__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 14

14

T E M A : D T U I A R K T I S

DTU

Alle målinger af indlands­isen på Grønland og Antarktis peger på, at iskapperne smelter hurtigere end tid­ligere antaget. Fotoet er taget over Antarktis, hvor DTU Space har udført målinger på lignende vis som i Grønland.

ISEN SMELTER HURTIGERE OG HURTIGERE

M o rt en Ga rl y A n de r se n o g Lot t e Kr u ll DTU Sp a c e

S

Alle målinger af indlandsisen på Grønland peger på, at den smelter hurtigere end tidligere antaget.

DTU Spaces målinger af indlandsisen i Grønland sker bl.a. med en flyvemaskine, som er udstyret med laserskanner og forskellige radarsystemer.

iden 1990’erne er afsmeltningen af den grønlandske indlandsis accelereret. Kontinentet har mistet 4.300 km3 is fra 1992 til 2018. Det svarer til, at 4.300 isterninger på 1 x 1 x 1 km er smeltet og løbet ud i verdenshavene som ekstra vand, og at der i gennemsnit smelter godt tre af dem om ugen. Afsmeltningen har bidraget med en havstigning på 11 mm i perioden. Det viste et af de hidtil mest omfat­ tende internationale studier af is­­ afsmeltningen i Grønland, som blev offentliggjort i slutningen af 2019. Studiets konklusion var, at Grønland mister sin is syv gange hurtigere end i 1990’erne. Hvor der i 1990’erne smeltede omkring 38 mia. ton is årligt, var tallet i 2018 vokset til 254 mia. ton is om året. I forbindelse med studiet kunne det også konkluderes, at den smeltede indlandsis bidrager til havstigningerne, der nu ligger tæt på FN’s klimapanels mest pessimistiske scenarier (RCP8.5). Den forventede afsmeltning af ind­ landsisen vil kunne bringe stigningen i det globale havniveau op til ca. 67-70 cm i 2100. Flymålinger af indlandsisen Knap 90 forskere fra 50 internationale organisationer bidrog til studiet i

Profile for DTUdk

Dynamo no. 64  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded