Page 1

DELIVERED TO THE POST OFFICE AS PERIODICALS CLASS MAIL ON MONDAY, MAY 18, 2014

STRONA 13

SPORT

STRONA 9

WYBRAŁAM AMERYKĘ

Pudzian Aneta Radziejowska: pokazał klasę NY – niełatwa miłość

STR. 8

O METROPOLII

Czarne i białe złoto

JUŻ DZISIAJ

POLSKI DODATEK BUDOWLANY

W Y S O K A W O D A , A L E B E Z P O W O DZ I | R Z Ą D U K A R A Ł G E N E R A L M OTO R S | A M E R Y K A Ń S K A W I E Ż A B A B E L www.dziennik.com

PONIEDZIAŁEK 19 MAJA – MONDAY, MAY 19, 2014

Słonecznie

$0.75

22°C (72°F)

Książę Harry złożył hołd Polakom na Monte Cassino

Za wolność naszą i waszą  Kombatanci, harcerze, duchowni i politycy oddali hołd wal-

czącym pod Monte Cassino. Na wapiennym wzgórzu, które 70 lat temu spłynęło krwią Polaków, odbywały się oficjalne uroczystości okrągłej rocznicy zwycięskiej bitwy.

Kardynał Dziwisz – świadek świętości

ROK XLI Nr 12 114

4

Kolejny rok rozwoju P-SFUK

py. Nuncjatura Apostolska ogłosiła, że 49-letni arcybiskup Wojciech  W ostatnim roku fiskalnym wzrosły aktywa P-SFUK, depozyty, kwoPolak, dotychczasowy sekretarz Episkopatu Polski, zostanie prymasem. ta udzielanych pożyczek, jak również liczba członków. Unia odnotowaDecyzje równolegle ogoszono w sieła jednak nieznaczną stratę. dzibie nuncjatury w Warszawie i w

NOWY DZIENNIK $0.75

08805 93287

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Hempstead, NY

 Papież wybrał najmłodszego prymasa w historii episkopatów Euro-

“Cieszymy si, e gocimy osob, która tak wiernie i skromnie towarzyszya witemu. Witamy ci, jako wiadka witoci” – powiedzieli parafianie z sanktuarium w. Jana Pawa II, zwracajc si do ks. kardynaa Stanisawa Dziwisza.

8

Książę Harry (w białym mundurze) składa wieniec na polskim cmentarzu pod Monte Cassino

Polska ma nowego prymasa

AMERYKA

21114 >

» STR. 5

Gnienie. Papie Franciszek przyj rezygnacj arcybiskupa Józefa Kowalczyka z posugi metropolity gnienieskiego (który skoczy 75 lat i zgodnie z kocielnymi przepisami przeszed na emerytur) i mianowa na to stanowisko dotychczasowego sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu. Arcybiskup Polak przyzna, e decyzja papiea Franciszka bya dla niego duym zaskoczeniem i nie spodziewa si jej. Duchowny zdradzi, e usysza j jeszcze przed Wielkanoc. “Jestem po to, aby wszystkim drzwi do Kocioa otwiera” – powiedzia o sobie nowy prymas Polski. Jak doda, zaprasza do wspólnoty wszystkich – zarówno tych, którym z Kocioem jest po drodze, jak i tych, którzy maj trudnoci w odnalezieniu swojej drogi do wspólnoty, ale te do Boga. Hierarcha podkreli, e trzeba otwiera

SRM.GNIEZNO.OPOKA.ORG.PL

STRONA 2

kombatantów oraz harcerze i grupy rekonstrukcyjne. Pomnik odsonili Antoni Chrocielewski, komendant Okrgu 2. Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Nowym Jorku, uczestnik bitwy o Monte Cassino, Wincenty Knapczyk – take uczestnik walk o wzgórze, oraz córka generaa Andersa, Anna Maria Anders. Wykonane z brzu popiersie dowódcy 2. Korpusu Polskiego stano przed Muzeum Historiale. Rzeb ufundowao Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej z Nowego Jorku. Popiersie ma metr wysokoci, stoi na prawie dwumetrowym granitowym piedestale. Autorem projektu jest mieszkajcy w USA rzebiarz Andrzej Pityski.

FOTO: EPA/RADEK PIETRUSZKA

W obchodach na cmentarzu uczestniczyy take delegacje zagraniczne, w tym brytyjski ksi Harry, który zoy na cmentarzu wieniec, oraz wadze miasta Cassino. Premier Donald Tusk powiedzia, e dumny jest naród, który ma takich bohaterów. Podkreli, e pami o walczcych w 1944 roku pomoga Polakom walczy o wolno i niepodlego w czasach komunizmu. Premier doda, e tamte wydarzenia powinny by przestrog dla caej Europy, by nie przyzwalaa na przemoc. W przeddzie 70. rocznicy zakoczenia bitwy pod Monte Cassino, na placu imienia generaa Wadysawa Andersa w Cassino, odsonite zostao jego popiersie. W ceremonii wzia udzia delegacja polskich

swoje serce na kadego czowieka. Abp Polak jest czonkiem Rady Staej Konferencji Episkopatu Polski oraz czonkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróujcych, a take Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rzdu RP i KEP oraz przewodniczcym Zespou KEP ds. Kontaktów z Rosyjskim Kocioem Prawosawnym. Teraz – po 2,5 roku pracy jako sekretarz generalny Episkopatu – wróci do swojej diecezji. » STR. 4

“Rok fiskalny zakoczony 30 wrzenia 2013 r. by kolejny rokiem dynamicznego rozwoju Unii” – poda Krzysztof Matyszczyk, przewodniczcy Rady Dyrektorów Polsko-Sowiaskiej Federalnej Unii Kredytowej w rocznym raporcie, który – wraz z raportami, m.in. skarbnika, dyrektora wykonawczego i przewodniczcej komisji nadzorczej – przedstawiono na niedzielnym spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym w Hempstead na Long Island. Przybyli na licznie czonkowie przywiezieni z Nowego Jorku autokarem. Gdy zamykalimy to wydanie naszej gazety, zebranie nadal trwao. Nie ogoszono te jeszcze wyników gosowania nad kandydatami do Rady Dyrektorów. Informacja o rezultatach – na naszej stronie internetowej. Jak wynika z opublikowanych danych, w roku fiskalnym 2013 akty-

wa P-SFUK wzrosy o 2 procent – do prawie 1,53 mld dolarów. O 3,4 procent, czyli o ponad 46,6 mln dol., wzrosa te kwota depozytów, które czonkowie wpacaj do Unii – wynosz one teraz prawie 1,45 mld dol. Oprócz powierzania Unii swoich oszczdnoci czonkowie Unii zacignli te wicej poyczek z tej instytucji – w sumie na ponad 840,5 mln dolarów. Dynamicznie wzrosa równie liczba czonków, która pod koniec wrzenia 2013 r. wyniosa 79 488 osób, a jak poda dyrektor wykonawczy Bogdan Chmielewski podczas obchodów 5. rocznicy otwarcia oddziau w Trenton – teraz moe przekracza ju 80 000. “Szczególnie dynamiczny wzrost odnotowalimy w naszych oddziaach w Illinois” – podaje Chmielewski w swoim raporcie. » STR. 2


2

Ameryka

» Rozwody i sprawy rodzinne » Sprawy cywilne » Sprawy spadkowe » Podział majątku » Wypadki - upadki z wysokości, itd. » Sprawy kryminalne » Sprzedaż i kupno nieruchomości » Sprawy w Polsce

nowy dziennik Poniedziałek 19 maja 2014

Kardynał Dziwisz – świadek świętości

(rozwody, podział majątku, itd.)

Adwokat licencjonowany w Stanach: NY, NJ, PA, CT, MA, IL, FL, CA, DC, HI

tel: (212) 267-0201 (718) 609-0300

POLSKI ADWOKAT

Darius Marzec, Esq. w w w. Ad wok atM ar zec.com MANHATTAN: 225 Brodway, Suite 3000, New York, NY 10007 tel: (212) 267-0201

GREENPOINT: 776 A Manhattan Ave. Suite 104 Brooklyn, NY 11222 tel: (718) 609-0300

PENSYLVANIA: Spotkania ania 4 North 6th Street po pracy cy i Stroudsburg, PA 18360, w weekendy endy tel: (973) 920-7925 Adwokat kat NEW JERSEY: 1000 Clifton Ave., Clifton, NJ 07013, tel: (973) 920-7925

wi mówi sku po polsku

The Wash House klubokawiarnia w pralni ■ Kawa, piwo i pranie w jednym miejscu? Pozornie dziwne zestawienie, ale

W piątkowej mszy św. odprawianej przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza w kościele św. Alojzego na Ridgewood uczestniczyli wierni z całego Nowego Jorku

wego Jorku. W mszy świętej sprawowanej przez ponad 20 kapłanów nonizacja to ostateczne potwierdzenie, że jego [Jana Pawła II] dro- wzięli udział członkowie różnych ornizacji, w tym Pulaski Association ga do świętości była słuszna" – powiedział wieloletni osobisty se- ga of Business and Professional Men, kretarz św. Jana Pawła II, ks. kardynał Stanisław Dziwisz, który Husarii, Unknown Bikers, kół myśliwych z Greenpointu (Centennial w weekend kontynuował swoją wizytę w metropolii nowojorskiej. Gun & Bow Club) i Maspeth (Saint "Cieszymy się, że gościmy osobę, wych kanoników kapituły św. Floria- Hubert Hunting and Fishing Club), która tak wiernie i skromnie towa- na i św. Jana Pawła II w Krakowie. harcerze, dzieci w strojach ludowych, rzyszyła świętemu. Witamy cię, ja- Do grona kanoników promowani zo- jak również przedstawiciele Polish ko świadka świętości" – powiedzie- stali, za pielęgnowanie pamięci św. Ja- American Folk Dance Company. Ks. kardynał Dziwisz, który podli parafianie z sanktuarium św. Jana na Pawła II, ks. Mirosław Król – kuPawła II, zwracając się do ks. kar- stosz sanktuarium św. Jana Pawła II czas mszy mówił o znaczeniu dziew Linden oraz ks. Charles Kelly – dzictwa, które pozostawił św. Jan Padynała Stanisława Dziwisza. weł II, podarował parafii św. Aloj"Ta świętość objawiła się w jego mi- sekretarz arcybiskupa Newarku. "To wielkie wyróżnienie dla sank- zego relikwię Ojca Świętego. łości do Boga, objawiała się w modliPo mszy około 200 osób wraz z twie oraz szacunku i miłości do czło- tuarium i dla archidiecezji Newark wieka. Jan Paweł II wszystko co robił, – powiedział ks. kanonik Król. – Bę- biskupem z diecezji brooklyńskiej Nirobił w kontakcie z Panem Bogiem, dziemy szerzyć kult św. Jana Pawła cholasem DiMarzio wzięło udział w przez modlitwę" – podkreślił ks. kar- II, nie tylko dla samego kultu, ale aby bankiecie zorganizowanym przez biznesmenów z Pulaski Association dynał w sobotę podczas nabożeństwa zbliżał ludzi do świętości". Po nabożeństwie kardynał Dziwisz na cześć gościa. Dochód z bankietu eucharystycznego "Święty Jan Paweł II Papieżem Eucharystii" w sanktu- spotkał się z wiernymi, w tym człon- przeznaczony zostanie na Międzyarium św. Jana Pawła II w Linden. "Tym kami działającej przy sanktuarium narodowe Centrum im. św. Jana Pawnabożeństwem rozpoczynamy dwu- Fundacji Przyjaciół Centrum św. Ja- ła II "Nie lękajcie się" w Krakowie. W dalszej części wizyty w metropodniowe dziękczynienie za to, że nasz na Pawła II oraz uczestnikami piellii nowojorskiej ks. kardynał m.in. obecrodak został wybrany jako wzór do na- grzymki na kanonizację. W piątek natomiast gościł w ko- ny był również na niedzielnej mszy św. śladowania, jako wzór świętości" – powiedział gospodarz parafii św. Teresy ściele św. Alojzego na Ridgewood, w sanktuarium w Linden oraz na konod Dzieciątka Jezus i kustosz sanktu- NY. To była pierwsza wizyta kardy- cercie poświęconym św. Janowi Pawarium – ks. proboszcz Mirosław Król. nała w tej parafii. Przywitała go tam łowi II – "Szukam Was". W poniedziaKs. kardynał zachęcił wiernych do Polonia nie tylko z Ridgewood, ale łek ma odebrać doktorat honoris caubrania przykładu ze świętego Jana również z Greenpointu, Maspeth, dol- sa katolickiego Seton Hall University Pawła II, dla którego eucharystia by- nego Brooklynu i innych części No- w South Orange, NJ. AS, WueM ła najważniejszą rzeczą. "Dziś bez cienia wątpliwości możemy powiedzieć, że św. Jan Paweł II żył przede wszystkim eucharystią. Ona znajdowała się w centrum jego życia. Ona wyznaczała rytm każdego jego dnia w Watykanie i podczas podróży apostolskich – mówił kardynał Dziwisz. – Święci wskazują drogę. Pokazują, jak można żyć, jak można kochać Boga i bliźniego. Od św. Jana Pawła II możemy się uczyć, jak w centrum naszego życia duchowego umieścić eucharystię, jak ją sprawować, jak przyjmować komunię świętą, jak trwać w modlitwie przed tabernakulum". W drugiej części nabożeństwa od- Za pielęgnowanie kultu i pamięci o św. Janie Pawle II do grona kanoników była się oficjalna instalacja dwóch no- promowani zostali ks. Mirosław Król (z prawej) oraz ks. Charles Kelly (z lewej)

FOTO: ALEKSANDRA SŁABISZ

■ "Cieszę się, że w sposób szczególny świętujecie kanonizację. Ka-

Niedawno wcielił go w życie Lee Kerzner, młody nowojorczyk, który otworzył specjalną pralnię oferującą klientom zarówno napoje chłodzące, kawę i drobne zakąski, jak również piwo, a nawet wino. Nowoczesna i nietypowa pralnio-kawiarnia o nazwie The Wash House, działa od niespełna miesiąca i znajduje się na manhattańskim East Village. "To bardzo dobry pomysł". "Też miałem taką koncepcję" – słyszy często od swoich klientów młody biznesmen. Pranie wykonują pracownicy, którzy biorą jednego dolara za funt oddanej do prania odzieży. W tym czasie klienci mogą się zrelaksować, oglądając telewizję lub ko-

rzystając z oferowanych atrakcji – drobnych przekąsek, a także różnych napojów. "W ciągu dnia serwujemy dobrą kawę, natomiast wieczorem i nocą mamy także piwo oraz wino" – wylicza Kerzner w rozmowie z reporterem telewizji Fox 5. Przedsiębiorczy Lee Kerzner na pomysł otwarcia tego typu lokalu wpadł jeszcze w trakcie studiów, kiedy to korzystając z pewnej pralni, jej właściciel pozwolił mu przynieść małą beczkę piwa i wypić z grupą kolegów w trakcie oczekiwania na wyprane rzeczy. Lee Kerzner, widząc popularność swojego lokalu zamierza wyposażyć go także w pralki samoobsługowe. WueM, (R)

KOLEJNY ROK ROZWOJU P-SFUK » Tam też procentowo najszybciej – w porównaniu z Nowym Jorkiem i New Jersey – wzrosła wielkość depozytów i wydanych pożyczek. "Powyższe wyniki i osiągnięcia zostały zrealizowane w czasie nadal trudnej sytuacji ekonomicznej w Stanach Zjednoczonych, która odczuwalna jest też przez wielu naszych członków. Jednocześnie P-SFUK, podobnie jak wiele innych instytucji finansowych, poddana jest zwiększonej presji regulacyjnej i coraz większym wymogom legislacyjnym, co podnosi koszty administracyjne i ogranicza możliwości rozwoju" – podał przewodniczący Rady Dyrektorów w raporcie. W roku fiskalnym 2013 r. zysk netto P-SFUK pomniejszył się o 5 568 993 dol. i Unia odnotowała stratę w wysokości 916 379 dol. Mniejszy zysk i strata wynikają z tego, że wypełniając zobowiązania nakładane przez Krajową Administrację Unii Kredytowych (NCUA) P-SFUK wpłaciła ponad milion dolarów na fundusz stabilizacyjny korporacyjnych unii kredytowych oraz poniosła opłatę w wysokości ponad 4,5 mln dolarów przy likwidacji subsydiowanego planu emerytalnego dla pracowników (plan ten zamieniono na mniej kosztowny – 401[k]). Inną przyczyną ujemnego wyniku finansowego – jak podał w swoim raporcie dyrektor wykonawczy Bogdan Chmielewski – był wysoki poziom złych pożyczek. "Nasi członkowie nadal odczuwają skutki kryzysu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych i, niestety, część z nich miała trudności ze spłacaniem zaciągniętych pożyczek. W roku finansowym 2013 spisaliśmy na straty kwotę 4,2 mln dol."

DOK. ZE STR. 1

FOTO: ARCHIWUM

FOTO: WOJCIECH MAŚLANKA

jednak okazuje się, że można to wszystko połączyć i w dodatku na pomyśle tym zrobić niezły biznes.

– podał dyrektor Chmielewski podkreślając, że współczynnik kapitału do całości aktywów na koniec września 2013 r. wyniósł 9,13 procent, co "klasyfikuje Unię jako dobrze skapitalizowaną" instytucję. "Aktywa członków są odpowiednio zabezpieczone, a P-SFUK pozostaje instytucją stabilną finansowo" – podała w swym raporcie Anna Wojnarowska, przewodnicząca Komisji Nadzorczej. W roku 2013 r. Unia doskonaliła rozwiązania technologiczne, ukierunkowane na ułatwienie dostępu do usług i produktów. M.in. wprowadzono możliwość składania wniosków o pożyczki hipoteczne przez internet i deponowanie czeków przy użyciu telefonu komórkowego. Wypełniając misję wspierania polonijnego środowiska w Stanach, Unia przeznaczyła w 2013 r. 305 247 dol. na dotacje i programy stypendialne, z których skorzystało kilkadziesiąt organizacji, parafii oraz polskich szkół dokształcających, jak również 277 studentów – młodych członków Unii. W omawianym okresie Unia otworzyła też kolejny oddział – na Staten Island – i obecnie ma 15 oddziałów na terenie Nowego Jorku, New Jersey i Illinois. AS, TD, EP


nowy dziennik Monday, May 19, 2014

3

Rząd ukarał GM

Amerykańska wieża Babel ■ Hiszpański jest drugim, po angielskim, najczęściej używanym językiem w Sta-

nach Zjednoczonych. Amerykański portal slate.com, na podstawie ostatniego spisu ludności w USA, opracował zestawienie, jakimi jeszcze innymi językami w poszczególnych regionach tego kraju posługują się jego mieszkańcy. skim uplasował się chiński, a następnie włoski. W Dakocie Północnej mówi się po niemiecku, a Luizjanie, Main, New Hampshire i Vermont – po francusku. Najczęściej używanym skandynawskim językiem jest szwedzki, a w miejscach, gdzie mieszkają Indianie, na co dzień używane są ich dialekty, np. plemion Navajo, Cherokee, ChocAS, (IAR), (R) taw czy Potawatomi.

FOTO: EPA/JEFF KOWALSKY

W Illinois, gdzie duży procent w okolicach Chicago stanowi Polonia, język polski znalazł się na trzecim miejscu pod względem najczęściej używanych w tym regionie. W Nowym Jorku, w rejonie którego mieszka porównywalna liczba osób polskiego pochodzenia co w obrębie Chicago, polski jednak plasuje się dalej w hierarchii najczęściej używanych języków. Tutaj po angielskim i hiszpań-

dował wyłączenie silnika i odcięcie za silania, co uniemożliwiało urucho35 milionów dolarów za zwłokę w naprawie wadliwego włącznika zapłonu, mienie poduszek powietrznych w raco wiąże się ze śmiercią 13 osób. zie wypadku. Usterka wiąże się co najmniej z 322 35 milionów dolarów to najwyższa Poza grzywną koncern zgodził się kara, jaką można nałożyć na koncern zmienić procedury usuwania usterek wypadkami i 13 ofiarami śmiertelnymi. General Motors wiedział o prosamochodowy. Dla tak wielkiej fir- w swoich autach. Kara dla General Motors dotyczy blemie od ponad 10 lat, ale zwlekał my jak General Motors nie jest ona jednak zbyt dotkliwa, bo miesięcz- Chevroleta Cobalt, Saturna Ion i in- z rozpoczęciem napraw do lutego tene wpływy tego przedsiębiorstwa wy- nych mniejszych aut. Wadliwy układ go roku. noszą ponad 12 miliardów dolarów. zapłonu w tych samochodach powoAS, (IAR)

ŹRÓDŁO: SLATE.COM

■ Rząd Stanów Zjednoczonych ukarał firmę General Motors grzywną w wysokości

Jak wynika z analizy slate.com, w Illinois język polski jest trzecim najczęściej używanym językiem, po angielskim i hiszpańskim


4

Polska

nowy dziennik Poniedziałek 19 maja 2014

Wysoka woda, ale bez powodzi

POLSKA MA NOWEGO PRYMASA

FOTO: EPA/JACEK BEDNARCZYK

Podtopione ławki na nabrzeżu Wisły w Krakowie

kroczone o 20 centymetrów. We Wro-

 Wszystko wskazuje na to, że Polska tym razem uniknęła wiel- cawiu powinna by w poniedziaek

kiej powodzi. Woda nie przeleje się przez wały – uspokajał w niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

» Arcybiskup Polak uwaany jest za czowieka otwartego, chtnie rozmawia z dziennikarzami, sucha ich opinii. Kontaktowali si z nim wiele razy, jako sekre ta rzem ge ne ral nym KEP, przedstawiciele parlamentu i rzdu. Bra te czynny udzia w pracach Komisji Wspólnej Rzdu i Episkopatu. W ramach Kocielnej Komisji Konkordatowej uczestniczy w pracach w sprawie przeksztacenia Funduszu Kocielnego. Kierowa pracami Sekretariatu KEP. Krzysztof Tomasik, dziennikarz Katolickiej Agencji Informacyjnej, przypomina, e jeszcze jako sekretarz nowy prymas da do zrozumienia, i Koció w Polsce powinien skupi si nie na obronie instytucji, ale przekazywaniu wiary i otwarciu na wyzwania, jakie niesie wiat. W pamici publicystów pozostaj jego ostre sowa o zeru tolerancji dla wykorzystywania dzieci przez duchownych – mówi Tomasik. Nowy prymas stwierdzi wtedy, e ofiary domagaj si nie tylko przeproszenia, ale i konkretnej pomocy. Hierarcha podkreli, e pedofilia to ogromny ból dla Kocioa. Nowy prymas ma 49 lat i jest najmodszy z osób penicych t funkcj w Europie. Jak powiedzia, “gdzie we mnie te jeszcze odzywa si to powiedzenie – za mody”. Zastrzeg jednak, e to Bóg ma w rkach nasze ycie i czas, wic perspektywa powoania go na ten urzd nie musi by postrzegana wycznie ludzkimi kategoriami. Doda, e obejmowanie prymasostwa jeszcze przed 50. rokiem ycia daje pewn perspektyw do dziaania. Arcybiskup Polak zapytany o priorytety swojej posugi wymieni: DOK. ZE STR. 1

trosk o powoania, modzie, rodzin i ubogich oraz miejsce Kocioa we wspóczesnoci. “Trzeba si te stara, by zaufanie do Kocioa byo wiksze” – podkreli hierarcha. Oceni te, e czsto tym, co zagraa i stoi na przeszkodzie, jest egoizm. Jak wyjani, “biskup powinien czasami przewodzi ludowi Boemu idc na czele, czasami i poród ludu – z pokor i mioci wspóczujc, a czasami i za ludem”. Prymas doda, e “dom biskupa jest otwarty i kady moe do niego przyj i powiedzie o swych troskach”. W ocenie duchownego czasy s trudne, a najwiksze zagroenie by moe pynie “od samego czowieka”, który le uywa swojej wolnoci. Arcybiskup Polak powiedzia, e czowiek susznie jest otwarty na nowoczesno i postp – bo to jego “bogactwo i zdobycz” – ale równoczenie zatraca jednak siebie. Doda, e wanie to widziaby jako zewntrzne zagroenie. Zastrzeg te, e wiata zewntrznego si nie obawia, ale myli, e trzeba pod cho dzi do nie go z otwartoci ducha, roztropnoci i mdroci. W przekonaniu prymasa wielkim zadaniem Kocioa jest uczenie modych ludzi odkrywania ycia jako powoania, ale trzeba si zastanowi, jak to zrobi. ycie ma swój konkretny i zamierzony przez Boga plan – stwierdzi dodajc, e dzi czsto ludzie nie myl w ten sposób, sdz, e ycie jest splotem przypadków, rzeczywistoci, któr trzeba wypróbowa, oraz zdarze, z którymi si konfrontuje. “To jest problem” – oceni hierarcha.

rano i ma nie przekroczy stanu alarmowego. Pod kontrol jest równie poziom Na wszystkich punktach pomiaro- niedziaek o 5 rano – poziom Wisy zbiorników retencyjnych. Ich rezerwych poziom wody pozostanie wy- ma wynie 828 centymetrów. Do Pu- wy powodziowe w znacznej mierze ranie poniej stanu z 2010 roku – aw wysoka woda dotrze we wtorek zostay wykorzystane, ale kady mówi Rafa Bkowski, wicedyrek- po pónocy przy stanie 701 centyme- moe przyj jeszcze dodatkowe ilotor IMGW. Fala kulminacyjna na trów, za w pooonym na pónoc D- ci wody – uspokaja prezes KrajoWile dotara do Sandomierza oko- blinie poziom Wisy w kulminacyj- wego Zarzdu Gospodarki Wodnej. Pomoe take pogoda. “Nadchoo 2 w nocy z niedzieli na poniedzia- nym momencie wyniesie 603 centyDET, (R), (IAR) ek. Poziom wody ma wynie 775 metry, co oznacza ponad 2 metry dz pikne, soneczne dni, ale z bucentymetrów i to jest 68 centyme- poniej poziomu waów. W Warsza- rzami. Moe by bardzo gorco” – trów mniej ni przed czterema laty. wie fala wezbraniowa jest spodzie- informuje Rafa Bkowski, wicedyWedug prognoz IMGW do przekro- wana w rod okoo godziny 18, przy rektor Instytutu Meteorologii i Goczenia waów bdzie brakowa 130 stanie 690 centymetrów, a wic oko- spodarki Wodnej. Ju od poniedziacentymetrów. o metr mniejszym ni w 2010 roku. ku nad Polsk nadejdzie ciepa maPo dobie kulminacji woda w Wi- sa powietrza. Temperatura od rody Równie pod kontrol pozostawaa fala wezbraniowa na Sanie. Obec- le powinna zacz opada w tem- moe przekroczy 27-30 stopni. Podnie woda z Sanu wlewa si do Wi- pie 2 centymetrów na godzin. W czas burz moe doj do podtopie, sy, ale IMGW nie przewiduje nao- 2010 roku fala wezbraniowa przecho- ale bd to sytuacje lokalne. Do tej pory zgina jedna osoba. W  W Warszawie odsłonięto tablicę poświęconą Leopoldowi Tyrmandowi. Odbyło enia si obu fal na siebie – informuje dzia Wis cztery doby. Na Odrze Rafa Bkowski. W Zawichocie, fala wezbraniowa w niedziel wie- sobot w Gruszce Duej koo Zamomiejscowoci lecej za ujciem Sa- czorem miaa dotrze do Opola, cia 60-letni mczyzna uton w się to w 94. rocznicę urodzin pisarza, publicysty i popularyzatora jazzu w Polsce. nu, kulminacja fali ma nadej w po- gdzie stany alarmowe zostan prze- wezbranej rzece.  Autor powieci “Zy” jest kultow den zwrot w jego pogldach nie mia postaci dla wielu warszawiaków i miejsca. (...) Mój ojciec by zawsze symbolem stolicy lat 50. i 60. piewc wolnoci jednostki, niezaREKLAMA Tablica zawisa w pasau Leopol- lenie od tego, czy chodzio o koda Tyrmanda przy placu Trzech munistów, którzy umiecili go na Krzyy. Andrzej Sadowski z Cen- swojej czarnej licie, czy progresytrum im. Adama Smitha, jeden z ini- wistów amerykaskich, którzy takcjatorów umieszczenia tablicy, pod- e nie chcieli go publikowa” – wykreli, e dla Leopolda Tyrmanda jani Matthew Tyrmand. wolno bya fundamentem ycia. Wiceprezydent Warszawy WoSyn pisarza, Matthew, dzikowa dzimierz Paszyski zaznaczy, e taza symboliczne uczczenie pamici blica zawisa w miejscu czsto odLeopolda Tyrmanda. Jak mówi, ta- wiedzanym przez Tyrmanda. Dobrze blica zawisa w “jego ulubionym si stao, e ma on ju swoje miejmiecie”. Nie szczdzi przy tym sce w Warszawie, doda Paszyski. krytycznych sów wobec obecnego W 1965 roku Leopold Tyrmand rzdu w Polsce i w Unii Europej- wyjecha z Polski do USA; cenzuskiej, dodajc, e patologie, które ra PRL staraa si wykreli go z hiwidzimy dzi, maj swoje róda storii literatury i zakazaa wydawajeszcze w systemie komunistycz- nia jego ksiek. Nigdy ju do kranym. “Czsto spotykam si z pyta- ju nie wróci. Zmar 19 marca 1985 niem, dlaczego mój ojciec w dru- r., w wieku 65 lat na zawa serca. giej poowie ycia, w USA, tak barTyrmand na stronie tytuowej podzo zwróci si w praw stron wieci “Zy” napisa: “Mojemu rosceny politycznej. Uwaam, e a- dzinnemu miastu Warszawie”. 

Tyrmand – człowiek wolności

 Stronę redaguje: Tomasz Deptuła; email: td@dziennik.com


Świat

5 nowy dziennik Monday, May 19, 2014

Hołd ofiarom represji

ZA WOLNOŚĆ NASZĄ I WASZĄ

■ W Bykowni pod Kijowem uczczono pamięć ofiar stalinowskich represji po-

ZDJĘCIA: EPA/RADEK PIETRUSZKA

litycznych. W tym miejscu leży około 30 tysięcy ofiar NKWD, co dziesiąta narodowości polskiej.

Uroczystość zgromadziła weteranów, polityków, harcerzy i członków grup rekonstrukcyjnych

» Weteran walk o Mon- ruinach klasztoru Benedyktynów. Mszy świętej odprawionej na te Cassino Antoni Chrościelewski podkreślił podczas uroczystości, że wzgórzu przewodniczył metropolibitwa o wzgórze przeszła do histo- ta warszawski kardynał Kazimierz rii jako legenda. "70 lat temu, jako Nycz. W homilii stwierdził m.in., że 19-letni chłopiec, zaprawiony sybe- od uczestników bitwy "możemy ryjskimi przejściami, wyszkolony w uczyć się odpowiedzialności za oj2. Korpusie, brałem udział w bitwie o Monte Cassino. Bitwa dzisiaj przeszła do historii jako legenda. Cmentarz na wzgórzu obok Monte Cassino jest świadectwem poświęcenia i patriotyzmu tych ludzi, którzy tutaj walczyli" – powiedział Chrościelewski. W niedzielę, podczas oficjalnych uroczystości, w imieniu weteranów wypowiedział się kombatant Wojciech Narębski. Podkreślił, że ci, którzy zginęli pod Monte Cassi- Książę Harry oddaje hołd Polakom no, ducha oddali Bogu, ciało – ziemi włoskiej, a serca – Polsce. Do- czyznę, poświęcenia i ofiary za woldał, że 70. rocznica bitwy skłania do ność – waszą i naszą". Weterani walk o Monte Cassino refleksji i zadumy. Jak mówił, oczyma wyobraźni widzi znowu genera- przekazali harcerzom zadanie opieła Władysława Andersa, szturm Kar- ki nad sztandarami wojennymi i gropatczyków i uparte ataki Kresowia- bami poległych. W imieniu uczestków, wspomagane przez salwy czoł- ników bitwy o Monte Cassino zagów, oraz zatknięcie polskiej flagi na danie kontynuowania tradycji i

DOK. ZE STR. 1

etosu 2. Korpusu Polskiego przekazał porucznik Edmund Szymczak. Jak powiedział, weterani chcą tym samym dopełnić wolę generała Władysława Andersa. Z kolei harcmistrz Krzysztof Budziński zaznaczył, że opieka nad sztandarami i grobami jest zarówno obowiązkiem, jak i zaszczytem. Jak powiedział, "mamy świadomość, że jest to pokolenie, które odchodzi. Ale wierzymy, że odchodzi z przekonaniem, iż to, co zrobili, nie zostanie zapomniane". 18 maja 1944 roku oddziały 2. Korpusu Polskiego, zdobywając wzgórze i ruiny klaszto ru, otwo rzy ły woj skom aliantów drogę na Rzym. Zwycięstwo kosztowało życie 923 polskich żołnierzy, rannych zostało ponad 2900, a 345 uznano za zaginionych. W 1945 roku na zboczu Monte Cassino otwarto Polski Cmentarz Wojenny, na którym spoczywa 1052 żołnierzy 2. Korpusu. W 1970 roku pochowano tam zmarłego w Londynie generała Władysława Andersa. DET, (R), (IAR)

Do podkijowskiego lasu przyjechali przedstawiciele ukraińskich władz, zwykli kijowianie, intelektualiści i duchowni. Przewodniczący parlamentu i pełniący obowiązki prezydenta Ołeksandr Turczynow poinformował, że zwrócił się oficjalnie do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie zakazu działalności Partii Komunistycznej. "Wszystkie reżimy totalitarne są takie same, ale faszyzm został osądzony, a komunizm jeszcze nie" – powiedział Turczynow. Z kolei w centrum Kijowa uczczono pamięć Tatarów, którzy zginęli w

trakcie deportacji, do której doszło 70 lat temu. Z 200 tysięcy wysiedlonych, głównie do Azji Centralnej, zmarła połowa. Tatarzy mogli wrócić na Krym dopiero pod koniec lat 80. Na samym półwyspie, po raz pierwszy od 23 lat, nie odbyła się żałobna manifestacja w centrum Symferopola. Tatarzy zebrali się na przedmieściach. Nad tłumem krążyły helikoptery, a w pobliżu postawiono transportery opancerzone. Kierownictwo Tatarów sprzeciwia się oficjalnie rosyjskiej okupacji, za co jest szykanowane przez Moskwę. DET, (R), (IAR)

Wojna przeciw afrykańskim islamistom ■ Jest porozumienie pomiędzy potęgami afrykańskimi, by wypowiedzieć Bo-

ko Haram "totalną wojnę". Tak powiedział prezydent Czadu Idriss Deby podczas szczytu przywódców afrykańskich w Paryżu.

Debata dotyczy między innymi islamskiej grupy, która chce wprowadzić w Nigerii szariat. Ostatnio uprowadziła około 200 nieletnich dziewczyn i zapowiedziała ich sprzedaż. Prezydent Nigerii Goodluck Jonathan oznajmił, że Boko Haram nie jest już lokalną grupą terrorystyczną, a funkcjonuje identycznie, jak Al-Kaida i jest Al-Kaidą Afryki Zachodniej. Z kolei gospodarz spotkania, prezydent Francji Francois Hollande stwierdził, że Boko Haram jest zagrożeniem nie tylko dla środkowej

Afryki, ale też dla całego Zachodu. Jak przekonywał, organizacja współpracuje z Al-Kaidą w krajach Maghrebu. W związku z tym Hollande zaapelował o podjęcie szczegółowego planu zwalczania tej organizacji, zakładającego wymianę informacji i ochronę granic. Ubiegłej nocy Boko Haram zaatakowało w północnym Kamerunie. Celem ataku było obozowisko robotników drogowych z Chin. Do tej pory poszukiwanych jest 10 przedstawicieli Państwa Środka, a jeden zginął. DET, (R), (IAR)

Separatyści przeprowadzą własne wybory ■ Separatyści z Doniecka zapowiadają własne wybory parlamentarne w re-

gionie. Taka deklaracja pojawiła się na ich niedzielnym wiecu w Doniecku, w którym uczestniczyło około tysiąca osób.

Stronę redaguje: Tomasz Deptuła ■ Redaktor wydania: Tomasz Deptuła REKLAMA

Chelli & Bush

ZAWISNY & ZAWISNY

45 lat praktyki

400 mln dol. wygranych odszkodowań*

WYPADKI

! W PRACY ! MEDYCZNE ! SAMOCHODOWE ! UPADKI W MIEJSCACH PUBLICZNYCH ! INNE BEZPŁATNA KONSULTACJA

www.chelliandbush.com

ATTORNEYS AT LAW www.zawisny.com

! KARNE ! DEPORTACYJNE ! Z PRAWA RODZINNEGO ! SPADKOWE ! NIERUCHOMOŚCI

*Poprzednie wygrane nie gwarantują podobnych rezultatów

tel.

(646) 678-6428 (całodobowy)

STATEN ISLAND 149 New Dorp Lane, SI NY 10306

NEW JERSEY 2958 State Highway 35, South Hazlet, NJ 07730

BROOKLYN 578 Driggs Avenue, Brooklyn, NY 11211

Denis Puszylin, jeden z liderów samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej, zapowiedział, że jednym z głównych zadań władzy w Doniecku będzie zabezpieczenie bezpiecznego przebiegu wyborów parlamentarnych. A te samozwańcze władze zapowiedziały na 14 września. Głosowanie ma się odbyć w systemie większościowym. Puszylin zachęcał też do zapisywania się w szeregi ludowej milicji Donbasu. "Na naszym terytorium są okupanci, wspierani

przez ukraińskie media. Naszym zadaniem jest zjednoczyć się i wyzwolić te ziemie jak najszybciej" – argumentował Puszylin. Uczestnicy wiecu opowiedzieli się za zjednoczeniem z Ługańską Republiką Ludową i wspólne "otwarcie granic z Rosją". Skandowali "Republika" i "Krym-Donbas-Rosja". Manifestanci poparli też bojkot zapowiedzianych na przyszłą niedzielę ukraińskich wyborów prezydenckich. DET, (IAR)

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com


6

Opinie

nowy dziennik Poniedziałek 19 maja 2014

■ ANNA ARCISZEWSKA

Wielka moc małych przedmiotów

Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS Jolanta Wysocka: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Senior Editor Aleksandra S∏abisz: Senior Editor Jan Latus: Editor, WeekeND Adrian Szefke: Bakcyl Jolanta Wysocka: Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Już piątek Zuzanna Ducka-Lubas, Wojciech Maślanka, Janusz M. Szlechta, Mirosław Waluś CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Roland Boguszewski (Advertising Manager) – ext. 302 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Katarzyna Bussey (Classified) – ext. 304 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk, Grzegorz Rzekos, Adrian Szefke

FOTO:EPA/RICHARD DREW/POOL

PROOFREADING Jerzy Gieruszczak SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION

Otwarcie National September 11 Memorial Museum w Nowym Jorku

uwięzionych kolegów. Kilkakrotnie wracał do płonącego budynku po kolejne osoby. Zakrywał sobie twarz chustą, bo dym był tak gęsty, że trudno było oddychać. Udało mu się wyprowadzić kilkanaście osób. W końcu nie zdążył uciec, zginął pod gruJeden z policjantów pracujący na zami walącej się wieży. Przedmioty te połączyła niewyobra- Naprawdę ważne sprawy odkładają na "Mam nadzieję, że ci, którzy zożalna tragedia ich właścicieli. Teraz później – spotkania z przyjaciółmi czy miejscu tragedii znalazł na dachu hotworzą jedno z najbardziej wzrusza- telefon do rodziców – "na to zawsze telu znajdującego się w pobliżu World baczą tę czerwoną bandanę, będą pających muzeów w Stanach Zjedno- znajdzie się czas, teraz spieszę się pod- Trade Center czerwony portfel. Była miętać, jak bardzo ludzie pomagali czonych, czyli National September pisać nowy kontrakt, przygotować no- w nim karta kredytowa, kupon warty sobie tamtego dnia i mam nadzieję, wą umowę, sprzedać kupić, zarobić" 115 dolarów, karta biblioteczna, drob- że będzie ona inspiracją do dobrych 11 Memorial Museum. Uroczyste otwarcie placówki mia- – tłumaczymy wyjątkowo często. Pod- ne monety i zdjęcie uśmiechniętej uczynków na przyszłość, nawet tych ło miejsce w czwartek. Uczestniczy- czas gdy to miejsce – muzeum poświę- dziewczyny. Jak się później okazało, najmniejszych" – powiedziała w li w nim między innymi prezydent cone pamięci ofiar 11 września – za- 27-letniej Genni Gambale, która pra- trakcie uroczystości jego matka AliStanów Zjednoczonych Barack Oba- trzymuje nas i zmusza do refleksji nad cowała w wieży północnej. Nie mo- son Crowther. Bo takie właśnie ma być to muzeum. gła się ewakuować, bo pożar odciął ma, obecni byli burmistrzowie No- tym, co jest tak naprawdę ważne. Jeden z pracowników, który usu- jej i jej współpracownikom drogę Skłaniać do refleksji nad tym, co tak wego Jorku, a także gubernatorzy stanów tworzących metropolię. Jednak wał gruzy zawalonych budynków, ucieczki. Portfel stał się symbolem kru- naprawdę jest ważne, a jeśli wątpimy, najważniejszymi, moim zdaniem, znalazł kilka kartek papieru. Niezwy- chości życia i przypomina, że człowiek na czym polega prawdziwe człowieczeństwo, to wystarczy tu przyjść i gośćmi byli bliscy osób, które zgi- kłe było to, że nie były w ogóle znisz- w każdej chwili może odejść. W muzeum są także nagrania z przeczytać historie zwykłych ludzi – nęły w tym największym ataku ter- czone i bez problemu można było odczytać, co jest na nich napisane. “Ko- poczt głosowych telefonów należą- kelnerów, sprzątaczek, kucharzy, serorystycznym w USA. “Żaden akt terroru nie może kon- chajcie swoje rodziny. Poświęcajcie cych do bliskich ofiar. Pilot jednego kretarek, bankierów – którzy stali się kurować z siłą i charakterem nasze- im każdą minutę swojego życia. Je- z porwanych samolotów tuż przed bohaterami ratując bądź próbując rago kraju. Została tu opowiedziana hi- śli ta tragedia miała mnie czegoś na- uderzeniem w wieżowiec WTC za- tować się nawzajem. To oni zostawistoria tego tragicznego dnia, by przy- uczyć to tego, że należy cieszyć się dzwonił do żony. Nie odebrała, bo li nam “wskazówki” dotyczące tego, szłe pokolenia nigdy jej nie zapomnia- z każdej danej chwili i nie wolno mar- była w pracy, więc zostawił jej wia- co tak naprawdę jest ważne, schowały. Prawdziwym duchem 11 września nować czasu na rzeczy bez znacze- domość: “Jeśli nam się nie uda, to ne w pozornie zwykłych przedmiotach. Niestety naiwnością jest myśleć, że są: miłość, współczucie i poświęce- nia. Kocham moją rodzinę, moich pamiętaj, że bardzo cię kocham”. I w końcu wspomniana przez pre- wszyscy nagle się zmienimy. Bo z przyjaciół”. Autorem listu był pranie” – powiedział Barack Obama. Wyjątkowość tego miejsca polega cownik biurowy, jego zajęciem by- zydenta czerwona bandana. Należa- pewnością znajdą się i tacy, jak sątakże na tym, że stanęło w centrum chy- ło sortowanie dokumentów. Gdy zo- ła do 24-letniego Wellesa Crowthe- siedzi jednej z polskich ofiar zamaba najbardziej "spóźnionego" miasta. rientowali się z kolegami z pracy, że ra, który pracował w jednym z ban- chu, którzy powiedzieli pewnego Tutaj wszyscy zawsze się gdzieś spie- nie zdołają się uratować i spłoną żyw- ków w wieży południowej WTC. Mi- dnia: “Jej rodzinie zamach wyszedł szą, biegną, i to dosłownie, z jednej pra- cem, napisali listy do swoich uko- mo że mógł się bezpiecznie ewaku- na dobre, bo za pieniądze z odszkoować, zdecydował się na ratowanie dowania postawili sobie dom…”. ■ cy do drugiej, z zebrania na zebranie. chanych i skoczyli z budynku. Kiedy zwykłe przedmioty, jak rękawiczka, portfel, czerwona bandana czy kartka papieru, stają się niezwykłe? Wtedy, gdy opowiadają wyjątkową historię – na kartce papieru są napisane słowa “kocham cię i do zobaczenia w niebie”, bandana służyła do zasłaniania ust przed dławiącym dymem, w portfelu było zdjęcie uśmiechniętej dziewczyny, która pracowała na jednym z ostatnich pięter wieżowca World Trade Center w Nowym Jorku.

Czesława Szymański BOOK KEEPING Dorota Tylutki (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik


To i owo

7 nowy dziennik Monday, May 19, 2014

Powojenna Polska w obiektywie Amerykanina

19 maja – 136. dzień roku Imieniny obchodzą: Augustyn, Iwo

NOWY JORK Poniedziałek

To relacja autora zdjęć z trzech wizyt w Polsce. Pierwsze fotografie zostały wykonane tuż po wojnie w 1946 roku. John Vachon przyjechał wtedy do Polski, by dokumentować pomoc udzieloną przez ONZ. Zdjęcia z tego okresu przedstawiają dramatyczny obraz zakończonej wojny. Wszechobecne gruzowiska i ludzi – zmęczonych wojną, ale pełnych optymizmu i wiary w lepsze jutro. Był pod ogromnym wrażeniem Polaków. Nie widział w nich przygnębienia, tylko pozytywną energię i chęć odbudowy tego, co zostało zniszczone. Swoje wrażenia z półrocznego pobytu w Warszawie opisywał w listach do żony. Był tak zafascynowany tym, co zobaczył, że oprócz zleconej serii zdjęć, wykonał też dodatkowe. Dokumentował wszystko, co robiło na nim wrażenie. Wrócił do Polski jeszcze dwa razy, już jako fotograf magazynu "Look". Na zdjęciach z lat pięćdziesią-

Wtorek

Środa

FOTO: ARCHIWUM

120 nieznanych w Polsce fotografii amerykańskiego dokumentalisty Johna Vachona zaprezentowano w Domu Spot kań z Historią w Warszawie. Zdjęcia pokazują powojenną Warszawę lat 40. 50. i 60.

tych pokazał Warszawę podnoszącą się z kolan – jeszcze szarą i zgrzebną. Na fotografiach widać FSO, szkoły, szpitale, teatry oraz Pałac Kultury i Nauki. Jednak odbudowaną stolicę pokazują dopiero zdjęcia z lat sześćdzie-

siątych. To kolorowe fotografie. Na jednej z nich uwieczniona została młodziutka Beata Tyszkiewicz z odbudowanym Starym Miastem w tle. Zdjęcia można oglądać do końca sierpnia.

KRZYŻÓWKA

ROZWIĄZANIE Z DNIA POPRZEDNIEGO – STR. 11

AT, (IAR)

Wyszkoni na cześć wariata Swoim drugim solowym albumem pt. "Życie jest w porządku" Anna Wyszkoni potwierdziła dojrzałość i muzyczną metamorfozę, jaką przeszła w ciągu ostatnich kilku lat. Od podwójnie platynowego, solowego debiutu "Pan i Pani", który na dobre zmienił muzyczne losy artystki, minęło już prawie pięć lat. Dokładnie półtora roku od premiery drugiego krążka, "Życie jest w porządku" (Złota Płyta), Anna Wyszkoni powraca z jego specjalną edycją zawierającą cztery premierowe piosenki. "Od wydania drugiej płyty, w listopadzie 2012 roku, cały czas pracowałam nad kolejnymi piosenkami. Dostałam piękną kompozycję od pana Seweryna Krajewskiego. Kolejną nową piosenkę napisał dla mnie Robert Gawliński, z którym pracowałam już przy pierwszej edycji tej płyty. W jeden wieczór napisałam do niej tekst dla mojej dwuletniej córki, Poli, który 'chodził za mną' już od dłuższego czasu. Jeden z tekstów napisał dla mnie i o mnie Jacek Cygan, z którym znam się od czasu występu w 'Szansie na Sukces'. Jacek zresztą bardzo sprytnie i tajemniczo do niego nawiązał w tym tekście. Ciekawa łamigłówka dla fanów polskiej muzyki. Nagrałam też chyba najodważniejszą i najdziwniejszą piosenkę w moim repertuarze, 'Na cześć wariata', która ku mojej radości, ale i zaskoczeniu, została singlem, promującym krążek. W sumie powstały cztery nowe utwory. Za mało, by wydać nową, pełnowymiarową płytę, a za dużo, żeby odłożyć do szuflady 'na później'. Stąd decyzja o wydaniu specjalnej edycji płyty 'Życie jest w porządku'. A że sprzedaż tej płyty zbliża się do platyny, nazwaliśmy ją 'platynową'. Tak jak cztery lata temu reedy-

FOTO: ARCHIWUM

Już 20 maja ukaże się kolejna solowa płyta Anny Wyszkoni zatytułowana "Życie jest w porządku. Platynowa Edycja". Album jest wyjątkową propozycją dla fanów artystki. Oprócz znanych już przebojów, jak "Zapytaj mnie o to kochany" czy "W całość ułożysz mnie", znajdą oni premierowe utwory, które specjalnie dla Anny napisali Seweryn Krajewski czy Robert Gawliński.

cję albumu 'Pan i Pani', który był dla mnie przełomowy i zmienił w moim artystycznym życiu dosłownie wszystko"– mówi Wyszkoni o swoim nowym wydawnictwie. ■

Poziomo: 1. Cicha mowa 6. Rosyjskie imię męskie 9. Wnosi odwołanie od wyroku 10. Wybuchowa radość 11. Złotousty, prelegent 12. Czyli uzdrowicielka na ścianie wschodniej Polski 13 Coś mniej ważnego 15. Skandalista Larry 16. Zamek z arrasami 18. Butla z syfonem 20. Potańcówka 23. Cel promu ze Świnoujścia 25. Długie i wysokie fale morskie wywołane podmorskim trzęsieniem 26. Plastikowe auto 27. Gromada z motylami i z pchłami 28. Awanturnik szukający zaczepki

Pionowo: 1. Ringo z The Beatles 2. Oddaje głos 3. Miłośnik teatru 4. Podręczny zeszyt 5. Wydarzenie, wyjątek, niezwykły przypadek 6. Strop 7. Zjawy upiory 8. Odmiana gipsu 13. Roszczenie strony w postępowaniu sądowym 14. Andrzej, polski piosenkarz 15. Kiepski z serialu "Świat według Kiepskich" 17. Liczba przepracowanych lat 19. Rosyjskie imię żeńskie 21. Poszły w las zaczynając "Popioły" 22. Partyjna czołówka 24. W oponie


8

Nowojorskie obrazki

nowy dziennik Poniedziałek 19 maja 2014

Czarne i białe złoto

 We wrześniu 1609 roku żaglowiec “Półksiężyc” zapuścił się w górę wielkiej rzeki, docierając na

wysokość dzisiejszej stolicy stanu – Albany. Kapitan Henry Hudson, Anglik w służbie East India Company, która należała do Zjednoczonych Niderlandów, szukał wówczas okrężnej drogi morskiej do Chin i Indii. Pozornie nieudana wyprawa miała w gruncie rzeczy dalekosiężne skutki. nim wykrystalizowa si nowy system administracyjny. Ju na pocztku XVIII wieku eksploatacja zamorskich posiadoci nalecych do Korony odbywaa si na wielk skal. Anglicy wywozili std surowce, mineray i pody rolne, które nastpnie przetwarzali u siebie. Gotowe towary, oboone dodatkowo wysokim cem, szy z powrotem za ocean. Rónice w cenie pomidzy przymusowym importem a eksportem wzbogacay skarb koronny, zuboajc zarazem kolonie. Starano si te nie dopuci do rozwoju rodzimej wytwórczoci. Nic dziwnego, i poddawano tu cisej kontroli wydobycie

ZDJĘCIA: ARCHIWUM

Najbardziej obawiano si zawalenia korytarzy, wybuchów gazu ziemnego i obsunicia si stoku. Dlatego Bardzo pozytywny raport, zoony wrcz houbiono szczury. Masowa przez niego w Amsterdamie, sta si ucieczka tych gryzoni ostrzegaa górbezporednim bodcem do koloniników przed niebezpieczestwem. zacji Nowego wiata. Wiedziano ju Zakazana dziaalno pooya o nim nie tylko od Krzysztofa Kowielkie zasugi dla sprawy niepodlumba, ale take od Amerigo Vespuclegoci. Dolina Hudsonu bya rówciego. A jak atwo odgadn, nazwa nie wan kuni amerykaskiej renowo odkrytego kontynentu zostaa wolucji, co Forge Valley w Pensylurobiona od jego imienia. wanii. Dla przykadu, cikie acuchy, W swoim raporcie do macierzyprzegradzajce wielk rzek, zostastej kompani Henry Hudson uzna doy wykonane w Cold Spring, a ich lin rzeki, nazwanej póniej na jego czna waga przekraczaa 150 ton. Tu cze, za krain mlekiem i miodem odlewano kule do muszkietów, jak pync. Nie mia on najmniejszych równie pociski i lufy do armat. wtpliwoci, i zarówno klimat, jak Wiek pary i elaznego rumaka Henry Hudson uznał dolinę rzeki, nazwanej później na jego cześć, za krainę zwikszy zapotrzebowanie na rud. mlekiem i miodem płynącą Wydobycie miao miejsce a do wyczerpania si zasobów, czyli do ko- ton lodu. Monopol nalea gównie wione okien, które cign holownik. ca XIX stulecia. Niektóre z nich, jak do dwóch najwikszych przedsi- Miay one dugo okoo stu stóp i chociaby wielka kopalnia Vincen- biorstw, a wic Consumers Ice Com- kada z nich zabieraa jednorazowo ta Matthewsa i jego potomków, do- pany i Knikerbockers. tysic ton lodu. W nowojorskim portrway a do pierwszej wojny wiaZarówno Nowy Jork, jak i Alba- cie czekao na nie dziesitki wozów towej. Dawne zagbie upamitnia ny zaopatryway dwa jeziora, a wic konnych, które byskawicznie dostarbardzo interesujce Foundry Scho- Rockland i Highland. Do wyrbu czay je do swoich rejonów. Sprzeol Museum w Cold Spring. przystpowano dopiero wtedy, gdy da dokonywaa si na ulicy, a przed Z kolei pozostao po biaym zo- lodowa powoka osigna grubo kadym wozem ustawiaa si duga cie, czyli brya lodu, wydawaa si 20 cali. Sezonowe i bardzo dobrze kolejka klientów. Dowiadczony ice niegdy latem nieosigalnym luksu- patne zajcie wizao si z duym man ci je na kawaki z dokadnosem, cho od dawna wiedziano, i ryzykiem. Powodowao nie tylko ci jednej uncji, za najmniejszy wymona go przechowywa tak jak okaleczenia, ale i miertelna wypad- nosi pó funta. Gospodynie i sklepiwikszo artykuów spoywczych, ki. Ogromne bloki skadowano w spe- karze przechowywali je w piwnicy, a mamy tu na myli zimne piwnice. cjalnych chodniach, po których ju umieszczajc w drewnianych skrzyPocztki przemysu, który uzyska na- dawno nie pozostao najmniejszego niach, grubo wyoonych cynfoli. zw “harvesting the ice”, byy bar- ladu. Izolacj zapewniay tu podwójCho trudno w to uwierzy, dodzo skromne, ze wzgldu na brak ne ciany, wypenione warstw tro- stawców lodu wyeliminowaa z czaszybkiego transportu. Zaopatrywa- cin, za pomidzy blokami swobod- sem kanadyjska konkurencja. Ju na Jeden z budynków biurowych pozostałych po kopalniach rudy w Cold Spring no we tylko najblisz okolic. Ta nie kryo powietrze. Malowane na pocztku XX wieku, a wic zanim i yzna ziemia bd sprzyja osad- cennych surowców, wac bez ma- nietypowa ga gospodarki rozwi- biao ciany skutecznie odbijay wprowadzono w ycie lodówki, pona si dopiero po wprowadzeniu pa- wiato soneczne. Tym niemniej jawi si tzw. ice box. Niedua nictwu. Jednake najwikszym bo- a kady funt rudy i bry wgla. Amerykanie bronili si jak mogli, rowców. ródem biaego zota by- przechowywany do lata lód traci od drewniana szafka miaa w górnej czgactwem bya w jego oczach ogromci metalowy pojemnik, do którego na obfito zwierzyny. Handel futra- utrzymujc gospodark w stanie na- y polodowcowe jeziora w dolinie 15 do 20% swojej objtoci. Przewóz odbywa si w barkach, wkadano lód. Syszaam to okrelemi móg przeama rosyjski monopol turalnym, z waciwym dla niej sys- Hudsonu. Jeli wierzy dawnym w tej dziedzinie, obiecujc wielkie temem wymiany. Nie tylko wytwór- szacunkom, przed wybuchem woj- specjalnie przystosowanych do tego nie od wiekowej mieszkanki Nowezyski. Kuszce perspektywy dopro- czo, ale i wydobycie surowców ze- ny cywilnej wydobyto trzy miliony celu. Wyglday one jak domy pozba- go Jorku.  wadziy do powstania Kompanii szy do podziemia. Przekupywano Zachodnio-Indyjskiej, która finanso- take w tym celu nieuczciwych kowaa dalsze wyprawy, poczone z lonialnych urzdników. Nic dziwnego, i w dolinie Hudsonu powstawazasiedlaniem. Jak pamitamy, pierwsza kolonia y nielegalne kopalnie wgla. Wydona tym kontynencie nosia nazw No- bywano tutaj rudy elaza metod we Niderlandy, ze stoecznym gro- odkrywkow. Góry, lasy i mokrada dem Nowy Amsterdam. Utrzymaa ukryway je przed niepowoanym si ona tutaj zaledwie przez niecae okiem. Zarówno w Catskill, pamie pó wieku, ulegajc Wielkiej Bryta- Ramapo, jak i w bliszej i dalszej okonii, która przeja od Holendrów pa- licy Bear Mt. wrzaa gorczkowa praca. Z kolei w pobliskiej miejscowonowanie na morzach. Pierwsi kolonici zasymilowali si ci Arden dziaay nielegalne manubez najmniejszego trudu, wtapiajc faktury. Zakadano myny, które wykorzysi w angielski ywio. Utworzyli oni wielkie latyfundia na wschodnim wy- styway wartkie strumyki i rónice brzeu Hudsonu. Po zachodniej stro- poziomów. Powstawao te dziesitnie przewaay sady i warzywniki. ki wiatraków. Przetapiano take ruPowoli si wdzierano w gb lesistej d w Putnam i Columbia County. Jak dolny, szukajc tu mineraów. Do naj- atwo odgadn, wielka rzeka bya waniejszych bogactw naleay tu po- dogodn drog transportow. Przekady rud elaznych wysokiej jako- wóz tratwami dokonywa si gówci, z przewag magnetytów, dogod- nie noc. Warunki pracy przy wydobyciu konie pooonych pod powierzchni. Podobnie jak wgiel, uzyskay ono palin byy bardzo cikie i czsto trzeba byo sta po kolana w lodowatej miano czarnego zota. Na szczcie dla póniejszych wodzie. Na górników czyhay tu róosadników, wykryto tylko niewiel- ne niebezpieczestwa, które potgokie zasoby tych cennych kopalin, za- waa nader prymitywna technologia. Dziesiątki wozów konnych dostarczały bryły lodu klientom, a sprzedaż odbywała się na ulicy Halina Niedzielska


Wybrałam Amerykę

9 nowy dziennik Monday, May 19, 2014

Aneta Radziejowska: Nowy Jork – niełatwa miłość Aneta Radziejowska przyleciaa do USA w 2001 roku i zatrzymaa si w Nowym Jorku. Skorzystaa z oferty redakcji, z któr wtedy wspópracowaa. Wczeniej bya tu kilkakrotnie jako turystka. Nasza rodaczka mówi, e w Polsce ycie ukadao si jej dobrze. Pisaa do wielu tytuów, miaa sta audycj w radiu TOK-FM, sta rubryk w magazynie “Super Express”, stae rubryki w miesicznikach “Claudia” i “Zdrowie”. Wydaa dwie ksiki i tomik wierszy “Poranne wejcie”. Miaa te naprawd dobrych przyjació. Nowy Jork, podkrela, zafascynowa j jednak od pierwszego momentu, pomimo e, gdy leciaa tu pierwszy raz, nie bya to jej wymarzona podró. Zawsze fascynoway j raczej stare kultury i zagubione cywilizacje. “Kiedy jednak wyszam z lotniska i poczuam zapach powietrza, co si ze mn stao. Nie potrafi nawet powiedzie, co. Do tej pory jest to dla mnie zagadk. Trzeba pamita, e byo to przed tragedi 11 wrzenia, Nowy Jork by wtedy innym miastem” – zwraca uwag Aneta. Nowa przybyszka od razu postanowia, e nie bdzie traktowa pobytu w Ameryce tymczasowo, jak wikszo turystów. Nawet takich, którzy zatrzymuj si tu na wiele lat. Pracowaa i chciaa normalnie y. Zdawaa sobie spraw, e Nowy Jork atakuje ogromn iloci rónych bodców, z czym trzeba sobie poradzi. Nie byo rady, jak tylko uczy si ycia od pocztku. “Pierwszych amerykaskich lat nie wspominam le. W odrónieniu od wielu znajomych nie przeyam szoku. Nie przeszkadzao mi, e najpierw mieszkaam w cudzym domu, e nie wiedziaam o wielu sprawach. Byam zawsze do introwertyczn osob, która ya sobie gdzie na Mokotowie, ze swoimi obrazkami, anioami zbieranymi po caym wiecie, i pisaa wierszyki. Tutaj wpadam w bardziej siermine otoczenie, w ycie, które trzeba byo skada od pocztku. Przed przyjazdem ponad rok walczyam z chorob, przeszam dwie operacje, przetrwaam seps. Doszam do wniosku, e najwyraniej zakoczyam jaki etap i otrzymaam od losu now szans, co mi dodao siy i optymizmu” – wspomina. Dzi wyznaje, e kocha Nowy Jork. Jak jednak zastrzega, nie jest to atwa mio. Zdaje sobie spraw, e to miasto funkcjonuje na wielu poziomach. Olniewa i przeraa jednoczenie. “Na tej samej ulicy raz spotka si milionera, a zaraz obok czowieka, który dosownie umiera. Rodzina mojej babci ma drzewko oliwne w Jerozolimie, uratowali sze osób. Ja przechodz koo bezdomnych, daj dolara, co do jedzenia – i nie jestem w stanie, przynajmniej na razie, zrobi nic wicej. Poraa mnie to. Nie

mog sobie poradzi z faktem, e si to akceptuje jako naturalny skadnik tutejszego ycia. Czasem mam poczucie, e kady czowiek, niezalenie od tego, co ma w tej chwili, moe si w takiej sytuacji znale. W Nowym Jorku moesz zosta milionerem albo bezdomnym w mgnieniu oka” – zauwaa Aneta. Pod koniec roku 2010 napisaa razem z Markiem Rygielskim przewodnik “Nowy Jork. 101 miejsc, które musisz zobaczy”, ilustrowany zdjciami wykonanymi przez autorów. “Praktycznie sami t ksik zrobilimy, jak te wydalimy w Ameryce. Przewodnik jest tak skonstruowany, e mieci krótkie, czasem nawet intymne opowiastki o danym miejscu. Troch historii, troch emocji, wrae i miesznostek widzianych oczyma autorów – wieloletnich mieszkaców” – streszcza. I nie kryje zadowolenia, kiedy spotyka w miecie ludzi z tym przewodnikiem w rku. Mówi, e jest to powód, dla którego warto byo nad nim pracowa. “Ostatnio widziaam ludzi z przewodnikiem w Central Parku. Take na Times Square, zamiast wpatrywa si w synne miejsce, wertowali strony przewodnika” – opowiada miejc si. Jak dodaje, ma ju “rozbabran” kolejn ksik. Jest to powie erotyczna z Nowym Jorkiem w tle. “Przez wiele lat zajmowaam si cudzymi tekstami. Teraz znów mog skupi si na swoich. Wróciam do pisania wierszy. Wspópracuj z tygodnikiem ‘Kurier Plus’, gdzie zajmuj si przygodami celebrytów oraz opisuj róne synne postaci, jak Whoopi Goldberg, George Clooney, Michael Bloomberg. Dziki temu wczytuj si w ich biografie, poznaj lepiej czasy oraz uwarunkowania spoeczne i polityczne, w których dorastali, ale te, chcc nie chcc, musz ledzi, co si dzieje w miecie. To bardzo ciekawe! Wspópracuj te z Magazynem ‘Logo’ wydawanym w Polsce przez

Medytacja w piramidzie

ZDJĘCIA: ARCHIWUM AUTORKI

 W Polsce była dziennikarką i pisarką. Nie zrezygnowała z tych zainteresowań także za oceanem. Jest współautorką przewodnika “Nowy Jork. 101 miejsc, które musisz zobaczyć”. Współpracuje z polskimi i polonijnymi gazetami i pismami. Jej pasją jest także podróżowanie, łączące się z zamiłowaniem do historii Stanów Zjednoczonych.

Aneta Radziejowska z pięknym koniem w rezerwacie indian Navajo

Agor, z portalem gazeta.pl i z ‘Gazet Krakowsk’” – wylicza. Aneta zadowolona jest take z tego, e moe swoj prac wykonywa praktycznie wszdzie. Nie jest skrpowana miejscem. “Ludzie nawet nie musz wiedzie, e mnie nie ma w Nowym Jorku. Jak si te okazao, lepsze poczenie telefoniczne miaam z kawaltka pustyni wcinitego midzy rezerwaty Navajo i Hopi ni z motelu w miecie, a internet w pocigu Amtrak dziaa jak w domu. Byo to dla mnie wspaniae dowiadczenie, pokazujce, jak mam wolno osobist robic to, co robi, i e nie musz by zamknita w jednym miejscu. Jest to dla mnie jak odkrycie skarbu” – mówi z przekonaniem. Mioniczka historii i podróy nie przywizaa si tylko do metropolii. Upodobaa sobie wyprawy w gb kraju. Usiuje to wykorzysta dla zaspokojenia swych wyniesionych jeszcze z Polski pasji. “Wyjedam, gdzie si da, np. na poudnie Stanów, gdzie s pamitki po wojnie secesyjnej, cmentarze, muzea. Jestem zwariowana na punkcie tych czasów. Byam m.in. w obydwu Karolinach, Wirginiach. Póniej ruszyam na Dziki Zachód.

dla nich otoczeniu bardziej s skupieni na swoim yciu. I ja równie nie zawsze potrafiam zrobi dla wieo poznanej osoby to, co bez dyskusji zrobiabym w Polsce. Z drugiej strony nawet nieznajomi Amerykanie potrafi okaza tak czasem potrzebn, choby drobn serdeczno i zainteresowanie. Wida to zwaszcza kiedy si podróuje po kraju” – zapewnia dziennikarka. Zdaniem Anety w starej Europie panuje przewiadczenie, e czowiek musi mie stae miejsce, a ycie si toczy dookoa budowania domu. Ten syndrom zapewnia wiksze poczucie bezpieczestwa. W Ameryce przekonaa si, e filmy drogi nie s wymysem reyserów, e stanowi to fragment tutejszej rzeczywistoci. “Dla mnie to przygoda, realizacja Robiam sobie zapiski z nastawie- marzenia. Czowiek z czasem przeniem, e moe kiedy to wykorzy- staje mie wiee spojrzenie na stam. Przyda si te kurs w New wiat. Wszystko ju byo. Mio, setYork Institute of Photography, e- ki poranków, ksiki, po które siga by nauczy si robi lepsze zdjcia” si ponownie. Tymczasem w podróy widzi si cigle nowe rzeczy. Wra– wspomina. Aneta ma specyficzny stosunek do ca si do odczuwania i do zachwywojay. Od krótkich, przelotnych po- tów, jakie si miao w dziecistwie” dróy woli wyjazdy poczone z mo- – wyjania. Indagowana, dlaczego zdecydowaliwoci zatrzymania si w rónych miejscach na duej. Intrygujce by- a si pozosta w USA, nie komplioby dla niej troch pomieszka jesz- kuje odpowiedzi. Mówi wprost, e tu jest teraz jej ycie. Ponadto w Amecze np. w jakim rezerwacie. “Pocztkowo wydawao si, e to ryce, niezalenie od wieku, mona jest zupenie nierealne. Ale raptem realizowa nowe pomysy. Bardzo sozaczo si materializowa. Ostatnio bie to ceni. Ma te cigle wraenie, byam w Kalifornii, Arizonie i No- e zostao jej tu co do zrobienia, cho wym Meksyku. Nastpnym razem, nie wie jeszcze dokadnie, co. “Ameryka jest te lepsza ni Poljak wyrusz, to ju na rok albo pótora. Mam zaproszenia od poznanych ska dla ludzi w tzw. rednim wieku. w drodze amiszów i od mieszka- O wiele atwiej mona tu wykreowa ców malukich miasteczek przy Ro- alternatywny sposób ycia. Tam po ute 66; okazao si te, e praktycz- czterdziestce róne sprawy si zamynie w kadym miejscu mona – ta- kaj. Pewnych rzeczy nie wypada ronio! – wynaj jaki pokój. I co bi, jest si jak w klatce. Wchodzi najwaniejsze, pomocni ludzie s si zgodnie z tradycj w stref cienia. Kiedy w Polsce redagowaam ruwszdzie” – zapewnia. Amerykaskie wyprawy nauczy- bryk ‘Intymnoci’, czytelniczka y j take innego spojrzenia na y- przysaa mi list: ‘Mam 33 lata, jecie. Dostrzega rónice w mentalno- stem kobiet w rednim wieku. Czy ci ludzi. Wyzwolio to w niej take mog jeszcze myle o czym nowym w moim yciu?’. Ogromnie to mn inne oczekiwania. “W Polsce miaam przyjació, któ- wstrzsno i pomylaam wtedy, e rzy byli niezawodni. I ja taka byam. nie dam sobie tego zrobi” – konTutaj nie zawsze jest to moliwe, tak- kluduje Aneta. e dlatego, e imigranci w nowym ND


10

Og∏oszenia/Classified FIRMA TRANSPORTOWA zatrudni kierowcę z prawem jazdy CDL-A na dalekie trasy. Komunikatywny angielski oraz doświadczenie wymagane. Po więcej informacji proszę dzwonić: (646) 296-5417

PRACA HELP WANTED

PRACA HELP WANTED NY FIRMA STOLARSKA ZATRUDNI doświadczonych stolarzy meblowych, pomocników stolarza, instalatorów mebli, lakierników meblowych oraz kreślarzy. Zainteresowanych prosimy o kontakt na numer (917) 873-9879 LOOKING FOR a responsible experienced (at least 2 years) master barber/hairstylist to join our team for a full time position at 5th Ave Shop in Manhasset Long Island, good pay, and great clientele. MUST SPEAK ENGLISH Please give me a call Franco (516) 476-2342

Zatrudnię kierowcę CDL-A. Trasy 500 - 600 mil, weekendy w domu. Nowy sprzęt. Telefon: (610) 442-7081 lub email: Hlinkavasil@gmail.com

Experienced Plumbing Supervisor/Estimator wanted.

Must have residential & commercial exp. Heating knowledge a plus. Full Benefits/401-k/Pd Sick/Pd Vacation. Must have clean driving record & background. Please fax resume with references to: (718) 767-8827

LOOKING FOR AN EXPERIENCED hairstylist in a very busy salon located in Lower East Side/Gramercy. Part time/full time positions available Contact Irina (646) 577-2730

S. K. I. BEER CORP. Warehouse and NON-CDL Drivers needed for NYC area. Paid vacation/salary + commission/ 5 days a week 169 Gardner Ave. Brooklyn, NY 11237 Please call: (347) 896-2519 peterjklee@hotmail.com

CONSTRUCTION COMPANY is looking for a person with framing, drywall installation, taping and spackling experience. Must have own tools, be honest, hardworking and very reliable. Call John at (347) 680-3993, references a must.

FIRMA BUDOWLANA

potrzebuje stolarzy budowlanych. Praca na Manhattanie. 5 lat doświadczenia, minimalny język angielski. Proszę dzwonić od 7am do 7pm: (917) 417-0271 Mike TILE LAYER For construction firm. Minimum 10 years experience. Hours: 6:45 am to 3:30 pm. Fax: (718) 326-0287 Phone: (718) 326-5258 e-mail: laura@fazioconstruction.com

nowy dziennik Poniedziałek 19 maja 2014

DELI KING OF LINDEN, NJ poszukuje od zaraz pomocników do kuchni. Proszę dzwonić: (908) 925-3909

Dom Starców na Rockway Beach poszukuje pomocnika kucharza. Sta∏a praca, świadczenia, mo˝liwoÊç zamieszkania dla odpowiedniej osoby. Wymagany legalny status. Proszę dzwoniç: (646) 591-8943 lub (718) 360-7351

Potrzebny doświadczony pomocnik stolarza budowlanego. Robimy remonty apartamentów, kuchni i ∏azienek. Proszę dzwoniç: (347) 244-3494

PLUMBERS/HELPERS NEEDED. Must have experience. Must have SS number and drivers licence Proof of osha 10 hour class required. Call: (718) 728-6989

FIRMA BUDOWLANA ZATRUDNI doświadczonych Mechanikow na rusztowania ( “scaffolds”) i murarzy. Wymagane wszystkie licencje i uregulowany status w USA. Stała praca, dobre wynagrodzenie. Zgłoszenia osobiste po uprzednim telefonicznym umówieniu (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 rano - 4:30 ppo∏.). Adres: 384 Troutman Street, Brooklyn, NY 11237 Proszę dzwoniç: (718) 383-4131 metro “L”- wysiąść na stacji Jefferson Street

BABYLON BEACH HOUSE ASSISTED LIVING looking for Pt and/or Ft positions for Personal Care Aides, 7 days a week. The shifts are 7-3pm, 3-11pm Please call: (631) 669-3323 if interested. BABYLON BEACH HOUSE ASSISTED LIVING poszukuje pracowników na stanowisko Personal Care Aides. Praca na pół i/lub cały etat. Praca w różnych zmianach 7am-3pm, 3pm-11pm , 7 dni w tyg. Proszę dzwonić: (631) 669-3323 LOOKING FOR EXPERIENCED, live-in housekeeper for two people, 6 days a week. $500 + room & board. Polish speaking employer. Please call: (845) 638-3424 or 1 (917) 628-8017 Looking for Certified Home Health Aid for elderly woman, only for Sunday 12 hours. (must have Social Security Number). Please call (917) 418-4584 (if no answer please leave message) Potrzebni pracownicy do pracy na wysokoÊciach (wiszàce “scaffols’). Wymagane szkolenia i dokumenty. Proszę dzwoniç: (718) 326-5606 lub (917) 578-6149 EXPERIENCED ELECTRICIANS with driver license. Brooklyn shop, PLEASE CALL: (718) 234-9193 from 9am-3pm or (917) 807-2523 from 3pm-8pm Profesionalny zakład stolarski na Brooklynie zatrudni wykwalifikowanego stolarza meblowego z amerykańskim doświadczeniem. Wymagana umiejetność czytania rysunkow shop-drawings oraz obsługa maszyn i język angielski. Prosimy o kontakt telefoniczny (347) 582-4922

CONCRETE CONSTRUCTION COMPANY seeking form setters, carpenters, masons, rebar installers. Must have experience, great pay steady work Send resume to dignpour@aol.com or call (516) 250-2708 leave message. Zatrudni´ stolarza meblowego i pomocnika stolarza. Sta∏a praca, dobre wynagrodzenie, ubezpieczenia. Wymagany pobyt sta∏y. Proszę dzwoniç: (718) 383-7120 lub (917) 567-0653

Plumbing company is looking for MECHANICS. Good salary, possible benefits. Please call to schedule interview (718) 369-7575

ESTIMATOR-PROJECT MANAGER POSITION: Construction company specialized in waterproofing/scaffolding projects is looking for project manager - estimator. Work includes: drafting proposals, doing requisitions and estimates, meeting with architects and engineers, running 1-3 projects. Prior experience in construction field necessary as well as fluent English/Polish, ability to coordinate all phases of work, responsibility and multitasking. Please e-mail/fax your resume. Fax: (917) 591-4123, e-mail: agata@janbarinc.com No phone calls please.

DRAFTSMAN NEEDED FOR a high-end general contractor’s office and millwork shop. Must know CAD. We are looking for a draftsman with millwork experience to produce shop drawings for a woodwork cabinet shop and detailed shop drawings for Architect’s review and shop’s fabrication. The ideal candidate will require a minimum of 5 – 10 yrs exp. Experience in classical and modern detail for high-end NYC apt renovations a plus. Responsibilities also include: site surveying, providing drafting support to site supers/pm, familiar w/construction process and details, ability to communicate w/vendors & manufacturers. Please send resume w/salary requirements to: sue@vellainteriors.com; fax (718) 729-5660 or call: (718) 729-0026

PRACA HELP WANTED NJ POSZUKIWANI PRACOWNICY do obróbki granitu i marmuru do przyuczenia. Dobre warunki finansowe. Praca w Ridgefield Park, NJ. Dostepne również inne lokalizacje w NJ, NY-Upstate, NY-Long Island and CT. Ubezpieczenie zrdrowotne. Wymagany legalny pobyt. Proszę dzwonić na (201) 527-6199Jarosław.

NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

GLENDALE, NY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave.

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska

NEW BRITAIN, CT

• daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


Og∏oszenia

nowy dziennik Monday, May 19, 2019

Firma fabrykacyjna poszukuje pracowników biurowych od zaraz. Dobre zarobki. Lokalizacje w Ridgefield Park NJ. Dobry angielski oraz pozwolenie na prace obowiązkowe. Sporadycznie trzeba podnosić 40LBS. Proszę dzwonić po polsku na (201) 440-6779 Jack. POTRZEBNI RÓŻNI PRACOWNICY NA BUDOWĘ Pozwolenie na prace obowiązkowo. Proszę dzwonić na (201) 527-6199 Jarek. Insurance medyczny.

FIRMA ROZBIÓRKOWA Z NJ, zatrudni odpowiedzialnego FOREMANA ORAZ PRACOWNIKÓW NA ROZBIÓRKI Telefon: (201) 467-6493 Roofers wanted for single-ply roofing systems. Pay based on experience, Hackensack, NJ Call Ziggy, (201) 522-3942

PRACA – HELP WANTED CT POTRZEBNA KOBIETA do opieki nad starszym m´˝czyzną 6-7 dni w tygodniu z zamieszkaniem. Praca w Connecticut-1 godz. z NY Wymagany j. polski i j. angielski. Proszę dzwoniç: (917) 324-9452

DO WYNAJĘCIA NY FOR RENT NY Fort Hamilton Pkwy/50 St. Beautifull studio apt. on 5 floor, elevator building. Please call: (917) 968-4926

NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY

odwiedź nas na

www. dziennik.com

Nowy Dziennik poszukuje pracownika do pracy przy nagrywaniu i edycji wideo. Podstawowa wiedza w dziedzinie obróbki wideo wymagana. Odpowiedniego kandydata przyuczymy do zawodu. Entry Level Position.

Montażysta wideo / postprodukcja miejsce pracy: Garfield, NJ Opis stanowiska: • Nagrywanie i montaż materiałów wideo, • Przygotowywanie techniczne materiałów audiowizualnych • Montaż reklam telewizyjnych • Odpowiedzialność za cały proces postprodukcyjny (wizja, dźwięk) Od kandydata oczekujemy: • Podstawowa wiedza teoretyczna i praktyczne doświadczenie w zakresie montażu • Znajomość Final Cut i Photoshop mile widziana • Umiejętność pracy pod presją czasu

PRACA HELP WANTED PA EXPERIENCED LIVE IN Senior caregiver Wanted in Poconos for 90 year old parents. Mom has dimentia, needs assistance dressing and bathing. Dad needs an occasional ride to appointments. Duties include light housekeeping, laundry and simple meal preparations and companionship. Wages to be discussed. Please call: (347) 610-5566

11

• Samodyscyplina i dokładność • Znajomość specyfiki materiałów audio/wideo na potrzeby telewizji i internetu

*** Queens Central Realty *** Ridgewood Fresh Pond Road Narożny 2 rodzinny budynek z pustym miejscem o powierzchni 1,100sqf z 3 garażami. Cena 1,250Ml. Właściciel udzieli pożyczki z dobrym down payment na dobrych warunkach. Proszę dzwonić i prosić Donnę. (718) 417-0700

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania

Zgłoszenia z listem motywacyjnym proszę przesyłać na email: ndtv@dziennik.com

VACANCY OPEN FOR FULL TIME AND PART TIME JOB. NEW POSITIONS OPENED FOR CUSTOMER SERVICE / RETAIL / PUBLIC RELATIONS / SALE AND MARKETING Compensation: Hourly Plus an Aggressive Commission Structure!!!!!! We pride our business on the employees that we have and their ability to use excellent customer service to catapult our business to the top. Experience is not necessary but any background in the following is a huge plus:

- Customer Service - Retail - Sales - Restaurant - Marketing

- Advertising - Public Relations - Management - Transport

APPLY TODAY TO SECURE A ONE ON ONE INTERVIEW e-mail: workfulltimeparttime@gmail.com


12

Og∏oszenia/Classified SAMOCHODY CARS

AGENCJE AGENCIES

nowy dziennik Poniedziałek 19 maja 2014

USŁUGI SERVICES

MATRYMONIALNE MATRIMONIAL

•M&R•

NAUKA EDUCATION

ELECTRICAL, INC. •

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

Pan z doświadczeniem życiowym wiek 56 lat, pozna Panią w cel matrymonialnym. Poważne fotooferty proszę przesłać na adres: J.S. PO Box 13005 Jersey City, NJ 07303

(718) 389-2159

WRÓŻKI PSYCHICS

LICENCJONOWANY ELEKTRYK

RÓŻNE MISCELLANEOUS SPRZEDAM RURY CHROMOWANE (“grill”), przód i ty∏ do 2001-2007 Toyota Highlander. Proszę dzwoniç: (917) 495-1942 Adam Kupię pełną cegłę z rozbiórki. 2,500 sztuk. Proszę dzwoniç: (917) 495-1942 Adam

codziennie o 19 na kanale WNYE-TV

TURYSTYKA TOURISM

Caspert Management Co. Inc. As agent for New York Loan Co. DCA # 0869125, will auction unredeemed pledges at 50 West 47th Street, Suite 319, New York, Ny on 5/22/2014 at 10:00am. The dates and numbers of the pawn tickets of the pledges to be sold fall within the range of 7/1/13 (#50000) to 12/18/13 (#54500).

Caspert Management Co. Inc. As agent for Pushka Pawn Shop DCA# 0869125, will auction unredeemed pledges at 89-55 164th Street, Jamaica, NY. The dates and numbers of the pawn ticket to be sold fall within the range of 11432 of 12/21/08 to 104264 of 04/05/2014 and at 164-17 Jamaica Ave., Jamaica, NY 10512 of 11432 of 12/21/08 to 117132 of 04/05/2014 on 5/22/2014 at 11:00am.

NAPISZ DO NAS: BIZNES BUSINESS NY State Motor Vehicle Inspection Business license for sale from A&B Service Center , you must get this license because NY motor vehicle is not issuing new inspection business licenses promptly , so this is your opportunity to own such a rear license that will bring new business and make you one of the most powerful & respected person in your community. For further information call, Allan (718) 525- 6632, $ 110 thousand or best offer.

listy@dziennik.com

Prenumeruj

nowy dziennik Kontaktuj si´ z nami elektronicznie

prenumerata@dziennik.com


Sport

13 nowy dziennik Monday, May 19, 2014

Pudzian i Chalidow pokazali klasę

W SKRÓCIE Siatkówka  Polskie siatkarki kolejno wygrały ze Szwajcarią 3:0 (25:16, 25:13, 25:18), Ukrainą 3:2 (25:27, 17:25, 25:21, 25:19, 15:10) i Łotwą 3:0 (25:20, 25:6, 25:20) w eliminacyjnym turnieju do przyszłorocznych mistrzostw Europy 2015, rozegranym w Lugano. Drugi turniej kwalifikacyjny odbędzie się w Bydgoszczy w następny weekend. Bezpośredni awans do ME uzyska tylko zespół, który uzyska najwięcej punktów w obu imprezach. Natomiast druga drużyna zagra w barażach w przyszłym roku.

 Klatka nie przestraszyła Mariusza Pudzianowskiego. Podobnie

jak Oli Thompsona. “Pudzian” po walce na pełnym dystansie pokonał przeciwnika podczas gali KSW27 “Cage Time”. Polak dominował przez niemal całą walkę i decyzja sędziów była jednogłośna. si podnosi i wraca do stójki. Na minut i dziesi sekund przed kocem zawodnicy stanli jednak na nogi. Trwao to moe 20 sekund, bo po tym czasie Pudzianowski znów powali rywala przy cianie klatki. Thompson wiedzia, e jego sytuacja nie wyglda najlepiej i przed samym kocem zdoa jeszcze odwróci sytuacj w parterze, ale czasu pozostao ju zbyt mao. Pozycja dominujca Thompsona i kilka jego ciosów w samej kocówce nie odwróciy losów walki w oczach sdziów. “Wygraem, ale zdaje sobie spraw z tego, e do najlepszych jeszcze sporo mi brakuje. Jeszcze nieraz dostan bcki, taka jest prawda” – powiedzia po walce zmczony, ale szczliwy Pudzian. W walce wieczoru Mamed Chalidow znów pokaza klas, zwyciajc przez poddanie brazylijskiego króla nokautu Maiquela Falcao. Chalidow pokona wczeniej Grove’a, pokona Manhoefa, udowodni ostatecznie swoj wyszo nad Sakuraiem i organizatorzy musieli zacz szuka kolejnego, godnego rywala. Wybór pad na Brazyli i na byego wojownika UFC – Falcao. Pierwsze obrotowe kopnicie Chalidowa w tej walce byo w zasadzie

Tenis FOTO: KSW.COM

Byy strongmen spotka si z byym strongmenem. Imponujcy mas miniow wojownik trafi na jeszcze wikszego. Jak relacjonuje Eurosport.Onet.pl, dziesita ju walka Pudzianowskiego w MMA zacza si od wymiany ciosów, potem Polak wykona co na ksztat skoku i caa klatka zadraa. Pudzianowski przypar rywala do ciany, ale nic ciekawego z tego nie wynikno. Polak jednak by spokojny. Jeszcze raz spróbowa powalenia, a gdy Thompson zdoa uciec Polak zacz spycha do cian klatki. Tam klincze nie przynosiy jednak nic ciekawego, a ciosy wyprowadzane w pódystansie nie robiy wraenia. Kolejne powalenie Thompsona znów ucieszyo kibiców w hali, ale tym razem Polak nie mia okazji do wykazania si, bo sdzia zdecydowa si “postawi” walk. Koniec rundy Pudzian podsumowa jeszcze kolejnym high-kickiem, a potem zabrzmia gong. Druga i ostatnia runda zacza si od powalenia Thompsona na mat. Polski mistrz strongmenów robi swoje. Moe niezbyt efektownie, moe odrobin powoli, ale pracowicie i rzetelnie. Thompson odpycha rce Polaka, próbowa atakowa jego gow, ale Pudzianowski nie zamierza

Mariusz Pudzianowski udowodnił, że potrafi walczyć skutecznie przez pełne dwie rundy

tylko rozeznaniem sytuacji i nie warto go ocenia w kontekcie zagroenia. Potem nadeszy dwa low-kicki, które doszy celu, ale nie zrobiy wraenia na Falcao, który ruszy do przodu i najpierw przypar Chalidowa do siatki, a potem powali go na mat. Ciosów w parterze nie byo zbyt wiele, obaj trzymali si blisko siebie, a Chalidow spokojnie szuka okazji do zaoenia dwigni. Raz prawie si udao. W kocu Chalidow wsta i niemal od razu w niezwykle efektowny sposób podniós rywal w powietrze i z potnym hukiem powali go na mat. Brazylijczyk by moe nie zna jed-

nak najwaniejszej broni Chalidowa i znów próbowa go powali na mat, zapominajc o obronie. Tylu okazji Chalidow po prostu nie marnuje i cho za pierwszym razem si nie udao, to w tej sytuacji rka Falcao znalaza si w puapce. Brazylijczyk skrzywi si z bólu, próbowa wytrzyma, ale wiedzia, e dwignia Chalidowa jest nie do pokonania. Chalidow moe dopisa kolejnego, utytuowanego rywala do swojej listy triumfów. Coraz trudniej znale kolejnych i niewanie, czy trzeba zmierzy si z nimi na ringu, czy w klatce. 

Znakomity początek Rangers

Duńska sensacja

 Hokeiści NY Rangers od wyjazdo-

wego zwycięstwa 7:2 rozpoczęli rywalizację z Montreal Canadiens w finale Konferencji Wschodniej NHL.

zakwalifikował się do ćwierćfinałów rozgrywanych w Mińsku MŚ elity w hokeju na lodzie. Dzień wcześniej awans wywalczyły Szwecja i Kanada.

Kolejny mecz – w poniedziaek równie w Kanadzie. W sobotnim meczu gocie po niespena szeciu i pó minutach gry prowadzili ju 2:0. Kolejn seri, która wstrzsna Canadiens, zanotowali w cigu ostatnich 61 sekund drugiej tercji, kiedy z 2:1 odskoczyli na 4:1. Take trzecia odsona rozpocza si po myli zawodników z Nowego Jorku. Trzykrotnie midzy 42. a 45. minut wykorzystali gr w przewadze i prowadzc 7:1 mogli spokojnie myle o kocowej syrenie. Bramki gospodarzy strzeg ju wtedy Sowak Peter Budaj, który po drugiej tercji zastpi Careya Price’a. Na list strzelców wpisao si w tym spotkaniu 7 rónych hokeistów Rangers, ale Ryan McDonagh doda trzy asysty, a Mats Zuccarello – dwie. Pozostae gole zdobyli Martin St. Louis, Chris Kreider, Brad Richards, Derek Stepan oraz Rick Nash. Nowojorczycy siedem goli w playoffs zdobyli po raz pierwszy od kwietnia 2007 roku. Dla Canadiens gole strzelili Rene Bourque oraz Lars Eller. Dopiero w pitek rozstrzygny si losy rywalizacji pófinaowej w Konferencji Zachodniej. Na wasnym lodowisku Anaheim Ducks przegrali w nim z Los Angeles Kings 2:6. Tym

“Sborna” postawia kropk nad “i”, pokonujc otyszy 4:1. Najwiksz niespodziank sprawili w sobot Duczycy, którzy po raz pierwszy w historii wygrali z Czechami – po rzutach karnych 4:3. Faworyci zlekcewayli rywali, którzy bramk wyrównujc na 3:3 strzelili w ostatniej minucie regulaminowego czasu. W dogrywce nie pady gole, a w konkursie karnych zawiód m.in. Jaromir Jagr, trafi natomiast Mikkel Boedker i sensacja staa si faktem. Do gry powrócili wicemistrzowie wiata sprzed roku – Szwajcarzy. Po zwycistwie nad Kazachami 6:2 awansowali na 6. miejsce w grupie B, ale do rozegrania pozosta im ju tylko jeden mecz – we wtorek z otyszami. W grupie A prowadzi Szwecja 14 pkt (5 meczów) przed Kanad 13 (5), Francj 7 (5), Czechami 7 (5), Norwegi 7 (5), Sowacj 7 (6), Dani 5 (5) i Wochami 3 (6). W grupie B na czele jest Rosja 15 pkt (5 meczów) przed Biaorusi 9 (5), otw 9 (5), Finlandi 8 (5), USA 8 (5), Szwajcari 7 (6), Niemcami 5 (5) i Kazachstanem 2 (6). Najsabsza druyna w kadej z nich spadnie do Dywizji 1A, a po cztery najlepsze awansuj do wierfinaów. Dalej zmagania toczy si bd systemem pucharowym. 

FOTO: EPA/HELMUT FOHRINGER

 Rosja jest trzecim zespołem, który

Benoit Pouliot, Brad Richards i Mats Zuccarello cieszą się z bramki zdobytej przez tego drugiego

samym Kings awansowali do finau Konferencji Zachodniej. Ich kolejnym przeciwnikiem bd obrocy trofeum Chicago Blackhawks. Mecz w Anaheim obserwowao 17 395 widzów.Losy rozstrzygny si w drugiej tercji, po której gocie prowadzili 5:1. upem bramkowym podzielili si w zespole gospodarzy: Kyle Palmieri i Correy Perry, natomiast wród goci: Justin Williams, Jeff Carter, Mike Richards, Ane Kopitar, Marian Gaborik i Tanner Pearson. TW

PUCHAR STANLEYA WYNIK II RUNDY NHL PLAYOFFS:

Konferencja Zachodnia: Anaheim Ducks – Los Angeles Kings 2:6, Kings wygrali rywalizację 4-3. WYNIK III RUNDY NHL PLAYOFFS:

Konferencja Wschodnia: Montreal Canadiens – New York Rangers 2:7, stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-0 dla Rangers.

 Amerykanka Serena Williams pokonała Włoszkę Sarę Errani 6:3, 6:0 i powtórzyła ubiegłoroczny sukces, zwyciężając w tenisowym turnieju WTA na kortach ziemnych w Rzymie. Liderka światowego rankingu w niedzielę wygrała 60. imprezę tej rangi w karierze.

Kolarstwo  Pieter Weening (Orica-GreenEdge) wygrał dziewiąty etap kolarskiego wyścigu Giro d’Italia. Holender wyprzedził Włochów Davide Malacarne (Europcar) i Domenico Pozzovivo (Ag2r-La Mondiale). Rafał Majka (Tinkoff-Saxo) ukończył etap na 9. miejscu i pozostał na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej. Liderem wyścigu pozostał Australijczyk Cadel Evans (BMC Racing), który o 57 sekund wyprzedza Kolumbijczyka Rigoberto Urana (Omega Pharma-Quick Step). Rafał Majka traci do lidera minutę i 10 sekund. Na 37. miejscu w klasyfikacji generalnej jest Przemysław Niemiec (strata: 14 min., 39 sek.), a na 40. – Paweł Poljański (strata: 17 min., 41 sek.).

Lekkoatletyka  Justyna Kasprzycka zajęła piąte miejsce w konkursie skoku wzwyż podczas zawodów Diamentowej Ligi w Szanghaju. Polka zaliczyła w drugiej próbie 189 cm. Wygrała Chorwatka – Ana Simic, która skoczyła 197 cm – jest to najlepszym w tym sezonie wynik na świecie. Także piąty w Szanghaju był Tomasz Majewski, który pchnął kulę na odległość 20 metrów i 93 centymetry. Zwyciężył Amerykanin Christianem Cantwell – 21,73 m.

Kajakarstwo  Polska kobieca czwórka kajakowa zajęła pierwsze miejsce na dystansie 500 metrów w zawodach Pucharu Świata w czeskich Racicach. Polki wyprzedziły osady z Niemiec i Białorusi. Nasza osada płynęła w składzie: Marta Walczykiewicz, Edy ta Dzie ni szew ska, Karolina Naja i Beata Mikołajczyk. Trzecie miejsca w Racicach zajęli: Michał Kudła (C1 na 500 m), Edyta Dzieniszewska i Anna Włosik (K2 na 200 metrów), Karolina Naja (K1 na 200 m).

Piłka nożna  Drugą porażkę z rzędu ponieśli w rozgrywkach MLS piłkarze Red Bulls Nowy Jork. W sobotę w Toronto Henry i spółka po raz drugi w sezonie zagrali “na zero” z przodu i w rezultacie ulegli finalistom mistrzostw Kanady 0:2 (0:1). Relacja w jutrzejszym numerze.


14

Sport

nowy dziennik Poniedziałek 19 maja 2014

Lechia zatrzymała Lecha

Legia punkt od mistrzostwa

 Piłkarze Lechii Gdańsk wygrali z Lechem Poznań 2:1 i praktycz-

Pikne bramki, sporo emocji i gra do upadego do ostatniej minuty – tak w skrócie mona opisa starcie Górnika z Legi. W Zabrzu gocie wygrali 3:2 i s coraz bliej mistrzostwa Polski. W grupie spadkowej prawie siedmiomiesiczn seri Korony bez poraki przed wasn publicznoci przerwa Piast Gliwice. Ostatni raz przy ul. ciegiennego stracia trzy punkty w meczu z Ruchem (1:4) 30 padziernika 2013. Cenne 3 punkty zainkasoway “Pasy”, które bardzo przybliyy je do utrzymania si w Ekstraklasie. Zagbie i Widzew ód s w bardzo trudnej sytuacji, poniewa na trzy kolejki przed kocem sezonu trac a siedem punktów do bezpiecznego miejsca. Kolejk zakoczy poniedziakowe spotkanie w grupie mistrzowskiej Ruchu Chorzów z Wis Kraków. GRUPA MISTRZOWSKA

Lechia Gdańsk Lech Poznań

2 (2) 1 (1)

Bramki: Zaur Sadajew (22, 41) – Mateusz Moż-

dżeń (26) Żółte kartki: Zaur Sadajew, Marcin Pietrowski, Maciej Makuszewski, Nikola Lekovic – Dawid Kownacki. Sędzia: Marcin Borski (Warszawa). Widzów 16 628.

Dziao si – tak w skrócie mona podsumowa to, co pikarze Lechii i Lecha zaprezentowali w pierwszej poowie spotkania. Tempem gry i skadnymi akcjami mogliby obdzieli jeszcze kilka innych meczów w T-Mobile Ekstraklasie. Ju w drugiej minucie biao-zieloni mogli zaskoczy “Kolejorza” po dorodkowaniu z rzutu wolnego Stojana Vranjesa. Wrzucona w pole karne pika spada wprost na nog Rafaa Janickiego, który strzeli wprost w Krzysztofa Kotorowskiego. W szóstej Maciej Makuszewski przemkn niczym Pendolino obok Marcina Kamiskiego, ale jego uderzenie z ostrego kta dobrze obroni Kotorowski. W odpowiedzi poznaniacy w byskawicznym tempie przenieli si pod pole karne gospodarzy, ale Szymon Pawowski nie wykorzysta dokadnego podania od Kaspera Hamalainena. Skrzydowy Lecha z 15 metrów strzeli wysoko nad bramk. To, co nie powiodo si Pawowskiemu, udao si niedugo póniej Zaurowi Sadajewowi. Rosyjski napastnik przez ca pierwsz poow gra blisko Paulusa Arajuuriego, czyhajc na bd fiskiego stopera Lecha. I doczeka si. W 22. minucie Arajuuri ewidentnie le obliczy tor lotu piki zagranej z gbi pola przez Pawa Dawidowicza. Trafia ona wprost pod nogi Rosjanina, który sprintem ruszy w pole karne i z pi-

ciu metrów prostym podbiciem prawej stopy z ostrego kta posa futbolówk do siatki obok kolana Kotorowskiego. Gdaszczanie prowadzeniem nie nacieszyli si dugo, bo tylko cztery minuty. Grajcy bardzo przecitnie Piotr Winiewski straci w prosty sposób pik pod wasnym polem karnym. Przej j powracajcy po duszej przerwie do skadu Lecha ukasz Teodorczyk i idealnie wypatrzy na prawym skrzydle Mateusza Modenia, który uciek Piotrowi Grzelczakowi. Obrocy “Kolejorza” nie pozostao zatem nic innego, jak wepchn pik do bramki obok bezradnego w tej sytuacji Mateusza Bka. Od momentu zdobycia wyrównujcej bramki Lech zdecydowanie przej inicjatyw i praktycznie nie schodzi z poowy Lechii. Gdaszczanie byli jednak dobrze zorganizowani w defensywie i umiejtnie kasowali ataki poznaniaków. Od czasu do czasu lechici wyprowadzali grone kontry inicjowane przez bardzo aktywnego Stojana Vranjesa. Jedn z nich Biao-Zieloni wykorzystali w 40. minucie. Deleu zagra pik na lewe skrzydo za konierz Modenia, gdzie czeka ju niepilnowany Piotr Grzelczak. Ten z zegarmistrzowsk precyzj zacentrowa na gow Sadajewa, który dopeni formalnoci, strzaem gow zdobywajc swoj drug bramk. Drug poow gdaszczanie równie rozpoczli z wysokiego C. Ponownie wietne podanie z wasnej poowy posa Dawidowicz, po raz kolejny zagapi si Mode, a Arajuuri przysn w asekuracji. W tych warunkach Grzelczak powinien zdoby trzeciego gola dla Lechii, ale minimalnie chybi. Lech móg wyrówna za spraw Teodorczyka, ale napastnik “Kolejorza” dokona rzadkiej sztuki i jednym strzaem obi dwa supki, a w 80. minucie nie wykorzysta dobrego dorodkowania z rzutu wolnego Luisa Henriqueza.

EKSTRAKLASA.NET

nie wypisali “Kolejorza” z walki o mistrzostwo Polski. Lechici tracą już 8 punktów do prowadzącej Legii Warszawa, która w niedzielę pokonała w Zabrzu Górnika 3:2.

Dla Pawła Dawidowicza z Lechii (z prawej) piątek był wyjątkowo pracowity. Przed południem zdawał bowiem maturę ustną z angielskiego, a wieczorem zmierzył się z Lechem. Jak sam przyznaje, bardziej poplątał mu się język na egzaminie niż nogi na boisku

su. Dugo jednak nie mogli sforsowa zasieków obronnych rywali. W 71. minucie Mateusz Lewandowski otrzyma drug ót kartk, a w konsekwencji czerwon, co jeszcze bardziej utrudnio Portowcom obron korzystnego rezultatu. W 88. minucie Zawisza wyrówna. Piotr Petasz popisa si wietnym uderzeniem z naronika pola karnego, pika zatrzepotaa w siatce i byo 1:1. Pikarze Tarasiewicza nie zamierzali jednak na tym poprzesta. W doliczonym czasie gry Jorge Kadru wykorzysta zgranie Alvarinho i z najbliszej odlegoci wpakowa pik do siatki, ustalajc wynik spotkania.

Górnik Zabrze Legia Warszawa

2 (1) 3 (1)

Bramki: Paweł Olkowski (24, 77) – Tomasz Jodłowiec (41), Michał Żyro (59), Michał Kucharczyk (62). Żółte kartki: Drewniak, Danch – Duda, Kuciak. Sędziował: Bartosz Frankowski (Toruń). Widzów: 3000.

Rozpoczo si sensacyjnie. W 24. minucie zza pola karnego uderzy Pawe Olkowski i gospodarze wyszli na prowadzenie. Legia pod koniec pierwszej poowy ruszya do przodu. W 38. minucie pik sprzed bramki w gronej sytuacji wybi Oeksandr Szeweluchin, ale 180 sekund póniej ju nikt nie uratowa Górnika przed strat gola. Z rzutu ronego dorodkowa Tomasz Brzyski, a efektown gówk wyrówPogoń Szczecin 1 (1) na Tomasz Jodowiec. Zawisza Bydgoszcz 2 (0) W drugiej poowie w roli gównej wystpi Micha yro. Najpierw poBramki: Adam Frączczak (8) – Piotr Petasz (88), Jorge Kadu (90+2). pisa si przepiknym uderzeniem z Żółte kartki: Mateusz Lewandowski, Adam Frączdy stansu, a nastpnie wyoy pik ideczak, Marcin Robak – Jorge Kadu, Piotr Petasz. alnie na gow Michaa Kucharczyka Czerwona kartka za drugą żółtą – Mateusz Lewandowski (71). Sędzia: Mariusz Złotek (Stalowa i w 62. min. Legia prowadzia ju 3:1. Wola). Widzów 4823. Zabrzanie nie zamierzali skada Pierwszego gola w tym spotkaniu broni i ruszyli do ataku. Kontaktozdoby w 7. minucie Adam Frczczak. w bramk zdoby niezawodny w nieWykorzysta znakomite dorodkowa- dzielny wieczór Olkowski. Raz jesznie Rafaa Murawskiego i wli- cze pokona Duszana Kuciaka udezgiem skierowa pik do bramki. Od rzeniem zza pola karnego. tego czasu gra si wyrównaa. W 83. minucie pik rk w polu Dopiero po przerwie gocie zacz- karnym zagra Jodowiec, ale sdzia li coraz mocniej dochodzi do go- nie podyktowa rzutu karnego.

Na podstawie informacji w∏asnych, IAR, portali internetowych, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redaguje: Jerzy Gieruszczak

GRUPA SPADKOWA

Widzew Łódź Jagiellonia Białystok

1 (1) 1 (1)

Bramki: Maciej Gajos (16) – Alex Bruno (43) Czerwona kartka: Rafał Augustyniak – Widzew (79. faul taktyczny). Sędzia: Jarosław Przybył. Widzów: 5000.

Widzew w rodku tygodnia otrzyma licencj na gr w Ekstraklasie w nowym sezonie. Niestety, gra w najwyszej lidze uzaleniona jest nie tylko od licencji. Dla odzian mecz z Jagielloni by spotkaniem ostatniej szansy. Przez kwadrans na boisku nie dziao si nic, a tu nagle bramk zdobya “Jaga”. Maciej Gajos popdzi z pik od poowy boiska, omieszy Bartomieja Kasprzaka i efektown podcink przerzuci pik nad Patrykiem Wolaskim. W 24. minucie Dani Quintana popisa si indywidualn akcj, któr zakoczy mocnym strzaem z kilkunastu metrów, ale tym razem Wolaski nie da si zaskoczy. W kocówce pierwszej poowy odzianie zaatakowali i jeszcze przed przerw udao si im wyrówna. Marcin Kaczmarek dorodkowa z lewej strony, Eduards Viszniakovs poradzi sobie z bramkarzem, ale nie zdoa skierowa piki do bramki. Dziea dopeni za to Alex Bruno, pakujc pik do bramki z trzech metrów po podaniu Kasprzaka. W drugiej poowie groniejsze okazje, gównie z kontrataków, stwarzali gocie. Byli jednak bardzo nieskuteczni. Sytuacje bramkowe marnowa li: Da ni Qu in ta na, Ma te usz Pitkowski i Jakub Tosik. W 79. minucie Pitkowski wyprowadzi kontr, lecz tu przed polem karnym faulowa go Rafa Augustyniak. Obroca Widzewa wylecia z boiska, ogldajc ju po raz trzeci w tym sezonie czerwon kartk. Chwil póniej potrzebujcemu trzech punktów Widzewowi nalea si rzut karny. Sdzia Jarosaw Przyby uzna jednak, e Tosik nie faulowa Kaczmarka.

Korona Kielce Piast Gliwice

0 (0) 1 (0)

Bramka: Kamil Wilczek (90-głową). Żółte kartki: Paweł Golański – Hebert, Tomasz Podgórski. Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów 5465.

Korona dominowaa, jednak mimo okazji nie zdoaa do przerwy uzyska prowadzenia. W drugiej poowie wypogodzio si nad Kielcami, a na boisku bardziej aktywni byli zawodnicy Piasta, którzy zdecydowanie czciej zmuszali do interwencji Oeksija Szakotina. Na lepsz gr kielczan kibice musieli poczeka do 70. minuty, jednak w decydujcych momentach zawodzia dokadno. Dobre okazje strzeleckie mieli m.in. Przemysaw Trytko oraz Jacek Kieb. Niewykorzystane okazje Korony zemciy si w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry. Dorodkowanie z rzutu ronego wykorzysta Kamil Wilczek, który gow skierowa pik do siatki i ustali wynik spotkania, w którym na awkach rezerwowych siedzieli dwaj trenerzy z Hiszpanii.

Śląsk Wrocław Podbeskidzie B.- B.

0 0

Żółte kartki: Mariusz Pawelec – Frank Adu Kwame. Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów 6508.

W sobot przez pierwszy kwadrans kilka razy mocno si zakotowao w polu karnym Mariana Kelemena. Z czasem zacza zarysowywa si przewaga lska. W 23. minucie po strzale Hiszpana Juana Calahorro pika trafia w supek. Kilka chwil póniej minimalnie z rzutu wolnego przestrzeli Sebastian Mila, a w kolejnej akcji wietnie gow uderzy Portugalczyk Flavio Paixao, lecz Richard Zajac zdoa sign pik. Najblisi zdobycia gola gospodarze byli jednak w ostatniej akcji pierwszej poowy. Po bdzie bramkarza Podbeskidzia Flavio Paixao mia ju pust bramk, ale zmierzajc do siatki pik tu przed lini zdoa wybi jeden z rywali.


Sport

Zagłębie Lubin Cracovia Kraków

1 (0) 2 (1)

Bramki: Aleksander Kwiek (59) – Dawid Nowak

(17), Krzysztof Nykiel (65). Żółte kartki: Michal Papadopulos, Bartosz Rymaniak, Arkadiusz Piech – Damian Dąbrowski. Czerwona kartka za drugą żółtą – Bartosz Rymaniak (90+1). Sędzia: Paweł Gil (Lublin). Widzów 5072. KGHM Zagłębie Lubin: Silvio Rodic – Bartosz Rymaniak, Jiri Bilek (55. Aleksander Kwiek), Elvedin Dzinic, Dorde Cotra – Miłosz Przybecki, Lubomir Guldan, Łukasz Piątek, Arkadiusz Piech, Adrian Błąd (55. David Abwo) – Michal Papadopulos (78. Krzysztof Piątek).

“Miedziowi”, którzy potrzebuj punktów jak tlenu, zaatakowali od pierwszych minut, ale marnowali seryjnie swoje okazje. Za to w 17. minucie nie pomyli si Dawid Nowak. Bartosz Rymaniak interweniowa po dorodkowaniu z prawej strony, zgra pik wprost pod nogi Nowaka, który strzaem z bliska pokona Silvio Rodicia. Gospodarze rzucili si do odrabiania strat, ale nic nie chciao wpa do bramki rywali. W 35. minucie Adrian Bd hukn z woleja, ale pika w ostatnim momencie odbia si od jednego z rywali i wysza za boisko. Chwil póniej skiksowa Arkadiusz Piech.. Po przerwie Zagbie cigle szturmowao bramk “Pasów” i w kocu w 59. minucie doprowadzio do wyrównania. Rymaniak zdecydowa si na wejcie w pole karne, jego uderzenie zostao zablokowane, ale pika trafia przed “szesnastk” do Aleksandra Kwieka, który zdecydowa si na paski strza i futbolówka po chwili zatrzepotaa w siatce. Gospodarzy to nie zadowalao i sunli z kolejnymi atakami, ale niespodziewanie nadziali si na kontr krakowian. W 65. minucie Rodi chcia wyprowadzi szybki atak, wykopujc pik, trafi w plecy koleg z zespou, Cracovia wyprowadzia kontr, prostopade podanie otrzyma Krzysztof Nykiel i w sytuacji sam na sam z bramkarzem nie pomyli si, posyajc futbolówk w naronik bramki. “Miedziowi” mogli szybko wyrówna, ale Adam Marciniak wybi pik z linii bramkowej po tym jak Piech lobowa Krzysztofa Pilarza. 

TABELA EKSTRAKLASY 1. Legia Warszawa 34 44 71-32 2. Lech Poznań 34 36 64-38 3. Ruch Chorzów 33 29 43-41 4. Lechia Gdańsk 34 27 42-39 5. Wisła Kraków 33 26 43-38 6. Pogoń Szczecin 34 25 50-49 7. Górnik Zabrze 34 25 49-53 8. Zawisza Bydgoszcz 34 24 47-45 —————————————————————————————— 9. Jagiellonia Białystok 34 27 53-49 10. Śląsk Wrocław 34 25 40-40 11. Korona Kielce 34 24 41-46 12. Piast Gliwice 34 24 38-52 13. Cracovia 34 23 40-52 14. Podbeskidzie Bielsko-B.34 23 32-43 15. Zagłębie Lubin 34 16 32-44 16. Widzew Łódź 34 16 31-55

nowy dziennik Monday, May 19, 2014

Tak grała I liga

Atletico w koronie

je się w I lidze. Drugiej z rzędu porażki doznał GKS Bełchatów, a seryjnie – i to z czołowymi drużynami – wygrywać zaczął Energetyk ROW Rybnik. Po sobotnich meczach dotychczasowego lidera dogoni Górnik czna. Trzecie miejsce zajmuje Olimpia Grudzidz – 49 punktów. Do zakoczenia sezonu pikarzom pozostay Łukasz Fabiański (na pierwszym planie z prawej) miał szczególne powody do radości jeszcze cztery kolejki. Wyniki meczów 30. kolejki: PGE GKS Bełchatów – Wisła Płock 0:2 (0:0) Bramki: Filip Burkhardt (85), Janusz Dziedzic (90). Sędzia: Adam Lyczmaańaski (Bydgoszcz). Widzów 1650.

Puszcza Niepołomice – Górnik Łęczna 1:2 (0:0) Bramki: Łukasz Nowak (77) – Grzegorz Bonin (61), Arka-

diusz Woźniak (90). Czerwona kartka: Longinus Uwakwe (34-za drugą żółtą). Sędzia: Tomasz Wajda (Żywiec). Widzów 450.

Olimpia Grudziądz – GKS Katowice 1:0 (1:0) Bramka: Adam Szczot (44).

Czerwona kartka za drugą żółtą – Dariusz Kłus (77). Sędzia: Marek Karkut (Warszawa). Widzów: 1600.

Chojniczanka Chojnice – Miedź Legnica 1:1 (1:0) Bramki: Błażej Radler (41) – Wojciech Łobodziński (68). Czerwone kartki: Błażej Radler (80-za drugą żółtą) – Tomasz Midzierski (90-za drugą żółtą). Sędzia: Rafał Rokosz (Katowice). Widzów 1800.

Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Can-Pack Okocimski Brzesko 2:0 (2:0) Bramki: Vojtech Schulmeister (33) – Damian Piotrowski (37). Czerwona kartka: Dawid Kwiek (90-za drugą żółtą). Sędzia: Michał Zając (Sosnowiec). Widzów 500.

Dolcan Ząbki – Energetyk ROW Rybnik 0:2 (0:1) Bramki: Daniel Feruga (21), Kamil Kostecki (77). Sędzia: Tomasz Radkiewicz (Łódź). Widzów 500.

Stomil Olsztyn – Sandecja Nowy Sącz 1:1 (0:0) Bramki: Marcin Warcholak (85) – Adrian Frańczak (57). kękdzia: Paweł Dreschel (Gdańsk). Widzów 1200.

Kolejarz Stróże – Arka Gdynia 3:2 (1:1) Bramki: Janusz Wolauńuski (45), Bartłomiej Smuczyński (50), Tomasz Chałas (79) – Kamil Juraszek (22), Paweł Oleksy (67). Sędzia: Dawid Bukowczan (Żywiec). Widzów 150.

GKS Tychy – Flota Świnoujście 2:3 (2:1) Bramki: Paweł Smółka (30),Tomasz Balul (45+1) – Bartosz Śpiączka (27), Sebastian Olszar (57, 76). Sędzia: Marcin Szrek (Kielce). Widzów 250.

TABELA I LIGI 1. GKS Bełchatów 2. Górnik Łęczna 3. Olimpia Grudziądz 4. Dolcan Ząbki 5. Arka Gdynia 6. Wisła Płock 7. Termalica Bruk-Bet 8. GKS Katowice 9. Sandecja Nowy Sącz 10. Miedź Legnica 11. MKS Chojniczanka 12. Flota Świnoujście 13. Kolejarz Stróże 14. Puszcza Niepoł. 15. Energetyk Rybnik 16. GKS Tychy 17. Stomil Olsztyn 18. Okocimski Brzesko

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

54 54 49 48 47 45 45 43 43 40 37 35 35 32 32 31 31 23

41-25 41-25 35-35 53-34 46-33 32-29 34-29 38-37 29-33 39-31 31-29 25-31 30-34 31-46 38-43 30-44 32-40 17-44

Piłkarze Atletico Madryt po raz pierwszy od 1996 roku wywalczyli mistrzostwo Hiszpanii. W meczu ostatniej, 38. kolejki tamtejszej ekstraklasy, zremisowali na wyjeździe 1:1 z broniącą tytułu Barceloną i utrzymali nad nią trzy punkty przewagi. 

 Coraz ciekawsza końcówka szykuFOTO: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Drug cz spotkania gospodarze powinni zacz od gola. W 52. min. po szkoleniowo wyprowadzonym kontrataku Sylwester Patejuk znalaz si przed Zajacem, a obok mia niepilnowanego Mil. Zamiast podawa, zdecydowa si na strza i chybi. Szybko mogo si to zemci, bo kilka minut póniej Damian Chmiel najpierw zakrci obrocami lska na skrzydle, a póniej zdecydowa si na zaskakujcy strza. Kelemen tylko odprowadzi pik wzrokiem, a ta trafia w spojenie supka z poprzeczk.

15

Pierwsze trofeum Arsenalu od 9 lat

Od 0:2 do 3:2

 W końcu się udało. Po dziewięciu latach bez żadnego trofeum

Arsenal wywalczył Puchar Anglii. Londyńczycy pokonali po dogrywce na Wembley Hull City 3:2. W ekipie zwycizców cae spotkanie rozegra ukasz Fabiaski, który odchodzi z klubu. Mecz rozpocz si jednak wietnie dla Hull. W czwartej minucie z woleja uderza Huddlestone, pika po kole trafia w Chestera, który z bliska pokona Fabiaskiego. W ósmej minucie byo ju 2:0. Meyler dobrze dorodkowa w pole karne, najwyej wyskoczy Fryatt, ale pika po jego strzale odbia si jeszcze od nóg obroców Arsenalu i uderzya w supek. A potem wrócia w pole karne, gdzie czeka na ni Davis, który pokona Fabiaskiego z kilku metrów. Arsenal rzuci si do ataku. W 17. minucie rzut wolny z prawie 30 metrów wykona Cazorla. Uderzy bardzo mocno, praw nog i trafi w samo okienko bramki McGregora. Arsenalowi udao si wyrówna dopiero w 71 min. Po wrzutce w pole karne pika spada pod nogi Koscielnego, który z trzech metrów pokona bramkarza Hull.

Po 90 minutach byo 2:2. Pikarze musieli zagra dogrywk. W pierwszych 15 minutach jedyn dobr okazj mia Arsenal. Giroud wysoko wyskoczy do dorodkowania i potnie uderzy pik gow. Trafi w poprzeczk. W 109. minucie Arsenal rozegra wietn akcj. Kilka szybkich poda w polu karnym, na koniec Giroud poda pit do Ramseya, a ten uderzy mocno i celnie z pierwszej piki. Arsenal po raz pierwszy w finale wyszed na prowadzenie, którego nie odda ju do koca. W 116. minucie do pustej bramki nie trafi jeszcze Aluko. Pikarz Hull by bliski szczcia równie trzy minuty póniej, ale wietnie interweniowa Fabiaski. 

Arsenal Londyn Hull City

3 (2, 1) 2 (2, 2)

Bramki: Santi Cazorla (17), Laurent Koscielny

(71), Aaron Ramsey (109) – Hull – James Chester (4), Curtis Davies (8).

Puchar Niemiec dla Bayernu  Bayern Monachium zdobył po raz 17. w historii piłkarski Puchar Niemiec.

W finale pokonał Borussię Dortmund 2:0 po dogrywce. Bramki zdobyli Arjen Robben i Thomas Mueller. Był to ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach BVB przed przejściem do ekipy rywali. Borussia rozpocza spotkanie w skadzie, jakiego mona byo si spodziewa. Znalaz si w nim od pierwszej minuty Lewandowski, a take ukasz Piszczek. Z kolei w wyjciowej jedenastce zespou prowadzonego przez Josepa Guardiol zabrako Chorwata Mario Mandzukicia oraz kontuzjowanego Austriaka Davida Alaby. Miejsce tego drugiego zaj 18letni Duczyk Pierre-Emile Hoejbjerg. Najwaniejsi w regulaminowym czasie spotkania okazali si obrocy i bramkarze obu druyn, którzy nie pozwolili rywalom zdoby ani jednej bramki. Wprawdzie w 63. mi-

nucie Borussia cieszya si z gola, ale trafienie nie zostao uznane, poniewa zdaniem sdziów pika nie przekroczya linii caym obwodem po uderzeniu gow Matsa Hummelsa. Powtórki telewizyjne sugeroway co innego. Bayern równie mia swoj sytuacj chwil póniej, kiedy sprzed pola karnego uderzy Holender Arjen Robben. Wysunity przed bramk Roman Weidenfeller nie tyle obroni strza, co zosta trafiony pik. Ostatecznie po 90 minutach byo 0:0. Na pierwsz bramk kibice na berliskim stadionie musieli czeka do

Jeszcze kilka tygodni temu wydawao si, e pogreni w kryzysie pikarze Barcelony nie maj adnych szans na mistrzostwo. Tracili cztery punkty do Atletico, na dodatek odpadli po starciu z tym rywalem w wierfinale Ligi Mistrzów. Ostatnie tygodnie w Primera Division przyniosy jednak zaskakujce rozstrzygnicia. Atletico i Real Madryt zaczy gubi punkty, co sprawio, e przed sobotnim meczem “Królewscy” nie mieli ju szans na tytu, a Atletico – aby wywalczy 10. w historii tytu – musiao przynajmniej zremisowa na Camp Nou. Zwycistwo dawao triumf Barcelonie. Ostatecznie lig wygraa druyna argentyskiego trenera Diego Simeone. Wprawdzie od 33. minuty Barcelona prowadzia po efektownym strzale Chilijczyka Alexisa Sancheza, ale w 49. minucie mocnym strzaem gow wyrówna Urugwajczyk Diego Godin. Ju na pocztku spotkania boisko z powodu kontuzji musieli opuci czoowi gracze goci – najlepszy strzelec Atletico Diego Costa oraz turecki pomocnik Arda Turan. To byo szóste w cigu roku starcie tych druyn. Wczeniej zmierzyy si w pierwszej rundzie hiszpaskiej ekstraklasy (0:0), w dwumeczu o Superpuchar Hiszpanii (1:1 w Madrycie, 0:0 w Barcelonie) oraz w dwóch spotkaniach wierfinau Champions League (1:1 w Barcelonie, 1:0 dla Atletico w Madrycie). Trzecie miejsce w tabeli zaj Real Madryt, który bez lekko kontuzjowanego Cristiano Ronaldo pokona w sobot Espanyol Barcelona 3:1. 

Bayern Monachium 2 (0, 0) Borussia Dortmund 0 (0, 0) Bramki: Arjen Robben (106), Thomas Mueller

(120+2). Sędzia: Florian Meyer. Widzów: 76 197.

106. minuty. Wówczas z prawego skrzyda dorodkowa Jerome Boateng, a akcj wykoczy Holender Arjen Robben. Z interwencj nie zdy w tej sytuacji Piszczek, ale nie najlepiej ustawi si na linii bramkowej take Roman Weidenfeller. Kilka minut póniej Robben móg podwyszy prowadzenie, ale przegra pojedynek sam na sam z bramkarzem rywali. Borussii zabrako si, by doprowadzi do wyrównania, a kilkadziesit sekund przed ostatnim gwizdkiem sdziego stracia jeszcze po kontrataku drug bramk. W roli egzekutora wystpi tym razem Thomas Mueller. 


16

Sport

nowy dziennik Poniedziałek 19 maja 2014

Hampel daleko w Tampere

 Jarosław Hampel zajął dopiero 11. miejsce w Grand Prix Fin- trzy rundy i nie ma zdecydowanego

lidera. Jestem ósmy, ale mam bardzo ma strat. Bardzo ciekawie zapowiada si wic turniej w Pradze i powoli zaczynam ju myle o Grand W rozgrywanym po raz pierwszy w Nicki Pedersena oraz Amerykanina Prix Czech, gdzie licz na znacznie wicej ni w Finlandii” – stwierdzi historii turnieju Grand Prix Finlan- Grega Hancocka. Nawet do pófinau nie dotar Ja- srebrny medalista sprzed roku. dii, który odby si na stadionie w Turniej w Tampere zakoczy si Tampere, Hampel by jedynym repre- rosaw Hampel, który pod nieobeczentantem Polski. Drugi z Biao-Czer- no Kasprzaka by jedynym repre- wygran Soweca Mateja Zagara, wonych, Krzysztof Kasprzak, przy- zentantem Polski w sobotnim turnie- który w biegu finaowym przez pojecha co prawda do Finlandii i wzi ju. W dwóch pierwszych startach nad pó dystansu jecha drugi za broudzia w pitkowym treningu, ale pod- Hampel wywalczy dwa punkty, ko- nicym mistrzowskiego tytuu Bryczas próbnych jazd odczuwa skutki rzystajc z problemów sprztowych tyjczykiem Taiem Woffindenem. odniesionej tydzie wczeniej kon- Hancocka oraz Duczyka Kennetha Mistrz wiata popeni jednak bd tuzji kolana i zrezygnowa ze startu Bjerre’a. Póniej Polak sign po pod koniec trzeciego okrenia, co w zawodach. “Nie wiedziaem, e b- pewn wygran i wydawao si, e szybko wykorzysta Soweniec, któdzie tak le. Mylaem, e dam rad. odnalaz skuteczne ustawienia mo- ry za chwil móg cieszy sie z pierwNie mog na uku balansowa nog. tocykla na fiski tor. Jednak w swo- szego w karierze zwycistwa w tur- Matej Zagar cieszył sie z pierwszego w karierze zwycięstwa w turnieju GP Mog zdoby wymczone dwa czy im czwartym starcie Hampel na wyj- nieju Grand Prix. “Wreszcie stracitrzy punkty, ale mog te by zagro- ciu z pierwszego uku wpad w ko- em dziewictwo” – mia si po eniem dla innych zawodników na lein i – ratujc si przed upadkiem zawodach Zagar, który czeka 44 turAndreas Jonsson (Szwecja) 7 (2, 3, 0, WYNIKI GP FINLANDII 1, 1), 11. Jarosław Hampel (Polska) 7 torze” – tumaczy swoj decyzj li- – straci drug pozycj na rzecz Du- nieje, by stan na najwyszym stopder klasyfikacji generalnej po dwóch czyka Nielsa Kristiana Iversena. W niu podium. I półfinał: Tai Woffinden (Wielka Bry- (1, 1, 3, 1, 1), 12. Niels Kristian Iversen Mimo poraki w finaowym wyturniejach, który po upadku w Land- ostatnim swoim wycigu znów by tania), Fredrik Lindgren (Szwecja), (Dania) 6 (0, 0, 2, 2, 2), 13. Joonas Kylshut ma zerwane wizado krzyowe trzeci i siedem punktów starczyo tyl- cigu zadowolony by take WoffinTroy Batchelor (Australia), Nicki Pe- maekorpi (Finlandia) 5 (2, 0, 0, 3, 0), 14. Kauko Nieminen (Finlandia) 4 (0, piszczelowe oraz krzyowe przednie ko do zajcia 11. pozycji. “Jestem roz- den, który pokaza, e po sabszym dersen (Dania) 2, 1, 0, 1), 15. Chris Harris (Wielka Bryw lewym kolanie. “Mam strasznie ze- czarowany wystpem w Tampere. pocztku sezonu wraca do mistrzowII półfinał: Greg Hancock (USA), Ma- tania) 4 (2, 1, 1, 0, 0), 16. Kenneth Bjerpsute kolano. Na pewno bym nie wy- Kluczowe na tym torze byy starty. skiej formy. Na najniszym stopniu tej Zagar (Słowenia), Martin Smolinski re (Dania) 3 (0, d, 3, 0, 0). gra, a szkoda, bo bya okazja. Tor Geometria tego obiektu nie pozwa- podium stan Szwed Fredrik Lind(Niemcy), Chris Holder (Australia) – d Klasyfikacja generalna po trzech adny, podobny do tego w Auckland. laa na jakie wielkie wyprzedzanie gren, a czwarte miejsce zaj Hancock. finał: Zagar, Woffinden, Lindgren, turniejach: 1. Krzysztof Kasprzak Silniki te dobrze jad. Zawsze mam na dystansie. Ja, niestety, nie miaem Amerykanin w dwóch pierwszych Hancock (Polska) 35, 2. Pedersen 34, 3. Hantakiego pecha, e jak jestem w for- tego dnia dobrego wyjcia spod ta- startach nie zdoby punktów, ale pó1. Zagar 15 (3, 1, 2, 3, 1, 2, 3), 2. Wof- cock 34, 4. Holder 32, 5. Smolinski 31, mie, to co mnie przytacza, ale na my, a na dodatek nie sprzyjay mi niej wygra cztery kolejne wycigi i finden 16 (3, 2, 3, 0, 3, 3, 2), 3. Lind- 6. Lindgren 30, 7. Ward 29, 8. Hampel Prag bdziemy gotowi” – dodawa pola startowe, bo a trzy razy jecha- wydawao si, e bdzie faworytem gren 12 (2, 2, u, 3, 2, 2, 1), 4. Hancock 29, 9. Woffinden 28, 10. Zagar 27, 11. Kasprzak, który jednak w sobot po em z wewntrznych” – mówi po za- w finale. Jednak przespa start i nie 12 (d, 0, 3, 3, 3, 3, 0), 5. Holder 10 (3, Jonsson 24, 12. Iversen 22, 13. Bjerre zawodach by w zdecydowanie lep- wodach Polak, który w klasyfikacji nawiza walki z rywalami. 3, 2, 2, 0, d), 6. Pedersen 10 (1, 3, 2, 1, 18, 14. Batchelor 18, 15. Harris 6, 16. Kolejny turniej, Grand Prix Czech, szym humorze. Okazao si bowiem, generalnej spad na ósme miejsce, ale 3, 0), 7. Batchelor 10 (3, 1, 1, 1, 3, 1), 8. Adrian Miedziński (Polska) 5, 17. Kyle Polak obroni pozycj lidera cy- do prowadzcego Kasprzaka traci tyl- rozegrany zostanie 31 maja w PraSmolinski 9 (1, 3, 0, 2, 2, 1), 9. Darcy maekorpi 5, 18. Nieminen 4, 19. Jason klu. Po trzech rundach ma 35 punk- ko sze punktów. “Rónice s na- dze. Ward (Australia) 8 (1, 2, 1, 2, 2), 10. Bunyan (Wielka Brytania) 2. tów i o oczko wyprzedza Duczyka prawd minimalne. Odjechalimy TW

FOTO: EPA/ANDERS WIKLUND

landii, trzeciej rundzie indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. Wygrał Słoweniec Matej Zagar.

Siatkarze bliżej ME Polacy powikszali przewag, aby wygra do 15. W sumie oba sety trwawypadł pomyślnie. Polscy siatkarze wygrali wszystkie mecze w pierwszym y zaledwie 55 minut. turnieju eliminacyjnym do ME 2015, pokonując we Wrocławiu kolejno Łotwę Selekcjoner polskiej reprezentacji widzc, co si dzieje na boisku, moci Macedonię po 3:0 oraz Słowenię 3:1. no rotowa skadem i próbowa róW pierwszym meczu podopieczni punktami (12:6) i wydawao si, e nych ustawie. Kady z wchodzcych Antigi pewnie pokonali otw 3:0 gadko zwyci. Kilka chwil pó- wnosi co do gry i ani przez moment (25:15, 25:23, 25:16). Biao-Czerwo- niej mieli ju tylko jednak jedno oczko Polacy nie przestawali dominowa. Antiga mia waciwie tylko jeden ni zaprezentowali si jednak nierów- przewagi (13:12). Kolejne piki nano i bardzo dobre momenty gry prze- leay jednak znowu do reprezenta- moment do niepokoju. W trzecim secji Polski, która po asie serwisowym cie jego zespó prowadzi ju 14:7 i platali sabymi. atwa i szybka wygrana w pierw- Bartosza Kurka odskoczya na 18:14. wydawao si, e spokojnie zwyciW drugim meczu turnieju polscy y. Tymczasem dwa skuteczne ataki szym secie spowodowaa, e Polacy wyranie si rozlunili i spotkanie si siatkarze pokonali Macedoni 3:0 rywali i bd Grzegorza Boka sprawyrównao. Od stanu 5:4 to otysze (25:13, 25:15, 25:15). Wygrana z Ma- wiy, e zrobio si 14:10. Francuz pozaczli dominowa i wszyli na pro- cedoni polskiej reprezentacji przysza prosi o czas i po krótkiej reprymenwadzenie. Podopieczni Antigi, który jeszcze atwiej ni dzie wczeniej z dzie wszystko wrócio do normy. Po nerwowo kry przy linii bocznej, otw. Ale moe dlatego, e tym ra- efektownym ataku Piotra Nowaprzebudzili si dopiero przy stanie zem zespó prowadzony przez Anti- kowskiego nawet Antiga si umiech13:16. Poprawili blok, zaczli skutecz- g ustrzeg si przestojów i gra cay n i zacz kiwa z aprobat gow. Po dwóch triumfach na pocztek niej zagrywa i szybko odrobili stra- czas na równym, wysokim poziomie. Kady set wyglda niemal tak sa- eliminacji, w niedziel reprezentacja ty. O wygranej Biao-Czerwonych przesdziy skuteczne ataki Michaa mo. wietna zagrywka sprawiaa, e Polski w Hali Stulecia we WrocaKubiaka, który w kocówce seta po- rywale mieli due problemy z roze- wiu miaa stawi czoa Sowenii. Gograniem ataku. Jak ju si im uda- cie z Bakanów te wygrali dwa ratrafi wzi ciar gry na siebie. zy, oba mecze w stosunku 3:2, s druTrzeci set nie by tak zacity, ale wao, to nadziewali si na blok. W pierwszej partii, przy stanie yn klasow i pen siatkarzy pokaza, e Polacy maj nad czym pracowa. Antiga móg mie powody do 15:10, Biao-Czerwoni zdobyli ko- znanych i ogranych w meczach o niepokoju, bo jego podopieczni gra- lejne pi punktów i jasne byo, e stawk. Jednak w eliminacjach ME li bardzo nierówno. W pewnym mo- Macedoczycy ju si nie podnios. nie byszcz i to nasza kadra bya zdemencie, po wietnych atakach i grze Podobnie byo w drugiej odsonie, w cydowanym faworytem starcia. Po wygraniu dwóch pierwszych w bloku, prowadzili ju szecioma której od pocztku systematycznie PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Sunday, May 18, 2014

FOTO: PZPS

 Debiut trenera Stephana Antigi w roli selekcjonera polskiej reprezentacji

Polacy wygrali wszystkie mecze w pierwszym turnieju eliminacyjnym

partii do 15 i 23, grajcy w skadzie: Piotr Nowakowski, Bartosz Kurek, Karol Kos, Mariusz Wlazy, Fabian Drzyzga, Micha Kubiak – Pawe Zatorski (libero) – Grzegorz Bociek, Pawe Zagumny, Micha Winiarski, Polacy dali si jednak zatrzyma, przegrywajc trzeciego seta do 23. Od pocztku czwartej partii Antiga posa do boju duet Mariusz Wlazy – Pawe Zagumny, który do tej pory praktycznie nie gra wspólnie we Wrocawiu. Polacy nie pozwolili rywalom na szybkie zbudowanie przewagi, jak w dwóch poprzednich setach, sami wyszli za to na prowadzenie 7:5 po wietnym bloku Nowakowskiego. Sowecy nie potrafili powstrzyma naszych ataków na rodku siatki, nie przebijali si przez blok Biao-Czerwonych po ich mocnych serwisach (16:12). Po

udanym bloku na Gasparinim, którego po dugich minutach wreszcie zatrzyma Kurek, byo 19:15 dla Polaków. Jeszcze Micha Ruciak dobrym serwisem pokrzyowa szyki rywali i wszystko byo niemal jasne (21:16). Ostatnie piki meczu na punkty zamieniali Wlazy w ataku i tene sam zawodnik w polu zagrywki (23:18). Mecz zakoczy kolejny blok Kurka na Gasparinim (25:20). Dziki wygranej ze Soweni 3:1 (25:15, 26:24, 23:25, 25:20) reprezentacja Polski ma komplet zwycistw (trzy) i punktów (dziewi) w tabeli grupy B na pómetku eliminacji. Niedzielni rywale trac do naszych pi punktów i ciko im bdzie wyprzedzi Biao-Czerwonych w drodze na ME. Od pitku rywalizacja toczy si bdzie w Ljubljanie. 

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2014/05/19  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement