Bittens pension

Page 1

BITTENS PENSION OG ARBEJDSLIVSFORSIKRINGER

Bitten Vadstrup Kolling, Favrskov Kommunale Tandpleje.

KENDER DU DIN DÆKNING? ATO STILLER SKARPT PÅ PENSION OG FORSIKRING VIL DU VÆRE MED?


Det kan virke uoverskueligt at finde ud af, om min familie og jeg er dækket optimalt med de forsikringer, vi har lige nu. Det kræver tid og overskud at gennemgå det hele i detaljer. Man får det ikke lige gjort. Sådan er vi vist mange, der har det.

J

eg arbejder som kommunalt ansat tandlæge og har altid tænkt, at jeg nok var godt dækket med min gruppelivsforsikring gennem ATO og en pensionsordning i PFA, som ATO har forhandlet for mig, og som jeg automatisk har i min ansættelse efter den kommunale overenskomst. En dag, hvor jeg alligevel ringede ind til ATO’s sekretariat, spurgte jeg også til mine forsikringer - om jeg var godt nok dækket? Jeg fik det svar, jeg lidt havde forventet: ”Det kan kun du og din familie afgøre. Vi vil råde dig til, at du sammen med din mand gennemgår jeres pension og forsikringer i detaljer. Hvordan er I lige nu dækket med de ordninger, I har? Bagefter skal I gøre jer klart, hvordan I ønsker at være forsikret i forskellige situationer. Når I ved det, ved I også, hvilke ændringer, der skal til, for at I er forsikret, som I gerne vil.” Denne øvelse skal faktisk gentages, forklarede ATO mig, hver gang der sker

2


forandringer i livet, for eksempel hvis man går fra at være single til at være gift eller samboende eller omvendt. Hvis man får børn, og når børnene bliver voksne, eller hvis leveomkostningerne ændrer sig betydeligt, fordi man køber hus eller lignende.

ATO ridsede det sådan her op for mig: Det er vigtigt, at du ved, hvordan du selv, din ægtefælle/samlever og eventuelle børn (dine, mine og vores) er dækket i følgende situationer:

• Hvis du og eller din ægtefælle/samlever mister

jeres arbejde for en kortere eller længere periode

• Hvis du eller din ægtefælle/samlever mister erhvervsevnen generelt eller i jeres fag

• Hvis du, din ægtefælle/samlever eller et af jeres børn får en kritisk sygdom

• Hvis du, din ægtefælle/samlever eller børn kommer ud for en ulykke

• Hvis du eller din ægtefælle/samlever dør • Og ikke mindst i forhold til pension. Hvor stor en pension ønsker du/I at få udbetalt, når arbejdslivet er slut?

Jeg fik at vide, at jeg kan skrue dækningerne sammen på flere måder. ATO fortalte mig, at jeg som medlem af ATO og som kommunalt ansat har en grunddækning og herudover selv kan tilvælge en supplerende dækning. Jeg valgte at følge rådet om at gennemgå alle mine ordninger - herunder den dækning mine børn har fra min eksmand. Jeg støttede mig til det hjælpeskema*, jeg fik fra ATO og de overvejelser, som jeg efter ATO’s anbefalinger

*Find hjælpeskemaet på www.ato.dk

3


skulle gøre mig. Det viste sig undervejs, at vi havde behov for vigtige justeringer i forhold til den dækning, vi gerne ville have, så jeg henvendte mig til PFA. Hos PFA fik jeg foretaget de ændringer, jeg ønskede mig, og min mand gjorde det samme hos sit pensionsselskab. Vi er i mål nu. Både med pensionen og med forsikring af arbejds- og privatlivet. Det føles rigtigt godt.

Du har mulighed for følgende dækninger:

Hvis du mister din erhvervsevne generelt eller som tandlæge (faginvaliditet)

• Hvis du mister 50 % eller mere af din erhvervsevne (evnen til at udføre

ethvert job), får du som grunddækning fra din overenskomstmæssige pensionsordning i PFA udbetalt 50 % af din løn til den dag, du når pensionsalderen. Herefter udbetales din alderspension. Du kan vælge en dækning på tab af erhvervsevne på op til 80 % af din løn.

• Hvis du mister 50 % eller mere af din generelle erhvervsevne og får

udbetalinger fra forsikringen, så er der tegnet en indbetalingsforsikring, så forsikringsselskabet fortsætter med at indbetale til din alderspension, så den vil have nogenlunde samme størrelse, som hvis du havde været i arbejde.

• Hvis du mister 50 % eller mere af din fagspecifikke erhvervsevne (evnen

til at arbejde som tandlæge), får du som grunddækning udbetalt 50 % af din løn i fem år fra din overenskomstmæssige pensionsordning i PFA. Det vil give dig mulighed for omskoling til et andet erhverv. (Er du 55 år eller derover, er du dækket, indtil du skal alderspensioneres). Har du tilvalgt en højere dækning ved generelt erhvervsevnetab følger den højere dækning også med faginvaliditetsdækningen.

4


• Der indbetales til din alderspension i de fem år, hvor du er dækket af

faginvaliditetsdækningen. Herefter forventes det, at du har fået et nyt job, hvor der kan indbetales til din alderspension. Hvis du er fyldt 55 år, indbetales frem til alderspensioneringen.

• For at du kan bestemme størrelsen af den ønskede dækning ved tab

af erhvervsevne, der udbetales hver måned, skal du have taget stilling til, hvad du ønsker dine udbetalinger skal bruges til. Skal de dække almindelige leveomkostninger, og er 50 % af indkomsten så nok (50 % er grunddækningen)? Hvis du er berettiget til faginvaliditet i fem år, skal udbetalingerne så, ud over almindelige leveomkostninger, også dække øgede udgifter til for eksempel ny uddannelse eller …?

Hvis du bliver arbejdsløs

• Hvis du ikke er medlem af en A-kasse, får du højst sandsynligt ingen

økonomisk støtte fra det offentlige, hvis du mister dit job. Du kan i Akassen eller gennem Runa Forsikring tegne en supplerende løndækning – også kaldet en lønsikring. Her toppes dagpengene op til et beløb, der i en kortere periode ligner din løn.

• A-kassen eller Runa Forsikring kan oplyse om priser, dækninger og andet i forbindelse med denne forsikring.

Hvis du kommer ud for en ulykke

• Vær opmærksom på, at en ulykkesdækning ikke er inkluderet i pensions-

ordningen i PFA. Du kan dog tegne en ulykkesforsikring i Runa Forsikring, som ATO har en forsikringsaftale med. Præmiens størrelse afhænger af de dækninger, du ønsker.

• En ulykkesforsikring er en forsikring, hvor du får udbetalt en skades-

erstatning som et engangsbeløb i tilfælde af, at du kommer ud for en 5


ulykke. En ulykke betegnes her som en pludseligt opstået udefra kommende hændelse, der efterlader den forsikrede med varige mén efter ulykken. Erstatningens størrelse angives som et maksimumsbeløb, og udbetalingen sker i forhold til graden af mén. Har du f.eks. 5 % varigt men, får du 5 % af det maksimale beløb osv.

• Ulykkesforsikringen kan kombineres med en dødsfaldsdækning, der dækker ved død som følge af ulykke.

• Du kan også tegne en ulykkesforsikring for dine børn, der blandt andet kan indeholde tandskadeerstatning. Runa Forsikring kan oplyse om priser, dækninger og øvrige bestemmelser ved denne forsikring.

Hvis du selv eller dit barn bliver kritisk syg

• I din pensionsordning er du automatisk dækket ind ved kritisk sygdom. Du kan på www.pfa.dk se, hvilke sygdomme, der er omfattet.

• Grunddækningen er 125.000 kr., men du kan vælge at forhøje din

dækning op til 250.000 kr. Dine børn er ikke omfattet af pensions ordningens grunddækning, men du kan vælge også at dække dine børn med et beløb op til 250.000 kr.

• For at kunne fastlægge den dækning, der kommer som engangsbeløb,

skal du have taget stilling til, hvad du vil med udbetalingen. Skal den bruges til for eksempel ændringer derhjemme i tilfælde af fysisk handicap, som løn i en orlovsperiode, så du kan passe en kritisk syg i eget hjem, eller skal den måske kunne finansiere behandling i udlandet?

6


Hvis du dør, hvad så med dine efterladte?

• Som medlem af ATO er du dækket af ATO’s gruppelivsordning, som administreres af PFA. Ordningen er obligatorisk, den koster 500 kr. om året og opkræves sammen med kontingentet. Gruppelivs ordningen giver følgende dækning: Alder Dødsfaldssum Under 40 år................................................ 462.000 kr. Fyldt 40 år, men ikke 45 år............................383.758 kr. Fyldt 45 år, men ikke 50 år........................... 287.819 kr. Fyldt 50 år, men ikke 60 år........................... 191.879 kr. Fyldt 60 år og indtil den måned, du fylder 67 år................................. 143.909 kr. Fyldt 67 år............................................................. 0 kr.

• Den overenskomstmæssige pensionsordning i PFA giver en dødsfalds dækning på 100 % af din årsløn, som ATO har forhandlet som en del af dine ansættelsesvilkår efter overenskomsten mellem ATO og KL. Du kan vælge dødsfaldsdækning på op til 800 % af din årsløn.

• Hvis du har tegnet udbetalingssikring, kommer dit pensionsdepot til

udbetaling til efterladte og arvinger efter gældende skatteregler. Pensionsdepotet vokser med årene. Det er derfor vigtigt, at du tænker over den værdi, depotet har i forhold til dine efterladte, så du kan justere dødsfaldsdækningen, så den passer til den samlede dødsfaldsdækning, du ønsker.

• Du har en grunddækning af dine børn under 21 år i tilfælde af din død på 1.000 kr. pr. barn pr. måned. Du kan vælge en dækning på op til 25 % af din løn pr. barn pr. måned.

7


• Børnedækningen vil være løbende månedlige udbetalinger, indtil barnet fylder 21 år, men hvad skal pengene dække? Er det betaling af privat skole, er det penge til tøj og sko eller…?

• Mange af os har tegnet dødsfaldsdækning i privat regi i form af en

livsforsikring eller andet. Husk at undersøge om du er dobbeltforsikret. Spørgsmålet er, om din dækning er, som du ønsker i tilfælde af dødsfald? Og ved du, hvordan du selv er stillet, hvis din ægtefælle/samlever dør?

• For at du kan fastlægge størrelsen af den ønskede dødsfaldsdækning,

der kommer som et engangsbeløb fra forskellige ordninger, skal du have taget stilling til, hvad udbetalingen skal bruges til. Er det til at nedbringe gælden i en bolig, så de efterladte kan blive boende, er det til at dække indtægtstabet, som familien har, så den efterladte familie i ro og orden kan komme igennem sorgen og få tilpasset den økonomiske fremtid til de nye realiteter eller...?

Når du går på alderspension

• Alderspensionens størrelse afhænger af din alder, når du går på pension

og af, hvor meget du har opsparet i dit pensionsdepot. Du kan få pension, fra du er 60 år - jo yngre du er, jo mindre pension får du. Se udviklingen på ”min pension” på www.pfa.dk.

• Ud over alderspensionen vil du få folkepension, når du når den alder, der

gælder for folkepensionen. Du har herudover pension fra ATP, ligesom du kan have ordninger i LD (Lønmodtagernes Dyrtidsfond) og måske også pensionsdepoter fra tidligere ansættelser.

• I grunddækningen er der valgt, at du får en højere pension de første ti år, fordi der er valgt ratepension for 30 % af pensionsdepotet. Du kan vælge at få en mere ensartet pension, hvis du hellere vil det, ved at nedbringe ratepensionsdelen.

8


• Start i god tid med at indbetale til din alderspension. Hvis du finder ud af,

at din alderspension er for lav, kan du sammen med din arbejdsgiver aftale at indbetale et større bidrag til pensionen. Det kan være svært på kort tid at oprette en god alderspension.

• Alderspensionens størrelse afhænger samtidig af, hvor godt pensionssel-

skabet forrenter din pensionsformue, og du har også selv indflydelse på afkastet. Du skal selv vælge den risikoprofil, PFA skal anvende ved investe ringen af dine penge. Du har valget mellem fire profiler: Profil A = lav risiko (75% obligationer 25% aktier). Profil B = lav risiko (50% obligationer og 50% aktier). Her placeres du automatisk, hvis du ikke foretager et aktivt omvalg. Profil C = høj risiko (75% aktier og 25% obligationer). Profil D = høj risiko (100% aktier).

Tommelfingerreglen er, at du bedre kan tillade dig en højere risiko, når du er ung, mens du bør nedtrappe risikoen, når du nærmer dig pensionstidspunktet. I alle profiler er indbygget en automatisk nedtrapning af risikoen hen mod pensioneringstidspunktet, men du skal selv afgøre, om du synes, det er tilstrækkeligt.

9


Oversigt over den overenskomstmæssige pensionsordnings grunddækning og tilvalgsmuligheder: I den pensionsordning, du har efter den kommunale overenskomst, er der en grunddækning og en række valgmuligheder for at ændre på grunddækningen, som gennemgås i skemaet nedenfor:

Grunddækning

Tilvalg

PFA Forebygger

Dækker udgifter til forebyggende behandlinger ved fysioterapeut, kiropraktor og zoneterapeut.

PFA Kritisk sygdom

Engangsbeløb på 125.000 kr.

Der kan vælges op til 250.000 kr.

PFA Kritisk sygdom til børn

Ingen.

Der kan vælges op til 250.000 kr.

PFA Erhvervsevne

Løbende udbetaling af 50 % af lønnen ved 50 % tab af generel erhvervsevne. Faginvaliditet ved 50 % tab af erhvervsevne som tandlæge i 5 år, dog kun indtil pensionsalderen, hvis skaden sker efter det fyldte 55. år. Lønopfyldning ved invaliditet efter aftale.

Der kan vælges op til en dækning på 80 % af lønnen.

Dødsfaldsdækning (PFA Liv)

Engangsbeløb på 100 % af årslønnen. Herudover sker udbetaling af pensionsdepotet efter gældende skatteregler.

Der kan vælges op til 800 % af årslønnen. Herudover sker udbetaling af pensionsdepotet efter gældende skatteregler.

Børnepension

Løbende udbetaling på 12.000 kr. pr. barn under 21 år.

Der kan vælges løbende udbetaling på op til 25 % af månedslønnen pr. barn under 21 år.

Alderspension

70 % indsættes til livsvarig pension, 30 % til 10-årig ratepension.

Der kan vælges større livsvarig del og mindre ratedel, men ikke omvendt.

Alle beløb til dækning af forsikringerne er indeholdt i den månedlige pensionsindbetaling. Tal og beskrivelser i skemaet gælder for pensionsordningen i PFA plus, der træder i kraft fra 1. oktober 2015.

10


11


Her kan du læse mere Folderen Lasses pension og arbejdslivsforsikringer i privat praksis. fortæller om de overvejelser, du og din familie skal gøre jer om pension og arbejdslivsforsikringer, hvis du er privatansat tandlæge. I folderen Dine forsikringer kan du læse om ulykkesforsikring og de andre forsikringer, du kan tegne i Runa Forsikring. Du kan finde folderne på www.ato.dk.

Vil du vide mere om pension og arbejdslivsforsikringer, så kontakt: PFA pension@pfa.dk telefon 70 12 50 00 Runa Forsikring srraadgivning1@lb.dk telefon 33 48 58 15

Ansatte Tandlægers Organisation • Peter Bangs Vej 30, 4. • 2000 Frederiksberg Telefon: 33 14 00 65 • info@ato.dk • www.ato.dk