Page 1

150zł

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2 s. 10

0% VAT

NIEBIESKA

Biuro redakcji: Biłgoraj, ul. Kościuszki 73, tel. 84 539 99 99, e-mail redakcja@bilgorajska.pl ISSN: 2081-058X

R E K L A M A

11 czerwca - 17 czerwca 2010

Nr 22/022

Redaktor wydania: Katarzyna Ferens-Paczwa

bilgorajska.pl

23

23 9 772081 058003

9 772081 058003

Pod skrzydłami Anioła... od biznesu

czytaj na stronie 8 4

Wspólne obchody dwudziestolecia samorządu

Zagrożenie minęło

czytaj na stronie 4 4

Lepper w Józefowie

Minister broni hali Kontrola Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wykazała, że władze województwa lubelskiego nie powinny zmieniać kolejności na liście projektów starających się o dotację. Oznacza to, że biłgorajska hala ma jeszcze szanse otrzymać dofinansowanie, a miasto uratować budżet.

strona 3 4

W Aleksandrowie będą dwa „Orliki” strona 4 4 Popowodziowi oszuści

strona 6 4

czytaj na stronie 7 4

Nie wszyscy cieszą się tej wiosny... Tegoroczna powódź dotknęła znaczną część kraju. Zalane są domy, pola, budynki użyteczności publicznej. Wiele rodzin straciło cały dorobek życia. czytaj na stronie 5 4 R E K L A M A

czytaj na stronie 3 4

Przedwyborcza debata

strona 6 4

Wolontariat na wakacje

strona 8 4

Turniej Wsi w Stylu Country

strona 9 4

Szansa na zmianę zawodu strona 16 4 Dwa kroki do awansu Olendra strona 21 4


2

Nr 22 (022) 11 czerwca - 17 czerwca 2010

trudne słowo

od redakcji

fot. M. Zwolak

Szanowni Czytelnicy!

Jarosław Bury redaktor naczelny

Gazety Biłgorajskiej

W tym roku mija 20 lat od wejścia w życie ustawy, która miała ułatwić wpływ szarych obywateli na politykę na szczeblu lokalnym. Przez te 20 lat wszyscy uczyliśmy się i dalej uczymy, szeroko pojętej demokracji. Większość ludzi zachwala wprowadzone zmiany, ale w opinii wielu nieporozumieniem było ponowne utworzenie powiatów. Reforma samorządowa, obok przemian gospodarczych, miała zasadnicze znaczenie dla kształtowania się państwa polskiego po 1989 roku. Dzięki niej udało się rozwiązać rady narodowe, czyli fasadowe twory, które stwarzały pozory demokracji. Samorządem miała być nie rada, a wspólnota mieszkańców, czyli gmina. Uzyskała ona własne kompetencje, mienie i budżet. Samorząd oddzielono od administracji rządowej. Radni samorządowi są pierwszymi i najbliższymi obywatelom przedstawicielami demokracji. Ale nie wszyscy są do końca zadowoleni z tego, co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich dwóch dekad w Polsce. W 1999 roku weszła w życie reforma administracyjna. Wprowadziła ona 3-stopniowy podział terytorialny. Oprócz województw rządowo-samorządowych i istniejących od 1990 roku gmin, przywrócono powiaty. Zmniejszono liczbę województw z 49 do 16. Większość miast, które straciły prawa miast wojewódzkich, weszło do grupy powiatów grodzkich, czyli miast na prawach powiatu. Mankamentem w sprawnym funkcjonowaniu gmin wydają się być właśnie starostwa powiatowe. Reforma bardziej sprawdziłaby się, gdyby to jednak gminy przejęły kompetencje starostw. Starostwa są urzędami bardziej dla reprezentacji, nie zajmują się konkretnymi działaniami, a jak już, to w bardzo okrojonym procencie. Stworzono je jakby na otarcie łez niektórym ludziom, a prawda jest taka, że twory te pełnią jedynie funkcję administracyjną.

Znaczenie słowa dekadentyzm. Dekadentyzm to według Słownika Języka Polskiego PWN „tendencje w kulturze i obyczajowości schyłku XIX w., będące wyrazem przekonania o zmierzchu cywilizacji europejskie”. Gromada 10a, 23-400 Biłgoraj Biuro redakcji: ul. Kościuszki 73, 23-400 Biłgoraj redakcja@bilgorajska.pl, 84 539 99 99 REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Bury, jaroslaw.bury@bilgorajska.pl DZIENNIKARZE: Katarzyna Ferens - Paczwa, Ewa Nizio, Joanna Tujak, Grzegorz Różański współpracownicy: Paweł Furmanek, Artur Habza, Tomasz Książek, Kamil Wolanin, Dawid Czura, Piotr Skura, Paweł Kurzyna, Damian Małyszek, Mariusz Zwolak, Kinga Wolanin, Zenon Łój, Andrzej Lachowicz, Patrycja Pinczyńska Wydawca: EBALL - Damian Wolanin, Gromada 10A, 23-400 Biłgoraj BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: ul. Kościuszki 73, 23-400 Biłgoraj, reklama@bilgorajska.pl, tel. 668 043 283 DRUK: MEDIA REGIONALNE SP. Z O. O. W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W KIELCACH - DRUKARNIA w Tarnobrzegu ul. Zakładowa 50 NAKŁAD: 1500 szt., cena 1,50 zł

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów, listów i informacji. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i polemik (jak również za treść dodatku telewizyjnego), redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wzory reklam i innych projektów graficznych wykorzystywanych w gazecie są chronione prawem autorskim. Jako pracownicy redakcji dokładamy wszelkich starań, aby gazeta ukazywała się terminowo i bez błędów. Niestety mogą zdarzyć się drobne pomyłki i opóźnienia - często są one wynikiem działania czynników od nas niezależnych. Za tego rodzaju sytuacje, z góry przepraszamy.

moim zdaniem

Minęło XX lat i V kadencji pod rządami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Kadencji jakże różnych - zwłaszcza od IV czyli od 2002 roku z dobrodziejstwem i piętnem bezpośredniego wyboru burmistrza, a także z nowymi partnerami: samorządem powiatu i województwa, jak pokazała praktyka, niewystarczająco wspierającymi rozwój miasta w swoich obszarach kompetencji. Każda z kadencji miała swój dorobek i swoje niedostatki. Jestem pod wrażeniem wysiłków wszystkich podmiotów życia publicznego w działaniach na rzecz miasta, ale bez wątpienia potrzeba nowego stylu myślenia i działania, by skuteczniej rozwiązywać jego problemy. Zmiany dotyczyć powinny wielu kluczowych sfer funkcjonowania samorządów m.in. w zakresie finansowania należy określić udział samorządów w podatku VAT, a także w pełni rekompensować skutki zmian ustawowych, bo teraz przekazywane są tylko zadania bez przesunięcia środków. Zapewnić trzeba równowagę pomiędzy organami stanowiącymi i wykonawczymi. Wprowadzić kadencyjność dla burmistrzów, kontynuować decentralizację zarządzania państwem przekazując niektóre kompetencje gminom, ponieważ one najlepiej znają i realizują oczekiwania obywateli. Podkreślić jednak należy, iż ustawa mimo pewnych braków była jedną z najlepszych reform III RP.

XX lat samorządu Przez 5 kadencji samorząd terytorialny zyskał na znaczeniu, poszerzył swoje kompetencje i możliwości, a Radni każdej kadencji wpływali na zmiany zachodzące w naszym mieście.

Cały ten okres minionego dwudziestolecia był dla Samorządu Biłgorajskiego bardzo pracowity. Biłgoraj zawsze była wzorcem dla innych, jak należy robić dobrą robotę dla społeczeństwa. Ostatni okres zachwyca szczególnie możliwość pozyskiwania środków dla miasta. Budowa Hali Sportowej, nowe osiedla miasta. Drogi i chodniki, rozbudowa bloków i mieszkań TBS, remonty kompleksowe zasobów Spółdzieli Mieszkaniowej „Łada”, pozbycie się eternitu, budowa nowoczesnej oczyszczelni ścieków. Ważnym i bardzo istotnym jest obecnie wsparcie inicjatywy rozbudowy „Miasteczka Sitarzy” - priorytetowe zadanie na obecną kadecję Rady i przyszłą, a także wykonanie obwodnicy północnej. Waży się, czy miasto będzie przyjazne i dające nam mieszkańcom wiele satysfakcji z życia w Biłgoraju. Turystyka i kultura może być u nas w mieście na bardzo wysokim poziomie. Budowa zbiornika retencyjnego na Czarnej Ładzie obok ‘Autodromu’ to rekreacja, na którą oczekują mieszkańcy Miasta. W samorządzie pracuje się tak, że można zgromadzić ludzi wokół sprawy, poprowadzić ją i oglądać efekty. W samorządzie powinno być mniej polityki i partii politycznych i więcej społeczników. Mieszkańcy decydują, czy mamy odpowiednie wybrane władze i co jest robione. Wyborcy zawsze obiektywnie oceniają sytuację. Ludzie chcą dzięki samorządom coś zmieniać w życiu i nie tylko dla siebie, ale dla dobra wspólnego. Najważniejsza jest wiarygodność. Chcę w sposób szczególny podziękować tym, którzy potrafią mądrze rządzić.

Zygmunt Dechnik

Krzysztof Iwaniec

Przewodniczący Rady Miasta Biłgoraj

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Biłgoraj


3

Nr 22 (022) 11 czerwca - 17 czerwca 2010

BIŁGORAJ Rozmowa z Albertem Klocem, rzecznikiem KP PSP w Biłgoraju

Zagrożenie minęło Ostatnie burze i ulewy, które przetoczyły się przez Polskę, po raz kolejny wyrządziły wielomilionowe straty. Żywioł dotarł także do naszego powiatu. O pracy strażaków i o powodzi rozmawiamy z rzecznikiem KP PSP w Biłgoraju. Gazeta Biłgorajska: - Jak obecnie wygląda sytuacja powodziowa w powiecie biłgorajskim? Albert Kloc: -W chwili obecnej /08.06.2010/ sytuacja po ostatnich ulewach się ustabilizowała, nie otrzymujemy zgłoszeń o konieczności pompowania wody z budynków. Zagrożenie powodziowe na terenie powiatu nie występuje. - Na ile w straży prognozowane są zdarzenia powodziowe, czy dowiadujecie się od ludzi, czy może macie oficjalne komunikaty o nadchodzącym zagrożeniu? - Na bieżąco śledzone są komunikaty IMGW o zagrożeniach związanych z gwałtownymi burzami czy też intensywnymi opadami deszczu które otrzymujemy za pośrednictwem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubelskiego w formie komunikatów od IMGW. - Jak obecnie zorganizowana jest praca w komendzie straży? Czy jest ogłoszony stan wyjątkowy? - W związku z prowadzonymi działaniami przeciwpowodziowymi przez Państwową Straż Pożarną system pracy strażaków JRG został zmieniony z trzyzmianowego/24hsłużby/48h wolnych na dwuzmianowy /24h służby/24h wolnych/ w związku z tym podniesione zostały ilościowe stany ratowników na zmianie służ-

bowej. Ponadto strażacy Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju od 19 maja czynnie uczestniczą w działaniach przeciwpowodziowych na

Józefów Wizyta lidera Samoobrony

terenie województwa lubelskiego m.in. w powiatach kraśnickim i opolskim, dokąd zostały skierowane: łódź i ponton napędzane

silnikami zaburtowymi, a także na terenie województw małopolskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Razem ze strażakami PSP do dzia-

łań skierowano również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego /KSRG/ funkcjonujące na terenie powiatu biłgorajskiego. - Czy jednostki ochotnicze są dla Was dużym wsparciem? - TAK, na terenie powiatu funkcjonuje 119 jednostek OSP, w tym 15 włączonych do KSRG. - Jak zachowują się mieszkańcy powiatu, czy słuchają poleceń strażaków? - Zazwyczaj stosują się do poleceń i próśb strażaków wydawanych podczas działań, gdyż związane jest to z ich własnym bezpieczeństwem. - Czy są jakieś kryteria oceny skali powodzi w straży? - Powódź klasyfikowana jest w PSP jako miejscowe zagrożenie, czyli zdarzenie, które nie posiada znamion pożaru. Jego wielkość określa rozporządzenie w sprawie KSRG i tutaj jest mowa o zdarzeniu małym, lokalnym, średnim itd. w zależności od powierzchni oraz ilości ratowników i sprzętu, nie wspominając o służbach współdziałających. - Dziękuję za rozmowę. - Dziękuję.

Gb

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Biłgoraj Pomoc dla dzieci z zalanych terenów

Lepper w Józefowie Dzieci dzieciom, uczniowie uczniom Poniedziałkowy ranek, 7. czerwca obfitował w atrakcje dla wszystkich sympatyków Samoobrony, zebranych na Józefowskim targowisku. Odbyło się tam bowiem spotkanie z liderem tej partii Andrzejem Lepperem. Wizyta była związana ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. - Pan Andrzej Lepper w ramach kampanii prezydenckiej odwiedza różne rejony naszego kraju. My również postanowiliśmy zaprosić byłego wicepremiera. Przyjął zaproszenie i przyjechał na Józefowskie targowisko - powiedział powiatowy szef Samoobrony, Ryszard Szponar. Lepper został miło przyjęty przez mieszkańców, jego obecność zainteresowała zwłaszcza lokalnych rolników, z którymi rozmawiał o obecnych problemach polskiej wsi. Szeroko omawiał także sprawy związane z tytoniem, który w naszym powiecie jest ważną częścią rolnictwa. Podjął także temat problemów społecznych, ogólnokrajowych. Każdy z chętnych mógł zadać pytanie, z możliwości tej rolnicy ochoczo korzystali i bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. - Przybyło

Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju okazała wielką wrażliwość na tragedię innych ludzi. Zupełnie bezinteresownie włączyła się w akcję zbierania darów dla osób, którym woda zabrała wszystko. Teraz ich celem jest zapewnienie dzieciom z jednej z zalanych szkół nowych przyborów szkolnych, które będą potrzebne już we wrześniu.

naprawdę dużo ludzi, wszyscy bardzo życzliwie podchodzili do przewodniczącego Samoobrony. Dodatkową zaletą była pogoda, która bardzo nam dopisała - mówił Szponar. Kampania wyborcza wciąż trwa dlatego w najbliższym czasie, na terenie województwa będą miały miejsce kolejne wizyty Andrzeja Leppera, jednak nie ma jeszcze konkretnych ustaleń. Lider Samoobrony o fotel Prezydenta RP będzie ubiegał się już po raz czwarty. Gdy kandydował po raz pierwszy zdobył 17 procent głosów, co zapewniło mu trzecią pozycję. Jak będzie tym razem? Czy może liczyć na równie wysokie poparcie rodaków? O tym przekonamy się już 20 czerwca.

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Pomysłodawcą i organizatorem całej akcji był jeden z nauczycieli wychowania fizycznego Wojciech Krawiec. - Najpierw ogłosiliśmy zbiórkę pieniędzy, była to spora suma, za którą udało się zakupić różnego rodzaju towary, zarówno żywnościowe, jak i chemiczne. Dużo też rzeczy dostaliśmy od samej młodzieży. Łącznie było ok. 2 ton darów - mówi pedagog. Wszystkie te rzeczy zostały przetransportowane do Karczmisk, skąd towary były rozdzielane i trafiały do najbardziej potrzebujących. Godne pochwały jest zaangażowanie młodzieży w tego typu działania. Poświęcając swój wolny czas, zdołali zebrać znaczne ilości produktów w zaledwie dwa dni. Mimo, że zrobili już wiele, nadal chcą pomagać, tym razem planują

zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci ze szkoły w Wilkowie. Jest to miejscowość, którą klęska dotknęła w tym roku po raz drugi. Szkoła została pozbawiona wszelkich przedmiotów niezbędnych do normalnego funkcjonowania. Uczniowie z Wilkowa będą mogli liczyć na nowe zeszyty, plecaki, piórniki i kredki. - Zbieramy te rzeczy u nas w liceum, a pod koniec roku szkolnego, gdy zakończymy już zbiórkę, zawieziemy je do tej konkretnej placówki. Przyda się wszystko, czego dzieci potrzebują na co dzień w szkole. Poza przyborami, czyli zeszytami i piórnikami, zbieramy kredki, papier kolorowy, gry planszowe, skakanki czy piłki. W naszej szkole jest ok. 1300 osób, więc zebranie sporej ilości przedmiotów nie powinno być problemem,

tym bardziej, że młodzież bardzo chętnie angażuje się w tę akcję - dodał Wojciech Krawiec. Pan Krawiec jest w stałym kontakcie z dyrektor szkoły do której trafią przedmioty zebrane przez biłgorajskich uczniów. Stąd dokładnie wiadomo, co będzie najbardziej potrzebne dzieciom z Wilkowa. Każdy może wspomóc dzieci z tej niewielkiej miejscowości, przynosząc wymienione przedmioty do końca roku szkolnego do LO im. ONZ. Najważniejsze w całej akcji jest uwrażliwienie młodzieży i pokazanie, że trzeba pomagać, zwłaszcza, jeśli ktoś znajduje się w tak trudnej sytuacji, że zgodnie działając w grupie łatwiej jest osiągnąć zamierzony cel.

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


4

Nr 22 (022) 11 czerwca - 17 czerwca 2010

Biłgoraj Uroczysta sesja Rady Miasta

Wspólne obchody dwudziestolecia samorządu Obchody dwudziestolecia samorządu rozpoczęły się kilkunastominutowym filmem, jaki z tej okazji przygotowała dla zgromadzonych Biłgorajska Telewizja Kablowa. Wykonane inwestycje, zmiany w składzie Rady Miasta, kolejni burmistrzowie to główne tematy przestawione w filmie o Biłgoraju. Wszyscy z zainteresowaniem oglądali materiał opowiadający o pięciu kadencjach naszego miejskiego samorządu. Uroczysta sesja została rozpoczęta wniesieniem sztandaru oraz przywitaniem zaproszonych gości. Przewodniczący Rady Zygmunt Dechnik powitał m. in. Wojewodę lubelskiego Genowefę Tokarską, przedstawiciela senatora Lucjana Cichosza, obecnych i byłych działaczy samorządowych, burmistrzów oraz prof. UMCS dr hab. Stanisława Michałowskiego. Ważną częścią obrad było wręczenie tytułów Zasłużony dla Miasta Biłgoraj oraz Honorowy Obywatel Miasta Biłgoraj. W tym roku zostały one przyznane Urszuli Kozioł, Kazimierzowi Węgrzynowi, Janinie Buczek-Różańskiej, Elżbiecie Jadwidze Dzido, Bronisławowi Bauerowi oraz Edwardowi Margiela. W obchodach dwudziestolecia samorządu w BCK wzięły udział delegacje miast partnerskich, które od wielu lat goszczą w naszym mieście podczas Dni Biłgoraja - W naszej współpracy najpiękniejsze jest to, reklama

fot. Mariusz Zwolak

W sobotę, 5. czerwca br. w Biłgorajskim Centrum Kultury, w związku z obchodami dwudziestolecia samorządu, odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta. Udział w niej wzięli nie tylko radni, ale także zaproszeni goście, mieszkańcy miasta, jak również delegacje miast partnerskich.

że nie ogranicza się ona tylko do organizowania konferencji, ale także do współpracy pomiędzy dziećmi. W ubiegłym roku była wymiana pomiędzy dziećmi z Biłgoraja i Biliny, natomiast w tym roku, jesienią na Jarmarku Bilińskim wystąpią zaproszone zespoły folklorystyczne z Waszego miasta. Sam jubileusz i dzisiejszą uroczystość jest bardzo dobrze organizacyjnie przygotowana, jak co roku, jest bardzo dużo atrakcji i nie chodzi tylko o spotkania przy

lampce wina, ale przede wszystkim o wymianę poglądów. Ważne jest to co udało nam się załatwić, a co jest do załatwienia, Ciekawią nas także wszystkie zmiany jakie zachodzą w Biłgoraju w ciągu roku - powiedział Jozef Horaček, starosta miasta Bilina. Niestety na naszym lokalnym polu, współpraca między samorządami nie jest już tak łatwa. Przyznała to Genowefa Tokarska, Wojewoda lubelski, która opowiedziała o swoich

doświadczeniach w działalności samorządowej - Rzeczywiście dwudziestoletnia historia samorządów pokazuje różnice. W ciągu tych dwudziestu lat, osiemnaście lat byłam w samorządzie a dopiero ten ostatni dwuletni okres łączy się z administracją rządową. W związku z tym mam duże doświadczenie i z całą odpowiedzialnością mówię, że najlepsza była pierwsza kadencja, wtedy samorząd tworzył rzeczywistość po obywatelsku, to były najwspanialsze lata działalności

dla samorządów, później górę wzięło niestety upolitycznienie i wtedy tracimy czas, nie gromadzimy ludzi wokół problemów tylko podchodzimy do tego stricte politycznie. To chyba nasza największa bolączka, tam gdzie polityka bierze górę, a nie rozsądek, nie może być dobrze. Jubileusz obchodziliśmy w cieniu dwóch wydarzeń, katastrofy prezydenckiego samolotu oraz powodzi, do których nawiązywali w swoich przemówieniach zaproszeni goście. Nie pozwoliły one także na zrealizowanie wszystkich zamierzeń związanych z organizacją obchodów. - Nasze zamierzenia były inne, trochę bogatsze, ale dramaty jakie rozegrały się w ostatnich miesiącach w naszym państwie zmusiły nas do ograniczenia rozważań o kierunkach obchodów jubileuszu dwudziestolecia samorządu - powiedział po sesji przewodniczący Rady Miasta Zygmunt Dechniki dodał, że - co do samej istoty funkcjonowania samorządu miasta Biłgoraj na jego dwudziestolecie, wydaje mi się że nikt nigdy nie zrealizował wszystkich zamiarów zwłaszcza inwestycyjnych w jakimkolwiek przedziale czasowym, dwadzieścia lat też jest krótkim okresem czasu, a zawsze są jakieś nowe potrzeby i oczekiwania mieszkańców, które będziemy wykonywać z kadencji na kadencję.

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Aleksandrów Będzie nowe boisko

W Aleksandrowie będą dwa „Orliki” Aleksandrów będzie miał kolejny kompleks boisk wielofunkcyjnych. Drugi „Orlik” powstanie przy szkole podstawowej w Aleksandrowie. Pierwszy kompleks boisk wielofunkcyjnych powstał w ubiegłym roku przy gimnazjum w Aleksandrowie. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to budowa drugiego „Orlika” może ruszyć już za kilka miesięcy. Na razie ogłoszony został przetarg, który nie został jeszcze rozstrzygnięty. - Wezwaliśmy referentów do poprawienia dokumentów, więc najprawdopodobniej jutro bądź pojutrze zostanie rozstrzygnięty przetarg i wybrana najkorzystniejsza oferta - informuje Piotr Kukiełka, pracownik Urzędu Gminy w Aleksandrowie. - W Aleksandrowie są dwie szkoły, uważamy, że budowa drugiego boiska jest potrzebna - dodaje Kukiełka. Nowy „Orlik” przy szkole ma powstać w ciągu trzech miesięcy od podpisania umowy. Program „Moje Boisko - Orlik 2012” obejmuje budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego, w skład

którego wchodziłyby: dwa boiska sportowe tj. boisko piłkarskie, oraz boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej. W budynku sanitarno-szatniowym znajdowałyby się: magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny, zespół higienicznosanitarny, pomieszczenie gospodarza

obiektu i trenera środowiskowego. W skład kompleksu wchodzi również oświetlenie, a w nim minimum 8 słupów oświetleniowych dla boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego, niewykluczone jest zbudowanie również placu zabaw.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


5

Nr 22 (022) 11 czerwca - 17 czerwca 2010

Biłgoraj Jak pomagać powodzianom?

R E K L A M A

Nie wszyscy cieszą się tej wiosny... Tegoroczna powódź dotknęła znaczną część kraju. Zalane są domy, pola, budynki użyteczności publicznej. Wiele rodzin straciło cały dorobek życia. I właśnie dlatego każdy powinien włączyć się w akcję pomocy powodzianom, którą na terenie naszego powiatu prowadzi m. in. Polski Czerwony Krzyż.

Biłgoraj Wystawa w LO im. ONZ

Biała Róża

Taki tytuł nosi wystawa, która została zaprezentowana w Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju, w ramach obchodów Dni Biłgoraja. Pomysł jej zorganizowania zrodził się w gronie członków Komitetu ds. Partnerstwa z Miastem Biłgoraj w Crailsheim. Na otwarcie wystawy, 5. maja br., przybyły władze miasta, mieszkańcy oraz delegacje miast partnerskich goszczące w naszym mieście.

Szeroko zakrojoną akcję prowadzi biłgorajski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. - My jesteśmy organizacją, która musi tworzyć okazje, by ludzie, którzy chcą, mogli się podzielić tym co mają - mówi Edward Kurzyna, kierownik Zarządu Rejonowego PCK w Biłgorajui dodaje, żew 1997 roku, podczas powodzi stulecia, pomoc płynęła strumieniami, teraz ta pomoc również napływa, ale w mniejszej skali. Gdy tylko media podały informację, że taka tragedia miała miejsce na terenie naszego kraju, PCK starał się jak najszybciej rozpocząć działania, po to by stworzyć warunki do tego, żeby lokalne społeczeństwo mogło pomóc. Najpierw przez okres około dwóch tygodni były otwarte w supermarketach punkty, gdzie każdy chętny mógł zostawić produkty żywnościowe, środki czystości i inne towary. - Po pierwszej fali powodziowej, czyli 27 maja, udało się zawieźć pierwszy transport z darami, wysłaliśmy dwa transporty do gminy Poniatowa, było to łącznie ok. 4 ton, a wartość przekazanych produktów przekraczała 17 tys. złotych. Była to m.in. żywność: woda, cukier, herbata, ryż czy makaron, przekazaliśmy wtedy także wiadra, znaczną ilość butów oraz różnego rodzaju odzież, a także koce, kołdry. Ponadto zawieźliśmy sporą ilość środków czystości o wartości ponad 6,5 tys. zł, były to proszki do prania, płyny dezynfekujące, środki czyszczące, mydło. W najbliższym czasie spodziewamy się, że będzie napływ darowizn i będziemy mogli wysłać kolejny transport - dodał Kurzyna. Dary trafiają do zarządu PCK

w Lublinie, ponieważ to właśnie ta jednostka jest najlepiej zorientowana w sytuacji i doskonale wie, gdzie dalej przekazać produkty i komu będą najbardziej przydatne. Obecnie biłgorajski oddział PCK nie zbiera już odzieży, teraz najbardziej potrzebnym artykułem są środki czystości, wiadra, łopaty i rękawice gumowe, ale przydadzą się również koce, śpiwory oraz pościel. Cały czas zbierane są także pieniądze. Dowolne sumy można wpłacać na konto Zarządu Rejonowego PCK w Biłgoraju (83 1020 5385 0000 9302 0036 5700). Za zebrane środki zostanie kupiony sprzęt gospodarstwa domowego oraz meble, które trafią w ręce najbardziej potrzebujących osób. - Działania są ograniczone do terenu województwa z tego względu, że nie dysponujemy takimi sumami, które moglibyśmy rozdzielać na większe terytorium. Na razie tych pieniędzy nie ma za dużo, do tej pory na ten konkretny cel udało się uzbierać zaledwie ok. 5 tys zł - powiedział Edward Kurzyna. Konto PCK zasiliły również środki zebrane przez pracowników MOPS w trakcie obchodów Dni Biłgoraja. Zbiórka prowadzona była przez dwa dni, w sobotę i w niedzielę, a udało się zebrać 817,74 zł - powiedział Bogdan Kowalik, sekretarzUM w Biłgoraju. W tej chwili PCK zrezygnował ze zbierania produktów żywnościowych w większości miejskich supermarketów ze względu na znikome zainteresowanie akcją, jednak w dalszym ciągu można przynosić dary dla wszystkich potrzebujących do siedziby organizacji przy ul. 3-go

Maja, w godz. od 8 do 16. W akcję pomocy powodzianom włączyli się także lekarze oraz personel medyczny z całego powiatu, który pod koniec ubiegłego miesiąca przygotował duży transport różnych środków czystościowych. Odbyła się także zbiórka pieniędzy do puszek, którą przeprowadziła młodzież z biłgorajskich szkół. Rozpoczęła się ona 27 maja i trwała przez kilka dni. W tym czasie uczniowie zbierali na terenie miasta, w szkołach, jak również w okolicach swoich miejsc zamieszkania. Udało się wtedy zebrać prawie 8 tys. zł, a środki zostały przekazane na rzecz Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Znaczną sumę pieniędzy, bo aż 20 tys. zł przeznaczyła na ten szczytny cel pani, pochodząca z powiatu biłgorajskiego, a obecnie mieszkająca w Ameryce. Podczas wizyty w kraju postanowiła w ten sposób wesprzeć powodzian. Ale to nie wszystkie środki jakie, zostaną przekazane dla osób dotkniętych tą tragedią. Kolejna suma pieniędzy została zebrana podczas niedzielnego Turnieju Wsi. Gmina Biłgoraj zdołała uzbierać tego dnia 1750,80. Mogłoby się wydawać, że kwoty wcale nie są małe, niestety to tylko kropla w morzu potrzeb. Większość osób dotkniętych przez powódź nie zdołała uratować nawet drobnej rzeczy ze swojego domu. Zniszczone zostały też uprawy, więc rolnicy nie zarobią w tym roku na sprzedaży produktów rolnych. W takiej sytuacji niezbędna jest długoterminowa pomoc.

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

„Biała Róża” to nazwa studenckiej grupy oporu kierowanej przez rodzeństwo Hansa i Sophie Schollów, odrzucającej rygorystyczne zasady państwa narodowosocjalistycznego, dyktaturę, rasizm i militaryzm. Nie chcąc bezczynnie przyglądać się wojnie i przestępstwom nazistów, decydują się oni na działanie. Mimo niebezpieczeństwa zagrażającego ich życiu, młodzi ludzie nie zakrywają oczu przed bezprawiem nazistowskiego reżymu. Protestują przeciwko dyktaturze i uciskowi, przeciwko przemocy i gwałceniu praw człowieka, przeciwko wojnie i zniszczeniom, przeciwko rasizmowi i ludobójstwu. Żądają wolności, sprawiedliwości, porozumienia między narodami i demokracji. - Na przełomie 1942 i 1943 r. „Biała Róża” rozkolportowała kilka tysięcy ulotek piętnujących rządy nazistów jako zbrodnicze i wzywała do oporu i przeciwstawienia się nazistowskiej propagandzie. Bohaterscy przywódcy „Białej Róży”, liczący niewiele ponad 20 lat, zostali w okrutny sposób zamordowani. Crailsheim jest miastem rodzinnym Hansa Scholla i Eugena Grimmingera i przez to jest szczególnie związane z „Białą Różą” - mówił Manfred Salinger, przewodniczący Komitetu ds. Partnerstwa z Miastem Biłgoraj. Ekspozycja została sporządzo-

na przez działający w Crailsheim „Krąg Białej Róży”, a także Archiwum Miejskie. Jej tytuł to „Biała Róża udowodnijcie czynem, że myślicie inaczej”. Wystawa składa się z 18-stu tablic, na których twórcy ekspozycji przeciwstawiają zbrodniczą działalność i propagandę nazistów - czystości wolnościowych i pokojowych uczuć rodzeństwa Schollów. Ważnym elementem tej wystawy jest także pokazanie, jak wielkie znaczenie ma odwaga cywilna i zaangażowanie w tworzenie pokoju i wolności. Po trwającej ponad miesiąc prezentacji tejże ekspozycji w Liceum Ogólnokształcącym im. Alberta Schweitzera w Crailsheim wystawa ta będzie kontynuowana w Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju. Pomysł zaprezentowania jej w dwóch szkołach licealnych podkreśla znaczenie tych szkół i ich duży udział w tworzeniu przyjaźni pomiędzy miastami Biłgoraj i Crailsheim. - W imieniu Komitetu ds. Partnerstwa z Miastem Biłgoraj i swoim własnym dziękuję twórcom tej wystawy i wszystkim osobom, które swoim zaangażowaniem tę wystawę w Biłgoraju umożliwiły. Szczególne podziękowania kieruję do Urzędu Miasta Biłgoraj i Urzędu Miasta Crailsheim - podsumował Manfred Salinger.

Gb

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


6

Nr 22 (022) 11 czerwca - 17 czerwca 2010

Po pijaku ciężarówką

Pijany motorowerzysta

7 czerwca w Babicach policjanci zatrzymali 34 latka z gminy Boguchwała, który będąc pod wpływem alkoholu kierował samochodem ciężarowym marki Tatra. Mężczyzna miał w organizmie 2,68 promila alkoholu.

8 czerwca o godz. 2.25 w nocy w Józefowie policjanci zatrzymali 43 latka z gminy Józefów, który mając w organizmie 1,82 kierował motorowerem.

Kierowca z 3 promilami

Kradzież roweru

7 czerwca o godz. 10.40 w miejscowości Różaniec Pierwszy policjanci zatrzymali 50 latka z gminy Obsza, który po spożyciu alkoholu prowadził pojazd. Kierowca samochodu marki Volkswagen miał w organizmie 3,06 promila alkoholu.

1 czerwca w Biłgoraju przy ul. Kościuszki nieznany sprawca dokonał kradzieży roweru górskiego. Poszkodowana właścicielka mieszkanka Biłgoraja straty wyceniała na kwotę 1400 zł. Policjanci ustalają sprawcę, za kradzież grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Skradziono Mercedesa

Pijani rowerzyści

Policjanci poszukują czarnego Mercedesa skradzionego dzisiejszej nocy w Biłgoraju. Auto zaparkowane było na parkingu obok bloku przy ul. Nadstawnej. O kradzieży samochodu właściciel zawiadomił Policję. Według jego relacji, zostawił zamknięte auto na parkingu, przy ul. Nadstawnej. W godzinach rannych auta już nie było. - Zaginiony pojazd to czarny Mercedes wyprodukowany w 1994 r. o nr. rej. LBL 03457. Pojazd ma przyciemnione szyby. W jego wnętrzu pozostawione były dokumenty pojazdu - informuje Milena Wardach, rzecznik KPP w Biłgoraju.

4 czerwca o godz. 11.25 w Biłgoraju na ul. Moniuszki policjanci zatrzymali 53 latka z Biłgoraja, który kierował rowerem po drodze publicznej po spożyciu alkoholu. Mężczyzna miał w organizmie 2,40 promila alkoholu. Tego samego dnia w Górecku Starym policjanci zatrzymali 42 latka z gminy Tarnogród, który również kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna miał w organizmie 2,90 promila. 6 czerwca w miejscowości Tereszpol Kukiełki 37 latek z gminy Tereszpol kierował rowerem mając w organizmie 1,86.

R E K L A M A

Biłgoraj Przedwyborcze spotkania z komitetami wyborczymi

Przedwyborcza debata

1 czerwca w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju odbyło się spotkanie, na którym debatowali przedstawiciele kandydatów na prezydenta oraz uczniowie ZSBiO. Organizatorem spotkania był Mieczysław Król, dyrektor ZSBiO w Biłgoraju, oraz zespół nauczycieli historii oraz WOS. Zorganizowana na ten dzień debata była częścią ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Młodzi głosują”, organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Tego typu debaty organizowane są przez szkołę już od kilku lat, zazwyczaj przed różnego rodzaju wyborami. Taka forma spotkania z kandydatami umożliwia młodym ludziom wypowiedzenie się w ważnych dla kraju sprawach. - Jest to ciekawa lekcja demokracji. Przede wszystkim jest to doskonała nauka podejmowania decyzji w sprawach publicznych - informuje Jolanta Zdziebło, nauczyciel historii w ZSBiO w Biłgoraju. W tegorocznej debacie udział wzięło pięć komitetów wyborczych, pojawił się również Bogusław Ziętek, kandydat na prezydenta Polskiej Partii Pracy. Podczas debaty jako pierwszy głos zabrał Bogusław Warchulski, przedstawiciel komitetu wyborczego Andrzeja Leppera. Mówił on o służbie zdrowia, o tym, aby nie łamać konstytucji i nie

próbować jej zmieniać, aby nie wprowadzać szerokiej prywatyzacji. - Te środki, które są, należałoby bardziej wykorzystać i umożliwić byśmy mieli do nich łatwy dostęp - powiedział Bogusław Warchulski. Następnie głos w debacie zabrał Bogusław Ziętek, którego, jak podkreślał, nie mogło zabraknąć na tym spotkaniu. - Spotkanie z młodymi ludźmi, którzy chcą aktywnie uczestniczyć z życiu społecznym i politycznym jest najważniejsze. Dlatego też odwołałem swoje wcześniejsze spotkanie, aby móc przyjechać do Biłgoraja - powiedział Bogusław Ziętek, kandydat na prezydenta RP.Mówił również m.in. o częstym w dzisiejszych czasach problemie zatrudnienia ludzi młodych, również o tym, jak niekorzystne są przedstawiane im warunki. Kolejną osobą, która zabrała głos w debacie, był Aleksander Bełżek reprezentujący Grzegorza Napieralskiego. Bełżek mówił o swoim kandydacie, który pomimo tego, że reprezentuje lewicę, ale chciałby jako prezydent zjednoczyć wszystkich Polaków. Mówił również o jego głównych tezach programowych, w których zawierają się m.in. bezpłatne studia dla młodzieży, również bezpłatny internet dla wszystkich, pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw. Po wystąpieniu przedstawiciela SLD, osobę kandydata na prezydenta PSL Waldemara Pawlaka przedstawił Marian Tokarski. Tokarski mówił o tym, iż

Waldemar Pawlak pełnił wiele funkcji państwowych a co za tym idzie ma duże doświadczenie. Podczas debaty wystąpił również Łukasz Borowiec, reprezentujący komitet wyborczy Marka Jurka. Mówił o tym, że Marek Jurek jako kandydat na prezydenta proponuje m.in. wprowadzenie jednomandatowych większościowych okręgów wyborczych. Według Borowca umożliwiłoby to głosowanie na konkretnych ludzi, a nie na partię. Na koniec głos zabrał Sławomir Zawiślak z PIS, reprezentujący kandydata Jarosława Kaczyńskiego. Zawiślak mówił o wielkim poparciu, jakie wśród społeczności ma PiS, oraz o bardzo dobrym programie, jaki ma dla Polski. Po zakończeniu prezentacji goście odpowiadali na pytania zadawane przez uczniów. Uczniowie m.in. zadawali pytania na temat służby zdrowia, szkolnictwa, oraz waluty euro. Niestety podczas debaty zabrakło kilku kandydatów. Nie pojawili się przedstawiciele komitetów Bronisława Komorowskiego, Janusza Korwina Mikke, Andrzeja Olechowskiego, oraz Kornela Morawieckiego. Zorganizowana debata, była pierwszą częścią projektu. W ramach akcji 15 i 16 czerwca uczniowie szkoły wezmą udział w prawyborach prezydenckich, które zostaną przeprowadzone w szkole.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Powiat Zachowaj ostrożność kupując samochód

Popowodziowi oszuści Nie wszystkim udało się ewakuować swój dobytek z powodu powodzi jaka przeszła przez nasz kraj w tym samochodów. Na giełdach i w komisach coraz częściej pojawiają się tzw „okazje”, kilkuletnie samochody w atrakcyjnych cenach. Dlatego przy zakupie samochodu należy być bardzo ostrożnym, ponieważ mogą to być tzw. auta popowodziowe. Kupując przez najbliższe tygodnie samochód, zwłaszcza prawie nowy, należy wykazać się większą czujnością. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę z jakich rejonów pochodzi samochód. Jeśli z terenów popowodziowych to trzeba na niego zwrócić szczególną uwagę. Dywaniki nie powinny być nowiutkie. Brud powinien być też w różnych zaka-

markach pod maską. Jeżeli wszystko jest wypucowane jakby samochód wyjechał z fabryki, to powinno to wzbudzić naszą czujność. Wtedy warto wybrać się do mechanika by dokładnie przejrzał auto. Jednak nie oznacza to, że w województwach nie dotkniętych powodzią nie znajdziemy auta utopionego w wielkiej fali. Mało tego auta

tzw. popowodziowe mogą zniknąć z terenów zagrożonych i pojawić się tam gdzie nigdy powodzi nie było. Dlatego pamiętajmy, zanim kupimy samochód powinniśmy go dokładnie sprawdzić bo nie zawsze „okazja” jest okazją.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


7

Nr 22 (022) 11 czerwca - 17 czerwca 2010

Biłgoraj Jest szansa na odzyskanie 14 mln dofinansowania

Minister broni hali Przypomnijmy: projekt „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Biłgoraju” spełniał kryteria oceny merytorycznej i strategicznej. Głównym kryterium oceny była zgodność inwestycji z założeniami zapisanymi w RPO. Nasz projekt w końcowej ocenie otrzymał 84 pkt na 100 możliwych, co gwarantowało otrzymanie dofinansowania. Jednak władze województwa, uzasadniając swoją decyzję interesem społecznym, zmieniły kolejność projektów na liście rankingowej. W ten sposób pominięto Biłgoraj, który znalazł się na drugim miejscu listy rezerwowej. Oburzone reakcje samorządów całego województwa lubelskiego, które znalazły się w takiej samej sytuacji, spowodowały kontrolę lubelskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przez Ministerstwo. Uznało, ono że samorząd województwa złamał prawo zmieniając kolejność wniosków i musi naprawić błąd. Jednak władze województwa, nadal stoją na stanowisku, że postąpiły słusznie i kierowały się interesem społecznym, przy zmianie kolejności wniosków. Oficjalna odpowiedź do

MRR jest przygotowywana przez prawników i specjalistów. Zostanie przedstawiona zarządowi we wtorek i wtedy zostanie podjęta decyzja o odrzuceniu lub przyjęciu argumentacji Ministerstwa. - Zarząd nadal stoi na stanowisku, że podjął dobrą decyzje. Chciał wspierać szkoły i małe obiekty. Pieniędzy było za mało, a do programu wpłynęło aż 154 projektów - stwierdza Krzysztof Grabczuk, marszałek województwa lubelskiego Ministerstwo nie chce ujawniać treści pisma skierowanego do władz naszego województwa, gdyż czeka na zatwierdzenie lub odrzucenie decyzji. - Jeżeli zarząd podpisze wyniki kontroli, będzie to oznaczało, że podporządkuje się decyzji MRR. Jeśli nie, zastosujemy odpowiednie procedury. Możemy na przykład nałożyć karę, ale na razie nie chcę komentować jaką - stwierdza Leszek Bigos z biura prasowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ale ta może być tylko jedna -wstrzymanie przepływu unijnych pieniędzy do regionu. Czy zarząd województwa

fot. DW

Kontrola Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wykazała, że władze województwa lubelskiego nie powinny zmieniać kolejności na liście projektów starających się o dotację. Oznacza to, że biłgorajska hala ma jeszcze szanse otrzymać dofinansowanie, a miasto uratować budżet.

zdecyduje się podjąć tak duże ryzyko? Okaże się w przyszłym tygodniu. Jednak dla Biłgoraja otrzymanie dotacji oznacza być albo nie być, gdyż tak duże obciążenie budżetu kosztami budowy hali oznacza zablokowanie innych potrzebnych w mieście działań, jak choćby remonty dróg - Miastu zależy, żeby ten problem jak najszybciej rozstrzygnąć. Wiemy, że te środki

otrzymamy, ale gdybyśmy mieli je już teraz, moglibyśmy ogłosić przetargi i realizować kolejne zadania zapisane w budżecie na rok 2010, np. budowę ulicy Szwajcarskiej - mówi Michał Dec, wiceburmistrz Biłgoraja. A gdyby zarząd województwa nie zgodził się z decyzją Ministerstwa - Nie powiem, że byłaby to tragedia, ale oznaczałoby to znaczne opóźnienia we wszystkich

inwestycjach, mniejszych i większych zaplanowanych na ten rok - stwierdza wiceburmistrz. Oprócz MRR, decyzję zarządu kontroluje także wojewoda oraz komitet monitorujący przy marszałku województwa, który swoje stanowisko ogłosi 22 czerwca.

Kfp

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Biłgoraj Obchody Dni Biłgoraja 2010

Biłgoraj świętował trzy dni

Drugi dzień rozpoczął się na placu BCK LVII Uroczystą Sesją Rady Miasta Biłgoraj z okazji XX lat samorządu terytorialnego. Następnie na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji, wystąpiły zespoły BCK, ‘Abba’ - cover oraz Zlot Kapel Podwórkowych. Na zakończenie o godzinie 21.30 zaśpiewała Krystyna Prońko, a po jej występie odbyła się dyskoteka pod gwiazdami. Ostatni dzień ‘Dni Biłgoraja’ odbył się w bardziej rodzinnej, festynowej atmosferze. Na stadionie OSiR wystąpiły zespoły MDK, ‘BELFAST’ - ‘Bony M’ - cover oraz ‘Sonante’. Przewidziane były także gry oraz zabawy dla najmłodszych. Gwiazdą niedzielnego wieczoru był Szymon Wydra & Carpe Diem. Trzydniowe obchody ‘Dni Biłgoraja’ zakończyły się pokazem sztucznych ogni. Przygotowaliśmy program dla osób w każdym wieku. - wyjaśniała Maryla Olejko, kierownik do spraw artystycznych Biłgorajskiego Domu Kultury - Piątek był zorganizowany typowo dla młodzieży, sobota bardziej dla dorosłych, ponieważ

fot. Piotr Skura

W dniach od 4 do 6 czerwca odbyły się Dni Biłgoraja. Pierwszego dnia impreza rozpoczęła się o godzinie 18 na placu przy Biłgorajskim Centrum Kultury. Wystąpiły zespoły muzyczne ‘Kali - Gula’, ‘No Fear’ oraz przybyły z Gdańska zespół ‘Majestic’. Był to dzień zorganizowany typowo dla młodzieży.

występowa Krystyna Prońko, to też muzyka była adresowana raczej do starszych. Niedziela natomiast była przede wszystkim początkowo adresowana do najmłodszych, ze względu

na te zabawy i konkursy jakie przygotowaliśmy dla dzieci, a później także do młodzieży. W ten właśnie sposób ułożyliśmy program. Myślę, że ludzie powinni być zadowoleni, efektem tego

jest to, że przyszli. Zespół z Gdańska był świetny, jednak pierwszego dnia przyszło najmniej młodzieży. Z każdym dniem coraz więcej, zwłaszcza na koncert Szymona Wydry.

Piosenkarz na początku koncertu wyjaśnił, że to miasto kształtowało jego i jego zespół muzycznie. Wydra bardzo miło wspominał te czasy kiedy przyjeżdżał do Biłgoraja. Kiedy słucham jego utworów to wydaje mi się, że on nie bardzo poszedł w tą komercję, fakt, że muzyka jest taka bardziej idąca w pop, natomiast ma bardzo mądre teksty - dodaje Maryla Olejko. „Dni Biłgoraja” jak co roku organizowało Biłgorajskie Centrum Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju. BCK przeznacza co roku ponad jedną trzecią swojego niewielkiego budżetu. Program tej corocznej imprezy uzależniony jest więc od środków finansowych. - Uważam, ze wszystkie zorganizowane imprezy i punkty obchodów dni Biłgoraja były ważne. Przede wszystkim ważna jest rozrywka, aby ludzie dobrze się bawili podczas Dni Biłgoraja i mam nadzieję że tak właśnie było - stwierdza burmistrz Rosłan.

Pp

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


8

Nr 22 (022) 11 czerwca - 17 czerwca 2010

Biłgoraj Spotkanie inwestorów i przedsiębiorców

Pod skrzydłami Anioła...od biznesu W środę, 9 czerwca w siedzibie Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego miało miejsce spotkanie potencjalnych inwestorów oraz projektodawców. Rolą tworzonej właśnie Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu jest zapewnienie kluczowego czynnika sukcesu dla wspólnego przedsięwzięcia inwestora oraz przedsiębiorcy, tj. dopasowanie odpowiedniego inwestora do odpowiedniego projektu inwestycyjnego i realizującego go zespołu. - Głównym celem tworzonej w naszym województwie sieci jest utworzenie forum współpracy między: prywatnymi inwestorami zwanymi Aniołami Biznesu, dysponującymi wolnymi środkami inwestycyjnymi oraz odpowiednimi kompetencjami w zakresie rozwoju i zarządzania przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorcami i osobami poszukującymi zewnętrznego finansowania dla realizacji innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych w regionie lubelskim - wyjaśnia Halina Maciocha, współorganizator spotkania. Osobą działającą jako Anioł Biznesu jest zazwyczaj doświadczony, aktywy lub były przedsiębiorca, o stosunkowo niskiej awersji do ryzyka, posiadający odpowiedni kapitał inwestycyjny oraz wiedzę dotyczącą danego sektora lub branży, jak również kontakty z innymi aktywnymi przedsiębiorcami oraz instytucjami finansowymi. - Anioł Biznesu inwestuje swój kapitał w projekty komercyjnego wdrożenia wyników badań naukowych oraz tworzone lub działające przedsiębiorstwa w ich wczesnych fazach rozwoju. W zamian oczekuje udziału właścicielskiego w przedsięwzięciu oraz możliwości wpływania na podejmowane w nim

decyzje, mające strategiczne znaczenie dla jego przyszłości. Dokonując inwestycji, Anioł Biznesu wiążą się ze spółką nawet na okres kilku lat, oczekując odpowiednio wysokiej stopy zwrotu - mówi pani Maciocha. Wartość inwestycji dokonywanych przez tego typu inwestora mieści się od PLN 50 tys. nawet do PLN 1

mln. Inwestorzy tego typu zazwyczaj osobiście angażują się w zarządzanie przedsiębiorstwem, zapewniając w ten sposób spółce na bardzo wczesnym etapie rozwoju nie tylko środki finansowe, lecz również wiedzę, doświadczenie oraz kontakty rynkowe, ułatwiające jej wejście na rynek. Często doświadczenie i reputacja inwestora, a także jego

Biłgoraj Sprawozdanie z działalności MOPS

Istnieje żeby pomagać Coraz więcej osób zmuszonych jest do korzystania z pomocy MOPS, wynika ze statystyk. Dlatego też, cały czas podejmowane są nowe działania, wdrażane nowe programy, mające na celu poprawienie sytuacji osobistej wszystkich którzy zgłaszają się do Ośrodka. Realizacja programów pomocowych dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i podatnych na wykluczenie oraz prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury stanowi ważny element działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju. Jednak w 2009 r. działalność MOPS koncentrowała się przede wszystkim na realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Z zakresu pomocy społecznej realizowano były takie zadania jak: praca socjalna, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, organizowanie

i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dożywianie dzieci i innych osób potrzebujących w ramach Wieloletniego Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, udzielenie schronienia w Domu Noclegowym „Samarytanin” w Biłgoraju, a także kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej. - Cieszę się, że w 2009r. poza realizacją zadań obowiązkowych określonych ustawami, udało się nam wdrożyć nasze autorskie programy, kierowane do osób i rodzin wykluczonych społecznie, zwłaszcza: Program Grupy Wsparcia „ Mamy Wyjście” dla osób niepełnosprawnych, Program Świadczeń Wolontarystycznych „ Niezapominajka” dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz projekt pn. „ Czas na zmianę. Podniesienie atrakcyjności zawodowej i społecznej niepracujących mieszkańców Biłgoraja” współfinansowany ze środków EFS, mający na celu aktywizację osób bezrobotnych

i nieaktywnych zawodowo - mówi Anna Dziadosz, kierownik MOPS w Biłgoraju. Z różnorodnych form pomocy społecznej Ośrodka w 2009 r. skorzystało 595 rodzin. Na zadania zlecone wydatkowano kwotę: 324 678,74 zł, natomiast na zadania własne - 2 833 498,82 zł. Do realizacji zadań własnych uzyskano dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wys. 905 829,18 zł. Dominujące problemy społeczne, występujące na terenie miasta to: długotrwała choroba i niepełnosprawność. W ubiegłym roku świadczenia rodzinne w Ośrodku pobierało 1640 rodzin, natomiast świadczenia alimentacyjne - 137 osób - na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydatkowano łącznie 5 587957,34 zł. - Niestety, analizując dane statystyczne Ośrodka za 2009r., zauważa się nieznaczny wzrost ilości osób korzystających z pomocy społecznej, pomimo niezmienionego od 2006r. kryterium dochodowego - dodaje kierownik Dziadosz.

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

wkład mentorski stanowią dla takiej spółki największą wartość dodaną. Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu jest projektem realizowanym przez Lubelską Fundację Rozwoju, która pełni funkcję instytucji tworzącej i koordynującej działalność sieci. - Na spotkaniu padło stwierdzenie, które mi się spodobało, że Sieć działa

trochę jak biuro matrymonialne, bo kojarzy osoby bez pieniędzy, ale z bardzo dobrymi pomysłami z osobami, które dysponują kapitałem, doświadczeniem biznesowym i chcą pełnić funkcję Anioła Biznesu. Bezpośrednio w naszym życiu doświadczamy zaangażowania Aniołów Biznesu w takie przedsięwzięcia globalne jak Google, Amazon czy Apple, ale mamy też lubelski przykład zaangażowania Anioła Biznesu: oprogramowanie ułatwiające rejestrację w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych zapisy24. pl. Może więc i w Biłgoraju znajdą się Anioły Biznesu - inwestorzy albo osoby poszukujące ich wsparcia projektodawcy - mówi Irena Gadaj, prezes Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Lokalnego. Osoby zainteresowane mogą się zarejestrować na stronie Projektu www.wsab.org.pl Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, Poddziałanie 3.3.1 Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu.

Kfp

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Józefów Poszukują młodych wolontariuszy

Wolontariat na wakacje Józefowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” poszukuje młodych ludzi, którzy w wakacje chcieliby pomagać jako wolontariusze. Nie każdy ma plany na lato, a w ten piękny sposób może pomóc innym i z pewnością wyniesie wiele dla siebie. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w akcji „Wakacje z wolontariatem”, będą poświęcać 1 - 2 godziny dziennie na opiekę i pomoc osobom starszym, niedołężnym i niepełnosprawnym. Będą m.in. robić zakupy, sprzątać mieszkanie, wspólnie z podopiecznym wychodzić na spacer czy przygotowywać posiłek. Młodzież pracująca na zasadach wolontariatu będzie mieć stały nadzór i opieką członków Stowarzyszenia. Każdą dwójką młodych ludzi zaopiekuje się jeden członek tej organizacji. Z uczestnikami akcji zostaną podpisane umowy wolontariackie, poświadczające ich R E K L A M A

zaangażowanie społeczne, bezinteresowność oraz dobre serce. Stowarzyszenie przyjmuje też zgłoszenia osób, które potrzebują pomocy wolontariuszy. Organizatorzy nietypowych wakacji przekonują, że młodzi ludzie mogą się wiele nauczyć od starszych, a seniorzy mają prawo liczyć na pomoc młodszych. Ich zdaniem młodzież przeważnie sporadycznie interesuje się losem osób niepełnosprawnych czy ludzi w podeszłym wieku, dlatego chcą przełamać tę tendencję. Potrzebujące pomocy osoby starsze lub niepełnosprawne mogą się zgłaszać do siedziby Stowarzyszenia przy ul. Miszki Tatara 1 w Józefowie, telefon: 84 687 93 70 lub adres mailowy: nadzieja. jozefow@tlen.pl. W ten sam sposób z organizatorami mogą się kontaktować chętni do udziału w „Wakacjach z wolontariatem”.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


9

Nr 22 (022) 11 czerwca - 17 czerwca 2010

co za tydzień

Okrągłe VI Gminny Turniej Wsi

Turniej Wsi w Stylu Country 2 czerwca w miejscowości Okrągłe miał miejsce VI Turniej Wsi. W tym roku turniej odbywał się w stylu country. Była prawdziwa wioska indiańska, kowboje, konie, rewolwery, pióropusze, falbaniaste spódnice, oraz porywająca do tańca muzyka country. Turniej Wsi to impreza o charakterze rodzinnym, mająca na celu integrację zarówno społeczności gminnej, jak i poszczególnych wiosek. Bardzo ważnym jej aspektem jest promocja regionu np. poprzez prezentację regionalnych potraw, czy elementów kultury tradycyjnej i charakterystycznej dla okolic Biłgoraja. Mimo, że w tym roku zmieniła się nieco sama formuła turnieju, ponieważ pojawiło się na niej wiele elementów rodem z „ dzikiego zachodu” to udało się zachować wszystko, to z czego jesteśmy dumni będąc mieszkańcami Ziemi Biłgorajskiej. Na stoiskach przygotowanych przez turniejowe drużyny były tradycyjne sita, piróg biłgorajski, swojski chleb, czy najwspanialsze domowe nalewki. Podawały je jednak piękne Indianki, oraz urodziwi kowboje. Organizatorami imprezy, Wójt Gminy Biłgoraj, oraz Gminny Ośrodek Kultury zadbali o wiele atrakcji. Było wiele ciekawych konkurencji takich jak; dojenie krowy na czas, strzał z łuku, łapanie konia na lasso, wspinanie się na pal, porywanie Indianki, szukanie złota w stogu siana, czy strzelanie z pistoletu paintballowego. Można było również uczestniczyć w interesującym i barwnym bloku artystycznym „ Skarb srebrnego jeziora”, podczas którego publiczność zapoznała się min z indiańskimi tańcami. Wspólna rywalizacja oraz zabawa sprawiają, że lepiej się poznajemy oraz odrywamy się od problemów codzienności. - Jesteśmy tu razem, integrujemy się i to jest ważne - powiedział Wiesław Różyński, Wójt Gminy Biłgoraj. Na zakończenie turnieju wszyscy zgromadzeni bawili się przy koncercie zespołu Honky Tonk Brothers. Zespól ten jest perełką polskiego country, był R E K L A M A

czerwiec

13

Turniej Szachowy Biłgoraj

W niedzielę, 13 czerwca 2010r. w sali gimnastycznej SP nr 1 w Biłgoraju (ul. 3 - go Maja 3) odbędzie się XVI Memoriał Szachowy Aleksandra Bełżka o Puchar Burmistrza Miasta Biłgoraja. Zapisy w godz. 9:30 - 10.00 lub wcześniej na www.chessarbiter.com/turnieje/t_5053/. Organizatorami turnieju są: Urząd Miasta Biłgoraja, Biłgorajskie Centrum Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju.

czerwiec

13

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Sól

13 czerwca 2010 r. w miejscowosli Sól odbędą się Zawody sportowopożarnicze dla OSP z terenu gminy Biłgoraj. Konkurencje podczas zawodów to: - Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m, - ćwiczenie bojowe, - pokazy sprzętu strażackiego, oraz inne imprezy towarzyszące. Rozpoczęcie imprezy o godz.12:30. czerwiec

17

Otwarcie boiska Biłgoraj

17 czerwca 2010 roku o godź. 11.00 w LO im. ONZ w Biłgoraju odbędzie się uroczyste otwarcie obiektu sportowegoW programie: powitanie Gości - Dyrektor LO im. ONZ w Biłgoraju - wystapienie Dyrektora - wystąpienie Gości - uroczyste przecięcie wstęgi - część artystyczna - festyn sportowo - rekreacyjny. czerwiec

25 czerwiec

27

wielokrotnie nagradzany min podczas Pikniku Country w Mrągowie. W tegorocznym VI Turnieju Wsi udział wzięło 9 drużyn spośród których wyłoniono zwycięzców w dwóch kategoriach. W kategorii kulinarnej równorzędne pierwsze miejsca zajęły drużyny z Soli oraz Gromady, drugie miejsce zajęła drużyna z Dereźni, a trzecie drużyna z Dąbrowicy. Drużynowo pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Gromady, drugie reprezentacja Soli, natomiast trzecie miejsce przypadło

reprezentacji z Dąbrowicy. - Wygraliśmy, bo byliśmy profesjonalnie przygotowani - powiedział Dariusz Wolanin reprezentant zwycięskiej drużyny. Podczas niedzielnej imprezy nie zapomniano również o powodzianach, którzy potrzebują pomocy. Na ich rzecz przeprowadzono zbiórkę pieniędzy.

Gb

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Festiwal Sztuki Lokalnej Dyle Gminny Ośrodek Klultury w Biłgoraju zaprasza na Festiwal Sztuki Lokalnej „Biłgorajska nuta”, który odbędzie się w miejscowości Dyle koło Biłgoraja.

Gminne Zawody Pożarnicze Frampol

27 Czerwca 2010 r. we Frampolu odbędą się Gminne zawody Sportowo - Pożarnicze W zawodach udział wezmą jednostki straży pożarnej z gmin: Turobin, Goraj, Frampol Przewidziane konkurencje: - Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m. - ćwiczenie bojowe - Pokazy sprzętu strażackiego oraz inne imprezy towarzyszące. Początek o gdz. 14:00. lipiec

3

Festiwal SOLIDEO Biłgoraj

PROGRAM FESTIWALU „SOLI DEO” 20103 VII 2010 r. (Sobota) 16:00 Rozpoczęcie Festiwalu - Msza Św. na placu BCK. 18:00 Przesłuchania festiwalowe. 21:00 Koncert zaproszonego Gościa. Wystąpi katolicki zespół Pomoc Duchowa4 VII 2010 r. (Niedziela) 16:00 Msza Św. na placu BCK. 18:00 Koncert laureatów i wręczenie nagród. 21:00 Koncert zespołu Maleo Reggae Rockers. Miejsce festiwalu Scena Letnia - Biłgorajskiego Centrum Kultury ul. Kościuszki 16.

Zgłoś imprezę lub wydarzenie: tel. do redakcji: 84 539 99 99 e-mail: redakcja@bilgorajska.pl

repertuar kina BCK tytuł

data

godz.

11.06 ZAKOCHANY NOWY JORK

12.06

17.00

13.06 11.06 AUTOR WIDMO

12.06

19.00

13.06 16.06 DISCO ROBACZKI

17.06

17.00

18.06 16.06 JAŚNIEJSZA OD GWIAZD

17.06 18.06

19.00


10

Nr 22 (022) 11 czerwca - 17 czerwca 2010

Powiat Prawdziwa historia jedynego w Polsce gułagu funkcjonującego na Roztoczu

Rozbicie obozu

Ostatnia część wspomnień mjr. Bronisława Malca ps. „Żegota” dziś prezesa ŚZŻA Koła Rejonowego w Suścu, uczestnika likwidacji obozu w Błudku. Następnego dnia spotkałem się z moim dowódcą komendantem Rejonu Susiec, kapitanem Marianem Wardą ps. „Polakowski” zameldowałem o całej sprawie, łącznie z propozycją wspólnego rozbicia obozu w Błudku. Komendant odpowiedział, że sprawę należy dobrze przemyśleć i zaplanować, wyznaczył dzień, miejsce i godzinę spotkania z moimi rozmówcami z obozu w Błudku. W obawie przed prowokacją, stwierdził, że musi jeszcze sam osobiście z nimi się spotkać, porozmawiać, dokładniej się zapoznać z warunkami i dopiero wówczas podejmie ostateczną decyzję. W dniu 26 marca 1945 roku a było to w niedzielę, na umówione spotkanie przyprowadziłem dwóch z pośród trzech moich rozmówców. Spotkanie, odbyło się w miejscowości Czarny Las (kolonia) pod wzgórzem, o nazwie Piekiełko, obok wioski Stanisławów, w odległości 9 km od obozu. Na spotkanie ze strony miejscowej struktury AK przybyli Komendant Marian Warda ps. „Polakowski”, wraz z nim Komendant Rejonu Józefów Konrad Bartoszewski ps. „Wir”. Była to godz. 9.oo rano, dzień był pogodny i słoneczny. Przybyli z obozu żołnierze przedstawili się naszym dowódcom, kim są i co tu robią i dlaczego chcą działać razem z nami, i rozbić obóz. Jednym z nich był Trepiet Piotr urodzony w 1907roku w stopniu ppor. Rezerwy z miejscowość Oszmiana w woj. Wilno, drugi to Wincałowicz Józef ur. w 1905roku w stopniu sierżanta z miejscowość Nowa Wklejka woj.

dotacje

Wilno Następnie omówiono zaproponowany przez naszych dowódców plan rozbicia, obozu. Termin tej akcji wyznaczono na ten sam dzień na wieczór, to jest 26.03.1945r. W celach bezpieczeństwa zażądałem dodatkowego spotkania z nowopoznanymi żołnierzami które wyznaczyłem na 20.oo Na spotkanie poszedłem z moim bratem Janem Malcem ps.”Jawor”. Pomimo, że był już przygotowany plan akcji, z natury byłem przezorny, nie dowierzając do końca. Dokładnie o godz. 20-stej stawili się żołnierze w wyznaczonym miejscu. Było ich tylko dwóch, co wywołało nasze zdziwienie. Dalej razem z bratem, prowadziliśmy ich różnymi znanymi tylko nam drogami na docelowe miejsce spotkania. Było to miejsce nad rzeką Sopot usytuowane o w odległości 1300m od obozu w rezerwacie przyrody. Tu oczekiwali na nas nasi dowódcy ze swoimi ludźmi gotowymi do akcji. Nieoczekiwanie nasi nowi sojusznicy oznajmili nam, że wszystkich więźniów wyprowadzono z obozu pod ścisłą eskortą przed samym wieczorem i poprowadzono do stacji kolejowej Długi Kąt, skąd odjechali pociągiem. Z więźniami miał odjechać również prokurator. W obozie pozostali komendant Konowałow oficerowie, część podoficerów i wojsko w ilości około 160 do 170 żołnierzy. Jak się okazało trzeci żołnierz, który był w dniu ślubu na wspolnym obiedzie zdradził, nazywał się Bogdan Markiewicz lub Mickiewicz. Służył w Informacji Wojskowej i on właśnie wypro-

wadzili więźniów z obozu na dwie godziny przed atakiem na obóz. W tej nowej sytuacji plan uwolnienia więźniów musiał ulec zmianie. Nastąpiła narada z dowódcami. Zapadła decyzja - rozbicia obozu i schwytania oprawców. Natychmiast przystąpiono do działania. Rozstawiono posterunki, zamknięto drogi prowadzące do obozu z wiosek: Hamerni, Nowin i Oseredka. Wówczas podeszliśmy pod obóz i otoczyliśmy go szczelnie. Zdjęliśmy wszystkie posterunki obozowe, nasi nowi towarzysze przekazali nam hasło na tę noc. W związku z tym zdjęcie wartowników i zdobycie obozu nie sprawiło nam żadnej trudności. Każdy z nas otrzymał szczegółowy rozkaz od naszych dowódców. Mnie powierzono zaatakowanie gajówki, rozbrojenie i pojmanie kwaterujących tam żołnierzy. Baraki z wojskiem zaatakował dowódca 4 kompanii z Majdanuu Sopockiego Kusiak Antoni ps. „Bystry” wraz ze swoimi podkomendnym, i dowódcami plutonów kolegami: Darda Janem ps. „Grom”, Frolikiem Zygmuntem ps. „Huk”, Makuchem Janem ps. „Żbik” oraz ludźmi z ich kompanii. Po otoczeniu gajówki przez moich żołnierzy, zastukałem do drzwi i wezwałem znajdujących się wewnątrz oficerów do poddania się i wyjścia na zewnątrz. W jednej chwili odezwały się wewnątrz pojedyncze strzały z pistoletu. W odpowiedzi powtórzyłem wezwanie do poddania, gdy to nie odniosło skutku, wówczas z naszej strony padły serie z broni maszynowej.

Strzały wewnątrz ucichły otworzyły się drzwi na zewnątrz zaczęli wychodzić pojedynczo, z podniesionymi rękoma, oficerowie. Jak się okazało jeden z nich został śmiertelnie trafiony przypadkową kulą, i pozostał martwy na łóżku zabitym był młody porucznik z Lublina. Natomiast w tym czasie „ Polakowski” i „Wir” zajęli się komendantem obozu, Wołodią Konowałem którego już nasi chłopcy wyprowadzili na zewnątrz z mieszkania, wraz z jego małżonką oraz z aktami zgonów pomordowanych więźniów. Ja po zakończeniu swojego zadania dołączyłem do naszych dowódców i zameldowałem o przebiegu akcji przy zdobywaniu gajówki. Zaraz kolega „Bystry” również dołączył ze swoimi chłopcami i rozbrojonym wojskiem i zameldował o zakończeniu akcji i rozbrojeniu wojska. W tym czasie, gdy już cała akcja została zakończona, z jednego z naszych posterunków przyprowadzono oficera, który jechał furmanką od strony Hamerni w stronę obozu. Zatrzymanego przyprowadzono do dowódców. Jak się okazało był nim prokurator Żyd. Załadował więźniów do wagonu towarowego dołączając wagon do pociągu osobowego. Więźniowie z częścią wojska odjechali ze stacji Długi Kąt do Poniatowej. Prokurator wracał ze stacji do obozu nic nie przeczuwając, że obóz został już zdobyty, wydawał się całkowicie zaskoczony tym że wpadł w nasze ręce. Zdrajca Bogdan Markiewicz nie ostrzegł kolegi prokuratora widocznie go nie lubił. Baraki, w których mieszkali

więźniowie i wojsko, zostały spalone. Oprawcy zostali prawie wszyscy ujęci, oprócz tych, którzy odjechali z więźniami. W obozie tylko sześciu zwolenników Konowałowi próbowało się bronić, wszyscy zginęli. Po zakończeniu akcji przeprowadzono śledztwo w stosunku do komendanta i prokuratora obozu został wydany wyrok skazujący ich na karę śmierci. Po odczytaniu wyroku przez dowództwo AK, komendant obozu NKWD 24 letni Wołodia Konowałow rzucił się do prokuratora obozu i wykrzyknął: „Ty iwreju ja przez tiebia ginu”. Małżonkę komendanta obozu i wojsko z ochrony obozu puszczono wolno z ostrzeżeniem iż w przyszłości zostaną przyłapani na współpracy z nowym okupantem będą surowo osądzeni. Po zakończeniu akcji partyzanci wraz ze swoimi dowódcami wyruszyło z nami do lasu nazywanym „Kalina” który znajduje się między wioskami Hamernia, Nowinami, Długim Kątem i Majdanem Sopockim. Gdy zaczęło świtać i nastawał dzień, razem z bratem odłączyliśmy się od grupy i pozostając w swojej wiosce. Po zakończonej akcji likwidacji karnego obozu pracy dla żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego władze komunistyczne już nie próbowały stworzyć na Ziemi Zamojskiej nowego gułagu. Opracowano w oparciu o relacje uczestnika likwidacji obozu mjr. Bronisława Malca ps. „Żegota” dziś prezesa ŚZŻA Koła Rejonowego w Suścu.

Tomasz Książek

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2 Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu jest kolejnym narzędziem wspierania rozwoju przedsiębiorczości z sektora MSP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) ze środków wspólnotowych.

Artur Habza specjalista ds. pozyskiwania funduszy UE

Celem działania jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej. Przedmiotem wsparcia R E K L A M A

będą przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym, oraz organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzech lub więcej współpracujących przedsiębiorców. Typowy projekt obejmuje wdrażanie nowych lub integrację istniejących systemów informatycznych przedsiębiorstw, mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Projekt może być

objęty dofinansowaniem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Budżet Działania na lata 2007 - 2013 wynosi 460 817 882 Euro. Poziom dofinansowania na projekt w zakresie wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższy niż 20 000 złotych i jednocześnie nie może przekraczać 2 000 000 złotych. Intensywność wsparcia jest zróżnicowana w zależności od m.in. statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowalnych.

Realizacja projektów w ramach tego działania może być prowadzona na podstawie zaliczki oraz refundacji. W praktyce odbywa się to w następujący sposób. Przekazywana jest jedna transza zaliczki w wysokości do 30% wartości dofinansowania. Beneficjent określa ją w harmonogramie płatności. Kolejne transze dofinansowania wypłacane są w formie refundacji, na etapy trwające od 2 do 6 miesięcy, na podstawie wniosków o płatność (po ich zatwierdzeniu przez Instytucje Wdrażającą), zgodnie

z Harmonogramem płatności. Wybór ofert podlegających dofinansowaniu odbywa się w drodze konkursu. Wnioski o dofinansowanie są poddawane weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym. Przedsiębiorcy zainteresowani realizacją projektów objętych tym działaniem powinni zapoznać się z założeniami i wytycznymi zawartymi w dokumentacji konkursowej. Szczegółowe informacje na temat działania można odnaleźć na stronie www.poig.gov.pl.


Nr 22 (022) 11 czerwca - 17 czerwca 2010

11


12

Nr 22 (022) 11 czerwca - 17 czerwca 2010


Nr 22 (022) 11 czerwca - 17 czerwca 2010

13


14

Nr 22 (022) 11 czerwca - 17 czerwca 2010


Nr 22 (022) 11 czerwca - 17 czerwca 2010 R E K L A M A

15


16

Nr 22 (022) 11 czerwca - 17 czerwca 2010

Powiat Z psychologią na co dzień

Powiat Szkolenia w Powiatowym Urzędzie Pracy

Jak cię widzą, tak cię piszą

Szansa na zmianę zawodu

Czy to jak się ubieramy ma znaczenie w kontaktach z innymi ludźmi? Czy nasz strój może pomóc lub zaszkodzić podczas komunikacji? Jedni powiedzą: oczywiście, że nie, ponieważ nie szata zdobi człowieka, inni stwierdzą: ależ tak, przecież... jak cię widzą, tak cię piszą. - Nasz wygląd może być wykorzystywany do komunikowania określonych informacji. Aspekty związane z wyglądem fizycznym obejmują nie tylko całościowy poziom atrakcyjności fizycznej danej osoby, typ ciała, rozmiar, kształt oraz wagę, ale także ubranie i inne przedmioty wykorzystywane w celu modyfikacji wyglądu fizycznego twierdzi Dale Leathers, specjalista od komunikacji niewerbalnej. Podstawowe przedmioty służące tej funkcji to ubrania, a także elementy podkreślające wygląd, należą do nich również np. okulary czy teczki. To, jak postrzegają nas inni uczestnicy interakcji, nie zależy jedynie od tego, jak wygląda nasze ciało, czy chociażby twarz. Równie ważny dla ogólnego wizerunku jest odpowiednio dobrany strój. Jednak nie można stwierdzić, że warunkuje on atrakcyjność fizyczną. Jak dowiodły badania przeprowadzone wśród studentów jednego z kierunków na Uniwersytecie Opolskim, ładny ubiór nic nie zdziała, jeśli ktoś jest otyły, ma zaniedbane czy brzydkie zęby, bądź byle jaką fryzurę. Mimo, że strój nie musi stanowić o naszej atrakcyjności fizycznej, należy jednoznacznie stwierdzić, że jest to bardzo ważny element kontaktów międzyludzkich. Aby ubranie komunikowało jedynie pozytywne rzeczy należy zadbać o to, by było ono stosowne, czyli odpowiednio dostosowane do pełnionej roli społecznej, a także do otoczenia, w którym przebywamy. Strój należy do specyficznego, ale szczególnie istotnego typu komunikacji, odbywającej się za pośrednictwem rzeczy, przedmiotów. To, jaki R E K L A M A

typ ubrania zdecydujemy się założyć, często determinuje wrażenie, jakie wywieramy na innych osobach. Naukowowo zostało dowiedzione, że ubrania warunkują cztery „wymiary wizerunku”, definiujące wrażenie, jakie wywieramy na innych ludziach, są one również komponentami wizerunku, cechami definicyjnymi, a należą do nich: wiarygodność, wzbudzane sympatii, atrakcyjność interpersonalna oraz dominacja. - Rodzaj stroju pozwala nie tylko na poprawę wizerunku, ale także zwiększa autorytet i podnosi skuteczność zawodową - twierdzi psycholog Marta Dołomisiewicz i dodaje, że specjaliści do spraw zatrudnienia uważają, że wygląd zewnętrzny kandydata na konkretne stanowisko świadczy o jego postawie w stosunku do firmy, w której chciałby podjąć pracę. Inni natomiast twierdzą, że odpowiednio dobrany ubiór stanowi bezwzględny warunek awansu w hierarchii zatrudnienia. Przeprowadzone badania wśród aktywnych zawodowo kobiet potwierdziły przypuszczenia, że odpowiedni strój do pracy jest zazwyczaj konserwatywny i formalny. Wpływ stroju na to, jak postrzegają nas rozmówcy, zdaje się być wręcz ogromny. Jest on oczywiście tylko jednym z elementów całego wyglądu, jednak - ubiór jest głównym determinantem nie tylko tego, na ile jesteśmy oceniani jako osoby kompetentne, ale także, na ile wzbudzamy sympatię w oczach ludzi, z którymi jesteśmy w interakcji - podsumowuje Leathers.

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Bezrobotni z terenu powiatu, uczestnicząc w kursach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje lub nauczyć się nowego zawodu. Tylko w tym roku z uczestnictwa w szkoleniach grupowych i indywidualnych skorzystało już 99 osób. PUP przygotował na ten rok szeroką ofertę szkoleń grupowych w atrakcyjnych kierunkach. Każdy bezrobotny zainteresowany zdobyciem nowych kwalifikacji lub umiejętności może zapoznać się z ofertą PUP i wybrać interesujący go kurs. 31 maja zakończyły się dwa nowe szkolenia organizowane przez PUP w Biłgoraju, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. - Właśnie zakończyliśmy szkolenie „Aranżacja i projektowanie terenów zielonych” oraz „Stolarz meblowy”. W kursach tych uczestniczyło łącznie 27 osób. Wkrótce rozpoczniemy realizację kursów: „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”, „Rachunkowość podmiotów gospodarczych” oraz „Profesjonalny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej” - wymienia Danuta Łagożna, dyrektor PUP w Biłgoraju. W szkoleniach może uczestniczyć każda osoba zarejestrowana w PUP jako bezrobotna. Jednak prawo do udziału i finansowania kursu przysługuje jej nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. Ponadto osoby skierowane na szkolenia otrzymują stypendium w wysokości 120% zasiłku podstawowego, musi zostać jednak spełniony jeden warunek - czas szkolenia musi wynosić minimum 150 godzin. Uczestnictwo w kursach pozwala nabyć nowe kwalifikacje zawodowe lub zmienić już posiadane, dlatego też szkolenia są bardzo atrakcyjną formą aktywizacji zawodowej kierowaną do osób bezrobotnych. - Bardzo cieszę się, że uczestniczyłem w szkoleniu. Dużo się nauczyłem na zajęciach praktycznych, gdzie skręcaliśmy meble, oklejaliśmy czy R E K L A M A

R E K L A M A

k o nk u rs

Z zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w ręku można ruszać na poszukiwanie pracy (wręcza Marian Lewandowski dyrektor Ośrodka KURSOR) też docinaliśmy płyty na wymiar. Myślę, że teraz łatwiej będzie mi znaleźć pracę, tym bardziej, że w okolicy nie brakuje zakładów produkujących meble - mówi pan Henryk, uczestnik szkolenia „Stolarz meblowy”. Nowe tematy szkoleń cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób bezrobotnych. Nabór na poszczególne kursy odbywa się na podstawie kart kandydata składanych w siedzibie PUP w pokoju nr 121 lub w Centrum Aktywizacji Zawodowej na stanowisku nr 1. Do uczestnictwa w szkoleniach w pierwszej kolejności kwalifikowani są Ci, którzy spełniają odpowiednie kryteria, zgodne ze źródłem finansowania poszczególnych kierunków. - Część naszych kursów finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Systemowego „ZAWODOWY START”, natomiast pozostałe ze

środków Funduszu Pracy - wyjaśnia dyrektor PUP w Biłgoraju. Obecnie PUP w ramach realizacji Programu „30 minus” dodatkowo oferuje bezrobotnym ubiegającym się o: skierowanie na staż, udzielenie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub takim, którzy podejmą zatrudnienie na stanowisku doposażonym przez urząd pracy szkolenia przygotowujące w zakresie: „Pierwszej pomocy przedmedycznej”, „Projektowania własnej firmy” lub odpowiednio „Kompetencji społecznych”. - Na przełomie III i IV kwartału planujemy sukcesywnie uruchamiać kolejne kierunki szkoleń, na które można się jeszcze zgłaszać. Szczegółowy plan szkoleń znajduje się na naszej stronie internetowej www.pupbilgoraj.pl w zakładce „Aktualności” - zachęca dyrektor Łagożna.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


17

Nr 22 (022) 11 czerwca - 17 czerwca 2010

Goraj II Festiwal Grillowania

Józefów Konkurs wiedzy matematycznej

Rodzinne grillowanie w Goraju Szóstego czerwca, w góralskich i podwórkowych rytmach muzycznych, odbywał się II Festiwal Grillowania w Goraju. W specjalnie przygotowanych na ten dzień stoiskach swoje dokonania kulinarne prezentowało 12 sołectw z terenu gminy.

Mali mistrzowie

W poniedziałek 7 czerwca br. odbył się, już po raz siódmy, gminny konkurs „Mistrz Matematyki” klas I-III. Do Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim przyjechali klasowi mistrzowie matematyki ze szkół w Józefowie, Stanisławowie i Górecku Starym, wyłonieni podczas pierwszego etapu konkursu.

Cały rynek gorajski był wypełniony stoiskami, w których każde z sołectw (Goraj, Hosznia Ordynacka, Hosznia Abramowska, Kondraty, Gilów, Zastawie, Zagrody, Bononia, Jędrzejówka, Wólka Abramowska, Abramów, Średniówka) przygotowało różne potrawy grillowe według własnych przepisów. Imprezie, przez kilka godzin towarzyszyła, muzyka w wykonaniu dwóch zespołów: Kapeli Józefa Gąsienicy Brzegi z Zakopanego (Józef Brzega to propagator tradycyjnej muzyki góralskiej, były uczeń Władysława Obrochty, jednym słowem spadkobierca najsłynniejszego muzykanta na Podhalu Bartusia Obrochty (Władysław to jego wnuk), długoletni prymista zespołu im. Bartusia Obrochty wielokrotnie nagradzany na festiwalach i przeglądach. Józef Brzega jest uznanym i cenionym artystą. od 1976 roku aż do czasów obecnych jest nagrywany przez Polskie Radio. Ostatnio brał udział w Festiwalu Polskiego Radia „Nowa Tradycja”. Kapela Józefa Gąsienicy Brzegi stara się prezentować tradycyjną muzykę góralską nieskażoną wszechobecną komercją, w repertuarze owszem znajdują się melodie biesiadne, taneczne, ale kręgosłup repertuaru stanowią rdzenne melodie przekazywane

z pokolenia na pokolenie. W skład zespołu wchodzą: Józef Gąsienica Brzega - prymista, Sławomir Zięba Drzymalski-II prymista, Jan Chyc sekund, Łukasz Gąsienica - sekund, Tomasz Skupień - basy) i Gorajskiej Kapeli Podwórkowej QŃ (Gorajska Kapela Podwórkowa QŃ powstała pod koniec 1984 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju - Kazimierza Piroga. Zespół od momentu założenia specjalizował się w muzyce „podwórkowej”, szybko dorobił się bogatego i specyficznego w stylu repertuaru o zabarwieniu satyrycznym. Prezentują muzykę w różnych stylach muzycznych, począwszy od polskich tańców narodowych, poprzez polkę, rumbę, country, a skończywszy na tangach i walcach. W większości były to utwory własne, do których teksty pisała Henryka Widz, a muzykę komponował Henryk Naróg. Skład zespołu przez 24 lata zmieniał się nieustannie. Obecnie grają w nim: Jan Smyk, Stanisław Kowal, Bolesława Zalewa, Józef Czerw, Janusz Dworak. Kapela w okresie działalności była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana, m.in. na ogólnopolskich konkursach, przeglądach i festiwalach kapel ulicz-

nych i podwórkowych w Biłgoraju, Toruniu, Przemyślu, Krasnymstawie, Skoczowie i Łęcznej. Jej najbardziej znane utwory to: „Gdyby nie było Goraja nie byłoby Biłgoraja”, „Walc prawie poważny”, „Gorajskie tango”, „Czar nocy letniej”. ). Górale zabawiali publiczność nie tylko graniem, ale i dowcipami. Miłym zaskoczeniem dla słuchaczy z pewnością był wspólny występ kapel. Podczas festiwalu grillowania można było również wziąć udział w turnieju tenisa stołowego, zakupić pozycje książkowe dotyczące regionu biłgorajskiego, dzieci mogły skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni. Niewątpliwą atrakcją imprezy była loteria fantowa. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu nagród było zakupienie talonów żywnościowych z numerami upoważniającymi do losowania. Do wygrania były m.in.: odkurzacz, suszarka do włosów, mp4, hamaki, wiklinowe przedmioty, miksery kuchenne, maszynki do strzyżenia włosów, kalkulatory. Organizatorem imprezy był Urząd Gminy i Wójt Gminy Goraj oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Goraju.

Marta Miszczak, dyrektor GOK

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Frampol X Ogólnopolski Festiwal Pieśni - Piosenki Patriotycznej Ludowej i Tańca Ludowego

Kolejne zwycięstwo chóru z Frampola Pod koniec maja odbył się X Ogólnopolski Festiwal Pieśni Piosenki Patriotycznej - Ludowej i Tańca Ludowego Warka 2010. Wziął w nim udział także chór z Frampola „MILLENNIUM”, który po raz kolejny zdobył najwyższe wyróżnienie. Festiwal poświęcony został „ku czci tych wszystkich, którzy oddali w obronie Ojczyzny to co mieli najcenniejszego - Życie!, żeby Polska była

Polską”. Na festiwal przyjechali artyści z różnych stron Polski w wieku od 5 do 80 lat: przedszkolaki, młodzież szkolna, dorośli i seniorzy. Wśród 201 artystów nie mogło zabraknąć oczywiście reprezentanta Gimnazjum i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Frampolu, czyli chóru „MILLENNIUM”, którego duszą i opiekunem jest Krzysztof Jasiński. Jury pod przewodnictwem Jacka Henryka Bolka, muzykologa i krytyka muzycznego, przyznało po raz kolejny I miejsce

Chórowi MILLENNIUM. Wydarzenie, które odbywa się już od dziesięciu lat, organizowane jest przede wszystkim w celu propagowanie postaw patriotycznych, ważną częścią tego Ogólnopolskiego Festiwalu jest również przekazanie młodszemu pokoleniu dziedzictwa kulturowego narodu polskiego. Chór z Frampola uczestniczył w Festiwalu po raz piąty. Gratulujemy zwycięstwa.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Łącznie w II etapie konkursu wzięło udział 14 uczniów. Jury pod przewodnictwem Kazimiery Gontarz po sprawdzeniu prac uczniów, wyłoniło gminnych mistrzów i wicemistrzów matematyki. Mistrzami Matematyki 2010

zostali: Alicja Bździuchkl.I S.P. Józefów, Przemysław Grelakl. II S.P. Józefów, Patrycja Bździuchkl.III S.P. Majdan Nepryski. Wicemistrzowie matematyki 2010: Kaja Pećkl. I S.P. Majdan Nepryski, Natalia Dzikońkl. II S.P. Józefów, Magdalena Gmyzkl. III S.P. Górecko Stare. Organizatorkami konkursu są nauczycielki Beata Harasiuki  Stanisława Szpinda. Młodym matematykom gratulujemy!

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Powiat Zaświadczenia o prawie do głosowania

Głosuj gdziekolwiek będziesz Zbliżają się wybory prezydenckie, a jednocześnie okres urlopowy. Wielu z nas wyjedzie poza miejsce zamieszkania. Jednak wtedy wzięcie udziału w wyborach będzie możliwe jedynie za okazaniem zaświadczenia o prawie do głosowania.

Zagłosować będą mogły osoby do tego uprawnione, ujęte w spisie wyborców, który obejmuje jedynie stale zamieszkujących na terenie danej gminy, okręgu. Może się jednak zdarzyć tak, że akurat na ten dzień, czyli 20 czerwca, zaplanujemy wyjazd. Wtedy do oddania swojego głosu będzie nam niezbędne zaświadczenie o prawie do głosowania. Aby otrzymać takie zaświadczenie należy zgłosić się do właściwego, ze względu na miejsce zameldowania, urzędu gminy i tam złożyć odpowiedni wniosek. Każdy ma na to czas aż do 18 czerwca. Będzie ono ważne także podczas drugiej tury wyborów. Natomiast jeśli potrzebujemy zaświadczenia tylko do zagłosowania podczas drugiej tury, należy się zgłosić do odpowiedniego urzędu w terminie do 2 lipca. Niektórzy nie starają się o dokument w obawie, że będą musieli za niego zapłacić, gdyż zazwyczaj zaświadczenia z zakresu admini-

stracji publicznej wydawane są po dokonaniu opłaty. W tym przypadku nie będzie takiej potrzeby. Jak informuje Gazeta Prawna - W przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego prawo wyboru m.in. prezydenta RP, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum, ustawodawca przewidział instytucję wyłączenia. Składając wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach prezydenckich nie musimy uiszczać więc opłaty skarbowej. Należy wiedzieć, że wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania wiąże się z wypisaniem z macierzystego urzędu gminy. Dlatego też należy szczególnie uważać na ten dokument, gdyż jego zgubienie powoduje utratę prawa głosu.

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


18

Nr 22 (022) 11 czerwca - 17 czerwca 2010

ogłoszenia drobne VW Golf IV VW GOLF, 98r., 1,4 B 16V, 75KM, hatchback, 148km, czarny metalik, 4xPP, ABS, IMM, CZ, RK, RŚ, K, WK, RM VW, KT, bezwypadkowy, serwisowany, KS, KPO, 5D, SP, w polsce od 2008r, mały oryginalny przebieg udokumentowany stan bdb. cena 13400 zł tel. 602 691 664 osoba kontaktowa Adam

Sprzedam opony Continental ContiEcoContact 195/55/15 Sprzedam opony letnie Continental ContiEcoContact rozmiar 195/55/15 po przebiegu około 55 000 km. Stan oceniam jako dobry, nie naprawiane ani nie uszkodzone. Cena za sztuke 70 zł. Komplet za 220 zł Tel. 694-892-622 tel. 694-892-622

FELGI OD AUDI A6 2006r !!! MAM DO ZAOFEROWANIA KOMPLET UŻYWANYCH 16 CALOWYCH FELG ALUMINOWYCH Z OPONAMI OD AUDI A6 2006r Felgi są zadbane razem w komplecie z oponami dwie to MICHELIN ROZMIARY TO 205/60 16”Zapraszam do odbioru osobistego w Zawieprzycach SPECYFIKACJA MONTAŻOWA FELG: ROZSTAW ŚRUB - 5 x 112 WYMIAR - 6J x 16”ODSADZENIE (ET) - ET 40 ŚREDNICA OTWORU CENTRALNEGO - 57mm Stan ogólny bardzo dobry, felgi są proste nie były prostowane, spawane itp. Alufelgi z kołami są gotowe do eksploatacji. Wartość kompletu 1299zł. Sprzedaje tylko w komplecie VW Golf IV 1.4 16 V -ABS, klimatyzacja, centralny zamek + piloty, W razie pytań 603451146 albo wyślij emaila artigajos@wp.pl regulacja kierownicy, 4xpoduszki powietrzne, radio, wspomaganie cena 1299 zł tel. 603451146 kierownicy, regulacja świateł, nakładki na progach, immobiliser, 5 CROSS CRS 200 Sprzedam crossa na podzespołach HONDY drzwi, kolor czarny. Od 2008, 08 w kraju. o pojemnosci 200cc i mocy 25KM, czterosuwowy ze skrzynia cena 13400 zł 5-biegowa, rok produkcji 2008 w bardzo dobrym stanie, cena do tel. 602 691 664 uzgodnienia. PILNE  osoba kontaktowa adam Toyota rav4 Sprzedam Toyota Rav4 LONG rok 2006, 2, 4B, przebieg cena 2600 zł tel. 725 052 204 47000, stan idealny, bogate wyposażenie, bezwypadkowy, CB Radio + Antena Sprzedam CB radio Ermes Lafayette zakupione około 3 tygodni temu, gwarancja, stan oczywiście idealny. Dodatkowo antena CB Sirio LS100 również nowa około 2 miesięcy jeździ na aucie. Sprzedaje ponieważ miałem wypadek i niestety nie mam w czym tego sprzętu wozić. Zainteresowanym prześle fotki na pocztę. Cena za komplet 400 zł. Cena samego radia 350 zł, antena 100 zł cena 400 zł tel. 783663836

sprzedam konia sprzedam konia 3letniego cena 3000 zł tel. 725115425 osoba kontaktowa Zdzisław Czyszczenie elewacji Świadczymy usługi czyszczenia elewacji budynków, ogrodzeń, dachów, chodników itp. Pełna oferta na: www.tam.web44.net tel. 609222230, Kapleksowe usługi remontowo-budowlane Malowanie, suche tynki, gładz bezpyłowo, montaż sufitow podwieszanych, montaż paneli podłogowych i ściennych, układanie glazury i terakoty, biały montaż, docieplenia i adaptacja poddaszy, prace rozbiórkowe, usługi posadzkarskie, tynki maszynowe, instalacje elektryczne, przeróbki instalacji wod-kan, elewacje, tynki strukturalne. tel. 510-966-379 DOM DREWNIANY SPRZEDAM DOM DREWNIANY O WYM:9, 65X5, 40. DO OBEJRZENIA NA MIEJSCU W RUDZIE SOLSKIEJ. cena 4000 zł tel. 661217441 osoba kontaktowa Paweł PRĘTY ŻEBROWANE Tanio sprzedam pręty żebrowane cena 10 zł tel. 668 471 972

Sprzedam rozdrabniacz do gałęzi elektryczny Sprzedam rozdrabniacz do gałęzi elektryczny ,metalowa obudowa firmy AL-KO Maschinenfagrik porządna firma.Rozdrabniacz użyty kilka razy przez właściciela . Stan urządzenia bardzo dobry jak nówka .Po-żądne wykonanie; to nie jest dzisiejsze badziewie plastikowe .Użyłem tylko raz na próbę działa rewelacyjnie sprawny na 100% cena 300 zł tel. 793 595 909 osoba kontaktowa Piotr KRZESŁA tanio Sprzedam krzesła w bardzo dobrym stanie,obicie bordo, drewno czarne! polecam! cena 60 zł tel. 783581917 DEKORACJE OGRODOWE - Fontanny, Figury, Wazony z Betonu Figury Ogrodowe, Fontanny Betonowe, Wazony. Wyroby wykonywane są z wysokiej klasy wibrowanego betonu odpornego na wszystkie warunki atmosferyczne (mróz, deszcz, słońce). STWÓRZ SWÓJ ANTYCZNY OGRÓD. Najniższe ceny producenta. www.weltbet.pl osoba kontaktowa jan BUS do wynajęcia 3.5T WV LT do wynajęcia trzeba przywieść towar zrobić przeprowadzkę zadzwoń 0781095000 tel. 781095000 osoba kontaktowa Tomek

Odstąpię lokal przystosowany pod działalność gastronomiczną Odstąpię od zaraz w pełni wyposażony, zadbany lokal przystosowany pod działalność gastronomiczną ( pizzeria i pub ) o powierzchni ok 150m2 + ogródek letni. Lokal zlokalizowany jest układanie kostki granitowej i brukowej TANIO Wykonuję: przy ruchliwej trasie - rondo przy ulicy Włosiankarskiej i Jana Pawła nawierzchnie z kostki granitowej oraz brukowej; - chodniki, parkingi, w okolicy dużych osiedli mieszkalnych, stacji paliw, KRUSU i dwóch podjazdy do garaży, drogi dojazdowe; - opaski wokół budynków, Przyczepa Sprzedam przyczepę niemiecką, zarejestrowaną.   tel. 791137749 supermarketów. Lokal posiada wszystkie potrzebne zezwolenia obrzeża; - schody, stopnie; - utwardzanie terenu; -drenaże wokół cena 1100 zł oraz licencje na sprzedaż alkoholu. Lokal składa się z 4 pomieszczeń GOLF V 2007 ABS, Alufelgi, Autoalarm, Centralny zamek, budynków TANIO!! tel. 508 942 100 użytkowych, 2 sale jadalne, sala bilardowa, kuchnia, magazyn. Elektryczne lusterka, Elektryczne szyby, Klimatyzacja, Komputer tel. 782657879 Niskie odstępne z możliwością negocjacji. Niski czynsz. Możliwość audi A3 Sprzedam audi A3, 1997r. 170 tyś przebiegu, zielony, pokładowy, Kontrola trakcji, Lakier metallic, Poduszka powietrzna, osoba kontaktowa Artur Błżejowski przystosowania pod inną działalność. bezwypadkowy. Bardzo zadbany. Radio+CD, Tempomat, Wspomaganie kierownicy Sprowadzony meble stylowe meble stylowe cena 50000 zł tel. 509-918-569 z Anglii, przełożona kierownica drewniane,komody,witryny,szafy,stoły,krzesła atrakcyjne ceny stan tel. 606639596 cena 29900 zł bdb i db okolice frampola osoba kontaktowa Maciej tel. 791137749 tel. 604-542-805 Usługi remontowo budowlane, przeprowadzki, OKAZJA FREELANDER 2006r DIESEL ABS, 4x4, el. szyby, meble stylowe meble stylowe sprzatanie inne Świadczymy usługi z zakresu; - remontowo el. lusterka, klimatyzacja, skórzana tapicerka, alufelgi, ASR, drewniane,komody,witryny,szafy,stoly i krzesla atrakcyjne ceny budowlane -utrzymania zieleni, -przeprowadzki oraz inne. zapoznaj centralny zamek, autoalarm, poduszka powietrzna, radio okolice frampola się z kompleksową ofertą:        www.tam.web44.net / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, ESP, światła tel. 604-542-805 tel. 609222230, przeciwmgłowe Sprowadzony z Anglii Pit Bull Kupię młodego pit bulla. Do 3 miesięcy może byc cena 28900 zł DOTACJE UE 300 tys. bezzwrotnej pomocy na utworzenie lub odrazu po urodzeniu, najlepiej z rodowodem. Do 350 zł. Cena do rozwinięcie własnej firmy NABÓR: PRZEŁOM MAJ / CZERWIEC tel. 791137749 negocjacji. NR. kontaktowy 605593714. Działamy od 6 lat Mamy doświadczenie i rekomendacje kom: 668 Ogłoszenie Sprzedam Fiata Grande Punto, rok produkcji 2006, tel. 605593714 113-213 mail: primo-dotacje@wp.pl   I właściciel, benzyna, centralny zamek, wspomaganie ABS, kolor Kocieta szukają domu!!!!!! Oddam sliczne małe kocięta w piaskowy, stan dobry. HURTOWNIA FENICJA PUSTAKI CERAMIKI HARASIUK,KOSTKA BMW e36 Sprzedam BMW e36 320i Coupe 1997r 119tyś km kolor dobre ręce, 3-kolorowa kotka i rudo-biały kotek cena 15000 zł BRUKOWA-NAJTANIEJ!!SPRAWDZ SAM! srebrny, auto bardzo zadbane i czyste, pełne wyposażenie, pełny tel. 505062027 tel. 509 691 393 Wyroby z wikliny Zapraszam do nowo powstałego sklepu M-pakiet, dwa komplety kół, bezwypadkowy, garażowany   osoba kontaktowa Bogusław osoba kontaktowa KRZYSZTOF OSZAJCA mającego swą siedzibę w Chmielku 118, k. Biłgoraja. Oferujemy tel. 501 035 715 duży asortyment wyrobów z wikliny jak również realizujemy Quad Kingway OKAZJA!! Witam mam do sprzedania Quada firany szycie sprzedaż Szycie i sprzedaz firan z możliwością mazda mx-3 Sprzedam mazde mx3 rok 92.  stan DB. przebieg indywidualne zamówienia takie jak kosze na wymiar itp. w Kingway, pojemnoć 110, kolor moro, stan bdb., bardzo mało dojazdu do klijenta,nowootwarty sklep zaprasza ul.Dabrowskiego 29 210000km moc 100 k/m alu 16”borbet cena 5500 zł atrakcyjnych cenach. Sprzedaż hurtowa i detaliczna.  ZAPRASZAMY tel. 84-686-46-36 jeżdzony, zadbany, garażowany, na gwarancji, rodzaj paliwa to ! tel. 665 766 748 benzyna, wyposażony w : bieg do przodu i do tyłu, 2 pary kluczykow cena 603432392 zł osoba kontaktowa Sylwia jedna z pilotem, przednie zawieszenie: amortyzatory hydrauliczne, OPONY LETNIE DUNLOP SPRZEDAM 2 SZT MARKOWYCH OPON tel. 0 665 766 748 Kobieta 26 l. poszukuej pracy Poszukuję pracy, najchętniej kilka osoba kontaktowa Marcin Rakszawski DUNLOP SPORT  ROZMIAR 215/55 /16 STAN BIEZNIKA 4,5 MM Silnik 4 suw, Max moc 5.3 KW / 7500rpm, bak na 3 l, Quad na razy w tygodniu jako sprzątaczka. Mogę również zająć się domem łancuch, tylne hamulce tarczowe, rozruch elektryczny itd. cena ktora NIGDY NIE BYŁY NAPRAWIANE ,NAPEWNO MOZNA ICH PARE LAT Sprzedam kombajn zbożowy kombajn zbożowy Clas stan bdb, lub ogrodem UZYTKOWAC mnie interesuje to 1450 zł do małej negocjacji... Tel. 509065738 cena do uzgodnienia tel. 600 914 947 lub 084 687 44 58   tel. 663481676 cena 49 zł Zamość... Polecam!! Wykopie staw Wykopie staw w okolicach Biłgoraja (do 20km) w DAM PRACE - Mechanicy ASO!!! MECHANIK VOLKSWAGEN tel. 796 785 516 cena 1450 zł zamian za ziemie. Kupie ziemie- piasek żółty, ziemie czarną, torf. (SKODA SEAT AUDI) WIELKA BRYTANIATYLKO Z DOSWIADCZENIEM osoba kontaktowa EMIL tel. 509065738 tel. 0603308311 W AUTORYZOWANYCH STACJACH. Pelna znajomosc systemow Oprawa Slubów Zespół Mimo Wszystko. 10 osobowy zespół Mercedes 190 2.0 Diesel Sprzedam lub zamienię na diagnostycznych VAS VAG konieczna. Kursy i szkolenia mile widziane. Usługi remontowo budowlane, przeprowadzki, zagra w kościele na ślubie w Biłgoraju i okolicach. 2 gitary, bębny, flet busa(VW,Tranzit..) . Rok prod 1991, 2L Diesel(mało pali), srebrny Angielski minimum podstawowy. Praca stala bezposrednia - nie sprzatanie inne Świadczymy usługi remontowo budowlane, i klarnet. Duże doświadczenie. tel. 693331207 metalic, skórzana tapicerka. Stan bdb przez agencje. Nie pobieramy zadnych oplat od kandydatow. sprzątanie, utrzymanie zieleni oraz inne. Sprawdź www.tam. tel. 693331207 cena 4500 zł Prosimy o CV na: talent@horizonsrecruitment.co.ukHORIZONS web44.net osoba kontaktowa Bogdan tel. 607757109 RECRUITMENT INTERNATIONAL Lider Rekrutacji do ASO tel. 609222230, Kompleksowe usługii remontowo-budowlane Malowanie, skup samochodów powypadkowech , uszkodzonych w Angliiwww.horizonsrecruitment.co.uk tel 00447761637664 Malowanie Dachów Malowanie Dachów konkurencujne ceny suche tynki, gładz bezpyłowo, montaż sufitow podwieszanych, do złomowania kupuję samochody powypadkowe do tel. 00447761637664 tel.166229646 kom697402961 oferujemy pomoc w dobraniu farb. montaż paneli podłogowych i ściennych, układanie glazury złomowania(zaświadczenia o kasacji) ,uszkodzone osobowe Praca dodatkowa dla każdego Firma sprzedaży cena do negocjacji  i terakoty, biały montaż, docieplenia i adaptacja poddaszy, prace busy ciężarowe płatne gotówką przy odbiorze wersje angielskie, bezpośredniej poszukuje osób do współpracy. Mile widziane tel. 166229646 rozbiórkowe, usługi posadzkarskie, tynki maszynowe, instalacje maszyny, urządzenia,konstrukcje przeznaczone na złom osoby z Avon, Oriflame, FM. tel.664 726 890 kombajn zbożowy kombajn zbożowy class heder 4m bez elektryczne, przeróbki instalacji wod-kan, elewacje, tynki demontaż,rozbiórki,wyburzenia tel. kom.: 603 605 981 e-mail: Szukam pracy Miła, odpowiedzialna osoba z doświadczeniem sieczkarni strukturalne. tel.510 966 379 abadara@interia.pl szuka pracy w charakterze opiekunki do dziecka, na okres wakacji. tel. 501-331-306 tel. 510 966 379 tel. 603605981 Zainteresowanych proszę o kontakt:793016839 Ładne pieski Oddam w dobre rece bardzo ładne pieski kundelki 4 osoba kontaktowa andrzej TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE W jednym miejscu oferujemy szukam pracy Dwie studentki poszukują pracy na lipiec. miesięczne,sa śliczne polecam. tłumaczenia przysięgłe oraz zwykłe dokumentów na wszystkie Skoda Favorit Skoda Favorit. Cena 1000 zł, tel.: 84 687-61-55   jesteśmy pracowite, odpowiedzialne, mamy do dyspozycji auto, tel. 783735192 języki europejskie i z języków europejskich na język polski. cena 100 zł godziny i charakter pracy dowolny. osoba kontaktowa Sylwia Tłumaczenia dokumentów samochodowych, instrukcji, tel. 84 687-61-55 tel. 00380930657103 tekstów naukowych, CV, listów motywacyjnych itpBiłgoraj, ul. kabina prysznicowa sprzedam używaną kabinę prysznicową Sprzedam Audi 80 Audi 80 benzyna 1.8 1991r cena do osoba kontaktowa Gosia Komorowskiego 3 pokój 117 szklaną wraz z brodzikiem 90-ką. Całość w bbardzo dobrym stanie uzgodnienia tel. 600 914 947 lub 084 687 44 58  Ulotki reklamowe Szukam zlecen od firm slkepow itp na tel. 084 686 89 60 technicznym i wizualnym. Opony 4szt Dunlop Sport 195/60 R15  Sprzedam 4 roznoszenie ulotek mozliwosc stalej wspólpraca tanio i solidnie cena 400 zł PRANIE DYWANÓW I  T APICERKI SAMOCHODOWEJ Świadczę szt używane letnie opony Dunlop Sport. . Rozmiar 195/60 tel. 663622237 tel. 604918166 usługi utrzymania czystości. Czyszczenie dywanów, tapicerki R15  Jeżdżone tylko jeden sezon  SZUKAM NIANI SZUKAM NIANI NIENORMOWANY CZAS meblowej, tapicerki samochodowej również u klienta!!! Nie musisz WIKLINA sprzedam wiklinę bardzo tanio cena 600 zł PRACY.5ZŁ/GODZ. jeździć z dywanami do pralni - przyjadę do Ciebie. Do prac używam tel. 693 981 561 tel. 606350618 tel. 504024027 profesjonalnego sprzętu i środków firmy Kärcher. Konkurencyjne OKNO Sprzedam okno plastikowe białe z demontażu Sprzedam felgi stalowe Sprzedam felgi stalowe 4 szt. Pasują do osoba kontaktowa ANGELIKA OSZAJCA ceny!!!Pranie i sprzatanie całego samochodu - 120,00 zł. Pranie szer.185,wys.145,5.stan idealny. Audi80 (B4) na cztery otwory. dywanów - 3,50 zł za m2 Dla stałych klientów rabaty Polecam.... Zatrudnię kosmetyczkę Studio Urody Anna zatrudni cena 270 zł cena 50 zł tel. 661-475-390 kosmetyczkę z doświadczeniem (umiejętnośc robienia paznokci tel. 504 382 711 tel. 694-337-246 osoba kontaktowa Katarzyna żelowych jest warunkiem koniecznym), atrakcyjne warunki osoba kontaktowa Adam osoba kontaktowa Grzegorz zatrudnienia. Volkswagen Passat 1,9 TDI Sprzedam VW Pasast 1,9 TDI 97r. zadbany el.szyby, radiomagnetofon, klimatyzacja, regulowana PASSAT B5FL 2003 131km DIESEL BOGATA WERSJA BOGATO kierownica, 4 poduszki, zestaw głośnomówiacy. Polecam cena 14500 zł WYPOSAŻONY, KLIMATRONIC, AUTOMATYCZNA SKRZYNIA, tel. 694857909 cena 22500 zł garażowany, POLECAM tel. 601249873

Sprzedam rusztowania sprzedam rusztowania typu Balman malo używane tel. 693 838 569

tel. 500195799 osoba kontaktowa Mariusz Pawluk Dodatkowa praca Witam,zatrudnie osobe z samochodem do rozwozenia dzieci do szkoly,[7.00-8.00],zainteresowanych prosze o kontakt. tel. 783735192 zatrudnie odpowiedzialną kobiete Zatrudnie dyspozycijna i kreatywna osobe do pracy w firmie,atrakcijne wynagrodzenie,wymagane obsługa komputera,doswiadczenie w handlu oraz łatwy kontakt z klijentem,możliwy awans,polecam. tel. 783-795-192 osoba kontaktowa szefowa Zatrudnie pracownika do dociepleń ZATRUDNIE PRACOWNIKA DO DOCIEPLEŃ SZCZEGÓŁY 501155332 tel. 501155332 osoba kontaktowa Jan Jargieło działka we frampolu sprzedam działkę budowlaną we frampolu pow. 11a z budynkami cena 125000 zł tel. 606955218 DZIAŁKĘ SPRZEDAM Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 20 ary w pobliżu miejscowości Andrzejówka.Cena do uzgodnienia. tel. 691-437-928 osoba kontaktowa Dariusz Poszukuję do wynajmu kawalerki lub mieszkania 2 pokojowego w Biłgoraju lub okolicy Poszukuję do wynajęcia kawalerki lub mieszkania 2 pokojowego w Biłgoraju lub okolicy dla młodego małżeństwa od lipca na okres około roku. tel. 692004501 Lokal do wynajęcia w centrum Biłgoraja Wynajmę lokal w centrum Biłgoraja 60 mkw pod sklep, biuro, usługi. Ul. 3 - go maja 86 w pobliżu dworca PKS. tel. 507 367 099 Sprzedam mieszkanie 63m kw. centrum miasta Sprzedam mieszkanie w centrum Biłgoraja, 3 pokoje, pow. 63m kw. Cena 195000zł do negocjacji. cena 195000 zł tel. 791 596 977 osoba kontaktowa Adam Kuliński Garaż Kupię garaż murowany przy ul.3-go Maja, Lubelskiej lub Nadstawnej. osoba kontaktowa Tomasz Kupię ziemię orną Kupię pole klasy I-IV w okolicach Frampola 2-8 ha. Tel: 721 145 474 wieczorem po 16-ej tel. 721 145 474 wieczorem po 16-ej Działki do sprzedania!!! SPRZEDAM DZIAŁKI W BIŁGORAJU I OKOLICY tel. 787 408 952 Mieszkanie w Krakowie Lokatorów do 2-os. pokoju szukam. Kraków, Nowy Prokocim. Mieszkanie w bloku, 2 pokoje, IV piętro, winda. Pokój duży, umeblowany, słoneczny, z dużym balkonem. W pobliżu Wydział Farmacji UJ, Instytut Pediatrii, niedaleko Tesco, na miejscu osiedlowe sklepy. Ok. 20 min. MPK do centrum. Tel. 889644-533 (w godz. 12.00-18.00) cena 500 zł Sprzedam mieszkanie - kawalerka 25 m2 wysoki parter Biłgoraj, Plac Wolności 10. tel. 663 050 052 sprzedam działkę we frampolu działka 11a dom murowany do remontu, budynki gospodarcze media:prąd, woda, gaz, kanalizacja bdb lokalizacja polecam cena 133000 zł tel. 781316013

Lokal do wynajęcia w Biłgoraju 31 mkw z przeznaczeniem pod sklep, biuro, lub usługi. Lokal posiada system alarmowy, klimatyzację. Roleta, monitoring oraz ochrona, parking (30 aut). Miejsce na dużą reklamę świetlną na froncie budynku. Wysoki standard wykończenia. Atrakcyjna lokalizacja, w  nowoczesnym obiekcie handlowym w Biłgoraju przy ul Widok 4 (ścisłe centrum). Aktualnie w budynku prowadzi działalność 12 podmiotów gospodarczych. Na parterze budynku delikatesy Milea (400 mkw). cena 682 zł tel. 601 806 793 kawalerka/mieszkanie Szukam kawalerki lub mieszkania w Biłgoraju od sierpnia tel. 664318493 osoba kontaktowa Monika


19

Nr 22 (022) 11 czerwca - 17 czerwca 2010

ogłoszenia drobne Szukam do wynajęcia mieszkania w Biłgoraju lub okolicy Poszukuję umeblowanego mieszkania lub domu do wynajęcia w Biłgoraju lub okolicy tel. 602303264 Szukam do wynajęcia mieszkania Biłgoraj i okolice Poszukuję do wynajęcia mieszkania (kawalerka lub 2 pokoje) od lipca na okres co najmniej roku w Biłgoraju lub najbliższej okolicy dla młodego małżeństwa. Kontakt pod nr tel.692 004 501. tel. 692004501 dom murowany dom murowany na 120m na działce 1200m budynek gospodarcZy 250m.media frampol ul. wesoła cena 130000 zł tel. 606-955-218 dom 250m2 -biłgoraj PILNIE SPRZEDAM NOWY DOM O POW.250m2 ,na działce 850m2w biłgoraju.Dom wykonczony ,docieplony ,urządzony nowocześnie , garaż ,kominek ogrzewanie podłogowe..itp.Teren ogrodzony i obsadzony iglakami,podwórko częściowo kostka.więcej informacji na @ lub tel cena: 995 tyś tel. 668-195-460 sprzedam dzałke Łąka z dostepem do rzeczki nadająca się na staw na terenie Banach cena 10000 zł tel. 503126530 Sprzedam dzałke budowlaną sprzedam dzałke budowlaną na terenie Banach. cena 48000 zł tel. 509918299 Frampol działka z budynkami Sprzedam działkę 12a wraz z budynkami we Frampolu ul. Wesoła . dom murowany 110m2 (do remontu), budynki gospodarcze 150m2, dostępne media: woda, prąd, gaz, kanalizacja. . cena 155000 zł tel. 781316013 Certyfikaty energetyczne  Kończysz budowę domu? Potrzebujesz świadectwa charakterystyki energetycznej budynku! tel. 660 663 454 Kupię działkę rolną Kupię działkę rolną, z dobrym dojazdem, w niedalekiej odległości od zabudowań, szerokośc minimum 18 m, w rozsądnej cenie. Tel. 793-128-865 - zadzwoń lub wyślij SMS, oddzwonię. tel. 793-128-865 Sprzedam działkę Sprzedam działkę budowlaną w Biłgoraju przy ulicy Spokojnej uzbrojona (woda, kanalizacja, energia, gaz) wymiary 26x70m cena ok. 120 zł/mkw (całość 218 000,00 zł) tel. 504996442 osoba kontaktowa Marek Sprzedam szopę z bali Szopa z bali 4x5m stan bdb tel. 600 914 947 lub 084 687 44 58   Atrakcyjne, spokojne miejsce na dom w okolicach Biłgoraja Do sprzedania działka budowlana pod zabudowę domu jednorodzinnego o pow. 33 arów z mozliwością podziału na działki np. 10 arów w okolicach Biłgoraja przy ulicy Granicznej z obowiązującymi warunkami pod zabudowy. Z bardzo dobrym połączeniem komunikacyjne z Biłgorajem, dojazd ok. kilku min. Działka z dostępem do mediów. tel. 846894684 Tapety natryskowe, malowanie natryskowe, brokat, tynki dekoracyjne.  Tapety natryskowe, malowanie natryskowe, brokat, tynki dekoracyjne. tel. 696024536 Wynajme magazyn Mam do wynajecia hale magazynową o powierzchni 216 m2, plus biuro i WC 22m2. Dostępne wszystkie media, telefon, internet, ogrzewanie, ochrona. Miejscowość: 23-400, Biłgoraj tel. 602 512 096 Mieszkanie Wynajmę mieszkanie w Biłgoraju w bloku o podwyzszonym standardzie! Minimum 2 pokoje. tel. 511272822 Dom murowany Dom murowany o pow. 50 m2 na dzialce 166m2 w Bilgoraju, ul. Rozana 9.Aktualne pozwolenie na rozbudowe i przylacza. cena 120 zł tel. 504 86 60 60 osoba kontaktowa Artur Mieszkanie w Biłgoraju Sprzedam mieszkanie 46 m2 przy ul. NARUTOWICZA 79, trzecie piętro tel. 605 589 539 dom murowany dom murowany 120m ,budynek gospodarczy 250m na działce 1200m ogrodzony, media Frampol ul. wesoła25 cena 155000 zł tel. 606-955-218 Sprzedam mieszkanie Sprzedam mieszkanie 51 m. kw. wysoki parter, 2 pokoje. ul. Długa Łazienka: glazura, terakota, podwieszany sufit. Przedpokój: wbudowane na stałe meble na wymiar. Możliwość pozostawienia w kuchni mebli zrobionych na wymiar. (dzwonić po 16) Tel: (84) 688-01-44, 515-294-353 tel. (84) 688-01-44 SPRZEDAM DZIAŁKĘ Sprzedam atrakcyjną działkę pod inwestycję 7400 m2, przy trasie Biłgoraj-Lublin (12 km od Biłgoraja). tel.: 607-366-555   tel. 607-366-555 mieszkanie Mam do wynajecia budynek gospodarczy mieszkalny,wszystkie media,atrakcijna działka,mile wiedziane małżenstwo bez nałogów.

cena 450 zł tel. 783735192 osoba kontaktowa Sylwia Szukam Stancji PILNIE poszukuje domu lub mieszkania 1-2pokojowego w Biłgoraju lub okolicy jako stancji tel. 794766682 Domek letniskowy Sprzedam domek letniskowy w krasnobrodzie, do zalewu spacerem 15 min, działka 4,5 ara Domek z tarasem,na dole salon, kuchnia i łazienka a na górze dwa pokoje tel.509716872 tel.509716873 Sprzedam dom Sprzedam dom 50m2 na ul.Rozanej 9 w Bilgoeaju.Dom murowany,podpiwniczony. Dzialka o pow.166m2 Aktualne pozwolenie na nowe przylacza i rozbudowe. cena 120 zł Wynajmę dom Szukam domu dowynajęcia w Biłgoraju. tel. 662 336 996 szukam stancji 3 osobowa rodzina szuka stancji w Bilgoraju na dluzszy okres ( 2-3 pokojowe, nieumeblowane) Tel. 601236882 tel. 601236882 Stancja STANCJA DO WYNAJĘCIA 2 POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA NA UL. POLNEJ   tel. 84 686 38 27 Gospodarstwo rolne Sprzedam gospodarstwo rolne o powieszchni 3,9 ha wraz z budynkami w miejscowości Źwiartów, woj. lubelskie, powiat tomaszowski, gmina Krynice.   cena 180000 zł tel. 84 663 33 11 Mieszkanie Sprzedam mieszkanie w bloku przy ul. Kościuszki (centrum miasta) 37m2 , 2 pokoje, 1 pietro. cena 172000 zł tel. 784356967 Mieszkanie sprzedam 50m2 Krzeszowska Sprzedam mieszkanie ul Krzeszowska Biłgoraj Status - własnościowe/księga wieczysta/nieobciążone Powierzchnia 50.27m², 2 pokoje, piętro pierwsze, ekspozycja północ-zachód. tel. 668 107 456 tel. 668 107 456 Kupię króliki Witam kupie kroliki rasowe najlepiej belgi albo srokacze. tel. 721029284 osoba kontaktowa kamil WETsalon Strzyżenie psów ! Nowo otwarty SALON STRZYŻENIA PSÓW . WETsalon www.wetsalon.pl  Biłgoraj tel 84 688 02 68 Serwis Komputerów z Dojazdem do Klienta Serwis komputerów PC, laptopów, nawigacji GPS. Instalacje oprogramowania, usuwanie wirusów, przyśpieszanie działania komputera.Systemy Windows i Linux. Sieci LAN i WIFI.Szybko i sprawnie. Szkolenia w obsłudze komputera dla każdego. Dojazd do klienta gratis tel. 607757109 XBOX360ELITE 120GB HDD+10 GIER WITAM!! MAM DO ZAOFEROWANIA KONSOLE XBOX360 ELITE KONSOLA ZAKUPIONA ZOSTALA W MARCU MALO UZYWANA DWA PADY CALE OKABLOWANIE PUDELKO (CAŁY ZASTAW+GRATISY NP. ŁADOWARKA DO PADÓW DRUGI POJEMNIK NA BATERIEczego w zestawie oryginalnie nie ma)+10 gier wiecej info pod e-mail: czerstwy160@o2.pl lub gg. cena 999 zł osoba kontaktowa Pawel

atmosferze, serdecznie zapraszam.........solidnie i niedrogo!!!!!!!!!!!! tel. 785422500 Panasonik 21” Mam do sprzedania telewizor Panasonik 21 cali, Telegazeta. Posiadam też na sprzedaż dvd z głośnikami 5+1. Cena za zestaw 150 zł, sam tv 100 zł cena 150 zł tel. 501107612 PAINTBALL Pole Paintballowe PAINTBALL GROMADA Zapraszamy! cena 30 zł tel. 728844677 Sala weselna ODSTĄPIĘ SALĘ WESELNĄ W OKOLICY BIŁGORAJA/FRAMPOLA NA TERMIN 16.10.2010 W ZAMIAN ZA ZWROT ZALICZKI TEL.509405371 SUKNIA ŚLUBNA sprzedam suknię ślubną białą koronkową gorset + spódnica + bolerko, rozmiar 38, 175 cm dodatki gratis cena 400 zł tel. 697828587 osoba kontaktowa magda Suknia ślubna Przepiękna biała suknia z oryginalnej koronki. Szyta na miarę rozm. 40-42, model wyszczuplający, wzrost 165cm. Dodatki we włosy i na szyję gratis. cena 500 zł tel. 604774627 osoba kontaktowa monika Fotografia Slubna robiona z pasją www. mariuszzwolak.pl Nie urodziłem się z obiektywem w ręku, w kołysce również nie bawiłem się zenitem. Fotografuje bo lubię i sprawia mi to ogromną frajdę... zapraszam www. mariuszzwolak.pl tel. 604 777 835 Wynajem busa  Wynajmę busa w każdą sobotę. Licencjonowany przewóz osób. Liczba miejsc 19+1. KONKURENCYJNE CENY!! tel. 692 922 583 Zespół Muzyczny FOREVER Zespół Muzyczny„FOREVER” Profesionalna obsługa Imprez okolicznościowych, wesel, bankietów, bali.Gramy i bawimy gości wszędzie.TEL;505-612037 tel. 505-612-037 osoba kontaktowa Tomasz Dekoracje ślubne kościołów i sal Dekoracje ślubne kościołów i sal tel. 604190668 Sprzedam suknię ślubną Sprzedam suknię ślubną rozm. 36-38, biała wyszywana perełkami. Szyta na miarę, raz używana. Dodatkowo pelerynka z koronki. cena 850 zł tel. 785227527 SPRZEDAM TERMIN NA WESELE W SOŚNIE Sprzedam termin na wesele w sierpniu 2010r. w Sośnie (w Biłgoraju). POLECAMY! tel. 668484566

Gitarzysta,wokalista Nisko Poszukujemy gitarzysty z dobrym wokalem,wesela ,plenery itp.Nie klepiemy z gotowców wszystkiego ,co się da! tel. 500 616 349

Bezstresowa Nauka Jazdy Szkolenie na  kat.  A1  A  B cena 999 zł tel. 796 785 516 osoba kontaktowa Emil Korepetycje z języka niemieckiego Kompleksowe korepetycje z języka niemieckiego - przygotowanie do matury, egzaminów, wyjazdów zagranicznych, pomoc w nauce, odrabianie lekcji, konwersacje, nadrabianie zaległości. tel. 794072478 KOREPETYCJE Z J. ANGIELSKIEGO Studentka V roku filologii angielskiej na UMCS w Lublinie chętnie udzieli korepetycji z języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjlanej; możliwość dojazdu do ucznia (Biłgoraj/ okolice); zapewniam wlasne materiały!!! Nauka w miłej

Gabinet Rehabilitacji Masażu i Fizykoterapii Strzałka Sabina Biłgoraj, ul. Kościuszki 77 Tel. 509 478 705 Rehabilitacja funkcjonalna (PNF) w chorobach neurologicznych, reumatycznych i ortopedycznych (skrzywienia kręgosłupa, wady postawy) • Masaż • Terapia manualna stawów kręgosłupa i kończyn • Prądy średniej częstotliwości (prądy interferencyjne, Träberta, Tens, galwanizacja)- GRATIS! • MOŻLIWOŚĆ REHABILITACJI W DOMU PACJENTA!

APTEKA DYŻURNA 11.06.2010 - 17.06.2010 - Biłgoraj, ul. Kościuszki 42

Suknia ślubna Sprzedam suknię ślubną firmy Afrodyta z kolekcji 2009, szytą w rzeszowskim salonie; kolor: ecru; wzrost: 160cm (+ 7cm obcas); wymiary: 83-60-80. cena 900 zł tel. 664 159 691 super ciuszki z USA Witam.Mam Państwu do zaoferowania ciuszki z USA, dość duży wybór odzieży sortowanej, która ciągle się powiększa o nowe rodzaje. Na zamówienie klientów jestem w stanie, sprowadzić dowolną ilość i rodzaj odzieży-w bardzo konkurencyjnych cenach. więcej informacji proszę dzwonić 607 617 617 oraz pisać na meila mbulicz@lbl.pl WYCIECZKA LWÓW – termin: 29.05.2010r. Koszt 100zł/os. KRYM – termin: 31.05 – 06.06.2010r. Koszt 1200zł + 300 hrywien/os. Wiedeń – Morawski Kras – Bratysława 4 dni termin: 03 – 06 czerwiec 2010 r. Koszt 730 zł +50 Euro+ 300 KCZ/os. Zapisy i informacje w biurze na ul. Komorowskiego 3/113 w Biłgoraju, nr. tel. 785 921 477. Wycieczki organizowane przez BP“VOYAGER”z Tomaszowa Lubelskiego. tel. 785 921 477 osoba kontaktowa Urszula Wnuk

Specjalistyczny Gabinet GinekologicznoPołożniczy Lek. Med. Henryk Dyś SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK Laserowe leczenie nadżerek Przyjmuję: poniedziałek 13.00 – 17.00 czwartek 13.00 – 17.00 ul. Nadstawna 56 B ( z tyłu za sklepem Biedronka ) TEL. 607 220 757 Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczny Lek. Med. Urszula Bentkowska – Dyś Lekarz Chorób Wewnętrznych SPECJALISTA REUMATOLOG Przyjmuję: Piątek 15.00 – 17.00 ul. Nadstawna 56 B ( z tyłu za sklepem Biedronka ) TEL. 607 220 777

oferty pracy PUP W dniu 9.06.2010 r. posiadamy wolne miejsca pracy na stanowiska: brukarz – 4 elektryk samochodowy – 1 fryzjer – 1 kasjer/recepcjonista - 1 kelner/barman – 1 kierowca kat. C+E - 1 kierowca kat. D – 1 konsultant ds. wdrożeń – 1 kosmetyczka/ manicurzystka - 1 majster robót drogowo-mostowych – 1 mechatronik - 1 nauczyciel fizyki/techniki – 1 operator koparki - 1 operator równiarki drogowej- 1 operator strugarki – 1 operator traka taśmowego – 2 operator walca drogowego - 1 operator węzła betoniarskiego – 1

operator urządzeń do obróbki drewna – 2 piekarz – 1 pomoc ciastkarza – 1 pomoc kuchenna - 1 pomocnik młynarza - 1 pracownik biurowy – 2 pracownik ds. promocji gminy – 1 prasowaczka - 1 projektant odzieży - 1 specjalista ds. marketingu - 1 sprzedawca – 9 szlifierz/tokarz – 1 szwaczka - 1 ślusarz/spawacz – 1 ślusarz/tokarz - 1 technik farmaceutyczny – 1 trener efektywnej nauki - 2 wykrawacz/wędliniarz - 1

Oferty pochodzą z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BIŁGORAJU ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj tel. (084) 685-00-00, fax 686-16-71 E-mail: lubi@praca.gov.pl

R E K L A M A

Zespół na Wesele MAXIM Polecam świetny i doświadczony zespół na twoje wesele MAXIM z Tarnogrodu - www. zepsolmaxim.pl.tl tel. 600 243 088

Pomoc w pisaniu prac Biznes plany Pomoc w pisaniu prac z pedagogiki, resocjalizacji, socjologii, turystyki, hotelarstwa, administracji, ekonomii, promocji, handlu zagranicznego, bankowości,finansów,marketingu, zarządzania, logistyki, public relations, zarządzania innowacjami reklamy,organizacji przedsiębiorstw, ubezpieczeń, Unii Europejskiej, ochrony środowiska. Opracowuję biznes plany dla małych firm i osob rozpoczynających działalność

gabinety lekarskie


20

Nr 22 (022) 11 czerwca - 17 czerwca 2010

R E K L A M A

horoskop 11.06 - 17.06 Wodnik 20.01–18.02

Lew 23.07–22.08

Optymizm w tym tygodniu Cię nie opuści. Odczujesz silne pragnienie odnalezienia innej drogi do szczęścia. Nie będziesz się obawiał nowych przedsięwzięć, zaczniesz ryzykować. Rozpoczniesz coś, co zwiększy Twoją wiarę we własne możliwości, rezultaty będą zadowalające, będziesz z siebie dymny.

W miłości napięcia i konflikty. Będziesz walczył o miłość. Początek tygodnia przyniesie kryzys, który wzmocni Twój związek. W pracy czeka Cię gorący tydzień. Mnóstwo obowiązków i ogromny wysiłek. W Twoim przypadku krytyka i małe niepowodzenia okażą się siłą napędową.

Ryby 19.02–20.03

Panna 23.08–22.09

W pracy zajdą pewne zmiany, pojawią się nowe okoliczności i obowiązki, które zaakceptujesz w stu procentach. Wreszcie dostrzeżesz okazje, których do tej pory nie zauważałeś, odnajdziesz sposób na dotarcie do celu łatwiej i szybciej. Nie wykluczone, że odczujesz potrzebę pracy charytatywnej.

W tym tygodniu zdobędziesz nowych przyjaciół, których pozycja ułatwi Ci osiągnięcie sukcesu. Będą to ludzie wpływowi, na wysokich stanowiskach. Będziesz teraz mądrze gospodarzył, nie grozi Ci zbytnia rozrzutność. Przestrzegam przed nadużywaniem władzy i swojej zawodowej pozycji.

Baran 21.03–19.04

Waga 23.09–22.10

Wszystkie Barany w tym tygodniu będą miały wyjątkową zdolność do wydawania pieniędzy. Wystrzegaj się ryzykownych inwestycji, w biznesie nie szukaj dróg na skróty, ten tydzień będzie Cię zachęcał do dotarcia do celu bez zbytniego wysiłku, konsekwencje tego mogą być przykre.

Masz przed sobą szanse na udane inwestycje, dlatego nie bój się podejmować ryzykownych decyzji. Będziesz w posiadaniu ogromnej siły, która utwierdzi Cię w przekonaniu, że możesz zdobyć to, na czym teraz zależy Ci najbardziej. Otrzymasz ogromne wsparcie ze strony otoczenia.

Byk 20.04–20.05

Wszystkie niedecydowane Byki zostaną postawione pod ścianą. Na polu uczuciowym pewna sytuacja wymusi na Tobie podjęcie decyzji. Pamiętaj, że możesz liczyć na swoją intuicję. W biznesie możesz mieć wątpliwości ale nie przerzucaj odpowiedzialności na inne osoby.

Skorpion 23.10–21.11

Twoje miłosne spory zostaną wreszcie zażegnane. Doświadczysz miłości opartej na wzajemnym zaufaniu. W pracy masz szansę na sukces. Zrozumiesz, że nie jest ona i nie powinna być wszystkim, że są rzeczy ważniejsze. Bogactwo duchowe stanie się ważniejsze od materialnego.

Bliźnięta 22.05–21.06

Ten tydzień będzie wyjątkowo sprzyjający sprawom finansowym. Możesz liczyć na poprawę finansową, ale muszę Cię przestrzec przez lekkomyślnością właśnie na tej płaszczyźnie. Uważaj bo apetyt rośnie w miarę jedzenia.

Krzyżówka NUMER 22 Imię:........................................... Nazwisko: ..................................... Telefon: ...................................... Rozwiązanie z wyciętym i wypełnionym kuponem prosimy nadsyłac na adres redakcji: Gazeta Biłgorajska, ul. Kościuszki 73 (IIp), 23-400 Biłgoraj. Autor wylosowanego kuponu dostanie talon na Pizzę, ufundowany przez Pizzerię COUNTRY. Na rozwiązania czekamy do ukazania się następnego numeru Gazety Biłgorajskiej. UWAGA! Nagrodę - talon, można odebrać do 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zwycięzcy! Wśród nadesłanych rozwiązań z poprzedniego numeru wylosowaliśmy kupon nadesłany przez Pana Adama Kulińskiego . Gratulujemy i zapraszamy po odbiór kuponu. Wypełniony kupon dostarcz do redakcji gazety biłgorajskiej

Zaznacz właściwą kategorię ogłoszenia Nieruchomości - KUPIĘ Nieruchomości - DO WYNAJĘCIA

Praca

Nieruchomości - CHCĘ WYNAJĄĆ

Usługi

Rzeczy używane - SPRZEDAM

Towarzyskie

Rzeczy używane - KUPIĘ

Nauka

Auto-moto - SPRZEDAM

Komunikat

Auto-moto - KUPIĘ

Różne

KUPON 22

Wpisz treść ogłoszenia

Nieruchomości - SPRZEDAM

W pracy uda Ci się przeforsować Twoje pomysły, inni uznają Cię za autorytet. Będziesz bardzo mądrze rozporządzał swoim majątkiem. Pojawi się chęć pomnażania pieniędzy własną ciężką pracą. Nie wykluczone, że podejmiesz się dodatkowego zajęcia.

Rak 22.06–22.07

Pieniądze w tym tygodniu nie odegrają głównej roli. Skupisz się na wartościach opartych o wiedzę i doświadczenie. Nie wykluczone, że zdasz sobie sprawę, że pewne relacje bazują tylko i wyłącznie na korzyściach. Pokonasz to co jest złudne i fałszywe, dzięki czemu osiągniesz wewnętrzny spokój i harmonie ducha.

Ogłoszenia

T WOJE OGŁOSZENIE DROBNE

Strzelec 22.11–21.12

Cena (zł)*

Koziorożec 22.12–19.01 W tym tygodniu możesz liczyć na pomoc sił wyższych. Szczęśliwe zbiegi okoliczności i okazje pomogą Ci w osiągnięciu celu. Zdasz sobie sprawę, że bez odrobiny szczęścia i uśmiechu losu nie doszedłbyś tu gdzie znajdujesz się w chwili obecnej. W miłości spokój i wyciszenie, będziesz poszukiwał głębi uczucia.

Ogłoszenia

Cena (zł)*

Drobne do 15 słów

0,-

Kolor

12,-

Drobne powyżej 15 słów

5,-

Własny projekt

12,-

Drobne (firma)

12,-

Branżowe

12,-

Pogrubienie

12,-

Towarzyskie

12,-

Dam pracę

12,-

Ramka

12,-

Usługi (firma)

12,-

Grafika

12,-

* Cena brutto


21

Nr 22 (022) 11 czerwca - 17 czerwca 2010

Piłka nożna IV liga - grupa lubelska

Dwa kroki do awansu Olendra „Blacharzom” przyszło rozgrywać swój mecz z Lublinianką Lublin o nietypowej porze. Spotkanie rozpoczęło się w sobotę o godz. 11, ale akurat do tego że mecze na Wieniawie rozgrywane są tak wcześnie zdążyły się przyzwyczaić wszystkie zespoły, ponieważ w klubie z Lublina stało się to już tradycją. Solanie pojechali do stolicy województwa mocno osłabieni. Wobec nieobecności Tomasza Stelmacha, Ernesta Chomicza, Michała Różańskiego, szkoleniowiec przyjezdnych dysponował wąską ławką rezerwowych. Nie przeszkodziło to jednak zawodnikom Olendra w odniesieniu szesnastego tryumfu w tym sezonie. Przyjezdni pokazali, że przyjechali do Lublina po wygraną od samego początku spotkania. W pierwszym kwadransie doskonałe okazje zmarnowali Arkadiusz Kusiak i Tomasz Albingier. W 30 minucie gry piłka po strzale Łukasza Lalika trafiła natomiast w poprzeczkę. Gospodarze też mieli swoje szanse, ale nie potrafili oni pokonać spisującego się bez żadnych zarzutów Piotra Sasima. Goście dopełnili swego w drugich 45 minutach. Mimo iż początek drugiej odsłony należał do zawodników Zbigniewa Grzesiaka prowadzenie objęli solanie. W 63 minucie meczu dokładną centrą z rzutu rożnego popisał się Tomasz Blicharz, a piłkę głową do bramki Górskiego skierował na raty Tomasz Albingier, dla którego było to już jedenaste trafienie w tych rozgrywkach. Dziesięć minut później

fot. Dariusz Buczek

W ciągu ostatnich siedmiu dni Olender Sól rozegrał dwa ligowe spotkania. W poprzednią sobotę solanie pokonali na wyjeździe Lubliniankę, natomiast cztery dni później odnieśli zwycięstwo w zaległym meczu na szczycie z Orlętami Łuków. Dzięki tym wygranym ekipa Michała Furlepy jest już jedną nogą w III lidze, choć należy pamiętać że do końca sezonu pozostały jeszcze dwie serie spotkań.

było już 2:0 dla „blacharzy”. Strzelec pierwszej bramki dla Olendra „zakręcił” obrońcami Lublinianki, dograł piłkę do Arkadiusza Kusiaka, który przy biernej postawie defensorów i bramkarza gospodarzy nie miał problemów z podwyższeniem prowadzenia swojej ekipy. Wynik meczu nie uległ już zmianie do ostatniego gwizdka sędziego. - Mogę śmiało powiedzieć, że Olender był najlepszym zespołem, z jakim przyszło nam się mierzyć w tym sezonie. Mieliśmy co prawda swoje okazje, ale

rywale bezlitośnie wykorzystali naszą nieskuteczność i po prostu zostaliśmy wypunktowani - mówił po meczu trener lublinian Zbigniew Grzesiak. Lublinianka Lublin - Olender Sól 0:2 (0:0) Bramki: Albingier 62, A. Kusiak 73, Lublinianka: Górski - Paździor, Nogas, Farotimi, Łysek, Sobiech, M. Sebastianiuk (63 Josicz), Borowski (56 Bartyzel), Martyniak (56 Wieczorek), S. Kucharzewski (70 Celing), Góral. Olender: Sasim - Łukasik, Kukiełka, Dobromilski, Grelak, Ł. Kusiak, Lalik

Piłka nożna Biłgorajska Liga Osiedlowa

Szczyt dla Blokersów

(76 Blacha), Blicharz, Dorosz, Albingier, A. Kusiak (77 Myszka). Natomiast w kolejną środę solanom przyszło się rozegrać zaległe spotkanie na szczycie IV ligi lubelskiej. Pojedynek ten został przez fachowców okrzyknięty mianem „być albo nie być” dla jednej i drugiej drużyny w kontekście awansu do III ligi. W pierwotnym terminie Olender miał zmierzyć się z Orlętami Łuków 2 czerwca, jednak obfite opady deszczu sprawiły że płyta boiska w Soli nie nadawała się do gry i zawody

przeniesiono na środę 9 czerwca. Jak się okazało zmiana terminu meczu nie przeszkodziła zespołowi Michała Furlepy w zainkasowaniu kolejnego kompletu punktów, dzięki któremu „blacharze” mają już na wyciągnięcie ręki awans na III - ligowe boiska. Prowadzenie gospodarzom dał 3 minuty przed końcem pierwszej połowy Dawid Dobromilski. Chwilę po zmianie stron podwyższył Tomasz Stelmach, który mocnym uderzeniem pokonał Mateusza Oszusta. Orlęta odpowiedziały w 54 minucie. Autorem kontaktowej bramki był Paweł Grula, który wykorzystał fatalny błąd Piotra Sasima. Mimo sytuacji z obu stron solanie utrzymali jednobramkowe prowadzenie do końca i dzięki wygranej powiększyli przewagę nad łukowianami do trzech oczek. - Olender pokazał konsekwentny, wyrachowany futbol. Nie mieliśmy dzisiaj atutów by się temu przeciwstawić. Jednak są jeszcze dwie kolejki i w cale nie jest powiedziane że drużyna z Soli wygra oba mecze, nawet w przypadku awansu to wątpię by ich obiekt został dopuszczony do rozgrywek. Niestety z takim fatalnym zapleczem ciężko będzie o licencję drużynie Olendra - dywagował po zakończeniu spotkania kierownik drużyny z Łukowa Tadeusz Kurek. Olender Sól - Orlęta Łuków 2:1 (1:0) Bramki: Dobromilski 42’, Stelmach 49’- Grula 54’.

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Pływanie Zawody pływackie

Dobry start najmłodszych

W meczu na szczycie XVI kolejki Biłgorajskiej Ligi Osiedlowej przewodząca w tabeli Katedra-Piccolo uległa „depczącym im po piętach” Blokersom 1:3. Tym samym na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek Blokersi mają trzy punkty przewagi i są na najlepszej drodze do zdobycia mistrzostwa. Spotkanie Blokersów z Katedrą było hitem nie tylko tej kolejki, ale całej wiosennej rundy. Wszystko wskazuje na to, że wynik sobotniego meczu przesądził o mistrzostwie BLO. W ten sposób przerwana zostałaby dominacja Katedry w biłgorajskich rozgrywkach. W dwóch ostatnich kolejkach Blokersi zagrają ze Spartą i CH.Z.O, a Katedra zmierzy się z Fatboys Team i Załadunek Team. Prawdziwy festiwal strzelecki urządziły sobie zespoły Celty i Załadunku. 26 bramek w jednym meczu to nie lada wyczyn. Wygrana Celty to dopiero ich drugi komplet punktów na wiosnę. Połowę mniej goli padło w meczu Fatboys Team z ostatnim w tabeli

Dream Team. Ostra rywalizacja trwa także o miano najlepszego strzelca ligi. Bartłomiej Maziarz zdobywając pięć goli wyprzedził o dwa trafienia Jarosława Hasiaka. Przy tej skuteczności jeszcze co najmniej dwóch zawodników ma szanse na koronę króla strzelców. Najskuteczniejsi zawodnicy: Bartłomiej Maziarz - 38 bramek (Celta), Jarosław Hasiak - 36 (Katedra-Piccolo), Bednarz Piotr-33 (Blokersi), Mielnik Paweł-33 (Fatboys), Artur Deryło - 31 (SPARTA). Wyniki XVI kolejki: Blokersi - Katedra-Piccolo 3:1 (Piotr Bednarz 2, Szymon Marzec - Mirosław Obszański), OKS SITARSKA - RWKS SPARTA 3:5 (Damian Piskorski, Jacek

Żybura, Michał Mizak - Wojciech Cios, Andrzej Małek, Paweł Pieczonka, Mirosław Kuszka, Artur Deryło), CH.Z.O - KOKS TEAM 1:4 (Paweł Góralski - Rafał Róg 3, Kornak), FATBOYS TEAM - Dream Team 11:2 (Paweł Mielnik 4, Piotr Kozak 2, Dariusz Dyl, Dominik Mariusz, Piotr Gontarz, Tomasz Romańczuk, Dariusz Matwis - Kamil Kawalec 2), Załadunek Team-Biłgoraj - CELTA 11:15 (Marek Deryło 5, Łukasz Ałabisz 3, Jacek Malec 2, Piotr Kmieć - Tomasz Powroźnik 5, Bartłomiej Maziarz 5, Arkadiusz Surowiecki 3, Rafał Stachera, Bartłomiej Rębacz).

Grog

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

W trzeciej, ostatniej przed wakacjami rundzie zawodów pływackich o Laur Lubelskiego Koziołka w Lublinie wystartowało prawie 220 zawodników i zawodniczek z województwa lubelskiego, w tym 37 - osobowa reprezentacja z rejonu biłgorajskiego. Bardzo dobrze zaprezentowali się nasi najmłodsi reprezentanci. Młodzi adepci pływania pojechali do Lublina zdobywać doświadczenie na zawodach tej rangi. Niespodziewanie Kacper Szewc i Krzysztof Antosz zajęli bardzo wysokie czwarte miejsca w swoich kategoriach wiekowych. Kacper udanie startował stylem klasycznym osiągając

czas 26.24 sekundy, natomiast Krzysio 21.56 stylem dowolnym, obaj na dystansie 25 metrów. Udanie wystartował Damian Zarzycki na 50 metrów stylem klasycznym. Styl ten „nie leży” Damianowi, ale mimo to znacznie poprawiając swoją „życiówkę”(46,94) zajął trzecie miejsce. W tej samej konkurencji udanie startowali Marcelina Struk (7 miejsce) i Janek Wołoszyn (8 lokata). Wśród kategorii starszego rocznika miejsca w pierwszej dziesiątce na 100 metrów stylem zmiennym zajęli: Natalia Mizak, Patrycja Kościk, Kinga Zdziobło, Maciej Paszko, Adrian Misiarz oraz Kacper Sawa.

Ao

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


22

Nr 22 (022) 11 czerwca - 17 czerwca 2010

Piłka nożna Wyniki, tabele, mecze

Piłka nożna IV liga - grupa lubelska

Niezawodny trener

27 kolejka – 2/3 czerwca Janowianka – Łada 2:2 (Bielak 21, Firosz 84 – Zarczuk 76, Rozwadowski 90), Roztocze – Huragan 3:0 (Piotr Lipiec 3), Hetman – Cisy 1:0 (Wójcik), Chełmianka – Unia 2:1 (Drob 45, Zdunek 48 - Zieliński 16k), POM – Start 0:1 (Polikowski 18), Orion – Lublinianka 1:3 (Żarnowski 54 - Góral 15,47, Martyniak 90). 28 kolejka – 5/6 czerwca Łada – Orion 1:0 (Zarczuk 83), Lublinianka – Olender 0:2 (Albingier 62, A. Kusiak 74), Start – Janowianka (Szarowski 59sam. – Gąbka 36) , Lewart – POM 3:1 (Mitura 39,84, Urbaś 45 – Szalak 90), Unia – Sparta 2:2 (Ręba 15, Boniaszczuk 27 – Ziarkowski 67, Kozioł 84), Cisy – Chełmianka 2:4 (Adamczyk 43, Zawadzki 90 – Krzyżak 6, Fajman 17, Drob 38, Tatysiak 77), Huragan – Hetman 2:5 (Mazur 66, Krzemiński 90 – Ivliev 25,73, Nikonowicz 31, Wójcik 56, Przemysław Skrzypczyński 58), Orlęta – Roztocze 1:0 (Gaj 14). 9 czerwca Olender – Orlęta 2:1 (Dobromilski 42, Stelmach 49 – Grula 54), Sparta – Lewart 1:0 (Adamiec 13k).

O słabszej dyspozycji z pierwszej części rundy rewanżowej zapomnieli już piłkarze Łady Biłgoraj. „Biało - niebiescy” wygrali z Orionem Niedrzwica 1:0, przedłużając serię spotkań bez porażki do pięciu. Zwycięstwo biłgorajanom zapewniło trafienie niezawodnego Ireneusza Zarczuka.

TABELA IV LIGA – GRUPA LUBELSKA Lp.

Nazwa drużyny

M

Pkt

Z.R.P

Bramki

1.

Chełmianka Chełm

28

59

16-11-1

47:19

2.

Olender Sól

28

57

17-6-5

42:19

3.

Orlęta Łuków

28

54

17-3-8

51:31

4.

Lewart Lubartów

28

40

12-4-12

40:29

5.

Lublinianka Lublin

28

40

12-4-12

34:38

6.

Start Krasnystaw

28

40

11-7-10

33:27

7.

Unia Bełżyce

28

39

11-6-11

54:38

8.

Orion Niedrzwica

28

38

10-8-10

33:38

9.

Łada Biłgoraj

28

35

9-8-11

35:34

10.

Sparta Rejowiec Fabr.

28

34

9-7-12

29:35

11.

Janowianka Janów Lub.

28

33

8-9-11

41:39

12.

Roztocze Szczebrzeszyn

28

33

9-6-13

32:49

13.

Huragan Międzyrzec Podl.

28

33

9-6-13

28:54

14.

Hetman Żółkiewka

28

32

10-2-16

41:62

15.

POM Iskra Piotrowice

28

30

8-6-14

26:35

16.

Cisy Nałęczów

28

27

8-3-17

41:60

fot. Piotr Skura

29 kolejka – 13 czerwca Olender – Roztocze (n.17), Lublinianka – Łada (n.17), Hetman – Orlęta, Chełmianka – Huragan, Sparta – Cisy, POM – Unia, Janowianka – Lewart, Orion – Start.

Po remisie wywalczonym już w doliczonym czasie gry wyjazdowego starcia z Janowianką Janów Lubelski zawodnikom Łady przyszło podejmować na własnym boisku drużynę Orionu Niedrzwica. Zespół prowadzony przez Waldemara Wiatra miał bardzo udaną jesień. Na półmetku rozgrywek niedrzwiczanie plasowali się na drugim miejscu w tabeli, premiowanym awansem do III ligi. Jednak wiosną team z Niedrzwicy ani trochę nie przypomina już drużyny, która w pierwszej części sezonu potrafiła wielokrotnie urywać punkty faworytom. Szkoleniowiec Orionu szuka usprawiedliwień swojej ekipy. - Niestety ciężko zmobilizować zespół, który wie że nie awansuje do wyższej klasy rozgrywkowej, ani nie opuści szeregów IV ligi. Nie inaczej było też i w starciu z Ładą. Goście próbowali zaprezentować się z jak najlepszej strony, ale to nie wystarczyło na „biało - niebieskich”, którzy tego dnia grali ze zdwojoną determinacją od początku spotkania. Choć od pierwszego gwizdka arbitra znacznie więcej ochoty do gry przejawiali miejscowi, to pierwsze groźne ataki były dziełem rywali z Niedrzwicy. Przyjezdni zagrozili bramce Grzegorza Wlizło wykonując seryjnie w przeciągu kilku minut stałe fragmenty gry. Gdyby przy którymś z nich przytomniej zachowali się napastnicy Orionu to rywale mogliby się cieszyć z prowadzenia. Jednak później zarysowała się wyraźna przewaga piłkarzy z Biłgoraja. Gospodarze robili sporo zamieszania dzięki dobrej grze skrzydłowych. Na prawej stronie pomocy dobrze dysponowany tego

dnia był Jan Komosa, natomiast na lewej flance defensorów z Niedrzwicy próbował zwodzić Jakub Rozwadowski. Napór biłgorajan rósł wraz z upływem kolejnych minut. W 27 minucie przed doskonałą szansą na pokonanie Kamila Kozłowskiego stanął Ireneusz Zarczuk, ale jego uderzenie z najbliższej odległości minęło o centymetry prawy słupek bramki rywali. Osiem minut później w roli głównej znów wystąpił grający trener Łady. Napastnik „biało - niebieskich” znalazł się w niemal identycznej sytuacji, jak przed kilkoma minutami, tyle tylko że tym razem posłał piłkę nad poprzeczką. Wydawało się, że miejscowi dopną swego w 41 minucie. Wtedy niepilnowany na piątym metrze znalazł się Jan Komosa, który bez wahania uderzył na bramkę Kozłowskiego. Mocny strzał pomocnika Łady zdołał w ostatniej chwili zablokować jeden z obrońców Orionu. Nieporadność gospodarzy w ofensywie mogła się zemścić pięć minut przed końcem pierwszej części gry. Po rzucie wolnym egzekwowanym przez Marcina Gorczycę głową na bramkę Grzegorza Wlizło uderzał Piwowarski. Biłgorajskiego golkipera od utraty bramki uratowała poprzeczka. Po zmianie stron znów widoczna była optyczna przewaga Łady. Miejscowi za wszelką cenę dążyli do zdobycia bramki, jednak bramka Kozłowskiego w dalszym pociągu była zaczarowana. Goście „odgryzali” się niebezpiecznymi kontrami, po których futbolówka mogła niefortunnie znaleźć drogę do bramki „biało - niebieskich”. Jednak tego dnia szczęście sprzyjało lepszym.

W 84 minucie meczu z rzutu wolnego dośrodkowywał Sebastian Skrzypek, a pięknym uderzeniem głową popisał się Ireneusz Zarczuk zapewniając biłgorajanom dziewiąte zwycięstwo w tym sezonie. Dziewiąta wygrana pozwoliła awansować Ładzie w ligowej tabeli na…9 miejsce, jednak małe różnice punktowe nad pozostałymi zespołami powodują, że piłkarze Łady nadal nie są pewni zachowania ligowego bytu. - Dzisiejsza wygrana była kontynuacją dobrej passy spotkań bez porażki. W kolejnym meczu w końcówce spotkania zdobywamy bramkę na wagę punktów. Gramy do końca. Zostały nam dwa mecze i będziemy się starali wywalczyć w nich jak największą ilość punktów - podsumował trener Ireneusz Zarczuk. - Dziś Łada była lepszym zespołem. Co mogę powiedzieć o postawie mojego zespołu. Niestety wiosna nie jest dla nas udana i dobrze że jesienią wywalczyliśmy taką ilość punktów, bo teraz praktycznie nie grozi nam widmo spadku do niższej ligi. Łada Biłgoraj - Orion Niedrzwica 1:0 (0:0) Bramka: Zarczuk 84' Łada: Wlizło - Góra, Skrzypek, Bubiłek, Krzyszkowski, Rozwadowski, Wołoszyn (77 Iwanek), Onkiewicz, Komosa (63 Obszyński), Zarczuk (90 Bednarz), Garbacz (66 Rataj). Orion: Kozłowski - Feliński, Piwowatrski, P. Gorczyca, Piech, Witek, Olko, Żarnowski, M. Gorczyca, Boguszewski (63 Szymuś), Gutek. Żółte kartki: Witek, Feliński, Olko, Piwowarski Sędziował: Radosław Wąsik (Lublin).

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA 27 kolejka – 5/6 czerwca Nord – Tur 1:1 (Kaszuba 27 – Gorczyca 88), Korona – Cosmos 4:0 (Brytan 7k, Borowiak 32, Dyda 42, Lechowicz 45), Unia – Kryształ 1:0 (Baran 75), Sparta – Omega 1:3 (Czerwiński 72 – Andrade 48, Santos 62, Ignaciuk 88), Echo – Płomień 5:0 (Waga 20,65, Pliżga 35,78,85), Huczwa – Granica 2:1 (Somik 20, A. Mac 84 – Leszczyński 49), Victoria – Tanew, Ostoja – Olimpiakos (przeł. 16.06), 19 kolejka 3/9 czerwca Cosmos – Olimpiakos 3:4 (Okoń 10,38, Dołęski 51 – Baran 44,65, Bielak 81, T. Mazurek 89), Korona – Nord 4:0 (Dyda 46, Borowiak 58, Bataszow 62, Chromiec 63), Victoria – Echo 2:2 (Rymarz, Paluch), Płomień – Tur (nie odbył się), Omega – Tanew , Sparta – Kryształ 1:2 (Krawczyk - Hałas, M. Kycko), Huczwa – Ostoja 5:1 (Mruk 41, Anioł 45, Pavlenko 58, Orzechowski 66, Joniec 68 – Blonka 4), Granica – Unia 0:2 (Baran 16, Otręba 74). TABELA ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA Lp.

Nazwa drużyny

M

Pkt

Z.R.P

1.

Huczwa Tyszowce

27

64

20-4-3

Bramki 79:19

2.

Kryształ Werbkowice

27

60

19-3-5

71:26

3.

Ostoja Skierbieszów

26

54

17-3-6

59:31

4.

Omega Stary Zamość

26

44

14-2-10

62:41

5.

Korona Łaszczów

27

40

12-4-11

53:43

6.

Unia Hrubieszów

27

40

12-4-11

48:48

7.

Echo Zawada

27

39

11-6-10

54:51

8.

Tur Turobin

26

38

11-5-10

35:39

9.

Sparta Wożuczyn

27

37

11-4-12

47:57

10.

Tanew Majdan Stary

25

32

9-5-11

33:56

11.

Granica Lubycza Król.

27

31

7-10-10

33:41

12.

Olimpiakos Tarnogród

26

31

8-7-11

38:43

13.

Victoria Łukowa

26

27

6-9-11

34:46

14.

Cosmos Józefów

27

27

7-6-14

40:60

15.

Nord 98 Wysokie

27

17

4-5-18

29:71

16.

Płomień Spartan Niel.

26

16

5-1-20

19:62

28 kolejka – 12/13 czerwca Tur – Ostoja, Olimpiakos – Unia, Tanew – Nord, Cosmos – Echo, Omega – Victoria, Kryształ – Huczwa, Granica – Korona, Płomień – Sparta. ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA – JUNIORZY 19 kolejka – 3 czerwca Cosmos – Olimpiakos 1:2, Victoria – Echo 1:3, Omega – Tanew 1:0, Sparta – Kryształ 1:3, Korona – Nord 0:2, Huczwa – Ostoja 2:3, Płomień – Tur (nie odbył się), Granica - Unia 0:0. 27 kolejka 5/6 czerwca Nord – Tur 8:3, Korona – Cosmos 7:0, Unia – Kryształ 1:3, Sparta – Omega 2:1, Echo – Płomień 3:1, Huczwa – Granica 0:0, Victoria – Tanew , Ostoja – Olimpiakos (przeł.).


23

Nr 22 (022) 11 czerwca - 17 czerwca 2010

Podnoszenie ciężarów Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 23

Piłka nożna Wyniki, tabele, mecze

Kolejny tytuł Karpińskiej Marzena Karpińska dorzuciła kolejny medal do swej kolekcji. Tym razem na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski do lat 23 nie miała sobie równych, zwyciężając w kategorii do 53 kg. Do rywalizacji na pomoście w Hrubieszowie o tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski stanęło 27 zawodniczek i 86 zawodników z 40 klubów. Wśród nich dwoje reprezentantów LKS Znicz Biłgoraj - Marzena Karpińska i Mirosław Bulak. Jak można było przypuszczać faworytka nie zawiodła. Zdominowała kategorię do 53 kg z wynikiem 155 kg (70+85), dźwigając 0 16 kg więcej od drugiej Sylwii Lalik (Unia Hrubieszów) - 139 kg (58+81). Zawodniczka Znicza w rwaniu zaliczyła 68 i 70 kg, paląc podejście do 73 kg. W podrzucie miała dwie udane próby po 80 i 85 kg. Z trzeciego podejścia zrezygnowała. Startujący w kategorii 94 kg Mirosław Bulak miał tylko dwa udane podejścia. Wyrwał 125 kg, nie zaliczając prób na 130 kg. W podrzucie dopiero trzecie podejście do 155 kg było udane. Z wynikiem 280 kg w dwuboju zajął 10 miejsce. W Mistrzostwach startowało

także dwóch wychowanków Znicza, a obecnie reprezentujących barwy AZS AWF Biała Podlaska. W kategorii +105 kg Damian Kusiak z wynikiem 348 kg (155+193) zajął drugie miejsce, zaś Kamil Kulpa był o dwa kilogramy gorszy - 346 (153+193). W klasyfikacji wg punktacji Sinclaira Karpińska była

trzecia - 233,7 pkt. Zwyciężyła Ewa Mizdal (Unia Hrubieszów) - 248,8pkt. W klasyfikacji drużynowej najlepszy był AZS AWF Biała Podlaska 187 pkt. Wśród województw zdecydowanie wygrało lubelskie - 345 pkt.

Grog

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Relax gromi w meczu na szczycie

Przed rozpoczęciem niedzielnej konfrontacji kibice i przede wszystkim zawodnicy obu ekip mieli w pamięci mecz z pierwszej części sezonu. Wówczas Orion rozbił księżpolan na ich boisku aż 7:1. Miejscowi pałali rządzą rewanżu i faktycznie ta sztuka im się powiodła, bowiem drugie spotkanie pretendentów do awansu zakończyło się ich niekwestionowanym zwycięstwem 4:0. Dzięki tej wygranej ekipa prowadzona przez Piotra Niemca przybliżyła się do awansu na boiska zamojskiej „okręgówki”. Obie jedenastki rozpoczęły mecz z mocno destrukcyjnym nastawieniem. Pierwszy kwadrans nie przyniósł na boisku żadnych konstruktywnych okazji, które mogłyby poważnie zagrozić bramkarzom rywalizujących zespołów. Sytuacja diametralnie zmieniła się w 20 minucie gry. Akcję księżpolan rozpoczął dalekim przerzutem ze środka pola Dawid Beda. Piłka trafiła do Adriana Świądra, który po dynamicznym wejściu w pole karne miejscowych wyłożył futbolówkę Michałowi Gawrońskiemu, a ten nie miał żadnych

Nazwa drużyny

M

Pkt

Z.R.P

Bramki

1.

Omega Stary Zamość

26

59

19-2-5

70:29

2.

Unia Hrubieszów

26

59

19-2-6

84:30

3.

Echo Zawada

26

52

16-4-6

58:37

4.

Granica Lubycza Król.

26

51

16-3-7

42:19

5.

Huczwa Tyszowce

26

41

12-5-9

57:34

6.

Nord 98 Wysokie

24

40

12-5-7

56:36

7.

Ostoja Skierbieszów

25

38

11-5-9

48:41

8.

Korona Łaszczów

25

34

11-1-13

45:49

9.

Sparta Wożuczyn

26

32

9-5-12

36:58

10.

Kryształ Werbkowice

25

30

10-3-12

33:41

11.

Cosmos Józefów

26

30

9-3-14

37:65

12.

Tanew Majdan Stary

26

28

8-4-14

34:45

13.

Victoria Łukowa

19

27

8-3-8

30:40

14.

Płomień Spartan Niel.

24

18

5-3-16

28:68

15.

Tur Turobin

25

16

4-4-17

25:74

16.

Olimpiakos Tarnogród

24

15

4-3-17

22:64

ZAMOJSKA KLASA „A” – GRUPA I 12 kolejka – 3 czerwca Orzeł – Orion 1:2, Włókniarz – Tarpan 4:0, Szumy – Piast 0:2, Relax – Rakovia 2:0, Albatros – Aleksandria 4:2, Metalowiec – Grom 3:2. 20 kolejka – 5/6 czerwca Orzeł – Aleksandria 6:0, Rakovia – Grom 1:3, Szumy – Metalowiec 2:1, Tarpan – Albatros 2:2, Orion – Relax 4:0, Włókniarz – Piast 2:0.

Piłka nożna Zamojska klasa A

Według wielu osób starcie Relaxu Księżpol z Orionem Dereźnia Solska miało rozstrzygnąć, która z drużyn oprócz Gromu Różaniec wywalczy awans do Klasy Okręgowej. W meczu na szczycie znacznie lepiej zaprezentowali się księżpolanie, którzy rozbili swoich rywali aż 4:0, w pełni rewanżując się za dotkliwą porażkę z rundy jesiennej. Bohaterem spotkania był Michał Gawroński. Snajper gospodarzy popisał się klasycznym hat-trickiem.

TABELA ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA – JUNIORZY Lp.

problemów z pokonaniem grającego trenera Orionu Grzegorza Kominka. Od tego momentu piłkarze Relaxu nastawili się na kontrowanie dereźnian, czyhając na błędy rywali w defensywie. Natomiast mocno zdziwieni takim obrotem spraw podopieczni Grzegorza Kominka próbowali za wszelką cenę doprowadzić do wyrównania. Niestety próba zdobycia wyrównującej bramki przez piłkarzy Orionu zakończyła się dla nich utratą drugiego trafienia. Po szybko wyprowadzonej kontrze piłkę z lewej strony centrował Adrian Kozak. W zamieszaniu w polu karnym rywali najlepiej znalazł się Gawroński i przy niefrasobliwej postawie obrońców z Dereźni po raz drugi w tym meczu pokonał bezradnego Kominka. Dwubramkowe prowadzenie pozwoliło księzpolanom na grę z większym komfortem. Przyjezdni mogli z zapasem dwóch bramek kontrolować przebieg boiskowych wydarzeń. Niestety dla miejscowych, nawet po zmianie stron nie mogli oni poradzić sobie ze świetnie dysponowanymi tego dnia zawodnikami Relaxu. Dużo problemów Orionowi sprawiał środkowy pomocnik księżpolan Dawid Beda, który pomimo młodego wieku rządził i dzielił na placu gry, obsługując kolegów z drużyny precyzyjnymi zagraniami. Po dziesięciu minutach gry w drugiej połowie spotkania goście mogli się cieszyć z kolejnej bramki. Indywidualną akcję pięknym strzałem zza szesnastu metrów zakończył Michał Birut, po raz kolejny nie dając żadnych szans Grzegorzowi Kominkowi. Po zdobyciu trzeciej bramki drużyna Piotra Niemca spuściła z tonu i coraz częściej do głosu

zaczęli dochodzić miejscowi. Jednak taki obrót spraw nie grał zbyt długo, ponieważ miejscowi musieli kończyć ten mecz w osłabieniu, po tym jak jeden z zawodników Orionu obejrzał drugi żółty kartonik. Wicelidera z Księżpola stać było na przypieczętowanie swojej okazałej wygranej. W 80 minucie meczu kolejnym kapitalnym zagraniem popisał się Dawid Beda, który zaadresował futbolówkę do Michała Gaworńskiego. Najlepszy snajper Relaxu w dziecinny sposób ograł obrońcę rywali i strzałem w samo okienko bramki miejscowych ustalił wynik meczu, popisując się przy tym zdobyciem klasycznego hat-tricka. Warto dodać, że było to dla napastnika księzpolan już 21 trafienie w bieżących rozgrywkach, dzięki czemu umocnił się na prowadzeniu klasyfikacji najlepszych strzelców Zamojskiej A Klasy. - Można powiedzieć, że spadł na nas kubeł zimnej wody. Porażka zwietrzyła nasze szanse na awans, ale nie poddajemy się. Zostały jeszcze dwie serie spotkań i będziemy walczyć do końca o promocję do wyższej klasy rozgrywkowej - mówili po meczu zawodnicy Orionu, którzy w najbliższej kolejce zmierzą się na wyjeździe z Piastem Babice. Teoretycznie łatwą przeprawę będą mieli także piłkarze Relaxu Księżpol, bowiem będą oni podejmować na własnym boisku drużynę Tarpana Korchów. Z walki o awans nie rezygnują także we Frampolu, gdyż tamtejszy Włókniarz nadal ma realne szanse na wejście do „okręgówki”, jednak frampolanie muszą liczyć na potknięcia Relaxu i Orionu.

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

TABELA ZAMOJSKA KLASA „A” – GRUPA I Lp.

Nazwa drużyny

M

Pkt

Z.R.P

Bramki

1.

Grom Różaniec

20

48

15-3-2

74:26

2.

Relax Księżpol

20

44

14-2-4

45:32

3.

Orion Dereźnia

20

41

13-2-5

54:34

4.

Włókniarz Frampol

20

40

11-7-2

47:26

5.

Piast Babice

20

28

8-4-8

34:28

6.

Orzeł Tereszpol

20

23

6-5-9

34:29

7.

Tarpan Korchów

20

23

7-2-11

32:43

8.

Metalowiec Goraj

20

21

6-3-11

31:43

9.

Aleksandria Aleksandrów

20

21

6-3-11

27:41

10.

Albatros Biszcza

20

20

5-5-10

37:59

11.

Szumy Susiec

20

19

5-4-11

30:42

12.

Rakovia Rakówka

20

11

3-2-15

26:68

21 kolejka – 12/13 czerwca Włókniarz – Orzeł, Piast – Orion, Relax – Tarpan, Albatros – Szumy, Metalowiec – Rakovia, Grom - Aleksandria. ZAMOJSKA KLASA „A” – JUNIORZY 12 kolejka – 3 czerwca Włókniarz – Tarpan 3:0, Szumy – Piast 0:1, Albatros – Aleksandria 3:3, Metalowiec – Grom 1:2. 20 kolejka – 5/6 czerwca Tarpan – Albatros 0:3, Szumy – Metalowiec 2:1, Relax – Orion 2:1, Włókniarz – Piast (nie odbył się). TABELA ZAMOJSKA KLASA „A” – GRUPA I Lp.

Nazwa drużyny

M

Pkt

Z.R.P

Bramki

1.

Włókniarz Frampol

15

41

13-2-0

57:12

2.

Relax Księżpol

16

34

11-1-4

45:19

3.

Szumy Susiec

16

25

7-4-5

37:26

4.

Metalowiec Goraj

17

25

8-1-8

40:34

5.

Aleksandria Aleksandrów

16

22

6-4-6

28:31

6.

Grom Różaniec

15

21

7-0-8

30:35

7.

Albatros Biszcza

16

18

5-3-8

25:55

8.

Orion Dereźnia

15

14

4-2-9

31:35

9.

Tarpan Korchów

14

13

3-4-7

21:30

10.

Piast Babice

15

10

3-1-11

15:49

Grog R E K L A M A


24

Nr 22 (022) 11 czerwca - 17 czerwca 2010 reklama

FELIETON

Zrobieni w konia W cieniu kolejnej fali kulminacyjnej i kampanii prezydenckiej na wałach, znikają gdzieś informacje naprawdę istotne - litr benzyny w lipcu ma kosztować ponad pięć złotych, Polacy dali sobie strzelić sześć bramek, najnowsze wyniki badań wskazują, że polscy seniorzy kupują kremy, jogurty naturalne, surfują po internecie, a już o 16.15 na TVP pięć tysięcy czterdziesty drugi odcinek Mody na sukces.

Oczywiście wśród ogromu informacji są takie, które warto powtarzać i te bez najmniejszego znaczenia. Zostańmy przy tych pierwszych, które do mediów się nie przebiły. Pamiętacie Państwo zamieszanie, chaos i panikę związaną ze świńską grypą? Ogromne zagrożenie, masową produkcję szczepionek przeciwko wirusowi A/H1N1, masowe zamawianie, kupowanie i w konsekwencji odsprzedawanie nadwyżek szczepionki? Pamiętacie gromy ciskane w stronę rządu, który tej szczepionki nie chciał kupić? Po wielu miesiącach wyszło na jaw, że naukowcy, którzy doradzali Światowej Organizacji Zdrowia podczas pandemii grypy, byli związani z przemysłem farmaceutycznym. WHO twierdzi, że koncerny nie miały wpływu na jej decyzje dotyczące walki z grypą, ale Rada Europy skrytykowała organizację za trzymanie w tajemnicy składu szesnastoosobowego sztabu kryzysowego, który decydował o postępowaniu podczas pandemii. W zeszłym tygodniu pisałem o tym, jak łatwo nami manipulować. Gdy przypomnimy sobie wrzawę związaną ze świńską grypą znajdziemy dowód na naszą łatwowierność. Łatwo nas R E K L A M A

o g l o szenie

nabrać. Pamiętacie Państwo ogólnopolską panikę, kiedy przed wejściem Polski do Unii prognozowano drastyczny wzrost cen cukru? Na hasło cukier zdrożeje zadziałał mechanizm rodem z PRL. Długie kolejki, sklepy wprowadzające limity sprzedaży na osobę. Pamiętacie? Łatwo nas nabrać, politycy doskonale o tym wiedzą. O ile w tych przypadkach zadziałał mechanizm strachu, szerzonego przez media, w przypadku politycznych obietnic forma także ma ogromne znaczenie, a treść? Weźmy pod lupę wyborcze spoty. Bronisław Komorowski przekonuje nas: Kiedy ktoś mnie pyta skąd jestem, odpowiadam z Polski. Grzegorz Napieralski także czytając z kartki, jak wykładowca na średniej klasy uczelni uczy nas czym jest demokracja i tolerancja. Z drugiej strony kręci teledysk, w którym Aniołki Napieralskiego (bliźniaczki) rapują To on zmieni, to on sprawi, że lepszy będzie kraj.

Waldemar Pawlak w swoim spocie nic nie mówi. To nie dziwi, bo były premier erudycją nie grzeszy. Lektor za to chwali ministra gospodarki i podkreśla, że skoro strażacy tak bardzo pomagali przy umacnianiu wałów, to Pawlak sprawdzi się jako prezydent, bo to w końcu strażak. Andrzej Olechowski apeluje, by postawić na nowoczesność (czyli na niego), a Andrzej Lepper marzy, by Polska była wolna i niepodległa. Inni kandydaci też mają swoje spoty. Każdy z nich odwołuje się do czegoś innego. Jarosław Kaczyński przekonuje, że myśląc o Polsce, często wspomina symbole historii - najbardziej znane drzewo w Polsce: siedemset letni dąb Bartek. Jest jedna rzecz, która łączy wszystkie te reklamówki, bo kiedy ja myślę o tych wszystkich deklaracjach, to też wspominam symbol polskiej polityki - lipę.

Piotr Pilewski

Gazeta Biłgorajska 22-022  

Gazeta Biłgorajska - Niezależny Tygodnik Powiatu Biłgorajskiego

Gazeta Biłgorajska 22-022  

Gazeta Biłgorajska - Niezależny Tygodnik Powiatu Biłgorajskiego

Advertisement