Page 1


.\\S XX \ 1.

t:OU T 8!t• ( lf..,tk! \ ~;.J


Prof. dr. Josip Buturac, svecenik, povjesnicar, sveuciliini profesor, viii arhivist, crkveni pisac Josip Buturac je roden u Grabarju 14. studenoga 1905. godine. Djetinjstvo je proveo u Djedinoj Rijeci. Pucku skolu polazio je u Rusevu 1913 .- 1917., a gimnaziju u Pozegi, Travniku i Zagrebu gdje je maturirao 1925. godine u Nadbiskupskoj gimnaziji. Studij teo1ogije zavrsio je u Zagrebu (1925.-1929.) . Godine 1929. zareden je za svecenika. Obav1jaoje duznost kapelana u Kutini (1929.-1931.), a zupnika u caglicu (1931.-1934.). Na povijesnom fakultetu Papinskog sveucilista u Rimu ( Pontificia universitas Gregoriana) studirao je crkvenu povijest i pomocne povijesne znanosti (1934.-1936.), a studij je zavrsio s licencijatskom diplomom (magisterijem). Na Filozofskom fakultetu Sveucilista u Zagrebu zavrsio je i treci fakultet, hrvatsku nacionalnu povijest i etnologiju (1936 .-1939 .). U isto je vrijeme bio kateheta (vjerouCitelj) u Nadbiskupskoj gimnaziji u Zagrebu, a jednu je godinu bioi prefekt (odgajatelj) u Djecackom sjemenistu na Salati. Od 1939.1940. godine radio je u Nadbiskupskoj kancelariji , Nadbiskupskom arhivu i urednistvu Katolickog lista. Kao arhivist, a potom i visi arhivist u Hrvatskom dr:Zavnom arhivu u Zagrebu, radio je od 1941.-1965 . godine, alii u Nadbiskupskom i Kaptolskom arhivu. Na Bogoslovnom fakultetu kao sveucili sni profesor predavao je ( 1944.-1945 . i 1953.-1962.) crkvenu povijest, gdje je 1958. godine izabran za izvanrednog profesora. Doktorirao je 1944. godine na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu s temom Katolicka crkva u Slavoniji za turskoga vladanja. Pod istim naslovom Krscanska sadasnjost objavila j e knjigu 1970. godine u Zagrebu. Godine 1944., zajedno s dr. Krunoslavom Draganovicem, objavio je dr. Buturac, u Zagrebu, knjigu Povijest crkve u Hrvatskoj . Dr. Buturac je oti sao u mirovinu 1966. godine, nastanivsi se u bivsem dvorcu Lovrecina Gradu nedaleko Vrbovca, samostanu casnih sestara milosrdnica, ciji je bio duhovnik i misnik. Tu je i urnro 5. listopada 1993. godine u 88 godini zivota, 65. godini sv e c eni c kog i 75 . godini knjizevnickog rada . Kao gimnazijalac, dr. Buturac je pisao pjesme i pripovijetke, kao student povijesne rasprave, kao fupnik slike i prilike iz vjerskog i crkvenog zivota, kao arhivist prirucnike iz arhi vistike, a kao umirovljenik povijesne monografije. Buturca isticemo kao vrijednog istrazivaca povijesti Crkve u Hrvata. Pisac je povijesti redovnika u hrvatskoj : franj ev aca, isu sovaca, templara, pav lina , ivanovaca i

3

Zivot i dj elo d r. Josipa Buturca (1905.- 1993 .)


benediktinaca. Objavio je Povijest uprave vjerskih organizacija u Hrvatskoj od X- XX stoljeca (Zagreb, 1970.), a zajedno s dr. Antunom lvandijom Povijest Katolicke crkve medu Hrvatima (Zagreb, 1973.). Veliki doprinos dao je Buturac arhivskoj djelatnosti. Marljivo je prikupljao i sredivao arhivsko gradivo. Zasluzan je za uredenj e crkvenih i drugih arhiva . Prvi je strucno pisao o problemima arhivistike stvarajuci tako i novu arhivsku terminologiju. lzdvajamo Arhivsku citanku (1950.), kao prvi pokusaj izrade domaceg arhivskog prirucnika. Vodio je, u Arhivu Hrvatske, tecaj eve iz arhivistike i pomocnih povijesnih znanosti , a kao vi si arhi vist obavljao je nadzomu sluzbu i instrukta:Zu u arhivima diljem Hrvatske. U povijesnim radovima Buturac je obradio teme iz crkvene i kulturne povijesti , zalazeci u povijesno - topografske , toponomasticke, migracijske i druge demografske pojave u proslosti, posebice u pitanju nataliteta i mortaliteta u pojedinim regijama. Bibliografija dr. Josipa Buturca govori nam o bogatstvu njegovog povijesnog rada. Objavio je vise od 30 knjiga, monografija i tisucu clanaka u vise od 60 raznih edicija, casopisa, enciklopedija, zbomika i novina. Bio je vanjski suradnik HAZU u Odboru za narodni zivot i obicaje i u Onomastickom odboru. Dr. Buturac je povjesnicar Pozestine. Polovica njegovog znanstvenog rada odnosi se na Pozegu i okolicu, a zatim na veliko podrucje od Zagreba i Medimurja, preko Vrbovca i Bjelovara, Siska, sve do Vinkovaca, Zupanje i lloka. Vi se je puta odlazio u Rim proucavati tamosnje crkvene arhive, nastojeci upotpuniti , Pozegu" Julija Kemp fa iz 1910. godine .

Or. J OSIP RUT URAC

REG EST A 1..:1

Spomenike Poi.CAC i o kolict 122 1- 1860

BIBLIOTEKA POSEGANA

~hinO\niSho

Pozege 1 Josip okolice Buturac 11700.-1950. l

Posebno isticemo njego vo opsezno djelo Stanovnistvo Pozege i okolice od 1700.-1950. (Zagreb, 1967), a koje je , Naklada Slap" iz Jastrebarskog 2004. godine objavila (pretisak) , kao devetu knjigu u Biblioteci Posegani. Svojim se prilozima javljao u Pozeskim novinama, Pozeskom listu, Pozeskom zborniku, Almanahu Pozeske gimnazije, Pozeskom Ieksikonu. Obiljezavaju ci 75 0. obljetnicu Pozege, 1977. godine, objavio je dr. Buturac knjigu Crkveno - kulturna povijest Pozege i okolice 1227.-1977., a 1990. godine u Zagrebu su tiskane njegove Regeste za Spomenike Pozege i oklice 1221.- 1860.

Zivot i dj elo d r. Josipa But urca (1905 .- 1993 .)

4


BIBUOTEKA POSEGANA

Pisani spomenici Pozege i Josip okolice Buturac 1210-1536.

Pisani spomenici Pozege i okolice (1210. -1536.) objavljeni su, kao prva knjiga, u Biblioteci Posegani, ,Naklade Slap" iz Jastrebarskog 1995. godine. U Pozegi , u travnju 1990. godine, dr. Buturac je primio novinarsko priznanje ,Miroslav Kraljevic" kao ugledan povjesnicar, arhivist, knjizevnik i suradnik brojnih listova i publikacija koje su izlazile na prostoru djelovanja Aktiva novinara za Slavoniju, Baranju, Podravinu i Moslavinu. Drustvo za hrvatsku povjesnicu u Pozegi proglasilo ga je, u svibnju 1993. godine, za svog zacasnog clana, glede svekolikog doprinosa pozeskoj historiografiji, a 15. listopada 1995. godine Grad Pozega dodjelilo je, posrnrtno, dr. Josipu Buturcu nagradu za zivotno djelo, za ,golem doprinos u istrazivanju povijesti Pozege i okolice". Tomislav Radonic, prof.

5

Zivot i djelo dr. Josipa Buturca (1905.- 1993 .)


Popis izloienog arhivskog gradiva 1. Josip Buturac, Pozeski isusovci i Kutjevacko vlastelinstvo, Hrvatska proslost, sv.II-111, Zagreb,1942. 2. Josip Buturac, Rusevo i okolica u proslosti, Zagreb, 1927. 3. Josip Buturac, Pleternica i okolica, Hrvatska proslost, sv.V, Zagreb,1943. 4. Josip Buturac, S.Bacic, Iz historije pisanog dokumenta, Zagreb, 1966. 5. Josip Buturac, Arhivska citanka, Zagreb, 1950.

1450., srpnja 25, Poiega-Kaptol Spor kod Pozeskog kaptola izmedu Ladislava, sina Petra, vojvode Levanjskog i udove Katarine r ad i uvoaenja u posjed gospostije Orljavac (faksimil, Driavni arhiv Odjel u Pozegi, zbirka dr. !osipa Buturca, Regesta za Spomenike Pozege i okolice 1221 .-1860 ., HR-DASB-PZ-30 1,278 .)

6. 7. 8. 9.

Josip Buturac, Crkveno-kulturna povijest Pozege i okolice 1227.-1977. Zagreb, 1977. Krunoslav Draganovic, Josip Buturac, Povijest crkve u Hrvatskoj, Zagreb, 1944. Josip Buturac, Katolicka crkva u Slavoniji za turskoga vladanja, Zagreb, 1970. Josip Buturac, Povijest uprave vjerskih organizacija u Hrvatskoj od X-XX stoljeca, Zagreb, 1970. 10. Josip Buturac, Autun Ivandija, Povijest Katolicke crkve medu Hrvatima, Zagreb, 1973. 11. Josip Buturac, Regesta za Spomenike Pozege i okolice 1221.-1860., Zagreb, 1990. 12. Josip Buturac, Stanovnistvo Pozege i okolice 1700.-1950., Biblioteka Posegana: knj.9, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2004. Zivot i djelo dr. Josipa Buturca (1905 .- 1993 .)

6


13. Josip Buturac, Pisani spomenici Pozege i okolice 1210.-1536., Biblioteka Posegana: knj.1, Naklada Slap, Jastrebarsko, 1995. 14. Josip Buturac, Znaci vremena (1932.-1945.), Zagreb, 1994. 15. Josip Buturac, Plemicke obitelji i njihovi posjedi iii gospostije u Pozeskom kraju od XIIIXVI stoljeca, Zbornik znanstevnih, strucnih i knjiievno-umjetnickih radova bivsih ucenika i profesora pozeske Gimnazije, Biblioteka Posegana: knj.8, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2003., 289-309. 16. Josip Buturac, Prastanovnici u pozeskom kraju, Pozeski zbornik I, Pozega, 1961., 283-291. 17. Josip Buturac, Naseljavanje grada Pozege, Pozeski zbornik II, Pozega, 1966., 102-108. 18. Josip Buturac, Fra Luka Ibrisimovic (1626.-1698.) u svjetlu novootkrivenih dokumenata, Pozdki zbornik III, Pozega, 1970., 105-113.

Kralj Ferdinand preporucuje fra Marina lbrisimovica za biskupa 1646. (faksimil , Driavni arhiv Odjel u Pozegi, zbirka dr. Josipa But~rca, Regesta za Spomenike Pozege i okolice 1221 .-1860., HR-DASB-PZ-30 1,245 .)

19. Josip Buturac, Zdenko Turkovic, Sedam stoljeca dobra Kutjevo, Pozdki zbornik Ill, Pozega, 1961., 213-215. 20. Josip Buturac, Kronoloski pregled povijesti Pozege i okolice do 1914., Pozeski zbornik III, Pozega, 1961., 217-221. 7

Zivot i djelo dr. Josipa Buturca (1905.-1993.)


21. Josip Buturac, Povijest Kaptola (Pozega), Kaptol1221.-1991., Kaptol, 1991., 29-79. 22. Josip Buturac, Zajednicki zivot Hrvata i Ceha u selima Pozeske kotline, Kaptol1221.-1991., Kaptol1991.,169-180. 23. Josip Buturac, Pozeski leksikon a-z, Slav. Pozega, 1977.,40. 24. Ivan Damis, Prof.dr. Josip Buturac, Zlatna dolina, Pozega, 1995.,god. I, 293-320. 25. Ivan Damis, Bibliografski radovi o dr. Josipu Buturcu (1905.-1993.), Ulomci za povijest Katolicke crkve u Hrvata, HKD Sv. Jeronima, Zagreb, 1995., 395-475. 26. Tomislav Radonic, Josip Buturac, Pisani spomenici Pozege i okolice 1210.-1536., Zlatna dolina, Pozega, 1996.,god. II, 314-316. 27. Tomislav Radonic, Cuvar hrvatske proslosti, Pozeski pucki kalendar 1994., 72-73. 28. Tomislav Radonic, Osobni fond dr. Josipa Buturca u Povijesnom arhivu u Pozegi, Zlatna dolina, Pozega, 1997.,god. III, 231-238. 29. Goran Hruska, Dr. Josip Buturac- zivot i djelo, Okrugli stol, Pozega, 13.studenoga 1998., Zlatna dolina, Pozega, 1998.,god.IV, 373-374. 30. Lojzo Buturac, Josip Buturac u krugu obitelji i sela Djedine Rijeke, Zlatna dolina, Pozega, 1998.,god. IV, 374-378. 31. Lojzo Buturac, Zivot i djelo dr. Josipa Buturca (1905.-1993.), Naklada Slap, Hrvatski ddavni arhiv, Jastrebarsko, 2002. 32. Mato Nosic, Pogled na pjesnicki rad dr. Josipa Buturca, Zlatna dolina, Pozega, 1998.,god. IV, 379-387. 33. Josip Buturac, Zabiljezbe 1945.-1985. (rukopis), HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.2. inv.br. 76/1. 34. Josip Buturac, Propovijedi za redovnice (rukopis) , HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.2. inv.br. 76/2. 35. Josip Buturac, Moje uspomene (rukopis) , HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.2. inv.br. 76/3. 36. Josip Buturac, Biljeznica dr. Josipa Buturca iz duhovnog zivota (rukopis) , HR-DASB-PZ290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.2. inv.br. 76. 37. Breviarum Rgmanum, Pars autumnalis, 1927. iz kojeg se molio precasni Josip Buturac, HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.2. inv.br. 88. 38. Indeks Josipa Buturca s Gregoriane u Rimu, 1934.-1936. , HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.l. inv.br. 3. 39. lndeks Josipa Buturca s Bogoslovnog fakulteta u Zagrebu (1925.-1929.) , HR-DASB-PZ290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.l. inv.br. 1. 40. Indeks Josipa Buturca s Filozofskog fakulteta u Zagrebu (1936.-1939.) , HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.l. inv.br. 4. 41. Pjesme Josipa Buturca 1921.-1925. (rukopis) , HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.2. inv.br. 77-83. 42. Nadbiskupski duhovni stol u Zagrebu podjeljuje dr. Josipu Buturcu kanonsku misiju za predavanje crkvene povij~sti na Rimokatolickom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, 23. rujna 1944., HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut. 1. inv. br. 10/1.

Zivot i djelo dr. Josipa Buturca (1905 .- 1993.)

8


43. Nadbiskupski duhovni stol u Zagrebu imenuje dr. Josipa Buturca zacasnim prisjednikom nadbiskupskog duhovnog stola, sa NADBISKUPSKI DUHOVNI STOL pravom nosenja pojasa ljubicaste U ZAGRÂŁBU boje, u ZagreJ:m 8. listopada 1944., HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut. 1. gospodin inv. br. 10/2. 44. Nadbiskup-koadjutor Franjo Seper Dr.J o s i p B u l u r a c, imenuje dr. Josipa Buturca arhivar kaptolskog arhiva izvanrednim profesorom na Rkt. bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 9. sijecnja 1958., HR-DASB-PZ-290, Radi ~ aeeg uspjeenog znanshanog i knji~evnog rada Osobni fond Josipa Buturca 1921.na polju crkvene poviesti,a napose radi zaslUga.koje ste stek l i ured ju juCi diecezanski i kapt ols ki arhiv,ovime ~ as imenu 1995., kut. 1. inv. br. 10/3. j em pri sjednikom nadbiskupskog duhovnog stola sa pravom pojasa l jubitast e boje. 45. Savez drustava arhivskih radnika Hrvatske dodjeljuje dr. Josipu U Zagr ebu,B.listopada Buturcu broncanu znacku 7. st!}denoga 1984. godine, HR-DASBPZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut. 1. inv. br. 10/4. 46. Dekret o imenovanju dr. Josipa Buturca pocasnim kanonikom Prvostolnog Kaptola zagrebackog, od zagrebackog nadbiskupa, Franje kardinala Kuharica, 31. listopada 1989., HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.l. inv.br. 10. 47. Diploma}osipa Buturca s Pontificia universitas Gregoriana u Rimu 1936.godine, HRDASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.l. inv.br. 5. 48. Kopija oporuke dr. Josipa Buturca, Lovrecina Grad, 1. travnja 1985., HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.l. inv.br. 11. 49. Roditelji Josipa Buturca, HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.2. inv.br. 92-95, (fotografija). 50. Selo Djedina Rijeka, HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.2. inv.br. 96, (footografija). 51. Josip Buturac ucenik I. razreda Gimnazije u Pozegi 1918. god., HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.2. inv.br. 127, (fotografija). 52. Josip Buturac maturant u Nadbiskupskoj gimnaziji u Zagrebu, 1925. god., HR-DASB-PZ290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.2. inv.br. 128, (fotografija). 53. Josip Buturac bogoslov u Zagrebu 1929. god., HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.2. inv.br. 129, (fotografija). 54. VIc. Josip Buturac student u Zavodu sv. Jeronima u Rimu 1931.god., HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.2. inv.br. 130, (fotografija). Vele ~ asni

dr~.i

z a~ asnim

noS~nja

194~.

9

Zivot i djelo dr. Josipa Buturca (1905.-1993.)


55. Mlada misa Josipa Buturca u Rusevu 7. srpnja 1929., HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.2. inv.br. 101, (fotografija). 56. Caglic prvo zupnicko mjesto Josipa Buturca 1931. god., HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.2. inv.br. 198, (fotografija). 57. Zlatna misa dr. Josipa Buturca, 8.srpnja 1979. god. u Lovrecina Gradu, HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.2. inv.br. 212, (fotografija). 58. Dr. JosipvButurac s rodbinom, 5. kolovoza 1989. god. nakon dijamantne mise u Kutini, HRDASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.2. inv.br. 105, (fotografija). 59. Slavlje Sv. Euharistije 1963. god. u Sisku, HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.2. inv.br. 188, (fotografija). 60. U obiteljskom krugu brata Lojze 1957. god. u Sisku, HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.2. inv.br. 190, (fotografija). 61. Na izlozbi s n~dbiskupom dr. Franjom Kuharicem i biskupom dr. Durom KokSom, 1986.god., HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.2. inv.br. 167, (fotografija). 62. Predaja dokumenata u Vrbovcu, 1988. god. HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.2. inv.br. 169, (fotografija). 63. Pozdani s dr. Josipom Buturcem u Lovrecina Gradu, 1990. god., HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.2. inv.br. 182, (fotografija). 64. Dgdjela priznanja ,Miroslav Kraljevic" dr. Josipu Buturcu u Pozegi 1990. god., HR-DASBPZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.2. inv.br. 220-229, (foto i novinski isj ecci). 65. Proslava 85. obljetnice zivota dr. Josipa Buturca u Vrbovcu 1990. god., HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.2. inv.br. 230-280, (novinski isjecci, fotografij e). 66. Posjeta Druz~e brace Hrvatskog zmaja dr. Josipu Buturcu u Lovrecina Gradu, 1992. god., HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.2. inv.br. 282-290, (fotografije). 67. S !lrhivskim djelatnicima iz Pozege, u Lovrecina Gradu 18. veljace 1993. god., HR-DASBPZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut.2. inv.br. 186, (fotografija). 68. Posebni otisci, separati radova dr. Josipa Buturca 1967.-1989.godine. 69. Pisma dr. Josipa Buturca u vezi s publikacijom ,Spomenici Pozege i okolice 1227.-1765." upucena Historijskomvarhivu Slavonski Brod Posebnom odjeljenju Slav. Pozega od 1970.-1983. godine, HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut. 2. inv. br. 14-74. 70. Posljednje pismo dr. Josipa Buturca upuceno jz Lovrecina Grada voditelju Povijesnog arhiva u Pozegi 25. rujna 1993., HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.1995., kut. 2. inv. br. 75. 71. Faksimili dokumenata koji se nalaze u Ddavnom arhivu Odjelu u Pozegi, uvzbirci dr. Josipa Buturca Regesta za Spomenike Pozege i okolice 1221.-1860., HR-DASB-PZ-301 , Preslike arhivskih dokumenata za Povijest Pozege iz tajnog Vatikanskog arhiva, (god: 1380., 1412., 1425., 1429., 1445., 1454., 1624., 1637., 1640., 1641., 1646., 1675.) 72. Izvadak iz korespondencije dr. Josipa ButurÂŁa s postovateljima njegovog rada, istrazivacima, povjesnicarima, prijateljima. HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut. 3. (razne godine). 73. Obavijest o smrti dr. JosipJl Buturca, svecenika, arhivista i povjesnicara, 5. listopada 1993.godine, HR-DASB-PZ-290, Osobni fond Josipa Buturca 1921.-1995., kut. 1. inv. br. 13. (novinski isjecci, osmrtnica, fotografije). Zivot i dj elo dr. Josipa Butu rca (1905.- 1993 .)

------- ------------------------------------ 10


Nakladnik: Drfavni arhiv Odjel u Pozegi Za nakladnika: Tomislav Radonic, prof. Autor izlozbe i kataloga: Tomislav Radonic, prof. Postav izlozbe: Goran Hruska, prof. Ljubica Kubiv Marija MikaCic Tomislav Radonic, prof. Tehnicki urednik: Marija MikaCic Graficka priprema i tisak: Mislav Bosnjak Naklada 300 komada Financiranje izlozbe i kataloga: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske


Pisani spomenici Pozege i okolice 1210-1536.

Dr. JOSIPBUTURAC

REG EST A a~,.....loteikt'

lll i· IMI

Stanovni•tvo Pozege i J osip okolice Buturac (1700.-1950.)

Katalog izložbe ''Život i djelo dr. Josipa Buturca (1905.-1993.)''  

Autor izložbe: Tomislav Radonić

Advertisement