Projecte de Direcció 19-23

Page 1

Escola Anxaneta - Departament d’Educació Eduard Marquès i Sala / Núria Alvarado Gutiérrez / Carmen Jiménez Fernández

[PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019-2023]


Escola Anxaneta - Departament d’Educació 1 PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019-2023

1.- DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL CENTRE Per tal de poder fer un anàlisi de la situació actual del centre, tot fent també una memòria del PdD 15-19, hem utilitat els indicadors de centre, en el seu format evolutiu, i així poder veure el procés del nostre centre. Hem analitzat diferent indicadors que per la seva rellevància fan que el projecte de direcció no en pugui quedar al marge i necessàriament han d’ésser tinguts en compte per poder portar al nostre centre a una millora qualitativa i quantitativa. Els diferents indicadors estan repartits en tres àmbits: Context, Resultats i Recursos. Cada àmbit comporta una àrea de reflexió de millores o de consolidació que ens ajuda a tenir un bon anàlisi real de la situació de l’escola. Aquestes observacions faran que una part important dels objectius plantejats en aquest projecte surtin d’aquest anàlisi exhaustiu dels diferents àmbits de treball del centre.


Escola Anxaneta - Departament d’Educació 2 PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019-2023

2.1.- Àmbit de Context. Memòria i propostes. 120

2.1.1.- Índex de famílies associades a l’AFA Curs Anxaneta Catalunya Diferencial

14-15 47% 82% -35%

DADES DE REFERÈNCIA 15-16 16-17 72% 100% 82% 82% -10% +18%

17-18 100% -

100

18-19 100% -

80 60

Anxaneta

40

Catalunya

20 0 14-15

15-16

16-17

17-18

DESENVOLUPAMENT DURANT EL PdD 15-19 Hem estat desenvolupant i desplegant el projecte “#SócAnxaneta” garantint que totes les famílies tinguin les mateixes oportunitats d’accés a tots els serveis del centre. Entre les mesures d’aquest projecte hem aconseguit que totes les famílies estiguin associades a l’AFA amb la gestió compartida de la socialització dels llibres i l’estalvi de quotes. Hem fet reunions de seguiment econòmic i social amb el secretari i el president de l’AFA de manera regular. ASSOLIT EN PROCÉS NO ASSOLIT CONTINUÏTAT NO CONTINUÏTAT ACTUACIONS RELACIONADES DEL PdD 15-19 Integrar les quotes de l’AFA amb els llibres x x Fer reunions de seguiment amb l’AFA x x Garantir els mateixos drets a totes les famílies x x Promocionar les Assemblees de l’AFA x x Participació del director a les Juntes de l’AFA x x Crear una borsa de pares voluntaris x x Participar, col·laborar i fer difusió dels diferents actes organitzats per l’AFA x x PROPOSTES PER AL PdD 19-23 Es proposa continuar amb totes les actuacions, ja esmentades, del desenvolupament del projecte #sócAnxaneta desenvolupant el procediment de responsabilitats compartides. Després de valorar aquest projecte amb la junta de l’AFA hem arribat a l’acord d’aconseguir fer complir tots els deures de les famílies amb plans de pagament i de coresponsabilitat entre l’escola, l’AFA i les famílies del centre que així ho requereixin. També hem acordat la creació d’espais virtuals per a compartir informació per tal d’agilitzar les diferents tasques.


Escola Anxaneta - Departament d’Educació 3 PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019-2023 1,4

2.1.5.- Índex de demanda del centre Curs Anxaneta Catalunya Diferencial

14-15 1,26% 0,92% 0.34%

DADES DE REFERÈNCIA 15-16 16-17 1,06% 0.92% 0,92% 0,90% 0.14% 0.02%

1,2

1

17-18 1,18% 0,88% 0.3%

18-19 1,1% -

0,8

Anxaneta

0,6

Catalunya

0,4 0,2 0 Curs 15-16 Curs 16-17 Curs 17-18 Curs 18-19

DESENVOLUPAMENT DURANT EL PdD 15-19 Durant aquest període hem estat ensenyant tot allò que fa el centre a les xarxes socials com a finestra al món. El centre ha intentat adaptar-se a allò que la societat ens demanda i, amb els recursos que tenim, nosaltres els hi podem donar resposta. Hem introduït els projectes d’innovació de ràdio, robòtica i hort, així com hem també organitzat tallers al Cicle de Petits de temàtica diversa amb els alumnes de p3, p4 i p5 barrejats 3 tardes a la setmana. Creiem que el fet de mostrar una bona part d’allò que fem ha donat del centre una bona imatge i hem pogut mantenir un bon índex de demanda d’escolarització. L´índex de fidelitat al centre durant tota l’etapa és pràcticament del 100%. ASSOLIT EN PROCÉS NO ASSOLIT CONTINUÏTAT NO CONTINUÏTAT ACTUACIONS RELACIONADES DEL PdD 15-19 Adaptar l’organització de les portes obertes a la demanda del públic x x Fer publicitat la jornada de portes obertes en diferents mitjans x x Ser actiu a la xarxa social Twitter x x Tenir la pàgina web actualitzada i activa x x Participar en jornades culturals i pedagògiques de la ciutat x x Organitzar i promocionar el 50è aniversari del centre x x Participar a les jornades de promoció de l’escola pública de la ciutat x x Introducció de projectes d’innovació (robòtica, ràdio, hort i tallers al Cicle de Petits) x x PROPOSTES PER AL PdD 19-23 Es proposa continuar amb totes les actuacions ja esmentades. Cal tenir present seguir implementant i augmentant els projectes ja iniciats. Cal tenir present la gran demanda social de treball amb tecnologia i la importància de la robòtica com a eix fonamental d’aprenentatge al segle XXI.


Escola Anxaneta - Departament d’Educació 4 PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019-2023

2.2.- Àmbit de Recursos. Memòria i Propostes 27

2.2.1.- Ràtio alumnes/grup Curs Anxaneta Catalunya Diferencial

14-15 25.5 22.11 +3,39

DADES DE REFERÈNCIA 15-16 16-17 25.44 25.72 21.7 22.01 +3,74 +3,71

26 25

17-18 26.11 22.02 +4,09

18-19 26.05 -

24

Anxaneta

23

Catalunya

22 21 Curs 14-15Curs 15-16Curs 16-17Curs 17-18Curs 18-19

DESENVOLUPAMENT DURANT EL PdD 15-19 Durant aquest període observem que la mitjana de la ràtio per aula ha anat augmentant. Això dificulta les tasques a realitzar i l’organització dels recursos humans ja que aquest augment és generalitzat a tot el centre. S’han provat diferents tipus d’agrupaments i d’estratègies metodològiques per intentar donar resposta a aquest volum elevat d’alumnes. El que podem concloure és que cada grup necessita una estratègia diferent i això encara dificulta més l’organització del centre ja que no podem donar resposta a tothom i hem de prioritzar alguns nivells. ASSOLIT EN PROCÉS NO ASSOLIT CONTINUÏTAT NO CONTINUÏTAT ACTUACIONS DEL PdD 15-19 Aplicar la distribució d’alumnat amb criteris d’atenció a la diversitat acordats x x Fer les demandes pertinents de material si és necessari x x Diversificar els espais de treball en desdoblaments x x Respondre a les necessitats excepcionals dels diferents grups x x PROPOSTES PER AL PdD 19-23 Es proposa continuar amb totes les actuacions ja esmentades. Hem d’arribar a acords de claustre per tal de prioritzar recursos segons les necessitats plantejades als diferents nivells amb més problemàtiques. També cal fer les demandes de personal i material pertinents als SSTT per tal de fer-los conscients de les dificultats de desplegar el decret d’inclusió amb una SIEI al centre i diversos casos amb dictamen que ja tenim al centre.


Escola Anxaneta - Departament d’Educació 5 PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019-2023 3.- OBJECTIUS PEDAGÒGICS DE MILLORA

3.1.- Objectius de Millora Educativa

3.1.1 Concretar, fer conèixer i aplicar els criteris d'avaluació del centre.

3.1.2 Fer de l’Atenció a la Diversitat del centre l'eix fonamental

3.1.3 Implementar i ampliar els diferents projectes d’innovació del centre.

3.1.4 Augmentar i diversificar l’ús de la llengua anglesa a l’escola

3.1.5 Concretar mesures organitzatives i metodològiques per a la Millora dels resultats educatius.


Escola Anxaneta - Departament d’Educació 6 PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019-2023 OBJECTIU DE SISTEMA: 1.-MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS OBJECTIU ESTRATÈGIC: ELABORACIÓ D’UNA LÍNEA METODOLÒGICA DE CENTRE PER A LA MILLORA DELS RESULTATS OBJECTIU ESPECÍFIC: 3.1.1 Concretar, fer conèixer i aplicar els criteris d'avaluació del centre. JUSTIFICACIÓ: Durant aquest PdD hem d’aconseguir millorar la definició dels indicadors d’avaluació per avançar en la nostra línia metodològica del centre. ACTUACIONS

RESPONSABLE/-ES

Revisar i concretar els criteris d’avaluació del centre.

1

Renovar les proves internes del centre per fer-les més competencials associades als indicadors del centre.

Atendre la diversitat en la seva concreció i execució a l’aula.

1

Cap d’Estudis Claustre de mestres

Desplegar els recursos pedagògics que siguin necessaris per aconseguir avaluar les competències i estratègies dels alumnes i no només els continguts.

Informar a les famílies dels criteris i als alumnes d’allò que s’espera d’ells.

TEMPORITZACIÓ

1

1

Cap d’Estudis Coordinadores de cicle

1

INDICADORS D’AVALUACIÓ

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

2

2

2

2

2

3

4

3

4

3

4

- Reduir el valor diferencial dels resultats de les proves internes i externes a un 5% com a valor òptim.

- Proves internes - Proves de CB -Proves diagnòstiques

- Grau de satisfacció entre òptim de les famílies d’un 85%.

- Enquesta digital a les famílies


Escola Anxaneta - Departament d’Educació 7 PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019-2023 OBJECTIU DE SISTEMA: 1.-MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS OBJECTIU ESTRATÈGIC: OPTIMITZACIÓ EN L’ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS MATERIALS I HUMANS PER ATENDRE L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. OBJECTIU ESPECÍFIC: 3.1.2 Fer de l’Atenció a la Diversitat del centre l'eix fonamental pedagògic JUSTIFICACIÓ: Hem de convertir el fet metodològic del dia a dia en un acte d’atenció a tots els alumnes adaptant les estratègies segons les necessitats individuals. El treball cooperatiu ens ha d’ajudar a millorar les dinàmiques d’aula. ACTUACIONS

Realització de cicles pedagògics quinzenals per fer una avaluació continuada de les estratègies que utilitzem i la seva efectivitat. S’haurà de desplegar el treball cooperatiu i la docència compartida.

RESPONSABLE/-ES

Cap d’Estudis Coordinadores cicle

Programació de sessions de formació, interna o externa, de claustre sobre el treball cooperatiu.

Director Cap d’estudis

Manteniment i ampliació del registre digital intern d’atenció a la diversitat en els seus casos greus per al seu seguiment a la CAD i als cicles pedagògics. Canviar la línia editorial de primària a les necessitats de treball cooperatiu i d’atenció a la diversitat

Claustre mestres Cap d’Estudis

Gestionar els horaris de manera eficient buscant el màxim rendiment de les hores destinades a l’Atenció a la Diversitat segons les necessitats detectades individuals i/o de grup en acord de claustre. Manteniment del registre d’absentisme d’alumnes per a aplicar millor el protocol d’absentisme i identificar les causes del mateix.

Director Cap d’estudis Coordinadores cicle Director Cap d’Estudis

-Director -Cap d’Estudis -Administrativa

de

TEMPORITZACIÓ

1

1

2

2

de

2

- Actes del cicles pedagògics.

- 3 sessions de formació al curs com a valor òptim. - 85% de satisfacció mínim dels membres del claustre -100% d’alumnes registrats tractats a la CAD. -1 reunió/trimestre CAD

- Actes dels claustres - Enquesta de satisfacció al finalitzar cada sessió.

-100% de canvi de línia editorial -75% de satisfacció del claustre de mestres

-Enquesta digital de final de curs.

4

-12h 30m d’Atenció a la Diversitat per curs com a mínim.

-Memòria final de curs.

4

-valor inicial 15% valor final 7%

4

3

4

1

2

1

2

1

2

3

3

3

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

- 75% de realització de les sessions previstes com a valor òptim.

3

de 1

INDICADORS D’AVALUACIÓ

4

-Registre d’atenció diversitat -Actes CAD

a

-Registre d’absències -Registre d’entrevistes -Indicadors anuals de centre

la


Escola Anxaneta - Departament d’Educació 8 PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019-2023

OBJECTIU DE SISTEMA: 1.-MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS OBJECTIU ESTRATÈGIC: ELABORACIÓ D’UNA LÍNEA METODOLÒGICA DE CENTRE PER A LA MILLORA DELS RESULTATS OBJECTIU ESPECÍFIC: 3.1.3 Implementar i ampliar els diferents projectes d’innovació del centre. JUSTIFICACIÓ: Hem de convertir el fet metodològic del dia a dia en un acte d’atenció a tots els alumnes adaptant les estratègies segons les necessitats individuals. Les noves tecnologies ens ha d’ajudar a millorar les dinàmiques d’aula i a la participació de l’alumnat. ACTUACIONS

Actualitzar i concretar el Pla TAC definint les polítiques d’inversió econòmica i pedagògica del centre. Fer claustres de formació TAC.

RESPONSABLE/-ES Director Cap d’Estudis Secretària Coordinador/-a TAC Director Cap d’estudis Coordinador/-a TAC

Potenciar i ampliar el projecte robòtica educativa com eix transversal de treball a tot el centre. Definir els seus indicadors d’avaluació.

Cap d’Estudis Coordinador/-a TAC

Definició dels indicadors d’avaluació del projecte d’Hort Escolar a 4t de primària.

Cap d’estudis Coordinador Hort

Definició dels indicadors d’avaluació del projecte de ràdio escolar a 6è de primària.

Cap d’Estudis Coordinador Ràdio

Seguir implementant i definir els indicadors d’avaluació del projecte internivell de tallers al Cicle de Petits.

Cap d’Estudis Coordinadora CP

TEMPORITZACIÓ

INDICADORS D’AVALUACIÓ

- Pla TAC actualitzat 100%.

- PGA del període 19-23 -Memòries econòmiques 20,21,22,i23.

- 3 sessions de formació al curs com a valor òptim. - 85% de satisfacció mínim dels membres del claustre -Ampliació de la robòtica al Cicle e Petits -Ampliació de la robòtica al Cicle de Mitjans -100% d’indicadors definits

- Actes dels claustres - Enquesta de satisfacció al finalitzar cada sessió.

-100% d’indicadors definits

-Memòria d’Avaluació de curs -PGA durant el PdD

-100% d’indicadors definits

-Memòria d’Avaluació de curs -PGA durant el PdD

-100% d’indicadors definits

-Memòria d’Avaluació de curs -PGA durant el PdD

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

-Memòria d’Avaluació de curs -PGA durant el PdD


Escola Anxaneta - Departament d’Educació 9 PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019-2023 OBJECTIU DE SISTEMA: 1.-MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS OBJECTIU ESTRATÈGIC: : ELABORACIÓ D’UNA LÍNEA METODOLÒGICA DE CENTRE PER A LA MILLORA DELS RESULTATS OBJECTIU ESPECÍFIC: 3.1.4 Augmentar i diversificar l’ús de la llengua anglesa a l’escola JUSTIFICACIÓ: Cal assegurar que la llengua anglesa té prou hores destinades per a treballar-la i fer activitats complementàries per a usar la llengua anglesa en diferents àmbits diferents a les pròpies de la matèria. ACTUACIONS

RESPONSABLE/-ES

TEMPORITZACIÓ

Organitzar els horaris per tal de poder augmentar les hores de llengua anglesa, sobretot, al Cicle de Grans.

Director Cap d’estudis Especialistes d’anglès

Definir els indicadors d’avaluació de l’activitat “Science Corner” de 5è i 6è de primària.

Cap d’Estudis Mestra encarregada

1

2

Definir els indicadors d’avaluació en referència a la llengua anglesa de Robòtica Educativa de 5è i altres cursos si s’hi afegeixen.

Cap d’estudis Coordinador de Robòtica

1

2

3

Prendre mesures organitzatives i metodològiques per a millorar els resultats a l’expressió escrita, sobretot, al Cicle de Grans.

Cap d’Estudis Especialistes d’Anglès

1

2

3

1

2

3

INDICADORS D’AVALUACIÓ

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

-100% d’indicadors definits. -Augment d’una sessió mínim d’anglès al cicle de Grans.

-PGA del període 19-23

-100% d’indicadors definits.

-Programació del projecte

4

-100% d’indicadors definits.

-Programació del projecte

4

-Valor inicial: 72,7% Valor Final: 81% d’alumnes que superen la competència.

-Proves de CB

4


Escola Anxaneta - Departament d’Educació 10 PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019-2023 OBJECTIU DE SISTEMA: 1.-MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS OBJECTIU ESTRATÈGIC: : ELABORACIÓ D’UNA LÍNEA METODOLÒGICA DE CENTRE PER A LA MILLORA DELS RESULTATS OBJECTIU ESPECÍFIC: 3.1.5 Concretar mesures organitzatives i metodològiques per a la Millora dels resultats educatius. JUSTIFICACIÓ: Cal seguir prenent mesures per a consolidar els punts forts del centre i d’altres per a millorar els resultats sobretot en l’expressió escrita en català i castellà. També en algun aspecte de matemàtiques. ACTUACIONS

RESPONSABLE/-ES

Prendre mesures organitzatives i metodològiques per a millorar la comprensió lectora en Llengua Catalana.

Cap d’Estudis Mestres del Grans.

Consolidar els resultats a l’expressió escrita en llengua Catalana.

Cap d’Estudis Mestres del Grans. Cap d’Estudis Mestres del Grans.

Consolidar els resultats a l’expressió escrita en llengua Castellana.

Cicle

de

Cicle

de

Cicle

de

Cicle

de

Prendre mesures organitzatives i metodològiques per a consolidar la comprensió lectora en Llengua Castellana.

Cap d’Estudis Mestres del Grans.

Concretar les actuacions transversals derivades el projecte lingüístic del centre.

Director Cap d’Estudis Secretària Coordinador/-a LIC

Prendre mesures organitzatives i metodològiques per a millorar la competència d’espai mesura i representació gràfica a Matemàtiques.

Cap d’Estudis Mestres del Grans.

TEMPORITZACIÓ 1

1

1

1

1

1

Cicle

de

2

2

2

2

2

2

INDICADORS D’AVALUACIÓ

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

-Valor inicial: 15% Valor Final: 25% d’alumnes que estan a la franja alta (AE).

-Proves de CB.

-Valor inicial: 85% Valor Final: 85% d’alumnes que superen la competència.

-Proves de CB.

4

-Proves de CB.

3

4

-Valor inicial: 85% Valor Final: 85% d’alumnes que superen la competència.

3

4

-Valor inicial: 25% Valor Final: 25% d’alumnes que estan a la franja alta (AE).

-Proves de CB.

- Òptim: 1 actuació per cicle/curs.

- PGA del període 19-23

3

4

3

4

-Valor inicial: 10% Valor Final: 20% d’alumnes que estan a la franja alta (AE).

-Proves de CB.

3

4

3


Escola Anxaneta - Departament d’Educació 11 PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019-2023

3.2.- Objectius de Millora de la Cohesió Social

3.2 Objectius de millora de la cohesió social

Impulsar l’Educació en Valors com a eix fonamental del fet educatiu

Desenvolupar activitats de cohesió de claustre

Promoure i impulsar la participació de la Comunitat Educativa


Escola Anxaneta - Departament d’Educació 12 PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019-2023 OBJECTIU DE SISTEMA: 2.- MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL OBJECTIU ESTRATÈGIC: : IMPULS D’ACTIVITATS QUE PERMETIN LA MILLORA DEL CLIMA ESCOLAR I FAMILIAR OBJECTIU ESPECÍFIC: 3.2.1 Impulsar l’Educació en Valors com a eix fonamental del fet educatiu a tota la comunitat educativa JUSTIFICACIÓ: Volem continuar impulsant el treball, amb tota la comunitat educativa, realitzat sobre els drets i els deures com a eix transversal al nostre centre. ACTUACIONS

RESPONSABLE/-ES

TEMPORITZACIÓ

Coordinar xerrades/conferències per als alumnes i les famílies, sobre temes diversos segons les necessitats del centre en el marc de Formació de Famílies.

Director AFA

Col·laboració amb ONG Càritas amb l’atorgament de beques per als alumnes amb dificultats econòmiques. Buscar un projecte solidari de col·laboració amb una ONG que impliqui el treball transversal al centre i consolidar-lo durant tot el període.

Director

Director Cap d’Estudis

1

Impulsar a través del programa “Aprendre entre iguals” la gestió de conflictes a tota la primària.

Cap d’Estudis Mestra encarregada

1

Director Secretària Comissió Econòmica AFA

1

Desenvolupar el procediment de responsabilitats compartides, entre l’escola i les famílies. Aconseguir fer complir tots els deures de les famílies amb plans de pagament i de coresponsabilitat entre l’escola, l’AFA i les famílies del centre que així ho requereixin. Creació d’espais virtuals per a compartir informació i per agilitzar les diferents tasques de seguiment econòmic.

1

1

2

2

2

2

2

INDICADORS D’AVALUACIÓ

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

3

4

`-Valor òptim: 1 xerrada/curs

3

4

-100% d’atorgament demanades a Càritas

3

4

-2 activitats/curs per a recaptar fons.

- Memòria econòmica d’any.

3

4

-80% de satisfacció dels mestres encarregats i dels alumnes implicats.

-Programació del projecte - Enquesta de satisfacció

3

4

-Valor inicial d’impagaments: 20% valor Final: 10%

-Memòria econòmica període 19-23

de

- PGA del període 19-23

beques

-PGA del període 19-23

del


Escola Anxaneta - Departament d’Educació 13 PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019-2023 OBJECTIU DE SISTEMA: 2.- MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL OBJECTIU ESTRATÈGIC: : IMPULS D’ACTIVITATS QUE PERMETIN LA MILLORA DEL CLIMA ESCOLAR I FAMILIAR OBJECTIU ESPECÍFIC: 3.2.2 Desenvolupar activitats de cohesió de claustre JUSTIFICACIÓ: Vista la necessitat, en altres cursos, de cohesionar el claustre per a millorar el clima de treball entre els docents volem impulsar activitats de grup i engegar mecanismes per tal de treballar aquest aspecte i que això repercuteixi en el tarannà intern del centre i la seva imatge exterior. ACTUACIONS

RESPONSABLE/-ES

TEMPORITZACIÓ

Realització de tècniques de cohesió de grup a principi i a final de curs.

1

Distribució del lideratge.

1

Reunions de seguiment amb tots els mestres.

Director Cap d’Estudis

1

2

2

2

INDICADORS D’AVALUACIÓ

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

3

4

`-Valor òptim: 2 activitats/curs.

- PGA del període 19-23

3

4

-80% de satisfacció del claustre.

- Enquesta de satisfacció

3

4

-2 reunions al curs.

-Actes de reunió

3

4

-80% de satisfacció del claustre.

- Enquesta de satisfacció

-Assistència a dos reunions de cada cicle al trimestre.

-Acta de cicle

-Realització de 9 sessions al curs mínim.

-Actes de les comissions

Facilitar el treball en línia.

Programació de reunions de claustre per compartir coneixements i experiències pedagògiques.

Assistència del director als cicles.

1

Director 1

Organització del treball per comissions (cohesió, decoració, festes, TAC) per fomentar la cohesió.

2

Director Coordinadors comissions

de

2

3

4


Escola Anxaneta - Departament d’Educació 14 PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019-2023 OBJECTIU DE SISTEMA: 2.- MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL OBJECTIU ESTRATÈGIC: : IMPULS D’ACTIVITATS QUE PERMETIN LA MILLORA DEL CLIMA ESCOLAR I FAMILIAR OBJECTIU ESPECÍFIC: 3.2.3 Promoure i impulsar la participació de la Comunitat Educativa JUSTIFICACIÓ: Hem de programar i preveure reunions amb tots els actors de la comunitat educativa per tal de recollir les seves necessitats i buscar la coordinació. També hem de fomentar la imatge externa del centre i seguir millorant les comunicacions amb les famílies. ACTUACIONS

Programació de: -Reunions amb l’ AFA. -Empresa de menjador i extraescolars (Macedònia). -Empresa del sistema de pagament. -Consergeria del centre. -Atenció a les famílies. -Consell Escolar. -Delegats de cada classe de primària.

RESPONSABLE/-ES

Director Cap d’Estudis President AFA Secretari AFA Delegats de classe Tutors d’aula Empresa Macedònia

Actualització de la web del centre

Director

Actualització de les xarxes socials del centre (Instagram, Youtube i Twitter).

Director

Ús i actualització de dades de al app “Sóc Anxaneta” com a mitjà de comunicació àgil i ràpid del centre amb les famílies.

Director Coordinadora TAC

Realització de colònies escolars a 2n, 4t a principi de curs i a P5 i 6è a final de curs.

Claustre de mestres

TEMPORITZACIÓ

1

1

1

3

2

2

2

1

4

2

- Memòries del període 19-23

-80% de satisfacció dels usuaris

-Enquesta de satisfacció

-Usuaris de les xarxes.

4

3

4

-Valor inicial: 937 usuaris -Valor Final: 1100 usuaris.

3

4

-Valor inicial 85% de pares registrats -Valor Final: 100% de pares registrats

3

4

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

-3 reunions/curs.

3

2

1

INDICADORS D’AVALUACIÓ

- Valor inicial de participació: 60% -Valor final de participació: 85%

-Usuaris registrats

-Memòria d’activitats


Escola Anxaneta - Departament d’Educació 15 PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019-2023 OBJECTIU DE SISTEMA: 2.- MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL OBJECTIU ESTRATÈGIC: : IMPULS D’ACTIVITATS QUE PERMETIN LA MILLORA DEL CLIMA ESCOLAR I FAMILIAR OBJECTIU ESPECÍFIC: 3.2.4 Promoure i impulsar activitats de prevenció i consciència en contra de l’assetjament escolar i millora de la cohesió escolar. JUSTIFICACIÓ: Hem de programar i preveure actuacions de conscienciació sobre el respecte entre iguals. ACTUACIONS

RESPONSABLE/-ES

Assistència a formacions sobre la prevenció de l’assetjament escolar.

Director Cap d’Estudis Coordinadores de cicle

Crear les figures dels alumnes padrins/padrines i fer activitats internivell de 1r amb 4t, 2n amb 5è i 3r amb 6è.

Cap d’Estudis Mestres del cicle

Consensuar i establir i implementar un programa d’activitats de prevenció i conscienciació sobre l’assetjament escolar.

TEMPORITZACIÓ

1

2

1

2

3

4

Consell de Direcció Claustre de mestres

1

2

3

4

Fer una xerrada sobre el bullying a 5è de primària amb la Policia Local de Mataró.

Cap d’Estudis Mestres de 5è

1

Fer una xerrada amb els Alumnes de 5è i 6è sobre el cyberbullying amb el Mossos d’Esquadra.

Cap d’Estudis Mestres de 5è i 6è

1

3

3

INDICADORS D’AVALUACIÓ

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

-2 formacions al curs

- Memòria del curs

-1 activitat/trimestre

-Memòria del curs

-1 activitat/trimestre

-Memòria del curs

-1 xerrada curs

-Memòria del curs

4

4

2

3

1 xerrada cada 2 cursos -Memòria del curs


Escola Anxaneta - Departament d’Educació 16 PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019-2023

4.- Lideratge del projecte ASSOLIT EN PROCÉS NO ASSOLIT CONTINUÏTAT NO CONTINUÏTAT ACTUACIONS RELACIONADES EN EL PdD 15-19 x X Actuar des de la direcció cap als objectius i assumir la responsabilitat d’assolir-los. Establir la innovació com a camí cap a noves vies i dissenyar entorns d’aprenentatge x X diferents per tal de realitzar la transformació que sigui necessària. x X Tenir un ferm compromís i un seguiment amb totes les persones del centre. Donar orientacions i facilitar que les tasques es duguin a terme, acompanyar a tots x X els membres per tal que desenvolupin aquest procés adaptatiu i tècnic segons convingui a les nostres necessitats. x x Promoure el treball en equip i la distribució del lideratge. Consolidar els punts forts que ja tenim i els nous que sorgiran en aquest procés de X X transformació. x x Donar suport emocional a tot el personal. PROPOSTES PER AL PdD 19-23 Per al nou període de direcció ens proposem continuar amb totes les actuacions ja iniciades durant el passat PdD 15-19. Cal donar més importància a la coresponsabilitat entre els membres del claustre buscant l’equilibri en la relació entre els deures i els drets. Hem de seguir buscant la millor estratègia per a millorar el treball cooperatiu entre els membres del claustre com a model per al nostres alumnes. També marquem un clar compromís cap a la innovació tot fent una recerca de recursos que s’han de d’adequar a la realitat del nostre centre.


Escola Anxaneta - Departament d’Educació 17 PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019-2023

5- Processos de seguiment i avaluació ACTUACIONS RELACIONADES EN EL PdD 15-19 Autoavaluació del centre per cadascun dels membres dels diferents equips de treball: Equip Directiu , grups de treball, Consell de Direcció, altres coordinacions i agents externs. Posta en comú dels resultats de l’avaluació. Priorització de les accions que s’inclouran a la PGA corresponent. Realitzar la memòria del centre amb les actuacions desplegades i els resultats obtinguts.

ASSOLIT

EN PROCÉS

NO ASSOLIT

CONTINUÏTAT

x

X

x

X

x

X

x

X

NO CONTINUÏTAT

PROPOSTES PER AL PdD 19-23 Per al nou període de direcció ens proposem continuar amb totes les actuacions ja iniciades durant el passat PdD 15-19. Hem de millorar els mecanismes de recollida de dades per a l’autoavaluació de centre, fent-les més àgils. Cal també, millorar els espais de reflexió per tal de poder donar-li la importància que té.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.