Page 1

10.3.2014, 12:32

Ime uporabnika: Dom upokojencev Podbrdo Sedež uporabnika: Podbrdo 33, 5243 Podbrdo

FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA od 1. januarja do 31. decembra 2014 (v evrih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV 1

NAZIV KONTA 2

I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

del 7400 del 7400

del 7401 del 7401

del 7402 del 7402

del 7403 del 7403 del 7404 del 7404 del 740 741

(404+407+410+413+418+419) a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417) Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo Prejeta sredstva iz javnih agencija za investicije e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe del 7130 del 7102 del 7100 del 7141 72 730 731

(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe Prejete obresti Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe Kapitalski prihodki Prejete donacije iz domačih virov Prejete donacije iz tujine

Oznaka za AOP 3

ZNESEK 2014 4

2013 5

401

4.931.848

5.163.739

402

4.907.368

5.000.553

403

0

0

404

0

0

0

0

0

0

0

0

420

4.907.368

5.000.553

421 422

4.847.026 6.850

4.945.945 24

53.492

54.584

405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419

423 424 425 426 427

1/31


10.3.2014, 12:32

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV NAZIV KONTA KONTOV 1 2 732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU del 7130 del 7102 del 7103 del 7100 del 7141

163.186

432 433 434

15.048

153.561

9.432

9.625

437

4.822.203

5.121.603

438

4.822.203

5.034.954

439

2.622.030

2.654.583

440 441 442 443 444 445 446

2.298.809 81.754 193.370 48.097

2.322.030 82.580 195.324 48.583

447

395.443

451.878

448 449 450 451

209.494 167.764 1.446 2.375

211.609 169.459 1.461 2.399

452

14.364

66.950

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

453

1.316.757

1.330.061

(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacuje Prevozni stroški in storitve Izdatki za službena potovanja Tekoče vzdrževanje Poslovne najemnine in zakupnine Kazni in odškodnine Davek na izplačane plače Drugi operativni odhodki

454 455 456 457 458 459 460 461 462 463

555.895 100.717 275.202 2.055 4.618 160.053 18.052

561.511 101.735 277.982 2.076 4.665 161.670 18.235

200.165

202.187

D. Plačila domačih obresti E. Plačila tujih obresti F. Subvencije

464 465 466

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446) Plače in dodatki Regres za letni dopust Povračila in nadomestila Sredstva za delovno uspešnost Sredstva za nadurno delo Plače za delo nerezidentov po pogodbi Drugi izdatki zaposlenim

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost

del 4015

del 4020 del 4021 del 4022 del 4023 del 4024 del 4025 del 4026 del 4027 del 4028 del 4029

403 404 410

2013 5

24.480

(432+433+434+435+436) Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu Prejete obresti Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanje javne službe (438+481)

del 4010 del 4011 del 4012 del 4013

ZNESEK 2014 4

431

II. SKUPAJ ODHODKI

del 4000 del 4001 del 4002 del 4003 del 4004 del 4005 del 4009

Oznaka za AOP 3 428 429 430

(448+449+450+451+452) Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje Prispevek za zaposlovanje Prispevek za starševsko varstvo Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

435 436

6.066

2/31


10.3.2014, 12:32

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV 1

411 412 413

4200 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209

NAZIV KONTA 2

G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam I. Drugi tekoči domači transferji J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480) Nakup zgradb in prostorov Nakup prevoznih sredstev Nakup opreme Nakup drugih osnovnih sredstev Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup nematerialnega premoženja Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU del 400

(482+483+484) A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Oznaka za AOP 3

470 471 472 473 474 475 476 477 478

96.394

98.362

210.000 181.579

249.889 250.181

0

86.649

479 480

481 482

del 402

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

484

(437-401)

598.432

469

483

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

487.973

468

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

(401-437)

2013 5

467

del 401

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

ZNESEK 2014 4

485

3.250

83.399

109.645

42.136

486

Kraj in datum: Podbrdo, 10.3.2014 Oseba odgovorna Trojer Srečko za sestavljanje bilance: Odgovorna oseba: Ines Krajnik

3/31


10.3.2014, 12:32

Ime uporabnika: Dom upokojencev Podbrdo Sedež uporabnika: Podbrdo 33, 5243 Podbrdo

FINANČNI NAČRT - DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1. januarja do 31. decembra 2014 (v evrih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPI N KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Oznaka za AOP

2

3

1

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

860

INDEKS 2014/2013 6

ZNESEK LETO 2014 LETO 2013 4 5

STRUKTURA 2014 2013 7 8

5.295.480

5.384.308

98,4

98,9%

97,3%

5.263.211

5.352.039

32.269

98,3% 0,0% 0,0% 0,6%

96,7% 0,0% 0,0% 0,6%

761

(861+862-863+864) 861 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev Povečanje vrednosti zalog proizvodnje in nedokončane proizvodnje862 863 Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodnje in nedokončane proizvodnje 864 Prihodki od prodaje blaga in materiala

32.269

98 #DEL/0! #DEL/0! 100

762

B) FINANČNI PRIHODKI

865

3.720

248

1.500

0,1%

0,0%

763

C) DRUGI PRIHODKI

866

56.748

151.533

37

1,1%

2,7%

0,0%

0,0%

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

760

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI del 764 del 764

(868+869) Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki

D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV del 466 460 461

(872+873+874) Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga Stroški materiala Stroški storitev

F) STROŠKI DELA del 464 del 464 del 464

(876+877+878) Plače in nadomestila plač Prispevki za socialno varnost delodajalcev Drugi stroški dela

867

0

0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

868 869

870

5.355.948

5.536.089

97

100,0%

100,0%

871

1.789.222

1.683.443

106

33,4%

31,8%

872 873 874

884.542 904.680

881.077 802.366

#DEL/0! 100 113

0,0% 16,5% 16,9%

0,0% 16,6% 15,2%

875

3.243.727

3.280.760

99

60,6%

62,0%

876 877 878

2.481.594 399.425 362.708

2.481.673 399.425 399.662

100 100 91

46,4% 7,5% 6,8%

46,9% 7,5% 7,5%

315.687 0 2.281

315.687 100 0 #DEL/0! 9.916 23

5,9% 0,0% 0,0%

6,0% 0,0% 0,2%

462 463 465

G) AMORTIZACIJA H) REZERVACIJE J) DRUGI STROŠKI

879 880 881

467

K) FINANČNI ODHODKI

882

0

245

0

0,0%

0,0%

468

L) DRUGI ODHODKI

883

140

2.624

5

0,0%

0,0%

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

884

0

1.747

0

0,0%

0,0%

885 886

0

1.747

0

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

887

5.351.057

5.294.422

101

100,0%

100,0%

888

4.891

241.667

2

0,1%

4,4%

889

0

0,0%

0,0%

0,1%

4,4%

0,0%

0,0%

(886+887) del 469 del 469

Odhodki od prodaje osnovnih sredstev Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki

N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)

P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870) del 80 del 80

del 80

Davek od dohodka pravnih oseb Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890) Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888) Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) Število mesecev poslovanja

#DEL/0!

0 #DEL/0!

890 891

4.891

892

0

241.667

2

0 #DEL/0! #DEL/0!

893 894

154

154

100

895

12

12

100

Kraj in datum: Podbrdo, 10.3.2014 Oseba odgovorna Trojerza Srečko sestavljanje bilance: Odgovorna oseba: Ines Krajnik 4/31


Tabela 1: Podrobnejši finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih v letu 2014 (v EUR brez centov) Zavod:

DOM UPOKOJENCEV PODBRDO

CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2013

PLAN 2014 SKUPAJ

Indeks plan 14/realizacija 13

1

2

3

4=6+7+21+22+23+24

5=4/3*100

154,00

157,39

1,00

1,00

Število realiziranih oskrbnih dni

131.002

Povprečno število oskrbovancev / uporabnikov

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur (redno in ostali po pogodbi) Povprečno število zaposlenih preko javnih del iz delovnih ur

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET PLAN 2013 Skupaj oskrba OSKRBA I z nad in ZA KRITJE OSKRBA SKUPAJ starejših nad 65 let pod standardom ODHODKOV JAVNE SLUŽBE 6

dodatno za OSKRBO II

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

7=8+16+17+18+19+20

8=9+10+11+12+13+14+15

9

10

11

12

13

14

15

102,20

81,00

48,00

40,00

1,00

3,00

0,00

3,00

0,00

1,00

100,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129.603

98,93

129.603

95.293

90.801

15.901

45.992

324

4.492

0

60.334

360,00

355,00

98,61

355,00

260,00

248,00

43,00

126,00

2,00

12,00

0,00

165,00

ODHODKI OD POSLOVANJA Zaračunani odhodki določenih uporabnikov 46 enotnega kontnega načrta

5.294.422

5.351.057

101,07

0

3.430.524

2.370.801

1.655.204

80.651

430.506

5.738

159.049

0

39.653

460 STROŠKI MATERIALA

881.077

884.542

100,39

0

785.691

561.113

393.229

18.921

101.001

1.347

37.314

0

9.301

4600 Stroški osnovnega materiala

549.318

543.743

98,99

0

500.408

358.991

251.581

12.105

64.622

860

23.873

0

5.950

4601 Stroški pomožnega materiala

58.080

58.565

100,84

0

50.695

35.514

24.888

1.198

6.391

86

2.362

0

589

247.699

256.254

103,45

0

210.780

149.055

104.457

5.027

26.830

358

9.912

0

2.471

9.656

9.656

100,00

0

8.334

6.363

4.460

214

1.145

15

424

0

105

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4602 Stroški energije in vode 4603

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja

4604 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev 4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige

0

6.208

6.208

100,00

0

5.358

4.035

2.828

136

726

10

268

0

67

10.116

10.116

100,00

0

10.116

7.155

5.015

241

1.287

18

475

0

119

4607 Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST 4608 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4609 Drugi materialni stroški

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

802.366

904.680

112,75

0

780.270

529.924

365.115

18.575

99.148

1.320

36.632

0

9.134

4610 Storitve za opravljanje dejavnosti

58.166

63.544

109,25

0

54.531

38.837

27.218

1.309

6.989

93

2.584

0

644

4611 Stroški službena potovanja in izobraževanje

15.869

13.125

82,71

0

6.303

4.530

3.174

154

816

10

301

0

75

487.162

562.600

115,49

0

483.155

323.702

226.851

10.916

58.265

778

21.525

0

5.367

4613 Zavarovalne premije

12.990

12.990

100,00

0

11.153

6.658

4.665

225

1.199

17

442

0

110

4614 Najemnine in zakupnine (leasing)

25.203

41.632

165,19

0

41.542

27.286

12.868

1.626

8.672

113

3.208

0

799

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.430

14.810

95,98

0

12.330

8.691

6.090

293

1.566

20

578

0

144

978

978

100,00

0

811

518

363

17

94

1

34

0

9

184.506

195.001

105,69

0

170.445

119.702

83.886

4.035

21.547

288

7.960

0

1.986

4606 Pisarniški material

461 STROŠKI STORITEV

4612 Tekoče in investicijsko vzdrževanje

4615 Kazni in odškodnine 4616 Stroški zdravstvenih storitev 4617 Prevozne storitve 4618 Drugi stroški storitev 4619

Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pogodbe)

462 AMORTIZACIJA 4620 Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju

2.062

0

315.687

315.687

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,00

0

310.407

230.954

161.853

7.788

41.572

554

15.358

0

3.829 3.758

308.903

308.903

100,00

0

303.687

226.651

158.837

7.643

40.797

544

15.072

0

4621 Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4622 Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.784

6.784

100,00

0

6.720

4.303

3.016

145

775

10

286

0

71

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4623 Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar 4629

Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev oz. prejetih donacij - NEGATIVNA VREDNOST

REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih 463 pogodb (ne za investicijsko) 4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb

464 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA 4640 Plače zaposlenih 4641 Regres za letni dopust 4642 Povračila in nadomestila 4643 Sredstva za delovno uspešnost 4644 Nadurno delo 4646 Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del 4647 Druge dajatve od plač (do leta 2008) 4648 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.280.760

3.243.727

98,87

0

1.553.020

1.048.467

734.766

35.355

188.725

2.516

69.722

0

17.383

2.446.301

2.446.301

100,00

0

1.170.644

781.036

547.351

26.336

140.586

1.875

51.939

0

12.949

94.533

110.426

116,81

0

52.983

37.664

26.395

1.270

6.781

90

2.504

0

624

224.864

224.864

100,00

0

107.914

77.151

54.068

2.601

13.888

185

5.130

0

1.279

35.293

35.293

100,00

0

17.044

14.150

9.916

477

2.547

34

941

0

235

79

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

399.425

399.425

100,00

0

191.227

128.154

89.811

4.322

23.068

307

8.521

0

2.125

0

#DEL/0!

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

Tabele za finančni načrt 2014-enote

0

5/5


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2013

PLAN 2014 SKUPAJ

Indeks plan 14/realizacija 13

1

2

3

4=6+7+21+22+23+24

5=4/3*100

4649 Drugi izdatki zaposlenim

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET PLAN 2013 Skupaj oskrba OSKRBA I z nad in ZA KRITJE OSKRBA SKUPAJ starejših nad 65 let pod standardom ODHODKOV JAVNE SLUŽBE 6

7=8+16+17+18+19+20

8=9+10+11+12+13+14+15

9

dodatno za OSKRBO II 10

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

11

12

OSKRBA IV z nad in pod standardom 13

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

14

15

80.265

27.418

34,16

0

13.208

10.312

7.225

349

1.855

25

687

0

9.916

2.281

23,00

0

1.069

295

207

10

52

1

20

0

5

4650 Davek od dobička pravnih oseb

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4651 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4652 Takse in pristojbine

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4653 Izdatki za varstvo človekovega okolja

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4654 Štipendije dijakom in študentom

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.916

2.281

23,00

0

1.069

295

207

10

52

1

20

0

5

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

465 DRUGI STROŠKI

4655 Ostali stroški 4658 Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij

STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike pri blagu 466 in proizvodih)

171

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4667 Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) -NEGATIVNA VREDNOST 4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

245

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

244

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

467 FINANČNI ODHODKI 4670 Odhodki za obresti 4671

Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4672 Odhodki od prodaje finančnih naložb

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4673 Prevrednotovalni finančni odhodki

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4674 Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4678 Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4679 Drugi odhodki financiranja

1

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.624

140

5,34

0

67

48

34

2

8

0

3

0

1

2.484

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

468 DRUGI ODHODKI 4680 Denarne kazni 4681 Odškodnine 4682 Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let 4689 Drugi izredni odhodki

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140

140

100,00

0

67

48

34

2

8

0

3

0

1

1.747

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41.359 40.146

0

PRIHODKI OD POSLOVANJA Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

5.536.089

5.355.948

5.352.039

5.263.211

0

0

7601 Prihodki od oskrbin

3.459.271

7602 Prihodki od zdravstva

76

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

96,75

0

3.602.201

2.379.834

1.632.627

84.173

449.447

5.998

166.230

3.524.007

2.309.628

1.584.386

81.705

436.224

5.828

98,34

0

161.339

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.447.996

99,67

0

3.447.996

2.237.551

1.534.941

79.155

422.611

5.646

156.304

0

38.894

1.751.693

1.665.597

95,08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.634

5.634

100,00

0

2.817

2.817

1.932

100

532

7

197

0

49

135.441

143.984

106,31

0

73.194

69.260

47.513

2.450

13.081

175

4.838

0

1.203

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32.269 248

32.269 3.720

100,00 1.500,00

0 0

17.726 3.720

11.280 2.730

7.738 1.875

399 90

2.130 525

29 0

788 195

0 0

196 45

248

3.720

1.500,00

0

3.720

2.730

1.875

90

525

0

195

0

45

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7622 Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve vrednosti 7623 Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7624 Prihodki od prodaje finančnih naložb 7625 Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7628 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij 7629 Drugi finančni prihodki

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151.533

56.748

37,45

0

56.748

56.196

38.628

1.979

10.568

141

3.908

0

972

151.533

56.748

37,45

0

56.748

56.196

38.628

1.979

10.568

141

3.908

0

972

7600 Prihodki iz proračunov države in občin

7603 Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe 7604 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu 7605 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 762 FINANČNI PRIHODKI 7620 Prihodki od obresti 7621

763

Prihodki od prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)

7630 Izredni prihodki

Tabele za finančni načrt 2014-enote

6/6


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2013

PLAN 2014 SKUPAJ

1

2

3

4=6+7+21+22+23+24

7631 Prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let

764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 7640

Prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

7641 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let 7649 Drugi prevrednotovalni prihodki

PRIHODKI - ODHODKI DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA z upoštevanjem davka od dohodka in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let

Indeks plan 14/realizacija 13

5=4/3*100

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET PLAN 2013 Skupaj oskrba OSKRBA I z nad in ZA KRITJE OSKRBA SKUPAJ starejših nad 65 let pod standardom ODHODKOV JAVNE SLUŽBE 6

7=8+16+17+18+19+20

8=9+10+11+12+13+14+15

9

dodatno za OSKRBO II

dodatno za OSKRBO IIIA

10

dodatno za OSKRBO IIIB

11

OSKRBA IV z nad in pod standardom

12

13

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

14

15

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

241.667

4.891

2,02

0

171.677

9.033

-22.577

3.522

18.941

260

7.181

0

1.706

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171.677

9.033

-22.577

3.522

18.941

260

7.181

0

1.706

0

0

0

171.677

9.033

-22.577

3.522

18.941

260

7.181

0

1.706

241.667

4.891

0

0

241.667

4.891

#DEL/0! 2,02

#DEL/0!

0

2,02

POJASNILA:

Izpolnil: Trojer Srečko

Podpis:

Tel. št.: 05 380 18 42 Odgovorna oseba: Ines Krajnik

Podpis:

Datum: 10.3.2014

Žig:

Tabele za finančni načrt 2014-enote

7/7


Tabela 1: Podrobnejši finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih v letu 2014 (v EUR brez centov) Zavod:

DOM UPOKOJENCEV PODBRDO

Skupaj zavod Oskrba skupaj

OBR.KONTI

NAZIV

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

1

2

16

17

18

19

33,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur (redno in ostali po pogodbi) Povprečno število zaposlenih preko javnih del iz delovnih ur

Dnevno varstvo Dodatne storitve (odrasli s posebnimi (odrasli s posebnimi potrebami) potrebami)

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost skupaj

20

21

22

23

24=25+26

0,00

0,00

0,00

0,00

73,00

3,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Število realiziranih oskrbnih dni

34.310

0

0

0

4.105

0

0

115.655

Povprečno število oskrbovancev / uporabnikov

95,00

0,00

0,00

0,00

11,00

0,00

0,00

317,00

PORABA PRESEŽKA Tržna dejavnost Z PRETEKLIH LET (gosp. dej.,pomoč na ZA KRITJE domu, zdrav.dej.) ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI 25

26

ODHODKI OD POSLOVANJA Zaračunani odhodki določenih uporabnikov 46 enotnega kontnega načrta

1.050.191

0

0

0

9.532

0

0

1.875.636

44.897

44.897

460 STROŠKI MATERIALA

222.556

0

0

0

2.022

0

0

60.981

37.870

37.870

0

4600 Stroški osnovnega materiala

140.144

0

0

0

1.273

0

0

17.626

25.709

25.709

0

4601 Stroški pomožnega materiala

15.044

0

0

0

137

0

0

7.870

0

0

0

4602 Stroški energije in vode

61.169

0

0

0

556

0

0

33.313

12.161

12.161

0

1.954

0

0

0

17

0

0

1.322

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige

1.311

0

0

0

12

0

0

850

0

0

0

4606 Pisarniški material

2.934

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

4607 Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST 4608 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4609 Drugi materialni stroški

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

248.100

0

0

0

2.246

0

0

120.450

3.960

3.960

0

15.552

0

0

0

142

0

0

8.621

392

392

0

4603

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja

4604 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev

461 STROŠKI STORITEV 4610 Storitve za opravljanje dejavnosti 4611 Stroški službena potovanja in izobraževanje 4612 Tekoče in investicijsko vzdrževanje 4613 Zavarovalne premije 4614 Najemnine in zakupnine (leasing) 4615 Kazni in odškodnine 4616 Stroški zdravstvenih storitev 4617 Prevozne storitve 4618 Drugi stroški storitev 4619

Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pogodbe)

462 AMORTIZACIJA 4620 Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju 4621 Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij 4622 Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu 4623 Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar 4629

Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev oz. prejetih donacij - NEGATIVNA VREDNOST

REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih 463 pogodb (ne za investicijsko) 4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb

464 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA

0

1.756

0

0

0

17

0

0

6.822

0

0

0

158.014

0

0

0

1.439

0

0

76.196

3.249

3.249

0

4.455

0

0

0

40

0

0

1.752

85

85

0

14.129

0

0

0

127

0

0

0

90

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.607

0

0

0

32

0

0

2.480

0

0

0

290

0

0

0

3

0

0

167

0

0

0

50.297

0

0

0

446

0

0

24.412

144

144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78.737

0

0

0

716

0

0

2.933

2.347

2.347

0

76.343

0

0

0

693

0

0

2.869

2.347

2.347

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.394

0

0

0

23

0

0

64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500.012

0

0

0

4.541

0

0

1.689.987

720

720

0

386.102

0

0

0

3.506

0

0

1.274.937

720

720

0

4641 Regres za letni dopust

15.181

0

0

0

138

0

0

57.443

0

0

0

4642 Povračila in nadomestila

30.487

0

0

0

276

0

0

116.950

0

0

0

2.868

0

0

0

26

0

0

18.249

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62.505

0

0

0

568

0

0

208.198

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4640 Plače zaposlenih

4643 Sredstva za delovno uspešnost 4644 Nadurno delo 4646 Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del 4647 Druge dajatve od plač (do leta 2008) 4648 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij

Tabele za finančni načrt 2014-enote

8/8


Skupaj zavod Oskrba skupaj

OBR.KONTI

NAZIV

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

1

2

16

4649 Drugi izdatki zaposlenim

Bivalne enote 24 ur

17

Dnevno varstvo Dodatne storitve (odrasli s posebnimi (odrasli s posebnimi potrebami) potrebami)

Stanovanjske skupine

18

19

20

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

21

22

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost skupaj

23

24=25+26

PORABA PRESEŽKA Tržna dejavnost Z PRETEKLIH LET (gosp. dej.,pomoč na ZA KRITJE domu, zdrav.dej.) ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI 25

26

2.869

0

0

0

27

0

0

14.210

0

0

767

0

0

0

7

0

0

1.212

0

0

0

4650 Davek od dobička pravnih oseb

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4651 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4652 Takse in pristojbine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4653 Izdatki za varstvo človekovega okolja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4654 Štipendije dijakom in študentom

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

767

0

0

0

7

0

0

1.212

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

465 DRUGI STROŠKI

4655 Ostali stroški 4658 Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij

STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike pri blagu 466 in proizvodih)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4667 Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) -NEGATIVNA VREDNOST 4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

467 FINANČNI ODHODKI 4670 Odhodki za obresti 4671

Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4672 Odhodki od prodaje finančnih naložb

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4673 Prevrednotovalni finančni odhodki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4674 Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4678 Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4679 Drugi odhodki financiranja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

73

0

0

0

4680 Denarne kazni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4681 Odškodnine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

468 DRUGI ODHODKI

4682 Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let 4689 Drugi izredni odhodki

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.213.237

0

0

0

9.130

0

0

1.665.597

88.150

88.150

0

PRIHODKI OD POSLOVANJA 76

Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

0

0

0

9.062

0

0

1.665.597

73.607

73.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.201.413

0

0

0

9.032

0

0

0

0

0

0

7602 Prihodki od zdravstva

0

0

0

0

0

0

0

1.665.597

0

0

0

7603 Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe 7604 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu

0

0

0

0

0

0

0

0

2.817

2.817

0

3.904

0

0

0

30

0

0

0

70.790

70.790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.397 975

0 0

0 0

0 0

49 15

0 0

0 0

0 0

14.543 0

14.543 0

0 0

975

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7622 Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve vrednosti 7623 Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7624 Prihodki od prodaje finančnih naložb 7625 Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7628 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij 7629 Drugi finančni prihodki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

548

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

548

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

7600 Prihodki iz proračunov države in občin 7601 Prihodki od oskrbin

7605 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 762 FINANČNI PRIHODKI 7620 Prihodki od obresti 7621

763

Prihodki od prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)

7630 Izredni prihodki

1.205.317

Tabele za finančni načrt 2014-enote

9/9


Skupaj zavod Oskrba skupaj

OBR.KONTI

NAZIV

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

1

2

16

7631 Prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let

764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 7640

Prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

7641 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let 7649 Drugi prevrednotovalni prihodki

PRIHODKI - ODHODKI DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

Bivalne enote 24 ur

17

Dnevno varstvo Dodatne storitve (odrasli s posebnimi (odrasli s posebnimi potrebami) potrebami)

Stanovanjske skupine

18

19

20

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

21

Zdravstvo (javna služba)

22

23

24=25+26

25

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163.046

0

0

0

-402

0

0

-210.039

43.253

43.253

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163.046

0

0

0

-402

0

0

-210.039

43.253

43.253

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA z upoštevanjem davka od dohodka in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let

PORABA PRESEŽKA Tržna dejavnost Z PRETEKLIH LET (gosp. dej.,pomoč na ZA KRITJE domu, zdrav.dej.) ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

Tržna dejavnost skupaj

0

163.046

0

0

0

-402

0

0

-210.039

43.253

0

0 0

43.253

POJASNILA:

Izpolnil: Trojer Srečko Tel. št.: 05 380 18 42 Odgovorna oseba: Ines Krajnik Datum: 10.3.2014

Tabele za finančni načrt 2014-enote

10/10


Tabela 1: Podrobnejši finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih v letu 2014 (v EUR brez centov) Zavod - enota : Podbrdo in Tolmin

CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2013

PLAN 2014 SKUPAJ

Indeks plan 14/realizacija 13

1

2

3

4=6+7+21+22+23+24

5=4/3*100

94,00

94,00

1,00

1,00

Število realiziranih oskrbnih dni

96.457

Povprečno število oskrbovancev / uporabnikov

265,00

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur (redno in ostali po pogodbi) Povprečno število zaposlenih preko javnih del iz delovnih ur

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET PLAN 2014 Skupaj oskrba OSKRBA I z nad in ZA KRITJE OSKRBA SKUPAJ starejših nad 65 let pod standardom ODHODKOV JAVNE SLUŽBE 6

dodatno za OSKRBO II

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

14

15

7=8+16+17+18+19+20

8=9+10+11+12+13+14+15

9

10

11

12

13

100,00

48,00

48,00

40,00

1,00

3,00

0,00

3,00

1,00

100,00

1,00

1,00

1,00

95.293

98,79

95.293

95.293

90.801

15.901

45.992

324

4.492

60.334

260,00

98,11

260,00

260,00

248,00

43,00

126,00

2,00

12,00

165,00

3.686.130

3.643.849

98,85

0

2.370.801

2.370.801

1.655.204

80.651

430.506

5.738

159.049

0

39.653

0

0

9.301

ODHODKI OD POSLOVANJA 46

Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

460 STROŠKI MATERIALA

637.164

639.108

100,31

561.113

561.113

393.229

18.921

101.001

1.347

37.314

4600 Stroški osnovnega materiala

397.759

393.847

99,02

358.991

358.991

251.581

12.105

64.622

860

23.873

4601 Stroški pomožnega materiala

41.151

41.151

100,00

35.514

35.514

24.888

1.198

6.391

86

2.362

589

179.029

184.885

103,27

149.055

149.055

104.457

5.027

26.830

358

9.912

2.471

7.386

7.386

100,00

6.363

6.363

4.460

214

1.145

15

424

105

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige

4.684

4.684

100,00

4.035

4.035

2.828

136

726

10

268

67

4606 Pisarniški material

4602 Stroški energije in vode 4603

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja

4604 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev

5.950

7.155

7.155

100,00

7.155

7.155

5.015

241

1.287

18

475

119

4607 Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST 4608 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4609 Drugi materialni stroški

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

646.453

617.513

95,52

529.924

529.924

365.115

18.575

99.148

1.320

36.632

4610 Storitve za opravljanje dejavnosti

41.113

45.380

110,38

38.837

38.837

27.218

1.309

6.989

93

2.584

4611 Stroški službena potovanja in izobraževanje

11.742

9.290

79,12

4.530

4.530

3.174

154

816

10

301

75

425.364

378.817

89,06

323.702

323.702

226.851

10.916

58.265

778

21.525

5.367

461 STROŠKI STORITEV

4612 Tekoče in investicijsko vzdrževanje 4613 Zavarovalne premije 4614 Najemnine in zakupnine (leasing) 4615 Kazni in odškodnine 4616 Stroški zdravstvenih storitev 4617 Prevozne storitve 4618 Drugi stroški storitev Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z dajatvami, ki 4619 bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pogodbe)

462 AMORTIZACIJA 4620 Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju

0

0

0

9.134 644

7.804

7.804

100,00

6.658

6.658

4.665

225

1.199

17

442

110

15.797

27.367

173,24

27.286

27.286

12.868

1.626

8.672

113

3.208

799

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

11.085

10.465

94,41

8.691

8.691

6.090

293

1.566

20

578

144

685

685

100,00

518

518

363

17

94

1

34

9

130.807

137.705

105,27

119.702

119.702

83.886

4.035

21.547

288

7.960

1.986

2.056

0

235.122

235.122

0,00 100,00

0

0

0

0

0

0

0

0

230.954

230.954

161.853

7.788

41.572

554

15.358

0

0

3.829

230.778

230.778

100,00

226.651

226.651

158.837

7.643

40.797

544

15.072

3.758

4621 Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4622 Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4.344

4.344

100,00

4.303

4.303

3.016

145

775

10

286

71

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4623 Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar 4629

Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev oz. prejetih donacij - NEGATIVNA VREDNOST

REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih 463 pogodb (ne za investicijsko) 4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb

464 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA 4640 Plače zaposlenih 4641 Regres za letni dopust 4642 Povračila in nadomestila 4643 Sredstva za delovno uspešnost 4644 Nadurno delo 4646 Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del 4647 Druge dajatve od plač (do leta 2008)

0

0

#DEL/0!

0

0

#DEL/0!

2.163.547

2.151.403

99,44

1.602.774

1.602.774

100,00

64.391

77.269

158.276

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.048.467

1.048.467

734.766

35.355

188.725

2.516

69.722

781.036

781.036

547.351

26.336

140.586

1.875

51.939

120,00

37.664

37.664

26.395

1.270

6.781

90

2.504

624

158.276

100,00

77.151

77.151

54.068

2.601

13.888

185

5.130

1.279

29.028

29.028

100,00

14.150

14.150

9.916

477

2.547

34

941

235

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

262.905

262.905

128.154

128.154

89.811

4.322

23.068

307

8.521

2.125

0,00 100,00

0

0

0

0 0

0

17.383 12.949

0

Tabele za finančni načrt 2014-enote

11/11


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2013

PLAN 2014 SKUPAJ

1

2

3

4=6+7+21+22+23+24

4648 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij 4649 Drugi izdatki zaposlenim

465 DRUGI STROŠKI

Indeks plan 14/realizacija 13

5=4/3*100

0

0

46.130

21.151

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET PLAN 2014 Skupaj oskrba OSKRBA I z nad in ZA KRITJE OSKRBA SKUPAJ starejših nad 65 let pod standardom ODHODKOV JAVNE SLUŽBE 6

7=8+16+17+18+19+20

#DEL/0! 45,85

9

dodatno za OSKRBO IIIA

10

dodatno za OSKRBO IIIB

11

OSKRBA IV z nad in pod standardom

12

13

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

14

15

0

0

0

0

0

0

0

0

10.312

10.312

7.225

349

1.855

25

687

171

605

605

100,00

295

295

207

10

52

1

20

4650 Davek od dobička pravnih oseb

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4651 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4652 Takse in pristojbine

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4653 Izdatki za varstvo človekovega okolja

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4654 Štipendije dijakom in študentom

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

605

605

100,00

295

295

207

10

52

1

20

5

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4667 Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) -NEGATIVNA VREDNOST 4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

179

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

179

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

4655 Ostali stroški 4658 Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij

466

STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike pri blagu in proizvodih)

467 FINANČNI ODHODKI 4670 Odhodki za obresti 4671

Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0

8=9+10+11+12+13+14+15

dodatno za OSKRBO II

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4672 Odhodki od prodaje finančnih naložb

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4673 Prevrednotovalni finančni odhodki

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4674 Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4678 Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4679 Drugi odhodki financiranja

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

1.837

98

5,33

48

48

34

2

8

0

3

1.739

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

4681 Odškodnine

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

4682 Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let 4689 Drugi izredni odhodki

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

98

98

100,00

48

48

34

2

8

0

3

1

1.223

0

0

0

0

0

0

0

468 DRUGI ODHODKI 4680 Denarne kazni

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

0,00

0

0

0

0

1

0

PRIHODKI OD POSLOVANJA Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

3.762.703

3.570.069

3.600.898

3.490.014

0

0

7601 Prihodki od oskrbin

2.279.806

2.237.551

7602 Prihodki od zdravstva

1.188.252

76

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 7600 Prihodki iz proračunov države in občin

7603 Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe 7604 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu 7605 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

94,88

0

2.379.834

2.379.834

1.632.627

84.173

449.447

5.998

166.230

0

41.359

96,92

0

2.309.628

2.309.628

1.584.386

81.705

436.224

5.828

161.339

0

40.146

0

0

0

0

0

0

0

0

2.237.551

2.237.551

1.534.941

79.155

422.611

5.646

156.304

38.894

#DEL/0! 98,15

1.111.080

93,51

5.634

5.634

100,00

2.817

2.817

1.932

100

532

7

197

49

127.206

135.749

106,72

69.260

0

69.260

0

47.513

0

2.450

0

13.081

0

175

0

4.838

0

1.203

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

21.129 182

21.129 2.730

100,00 1.500,00

11.280 2.730

11.280 2.730

7.738 1.875

399 90

2.130 525

29 0

788 195

196 45

182

2.730

1.500,00

2.730

2.730

1.875

90

525

0

195

45

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

7622 Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve vrednosti 7623 Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

7624 Prihodki od prodaje finančnih naložb 7625 Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

7628 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij 7629 Drugi finančni prihodki

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

140.494

56.196

56.196

56.196

38.628

1.979

10.568

141

3.908

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 762 FINANČNI PRIHODKI 7620 Prihodki od obresti 7621

Prihodki od prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, 763 nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)

40,00

0

0

Tabele za finančni načrt 2014-enote

0

0

972 12/12


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2013

PLAN 2014 SKUPAJ

Indeks plan 14/realizacija 13

1

2

3

4=6+7+21+22+23+24

5=4/3*100

7630 Izredni prihodki 7631 Prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let

764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 7640

Prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

7641 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let 7649 Drugi prevrednotovalni prihodki

PRIHODKI - ODHODKI

140.494

56.196

0

0

#DEL/0!

7=8+16+17+18+19+20

9

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad

10

11

12

13

in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

14

15

56.196

56.196

38.628

1.979

10.568

141

3.908

972

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0 0

0

0

0

0

0

76.573

-73.780

9.033

9.033

-22.577

3.522

18.941

260

7.181

0

1.706

0

0

0

9.033

9.033

-22.577

3.522

18.941

260

7.181

0

1.706

0

0

0

9.033

9.033

-22.577

3.522

18.941

260

7.181

0

1.706

0 76.573

-73.780 0

-96,35

0

8=9+10+11+12+13+14+15

dodatno za OSKRBO IIIA

0

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA z upoštevanjem davka od dohodka in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let

6

40,00

dodatno za OSKRBO II

#DEL/0!

DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET PLAN 2014 Skupaj oskrba OSKRBA I z nad in ZA KRITJE OSKRBA SKUPAJ starejših nad 65 let pod standardom ODHODKOV JAVNE SLUŽBE

0

#DEL/0! -96,35

#DEL/0!

0

0

0

-96,35

76.573

-73.780

POJASNILA:

Izpolnil: Trojer Srečko

Podpis:

Tel. št.: 05 380 18 42 Odgovorna oseba: Ines Krajnik

Podpis:

Datum: 10.3.2014

Žig:

Tabele za finančni načrt 2014-enote

13/13


Tabela 1: Podrobnejši finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih v letu 2014 (v EUR brez centov) Zavod - enota : Podbrdo in Tolmin

Skupaj zavod Oskrba skupaj

OBR.KONTI

NAZIV

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

1

2

16

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

17

18

Dnevno varstvo Dodatne storitve (odrasli s posebnimi (odrasli s posebnimi potrebami) potrebami) 19

20

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost skupaj

21

22

23

24=25+26

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur (redno in ostali po pogodbi) Povprečno število zaposlenih preko javnih del iz delovnih ur

PORABA PRESEŽKA Tržna dejavnost Z PRETEKLIH LET (gosp. dej.,pomoč na ZA KRITJE domu, zdrav.dej.) ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI 25

26

46,00

Število realiziranih oskrbnih dni

81.781

Povprečno število oskrbovancev / uporabnikov

224,00

ODHODKI OD POSLOVANJA 46

Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

460 STROŠKI MATERIALA

0

0

0

0

0

0

0

1.233.876

39.172

39.172

0

0

0

0

0

0

0

0

44.955

33.040

33.040

0

13.689

21.167

21.167

4600 Stroški osnovnega materiala 4601 Stroški pomožnega materiala

5.637

0

0

23.957

11.873

11.873

1.023

0

0

0

0

0

649

0

0

4606 Pisarniški material

0

0

0

4607 Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST 4608 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij

0

0

0

0

0

0

4609 Drugi materialni stroški

0

0

0

83.949

3.640

3.640

4610 Storitve za opravljanje dejavnosti

6.241

302

302

4611 Stroški službena potovanja in izobraževanje

4.760

0

0

52.029

3.086

3.086

1.070

76

76

4614 Najemnine in zakupnine (leasing)

0

81

81

4615 Kazni in odškodnine

0

0

0

1.774

0

4602 Stroški energije in vode 4603

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja

4604 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev 4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige

461 STROŠKI STORITEV

0

0

0

0

0

0

0

4612 Tekoče in investicijsko vzdrževanje 4613 Zavarovalne premije

4616 Stroški zdravstvenih storitev 4617 Prevozne storitve 4618 Drugi stroški storitev Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z dajatvami, ki 4619 bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pogodbe)

0

0

167

0

0

17.908

95

95

0

0

0

2.178

1.990

1.990

2.137

1.990

1.990

4621 Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij

0

0

0

4622 Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu

0

0

0

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

462 AMORTIZACIJA

0

0

0

0

0

0

0

4620 Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju

4623 Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar 4629

Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev oz. prejetih donacij - NEGATIVNA VREDNOST

REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih 463 pogodb (ne za investicijsko)

0

0

0

0

0

0

0

0

4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb

464 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA

0

0

0

0

0

0

0

1.102.434

502

502

821.236

502

502

4641 Regres za letni dopust

39.605

0

0

4642 Povračila in nadomestila

81.125

0

0

4643 Sredstva za delovno uspešnost

14.878

0

0

0

0

0

134.751

0

0

4640 Plače zaposlenih

4644 Nadurno delo 4646 Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del 4647 Druge dajatve od plač (do leta 2008)

Tabele za finančni načrt 2014-enote

0

0

14/14


Skupaj zavod Oskrba skupaj

OBR.KONTI

NAZIV

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

1

2

16

17

18

Dnevno varstvo Dodatne storitve (odrasli s posebnimi (odrasli s posebnimi potrebami) potrebami) 19

20

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

21

22

23

4648 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij

PORABA PRESEŽKA Tržna dejavnost Z PRETEKLIH LET (gosp. dej.,pomoč na ZA KRITJE domu, zdrav.dej.) ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

Tržna dejavnost skupaj

24=25+26

25

26

0

0

0

10.839

0

0

310

0

0

4650 Davek od dobička pravnih oseb

0

0

0

4651 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida

0

0

0

4652 Takse in pristojbine

0

0

0

4653 Izdatki za varstvo človekovega okolja

0

0

0

4654 Štipendije dijakom in študentom

0

0

0

310

0

0

0

0

0

0

0

0

4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala

0

0

0

4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev

0

0

0

4667 Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) -NEGATIVNA VREDNOST 4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4649 Drugi izdatki zaposlenim

465 DRUGI STROŠKI

0

0

0

0

0

0

0

4655 Ostali stroški 4658 Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij

466

STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike pri blagu in proizvodih)

467 FINANČNI ODHODKI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4670 Odhodki za obresti 4671

Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0

0

0

0

0

0

4672 Odhodki od prodaje finančnih naložb

0

0

0

4673 Prevrednotovalni finančni odhodki

0

0

0

4674 Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

0

0

0

4678 Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

0

4679 Drugi odhodki financiranja

0

0

0

50

0

0

4680 Denarne kazni

0

0

0

4681 Odškodnine

0

0

0

4682 Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let 4689 Drugi izredni odhodki

0

0

0

50

0

0

0

0

0

468 DRUGI ODHODKI

0

0

0

0

0

0

0

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

0

PRIHODKI OD POSLOVANJA 76

Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

0

0

0

0

0

0

0

1.111.080

79.155

79.155

0

0

0

0

0

0

0

0

1.111.080

69.306

69.306

0

0

0

0

0

0

0

1.111.080

0

7600 Prihodki iz proračunov države in občin 7601 Prihodki od oskrbin 7602 Prihodki od zdravstva

0

7603 Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe 7604 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu

0

2.817

2.817

0

66.489

66.489

7605 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

0

0

9.849 0

9.849 0

0

0

0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 762 FINANČNI PRIHODKI

0

0

0

0

0

0

0

7620 Prihodki od obresti 7621

Prihodki od prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0

0

0

7622 Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve vrednosti 7623 Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku

0

0

0

0

0

0

7624 Prihodki od prodaje finančnih naložb 7625 Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

0

0

0

0

0

0

7628 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij 7629 Drugi finančni prihodki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, 763 nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)

0

0

0

0

0 Tabele za finančni načrt 2014-enote

0

0

0

0 15/15


Skupaj zavod Oskrba skupaj

OBR.KONTI

NAZIV

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

1

2

16

17

18

Dnevno varstvo Dodatne storitve (odrasli s posebnimi (odrasli s posebnimi potrebami) potrebami) 19

20

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost skupaj

21

22

23

24=25+26

PORABA PRESEŽKA Tržna dejavnost Z PRETEKLIH LET (gosp. dej.,pomoč na ZA KRITJE domu, zdrav.dej.) ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI 25

26

7630 Izredni prihodki

0

0

7631 Prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let

0

0

764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 7640

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

7641 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let 7649 Drugi prevrednotovalni prihodki

PRIHODKI - ODHODKI

0

0

0

0

0

0

0

-122.796

DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

0 0

0

0

0

0

0

39.983

39.983

0

39.983

0

0 0

0

0

0

0

0

0

-122.796

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA z upoštevanjem davka od dohodka in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let

0 0

39.983 0

0

0

0

0

0

0

0

-122.796

39.983

0

39.983

POJASNILA:

Izpolnil: Trojer Srečko Tel. št.: 05 380 18 42 Odgovorna oseba: Ines Krajnik Datum: 10.3.2014

Tabele za finančni načrt 2014-enote

16/16


Tabela 1: Podrobnejši finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih v letu 2014 (v EUR brez centov) Zavod - enota : Petrovo Brdo

CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET PLAN 2014 Skupaj oskrba OSKRBA I z nad in ZA KRITJE OSKRBA SKUPAJ starejših nad 65 let pod standardom ODHODKOV JAVNE SLUŽBE

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

14

15

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2013

PLAN 2014 SKUPAJ

Indeks plan 14/realizacija 13

1

2

3

4=6+7+21+22+23+24

5=4/3*100

60,00

60,00

0,00

0,00

Število realiziranih oskrbnih dni

34.545

34.310

99,32

34.310

0

Povprečno število oskrbovancev / uporabnikov

95,00

95,00

100,00

95,00

0,00

1.608.292

1.707.208

106,15

0

1.059.723

0

0

0

0

0

0

0

0

460 STROŠKI MATERIALA

243.913

245.434

100,62

0

224.578

0

0

0

0

0

0

0

0

4600 Stroški osnovnega materiala

151.559

149.896

98,90

141.417

0

4601 Stroški pomožnega materiala

16.929

17.414

102,86

15.181

0

4602 Stroški energije in vode

68.670

71.369

103,93

61.725

0

2.270

2.270

100,00

1.971

0

0

0

#DEL/0!

0

0

4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige

1.524

1.524

100,00

1.323

0

4606 Pisarniški material

2.961

2.961

100,00

2.961

0

4607 Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST 4608 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

4609 Drugi materialni stroški

0

0

#DEL/0!

0

0

155.913

287.167

184,18

0

0

0

0

0

0

0

17.053

18.164

4.127

3.835

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur (redno in ostali po pogodbi) Povprečno število zaposlenih preko javnih del iz delovnih ur

6

7=8+16+17+18+19+20

8=9+10+11+12+13+14+15

100,00

33,00

0,00

#DEL/0!

0,00

0,00

9

dodatno za OSKRBO II

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad

10

11

12

13

in pod standardom

ODHODKI OD POSLOVANJA Zaračunani odhodki določenih uporabnikov 46 enotnega kontnega načrta

4603

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja

4604 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev

461 STROŠKI STORITEV 4610 Storitve za opravljanje dejavnosti 4611 Stroški službena potovanja in izobraževanje

0

250.346

0

106,51

15.694

0 0

92,92

1.773

61.798

183.783

297,39

159.453

0

4613 Zavarovalne premije

5.186

5.186

100,00

4.495

0

4614 Najemnine in zakupnine (leasing)

9.406

14.265

151,66

14.256

0

0

0

#DEL/0!

0

0

4.345

4.345

100,00

3.639

0

100,00

293

0

106,70

50.743

0

0

0

4612 Tekoče in investicijsko vzdrževanje

4615 Kazni in odškodnine 4616 Stroški zdravstvenih storitev 4617 Prevozne storitve

293

293

53.699

57.296

6

0

80.565

80.565

100,00

78.125

78.125

4621 Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij

0

4622 Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu

0

4618 Drugi stroški storitev 4619

Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pogodbe)

462 AMORTIZACIJA 4620 Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju

4623 Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar 4629

Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev oz. prejetih donacij - NEGATIVNA VREDNOST

REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih 463 pogodb (ne za investicijsko)

79.453

0

100,00

77.036

0

0

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

0

0

2.440

2.440

100,00

2.417

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

0

#DEL/0!

0

4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb

464 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA

0,00

0

0

0 0

1.117.213

1.092.324

97,77

504.553

0

843.527

843.527

100,00

389.608

0

4641 Regres za letni dopust

30.142

33.157

110,00

15.319

0

4642 Povračila in nadomestila

66.588

66.588

100,00

30.763

0

6.265

6.265

100,00

2.894

0

36

0

0

0

136.520

136.520

100,00

63.073

0

0

#DEL/0!

0

0

4640 Plače zaposlenih

4643 Sredstva za delovno uspešnost 4644 Nadurno delo 4646 Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del 4647 Druge dajatve od plač (do leta 2008) 4648 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij

0,00

0

0 0

0 0

Tabele za finančni načrt 2014-enote

17/17


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2013

PLAN 2014 SKUPAJ

Indeks plan 14/realizacija 13

1

2

3

4=6+7+21+22+23+24

5=4/3*100

4649 Drugi izdatki zaposlenim

465 DRUGI STROŠKI

34.135

6.267

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET PLAN 2014 Skupaj oskrba OSKRBA I z nad in ZA KRITJE OSKRBA SKUPAJ starejših nad 65 let pod standardom ODHODKOV JAVNE SLUŽBE 6

7=8+16+17+18+19+20

8=9+10+11+12+13+14+15

2.896

18,36

9.311

1.676

774

0

0

0

#DEL/0!

0

0

4651 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida

0

0

#DEL/0!

0

0

4652 Takse in pristojbine

0

0

#DEL/0!

0

0

4653 Izdatki za varstvo človekovega okolja

0

0

#DEL/0!

0

0

4654 Štipendije dijakom in študentom

0

0

#DEL/0!

0

0

9.311

1.676

774

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

#DEL/0!

4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala

0

0

4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev

0

4667 Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) -NEGATIVNA VREDNOST 4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

4655 Ostali stroški 4658 Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij

466

STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike pri blagu in proizvodih)

467 FINANČNI ODHODKI 4670 Odhodki za obresti 4671

Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0

18,00

0

14

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

66

0

0,00

65

0

0

0

0,00

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

0

0

4673 Prevrednotovalni finančni odhodki

0

0

#DEL/0!

0

0

4674 Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

0

0

#DEL/0!

0

0

4678 Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

#DEL/0!

0

0

4679 Drugi odhodki financiranja

1

0

0,00

0

0

787

42

5,34

745

0

4681 Odškodnine

0

4682 Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let 4689 Drugi izredni odhodki

0

19

0

0,00

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

0

0

42

42

100,00

19

0

524

0

0

0

0

13

0

0

0,00

12

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

0

0

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

11

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

0

0

4680 Denarne kazni

10

in pod standardom

0

#DEL/0!

0

OSKRBA IV z nad

0

4672 Odhodki od prodaje finančnih naložb

468 DRUGI ODHODKI

dodatno za OSKRBO IIIB

0

0

0

dodatno za OSKRBO IIIA

0

4650 Davek od dobička pravnih oseb

18,00

9

dodatno za OSKRBO II

0

PRIHODKI OD POSLOVANJA 76

Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 7600 Prihodki iz proračunov države in občin 7601 Prihodki od oskrbin 7602 Prihodki od zdravstva 7603 Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe 7604 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu 7605 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 762 FINANČNI PRIHODKI 7620 Prihodki od obresti 7621

Prihodki od prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

1.773.386

1.785.879

100,70

0

1.222.367

1.751.141 0

1.773.197

101,26

0

1.214.379

0

0

#DEL/0!

0

0

1.179.465

1.210.445

102,63

1.210.445

0

563.441

554.517

98,42

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

8.235

8.235

100,00

3.934

0

0

0

#DEL/0!

0

0

11.140 66

11.140 990

100,00 1.500,00

6.446 990

0 0

66

990

1.500,00

990

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

7622 Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve vrednosti 7623 Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

7624 Prihodki od prodaje finančnih naložb 7625 Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

7628 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij 7629 Drugi finančni prihodki

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

11.039

552

5,00

11.039

552

5,00

763

DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)

7630 Izredni prihodki

0

552

0

552

0

Tabele za finančni načrt 2014-enote

18/18


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2013

PLAN 2014 SKUPAJ

Indeks plan 14/realizacija 13

1

2

3

4=6+7+21+22+23+24

5=4/3*100

7631 Prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let

764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 7640

Prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

7641 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let 7649 Drugi prevrednotovalni prihodki

PRIHODKI - ODHODKI

0

0

#DEL/0!

0

0

#DEL/0!

0

0

0 0

165.094

78.671

8=9+10+11+12+13+14+15

0

0 0

0

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

0

0 0

162.644

78.671

0

307

241.315,00

241.315,00

-162.644,00

#DEL/0!

9

dodatno za OSKRBO II

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad

10

11

12

13

in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

DODATNE STORITVE za vse oskrbe

14

15

0

0

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA z upoštevanjem davka od dohodka in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let

7=8+16+17+18+19+20

#DEL/0!

0,00

165.094

6

0

DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET PLAN 2014 Skupaj oskrba OSKRBA I z nad in ZA KRITJE OSKRBA SKUPAJ starejših nad 65 let pod standardom ODHODKOV JAVNE SLUŽBE

0

0

0

0

0

0

0

162.644

163.046

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307

162.644

162.644

163.046

#DEL/0!

-162.644

0

0

162.644

163.046

78.671,00

165.094

78.671

100

POJASNILA:

Izpolnil: Trojer Srečko

Podpis:

Tel. št.: 05 380 18 42 Odgovorna oseba: Ines Krajnik

Podpis:

Datum: 10.3.2014

Žig:

Tabele za finančni načrt 2014-enote

19/19


Tabela 1: Podrobnejši finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih v letu 2014 (v EUR brez centov) Zavod - enota : Petrovo Brdo

Skupaj zavod Oskrba skupaj

OBR.KONTI

NAZIV

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

1

2

16

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur (redno in ostali po pogodbi) Povprečno število zaposlenih preko javnih del iz delovnih ur

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

17

18

Dnevno varstvo Dodatne storitve (odrasli s posebnimi (odrasli s posebnimi potrebami) potrebami) 19

Varovana stanovanja

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost skupaj

21

22

23

24=25+26

20

33,00

PORABA PRESEŽKA Tržna dejavnost Z PRETEKLIH LET (gosp. dej.,pomoč na ZA KRITJE domu, zdrav.dej.) ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI 25

26

27,00

Število realiziranih oskrbnih dni

34.310

4.105

33.874

Povprečno število oskrbovancev / uporabnikov

95,00

11,00

93,00

ODHODKI OD POSLOVANJA Zaračunani odhodki določenih uporabnikov 46 enotnega kontnega načrta

1.050.191

0

0

0

9.532

0

0

641.760

5.725

5.725

0

460 STROŠKI MATERIALA

222.556

0

0

0

2.022

0

0

16.026

4.830

4.830

0

4600 Stroški osnovnega materiala

140.144

1.273

3.937

4.542

4.542

4601 Stroški pomožnega materiala

15.044

137

2.233

0

0

4602 Stroški energije in vode

61.169

556

9.356

288

288

1.954

17

299

0

0

0

0

0

0

0

4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige

1.311

12

201

0

0

4606 Pisarniški material

2.934

27

0

0

0

4607 Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST 4608 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4609 Drugi materialni stroški

0

0

0

0

0

36.501

320

320

4603

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja

4604 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev

461 STROŠKI STORITEV 4610 Storitve za opravljanje dejavnosti 4611 Stroški službena potovanja in izobraževanje 4612 Tekoče in investicijsko vzdrževanje 4613 Zavarovalne premije 4614 Najemnine in zakupnine (leasing) 4615 Kazni in odškodnine 4616 Stroški zdravstvenih storitev 4617 Prevozne storitve 4618 Drugi stroški storitev 4619

Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pogodbe)

462 AMORTIZACIJA 4620 Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju

248.100

0

0

0

2.246

0

0

15.552

142

2.380

90

90

1.756

17

2.062

0

0

158.014

1.439

24.167

163

163

4.455

40

682

9

9

14.129

127

0

9

9

0

0

0

0

0

3.607

32

706

0

0

290

3

0

0

0

50.297

446

6.504

49

49

0

78.737

0

0

0

0

716

0

0

0

0

0

0

755

357

357

0

76.343

693

732

357

357

4621 Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij

0

0

0

0

0

4622 Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu

0

0

0

0

0

2.394

23

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4623 Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar 4629

Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev oz. prejetih donacij - NEGATIVNA VREDNOST

REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih 463 pogodb (ne za investicijsko)

0

0

0

0

0

0

0

0

4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb

464 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA

0

587.553

218

218

386.102

3.506

453.701

218

218

4641 Regres za letni dopust

15.181

138

17.838

0

0

4642 Povračila in nadomestila

30.487

276

35.825

0

0

2.868

26

3.371

0

0

0

0

0

0

0

62.505

568

73.447

0

0

0

0

0

0

0

4640 Plače zaposlenih

4643 Sredstva za delovno uspešnost 4644 Nadurno delo 4646 Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del 4647 Druge dajatve od plač (do leta 2008) 4648 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij

500.012

0

0

0

4.541

Tabele za finančni načrt 2014-enote

0

0

20/20


Skupaj zavod Oskrba skupaj

OBR.KONTI

NAZIV

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

1

2

16

17

18

4649 Drugi izdatki zaposlenim

465 DRUGI STROŠKI

Dnevno varstvo Dodatne storitve (odrasli s posebnimi (odrasli s posebnimi potrebami) potrebami) 19

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost skupaj

21

22

23

24=25+26

20

2.869

27

902

0

0

0

0

0

4651 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida

0

0

0

0

0

4652 Takse in pristojbine

0

0

0

0

0

4653 Izdatki za varstvo človekovega okolja

0

0

0

0

0

4654 Štipendije dijakom in študentom

0

0

0

0

0

767

7

902

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike pri blagu in proizvodih)

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

26

0

0

466

0

25

0

0

4658 Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

3.371

PORABA PRESEŽKA Tržna dejavnost Z PRETEKLIH LET (gosp. dej.,pomoč na ZA KRITJE domu, zdrav.dej.) ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI

4650 Davek od dobička pravnih oseb

4655 Ostali stroški

767

Varovana stanovanja

0

4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala

0

0

0

0

0

4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev

0

0

0

0

0

4667 Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) -NEGATIVNA VREDNOST 4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

467 FINANČNI ODHODKI 4670 Odhodki za obresti 4671

Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4672 Odhodki od prodaje finančnih naložb

0

0

0

0

0

4673 Prevrednotovalni finančni odhodki

0

0

0

0

0

4674 Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

0

0

0

0

0

4678 Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

0

0

0

4679 Drugi odhodki financiranja

0

0

0

0

0

23

0

0

468 DRUGI ODHODKI

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4680 Denarne kazni

0

0

0

0

0

4681 Odškodnine

0

0

0

0

0

4682 Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let 4689 Drugi izredni odhodki

0

0

0

0

0

19

0

23

0

0

0

0

0

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

0

PRIHODKI OD POSLOVANJA 76

Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 7600 Prihodki iz proračunov države in občin 7601 Prihodki od oskrbin

1.213.237

0

0

0

9.130

0

0

554.517

8.995

8.995

0

1.205.317

0

0

0

9.062

0

0

554.517

4.301

4.301

0

0

0

0

0

0

1.201.413

9.032

0

0

0

7602 Prihodki od zdravstva

0

0

554.517

0

0

7603 Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe 7604 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu

0

0

0

0

0

3.904

30

0

4.301

4.301

0

0

0

0

0

6.397 975

49 15

4.694 0

7605 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 762 FINANČNI PRIHODKI 7620 Prihodki od obresti 7621

Prihodki od prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0

4.694 0

975

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7622 Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve vrednosti 7623 Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7624 Prihodki od prodaje finančnih naložb 7625 Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7628 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij 7629 Drugi finančni prihodki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

763

DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)

7630 Izredni prihodki

548 548

0

0

0

4 4

Tabele za finančni načrt 2014-enote

0

0

0

0

21/21


Skupaj zavod Oskrba skupaj

OBR.KONTI

NAZIV

Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

1

2

16

17

18

7631 Prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let

764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 7640

Prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

7641 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let 7649 Drugi prevrednotovalni prihodki

PRIHODKI - ODHODKI

Dnevno varstvo Dodatne storitve (odrasli s posebnimi (odrasli s posebnimi potrebami) potrebami) 19

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost skupaj

21

22

23

24=25+26

20

0

0

Varovana stanovanja

0

0

0

0

0

0

0

PORABA PRESEŽKA Tržna dejavnost Z PRETEKLIH LET (gosp. dej.,pomoč na ZA KRITJE domu, zdrav.dej.) ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI 25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-87.243

3.270

0

163.046

0

0

0

-402

0

0

0

0

0 163.046

0

0

0

-402

0

0

-87.243

3.270

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA z upoštevanjem davka od dohodka in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let

0

0

DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

26

0

0

0

163.046

0

0

0

-402

0

0

-87.243

3.270

0

0

POJASNILA:

Izpolnil: Trojer Srečko Tel. št.: 05 380 18 42 Odgovorna oseba: Ines Krajnik Datum: 10.3.2014

Tabele za finančni načrt 2014-enote

22/22


Tabela 1: Podrobnejši finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih v letu 2014 (v EUR brez centov) Zavod - enota :

CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2013

PLAN 2014 SKUPAJ

Indeks plan 14/realizacija 13

1

2

3

4=6+7+21+22+23+24

5=4/3*100

0,00 0,00

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur (redno in ostali po pogodbi) Povprečno število zaposlenih preko javnih del iz delovnih ur Število realiziranih oskrbnih dni Povprečno število oskrbovancev / uporabnikov

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET PLAN 2014 Skupaj oskrba ZA KRITJE OSKRBA SKUPAJ starejših nad 65 let ODHODKOV JAVNE SLUŽBE 6

7=8+16+17+18+19+20

8=9+10+11+12+13+14+15

#DEL/0!

0,00

0,00

#DEL/0!

0,00

0,00

0

#DEL/0!

0

0

0,00

#DEL/0!

0,00

0,00

dodatno za OSKRBO II

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad

pod standardom

9

10

11

12

13

OSKRBA I z nad in

in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let) 14

ODHODKI OD POSLOVANJA Zaračunani odhodki določenih uporabnikov 46 enotnega kontnega načrta

0

460 STROŠKI MATERIALA

0

4600 Stroški osnovnega materiala 4601 Stroški pomožnega materiala 4602 Stroški energije in vode 4603 4604 4605 4606 4607 4608 4609

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev Časopisi, strokovna literatura, knjige Pisarniški material Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST Stroški materiala iz prejšnjih obdobij Drugi materialni stroški

461 STROŠKI STORITEV 4610 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618

Storitve za opravljanje dejavnosti Stroški službena potovanja in izobraževanje Tekoče in investicijsko vzdrževanje Zavarovalne premije Najemnine in zakupnine (leasing) Kazni in odškodnine Stroški zdravstvenih storitev Prevozne storitve Drugi stroški storitev

4619

Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pogodbe)

462 AMORTIZACIJA

0

0

0

#DEL/0!

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0 0 0

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

0 0 0

0 0 0

0

#DEL/0!

0

0

0 0 0 0 0 0

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

#DEL/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

0

#DEL/0!

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

4620 4621 4622 4623

Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar

0 0 0 0

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

0 0 0 0

0 0 0 0

4629

Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev oz. prejetih donacij - NEGATIVNA VREDNOST

0

#DEL/0!

0

0

463

REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb (ne za investicijsko)

0

4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb

464 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA 4640 4641 4642 4643 4644

Plače zaposlenih Regres za letni dopust Povračila in nadomestila Sredstva za delovno uspešnost Nadurno delo

0

0

#DEL/0!

0

#DEL/0!

0

#DEL/0!

0 0 0 0 0

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

23/31


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

1

4646 4647 4648 4649

NAZIV

REALIZACIJA 2013

PLAN 2014 SKUPAJ

2

3

4=6+7+21+22+23+24

Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del Druge dajatve od plač (do leta 2008) Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij Drugi izdatki zaposlenim

465 DRUGI STROŠKI 4650 4651 4652 4653 4654 4655 4658

466 4660 4661 4667 4668

0

Davek od dobička pravnih oseb Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida Takse in pristojbine Izdatki za varstvo človekovega okolja Štipendije dijakom in študentom Ostali stroški Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij

STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike pri blagu in proizvodih)

0

Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) -NEGATIVNA VREDNOST Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij

467 FINANČNI ODHODKI

0

4670 Odhodki za obresti

Indeks plan 14/realizacija 13

5=4/3*100

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET PLAN 2014 Skupaj oskrba ZA KRITJE OSKRBA SKUPAJ starejših nad 65 let ODHODKOV JAVNE SLUŽBE 6

7=8+16+17+18+19+20

8=9+10+11+12+13+14+15

0

#DEL/0!

0

0

0 0

#DEL/0! #DEL/0!

0 0

0 0

0

#DEL/0!

0 0 0 0 0 0 0

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

0

#DEL/0!

0 0 0 0

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0 0 0 0 0

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let Drugi izredni odhodki

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

0

#DEL/0!

0

0

14

0

#DEL/0!

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

13

0

#DEL/0!

#DEL/0!

12

0

0

0

11

0

0

0 0 0 0

10

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)

0

Odhodki od prodaje finančnih naložb Prevrednotovalni finančni odhodki Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij Drugi odhodki financiranja

0

9

in pod standardom

0

4672 4673 4674 4678 4679

Denarne kazni Odškodnine

dodatno za OSKRBO IIIB

0

Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

468 DRUGI ODHODKI

dodatno za OSKRBO IIIA

0

4671

4680 4681 4682 4689

dodatno za OSKRBO II

OSKRBA IV z nad

pod standardom

OSKRBA I z nad in

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0

PRIHODKI OD POSLOVANJA 76

Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 7600 7601 7602 7603 7604 7605

0 0

Prihodki iz proračunov države in občin Prihodki od oskrbin Prihodki od zdravstva Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 762 FINANČNI PRIHODKI 7620 Prihodki od obresti

0

0

#DEL/0!

0 0

0

#DEL/0!

0 0 0 0 0 0

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

0 0

#DEL/0!

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

#DEL/0!

0

0

#DEL/0!

0

7621

Prihodki od prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0

#DEL/0!

0

0

7622 7623 7624 7625

Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve vrednosti Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku Prihodki od prodaje finančnih naložb Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

0 0 0 0

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

0 0 0 0

0 0 0 0

24/31


CELOTNI ZAVOD SKUPAJ

Skupaj zavod Oskrba skupaj Oskrba - starejši nad 65 let

OBR.KONTI

NAZIV

REALIZACIJA 2013

PLAN 2014 SKUPAJ

1

2

3

4=6+7+21+22+23+24

7628 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij 7629 Drugi finančni prihodki

763

DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)

5=4/3*100 0 0

#DEL/0! #DEL/0!

6

7=8+16+17+18+19+20

8=9+10+11+12+13+14+15

0 0

0

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

0

0

7631 Prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let

0

#DEL/0!

0

0

764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

0

Prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

7641 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let 7649 Drugi prevrednotovalni prihodki

PRIHODKI - ODHODKI

0

DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

0

IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA z upoštevanjem davka od dohodka in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let

0

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0 0

#DEL/0! #DEL/0!

0 0

0 0 0

0

#DEL/0!

0

0

0

#DEL/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV

0

0

#DEL/0!

#DEL/0!

0

0

dodatno za OSKRBO II

dodatno za OSKRBO IIIA

dodatno za OSKRBO IIIB

OSKRBA IV z nad

pod standardom

9

10

11

12

13

OSKRBA I z nad in

in pod standardom

Dnevno varstvo (starejši nad 65 let) 14

0 0

7630 Izredni prihodki

7640

0

Indeks plan 14/realizacija 13

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET PLAN 2014 Skupaj oskrba ZA KRITJE OSKRBA SKUPAJ starejših nad 65 let ODHODKOV JAVNE SLUŽBE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DEL/0!

0

0

POJASNILA:

Izpolnil:

Podpis:

Tel. št.: Odgovorna oseba:

Podpis:

Datum:

Žig:

25/31


Tabela 1: Podrobnejši finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih v letu 2014 (v EUR brez centov) Zavod - enota :

Skupaj zavod

Skupaj zavod Oskrba skupaj

Oskrba - starejši nad 65 let OBR.KONTI

NAZIV

1

2

Posebne skupine DODATNE (odrasli s posebnimi STORITVE za vse potrebami- samo oskrbe zavodsko varstvo) 15

16

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

17

18

Dnevno varstvo Dodatne storitve (odrasli s posebnimi (odrasli s posebnimi Varovana stanovanja potrebami) potrebami) 19

20

21

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost skupaj

22

23

24=25+26

PORABA PRESEŽKA Tržna dejavnost Z PRETEKLIH LET ZA (gosp. dej.,pomoč na KRITJE ODHODKOV domu, zdrav.dej.) TRŽNE DEJAVNOSTI 25

26

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur (redno in ostali po pogodbi) Povprečno število zaposlenih preko javnih del iz delovnih ur Število realiziranih oskrbnih dni Povprečno število oskrbovancev / uporabnikov

ODHODKI OD POSLOVANJA Zaračunani odhodki določenih uporabnikov 46 enotnega kontnega načrta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460 STROŠKI MATERIALA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4600 Stroški osnovnega materiala 4601 Stroški pomožnega materiala 4602 Stroški energije in vode 4603 4604 4605 4606 4607 4608 4609

4619

Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pogodbe)

462 AMORTIZACIJA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST Stroški materiala iz prejšnjih obdobij Drugi materialni stroški Storitve za opravljanje dejavnosti Stroški službena potovanja in izobraževanje Tekoče in investicijsko vzdrževanje Zavarovalne premije Najemnine in zakupnine (leasing) Kazni in odškodnine Stroški zdravstvenih storitev Prevozne storitve Drugi stroški storitev

0

0

Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev Časopisi, strokovna literatura, knjige Pisarniški material

461 STROŠKI STORITEV

0

0 0 0

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja

4610 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4620 4621 4622 4623

Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar

0 0 0 0

4629

Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev oz. prejetih donacij - NEGATIVNA VREDNOST

0

463

REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb (ne za investicijsko)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb

464 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA 4640 4641 4642 4643 4644

Plače zaposlenih Regres za letni dopust Povračila in nadomestila Sredstva za delovno uspešnost Nadurno delo

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

26/31


Skupaj zavod

Skupaj zavod Oskrba skupaj

Oskrba - starejši nad 65 let NAZIV

OBR.KONTI

1

2

4646 4647 4648 4649

466 4660 4661 4667 4668

15

16

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

17

18

Dnevno varstvo Dodatne storitve (odrasli s posebnimi (odrasli s posebnimi Varovana stanovanja potrebami) potrebami) 19

20

21

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost skupaj

22

23

24=25+26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) -NEGATIVNA VREDNOST Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4670 Odhodki za obresti

0 0

4671

Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0

4672 4673 4674 4678 4679

Odhodki od prodaje finančnih naložb Prevrednotovalni finančni odhodki Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij Drugi odhodki financiranja

0 0 0 0 0

468 DRUGI ODHODKI 4680 4681 4682 4689

26

0 0 0 0 0 0 0

Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev

467 FINANČNI ODHODKI

25

0 0

Davek od dobička pravnih oseb Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida Takse in pristojbine Izdatki za varstvo človekovega okolja Štipendije dijakom in študentom Ostali stroški Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij

STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike pri blagu in proizvodih)

PORABA PRESEŽKA Tržna dejavnost Z PRETEKLIH LET ZA (gosp. dej.,pomoč na KRITJE ODHODKOV domu, zdrav.dej.) TRŽNE DEJAVNOSTI

0

Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del Druge dajatve od plač (do leta 2008) Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij Drugi izdatki zaposlenim

465 DRUGI STROŠKI 4650 4651 4652 4653 4654 4655 4658

Posebne skupine DODATNE (odrasli s posebnimi STORITVE za vse potrebami- samo oskrbe zavodsko varstvo)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Denarne kazni Odškodnine

0 0 0 0 0

Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let Drugi izredni odhodki

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

PRIHODKI OD POSLOVANJA 76

Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 7600 7601 7602 7603 7604 7605

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prihodki iz proračunov države in občin Prihodki od oskrbin Prihodki od zdravstva

0 0 0 0 0 0

Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 762 FINANČNI PRIHODKI 7620 Prihodki od obresti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

7621

Prihodki od prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

0

7622 7623 7624 7625

Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve vrednosti Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku Prihodki od prodaje finančnih naložb Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

0 0 0 0

27/31


Skupaj zavod

Skupaj zavod Oskrba skupaj

Oskrba - starejši nad 65 let OBR.KONTI

NAZIV

1

2

Posebne skupine DODATNE (odrasli s posebnimi STORITVE za vse potrebami- samo oskrbe zavodsko varstvo) 15

16

Bivalne enote 24 ur

Stanovanjske skupine

17

18

Dnevno varstvo Dodatne storitve (odrasli s posebnimi (odrasli s posebnimi Varovana stanovanja potrebami) potrebami) 19

20

21

Pomoč na domu (javna služba)

Zdravstvo (javna služba)

Tržna dejavnost skupaj

22

23

24=25+26

7628 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij 7629 Drugi finančni prihodki

763

DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)

PORABA PRESEŽKA Tržna dejavnost Z PRETEKLIH LET ZA (gosp. dej.,pomoč na KRITJE ODHODKOV domu, zdrav.dej.) TRŽNE DEJAVNOSTI 25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7630 Izredni prihodki

0

7631 Prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let

0

764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 7640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA z upoštevanjem davka od dohodka in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let

0

0 0

DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

0

0

0

7641 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let 7649 Drugi prevrednotovalni prihodki

PRIHODKI - ODHODKI

26

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

POJASNILA:

Izpolnil: Tel. št.: Odgovorna oseba: Datum:

28/31


Tabela 2: Viri sredstev za investicijska vlaganja v letu 2014 Zavod:

DOM UPOKOJENCEV PODBRDO v EUR, brez centov

NAMENI:

izvedli smo naslednja vlaganja v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva:

SKUPAJ:

A

INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,…)

1

Nakup šestih varovanih stanovanj Podbrdo

2

Priprava projektne in investicijske dokumentacije Podbrdo Projektna dokumentacija IDZ, standardni bivalni pogoji ter sanacija strehe Petrovo Brdo

3 4

1 2 obračunana amortizacija v breme stroškov za sredstva poslovnega SKUPAJ VIRI SREDSTEV ZA leto 2014 (del izida na osnovi INVESTICIJSKA VLAGANJA V podskupine 462) ali soglasja MDDSZ LETU 2014 neporabljena (del podskupine 985, ki amortizacija iz se prenaša na 980) preteklih let (del podskupine 980) vrednost nabavljenih neopred. sredstev in opredmetenih OS

7

8

9

prejeta denarna iz prejete prejeta sredstva iz prejete prejeta sredstva sredstva za kupnine od v upravljanje s zavarovalnine za iz sredstev za v upravljanje s investicijska prodaje strani MDDSZ v osnovna invalide strani občine vlaganja s strani osnovnih letu 2014 sredstva (del skupine 92) (del podskupine občine sredstev (del podskupine (del podskupine 980) del podskupine (del podskupine 980) 980) 980) 980)

prejete donacije (podskupina 922)

10

11

12

13

kredit (skupina 96)

finančni lizing (skupina 97)

DRUGO: (navedite)

DRUGO: (navedite)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

290.510

290.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220.000

220.000

50.510

50.510

20.000

20.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

7

0

8

0

9

0 0 RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalniki, licence, monitorji, tiskalniki, strežniki…)

0

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0 NAKUPI PISARNIŠKEGA POHIŠTVA IN OPREME

0

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10 Č

6

0

0

C

5

290.510

6

B

4

290.510

5

10

3

0 NAKUPI POHIŠTVA IN OPREME ZA OSKRBOVANCE

0

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0 Tabele za finančni načrt 2014-enote

29/31


NAMENI:

obračunana amortizacija v breme stroškov za sredstva poslovnega SKUPAJ VIRI SREDSTEV ZA leto 2014 (del izida na osnovi INVESTICIJSKA VLAGANJA V podskupine 462) ali soglasja MDDSZ LETU 2014 neporabljena (del podskupine 985, ki amortizacija iz se prenaša na 980) preteklih let (del podskupine 980)

8

0

9

0

10 D

kredit (skupina 96)

finančni lizing (skupina 97)

DRUGO: (navedite)

DRUGO: (navedite)

0 PREVOZNA SREDSTVA (avtomobili, kolesa,…)

0

1

0

2

0

3

0

4

0

5 E

prejeta denarna iz prejete prejeta sredstva iz prejete prejeta sredstva sredstva za kupnine od v upravljanje s zavarovalnine za iz sredstev za v upravljanje s investicijska prodaje strani MDDSZ v osnovna invalide strani občine vlaganja s strani osnovnih letu 2014 sredstva (del skupine 92) (del podskupine občine sredstev (del podskupine (del podskupine 980) del podskupine (del podskupine 980) 980) 980) 980)

prejete donacije (podskupina 922)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA

0

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

POJASNILA:

Izpolnil: Trojer Srečko Tel. št.: 05 380 18 42

Podpis:

Odgovorna oseba: Ines Krajnik Datum: 10.3.2014

Podpis: Žig:

Tabele za finančni načrt 2014-enote

30/31


Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2014 Zavod: DOM UPOKOJENCEV PODBRDO

Viri sredstev za investicijsko vzdrževanje v letu 2014 v EUR, brez centov: PLANIRANI ODHODKI ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V LETU 2014 (brez odhodkov pokritih iz presežkov iz preteklih let)

NAMEN:

Opravljena bodo naslednja investicijsko vzdrževalna dela:

CELOTNA VREDNOST INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014

iz presežka iz preteklih let na osnovi soglasja MDDSZ

1=2+3+10+11+12

2

SKUPAJ:

3=4+5+…+9

4

5

251.500

50.000

50.000

50.000

2 Sanacija vodohrama Petrovo Brdo

10.000

10.000

10.000

3 Izdelava hladilnice za živila Petrovo Brdo

18.000

18.000

18.000

4 Sanacija vertikalnih fekalnih vodo Podbrdo

30.000

30.000

30.000

5 Zamenjava dotrajanih naprav za čiščenje nočnih posod

12.000

12.000

12.000

6 Zamenjava kavnega avtomata Podbrdo

12.000

12.000

12.000

7 Zamenjava pomivalnega stroja kuhinja Tolmin

12.000

12.000

12.000

8 Beljenje Tolmin

15.000

15.000

15.000

9 Beljenje Podbrdo

10.000

10.000

10.000

10 Motomed Podbrdo

2.500

2.500

2.500

25.000

25.000

25.000

12 Sobno dvigalo Podbrdo

3.000

3.000

3.000

13 Nočne omarice 10 kom Podbrdo

3.500

3.500

3.500

14 Mize Podbrdo

3.500

3.500

3.500

15 Stroj za čiščenje tal

10.000

10.000

10.000

16 Oprema Petrovo Brdo

25.000

25.000

25.000

17 Zamenjava računalnikov

10.000

10.000

10.000

0

0

Sanacija fekalne kanalizacije Petrovo Brdo

11 Električne postelje 20 kom Podbrdo

18

0

iz namenskih sredstev donatorja

251.500

1

251.500

SKUPAJ

iz rednih prihodkov tekočega leta

kratkoročno namenski odloženi dolgoročno prihodki za inv. odloženi prihodki vzdrž. dela (podskupina 920) (podskupina 291) 6

0

7

0

0

kredit

drugo: (navedite kaj)

8

9

0

VNAPREJ DRUGE VRAČUNANI DOLGOROČNE ODHODKI V REZERVACIJE LETU 2013 (podskupina (podskupina 935) 290) 10

0

11

0

DRUGO: (navedite kaj)

12

0

0

POJASNILA:

Izpolnil: Trojer Srečko Tel. št.: 05 380 18 42

Podpis:

Odgovorna oseba: Ines Krajnik Datum: 10.3.2014

Podpis: Žig: Tabele za finančni načrt 2014-enote

31/31

Dom Podbrdo - Tabele za finančni načrt 2014  
Dom Podbrdo - Tabele za finančni načrt 2014  

Finančni načrt za leto 2014

Advertisement