DTULearn for Life - Mere livslang læring

Page 1

DTU Learn for Life

Mere livslang læring


Indhold Velkommen 3 Vores tilgang og ambition 4 Det handler om service 6 og relationer Strategisk og ekseverende markedsføring 8 Nye uddannelser og initiativer 10 Ny webshop 12 Ny social platform for studerende, 14 alumner og ansatte TECHfolk – ny podcast om livslang læring

16

Samarbejde med institutter 18 DTU Engineering Technology 20 DTU Vindenergi 22 DTU Entrepreneurship om 24 ny bestyrelsesuddannelse EuroTeQ Engineering University 26 Eksternt samarbejde 28 Corporate Entrepreneurial 30 Leadership (CEL™) Startup Chapter 32

April 2021 Redaktion: Anne Sophie Helweg, Mariana Møller Design: Michael Søndergaard Fotos: Lars Møller, Studio Septimius Krogh,

Master in Management 34 of Technology Stærke alumnerelationer 36 PR, artikler og debatindlæg

38

Styrken af diversitet

40

Ude af Fokus, iStock. Illustrationer: Benny Box

DTU Learn for Life medarbejdere 42


Velkommen Livslang læring har længe været et omdiskuteret emne. Både på politisk plan, på uddan­ nelsesinstitutioner og ikke mindst i samfundet som helhed. Hos DTU Learn for Life står det øverst på agendaen. Behovet for kontinuerlig læring, gennem hele livet, er båret frem af flere aspekter. Her­ under et stærkt behov for teknologisk, økonomisk, digital og social innovation samt det faktum, at et forlænget arbejdsliv stiller større krav til vores tilpasningsevne i samfundet. Viden og kompetencer er ikke længere statiske og langtidsholdbare fænomener, som én gang for alle kan tilegnes, og som holder i en generation. De skal fornyes og videreudvik­ les livet igennem. Vores medfødte nysgerrighed og interesse er det bedste udgangspunkt og den stærkeste driver for at tilegne os ny viden og opnå nye kompetencer. Kvaliteter, som er påkrævet for at følge med i, og gerne være på forkant med, den udvikling, der driver vores samfund fremad. Herunder også de etiske dilemmaer og hensynet til bæredygtighed. Vi bliver aldrig for kloge eller for gamle til at stille spørgsmål og lære nyt. Denne rapport viser, de førende initiativer og projekter DTU Learn for Life – Center for Livslang Læring har udviklet siden centerets opstart i april 2019. Nogle tiltag går på tværs af universitetet, andre er fagspecifikke, nogle er lange uddannelser, andre er korte kurser, men fælles for dem alle er, at de er drevet med en overbevisning om, at samfundet har behov for viden. En viden som DTU kan levere i kraft af dets position som et af de mest innovative universiteter i verden. Vores ambition med denne rapport er, at vise det fundament, som vi ønsker at bygge livslang læring på, på DTU – nu og langt ud i fremtiden.

Karina Rothoff Brix Direktør, DTU Learn for Life

Karsten Uldal Vicedirektør, DTU Learn for Life


EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PÅ DTU

Vores tilgang og ambition DTU Learn for Life vil gennem en markedsdrevet tilgang, kombineret med DTU forskning, påvirke samfundet hen imod et mindset, hvor uddannelse og arbejdsliv er sammenkoblede til en livslang, lærende kultur. Medarbejderne er og bliver virksomhedernes vigtigste ressource. Derfor er livslang læring et nødvendigt element i at styrke samfundets kon­ kurrenceevne. Virksomhederne får brug for et helt nyt mindset omkring læring, hvis de skal kunne rekruttere og fastholde de nye generationer på fremtidens arbejdsmarked. I DTU Learn for Life går vi i dialog med virksom­ heder, myndigheder og organisationer for at finde ud af, hvilke behov de har. Både på nationalt og internationalt plan. På den måde kan vi være deres sparringspartner og hele tiden sørge for, at de har den nødvendige viden og de rette kompetencer, så de kan fremtidssikre deres arbejdsplads. Livslang læring er vigtigt for både den enkeltes selvbillede og faglige stolthed, ligesom det er en forudsætning for, at vi kan klare os i den globale konkurrence, navigere i forandringer og følge med tidens teknologiske nybrud.

4

DTU LEARN FOR LIFE


FOTO: KRISTIAN SEPTIMIUS KROGH FOTO: KRISTIAN SEPTIMIUS KROGH

Vi vil facilitere mere livslang læring med fokus på STEM-disciplinerne og teknologiledelse. Vi vil motivere medarbejdere, ledere og bestyrelser til at arbejde innovativt og bæredygtigt med de globale udfordringer. Vi arbejder agilt. Vi bruger real-time markedsdata og tilpasser vores aktiviteter baseret på konkrete tilba­ gemeldinger fra målgrupperne og gennem de valgte digitale mediers algoritmer. På den måde indarbejdes feedback og markedsefterspørgsel digitalt og under­ støtter et reelt vækstmindset. Vi trækker på mere end 20 års erfaring med efter- og videreuddannelse blandt andet inden for innovation og teknologiledelse og er kendetegnet ved, at vi tager et holistisk blik på udfordringerne.

Virksomhederne får brug for et helt nyt mindset omkring læring, hvis de skal kunne rekruttere og fastholde de nye generationer på fremtidens arbejdsmarked.” Karina Rothoff Brix, direktør, DTU Learn for Life

Vi råder over en omfangsrig og opdateret GDPRkompatibel database over beslutningstagere i dansk erhvervsliv. DTU LEARN FOR LIFE

5


ADMINISTRATION OG SUPPORT

Det handler om service og relationer DTU Learn for Life håndterer en række service- og administrative opgaver i forbindelse med udbud, optag og afslutning af efter- og videreuddannelser. Effektiv og personlig kundeservice Gode kunderelationer kræver mere end telefon og e-mail kontakt. På DTU Learn for Life sætter vi kunde­ service som vores højeste prioritet. Vi sikrer adgang til personlig support og kompetent vejledning, hvor fokus altid er på den optimale kundeoplevelse. Det resulterer i bedre udnyttelse af kritiske ressourcer og højere kundetilfredshed.

Tillid og troværdighed Hver gang vi indgår en aftale om administration af et kursus eller en uddannelse, sætter vi os grundigt ind i specifikationerne for produktet. Vi gør os umage – lyt­ ter, rådgiver og løser udfordringerne med en fleksibel tilgang. Indsatsen her er vigtig, da det er med til at understøtte DTU’s brand som en troværdig og tillids­ vækkende leverandør af efteruddannelse i højeste kvalitet.

6

DTU LEARN FOR LIFE

Vi vil gerne være kundernes fortrolige rådgiver, og derfor sætter vi os grundigt ind i deres behov og udfordringer. Det er her, vi skaber den langvarige relation til DTU.” Karsten Uldal, vicedirektør, DTU Learn for Life

Vores ambassadører Kunderne er vores vigtigste marketingkanal. Ved at fokusere på den gode kundeoplevelse opbygger vi lo­ yalitet samt værdifulde og langvarige relationer til dem. En glad og tilfreds kunde bliver ofte en ”ambassadør” for både DTU og uddannelserne, og det er direkte med til at reducere markedsføringsomkostningerne. Nye kunder


FOTO: LARS MØLLER

er, som bekendt, dyrere at skaffe, end det er at holde på de eksisterende. På den måde bruger vi god kundeservice som en metode, der giver et mere holdbart afkast. Vores kundesupport er også en effektiv måleenhed, hvor vi direkte kan regi­ strere resultaterne af indsatserne og er samtidig en kilde til inspiration til produktudvikling.

Strømlignede, tværgående processer DTU har brug for bedre data og strømlignede, tværgående processer for at understøtte vækst­ strategien på efteruddannelsesområdet. Vi har fokus på effektiv indsamling af data og optimal datakvalitet. Integration til DTU’s øvrige systemer giver os mulighed for at berige, strukturere og analysere data samt rapportere og sikre et bedre beslutningsgrundlag for os og vores samarbejds­ partnere.

Opgaver og ansvar: • Kunderservice og -support • Opdatering af deltager- og fakturalister til Afdelingen for Uddannelse og Studerende (AUS) • Vedligeholdelse af masterlister via DTU DOCX • Opdatering af studieordninger • Studieadministration • Indberetning af STÅ i samarbejde med AUS og Afdelingen for Økonomi og Regnskab (AØR) • Kontakt og kommunikation til deltagere • Opdatering af udbud • Fakturering og opfølgning • Bistår AØR med afstemning af projektkonti • Videreformidling af aftaler med AØR om krediteringer og ændringer • Koordinering med studieledere • Udarbejdelse af procesbeskrivelser • Fakturering af ECTS belagte kurser/uddannelser • Udstedelse af fysiske og digitale diplomer til deltagere. DTU LEARN FOR LIFE

7


SALG, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKATION

Strategisk og eksekverende markedsføring DTU Learn for Life håndterer en række salgs-, marketingog kommunikationsopgaver i forbindelse med udbud af DTU´s efter- og videreuddannelser.

Nyhedsbrev Google SoMe

Opmærksomhed Udstilling

Website Google SoMe

Interesse

Anmeldels Website, UX

Overv

Blog

Skiltning PR Annoncer

8

DTU LEARN FOR LIFE

Word of mouth

Artikler Telefon


Kompetencer og ydelser DTU Learn for Life rådgiver om, hvordan institutterne bedst sammensætter deres marketingaktiviteter, så budskab og produkt altid når den rette målgruppe. Vi har et stærkt team af konsulenter med en bred vifte af kompetencer og mange års erfaring inden for kunde­ rejser, kundekommunikation, datadrevet markedsføring og CRM. Vi kan både rådgive institutterne på forretnings­ delen og med IT-understøttelsen af velfungerende kom­ munikation i hele deres værdikæde. Vi hjælper med at skabe overblik, giver et samlet billede af eksisterende og potentielle kunder og alle de kontaktpunkter institutter­ ne har med dem. Vi sikrer sammenhæng i kunderejsen. FOTO: UDE AF FOKUS

Agil markedsføring Vi anvender en agil tilgang og skræddersyr individuelle marketingstrategier og -planer for at sikre, at vi vælger de rette mediekanaler og den rette timing og touch­ points med kunderne. Målet er at understøtte en god og relationsskabende kommunikation mellem kunde og institut. På den måde leverer vi den optimale kunde­ oplevelse og en høj konverteringsrate.

Databaseret markedsføring Med de rette værktøjer følger vi kunden på rejsen, indsamler og segmenterer værdifuld data mens vi sikrer, at alle juridiske retningslinjer overholdes. Dataindsigt

og analyser giver os mulighed for at tilpasse aktivite­ terne og dermed udsende den rette kommunikation, på rette tidspunkt via den rette kanal. Vi sørger for at den information, der sendes til kunderne, altid er relevant, værdiskabende og troværdig.

Marketing automation Ved at automatisere en del af marketingprocesserne sik­ rer vi, at opgaverne løses effektivt og hurtigt og dermed letter vi arbejdsbyrden for jeres organisation. Vi rapport­­ erer løbende resultater, giver relevant feedback og er jeres sparingspartner i alle faser i produktudviklings­­ processen.

E-mail SoMe

ser

vejelse Personlig kontakt

Website, UX

E-mail

Betaling

Beslutning Levering

Social deling

Loyalitet Genbesøg

Rådgivning Flyer

Word of mouth

Kundeservice

DTU LEARN FOR LIFE

9


HVORDAN HAR VI RYKKET OS?

Nye uddannelse Vi har udviklet og lanceret en række nye platforme, uddannelser, initiativer, processer, kommunikationskanaler og samarbejder siden åbningen af centeret i april 2019.

Digitale diplomer

Webshop for efter- og videreuddannelse på DTU

Bestyrelsesuddannelse DTU Board Education

Online netværk for studerende, ansatte og alumner på DTU

Virtual Reality oplevelse til DTU Executive MBA

DTU Podcastserie TECHfolk 10

DTU LEARN FOR LIFE


er og initiativer Iværksætteruddannelse DTU Startup Chapter

Bæredygtig ledelse og styrken af diversitet

EuroTeQ Engineering University

Robotter i det administrative arbejde

PR, artikler og debatindlæg om livslang læring DTU LEARN FOR LIFE

11


VI SKABER OVERBLIK

Ny webshop Den nye webshop lifelonglearning.dtu.dk samler DTU’s udbud af efter- og videreuddannelse i en overskuelig og brugervenlig shop. Det kommer særligt til udtryk på siden “Kurser & Uddannelser”, hvor hele DTU’s efteruddannelsesudbud samles på en let navigerbar måde.

Markant forbedret brugeroplevelse Webshoppen er primært struktureret efter udefra­ kommendes logik frem for DTU’s interne opdelinger af institutter og uddannelsestyper. Det vil blandt andet sige, at der er større fokus på søgning og emneområder, og shoppen er som helhed mere visuelt appellerende. Der har desuden været stort fokus på mobiloplevelsen, som i en stigende grad er vigtig. Produktsiderne, der præsenterer de enkelte uddannelser og kurser, er lette at overskue med klare ’call-to-action’.

Nyt liv til enkeltfagskurser Webshoppen giver et kæmpe løft til alle enkeltfags­­ kurser, som automatisk trækkes fra ’Kursusbasen’, der er det samlede katalog over DTU-kurser. De præsenteres flottere med den nødvendige information samlet ét sted. Den hidtidige online-præsentation af enkeltfags­ kurser har været en stor udfordring for brugerne at navigere i, selvom de udgør klart størstedelen af vores produkter.

Fordele for kunderne • Samlet overblik og nem søgefunktion • Forenklet tilmeldingsformular og nem registrering • Nemt betalingssystem med både kreditkort og MobilePay • Automatisk fakturahåndtering • Stærk brugeroplevelse – også på mobil.

Fordele for DTU • Lettere ordrebehandling samlet ét sted • Godkendelse af ansøgere, i samspil med institutterne, er nemt og ligetil • Stor fleksibitiletet, da webshoppen er opbygget modulært • Hurtigt og nemt at udvikle nye sider uden det kræver teknisk indsigt • Gode muligheder for tracking og implementering af nye marketingredskaber i samspil med Sitecore. • Effektivt og nemt at rette, udbygge og udvikle • Bedre integration med DTU’s systemer og markedføringsredskaber • Nemt at samle kundedata i integrerede og let overskuelige kunderejser.

12

DTU LEARN FOR LIFE


Generelle fordele og videreudvikling • Bedre understøttelse af mersalg i form af produktforslag, som kan styres automatisk eller manuelt • Langt bedre mulighed for personalisering af produktforslag og kommunikation • Bedre samlet overblik over efter- og videreuddannelsessystemerne, hvilket hjælper fremtidige projekter • Fuldt blueprint er klar til udvikling af robot, der vil lette tilmelding af kunder i DTU’s systemer • Fuldt blueprint er klar til omstrukturering af efteruddannelse på Sitecore, så webshoppen spiller sammen med andre websites.

DTU LEARN FOR LIFE

13


INNOVATIVT ONLINE NETVÆRK

Ny social platf studerende, al og ansatte Med alumneplatformen har vi skabt et online samlingssted, hvor vi har mulighed for at understøtte alumneforbindelser og -aktiviteter over tid og derved kæde dem sammen i forbindelse med livslang læring.

Fremmer innovation og fællesskab Alumneplatformen understøtter større netværk af mennesker, der har DTU som fælles baggrund. Studerende, alumner og DTU-ansatte kan inviteres til diverse netværk og få glæde af at mødes online og udveksle tanker og ressourcer med andre, der har samme interesser. Vi har anvendt en innovativ tilgang til visuel networ­ king, hvor unødige, støjende elementer, såsom kommer­ cielle reklamer og selvpromovering er reduceret og hvor initiativer kan tages på demokratisk vis fra bunden og op. Dette hjælper med at nedbryde siloer og fremme diversitet, ideer, social læring og dermed innovation og fællesskab. 14

DTU LEARN FOR LIFE

Fordele og udbytte for brugerne og DTU • Forbinder studerende, alumner og DTU-ansatte online via browser og mobilapp • Innovativ i tilgangen til visuel networking, ”støj”-reduktion og demokratiske bottom-up initiativer • Kan fungere som supplement til andre DTU-systemer såsom Zoom og DTU Learn.


form for lumner

Resultater og milepæle • Der er afholdt en række test-workshops og planlagt udrulning i samarbejde med executive business uddannelserne inklusive EMBA-alumnebestyrelsen • Der er skabt en spin-out virksomhed (WebUs), som skal udbrede platformen til gavn for samfundet og videreudvikle systemet til gavn for DTU • Platformen er med til at understøtte DTU Learn for Lifes nye netværksfaciliteringskoncept, hvor første kunde er Erhvervshus Sjælland.

DTU LEARN FOR LIFE

15


NY PODCAST OM LIVSLANG LÆRING

TECHfolk TECHfolk er en podcast, hvor lytterne inspireres af andres livslange nysgerrighed og hang til ny viden gennem forskning og uddannelse. Podcasten præsenterer nogle af DTU’s mest passionerede mennesker, der hver især giver deres fortælling om aldrig at blive færdige med at lære. Om podcasten TECHfolk åbner døren til forskernes verden og udbre­ der kendskabet til STEM-uddannelserne og værdien og nødvendigheden af livslang læring. Gennem spændende fortællinger om teknologi og mennesker, om nysger­ righed og den livslange søgen på ny viden inspirerer vi lytterne. Vi deler historier om innovation og mennesker, som forandrer både deres og andres liv og inviterer indenfor i en verden af begejstring, nytænkning, fokus, hårdt arbejde, fejl, nederlag, mod og entusiasme.

TECHfolk fakta – sæson 1 • • • •

10 episoder Varighed 25-35 minutter per episode 10 medvirkende DTU-forskere Udvalgt på baggrund af deres ideér, projekter og evne til at formidle • Produceret med støtte fra Otto Mønsteds Fond • Udgivet hver 14. dag i perioden november 2020 til marts 2021.

TECHfolk online univers: TECHfolk er en digital læringsplads, der kan være med til at underholde og inspirere andre til at dyrke deres fascination. Podcasten har været en del af forberedel­ sen til DTU’s Online Åbent Hus og bliver formidlet til gymnasielærer i forhold til undervisning i karriere- og studievalg.

Podcastlytterne vil rives med af spændende og nær­ værende fortællinger, som er fortalt af værter, der har noget på hjerte, og som brænder for at formidle det.” DR Medieudviklingen 2020 16

DTU LEARN FOR LIFE

• Egen landingside: lifelonglearning.dtu.dk /techfolk-podcast • Egne SoMe kanaler • Hostunivers med tilhørende statistik.

I 2019 lyttede

24%

af danskerne til podcast hver uge

I 2019 lyttede vi i gennemsnit til

138

minutter podcast hver uge Kilde: Dansk Podcast Analyse


Ambitioner Fremhæve nødvendig­heden og behovet for STEMuddannelser for at løse fremtidens udfordringer.

Lade teknologiske emner smelte sammen med personlige fortællinger.

Gøre DTU ”levende” gennem ærlige historier og viden om teknologi.

Fortælle indlevende om forsøg, fejl og passion og inspirere til at søge livslang læring om mennesker og teknologi.

Åbne lytternes hjerne og hjerte for lysten til at lære nyt. Bryde svært forståelige emner ned til eksempler og fakta og gøre dem relaterbare gennem passionerede menneskers historiefortællinger.

FOTO: LARS MØLLER

Ny sæson af TECHfolk I maj 2021 lancerer vi en sæson 2 af TECHfolk, hvor vi i ti nye afsnit vil fortsætte med de inspirerende fortællinger fra indersiden af DTU. Denne gang under temaet bæredygtighed. Med bæredygtig­ hed forstås både grøn teknologi, digitalisering som drivkraft for innovation og nybrud i forskning, diversitet og bæredygtig ledelse.

TECHfolk produceres med støtte fra

DTU LEARN FOR LIFE

17Samarbejde med institutter Udover at udvikle og udbyde executive business uddannelser samarbejder DTU Learn for Life med en række institutter om at admini­ strere og markedsføre deres efteruddannelsestilbud og korte kurser. Vi går i dialog med institutterne og arbejder på at udvikle uddannelser og tilbud til virksomheder og kunder, så deres aktuelle udfordringer bliver sat i spil og medarbejderne får den nødvendige viden og de rette kompetencer og værktøjer til at fremtidssikre deres arbejdsplads. DTU Learn for Life danner også rammen om en lang række initiativer, projekter og platforme, der giver deltagere og alumner mulighed for at indgå i relevante netværk og interagere med DTU’s veludbyggede og sammenhængende økosystem for innovation og entrepreneurskab.

DTU LEARN FOR LIFE

19


Samarbejde med...

DTU Engineering Technology DTU Learn for Life samarbejder med DTU Engineering Technology om markedsføring, salg og administration af seks diplomuddannelser. Sammen om vækst og resultater Siden DTU Learn for Life blev etableret i 2019, har der været et tæt samarbejde med DTU Engineering Techno­ logy omkring efteruddannelse. Samarbejdet har taget udgangspunkt i de seks diplomuddannelser, der i mange år har været udbudt af DTU.

grafik og funktionalitet. Det nye betalingsmodul giver kunderne mulighed for nem tilmelding og betaling, og er integreret med øvrige DTU-systemer. Det resulterer i en effektivisering af administrationsprocesserne samt en optimal brugeroplevelse.

Kunden i fokus Det tætte samarbejde har ført til identifikation af en række vækstdrivere. Mange er allerede implementeret og har medført, at både 2019 og 2020 blev til to rigtig gode år for efteruddannelse udbudt af DTU Engineering Technology.

Vi skaber trafik via flere kanaler – print, digital og social. Fokus er på at budskab når den rette målgruppe, på det rette tidspunkt, og i det rette format. Løbende markedsog kundeanalyser sikrer, at indhold og indsatser tilpas­ ses og optimeres kontinuerligt.

Navneskift og branding

Tilgangen er ”databaseret” – det er brugerens adfærd, der viser retningen for markedsføringen. Når man er på udkig efter en diplomuddannelse, er der tale om en længere beslutningsproces hos kunderne. Det resul­ terer i en længere kunderejse med flere touch-points og dybere research inden køb. Derfor har vi udarbejdet indhold, der specifikt er tilpasset hver uddannelse: fængende fotos, involverende grafik, annoncer, artikler, display bannere, video m.m.

Den 1. januar 2021 blev DTU Diplom til DTU Engineering Technology. Der fulgte en række branding kampagner med nyt design, der skabte den ønskede opmærksom­ hed hos kunderne. Intentionen var, at positionere DTU Engineering Technology som ”top of mind” hos de rele­ vante målgrupper.

Effektiv tilmelding og betaling Alle seks diplomuddannelser og samtlige moduler udbydes på DTU’s nye webshop lifelonglearning.dtu. dk. Det skaber et godt overblik over mulighederne og præsenterer uddannelserne med en ny og frisk 20

DTU LEARN FOR LIFE


FOTO: LARS MØLLER

Administration af diplomuddannelser DTU Learn for Life administrerer udbud og salg af de seks diplomuddannelser i tæt samarbejde med studie­ lederne og koordinerer undervisningsdatoer, eksamener og censorer. Vi administrerer og ajourfører optaget af studerende, ligesom vi udsender fakturaer og håndte­ rer betalinger. Vores kundesupport hjælper og vejleder de studerende før, under og efter deres studieforløb, samt assisterer undervisere med koordineringen. Da vi har direkte kontakt med deltagerne, har vi også ind­ sigt og konkret viden om kundernes præferencer og forvent­­ninger. Det giver os et fint udgangspunkt for udformning og tilpasning af strategien for de fremtidige markedsføringsaktiviteter.

Opgaver og projekter udført for DTU Engineering Technology • • • • • • • • • •

Forretningsudvikling og samarbejder Sammen med DTU Engineering Technology arbejder DTU Learn for Life løbende for at optimere udbud og fagligt indhold på moduler og uddannelser. Vi søger inspiration til forbedring og udvikling af produkter gennem forskellige samarbejder med eksempelvis DJØF, Ledernes Kompetencecenter, Finanskompetencepuljen og Københavns Kommune. Derudover genforhandler vi eksisterende partnerskaber og indgår nye samarbejder, der er relevante for at markedsføre og sælge diplom­­ uddannelserne.

• • • •

Marketingstartegi- og plan Segmentering af målgrupper Kortlægning af kunderejse Marketingkampagner: print, digitalt, social Produktion, vedligehold og optimering af kampagner SEO analyser Vedligehold af website og webshop Automatiseret mødebooking Medieaftaler Vedligehold af indhold på affiliated sites Administration/koordinering Kundeservice og -support Evalueringer, analyser og rapportering Administration af optag, fakturering og betaling.

DTU LEARN FOR LIFE

21


Samarbejde med...

DTU Vindenergi Målrettet indsats på efteruddannelsen Online Master i Vindenergi har givet en stigning i optag på over 600%. Ny go-to-market strategi I 2020 overtog DTU Learn for Life markedsfø­ ringen af online-uddannelsen Master i Vind­ energi. Vi udarbejdede en ny strategi for mar­ kedsføringen og sammen med nyt design og nyt teknisk setup for de digitale kampagner, kunne vi registrere en fornyet interesse blandt kunderne. Resultaterne kom hurtigt efter og i løbet af 2020, kunne vi se en stigning i antal­ let af ansøgninger og optag på uddannelsen. En vækst på ca. 600% i forhold til året før. Efter tilpasningerne og automatisering af mødebooking-processerne har vi ligeledes oplevet en stigning i antallet af bookede mø­ der med potentielle deltagere. Mødeformatet er også blevet justeret, og sammen med DTU Vindenergi teamet, sikrer vi i dag, at møderne har et fleksibelt og interaktivt format, skaber en optimal kundeoplevelse og opbygger kend­ skab og loyalitet til DTU’s brand.

Stor interesse for uddannelsen Gennem målrettet annoncering har vi sikret eksponering af uddannelsen på flere, for DTU Vindenergi, nye, internationale markeder. Vi tester og analyserer løbende resultaterne for at kunne rådgive teamet i DTU Vindener­ gi. Sammen prøver vi at udvikle og optimere kampagneindhold og format for marketing­ indsatserne.

22

DTU LEARN FOR LIFE

Opgaver og projekter udført for DTU Vindenergi • • • • • • • • • • • • • •

Go-to-market strategi Marketingplan Definition af målgrupper Kortlægning af kunderejse Valg af mediekanaler Marketing kampagner: print, digitalt, social Produktion, koordinering, vedligehold og optimering af kampagner Vedligehold af website og webshop Automatiseret mødebooking Leadgenerering Opfølgning på leads Analyser Rapportering Administration af optag, fakturering og betaling


FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / CHARLIECHESVICK

RESULTATER SKABT FOR ONLINE MASTER I VINDENERGI Antal visninger: 1.897.465 Kvalificerede leads indhentet: 1.614 Antal bookede møder: 164

Hver 9.

der klikker på annonce booker møde

Hver 3.

der booker møde sender ansøgning

Optag pers.:

54

Optaget i perioden maj 2020 - april 2021

54 DTU LEARN FOR LIFE

23


Samarbejde med... DTU Entrepreneurship om ny bestyrelsesuddannelse DTU Board Education er en bestyrelses­uddannelse udviklet og afviklet i samarbejde med DTU Entrepreneurship og DTU X-Tech. Bliv trænet til bestyrelsesrollen På DTU Board Education kombinerer vi solid, aka­demisk forskning med førstehåndserfaring fra topledere og erfarne bestyrelsesmedlemmer i er­ hvervslivet. Hele uddannelsen bygger på det pæda­ gogiske princip ’action learning’, altså læring i praksis. Deltagerne på uddannelsen bliver fra starten indsat som bestyrlesesmedlemmer i en startup i DTU’s økosystem, hvor de sideløbende med den akade­miske undervisning prøver deres nye viden af i praksis i bestyrelsesmøder med startups og scaleups, som er tilknyttet programmet.

Professionel sparring På uddannelsen vil deltagerne møde en række succesfulde entreprenører, professionelle besty­ relsesmedlemmer, investorer, eksperter og topledere, som alle har til opgave at give deltagerne værdifuld sparring på deres bestyrelseskarriereudvikling. Mere end 45 stakeholders fra DTU’s økosystem er således tilknyttet programmet. Uddannelsen henvender sig til erfarne bestyrelsesmedlemmer og ledere, ejerledere, eksperter og micro-investorer, der ønsker bestyrelses­ poster eller ønsker at blive co-founders i startups, scaleups og SMV’er.

24

DTU LEARN FOR LIFE

Tre unikke aspekter af den nye bestyrelsesuddannelse • M an får viden om governance, lederskab og inno­ vation i bestyrelsesarbejdet i startups, scaleups og SMV’er, som kommer fra DTUs økosystem. • Man afprøver de værktøjer, som man får i løbet af uddannelsen, i konkret bestyrelsesarbejde. • Man bliver tilbudt mentorsamtaler og interview til en bestyrelsespost

Design af uddannelse Udgangspunktet for design af uddannelsen var at fu­ sionere DTU Entrepreneurship’s forskning i og netværk med startups med DTU X-Techs uddannelsesprogram for ’early-stage-startups’. Og kombinere det med DTU Learn for Lifes metodik – action learning for executives – samt involvere Learn for Lifes kunder, partnere og økosystem. Processen har været kendetegnet ved en høj grad af gensidig tillid, glæde, sparring og læring, og afspejler en fusion af to forskellige didaktiske praksisser og økosystemer, som gensidigt komplimenterer og udvikler hinanden. DTU Learn for Lifes stab har undervejs sikret effektiv programledelse, evaluering, markedsføring, programser­ vice og administration.


Framework for marketingkampanger Programmet afvikles Digital: Produktion af en række videoer med anerkend­ te og erfarne bestyrelsemedlemmer og professorer. Produktion af whitepapers og testimonials fra eksper­ ter/undervisere. Videoer og whitepapers anvendes som organisk og betalt indhold og er centrum for kampagner på egne kanaler såvel som på Google, i relevante medier og på website. Print : Artikler i medier som Ingeniørens Tech Manage­ ment og Erhverv Sjælland. SoMe: Indsamling af leads ved at generere trafik til website, webshop, whitepaper, flyer, videoer og lignen­ de. Vi inviterer til events i form af webinarer med kendte bestyrelsesmedlemmer og mentorer som trækplaster. Vi tester og optimerer løbende kampagnemateriale.

2

gange årligt

19

deltagere på hold 1

+45

eksterne samarbejdspartnere

DTU LEARN FOR LIFE

25


Samarbejde med...

EuroTeQ Engineering University

DTU Learn for Life samarbejder med EuroTech Universities Alliance i et nyt europæisk projekt, hvor målet er at ingeniører bliver uddannet til at løse nogle af samfundets store udfordringer ud fra et holistisk perspektiv. Entreprenørmæssig forståelse En alliance af førende, europæiske teknologiske universiteter har netop lanceret et nyt uddannelses­ samarbejde. Målet er at uddanne fremtidens ingeni­ ører, der ikke kun får en dybdegående teknisk viden, men også en entreprenørmæssig forståelse og et holistisk perspektiv, der kan hjælpe dem med at løse nogle af samfundets store udfordringer inden for bl.a. fødevarer, energi, sundhed og klima.

Sammen med erhvervslivet Ingeniøruddannelsen er ikke forbeholdt studerende fra partneruniversiteterne i EuroTech Universities Alliance, men er også for ingeniører, der arbejder i erhvervslivet. Det vil sige dem, der ikke har en aka­ demisk grad, men som kan byde ind med løsninger inden for f.eks. kommunikation. Samarbejdet invol­ verer store erhvervsvirksomheder som bl.a. Grundfos, Total og BMW samt interesseorganisationer som IDA, Fonden for Entreprenørskab og Lyngby-Taarbæk Vidensby.

26

DTU LEARN FOR LIFE

Vi er stolte af at være en del af EuroTeq Engiennering Campus projektet. Det er en oplagt mulighed for at løfte det europæiske samarbejde omkring de tekniske efteruddannelser og kæde dem sammen med behovet i erhvervslivet på international plan.” Karina Rothoff Brix, direktør, DTU Learn for Life

Markedsdrevet og fremsynet perspektiv DTU Learn for Lifes primære involvering i EuroTeQ ligger i delprojektet ”Ideate the EuroTeQ Professional”. Her er hovedfokus at forfølge et markedsdrevet perspektiv på efteruddannelse samt videreudvikle formater og kompetencer, der understøtter omverdenens krav til fremtidens ingeniører.


EuroTeQ partneruniversiteterne vil, på baggrund af en lø­ bende dialog med udvalgte samarbejdspartnere, anskue­ liggøre, hvilke kernekompetencer industri- og interesse­ organisationer opfatter som de vigtigste for fremtidens ingeniører samt hvilke læringsformater, der bedst kan understøtte undervisningen. Resultaterne sammenholdes med de kompetenceprofiler, der uddannes på alliance-uni­ versiteterne i dag, og behovet for fremtidens efteruddan­ nelse bliver konkretiseret ved en gap-analyse.

Europæisk alumni community I projektet ligger også opbygningen af et fælles euro­ pæisk alumni community, der er tættere forbundet med uddannelsesstedet. Ideen er at flytte opfattelsen af uni­ versitetsuddannelsen som et afsluttet kapitel, hen imod en virkelighed, hvor dimittender er aktivt engagerede i videreuddannelse gennem hele livet.

EuroTech Universities Alliance • • • • • •

DTU – Danmarks Tekniske Universitet TUM – Tekniske Universitet i München (Tyskland) TU/e – Tekniske Universitet i Eindhoven (Holland) L’X – Tekniske Universitet i Paris (Frankrig) TLÜ – Tekniske Universitet i Tallinn (Estland) CTU – Tjekkiets Tekniske Universitet i Prag (Tjekkiet)

EuroTeQ i tal:

115.000 26.000 300.000 86 53

studerende

forskere og adm. medarbejdere alumner

fakulteter

forksningscentre

Samarbejdspartnere:

20 10 5 4

virksomheder nationale ingeniørorganisationer

regionale ingeniørkamre europæiske ingeniørforeninger DTU LEARN FOR LIFE

27


Fonde Otto Mønsted Fonden (TECHfolk/podcast), Den Mariti­ me Fond (MMT), European Institute of Innovation (EIT Urban Mobility, EIT Healthcare), Vækstforum Sjælland (DDSI – Projektet Data- og designdreven sundhedsinnovation, Industriens Fond (Digital katalysator, MedTech Bridge) 28

DTU LEARN FOR LIFE


Eksternt samarbejde Når vi på DTU Learn for Life udvikler og udbyder executive business uddannelser og efterog videreuddannelser, samarbejder vi også med en række, større aktører fra det danske og det internationale erhvervsliv. Vi stiller DTU´s store faglige viden, ekspertise og forsknings­ resultater til rådighed og arbejder hen imod en virkelighed, hvor efteruddannelse og job er koblet sammen gennem hele livet. Vi er derfor i tæt dialog med virksomheder, myndigheder og fagorganisationer om at kort­ lægge de eksisterende kompetencebehov samt at indentificere de færdigheder, den viden og de værktøjer, der er nødvendige for at sikre, at medarbejdere, ledere og bestyrelser kan håndtere udfordringer på en innovativ og bæredygtig måde. Her er blot få eksempler på vores samarbejdspartnere:

Erhvervsvirksomheder

Internationale partnere GWK, City of Cape Town, DI i Kina, Innovationscenter i Kina, State of Green, Innovationscenter i Tel Aviv, HotSpots2C, Danida Fellowship Center, Nordic Sustainable Healthcare, EuroTeQ, BoostEuroTeQ, ORCAM, Sonaris, Augury, Zebra Medical Vision, Mine, Valid Network

Novo Nordisk, A.P. Møller- Mærsk, Coloplast, Lyngsø Marina, HBN-Tek­ nik, Grundfos, FLSmidt, Haldor Topsøe, Rigshospitalet, Forsvarsministeriet, LEO Pharma, Falck Teknik, PFA Pension, Lego, NNE, Force Technology, Obsidian, Help PR, Harvard Business Press, Tatar­ klubben, Diplomasafe, Metro Services, Asnet

Foreninger NOCA, DJØF, IDA, Ledelses Lab, ASTRA, Fonden for Entreprenørskab (Teknologi­ pagten), Hovedorganisati­ on Lederne

Medier Uddannelses­ institutioner UC Berkeley, INSEAD, Aarhus Univer­ sitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Forsvarsakadamiet, Tekniske Universitet i München, Eindhoven University of Technology, École Polytechnique, Tallinn University of Technology, Det Tjekkiske Tekniske Universitet, CEIBS, HEC Paris, London Business School, University of Texas

Finans, Børsen, Berlingske, JP Politikken, Ingeniøren, Maritime Danmark, Maskin­mesteren, SCM+Logistik, finduddannelse.dk, UddannelsesGuiden

DTU LEARN FOR LIFE

29


INNOVATIONSPROGRAM FOR VIRKSOMHEDER

Corporate Entrepreneurial Leadership (CEL™) Corporate Entrepreneurial Leadership (CEL™) er DTU Learn for Lifes innovationsprogram for virksomheder, der sender teams af specialister og deres executives på uddannelse sammen. Omsætter ideer til bæredygtig forretningsvækst

Siden 2007 er

I løbet af de syv måneder, programmet varer, arbejder de deltagende teams med konkrete projekter og med at omsætte strategiske målsætninger og ideer til bære­ dygtig forretningsvækst. Deltagerne på CEL™ bliver ofte forfremmet efter deltagelsen, da virksomhederne også bruger programmet som talentudvikling. I 2020 re­designede vi konceptet for uddannelsen, så den fik et løft i forhold til indhold og undervisere.

CEL-hold dimitteret

Større intern forankring En del af programmets sammensætning er udviklet på baggrund af feedback fra virksomhederne. Vi arbejder målrettet med at sikre, at CEL™ har mere diversitet og intern forankring på DTU. Programmet har således engageret DTU-forskere som undervisere og har mere fokus på ledelse og kommunikation. Enkelte spon­ sorvirksomheder er i dag engagernet med direkte del­tagelse i uddannelsen og er en del af CEL™ online executive network.

15

Det vigtigste aspekt, jeg tager med mig fra programmet er, at ledelsesmetoderne, der undervises i på CEL™, ikke kun gælder for innovationsprojekter. De gælder for ethvert komplekst projekt, vi støder på i vores hverdag.” Agata Gallas-Hulin, DBI

30

DTU LEARN FOR LIFE


FOTO: UDE AF FOKUS

Fokus på diversitet blandt undervisere, deltagere og i dommerpanel

Deltagende virksomheder i 2020:

Deltagerne er 60% kvinder og 40% mænd

Undervisere

Før

Nu

DTU

10%

64%

Eksterne

90%

36%

Kvinder

20%

42%

Mænd

80%

58%

Haldor Topsoe • Novozymes • Scifeon

Impact:

Dommerpanel

Før

Nu

Kvinder

ingen

60%

Mænd

100%

40%

72%

af ideerne udviklet gennem programmet er blevet implementeret i virksomhederne

74%

af deltagerne i programmet fortsætter med at være involveret i innovationsprojekter DTU LEARN FOR LIFE

31


NYT IVÆRKSÆTTERPROGRAM FOR ILDSJÆLE

Startup Chapter

Iværksætterprogram for erfarne professionelle med 10+ års erhvervserfaring. Undervisningen henvender sig til ildsjæle, som er klar til at tage hul på et nyt kapitel i deres arbejdsliv. Bliver skarpere på din forretningsidé Programmet viser alternative veje ind i iværksætteri, mens det reducerer deltagernes usikkerhed i forhold til overgangen fra lønmodtagertilværelsen til iværksætter­ livet. Deltagerne får et trygt rum, hvor de kan eksperi­­ mentere med deres ideer samt værktøjer til, hvordan de realiserer ideerne. Programmet byder på inspiration fra succesfulde iværksættere og eksperter fra DTU’s økosystem.

Fra idé til handling I løbet af tre måneder lærer deltagerne, hvordan de skaber en bæredygtig forretning, hvordan deres marked og kunder ser ud, og hvordan de sælger deres produkt eller service. Da sessionerne afvikles om aftenen, kan deltagerne sagtens passe et job samtidig.

Markedsføring og omtale DTU Learn for Life har afholdt flere webinarer og Q&A sessioner om Startup Chapter programmet med op til 80 deltagende. Markedsføring og rekruttering af deltagere er realiseret primært via organisk annoncering på de sociale medier og via aktivering af netværk. Startup Chapter programmet har fået flotte omtaler i Børsen, Erhverv Nordsjælland, Frederiksborg Amts Avis, Avisen. dk, A4 Arbejdsliv og har været med i indslag i TV2 Lorry og på P1. 32

DTU LEARN FOR LIFE

For mig er programmet en slags sandkasse, hvor man kan eksperimentere fuldstændig vildt, og samtidig tage tilbage til sit rigtige arbejde næste morgen. Det er en god måde at træne iværksætteri på og blive skarpere på ens forretningsidé, inden man evt. tager springet fuldt ud.” Dan Boding-Jensen, iværksætter, Startup Chapter alumne


Praktisk erfaring med at omsætte ide til handling Konkrete metoder og værktøjer til videreudvikling af koncept En klar plan for hvordan deltagerne kommer videre efter forløbet

Deltagere på hold 1:

Varighed:

Gennemsnitsalder:

fordelt på:

Kvindlige deltagere:

På campus:

Mandlige deltagere:

Online:

15

51 år 40% 60%

3 måneder 16 sessioner 8 sessioner 8 sessioner

Deltagere med ledelsesbaggrund:

87%

Deltagere med forskerbaggrund:

13%

DTU LEARN FOR LIFE

33


DTU EXECUTIVE MBA

Master in Management of Technology DTU Executive MBA er en transformerende rejse, der har en stor indflydelse, ikke kun på deltagernes egen faglige udvikling, men også på deres virksomheders evne til at klare fremtidige udfordringer. Fokus på ’thought leadership’ Med det formål at skabe positiv opmærksomhed om EMBA’en gennem viden, indsigt og dialog, har vi lan­ ceret en række nye markedsføringskoncepter relate­ ret til ’thought leadership’: Top MBA Bookshelf er en serie af korte videoer, hvor vores programdirektører anmelder manage­ ment-bøger. Postcard from the Leadership Frontier er en serie ’thought leadership’-artikler fra undervisere tilknyttet MBA’en. Online Masterclasses er månedlige events, hvor vi inviterer potentielle deltagere og alumner til halvan­ den times undervisning på højt niveau af eksperter inden for deres felt. Tryouts er events, hvor man får en fornemmelse for lokationen, oplever undervisningen, prøver at bidra­ ge og møder teamet, alumner og andre potentielle deltagere. 34

DTU LEARN FOR LIFE

Optag på hold 23 i 2020:

20 deltagere

Personlige møder booket og afholdt i 2020:

132

Videoerne og artiklerne promoveres på social media og i deres eget community på hjemmesiden. Vi har produceret en stemningsvideo fra dimissi­ onen af hold 21 i sommeren 2020 samt en række korte videoer med udtalelser fra nuværende og tidligere EMBA-studerende som skal bruges på hjemmesiden og i vores annoncering.


FOTO: KRISTIAN SEPTIMIUS KROGH

Blended learning Der er fortsat stor tilfredshed blandt deltagerne ift. ind­ hold og niveau af undervisningen på alle EMBA-moduler. Undervisningen har i perioder været flyttet online, på grund af restriktioner i forbindelse med Covid-19. Det har medført ulemper men også fordele. Både delta­ gerne og underviserne har set fordelene ved ”blended learning” – altså en blanding af digital og fysisk under­ visning. Baseret på vores nye digitale erfaringer vil vi arbejde på at skabe det optimale mix.

Omtale og annoncering Vi har haft stort fokus på at kommunikere den person­ lige oplevelse og de faglige fordele, man opnår som EMBA-deltager. Det har vi kommunikeret via interviews, case-artikler og en intensiveret image- og testimonials­ annoncering i både print- og digitaludgaverne af bl.a. Ingeniøren, Børsen, Berlingske, Maskinemesteren, Tech Mangement, m. fl. Eksponeringen af EMBA’en på de so­ ciale medier har været både via organiske opslag samt ”always-on” kampagner.

Vi har udviklet en virtual reality oplevelse af MBA’en med inter­aktive situationer fra auditorieundervisning, gruppe­arbejde og networking. Ved hjælp af en VR-brille, får man mulighed for at træde ind i vores virtuelle EMBA-verden, hvor man kan se og fornemme vores fysiske omgivelser og de situationer man som deltager indgår i.

DTU LEARN FOR LIFE

35


DTU EXECUTIVE MBA ALUMNEFORENING

Stærke alumnerelati Executive MBA Alumneforening er en nonprofit organisation, der er åben for alle, som har været en del af DTU Executive MBA. Formålet er at etablere et stærkt netværk på tværs af klasser og årgange for at skabe en fælles ramme for fortsat kompetenceudvikling, vidensdeling og sparring. Fokus på alumneaktiviteter

Vidensdeling og sparring

Når Executive MBA-deltagerne arbejder intensivt sammen i over 21 måneder, opbygger de stærke og tillidsfulde relationer, ikke blot til hinanden men også til underviserne. Disse relationer er værdifulde, både for vores alumner og for DTU. Ved at sætte fokus på alumneaktiviteter, ønsker DTU Learn for Life at bevare og styrke det fælleskab.

Alumneaktiviteterne har, udover at styrke og udvide netværket, også til formål at give medlemmerne mulig­ hed for at ajourføre deres kompetencer i forhold til den nyeste forskning, teori og praksis, der relaterer til fokus­ områderne for EMBA-programmet: ledelse, digitalisering, innovation og bæredygtighed.

Fysiske aktiviteter: • Årlig reunion for alumner og undervisere • Masterclasses – populære halvdags events • ’Out and About’ – aftenevents med f.eks. virksomhedsbesøg • Valgfag – to heldags undervisning med de kørende EMBA-hold.

Virtuelle events på alumneplatformen: • Interessegrupper med online diskussioner og vidensdeling • Hotseats – online diskussionsfora faciliteret af en ekspert • inspirationsartikler, redskaber og nyheder publiceret af DTU i samarbejde med alumnerne. 36

DTU LEARN FOR LIFE

En stor del af alumneaktiviteterne faciliteres af DTU´s nye online alumneplatform, hvor medlemmerne kan interagere med hinanden, søge inspiration eller råd fra andre alumner og eksperter, dele viden gennem publika­ tioner, artikler osv.

Ambassadører for DTU Executive MBA alumner bliver ambassadører for DTU resten af livet, hvis de får en positiv oplevelse af univer­ sitetet og deres eget uddannelsesforløb. Derfor er det vigtigt, at vi investerer i relationerne ved at involvere dem i alumnefællesskabet allerede i løbet af deres stu­ dietid. Gensidighed er nøgleordet i arbejdet med alum­ nefælleskabevt. Potentialet er stort og der er meget at vinde for alle parter.


Antal EMBA-alumner

464

ioner

FOTO: LARS MØLLER


PASSION OG PLIGT

PR, artikler og DTU Learn for Life deltager aktivt i samfundsdebatten om livslang læring. Vi melder os hyppigt på banen med vores holdninger og forslag, hvor vi argumenterer for vigtigheden af efter- og videreuddan­ nelse og behovet for større fokus på området. DTU Learn for Life kommunikerer aktivt om DTU´s og Centerets nyheder og stiller gerne vores viden, erfaringer, observationer og data til rådighed for medierne og erhvervslivet. Vi er blandt mediernes foretrukne kilder, når der skal debatteres temaer som ledelse, efteruddan­ nelse, bestyrelsesarbejde, iværksætteri, teknologi, diversitet, digitalisering m.m. Her er blot et udpluk af vores bidrag…


debatindlæg


BÆREDYGTIG LEDELSE

Styrken af diversitet DTU har i en række år arbejdet målrettet med at skabe større fokus på styrken af diversitet på arbejdspladserne. Hvad end det handler om kulturel, faglig, kønsrelateret eller andre perspektiver på diversitet, agerer vi ud fra en overbevisning om, at diversitet og mangfoldighed fordrer innovation, kreativitet og arbejdsglæde. Indsats på flere fronter På DTU Learn for Life ønsker vi at få alles evner og talenter i spil og sætter rammerne for, at dette kan ske. Når vi retter fokus specifikt på problemstillingen med kvinder i STEM, er det fordi, vi kan se, at der er enormt meget talent, der ikke kommer til udtryk, fordi ande­ len af kvinder i STEM er for lav. Vi understøtter DTU´s indsats på området og dedikerer gerne ressourcer til at skabe større opmærksomhed om udfordringen og de mulige løsninger. Kvinder har en vigtig rolle i STEM-funderede virksom­ heder, og det er derfor væsenligt – ikke blot at arbejde for at få flere kvinder ind på STEM-uddannelserne – men at se på, hvordan vi kan få flere kvinder involveret i STEM-verdenen på alle tidspunkter i deres arbejdsliv.

40

DTU LEARN FOR LIFE

Der er tre områder, som alle ledere, på tværs af brancher, sektorer og ledelsesniveau, må forholde sig til: FN’s Verdensmål, Digitalisering og Diversitet.” Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Ledernes Hovedorganisation. Keynote speaker, Ladies’ Night 2021


Kvindelige rollemodeller Hvert år deltager mere end 100 kvinder med teknisk-, akademisk-, bestyrelses- og ledelsesbaggrund i DTU Learn for Lifes årlige netværks- og inspirationsevent ’Ladies’ Night’. Arrangementet organiseres i forbin­ delse med Kvindernes Internationale Kampdag og konceptet er at præsentere inspirerende kvindelige rollemodeller, der indvier deltagerne i deres person­ lige karriererejser. Oplægsholderne fortæller om erfaringer og fejl, om successer og fiaskoer, om valg og fravalg, og deler de råd og indsigter, de har indsamlet undervejs. Eventet afholdes om aftenen på DTU, hvor deltagerne samles til oplæg, dialog og efterfølgende networking. I 2021 var eventet rykket online og blev afviklet under temaet ”Bæredygtig ledelse, etik og tech”.

6

afholdte events (2016-2021)

100+ deltagere pr. event

DTU LEARN FOR LIFE

41


DTU Learn for Life medarbejdere

Peter Bruun Seniorkonsulent

Mathew Jon Rushton Programdirektør

Stephane Guerraz Programdirektør

Anne Sophie Helweg Senior marketingkonsulent

Nathalie Lionzo Bassanesi Marketingkoordinator

Mariana Møller Teamleder

Nikolaj Plagborg-Møller Future Learning Manager

Salg og marketing

Erik Nilsson Seniorkonsulent

Lau Søderberg Centersekretær

Programmer og projekter

Anne Malberg Horsager Programdirektør

LEDELSEN Amanda Borup Pedersen Future Learning Manager

Karina Rothoff Brix Direktør


Aya Lind Fynsk Koordinator Bettina Specht Kursuskoordinator

Mette Borregaard Weggers Kursuskoordinator

Amanda Wirring Nielsen Marketingkonsulent

Husein Suta Kontorelev

Susann Taha Kursuskoordinator

Hanne Søbæk Christiansen Kursuskoordinator

Service og relationer Laila Warncke Køkkenassistent Elisabeth Berglann Kontorelev

Ceelin Aila Andersen

Debasmita Dey

Inés Mas de la Peña

Kian Nezhad

Studentermedhjælpere

Karsten Uldal Vicedirektør

Line Bak Daugaard

Matteo Galasso

Sefa Kocyigit

Mei Stagaard Therkelsen


Vi ser nysgerrigt på fremtiden og går forrest i realiseringen af mulighederne for digitalisering, innovation og livslang læring.

DTU Learn for Life Danmarks Tekniske Universitet Kollegiebakken Bygning 421 – indgang C 2800 Kgs. Lyngby +45 45 25 45 25 lifelonglearning.dtu.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.