__MAIN_TEXT__

Page 1

DRZAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU ODJEL U POZEGI

.. . .

---

{

\.

~

_. -' ...

....: p

l~

Portret Franje Cirakija. fotografija, Atelier Wollner. Pozcga

IZ OSTAVSTINE GRADONACELNIKA POZEGE

FRANJE CIRAKIJA

Gradska knjiznica i citaonica Pozega Plava soba 28.studenoga- 6. prosinca 2007.


U Ddavnom ahivu u Slavonskom Brodu Odjelu u Pozegi nalazi se, od 6.lipnja 1984. godine, bogata ostavstina Franje Cirakija, vise tisuca stranica arhivskog gradiva. Franjo Ciraki Pozezanin rodeo je 10. studenoga 1847. godine u Pozegi, gdje je polazio pucku skolu, a Gimnaziju u Osijeku i Pozegi. Studij prava zavrsio je u Zagrebu. Po povratku u Pozegu, 1873. godine, zaposlio se u Poglavarstvu grada Pozege kao veliki biljeznik. Obavljao je i sluzbu tajnika Pozeske zupanije, te duznost mjesnog suca (1882. - 1886. ). Na celu grada Pozege bio je pune 23 godine ( 1881.- 1904. ), alii narodni zastupnik u Hrvatskom saboru (1893. - 1906. ) i zajednickom Hrvatsko- ugarskom saboru. K njizevni rad poceo je 1863. godine kao gimnazijalac u ,Slavoncu , Miroslava Kraljevica prijevodom s njemackog. Svoje ,Prve pjesme" objavio je 1871. godine u Zagrebu. Napisao je knjigu ,Recenice", Pabirci po lijepoj knjizi 1899. u Pozegi, a ,Jankovo ljetovanje", Moderna idila u sest kanta, 1905. u Pozegi. Trajno mjesto u hrvatskoj knjizevnosti zauzeo je antologijskim Florentinskim elegijama, objavljenim najprije u ,Vijencu" 1872., a kao posebno izdanje 1956. godine u Pozegi. Ciraki je prevodio i citao knjige engleskih, francuskih, latinskih i njemackih autora. Posjedovao je veliku privatnu knjiznicu s detaljnim katalogom. Ciraki je bio ugledni pripadnik pozdke gradanske inteligencije, covjek sustavnog obrazovanja, poznavatelj jezika, znanosti i umjetnosti. Citavog zivota prijateljevao je s knjigama koje je revno prikupljao, odabirao i koristio. Cirakijeve su velike zasluge u razvoju skolstva. Podigao je i osnovao Poljoprivrednu skolu, Ratarnicu, izgradio je zgradu djecacke pucke skole, a dovrsio je dvokatnu zgradu nize i vise djevojacke skole, kao i zgradu Kraljevskog financijskog ravnateljstva. Utemeljio je gradsku glazbu, podupirao je djelovanje Narodne knjiznice i citaonice u Pozegi, a pomagao je i podizanje spomenika Luki lbrisimovicu Sokolu. Omogucio je ukrasiti zupnu crkvu sv. Terezije Avilske, radovima hrvatskih slikara Otona lvekovica i Celestina Medovica, a zeljeznicom je povezao Pozegu sa svijetom. Izvrsio je reorganizaciju gradske uprave i inicirao uredenje gradskog arhiva. Dao je urediti gradske ulice, trgove i parkove, asfaltirati nogostupe. Podigao je u okviru gradskog gospodarstva pustare Cesmu, Varelovac, Franjindvor i Emovacki lug. U ostavstini Franje Cirakija, koju ovom izlozbom priblizavamo javnosti, gotovo najvrijedniji dio cine autobiografski zapisi i njegove dnevnicke biljeske, od ukupno 20 svezaka biljefnica, koje je vodio iz dana u dan u razdoblju od 11. rujna 1903. do 7. veljace 1912. godine i Zapisci 1847. -1867. Njegov je dnevnik dokumentaran, reprezentativno subjektivna povjesnica jednog vremena i omogucuje uvid u socijalni, politicki i kulturni prostor u kojem se oblikovao drustveni identitet grada Pozege i osoba u njemu. Zahvaljujuci Poglavarstvu grada Pozege, 2004. godine, objavljena je knjiga pod nazivom Franjo pl. Ciraki, Biljeske - Zapisci koju je priredila dr. Helena SablicTomic iz Osijeka, na 736 stranica. Franjo Ciraki, hrvatski pjesnik i gradonacelnik, umro je u Pozegi 13. veljace 1912. u 65 godini zivota. Tomislav Radonic, prof.


OSOBNI ARHIVSKI FOND FRANJE CIRAKIJA U DRZAVNOM ARHIVU ODJELU U POZEGI, Sig. HR-DASB-PZ-281 1. Osobni (biografski) dokumenti, 3 fascikla, 1867.-1904. - imenovanja, dekreti, odlikovanja, izvodi iz zapisnika Gradskog magistrata - svjedodzbe osnovne skole, Gimnazije u Pozegi i Osijeku, ispita zrelosti - izvodi iz maticnih knjiga rodenih, vjencanih, umrlih, rodoslovlje

2. Autobiografski materijal (dnevnici, biljeske), 20 svezaka (biljeznice), 1847.-1912. - zivopisne biljeske, II-V, 1847.-1903.; 4 sveska (nedostaje svezak br. I) ,biljeske pisane 27.08.1906.-20.12.1908.; 503 stranice (posljednjih nekoliko stranica napisano 5.05.1910.) - Biljdke (dnevnik), I-XVI, 11.09.1903.-7.02.1912., 16 svezaka, 2561 stranica (svaki svezak oznacen na koricama datumima i brojem dana; ukupno u svih 16 svezaka obuhvaceno 3062 dana)

3. Rukopisi, 1 fascikl, 1869.-1903. - koncepti pjesama, razne biljdke, izreke; pisano na hrvatskom i njemackom jeziku

4. Osobna prepiska Franje Cirakija, 121 pismo, 1858.-1912. - pisma Franje Cirakija roditeljima - pisma roditelja Franji Cirakiju iz Pozege - pisma Franji Cirakiju od raznih osoba

5. Arhivsko gradivo srodnika - personalni dokumenti oca Dragutina Cirakija, 1833.1860. - rukopis supruge Valerije Ciraki iz 1913. godine pod naslovom ,Ein Tra urn portrait... "

6. Biljeske, tiskarski otisci, novine i drugo - ,Formule za izracunavanje mjesecnih faza, cyklusa i uzkrsa", 1894.; tiskarski otisci 1875.-1897.; legitimacija za putovanja sa slikom iz 1910. ; novine- ,Glasnik zupanije pozeske" 11.11.1893. (govor F.Cirakija prilikom otkrivanja spomenika fra Luke Ibrisimovica), ,Obzor" itd.; tabakera sa inicijalima FC; razne biljeske, racuni sa putovanja u Italiju 1871. i 1893., skice kuce i stana i drugo

Franjo Ciraki u svojoj knjiznici


POPIS IZLOZENOG GRADIVA 1. Franjo Ciraki nakon odlaska u mirovinu pisao je ,Giasniku zupanije pozeske" 5 studenog 1904. godine 2. Tiskano izvjesce gradonacelnika Franje pl. Cirakija o svom radu za period 1881. do 1902.god. 3. ,Zastupnictvo kr. i slobodnog grada" dodijelilo je Franji pl. Cirakiju povelju, kojom je izabran za ,pravoga GRADJANINA" (vlasnistvo Gradskog muzeja Pozega: dalje GMP) 4. Fotografija iz obitelji Ciraki (GMP) 5. Fotografija portreta Franje Cirakija (GMP) 6. Franjo pl. Ciraki u svojoj knjiinici, citao je casopise i knjige francuskih, engleskih i njemackih knjiievnika u izvornim izdanjima (Gradska knjiinica i Citaonica Pozega: dalje GKiCP)) 7. Rodna kuca Franje pl. Cirakija na tadasnjem Trgu sv. Sebastijana, na slici se vidi kip sv. Sebastijana i zgrada starog ,Grabrika" (GMP) 8. Spomen plocu na kuCi Franje pl. Cirakija 1926. otkrio je Julije Kempf, gradonacelnik Pohge, a postavili su je ,Braca hrvatskog zmaja" (GMP) 9. Rodoslovlje obitelji Franje pl. Cirakija, koje je sam izradio 10. Svjedodzba Franje pl. Cirakija 4. razreda pucke skole u Pozegi od 10. listopada 1857. godine, potpisao poznati hrvatski ucitelj Ivan Filipovic 11. ,Gimnazijalna svjedocba" izdana Franj pl. Cirakiju 30. srpnja 1863. godine nakon zavrsetka cetvrtog razreda Gimnazije u Pozegi 12. ,SVEDOCBA ZRELOSTI", izdana na osjeckoj Gimnaziji 19. srpnja 1867. godine 13. Franjo pl. Ciraki u Pozegi radi od 1873. godine, a Vetovcani mu na Ilinje iste godine posvecuju ove stihove kojim velicaju njegove zasluge i usporeduju ga s Gundulicem 14. Postavljanje Franje pl. Cirakija za gradonacelnika Pozege od 30. lipnja 1881. godine potpisao je veliki zupan Ivan Vardian 15. ,Izvod iz zapisnika sa sjednice zastupstva slob. i kr. grada Pozege, ddane dne 23. kolovoza 1904.", na kojoj je prihvacena Cirakijeva ostavka na duznosti gradonacelnika i odluka da se dade o trosku gradske obcine naciniti njegova slika i takova u grad~koj viecnici namjestiti te da se kolodvorska cesta nazove njegovim imenom kao ,;cesta Franje Cirakija" 16. Zapisnik sa sjednice gradskog zastupstva od 24. studenog 1894. godine, na kojoj je Ciraki priopcio ustrojenje Financijskog ravnateljstva u Pozegi, za sto je bio zasluzan veliki zupan dr. Nikola pl. Jurkovic, koji je proglasen za pocasnog gradanina Pozege 17. Povelja cara i kralja Franje Josipa I. Od 15.rujna 1885. godine, kojom je odlucio Franji pl. Cirakiju ,premilostivo podieliti vitezki krst reda Franje Josipa" 18. Obavijest od 29. rujna 1885. Franji pl. Cirakiju da je dobio odlikovanje cara i kralja Franje Josipa I. 19. lzvadak iz sjednice gradskog zastupstva od 10. studenog 1885. kada je odluceno da se Franjo pl. Ciraki izabere ,za pravoga gradanina ovoga grada uz platez propisanih pristojba" 20. lzvadak iz zapisnika gradskog poglavarstva od 3. rujna 1889. godine, na kojoj je Franjo Ciraki proglasen pocasnim gradaninom Pozege 21. Zahvala ,Obce pucke i vise djevojacke ucione" od 8. veljace 1885. godine gradonacelniku Franji pl. Cirakiju za poklonjenu zbirku kukaca 22. Cirakijeva zalba od 8.1ipnja 1904. na odluku predsjednistva Odbora za poljepsavanje grada sto Dobrotvornom gospojinskom drustvu u Pozegi nije dozvoljeno ,obddavanje pucke svecanosti na dan 12.ov.mj. na gradskoj promenadi (starom


gradu) koje je zabave cisti prihod namienjen za podupiranje domacih sirota i ubogara". 23. U nepotpisanom clanku u ,Obzoru" optuzeno je zastupstvo i gradonacelnik ,radi toboz nekarakternog gospodarenja s novcem i dobrom gradske obcine". Nakon provedene istrage Kraljevska zupanijska oblast u Pozegi je 20. lipnja 1904. godine obavijestila Gradsko poglavarstvo da su Ciraki i zastupstvo oslobodeni te optuzbe 24. Franjo pl. Ciraki bio je zastupnik grada Pozege u Hrvatskom saboru od 1893. do 1906. godine- poziv za saborske sjednice od 3.rujna 1897. i 18.prosinca 1901. godine 25. Ciraki je izradio i ,Formule za izracunavanje mjesecnih faza, cyklusa i uzkrsa". 26. Franjo pl. Ciraki i kao student, ali i kasnije volio je putovati- hotelski racuni iz Trsta, Bologne, Milana, Genove, Venecije, Firenze, Miinchena, Innsbrucka, Graza, Salzburga od 1871. do 1893. godine 27. Svoje pjesme Franjo pl. Ciraki objavio je u sljedecim posebnim edicijama: ,Prve pjesme" 1871. Zagreb; ,Recenice, Pabirci po lijepoj knjizi" 1899. Pozega; ,Jankovo ljetovanje, Moderna idila u sest kanta" 1905. Pozega; ,Fiorentinske elegije" objavio je najprije u ,Vijencu" 1872. godine, a tek 1956. godine u Pozegi kao zasebno izdanje 28. 0 stvaralastvu i radu, posebno knjiZevnom, Franje l PRY.l I)JKSlli ~ pl. Cirakija pisali su mnogi f RANJI:. (IRAKI-A ugledni knjiZevnici i povjesnicari, kao PozeianiTorno Matic, Matko Peic i Dubravko Jelcic, a izlozbe <k•• •• .... ,_..uk su priredili Gradska knjiZnica i citaonica Pozega ,.., 1986. i Povijesni arhiv 1987. i 1997. godine- katalozi 29. Cirakijeva knjiznica bila je velike vrijednosti, pa je nakon njegove smrti predana Djecackoj puckoj skoli i Sveucilisnoj biblioteci u Zagrebu. Jedan dio knjiznice danas cuva Gradska knjiZnica i citaonica Pozega kao dio Zavicajne zbirke. Naslo\na stranica knjigc 30. Fotografija Valerije Ciraki s obitelji, 1922. (GMP) .. Prve pjcsmc Franje Cirakija. 31. Fotografija selidbe ispred obiteljske kuce Ciraki Zagreb, 1871. (GMP) 32. Fotografija Adrijana Ciraki i Marice Becic, 1910. (GMP) 33. Ex libris Franje pl. Cirakija (GKiCP) 34. ,Recenice", Pozega, 1899. (GKiCP) 35. ,Prve pjesme" Zagreb, 1871. (GKiCP) RECENICE 36. ,Fiorentinske elegije" Slav. Pozega, 1956. (GKiCP) 1'.\l:llil I I'll 1.11-:1'"·' 1\ .\.fl:f.l 37. Knjige iz knjiZnice Franje Cirakija (GKiCP) 38. Dubravko Jelcic, Vallis aurea, Slav. Pozega 1977., FRAI'IJO CIRAKI. 177-191 39. Franjo pl. Ciraki, Biljezke-Zapisi, Pozega, 2004. (priredila Helena Sablic Tomic) 40. Dubravko Jelcic, Dva knjiZevnika iz Slav. Pozege: J. /~Z';.; -~ Jurkovic i Fr. Ciraki, Pozeski zbornik II, Slav. Pozega, 1966., 139-144 41. Ciraki Franjo, Pozeski leksikon, Slavonska Pozega, .....~~- J _) 1977., 45 ac•Loo ~tl ~ ' al.,.

tAt

Dob1Vft

!'4t

u hajtl.arl L.- .. .

l t. H\~.ll

~>< -

Naslovna stranica knjige .. Recenice" Franje Cirakija, Pozega, 1899.


Naslovna stranica knjige F. Cirakija "Florentinske elegije", Slav. Pozega. 1956.

IMPRESUM

Nakladnik: Ddavni arhiv u Slavonskom Brodu

Odjel u Pozegi Za nakladnika: Tomislav Radonic, I?_rof. Postav izlozbe: Goran Hruska, prof. Ljubica Kubiv Marija Mikacic Tomislav Radonic, prof. Tehnicki urednik: Marija Mikacic Lektura: Jasenka Beslic, prof. Tisak: Tiskara Pozega Naklada: 300 primjeraka Financiranje izlozbe i kataloga: Ministarstvo kulture RH

Profile for Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Katalog izložbe ''Iz ostavštine gradonačelnika Požege Franje Cirakija''  

Autor izložbe: Tomislav Radonić

Katalog izložbe ''Iz ostavštine gradonačelnika Požege Franje Cirakija''  

Autor izložbe: Tomislav Radonić

Advertisement