Page 1

Letno poroÄ?ilo 2013 Dom upokojencev Podbrdo


1

UVOD

1

1.1

Nagovor direktorice

3

1.2

Predstavitev zavoda

4

1.3

Dejavnost doma upokojencev Podbrdo

8

1.4

Zakonske in druge pravne podlage

10

RAČUNOVODSKO POROČILO

13

2.1

Računovodski izkazi zavoda

15

2.2

Bilanca stanja na dan 31.12.2013

15

2.3

Izkaz prihodkov in odhodkov od 01.01.2013 do 31.12.2013

18

2.4

Izkaz denarnih tokov od 01.01.2013 do 31.12.2013

21

POSLOVNO POROČILO

27

3.1

Enota Podbrdo

29

3.2

Enota Tolmin

35

3.3

Enota Petrovo Brdo

41

3.4

Nastanek dopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

45

3.5

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

46

3.6

Ocena notranjega nadzora javnih financ

50

3.7

Ocena doseganja zastavljenih ciljev

52

3.8

Ocena učinkov poslovanja na druga področja

52

3.9

Druga pojasnila v zvezi z zaposlenimi

52

3.10

Gibanje cen socialnovarstvenih storitev

52

2

3


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

1 UVOD

1


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

2


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

1.1 Nagovor direktorice Spoštovane sodelavke, sodelavci in člani Sveta zavoda! Leto 2013 je za nami. Glede na gospodarsko krizo in ukrepe vlade, ki so povezani z njo, smo ga pričakovali z bojaznijo. Zaradi tega nismo planirali novih investicij in večjih nabav. Osredotočili smo se na stroške, ki jih imamo pri svojem delu. Kako bi jih lahko racionalizirali ali celo zmanjšali na področjih, kjer se to da, ne da bi poslabšali kvaliteto naših storitev ali kogarkoli oškodovali? V ta namen smo v vse tri enote našega zavoda vgradili centralni nadzorni sistem, ki nam omogoča vsakodnevni pregled rabe energije. Z ozaveščanjem zaposlenih in stanovalcev smo dosegli to, da razumejo namen takšnega nadzora. Prav zaposlenim gre pohvala, da so z drugačnim pristopom in organizacijo dela pripomogli, da so že danes vidni rezultati. Tako na oddelkih kot v kuhinjah in pralnicah se trudijo delati čim bolj racionalno. Posledica tega je manjša poraba vode, električne energije in ogrevanja. V enoti Tolmin je k temu pripomogla tudi sanacija toplotnega ovoja, ki smo jo zaključili v letu 2013. Lahko se pohvalimo, da smo bili uspešni tudi na drugih področjih, predvsem zaradi

zasedenosti vseh kapacitet. Prepričana sem, da je to posledica naše dobre oskrbe, strokovnosti kadra in pristen domač odnos do naših uporabnikov ter njihovih svojcev. Zavedati se moramo, da smo tu zaradi njih in da je naše poslanstvo čim boljša skrb zanje. Če hočemo vse to zagotoviti moramo na daljši rok razmišljati in delati tako, da bomo obstali. Vsak zaposleni prispeva kamenček k mozaiku in ob zaključku lahko rečem, da je rezultat skupnega dela ta, da smo poslovali pozitivno, ohranili vsa delovna mesta in izvajali storitve dovolj kvalitetno, da so ljudje zadovoljni. Želim, da tudi v bodoče razmišljamo podobno in z vsakim nepotrebnim stroškom privarčujemo denar, ki ga bomo v bodoče lahko porabili za nove investicije – zlasti na področju vzpostavitve standardnih bivalnih pogojev. Pravijo, da je v slogi moč – in to smo v letu 2013 dokazali. Pohvala in zahvala vsem in vsakemu posebej!

Direktorica Ines Krajnik

3


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

1.2 Predstavitev zavoda Dom upokojencev Podbrdo Sedež Podbrdo 33, 5243 Podbrdo Telefon 05 3801 840 E-naslov info@dompodbrdo.si Spletni naslov www.dompodbrdo.si Osnovna dejavnost Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb Enote zavoda Enota Podbrdo Enota Tolmin Enota Petrovo Brdo Šifra dejavnosti 87.300 Davčna številka 90097114 Matična številka 5050804 Podračun 01100-6030268970

1.2.1 Podatki o enotah zavoda Naziv Naslov Telefon Naziv Naslov Telefon Naziv Naslov Telefon

DOM UPOKOJENCEV PODBRDO, enota Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo 05 3801 840 DOM UPOKOJENCEV PODBRDO, enota Tolmin Gregorčičeva 32, 5220Tolmin 05 3801 800 DOM UPOKOJENCEV PODBRDO, enota Petrovo Brdo Petrovo Brdo 7, 5243 Podbrdo 05 3801 820

1.2.2 Vodstvo zavoda Direktorica: Ines Krajnik, univ. dipl soc. delavka

1.2.3 Organi zavoda Organi zavoda so: Svet zavoda, ki ga sestavlja 11 članov in sicer: 6 predstavnikov ustanovitelja 2 predstavnika zaposlenih 1 predstavnik stanovalcev 1 predstavnik lokalne skupnosti 1 predstavnik invalidskih organizaciji Strokovni svet, ki šteje 7 članov iz vrst strokovnih delavcev in sodelavcev.

4


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

1.2.4 Leto 2013 v številkah Kljub slabim obetom je bilo leto 2013 uspešno. Predstavljamo največje uspehe, ki smo jih dosegli v navedenem letu.

5.536.089 EUR prihodkov

634.338 EUR investicij

360 postelj

164

74.339

zaposlenih

EUR prihrankov pri energiji

1.2.5 Zgodovinski prikaz razvoja Doma upokojencev Podbrdo V tesni dolini Baške grape, kjer je narava še živa in zdrava, je bil začetek domskega varstva starejših na tolminskem. Pred 60 leti so namreč v opuščene prostore italijanske vojašnice v Podbrdu, po odloku takratnega Okrajnega ljudskega odbora, vselili prve zapuščene občane. To so bili začetki domskega varstva in predhodnica sedanjemu Domu upokojencev Podbrdo. Veliko povpraševanje in pritiski za sprejem, so narekovali v letu 1968 priključitev bivšega zdravilišča Petrovo Brdo. Dom stoji na lepem

pobočju med Primorsko in Gorenjsko regijo. Od leta 1993 je enota Doma namenjena odraslim osebam, ki potrebujejo posebno varstvo. Po potresu leta 1976 se je pokazala tragična slika tolminskega podeželja. Posočje je še danes tista slovenska pokrajina, kjer je delež prebivalstva starih nad petinšestdeset let med najvišjimi. Mnogi ostareli so takrat ostali sami doma na hribovitih domačijah, za sprejem v dom upokojencev pa je bilo

5


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

potrebno kar malce sreče. Prav zato je bil leta 1978 s solidarnostjo vseh slovenskih upokojencev zgrajen pod Kozlovim robom nov Dom v Tolminu.

povpraševanju niso sledile. Tako se je v tolminski enoti že v letu 2005, iz dotedanje običajne bivalne enote, uredilo negovalni oddelek z osemnajstimi mesti.

Prvotni Dom v Podbrdu je še kar naprej deloval v neprimernih prostorskih pogojih, zato je bil leta 1990 na istem mestu zgrajen popolnoma nov Dom.

V nadaljevanju se je zaradi povpraševanja po dvoposteljnih sobah v enoti Doma Tolmin v letu 2009 zgradilo oz. uredilo lepe mansardne sobe z razgledi na okoliško hribovje.

Povpraševanje po nastanitvah je z leti naraščalo, naše zmogljivosti pa temu

1.2.6 Dosežki Doma upokojencev Podbrdo v letu 2013

Zaposleni 170

165

164 zaposlenih

160 155 150

145 140 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ohranili smo število zaposlenih.

Produktivnost 2.820,00

2.817€ produktivnost na zaposlenega

2.800,00 2.780,00 2.760,00 2.740,00 2.720,00 2.700,00 2.680,00

2.660,00 2009

2010

2011

2012

2013

Povečali smo produktivnost.

6


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

Delež stroškov energije v celotnih stroških 5,4 5,2

4,61% stroškov za energijo

5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Znižali smo stroške energije v celotnih stroških.

1.2.7 Upravljanje z energijo V Domu upokojencev Podbrdo se že več let spremlja rabo energije in s tem povezane stroške. Podrobnejše spremljanje s programsko podporo se izvaja od leta 2012. Spremlja se raba energentov: električna energija, voda, plin, toplota; ter s tem povezani stroški. Iz pridobljenih podatkov je bilo razvidno, da se rabe po posameznih enotah precej razlikujejo, kar nas je spodbudilo k racionalizaciji procesov dela, s katerimi smo zmanjšali posamezne rabe brez vpliva na stopnjo kvalitete naših storitev. Strošek električne energije je odvisen od same porabe ter od obračunske moči. Višja kot je obračunska moč, višja je cena MWh. Ukrepi gredo v smeri manjše rabe električne energije ter v smeri nižanja obračunske moči. Nižjo rabo smo dosegli z ukrepi, kot so ugašanje strojev v času nerabe tako v kuhinjah kot v pralnicah, z ugašanjem luči, z racionalizacijo procesov dela, kar pomeni rabo strojev le ob polnih kapacitetah ipd. Zmanjšanje obračunske moči je vezano predvsem na pralnice, kjer so stroji veliki porabniki energije. Nedelujoče stroje se izklaplja (npr. likalnik), veliki porabniki niso istočasno v delovanju. V enoti Podbrdo smo v letu 2013 porabili 37 MWh električne energije manj, kot v letu 2012, kar pri letni ceni v tej enoti pomeni

4.250 EUR letnega prihranka. V skupnih podatkih zavoda tega prihranka ne moremo prikazati, ker se je v enoti Tolmin raba električne energije povečala, zaradi novih prezračevalnih klimatov. Zmanjšanje rabe vode smo dosegli z več ukrepi, ki smo jih tekom leta izvedli v vseh treh enotah. Na oddelkih smo zamenjal kotličke v toaletah, tako da smo odpravili puščanja. V toaletnih prostorih osebja smo namestili dvostopenjske kotličke. Na pipe in tuše smo namestili perlatorje, ki razpršijo curek vode in reducirajo pretok, kar pomeni manjšo porabo tekoče vode. Poenostavili smo postiljanje na oddelkih, kar zaradi manjše količine perila pomeni manjšo porabe vode v pralnicah. V kuhinjah se je omejilo izplakovanje posode pod tekočo vodo. Glede na dolgoletno povprečje smo v letu 2013 porabili 1.157 m3 manj vode, kar pri povprečni ceni za m3 vode pomeni 1.460 EUR prihranka. Poraba plina je vezana na kuhinje in pralnice. V kuhinjah se je vpeljalo manj potratne prakse, kot je npr. pokrivanje loncev med kuho. V pralnicah je poraba plina vezana na sušilne stroje, odvisna je predvsem od količine opranega perila, ki se je v letu 2013 zaradi več ukrepov zmanjšala.

7


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

Toplotna energija se v enotah Podbrdo in Petrovo Brdo proizvaja z lesno biomaso – sekanci. Enota Tolmin toplotno energijo proizvaja s kurilnim oljem. Vsem trem enotam so bili podani napotki glede prezračevanja, na radiatorje so bile nameščene termostatske glave. V Podbrdu je bil izveden nov radiatorski razvod, kar prinaša rezultate v manjši porabi

toplotne energije. Največji prihranek je bil dosežen v enoti Tolmin, kar je posledica novega toplotnega ovoja stavbe. Skupni prihranek toplotne energije v letu 2013 je 130 MWh, kar na letni ravni pomeni za 14.500 EUR nižje stroške. Vsota zmanjšanj porabe se odraža v nižjem deležu stroškov za energijo.

1.3 Dejavnost doma upokojencev Podbrdo Osnovno dejavnost: Q 86.210 Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost Q 86.220 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT) Q 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego Q 87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb Q 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve Dodatno – gospodarsko dejavnost C 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic D 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo G 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT) G 47.890 Trgovina na drobno, na stojnicah in tržnicah z drugim blagom I 55.201 Počitniški domovi in letovišča I 56.101 Restavracije in gostilne I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati I 56.103 Slaščičarne in kavarne I 56.104 Začasni gostinski obrati

8


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi I 56.290 Druga oskrba z jedmi I 56.300 Strežba pijač J 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev J 58.190 Drugo založništvo J 63.120 Obratovanje spletnih portalov L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora M 74.300 Prevajanje in tolmačenje N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup N 81.210 Splošno čiščenje stavb N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj O 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti R 90.030 Umetniško ustvarjanje R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas S 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic S 96.021 Frizerska dejavnost S 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost S 96.030 Pogrebna dejavnost S 96.040 Dejavnosti za nego telesa S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

9


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

1.4 Zakonske in druge pravne podlage Osnovna in socialna oskrba Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS št. 54/1992, 56/1992, 42/1994, 1/1999, 41/1999, 60/1999, 36/2000, 54/2000, 26/2001, 110/2002, 2/2004, 7/2004, 36/2004, 69/2005, 21/2006, 105/2006, 114/2006, 3/2007, 23/2007, 41/2007, 122/2007, 61/2010, 62/2010, 57/2012) Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Ur. l. RS št. 39/2013) Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS št. 52/1995, 2/1998, 61/1998, 19/1999, 28/1999, 127/2003, 125/2004, 120/2005, 90/2008, 45/2010, 28/2011, 104/2011, 111/2013) Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009, 6/2012) Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS št. 67/2006) Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravice do institucionalnega varstva (Ur. l. RS št. 38/2004, 23/2006, 42/2007) Zdravstvena nega in rehabilitacija Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 9/1992, 13/1993, 9/1996, 29/1998, 77/1998, 6/1999, 56/1999, 99/2001, 42/2002, 60/2002, 11/2003, 126/2003, 20/2004, 62/2005, 76/2005, 100/2005, 21/2006, 38/2006, 72/2006, 114/2006, 91/2007, 71/2008, 76/2008, 118/2008, 74/2010, 62/2010, 87/2011, 40/2012) Splošni dogovor za pogodbeno leto Področni dogovor za pogodbeno leto Pogodba o izvajanju storitev zdravstvene nege sklenjena med Zavodom za zdravstveno zavarovanje ter izvajalcem storitev za pogodbeno leto Poslovanje, računovodstvo in finance Zakon o zavodih (Ur. l. RS št. 12/1991, 45/1994, 8/1996, 31/2000, 36/2000, 127/2006) Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/1999, 30/2002, 114/2006) Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 45/2002, 117/2002, 58/2003, 134/2003, 34/2004, 75/2004, 141/2004, 117/2005, 138/2006, 120/2007, 124/2008, 112/2009) Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS št. 45/2005, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010)

10


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010, 97/2012) Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010, 60/2010, 104/2010, 104/2011) Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002, 110/2002, 127/2006, 14/2007, 109/2008, 49/2009, 38/2010, 107/2010, 11/2011, 14/2013, 110/2011) Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS št. 60/2006, 54/2010) Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Ur. l. RS št. 26/2003, 117/2005, 120/2007, 32/2008, 10/2009, 101/2010) Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Ur. l. RS št. 100/2004, 3/2008) Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2013 in 2014 (Ur. l. RS št. 104/2012, 46/2013, 56/2013, 61/2013, 82/2013, 101/2013 in 111/2013) Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur. l. RS št. 117/2002, 134/2003) Slovenski računovodski standardi (Ur. l. RS št. 118, 10/2006, 112/2006, 90/2010, 9/2006, 20/2006, 70/2006, 75/2006, 3/2007, 12/2008, 1/2010, 80/2011, 2/2012, 64/2012) Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS št. 72/2002) Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. L. RS št. 40/2012, 55/2012, 96/2012, 104/2012, 105/2012) Zakon o izvršilnem postopku (Ur. L. RS št. 20/1978, 6/1982, 74/1987, 57/1989, 20/1990, 27/1990, 1/1994, 51/1998, 72/1998, 32/2000) Delo in zaposlovanje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS št. 21/13), Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS št. 56/2002, 110/2002, 2/2004, 10/2004, 23/2005, 35/2005, 62/2005, 75/2005, 113/2005, 21/2006, 23/2006, 32/2006, 62/2006, 131/2006, 11/2007, 33/2007, 63/2007, 65/2008, 69/2008, 74/2009, 40/2012) Uredba o pogojih in višini dodatka za plačilo povečanega obsega dela (Ur. l. RS št. 48/2006, 23/2007, 53/2008) Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Ur. l. RS št. 57/2008, 85/2010)

11


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. RS št. 96/2008, 97/2009) Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS št. 110/2008) Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS št. 57/2008, 86/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 8/2010, 31/2010, 83/2010, 89/2010, 59/2011, 6/2012, 40/2012) Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS št. 40/2012) Pravilnik o pripravništvu na področju socialnega varstva (Ur. l. RS št. 128/2004) Pravilnik o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva (Ur. l. RS št. 120/2004) Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive (Ur. l. RS št. 107/2000, 31/2001, 88/2001)

12


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

2 RAČUNOVODSKO POROČILO

13


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

14


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

2.1 Računovodski izkazi zavoda 2.1.1 Uvodna pojasnila pri pripravi računovodskih izkazov Računovodski del bilanca stanja, denarnega toka. sestavljeno v

letnega poročila sestavljajo izkaz uspeha ter izkaz Računovodsko poročilo je skladu z Zakonom o

računovodstvu (Ur.L. RS št. 23/1999; 30/2012 – ZJF-C 114/2006 – ZUE) ter podzakonskimi akti sprejetimi na podlagi navedenega zakona.

2.2 Bilanca stanja na dan 31.12.2013 ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

2013

2012

3.719.423

4.672.619

109.905

107.084

71.632

58.167

SREDSTVA DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 00

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

01

Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev

02

Nepremičnine

5.766.135

6.615.598

03

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

2.401.658

2.270.565

04

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

2.933.352

2.798.074

05

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev

2.616.679

2.519.405

KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

1.225.105

798.654

10

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice

417

417

11

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

488.674

13.354

12

Kratkoročne terjatve do kupcev

273.602

278.113

14

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

348.251

416.963

16

Kratkoročne terjatve iz financiranja

17

1

17

Druge kratkoročne terjatve

39.493

12.566

19

Aktivne časovne razmejitve

74.651

77.240

ZALOGE

36.246

43.029

31

Zaloge materiala

35.148

41.931

32

Zaloge drobnega inventarja in embalaže

1.098

1.098

4.980.774

5.514.302

173.609

257.422

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

593.063

867.242

21

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

314.458

243.385

22

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

123.136

581.698

23

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

48.099

40.399

24

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

2.916

1.760

29

Pasivne časovne razmejitve

104.454

0

AKTIVA SKUPAJ 99

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

4.387.711

4.647.060

980

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

3.719.423

4.033.122

985

Presežek prihodkov nad odhodki

668.288

613.938

4.980.774

5.514.302

0

0

PASIVA SKUPAJ 99

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

15


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

Dolgoročna sredstva Neopredmetena osnovna sredstva V letu 2013 so naložbe v nova neopredmetena sredstva znašale 3.671 EUR. Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev znaša 38.273 EUR. Nepremičnine Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo gradbene objekte in zemljišča. Vlaganja v navedena sredstva so se v letu 2013 povečala za 318.034 EUR za vrednost naložb ter obenem zmanjšala za 528.000 EUR zaradi odsvojitve zgradbe in zemljišča v Kobaridu. Sedanja vrednost nepremičnin znaša 3.364.477 EUR.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo opremo za opravljanje osnovne dejavnosti. Naložbe v opremo so znašale 181.297 EUR. Višina odpisov osnovnih sredstev je 46.019 EUR. Vrednost opreme na dan 31.12.2013 znaša 316.673 EUR. Vrednost dolgoročnih sredstev se je v letu 2013 glede na leto 2012 znižala za 953.196 EUR.

Kratkoročna sredstva Denarna sredstva v blagajni

Kratkoročne terjatev iz financiranja

Vrednost teh sredstev znaša 417 EUR in so v skladu z določenim blagajniškim maksimumom.

To so terjatve za obresti od naložb in depozitov prostih denarnih sredstev in znašajo 17 EUR.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Druge kratkoročne terjatev

Denarna sredstva na podračunu pri UJP znašajo 488.674 EUR.

Na dan 31.12.2013 te znašajo 39.493 EUR, nanašajo se na terjatve do državnih in drugih institucij.

Kratkoročne terjatve do kupcev

Aktivne časovne razmejitve

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 273.602 EUR in so v mejah, ki ne ogrožajo poslovanja. Vrednost neplačanih zapadlih terjatev znaša 43.874 EUR in se je glede na leto 2012 zmanjšalo za 25%. Za poplačilo zapadlih neplačanih terjatev tečejo ustrezni postopki za njihovo izterjavo.

Vrednost aktivnih časovnih razmejitev znaša 74.651 EUR. Le-te se nanašajo na vnaprej zaračunane stroške.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN Stanje teh terjatev znaša 348.251 EUR. Glede na leto 2012 so se znižale za 68.712 EUR.

Zaloge materiala Na dan 31.12.2013 znaša vrednost zalog 36.246 EUR. Glede na leto 2012 so se zaloge zmanjšale za 16%. Kratkoročna sredstva so se glede na leto 2012 povečala za 426.451 EUR. Pretežen del spremembe odpade na povečanje denarnih sredstev.

16


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

Izvenbilančni konti Aktivni konti izvenbilančne skupine na dan 31.12.2013 znašajo 173.609 EUR in

predstavljajo dane garancije izvajalcev za izvedena dela v preteklih obdobjih in dane garancije dobaviteljev, izbranih na javnih razpisih.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

premijo KDPZ.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 314.458 EUR predstavljajo obračunane plače in izplačilo prve polovice tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Te obveznosti znašajo 2.916 EUR in se nanašajo na obveznosti do ostalih proračunskih uporabnikov. Pasivne časovne razmejitve

Te obveznosti znašajo 123.136 EUR in se nanašajo na obveznosti za dobavljen material in opravljene storitve. Glede na preteklo leto so se zmanjšale za 79% oz. za 458.562 EUR. Sprememba se nanaša na zaključek in poplačilo celotne investicije v enoti Tolmin. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja Te obveznosti so izkazane v znesku 48.099 EUR in predstavljajo obveznosti za DDV, obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih ter obveznost za

Na dan 31.12.2013 znašajo 104.454 EUR. Nanašajo se na oblikovano rezervacijo za izplačilo druge polovice tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij ter na rezervacijo za izplačilo povečanega obsega del zaradi prodaje na trgu. Kratkoročne obveznosti so se glede na leto 2012 zmanjšale za 274.179 EUR, pretežni del spremembe predstavlja zmanjšanje kratkoročne obveznosti do dobaviteljev.

Dolgoročne obveznosti Obveznosti za opredmetena neopredmetena osnovna sredstva

in

Stanje obveznosti na navedenem kontu na dan 01.01.2013 je znašalo 4.033.122 EUR. Povečanja v letu 2013 se nanašajo na: - Prenos neporabljene amortizacije iz leta 2012 za nakup osnovnih sredstev v višini 220.397 EUR - Prenos ostanka poslovnega izida iz preteklih let za nakup osnovnih sredstev v višini 98.254 EUR Zmanjšanja v letu 2013 se nanašajo na: - Zmanjšanje za vračunane amortizacije v višini 14.052 EUR

- Zmanjšanje za odtujitev zgradbe in zemljišča v Kobaridu v višini 486.964 EUR - Zmanjšanje za prenos dolgoročno odloženih stroškov v višini 131.334 EUR V skupnem smo v letu 2013 povečali vrednost na navedenem kontu za 318.651 EUR, zmanjšali pa za 632.350 EUR. Stanje na dan 31.12.2013 na navedeni skupini kontov znaša 3.719.423 EUR in v celoti zadošča za pokrivanje vseh sredstev.

stroške

17


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

Presežek prihodkov nad odhodki

Zmanjšanja v letu 2013 se nanašajo na:

Stanje na dan 01.01.2013 znaša 613.938 EUR. Povečanja v letu 2013 se nanašajo na:

- Porabo amortizacije iz preteklih let za nakup osnovnih sredstev v višini 220.397 EUR - Porabo poslovnega izida iz preteklih let za nakup osnovnih sredstev v višini 98.254 EUR

- Prenos poslovnega izida iz tekočega leta v višini 241.667 EUR - Dolgoročno odložene stroške v višini 131.334 EUR

Stanje na dan 31.12.2013 znaša 668.288 EUR.

2.3 Izkaz prihodkov in odhodkov od 01.01.2013 do 31.12.2013 ČLENITEV PODSKUPIN

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

2013

2012

PRIHODKI OD POSLOVANJA

5.384.308

5.409.688

760

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev

5.352.039

5.376.255

761

Prihodki od prodaje blaga in materiala

32.269

33.433

762

FINANČNI PRIHODKI

248

814

763

DRUGI PRIHODKI

151.533

79.869

0

5.111

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI del 764

Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki

0

5.111

CELOTNI PRIHODKI

5.536.089

5.495.482

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

1.683.443

1.889.442

460

Stroški materiala

881.077

931.516

461

Stroški storitev

802.366

957.926

STROŠKI DELA

3.280.760

3.234.795

del 464

Plače in nadomestila plač

2.481.673

2.387.235

del 464

Prispevki za socialno varnost delodajalcev

399.425

387.307

del 464

Drugi stroški dela

399.662

460.253

462

AMORTIZACIJA

315.687

316.081

463

REZERVACIJE

0

0

465

Drugi stroški dela

9.916

6.403

467

FINANČNI ODHODKI

245

15

468

DRUGI ODHODKI

2.624

112

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

1.747

0

Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki

1.747

0

5.294.422

5.446.848

PRESEŽEK PRIHODKOV

241.667

48.634

PRESEŽEK ODHODKOV

0

0

del 80

Davek od dohodka pravnih oseb

0

0

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka

241.667

48.634

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka

0

0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja

0

0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)

0

0

Število mesecev poslovanja

0

0

del 469

CELOTNI ODHODKI

18


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

Analiza prihodkov Celotni prihodki doseženi v letu 2013 so znašali 5.536.089 EUR in so bili za 1% višji kot v letu 2012. Prihodki od poslovanja Prihodki od prodaje proizvodov in storitev so v letu 2013 znašali 5.352.039 EUR in so za 24.216 EUR nižji od uresničenih v letu 2012. Razlogi za upad prihodkov se nanašajo na nekoliko slabšo zasedenost, predvsem v drugi polovici leta 2013, ko smo v nekaj zaporednih mesecih beležili pomemben upad povpraševanja in posledično tudi zasedenosti kapacitet. Razmere so se v zadnjih dveh mesecih leta ponovno normalizirale. Na znižanje prihodkov je vplivala tudi znižana cena zdravstvenih storitev, ki je bila uveljavljena že s 1.1.2013. Kljub dogovoru s strani ZZZS-ja, da bo v ceni storitve v celoti vračunan tudi strošek poračuna regresa za letni dopust iz leta 2012, se to ni zgodilo v

celoti. Ceno storitev osnovne oskrbe smo s 1.3.2013 znižali za 3%. Prihodki od prodaje blaga in materiala znašajo 32.269 EUR. Finančni prihodki Finančni prihodki so znašali 248 EUR. Prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite. Drugi prihodki Drugi prihodki so znašali 151.533 EUR. Vključujejo sredstva, prejeta za izvajanje programov pripravništva in javnih del. Pomemben del povečanja predstavlja prejeta subvencija s strani družbe Petrol d.d., le-ta se nanaša na pozitivno rešeno vlogo razpisa za izvedbo Monitoringa rabe energije v vseh treh objektih Doma upokojencev Podbrdo.

Analiza odhodkov Celotni odhodki v letu 2013 znašajo 5.294.422 EUR in so za 3% nižji od doseženih v letu 2012. Stroški blaga, materiala in storitev Ti stroški so v letu 2013 znašali 1.683.443 EUR in so bili za 11% nižji od doseženih v letu 2012. Stroški materiala so v letu 2013 znašali 881.077 EUR in so za 5% nižji kot v letu 2012. Stroški osnovnega materiala so bili v letu 2013 glede na 2012 nižja za 4%, oziroma za 23.968 EUR. Pretežni del znižanja navedenih stroškov se nanaša na znižanje stroškov za pralna sredstva, sanitetni material, čistila, material za zdravstveno nego ter ostali material za vzdrževanje. Navedeni prihranki so bili doseženi kot rezultat ozaveščanja zaposlenih o pomenu gospodarne rabe sredstev,

optimizacije delovnih procesov ter racionalizacije pri rabi sredstev, k uresničitvi navedenega so pripomogla tudi uspešno zaključena pogajanja z dobavitelji o spremembah cen. Stroški energije in vode so bili nižji za 30.776 EUR, pri čemer se je v največji meri znižal strošek ogrevanja in sicer za 25.242 EUR, strošek vode se je znižal za 4.160 EUR, medtem ko se je strošek rabe plina znižal za 7.854 EUR. Navedeni prihranki so nastali kot posledica reorganizacije delovnih procesov in uvedbe monitoringa rabe energije, ki je bil v letu 2013 vzpostavljen na ravni zavoda. Stroški storitev so znašali 802.366 EUR in so nižji od doseženih v 2012 za 155.560 EUR.

19


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

Pretežni del znižanja navedenih stroškov odpade na:

- stroški članarin za 125% in stroški bančnih storitev za 62%

- stroške investicijskega vzdrževanja, ki so bili v letu 2013 glede na preteklo leto nižji za 130.635 EUR - stroške izobraževanj, ki so bili v letu 2013 glede na preteklo leto nižji za 7.883 EUR - stroške študentskega dela, ki so bili v letu 2013 nižji za 29.593 EUR; s študentskih delom smo nadomeščali zgolj odsotnosti daljše od 30 dni. Vse ostale odsotnosti so pokrivali zaposleni s prerazporeditvami - stroški dela po avtorskih pogodbah so nižji za 3.204 EUR

Stroški dela

Uresničeni stroški na posameznih postavkah pa so tudi porasli glede na leto 2012: - stroški laboratorijskih in mikrobioloških storitev so porasli za 84% zaradi pogostejših pregledov vodovodnega sistema ter zaradi odkrivanja prisotnosti legionele

Stroški dela so v letu 2013 za 1% višji od uresničenih v letu 2012 in znašajo 3.280.760 EUR. Tako obračunani stroški dela vključujejo tudi strošek izplačila tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij v skupni višini 190.983 EUR. Brez upoštevanja navedenih stroškov bi strošek dela v letu 2013 dosegel 3.089.777 EUR in bi bil za 4% nižji glede na uresničenega v letu 2012. Za izvajanje programov pripravništva in javnih del dobimo strošek dela povrnjeno deloma ali v celoti s strani drugega pogodbenika. Ob upoštevanju navedenega lahko stroške dela znižamo še za 96.924 EUR, kar predstavljajo vračila za obračunane stroške dela zaposlenim za izvajanje navedenih programov. Tako bi stroški dela na letni ravni znašali 2.992.853 EUR, oziroma 93% uresničenih v letu 2012.

Stroški dela 270.000 € 265.000 € 260.000 € 255.000 € 250.000 € 2012 245.000 €

2013

240.000 € 235.000 € 230.000 € 225.000 € jan

feb

mar

apr

maj

jun

Zaradi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.L. RS št. 40/12, 96/12), v

jul

avg

sep

okt

nov

dec

nadaljevanju ZUJF, se je strošek dela mesečno zmanjšal za 7%. Nadaljnji ukrepi na področju

20


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

zniževanja plač vključno s kompresijo plačnih razredov na stroške dela niso imeli pomembnejšega vpliva. V letu 2013 se je glede na preteklo leto zaradi uveljavitve ZUJF-a znižal tudi strošek regresa za letni dopust za 12.418 EUR. Stroški amortizacije Strošek amortizacije v letu 2013 znaša 315.687 EUR in je za 394 EUR nižji od uresničenega v 2012, pri čemer je strošek amortizacije osnovnih sredstev višji za 7.663 EUR, strošek amortizacije drobnega inventarja pa nižji za 8.057 EUR glede na uresničenega v 2012.

kazni, ki smo jo bili dolžni plačati po sklepu Državne revizijske komisije. Prevrednotovalni odhodki Ti v letu 2013 znašajo 1.747 EUR in predstavljajo obveznost do Davčne uprave Republike Slovenije, ki je nastal zaradi spremembe stopnje odbitnega deleža. Prihodki iz poslovanja – tržna dejavnost

Uresničeni stroški v letu 2013 znašajo 9.916 EUR in so za 55% višji od uresničenih v letu 2012. Pretežni del povečanja odpade na prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov.

V letu 2013 smo ustvarili 84.107 EUR prihodkov s prodajo blaga in materiala na trgu. Prihodki se nanašajo na prodajo prehrane zunanjim uporabnikom, na prodajo energije varovanim stanovanjem v Tolminu, stanovanjskemu bloku ter Osnovni šoli v Podbrdu ter prodajo napitkov iz samopostrežnih avtomatov. Manjši del prihodkov smo ustvarili tudi z oddajanjem apartmaja v Šmarjeških toplicah ter oddajanjem stanovanjskih in poslovnih prostorov.

Finančni odhodki

Stroški iz poslovanja – tržna dejavnost

V letu 2013 so znašali 245 EUR, nanašajo se na prejeta posojila komercialnih bank.

V letu 2013 so le-ti znašali 44.522 EUR. Nanašajo se na stroške živil, energentov, materiala za avtomate ter dela.

Drugi stroški

Drugi odhodki Drugi odhodki v 2013 so znašali 2.624 EUR. Pretežni del se nanaša na plačilo denarne

Presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti znaša 39.585 EUR in je za 3.901 nižji kot v letu 2012.

Poslovni izid Razlika med prihodki in odhodki v letu 2013 znaša 241.667 EUR in je za 193.033 EUR višja od uresničene v letu 2012.

2.4 Izkaz denarnih tokov od 01.01.2013 do 31.12.2013 ČLENITEV KONTA

del 7130

NAZIV KONTA

2013

2012

SKUPAJ PRIHODKI

5.593.219

5.399.779

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

5.425.005

5.204.469

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

5.425.005

5.204.469

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe

5.300.807

5.132.007

21


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

ČLENITEV KONTA

NAZIV KONTA

2013

2012

del 7102

Prejete obresti

del 7100

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe

144

549

124.054

71.446

del 7141

Kapitalski prihodki

0

467

72

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

168.214

195.310

730

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

145.320

189.702

731

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja

22.894

5.608

732

SKUPAJ ODHODKI

5.087.068

5.535.330

786

ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

4.998.584

5.420.318

787

Plače in drugi izdatki zaposlenim

2.667.872

2.786.294

0

Plače in dodatki

2.302.379

2.341.919

del 7130

Regres za letni dopust

81.276

116.644

del 7102

Povračila in nadomestila

223.262

257.019

del 7103

Sredstva za delovno uspešnost

48.562

34.312

del 7100

Sredstva za nadurno delo

0

1.160

del 7141

Drugi izdatki zaposlenim

12.393

35.240

0

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

417.820

453.138

0

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

207.827

212.242

0

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

166.715

169.802

del 4000

Prispevek za zaposlovanje

1.508

1.439

del 4001

Prispevek za starševsko varstvo

del 4002

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

del 4003

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

del 4004

Pisarniški in splošni material in storitve

del 4005

Posebni material in storitve

del 4009

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

0

Prevozni stroški in storitve

del 4010

Izdatki za službena potovanja

del 4011

Tekoče vzdrževanje

del 4012

Poslovne najemnine in zakupnine

del 4013

Kazni in odškodnine

del 4015 del 4025 del 4028

Nakup opreme

del 4029

Nakup drugih osnovnih sredstev

403

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije

404

Investicijsko vzdrževanje in obnove

411

Nakup nematerialnega premoženja

0

ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

4200

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

4202

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

4203

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

4204

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

2.359

2.423

39.411

67.232

1.388.878

1.469.470

606.757

582.269

65.105

84.903

278.832

234.650

10.230

13.999

3.624

7.045

171.998

273.696

24.031

38.039

2.484

0

Drugi operativni odhodki

225.817

234.869

Investicijski odhodki

524.014

711.416

585

16.229

26.944

50.036

446.852

593.979

42.643

19.474

6.990

31.698

88.484

115.012

1.440

5.730

87.044

109.282

506.151 135.551

22


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka V letu 2013 smo ustvarili 5.593.219 EUR prihodkov, od tega 5.425.005 EUR od prodaje blaga in storitev na javni službi ter 168.214 EUR od prodaje blaga in storitev na trgu.

dela, 1.388.878 EUR za izdatke za blago in storitve za javno službo, 524.014 EUR za investicijske odhodke ter 88.484 EUR za odhodke za izvajanje tržne dejavnosti.

V letu 2013 smo ustvarili 5.087.068 EUR odhodkov, od tega 3.085.692 EUR za stroške

V letu 2013 smo dosegli presežek prihodkov nad odhodki v višini 506.151 EUR.

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti V letu 2013 smo na trgu ustvarili 89.037 EUR odhodkov. Ti so nastali za pokrivanje stroškov dela, materiala za živila ter za nakupe energentov. Del stroškov pa se nanaša na posredne stroške, npr. stroške zavarovanj, amortizacije, za rabo osnovnih sredstev pri izvajanju tržnih aktivnosti.

prihodkov nad odhodki, ustvarjenih na trgu prenesti na javno službo. Polovica pa jih ostane na trgu in jih je mogoče v skladu z navedeno uredbo izplačati. Tako smo v letu 2013 na javno službo prenesli 39.585 EUR, sredstva v enakem obsegu pa so ostala nerazporejena in jih je mogoče izplačati.

Ustvarili smo 168.207 EUR prihodkov. Ti so bili ustvarjeni s prodajo obrokov, prodajo toplotne energije ter prodajo toplih in hladnih napitkov. Razlika med stroški in prihodki znaša 79.169 EUR. V skladu z Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur.l. št 41/2012) je potrebno polovico presežka

S prenosom polovice presežka prihodkov iz tržne dejavnosti na javno službo se je povečal presežek prihodkov na javni službi iz 162.497 EUR na 202.082 EUR, kar predstavlja povečanje za 20 %.

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po stroškovnih nosilcih Enota Tolmin in Podbrdo Na stroškovnem nosilcu oskrba izkazujemo 97.519 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Na stroškovnem nosilcu zdravstvo pa imamo 57.239 EUR presežka odhodkov nad prihodki. Če k temu dodamo še presežek prihodka na trgu, ki znaša 36.293 EUR imamo skupaj v realizaciji 76.573 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Presežek odhodkov nad prihodki na stroškovnem nosilcu zdravstvo nastaja kot posledica nepokrivanja cene storitve s priznanim kadrovskim normativom ter priznanimi in v kalkulaciji upoštevanimi stroški materiala in storitev ter amortizacije. Iz kalkulacije cene zdravstvene storitve izhaja, da

prihodki pokrivajo vse stroške dela, stroške materiala in storitev ter stroške amortizacije. Zaradi nižanja cene zdravstvene storitve v preteklosti ter zaradi nižanje le-te v letu 2013 trenutna cena storitve ne pokriva niti stroškov dela, ob upoštevanju priznanega kadrovskega normativa, še manj pa stroške materiala in storitev, čeprav bi jih po pogodbi morala pokrivati v višini 14%. Kot posledica navedenega uporabniki storitev pokrivajo del stroškov dela, stroške materiala ter amortizacijo iz cene oskrbe. Enota Petrovo Brdo Na stroškovnem nosilcu oskrba izkazujemo 240.107 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Na stroškovnem nosilcu zdravstvo pa imamo

23


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

78.305 EUR presežka odhodkov nad prihodki. Če k temu dodamo še presežek prihodka na trgu, ki znaša 3.292 EUR imamo skupaj v realizaciji 165.094 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

normativ, priznan s strani ZZZS-ja za navedeno enoto bogatejši. V kolikor se bo trend zniževanja zdravstvene storitve nadaljeval tudi v prihodnosti je pričakovati ali spremembe na področju kadrovskega normativa za zdravstveno dejavnost ali pa presežek odhodkov nad prihodki tudi na stroškovnem nosilcu oskrba.

V enoti Petrovo Brdo prihodki od cene zdravstvene storitve pokrivajo pripadajoče stroške še v slabšem obsegu, saj je kadrovski

Dodatne storitve za oskrbovance, ki niso vključene v standard oskrbe Nekaterim stanovalcem, ki so v osnovni oskrbi, smo na njihovo željo nudili tudi dodatne storitve, ki so plačljive. V enoti Tolmin in Podbrdo so le-te doprinesle 40.803 EUR, v enoti Petrovo Brdo pa 9.201 EUR. Tu je zajeta predvsem dietna prehrana ter storitve, ki se

nanašajo na prinašanje hrane v sobo na željo uporabnika. V varovanih stanovanjih v Tolminu so naše storitve doprinesle 5.634 EUR. Tu je zajeto predvsem čiščenje stanovanj, klic v sobo, pranje perila, delo hišnika.

Metodologija razporejanja posrednih stroškov Na podlagi navedene metodologije razporejamo splošne stroške po stroškovnih nosilcih. Metodologija razporejanja se je v letu 2013 nekoliko spremenila. Spremembe se nanašajo na razporejanje posrednih stroškov med stroškovnimi nosilci oskrba in zdravstvo. Le-ti se razporejajo tudi na podlagi merilnih podatkov, ki jih pridobivamo iz centralnega nadzornega sistema in nam podajajo natančnejšo sliko o rabi energije za doseganje poslovnih učinkov.

smo razporejali neposredno na dejavnost, ki je povzročila njihov nastanek. Posredne prihodke smo razporejali neposredno na oskrbo. Posredne stroške smo razporejali po zgoraj navedenih koeficientih. Osnovno izhodišče za razporejanje navedenih stroškov so deleži prihodkov, priznani v ceni storitve. Celotni prihodki od storitev zdravstvene nege pokrivajo le 1% stroškov amortizacije ter do 14% stroškov materiala in storitev. Ves ostali del prihodkov je namenjen pokrivanju stroškov dela.

Neposredne prihodke ter neposredne stroške CELOTNA DEJAVNOST

SOCIALA

ZDRAVSTVO

Neposredni prihodki

100

Posredni prihodki

100

Neposredni stroški

TRŽNA DEJAVNOST

SKUPAJ

100

100

100

100

100

Stroški materiala

0,89

0,07

0,04

1,000

Stroški storitev

0,87

0,13

0,00

1,000

Stroški amortizacije

0,98

0,01

0,01

1,000

0,46

0,54

0,00

1,000

1

0,00

0,00

1,000

Posredni stroški

Stroški dela Drugi stroški Finančni stroški

24


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

CELOTNA DEJAVNOST

SOCIALA

ZDRAVSTVO

TRŽNA DEJAVNOST

SKUPAJ

Izredni stroški

0,48

0,52

0,00

1,000

Prevrednotovalni odhodki

0,48

0,52

0,00

1,000

Neposredne prihodke in stroške, ustvarjene na dejavnostih oskrbe, razporejamo neposredno po dejavnostih. Posredne stroške pa glede na prihodke, ki jih posamezna dejavnost znotraj

oskrbe ustvarja. Posredne stroške smo na tržno dejavnost razporedili s pomočjo koeficientov oz. ključev, ki so opredeljeni v internem aktu. POSEBNE SKUPINE DODATNE STORITVE

SKUPAJ

0,28

0,01

1,00

0,01

0,2

0,01

1,00

0,05

0,01

0,25

0,01

1,00

0,00

0,04

0,01

0,33

0,01

1,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,93

0,01

1,00

0,02

0,13

0,00

0,05

0,01

0,27

0,01

1,00

0,5

0,02

0,13

0,00

0,05

0,01

0,29

0,00

1,00

0,5

0,02

0,13

0,00

0,05

0,01

0,29

0,00

1,00

OSKRBA I

OSKRBA II

OSKRBA III A

OSKRBA IIIB

OSKRBA IV

DODATNE STORITVE

POSEBNE SKUPINE

Neposredni prihodki

100

100

100

100

100

100

100

Posredni prihodki

100

Neposredni stroški

100

100

100

100

100

100

100

0,5

0,02

0,13

0,00

0,05

0,01

Stroški storitev

0,56

0,03

0,14

0,00

0,05

Stroški amortizacije

0,52

0,03

0,13

0,00

Stroški dela

0,47

0,02

0,12

Ostali stroški

0,05

0,00

Finančni stroški

0,51

Izredni stroški Prevrednotovalni odhodki

OSKRBA

100

Posredni stroški Stroški materiala

Predlog porabe sredstev poslovnega izida Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2013 znaša 241.667 EUR. Od tega odpade na tržno dejavnost 39.585 EUR, ugotovljeni presežek

prihodkov nad odhodki na javni službi znaša 202.082 EUR. Sredstva poslovnega izida ostanejo nerazporejena na kontu 985.

Poročila o investicijskih vlaganjih in vzdrževalnih delih v letu 2013 V letu 2013 smo izvedli naslednje investicijska vlaganja in vzdrževalna dela: - zaključek sanacije toplotnega ovoja v enoti Tolmin

- nakup računalnikov in licenc - vzpostavitev centralnega nadzornega sistema v vseh treh enotah - nakup raznih strojev in opreme

Podbrdo, 19.02.2014 Odgovorni računovodja:

Odgovorna oseba:

Srečko Trojer, vodja FRS

Ines Krajnik, direktorica

25


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

26


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

3 POSLOVNO POROČILO

27


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

28


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

3.1 Enota Podbrdo

36% standardnih bivalnih pogojev

3,9% stroškov za energijo

Enota Podbrdo

57 zaposlenih

1.747.828 € prihodkov

Dom upokojencev Podbrdo, enota Podbrdo je namenjen institucionalnemu varstvu starejših nad 65 let. Storitve, ki jih dom zagotavlja, obsegajo osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno nego. Stanovalci lahko bivajo v sobah z različnim standardom. Sobe so opremljene, stanovalci pa lahko zaradi

domačnosti sobo dopolnijo po svojem okusu. Dom sprejme 127 stanovalcev, ki so lahko nastanjeni na bivalnem ali negovalnem oddelku. Sobe so dvoposteljne, triposteljne in štiri posteljne. V mansardi doma je stanovalcem na voljo 10 apartmajev.

3.1.1 Analiza prihodkov v enoti Podbrdo Od celotnih prihodkov smo na javni službi s prodajo blaga in storitev ustvarili 1.656.069 EUR, s prodajo blaga in storitev na trgu pa 72.021 EUR. Prihodki od oskrbnin so znašali 1.054.941 EUR, prihodki od zdravstvenih storitev so znašali 541.164 EUR. Vsi ostali prihodki so ustvarjeni

na trgu, predstavljajo refundacije za delo pripravnikov in prejete subvencije za izvedbo monitoringa rabe energije. Plačila občin za storitve oskrbe znašajo 13,74% (v letu 2012 13,91%), ostalo predstavljajo plačila uporabnikov in doplačila njihovih svojcev.

29


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

3.1.2 Analiza odhodkov v enoti Podbrdo Skupni odhodki v enoti Podbrdo v letu 2013 so znašali 1.687.114 EUR, od tega na javni službi 1.650.979 EUR, na trgu pa 36.135 EUR. Glede na leto 2012 smo znižali stroške pralnih sredstev, stroške sanitetnega materiala, razkužil in drugega zdravstvenega materiala. Zmanjšala sta se tudi stroška električne energije ter vode. Stroški izobraževanj so v letu 2013 pomembno nižji glede na preteklo leto. V letu 2013 smo povečali število internih izobraževanj, katerega so se udeležili zaposleni v večjem številu, sam strošek izvedbe je pomembno

nižji, saj odpadejo stroški kotizacij, prevozov, nočitev, dnevnic. Zmanjšali smo obseg študentskega dela. Pri stroških dela smo dosegli enako raven kot v letu 2012, ob upoštevanju vseh stroškov dela, vključujoč pripravnike ter javna dela. Posebej je potrebno poudariti, da stroški dela vključujejo tudi izplačilo poračuna tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij. Zaradi uvedbe ZUJF-a so se v največjem obsegu znižali stroški povračil prevoza na delo ter stroški jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči

3.1.3 Dolgoročni cilji v enoti Podbrdo V enoti Podbrdo imamo pretežno 3-posteljne in 4-posteljne sobe, ki ne ustrezajo standardom in normativom. Najbolj pereč je ta problem v prvem nadstropju, kjer je bivalni oddelek. Tu so 4 sobe 3-posteljne in 4 sobe 4posteljne. Načrtujemo postopno ureditev dvoposteljnih sobe z lastnimi sanitarijami. S tem bi se izboljšali bivalni pogoji našim uporabnikom, povečalo bi se njihovo zadovoljstvo, za bodoče uporabnike pa bi postali zanimivejši. V deževnem obdobju imamo v mansardi doma velike težave s puščanjem strehe, saj v določenih apartmajih stanovalcem ob dežju dobesedno kaplja na postelje in zamaka po stenah. S tem se povzroča dodatna škoda. Potrebno bo popravilo ali zamenjava strehe. V letu 2013 smo pristopili k reševanju problematike povezane s sanacijo strehe. Izdelana je bila idejna zasnova, s katero smo

obravnavali dve možni rešitvi. Najbolj sprejemljiva rešitev bi bila rekonstrukcija celotne strehe z vsemi bivalnimi prostori, s čimer bi poleg že omenjene sanacije vzpostavili tudi ustreznejši bivalni standard na mansardi. Druga rešitev predvideva zgolj sanacijo in zamenjavo strešne kritine, z ustrezno izolacijo, brez posegov v bivalne prostore na mansardi. Glede na to, da je lastništvo v prostorih mansarde deljeno s Stanovanjskim skladom RS, ki je lastnik šestih varovanih stanovanj, je predhodno potrebno z njimi doseči soglasja o nadaljnjih aktivnostih. Vzpostavitev standardnih bivalnih pogojev je potrebno doseči do leta 2021. Glede na to, da je na I. nadstropju veliko stanovalcev na vozičkih, je dolgoročno potrebno razmišljati o nabavi novih jedilnih miz s sredinsko nogo v jedilnici, ki bi jim omogočale dostop z vozičkom.

30


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

3.1.4 Kratkoročni cilji v enoti Podbrdo Letni cilji se nanašajo na obseg storitev, ki smo jih načrtovali v letu 2013 za storitve zdravstvene nege ter za storitve oskrbe. V

nadaljevanju je podana primerjava med pričakovanim obsegom storitev, ki izhaja iz finančnega načrta ter uresničenim.

Program oskrbe STORITEV 2013

ŠTEVILO STORITEV REALIZACIJA

ŠTEVILO STORITEV PLAN

Osnovna oskrba

INDEKS REALIZ./PLAN

46.272

46.170

1,00

Dodatek I

9.407

9.180

0,98

Dodatek II

25.070

26.628

1,06

Dodatek III

329

403

1,22

0

0

STORITVE OSKRBE

81.078

82.381

1,02

Doplačila bivalni pogoji

15.862

15.389

0,97

Druga doplačila - dodatne storitve po naročilu uporabnika

2.400

22.728

9,47

Dietna prehrana

1.496

1.955

1,31

19.758

40.072

2,03

100.836

122.453

1,21

Oskrba IV

DODATNE STORITVE SKUPAJ

V letu 2013 smo načrtovali nekoliko nižji obseg storitev glede na leto 2012, vendar smo letega kljub zmanjšanemu povpraševanju v drugi polovici leta uspeli realizirati v večjem obsegu. Obseg storitev osnovne oskrbe je ostal na ravni iz leta 2012,medtem ko se je obseg storitev oskrbe II povečal za 6% glede na leto 2012. Povečal se je tudi obseg storitev oskrbe III, za 22%. V skupnem se je število storitev na oskrbi povečalo za 2%.

Uporabniki pogosto povprašujejo po dodatnih storitvah, ki se doplačujejo. Najpogosteje gre za pomoč pri umivanj lasišča, oskrbi nohtov, negi kože, britju. Obseg dietne prehrane se je v letu 2013 povečal, predvsem zaradi bistveno slabšega zdravstvenega stanja obstoječih in na novo sprejetih uporabnikov.

Program zdravstvene nege PODBRDO 2013

NEGA 1 PLAN

NEGA 2 PLAN

NEGA 3 PLAN

SKUPAJ ZA MESEC

NEGA 1

NEGA 2

NEGA 3

REALIZACIJA

REALIZACIJA

REALIZACIJA

SKUPAJ ZA MESEC

REALIZ./ PLAN

Januar

685

10

2.468

3.228

685

10

2.468

3.163

0,98

Februar

660

5

2.390

3.093

605

47

2.292

2.944

0,95

Marec

700

10

2.400

3.266

723

3

2.532

3.258

1,00

April

850

10

2.380

3.110

701

0

2.519

3.220

1,04

Maj

850

10

2.400

3.295

855

1

2.545

3.401

1,03

Junij

730

10

2.350

3.112

940

3

2.443

3.386

1,09

Julij

780

5

2.490

3.290

961

0

2.513

3.474

1,06

31


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

PODBRDO 2013

NEGA 1 PLAN

NEGA 2 PLAN

NEGA 3 PLAN

SKUPAJ ZA MESEC

NEGA 1

NEGA 2

NEGA 3

REALIZACIJA

REALIZACIJA

REALIZACIJA

SKUPAJ ZA MESEC

REALIZ./ PLAN

Avgust

800

5

2.440

3.255

966

9

2.550

3.525

1,08

September

760

10

2.390

3.150

939

25

2.462

3.426

1,09

Oktober

750

10

2.380

3.236

923

32

2.523

3.478

1,07

November

730

10

2.380

3.095

913

9

2.438

3.360

1,09

December

730

10

2.420

3.138

1.001

7

2.411

3.419

1,09

9.025

105

28.888

38.268

10.212

146

29.696

40.054

1,05

Skupaj:

V letu 2013 smo število storitev zdravstvene nege glede na pričakovanja presegli za 5%. V največji meri se je povečal obseg storitev zdravstvene nege II, in sicer za 39%, nadalje zdravstvene nege I za 13%, število storitev zdravstvene nege III pa se je povečalo za 3%. Navedena sprememba kaže na prisotnost zahtevnejših uporabnikov, ki predvsem na področju zdravstvene nege potrebujejo vedno

več zahtevnejših storitev, hkrati pa se zmanjšuje število uporabnikov, ki v preteklosti niso potrebovali storitev zdravstvene nege, danes pa potrebujejo vsaj osnovne storitve, če ne tudi zahtevnejše. Na letni ravni smo opravili 1.786 storitev več od pričakovanj v finančnem planu.

3.1.5 Kadrovska politika v enoti Podbrdo V letu 2013 je s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju ZZZS) prišlo do ponovnega znižanja cen zdravstvenih storitev. Kot posledica navedenega se je poslabšalo pokrivanje stroškov dela, materiala, storitev in amortizacije z prihodki od izvedenih zdravstvenih storitev. V letu 2012 smo pokrivali 92% stroškov dela s ceno storitve, v letu 2013 je ta delež znašal že 108%, kar pomeni, da 8% stroškov dela, ki nastanejo v zdravstvu, ne pokrivamo več s prihodki iz storitev zdravstvene nege. Razliko med

uresničenimi in pokritimi stroški materiala, storitev in amortizacije krijejo uporabniki s ceno oskrbnin. V enoti Podbrdo smo v letu 2013 omogočili pripravništvo štirim zdravstvenim tehnikom, eni socialni delavki in eni delovni terapevtki. Izveden je bil program praktičnega usposabljanja za dijake srednje zdravstvene šole, katerega so opravili štirje dijaki. V izvajanju je tudi program javnih del, ki ga je v letu 2013 zaključil en javni delavec.

32


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

3.1.6 Boleznine PODBRDO

PLAN 2013 [v urah]

REALIZACIJA [v urah]

INDEKS REALIZ./PLAN

Boleznina v breme ZZZS 90% nad 90 dni

1.796

2.629

146

Boleznina v breme delod. 80 %

4.192

3.791

90

819

0

0

Poškodbe izven dela zzzs Krvodajalstvo 100 % Nega 80 % in spremstvo 70%

52

45

87

366

564

154

Poškodbe izven dela 80 % - delodajalec

386

Poškodbe pri delu v breme ZZZS 100 %

1.000

Poškodbe pri delu v breme delodajalca SKUPAJ

V enoti Podbrdo je bilo v letu 2013 zaradi bolniške odsotnosti v letnem povprečju dnevno odsotno 4,12 zaposlenega. Največji

345

206

60

7.570

8.620

114

del predstavlja odsotnost zaradi boleznin v breme delodajalca in v breme ZZZS.

3.1.7 Program varovana stanovanja V Podbrdu se program varovanih stanovanj ne izvaja. S Stanovanjskim skladom RS ima Dom upokojencev Podbrdo sklenjeno pogodbo o najemu varovanih stanovanj, v katerih izvajamo institucionalno varstvo starejših nad 65 let. Za izvajanje navedenega programa smo v preteklosti zamenjali dotrajano opremo ter prostore deloma prilagodili, tako da je izvajanje programa možno za uporabnike, ki ne potrebujejo ali potrebujejo malo pomoči pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb.

V zadnjem letu se povečuje povpraševanje s strani uporabnikov, ki so v pretežni meri odvisni od tuje nege in pomoči. Le-teh pa zaradi neustreznih prostorov ne moremo namestiti v prostore mansarde. V prihodnje bo potrebno ali urediti omenjene prostore tako, da bo v njih mogoče izvajati program institucionalnega varstva starejših oseb v celoti, ali pa prekiniti najemno pogodbo s stanovanjskim skladom ter varovana stanovanja vrniti lastniku.

3.1.8 Investicijska vzdrževanja v enoti Podbrdo V letu 2013 v enoti Podbrdo nismo načrtovali investicijsko vzdrževalnih del, torej tudi niso bila izvedena.

3.1.9 Program tržnih aktivnosti V letu 2013 smo ohranili oz. deloma celo povečali program tržnih aktivnosti- Le-te so se nanašale na:

- prodajo prehrane zaposlenim in zunanjim abonentom; - prodaja prehrane Vrtcu in Osnovni šoli Podbrdo;

33


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

- prodajo toplotne energije za ogrevanje stanovanjskega bloka in osnovne šole; - prodajo toplih in hladnih napitkov;

- prodajo počitniških kapacitet v apartmaju Šmarješke Toplice; - pranje perila zunanjim uporabnikom.

34


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

3.2 Enota Tolmin

93% standardnih bivalnih pogojev

5% stroškov za energijo

Enota Tolmin

57 zaposlenih

2.013.978 € prihodkov

V enoti Tolmin prevladujejo standardni bivalni pogoji. Od vseh ležišč je namreč 35% standardnih enoposteljnih sob in 26% standardnih dvoposteljnih sob. Kar 28% od

vseh ležišč je nadstandardnih - sobe z lastnimi sanitarijami in kopalnico. V enoti Tolmin manjkajo skupni prostori, le-teh je glede na omenjeni pravilnik bistveno premalo.

3.2.1 Analiza prihodkov enote Tolmin Od celotnih prihodkov smo na javni službi s prodajo blaga in storitev ustvarili 1.937.203 EUR, s prodajo blaga in storitev na trgu pa 76.775 EUR. Prihodki od oskrbnin so znašali 1.213.508 EUR, prihodki iz zdravstva so znašali 644.766 EUR. Vsi ostali prihodki so ustvarjeni na trgu,

predstavljajo refundacije za delo pripravnikov in prejete subvencije za izvedbo monitoringa rabe energije. Plačila občin za storitve oskrbe znašajo 7,77% (v letu 2012 8,81%), ostalo predstavljajo plačila uporabnikov in doplačila njihovih svojcev.

35


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

3.2.2 Analiza odhodkov enote Tolmin Skupni odhodki v enoti Tolmin v letu 2013 so znašali 2.160.239 EUR, od tega na javni službi 2.121.472 EUR, na trgu pa 38.766 EUR. Ti odhodki so v največji meri porasli zaradi stroškov investicijskega vzdrževanja, le-ti so odpadli na dela povezana z izvedbo toplotnega ovoja ter vzpostavitvijo monitoringa rabe energije. Glede na leto 2012 smo znižali stroške živil, stroške sanitetnega materiala, pralnih sredstev, pomembno so se znižali tudi stroški energije, predvsem stroški ogrevanja.

številu, sam strošek izvedbe je pomembno nižji, saj odpadejo stroški kotizacij, prevozov, nočitev, dnevnic. Pomembno smo zmanjšali tudi obseg študentskega dela, strošek tega se je glede na preteklo leto več kot prepolovil.

Stroški izobraževanj so v letu 2013 pomembno nižji glede na preteklo leto. V letu 2013 smo povečali število internih izobraževanj, katerega so se udeležili zaposleni v večjem

Zaradi uvedbe ZUJF-a so se v največjem obsegu znižali stroški povračil prevoza na delo ter stroški jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči.

Pri stroških dela smo dosegli enako raven kot v letu 2012, ob upoštevanju vseh stroškov dela, vključujoč pripravnike ter javna dela. Posebej je potrebno poudariti, da stroški dela vključujejo tudi izplačilo poračuna tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij.

3.2.3 Dolgoročni cilji v enoti Tolmin Dolgoročni cilji v enoti Tolmin se nanašajo na vzpostavitev standardnih bivalnih pogojev na delih oddelka, kjer ti še niso vzpostavljeni. Ob vzpostavljanju teh bivanjskih standardov bo potrebno rešiti problem dotrajane opreme, ki se nahaja v bivalnih enotah, ob tem pa urediti tudi sanitarije. Med dolgoročne cilje sodi še ureditev skupnih prostorov ter zunanja ureditev. Ob vzpostavljanju teh pogojev se bo

uredilo tudi sistem pasivnega prezračevanja, s čimer se bo doseglo izboljšanje bivalnih pogojev. V letu 2013 smo od dolgoročnih ciljev uredili zunanjo okolico s parkiriščem. Ta ureditev je sovpadala z zaključitvijo del povezanih s toplotnim ovojem stavbe in zamenjavo stavbnega pohištva.

3.2.4 Kratkoročni cilji v enoti Tolmin Letni cilji se nanašajo na obseg storitev, ki smo jih načrtovali v letu 2013 za storitve zdravstvene nege ter za storitve oskrbe. V

nadaljevanju je podana primerjava med pričakovanim obsegom storitev, ki izhaja iz finančnega načrta ter uresničenim.

Program oskrbe STORITEV 2013 Osnovna oskrba

ŠTEVILO STORITEV PLAN

ŠTEVILO STORITEV REALIZACIJA

INDEKS REALIZ./PLAN

45.875

46.009

1,00

Dodatek I

9.044

6.952

0,77

Dodatek II

17.948

20.031

1,12

Dodatek III

304

331

1,09

36


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

ŠTEVILO STORITEV PLAN

STORITEV 2013 Oskrba IV

ŠTEVILO STORITEV REALIZACIJA

INDEKS REALIZ./PLAN

4.372

4.278

0,98

STORITVE OSKRBE

77.543

77.601

1,00

Doplačila bivalni pogoji

62.123

72.277

1,16

Druga doplačila - dodatne storitve po naročilu uporabnika

19.413

23.516

1,21

Dietna prehrana

11.998

11.093

0,92

DODATNE STORITVE

93.534

106.886

1,14

171.077

184.487

1,08

SKUPAJ

V letu 2013 smo načrtovali nekoliko nižji obseg storitev glede na leto 2012, vendar smo letega kljub zmanjšanemu povpraševanju v drugi polovici leta uspeli realizirati v večjem obsegu. Obseg storitev osnovne oskrbe je ostal na ravni iz leta 2012,medtem ko se je obseg storitev oskrbe II povečal za 12% glede na leto 2012. Povečal se je tudi obseg storitev oskrbe III, medtem ko je obseg storitev oskrbe IV (demenca) nekoliko zmanjšal, glede na preteklo leto. Število uporabnikov, ki potrebujejo vedno zahtevnejšo oskrbo se z leti povečuje, enako velja za uporabnike oddelka s povečano pozornostjo. Vendar se na drugi strani poslabšuje plačilna sposobnost tako uporabnikov kot njihovih svojcev, zaradi česar

odlašajo z namestitvijo predvsem na oddelek s povečano pozornostjo. Uporabniki pogosto povprašujejo po dodatnih storitvah, ki se doplačujejo. Najpogosteje gre za pomoč pri umivanj lasišča, oskrbi nohtov, negi kože, britju. Povečuje se tudi obseg uporabnikov kabelske televizije. Obseg dietne prehrane se je v letu 2013 zmanjšal predvsem zaradi racionalizacije. V preteklosti smo beležili letno rast dietne prehrane, predvsem zaradi stališča, da je potrebno uporabniku zagotoviti strogo dietno prehrano zaradi določenih bolezenskih stanj ter jo tudi zaračunati. Pri presoji potreb po dietni prehrani je bilo ugotovljeno, da so diete v nekaterih primerih nepotrebne ter tudi neskladne s sodobnimi smernicami dietetike.

Program zdravstvene nege TOLMIN 2013

NEGA 1 PLAN

NEGA 2 PLAN

NEGA 3 PLAN

SKUPAJ ZA MESEC

NEGA 1

NEGA 2

NEGA 3

REALIZACIJA

REALIZACIJA

REALIZACIJA

SKUPAJ ZA MESEC

REALIZ./PLAN

Januar

1.103

114

2.801

4.018

1.103

114

2.832

4.049

1,01

Februar

1.000

54

2.500

3.554

947

95

2.575

3.617

1,02

Marec

1.100

60

2.710

3.870

1.000

102

2.823

3.925

1,01

April

1.050

60

2.750

3.860

1.023

48

2.683

3.754

0,97

Maj

1.100

60

2.750

3.910

1.025

126

2.713

3.864

0,99

Junij

970

60

2.750

3.780

1.017

166

2.481

3.664

0,97

Julij

950

60

2.750

3.760

981

162

2.736

3.879

1,03

Avgust

1.000

60

2.750

3.810

863

67

2.916

3.846

1,01

September

1.000

60

2.750

3.810

866

12

2.861

3.739

0,98

Oktober

1.000

70

2.750

3.820

854

34

2.925

3.813

1,00

37


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

TOLMIN 2013

NEGA 1 PLAN

NEGA 2 PLAN

NEGA 3 PLAN

SKUPAJ ZA MESEC

NEGA 1

NEGA 2

NEGA 3

REALIZACIJA

REALIZACIJA

REALIZACIJA

SKUPAJ ZA MESEC

REALIZ./PLAN

November

1.000

70

2.750

3.820

859

66

2.749

3.674

0,96

December

1.100

70

2.750

3.920

885

90

2.760

3.735

0,95

12.373

798

32.761

45.932

11.423

1.082

33.054

45.559

0,99

Skupaj:

Letu 2013 smo pričakovali večje število storitev nege III in nekoliko nižjo število storitev nege I. Pričakovanja so izhajala iz vedno večjih zahtev in potreb uporabnikov, ki smo jih zaznali v storitvah oskrbe. Tako smo v letu 2013 zabeležili padanje števila storitev

nege I za 8% glede na leto 2012, zelo pa je poraslo število storitev nege II in sicer za 35%, število storitev nege III pa je poraslo za 0,8%. Na letni ravni smo opravili za 373 storitev manj od pričakovanj v finančnem planu.

3.2.5 Kadrovska politika Za izvajanje programa na oddelku s povečano pozornostjo je potrebno zagotoviti kadrovsko strukturo v skladu s Pravilnikom o standardu in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur.L. RS št. 45/10, 28/11, 104/11 in 111/13). Le-ta je glede na potrebe uporabnikov nekoliko prenizka, tako se že dalj časa pojavlja potreba po zaposlitvi dodatne varuhinje na navedenem oddelku. Te dodatne zaposlitve v letu 2013 nismo realizirali, prav tako je ne načrtujemo v letu 2014, saj bi to pomenilo pritisk na spremembo cene, obenem pa nam trenutna zakonodaja ne dovoljuje dodatnih zaposlitev. V letu 2013 je s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju ZZZS) prišlo do ponovnega znižanja cen zdravstvenih storitev. Kot posledica navedenega se je poslabšalo pokrivanje stroškov dela, materiala, storitev in

amortizacije z prihodki od izvedenih zdravstvenih storitev. V letu 2012 smo pokrivali 92% stroškov dela s ceno storitve, v letu 2013 je ta delež znašal že 104%, kar pomeni, da 4% stroškov dela, ki nastanejo v zdravstvu, ne pokrivamo več s prihodki iz storitev zdravstvene nege. Razliko med uresničenimi in pokritimi stroški materiala, storitev in amortizacije krijejo uporabniki s ceno oskrbnin. V enoti Tolmin smo v letu 2013 omogočili pripravništvo petim zdravstvenim tehnikom in eni socialni delavki. Izveden je bil program praktičnega usposabljanja za dijake srednje zdravstvene šole, katerega je opravilo deset dijakov in štiri diplomirane medicinske sestre. V izvajanju je tudi program javnih del, ki ga je v letu 2013 zaključil en javni delavec.

3.2.6 Boleznine TOLMIN Bolezen v breme ZZZS 80% do 90 dni Boleznina v breme delod. 80 % Krvodajalstvo 100 %

PLAN 2013 [v urah]

REALIZACIJA 2013 [v urah]

INDEKS REALIZ./PLAN

132

255

486

2.020

2.264

116

47

35

74

38


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

TOLMIN

PLAN 2013 [v urah]

Nega 80 % in spremstvo 70%

REALIZACIJA 2013 [v urah]

539

Poškodba izven dela 80 % - delodajalec

376

INDEKS REALIZ./PLAN 70

461

Poškodba izven dela ZZZS 70% do 90 dni

475

387

81

Poškodbe pri delu v breme delodajalca

321

78

24

3.534

3.856

109

SKUPAJ

V enoti Tolmin je bilo v letu 2013 zaradi bolniške odsotnosti v letnem povprečju dnevno odsotno 1,84 zaposlenega. Največji del odpade na odsotnost zaradi bolezni, ostale vrste odsotnosti pa so bile nižje od pričakovanih.

Z uveljavitvijo ZUJF-a je bilo poseženo v višino nadomestila za nego in varstvo otroka ter spremstvo. Delni upad števila realiziranih ur nege in spremstva je mogoče pripisati uveljavitvi zgoraj navedenega akta.

3.2.7 Program varovana stanovanja V letu 2013 je bil program izveden v manjšem obsegu glede na leto 2012. Povpraševanja s strani uporabnikov varovanih stanovanj po storitvah patronaže in nege skorajda ni bilo.

Uporabniki, pri katerih je prišlo do pomembnega poslabšanja zdravstvenega stanja so se preselili v dom.

3.2.8 Investicijska vzdrževanja V letu 2013 smo načrtovali izvedbo naslednjih investicijsko vzdrževalnih del: -

postavitev lesenega nadstreška na zelenici v P1 ter posaditev plezalk in klopi – namenjeno preživljanja prostega časa stanovalcev;

-

Izvedeno v celoti. -

Izvedeno v celoti. -

nakup klopi po terasah – ob sanaciji toplotnega ovoja so bile dotrajane klopi na posameznih terasah odstranjene, balkoni so sedaj opremljeni z žaluzijami in omogočajo preživljanje prostega časa na terasi preko celega dneva; Nakup novih ni bil izveden, obnovili smo obstoječe.

nadgradnja CNS z merilnikom proizvedene toplote – spremljanje učinkovitosti delovanja toplotne črpalke;

zamenjava električnega sušilnega stroja z plinskim – optimizacija konične moči električne energije; Izvedeno v celoti.

-

izvedba meritev rabe vode v kuhinji v Tolminu – raba vode v kuhinji v enoti Tolmin je zelo visoka, z vgradnjo merilnika želimo ozaveščati zaposlene o pomenu rabe vode, ob tem pa tudi aktivno spremljati njihovo ravnanje z vodo; Izvedeno v celoti.

39


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

-

ureditev merilnega mesta za kapelico v Tolminu – v izogib nejasnosti glede rabe toplote za ogrevanje kapelice bomo izvedli merilno mesto za to lokacijo;

upokojencev – izvedba nujnih vzdrževalnih del zaradi dotrajanosti hodnika; Ni izvedeno zaradi nejasno razmejene lastnine med Domom upokojencev Podbrdo in Stanovanjskim skladom RS.

Izvedeno v celoti. -

sanacija skupnega dela hodnika med varovanimi stanovanji ter Domom

-

Nakup plinskega sušilnega stroja. Izveden v celoti.

3.2.9 Program tržnih aktivnosti Pretežen del aktivnosti, povezanih s tržno dejavnostjo, se je nanašal na: -

prodaja prehrane zaposlenim in zunanjim abonentom;

-

prodaja prehrane uporabnikom programa pomoči na domu; prodaja toplih in hladnih napitkov; prodaja energije varovanim stanovanjem; prodaja drugih storitev po naročilu uporabnikom varovanih stanovanj.

40


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

3.3 Enota Petrovo Brdo

21% standardnih bivalnih pogojev

1,9% stroškov za energijo

enota Petrovo Brdo

50 zaposlenih

1.773.635 € prihodkov

Enota Petrovo Brdo je enota za varstvo odraslih oseb s posebnimi potrebami. Sprejme 95 uporabnikov. V enoti Petrovo Brdo nimamo vzpostavljenih standardnih bivalnih pogojev,

ker še vedno prevladujejo štiri in triposteljne sobe. Primanjkuje skupnih prostorov, sanitarije pa so po večini skupne.

3.3.1 Analiza prihodkov v enoti Petrovo Brdo Na javni službi smo ustvarili 1.757.027 EUR prihodkov, na trgu pa 17.255 EUR. Prihodki od oskrbnin so znašali 1.179.465 EUR, prihodki iz zdravstva so znašali 563.441 EUR. Vse ostale prihodke predstavlja prejeta subvencija za izvedbo monitoringa rabe

energije. Plačila občin za storitve oskrbe znašajo 58,34% (v letu 2012 55,70%), ostalo predstavljajo plačila uporabnikov in doplačila njihovih svojcev.

41


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

3.3.2 Analiza odhodkov v enoti Petrovo Brdo Skupni odhodki v enoti Petrovo Brdo v letu 2013 so znašali 1.608.292 EUR, od tega na javni službi 1.598.292 EUR, na trgu pa 9.999 EUR. Glede na leto 2012 smo znižali stroške čistil, pralnih sredstev, sanitetnega materiala in razkužil. Strošek plina se je znižal za 28%. Stroški izobraževanj so v letu 2013 pomembno nižji glede na preteklo leto. V letu 2013 smo povečali število internih izobraževanj, katerega so se udeležili zaposleni v večjem

številu, sam strošek izvedbe je pomembno nižji, saj odpadejo stroški kotizacij, prevozov, nočitev, dnevnic. Pomembno smo zmanjšali tudi obseg študentskega dela, strošek tega se je glede na preteklo leto več kot prepolovil. Stroški dela so glede na realizacijo iz leta 2012 porastli za 4%. Med razloge spadajo izplačane odpravnine in porast prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov.

3.3.3 Dolgoročni cilji v enoti Petrovo Brdo V letu 2013 smo pridobili PZI dokumentacijo za izvedbo novogradnje bivanjske skupnosti. V nadaljnjih letih pa bo potrebno poiskati ustrezne vire za izvedbo investicije. Vzporedno z izvedbo stanovanjske skupnosti bomo v domu uredili sobo za umirjanje. Pogoj za to je zmanjšanje števila stanovalcev v obstoječi zgradbi ter s tem pridobitev ustreznega prostora za izgradnjo navedene sobe. Po dokončani izgradnji bivanjske skupnosti bo potrebno v obstoječi zgradbi preurediti bivalne prostore v standardne bivalne prostore. V letu 2013 smo naročili izvedbo študije izvedljivosti preureditve v standardne bivalne pogoje. Študija je pokazala, da bi v tem primeru bilo potrebno zmanjšati število ležišč za več kot tretjino, kar pa iz potreb in ekonomskega vidika ni dopustno. Naročili smo študijo izvedljivosti sanacije strehe, ki bi poleg sanacije vključevala tudi

ureditev mansardnih prostorov (dvignili bi kap strehe ter s tem povečali prostornost sob). Izvedba zamenjave strehe v tako načrtovanem obsegu stroškovno ni smiselna, saj vsak poseg na področje strehe pomeni izdajo gradbenega dovoljenja. Pogoj za njegovo izdajo je upoštevanje vseh smernic požarne varnosti in varnosti pred hrupom na celotnem objektu, kar je v praksi neizvedljivo. Ob navedenem se postavlja še vprašanje statične ustreznosti stavbe. Načrtujemo tudi prenovo hladilnice. Obstoječi prostor je premajhen za hladilnike, ki so nameščeni v njem. Zaradi tega prihaja do slabšega delovanja in odpovedovanja le-teh. S tem namenom bomo prostor preuredili v hladilnico z ločenim prostorom za zmrzovanje, s čimer bomo zmanjšali prostorsko stisko hlajenja živil. Izvedeno v celoti.

3.3.4 Kratkoročni cilji v enoti Petrovo Brdo Letni cilji se nanašajo na obseg storitev, ki smo jih načrtovali v letu 2013 za storitve zdravstvene nege ter za storitve oskrbe. V

nadaljevanju je podana primerjava med pričakovanim obsegom storitev, ki izhaja iz finančnega načrta ter uresničenim.

42


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

Program oskrbe STORITEV 2013

ŠTEVILO STORITEV PLAN

ŠTEVILO STORITEV REALIZACIJA

INDEKS REALIZ./PLAN

C-1

7.954

6.869

0,86

C-2

15.913

15.350

0,96

C-3

727

608

0,84

C-4

0

122

C-5

9.772

11.596

C-6

0

0

34.366

34.545

1,01

3.216

3.278

1,02

0

702

Dietna prehrana

4.620

4.415

0,96

SKUPAJ doplačila

7.836

8.395

1,07

SKUPAJ

42.202

42.940

1,02

V letu 2013 smo na storitvah oskrbe presegli pričakovanja iz finančnega načrta za 1%. Pri tem je do največje spremembe pri številu uporabnikov prišlo na storitvi C-5, kjer se je število storitev povečalo za 19%, najbolj pa se je zmanjšalo število storitev na storitvah oskrbe C-3, kjer se je število storitev zmanjšalo za 16%. Sprememba števila storitev v C-5 je

nastala kot posledica sprejema in nastanitve varovancev, ki so zahtevnejši in v pretežnem delu potrebujejo pomoč in spodbudo pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb.

SKUPAJ storitev Doplačila bivalni pogoji Druga doplačila - dodatne storitve po naročilu uporabnika

1,19

Obseg dietne prehrane se je v letu 2013 glede na preteklo leto znižal predvsem zaradi mlajših uporabnikov, ki nimajo zdravstvenih težav, ki bi narekovale potrebo po dietni prehrani.

Program zdravstva PETROVO BRDO 2013

NEGA 1 PLAN

NEGA 2 PLAN

NEGA 3 PLAN

SKUPAJ ZA MESEC

NEGA 1

NEGA 2

NEGA 3

REALIZACIJA

REALIZACIJA

REALIZACIJA

SKUPAJ ZA MESEC

REALIZ./ PLAN

Januar

114

389

2.381

2.884

114

389

2.381

2.884

1,00

Februar

180

280

2.150

2.610

68

372

2.159

2.599

1,00

Marec

200

300

2.400

2.900

78

402

2.345

2.825

0,97

April

250

270

2.350

2.870

96

422

2.306

2.824

0,98

Maj

140

280

2.400

2.820

140

434

2.367

2.941

1,04

Junij

140

300

2.350

2.790

128

412

2.293

2.833

1,02

Julij

100

310

2.380

2.790

139

419

2.366

2.924

1,05

Avgust

110

350

2.400

2.860

152

377

2.339

2.868

1,00

September

150

380

2.370

2.900

152

366

2.280

2.798

0,96

Oktober

110

360

2.400

2.870

141

340

2.406

2.887

1,01

November

110

400

2.350

2.860

107

345

2.320

2.772

0,97

December

120

390

2.330

2.840

117

356

2.378

2.851

1,00

1.724

4.009

28.261

33.994

1.432

4.634

27.940

34.006

1,00

Skupaj:

43


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

Obseg storitev zdravstvene nege je na letni ravni ostal enak obsegu storitev iz leta 2012. Število storitev zdravstvene nege I se zmanjšalo za 17% glede na preteklo leto,

število storitev zdravstvene nege II pa povečalo za 16%. Število storitev zdravstvene nege III se je glede na leto 2012 zmanjšalo za 1%.

3.3.5 Kadrovska politika V letu 2013 je s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju ZZZS) prišlo do ponovnega znižanja cen zdravstvenih storitev. Kot posledica navedenega se je poslabšalo pokrivanje stroškov dela, materiala, storitev in amortizacije z prihodki od izvedenih zdravstvenih storitev. V letu 2012 smo pokrivali 92% stroškov dela s ceno storitve, v letu 2013 je ta delež znašal že 112%, kar pomeni, da 12% stroškov dela, ki nastanejo v zdravstvu, ne pokrivamo več s prihodki iz storitev zdravstvene nege. Razliko med uresničenimi in pokritimi stroški materiala,

storitev in amortizacije krijejo uporabniki s ceno oskrbnin. V enoti Petrovo Brdo nismo omogočali pripravništva, niti nismo izvajali programa javnih del. Dijaku srednje zdravstvene šole pa smo omogočili opravljanje delovne prakse. Iz kadrovskega normativa izhaja zaposlitev sedemnajstih varuhinj, vendar jih glede na potrebe v letu 2013 nismo zaposlili. V letu 2013 smo imeli tri upokojitve, vse tri delavce smo nadomestili z novimi zaposlenimi.

3.3.6 Boleznine PETROVO BRDO

PLAN 2013 [v urah]

REALIZACIJA [v urah]

INDEKS REALIZ./PLAN

Bolezen v breme ZZZS 80% do 90 dni

2.531

64

3

Boleznina v breme delodajalca 80 %

4.125

2.384

58

Nega 80 % in spremstvo 70%

166

243

146

Poškodba izven dela 80 % - delodajalca

452

351

78

Poškodba pri delu v breme ZZZS 100 %

215

28

13

Poškodba izven dela ZZZS 70% do 90 dni

164

1.044

637

Poškodbe pri delu v breme delodajalca

482

197

41

SKUPAJ

8.135

4.319

53

Obseg bolniške odsotnosti se je v letu 2013 pomembno zmanjšal. Zmanjšale so se vse vrste bolniške odsotnosti razen nega in

spremstvo ter poškodbe izven dela. Zaradi bolniške odsotnosti sta v letnem povprečju dnevno odsotna 2 zaposlena.

8

Krvodajalstvo 100 %

44


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

3.3.7 Investicijska vzdrževanja -

Sanacija tlaka v kuhinji. Po obisku zdravstvene inšpekcije moramo sanirati vse dotrajan tlak v kuhinji na enoti Petrovo Brdo, ob tem bomo izvedli tudi sanacijo talnih odtokov zaradi slabega tesnjenja (smrad iz greznice). V letu 2013 je bila pripravljena dokumentacija, izvedba sledi v letu 2014.

-

tega sanirati. V letu 2013 bomo izvedli sanacijo v ''moškem'' delu delovne terapije. Izvedeno v celoti. -

PZI

Sanacija fekalnih odvodov. Zaradi slabega tesnjenja obstoječe greznice je potrebno le-to sanirati ali jo ukiniti. V letu 2013 bomo fekalne vode sanirali tako, da se izognemo obstoječi greznici ter vse odplake usmerili v obstoječo čistilno napravo. Tekom sanacije fekalnih vodov bomo sanirali tudi iztok meteorne vode, ki nam vdira v fekalne vode ter s tem slabša delovanje čistilne naprave.

Izvedeno v celoti. -

-

Zamenjava talnih oblog v delovni terapiji. Zaradi dotrajanosti tlaka je potrebno le-

Montaža zunanjih žaluzij v dnevnih prostorih. Zaradi pregrevanja dnevnih prostorov v dnevnem času bomo na zunanja okna dnevnih prostorov montirali zunanje žaluzije, s čimer bomo preprečili vdor toplote v prostor. Potrebna je ponovna presoja smiselnosti izvedbe.

V letu 2013 je bila pripravljena PZI dokumentacija, izvedba sledi v letu 2014. Saniran je bil iztok meteorne vode, tako da ta povzroča manj nevšečnosti.

Zamenjava tabel po nadstropjih. Informacijske table po nadstropjih so dotrajane in bodo zamenjane z novimi.

Izvedba kabelskega TV razvoda. Kabelski TV razvod bomo speljali do večjega števila skupnih prostorov, ki jih bomo opremili z ustreznimi TV sprejemniki, s tem bomo izboljšali koriščenje prostega časa. Izvedeno v celoti.

3.3.8 Program tržnih aktivnosti Ohranili smo obstoječi obseg dejavnosti – prodaja toplih in hladnih napitkov ter prodaja

obrokov za zunanje abonente.

3.4 Nastanek dopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela V letu 2013 ni bilo nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. Programi so bili izvedeni v celoti, kljub temu, da smo se srečevali z visoko odsotnostjo zaposlenih zaradi boleznin. Dodaten problem pri zagotavljanju izvajanja programov je predstavljala visoka odsotnost zaposlenih do trideset dni, kjer je bilo v povprečju odsotnih

4,78 zaposlenega. Teh odsotnosti namreč ne nadomeščamo. Odsotnosti nad trideset dni pa je bilo 3,33 zaposlenega. Te smo nadomeščali s študentskim delom. V letu 2013 se je povišala stopnja DDV, kar je na letni ravni prineslo dodatnih 15.000 EUR

45


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

stroškov. Kljub navedenemu nismo krčili obsega programov dela. V letu 2013 je prišlo do znižanja cene storitve zdravstvene nege, kar je vodilo v poslabšanje pokrivanja stroškov dela, materiala in amortizacije s prihodki od navedenih storitev. Tako smo v letu 2013 ob zahtevanem kadrovskem normativu s prihodkom od

zdravstvenih storitev le še deloma pokrivali stroške dela, medtem ko stroškov materiala, storitev in amortizacije sploh ne pokrivamo več z navedenimi prihodki. Kljub povedanemu smo na dejavnosti zdravstvene nege ohranjali število zaposlenih ter izvajali program v obsegu in kakovosti, kot je to predvideno s standardi stroke zdravstvene nege.

3.5 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 3.5.1 Koeficient gospodarnosti poslovanja Koeficient kaže delež poslovnih prihodkov glede na poslovne odhodke, kaže odzivnost odmikanja prihodkov od odhodkov; večje odmikanje pomeni boljšo gospodarnost. Kazalnik sam po sebi ne daje informaciji o spremembah kategoriji v izkazu uspeha, ki so

povzročile odmike odhodkovni strani.

na

prihodkovni

ali

V letu 2013 bo ta koeficient gospodarnosti znašal od 1,05 do 1,06. Dejanski koeficient gospodarnosti za leto 2013 znaša 1,046.

3.5.2 Delež stroškov dela v poslovnih prihodkih Kazalnik vsebinsko ni drugačen od prejšnjega, le bolj podrobno izkazuje »vsebino« dela podjetja. Razmerja med podjetji, kjer gre za enostavna dela in visokotehnološko razvitimi podjetji ostajajo nespremenjena. Iz vrednosti kazalnika ni mogoče neposredno sklepati o spremembah kategoriji v izkazu uspeha, ki so botrovale uresničeni vrednosti kazalnika. V letu 2013 bo vrednost tega kazalnika znašala od 59% do 59,3%. Dejanski delež stroškov dela v poslovnih prihodkih v letu 2013 znaša 61,30%. Temeljna slabost prvega kazalnika se kaže predvsem v tem, da temelji na dobičku. Doseganje le-tega ni prednostni cilj delovanja izvajalcev institucionalnega varstva starejših

nad 65. Let in varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami. Presojanje uspešnosti poslovanja navedenih izvajalcev s pomočjo kazalnikov, ki temeljijo na doseganju dobička, nikakor ne daje popolne in pravilne informacije o uspešnosti poslovanja, saj obravnava le en vidik, ki se izraža v višini ustvarjenega dobička, ne obravnava pa drugih področji poslovanja. Povezovanje navedenih kazalnikov z nefinančnimi omogoča celovitejšo presojo o uspešnosti poslovanja, saj so v obravnavo vključeni tudi drugi vidiki poslovanja izvajalca, ob enem pa je mogoče s pomočjo nefinančnih kazalnikov pojasniti razloge za spremembe v kategorijah izkaza uspeha, kar omogoča oblikovanje celovite informacije o razlogih, ki so privedli do spremembe navedenih kategoriji ter njihovo vrednotenje.

46


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

S pomočjo takšne informacije je mogoče soditi o ustreznosti dosežene vrednosti kazalnikov izpeljanih iz računovodskih informaciji, saj so

le-te dopolnjene tudi z informacijami o doseganju ciljev na drugih področjih poslovanja, opisanih z nefinančnimi kazalniki.

3.5.3 Kazalniki, ki opredeljujejo sestavo sredstev Delež osnovnih sredstev v sredstvih Pri osnovnih sredstvih je potrebno upoštevati vsa neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva. Upoštevati je potrebno neodpisano vrednost osnovnih sredstev, ki predstavlja razliko med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti osnovnih sredstev. Poslovodstvo mora vedeti, kolikšen delež sredstev predstavljajo na dolgi rok nelikvidna sredstva, kot so npr. zemlja, poslopja itd. Pri

branju tega kazalnika je težko soditi o kvaliteti, primernosti udeležbe neodpisane vrednosti osnovnih sredstvih v vseh sredstvih. Na njegovo vrednost v veliki meri vpliva računovodska politika amortiziranja osnovnih sredstev. V letu 2013 bo delež osnovnih sredstev v sredstvih znašal od 60% do 65%. Dejanski delež osnovnih sredstev v sredstvih v letu 2013 znaša 74,67%.

Delež obratnih sredstev v sredstvih Pri pojasnjevanju izrazne moči tega kazalnika je potrebno posebej paziti na to, da se njegove vrednosti zelo spreminjajo, saj se velikost zalog ali terjatev lahko v kratkem času zelo spremenijo, kar vpliva na vrednost kazalnika. Potrebno je omeniti, da je lahko vrednost kazalnika na začetku poslovnega obdobja popolnoma drugačna kot na koncu poslovnega obdobja, četudi obratna sredstva realno ostanejo enaka, to pa zato, ker so enake zmogljivosti na začetku obdobja izražene z dosti večjo neodpisano vrednostjo in se s tem pojavlja večja vrednost sredstev. Delež obratnih sredstev v sredstvih kaže na sposobnost izvajalcev glede ravnanja z obratnim kapitalom. Razlike med izvajalci so

pomembne. Pri obravnavi kazalnika, je potrebno le-tega dodatno opisati z kazalniki, ki kažejo hitrosti obračanja zalog, terjatev ter obveznosti, kar omogoča prepoznavanje morebitnih slabosti. Zaradi navedenega smo uvedli sistem spremljanja vrednosti kazalnika na mesečni ravni, analitično po stroškovnih mestih, pri tem pa določili osebe, ki so odgovorne za odstopanja vrednosti kazalnikov od pričakovanih. V letu 2013 bo delež obratnih sredstev od 10,5% do 12%. Delež obratnih sredstev v sredstvih za leto 2013 znaša 25,32%.

Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev Kazalnik pove stopnjo odpisanosti osnovnih sredstev. Osvetljuje starost opredmetenih

osnovnih sredstev in omogoča predvidevanje večjih naložb v bližnji prihodnosti. Na podlagi

47


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

analize kazalnika lahko sklepamo o uporabljeni metodi amortiziranja. Izvajalci institucionalnega varstva starejših nad 65. Let in varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami morajo v skladu s Pravilnikom o računovodstvu uporabljati enotne amortizacijske stopnje pri amortiziranju osnovnih sredstev. Izvajalci, pri katerih je stopnja odpisanosti osnovnih sredstev visoka, razpolagajo z iztrošenimi osnovnimi sredstvi. Takšno stanje ima lahko pomemben vpliv tudi na druga področja poslovanja, predvsem na zadovoljstvo uporabnikov ter zaposlenih. Iztrošena osnovna sredstva vplivajo na kvaliteto bivanja, obenem tudi na kvaliteto opravljenih storitev, uporabniki so zato v večji meri odvisni od tuje pomoči, saj ne razpolagajo s sodobnimi sredstvi, ki bi jim pomagala zadovoljevati osnovne življenjske potrebe. Iztrošena osnovna sredstva vplivajo tudi na delovne pogoje ter z njimi povezano zadovoljstvo zaposlenih. Presoja o ustreznosti obravnavanega kazalnika ni mogoča neposredno, za celovito oceno je

potrebno pridobiti še informacije iz kazalnikov, ki izhajajo iz procesov ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih. Obravnavo kazalnikov, ki opredeljujejo sestavo sredstev ni moč vrednotiti neposredno, temveč je informacijo o sestavi sredstev potrebno obravnavati skupaj z informacijami, ki izhajajo iz kazalnikov o usklajenosti politik zavoda s politikami ustanovitelja glede razvoja institucionalnega varstva. V kolikor izvajalec sledi danim usmeritvam ustanovitelja, ima v sredstvih visok delež osnovnih sredstev, ki je posledica dobre opremljenosti. Pri tem ne gre zanemariti vpliva opremljenosti izvajalca na zadovoljstvo uporabnikov ter zaposlenih. Visoke stopnje odpisanosti osnovnih sredstev, nizki deleži osnovnih sredstev v sredstvih ne govorijo o usklajenosti politike zavoda z politiko ustanovitelja glede razvoja institucionalnega varstva. Stopnja odpisanosti bo v letu 2013 znašala od 52% do 54% . Dejanska stopnja odpisanosti v letu 2013 znaša 42,22%.

3.5.4 Kazalniki, ki opredeljujejo sestavo obratnih sredstev Koeficient obračanja terjatev Ta kazalnik meri, kolikokrat se v povprečju obrnejo terjatve do kupcev v določenem časovnem obdobju pod pogojem, da bi se vsi prejemki gibali preko terjatev. Tako kot za ostale kazalnike obračanja tudi za tega velja, da višja kot je njegova vrednost, hitreje se terjatve obrnejo. Izvajalci institucionalnega varstva starejših nad 65. Let in varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami imajo zagotovljene tri vire za plačilo opravljenih storitev. Ti so:

- uporabnik storitve oz. njegovi svojci - proračun lokalne skupnosti - blagajna zavoda za zdravstveno zavarovanja Slovenije Roki plačil opravljenih storitev so odvisni od vrste plačnika, vendar niso daljši od 30 dni. Iz navedenega je mogoče sklepati, da je koeficient obračanja terjatev odvisen predvsem od sposobnosti izvajalca izterjati zapadle neplačane terjatve.

48


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

Ta koeficient bo v letu 2013 znašal od 8,50 do 8,60, povprečni dnevi vezave terjatev pa bodo od 41 do 45 dni.

Dejanski koeficient v letu 2013 znaša 8,90, povprečni dnevi vezave terjatev so znašali 41 dni.

Koeficient obračanja zalog Kazalnik pove, kolikokrat se zaloge v določenem obdobju (enem letu) spremenijo v denar ali v terjatve do kupcev. Ocenjuje kako kvalitetno poslovodstvo upravlja s sredstvi v obliki zalog. Povečanje zalog izraža potrebo po povečanju prodaje proizvodov, akumulacija zaloge pa je lahko posledica zmanjšanje prodaje oziroma neuspešnega poslovanja. Pri izvajalcih institucionalnega varstva starejših nad 65. Let in varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami se preko sistema zalog povečini vodijo: -

živila potrebna za pripravo obrokov čistilna sredstva pralna sredstva zaloge estra lahkega kurilnega olja za potrebe ogrevanja in priprave tople sanitarne vode (ELKO) - sanitetni material potreben za opravljanje zdravstvene nege

Razlike med izvajalci glede sistema vodenja zalog so večje. Odražajo se predvsem na ravni vodenja zalog ELKO-ja. Izvajalci, ki za potrebe ogrevanja in priprave tople sanitarne vode ne uporabljajo ELKO-ja temveč drug energent, tega ne vodijo preko sistema zalog. Vrednostno ima zaloga ELKO-ja pomemben delež v vrednosti vseh zalog, ob tem da zaloge omenjenega energenta niso zanemarljive. Za celovitejšo obravnavo izvajalca pa je potrebno v proces obravnave vključiti še informacije o plačilni sposobnosti ter o deležu obratnih sredstev v sredstvih. Ta koeficient bo v letu 2013 znašal od 4,4 do 4,7. Dejanski koeficient obračanja zalog v letu 2013 znaša 16,16 tako obrat zalog traja 23 dni.

3.5.5 Kazalniki, ki opredeljujejo učinkovitost Mesečni strošek plače na zaposlenega Strošek dela je eden pomembnejših stroškov, ki jih imajo podjetja. Višina stroška plače na zaposlenega tako posredno kaže zahtevnost dela, s katerim se podjetje ukvarja. Za interpretacijo kazalnika je le-tega potrebno dopolniti z informacijami, ki opisujejo kadrovanje. Pri tem so pomembne informacije o številu zaposlenih, njihovi izobrazbeni strukturi, doseženih plačnih razredih ter drugimi informacijami, ki vplivajo na višino stroška dela. Tako

pripravljene

informacije

primerjavo med izvajalci, vendar presoja o uspešnosti poslovanja ni možna, saj je obravnavan le en vidik poslovanja. Za presojo o ustreznosti kazalnika je potrebno v obravnavo vključiti še druge informacije, predvsem informacije, ki izhajajo iz procesov ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov. Mesečni strošek plače na zaposlenega v letu 2013 bo znašal 1.750 EUR. Dejanski mesečni strošek plače zaposlenega v letu 2013 znaša 1.752 EUR.

na

omogočajo

49


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

3.6 Ocena notranjega nadzora javnih financ Oceno notranjega nadzora javnih financ smo pripravili na podlagi registra tveganja. Na podlagi registra tveganja smo opravili samoocenitev vodij za posamezna področja delovanja in sicer za področje računovodstva. Tveganja se nanašajo na: ZAP. ŠT.

obračun in izplačila plač in nadomestil knjiženje/evidentiranje predračunavanje OPIS TVEGANJA

OCENA VERJETN, URESNIČ.

OCENA POSLEDIC

UKREPANJE

1.01

Neprimernost, pomanjkanje ključnih finančnih /računovodskih informacij in ostalih informacij za poslovodenje

srednja

velike

Določitev ključnih informacij, njihovo pogostost, obseg in vsebino

1.02

Nenamensko izplačilo sredstev oz. nepravilna uporaba sredstev

srednja

velike

Razmejitev nalog odobravanja, izplačevanja in evidentiranja, zagotovitev predhodnih in naknadnih notranjih kontrol.

1.03

Neevidentiranje obveznosti

majhna

srednje

Uvedba predhodne notranje kontrole (prejem in spremljanje dokumentacije), sprotno knjiženje prejetih računov

1.04

Neevidentiranje izplačil

majhna

visoka

Uvedba postopka likvidiranja računov

1.05

Tveganje, da plačilo ni izvedeno oziroma ni evidentirano

majhna

srednje

1.06

Objava napačnih finančnih in drugih informacij

srednja

srednje

1.07

Neredna plačila, neažurno spremljanje izterjanih sredstev

velika

srednje

srednja

visoke

majhna

srednja

1.08 1.09

Pomanjkljivosti in netočnosti pri obračunu in izplačilu plač, regresa in ostalih drugih osebnih prejemkov Neusklajene refundacije bruto nadomestil plač in prispevkov do ZZZS iz naslova bolniških odsotnosti

Uvedba naknadne notranje kontrole ali so bila vsa plačila izvedena in pravilno evidentirana, sprotna kontrola plačilnega prometa Zagotovitev končne kontrole pred objavo na portalu DUP/AJPES/DURS Redno izdajanje opominov, uvedeni postopki sodne izterjave, elektronska izvršba, sprotno ažuriranje-knjiženje računov in plačil preko knjiženja banke in blagajne Pravilnost pri ažuriranju opravljenih delovnih ur, ažuriranje mesečnih parametrov in spremenljivk (min. plača, vladne uredbe, plačilni razredi, dodatki,krediti, mater.stroški) Dokončanje obračuna-zahtevka do ZZZS pred obračunom plače v tekočem mesecu ter sprotno vodenje terjatev do

ODGOVORNA OSEBA

ROK

Vodja FRS

Mesečno

Direktorica Vodja FRS

Sproti

Direktorica Vodja FRS Računovodja Finančnik Direktorica Finančnik Vodja FRS Finančnik Računovodja Vodja FRS Računovodja Vodja FRS Računovodja Finančnik Finančnik Računovodja Vodja FRS Računovodja

Sproti

Sproti

Sproti Pred objavo Sproti/ Mesečno Sproti/ Mesečno Sproti/ Mesečno

50


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

ZAP. ŠT.

OPIS TVEGANJA

OCENA VERJETN, URESNIČ.

OCENA POSLEDIC

UKREPANJE

ODGOVORNA OSEBA

ROK

ZZZS in spremljanje pretih plači ZZZS 1.10

Nepravočasna izdaja odločb CSD o plačilu storitev za oskrbnine

visoka

visoka

1.11

Neevidentiranje izjav o plačnikih storitev (dogovor, odločba) ter podatkov o plačnikih

srednja

visoke

1.12

Neusklajene obveznosti in terjatve za DDV

srednja

srednja

srednja

visoka

majhna

visoka

1.13 1.14

Tveganje, da osnovna sredstva niso pravilno zavedena v registru OS ter napačna amortizacija Na informacijskem sistemu za upravljanje z dokumenti se gradivo nepravilno pripravi za eobdelavo ter e-arhiviranje

Preverjanje in pravočasna pridobitev odločb s strani CSD (težava v časovnem razkoraku med datumom začetka storitve in odločbo) Ažurna evidenca izjav o plačilu (verodostojna listina) ter vodenje evidence o plačnikih storitev in oprostitvah plačila/plačnik občina Sprotno knjiženje PR/IR v davčno knjigo ter kontrola DDV v glavni in pomožnih knjigah ter evidencah (samoobdavčitev, oproščen promet) Sprotno knjiženje v register OS ter glavno knjigo ter sprotna kontrola nabav OS med registrom ter glavno knjigo

Finančnik

Sproti/ Mesečno

Finančnik

Sproti/ Mesečno

Finančnik Računovodja

Sproti/ Mesečno

Finančnik Računovodja

Sproti

Kontrola izvajanja nastavljenih procesov in kontrola priprave gradiva

Referent II

Sproti

1.15

Napačno razvrščanje gradiva v strukturo arhiva – klasifikacija gradiva

majhna

visoka

Samokontrola pri določanju klasifikacijskega znaka za določeno vrsto dokumentarnega gradiva

Vsi uporabniki

sproti

1.16

Ne-zagotavljanje varnostnih kopij gradiva

majhna

visoka

Implementacija sistema za varnostno kopiranje pri izvajalcu ter samodejni nadzor nad pravilnostjo varnostnih kopij dokumentarnega gradiva

Izvajalec hrambe

sproti

51


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

3.7 Ocena doseganja zastavljenih ciljev V letu 2013 smo dosegli vse zastavljene cilje, ki smo jih načrtovali v finančnem načrtu. Le-ti so

bili izvedeni znotraj terminskih in finančnih okvirjev.

3.8 Ocena učinkov poslovanja na druga področja Zaposlujemo 164 delavcev, ki prihajajo iz več različnih občin. Tudi oskrbovanci prihajajo k nam iz različnih okolij, v pretežnem delu iz Občine Tolmin. V zadnjem času jih je veliko tudi iz bližnjih občin kot so Bohinj, Kobarid, Bovec, Cerkno ter Idrija. V enoti Petrovo Brdo so nameščeni tudi uporabniki iz bolj oddaljenih občin. V okviru dejavnosti se povezujemo z lokalnim okoljem. V delo vključujemo tako prostovoljce

kot javne delavce, izvajamo pripravništva in delovne prakse.

programe

Uporabnike, ki so vključeni v program pomoči na domu oskrbujemo s pripravljeno hrano, leto pa razvažamo in ponujamo tudi uporabnikom, ki v navedeni program niso vključeni. Pri zagotavljanju prehrane sodelujemo z bližnjo osnovno šolo in vrtcem. Tudi razvoj novih programov načrtujemo v obstoječem okolju.

3.9 Druga pojasnila v zvezi z zaposlenimi V preteklih letih smo se v zavodu srečevali s problematiko pomanjkljive informiranosti zaposlenih s ključnimi informacijami, ki se nanašajo na uspešnost izvajanja programov ter poslovanja zavoda kot celote. S tem namenom smo v letu 2013 med zaposlenimi izvedli anketo, s katero smo želeli prepoznati področja, na katerih prihaja do pomanjkanja

informacij ter hkrati komunikacijske kanale.

prepoznati

Anketa je potrdila naša predvidevanja. Na podlagi tega smo sprejeli ukrepe, s katerimi želimo v prihodnje izboljšati pretok informacij ter s tem izboljšati ozaveščenost in pripadnost zaposlenih. Za preverjanje uspešnosti izvedenih ukrepov bomo anketo ponovili.

3.10 Gibanje cen socialnovarstvenih storitev V letu 2013 smo v enotah Podbrdo in Tolmin ceno socialnovarstvenih storitev za osebe starejše od 65 let znižali za 0,3%. V enoti

Petrovo Brdo se je cena oskrbe po posameznih kategorijah spreminjala različno, v povprečju pa se je povišala za 1,2%.

52


Letno poročilo 2013 ○ Uvod ○ Računovodski del ○ Poslovni del

Podbrdo, 19.02.2014 Odgovorni računovodja:

Odgovorna oseba:

Srečko Trojer, vodja FRS

Ines Krajnik, direktorica

53

Letno poročilo 2013  
Letno poročilo 2013  
Advertisement