Page 1

priloga 1

21.2.2014, 13:01

ZAVOD: DOM UPOKOJENCEV PODBRDO V PISNI OBLIKI SE TA OBRAZEC NE POŠILJA NA MDDSZ !!! V pisni obliki se pošlje kopija obrazca, ki je bil posredovan na AJPES

BILANCA STANJA na dan 31.12.2013

2012 aktiva=pasiva

ok

2013 aktiva=pasiva

ok

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za AOP

1

2

3

ZNESEK Tekoče leto

Predhodno leto

4

5

INDEKS

struktura 2009

struktura 2008

6

7

8

SREDSTVA A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

3.719.423

4.672.620

80

75%

85%

00 01 02 03 04

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev Nepremičnine Popravek vrednosti nepremičnin Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

002 003 004 005 006

109.905 71.632 5.766.135 2.401.658 2.933.352

107.084 58.167 6.615.598 2.270.565 2.798.075

103 123 87 106 105

2% 1% 116% 48% 59%

2% 1% 120% 41% 51%

05

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev

007

2.616.679

2.519.405

06 07 08 09

Dolgoročne finančne naložbe Dolgoročno dana posojila in depoziti Dolgoročne terjatve iz poslovanja Terjatve za sredstva dana v upravljanje

008 009 010 011

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

104

53%

46%

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

012

1.225.105

798.654

153

25%

14%

417 488.674 273.602

417 13.354 278.113

100 3.659 98 #DEL/0!

0% 10% 5% 0%

0% 0% 5% 0%

348.251

416.963

17 39.493

1 12.566

84 #DEL/0! 1.700 314 #DEL/0! 97

7% 0% 0% 1% 0% 1%

8% 0% 0% 0% 0% 1%

(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 10 11 12 13

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah Kratkoročne terjatve do kupcev Dani predujmi in varščine

013 014 015 016

14

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

017

15 16 17 18 19

Kratkoročne finančne naložbe Kratkoročne terjatve iz financiranja Druge kratkoročne terjatve Neplačani odhodki Aktivne časovne razmejitve

018 019 020 021 022

C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) 30 31 32 33 34 35 36 37

99

Obračun nabave materiala Zaloge materiala Zaloge drobnega inventarja in embalaže Nedokončana proizvodnja in storitve Proizvodi Obračun nabave blaga Zaloge blaga Druge zaloge

023 024 025 026 027 028 029 030 031

74.651

77.240

36.246

43.029

35.148 1.098

41.931 1.098

84

1%

1%

#DEL/0! 84 100 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)

032

4.980.774

5.514.303

90,3

100%

100%

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

033

173.609

257.422

67

0

0

034

593.063

867.243

68

12%

16%

314.458 123.136 48.099 2.916

243.385 581.698 40.399 1.761

#DEL/0! 129 21 119 166 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

0% 6% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 2%

0% 4% 11% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

94

88%

84%

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

#DEL/0!

0%

0%

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 92,2 #DEL/0! 109 #DEL/0!

0% 0% 0% 0% 0% 75% 0% 13% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 73% 0% 11% 0%

90 #DEL/0!

100% 0%

100% 0%

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 20 21 22 23 24 25 26 28 29

(035+036+037+038+039+040+041+042+043) Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine Kratkoročne obveznosti do zaposlenih Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta Kratkoročne obveznosti do financerjev Kratkoročne obveznosti iz financiranja Neplačani prihodki Pasivne časovne razmejitve

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) 90 91 92 93 940

9412 9413 96 97 980 981 985 986

Splošni sklad Rezervni sklad Dolgoročne pasivne časovne razmejitve Dolgoročne rezervacije Sklad namenskega premoženja v javnih skladih Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe Presežek prihodkov nad odhodki Presežek odhodkov nad prihodki Dolgoročne finančne obveznosti Druge dolgoročne obveznosti Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe Presežek prihodkov nad odhodki Presežek odhodkov nad prihodki

99

II. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

9410 9411

035 036 037 038 039 040 041 042 043

044

104.454

4.387.711

4.647.060

045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059

060 061

3.719.423

4.033.122

668.288

613.938

4.980.774

5.514.303

1/100


21.2.2014,13:01

priloga 1/A DOM UPOKOJENCEV PODBRDO

ZAVOD

V PISNI OBLIKI SE TA OBRAZEC NE POŠILJA NA MDDSZ !!! V pisni obliki se pošlje kopija obrazca, ki je bil posredovan na AJPES

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV ujemanje neodpisane vrednosti OS med bilanco stanja in obrazcem 1a ujemanje začetne nabavne vrednosti v obrazcu 1a (stolpec 3) z bilanco stanja - preteklo leto (konti 00+02+04) ujemanje začetnega popravka vrednosti v obrazcu 1a (stolpec 4) z bilanco stanja - preteklo leto (konti 01+03+05) ujemanje nabavne vrednosti po vseh spremembah v 1a (stolpci 3+5-7) z bilanco stanja - tekoče leto (konti 00+02+04) ujemanje popravka vrednosti po vseh spremembah v 1a (stolpci 4+6-8+9) z bilanco stanja - tekoče leto (konti 01+03+05)

OK OK OK OK OK (v evrih, brez centov)

NAZIV

Oznaka za AOP

1

2

I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva V UPRAVLJANJU (701+702+703+704+705+706+707) A. Dolgoročno odloženi stroški B. Dolgoročne premoženjske pravice C. Druga neopredmetena sredstva D. Zemljišča E. Zgradbe F. Oprema G. Druga opredmetena osnovna sredstva

II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva V LASTI (709+710+711+712+713+714+715) A. Dolgoročno odloženi stroški B. Dolgoročne premoženjske pravice C. Druga neopredmetena sredstva D. Zemljišča E. Zgradbe F. Oprema G. Druga opredmetena osnovna sredstva

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva V FINANČNEM NAJEMU

700

Nabavna vrednost (1.1.) 3

Popravek vrednosti (1.1.) 4

9.520.757 4.848.137 639.497

Povečanje nabavne vrednosti 5

Povečanje popravka vrednosti 6

ZNESEK Zmanjšanje Zmanjšanje Prevrednotenj Prevrednotenj Neodpisana nabavne popravka Amortizacija e zaradi e zaradi vrednost (31.12.) vrednosti vrednosti okrepitve oslabitve 7 8 9 10 (3-4+5-6-7+8-9) 11 12

634.338

0 1.345.703

131.336

770.833 851 117.641 410.359 43.980 2.039

851

14.316

41.036 43.981 2.039

172.129 136.511 6.783

0 0 38.272 58.033 3.306.444 316.674 0

0

0

0

0

701 702 703 704 705 706 707

107.084 175.674 5.800.427 2.034.590 763.485

58.167

3.671

2.270.565 1.755.920 763.485

318.034 174.514 6.783

708

0

0

0

0

87.907

329.739

709 710 711 712 713 714 715

716

3.719.423

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

(717+718+719+720+721+722+723) A. Dolgoročno odloženi stroški

717

0

B. Dolgoročne premoženjske pravice C. Druga neopredmetena sredstva D. Zemljišča E. Zgradbe F. Oprema G. Druga opredmetena osnovna sredstva

718 719 720 721 722 723

0 0 0 0 0 0 2/100


21.2.2014,13:01

priloga 1/B DOM UPOKOJENCEV PODBRDO

ZAVOD

V PISNI OBLIKI SE TA OBRAZEC NE POŠILJA NA MDDSZ !!! V pisni obliki se pošlje kopija obrazca, ki je bil posredovan na AJPES

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL (v evrih, brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL

1

I. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE (801+806+813+814)

A. Naložbe v delnice (802+803+804+805) 1. Naložbe v delnice v 2. Naložbe v delnice v 3. Naložbe v delnice v 4. Naložbe v delnice v

javna podjetja finančne institucije privatna podjetja tujini

B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812) 1. Naložbe v deleže v javna podjetja 2. Naložbe v deleže v finančne institucije 3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d. 5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o. 6. Naložbe v deleže v tujini

ZNESEK Znesek Znesek Znesek Znesek Knjigovodska Znesek Znesek Znesek Znesek Znesek Oznaka popravkov povečanj zmanjšanja popravkov vrednost naložb in povečanja zmanjšanja naložb in odpisanih za AOP naložb in popravkov popravkov naložb in naložb in danih posojil naložb in naložb in danih posojil naložb in danih naložb in naložb in danih posojil danih posojil (1.1.) danih posojil danih posojil (31.12.) danih posojil posojil (1.1.) danih posojil danih posojil (31.12.) (31.12.) 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

801

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

815

0

0

0

816

0

0

0

802 803 804 805

806

0

0

0

0

810 811 812

813

E. Druge dolgoročne kapitalske naložbe

814

1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom 2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma

0

807 808 809

C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno (815+816+817+818)

0

0

0

0

0

0

0

817

0

0

0

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini

818

0

0

0

II. DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(820+829+832+835) 3/100


21.2.2014,13:01

priloga 1/B

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL

Oznaka za AOP

1

2

I. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE (801+806+813+814)

A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)

A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828) 1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam 5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem 6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države 7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu 8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

801

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

821 822 823 824 825 826 827 828

B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev

829

(830+831) 1. Domačih vrednostnih papirjev 2. Tujih vrednostnih papirjev

830 831

C. Dolgoročno dani depoziti (833+834) 1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 2. Drugi dolgoročno dani depoziti

D. Druga dolgoročno dana posojila E. SKUPAJ (800+819)

Znesek Znesek Znesek Znesek Knjigovodska Znesek Znesek Znesek Znesek Znesek popravkov povečanj zmanjšanja popravkov vrednost naložb in povečanja zmanjšanja naložb in odpisanih naložb in popravkov popravkov naložb in naložb in danih posojil naložb in naložb in danih posojil naložb in danih naložb in naložb in danih posojil danih posojil (1.1.) danih posojil danih posojil (31.12.) danih posojil posojil (1.1.) danih posojil danih posojil (31.12.) (31.12.) 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12

832

0

0

0 0

0 0

835

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

833 834

836

0

0

0

0

0

0

0

0

4/100


priloga 3

ZAVOD:

21.2.2014, 13:01 DOM UPOKOJENCEV PODBRDO

V PISNI OBLIKI SE TA OBRAZEC NE POŠILJA NA MDDSZ !!! V pisni obliki se pošlje kopija obrazca, ki je bil posredovan na AJPES

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1. januarja do 31. decembra 2013 (v evrih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

1

2

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

Oznaka za AOP 3

860

ZNESEK Tekoče leto

Predhodno leto

4

5

INDEKS STRUKTURA tekoče/pre Tekoče Predhodn dhodno leto o leto 6 7 8

99,5

97,3%

98,4%

100 #DEL/0! #DEL/0! 33.433 97

96,7% 0,0% 0,0% 0,6%

97,8% 0,0% 0,0% 0,6%

5.384.308

5.409.688

5.352.039

5.376.255

761

(861+862-863+864) 861 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev Povečanje vrednosti zalog proizvodnje in nedokončane proizvodnje 862 Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodnje in nedokončane proizvodnje863 864 Prihodki od prodaje blaga in materiala

762

B) FINANČNI PRIHODKI

865

248

814

30

0,0%

0,0%

763

C) DRUGI PRIHODKI

866

151.533

79.869

190

2,7%

1,5%

0

5.111

0

0,0%

0,1%

#DEL/0! 5.111 0

0,0% 0,0%

0,0% 0,1%

760

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI del 764 del 764

(868+869) Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki

D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV del 466 460 461

(872+873+874) Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga Stroški materiala Stroški storitev

F) STROŠKI DELA del 464 del 464 del 464

(876+877+878) Plače in nadomestila plač Prispevki za socialno varnost delodajalcev Drugi stroški dela

867

32.269

868 869

101 100,0% 100,0%

870

5.536.089

5.495.482

871

1.683.443

1.889.442

89

31,8%

34,7%

872 873 874

881.077 802.366

931.516 957.926

#DEL/0! 95 84

0,0% 16,6% 15,2%

0,0% 17,1% 17,6%

875

3.280.760

3.234.795

101

62,0%

59,4%

876 877 878

2.481.673 399.425 399.662

2.387.235 387.307 460.253

104 103 87

46,9% 7,5% 7,5%

43,8% 7,1% 8,4%

315.687 0 9.916

316.081 100 0 #DEL/0! 6.403 155

6,0% 0,0% 0,2%

5,8% 0,0% 0,1%

462 463 465

G) AMORTIZACIJA H) REZERVACIJE J) DRUGI STROŠKI

879 880 881

467

K) FINANČNI ODHODKI

882

245

15

1.633

0,0%

0,0%

468

L) DRUGI ODHODKI M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

883

2.624

112

2.343

0,0%

0,0%

884

del 469 del 469

(885+886) Odhodki od prodaje osnovnih sredstev Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki

N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)

P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)

del 80 del 80

del 80

Davek od dohodka pravnih oseb Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890) Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888) Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja

1.747

0 #DEL/0!

0,0%

0,0%

885 886

1.747

#DEL/0! #DEL/0!

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

887

5.294.422

5.446.848

888

241.667

48.634

889

0

97 100,0% 100,0% 497

4,4%

0,9%

0 #DEL/0!

0,0%

0,0%

497

4,4%

0,9%

0 #DEL/0!

0,0%

0,0%

#DEL/0!

890 891

241.667

892

0

48.634

#DEL/0!

893

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)

894

154

154

100

Število mesecev poslovanja

895

12

12

100

5/100


priloga 3/A

21.2.2014, 13:01

ZAVOD DOM UPOKOJENCEV PODBRDO V PISNI OBLIKI SE TA OBRAZEC NE POŠILJA NA MDDSZ !!! V pisni obliki se pošlje kopija obrazca, ki je bil posredovan na AJPES

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA od 1. januarja do 31. decembra 2013 (v evrih, brez centov)

ČLENITE V KONTOV 1

NAZIV KONTA 2

Oznaka za AOP 3

I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

del 7400 del 7400

del 7401 del 7401 del 7402 del 7402

del 7403 del 7403 del 7404 del 7404 del 740 741

(404+407+410+413+418+419) a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417) Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo Prejeta sredstva iz javnih agencija za investicije e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe del 7130 del 7102 del 7100 del 7141 72 730 731 732 786 787

(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe Prejete obresti Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe Kapitalski prihodki Prejete donacije iz domačih virov Prejete donacije iz tujine Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU del 7130 del 7102 del 7103 del 7100 del 7141

(432+433+434+435+436) Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu Prejete obresti Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanje javne službe

II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446) del 4000 Plače in dodatki del 4001 Regres za letni dopust del 4002 Povračila in nadomestila

ZNESEK Tekoče leto Predhodno leto 4 5

401

5.593.219

5.399.779

402

5.425.005

5.204.469

403

0

0

404

0

0

0

0

0

0

0

0

420

5.425.005

5.204.469

421 422

5.300.807 144

5.132.007 549

424 425 426 427 428 429 430

124.054

71.446 467

0 0

0 0

431

168.214

195.310

432 433 434

145.320

189.702

22.894

5.608

437

5.087.068

5.535.330

438

4.998.584

5.420.318

439

2.667.872

2.786.294

440 441 442

2.302.379 81.276 223.262

2.341.919 116.644 257.019

405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419

423

435 436

6/100


priloga 3/A

21.2.2014, 13:01

(v evrih, brez centov)

ČLENITE V KONTOV 1 del 4003 del 4004 del 4005 del 4009

NAZIV KONTA 2 Sredstva za delovno uspešnost Sredstva za nadurno delo Plače za delo nerezidentov po pogodbi Drugi izdatki zaposlenim

Oznaka za AOP 3

ZNESEK Tekoče leto Predhodno leto 4 5

443 444 445 446

48.562

34.312 1.160

12.393

35.240

447

417.820

453.138

448 449 450 451

207.827 166.715 1.508 2.359

212.242 169.802 1.439 2.423

452

39.411

67.232

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

453

1.388.878

1.469.470

(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacuje Prevozni stroški in storitve Izdatki za službena potovanja Tekoče vzdrževanje Poslovne najemnine in zakupnine Kazni in odškodnine Davek na izplačane plače Drugi operativni odhodki

454 455 456 457 458 459 460 461 462 463

606.757 65.105 278.832 10.230 3.624 171.998 24.031 2.484

582.269 84.903 234.650 13.999 7.045 273.696 38.039

225.817

234.869

403 404 410 411

D. Plačila domačih obresti E. Plačila tujih obresti F. Subvencije G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom

464 465 466 467

412

H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

468

413

I. Drugi tekoči domači transferji J. Investicijski odhodki

469 470

524.014

711.416

471 472 473 474 475 476 477 478

585 26.944 446.852 42.643

16.229 50.036 593.979 19.474

6.990

31.698

481

88.484

115.012

482

1.440

5.730

109.282

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost del 4010 del 4011 del 4012 del 4013 del 4015

del 4020 del 4021 del 4022 del 4023 del 4024 del 4025 del 4026 del 4027 del 4028 del 4029

4200 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209

(448+449+450+451+452) Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje Prispevek za zaposlovanje Prispevek za starševsko varstvo Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

(471+472+473+474+475+476+477+478+479+480) Nakup zgradb in prostorov Nakup prevoznih sredstev Nakup opreme Nakup drugih osnovnih sredstev Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup nematerialnega premoženja Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU del 400

(482+483+484) A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

479 480

del 401

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

483

del 402

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

484

87.044

485

506.151

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)

486

135.551

7/100


priloga 3/A-1

ZAVOD

21.2.2014, 13:01

DOM UPOKOJENCEV PODBRDO

V PISNI OBLIKI SE TA OBRAZEC NE POŠILJA NA MDDSZ !!! V pisni obliki se pošlje kopija obrazca, ki je bil posredovan na AJPES

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1. januarja do 31. decembra 2013 (v evrih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV 1

75

NAZIV KONTA 2

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Oznaka za AOP 3

500

0

0

0

0

524

0

0

525

0

0

7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509

(501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511) Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države in občin Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij Prejeta vračila danih posojil od občin Prejeta vračila danih posojil - iz tujine Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij Prejeta vračila plačanih poroštev

504 505 506 507 508 509 510

751

Prodaja kapitalskih deležev

511

44

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

4400 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409

(513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523) Dana posojila posameznikom in zasebnikom Dana posojila javnim skladom Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin Dana posojila finančnim institucijam Dana posojila privatnim podjetjem Dana posojila občinam Dana posojila v tujino Dana posojila državnemu proračunu Dana posojila javnim agencijam Plačila zapadlih poroštev

513 514 515 516 517 518 519 520 521 522

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

523

7500 7501 7502

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)

ZNESEK Tekoče leto Predhodno leto 4 5

501 502 503

512

8/100


priloga 3/A-2

ZAVOD

21.2.2014, 13:01

DOM UPOKOJENCEV PODBRDO

V PISNI OBLIKI SE TA OBRAZEC NE POŠILJA NA MDDSZ !!! V pisni obliki se pošlje kopija obrazca, ki je bil posredovan na AJPES

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1. januarja do 31. decembra 2013 (v evrih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV 1

50 500 5001 5002 del 5003 del 5003 del 5003 del 5003 del 5003

501 55 550 5501 5502 del 5503 del 5503 del 5503 del 5503 del 5503

551

NAZIV KONTA 2

VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)

Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558) Najeti krediti pri poslovnih bankah Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah Najeti krediti pri državnem proračunu Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja Najeti krediti pri drugih javnih skladih Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

Zadolževanje v tujini VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)

Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568) Odplačila kreditov poslovnim bankam Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam Odplačila kreditov državnemu proračunu Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja Odplačila kreditov drugim javnim skladom Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

Odplačilo dolga v tujino IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)

X/2. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)

Oznaka za AOP 3

Tekoče leto 4

ZNESEK Predhodno leto 5

550

0

0

551

0

0

560

0

0

561

0

0

552 553 554 555 556 557 558

559

562 563 564 565 566 567 568

569 570 571 572 573

506.151 135.008

9/100


priloga 3/B

ZAVOD

21.2.2014, 13:01

DOM UPOKOJENCEV PODBRDO

V PISNI OBLIKI SE TA OBRAZEC NE POŠILJA NA MDDSZ !!! V pisni obliki se pošlje kopija obrazca, ki je bil posredovan na AJPES

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI od 1. januarja do 31. decembra 2013 (v evrih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV

ZNESEK NAZIV PODSKUPINE KONTOV

STRUKTURA

Oznaka za AOP Prihodki in odhodki Prihodki in odhodki

za izvajanje javne od prodaje blaga in službe storitev na trgu

1

2

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

3

660

4

5

5.300.201

Prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe

6

84.107 97,22%

DELEŽI

Prihodkov in Prihodkov in odhodkov od Prihodkov in odhodkov od prodaje odhodkov za prodaje blaga in izvajanje blaga in storitev na javne službe storitev na trgu trgu

7

8

9

100,00%

98,44%

1,56%

82,71% 0,00% 0,00% 17,29%

98,70% #DEL/0! #DEL/0! 54,93%

1,30% #DEL/0! #DEL/0! 45,07%

761

(661+662-663+664) Prihodki od prodaje proizvodov in storitev Povečanje vrednosti zalog proizvodnje in nedokončane proizvodnje Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodnje in nedokončane proizvodnje Prihodki od prodaje blaga in materiala

17.726

14.543

96,89% 0,00% 0,00% 0,33%

762

B) FINANČNI PRIHODKI

665

248

0

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

763

C) DRUGI PRIHODKI

666

151.533

0

2,78%

0,00%

100,00%

0,00%

0

0

0,00%

760

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI del 764 del 764

(668+669) Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki

D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV del 466 460 461

(672+673+674) Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga Stroški materiala Stroški storitev

F) STROŠKI DELA del 464 del 464 del 464

(676+677+678) Plače in nadomestila plač Prispevki za socialno varnost delodajalcev Drugi stroški dela

661 662 663 664

5.282.475

69.564

667 668 669

0,00% #DEL/0!

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

100,00%

670

5.451.982

84.107 100,00%

671

1.641.988

41.455

#DEL/0! #DEL/0!

98,48%

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

1,52%

31,28%

93,11%

97,54%

2,46%

0,00% 16,07% 15,21%

0,00% 84,51% 8,60%

#DEL/0! 95,73% 99,52%

#DEL/0! 4,27% 0,48%

720 62,48%

672 673 674

843.453 798.535

675

3.280.040

676 677 678

2.480.953 399.425 399.662

720 0 0

37.624 3.831

1,62%

99,98%

0,02%

47,26% 7,61% 7,61% 5,97%

1,62% 0,00% 0,00% 5,27%

99,97% 100,00% 100,00% 99,26%

0,03% 0,00% 0,00% 0,74%

0,00%

0,00%

0,19%

0,00%

100,00%

0,00% 0,00% 0,00%

462 463 465

G) AMORTIZACIJA H) REZERVACIJE J) DRUGI STROŠKI

679 680 681

313.340

2.347

9.916

0

467

K) FINANČNI ODHODKI

682

245

0

468

L) DRUGI ODHODKI M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

683

2.624

0

0,00% 0,05%

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

684

1.747

0

0,03%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00% 0,00%

#DEL/0! 100,00%

#DEL/0! 0,00%

100,00%

99,16%

0,84%

83,62%

16,38%

del 469 del 469

(685+686) Odhodki od prodaje osnovnih sredstev Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki

N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)

P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)

del 80 del 80

del 80

Davek od dohodka pravnih oseb Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690) Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688) Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja

685 686

1.747

0,00% 0,03%

687

5.249.900

44.522 100,00%

688

202.082

39.585

689

0

0

690 691

202.082

39.585

692

0

0

693

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

83,62%

16,38%

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

10/100


Tabela 1: Obračun amortizacije

ZAVOD:

Dom upokojencev Podbrdo v EUR, brez centov

Konto (troštevilčno) 1

Vrsta osnovnega sredstva 2

- v breme sredstev - v breme obveznosti - v breme prejetih donacij in za sredstva prejeta v stroškov v breme sredstev upravljanje (končni rezultat za invalide (podskupina 980) podskupine 462) (skupina 92)

Amortizacija 2013 3=4+5+6

4

003 005 021 029 040 041

Dolgoročne premoženjske pravice Druga neopredmetena sredstva Zgradbe Nepremičnine trajno zunaj uporabe Oprema Drobni inventar

14.316 0 172.129 0 136.511 6.783

043

Vlaganje v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti

0

042 045

Biološka sredstva Druga opredmetena osnovna sredstva

0 0

049

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva trajno zunaj uporabe

0

SKUPAJ

329.739

5

6

-3.757

18.073 172.129

17.809

14.052

KONTROLE UJEMANJA PODATKOV ujemanje skupnega zneska amortizacije v tej tabeli z izkazano amortizacijo v obrazcu 1a (gibanje OS) ujemanje skupnega zneska amortizacije v tej tabeli z izkazano amortizacijo v tabeli 2 ujemanje amortizacije v breme stroškov v tej tabeli z izkazanimi strošku v obrazcu 3 (izkaz prih. in odh.) ujemanje amortizacije v breme stroškov v tej tabeli z izkazanimi strošku v tabeli 2

118.702 6.783

0

315.687

ok ok ok ok

prenos izkazane amortizacije v breme sredstev v upravljanju v tej tabeli (stolpec 4) v tabelo 8 (gibanje 980) Izpolnil: Tel. št.:

Trojer Srečko 05 380 18 42

Podpis:

Odgovorna oseba: Datum:

Ines Krajnik 19.2.2013

Podpis: Žig: Tabele za letno poročilo 2013-enote

11/100


Tabela 2: Izkaz prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih v letu 2013

Zavod:

Dom upokojencev Podbrdo

CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let PORABA

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

PLAN 2013

Indeks PRESEŽKA IZ Indeks realizacija PRETEKLIH LET ZA realizacija KRITJE 13/realizacija 13/plan 13 ODHODKOV JAVNE 12

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

9=10+18+19+20+21+22

10=11+12+13+14+15+16+ 17

11

81

48

40

OSKRBA I z nad in pod dodatno za OSKRBO II standardom

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

12

13

14

15

16

1

3

0

3

0 0

SLUŽBE

1

2

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur (redno in ostali po pogodbi) Povprečno število zaposlenih preko javnih del iz delovnih ur Število realiziranih oskrbnih dni v letu Povprečno število uporabnikov

3

4

5=8+22+23+24+25

6=5/4*100

7=5/3*100

154

154

154

100,00

100,00

8

1

1

1

100,00

100,00

1

1

1

0

0

0

0

125.881

125.881

131.002

104,07

104,07

131.002

96.457

92.179

16.132

46.659

734

4.278

0

360

360

360

100,00

100,00

360

265

253,00

88,00

128,00

2,00

12,00

0,00

ODHODKI OD POSLOVANJA Zaračunani odhodki določenih uporabnikov 46 enotnega kontnega načrta

5.446.848

5.292.621

5.294.422

100

97

0

3.362.663

2.401.820

1.683.386

80.968

432.223

5.759

159.676

460 STROŠKI MATERIALA

931.516

913.767

881.077

96

95

0

782.906

559.643

392.199

18.871

100.737

1.343

37.216

0

4600 Stroški osnovnega materiala

573.286

559.709

549.318

98

96

0

505.222

362.361

253.942

12.219

65.229

868

24.097

0

381.378

373.770

380.360

102

100

0

355.213

249.299

174.708

8.406

44.875

598

16.579

0

38.682

37.911

34.058

90

88

0

34.058

24.531

17.191

827

4.417

59

1.631

0

460030 Material za zdravstveno nego

7.105

7.105

3.550

50

50

0

3.061

2.672

1.873

90

481

6

178

0

460031 Sanitetni material

7.280

7.280

5.501

76

76

0

4.747

3.817

2.675

129

687

9

254

0

146

146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.826

9.826

16.553

168

168

0

14.283

11.397

7.987

384

2.052

27

758

0

460036 Zdravila za oskrbovance, ki jih ne krije ZZZS

11.010

11.010

10.998

100

100

0

9.494

7.090

4.969

239

1.276

17

471

0

460040 Pralna sredstva

32.995

32.031

27.866

87

84

0

24.064

16.845

11.805

568

3.033

40

1.120

0

460050 Material za vzdrževanje

45.493

43.222

44.200

102

97

0

37.656

29.976

21.007

1.011

5.396

72

1.993

0

460060 Ostali material 4601 Stroški pomožnega materiala

39.371 62.197

37.408 60.438

26.232

70

67

0

58.080

96

93

0

22.646 50.274

16.734 35.514

11.727 24.888

565 1.198

3.012 6.391

40 86

1.113 2.362

0 0

460010 Živila 460020 Čistilni material

460032 Zdravstveni material splošne ambulante v domu 460034 Plenice za oskrbovance 460035 Ostali material za izvajanje zdravstvene nege, ki ga ne plača ZZZS

460101 Obutev in obleka oskrbovancev

0 #DEL/0!

0

0

2.409

2.389

858

36

0

40

40

28

1

7

0

3

0

0

858

406

285

14

72

1

27

460103 Material za pedikuro

0

20

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

460104 Material za frizerske storitve

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

460105 Material za ekonomijo

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

460107 Pomožni material za zaposlitveno dejavnost

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

460108 Pomožni material za prostočasne dejavnosti

0

0

0

3.782 #DEL/0!

#DEL/0!

0

3.782

3.782

3.695

0

0

0

0

0

12.998

11.831

8.619

73

0

6.944

1.491

0

178

949

13

351

0

0

927

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460112 Razkužila, dezinfekcijska sredstva

14.733

13.182

11.548

88

78

0

9.982

5.779

4.050

195

1.040

14

384

0

460150 Osebna varovalna oprema - za delavce

32.057

28.354

33.233

117

104

0

28.668

24.016

16.830

810

4.323

58

1.597

0

0 278.475

3.735 276.062

0

0

0

247.699

90

89

0

0 203.602

0 144.215

0 101.066

0 4.863

0 25.959

0 346

0 9.590

0 0

460102 Delovna terapija

460110 Pomožni material za osebno higieno 460111 Drugi pomožni material

460151 Osebna varovalna oprema - za upravičence 4602 Stroški energije in vode 460200 Električna energija

40 #DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

0

36

66 #DEL/0!

#DEL/0!

86.107

80.241

92.108

115

107

0

79.442

49.825

34.917

1.680

8.969

120

3.313

0

122.303

123.503

86.030

70

70

0

74.205

63.019

44.164

2.125

11.343

151

4.191

0

34.150

33.552

26.296

78

77

0

22.168

15.027

10.531

507

2.705

36

999

0

3.396

3.341

3.875

116

114

0

3.360

614

430

21

111

1

41

0

460204 Voda, taksa odpadne vode, drugi stroški v zvezi z oskrbo z vodo

32.519

35.425

28.359

80

87

0

24.427

15.730

11.024

530

2.831

38

1.046

0

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja

2.075

2.075

9.656

465

465

0

8.334

6.363

4.460

214

1.145

15

424

0

1.933

1.933

9.608

497

497

0

8.292

6.355

4.454

214

1.144

15

423

0

142

142

48

34

34

0

42

8

6

0

1

0

1

0

460302 Nadomestni deli in material za OS 4604 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev

0 0

0 0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

460400 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460401 Odpis embalaže

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

460201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 460202 Poraba druge energije (plin kuhinja) 460203 Goriva in maziva za vozila

4603

460300 Nadomestni deli in material za opremo 460301 Nadomestni deli in material za vzdrževanje vozil

Tabele za letno poročilo 2013-enote

0

12/100


Tabela 2: Izkaz prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih v letu 2013

Zavod:

Dom upokojencev Podbrdo

Zneski v EUR (brez centov)

Skupaj zavod

Skupaj zavod Oskrba skupaj

krba - starejši nad 65 let Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

Pomoč na domu (javna Varovana stanovanja služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI 28

OBR.KONTI

NAZIV

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

1

2

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 = 27 + 28

27

1

33

0

0

0

0

0

0

73

0

0

0

0

0

0

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur (redno in ostali po pogodbi) Povprečno število zaposlenih preko javnih del iz delovnih ur Število realiziranih oskrbnih dni v letu

0

0

0

0

0

0

0

59.292

34.545

0

0

0

5.117

0

119.619

Povprečno število uporabnikov

163,00

95,00

0,00

0,00

0,00

14,00

0,00

328,00

ODHODKI OD POSLOVANJA Zaračunani odhodki določenih uporabnikov 46 enotnega kontnega načrta

39.808

952.188

0

0

0

8.655

0

0

1.887.237

44.522

44.522

460 STROŠKI MATERIALA

9.277

221.253

0

0

0

2.010

0

0

60.547

37.624

37.624

0

4600 Stroški osnovnega materiala

6.006

141.575

0

0

0

1.286

0

0

18.387

25.709

25.709

0

4.133

104.961

0

0

0

953

0

0

0

25.147

25.147

0

406

9.441

0

0

0

86

0

0

0

0

0

0

460030 Material za zdravstveno nego

44

385

0

0

0

4

0

0

489

0

0

0

460031 Sanitetni material

63

922

0

0

0

8

0

0

754

0

0

0

460032 Zdravstveni material splošne ambulante v domu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460034 Plenice za oskrbovance

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460035 Ostali material za izvajanje zdravstvene nege, ki ga ne plača ZZZS

189

2.860

0

0

0

26

0

0

2.270

0

0

0

460036 Zdravila za oskrbovance, ki jih ne krije ZZZS

118

2.382

0

0

0

22

0

0

1.504

0

0

0

460040 Pralna sredstva

279

7.154

0

0

0

65

0

0

3.802

0

0

0

460050 Material za vzdrževanje

497

7.611

0

0

0

69

0

0

5.982

562

562

460060 Ostali material 4601 Stroški pomožnega materiala

277 589

5.859 14.627

0 0

0 0

0 0

53 133

0 0

0 0

3.586 7.806

0

0

0

0

0

0

460101 Obutev in obleka oskrbovancev

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460102 Delovna terapija

7

448

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

460103 Material za pedikuro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460104 Material za frizerske storitve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460105 Material za ekonomijo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460107 Pomožni material za zaposlitveno dejavnost

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460108 Pomožni material za prostočasne dejavnosti

87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460110 Pomožni material za osebno higieno

0

5.404

0

0

0

49

0

0

1.675

0

0

0

460111 Drugi pomožni material

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

4.165

0

0

0

38

0

0

1.566

0

0

0

398

4.610

0

0

0

42

0

0

4.565

0

0

0

0 2.391

0 58.852

0 0

0 0

0 0

0 535

0 0

0 0

0 32.182

0

0

0

11.915

11.915

0

168

460010 Živila 460020 Čistilni material

460112 Razkužila, dezinfekcijska sredstva 460150 Osebna varovalna oprema - za delavce 460151 Osebna varovalna oprema - za upravičence 4602 Stroški energije in vode 460200 Električna energija

826

29.350

0

0

0

267

0

0

12.498

1.045

11.085

0

0

0

101

0

0

11.825

249

7.077

0

0

0

64

0

0

3.498

10

2.721

0

0

0

25

0

0

460204 Voda, taksa odpadne vode, drugi stroški v zvezi z oskrbo z vodo

261

8.619

0

0

0

78

0

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja

105

1.954

0

0

0

17

460201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 460202 Poraba druge energije (plin kuhinja) 460203 Goriva in maziva za vozila

4603

460300 Nadomestni deli in material za opremo

0

0

168

0

11.031

0

630

630

0

515

0

0

0

0

3.846

86

86

0

0

0

1.322

0

0

0

105

1.920

0

0

0

17

0

0

1.316

0

0

0

460301 Nadomestni deli in material za vzdrževanje vozil

0

34

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

460302 Nadomestni deli in material za OS 4604 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

460400 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460401 Odpis embalaže

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabele za letno poročilo 2013-enote

13/100


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

PLAN 2013

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

1

2

3

4

5=8+22+23+24+25

4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige

PORABA Indeks PRESEŽKA IZ Indeks realizacija PRETEKLIH LET ZA realizacija KRITJE 13/realizacija 13/plan 13 ODHODKOV JAVNE 12 SLUŽBE

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

6=5/4*100

9=10+18+19+20+21+22

10=11+12+13+14+15+16+ 17

7=5/3*100

8

OSKRBA I z nad in pod dodatno za OSKRBO II standardom

11

12

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

13

14

15

16

5.789

5.789

6.208

107

107

0

5.358

4.035

2.828

136

726

10

268

0

460500 Časopisi, strokovna literatura, knjige 4606 Pisarniški material

5.789 9.694

5.789 9.694

6.208

107

107

0

10.116

104

104

0

5.358 10.116

4.035 7.155

2.828 5.015

136 241

726 1.287

10 18

268 475

0 0

460600 Pisarniški material

5.396

5.396

5.943

110

110

0

5.943

4.396

3.081

148

791

11

292

0

460601 Tonerji in kartuše

4.298

4.298

4.173

97

97

0

4.173

2.759

1.934

93

496

7

183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4607 460700

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST

4608 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij 460800 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij 4609 Drugi materialni stroški 460900 Drugi materialni stroški

461 STROŠKI STORITEV 4610 Storitve za opravljanje dejavnosti

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 #DEL/0! 0

#DEL/0!

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

957.926

930.365

802.366

86

58.166

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

#DEL/0!

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

0

691.974

554.872

389.040

18.689

99.770

1.328

36.857

0

95

61.316

70.882

0

49.946

35.203

24.673

1.186

6.335

84

2.342

0

461000 Pisarniške storitve

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461001 Čistilne storitve

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461003 Založniške in tiskarske storitve

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461004 Stroški prevajalskih storitev

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461005 Stroški oglaševalskih storitev

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461006 Računalniške storitve

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461007 Računovodske, revizorske in svet. storitve

6.218

6.218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461008 Storitve varstva pri delu

4.842

4.842

8.053

166

166

0

6.950

5.431

3.806

183

978

13

361

0

461009 Dimnikarske storitve

1.198

1.198

1.574

131

131

0

1.357

1.168

819

39

210

3

78

0

20.339

29.905

23.618

79

116

0

20.097

16.284

11.412

549

2.930

39

1.084

0

461011 Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta

8.063

8.063

6.981

87

87

0

6.030

4.005

2.808

135

721

9

266

0

461012 Poštnina in kurirske storitve

4.207

4.207

4.705

112

112

0

4.059

3.356

2.352

113

604

8

223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

643

643

0

667

245

172

8

44

1

16

0

461016 Izvedenci - mnenja

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461017 Stroški tolmača za slovenski znakovni jezik

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461018 Supervizija - plačilo opravljenih supervizij

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461019 Storitve menz in restavracij za varovance

0

470

294

206

10

52

1

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.915

2.140

1.500

72

386

5

142

0

461010 Odvoz smeti, čiščenje čistilne naprave

461013 PTT stroški za izvajanje ZUP 461015 Takse in druge pristojbine za registracijo vozil

1.580

1.580

461020 Storitve za zaposlitveno dejavnost varovancev

0

0

461021 Storitve za prostočasno dejavnost varovancev

6.023

6.023

0

0

461023 Storitve - pranje perila

0

461024 Storitve varovancev - žepnine 461025 Storitve varovancev - nagrade

461022

Storitve za posebne oblike varstva in izvajanje programov vzgoje in izobraževanja

0 #DEL/0! 770

544

120

34

0 #DEL/0! 3.377

56

#DEL/0! 120

34 #DEL/0! 56

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.203

8.203

0

7.401

2.280

1.598

77

410

5

152

0

461026 Nagrade za prostovoljce

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461027 Notranja revizija

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461028 RTV naročnina

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461029 Stroški upravnika 4611 Stroški službena potovanja in izobraževanje

0 23.752

0 13.145

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

15.869

121

67

0

0 7.632

0 5.724

0 4.012

0 194

0 1.031

0 13

0 380

0 0

46111 Stroški izobraževanja

17.007

7.636

12.101

158

71

0

5.835

4.634

3.247

157

834

11

308

0

1.851

929

286

31

15

0

110

110

77

4

20

0

7

0

383

383

165

43

43

0

80

56

39

2

10

0

4

0

4.263

1.432

1.567

109

37

0

749

464

325

16

83

1

31

0

743

0

715

0

2.585

2.501

1.753

84

451

6

166

0

9.767

4.892

48

0

2.258

1.503

1.053

51

270

4

100

0

461115 Dnevnice v tujini za izobraževanje

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461116 Hotelske in restavracijske storitve v tujini za izobraževanje

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461117 Stroški prevoza v tujini za izobraževanje

0

0

#SKLIC!

#SKLIC!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461118 Ostali stroški izobraževanja v tujini

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

461110 Dnevnice v državi za izobraževanje 461111 Hotelske in restavracijske storitve v državi za izobraževanje 461112 Stroški prevoza v državi za izobraževanje 461113 Drugi stroški za izobraževanje - pridobitev izobrazbe 461114 Kotizacije za seminarje za izobraževanje

0

8.544

104

5.312 #DEL/0! 4.718

96

0 #DEL/0! #SKLIC!

104

Tabele za letno poročilo 2013-enote

0

14/100


Skupaj zavod

Skupaj zavod Oskrba skupaj

krba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

1

2

17

4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

18

19

Stanovanjske skupine

20

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

21

22

Pomoč na domu (javna Varovana stanovanja služba)

23

24

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

25

26 = 27 + 28

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.) 27

28

67

1.311

0

0

0

12

0

0

850

0

0

67 119

1.311 2.934

0 0

0 0

0 0

12 27

0 0

0 0

850 0

0

0

0

0

0

0

460600 Pisarniški material

73

1.533

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

460601 Tonerji in kartuše

46

1.401

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460500 Časopisi, strokovna literatura, knjige 4606 Pisarniški material

4607 460700

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST

4608 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij 460800 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij 4609 Drugi materialni stroški 460900 Drugi materialni stroški

461 STROŠKI STORITEV 4610 Storitve za opravljanje dejavnosti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.188

135.862

0

0

0

1.240

0

0

106.561

3.831

3.831

0

583

14.610

0

0

0

133

0

0

7.893

327

327

0

461000 Pisarniške storitve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461001 Čistilne storitve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461003 Založniške in tiskarske storitve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461004 Stroški prevajalskih storitev

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461005 Stroški oglaševalskih storitev

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461006 Računalniške storitve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461007 Računovodske, revizorske in svet. storitve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461008 Storitve varstva pri delu

90

1.505

0

0

0

14

0

0

1.103

0

0

0

461009 Dimnikarske storitve

19

187

0

0

0

2

0

0

217

0

0

0

270

3.779

0

0

0

34

0

0

3.194

327

327

0

461011 Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta

66

2.007

0

0

0

18

0

0

951

0

0

0

461012 Poštnina in kurirske storitve

56

697

0

0

0

6

0

0

646

0

0

0

461013 PTT stroški za izvajanje ZUP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461015 Takse in druge pristojbine za registracijo vozil

4

418

0

0

0

4

0

0

103

0

0

0

461016 Izvedenci - mnenja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461017 Stroški tolmača za slovenski znakovni jezik

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461018 Supervizija - plačilo opravljenih supervizij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461019 Storitve menz in restavracij za varovance

5

174

0

0

0

2

0

0

74

0

0

0

461020 Storitve za zaposlitveno dejavnost varovancev

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461021 Storitve za prostočasno dejavnost varovancev

35

768

0

0

0

7

0

0

462

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461023 Storitve - pranje perila

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461024 Storitve varovancev - žepnine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461025 Storitve varovancev - nagrade

38

5.075

0

0

0

46

0

0

1.143

0

0

0

461026 Nagrade za prostovoljce

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461027 Notranja revizija

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461028 RTV naročnina

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461029 Stroški upravnika 4611 Stroški službena potovanja in izobraževanje

0 94

0 1.890

0 0

0 0

0 0

0 18

0 0

0 0

0 8.237

0

0

0

0

0

0

46111 Stroški izobraževanja

461010 Odvoz smeti, čiščenje čistilne naprave

461022

Storitve za posebne oblike varstva in izvajanje programov vzgoje in izobraževanja

77

1.190

0

0

0

11

0

0

6.266

0

0

0

461110 Dnevnice v državi za izobraževanje

2

0

0

0

0

0

0

0

176

0

0

0

461111 Hotelske in restavracijske storitve v državi za izobraževanje

1

24

0

0

0

0

0

0

85

0

0

0

461112 Stroški prevoza v državi za izobraževanje

8

282

0

0

0

3

0

0

818

0

0

0

461113 Drugi stroški za izobraževanje - pridobitev izobrazbe

41

83

0

0

0

1

0

0

2.727

0

0

0

461114 Kotizacije za seminarje za izobraževanje

25

748

0

0

0

7

0

0

2.460

0

0

0

461115 Dnevnice v tujini za izobraževanje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461116 Hotelske in restavracijske storitve v tujini za izobraževanje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461117 Stroški prevoza v tujini za izobraževanje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461118 Ostali stroški izobraževanja v tujini

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabele za letno poročilo 2013-enote

#SKLIC! 0

15/100


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

PLAN 2013

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

1

2

3

4

5=8+22+23+24+25

461119 Kotizacije za izobraževanje v tujini 46112 Stroški službenega potovanja 461120 Dnevnice v državi za službena potovanja 461121 Hotelske in restavracijske storitve v državi za službena potovanja 461122 Stroški prevoza v državi za službena potovanja

PORABA Indeks PRESEŽKA IZ Indeks realizacija PRETEKLIH LET ZA realizacija KRITJE 13/realizacija 13/plan 13 ODHODKOV JAVNE 12 SLUŽBE

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

6=5/4*100

7=5/3*100

9=10+18+19+20+21+22

10=11+12+13+14+15+16+ 17

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

6.745

5.509

262

0

331 #DEL/0!

0

0

53 #DEL/0!

3.768

3.384

68

8

OSKRBA I z nad in pod dodatno za OSKRBO II standardom

11

12

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

13

OSKRBA IV z nad in pod standardom

14

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

15

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

0

1.797

1.090

765

37

197

2

72

0

126

0

157

80

56

3

15

0

5

0

0

25

18

13

1

3

0

1

0

#DEL/0!

6.483

5.509

0

1.615

992

696

33

179

2

66

0

461123 Ostali stroški za izobraževanje v državi za službena potovanja

0

0

0 #DEL/0!

61

#DEL/0!

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461125 Dnevnice v tujini

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461126 Hotelske in restavracijske storitve v tujini

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461127 Stroški prevoza v tujini

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461128 Ostali stroški službenega potovanja v tujini 4612 Tekoče in investicijsko vzdrževanje

0 617.797

0 619.923

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

487.162

79

0 363.802

0 254.953

0 12.268

0 65.485

0 873

0 24.192

0 0

461210 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in naprav-instalacij v objektih

66.600

258

79

0

0 417.324

34

194.136

25.787

0

57.551

35.483

24.866

1.196

6.388

85

2.360

0

461211 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461212 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461213 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461214 Tekoče vzdrževanje opreme in računalnikov

59.897

47.484

34.947

74

58

0

30.180

21.044

14.748

710

3.787

51

1.399

0

461215 Tekoče vzdrževanje druge opreme

42.150

31.667

41.666

132

99

0

33.167

24.334

17.054

821

4.380

58

1.618

0

4.676

4.676

2.765

59

59

0

2.394

859

602

29

155

2

57

0

316.938

510.309

341.184

67

108

0

294.032

282.082

197.683

9.512

50.775

677

18.758

0

461221 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461222 Investicijsko vzdrževanje počitniških objektov

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461223 Investicijsko vzdrževanje drugih objektov

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461224 Investicijsko vzdrževanje opreme in računalnikov

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461225 Investicijsko vzdrževanje druge opreme

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 14.550

0 14.550

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

12.990

89

89

0

0 11.153

0 6.658

0 4.665

0 225

0 1.199

0 17

0 442

0 0

461300 Zavarovalne premije za objekte

7.759

7.759

6.643

86

86

0

5.663

3.961

2.775

134

713

10

263

0

461301 Zavarovalne premije za opremo

545

545

194

36

36

0

168

56

39

2

10

0

4

0

461302 Zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje delavcev

454

454

454

100

100

0

392

260

182

9

47

1

17

0

461303 Zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje varovancev

861

991

164

17

19

0

33

33

0

0

0

0

0

0

461304 Zavarovalne premije za zavarovanje odgovornosti delavcev

3.724

3.938

3.412

87

92

0

2.835

1.972

1.401

67

360

5

133

0

993

863

2.123

246

214

0

2.062

376

268

13

69

1

25

0

214 25.345

0 25.345

0

0

25.203

99

99

0

0 25.177

0 15.780

0 11.059

0 532

0 2.840

0 37

0 1.050

0 0

0

5.974

5.974

5.974

0

0

0

0

0

0

2.550

2.550

0

287

1.535

20

567

0

461216 Tekoče vzdrževanje in popravila vozil 461220 Investicijsko vzdrževanje posl. objektov in naprav-instalacij v objektih

461226 Investicijsko vzdrževanje in popravila vozil 4613 Zavarovalne premije

461305 Zavarovalne premije za motorna vozila 461306 zavarovalne premije za zavarovanje napotenih oseb 4614 Najemnine in zakupnine (leasing) 461400 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

0 #DEL/0!

0

567

5.974

1.054

8.523

7.956

2.550

32

461402 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461403 Najemnine in zakupnine za druge objekte

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461404 Najem računalniške in programske opreme

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461405 Najem vozil za prevoz varovancev

0

191

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.151

3.960

4.217

106

0

4.200

2.956

2.072

100

531

7

197

0

0

294

9

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461408 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 4615 Kazni in odškodnine

12.671 0

12.377 0

12.453

101

0

12.453 0

4.300 0

3.013 0

145 0

774 0

10 0

286 0

0 0

461500 Kazni zaradi sodnih postopkov 4616 Stroški zdravstvenih storitev

461401 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte

461406 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 461407 Druga nadomestila za uporabo zemljišča

0

#DEL/0! 30

102 #DEL/0! 98

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0 16.220

0 14.196

15.430

109

95

0

0 12.632

0 8.993

0 6.302

0 303

0 1.620

0 21

0 598

0 0

461601 Zdravstveni pregledi zaposlenih

8.680

6.656

4.100

62

47

0

1.973

1.513

1.060

51

272

4

101

0

461602 Pregledi kuhinje

3.948

3.948

4.909

124

124

0

4.238

3.114

2.182

105

561

7

207

0

461603 Sterilizacija

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461604 Zdravstvene storitve za oskrbovance, ki jih ne krije ZZZS

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461605 Laboratorijske in mikrobiološke storitve

3.493

3.493

6.421

184

184

0

6.421

4.366

3.060

147

787

10

290

0

461606 Zdravstveni pregledi napotenih oseb 4617 Prevozne storitve

99 2.418

99 2.418

0

0

0

0

978

40

40

0

0 811

0 518

0 363

0 17

0 94

0 1

0 34

0 0

0

299

9

0

0

0

0

0

0

0

512

509

363

17

94

1

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461701 Javni prevozi varovancev 461702 Pogodbeni prevozi varovancev 461703 Prevozni stroški vojakov

0

0

2.418

2.418

0

0

299 #DEL/0! 679

28

0 #DEL/0!

0

#DEL/0! 28 #DEL/0!

Tabele za letno poročilo 2013-enote

0

16/100


Skupaj zavod

Skupaj zavod Oskrba skupaj

krba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

1

2

17

461119 Kotizacije za izobraževanje v tujini

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

18

Bivalne enote 24 ur

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Stanovanjske skupine

19

20

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

21

Pomoč na domu (javna Varovana stanovanja služba)

22

23

24

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

Zdravstvo (javna služba)

25

26 = 27 + 28

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.) 27

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

700

0

0

0

7

0

0

1.971

0

0

0

461120 Dnevnice v državi za službena potovanja

1

76

0

0

0

1

0

0

174

0

0

0

461121 Hotelske in restavracijske storitve v državi za službena potovanja

0

7

0

0

0

0

0

0

28

0

0

0

46112 Stroški službenega potovanja

461122 Stroški prevoza v državi za službena potovanja

16

617

0

0

0

6

0

0

1.769

0

0

0

461123 Ostali stroški za izobraževanje v državi za službena potovanja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461125 Dnevnice v tujini

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461126 Hotelske in restavracijske storitve v tujini

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461127 Stroški prevoza v tujini

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 6.031

0 53.040

0 0

0 0

0 0

0 482

0 0

0 0

0 66.589

0

0

0

3.249

3.249

0

461128 Ostali stroški službenega potovanja v tujini 4612 Tekoče in investicijsko vzdrževanje 461210 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in naprav-instalacij v objektih

588

21.869

0

0

0

199

0

0

9.049

0

0

0

461211 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461212 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461213 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461214 Tekoče vzdrževanje opreme in računalnikov

349

9.054

0

0

0

82

0

0

4.767

0

0

0

461215 Tekoče vzdrževanje druge opreme

403

8.754

0

0

0

79

0

0

5.250

3.249

3.249

0

14

1.521

0

0

0

14

0

0

371

0

0

0

4.677

11.842

0

0

0

108

0

0

47.152

0

0

0

461221 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461222 Investicijsko vzdrževanje počitniških objektov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461223 Investicijsko vzdrževanje drugih objektov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461224 Investicijsko vzdrževanje opreme in računalnikov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461225 Investicijsko vzdrževanje druge opreme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 110

0 4.455

0 0

0 0

0 0

0 40

0 0

0 0

0 1.752

0

0

0

85

85

0

461300 Zavarovalne premije za objekte

66

1.687

0

0

0

15

0

0

895

85

85

0

461301 Zavarovalne premije za opremo

1

111

0

0

0

1

0

0

26

0

0

0

461302 Zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje delavcev

4

131

0

0

0

1

0

0

62

0

0

0

461303 Zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje varovancev

33

0

0

0

0

0

0

0

131

0

0

0

461304 Zavarovalne premije za zavarovanje odgovornosti delavcev

6

855

0

0

0

8

0

0

577

0

0

0

461305 Zavarovalne premije za motorna vozila

0

1.671

0

0

0

15

0

0

61

0

0

0

0 262

0 9.313

0 0

0 0

0 0

0 84

0 0

0 0

0 0

0

0

0

26

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461402 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461403 Najemnine in zakupnine za druge objekte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461404 Najem računalniške in programske opreme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461405 Najem vozil za prevoz varovancev

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

1.233

0

0

0

11

0

0

0

17

17

0

461407 Druga nadomestila za uporabo zemljišča

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

9

0

461408 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 4615 Kazni in odškodnine

72 0

8.080 0

0 0

0 0

0 0

73 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

461216 Tekoče vzdrževanje in popravila vozil 461220 Investicijsko vzdrževanje posl. objektov in naprav-instalacij v objektih

461226 Investicijsko vzdrževanje in popravila vozil 4613 Zavarovalne premije

461306 zavarovalne premije za zavarovanje napotenih oseb 4614 Najemnine in zakupnine (leasing) 461400 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 461401 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte

461406 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

461500 Kazni zaradi sodnih postopkov 4616 Stroški zdravstvenih storitev

0

0 149

0 3.607

0 0

0 0

0 0

0 32

0 0

0 0

0 2.798

0

0

0

0

0

0

461601 Zdravstveni pregledi zaposlenih

25

456

0

0

0

4

0

0

2.127

0

0

0

461602 Pregledi kuhinje

52

1.114

0

0

0

10

0

0

671

0

0

0

461603 Sterilizacija

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461604 Zdravstvene storitve za oskrbovance, ki jih ne krije ZZZS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461605 Laboratorijske in mikrobiološke storitve

72

2.037

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

461606 Zdravstveni pregledi napotenih oseb 4617 Prevozne storitve

0 9

0 290

0 0

0 0

0 0

0 3

0 0

0 0

0 167

0

0

0

0

0

0

461701 Javni prevozi varovancev

9

290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461702 Pogodbeni prevozi varovancev

0

0

0

0

0

3

0

0

167

0

0

0

461703 Prevozni stroški vojakov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabele za letno poročilo 2013-enote

17/100


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

PLAN 2013

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

1

2

3

4

5=8+22+23+24+25

461704 Drugi prevozni in transportni stroški 461705 Prevoz na in z dela za napotene osebe 4618 Drugi stroški storitev 461800 Stroški pregledov za varstvo pri delu in ocene tveganja

PORABA Indeks PRESEŽKA IZ Indeks realizacija PRETEKLIH LET ZA realizacija KRITJE 13/realizacija 13/plan 13 ODHODKOV JAVNE 12 SLUŽBE

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

6=5/4*100

7=5/3*100

9=10+18+19+20+21+22

10=11+12+13+14+15+16+ 17

8

OSKRBA I z nad in pod dodatno za OSKRBO II standardom

11

12

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

13

OSKRBA IV z nad in pod standardom

14

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

15

16

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 191.262

0 164.640

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0 165.237

0 116.138

0 81.389

0 3.915

0 20.906

0 279

0 7.723

0 0

0

0

184.506

112

96

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.919

11.688

8.191

394

2.104

28

777

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173

0

5.570

3.891

2.727

131

700

9

259

0

1

1

0

8

0

0

0

0

0

0

0

5.730

301

301

0

4.942

4.101

2.874

138

738

10

273

0

2.929

478

16

16

0

11

0

0

0

0

0

0

0

1.927

1.927

4.339

225

225

0

4.149

2.906

2.037

98

523

7

193

0

461813 Druge članarine

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461814 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.363

3.363

0

4.716

3.294

2.308

111

593

8

219

0

461816 Stroški, povezani z zadolževanjem

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461817 Stroški reprezentance

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461818 Stroški storitev iz prejšnjih obdobij

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115.491

115.491

113

0

130.922

90.258

63.252

3.043

16.248

217

6.002

0

461820 Izpit iz varstva pri delu za napotene osebe

0

0

0 #DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461821 Povračilo stroškov prehrane za napotene osebe

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.266

5.266

39

#SKLIC!

0

2.062

2.056

1.624

49

260

3

96

0

461801 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

0

0

461802 Plačila za delo preko študentskega servisa

60.567

33.945

461803 Plačila za delo preko invalidskih organizacij

0

0

0 #DEL/0!

461804 Nadomestila članom posebnih komisij

0

0

0 #DEL/0!

461805 Sejnine udeležencem odborov

3.732

3.732

6.451

173

461809 Stroški sodnih postopkov

1.348

1.348

8

461810 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev

1.905

1.905

461811 Članarine v mednarodnih organizacijah

2.929

461812 Članarine v domačih neprofitnih institucijah

461815 Plačila bančnih storitev

461819 Drugi stroški storitev

Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z 4619 dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pogodbe)

462 AMORTIZACIJA

30.974

5.460

131.066

91

162

113

51

162

0

0

0

0

0

0

2.062

316.081

299.020

315.687

106

100

0

310.407

230.954

161.853

7.788

41.572

554

15.358

0

301.240

288.616

308.903

107

103

0

303.687

226.651

158.837

7.643

40.797

544

15.072

0

4621 Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4622 Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.841

10.404

0

6.720

4.303

3.016

145

775

10

286

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4620 Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju

4623 Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme 4629 obveznosti do virov sredstev oz. prejetih donacij NEGATIVNA VREDNOST

463

REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb (ne za investicijsko)

4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb

464

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM STROŠKI DELA

4640 Plače zaposlenih 464004 Sredstva za izvedbo ZSPJS - bruto plače

6.784

65 #DEL/0!

46 #DEL/0!

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.234.795

3.135.042

3.280.760

105

101

0

1.570.437

1.054.385

738.916

35.553

189.791

2.530

70.114

0

2.341.264

2.326.518

2.446.301

105

104

0

1.170.644

781.036

547.351

26.336

140.586

1.875

51.939

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.566.519

1.551.773

1.099.062

71

70

0

241.594

0

0

0

0

0

0

0

364.595

364.595

814.198

223

223

0

619.344

547.452

383.655

18.460

98.541

1.314

36.406

0

0

117.838

105.487

90

0

105.487

105.487

73.925

3.557

18.988

253

7.015

0

117.838

183.129

77.841

43

0

17.555

0

0

0

0

0

0

0

464009 Dodatek za mentorstvo (C030)

0

39.594

37.895

96

#DEL/0!

0

37.895

37.895

26.557

1.278

6.821

91

2.520

0

464010 Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat (C040)

0

69.589

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464011 Dodatek za dvojezičnost (C051)

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464012 Dodatek za stalno pripravljenost (C130)

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464013 Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času (C080+C090+C100+C111+C190+C191) 183.129

0

136.393 #DEL/0!

74

0

30.109

0

0

0

0

0

0

0

464014 Dodatki za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo (C215+C216+C217+C218) 39.594

0

107.106 #DEL/0!

271

0

85.315

67.735

47.469

2.284

12.192

163

4.504

0

464015 Nadomestila v breme delodajalca (G)

69.589

0

47.107 #DEL/0!

68

0

12.133

1.255

880

42

226

3

83

0

464016 Drugi stroški plač zaposlenih (ki niso zajeti v podkontih 464005 do 464015) 4641 Regres za letni dopust

0 106.951

0 81.150

21.212 #DEL/0!

0

94.533

21.212 45.313

21.212 31.387

14.865 21.996

715 1.058

3.818 5.651

51 75

1.411 2.087

0 0

464100 Regres za letni dopust 4642 Povračila in nadomestila

106.951 250.810

81.150 220.716

94.533

116

88

0

224.864

102

90

0

45.313 107.914

31.387 77.151

21.996 54.068

1.058 2.601

5.651 13.888

75 185

2.087 5.130

0 0

464005 Bruto plača-redno delo (A) 464006 Bruto plača-nadomestila (B) 464007 Položajni dodatek (C010) 464008 Dodatek za delovno dobo (C020)

0 #DEL/0!

116

#DEL/0!

#DEL/0! 66

#DEL/0! 88

0

Tabele za letno poročilo 2013-enote

18/100


Skupaj zavod

Skupaj zavod Oskrba skupaj

krba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

1

2

17

461704 Drugi prevozni in transportni stroški 461705 Prevoz na in z dela za napotene osebe 4618 Drugi stroški storitev 461800 Stroški pregledov za varstvo pri delu in ocene tveganja

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

18

Bivalne enote 24 ur

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Stanovanjske skupine

19

20

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

21

Pomoč na domu (javna Varovana stanovanja služba)

22

23

24

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

Zdravstvo (javna služba)

25

26 = 27 + 28

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.) 27

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1.926

0 48.657

0 0

0 0

0 0

0 442

0 0

0 0

0 19.125

0

0

0

144

144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461801 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461802 Plačila za delo preko študentskega servisa

194

3.202

0

0

0

29

0

0

16.055

0

0

0

461803 Plačila za delo preko invalidskih organizacij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461804 Nadomestila članom posebnih komisij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

1.664

0

0

0

15

0

0

881

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

68

841

0

0

0

0

0

0

788

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

467

0

0

0

48

1.243

0

0

0

0

0

0

190

0

0

0

461813 Druge članarine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461814 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

1.409

0

0

0

13

0

0

744

0

0

0

461816 Stroški, povezani z zadolževanjem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461817 Stroški reprezentance

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461818 Stroški storitev iz prejšnjih obdobij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.496

40.298

0

0

0

366

0

0

0

144

144

0

461820 Izpit iz varstva pri delu za napotene osebe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461821 Povračilo stroškov prehrane za napotene osebe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

3.829

78.737

0

0

0

716

0

0

2.933

2.347

2.347

0

3.758

76.343

0

0

0

693

0

0

2.869

2.347

2.347

0

4621 Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4622 Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

2.394

0

0

0

23

0

0

64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461805 Sejnine udeležencem odborov 461809 Stroški sodnih postopkov 461810 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev 461811 Članarine v mednarodnih organizacijah 461812 Članarine v domačih neprofitnih institucijah

461815 Plačila bančnih storitev

461819 Drugi stroški storitev

Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z 4619 dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pogodbe)

462 AMORTIZACIJA 4620 Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju

4623 Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme 4629 obveznosti do virov sredstev oz. prejetih donacij NEGATIVNA VREDNOST

463

REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb (ne za investicijsko)

4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb

464

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM STROŠKI DELA

4640 Plače zaposlenih

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.481

511.408

0

0

0

4.644

0

0

1.709.603

720

720

0

12.949

386.102

0

0

0

3.506

0

0

1.274.937

720

720

0

464004 Sredstva za izvedbo ZSPJS - bruto plače

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464005 Bruto plača-redno delo (A)

0

239.420

0

0

0

2.174

0

0

856.966

502

502

0

464006 Bruto plača-nadomestila (B)

9.076

71.245

0

0

0

647

0

0

194.636

218

218

0

464007 Položajni dodatek (C010)

1.749

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.397

0

0

0

158

0

0

60.286

0

0

0

628

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464010 Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat (C040)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464011 Dodatek za dvojezičnost (C051)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464012 Dodatek za stalno pripravljenost (C130)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464013 Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času (C080+C090+C100+C111+C190+C191) 0

29.838

0

0

0

271

0

0

106.284

0

0

0

464014 Dodatki za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo (C215+C216+C217+C218) 1.123

17.422

0

0

0

158

0

0

21.791

0

0

0

464015 Nadomestila v breme delodajalca (G)

21

10.780

0

0

0

98

0

0

34.974

0

0

0

352 520

0 13.801

0 0

0 0

0 0

0 125

0 0

0 0

0 49.220

0

0

0

0

0

0

520 1.279

13.801 30.487

0 0

0 0

0 0

125 276

0 0

0 0

49.220 116.950

0

0

0

0

0

0

464008 Dodatek za delovno dobo (C020) 464009 Dodatek za mentorstvo (C030)

464016 Drugi stroški plač zaposlenih (ki niso zajeti v podkontih 464005 do 464015) 4641 Regres za letni dopust 464100 Regres za letni dopust 4642 Povračila in nadomestila

Tabele za letno poročilo 2013-enote

19/100


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

PLAN 2013

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

1

2

3

4

5=8+22+23+24+25

PORABA Indeks PRESEŽKA IZ Indeks realizacija PRETEKLIH LET ZA realizacija KRITJE 13/realizacija 13/plan 13 ODHODKOV JAVNE 12 SLUŽBE

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

6=5/4*100

7=5/3*100

9=10+18+19+20+21+22

10=11+12+13+14+15+16+ 17

8

OSKRBA I z nad in pod dodatno za OSKRBO II standardom

11

12

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

13

OSKRBA IV z nad in pod standardom

14

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

15

16

464200 Dodatki za ločeno življenje

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464201 Terenski dodatek

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464202 Povračilo stroškov prehrane med delom

130.014

126.479

125.490

99

97

0

42.592

29.849

1.436

7.667

102

2.832

0

464203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 4643 Sredstva za delovno uspešnost

120.796 44.812

94.237 44.812

99.374

105

82

0

60.200 47.714

35.293

79

79

0

17.044

34.559 14.150

24.219 9.916

1.165 477

6.221 2.547

83 34

2.298 941

0 0

464302 Delovna uspešnost direktorja

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464303 Redna delovna uspešnost za delavce (brez direktorja)

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

718

304

213

10

55

1

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.326 37

13.846 20

9.703 15

467 1

2.492 4

33 0

921 0

0 0

464304 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih6.644 nalog

6.644

464305 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju poebnega 0 projekta 464306 Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 4644 Nadurno delo 464400 Sredstva za nadurno delo

38.168 1.159

0

1.520

23

0 #DEL/0!

23 #DEL/0!

38.168 3

33.773

88

88

0

79

2.633

7

0

79

2.633

7

0

104

103

1.159

3

387.307

384.681

464600 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

213.011

210.385

219.269

104

103

464601 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

157.703

157.703

162.893

103

103

12.717

12.717

13.150

103

464603 Prispevek za zaposlovanje

1.445

1.445

1.617

464604 Prispevek za starševsko varstvo - (porodniška)

2.431

2.431

2.496

464605 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

0

0

0 #DEL/0!

464607 Sredstva za izvedbo ZSPJS - prispevki delodajalcev 4648 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

0 102.492

0 77.162

80.265

104

3.753

2.743

2.743

100

28.023

4.349

18.128

3.464

3.464

578

67.252

66.606

34.975

0

0

6.403

6.403

4650 Davek od dobička pravnih oseb

0

0

0 #DEL/0!

4651 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida

0

0

0 #DEL/0!

4652 Takse in pristojbine

0

0

4653 Izdatki za varstvo človekovega okolja

0

0

4646

Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela del

464602 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

4649 Drugi izdatki zaposlenim 464900 Jubilejne nagrade 464901 Odpravnine 464902 Solidarnostne pomoči 464903 Prostovoljno pokojnonsko zavarovanje - dodatno 464904 Aktivni oddih zaposlenih - kolektivna pogodba

465 DRUGI STROŠKI

4654 Štipendije dijakom in študentom

37

20

15

1

4

0

0

0

191.227

128.154

89.811

4.322

23.068

307

8.521

0

0

104.980

70.428

49.356

2.375

12.677

169

4.683

0

0

77.982

52.184

36.571

1.760

9.393

125

3.470

0

103

0

6.296

4.215

2.954

142

759

10

280

0

112

112

0

774

529

371

18

95

1

35

0

103

103

0

1.195

798

559

27

144

2

53

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

78

0

38.258

22.487

15.759

758

4.047

54

1.496

0

73

0

1.315

915

641

31

165

2

61

0

417

65

0

8.491

2.207

1.547

74

397

5

147

0

17

17

0

282

282

198

10

49

1

19

0

53

52

0

16.752

11.362

7.962

383

2.046

27

756

0

0

11.418

7.721

5.411

260

1.390

19

513

0

0

4.597

295

207

10

52

1

20

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

399.425

23.841 #DEL/0!

9.916

155

#DEL/0! 155

0

0 6.403

0 6.403

0

0

0

9.916

155

155

0

4.597

295

207

10

52

1

20

0

465500 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

3.470

3.470

9.311

268

268

0

4.302

0

0

0

0

0

0

0

465501 Ostali stroški 4658 Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij

2.933

2.933

605

21

21

0

295

295

207

10

52

1

20

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4655 Ostali stroški

STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike 466 pri blagu in proizvodih)

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

2.801

245

9

1.633

0

245

179

125

6

33

0

12

0

14

2.800

244

9

1.743

0

244

179

125

6

33

0

12

0

4667

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) -NEGATIVNA VREDNOST

4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij

467 FINANČNI ODHODKI 4670 Odhodki za obresti 4671

Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4672 Odhodki od prodaje finančnih naložb

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4673 Prevrednotovalni finančni odhodki

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4674 Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4678 Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4679 Drugi odhodki financiranja

1

1

1

100

100

0

1

0

0

0

0

0

0

0

112

112

2.624

2.343

2.343

0

1.259

896

628

31

161

2

59

468 DRUGI ODHODKI

0

0

Tabele za letno poročilo 2013-enote

0 20/100


Skupaj zavod

Skupaj zavod Oskrba skupaj

krba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

1

2

17

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

18

Bivalne enote 24 ur

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Stanovanjske skupine

19

20

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

21

Pomoč na domu (javna Varovana stanovanja služba)

22

23

24

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

Zdravstvo (javna služba)

25

26 = 27 + 28

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.) 27

28

464200 Dodatki za ločeno življenje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464201 Terenski dodatek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464202 Povračilo stroškov prehrane med delom

706

17.450

0

0

0

158

0

0

65.290

0

0

0

464203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 4643 Sredstva za delovno uspešnost

573 235

13.037 2.868

0 0

0 0

0 0

118 26

0 0

0 0

51.660 18.249

0

0

0

0

0

0

464302 Delovna uspešnost direktorja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464303 Redna delovna uspešnost za delavce (brez direktorja)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

410

0

0

0

4

0

0

802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.458 17

0 0

0 0

0 0

22 0

0 0

0 0

17.447 42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464304 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 5 464305 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju poebnega 0 projekta 464306 Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 4644 Nadurno delo 464400 Sredstva za nadurno delo

230 0 0

17

0

0

0

0

0

0

42

2.125

62.505

0

0

0

568

0

0

208.198

0

0

0

1.168

34.241

0

0

0

311

0

0

114.289

0

0

0

865

25.566

0

0

0

232

0

0

84.911

0

0

0

70

2.062

0

0

0

19

0

0

6.854

0

0

0

9

243

0

0

0

2

0

0

843

0

0

0

13

393

0

0

0

4

0

0

1.301

0

0

0

464605 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464607 Sredstva za izvedbo ZSPJS - prispevki delodajalcev 4648 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

4646

Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela del

464600 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 464601 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 464602 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 464603 Prispevek za zaposlovanje 464604 Prispevek za starševsko varstvo - (porodniška)

373

15.628

0

0

0

143

0

0

42.007

0

0

0

464900 Jubilejne nagrade

4649 Drugi izdatki zaposlenim

15

396

0

0

0

4

0

0

1.428

0

0

0

464901 Odpravnine

37

6.227

0

0

0

57

0

0

9.637

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

296

0

0

0

464903 Prostovoljno pokojnonsko zavarovanje - dodatno

188

5.341

0

0

0

49

0

0

18.223

0

0

0

464904 Aktivni oddih zaposlenih - kolektivna pogodba

128

3.664

0

0

0

33

0

0

12.423

0

0

0

5

4.263

0

0

0

39

0

0

5.319

0

0

0

4650 Davek od dobička pravnih oseb

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4651 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4652 Takse in pristojbine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4653 Izdatki za varstvo človekovega okolja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4654 Štipendije dijakom in študentom

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4655 Ostali stroški

5

4.263

0

0

0

39

0

0

5.319

0

0

0

465500 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

0

4.263

0

0

0

39

0

0

5.009

0

0

0

465501 Ostali stroški 4658 Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij

5

0

0

0

0

0

0

0

310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464902 Solidarnostne pomoči

465 DRUGI STROŠKI

STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike 466 pri blagu in proizvodih)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

65

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

3

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4667

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) -NEGATIVNA VREDNOST

4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij

467 FINANČNI ODHODKI 4670 Odhodki za obresti 4671

Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4672 Odhodki od prodaje finančnih naložb

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4673 Prevrednotovalni finančni odhodki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4674 Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4678 Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4679 Drugi odhodki financiranja

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

15

360

0

0

0

3

0

0

1.365

0

0

0

468 DRUGI ODHODKI

Tabele za letno poročilo 2013-enote

21/100


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

PLAN 2013

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

1

2

3

4

5=8+22+23+24+25

PORABA Indeks PRESEŽKA IZ Indeks realizacija PRETEKLIH LET ZA realizacija KRITJE 13/realizacija 13/plan 13 ODHODKOV JAVNE 12 SLUŽBE

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

6=5/4*100

7=5/3*100

9=10+18+19+20+21+22

10=11+12+13+14+15+16+ 17

8

OSKRBA I z nad in pod dodatno za OSKRBO II standardom

11

12

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

13

14

15

16

4680 Denarne kazni

0

0

2.484 #DEL/0!

#DEL/0!

0

1.192

848

594

29

153

2

56

0

4681 Odškodnine

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112

112

140

125

0

67

48

34

2

8

0

3

0

0

5.111

1.747

34

0

838

596

418

20

107

1

40

0

5.495.482

5.328.497

5.536.089

104

101

0

3.700.289

2.499.339

1.714.717

88.394

471.941

6.305

174.549

0

5.376.255

5.255.239

102

100

3.530.782

2.347.383

1.610.284

83.041

443.355

5.923

163.977

0

4682

Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let

4689 Drugi izredni odhodki

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

0

125 #DEL/0!

PRIHODKI OD POSLOVANJA Zaračunani prihodki določenih uporabnikov 76 enotnega kontnega načrta PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 760 STORITEV 7600 Prihodki iz proračunov države in občin

5.352.039

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

760000 Prihodki iz državnega proračuna za tekoče naloge

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

760010 Prihodki iz občninskih proračunov za tekoče naloge

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

760011 Prihodki prejeti od ZPIZ-a - za zavode za usposabljanje in VDC

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

760012 Prihodki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0 3.430.674

0 3.397.259

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0 3.459.271

0 2.279.806

0 1.563.927

0 80.650

0 430.592

0 5.752

0 159.256

0 0

760013 Prihodki za izvedbo ZSPJS 7601 Prihodki od oskrbin 760100 Prihodki od oskrbin - doplačila in plačila občin

0

3.459.271

102

101

0

901.200

893.868

928.482

104

103

928.482

240.310

164.851

8.501

45.388

606

16.787

0

2.529.474

2.503.391

2.530.789

101

100

2.530.789

2.039.496

1.399.076

72.149

385.204

5.146

142.469

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

760106 Prihodki od zdravil - PZZ, občina 7602 Prihodki od zdravstva

0 1.777.008

0 1.708.562

0 #DEL/0!

#DEL/0!

1.751.693

103

99

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

760200 Zdravstvena nega

760101 Prihodki od oskrbin - upravičenci, zavezanci 760105 Prihodki od zdravil - samoplačniki

0

1.770.768

1.702.400

1.750.729

103

99

0

0

0

0

0

0

0

0

760201 Zdravstvene storitve

5.038

5.020

436

9

9

0

0

0

0

0

0

0

0

760201 Druga plačila zdravstva (LZM) 7603 Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe

1.202 5.737

1.142 5.737

528

46

44

5.634

98

98

0 2.817

0 2.817

0 1.932

0 100

0 532

0 7

0 197

0 0

760300 Prihodki za izvajanje programov javnih del

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

760302 Prihodki za izvajanje programov pomoči na domu

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

3.167

3.167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.570 162.836

2.570 143.681

5.634

219

219

135.441

94

83

2.817 68.694

2.817 64.760

1.932 44.425

100 2.291

532 12.231

7 164

197 4.524

0 0

92.351

99

760303 Prihodki za izvajanje programov - varovana stanovanja 760304 Prihodki za izvajanje programov javne službe -drugi 760309 Prihodki za izvajanje programov javne službe -najemnine 7604 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu 760400 Prihodki od zunanjih kosil

0

0

0 #DEL/0!

0

0 #DEL/0! 0

90.701

93.010

46.187

42.253

28.985

1.495

7.980

107

2.952

0

760401 Prihodki od bifeja

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

760402 Prihodki od pedikure

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

760403 Prihodki od frizerskih storitev

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

760404 Prihodki od delovne terapije

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

72.135

50.671

43.090

0

0

0

22.507 0

22.507 0

15.440 0

796 0

4.251 0

57 0

1.572 0

0 0

33.433

33.587

96

97

17.726

11.280

7.738

399

2.130

29

788

0

2.287

2.287

3.189

139

139

3.189

1.436

985

51

271

4

100

0

23.323

23.427

24.386

104

105

14.537

9.844

6.753

348

1.859

25

688

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.823

7.873

4.694

60

60

0

0

0

0

0

0

0

0

814

814

248

30

30

248

182

125

6

35

0

13

0

814

814

248

0

0

Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve 7622 vrednosti

0

0

7623 Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku

0

0

760405 Prihodki od ostale tržne dejavnosti 7605 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 761000 Prihodki od prodaje materiala in blaga dejavnosti javne službe 761001 Prihodki od prodaje materiala in blaga tržne dejavnosti 761002 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij za javno službo 761003 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij za tržno dejavnost

762 FINANČNI PRIHODKI 7620 Prihodki od obresti 7621

Prihodki od prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

32.269

85 #DEL/0!

0 #DEL/0!

0 0 0

102

60 #DEL/0!

0

#DEL/0!

0

248

182

125

6

35

0

13

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

30

30

Tabele za letno poročilo 2013-enote

0

22/100


Skupaj zavod

Skupaj zavod Oskrba skupaj

krba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

1

2

17

4680 Denarne kazni 4681 Odškodnine 4682

Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let

4689 Drugi izredni odhodki

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

18

19

Stanovanjske skupine

20

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

21

22

Pomoč na domu (javna Varovana stanovanja služba)

23

24

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

25

26 = 27 + 28

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.) 27

28

14

341

0

0

0

3

0

0

1.292

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

19

0

0

0

0

0

0

73

0

0

0

10

240

0

0

0

2

0

0

909

0

0

0

43.433

1.191.749

0

0

0

9.201

0

0

1.751.693

84.107

84.107

40.803

1.174.337

0

0

0

9.062

0

0

1.751.693

PRIHODKI OD POSLOVANJA Zaračunani prihodki določenih uporabnikov 76 enotnega kontnega načrta PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 760 STORITEV 7600 Prihodki iz proračunov države in občin

69.564

69.564

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

760000 Prihodki iz državnega proračuna za tekoče naloge

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

760010 Prihodki iz občninskih proračunov za tekoče naloge

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

760011 Prihodki prejeti od ZPIZ-a - za zavode za usposabljanje in VDC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

760012 Prihodki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 39.629

0 1.170.433

0 0

0 0

0 0

0 9.032

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

760100 Prihodki od oskrbin - doplačila in plačila občin

4.177

682.902

0

0

0

5.270

0

0

0

0

0

0

760101 Prihodki od oskrbin - upravičenci, zavezanci

35.452

487.531

0

0

0

3.762

0

0

0

0

0

0

760105 Prihodki od zdravil - samoplačniki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

760106 Prihodki od zdravil - PZZ, občina 7602 Prihodki od zdravstva

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1.751.693

0

0

0

0 0

760200 Zdravstvena nega

0

0

0

0

0

0

0

0

1.750.729

0

0

0

760201 Zdravstvene storitve

0

0

0

0

0

0

0

0

436

0

0

0

0 49

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

528 0

0

0

2.817

0 2.817

760300 Prihodki za izvajanje programov javnih del

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

760302 Prihodki za izvajanje programov pomoči na domu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

760303 Prihodki za izvajanje programov - varovana stanovanja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

760304 Prihodki za izvajanje programov javne službe -drugi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 1.125

0 3.904

0 0

0 0

0 0

0 30

0 0

0 0

0 0

2.817

0

66.747

2.817 66.747

760013 Prihodki za izvedbo ZSPJS 7601 Prihodki od oskrbin

760201 Druga plačila zdravstva (LZM) 7603 Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe

760309 Prihodki za izvajanje programov javne službe -najemnine 7604 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu 760400 Prihodki od zunanjih kosil

734

3.904

0

0

0

30

0

0

0

46.164

46.164

0

760401 Prihodki od bifeja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

760402 Prihodki od pedikure

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

760403 Prihodki od frizerskih storitev

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

760404 Prihodki od delovne terapije

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

391 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

20.583

20.583 0

0

196

6.397

0

0

0

49

0

0

0

25

1.740

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

171

4.657

0

0

0

36

0

0

0

9.849

9.849

0

761002 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij za javno službo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

761003 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij za tržno dejavnost

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.694

4.694

0

3

65

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

760405 Prihodki od ostale tržne dejavnosti 7605 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 761000 Prihodki od prodaje materiala in blaga dejavnosti javne službe 761001 Prihodki od prodaje materiala in blaga tržne dejavnosti

762 FINANČNI PRIHODKI 7620 Prihodki od obresti

3

65

0

0

0

1

0

0

0

7621

Prihodki od prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7622

Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve vrednosti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7623 Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku

Tabele za letno poročilo 2013-enote

0

14.543

0 0 0

0

14.543

0 0 0

0 0 0 0

23/100


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

PLAN 2013

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

1

2

3

4

5=8+22+23+24+25

PORABA Indeks PRESEŽKA IZ Indeks realizacija PRETEKLIH LET ZA realizacija KRITJE 13/realizacija 13/plan 13 ODHODKOV JAVNE 12 SLUŽBE

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

6=5/4*100

7=5/3*100

9=10+18+19+20+21+22

10=11+12+13+14+15+16+ 17

8

OSKRBA I z nad in pod dodatno za OSKRBO II standardom

11

12

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

13

14

15

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

16

7624 Prihodki od prodaje finančnih naložb 7625 Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

7628 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij 7629 Drugi finančni prihodki

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

79.869

38.857

151.533

151.533

140.494

96.570

4.948

26.421

353

9.771

0

79.869

38.857

151.533

151.533

140.494

96570

4.948

26.421

353

9.771

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.111

0

0 #DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

337.626

97.519

31.331

7.426

39.718

546

14.873

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

337.626

97.519

31.331

7.426

39.718

546

14.873

0

0

0

97.519

31.331

7.426

39.718

546

14.873

0

DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, 763 nenamenske donacije in drugi izredni prihodki) 7630 Izredni prihodki 7631

Prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let

764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 7640

Prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

7641 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let 7649 Drugi prevrednotovalni prihodki

0

390 390 #DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

5.111

0

0

#DEL/0!

48.634

35.876

241.667

0

0

0

48.634

35.876

241.667

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV 0

0

0

35.876

241.667

PRIHODKI - ODHODKI - DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA z upoštevanjem davka od dohodka in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let

48.634

674 #DEL/0! 674 #DEL/0!

674

190

0

190 #DEL/0! 0

0

0 497

0

#DEL/0! 497 #DEL/0!

497

337.626

Opombe:

Izpolnil: Tel. št.:

Trojer Srečko 05 380 18 42

Podpis:

Odgovorna oseba: Datum:

Ines Krajnik 19.2.2013

Podpis: Žig:

Tabele za letno poročilo 2013-enote

24/100


Skupaj zavod

Skupaj zavod Oskrba skupaj

krba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

1

2

17

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

18

19

Stanovanjske skupine

20

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

21

22

Pomoč na domu (javna Varovana stanovanja služba)

23

24

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

Zdravstvo (javna služba)

25

26 = 27 + 28

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.) 27

28

7624 Prihodki od prodaje finančnih naložb 7625 Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7628 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij 7629 Drugi finančni prihodki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.431

10.950

0

0

0

89

0

0

0

0

0

2.431

10.950

0

0

0

89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.625

239.561

0

0

0

546

0

0

-135.544

39.585

39.585

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.625

239.561

0

0

0

0

0

0

-135.544

39.585

39.585

0

DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, 763 nenamenske donacije in drugi izredni prihodki) 7630 Izredni prihodki 7631

Prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let

764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 7640

Prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

7641 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let 7649 Drugi prevrednotovalni prihodki

PRIHODKI - ODHODKI - DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA z upoštevanjem davka od dohodka in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let

3.625

0

0 239.561

0

0

0

0

0

0

-135.544

39.585

0 39.585

Opombe:

Izpolnil: Tel. št.:

Trojer Srečko 05 380 18 42

Odgovorna oseba: Datum:

Ines Krajnik 19.2.2013

Tabele za letno poročilo 2013-enote

25/100


Tabela 2: Izkaz prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih v letu 2013

Zavod:

Dom upokojencev Podbrdo

TABELA 2 ENOTA 1

Enota: Podbrdo in Tolmin

Zneski v EUR (brez centov)

CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod

Skupaj zavod Oskrba skupaj

Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let PORABA

Indeks PRESEŽKA IZ Indeks realizacija PRETEKLIH LET ZA realizacija KRITJE 13/realizacija 13/plan 13 ODHODKOV 12

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

5=8+22+23+24+25

6=5/4*100

7=5/3*100

9=10+18+19+20+21+22

10=11+12+13+14+15+16+ 17

11

12

13

94

101,08

101,08

48

48

40,00

1,00

3,00

100,00

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

PLAN 2013

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

1

2

3

4

93,00

93,00

OSKRBA I z nad in pod standardom

dodatno za OSKRBO II

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

17

18

19

20

21

22

23

24

OSKRBA IV z nad in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

14

15

16

0,00

3,00

1,00

JAVNE SLUŽBE

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur (redno in ostali po pogodbi) Povprečno število zaposlenih preko javnih del iz delovnih ur Število realiziranih oskrbnih dni v letu Povprečno število uporabnikov

8

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

25

26 = 27 + 28

46,00

0

1,00

1,00

1

100,00

1

1

1,00

97.083,00

97.083

96.457

99,36

99,36

96.457

96.457

92.179

16.132

46.659

734

4.278

59.292

85.613

265

265

265

100,00

100,00

265

265

253,00

44,00

128,00

2,00

12,00

163,00

235,00

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

27

28

0

ODHODKI OD POSLOVANJA 46

Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

460 STROŠKI MATERIALA 4600 460010 460020 460030 460031 460032 460034 460035 460036 460040 460050 460060 4601 460101 460102 460103 460104 460105 460107 460108 460110 460111 460112 460150 460151 4602 460200 460201 460202 460203 460204

Stroški osnovnega materiala Živila Čistilni material Material za zdravstveno nego Sanitetni material Zdravstveni material splošne ambulante v domu Plenice za oskrbovance Ostali material za izvajanje zdravstvene nege, ki ga ne plača ZZZS Zdravila za oskrbovance, ki jih ne krije ZZZS Pralna sredstva Material za vzdrževanje Ostali material Stroški pomožnega materiala Obutev in obleka oskrbovancev Delovna terapija Material za pedikuro Material za frizerske storitve Material za ekonomijo Pomožni material za zaposlitveno dejavnost Pomožni material za prostočasne dejavnosti Pomožni material za osebno higieno Drugi pomožni material Razkužila, dezinfekcijska sredstva Osebna varovalna oprema - za delavce Osebna varovalna oprema - za upravičence Stroški energije in vode Električna energija Poraba kuriv in stroški ogrevanja Poraba druge energije (plin kuhinja) Goriva in maziva za vozila Voda, taksa odpadne vode, drugi stroški v zvezi z oskrbo z vodo

4603 Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja Nadomestni deli in material za opremo Nadomestni deli in material za vzdrževanje vozil Nadomestni deli in material za OS Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev Odpis embalaže Časopisi, strokovna literatura, knjige Časopisi, strokovna literatura, knjige Pisarniški material Pisarniški material Tonerji in kartuše

460300 460301 460302 4604 460400 460401 4605 460500 4606 460600 460601

4607 Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST 460700 Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST 4608 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij 460800 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij 4609 Drugi materialni stroški 460900 Drugi materialni stroški

461 STROŠKI STORITEV

3.890.082

3.687.312

3.686.130

95

0

2.401.820

2.401.820

1.683.386

80.968

432.223

5.759

159.676

0

39.808

0

0

0

0

0

0

0

1.245.491

38.819

38.819

0

673.783

665.228

637.164

96

95

0

559.643

559.643

392.199

18.871

100.737

1.343

37.216

0

9.277

0

0

0

0

0

0

0

44.720

32.801

32.801

0

412.738 272.375 25.523 6.321 5.615 144 0 9.499 7.648 22.701 35.848 27.064 40.141 0 1.232 0 0 0 0 0 6.064 0 8.397 24.448 0 208.468 53.233 109.674 22.463 625 22.473

403.184 266.928 25.013 6.321 5.615 144 0 9.499 7.648 22.248 34.056 25.712 38.796 0 1.212 20 0 0 0 0 5.034 927 6.972 20.896 3.735 210.812 51.637 111.140 21.874 625 25.536

397.759 270.019 24.531 3.102 4.430 0 0 13.229 8.230 19.553 35.241 19.424 41.151 40 406 0 0 0 0 3.782 2.339 0 6.708 27.876 0 179.029 57.964 84.179 17.858 713 18.315

99 101 98 49 79 0 #DEL/0! 139 108 88 103 76

96 99 96 49 79 0 #DEL/0! 139 108 86 98 72

0

12.219 8.406 827 90 129

65.229 44.875 4.417 481 687

868 598 59 6 9

24.097 16.579 1.631 178 254

0

6.006 4.133 406 44 63

0

0

0

0

0

0

0

14.231

21.167 20.720

0

103 #DEL/0! 33 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 39 #DEL/0! 80 114 #DEL/0!

0

7.987 4.969 11.805 21.007 11.727 24.888 28 285

384 239 568 1.011 565 1.198 1 14

2.052 1.276 3.033 5.396 3.012 6.391 7 72

27 17 40 72 40 86 0 1

758 471 1.120 1.993 1.113 2.362 3 27

85 112 76 82 114 72

86 109 77 79 114 81

0

362.361 249.299 24.531 2.672 3.817 0 0 11.397 7.090 16.845 29.976 16.734 35.514 40 406 0 0 0 0 3.782 1.491 0 5.779 24.016 0 144.215 49.825 63.019 15.027 614 15.730

253.942 174.708 17.191 1.873 2.675

106 #DEL/0! 33 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 46 0 96 133 0

362.361 249.299 24.531 2.672 3.817 0 0 11.397 7.090 16.845 29.976 16.734 35.514 40 406 0 0 0 0 3.782 1.491 0 5.779 24.016 0 144.215 49.825 63.019 15.027 614 15.730

1.534

1.534

7.386

481

481

0

6.363

1.534 0 0 0

1.534 0 0 0

481 #DEL/0! #DEL/0!

4.105 4.105 6.797 3.891 2.906

4.105 4.105 6.797 3.891 2.906

481 7.377 9 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 114 4.684 114 4.684 105 7.155 113 4.396 95 2.759

6.355 8 0 0 0 0 4.035 4.035 7.155 4.396 2.759

0

0

0

0

0

0

0

100

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

0

114 114

0

105 113 95

0

178

949

13

351

4.050 16.830

195 810

1.040 4.323

14 58

384 1.597

101.066 34.917 44.164 10.531 430 11.024

4.863 1.680 2.125 507 21 530

25.959 8.969 11.343 2.705 111 2.831

346 120 151 36 1 38

9.590 3.313 4.191 999 41 1.046

0

2.391 826 1.045 249 10 261

0

0

0

0

0

0

0

23.180 8.009 10.129 2.415 99 2.528

21.167 20.720 0 0 0 0 0 0 0 0 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.634 130 11.031 416 0 57

6.363

4.460

214

1.145

15

424

0

105

0

0

0

0

0

0

0

1.023

0

6.355 8 0 0 0 0 4.035 4.035 7.155 4.396 2.759

4.454 6

214 0

1.144 1

15 0

423 1

1.022 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.828 2.828 5.015 3.081 1.934

136 136 241 148 93

726 726 1.287 791 496

10 10 18 11 7

268 268 475 292 183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 67 119 73 46

0

0

0

0

0

0

0

649 649 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

3.695

189 118 279 497 277 589 1 7

430 613

0

0

0

0

0

0

0

1.832 1.140 2.708 4.818 2.690 5.637

87 848 96 398

929 3.860

105

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0! 0 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

#DEL/0! #DEL/0!

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

#DEL/0! #DEL/0!

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

447 0

0

11.634 130 11.031 416 0 57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

818.611

711.150

646.453

91

79

0

554.872

554.872

389.040

18.689

99.770

1.328

36.857

0

9.188

0

0

0

0

0

0

0

88.055

3.526

3.526

0

4610 461000 461001 461002 461003 461004 461005 461006 461007 461008 461009 461010 461011 461012 461013 461015 461016 461017 461018 461019 461020 461021

Storitve za opravljanje dejavnosti Pisarniške storitve Čistilne storitve Storitve varovanja zgradb in prostorov Založniške in tiskarske storitve Stroški prevajalskih storitev Stroški oglaševalskih storitev Računalniške storitve Računovodske, revizorske in svet. storitve Storitve varstva pri delu Dimnikarske storitve Odvoz smeti, čiščenje čistilne naprave Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta Poštnina in kurirske storitve PTT stroški za izvajanje ZUP Takse in druge pristojbine za registracijo vozil Izvedenci - mnenja Stroški tolmača za slovenski znakovni jezik Supervizija - plačilo opravljenih supervizij Storitve menz in restavracij za varovance Storitve za zaposlitveno dejavnost varovancev Storitve za prostočasno dejavnost varovancev

40.913 0 0 0 0 0 0 0 4.353 3.390 1.198 16.246 5.747 3.394 0 198 0 0 0 721 0 3.079

48.414 0 0 0 0 0 0 0 4.353 3.390 1.198 23.747 5.747 3.394 0 198 0 0 0 721 0 3.079

41.113 0 0 0 0 0 0 0 0 6.304 1.356 19.152 4.649 3.896 0 284 0 0 0 341 0 2.484

85 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0 186 113 81 81 115 #DEL/0! 143 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 47 #DEL/0! 81

100 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0 186 113 118 81 115 #DEL/0! 143 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 47 #DEL/0! 81

0

35.203 0 0 0 0 0 0 0 0 5.431 1.168 16.284 4.005 3.356 0 245 0 0 0 294 0 2.140

35.203 0 0 0 0 0 0 0 0 5.431 1.168 16.284 4.005 3.356 0 245 0 0 0 294 0 2.140

24.673

1.186

6.335

84

2.342

0

583

0

0

0

0

0

0

0

5.658

252

0

3.806 819 11.412 2.808 2.352

183 39 549 135 113

978 210 2.930 721 604

13 3 39 9 8

361 78 1.084 266 223

90 19 270 66 56

873 188 2.616 644 540

172

8

44

1

16

4

39

252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461022

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

461023 461024 461025 461026 461027 461028 461029 4611

Storitve za posebne oblike varstva in izvajanje programov vzgoje in izobraževanja Storitve - pranje perila Storitve varovancev - žepnine Storitve varovancev - nagrade Nagrade za prostovoljce Notranja revizija RTV naročnina Stroški upravnika Stroški službena potovanja in izobraževanje

0 0 2.587 0 0 0 0 16.130

0 0 2.587 0 0

#DEL/0! #DEL/0! 102 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

#DEL/0! #DEL/0! 102 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

8.865

46111 461110 461111 461112 461113 461114 461115 461116 461117 461118 461119

Stroški izobraževanja Dnevnice v državi za izobraževanje Hotelske in restavracijske storitve v državi za izobraževanje Stroški prevoza v državi za izobraževanje Drugi stroški za izobraževanje - pridobitev izobrazbe Kotizacije za seminarje za izobraževanje Dnevnice v tujini za izobraževanje Hotelske in restavracijske storitve v tujini za izobraževanje Stroški prevoza v tujini za izobraževanje Ostali stroški izobraževanja v tujini Kotizacije za izobraževanje v tujini

11.678 1.123 175 2.778 743 6.859 0 0 0 0 0

5.003 563 175 834 0 3.431 0 0 0 0 0

132 190 40 65 114 #DEL/0! 90 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

73 81 20 65 34 691 45 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

0 0

46112 461120 461121 461122 461123 461125 461126 461127 461128 4612

Stroški službenega potovanja Dnevnice v državi za službena potovanja Hotelske in restavracijske storitve v državi za službena potovanja Stroški prevoza v državi za službena potovanja Ostali stroški za izobraževanje v državi za službena potovanja Dnevnice v tujini Hotelske in restavracijske storitve v tujini Stroški prevoza v tujini Ostali stroški službenega potovanja v tujini Tekoče in investicijsko vzdrževanje

4.452 162 0 4.290 0 0 0 0 0 581.676

3.862 0 0 3.862 0 0 0 0 0 491.702

58 #DEL/0! #DEL/0! 53 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

50 102 #DEL/0! 47 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

0

87

73

0

0 0 0 2.647 0 0 0 0 11.742 9.504 225 114 951 5.131 3.083 0 0 0 0 0 2.238 165 37 2.036 0 0 0 0 0 425.364

206

10

52

1

20

5

47

1.500

72

386

5

142

35

344

1.598

77

410

5

152

38

367

0

0

0 0 2.280 0 0 0 0 5.724

0 0 2.280 0 0 0 0 5.724

4.012

194

1.031

13

380

0

94

0

0

0

0

0

0

0

6.018

4.634 110 56 464 2.501 1.503 0 0 0 0 0

4.634 110 56 464 2.501 1.503 0 0 0 0 0

3.247 77 39 325 1.753 1.053

157 4 2 16 84 51

834 20 10 83 451 270

11 0 0 1 6 4 0

308 7 4 31 166 100 0

0

77 2 1 8 41 25

0

0

0

0

0

0

0

4.870 115 58 487 2.630 1.580

1.090 80 18 992 0 0 0 0 0 363.802

1.090 80 18 992 0 0 0 0 0 363.802

765 56 13 696

37 3 1 33

197 15 3 179

2 0 0 2

72 5 1 66

0

17 1 0 16

0

0

0

0

0

0

0

1.148 85 19 1.044

254.953

12.268

65.485

873

24.192

0

6.031

0

0

0

0

0

0

0

58.476

252

0

Tabele za letno poročilo 2013-enote

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.086

0 0

0 0

0

0

3.086

0

26/100


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod

TABELA 2 ENOTA 1

Skupaj zavod Oskrba skupaj

Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let PORABA

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

PLAN 2013

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

1

2

3

4

5=8+22+23+24+25

Indeks PRESEŽKA IZ Indeks realizacija PRETEKLIH LET ZA realizacija KRITJE 13/realizacija 13/plan 13 ODHODKOV 12

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

OSKRBA I z nad in pod standardom

dodatno za OSKRBO II

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

6=5/4*100

9=10+18+19+20+21+22

10=11+12+13+14+15+16+ 17

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 = 27 + 28

JAVNE SLUŽBE

461210 461211 461212 461213 461214 461215 461216 461220 461221 461222 461223 461224 461225 461226 4613 461300 461301 461302 461303 461304 461305 461306 4614 461400 461401 461402 461403 461404 461405 461406 461407 461408 4615 461500 4616 461601 461602 461603 461604 461605 461606 4617 461701 461702 461703 461704 461705 4618 461800 461801 461802 461803 461804 461805 461809 461810 461811 461812 461813 461814 461815 461816 461817 461818 461819 461820 461821

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in naprav-instalacij v objektih Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov Tekoče vzdrževanje počitniških objektov Tekoče vzdrževanje drugih objektov Tekoče vzdrževanje opreme in računalnikov Tekoče vzdrževanje druge opreme Tekoče vzdrževanje in popravila vozil Investicijsko vzdrževanje posl. objektov in naprav-instalacij v objektih Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov Investicijsko vzdrževanje počitniških objektov Investicijsko vzdrževanje drugih objektov Investicijsko vzdrževanje opreme in računalnikov Investicijsko vzdrževanje druge opreme Investicijsko vzdrževanje in popravila vozil Zavarovalne premije Zavarovalne premije za objekte Zavarovalne premije za opremo Zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje delavcev Zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje varovancev Zavarovalne premije za zavarovanje odgovornosti delavcev Zavarovalne premije za motorna vozila zavarovalne premije za zavarovanje napotenih oseb Najemnine in zakupnine (leasing) Najemnine in zakupnine za poslovne objekte Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore Najemnine in zakupnine za druge objekte Najem računalniške in programske opreme Najem vozil za prevoz varovancev Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča Druga nadomestila za uporabo zemljišča Druge najemnine, zakupnine in licenčnine Kazni in odškodnine Kazni zaradi sodnih postopkov Stroški zdravstvenih storitev Zdravstveni pregledi zaposlenih Pregledi kuhinje Sterilizacija Zdravstvene storitve za oskrbovance, ki jih ne krije ZZZS Laboratorijske in mikrobiološke storitve Zdravstveni pregledi napotenih oseb Prevozne storitve Javni prevozi varovancev Pogodbeni prevozi varovancev Prevozni stroški vojakov Drugi prevozni in transportni stroški Prevoz na in z dela za napotene osebe Drugi stroški storitev Stroški pregledov za varstvo pri delu in ocene tveganja Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev Plačila za delo preko študentskega servisa Plačila za delo preko invalidskih organizacij Nadomestila članom posebnih komisij Sejnine udeležencem odborov Stroški sodnih postopkov Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev Članarine v mednarodnih organizacijah Članarine v domačih neprofitnih institucijah Druge članarine Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet Plačila bančnih storitev Stroški, povezani z zadolževanjem Stroški reprezentance Stroški storitev iz prejšnjih obdobij Drugi stroški storitev Izpit iz varstva pri delu za napotene osebe Povračilo stroškov prehrane za napotene osebe

Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z 4619 dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pogodbe)

462 AMORTIZACIJA 4620 4621 4622 4623

Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar

187.055 0 0 0 41.373 34.948 1.362 316.938 0 0 0 0 0 0 9.383 5.548 358 302 0 2.312 863 0 15.831 0 8.523 0 0 0 0 2.889 0 4.419 0

18.706 0 0 0 28.960 24.465 1.362 418.209 0 0 0 0 0 0 9.383 5.548 358 302 0 2.312 863

11.091 5.797 2.762 0 0 2.438 94 1.450 0 1.450 0 0 0 138.555 0 0 39.608 0 0 2.613 0 1.701 2.929 471 0 0 2.354 0 0 0 88.879 0 0

9.641 4.347 2.762 0 0 2.438 94 1.450 0 1.450 0 0 0 122.282 0 0 23.335 0 0 2.613 0 1.701 2.929 471 0 0 2.354 0 0 0 88.879

15.831 567 7.956 0 0 0 191 2.698 294 4.125 0

3.582

3.582

232.295

220.204

223.161 0 0 9.134

213.810 0 0 6.394

0

463 REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb (ne za investicijsko)

0

0

2.165.301

2.085.070

Plače zaposlenih 1.545.699 1.530.953 Sredstva za izvedbo ZSPJS - bruto plače 0 0 Bruto plača-redno delo (A) 1.072.981 1.058.235 Bruto plača-nadomestila (B) 227.554 227.554 Položajni dodatek (C010) 0 80.674 Dodatek za delovno dobo (C020) 80.674 127.179 Dodatek za mentorstvo (C030) 0 2.516 Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat (C040) 0 34.795 Dodatek za dvojezičnost (C051) 0 Dodatek za stalno pripravljenost (C130) 0 Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času (C080+C090+C100+C111+C190+C191) 127.179 Dodatki za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo (C215+C216+C217+C218) 2.516 Nadomestila v breme delodajalca (G) 34.795 Drugi stroški plač zaposlenih (ki niso zajeti v podkontih 464005 do 464015) 0 Regres za letni dopust 72.737 55.576 Regres za letni dopust 72.737 55.576 Povračila in nadomestila 175.073 158.360 Dodatki za ločeno življenje 0 Terenski dodatek 0 Povračilo stroškov prehrane med delom 91.446 89.802 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 83.627 68.558 Sredstva za delovno uspešnost 37.447 37.447 Delovna uspešnost direktorja 0 Redna delovna uspešnost za delavce (brez direktorja) 0 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 4.357 4.357 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju poebnega 0 projekta Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 33.090 33.090 Nadurno delo 504 0 Sredstva za nadurno delo 504

4646 Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela del 464600 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 464601 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 464602 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 464603 Prispevek za zaposlovanje 464604 Prispevek za starševsko varstvo - (porodniška) 464605 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 464607 Sredstva za izvedbo ZSPJS - prispevki delodajalcev 4648 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij

83 84 18 100 #DEL/0! 99 51 #DEL/0!

0

100 #DEL/0! 30 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 103 #DEL/0! 97

0

#DEL/0! #DEL/0!

0

100 54 131 #DEL/0! #DEL/0! 179 0

0

47 #DEL/0! 47 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

0

94 #DEL/0! #DEL/0! 61 #DEL/0! #DEL/0! 173 #DEL/0! 280 16 617 #DEL/0! #DEL/0! 162 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 102 0 #DEL/0!

0

#SKLIC!

35.483 0 0 0 21.044 24.334 859 282.082 0 0 0 0 0 0 6.658 3.961 56 260 33 1.972 376 0 15.780 5.974 2.550 0 0 0 0 2.956 0 4.300 0 0 8.993 1.513 3.114 0 0 4.366 0 518 9 509 0 0 0 116.138 0 0 11.688 0 0 3.891 0 4.101 0 2.906 0 0 3.294 0 0 0 90.258 0 0

35.483 0 0 0 21.044 24.334 859 282.082 0 0 0 0 0 0 6.658 3.961 56 260 33 1.972 376 0 15.780 5.974 2.550 0 0 0 0 2.956 0 4.300 0 0 8.993 1.513 3.114 0 0 4.366 0 518 9 509 0 0 0 116.138 0 0 11.688 0 0 3.891 0 4.101 0 2.906 0 0 3.294 0 0 0 90.258 0 0

24.866

1.196

6.388

85

2.360

588

5.704

14.748 17.054 602 197.683

710 821 29 9.512

3.787 4.380 155 50.775

51 58 2 677

1.399 1.618 57 18.758

349 403 14 4.677

3.382 3.911 138 45.341

4.665 2.775 39 182

225 134 2 9

1.199 713 10 47

17 10 0 1

442 263 4 17

0

1.401 268

67 13

360 69

5 1

133 25

11.059 5.974

532

2.840

37

1.050

287

1.535

20

567

2.072

100

531

7

197

3.013 0

145 0

774 0

10 0

286 0

6.302 1.060 2.182

303 51 105

1.620 272 561

21 4 7

598 101 207

3.060

147

787

363

17

94

10 0 1

290 0 34

363

17

94

1

34

81.389

3.915

20.906

279

7.723

8.191

394

2.104

28

777

194

12.293

2.727

131

700

9

259

65

626

2.874

138

738

10

273

68

659 467

2.037

98

523

7

193

48

2.308

111

593

8

219

55

63.252

3.043

16.248

217

6.002

1.496

0

110 66 1 4 33 6

0

0

0

0

0

0

0

1.070 637 9 42

262

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.092 1.591 501

0

0

0

0

0

0

0

167

321 61

141

49

0 0

72 0 149 25 52

72 0

9 9

167

0

1.926

0

0

0

0

0

0

0

14.574

529

24

0 0 0 0 0 3.086 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0

2.056

2.056

1.624

49

260

3

96

230.954

230.954

161.853

7.788

41.572

554

15.358

226.651 0 0 4.303

226.651 0 0 4.303

158.837

7.643

40.797

544

15.072

3.016

145

775

10

286

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

28

3.086

76 76

0

17

0

17

0

0

0

0

0

0

95

0

95

235.122

107

101

108 230.778 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 68 4.344

103 #DEL/0! #DEL/0! 48

0

0

3.829

0

0

0

0

0

0

0

0

2.178

1.990

1.990

3.758

2.137

1.990

71

41

1.990 0 0 0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

2.163.547

104

100

0

1.054.385

1.054.385

738.916

35.553

189.791

2.530

70.114

0

17.481

0

0

0

0

0

0

0

1.108.660

502

502

0

105 1.602.774 0 #DEL/0! 54 576.130 289 658.370 131 105.487 31 39.844 1.506 37.895 0 0 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 71.221 #DEL/0! 69.054 #DEL/0! 23.561 #DEL/0! 21.212 #DEL/0! 116 64.391 116 64.391 100 158.276 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 97 87.377 103 70.899 78 29.028 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 14 623 0 #DEL/0! 86 28.405 43 #DEL/0! 43 #DEL/0!

104 #DEL/0! 54 289 #DEL/0! 49 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 56 2.745 68 #DEL/0!

0

26.336 0

140.586 0

1.875

51.939 0

0

12.949 0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.460 3.557

98.541 18.988

1.314 253

36.406 7.015

9.076 1.749

26.557

1.278

6.821

91

2.520

628

12.192 226 3.818 5.651 5.651 13.888

163 3 51 75 75 185

4.504 83 1.411 2.087 2.087 5.130

0

1.123 21 352 520 520 1.279

0

0

2.284 42 715 1.058 1.058 2.601

0

90 #DEL/0! #DEL/0! 96 85

47.469 880 14.865 21.996 21.996 54.068

502 0 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0

502 0 502

383.655 73.925

821.236 0 575.628 110.918

0

0

0

78 #DEL/0! #DEL/0! 14 #DEL/0! 86

0

29.849 24.219 9.916

1.436 1.165 477

7.667 6.221 2.547

102 83 34

2.832 2.298 941

0

706 573 235

0

0

213

10

55

1

20

9 9

0

781.036 0 0 547.452 105.487 0 37.895 0 0 0 0 67.735 1.255 21.212 31.387 31.387 77.151 0 0 42.592 34.559 14.150 0 0 304 0 13.846 20 20

547.351 0

89 89

781.036 0 0 547.452 105.487 0 37.895 0 0 0 0 67.735 1.255 21.212 31.387 31.387 77.151 0 0 42.592 34.559 14.150 0 0 304 0 13.846 20 20

9.703 15 15

467 1 1

2.492 4 4

33 0

921 0

0

230 0

0

0

0

0

0

0

0

14.559 23 23

0

0

103 262.905 104 144.482 102 107.054 102 8.646 113 1.086 101 1.637 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0!

102

128.154

128.154

89.811

4.322

23.068

307

8.521

0

2.125

0

0

0

0

0

0

0

134.751

0

0

70.428 52.184 4.215 529 798 0 0 0

70.428 52.184 4.215 529 798 0 0 0

49.356 36.571 2.954 371 559

2.375 1.760 142 18 27

12.677 9.393 759 95 144

169 125 10 1 2

4.683 3.470 280 35 53

1.168 865 70 9 13

74.054 54.870 4.431 557 839

0

0

0

0

0

0

0

4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb

4640 464004 464005 464006 464007 464008 464009 464010 464011 464012 464013 464014 464015 464016 4641 464100 4642 464200 464201 464202 464203 4643 464302 464303 464304 464305 464306 4644 464400

57

8

22 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 59 90 73 103 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

2.056

Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme 4629 obveznosti do virov sredstev oz. prejetih donacij NEGATIVNA VREDNOST

464 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM STROŠKI DELA

220 41.187 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 84 24.426 128 31.331 73 997 78 327.423 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 83 7.804 84 4.674 18 65 100 302 #DEL/0! 33 99 2.293 51 437 0 #DEL/0! 100 15.797 1.054 5.974 32 2.550 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 0 110 2.973 0 0 104 4.300 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 115 11.085 71 3.104 131 3.615 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 179 4.366 0 0 47 685 9 #DEL/0! 47 676 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 107 130.807 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 103 23.981 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 173 4.517 0 #DEL/0! 280 4.760 16 467 617 2.906 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 162 3.823 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 102 90.353 0 #DEL/0! 0 #DEL/0!

7=5/3*100

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

257.165

254.539

141.459 104.690 8.436 959 1.621

138.833 104.690 8.436 959 1.621 0

102 102 102 113 101 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

0

0

39.844

0

71.221 1.319 22.306 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33.004 33.004 81.125

0

44.785 36.340 14.878

0

0

0

0

0

0

5

Tabele za letno poročilo 2013-enote

319

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

27/100


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod

TABELA 2 ENOTA 1

Skupaj zavod Oskrba skupaj

Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let PORABA

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

PLAN 2013

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

1

2

3

4

5=8+22+23+24+25

Indeks PRESEŽKA IZ Indeks realizacija PRETEKLIH LET ZA realizacija KRITJE 13/realizacija 13/plan 13 ODHODKOV 12

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

OSKRBA I z nad in pod standardom

dodatno za OSKRBO II

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

6=5/4*100

9=10+18+19+20+21+22

10=11+12+13+14+15+16+ 17

11

12

13

14

15

16

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

17

18

19

JAVNE SLUŽBE

4649 464900 464901 464902 464903 464904

Drugi izdatki zaposlenim Jubilejne nagrade Odpravnine Solidarnostne pomoči Prostovoljno pokojnonsko zavarovanje - dodatno Aktivni oddih zaposlenih - kolektivna pogodba

465 DRUGI STROŠKI 4650 4651 4652 4653 4654 4655 465500 465501 4658

Davek od dobička pravnih oseb Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida Takse in pristojbine Izdatki za varstvo človekovega okolja Štipendije dijakom in študentom Ostali stroški Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI Ostali stroški Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij

466 STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike pri blagu in proizvodih)

76.676 2.887 26.640 1.732 45.417 0

48.195 1.877 0 1.732 44.586

46.130 1.877 4.527 578 23.309 15.839

96 100 #DEL/0! 33 52 #DEL/0!

3

3

605

3

3

3

3

0

0

4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala 4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev

467 FINANČNI ODHODKI 4670 Odhodki za obresti 4671 Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti 4672 Odhodki od prodaje finančnih naložb 4673 Prevrednotovalni finančni odhodki 4674 Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij 4678 Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij 4679 Drugi odhodki financiranja

468 DRUGI ODHODKI

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

21

22

23

24

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

25

26 = 27 + 28

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

27

28

22.487 915 2.207 282 11.362 7.721

22.487 915 2.207 282 11.362 7.721

15.759 641 1.547 198 7.962 5.411

758 31 74 10 383 260

4.047 165 397 49 2.046 1.390

54 2 5 1 27 19

1.496 61 147 19 756 513

0

373 15 37 5 188 128

0

0

0

0

0

0

0

23.643 962 2.320 296 11.947 8.118

0 0 0 0 0 0

0

0

20.167

20.167

0

295

295

207

10

52

1

20

0

5

0

0

0

0

0

0

0

310

0

0

0

0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 20.167 605 0 #DEL/0! 20.167 605 0 #DEL/0!

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 20.167 #DEL/0! 20.167 #DEL/0!

0 0 0 0 0 295 0 295 0

0 0 0 0 0 295 0 295 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0! #DEL/0!

#DEL/0! #DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

0 0

0

0

0

2.001

179

9

1.627

10

2.000

179

9

1.790

0

20

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

0

11

0

207

10

52

1

20

207

10

52

1

20

0

0

0

0

0

125

6

33

0

12

179

125

6

33

0

12

0

0

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1

0 0 0 0 0 0

78

78

1.837

2.355

896

896

628

31

161

2

59

1.739 0

#DEL/0! #DEL/0!

#DEL/0! #DEL/0!

848 0

848 0

594

29

153

2

56

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

78

78

0 98

0

3.578

1.223

34

3.718.460

3.587.967

3.762.703

105

101

3.610.885

3.524.876

102

100

0

0

126

0

126 #DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

310 310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

179

179

#DEL/0!

0

5

0

0

179

#DEL/0!

2.355

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 1

4680 Denarne kazni 4681 Odškodnine 4682 Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let 4689 Drugi izredni odhodki

8

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

60 65 17 33 51 #DEL/0!

0 0

4667 Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) -NEGATIVNA VREDNOST 4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij

7=5/3*100

Stanovanjske skupine

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0 0 0 0 0 0 0 0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

14

941

0

891

0 0 0

48

48

34

2

8

0

3

1

50

0

596

596

418

20

107

1

40

10

627

0

2.499.339

2.499.339

1.714.717

88.394

471.941

6.305

174.549

0

43.433

0

0

0

0

0

0

0

1.188.252

75.112

2.347.383

2.347.383

1.610.284

83.041

443.355

5.923

163.977

0

40.803

0

0

0

0

0

0

0

1.188.252

0 0 0 0 0 0 2.279.806 240.310 2.039.496 0 0 0 0 0 0 2.817 0 0 0 0 2.817 64.760 42.253 0 0 0 0 22.507 0

0 0 0 0 0 0 2.279.806 240.310 2.039.496 0 0 0 0 0 0 2.817 0 0 0 0 2.817 64.760 42.253 0 0 0 0 22.507 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1.563.927 164.851 1.399.076

0 80.650 8.501 72.149

0 430.592 45.388 385.204

5.752 606 5.146

0 159.256 16.787 142.469

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.932

100

532

7

197

0

49

0

0

0

0

0

0

0

1.188.252 1.187.450 436 366 0

1.932 44.425 28.985

100 2.291 1.495

532 12.231 7.980

7 164 107

197 4.524 2.952

0

49 1.125 734

0

0

0

0

0

0

0

0

15.440

796

4.251

57

1.572

11.280

11.280

7.738

399

2.130

29

788

0

196

0

0

0

0

0

0

0

0

1.436 9.844 0 0

1.436 9.844 0 0

985 6.753

51 348

271 1.859

4 25

100 688

182

PRIHODKI OD POSLOVANJA 76

Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 7600 760000 760010 760011 760012 760013 7601 760100 760101 760105 760106 7602 760200 760201 760201 7603 760300 760302 760303 760304 760309 7604 760400 760401 760402 760403 760404 760405 7605

Prihodki iz proračunov države in občin Prihodki iz državnega proračuna za tekoče naloge Prihodki iz občninskih proračunov za tekoče naloge Prihodki prejeti od ZPIZ-a - za zavode za usposabljanje in VDC Prihodki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI Prihodki za izvedbo ZSPJS Prihodki od oskrbin Prihodki od oskrbin - doplačila in plačila občin Prihodki od oskrbin - upravičenci, zavezanci Prihodki od zdravil - samoplačniki Prihodki od zdravil - PZZ, občina Prihodki od zdravstva Zdravstvena nega Zdravstvene storitve Druga plačila zdravstva (LZM) Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe Prihodki za izvajanje programov javnih del Prihodki za izvajanje programov pomoči na domu Prihodki za izvajanje programov - varovana stanovanja Prihodki za izvajanje programov javne službe -drugi Prihodki za izvajanje programov javne službe -najemnine Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu Prihodki od zunanjih kosil Prihodki od bifeja Prihodki od pedikure Prihodki od frizerskih storitev Prihodki od delovne terapije Prihodki od ostale tržne dejavnosti Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 761000 761001 761002 761003

Prihodki od prodaje materiala in blaga dejavnosti javne službe Prihodki od prodaje materiala in blaga tržne dejavnosti Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij za javno službo Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij za tržno dejavnost

762 FINANČNI PRIHODKI 7620 Prihodki od obresti

2.268.450 253.768 2.014.682 0 0 1.185.931 1.184.581 363 987 5.737 0 0 3.167 0 2.570 150.767 83.811 0 0 0 0 66.956 0

24.862

1.435 23.323 0 0

1.435 23.427

629 629 0

7622 Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve vrednosti 7623 Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku 7624 Prihodki od prodaje finančnih naložb 7625 Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij 7628 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij 7629 Drugi finančni prihodki

0

763 DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki) 7631 Prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let

764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 7640 Prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 7641 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let 7649 Drugi prevrednotovalni prihodki

PRIHODKI - ODHODKI

1.144.788 1.143.505 345 938 5.737 0 0 3.167 0 2.570 135.610 85.139 0 0 0 0 50.471

24.758

7621 Prihodki od prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

7630 Izredni prihodki

0 2.238.741 248.500 1.990.241

101 95 101 #DEL/0! #DEL/0!

0

100 100 120 37

0

98 #DEL/0! #DEL/0! 0 #DEL/0! 219

0

84 101 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 64

0

#DEL/0!

100 84 #DEL/0! #DEL/0!

100 84 #DEL/0! #DEL/0!

629

182

29

29

629

182 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

182

125

6

35

0

13

182

182

125

6

35

0

13

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

140.494

140.494

96.570

4.948

26.421

353

9.771

140.494

140.494

96570

4.948

26.421

353

9.771

0

0

0

0

0

29

37.600

140.494

374

179

78.610

37.600

140.494

374

179

0

0 39.629 4.177 35.452

391

25 171

0

3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.817 0 0 0 0 2.817 62.446 42.230 0 0 0 0 20.216 0

9.849 0 9.849 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

2.431

0

0

0

0

0

0

0

0

2.431

0

0

0

0

0

0

0

0 3.578

0 0

#DEL/0! #DEL/0!

#DEL/0!

0 0 0

0 0

0 0

-171.622

-99.345

-171.622

-99.345

-171.622

-99.345

76.573

-77

0

#DEL/0!

76.573

-77

0

#DEL/0!

76.573

-77

0 -45

0

97.519 0

0

0

97.519

97.519

0

0

#DEL/0! -45 #DEL/0!

-45

97.519

97.519

0 0

0

2.817

2.817 62.446 42.230

20.216

9.849 9.849

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

#DEL/0!

0

65.263

0

#DEL/0!

0 #DEL/0!

75.112

0

0

0

0

#DEL/0!

0

65.263

0

3.578

#DEL/0!

0

29

78.610

0

0 0

1.436 19.693 0 0

21.129

0

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

85

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA z upoštevanjem davka od dohodka in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let

0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 102 2.279.806 97 240.310 102 2.039.496 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 104 1.188.252 104 1.187.450 126 436 39 366 98 5.634 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 0 0 #DEL/0! 219 5.634 94 127.206 99 84.483 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 0 #DEL/0! 85 42.723 0 #DEL/0! 85

- DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

3.600.898

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31.331

7.426

39.718

546

14.873

0

3.625

0

0

0

0

0

0

0

-57.239

36.293

31.331

7.426

39.718

546

14.873

0

3.625

0

0

0

0

0

0

0

-57.239

36.293

0

36.293

0

36.293

0

0

0 97.519

31.331

7.426

39.718

546

14.873

0

3.625

0

0

0

0

0

0

0

-57.239

36.293

0 36.293

Opombe:

Tabele za letno poročilo 2013-enote

28/100


TABELA 2 ENOTA 2

Zavod:

Dom upokojencev Podbrdo

Enota: Petrovo Brdo

CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let PORABA Indeks PRESEŽKA IZ Indeks realizacija PRETEKLIH LET ZA realizacija KRITJE 13/realizacija 13/plan 13 ODHODKOV JAVNE 12 SLUŽBE

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

9=10+18+19+20+21+22

10=11+12+13+14+15+16+ 17

33

0

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

PLAN 2013

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

1

2

3

4

5=8+22+23+24+25

6=5/4*100

7=5/3*100

61,00

61,00

60

98,36

98,36

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur (redno in ostali po pogodbi) Povprečno število zaposlenih preko javnih del iz delovnih ur Število realiziranih oskrbnih dni v letu Povprečno število uporabnikov

8

0,00

0,00

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

28.798,00

28.798

34.545

119,96

119,96

34.545

0

95

95

95

100,00

100,00

95

0

OSKRBA I z nad in pod dodatno za OSKRBO II standardom

11

12

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

13

14

15

16

ODHODKI OD POSLOVANJA Zaračunani odhodki določenih uporabnikov 46 enotnega kontnega načrta

1.556.766

1.605.309

1.608.292

100

103

0

960.843

0

0

0

0

0

0

460 STROŠKI MATERIALA

257.733

248.539

243.913

98

95

0

223.263

0

0

0

0

0

0

0

4600 Stroški osnovnega materiala

160.548

156.525

151.559

97

94

0

142.861

0

0

0

0

0

0

0

109.003

106.842

110.341

103

101

105.914

0

13.159

12.898

9.527

74

72

9.527

0

784

784

448

57

57

389

0

1.665

1.665

1.071

64

64

930

0

460032 Zdravstveni material splošne ambulante v domu

2

2

0

0

0

0

0

460034 Plenice za oskrbovance

0

0

0 #DEL/0!

0

0

327

327

3.324

1.017

1.017

2.886

0

3.362

3.362

2.768

82

82

2.404

0

10.294

9.783

8.313

85

81

7.219

0

9.645

9.166

8.959

98

93

7.680

0

460060 Ostali material 4601 Stroški pomožnega materiala

12.307 22.056

11.696 21.642

6.808

58

55

16.929

78

77

5.912 14.760

0 0

0

0

0

0

0

0

460101 Obutev in obleka oskrbovancev

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460010 Živila 460020 Čistilni material 460030 Material za zdravstveno nego 460031 Sanitetni material

460035 Ostali material za izvajanje zdravstvene nege, ki ga ne plača ZZZS 460036 Zdravila za oskrbovance, ki jih ne krije ZZZS 460040 Pralna sredstva 460050 Material za vzdrževanje

460102 Delovna terapija

0 #DEL/0!

0

#DEL/0!

1.177

1.177

452

0

460103 Material za pedikuro

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460104 Material za frizerske storitve

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460105 Material za ekonomijo

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460107 Pomožni material za zaposlitveno dejavnost

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460108 Pomožni material za prostočasne dejavnosti

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

6.934

6.797

5.453

0

0

0

0

0

460112 Razkužila, dezinfekcijska sredstva

6.336

6.210

4.840

78

76

4.203

0

460150 Osebna varovalna oprema - za delavce

7.609

7.458

5.357

72

70

4.652

0

460151 Osebna varovalna oprema - za upravičence 4602 Stroški energije in vode

0 70.007

0 65.250

68.670

105

98

0 59.387

0 0

460200 Električna energija

32.874

28.604

34.144

119

104

29.617

0

460201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

12.629

12.363

12.882

104

102

11.186

0

460202 Poraba druge energije (plin kuhinja)

11.687

11.678

8.438

72

72

7.141

0

2.771

2.716

3.162

116

114

2.746

0

460204 Voda, taksa odpadne vode, drugi stroški v zvezi z oskrbo z vodo

10.046

9.889

10.044

102

100

8.697

0

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja

541

541

2.270

420

420

1.971

0

460300 Nadomestni deli in material za opremo

399

399

2.231

559

559

1.937

0

460301 Nadomestni deli in material za vzdrževanje vozil

142

142

39

27

27

34

0

0

0 0

0 0

0 0

460110 Pomožni material za osebno higieno 460111 Drugi pomožni material

460203 Goriva in maziva za vozila

4603

460302 Nadomestni deli in material za OS 4604 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev

452

#DEL/0!

6.280

38

38

92

0 #DEL/0!

0 #DEL/0!

91 #DEL/0!

#DEL/0!

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

460400 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

460401 Odpis embalaže 4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige

0 #DEL/0!

#DEL/0!

1.684

1.684

1.524

90

90

0 1.323

0 0

460500 Časopisi, strokovna literatura, knjige

1.684

1.684

1.524

90

90

1.323

0

0

Tabele za letno poročilo 2013-enote

0

29/100


TABELA 2 ENOTA 2

Zavod:

Dom upokojencev Podbrdo

Zneski v EUR (brez centov)

Skupaj zavod

Skupaj zavod Oskrba skupaj

krba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

1

2

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 = 27 + 28

27

0

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur (redno in ostali po pogodbi) Povprečno število zaposlenih preko javnih del iz delovnih ur

33

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

27

28

0

Število realiziranih oskrbnih dni v letu

34.545

5.117

34.006

Povprečno število uporabnikov

95,00

14,00

93,00

ODHODKI OD POSLOVANJA Zaračunani odhodki določenih uporabnikov 46 enotnega kontnega načrta

0

952.188

0

0

0

8.655

0

0

641.746

5.703

5.703

460 STROŠKI MATERIALA

0

221.253

0

0

0

2.010

0

0

15.827

4.823

4.823

0

4600 Stroški osnovnega materiala

0

141.575

0

0

0

1.286

0

0

4.156

4.542

4.542

0

4.427

460010 Živila

104.961

953

4.427

9.441

86

0

460030 Material za zdravstveno nego

385

4

59

0

460031 Sanitetni material

922

8

141

0

460032 Zdravstveni material splošne ambulante v domu

0

0

460034 Plenice za oskrbovance

0

0

460035 Ostali material za izvajanje zdravstvene nege, ki ga ne plača ZZZS

2.860

26

438

0

460036 Zdravila za oskrbovance, ki jih ne krije ZZZS

2.382

22

364

0

460040 Pralna sredstva

7.154

65

1.094

0

460050 Material za vzdrževanje

7.611

69

1.164

115

5.859 14.627

53 133

896 2.169

0

460020 Čistilni material

460060 Ostali material 4601 Stroški pomožnega materiala

0

460101 Obutev in obleka oskrbovancev

0

0

0

0 0

0

0

0

460102 Delovna terapija

0

115 0

0

0

0

448

4

0

460103 Material za pedikuro

0

0

460104 Material za frizerske storitve

0

0

460105 Material za ekonomijo

0

0

460107 Pomožni material za zaposlitveno dejavnost

0

0

460108 Pomožni material za prostočasne dejavnosti

0

460110 Pomožni material za osebno higieno

0

5.404

49

0

0

460112 Razkužila, dezinfekcijska sredstva

4.165

38

637

0

460150 Osebna varovalna oprema - za delavce

4.610

42

705

0

9.002

281

281

38

38

460111 Drugi pomožni material

460151 Osebna varovalna oprema - za upravičence 4602 Stroški energije in vode

0

827

0 0

0 0

58.852

0

0

0

535

0

0

460200 Električna energija

29.350

267

4.489

460201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

11.085

101

1.696

0

0

460202 Poraba druge energije (plin kuhinja)

7.077

64

1.083

214

214

460203 Goriva in maziva za vozila

2.721

25

416

0

0

460204 Voda, taksa odpadne vode, drugi stroški v zvezi z oskrbo z vodo

8.619

78

1.318

29

29

299

0

0

0

294

0

5

0

0

0

0

0

0

0

4603

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja

0

460300 Nadomestni deli in material za opremo

0

0

0

1.920

460301 Nadomestni deli in material za vzdrževanje vozil 460302 Nadomestni deli in material za OS 4604 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev

1.954

17

0

0

17

34

0 0

0

0

0

0

0

0

0

460400 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev

0

460401 Odpis embalaže 4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige

0

460500 Časopisi, strokovna literatura, knjige

0

1.311

0

0

0

1.311

12 12

Tabele za letno poročilo 2013-enote

0

0

201

0

201

0

30/100


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

TABELA 2 ENOTA 2

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let PORABA

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

PLAN 2013

Indeks PRESEŽKA IZ Indeks realizacija PRETEKLIH LET ZA realizacija KRITJE 13/realizacija 13/plan 13 ODHODKOV JAVNE 12

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

6=5/4*100

9=10+18+19+20+21+22

10=11+12+13+14+15+16+ 17

OSKRBA I z nad in pod dodatno za OSKRBO II standardom

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

13

14

15

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

SLUŽBE

1

2

4606 Pisarniški material

3

4

5=8+22+23+24+25

7=5/3*100

8

2.897

2.897

2.961

102

102

460600 Pisarniški material

1.505

1.505

1.547

103

460601 Tonerji in kartuše

1.392

1.392

1.414

0

0

0

0

4607

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST

0

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA 460700 VREDNOST 4608 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij 460800 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij 4609 Drugi materialni stroški

0

0

461 STROŠKI STORITEV

0

103

1.547

0

102

1.414

0

0

0

#DEL/0!

0

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0 0

460900 Drugi materialni stroški

102 #DEL/0!

2.961

0

11

12

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

139.315

219.215

155.913

71

112

0

137.102

0

0

0

0

0

0

0

20.403

22.468

17.053

76

84

0

14.743

0

0

0

0

0

0

0

461000 Pisarniške storitve

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461001 Čistilne storitve

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461003 Založniške in tiskarske storitve

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461004 Stroški prevajalskih storitev

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461005 Stroški oglaševalskih storitev

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461006 Računalniške storitve

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461007 Računovodske, revizorske in svet. storitve

1.865

1.865

0

0

0

0

0

461008 Storitve varstva pri delu

1.452

1.452

1.749

120

120

1.519

0

0

0

189

0

461010 Odvoz smeti, čiščenje čistilne naprave

4.093

6.158

4.466

73

109

3.813

0

461011 Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta

2.316

2.316

2.332

101

101

2.025

0

813

813

809

100

100

703

0

0

0

0

0

445

445

422

0

461016 Izvedenci - mnenja

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461017 Stroški tolmača za slovenski znakovni jezik

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461018 Supervizija - plačilo opravljenih supervizij

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461019 Storitve menz in restavracij za varovance

859

859

176

0

461020 Storitve za zaposlitveno dejavnost varovancev

0

0

0

0

461021 Storitve za prostočasno dejavnost varovancev

2.944

2.944

775

0

0

0

461023 Storitve - pranje perila

0

461024 Storitve varovancev - žepnine 461025 Storitve varovancev - nagrade

4610 Storitve za opravljanje dejavnosti

461009 Dimnikarske storitve

461012 Poštnina in kurirske storitve 461013 PTT stroški za izvajanje ZUP 461015 Takse in druge pristojbine za registracijo vozil

461022

Storitve za posebne oblike varstva in izvajanje programov vzgoje in izobraževanja

218 #DEL/0!

0 #DEL/0! 486

203

109

24

0 #DEL/0! 893

30

#DEL/0!

#DEL/0! 109

24 #DEL/0! 30

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

5.616

5.616

5.121

0

461026 Nagrade za prostovoljce

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461027 Notranja revizija

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461028 RTV naročnina

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461029 Stroški upravnika 4611 Stroški službena potovanja in izobraževanje

0 7.622

0 #DEL/0!

#DEL/0!

4.280

4.127

96

54

0

0 1.908

0 0

0

0

0

0

0

0

46111 Stroški izobraževanja

5.329

2.633

2.597

99

49

0

1.201

0

0

0

0

0

0

0

461110 Dnevnice v državi za izobraževanje

728

366

61

17

8

0

0

461111 Hotelske in restavracijske storitve v državi za izobraževanje

208

208

51

25

25

24

0

1.485

598

616

103

41

285

0

0

0

84

0

2.908

1.461

755

0

461115 Dnevnice v tujini za izobraževanje

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461116 Hotelske in restavracijske storitve v tujini za izobraževanje

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461117 Stroški prevoza v tujini za izobraževanje

0

0

#SKLIC!

#SKLIC!

0

0

461118 Ostali stroški izobraževanja v tujini

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461119 Kotizacije za izobraževanje v tujini

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

2.293

1.647

707

0

0

0

0

0

0

0

100

0

77

0

461112 Stroški prevoza v državi za izobraževanje 461113 Drugi stroški za izobraževanje - pridobitev izobrazbe 461114 Kotizacije za seminarje za izobraževanje

46112 Stroški službenega potovanja 461120 Dnevnice v državi za službena potovanja

0

5.897

105

181 #DEL/0! 1.635

#SKLIC!

1.530

112

105

#DEL/0! 56

93

67

166 #DEL/0!

166

0

Tabele za letno poročilo 2013-enote

31/100


Skupaj zavod

TABELA 2 ENOTA 2

Skupaj zavod Oskrba skupaj

krba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

1

2

17

18

19

4606 Pisarniški material

0

460600 Pisarniški material

460700

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST

20

0

0

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

21

22

23

24

25

0

1.533

460601 Tonerji in kartuše 4607

2.934

Stanovanjske skupine

27

0

0

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

26 = 27 + 28

0

14

1.401

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460900 Drugi materialni stroški

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

135.862

0

0

0

1.240

0

0

18.506

305

305

0

0

14.610

0

0

0

133

0

0

2.235

75

75

0

461000 Pisarniške storitve

0

461001 Čistilne storitve

0

461002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

0

461003 Založniške in tiskarske storitve

0

461004 Stroški prevajalskih storitev

0

461005 Stroški oglaševalskih storitev

0

461006 Računalniške storitve

0

461007 Računovodske, revizorske in svet. storitve

0

461008 Storitve varstva pri delu

1.505

14

230

187

2

29

0

461010 Odvoz smeti, čiščenje čistilne naprave

3.779

34

578

75

461011 Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta

2.007

18

307

0

697

6

106

0

461009 Dimnikarske storitve

461012 Poštnina in kurirske storitve 461013 PTT stroški za izvajanje ZUP

0

0

0

418

4

461016 Izvedenci - mnenja

0

0

0

461017 Stroški tolmača za slovenski znakovni jezik

0

0

0

461018 Supervizija - plačilo opravljenih supervizij

0

0

461019 Storitve menz in restavracij za varovance

174

2

461020 Storitve za zaposlitveno dejavnost varovancev

0

0

461021 Storitve za prostočasno dejavnost varovancev

768

7

0

0

0

461023 Storitve - pranje perila

0

0

0

461024 Storitve varovancev - žepnine

0

0

461025 Storitve varovancev - nagrade

5.075

46

461015 Takse in druge pristojbine za registracijo vozil

461022

28

0

0 0 0

461 STROŠKI STORITEV

27

0 0

0

460800 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij 4609 Drugi materialni stroški

4610 Storitve za opravljanje dejavnosti

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

0

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST

4608 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

Storitve za posebne oblike varstva in izvajanje programov vzgoje in izobraževanja

75

0 64

0

0 27

0 0

118

0

0 776

0

461026 Nagrade za prostovoljce

0

461027 Notranja revizija

0

461028 RTV naročnina

0

461029 Stroški upravnika 4611 Stroški službena potovanja in izobraževanje

0

1.890

0

0

0

18

0

0

2.219

0

0 0

0

46111 Stroški izobraževanja

0

1.190

0

0

0

11

0

0

1.396

0

0

0

0

0

461110 Dnevnice v državi za izobraževanje

53

0

61

0

461111 Hotelske in restavracijske storitve v državi za izobraževanje

24

0

27

0

282

3

331

0

83

1

97

0

748

7

880

0

461112 Stroški prevoza v državi za izobraževanje 461113 Drugi stroški za izobraževanje - pridobitev izobrazbe 461114 Kotizacije za seminarje za izobraževanje 461115 Dnevnice v tujini za izobraževanje

0

461116 Hotelske in restavracijske storitve v tujini za izobraževanje

0

461117 Stroški prevoza v tujini za izobraževanje

0

461118 Ostali stroški izobraževanja v tujini

0

461119 Kotizacije za izobraževanje v tujini 46112 Stroški službenega potovanja 461120 Dnevnice v državi za službena potovanja

0 0

700

0

0

0

76

7 1

Tabele za letno poročilo 2013-enote

0

0

823

0

89

0

32/100


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

TABELA 2 ENOTA 2

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let PORABA

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

Indeks PRESEŽKA IZ Indeks realizacija PRETEKLIH LET ZA realizacija KRITJE 13/realizacija 13/plan 13 ODHODKOV JAVNE 12

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

6=5/4*100

7=5/3*100

9=10+18+19+20+21+22

16 #DEL/0!

#DEL/0!

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

PLAN 2013

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

OSKRBA I z nad in pod dodatno za OSKRBO II standardom

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

13

14

15

16

SLUŽBE

1

2

461121 Hotelske in restavracijske storitve v državi za službena potovanja 461122 Stroški prevoza v državi za službena potovanja

3

4

5=8+22+23+24+25

0

0 1.647

623

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461125 Dnevnice v tujini

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461126 Hotelske in restavracijske storitve v tujini

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461127 Stroški prevoza v tujini

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0 36.121

0 128.221

0 #DEL/0!

#DEL/0!

61.798

48

171

0 53.522

0 0

7.081

7.081

25.413

359

359

22.068

0

461211 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461212 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461213 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

18.524

18.524

10.521

57

57

9.136

0

461215 Tekoče vzdrževanje druge opreme

7.202

7.202

10.335

144

144

8.833

0

461216 Tekoče vzdrževanje in popravila vozil

3.314

3.314

1.768

53

53

1.535

0

461220 Investicijsko vzdrževanje posl. objektov in naprav-instalacij v objektih

0

92.100

13.761

15

#DEL/0!

11.950

0

461221 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461222 Investicijsko vzdrževanje počitniških objektov

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461223 Investicijsko vzdrževanje drugih objektov

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461224 Investicijsko vzdrževanje opreme in računalnikov

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461225 Investicijsko vzdrževanje druge opreme

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461226 Investicijsko vzdrževanje in popravila vozil 4613 Zavarovalne premije

0 5.167

0 5.167

0 #DEL/0!

#DEL/0!

5.186

100

100

0 4.495

0 0

461300 Zavarovalne premije za objekte

2.211

2.211

1.969

89

89

1.702

0

461301 Zavarovalne premije za opremo

187

187

129

69

69

112

0

461302 Zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje delavcev

152

152

152

100

100

132

0

461303 Zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje varovancev

861

991

131

13

15

0

0

461304 Zavarovalne premije za zavarovanje odgovornosti delavcev

1.412

1.626

1.119

69

79

863

0

130

0

1.686 #DEL/0!

1.297

1.686

0

0 #DEL/0!

0

0 9.397

0 0

461214 Tekoče vzdrževanje opreme in računalnikov

461305 Zavarovalne premije za motorna vozila 461306 zavarovalne premije za zavarovanje napotenih oseb 4614 Najemnine in zakupnine (leasing)

61

0

2.193

461210 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in naprav-instalacij v objektih

82

10=11+12+13+14+15+16+ 17

7

461123 Ostali stroški za izobraževanje v državi za službena potovanja

461128 Ostali stroški službenega potovanja v tujini 4612 Tekoče in investicijsko vzdrževanje

1.348

8

0

0

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214 9.514

9.514

461400 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461401 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461402 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461403 Najemnine in zakupnine za druge objekte

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461404 Najem računalniške in programske opreme

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461405 Najem vozil za prevoz varovancev

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

1.262

1.262

1.244

0

0

0

0

0

8.252 0

8.252 0

0

8.153 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 3.639

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461406 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 461407 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 461408 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 4615 Kazni in odškodnine

9.406

1.244

99

99

9 #DEL/0! 8.153 0

99

0

99 #DEL/0!

99

99

#DEL/0!

#DEL/0!

0 #DEL/0!

#DEL/0!

461500 Kazni zaradi sodnih postopkov 4616 Stroški zdravstvenih storitev

5.129

4.555

4.345

95

85

461601 Zdravstveni pregledi zaposlenih

2.883

2.309

996

43

35

460

0

461602 Pregledi kuhinje

1.294

109

109

1.186

1.186

1.124

0

461603 Sterilizacija

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461604 Zdravstvene storitve za oskrbovance, ki jih ne krije ZZZS

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

1.055

1.055

2.055

195

195

2.055

0

5 968

5 968

0

0

0

293

30

30

0 293

0 0

0

0

290

0

461605 Laboratorijske in mikrobiološke storitve 461606 Zdravstveni pregledi napotenih oseb 4617 Prevozne storitve 461701 Javni prevozi varovancev 461702 Pogodbeni prevozi varovancev

290 #DEL/0!

#DEL/0!

968

968

3

0

461703 Prevozni stroški vojakov

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461704 Drugi prevozni in transportni stroški

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0 52.707

0 42.358

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0 49.099

0 0

0

0

0

0

461705 Prevoz na in z dela za napotene osebe 4618 Drugi stroški storitev 461800 Stroški pregledov za varstvo pri delu in ocene tveganja

3

0

53.699

0

127

0 #DEL/0!

0

102

0

#DEL/0!

Tabele za letno poročilo 2013-enote

33/100


Skupaj zavod

TABELA 2 ENOTA 2

Skupaj zavod Oskrba skupaj

krba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

1

2

17

18

461121 Hotelske in restavracijske storitve v državi za službena potovanja

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

19

20

21

22

23

24

25

7

461122 Stroški prevoza v državi za službena potovanja

617

6

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

26 = 27 + 28

9

0

725

0

461123 Ostali stroški za izobraževanje v državi za službena potovanja

0

461125 Dnevnice v tujini

0

461126 Hotelske in restavracijske storitve v tujini

0

461127 Stroški prevoza v tujini

0

461128 Ostali stroški službenega potovanja v tujini 4612 Tekoče in investicijsko vzdrževanje

53.040

0

0

0

482

0

0

8.113

163

3.345

0

21.869

199

461211 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

0

0

0

461212 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

0

0

0

461213 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0

0

461214 Tekoče vzdrževanje opreme in računalnikov

9.054

82

1.385

0

461215 Tekoče vzdrževanje druge opreme

8.754

79

1.339

163

461216 Tekoče vzdrževanje in popravila vozil

1.521

14

233

0

11.842

108

1.811

0

461220 Investicijsko vzdrževanje posl. objektov in naprav-instalacij v objektih

0

461222 Investicijsko vzdrževanje počitniških objektov

0

461223 Investicijsko vzdrževanje drugih objektov

0

461224 Investicijsko vzdrževanje opreme in računalnikov

0

461225 Investicijsko vzdrževanje druge opreme

0 4.455

0

0

0

40

0

0

9 9

258

9

461301 Zavarovalne premije za opremo

111

1

17

0

461302 Zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje delavcev

131

1

20

0

461303 Zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje varovancev

0

0

131

0

461304 Zavarovalne premije za zavarovanje odgovornosti delavcev

855

8

256

0

1.671

15

461305 Zavarovalne premije za motorna vozila

0

0 0

0

9.313

0

0

0

84

0

0

0

9

461400 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

0

461401 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte

0

461402 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore

0

461403 Najemnine in zakupnine za druge objekte

0

461404 Najem računalniške in programske opreme

0

461405 Najem vozil za prevoz varovancev

9

0

0

461406 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 461407 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 0

1.233

11

0

0

0

9

8.080 0

73 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 0

0

0

0

0

0

49

0

0 0

461601 Zdravstveni pregledi zaposlenih 461602 Pregledi kuhinje

3.607

706

0

456

4

536

0

1.114

10

170

0

461603 Sterilizacija

0

461604 Zdravstvene storitve za oskrbovance, ki jih ne krije ZZZS

0

461605 Laboratorijske in mikrobiološke storitve

0

0

0

32

0

0

0 0

2.037

18

0 0

0

461701 Javni prevozi varovancev

290

0

0

0

3

0

0

0

290

0 0

461702 Pogodbeni prevozi varovancev

3

0

461703 Prevozni stroški vojakov

0

461704 Drugi prevozni in transportni stroški

0

461705 Prevoz na in z dela za napotene osebe 4618 Drugi stroški storitev

0

163

9

15

461606 Zdravstveni pregledi napotenih oseb 4617 Prevozne storitve

163

682

1.687

461500 Kazni zaradi sodnih postopkov 4616 Stroški zdravstvenih storitev

28

0 0

461300 Zavarovalne premije za objekte

461408 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 4615 Kazni in odškodnine

27

0

461221 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov

461306 zavarovalne premije za zavarovanje napotenih oseb 4614 Najemnine in zakupnine (leasing)

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

0 0

461210 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in naprav-instalacij v objektih

461226 Investicijsko vzdrževanje in popravila vozil 4613 Zavarovalne premije

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

0 0

48.657

0

0

0

461800 Stroški pregledov za varstvo pri delu in ocene tveganja

442

0

0

4.551

49 0

Tabele za letno poročilo 2013-enote

34/100


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

TABELA 2 ENOTA 2

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let PORABA

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

Indeks PRESEŽKA IZ Indeks realizacija PRETEKLIH LET ZA realizacija KRITJE 13/realizacija 13/plan 13 ODHODKOV JAVNE 12

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

6=5/4*100

7=5/3*100

9=10+18+19+20+21+22

0 #DEL/0!

#DEL/0!

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

PLAN 2013

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

OSKRBA I z nad in pod dodatno za OSKRBO II standardom

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

13

14

15

16

SLUŽBE

1

2

3

4

5=8+22+23+24+25

461801 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

0

0

461802 Plačila za delo preko študentskega servisa

20.959

10.610

461803 Plačila za delo preko invalidskih organizacij

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

461804 Nadomestila članom posebnih komisij

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

461805 Sejnine udeležencem odborov

1.119

1.119

1.934

173

461809 Stroški sodnih postopkov

1.348

1.348

8

204

204

970

0

0

1.456

1.456

461813 Druge članarine

0

0

0 #DEL/0!

461814 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

0

0

0 #DEL/0!

1.009

1.009

461816 Stroški, povezani z zadolževanjem

0

0

0 #DEL/0!

461817 Stroški reprezentance

0

0

461818 Stroški storitev iz prejšnjih obdobij

0

0

26.612

26.612

461810 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev 461811 Članarine v mednarodnih organizacijah 461812 Članarine v domačih neprofitnih institucijah

461815 Plačila bančnih storitev

461819 Drugi stroški storitev

8

10=11+12+13+14+15+16+ 17

0

0

3.231

0

0

0

0

0

173

1.679

0

1

1

8

0

475

475

841

0

11

0

1.243

0

#DEL/0!

0

0

#DEL/0!

0

0

1.422

0

#DEL/0!

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

153

40.664

0

0

6.993

66

11 #DEL/0! 1.433

1.637

40.713

33

#DEL/0!

98

162

153

98

162

461820 Izpit iz varstva pri delu za napotene osebe

0

0 #DEL/0!

0

0

461821 Povračilo stroškov prehrane za napotene osebe

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

#SKLIC!

6

0

Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z 4619 dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pogodbe)

462 AMORTIZACIJA

1.684

1.684

78.816

80.565

102

96

78.079

74.806

78.125

104

100

4621 Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

4622 Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

4623 Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar

5.707

4.010

Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme 4629 obveznosti do virov sredstev oz. prejetih donacij NEGATIVNA VREDNOST

463

REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb (ne za investicijsko) PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM STROŠKI DELA

2.440

61 #DEL/0!

0

43

79.453

0

77.036

0

0

0

0

0

2.417

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb

464

12

6

83.786

4620 Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju

11

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

1.069.494

1.049.972

1.117.213

106

104

0

516.052

0

0

0

0

0

0

0

795.565

795.565

843.527

106

106

0

389.608

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464005 Bruto plača-redno delo (A)

493.538

493.538

522.932

106

464006 Bruto plača-nadomestila (B)

137.041

137.041

155.828

114

0

37.164

0

0

37.164

55.950

37.997

68

464009 Dodatek za mentorstvo (C030)

0

37.078

0

0

464010 Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat (C040)

0

34.794

0

0

464011 Dodatek za dvojezičnost (C051)

0

464012 Dodatek za stalno pripravljenost (C130)

4640 Plače zaposlenih 464004 Sredstva za izvedbo ZSPJS - bruto plače

0

0

106

241.594

0

114

71.892

0

0

0

17.555

0

#DEL/0!

0

0

#DEL/0!

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464013 Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času (C080+C090+C100+C111+C190+C191) 55.950

65.172 #DEL/0!

116

30.109

0

464014 Dodatki za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo (C215+C216+C217+C218) 37.078

38.052 #DEL/0!

103

17.580

0

464015 Nadomestila v breme delodajalca (G)

34.794

23.546 #DEL/0!

68

10.878

0

464016 Drugi stroški plač zaposlenih (ki niso zajeti v podkontih 464005 do 464015) 4641 Regres za letni dopust

0 34.214

0 #DEL/0! 25.574

30.142

118

88

0

0 13.926

0 0

0

0

0

0

0

0

464100 Regres za letni dopust 4642 Povračila in nadomestila

34.214 75.737

25.574 62.356

30.142

118

88

66.588

107

0

13.926 30.763

0 0

0

0

0

0

0

0

464200 Dodatki za ločeno življenje

0

0

0

0

0

17.608 13.155

0 0

0

0

0

0

464007 Položajni dodatek (C010) 464008 Dodatek za delovno dobo (C020)

0

464201 Terenski dodatek

0 #DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0! 102

#DEL/0!

88

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0 #DEL/0!

#DEL/0!

464202 Povračilo stroškov prehrane med delom

38.568

36.677

38.113

104

99

464203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 4643 Sredstva za delovno uspešnost

37.169 7.365

25.679 7.365

28.475

111

77

6.265

85

85

0

2.894

Tabele za letno poročilo 2013-enote

0 0

0

35/100


Skupaj zavod

TABELA 2 ENOTA 2

Skupaj zavod Oskrba skupaj

krba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

1

2

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 = 27 + 28

461801 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 3.202

461803 Plačila za delo preko invalidskih organizacij

0

461804 Nadomestila članom posebnih komisij

0

461805 Sejnine udeležencem odborov

29

3.762

0

0

8

841

0

0

11

1.243

0

461813 Druge članarine

0

0

461814 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

0

0

1.409

13

461816 Stroški, povezani z zadolževanjem

0

0

0

461817 Stroški reprezentance

0

0

0

461818 Stroški storitev iz prejšnjih obdobij

0

0

0

40.298

366

49

461820 Izpit iz varstva pri delu za napotene osebe

0

0

0

461821 Povračilo stroškov prehrane za napotene osebe

0

0

0

6

0

461809 Stroški sodnih postopkov 461810 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev 461811 Članarine v mednarodnih organizacijah 461812 Članarine v domačih neprofitnih institucijah

461815 Plačila bančnih storitev

461819 Drugi stroški storitev

Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z 4619 dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pogodbe)

0

4620 Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju

78.737

0

0

0

76.343

4621 Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij 4623 Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar

716

255

0 23

0 215

0

0

464004 Sredstva za izvedbo ZSPJS - bruto plače

0

357

357

732

357

357

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

511.408

0

0

0

4.644

0

0

600.943

218

218

0

0

386.102

0

0

0

3.506

0

0

453.701

218

218

0

0

0 239.420

2.174

281.338

0

464006 Bruto plača-nadomestila (B)

71.245

647

83.718

218

0

0

464007 Položajni dodatek (C010) 464008 Dodatek za delovno dobo (C020)

218

0

17.397

158

464009 Dodatek za mentorstvo (C030)

0

0

0

464010 Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat (C040)

0

0

0

464011 Dodatek za dvojezičnost (C051)

0

0

0

464012 Dodatek za stalno pripravljenost (C130)

0

0

464013 Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času (C080+C090+C100+C111+C190+C191)

29.838

271

35.063

0

464014 Dodatki za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo (C215+C216+C217+C218)

17.422

158

20.472

0

464015 Nadomestila v breme delodajalca (G)

10.780

98

12.668

0

0

16.216

0 0

0

16.216 35.825

464100 Regres za letni dopust 4642 Povračila in nadomestila

0

0 23

464005 Bruto plača-redno delo (A)

464016 Drugi stroški plač zaposlenih (ki niso zajeti v podkontih 464005 do 464015) 4641 Regres za letni dopust

49

755

4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb

4640 Plače zaposlenih

0 0

Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme 4629 obveznosti do virov sredstev oz. prejetih donacij NEGATIVNA VREDNOST

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM STROŠKI DELA

0 0

190

0

0 2.394

0 0

129

693

0

4622 Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu

464

28

0 15

REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb (ne za investicijsko)

27

0

1.664

463

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

0

461802 Plačila za delo preko študentskega servisa

462 AMORTIZACIJA

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

20.442

0

0

0 0

13.801

0

13.801 30.487

0 0

0 0

0

125

0

125 276

0 0

464200 Dodatki za ločeno življenje

0

0

0

0

0

0

464201 Terenski dodatek

0

464202 Povračilo stroškov prehrane med delom

17.450

158

20.505

0

464203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 4643 Sredstva za delovno uspešnost

13.037 2.868

118 26

15.320 3.371

0

0

0

0

0

Tabele za letno poročilo 2013-enote

0

0

0 0

0

36/100


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

TABELA 2 ENOTA 2

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let PORABA

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

PLAN 2013

Indeks PRESEŽKA IZ Indeks realizacija PRETEKLIH LET ZA realizacija KRITJE 13/realizacija 13/plan 13 ODHODKOV JAVNE 12

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

9=10+18+19+20+21+22

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

OSKRBA I z nad in pod dodatno za OSKRBO II standardom

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

13

14

15

16

SLUŽBE

1

2

3

4

464302 Delovna uspešnost direktorja

0

464303 Redna delovna uspešnost za delavce (brez direktorja)

0

5=8+22+23+24+25

464304 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih2.287 nalog

2.287

464305 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju poebnega 0 projekta 464306 Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 4644 Nadurno delo 464400 Sredstva za nadurno delo 4646

Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela del

0

6=5/4*100

7=5/3*100

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0 #DEL/0!

#DEL/0!

897

39

0 #DEL/0!

8

39

5.078 3

5.368

106

106

36

1.200

5

655

3

36

1.200

5

0

0

0

0

414

0

0

0

2.480 17

0 0

17

0

#DEL/0!

5.078 655

10=11+12+13+14+15+16+ 17

0

130.142

130.142

105

105

63.073

0

464600 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

71.552

71.552

74.787

105

105

34.552

0

464601 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

53.013

53.013

55.839

105

105

25.798

0

4.281

4.281

4.504

105

105

2.081

0

464603 Prispevek za zaposlovanje

486

486

531

109

109

245

0

464604 Prispevek za starševsko varstvo - (porodniška)

810

810

859

106

106

397

0

464602 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

464605 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 464607 Sredstva za izvedbo ZSPJS - prispevki delodajalcev 4648 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij 4649 Drugi izdatki zaposlenim

0

136.520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.383

4.349

13.601

313

983

6.284

0

464902 Solidarnostne pomoči

1.732

1.732

0

0

0

0

0

21.835

22.020

11.666

53

53

5.390

0

8.002 #DEL/0!

9.311

145

0

#DEL/0! 145

0

3.697

0

4.302

0

4650 Davek od dobička pravnih oseb

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4651 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4652 Takse in pristojbine

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4653 Izdatki za varstvo človekovega okolja

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4654 Štipendije dijakom in študentom

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4.302

0

6.400

6.400

9.311

145

145

465500 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

3.470

3.470

9.311

268

268

4.302

0

465501 Ostali stroški 4658 Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij

2.930

2.930

0

0

0

0

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

66

0

65

0

467 FINANČNI ODHODKI 4670 Odhodki za obresti 4671

0

4

800

66

8

1.650

4

800

65

8

1.625

Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4672 Odhodki od prodaje finančnih naložb

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4673 Prevrednotovalni finančni odhodki

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4674 Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4678 Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4679 Drugi odhodki financiranja

1 #DEL/0!

#DEL/0!

1

0

363

0

468 DRUGI ODHODKI

0

34

34

4680 Denarne kazni 4681 Odškodnine 4682

Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let

4689 Drugi izredni odhodki

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

787

2.315

2.315

0

745 #DEL/0!

#DEL/0!

344

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0 34

0

0

464901 Odpravnine

4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0 0

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) -NEGATIVNA VREDNOST

0

0 0

400

4667

0

15.771

100

0

0

#DEL/0!

100

0

0

0 #DEL/0! 866

STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike 466 pri blagu in proizvodih)

0

0

866

4655 Ostali stroški

0

0 0

866

6.400

0

#DEL/0! 132

6.400

0

0 #DEL/0! 118

465 DRUGI STROŠKI

0

0

34.135

464904 Aktivni oddih zaposlenih - kolektivna pogodba

0

#DEL/0!

28.967

464903 Prostovoljno pokojnonsko zavarovanje - dodatno

12

0 #DEL/0!

25.816

464900 Jubilejne nagrade

11

34

42

124

1.533

524

34

124 #DEL/0!

19

0

242

0

Tabele za letno poročilo 2013-enote

37/100


Skupaj zavod

TABELA 2 ENOTA 2

Skupaj zavod Oskrba skupaj

krba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

1

2

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 = 27 + 28

464302 Delovna uspešnost direktorja

464305 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju poebnega projekta 0

464400 Sredstva za nadurno delo Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela del

410

4

0

0

2.458 17

22 0

0

0

0

483

0 0

0

17 0

62.505

0

0

0

568

0

0

2.888 19

0

19

0

73.447

0

0

34.241

311

40.235

0

464601 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

25.566

232

30.041

0

2.062

19

2.423

0

464603 Prispevek za zaposlovanje

243

2

286

0

464604 Prispevek za starševsko varstvo - (porodniška)

393

4

462

0

464602 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

464605 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

4649 Drugi izdatki zaposlenim

0

0

0

143

0

0

18.364

0

466

0

6.227

57

7.317

0

0

0

0

0

464903 Prostovoljno pokojnonsko zavarovanje - dodatno

5.341

49

6.276

0

464904 Aktivni oddih zaposlenih - kolektivna pogodba

3.664

33

4.305

0

5.009

0

464901 Odpravnine 464902 Solidarnostne pomoči

0

4.263

0

0

0

39

0

0

4650 Davek od dobička pravnih oseb

0

4651 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida

0

4652 Takse in pristojbine

0

4653 Izdatki za varstvo človekovega okolja

0

4654 Štipendije dijakom in študentom 4.263

0

0

0

4.263

39

0

0

39

5.009

0

5.009

0

465501 Ostali stroški 4658 Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev

0

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) -NEGATIVNA VREDNOST

65

0

0

0

1

0

0

0

65

Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0

0 0

4674 Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

0

4678 Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

0

0

0

0

0

4679 Drugi odhodki financiranja

1

0

360

0

0

0

341

3 3

0

0

0

424

0

401

0

4681 Odškodnine

0

Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

0

0

4673 Prevrednotovalni finančni odhodki

4689 Drugi izredni odhodki

0

0

4672 Odhodki od prodaje finančnih naložb

4682

0

0

0

4670 Odhodki za obresti

4680 Denarne kazni

0

0

4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij

468 DRUGI ODHODKI

0

0

0

4671

0

0

4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala

467 FINANČNI ODHODKI

0

0 0

465500 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

4667

0

0 15.628

4

STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike 466 pri blagu in proizvodih)

0

0 0

396

4655 Ostali stroški

0

0 0

464900 Jubilejne nagrade

465 DRUGI STROŠKI

28

0

464600 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

464607 Sredstva za izvedbo ZSPJS - prispevki delodajalcev 4648 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij

27

0

464304 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog

4646

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

0

464303 Redna delovna uspešnost za delavce (brez direktorja)

464306 Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 4644 Nadurno delo

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

0 19

240

2 Tabele za letno poročilo 2013-enote

23

0

282

0

38/100


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

TABELA 2 ENOTA 2

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let PORABA

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

PLAN 2013

Indeks PRESEŽKA IZ Indeks realizacija PRETEKLIH LET ZA realizacija KRITJE 13/realizacija 13/plan 13 ODHODKOV JAVNE 12

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

6=5/4*100

9=10+18+19+20+21+22

10=11+12+13+14+15+16+ 17

OSKRBA I z nad in pod dodatno za OSKRBO II standardom

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

13

14

15

16

SLUŽBE

1

2

3

4

5=8+22+23+24+25

1.777.022

1.740.530

1.765.370

1.730.363

0

0

7=5/3*100

8

11

12

PRIHODKI OD POSLOVANJA 76 760

Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

7600 Prihodki iz proračunov države in občin

1.773.386

102

100

1.200.950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

#DEL/0!

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0 1.179.465

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

760011 Prihodki prejeti od ZPIZ-a - za zavode za usposabljanje in VDC 760012 Prihodki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

0 0

1.162.224

0 1.158.518

1.179.465

102

101

760100 Prihodki od oskrbin - doplačila in plačila občin

647.432

645.368

688.172

107

106

688.172

0

760101 Prihodki od oskrbin - upravičenci, zavezanci

514.792

513.150

491.293

96

95

0

491.293

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0 0

0 0

0

0

760106 Prihodki od zdravil - PZZ, občina 7602 Prihodki od zdravstva

0 591.077

563.774

563.441

100

95

760200 Zdravstvena nega

586.187

558.895

563.279

101

96

4.675

4.675

0

215 0

204 0

162

0

0

0

0

0 0

0 0

#DEL/0!

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

760304 Prihodki za izvajanje programov javne službe -drugi

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

760309 Prihodki za izvajanje programov javne službe -najemnine 7604 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0 3.934

0 0

3.934

0

0

0

79

75

#DEL/0!

#DEL/0!

760300 Prihodki za izvajanje programov javnih del

0 #DEL/0!

760302 Prihodki za izvajanje programov pomoči na domu 760303 Prihodki za izvajanje programov - varovana stanovanja

0

12.069

8.071

8.235

102

68

6.890

7.871

7.868

100

114

0

760401 Prihodki od bifeja

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

760402 Prihodki od pedikure

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

760403 Prihodki od frizerskih storitev

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

760404 Prihodki od delovne terapije

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0 0

0 0

6.446

0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 761000 Prihodki od prodaje materiala in blaga dejavnosti javne službe

5.179

200

8.725

852

852

761001 Prihodki od prodaje materiala in blaga tržne dejavnosti 761002 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij za javno službo 761003 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij za tržno dejavnost

762 FINANČNI PRIHODKI 7620 Prihodki od obresti 7621

367 0

8.675

11.140 1.753

184 #DEL/0! 128 206

7 #DEL/0! 128

1.753

0

#DEL/0!

4.693

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

206

0

0

7.873

4.694

60

60

185

185

66

36

36

185

185

66

36

36

0

Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve 7622 vrednosti

0

4.693 #DEL/0! 7.823

Prihodki od prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0

0

0

66

0

66

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

7623 Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku 7624 Prihodki od prodaje finančnih naložb

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

7625 Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij 7628 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

7629 Drugi finančni prihodki

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

11.039

0

763

DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)

0

1.259

1.257

0

0

0 #DEL/0!

760405 Prihodki od ostale tržne dejavnosti 7605 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

0 #DEL/0!

760400 Prihodki od zunanjih kosil

0

0

760010 Prihodki iz občninskih proračunov za tekoče naloge

760201 Druga plačila zdravstva (LZM) 7603 Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe

0

0

99

760000 Prihodki iz državnega proračuna za tekoče naloge

760201 Zdravstvene storitve

0

0

0

101 #DEL/0!

760105 Prihodki od zdravil - samoplačniki

0

1.183.399

1.751.141

#DEL/0!

760013 Prihodki za izvedbo ZSPJS 7601 Prihodki od oskrbin

0

11.039

878

877

0

Tabele za letno poročilo 2013-enote

39/100


Skupaj zavod

TABELA 2 ENOTA 2

Skupaj zavod Oskrba skupaj

krba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

1

2

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 = 27 + 28

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

27

28

PRIHODKI OD POSLOVANJA 76 760

Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

7600 Prihodki iz proračunov države in občin

0

1.191.749

0

0

1.174.337

0

0

0

0

0

0

9.201

0

0

9.062

0

0

0

0

0

563.441

0

0

563.441

0

0

0

8.995 4.301 0

760000 Prihodki iz državnega proračuna za tekoče naloge

0

760010 Prihodki iz občninskih proračunov za tekoče naloge

0

760011 Prihodki prejeti od ZPIZ-a - za zavode za usposabljanje in VDC

0

760012 Prihodki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 760013 Prihodki za izvedbo ZSPJS 7601 Prihodki od oskrbin

0

0

0

9.032

0

0

0

0

5.270

0

760101 Prihodki od oskrbin - upravičenci, zavezanci

487.531

3.762

0

760105 Prihodki od zdravil - samoplačniki

0 0

0

0

0

0

0

0

0

563.441

0

563.279

0

162 0

0

760201 Zdravstvene storitve 0

0

0

0

0

0

0

0 0

760302 Prihodki za izvajanje programov pomoči na domu

0

760303 Prihodki za izvajanje programov - varovana stanovanja

0

760304 Prihodki za izvajanje programov javne službe -drugi

0 3.904

0

0

0

3.904

30

0

0

0

30

4.301

4.301

3.934

3.934

760401 Prihodki od bifeja

0

760402 Prihodki od pedikure

0

760403 Prihodki od frizerskih storitev

0

760404 Prihodki od delovne terapije

0

760405 Prihodki od ostale tržne dejavnosti 7605 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

367

0

6.397

0

0

0

49

0

0

0

4.694

1.740

13

0

761001 Prihodki od prodaje materiala in blaga tržne dejavnosti

4.657

36

0

761002 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij za javno službo

4.694

0

761003 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij za tržno dejavnost

0

7620 Prihodki od obresti

65

0

0

0

65

1

0

0

0

1

4.694

4.694

0

0

0

7621

Prihodki od prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0

7622

Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve vrednosti

0

7623 Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku 7624 Prihodki od prodaje finančnih naložb

0

7625 Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij 7628 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

7629 Drugi finančni prihodki

0

DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)

367

0

761000 Prihodki od prodaje materiala in blaga dejavnosti javne službe

763

0

0 0

760400 Prihodki od zunanjih kosil

762 FINANČNI PRIHODKI

0

0 0

760300 Prihodki za izvajanje programov javnih del

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

0

0

760200 Zdravstvena nega

760309 Prihodki za izvajanje programov javne službe -najemnine 7604 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu

0

0 1.170.433 682.902

760201 Druga plačila zdravstva (LZM) 7603 Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe

4.301

0 0 0

760100 Prihodki od oskrbin - doplačila in plačila občin

760106 Prihodki od zdravil - PZZ, občina 7602 Prihodki od zdravstva

8.995

0 0

0

10.950

0

0

0 Tabele za letno poročilo 2013-enote

89

0

0

0

0

0 40/100


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

TABELA 2 ENOTA 2

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let PORABA

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

PLAN 2013

Indeks PRESEŽKA IZ Indeks realizacija PRETEKLIH LET ZA realizacija KRITJE 13/realizacija 13/plan 13 ODHODKOV JAVNE 12

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

6=5/4*100

9=10+18+19+20+21+22

10=11+12+13+14+15+16+ 17

OSKRBA I z nad in pod dodatno za OSKRBO II standardom

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

13

14

15

16

SLUŽBE

1

2

7630 Izredni prihodki 7631

3

4

5=8+22+23+24+25

1.259

1.257

1.533

0

Prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let

764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

0

Prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi neopredmetenih 7640 dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 7641 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let 7649 Drugi prevrednotovalni prihodki

PRIHODKI - ODHODKI

1.533

220.256

135.221

220.256

135.221

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA z upoštevanjem davka od dohodka in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let

220.256

#DEL/0!

7=5/3*100

8

877

11.039

#DEL/0! 0

0

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

0 0

0

240.107

0

0

0

0

240.107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165.094

165.094 0

135.221

878

0 #DEL/0!

0

- DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

11.039

165.094

122 #DEL/0! 122 #DEL/0!

122

0 75

0

#DEL/0! 75 #DEL/0!

75

240.107

Opombe:

Tabele za letno poročilo 2013-enote

41/100


Skupaj zavod

TABELA 2 ENOTA 2

Skupaj zavod Oskrba skupaj

krba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

1

2

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 = 27 + 28

7630 Izredni prihodki 7631

10.950

89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

239.561

0

0

0

546

0

0

-78.305

- DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

3.292

3.292

0

3.292

0

0 0

239.561

0

0

0

0

0

0

-78.305

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA z upoštevanjem davka od dohodka in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let

28

0

7641 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let 7649 Drugi prevrednotovalni prihodki

PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

27

0

0

Prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi neopredmetenih 7640 dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

PRIHODKI - ODHODKI

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

0

Prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let

764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

0

3.292 0

239.561

0

0

0

0

0

0

-78.305

3.292

0 3.292

Opombe:

Tabele za letno poročilo 2013-enote

42/100


TABELA 2 ENOTA 3

Tabela 2: Izkaz prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih v letu 2013

Zavod:

Dom upokojencev Podbrdo

Enota:

CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let PORABA Indeks PRESEŽKA IZ Indeks realizacija PRETEKLIH LET ZA realizacija KRITJE 13/realizacija 13/plan 13 ODHODKOV JAVNE 12 SLUŽBE

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

9=10+18+19+20+21+22

10=11+12+13+14+15+16+ 17

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

PLAN 2013

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

1

2

3

4

5=8+22+23+24+25

6=5/4*100

7=5/3*100

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur (redno in ostali po pogodbi) Povprečno število zaposlenih preko javnih del iz delovnih ur Število realiziranih oskrbnih dni v letu Povprečno število uporabnikov

8

OSKRBA I z nad in pod dodatno za OSKRBO II standardom

11

12

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

13

14

15

16

ODHODKI OD POSLOVANJA Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

0

0

0

460 STROŠKI MATERIALA

0

0

4600 Stroški osnovnega materiala

0

0

46

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460010 Živila

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460020 Čistilni material

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460030 Material za zdravstveno nego

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460031 Sanitetni material

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460032 Zdravstveni material splošne ambulante v domu

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460034 Plenice za oskrbovance

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460035 Ostali material za izvajanje zdravstvene nege, ki ga ne plača ZZZS

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460036 Zdravila za oskrbovance, ki jih ne krije ZZZS

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460040 Pralna sredstva

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460050 Material za vzdrževanje

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460060 Ostali material 4601 Stroški pomožnega materiala

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

460101 Obutev in obleka oskrbovancev

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460102 Delovna terapija

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460103 Material za pedikuro

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460104 Material za frizerske storitve

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460105 Material za ekonomijo

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460107 Pomožni material za zaposlitveno dejavnost

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460108 Pomožni material za prostočasne dejavnosti

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460110 Pomožni material za osebno higieno

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460111 Drugi pomožni material

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460112 Razkužila, dezinfekcijska sredstva

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460150 Osebna varovalna oprema - za delavce

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460151 Osebna varovalna oprema - za upravičence 4602 Stroški energije in vode

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

460200 Električna energija

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460202 Poraba druge energije (plin kuhinja)

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460203 Goriva in maziva za vozila

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460204 Voda, taksa odpadne vode, drugi stroški v zvezi z oskrbo z vodo

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

460300 Nadomestni deli in material za opremo

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460301 Nadomestni deli in material za vzdrževanje vozil

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

460302 Nadomestni deli in material za OS 4604 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

4603

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja

0

0

0

0

0

0

0

0

460400 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev 460401 Odpis embalaže 4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

Tabele za letno poročilo 2013-enote

0

43/100


TABELA 2 ENOTA 3

Tabela 2: Izkaz prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih v letu 2013

Zavod:

Dom upokojencev Podbrdo

Zneski v EUR (brez centov)

Skupaj zavod

Skupaj zavod Oskrba skupaj

krba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

1

2

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 = 27 + 28

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur (redno in ostali po pogodbi) Povprečno število zaposlenih preko javnih del iz delovnih ur Število realiziranih oskrbnih dni v letu

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

27

28

0 0

Povprečno število uporabnikov

ODHODKI OD POSLOVANJA 46

Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460 STROŠKI MATERIALA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4600 Stroški osnovnega materiala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460010 Živila

0

460020 Čistilni material

0

460030 Material za zdravstveno nego

0

460031 Sanitetni material

0

460032 Zdravstveni material splošne ambulante v domu

0

460034 Plenice za oskrbovance

0

460035 Ostali material za izvajanje zdravstvene nege, ki ga ne plača ZZZS

0

460036 Zdravila za oskrbovance, ki jih ne krije ZZZS

0

460040 Pralna sredstva

0

460050 Material za vzdrževanje

0

460060 Ostali material 4601 Stroški pomožnega materiala

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460101 Obutev in obleka oskrbovancev

0

460102 Delovna terapija

0

460103 Material za pedikuro

0

460104 Material za frizerske storitve

0

460105 Material za ekonomijo

0

460107 Pomožni material za zaposlitveno dejavnost

0

460108 Pomožni material za prostočasne dejavnosti

0

460110 Pomožni material za osebno higieno

0

460111 Drugi pomožni material

0

460112 Razkužila, dezinfekcijska sredstva

0

460150 Osebna varovalna oprema - za delavce

0

460151 Osebna varovalna oprema - za upravičence 4602 Stroški energije in vode

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460200 Električna energija

0

460201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

0

460202 Poraba druge energije (plin kuhinja)

0

460203 Goriva in maziva za vozila

0

460204 Voda, taksa odpadne vode, drugi stroški v zvezi z oskrbo z vodo 4603

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460300 Nadomestni deli in material za opremo

0

460301 Nadomestni deli in material za vzdrževanje vozil

0

460302 Nadomestni deli in material za OS 4604 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

460400 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev 460401 Odpis embalaže 4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige

0 0 0

0

0

0

0

0

Tabele za letno poročilo 2013-enote

0

0

0

0

0

0

0

44/100


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

TABELA 2 ENOTA 3

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let PORABA

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

PLAN 2013

Indeks PRESEŽKA IZ Indeks realizacija PRETEKLIH LET ZA realizacija KRITJE 13/realizacija 13/plan 13 ODHODKOV JAVNE 12

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

9=10+18+19+20+21+22

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

OSKRBA I z nad in pod dodatno za OSKRBO II standardom

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

13

14

15

16

SLUŽBE

1

2

460500 Časopisi, strokovna literatura, knjige 4606 Pisarniški material

3

4

0

5=8+22+23+24+25

0

460600 Pisarniški material 460601 Tonerji in kartuše 4607

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST

0

0

0

0

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA 460700 VREDNOST 4608 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij 460800 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij 4609 Drugi materialni stroški

7=5/3*100

#DEL/0!

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

8

0

10=11+12+13+14+15+16+ 17

0 0

0 0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

460900 Drugi materialni stroški

461 STROŠKI STORITEV

6=5/4*100

0 #DEL/0!

0

0

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461000 Pisarniške storitve

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461001 Čistilne storitve

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461003 Založniške in tiskarske storitve

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461004 Stroški prevajalskih storitev

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461005 Stroški oglaševalskih storitev

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461006 Računalniške storitve

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461007 Računovodske, revizorske in svet. storitve

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461008 Storitve varstva pri delu

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461009 Dimnikarske storitve

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461010 Odvoz smeti, čiščenje čistilne naprave

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461011 Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461012 Poštnina in kurirske storitve

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461013 PTT stroški za izvajanje ZUP

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461015 Takse in druge pristojbine za registracijo vozil

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461016 Izvedenci - mnenja

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461017 Stroški tolmača za slovenski znakovni jezik

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461018 Supervizija - plačilo opravljenih supervizij

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461019 Storitve menz in restavracij za varovance

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461020 Storitve za zaposlitveno dejavnost varovancev

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461021 Storitve za prostočasno dejavnost varovancev

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461023 Storitve - pranje perila

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461024 Storitve varovancev - žepnine

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461025 Storitve varovancev - nagrade

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461026 Nagrade za prostovoljce

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461027 Notranja revizija

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461028 RTV naročnina

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461029 Stroški upravnika 4611 Stroški službena potovanja in izobraževanje

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

46111 Stroški izobraževanja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4610 Storitve za opravljanje dejavnosti

461022

Storitve za posebne oblike varstva in izvajanje programov vzgoje in izobraževanja

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461110 Dnevnice v državi za izobraževanje

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461111 Hotelske in restavracijske storitve v državi za izobraževanje

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461112 Stroški prevoza v državi za izobraževanje

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461113 Drugi stroški za izobraževanje - pridobitev izobrazbe

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461114 Kotizacije za seminarje za izobraževanje

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461115 Dnevnice v tujini za izobraževanje

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461116 Hotelske in restavracijske storitve v tujini za izobraževanje

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461117 Stroški prevoza v tujini za izobraževanje

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461118 Ostali stroški izobraževanja v tujini

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461119 Kotizacije za izobraževanje v tujini

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

0

0

46112 Stroški službenega potovanja

0

0

#DEL/0!

0

Tabele za letno poročilo 2013-enote

0

45/100


Skupaj zavod

TABELA 2 ENOTA 3

Skupaj zavod Oskrba skupaj

krba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

1

2

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 = 27 + 28

460500 Časopisi, strokovna literatura, knjige 4606 Pisarniški material

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

460900 Drugi materialni stroški

0

461 STROŠKI STORITEV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461000 Pisarniške storitve

0

461001 Čistilne storitve

0

461002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

0

461003 Založniške in tiskarske storitve

0

461004 Stroški prevajalskih storitev

0

461005 Stroški oglaševalskih storitev

0

461006 Računalniške storitve

0

461007 Računovodske, revizorske in svet. storitve

0

461008 Storitve varstva pri delu

0

461009 Dimnikarske storitve

0

461010 Odvoz smeti, čiščenje čistilne naprave

0

461011 Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta

0

461012 Poštnina in kurirske storitve

0

461013 PTT stroški za izvajanje ZUP

0

461015 Takse in druge pristojbine za registracijo vozil

0

461016 Izvedenci - mnenja

0

461017 Stroški tolmača za slovenski znakovni jezik

0

461018 Supervizija - plačilo opravljenih supervizij

0

461019 Storitve menz in restavracij za varovance

0

461020 Storitve za zaposlitveno dejavnost varovancev

0

461021 Storitve za prostočasno dejavnost varovancev

0

461022

0

0

460800 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij 4609 Drugi materialni stroški

4610 Storitve za opravljanje dejavnosti

28

0 0

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST

4608 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij

27

0

460601 Tonerji in kartuše Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

0

460600 Pisarniški material

4607

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

Storitve za posebne oblike varstva in izvajanje programov vzgoje in izobraževanja

0

461023 Storitve - pranje perila

0

461024 Storitve varovancev - žepnine

0

461025 Storitve varovancev - nagrade

0

461026 Nagrade za prostovoljce

0

461027 Notranja revizija

0

461028 RTV naročnina

0

461029 Stroški upravnika 4611 Stroški službena potovanja in izobraževanje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

46111 Stroški izobraževanja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461110 Dnevnice v državi za izobraževanje

0

461111 Hotelske in restavracijske storitve v državi za izobraževanje

0

461112 Stroški prevoza v državi za izobraževanje

0

461113 Drugi stroški za izobraževanje - pridobitev izobrazbe

0

461114 Kotizacije za seminarje za izobraževanje

0

461115 Dnevnice v tujini za izobraževanje

0

461116 Hotelske in restavracijske storitve v tujini za izobraževanje

0

461117 Stroški prevoza v tujini za izobraževanje

0

461118 Ostali stroški izobraževanja v tujini

0

461119 Kotizacije za izobraževanje v tujini 46112 Stroški službenega potovanja

0 0

0

0

0

0

Tabele za letno poročilo 2013-enote

0

0

0

0

0

0

0

46/100


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

TABELA 2 ENOTA 3

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let PORABA

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

PLAN 2013

Indeks PRESEŽKA IZ Indeks realizacija PRETEKLIH LET ZA realizacija KRITJE 13/realizacija 13/plan 13 ODHODKOV JAVNE 12

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

9=10+18+19+20+21+22

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

OSKRBA I z nad in pod dodatno za OSKRBO II standardom

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

13

14

15

16

SLUŽBE

1

2

7=5/3*100

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461121 Hotelske in restavracijske storitve v državi za službena potovanja

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461122 Stroški prevoza v državi za službena potovanja

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461123 Ostali stroški za izobraževanje v državi za službena potovanja

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461125 Dnevnice v tujini

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461126 Hotelske in restavracijske storitve v tujini

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461127 Stroški prevoza v tujini

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461128 Ostali stroški službenega potovanja v tujini 4612 Tekoče in investicijsko vzdrževanje

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0 0

0 0

461210 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in naprav-instalacij v objektih

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461211 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461212 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461213 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461214 Tekoče vzdrževanje opreme in računalnikov

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461215 Tekoče vzdrževanje druge opreme

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461216 Tekoče vzdrževanje in popravila vozil

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461220 Investicijsko vzdrževanje posl. objektov in naprav-instalacij v objektih

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461221 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461222 Investicijsko vzdrževanje počitniških objektov

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461223 Investicijsko vzdrževanje drugih objektov

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461224 Investicijsko vzdrževanje opreme in računalnikov

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461225 Investicijsko vzdrževanje druge opreme

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461226 Investicijsko vzdrževanje in popravila vozil 4613 Zavarovalne premije

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0 0

0 0

461300 Zavarovalne premije za objekte

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461301 Zavarovalne premije za opremo

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461302 Zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje delavcev

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461303 Zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje varovancev

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461304 Zavarovalne premije za zavarovanje odgovornosti delavcev

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461305 Zavarovalne premije za motorna vozila

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461306 zavarovalne premije za zavarovanje napotenih oseb 4614 Najemnine in zakupnine (leasing)

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0 0

0 0

461400 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461401 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461402 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461403 Najemnine in zakupnine za druge objekte

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461404 Najem računalniške in programske opreme

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461405 Najem vozil za prevoz varovancev

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461406 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461407 Druga nadomestila za uporabo zemljišča

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461408 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 4615 Kazni in odškodnine

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0 0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461500 Kazni zaradi sodnih postopkov 4616 Stroški zdravstvenih storitev

3

4

0

0

0

0 0

5=8+22+23+24+25

0

0

0

0 0

8

10=11+12+13+14+15+16+ 17

6=5/4*100

461120 Dnevnice v državi za službena potovanja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461602 Pregledi kuhinje

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461603 Sterilizacija

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461604 Zdravstvene storitve za oskrbovance, ki jih ne krije ZZZS

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461605 Laboratorijske in mikrobiološke storitve

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461606 Zdravstveni pregledi napotenih oseb 4617 Prevozne storitve

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0 0

0 0

461701 Javni prevozi varovancev

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461702 Pogodbeni prevozi varovancev

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461703 Prevozni stroški vojakov

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461704 Drugi prevozni in transportni stroški

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461705 Prevoz na in z dela za napotene osebe 4618 Drugi stroški storitev

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

#DEL/0!

0 0

0 0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

Tabele za letno poročilo 2013-enote

12

0

461601 Zdravstveni pregledi zaposlenih

0

11

0

47/100


Skupaj zavod

TABELA 2 ENOTA 3

Skupaj zavod Oskrba skupaj

krba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

1

2

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 = 27 + 28

461120 Dnevnice v državi za službena potovanja

0

461121 Hotelske in restavracijske storitve v državi za službena potovanja

0

461122 Stroški prevoza v državi za službena potovanja

0

461123 Ostali stroški za izobraževanje v državi za službena potovanja

0

461125 Dnevnice v tujini

0

461126 Hotelske in restavracijske storitve v tujini

0

461127 Stroški prevoza v tujini

0

461128 Ostali stroški službenega potovanja v tujini 4612 Tekoče in investicijsko vzdrževanje

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

461211 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

0

461212 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

0

461213 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0

461214 Tekoče vzdrževanje opreme in računalnikov

0

461215 Tekoče vzdrževanje druge opreme

0

461216 Tekoče vzdrževanje in popravila vozil

0

461220 Investicijsko vzdrževanje posl. objektov in naprav-instalacij v objektih

0

461221 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov

0

461222 Investicijsko vzdrževanje počitniških objektov

0

461223 Investicijsko vzdrževanje drugih objektov

0

461224 Investicijsko vzdrževanje opreme in računalnikov

0

461225 Investicijsko vzdrževanje druge opreme

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

461301 Zavarovalne premije za opremo

0

461302 Zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje delavcev

0

461303 Zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje varovancev

0

461304 Zavarovalne premije za zavarovanje odgovornosti delavcev

0

461305 Zavarovalne premije za motorna vozila

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

461401 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte

0

461402 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore

0

461403 Najemnine in zakupnine za druge objekte

0

461404 Najem računalniške in programske opreme

0

461405 Najem vozil za prevoz varovancev

0

461406 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

0

461407 Druga nadomestila za uporabo zemljišča

0

461500 Kazni zaradi sodnih postopkov 4616 Stroški zdravstvenih storitev

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

461602 Pregledi kuhinje

0

461603 Sterilizacija

0

461604 Zdravstvene storitve za oskrbovance, ki jih ne krije ZZZS

0

461605 Laboratorijske in mikrobiološke storitve

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461701 Javni prevozi varovancev

0

461702 Pogodbeni prevozi varovancev

0

461703 Prevozni stroški vojakov

0

461704 Drugi prevozni in transportni stroški

0

461705 Prevoz na in z dela za napotene osebe 4618 Drugi stroški storitev

0

0 0

461601 Zdravstveni pregledi zaposlenih

461606 Zdravstveni pregledi napotenih oseb 4617 Prevozne storitve

28

0 0

461400 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

461408 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 4615 Kazni in odškodnine

27

0 0

461300 Zavarovalne premije za objekte

461306 zavarovalne premije za zavarovanje napotenih oseb 4614 Najemnine in zakupnine (leasing)

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

0 0

461210 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in naprav-instalacij v objektih

461226 Investicijsko vzdrževanje in popravila vozil 4613 Zavarovalne premije

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

0 0

0

0

0

0

Tabele za letno poročilo 2013-enote

0

0

0

0

0

0

0

48/100


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

TABELA 2 ENOTA 3

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let PORABA

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

PLAN 2013

Indeks PRESEŽKA IZ Indeks realizacija PRETEKLIH LET ZA realizacija KRITJE 13/realizacija 13/plan 13 ODHODKOV JAVNE 12

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

9=10+18+19+20+21+22

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

OSKRBA I z nad in pod dodatno za OSKRBO II standardom

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

13

14

15

16

SLUŽBE

1

2

3

4

5=8+22+23+24+25

7=5/3*100

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461801 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461802 Plačila za delo preko študentskega servisa

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461803 Plačila za delo preko invalidskih organizacij

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461804 Nadomestila članom posebnih komisij

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461805 Sejnine udeležencem odborov

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461809 Stroški sodnih postopkov

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461810 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461811 Članarine v mednarodnih organizacijah

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461812 Članarine v domačih neprofitnih institucijah

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461813 Druge članarine

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461814 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461815 Plačila bančnih storitev

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461816 Stroški, povezani z zadolževanjem

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461817 Stroški reprezentance

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461818 Stroški storitev iz prejšnjih obdobij

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461819 Drugi stroški storitev

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461820 Izpit iz varstva pri delu za napotene osebe

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

461821 Povračilo stroškov prehrane za napotene osebe

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

#DEL/0!

#SKLIC!

0

0

Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z 4619 dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pogodbe)

462 AMORTIZACIJA

8

10=11+12+13+14+15+16+ 17

6=5/4*100

461800 Stroški pregledov za varstvo pri delu in ocene tveganja

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4621 Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4622 Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4623 Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme 4629 obveznosti do virov sredstev oz. prejetih donacij NEGATIVNA VREDNOST

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb (ne za investicijsko)

0

0

0

0

4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb

464

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM STROŠKI DELA

12

0

4620 Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju

463

11

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

464005 Bruto plača-redno delo (A)

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464006 Bruto plača-nadomestila (B)

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464007 Položajni dodatek (C010)

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464008 Dodatek za delovno dobo (C020)

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464009 Dodatek za mentorstvo (C030)

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464010 Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat (C040)

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464011 Dodatek za dvojezičnost (C051)

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464012 Dodatek za stalno pripravljenost (C130)

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464013 Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času (C080+C090+C100+C111+C190+C191)

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464014 Dodatki za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo (C215+C216+C217+C218)

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464015 Nadomestila v breme delodajalca (G)

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464016 Drugi stroški plač zaposlenih (ki niso zajeti v podkontih 464005 do 464015) 4641 Regres za letni dopust

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

4640 Plače zaposlenih 464004 Sredstva za izvedbo ZSPJS - bruto plače

464100 Regres za letni dopust 4642 Povračila in nadomestila

0 0

0 0

#DEL/0!

#DEL/0!

464200 Dodatki za ločeno življenje

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464201 Terenski dodatek

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464202 Povračilo stroškov prehrane med delom

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

464203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0 0

Tabele za letno poročilo 2013-enote

0

49/100


Skupaj zavod

TABELA 2 ENOTA 3

Skupaj zavod Oskrba skupaj

krba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

1

2

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 = 27 + 28

461800 Stroški pregledov za varstvo pri delu in ocene tveganja

0

461801 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

0

461802 Plačila za delo preko študentskega servisa

0

461803 Plačila za delo preko invalidskih organizacij

0

461804 Nadomestila članom posebnih komisij

0

461805 Sejnine udeležencem odborov

0

461809 Stroški sodnih postopkov

0

461810 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev

0

461811 Članarine v mednarodnih organizacijah

0

461812 Članarine v domačih neprofitnih institucijah

0

461813 Druge članarine

0

461814 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

0

461815 Plačila bančnih storitev

0

461816 Stroški, povezani z zadolževanjem

0

461817 Stroški reprezentance

0

461818 Stroški storitev iz prejšnjih obdobij

0

461819 Drugi stroški storitev

0

461820 Izpit iz varstva pri delu za napotene osebe

0

461821 Povračilo stroškov prehrane za napotene osebe

0

Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z 4619 dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pogodbe)

462 AMORTIZACIJA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

4621 Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij

0

4622 Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu

0

4623 Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar

0

Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme 4629 obveznosti do virov sredstev oz. prejetih donacij NEGATIVNA VREDNOST

0

REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb (ne za investicijsko)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb

464

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM STROŠKI DELA

4640 Plače zaposlenih 464004 Sredstva za izvedbo ZSPJS - bruto plače

0

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

464006 Bruto plača-nadomestila (B)

0

464007 Položajni dodatek (C010)

0

464008 Dodatek za delovno dobo (C020)

0

464009 Dodatek za mentorstvo (C030)

0

464010 Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat (C040)

0

464011 Dodatek za dvojezičnost (C051)

0

464012 Dodatek za stalno pripravljenost (C130)

0

464013 Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času (C080+C090+C100+C111+C190+C191)

0

464014 Dodatki za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo (C215+C216+C217+C218)

0

464015 Nadomestila v breme delodajalca (G)

0

464100 Regres za letni dopust 4642 Povračila in nadomestila

27

0

464005 Bruto plača-redno delo (A)

464016 Drugi stroški plač zaposlenih (ki niso zajeti v podkontih 464005 do 464015) 4641 Regres za letni dopust

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

0

4620 Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju

463

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464200 Dodatki za ločeno življenje

0

464201 Terenski dodatek

0

464202 Povračilo stroškov prehrane med delom

0

464203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

0

Tabele za letno poročilo 2013-enote

50/100


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

TABELA 2 ENOTA 3

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let PORABA

Indeks PRESEŽKA IZ Indeks realizacija PRETEKLIH LET ZA realizacija KRITJE 13/realizacija 13/plan 13 ODHODKOV JAVNE 12

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

6=5/4*100

7=5/3*100

9=10+18+19+20+21+22

#DEL/0!

#DEL/0!

464302 Delovna uspešnost direktorja

0 #DEL/0!

464303 Redna delovna uspešnost za delavce (brez direktorja) 464304 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

PLAN 2013

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

OSKRBA I z nad in pod dodatno za OSKRBO II standardom

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

13

14

15

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

SLUŽBE

1

2

4643 Sredstva za delovno uspešnost

3

4

0

5=8+22+23+24+25

8

10=11+12+13+14+15+16+ 17

0

0

#DEL/0!

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464305 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju poebnega projekta

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464306 Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 4644 Nadurno delo

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0 0

0 0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

464400 Sredstva za nadurno delo 4646

Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela del

0

0

0

11

12

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464600 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464601 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464602 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464603 Prispevek za zaposlovanje

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464604 Prispevek za starševsko varstvo - (porodniška)

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464605 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0 0

0

0

#DEL/0!

0 0

0

0 #DEL/0! 0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

464900 Jubilejne nagrade

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464901 Odpravnine

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464902 Solidarnostne pomoči

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464903 Prostovoljno pokojnonsko zavarovanje - dodatno

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

464904 Aktivni oddih zaposlenih - kolektivna pogodba

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4650 Davek od dobička pravnih oseb

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4651 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4652 Takse in pristojbine

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4653 Izdatki za varstvo človekovega okolja

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4654 Štipendije dijakom in študentom

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

465500 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

465501 Ostali stroški 4658 Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

464607 Sredstva za izvedbo ZSPJS - prispevki delodajalcev 4648 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij 4649 Drugi izdatki zaposlenim

465 DRUGI STROŠKI

4655 Ostali stroški

STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike 466 pri blagu in proizvodih)

4667

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) -NEGATIVNA VREDNOST

0

4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij

467 FINANČNI ODHODKI

0

0

4670 Odhodki za obresti 4671

0

Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4672 Odhodki od prodaje finančnih naložb

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4673 Prevrednotovalni finančni odhodki

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4674 Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4678 Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4679 Drugi odhodki financiranja

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4680 Denarne kazni

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

4681 Odškodnine

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

468 DRUGI ODHODKI

4682

Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let

4689 Drugi izredni odhodki

0

0

0

0

0

Tabele za letno poročilo 2013-enote

51/100


Skupaj zavod

TABELA 2 ENOTA 3

Skupaj zavod Oskrba skupaj

krba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

1

2

17

18

19

4643 Sredstva za delovno uspešnost

0

0

Stanovanjske skupine

20

0

0

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

21

22

23

24

25

0

0

0

0

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

26 = 27 + 28

0

0

464303 Redna delovna uspešnost za delavce (brez direktorja)

0

464304 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog

0

464305 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju poebnega projekta

0

Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela del

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

464601 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

0

464602 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

0

464603 Prispevek za zaposlovanje

0

464604 Prispevek za starševsko varstvo - (porodniška)

0

464605 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

4649 Drugi izdatki zaposlenim

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

464902 Solidarnostne pomoči

0

464903 Prostovoljno pokojnonsko zavarovanje - dodatno

0

464904 Aktivni oddih zaposlenih - kolektivna pogodba

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

4651 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida

0

4652 Takse in pristojbine

0

4653 Izdatki za varstvo človekovega okolja

0

4654 Štipendije dijakom in študentom 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

465501 Ostali stroški 4658 Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev

0

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) -NEGATIVNA VREDNOST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4670 Odhodki za obresti

0 0

Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0

4672 Odhodki od prodaje finančnih naložb

0

4673 Prevrednotovalni finančni odhodki

0

4674 Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

0

4678 Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

4679 Drugi odhodki financiranja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4680 Denarne kazni

0

4681 Odškodnine

0

4682

0

0

4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij

468 DRUGI ODHODKI

0

0

4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala

4671

0

0 0

465500 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

467 FINANČNI ODHODKI

0

0

0

4650 Davek od dobička pravnih oseb

4667

0

0 0

464901 Odpravnine

STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike 466 pri blagu in proizvodih)

0

0 0

4655 Ostali stroški

0

0 0

464900 Jubilejne nagrade

465 DRUGI STROŠKI

0

0

464600 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

464607 Sredstva za izvedbo ZSPJS - prispevki delodajalcev 4648 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij

28

0

0 0

464400 Sredstva za nadurno delo 4646

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

27

0

464302 Delovna uspešnost direktorja

464306 Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 4644 Nadurno delo

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let

0

4689 Drugi izredni odhodki

0

Tabele za letno poročilo 2013-enote

52/100


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

TABELA 2 ENOTA 3

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let PORABA

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

Indeks PRESEŽKA IZ Indeks realizacija PRETEKLIH LET ZA realizacija KRITJE 13/realizacija 13/plan 13 ODHODKOV JAVNE 12

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

6=5/4*100

7=5/3*100

9=10+18+19+20+21+22

10=11+12+13+14+15+16+ 17

0 #DEL/0!

#DEL/0!

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

PLAN 2013

OSKRBA I z nad in pod dodatno za OSKRBO II standardom

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

13

14

15

16

SLUŽBE

1

2

3

4

5=8+22+23+24+25

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

8

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PRIHODKI OD POSLOVANJA Zaračunani prihodki določenih uporabnikov 76 enotnega kontnega načrta PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 760 STORITEV 7600 Prihodki iz proračunov države in občin

0

0

0

0

0

0

0 0

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

0 0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

760000 Prihodki iz državnega proračuna za tekoče naloge

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

760010 Prihodki iz občninskih proračunov za tekoče naloge

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

760011 Prihodki prejeti od ZPIZ-a - za zavode za usposabljanje in VDC

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

760012 Prihodki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0 0

0 0

760100 Prihodki od oskrbin - doplačila in plačila občin

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

760101 Prihodki od oskrbin - upravičenci, zavezanci

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

760105 Prihodki od zdravil - samoplačniki

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

760106 Prihodki od zdravil - PZZ, občina 7602 Prihodki od zdravstva

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0 0

0 0

760200 Zdravstvena nega

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

760201 Zdravstvene storitve

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

760201 Druga plačila zdravstva (LZM) 7603 Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0 0

0 0

760300 Prihodki za izvajanje programov javnih del

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

760302 Prihodki za izvajanje programov pomoči na domu

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

760303 Prihodki za izvajanje programov - varovana stanovanja

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

760304 Prihodki za izvajanje programov javne službe -drugi

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0 0

0 0

760013 Prihodki za izvedbo ZSPJS 7601 Prihodki od oskrbin

760309 Prihodki za izvajanje programov javne službe -najemnine 7604 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

760400 Prihodki od zunanjih kosil

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

760401 Prihodki od bifeja

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

760402 Prihodki od pedikure

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

760403 Prihodki od frizerskih storitev

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

760404 Prihodki od delovne terapije

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

760405 Prihodki od ostale tržne dejavnosti 7605 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0 0

0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

761000 Prihodki od prodaje materiala in blaga dejavnosti javne službe

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

761001 Prihodki od prodaje materiala in blaga tržne dejavnosti

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

761002 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij za javno službo

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

761003 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij za tržno dejavnost

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

762 FINANČNI PRIHODKI 7620 Prihodki od obresti 7621

Prihodki od prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve 7622 vrednosti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

7623 Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku 7624 Prihodki od prodaje finančnih naložb

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

7625 Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij 7628 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

7629 Drugi finančni prihodki

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

Tabele za letno poročilo 2013-enote

53/100


Skupaj zavod

TABELA 2 ENOTA 3

Skupaj zavod Oskrba skupaj

krba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

1

2

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 = 27 + 28

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

27

28

0

PRIHODKI OD POSLOVANJA Zaračunani prihodki določenih uporabnikov 76 enotnega kontnega načrta PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 760 STORITEV 7600 Prihodki iz proračunov države in občin

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

760000 Prihodki iz državnega proračuna za tekoče naloge

0

760010 Prihodki iz občninskih proračunov za tekoče naloge

0

760011 Prihodki prejeti od ZPIZ-a - za zavode za usposabljanje in VDC

0

760012 Prihodki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 760013 Prihodki za izvedbo ZSPJS 7601 Prihodki od oskrbin

0

0

0

0

0

0

0

0

760101 Prihodki od oskrbin - upravičenci, zavezanci

0

760105 Prihodki od zdravil - samoplačniki

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

760201 Zdravstvene storitve

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

760302 Prihodki za izvajanje programov pomoči na domu

0

760303 Prihodki za izvajanje programov - varovana stanovanja

0

760304 Prihodki za izvajanje programov javne službe -drugi

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

760400 Prihodki od zunanjih kosil

0

760401 Prihodki od bifeja

0

760402 Prihodki od pedikure

0

760403 Prihodki od frizerskih storitev

0

760404 Prihodki od delovne terapije

0

760405 Prihodki od ostale tržne dejavnosti 7605 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

761000 Prihodki od prodaje materiala in blaga dejavnosti javne službe

0

761001 Prihodki od prodaje materiala in blaga tržne dejavnosti

0

761002 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij za javno službo

0

761003 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij za tržno dejavnost

762 FINANČNI PRIHODKI

0

0 0

760300 Prihodki za izvajanje programov javnih del

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

0

0 0

760200 Zdravstvena nega

760309 Prihodki za izvajanje programov javne službe -najemnine 7604 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu

0

0 0

0

760201 Druga plačila zdravstva (LZM) 7603 Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe

0

0 0 0

760100 Prihodki od oskrbin - doplačila in plačila občin

760106 Prihodki od zdravil - PZZ, občina 7602 Prihodki od zdravstva

0

0

0

0

0

0

0

0

7620 Prihodki od obresti

0

0

0

0

0

0

0

7621

Prihodki od prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0

7622

Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve vrednosti

0

7623 Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku 7624 Prihodki od prodaje finančnih naložb

0

7625 Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij 7628 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

7629 Drugi finančni prihodki

0

0 0

Tabele za letno poročilo 2013-enote

54/100


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

TABELA 2 ENOTA 3

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let PORABA

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

Indeks PRESEŽKA IZ Indeks realizacija PRETEKLIH LET ZA realizacija KRITJE 13/realizacija 13/plan 13 ODHODKOV JAVNE 12

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

6=5/4*100

7=5/3*100

9=10+18+19+20+21+22

10=11+12+13+14+15+16+ 17

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

#DEL/0! #DEL/0!

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

PLAN 2013

OSKRBA I z nad in pod dodatno za OSKRBO II standardom

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

13

14

15

16

SLUŽBE

1

2

763

DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)

3

4

0

5=8+22+23+24+25

0

7630 Izredni prihodki 7631

Prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let

764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 7640

0

0

0

Prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

7641 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let 7649 Drugi prevrednotovalni prihodki

PRIHODKI - ODHODKI

0

0

- DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

0

0

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA z upoštevanjem davka od dohodka in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let

0

0

8

0

0

0

#DEL/0!

0

0

#DEL/0!

0

0

0

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0 0

0

0 #DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opombe:

Tabele za letno poročilo 2013-enote

55/100


Skupaj zavod

TABELA 2 ENOTA 3

Skupaj zavod Oskrba skupaj

krba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

1

2

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 = 27 + 28

763

DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7630 Izredni prihodki 7631

7640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA z upoštevanjem davka od dohodka in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let

28

0

7641 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let 7649 Drugi prevrednotovalni prihodki

PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

27

0

0

Prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

PRIHODKI - ODHODKI

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

0

Prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let

764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

0

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

Opombe:

Tabele za letno poročilo 2013-enote

56/100


V PISNI OBLIKI SE TA TABELA NE POŠILJA NA MDDSZ !!!

Tabela 2A: Povzetek tabele 2

CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

PLAN 2013

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

Indeks realizacija 13/plan 13

Indeks realizacija 13/realizacija 12

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV JAVNE SLUŽBE

1

2

3

4

5=8+22+23+24+25

6=5/4*100

7=5/3*100

8

154,00

154,00

154,00

100

100

81,00

48,00

1,00

1,00

1,00

100

100

1,00

Število realiziranih oskrbnih dni

125.881

125.881

131.002

104,0681278

104,0681278

Povprečno število uporabnikov

345

345

360

104,3478261

104,3478261

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur (redno in ostali po pogodbi) Povprečno število zaposlenih preko javnih del iz delovnih ur

ODHODKI OD POSLOVANJA 46

Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

OSKRBA I z nad in pod dodatno za OSKRBO II standardom

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

8=9+17+18+19+20+21

9=10+11+12+13+14+15+1 6

10

11

12

13

14

40,00

1,00

3,00

0,00

3,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131.002

96.457

92.179

16.132

46.659

734

4.278

360

265

253

44

128

2

12

0 5.446.848

5.292.621

5.294.422

100

97

0

3.362.663

2.401.820

1.683.386

80.968

432.223

5.759

159.676

460 STROŠKI MATERIALA

931.516

913.767

881.077

96

95

0

782.906

559.643

392.199

18.871

100.737

1.343

37.216

4600 Stroški osnovnega materiala

573.286

559.709

549.318

98

96

0

505.222

362.361

253.942

12.219

65.229

868

24.097

4601 Stroški pomožnega materiala

62.197

60.438

58.080

96

93

0

50.274

35.514

24.888

1.198

6.391

86

2.362

278.475

276.062

247.699

90

89

0

203.602

144.215

101.066

4.863

25.959

346

9.590

2.075

2.075

9.656

465

465

0

8.334

6.363

4.460

214

1.145

15

424

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige

5.789

5.789

6.208

107

0

5.358

4.035

2.828

136

726

10

268

4606 Pisarniški material

9.694

9.694

10.116

104

0

10.116

7.155

5.015

241

1.287

18

475

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4608 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4609 Drugi materialni stroški

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

957.926

930.365

802.366

4610 Storitve za opravljanje dejavnosti

61.316

70.882

4611 Stroški službena potovanja in izobraževanje

23.752

13.145

617.797

4613 Zavarovalne premije 4614 Najemnine in zakupnine (leasing)

4602 Stroški energije in vode 4603

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja

4604 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev

4607

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST

461 STROŠKI STORITEV

4612 Tekoče in investicijsko vzdrževanje

4615 Kazni in odškodnine 4616 Stroški zdravstvenih storitev 4617 Prevozne storitve 4618 Drugi stroški storitev Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z 4619 dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pogodbe)

462 AMORTIZACIJA

#DEL/0!

#DEL/0! 107 104

86

84

0

691.974

554.872

389.040

18.689

99.770

1.328

36.857

58.166

82

95

0

49.946

35.203

24.673

1.186

6.335

84

2.342

15.869

121

67

0

7.632

5.724

4.012

194

1.031

13

380

619.923

487.162

79

79

0

417.324

363.802

254.953

12.268

65.485

873

24.192

14.550

14.550

12.990

89

0

11.153

6.658

4.665

225

1.199

17

442

25.345

25.345

25.203

99

0

25.177

15.780

11.059

532

2.840

37

1.050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.220

14.196

15.430

12.632

8.993

6.302

303

1.620

21

598

89 99 #DEL/0!

#DEL/0! 109

95

0

2.418

2.418

978

40

40

0

811

518

363

17

94

1

34

191.262

164.640

184.506

112

96

0

165.237

116.138

81.389

3.915

20.906

279

7.723

5.266

5.266

2.062

39

39

0

2.062

2.056

1.624

49

260

3

96

316.081

100 103

299.020

315.687

0

310.407

230.954

161.853

7.788

41.572

554

15.358

301.240

288.616

308.903

0

303.687

226.651

158.837

7.643

40.797

544

15.072

4621 Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4622 Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

14.841

10.404

6.784

0

6.720

4.303

3.016

145

775

10

286

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4620 Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju

4623 Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar 4629

463

Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev oz. prejetih donacij - NEGATIVNA VREDNOST

REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb (ne za investicijsko)

4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb

464

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA

4640 Plače zaposlenih

106 107

65

46

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

3.234.795

3.135.042

3.280.760

105

101

0

1.570.437

1.054.385

738.916

35.553

189.791

2.530

70.114

2.341.264

2.326.518

140.586

2.446.301

105

104

0

1.170.644

781.036

547.351

26.336

1.875

51.939

4641 Regres za letni dopust

106.951

81.150

94.533

116

88

0

45.313

31.387

21.996

1.058

5.651

75

2.087

4642 Povračila in nadomestila

250.810

220.716

224.864

102

90

0

107.914

77.151

54.068

2.601

13.888

185

5.130

Tabele za letno poročilo 2013-enote

57/100


Tabela 2A: Povzetek tabele 2

Skupaj zavod

Skupaj zavod Oskrba skupaj

Oskrba - starejši nad 65 let OBR.KONTI

NAZIV

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

1

2

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

27

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur (redno in ostali po pogodbi)

0,00

1,00

33,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,00

0,00

0,00

0,00

Povprečno število zaposlenih preko javnih del iz delovnih ur

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Število realiziranih oskrbnih dni

0

59.292

34.545

0

0

0

5.117

0

0

119.619

Povprečno število uporabnikov

0

162

95

0

0

0

14

0

0

328

ODHODKI OD POSLOVANJA 46

Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

0

39.808

952.188

0

0

0

8.655

0

0

1.887.237

44.522

44.522

0

460 STROŠKI MATERIALA

0

9.277

221.253

0

0

0

2.010

0

0

60.547

37.624

37.624

0

4600 Stroški osnovnega materiala

0

6.006

141.575

0

0

0

1.286

0

0

18.387

25.709

25.709

0

4601 Stroški pomožnega materiala

0

589

14.627

0

0

0

133

0

0

7.806

0

0

0

4602 Stroški energije in vode

0

2.391

58.852

0

0

0

535

0

0

32.182

11.915

11.915

0

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za 4603 vzdrževanja

0

105

1.954

0

0

0

17

0

0

1.322

0

0

0

4604 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige

0

67

1.311

0

0

0

12

0

0

850

0

0

0

4606 Pisarniški material

0

119

2.934

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4608 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4609 Drugi materialni stroški

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.188

135.862

0

0

0

1.240

0

0

106.561

3.831

3.831

0

4610 Storitve za opravljanje dejavnosti

0

583

14.610

0

0

0

133

0

0

7.893

327

327

0

4611 Stroški službena potovanja in izobraževanje

0

94

1.890

0

0

0

18

0

0

8.237

0

0

0

4612 Tekoče in investicijsko vzdrževanje

0

6.031

53.040

0

0

0

482

0

0

66.589

3.249

3.249

0

4613 Zavarovalne premije

0

110

4.455

0

0

0

40

0

0

1.752

85

85

0

4614 Najemnine in zakupnine (leasing)

0

262

9.313

0

0

0

84

0

0

0

26

26

0

4615 Kazni in odškodnine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4616 Stroški zdravstvenih storitev

0

149

3.607

0

0

0

32

0

0

2.798

0

0

0

4617 Prevozne storitve

0

9

290

0

0

0

3

0

0

167

0

0

0

4618 Drugi stroški storitev

0

1.926

48.657

0

0

0

442

0

0

19.125

144

144

0

Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z 4619 dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pogodbe)

0

24

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

4607

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST

461 STROŠKI STORITEV

462 AMORTIZACIJA

0

0

3.829

78.737

0

0

0

716

0

0

2.933

2.347

2.347

0

4620 Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju

0

3.758

76.343

0

0

0

693

0

0

2.869

2.347

2.347

0

4621 Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4622 Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4623 Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar

0

71

2.394

0

0

0

23

0

0

64

0

0

0

Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti 4629 do virov sredstev oz. prejetih donacij - NEGATIVNA VREDNOST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

463

REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb (ne za investicijsko)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.481

511.408

0

0

0

4.644

0

0

1.709.603

720

720

0

4640 Plače zaposlenih

0

12.949

386.102

0

0

0

3.506

0

0

1.274.937

720

720

0

4641 Regres za letni dopust

0

520

13.801

0

0

0

125

0

0

49.220

0

0

0

4642 Povračila in nadomestila

0

1.279

30.487

0

0

0

276

0

0

116.950

0

0

0

4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb

464

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA

Tabele za letno poročilo 2013-enote

58/100


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

4643 Sredstva za delovno uspešnost

REALIZACIJA 2012

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

PLAN 2013

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

35.293

79

79

0

79

2.633

7

0

37

20

15

1

4

0

0

399.425

104

103

0

191.227

128.154

89.811

4.322

23.068

307

8.521

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4649 Drugi izdatki zaposlenim

102.492

77.162

80.265

0

38.258

22.487

15.759

758

4.047

54

1.496

78

34

941

6.403

6.403

9.916

0

4.597

295

207

10

52

1

20

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4651 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4652 Takse in pristojbine

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4653 Izdatki za varstvo človekovega okolja

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4654 Štipendije dijakom in študentom

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

6.403

6.403

9.916

0

4.597

295

207

10

52

1

20

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4658 Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij

STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike 466 pri blagu in proizvodih)

155

2.547

4650 Davek od dobička pravnih oseb

4655 Ostali stroški

155

477

OSKRBA IV z nad in pod standardom

3

104

9.916

dodatno za OSKRBO IIIB

384.681

#DEL/0!

14.150

dodatno za OSKRBO IIIA

1.159

#DEL/0!

17.044

OSKRBA I z nad in pod dodatno za OSKRBO II standardom

387.307

465 DRUGI STROŠKI

44.812

Indeks realizacija 13/realizacija 12

4646 Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del 4648 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij

4644 Nadurno delo

44.812

Indeks realizacija 13/plan 13

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV JAVNE SLUŽBE

155

155

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

15

2.801

245

1.633

0

245

179

125

6

33

0

12

14

2.800

244

1.743

0

244

179

125

6

33

0

12

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4672 Odhodki od prodaje finančnih naložb

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4673 Prevrednotovalni finančni odhodki

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4674 Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4678 Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4679 Drugi odhodki financiranja

1

1

1

100

100

0

1

0

0

0

0

0

0

112

112

2.624

2.343

2.343

0

1.259

896

628

31

161

2

59

4680 Denarne kazni

0

0

2.484

#DEL/0!

#DEL/0!

0

1.192

848

594

29

153

2

56

4681 Odškodnine

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

112

112

140

125

0

67

48

34

2

8

0

3

0

5.111

1.747

34

0

838

596

418

20

107

1

40

5.495.482

5.328.497

5.536.089

104

101

0

3.700.289

2.499.339

1.714.717

88.394

471.941

6.305

174.549

5.376.255

5.255.239

5.352.039

102

100

0

3.530.782

2.347.383

1.610.284

83.041

443.355

5.923

163.977

4667

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) -NEGATIVNA VREDNOST

4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij

467 FINANČNI ODHODKI 4670 Odhodki za obresti 4671

Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

468 DRUGI ODHODKI

4682

Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let

4689 Drugi izredni odhodki

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

9 9

#DEL/0!

125

#DEL/0!

PRIHODKI OD POSLOVANJA 76

Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

760

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

7600 Prihodki iz proračunov države in občin

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7601 Prihodki od oskrbin

3.430.674

3.397.259

3.459.271

102

101

0

3.459.271

2.279.806

1.563.927

80.650

430.592

5.752

159.256

7602 Prihodki od zdravstva

1.777.008

1.708.562

1.751.693

103

99

0

0

0

0

0

0

0

0

5.737

5.737

5.634

98

98

0

2.817

2.817

1.932

100

532

7

197

162.836

143.681

135.441

83

0

68.694

64.760

44.425

2.291

12.231

164

4.524

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33.433

33.587

32.269

96

97

0

17.726

11.280

7.738

399

2.130

29

788

814

814

248

30

30

0

248

182

125

6

35

0

13

814

814

248

30

30

0

248

182

125

6

35

0

13

Prihodki od prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

7622 Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve vrednosti

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

7623 Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

7603 Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe 7604 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu 7605 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 762 FINANČNI PRIHODKI 7620 Prihodki od obresti 7621

#DEL/0!

#DEL/0!

94 #DEL/0!

#DEL/0!

Tabele za letno poročilo 2013-enote

0

59/100


Skupaj zavod

Skupaj zavod Oskrba skupaj

Oskrba - starejši nad 65 let OBR.KONTI

NAZIV

1 4643 Sredstva za delovno uspešnost2

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Stanovanjske skupine

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

2.868

0

0

0

26

0

0

18.249

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

42

0

0

0

4646 Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del 4648 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

2.125

62.505

0

0

0

568

0

0

208.198

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4649 Drugi izdatki zaposlenim

0

373

15.628

0

0

0

143

0

0

42.007

0

0

0

0

5

4.263

0

0

0

39

0

0

5.319

0

0

0

4650 Davek od dobička pravnih oseb

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4651 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4652 Takse in pristojbine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4653 Izdatki za varstvo človekovega okolja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4654 Štipendije dijakom in študentom

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4655 Ostali stroški

0

5

4.263

0

0

0

39

0

0

5.319

0

0

0

4658 Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike 466 pri blagu in proizvodih)

235

Bivalne enote 24 ur

4644 Nadurno delo

465 DRUGI STROŠKI

0

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

65

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4667

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) -NEGATIVNA VREDNOST

4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij

467 FINANČNI ODHODKI 4670 Odhodki za obresti 4671

Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4672 Odhodki od prodaje finančnih naložb

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4673 Prevrednotovalni finančni odhodki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4674 Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4678 Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4679 Drugi odhodki financiranja

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

15

360

0

0

0

3

0

0

1.365

0

0

0

4680 Denarne kazni

0

14

341

0

0

0

3

0

0

1.292

0

0

0

4681 Odškodnine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

19

0

0

0

0

0

0

73

0

0

0

0

10

240

0

0

0

2

0

0

909

0

0

0

84.107

84.107

0

69.564

0

468 DRUGI ODHODKI

4682

Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let

4689 Drugi izredni odhodki

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

0

PRIHODKI OD POSLOVANJA 76

Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

0

43.433

1.191.749

0

0

0

9.201

0

0

1.751.693

760

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

0

40.803

1.174.337

0

0

0

9.062

0

0

1.751.693

69.564

7600 Prihodki iz proračunov države in občin

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7601 Prihodki od oskrbin

0

39.629

1.170.433

0

0

0

9.032

0

0

0

0

0

0

7602 Prihodki od zdravstva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.751.693

0

0

0

7603 Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe

0

49

0

0

0

0

0

0

0

0

2.817

0

7604 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu

0

1.125

3.904

0

0

0

30

0

0

0

66.747

66.747

0

7605 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

0

196

6.397

0

0

0

49

0

0

0

14.543

0

762 FINANČNI PRIHODKI

0

3

65

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

65

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Prihodki od prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7622 Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve vrednosti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7623 Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7620 Prihodki od obresti 7621

Tabele za letno poročilo 2013-enote

2.817

14.543

0 0 0

0

0

60/100


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2012

REALIZACIJA 2013 SKUPAJ

PLAN 2013

Indeks realizacija 13/plan 13

Indeks realizacija 13/realizacija 12

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV JAVNE SLUŽBE

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

OSKRBA I z nad in pod dodatno za OSKRBO II standardom

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

7624 Prihodki od prodaje finančnih naložb 7625 Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

7628 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij 7629 Drugi finančni prihodki

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

79.869

38.857

151.533

190

0

151.533

140.494

96.570

4.948

26.421

353

9.771

79.869

38.857

151.533

190

0

151.533

140.494

96.570

4.948

26.421

353

9.771

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

5.111

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

5.111

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48.634

35.876

241.667

497

0

337.626

97.519

31.331

7.426

39.718

546

14.873

0

0

0

0

0

0

48.634

35.876

241.667

0

337.626

97.519

31.331

7.426

39.718

546

14.873

0

0

0

0

0

48.634

35.876

241.667

0

337.626

97.519

31.331

7.426

39.718

546

14.873

763

DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)

7630 Izredni prihodki 7631

Prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let

764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI Prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi neopredmetenih 7640 dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 7641 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let 7649 Drugi prevrednotovalni prihodki

PRIHODKI - ODHODKI - DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV

IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA z upoštevanjem davka od dohodka in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let

390 390 #DEL/0!

0

674 #DEL/0!

#DEL/0! 674

#DEL/0!

497 #DEL/0!

674

497

Tabele za letno poročilo 2013-enote

61/100


Skupaj zavod

Skupaj zavod Oskrba skupaj

Oskrba - starejši nad 65 let OBR.KONTI

NAZIV

1 7624 Prihodki od prodaje finančnih naložb 2

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Stanovanjske skupine

Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7625 Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij 7628 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7629 Drugi finančni prihodki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.431

10.950

0

0

0

89

0

0

0

0

0

0

0

2.431

10.950

0

0

0

89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

763

DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)

7630 Izredni prihodki 7631

Prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let

764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI Prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi neopredmetenih 7640 dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7641 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let 7649 Drugi prevrednotovalni prihodki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PRIHODKI - ODHODKI

0

3.625

239.561

0

0

0

546

0

0

-135.544

39.585

39.585

0

0

0

0

39.585

39.585

0

0

0

0

39.585

39.585

0

- DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

0

3.625

239.561

0

0

0

0

0

0

-135.544

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV

IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA z upoštevanjem davka od dohodka in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let

0

3.625

239.561

0

0

0

Tabele za letno poročilo 2013-enote

0

0

0

-135.544

62/100


V PISNI OBLIKI SE TA TABELA NE POŠILJA NA MDDSZ !!!

Tabela 2B: Prihodki in odhodki na oskrbni dan v letu 2013

v EUR na oskrbni dan

Število oskrbnih dni Število zaposlenih PRIHODKI SKUPAJ Prihodki iz poslovanja Finančni prihodki Drugi prihodki Prevrednotovalni prihodki ODHODKI SKUPAJ Stroški dela Stroški blaga, materiala in storitev Amortizacija Investicijsko vzdržavanje Finančni odhodki Drugi odhodki Prevrednotovalni odhodki POSLOVNI IZID

ZAVOD SKUPAJ 131.002 155 42,26 41,10 0,00 1,16 0,00 40,41 25,04 10,32 2,41 2,60 0,00 0,02 0,01 1,84

Skupaj oskrba starejših nad 65 let

Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)

Dodatne storitve (odrasli s OSKRBA Posebne Stanovanjske posebnimi Varovana Pomoč na SKUPAJ skupine skupine potrebami) stanovanja domu Zdravstvo 131.002 34.545 0 0 0 5.117 0 0 119.619 82 33 0 0 0 0 0 0 73 28,25 34,50 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 1,80 #DEL/0! #DEL/0! 14,64 27,09 34,18 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 1,78 #DEL/0! #DEL/0! 14,64 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 0,00 1,16 0,32 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0,02 #DEL/0! #DEL/0! 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 0,00 25,67 27,56 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 1,69 #DEL/0! #DEL/0! 15,78 11,99 14,80 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0,91 #DEL/0! #DEL/0! 14,29 9,05 10,12 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0,62 #DEL/0! #DEL/0! 1,05 2,37 2,28 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0,14 #DEL/0! #DEL/0! 0,02 2,24 0,34 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0,02 #DEL/0! #DEL/0! 0,39 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 0,00 0,01 0,01 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 0,01 0,01 0,01 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 0,01 2,58 6,93 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0,11 #DEL/0! #DEL/0! -1,13 v EUR na oskrbni dan OSKRBA STAREJŠIH NAD 65 LET Dnevno OSKRBA I z Dodatno za Dodatno za OSKRBA IV z varstvo DODATNE nad in pod Dodatno za OSKRBA OSKRBA nad in pod (starejši nad STORITVE za standardom OSKRBA II IIIA IIIB standardom 65 let) vse oskrbe Bivalne enote 24 ur

Oskrba starejših nad 65 let 96.457 49 25,91 24,45 0,00 1,46 0,00 24,90 10,93 8,63 2,39 2,92 0,00 0,01 0,01 1,01

Število oskrbnih dni Število zaposlenih

96.457 49

92.179 41

16.132 1

46.659 3

PRIHODKI SKUPAJ Prihodki iz poslovanja Finančni prihodki Drugi prihodki Prevrednotovalni prihodki ODHODKI SKUPAJ Stroški dela Stroški blaga, materiala in storitev Amortizacija Investicijsko vzdržavanje Finančni odhodki Drugi odhodki Prevrednotovalni odhodki POSLOVNI IZID

25,91 24,45 0,00 1,46 0,00 24,90 10,93 8,63 2,39 2,92 0,00 0,01 0,01 1,01

18,60 17,55 0,00 1,05 0,00 18,26 8,02 6,33 1,76 2,14 0,00 0,01 0,00 0,34

5,48 5,17 0,00 0,31 0,00 5,02 2,20 1,74 0,48 0,59 0,00 0,00 0,00 0,46

10,11 9,55 0,00 0,57 0,00 9,26 4,07 3,21 0,89 1,09 0,00 0,00 0,00 0,85

734 0

4.278 3

8,59 40,80 #DEL/0! 8,11 38,51 #DEL/0! 0,00 0,00 #DEL/0! 0,48 2,28 #DEL/0! 0,00 0,00 #DEL/0! 7,85 37,32 #DEL/0! 3,45 16,39 #DEL/0! 2,72 12,93 #DEL/0! 0,75 3,59 #DEL/0! 0,92 4,38 #DEL/0! 0,00 0,00 #DEL/0! 0,00 0,01 #DEL/0! 0,00 0,01 #DEL/0! 0,74 3,48 #DEL/0! Tabele za letno poročilo 2013-enote

0 0

Trg 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

59.292 1 0,73 0,69 0,00 0,04 0,00 0,67 0,29 0,23 0,06 0,08 0,00 0,00 0,00 0,06 63/100


Tabela 3: Deleži stroškov oziroma odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih

CELOTNI ZAVOD

V PISNI OBLIKI SE TA TABELA NE POŠILJA NA MDDSZ !!!

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad

7

8

9

10

11

12

45,15%

30,97%

1,60%

8,52%

0,11%

3,15%

0,00%

45,37%

31,80%

1,53%

8,16%

0,11%

3,02%

0,00%

88,86%

63,52%

44,51%

2,14%

11,43%

0,15%

4,22%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

91,97% 86,56% 82,20%

65,97% 61,15% 58,22%

46,23% 42,85% 40,80%

2,22% 2,06% 1,96%

11,87% 11,00% 10,48%

0,16% 0,15% 0,14%

4,39% 4,07% 3,87%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

0,00%

86,31%

65,90%

46,19%

2,22%

11,86%

0,16%

4,39%

0,00%

0,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 86,31% 100,00%

0,00% 65,00% 70,73%

0,00% 45,55% 49,57%

0,00% 2,19% 2,38%

0,00% 11,69% 12,72%

0,00% 0,16% 0,18%

0,00% 4,32% 4,70%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

100,00%

99,52%

0,00%

86,24%

69,15%

48,49%

2,33%

12,43%

0,17%

4,59%

0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

99,44% 100,00% 99,33% 99,35% 99,90% 0,00% 100,00% 100,00% 99,92%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

85,87% 48,09% 85,66% 85,86% 99,90% 0,00% 81,87% 82,92% 89,56%

60,52% 36,07% 74,68% 51,25% 62,61% 0,00% 58,28% 52,97% 62,95%

42,42% 25,28% 52,33% 35,91% 43,88% 0,00% 40,84% 37,12% 44,11%

2,04% 1,22% 2,52% 1,73% 2,11% 0,00% 1,96% 1,74% 2,12%

10,89% 6,50% 13,44% 9,23% 11,27% 0,00% 10,50% 9,61% 11,33%

0,14% 0,08% 0,18% 0,13% 0,15% 0,00% 0,14% 0,10% 0,15%

4,03% 2,39% 4,97% 3,40% 4,17% 0,00% 3,88% 3,48% 4,19%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

99,71%

78,76%

2,38%

12,61%

0,15%

4,66%

0,00%

100,00%

99,26%

0,00%

98,33%

73,16%

51,27%

2,47%

13,17%

0,18%

4,86%

0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

99,24% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

98,31% 0,00% 0,00% 99,06% 0,00%

73,37% 0,00% 0,00% 63,43% 0,00%

51,42% 0,00% 0,00% 44,46% 0,00%

2,47% 0,00% 0,00% 2,14% 0,00%

13,21% 0,00% 0,00% 11,42% 0,00%

0,18% 0,00% 0,00% 0,15% 0,00%

4,88% 0,00% 0,00% 4,22% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

99,98%

0,00%

47,87%

32,14%

22,52%

1,08%

5,78%

0,08%

2,14%

0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

47,85% 47,93% 47,99% 48,29% 46,84% 47,88% 0,00% 47,66%

31,93% 33,20% 34,31% 40,09% 25,32% 32,08% 0,00% 28,02%

22,37% 23,27% 24,04% 28,10% 18,99% 22,49% 0,00% 19,63%

1,08% 1,12% 1,16% 1,35% 1,27% 1,08% 0,00% 0,94%

5,75% 5,98% 6,18% 7,22% 5,06% 5,78% 0,00% 5,04%

0,08% 0,08% 0,08% 0,10% 0,00% 0,08% 0,00% 0,07%

2,12% 2,21% 2,28% 2,67% 0,00% 2,13% 0,00% 1,86%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

46,36%

2,97%

2,09%

0,10%

0,52%

0,01%

0,20%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5=6+14+15+16+17+18

6=7+8+9+10+11+12+13

0,00%

66,84%

0,00%

63,51%

95,73%

0,00%

100,00% 100,00% 100,00%

95,32% 100,00% 95,19%

100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

SKUPAJ ZAVOD

SKUPAJ JAVNA SLUŽBA

1

2

3=4+22

4=5+19+20+21

CELOTNI PRIHODKI SKUPAJ

100,00%

98,48%

CELOTNI ODHODKI SKUPAJ

100,00%

99,16%

460 STROŠKI MATERIALA

100,00%

4600 Stroški osnovnega materiala 4601 Stroški pomožnega materiala 4602 Stroški energije in vode Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja

4604 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev 4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige 4606 Pisarniški material 4607

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST

4608 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij 4609 Drugi materialni stroški

461 STROŠKI STORITEV 4610 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618

Storitve za opravljanje dejavnosti Stroški službena potovanja in izobraževanje Tekoče in investicijsko vzdrževanje Zavarovalne premije Najemnine in zakupnine (leasing) Kazni in odškodnine Stroški zdravstvenih storitev Prevozne storitve Drugi stroški storitev

Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z 4619 dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pogodbe)

462 AMORTIZACIJA 4620 4621 4622 4623 4629

463

Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar Zmanjšanje amortizacije - NEGATIVNA VREDNOST

REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb (ne za investicijsko)

4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 464 STROŠKI DELA 4640 4641 4642 4643 4644 4646 4648 4649

Plače zaposlenih Regres za letni dopust Povračila in nadomestila Sredstva za delovno uspešnost Nadurno delo Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij Drugi izdatki zaposlenim

465 DRUGI STROŠKI 4650 Davek od dobička pravnih oseb

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

dodatno za OSKRBO II

Skupaj oskrba starejših OSKRBA I z nad in nad 65 let pod standardom

NAZIV

4603

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV JAVNE SLUŽBE

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

OBR.KONTI

Tabele za letno poročilo 2013-enote

in pod standardom

64/100]


3: Deleži stroškov oziroma odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih Zneski v EUR (brez centov)

Skupaj zavod Oskrba skupaj nad 65 let NAZIV

DODATNE Posebne skupine STORITVE za vse (odrasli s posebnimi potrebami) oskrbe

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

Dnevno varstvo Dodatne storitve (odrasli s posebnimi (odrasli s posebnimi potrebami) potrebami)

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

13

14

15

16

17

18

19

20

21

26

27

27

CELOTNI PRIHODKI SKUPAJ

0,78%

21,53%

0,00%

0,00%

0,00%

0,17%

0,00%

0,00%

31,64%

1,52%

1,52%

0,00%

CELOTNI ODHODKI SKUPAJ

0,75%

17,98%

0,00%

0,00%

0,00%

0,16%

0,00%

0,00%

35,65%

0,84%

0,84%

0,00%

STROŠKI MATERIALA

1,05%

25,11%

0,00%

0,00%

0,00%

0,23%

0,00%

0,00%

6,87%

4,27%

4,27%

0,00%

Stroški osnovnega materiala Stroški pomožnega materiala Stroški energije in vode

1,09% 1,01% 0,97%

25,77% 25,18% 23,76%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,23% 0,23% 0,22%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

3,35% 13,44% 12,99%

4,68% 0,00% 4,81%

4,68% 0,00% 4,81%

0,00% 0,00% 0,00%

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja

1,09%

20,24%

0,00%

0,00%

0,00%

0,18%

0,00%

0,00%

13,69%

0,00%

0,00%

0,00%

Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev Časopisi, strokovna literatura, knjige Pisarniški material

0,00% 1,08% 1,18%

0,00% 21,12% 29,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,19% 0,27%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 13,69% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Stroški materiala iz prejšnjih obdobij Drugi materialni stroški

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

2

STROŠKI STORITEV

1,15%

16,93%

0,00%

0,00%

0,00%

0,15%

0,00%

0,00%

13,28%

0,48%

0,48%

0,00%

Storitve za opravljanje dejavnosti Stroški službena potovanja in izobraževanje Tekoče in investicijsko vzdrževanje Zavarovalne premije Najemnine in zakupnine (leasing) Kazni in odškodnine Stroški zdravstvenih storitev Prevozne storitve Drugi stroški storitev

1,00% 0,59% 1,24% 0,85% 1,04% 0,00% 0,97% 0,92% 1,04%

25,12% 11,91% 10,89% 34,30% 36,95% 0,00% 23,38% 29,65% 26,37%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,23% 0,11% 0,10% 0,31% 0,33% 0,00% 0,21% 0,31% 0,24%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13,57% 51,91% 13,67% 13,49% 0,00% 0,00% 18,13% 17,08% 10,37%

0,56% 0,00% 0,67% 0,65% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08%

0,56% 0,00% 0,67% 0,65% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pogodbe)

1,16%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,29%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

AMORTIZACIJA

1,21%

24,94%

0,00%

0,00%

0,00%

0,23%

0,00%

0,00%

0,93%

0,74%

0,74%

0,00%

Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar

1,22% 0,00% 0,00% 1,05% 0,00%

24,71% 0,00% 0,00% 35,29% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,22% 0,00% 0,00% 0,34% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,93% 0,00% 0,00% 0,94% 0,00%

0,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb (ne za investicijsko)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM STROŠKI DELA

0,53%

15,59%

0,00%

0,00%

0,00%

0,14%

0,00%

0,00%

52,11%

0,02%

0,02%

0,00%

Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij Drugi izdatki zaposlenim

0,53% 0,55% 0,57% 0,67% 0,00% 0,53% 0,00% 0,46%

15,78% 14,60% 13,56% 8,13% 21,52% 15,65% 0,00% 19,47%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,14% 0,13% 0,12% 0,07% 0,00% 0,14% 0,00% 0,18%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

52,12% 52,07% 52,01% 51,71% 53,16% 52,12% 0,00% 52,34%

0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DRUGI STROŠKI

0,05%

42,99%

0,00%

0,00%

0,00%

0,39%

0,00%

0,00%

53,64%

0,00%

0,00%

0,00%

Davek od dobička pravnih oseb

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Zmanjšanje amortizacije - NEGATIVNA VREDNOST

Plače zaposlenih Regres za letni dopust Povračila in nadomestila Sredstva za delovno uspešnost Nadurno delo

Tabele za letno poročilo 2013-enote

65/100]


CELOTNI ZAVOD

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

466

SKUPAJ ZAVOD

SKUPAJ JAVNA SLUŽBA

2

Skupaj oskrba starejših OSKRBA I z nad in nad 65 let pod standardom

dodatno za OSKRBO II

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

4=5+19+20+21

5=6+14+15+16+17+18

6=7+8+9+10+11+12+13

7

8

9

10

11

12

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,36% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,97% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,09% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,52% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike pri blagu in proizvodih)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

73,06%

51,02%

2,45%

13,47%

0,00%

4,90%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

73,36%

51,23%

2,46%

13,52%

0,00%

4,92%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

47,98%

34,15%

23,93%

1,18%

6,14%

0,08%

2,25%

0,00%

100,00% 0,00%

100,00% 0,00%

0,00% 0,00%

47,99% 0,00%

34,14% 0,00%

23,91% 0,00%

1,17% 0,00%

6,16% 0,00%

0,08% 0,00%

2,25% 0,00%

0,00% 0,00%

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) -NEGATIVNA VREDNOST

4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij

467 FINANČNI ODHODKI 4670 Odhodki za obresti 4671

Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

4672 4673 4674 4678 4679

Odhodki od prodaje finančnih naložb Prevrednotovalni finančni odhodki Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij Drugi odhodki financiranja

468 DRUGI ODHODKI 4680 Denarne kazni 4681 Odškodnine 4682

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

3=4+22

4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala 4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev 4667

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV JAVNE SLUŽBE

Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida Takse in pristojbine Izdatki za varstvo človekovega okolja Štipendije dijakom in študentom Ostali stroški Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij

1

4651 4652 4653 4654 4655 4658

NAZIV

Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let

4689 Drugi izredni odhodki

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

47,86%

34,29%

24,29%

1,43%

5,71%

0,00%

2,14%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

47,97%

34,12%

23,93%

1,14%

6,12%

0,06%

2,29%

0,00%

Tabele za letno poročilo 2013-enote

66/100]


Skupaj zavod Oskrba skupaj nad 65 let NAZIV

DODATNE Posebne skupine STORITVE za vse (odrasli s posebnimi potrebami) oskrbe

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

Dnevno varstvo Dodatne storitve (odrasli s posebnimi (odrasli s posebnimi potrebami) potrebami)

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

13

14

15

16

17

18

19

20

21

26

27

27

Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida Takse in pristojbine Izdatki za varstvo človekovega okolja Štipendije dijakom in študentom Ostali stroški Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,99% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,39% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 53,64% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike pri blagu in proizvodih)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) -NEGATIVNA VREDNOST

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

FINANČNI ODHODKI

1,22%

26,53%

0,00%

0,00%

0,00%

0,41%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Odhodki za obresti

1,23%

26,64%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Odhodki od prodaje finančnih naložb Prevrednotovalni finančni odhodki Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij Drugi odhodki financiranja

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2

DRUGI ODHODKI

0,57%

13,72%

0,00%

0,00%

0,00%

0,11%

0,00%

0,00%

52,02%

0,00%

0,00%

0,00%

Denarne kazni Odškodnine

0,56% 0,00%

13,73% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,12% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

52,01% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Drugi izredni odhodki

0,71%

13,57%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

52,14%

0,00%

0,00%

0,00%

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

0,57%

13,74%

0,00%

0,00%

0,00%

0,11%

0,00%

0,00%

52,03%

0,00%

0,00%

0,00%

Tabele za letno poročilo 2013-enote

67/100]


V PISNI OBLIKI SE TA TABELA NE POŠILJA NA MDDSZ !!!

Tabela 3A: Struktura odhodkov po stroškovnih nosilcih

CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

SKUPAJ ZAVOD

SKUPAJ JAVNA SLUŽBA

1

2

3=4+22

4=5+19+20+21

CELOTNI ODHODKI SKUPAJ

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV JAVNE SLUŽBE

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

dodatno za OSKRBO II

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad

7

8

9

10

11

12

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba starejših OSKRBA I z nad in nad 65 let pod standardom

5=6+14+15+16+17+18

6=7+8+9+10+11+12+13

in pod standardom

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

460 STROŠKI MATERIALA

16,64%

16,07%

0,00%

23,28%

23,30%

23,30%

23,31%

23,31%

23,32%

23,31%

0,00%

4600 Stroški osnovnega materiala 4601 Stroški pomožnega materiala 4602 Stroški energije in vode

10,38% 1,10% 4,68%

9,97% 1,11% 4,49%

0,00% 0,00% 0,00%

15,02% 1,50% 6,05%

15,09% 1,48% 6,00%

15,09% 1,48% 6,00%

15,09% 1,48% 6,01%

15,09% 1,48% 6,01%

15,07% 1,49% 6,01%

15,09% 1,48% 6,01%

0,00% 0,00% 0,00%

0,18%

0,18%

0,00%

0,25%

0,26%

0,26%

0,26%

0,26%

0,26%

0,27%

0,00%

0,00% 0,12% 0,19%

0,00% 0,12% 0,19%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,16% 0,30%

0,00% 0,17% 0,30%

0,00% 0,17% 0,30%

0,00% 0,17% 0,30%

0,00% 0,17% 0,30%

0,00% 0,17% 0,31%

0,00% 0,17% 0,30%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

15,15%

15,21%

0,00%

20,58%

138,50%

23,11%

23,08%

23,08%

23,06%

23,08%

0,00%

1,10% 0,30% 9,20% 0,25% 0,48% 0,00% 0,29% 0,02% 3,48%

1,10% 0,30% 9,22% 0,25% 0,48% 0,00% 0,29% 0,02% 3,51%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,49% 0,23% 12,41% 0,33% 0,75% 0,00% 0,38% 0,02% 4,91%

1,47% 0,24% 15,15% 0,28% 0,66% 0,00% 0,37% 0,02% 4,84%

1,47% 0,24% 15,15% 0,28% 0,66% 0,00% 0,37% 0,02% 4,83%

1,46% 0,24% 15,15% 0,28% 0,66% 0,00% 0,37% 0,02% 4,84%

1,47% 0,24% 15,15% 0,28% 0,66% 0,00% 0,37% 0,02% 4,84%

1,46% 0,23% 15,16% 0,30% 0,64% 0,00% 0,36% 0,02% 4,84%

1,47% 0,24% 15,15% 0,28% 0,66% 0,00% 0,37% 0,02% 4,84%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,04%

0,04%

0,00%

0,06%

0,09%

0,10%

0,06%

0,06%

0,05%

0,06%

0,00%

5,96%

5,97%

0,00%

9,23%

9,62%

9,61%

9,62%

9,62%

9,62%

9,62%

0,00%

5,83% 0,00% 0,00% 0,13% 0,00%

5,84% 0,00% 0,00% 0,13% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9,03% 0,00% 0,00% 0,20% 0,00%

9,44% 0,00% 0,00% 0,18% 0,00%

9,44% 0,00% 0,00% 0,18% 0,00%

9,44% 0,00% 0,00% 0,18% 0,00%

9,44% 0,00% 0,00% 0,18% 0,00%

9,45% 0,00% 0,00% 0,17% 0,00%

9,44% 0,00% 0,00% 0,18% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4603

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja

4604 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev 4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige 4606 Pisarniški material 4607

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST

4608 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij 4609 Drugi materialni stroški

461 STROŠKI STORITEV 4610 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618

Storitve za opravljanje dejavnosti Stroški službena potovanja in izobraževanje Tekoče in investicijsko vzdrževanje Zavarovalne premije Najemnine in zakupnine (leasing) Kazni in odškodnine Stroški zdravstvenih storitev Prevozne storitve Drugi stroški storitev

Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z 4619 dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pogodbe)

462 AMORTIZACIJA 4620 4621 4622 4623 4629

463

Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar Zmanjšanje amortizacije - NEGATIVNA VREDNOST

REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb (ne za investicijsko)

4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM STROŠKI DELA

61,97%

62,48%

0,00%

46,70%

43,90%

43,89%

43,91%

43,91%

43,93%

43,91%

0,00%

46,21% 1,79% 4,25% 0,67% 0,00% 7,54% 0,00% 1,52%

46,58% 1,80% 4,28% 0,67% 0,00% 7,61% 0,00% 1,53%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

34,81% 1,35% 3,21% 0,51% 0,00% 5,69% 0,00% 1,14%

32,52% 1,31% 3,21% 0,59% 0,00% 5,34% 0,00% 0,94%

32,51% 1,31% 3,21% 0,59% 0,00% 5,34% 0,00% 0,94%

32,53% 1,31% 3,21% 0,59% 0,00% 5,34% 0,00% 0,94%

32,53% 1,31% 3,21% 0,59% 0,00% 5,34% 0,00% 0,94%

32,56% 1,30% 3,21% 0,59% 0,00% 5,33% 0,00% 0,94%

32,53% 1,31% 3,21% 0,59% 0,00% 5,34% 0,00% 0,94%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,19%

0,19%

0,00%

0,14%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,02%

0,01%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

464 4640 4641 4642 4643 4644 4646 4648 4649

Plače zaposlenih Regres za letni dopust Povračila in nadomestila Sredstva za delovno uspešnost Nadurno delo Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij Drugi izdatki zaposlenim

465 DRUGI STROŠKI 4650 Davek od dobička pravnih oseb 4651 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida 4652 Takse in pristojbine

Tabele za letno poročilo 2013-enote

68/100]


Tabela 3A: Struktura odhodkov po stroškovnih nosilcih v EUR ( brez centov)

Skupaj zavod Oskrba skupaj

ba - starejši nad 65 let OBR.KONTI

NAZIV

1

2

CELOTNI ODHODKI SKUPAJ

DODATNE Posebne skupine STORITVE za vse (odrasli s posebnimi potrebami) oskrbe

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

Dnevno varstvo Dodatne storitve (odrasli s posebnimi (odrasli s posebnimi potrebami) potrebami)

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

13

14

15

16

17

18

19

20

21

26

27

27

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

460 STROŠKI MATERIALA

23,30%

23,24%

0,00%

0,00%

0,00%

23,22%

0,00%

0,00%

3,21%

84,51%

84,51%

0,00%

4600 Stroški osnovnega materiala 4601 Stroški pomožnega materiala 4602 Stroški energije in vode

15,09% 1,48% 6,01%

14,87% 1,54% 6,18%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

14,86% 1,54% 6,18%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,97% 0,41% 1,71%

57,74% 0,00% 26,76%

57,74% 0,00% 26,76%

0,00% 0,00% 0,00%

0,26%

0,21%

0,00%

0,00%

0,00%

0,20%

0,00%

0,00%

0,07%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,17% 0,30%

0,00% 0,14% 0,31%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,14% 0,31%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,05% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

23,08%

14,27%

0,00%

0,00%

0,00%

14,33%

0,00%

0,00%

5,65%

8,60%

8,60%

0,00%

1,46% 0,24% 15,15% 0,28% 0,66% 0,00% 0,37% 0,02% 4,84%

1,53% 0,20% 5,57% 0,47% 0,98% 0,00% 0,38% 0,03% 5,11%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,54% 0,21% 5,57% 0,46% 0,97% 0,00% 0,37% 0,03% 5,11%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,42% 0,44% 3,53% 0,09% 0,00% 0,00% 0,15% 0,01% 1,01%

0,73% 0,00% 7,30% 0,19% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32%

0,73% 0,00% 7,30% 0,19% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,06%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,07%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

9,62%

8,27%

0,00%

0,00%

0,00%

8,27%

0,00%

0,00%

0,16%

5,27%

5,27%

0,00%

9,44% 0,00% 0,00% 0,18% 0,00%

8,02% 0,00% 0,00% 0,25% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8,01% 0,00% 0,00% 0,27% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4603

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja

4604 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev 4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige 4606 Pisarniški material 4607

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST

4608 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij 4609 Drugi materialni stroški

461 STROŠKI STORITEV 4610 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618

Storitve za opravljanje dejavnosti Stroški službena potovanja in izobraževanje Tekoče in investicijsko vzdrževanje Zavarovalne premije Najemnine in zakupnine (leasing) Kazni in odškodnine Stroški zdravstvenih storitev Prevozne storitve Drugi stroški storitev

Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z 4619 dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pogodbe)

462 AMORTIZACIJA 4620 4621 4622 4623 4629

463

Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar Zmanjšanje amortizacije - NEGATIVNA VREDNOST

REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb (ne za investicijsko)

4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM STROŠKI DELA

43,91%

53,71%

0,00%

0,00%

0,00%

53,66%

0,00%

0,00%

90,59%

1,62%

1,62%

0,00%

32,53% 1,31% 3,21% 0,59% 0,00% 5,34% 0,00% 0,94%

40,55% 1,45% 3,20% 0,30% 0,00% 6,56% 0,00% 1,64%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,51% 1,44% 3,19% 0,30% 0,00% 6,56% 0,00% 1,65%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

67,56% 2,61% 6,20% 0,97% 0,00% 11,03% 0,00% 2,23%

1,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,01%

0,45%

0,00%

0,00%

0,00%

0,45%

0,00%

0,00%

0,28%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

464 4640 4641 4642 4643 4644 4646 4648 4649

Plače zaposlenih Regres za letni dopust Povračila in nadomestila Sredstva za delovno uspešnost Nadurno delo Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij Drugi izdatki zaposlenim

465 DRUGI STROŠKI 4650 Davek od dobička pravnih oseb 4651 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida 4652 Takse in pristojbine

Tabele za letno poročilo 2013-enote

69/100]


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

466

SKUPAJ ZAVOD

SKUPAJ JAVNA SLUŽBA

2

REALIZACIJA 2013 OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba starejših OSKRBA I z nad in nad 65 let pod standardom

dodatno za OSKRBO II

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

3=4+22

4=5+19+20+21

5=6+14+15+16+17+18

6=7+8+9+10+11+12+13

7

8

9

10

11

12

0,00% 0,00% 0,19% 0,00%

0,00% 0,00% 0,19% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,14% 0,00%

0,00% 0,00% 0,01% 0,00%

0,00% 0,00% 0,01% 0,00%

0,00% 0,00% 0,01% 0,00%

0,00% 0,00% 0,01% 0,00%

0,00% 0,00% 0,02% 0,00%

0,00% 0,00% 0,01% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike pri blagu in proizvodih)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,01%

0,00%

4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala 4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev 4667

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV JAVNE SLUŽBE

Izdatki za varstvo človekovega okolja Štipendije dijakom in študentom Ostali stroški Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij

1

4653 4654 4655 4658

NAZIV

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) -NEGATIVNA VREDNOST

4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij

467 FINANČNI ODHODKI 4670 Odhodki za obresti

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,01%

0,00%

4671

Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4672 4673 4674 4678 4679

Odhodki od prodaje finančnih naložb Prevrednotovalni finančni odhodki Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij Drugi odhodki financiranja

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,05%

0,05%

0,00%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,03%

0,04%

0,00%

0,05% 0,00%

0,05% 0,00%

0,00% 0,00%

0,04% 0,00%

0,04% 0,00%

0,04% 0,00%

0,04% 0,00%

0,04% 0,00%

0,03% 0,00%

0,04% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,03%

0,03%

0,00%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,03%

0,00%

468 DRUGI ODHODKI 4680 Denarne kazni 4681 Odškodnine 4682

Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let

4689 Drugi izredni odhodki

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

Tabele za letno poročilo 2013-enote

70/100]


Skupaj zavod Oskrba skupaj

ba - starejši nad 65 let NAZIV

OBR.KONTI

Dnevno varstvo Dodatne storitve (odrasli s posebnimi (odrasli s posebnimi potrebami) potrebami)

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost SKUPAJ (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

Tržna dejavnost tekočega leta (gosp. dej.,pomoč na domu, zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

13

14

15

16

17

18

19

20

21

26

27

27

0,00% 0,00% 0,45% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,45% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,28% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike pri blagu in proizvodih)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala 4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev 4667

Stanovanjske skupine

0,00% 0,00% 0,01% 0,00%

2

466

Bivalne enote 24 ur

Izdatki za varstvo človekovega okolja Štipendije dijakom in študentom Ostali stroški Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij

1

4653 4654 4655 4658

DODATNE Posebne skupine STORITVE za vse (odrasli s posebnimi potrebami) oskrbe

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) -NEGATIVNA VREDNOST

4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij

467 FINANČNI ODHODKI 4670 Odhodki za obresti

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4671

Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4672 4673 4674 4678 4679

Odhodki od prodaje finančnih naložb Prevrednotovalni finančni odhodki Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij Drugi odhodki financiranja

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,04%

0,04%

0,00%

0,00%

0,00%

0,03%

0,00%

0,00%

0,07%

0,00%

0,00%

0,00%

0,04% 0,00%

0,04% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,03% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,07% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,03%

0,03%

0,00%

0,00%

0,00%

0,02%

0,00%

0,00%

0,05%

0,00%

0,00%

0,00%

468 DRUGI ODHODKI 4680 Denarne kazni 4681 Odškodnine 4682

Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let

4689 Drugi izredni odhodki

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

Tabele za letno poročilo 2013-enote

71/100]


Tabela 4: Prihodki dodatnih storitev za uporabnike, katere niso vključene v standard oskrbe Zavod:

Dom upokojencev Podbrdo

Prihodki dodatnih storitev za uporabnike, katere niso vključene v standard oskrbe: Realizacija 2012 Povprečno št. Znesek uporabnikov storitve 42.391 112

Za starejše nad 65 let Zap. št.

Opis storitve 1 2 3 4 5 6 7 8 9

dieta postrežba hrane v sobo oblačenje umrlega uporaba mrliške vežice uporaba hladilnika v sobi dodatna malica po želji spremstvo na preglede v drugo zdr.ust. kopanje po želji nad standardom

SKUPAJ

42.391

112

kontrola

40.803

163

v EUR brez centov Indeks

96,25 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 96,25

145,54 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 145,54

OK Realizacija 2012 Povprečno št. Znesek uporabnikov storitve 10.662 22

Za odrasle s posebnimi potrebami Zap. št.

Realizacija 2013 Povprečno št. Znesek uporabnikov storitve 40.803 163

Opis storitve 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SKUPAJ

10.662 kontrola

Realizacija 2013 Povprečno št. Znesek uporabnikov storitve 9.201 14

22

9.201

14

v EUR brez centov Indeks

86,30 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 86,30

63,64 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 63,64

OK

Opombe:

Izpolnil: Tel. št.: Odgovorna oseba: Datum:

Srečko Trojer 05 380 18 42

Podpis:

Ines Krajnik 19.2.2013

Podpis: Žig:

Tabele za letno poročilo 2013-enote

72/100


Tabela 5: PRIHODKI OSTALIH DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE Tabela 5: Prihodki ostalih dejavnosti javne službe Zavod:

Dom upokojencev Podbrdo

Zap. št. 1

v EUR, brez centov Realizacija 2012 Indeks Znesek 5.737 98,20

Realizacija 2013 Znesek 5.634

Vrsta prihodka (na kontu 7603) storitve varovana stanovanja

2

#DEL/0!

3

#DEL/0!

4

#DEL/0!

5

#DEL/0!

6

#DEL/0!

7

#DEL/0!

8

#DEL/0!

9

#DEL/0!

SKUPAJ

5.634 kontrola

OK

Srečko Trojer 05 380 18 42

Podpis:

Ines Krajnik 19.2.2013

Podpis:

5.737

101,83

OK

Opombe:

Izpolnil: Tel. št.:

Odgovorna oseba: Datum:

Žig:

Tabele za letno poročilo 2013-enote

73/100


Tabela 6: Viri sredstev za investicijska vlaganja v letu 2013 Zavod:

Dom upokojencev Podbrdo v EUR, brez centov

NAMENI:

izvedli smo naslednja vlaganja v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva:

SKUPAJ:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 obračunana amortizacija v prejeta denarna iz prejete prejeta sredstva iz prejete breme stroškov za sredstva poslovnega prejeta sredstva sredstva za kupnine od prejete v upravljanje s zavarovalnine za leto 2013 (del izida na osnovi iz sredstev za v upravljanje s investicijska prodaje SKUPAJ VIRI SREDSTEV strani MDDSZ v osnovna donacije osnovnih ZA INVESTICIJSKA podskupine 462) ali soglasja MDDSZ invalide strani občine vlaganja s strani letu 2013 sredstva (del podskupine občine VLAGANJA V LETU 2013 neporabljena sredstev (del podskupine 985, ki (del skupine 92) (del podskupine (del podskupine (del podskupine 922) amortizacija iz del podskupine (del podskupine se prenaša na 980) 980) 980) 980) preteklih let (del 980) 980) podskupine 980) vrednost nabavljenih prenos zneska v tabelo 8 prenos zneska v prenos zneska v neopred. sredstev in (980) in tabelo9 (985) in tabelo 8 tabelo 8 opredmetenih OS kontrola s tabelo 10 (gibanje 980) (gibanje 980)

10

11

12

kredit (skupina 96)

finančni lizing (skupina 97)

DRUGO: (navedite v tej celici)

634.338

536.084

98.254

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,…)

318.034

220.397

97.637

1

obnova toplotnega ovoja na zgradbi v enoti Tolmin

318.034

220.397

97.637

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

B

RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalniki, licence, monitorji, tiskalniki, strežniki…)

7.110

7.110

1

Računalniki in telefonija

3.439

3.439

2

Licence in nematerialne pravice

3.671

3.671

3

0

4

0

5

0

C

NAKUPI PISARNIŠKEGA POHIŠTVA IN OPREME

0

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

Č

NAKUPI POHIŠTVA IN OPREME ZA OSKRBOVANCE

0

1

0

2

0 Tabele za letno poročilo 2013-enote

74/100


NAMENI:

1 obračunana amortizacija v breme stroškov za leto 2013 (del SKUPAJ VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJSKA podskupine 462) ali VLAGANJA V LETU 2013 neporabljena amortizacija iz preteklih let (del podskupine 980)

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10 D

2

3

4

5

6

7

8

9

prejeta denarna iz prejete prejeta sredstva iz prejete sredstva poslovnega prejeta sredstva sredstva za kupnine od prejete v upravljanje s zavarovalnine za izida na osnovi iz sredstev za v upravljanje s investicijska prodaje strani MDDSZ v osnovna donacije osnovnih soglasja MDDSZ invalide strani občine vlaganja s strani letu 2013 sredstva (del podskupine občine sredstev (del podskupine 985, ki (del skupine 92) (del podskupine (del podskupine (del podskupine 922) del podskupine (del podskupine se prenaša na 980) 980) 980) 980) 980) 980)

10

11

12

kredit (skupina 96)

finančni lizing (skupina 97)

DRUGO: (navedite v tej celici)

0 PREVOZNA SREDSTVA (avtomobili, kolesa,…)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

309.194

308.577

617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

E

DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA

1

Centralni nadzorni sistem - enota Tolmin

81.255

81.255

2

Naprave za ogrevanje

58.452

58.452

3

Kuhinjska oprema

4

Stroji razni

5

Drobni inventara

6

začasno odloženi investicijski stroški

1.050

433

30.318

30.318

6.783

6.783

131.336

131.336

7

0

8

0

9

0

10

0 kontrola zneska investicijskih vlaganj iz zgornja tabele z obrazcem 1a (stolpec 5 - povečanje nabavne vrednosti)

617

ok

POJASNILO GLEDE MOREBITNEGA NEUJEMANJA ZNESKA (navedire razliko in tudi razlog): npr. v primeru prejema rabljenega osnovnega sredstva, investicijsko vlaganje, ki je zmanjšalo popravek vrednosti in ni povečalo nabavno vrednost zgradbe,…

Tabele za letno poročilo 2013-enote

75/100


Tabela 7: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2013 Zavod: Dom upokojencev Podbrdo

Viri sredstev za investicijsko vzdrževanje v letu 2013 v EUR, brez centov: IZKAZANI ODHODKI ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V LETU 2013 (brez odhodkov pokritih iz presežkov iz preteklih let)

NAMEN: CELOTNA VREDNOST iz presežka iz INVESTICIJSKO preteklih let na osnovi VZDRŽEVALNIH DEL V soglasja MDDSZ LETU 2013

Opravljena so bila naslednja investicijsko vzdrževalna dela:

SKUPAJ:

2

1=2+3+10+11+12

SKUPAJ

iz rednih prihodkov tekočega leta

iz namenskih sredstev donatorja

3=4+5+…+9

4

5

341.184

0

341.184

341.184

1 izdelava nadstrešnice v enoti Tolmin

2.493

0

2.493

2.493

2 izvedba merjenja porabe energentov

25.598

25.598

25.598

313.093

313.093

313.093

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0

14

0

0

15

0

0

16

0

0

17

0

0

18

0

3 investicijsko vzdrževanje pri prenovi objekta Tolmin

kratkoročno namenski odloženi prihodki dolgoročno za inv. vzdrž. odločeni prihodki dela (podskupina (podskupina 920) 291) 6

0

7

0

0

kredit

drugo: (navedite kaj)

8

9

0

DRUGE VNAPREJ DOLGOROČ VRAČUNANI NE DRUGO: ODHODKI V REZERVACI (navedite kaj) LETU 2012 JE (podskupina 290) (podskupina 935) 10

0

11

0

12

0

0

0

0

OK

POJASNILA:

kontrola s stolpcem 8 in 28 iz tabele 2

Izpolnil: Tel. št.:

Izpolnil: Srečko Trojer Tel. št.: 05 380 18 42

Odgovorna oseba: Datum:

Odgovorna oseba: Ines Krajnik Podpis: Datum: 19.2.2013 Žig:

OK kontrola s tabelo 2 (brez stolpcev 8 in 28)

Podpis:

Tabele za letno poročilo 2013-enote

76/100


Tabela 8: Gibanje podskupine kontov 980 v letu 2013 Dom upokojencev Podbrdo

Zavod:

ZAČETNO STANJE - na dan 31.12.2012

4.033.122 prenos podatka iz bilance stanja

POVEČANJA V LETU 2013

318.651

1 obveznosti za prejeta sredstva v upravljanje s strani MDDSZ v letu 2013

0 prenos podatka iz tabele 6 (stolpec 5)

2 obveznosti za prejeta sredstva v upravljanje s strani občin (v pojasnilih navedite od katerih občin)

0 prenos podatka iz tabele 6 (stolpec 6) prenos podatka iz tabele 6 (stolpec 2) ok kontrola tega zneska z zneskom v tabeli 10 (stolpec 3) prenos podatka v tabelo 9 (985: zmanjšanje - vrstica 3) ok kontrola tega zneska z zneskom v tabeli 10 (stolpec 7)

3 prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu MDDSZ za izveden nakup osnovnih sredstev 4

98.254

prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu MDDSZ za pokritje stroškov finančnega lizinga oz. kredita

5 kupnine od prodaje osnovnih sredstev 6 prejete zavarovalnine za osnovna sredstva (totalka) 7 popravek v letu 2013 zaradi napačnega izkazovanja v letu 2012 na osnovi sklepa MDDSZ 8 povečanja za amortizacijo pretekla leta

220.397

9 10 11 12 13 14

ZMANJŠANJA V LETU 2013

-632.350

1 zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev

-14.052 prenos podatka iz tabele 1 (stolpec 4)

2 neodpisana vrednost izločenih oz. prodanih osnovnih sredstev 3 popravek v letu 2013 zaradi napačnega izkazovanja v letu 2012 na osnovi sklepa MDDSZ 4 odtujitev zgradbe in zemljišča Kobarid

-486.964

5 dolgoročno odloženi stroški gradnje

-131.334

6

KONČNO STANJE - na dan 31.12.2013 Izpolnil: Tel. št.: Odgovorna oseba: Datum:

3.719.423

Srečko Trojer 05 380 18 42

Podpis:

Ines Krajnik 19.2.2013

Podpis: Žig:

ok

kontrola rezultata z bilanco stanja


Tabela 9: Gibanje podskupine kontov 985 (986) v letu 2013 Dom upokojencev Podbrdo

Zavod:

ZAČETNO STANJE - na dan 31.12.2012

613.938 prenos podatka iz bilance stanja

POVEČANJA V LETU 2013

373.001

pozitivni izid obračunskega leta 2013 (z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb in brez 1 upoštevanja odhodkov, ki so bili na podlagi soglasja MDDSZ pokriti v breme presežkov iz preteklih let)

241.667 prenos podatka iz tabele 2 (po SN)

2 popravek v letu 2013 zaradi napačnega izkazovanja v letu 2012 na osnovi sklepa MDDSZ 3 dolgoročni stroški gradnje

131.334

4 5

ZMANJŠANJA V LETU 2012

-318.651

1

prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem soglasju MDDSZ na podskupino 980

-98.254 prenos podatka iz tabele 6 (stolpec 3) ok kontrola tega zneska z zneskom v tabeli 10 (stolpec 3)

2

uporabljeni presežek prihodkov iz preteklih let namenjen pokritju odhodkov v letu 2013 na osnovi soglasja MDDSZ

0 prenos podatka iz priloge 3 (AOP 893) ok kontrola tega zneska z zneskom v tabeli 10 (stolpec 5)

3

prenos poslovnega izida iz preteklih let za plačilo finančnega lizinga oz. kredita po izdanem soglasju MDDSZ na podskupino 980

0 prenos podatka iz tabele 8 (980: povečanje - vrstica 4) ok kontrola tega zneska z zneskom v tabeli 10 (stolpec 7)

negativni izid obračunskega leta 2013 (z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb in brez 4 upoštevanja odhodkov, ki so bili na podlagi soglasja MDDSZ pokriti v breme presežkov iz preteklih let) 5 popravek v letu 2013 zaradi napačnega izkazovanja v letu 2012 na osnovi sklepa MDDSZ

0 prenos podatka iz tabele 2 (po SN)

6 Poraba amortizacije pretekla leta

-220.397

7 8

KONČNO STANJE - na dan 31.12.2013

668.288

Podpis:

Tel. št.:

Srečko Trojer 05 380 18 42

Odgovorna oseba:

Ines Krajnik

Podpis:

Izpolnil:

ok

kontrola z bilanco stanja


Datum:

19.2.2013

Žig:


Tabela 10: Poraba poslovnega izida po izdanem soglasju MDDSZ Zavod: Dom upokojencev Podbrdo

znesek soglasja

nameni oz. poraba

izvedeni nakupi oz. povečanja osnovnih sredstev (razvidno tudi v tabeli 4) jan-feb 2014 (še ni razvidno v BS) 4

v letu 2013 1

3

2

SKUPAJ

A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 B)

PORABA PO IZDANEM SOGLASJU NA OSNOVI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2012 oz. soglasje MDDSZ za 3/4 nesorazmerij v plačah poraba poslovnega izida

za pokritje odhodkov tekočega leta (skupina 46)

5

Datum:

19.2.2013

7

jan-feb 2014 (še ni razvidno v BS) 10=4+6+8

v letu 2013 9=3+5+7

SKUPAJ 11=9+10

12=2-11

0

0

0

0

98.254

0

98.254

98.254

98.254

0

0

0

0

0

98.254

0

98.254

0

98.254

98.254

98.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Podpis:

05 380 18 42

Odgovorna Inesoseba: Krajnik

jan-feb 2014 (še ni razvidno v BS) 8

v letu 2013

0

1 2 3 4 5

Tel. št.:

jan-feb 2014 (še ni razvidno v LP2013) 6

v letu 2013

RAZLIKA med izdanim soglasjem in porabo

98.254

PORABA PO IZDANEM SOGLASJU MDDSZ NA OSNOVI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2011 poraba v januarju in februarju 2013

Izpolnil: Srečko Trojer

prenos sredstev na konto 980 SKUPAJ za pokrije obrokov najetega poraba poslovnega izida na osnovi izdanega kredita oz. finančnega lizinga soglasja MDDSZ

Podpis: Žig:

KONTROLE ujemanje zneska v stolpcu 3 s tabelo 9 (985: zmanjšanje - vrstica 1) ujemanje zneska v stolpcu 3 s tabelo 4 (stolpec 3) ujemanje zneska v stolpcu 5 s tabelo 7 (985: zmanjšanje - vrstica 2) ujemanje zneska v stolpcu 5 z obrazem 3 (AOP 893) ujemanje zneska v stolpcu 7 s tabelo 7 (985: zmanjšanje - vrstica 3)

ok ok ok ok ok

prenos podatka o porabljenem poslovnem izidu v januarju in februarju 2012 (stolpec 10) v tabelo 9 (rubrika 2)

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


Tabele 11: Predlog za porabo sredstev poslovnega izida Zavod:

Dom upokojencev Podbrdo

Vrednost v EUR, brez centov

1.

SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA V BILANCI STANJA KONTO 985 (AOP 058) oz. KONTO 986 (AOP 059)

668.288

izid obračunskega leta 2013 (z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili na podlagi soglasja MDDSZ pokriti v breme presežkov iz preteklih let)

241.667

- neporabljeni poslovni izid iz preteklih let - negativni poslovni izid iz preteklih let

426.621

ŽE PORABLJENI POSLOVNI IZID OD 1.1.2014 DO ODDAJE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2013 NA OSNOVI SOGLASJA IZ PRETEKLEGA LETA

2.

0

VLOGA ZA SOGLASJE ZA POKRITJE NEGATIVNEGA POSLOVNEGA IZIDA (že upoštevano v bilančnem izidu)

3.

0

- pokritje negativnega poslovnega izida leta 2013 - pokritje negativnega poslovnega izida iz preteklih let

4.

PREDLOG ZA PORABO SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA :

0

4a

predlogi za porabo sredstev poslovnega izida, ki so bili vključeni v sklep MDDSZ na osnovi LP za leto 2012, vendar pa niso bili realizirani (ponovno zaprosilo za soglasje za iste namene)

0

novi predlogi za porabo sredstev poslovnega izida

0

1 2 3 4 5 4b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.

OSTANE NERAZPOREJENO (1-2-4)

668.288

KRATKO POJASNILO K PREDLOGU PORABE POSLOVNEGA IZIDA:

Izpolnil: Srečko Trojer Tel. št.: 05 380 18 42

Podpis:

Odgovorna oseba: Ines Krajnik

Podpis: Tabele za letno poročilo 2013-enote

81/100


Tabela 12: Gibanje cen socialnovarstvenih storitev po vrstah oskrbe Zavod:Dom upokojencev Podbrdo instucionalno varstvo starejših od 65 let

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

oskrba I - za osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje datum sprejema in potrebujejo manjši cene na svetu obseg neposredne javnega zavoda osebne pomoči, datum veljavnosti cene D1 1.3.2012 16,54 1.3.2013 16,49

odstotek povečanja cene v letu 2013

-0,30%

Opombe: Izpolnil: Tel. št.: Odgovorna oseba: Datum:

Trojer Srečko Podpis: 05 380 18 42 Ines Krajnik 19.2.2013

Podpis: Žig:

instucionalno varstvo odraslih s posebnimi potebami

oskrba IV za osebe z zahtevnejšim dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi odrasle osebe starostne demence ali z odrasle osebe sorodnih stanj dolgotrajnimi z zmerno odrasle osebe odrasle osebe potrebujejo delno ali težavami v motnjo v s težjo motnjo s težko motnjo popolno osebno duševnem duševnem v duševnem v duševnem pomoč in nadzor zdravju razvoju razvoju razvoju D4 C1 C2 C3 C4 36,03 27,62 35,83 29,74 0 35,96 27,95 35,46 31,00 0

-0,19%

1,19%

-1,03%

4,24%

#DEL/0!

odrasle osebe z več motnjami (odrasli z motnjo v duševnem razvoju ter hudimi motnjami vedenja in osebnosti, gibalnimi odrasle osebe in senzornimi z gibalno ali oviranostmi in senzorno poškodbami glave) oviranostjo C5 C6 40,47 0 40,80 0

0,82%

#DEL/0!

bivalne enote

stanovanjske skupine

#DEL/0!

#DEL/0!


Tabela 10: KAPACITETA ZAVODA Tabela 13: Standard kapacitete Zavod: Dom upokojencev Podbrdo 1.

Mesta za starejše:

1 2 3 4 5

VRSTE SOB Standard - dvoposteljna soba s souporabo sanitarij* Standard - enoposteljna soba s souporabo sanitarij* Apartma ali garsonjera s kuhinjo Triposteljna soba Štiri in več posteljna soba

stanje 31.12.2013 Št. sob Št. oskrbovancev 47 94 51 51 0 0 20 60 14 56

6 SKUPAJ a b c d e f

Od tega: sobe z lastnimi sanitarijami (WC školjka in umivalnik) sobe z lastnimi kopalnicami (k sanitarijam dodatno tuš ali kopalna kad) sobe z balkonom ali teraso sobe z dodatno opremo Sobe, ki so za več kot 20% večje od predpisanih standardov in normativov Sobe, ki so za več kot 20% manjše od predpisanih standardov in normativov

stanje 31.12.2012 Št. sob Št. oskrbovancev 51 102 49 49 0 0 19 57 15 60

132

261

134

268

5 24 83 0

5 38 133 0

5 24 83 0

5 38 133 0

3

3

3

3

0

0

0

0

* v vrstice od 1-5 se vpiše vse sobe, nad oz. podstandard (lastna kopalnica, balkon ali dodatna oprema) pa se navede v vrsticah od a-f. 2.

Mesta za odrasle osebe s posebnimi potrebami:

1 2 3 4 5 6

VRSTE SOB Standard - dvoposteljna soba s souporabo sanitarij Standard - enoposteljna soba s souporabo sanitarij Apartma ali garsonjera s kuhinjo Triposteljna soba Štiriposteljna soba Pet in več posteljna soba

stanje 31.12.2013 Št. sob Št. oskrbovancev 5 10 1 1

7 SKUPAJ a b c d e f

Od tega: sobe z lastnimi sanitarijami (WC školjka in umivalnik) sobe z lastnimi kopalnicami (k sanitarijam dodatno tuš ali kopalna kad) sobe z balkonom ali teraso sobe z dodatno opremo Sobe, ki so za več kot 20% večje od predpisanih standardov in normativov Sobe, ki so za več kot 20% manjše od predpisanih standardov in normativov

stanje 31.12.2012 Št. sob Št. oskrbovancev 5 9 1 1

8 15

24 60

7 16

21 64

29

95

29

95

5 1 0 0

9 1 0 0

5 1 0 0

9 1 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opombe:

Izpolnil: Tel. št.: Odgovorna oseba: Datum:

Trojer SrečkoPodpis: 05 380 18 42 Ines Krajnik Podpis: 19.2.2013 Žig: Tabele za letno poročilo 2013-enote

83/100


Tabela 14: Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2013 Zavod:

Dom upokojencev Podbrdo

KADER NA DAN 31.12. 1. SOCIALNOVARSTVENA DEJAVNOST Delovno mesto

OSNOVNA OSKRBA

1.1

ŠTEVILO KADRA JAVNA SLUŽBA - dejansko število kadra

Dejansko število

informator-receptor čistilka perica

5,00

5,00

4,80

5,00

3,50

3,50

3,30

3,50

4.

šivilja

3,00

3,00

2,90

3,00

24,00 35,50

24,00 35,50

20,30 31,30

24,00 35,50

5. strežnica Skupaj bivanje 1. 2.

servirka pomočnik (dietnega) kuharja

3.

kuhar

4. ekonom Skupaj organiziranje prehrane

1. oskrbovalka 2. gospodinja oskrbovalka 3. varuhinja Skupaj varstvo 1

SOCIALNA OSKRBA

DRUGE INSTITUCIONALN SOCIALNOVAR. O VARSTVO STORITVE

1. 2. 3.

8,00

6,00

7,50

8,00

15,00

13,00

13,60

15,00

23,00

19,00

21,10

23,00

2,70

3,00

1. vzdrževalec 3,00 2. voznik oseb s posebnimi potrebami Skupaj tehnična oskrba 3,00

1.2

Od tega žensk

Na podlagi opravljenih delovnih ur

delovni inštruktor

2 animator 3 skupinski habilitator 4 socialni delavec 5 psiholog Skupaj posebne oblike varstva

61,50

54,50

2,70 55,10

3,00 61,50

2,00 7,00

2,00 7,00

2,00 6,70

2,00 7,00

9,00

9,00

8,70

9,00

4,00

2,00

3,40

4,00

3,00

3,00

2,10

3,00

TRŽNA DEJAVNOST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,00

5,00

5,50

7,00

1. habilitator (individualni, skupinski) 1,00 2. socialni delavec 1,00 3. psiholog Skupaj vodenje 2,00

1,00 1,00

0,90 0,90

1,00 1,00

2,00

1,80

2,00

-

-

18,00

16,00

16,00

18,00

-

-

79,50

70,50

71,10

79,50

-

-

SKUPAJ SOCIALNO VARSTVENA DEJAVNOST

2. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST Delovno mesto

ZDRAVSTVENA OSKRBA

2.1

1

zdravstveni tehnik

2 medicinska sestra Skupaj zdravstvena nega 1 negovalka - bolničar 2 strežnice Skupaj fizična pomoč in oskrba 1 vodja službe 2 fizioterapevt 3 delovni terapevt Skupaj rehabilitacija SKUPAJ ZDRAVSTVENA OSKRBA

Dejansko število

Od tega žensk

ŠTEVILO KADRA JAVNA SLUŽBA - dejansko število kadra Na podlagi DRUGE opravljenih INSTITUCIONALN TRŽNA SOCIALNOVAR. O VARSTVO DEJAVNOST delovnih ur STORITVE

29,00

28,00

29,00

29,00

3,00 32,00 35,00

2,00 30,00 28,00

2,70 31,70 34,40

3,00 32,00 35,00

35,00 3,00 2,00 2,50 7,50 74,50

28,00 3,00 2,00 2,50 7,50 65,50

34,40 3,00 1,50 2,70 7,20 73,30

35,00 3,00 2,00 2,50 7,50 74,50

-

-

Tabele za letno poročilo 2013-enote

84/100


KADER NA DAN 31.12. SKUPAJ ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

74,50 65,50 73,30 1. SOCIALNOVARSTVENA DEJAVNOST

74,50

-

-

3. POSLOVODENJE Delovno mesto

POSLOVODENJE

3.1

Dejansko število

1 direktor 2 pomočnik direktorja 3 namestnik direktorja 4 strokovni vodja Skupaj vodstveni kader 1 administrator 2 pisarniški referent 3 tajnica 4 poslovni sekretar 5 referent za javna naročila 6 referent za splošne zadeve 7 pravnik 8 kadrovnik 9 vodja splošnje službe Skupaj administrativni kader 1 vodja finančno-rač. Službe 2 računovodja 3 finančno-rač. Referent 4 ekonomist 5 ekonomski referent Skupaj finančno-računovodski kader SKUPAJ POSLOVODENJE

SKUPAJ POSLOVODENJE

Od tega žensk

ŠTEVILO KADRA JAVNA SLUŽBA - dejansko število kadra Na podlagi DRUGE opravljenih INSTITUCIONALN TRŽNA SOCIALNOVAR. O VARSTVO DEJAVNOST delovnih ur STORITVE

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 2,00

1,00 2,00

1,00 2,00

1,00 2,00

1,00

1,00

0,90

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00 1,00 1,00 1,00 3,00

2,00

1,00 2,00

1,90 0,90 1,00 1,70 2,10

6,00 10,00

3,00 7,00

10,00

7,00

-

-

2,00 1,00 1,00 1,00 3,00

-

-

5,70 9,60

6,00 10,00

-

-

9,60

10,00

-

-

4. DRUGI KADER GLEDE NA STOPNJO IZOBRAZBE Stopnja izobrazbe

DRUGIKADER

4.1

3. stopnja izobrazbe 4. stopnja izobrazbe 5. stopnja izobrazbe 6. stopnja izobrazbe 7. stopnja izobrazbe 8. stopnja izobrazbe SKUPAJ DRUGI KADER

Dejansko število

Od tega žensk

ŠTEVILO KADRA JAVNA SLUŽBA - dejansko število kadra Na podlagi DRUGE opravljenih INSTITUCIONALN TRŽNA SOCIALNOVAR. O VARSTVO DEJAVNOST delovnih ur STORITVE

-

-

-

-

-

-

SKUPAJ DRUGI KADER

-

-

-

-

-

-

SKUPAJ CELOTEN KADER

164,00

143,00

154,00

164,00

-

-

Opombe:

Izpolnil: Tel. št.:

Srečko Trojer 05 380 18 42

Podpis:

Odgovorna oseba: Datum:

Ines Krajnik 19.2.2013

Podpis: Žig:

Tabele za letno poročilo 2013-enote

85/100


Tabela 15: Plače funkcij poslovodenja za mesec december 2013 Zavod:

Dom upokojencev Podbrdo

3.042,34

28

281,11

Alenka Gantar

46

2.516,27

29

240,81

Dodatek za mentorstvo v EUR

Morebitni drugi dodatki v EUR

Morebitni drugi dodatki pravna podlaga

SKUPAJ PLAČA

naziv

plačni razred javnega uslužbenca

51

Dodatek za dvojezičnost v EUR

upoštevano število napredovanj

Ines Krajnik

Dodatek za dvojezičnost v%

število plačnih razredov zmanjšanja za pripravnike

Št. let delovne dobe na dan 31.12.2013

število plačnih razredov zmanjšanja zaradi nedoseganja izobrazbe

Osnovna plača v EUR

plačni razred delovnega mesta ali naziva

DIREKTOR

Dodatek za Dodatek za specializacijo, delovno dobo magisterij,dok v EUR torat v EUR

Plačni razred

Ime in priimek

Osnovna plača glede na delež zaposlitve

VODJA III VODJA DISLOCIRA NE ENOTE

42

1

5

46

POMOČNIK DIREKTORJA POMOČNIK DIREKTORJA POMOČNIK DIREKTORJA STROKOVNI VODJA STROKOVNI VODJA

šifra delovnega mesta

Ivanka Podgornik

1,000

VI

J017960

Izpolnil: Tel. št.:

Srečko Trojer 05-3801842

Podpis:

Odgovorna oseba:

Ines Krajnik 05-3801844

Podpis:

Datum:

delovno mesto

VII/1

šifra naziva

0

2.614,15

34

dvojezičnost v %

tarifni razred

dodatek za SMD glede na delež zaposlitve

delež zaposlitve v zavodu oz. na delovnem mestu

delovna doba - splošno (leta)

Vodja enote

položajni dodatek v %

STROKOVNI VODJA

skupaj dodatki glede na delež zaposlitve

290,63

Skupaj osnovna plača in dodatki

razlika do minimalne plače - glede na delež zaposlitve

drugi dodatki, ki niso del primerljive plače Z104 glede na delež zaposlitve

2.904,78

2.904,78

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

Žig:

Tabele za letno poročilo 2013-enote

mesečni strošek za JU za mesec december 2013 glede na delež zaposlitve

86/100


Tabela 16: Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami)

Zavod:

Dom upokojencev Podbrdo Stanovanjske skupine

Zavodsko varstvo

skupaj odrasli s posebnimi potrebami / povprečna cena

34

Povprečno število zaposlenih preko javnih del iz delovnih ur

0

odrasle osebe z več motnjami (odrasli z motnjo v duševnem razvoju ter hudimi odrasle odrasle osebe s odrasle osebe s motnjami vedenja in osebe z težjo motnjo v težko motnjo v osebnosti, gibalnimi in gibalno ali duševnem duševnem senzornimi oviranostmi senzorno odrasle osebe vključene v odrasle osebe vključene v razvoju razvoju in poškodbami glave) oviranostjo stanovanjske skupine bivalne enote (24ur)

odrasle osebe z odrasle osebe z dolgotrajnimi zmerno motnjo v težavami v duševnem duševnem zdravju razvoju

C1 Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur (redno in ostali po pogodbi)

C2 4

C3 16

C4

C5

1

0

C6 13

0

0

0

0

0

0

0

34545

6869

15350

730

0

11596

0

Povprečno število oskrbovancev / uporabnikov

95

veljavna cena na dan 31.12.2013

35,66496888

19 27,95

42 35,46

2 31

0 0

32 40,8

0 0

Število realiziranih oskrbnih dni

Izpolnjujete le celice, ki so rumeno obarvane!

ok

ok

Trojer Srečko 05 380 18 42

Podpis:

Tel. št.: Odgovorna oseba:

Ines Krajnik

Podpis:

ok

Bivalne enote (24ur)

ok

Opombe:

Izpolnil:

100/87 Tabele za letno poročilo 2013-enote


Datum:

19.2.2013

Žig:

100/88 Tabele za letno poroÄ?ilo 2013-enote


Priloga k računovodskemu poročilu za leto 2012

21.2.2014, 13:01

Tabela 17: Razpoložljiva sredstva za nabave osnovnih sredstev na dan 31.12.2013

Zavod:

Dom upokojencev Podbrdo

1. SREDSTVA

v EUR vrednost, ki se upošteva za izračun

skupina del 00 in 01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 02 in 03

Sedanja vrednost nepremičnin

04 in 05

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev

SKUPAJ SREDSTVA na dan 31.12.2013

2. VIRI SREDSTEV

vrednost iz bilance stanja

38.273

38.273

3.364.477

3.364.477

316.673

316.673

3.719.423

3.719.423

v EUR vrednost, ki se upošteva za izračun

skupina oz. podskupina

vrednost iz bilance stanja

980

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

3.719.423

92

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

0

96

Dolgoročne finančne obveznosti

0

97

Druge dolgoročne obveznosti

0

935

Druge dolgoročne rezervacije

0

25

Kratkoročne obveznosti, in sicer v delu, ki se nanaša na poravnavo obveznosti, ki zapadejo v plačilo v tekočem letu in izhajajo iz dolgoročnih kreditov, ki so bili najeti za pridobitev neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

0

SKUPAJ VIRI SREDSTEV na dan 31.12.2013

3.719.423

3. RAZLIKA MED VIRI SREDSTEV IN SREDSTVI - neporabljena amortizacija - neporabljena sredstva donacij za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev - neporabljena denarna sredstva občine za nabave osnovnih sredstev - neporabljena kupnina od prodaje osnovnih sredstev - neporabljena sredstva za invalide -… -… SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV na dan 31.12.2013

0 ž

2-1=

0

Pojasnilo:

Izpolnil: Tel. št.: Odgovorna oseba: Datum:

Trojer Srečko 05 380 18 42

Podpis:

Ines Krajnik 19.2.2013

Podpis: Žig:

3.719.423

3.719.423


SOC_OBRAZEC

0

LETNI VPRAŠALNIK o domovih za starejše in posebnih socialno varstvenih zavodov za leto Opozorilo: Izpolnjujete samo nežno obarvana polja, medtem ko se rumeno obarvana polja izpišejo sama. Na koncu vsake tabele je dodano: preverjanje vnosa. V primeru, da se vam izpišejo rdeči klicaji (!!!) vnos ni pravilen in ga je potrebno popraviti. OBRAZEC LAHKO ODDATE SAMO KO SO ODPRAVLJENI VSI KLICAJI !!! Uradno ime doma: Ulica, hišna številka: Kraj: Občina: Tel. številka

1. Število vseh oskrbovancev: - od tega žensk:

Dom upokojencev Podbrdo Dpodbrdo 33 5243 Podbrdo Tolmin 53801820 356 227

Kontrola 2. Kapaciteta 360,00 POZOR! Podatek se ne ujema s št. realiziranih oskrbnih dni v TABELI 2 . Prosimo, da ponovno preverite in popravite podatek ali doma v javni pa spodaj zapišite pojasnilo, zakaj prihaja do razhajanj! mreži 2a. Komentar k razhajanju med št. realiziranih oskrbnih dni in kapacitetami v ustanovi

Na dan 31.12.2013 so bila prosta štiri delovna mesta 3. Matična št. doma 5050804000

4. Število oskrbovancev po spolu in dopolnjenih letih starosti (na dan 31.12.) - izpolnijo domovi za starejše in posebni socialno varstveni zavodi 90/100

2013


SOC_OBRAZEC SKUPAJ (stolpci od 2-18)

4 001 002

Vsi od tega ženske

nadaljevanje tabele

001 002

Vsi od tega ženske

Dopolnjena leta starosti do 25

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

356 227

0 0

1 0

1 0

4 2

6 3

9 3

8 2

15 5

33 13

18 7

38 19

46 29

67 47

59 52

90-94

95-99

16 44 38

17 6 6

100 in več 18 1 1

Skupaj od 2-18

Kontrola

19

20

356 227

Opomba: Pri kontroli podatkov primerjani podatki stolpca 1 in 19.

5. Število oskrbovancev po kategorijah oskrbe (na dan 31.12.) - izpolnijo domovi za starejše I. ktegorija -

5

Skupaj stolpci od 2 do 5

osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost v celoti niso sposobne za samostojno življenje in

II. kategorija III. kategorija osebe z zmernimi Preverjanje vnosa starostnimi in osebe z zahtevnejšimi IV. Kategorija Osebe 91/100 zdravstvenimi težavami, zdravstvenimi težavami, ki v z dolgotrajnimi težavami v duševnem ki potrebujejo delno celoti potrebujejo zdravju, ki zaradi starostne demence ali


I. ktegorija -

II. kategorija -

osebe, ki zaradi starosti ali III. kategorija osebe z zmernimi SOC_OBRAZEC drugih razlogov, ki Skupaj starostnimi in osebe z zahtevnejšimi IV. Kategorija Osebe spremljajo starost v celoti zdravstvenimi težavami, zdravstvenimi težavami, ki v stolpci od 2 z dolgotrajnimi težavami v duševnem niso sposobne za Skupaj 2- Kontrodo 5 ki potrebujejo delno celoti potrebujejo zdravju, ki zaradi starostne demence ali samostojno življenje in 5 la neposredno osebno neposredno osebno pomoč sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno potrebujejo delno pomoč osebno pomoč in nadzor neposredno osebno pomoč 6 7 1 2 3 4 5

5

005 356 78 Opomba: Pri kontroli podatkov primerjani podatki stolpca 1 in 6

46

125

12

261

!!!

6. Število oskrbovancev po zdravstvenem stanju oz. stopnjah prizadetosti (na dan 31.12.) - izpolnijo posebni socialno varstveni zavodi

Odrasle osebe z motnjami v duševnem zdravju, s težavami v duševnem razvoju, senzornimi motnjami in motnjami v gibanju

6

Skupaj stolpci od 2 do 8

odrasle osebe z odrasle osebe z odrasle osebe s dolgotrajnimi zmerno motnjo v težjo motnjo v težavami v duševnem razvoju duševnem razvoju duševnem razvoju

1

2

006 Vsi 356 58 007 Od tega žensk 227 25 Opomba: Pri kontroli podatkov primerjani podatki stolpca 1 in 9

odrasle osebe z več motnjami (odrasli z odrasle osebe s motnjo v duševnem ostale osebe z gibalno težko motnjo v ali senzorno razvoju ter hudimi duševnem razvoju motnjami vedenja oviranostjo in osebnosti, gibalnimi in senzornimi oviranostmi in poškodbami glave)

3

4

5

6

17 10

2 1

1 1

17 5

7

Preverjanje vnosa

drugi

Skupaj 2Kontrola 8

8

9

0 0

95 42

10 !!! !!!

7. Števio oskrbovancev po razlogih, zaradi katerih so bili sprejeti v dom za starejše (na dan 31.12.) - izpolnijo domovi za starejše in posebni socialno varstveni zavodi

Starost

7

SKUPAJ (stolpci od 2-8)

Neurejene stanovanjske razmere

Neurejene družinske razmere 92/100

hujša obolenja

Preverjanje vnosa

Drugo


SKUPAJ (stolpci od 2-8)

7

zdravi

bolni

2

3

1 008 Vsi 356 009 od tega žensk 227 Opomba: Pri kontroli podatkov primerjani podatki stolpca 1 in 9

33 22

208 157

Neurejene SOC_OBRAZEC Neurejene stanovanjske družinske razmere razmere

duševna

telesna

4

5

6

7

14 6

3 2

88 38

10 2

Drugo

Skupaj 2- Kontrola 8 9 10

8

356 227

8. Število oskrbovancev po načinu plačevanja oskrbnine (na dan 31.12.) - izpolnijo domovi za starejše in posebni socialno varstveni zavodi

Skupaj stolpci od 2 do 8 oskrbovanec sam v celoti 1 2

8

Oskrbnino v domu za starejše in v posebnih socialno varstvenih zavodih plačujejo oskrbovanec in oskrbovancec in svojci v celoti svojci in občina oskrbovanec, svojci svojci občina in občina 3 4 5 6 7

010 356 208 Opomba: Pri kontroli podatkov primerjani podatki stolpca 1 in 9

11

89

39

Preverjanje vnosa

v celoti občina 8 9

Skupaj 2- Kontrola 8 9 10 356

9. Prostorske zmogljivosti (stanovanjske in drugi prostori) in površine v m 2 (na dan 31.12.) - izpolnijo domovi za starejše in posebni socialno varstveni zavodi 2

(Površino sob in drugih prostorov prikažite v m brez decimalk. Če so stranišča sestavni del sob, jih ne upoštevajte posebej. Enako valja za predsobe)

drugi prostori

fizioterapija, delovna terapija

ambulante

jedilnice

dnevne sobe

čajne kuhinje

93/100

stranišča (WC)

samostojne prhe

Skupaj stolpci od 7 do 15

kopalnice

4-in večposteljne

Drugi prostori 3-posteljne

2-posteljne

9

Skupaj stolpci od 2 do 5

1-posteljne

Sobe

Primerjava: št. postelj s kapaciteto


013

kopalnice

samostojne prhe

stranišča (WC)

čajne kuhinje

dnevne sobe

jedilnice

ambulante

fizioterapija, delovna terapija

drugi prostori

9

10

11

12

13

14

15

4-in večposteljne

012

Število

8

3-posteljne

011

7

2-posteljne

9

1-posteljne

Skupaj stolpci od 2 do 5 1

2

3

4

5

Skupaj stolpci od 7 do 15 6

162

49

56

27

30

344

18

38

104

13

7

3

3

5

153

3280

609

1008

718

945

5978

340

118

551

218

364

311

110

306

3660

397

49

112

81

155

SOC_OBRAZEC

Površina v 2

m Število postelj

Opozorilo: pri 4- in več posteljnih sobah ročno vnesite število postelj Opomba: Pri kontroli podatkov primerjani podatki stolpca 1 (število postelj) s kapaciteto doma Če je število postelj enako ali večje od kapacitete je vnos pravilen, sicer se pri kontroli pojavijo klicaji.

10. Ali je dom v letu izvedel - izpnijo domovi za starejše in posebni socialno varstveni zavodi a) dnevno varstvo (št. mest) - število opravljenih storitev b) oskrba v oskrbovanih stanovajih (št. uporabnikov) - patronažna služba (št. doseženih točk) - nega na domu (št. doseženih točk) c) začasne namestitve (število mest) d) socialni servis - pomoč na domu - razvoz prehrane (št. uporabnikov) - pomoč pri vzdrževanju stanovanja (št. uporabnikov)

3 77,6

94/100

Skupaj 2- Kontrola 5 16 17

397


SOC_OBRAZEC - zdravstvena nega (št. uporabnkov) - celodnevna povezava preko osebnega telefonskega alarma (št. uporabnikov) d) dostava hrane na dom (kosila vključena v pomoči na domu se ne štejejo) (št. uporabnikov) e) pomoč na daljavo (število uporabnikov) g) ambulantne storitve za zunanje uporabnike oz. izven storitev oskrbe in zdravstvene nege: - fizioterapija (št. storitev) - pedikura (št. storitev) - obroki v domu (število obrokov za zunanje) - frizerske storitve (število storitev) - pranje perila za zunanje: - v kg - število uporabnikov - spremstvo (število ur) - uporaba bazena ( število uporabnikov) - center aktivnosti za starejše (št. zunanjih uporabnikov)

11. Število oskrbovancev po občini prebivališča, preden so bili sprejeti v dom za starejše (na dan 31.12.) - izpolnijo domovi za starejše in posebni socialno varstveni zavodi Zap. št.

Občina njihovega stalnega bivališča

Šifra občine

SKUPAJ 1 1 2 3 4 5 6 7

Ajdovščina Apače Beltinci Benedikt Bistrica ob Sotli Bled Bloke

Število oskrbovancev

356 001 195 002 148 149 003 150

0 0 0 0 0 6 0

Občina njihovega stalnega bivališča Moravske Toplice 106 107 Mozirje 108 Murska Sobota 109 Muta 110 Naklo 111 Nazarje 112 Nova Gorica 113 Novo Mesto

Zap. št.

95/100

Šifra občine

Število oskrbovancev

078 079 080 081 082 083 084 085

0 0 0 0 1 0 7 0


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Bohinj Borovnica Bovec Braslovče Brda Brezovica Brežice Cankova Celje Cerklje na Gorenjskem Cerknica Cerkno Cerkvenjak Cirkulane Črešnovci Črna na Koroškem Črnomelj Destrnik Divača Dobje Dobrepolje Dobrna Dobrova-Polhov Gradec Dobrovnik/Dobronak Dol pri Ljubljani Dolenjske Toplice Domžale Dornava Dravograd Duplek Gorenja vas - Poljane Gorišnica Gorje Gornja Radgona Gornji Grad Gornji Petovci Grad Grosuplje Hajdina Hoče - Slivnica Hodoš/Hodos

004 005 006 151 007 008 009 152 011 012 013 014 153 196 015 016 017 018 019 154 020 155 021 156 022 157 023 024 025 026 027 028 207 029 030 031 158 032 159 160 161

12 10 7 0 2 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

SOC_OBRAZEC 114 Odranci 115 Oplotnica 116 Ormož 117 Osilnica 118 Pesnica 119 Piran/Pirano 120 Pivka 121 Podčetrtek 122 Podlehnik 123 Podvelka 124 Poljčane 125 Polzela 126 Postojna 127 Prebold 128 Preddvor 129 Prevalje 130 Ptuj 131 Puconci 132 Rače - Fram 133 Radeče 134 Radenci 135 Radlje ob Dravi 136 Radovljica 137 Ravne na Koroškem 138 Razkrižje 139 Rečica ob Savinji 140 Renče - Vogrsko 141 Ribnica 142 Ribnica na Pohorju 143 Rogaška Slatina 144 Rogašovci 145 Rogatec 146 Ruše 147 Selnica ob Dravi 148 Semič 149 Sevnica 150 Sežana 151 Slovenj Gradec 152 Slovenska Bistrica 153 Slovenske Konjice 154 Sodražica 96/100

086 171 087 088 089 090 091 092 172 093 200 173 094 174 095 175 096 097 098 099 100 101 102 103 176 209 201 104 177 106 105 107 108 178 109 110 111 112 113 114 179

0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Horjul Hrastnik Hrpelje - Kozina Idrija Ig Ilirska Bistrica Ivančna Gorica Izola/Isola Jesenice Jezersko Juršinci Kamnik Kanal Kidričevo Kobarid Kobilje Kočevje Komen Komenda Koper/Capodistria Kostanjevica na Krki Kostel Kozje Kranj Kranjska Gora Križevci Krško Kungota Kuzma Laško Lenart Lendava/Lendva Litija Ljubljana Ljubno Ljutomer Log - Dragomer Logatec Loška dolina Loški potok Lovrenc na Pohorju

162 034 035 036 037 038 039 040 041 163 042 043 044 045 046 047 048 049 164 050 197 165 051 052 053 166 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 208 064 065 066 167

0 0 0 7 1 2 0 0 8 0 0 8 4 27 11 0 1 0 1 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0

SOC_OBRAZEC 155 Solčava 156 Središče ob Dravi 157 Starše 158 Straža 159 Sveta Ana 160 Sv. Trojica v Sl. Goricah 161 Sv. Andraž v Sl. Goricah 162 Sveti Jurij 163 Sv. Jurij v Sl. Goricah 164 Sveti Tomaž 165 Šalovci 166 Šempeter - Vrtojba 167 Šenčur 168 Šentilj 169 Šentjernej 170 Šentjur pri Celju 171 Šentrupert 172 Škocjan 173 Škofja Loka 174 Škofljica 175 Šmarje pri Jelšah 176 Šmarješke Toplice 177 Šmartno ob Paki 178 Šmartno pri Litiji 179 Šoštanj 180 Štore 181 Tabor 182 Tišina 183 Tolmin 184 Trbovlje 185 Trebnje 186 Trnovska vas 187 Trzin 188 Tržič 189 Turnišče 190 Velenje 191 Velika Polana 192 Velike Lašče 193 Veržej 194 Videm 195 Vipava 97/100

180 202 115 203 181 204 182 116 210 205 033 183 117 118 119 120 211 121 122 123 124 206 125 194 126 127 184 010 128 129 130 185 186 131 132 133 187 134 188 135 136

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0


90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Luče Lukovica Majšperk Makole Maribor Markovci Medvode Mengeš Metlika Mežica Miklavž na Dravskem polju

067 068 069 198 070 158 071 072 073 074 169

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 102 103 104 105

Miren - Kostanjevica Mirna Peč Mislinja Mokronog - Trebno Moravče

075 170 076 199 077

1 0 0 0 0

SOC_OBRAZEC 196 Vitanje 197 Vodice 198 Vojnik 199 Vransko 200 Vrhnika 201 Vuzenica 202 Zagorje ob Savi 203 Zavrč 204 Zreče 205 Žalec 206 Železniki 207 208 209 210 211

Žetale Žiro Žirovnica Žužemberk Tujina

SKUPAJ 2

137 138 139 189 140 141 142 143 144 190 146 191 147 192 193 999

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 1 0 0 0 356

Opomba: Pri kontroli podatkov primerjani podatki: skupaj 1 in skupaj 2 Poročilo izpolnil: Alenka Gantar

Fax:

Telefon: 05-3801851

05-3801842

Kraj in datum: Petrovo Brdo, 19.2.2013

98/100

Elektronski naslov: Alenka.Gantar@dompodbrdo.si

Preverjanje vnosa 2. Skupaj 356

Kontrola


SOC_OBRAZEC

99/100


SOC_OBRAZEC

100/100

Tabele za letno poročilo 2013 enote  
Tabele za letno poročilo 2013 enote  
Advertisement