la retorna en iniciar el següent. A final de curs se la queda. ELS SUROS DE L’EXTERIOR DE LES AULES S’han d’anar renovant i han de reflectir l’activitat de l’aula. Atenció: Els treballs han de ser grapats o enganxats amb cinta adhesiva, no són permeses les xinxetes. 42


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

FUNCIONS DE LES MESTRES DE SUPORT o Manteniment i ordre dels espais comuns: obrador, aula de psicomotricitat, habitació del lavabo. o Ajudar a muntar i desmuntar les aules. o Ajudar a muntar els àlbums. o Feines a l’aula: ajudar a fer els cartells, els cartronets dels noms, plastificar, separar les fitxes per trimestres, ... o Controlar el passadís durant les entrades i sortides dels infants. o En el cas de ser responsable de l’àrea de música o psicomotricitat fer la programació pertinent que s’ha de penjar a la “p” i donar-la en suport paper a la Cap d’Estudis. o Coordinar amb el tutor/a les programacions setmanals. o Preparar la seva intervenció a l’aula. o Aportar observacions i ítems dels infants a les avaluacions de les matèries en que intervé. o Col·laborar i fer-se responsable de la part que li correspongui en l’organització de les festes i esdeveniments: fruits de tardor, jornades culturals, Sant Jordi, Nadal, ...

43


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

CICLE DE MITJANS

NORMES DE CONVIVÈNCIA -

Saludar i acomiadar-se tant al matí com a la tarda.

-

Atenció, concentració i participació (demanar sempre torn de paraula aixecant la ma).

-

Respectar i saber acceptar les diferències dels altres.

-

Parlar amb un to de veu suau i no cridar.

-

No córrer ni cridar pels passadissos.

-

Procurar anar al WC i a beure aigua durant l’hora de l’esbarjo encara que no en tinguin ganes, per tal de no haver- hi d’anar entre classes. ( Són petits i hem de ser flexibles )

-

Mantenir el màxim de silenci durant els canvis de classes per respectar el treball dels altres companys.

-

Saber donar les gràcies sempre que se’ls hi doni qualsevol cosa (fulls, llapis, llibre…).

-

Que no oblidin demanar les coses amb un “si us plau”.

-

Respectar el material escolar. Respectar i després de jugar-hi endreçar les joguines del Racó del Joc Tranquil

-

No portar joguines de casa (Només els divendres a l’hora del pati)

-

Pujar les escales per la dreta i donar pas als mestres i persones grans. 44


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

-

No és permès fer servir la gorra a la classe. Si que es pot fer servir a la pista quan fa sol o bé en casos molt justificats.

MATERIAL ESCOLAR -

A principi de curs l’escola dona els llibres de text que s’utilitzaran i es guardaran a l’escola. Els quadernets de treball se’ls emportaran quan els acabin i el mestre ho trobi pertinent. Els alumnes de tercer s’emportaran els llibres de reutilització per fer feines a casa o estudiar si ho necessiten.

-

Els alumnes de Cicle de Mitjans tindran un estoig amb colors i material d’escriptura. Aquest estoig no el podran dur a casa. El cicle fa una comanda per trimestre de tot aquest material. L’estoig es donarà nou cada dos cursos. A l’estoig s’indica el nom de l’alumne.

-

Per tal d’arxivar els treballs que es realitzen en suport paper, als alumnes de 1r se’ls proporciona un carpesà que faran servir durant tot el cicle.

-

Cada alumne del Cicle té una agenda.

-

A 3r, els alumnes treballaran amb llibretes de fulls blancs amb pauta per llengua catalana i castellana i amb quadrícula per matemàtiques.

-

Els alumnes tindran una carpeta taronja per guardar les feines i una carpeta verda pels deures.

-

Cada nen/a portarà una bata o samarreta vella per plàstica. 45


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

LA LLETRA A primer, durant el primer trimestre, es comença amb lletra de pal, i es va introduint la lletra d'impremta (tipus còmic sans). Per la lectura es faran servir diferents tipologies de lletres (pal, lligada, impremta…) ORGANITZACIÓ DE L’ARXIVADOR -

Els separadors de l’arxivador de primer seran: vermell per a matemàtiques, verd per a llengua i blanc per varis.

-

Els separadors de l’arxivador de segon i tercer tenen diferents colors segons l’àrea: Llengua (verd), Mates (vermell), Castellà (groc) , Anglès (lila), Música (blanc) , Medi (blau) i Altres (taronja).

-

Els separadors es fan amb cartolina a principi de curs i serveixen per a tot el curs, els encarrega el coordinador al conserge i després els nens els decoren i els posen a l’arxivador.

ELS ENCARREGATS A cada aula hi ha encarregats que es canvien al llarg del curs: pati, biblioteca, assistència, material, temps, data, encàrrecs i ordre i neteja. A segon també hi ha encarregat de la llista del menjador. Cal portar el control per tal que tots passin per tots. S’ha de fer el mural en un lloc visible de l’aula . Els noms dels alumnes es fan amb cartronets que es van movent segons el càrrec.

46


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

LLOC A L’AULA I CANVIS DE COMPANYS Els alumnes s’asseuen segons el criteri del tutor/a.

BIBLIOTECA D’AULA Al cicle de mitjans es comença a fer el préstec al primer trimestre. Per Nadal es dóna el títol d’alguna col·lecció a cada nen perquè el compri qui vulgui i el porti a l’escola. Amb aquests llibres es fa una biblioteca de préstec. Cada nen agafa un llibre per setmana i se’ls van canviant. El tutor ha de portar un control dels llibres llegits. A final de curs s’emporten els llibres comprats a casa, i si algun nen el vol donar, es queda a la biblioteca de la classe. BOSSA VIATGERA Cada classe de 1r i 2n té una bossa amb llibres que cada setmana s’enduu un alumne diferent. Dins la bossa hi ha un llibre blanc (fet pel cicle) on cada alumne que té la bossa hi fa un escrit, enganxa una fotografia llegint els llibres, decora la pàgina, ... Es tracta d’una activitat familiar. Els alumnes de 3r tindran el llibre blanc per escriure-hi i compartir qualsevol tipologia de text: receptes, còmics, contes, notícies, descripcions...L’objectiu és treballar l’escriptura lliure, no la lectura.

47


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

PROJECTE AVIS I ÀVIES LECTORES Alguns dies de la setmana ve un “avi o àvia” (docent jubilat), de forma voluntària, a fer llegir els alumnes de 1r. Els agafen a nivell individual i fan un treball de lectura i de comprensió lectora. PADRINS DE LECTURA Tot el cicle té padrins de lectura (1r-4t, 2n-5è i 3r-6è) que un cop al mes l’ajuda a llegir i fer diferents activitats durant l’hora de biblioteca. També pot ser el seu referent a l’hora del pati i en ocasions puntuals com poden ser festes o comiat de fi de curs. A finals de curs es fa un petit treball conjunt i els alumnes es fan un obsequi elaborat manualment entre ells. TASQUES Primer curs Durant el primer trimestre no tenen tasques. El principal deure és seguir desenvolupant el procés de lecto-escriptura. De regal de Nadal els porten una llibreta on poden escriure textos lliures, llistat de paraules, accions, etc . Quinzenalment els alumnes faran una fitxa de treball o la llibreta com a deures. Cada setmana s’emporten un llibre de la biblioteca d’aula.

48


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

Segon Curs Les feines per acabar no es porten a casa. A excepció dels alumnes que ho necessitin. Cada setmana s’emportaran alguna tasca a casa, o bé la llibreta d’escriure o bé una feina de matemàtiques o llengua (dictat preparat, comprensions lectores…). Cada setmana s’emportaran un llibre de la biblioteca d’aula. També poden portar llibres de casa per llegir a l’escola. Tercer Curs Els deures s’apunten a l’agenda i en un full gran de consulta que hi ha a la classe. Aquest full és setmanal. L’encarregat anota els deures que cada mestre posa. Com a deures fixes hi haurà un dictat preparat mensual i una o dues feines setmanals. Cada tutor i especialistes ha de consultar aquest full de classe per tal de no sobrepassar les demandes de deures establertes. Les demandes poden ser feines per acabar, de manera puntual, o bé activitats per a tots, prèviament treballades i que les puguin fer sols. També poden ser activitats de recerca. Si no es porta la feina feta, s’avisa a l’alumne i quan és repetitiu ( 3 o més vegades) es posa una nota a l’agenda que han de signar els pares. S’enportaran un llibre de lectura de préstec setmanal. Quan s’acabi algun tema de medi social o natural, s’emportaran un petit dossier de treball per repassar tot el treballat.

49


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

ANIVERSARIS Generalment els nens i nenes porten una coca i les espelmes. Cal tenir encenedor i un ganivet protegit a l’aula o tutoria. Cal tenir present si tenim a l’aula alumnes amb celiaquia o al·lèrgies significatives. Si sobra coca només s’oferirà a les aules del pis del mateix cicle. Es recomana que portin coca o pa de pessic enlloc de pastissos de nata, crema...que necessitin nevera i sempre comprats. A l’aula no es poden repartir invitacions de festes d’aniversari ni de qualsevol altres tipus si no es lliuren a tots els alumnes. Els aniversaris d’estiu es poden celebrar tots junts un dia de la última setmana de curs.

PROVES D’AVALUACIÓ No han de figurar com a tals, poden ser una activitat més que el mestre avalua. No s’anuncien com a tals i no es senyalitzen amb nota numèrica. El mestre o la mestra s’apunta a la seva llibreta de seguiment el que considera adient. Les anotacions a les proves han de ser sempre positives: Molt bé, Felicitats per la teva feina !, Força bé, ... Si vols pots fer-ho millor, ànim !!...

50


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

AVALUACIÓ INICIAL: A primer es farà quinzet i les proves Teberosky i a segon i tercer es faran ACL, quinzet i Dictat.

AVALUACIÓ FINAL: A primer es farà quinzet, ACL i dictat i a segon i tercer quinzet, ACL i dictat. S’està treballant per fer un canvi de proves adequades al treball competencial i que tinguin coherència amb les tasques realitzades a l’aula.. CONCURSOS Els alumnes de tercer participen al concurs literari Memorial Joaquim Casas d’Òmnium Cultural de Mataró. MESURES CORRECTORES ✍ Els alumnes no es poden quedar més tard de l’hora estipulada per a la sortida. ✍ Si l’especialista té alguna incidència amb algun alumne ho comunica sempre al tutor. ✍ Cap alumne es pot quedar al passadís sol, si es creu necessari, treure un alumne de l’aula, se l’ha d’acompanyar amb feina per a fer, a una altra classe. Quan hi ha algun conflicte més important es segueix el següent protocol: ✍ 1r Intentar que segui en un cantó de la classe reflexionant o fent algun tipus de feina. 51


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

✍ 2n Anar amb feina preparada a una altra classe. ✍ 3r Si està molt fora de sí portar-lo a la mestra de referència (tutora) ✍ 4t Si es creu convenient, comunicar-ho als pares. ✍ Els problemes repetitius i importants es parlen al Cicle i es decideix l’actuació entre tots (deixar un nen sense sortida, separar-lo provisionalment de la seva aula,…) Aquestes decisions sempre s’han de comunicar a la família i a direcció.

✍ Sota cap concepte, els nens es poden quedar sols a l’aula i si es castiguen sense pati han d’estar al costat del mestre que se’n faci responsable.

ELS ÀLBUMS Es realitzen tres àlbums (un per trimestre) a primer i segon que recullen els treballs fets en suport paper. Els àlbums no s’emboliquen. A tercer es farà un àlbum a final de curs. PLÀSTICA Es fa un recull anual de totes les feines realitzades. Tot va dins d’una cartolina doblegada. SUROS DEL PASSADÍS Els suros dels passadissos són per anar penjant treballs dels alumnes i cal anar actualitzant-los. El fulls o cartolines s’han de grapar o enganxar amb cinta adhesiva. Cal vetllar per no embrutar les parets. Si calen més suros, comuniqueu-ho a Direcció. 52


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

CICLE DE GRANS

NORMES DE CONVIVÈNCIA Cal dedicar-hi un espai de temps per a treballar-les durant els primers dies i recordar-les quan calgui. Si es creu oportú, es pot fer un mural amb la participació dels alumnes TASQUES ✍ Cal treballar l’hàbit de tenir un espai dedicat a treballar a casa. Acabar feines no és la base dels deures. Els deures seran establerts a criteri dels mestres del nivell (igual a les dues aules). Els alumnes no poden fer deures al pati, però sí en hores de menjador. ✍ Per no acumular totes les feines en un mateix moment, hi haurà un cartell on el mestre pot veure el volum de feina que hi ha per un dia concret. Els deures els apunta l’encarregat i el tutor o l’especialista ha de supervisar-ho ✍ Com a norma s’intentarà no posar deures per l’endemà tenint en compte que al Cicle de Grans el volum de feina augmenta. ✍ Si un nen ha estat malalt, quan arriba a l’escola s’ha d’informar de quins seran els deures pels dies propers. ✍ És convenient que el tutor porti un control dels deures dels seus alumnes i parli amb la família quan ho cregui convenient. Es fa una nota a l’agenda comunicant a les famílies les faltes de cada assignatura (cada 3 faltes de deures). Per fer partícips als pares, poden

53


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

fer una primera correcció amb els seus fills. CARPETA CLASSIFICADORA, ARXIVADOR I AGENDA ✍ Els alumnes porten el material de casa al seu gust. ✍ A 4t es treballa amb llibretes (a les àrees de català, castellà i matemàtiques) ✍ A 5è i 6è es treballa amb fulls blancs din-A4, excepte a matemàtiques que serà quadriculat. ✍ Els nens tindran una carpeta classificadora per portar les feines a casa (cal revisar que al final de cada tema les vagin arxivant. Si convé s’hi destina un temps. Si no es fa així les carpetes es carreguen i pesen massa) i un carpesà per arxivar els treballs durant el trimestre. ✍ L’Agenda la proporciona l’escola i la lliura els primers dies de curs. Cal revisar que se’n faci un bon ús.

ESTOIG ✍ Cada alumne el porta com vol i a part disposen del material d’aula (de 4t a 6è). ✍ No és permès portar corrector tipus “Tipex” ✍ Se’ls lliura una vegada al trimestre un llapis, una goma i un bolígraf blau i negre (a 4t es donen bolígrafs al 2n trimestre). I a principi de curs, se’ls hi donarà una maquineta i un bolígraf verd per corregir.

54


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

LLIBRES DE TEXT Cal dedicar un espai durant els primers dies per a folrar-los amb els folres que proporciona l’escola. A final de curs s’hauran de revisar per si estan escrits o fets malbé. BIBLIOTECA I PLA LECTOR Els alumnes disposen de llibres en català, castellà i en llengua anglesa per a llegir de forma col·lectiva o individual durant tot el curs. També poden portar un llibre de casa. A 4t, 5è i 6è hi ha pla lector en anglès, on es fa una lectura col·lectiva i activitats sobre un llibre.

PADRINS D’ESCOLA Hi haurà padrins de lectura seguint les següents agrupacions: 1r amb 4t, 2n amb 5è i 3r amb 6è. Els alumnes de cicle de grans apadrinen els alumnes de cicle de mitjans per fer activitats d’expressió oral i de comprensió lectora. A més del benefici lector s’aconsegueix establir vincles entre grans i petits que són beneficiosos per ambdues bandes.

55


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

MATERIAL COMÚ ✍ A l’aula hi ha d’haver material comunitari: colors de fusta, retoladors, tisores, diccionaris, atles ... Cal que els alumnes i els mestre vetllin per a que no es faci malbé. ✍ Els llibres es guarden a la classe i només marxen puntualment a casa per fer deures i estudiar. En ser material reutilitzable cal assegurar-se que no hi escriguin i vetllin per a la seva conservació. ✍ Als quadernets de 4t s’escriu amb llapis per a poder esborrar quan calgui.

PRESENTACIÓ DE TREBALLS ✍ Es treballa amb bolígraf de tinta blava i els enunciats en negre (s’introdueix el bolígraf negre al segon trimestre de 4t). ✍ Llapis per a càlcul, problemes, dibuix i quadernets. ✍ Quan s’escriu amb bolígraf no s’utilitza corrector. Quan un s’equivoca fa una ratlla fina sobre la paraula i un parèntesi i continua. Només el mestre pot posar tippex de cinta a les feines en net dels alumnes. ✍ S’escriu el full per les dues cares. ✍ Cal insistir en que s’esforcin en fer lletra clara i anar-ho recordant al llarg del curs. ✍ Cal fer una presentació acurada, deixant marges, utilitzant pauta quan calgui, posant data i nom i cognom... ✍ Les feines brutes o mal presentades s’hauran de repetir. ✍ Si el mestre/a creu que l’enunciat de l’exercici és molt llarg pot resumir-lo però no evitar-lo per norma. En aquest cas s’escriurà el 56


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

número de pàgina al costat de títol de l’activitat. ✍ Quan s’encomana un treball de recerca individual o en grup, s’ha de treballar i facilitar prèviament l’esquema de les parts del treball. PROJECTE - Cada curs realitza un projecte interdisciplinari relacionat amb el nom de la seva classe, el qual es tria el nom a inici de curs. Aquest projecte es pot treballar de la manera que els mestres creguin convenient (durant tot el curs, durant alguns mesos…). També es pot elaborar un dossier (si el mestre ho creu convenient) al final del projecte per tal que els alumnes en tinguin un resum. ÀLBUMS ✍ Es realitzen tres àlbums, un per trimestre (a excepció de 4t, que en fa 2 coincidint amb els informes), on es recullen tots els treballs que s’han fet a l’aula en totes les matèries. ✍ Cal que facin una portada de cada assignatura i una primera on aparegui el nom de l’alumne, el trimestre, el curs i l’any. ✍ Els treballs, fitxes i demés material s’ha d’anar arxivant assíduament.

57


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

PLÀSTICA ✍ Cada alumne disposarà d’una carpeta de plàstica de tamany DIN-A3 on guardarà els treballs que vagi fent durant el curs. ✍ A final de curs s’endurà els treballs en una bossa que decorarà personalment. ✍ A l’hora de Plàstica cal portar una bata o samarreta gran.

HÀBITS ✍ S’ha d’intentar que els alumnes no vagin al WC a l’hora de classe. S’ha d’informar als alumnes que han d’anar-hi a l’hora del pati, al sortir, etc. S’ha de recordar als alumnes que es queden al menjador que han d’anar al WC abans d’entrar per la tarda. També s’ha de recordar que, quan hi van, tirin de la cadena. ✍ Pel passadís i les escales es va caminant, sense córrer i sense patinar. ✍ Es circula per la dreta. S’ha de ser curós al pujar i baixar les escales. S’han d’acostumar a que no poden ocupar tot l’espai. ✍ No es celebren els aniversaris a les classes. Si es vol portar alguna cosa, serà una sola llaminadura que es donarà a l’hora de sortir per la tarda. Si en porten més d’una es retorna a les famílies. ✍ A l’aula només es poden repartir invitacions d’aniversari o de qualsevol altre tipus si es lliuren a tots els alumnes de la classe. ✍ S’intentarà que els possibles conflictes i problemes que s’ocasionin entre ells, se’ls parlin i resolguin ells mateixos abans de recórrer a la mediació del mestre. 58


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

PROVES AVALUATIVES ✍La prova no és la única eina d’avaluació. Els controls han de servir per aprendre a fer aquest tipus d’exercici (presentació, atenció, estudi, organització...) ✍Les proves es valoraran amb notes de NA, AS, AN i AE, tenint en compte cadascuna de les dimensions. ✍Cal recordar a les famílies que les proves no són la única via d’avaluació que es té i que s’avalua la capacitat de l’alumne per aplicar els coneixements apresos. ✍ AVALUACIÓ INICIAL Es realitzaran les mateixes proves que es realitzaran a final de curs: ACL, quinzet, dictat, ... ✍Per tal d’assegurar-nos que les famílies estan assabentades dels diferents controls que fa l’alumne i el seu resultat es retornaran signats pel pare o la mare al tutor/a o al mestre/a especialista (només 5è i 6è).

CONCURSOS Els alumnes a nivell individual només participen al Concurs Literari de l’Òmnium Cultural amb l’aportació d’un text lliure amb prosa o vers. Els treballs es lliuren a finals del mes de gener o principis de febrer. Cal tenir-ho present a l’hora de programar.

59


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

MESURES CORRECTORES ✍ S’entén que el càstig o sanció estarà relacionat amb la falta. La immediatesa és bàsica per a treballar positivament la falta. ✍ Cal evitar els càstigs col·lectius. ✍ No es poden quedar més tard de l’hora de sortir ✍ Si l’especialista té algun incident amb un alumne, el comunica al tutor. ✍ Sota cap concepte els nens es poden quedar sols a l’aula. ✍ Els problemes repetitius i importants es parlen a cicle i es decideix una actuació entre tots, essent informats tant la direcció com la família, i es passen a la comissió de convivència de l’escola. ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE Ús d’aparells electrònics: -

El telèfon mòbil no està permès a l’escola. Si el porten i sona, el mestre se’l queda i ha de venir la família a buscar-lo.

-

El mateix criteri que s’estableix pels mòbils és vàlid pels jocs i aparells electrònics.

-

La càmera de fotografies és permesa al viatge de 6è.

-

Els aparells electrònics amb auricular no es poden utilitzar dins l’escola.

60


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

Diners: -

No es necessiten diners per venir a l’escola ni a les sortides.

Bicicletes, patins, patinets… -

Les bicicletes no es poden portar perquè no hi ha espai on guardar-les.

-

Tant els patins com els patinets s’han de guardar a la primera planta, al costat de les escales. A mesura que l’escala quedi plena, els patinets es deixaran a l’escala de la segona planta.

Vestimenta -

Es poden portar complements (cintes, collarets, bufs...) sempre i quan no siguin utilitzats com a distracció. A l’hora d’educació física no estan permesos.

-

No es pot venir a l’escola amb roba similar com per anar a la de platja. En cas contrari, tant especialistes com tutors, cal que facin una reflexió a l’interessat o interessada sobre la manera de vestir.

-

No es permet portar gorra a la classe però sí quan es juga a la pista en època de molt de sol.

-

No es considera adient que l’alumnat vingui maquillat al centre.

61


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

ACTIVITATS DE MÚSICA

ACTIVITATTS 1r TRIMESTRE Sant Simó * Cantada de cançons marineres a l’ermita de Sant Simó. Santa Cecília Ballada de danses * Audició d’un concert a càrrec de l’EMM Castanyada Balls de Tardor Cantada de Nadales

ALUMNES PARTICIPANTS Alumnes de 3r Educació primària Educació infantil Educació Infantil Tothom

Cantada de Nadales a TV Mataró

Alumnes de 2n

Cantada de Nadales a la residència d’Avis Sant Josep

Alumnes de 6è

62


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

ACTIVITATS 2n Trimestre Carnestoltes: acompanyament de la rua.

ALUMNES PARTICIPANTS

ACTIVITATS 3r TRIMESTRE

ALUMNES PARTICPANTS

Alumnes de 6è

Alumnes de 4t Maig : Cantania * Fem dansa * La Clika del Rusc *

Alumnes de 5è Alumnes de 4t Alumnes de 3r

Juny : Teatre musical de 2n *

Representació: alumnes de 2n.

* Són activitats obertes a les famílies.

63


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES A L’ESCOLA L’Anxaneta treballa per a posar el nostre granet de sorra i aconseguir un món més sostenible i respectuós amb el medi ambient. És per això que és important tenir en compte: 1.- Portar un esmorzar saludable: petit entrepà, fruita, cereals, ... Mai pastisseria industrial. 2.- No fer servir paper de plata a l’hora d’embolicar l’esmorzar. Portar una carmanyola. 3.- No és permès portar llaminadures ni bosses de patates o similars. 4.- No deixar mai la llum de la classe oberta en sortir al pati o marxar cap a casa (hi ha d’haver-hi un encarregat que ho vetlli) 5.- Utilitzar sempre que sigui possible les dues cares del paper. 6.- Utilitzar el material comú que calgui però no malgastar-lo. 7.- Tenir cura de les aixetes de la classe i del pati. No gastar més aigua de la que necessitis. 8.- No llençar papers o deixalles al terra de la classe o del pati. Fer servir el contenidor corresponent per a cada cas. 9.- Caminar pels passadissos sense cridar ni córrer, el soroll innecessari també contamina.

64


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

10.- Respectar i tenir cura de La Natura cada cop que es surt de l’escola: pel carrer, d’excursió, de colònies,... INSTRUCCIONS SOBRE EL PROCEDIMENT DE QUEIXES PRESENTADES AL CENTRE 1. Punts a tractar: 1.1.- Presentació i contingut de l'escrit de queixa o denúncia. L'escrit normalment es presentarà al registre d'entrada del centre, adreçat a la direcció, i haurà de contenir: - identificació de la persona o persones que el presenten; - contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa possible (amb especificació dels desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc., que qui presenta la queixa creu que s'han produït per acció o omissió del professor o d'un altre treballador del centre a què es refereixen); - data i signatura. Així mateix, es recomana que l'escrit vagi acompanyat de totes les dades, documents i altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es faci referència.

1.2.- Actuació de la direcció del centre davant de l'escrit. Correspon a la direcció: - rebre la documentació i estudiar-la;

65


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

- directament, o a través d'altres òrgans del centre si fa al cas, obtenir indicis -i sempre que sigui possible fer comprovacions per arribar a evidències- sobre l'ajustament dels fets exposats a la realitat; - traslladar còpia de l'escrit de queixa rebut al professor o treballador afectat, i demanar-li un informe escrit precís sobre els fets objecte de la queixa, així com l'aportació de la documentació provatòria que consideri oportuna. L'informe escrit es pot substituir per una declaració verbal de la persona afectada que es recollirà per escrit en el mateix moment que la formuli, es datarà i la signarà, com a mínim, la persona afectada. En tot cas, la direcció ha de vetllar perquè el procediment específic establert al centre prevegi escoltar l'interessat; - estudiar el tema amb la informació així recollida i, si la direcció ho considera oportú, demanar l'opinió d'òrgans de govern i/o de participació del centre sobre el fons de la qüestió; - dur a terme totes les actuacions d'informació, d'assessorament, de correcció i, si fa al cas, d'aplicació dels procediments de mediació, en el marc de les funcions que la direcció té atribuïdes com a representant de l'Administració en el centre, a la qual correspon vetllar pel compliment de la normativa i exercir la prefectura del personal que hi té adscrit; - contestar per escrit als que han presentat la queixa, amb constància de recepció, comunicant-los la solució a què s'ha arribat o, si escau, la desestimació motivada de la queixa. Com a mínim, cal contestar al primer signant de la denúncia, i fer constar en l'escrit de resposta informació sobre quin és el següent nivell al qual poden acudir si no queden satisfets per la resolució adoptada (o les actuacions empreses) per la direcció del centre. 66


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

En el cas que la direcció sigui part directament interessada en la queixa, s'haurà d'abstenir i, en el seu lloc, ho farà el cap d'estudis.

1.3.- Actuacions posteriors i arxivament de la documentació. Conclosa l'actuació de la direcció, es podrà informar la direcció dels Serveis Territorials de la incidència produïda i la solució que se li ha donat. En tot cas, la documentació generada quedarà arxivada, en original o còpies autenticades, a la direcció o la secretaria del centre, a disposició de la Inspecció d'Ensenyament.

Un escrit de denúncia presentat al centre s'ha de poder resoldre, en primera instància, en l'àmbit de la institució escolar. És per això que el tràmit d'informar la direcció dels Serveis Territorials només s'ha de considerar com un tràmit potestatiu de la direcció. Una altra cosa és que la persona denunciant reiteri posteriorment la queixa o denúncia davant dels Serveis Territorials o, si formalment escau, hi presenti una reclamació, cas en què la direcció del centre serà posteriorment requerida des dels Serveis Territorials perquè aporti la informació i documentació a partir de la qual havia resolt en primera instància 2. Normativa de referència El procediment establert en els punts anteriors s'entén en el marc legal vigent, reglamentat al seu torn pels reglaments orgànics de centre que siguin d'aplicació en cada cas concret: - CEIP: reglament orgànic aprovat pel Decret 198/1996 (DOGC 14/6/1996), modificat pel Decret 352/2000 (DOGC 10/11/2000); 67


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE - ANXANETA

VALORS QUE ENS AJUDEN A VIURE I CONVIURE Tenim clar que els valors es transmeten en cada moment i en cada acció que realitza el mestre o la mestra en el dia a dia, però també pensem que hi ha d’haver-hi un espai per a poder-hi reflexionar. PROJECTE SOLIDARI

Aquest és un objectiu que s’inclou en el Projecte de Direcció. Pretén que els nostres alumnes aprenguin el significat de la paraula solidaritat i siguin capaços d’aplicar-ho entre ells mateixos, ajudant-se i col·laborant els uns amb els altres per aconseguir fites que els han de proporcionar una millor convivència i també aportant el seu granet de sorra amb aquells altres nens que viuen realitats socials més desfavorides.

68


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.