Page 1

Dusit News โรงเรียนดุสิตวิทยา

ติดเกม ทําไมเด็กถึงเล นแลวไดอะไร

ทีมา สถาบันสุขภาพจิตเด็ก กรมสุขภาพจิต

ดุสิต เขาถึงใจเด็กไทย. . .

ยุคไซเบอร

¡ÒÃeʾæÅaµi´e¡Á/oi¹eµoÏe¹çµ e¡i´¨Ò¡¡Ò÷Õeè ¡Áoi¹eµoÏe¹çµÁÕʧiè ·Õ´è ึ§´Ù´ãˌe´ç¡µi´ã¨ 䴌桋 ¡ÒÃoo¡æººÀÒ¾¤ÇÒÁÊǧÒÁ¢o§e¡ÁeËŋҹռé ٌoo¡æººµa§é ã¨oo¡æºº ÀÒ¾ãˌÊǧÒÁ ·íÒãˌÁo§e¾Åi¹ ´ึ§´Ù´ã¨ ¡ÒÃoo¡æººe¹ืoé ËÒe¡Áãˌ·ÒŒ ·Ò¤ÇÒÁÊÒÁÒö ·íÒãˌ¼ÙŒ eŋ¹ÃÙʌ ¡ึ Njҵ¹eo§e¡‹§ »Ãaʺ¤ÇÒÁÊíÒeÃç¨ ÃÇÁ¶ึ§ÃÒ§Çaŵ‹Ò§æã¹e¡Á·íÒãˌe´ç¡ÃÙʌ ¡ึ NjÒ䴌úa ¡ÒÃÂoÁÃaº 䴌úa ¡Òá‹o§ÃÙʌ ¡ึ ÀÒ¤ÀÙÁãi ¨ã¹µ¹eo§ ¡ÒÃeŋ¹e¡Áoo¹äŹÂ§a ÁռŻÃaoª¹¨Ò¡¤ÇÒÁe»š¹e¤Ãืo ¢‹Ò·íÒãˌe¡i´¡ÒÃÃÙ¨Œ ¡a ¡a¹¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§¢ึé¹ ÊÒÁÒöoÒÈa¢ŒoÁÙÅ ¤íÒæ¹a¹íÒµ‹Ò§æµ‹o¡a¹ eª‹¹µŒo§¡Òà »Ãa¡ÒÈ¢Ò¢o§ËÃืo¢o¤íÒæ¹a¹íÒʶҹ·Õ·è o‹ §e·ÕÂè Çe»š¹µŒ¹ ·íÒãˌÃÊٌ ¡ึ NjÒ䴌»Ãaoª¹ÁÒ¡¨Ò¡¡ÒÃeŋ¹ ¨ึ§·íÒãˌªoºeŋ¹¨¹¡Ãa·a§è µi´ ¡Åä¡·ÕÁè ÒeÊÃiÁ¡ÒÃeʾ䴌桋 ¡ÒÃäÁ‹Á¤Õ ÇÒÁÊu¢ËÃืoäÁ‹Á¤Õ ÇÒÁÊíÒeÃç¨ oืè¹æe»š¹·Ò§eÅืo¡ e´ç¡¡ç¨aËa¹ÁÒeŋ¹e¾ÃÒae»š¹Êi§è e´ÕÂÇ·Õ·è Òí 䴌´Õ Èึ¡ÉÒ¢ŒoÁÙÅe¾ièÁeµiÁ䴌·Õè o´Â ¤u³¤ÃÇÙ Ãi aÂÒ ÃÇioÊÀµi Âi§è

©ºaºÊ‹§·ŒÒ»´e·oÁ ÀÒ¤eÃÕ¹·Õè 1/2552

Dusit News oçeÃÕ¹´uʵi Çi·ÂÒ

www.iqeqdekthai.com

¢‹ÒÇÊÒèҡo¹uºÒÅ

Ò·Ò§oçeÃÕ¹䴌 eÁืèoÈu¡Ã·Õè 25 ¡a¹ÂÒ¹ 2552 ·Õ¼è ҋ ¹Á Ë¡ÃÃÁÈiŻ˵a ¶¡ÃÃÁ” »‚ 2552 “Á Ã Ò¡Ò ª i Ò§Ç Éa· ¡ ·a ¹ ¢a § ¢‹ Áæ Ç Ã‹ Ò ¢Œ ÒÅe º u ʋ§e´ç¡¹a¡eÃÕ¹ª¹aé o¹ ´§a ¹Õ¤é a‹

คนเกง จากรวั้ ดส ุ ติ

Òö¤ÇŒÒÃÒ§ÇaÅÁÒ䴌 ³ oçeÃÕ¹o¹uºÒźҌ ¹o»§† (Ça´»Å¡a æõ) ÊÒÁ Ò ¶Òǧ§ÒÁ

i ª¹ ´.­.o¹­ 1. ¡ÒÃeŋҹi·Ò¹ ÃÒ§ÇaŪ¹aeÅÈi oa¹´aº 1 Ça²¹ .ª¹i´ÒÀÒ ¾ÃÁÈà ,´.­.³a°³iªÒ ¼ÅÁ§¤Å ´.­ 1 º ´a ¹ oa È aeÅi ª¹ Å Ça ÃÒ§ ÉÒ ¡ Èึ ¡Òà e¡Á 2. ´aº 1 ´.­.ÊuÃÊa Ç´Õ ÂuǹÇÃø¹a ¹ oa È i aeÅ ª¹ Ão§ Å Ça ÃÒ§ Ã Ò¡Ò µ¹ ¹ ¨i µÒÁ ÀÒ¾ 3. ÇÒ´ iÈoa¹´aº 2 ´.­.ÇiÀÒ´Ò ÊaµÂÒ¡Å٠ 4. »Ãa´iÉ°ÀÒ¾¨Ò¡eÈÉÇaÊ´u ÃÒ§ÇaÅÃo§ª¹aeÅ ´.­.ª¹i¡Ò¹µ ¤ª¾ÅÒ ¡ ºu­¨a¹·Ã , ´.­.³a°³iªÒ Çiªªue¡ÃÕ§ä¡Ã 5. »˜œ¹´i¹¹éíÒÁa¹ ÃÒ§ÇaÅ·Õè 4 ´.­.¸a­ª¹ ¤e¾ÂÕ Ã¾ÂÒÂÒÁ½¡ƒ «ŒoÁ

¡ƒ «ŒoÁµÒ‹ §ÀÒ «ึ§è ¡Ç‹Ò¨a䴌ÃÒ§ÇÅa µ‹Ò§æ ÁÒe´ç¡ææÅa¤u³¤ÃÙ¼½ÙŒ ææÅa¤u³¤ÃÙ¼½ÙŒ ¡ƒ «ŒoÁ´§a æ eŤ‹a ¡ ´ç e ãˌ o Áื »Ãº §¢o o µŒ ¨ ã i Á ÀÙ Ò ‹ ¹ è ·Õ ¹ e»š ÁÒ oo¡ ¡a¹ ¨¹¼Å Publication department Editor คุณครูธีรภัทร กุโลภาส Reporter คุณครูยุรนันท พลายละหาร

Graphic Designer , Photographer คุณครูแคทรียา สถิตบรรจง Coordinator คุณครูบุญสม หลอมหัทธนะกูล

ด.ญ.กุลวรา หงษาครประเสริฐ o´Â ¤u³¤ÃÙ椷ÃÕÂÒ Ê¶iµºÃè§

ÊÀÒÊa§¤Áʧe¤ÃÒaˏæˋ§»Ãae·Èä·Â ã¹¾ÃaºÃÁÃÒªÙ»¶aÁÀ 䴌¨´a ¡ÒûÃa¡Ç´eÃÕ§¤ÇÒÁ “e·i´¾Ãa¤u³¢o§æÁ‹” e¹ืoè §ã¹§Ò¹Ça¹æÁ‹æˋ§ªÒµi ¤Ãa§é ·Õè 34 »‚ 2552 ¢ึ¹é o´Â¡Òà »Ãa¡Ç´e»š¹eÃืoè §¹‹ÒÂi¹´Õ¤oื e´ç¡Ë­i§¡uÅÇÃÒ Ë§ÉҤûÃaeÊÃi° ¹a¡eÃÕ¹oçeÃÕ¹´uʵi Çi·ÂÒ ä´ŒÃºa ÃÒ§ÇaŪ¹aeÅiÈ·Õè 1 Ãa´aº»Ãa¶ÁÈึ¡ÉÒ Ãaº»Ãa·Ò¹oŋe¡ÕÂõi¤³ u ¾ÃŒoÁ·u¹¡ÒÃÈึ¡ÉÒ 10,000 ºÒ· ¨Ò¡ ¾Ãae¨ŒÒÇÃǧȏe¸o ¾Ãao§¤e¨ŒÒoÊÁÇÅÕ ¾ÃaÇÃÃÒªÒ·i¹´a ´ÒÁÒµu ³ oÒ¤ÒÃãËÁ‹ÊǹoaÁ¾Ã e¢µ´uʵi ¡Ãu§e·¾ÁËÒ¹¤Ã ã¹Ça¹·Õè 12 Êi§ËÒ¤Á 2552

www.dusitwittaya.ac.th 24 ถ.หลังสถานีรถไฟ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 Telephone 032—211260

¹i ´Õ´ÇŒ ¹a¤a¹ oŒ §eo­ i


Happening Dateline

Dusit News โรงเรียนดุสติ วิทยา

โดย แคทรียา สถิตบรรจง

What ‘ s on

Dusit News โรงเรียนดุสติ วิทยา o´Â ¤u³¤ÃÙÂÃu ¹a¹· ¾ÅÒÂÅaËÒÃ

30 กย.52 ประถมสอบปลายภาคที่ 1/ 2552 อนุบาลทัศนศึกษา Siam Ocean Wor ld ,เขาดิน 1 ต.ค.52 ประถมฯสอบปลายภาคที ่ 1/2552 2 ต.ค.52 ประถมฯสอบปลายภาคที ่ 1/2552 5-7 ต.ค.52 กิจกรรมคายลูกเสือปร ะถม 5 10 ต.ค.52 ปดเรียนภาคเรียนที่ 1 12 ต.ค.52 English Camp ป.1-3 13 ต.ค.52 English Camp ป.1-3 26 ต.ค.52 เปดเรียนภาคเรียนที่ 2 o´Â ¤ÃÙ椷ÃÕÂÒ Ê¶µi ºÃè §

¼Å¡ÒÃ梧‹ ¢a¹ ÈÅi »Ëµa ¶¡ÃÃÁ

เมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2552 ทางโรงเรียนดุสติ วิทยาได สงนักเรียนเขารวมการแขงขันทางวิชาการและไดรบั รางวัลดังนีค้ ะ

กลุมสาระภาษาไทย

9 เหรียญทอง

1 เหรียญเงิน

กลุมสาระคณิตศาสตร

4 เหรียญทอง

1 เหรียญเงิน

กลุมสาระวิทยาศาสตร

2 เหรียญทอง

3 เหรียญเงิน

กลุมสาระสังคมศึกษา

2 เหรียญทอง

4 เหรียญเงิน

กลุมสาระสุขศึกษาฯ

1 เหรียญเงิน

กลุมสาระศิลปะ

3 เหรียญทอง

6 เหรียญเงิน

2 เหรียญทองแดง

กลุมสาระการงานอาชีพ+คอม 8 เหรียญทอง

3 เหรียญเงิน

1 เหรียญทองแดง

กลุมสาระภาษาอังกฤษ

4 เหรียญเงิน

2 เหรียญทองแดง

9 เหรียญทอง

2 เหรียญทองแดง

News of the month

What ’ s news

นรู ผลการแขง ขันเพชรยอดมงกุฎ 4 สาระการเรีย

้นที่ 2 เขารอบเจียระไนเพชร งชั ว ช เทศ ประ บ ะดั ชยร ชมเ ล วั ราง บ ั ร ได 1 ่ ที ้ น 1. ภาษาไทยชว งชั ชมเชยระดับประเทศ (1 ใน 50 ของประเทศ) 2. คณิตศาสตรชวงชั้นที่ 1 และ 2 ไดรับรางวัล เจียระไนเพชร ชวงชั้นที่ 2 รอบ า เข 1 ่ ที น ้ งชั ว ช ” ร าสต ฐศ รษ “เศ ษา ก ึ คมศ 3. สัง 10 ของประเทศ) ไดรับรางวัลชมเชย เพชรยอดมงกุฎ (ติด 1 ใน วันแมแหงชาติ วัดพระศรีอารย 8 ส.ค. 52 ทีมนักพูดดุสิตประกวดสุนทรพจน ิ

ทรพจนเนื่องในวันแมแหงชาต น วสุ า กล การ ศ ิ ะเล ชน ง ชิ อบ ร จน ทรพ น สุ กวด ผลการประ ารย ประจําป 2552 ณ ศูนยยุววาทศิลป วัดพระศรีอ ด.ญ.ฏิมากานต เอกปจฉิมสิริ ชวงชั้น 1 รางวัลโล ชนะเลิศ สินทวีสุข รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.บัวชมภู อุดมผล ด.ญ.พิมพวลี รางวัลชมเชย หงษาครประเสริฐ ลวรา .กุ ด.ญ ศ ิ ะเล ชน โล ล วั ราง 2 น ้ ชวงชั ลิ้นทอง รางวัลโลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.กุลธีรา

11 ส.ค. 52 ดุสติ ฯ รวมใจ เทิดไทองคร าชินี

ดงถึงความจงรักภักดีตอ สมเด็จพระนาง โรงเรียนดสุ ติ วิทยาไดจัดกิจกรรมตา งๆ เพื่อแสถึงพระคุณแม อาทิ การประกวดวาดภาพ ะลึก เจาพระบรมราชินีนาถ และเพื่อใหนักเรียนไดรมือ กิจกรรมบนเวที การกลาวถวายพระพร รํา รองเพลงเกี่ยวกับแม แตงคําประพันธ คัดลาย แสดงชุดเพลงนี้เพื่อแม การบรรยายเรื่องความ ถวายพระพร การแสดงชุดแมข องแผนดิน การา หัวหนา ศาล จ.ราชบุรี กีฬาสัมพันธแมลูก การ เปนแมโดยคุณมณฑิรา เครื้ออินทร ผูพิพากษ กั โข วัดพระปฐมเจดีย บรรยากาศในงานเต็มไป บรรยายธรรมอง พระอาจารยส มศักดิ์ ธัมมส ดวยความรักความอบอุนระหวางแมและลูก

 หาสารานุกรมไทย ญ 22 ส.ค. 52 ทีมคนเกงควารองชนะเลิศตอบป ารานุกรมไทย

เขารวมแขงขันตอบปญหาส 2 ่ ที น ้ งชั ว นช ย เรี ก นั ง  ส ด ยาไ ท วิ ต ิ ส ุ นด ย เรี โรง ทาง ียนทีมละ 3 คนดังนี้ รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด ในนามทีมของโรงเร5/1 2. ด.ญ.นภัสสร ระงับพิศม ป. 5/1 1. ด.ญ.ชุติมณฑม อุยพาณิชยนต ป. กระแสรยศ ป. 5/1 3. ด.ญ.กุลยา อันดับ 1 ระดับจังหวดั พรอมเงินรางวัล ผลการแขง ขันทําใหไดรับถวยรางวัลรองชนะเลิศรอง ับภาค 2,400 บาท และไดเปนตัวแทนในการแขงขันระด เรียนทุกคนดวยนะคะ ตองขอปรบมือดังๆใหกับคุณครูผูฝก ซอมและนัก

Dusit Monthly SEPT 2552  

ฉบับที่ 14 ประจำเดือนกันยายน 2552 Dusit Monthly เป็นจดหมายข่าวรายเดือนในรูปแบบของแผ่นพับ สำหรับนักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนดุสิตวิทยา เพื...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you