__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SLAV. BROD 1974.

OBITELJSKI ARHIV

BRLit


HISTORIJSKI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU

,

OBITELJSKI ARHIV BRLIC -

skuplna 111 -

SLAVONSKI BROD, 1974.


PRIREDIO HISTORIJSKI ARHIV, SLAV. BROD, CESARCEVA br. 1

Au tor:

prof. MLADEN STANKOVIC, arhivlst

Na koricama Fragment iz »USPOMENA NA STARI BROD« lgnjata Alojzija Brliea - »0 POSTANKU NAZI VA BROD«

.,..

-

IZDAVAC: HISTORIJSKI ARHIV SLAVONSKI BROD prof. MLADEN STANKOVIC, arhivist


Obiteljska kuca Brlic u Slavonskom Brodu


PREDGOVOR

U kuci pokojnog brodskog advokata i narodnog zastupnika dr Vatroslava Brlica cuva se »veliko narodno blago« obiteljski arhiv stare, vrlo ugledne brodske porodice Br1ic, od koje su neki Clanovi igrali odredenu ulogu na knjizevnom, povijesnom i po.l!itli&om polju Hrvatske. · Povijest postanka i razvoja arhiva Brlic nc da se u potpunosti prikazati bez prikaza povijesti obitelji Brlic. Obitelj Brlic postoji u Brodu preko 200 godina, a potjece d.z Hercegovine. Godine 1393. spominje se Bozicko Brlic, kojega ju.Zno-zahumska kneginja Stanislava salje u Dubrovnik kao »nasega vlastelina« da joj donese danak od Dubrovcana, sto joj ga je poklonio njezin rodak kralj DabiSa. Veza li1mledu Bomcka Brlica i prcdaka obiltelji u Davor~sclu, poeetkom XVII stoljeea ne moze se utvrditi, no s obzirom na cinjenice o dolasku obitelji iz Hercegovine i po tome sto je prezimena Brlic u Hercegovini nestalo, a u Slavoniji ga ima u Davor-selu i Slav. Brodu, s prilicnom sigurnoscu moze sc smatrati da je Bozicko Brlic bio jedan od davnih hercegovackih predaka obitelji Brlic.t Zbog turskih zuluma obitelj seli u Bosnu, a odatle u Slavoniju. Kako se jos uvijek nadala da ce se jedanput vratiti u svoju djedovinu, pokapala je i nakon preselenja u Slavoniju svoje umrle u Bosni. Obitelj Br.l!ic ostala je konaano u Slarvoniji, te 'Se zaljedno s ob'irtelji Relkovic nastanila u Davor-selu. Odovud je tada prvi Mate Brlic sa 12 godina posao u Brod na zanat, gdje je i ostao i okuCio se 1772. godine. Kada jc umro, sastavio mu je natpis za nadgrobni spomenik pisac »Satira« Matija Antun Relkovic, sto znaci da je umro kao ugledna osoba.1 Svog sina Andriju Antuna Brlica dao je na skolovanje u Osijek, odnosno na zanat trgovcu Knezevicu, koji je podupirao ri pisce Re1Jkovica, Kartancica i druge. 1 Dr Ivan Brlic: »0 pos tanku i znacenju Arhiva Brlic«, »Prilozi za upoznavanje Broda i okolice«, Brod, 1943. 2 Prof. franjo Buear: »Arhiv i knjiznica obitelji Brlic u Brodu na Savi« - Iz Arhiva obitelj Brlic u Brodu na Savi - Ivana B rlic Mazuranic (pretiskano iz •Obzorac), sv. 1.

7


Kada se Andrija Antun poslijc 10 godina vratio u Brod, poceo je doskora djelovati na knjizevnom i patriotskom polju, na kojem su kasnije djelovali i svi njegovl nasljcdnioi i potomci BrliCi, koji su doskora postali uglednom obitclji u Brodu. Andrija A. Brlic je ispjevao i jednu pjesmu u duhu i stilu Kacicevu, i u njoj opisao jedan od bojeva u kome su sudjelovaH Brli6i, PeS:i6i i RelkoviCi, na celu Svinjaraca i Orubicana, te su pod zapovjednistvom Stipe Rclkovica, Lovre, Pavla i Mate Brlica razbili kod Banja Luke »bosanskog pasu« i »Dclfevana hocllu« . Hodzu su zarobili, a pasu je Stipo Relkovic posjekao.1 Pjcsma jc znacajna kao prekretnica, odnosno kao ponovni prijelaz s usmene obitcljske tradicije na pisano slovo. Otada, kroz pokoljenje, svi ce clanovi obitelji pomno cuvati svaku uspomenu, podatak, pisanu rijec, predmete itd., bilo sto bi moglo posluziti ljetopiscu ili pojvesnicaru, knjizevniku ill arheologu. Godine 1724. BrliCi su preselili iz Davora u Slav. Brod! U mirnijim prilikama obitelj je ekonomski ojacala i posvetila se u vecoj mjeri kulturnom radu. Vee spomenuti A. A. Brlic postao je sindikom i prokuratorom franjevaca u Bosni. Tu vezu s franjevcima nastavio je njegov sin Ignjat Alojmje, zbog ccga se u Arhivu i nalazi znatna korespodencija s franjevcima kao i dokumenti o njma. Iako je bio po zanimanju trgovac, Ignjat Alojzije Brlic se bavio cio' zivot knjizevnoscu, kojoj je posvctio znatni dio svog vremena. Najvainije mu jc djelo »Grammatik der illyrischen Sprache, wie solche in Bosnien, Dalmatien, Slavonien, Serbien, Ragusa etc.. dann von den Ilyrien im Banat und Ungam gesprochcn wird« Dtjelo je doznvjelo tri izdanja (Budim, 1833; Zagreb, 1842.i 1850).5 Njegovi sinovi su Andrija Torkvat i dr Ignjat Brlic. Obojica su bill prijatelji biskupa Strossmayera i politicki !judi. Narocito je buran zivot imao Andrija Torkvat, tajnik bana Jelacica, koji je s 22 godine kod Napoleona diplomatski zastupao staru ideju austrijske federacije, sto je, pored ostalog, slikovito opisano u I svesku »Iz Arhiva obitclji Brlic u Brodu n/S« od strane Ivane Brlic Mazuranic.' Kada se Andrija Torkvat preselio kao advokat u Brod, sredio je donekle svojc i ocevc spise. Medutim, kako je mlad umro (sa 42 godine 1868), njegov brat dr Ignjat Brlic je nastavio taj posao. Godine 1878. poklonio jc dr Ignjat Brlic Gradanskoj ucionici u Brodu jednu knjiznicu pod uvjetom da ona nosi naziv »Knjiznica Brliceva«. Ukupan broj knjiga je iznosio 4.135, koji je kasnije povecan na 4.600 primjeraka. Med utim, staru obiteljsku knjiznku 1\.1 ku6i obitelji u Brodu, popisanu 1895, nadopunjuju tri nove zasebnc knjiZnice: dr Vatroslava Brlica (sina Torkvatovog), I vane Brlic Mazuxanic, njegove supruge i dra Ivana Brlica, njihovog sina•. 3 Dr Ivan Brlic - n. dj. 4 l sto. 5 I sto. . • 6 Svezak IZa§ao 1934. g. Inace su 7 Prof. Franjo Buear, n. dj.

8

iza~la

4 S\'eska, II

1

III 1935. g. a IV 1939. g.


Popis Obiteljskog arhiva Brlic sadrli ove skupine: I Popis pisnma obitelji Brlic u Brodu s licnostima izvan obitelji, oko 3.000 listova. 11 Obiteljska pisma i skripta poeevsi od Andrije Antuna Brlica (1778 1800), pa do dra Vatroslava Brlica (+ 1923). Osobito je tu obilno zastupan Andrija Torkvat Brlic - 1838 - 1850. g., te njegovi dnevnici do 1857. godine, koji sc nalaze kod udove pok. kotarskog lijecnika dr Andrije Brlica mladeg, unuka A. T. Brlica. III Stari rukopisi sabrani vccinom po lgnjatu Alojziju Brlicu. Ovi saddavaju djelomicno ~tampom izdani, a djelomicno neizdani matclijal »Uspomena na stari Brod«, u XXVII fascikula. IV Stare knjige, neke i rukopisne 1592 - 1853; ukupno 34 komada.' Treba naglasiti da nema skoro nijedne licnosti koja je znacila nesto, narocito u pro~lom stoljecu, na knjizevnom, kulturnom i politickom polju u hrvatskom narodu, ada nije zastupana bars jednim pismom u obiteljskom arhivu. Najvainiji su autori, uglavnom, iz ilirskog razdoblja: Babukic, Zagreb 1948. g., Ban Matija, Beograd, 1852, dr Baltazar BogiSic, Bee, 1866, Duro Danicic, Zagreb i Beograd, 1855-1867, dr Ljudevit Gaj, Zagreb, 1849, fra Marijan Jaic, Budimpesta, 1848, Vuk Karadzic, Budimpe~ta, 1826, Ivan Kukuljevic, Zagreb, 1850 - 1860, fra Grga Martie, Sarajevo, 1856, Matija Mesic, Zagreb, 1843, kapetan Oreskovic, sifrirano pismo iz Beograda i kljuc za sifre, karte i planovi o Bosni, 1861, Matija Relkovic, Babina Greda, 1772, pismo je naj. starije u Arhivu, biskup Strossmayer 69 pisama, prvo iz Beca 1847. godine.' Sva su pisma popisana i sredena alfabetsl<!im redom. Prvi je popis sastavio dr lgnjat Brlic, stric dra Vatroslava Brlica. Dr Vatroslav je nastaV'io s popisom, a zavrsila ga je njcgova supruga Ivana Brlic Mazuranic uz po· moe svoga sina dr Ivana Brliea, advokata iz Zagreba. Ivana Brlic Mazuranic je iznova i sistematski dotjerala taj katalog. Osim starijih pisama koja obuhvataju vremenski raspon 17i2 - 1888, dakle preko 100 godina, nalaze se u Arhivu i novija pisma od 1890. dalje. To j e korcspodcncija dra Vatroslava Brlica, koja ima vaznost za politicku povijcst Hrvatske, buduci da je dr Vatroslav Brlic bio narodni zastupnik i delcgat na zajednickom Saboru u Budimpcsti. Medu starim knjigama najstarije je jedno izdanje Petral1ke iz 1952. godine te originalni rukopis Stullijevog »Rijecnika«. 10 Osim ovih knjiga postoji i posebna knjliznica obitelji Brlic koja broji 3.000 primjeraka, za koje postoji poseban popis sastavljen 1895. godine. Vee ranije su pomcnute tri nove zasebne knjiznice kao i poklonjeni dio knjiznice Gradanskoj ~koli u Brodu. U Hist6rijskom arhlvu u Zagrebu nalazi se deponirana zbirka koja nosi naslov: Odvjetnicki arhivi zelimira Mazuranica i dra Ivana Brlica. Svojim pismom od 27. XI 1947. g. obavijestio je dr Ivan Brlic Povjerenstvo za uredivanje ~adske arhivske gra<1e da mu je voljan predati depozit navedenu zbirku pod odrcdendm uvjetirna. 8 Isto. 9 l sto. 10 Isto.

9


Kako je Izvrlni odbor GNO u Zagrebu na svojoj 1. sjednici odrlanoj 3. I 1948. prihvatio uvjete dra Ivana Brlica, to je i spomenuta zbirka preu· zeta u Arhiv HAZ br. 926/1949. g. Treba naglasiti da zbirka ohuhvaca ukupno 40 fascikala grade.11 Rcecno 1e da obilteJ!jski arhiv BrHc 1sadrli. cetlimi. slrupine. Pod tac. III navedeni su »Stari rukopisi sabrani vecinom po Ignjatu Alojziju Brlicu«. BuduCi da ova skupina do sada nije hila evidentirana, odnosno osim ~turih naslova na sveznjevima, s izuzetkom prva dva sveznja, sto nije pru· zalo konzumentu grade bilo kakvu ·i nformaciju, a najmanje naucnu, izvrsili smo evidentiranje III skupine Arhiva u svrhu naucne informacije. U veCini sveznjeva pojedinacno je navedena svaka arhivalija, dok je u nckim sveznjevima samo naveden broj listova i komada te navedena vrsta grade, jer pojedinacno navadcnje ne bi imalo nikakve svrhe, a i prakticki bi bilo s~oro neizvodljcivo jer se radi o pahiraima ili heznaCa.jllllim listicima. Podaci o gradi su sve iscrpniji u kasnijim eVIidencijama, sto je i rezultat odredenog iskustva. Bez obzira na neke nedostatke, iz popisa je vidljivo, da naslovi na sve.lnjevima, koji nisu mijenjani. cesto ne odgovaraju gradi u svefnju ili nc daju n i priblimu sliku grade, koja se u ovoj skupini nalazi. Treba naglasiti da poredak grade u svcinjevima nije mijenjan, odnosno da nije vrseno nikakvo arhivisticko sredivanje nego samo ewdentiranje u zatecenom poretku, koji ccsto ne odgovara ni najosnovnijim arhivistickim mjerilima, sto je u »Biljesci« uz neke sveznjeve i navcdcno. Prof. dr Franjo Bucar spominje da se grada nalazi u XXVII fascikul a. Mi smo ju zart:e:kli u 24 svefuja, s tim sto postojc svoznjevi IX i IXa te XIII i XIIIa, odnosno sveznjevi su oznaceni hrojevima od I - XXII. Na kraju navest cemo u !laljkonoiznijoj formi sto se sve od vrljednosti nalazi u ovoj skupini, a sto je najvidljivije u samom popisu grade. Tako se u sveznju hroj II nalaze prijepisi iz literarnih ostvarenja starih hrvatslcih pisaca SiSka Mencetica, Mavra Vetranica, neke narodne ep~ke pjesme. iz Bosne itd. Ilirski kalendari dosta interesantnog saddaja i originalna diploma o izboru Ignjata Alojzija Brlica za clana Drustva srpske slovesnosti iz 1842. nalaze se u sveznju broj IV. Originalna je i pjesma u rukosipu »Na pir«, koju je Andriji Torkvatu Brlicu ispjevao cuvcni franjcvac i njegov plija1elj Cra Grga Martie. Treha naglasiti da sveznjevi IV i V nc sacinjavaju odredenu tematsku i kronolosku cjelinu, harem ne u arhivistiokom sm.islu - spisi u svcinju V proizlaze iz rada i djclovanja A. Torkvata Brlica kao literarnog i politickog radnika. U svemju br. VI jc vrijedna painje rasprava dr Ignjata Brlica o postanku hrvatskog i srpskog imena i historijatu doseljenja. Jedan od prepisivaca satiricne pjesme »Zvekan«, ciji je autor svecenik Antun Ivanusic, hio je I. A. Brlic. On. je prepisao jos neke pjesme slicnog sadrzaja (svezanj br. XIII). 11 Podaci dobijeni u Historijskom arhivu Zagreb

10


U sp1s1ma iz sveznja XIIIa govori se o cuvenoj »Barisicevoj aferi«. »Mojim zemljalkom« je fragmenat Jelacicevog rproglasa (u nllropi:su) u vezi s Madarskom revoluciojom 1848. g. Proglas je sastavio Andrija Tor· kvat Brlic, koji je bio Jelacicev sekretar (svezanj XIV). Starr:e pjesme SVIjetovane ii. 011kvene, rukam pilsane pjesma11ice !i.td. nalaze se u sveZn.ju br. XV. Jedan dio pjesama je pisao Andrija Antun Brlic. U XVI sveznju su razne njemacke pjesme i pjesmice koje je iz raznih izvora prepisao Ignjat Brlic. Pojedini racuni od obrtnika i trgovaca za A. T. Brlica 1852 - 1868. nalaze se u sveznju XVIII, a uvid u sumarske poslove Andrije Torkvata i dra I. Brlica mozemo dobiti iz sveznja br. XIX. U XX sveznju se radi ustvari o arhivu Stjepana Marjanovica (jednu grupu spisa cine »Uspomene na stari Brod« za VI svezak«), ali je sve jedna organska cjelina. Vee je u »Biljesqi« naglaseno da se ne zna zbog cega je naziv XXI sveznja »Za Jugoslavensku akademiju« - istaknuto je da se vjerovatno ra· di o gradi koja je izdvojena i mikrofilmirana za potrebe Jugoslavenske akademije. Za posljednji XXII svezanj receno je da je naziv »Razno« adekvatan sadriaju. Spisi rasporedeni u 24 sveznja pisani su na devet razlicitih jezika: hrvatskom (srpskom), slavenoserpskom, latinskom, njemackom, talijanskom, ceskom, ruskom, francuskom i grckom, sto je cesto prilikom popisivanja cinilo velike poteskoce. Svoju pomoc su povremeno pruzale pok. prof. Neda Brlic i Zdenka Bencevic rod. Brlic, kao i arhivski pomocnik Ana Pokopcic, na cemu im je popisivac grade zahvalan.

11


Red. br.

Naziv fonda ili zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda iii zbirke

Datum iii vremenski raspon

1

2

3

4

1.

...

c,.,

ARHIV OBITEUI BRLIC U SLAV. BRODU

Spisi: Stari rukopis1 (sabrani vecinom po Ignjatu Alojziju Brilcu): I 1. Rukopis Slovnice (nepotpun) Ignjata Alojzija Brliea 2. Sluzba bozja na proseenje sv. Florijana 3. Epistole i cvandelja I. A. Brliea 4. ObCina svetih I. A. Brlica 5. 2:idovski r jecnik I. A. Brlica 6. Ilirska imena trava I. A. Brlica 7. DomaCi lijekovi I. A. Brlica 8. Zivot je sanjka (kaz. komad), nepotpuno 9. 2:ivot Ezopa pripovedaoca 10. Odlomak nekog kazalisnog komada 11. Bogoljubnost u vrijeme pomora kuge i kolere I. A. Brlic 12. Rukopis gramatike A. T. Br- 1840-1854. lica

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, listova i dr.

Biljeska

5

6

Svezanj 1


""'

Red. br.

Naziv fonda ili zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ili zbirke

Datum ili vremenski rasp on

1

2

3

4

II 1. Razlika piesni lj uvene SiSka Mencetiea recenog Vlahovica 2. Poceci od piesni (Eligia, 2 arka) s I skupa 3. Slavnoga spevca Mavra Vetranica »Abram« 4. »Mnijenje svrhu zore dalmatinske« g. 1884. od Sime Starcevica, zupnika u Karlobagu 5. Robinson (rukopis nepotpun) 6. Radoslavna vila Slavjanska (pjesma) 7. Narodne epske pjesme, vecinom sve u Bosni sakupljene 8. Nekoliko pjesama iz Dubrovnika od konca proslog stoljeca od Karla Bozija I susovca. 1845- 1853.

III

Gradivo za ilirske kalendare raznih godina koje je kasnije Ignjat Alojzije Brlic priredio za stampu u Budimpesti 1836-1855.

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, lis tova i dr.

B iljeska

5

6

Radi se uglavnom o prijepisima iz starih originala. U mnogim spisima se nisu mogle ustanoviti godine ni· ti prepisivaci.

Svezanj 1

Svezanj 1

Kalendari su dosta interesantnog sadrzaja s prognozom vremenskih prilika na osnovu stoljetnog kalendara. Naznaceni su i najvazniji blagdani ostalih konfesija, npr. Z.idov· ski, te izneseni podaci o najznacajnijim evropskim vladarima, a kao zabavnik »Stiocima kalendara«. Izneseni su fragmenti pojedinih lite-


rarnih oslvarcnja. U dosta vclikom opsegu zastupljene su Ezopovc ba-

sne. IV

Razni sastavci Alojza Brliea 1820-1852. u vezi s njegovim radom na jezicnim problemima, posebno na njcgovoj gramatici »Gramatik der illyrischen sprache, wie solche in Bosnien, Dalmatien, Slavonien, Serbien, Ragusa etd., dann von den Illyrien in Banat und Ungaro gesprochen wird« (izdana u Budimu 1833. g.).

VI

Svezanj 1

Neki podaci o troskovima stampanja »Gramatikc« naJaze se u rukopisu »Rechnung tiber meine illyrische Gramatik, Mcmat, Maj 1833.« Svoje prlloge dao je za stampanje »Gramatike«, izmectu ostalog, i Kopitar, cenzor za izdavanje slavcnskih knjiga u Becu. Iz pietela i prijateljstva prema Vuku S tefanovicu Karad.mcu Ignjat je cirilsku azbuku nazvao »Alphabeti Vukiane«. U svefnju br. IV nalazi se spis s Cirilskom azbukom i pomenutim naslovom. Posebno su izdvojeni dokumenti, c ije fotokopije su putem prof. Filipovica, poslane u Cambridge prof. dr Robertu Anty Selwyn College. Postojc i prijepisi pojedinih fragmenata iz raznih knjiga i literarnih ostvarenja. Za proslost grada Broda interesantan je »Naputak Mati Topalovicu i Antunu Muravicu, zastupnicima c. k. slobodne vojnicke brodske opcine, za slavni Banski Sabor u Zagrebu dana 5. lipnja i. o. 1848«, u kojem se izmec:tu ostalog traZi »Sa scrbskim vojvodstvom ujedinjenu kancelariju, pri BeCkom popeCitateljstvu«.


~ ~ (

a-

\., v•

~

1

Naziv fonda iii zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ili zbirke

Datum iii vremenski raspon

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, Iistova i dr.

2

3

4

5

Bilje~ka

6 VeCina spisa u ovom svemju su bez datacije. Zbog velikih zasluga u izucavanju Slovenske filologij e, Dru~tvo srpske slovesnosti na svom zasjedanju od 11. lipnja. 1842. izabralo je Ignjata Alojzija Brlica za svog dopisnog clana o cemu postoji originalna diploma.

v

Razni sastavci A. T. Brlica, 1826-1868. kao ,j sastavci nekih njegovih prijatelja, ukljucujuCi i korespodenciju (nekoliko spisa), zapisnika sa ISjednica vlastelinskog vijeea itd.

Svezanj 1

Mec:tu spisima isticu se: originalna diploma Gospodar czorolniczego drustva iz Krakova, za cijeg je dopisnog clana imenovan Andrija Torkvat Brlic. Originalna je i pjesma u rukopisu »Na pir«, koju je Andriji Torkvatu Brlicu ispjevao 29. rujna 1861. cuveni franjevac i njegov prijatelj fra Grga Martie. Jugoslavenske koncepcije dosle su do izraiaja u politickoj raspravi •PolitiCka nacela, koja imadu sluZit za pravac jugoslavenskom narodu u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji«. Postoji zapisnik II sjednice skup~tine hrvatskO<slavonskih vlastelina odrlane 9. veljace 1850; kao


perovo<1a skupstine vlastelina Hrvatske potpisan je Andrija Torkvat Brlic. Treba naglasiti da sveznjevi br. 4 i 5 nc sacinjavaju odre<1enu tematsku ni kronolosku cjelinu, barem ne u arhivistickom smislu. Unutar spisa infiltrirani su i pojedini isjeC. ci iz novina ÂťObzorÂŤ s natpisima o tad aktuelnim drustveno-politickim dogadajima, premda se mora unatoe svega naglasiti da spisi proizilaze iz rada i djelovanja Torkvata Brliea kao literamog i politickog radnika. VI

..... ....:!

Predstavke (apeli) na hrvat- 1853-1854. skom i njemackom jczik."U koje je dr l gnjat Brlic u ime bosanskc rajc upucivao be& ckom dvoru, raspravc 0 slavenstvu, srpstvu, hrvatstvu, postanku imcna i naseljavanju u ove krajcvc, literami radovi. SveZa.nj se sastoji od ovih pojedinacnih spisa: 1. Zur Erleuterung der gegen A.rtigen zusHindc Bosniens und der Hercegovina 2. Euere Majestat Allergnadigster und geachtester (?) Herr! i neki drugi slicni radovi 3. Vase carsko velicanstvo veliki i milostivi gospodaru (Âťovo je tuZba raje bosanske sto sam ju ja s Politom zajedno

Sve!anj 1

Vrijedna pa.Znje je rasprava o postanku hrvatskog i srpskog imena, koja u najkonciznijoj formi sadrli historijat njihovog doseljenja. Autor se u svom r adu cesto poziva i na grckog pisca Prokopa, a od slaven skih autora Safarika i Medakoviea. Na mnogim spisima. godine nisu oznacene.


00

Red. br.

Naziv fonda ili zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ili zbirke

Datum iii vremenski raspon

1

2

3

4

prav.io za bjegunce iz Tuzle i okolice, god. 1854.«) 4. M--ovih Miestno zemljiste = intervilJangrund (?) Rudine: Brdo, Dugo Polje, Doran, Se!Bte, Toplin itd ... (Imena rudinah i oranicah Dr I. Brlic) 5. Srbsko - rimokatolicka pisrna l gnjatija l gnjatovica

6.

7. 8. 9.

Uvod Stara Srbija, Bosna i Hercegovina (Bosna koja - Slavoniju .... (2 pnimjerka u rukopisu) Sastavak o historijatu hrvatskog i srpskog imcna i o historiji doseljavanja u ove krajeve Pjesme: 1. Srpska domovina 2. Slavenstvo i srpstvo Putopisne crtice, u Derventi, Bosanskom posavlju, mjeseca rujna 1853. Prijepis pjesme »Slavy Dcera« i prijcvod (fragmenti)

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, listova i dr.

Bilj esk a

5

6


VII 1. Nacrt spomcnika Ignjata A- 1763-1866. lojzija Brlica u manastiru Cernik, 1856. 2. I zvjestaj o uspjehu daka osjecke gimnazije za sk. god. 1809/10. (latinski) 3. Pasosi: Andrije Torkvata Brliea (1860, njemacki, hrvatski i arapski), Matije Brlica (1763), pasos Andrije Torkvata Brlica izdan od strane bana Jelacica 1850. g. (hrvatski ti. latinslci), Andrije Torkvata Brliea (pasos na njemackom) iz 1848. g., ruska viza izdana u Becu 1830. g. 4. Zdravstvena svjcdodzba potrebna za putovanje; Brod 1849. g. (latinski)

....

10

5. Propusnica izdana u Turskoj Kostajnici 23. srpnja 1866. (pisano hrvatskim i nekoliko rijeCi na arapskom jeziku) 6. Propusnica izdana u Brodu 14. ozujka 1764. g. (njemacki - gotica) 7. Pasos Ignjata Alojzija Brliea izdan po Slobodnom komunitetu brodskom 5. kolovoza 1820. g. (njemacki - gotica) 8. Pasos Andrije Torkvata Brlica izdan u Becu 12. listopada 1849. g. (njemacki - gotica)

Svczanj 1


N

0

Red. br.

Naziv fonda ili zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ili zbirke

Datum ili vremenski raspon

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, listova i dr.

1

2

3

4

5

9.

10.

11.

12. 13.

14.

Paso~

l gnjata Alojzija Brlica izdan od vojnih vlasti u Petrovaradinu 9. IX 1844. g. (njemacki - gotica) Putni list Andrije Torkvata Brlica izdan po 2upaniji zagrebackoj u kraljcvini Hrvatskoj, 25. vcljacc 1850. (hrvatski - latinski) Dva odrezana komada, ocito od pasoยงa, oba na arapskom jeziku. Skolske biljeยงkc lgnjata Alojzija Brlica, 1809. g. (latinski) Obveznica Andrije Torkvata Brlica na 300 dukata ocu drzavniku reda sv. Franje fra Blafu Josicu, 20. studeni 1865. god. Deset dokumenata: pasosa i licnih karata Andrije Torkkvata Brlica iz 1855. g. (njemacki - gotica)

VIII I>akovo i okolna scla pocetkom 1725. g. proยงlog stoljcca - prijepisi iz knjige biskupa t1akovackog, Bakiea, 1735. g.

Svezanj 1

Bilje~ka

6


IX 1. Materijali za dnljnjc uspomc- 1761-1935. nc na Brod I

Contract, prodaja mlina na potoku Glogovici (Bo~njako­ vic - GuCic), 1765. g.

II

Prijepisi raznih gara

III

Steta u vinogradu (spis), 1803.

dru~tvenih

g. IV

Duinicka potvrda na imc Ivo Mikatmic

V

Obligacija iz 1812, cija jc vrijednost kao financijsko-pravnog dokumcnta bila rclativ· na

VI

Narudzba za vino 1808. g.

iz

Bcca,

VII Kupoprodaja gostionice »RadlwirtshauS<< - izmec::tu Brlica i Lorenc Matijasa, 1832. g. (ku· puje B rlic) VIII Vinograd 1769. g. IX

Brlic,

p roces

iz

Kupnja vinograda - Andrija Brlic kupuje vinograd od An· tona MadZarevica 15. IV 1790.

g. X

N

Zamjena vinograda izmcau Jakoba Stipanovica i Andrije Brlica, 15. IV 1970.

Svezanj 1


t..J N

Red. br.

Naziv fonda ili zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ili zbirke

Datum ili vremenski raspon

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, listova i dr.

1

2

3

4

5

XI 2. 3. 4. 5.

Kupnja vinograda Lukic Brlic 16. I 1793. g. Prodaja otrovne robe, 1844. g. Trgovina barutom Ostavinska rasprava - Matkovic, 1816. g. Pismo u vezi s ostavinom Andrije Antuna Brlica, 1805.

g. 6. Zabrana pu~tanja gusaka na ulicu, kazna, 1843. g. 7. Saljiva pjesma o buhama 8. Popis trgovaca - vjerovnika iz Osijeka i Beea, 1805. g. 9. Ostavina Andrije Antuna Brlica, 1805. g. 10. Trgovina, popis prodajnih artikala, 1836 - 1842. g. 11. Trgovina - va2.na akta o oba路 vi pravnih poslova, 1780. g. 12. Razni racuni iz ostavine An路 drije Antuna Brlica. U prilogu se nalazi krsni list. 13. Nadokupnja vinograda - ori路 ginalna jcmstvena pisma, 1835. g.

Bil je~ka

6


14. Imetak Ignjata Alojzija Brlica - zemljgni list iz 1820. g. i 2 jemstvena pisma iz 1835. g. 15. Dozvola za tocenje u gostionici, 24. srpnja 1833. g. 16. Kupoprodaja kuce i ducana Ive Patkovica, spis iz 1864, 1784. i 1787. g. 17. PaJtkovic - Mijatovic, popravak kuce, 1767. g. 18. Testamenat Kate Matijasevic, 1788. g. 19. Zenidbeni ugovor Franje Brlica, 1761. g. 20. Ostavina Kate Matijasevic u vezi sa stalom i zemljom (spisi iz 1787. g.) 21. Kupnja vinograda Slavic Brlic, 1789. g.

N

~

IXa Bosna i Reljkovicev »Kucnik« 1730-1850. 1. Potvrda o rodenju i placanju crkvenog poreza izdana od strane bosanskih franjevaca 2. Nominalna oficirska i cinovnicka lista. U posebnoj rub· r.ici »Besondere Notitzen<<, kronoloski su popisani najvafniji datumi iz razvoja brodskog komuniteta 1750 1840. g. 3. Prijepisi religioznih tekstova 4. Prijepisi literarnih fragmenata

Svezanj I


...

~

Red. b r.

Naziv fonda iii zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ili zbirke

Datum iii vremenski raspon

1

2

3

4

5. Tekst na arapskom jeziku 6. »Uvjeti Saveza Kraljevine Hrvatske, Slavonske i Dalma· tinske s Ugarskom« (bez da· tuma, hrvatski tekst; pod tackom 3 govori se o ravnopravnosti hrvatskog jczika) 7. Prijepis »Kucnika« Josipa Stjepana Rcljkovica, paroha iz Ivankova, 1791. g X 1. Obiteljski dokumenti (res fa- 1780-1931. miliaris): o rodenju, vjeneanju i smrti pojedinih clanova obitelji, 1780 - 1931. 2. No\'Canc priznanice, 6. travnja 1847. g. 3. Putni racun, 1843. g. 4. Rjescnja i ncki drugi dokumenti u vczi s ostavinom Petrovic Cotopoglo (opunomocenik je bio Jt,njat Alojzije Brlic), 1842 - 1844. g. 5. Obligacija Jgnjata Alojzija Brlica na 3.000 forin ti, 1819. g. 6. Pismo trgovca Antuna Minjanovica · iz Vukovara upuceno Tomi Jaricu iz Broda u vezi s primanjcm novog kal-

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva , listova i dr.

B i lj e~ ka

5

6

Svezanj 1


N

VI

fe, te svjcdodzbe kojom sc potvrduje da jc l gnjat Alojzije Brlic proveo na radu 13 mjeseci u svojstvu pomoeni· ka kod trgovca Minjanovica u Vukovaru, 1811. g. 7. Spis Generalkomande u Petrovaradinu, 1780. g. 8. Predstavka gradana biskupu, u stvari zupnika Hartmana (spis je bez potpisa i datuma) 9. Spisi u vezi s udajom Ane Brlic: a) Ruscnje trgovackih drvenjara maloljetne Ane Brlic, kcerke lgnjata Alojzija Brlica - pitanje odstete, 1843. g. b) Spisi u vezi s placanjem takse na prodaju soli od strane Ane Brlic u iznosu od 3 forinta. c) Spis »Mala solaracc, 1842. g. 10. Ostavinsko poravnavanje iz· medu Katarine Brlic rod. Benko i njene brace, 1840. g 11. Pisma i spisi Ive Brlica, koji je poginuo u Italiji uoei Nove godine 1848/1849. 12. Dvije obligacije lgnjata Alojzija Brlica na 300 i 200 forinti, 1819. g. 13. Oporuka Marije Brlic, rod. Mijatovic - Patkovic, 1820. g. 14. Ostavina Margarete Zombori u vezi s trgovinom mjesovite robe, 1833. g. 15. Mirna Brlic, udata Amrus, kaucija 1847. g.

0


N

Q\

Red. br.

Naziv fonda ili zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda iii zbirke

Datum ili vremenski raspon

1

2

3

4

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, listova i dr.

Bilj es ka

5

6

16. Ignjat Alojzije Brlic, molba za naknadu isplate 17. Spis Blai Matkovic, 1819. g. (4 obligacije - Ignjat Alojzi¡ je Brlic i Blai Matkovic)

XI 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

Sajatovic, obiteljski spisi 1818-1880. Oporuka oca generala Antuna Sajatovica, Petra Sajatovica, iz 1818. g. Oporuka majke generala Antuna Sajatovica, Antonije Sajatovic, 1825. Krsni list Antuna Sajatovica iz 1821. g. (original) Krsni list Antuna Sajatovica ciz 1821. g. (kop.i!ja) Krsni list Katarine Sajatovic, rodene Brlic, sestre Jgnjata Alojzija Brlica, rodene 1798, izdan 1824. g. (original) Krsni list Katarine Sajatovic, rodene Brlic, sestre Ignjata Alojzija Brlica, rodene 1798, izdan 1824. g. (kopija) Vjencani list Katarine Brlic i Antuna Sajatovica iz 1824. g (kopija)

Svezanj 1

â&#x20AC;˘


8. Imenovanjc Antuna Sajatovica, komandanta tvn:tave u Brodu, u cin general-majora, 1852. g. (original) 9. Dostava imenovanja general-majora Antuna Sajatovita Hrvatsko-slavonskom zemaljskom zapovjednBtvu, 2. stu· deni 1852. g. 10. »Armee Verordnungsblatt« novine br. 82 od 19. listopada 1852. u kojima je izasla obavijest 0 imenovanju Antuna Sajatovica u cin gene. ral-majora 11. Tekst nadgrobnog spomenika u Susnjevcima koji je Katari· na Sajatovic rod. Brlic podig· la svojoj svekrvi Antoniji Sa· jatovic rod. Regacnik, 1880. g.

XII 1.

2.

3.

N

-...!

4.

Svjedodzbe i neke molbe An· 1836-1920. drije Torkvata Brlica List iz Beca upucen na advokatskog kandidata Antuna Torkvata Brliea, 12. veljace 1857. g. Dozvola za rad za javno-prav· ne poslove izdana u Brodu 13. rujna 1857. g. Licna legitimacija izdana na ime Andreasa Torkvata Brli· ca izdana od strane brodskog Magistrata 18. lipnja 1866. g. Preporuka Jelaciceva iz 1853. god. za Andriju T. Brliea, ci·

Svezanj 1


N

00

Red. br.

Naziv fonda ili zbirke

Nazivi serija odnosno jedlnica unutar fonda ili zbirke

Datum iii vremenski raspon

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, listova i dr.

1

2

3

4

5

5.

6.

7.

8.

je su mu izvanrcdne sposobnosti poznate iz pohoda na Madarsku, s dodatkom i necitljivim potpisom od 15. IV 1854. Pismo s kovertom starjesine k. k. Vojnog komuniteta upuceno Torkvatu Brlicu 4. sijeCnja 1856. g. Pismena radnja »0 sreci« Andrije Torkvata Brlica, polaznika III razrcda Gramaticke skole, iz 1838. god. Prigodni list upuccn dr Vatroslavu Brlicu 25. XI 1920, a u vezi s radnjom »De fortuna«, koji jc doticni autor nasao u sar.wstanu, tc ju salje za arhiv. Potvr da o polozcnim ispitima na studijama u Bccu, 10. lipnja 1850. g.

9. Prijepis iz knjige krstenih na ime Andrijc Torkvata Brlica, koji je izdan u Brodu 14. listopada 1855. g.

Bilje~ka

6


...., \0

10. Svjedodzba o polozenom ispitu na Pravno-politickim studijama u Becu, 21. srpnja 1845. g. 11. Svjedodzba o polozenim ispitima na Pravno-politickim stu路 dijama u Becu, 6. svibnja 1847. g. 12. Pregledni popis ispita koje je Andrija Torkvat Brlic polozio na Pravno-politickoj akademiji u Za~ebu u sk. g. 1848/49. i 1850/51, Zagreb, 5. travnja 1850. g. 13. SvjedodZba o prvom ddavnom ispitu na Pravno-politic路 koj akademiji u Zagrebu na ime Andrije Torkvata Brlica, izdana 30. prosinca 1855. g. 14. SvjedodZba o revnosnoj sluz路 bi A. T. Brlica od 20. V do 20. IX 1849, izdana u Zagrebu 12. travnja 1855. g. 15. Potvrda izdana od strane Matijasa Mrakovica, advokata iz Zagreba, na ime Andrije Torkvata Brlica, a u vezi uspjesno provedene pravnicke prakse u periodu od 11. listopada 1850. do 21. studenog 1851, Zagreb, 22. studenog 1851. 16. Skolska svjedodZba o polozenim ispitima na Pravno-poli路 tickoj akademiji u Zagrebu sk. g. 1848/49. i 1849/50, Zagreb, 5. travnja 1855. g.


w

Red. br.

Naziv fonda iii zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar. fonda iii zbirke

Datum ili vremenski raspon

Kolicina (broj) svezaka, k ut. sveznjeva , listova i dr.

1

2

3

4

5

0

17. Zahvalnica Andriji Torkvatu Brilcu potpisana od strane J osipa J.urja Strossmayera zbog uspjesnog zastupanja dakovacke biskupije u politickim i pravnim poslovima u periodu od mjeseca studenog 1851. do kolovoza 1853. g. 18. Svjedodzba izdana A. T. Brlicu od strane predsjednika opcine u Dakovu, da je u godinama 1851, 1852. i 1853. bio upravitelj biskupskih dobara li da ih je zastupao u praVIIlim i civilnim poslovima. SvjedodZba izdana u Dakovu 9. II 1856. 19. Svjedodzba o primjernom vladanju A. T. Brlica, izdana od strane vojnih vlasti 10. listopada 1855. g. 20. Skolska svjedodiba o polozenim ispitima na Pazmaneumu, 4. kolovoza 1844. g. 21. Skolska svjedodzba o polozenim ispitima na Pazmaneumu u Becu, 13. srpnja 1846. g.

Bil jeska

6

Zahvalnica nosi Strossmayerov potpis

Naziv za Teoloski fakultet u Becu


22. Skolska svjedodzba o polozenim ispitima na Pazmaneumu u Becu, 29. srpnja 1846. g. 23. Koverta adresirana na Andriju Torkvata Brlica od strane Kotarskog ureda u Dakovu iz 1856. g. 24. Skolska svjedodzba o polozenim ispitima na Pazmaneumu u Becu, 8. srpnja 1847. g. 25. Svjedodzba I polugodista III gramatickog razreda, izdana od strane Gimnazije u Vinkovcima 3. kolovoza 1838. g. 26. Svjedodzba II polugodista, III gramatickog razreda, izdana od strane Gimnazije u Vinkovcima 3. kolovoza 1838. 27.

28.

29.

w

30.

g. SvjedoclZba II polugodiSta, II gramatickog razreda, izdana od strane Gimnazije u Vinkovcima 3. kolovoza 1841. g. Svjedodzba I polugodista, IV gramatickog razreda, za sk. g. 1839, izdana od strane Gimnazije u Vinkovcima 3. kolovoza 1841. g. Svjedodzba II polugodiSta, IV gramatickog razreda za sic g. 1839, izdana od strane Gimnazije u Vinkovcima 3. kolovoza 1841. g. Svjedodzba I polugodiSta, I humanistickog razreda za sk. g. 1840, izdana od strane Gim-


~

N

Red. br.

1

Naziv fonda ili zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda i1i zbirke

Datum ili vremenski rasp on

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, lis tova i dr.

2

3

4

5

nazije u Vinkovcima 3. kolovoza 1841. g. 31. Svjedodzba II polugodi~ta, I humanistickog razreda za ~kol. g. 1840, izdana od strane Gimnazije u Vinkovcima 3. kolovoza 1841. g. 32. SvjedodZba I polugodgta, II humanistrl.ckog razreda za ~k. g. 1841, izdana od strane Gimnazijc u Vinkovcima 3. kolovoza 1841. 33. Svjedodzba o cijepljenju A. T. Brlica, izdana gradskom fizilcu Antunu Suletu 25. lipnja 1842. g. 34. Lijecnicka svjedodzba izdana od stranc Emerika Mayera u Zagrebu 9. listopada 1847. 35. Skolska svjedodZba o polozcnim ispitima na Pazmaneumu u Becu, 8. srpnja 1844. g., broj 6. 36. Skolska svjcdodzba o poloicnim ispitima na Pazrnancumu u Beeu, 30. srpnja 1845. g., br. 9.

Bilje~ka

6


(.>.) (.>.)

37. Skolska svjcdodzba o polozcnim ispitima na Pazmaneumu u Becu, 30. srpnja 1845. g., br. 9. (drugi prcdmcti) 38. Skolska svjedodzba o polozenim ispitima na Pazmancumu, 30. srpnja 1845. g., br. 5. 39. Skolska svjedodzba o polozenim ispitima na Pazmaneumu, 5. srpnja 1845, br. 8. 40. Skolska svjedodzba o polozenim ispitima na Pazmaneumu, 5. kolovoza 1844. g., br. 9. 41. Skolska svjedodlba o polozenim ispitima na Pazmaneumu, 5. kolovoza 1844. g., br. 9. (nesto izmijenjeno) 42. Svjedodzba Andrijc Torkvata Brlica sa studija filozofije u Becu, 3. srpnja 1845. g. 43. Svjedodlba na ime A. T. Brlica sa studija filozofije u Becu, 1. veljace 1845. g. 44. Potvrda o polozenim ispitima na Pazmaneumu u Becu, na ime A. T. Brlica, 26. lipnja 1847. g. 45. Primka brzovozne robe, 20, listopada 1854. g. 46. Potvrda prijema 20 guldena od strane dr Abernauera, strucnog bibliotekara, na ime honorara za suradnju na djelu Âťlzvori za srpsku povijestÂŤ, Bee 13. I 1857. 47. Racun upucen na ime Torkvota Brliea u f>akovo od


w

""'

br.

Naziv fonda ili zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ili zbirke

Datum ili vremenski rasp on

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, listova i dr.

1

2

3

4

5

Red.

strane Franje Zupana - tiskare i papirnice iz Zagreba, 11 . veljace 18 . .. 48. Prijepis iz knjige krstenili na ime A. T. Brlica, cija su imena jos Ivan i Nepomuk, dokumenat izdan 28. veljace 1836, s naknadno dodanim daturnom 15. travnja 1854. g. 49. Racun izdan od strane knjizare A. A. Wenediktis iz Beca na ime Torkvata Brlica, 26. ozujka 1856. g. 50. Obavijest o troskovima za stampanje i utroseni papir na ime A. T. Brliea od strane kongregacijske tiskare iz Beca, 1. ozujka 1856. g. 51. Racun upucen u iste svrhe i na istu adresu, Bee 28. ofujka 1826. g. 52. Potvrda o primitku polugodisnjih kamata na ime obveznice ddavnog zajma, Brod 1. studenog 1855. g.

Biljeยงka

6


53. Konccpt pisma kojc jc Andrija Torkvat BrJic uputio iz Beca Josipu Jurju Strossmayeru u vezi povratka skolskih svjedodlbi i potpore za ucenje. Uz koncepl se nalazi i predatnica iz 1856. g. 54. Studentski index (upisnica) na imc A. T. Brlica s upisanim prcdmetima i potpisima profesora za zimski scmestar sk. god. 1854/ 55. g. 55. Svjedodzba o provcdenoj praksi A. T. Brlica kao advokatskog vjczbenika u Becu, 20. veljace 1856. g. 56. Konccpt u vczi s advokatskom praksom A. T. Brlica iz 1856. g. 57. Konccpt svjedodZbe u vezi s advokatskom praksom A. T. Brlica, Bee, 17. studeni 1856.

U konceptu je naznacena adrcsa Ignjata Brlica u Becu, a prcdatnica je predana u Karlovcu.

g.

w

Vl

58. Koncept dopisa Vojnom apelacionom sudu u vczi advokatske praksc, 20. veljace 1856. g. 59. Koncept dopisa Vojnom granicarskom sudu u vezi advokatske praksc, 20. prosinca 1856. g. 60. Kratko pismo upuceno od strane prijatclja na adresu A. T. Brlica, u vezi s biskupom dakovackim, bez datuma 61. Zahvalnica J . J. Strossmayera Andriji Torkvatu Brlicu zbog uspjesnog zastupanja u prav-

Na zahvalnici je takoder Strossmayerov potpis


w

a-

Red. br.

Naziv fonda iii zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda iii zbirke

Datum iii vremenski raspon

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, lis tova i dr.

1

2

3

4

5

62.

63. 64.

65.

66.

67.

68.

no-gospodarskim poslovima, Dakovo 1. veljace 1852. g. Obrazlozenje dekanata Pravnog fakulteta u Bccu u vezi polaganja ispita, 3. svibnja 1856. god. Koncept molbe za polaganje ispita na Pravnom fakultetu u Becu, 3. svibnja 1856. g. Predstavka Ministarstvu prosvjetc u vezi s problcmima studija upucena od strane A. T. Brlica, Bee, 9. prosinca 1853. g. Obrazlozenje profesorskog kolegija Pravnog fakulteta u Be路 cu u vezi polaganja ispita, Bee, 28. vcljacc 1855. g. Prijcpis iz knjige krstenih na ime A. T. Br lica. Dokumcnat izdan u Brodu 29. veljace 1836. g. Obadjest A. T. Brlicu o polaganju drfamog ispita u NadodvjctniSt\U u Zagrebu, Zagn.:b, 22. studcnog 1855. g. Potvrda u formi pisma o sudjciO\ anju i utornom dr.fanju

Bil jeska

6


69. 70. 71. 72.

73. 74.

75. 76. 77.

~

-...1

u mad:arskoj r~voluciji i svojevoljnom napustanju biljeznicke sluibe, Zagreb, 12. travnja 1856. g. Skolska svjedodZba s Pravoslovne akademije u Zagrebu, Zagreb, kolovoza 1842. god. Skolska svjedodzba sa Pravoslovne akademije u Zagrebu, 25. rujna 1843. god. Koncept cestitke prijatelju I vanu J urkovicu prigodom njegove zenidbe, 1856. g. Obrazlozenje dekanata Pravnog fakulteta u Becu u vczi polaganja ispita, 16. srpnja 1856. god. Potvrda o polozenim ispitima na Teoloskom fakultetu u Becu, 15. travnja 1854. g. Potvrda o polozenim ispitima A. T. Brlica na Pravnom fakultetu u Becu. Nabrajaju se i neki ispiti koje je doticni poloZ.io na zagrebaekoj Pnvnoj akademiji, Bee, 15. travnja 1854. god. SvjedodZba o polozenim ispitima na Pravnoj akademij i u Zagrebu, 5. travnja 1850. SvjedodZba o polozenim ispitima na Pravnoj akademiji u Zagrebu, 5. travnja 1850. g. Potvrda izdana od strane Matije Mrazoviea, advokata iz Zagreba, A. T. Brlicu da je uspjesno obavio advokatsku praksu u periodu od 11. X -

Potvrda identionog saddaja i istog datuma navedena pod br. 15. ovog sveznJa. y

â&#x20AC;˘


w

00

Red. br.

Naziv fonda ill zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ili zbirke

Datum iii vremenski raspon

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, listova i dr.

1

2

3

4

5

78.

79.

80.

81.

82. 83.

21. XI 1851. g. Zagreb, 22. studenog 1851. g. Potvrda izdana od strane brodskog Vojnog magistrata A. T. Brli6u u vezi s boravkom na studijama u Becu, Brod, 10. listopada 1855. g. Potvrda u formi pisma o sudjelovanju i uzornom drfanju u madarskoj revoluciji i svojevoljnom napustanju biljeznicke slliZbe, Zagreb, 12. travnja 1855. g. Potvrda (kopija) o polozenom ispitu na Pravno-politickoj akademiji u Zagrebu, 30. prosinca 1851. g. Potvrda o polozenim ispitima na Pravno-politickom fakultetu u Beeu, 6. svibnja 1847. god. Potvrda o polozenim ispitima na Teoloskom fakultetu u Becu, 21. srpnja 1845. god. Popis predmeta i nastavnika u zimskom semestru 1854/55. god.

B iljesk a

6


....

~

~

\Q

84. Fragment iz raspravc A. T. Brlica o ~kolstvu unutar Granice 85. Molba A. T. Brlica upucena C.k. namjesni~tvu u Zagrcbu za dozvolu polaganja ispila na C. k. pravoslovnoj akademiji u Zagrebu, 15. lipnja 1854. 86. Urcdovna potvrda o primljenom novcu na imc pristojbe za ispit na Akademiji u Zagrebu, 4. travnja 1855. god. 87. Obavijest (kopija) o imenovanju A. T. Brliea biljeznikom banskog povjerenBlva za Osijek i Viroviticku zupaniju, Bee, 5. travnja 1854. g. 88. Uvjcrcnje o polozenim ispitima na Pravoslovnoj akademiji u Zagrebu, 22. veljace 1850. god. 89. Molba A. T. Brlica Ministarstvu nastave u kojoj tral.i priznanje titulc profcsora civilnog iii krivicnog prava, Zagreb, 25. listopada 1850. g. 90. Molba za namje~tcnje u Dvorskoj biblioteci - nepovoljno rije~ena, Bee 26. listopada 1854. g. 91. Koncept navcdene molbe pod br. 90 92. Svjcdodzba o uspje~no obavljenoj praksi kod advokata Dvodaka u Becu, Bee 17. studenog 1856. g.

Bez datacije

Spisi u ovom sveznju, vecinom svjedodZbe, pisani su na latinskom, njemackom i hrvatskom jeziku


~

0

Red. br.

Naziv fonda iii zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ili zb1rke

Datum ili vremcnski raspon

1

2

3

4

93. Potvrda o polozenim ispitima na Pazmancumu u Bccu, 5. listopada 1847. g. 94. Imcnovanjc za advokata i uputc kako svoju sluzbu treba vrsiti, Bee 12. veljace 1857. god. 95. Sastanak daka klerika u Pazmaneumu u Becu, 8. lipnja 1847. XIII Zvekan fratar (rukopisi) i ru- 1800-1855. kopisna knjizica pjesama te »Soneke prikazanje zalosno« 1. »Zvekan«, satiricna pjesma, a:.1t0r svecenik Antun lvanusic, a prepisao I. A. Brlic, Brod, 2. srpnja 1842. g. 2. Prijepis »Zvekanac sa skracenim predgovorom lgnjata Brlica, dok je tekst pisao netko drugi (bez datuma) 3. »Natpis Zvekana fratra u XII otsika slicnoricno ispisan godine 1802<<. 4. Koncept »Zvekana« od lgnjata Brlica iz 1800.

Kolicina (broj) svezaka, kut. svcznjeva, listova i dr.

B iljeska

5

6

Svezanj 1 Fratar Zvekan zivio je u nasickom samostanu u Slavoniji, gdje je lipnja mjeseca 1804. i urnro. Bio je veliki veseljak i saljivdiija, te je na tudi racun cesto sale zbijao. To je ponukalo sveeenika Antuna Ivanusica da mu Se na neki nacin »OSVCti«, tc je napisao ovu oduzu pjesmu koja ima satiricnu notu, a koja je u svoje vrijeme hila vrlo popularna, tako da se je »PO svoj llirii rasprostranila«. Da bi je spasio od zaborava, jedan od prepisivaca ove pjesme bio je I. A. Brlic. Prijepisi


5. Novinski isjec!ak u Srbije, odnosno rubrika »Javna zah· valnost«, gdjc sc zahvaljuje dr. I. l:Srllcu, advokatu i narodnom poslaniku za poklonjene knJigc Narodnoj b.iblioteci .i Muzeju. Medu poklonjenim knjigama istice se »>lirski kalendar« za razdoblje 1836-1855. g. 6. »Slavenska vila«, spjev Ljubomira Nenadovica iz 1847. god., izdana u Zagrebu 1849. g. 7. »Pisma od bica kuinoga na gorici Tarcatu ukazata godine 1600, sloiita po Antunu Mihaly« 1833. g. 8. »Slicnoricni odgovor Vida Dosena paroka dubovickog popu Jovanu iz Pakc, koja je bila tUlJal katolicanske dubovicanske parokije«, prepisao Ignjat Alojzije Brlic u Brodu, 13. veljace 1835. 9. »Zivot svete Katarine Divice na verzih slozit iz sermskog na naski prepisat u Brodu 1871 Andreas Berlich« 10. »Priplemenito govorenie u verse slozeno od snisastia Isukerstovog nad pakao trety dan« 11. »Catona primudrog nauk iz latinskog u slavonski, u iliricki, prinesen u pismoslicje na korist naroda ilirskoga od

spjeva »Zvckan« nisu kronoloski slozeni, vee je rcdosljed ostavljen kakav jc u sveznju u arhivu Brlic. Naziv i datum novina nisu se mogli ustanoviti, ali s obzirom na tekst u navedenoj rubrici, to je bila druga polovica XIX stoljeea.

Spjev tiskan u formi knjizice na 32 strane.

1

~

......

Vid Dosen i pop Jovan dobro su se slagali, u prijateljstvu zivjeli, jedan drugog peckali i rado se inatili. Cesto je u tome bilo i pretjcrivanja. Tako se jednom prilikom pop J ovan prilicno neukusno nasalio sa svojim prijateljem Dosenom na racun njegove kuharice. Da mu se osveti, Dosen jc napisao ovu satiricnu pjesmu. Epilog svega bio je da se pop J ovan pozalio pakrackom vladici, koji je Dosena tuiio na zagrebacki konzistorijum, kome je dubovicka zupa pripadala. Inace po popularnosti ovaj spjev se moze usporediti s I vanusicevim »Zvekanom«. Naslovna strana nosi biljesku: .Andreas Berlich •


• ~

N

Red. br.

Naziv fonda iii zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ili zbirke

Datum ili vremenski raspon

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, listova i dr.

1

2

3

4

5

.

domorodca kojem za uspomenu drugi put na svitlo daje Ivan . .. u~enik Sestog nauka latinskog prikazujuc gospodaru stric An, An. . . trgovac u... je za sastavitom po fratru 1798.« 12. »Senka prikazanje zalosno, iz nimackog u ilirski jezik princseno, Brod na 22. maja 1813. Prevodilac Ignjat Alojzije Br· lie«. XIII a »Borba franjevaca bosan- 1813-1845, skih. proti Bari~ieu«

Bilj e~ka

6

H oc liber est meus quam dedit mihi Deus Satis est.«

Spisi u ovom sveznju su pisani na hrvatskom (srpskom) i latinskom jeziku. Sveianj 1

Trcba naglasiti da se splSJ u ovom svcznju manje iii viSe odnose na cuvcnu »Bari~iccvu afcru«, koja jc dobila ime po Rafi Bari~icu (17961863), teoloskom pisou i apostolskom vikaru za Bosnu i Hercegovinu. Kada je formirana hercegova~­ ka franjevacka provincija sa zasebnim vikarijatom (1846), Bari~ic je pre~ao u Hercegovinu, gdje ostaje do smrti. Za BariSiccvo ime vezan jc vrlo o~tar i dugogodi~nji spor izmcdu Vatikana i bosanske franjevackc provincijc, poznat u na~oj historiografiji pod imcnom »Bari~iccva afera«. Bari~ic je poku~avao


da svaku ,vlast nad franjevcima i katolickim vjernicima u BiH koncentrira u svoje ruke. Franjevci su se suprostavili njegovom nastojanju, tako da je ta borba trajala punih 14 godina i bita je pracena bezobzirnim uzajamnim optuzivanjima. Kao otvoreni eksponent austrijskc politike prema jugoslavenskim zcmljama uzivao je veliku poddku Vatikana i kneza Metternicha. Franjevce su pomagale turske vlasti, poljska emigracija (knez Czartoryski), Francuska i Srbi u Knezevini (IIija Garasanin i dr.). Bosanski franjevci su izasli kao pobjednici iz ovog spora sa .svojim biskupom. Barisic je morao napustiti Bosnu i prcCi u Hercegovinu, gdje je inace imao vise pristalica. 1. Pismo bosanskom veziru upu· ceno od stranc fra Rafe Barisica Bosnjaka, biskupa bosan. skog i hercegovackog u ko· jem se izrazava lojalnost i za· hvalnost bosanskom pasi. Cerigaj u Hercegovini, 28. XII 1843. g.

2. Cianci napisani u obranu bosanskih franjevaca, a u vezi s aferom Barisic. Kresevo, 5. veljace 1844. g.

~

w

3. Kopija pisma koju je Sulejman pasa Sarascev, bosanski vezir, uputio gospodinu Obr·

Bez datacije


• ~ ~

Red. br.

1

Naziv fonda ili zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ili zbirke

2

3 steru (komsiji kako ga on naziva) i u kojem izrafava pri· jateljstvo, te ga obavjestava o pohodu na Srbiju. 4. Kopija istog sadrfaja, starijeg datuma, 9. rujna 1813. g. 5. »Zabilezenje« - biljeske u ve· vezi s bunom Husein kapetana Gradascevica. Opis bune i reformi koje je Gradaseevic proveo kao i njegova tragicna smrt u Carigradu. 6. »Novine iz Bosne« - spis iz kojega je vidljivo da su bosanski franjevci bili protiv biskupa BariSica. Spis napisan u Komusinama, 16. lipnja 1844. g. 7. Predstavka franjevackih samostana iz Fojnice, Sutjeske i Kreseva na sv. oca papu i na kardinala zaduzenog za odgovarajuci resor, 26. VIII

Datum ili vremenski raspon 4

Kolicina (broj) svezaka, kut. svefnjeva, listova i dr.

Biljeska

5

6

Kopija od 9. rujna 1813. g. u raspa· danju, te bi se trebala konzervirati i restaurirati

Bez datacije

1844.

8. Kopija pisma kojcg su bosanski franjevci uputili austrijskom caru, a koja je pos-

Poznato je da jc lgnjat Alojzije Brlic bio sindik (pravni zastupnik) bosanskih franjevaca


~

VI

lana Ignjatu Brlicu 16. ozujka 1844. god. 9. Pismo fra Marjana Sunjica upuceno Alojziju Ignjatu Brlicu u kojcm ga moli da prevcde naznaceoe clanke i objavi u »Aigcmcine Zeitung«. Takoder ga izvjestava o prilikama u Bosni u vezi s »Barisicevom aferom«, s cime u vezi su i pomenuti clanci. Pismo je pisano u mjestu Guca Gora kod Travnika, 22. sijccnja 1845. god. 10. Pismo upuceno I. Alojziju Brlicu 18. travnja 1844. god. od strane fra Lovrinac Karaulc, u kojem jc prilozcno i pismo na latinskom jeziku, s molborn da se nacine cetiri kopije, te da se posalju u Bee, Rim, Lajpcig, i eventualno u francuske iii engleske listove. Pominje se jedno pismo koje je upuccno na urcdnika »Srpskih novina« u Beograd. 11. Naredba Mehmed Camil pase musira i vladaoca bosanskog svim fratrima i raji latinskog milleta u pa5aluku bosanskom, u kojoj se govori o sukobu izmedu biskupa Rafe BariSica i fratara bosanskih. Konacno razrjesenje sukoba pasa ocekujc od Dcvleta, kojega je o svemu obavijestio.

Bez datacij e


~

a-

Red. br.

Naziv fonda ill zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ill zbirke

Datum ill vremenski raspon

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, listova i dr.

1

2

3

4

5

â&#x20AC;˘

12. Pismo fra Augustina Marasiea, paroha iz Komu~ine upuceno lgnjatu Alojziju Brlicu u kojcm ga moli da na odredenirn mjestima saopci tekst cirkularne ok:ruZnice koju je bosanski provincijal poslao svim fratrima bosanske provincije, Komu~ina 15. kolovoza 1843. god. 13. Tekst cirkularne okruznice na latinskom jeziku u vezi s pismom pod broj 12, Fojnica 1844. g. 14. Pismo fra Frana Vincetica sveeeniku Matiji Nikolicu, u kome se zali na nekog popa Prosena, te spominje Livadica i Andriju Torkvata Brlica iz Broda, 6. kolovoza 1843. 15. Fratar Filip Pa~alic potvrdujc prijem pisma, te pozdravlja gvardijana Vrafica i Ignjata Brliea, 18. srpnja 1843. g. 16. Nepoznati franjevac, koji se potpisujc kao sluga bosanskog pa~atuka, na svom putovanju iz Bcca zadrlao se u

Bilj e~ka

6

Bez datacije


Brodu, gdje jc pokupio raznc informacije u vezi s afcrom »Barisic«, o ccmu izvjestava svog pretpostavljenog. 17. Pismo fra Augustina Mara5ica upuceno I. A. BrJicu u kojem se govori kakvim se svc smicalicama sluzi biskup Barisic u borbi protiv bosanskih franjevaca, pismo je napisano u Komusini 22. sijecnja 1844. g. 18. Pjesma u deseterackom stihu posveeena fra Blazu Peicu od fra Andrije Barukica, bogoslova, tiskana u Vaczu u Madarskoj 1833. g. 19. »Sion«, katolicki list koji izlazi u Ausburgu, br. 125 iz 1843, u kojem jc donesen opsiran clanak o »aferi BariSic« 20. Biljeske (koncept) u vezi s »aferom Barisic«, odnosno s clankom izastim u »Sionu« br. 125 od 1843. g . •

~

--.1

21. Koncept clanka objavljcnog u »Sionu« br. 125 iz 1843. pod nazivom »Eine Stimme in der Kirehe fiir unsere Zeitc 22. OkruZnica fra Stjepana Markoviea iz Travnika, sekretara provincije bosanske, upucena bosanskim franjevcima u vezi afere, 5. srpnja 1843. god.

Spisi u ovom svetnju su pisani i tiskani na latinskom, njemackom i hrvatskom jeziku


""'

00

Red. br.

Naziv fonda ili zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ill zbirke

Datum ill vremenski raspon

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, lis tova i dr.

1

2

3

4

5

6

Svezanj 1

Prroglas tiskan slavenosevp.skim jezikom - Cirilicom

XIV

Bilje~ka

»Stare tiskanice, sastavci i brosure« Proklamacije 1848, 1849. i 1850.

g. 1. Jelacicev proglas (tiskan) na· 1741-1860.

rodu dalmatinskom (hrvat· skom i srpskom) pod nazivom »Narodu dalmatinskom ljubczni pozdrav«, u kome poziva prcdstavnike Dalmacije na veliku narodnu skup~tinu u Zagreb, Zagreb, travnja 1848. g. 2. »Svemu narodu vojvodine srp·

ske« (tiskan), proglas partijarha Josifa Rajacica u kome poziva narod na po~tivanje re· da i zakonitostri, Zemun, 7. listopada 1848.

Proglas takoder tiskan slavenoserpskim jezikom

Buduci da je u ovom svefuju, a i u nekim drugim, naznaeen prilican broj originalnih naziva, oni su tran· skribirani suvremenom transkripcijom, radi jednostavnosti i prakticnosti, kao npr. cz = c, ch = h i c, sz i sh = ~ itd.


3. »Mojim zcmljakom«, fragm~ nat Jelacitcvog proglasa (u rukopisu) u vezi s mac:tarskom re\·olucijom 1848. g. i njegovom ulogom u istoj

Ovaj proglas, kao i nckc druge, sastavio jc Andrija Torkvat Brlit, koji je bio Jclacicev sekretar.

4. »Hrvatski sabor 4. srpnja 1848« - opis saborskc sjcdnicc na kojoj jc doslo do cuforije narodnog raspo!ozenja i data inicijativa za skupljanje dobrovoljnih priloga za obranu domovine. Centralna licnost je bio biskup Josip Schrott, koji je prilozio 1.000 forinti gotovine.

Tekst okruznice dao jc tiskat Petar Nikolic, nakladnik i izdavac, a prilozcna je i slika Dragutina Weingartncra i oznaceni pojedini akteri na slici.

5. Prijepis prethodne okruinice pod nazivom »Historijat Hrvatskorr, sabora 4. jula 1848« (pisan na stroju) 6. »Racun od Matice za narodno knjiievstvo sabrane po nastojanju citaonice zagrebacke za godinu 1842«, Zagreb, tiskara dra Ljudevita Gaja, 1843. g. 7. »Racun od Matice za narodno knjiievstvo sabrane po nastojanju citaonice zagrebacke za godinu 1844.« (tiskano) 8. »Obti zagrebacki kolendar za godinu 1846. s visjim dozvoljenjem izdan« - oglas koji su izdali Lavoslav Zupan i Slavoljub Verbancit (tiskano) ~

\0

Naznaceni su iznosi dati od strane utemcljitelja i darovaoca

Naznaceni su iznosi dati u novcu utemcljilclja i·darovaoca


VI 0

Red. br.

1

Naziv fonda iii zbirke

2

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda iii zbirke

3

Datum ili vremenski raspon 4

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, listova i dr.

B i l je~ka

5

6

,

9. Note za neke pjesme naboznog karaktora s prigodnim predgovorom, Budimpe~ta, travnja 1849. (tiskano) 10. Antonio Martecchini, »Starn· patore a Ragusa, agli Amatori della bella letteratura« Dubrovnik, 25. studeni 1826. (tiskano, talijanski jezik).

Pjcsmc harmonirao, uglazbio, te napisao prigodan predgovor otac Marijan Jai~

11. Memorandum ustavno-narod-

Na kraju su navedeni potpisnici memoranduma

ne stranke u pogledu njenoga polititkog pravca i djelovanja na Saboru trojedne kra· ljevine godinc 1865/6«, u kojem je spomenuto i pitanjc Rijekc, te istaknuto da se ovo pitanje maze rijesiti u solidarnosti s Austrijom, Zagreb, 10. prosinca 1866. (tiskano) 12. Dnevnik »Svijetc br. 6 od 9. travnja 1866. J3. Gajcv »Proglas za pervu po-

lovinu devetogodBnjega tetaja 1843. narodnih ilirskih novinah i Danicc ilirske« (tiskan) od 1. prosinca 1842. g.

Predgovr za Gunduli~evog »Osmana«. Nalaze se dva identiana primjerka


VI

14. »Na sedamdcscli dan rodenja prcsvjclloga gospodina grofa Janka Dra§kovica Trako§eanskogac, ilirska narodna tiskara dra Ljudevita Gaja 1840. g.

Autori su Pavao Stos, dr Dimitrije Demctar i Ivan Mafuranic. U sveznju se nalazc dva identicna primjerka.

15. »Pozdrav njihovoj cesarskokraljevskoj visosti nadvojvodi austrijanskomu Stjepanu« . . . (t iskano u Osijeku)

Spjev nastao prigodom putovanja nadvojvode austrijskog po Slavoniji, na cije tlo je stupio 19. rujna 1847. Autor je Mato Topailovic, prof. narodnog j~ka u Dakovackom liceju. Datum tiskanja nije nazna-

16. »Pozdrav Srbkinji prilikom igranke citali§La u TamiSvaru 17. februara 1859« (liskano) 17. »Cestitka visokoueenomu i veleeastnomu gospodinu Josipu Steffannu, biskupie zagrebacke misniku; na kralj. akadcmiji kerstjanskoga nauka ucitelju i u kraljcvskom plemcnitom odhranilistu podravnitelju, za svctkovinu godovnu od zahvalne istog odhranilista mladczi«. Tiskano u Zagrebu 1842, u tiskari Franje !upana. 18. »Sloboda se z vatre stvori u Becu 13, 14. i 15. orujka 1848«, rodoljubiva pjcsma, tiskana. Autor »Jcdan PetrinJac« 19. Skolski red najviSe humanisticke i gramatickc gimnazije pozcske regije ,tiskan 1808. u

cen

Pjesma nepoznatog autora

Radi se o javnom govoru, koji je Slavjan Burian odrlao iz slobodarskih pobuda 12. ozujka 1848.


t.l1

N

Red. b r.

Naziv fonda ili zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ill zbirke

Datum ill vremenski raspon

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, listova i dr.

1

2

3

4

5

tiskari Divald u Osijcku (latinski jezik) 20. Proglas i poziv na prctplatu djela »Adrianskoga mora Sirena« Petra Zrinskog i na »Zabavnik (AlmaJ1'1ch) ilirski~ tiskano u BudimpciW 24. kolovoza 1837. 21. Poziv na prctphtu »B:matskog almanah::t« z.a godinu 1827 - tiskan u Tcmisvaru 6. ozujka 1826, a potpisan od Dimitrija Tirolja, izda\'aca 22. Poziv na pretplatu ~zorc dalmatinske« i primjcrak br. 1 od 1. sijecnja 1844. god. - tisak braca Battar.'1, Zadar, 1. sijecnja IS.1.l. g. 23. »Mladezi ilirskoj«, spjcv grofa Janka Draskovica, tiskan u Zagrcbu 1836. g., u tiskari Franje :2:upana 24. »Kosenkc ilirskc« (Davorijc) dra Ljudevita Gaja, tiskanc u Zagrebu 1835. u tiskari Franje :2:upana.

Biljeska

6

Proglas jc potpisao Sandor (Mirko, Franjo) Dalski »Slavo-Ilir iz Zagreba, pravah slusatclj u Pcsti«.

Proglas jc adresiran na Ignjata Alojzija Brlica u Brod uz. prigodan tekst izdavaca Dimitrija Tirolja s naznakom »U Temgvaru 20. marta 1826.« - pisan slavcnoscrpskim jezikom. Prilozen je i poziv (manifest) na pretplatu jedanacst ilirskih pjcsmica, a izdan u Zadru 23. prosinca 1843. god. Nalaze se 4 spjeva

istovjctna primjerka

Nalazi se 5 istovjctnih primjeraka


VI 1...1

25. »Iliria nj. c. kr. vcli~anstvu svojemu najmilostivicmu vladatelju na dan narodcnja 19. travnja 1839.« 26. Poziv na prctplatu »Uglcdalo Illiriuma, iliti: Dogodov~tina Illirah, Slavinah, ztra.Zni put Horvatah zvanih od potopa, to jest: god. Sdjcta 1657. na cetiri strani razdijcljcna, po Ivanu Svcaru, zupanu duhovnom u Scsvetah kod Pozcge na svjetlo dana godine 1838«. Poziv je tiskan u Zagrcbu 23. svibnja 1838. 27. Poziv na pretplatu djcla »2ivot gospodina Boga i spasitelja na~eg Isukersta«, tiskan u Budirnu 12. prosinca 1822. Proglas je potpisao autor Stipan Lukic, koncipista kod Kr. madarske komore. 28. Poziv na prctplatu knjizice »Mestrija uljudnog zivljenja«. Poziv tiskan u Vukovaru 30. svibnja 1825. g., a potpisan je sveC.enik. Marijan Jaic 29. »Pozivanje na pridbrojeoje novoga slavonskoga kalendara za dojducu godinu 1824. i jo~ jedne druge nove knjige«, autor poziva na prctplatu je Antun Nagy, knjiznicar i prevodilac kod kraljevskog madarskog namjesnickog vijeea

Autor i tisak nisu na.znaceni

Mjesto i datum tiskanja nisu naz. naceni


~ Red. br.

Naziv fonda ill zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ili zbirke

Datum iii vremenski raspon

1

2

3

4

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, listo· va i dr.

B i l je§ka

5

6

. 30. »Pisma na dan svetcani svetoga Ivana Josipa od Kriza i svetoga Pacifika od st. Severi· na iz reda svetog Franceska Serafinskoga«, tiskano u Osijeku, 1840. g.

Nalaze se eetiri istovjetna primjerka

31. :.Lobgesang auf die Feier des

Postoje dva identiena primjer.ka, na jednom od njih nije navedena godina izdanj a

heiligen« (njemacki - pjesma tiskana u Osijeku u tiskari Divald 1840)

32. »Glogovkinje horvatskec (J~ Horvatska nij, propala, Nek se hrusti §aka mala- Gaj Vukotinovic). Tiskano u Zagrebu 1835. u tiskari Franje Zupana 33. »Poziv u kolo ilirskc,,, autor pjesme Pavao Stos, a tiskana je u Zagrebu 1840. 34. »Davoriac, pjesma govori o slavenskoj slozi 35. Poziv na pretplatu »Banatskog almanaha« za 1828. godi· nu s potpisom izdavaca Dimitrija Tirolje, a tiskan u Te· rnHvaru 16. ozujka 1827. g.

Nalaze se cetiri istovjetna primjer· ka

Oznaka godine i tiska, te autora ni· su naznaceni Poziv tiskan slavenoscrpskim jezi· kom '- .:~ . ~


36. Poziv na pretplatu knjige »Sumicac, tiskan u Buclimpe~ti 3. svibnja 1832. a potpisan od strane Danila Mladenoviea 37. Poziv na pretplatu ljetopisa Matice srpske, tiskan u Bu· dimpe~ti sijecnja 1833. 38. Reklamni listie knjizare »Hartleben Buchhandlung« iz Budimpe~te na kojem je reklamirana i gramatika lgnjata Alojzija Brliea »Gramatik der Illirischen Sprachec iz 1833. god. 39. »Siroma~ni gre~nik«, pjesma Antona Remingera, sindika, napisana u Kostajnici 28. lipnja 1838, a tiskana u Zagrebu u tiskari Franje 2.upana. 40. Poziv na pretplatu djela »Pridike i Homilie za sve nedilje i svetkovine priko cile cerkvene godine« Antuna Mihaliea, arhi<!akona i gradskog paroha, Petrovaradin 8. svibnja 1828. god. 41. Poziv na pretplatu knjige pod nazivom »Progla~enje knjiZice pod imenom Vinci illi pripivke na priradostni dan porodenja«, od Stjepana Acimovica, tiskan u Vinkovcima. Datum nije oznaeen ll'l ll'l

42. »Lotteria kod Bonnet de Bayarda u Betsu« (tiskano)

Poziv tiskan na jeziku.

slavenoserpskom

Poziv tiskan slavenoserpskim jezikom Reklame se odnose na izdanja 1832. i 1833. god.

tz

Pjesma tiskana na njemackom jeziku pod nazivom »Der arme SUnder«

Iz poziva na pretplatu je vidljivo da je rijec o rodendanu austrijskog cara

Bez datacije. Racli se o lutriji navedene ee~e robne kuee


VI ~

Red. br.

1

Naziv fonda ill zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ili zbtrke

2

3

Datum ili vremenski raspon

4

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, lis tova i dr.

Biljeska

5

6

43. Oglas na pretplatu knjige »U· gledalo ljubavi ili put k' izvjesnosti etc.« od Antuna Sabolovica, kapelana, tiskano u Petrovaradinu 23. ozujka 1836.

Tekst pretplate pisan ikavskim narjccjem, a spominje se i ime Brlic, kao posrednik za pretplatu nazna· cene mjige, koja je prijevod s njemackog jezika. U sveZ.nju se nalaze dva identiCm.a primjerka

44. Poziv na pretplatu »Rucnc knjizicc« u vezi sa svetim sakramentom, a izdana je »po jednom sinu s. otcc Franje Dcr.lave Kapistranske Misniku na svitlosti izdanuc

Knjiga je prijevod s njemackog jezika, pisana ikavskim narjecjem. Spominjc se i mogucnost pretplate kod l gnjata Brlica u Brodu. U svcznju se nalaze 3 identicna prim· jcrka.

45. Poziv na pretplatu knjige »Kerstovka iliti zivot i dila gospodina na5eg l sukersta« od J. Palmotiea, dubrovackog vlastelina, a izdana u Budimpesti 10. kolovoza 1834.

Knjigu je »na obicniji ilirski izgovor« preveo lgnjat Aloj zije Brlic

46. Poziv na pretplatu vee pomenute knjigc »Kcrstovke«, tc trgovacki oglas iz 1835. g. o novootvorenoj trgovini »K orasackoj jabuki«


47. Poziv na pretplatu dnevnika »Danica zagreba~ka« za godinu 1834. Na istom listu je i poziv za prctplatu (na njcma~kom jeziku) narodnih pjesama pod nazivom •Narodnie Zpicwanky«, u dva toma, a u redakciji Johann (Jan) Kolara 48. Popis tiskanih izdanja osjecke tiskarc Divald (njema~ki i hrvatski jczik) 49. Poziv na pretplatu knjige zagrebackog biskupa Maksimilijana Vrhovca pod nazh·om »Podvucania vu naj poglavitseh Vcre iztinah, i naj osebitese Kcrtcanskeh disnostjahc 50. Proglas i poziv na pretplatu djela »Adr·ianskoga mora Sirena« Petra Zrinskog i na zabavnik »Almanach ilirski«. Tiskano u Budimpesti 24. kolovoza 1837. 51. Poziv na pretplatu knjige »Govorcnja sveta za sve nedilje kroz cilu godinu« od autora Bartola Pavlica, misnika Biskupije dakovacke i vicerecitora, tiskano u Budimpe5ti 8. svibnja 1827. g. VI .....

Poziv nema datacije, a tiskan je u tiskari Franjc tupana

Proglas je potpisao Sandor (Mirko, Franjo) Dalski »Slavo - llir« iz Zagreba, pravah slusatelj u Pe5ti. Tiskano na njemackom jeziku


VI 00

Red. br.

Naziv fonda ili zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda iii zbirkc

Datum ili vremenski raspon

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, listova i dr.

1

2

3

4

5

52. Poziv na kupovinu Relkovicevog »Satira« od strane Martina Alojzija Divalda iz Osijeka. Poziv je tiskan 21. trav· nja 1822. 53. »Plac matere Slavonic p o smjerti premilostivog i nigda nezaboravljenog naseg der· zavnog oca cesara i kralja Franca pjervoga« od Nikole Hadzi6a, upravitelja sviju ces. kralj. nimackih narodnih skola i ostalih u Slav. Srimskoj kraini«. Tiskano u tiskari M. A. Divald 1835. g. u Osijeku. 54. Pjesma u cast J ozefa Siskoviea od Antuna Ockaja (Antonius Ocskay). Tiskana u tiskari Divald u Osijeku 1842. 55. Upute o zastiti protiv vatre i pozara od viteza Ivana Aldinija, tiskano u Budimpe5ti 1834. g.

Bilje ska

6


56. Raspored predavanja na Sve· ucili~tu u Bccu u zimskom semestru 1852/53. 57. Pjesma na slavu velccasnog i visoko ucenog gospodina Stjepana Moysesa, doktora U· mjetnosti i filozofije, sastavljena od strane studenata II godine filozofskog fakulteta. Pjesma tiskana u Zagrebu u tiskari dr Ljudevita Gaja 1839. 58. »Blagoj seni gospoje Juliane Gaj rod. Kovac preminuv~e dne 18. prosinca 1839. u 73. godini dobc svoje tugujuci ~to­ vateljic.

Forma knjizice, a tiskano mackom jeziku

na nje·

Pjcsma tiskana u Zagrebu, a data· cija nije navedena

59. »Cestitka visokoucenom i ve· lecastnomu gospodinu Josipu Steffannu, biskupie zagrebacke misniku ...« od omladine u kraljevskom plemenitom odhranilgtu. Cestitka (pjesma) tiskana u tiskari Franje Zupana u Zagrebu 1842. 60. Oglas o namjeri izdavanja »Casopisa za slavensku istoriju i filologijuc, Bee, 1. prosinca 1849. 61. Ul \0

»Progla~cnje

knjige: Razgovor dilloredni illiti ba~covan

Oglas je potpisao poznati slovenski lingvista i filolog Fran Miklo~ic

Na pozivu za pretplatu nataze se i s tihovi, koje je autor, potpisan kao


0\ 0

Red. br.

Naziv fonda ili zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ill zbirke

Datum ili vremenski raspon

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, lis tova i dr.

1

2

3

4

5

Bilje§ka

6

s' povertaljem se razgovara, knjiZica za nauk i zabavu po§tenimah Slavoncimah prikazana po Adamu Filipovicu od H eldenthal, kapel.« Ovaj poziv za pretplatu je tiskan u Osijeku 24. srpnja 1822. god.

»Pocetnik«, sastavio u reklamne svrhe. Poziv bi trebalo konzervirati, jer se nalazi u fazi raspadanja

62. Spjev posvecen biskupu splitskarn i makarskom Jozefu Godeasi od strane jednog gradanina Makarske. Tiskan u Zagrebu u tiskari Ljudevita Gaja 1840. (latinski jezik)

Spjev bi trebalo kozervatirati, jer je znatno ostecen

63. »Uputjenje k' lepopisanju za potribu narodnih ucionicah u Kraljevstvu madarskom i slavonskom«. Knjizica tiskana u Budimu 1780. g.

Na koricama knjizice rukom je napisano ime Ignjata (Nace) Alojzija Brlica, ucenika III razreda u Brodu

64. »Poslovnik Sabora Trojedne Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije«, tiskan u tiskari Drag. Albrechta u Zagrebu 1872. g.

Poslovnik je prihvacen na 3. sjednici dne 23. travnja 1861, a ispravljen na 40. sj ednici od 28. veljace 1866.


65. Lirska tragcdija »C~slor i Polules« (Castore c Polluce) u 3 cina za J. oju je muziku napisao Arbatc Vogler (talijanski jezik) 66. Slavospjcv u cast Placida Srota, profcsora humanitarnih nauka i pocasnog direktora na gimnaziji u Osijcku. Autor spjcva je Hiacint Bady. profcsor humanitarnih nauka u Osijcku, a tiskan jc u tiskari M. A. Divald u Osijeku 1840. g. 67. Pozdravna pjcsma prigodom imenovanja J. J. Strossmayera za dako\'ackog biskupa. Autor pjesme je Kr. Jos. Veselic, svccenik, a tiskana je 1850. u tiskari Dan. Medakoviea u Zcmunu 68. Spjev u cast Jurja Haulika, biskupa pristinskog, kasnije zagrebackog, od Pavia Stosa, tajnika Matice ilirskc, a tiskan u Zagrebu 1837. u tiskari Franjc lupana

a-

69. Spjev u cast Pavia Stosa od »prijatelja domorodstva« za njegov imcndan 29. lipnja 1839, tiskan u Zagrebu u tiskarl Ljudc,•ita Gaja iste godine

Pjcsmu za tisak priredila »Sriemska vila«, a tiskana je u tiskari Dan. Medakoviea u Zemunu


0. N

Red. br.

Naziv fonda iii zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ili zbirke

Datum iii vremenski raspon

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, listova i dr.

1

2

3

4

5

B i l je§ka

6

70. Podaci o doktorskoj dizertaciji, branjenoj 12. kolovoza 1837. g. u Budimpe§ti od strane PMalisa Ko~tro~ica, sveeenika (latinski jezik)

Podaci tiskani u formi knjizice, a sam datum tiskanja nije naznacen

71. Spjev u cast rcx1endana Petra Beckera, dra fiilozofije i teologije, od studenta teologije Vjenceslava Krstmerya iz Vukovara. Spjev tiskan 1825. g . . (latinski jezik)

Mjesto tiskanja nije naznaceno

72. Molitva Majki Bozjoj za poboian zivot i svetu smrt (na jednoj strani lista) a na dru¡ goj molitva Kristu pred smrt (latinski jezik)

Datacija nije naznaeena

73. Pjcsma u cast Josipu SBkovicu, ces. kr. dvorskom savjetniku, sastavljena od strane Dimitrija Vukovica 21. veljace 1842, a tiskana u Osijeku u tiskari M. A. Divald 1842. g.


74. Igra rijcti u stihu na ime Lu-

dovika Hranilowca, a na m~ tiv rijcci Hranilovic i hrana (latinski jczik) 75. Javni ispiti iz opce filozofije, po prcdavanjima profesora Stjepana Moysesa, odrlani dne 4. srpnja 1843, a pod p~ krovitcljstvom Antona Kuku· Ijevica. Medu kandidatima za ispit nalazio se i Andrija Torkvat Brlic (latinski jczik) 76. »Tuiba grozdja

negri~noga«,

pjesma tiskana u tiskari M. A. Divalda u Osijeku 1822. g.

77. »Piesma pjcrve cete druge ba-

novackc kraji~ke narodne regimentc pri polasku njizinom na vojsku 21. veljace 1848. iz Petrinjc« 78. Knjizica na latinskom jcziku u kojoj sc govori o pobotnosti muza, u cast desctorice maturanata (obiturijcnata)

o-

I.H

Radi se o tiskanom listu bcz datacije

Godina i mjesto tiskanja nisu sebno oaznaceni

p~

Motiv poznat vee u grckoj knjizev· nosti Datum tiskanja i autor nisu naznaceni

Nedostaju korice, tako da nije vidljivo ime autora i podaci o tisku

79. Oglas u kome sc obavje~tava­ ju Citatclji da je izasla knjiga pod naslovom »Basne i kratke p1:1ipovijesti od Ignjatije Civica Rohrskoga«, te da se mozc, izmedu ostalog, nabaviti i preko l gnjata Alojzija Brlica u Brodu. Oglas je tiskan u Karlovcu 1. veljace 1845. •


a~

Red. br.

Naziv fonda ili zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ili zbirkc

Datum ili vremenski raspon

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, listova i dr.

1

2

3

4

5

Biij e~ka

6

80. Najava o skorom izd<:~nju narodnih pripovijedaka, kojc je autor, jcdan rodoijubac, poklonio Magistratu zcmunskom, a na korist zemunskc boinice. Najava tiskana u Zcmunu 30. studenog 1829.

Pretpiatu u Brodu primao Risto Bogdanovic, trgovac, sto je navedeno pod naslovom »Pridbrojenje primajuc

81. Izvjestaj ces. gimnazijc u Vinkovcima o uspjchu ucenika za 1808. g., tisknn u tiskari Divald u Osijeku (lntinski)

Godina tiskanja nije naznacena

82. Popis izdanja knjiga koje • knjizara Franje tupan:l nudi na pretpiatu. Mcdu ostnlim, navedeni su dnevnik »Danica zagrebacka«, »Odiicnjc ~igc­ tsko« od Pavia Ritcr:l Vitc70vica i »l storia univcrsalis IIirid« itd. (hrv., njcm., Int. i ceski jezik)

Oznaka godine izdanja i autora navedena je kod svake knjige pojedinacno. Radi se pretezno o izdanjima iz prve polovice XX stoijeca

83. Poziv na prctplatu h.rtiir:c »Dafnis od Solomona Gesnera, sto je u stvari prijevod s njemackog jczika. Poziv jc tiskan u Bccu 28. travnja 1826. Na dn1gom listu poziva

Poziv je tiskan na slavenoserpskom jeziku


nalazi sc pismo kojc je Petar Matic uputio Ignjatu Brlicu s molbom da pomogne prodaju navcdenc knjige. 84. »Slavjanskaja filologija«, knjiZica u kojoj sc govori o organizaciji studija slavcnske filer logije na Pcdagoskom institutu u Moskvi, tiskana 5. veljace 1855. g. (ruski jezik). 85. »Hervati Madarom« - odgovor na proglasc njihove od ozujka micscca i travnja 1848.« Autor je Ivan Mafuranic, a tiskano je u tiskari Ivana Nep. Prettnera 1848. g. u Karlovcu 86. »Omladina ccs. kralj. gimnazije u Vinkovcima ooijenjena iz vladanja i ucenja na zavrsetku sk. god. 1838.«, tiskano u Osijeku u tiskari Divald (latinski)

0\ V1

Autor je profesor akademik Srcznjevski. Mjesto tiska nije naznaceno

Bez datacije

87. Popis ucenika humanisticke i gramaticke gimnazije u Pozegi iz 1807. g., tiskan u Osijeku u tiskari Divald (latinski)

Popis jc tiskan vjerovatno istc godine iako to nije naznaceno

88. Popis ucenika po razredima glavne skole u Pozegi za 1808. godinu, tiskan u Osijeku u tiskari Divald (latinski)

Datum tiskanja nije naznacen, iako je logicno da je to 1808. g.

89. Pokusaj javne ocjene sveeanih tema na Kraljevskoj gimnaziji u Osijeku mjeseca trav-

Godina tiskanja nije naznacena iako je logicno da bi to trebala biti 1781.


0. 0.

Red. br.

1

Naziv fonda ili zbirke

Nazivi serija odnosno jedlnica unutar fonda ili zbirke

Datum ili vremenski raspon

2

3

4

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, listova i dr.

Bilje ~ka

5

6

nja 1781. Knjiiica tiskana u Osijeku u knjiiari Divald (latinski)

90. Pjesma u slavu naimcnovanja Strossmayerovog za bisk;upa (rukopis). Autor je Antun Sabolovic

Ne postoji bilo kakva datacija

91. lzvjestaj o uspjehu ucenika Kr. petogodiSnje crkvene gimnazije u Pozegi iz 1807.

92. Najava knjige o zivotu i radu Antuna Mandica, biskupa bosanskoga, dakovackog i srijemskog od autora Radoslava iz »Panonie Savske«, a izdana od Adama Filipoviea, kapelana iz Osijeka. Najava nasi datum Osijck, ozujka 1823, a tiskana jc u Pccuhu iste godine. 93. Najava izdanja i po7iv na pretpatlu knjige Nikole Hadiiea »Cvitje istine za oplcmeniti razum i popraviti

Knjiga je, kako sam autor kaie, »iz razliCitih nimackih knjiga skupljena i na slavonski jczik privedena«.


sjerce mladeZ.ic. Poziv je tiskan u Zemtmu 5. oiujka 1827. Inicijati vu za izdavanje knjige dao je <lakovacki biskup Emerik Karlo Raffay

94. Najava izdanja knjigc »Krat· ki nauk kcrstijansko - katolicanski s molitvami«. Ujedno je dat i popis izdanja najaktuelnijih crkvenih knjiga. Najava tiskana u Osijeku 1827.

g. 95. »Poruka slovojavnac u kojoj se govori o djelima Matije Petra Katancica, a tiskana je u Budimu 2. travnja 1830. (lati.nski i hrvatski)

'

96. »Pravila Dionickog dru~tva za utemeljenje knjigarne i tiskame u Zagrebuc. Tiskana su u Zagrebu 1850. 97. Program predavanja profesora filozofije i knjifevnosti A. Bogneta na Sveucili~tu u Liegu za akademsku godinu 1849/50. Tiskano u Liegu 1850. (francuski) 98.

~

Navje~taj

oprosta grijeha; okruZnica potpisana od strane lmre Karla, biskupa bosanskog i srijemskog i Matije Gergyanya, tajnika duhovnog stola i zakletog biljeznlka. 0kruZnica izdana u Dakovu 16. svibnja 1826, a tiskana u tiskarl Divald u Osijeku

Cijelu akciju za oprost grijeha je vodio papa Leon XII


0\ 00

Red. br.

Naziv fonda ili zbirke

Nazivi serija odnosno jcdinica unutar fonda ill zbirkc

Datum iii vrcmenski raspon

1

2

3

4

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, listova i dr.

Bilje ~ka

5

6

99. Okruznica casnom kleru crkve madarske s upuccnim blagosovom braci i sinovima od strane nadbiskupa Ivana Strigonskog (tiskana 1850, latinski) 100. Povelja u kojoj su navedcna imena onih koji su svojim prilozima omogucili izgradnju crkve Majke Bozje u Budimpc~ti. Povclja jc iz 1741, a tiskana je na latinskom i grckom jeziku

Radi sc o grckoj, vla~koj i makedonskoj crkvi, kako je u povclji navedeno

"' Spisi u ovom sveznju pisani su iii tiskani cak na devet razlicitih jezika: hrvatskom, slavenoserps.kom, latinskom, njemackom, talijanskom, ce~kom, ruskom, francuskom i grckom, ~o je u popisu i naznaceno i ~to ce sc prakticirati i u slijedccim sveznjcvima, osim arhivalija na hrvatskom jeziku, s izuzetkom gdje jc to potrebno istaknuti.


XV

Stare (od 1780. duljc) pjcsmc 1770-1914. svjetovne i crkvcnc, rukom pisanc pjcsmaricc etc.

1. »Od ljubavic, ljubavna sma u rukopisu

o\0

pjc' ·

Svezan j 1

J cdan dio pjesama pisao jc Andrij a Antun Brlic (1757-1804) a jcdan dio Blai Matkovic (vjcrovatno namjdtenik kod A. A. Brlica). Treba naglasiti da jc slican rukopis A. A. Brlicu imao i njegov sin Ignjat Alojzijc Brlic, tako da jc tcsko ustanoviti tko jc od njih sto zapisao iii prepisao. Sva grada u ovom svcfnju je rukom pisana.

Bcz datacije

2. Pjesmarica sastavljcna od nckoliko pjesama flolkloristickog porijekla, a ljubavnog motiva

Pjesmarica je po svemu sudeci prijepis, bez datacije iii bilo kakve druge oznake

3. Pjesmarica o Stevanu i Aglaidi za vrijeme rimskog caraOgnoria. Pjesmaricu prevco i sastavio Vikentij Rakic, paroh sabacki, a prepisao 26. II 1801. Pavle Zeccvic

Postoji uz pjcsmaricu i dodatak u komc se govori o mukama Isusovim

4. »Pisma«, ljubavna pjcsma svjetovnog karaktera

Bez ikakve oznake i datacije

5. »Kamen ovaj krije Miatovica Maru sesnaest godin staruc Pjesma je napisana prigodom smrti Mijatovic Mare, djevojke koja je umrla u 16-toj godini 26. studenog 1817. g. (hrv.)

Transkripcija ove, kao i ostalih pjesama, prilagodena je suvremenom jeziku. Nema datacije. zena Andrije Antuna Brlica zvala se Mara Mijatovic Patkovic (17621826)


0""""

Red. br.

1

Naziv fonda iii zbirke

2

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ili zbtrkc

3

Datum iii vremenski raspon 4

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, listova i dr.

Bilj e s ka

5

6

6. »Pisma« ljubavnog karaktera, koju je prepisao Blaz Matkovic 18. svibnja 1810. (hrv.)

Oznaka datuma i ime autora pjesme naznaeeni su goticom

7. Tri ljubavne pjesme, od kojih prva nije datirana a druge dvije imaju datum 28. i 29. listopad 1914.

Naziv druge i treee pjesme su pisani na njcmackom jeziku i necitljivi su.

8. Napisana ljubavna pjesma pod nazivom »Pisma«, svjetovnog karaktera

Bez datacije

9. Fragmenti dvije pjesme, jedna je ljubavna, a druga svjetovna

Na listu papira na kome se nalaze dvije pomeQute pjesme pise: »Gospodinu I vanu Benku, svome dragom didi eestitkuje svetkovinu 1834. Agata Marija Berlich«.

10. »Piesan«, ljubavna (narodni folklor)

pjesma

Bez datacije

11. Upute za gatanjc na kartama u prozi sastavljcne od »po~tenog mladica«

Oznaka u biljdkama »sastavljeno od po~tcnog mladica« napisana jc drugim rukopisom

12. »Pripovijest o poeetku stvaranja svijctac, pjcsmarica na hrvatskom jeziku

Naziv na latinskom jeziku. Bez datacije


13. »Pisma u kojoj sc podar:lavaju poslidnje (?)« - crkvenog karaktera, o prolaznosti ljudskog zivota i smrti

Nema oznake i datacije

14. »Pisma«, ljubavna (narodni folklor)

Bez dataciie

pjesma

15. »Pisma«, ljubavna pjesrna sastvaljena od Blafa Mattkoviea 1811. u Brodu

.

16. Pjesmarica - ljubavne pjesme - potpisana od strane Bla2.a Matkovica 18. veljaee 1805. 17. »Majko, pogledaj Iijepog djecaka« (pjesma - njemacki)

Bez datacije

18. Fragmenti raznih pjesama (uglavnorn ljubavnih) - 8 stranica (hrv.) 19. Tekstovi cestitaka namijenjenih raznim osobama za razne prilike (23 lista, h rv. i latinski)

Osim listova, postoji i omot na kojem pi~e Andrija Antun Brlic

20. Dvije rnolitve u vezi s oprostom gcijeha (hrv.)

-..J

21. Koncept pisma jednom prijatelju (njem.)

Bez datacije

22. »Ogledalo modernih vremena« (tri stranice - latinski)

Na poledini prirode

bilje~ke

financijske


""-l N

Red. br.

Naziv fonda ili zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ili zbirke

Datum ili vremenski raspon

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, lis tova i dr.

1

2

3

4

5

B ilj es ka

6

23. Konccpt pisma Andrijc BrliCa. visokom crkvenom dostojanstveniku Grgi u Varcs (hrv.)

,

24. Koncept pjcsme »Slikovita himna« s potpisom Andrije Brlica iz 1770. g. (latinski)

Postoje neke oznake u tekstu nerazumljivog karaktcra

25. Konccpl trgovackog pisma (njcmacki}, a na drugoj strani molba za novcanu pozajmnicu (hr•atski)

Bez datacije

26. Dva idcnticna primjerka pjesmc >>Pisma od Svinarah« Andrijc Antuna Brlica i prijepis I vane Brlic Mazuranic (hrv.). Naznacen je i datum sastavljanja pjesmc, u Osijeku 24. studcnog 1778. 27. Konccpti ccstitaka upucenih raznim osobama od Andrijc Antuna i Ignjata Brlica (14 listova - hrv.)

28. Pismo u slihovima Ivana Civica upuccno Andrij i Brlicu, Osijck 14. li 1781. g. (hrv.)


29. Prijcpis pjesmc

jcdnc

Rclkoviccvc

Znatan dio pjesme ncdostajc, odnosno papir na kojcm je pjcsma pisana je pocijcpan

â&#x20AC;˘

30. Konccpti pisama (5

listova,

hrv).

31. Raznc pjcsmc, raznih autora svjetovnog i crkYcnog karaktera (46 listo\'a - hrv. jezik)

Radi se o pjcsmama Andrije Antu¡ na Brlica, lgnjata Alojzija Brlica, Blaia Matkoviea i l gnjatovica

32. Teksl uloge lakrdijasa u mcducinu jedne dacke prircdbe (hrv.)

Bcz datacijc

33. Biljeskc Ignjata Alojzija Brlica za predgovor njegovoj gramatici ilirskog jczika. Gramatika izdana 1833. god. Spisi u ovom svefnju pisani su hrvatski {srpski), latinski i njemacki, sto je u popisu naznaceno

XVI Verschicdene Deutsche Arien 1810-1812. 1812. lgnjata Alojzija Brlica

....a ~

Razne njemackc pjesme i pjesmicc koje jc lgnjat Brlic prepisi\'ao iz raznih izvora. Postoji 8 manjih pjcsmarica i 30 listova izvan pjesmarica {njemacki jezik). Tri pjesmarice su tiskane (jcdna crkvenog karaktera, Jatinski jezik) .

Svczanj 1

Na sveznju je oznaccna samo 1812. godina, iako je na jednoj pjesmarici naznacena i 1810. godina


...., """ Red. br.

Naziv fonda iii zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ili zbtrke

Datum ili vremenski raspon

1

2

3

4

XVII Naznacenje dugova, kamata, 1785-1802. poreza djeda Andrije 1786. 1. Veci svezanj ima 115 listova, a sastoji se od: namira, obligacija, financijskih biljezaka, potvrda, internih priznanica te bianco mjenica pisanih rukom. Postoje i tiskani formulari obligacija; neke obligacije imaju Zig »archivo bellicO« (ratni arhiv), gdje su bile deponirane. Jezik kojim su pisani ovi financijski dokumenti je hrvatski, latinski i njemacki, a vecina nosi potpis Andrije Antuna Brlica, jer su u vezi s njegovim djelova· njem. 2. Manji svczanj ima 104 lista, a sastoji sc od: obligacija (tiskane samo dvije), namira, bi· anco mjcnica (pisanih rukom), potvrda, priznanica, in· ternih prh:nanica. Postoji jedna obaveza placanja preuzete robe. Novcani dokumenti gla-

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, lis tova i dr.

Biljeska

5

6

Sveumj 2 Na sve.lnju je naznacena 1786. god., iako su zastupane skoro sve godine u razdoblju 1785-1802. Grada je u rukopisu i tiskana


se na iznos u forintama i guldenirna, a na vccini je potpis Andrijc Antuna Brlica iz navedenih razloga. Dokumenti su pisani hrvatski i njema~ki XVIII Ra~uni razni kucni od obrt- 1852-1868. nika i trgovaca za Andriju T. Brlica

....;, VI

Postoje dva sveznja, jedan manji sa 72 lista i komada i jedan veci sa 105 listova i komada (komadi su npr.: pozivnice, vi11itkarte, brzojavne i listovne omotnice, uvezani li· je~ni~ki recepti ild.). Grada je vrlo slicna u oba sveznja pod istim brojcm, me· dutim dosada~nji naziv nije ni iz daleka adekvatan, jer se osim racuna nalaze i druge vrste spisa kao: pozivf za objede od strane prijatelia, kao i. pozivnice za neke priredbe, pisma ,listovnc i brzojavne omotnicc, podaci o licnim rashodima, o prihodima i rashodima iz 1861. vodeni po mjesecima; nalaze se i popisi anih koji su pomogli Zagrebackom muzeju da otkupi Ka~icev »Ritual«, tiskan 1640. Ra euni su zaista raznovrsni: za razne k.njige, racuni usluga o-

I u ovom svcZ.nju zastupljene su sve godine u vremcnskom intervalu 1785-1802.

Svdanj 2

Iako to nije mgdje naznaceno, zas. tupane su skoro sve godine u razdoblju 1852-1868. Na jednoj koverti stoji: »G. D. Brlieu Matice ilirske tajniku u Zagrebu (Agram) in Croatien.« •


~

a-

Red. br.

Naziv fonda iii zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda iii zbirke

Datum iii vremenski raspon

1

2

3

4

brtnika raznih struka (obucara, kolara, limara, urara), racuni Stephana Gibotscha, krojaca madarskih i hrvatskih uniformi u Bccu, racuni u vezi nabavkc kancclarijskog matcrijala, a pored toga popisi troskova za vinograd itd. 0sim navedenog postoji nesto malo i korcspodencije, uglavnom financijske naravi, tc ncki interesantni komadi, jcdan poziv za bal, Strossmayerova \'izitkarta itd. lzvjesnu paznju skrecu na scbe praÂŁnc mjenice (zbog svog izgleda), robni prospekti sa cijenama i lutrijski izvjdtaji. Jezik na kom jc pisana navedcna grada je hrvatski, njemacki, latinski te ncsto madarski i francuski.

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, listova i dr.

Biljcska

5

6


XIX Sumski poslovi, poslovna pi- 1868--1869. sma A. T. Brlica i dra I . Brliea 1868--1869.

Svdanj 1

Odginalni naslov jc »Likvidacija 1868-69«, koji zaista nista nc govori, tako da je morao biti promijenjen odgovarajucim

I ovaj kao i slicni nazivi je nepotpun da bi izrazio sve sto se u svdnju nalazi. Vccina pisama adresirana je na dr lgnjata Brliea, koji je, vjcrovatno, bio poslovniji. Pisma su bila uglavnom poslovnog karaktcra i dolazila su eak iz Rijekc i Trsta. Uoceno je i nc· koliko poslovnih prijatelja: Stefan Bogdanovit, Risto Mi· Ianovic, Ivan Lukic, Josipovic Santa, Paul Burgsteller, a svi u vezi s trgovinom sumskim trupcima. Poscbno je izdvojeno 9 pisama, iako su ostala pisma pomijesana s drugim vrstama grade. Ukupno se u sve:lnju nalazi 59 listova i komada (vizitkartc, financ. pot· vrde, listovne i tclegramske omotnicc, potvrde o slanju tclegrama itd.).

::1

Osim navedcnog susrecemo se s kalkulacijom troskova u vezi otpreme sumske grade, knjigovodstvenim biljeskama interne naravi Andrije Torkvata Brlica, cijcnama hrasto· vine, podacima 0 stanju sum· ske grade na podrucju mitrovackog okruga, pa Cak o soci-

Zbog cega su navedeni listovi izdvojeni nije sc moglo zakljuciti. Sigurno je da bi kod definitivnog arhi· vistickog srcdivanja bio u nekim slucajevima razbijen poredak u sveznjevima kao i unutar svakog sveinja posebno, jer je tesko ka· zati po kakvom su kriteriju sveznjevi formirani. Zastupljena je u


..., 00

I

Red. br.

Naziv fonda ili zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ili zbirke

Datum ili vremenski raspon

1

2

3

4

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, listova i dr.

Bilj eska

5

6

jalnom osiguranju Ignjata Brlica, oca dra Ignjata i Tork· vata Brlica.

najvecoj mjeri tematska komponenta, iako ni tu nije bilo dosljednosti. Vremenski raspon odgovara naznacenom u nazivu svemja. Jezik na kome je grada pisana je njemacki, s izuzetkom nekoliko spisa na hrvatskom . •

XX

Materijali za VI svezak »U- 1820-1855. spomena (?) na stari Brod« pisma (upucena) na Stjepana Marjanovica i Arhiv Stjepana Marjanovica

I

Uspomene na stari Brod pisma na Stjepana Marjanoviea Kao sto je u »Biljesci« istaknuto, postoje pisma gdje je Marjanovic adresat (vise njih) i gdje je adresent. Mi cemo se prvo osvrnuti na pisma gdje je adresat, odnosno na· pomenuti da Marjanovieu pisu: Slavoljub Verbancic, prav-

Svezanj 2

Ovako glasi naziv na svemju, ali je on u potpunosti neispravan, jer se radi ustvari o arhivu (zbirci) Stjepana Marjanoviea, tako da bi sve spise trebalo razvrstati po vrstama i godinama u okviru tog arhiva, a ne kao sto je to sada, naime jednu grupu spisa cine »Uspomene na stari Brod« - pisma upucena na Stjepana Marjanovica, a drugu »Arhiv Stjepana Marjanovica«, ia-


nik, Marian J aic, svecenik, Filip Jerkovic, ucitelj iz Novag Slankamena, paroh Pelic, Ivan Mackovic, Josip Malic, Sebastijanovic, potpisivao se »domorodac•, B. P. Kotur on izmedu ostalog spominje i Babukiea poznatog preporoditelja - cije pismo izgleda kao §ifvirano, tako izmedu ostalog, naslov je cirilicom, a citav tekst latinicom. I u pismu uCitelja Frankovica izmjenjuje se hrvatski tekst s njemackim, pa nije iskljuceno da i to ncsto znaci, s obzirom na te§ke politicke prilike. Nadalje Marjanovicu pi§u: Stefan Markovic iz Kragujevca, u vezi pretplatnika na Marjanoviceva djela, Tomac iz Mitrovice, spominjuci njegovo djelo »Vitie i igrokazi«, Bozidar Radieevic iz TemHva· ra, upozoriv§i ga na cistocu jezika (1839. g.), Jurica Bokonjic, kapelan, koji piSe da je nabavio kalendare za 1823, 1829, 1830, 1832. i 1838. g.

'"-I

\Q

Svecenik Lovric ga u jednom pismu iz 1839. naziva »Stipane pivace«, a Jerko Andric fupnik otocki, izvjdtava ga da je premje§ten iz Strasinaca u Slankamen. Sacuvano je i pismo Josipa Kellera, zup-

ko je to svc jedna organska cjclina. Radi sc o pismima koja su U· pucena na Stjcpana Marjanoviea, kada je on adresat, ali postoje pisma na kojima je on adrcsent, tj. postoje njegova pisma upuccna drugim osobama, §to takoder nije u naslovu svcznja oznaceno. Osim pisama, istina u manjoj mjeri, prisutan je i drugi arhivski materijal: oglasi, rasprave, razne biljc§ke prlvatne naravi, okruZnice itd. Medutim, kako se radi o cvidenciji a ne sredivanju grade, grada je ostavljcna u ovom, kao i u ostalim svdnjevima, u zateeenom poretlru. Trcba napomenuti da bi na nekim spisima trebalo uciniti konzervatorske i restauratorske zahvate, iako se srccom nc radi o najvrjednijim. Na kraju bi trebalo kazati i nekoliko rijeCi o Stjepanu Marjanovicu, 0 cijcm sc arhivu, kako smo kazali zapravo i radi. Stjepan Marjanovic (1802-1860) roden je u Brodu. Od 1836. suradivao u Gajevoj »Danicic, uglavnom pre· pjevima njemackih pjesama. U periodu 1839--40. izdao je 7 svezaka svoje »Vitie i igrokazi«. Sluieci u Zemunu 1844 45. pomagao je prebacivanje ilegalnog ilirskog »Branislava« i drugih ilirskih izdanja iz Beograda u Hrvatsku, zbog cega je, vjerovatno, 1845. bio premje§ten u Osijek.


00 0

Red. br.

Naziv fonda ili zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda iii zbirke

Datum iii vremenski r aspon

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjcva, lis tova i dr.

1

2

3

4

5

nika iz Drenovaca iz 1849. g. upuceno Duhovnom stolu u Dakovu, u komc on spomlnjc svoje odnosc s Marjanovicem. Marjanovicu pi§u i: Begry (?) naducitclj - Marin Re§, Stipa Pijukovic, Vasilij Ruvarac iz Karlovaca, Jozo Theim, Daniel Parhman iz Mitrovice, J oakim Pavlctic, Ivan Filipovic, Franjo Bozic, kapelan, Nikola Vakanovic iz Karlovaca (8. listvpada 1843, koji govori o borbi protiv madarona). I na kraju pgu mu i Duhovni stol i Dijcceza u Dakovu kao i vojne vlasti npr. Becka kompanija. II

Marjanovic je bio adrescnt mnogih pisama. On pise: Fericu u Vukovar, Lavoslavu tupanu u Zagreb, koga naziva »povla§teni knjigotrl.ac«, prijatelju Miti na »slavo ilirskom jeziku«, obraca se i vojnim vlastima, komandi kompanije i rcgimente, pa i sa-

Bilj e§ka

6 Kao odukvljen Ilirac razvijao je zivu nacionalno-kulturnu djelatnost u Slavoniji, tada izlozcnoj snafnom pritisku s madarskc strane. S osobitom pafujom pratio jc razvoj dogadaja u Srbiji, o kojima je ostavio vise rukopisa. (Enciklopedija Jugoslavijc br. 6, str. 20, Zgb, 1965 - izdanje i naklada Jugoslav. leksikograf. zavoda).


-

eo

mom gcncrnlu, iznoscci uglavnom problcmc u svojoj zupi. U jcdnom pismu DuhoYnom stolu u Dakovu govori dn. jc uspjcsno suraclivao s moravickom satnijom petrovaradinskc pukovniJC, a piSu i molbu biskupu u \'czi s izqradnjom crkvc u Sian! amenu 1853. g. Molbu upucujc pi!trovnradinskom granicarskom puku 1851. hoju jc u imc 12 grac1ana Mitrovicc sastavio, da sc potvrdi »Ivan Vengcl za na~eg majstora obStinskog«. Postoje i koncepti pisama pisanih tintom i olovkom, medu kojima sc isticu konccpti pisama pisanih banu (2 komada). Sva pisma i konccpti pisani su hrvatskim, njcmackim i latinskim jczikom u vremcnskom rasponu od 1820-1855. g., a njihov kolicinski i:~Jnos je 180 listova. U okviru pisama i konccpata nalazi se i druga arhivska gra· da, ccsto u najsircm smislu, kao: razni oglasi (objave), pri· mjerci listova, proglnsi, pozi· vi, okrt1Znicc, preglcdi, cirku· lama pisma, potvrdc, pjcsme, racuni, nacrti (jedan), bilje~ke privatne naravi i financijske prirode itd. Od oglasa, koji su ustvari pozivi na prctplatu, vrijedan


00 N

Red. br.

Naziv fonda ili zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ill zbirke

1

2

3

Datum ili vremenski raspon 4

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, lis tova i dr.

Bilje ska

5

6

pa.Znje je oglas i poziv na pretplatu Marjanicevog djela »Vitie i igrokazi« - tiskan u Zemunu mjeseca svibnja 1938. god. Istog karaktera je oglas za pretplatu »Backe vile«, tiskan u Novom Sadu mjeseca lipnja 1841. g., a kao autor ogJasa potpisan je dr Petar Jovanovic, profcsor i advokat. U formi oglasa je i »Vaskrs ustava Srbije i narodne pravde«. Nasu paZilju zaokuplja primjerak lista »Podunavka« br. 26. od 27. lipnja 1847. god. Stanko Vraz j potpisnik poziva na pretplatu djela »Glasi iz :leravinske dubravec iz 1841. godine. u formi objave uocljiv je i poziv za pretplatu knjige »Historija naroda srpskogc od Dimitrija Davidovica, jedna objava je ujcdno i poziv na koncert Zemunskog muzic· kog drustva od 27. kolovoza

Oglas »Vaskrs ustava Srbije i narodne pravde« nema datacije. Autor oglasa je, odnosno potpisan je, poznati srpski pjesnik Sima Milutinovic Sarajlija. Svi knjiZevni oglasi su tiskani, s izuzetkom dva, koji su u rukopisu


1839. god. Na ime Stjepana Marjanovica upuceo je poziv na skup~tinu Narodne citaonice u Osijeku 22. prosinca 1845. godine. Od proglasa se isticc Proglas Glavnog odbora naroda srbskog pododboru u S tro~inci­ ma, u kojem se govori da se u svim crkvama Vojvodine Srpske treba odrlati pomen poginulima za slobodu. Proglas je ~tampan 28. lipnja 1848. g. Neka vrsta okruinice je sultanov berat darovan Aleksandru Karadordcvicu, koezu Srbij e, u kojem sullan potvrduje polozaj Aleksandra i trazi to i od drugih.

Sullanov berat je bez datacije, na srpskom jeziku

u naznacenom sveznju nalaze

00 ~

se i dva preglcda: pregled uspjeha ucenika Kr. gimnazije u Osijeku za II semestar 1818. g_- ~tampan u ~ tampariji Divald iste godine - i pregled znaeajnij ih knjiga od 28. svibnja 184L g. iz kojcg se vidi da je Marjanovic bio veliki narucilac. Prisutno je i jedno cirkularno pismo od 19. I 1847. potpisano od stranc dakovackog biskupa Josipa.

Ne radi se o Josipu Jurju Strossmayeru, koji je za biskupa imcnovan 18. XI 1849, a ustoliceo u Dakovu 29. IX 1850.


00

""' Red. br.

Naziv fonda ili zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ill zbirke

Datum ili vremcnski raspon

Kolicina (broj) svezaka, kut. SVeZ· njeva, listova i dr.

1

2

3

4

5

Biljeska

6

Prisutna je rasprava o celibatu iz 1848. g. i govor kardinala Michaele Viaele Prela u Zagrebackoj nadbiskupiji, a u vezi papinske bule od 8. V 1853. g. Govor je tiskan u tiskari Ljudevita Gaja 1853. Potvrde se odnosc na rottenjc i vjencanje, a poticu iz 1820. i 1827. godine. Od pjesama samo jc »Carcvka«, u cast f crdinandovu, potpisana od Stjcpana Marjanovica. Pjesma »Pisma Mertvorska«, adrcsirana je na zupnika Filipa Matkovica, a kao autor ljubavnc pjesmc »Lieber Sigmund« (1839. g.) naznacena jc Thcrcsia Daib, rodena Belzingcr iz Vinkovaca. Kao autor pjcsmc »Jcka-pjesma varadinskc rcr.im~.;ntc, koja se je na pctdcscti dan ccstitoga narodcnja. . . ccsara i kralja Ferdinanda I dana 19. travnja

Pjesmc u rukopisu, ostalc su stam· pane


1843. g. pri svc~anom objedu kod gosp. pukomika Loncareviea orilac, potpisan je T. Berkic. Postoji i nckoliko racuna na imc Stjcpana Marjanovica za kupljcnc stvari, za brodske tarifc, financijskc biljeske privatnc naravi, jedna vojna izdatnica (za odijelo i oruije) na imc Ivan Horvatic iz 1844. godinc i 53. Leopold regimcnte, lutrijski loz iz 1834, jedan nacrt iz 1837. itd. To je, s manjim izuzecima, sve sto se nalazi u ovom sveZ:nju. I na kraju treba naglasiti, isto kao i kod pisama i koncepata, da je »Ostala arhivska grada« (63 lista) u svdnju I pisana takoc1er hrvatskim (srpskim), njemackim i latinskim jezikom te da se moze smjestiti u vrcmenski raspon 1820--1855. g. U drugom sveznju pod br. 20, »Arhiv S. M.«, nalaze se spisi smjesteni u kosuljice od I V i spisi izvan kosuljice.

co

VI

Bilo bi najlogicnije da su svi spisi, buduci da sc radi o pismima (s izu· zetkom cctiri spisa), smjcsteni u kosuljicc i rasporedeni po adresentima, vjcrovatno je onaj koji je saroo neke izdvajao u kosuljice imao odredeni kriterij, tj. prvenstveno vaznost spisa.


00

a-

Red. br.

Naziv fonda ili zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ili zbirke

Datum iii vremenski raspon

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva,listova i dr.

1

2

3

4

5

Na kosuljici s naznakom rimski I nalazi sc 8 pisama Uedan fragmenat) od Mate Topaloviea upueenih na Stjepa· na Marjanoviea. Topalovic, izmedu ostalog, pokazuje duian pietet prema Marjanovicevim djelima, a spominje i Dragojlu Jarnevi· cevu, Jambrcsiccva i Vrazova djela te Simu Milutinovica Sarajliju. Spominje i Ljudevita Gaja, koji je odusevljen sto i Marjanovic kani svoja djela stampati novim pravopisom. Spominje i pozdravlja vijecnika Mihanovica iz Beograda tc da za biskupa dakovackog kani nabnviti knjigu »Sta namjeravaju lliri«, koja je izasla u Bcogradu. Poziva i na suradnju za casopis »Jeka«. Topaloviccva pisma pisana su iz Vinkovaca, Pecuha i Beca u vremcnskom razdoblju 1837-1842. g. hrvatskin jezikom.

Biljeska

6

Topalovic Mate (1812-1862) rod. u Zdencima kod Slav. Broda, vojni kapelan, iupnik i profesor na sjemenistu u Dakovu Za ideje nacionalnog preporoda opredjeljuje se jos kao student te suraduje s Ljudevitom Gajem, I. Kukuljevicem i F. Kurelcom. Prevodio jc slavcnske pisce- a sudjclovao jc i na Svcslavenskom kongresu u Pragu (Jug. encikl., str. 20, Zgb, 1965).


U kosuljici pod rim. br. II nalaze se 4 pisma Vjekoslava Babukica i jedno Bogoslava Suleka. Babukic pisc Marjanovicu da je naslov njcgova djela »Vitic i igrokazi promijcnio u »Pjesni i igrokazic, te potvrdujc prijem Marjanoviccvog sastava o Sremu. Za to djelo kaze da je za »Danicu« preduga~­ ko, a poscbno nece Gaj da ga na svoj trosak stampa, zbog ~ega mu prcporu~uje da djclo stampa u »Kolu«. Spominje boravak prof. Bodanskog i Sime Milutinoviea u Be~u. Izrucuje mu pozdravc Dimitrija Demetra i govori o gostovanju teatralnog drustva u Karlovcu. Nadalje kaze da jc Sabor donio urcdbu o osnivanju kazaliSta i katedre za ilirski jezik. Sulekovo pismo jc od 1. svibnja 1844. g. On, i · medu ostalog, obavjestava Marjanovica da nije dobio o~ekivane knjige, govori o borb i protiv madarona i dvoli~­ nosti biskupa Haulika. Na kraju pozdravlja beogradske prijatelje. Sva pisma pisana su iz Zagreba u razdoblju 1839-1844. godine h rvatskim jezikom. 00

""-~.

Babukic Vjekoslav, preporoditelj (1812-1875) roden u Pozcgi. Godine 1838, postao je tajnik Citaonice, kojoj sc 1842. pridru;lujc Matica ilirska, i u njima Babukic razvija vrlo zivu djelatnost do 1846, kada postaje profesor za hrvatski jczik i knjizevnost u Akadcmiji (viSoj gimnaziji) zagrebackoj. Suraduje u »Danicic, u kojoj jc 1836. izdao i svoju »Osnovu slovnice slavjanske narje~ja ilirskoga«, koja iste godine izlazi i u posebnoj knjizi. Kona~­ no jc 1854. izdao Ilirsku slovnicu (J ug. encik., knjiga II, str. 266-7, 1965. g.). Sulek Bogosbv (1816-1895), publicist i prirodoslovac, roc:1cn u Slovackoj, a 1838. je dosao u Slav. Brod svomc bratu vojnom lijccniku. Vee 1841. postaje suradnik casopisa »Croatia« i »Danica«, prikljucivsi se ilirskom pokretu. Kasnije postaje i urednik »Danice« i Gajcvih »Novinac. Autor jc pomcnute brosure »Sta namjcravaju Iliri?«, koja je 1844, zbog cenzure, anonimno izasla u Beogradu i jcdan je od najvafnijih spisa za razumijevanje ilirizma. Suradivao je i urcdivao »Branislavc - periodieno izdavani letak, sto, ga je


00 00

Red. br.

Naziv fonda ill zbirke

Nazivi serija odnosno jcdinica unutar fonda iii zbirkc

Datum iii vremenski rasp on

1

2

3

4

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, listova i dr.

Biljeska

5

6

Narodna stranka u zimu 1844/45. ilegalno stampala u Beogradu. Svojim clankom »Srbi i Hrvati« (1856) pridonio jc osvjetljavanju proble· matikc srpsko-hrvatskih odnosa. Trajnu vrijcdnost zadriao je njegov savjcsno priredeni »Izbor za· konah, povclja i spisa, znamenitih za ddavno pravo kraljevstva dalma tinsko-hrva tsko-sla vonskoga od g. 1108-1868<<, koji je 1868. izdao pod naslovom »Nase pravice«. Od 1879. izdajc »Jugoslavenski imenik bilja«. Sulekova naucna djelat· nost bila je jednim dijelom usmjerena i na prirodne nauke. I na kraju treba naglasiti da u danasnjem knjizevnom jeziku Hrvata zive mnoge rijeci koje je Sulek preuzco iz slavenskih jezika, osobi-


to ceskoga. (E. J., knj iga 2, s tr. 276, Zgb, 1956). Bod:anski Osip Maksimovit, ruski slavist (1808-1877). Jedan od prvih ruskih naucnika koji su iz Rusije upueeni u drugc slavenskc zemlje radi proutavanja jezika, knjizevnosti i hislorije slavenskih naroda. (E. J ., br. 1, str. 63, Zgb, 1960) U kosuljici pod br. III nalaze se 4 pisma Dragutina Seljana, 3 iz Zagreba i jedno iz Siska. U pismima istice pojacanu madarsku cenzuru nad knjigama. S Marjanovicem jc Seljana vezala ideologija ilirskog pokreta, tc je vrsio pretplatu i na ncke Seljanove knjige.

U kosuljici pod br. IV nalazi se 9 pisama. Dva pisma Marjanovicu piSe prijatelj BoZidar Raditevic (16. IV i 29. IV 1844. god.) iz Temisvara. Salje mu novae za prodane knjige i konstatira da se Hrvati junacki drle. Govori i o knjigama: Vukotinovicevoj »0 proslosti ugarsko-hrvatskoj« i 00

-o

Scljan Drngutin, geogra( (1810 1848), svecenik, od 1837. prefekt u Plcmickom konviktu u Zagrebu, s kojcg jc mjesta 1844. vjerovatno uklonjen radi pristajanja uz ilirski pokret. Godine 1840. napisao je djelo »Pocctak, naprcdak i vrijednost literature ilirske« (s odvojcnim »0· pisom Vclike Ilirijc«, tj. svih jufnoslavenskih zemalja}, a 1843. izdao je I dio »Zemljopisa pokrajinah ilirs~in« (E.J., tom 7, str. 181, Zgb, 1968)


\0

0

Red. br.

Naziv fonda ili zbirkc

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda iii zb1rke

1

2

3

Datum ili vremenski raspon 4

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveznjeva, listova i dr.

Bilj cs ka

5

6

Sulekovom »Sto namjeravaju Iliri«. Na kraju u diskutabilnoj formi govori o imenu 1lir. U ko~uljici su dva pisma upucena od strane Sreznjevskog, jedno iz Beca 9. II 1841, a u drugom su datacija i mjcsto nccitljivi. u prvom pismu govori, izmedu ostalog, da su Vraz, Vukotinovic i Rakovac pokrenuli »Pregled« i da bi i Marjanovic trcbao sudjelovati svojim prilozima. Trazi i neke informacije o srpsko-vla~kom dijalektu. U . dru. . ., gom p1smu 1zrazava SVOJe zadovoljstvo sto ce Marajnovic izdati »Glas« iz Zemuna i tra· zi da mu se po~aljc knjiga »Spomen i rod srpski«.

Sreznjevski Izmail Ivanovic (18121881) ruski i ukrajinski slavist, profesor Harkovskog i Petrogradskog univerziteta. Uputio se u slavenske zemljc radi proucavanja jezika, kulturc i obicaja slavenskih naroda. Objavio jc veliki broj radova kao i citav niz izvjestaja 0 jugoslavenskim narodima. Jedan svoj clanak 0 cc~koj knjizevnosti objavio je u I svesci Vrazovog »Kola« (1842). Napisao je izvrsnu biografiju Vuka KaradZica (1846), na osnovu podataka dobivenih od samog Vuka, a kasnije ju je dopunio prerna korespodenciji i uspomenama 1876. g. (E. J ., svezak 8, str. 111, Zgb, 1971).

I od Luke Ilica Orioveanina u naznacenoj kosuljici nalazc sc dva pisma, jcdno pisano u Za-

Luka Ilic Oriovcanin, knji7evnik (1817-1878). Zupnik u Novskoj. Suradnik casopisa »Nevcnc i »Glaso-


grebu na Badnjak 1842, u kojem govori kako n::1 zagrebatkom Sjemeni~lu imaju narodno drustvo koje broji 80 cianova. Postoji i svcc;lavcnska knjiiica od preko 800 djcl::l, medu kojima i Puskinova. U drugom pismu, pisano u Velikoj 22. IX 1845, govori o Marjanovicevom djelu »Vitia i igrokazi« tc o rukopisu jcdnog njegovog djela kojeg jc od Gaja dobio.

nosa«, a sakupljao jc i narodne pjesmc, proucavao proslost i obicaje Slavonije. Knjizevno je djelovao • vee u doba ilirizma pod pseudonimom Slavoljub Slavoncevic (E. J., stc 324, sv. 4, Zgb, 1960.)

Milos Popovic piSe iz Budimpcste 21. VII 1842. i poziva Marjanovica na suradnju u povremcnom listu srpskom, pe5tansko-budimskom »Skoroteci«.

Milos Popwic (1820-1879), publicist iz Novog Sada. Urednik »Srpskih novina« i pokretac lista »Vi· dovdan«. Ovaj posljednji postaje nepopularan u slobodoumnim krugovima i ostro napadan i van Srbije. Izd<wao .ie i knjizevni list »Podunavkac i list »Der Serbec (E. J., sv. 6, str. 560, Zgb, 1965)

Petar Preradovic pise Marjanovicu iz Zadra 22. XII 1845. g. Preporucuje svojc pjesme i moli ga da nade pretp1atnika.

\0

I na kraju u navedenoj kosuljici jc i jedno pismo Ignjata Alojziia Brlica upuccno Marjanovicu 28. XI 1837. g. Brlic mu salje Kacicev »Razgovor ugodni naroda slovinskog« i jedan kalendar te ga obavje-

,


• \0

N

Red. br.

Naziv fonda ili zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ili zbirke

Datum ili vremenski raspon

Kolicina (broj) svezaka, kut. svez. njcva, listova i dr.

1

2

3

4

5

§tava o jos nekim djelima. Sva navedena pisma pisana su hrvatskim (srpskim) jezikom. »Pod V Cirilicom« nalazi sc 10 pisama, od kojih su 7 adresiranih na Stjepana Marjanoviea, uglavnon:i od strane prijatelja i postivalaca. Njihov rcdosljed je slijcdeci: 1. Jedno od pisama je upuccno Osipu Bodanskom, profesoru Moskovskog univerzitcta 8. II 1842. g. Pismo jc upuceno iz Beograda, a autori su Simeon Milic i Marija Milutinovic.

2. Adrcscnt i adrcsat drugog pisma nisu sc mogli ustanoviti, a pismo jc pisano iz Bcograda 8. X 1841, u njemu sc govori o pismu kojc trcba predati profcsoru Srcznjcvskom. 3. Pismo adrcsirano na Konstantina (?!) Marjanovica, a pisao ga jc Dordc Kirijakovic u Novom Sadu 8. VIII 1842.

Biljeska

6


god. On moli Marjanovica da rasparca 11 primjcraka »Backe vile«.

:oBacka vitae, knjizevni i zabavno - poucni zbornik, izlazi u Novom Sadu j cdanpul godi~nj e u pcriodu 1841- 1845. Izdavac i urednik je bio Pctar Jovanovic, direktor novosadskc srpske gimnazije, knjizcvnik i pobornik ilirskog pokreta medu vojvoaanskim Srbima. U zborniku su suradivali, izmedu ostalog, Jovan H adzic Svetic i Milos Popovic, a od ilirskih knjizevnika: Stanko Vraz, Vjckoslav Babukic, Dragutio Rakovac, Stanlslav Sumarski i Ante Starccvic. Zbornik nijc u polpunosti prihvatio Vukov :gravopis nego se uglavnom drlao Dositeja i propovjedao ilirizam (E. J., sv. 1, str. 276, 1955, Zgb.)

4. Vee pomcnuli Milos Popo\ic piSe Marjanovicu iz Sremskih Karlovaca 5. X 1840. god. Govori o »B:ltkoj viii« i o Marjano\'iccvom obccanju da ce mu :oPozdrav, Slavonske vile, Backoj vili, poslati«.

\0 ~

5. Iz Srcmskih Karlovaca Marjanovicu piSc i Konstantin PeiCic 28. X 1837. g. Uvjerava ga da ce preporuciti njegova djela srpskoj citalackoj publici.


\0

""" Red. br.

Naziv fonda iii zbirke

Nazivi serija odnosno Jedinica unutar fonda ili zbtrke

1

2

3

Datum iti vremcnski raspon 4

Kolicina (broj) svezaka, kut. svez. njeva, lis tova i dr.

Bil je~ ka

5

6

6. Marjanoviceve zasluge na polju slavenstva istice Dimitrije Jovanovic u pismu iz Peste od 6. VII 1842. g. 7. Iz Budimpe~te 14. X 1838. g. Marjanovicu piSe prijatelj A. Dobrosavljevic isticuci njegove igrokaze.

• 8 - 9. Dva pisma Marjanovicu piSe iz Beograda knjibr, knjigovezac i izdavac Vozarevic Gligorije (12. XI 1838. i 31. VII 1846). U prvom pismu govori o pretplati na Marja. noviceva djela, a u drugom preporucuje pretplatu na knjigu »htorija naroda srpskog«. 10. U ko~uljici br. V se na· lazi i pismo iz Beograda upuccno 9. VI 1844. g. rimokatolickom svccenstvu Osijcka u vczi nckih podataka, a potpisano jc od konzistora pravoslavnc crkvc Dimitrija. Jezik


svih ovih pisama jc hrvatski odnosno srpski. I izvan kosuljica ostao je prilican broj pisama iz razdoblja 1802-1851. god., pisani hrvatskim i latinskim jezikom. Najvise pisama jc od Drenovca pet (latinski jezik), Vladiroira Zorca tri, a zatim Marjanovicu piSu: Martin Benkovic, Balian, Ivan Pavlovic, Petar Domacinovic (latinski), Pavo Cavlinovic, Stanko Orucevic, Stojan Markovic, Gligorije Vozarevic, Vatroslav Bertie te Dragutin Vahter, koji ka2e da svi klerici moraju u roku dvije godine nauciti »Slavonski«. Navedena pisma su upucena iz Zagreba, Dakova, Petrovaradina, Siska, Rume, Zemuna, Osijeka, Beograda, Bosnjaka itd. Kvantitativno su izrazena u 44 lista.

\0

c.n

Osim pisama u spisima izvan kosuljice nalaze se cetiri pjesme u rukopisu Uedna od njih »Bas si pogodioc), oglas za •Zbirku raznih korisnih i zabavnih predmetac iz 1847, te pozivnica za rucak u Osijeku. Sve skupa izra2eno u cetiri lista (komada).


\0

a-

Red. br.

Naziv fonda iii zbirkc

Nazivi scrija odnosno jcdinica unutar fonda iii zbirkc

1

2

3

Datum iii vrcmenski raspon 4

XXI Za Jugoslaven!':ku akadcmiju 1745-1847. 1. Nekoliko molitava (ml!rtu kojima i vjcrovanjc) - 2 lista 2. Psalam tridescti, 30. Davidova pjesma - knjizica od 7

listova

Kolicina (broj) svezaka, kut. sveinjeva, lis tova i dr.

Biljcska

5

6

Svezanj 1

Zbog cega jc XXI sveianj dobio naznaccni naslov nije poznato. Vjerovatno se radi o gradi koja je izdvojena i mikrofilmirana za potrebe Jugoslavcnske akademije ili JC ova u drugacijoj formi pokazala interes za ovu gradu.

3. Nekoliko pjcsama jcdan i po list; jedna rodenJanska vinjcta (ispisana u nacrtanom srcu) - tckst svih pjcsama hr路 vatski

Ncma datacijc

4. Martini Sarcastii: jcdna mctamorfoza koja jc recitirana za novu 1843. god. (latinski)

Dva primjerka stova)

5. Odlomak iz (glagoljica)

Neukoricen i bez datacije

jcdnog

misaln

6. Boiicne pjcsmc (teksto,路i ko-

je govore Baltazar -

G~par.

Mclhoir i hrv. 2 lista

7. Poboma pjcsma koja nosi datum 13. sijccanj 1745. g. - I

list (hrv.)

Nema datacijc

(knjiZica od 7 li-


8. Financijske biljdke privatnc naravi - 1 list (hrv)

Bcz datucijc

9. Zdravica (vinska)

Bez datacije

10. Kronika najvaznijih

dogadaja vezanih za Brod ili privatne naravi, pisana hrvatski na svega 4 lista (puno listova neispisanih). Vremcnski raspon 1839-1847. Spomenut ccmo nekoliko fragmenata: 8. svibnja 1841. g. »Prode kroz Brod zagrebacki biskup Duro Haulik i njcgov tajnik Stoos. Ucinio sam podvorcnje«. 13. ozujka 1843. g. »U 7'12 u jutro umrla mati moje dice Katarina«. prosinac 1843. g. »Ciamil pasa u Brodu, u futoj kuci. Bosanski vezir putujuCi u Bosnu - kud se preko Save prevezao - zaklaU su mu dcvct jagnjica - to je tamo adet.«

11. Ceduljica (hrvatski) s naznacenim poglavljima neke knjige 12. Listie (fragmenat) jedne pjes· me- hrv. \0 -..J

Autor je l gnjat Alojzijc Brlic

Vjerovatno Brode

»Uspomcne

na

stari


\0

Naziv fonda iii zbirke

Nazivi serija odnosno jeclinica unutar fonda iii zbirke

Datum ili vremenski raspon

Kolicina (broj) svczaka, kut. sveznjeva, Iistova i dr.

2

3

4

5

6

1797-1908.

Svezanj 1

Naziv »razno« zaista je adekvatan za svc s to ima u ovom sveznju, koji jc formiran bez ikakvog arhivistickog kriterija

00

Red. br .

1

XXII R a z no 1. Slika Konstantina

Hadgaja, sekretara Milosa Obrenovica

2. Slika grada Jeruzalema (bakrorez) s naznakom pojcdinih mjesta - tckst pisan starocrkvenoslavenskim jezikom

Biljeska

Uz ovu sliku nalazi se jedna manja, koja karakterizira samo jedan detalj

3. »Odstetna suma za urbane usluge u jednoj sezoni« - citiranja i obrazlozenje zakonskih propisa jedan list (njemacki) 4. Epitaf Tereziji Kuhn, roctcnoj 12. listopada, a umrloj 27. listopada 1817 - 1 list (hrvatski) 5. Dopis prcdsjedniku suda lcgije casti od 18. listopada 1812 - 2. lista (njemacki) 6. Ccstitka »plcmenitom i uglcdnom gospodinu Knezcvicu« nekog Bedckovica - 1 list (latinski)

Bc:t datacijc i jako ostcccna


7. Cetiri pjcsmc u cast cara i kralja Franje Josipa- 2 lista (latinski, njemacki, hrvatski)

Bez datacije

8. Cetiri dionicc od 100 franaka u razdoblju 1905-1908. godine Rcpublike Francuske (francuski jezik) 9. Vrijedonosna cedulja od 15 krajcara iz 1849. g. (madarski jezik) 10. Poboi.na pjesma u slavu Bozju, potpisan kao autor I. A. Brlic (hrvat.) 11. Testament Petra Pazmanyja, arhicpiskopa Strigone sacinjen 10. sviboja - 4 lista (njemacki) 12. Zaklctva Wolfganga Kuhacevica koju jc polozio na trgovackom kontrolnom sudu I stupnja 30. srpnja 1810 - 1 list (talijanski jezik) 13. ÂťPrilika gospodina naseg Isusa KerstaÂŤ - slika Isusova 14. Stika Gregorija Cevapovica; dra teolo5kih nauka 15. Formular za gradanska prava u Komunitetu Brod i Kraljevini Slavoniji (njem.)

\0 \0

16. Dozvola za prodavanje relik~ja papc Grgura Velikog od 14. I 1797 (latinski)

Bez datacije Bez datacije

Bez datacije


1

Naziv fonda ill zbirke

Nazivi serija odnosno jedinica unutar fonda ili zbirke

Datum ili vremenski raspon

Kolicina (broj) svezaka, kut. svez. njcva, listova i dr.

2

3

4

5

Bilj cs ka

6

--------------------------------------------------------------------------------------------------路--17. Slika sv. Gcnovevc - s potpisom ne.Xog Lenhardta iz Budimpestc (bakrotisak) 18. Pobozna pjesma u slavu Bozju - 1 list (latinski) 19. Tekst natpisa uklesanog u kamenu u Donjem Glamocu kod sela Glavica iz 1340. g. - 2 primjcrka istovjetnog teksta, a u vezi sa slikom sv. Juraj i zmaj. Pismo latinska kaptitala i bosancica (?) 20. Predstavka Zitelja Gorice i Donjih Bogieevaca od 12. veljatc 1867. upucena advokatu A. T. Brlicu u vezi odcjepljcnja od parohije uskocke i prikljucenja parohiji medarskoj -5 listova 21. Pjcsmarica poboznih pjesama kojc su prcpisali razni autori, mcdu kojima i I. A. Brlic - 9 listova (hrvatski)

Bez datacije


PRILOZI fotokopija fragmenata rukopisnih djela

â&#x20AC;˘


' £)........;...!_ <;:.-"j ~('"'I

;;I.'

. f

Naslovna s!rana »Siavonlsche Schprachlehre« iz 1822, tiskana kao »Gramatik der illyrischen Sprache«. . 1833. g. - gramatika Ignjata Alojzija Brliea u rukopisu


»Slobodni vojni k omunitet grada Broda u Slavoniji godine 1839« - fragment iz Ignjatovih »Uspomena na stari Brod<<


•• a

. '• I

• .....,•

Fragment iz Gramatike, iz kojpg je vidljivo da je autor Ignjat Brlic konzultirao i Vuka Karadiea


â&#x20AC;˘

SADRZAJ:

Predgovor Arhiv obitelji Brlic u Slavonskom Brodu skupina III - evidencija . Prilozi (fotokop.ije rukopisnih djela) iza 100. str.

7

7-100


LEKTOR I KOREKTOR: prof. Mladen Stankovic

Tisak: »Plamen« graficko poduzece -

Slavonski Brod

Profile for Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Obiteljski arhiv Brlić  

Autor: Mladen Stanković

Obiteljski arhiv Brlić  

Autor: Mladen Stanković

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded