Page 1

แคตตาล็อกสินค้า


จุดก�ำเนิดของ

การมีสุขภาพดีและความงาม สารจากรองประธานบริษัท สุขภาพและความงามเป็นสองปัจจัยที่ส่งเสริมกันและกัน EASECOX ได้สร้างตัวเองบนคตินิยม การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า เพื่อประโยชน์ทางด้านสุขภาพและความงามของผู้ใช้ตลอดหลายปี ที่ ผ่ านมา ด้ ว ยเกี ยรติ แห่ ง คติ นิ ย มนี้ เราได้ ร ่ ว มท� ำ งานกั บ ผู ้ ผ ลิ ตที่ ย อดเยี่ ย มจากญี่ ปุ ่ น และยุโรป ด้ ว ยความเชื่ อ เดี ยวกั น ดั ง นั้ นจึ งสามารถการั น ตีได้ ว ่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง EASECOX มี คุ ณ ภาพดี และได้รับการยอมรับจากปากของผู้ใช้นับล้าน และกลายเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก นั บตั้ ง แต่ การถื อ ก� ำ เนิ ดของชุ ดชั้ นในเพื่ อปรั บ สรี ร ะเป็ น ครั้ ง แรกในปี 1988 EASECOX ได้ รั บ การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร ซึ่งปัจจุบันกลายเป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเส้นใยทัวร์มาลีน DIAMANT เพื่อปรับสรีระให้โค้งเว้าเข้ารูป กลุ่มผลิตภัณฑ์น�้ำมัน หอมระเหย EASEAROMA เพื่ อ สุ ข ภาพร่ า งกายและจิ ตใจ กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระจุ สื่ อ น� ำ ไฟฟ้ า SUPER CONDUCTIVE เพื่ อการดู แ ลสุ ข ภาพในชี วิ ตประจ� ำ วั น กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อดู แ ลผิ ว MARVEL กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่ออนามัยส่วนบุคคล PURENCE กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลรูปร่าง EASESHAPE กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสุขภาพ EASENUTRI และกลุ่มผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด ในครั ว เรื อ น EASECLEAN เรายั ง คงมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะก้ า วไปข้ า งหน้ า และสรรหาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ดี ที่ สุ ด เพื่ อ การมี สุ ขภาพที่ ดีย่ิง ขึ้ นและความงามของทุ ก คน ผลิตภัณฑ์คือหนึ่งในรากฐานที่ส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจที่ดี คุณภาพคือสิ่งที่ผมให้ความส�ำคัญ เป็นอันดับแรก และผมได้อุทิศตัวเองเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ EASECOX ผลิตภัณฑ์ดี ทีไ่ ม่มีข้อจ�ำกัดด้านเวลา คือกุญแจส�ำคัญของการสร้างแบรนด์และความยั่งยืนทางธุรกิจ ผมมีเหตุผล มากมายที่เชื่อว่า EASECOX จะประสบความส�ำเร็จยิ่งขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมจากนี้เป็นต้นไป เฉกเช่ นผู ้ ที่ เชื่ อใน EASECOX ว่ า เป็ น “จุ ด ก� ำ เนิ ด ของการมี สุ ข ภาพดี แ ละความงาม” นี่ คื อสิ่ ง ที่ ผมต้องการให้มันเป็นจริง

สตีฟ ลิน, รอบประธานบริษัท

EASECOX International Group

02


CONTENTS สารจากรองประธานบริษัท

02 04

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเส้นใยทัวร์มาลีน DIAMANT กลุ่มผลิตภัณฑ์ ARM SHAPER

14 16

กลุ่มผลิตภัณฑ์กางเกงใน BRILLIANT กลุ่มผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดครัวเรือน EASECLEAN

17 18

กลุ่มผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผู้ชาย PLATINO กลุ่มผลิตภัณฑ์ประจุโลหะ SUPER CONDUCTIVE

20 24

กลุ่มผลิตภัณฑ์น�้ำมันหอมระเหย EASEAROMA กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ EASENUTRI

30 32

กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่าง EASESHAPE กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอย MARVEL

34 36

กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล PURENCE ตารางวัดขนาด

39 03


DIAMANT กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเส้นใยทัวร์มาลีน

EASECOX International Group ยึดมั่นในจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาแบรนด์สินค้า เพื่อส่งมอบการมีสุขภาพที่ดีและรูปร่าง ที่สวยงาม โดยใช้เส้นใยทัวร์มาลีนที่มีเอกลักษณ์ ผนวกกับเทคนิคการวัดขนาดด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ การตัดเย็บด้วยมืออย่างปราณีต เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม ที่สุดไปยังคุณที่คู่ควร

04


“เพราะฉันคือผู้หญิง ฉันจึงเข้าใจความปรารถนาของผู้หญิงอย่างแท้จริง” -เอมี่ ลิน ผู้ก่อตั้ง EASECOX เอมี่ ลิน ผู้ก่อตั้ง EASECOX ได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดการกระเพื่อมของน�้ำ ซึ่งเปลี่ยน “พลังงานจลน์” (Kinetic Energy) ให้เป็น “พลังงานศักย์” (Potential Energy) สิ่งนี้เองคือแนวคิดเริ่มต้นของชุดชั้นในเพื่อยกกระชับไขมัน เป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ดิอาเมนท์ (DIAMANT) EASECOX ได้น�ำต�ำนานในการผลิตชุดชั้นในมานานหลายศตวรรษ การก่อก�ำเนิดของ DIAMANT คือสิ่งที่น�ำพาให้คุณ มีรูปร่างสัดส่วนโค้งเว้าสวยงาม สุขภาพดี และมีความมั่นใจ

อนุภาคขนาดเล็กของทัวร์มาลีนที่ล�้ำค่าและหายาก เส้นใยทัวร์มาลีน

เส้นใยปกติ

จ�ำนวนอนุภาคทัวร์มาลีนใน เส้นใย ผ่านกล้องจุลทรรศน์ ที่ มี ก� ำ ลั ง ขยาย 350 เท่ า แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง เอกลั ก ษณ์ และความล�้ ำ ค่ า ของกลุ ่ ม ชุดชั้นใน DIAMANT

เส้นใยปกติ เมื่อผ่าน กล้องจุลทรรศน์ที่มี ก�ำลังขยาย 350 เท่า

ความเปลี่ยนแปลงบนแผ่นหลัง /ใบหน้า ของคลื่นความร้อนเมื่อสวมใส่ชุดชั้นใน DIAMANT หลัง

ก่อนสวมใส่

หน้า

หลังสวมใส่ 20 นาที

ก่อนสวมใส่

หลังสวมใส่ 20 นาที

เคล็ดลับความงามของเสันใยทัวร์มาลีน กลุ่มผลิตภัณฑ์ DIAMANT ผลิตจากเส้นใยทัวร์มาลีน โดยการถักทอแร่ทัวร์มาลีนลงบนเส้นใยผ้า ซึ่งท�ำให้เส้นใยผ้า มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว มีคุณสมบัติของ “ไอออน” และ “รังสีอินฟราเรด” ที่มีส่วนช่วยในการเผาผลาญของร่างกาย EASECOX เป็นผู้ริเริ่มด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในกระชับสัดส่วนมาหลายทศวรรษ จุดก�ำเนิดของ DIAMANT คือ การน�ำพาให้คุณสามารถมีสัดส่วนโค้งเว้าสวยงาม สุขภาพดีและมีความมั่นใจในแบบที่คุณเป็น

05


Modeling Series การดูแล รูปร่างสัดส่วน

06


ดูแลรูปร่างให้โค้งเว้าสวยงาม

คุณลักษณะ

ด้วยการตัดเย็บแบบ 3 มิติ และออกแบบให้มีความยาวพิเศษ เพื่อประสิทธิภาพในการกระชับรูปร่าง ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ประกอบด้วยเส้นใยอนุภาครูปดาวหลายแฉก ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายอากาศและดูดซับ ความชื้น

กระชับ ช่วงหน้าอก

กระชับ ช่วงสะโพก

1. ออกแบบให้มีการปกปิดที่กว้างขึ้น เพื่อขยายพื้นทีใ่ นการปรับเปลี่ยน ไขมัน

1. ตัดเย็บแบบ 3 มิติ แก้ไขป้องกัน และกระจายแรงดัน

2. ความยาวแผ่ น อั ล ลอยที่ ม ากขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม แรงดั น ทั้ ง สองด้ า นและ ป้องกันการสะสมของไขมัน

2. เส้นใยคุณภาพสูง เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปรับเปลี่ยนไขมัน เพื่อกระชับ รูปร่าง

3. ตัดเย็บแบบ V-Shape พร้อม ปรับขนาดได้ ระบายอากาศ สวมใส่ สบาย สายรัดยังช่วยยกกระชับ และรองรับหน้าอกให้เข้ารูป

3. กางเกงสเตย์ ข ยายใหญ่ กระจาย แรงดั น และตั ด เย็ บ แบบสามมิ ติ ซึ่ ง สามารถช่ ว ยให้ คุ ณ มี ส ะโพก สวยเข้ารูป

ชุดชั้นในกระชับสัดส่วน รหัสสินค้า FA362 สี ด�ำ ดีเนียร์ 560

กางเกงขาสั้นกระชับสัดส่วน ขาว

ขนาด / คัพ

B : 70, 75, 80, 85, 90, 95 C~G : 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 รหัสสินค้า FA362 สี น�้ำตาล ดีเนียร์ 560 ขนาด / คัพ

C~G : 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100

รหัสสินค้า FE312 (ไม่มีซิป) FE313 (มีซิป) สี ด�ำ ขาว ดีเนียร์ 560 ขนาด 64, 70, 76, 82, 90, 98, 106 รหัสสินค้า FA312L (ขายาวไม่มีซิป) FA313L (ขายาวมีซิป) สี น�้ำตาล ดีเนียร์ 560 ขนาด 70, 76, 82, 90, 98, 106

การออกแบบความงามอย่างมืออาชีพ

หมายเหตุ - ขนาดและสีที่มีจ�ำหน่ายของ DIAMANT ในแต่ละตลาดอาจแตกต่างกันไป กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าทีใ่ นพื้นที่ 07


Reshaping Series สร้างสัดส่วนโค้งเว้า สมบูรณ์แบบ

08


สร้างรูปร่างสัดส่วนใหม่ให้สวยสมบูรณ์แบบ สร้างและแก้ไขรูปร่างและส่วนโค้งเว้าให้สมบูรณ์แบบ ส�ำหรับหน้าอก เอวและสะโพก! ผ้าฝ้ายลินินที่มีเส้นใยทัวร์มาลีน ไม่เพียงเสริมประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนรูปร่างเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย และไม่รู้สึกอึดอัด

คุณลักษณะ

ปรับเปลี่ยน ช่วงหน้าอก 1. ตัดเย็บแบบสามมิติ 3 ชิน้ โอบอุม้ หน้าอกได้เป็นอย่างดี

1. กระจายแรงดั น จากศู น ย์ ก ลางตาม หลักการน�้ำตกคู่ สามารถเคลื่อนย้าย ไขมันช่วงท้องไปอยู่ที่สะโพกแทน

2. กระชั บไขมั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้วยการยกขึ้น

2. ผ้าลูกไม้ท่ีมีความยืดหยุ่นปานกลาง ท�ำให้รู้สึกสบายเวลาสวมใส่

3. แผ่นอัลลอยสามารถจ�ำกัดไขมัน ให้อยู่ในต�ำแหน่งที่เหมาะสม

3. ออกแบบแผ่นรองสะโพกแบบ 3 มิติ เพื่อจ�ำกัดไขมันบริเวณรอบสะโพก

ชุดชั้นในปรับสรีระ

รหัสสินค้า FA397 สี ด�ำ ดีเนียร์ 280 ขนาด / คัพ

ปรับเปลี่ยน ช่วงสะโพก

กางเกงขาสั้นปรับสรีระ ขาว

B : 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 C~G : 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100

รหัสสินค้า FE388 สี ด�ำ ขาว ดีเนียร์ 420 ขนาด 64, 70, 76, 82, 90, 98, 106

กางเกงขายาวปรับสรีระ

รหัสสินค้า FE398L สี ด�ำ (แบบมีลายโปร่งแสงสีด�ำ) ดีเนียร์ 420 ขนาด 64, 70, 76, 82, 90, 98

หมายเหตุ - ขนาดและสีที่มีจ�ำหน่ายของ DIAMANT ในแต่ละตลาดอาจแตกต่างกันไป กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าทีใ่ นพื้นที่ 09


Protection Series อวดรูปร่าง สัดส่วน

10


เซ็กซี่ มีเสน่ห์

คุณลักษณะ

สะกดสายตาด้วยทรงแบบครึ่งเต้า เพื่อเผยความงามของเนินอกที่สวยเป็นธรรมชาติ ลวดแบบพิเศษที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะด้วยการเย็บท�ำมุม 45 องศา เพื่อยกทรวงอกขึ้นโดยปราศจากแรงกดดันใดๆ และผ้าฝ้ายที่บางเบาให้ความรู้สึกที่สบายเวลาสวมใส่ คุณสามารถสวมใส่และถอดสายได้ตามที่คุณต้องการเพื่อความ สวยงามในการสวมใส่!

ปกป้อง ช่วงหน้าอก

ปกป้อง ช่วงสะโพก

1. ตัดเย็บแบบ 3 มิติ 3 ชิ้น เพื่อ การยกกระชับเนินอกให้ดีที่สุด

1. ประสิ ท ธิ ภ าพของตาข่ า ย 2 ชั้ น สามารถช่วยยกกระชับก้นให้เข้ารูป เพื่อเผยรูปร่างที่สวยงาม

2. แผ่นรัดรอบเอวที่มีความยืดหยุ่น พิเศษ ออกแบบเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ในการยกกระชับโดยเฉพาะ

2. ผ้าลุูกไม้ทอี่ อกแบบให้มีความยืดหยุน่ เพื่อให้ระบายอากาศ และสวมใส่สบาย

3. สายชุดชั้นในสามารถถอดได้ ด้วย แผ่นอัลลอยหลายแผ่น ที่สามารถ ช่วยเผยหน้าอก และช่องท้องที่ แบนราบ

3. ระดับ ความยาวที่สั้น ลงส�ำหรับ การ สวมใส่กับเดรสสั้น ขอบเอวที่กว้าง และยืดหยุ่น ช่วยปรับต�ำแหน่งไขมัน เพื่อความสบายในขณะสวมใส่ตลอด ทั้งวัน!

ชุดชั้นในดูแลรูปร่าง รหัสสินค้า FA303 สี ด�ำ ดีเนียร์ 280 ขนาด / คัพ

C~G : 65, 70, 75, 80, 85 F : 65, 70, 75, 80

กางเกงขาสั้นดูแลรูปร่าง รหัสสินค้า FE323 สี ขาว ดีเนียร์ 420 ขนาด 64, 70

กางเกงปรับสรีระ 280 รุ่น A

รหัสสินค้า FE395L สี ด�ำ (แบบทึบแสงสีด�ำ) ดีเนียร์ 280 ขนาด 64, 70, 76, 82, 90, 98

หมายเหตุ - ขนาดและสีที่มีจ�ำหน่ายของ DIAMANT ในแต่ละตลาดอาจแตกต่างกันไป กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าทีใ่ นพื้นที่ 11


แผ่นกระชับรอบเอว จากเส้นใยทัวร์มาลีน ปั้นแต่งเส้นรอบเอว ให้สวยงาม

12


แผ่นเมโมรี่ อัลลอย ช่วยให้เอวบางในทันที ท�ำมาจากผ้ายืดหยุน่ ทีม่ นี ำ้� หนักเบาและระบายอากาศมีคณ ุ สมบัตดิ ใี นการดูดซับความชืน้ ประกอบด้วยแผ่นเมโมรี่ อัลลอยหลัก 6 ชิ้นและแผ่นอัลลอยซัพพอร์ท 1 ชิ้นอยู่ด้านข้างเพื่อกระจายแรงดัน เพื่อมอบการซัพพอร์ทที่ดใี ห้กับเอวและกระดูก สันหลัง ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับทุกคนที่ต้องการการดูแลกล้ามเนื้อหลัง ต้องการรักษาบุคลิกภาพที่ดี และการมีรอบเอว สวยงามในเวลาเดียวกัน ขอแนะน�ำให้ใช้ร่วมกับชุดชั้นในและกางเกง DIAMANT เพื่อประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในการมีรอบเอวเล็กลง

แผ่นกระชับรอบเอว คุณลักษณะ

1. แผ่นเมโมรี่ อัลลอย 6 ชิ้นเพื่อมอบการดูแลรอบเอว 2. ออกแบบสายรัดไขว้ด้านหลัง เพื่อให้สามารถปรับแรงดันบริเวณเอวได้ 3. ออกแบบตะขอ 9 ชิ้นด้านหน้าที่สามารถปรับให้เหมาะสมเพื่อสัดส่วนที่สวยงาม

แผ่นกระชับรอบเอว

รหัสสินค้า FG368 สี ด�ำ ขาว น�้ำตาล ดีเนียร์ 420 ขนาด 64, 70, 76, 82, 90, 98, 106

กรุณาเยี่ยมชม EASECOX YOUTUBE channel ส�ำหรับ วีดโี อแนะน�ำกลุ่มผลิตภัณฑ์ DIAMANT และวีดโี อแฟชั่นโชว์

หมายเหตุ - ขนาดและสีที่มีจ�ำหน่ายของ DIAMANT ในแต่ละตลาดอาจแตกต่างกันไป กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าทีใ่ นพื้นที่ 13


กลุ่มผลิตภัณฑ์ ARM SHAPER แขนเรียวเพื่อแสดงถึงความสมบูรณ์แบบ ต้นแขนเป็นจุดโฟกัสส�ำหรับรูปร่างในภาพรวมที่ดูผอมเพรียว ต้นแขนเรียวบางท�ำให้คุณแลดูน�้ำหนักลด 1.4 ~2 กิโลกรัมเลยทีเดียว! ด้วยการออกแบบตัดเย็บ 360 องศา แบบ 3 มิติ “ชุดกระชับแขน DIAMANT” ผลิตจากโครงสร้างเส้นด้าย พิ เ ศษซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ ระงั บกลิ่น และเส้นใยทัว ร์ม าลีน ที่ส ามารถปล่อยรังสีฟ าอินฟราเรดและประจุไอออนลบ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในการกระชับแขน เสริมหน้าอก และปรับ แผ่นหลังให้ตรง ไม่ให้หลังค่อม มอบความมั่นใจอย่างเต็มที่ และความสง่างามให้กับผู้ที่รักในความงาม! 14


บางเบา

กระชับ

ด้วยการคัดสรรเส้นใยยืดหยุ่น ขนาดอัลตร้าอย่างพิถีพิถัน ที่สามารถระบายอากาศได้ดี เพื่อความสดชื่นและสวมใส่สบายตลอดวัน

เส้นใยยืดหยุ่นที่มีความละเอียด 420 ดีเนียร์ ช่วยกระชับแขน เอว และหน้าท้อง ซึ่งสามารถเห็นผลลัพธ์ในทันที

อวบอิ่ม

ซัพพอร์ท

การออกแบบให้ดันขึ้นของทรงรูปตัว U เพื่อช่วยยกกระชับหน้าอกและมีการตกแต่งลูกไม้ สามารถย้ายไขมันจากบริเวณหลังและรักแร้ เพื่อสร้างเนินอกให้ดูเซ็กซี่ มีเสน่ห์น่าหลงใหล

ออกแบบแรงดันบริเวณด้านหลังรูปตัว X เพื่อช่วยให้หลังตั้งตรง เพื่อต่อต้านหลังคดงอ ไขมันสะสมและสร้างส่วนโค้งเว้าที่มีเสน่ห์

ชุดกระชับแขน - แบบแขนยาว

ชุดกระชับแขน - แบบแขนสั้น

รหัสสินค้า

รหัสสินค้า

สี ขนาด

FG479 ด�ำ น�้ำตาล M, L, 2L, 3L, 4L, 5L

สี ขนาด

FG480 ด�ำ น�้ำตาล M, L, 2L, 3L, 4L, 5L

ขนาด

M

L

2L

3L

4L

5L

รอบอกล่าง

70-75 cm

70-80 cm

80-85 cm

85-90 cm

90-95 cm

95-100 cm

เอว

63-69 cm

69-75 cm

75-81 cm

81-87 cm

87-93 cm

93-99 cm

* ขอแนะน�ำให้สวมใส่ร่วมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์กระชับไขมัน DIAMANT เพื่อปั้นแต่งสัดส่วนโค้งเว้าให้สมบูรณ์แบบ * การเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าทีใ่ นพื้นที่ส�ำหรับก�ำหนดการ

15


BRILLIANT กลุ่มผลิตภัณฑ์กางเกงใน

กางเกงในบลิลเลี่ยน (5 ชิ้น/แพ็ค)

กางเกงในบลิลเลี่ยนสวมใส่สบายและระบายอากาศได้ดี ด้วยการ ปกปิดแบบเต็มสะโพก และเส้นใยผ้าที่สัมผัสนุ่ม ท�ำให้แห้งเร็ว เบา สบาย และไม่อึดอัด! เป้าที่ทอด้วยเทคนิคอันเป็นเอกลักษณ์ เพื่อ ให้ สั ม ผั ส การดู แ ลที่ละเอียดอ่อน จัดแผ่นหลังให้ตรง ไม่ให้หลัง ค่อม มอบความมั่นใจอย่างเต็มที่ และความสง่างามให้กับผู้ที่รักใน ความงาม! รหัสสินค้า สี

ขนาด

FB020 ด�ำ/เบจ/ชมพู/ฟ้า/เขียว, ด�ำ x 5, เบจ x 5 M, L, 2L, 3L

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบบแพ็คสีด�ำล้วน / สีเบจล้วน อาจแตกต่าง กั นในแต่ ล ะประเทศ กรุ ณ าสอบถามจากเจ้ า หน้ า ที่ใ นพื้ น ที่ ส�ำ หรั บ ก�ำหนดการ

กางเกงในบลิลเลี่ยน HW/ HWL (3ชิ้น / แพ็ค)

โครงสร้างของเส้นใยฝ้ายลินเตอร์จะมีความอ่อนนุ่ม เบาสบาย ไม่ระคายเคือง และระบายอากาศได้ดี ออกแบบกางเกงรูปทรงคลาสสิคแบบเต็มตัว เพื่อการปกปิดที่สมบูรณ์แบบ เส้นใยที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ท�ำให้คุณรู้สึกสะอาด และสบายเมื่อสวมใส่

กางเกงชั้นใน Brilliant รหัสสินค้า FE030 สี ชมพู เบจ ด�ำ ขนาด M, L, 2L, 3L 16

กางเกงชั้นใน Brilliant แบบขอบสูง (มีลูกไม้) รหัสสินค้า FE031 สี ชมพู เบจ ด�ำ ขนาด M, L, 2L, 3L


EASECLEAN กลุ่มผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดในครัวเรือน

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม สามารถส่งผ่านไปยังสิ่งแวดล้อม กลุ่มผลิตภัณฑ์ EASECLEAN จากประเทศญี่ปุ่น ได้ถูกออกแบบ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอของ EASECOX ด้วยพลังอณูท�ำความสะอาด ด้วยดูโอ้-เอนไซม์ สามารถช่วยถนอมเนื้อผ้าอย่างอ่อนละมุน ปราศจาก การเสียทรง

เส้นใยผ้า คราบฝังลึก ลิปเพส เปบซิน

ขจัดคราบสกปรกอย่างอ่อนโยน

มีประสิทธิภาพสูงในการท�ำความสะอาดคราบฝังลึก ไม่มีสารเคมีตกค้าง

ผงซักฟอก อินเทนซีฟ เอ็นไซม์

น�้ำยาซักผ้า อินเทนซีฟ เอ็นไซม์

รหัสสินค้า

รหัสสินค้า

ขนาดบรรจุ แหล่งผลิต

EC101 15 กรัม x 24 ซอง ประเทศญี่ปุ่น

ประสิทธิภาพพลังดูโอ้เอนไซม์ เทคโนโลยีการท�ำความสะอาดสูตรเข้มข้น สามารถน�ำไปใช้กับเนื้อผ้าระดับสูง โดยมีค่า ph 7.2-8.5

ขนาดบรรจุ แหล่งผลิต

EC301 500 มิลลิลิตร ประเทศญี่ปุ่น

สูตรโฟมน้อย โดยช่วยประหยัดน�้ำและเงิน กลิ่นหอมสดชื่น เรียบง่าย สง่างาม จากดอกไม้ นานาพันธุ์ สลายตัวได้ในน�้ำตามธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 17


PLATINO

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากทัวร์มาลีน ส�ำหรับผู้ชาย

18

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Platino ผลิตจากเส้นใยทัวร์มาลีน เป็นเครื่องแต่งกาย ที่ถูกออกแบบเพื่อเน้นการปรับเปลี่ยนบริเวณเอวและหน้าท้องของผู้ชาย ด้วยการเสริมให้หลังแข็งแรงและปกป้องรอบเอว ผลิตภัณฑ์นี้มิใช่เพียง เพือ่ ปรับเปลีย่ นรูปร่างผูช้ ายเท่านัน้ แต่ยงั ช่วยให้คณ ุ ผูช้ ายสามารถเรียกคืน สุขภาพทีด่ ี และรูปร่างทีส่ ง่างามกลับคืนมา จากการนัง่ เป็นเวลานาน บุคลิก ท่วงท่าทีไ่ ม่ถูกต้องและการควบคุมน�้ำหนักที่ผิดวิธี


Handsome เครื่องแต่งกายที่ถูกตัดเย็บเป็นพิเศษส�ำหรับผู้ชาย การออกแบบให้มีแรงดันเฉพาะส่วน เหมาะส�ำหรับผู้ที่ต้องการมีหน้าท้องแบนราบ และมีเอวสะโพกที่สมส่วน

Energetic การท�ำงานของรังสีอินฟราเรดในชุดชั้นในนี้ สามารถรักษาอุณหภูมิของร่างกาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน ของระบบเผาผลาญ และระบบหมุนวียนโลหิต เสริมสร้างและคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดี!

กางเกงขาสั้นส�ำหรับผู้ชาย

แผ่นกระชับรอบเอวส�ำหรับผู้ชาย

รหัสสินค้า ME201 สี ด�ำ ดีเนียร์ 280 รอบอก M, L, 2L, 3L, 4L, 5L

รหัสสินค้า MG201 สี ด�ำ ดีเนียร์ 280 รอบอก M, L, 2L, 3L, 4L, 5L

19


SUPER CONDUCTIVE

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประจุโลหะ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์ คอนดัคทีฟ เมธัลลิค ไอออน ผลิตจากทองแดงและโลหะเงิน ที่ได้พัฒนาเป็นพิเศษ การผสมผสานระหว่างประจุเงินและประจุทองแดง สามารถเสริม พลั ง กั น และมี ผ ลต่ อ ร่ า งกายมนุ ษ ย์ ซึ่ ง สามารถเพิ่ ม อุ ณ หภู มิ ใ นร่ า งกาย กระตุ ้ น การไหลเวี ย นโลหิ ต เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการเผาผลาญอาหาร รั ก ษาสมดุ ล และสภาพร่างกาย เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง

20


ที่ปิดตา ซุปเปอร์ คอนดัคทีฟ (L)

ที่ปิดตา ซุปเปอร์ คอนดัคทีฟ (S)

รหัสสินค้า

รหัสสินค้า

(L) (1 ชิ้น / แพ็ค)

สี ขนาด

HP301 เทา ฟรีไซส์

เสื้อที-เชิร์ต ซุปเปอร์ คอนดัคทีฟ ส�ำหรับผู้ชาย

รหัสสินค้า สี ขนาด

HP304 ด�ำ M, L, 2L

(S) (1 ชิ้น / แพ็ค)

สี ขนาด

HP302 เทา ฟรีไซส์

เสื้อที-เชิร์ต ซุปเปอร์ คอนดัคทีฟ ส�ำหรับผู้หญิง

รหัสสินค้า สี ขนาด

HP305 ด�ำ เทา S, M, L, 2L

ห่วงสวมอวัยวะท่านชาย (1 คู่ / แพ็ค)

รหัสสินค้า สี

ขนาด

HP325 เทา เขียวเข้ม ฟรีไซส์

ปลอกรัดข้อมือ ซุปเปอร์ คอนดัคทีฟ (1 คู่ / แพ็ค)

รหัสสินค้า สี ขนาด

HP311 ด�ำ M, L, 2L

ปลอกรัดข้อศอก ซุปเปอร์ คอนดัคทีฟ

สายรัดป้องกันคอ ซุปเปอร์ คอนดัคทีฟ

ปลอกปกป้องคออเนกประสงค์ ซุปเปอร์ คอนดัคทีฟ

(1 คู่ / แพ็ค)

(1 ชิ้น / แพ็ค)

(1 ชิ้น / แพ็ค)

รหัสสินค้า สี ขนาด

HP312 ด�ำ M, L, 2L

รหัสสินค้า สี ขนาด

HP320 ด�ำ ฟรีไซส์

รหัสสินค้า สี ขนาด

HP321 ด�ำ ฟรีไซส์ 21


แผ่นซัพพอร์ทเอว ซุปเปอร์ คอนดัคทีฟ บรรเทาอาการกล้ามเนื้อตึงเคล็ดและปวดเมื่อย อันเนื่อง มาจากโครงสร้ า งสรี ร ะที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย แผ่ น อั ล ลอยจากประเทศญี่ ปุ ่ น เพื่ อ ช่ ว ยพยุ ง รอบเอว ให้อยู่ในต�ำแหน่งที่เ หมาะสม รหัสสินค้า HP306 สี เทา รอบอก M, L, 2L, 3L, 4L, 5L

22


ปลอกรัดข้อเข่า ซุปเปอร์ คอนดัคทีฟ

ปลอกรัดน่อง ซุปเปอร์ คอนดัคทีฟ

(1 คู่ / แพ็ค)

(1 คู่ / แพ็ค)

รหัสสินค้า สี ขนาด

HP313 ด�ำ M, L, 2L, 3L

รหัสสินค้า สี ขนาด

HP314 ด�ำ M, L, 2L

ปลอกรัดข้อเท้า ซุปเปอร์ คอนดัคทีฟ

แผ่นเสริมหน้าอก ซุปเปอร์ คอนดัคทีฟ

(1 คู่ / แพ็ค)

(1 คู่ / แพ็ค)

รหัสสินค้า สี ขนาด

HP315 ด�ำ M, L, 2L

รหัสสินค้า สี ขนาด

HP316 เทา ฟรีไซส์

ถุงเท้าหุ้มข้อ ซุปเปอร์ คอนดัคทีฟ

ถุงเท้าสั้น ซุปเปอร์ คอนดัคทีฟ

(2 คู่ / แพ็ค)

(2 คู่ / แพ็ค)

รหัสสินค้า สี ขนาด

HP318 ด�ำ ขาว M, L, 2L

รหัสสินค้า สี ขนาด

HP319 ด�ำ ขาว M, L, 2L 23


EASEAROMA กลุ่มผลิตภัณฑ์น�้ำมันหอมระเหย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ผลิตจากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นน�้ำมันหอมระเหย เกรดระดับต้นๆของศาสตร์การบ�ำบัดด้วยกลิ่น วัตถุดิบทั้งหมดถูกคัดสรร อย่างดีจากภูมิภาคที่มีความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศ น�ำมาสกัด เป็นน�้ำมันหอมระเหยที่ดีเยี่ยมและบริสุทธิ์

24


น�้ำมันผสม - ไวทอลลิตี้

น�้ำมันผสม - ดีพ เบรธ

รหัสสินค้า AR104

รหัสสินค้า AR101

Melaleuca, red thyme, eye-catching lavender, rose, grass, peppermint ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร

Lemon, thyme, sweet basil, niaouli, silver fir, lilac, rose, etc. ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร

ส่วนผสม

ส่วนผสม

ปลุกเร้าอารมณ์ เพิ่มพลัง ป้องกันแบคทีเรีย ช่วยเรื่องความจ�ำ

หายใจคล่องขึ้น เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน บรรเทาอาการ หายใจติดขัด

ปรับสมดุลย์ สงบ ผ่อนคลาย

เพิ่มประสิทธิภาพ การไหลเวียน ฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการกักเก็บน�้ำ

น�้ำมันผสม - ฟิล คลาม

น�้ำมันผสม - เพียวริไฟอิ้ง

รหัสสินค้า AR103 ส่วนผสม Sweet orange, bitter, orange leaves, geranium, myrtle, pure lavender, vetiver ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร

รหัสสินค้า AR102 ส่วนผสม Cardamom, lemon grass, grapefruits, juniper, mint, rosemary, etc. ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร

25


น�้ำมันหอมระเหยบริสุทธ

26

ซีดาร์วูด

ก�ำยาน

รหัสสินค้า AR001 สกัดจาก ไม้ ขนาดบรรจุ 10 มล.

รหัสสินค้า AR006 สกัดจาก ยาง ขนาดบรรจุ 10 มล.

คาโมมายล์ โรมัน

เจอร์เรเนียม

รหัสสินค้า AR002 สกัดจาก ดอก ขนาดบรรจุ 5 มล.

รหัสสินค้า AR007 สกัดจาก ใบ ขนาดบรรจุ 10 มล.

แคลรี่ เสจ

ขิง

รหัสสินค้า AR003 สกัดจาก ดอกและใบ ขนาดบรรจุ 10 มล.

รหัสสินค้า AR008 สกัดจาก ราก ขนาดบรรจุ 10 มล.

สนไซเปรส

เกรปฟรุต

รหัสสินค้า AR004 สกัดจาก ใบและกิ่งไม้ ขนาดบรรจุ 10 มล.

รหัสสินค้า AR009 สกัดจาก เปลือก ขนาดบรรจุ 10 มล.

ยูคาลิปตัส

ลาเวนเดอร์

รหัสสินค้า AR005 สกัดจาก ใบและกิ่งไม้ ขนาดบรรจุ 10 มล.

รหัสสินค้า AR010 สกัดจาก ดอก ขนาดบรรจุ 10 มล.


ธิ์ เลมอน รหัสสินค้า AR011 สกัดจาก เปลือก ขนาดบรรจุ 10 มล.

ส้ม รหัสสินค้า AR012 สกัดจาก เปลือก ขนาดบรรจุ 10 มล.

พิมเสน รหัสสินค้า AR013 สกัดจาก ใบ ขนาดบรรจุ 10 มล.

ส่วนประกอบ ต้นลาเวนเดอร์ รหัสสินค้า AR016 สกัดจาก ใบ ขนาดบรรจุ 10 มล.

ส่วนประกอบ ต้นสนจูนิเปอร์ รหัสสินค้า AR017 สกัดจาก ผล ขนาดบรรจุ 10 มล.

ส่วนประกอบ ต้นโรสแมรี่ รหัสสินค้า AR018 สกัดจาก ใบ ขนาดบรรจุ 10 มล.

เปปเปอร์มินต์

ส่วนประกอบใบชา

รหัสสินค้า AR014 สกัดจาก ใบ ขนาดบรรจุ 10 มล.

รหัสสินค้า AR019 สกัดจาก ใบและกิ่ง ขนาดบรรจุ 10 มล.

แซนเดิลวู้ด

ส่วนประกอบต้นกระดังงา

รหัสสินค้า AR015 สกัดจาก ไม้ ขนาดบรรจุ 5 มล.

รหัสสินค้า AR020 สกัดจาก ดอก ขนาดบรรจุ 10 มล.

27


โจโจ้บา ออยล์ (น�้ำมันนวดพื้นฐาน)

500 มล.

รหัสสินค้า AR201 วิธีการสกัด สกัดเย็น แหล่งผลิต ประเทศเยอรมนี คุณสมบัติ • อุดมไปด้วยวิตามินอี • อุดมไปด้วยส่วนผสมของกรดลิโนเลอิก • คุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ • กักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีเยี่ยม

สารสกัดจากเมล็ดองุ่น (น�้ำมันนวดพื้นฐาน) 500 มล. รหัสสินค้า AR202 วิธีการสกัด สกัดร้อน แหล่งผลิต ประเทศเยอรมนี คุณสมบัติ • อุดมไปด้วยวิตามินอี และส่วนผสมของกรดลิโนเลอิก • ปกป้องผิวจากการทำ�ลายโดยสารอนุมูลอิสระ

น�้ำมันนวดเอเนอร์ไจซิ่ง

100 มล.

รหัสสินค้า AR022 แหล่งผลิต ประเทศเยอรมนี คุณสมบัติ • มีส่วนผสมของโรสแมรี่ พริกไทย สนและโจโจ้บา ออยล์ • บำ�รุงและกระตุ้นผิวให้แลดูอ่อนเยาว์

น�้ำมันนวดรีแล็กซิ่ง

100 มล.

รหัสสินค้า AR025 แหล่งผลิต ประเทศเยอรมนี คุณสมบัติ • มีส่วนผสมของซีดาร์วู้ด กำ�ยาน หญ้าแฝกและโจโจ้บา ออยล์ • บรรเทาความเมื่อยล้าและความกดดัน

น�้ำมันนวดซูตติ้ง รหัสสินค้า AR027 แหล่งผลิต ประเทศเยอรมนี คุณสมบัติ • มีส่วนผสมของกุหลาบนานาชนิดและโจโจ้บา ออยล์ • อ่อนโยน • สัมผัสอ่อนนุ่มและกักเก็บความชุ่มชื่นให้ผิว 28

100 มล.


Essential oils

Application

Bathing

Inhalation

น�้ำมันหอมระเหยผลิตจากส่วนประกอบที่ส�ำคัญของพืช ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และทรงประสิทธิภาพ ในการบ�ำบัดรักษา เนื่องจากน�้ำมันหอมระเหยมีคุณสมบัติสูงแม้ใช้เพียงเล็กน้อยก็สามารถแสดงผลลัพธ์ ได้อย่างชัดเจน เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย ผู้ใช้ควรเริ่มใช้ในปริมาณน้อย เมื่อร่างกายปรับสภาพได้ และไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงใดๆ แล้ว จึงค่อยเริ่มผสมส่วนผสมต่างๆ ในการใช้ และระยะเวลา สามารถ ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ใช้ 1-2 ครั้งต่อวัน โดยแต่ละครั้งไม่ควรใช้ปริมาณเกิน 1% ใช้ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยแต่ละครั้งไม่ควรใช้ปริมาณเกิน 2.5%-5% กรณีใช้ส�ำหรับการนวด-เกิดอาการเฉียบพลัน หรืออาการทั่วไป สามารถใช้นวดในบริเวณที่มีอาการ ปวดได้โดยตรง ใช้ 2-3 ครั้งต่อวัน โดยเจือจางน�้ำมันหอมระเหย 2-3 หยด หรือ 5-10% และนวดบริเวณที่มี อาการปวดได้โดยตรง ไม่ จ�ำ เป็นต้องเจือจางหากใช้ในกรณีฝ ังเข็ ม สามารถใช้ น�้ ำ มั น หอมระเหย 2-3 หยด ทาบริ เวณ จุ ด ที่ ท�ำการฝังเข็มได้โดยตรง หยดน�้ำมันหอมระเหย 7-8 หยดลงในอ่ า งอาบน�้ำ หรื อ ปรั บ ปริ ม าณตามขนาดของอ่ า งอาบน�้ ำ พร้ อ มปรับอุณหภูมิข องน�้ำให้เ หมาะสมกับ การนอนแช่ เพื่ อผ่ อ นคลาย การอาบน�้ำในอ่างอาบน�้ำนั้น เหมาะเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับอาการเจ็บป่วยเฉพาะส่วน เช่น แขน เท้า หรือ บั้นท้าย ใช้น�้ำมันหอมระเหย 3-5 หยดลงในอ่างอาบน�้ำที่มีอุณหภูมิปานกลาง(เพื่อเจือจางน�้ำมันหอม ระเหยให้ได้ประสิทธิภาพ ให้หยดน�้ำมันหอมระเหยลงในน�้ำนมปริมาณ 5 ซีซี แล้วคนผสมกับน�้ำอุ่น) หยดน�้ำมันหอมระเหย 3-5 หยดในเครื่องกระจายกลิ่น โดยปริมาณทีใ่ ช้นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของห้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการวิงเวียนศีรษะหรือรู้สึกไม่สบาย ไม่ควรสูดดมติดต่อกันนานเกิน 2 ชั่วโมง หรือคุณสามารถหยดน�้ำมันหอมระเหย 1-2 หยด ลงบนกระดาษช�ำระ ผ้าเช็ดหน้า หรือบนฝ่ามือ แล้วค่อยๆ สูดดมเป็นระยะ กรุณาใช้น�้ำมันหอมระเหยให้หมดโดยเร็วที่สุด หลังจากท�ำการผสมแล้ว เพื่อเป็นการ ใช้น�้ำมันหอมระเหยอย่างปลอดภัย กรุณาปรับความเข้มข้นและความถีใ่ นการใช้โดย ขึ้นอยู่กับสภาวะของแต่ละบุคคล และความจ�ำเป็น หากมีข้อสงสัย กรุณาขอค�ำปรึกษา จากผู้เชี่ยวชาญในเบื้องต้น

29


EASENUTRI กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

ด้ ว ยการพั ฒ นาที่ ทั น สมั ย โดยที ม วิ จั ย จากยุโ รป ญี่ ปุ ่ น และ สหรัฐอเมริกา อาหารเสริมนี้สามารถช่วยให้สุขภาพดีและความงาม เพื่อทุกคนในครอบครัว!

30


เพิ่มการเผาผลาญ เพิ่มพลังงาน

AK365 รีไววอล ดริ้งค์ รหัสสินค้า

NU0101 10 มล. (30 ซอง/ กล่อง) ประเทศญี่ปุ่น

ขนาดบรรจุ แหล่งผลิต

คุณประโยชน์

AK Strains

สิทธิบัตรจากประเทศญี่ปุ่น เพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญ คงความงาม เพิ่มพลังงาน ดูแลสุขภาพ

รักษาความอ่อนเยาว์ ดูแลข้อต่อ AK บิวตี้ ดีไลท์ รหัสสินค้า

ขนาดบรรจุ แหล่งผลิต

NU0301 3 กรัม (30 ซอง/ กล่อง) ญี่ปุ่น, ไต้หวัน

คุณประโยชน์

3 Beauty Factors

ใบรับรอง ฮาลาล คงความงาม กระฉับกระเฉงคล่องตัว ดูแลสุขภาพ ควบคุมการท�ำงานของร่างกาย

31


EASESHAPE กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่าง

สารสกัดจากพืชนานาพันธุ์จากใต้ท้องทะเล ประกอบ กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อประสิทธิภาพในการซึมซาบเข้าสู่ผิว ประสิ ท ธิ ภ าพในกระชั บ ผิ ว กายและควบคุ ม การเกิ ด เซลลูไลท์

32


นวัตกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ผสานพลังเพื่อสลายไขมัน

บอดี้ มัลติ- เอฟเฟ็ค เซรั่ม

บอดี้ คอนทัวร์ ครีม

รหัสสินค้า

รหัสสินค้า

ES301

เหมาะกับทุกสภาพผิว ขนาดบรรจุ 250 มล. แหล่งผลิต ประเทศฝรั่งเศส

ES303

เหมาะกับทุกสภาพผิว ขนาดบรรจุ 250 มล. แหล่งผลิต ประเทศฝรั่งเศส

หมายเหตุ: ส�ำหรับผิวแพ้ง่าย ควรท�ำการทดสอบบนผิวบริเวณข้อมือด้านในก่อนใช้

ปรับเปลี่ยน

ฟื้นฟู

ระบายออก

สร้างใหม่

ยกกระชับ

ประสิทธิภาพสองเท่าด้วยการผสานส่วนประกอบหลัก 5 ชนิดในหนึ่งเดียว

Sphacelaria Scoparia ยับยั้ง และลดการแพร่ขยาย ของเซลล์ไขมัน

Lotus Maritimus Flower เพิ่มการสลายตัว ของเซลล์ไขมัน

Caffein and Citrus paradise oil เพิ่มประสิทธิภาพ การไหลเวียน บรรเทาอาการบวมน�้ำ

เวอร์ชั่นเต็ม

Laminaria Digitata ละลายไขมัน อย่างมีประสิทธิภาพ

Palmaria Palmata ป้องกันการสะสม ของไขมัน, กระชับสัดส่วน

เวอร์ชั่นย่อ

โปรดติดตาม อีสคอกซ์ ยูทูป ชาแนล ส�ำหรับวีดโี อแนะน�ำผลิตภัณฑ์ EASESHAPE

33


MARVEL กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอย

Marvel AAP เป็นการผสมผสานภูมิปัญญาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนาสูตร เพื่อการชะลอวัยอย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยการรวมตัวของภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเยอรมัน เพื่อปกป้องการสูญเสียน�้ำใต้ผิวหนัง และเทคโนโลยีชีวภาพระดับแนวหน้าจากประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ Marvel AAP สามารถย้อนวัยให้ผิวกลับมากระจ่างใสอีกครั้ง

34


ไฮเดรทติง โทนเนอร์ ขั้นตอนที่ 1

รหัสสินค้า PU2101 เพื่อให้ผิวแลดูชุ่มชื่น และขจัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่สูญเสีย ความชุ่มชื่น พร้อมฟื้นฟูสภาพผิวให้เปล่งประกายสดใส

อินเทนซีฟ เฟิร์มมิ่ง เซรั่ม ขั้นตอนที่ 2

100 มล.

50 มล.

รหัสสินค้า PU2201 เซรั่มนี้ถูกผลิตขึ้นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการยกกระชับผิว และต่อต้านริ้วรอย สามารถคืน “ความชุ่มชื้น” และ “ซ่อมแซม” “ต่อต้านริ้วรอย” และ “ยกกระชับผิว” ในขณะเดียวกันยังเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องผิวพรรณด้วย

รีไวทอลไลซิง อิมัลชั่น

50 มล.

รหัสสินค้า PU2301 ขั้นตอนที่ 3

อิมัลชั่นนี้มีส่วนประกอบที่ทรงประสิทธิภาพส�ำหรับ “การดูแลปัจจัยที่มีผลต่อการ กระชับผิวอย่างต่อเนื่อง” ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถรักษากลไกการดูดซึมให้คงท�ำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้ผวิ เปล่งประกายและเรียบเนียน คืนความยืดหยุน่ กระจ่างใส และความชุ่มชื่น

อัลตร้า รีแพร์ริ่ง คอมเพล็ก ครีม

50 มล.

รหัสสินค้า PU2401 ขั้นตอนที่ 4

ครีมนี้ถูกออกแบบเป็นพิเศษส�ำหรับผู้ที่มีผิวแห้งและมีริ้วรอยโดยเฉพาะ ผลิตด้วย “เทคโนโลยีการปกป้อง” สุดพิเศษ จนกลายเป็นครีมทีใ่ ห้ความชุ่มชื่นอย่างละเอียด อ่อน เพื่อปกป้องผิวไม่ให้หย่อนคล้อย กระจ่างใส สามารถปกปิดริ้วรอยขนาดเล็ก และเสริมสร้างผิวให้ละเอียดนุ่ม แลดูอ่อนเยาว์

อัลติเมท รีไววอล มาร์ค S.O.S

รหัสสินค้า PU2501 ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตจากสเต็มเซลล์ของพืช กลูต้าไธโอน และส่วนประกอบเพื่อการ ชะลอวัย เสริมประสิทธิภาพการดูดซับเข้าสู่ผิวชั้นในได้อย่างรวดเร็ว การซ่อมแซม ที่ตรงจุดจะท�ำให้ชั้นผิวกลับมากระชับและเรียบเนียน ดูเปล่งปลั่งและอ่อนเยาว์

CC ไฮโดรครีม SPF25 PA+++ (สีสว่าง) Model No. MS5701 Make - up

100 มล.

40 มล.

ประสิทธิภาพที่หลากหลายในหนึ่งเดียว เสริมบ�ำรุง ให้ความชุ่มชื่น นุ่มนวลผิว ป้องกันรังสี UVB และ UVA เพื่อการปกป้องให้ผิวสดใส แลดูอ่อนเยาว์ 35


PURENCE

กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนตัว ลาโรส เดอ แวร์ซายส์ ผู้หญิงทุกคนย่อมต้องการช่วงเวลาเพื่อให้รางวัลกับตัวเอง กลุ่มผลิตภัณฑ์เพียวรีน มอบการดูแลอย่างทะนุถนอมส�ำหรับผิวกาย และเส้นผม ผ่านหัวน�้ำหอมจากธรรมชาติ ของน�้ำมันหอมระเหย พร้อมสารสกัดจากพืชพรรณธรรมชาติ นอกจากนั้น เพียวรีน ลา โรส เดอ แวร์ซายส์ คือตัวเลือกที่สง่างามที่สุดส�ำหรับผู้หญิงที่ต้องการได้รับการ ปรนนิบัติ

36


โรส แวร์ซายส์ มอยเจอร์ไรซิ่ง เฟเชล คลีนซิ่ง โฟม

140 มล.

รหัสสินค้า PU1105 นอกเหนือจากการสกัดยีสต์แล้ว ยังอุดมไปด้วยส่วนผสมกรดอะมิโนที่อ่อนโยน เพื่อให้ได้ เนื้อโฟมที่มีความละเอียดอ่อน ซึมซาบสู่ผิวอย่างรวดเร็ว ช�ำระล้างสิ่งสกปรกและท�ำความสะอาด สิ่งอุด ตัน รูขุม ขน ผิวหน้า จะเผยความกระจ่างใส และไม่สูญเสียความชุ่มชื้นจนเกิดความ แห้งกร้า น

โรส แวร์ซายส์ มอยเจอร์ไรซิ่ง บอดี้ โลชั่น

290 มล.

รหัสสินค้า PU1401 โลชั่นนี้มีส่วนผสมของน�้ำมันจากพืชพันธุ์ธรรมชาติ ผสมผสานกับยีสต์ที่มีประโยชน์ และ กรดไฮยาลูรอน ซึ่งสามารถช่วยในการดูดซับอย่างง่ายดาย เพิ่มความชุ่มชื้น และการบ�ำรุง ให้แก่ผิว คุณจะรู้สึกถึงรูปร่างที่กระชับ และเรียบเนียน พร้อมกลิ่นหอมจากดอกไม้

โรส แวร์ซายส์ มอยเจอร์ไรซิ่ง ชาวเวอร์ เจล

290 มล.

รหัสสินค้า PU1101 ผลิตภัณฑ์นี้ ผลิตจากส่วนประกอบอินทรีย์จากประเทศเยอรมันในนามไกลโครไซต์ ผสมผสาน กับส่วนผสมของพืชนานาพันธุ์ จนกลายมาเป็นเนื้อโฟมที่มีคุณสมบัตใิ นการซึมซาบ เพื่อช�ำระ ล้างสิ่งสกปรกได้อย่างรวดเร็ว และไม่มีไขมันส่วนเกิน คุณจะรู้สึกถึงความชุ่มชื่น และสัมผัสนุ่ม หลังการอาบน�้ำ

โรส แวร์ซายส์ นูริชชิ่ง แชมพู

290 มล.

รหัสสินค้า PU1201 ด้วยสูตรท�ำความสะอาดอย่างอ่อนโยน ให้เนื้อโฟมที่อ่อนนุ่ม และฟองจ�ำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อ การท�ำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมอย่างมีประสิทธิภาพ นากจากนั้นยังมีส่วนผสมจาก พืชพรรณธรรมชาติและวิตามิน B5 ทีใ่ ห้ความชุ่มชื่นและเรียบลื่นให้กับเส้นผม เนื้อโฟมที่มี ชั้นป้องกัน ปกป้องเส้นผมจากการท�ำร้ายจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เพื่อให้เส้นผมแลดูสุขภาพดี และจัดทรงง่าย

โรส แวร์ซายส์ นูริชชิ่ง คอนดิชันเนอร์

200 มล.

รหัสสินค้า PU1301 คอนดิชันเนอร์นี้ ผลิตจากเชียร์บัตเตอร์จากธรรมชาติ และโจโจ้บา ออยล์ ผสมผสานกับ ส่วนประกอบที่ห ลากหลายเพื่อการบ�ำรุง เช่นสารสกัดจากพืชพันธุ์ธรรมชาติ กรดอะมิโน ซึ่งสามารถฟื้นฟูผมแตกปลาย รักษาสุขภาพหนังศีรษะ และให้ผมเงางามประดุจเส้นไหม 37


PURENCE กลุ่มผลิตภัณฑ์น�้ำมันท�ำความสะอาด

สู ต รพิ เ ศษที่ ผ สมผสานระหว่ า งน�้ ำ มั น โจโจ้ บ า ออยล์ จ ากธรรมชาติ กั บ น�้ ำ มั น หอมระเหยชั้ น เยี่ ย ม เพื่ อ สร้ า งอิ มั ล ชั่ น ที่ ดี ที่ สุ ด น�้ ำ มั น ท� ำ ความสะอาดผิ ว 4 ใน 1 ที่ ท� ำ ความสะอาดเครื่ อ งส� ำ อางอย่ า งดี เ ยี่ ย มและให้ ค วามชุ ่ ม ชื้ น กั บ ผิ ว ของคุ ณ ด้ ว ยประสิ ท ธิ ภ าพของการบ� ำ บั ด ด้ ว ยกลิ่ น

ซีตรัส เอสเซนส์ ดีฟ คลีนซิ่ง ออยล์ รหัสสินค้า เหมาะสำ�หรับ ขนาดบรรจุ แหล่งผลิต ส่วนประกอบ

AR331 ผิวมัน 200 มล. ประเทศเยอรมนี

Jojoba Oil, Grapefruit Peel Oil, Lemongrass Herb Oil, Clary Sage Leaf Oil, Orange Peel Oil, Lemon Peel Oil 38

โรส เอสเซนส์ นูริชชิ่ง คลีนซิ่ง ออยล์ รหัสสินค้า เหมาะสำ�หรับ ขนาดบรรจุ แหล่งผลิต ส่วนประกอบ

AR332 ผิวมัน 200 มล. ประเทศเยอรมนี

Jojoba Oil, Shea butter, Geranium Leaf Oil, Palmarosa Herb Oil, Rose Flower Extract, Rose Flower Oil


Measurement Table กลุ่มผลิตภัณฑ์ประจุโลหะ SUPER CONDUCTIVE รหัส

ชื่อสินค้า

ส่วน

M

L

2L

HP304

Men's T-shirt

Chest

88-96

96-104

104-112

HP305

Ladies' T-shirt

Chest

79-87

86-94

93-101

HP306

Waist Supporter

Waist

75-85

85-95

95-105

HP311

Wrist Supporter

Wrist

16-22

20-28

26-32

HP312

Elbow Supporter

Around elbow

20-28

28-35

35-40

HP313

Knee Supporter

Around knee

35-45

40-50

45-55

HP314

Calf Supporter

Calf

20-30

30-40

40-50

HP315

Ankle Supporter

Ankle

20-28

25-35

32-40

HP318

Ankle Socks

HP319

Short Socks

Feet length

22-24

25-27

26-28

หน่วย: ซม. 3L

4L

5L

105-115

115-125

125-135

50-60

แนะน�ำผลิตภัณฑ์ขนาด F

HP301

Eye Mask (L)

Head

45-65

HP302

Eye Mask (S)

Head

40-55

HP320

Neck Guard

HP321

Multi-Function Neck Protector

Neck

32-42

กลุ่มผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผู้ชาย PLATINO รหัส

ชื่อสินค้า

ME201 Men's Short Pants MG201

Men's Waist Shaper

หน่วย: ซม.

ส่วน

M

L

2L

3L

4L

5L

Waist

72-80

78-88

86-96

94-104

102-112

110-120

กลุ่มผลิตภัณฑ์กางเกงใน BRILLIANT รหัส

ชื่อสินค้า

FB020

Brilliant Panties

FB030

Brilliant HW / HWL Panties

FB031

หน่วย: ซม.

ส่วน

M

L

2L

3L

Hip

87-95

92-100

97-105

102-110

39


ไต้หวัน

|

ฮ่องกง

|

มาเลเซีย

|

สิงคโปร์

|

อินโดนีเซีย

|

www.easecoxgroup.com A02002T_V201801

ฟิลิปปินส์

|

ไทย

|

เวียดนาม

Easecox APC_Thai version  
Easecox APC_Thai version  
Advertisement