Page 1


Even voorstellen: Leisure & hospitality executive Perry van Milt


Colofon Uitgeverij: Auteur: Redactie: Inhoudelijke redactie: Vormgeving: Afbeeldingen:

Statements: Drukwerk:

Uitgeverij Edu’Actief b.v., Meppel Perry van Milt Uitgeverij Edu’Actief b.v., Meppel Uitgeverij Edu’Actief b.v., Meppel, Perry van Milt, Carolien Blankendaal Uitgeverij Edu’Actief b.v., Meppel April Bell, Attractiepark Toverland, Christa Richert, De Zwerm Groep, Dora Pete, Felipe Daniel Reis, Kym McLeod, Outdoor Valley, Patrice Dufour, RECRON, Roompot Vakanties, Stayokay, Thermen Holiday, Vicky Vekemans Marja Groen, Coachingkalender 2008: Uitgeverij Nelissen & M. Lingsma/A. Boers 2007 ORO Grafisch Project Management, Koekange

Perry van Milt Even voorstellen: Leisure & hospitality executive ISBN: 978 90 3720 505 3 NUR: 164 Copyright

2012

Uitgeverij Edu’Actief b.v., Meppel Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522-235235 Fax: 0522-235222 E-mail: info@edu-actief.nl Internet: www.edu-actief.nl

Eerste druk/eerste oplage Perry van Milt is eigenaar van Uitgeverij Perry van Milt - www.perryanmilt.nl. Hij is auteur en adviseur voor toeristisch-recreatief onderwijs en lesmateriaal. Daarnaast is Perry van Milt werkzaam of werkzaam geweest bij diverse hbo- en mbo-onderwijsinstellingen op het gebied van toerisme en recreatie als docent, onderwijsontwikkelaar, toetsontwikkelaar en projectleider. Met dank aan: Joep Thönissen, Albertine Broeder-Heetland, Peter de Jong, Vicky Vekemans, Koos van Raalte, Tonny Gajadin, Frank van der Sluis en Simone van Poppel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means, without written permission from the publisher. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.


Inhoud Voorwoord................................................................................................................................... 6 Inleiding ....................................................................................................................................... 7 In gesprek met: de top uit de recreatiebranche ............................................................................. 9 Hoofdstuk I De recreatiebranche................................................................................................ 19 1.

De recreatiebranche ........................................................................................................ 22

1.1

Reizen en recreatie .................................................................................................................... 22

1.2

Trends ........................................................................................................................................ 34

2.

De gast............................................................................................................................ 56

2.1

Business of leisure ..................................................................................................................... 57

2.2

Gastgedrag ................................................................................................................................ 59

3.

Bedrijfsgroepen ............................................................................................................... 74

3.1

Kampeer- en bungalowbedrijven .............................................................................................. 74

3.1.1 Bungalowpark ............................................................................................................................ 74 3.1.2 Camping ..................................................................................................................................... 74 3.1.3 Ketens en samenwerkingsverbanden ....................................................................................... 78 3.1.4 Branche- en consumentenorganisaties ..................................................................................... 82 3.2

Sauna en thermen ..................................................................................................................... 82

3.2.1 Ketens en samenwerkingsverbanden ....................................................................................... 83 3.2.2 Branche- en consumentenorganisaties ..................................................................................... 84 3.3

Zwembaden ............................................................................................................................... 84

3.3.1 Branche- en consumentenorganisaties ..................................................................................... 86 3.4

Groepsaccommodaties.............................................................................................................. 86

3.4.1 Branche- en consumentenorganisaties ..................................................................................... 87 3.5

Dagrecreatie .............................................................................................................................. 87

3.5.1 Attractieparken ......................................................................................................................... 88 3.5.2 Dierenparken ............................................................................................................................. 89 3.5.3 Branche- en consumentenorganisaties ..................................................................................... 89 3.6

Buitensport (VeBON) ................................................................................................................. 90

4.

Verkoopkanalen .............................................................................................................. 90

4.1

De balie/de receptie .................................................................................................................. 91

4.2

De intermediair ......................................................................................................................... 91

4.3

Het contact center ..................................................................................................................... 91

4.4

De internetpagina/internetreserveringsomgeving ................................................................... 92

4.5

Multi-channelling ...................................................................................................................... 95

3


Hoofdstuk II Leisure & hospitality executive ............................................................................... 97 1.

Beleid van de organisatie................................................................................................. 99

1.1

Beleid = missie, visie, doelen ..................................................................................................... 99

1.2

Corporate identity ................................................................................................................... 103

2.

Beleid binnen je team.....................................................................................................112

2.1

Koers van je team .................................................................................................................... 112

2.2

SMART-doelen ......................................................................................................................... 113

2.3

Afdelingsplan ........................................................................................................................... 114

2.4

Begroting, budgetten en voorstellen ...................................................................................... 115

2.5

Inkoop ...................................................................................................................................... 116

2.6

Personeels- en operationeel management ............................................................................. 116

2.7

Managementinformatie .......................................................................................................... 116

3.

Jouw functie als leisure & hospitality executive ...............................................................118

3.1

Functie ..................................................................................................................................... 120

3.2

Verantwoordelijkheden........................................................................................................... 122

3.3

Takenpakket ............................................................................................................................ 127

3.4

Sturen op Prestatie & Passie ................................................................................................... 130

3.5

Rollen ....................................................................................................................................... 134

3.6

Beroepshouding ...................................................................................................................... 137

4.

De manager in de rol van leisure & hospitality host .........................................................143

5.

Carrière ..........................................................................................................................144

5.1

Kansen en mogelijkheden ....................................................................................................... 144

5.2

Trends op de arbeidsmarkt ..................................................................................................... 145

Hoofdstuk III Operationeel leidinggeven ...................................................................................151

4

1.

Operationeel leidinggeven..............................................................................................153

2.

Prestatiemanagement ....................................................................................................154

2.1

Kansen zien en pakken ............................................................................................................ 157

2.2

Een calamiteit, wat nu? ........................................................................................................... 160

2.3

Resultaat .................................................................................................................................. 162

3.

Prestatie commercieel ....................................................................................................164

3.1

Sturen op prestatie Commercieel ........................................................................................... 165

3.2

Sturen op prestatie Financieel ................................................................................................ 167

3.3

Commercieel roosteren........................................................................................................... 170

4.

Prestatie Personeel ........................................................................................................171

4.1

Sturen op prestatie Personeel ................................................................................................. 172

4.2

Gastvraag en teammix............................................................................................................. 181

4.3

Werksfeer ................................................................................................................................ 184


Inhoud 4.4

Sturen op prestatie Passie ....................................................................................................... 188

5.

Prestatie Kwaliteit ..........................................................................................................189

5.1

Sturen op prestatie Kwaliteit................................................................................................... 189

5.2

Kwaliteit van dienstverlening .................................................................................................. 195

6.

Prestatie Marketing ........................................................................................................199

6.1

Sturen op prestatie Marketing ................................................................................................ 199

6.2

Marketing & Communicatie .................................................................................................... 201

6.3

SWOT-analyse.......................................................................................................................... 208

6.4

Visitekaartje bedrijf ................................................................................................................. 210

6.5

Communicatiemix.................................................................................................................... 211

7.

Prestatiemanagement en rapportage aan het management ............................................217

Hoofdstuk IV Personeelsplanning en -ontwikkeling ...................................................................219 1.

Personeelsplanning en -ontwikkeling ..............................................................................221

2.

Personeelsbeleid ............................................................................................................224

2.1

Corporate identity ................................................................................................................... 225

2.2

Visitekaartje............................................................................................................................. 225

2.3

Formatie .................................................................................................................................. 226

3.

Personeelsmanagement .................................................................................................228

3.1

Imago arbeidsmarkt ................................................................................................................ 228

3.2

Werven en selecteren ............................................................................................................. 232

3.3

Welkom & start ....................................................................................................................... 236

3.4

Groei ........................................................................................................................................ 239

3.5

Afscheid ................................................................................................................................... 245

3.6

Arbeidsvoorwaarden ............................................................................................................... 248

3.7

Arbeidsgezondheid .................................................................................................................. 252

4.

Communiceren ...............................................................................................................258

5.

Leidinggeven ..................................................................................................................260

Tot slot .....................................................................................................................................263 Begrippenlijst ............................................................................................................................266 Trefwoordenlijst........................................................................................................................281

www.leisure-executive.nl Dit boek wordt ondersteund door de website www.leisure-executive.nl. Op deze website vind je onder meer films, weblinks en aanvullend naslagwerk. We vullen de website regelmatig aan met actuele en trendgevoelige informatie. Op deze manier blijf je altijd up-to-date.

5


Voorwoord Bijna een halve eeuw geleden stonden mensen in de rij voor de camping. Het was vechten voor een plekje. Als campingeigenaar kon je bepalen wie je wel en niet op je terrein wilde hebben. Die tijd is voorbij. Het kamperen in Nederland staat al een aantal jaren fors onder druk. Een kwaliteitsimpuls en imagocampagne zijn hard nodig. Met reclame en spotjes op de televisie komen we er niet. We hebben goed personeel nodig. Weten wij eigenlijk hoe leuk vakantie is? Weten wij wat Nederlanders leuk vinden op vakantie? Het personeel van de toekomst dient antwoord te kunnen geven op deze vragen. We moeten van aanbodgericht naar vraaggericht denken. In de huid van de gast kruipen en zijn wensen en verlangens vervullen zijn hierbij erg belangrijk. Het vraagt van jou als leisure & hospitality executive dat je niet alleen maar denkt in leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Je zult je ook moeten verdiepen in de motieven van gasten. Welke krant lezen ze, waar doen ze boodschappen en welke auto kopen ze? Een goed bedrijf met goede bedoelingen is nog niet goed genoeg. Het gaat in onze sector niet om het nog beter poetsen van de slagboom of het nog beter maaien van het gras. Je moet meer doen om de gasten te behouden. Je zult de steeds kritischer wordende gast moeten weten te raken. Wees gastvrij, creëer beleving en geef de gast geborgenheid en vertrouwen. Stem je parkinrichting, de ontvangst en je restaurant af op de leefstijl van je gasten en stuur ze de juiste brochure. Die mix bepaalt of gasten terugkomen voor een herhalingsbezoek en of er op verjaardagen over jouw onderneming gesproken wordt. Alle leefstijlen aanbieden kan niet. Je zult dus als leisure & hospitality executive keuzes moeten maken. Het succes van de buurman is niet jouw succes. Het kopiëren van formules is geen garantie voor succes. Een just-in-time formule is erg belangrijk. Het gaat erom dat de juiste werknemers het juiste vrijetijdsproduct op het juiste moment aanbieden aan de gast. Deze complexiteit vraagt wat van jou, maar levert je ook genoeg op. Het is leuk en uitdagend werk, je kunt er veel plezier aan beleven en het is werken met een fantastisch product. Je moet in het vrijetijdsproduct geloven, anders moet je er niet aan beginnen. Je moet het virus, de genen en de juiste attitude in je hebben. Het is voor jou een uitdaging om het gasten elke dag weer naar de zin te maken als gastheer of gastvrouw. Jij bent verantwoordelijk voor de vakantie van gasten. Pak die verantwoordelijkheid met beide handen aan. Het bedrijf waar je werkt, is jouw bedrijf. Juist naar deze mensen zijn wij op zoek binnen de recreatiebranche. Kwalitatief goed geschoolde mensen met de juiste instelling die er samen met ons voor gaan zorgen dat de branche zich verder professionaliseert. Het is onze ambitie om van onze recreatiesector de beste dienstverlenende sector te maken. Een branche met passie voor het werk, voor mensen en voor het vak. Vanuit deze ambitie is er door RECRON, het onderwijsveld en overige sociale partners hard gewerkt aan de totstandkoming van uitstekende beroepscompetentieprofielen en aan de ontwikkeling van de campagne ‘Ruim baan voor recreatie’. Ook RECRON InnovatieCampagne met de Recreantenatlas en de belevingswerelden en leefstijlen van de Nederlandse recreant is een welkome aanvulling voor onze branche. Wij willen van vakmanschap naar ondernemerschap. Dit boek vormt daarin een heel belangrijke bouwsteen. Namens RECRON wens ik je heel veel succes en vooral ook heel veel plezier toe in de functie van leisure & hospitality executive. Joep Thönissen Directeur RECRON

6


Inleiding Mag ik je even voorstellen? Jouw functie: leisure & hospitality executive. Wat ik zelf altijd het leukst vond aan werken in de recreatiebranche? Het vermaken van de gasten en ze de mooiste tijd van hun leven geven! Het kan! Er is geen enkele branche waar je kunt werken met en voor gasten in de mooiste tijd van hun leven: hun vrije tijd of hun vakantie. Tel daarbij op de vele gemotiveerde medewerkers in onze branche die samen met jou hetzelfde doel willen bereiken en ik denk dat je de toverformule te pakken hebt. Het werken met gasten en personeel in de mooiste tijd van hun leven vergt ook wel wat van jou als leidinggevende binnen de recreatiebranche. Je hebt absoluut geen 9 tot 5-baan. Het is hard werken, soms betekent dit dat er even geen pauze voor jou in zit. In het hoogseizoen vraag je het uiterste van je lichaam en van dat van jouw medewerkers. Er wordt een grote mate van flexibiliteit van je verwacht, je zult je goed moeten inleven in wat de gasten en de medewerkers van je verlangen. Jij bent de spin in het recreatieweb. In dit boek maak je kennis met de recreatiebranche in de functie van leisure & hospitality executive. Voor het bereiken van het resultaat is jouw managementstijl, het sturen op de prestaties en coachen op de groei in competentieontwikkeling, erg belangrijk. Managen op korte en lange termijn, operationeel leidinggeven en personeelsplanning en -ontwikkeling zijn jouw uitdagingen. Het is een vak apart: pittig en uitdagend, afwisselend en boeiend. De gesprekken die ik met medewerkers uit de recreatiebranche heb gevoerd, komen op twee manieren terug in dit bronnenboek. Allereerst zullen alle medewerkers kort worden voorgesteld. Zij vertellen over het bedrijf waar ze werkzaam voor zijn, hoe hun carrière er tot nu toe uitziet, welke prestaties ze hebben bereikt en met welke passie zij elke dag weer naar hun werk gaan. Zo krijg je inzicht in wie de mensen zijn die in de recreatiebranche aan het roer zitten en ontdek je hun persoonlijke passie. Daarnaast tref je in elk hoofdstuk hun visies, meningen en adviezen aan, variÍrend van een persoonlijke mening, een kijkje in de keuken van het bedrijf zelf tot een schets van het vak manager. Ik wens je veel geluk en plezier in deze functie. Perry van Milt Auteur

7


In gesprek met: de top uit de recreatiebranche


RECRON – www.recron.nl Joep Thönissen – Directeur

RECRON: Vereniging van Recreatieondernemers Nederland RECRON streeft naar een optimaal ondernemersklimaat in de recreatiebranche en behartigt de collectieve en individuele belangen van de leden. RECRON bereikt dit door het uitoefenen van invloed op overheidsbeleid met betrekking tot de recreatiebranche zowel op landelijk, provinciaal, lokaal en Europees niveau, het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardig dienstenpakket tegen een redelijke prijs, het optreden als een betrouwbare, deskundige en inspirerende partner en het bieden van een platform voor contacten tussen leden onderling. RECRON is opgericht in 1969 en telt momenteel ruim 2.000 leden. 86% van de werknemers in de branche is werkzaam bij RECRON-leden. De organisatie RECRON vertegenwoordigt circa 85% van de omzet binnen de recreatiebranche. Bron: www.recron.nl.

Carrière Joep Thönissen heeft na zijn opleidingen planologie en ruimtelijke ontwikkeling uitgebreid werkervaring opgedaan in het werkveld van de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling, zowel binnen rijks- en provinciale overheden als het bedrijfsleven. Hij is onder meer zeven jaar als inspecteur ruimtelijke ordening actief geweest. Hij werkte bij het voormalige ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VROM). Daarna werd hij directeur Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving bij de Provincie Noord-Brabant alvorens hij in 2006 benoemd werd tot directeur van RECRON. Passie Joep Thönissen is volgens eigen zeggen het levende voorbeeld van een échte kampeerder. Afkomstig uit een gezin waar het woord camping niet bestond, kampeert hij inmiddels al ruim dertig jaar. Het is voor hem de meest fantastische manier om vakantie te vieren. De combinatie van vrijheid en flexibiliteit maakt het dat kamperen haaks staat op zijn dagelijkse leven. Het is voor hem een heerlijke vorm van ontspannen. Zijn eigen kampeerervaringen zorgen ervoor dat Joep Thönissen het recreatieve product een fantastisch product vindt. Vrije tijd is volgens hem een eerste levensbehoefte geworden. De Nederlandse recreatiebranche bestaat volgens hem uit ‘verdomd leuke ondernemers’. Met deze ondernemers werken en ze helpen, dat vindt Joep leuk. Dat is zijn passie.

10


In gesprek met:

Stayokay – www.stayokay.nl Albertine Broeder-Heetland – Hostelmanager

Stayokay Stayokay is een Nederlandse keten van 28 hostels. De keten maakt onderdeel uit van de internationale hostelketen Hostelling International. Het hoofdproduct van Stayokay zijn de overnachtingen. Gasten overnachten in een stapelbed of tweepersoonsbed in een twee-, vier-, zes- of meerpersoonskamer. De meeste kamers hebben eigen sanitair. Beddengoed en ontbijt zijn altijd bij een overnachting inbegrepen. Daarnaast worden ook maaltijden geserveerd en arrangementen aangeboden. Stayokay biedt daarmee een totaalpakket aan. Stayokay kenmerkt zich door de diversiteit aan doelgroepen: backpackers, gezinnen, zakenmensen, scholen, orkesten, koren en sportverenigingen. Vanuit de hostels kunnen gasten alle kanten op: uitwaaien op het strand, actief de natuur verkennen of kunst & cultuur proeven in de stad. Carrière Albertine was als tiener vaak in de NJHC(Nederlandse Jeugd Herberg Centrale)-jeugdherberg in Bunnik te vinden. Als klein kind kwam ze ieder jaar naar Elst met de volksdansgroep van haar ouders. Dit was haar eerste kennismaking met de wereld van jeugdherbergen, hostels en groepsaccommodaties. Albertine is in 1980 als onderwijzeres afgestudeerd. Aangezien ze niet direct een baan in het onderwijs kon vinden, ging ze haar geluk beproeven bij de jeugdherberg in haar woonplaats Bunnik. Hier was helaas het seizoen ten einde. Ze werd echter verwezen naar de jeugdherberg in Elst waar dankzij school- en sportkampen het seizoen nog in volle gang was. Albertine kon meteen aan de slag als algemeen medewerker in de keuken, de schoonmaak en achter de bar. Via de functies van receptiemedewerker en assistentmanager werd ze met haar 27 jaar de jongste hostelmanager van de NJHC. Een paar jaar later is ze doorgegroeid naar regiomanager, naast haar functie als hostelmanager. Ze nam daarbij ook deel aan het managementteam. Het was een zware baan met veel verantwoordelijkheden. Daarna is Albertine twee jaar auditor geweest voor Hostelling International. Ze beoordeelde daarbij de kwaliteit van de hostels in heel Europa. Albertine was daarnaast voorzitter van diverse werkgroepen binnen Stayokay. Op dit moment is Albertine tevens vice-voorzitter van de ondernemingsraad van Stayokay en vertrouwenspersoon voor de organisatie. Onlangs was ze als vertegenwoordiger namens de medewerkers zeer nauw betrokken bij het proces van overgang naar een andere collectieve arbeidsovereenkomst. Als trainer van de Stayokay Academy verzorgt ze regelmatig trainingen met als thema gastvrijheid. Passie Het product Stayokay biedt verscheidenheid en flexibiliteit aan gasten. Stayokay Elst is een hostel waar altijd veel kan en waar ook veel verschillende groepen gasten komen. Het omgaan met gasten, de bijzondere gastenmix en het opleiden en begeleiden van personeel zijn zaken die Albertine aanspreken. De hostelketen verder brengen met nieuwe ideeën en het samen stappen zetten maken haar enthousiast. Albertine vindt kwaliteit erg belangrijk. Het moet volgens haar goed voor elkaar zijn en bij Stayokay krijgt ze daarvoor alle ruimte.

11


Outdoor Valley – www.outdoorvalley.nl Peter de Jong – Bedrijfsleider

Outdoor Valley Outdoor Valley is onderdeel van BuroQ en richt zich op de zakelijke en particuliere markt voor outdooractiviteiten. Deze kunnen plaatsvinden op locatie door heel Nederland of op de eigen locatie in Bergschenhoek. Outdoor Valley is al zestien jaar actief in de outdoorbranche en is een van de grotere spelers in de markt. Als een van de eerste outdoorbedrijven zijn ze samen met andere concullega’s kennis gaan bundelen. Hieruit is de brancheorganisatie VeBON ontstaan. Bij Outdoor Valley werken nu ongeveer vijfentwintig medewerkers. De kracht van de organisatie ligt in het leveren van maatwerk en het hebben van een eigen uniek product. Door de ligging in het unieke natuurpark de Rottemeren hebben gasten niet het gevoel zich in de Randstad te bevinden. Carrière Peter is als stagiair bij het bedrijf begonnen toen hij de CIOS-opleiding volgde. Na twee jaar stage gelopen te hebben is hij een aantal seizoenen bij Outdoor Valley als instructeur gaan werken. Eerst zonder vaste uren, het jaar daarop als vaste kracht. Van instructeur is Peter doorgegroeid naar vaste-kerninstructeur en hoofdinstructeur. In de functie van hoofdinstructeur stuurde hij het team van instructeurs aan. Hij heeft deze functie ongeveer zeven jaar bekleed. Sinds kort staat Peter niet veel meer voor de groep, maar maakt hij als bedrijfsleider deel uit van het managementteam van Outdoor Valley. Peter vervult de functie samen met een collega. Hij is verantwoordelijk voor de planning, de payroll, de veiligheid en de aansturing van de instructeurs. Passie Peter vindt het werken in de outdoorbranche ontzettend leuk. De flexibiliteit van zijn baan en functie spreken hem aan, dit is dan ook de belangrijkste reden om in de outdoorbranche te blijven werken. Daarnaast geniet Peter ervan om gasten te begeleiden en ze dingen te leren. Hij wil gasten een leuke dag bezorgen en ervoor zorgen dat ze met een glimlach Outdoor Valley weer verlaten. Peter is niet iemand die kan stilzitten, hij moet iets te doen hebben. Zijn functie als bedrijfsleider speelt hier handig op in. De flexibiliteit, de leidinggevende taken en het af en toe nog voor de groep staan is voor hem een leuke afwisseling.

12


In gesprek met:

Attractiepark Toverland – www.toverland.nl Vicky Vekemans – Marketeer

Attractiepark Toverland Attractiepark Toverland is een indoor en outdoor attractiepark. Het attractiepark is weersonafhankelijk en biedt vermaak aan het hele gezin. Toverland onderscheidt zich in de markt door het thema Toveren, het aanbieden van unieke attracties en de combinatie van actief en passief vermaak. Een goed voorbeeld van een attractie op maat is de bobbaan waarbij je als gast zelf gas kunt geven. Passief vermaak kun je krijgen door in de grootste, langste, snelste en hoogste houten achtbaan van de Benelux te stappen en actief vermaak door te klimmen en te klauteren in het indoorgedeelte van het attractiepark. Carrière Vicky heeft altijd al iets gehad met vrije tijd en vermaak. Van jongs af aan werkte ze als activiteitenbegeleider, horecamedewerker en host in attractieparken en op festivals. Het is dan ook geen verrassing dat Vicky in 2003 besloot om de hbo-opleiding Vrijetijdsmanagement te volgen aan de NHTV in Breda. In 2007 slaagde ze cum laude voor haar opleiding en besloot verder te gaan met de studie Vrijetijdswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Vicky is via haar hbo-opleiding in contact gekomen met attractiepark Efteling in Kaatsheuvel, waar ze stage heeft gelopen op de afdeling Evenementen en heeft gewerkt op de afdeling Marktonderzoek. In 2010 is Vicky overgestapt naar attractiepark Toverland in Sevenum. Daar werkt zij nu als marketeer op de afdeling Marketing & Communicatie. Toverland is voor haar een prachtig product. “Je bent weg uit de dagelijkse wereld, weg van je problemen en je wordt ondergedompeld in een fantasiewereld waarin je even alles kunt vergeten.” Passie Vanuit haar enorme passie voor het ‘blij maken van mensen’ en vanuit het feit dat haar hart echt warm wordt van de vrijetijdsbranche, ziet Vicky het als haar missie om iedereen, jong en oud, een onvergetelijke belevenis te bezorgen. Ze doet hierbij altijd meer dan van haar wordt verwacht. Dát is pas echte passie!

13


De Zwerm Groep – www.dezwermgroep.nl Koos van Raalte – Coach

De Zwerm Groep De Zwerm Groep is een toonaangevend bureau in training, coaching en consultancy met jarenlange ervaring. Hun werkwijze kenmerkt zich door mensen en teams inzicht te geven in eigen en andermans ambities, gedragsstijlen, drijfveren, talenten, overtuigingen en waarden. Daarnaast geven ze een aanzet tot het maken van bewuste keuzes voor verandering en ontwikkeling. Ook leveren ze een bijdrage aan het realiseren van menselijke en bedrijfsdoelen. Hiervoor hebben zij diverse toonaangevende producten, boeiende trainingen en verrassende instrumenten tot hun beschikking. Carrière Koos ging op jonge leeftijd niet in militaire dienst waardoor hij kon blijven werken als hulp in een brood- en banketbakkerszaak. Toen de eigenaar van de bakkerij op latere leeftijd plotseling overleed, is Koos de bakkerij gaan runnen. Kort hierop heeft hij de bakkerij gekocht. Koos heeft altijd aan bergbeklimmen gedaan en raakte via een vriend geïnteresseerd in kamperen, kanoën en het buitenleven. Na een ANWB-probeerweekend drong het tot hem door: kamperen en outdoor zit in zijn bloed. Koos is jarenlang in Zweden en Frankrijk met een open Canadese kano gaan kanoën met het hele gezin. In 1993 verkocht hij de bakkerij en stortte hij zich in een nieuw avontuur. Met een goede vriend is hij in een recreatiegebied een buitensportcentrum gestart. Het buitensportcentrum had de opdracht wandelaars, fietsers en rolschaatsers op te vangen in het recreatiegebied. Ook kwam er een klimmuur. Koos is aan de slag gegaan met de gasten van het recreatiebedrijf. Onder het motto ‘kijken, durven en doen’ trok hij gasten naar zijn recreatiebedrijf. “Ze zien een leuke activiteit en denken: dat wil ik ook doen. Dat is de kracht”, aldus Koos. Zijn uitdaging is altijd items verzinnen waar mensen plezier aan beleven: uitdagende programma’s en leuke evenementen. Het is dan ook van groot belang onderzoek te doen naar de behoefte van de gast en hier dagelijks op in te spelen. Nadat KPN teamtrainingen bij het buitensportcentrum ging verzorgen en Koos de gedragstrainingen voor zijn rekening nam, wist hij het zeker: hij ging als coach aan de slag. Koos is zestien jaar eigenaar geweest van het buitensportcentrum. Na het loslaten van het buitensportcentrum heeft hij nu met een aantal partners De Zwerm Groep opgericht. Hij ‘zwermt’ rond bij bedrijven en mensen en geeft nu op een andere wijze vorm aan zijn passie. Passie De passie van Koos is mensen in beweging zetten. Dit deed hij al in de afgelopen zestien jaar en hier zal hij de komende jaren ook mee bezig zijn. “De methodes zijn anders, de uitwerking niet. Uiteindelijk willen mensen die dingen doen waar zij plezier aan beleven, op hun eigen manier”, aldus Koos.

14


In gesprek met:

Thermen Holiday – www.thermenholiday.nl Tonny Gajadin – Bestuursvoorzitter Thermen Holiday

Thermen Holiday Thermen Holiday is een wellnessbedrijf, sauna- en beautycenter met vestigingen in Zuidwolde en Schiedam. Het bedrijf is in 2003 gestart met een eerste vestiging in Schiedam, in juni 2008 werd een vestiging in Zuidwolde geopend. Binnenkort opent er een derde vestiging in Hoofddorp. Thermen Holiday ontvangt jaarlijks 200.000 gasten. Uniek aan Thermen Holiday zijn de bioscoopsauna, aquariumsauna, Iki-sauna en grotsauna. Het nieuwe complex in Hoofddorp behoort straks tot de grootste wellnesscomplexen van Europa. Carrière Tonny Gajadin had een stressvolle baan in de verzekeringsbranche. Om af en toe niet aan die stress te hoeven denken, bezocht hij regelmatig een sauna. Op een gegeven moment vroeg de eigenaar of hij interesse had om de sauna over te nemen. Dat zette hem aan het denken. Samen met zijn zus werkte hij een quick scan en een businessmodel uit voor drie concepten. Een van de concepten was het hebben van een eigen saunabedrijf. De wellnessmarkt werd verkend. Volgens Tonny Gajadin ontbrak het met name aan heldere informatie over de branche en aan een duidelijke lijn binnen de sector. Met de informatie uit een zelf betaald vooronderzoek adviseerde hij wellnessondernemers. De betalingen in ruil voor deze advisering verliepen moeizaam, daarom besloot Tonny Gajadin om samen met zijn zus voor zichzelf te beginnen. Het probleem van wellnessbedrijven is volgens hem dat het een aan elkaar gekoppelde keten is van verschillende bedrijven, zoals een zwembad, een tuin, een restaurant. Hygiëne, techniek en waterbehandeling zijn hierbij veelvoorkomende problemen. In het businessmodel en het ontwerp hield hij hier rekening mee. Na het aankopen van een stuk grond kon in 2003 de eerste vestiging van Thermen Holiday worden geopend. Op dit moment is Tonny Gajadin bestuursvoorzitter van de gehele keten. Passie Tonny Gajadin wil mensen kunnen helpen. Hij vindt het prettig als mensen tevreden zijn. Hij wil zijn gasten meenemen in een wereld waarin stress een illusie is. Zijn wellnessbedrijf helpt gasten om hun stress even te vergeten. Het is zijn drijfveer om dat te bewerkstelligen bij zijn gasten. Volgens Tonny Gajadin begint succes waar de meeste mensen stoppen. De diversiteit en de hectiek in een wellnessbedrijf zorgen ervoor dat Tonny Gajadin nog elke dag met plezier naar zijn werk gaat.

15

Leisure & hospitality executive - proefmateriaal