Page 1

Добре Ставров Ристенка Јосифова

65 ГОДИНИ ГИМНАЗИЈА „ДОБРИ ДАСКАЛОВ“ КАВАДАРЦИ 1945 - 2010

1


2


Автор Добре Ставров Коавтор Ристенка Јосифова

65 ГОДИНИ ГИМНАЗИЈА „ДОБРИ ДАСКАЛОВ“ КАВАДАРЦИ Проширено и дополнето издание на монографијата „50 години Гимназија “Добри Даскалов” Кавадарци” 1945 - 2010

Кавадарци, 2012 3


Наслов на монографијата:

65 ГОДИНИ ГИМНАЗИЈА „ДОБРИ ДАСКАЛОВ“ КАВАДАРЦИ Автор: Добре Ставров Коавтор: Ристенка Јосифова Главен уредник: Невенка Поп-Ангелова Издавач: СОУ Гимназија ,,Добри Даскалов“ Кавадарци Покровители: Градоначалник и Совет на општина Кавадарци Рецензенти: Блаже Јованов Снежана Миховска Јазична редакција: Добре Ставров Ристенка Јосифова Компјутерско-техничко обликување: Зоран Милевски Ликовно-графичко обликување: Горан Боев Печатење: ,,Еко колор“ Кавадарци Тираж: 300 примероци

4


ЗА МОНОГРАФИЈАТА:

Ни претставува посебно задоволство што можеме да бидеме рецензенти на монографијата ,,65 години Гимназија ,,Добри Даскалов“ Кавадарци“. Оваа монографија, реализирана по иницијатива на директорката Невенка Поп-Ангелова, претставува сеопфатен труд на авторот Добре Ставров и коавторот Ристенка Јосифова; публикација во која може да се согледа целокупната работа на Гимназијата во периодот од 1945-2010 година. Авторот Добре Ставров е поранешен професор и директор на оваа престижна институција, а сега како пензионер многу придонесе за изработката на монографијата. Коавторот Ристенка Јосифова е ценет македонист, вработена како професор во Гимназијата и дава свој придонес во воспитувањето на младите во нашето училиште. Во изработката на оваа книга е вложен голем труд и истата е плод на неколкугодишна системска работа, присутен е ентузијазмот и цврстата волја да се направи дело што ќе остане трајно за сите генерации. Нас како рецензенти, но и како вработени професори во Гимназијата (историчар и филозоф) посебно не импресионира хронолошката презентација на историско-општествените услови во кои работи Гимназијата сите овие години, воспитно-образовниот процес и промените што се случуваат во истиот, постигањата на наставниците (ментори) и на учениците на државните и меѓународните натпревари и нивните напредувања по гимназиското образование. Исто така не изостануваат ниту податоците за многубројните спортски и културни настани што се организирани по различни поводи, материјално-техничкиот развој на Гимназијата, условите за работа, наставниот кадар, бројноста на учениците, постигањата на нашите ученици во земјава и надвор од неа и др. податоци. Би сакале да им се заблагодариме на директорката, авторот и коавторот за оваа прекрасна монографија, која ќе остане како сведоштво за развојот и работата на нашата гимназија како едно од најрепрезентативните средни училишта во градот и земјава. Рецензенти Блаже Јованов и Снежана Миховска

5


„Учете и надградувајте се за да се зградите во идејата - Кавадарци да биде над сите“ Александар Панов Градоначалник на oпштина Кавадарци

,,65 години постоење на Гимназијата сведочат дека многу знаење, разум, ентузијазам, љубов, мудрост, истрајност е вложено и поради тоа сите овие години можеме да се пофалиме дека успешно ја остваруваме својата воспитно образовна, културна и општествена мисија. Сите овие години постоење, Гимназијата покажа дека е расадник на знаење и на богат духовен живот кој пулсира меѓу овие ѕидови и многу подалеку, надвор од училишниот простор.” Невенка Поп-Ангелова Директор на СОУ Гимназија,,Добри Даскалов” Кавадарци

6


65 ГОДИНИ ГИМНАЗИЈА „ДОБРИ ДАСКАЛОВ“ КАВАДАРЦИ 1945 - 2010 Проширено и дополнето издание на монографијата „50 години Гимназија “Добри Даскалов” Кавадарци” ОДБОР ЗА ПРОСЛАВА Невенка Поп-Ангелова, претседател Членови: 1. Данча Грозданова 2. Снежана Миховска 3. Александар Јорданов 4. Душанка Иванова 5. Јасминка Иванова 6. Драган Вељковиќ 7. Златко Смилевски

8. Ристенка Јосифова 9. Кочо Кочов 10.Гордана Еленова 11. Катица Калеова 12. Анета Миховска-Гаврилов 13.Слободанка Стојанова 14. Славе Попов

Носител на прославата: СОУ Гимназија ,,Добри Даскалов” – Кавадарци Покровители: Александар Панов, градоначалник на општина Кавадарци и Совет на општина Кавадарци

АКТИВНОСТИ ПО ПОВОД ЈУБИЛЕЈОТ Учебната 2009/2010 година е исполнета со многу активности – достојно да се одбележи и прослави 65-годишниот јубилеј на Гимназијата. Организирани се повеќе трибини, средби, предавања, приредби, натпревари, изложби и др. Меѓу позначајните манифестации се: - свечена академија во Домот на културата ,,Иван Мазов-Климе“; - доделување на награди и признанија на професори и ученици од директорката Невенка Поп-Ангелова; - изложба на фотографии, подготвена од учениците и професорот по ликовна уметност Гоце Јосифов; - еко-трпеза во фоајето на Домот на културата, подготвена од професорки од Гимназијата; - презентација за животот и делото на Добри Даскалов, подготвена од професорката по историја Наташа Матакова (со флаери за присутните гости на прославата); - училишен весник, подготвен од учениците под менторство на професорот Кочо Кочов. 7


Културно-уметничка програма со сценарио подготвено од професорот Кочо Кочов: - рецитал ,,Македонија“ подготвен од професорките по македонски јазик: Ристенка Јосифова и Анета Миховска-Гаврилов; - театарска претстава ,,Техно Sвезда“, подготвена од професорката по македонски јазик Катица Манева; - оркестарски композиции, подготвени од професорот Драган Вељковиќ; - хорски композиции, подготвени од професорот Златко Смилевски; - композиции на странски јазици, подготвени од професорките по странски јазици: Светлана Несторова-Мицев, Ленче Анѓушева-Чаушева, Анастазија Костова и Милка Штерјова; - спортско дефиле со хулахопи, на Градскиот плоштад, подготвено од професорот по спорт и спортски активности Блаже Велков. Организација на патронатот - професорите: Гордана Еленова, Александар Јорданов и Кочо Кочо.

Невенка Поп-Ангеловa Директор на СОУ Гимназија ,,Добри Даскалов“ Кавадарци Прославувајќи го јубилејот ,,65 години Гимназија ,,Добри Даскалов“ Кавадарци , на иницијатива од директорката на училиштето Невенка Поп-Ангелова, се реализира овој проект ,,65 години Гимназија ,,Добри Даскалов“ Кавадарци“ и со тоа се направи уште една благородна работа да се забележи на хартија сето она што е остварено на полето на образованието и воспитувањето во гимназијата во иминатите петнаесет години. Невенка Поп-Ангелова има завршено средно образование во 1985 година во истата гимназија ,,Добри Даскалов“ (некогашна ,,Јосип Броз Тито“). Високото образование го заокружува на ПМФ група математика-информатика, а својот работен стаж во гимазијата го започна на 01.06. 1999 година како директор. Моментално е на посдипломски студии на Институтот за социолошко политичко-правни истражувања, група – Менаџмент на човечки ресурси. Има објавено свој труд во Зборник (2010 г.) под наслов,,Успешна приказна од СОУ Гимназија ,,Добри Даскалов“. Во својот прв мандат (1999-2001) како директор на гимназијата ,,Добри Даскалов“, Невенка Поп-Ангелова реализира повеќе проекти кои беа во интерес на учениците, наставниците и наставата во училиштето како што се: кабинетска настава, старите дрвени прозорци на двата ката на јужната страна на училниците се заменети со нови и со термопан стакло; заменет е подот на училниците на втори кат со винас плочки; целосно се обновени санитариите за учениците и се купени метални шкафови за учениците на двата ката. Исто така како директор таа оствари непосредност во комуникацијата со учениците, овозможи да се организираат многубројни културно-уметнички настани во кои учениците го имаа главниот збор како: модни ревии, промоции, премиери и приредби во градот и надвор од него. Во вториот мандат од 01.07.2009 година до денес, Невенка Поп-Ангелова како директор на Гимназијата ,,Добри Даскалов“, водејќи се од мисијата и визијата на 8


училиштето, а со цел за поквалитетна настава и подобри услови за работа, во 2010 година, со средства од Општината, направена е целосна реконструкција на административниот дел. Холот на училиштето е реновиран и проширен, во сите простории се поставени нови врати и прозорци со термопан стакло, врз постојниот паркет е поставен под од ламинат и целосно е заменет стариот со нов модерен канцелариски инвентар. Во продолжение на ходникот се направени уште две простории и целосно е реконструиран санитарниот чвор. Во дворот пред влезот за учениците е направена покривна конструкција за заштита на учениците при невреме. Исто така во соработка со Светска банка е реализиран проектот ,,Енергетска ефикасност“ со кој на гимназијата и е овозможено да реализира уште едно реновирање на прозорците и надворешните врати во стариот административен дел со малите кабинети и новиот дел на први и втори кат во сите училници и кабинети. Со ова, овој дел од зградата добива нов, современ и свеж изглед, функционален за работа во еден модерен и европски амбиент. Во делот на наставата покрај оние што се реализираат на државно ниво со идеја и иницијатива на директорката Невенка Поп-Ангелова, се вклучени проектите: е-учење Moodle и ,,Мојата идна професија“, а во тек се и проектите: ,,Еко-училиште“, ,,Проект за мир“, Заштита на детските права во училиштата“ и др. Исто така со нејзина поддршка се реализирани голем број на приредби, културно-уметнички програми, презентации, промоции на книги и се остварени многу соработки со училишта од земјава и надвор од неа. Ние, (како автор и коавтор) и благодариме на директорката на Гимназијата Невенка Поп-Ангелова за нејзината иницијатива, заложба и соработка за реализирање на оваа монографија ,,65 години Гимназија ,,Добри Даскалов“ Кавадарци.

9


СОДРЖИНА В О В Е Д ..................................................................................................................................... 13 ПРИДОБИВКИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА ..................................... 16 ГИМНАЗИЈАТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1945 ДО 1995 ГОДИНА............................................ 18 Стручен испит ............................................................................................................................. 21 Дисциплински правилник .......................................................................................................... 22 Полуматурски испит ................................................................................................................... 25 Матурски испит........................................................................................................................... 26 Логор за летување во Стар Дојран ............................................................................................ 30 Барака за фискултурна сала ....................................................................................................... 30 Поправка на кровната конструкција и санитариите ................................................................ 30 Норматив за верификација и реверификација ......................................................................... 30 Доградба на зградата .................................................................................................................. 31 Наново воведено гимназиско образование............................................................................... 34 ПРОСЛАВА НА 50-ГОДИШНИОТ ЈУБИЛЕЈ НА ГИМНАЗИЈАТА ,,ДОБРИ ДАСКАЛОВ” КАВАДАРЦИ ..................................................................................................... 35 ПОМОШНИ СЛУЖБИ ВО НАСТАВАТА .............................................................................. 39 ОБРАЗОВНО_ВОСПИТНАТА ФУНКЦИЈА НА ГИМНАЗИЈАТА...................................... 40 НАСТАВА ................................................................................................................................... 40 Наставнички совет ...................................................................................................................... 41 САМОУПРАВУВАЊЕ ВО ГИМНАЗИЈАТА .......................................................................... 41 Соработка со родителите ........................................................................................................... 42 ВОННАСТАВНИ УЧЕНИЧКИ АКТИВНОСТИ ..................................................................... 42 1. Литературна дружина ............................................................................................................. 43 2.Драмско-рецитаторска секција ............................................................................................... 43 3.Мешан младински хор ............................................................................................................. 45 4. Странски јазици ...................................................................................................................... 47 5.Историска секција .................................................................................................................... 50 6. Филозофски кружок................................................................................................................ 51 7. Географска секција ................................................................................................................. 51 8. Македонски јазик и литература – натпревари ..................................................................... 52 9. Млади хемичари...................................................................................................................... 52 10. Млади физичари.................................................................................................................... 53 11. Млади биолози ...................................................................................................................... 54 12.Математичка секција ............................................................................................................. 54 13.Информатика .......................................................................................................................... 58 14. Спортско друштво “Гимназијалец“.................................................................................... 59 I.Фудбал ....................................................................................................................................... 59 II. Кошарка................................................................................................................................... 59 III. Ракометот ............................................................................................................................... 60 IV.Атлетикa ................................................................................................................................. 61 V. Пинг-понг................................................................................................................................ 62 VI. Карате..................................................................................................................................... 62 VII. Стрелаштво .......................................................................................................................... 62 15.Ликовна секција ..................................................................................................................... 62 10


16. Правно-економска секција ................................................................................................... 63 17. Крводарителство ................................................................................................................... 63 18.Екскурзии................................................................................................................................ 64 ГИМНАЗИЈАТА ВО ПЕРИОДОТ 1996-2010 ГОДИНА ........................................................ 64 Кодекс за однсувањето на наставникот и ученикот ................................................................ 65 ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ................................................................................. 66 Реформирано образование ......................................................................................................... 67 Задолжителни предмети ............................................................................................................. 68 Изборни предмети....................................................................................................................... 68 Задолжителни изборни програми .............................................................................................. 69 Проектни активности.................................................................................................................. 69 Дополнителна, продолжена, подготвителна и додатна настава ............................................. 70 Ученички екскурзии ................................................................................................................... 70 Училишен простор, опрема, наставни помагала ..................................................................... 70 Општествено-културна и јавна дејност .................................................................................... 71 Наставници (професори) ............................................................................................................ 71 ОРГАНИ НА РАКОВОДЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ ................................................................... 71 Директор ...................................................................................................................................... 71 Совет на родители ....................................................................................................................... 72 Училишен одбор ......................................................................................................................... 72 СТРУЧНИ ОРГАНИ ................................................................................................................... 72 Н А С Т А В А ............................................................................................................................ 73 Стручен испит ............................................................................................................................. 74 Државна матура и завршен испит ............................................................................................. 74 Проектна задача за сите ученици .............................................................................................. 75 ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ ВО ЈУБИЛЕЈНАТА 2009-2010 ГОДИНА ........ 76 Раководен кадар, стручни соработници и наставници во јубилејната 2010 година ............ 78 Стручна служба (психолог, педагог, социолог) ....................................................................... 81 Библиотека ................................................................................................................................... 82 СЛОБОДНИ УЧЕНИЧКИ АКТИВНОСТИ ............................................................................. 83 Активи .......................................................................................................................................... 84 Актив по македонски јазик и литература ................................................................................. 84 Актив по странски јазици (англиски, француски и германски јазик) ................................... 88 и класични јазици (латински јазик) ........................................................................................... 88 Актив по општествени науки (историја, социологија, филозофија, етика, психологија, педагогија) ................................................................................................................................... 90 Актив по природни науки (географија, физика, хемија, биологија) ...................................... 91 Актив по природни науки (математика и информатика) ........................................................ 91 Актив по ликовна уметност, музичка уметност,спорт и спортски активности, одбрана и заштита и прва помош ................................................................................................................ 92 Актив по економски и правни предмети .................................................................................. 93 Натпревари .................................................................................................................................. 93 Македонски јазик и литература ................................................................................................. 93 Странски јазици .......................................................................................................................... 95 Општествени науки (историја, социологија) ........................................................................... 96 Природни науки ( географија, физика, хемија, биологија) .................................................... 97 11


Природни науки (математика, информатика) ......................................................................... 98 Ликовна уметност ..................................................................................................................... 103 Спорт и спортски активности .................................................................................................. 105 Ракомет....................................................................................................................................... 107 Фудбал........................................................................................................................................ 107 Пинг-понг .................................................................................................................................. 107 Атлетика..................................................................................................................................... 108 Карате ......................................................................................................................................... 109 Џудо ............................................................................................................................................ 109 Шах ............................................................................................................................................. 109 Воздухопловно моделарство.................................................................................................... 110 Стрелаштво ................................................................................................................................ 110 Музичка култура (уметност) .................................................................................................... 110 Економско-правна струка ........................................................................................................ 110 Прва помош и заштита ............................................................................................................. 112 Сообраќај ................................................................................................................................... 112 Екологија ................................................................................................................................... 112 Матурски вечери ....................................................................................................................... 113 Средби на генерациите ............................................................................................................. 114 Директори .................................................................................................................................. 115 Наши ученици со високи раководни и државни функции .................................................... 117 Ученици на Гимназијата - истакнати писатели ..................................................................... 118 Други ученици - писатели ........................................................................................................ 118 Ученици - истакнати новинари................................................................................................ 118 Ученици - новинари во средствата за информирање на локално ниво .............................. 119 Ученици - дописници ............................................................................................................... 119 Ученици – автори на публикации, хроники, монографии и научни трудови ..................... 119 Мојата идна професија ............................................................................................................. 119 СОРАБОТКА СО МЕДИУМИТЕ ........................................................................................... 120 ДРЖАВНА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА ГИМНАЗИЈАТА ............................... 120 НАГРАДИ ЗА НАЈДОБРИТЕ УЧЕНИЦИ ............................................................................. 120 НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА ................................................................................................... 121 П Р И Л О З И ............................................................................................................................ 122 Прилог бр. 1 Список на наставници-професори кои работеле во Гимназијата .................. 123 од 1945 до 2010 година ............................................................................................................. 123 Прилог бр. 2 Преглед на завршени матуранти по учебни години ....................................... 129 Прилог бр. 3 Скратеници за називи на факултети и виши школи ....................................... 130 Прилог бр. 4 Преглед на завршени ученици по факултети и виши школи ......................... 131 Прилог бр. 5 Ученици на Гимназијата што се здобиле со научен степен (титула) доктор на науки........................................................................................................................................... 132 Доктори на науки ...................................................................................................................... 132 Магистри .................................................................................................................................... 133 Прилог бр. 6 СПИСОК НА ЗАВРШЕНИ МАТУРАНТИ ..................................................... 135 ГАЛЕРИЈА СО ФОТОГРАФИИ ............................................................................................. 234 КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА.................................................................................................. 247

12


ВОВЕД Долга низа децении и векови нашиот народ се носел со желба и потреба да чекори по патиштата на прогресот и да се здобива со нови знаења. Сфатил колку е голема потребата и корисноста од учење и образование, но низ оние мрачни векови низ кои поминувал, таа своја желба не можел да ја реализира по својаа волја и во своја корист. И во нашиот град, луѓето одамна имале желба и потреба за отворање на училишта за стекнување на образование, и тоа, не само на основно, туку и на повисоко – средно образование. Ете зошто, 6-ти февруари 1945 година, кога во нашата Гимназија (и во повеќе други во Републиката) се одржани првите часови на милозвучниот мајчин македонски јазик, е еден од најзначајните датуми во историјата на македонскиот народ. На тој ден вековните соништа стануваат стварност – за прв пат младите учат во свои училишта и на својот мајчин јазик. Всушност, тоа е почетокот на законското воведување на македонскиот јазик како наставен и литературен јазик во нашата Гимназија. Момент – многу среќен и радосен, настан – историски, за паметење. Јубилеј чие одбележување се доживува со вистински пиетет и нескриена радост. Посебно, ако тој јубилеј се одбележува и прославува по изминати 65 години напорна, но плодна и успешна расбота. Прославата на 65-годишнината е вистинска прилика и можност, од гледна точка на денешни мерила и критериуми, уште еднаш критички да се согледа и осветли изминатиот период од работата на училиштето, и на основа на тоа да се определат новите задачи на делување, со обврска – да се сочува и натаму да се унапредува неспорната и призната традиција на училиштето кое 65 години успешно ја обавува својата образовно-воспитна, културна и општествена мисија. Одбележувањето на јубилејот треба да биде поттик на денешните и идните генерации ученици и професори да го чуваат реномето и авторитетот на Гимназијата и да настојуваат и во иднина да биде една од водечките во Републиката. Во мноштвото манифестации за просллавата на 65-годишниот јубилеј на Гимназијата, книгата ,,Шеесет и пет години Гимназија “Добри Даскалов – Кавадарци” e nаш прилог кон прославата на јубилејот. Прикажан е развојниот пат на Гимназијата која во изминатите 65 години со успех ги остварува целите и задачите на средното образование. Низ целоокупната образовно-воспитна работа и сите други форми на делување, низ наставата и слободните ученички активности и низ општествената и културна дејност, во Гимназијата успешно се остварува образованието и воспитувањето. Бројните генерации излезени од нејзините клупи му даваат извонредно силен печат на севкупниот стопански, општествен и културен развој на Кавадарци, и пошироко на Републиката. Фактот што од вкупно 9.471 завршени ученици во нашата Гимназија, 3.294 се здобиле со високо образование а 805 со више образование, не исполнува со чувство на задоволстрво, радост и гордост. Вкупниот број од 4.099 значи дека скоро полоовина од завршените ученици се здобиле со повисоко образование од средното и претставуваат потенцијал кој го носи културниот, стопанскиот и општествениот подем на своето 13


време. Носител на формирањето на градската интелигенција, а пошироко и на републичката. Бројот и процентот на оние што завршиле повисоко образование секако дека ќе биде повисок, што може да се види и од списокот во прилог кој е непотполн, но и од бројот на актуелните студенти од последните четири-пет генерации кој е над 1000. Кога е пристапено кон работа на книгата, намерата беше да се проследи успехот на учениците по години и да се дадат сите генералии на завршените ученици – со година и место на раѓање, и со група и насока на факултетот или вишата школа. Така е обработен и материјалот во оваа монографија.

ЈОСИП БРОЗ-ТИТО патрон на Гимназијата Величината и значењето на личноста на водачот е во тоа што на општествените процеси и револуционерни вриења, на дадено општество, народ или држава, во даден момент, на пресвртницата, на победата или поразот- му го даде она што на масите и на тоа нивно движење им е најпотребно. Понекогаш тоа е анализа на искуствата од минатото, понекогаш јасен поглед во иднината. Тоа може да биде и повик за трезвеност, ако прети опасност од пијанство заради победата, или одлука да се направи чекор назад, иако мнозинството би сакало напред. Сето тоа е потреба уште повеќе заради тоа што општествените настани и револуциите не се одвиваат по математички правила и рамномерности, но по законите на динамиката и скоковитоста. Значењето на Тито е првенствено во тоа што знаеше во сите периоди и во потполно различни услови, да го предочи, предложи и одлучи токму она, што во дадениот момент и ситуација е најбитно и одлучувачко за идниот развој. Како државник и политичар, Тито одбележа една епоха во повоена Југославија. Голем е неговиот придонес за развој на работничкото движење, во организирањето и водењето на Народноослободителната и антифашистичка војна и револуција и за слободниот развој и независноста на Југославија. Поборник е за мир во светот, заснован на пријателство и заемно почитување на народите и земјите. Се залага за ефикасен систем на колективна безбедност, општо и потполно разоружување, надминување на јазот меѓу развиените и неразвиените, а пред се за коегзистенција меѓу сите народи и земји без оглед на нивната големина и политички систем. Таа независна политика потоа израснува во таканаречената политика на активна мирољубива коегзистенција и неврзување. На политичката и историската сцена Тито се појави кога комунизмот во Европа доживуваше силен подем и кога комунистичките идеи меѓу народот се прифаќаа безрезервно. Затоа, неговата личност и дело треба да се стават во контекстот на настаните и условите во кои тој дејствуваше и од тој аспект да се извлекуваат реални проценки. Историјата подоцна ќе ја даде својата оценка и ќе ја каже правата вистина. Меѓутоа, никој не може да ги оспори и негира неговите заслуги за слободата на македонскиот народ и за признавањето на неговата националност и државност. 14


ДОБРИ ДАСКАЛОВ патрон на Гимназијата Добри Даскалов е македонски револуционер и војвода, една од најмаркантните револуционерни личности во Тиквешијата. Роден е во Кавадарци, на 13-11-1882 година. Основно образование завршува во родното место, егзархиска гимназија во Солун, а го завршува и Американското научно – богословско (протестантско) заведение во Самоков – Бугарија. За време на школувањето во Солун и Самоков се запознава со видни македонски револуционери, меѓу кои и со Гоце Делчев, и ја започнува својата револуционерна дејност во рамките на Македонската револуционерна организација. По завршувањето на протестантското училиште, во април 1901 година станува член на револуционерната чета на Јане Сандански. Зема непосредно учество и во грабнувањето на американската протестантска мисионерка Мис Елен Стон, со која фамилијата Даскалови, како протестантска, од порано имала блиски односи. Во 1902 година Добри Даскалов преминува во четата на струмичкиот војвода Христо Чернопеев, но по извесно време е уапсен од турските власти. По одлежани шест месеци строг затвор, ослободен е по силни заложби на влијателни луѓе од Солун. Истата година во мај месец Добри Даскалов има средба со Гоце Делчев во Софија. Оваа средба само ја потврдила неговата непоколебливост и цврста определеност кон револуционерното дело. Учесник е во Илинденското востание 1903 година. Како Тиквешки војвода со својата чета води борба против турскиот аскер низ Тиквешијата и надвор од неа. Во 1904 година учесник е на Прилепскиот подвижен конгрес на ТМОРО, како делегат на Солунскиот окружен комитет. Во текот на октомври 1905 година се одржува Рилскиот конгрес, сега веќе под името ВМОРО. Тиквешката револуционерна организација од името на Солунскиот округ е претставена од двајца делегати – Добри Даскалов и Тодор Поп Антов. Во Централниот комитет на ВМОРО се избрани: Даме Груев за претседател, а Пере Тошев и Тодор Поп Антов за членови. Изборот на Тодор Поп Антов за член на Централниот комотет на Организацијата е достојно признание за револуционерната работа на ваташкиот учител, но и за Тиквешката револуционерна организација во рамките на Солунскиот окружен револуционерен комитет. Во текот на 1906 и 1907 година со својата чета води енергична и жестока борба за чистење на Тиквешијата и Кожуф од присуството на бугарските врховистички чети и емисари. Откако се уверуваат дека војнички не ќе можат да го скршат и победат, врховистите се обидуваат да го сторат тоа по пат на преговори. Меѓутоа, на преговорите, јасно им ставил до знаење на врховистите дека е против поделбата на Македонија и се залага за принципот – Македонија на Македонците. По победата на Младотурската револуција во 1908 година, дадена е амнестија на сите револуционерни чети во Македонија. Како добар познавач на планината Кожуф, од локалните турски власти Добри Даскалов е вработен како помошник началник на

15


шумарите во Тиквешијата. Преку курири, во постојана врска е со Чернопеев и други револуцинери и војводи. Во 1909 година Добри Даскалов е еден од основачите на Народната федеративна партија во Кавадарци. На Основачкиот конгрес во Солун како претставник на Тиквешкиот округ избран е во Централното биро на Партијата. Меѓутоа, само една година по Основачкиот конгрес младотурскиот режим ја забранува работата на Народната федеративна партија. На 20-ти јуни 1912 година, во непосредна близина на неговата куќа во Кавадарци, кога во скутот ја држи неговата единствена рожба ќерката Невенка, по налог на врховистите, на подмолен начин е убиен од негов бивш курир и соборец.

ПРИДОБИВКИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА Неброени се преродбениците, неброени се борците на македонската Илинденска епопеја, ранобудната македонска херојска генерација од крајот на XIX-тиот и почетокот на XX- тиот век, кои претставуваат предвесници на Народноослободителната војна на Македонија, на вториот, победоносен Илинден. На сите им должиме почит и нужно признание за најскапото што го имаа и што го дадоа во цутот на младоста-своите животи за слободата на својата Македонија. Кога се спомнува Илинденското востание, тоа не се прави само за задоволување на националното чувство и гордост.Тоа се прави заради потврденото сознание дека во овој голем настан македонскиот народ ја покажа и докажа својата зрелост и бескомпромисна решеност да ја организира решавачката борба за остварување на вековните стремежи за национална слобода и своја држава. Многу кратка е радоста на нашиот народ за остварената слобода на првата република на Балканот-Крушевската република.Требаше да изминат уште 41 година, па по победоносната херојска Народноослободителна и антифашистичка војна, на Вториот македонски Илинден во 1944 година, конечно да се оствари тој вековен сон, тој идеал – да се извојува слобода и да се создаде МАКЕДОНСКА ДРЖАВА. Тој ден дојде како остварување на илинденците и на сите други македонски револуционери ;како остварување на еден идеал од макотрпната историја на македонскиот народ. Неа ја пишуваа со своите дела,со својата крв и пот и со своите животи генерации преродбеници, револуционери и многубројни борци на Народноослободителната борба и револуција. На тој ден, 2 Август 1944 година беа обединети двата Илиндена како симбол на континуитетот на македонската револуција овенчана со Првото заседание на АСНОМ, кога е прогласена новата слободна македонска држава. Со решението „АСНОМ да се конституира во врховно, законодавно и извршно претставничко тело на Македонија и на македонската држава“ е извршен историски чин во оформувањето на државноста на Македонија. Зборувајќи за значењето на АСНОМ, должност е да се истакне и значењето на Второто заседнаие на АВНОЈ во Јајце 1943 година на кое се удрени темелите на Федеративна Југославија врз принципите на слободата, рамноправноста и независноста на сите народи, вклучувајќи го и македонскиот. “Ако не се случеше АВНОЈ 1943 година, немаше да се случи ни АСНОМ 1944 год. а без АСНОМ ќе немаше ни македонска држава, па според тоа, ќе немаше ни 8ми Септември”, ќе забележи воениот аналитичар генерал Тодор Атанасовски. Посебно значајна е улогата на Тито во разбирањето и сесрдната поддршка на праведната борба на 16


македонскиот народ за национална и социјална слобода. И најпосле, улогата на Комунистичката партија на Југославија која, со својот правилен став за националното прашање му овозможи на македонскиот народ во заедничка борба со другите народи и народности, да ја извојува својата слобода и независност и да формира своја држава. Народноослободителната војна е нашата единствена голема победа и најсветла страница во македонската историја, која е крунисана со создавањето на првата современа македонска држава – Федеративна Република Македонија. Татковината не смее да го заборави тоа. За време на четиригодишната Народноослободителна и антифашистичка војна - од партизански одреди, преку баталјони, бригади, дивизии и корпуси Народноослободителната војска на Македонија израсна во стоилјадна народна армија. Поникната од народот и со целосна поддршка од народот, претставува основен фактор за ослободувањето на нашата држава и за конечната победа над фашизмот. За успешноста на нашата Народноослободителна војска многу значајна улога одигруваат месните народноослободителни одбори (МНОО) кои, во 1944 година,. се формирани во сите градови и поголеми села. МНОО одржуваат редовна врска со воените штабови и се грижат за снабдување на војската со храна, облека и оружје. Постои неверојатна координација и конспирација меѓу раководствата, но и сесрдна поддршка и помош од народот, и тоа, во услови кога се уште е присутна бугарската окупаторска власт. Од многу голема помош е и формирањето на организацијата на жените АФЖ ( Антифашистички фронт на жените) и Младинската организација кои се грижат за снабдување на војската со храна и облека (чорапи, џемпери, шалови...) Победата над окупаторите и извојуваната слобода е дело исклучиво на нашата Народноослободителна војска. Со оружје в рака и со црвена sвезда петокрака како симбол на слободата, самостојно, без ничија надворешна помош, Република Македонија е целосно ослободена до крајот на ноември месец 1944 година. Радоста кај народот е огромна, воодушевеноста од слободата е возвишена. Сите се среќни и задоволни и ја слават победата. По завршувањето на Народноослободителната војна, голема е радоста што се ослободи и доби државност Вардарскиот дел на Македонија, но голема е и жалоста што Пиринскиот и Егејскиот дел на Македонија и натаму останаа под туѓа власт каде и денденеска на нашите браќа Македонци не им се признаваат основните национални и човечки права и слободи. Народноослободителната војна од народот во Кавадарци и Тиквешијата е масовно прифатена. Потврда за тоа е фактот што со наши борци се формирани четири народноослободителни бригади: Втората, Деветтата, Десеттата и Единаесеттата. Од нив е формирана и Првата дивизија во с. Шешково во 1944 година. За слободата на својата татковина од Кавадарци и Кавадаречко својот млад живот го имаат дадено 333 борци, од кои тројца народни херои: Страшо Пинџур, Блажо Тодоровски – Чичето и Лазо Филиповски – Лавски. Кавадарци е ослободено на 7-ми Септември 1944 година. Ослободено е од борците на Деветата бригада чиј командант е познатиот првоборец од Неготино Најдо Стаменин – Орлов.. Од граѓаните, ослободувањето е дочекано со голема радост, задоволство и воодушевување. На организираниот митинг на Чаршијата по повод ослободувањето се присутни сите граѓани. Говорникот Орлов на митингот, и сите други говорници подоцна, повеќе од дваесет години, на граѓаните им се обраќаат од балконот 17


на куќата на Ифтим Апостолов-Џамбазот (на Чаршијата) која е срушена со изградбата на Стоковната куќа, сега Комерцијална банка.

ГИМНАЗИЈАТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1945 ДО 1995 ГОДИНА По завршувањето на НОВ, се наложува потреба од обнова на се она што за време на војната е ограбено, разрушено и уништено, како и да се извршат подготовки за изградба на социјалистичко стопанство и нови општествени односи. Во однос на стопанството, како приоритетни, се донесени среднорочни планови за индустријалоизација и електрификација на земјата, а во однос на новите општествени односи создадени се потребните институции во функција на државата, меѓу кои и образованието. Оваа потреба ја согледува нашиот највисок државен орган АСНОМ и во почетокот на месец ноември 1944 година, кога се уште се водат борби, донесува одлука за отворање на неколку гимназии и стручни училишта каде што има услови, меѓу кои е и нашата Гимназија. Меѓутоа, иако е донесена одлука, наставата не може да отпочне така брзо и лесно. Во прашање е време за изготвување на наставни Сл. 1. Старата зграда на Гимназијата, градена планови и програми, немање наставен 1939/40 г., во функција од септември 1941 г. кадар, на многу места немање соодветен училиштен простор, како и немање на најосновни и најпотребни наставни средства и помагала. Бидејќи нема доволно наставен кадар, преку Поверенството за просвета се интервенира да бидат демобилизирани сите што имаат високо и више насавно образование, како и многу студенти и штотуку завршени средношколци. Откако се извршени сите подготвки (зградата е исчистена, варосана и украсена, инвентарот поправен), се создадени какви-такви услови за работа во тоа време и се обезбедени девет наставници, Гимназијата отпочнува со работа на 5 февруари 1945 година, во старата зграда (денес ОУ „Страшо Пинџур“). Тој ден е извршена прозивка на претходно упишаните ученици, формирани се паралелките и дадени се упатства за работа. Со редовна настава се отпочнува на 6 февруари 1945 година. На тој ден во Гимназијата се одржани првите часови на милозвучниот мајчин македонски јазик. И ете, соништата стануваат стварност- за првпат во историјата младите учат во свое училиште и на својот мајчин јазик. Всушност, тоа е почеток на законското воведување на македонскиот јазик како литературен и наставен во нашата Гимназија. Момент- многу среќен и радосен, настан- историски за паметење. Јубилеј, чие одбележување се доживува со вистински пиетет и нескриена радост. Посебно, ако тој јубилеј се одбележува и прославува по изминати 65 години напорна, но плодна и успешна работа.

18


Со отпочнувањето на настава на македонски јазик во училиштата, фактички се реализира вековниот сон на македоснкиот народ да се потврди со својот автентичен национален индивидуалитет и да го изрази својот стремеж за слободен национален живот и за процут на својата култура. На Гимназијата и е дадено името „Јосип Броз-Тито“ кое со гордост го носи 49 години, односно до 1994 година. Работи како Полна народна гимназија со застапеност од I до VIII клас. Меѓутоа, таа учебна година Гимназијата работи во редовна настава само со паралелки до VI клас. Паралелките од VII и VIII клас не работат, бидејќи учениците кои требало редовно да се школуваат биле ангажирани како учители во основните училишта во општината и надвор од неа, а некои биле и во редовите на Народноослободителната војска. Ним им било овозможено преку вонредно полагање на испити во текот на август месец да ги полагаат класовите. Така се создадени услови, наредната учебна година да се воведе редовна настава и во овие класови. Првиот наставнички совет го сочунуваат: Ленче Велкова како директор и Александар Линин, Цвета Линина, Анка Чејкова, Нада Димитрова, Тошо Шкартов, Киро Мукаетов, Блажо Мукаетов и Цвета Лазарова како наставници. Малку подоцна во истата година во наставата се вклучуваат уште Душко Константинов, Антонина Хрушчова и Руса Апостолова. Првата седница на Наставничкиот совет е одржана на 3. II 1945 година со дневен ред: 1. Распределба на предметите по наставници 2. Изработка на седмичен распоред 3. Читање на упатства испратени од Поверенството за просвета. Од 12 наставници заедно со директорот, 3 се професори со високо образование, 1 дипломиран економист, 2 со више образование, 2 стручни учители и 4 со гимназија. Скоро сите наставници предаваат по два-три предмети, а неделниот фонд им е над 30 часа. Посебен проблем за наставниците, па и за учениците е немањето на учебници. Приморани се да се служат со српски и бугарски учебници и со белешки од предавањата на наставниците. Освен со наставата, наставниците се ангажирани и со општественополитичка работа, со држење на курсеви и спроведување на диференцијални и вонредни испити за сите оние кои немаат оформено средно образование, а веќе се ангажирани како учители во основното образование или службеници во администрацијата. Заради вонредната ситуација наставната година се изведува во едно полугодие и завршува на 20 јуни 1945 година. Наставата се изведува редовно, освен на државните и верските празници (Св. Трифун и Велигден). Во месец август 1945 година, најнапред е организирана дополнителна настава, а потоа се изведени диференцијалните и вонредните испити: од 20 до 23 за V, VI и VII клас, а од 23 до 27 за VIII клас. Матурскиот испит е изведен во времето од 2 до 12 септември и успешно го завршуваат 30 ученици. Веднаш по матурирањето, Лазар Лалков и Тодор Грозданов од оваа генерација одат на Вишата фискултурна школа во Загреб, а Илија Каровски на посебен курс за стручни учители по музика. Во наредната учебна 1945/46 година Наставничкиот совет го сочинуваат 18 наставници заедно со новопоставениот директор Боге Крстев, професор по македонски јазик и литература. Новоназначени наставници се: Невенка и Бранко Јуван, Илија Каровски, Димо Димовски, Диме Толовски, Васил Анастасов, Диме Лазаров, Киро Шопов, Борис Наумов, Димитар Митков, Ристо Лозановски и Тамара Трубецкаја. Од 19


новоназначените, покрај директорот, со високо образование се Бранко Јуван (професор по македонски јазик), Невенка Јуван (професор по француски јазик) и Борис Наумов (професор по физика). Од година во година се подобрува квалификационата структура на наставниот кадар, а постепено се подобруваат и условите за работа. Треба да се истакне и тоа, дека во вишите класови на Гимназијата повеќе години се школуваат и многу ученици од Неготино, Гевгелија и Валандово, бидејќи таму се уште нема отворено средни училишта. За овие ученици, и селските деца од општината, Гимназијата води посебна грижа и отвора Интернат за нивно сместување и исхрана. Интернатот е формиран во 1946 година и со него управува Интернатски одбор составен од наставници и граѓани. Во почетокот се вработени: 1 воспитувач, 1 интендант и 3 готвачки - келнерки, а потоа постепено се зголемува потребниот персонал. Сместен е, најпрво во куќата на Даневци на Чаршијата, а потоа, во куќата на д-р Ѓорѓи Каламчев, зад хотел „Балкан“ и една двоспратна куќа под ОУ “Димката Ангелот-Габерот”. Наставниците и учениците се носители на општествено-политичкиот, културнозабавниот и спортскиот живот во градот. Посебно е значајна улогата на Средношколскиот одбор (комитет) кој е иницијатор и организатор на многу работни акции за обнова и изградба на повеќе објекти во градот. Учениците од Гимназијата масовно учествуваат во пробивањето и оформувањето на првата нова улица во градот „7-ми Септември“, на работни акции за оспособување на пругата Демир Капија – Гевгелија, изградбата на водоводот од Моклиште, изградбата на Градскиот стадион, пошумување на голините и др. Со свои бригади масовно учествува на сојузните акции: „Брчко-Бановиќ“, „ШамацСараево“, „Маврово“, „Нов Белград“, автопатот „Братство-Единство“ и др., од каде бригадите редовно се враќаат како ударни, со голем број на бригадири како ударници. Учениците на Гимназијата се учесници и на регионалната младинска акција за изградба на патот Васов Град - Ржаново во придружба на учениците од велешката гимназија. Логорот со шатори е поставен непосредно до чешмата на Васов Град. Во првите неколку години по ослободувањето најголем проблем за работата на Гимназијата е наставниот кадар. Поради немање квалификуван наставен кадар со високо, или барем со вишe образование, настава изведуваат и лица со завршено средно образование. Сепак, од година во година квалификационата структура на наставниот кадар се подобрува. Многу наставници заради неоформено соодветно образование ја напуштаат работата и на нивно место доаѓаат лица со повисоко образование. Тоа е причина што многу наставници од првите години работат кратко време, едвај една или две учебни години. За обезбедување на квалификуван наставен кадар проблем претставува и немањето можност за решавање на станбеното прашање на наставници што доаѓаат од други места. Посебен проблем за наставниците е немањето на учебници скоро по сите предмети за еден подолг период, па се приморани да се служат со српски и бугарски учебници. За да си ја олеснат работата, а со тоа да им олеснат и на учениците за полесно совладување на материјата, прават свои белешки и скрипти. Истите наставници, поради немање кадар, предаваат и по неколку предмети со неделен фонд над 30 часови. За наставниот кадар во првите две учебни години е кажано понапред. Од година во година квалификационата структура на наставниот кадар се подобрува. Во тој смисол посебно значајно е да се потенцира периодот после 1946 и периодот после 1950 година. Во учебната 1946/47 година се вработуваат првите 20


квалификувани наставници кои преку тринаестмесечен прогимназијален курс се здобиваат со више образование во ранг на ВПШ (Александар Апостолов, Султана Талева, Владимир Ќосевски, Олга Бадиева, Марија Дамјанова, Десанка Доти, Диме Боев, Живко и Стефка Стојковски, Вукосава Гајваронска-Саздова, Пандора Танчева, Зора Рилкова, Николина Бојаџиева, Јован Подалешев и др.), а од 1950/51 година се вработуваат првите професори школувани на нашите наставни и други факултети (Коце Каровски, Глигор Тренчевски, Лазо Каровски, Чедомир Цветковиќ, Александар Китев, Александар Пемов, Александар Грков, Митре Клинчаров, Орданка Коцева, Димитар Митков, Живко Стојковски, Никола Сапунџиев, Панче Мукаетов, Добре Ставров, Олга Ставрова, Миле П. Тодоров и др.). Овој наставен кадар многу придонесува да се подобри квалитетот на наставата и да се подигне авторитетот на Гимназијата. Во првите десет, односно петнаесет години, критериумот на оценување е многу висок, па дури и престрог. Поготово, ако се имаат во предвид условите за живеење, а со тоа и условите за учење - без струја и вода, без учебници и без најосновните нагледни и наставни средства. Колку да се знае, званично, во Кавадарци струја се воведува на 14 март1949 година. Тогаш е пуштен во употреба дизел-агрегат со сила на моторот од 150 КС и сила на динамата од 150 КВ, сместен во специјален градежен објект до фабриката ,,Таска”. Претходно, месец-два се инсталира разводната мрежа во градот, но само до неколку објекти со приоритет: Општинското собрание, Управата за внатрешни работи, Воениот отсек, Градската амбуланта и Чаршијата. Гимназијата добива струја дури при крај на 1949 година. Агрегатот работи со скратено време од по три часа само навечер – од 6 до 9 часот во зимскиот период, и од 7 до 10 часот во летниот период. Се користат сијалици само од 40 вати. Електрификацијата на домовите се врши во наредните две години. Тоа значи дека и натаму учениците, па и наставниците, се приморани да учат на газиени ламби. Ист е случајот и со водоснабдувањето. Моклишкиот водовод е пуштен 1948 година, но во домовите водата доаѓа и после две-три години поради бавното поставување на разводната мрежа, чии канали се копаат рачно. Чешмите се поставуваат во дворовите и водата се користи само за пиење и готвење, но не и за бањање во тогаш старите трошни куќи. По донесувањето на водата од Моклиште, изградена е Градска бања која се користи скоро петнаесет години. Тоа е зградата на денешните забни амбуланти, преадаптирана за новите потреби. Оценувањето е од 2 до 5 (слаб, добар, многу добар и одличен). Со една и две слаби оценки се оди на поправен испит, а со три и повеќе се повторува класот. Многу ученици и со една слаба на полагање го повторуваат класот. Во педесеттите години, учениците кои на полугодие имаат четири и повеќе слаби оценки се отстрануваат од училиштето и ја губат годината. Учениците што двапати по ред го повторуваат класот губат право на школување во училиштето. Бројот на одличните и многу добрите ученици е многу мал. Стручен испит Во првите 15-тина години од работата на Гимназијата вработувањето на наставинот кадар се реализира преку Министерството за просвета. И финансирањето е преку Министерството за просвета. Личниот доход на наставниците се определува според платен разред. Наставниците со високо образование почнуваат со 12-ти, а со више образование со 15-ти платен разред. Првите две години од вработувањето професорот, 21


односно наставникот, работи како приправник. Во средината на педесеттите години Советот за просвета донесува Правилник за полагање на стручен испит на наставниот и воспитниот персонал. После приправничкиот стаж, секој професор, односно наставник е должен во рок од три години да положи стручен испит. Во спротивно, не може да заснова работен однос на неопределено време. Се додека не го положи стручниот испит, ако има потреба, работи како договорен наставник но нема напредување во платниот разред. Испитот се полага на соодветен факулутет пред стручна комисија која ја сочнуваат: професор од факулутет, професор по методика и правник од Министерството за просвета. Се состои од писмена работа (за предметите по кои се прави писмена работа во средните училишта), устен испит од предметот и одржување на практичен час со писмено образложение во едно од средните училишта во Скопје. Оценката за наставникот е од доволен (2) до одличен (5) и за високо образование добива уверение за звање професор, а за виши образованиа звање наставник. Кандидатот кој нема да покаже задоволителен успех, се упатува на повторно полагање на испитот, но најрано после шест месеци. Веднаш по полагањето на стручниот испит наставникот заснова работен однос на неопределено време и добива унапредување - за професор од 12-ти во 11-ти платен разред, а за наставник од 15-ти во 14-ти .Понатаму, унапредувањето се одвива според години на стаж, и вонредно, според постигнати резултати во работата. Од 1958 до 1973 година наставниците се оценуваат со описна оценка: задоволува, се истакнува и особено се истакнува. Доколку три пати е оценет со оценка особено се истакнува, наставникот добива вонредно унапредување во повисок платен разред. Во текот на целиот работен век вонредно унапредување може да се добие најмногу три пати. Наставниците со високо образование можат да напредуваат најмногу до четврти платен разред, а со више образование најмногу до шести. Во врска со личниот доход во нашето училиште постои еден апсурд, а може да се рече и куриозитет. Имено, многудетниот прислужник Атанас Николов (,,Атанасто”, како што го викаа поради нискиот раст) во еден период, поради високиот износ на детскиот додаток, има поголема плата од директорот, а секако и од професорите. Тоа се должи на Законот за детски додаток со кој висината на додатокот е определена на ниво на Југославија. Финансирањето на средните училишта до 1956 година е преку Министерството за просвета, а потоа, до 1973 година, преку општините. Тогаш се напушта платниот разред (степен), а се укинува и полагањето на стручниот испит. Од почетокот на 1974 година финансирањето е преку Републичката самоуправна заедница за насочено образование. Дисциплински правилник Во првите 15-20 години од основањето на Гимназијата постои многу строг Дисцеплински правилник за поведението на учениците, кој, за денешниве генерации ученици веруваме дека е несфатлив. Воведен е вечерен час до кој учениците можат да бидат надвор од своите домови: во зимскиот период до 20 часот, а во летниот период до 21часот. За прекршителите следува дисциплинска мерка- намалување на поведението; ако се повтори истата грешка – ученикот се исклучува од училиштето. Истите дисциплински мерки се применуваат и за пушењето. Бројот на пушачите е мал, и тоа само меѓу машките. Во тоа време не може да се замисли женски да пушат цигари- се смета за голема срамота.

22


На кино-претстави се оди групно, само дење, со обврзно присуство на еден-двајца наставници како дежурни водачи. Навечер, одење на кино со другите граѓани, за учениците е невозможно, бидејќи ќе се пробие вечерниот час. На пат од Гимназијата до киното се оди во строј и се пеат борбени маршеви. Секоја кино-претстава започнува со десетминутен журнал за најновите политички настани во светот и кај нас. За информација, киното отпочнува со работа од ноември месец 1944 година, кога е набавен дизел-агрегат, и е сместено во дотогашната кафеана ,,Балкан”. Веќе е кажано - прв директор на Киното е Боро Шопов. Внатрешното уредување се состои од партер, балкон и мала бина на делот од кај улицата каде е поставен и екранот. Просторијата, покрај за кино-претстави, се користи и за драмски изведби и други приредби. Како потврда за строгиот дисциплински правилник нека послужи едно искажување на Џевад Алибеговски поместено во неговата монографија ,,Неготински времеплов” во делот каде што зборува за харизмата на Никола - Коле Бекчев како претседател на Средношколскиот младински одбор (комитет н.з.), тогаш (1946 год.) ученик во VI клас: ,,Еден настан, ми остана во сеќавање од времето на нашето школување во Кавадарци. Беше Први мај... Празник. Ден на трудот.... Тогаш, првомајските празници беа вистинска ,,фешта”, зошто се прославуваа свечено, со многу живи манифестации, активности, митингувања и веселби кои сами си ги организиравме и си ги приредувавме, зошто во тоа време немаше можности за посебен вид на рекреација и провод. И тоа скромно што можевме самите да си го приредиме, бирократските школски власти ни го ограничуваа, бидејќи во тоа време за сите ученици важеше забраната за движење по градот во вечерните часови. Учениците беа вистински војници во таа смисла. Малку неуверливо за денешните генерации, но така беше: ние не смеевме навечер да одиме на игранки, по седенки, по журки или во кино, освен ако не беа тоа приредби организирани по повод некој училишен празник или како учесници на приредба за возрасните. По повод првомајските празници во ресторанот “Балкан” во Кавадарци, беше организирана кино претстава за граѓаните. Кино претставите тогаш беа реткост, зошто градот немаше свое постојано кино. И можете да замислете што значеше тоа, да се пропушти можноста да се види филмот. Ретка шанса за млад човек, нешто што е несекојдневно, нешто што беше привилегија само за возрасните. Филмот се прикажуваше во вечерните часови. Една група ученици, поголем број од погорните класови, се договоривме и покрај забраната на школските власти, за што се читаа посебни ,,наредби” на часовите на класниот раководител, да дојдеме. во кино и да го гледаме филмот. Договорено - сторено! Ја искористивме темницата во салата и влеговме незабележливо, се наредивме во задните редови и му се препуштивме на задоволството - филмот. Арно ама, во салата беа и неколку наши наставници. Забележавме како во темнината ни се доближува силуета на нашиот директор Боге Крстевски шокиран од нашата ,,дрскост да го прекршиме редот”, инсистираше безусловно да ја напуштиме салата и кино претставата. Ние се спротивставивме, образложувајќи го тоа со фактот дека сме веќе зрели, оти филмот е поучен, оти денешниот ден е и наш празник итн. Директорот беше неумолив, а ние тврдоглави и одлучни да останеме до крајот. Меѓу учениците, половина бевме матуранти, кои по петнаесетина дена стекнувавме зрелосен испит и тоа ни даваше право да мислиме оти ќе го “победиме” директорот.

23


Останавме и до крај го догледавме филмот, интимно надевајќи се дека ќе ни биде простен “гревот.” Меѓутоа... Не беше така! Утредента беше свикан наставничкиот совет и донесена ригорозна мерка - ни пет ни шест, туку да бидеме исклучени од училиштето за тежок прекршок и непочитување на ,,училишниот кодекс”. Наставничкиот совет заседаваше најнапред сам, без присуство на средошколскиот младински одбор, чиј претседател беше - Коле Бекчев, кој патем речено не беше во таа група ученици кои бевме во кино. Стана вистинска мешаница, а Коле Бекчев беше упорен и инсистираше наставничкиот совет да си ја преиспита и преиначи својата одлука, зашто стануваше збор за судбинско прашање за учениците, поготово за оние на кои од училишната година и матурата им преостануваа само уште петнаесетина дена. Беше повредена суетата на наставничкиот совет и ние бевме жртви на едно грдо самољубие. Тука се покажа сета големина и остроумност на Коле Бекчев: тој свика состанок на средошколскиот одбор на кој беа поканети членови на наставничкиот совет на гимназијата, сите општествено-политички раководства на градот, Републичкиот одбор на младинската организација на Македонија и лично министерот за просвета на НРМ, другарот Димче Мире. На тој состанок бевме присутни и ние десетмината ,,грешници” од првомајската кинo претстава. Живо се сеќавам на неговото ,,пледоаје”. На овој еминентен собир победи упорноста, логичната образложеност и авторитетот на едно голобрадо седумнаесетгодишно момче. А ние, (спасивме глава)... Ете, таков беше Коле Бекчев...” Игранки се органзираат само дење, и тоа: на т.н. матине во неделни и празнични денови во салата на Гимназијата (на втори ри кат од западната страна која се формира со отворање на преградниот ѕид, т.е. параванот меѓу двете училници) ; на плочата во Градскиот парк наспорти старите соблекувални на Градскиот стадион која има цементен дел во вид на правоаголник и настрешница за оркестар; во дуќанот на Игно Ора(о)вечки во Чаршијата (денес Комерцијална банка) кој е преадаптиран во градска сала за игранки и разни приредби; и на крај, во приземните простории на Домот на културата (денес библиотеката,,Феткин”). Не може да се замисли присуство на ученик на вечерни приредби какви што органзира градската младина, а најмалку да влезе во некоја кафеана. Во првата половина на 50-те години се воведени и ученичка униформа.Ученичките носат фустани (со едноставен крој) во тегет боја, бели јакни и тегет беретки со ознака на класот како знак за распознавање, а машките - тегет палто од платно и капа со ознака на класот како знак за распознавање. По три години ознаките за класот се укинати, а униформите се носат се до втората половина на 70-те години. Застапеноста на униформата се третира од два аспекта – практичен и социјален: да не се валка (маца) облеката и да се прикрие социјалната разлика. Во почетните години постои отпор против западната капиталистичка култура. Не се дозволува носење на панталони со тесни ногавици, не се дозволува носење на долга коса и др. Се оди до таму, што милиционерите имаат право со ножици да ти ги пресечат тесните ногавици или долгата коса. Секој ученик кој во текот на годината ќе добие лошо поведение се исклучува (отстранува) од училиштето. Во тој период постои градско корзо (одење натаму-наваму на одредена локација) кое претставува разонода за младината во вечерните часови. Место каде што младите 24


можат да се видат, да се запознаат, да се дружат, да се кибицираат, додворуваат и да ги изразуваат своите љубовни чувстав шетајќи се со часови, но најдоцна до 22 часот. Тоа е убава традиција која во некои градови ( Велес, Битола, Прилеп) се уште се практикува. Првото корзо е по цементниот тротоар пред трговските дуќани од западната страна на Чаршијата (денес Макси –ДЕ и Комерцијална банка) со продолжение пред занаетчиските дуќани од западната страна, се до дуќанот на Беџо наспроти стар “Балкан”. Широко е два метра, па едвамј се разминуваат шетачите. Инаку, целиот простор на Чаршијата е поплочен со нерамна турска калдрма. Откако е пробиена и поплочена со гранитни коцки првата нова улица во градот (,,7-ми Септември“), корзото се префрла таму и трае се до 1961/62 година, кога се преместува на новата улица - од Градскиот плоштад до зградата на ВСП ,,Тиквешко Поле”. Оваа информација е дадена за да се знае дека порано во градот постоеше корзо со точни локации, но и да се потенцира дека учеството на учениците беше ограничено со вечерниот час. Кавадарци е познат и како град на ноќните серенади. Заради вечерниот час, на учениците им е скратена и таа разонода, толку посакувана од младите да им направат серенада на саканите девојки. Полуматурски испит Во периодот 1944/45 до 1955/56 година Гимназијата работи како полна гимназија од I до VIII клас општ смер. Полуматурскиот испит се полага по завршување на IV клас. Се полага пред испитен одбор кој го сочинуваат: претседател, подпретседател, секретар и членовите на испитните комисии. Претседател е пратеник од Минстерството за просвета, обично универзитетски професор, потпретседател - директорот на Гимназијата, секретар-наставник кој не е ангажиран со испити и наставници - членовите на испитните комисии.На полуматурскиот испит се полагаат следните предмети: македонски јазик со писмена работа и устен испит, а руски јазик, историја, географија, математика и заедно физика и хемија само со устен испит. Темата за писмената работа по македонски јазик пратеникот од Министестерството ја носи во затворен плик и се отвара во присуство на сите ученици и целиот испитен одбор јавно. Темата може да биде од материјалот што се изучува или како општа тема. Постојат три испитни сесии: јунска, августовска и јануарска. Со една слаба оценка се оди на поправен испит во наредна сесија, а со две и повеќе се одбива на една година. Всушност, оние што ќе положат во јуни и август ја минуваат годината и можат да се упишат во нареден клас во секое средно училиште, а оние што се одбиени за јануарската сесија, ја губат годината исто како и одбиените на една година. Сл. 2. 10 години од Матура (1958 г.)

Сл.3. Генерација матуранти 1950/51 г.

25


Учебна година

Вкупен број

Положиле. јуни-авг.

Поправен Јануари

Одбиени на една година

1944/45

39

39

-

-

1945/46

65

51

2

12

1946/47

116

81

27

28

1947/48

110

76

7

27

1948/49

139

120

8

11

1949/50

139

123

7

9

1950/51

146

113+11

18

15

1951/52

Се полага 90

во III клас

Полуматурскиот испит е навистина тежок, посебно писмената работа по македоснки јазик која е иста за сите ученици во Републиката. Темата не ја знаат ни предметните наставници. Ништо полесно не е ни усното полагање по предметите, па тоа е главната причина многу ученици да изгубат година. Одличните ученици се ослободени од полагање на полуматурски испит.

Матурски испит Матурски испити се полага по завршување на VIII клас. Сличен е на 1953/54 96 71 16 9 полуматурскиот, но со поголем обем на 1954/55 74 53 13 8 предмети кои се полагаат. Се формира испитен одбор како и за полуматура. 1955/56 81 64 11 6 Од почетокот, па до 1949 година, со писмен и устен ипит се полагаат: Табеларен преглед - полуматура македонски јазик, странски јазик и математика, а само со устен испит - историја, географија, физика, хемија и биологија ( вкупно осум предмети). Постојат три испитни сесии: јунска, авгусовска и јануарска. Темите, односно задачите за писмена работа, ги носи во затворени пликови пратеникот од Министерството за просвета и ги отвoра во присуство на испитнот одбор и матурантите. Времетраењето за изработка на писмената работа изнесува 5 часа. Со слаба оценка од писменaтa работа по македонски јазик, или пак со слаби оценки од двете други писмени работи (странски јазик и математика), кандидатот директно се одбива на една година и не се допушта на устен испит. На усниот испит со една слаба се оди на поправен во наредна сесија, а со две се одбива на една година. Одличните ученици се ослободени од устен испит и полагаат само писмени работи.Матурскиот испит е многу тежок. Има ученици што го полагаат по два, па дури и три пати. Се до полагањето темите и задачите за писмените работи на ги знаат ни предметните наставници. Посебно тешка е писмената по македонски јазик, која, ако се оцени со слаба оценка, кандидатот автоматски губи една година. Ништо полесен не е ни усниот испит на кој се полагаат осум предмети за материјал што се изучува од V до VIII клас. Поготово ако се имаат во предвид условите за живеење без струја и вода, без учебници и без основни нагледни и наставни средства. За слабиот успех влијае и високиот критериум на оценување. Нема никакво попуштање, па многу ученици и со една слаба оценка губат година. За критериумот може да се рече дека е и престрог. Тоа може да се види и од малиот број на одлични и многу добри ученици. Оценките се од два до пет (слаб, добар, многу добар и одличен). До учебната 1958 година , кога завршува последната генерација матуранти оа Гимназијата, односно до дефинитивното укинување на ваквиот начин на полагање матура во 1960 година, се направени уште неколку измени: одличните ученици се целосно ослободени од полагање 1952/53

74

10

6

26


на матурски испит, а од предметите географија и биологија кандидатите избираат еден. Подоцна и двата предмети сосема се исфрлени. По овој систем полагаат и првите две генерации матуранти од економските паралелки. Разликата е во тоа што наместо математика полагаат стопанска математика , по книговодство прават само писмена работа, а само устен испит полагаат по историја и политичка економија. Потврда на овие констатации за матурскиот испит е следниот табеларен преглед. Табеларен преглед за матурските испити 1944/45 – 1958/59 уч. година Година

Вкупен број

1944/45 31

Полож. Јун-Авг

Поправен Јануари

Одбиени на една година

27

3

1

Одлични ученици

Ташев Душан, В`чковски Киро

1945/46 17

16

/

1

1946/47 25

17

2

6

Арсов Томе, Бошкова Лила

1947/48 42

32

1

9

Бекчев Никола, Бошков Димитар, Мукаетов Лазар

1948/49 58

39

2

17

1949/50 47

34

4

9

Тренчевски Глигор, Мешкова Ана

Нема одлични Митков Владимир, Недков Милан

1950/51 36

28

/

8

1951/52 28

18

3

7

Нема одлични Бошков Ванчо, Јосифова Татјана

1952/53 37

17

/

20

1953/54 38 1954/55 39

29 25

3 4

6 10

Нема одлични Нема одлични

Нада Колева-Јованова Ристовски Веле, Каламчева Милица, Ѓорѓиевски Стево

1955/56

87

1956/57 67 1957/58 87 1958/59 111

65

8

14

Врангалова Анка, Настова Олга

43 76 91

6 6 5

18 5 15

Бакева Душанка,Дуброва Наталија,Стојанов Стојан

Пецова Ленча Коцев Борис,Лазова Невенка,Мицајков Глигор, Ралева Лилјана,Ташев Томе,Трифунова Милка

Од основањето до завршувањето на учебната 1955/56 година работи како Полна гимназија од I до VIII клас. Реализира наставни планови и програми за гимназиско образование-општа насока. До IV клас се нижи, а од IV до VIII клас се виши класови, односно – нижа и виша гимназија. Во првите десет години во вишите класови се упишува по една паралелка , потоа по две , а во последните две генерации по три паралелки.

27


Во овој период гимназијалците во Кавадарци претставуваат еден вид градска интелектуална елита. Во однос на другата градска младина, хиерархиски се повисоко рангирани. И со право, тие се јадрото на идната градска интелигенција која е носител на образовниот, културниот и стопанскиот подем на градот. Паралелно со растежот на интересот за гимназиско образование, расте и грижата на општествената заедница за обезбедување на подобри услови за работа. Се констатира дека просторните и хигиенските услови за одвивање на воспитно-образовниот процес во старата зграда на Гимназијата се несоодветни и незадоволителни. Зградата има само 9 училници, 1 наставничка канцеларија и 4 мали канцеларии. Во зградата нема инсталирано вода и нема санитарии. Загревањето е со печки на тврдо гориво (дрва и јаглен). а подот на училниците е со нутифедер кој се премачкува со изгорено моторно масло (за да не се крева прашина). Во дворното место нема ни едно спортско игралиште, а за сала не станува ни збор. Од тие причини во 1954-1955 година е изградена новата зграда на Гимназијата во која и денес работи. Проектанти на зградата се архитектите С. Брезовски и А. Серафимовски. Инвеститор на градбата е Собранието на општина Кавадарци, а градежните работи ги изведува ГП ,,Кожуф” Кавадарци. На почетокот на второто полугодие од учебната 1955/56 година, поточно на 1. II 1956 година, Гимназијата се вселува во новата зграда која не е целосно доградена. Всушност, изграден е само училничкиот и административниот дел, и тоа: 14 улилници, санитарии на двата ката и административниот дел (без да се обложени со плочки), наставничка канцеларија, директорска канцеларија и уште три административни простории. Има Сл. 4. Новата зграда на Гимназијата подрумски простории за магацини, депонија за огревен материјал и котларница. Вкупната корисна површина е 2670 m2. Проектираните кабинети, лаборатории и фискултурната сала не се изградени. Со ова осетно се подобрени просторните и хигиенските услови за работа, но се уште не се створени нормални услови за современа и нагледна настава. Бидејќи нема соодветна просторија за забава на учениците, холот на приземјето се користи за приредби и игранки на учениците од затворен тип. Во 1956 година се врши реформа во образованието. Основното образование од четири се продолжува на 8 години, а средното од осум се враќа на четири години. Се врши преструктуирање и на училишната мрежа во Републиката. Одлучено е да се намали гимназиското во корист на стручното образование. Како резултат на тоа повеќе гимназии се закриени, меѓу кои и нашата. Одлучено е во рамките на Гимназијата да се отвори економско училиште, а гимназиските паралелки сукцесивно да се закријат со учебната 1958/59 година. Затоа во учебната 1956/57 година во прва година се упишуваат само економски паралелки. Во состав на Гимназијата и Економското училиште, под иста 28


дирекција работи и новоотвореното Лозарско-шумарско училиште, кое, од 1960 година се издвојува во самостојно училиште и се преселува во зградата во која и денес работи. Општа оценка е дека во образованието, од овој период па се до денешно време се направени многу реформи, од кои повеќето се неуспешни и лошо се одразувааат во образовниот систем. Лошо е тоа што не се практикува експериментално во неколку училишта за да се види што е позитивно во нив, ами кабинетски се воведуваат во сите училишта. По кратко време ќе се согледаат сите слабости, па ќе се премине на измени и дополнувања или пак на комплетно нова реформа, што за учениците, па и наставниците, се одразува негативно. Напоредно со редовните паралелки, во времето од 1956 до 1962 година работат и вечерните економски паралелки за возрасни кои немаат оформено средно образование, а се во работен однос. Учениците од овие паралелки работат по нешто скратена програма, а матурскиот испит го полагаат заедно со редовните ученици. Во 1960 година, една година по завршувањето на последната генерација од старата полна гимназија, повторно е воведено гимназиско образование, а во состав на Гимназијата се и економските паралелки. Застапени се две насоки - општествено-јазична и природноматематичка. Учениците се определуваат за една од насоките после завршена втора година. Се воведува и нов систем на полагање завршен испит во средните училиштта. Се полага писмена работа по македонски јазик и домашна писмена работа на тема по одреден предмет со одбрана. После три години се врши извесна промена, со тоа што се воведува и устен испит по предметот од домашната работа. Одличните ученици не се ослободени од полагање . Во однос на стариот начин на полагање матурски и завршен испит, овој е многу полесен и се одразува на успехот по предметите кои не ги полагаат. Најмногу се сконцентрирани на предметот кој го избираат за матура, а другите ги запоставуваат. Од основањето па се до 1970 година наставата е шестдневна, што значи дека и саботата е работен (наставен) ден. Поради обемноста на наставниот материјал кој не може да се реализира за пет дена, во нашето училиште веднаш не е прифатена оваа промена, туку две години подоцна од донесениот закон. Паралелно гимназиско и економско образование се одвива се до 1973 година, односно до учебната 1975/76 година, кога завршува и последната генерација од економските паралелки. Во 1973 година, поради оценка дека постои презаситеност од економски кадар во целата Република, е направена прераспределба на училишната мрежа и се укинати економските паралелки. Само гимназиско образование продолжува да работи до 1982 година, сукцесивно до 1985 година кога завршува последната генерација. Во седумдесеттите години квалификационата структура на наставниот кадар скоро наполно одговара на барањата за реализација на наставните програми, за да во последните триесет години наставниот кадар е исклучиво со високо образование и во потполност одговара на утврдените нормативи. Квалитетот на наставата секогаш бил солиден, критериумот на оценување на висина, а постигнатиот среден успех најчесто над 3,50 што е многу добар. Ова го потврудва и високата бројка на наши ученици кои успешно ги полагаат приемните испите на факултетите и вишите школи, а исто така успешно и завршуваат.

29


Логор за летување во Стар Дојран Во периодот 1966-1975 година Гимназијата користи логор за летување на учениците на многу погодно место во с. Сретеново во Стар Дојран со сопствена прекрасна плажа за капење. Местото е доделено од Собранието на општина Гевгелија. Логорот се состои од кујна, магазин, трпезарија (барака), три кампа како постојани објекти и 27 шатори (плус 7 резервни) како подвижни. Капацитетот на логорот е 60 легла, од кои, 50 за ученици, 6 за персоналот (куварот, управникот и интендантот) и 4 за професори раководители на смени. За професорите е дозволено да логоруваат и со свои шатори. Работи во три смени по 10 дена од 10-ти јули до 10-ти август. Логорот е подигнат со средства од училиштето и помош од претпријатија и организации. За да може летувањето на учениците да биде поевтино, помош во прехранбени продукти и парични средства се собираат за сето време додека работи. Последното летување е во 1975 година. Со новиот Урбаництички план на општина Гевгелија овој простор е предвиден за плажа од отворен тип, па, покрај нашиот логор, се укинати и сите други во тој потег. Барака за фискултурна сала Во 1968 година, на северозападниот дел од зградата е монтирана барака за фискултурна сала, подарок од Градежното претпријатие ,,Маврово”, претходно употребувана при градбата на ХЕ ,,Тиквеш”. За да се добие во висина е изградена бетонска цокла од метар и дваесет сантиметри со доброволна работа на учениците и тројца наставници. За да се добие во стабилност, поставени се по два потпорни столба од источната и западната страна. Иако мала, за времето кога се користи одигрува корисна улога за наставата по физичко воспитување и за забава на учениците (приредби и игранки). Поправка на кровната конструкција и санитариите После 12 години од изградбата на зградата се јавува нов проблем. Кровната конструкција, на која при градбата била употребена недоволно сува дрвена граѓа, се извитоперува и почнува да прокиснува на горниот кат. Овој проблем е решен во 1973 година со средства од Собранието на општината Кавадарци и Републиката во соодност 50 : 50. Поставена е нова кровна конструкција, старите керамиди се заменети со салонитни плочи, сачокот е обложен со пластичен материјал, извршено е фасадирање и се поставени одводни буки на стреите. Обновени се санитарните чворови, поврзани на градската канализација и облепени со керамични плочки од Порцеланка – Велес со попуст од 50%, како подарок од директорот м-р Стево Георгиевски, инаку, ученик на нашата гимназија. Половина од прозорците на ходниците се затворени за да не се губи топлина. Норматив за верификација и реверификација Во 1972 година, Заводот за школство и Секретаријатот (Министерството) за образование на Републиката, донесуваат Норматив за верификација и реверификација на средните училишта. Најавено е дека за две-три години, т.е.до јули месец 1974 година, ќе мора да се изврши реверификација на сите средни училишта, со закана дека оние што не ги исполнуваат просторните и другите нормативни услови – ќе бидат укинати. Тоа е доволен аларм дека нашата Гимназија може да биде затворена, бидејќи немавме 30


лаборатории, кабинети и прописна фискултурна сала, а во многу лоша состојба беше и училишната опрема. Најлошо беше тоа, што во среднорочниот план на Општината, Гимназијата не фигурираше за никаква инвестиција во врска со доградба, а парите од постојниот месен самопридонес беа распределени. Постоеше уште едно ограничување – забрана на инвестиции во нестопански објекти, со јасна закана дека прекршителите ќе сносат не прекршочна, туку кривична одговорност. Поготово пак, ако нема гарантирана (заокружена) финансова конструкција. Доградба на зградата Гимназијата не исполнува ни еден од наведените услови. Се влегува во една авантура, со голем ризик да се одговара и кривично. Во консултација со претседателот на Собранието Александар Грков и со директрот на Заводот за урбанизам дипл. инж.арх. Јордан Јосифов е договорено да се пристапи кон собирање на средства од стопанските организации и носител на доградбата да биде Гимназијата, а со тоа, се разбира - и на одговорноста. Отворена е нова жиро-сметка за доградба и испратено писмено барање со образложение за финансиска помош до сите стопански организации во градот. Но и покрај сите образложенија, одзивот е слаб. Што е уште полошо, поаѓајќи пред се од Законот за забрана на нестопански инвестиции, за доградбата е расправано на седница на Општинскот комитет на СКМ и заклучено да се прекине секаква активност. По известувањето за ваквиот заклучок е пристапено преку лични контакти со раководните луѓе на организациите, да им се објасни какви ќе бидат последиците ако не ни биде реверифицирана Гимназијата. За среќа, се наидува на големо разбирање и добар одзив од скоро сите организации (со исклучок на две – ,,Жито-југ” и ,,Тиквешанка”) и се пристапува кон доградба. Сакам да знае јавноста дека двајцата најголеми критичари на седницата на Комитетот, Глигор Гечев – Ивче, директор на АГ ,,Тиквеш” и Перо Угуров, директор на ,,Ангропромет”, преку личен разговор, не само што се убедија од потребата на доградбата, туку беа и најдарежливи - АГ ,,Тиквеш” даде 12.000.000 динари, а ,,Ангропромет” 15.000.000 динари. Други поголеми донатори се: ХЕЦ ,,Тиквеш” со 12.000.000 дин.(директор Јордан Грашески), Дрвниот комбинат со изработка на челични решетки за фиускултурната сала, цистерна за нафта, канцелариски намештај и други материјали во вредност од 13.000.000 дин.( директор Наќо Милков), Собранието на Општината со 24.000.000 дин. (претседател Алксандар Грков), ФЕНИ со купување на лабораторија за странски јазици и довршување на внатрешниот дел на горниот кат во вредност од 25.000.000 динари (директори: Ѓорѓи Русковски и Никола Минчев), ,,Металпромет” 7.000.000 дин. (директор Ѓорѓи Коцев) и други. За довршување на новиот дел, една година се користени и средства од новоусвоениот самопридонес. Надзорот на градбата го врши дил. арх. Јордан Јосифов бесплатно, се до трагичната смрт во соораќајка (30.09.1976) при што погинува и неговата сопруга Ленча. Извонреден стручњак, со чија смрт Кавадарци изгуби многу. Новиот дел, како анекс кон зградата, е граден во периодот 1974 - 1976 година, односно до 1978 година (горниот кат), со вкупна корисна површина од 1550 m2. Граден е врз основа на нов проект од Градежното претпријатие „Пелагонија“ од Скопје, IX градилиште Кавадарци. Со тоа Гимназијата се здобива со кабинети и лаборатории по хемија, биологија и физика, Со лабораторија за странски јазици и со кабинети по одбрана и заштита, математика, информатика, дактилографија, музичко и ликовно воспитување, географија и историја. Се здобива со простории за библиотека, читална, свечена сала и 31


фискултурна сала целосно опремена со справи и реквизити и со потребните соблекувални и санитарии за учениците и кабинет за наставниците. Новоизградените простории се опремени со нов инвентар и со потребните наставни и нагледни средства, помагала и реквизити. Со тоа се создадени скоро оптимални услови за современа настава. Поставена е и телескопска громобранска антена. Приземниот дел заедно со спортската сала е завршен до август месец 1976 година и ставен во функција од 1-ви септември. Спратот е изsидан, покриен, фасадиран и затворен со прозорци, но внатрешно недовршен. Довршен е во 1978 одина од ФЕНИ, за возврат - две години да ги користи лабораториите по хемија и странски јазици и десет години користење на свечената (балетската) сала од нивното културно-уметничко друштво во вечерните часови после настаавата. Фискултурната сала е прва во Републиката со под пуластик - холандски производ. Се состои од гранулирана гума дебела 10mm, премачкана со полиуретанска маса од 2mm.Гранулираната гума служи за еластичност а полиуретанската маса за цврстина на газниот дел на подот. Поставен е од ,,Шпорт – опрема“ од Словенија. Овој под се покажа како многу квалитетен и лесен за одржување. Извршена е реконструкција на двата парни котли од тврдо на течно гориво и купен уште еден парен котел за новиот дел. Во исто време се изградени и отворени асфалтни терени во дворот на Гимназијата за ракомет, кошарка, одбојка, фудбал и тенис, и соодветни терени за атлетика, со вкупна површина од 3250m2. За асфалтрирање на овие терени многу помогнаа двајцата главни инженери во Фени - Блаже Бањански и Иван Чулев, како и Драги Иванов, секретар на Сизот за домување и комунални работи. Челичната мрежа за ограда на тениското игралиште е подарок од Работната единица Фурнир при Дрвниот комбинат(директор Роман Петрески). Овие спортски терени претставуваат мал спортски центар кој најрационално го користат и учениците и градската младина. На овие спортски терени се одржуваат сите спортски натпревари на средните и основните училишта во градот. До ден-денес се најискористени спортски терени во градот. Во 1980 година, по барање на Младинската организација при Гимназијата, во подрумските дел е адаптирана просторија за дискотека, на тој начин што се споени две простории со рушење на преградниот sид и е отворен посебен влез од северната страна на зградата. Дискотеката е направена во духот на времето, кога игранките излегуваат од мода а се прифаќа дискотеката со диско-музиката како тренд. Купена е целокупната опрема и им е овозможено на учениците да се забавуваат на нов, за нив, модерен начин во духот на времето. По десетина години користење, кога на учениците им е допуштен пристап и во градските дискотеки, просторијата е претворена во стрелиште со воздушна и малокалибарска пушка и пиштол. Се користи од стрелачката дружина при училиштето и стрелачкото друштво ,,Тиквеш”. .

Наставата во гимназијата после 1972 година Републичкиот секретаријат за образование и наука во 1972 година го укинува повторувањето и полагањето на матура. Предметите од вештините наместо бројчено, се оценуваат описно со: покажува задоволителен, добар или особен интерес и успех.Ова е најлошото законско решение кое има негативни последици во воспитно-пбразовниот процес, посебно за успехот на учениците. И со повеќе од две недоволни оценки се оди на неограничено полагање во наредни сесии, се додека ученикот не ги положи сите предмети (сесии: јунска, августовска, септемвриска, ноемвриска, јануарска и априлска). Ученикот

32


може и да го повтори класот, но исклучиво по своја одлука. Училиштето е должно да го запише. Во учебната 1977/78 година се пристапува кон извесна реформа на гимназиското образование. Освен општообразовни, се воведуваат и стручни предмети, па и изборни за секоја струка. Во нашата гимназија се застапени математичко-физичка и хемискобиолошка насока. Во изборните предмети за математичко-физичка насока за првпат е предвиден и предметот информатика. Нашата Гимназија е прво средно училиште во Републиката кое предметот информатика го воведува во наставата (види во насловот Информатика). Гимназијата е прва и во набавка на компјутер (,,Пионир” - уште во експериментално производство) и видео-рекордер марка сименс, со VCR касети (по форма квадратни). На него се преснимени скоро сите екранизирани литературни дела од програмата по литература и прикажувани на учениците во кино салата. Видеото го користат и другите наставници, преснимувајќи соодветни наставни единици од Училишната програма на МРТВ. За набавка на касети и преснимување на програма постои солидна соработка со МРТВ преку нашите кавадарчани Киро Пијадев и Киро Боев, вработени во истата. Се видоизменува и завршниот испит во средните училишта. Одличните ученици се ослободуваат од полагање на завршен испит, а другите полагаат писмена работа по македонски јазик и устен испит по еден предмет. Во учебната 1980/81 година доаѓа до нови измени. Покрај писмената работа по македонски јазик, пак се воведува домашна писмена работа со одбрана и устен испит по еден предмет (по слободен избор од вкупно застапените предмети), па учениците ги избираат најлесните ( вештините, ОНО и оние со застапеност од една година). Од учебната 1982/83 година се пристапува кон нова реформа на средното образование. Основна определба на реформата е образованието да биде насочено кон определени струки и да е во фукнција на здружениот труд. Секое средно училиште да има завршно стручно образование кое ќе им овозможи на учениците да се вработуваат, а да можат и да го продлжат своето образование. Со ова, гимназиското образование наполно се укинува. Се укинуваат и гимназиите како училишта и се преструктурираат во насочени училишта за определни струки. Па така, од учебната 1982/83 година нашата Гимназија се преструктурира во Училиште за средно образование и има 4 струки: математичкоинформатичка, биотехнолошка, правна и биротехничка. Сите 4 струки се со завршен IV степен и завршените ученици се здобиваат со стручна подготовка за занимањата: информатичар, биотехнолог, правен техничар и технички секретар. Новиот концепт на средно образование има подготвителен и завршен дел, односно заеднички основи (општообразовни предмети) во првие две години и насочено образование по струки во другите две години. За неколку години се согледани сите слабости на ваквото образование, па се пристапува кон нов, таканаречен усовршен концепт на средно насочено образование. Се отстапува од подготвителен и завршен дел и се пристапува кон целосно средно насочено образование со застапеност на стручни предмети уште од прва година. Според овој, таканаречен усовршен концепт на средното образование, нашето училиште има две струки со завршен четврти степен- математичко- информатичка со образовен профил информатичар, и правна струка со образовен профил правен техничар. Во нормативен поглед, овој концепт се развива и организира како перманентен процес низ кој младите се образуваат и воспитуваат за работа, самоуправување и творечко 33


ангажирање во општествениот живот и за натамошно образование и самообразование. Наставните планови се состојат од застапеност на предмети од општо и стручно обазование.Стручното образование е застапено со заедничкостручни и посебностручни предмети. Во прва година се определуваат за струка, а од втора година се определуваат и за образовен профил, односно занимање. Овој концепт се применува од учебната 1989/90 година. Во правната струка со занимање правен техничар по овој концепт со мали измени се работи до денес. Карактеристично за насоченото образование е тоа што не се полага завршен, односно матурски испит. По завршувањето на IV година учениците добиваат свидетелство за завршен клас и свидетелство за стручна оспособеност во одредено занимање.

Наново воведено гимназиско образование Во учебната 1992/93 година одново е воведено гимназиско образование и нашето училиште по третпат си го враќа името Гимназија . Нашата Гимназија се определува за општа и природно – математичка насока. Ја задржува и правната струка со профил правен техничар. Дозволено е културолошката и математичко- информатичката струка да се преструктуираат во гимназиски насоки. Дадена е можност, доколку сакаат, учениците од овие струки што завршиле I и II година, да можат во II, односно во III година да продолжат во општа или природно-математичка гимназија. Па така, учениците од I и II година математичко-информатичка струка во нашето училиште преминуваат во II и III година општа и природно-математичка гимназија. Се упишуваат по 6 паралелки: 2 општа гимназија, 2 природно--математичка гимназија и 2 правна струка. Од учебната 1992/93 година одново е воведен матурски испит во гимназиското образование и завршен испит во правната струка. Одличните ученици се ослободени од полагање , а останатите полагаат: писмена работа по македонски јазик, практична работа со усно образложение, односно индивидуална писмена работа со обрана и устен испит по еден предмет по сопствен избор. Во текот на изминатите 50 години во нашата Гимназија имаат завршено вкупно 6.115 ученици, и тоа: гимназија-3817 ученици, економско училиште -39, биотехнолошка струка-229, математичко-информатичка струка - 392 ученика, биротехничка струка --247 ученици и правна струка – 491 ученик. Според извршените истражувања, кои се непотполни, бидејќи многу е тешко да се проверат сите завршени ученици и да се добијат точни податоци за нивното евентуално повисоко образование со понатамошно школување, со високо образование се здобиле 2.106 ученици, што во проценти изнесува 34,44%, а со више образование се здобиле 761 ученик, што во проценти изнесува 12,45%, или, со повисоко образование од средното се здобиле 2.867 ученици, што во проценти изнесува46,89 %. Овие бројки и проценти јасно покажуваат дека скоро една половина од завршените ученици се имаат здобиено со повисоко образование од средното. Ова сосема јасно и недвосмислено зборува за квалитетот на наставата и за стекнатите знаења на учениците како основа за нивното натамошно образование. Во текот на своето постоење Гимназијата тесно соработува на стручен, културнозабавен и спорски план со другите средни училишта од градот, како и со повеќе училишта во Републиката. Посебно со гимназиите од Неготино, Гевгелија, Велес, Прилеп , Штип и др.

34


На иницијатава на бившите ученици на Крагуевачката гимназаија од Македонија, а посебно на учениците од Тиквешијата кои биле најбројни, на 8.10.1983 година нашата Гимназија се збратимува со Образовниот центар „Крагуевачка гимназија“ од Крагуевац. Повелбата за збратимување е потпишана за време на прославата на 150-годишнината од основањето на Крагуевачката гимназија. Делегацијата на Гимназијата ја сочинуваат: директорот Добре Ставров, професорите Јован Мркев и Милка Костова, ученикот Тони Ристов и претставникот на Општината Иван Чемерски. Збратимувањето и соработката со најстарото и по традиција најбогато средно училиште во Србија е од големо значење и корист, и за нас претставува голема чест и признание. Од основањето во 1945 година, па се до 1994 година Гимназијата носи име „Јосип Броз Тито“. Шеснаесет години носи име „Добри Даскалов“. Името е сменето на предлог на Републичката комисија при Министерството за образование и физичка култура, која одлучува сите средни училишта да носат различни имиња, а името „Јосип Броз Тито“ да го задржи само гимназијата во Скопје.

ПРОСЛАВА НА 50-ГОДИШНИОТ ЈУБИЛЕЈ НА ГИМНАЗИЈАТА ,,ДОБРИ ДАСКАЛОВ” КАВАДАРЦИ ПОКРОВИТЕЛ: СТОЈАН АНДОВ, претседател на Собранието на Република Македонија Носители на прославата: - Гимназијата “Добри Даскалов” – Кавадарци; - Собранието на општината Кавадарци; - Министерството за образование и физичка култура на РМ АКТИВНОСТ ПО ПОВОД ЈУБИЛЕЈОТ Учебната 1994/95 година е исполнета со многу активности – достојно да се одбележи и прослави 50-годишниот јубилеј на Гимназијата. Организирани се повеќе трибини, средби, предавања, приредби, натпревари, изложби и др. Меѓу позначајните манифестации се: - средба и разговор со првата генерација ученици и првите професори на Гимназијата; - прослава на Патрониот празник и доделување на награди и признанија на професори и ученици; - изложба за развојниот пат на Гимназијата – со збор и слика; - разговор со талентирани ученици – универзитетски професори; - две драмско-рецитаторски и музички приредби – за учениците и граѓанството, по сценарио и режија на ученичката од IV година Наталија Стојанова; - две приредби на Секцијата за странски јазици – за учениците и граѓанството, во организација на професорките по странски јазици: Бањанска, Несторова, Костова, Мелова, Чаушева и Трајкова; 35


-

-

изложба на ученички творби во холот на киното “Балкан”, во организација на професорот Диме Самарџиев; историски квиз на средните училишта од Кавадарци и Неготино – организатори професорите Јованов и Давидова; повеќе спортски натпревари во кошарка и ракомет со средните училишта од градот, Неготино и Велес, во организација на професорите Пецов, Голчев и Велков; на 28.IV 1995 година свечена академија со културно-уметничка програма, во организација на Бакева, Еленова, Наумчев и Грозданова.

Сл.5. Покровителот Стојан Андов Редовната воспитно-образовна работа во јубилејната учебна година започнува на 1.09.1994 година. Претходно, во текот на јули (за I и II) и во текот на август ( за III и IV година) е извршен уписот на учениците. Упишани се вкупно 826 ученици, и тоа I – 274, II – 202, III – 194, IV – 199. Бројната состојба по насоки и струки е следната: општа гимназија- 279; природно-математичка гимназија-281; правна струка- 266. Вкупниот број на ученици е распределен во 24 паралелки, односно по 6 во секоја година. Во секоја година има по две паралелки општа гимназија, две паралелки природноматематичка гимназија и две паралелки правна струка.

Сл. 6 Колективот на Гимназијата во јибилејната 1994/95 година 36


Во текот на учебната година настава изведуваат 45 наставници од кои, 38 во редовен работен однос во Гимназијата и 7 кои дополнуваат од другите две средни училишта во градот. Сите професори се со високо образование и ги исполнуваат условите по Нормативот за средно образование. Покрај наставниците, во Гимназијата работат: 1 директор, 1 педагог, 1 библиотекар, 1 секретар-благајник, 1 сметководител, 1 домаќин-хауз мајстор, 3 чуварикурири и 6 хигиеничарки. Успех на учениците по струки на крајот на наставната година (10 јуни) Ученици по успех Р.бр

Струка

Година

Одл.

Мн.доб.

Добар

Дов.

1.

Општа Гимн.

I

34

19

8

II

26

27

11

III

34

20

IV

55

9

I

50

II

55

III IV I II III IV

2.

3.

ПриродноМатем. гимн.

Правна Струка

Вкупно

Со 1.сл 7

Со 2.сл 4

Со 3.сл 2

Вк. Сл. 13

Повт

1

Вк. завр 62

-

Вк уч. 75

1

65

3

1

-

4

-

69

5

2

61

5

-

-

5

-

69

4

1

69

-

-

-

-

-

69

18

6

-

74

1

-

-

1

-

75

11

5

-

71

1

-

-

1

-

72

40

20

3

-

63

2

-

-

2

-

65

53

13

3

-

69

-

-

-

-

-

69

14 12 17 17 407

30 14 10 11 202

13 23 12 22 115

3 6 11 25

57 52 45 61 749

7 12 6 44

3 2 3 13

5 8 15

15 14 17 72

2 2 1 5

74 68 63 61 826

Среден успех по години (10 јуни): I година – 3,95; II година – 3,90; III година – 3,76; IV година – 3,96

Среден успех на Гимназијата - 3,89 Од табеларните прегледи јасно може да се види дека е постигнат многу солиден успех, посебно во природно-математичката насока, а потоа и во општата. Понизок е во правната струка, но и тој е добар кога се има предвид дека во оваа струка се упишуваат послаби ученици. Од вкупниот број ученици две четвртини се одлични, една четвртина многу добри, а една четвртина добри и доволни. Само 5 ученици ја повторуваат годината. Покрај солидните резултати од редовната настава, учениците во оваа јубилејна година имаат одлични резултати и во вонучилишните слободни активности. Според освоените награди и признанија Гимназијата „Добри Даскалов“ е на прво место во Републиката во конкуренција на 93 средни училишта. Преку овие воннаставни активности и постигнати резултати под раководство на своите наставници-ментори, учениците ги задоволуваат своите лични интереси, постигнуваат лична афирмација, ја афирмираат Гимназијата, а го афирмираат и градот. Со постигнатите успеси на меѓународни натпревари ја афирмираат и нашата Република. Еве ги постигнатите успеси на ученичките натпревари во 1995 годин. На Републичкиот натпревар по македонски јазик во Прилеп ученичката Билјана Волчева од II година гимназија го освои I место. Златната статуетка Климент Охридски, која е преодна, една година ги краси витрините на Гимназијата. Ментор: професор Јован Мркев.

37


2. На Републичкиот натпревар во кошарка во Кавадарци екипата на Гимназијата го освојува I место. Ментор: професор Димитар Пецов. 3. На Републичкиот натпревар во ракомет, одржан во Велес, ракометна екипа на Гимназијата го освојува I место. Ментор: професор Блаже Велков. 4. На Купот на Македонија во стрелаштво со воздушна пушка одржан во Скопје, женската екипа на Гимназијата го освојува I место со 2993 круга, а машката екипа II место со 2887 круга. Поединечно Зорица Спанџева го освојува I место со 1037 круга, а Јасмина Стоева II место со 1021 круг. На 11.10.1994 година, на Републичкото првенство со воздушна пушка, пак во јубилејната 1994/95 година, женската екипа го освои I место. Поединечен пласман Јасмина Стоева I место со 504 круга; Зорица Спанџева II место со 494 круга и Дивна Пешиќ III место со 492 круга. Во машка конкуренција Гимназијата освојува II место со 2876 круга, а ученикот Горан Илиев I место со 1023 круга. Ментор: професор Александар Јорданов. 5. На Европскиот натпревар на француската алијанса екипата на Гимназијата го освојува I место. Поединечно: Трајче Недев го освојува I место и е награден со 10-дневно патување и престој во Франција, а ученичката Соња Колева III место. Ментор: професорката Вукица Бањанска. 6. На Републичкиот натпревар по математика во Тетово учениците од Гимназијата освоија две први места, едно второ и едно трето и двајца се пофалени. Поединечно: Александар Печков од I година I место, Ласко Баснарков од IV година I место, Миле Јованов од I година II место, Сашко Ристов од IV година III место. Пофалени се учениците Драган Спиров и Векослав Стефановски. Ученикот Ласко Баснарков е прогласен за најдобар математичар на Републиката и е награден со пехар. На II Математичка олимпијада во Скопје, Векослав Стефанов освојува сребрен медал, а Ласко Баснарков, Сашко Ристов и Александар Печков освојуваат бронзени медали. Драган Спиров е пофален. Ученикот Ласко Баснарков учествува на Математичка балканијада во Бугарија и добива пофалница. Учениците Ласко Баснарков и Сашко Ристов учествуваат на Меѓународна математичка олимпијада во Торотнто-Канада. Баснарков освојува бронзен медал, а Ристов го освојува 31 место во конкуренција на 650 натпреварувачи. Мнетори – професорите по математика: Силвана Петкова, Трајче Петков и Данче Грозданова. 7. На Републичкиот натпревар во Куманово Балетската група при Драмскорецитаторска секција на Гимназијата во состав: Анѓелка Белевска, Трајанка Давидова, Надица Галапчева, Билјана Димитрова, Нина Стамаџиева и Нена Влаинкова го освојува I место. Кореограф: надворешниот соработник Билјана Грозданова. 8. На Републички натпревар по географија во рамките на движењето „Наука на младите“ ученичката Билјана Волчева го освојува I место. Ментор: Лазо Тодорчев. 9,. На Републичкиот натпревар по физика во Битола освоени се две трети места и две пофалници. Лазар Касапинов и Векослав Стефановски освојуваат III место, а АлександарПечков и Ристе Вучков добиваат пофалници. Ментори: професорите: Стојче Стојанов и Илија Ганчев. На сите овие натпревари покрај учениците, признанија во вид на дипломи, пофалници и книги добиваат и нивните ментори. 38


ПОМОШНИ СЛУЖБИ ВО НАСТАВАТА Педагошка служба Со Законот на насоченото образование од 1985 година во училиштата за средно образование се предвидува воведување на педагошко-психолошка служба, како помошна служба во наставата. Меѓутоа, од финански причини се до учебната 1990/91 година не можеше да се воведе. Од оваа година во Гимназијата е отворено работно место училишен педагог, кое со стекнато искуство како наставник и соодветно образование го извршува м-р Глигор Сиваков. Работата на училишниот педагог е функционален дел од работата на училиштето во остварувањето на воспитните цели и задачи на средното образование. Работата е програмски определана и опфаќа повеќе подрачја на дејствување. Има за цел да ги унапредува сите облици на воспитно-образовнаа работа: да презема превентивни и други мерки за спречување на негативни појави во однос на дисциплината, меѓусебните односи на учениците, односите ученик-наставник; да се грижи за создавање на поволни услови за сестран развој на личноста; да придонесува за постигнување на подобар успех на учениците; да ја унапредува методско-дидактичката и педагошката работа на наставниците и др. Во училиштето е млада, но многу корисна служба за унапредување на воспитнообразовниот процес. Библиотека Во Гимназијата постои библиотека уште од самото формирање, чиj книжен фонд од година во година се повеќе се зголемува. Моментално располага со над десет илјади книги - белетристика и стручна литература. Има благородна задача - да ги опслужува учениците со посебната литература од наставната програма и лектирата, како и со стручна литература од научните области за кои пројавуваат интерес. Преку читање да го збогатат јазикот, да го подобрат изразот и да ја почувствуваат убавината на уметничкото доживување. Членови на библиотеката се сите ученици. Се до крајот на 1993 година во училиштето нема професионално вработено лицебиблиотекар. Работата ја вршат како одговорни, наставници по македонски јазик и литература со помош на ученици. Во ситуација на недоволен фонд на часови некои наставници надополнуват со работа во библиотеката. Од 1950 до 1956 година со библиотеката раководи Блага Бошкова. Во времето од 1956 до 1972 година со библиотеката раководи Добре Ставров. Во периодот од 1972 до 1993 година раководат: Олга Ставрова, Јован Мркев, Бранка Еленова, Марика Ѓелева и Ристенка Пецова. Како ученици помошници работеле: Дилавер Мустафов, Васка Митрева, Виолета Јорданова, Мирјана Бошкова, Павлинка Лелова, Елица Стојанова, Лилјана Чејкова, Вера Чејковска, Виолета Арнаудова, Љубица Баковска и др. Од почетокот на 1994 година како библиотекар работи Добре Ставров.

39


ОБРАЗОВНО_ВОСПИТНАТА ФУНКЦИЈА НА ГИМНАЗИЈАТА Гимназијата „Добри Даскалов“ е самостојна организација за средно образование чија дејност е од посебен општествен интерес. Основна дејност е образование и воспитание на младите. Гимназијата е најстара и најпрестижна воспитно-образовна организација за средно образование во градот чија работа е во непосредна врска со работата на општествената средина. Активно учествува во општественополитичкиот, културно-забавниот и спортскиот живот на градот и општината. Основна цел на Гимназијата е младите да ги воспитува, наобразува и оспособува за работа и творечко ангажирање, како и за натамошно образование и Сл. 7. Време на пауза самообразование во системот на Н. Јованова, А. Хрушчова,О.Ставрова, В.Бањанска перманентното образование, а особено: - да се здобиваат со работни навики и работна култура; - да ги совладаат основите на науката и творечки да ги применуваат научните и техничките достигања во процесот на трудот; - да им овозможи на учениците да изградат научен поглед кон животот и светот, да ги запознае со суштината на општествено-економските односи и да развие свест за лична и општествена одговорност; - да ги воспитува младите во духот на придобивките од револуцијата и Народноослободителната борба на нашиот народ, како и во духот на независноста и суверенитет на нашата држава, меѓународната солидарност и мирот во светот; - преку наставата да се запознаат со етичките, естетските и други културни вредности на нашиот народ и човештвото воопшто; - што повеќе да се придонесе за нивното интелектуално, работно-техничко, здравствено, физичко и естетско воспитување со цел да се оспособат за активна работа и за здрав и културен живот; - да се развијат и оформат кај учеениците позитивни карактерни особини и да се поттикнат нивните креативни способности. Со еден збор- секој да се најде во општеството, да биде негова алка, дел од неговата содржина. Да и биде од корист на сегашноста и здрава основа на иднината. НАСТАВА Наставата се изведува на македонски јазик според наставните планови и програми за општа и природно-математичка гимназија и правна струка, усвоени од Педагошкиот совет на Републиката и Републичката заедница на насоченото образование. Овие наставни планови и програми се реализирааат од I до IV година. Педагошката евиденција и документација се води на македоснки јазик.

40


Наставата се одвива според календарот на учебната година и се дели на две полугодија и четири тримесечија. Се работи во две смени со промена на четири недели. Секој наставник работи според наставен план и програма. Реализирањето на редовната настава го врши според сопствено планирање преку глобален годишен план, тематски планови и разработка на методски единици. За оценување на знаењата – применување на методот на усно и писмено проверување, тестови, контролни и домашни работи (задачи) и др. Оценувањето е јавно и перманентно во текот на целата наставна година. Покрај редовната настава, во Гимназијата се организира и дополнителна настава со цел да им се помогне на учениците кои од разни причини имаат тешкотии во совладувањето на наставните содржини. Дополнителната настава ја организира секој наставник пооделно, според согледаните потреби. Се изведува во текот на наставната година, како и во јуни и август пред полагањаето на поправните испити. Во Гимназијата се организира и додатна настава за учениците кои покажуваат посебни способности и интерес за определни научни и наставни дисциплини. Основна цел е да се обезбеди систематска работа за овие надарени и талентирани ученици и да придонесе за збогатување, проширување и продлабочување на нивните знаења. Преку оваа форма на работа учениците се подготвуваат и за натпревари во знаења. Наставнички совет Наставничкиот совет на Гимназијата е највисок стручен орган кој се грижи за организирање и остварување на воспитно-образовниот процес и за целосна реализација на наставните планови и програми. Како стручен орган за воспитно-образовниот и наставниот процес во текот на секоја учебна година ги разгледува и решава основните прашања: упис на учениците, распределба на учениците по паралелки, распределба на наставниците по години, паралелки и предмети, определување на класни раководители, распределба на задолженија на наставниците; изрекува педагошки мерки и награди на учениците, ја разгледува и оценува работата на класните колегиуми, стручните активи и комисиите, одобрува екскурзии, го разгледува успехот и донесува заклучоци и мерки за подобрување на истиот, како и др. работи во негова надлежност. САМОУПРАВУВАЊЕ ВО ГИМНАЗИЈАТА Во првите две-три години од формирањето со Гимназијата раководи и управува исклучиво директорот. Потоа е формиран првиот орган на управување, Учителскородителскиот одбор. Истиот учествува во разрешување на материјално – финансиските потреби на Гимназијата, а се занимава и со прашања од наставно-воспитниот процес. Во 1955 година, согласно донесениот Закон за општествено уредување со училиштата, е избран првиот Училиштен одбор на Гимназијата составен од претставници на Собирот на избирачите, Собранието на Општината, Наставничкиот совет и Училишната заедница.. Составот овозможува поцелосно ангажирање на сите фактори во Општината и на наставниот кадар во согледувањето и решавањето на проблемите од животот и работата на Гимназијата. Од 1964 година согласно со Законот за самоуправување, највисок самоуправен орган е Советот на училиштето конституиран на делегатски принцип со претставници на Собирот на работните луѓе, Училишната заедница, Советот на родителите, опшественополитичките организации и Собранието на Општината како основач. Како помошен оперативеен орган на Советот на училиштето се избира Управен одбор. 41


.Откако Гимназијата преминува во надлежност на Републиката, наместо Собранието како основач, двајца членови за Советот на училиштето делегира Владата, на предлог од Министерството за образование и физичка култура. Советот избира претседател и негов заменик. Мандатот на Советот трае две години. Во Советот никој не може да биде избран повеќе од два мандата последоваелно. Собирот на работните луѓе го сочинуваат сите вработени и претставвуа највисок самоуправен орган на Гимназијата. Собирот решава по следните прашања: - спроведува референдум; - го разгледува и донесува финансискиот план; - го разгледува и донесува правилникот за распледелба на личниот доход; - усвојува нормативни акти; - ги разгледува и усвојува периодичните и завршните сметки, и други работи во негова надлежност по закон. Советот избира претседател и негов заменик чиј мандат е две години. Во Гимназијата постои Училишна заедница која делува како самоуправен орган на учениците. Ја сочинуваат сите ученици. Основни клетки на самоуправното организирање на учениците се класните заедници. Највисок орган е Собранието на Училишната заедница, составено од делегати од сите класови. Соработка со родителите Соработката со родителите се остварува преку Советот на родителие и непосредно, со родителските среќавања. Советот на родителите брои 13 члена. Во него се застапени родители од сите години на трите насоки и претсавува спона помеѓу учениците и наставниците и значаен фактор за успешно реализирање на воспитно-образовниот процес. Дава предлози и сугестии за содржината на Програмата за работа, и помага при бaрање помош за набавка на нови нагледни средства. Го разгледува успехот и поведението на учениците, донесува заклучоци и дава предлози за нивни подобрувања. Од својот состав делегира член во Советот на училиштето. Со советот на родителите раководи претседател, односно негов заменик. Мандатот на Советот трае две години. ВОННАСТАВНИ УЧЕНИЧКИ АКТИВНОСТИ Во Гимназијата отсекогаш се организираат разновидни форми на слободни ученички активности како израз на појавените склоности, желби, умеења и можности на учениците. Преку овие форми на работа се прошируваат знаењата и се поттикнуваат индивидуланите склоности, се развива другарството, се развива натпреварувачки дух и се задоволуваат разни желби и потреби на младите. Всушност, младиот човек се покажува, се докажува и се презентира таков каков што е. Преку овие активности многумина млади луѓе ги откриваат и покажуваат своите скриени склоности и таленти кои подоцна им помагаат да се определат за својот иден животен позив и да станат познати и афирмирани уметници, книжевници, артисти, лекари, инженери, правници, економисти, научници или да извршуваат одговорни општествено-политички, државни и раководни функции. Слободните ученички активности ги организира Училишната заедница и Младинската организација, а се реализираат во слободното време на учениците по завршувањето на наставата, или по завршувањето на работната недела- во саботините. 42


Во Гимназијата перманентно се застапени следните ученички активности по секции, кружоци, клубови и дружини: 1. Литературна дружина 2. Драмско-рецитаторска секција 3. Мешовит хор и оркестар 4. Ликовна секција 5. Историска секција 6. Географска секција 7. Филозофски кружок 8. Млади биолози

9. Млади хемичари 10. Млади физичари 11. Математичка секција (по години) 12. Информатичари 13. Странски јазици. 14. Стрелаштво 15. Спортско друштво

1. Литературна дружина Литературната дружинa во Гимназијата има долга традиција. Во неа членуваат ученици љубители на литературата, а најмногу оние што и сами пројавуваат склоности кон пишување. Содржината на работата се ускладува според желбите и интересот на членството. Се разгледуваат и се разработуваат теми од историјата и тероијата на литературата и актуелни дела од современата литература што не се обработуваат преку редовната настава. Притоа, често се читаат и анализираат самостојни творби на пооделни членови. Членовите на литературната дружина често приредуваат литературни читања во Гимназијата, во градот и во други училиштва во Републиката при прослава на патронати и други празници. Се организираат и литературни читања со гостувања на еминентни писатели, посебно на тиквешки поети. Ученичките Зорица Стојанова, Елизабета Ѓорѓиева и Наталија Стојанова на Мајските поетски средби ги имаат заземено првите места и пласман за учество на „Млада Струга“. Истакнати членови на Литературната дружина од постарите генерации се: Томе Арсовски, Блаже Ристовски, Владо Попов, Стефан Ралев, Димитар Павлов, Киро Ралев, Славко Каровски, Владанка Велкова, Македонка Пешева и др., а од помладата генерација афирмирани пистели и поети: Петре Бакевски, Вера Чејковска, Блаже Миневски, Илија Неделковски и др. Литреатурната дружина порано ја водат професорите Бранко Јуван, Лазо Каровски, Чедо Цветковиќ и Александар Грков, а во последните дваесет години Јован Мркев. 2.Драмско-рецитаторска секција Драмско-рецитаторската секција. има најдолга традиција и во своите редови опфаќа најмногу ученици. Формирана е уште во првата учебна година од основањето на Гимназијата. Во првите години по ослободувањето работата и содржината на оваа секција е тесноповрзана НОВ, со херојските подвизи на нашите партизани, со победата над фашизмот.Во тој смисол се подготвуваат актуелни кратки ендочинки и скечови,како и рецитации со револуционерна содржина. Редовно е присутно и ,,врапче” како информатор за актуелните збиднувања кај нас и во светот. Претставите редовно се пропратени со музичка и вокална придружба. Во текот на учебната година секоја паралелка задожително подготвува културно-забавно програма за учениците.Тие приредби претставуваат вистински настан за учениците и се следат со голем интерес. На 43


сцената се откриваат таленти за глума,рецитирање,хумор,песна,музика.Најчесто се изведувани едночинките ,,Хитлер во Агонија”,,,Петимениот Ѓоре” Комедиите на Нушиќ : ,,Сомнително лице”, ,, Свет”, и ,,Обичен човек” , ,,Бегалка” од Иљоски ,,Печалбари” од А.Панов ,,Последниот гавран” од Чашуле, ,, Јазовецот пред суд” од Кочиќ, ,,Кир и Ања” од Ст. Поповиќ, ,, Ѓидо” од Веселиновиќ. Духот на времето за зближување село-град наложува и почести комуникации меѓу тие средини, а Гимназијата како носител на културно-забавниот живот во својата средина на честите гостувања со своите приредби внесува забава и разонода и во животот на селото. Посетувани се селата Ресава, Бегниште, Дреново, Росоман, Крњево, Дисани др. Во тие разновидни активности, од постарите генерации со своите актерски, рецитаторски, пејачки и музички способности посебно се истакнуваат:Александар Грков, Никола Бекчев, Манчо Мешков, Томе Арсовски, Киро Шкартов, Панчо Грков, Димитар Бошков, Глигор Мукаетов, Глигор Мешков, Милица Атанасова, Милица Јорданова, Владимир Митков, Вера Арсова, Олга Петрова, Цвета Филипова, Виолета Мурџева, Нада Ставрова, Вера Саздова, Ѓоко и Наќо Поп-Ангелови, иро Поп-Ангелов, Павлина Трифунова, Владанка Велкова, Лазар Бањански, Наќо Милков, Александар Велков, Анѓел Ѓорѓиевски, Маргита Зековиќ, Добрила Апостолова, Христина Петрова, Љубица Стојанова, Нада Петрова, Нада Филипова и многу други. Приредбите не можеле да се замислат без армоникашите Глигор Мешков, Ѓоко и Наќо Поп-Ангелови, Наќо Милков и Ристо Бандев, без басистот Манчо Мешков и без гитарата на Владимир Митков. За успехот на Драмско-рецитаторската секција од тој период најголеми заслуги имаат професорите по македонски јазик Бранко Јуван, Лазо Каровски, Чедомир Цветковиќ и Александар Грков и наставникот по музика Илија Каровски. И во наредниот период Драмско-рецитаторската секција е главен носител на приредбите организирани по повод Патрониот празник на училштето, во подготовка на рецитали и други сценско-музички поставки за свечените академии кои секогаш се солидно подготвени и на високо уметничко ниво. Во последните петнаесет години секцијата редовно подготвува поетско-музички рецитали од поезијата на наши современи поети: Блаже Конески, Ацо Шопов, М. Матевски и други,како и љубовна поезија по избор од наши и светски поети, за да им го честита празникот 8-ми Март на своите наставнички. Со пригодни рецитали се одбележувани и многу други празници. Преку работата на секцијата многу нејзини членови прераснаа во одлични рецитатори кои умеат изразно-уметнички да интерпретираат поетски и прозни творби. Гордана Тодорова со монологот на Велика од ,,Пиреј” на Петре М. Андреевски оствари вистинска уметничка креација на тој лик, а Ѓоко Ташев со монолог на Митке од ,,Коштана” на Б. Станковиќ. Многу успешни остварувања има и со изведбата на драмски дела од Томе Арсовски, Бранко Пендовски, Матеја Бор, Марјан Матковиќ и други. Посебно истакнати и талентирани членови на секцијата во периодот после 1963 се Тимчо Апостолов, Роска Китановска, Зорица Апостолова, Блаже Славев, Александар Видиков, Данчо Бањански, Ѓоко Тодоров, Цане Пановски, Верица Анѓушева, Мане Грозданов, Миле Арсовски, Андриана Сапунџиева, Виолета Јосифова, Валентина Младенова, Александар Малинков, Ѓоко Ташев, Гордана Тодорова, Маријан Бандев, Тодорка Попова, Невенка Илиева, Светлана Костова, Тони С. Ристовски, Тоше Грозданов, Илинка Спанџова, Диме Коцев и др. Најистакнати вокални солисти: Jованка Михова, Андроника Наневска, Диме Б. Коцев, Катерина Танева, Славица Милкова, Билјана Митрева, Цветанка Глигорова, 44


Наташа Чулова, Наталија Стојанова, Јанушка и Валентина Наумчеви, Илинка Спанџова и други. Инструментални солисти Ристо Ставров, Јасминка Бањанска, Добринка Бањанска, Соња Сејзова, Анѓел Ќосев, Трајче Касапинов, Горан Илиев и др.Не е можно да се набројат сите ученици кои со успех имаат учествувано во културно-забавниот живот на училиштето затоа што учеството е масовно. За цело време на изминатите 50 години не може да се замисли работата на Домот на културата и Аматерскиот театар во градот без учеството на учениците од драмскорецитаторската секција на Гимназијата. Голем број работат како соработници-аматери, а на некои актерството им станува животен позив: Блаже Славев, Александар Видиков, Милица Атанасова, Александар Малинков, Данчо Бањанскии др. Секоја година членовите на Драмско-рецитаторска секција даваат целовечерни претстави за учениците и граѓанството. Со Драмско-рецитаторската секција раководат професорите помакедонски јазик Добре Ставров од 1957 до 1972 година и Олга Ставрова од 1973 до 1992 година во соработка со Бранка Еленова и Марика Ѓелева, а Лилјана Бакева и Гордана Еленова од 1993 до 1995година. Вокалните солисти и инструменталистите работат под раководство на професорите по музичко воспитување: Ристо Бандев, Летка Димовска и Блаже Наумчев. Во склоп на Драмско-рецитаторската секција во последните десет години работи и балетската група. Застапени се модерни танци и класичен балет. Посебно добри резултати се забележани последните три години откако со групата како кореограф работи Билјана Грозданова.На Републичкиот натпревар во Куманово во јуни 1995 година балетската група го освојува првото место за кореографија. Во времето од 1950 до 1967 година во Гимназијата работи и играорна секција. Подготвува и изведува,воглавно македонски народи ора и успешно настапува во училиштето и градот. Со групата работат: Коце Каровски и Никола Наумчев. 3.Мешан младински хор Со своите успеси и признанија мешаниот хор при гимназијата во Кавадарци е апсолутно најуспешен средношколски хор во Републиката. Формиран е учебната 1945-46 година од наставникот по музичко Илија Каровски. Хорот отсекогаш опфаќа од 80 до 100 хористи-ученици и ученички. Подготвува и исполнува масовни, борбени и хорски композоции од наши и странски автори. Секоја година за Патрониот празник и Денот на младоста одржува концерт со повеќе од десет композоции од македонски, југословенски и странски композоции. Редовно настапува на сите свечени академии, прослави и други пригодни манифестации што се приредуваат во Кавадарци. На масовни собири настапува заедно со градскиот мешан хор. Во текот на 1946 год оди на турнеја во Прилеп, Битола и Охрид каде приредува целовечерни концерти со настап и на вокални солисти. Во1949 година учествуваа на првиот фестивал на средношкослки хорови во Малцинскиот театар во Скопја и го зазема третото место во конкуренциајта на 40 хора. Во 1950 година е организиран првиот радио-фестивал на гимназиски хорови на кој го зазема второ место, а втора награда добива диригентот Илија Каровски. Од 1947 до 1949 година при Гимназијата работи и дувачки оркестар со инструменти останати од Гимназијата за време на бугарската окупација. Со овој оркестар учениците учествуваат на разни свечености во Гимназијата и во градот, како и на

45


фискултурниот слет на учениците одржан на Градското фудбалско игралиште под раководство на наставникот по физичко воспитување Димо Димовски. Од 1948 и 1952 година при Гимназијата постојат мандолински оркестар и гудачки оркестар со камерна пејачка група. Исполнувани се обработени народни песни, потпури од опери и други композиции од сериозна музика. ________________________________________________________________________ Фестивал по ред Година Освоено место Диригент ________________________________________________________________________ I 1966 III Р. Бандев II 1968 II(I нема) “ III 1970 II “ IV 1972 III “ V 1974 I “ VI 1976 II(I нема) Л.Димовска VII 1978 I “ VIII 1980 Пофалница Г.Димовски

Сл. 8. Хорот на Гимназијата во Целје 1975 година - освојувач на бронзена плакета диригент, Ристо Бандев Како најдобар хор на Македонија четирипати учествува на Југословенскиот певски фестивал во Целје при што во многу силна конкуренција еднаш освојува брозена плаката, а трипати е пласиран на четврто место и добива дипломи. Како награда за вложениот труд и постигнатите резултати хористите после учеството во Целје се водени во Австрија, Италија, Чехословачка и Унгарија. Како претставник на Македонија петпати учествува на Меѓународниот фестивал ,,Југословенски хорски свечености“ во Ниш. На овој ревијален фестивал не се доделуваат награди, но заради многу успешните настапи секогаш е рангиран во самиот врв на

46


учесниците. Со тоа на најдобар можен начин ги репрезентира и афирмира училиштето, градот и Републиката. Сите овие хорови и оркестри до укинувањето на Гимназијата во 1968 година ги води Илија Каровски. Мешаниот хор работи до денес. Негови подоцнежни диригенти се: Ристо Бандев, Летка Димовска, Димитар Ивановски и Блаже Наумчев. Хорот редовно учествува во Републичкиот фестивал на младински и детски хорови од 1966 година до денес и има постигнато извонредни резултати. Успешноиста на хорот на Републичкиот фестивал на младински и пионерски хорови во Кавадарци кој се одржува биенално (секоја втора година) се гледа од следниот преглед: ________________________________________________________________________ Фестивал по ред Година Освоено место Диригент ________________________________________________________________________ IX 1982 сребр. пл.(зл.н.) Д. Ивановски X 1984 бронз. плак. Б. Наумчев XI 1986 злат. плак. Р. Бандев XII 1988 сребр. плак. Д. Ивановски XIII 1990 сребр. плак. Р. Бандев XIV 1992 пофалница Б. Наумчев XV 1994 бронз.. плак. Б. Наумчев

За успешно диригирање со хорот највисоки награди имаат добиено и диригентитеРисто Бандев, Летка Димовска и Димитар Ивановски. Во 1971 година Хорот ја добива Наградата ,, 7-ми Септември “ како највисоко признание за постигнати резултати во областа на музичката култура. Во исто време Септемвриска награда добива и диригентот Ристо Бандев. Мандолинскиот оркестар е обновен во 1970 година од наставникот Ристо Бандев. Работи успешно до 1975 година. Има неколку успешни настапи на Фестивалот во Прилеп. 4. Странски јазици Во Гимназијата постои Секција за странски јазици: француски, руски и англиски јазик. Во оваа Секција членуваат ученици кои имаат посебна сколонст кон изучување на странските јазици. Преку работата во Секцијата се прошируваат и продлабочуваат веќе стекнатите знаења од јазикот што се изучува, се збогатува речникот, се совладува граматиката и се усовршува конверзацијата. За работа се користи кабинетот за странски јазици (кој има 30 работни места-кабини со слушалки и командна маса со магнетофон) и видео-сала каде учениците, со посредство на аудио-визуелни средства го усовршуваат јазикот. Се користат и разни списанија и друга литература-се со цел да се збогатат знаењата и да се совлада јазикот. Преку Секцијата се организираат разни приредби, литературни читања, вечери на поезија и шансони(песни) кои се прикажуваат пред учениците и пред граѓанството. Овие приредби најчесто се прикажуваат на Патрониот празник на училиштето, за 8-ми Март и за други свечености. На тој начин учениците-членови на Скцијата, ги презентираат своите знаења и степенот на совладаноста на странскиот јазик.

47


Сл. 9. Професорки: Костова, Бањанска, Мелова, Давкова, Чаушева, Трајкова, Несторова Француски јазик Францускиот јазик е застапен од почетокот на работата на Гимназијата, што значи дека има долга традиција. Секогаш постоел интерес кај учениците за учество во Секцијата за француски јазик. Среќна околност по училиштето е што од почетокот до денес јазикот го предаваат солидни професори. Секцијата секогаш е доста бројна и опфаќа по 40 до 50 ученици. Учениците од оваа секција скоро редовно се претставуваат со рецитации и шансони на училишните приредби и други манифестации.

Сл. 10. Франсуска секција - Пред споменикот на Луј XIV во Версај 48


За унапредување на работата на оваа Секција многу има придонесено и методата “Ла франс ан директ“ која веќе петнаесет години ја применува професорката Вукица Бањанска. За примена на оваа метода се набавени потребен број учебници и друга потребна литература. Во последно време се користи и методата “Л нуво сон фронтјер“. Во 1975 година проф. Вукица Бањанска со 45 членови на Секцијата изведува дванесетдневна екскурзија до Париз. Сместени во младински хотел, учениците имаат можност да контактираат со младинци од цел свет, а посебно со ученици од Лион сместени во истиот хотел. Се запознаваат со најзначајните знаменитости на Париз, а попатно и со многу други знаменитости на Франција, Италија и Швајцарија. (Слика бр.10 од Франција) На републичките натпревари учениците од оваа секција имаат постигнато многу солидни резултати. Пласманот на учесниците никогаш не бил под четвртото место. Посебно истакнати ученици кои освојувале и награди се: Даница Стоева, Жаклина Стојанова, Наташа Стојанова, Таска Плачкова, Љупчо Плачков, Анѓел Стојанов, Ратка Стојанова, Ратка Ѓорѓиева, Панда Алексова, Викторија Грозданова, Надица Пемова, Славица Милкова, Роза Ѓорѓиева, Мирјана Трајкова, Зоран Паризов, Наталија Стојанова, Ирена Стојанова и многу други. Најголем успех Секцијата постигна оваа година (1995) на Европскиот натпревар на француската алијанса каде екипно го освојува првото место. Ученикот Трајче Недев од IV година го освојува I место и е награден со десетдневно патување во Франција и со повеќе книги, а ученичката Соња Колева го освојува III место и добива награда во книги. За постигнатиот успех е наградена и професорката Вукица Бањанска со книги. Посебна чест и признание за Гимназијата е тоа што наградите, на пригодна свеченост во нашето училиште, лично ги предаде францускиот амбасадор во Република Македонија, господинот Патрик Крисман во придружба на културно-лингвистичкиот аташе, господинот Жан Пол Батист. Ова е многу големо признание за постигнатиот успех на учениците и професорката, за нашата Гимназија и за нашиот град. Амбасадорот и неговите придружници беа воодушевени од изведената програма на Секцијата во која учествуваа и неколку ученици од Гимназијата во Неготино како второпласирани на натпреварот. Во дел од програмата, сосема спонатано, и самиот се вклучи во пеење на шансони. Покрај професорката Вукица Бањанска, претходно, до пензионирањето во Секцијата работи и професорката Нада Јованова, а во последните три години професорката Светлана Несторова. Руски јазик Рускиот јазик, како и францускиот, е застапен од почетокот на работата на Гимназијата. Интересот за рускиот јазик секогаш бил голем. За среќа на учениците, во училиштето скоро триесет години предметот го предава наставничката Антонина Хрушчова, по националност Русинка, многу образована, со посебен афинитет кон руското литературно творештво, и самата одличен интерпретатор на поетски творби. На сите приредби во училиштето се придружуваат рецитатори на руска поезија и интерпретатори на руски мелодии. Меѓу најистакнатите се Диме Бошков, Владо Митков, Александар Грков, Олга И.Петрова и др. Во последните дваест години нејзината успешна работа ја продолжува професорката по руски јазик Милица Костова. Во овој период се воведоа и натпревари по 49


руски јазик, на кој гимназијата има постигнато сосема солидни резултати. И во овој период членовите на секцијата редовно се придружуваат со своја програма на приредбите на училиштето. Резултати од републичките натпревари: - 1984 година Горан Попов III место; на СН- пофалница; - 1987 година Станка Шемова III место и Тони Јанев III место; - 1989 година екипно е освоено III место во Републиката. - 1989 година поединечно: Марика Мантева III место, Лиле Цилева III место и Зоран Јанев III место. Англиски јазик Англискиот јазик како наставен предмет во Гимназијата е воведен од 1965 година, но од година во година бројот на учениците се повеќе се зголемува, така да моментално (1995 година) половина од учениците учат англиски јазик. Секцијата по англсики јазик веќе дваест години успешно работи под раководство на професорката Года Мелова. Интересот на учениците за членување е огромен и затоа е една од најбројните. Во последните седум-осум години во работата со секцијата е вклучена и професорката Ленча Чаушева. Основна цел на работата на Секцијата е учениците да се здобијат со што посолидни знаења, да го збогатат речникот, да се научат на правилен изговор и што поуспешно да се служат со јазикот. Членови на Секцијата учествуваат на натпревари и покажуваат солидни резултати. Во последните десетина години членовите на оваа Секција редовно подготвуваат своја програма која ја приредуваат заеднички со секциите за француски и руски јазик. Приредбите се даваат за време на Патрониот празник, на 8-ми Март, во училиштето и како целовечерни приредби за граѓанството во киното “Балкан“.На овие приредби, покрај нашите ученици, масовна е посетеноста и од страна на учениците од другите средни училишта во градот. Да ги наброиме последните неколку приредби: -1991 година-,,Поезија и мелодии на англиски јазик“; -1992 година-,,Мир и љубов без граници“; -1993 година-,,Ние сме иднината на светот“; -1994 година-,,Вечер на англиски јазик“; -1995 година-,,Ние сме светот“. Професорката Года Мелова има посебен придонес со одржување на неколку курса за вработените од ,,Фени“ кои за возврат ја опремија лабораторијата за странски јазици. 5.Историска секција Историската секција бележи видни резултати во својата работа. Основна цел е да се зголеми интересот за историската наука. Преку работата во Секцијата учениците ги прошируваат и продлабочуваат своите знаења, се оспособуваат за критичко проучување на историската литература и расветлување на историските личности и настани кои се помалку застапени во учебниците и кои се помалку проучени. Работата е разновидна. Се изработуваат реферати, се цртаат историски карти, се собираат историски документи и стари книги.

50


Членовите на Историската секција земаат учество во разни натпревари во знаења, како и на квиз-натпревари што се организираат во соработка со други средни училишта од градот и пошироко. По повод 50-годишниот јубилеј на Гимназијата организираа квизнатпревар по историја помеѓу средните училишта од градот и од Неготино. Првото место надмоќно го освоија ученициете од нашата Гимназија во состав: Донче Димков и Ќире Несторов од III година и Билјана Волчева од II година. Во својата долгогодишна работа Секцијата ја раководеле професорите по историја: Живко Стојковски, Тодор Дончев и Блаже Јованов. 6. Филозофски кружок Овој кружок е формиран уште во првите години по основањето на Гимназијата. Во првите 15 до 20 години работи како дебатен клуб во кој се разработуваат актуелни теми од секојдневниот живот, од работничкото движење, од историјата на комунистичката партија, од Народноослободителната борба и др. Подоцна, кога се настојуваше марксистичката идеологија да најде место во сите наставни содржини во Гимназијата се формира Кружок на млади марксисти и Младинска политичка школа со цел младите да се здобијат со марксистичко идеолошко-политичко воспитување и образование. Преку овие школи многу ученици се подготвуваат за учество во работата на школата на млади марксисти ,,Стив Наумов-Мите Богоевски“ каде истапуваа со свои соопштениа. Посебна активност Кружокот бележи преку весниците ,,Борба “ и ,,Млад борец“. Како резултат на тоа најсолидните ученици се подготвуваат за учество на шампионатот на знаење ,,Тито, револуција, мир“ каде учениците од Кружокот секогаш добиваат награди и признаниа. Многу ученици редовно учествуваат и на Републичкиот шампионат во знаење од каде се враќаат со дипломи и пофалници. Посебно е забележително организирањето на многубројни панел-дискусии за актулени теми на кои учениците активно учествуваат во расправата. Раководители на Кружокот се професорите: Славица Мирчева, Глигор Сиваков и Снежана Михова. За својата успешна работа и постигнатите резултати Кружокот има добиено највисоко признание на градот, награда „7 Септември“. 7. Географска секција Географската секција при Гимназијата постои од 1960 година. Брои секогаш над 25 ученици. Има за цел да ги прошири и продлабочи знаењата од областа на географијата кај оние ученици кои покажуваат посебен интерес кон овој предмет. Ги задоволува и желбите на учениците за проучување на содржини надвор од наставната програма. Разработувани се теми од сите области на географијата и за сите континенти, а посебно за Македонија и Југославија. Посебно од економската и физичката географија. Притоа обилно се користени графоскопот и ротопроекторот со богатите збирки фолии од оваа област. Работата на Секцијата се состои во изработување на реферати и цртање на географски карти. За подобро запознавање на поодделни земји се практикува и формата на „Воспоставени дипломатски односи“ со иманување на амбасадори и конзули на одредени држави кои се задолжени целосно да ја проучат земјата која ја претставуваат.

51


Во 1971 година членовите на Секцијата изведуваат седумдневна научна екскурзија низ Бугарија и Романија. Водачи: Коце Каровски, Огнен Дамев и Олга Ставрова. Во 1995 ученичката од II година, Билјана Волчева, на Републички натпревар во рамките на движењето „Наука на младите“ го освои I место. Ментор: Лазо Тодорчевски. Географската секција ја воделе професорите по географија: Коце Каровски, Киро Шопов, Огнен Дамев, Елица Пемова, Ванчо Кузманов и Лазо Тодорчевски. 8. Македонски јазик и литература – натпревари Републичките натпревари по македонски јазик и литература за средните училишта се воведени од 1989 година. Се натпреваруваат ученици од II година. Секое училиште има право на учество само со по еден ученик. На досега одржаите 7 натпревари пласманот на нашите ученици е инзвореден, што може да се види од следниот преглед: Од оваа година за освоено I место е воведена златна статуетка „Климент Охридски“ која е преодна. За освоеното прво место од Билјана Волчева нашето училиште е прв добитник на оваа статуетка. За освоените први три места се доделуваат дипломи, а за освоено четврто до десетто место пофалници, како за учениците, истои така и за нивните ментори. Пласманот на нашите ученици кои се движи од 1 до 9 место во конкуренција на 93 средни училишта јасно зборува дека сме едно од водечките училишта. Натпр. по ред I II III IV V VI VII

Година 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Ученик

Освоил место 6 7 2 4 9 7 1

Јулија Јованова Христина Камчева Татјана Стоимчева Радица Јаковлевска Трајче Недев Aлександра Кузманова Билјана Волчева

Ментор М. Ѓелева Ј. Мркев Б. Еленова О. Ставрова М. Ѓелева Г. Еленова Ј. Мркев

9. Млади хемичари Во Гимназијата многу успешно работи секцијата Млади хемичари. Во неа секогаш се опфатени повеќе ученици што покажуваат посебен интерес кон хемијата како наука и настојуваат да се здобијат со додатни, проширени знаења од истата. Ова го постигнуваат со разработка на одделни теми преку различни стручни списанија и учебници за повисоки школи, преку решавање задачи и со изведување на лабораториски експерименти.. Секцијата посебно солидни резултати бележи во рамките на програмата на движењето „Наука на младите“. Како резултат на членувањето и работата на оваа секција многу ученици се определуваат за студии по хемија на ПМФ и технолошки факултет. За квалитетот на наставата и на слободните активности зборува бројката на завршени студии: хемија – 54, технологија – 28. Меѓу најистакнатите ученици - хемичари се: Трајче Стафилов, Нада Павлова, Цветанка Стојанова, Слободанка Димова, Миска и Марика Китеви, Донка и Марика Станоеви, Павлинка Лелова, Зорка Боева, Стефан Трновски, Димитар Ташев, Љупчо 52


Тасевски, Лилјана Ташева, Томе Чемерски, Илија Чирков, Еленчо Ридов, Среќна Данова, Ванчо Јованов, Валентина Младенова и др. На републички и сојузни натпревари најголеми успеси имаат постигнато учениците под менторство на професорката Ленча Поп-Андова: 1. Ванчо Јованов во I година I награда на Републички натпревар во Скопје и I награда на Сојузен натпревар во Белград. Во III година I награда на Републички натпревар во Скопје и I награда на Сојузен натпревар во Цетиње. 2. Еленчо Ридов во IV година I награда на Републички натпревар во Скопје и I награда на Сојузен натпревар во Белград. 3. Стефан Трновски I место на Републички натпревар и I место на Сојузен натпревар. 4. Димитар Ташев I место на Републички натпревар и I место на Сојузен натпревар. 5.Љупчо Тасевски I место на Републички натпревар и II место на Сојузен натпревар. Со Секцијата успешно работат и ја водат професорите по хемија: Димитар Клинчаров, Нада Атанасова, Ленча Поп – Андова и Даница Максимоска. 10. Млади физичари Секцијата-Млади физичари во Гимназијата постои повеќе од 25 години. Членството во Секцијата се движи од 20 до 30 учеици кои покажуваат посебен интерес кон овој предмет и сакаат да ги прошират и продлабочат своите знаења од оваа област. Членуваат воглавно одличи ученици кои имаат афинитет кон природно – математичките предмети и подоцна се определуваат за студии на математичко – техничките факултети. Работата на Секцијата се состои од проучување на материјал надвор од наставата, решавање на задачи, изведување на експерименти и подготовка на предавања за одредени области после кое се води дискусија. Како форма на работа се и научни екскурзии и групни посети на фабрики, хидро и термо централи, институти и други научни институции. Успех на натпревари: Година 1979 `` 1980 1981 `` 1981 `` 1993 `` `` `` 1994 ``

Ученик Награда Иван Иванов пофален Оливер Илиев `` Зоран Пиличев II место Невенка Поп-Андова II место Ванчо Стојанов пофален Оливер Илиев II (I нема) Зоран Пиличев II место Ласко Баснарков II `` Ристе Вучков пофален Сашко Ристов `` Векослав Стефанови `` Ласко Баснарков II место Драган Спиров III ``

Година “ 1983 “ 1985 1986 “ 1994 1995 “ “ “

53

Ученик

Награда

Ристе Шкрековски Ристе Шкрековски Ванчо Ризов Ристе Шкрековски Ванчо Ризов Марјан Манчев Векослав Стефановски Лазар Касапинов Векослав Стефановски Ристе Вучков Александар Печков

III “ II “ III “ II “ III “ III “ пофален III место III “ пофален “


Членовите на оваа Секција во понатамошното нивно школување на високошколските институции се многу солидни студенти, а потоа и врвни стручњаци. Голем број од нив се здобиваат и со магистерски и докторски титули и работат во високонаучни институции. Од постарите генерации многу истакнати ученици од нашата Гимназија се: Јорданка Коцева, Александар Јованов, Љупчо Тодоров, Петар Вчков, Лазар Димов, Петар Лазов, Вера Чејковска, Илија Ганчев, Стојче Стојанов, Кристинка Ѓелева и многу други. Со Секцијата успешно раководат професорите по физика: Стојче Стојанов и Илија Ганчев. Гимназијата во соработка со Друштвото на физичари во Кавадарци двапати беше многу успешен организатор на Републичкиот натпревар по физика (1986, 1993година) за кое Гимназијата и директорот имаат и писмени признанија од Сојузот на Друштвата на физичари на Македонија. 11. Млади биолози Успешното работење на Секцијата започнува пред дваесет и повеќе години. Опфаќа учеици кои појавуваат посебен интерес кон биолошките науки. Основна цел е да ги прошират и продлабочат своите знаења. Се применуваат повеќе форми на работа. Се подготвуваат теми во вид на предавања и се излагаат пред членството; се изведуваат експерименти од областа на физиологијата; се собира хербариски материјал од богатата флора на Тиквешијата; се организираат ботаничко – зоолошки екскурзии и др. Во последните години најмногу се разработуваат теми од областа на екологијата. Секцијата работи и по програмата на Движењето „Наука на младите“. Многу ученици учествуваат на овие натпревари и имаат забележителен успех. Во 1985 година ученикот Јован Митрев на Републички натпревар освои III место од областа н историјата на физиологијата . Во 1991 година ученичките: Цветанка Златева и Даниела Јованова освојуваат III место од областа на генетика. Има доста ученици кои имаат пофалници. Со Секцијата работат професорите: Пане Иванов, Камче Стојанов и Олга Петрова.

Сл. 11. Математичка секција - В.Бакева, Р. Атанасов, М.Димова, В. Ризов, Р. Шкрековски, со проф. В. Ризова, С. Петкова и Т. Петков

54

12.Математичка секција I.Математичка школа Во Гимназијата повеќе години работи Математичка школа во организација на Матемаичкиот факултет и Републичкиот завод за образование. Низ формите за работа што ги практикува школата, на талентираните ученици им овозможува да ги прошируваат и продлабочуваат знаењата по математика. Школата многу придонесува за откривање на талентираните ученици, посебно за нивното понатамошно професионало насочување.


Работата на Школата се одвива во три дела: работа на паралелки во Гимназијата, јунски семинар во Скопје и летна математичка школа во Охрид. За завршен прв и втор дел се добива свидетелство, а за завршен трет дел-диплома. Математичката школа во Гимназијата е застапена од 1972 до 1980 година. Постигнати се многу солидни резултати. Многу ученици се имаат здобиено со диплома: Илија Пемов, Душко, Сапунџиев, Андосија Мустеникова, Драги Ташев, Иван Иванов, Александар Мицајков, Љупчо Илиев, Ристо Чочев, Марика Станоева, Невенка Поп-Андова, Анастазија Белевска и други. Во Гимназијата долга низа години могу успешно работи Математичката секција која опфаќа голем број ученици од сите класови. Од годниа во година секцијата ја проширува својата дејност и забележува се повидни и повисоки резултати на регионалните, републичкие, сојузните и меѓународните натпревари. Според постигнатите резултати на овие натпревари Гимназијата во Кавадарци е една од водечките во Републиката. На регионалните натпревари по математика во Повардарскиот регион секогаш освојува прво место со голема надмоќност, скоро и без конкуренција. Според освоените бодови нашата Гимназија скоро секогаш е меѓу првите три во Републиката,со право на учество на многу наши ученици на републичките натпревари, а потоа на сојузни и меѓународни натпревари. Заради бројност на учесниците на тие натпревари и заради големиот број освоени награди, за поголема прегледност е даден следниот табеларен преглед (без регионалните натпревари, бидејќи би одзело многу простор). Р.бр Име и презиме 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Илија Пемов Душко Сапунџиев Ванчо Стојанов Ванчо Стојанов Иван Иванов Зоран Пиличев Оливер Илиев Зоран Пиличев Оливер Илиев Цанка Шандарова Зоран Пиличев Оливер Илиев Невенка Поп-Андова Благој Цуцулов Ѓоко Тодоров Ванчо Поп-Андов Зоран Пиличев Анастазија Белевска Невенка Поп-Андова Марјан Манчев Цанка Шандарова

Клас (год.) Год. на натпр. III 1973 III 1973 I 1978 II 1979 IV 1979 I 1980 II 1980 II 1981 III 1981 I 1981 III 1982 IV 1982 I 1982 III 1982 IV 1982 IV 1982 IV 1983 II 1983 II 1983 I 1984 IV 1984 55

Освоена награда III Пофалница II III Пофалница III Пофалница II III Пофалница I III Пофалница III Пофалница III Пофалница

Место на Натпревар Скопје Струмица Гевгелија Кавадарци Берово Ресен -


Р.бр Име и презиме 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Милосав Виденовиќ Марија Шкрековска Ристе Шкрековски Марјан Манчев Невенка Поп-Андова Ристе Шкрековски Ристе Атанасов Ристе Шкрековски Ристе Атанасов Марјан Манчев Ристе Шкрековски Ристе Атанасов Марија Димова Љупчо Атанасов Веса Димова Рајна Иванова Зоран Гацевски Веса Димова Љупчо Атанасов Петар Ѓорчевски Елизабета Лазовска Љупчо Атанасов Блашко Ристов Љупчо Атанасов Векослав Стефановски Сашко Ристов Јасминка Дуровиќ Ласко Баснарков Петар Ѓорчевски Сашко Ристов Векослав Стефановски Катерина Грозданова Ристе Вучков Даниела Кирова Ласко Баснарков Сашко Ристов Петар Ѓорчевски Драган Спиров Божидар Илиевски Билјана Трендафилова Александар Печков Миле Јованов Ласко Баснарков Сашко Ристов

Клас (год.) Год. на натпр. IV 1984 II 1984 I 1985 II 1985 IV 1985 II 1986 II 1986 III 1987 III 1987 IV 1987 IV 1988 IV 1988 IV 1988 I 1989 I 1989 I 1989 IV 1989 II 1990 II 1990 I 1991 II 1991 III 1991 III 1991 IV 1992 II 1992 I 1992 II 1992 II 1993 III 1993 II 1993 II 1993 I 1993 I 1993 I 1993 III 1994 III 1994 IV 1994 I 1994 I 1994 I 1994 I 1995 I 1995 IV 1995 IV 1995 56

Освоена награда III Пофалница III Пофалница II III Пофалница I III III I III Пофалница II Пофалница I Пофалница II Пофалница II III Пофалница Пофалница Пофалница Пофалница III II III Пофалница I II I III

Место на Натпревар Прилеп Струга Битола Неготино Струмица Штип Кавадарци Охрид Валандово Струга Тетово -


Р.бр Име и презиме 66. 67.

Драган Спиров Векослав Стефановски

Клас (год.) Год. на натпр. II 1995 IV 1995

Освоена награда Пофалница -

Место на Натпревар -

Ученикот Ласко Баснарков е прогласен за најдобар математичар во Република Македонија за 1995 година и е награден со пехар.

II Републичка математичка олимпијада Р.бр Име и презиме Год Прва математичка олимпијада-Скопје 1. Петар Ѓорчевски IV 2. Сашко Ристов III 3. Ласко Баснарков III Втора математичка олимпијада-Скопје 1. Векослав Стефановски IV 2. Ласко Баснарков IV 3. Сашко Ристов IV 4. Александар Печков I 5. Драган Спиров II

Награда

Ментор

Сребрен медал Бронзен медал Брозен медал

1994 1994 1994

Сребрен медал Бронзен медал Бронзен медал Пофалница

1994 1994 1994 1994 1994

III Сојузни натпревари по математика Р.бр Име и Презиме 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Зоран Пиличев Оливер Илиев Зоран Пиличев Ристе Шкрековски Ристе Атанасов Марјан Манчев Ристе Шкрековски Љупчо Атанасов Весна Димова Петар Ѓорчевски

Год Награда III IV IV III III IV IV I I I

Год.на натп. 1982 1982 1983 1987 1987 1987 1988 1989 1989 1991

II Пофалница I II Пофалница I Пофалница Пофалница

Место

Ментор

Сараево Сараево Сараево Т.Врбас Т.Врбас Т.Врбас Сињ Сињ Сињ Ваљево

Т.Петков Д.Грозданова Т.Петков С.Петкова С.Петкова С.Петкова В.Спанџова В.Спанџова В.Спанџова Т.Петков

IV Математичка балканијада Р.бр Име и презиме 1. 2.

Год Награда

Ристе Шкрековски IV Ласко Баснарков IV

Год.на Место Натп. Бронзен медал 1988 Кипар Пофалница 1995 Кипар

Ментор В.Спанџова С.Петкова

V Математичка балканијада Р.бр Име и Презиме 1. 2.

Год Награда

Зоран Пиличев IV Ристе Шкрековски IV

Год.на Место Ментор Натп. Пофалница 41 ме. 1983 Париз С.Петкова Бронзен медал 1988 Австралија В.Спанџова 57


Р.бр Име и Презиме 3. 4.

Ласко Баснарков Сашко Ристов

Год Награда

Год.на Место Натп. Бронзен медал 1995 Торонто Пофалница 31 ме. 1995 Торонто

Ментор

IV IV

С.Петкова С.Петкова

Ученици – математичари од Гимназијата редовно учествуваат на „Турнир на градовите“ во организација на Московската академија и на натпреварите „Кенгур“ организирани од Француската академија, на кои постигнуваат многу високи резултати. Во знак на признание за постигнатиот успех и успешното репрезентирање на Гимназијата, градот Кавадарци и Републиката на сојузен и меѓународен план, на учениците Зоран Пиличев и Ристе Шкрековски им е доделена највисоката општинска награда „7 Септември“. Со вакви успеси во областа на математиката на регионални, републички, сојузни и меѓународни натпревари скоро и да не може да се пофали друго средно училиште во Републиката. За постигнатите успеси на учениците и за достојното репрезентирање на Гимназијата заслуги имаат и професорите по математика како ментори: Александар Пемов, Атанас Балевски, Данче Грозданова, Трајче Петков, Васка Спанџева и Силвана Петкова. И пред да се воведат натпревари Гимназијата има одлични математичари: Димитар Бошков, Костадин Христов, Јорданка Коцева, Виолета В‟чкова, Петар В‟чков, Добрила Гркова, Ристенка Шкартова, Милан Коцев, Стево Ѓорѓиевски, Павле Чекоров, Стојан Стојанов, Лазар Димов, Илија Ганчев, Илија Тренев, Петар Лазов, Вера Чејковска, Мирјана Бошкова, досегашните професори по математика во Гимназијата и многу други. Гимназијата двапати е домаќин на Републички натпревар по математика за средните училишта. За успешната организација има добиено писмени признанија од Сојузот на друштвата на математичари и информатичари и лично од ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, проф. д-р Благој Попов. 13.Информатика Информатиката е понова научна дисциплина. Гимназијата „Добри Даскалов“ е прво средно училиште кое ја застапи како наставен предмет, согласно законот кој дозволуваше благо насочување на учениците во одредени струки најмногу по заслуга на професорот Атанас Белевски. Бидејќи во градот, па и во Републиката немаше компјутерска техника, учениците мораше да се водат на вежби во Скопје, во тогаш единствениот компјутерски центар при Математичкиот факултет. Тоа е во 1978/83 година кога се воведе математичко-информатичката струка, исто така меѓу првите е прифатена. Според тоа, иако млада дисциплина, во нашата Гимназија е прифатена и одомаќена, и што е најзначајно дава солидни резултати. Од 1990 година постои Секција за информатика и учениците со успех се натпреваруваа под менторство на професорот Андосија Ристова. На Првиот републички натпревар по информатика во Прилеп 1990 год ученикот Стојче Димов освојува II место и стекнува право на учество на сојузен натпревар во Петница каде добива пофалница. Истата година во Кочани се одржува Младинска олимпијада на природни науки каде ученикот Андреј Кулаков освојува II место на натпреварот по информатика. 58


Во 1992 год., на Третиот републички натпревар по информатика кој се одржува во Битола учениците Петар Ѓорчевски и Сашко Ристов добиваат пофалници. На IV републички натпревар по информатика во Кочани 1994 год. ученикот Петар Ѓорчевски освојува III место. 14. Спортско друштво “Гимназијалец“ Во изминатите 50 години на физичката култура и се придава посебно значење и редовно е застапена во наставно-образовниот процес. Физичкото и здравственото воспитување овозможува сигурен развој на здравствено-хигиенските и психо-физичките способности кај учениците и е основен предуслов за создавање на здрава, сестрано развиена личност, способна за активна работа и за здрав културен живот. Спортскиот живот во градот не може да се замисли без спортистите од Гимназијата. Воглавно, оттука се регрутираат фудбалери, ракометари, кошаркари, одбојкари, пинг-понгари, атлетичари и друг вид спортисти за спортките клубови во градот. Отпрво делува како ДТВ „Партизан“ при Гимназијата и ги има следните секции: ракомет, кошарка, одбојка, пинг-понг, атлетика и гимнастика. Во првите пет-шест години од работата на Гимназијата се подготвуваат и изведуваат слетски вежби кои ги опфаќаат сите ученици. Гимназијата зема учество на републички и сојузни слетови. Димо Димовски, кој предава физичко воспитување е еден од водечките стручњаци за слетски вежби. Во педесеттите години, иако нема услови за работа, многу е застапена гимнастиката. Во 1953 година освоено е трето место на Републичкиот гимнастички вишебој. Екипата учествува и на сојузен натпревар во Марибор. Од 1956 година делува како Спортско друштво ,,Гимназијалец“ со застапеност на истите спортски секции. I.Фудбал Фудбалот е најстара спортска дисциплина, застапена уште од самиот почеток. Повеќе години комплетниот подмалдок на ФК ,,Тиквеш“ го сочинуваат ученици од фудбалската секција при Гимназијата за после неколку години па се до денешни дни костурот на тимот да биде од наши ученици. Голем е бројот на многу истакнати фудбалери- наши ученици, а ги истакнуваме оние најпознатите: Никола Сапунџиев, Вуко Каров, Панчо Грков, Андре Чулев, Диме Шкартов, Блаже Малинков, Ѓорѓи Ицев, Петар Анѓушев, Лазо Хаџи-Манов, Ангел Кимов, Браќата Бошковски, Борче Митрев, Ѕвонко Костов, Тони Шалев и др. Покрај во ,,Тикваш“ повеќе од нив имаат играно и за клубови од повисок ранг, и тоа сосема успешно. II. Кошарка 2.Кошарката е помалада спортска дисциплина. Како воннаставна активност интензивно е застапена откако е изградена фискултурната сала во училиштето, т.е. откако се создадоа услови за работа. Бележи извонредни резултати и во машка и во женска конкуренција. Почетните успеси ги бележи уште во далечната 1953 година, кога на турнир во Прилеп, по повод Патрониот празник на Гимназијата, го освојува I место во конкуренција на екипи од Битола, Прилеп, Титов Велес, Скопје и Врање. 59


На сите регионални натпревари на средните училишта скоро секогаш се први- и машката и женската екипа. Уште поголем успех е постигнат на републичките првенства: -1982 година на I ученичка олимпијада во Т. Велес I место-машки; -1986 година на II ученичка олимпијада во Струмица II место-машки и II местоженски; -1987 година на Републичкото првенство во Кавадарци I место-машки; -1991 година на III ученичка олимпијада во Прилеп I место-машки и III местоженски; -1995 година на Републичко првенство во Кавадарци I место-машки. Вредноста на четирите први места во машка конкуренција е уште поголема кога се знае дека во финалните борби три пати е победена екипата на Средото фискултурно училиште од Скопје, кое е специјализирано за спорт и во кое всушност игра младинската репрезентација на Македонија. Најистакнати поединци се: Врбица Стефанов, капитен на Сениорската репрезентација на Македонија и еден од најдобрите бекови-плејмејкери во Македонија и Тодор Гечевски, капитен на Младинската и Кадетската Сл. 12. Екипата на Гимназијата прваци на Македонија во репрезентација на Македонија и, кошарка за 1995 год. Стојат: проф. Д. Пецов, И. еден од најдобрите центри во Гечевски, Ќ. Хаџијорданов, Т. Гечевски, Д. Ефтимовски, Т. Димов, Т. Грозданов, клечат: Т. Пецов, Т. Касапинов, Б. нашата сениорска репрезентација. Покрај нив истакнати кошаркари Клинчаров, И. Цветковски и С. Коцев се: Бошко Гечевски, Марјан Ацев, Дончо Шкартов, Данчо Тотов, Браќата Спанџови, Тимчо Чејков, Митко Каровски, Ацо Клинчаров, Трајче Лазаров, Диме Ефтимовски, Киро Аџи-Јорданов и др. Од кошаркарките најистакнати се: Маја Видикова, репрентативка на Македонија, сестрите Китеви – Бета и Антоанета, Душанка Ѓорчева, Љупка Наумова, Жана Бојкова, Снежана Николова, Билјана Анѓушева, Маричка и Илинка Клинчарови, Елизабета Андова, Ленча Чукаркова, Весна Димовска, Кристина Трајковска, Цветанка Лазовска и други. Екипите многу успешно ги води професорот Димитар Пецов. III. Ракометот Kако воннастана спортска дисциплина е воведен во учебната 1951/52 година од тогашните наставници по физичко воспитување Лазар Лалков и Димо Димовски. За кратко време прифатен од голем број ученици и станува водечки спорт во Гимназијата, па и градот. Благодарение на тој интерес, Гимназијата секогаш има силна екипа, и во средби со други екипи, скоро редовно победува. Такви средби најчесто за патронати, има со средните училишта во Кавадарци, Неготино, Гевгелија, Титов Велес, Прилеп, Штип и др. 60


Првите успеси ги бележи уште во далечната 1953 година кога на Републичкото првенство во мал ракомет го зазема III место. На регионалните натпревари и машката и женската екипа скоро секогаш освојуваат I или II место. Многу солиден пласман има и на неколкуте одржани републички првенства: -1985 година на Републичкото првенство во Прилеп I место-машки, и II местоженски; -1988 година на Републичкото првенство во Прилеп II место-машки; -1990 година на Републичкото првенство во Гевгелија II место-машки; -1995 година на Републичкото првенство во Титов Велес I место-машки; Многу долг е списокот на истакнати ракометари од Гимназијата, без кои не може да се замисли екипата на РК ,,Тиквеш“, а ги набројуваме оние најистакнатите: Васо Зарков, Пане Малинков, Драги Миленков, Перо Андов, Јован Ќурчиев, Илија Мукаетов, Драги Мицајков, Ристо Белевски, Ѓорѓи Алексов, Перо Анѓушев, Васко Димитров, Лазо Масларков, Диме Влаинков, Ѓошо Тодоров, Киро Китев, Илија Мирков, Јордан Милков, Тони Петрески, Миле Масларков, Диме Пончев, Дане Трајков, Ванчо Кузманов и други. Од најмладата генерација Томе Масларков и Блаже Трпков, членови на Младинската репрезентација на Македонија. Најистакнати ракометарки: Марија Стојанова, Ефка Ангелова, Љубица Клинчарова, Јанула Илиева, Сузана Митрева, Магда Темелкова, Валентина Димитрова, Јагода Дамјанова, Елизабета Андова, Роска Лазова, Зорица Ристова, Љуба Бојкова, Јадранка Митрева, Сузана Иванова, Љубица Ицева, Блага Наумова, Јоана Зафирова и други. Со ракометарите и ракометарките работат: Лалков и Димовски порано, а Пецов, Голчев и Велков последните дваесет години. IV.Атлетикa Во воннаставните активности е застапена и атлетиката и тоа со доста голем број на ученици. Како и други спортови-бележи добри резултати, иако нема соодветни терени за тренинг и натпревари, посебно за тркачките дисциплини. На регионалните напревари и во машка и во женска кокуренција е освојувано секогаш првото место. На ученичките олимпијади и републичките првенства ги има постигнато следниве резултати: -1982 година на I уч. олимпијада во Т.Велес е освоено II место-машки и женски; -1985 година на РП во Охрид е освоено II место-машки и III место-женски; -1986 година на II уч. олимпијада во Струмица II место-машки и III место-женски; -1989 година на РП во Т.Велес освоено е II место машки и женски. Вредни резултати се постигнати и на републичките кросови каде ученици од Гимназијата на двапати имаат освоено III место. Најзабележителни резултати имаат постигнато: Трајанка Рамнешева, Ратка Ѓорѓиева, Љуба Бојкова, Лилјана Златева, Гоце Максимовски, Марјан Бандев, Марјан Манчев, Зоран Бањански, Ѓоко Керов, Маја Видикова, Елизабета Китева и други. Со атлетичарите работи професорот Јордан Голчев.

61


Гимназијата трипати е прогласувана за најуспешно училишно спортско друштво во Републиката. Еднаш ја претставуваше Републиката на Mеѓурепубличките средби на АП Војводина-Школскиот центар од Кањижа, и извојува победи во ракомет и кошарка. V. Пинг-понг Пинг-понгарската секција има традиција од педесеттите години, но интензивно работи последните десет години и бележи доста солидни резултати, посебно со женската екипа. На Ученичката олимпијада во Струмица женската екипа освои II место. На РП има освоено едно III место и повеќе четврти места. Најистакнати членови се: Цветанка Ристова, Наталија Керова, Валентина Атанасова, Миланчо Сапунџиев, Благојчо Златев, Ванчо Попов и др. Со пинг-понгарите работи професорот Блаже Јованов. VI. Карате Кратето во Гимназијата е застапено и има постигнато врвни резултати. Двајца наши ученици, Димче Кичевски и Зоран Пејов се повеќекратни прваци во своите категории на републичко и сојузно ниво и репрезентативци на Македонија и Југославија. Повеќе години Кичевски беше и селектор на карате репрезентацијата на Македонија. VII. Стрелаштво Стрелаштвото во Гимназијата има долга традиција. Отсекогаш имало врвни стрелци. Ги бележиме само најзначајните постигања од последните дест години. -1985 година на РП се освоени:II место-женски и III место-машки. -1986 година на II ученичка олимпијада во Струмица:III место – машки и женски. -1994 година на Купот во стрелаштво со воздушна пушка во Прилеп е освоени II место екипно – младинки.Поединечно првите три места:1.Јасминка Стоева,2.Зорица Спанџева, 3.Дивна Пешиќ. Воздушна – младинци III место екипно Поединечно II место Андреја Николовски. - 1994 година на првенство на Македонија со воздушна пушка;екипно – II место – малдинци, III место младинки. Поединечно:Горан Илиев I место,Наталија Мицајкова II место. -1995 година на Купот на Македонија во стрелаштво – воздушна пушка: екипно – I место – младинки , II место – малдинци.Поединечно: Зорица Спанџева I место и Јасминка Стоева II место. Стрелачката дружина порано ја водеа професорите по одбрана и заштита Трајче Белевски и Ванчо Кузманов, а последниве осум години професорот Александар Јорданов. 15.Ликовна секција Ликовната секција во Гимназијата отсекогаш е прилично масовно застапена. Преку работата во Секцијата доаѓаат до полн израз креативните способности на учениците кои имаат склоност кон ликовната уметност. Се разработуваат теми од разни периоди на историјата на уметноста, се проучуваат делата на разни уметници и се прават компарации на старите мајстори со делата на поновите и современите уметници. Во работата на Секцијата се применуваат сите можни сликарски техники :акварел, темпера, гваж, колаж,молив, туш, маслени бои, зграфито, печати од линолеум, картон, 62


гипс, компир и др. сл. материјали. Се изработуваат разни фризови, цртежи, графикони, геометриски фигури, црно-бели решенија и сл. Техниките се користени спрема темите што се обработувани. Притоа, секогаш е давана полна слобода во изборот со цел да дојде до полн израз инвентивноста и креативноста на учениците , да се изразуваат спрема своите знаења, можности и афинитети. Правени се мозаици со обоена хартија, тафет хартијаи и со оригинална камена материја; правени се копии за да се види колку и како е совладана соодветната техникаи способноста за репродукција; разни композиции во црно-бела техника (орнаментика) каде се добиваат многу интересни структури од геометриски фигури: криви-прави, цик-цак формации и слично. Во зависност од техниката се издвојуваат и самите ученици како креатори. Така на пример во мозаик најистакнати ученици се: Верка Парчева, Безанка Шкартова, Тодорка Грозданова, Снежана Јованова, Љупчо Плачков, Стефанка Касапинова, Маргарита Шулевска и мн. други, а во сликарска техника: Боро Сејзов, Блаже Славев, Киро Јосифоф, Илија Леов, Анчо Анев, Лазар Дојчинов, Трајче Грков, Васил Чачков, Глигор Мукаетов, Благица Стојанова, Родне Димова, Билјана Волчева, Соња Стојчева и многу други. На крајот на секоја учебна година се врши селекција, се избираат најдобрите остварувања и се прави промотивна ликовна изложба, најчесто за време на празнувањата на Патронатот на Гимназијата. Изложби се приредуваат и по повод други празници, како во училиштето така и во градот. Во периодот од 1966 до 1978 година Ликовната секција многу успешно ја води ликовнио уметник Петар Наневски, потоа професорите Глигор Стефановски и Васил Чачков, а во последните години професорот Диме Самарџиев. Членовите на Ликовната секција својата инвентивност и креативност и своите творечки способности ги искажуваат и преку предметот ОТО, техничко писмо кое придонесува за општотехничката култура кај младите. На истите часови се изработуваат интересни и беспрекорно прецизни објекти (макети) – куќи, кули, бродови, мостови, лустери, кутии и друго. 16. Правно-економска секција Работата на Правно-економската секција е во функција на дообјаснување на наставниот материјал што се изучува. За повеќе предмети нема учебници, а законските прописи се менуваат многу често. Професорите се приморани преку работа на Секцијата да разработуваат и дообјаснуваат наставни единици директно од службени весници. Оваа форма на работа се покажа како многу корисна и единствено можна во услови на многу честите промени на законските прописи. 17. Крводарителство Крводарителството како хумана акција-да му се помогне на болниот, има високи резултати. Секоја година во есен и пролет екипа на Заводот за трансфузиологија доаѓа во училиштето. Одѕивот на учениците од III и IV ( оние што можат да дадат крв) скоро секогаш е масовен. За придонесот во крводарувањето Гимназијата има добиено највисоки признанија.

63


18.Екскурзии Од 1948 до 1989 година, скоро редовно, училиштето организира научни екскурзии низ Југославија со учениците од III година ( во траење од седум до десет дена). Финансови средства за изведување на екскурзиите се обезбедувани преку производна работа и работни акции на учениците (берење грозје, правење леи за тутунов расад, средување на магацини и др.). Заработените средства на учениците од I до III година ги користат за екскурзија учениците од III година, а на учениците од IV година за матурска вечер. Од 1990 до 1995 година научни екскурзии со учениците од III година се изведуваат низ Република Македонија. Секоја година научни екскурзии се изведуваат и со други класови, воглавно еднодневни или дводневни, во склоп на наставата. Се посетуваат фабрики, хидроцентрали, рудници и научни институции во Републиката.

ГИМНАЗИЈАТА ВО ПЕРИОДОТ 1996-2010 ГОДИНА Мисија и визија на училиштето

Гимназијата ,,Добри Даскалов“ во Кавадарци е училиште на, и за XXI век, чија мисија е: -современ, модернизиран и компјутеризиран наставен процес; -стекнување на трајни знаења, вештини,особини и стручна удење чиста и здрава средина за учење; -индивидуален развој на учениците и наставниците; -користење на современите технологии; -оспособување за работа и живот; -развивање на свест за правата и одговорностите; -негување на меѓусебното разбирање и почитување; -поттикнување и мотивирање за доживотно учење. Всушност, главната мисија на Гимназијата е: развивање на здрави и креативни личности со знаења, вештини и способности за работа на компјутер; на високи морални квалитети и хумани доблести кои ќе им овозможат добра основа за продолжување на образованието: за успешно вклопување во пазарот на трудот и општествениот живот, создавајќи поквалитетен живот за себе и своето семејство. Приоритетна цел е – подобрување на квалитетот на наставата преку воведување на современи наставни методи и форми на работа и користење на современи наставни средства и помагала. Ниту едно училиште не може да чекори напред, ако нема воспоставено систем на цели кои се вградуваат во неговата организациона визија. Визијата на Гимназијата е јасна и прецизна – училиште за и на XXI-от век, со желба стекнатиот имиџ и углед да се задржи и надградува; да прераснува во современо, динамично, флексибилно и ефективно училиште кое ќе се стреми кон повисоки достигнувања. Добрите материјално-технички услови и кадровската екипираност на училиштето се гаранција за остварување на врвни резултати и визија да биде едно од водечките во Републиката. За остварување на ваквата визија се предвидени вистински и цврсти релации со сите органи и тела во и надвор од

64


училиштето и се преземаат мерки за обезбедување на материјално-технички и финансови услови. Кодекс за однсувањето на наставникот и ученикот На наставникот Определувајќи се за професијата просветен работник, меѓу другото, наставникот се обврзува: -да создава училишна клима во која секој ученик и вработен ќе се чувствува сигурно, почитувано и пријатно; - својата професија да ја врши совесно, одговорно и хумано; -воспитанието и образованието на учениците да му претставува највисок императив во неговото професионално однесување; -да ја чува честа и благородната традиција на просветен работник; -при вршењето на својата професија не смее да прави никакви разлики поради пол, националност, политичко и верско уверување и според општествено-економска положба; -да ја почитува личноста на своите ученици, нивните родители и своите колеги; -да биде личност во која треба да се има доверба благодарение на тактичноста, љубезноста, колегијалноста, хуманоста и разбирањето на другите во училиштето и пошироката средина; да има авторитет и углед како работник и човек; -јавно и реално да ги оценува постигањата на учениците, без оглед на претходните оценки и други фактори кои влијаат врз објективноста на оценувањето; -да го почитува секој свој колега и да соработува; -да прифати дека, додека се наоѓа во училиштето, тој е на должност цело време и насекаде. На ученикот Со овој кодекс се пропишуваат правата и одговорностите на редовните ученици во Гимназијата, со цел истите да имаат јасна слика за својата улога и положба во училиштето.Овој кодекс е реззултат на уверувањето дека навременото и прецизно информирање на учениците за обврските што се очекуваат од нив е неопходно за да се елиминираат многу недоразбирања и конфликтни ситуации, како и услов за поефикасно и успешно реализирање на поставените воспитно-образовни цели. Меѓу другото, за ученикот и неговиот однос кон работата (учењето), во кодексот е потенцирано следното: - ученикот е должен редовно и навремено да доаѓа на настава – да биде во училница пред почетокот на часот; - да практикува учење со разбирање кое бара активирање на мисловниот процес кон содржините што се изучуваат, а не механичко учење - напамет; - да учи не само за добивање на висока оценка, туку да учи за знаење; - да има предвид дека годишната оценка по наставните предмети се утврдува врз основа на покажаните резултати во текот на целата година, а не од последното тримесечие; - критички да ги согледува и проценува сопствените постигања; - да не го попречува нормалното одвивање на часот; 65


- да учествува во некоја од слободните ученички активности по сопствен избор; - забрането е било какво политичко и верско организирање и дејствување во училиштето (законска одредба); - поведението на учениците се оценува како примерно, добро и незадоволително - ученикот кој од оправдани причини континуирано не ја следи наставата 200 часа, полага испит на годината; - за неоправдани изостаноци од наставата, како и за други повреди на должностите и обврсите, се изрекуваат педагошки мерки: писмена опомена, опомена пред отсранување од училиштето и отстранување од училиштето. - учениците може да отсуствуваат од настава поради учество во разни клубови или натпревари и разни културно-уметнички друштва – само ако добијат одобрување од класниот раководитеи за еден ден, односно од директорот на училиштето за повеќе од еден ден, но во согласност со родителот; - да ја почитува личноста на наставникот, соученикот и останатите вработени, како и на други лица во и надвор од училиштето; - да има одгворен однос кон работната средина, да ги чува наставвните и нагледните средства, инвентарот, и посебно да го почитува Договорот со кој е задолжен со компјутер; - пушењто цигари е забрането во училишната зграда и на улица. - забрането е било какво политичко и верско организирање и дејствување во училиштето. ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА Во последните петнаесет години воспитно-образовната работа во Гимназијата се одвива според Законот за средно образование донесен непосредно по осамостојувањето на нашата Република. Со овој закон се уредува организацијата, функционирањето и управувањето во средното образование. Со цел да се создадат што подобри услови за реализација на образовно-воспитниот процес зградата на Гимназијата е во перманентна реконструкција како и во минатиот 50годишен период. Истото се случува и со поправка и обнова на училишниот инвентар, како и со набавка на нови нагледни и наставни средства. Во периодот 1996 – 1998 година е сменето осветлувањето од класично со неонско, со што се подобрува видливоста во училниците; направени се нови цистерни за нафта во депото за огревен материјал и нова кино-сала. Во периодот 1999 – 2000 година старите дрвени прозорци на двата ката на јужната страна на училниците се заменети со нови и термопан стакло кое претставува прекрасна звучна и термичка изолација; заменет подот на училниците на втори кат со винас плочки кои се подобри за одржување на хигиената и естетскиот изглед на училниците; целосно обновени санитариите за учениците и купени метални шкафови за учениците на двата ката. Во периодот 2001 – 2002 година е заменет подот на први кат, ,заменети прозорците на ходникот на втори кат и целосно обложени со плочки санитарните јазли за учениците. Во периодот 2003 – 2007 година е инсталиран видеонадзор во училиштето, поставена е класична громобранска инсталација на стариот дел од зградата, реновиран е санитарниот дел на спортската сала, заменети таваните на училниците на втори кат, реновирана е свечената сала во новиот дел со средства од Проектот за модернизација, целосно се опрмени два кабинета по информатика со

66


средства од проектот FARE, заменета доводната линија за вода во административниот и новиот дел, и др. Во 2010 година, со средства од Општината, направена е целосна реконструкција на административниот дел со извонреден проект за внатрешно уредување на дипл. арх. Гордана Белевска.Холот на училиштето е реновиран и проширен, во сите простории се поставени нови врати и прозорци со термопан стакло, врз постојниот паркет е поставен под од ламинат и целосно заменет стариот со нов, модерен канцлариски инвентар. Во продолжение на ходникот се направени уште две простории (за прием на родители и за архивата) и целосно е реконструиран санитарниот чвор.Во дворот пред влезот за учениците е направена покривна конструкција за заштита на учениците при невреме. Со ова, овој дел од зградата добива нов, современ и свеж изглед, функционален за работа во еден модерен и европски амбиент. Со напред наведените зафати во последните петнаесет години (не исклучувајќи го и претходниот период) се создадени извонредни услови за современа, нагледна настава во Гимназијата. До учебната 1997/98 година наставата се одвива во универзални училници (за секоја паралелка), кабинети, лаборатории, спортска сала и надворешни спортски терени. Во уч. 1998/99 година, експериментално, наставата се изведува во специјализирани училници за сите предмети кои овозможуваат оптимални услови за модерна и квалитетна настава, посебни лаборатории и кабинети, сала за проекција на филмови, спортска сала, спортски игралишта, свечена сала,библиотека со читална и киносала. Со реформираното образование имаше потреба од повеќе наставни простории (поради изборните предмети) и се напушти кабинетската настава. Зависно од финансиските можности, секоја година се обновува и дополнува училишниот инвентар и се набавуваат нагледни и наставни средства. Од учебната 1989/90 до уч.2000/2001 година во Гимназијата се застапени гимназиско образование и правна струка. По иницијатива на Невенка Поп-Ангелова се доби уште една гимназиска паралелка, па така бројот на гимназииски паралелки од четири се зголеми на пет. Гимназиското образование се изведува според наставни планови и програми за општа и природно-математичка насока. Се реализира преку редовна, изборна и факултативна настава. Наставата во правната струка се изведува според наставен план и програма за правен техничар. За поуспешна реализација на воспитно-образовниот процес се организира курсна настава за наставниците за изучување на англиски јазик и работа со компјутери и интернет. По завршување на четврти клас учениците гимназијалци полагаат матурски испит, а учениците од правната струка завршен испит. Одличните ученици се ослободени од полагање на матурски, односно завршен испит. Реформирано образование Врз основа на опстојна критичка анализа направена од Бирото за развој на образованието, со решение бр.1957/2 од 19. 04. 2001 година на Министерството за образование на РМ, со решение бр.1957&2 од19.04.2001 година, од уч. 2001/02 се пристапува кон ново реформирано образование во средните училишта. Во нашата Гимназија воспитно-образовниот pроцес се реализира низ програмите за: 1.гимназиското образование со подрачјата: - општествено-хуманистичко и - природнно-математичко, и 2.стручно образование, економско-правна струка со профилите: 67


- економски техничар и - правен техничар. Од уч. 2001/02 учениците во прва година учат по наставните програми на новото реформирано образование, а учениците од погорните класови по старата програма, се до завршувањето на IV година. Во 2002 година Гимназијата е вклучена во Проектот за реформи во стручното образование ФАРЕ-2 и на училиштето му се доделени 23.000 евра наменети за опремување со нови наставни и нагледни средства. Програмата се реализира од уч.2003/04 година. Со промените, гимназисото образование е застапено со - задолжителни предмети; - изборни предмети; - задолжителни изборни програми; - задолжителни изборни содржини и активности. Задолжителни предмети Задолжителните предмети се зaеднички и задолжителни за сите ученици во гимназиското образование. Во I година има 13, во II – 10, во III – 8 а во IV- 6 задолжителни наставни предмети. Овие задолжителни предмети опфаќаат содржини од современото општо образование. Преку задолжителните предмети се обезбедува општообразовниот карактер на образованието, се гарантира проодност кон сите факултети, се создава основа за наставата по изборните предмети и се овозможува учениците на позрела возраст да се определат за изборни предмети кои се значајни за студиите на поодделни факултети. Изборни предмети Со новата структура на наставните планови за гимназиско образование на учениците од општествено-хуманистичкото подрачје како изборни предмети им се нудат: информатичка технологија и латински јазик, а на учениците од природно-математичкото подрачје: латински јазик, информатичка технологија и елементарна алгебра (застапени со два часа неделно). Ученикот е должен да избере еден од предложените предмети. Учениците од трета гоина на гимназиското образование од предложените изборни подрачја се определуваат за комбинација А или комбинација Б. Со избраната комбинација продолжуваат и во 4-та година. Изборните предмети на учениците им овозможуваат: -продлабочено и постудиозно изучување на избраниот предмет; -подготовка за избраниот дел на матурата; -остварување на правото за запишување на соодветни факултети. Во правната струка со образовен профил правен техничар и економската струка со образовен профил економски техничар во наставните планови се застапени општообразовно и стрручно образование, со тоа што во правната струка стручното образование се дели на заедничкостручно и посебностручно.

68


Задолжителни изборни програми Задолжителните изборни програми се од областа на: - спорт и спортски активности; - ликовна уметност; - музичка уметност. Задолжителните изборни програми во гимназиското образование имаат функција на наставни предмети и се реализираат во неделниот фонд на часови низ различни облици на работа. Наставата е менторска, со примена на пофлексибилни дидактичко-методски постапки и форми на работа, при што, ученикот е активен субјект во искажувањето на креативни способности. Оваа настава на учениците им овозможува да го искажат својот талент и да остварат повисоки постигања во областа на спортот, музиката и ликовната уметност. Со своите просторни, материјални и кадровски услови училиштето им нуди на учениците повеќе програми за содржините од областа на спортот и уметноста. Учениците се активни субјекти во наставата, а наставниците ментори ги следат и евидентираат нивните резултати.. Постигањата на учениците се оценуваат описно. Проектни активности Во наставниот план како посебно подрачје се проектните активности во функција на задоволување на индивидуалните интереси на учениците за одделни области. Тие се специфични и се разликуваат од наставните предмети во рамките на годишниот фонд на часови (70) од прва до четврта година по слободен избор. Овие активности се реализираат во текот на целата наставна година од следните подрачја: 1. Култура за заштита, мир и толеранција 2. Урбана култура 3. Проектни активности од областа на музиката 4. Ликовно-творечки активности 5. Литературни клубови и драмски секции 6. Спортски активности 7. Спортски денови 8. Култура на здраво живеење 9. Граѓанска култура 10. Претприемаштво и бизнис 11. Природни науки: математика, физика, хемија, биологија, географија и информатика. Целта на проектните активности е де се обезбеди активен однос на учениците во процесот на нивната реализација. Да се поттикне креативноста на учениците, со цел да дојдат до израз нивните афинитети и индивидуални способности. Часовите за проектни активности се надвор од редовииот распоред. Се организираат во време прифатливо за учениците. Училиштето ги формира групите и ја организира нивната работа. Одговорниот наставникводи посебна евиденција за секој ученик. Проектните активности не се оценуваат ни бројчано ни описно. Ако ученикот не ги реализира, не му се издава свидетелство за завршена година.

69


Дополнителна, продолжена, подготвителна и додатна настава Во текот на годината, за учениците кои од разни причини заостануваат во совладувањето на материјалот се организира дополнителна настава. За учениците кои се упатени на поправен испит се организира продолжена настава од 21.05. до 30. 05 и од 15 08. до 20.08 во текот на учебната година. За ученците матуранти, од 20-ти мај до 3-ти јуни и од 20 јуни до 1-ви јули, се организира подготвителна настава, консултации и други форми на помош. За учениците кои имаат интерес и способности за определени наставни и научни активности, со цел да дојде до израз нивната надареност и талентираност, училиштето организира додатна настава. На тој начин, талентираните и надарени ученици се подготвуваат и за разни натпревари во знаење (училини, регионални, државни имеѓународни), преку кои го афирмираат училиштето, но се афирмират и себеси. Ученички екскурзии Ученичките екскурзии претставуваат форма на воспитно-образовната работа преку која учениците се запознаваат со одредени области од животот и работата на луѓето, со природните убавини, културно-историските знаменитости во Републиката и надвор од неа. Во текот на учебната година се организираат еднодневни и повеќедневни екскурзии од воспитно-образовен и рекреативен карактер. Носители на екскурзиите од воспитно-образовен карактер се предметните наставници, планирани во нивните годишни распределенија, а на рекреативните екскурзии (есенски, зимски и пролетен ден) наставниците по биологија и наставниците по спорт и спортски активности. Традиција е учениците од III година да одат на повеќедневна научно-рекреативна екскурзија надвор од Републиката. За местото и времето.на изведување, програма прават класните раководители. Првите пет години по осамостојувањето овие екскурзии се изведуваат во нашата земја, а потоа во странство: бившите југословенски републики, Грција, Унгарија, Чешка, Словачка, Австрија, Швајцарија, Италија. Франција, Шпанија... Училишен простор, опрема, наставни помагала Воспитно-образовниот процес во Гимназијата се одвива во училишен простор од 4.215 м2. Училиштето има вкупно 16 училници, опремени со компјутер за секое дете и поврзани со интернет; кабинети по информатика, биологија, хемија, физика и ликовна уметност, опремени со компјутери и основни наставни и нагледни средства; свечена сала и кино-сала (со компјутер, двд, тв, лцд проектор и пијано) кои се користат за разни презентации, предавања, работилници, состаноци, културно-уметнички манифестации и сл. Располага и со голема спортска сала, опремена со сите потребни реквизити и справи за реализација на скоро сите видови спортови; две соблекувални за учениците (машка и женска) комплетно опремени со тоалети, туш-кабини и умивалници; кабинет за наставниците со туш-кабина и тоалет; стрелиште во подрумските простории (за воздушна и малокалибарска пушка); и спортски терени за ракомет, кошарка, тенис, фудбал и атлетика во училишниот двор, кој претставува мал спортски центар за спортување на учениците, но и на градската младина. Училиштето има библиотека која располага со книжен фонд од над 10.000 книги белетристика, лектирни изданија, научна и стручна литература и списанија, кои ги користат и учениците и наставниците.

70


Админисстративниот дел се состои од посебни канцеларии за: директорот, наставниците, секретарот, активите по македонски и странски јазици, општествени науки, природно-математички науки и економско-правни науки; прострории за домаќинот, за п0мошник директор, за помошниот персонал, архива, чајна кујна и посебни санитарии. Заради потполна безбедност на учениците и наставниците, учлиштето е целосно обезбедено со видео надзор. Располага и со современа техника, како голем ЛЦД-ТВ и ДВД, поставени во холот на училиштето каде се прикажуваат проекти, презентации, соопштенија, видео реклами и сл. Општествено-културна и јавна дејност Училштето, со цел активно да се вклучи во животот и работата на средината во која работи, ги афирмира творечките активности и ги презентира резултатите од својата работа на пошироката јавност, организира општествено-културна дејност. Активно се вклучува во одбележувањето на светлите датуми од нашето поблиско и подалечно минато, Патрониот перазник и др. активности со културно-уметнички приредби, спортски натпревари, изложби, ревии, трибини, sидни весници и др. Наставници (професори) Воспитно-образовната работа во Гимназијата ја остваруваат наставници (професори) и стручни работници (педагог, психолог, социолог). Сите наставниците се со соодветни факултети за образование и високи школи и академии, и со положен стручен испит.. За стручните предмети наставниците се со соодветно високо образование на други факултети и со положени испити за здобивање на пеедагошко -психолошка и методска подготовка , како и со положен стручен испит. Наставникот и стручниот работник кој за прв пат се вработува, една година има статус на приправник.Со приправничкиот стаж наставникот се оспособува за самостојна воспитно-образовна работа.и стекнува право за полагање на стручен испит. ОРГАНИ НА РАКОВОДЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ Органи на раководење и управување во Гимназијата се: - Директор - Совет на родители - Училишен одбор Директор За реализација на целокупната административно-финансова и воспитно-образовна работа во Гимназијата одговорен орган е директорот. Стручни соработници во административно-финансовиот сектор му се секретарот и сметководителот, двајца помошници за настава и помошникот за помошно-техничкиот персонал. Стручни соработници се и училишниот психолог, училишниот педагог и библиотекарот. Директорот е именувано лице кое покрај општите услови утрврдени со закон, ги исполнува условите за наставник, педагог или психолог и има најмалку пет години работно искуство во воспитно-образовната работа. Мандатот на директорот трае пет години.

71


Директорот ја организира воспитно-образовната работа, самостојно донесува одлуки, го застапува училиштето пред трети лица и е одговорен за законитоста на работата во училиштето. Во остварувањето на раководењето и обврските: - ја изготвува Годишна програма за работа; - раководи со Наставничкиот совет и ја координира работата на наставниот кадар и административниот персонал; - врши избор на наставници и стручни соработници; - поднесува изештај за успехот и за постигнатите резултати до надлежните органи. Совет на родители Советот на родители е управен орган составен од 12 (дванаесет) членови (по тројца родители од секоја година). Изготвува своја програма и ги врши следните работи: - разгледува прашања од животот и работата на училиштето и дава мислења за подобрување на воспитно-образовната работа; - го разгледува успехот и поведението на учениците и дава свои предлогмерки за нивно подобрување; - соработува со Наставничкиот совет; - преку свои претставници учествува во работата на Училишниот одбор. Училишен одбор Училишниот одбор е орган на управување во училиштето составен од 9 члена: двајца од основачот,тројца претставници од Советот на родители и четворица претставници од Наставничкиот совет. Члеховите на Училишниот одбор имаат мандат од четири години, со право уште на еден избор. Ги врши следните работи: - го донесува Статутот на училиштето; - ја донесува Годишната програма за работа и го усвојува извештајот за работа; - го разгледува извештајот за маеријалното работење на училиштето; - ја разгледува реализацијата на Годишната програма; - одлучува по приговори на учениците за изречени педагошки мерки; - дава мислење за именување и разрешување директор; - дава мислење за приговор на наставник, стручен соработник или друг работник во врска со донесена одлука за прием и престанок на работен однос; - врши други работи предвидени со закон. СТРУЧНИ ОРГАНИ Стручни органи и тела во Гимназијата се: - Наставничкиот совет кој го сочинуваат наставниците и стручните работници; - совет на годината; - совет на паралелката; - стручни активи на наставници по одредени стручни области.

72


Наставничкиот совет: -

дава мислење по предлогот на Годишната програма за работа и го следи нејзиното извршување; го разгледува и утврдува успехот на учениците и работата на др. стручни органи; донесува одлуки по приговори на ученици и врши други работи утврдени со закон и статутот на училиштето.

Училишна заедница Во Гимназијата функционира Училишна заедница која претставува највисока форма на организирање и дејствување на учниците. Ги опфаќа учениците од сите четири години. Се конституира на почетокот на учебната година, откако се формирани ученичките заедници на паралелките. Секоја паралелка делегира свој ученик и на тој начин се конституира претседателство. Има своја програма за работа и преку претседателот соработува со директорот и стручните органи на училиштето. За вршење на одредени задачи се формираат и комисии: за успех, за културно-забавен живот и др. Воспоставени се релации на учениците со класните раководители, предметните наставници и стручните служби. Своите согледувања, ставови и предлози слободно ги искажуваат, се со една цел – навремено да се делува за надминување на одредени слабости и за зголемување на желбата за постигнување на што подобар успех.

Н АСТАВА Наставата е основна форма на работа за остварување на воспитно-образовниот процес во училиштето. Се изведува на македонски јазик. Се одвива според календарот на учебната година и се дели на две полугодија и четири тримесечија. Редовната настава на реформираното гимназиско образование се изведува врз основа на наставните планови и програми за општествено-хуманистичко и природно-матеметичко подрачје, а во економско-правната струка врз основа на наставните планови и програми за профилите економски техничар и правен техничар. Сите наставни програми се реализираат во времетраење од четири години (I до IV година). За успешно реализирање на сите компоненти на воспитно-образовниот процес, наставниците својата работа ја планираат однапред, користејќи форми и методи кои ќе придонесат за постигнување на подобар успех кај учениците. Новата улога на наставниците е во функција на промените во образованието. Се настојува да го напуштат традиционалниот начин на работа и во согласност со утврдените принципи да остваруваат поливалентна улога; да ги следат ученичките знаења во наставата и јавно и објективно да ги оценуваат; глобалните и тематските планирања да ги изработуваат на почетокот на годината, а дневното планирање на наставните единици преку целата година. Сите наставници максимално да ги користат постојните наставни и нагледни средства и да знаат да ракуваат со компјутер. Во јубилејната 2010 година во СОУ Гимназија “Добри Даскалов“ се реализира и првото полугодие од учебната 2010//2011 година. Запишани се вкупно 938 ученици, распределени во 28 паралелки, и тоа: по 5 паралелки гимназиско образование, по 1 економска и по1 правна паралелка во в секоја од четирите години. 73


Наставата се изведува во истите простории и со ист распоред по смени како и претходната учебна година. Се реализираат истите наставни планови и програми за гимназиско образование и економско-правна струка. Стручен испит Во склад со новото реформирано образование се вршат промени и во нормативот за наставниот кадар како реализатор на воспитно-оразовниот процес. Имено, повторно е воведен стручен испит за наставниците и стручните соработници во јавните средни училишта (Службен весник на РМ бр.27/96). Наставникот кој се вработува во образованието, најнапред, една година работи како приправник, и со тоа стекнува право да полага државен испит. Се додека не го положи испитот, не може да заснива работен однос на неопределено време. За разлика од Правилникот за полагање стручен испит во 50-те и 60-те години на минатиот век, кога за положениот испит наставникот добива уверение со звање професор и оценка од 2 до 5, сега, звањето е наставник, со оценка - го положи испитот. Испитот се полага пред тричлена испитна комисија на Министерството за образование и наука која ја сочинуваат: професор од соодветен факултет, професор по методика и правник. Државна матура и завршен испит Почнувајќи од уч. 2007/08 година, гимназиското образование се заокружува со државна матура или училишна матура, а четиригодишното стручно образование со државна матура или со завршен испит. Воведувањето на овие испити во средното образование имаат за цел да го зголемат кредибилитетот на дипломите за завршено средно образование, а воедно, да ја потврдат оспособеноста на ученикот за самостојно продолжување на личниот и професионален живот. Матура и завршен испит полагаат учениците кои со успех ја совладале програмата за четиригодишното образование. Начинот и организацијата на истите се регулирани со посебен Правилник од Министерството за образование и наука. Учениците со завршено гимназиско образование полагаат: Екстерно: - еден задолжителен наставен предмет: македонски јазик и литература; - еден изборен наставен премет: математика или странски јазик Интерно: - два изборни наставни предмети од листата на наставни предмети за полагање на државна матура. Учениците од средното стручно образование полагаат: Екстерно: - еден задолжителен наставен предмет: македонски јазик и литература - еден изборен наставен предмет: математика или странскии јазик Интерно: - еден изборен општообразовен наставен предмет од листа на наставни предмети за полагање на државна матура: - еден изборен стручен наставен предмет од листата на наставни предмети за третиот предмет од изборниот дел на државната матура во стручното образование. 74


Проектна задача за сите ученици Одлучувањето за екстерниот изборен предмет, интерните испити и проектната задача за државната матура треба да биде во склад со донесената одлука на ученикот каде понатаму ќе го продолжи своето образование. Успехот што учениците го постигнуваат на државната матура во голема мерка зависи и од тоа – колку имаат направено правилен избор на предметите што ги полагаат. Во Гимназија државна матура досега е реализирана трипати. Организацијата и спроведувањето на сите делови од државната матура се реализира во согласност со Правилникот за начинот на полагање и оценување на учениците и Календарот за организација на учебната годдина. Целокупната организација ја спроведува Училишната матурска комисија (УМК) чиј претседател е директорот на училиштето. Учениците навреме се запознаваат со концепцијата на државната матура, термините на полагање и правилникот, преку разговор со нив, како и преку писмени соопштенија на огласна табла и на веб страницата на училиштето (www.dobridaskalov.edu.mk). Веб страницата е изработена од професорот по информатика Зоран Милевски, кој е задолжен за ажурирањето на информациите во соработка со другите професори. На државната матура во учебната 2007/2008 година се пријавени вкупно 232 ученика. Во јунскиот и августовскиот испитен рок сите ученици ги имаат положено предметите од екстерниот дел, додека предметите од интерниот дел сите ученици ги имаат положено во јунскиот испитен рок. Просечниот успех на екстерниот дел од испитите е 3,68. Спореден со просечниот успех на ниво на Републиката е сосема задоволителен, но спореден со оценките на учениците од завршната година, отстапува скоро за цел процент. Успехот од интерните испити е солиден. Сите ученици испитите ги имаат положено во јунскиот испитен рок, а просечниот успех може да се види од слрдниот преглед: македонски јазик (УМ/ЗИ) – 3,11; социологија – 4,31; географија – 4,50; информатка – 4,84; физика – 4,88; математика – 4,66; хемија – 4,68; биологија – 4,81; историја – 4,34; филозофија – 3,66; англиски јазик – 4,57; лиовна уметност – 4,80; економија – 4,49; бизнис – 4,41; основи на јавно право – 4,20; канцелариско работење – 3,87. Квалитетот на изработените и презентирани проектни задачи исто така е сосема солиден. На државната матура во учебната 2008/2009 година се постигнати посолидни резултати. Вкупниот број пријавени ученици на државна матура, училишна матура и завршен испит е 245. Просечниот упех на нашите ученици на сите екстерни испити е 3,71. Ако се спореди со постигнатиот просечен успех на ниво на Репуликата кој изнесува 2,99, успехот на нашите ученици е солиден и училиштето е рангирано на 9-то место. Успехот на интерните испити на државната матура е уште посолиден и ги потврдува оценките на учениците од завршната година.Високите резултати се долкжат на сериозниот пристап и високиот мотив во подготовките за постигнување на што посолиден резултат, но и на консултативната и подготвителната настава од страна на предметните наставници. Во јунскиот испитен рок не го имаат положено интерниот испит со по еден предмет само три ученици. Просечниот успрх по предмети на интерните испити на државна и училишна матура и завршен испит може да се види од следниот преглед: македонски јазик (УМ/ЗИ) – 3,11; англиски јазик – 4,64; математика – 4,00; информатика4,85; физика – 3,88; хемија – 4,59; биологија – 4,57; географија – 4,91; социологија – 75


4,73; филозофија – 4,54; историја – 4,38; економија – 4,11; бизнис – 4,82; основи на јавно право – 4,40; основи на правото – 4,11. Број на пријавени ученици за државна матура, училишна матура и завршен испит поединечно по струки и профили во учебната 2008/2009 година

Гимназ. образование

Вкупно

167

2

2

171

31

34

65

236

3

1

/

4

/

/

/

4

/

/

/

/

2

3

5

5

170

3

2

175

33

37

70

245

Со позит. аксцелерација

Вкупно

Правен техничар

4

Економски техничар

3

Вкупно

2

Државна матура Училишна матура Завршен испит

Вонредни

1

Вкупно

Редовни

Р.бр.

Стручно образование

Број на ученици кои пријавиле екстерен изборен дел од државна матура Р.бр. 1 2 3

Наставен предмет-екстерен изборен предмет

Англиски јазик Француски јазик

Број на ученици 151

Германски јазик

12 3

4

Математика основно ниво

69

5

Математика напредно ниво

1

6

Вкупно

236

Презентацијата и одбраната на проектните задачи е изведена во законски рок и се постигнати одлични резултати.

ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ ВО ЈУБИЛЕЈНАТА 2009-2010 ГОДИНА За време на летниот распуст училиштето е варосано и генерално исчистено. Направени се поправки на училишниот инвентар и купени најпотребните нагледни средства. Направена е целосна реконструкција на административниот дел, проширен 76


холот и поставена кровна конструкција (насрешница) пред влезот за учениците, чија функција е да ги заштити учениите при невреме. Редовната воспитно-образовна работа во оваа учебна година започна на 1.09.2009 година. Претходно, во текот на јули(за I и II) и во текот на август (за III IVгодина) е извршен уписот на учениците. Запишани се вкупно 238 ученици распоредени во 7 паралелки со по 34 ученици, од кои: 5 гимназиски и 2 од економск-правна струка, односно 1 за економски техничар и една за правен техничар. Од вкупниот број запишани ученици - 200 се од Кавадарци, а 38 се од други населени места: 13 од Ваташа, 8 од Росоман, 6 од Марена, 4 од Глишиќ и по 1 ученик од Возарци, Демир Капија, Манастирец, Сирково, Виница, Сопот и Ресава. Табела – успех Вo II година се запишани 234 ученици, во III 226 и во IV 232 , или вкупно 930 ученици. Вкупниот број ученици се распределени во 28 паралелки. Во секоја година има по 5 гимназиски и по 2 стручни паралелки, подробно прикажани во наредната табела: Целокупната настава во училиштето (теоретска и практична) се одвива во една зграда на два спрата. Наставата се изведува во две смени – претпладневна и попладневна, со распоред - I со III и II со IV година. Претпладневната смена започнува со настава во 07:00 а попладневната во 13:00 часот. Времетраењето на часовите е 45 минути. Замена се врши после 4 недели (седмици). Во текот на учебната година настава изведуваат 57 професори, од кои – 47 со работен однос во Гимназијата и 10 кои дополнуваат од другите средни училишта во градот и 1 од Гимназијата во Неготино. Сите се со соодветно високо образование и ги исполнуваат условите по нормативите за професори во средното образование. Покрај наставниците, во Гимназијата работат: 1 директор, 3 помошници кои се вклучени и во настава со половина фонд на часови,1 педагог. 1 психолог, 1 социолог, 1 секретар благајник, 1 домаќин-хаузмајстор, 3 чувари-курири и 7 хигиеничарки (види во прегледите кои следуваат). Извештајот за работата во учебната 2009/2010 година е синтетизиран приказ на извршените работи и работни задачи на наставниците и учениците. Ги опфаќа реализираните активности од годишната програма на училиштето, како и вонпрограмираните активности иницирани од МОН, БРО, Локалната самоуправа, раководниот кадар, стручните соработници, одделни наставници и Училишната заедница, со цел да се согледаат реалните постигања на учениците и наставниците, како и на училиштето во целост. Реализацијата на програмата за работа на училиштето е резултат на активното учество на наставниците, учениците, родителите, голем број на надворешни соработници од заедницата, соработници од универзитети и од многу средни училишта во Републиката. Од мошне големо значење е и соработката со невладините организации. Годишната програма е скоро целосно реализирана. Значителен број активности се реализирани и надвор од програмата за работа. Оценка е дека сите активности се извршени со потребниот квалитет и се постигнати поставените цели и очекувани резултати.

77


Сл. 13. Колективот во јубилејната 2009/10 година Раководен кадар, стручни соработници и наставници во јубилејната 2010 година Раководен кадар: Директор: Невенка Поп-Ангелова, диплом. математичар-информатичар, вработена од 31.05.1999 г. Помошник директор: Александар Јорданов, дипломиран.професор по ОНО, вработен од 01.09.1986 г. Помошник директор: Снежана Миховска, диплом. филозоф, вработена од 15.02.1975 г. Помошник директор: Соња Попова, диплом. математичар, вработена од 05.11.2002 Стручни соработници Училишен психолог: Душанка Иванова, дипломиран психолог, вработена од 01.09.1993 г. Училушен педагог: Јасминка Иванова, дипломиран педагог, вработена од 15.03.2006 г.

78


Наставен кадар: Р.бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Презиме и име на наставникот Манева Катица Еленова Гордана Јосифова Ристенка Прокопов Костадин Петкова Васка Кочов Кочо Петков Трајче Спанџева Василка Петкова Силвана Попова Соња Ристова Андосија Милевски Зоран Лазова Благородна Лалкова Донка Трајкова Роска Чаушева А. Ленче Петреска Алекс. Грозданова Тодорка Светлана Н. Мицев Костова Анастазија Таневска Васка Ганчев Илија Кристина Крстева Петрова Олга Коцева Богде Максимоска Даница Убавкова Магдалена Димитрова Валент. Јованов Блаже Матакова Наташа Бошкова Елизабета Попов Славе Дренкова Алекс. Велков Блаже Клинчаров Блашко Пецов Тимче Илија Шиков Јосифов Гоце

Образование

Предмет по кој предава

филолошки факултет филолошки факултет филолошки факултет филолошки факултет филолошки факултет филолошки факултет ПМФ-математика ПМФ-математика ПМФ-математика ПМФ-математика ПМФ ПМФ-информатика ЕТФ анг. ј. и книжевност анг. ј. и книжевност анг. ј. и книжевност анг. ј. и книжевност анг.ј. и книжевност франц. јазик и книж. герм.ј. и книжевност герм.ј. и книжевност ПМФ-физика ПМФ-физика ПМФ-биологија ПМФ-биологија ПМФ-хемија ПМФ-хемија ПМФ-географија филозофски факултет филозофски факултет филозофски факултет филозофски факултет филозофски факултет ФФК ФФК ФФК ФФК ФЛУ-вајарство

македонски јазик и лит. македонски јазик и лит. македонски јазик и лит. македонски јазик и лит. македонски јазик и лит. македонски јазик и лит. математика математика математика математика информатика информатика информатика англиски јазик англиски јазик англиски јазик англиски јазик англиски јазик француски јазик германски јазик германски јазик физика физика биологија биологија хемија хемија географија историја историја филозофија социологија социологија спорт и спорт. актив. спорт и спорт. актив. спорт и спорт. актив. спорт и спорт. актив. ликовна уметност

79

Вработен во Гимн. од: 01.09.1999 01.09.1993 01.10.1992 11.09.2000 12.09.2005 01.10.2008 01.09.1972 26.09.1977 05.10.1983 05.11.2002 01.09.1983 01.06.2010 01.09.2008 01.09.1998 15.09.1993 23.09.1987 10.09.2002 04.09.2006 01.09.1992 01.09.2006 01.02.2008 01.10.1974 01.09.1991 01.09.1988 01.09.2008 01.09.1992 07.02.1997 15.09.1994 12.10.1977 23.01.2006 01.10.2008 01.02.2001 04.09.2001 01.10.1991 15.09.2006 19.09.2007 01.09.2009 01.12.1998


Р.бр. 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Презиме и име на наставникот Вељковиќ Драган Хаџи-Василева Н. Давчева Лоска Тодоровски Трајче Петров Костадинчо Станоевска Љубица Стојанова Слободанка Јосифова Пандорка Грижевска Добрица

Образование ФМУ економски факултет економски факултет економски факултет економски факултет правен факултет правен факултет правен факултет правен факултет

Вработен во Гимн. од: 05.09.2005 21.03.1983 10.09.2002 12.03.2003 09.09.2004 01.11.1983

Предмет по кој предава музичка уметност економски предмети економски предмети економски предмети економски предмети правни предмети

11.09.1985

правни предмети правни предмети правни предмети

11.09.1985 11.09.1985

Наставници кои дополнуваат од други училишта Р.бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Презиме и име на наставникот Лилјана Дичова Рамова Бранка Алтанџиев Марјан Ангелова Менче Тодорчев Лазо Мургова Горица Тасева Марија Петковски Златко Смилевски Златко Гинова Гордана Косовска Кристинка

Образование ПМФ-математика филол.фак. филол.фак. ПМФ ПМФ филоз.фак. филоз.фак. филоз.фак. ФМУ филол.фак. филол.фак.

Предмет кој го предава математика француски јазик латински јазик физика географија историја етика,филозофија социологија музичка уметност германски јазик латински јазик

Од училиште ЗШУЦ ЗШУЦ Гимн.Неготино ЕМУЦ ЗШУЦ ЗШУЦ ЗШУЦ ЕМУЦ ЕМУЦ ОУ Г. Делчев ОУ Т.В.Пепето

Преглед на административно-техничкиот персонал од учебната 1995/1996 до учебната 2010/2011 година. Р.бр.

Презиме и име

1 2 3 4 5 6 7

Миладиноска Јованка Ташев Љупчо Марков Петре Влајков Љупчо Ганчев Киро Милкова Роза Темелкова Стојна

Образование

Работно место

прав.фак. средно техничко осн.образов. осн.образов. осн.образов. осн.образов. осн.образов.

секретар,благајник економ-хаузмајстор чувар-курир чувар-курир чувар-курир хигиеничарка хигиеничарка

80

Вработен во Гимн. од-до: 2010 1995 1999 1987 1996 1987-2010 1992


Р.бр.

Презиме и име

8 9 10 11 12 13 14 11 12 13 12

Јанчева Виолета Трајкова Блага Методиева Елизабета Иванова Цветанка Милкова Јасминка Трифунова Мирјана Малинова Нада Митрев Пане Коцева Васка Ѓорѓиев Златко Х-Василева Марија

Образование средно образов. средно образов. среднообразов. средно образов. средно образов. средно образов. основно образов. средно образов. средно образов. правен факултет правен факултет

Работно место хигиеничарка хигиеничарка хигиеничарка хигиеничарка хигиеничарка хигиеничарка Хигиеничарка техн.секретар Сметководител техн.секретар техн.секретар

Вработен во Гимн. од-до: 1996 2000 2010 2010 2010 2010 1985-2010 1993-2008 1988-2000 2008-2008 2008-2010

Починати за време на работен однос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Кузманов Ванчо – професор по географија, починат 1994 Мелова Года – професор по англиски јазик, почината 1997 Македонка Трендафилова-професор по филозофија, почината 2000 Наумчев Блаже – професор по музичка уметност, починат 2006 Ѓелева Марија – професор по македонски јазик и литература, почината 2008 Стојанов Камче – професор по биологија, починат 2008 Стојче Стојанов – професор по физика, починат 2009 Милкова Роза – хигиеничарка, почината 2010 Јосифов Гоце- професор по ликовна уметност, починат 2011

Стручна служба (психолог, педагог, социолог) Стручната служба при СОУ гимназија ,,Добри Даскалов“ од 1995/1996 до 2010/2011 година ја сочинуваат: м-р Глигор Сиваков (до 2006 година)-педагог, Душанка Иванова-психолог, Јасминка Иванова-педагог и Александра Дренкова-социолог. Стручната служба во училиштето има големо значење за унапредувањето на целокупниот воспитно-образовен процес во училиштето и учествува во: изготвувањето на Годишната програма за работа на училиштето; го следи успехот, редовноста и поведението на учениците; соработува со директорот, класните раководители, наставниците, родителите и учениците; организира предавања, трибини, работилници, презентации, семинари и други форми на работа; учествува во организација на патронати, приредби, културно-уметнички програми и други манифестации и настани; води професионално досие за секој наставник; организира и учествува при запишувањето на учениците од I до IV година; учествува во организацијата и подготовките за полагање државна матура; го следи оценувањето и вреднувањето на постигањата на учениците од страна на наставниците; ги мотивира и поддржува учениците за вклучување во воннаставни активности; соработува со институции во градот и Републиката за решавање на проблеми од заеднички интерес и др. 81


Училишниот психолог учествува во планирањето и програмирањето на воспитнообразовната работа во училиштето; води советодавно-инструктивна работа со наставниците; врши испитување, проучување и следење на развојот на учениците и спроведува советодавна работа со нив и нивните родители (групни и индивидуални советодавни средби); врши аналитичко-истражувачка работа; учествува во реализацијата на училишни проекти; спроведува обуки, менторира,посетува часови, врши дисеминаторска работа за интерактивни методи во наставата и унапредување на оценувањето во училиштата; врши идентификација и анализа на специфичните проблеми во училиштето (слаб успех на учениците, недисциплина, изостанување од настава, асоцијално и антисоцијално однесување, користење на психоактивни супстанции) и предлага односно превзема стручни мерки за решавање на тие проблеми; активно работи на полето на професионалната ориентација; спроведува проверки на педагошката евиденција; учествува во реализирањето на активностите за полагање на државна матура и изготвува анализи и извештаи за успехот на истата; учествува во подготовките за упис во прва година; реализира работилници од едукативен карактер како и подготовка на ученици за врсничка едукација на теми од областа на менталното здравје; учествува во работата на сите стручни органи во училиштето и други работни задачи. Училишниот педагог учествува во планирањето и унапредувањето на воспитнообразовниот процес во училиштето и врши негово непосредно следење; спроведува советодавно-консултативна работа со учениците, наставниците и родителите; врши аналитичко-истражувачка работа; учествува во реализацијата на училишни проекти; го следи стручното усовршување на воспитно-образовниот кадар; посетува часови на наставници со цел-воведување на иновации во наставата; им помага на наставниците при планирањето на наставата; учествува во работата на стручните органи на училиштето; ја води целокупната евиденција за бесплатните учебници; презема превентивни мерки за дисциплината, хигиената и социјализацијата меѓу учениците; спроведува проверки на педагошката евиденција; учествува во реализирањето на активностите за полагањето на државната матура; изготвува записници од одржани совети и состаноци и други работни задачи. Училишниот социолог учествува во работата на стручните органи и тела во училиштето; врши увид за отсутноста на учениците од часови и предлага мерки за нивно спречување; врши анкетирање на учениците за разни проблеми од социолошки аспект; учествува во решавањето на проблеми кои произлегуваат од пороците на денешнината; предлага мерки за подобрување на хигиената и стандардот на учениците во рамките на материјалните можности на училиштето; врши посета на часови; ја води целокупната евиденција на проектните активности на учениците од I до IV година; врши увид во педагошката документација; ги проучува разните облици на нарушување на меѓучовечките односи и дава конструктивни предлози за надминување на истите и др. Библиотека Училишната библиотека во периодот од 1996-2010/2011 ја водат повеќе наставници како дополнување на фондот на часови, од кои Александар Јорданов во континуитет без прекин, а до одреден временски период имаат работено: Костадин Прокопов, Олга Петрова, Кристина Крстева, Соња Попова и Елизабета Бошкова. Наставникот-библиотекар, освен издавањето на книги на учениците од библиотечниот фонд, има повеќе задолженија и обврски околу водењето на библиотеката. 82


Тој врши планирање на потребниот фонд на книги во учебната година; води евиденција за потребата од набавка и средување на стручната литература, белетристика, ученичка литература, учебници, весници и списанија; ги известува наставниците за состојбата на книжниот фонд; учествува во пописот на библиотечниот фонд; прелага мерки за навремено враќање на книгите; врши анкетирање на учениците околу користењето на литературата и потребите за набавка на нови изданија и др. Библиотечниот фонд изнесува околу 12 000 книги. Во училишната библиотека во просек од секоја година има по 200 членови или годишно членуваат околу 700-800 ученици. Во денешно време кога компјутеризацијата зема голем замав, младите читаат многу помалку и се свртени повеќе кон компјутерите, во нашето училиште задоволува фактот што поголемиот дел од учениците се уште ја читаат задолжителната училишна литература и белетристика (за која има поголем интерес). СЛОБОДНИ УЧЕНИЧКИ АКТИВНОСТИ Една од формите за индивидуализација на воспитно-образовниот процес претставуваат слободните ученички активности. Преку нив се создаваат можности, учениците кои имаат интерес и склоност кон одделна област на науката, техниката, спортот и уметноста да ги задоволат своите интереси и афинитети. Овде доаѓа до израз поголемата самостојност на ученикот при организирањето и изведувањето на работата. Училиштето води грижа за поттикнување и следење на овие ученици и настојува да обезбеди соодветен простор и услови за задоволување на потребите за реализација на соодветните актвности. Слободните активности се реализираат во слободното време на учениците, по завршувањето на наставата и во саботините, раководени од наставници преку секции, кружоци, клубови и дружини со однапред изготвени планови и програми. Имајќи го во предвид значењето на слободните активности за стекнување на проширени знаења и развивање на интелектуалните способности на учениците, истите можат да имаат: научно-истражувачки, културно-уметнички, работно-производствен и спортски карактер.Преку нив се настојува да се остварат следните воопштени цели: - поголема самостојност во изведувањето на одредени задачи; - развивање на мотивите за афирмирање на личноста на ученикот; - развивање на навики за поорганизирано и порационално користење на слободното време. Во последниве петнаесет години во Гимназијата перманентно се застапени следните ученички активности: 1 2 3 4 5 6 7 8

Литерат. клубови и драмски секции Мешовит хор и оркестар Ликовна секција Новинарска секција Историска секција Географска секција Млади биолози Млади хемичари

9 10 11 12 13 14 15

Млади физичари Математичка секција Информатичка секција Секција за странски јазици Секција за економски предмети Секција за правни предмети Спортско друштво ,,Гимназијалец“

Слободните ученички активности се реализираат надвор од редовната настава и се планираат со годишни програми на стручните активи по секции. Преку додатна и 83


консултативна настава учениците се подготвуваат за општински, регионални и републички (државни) натпревари. Пласмаманот на учениците до трето место на регионалните натпревари им овозможува директно учество на републиките натпревари и тоа претставува голем успех поединечно за учениците, но и успех на училиштето.Учениците од нашата Гимназија отсекогаш биле меѓу најбројните и најуспечните на овие натпревари. Стручните активи разработуваат и најразлични теми за кои пројавуваат интерес учениците. Активи Актив по македонски јазик и литература Стручниот актив по македонски јазик и литература во последните петнаесет години го сочинуваат професорите: Јован Мркев, Марика Ѓелева, Ристенка Јосифова, Гордана Еленова, Катица Манева, Костадин Прокопов, Кочо Кочов, Верка Димкова, Влатко Тасев, Лилјана Ѓорѓиева, Васка Петкова, Весна Коцева и Анета Миховска – Гаврилов. Литературната секција во Гимназијата има долга традиција. Во неа членуваат ученици љубители на литературата и оние кои и самите пројавуваат склоност кон пишување. Литературниот клуб во овој период го водат: професорот Јован Мркев (до своето пензионирање), а потоа професорката Марика Ѓелева. Професорите Катица Манева, Ристенка Јосифова, Гордана Еленова и Костадин Прокопов ја водеа литературната секција се до влегувањето на оваа секција во склопот на проектните активност со новото реформирано образование.

Сл. 14. Театарска претстава „Чорбаџи Теодос“ (2000 г.) 84


Менторите: Р.Јосифова и Г.Еленова заедно со учениците членови на драмската секција Најактивна е Драмско-рецитаторската секција која е носител на културнозабавниот живот во училиштето и во градот. Таа е најбројна по членство. Сите значајни датуми на учлиштето и државни празници на Републиката ги одбележува со пригодни програми. Претставите на учесниците на оваа секција (проектна активност) претставуваат посебен настан за учениците и се следат со посебен интерес. На сцената се откриваат таленти за глума, рецитирање, хумор, песна и музика. За активноста, успешноста во работата и постигнатите резултати потврда се многубројните театарски и сценско-музички претстави. Во изминатите петнаесет години, Ристенка Јосифова, Гордана Еленова, Костадин Прокопов, Катица Манева, Кочо Кочов, Верка Димкова, Васка Петкова и Анета Миховска-Гаврилов имаат реализирано проекти по повод патрониот празник на училиштето, програма за Нова година и Божик, 8-ми Март, Кирил и Методиј, учества на аматерски театарски натпревари и гостувања во Републиката и надвор од неа: -Рецитал ,,За тебе мајко” (Ристенка Јосифова) -Рецитал ,,Кирил и Методиј” (Ристенка Јосифова) -Рецитал ,,Добри Даскалов-наш патрон” (Ристенка Јосифова и Гордана Еленова) -Монолог ,,Добри Даскалов”; (Ристенка Јосифова и Гордана Еленова) -Монодрама ,,Тиквешки војвода” (Ристенка Јосифова и Гордана Еленова) -Сценско-музички рецитал “Мисирков меѓу нас” (Ристенка Јосифова и Гордана Еленова) -Драмска претстава ,,Коштана” од Б. Станковиќ (Ристенка Јосифова и Гордана Еленова) -Драмска претстава ,,Сомнително лице”од Б. Нушиќ (Ристенка Јосифова и Г. Еленова) -Сценско- музичка изведба ,,Заедно сме посилни” (Р. Јосифова, Г.Еленова и В. Тасев) -Драмска претстава ,,Чорбаџи Теодос” од В. Иљоски (Р. Јосифова и Г. Еленова) -Драмска претстава,,Поп Ќиро и поп Спиро”од С. Сремац (Р. Јосифова и Г. Еленова) -Драмска претстава ,,Антигона” од Софокле (Ристенка Јосифова и Гордана Еленова) -Драматизација ,,Св.Климент Охридски–епископ словенски” (Р. Јосифова и Г. Еленова) -Рецитал ,,Низ маките, болките и страдањата македонски” (Р. Јосифова и Г. Еленова) -Драмската претстава ,,Татко” од Аугуст Стринберг (Р. Јосифова и Г. Еленова) -Сценско-музичка претстава,,Декамерон” (Верка Димкова и Б. Грозданова-Ивановска) -Драмска претстава ,,Народен пратеник” oд Бранислав Нушиќ (Костадин Прокопов) -Драмска претстава,,Стјуардеси“ (Костадин Прокопов) -Драмска претстава,,Кога жената е нема” (Костадин Прокопов) -Драмска претстава,,Меѓу два стола” (Костадин Прокопов) -Драмска претстава,,Оскар“ (Костадин Прокопов) -Драмска претстава ,,Лага и паралага” од Јован Стерија Поповиќ (Костадин Прокопов) - Драмска претстава ,,Дон Кихот во куси панталони” (пародија) (Костадин Прокопов и Васка Петкова) 85


-Драмска импровизација на текст од Петре М. Андреевски (Катица Манева) -Рецитал “Корени“ (Катица Манева) -Драмска претстава “Техно sвезда“ (Катица Манева) -Сценско-музичка изведба “Чија си I и II” (Васка Петкова и Драган Вељковиќ) -Рецитал “За јазикот” (Васка Петкова) -Рецитал “Македонија” (Ристенка Јосифова и Анета Миховска – Гаврилов) -Драмска претстава “Сомнително лице‟ од Б. Нушиќ (Анета Миховска-Гаврилов) -Драмска претстава “Коштана” од Б. Станковиќ (Кочо Кочов) Учениците и менторот Ристенка Јосифова со неколку претстави учествуваа и во програми на неколку национални телевизии како МРТВ, А1 и Сител, а секоја година учениците земаат учество и во Тиквешкиот гроздобер. За прв пат на Државен натпревар за рецитатори, во 2008 година ученичка од нашата гимназија освои награда. Марија Николова го освои III место, под менторство на професорката Ристенка Јосифова. Професорката Марика Ѓелева е Сл.15. Ученичката Невенка Ридова заедно со уредник на првиот училишен весник проф. Кочо Кочов и директорката Невенка “Феникс” кој излегува во 1997 година; Поп-Ангелова на доделувањето на наградата од Балканскиот Универзитет 1999 година (во соработка со СППМД), 2000 и 2001 година уредници се Катица Манева и Марика Ѓелева; професорите Кочо Кочов и Катица Манева се ментори на вториот весник “Инфо-Гимназијалец”, чиј прв број е отпечатен во 2004 година, кога од учениците беше снимен и првиот инфо-докуметарец. Катица Манева и Кочо Кочов се оценувачи на Државна матура во 2008, 2009 и 2010 година.

Сл.16 Победниците на XX Државен натпревар по македонски јазик и литература заедно со своите ментори: М.Николова, Р.Јосифова, Д.Димитрова, С.Темелковска и К.Манева 86


Во 2010 година учениците од IV-4 клас под менторство на професорката Васка Петкова, (посмртно и во спомен на својот класен раководител Стојче Стојанов) го издадоа весникот ,,Физичар”. Успехот на наставниците Ристенка Јосифова, Катица Манева и Кочо Кочов како ментори на ученици на државните и меѓународните натпревари е прикажан во поглавјето Натпревари. Најистакнати ученици во слободните ученички активности (проектни активности) по предметот македонски јазик и литература (литературна, рецитаторска, драмска и новинарска секција) од 1995-2010/2011 година: Димитар Ефтимовски, Тодор Грозданов, Трајче Касапинов, Горан Деспинов, Александар Беќиров, Диме Коцев, Мартин Наумов, Јасмина Мукаетова, Македонка Трајкова, Васко Мукаетов, Диме Боцев, Елена Трајкова, Елена Ставревска, Иван Арангелов, Јован Радњански, Анастас Гечев, Невена Ристова, Драган Ристов, Васко Ристов, Соња Грижевска, Дамјанка Маринковиќ, Елена Ристова, Сања Симоновиќ, Смиља Малинкова, Илија Митрев-Пикси, Горан Илиев, Марија Хаџи-Василева, Кире Неделковски, Младен Јованов, Ристе Јованов, Марјан Андов, Исидора Хададин, Влатко Богев, Зорица Трајкова, Оливера Димовска, Билјана Тодорова, Честојнов Славе, Роберт Јанев, Панчо Кузманов, Надица Бадева, Петар Ангелов, Атанасовска Спасенка, Ѓорѓиева Јулијана, Ристова Јулијана, Горан Поповски, Менче Јованова, Александар Јосифов, Мишко Јосифов, Александра Терзиоска, Пане Василев, Марија Мазева, Гоце Гурев, Емилија Рамова, Андриана Филипова, Билјана Камчева, Весна Илиевска, Драгица Спанџева, Верица Пеливанова, Влатко Стојанов, Весна Ставреска, Трајче Цветков, Марјан Пендев, Миле Јованов, Крсте Златев, Влатко Димитров, Оливер Јанев, Петар Младенов, Сузана Плачкова, Александар Убавков, Ѓорѓи Коцев, Ратко Мицев, Костадинка Дафчева, Иван Арангелов,Костадинка Крстева, Никола Баснарков, Виктор Ивановски, Благица Грозданова, Александар Шандаров, Александар Тренчев, Никола Кузманов, Трајче Чејков, Александар Нојков, Љубомир Митровиќ, Лучијано Растели, Илинка Спанџева, Кристина Мукаетова, Влатко Лалков, Александра Крстиќевиќ, Зоран Грков, Дејан Атанасов, Добре Петрушев, Зоран Димов, Глигор Каров, Андреј Николовски, Ѓорѓи Јованов, Бојана Златева, Лазар Тасев, Ивана Стошиќ, Марија Стамаџиева, Душица Настова, Зорица Јованова, Раде Гинев, Мартина Ристеска, Николова Марија, Златев Ѓорѓи, Мелов Александар, Димитрова Душица, Трифунов Крсте, Јованова Верица,Спасовска Јана, Мицева Дијана, Дамчевска Марија, Мелов Блаже, Зимоски Ристе, Пановски Стефан, Велевски Виктор, Милошевиќ Елена, Мојсова Сара, Ризов Горан, Марија Попова, Зенгин Еминов, Ратко Мицев, Ирена Петрова, Наталија Илиева, Трајче Илиев, Ѓорѓи Коцев, Благој николов, Марјан Хаџи-Мустафов, Мартина Даневска, Маргарита Карова, Ирена Коцева, Станка Алексовска, Марина Јованова, Игор Лазовски, Гркова Слободанка, Димова Симона, Велјанов Илија, Мишева Анета, Данев Орданчо, Ничиќ Младен, Славева Наталија, Колева Александра, Карадакова Пепица, Димов Борис, Костов Марјан, Костов Игор, Манчева Кристина, Стефанија Темелковска, Горан Гребенаров, Митрева Цветанка, Шишкова Светлана, Василев Горан, Боцев Стефан, Илиева Ања, Водасова Ристенка, Тасев Тасе, Гочевска Драгица, Лазова Верица, Карова Сафка, Елена Димовска, Дунавка Дубровац, Каровска Елена, Каровска Љубица, Лазова Билјана, Филипова Драгица, Лазова Радица, Невенка Ридова, Верица Ристевска, Ѓорѓиев Ѓеле, Мичов Трајче, Ризов Александар, Бобан Илиевски, Тијана Дукова, Митко Ристов, 87


Маја Трпчевска, Дончо Павлов, Александар Стојановиќ, Илија Боцев, Драган Клинчаров, Ленче Атанасова, Надица Цуцулова, Бојана Златева, Ивана Поповска, Сашко Стамаџиев, Панчо Мелов, Васко Ангелов, Дарја Трикиќ, Иван Јанев, Емилија Мантева, Елена Ѓорѓиева, Надица Темелкова, Игор Лазаров, Марина Ѓорѓиева, Никола Богески, Благица Ѓорѓиева, Митко Митревски, Трајче Мајсторов, Зорица Ташева, Грозданка Наџинска, Илија Ѓерѓев, Ангела Андонова, Трајанка Мицковска, Трајче Стојанов, Илинка Ставрова, Митко Ристов, Бобан Василевски, Ване Донев, Мартин Ризов, Борче Мукаетов, Софија Ристова, Катерина Петкова, Софија Спирова, Моника Темовска, Матеа Плачкова, Евгенија Галева, Романа Ристов, Сузана Гркова, Славица Барамачева, Митко Ѓорѓиовски, , Александра Петрова, Стефан Темелков, Онче Мешков, Александар Велков, Миле Анастасов, Никола Тасев. Актив по странски јазици (англиски, француски и германски јазик) и класични јазици (латински јазик) Активот по странски јазици во изминатите петнаесет години од 1995-2010/2011 година го одбележа своето работење со голем број на приредби по повод прославата на 8ми Март, Нова година и Божик. Посебен белег оставаат актуелните и незаборавни ,,Вечери на странски јазици”, во кои учествуваа голем број на ученици претставувајќи ги своите таленти за пеење, глума и рецитирање на англиски, француски, руски и германски јазик, водени од своите ментори: Милка Костова, Јагода Мелова, Ленче АнѓушеваЧаушева, Светлана Несторова, Роска Трајкова, Љубица Дафкова, Донка Лалкова, Александра Петреска, Милка Штерјова, Анастазија Костова, Васка Таневска, Бранка Рамова, Марјан Алтанџиев, Тодорка Грозданова, Димитар Апостолов, Наташа Мукаетова, Соња Колева, Андријана Камчева, Гордана Гинова, Даниела Василева, Марина Јордановска и Христинка Косовска.

Сл. 17 Вечер на странски јазици, менторите и учениците: Л.Анѓушева, Д.Лалкова, С.Несторова, Б.Рамова, Р.Трајкова, Љ.Дафкова (1996-2000 г.)

88


Предметот латински јазик се изучува како изборен предмет во II и III година. Продолжувајќи ја традицијата на претходните,,Вечери на странски јазици” (до 1995 година), активот и после тоа, до денес (2011 година) продолжи да работи на анимирање на учениците за збогатување на нивниот културен живот и нивно дружење и забава во слободното време. Во 1975 година во Гимназијата почна да работи курсот по есперанто и истиот го положија петнаесет кандидати. Одговорен наставник по есперанто беше професорот Глигор Сиваков. Есперанто опстојуваше се до 2008 година, а 2010 година е избришано од Централниот регистер на Република Македонија. Успехот на менторите и учениците по странски и класични јазици на државните натпревари е прикажан во поглавјето-Натпревари. Ученици што добија стипендија за школување во Америка, Англија и Словенија поради солидниот успех и доброто познавање на англискиот јазик се: 2003-Златанова Тања, во Америка 2003-Димитрова Васка, во Америка 2003-Стојанова Билјана, во Америка 2003-Ристова Цветанка, во Америка 2003-Атанасова Ивана, во Англија 2011-Лалков Васко, во Словенија 2011-Трајковска Емилија, во Америка Најистакнати ученици во слободните ученички активности по странски јазици (англиски, француски и германски јазик) од 1995-2010 година: Гоце Гурев, Кристина Мукаетова, Васко Мукаетов, Јасмина Мукетова, Елена Трајкова, Маријана Балтас, Адриана Балтас, Раде Милев, Кире Неделковски, Леонард Кузев, Горан Гурев, Лазе Петров, Никола Сапунџиев, Влатко Алексов, Ристе Касапинов, Тошко Ристов, Цветанка Ѓорѓиева, Стојче Ѓорѓиев, Елена Тотова, Олгица Трајкова, Анета Миховска, Исидора Хададин, Мартин Наумов, Марјан Недев, Сл.18 Натпревар по франсуски јазик (2011 г.): Диме Коцев, Трајче Касапинов, Тодор Проф. Светлана Нестрова-Мицев со ученикот Георги Костов Грозданов, Горан Велков, Јованче Настов, Цветанка Трајкова, Цветанка Ицева, Даниела Мишева, Јасминка Чејкова, Менче Минкова, Менче Галапчева, Билјана Волчева, Тошко Јованов, Елена Белчева, Виолета Стевановиќ, Снежана Белевска, Ирена Стојанова, Јана Спасовска, Јован Радњански, Надица Тотова, Верица Каровска, Наталија Стојанова, Марина Тасева, Цветанка Глигорова, Јоланда Веловиќ, Живко Гурев, Јанушка Наумчева, Валентина Наумчева, Ване Настов, Никола Беќиров, Ристе Ѓорев, Спаско Донов, Анета Црљеница, Љупче Трновски, Оливер Јанев, Бобан Илиевски, Иван Јанев, Маја Кирова, Борис Димов, Драгица Гочевска, Александар Мелов, Орданче Данев, Ванеса Василевска, Сања Стојанова, Анета Мишева, Мартин Котев, Георги Николов, Загорка Мешкова, 89


Александра Колева, Наташа Глигорова, Софија Манева, Мартина Даневска, Павле Шишков, Тијана Дукова, Наталија Славева, Јана Спасовска и др. Актив по општествени науки (историја, социологија, филозофија, етика, психологија, педагогија) Активот по општествени науки во изминатиот период од петнаесет години има остварено голем број на проекти во делот на социјалното, здравсвеното и етичкото воспитување на младите (учениците) во училиштето и надвор од него. Тој е носител на голем број предавања, обуки, работилници и едукативни часови во училиштето, а предавачи и едукатори се професори од нашата гимназија, универзитетски професори и доктори на науки од повеќе научни области што се занимаваат со одредена проблематика во делот на воспитувањето, едуцирањето и социјализирањето на младите. Покрај редовната настава, натпреварите и едукативно-воспитните активности, континуирано се спроведуваат и сите програми со иновации во наставно-воспитниот процес за учениците зададени од БРО и Министерството за образование. Секоја година професорите по историја организираат натпревари во училиштето, со цел учениците да можат да ги согледаат своите знаења и потенцијали и истите да ги презентираат на државните натпревари. Исто така Активот остварува континуирана соработка и со Музеј галеријата на Кавадарци со учество на ученици во нивни истражувачки проекти. Учениците и менторите по историја се посебно активни и во одбележувањето на историските празници и организираат научни екскурзии. Сл. 19 Квиз натпревар по историја. Професори од Активот по Менстори: Б. Јованов, Н.Матакова и Г.Пановски општествени науки, кои работеле или со победниците Е.Мишков и А. Тасева работат од 1995-2010/2011 година се: Глигор Сиваков, Менча Давидова, Снежана Миховска, Блаже Јованов, Македонка Трендафилова, Мариjа Тасева, Славе Попов, Душанка Иванова, Јасминка Иванова, Александра Дренкова, Елизабета Бошкова, Златко Петков, Горица Мургова, Сузана Чемерска, Наташа Матакова, Горан Пановски и Билјана Ристовска. Во 2001 година на Конститутивната седница на основачкото собрание, е формирана детската невладина организација Детски парламент на Македонија за Кавадарци чиј претседател на Собрание беше професорот Глигор Сиваков. ДПМ имаше организирано повеќе манифестации, кампови, симпозиуми, семинари, советувања и едукативни школи на кои учествуваа голем број на ученици од нашатаа Гимназија, чиј ментор беше професорот Сиваков. Успехот на учениците и менторите на државните натпревари е прикажан во поглавјето-Натпревари. 90


Актив по природни науки (географија, физика, хемија, биологија) Од 1995-2010/2011 во Активот по природни науки работеле или се уште работат: Пане Иванов, Каме Стојанов, Олга Петрова, Стојче Стојанов, Даница Максимоска, Илија Ганчев, Магдалена Убавкова, Лазо Тодорчев, Габер Соколов, Кристина Крстева, Менче Ангелова, Богде Коцева, Наталија В‟чкова, Елизабета Игевска. Освен богатото досие од големиот број на натпревари и освоени награди на државните натпревари (посебно физика и географија), овој актив има остварено многубројни предавања од областа на хемијата чиј организатор беше професорката Даница Максимоска. Во делот на здравственото воспитување и просветување на младите во нашето училиште своја заслуга имаат професорите по биологија. Покрај тоа што се редовни предмети во наставата, физика, хемија и биологија се јавуваат и како изборни предмети во подрачјата што учениците ги избираат во четврта година. Успехот на учениците и менторите од Активот по природни науки на државните натпревари е прикажан во поглавјето-Натпревари. Актив по природни науки (математика и информатика) Актив кој може да се пофали со најголем број на индивидуални државни и меѓународни награди, кој од своите редови ги вади најдобрите ученици-математичари и информатичари во земјава по кои Гимназијата е препознатливо име во Републикава заслужува посебна пофалба во оваа монографија.

Сл. 20 Ученици учесници на Државен натпревар по математика (1998 г.) заедно со своите ментори: В. Спанџева, С.Петкова, Т.Петков, Н. Поп-Ангелова и Д.Грозданова

Денес, многу од учениците што се спомнати во поглавјето-Натпревари, се истакнати универзитетски професори, магистри и доктори на науки во земјава, но и надвор од неа, во САД и Европа.

91


Во овој Актив како предмети сродни на математиката и информатиката, но кои се изучуваат во гимназиското (реформирано) образование како изборни предмети се: елементарна алгебра и геометрија, алгебра, линеарна алгебра и аналитичка геометрија, математичка анализа, програмски јазици и информатичка технологија, предмети кои учениците ги избираат како изборни од втора до четврта година. Професори од Активот по природни науки (математика и информатика со изборните предмети), кои работеле или работат од 1995-2010/2011 година се: Трајче Петков, Данча Грозданова, Василка Спанџева, Андосија Ристова, Силвана Петкова, Невенка Поп-Ангелова, Соња Попова, Лилјана Дичова, Наќе Добринов, Анета Пончева, Благородна Лазова и Зоран Милевски. Успехот на учениците и менторите на државните и меѓународните натпревари е прикажан во поглавјето-Натпревари. Сл. 21 Професорите по информатика: А. Ристова, Н. Поп-Ангелова и З. Милевски

Актив по ликовна уметност, музичка уметност,спорт и спортски активности, одбрана и заштита и прва помош Карактеристика на овој Актив се поединечните , а посебно тимските или групни (екипни) натпреварувања. Овој е најбројниот актив со најголем број на ученицинатпреварувачи што учествувале на натпревари. Исто така, многубројните активности по повод прослави и одбележувања на празниците не можат да се замислат без учеството на ликовните уметници, спортистите, музичарите или учениците што секогаш покажувале спремност и доблест со физичка работа да помогнат секаде каде што треба (таканаречената група-ТФР). Професорри кои работеле или се уште работат во Гимназијата од овој Актив од 1995-2010/2011 се: Димитар Пецов, Александар Јорданов, Блажо Наумчев, Диме Самарџиев, Блаже Велков, Драги Јованов, Гоце Јосифов, Никола Ѓорѓиев, Анѓелинка Вељковиќ, Драган Вељковиќ, Блашко Клинчаров, Тимчо Пецов, Илија Шиков, Златко Смилевски. Во 2000 година со поддршка на директорката Невенка Поп-Ангелова беше организирана и првата модна ревија ,,Алора“ под менторство на професорот по ликовна уметност Гоце Јосифов, а со вистински модели на првата млада модна креаторка во нашата гимназија-Маја Ралева. После оваа модна ревија се одржаа уште неколку модни ревии под менторство на професорот Гоце Јосифов. Успехот на учениците и менторите од овој актив кој е еден од најнаградуваните активи со голем број награди на државни и меѓународни натпревари е прикажан во поглавјето-Натпревари.

92


Актив по економски и правни предмети Од 1995-2010/2011 од овој Актив професори кои работат во Гимназијата се: Наталија Хаџи-Василева, Љубица Станоевска, Добрица Грижевска, Слободанка Стојанова, Пандорка Јосифова, Лоска Давчева, Трајче Тодоровски, Костадинчо Петров, Верка Јованова и Александра Ристова. Активот има постигнато многу голем успех со виртуелните компании и учествата на Образовните рандевуа. Успехот на учениците и менторите од овој актив на државните и меѓународните натпревари е прикажан во поглавјето-Натпревари. Сл.22 Учество на Образовно рандеву

Натпревари Секоја учебна година во Гимназијата се организираат и изведуваат училишни натпревари по поодделни предмети со цел да се изберат учесници за регионални и државни натпревари. За натпреварите се изготвуваат програми од соодветните наставници. Според покажаниот успех на нашите ученици на регионалните, државните и меѓународните натпревари, нашата Гимназија е една од водечките во Републиката. Македонски јазик и литература Р. Име и презиме Бр.

Предмет

Год.

Вид натпревар

Ментор

Резултат

Андријана Трајковска Спасија Златева

макед.ј и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит.

1997

државен

М. Ѓелева

учество

1998

државен

Г.Еленова

учество

1999

државен

В.Мркев

учество

2000

државен

Р.Јосифова

пофалница

2001

државен

М.Ѓелева

учество

2001

државен (рецитатор) државен (рецитатор)

Р.Јосифова

пофалница

К.Манева

пофалница

1. 2. 3. 4.

Спасенка Атанасовска Јасминка Шијакова

6.

Илинка Магленовска Невена Ристова

7.

Ева Димитров

5.

2002

93


8.

Кристина Павлова

9.

Бетиане Китев

10.

Васка Димитрова

11.

Ева Димитров

12.

Христина Митрева

13.

Марија Ѓизоска

14.

Љубица Каровска

15.

Марија Ѓизоска

16.

Јоника Ѓорѓиева

17.

Даница Локоска

18.

Сања Димитрова

19.

21.

Стефанија Темелковска Стефанија Темелковска Душица Димитрова

22.

Марија Николова

23.

Цветанка Митрева

24.

Душица Димитрова

25.

Невенка Ридова

26.

Елена Маркова

27.

Верица Ристевска

28.

Невенка Ридова

29.

Рајне Илиевска

30.

Елена Маркова

31.

Маргарита Грнева

32.

Магдалена Стоева

33.

Теат.прет. „Техно

20.

макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и лит. макед.ј. и

2002

државен

Г.Еленова

пофалница

2003

државен (за есеј) државен

В.Димкова

I место

К.Манева

пофалница

К.Манева

пофалница

2003

државен (рецитатор) државен

Л.Ѓорѓиева

учество

2004

државен

Р.Јосифова

V место

2004

Р.Јосифова

пофалница

Р.Јосифова

III место

К.Манева

пофалница

2005

државен (рецитатор) државен(за есеј) државен (рецитатор) државен

М.Ѓелева

IV место

2006

државен

Г.Еленова

пофалница

2007

државен

К.Манева

I место

2008

државен (за есеј) државен

К.Манева

II место

Р.Јосифова

I место

Р.Јосифова

III место

Р.Јосифова

I место

Р.Јосифова

II место

2009

државен (рецитатор) државен (за есеј) државен (за есеј) државен

К.Кочов

I место

2010

државен

Г.Еленова

пофалница

2010

државен (за есеј) државен (за есеј) државен

К.Кочов

III место

К.Кочов

I место

К.Манева

V место

државен (за есеј) државен (за есеј) државен (за есеј) меѓународен

Г.Еленова

учество

Г.Еленова

учество

Г.Еленова

учество

К. Манева

III место

2003 2003

2005 2005

2008 2008 2009 2009

2010 2011 2011 2011 2011 2011

94


34.

ѕвезда” Теат.прет. ,,Коштана”

лит. макед.ј. и лит.

2011

меѓународен

К. Кочов

II место

Странски јазици Р. Бр. 1.

Име и презиме

Предмет

Год.

Димитар Грижев

француски ј.

1997

2.

Љубе Мешков

француски ј.

1997

3. 4. 5.

латински ј. латински ј. француски ј.

1998 1998 1999

6.

Христина Бојаџиева Менче Галапчева Христина Јанкуловска Раде Јанков

француски ј.

1999

7.

Кире Неделковски

француски ј.

1999

8.

Димитар Грижев

француски ј.

1999

9.

Ленче Пендева

француски ј.

2000

10.

Весна Костадинова

француски ј.

2001

11.

Весна Костадинова

француски ј.

2001

12. 13.

латински ј. англиски ј.

2001 2002

14.

Борче Петров Александра Филкова Милица Јованова

француски ј.

2003

15.

Бојана Стојанова

француски ј.

2003

16. 17. 18. 19.

латински ј. латински ј. латински ј. француски ј.

2003 2003 2003 2004

20.

Славица Лазова Ѓурѓица Косовска Христина Косовска Викторија Апостолова Милан Ламески

француски ј.

2004

21. 22. 23. 24. 25. 26.

Росица Митрева Радица Петрова Менка Стојанова Софија Ангелова Влатко Димитров Менка Стојанова

латински ј. латински ј. англиски ј. латински ј. англиски ј. француски ј.

2004 2004 2004 2005 2005 2006

27.

Марија Димова

латински ј.

2006

95

Вид натпревар држав.(франц олимп.) држав. (франц.олим) државен државен државен (франц.шанс) државен (франц.шанс) државен (франц.шанс) државен(Фра нц.алиј.) државен(Фра нц.амб.) државен(фран ц.олимп.) државен (франц.олим) државен државен

Ментор

Резултат

С. Несторова-М.

III место

Љ. Дафкова

учество

Љ. Дафкова Љ. Дафкова Љ. Дафкова

учество учество пофалница

Љ. Дафкова

пофалница

Љ. Дафкова

пофалница

С. Несторова-М.

I место

Љ. Дафкова

I место

Љ. Дафкова

пофалница

Љ. Дафкова

II место

Љ. Дафкова Љ. Дафкова

II место учество

државен (франц.шанс) државен (франц.олим) државен државен државен државен (франц.шанс) државен (франц.шанс) државен државен државен државен државен државен (за есеј) државен

Љ. Дафкова

V место

С. Несторова-М.

I место

Љ. Дафкова Љ. Дафкова Љ. Дафкова С. Несторова-М.

учество учество учество учество

С. Несторова-М.

учество

Б. Рамова Б. Рамова Р . Трајкова М. Алтанџиев Д. Лалкова Љ. Дафкова

гран-при II место III место III место учество I место

Б. Рамова

VI место


28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Трајанка Ѓошева Викторија Кузева Богданка Јаневска Јована Коцева Сашко Лазаров Ружица Стојанова Виолета Стевановиќ Марија Стојанова Верица Лазова Цветанка Душкова Георги Костов Ивана Настова Илинка Ставрова

француски ј. француски ј. англиски ј. германски ј. германски ј. латински ј. француски ј.

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008

француски ј. германски ј. француски ј. француски ј. англиски ј. германски ј.

2009 2009 2010 2011 2011 2011

државен државен државен државен државен државен државен (франц.шанс) државен државен државен државен државен државен

С. Несторова-М. С. Несторова-М. А. Петреска А. Петреска А. Петреска Б. Рамова С. Несторова-М.

учество учество учество учество учество учество учество

С. Несторова-М. А.Костова М. Штерјова С. Несторова-М. А. Петреска А. Камчева

V место VI место III место III место учество учество

Општествени науки (историја, социологија) Р. Бр. 1. 2. 3.

Име и презиме

Предмет

Год.

Вид натпревар

Ментор

Резултат

Билјана Волчева Елена Камчева Дафинка Уневска

историја историја историја

1996 1997 1997

државен државен државен

Б. Јованов Б. Јованов Б. Јованов

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Наталија Бошкова

социологија социологија социологија историја социологија социологија социологија

1997 1997 1998 2000 2000 2002 2002

државен државен државен државен државен државен државен

Г. Сиваков С. Миховска Г. Сиваков Б. Јованов Г. Сиваков С. Попов С. Попов

II место VI место VIII место учество IV место учество I место III место учество учество

Божидар Стоилковиќ

историја историја

2002 2003

државен државен

М. Давидова Б. Јованов

13. 14. 15. 16.

Лилјана Серафимова Ненад Јосифов Марина Дојчиновска Васка Димитрова

социологија историја историја социологија

2003 2004 2005 2005

државен државен државен државен

С. Миховска Б. Јованов Б. Јованов С. Попов

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Вера Димкова Драган Каровски Невенка Ридова Драган Каровски Дунавка Дубравац Емилијан Мишков Ѓорѓи Чирков

социологија историја историја историја историја историја историја

2006 2007 2008 2009 2009 2010 2010

државен државен државен државен државен државен државен

С. Попов Б. Јованов Б. Јованов Б. Јованов Н. Матакова Н. Матакова Б.Јованов

11. 12.

Маринела Лукоска

Елена Иванова Оливера Левова Славица Смилева Горица Петровска Александра Митровска Душан Ташев

96

II место VII место учество XI место IV место пофални ца I место учество II место учество учество III место X место


24. 25. 26.

Дарко Златевски Емилијан Мишков Андријана Тасева

историја историја историја

2010 2011 2011

државен државен државен

Н.Матакова Г.Пановски Б.Јованов

IV место III место X место

Природни науки ( географија, физика, хемија, биологија) Р. Бр.

Име и презиме

Предмет

Год.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Стојанчо Ганчев Зоран Мирчевски Ванчо Настов Драган Спиров

физика физика физика физика физика физика географија географија физика физика физика физика физика физика физика физика физика физика физика географија физика физика физика физика физика физика физика географија физика физика физика физика физика географија физика хемија

1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

Вид натпревар државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен

физика

2004

државен

Александар Печков Божидар Илиевски Игор Миовски Тошко Ристов Стојанчо Ганчев Горан Настов Ванчо Настов Зоран Мирчевски Јулијана Ѓорѓиева Петре Ламески Ѓоке Грков Јулијана Ѓорѓиева Весна Ганчева Никола Дамов Стојанчо Ганчев Трајче Стојановски Катерина Јовановиќ Марина Ѓорѓиевска Надица Коскарова Ѓоко Грков Петре Ламески Илија Димов Весна Ганчева Менче Новевска Петре Ламески Јордан Аризанов Надица Коскарова Катерина Јовановиќ Наташа Павловиќ Ѓоре Захарчев Петре Ламески Менче Новевска

37. Игор Кулев

97

Ментор

Резултат

С. Стојанов С. Стојанов С. Стојанов И. Ганчев С. Стојанов И. Ганчев В. Димитрова В. Димитрова С. Стојанов С. Стојанов С. Стојанов С. Стојанов С. Стојанов И. Ганчев С. Стојанов С. Стојанов И. Ганчев С. Стојанов С. Стојанов В.Димитрова И Ганчев С. Стојанов С. Стојанов С. Стојанов И. Ганчев С. Стојанов И. Ганчев В. Димитрова И. Ганчев С. Стојанов С. Стојанов С. Стојанов С. Стојанов В. Димитрова И. Ганчев Д. Максимоска И. Ганчев

III место учество III место пофалница учество учество учество учество II место III место пофалница пофалница III место II место пофалница III пофалница III место III место учество учество учество учество учество учество пофалница пофалница II место пофалница учество учество учество учество I место пофалница учество III место


38. Кирил Гештеоски

физикаастрономија физикаастрономија хемија хемија

2004

државен

И. Ганчев

учество

2004

државен

И. Ганчев

III место

2004 2004

државен државен

М. Убавкова М. Убавкова

IX место VIII место

физика физика физика физика хемија хемија географија географија физика физика физика физика физика географија географија физика

2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2009 2009 2009

државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен

И. Ганчев С. Стојанов И. Ганчев И. Ганчев

II место пофалница пофалница III место IX место XI место III место учество пофалница пофалница пофалница пофалница II место XI место IX место учество

58. Кристина Манчева

физика

2009

државен

59. Дарко Златевски

физика

2009

државен

60. Љупчо Петров

физика

2010

државен

61. Дарко Златевски

физика

2010

државен

географија географија физика физика физика географија географија

2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011

државен државен државен државен државен државен државен

39. Јане Делов 40. Љубица Каровска 41. Радица Петрова 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

Игор Кулев Петре Темов Влатко Димитров Игор Кулев Лидија Бикова

Наташа Калуѓерова Зоран Попов Надица Стојановска Борче Богдански Игор Кулев Марија Пемова Петар Темов Синиша Пецов Оливер Орешковски Љубица Костова Дане Митрев

Оливер Орешковски Васко Јосифов Васко Лалков Љупчо Петров Дарко Златески Маријана Јаневска Стефанија Таева

В. Димитрова В. Димитрова С. Стојанов И. Ганчев С. Стојанов С. Стојанов И. Ганчев В. Димитрова В. Димитрова И. Ганчев, К.Крстева И. Ганчев, К.Крстева И. Ганчев, К.Крстева И. Ганчев, К.Крстева И. Ганчев, К.Крстева В.Димитрова В.Димитрова И. Ганчев И. Ганчев К. Крстева В.Димитрова В.Димитрова

учество учество III место IV место XI место XIV место III место I место I место XI место XIII место

Природни науки (математика, информатика) Р.бр 1.

Име и презиме Печков Александар

Предмет математика

Год. 1996

2. 3. 4. 5.

Печков Александар Настов Ванчо Текиќ Михајло Мирчевски Зоран

информатика информатика информатика математика

1997 1997 1997 1997

98

Вид на натп. меѓународен –Тајланд државен државен државен државен

Ментор Т.Петков А.Ристова А.Ристова А.Ристова В.Спанџева

Награда III место III место пофалница учество II место


Р.бр 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Име и презиме Ганчев Стојанчо Рамов Стојанчо Печков Александар Спиров Драган Илиевски Божидар Печков Александар

Предмет математика математика математика математика математика математика

Год. 1997 1997 1997 1997 1997 1997

12.

Илиевски Божидар

математика

1997

13.

Мирчевски Зоран

математика

1997

14.

Печков Александар

математика

1997

15.

Печков Александар

математика

1997

16. 17. 18. 19. 20.

Јованов Миле Печков Александар Настов Ванчо Дамев Никола Печков Александар

информатика информатика информатика информатика математика

1998 1998 1998 1998 1998

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Печкова Сијче Настов Горан Ганчева Весна Мисерлиевски Ристе Ганчев Стојанчо Мирчевски Зоран Дамов Никола Печков Александар Јованов Миле Печкова Сијче Ганчев Стојанчо Мирчевски Зоран Печевски Александар Печевски Александар

математика математика математика математика математика математика математика математика математика математика математика математика математика математика

1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998

35.

Ристова Невена

информатика

1999

36.

Шишков Наќе

информатика

1999

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Ѓорѓиева Јулијана Крстева Кристина Спанџев Методи Настов Горан Печкова Сијче Шишков Наќе Ганчев Стојанчо Дамов Никола Мирчевски Зоран Ѓорѓиева Јулијана

математика математика математика математика математика математика математика математика математика математика

1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999

99

Вид на натп. државен државен државен државен државен државен олимпијада државен олимпијада државен олимпијада меѓународен - Грција меѓународен -Аргентина државен државен државен државен меѓународен -Индија државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен меѓународен -Кипар меѓународен -САД меѓународен -САД државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен

Ментор В.Спанџева С.Петкова Т.Петков Т.Петков Т.Петков Т.Петков

Награда III место III место III место III место пофалница I место

Т.Петков

III место

Т.Петков

II место

Т.Петков

III место

Т.Петков

III место

А.Ристова А.Ристова А.Ристова А.Ристова Т.Петков

III место учество учество учество III место

Д.Грозданова Д.Грозданова Д.Грозданова Д.Грозданова В.Спанџева В.Спанџева В.Спанџева Т.Петков Т.Петков Д.Грозданова В.Спанџева В.Спанџева Т.Петков Т.Петков

пофалница пофалница учество пофалница II место III место пофалница I место пофалница III место III место учество I место II место

А.Ристова

учество

А.Ристова

учество

Т.Петков Т.Петков Т.Петков Т.Петков Д.Грозданова Т.Петков В.Спанџева В.Спанџева В.Спанџева Т.Петков

II место III место пофалница III место II место учество I пофалница I место учество


Р.бр

Име и презиме

Предмет

Год.

47.

Печкова Сијче

математика

1999

48.

Ганчев Стојанчо

математика

1999

49.

Мирчевски Зоран

математика

1999

50.

Ѓорѓиева Јулијана

математика

1999

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

Ламески Петре Ставревска Елена Ѓорѓиева Јулијана Ристова Невена Крстева Кристина Печкова Сијче Настов Горан Ганчев Стојанчо Дамов Никола Мирчевски Зоран Ѓорѓиева Јулијана

математика математика математика математика математика математика математика математика математика математика математика

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

62.

Печкова Сијче

математика

2000

63.

Настов Горан

математика

2000

64.

Ганчев Стојанчо

атематика

2000

65.

Дамов Никола

математика

2000

66. 67. 68. 69.

Шишков Наќе Станоев Пецо Настов Горан Шишков Наќе

информатика информатика информатика информатика

2001 2001 2001 2001

70.

Настов Горан

информатика

2001

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Петров Борче Ѓеорѓиевска Марина Ивановски Стефан Печкова Сијче Шишков Наќе Настов Горан Петров Борче

математика математика математика математика математика математика математика

2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001

78.

Ламески Петре

математика

2001

79.

Печкова Сијче

математика

2001

80.

Настов Горан

математика

2001

100

Вид на натп. олимпијада државен олимпијада државен олимпијада државен олимпијада државен олимпијада државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен олимпијада државен олимпијада државен олимпијада државен олимпијада државен олимпијада државен државен државен државен олимпијада државен олимпијада државен државен државен државен државен државен државен олимпијада државен олимпијада државен олимпијада државен олимпијада

Ментор

Награда

Д.Грозданова

учество

В.Спанџева

III место

В.Спанџева

II место

Т.Петков

I место

С.Петкова С.Петкова Т.Петков Т.Петков Т.Петков Д.Грозданова Д.Грозданова В.Спанџева В.Спанџева В.Спанџева Т.Петков

пофалница пофалница I место III место пофалница II место III место II место II место пофалница I место

Д.Грозданова

I место

Д.Грозданова

III место

В.Спанџева

III место

В.Спанџева

III место

А.Ристова А.Ристова А.Ристова А.Ристова

учество учество пофалница II место

А.Ристова

учество

В.Спанџева В.Спанџева Т.Петков Д.Грозданова Т.Петков Т.Петков В.Спанџева

I место пофалница III место пофалница пофалница пофалница III место

С.Петкова

учество

Д.Грозданова

III место

Т.Петков

III место


Р.бр 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

Име и презиме Ламески Милан Поповски Марјан Ристовска Цветанка Цековска Илинка Петров Борче Ѓорѓиевска Марина Ламески Петре Ѓорѓиева Јулијана Спанџев Методи Ѓорѓиева Јулијана Милошев Пеце Шишков Драган Станоев Пецо Димов Глигор Саздова Ирена Цекова Илинка Ламески Милан Петров Борче Јовановиќ Катерина Ламески Петре Ламески Петре

Предмет математика математика математика математика математика математика математика математика математика информатика информатика информатика информатика информатика математика математика математика математика математика математика математика

Год. 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

102. 103. 104.

Ламески Петре Станоев Пецо Ламески Петре

информатика информатика информатика

2003 2003 2003

105. 106. 107. 108. 109. 110. 111.

Димитров Влатко Кулев Игор Ефремова Бисера Поповски Марјан Петров Борче Јовановиќ Катерина Димитров Влатко

математика математика математика математика математика математика математика

2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

112.

Петров Борче

математика

2004

113.

Јовановиќ Катерина

математика

2004

114.

Пешиќ Тони

прим.матем.

2004

115. 116.

Димов Глигор Димов Глигор

информатика информатика

2004 2004

117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

Тодоров Виктор Поповски Марјан Петкова Катерина Димитров Влатко Окардова Анета Ламевски Милан Тодоровски Влатко

математика математика математика математика математика математика математика

2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

101

Вид на натп. државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен олимпијада државен државен државен олимпијада државен државен државен државен државен државен државен олимпијада државен олимпијада државен олимпијада државни смотри државен државен олимпијада државен државен државен државен државен државен државен

Ментор С.Попова С.Попова С.Попова С.Попова В.Спанџева В.Спанџева С.Петкова Т.Петков Т.Петков А. Ристова А. Ристова А. Ристова А. Ристова А. Ристова Д.Грозданова С.Попова С.Попова В.Спанџева В.Спанџева С.Петкова С.Петкова

Награда III место II место пофалница пофалница I место II место II место I место III место учество учество учество учество учество учество пофалница пофалница II место пофалница пофалница III место

А. Ристова А. Ристова А. Ристова

II место II место III место

С.Петкова С.Петкова Д.Грозданова С.Попова В.Спанџева В.Спанџева С.Петкова

I место учество учество учество пофалница III место учество

В.Спанџева

пофалница

В.Спанџева

III место

Н.Поп-Ангелова

III место

А. Ристова А. Ристова

пофалница учество

А. Ристова С.Попова В.Спанџева С.Петкова Д.Грозданова С.Попова С.Попова

II место III место пофалница пофалница пофалница пофалница пофалница


Р.бр

Име и презиме

Предмет

Год.

124.

Поповски Марјан

математика

2005

125. 126. 127. 128. 129.

Димов Глигор Атанасов Лазар Димитрова Васка Наумчевски Никола Димов Глигор

информатика информатика информатика информатика информатика

2005 2005 2005 2005 2005

130.

Атанасов Глигор

информатика

2005

131.

Димитрова Васка

информатика

2005

132.

Наумчевски Никола

информатика

2005

133.

Ефремова Лилјана

информатика

2005

134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148.

Ризов Александар Орешковски Ристе Темов Петар Тодоров Виктор Кулев Игор Ефремова Бисера Пемова Марија Василева Ванеса Манчева Кристина Темов Петар Петкова Катерина Богдански Борче Кулев Игор Димитров Влатко Пемова Марија

математика математика математика математика математика математика математика математика математика математика математика математика математика математика математика

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

149.

Василева Ванеса

математика

2007

150.

Василева Ванеса

математика

2007

151.

Петкова Катерина

математика

2007

152.

Димитров Влатко

математика

2007

153.

Димитров Влатко

математика

2007

154. 155. 156.

Кулев Игор Пецов Милан Кулев Игор

информатика информатика информатика

2007 2007 2007

157.

Кулев Игор

информатика

2007

158.

Кулев Игор

информатика

2007

102

Вид на натп. олимпијада државен олимпијада државен државен државен државен државен олимпијада државен олимпијада државен олимпијада државен олимпијада државен олимпијада државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен олимпијада државен олимпијада државен олимпијада државен олимпијада државен олимпијада меѓународен -Виетнам државен државен државен олимпијада меѓународен балканијада меѓународен

Ментор

Награда

С.Попова

учество

Н.Поп-Ангелова Н.Поп-Ангелова Н.Поп-Ангелова Н.Поп-Ангелова Н.Поп-Ангелова

пофалница III место пофалница пофалница пофалница

Н.Поп-Ангелова

пофалница

Н.Поп-Ангелова

пофалница

Н.Поп-Ангелова

пофалница

Н.Поп-Ангелова

пофалница

С.Петкова В.Спанџева В.Спанџева В.Спанџева С.Петкова Т.Петков Д.Грозданова Д.Грозданова Д.Грозданова В.Спанџева В.Спанџева В.Спанџева С.Петкова С.Петкова Д.Грозданова

III место II место III место пофалница III место пофалница II место II место пофалница пофалница II место III место пофалница II место пофалница

Д.Грозданова

II место

Д.Грозданова

пофалница

В.Спанџева

пофалница

С.Петкова

пофалница

С.Петкова

пофалница

Н.Поп-Ангелова А. Ристова А. Ристова

II награда учество I место

Н.Поп-Ангелова

учество

Н.Поп-Ангелова

учество


Р.бр

Име и презиме

Предмет

Год.

159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169.

Петкова Катерина Темов Петар Ризов Александар Пемова Марија Дане Митрев Менче Мешкова Пемова Марија Мелов Александар Митрев Дане Илинка Ставрова Илинка Ставрова

математика математика математика математика математика математика математика математика математика информатика информатика

2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010

170. 171. 172. 173. 174.

Иванов Роберт Митрев Дане Петров Љупчо Наџинска Грозданка Пецов Синиша

математика математика математика математика математика

2011 2011 2011 2011 2011

175.

Петров Љупчо

математика

2011

176.

Пецов Синиша

математика

2011

Р.бр Име и Презиме 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Јулиана Ѓорѓиева Силвана Јордановска Цветанка Ѓорѓиева Гим.Добри Даскалов Марија Голубовска Борче Мукаетов Ѓорѓи Грозданов Јулиана Ѓорѓиева Гим.Добри Даскалов Никола Наумчевски Наталија Спирова Наталија Спирова Гим.Добри Даскалов Гим.Добри Даскалов Трајкова Невенка Самарџиев Ристе Емилија Шкартова Емилија Пендева Александра Арсова Ѓорѓи Велков

Вид на натп. -светски државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен државен олимпијада државен државен државен државен државен олимпијада државен олимпијада државен олимпијада

Ликовна уметност Предмет Год. Вид натпревар ликовна ум 1999 меѓунар. ликовна ум. 1999 меѓунар. ликовна ум. 1999 меѓунар. ликовна ум. 2000 меѓунар. ликовна ум. 2000 меѓунар. ликовна ум. 2000 меѓунар. ликовна ум. 2000 меѓунар. ликовна ум. 2001 меѓунар. ликовна ум. 2001 меѓунар. ликовна ум. 2001 меѓунар. ликовна ум. 2001 меѓунар. ликовна ум. 2001 државен ликовна ум. 2002 меѓунар. ликовна ум. 2003 меѓунар. ликовна ум. 2003 државен ликовна ум. 2003 државен ликовна ум. 2006 државен ликовна ум. 2006 меѓунар. ликовна ум. 2006 меѓунар. ликовна ум. 2006 државен 103

Ментор

Награда

В.Спанџева В.Спанџева С.Петкова Д.Грозданова В.Спанџева В.Спанџева Д.Грозданова Д.Грозданова В.Спанџева А.Ристова А.Ристова

III место III место III место III место учество учество II место III место III место учество учество

В.Спанџева В.Спанџева С.Петкова С. Попова Д. Грозданова

пофалница учество III место учество III место

С.Петкова

III место

Д. Грозданова

учество

Ментор

Резултат

Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов

сребр.пл. бронз.пл. диплома злат.пл бронз.пл бронз.пл. бронз.пл. диплома бронз.пл. сребр.пл. сребр.пл. злат.пл. сребр.пл. гран-при I место I место злат.пл. бронз.пл диплома I место


Р.бр Име и Презиме

Предмет

Год.

Вид натпревар државен меѓунар. меѓунар. меѓунар. меѓунар. државен меѓунар. меѓунар. меѓунар. меѓунар. меѓунар. меѓунар. меѓунар. меѓунар. меѓунар. меѓунар. меѓунар. меѓунар.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Благица Камчевска Емилија Пендева Елена Каровска Елена Каровска Кристина Видова Елена Соколова Благица Чемерска Елена Каровска Верица Тасевска Валентина Гогова Викторија Витанова Маргарита Глигорова Ефрим Ристов Моника Темовска Викторија Атанасова Велика Темова Елена Анастасова Гим.Добри Даскалов

ликовна ум. ликовна ум. ликовна ум. ликовна ум. ликовна ум. ликовна ум. ликовна ум. ликовна ум. ликовна ум. ликовна ум. ликовна ум. ликовна ум. ликовна ум. ликовна ум. ликовна ум. ликовна ум. ликовна ум. ликовна ум.

2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

39.

Секција по ликовна уметност

ликовна ум.

2009 меѓунар. Изложба

Ментор Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов Г.Јосифов

II место I место злат.пл злат.пл диплома злат.пл пофалница злат.пл. I место I место I место I место I место I место I место I место I место најдобар штанд Г.Јосифов диплома

Сл. 27 Изложба на фотографии од проф. Гоце Јосифов (2010 г.)

104

Резултат


Спорт и спортски активности Училиштето редовно учествува на сите натпревари кои се организирани од страна на Федерацијата на училишниот спорт во сите степени на натпревари - општински, регионални, државни и перманентно постигнува солидни резултати.

Сл. 23 Кошаркарската екипа заедно со проф. Димитар Пецов (1997 г.) И.Сапунџиев, Г. Самарџиев, Ф. Петрезанов, Мицев, И. Милков, К.Петров, Т. Пецов, В. Алексов, Р. Стефанов, Д.Атанасов, Р.Чемерски

А) Кошарка - машки 1. Гимназија 2. Гимназија 3. Гимназија 4. Гимназија 5. Гимназија 6. Гимназија 7. Гимназија 8. Гимназија

1996 1997 1998 1999 2003 2007 2008 2009

државен државен државен државен државен државен лига систем лига систем

Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов

I место II место II место II место III место IV место IV место VI место

Истакнат кошаркар, (ученик од Гимназијата) е Тодор Гечевски наш репрезентативец, кој заедно со останатите кошаркари на репрезентацијата на Македонија и ја донесе најголемата победа со освојување на четвртото место во Европа на Европското првенство во Литванија (2011 година).

105


Б) Кошарка - женски 1. Гимназија 2 Гимназија 3. Гимназија 4. Гимназија 5. Гимназија 6. Гимназија 7. Гимназија 8. Гимназија 9. Гимназија 10. Гимназија 11. Гимназија 12. Гимназија 13. Гимназија 14. Гимназија 15. Гимназија 16. Гимназија

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

државен државен гимназијада државен гимназијада државен гимназијада државен гимназијада државен гимназијада државен гимназијада државен гимназијада државен

Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Тимче Пецов Тимче Пецов

II место III место II место III место III место II место V место IV место III место III место III место V место III место III место III место II место

Сл. 24 Женската кошаркарска екипа со професорите Б. Велков и Т. Пецов (2010 г.)

106


Ракомет Ракометната екипа – машки, е редовен учесник на сите општински, регионални и републички натпревари, како и на гимназијадите во организација на Федерацијата на училишен спорт 1. Гимназија-машки 2. Гимназија-машки 3. Гимназија-женски 4. Гимназија-женски

1999 2006 2009 2010

државен гимназијада државен гимназијада

Б.Велков Б. Велков Б. Велков Б. Велков

II место I место V место IV место

Истакнати ученици – ракометари: Ѓоше Бадев, Мојсе Плетварски, Марјан Матошиќ, Павле Петревски, Сашко Јанев, Александар Младенов, Пане Андов, Горан Велков и др. Женската екипа – ракомет, има добри резултати на регионалните натпревари, но на државните првенства и гимназијади нема позабележителни резултати. Истакнати ракометарки: Цветанка Петкова, Цветанка Камчева, Андријана Јованова, Ирена Петрова, Цветанка Срњакова, Надица Петрова, Светлана Шишкова и др. Фудбал Екипата на Гимназијата во учебните 2006/2007 и 2007/2008 настапуваше во Лигата на средните училишта во фудбал и ги освои IV и V место со менторот Блаже Велков. Во 2011 година во голем фудбал (женски) со менторот Блашко Клинчаров, Гимназијата го освои VI место. Во многу силната конкуренција, ова се многу солидни резултати. Истакнати фудбалери – Трајче Лостов, Блаже Бебеџаков, Мики Петровиќ, Александар Падиков, Гоце Филипов и др. Пинг-понг 1. Елизабета Манчева, од 1999 г. до 2003 г. редовно освојува I место ментор -Драги Јованов 2. Билјана Младенова, 2006 , 2007, 2008 и 2009 г. освојува I место ментор -Тимче Пецов 3. Јулијана Пејовска, 2007 г. и 2008 г. освојува II место ментор -Тимче Пецов 4. Ивона Крстева, 2008 г. и 2009 г. , освојува II место ментор -Тимче Пецов 5.Ивона Крстева, 2009 г. учество на балканијадата во Србија со македонската репрезентација 6.Ивона Крстева, 2009 г. учество на меѓународниот натпревар, освојува I и II место клуб,,Градба Промет“ 7.Ивона Крстева, 2009 г. учество на државниот натпревар, освојува III место ментор- Илија Шиков 8.Ивона Крстева, 2009 г. учество на државниот натпревар, освојува IV место. клуб,,Градба Промет“ 9.Ивона Крстева, 2009 г. учество на државен турнир, освојува I место клуб,,Градба Промет“ 10.Ивона Крстева, 2011 г. учество на државниот натпревар, освојува II место ментор- Илија Шиков

107


Р.бр 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Име и презиме Ирена Темова Ризова Љубица Ирена Темова Бети Темова Златко Нојков Благица Пончева Сања Илиева Јордан Аризанов Борче Димитров Сања Илиева Екипно(Скок во височина)ж Трајче Тушевски Екипно (ѓуле) м и ж Екипно (штафета) м и ж. Борче Димитров Александра Димитриева Весна Петреска Сандра Нацева Ивана Новевска Ивана Новевска Весна Петреска Борче Димитров Здравко Тодороски Фиданка Василева (ѓуле) Фиданка Василева (диск) Фиданка Василева (копје) Фиданка Василева (ѓуле) Фиданка Василева (скок во височина) Фиданка Василева (ѓуле) Фиданка Василева (диск) Фиданка Василева (копје) Фиданка Василева (диск)

Год 2000 2000 2002 2002 2002 2004 2004 2004 2007 2007 2007

Атлетика Вид натпревар државен државен државен државен државен гимназијада гимназијада гимназијада државен државен државен

Ментор Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов

Резултат I место II место I место II место II место I место I место III место I место I место III место

2007 државен 2007 државен 2007 државен

Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов

I место III место I место

2007 гимназијада 2008 гимназијада

Диме Пецов Диме Пецов

I место III место

гимназијада гимназијада гимназијада гимназијада гимназијада гимназијада гимназијада државен

Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов Диме Пецов

III место II место III место II место II место III место II место I место

2009 државен

Диме Пецов

I место

2009 државен

Диме Пецов

I место

2010 државен

Тимче Пецов

I место

2010 државен

Тимче Пецов

III место

2010 државен

АК ,,Тиквеш‟‟ I место

2010 државен сениорски 2010 државен

АК ,,Тиквеш‟‟ I место

2010 државен

АК ,,Тиквеш‟‟ III место

2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009

108

АК ,,Тиквеш‟‟ I место


Р.бр Име и презиме 33. Фиданка Василева (ѓуле) 34. Сашко Стамаџиев 35. Влатко Митревски 36. Елеонора Ѓелова

Год Вид натпревар 2011 државен

Ментор Блаже Велков

Резултат I место

2011 државен 2011 државен 2011 државен

Блаже Велков Блаже Велков Блаже Велков

учество учество учество

Карате 1. Ристе Наумов на државно првенство во 2009 година освојува III место, a 2010 год. III место ментор-Блашко Клинчаров. 2. Рајне Наумова на државно првенство во 2009 освојува IV место ментор:Блашко Клинчаров 3.Ирена Славковска на светско првенство во Србија освојува V место клуб КК,,Кавадарци“ 4.Ристе Наумов на државно првенство во 2010 година освојува III место ментор-Блаже Велков 5. Рајне Наумова на државно првенство во 2010 освојува I место ментор:Блаже Велков. 6.Дејан Алексов учествува на државно првенство во 2010 ментор-Блаже Велков 7.Трајче Мајсторов учествува на државното првенство во 2010 ментор-Блаже Велков. 8.Лазар Атанасов учествува на државното првенство во 2010 ментор-Блаже Велков. 9. Ристе Наумов на државниот натпревар за средните училишта во 2011 година освојува I место ментор-Блаже Велков. 10.Рајне Наумова на државниот натпревар за средните училишта во 2011 година освојува III место ментор-Блаже Велков

Џудо 1.Борис Атанасов 2.Борис Атанасов 3.Филип Камчев

2010 државен 2010 меѓународен 2010 меѓународен

СК,,Кожувчанка“ СК,,Кожувчанка“ СК,,Кожувчанка“

I место III место II место

Шах 1. Дејан Николов 2. Кирил Николов 3. Тодор Митрев 4. Душко Панов 5. Тодор Митрев 6. Димовски Марјан 7. Марковски Роберт 8. Петров Дарко

2009 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011

гимназијада гимназијада гимназијада гимназијада гимназијада државен државен државен

ментори: Б.Јованов и Д. Максимоска ментори: Б.Јованов и Д. Максимоска ментори: Б.Јованов и Д. Максимоска ментори: Б.Јованов и Д. Максимоска ментори: Б.Јованов и Д. Максимоска ментори: Б.Јованов и Д. Максимоска ментори: Б.Јованов и Д. Максимоска ментори: Б.Јованов и Д. Максимоска

109

I место II место III место II место IV место учество учество учество


Сл. 25 Шахистите заедно со менторите Блаже Јованов и Даница Максимоска

Воздухопловно моделарство 1.Сашо Попов на државниот натпревар освои I место

ментор-Народна техника

Стрелаштво 1.Цветанка Ѓорѓиева учество 2.Андријана Стојанова учество 3.Сашо Марков учество 4.Ѓурѓица Бујуклиева учество

2001

балканско првенство

ментор- Александар Јорданов

2003

светски куп

ментор-Александар Јорданов

2010

државен

ментор-Александар Јорданов

2010

државен

ментор-Александар Јорданов

Музичка култура (уметност) 1.Републички фестивал на младински хорови 2.Републички фестивал на младински хорови 3.Републ.фест. на младински оркестри 4 Републ.фест. на младински хорови аранжман 4.Републ.фест. на младински хорови

2004 2006 2011 2011

ментор-Ангелина Вељковиќ III место ментор-Драган Вељковиќ III место ментор-Драган Вељковиќ I место ментор-Д. Вељковиќ-награда за најдобар

2011

ментор-Златко Смилевски

I место

Економско-правна струка (државни и меѓународни учества) 1.Виртуелна ученичка компанија ,,Даскалов Маркетинг“, ментори: Наталија Хаџи-Василева и Пандорка Јосифова, Меѓународен саем за ученички виртуелни компании во приватната гимназија ,,Катерина Зрински“ во Загреб 2002 г. учество 2.Виртуелна ученичка компанија ,,Даскалов Маркетинг“ , ментори: Пандорка Јосифова и Наталија Хаџи-Василева, Меѓународен саем за ученички виртуелни компании во приватната гимназија ,,Катерина Зрински“ во Загреб 2003 г. учество

110


3.ВУК,,Жито-Крем“, Национален саем за ученички виртуелни компании, најдобар штанд, ментор- Пандорка Јосифова (ученици: Ненад Јосифов, Јаким Зимоски, Петар Станоевски, Деспина Мицева, Елена Шошева, Сашко Петров, Весна Петрова, Катерина Точевска, Бојан Пецов, ЕленаМилкова) 2004 г. златен медал 4.Виртуелна ученичка компанија,,Жито-Крем“, ментор- Пандорка Јосифова, Меѓународен саем за ученички виртуелни компании во економското училиште ,,Бенедикт Котурљевиќ“ во Загреб 2005 г. учество 5.Виртуелна ученичка компанија ,,Даскалов Маркетинг“, ментори: Наталија Хаџи-Василева и Трајче Тодоровски, Национален саем за ученички виртуелни компании 2005 г. учество 6.Републички натпревар,,Образовно рандеву“, најдобра WEB страна, ментор- Љубица Станоевска (ученици: Станоевски Петар, Миновски Блаже, Тодоровски Илија, Макаловски Александар) 2005 г. учество 7.Виртуелна ученичка компанија ,,Даскалов Маркетинг“, ментори: Трајче Тодоровски и Наталија Хаџи-Василева, Меѓународен саем во Пловдив 2006 г. учество 8.Виртуелна ученичка компанија ,,Жито-Крем“, Меѓународен саем во Пловдив, 2006 г. учество ментор- Пандорка Јосифова 9.Виртуелна ученичка компанија,,Жито-Крем“ , најдобри каталози-Скопје, 2006 г. учество ментор- Пандорка Јосифова 10.ВУК,,Жито-Крем“, Меѓународен саем-Загреб, најдобар штанд, 2006 г. II место ментор-Пандорка Јосифова 11. Републ. натп.,,Образовно рандеву“, интервју за работа, ментор-Душанка Иванова (ученичка: Орешкова Стојна) 2006 г. учество 12.Републ. натп.,,Образовно рандеву“ , јавно говорење, ментор- Љубица Станоевска (ученичка: Јованова Нацка) 2006 г. учество 13.Младинска организација,,Млади лидери“, најдобар штанд, ментор-ЛоскаДавчева 2006 г. златен медал 14.Младинска организација и кариерен центар, најдобар штанд, 2007 г. сребрен медал ментор-ЛоскаДавчева 15.Виртуелна ученичка компанија,,Даскалов Маркетинг“, ментор- Трајче Тодоровски 2007г. бронзен медал 16.Виртуелна ученичка компанија,,Адвертајзинг компани“, ментор-Костадинчо Петров 2007 г. бронзен медал 17.Републ. натп.,,Образовно рандеву“, јавно говорење, ментор-Љубица Станоевска 2007 г. учество (ученичка: Орешкова Стојна) 18.Републ. натп.,,Образовно рандеву“, интервју за работа, ментор-Душанка Иванова 2007 г. учество (ученичка: Винарова Андријана) 19.Републ. натп.,,Образовно рандеву“, интервју за работа ментор-Љубица Станоевска 2008 г. учество (ученичка: Јованова Нацка) 20.Републ. натп.,,Образовно рандеву“, јавно говорење, ментор-Душанка Иванова 2008 г. учество (ученичка: Арсова Јулијана) 21.МО,,Млади лидери“- најдобар штанд, ментор-Лоска Давчева, 2009 г. III место 22.Републ. натпревар,,Образовно рандеву“, интервју за работа, ментор-Душанка Иванова 2009 г. учество (ученичка:Андријана Винарова) 23.Републ. натпревар,,Образовно рандеву“, најдобар постер, ментор-Љубица Станоевска 2009 учество (ученици: Станоевски Дарко, Велевски Виктор, Витанов Диме, Маркова Гордана, Маја Тодорчева, Стојанов Митко) 24.Републ. натпревар,,Образовно рандеву“, интервју за работа, ментор- Душанка Иванова 2010 III место (Ученичка:Маја Трајкова) 25.Републ. натпревар,,Образовно рандеву“, јавно говорење, ментор-Љубица Станоевска 2010 г. II место (ученичка: Росана Кочова)

111


26.Републ. натпревар,,Образовно рандеву“, најдобар постер, ментор- Лоска Давчева 2010 г. учество (ученици:Сања Стојанова, Васко Ѓорѓиев, Бобан Илиевски, Маја Кировска) 27.Државен натпревар, маркетинг, ментор-Костадинчо Петров 2010 г. учество (ученичка: Сања Стојанова) 28. Републ. натп.,,Образовно рандеву“, интервју за работа, ментор-Душанка Иванова 2011г. учество (ученичка: Елена Лазарева) 29.Републ. натп.,,Образовно рандеву“, јавно говорење, ментор- Љубица Станоевска 2011 г. учество (ученичка: Александра Тодорчева)

Сл.26 Образовно рандеву (2010 г.) Професорките Љубица Станоевска и Душанка Иванова со наградените Маја Трајкова и Росана Кочова

Прва помош и заштита 1.Софрониевска Марија 2.Гимназија (екипно) 3. Гимназија (екипно)

2003 2007 2009

државен државен државен

ментор- О. Петрова ментор- О. Петрова ментор-А. Јорданов

учество VI место учество

Сообраќај 1.Ќире Крстев 2.Никола Петров

2006 2006

државен државен

II место II место

Екологија 1.Андријана Тасева, Александар Змејковски, Елена Михаилова, Љупчо Петров, Ивана Настова, Атанас Ивановски, Љубица Маркова, Наталија Филипова, Благица Ѓорѓиева – есеј 2011 г. ментор- Катица. Манева учество 2.Софија Трајкова, Елена Михајлова, Емилија Карова, Силвија Крстиќ, Драган Кузмановски креација ,,Trash Fashion“ ментор-Гоце Јосифов 2011 г. учество 3.Катерина Петкова, Софија Спирова, Матеа Плачкова, Романа Ристов, Александра Петровакреација ,,Trash Fashion“ ментор- Елизабета Иговска 2011 г. учество 4.Ристенка Мисерлиовска, Велика Темова, Васка Ташева, Марија Миленкова, Моника Миленкова креација ,,Trash Fashion“ ментор- Гоце Јосифов 2011 г. најдобра креација 5.Радица Несторова, Ангела Лазова, Трајче Јованов, Никола Јосифов, Викторија Јованова креација ,,Trash Fashion“ ментор- Гоце Јосифов 2011 г. учество 6.Андријана Јованова, Маријан Атанасов, Гордана Чејкова, Елена Филипова, Трајанка Мицковска креација ,,Trash Fashion“ ментор- Магдалена Убавкова 2011 г. учество

112


Матурски вечери Секоја учебна година Гимназијата одржува матурска вечер со генерацијата која го завршува своето четиригодишно школување. Тоа е посебен, незаборавен настан за генерацијата. Се прави во угостителски објект со присуство на сите матуранти и професори. Се одвива во пријатна и весела атмосфера се до утринските часови. Момент – многу среќен и радосен, вечер – необично свечена и празнична. Матурските вечери претставуваат еден вид проштални средби со генерациите што го завршуваат своето средно образование, но не ги прекинуваат врските и чувствата што со години се граделе во четиригодишните напори и усилби што обострано се вложувани остануваат како неизбришлив спомен на едно време, на еден незаборавен период од училиштето. Всушност, на најубавиот период од ученичката младост во полн расцут ученичките години исполнети со животна радост, младешки полет, љубовен занес, неразделно другарство, шеговитост, досетливост, разни игри, натпревари и др. Младост и полетност која, и на наставниците им ја прави работата пријатна и содржајна. А токму тоа е најубавото во наставничкиот позив. Средношколските години се време на немирна младост, но и почеток на духовна зрелост.

Сл.28 Матурска вечер (2010 г.) Матурските вечери сепак се момент на разделба. Како деветнаесетгодишни момчиња и девојки – млади, полетни, богати со соништа и идеали, се разделуваат за секој да тргне по свој сопствен животен пат. Општеството кое им овозможува школување добива во нив 113


лекари, инженери, просветари, правници, економисти, офицери и др. Сознанието за успесите на било кој ученик, наставниците ги исполнува со чувство на радост, задоволство и гордост. Со стекнатото повисоко образование се вклучуваат како дел од младите, кои, со својот полет го носат културниот, стопанскиот и политичкиот подем на своето време и ги движат позитивните општествени сили. Но притоа, засекогаш им остануваат во најубав спомен ученичките години, бујната младост, љубовните копнежи, згодите и незгодите во училишните клупи, шегите и досетките врзани за школувањето и другарувањето. Самата прослава на матурската вечер е посебен настан за учениците – матуранти и против таа традиција не е никој против. Но со неа се изроди една непријатна појава, која веќе влегува во традиција, а тоа е домашната прослава на матурата, која има негативни последици по семејниот буџет на родителите на матурантите. Посебно на сиромашните кои се и најбројни. Однапред, поединечно во домот на матурантот, а постепено, се помасовно , не само во домот, туку и во угостителски ибјекти со покани до сите роднини и пријатели, како за свадба. Угледувајќи се едни од други, некои родители се задолжуваат и со кредити, што е жалосно. Оваа негативна појавао нема оправданост, но и покрај сите укажувања од страна на училиштето не се спречи, и на жалост, влегува во една непотребна, неоправдана и сосема излишна и скапа традиција. Средби на генерациите Мај и јуни се месеци за средби на генерациите школувани во нашата Гимназија. Овие средби стануваат обичај, поцврст од закон и појак од минливоста. Славениците се полни со чувства, емоции, среќа и задоволство. Се слави школувањето на учениците, но се слави и името на Гимназијата, обгрлена со љубовта која и ја даваат генерациите нејзини ученици и професори. Средбите на генерациите по повод јубилеите за пет, десет, петнаесет, па се до шеесет (дури и повеќе) години од матурирањето потврдуваат дека матурските вечери не претставуваат проштални средби и не ги прекинуваат врските врзани за училиштето и наставниците. Патиштата се разминуваат но сеќавањата остануваат.Тоа се средби со голем набој на емоции и сеќавања. Средбите се убав и среќен момент, несекојдневна можност да се сретнеш со своите соученици, да се ,,грлиш“, љубиш, разговараш или да молчиш, обземен од силни емоции и чувства. Со еден збор, тоа е момент – да прегрнеш се мило и драго: да ги затвориш очите и да патуваш низ минатото, во незаборавното време, во тој момент растеретен од секојдневните грижи. Тоа се најсрдечните и највеселите средби исполнети со возбуда, силни чувства и емоции на славениците, но и на наставниците. Тоа ново видување со учениците, и нас наставниците не исполнува со чувство на радост и задоволство, не враќа во годините на нивната младост и не подмладува. Во тој момент не се гледаме себеси – ги гледама нашите сакани и незаборавни деца. Секоја средба завршува со силна желба за наредно видување. Шампион на нашата Гимназија со најмногу одржани средби е генерацијата матуранти од учебната 1952/53 година, која од прославата на 20-годишнината во 1973 година, редовно се состанува секоја година до сега, со утврден датум на 24 мај, кој се менува во ретки случаи. Браво, секоја чест! Прославија 57 години од матура, со надеж да ја прослават и 60-тата годишнина. Нема средба, а да не се изрецитира песната ,,Вилите на VII клас“ од Киро Ралев, посветена на неговите другарки – соученички: Персија, Шпанија, кај и да летнеш

114


гнездата на жените славни, убавици веруј нема да сретнеш на нашите Вили рамни. Ќе чуеш ли песна мелодија слатка испеана со треперлив глас име ќе чуеш пред песната на Вилите на седми клас Сл. 29 50- годишнина од матурирање - Т. Грозданов, Ц. Малинкова, Ѓ. Петков, Р. Манчева, К. Ралев, О. Петрова, Н. Коцева, Н. Поп-Ангелов, Р.Караиванов, Н. Мишева, Д. Равлиќ, Б. Тасев, Љ. Трајкова, Ј. Анѓушев (2003 г.)

Во изминатите 65 години со Гимназијата раководат 13 директори. Најнапред, директорот е назначуван од Министерстово за просвета во Скопје. Подоцна, од Народниот одбор на Титоввелешката околија, па од Собранието на општина Кавадарци. По осамостојувањето директорот го именува министерот за образование на Република Македонија, а после тоа градоначалникот на општината.Од 2008 изборот е во надлежност на Општината Кавадарци, при што е направена промена и во насловот на училиштето во Средно општинско училиште ( СОУ) гимназија “Добри Даскалов” Кавадарци. За прв директор на Гимназијата во 1945 година е назначена Ленче Велкова, професор по хемија, родена во Кавадарци.

Директори Р.бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Име и презиме

Звање - струка

Бил на должност директор од – до Ленче Велкова проф. по хемија 5.01.1945 - 30.09.1945 Боге Крстев проф. по мак. ј. и лит. 1.10.1945 - 31.08.1948 Томе Мицевски наставник по математ. 1.09.1948 - 31.08.1949 Анастас Ташков проф. по франц. јазик 1.09.1949 - 31.08.1953 Коце Каровски проф. по географија 1.09.1953 - 31.08.1955 Диме Боев наставник по историја 1.09.1955 - 31.08.1962 Живко Стојковски проф. по историја 1.09.1962 - 31.08.1968 Киро Шопов проф. по географија 1.09.1968 - 31.08.1972 Добре Ставров проф. по мак. ј. и лит. 1.09.1972 - 31.12.1993 Пане Иванов проф. по биологија 1.01.1994 - 02.06.1999 Невенка Поп-Ангелова проф.по информатика 3.06.1999 - 11.01.2001 Данча Грозданова проф. по математика 12.01.2001 - 14.01.2003 Трајче Петков проф. по математика 15.01.2003 - 03.06.2008 Невенка Поп-Ангелова проф.по информатика 4.06.2008 -

115


Ленча Велкова

Живко Стојковски

Данча Грозданова

Анастас Ташков

Киро Шопов

Коце Каров

Диме Боев

Добре Ставров

Пане Иванов

Трајче Петков

Невенка Поп-Ангелова

Во изминатите 65 години настава имаат изведувано 287 наставници – професори (211 бивши и 66 актуелни). Повеќе професори од нашето училиште подоцна се имаат здобиено со повисоки наставни и научни степени (звања) и работат како универзитетски професори и научни соработници во разни институти: Ленче Велкова, Апостол Апостолов и Глигор Тренчевски работат како професори на ВПШ во Скопје, Лазо Каровски –професор на ВПШ во Битола и стручен соработник на Институтот за фолклор во Скопје, Симо Младеновски – стручен соработник во Институтот за национална 116


историја во Скопје, Огнен Дамев и Живко Клинчаров – професори на Економсиот факултет во Скопје, Александар Апостоловски и Слободанка Марковска – Чулева – професори на Филозофскиот факултет во Скопје, Трајче Стафилов – професор на ПМФ група хемија во Скопје, Васил Велков – професор на дисперзираниот Правен факултет во Штип, Тошо Шкартов - професор на Факултетот за безбедност во Скопје и Александар Линин - музиколог во Институтот за фолклор во Скопје. Многумина по завршувањето на факултетот продолжуваат со специјалистички и магистерски студии, а добар дел се имаат здобиено и со највисока академска титула – доктор на науки. Полно од магистрите и докторите на науки работат како асистенти, доценти и професори на универзитети и како научни соработници во разни институти. Голем број се наоѓаат на високи одговорни државнии и општествено-политички раководни функции. Многу наши ученици се одлични студенти и завршуваат во рекордно време. Во учебната 1993/94 година Илија Видиков е прогласен за најдобар студент на Машинскиот факултет во Скопје. Прва година ја ликвидира во месец јуни со оценка 10 по сите предмети. И во втора година просечната оценка му е 10, со таа разлика што последнот испит го полага во септември. Андреа Кулаков е прогласен за најдобар студент на Електро-техничкиот факултет во Скопје за генерацијата која завршува во 1994 год. Тројца наши ученици се бирани за студенти- продекани: 1 Драги Пирузе, студент-продекан на Електротехнички факултет во Скопје; 2. Перо Ташев, студент-продекан на Машинскиот факултет во Скопје; 3.Зорица Стојанова, студент-продекан на Економски факултет и претседател на Сојузот на студентите на Економски факултет во Скопје. 4.Боро Сеизов е претседател на Сојузот на студентите на Архитектонскоградежниот факултет во Скопје. 5.Димитар Велков во два мандата е претседател на Сојузот на студентите на Скопскиот универзитет. 6. Миле Јованов е претседател на Здружението на информатичари на РМ. Наши ученици со високи раководни и државни функции Многу наши ученици заземале високи раководни и државни функции: - Владимир Митков, член на Републичкиот извршен совет, секретар (министер) за правосудство, судија и претседател на Уставниот суд на Македонија и член и претседател на Претседателството на Република Македонија; - Стојан Андов, член и минстер на Сојузниот извршен совет, амбасадор и пратеник; - Милан Недков, судија и претседател на Уставниот суд на Македонија; -Александар Грков, секретар на Републичката заедница на насоченото образование и претседател на Собранието на општина Кавадарци; - Тошо Шкартов, директор на Дирекцијата за разузнавање и контраразузнавање; - Киро Мукаетов, директор и главен уредник на ,,Стопански весник”; - Благоја Филиповски –Фиџо, прв дипломиран геолог од Македонија, основач и директор на Рударско-геолошкиот завод на Македонија и заменик министер за индустрија и трговија во Извршниот совет (Владата) на СРМ; - Диме Пемов, основач и долгогодишен директор на Институтот за лозарство ма Македонија; 117


- Костадин Христов за време на целиот работен век е директор на Републичката геодетска управа; - Томе Ванчов, директор за внатрешна контрола на СОК на Македонија; - Стево Ѓорѓиевски, претседател на Стопанската комора на Македонија; - Томе Чемерски, заменик министер за стопанство во Владата на Република Македонија; - Јордан Јордановски, јавен обвинител и јавен правобранител на Р.Македонија; - Јанаки Мицев, претседател на Собранието на општина Кавадарци; - Глигор Дубров, претседател на Собранието на општина Кавадарци; - Диме Ганчев, претседател на Собранието на општина Кавадарци; - Ѓорѓи Зарков, заменик јавен обвинител на Р. Македонија; - Васил Велков, заменик јавен обвинител на Р. Македонија; - Васко Грков и Маријан Поп-Ангелов, дипломати-конзули; - Манчо Мицајков, градоначалник на Општина Кавадарци; - Панчо Минов, пратеник во Собранието на Република Македонија и градоначалник на Општина Кавадарци; - Александар Панов, градоначалник на Општина Кавадарци; - Дивна Пешиќ, стрелачка со малокалибарска и воздушна пушка, има учествувано на две олимпијади, во Сиднеј и во Атина; - Константин Ицев, најмлад специјалист по микробиологија и паразитологија излезен од Институтот по микробиологија во Скопје, член на Управниот одбор на ТАЕ (European Society of Clinikal Microbiology and Infectious Disases) во Лајден, Холандија. Ученици на Гимназијата - истакнати писатели (Членови на Друштвото на писатели на Македонија) Лазо Каровски, Томе Арсовски, Македонка Пешевска - Јанчевска, Петре Бакевски, Вера Чејковска, Блаже Миневски. Други ученици - писатели Голем е бројот на други ученици што се занимаваат со пишување. Многу од нив имаат и отпечатени книги. Од оние што живеат во Кавадарци, воглавно членуваат во Литературниот клуб ,,Мито Хаџи Василев -Јасмин” при Домот на културата ,,Иван Мазев” во Кавадарци: Илија Неделков-Ограјски Маричка Плачкова Славко Каровски Елизабета Јованова Јован Мркев Миле Стефанов Трајче Ристов Зорица Младенова Косте Димитров Македонка Трајкова Весна Димовска Марјан Костов Ученици - истакнати новинари Киро Мукаетов, Велко Поп-Коцев, Диме Толовски, Тодор Наумчев, Димитар Ќурчиев, Ифтим Апостолов, Блаже Миневски, Менча Атанасова- Точи, Марија Тасева, Никола Тасев, Весна Танева 118


Ученици - новинари во средствата за информирање на локално ниво Роска Игнатова -Ќимова, Мирјана Игнатова - Мукаетова (со завршени интердисциплинарни студии по новинсрство при Правниот факултет во Скопје), Фруска Бандева - Костадинова, Љубица Игнатова - Ќимова, Марјана Тотова - Пешиќ, Зорица Младенова - Атанасова, Лилјана Чулева - Илиева, Димитар Мурџев, Марјан Димитров, Ангел Данов, Мики Виѓеновиќ, Јован Ацев, Тодорка Ученици - дописници Илија Каровски, Ѓорѓи Зарков, Васил Велков, Сокол Јаковлевски, Ангел Данов. Ученици – автори на публикации, хроники, монографии и научни трудови Глигор Тренчевски, Џевад Алибеговски, Диме Боев, Илија Каровски, Илија Атанасовски, Петре Камчевски.

Мојата идна професија Изборот на професијата е една од најзначајните одлуки во животот на секој човек. Во интерес на иднината на учениците во Гимназијата и нивниот избор на вистинска професија во која ќе се пронајдат себе си, а со тоа и ќе си овозможат подобра и посигурна иднина,со цел да се мотивираат да ја изберат правилно својата професија, матурантите од Училишната заедница на СОУ Гимназија „Добри Даскалов“, со идеја и поддршка на директорката на училиштето Невенка ПопАнгелова и во соработка со стручните соработници (Душанка Иванова-психолог и Јасминка Иванова-педагог), секоја година Сл. 30 Првата дебата: организираат дебата на тема „Мојата идна „Мојата идна професија“ (2009 г.) професија“. Дел од гостите се и поранешни ученици од Гимназијата и со многу големо задоволство ја прифатија поканата и учествуваа во дебатите. Досега на овие дебати имаат учествувано: Александар Панов (дипломиран правник-градоначалник на Општина Кавадарци), д-р Весна Пемова (дерматовенеролог), Миленко Гајиќ (внатрешен ревизор), д-р Марина Каровска (анестезиолог), Елица Малинкова (дипломиран економист-директор на УЈП-Кавадарци), проф. д-р Александар Димитров (декан на Технолошко-металуршкиот факултет), Мирјана Сеизова (дипломиран економист-директор на Стопанска банкаКавадарци), д-р Лазар Нанев (судија во Основен суд-Кавадарци), д-р Горан Апостолски (специјалист по ортодонција), Јордан Трајков (директор на Винарија ,,Попова кула“), Елизабета Јосифова (дипломиран правник-адвокат), Калиопи Букле (естраден уметник), 119


Зорица Ставрова (дипломиран економист-менаџер за набавки во ,,Фени-Индустри“), м-р Илија Тренчев (дипломиран правник-претседател на Советот на општина Кавадарци), Зоран Бошков (дипломиран економист-раководител на продажба во Винарска визба ,,Тиквеш“), Зоран Јосифов (дипломиран правник-претседател на Основен суд-Кавадарци), проф. д-р Ристо Еленов (проф. на Земјоделски факултет-Скопје и директор на ,,Агропин“), Розалина Попова-Коскарова (универзитетски професор), проф. д-р Блажо Боев (проректор на универзитетот ,,Гоце Делчев“ Штип), проф. д-р Оливер Илиев (декан на Факултетот за информациско-комуникациски технологии од Универзитетот ФОН), Карло Змајшек (директор на Центарот за шпедиција ,,Макпетрол“ АД Скопје), м-р Билјана Митрева (генерален менаџер на ,,Alliance one Macedonia“), Никола Наумов (дипломиран инженерархитект, менаџер на ,,Градба-Промет“-Кавадарци), Бобан Ангелески (металуршки инженер во ,,Фени-Индустри“ Кавадарци).

СОРАБОТКА СО МЕДИУМИТЕ Вработените и учениците од гимназијата остваруваат успешна соработка и активно ги презентираат своите трудови во сите печатени и електронски локални и државни медиуми во нашата земја. Исто така, сите настани од образовниот, воспитниот и културниот момент во училиштето, важни за учениците, се покриени од медиумите кои навремено и за се известуваат.

ДРЖАВНА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА ГИМНАЗИЈАТА СОУ Гимназија ,,ДобриДаскалов“ има остварено соработка со средни училишта од земјава и надвор од неа. Изработен е меморандум за соработка со училишта од: Србија, Хрватска, Бугарија, а е остварена и соработка со Полска преку e-tweening. Потписници на меморандумот за соработка со Гимназијата се: Крагуевачката гимназија од Крагуевац, Р.Србија; Гимназија „Јане Сандански“ од Сандански, Р. Бугарија; СУГС Гимназија „Орце Николов“, Скопје; ОСУ „Ацо Русковски“, Берово; СОУ Гимназија „Јосип Броз Тито“, Битола; СОУ „Наум Наумовски-Борче“, Крушево; ГУЦ „Здравко Цветковски“, Скопје; СУГС „Георги Димитров“, Скопје; СУГС „Арсени Јовков“, Скопје; Средношколски центар „Михајло Петровиќ Алас“ од Углевиќ, Босна и Херцеговина.

НАГРАДИ ЗА НАЈДОБРИТЕ УЧЕНИЦИ Најдобрите ученици (по успех, со освоени меѓународни и државни награди и без изостаноци) се наградуваат со книги, пари, театарски билети, наградни екскурзии и др. Две години по ред се реализира Проектот за мир и наши ученици одат во Италија. Гимназијата е училиште-учесник во Проектот за мир кој се заснова на основните вредности на животот кои ги карактеризираат различните национални и европски култури, потпирајќи се на волонтеризмот на наставниците и учениците кои сакаат да соработуваат во разните иницијативи кои всушност пропагираат култура на мир. Координатор на овој проект од Гимназијата е Светлана Несторова-Мицев, професорка по француски јазик.. 120


НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА Гимназијата „Добри Даскалов“ е добитник на Општинската награда „7-ми Септември“- највисоко признание за постигнати резултати во областа на образованието. Оваа висока награда ја имаат добиено уште Мешовитиот хор и Маркистичкиот кружок при Гимназијата. Награда „7 Септември“ имаат добиено и поединци- професори и ученици: I. Професори II. Ученици 1. Коце Каровски 1. Зоран Пиличев 2. Димо Димовски 2. Ристе Шкрековски 3. Антонина Хрушчова 4. Александар Пемов 5. Ристо Бандев Признание од Градоначалникот и Советот на општина Кавадарци за посебен придонес и афирмација на градот во републички и меѓународни рамки во областа на образованието имаат добиено професорите: 1.Ристенка Јосифова 2. Гоце Јосифов Општинската самоуправна заедница за образование повеќе години доделуваше награда „Кирил и Методиј“ за посебен придонес во областа на образованието и воспитувањето. Добитници на оваа награда се повеќе професори од Гимназијата: 1. Нада Јованова 6. Нада Атанасова 2. Глигор Сиваков 7. Вукица Бањанска 3. Трајче Белевски 8. Ленча Поп-Андова 4. Јован Мркев 9. Тодор Дончев 5. Бранка Еленова 10. Елица Пемова Звање „истакнат педагошки работник што го доделува Педагошкиот совет на Република Македонија имаат добиено следните професори: 1. Добре Ставров 6. Димитар Пецов 2. Глигор Сиваков 7. Трајче Петков 3. Јован Мркев 8. Стојче Стојанов 4. Олга Ставрова 9. Андосија Ристова 5. Вукица Бањанска

121


ПРИЛОЗИ

122


Прилог бр. 1 Список на наставници-професори кои работеле во Гимназијата од 1945 до 2010 година ________________________________________________________________________ Р. бр. Име и презиме Завршил Предава Работи во образование предмет годините ________________________________________________________________________ 1. Ленче Велкова ПМФ хемија 1944-1945 2. Александар Линин ПМФ физика, математика 1945-1945 3. Цвета Линина муз. учил. муз. уметност 1945-1945 4. Анка Чејкова ВПШ франц. јаз. 1945-1947 5. Цвета Лазарова ВПШ математика 1945-1947 6. Душко Константинов филол. фак. макед. јаз. 1945-1946 7. Нада Димитрова гимназија геогр., истор. 1945-1946 8. Блажо Мукаетов екон. фак. географија 1945-1945 9. Киро Мукаетов гимназија макед. јаз. 1945-1945 10. Тодор Шкартов гимназија историја 1945-1945 11. Руса Апостолова ср. фиск. шк. физ. воспит. 1945-1945 12. Антонина Хрушчова ВПШ руски јаз. 1945-1975 13. Борис Наумов ПМФ физика 1945-1946 14. Васо Анастасов гимназија макед. јаз. 1945-1946 15. Бранко Јуван филол. фак. макед. јаз. 1945-1950 16. Невенка Јуван филол. фак. франц., лат. 1945-1950 17. Диме Толов гимназија математика 1945-1946 18. Диме Лазаров гимназија историја 1945-1947 19. Боге Крстев филол. фак. макед. јаз. 1945-1948 20. Илија Каровски ВПШ муз. воспит. 1945-1959 21. Димо Димовски струч. учител физ. воспит. 1945-1983 22. Киро Шопов филоз.фак. географија 1945-1973 23. Димитар Митков ПМФ хемија 1946-1948 24. Александар Апостоловски филоз.фак истор., геогр. 1946-1947 25. Владо Ќосевски ВПШ математика 1946-1947 26. Десанка Доти ВПШ физика 1946-1948 27. Марија Дамјанова ВПШ макед.јаз. 1946-1948 28. Олга Бадиева ВПШ математика 1946-1947 29. Михајло Лозановски ВПШ цртање 1946-1947 30. Султана Талева ВПШ биологија 1946-1947 31. Александра Перушевска муз. уч. музика 1946-1947 32. Драги Јованов ВПШ историја 1947-1949 33. Димитар Поповски ВПШ математика 1947-1951 34. Миле Веселиновиќ земјод. фак. биологија 1947-1948 35. Диме Боев ВПШ историја 1947-1962 36. Благој Зарков богосл. учил. руски јаз. 1947-1949 37. Пандорка Танчева ПМФ математика 1947-1950 38. Тањуш Димитров филоз. фак. историја 1947-1948 39. Живко Стојковски филоз. фак. историја 1947-1968 123


40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

Стефка Стојковска Катерина Кујумџиева Ленча Хаџи-Манова Вукосава Саздова Евгение Количев Зора Рилкова Николина Бојаџиева Јован Подалешов Лазо Ѓ. Грозданов Глигор Тренчевски Костадин Каровски Перо Спировски Милан (Мано) Чулев Александар Китев Чедо Цветковиќ Анкица Цветковиќ Благој Георгиев Даница Георгиева Томе Мицевски Анастас Ташков Лазо Каровски Босилка Коцева Стојанка Столиќ Кирил Костов Цвета Хаџи-Манова Ристе Димитров Трајко Белевски Даница Мукаетова Блага Бошкова Лазар Лалков Тамара Паунова Аспарух Чекоров Спасија Игова Елица Пемова Јорданка Зафирова Ѓорѓи Данчев Илија Филиповски Александар Пемов Јорданка Коцева Зора В‟чкова Панчо Ралев Димитар Клинчаров Александар Грков Лила Бошкова Никола Сапунџиев Атанас Бадев

ВПШ историја ВПШ хемија ВПШ географија ВПШ биологија филоз.фак. историја ВПШ макед. јаз. ВПШ математика ВПШ хемија гимназија географија ПМФ матем.- физика ПМФ географија сред. ум. уч. цртање шк. рез. ст. предвој. обука ПМФ математика филол.фак. мак. јаз.и литер. ВПШ хемија филоз. фак. историја филоз. фак. географија ВПШ-ПМФ математика филол.фак. франц. јазик филol. фак. мак.јаз.и лит. ВПШ руски јазик учит. школа српски јаз. ВПШ макед. јазик гимназија математика екон. фак. информатика гимн-учит. ш. одбр. и зашт. ВПШ математика ВПШ макед. јазик ВПШ физичко восп. франц. колеџ франц. јазик медиц. учил. прва помош ПМФ хемија ПМФ географија филол. фак. франц. јазик филоз. фак. историја филол. фак. макед. ј. и лит ПМФ математика ПМФ физика учит. шк. спрски јазик сред. тех. уч. ОТО ПМФ хемија филол. фак. мак. јаз. и лит. филол. фак. руски јазик ПМФ географија ВПШ матем.-физика 124

1947-1956 1947-1949 1947-1950 1948-1956 1948-1949 1948-1950 1948-1950 1948-1950 1947-1948 1949-1965 1949-1973 1949-1951 1949-1951 1950-1953 1950-1954 1950-1954 1950-1952 1950-1952 1948-1949 1949-1953 1950-1952 1950-1952 1950-1951 1950-1951 1950-1952 1987-1989 1951-1984 1951-1956 1951-1956 1951-1956 1951-1952 1951-1952 1951-1952 1952-1956 1952-1955 1952-1953 1952-1953 1952-1976 1952-1954 1952-1953 1952-1953 1953-1957 1953-1967 1953-1955 1953-1956 1953-1955


86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131.

Панчо Мукаетов Софија Апостолова Мишо Чејковски Воскресија Клинчарова Стефка Бадева Олга Јорданова Славка Крвавац Вера Саздова-Сарач Роксана Ковачева Лазар Лазов Никола Баснарков Вера Јосифова Душан Галабов Олга Ставрова Боро Саздов Владо Ридов Јордан Кабранов Нада Ќурчиева Стојан Андов Никола Стоимчев Нада Атанасова Милан Тодоров Диме Чејков Александар Димов Александар Кадров Миле Томовски Лазар Ставров Веле Ристовски Тодор Дончев Александар Ристов Нада Јованова Ристо Бандев Никола Наумчев Славица Мирчева Ристо Трифунов Лазар М. Грозданов Павле Чекоров Јаким Зимовски Камка Корженска Илија Николов Благој Ничев Стојан Ванчов Ристо Данов Вера Клинчарова Ефтим Ристов Ѓорѓи Ќосев

ПМФ хемија 1953-1974 ВПШ франц. јазик. 1953-1955 правен фак. полит. економ. 1953-1954 филол. фак. макед. јазик. 1954-1956 муз. учил. музичко восп. 1954-1955 филол.фак. макед. јазик 1954-1955 ВПШ ликов. воспит. 1955-1956 ВПШ франц. јазик 1955-1959. ВПШ музич. воспит. 1955-1956 уметн. учил. ликовн. воспит. 1954-1955 ВПШ ликов. воспит. 1955-1956 ПМФ биологија 1956-1964 екон. фак. книговодство 1957-1960 филол. фак. макед. ј. и лит. 1957-1992 екон. фак. пол. ек. и орган. 1958-1962 екон. фак. книговодство 1959-1962 екон. фак. коресп., орган. 1959-1960 ВПШ франц. јазик 1959-1960 екон. фак. пол. ек., право 1959-1960 ВПШ математика 1959-1967 ПМФ хемија 1960-1988 екон. фак. стоп. матем. 1956-1965 екон. фак. стоп. матем. 1961-1963 екон. фак. стоп. матем. 1960-1962 виша екон. корен., орган 1960-1962 екон. фак. пол. ек. орган. 1960-1976 ПМФ географија 1961-1964 филол. фак. франц. јаз. 1961-1977 филоз. фак. историја 1962-1991 фиск. уч. физ. воспит. 1962-1963 филол. фак. франц. јаз. 1963-1992 ВПШ муз. воспит. 1963-1975 ОТО апсолв. ОТО 1963-1970 филоз. фак. педаг. филоз. 1963-1968 ДИФ физ. воспит. 1963-1964 екон. фак. стоп. матем. 1963-1967 град. фак. нацрт. геом. 1963-1964 шумар. фак. нацрт. геом. 1964-1970 ПМФ хемија 1963-1964 ПМФ биологија 1964-1975 ВПШ ОТО 1964-1965 виша екон. книговодство 1964-1974 фиск. уч. физичко восп 1964-1967 филоз. фак. историја 1965-1973 ВПШ математика 1965-1971 ПМФ физика 1965-1966 125


132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177.

Јован Стојановски Петар Наневски Живко Клинчаров Костадинка Петковска Јоана Коцева Јонче Цифакороски Викторија Тасева Тодор Белевски Вера Попова Бранка Еленова Никола Бањански Огнен Дамев Благој Петров Душан Ристевски Рахила Кукова Костадинка Бањанска Горчо Илиев Верица Масларкова Костадинка Младеновска Павлина Шерветешова Венцеслав Димитровски Симо Младеновски Александар Ивановски Илија Неделков Лилјана Шахпазова Атанас Белевски Трајче Стафилов Димитар Паунов Елена Ичева Маскимилијана Најденова Марика Малинкова Зора Бошкова Киро Мајсторчев Борка Орушева Виолета Велкова Надежда Мицева Ванчо Цветков Ристо Трајков Тодор Илов Миска Костова Слободанка Марковска Ристо Стојанов Лазо Тодорчев Живко Атанасов Лилјана Стојанова Фанија Клајн

филоз. фак. општ. уредув. ВПШ ликовно восп.. ДИФ физичко восп.. ПМФ математика екон. фак. стопан. матем. ВПШ физика филол. фак. англиски јаз. ВПШ апсолв. физичко. восп. ВПШ историја филол. фак. макед. ј. и лит. филоз. фак. социологија ПМФ географија екон. фак. екон. предмети филоз. фак. историја филол. фак. англиски јаз. филоз. фак социологија ФФК . физ. воспит. ВПШ физика филол. фак. англиски. јаз. ВПШ математика филол.фак. англиски јаз. филоз. фак. историја филоз. фак. историја филол. фак. макед. ј. и лит. ПМФ географија ПМФ математика ПМФ хемија виша екон. екон. предм. ВПШ франц. јазик ВПШ математика филоз. фак. социологија филоз. фак. историја екон. фак. стоп. мат. кни. екон. фак. екон. предм. екон. фак. екон. предм. ПМФ-хемија хемија ср. шум. уч. ОНО филоз. фак. историја филоз. фак. историја технол фак. хемија филоз. фак. социологија филоз. фак. историја ПМФ географија ПМФ физика екон. фак. екон. предм. фил. фак. франц. ј. лат. ј. 126

1966-1967 1966-1978 1967-1972 1967-1969 1967-1974 1967-1968 1967-1969 1967-1969 1967-1969 1967-1993 1968-1974 1968-1971 1968-1972 1969-1970 1970-1971 1969-1974 1971-1974 1971-1973 1971-1974 1969-1972 1970-1971 1970-1974 1963-1965 1970-1974 1971-1972 1972-1983 1972-1973 1972-1973 1961-1963 1972-1973 1973-1974 1974-1977 1973-1974 1974-1976 1974-1975 1974-1975 1975-1976 1973-1979 1975-1976 1976-1977 1977-1978 1979-1980 1979-1984 1979-1980 1979-1983 1980-1982


178. Роска Стефанова филоз. фак. психологија 1981-1982 179. Даница Еленова ПМФ хемија 1980-1981 180. Атанас Шиков ПА ПТО 1982-1984 181. Љупчо Лазов ПТО ПТО 1983-1992 182. Билјана Декова филоз. фак. марксизам 1983-1985 183. Цвета Димитрова ПМФ хемија 1983-1984 184. Елица Дамјанова екон. фак. екон. предм. 1983-1984 185. Богданка Кулева правен фак. прав. предм. 1984-1985 186. Роска Јованова правен фак. прав. предм. 1987-1988 187. Марија Салтаџиева ЕТФ информатика 1989-1990 188. Благородна Арангелова прав. фак. прав. предм. 1990-1994 189. Ѓоко Спиров правен фак. прав. предм. 1990-1992 190. Ванчо Кузманов ПМФ географија 1984-1994 191. Целе Целевски ВПШ ликовн воспит. 1978-1983 192. Глигор Стефановски ФЛУ ликовн. воспит. 1983-1987 193. Васил Чачков ФЛУ ликовн. воспит. 1987-1989 194. Добре Ставров филол.фак. макед.ј. и литер. 1956-1996 195. Букица Бањанска филол.фак. фрахцуски јазик 1965-1996 196. Милица Костова филол.фак. руски јазик 1975-1996 197. Глигор Сиваков филоз.фак. м-р педагог 1967-2005 198. Јован Мркев филол.фак. мак.јаз.и литер. 1963-2000 199. Ленча Поп-Андова ПМФ хемија 1962-1996 200. Года Мелова филол.фак. англиски јазик 1974-1997 201. Димитар Пецов ФФК физичка култура 1968-2009 202. Јордан Голчев ФФК физичка култура 1973-1995 203. Пане Иванов ПМФ биологија 1968-2007 204. Камче Стојанов ПМФ биологија 1974-2008 205. Лилјана Бакева филол.фак. мак.јаз.и литер. 1992-1997 206. Менча Давидова филоз.фак. историја 1993-2007 207. Стојче Стојанов ПМФ физика 1973-1999 208. Марика Ѓелева филол.фак. мак.јаз.и литер. 1972-1999 209. Љубица Дафкова филол.фак. франц. jазиk 1992-2007 210. Олга Петрова ПМФ биологија 1988-2011 За успешната работа на Гимназијата, покрај наставниот кадар низ сите изминати години, заслуги има и административно-техничкиот персонал. Преглед на административно-техничкиот персонал кој работел во Гимназијата во периодот од 1945-2010 година Административно-технички персонал ________________________________________________________________________ Р. бр. Име и преизме Работни. задачи Работи од – до ________________________________________________________________________ 1. Никола Велков секрет. благајн. 1945-1945 2. Вукосава Недкова “ 1945-1945 127


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Томе Дубров Блажо Данев (Димов) Страшо Поповски Никола Панов Перо Астраџиев Вида Хаџи-Николова Васка Данева Младен Јованов Ристо Јосков Ѓоре Касапинов Перо Милев Лазо Нанев Ленча Мицајкова Васка Коцева Александар Кабранов Пане Митрев Марија Хаџи-Василева Јованка Миладинова

“ “ “ “ “ “ “ домаќ.-хаузм. “ “ “ сметковод. “ “ домаќ.-хаусм. секрет.-благајн. “ “

1945-1946 1946-1947 1947-1949 1949-1950 1950-1950 1950-1965 1965-1992 1952-1954 1954-1959 1959-1965 1965-1988 1975-1975 1975-1978 1988-2000 1988-1985 1993-2008 2008-2010 2010

Помошен персонал - курири, чувари, хигиеничари ________________________________________________________________________ Р. бр. Име и преизме Работни задачи Работи од – до ________________________________________________________________________ 1. Никола Липтов курир-хигиеничар 1945-1948 2. Димитар Темков “ 1945-1946 3. Божин Кицов “ 1945-1946 4. Сима Јовова хигиеничар 1946-1946 5. Герасим Колев чувар.-хигиеничар 1946-1965 6. Атанас Николов “ 1946-1976 7. Глигор Атанасов хигиеничар 1948-1948 8. Диме Јованов “ 1948-1960 9. Илија Стојов “ 1950-1952 10. Тодорка Палетиќ “ 1956-1956 11. Милена Радовановиќ “ 1956-1958 12. Трајанка Ефтимова “ 1956-1958 13. Дина Милованова “ 1957-1961 14. Панда Малинова “ 1960-1985 15. Марија Врангалова “ 1961-1987 16. Бисера Најдова “ 1962-1965 17. Магда Димитрова “ 1964-1977 18. Лепосава Петреска “ 1965-1991 19. Ордан Ѓорчев чувар - курир 1967-1978 20. Ристо Мицов “ 1969-1987 21. Јордан Алексов “ 1987-1992 22. Атанаса Јанчева хигиеничар 1969-1996 23. Риска Прскачова “ 1977-2000 128


24. 25. 26.

Лила Димова Нада Малинова Роза Милкова

“ “ “

1978-2010 1985-2010 1987-2010

Прилог бр. 2 Преглед на завршени матуранти по учебни години ________________________________________________________________________

Уч. год. Гимн. 1944/45 32 45/46 46/47 47/48 48/49 49/50 50/51 51/52 52/53 53/54 54/55 55/56 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73 73/74 74/75 75/76

Ек. -

Уч. уч. 76/77

Гимн.

Прав.

год.

Бир. стр.

Мат. стр.

Биот. Екон. инф. стр

стр.

161

77/78 150 78/79 132 79/80 135 80/81 154 81/82 150 82/83 166 83/84 173 84/85 114 85/86 33 36 68 29 86/87 31 36 47 35 87/88 30 38 47 19 88/89 33 37 50 42 89/90 30 35 69 34 90/91 31 38 44 39 53 91/92 37 37 67 31 57 92/93 102 83 82 93/94 106 85 95 94/95 139 68 70 95/96 128 59 77 96/97 138 68 41 97/98 148 70 35 98/99 146 68 37 99/2000 143 69 35 2000/2001 152 68 40 01/02 143 69 59 02/03 178 73 43 03/04 143 69 34 04/05 144 33 35 31 05/06 141 73 38 65 06/07 177 34 35 85 07/08 165 33 36 08/09 173 39 33 09/10 164 36 33 ______________________________________________________________________________ Вкупно

16 16 33 39 34 28 18 17 30 25 65 43 76 91 51 78 125 118 156 142 140 128 139 121 130 130 113

939

6.128

1322

229

392

247

214

Севкупно завршиле 9.471 ученици. Од табеларниот преглед јасно може да се види големиот број на завршени ученици во нашата гимназија. А од прегледот што следува ќе се види и големиот број и процент на оние што се здобиле со повисоко образование од средното..

129


Во изминатите 65 години во нашето училиште имаат завршено вкупно 9471 ученици., и тоа: гимназија - 6.128, правна струка - 1322, економска струка - 1153, биротехничка струка - 229, биотехнолошка струка - 247 и математичко-информатичка струка - 392 ученика. Според непотполните податоци за нивното понатамошно школување за стекнување на повисоко образовние од средното, со високо образование се сдпбиле 3.294 ученици, што во проценти изнесува 34,81%, а со више образование 805, што во проценти изнесува 8,50%, или, вкупно се здобиле со повисоко образование од средното 4.099, што во проценти изнесува 43,31%.. Бројките и процентите јасно покажуваат дека скоро половина од учениците се имаат стекнато со повисоко образование од средното. Атоа, јасно и недвосмислено зборува за квалитетот на наставата и стекнатите знаења на учениците како основа за нивната натамошна образовна надградба. Оваа импозантна бројка на наши ученици кои се здобиле со више и високо образование недвосмислено зборува за придонесот на Гиназијата Добри Даскалов во обезбедување на стручни кадри од сите области, неизмрно корисни за развојот на стопанството и општествените дејности во Кавадарци, и пошироко во Пепубликата. Прилог бр. 3 Скратеници за називи на факултети и виши школи Факултети филоз. фак. – филозофски факултет филол. фак. - филолошки факултет ПМФ - природно-математички факултет ЕТФ - електро-технички факултет мед. фак. – медицински факултет стом. фак. – стоматолошки факултет фарм. фак. – фармацевтски факултет ветер. фак. – ветеринарен факултет земј. фак. – земјоделски факултет шум. фак. – шумарски факултет град. фак. – градежен факултет арх. фак. – архитектонски факултет маш. фак. – машински факултет технол.фак. – технолошки факултет РГФ – рударско-геолоошки факултет метал. фак. – металуршки факултет ФДУ – факултет за драмска уметнист ФЛУ – факултет за ликовна уметност ФМУ – факултет за музичка уметност ФФК – факултет за физичка култура геод. фак. – геодетски факултет ОНО – општонародна одбрана

фак-безб. - факултет за безбедност фак-ориент.ј.- факултет за ориентал. јазици фак.за нов. - факултет за новинарство фак.-пол.н. - факултет за политички науки сообр.фак. - сообрсќаен факултет ВА - воена академија прав.фак. - правен факултет екон. фак. - е3кономски факултет ФСП - факултет за социјална политика ФТУ - факултет за труризам и угостител. деф.фак. - дефектолошки фкултет фак.-цар. - факултет за царина техн. фак. - технички факултет ПФ - педегошки факултет ФЈА -факултет за јавна администрација инф. фак. - информатички факултет теол.фак. - теолошки факултет ФМП - факулт. за меѓународна политика фак.- осиг. - факултет за осигурување екол.фак. - еколошки факултет ОТО - општотехничко образование ФПТТ-факулт. за пошта, телеф. и телегр

Виши школи ВПШ_ПА – виша пед. школа – педаг. акад. виша ел. – виша електротехничка виша маш. – виша машинска виша земј. – виша земјоделска

виша соц. - виша социјална виша геод. - виша геодетска виша мед. - виша медицинска виша ХТЗ - виша хигиенотехн.заштита 130


виша ПТТ – виша за пошта, телефон, телеграф ВТУ – виша туристичко-угостителска ВПП – виша противпожарна виша сообр. – виша сообраќајна виша екон. – виша економска виша прав. – виша правна виша пол. – виша политичка

виша град.- виша градежна виша архив. - виша архиварска виша руд. - виша рударска виша деф. - виша дефектолошка виша упр. - виша управна виша ОНО - општонародна одбрана

Прилог бр. 4 Преглед на завршени ученици по факултети и виши школи 1. Факултети филоз. фак. филол. фак. ПМФ ЕТФ медиц. фак. стом, фак. фарм. фак. ветер. фак. земј. фак. шум. фак. град. фак. арх. фак. маш. фак.

210 276 288 199 216 56 29 18 121 38 52 58 98

РГФ 24 метал. фак. 37 ФДУ. 5 ФЛУ 12 ФМУ 5 ФПТТ- пошта, телефон, телегра 2 геод. фак. 6 ОНО 17 фак.- безб. 27 ФФК 34 фак. -ориент. ј. 2

факултет за новинарство факултет за политички науки Сообраќаен факултет ВА - воена академија правен факултет економски факултет ФСП - факултет за социј. полит. ФТУ - фак. за туризам и угостит. дефектолошки факултет факултет за царина технички факултет ПФ -педагошки факултет ФЈА - фак. за јавна администр информатички факултет теолошки факултет ФМП - фак.за меѓунар. политика факултет за осигурување еколошки.факултет ОТО - општотехничко образов. ФОН - Факултет за општ. науки Американски факултет Европски факултет бугарски факултет

20 7 12 37 475 594 14 24 5 27 15 137 41 12 4 6 5 2 1 6 2 2 4

__________________________ Вкупно: 3.294

2.Виши школи ВПШ - ПА 308 виша социјална 31 виша економска 242 виша геодетска 7 виша машинска 32 виша медицинска 32 виша електро 20 виша ХТЗ 3 виша земјоделска 24 виша градежна 2 виша ПТТ 6 виша архиварска 2 ВТУ - виша турист.-угостителска 6 виша рударска 1 ВПП - виша противпожарна 3 виша дефектолошка 1 виша сообраќајна 9 виша управна 6 виша правна 67 виша ОНО 1 вишаполитичка________________________3_____________________________________________ Вкупно: 805 Севкупно: 4099

131


Прилог бр. 5 Ученици на Гимназијата што се здобиле со научен степен (титула) доктор на науки Доктори на науки 1.Душан Панов (1923), д-р на медицински науки, проф. на Медицински факултет во Белград 2.Диме Пемов (1925), д-р на земјоделс. науки, директор на Институтот за лозарство на РМ 3.Даница Вчкова (1925), д-р на математички науки, проф. на ПМФ во Скопје 4.Младен Шахпазов(1926), д-р на медицински науки, проф. на Медицински фак. во Скопје 5.Ристо Стојанов (1927), д-р на рударско-геолошки науки, директор на Институтот за РГИ 6.Димитар Бошков(1929), д-р по славистика, проф. на Филилошкиот факултет во Скопје 7.Стефан Ралев 1929), д-р на медицински науки, проф.на Медицинси факултет во Скопје 8.Мирко Арсов(1931),д-р нашумарски науки, струч.соработн. на Институтот за шумарство 9. Владимир Митков (1931), д-р на правни науки, проф. на Правниот факултет во Скопје 10. Милан Недков (1931), д-р на правни науки, професор на Правниот факултет во Скопје 11.Киро Велков (1931), д-р. на медицински науки, проф. на Медицин. факултет во Скопје 12.Ванчо Бошков, (1034), д-р по ориенталски јазици, проф. на Филол. факултет во Скопје 13.Ангел Ѓорѓиевски (1937), д-р. на економски науки, проф. на Екон. факултет во Скопје 14.Спаса Голчева (1937), д-р на биолошки науки, проф. на ПМФ во Крагуевац – Србија 15.Миодраг Мицајков (1944), д-р на правни науки, проф. на Правниот факултет во Скопје 16.Петар Лазов (1946), д-р на математички науки, професор на ЕТФ во Скопје 17.Тошо Мишевски (1948), д-р на технолошки науки, има приватна фирма во Холандија 18.Блажо Недев (1948), д-р на економски науки, проф. на Економски факултет во Скопје 19.Трајче Стафилов (1949), д-р на хемиски науки, професор на ПМФ во Скопје 20.Мирјана Бошкова (1950), д-р на технички науки-металургија, проф. ма Металуршкиот факултет во Скопје 21.Вера Чејковска (1954), д-р на физички науки, сеизмолог во Сеизмолшката опсерваторија при ПМФ во Скопје 22.Милка Мустеникова (1956), д-р по англиски јазик и литература, на работа во Џорџија – САД 23.Блаже Боев (1958), д-р на технички науки-геологија, проф. на Штипскиот универзитет 24.Гордана Ѓелева (1959), д-р на економски науки, професор ма Битолскиот универзитет 25.Благој Ризов (1962), д-р на технички науки-металургија, проф. на Металушкиот факултет во Скопје 26.Оливер Илиев (1963), д-р на физички науки, професор на ФОН во Скопје 27.Ристе Еленов (1965), д-р на земјоделски науки, проф. на Земјодел. факултет во Скопје 28.Розета Попова (1966), д-р на педагошки науки, проф. на Педагошк. факултет во Скопје 29.Виолета Јефтимова (1966), д-р на земјоделски науки, проф. на Штипскиот универзитет 30.Верица Бакева (1969), д-р на информатички науки, професор на ФИНКИ во Скопје 31.Лазар Нанев (1969), д-р на правни науки, судија и професор на Штипскиот универзитет 32.Ристе Шкрековски (1969), д-р на информат6ички науки, проф. на Љубљански универз. 33.Зоран Гацовски (1971), д-р на технички науки – информатика, проф. на ФОН во Скопје 34.Горан Тасев (1971), д-р на технички науки- геологија, проф. на РГФ во Штип 35.Андреј Кулаков (1974), д-р по теориска физика, проф. на ФИНКИ во Скопје 36.Ласко Баснарков (1977), д-р на физички науки, проф. на ФИНКИ во Скопје 37.Ристе Атанасов (1979), д-р на математички науки, проф. во САД 132


38.Александар Печков (1980), д-р на информатички науки, проф. на Љубљ. универзитет 39.Јулијана Ѓорѓиева (1983), д-р по применета математика и теоретска физика (докторирала на Кембриџ), стручен соработник на НАСА во САД 40.Трајче Димков ( ), д-р по заштита на компјутерски системи, докторирал на Универзитетот во Твенте - Холандија и таму работи. 41. Ивана Шемова (1984),д-р по биохемија,проф. на Универзитет.Северна Каролина САД На списокот на д-ри на науки се додаваат и неколку наши ученици што учеле во Гимназијата до VII клас, а тоа се: 42. Лазо Каровски (1927), д-р по литература, проф. на ВПШ во Битола и на Институтот за фолклор 43. Блаже Ристовски (1929), д-р по литература и член на МАНУ 44. Владимир Арсов (1935) д-р на медицински науки (хирургија), проф. на Медиццинскиот факултет во Белград Магистри 1. Киро В‟чковски (град. фак), м-р пo мостоградба, работи во Швајцарија 2. Димитар Клинчаров (ПМФ), м-р по винарство 3. Ефтим Ридов (ПМФ географија), м-р по заштита на работа 4. Стојан Андов (екон.фак), м-р на економски науки 5. Стево Ѓорѓиевски (технол.фак.), м-р на технолошки науки 6. Димитар Манчев (прав.фак), м-р на правни науки од областа на семејно право 7. Васка Мишева (технол.фак), м-р на технолошки науки 8. Миска Китева-Костова (метал.фак), м-р по металургија 9. Илија Тренчев (екон.фак.), м-р на економски науки 10. Орце Настов (екон.фак), м-р по маркетинг на трговски друштва 11. Валентина Младенова (ПМФ), м-р на биолошки науки 12. Благоја Димитров (ФФК), м-р по кадровски менаџмент 13. Марјан Поп-Ангеов (фак. за новинарсдтво), м-р по надворешна политика 14. Горица Димова (ПФ), м-р по менаџмент на човечки ресурси 15. Велика Трајкова (филоз.фак.), м-р 16. Трајанка Видева (прав.фак.), м-р 17. Сашо Ристов, м-р по електротехника, асистент на ФИНКИ во Скопје 18. Валентина Делова (фак.за социј.работи), м-р по социологија 19. Елена Камчева (екон.фак.), м-р 20. Душанка Трајкова (филоз.фак), м-р 21. Седефа Каиче, м-р на правни науки, асистент на ФОН во Скопје 22. Зорица Стојанова (екон. фак), м-р по бизнис администрација на Шефилд Универзитет 23. Милена Костова (филоз. фак.), м-р по педагошки науки 24. Адриана Балтас (екон. фак.), м-р по бизнис администрација 25. Мариана Балтас (филоз.фак.), м-р по советодавна психологија 26. Стефчо Велков, м-р 27. Милка Кабранова, м-р по човечки ресурси 28. Марија Најдова, м-р по правни науки 29. Петре Ламески, м-р по електротехнички и информациски технологии, асист. на ФИНКИ во Скопје 133


30. Стојанче Ганчев (ЕТФ), м-р по електротехника 31. Гоце Ѓорѓиевски (екон.фак.), м-р 32. Љупчо Атанасов (ЕТФ), м-р 33. Горан Апостолски (стом.фак.), м-р по менаџмент на човечки ресурси 34. Милан Ламески (стом.фак), м-р по стоматолошки науки 35. Сашо Јовановски (стом.фак),м-р по стоматолошки науки, асист.на Стом. факултет Ск. 36. Менча Галапчева, м-р по проектен менаџмент 37. Раде Јанков, м-р по претприемнички манаџмент во јавно приватно партнерство во РМ 38. Миле Јованов, м-р по информатика, асистент на ФИНКИ во Скопје 39. Сијче Печкова, м-р по статистички методи за економија 40. Ивана Петровска, м-р по меѓународна трговија 41. Надица Вчкова м-р по социолошко-политички и правни науки 42. Коце Тодоров, м-р по градежни работи, асистент на Градежен факултет во Скопје 43. Ненад Јосифов (прав.фак.), м-р на правни науки 44. Росица Митрева (екон. фак), м-р 45. Ева Димитров (прав.фак), м-р по правни науки 46. Бојана Стојанова (ПМФ во Момпеље во Франција ), м-р по генетика 47.Данчо Димков (екон.фак), м-р по менаџмент и претприемн. за електронски бизнис 48. Ристе Ѓорѓиев (ЕТФ), м-р 49. Цветанка Златева (земј.фак.), м-р 50. Ѓорѓи Јосифов (екон.фак.), м-р 51. Борка Златева (екон. фак), м-р по бизнис администрација на Шефилд Универзитет 52. Станка Шемова (ПМФ) м-р по хемија, работи во САД 53 Тони Јосифовски (мед. фак.), м-р по дигестивна хирургија, работи во “Систина” Ск. 54. Орданче Пецов ( прав. фак.), м-р по кривично право 55. Диме Толовски (град. фак.), м-р по градежништво 56. Наталија Ивчева (фак. за пол. науки), м-р по управа и администрација 57. Донче Тасев (прав.фак), м-р по меѓународно право, асист. на Правниот фак. во Скопе 58. Невена Ристова (ЕТФ), м-р по информатички науки 59. Дивна Пешиќ (филол. фак.), м-р по менаџмент во банкарски профитен и непрофитен центар 60. Евдокија Заркова (правен фак.), м-р по криминологија и социјална патологија 61. Павлинка Габева (прав. фак.), м-р по меѓународно право 62. Белевска Анастазија (ПМФ),м-р по менаџмент на човечки ресурси 63. Менка Стојанова (ПМФ-физика во Лион), м-р по нумеричко изучување на ликвефацијата на почвата. 64. Александар Сеизов (екон.ф.), м-р по бизнис администрација на Шефилд Универзите 65. Билјана Митрева (прав.ф.), м-р. по бизнис администрација на Шефилд Универзитет 66. Харизан Митрев (прав.ф.), м-р по бизнис админстрација на Шефилд Универзитет

134


Прилог бр. 6 СПИСОК НА ЗАВРШЕНИ МАТУРАНТИ СПИСОК НА ЗАВРШЕНИ МАТУРАНТИ - УЧ. ГОД. 1942-43 и 1943-44 Презиме и име Образование Гимназија 1942/43 1. Диме Пемов земјод. фак. д-р 2. Душан Панов мед. фак. д-р 3. Тодор Шкартов фак. за безб. 4. Киро Мукаетов филол. фак. 5. Лазар Лазаров земјод. фак. 6. Ристо Стојанов ВА 7. Лазар Манчев филол. фак. 8. Блажо Филипов РГФ 9. Панчо Дубров земјод.фак. м-р 10. Лазо Пановски мед. фак. 11. Илија Иванов стом. фак. 12. Евгениј Стојанов 13 Дана Неткова 14 Злата Самарџиева филол. фак. Гимназија 1943/44 1. Александар прав. фак. Мишев 2. Александар мед. фак. Велков 3. Блага Бошкова ВПШ

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21.

Презиме и име Васил Анастасов Даница Вчкова Димитар Попов Елена ХаџиМанова Катерина Кујунџиева Камка Јосифова Кирил ТасевЃорѓиев Велко Поп- Коцев Лазар Лазаров Марија Пољанова Мицко Мицев Методија Пачаџив Павлина Петрова Петра Тасева Стојан Цветков Султана Бошкова Елица Чулева Милка Христова

Образование град. фак. ПМФ-натем. д-р ВПШ ВПШ ПМФ-хем. земјод.фак. земјод.фак. филоз.фак. ПМФ-мат. земјод.фак. прав.фак. фарм.фак. ВПШ

СПИСОК НА ЗАВРШЕНИ УЧЕНИЦИ ОД 1945 до 2010 ГОДИНА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Презиме и име 1944/45 Гимназија Врангалова Мица Дубровскa Милка Лазов Ристо Станинова Вида В‟чковски Киро Филиповскi Илија Ташев Душан Развигорова Нада Пановски Диме Беговски Али Мишевски Ѓоко Неткова Љупка Глигоров Ѓорѓи

Образование 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ВПШ ПМФ град.фак. м-р филол.фак. ВПШ земјод.фак. поч. студ. фил. фак.

135

Презиме и име Паниќ Чедомир Лазаров Диме Панова Вера Темкова Вера Шахпазова Елица Дубровски Томе Пендева Павлина Мешкова Лена Поцева Љубица Мешков Диме Грозданов Г. Лазар Шахпазов Младен Димовски Мито Масларкова Рада

Образование РГФ ПМФ град.фак. ПМФ-хем. мед. Фак. мед.фак. д-р. -


28 29 30 31 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Презиме и име Ставров Лазар Толовски Диме Лалков Лазар Грозданов Тодор Каровски Илија 1945/46 Алибеговски Џеват Ѓелев Тодор Данаилова Владанка Поп-Коцева Костадинка Данов Ристо Иванова Павлина Каров Костадин Новева Елена Камчева Роска Сејменова Трајана Шошев Благој Шкартов Никола Тренчевски Глигор Мешкова Анка Лазарова Николина Шкартов Љупчо 1946/47 Арсов Томе Бошкова Лила Апостолов Тодор Боцев Методи Грозданов Ристо Данов Душко Јованов Александар Јанева Катерина Колева Милосија Маркова Вера Мицев Јанаќи Еленовски Трајко Камчев Ѓорѓи Прескакулев Владимир Пемов Александар Стојанов Ристо Врангалова Мица 1947/48 Бекчев Никола Бошков Димитар Мукаетов Лазар Јосифов Димитар Шкартов Ќиро Клинчаров Димитар Пијадева Софија Коцева Орданка Попова Даницa

Образование ПМФ-геогр град.фак. м-р ВПШ-физ.восп ВПШ-физ.восп ВПШ-муз.восп. мед.фак. ПМФ ПМФ-мат. ПМФ-геогр. земј.фак. мед. фак. ПМФ-мат. м-р фил.фак. филол.фак. филол.фак. вет. фак мед. фак. РГФ vишa пол. град.фак. мед.фак. шум.фак. ВПШ земј.фак. земј.фак. земј.фак. В.А. ПМФ-мат. РГФ д-р

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

поч. студ. фил.фак. д-р починат студ. мед. фак. арх. фак. ПМФ м-р мед. фак. ПМФ мед. фак.

136

Презиме и име Сеизова Елена Михова Милка Сапунџиев Никола Поповски Јанко Ѓорѓиев Милан Василев Васил Темелков Илија Грков Александар Мазева Љубица Белевски Трајко Мицев Јордан Мрмов Димитар Бошков Атанас Галев Борис Којунџиева Драгица Аџи-Манов Јован Чаушев Димитар Николов Никола Мукаетов Панчо Китев Александар Лазарова Зорка Божинов Крум Атанасов Илија Бадев Атанас 1948/49 Апостолов Никола Арсов Мирко Атанасова Благородна Бадева Цана Бошев Александар Галев Ефрем Колев Славко Милкова Марија Николов Владислав Попов Владо Поцева Павлина Ралев Стефан Рачиќ Десанка Сеизова Босилка Стоименов Кирил Тасева Донка Христов Костадин Николовски Димо Чејкова Горица Витанов Ристо Поп-Андова Нада Игова Спасијка Карова Катерина Аџиманова Цвета Поп Ристов Блажо

Образование мед. фак. ПМФ виш.пол. прав.фак. мед. фак. мед. фак. филол.фак. мед. фак. вишаОНО фарм.фак. земј.фак. фарм.фак. починат студент ВПШ вет.фак. град.фак. мед. фак. ПМФ ПМФ филол.фак. филоз.фак. екон. Фак. ВПШ ПМФ шум.фак - др. мед.фак. град.фак. фарм.фак. шум.фак. филоз.фак. мед.фак. филол.фак. мед.фак – д-р. филол.фак филол.фак. град.фак. ПМФ-хем. геод.фак. шум.фак. земј.фак ПМФ – хем. ПМФ – хем. виша архив. ВПШ виша пол.


26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Презиме и име Мукаетов Глигор Мурџев Тодор Попова Рахила Чејкова Нада Коцева Цвета Петров Трајко Панов Панче Саздов Борис Попова Марија Лазаров Пано Јованов Диме Ридов Ефтим Иванова Зора Глигорова Рада 1949/50 Вчкова Виолета Гогова Елица Гркова Добрила Дафчев Раде Диниќ Стојан Дончева Љубица Каров Вуко Митков Владимир Мурџев Слободан Нетков Милан Николовски Тодор Тодоров Љубен Еленова Даринка Мешков Глигор Поп-Андова Марика Дудин Илија Јорданова Олга Митревски Димитар Митков Глигор Грбиќ Милисав Јованов Милан Димков Трајко Лазарова Роса Апостолова Софија Колев Јаким Еленова Менча Петрова Зорка Браова Трајанка Ташев Илија Грков Панчо Велкова Менча Јованова Марија Мешков Манчо Чејков Трајко

Образование арх.фак. ПМФ-геогр. филол.фак. ОТО виш.екон. екон.фак. мед.фак. ПМФ-геогр. ПМФ м-р ВПШ ВПШ

1 2 3 4 5

ПМФ-мат. ВПШ ПМФ-мат. фарм.фак. маш.фак. филол.фак. виша.екон. прав.фак д-р. филоз.фак –ист. прав.фак д-р. ВПШ-матем. РГФ екон.фак ВПШ филоз.фак.–ист. филол.факкниж. мед.фак. виша за безб. ВА ВПШ земј.фак. ВПШ ВПШ ВПШ филоз.фак.-ист. прав.фак. виша екон. ВПШ

1950/51 137

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Презиме и име

Образование

Aрсова Вера Бундалевски Коста Ванчов Томислав Велков Ќиро Георгиев (Ѓондев) Томе Димов Атанас Делов Ѓорѓи Даскалова Нада Каров Драги Милков Наќо Поп-Ангелов Ѓорѓи Ставров Добре Кусеникова Марика Тајншек Иван Хаџи-Манов Лазар Шкартова Ристенка Апостолов Душко Димова Вера Иванова Јаворка Коцев Милан Пандева Драгица Поповски Драган Попов Трајко Поп-Симонова Цана Ставрова Нада Тотова Нада Касапинов Ристо Видева Љуба 1951/52 Бошков Ванчо Јосифова Татјана Давчев Ѓорѓи Манчева Даница Михова Анка Николова Ристенка Саздова Вера Сеизов Боро Тасева Цветанка Чејков Ќирил Велкова Босилка Георгиева Панда Делов Јанко Јосифова Нада Панов Трајко

филол. фак. мед. фак. екон.фак. мед. фак. д-р виша за безб. прав. фак. ПМФ-хем. прав. фак филол.фак.-кн. мед. фак. ПМФ-матем. прав. фак филол.фак-кн. ПМФ-хем. ВПШ ПМФ-биол. ВПШ екон. фак. ВПШ филол фак. д-р филол. фак. фарм. фак. прав. фак филол. фак ВПШ арх. фак ВПШ виша прав. филол. фак филол. фак прав. фак ПМФ-геогр


16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Презиме и име

Образование

Презиме и име

Образование

Попов Ѓорѓи Поп-Ѓорѓиева Даница Дончев Тодор 1952/53 В`чков Петар Грков Атанас Петков Ѓорѓи Петрова Олга Равлиќ Душанка Сакалиев Јанче Тасев Благој Караиванов Ристо Мишева Нада Поп-Ангелов Кирил Филипова Цвета Поп-Ристова Цвета Мурџиева Виолета Коцева Нада Стефанов Илија Манчева Ружа Трајкова Љуба 1953/54 Анѓушев Јован Бундалеска Милјана Велкова Владанка Василев Јован Грозданов Тодор Јанчев Александар Каракулев Петар Мицајков Илија Поп-Андов Мишо Попов Живко Плачкова Милица Попов Ристо Поп-Ангелов Наќо Трајков Илија Трифунова Павлина Мише Мишко Јорданоски Јордан Стоимчев Никола Димоски Александар Кушев Никола Мицајков Трајко Иванов Димитар Николов Александар

24 шум. фак 25 ВПШ филоз. фак.-ист. 26 27 28 град. фак. 29 мед. фак. 30 мед. фак.

Тентов Драги Минчева Драгица Гечев Кирил Петров Драги Еленова Ката Галабова Марија Цветков Блаже 1954/55 Андов Стојан Бањански Лазар В‟чков Лазар Еленова Живка Зековиќ Маргита Јованова Сафка Крстев Љупчо Колева Надежда Пијадева Васка Ристов Ефтим Тодорова Сафка Стојанова Љубица Стефанов Иван Хаџи-Лазаров Лазар Зарков Васил Мркев Јован Чејков Димитар Трифунова Олга Ристова Богданка Петров Јордан Јосифова Ефемија Данов Јордан Маркова Љубица Ралев Кирил Олумчев Љупчо 1955/56 Ристовски Велко Мирчевски Тихомир Манчев Димитар Коцев Ѓорѓи Синадинов Слободан Станков Кирил Попов Душан Зарков Ѓорѓи Динов Ристо Аризанов Митко Еленов Ѓорѓи

виша ек. ВПШ ВПШ виша ек. мед. фак.

филол.фак.-кн. ВПШ ВПШ прав. Фак. мед. фак. филол.фак.-кн. виша екон. ВПШ дефект. фак. прав.фак. филол. фак. мед. фак. мед. фак филол. фак виша ек. град. Фак. прав. Фак. мед. фак стом. фак мед. фак прав. фак прав. фак маш. фак ВПШ прав. фак прав. фак ВПШ екон. фак виша прав. прав. фак ВПШ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

138

екон. фак.-м-р мед. фак. филол. фак. ВПШ ВПШ ВПШ филол. фак. филол. фак. ВПШ ФДУ ЕТФ екон. фак почин. студ. филол. фак. екон. фак ВПШ ВПШ мед. фак. екон. фак. ВПШ прав. фак. филоз.фак прав. фак прав. фак.-м-р екон. фак. арх. фак. екон. Фак. прав. фак. ВПШ ВПШ


12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Презиме и име

Образование

Ѓорѓиевски Стево Ѓорѓиев Томе Ѓорѓиевски Ангел Делов Момчило Хаџи-Арсова Владанка Димовска Надa Наскова Олга Николова Милицa Шошева Смиљка Каламчева Милица Апостолова Добрила Врангалова Аница Мирчева Галаба Милкова Катерина Милков Димитар Андов Петар Стојанов Јордан Бундалевска Драгица Симитчиев Ангел Мицева Лилјана Бадева Ѓура Кадров Александар Тентов Благој Гечев Илија Јанева Душанка Настова Загорка Нанчева Босилка Давчев Душан Тодоров Петар Малинков Пане Нетков Јордан Лазов Александар Цапанов Михајло Каровски Славчо Јорганџиева Живка Гркова Марија Равлиќ Крсте Догов Петар Кимова Надежда Велков Александар Јанева Василка Даскалова Марика Чејкова Василија Петрова Христина

технол.ф.-м-р шум. фак. екон. фак. д-р. прав. фак филол. фак. ВПШ ВПШ филол. фак филол. фак архит. фак. прав. фак. филол.фак. мед.фак. земј. фак екон. фак ВПШ фил.фак. шум. фак. арх.фак. филоз. фак прав. фак. прав. фак. виша економ. виша упр. мед . фак економ.фак. ВПШ ВПШ филол. фак. прав. фак. архит. фак. виша економ стом. фак. филол. фак. филол. фак.

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

139

Презиме и име

Образование

Стојанова Гроздана Ќурќиева Нада Павлов Ристо Андова Роскa Манев Кирил Темов Боро Чулев Андре Ѓоковиќ Стевaн Каракулев Кирил Наков Мирослав 1956/57 Андова Загорка Алексов Борис Бакева Душанка Велковски Васил Голчева Спаса Дафчева Надежда Диноски Костадин Дуброва Наталија Зековиќ Смиља Карова Нада Крстев Димитар Милков Петар Мицев Тодор Мукаетов Илија Поп-Илиев Ѓорѓи Стојанов Стојан Хаџи-Мустафов Дилавер Чекоров Павле Чулева Катерина Шкартова Павлина Трпчев Василие Алиова Кефсера Глигоровски Душан Сапунџиева Марија Наумчев Тоде Бадева Зорка Игнатова Десанка Ламов Јордан Лазаров Лазар Николов Ило Новевски Борис Костовиќ Јован Влаинкова Смилјана

ВПШ ВПШ ВПШ архит. фак. ВПШ виша мед. земј. фак. арх. Фак. прав. фак. м-р ПМФ д-р ВПШ арх. фак. арх. Фак. прав. фак прав. фак град. фак. ЕТФ шум. фак. град. фак. земј. фак фил. фак. ВПШ фак. за нов. ВПШ земј. фак. шум. фак. ПМФ технол. фак арх. фак. ВПШ


34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Презиме и име

Образование

Поцев Трајко Бекчев Бранко Атанасов Миодраг Трифунов Ристо Трајкова Благородна Каракулев Јован Трајкова Орданка Мркева Катерина Глигоров Душан Ташовски Јано 1957/58 Бабачев Антонио Бањански Благој Бошков Драгомир Булукова Драгица Гаврилова Марија Гашовски Петко Голчев Тодор Димитров Лазар Димковски Димитар Тончевска Донка Дубров Славко Зимовски Димитрие Илиев Лазар Ичева Елена Јосифов Јордан Јосифова Ружицa Колева Марија Митрев Тодор Младенова Олга Настов Димитар Наумов Милан Пецова Ленка Ристов Драгомир Стојанов Драги Стојанов Стојан Стојанова Милева Трајкова Оливера Ценева Неда Белевски Драган Грков Томислав Грков Иван Голчева Радмила Даскалов Добре Делова Зорка

екон. фак фил. фак. град. фак. ФФК ВПШ прав. фак -

Презиме и име

екон. фак. град. фак. екон. фак. мед. фак. екон.фак. ЕТФ мед. фак екон. фак. шум. фак. екон.фак. земј. фак. филол. фак. арх. фак. прав. фак. виша мед. шк. прав. фак. виша мед. шк. ветер. фак. земј. фак. ПМФ екон. фак технол. фак. филоз. фак. филол. фак. ПМФ ПМФ ВПШ град. фак виша мед. шк. 140

Дренков Паскал Димов Душан Јанчевски Стеван Јованова Надежда Јанева Катерина Коцев Л..Ќирил Касапинова Загорка Коцев Н. Ќирo Костадинов Стефан Кујунџиев Ефрем Николов Лазар Поцев Панчо Пеливанова Цветанка Пемов Томислав Поп-Коцева Љубица Поцев Страшо Ристов Ристо Стојановиќ Ѓуро Туриманџов Пантелеј Тентов Ристо Ќурќиев Јован Цветковски Владо Филипов Јанаки Коцев Јован Амишева Хафизе Атанасов Јован Бандев Ристо Ванчева Нада Ѓелов Лазар Еленов Панчо Каракулев Благој Лазов Ташко Стојановски Петар Пешева Македонка Костадинов Косто Мешков Ончо Рогачиќ Милица Захарчев Лазар Шемова Босилка Шерветешова Павлина 75 Настова Елена 76 Костов Јанко 1958/59 1 Апостолова Тодорка 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Образование

шум. фак земj. фак. виша безб. филол. фак. екон.фак ВПШ мед. фак прав. фак. земј. фак. мед. фак земј. фак. филол.фак. земј. фак. шум. фак. прав. фак. ВПШ шум. фак. прав. фак. земј. фак ВПШ ВПШ ВПШ земј. фак ПМФ земј. фак. филол. фак. ВПШ филол. фак. филол. фак. филол. фак. ВПШ виша социј. ВПШ филоз. Фак


Презиме и име 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Анѓушев Петар Аранѓелов Благоја Богдановски Павле Бакев Димитар Бојаџиев Јован В„чкова Љиљана Гечева Марија Грозданов Лазар Димитриев Јован Димов Анѓел Димков Ангел Емшов Ѓорѓи Еленова Даринка Златев Маринко Илова Цветанка Величкова Јелица Илова Слободанка Јаклин Грозданка Коцев Борис Лазова Невенка Милкова Босилка Митрева Марија Мицајков Глигор Маленков Никола Наумов Ристе Печевски Тодор Пендева Менча Ристов Ангел Ралева Лилјана Славева Христина Стамболиева Зорка Темелкова Милица Танески Ранко Тодорова Милка Трајчев Трајче Ташев Томе Тодорова Оливер Трајков Ѓорѓи Трифунова Милка Кимова Иванка Угуров Ристо Христов Ѓорѓи Данева Верка Ќупов Коста Бундалевски Симеон

Образование 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

ВПШ прав. фак земј. фак. земј. фак. филоз.фак екон. Фак. ВПШ земј. Фак. виша соц. земј. фак ВПШ РГФ филоз.фак. ВПШ маш. фак. прав. фак. екон. фак. ВПШ ЕТФ -

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

ВПШ ВПШ земј. фак. технол. фак. филол. фак. филол.фак виша комер. ЕТФ РГФ технол. фак прав. фак. екон. фак. виша-безб. екон. фак. филол. фак. 141

Презиме и име

Образование

Грозданова Марика Ѓорѓиев Милан Димков Благој Златевски Благоја Јованов Трајко Јованов Тодор Јанчев Ѓорѓи Јанев Диме Јованова Зорка Каракулева Душанка Лазов Ѓорѓи Матаков Ристо Маврушева Елка Мајсторова Марија Михајловиќ Радован Несторов Јован Поп-Андонова Ленка Прескакулева Павлина Поп-Андонова Надежда Салиов Зејнел Стефанов Јанаки Сапунџиева Милева Соколовски Драги Тасев Мишо Трајков Ефрем Ќиров Димирие Хаџи-Николова Вида Чејковски Димчe Каракулев Васил Коцев Благој Милошевиќ Љубомир Петрова Ленка Влаинков Ѓорѓи Наумчев Никола Мајсторов Трајко Чулев Душан Чамев Јордан Јованов Борис Илиева Ристенка Андов Благој Арсов Ристо Јованов Никола Панарин Даница

прав. фак. виша упр. ВПШ земј. фак филоз. фак. виша упр. виша екон. прав. фак ВА ВПШ ВПШ екон. фак. земј. фак прав. фак. ВПШ виша соц. виша прав. ВА ВПШ прав. фак земј. фак. виша пол.


Презиме и име Образование 90 Василев Трајче 1959/60 Економски паралелки 1 Бундалевска Нaда екон.фак. 2 Видева Душанка 3 Гурева Ангелина 4 Димова Марија 5 Димитров Борис ВА 6 Змајшек Розалија 7 Илиева Софија екон. фак. 8 Капиданова Станка 9 Коцева Цветанка 10 Коцева Цанка виша екон. 11 Милкова Рајна 12 Минчев Томе екон. фак. 13 Мицајкова Анка 14 Митрева Фруска екон. фак. 15 Мурџев Јован виша екон. 16 Петкова Менча 17 Стоева Богданка 18 Стојанова Ленча 19 Ставрова Цанка 20 Стојчева Сијка 21 Стоева Гора 22 Стојанова Велика 23 Тодорова Васка екон.фак. 24 Шулевска Елена екон.фак 25 Андонов Васил екон.фак 26 Атанасов Петар 27 Анѓелков Перо виша екон. 28 Бадева Ристенка 29 Ванчов Димитар виша. екон. 30 Иванов Драги 31 Јованов Јован 32 Јорданов Илија виша. екон 33 Камчев Блажо 34 Капсаров Димитар екон. фак 35 Консулов Миле 36 Ризов Илија 37 Роглев Александар прав. фак. 38 Тошевска Елица 39 Соколов Гичо 40 Илиева Марија 41 Абрашева Лепосава 42 Анѓелковска Вукица 43 Димков Драгослав виша екон 44 Ѓорѓиев Љубен 45 Ридова Душанка 46 Димев Димитар виша екон. 47 Поп-Стефанова Босилка 48 Стојанова Ратка -

49 50 51 52 53

Презиме и име Ќосева Хрисула Шерветешова Евдокија Јаневски Јане Обрадовиќ Милорад Пецова Љубица

Образование ВПШ -

1960/61 Економски паралелки 1 Апостолова Марија 2 Велкова Павлинка 3 Ганчева Стојанка 4 Галева Каранфилка 5 Донов Блажо екон. фак. 6 Илова Тодорка 7 Јованова Мара виша соц. 8 Мечева Марика 9 Ничева Лилјана 10 Наумов Јордан прав. фак. 11 Николов Михајло 12 Николова Верка 13 Наумчева Трајана 14 Попицова Христенка 15 Ѓорчева Надежда 16 Пемова Англина ВПШ 17 Петрушевиќ Петар 18 Ридова Марија 19 Ридова Нада 20 Стојкова Милица 21 Соколова Стевка 22 Темова Ристенка 23 Трпков Иван екон. фак. 24 Ташева Христенка виша екон. 25 Тодорски Мате 26 Ристова Бала виша екон. 27 Атанасов Киро виша екон. 28 Бошкова Калина 29 Ванчова Анѓа виша екон. 30 Гајдаџиев Ташко 31 Галева Менча 32 Ѓорѓиева Николина 33 Делов Благој екон. фак. 34 Ефремова Лимба 35 Ефтимов Борис екон. фак 36 Иванова Надежда 37 Иванов Петар 38 Илова Таљанка 39 Јованова Цвета 40 Јанкова Надежда 41 Карова Верка 42 Коцев Владо 43 Коцева Иванка виша екон.

142


Презиме и име Образование 44 Каракулева Јоана 45 Мантева Марика 46 Манчева Милка -` 47 Марковски Петар екон. фак. 48 Наумовски Ѓорѓи екон.фак 49 Недев Стојан виша екон. 50 Ристова Невенка 51 Стојанова Вера 52 Стојанова Марија 53 Тасков (Белевски) Киро 54 Ташев Боро 55 Скандев Јанко 56 Велјанова Цвета 57 Сеизова Каранфилка 1961/62 Економски паралелки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Видикова Марија Василева А`лтна Видова Роса Давчева Марија Делов Ристо Дубров Глигор Димова Ратка Ефремова Јоана Илова Фиданка Иванов Кирил Јованова Марија Јованов Диме Јованов Димитар Јосифов Ѓорѓи Јосифова Сијка Каровски Здравко Коцева Павлина Коцева Марија Клинчарова Маријка Камчева Марија Касапинова Марика Крстева Марија Митрев Пане Мегленов Лазо Мрмова Лефтерка Нофитовски Здравко Настова Невена НеделковскaПетруша Николова Драгица Наумов Драган Несторов Ане Петров Ѓорѓи Поп-Ицева Смилјана

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

ВПШ екон.фак. екон.фак. екон. Фак. екон.фак. виша екон. екон. фак. виша сообр. ВПШ виша екон. екон. фак. екон. фак. екон. фак. -

143

Презиме и име Петров Крсте Панов Христо Петрова Савка Ристов Петко Рангелов Александар Ташева Менча Тодоров Атанас Трифунов Ефрем (Тимчо) Тасева Верка Хаџи-Василева Сафка Шемова Зорка Боцев Диме Витанов Александар Гарванов Јован Дафов Никола Георгиева Марија Игнатов Александар Јанева Васка Јанева Ленча Јошев Илија Јованов Ристо Јованов Томе Кузманова Невенка Крстев Мише Ласков Душан Манчевски Петар Костадинов Блажо Ласков Блажо Михов Методи Масларков Лазар Мелов Вучко Николов Ангел Настов Данчо Плачков Глигор Поп-Ицов Александар Роглев Тасе Ризов Благој Младенов Борис Ставрова Цвета Христов Драган Попова Анка Павлова Љубица Назрова Марија Николовски Киро Николова Цветанка Камовски Ристо Плачков Јован Камчева Ратка Шандоров Ристо

Образование виша сообр. ВПШ виша екон. виша земј. виша екон. виша екон. екон. фак. виша екон. -


Презиме и име Образование 1962/63 Економски паралелки 1 Ристов Ристо виша екон. 2 Илков Богатин ВА 3 Токова Велика 4 Ѓошева Македонка 5 Гркова Билјана виша екон. 6 Богева Златка 7 Грозданова Македонка 8 Досева Марика 9 Јосифова Анушка 10 Павлова Анѓелина 11 Кочева Јана 12 Настов Тодор екон. фак. 13 Стојанов Доно виша екон 14 Арсов Петар екон. фак. 15 Пачаџиева Милица 16 Дрварова Славка 17 Андова Рада ВПШ 18 Лазов Ѓорѓи 19 Малинкова Милка 20 Трпков Илија 21 Јосифова Татјана 22 Трпчева Ристенка 23 Петрова Нада ВПШ 24 Младенов Борис екон. фак. 25 Мојсова Марија 26 Наумова Нада 27 Апостолова Маријка виша екон. 28 Камчевски Димитрија ВПШ 29 Илов Трајко 30 Панова Суза 31 Илчев Александар 32 Крстева Слободанка 33 Мешкова Виолета виша екон. 34 Куковски Диме екон. фак. 35 Мицајков Миодраг прав. фак. д-р 36 Јанаќиева Марија 37 Нацева Султанка 38 Насков Ѓорѓи виша екон. 39 Нанчева Надежда 40 Јорданова Анастасија 41 Угурова Љубица 42 Чејкова Нада 43 Петров Ристо 44 Ралев Петар 45 Чејков Кирил 46 Коцева Цветанка 47 Лалков Христо 48 Каракулева Македонка -

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Презиме и име Каракулева Менча Пецова Агна Митрев Ѓорѓи Михов Атанас Мимков Злате Михов Милан Јанева Зорка Неделкова Цвета Белевски Христо Малинова Менча Томова Веселинка Ѓорѓиев Петар Рогушева Горица Ѕенгова Ленча Мустафов Хидаит Митрев Трајчо Митрев Тодор Ташова Сијка Сејзов Наќо Ѓорѓиева Цвета Капиданова Марика Негрева Солунка Прекодолова Ленка Толов Милан Еленова Цвета Арсов Благоја Китева Васка Лозановски Ристо Ампова Трајанка Петрова Слободанка Јованова Риска Мишиќ Живота Настов Илија Маркова Нада Митревска Марија Кузманов Ќиро Митрев Владо Михова Спасија Манојлов Јордан Ефремов Илија Панова Милка Ристовски Ѓорѓи Тренева Слободанка Бунгурова Марија

92 93 Митрев Славчо 94 Митрев Д. Атанас 95 Ташова Македонка 1963/64 Гимназија 1 Азманов Славчо

144

Образование виша екон. виша екон. екон. фак. ВПШ виша екон. екон. фак. виша екон. виша екон. виша екон. виша екон. прав. фак. филол.фак.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Презиме и име Арсов Анѓел Ацев Трајко Боцевски Костадин Бандева Слободанка Видикова Васка Стојанова Менча Зимовски Наум Тодорова Марија Мегленов Трајко Чулева Василка Ридова Олга Дуков Димче Ставров Петар Шулевски Филип Димов Лазар Неделков Илија Настова Петра Мурџева Лефтерка Ставрова Ката Хаџи-Василева Форка Шкартов Димитар Цаковска Менча Стојанова Верка Еленова Орданка Неделкова Благородна Паунов Александар Христова Тодорка Ќурчиев Димитар Пемов Ѓорѓи Златев Димитар Митрева Верка Николов Јован Матаков Герасим Јаниќиева Трајанка Мишева Васка

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Перковски Костадин Јосифова Зарифка Димитров Лазар Гелева Анѓелина Мелова Виолета Митрев Кирил Мешкова Македонка Тотов Анѓел Иговска Спасија Миленковиќ Драгослав Дукова Верка Ризоф Кирил Лазов Пане Апостолова Олгица

Образование ПМФ мед. фак. ПМФ В.А маш. фак. ЕТФ филол.фак. филол.фак. виша прав. мед. фак. шум. фак. технол. фак. м-р ПМФ филол.фак. ПМФ ПМФ ПМФ -

Презиме и име 51 Вандеска Виолета Економски паралелки 1 Анѓушев Никола 2 Арсов Лазар 3 Бојков Петар 4 Голчев Атанас 5 Гурева Цветанка 6 Дисанска Милка 7 Дрварова Ристенка 8 Димова Душанка 9 Димитрова Горица 10 Димова Виолета 11 Ѓорѓиев Лазар 12 Ѓорѓиева Цвета 13 Ѓорѓиев Стефан 14 Еленова Марика 15 Илова Роска 16 Иванова Риска 17 Илова Трајанка 18 Јованов Павле 19 Јанков Ѓорѓе 20 Кузманов Кузман 21 Касапинова Спасијка 22 Коцева Горица 23 Ангелов Ќиро 24 Костова Благородна 25 Клинкаров Костадин 26 Костов Трајко 27 Митрев Атанас 28 Стоева Митра 29 Наумов Тодор 30 Николов Димитар 31 Николова Катерина 32 Орешков Паско 33 Петров Благој 34 Преколодолов Јован 35 Петрова Загорка 36 Ресавска Македонка 37 Салиова Софија 38 Стоимов Димитар 39 Спанџева Марија 40 Трипунова Марија 41 Темелкова Фруса 42 Унева Љубица 43 Цветков Георги 44 Чулев Лазар 45 Чемерски Диме 46 Грозданова Фруска 47 Ѓорѓиев Лазар 48 Божинова Павлина

145

Образование екон. фак. екон.фак. виша екон. екон. фак. виша екон. виша екон. виша екон. екон. фак. екон. фак. виша екон. екон.фак екон. фак. ВПШ екон. фак. -


Презиме и име Димова Цвета Давчев Филип Иванов Јордан Јанков Давитко Лазова Даница Макеудов Берзат Митрев Јордан Назрова Марија Качакова Анастасија Крстева Снежана Маркова Румена Сотиров Драги Ставров Борис Паракеова Марија Филипов Стојче Поп- Атанасова Слободанка 65 Ристиќ Цветко 66 Петров Иванчо 67 Ванчова Марика 68 Чулева Марика 69 Финаев Гоце 70 Јанков Ѓорѓи 1964/65 Гимназија 1 Панова Цветанка 2 Голчев Јордан 3 Камчева Миска 4 Јанева Николина 5 Илиев Илија 6 Петковски Ристо 7 Ацева Цвета 8 Костов Ефрем 9 Тренев Илија 10 Роглев Лазар 11 Кулаков Ефремчо 12 Златева Митра 13 Грозданова Спасијка 14 Атанасова Божана 15 Манева Босилка 16 Јосифов Лазар 17 Апостолов Ифтим 18 Лазов Петар 19 Крстев Ристо 20 Лазов Славчо 21 Чулев Блаже 22 Чемерски Ѓорѓе 23 Глигорова Слободанка 24 Стојанова Загорка 25 Гечева Мирјана 26 Богева Мирјана 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Образование виша екон. -

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

ФФК филол.фак. ВПШ виша екон. ВПШ ВA ЕТФ мед. фак. маш. фак. ПМФ ВПШ арх. фак. фак. за нов. ЕТФ д-р екон. фак. филол.фак. ВА ВПШ ВПШ ВПШ -

146

Презиме и име Митрева Васка Димева Виолета Јорданова Виолета Близнакова Зорка Милкова Цветанка Костова Сута Делова Ката Дуброва Верка Камендолиева Марика Видова Павлина Делов Делчо В„чкова Васка Камчева Нада Илиев Петар Шемова Светлана Бањанска Кама Атанасов Атанас Стоева Марија Петрески Кирил Ристов Ристо Димкова Анка Ѓорѓиева Серафимка Нејков Трајко Москова Анѓелка Петровска Спасена Здравева Трајанка Пеливанов Илија Кузманова Македонка Стојчева Владанка Попова Анка Стојанова Велика Белевски Тодор Досева Нада Трајкова Цветанка Галабова Македонка Малинкова Емилија Бадева Драгица Велков Наќе Белевски Пане Гелов Ристо Витанова Цвета Ѓорѓиев Тоде Димова Македонка Гркова (Лалкова) Суза Бојков Петко Галабова Љубица Димитров Анѓел Ристова Велика Попов Драган Шандаров Трајче

Образование ВПШ екон. фак. филол.фак. ВПШ ВПШ прав. фак. ВПШ виша маш. виша маш. филоз. фак. ВПШ филол.фак. ВПШ ВПШ метал. фак. В.А В.А. ВПШ арх. фак. ВПШ филоз. фак. -


Презиме и име Образование 77 Ристова Душанка ВПШ 78 Бундалевска Македонка Економси паралелки 1964/65 1 Атанасов Игнат 2 Атанасов Петар 3 Аврамов Иван 4 Анева Лидија 5 Андова Марија 6 Бакев Петар филол.фак. 7 Вангелова Наташа 8 В`чков Илија виша екон. 9 Ѓелев Спиро 10 Давчева Ташка 11 Дуброва Тодорка виша екон. 12 Донев Камче екон. фак. 13 Донева Верка 14 Димова Верка 15 Захариева Слободанка 16 Илиева Марија ПА-фр. јаз. 17 Јанев Атанас екон. фак. 18 Јорданов Пане 19 Јованова Софка 20 Јанчев Кирил ПА 21 Лазов Александар виша екон. 22 Минева Благојка 23 Минкова Божана 24 Михајлов Петре 25 Николов Илија ВА 26 Петров Димитар екон. фак. 27 Петрова Илинка 28 Пиштолова Маријка ПА- фр. јаз. 29 Пувтоска Милица 30 Петров Драган екон.фак. 31 Ралев Јованче екон. фак. 32 Рибаречка Тодорка 33 Ристова Трајанка 34 Ристов Јордан 35 Ристов Павле 36 Станоева Кита 37 Стојанова Ружа 38 Сапунџиева Сута 39 Трајков Филип екон.фак. 40 Тошевска Маргарита виша екон. 41 Ќимова Љуба 42 Шемов Петар 43 Андов Ѓерасим 44 Витнер Ивица виша екон. 45 Василева Слободанка 46 Велкова Марија 47 Димтрова Ѓурѓа -

Презиме и име 48 Димов Тодор 49 Димтров Митре 50 Јанев Јанко 51 Минчев Борис 52 Митрева Гајта 53 Недев Кирил 54 Стојанов Цандо 55 Стојанова Марија 56 Тодоров Ѓошо 57 Митровски Борис 58 Аргиева Марија 59 Груева Надежда 60 Златев Методи 61 Попова Славка 62 Настова Менка 63 Соколова Горица 64 Трачева Спасија 65 Завајчева Лилјана 66 Трајкова Јорданка 67 Донова Цвета 68 Колева Зора 69 Чаднев Љубомир 70 Климкаров Анѓел 71 Иванова Марија 72 Стојановски Славчо 73 Алексиќ Радомир 74 Мицева Елена 75 В`чков Ѓорѓи 76 Јосифов Анѓелко 77 Мазов Петар 1965/66 Гимназија 1 Ефремова Надежда 2 Арнаудова Ленча 3 Јосифова Македонка 4 Делов Живко 5 Михајлова Катица 6 Тошеска Трајанка 7 Мојсова Македонка 8 Чејков Веќислав 9 Илиевски Никола 10 Стојанова Божана 11 Младенов Трајче 12 Јоноски Тодор 13 Нанчева Јорданка 14 Тотоска Маријана 15 Тотоска Лилјана 16 Трајков Борис 17 Наумова Велика 18 Јанчиќ Марија 19 Коцев Ќиро

147

Образование екон. фак. виша екон. виша екон. виша екон. виша екон. виша екон. виша екон. виша екон. екон. фак. виша сообр. ВПШ прав. фак. В.А прав. фак. ВПШ филол.фак виша маш ВПШ ВПШ филол. фак филол.фак. ВПШ филол.фак. филол.фак.


20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Презиме и име Бошков Ѓорѓи Мартиновска Живка Недев Дончо Ристова Слободанка Волчески Ристо Јосифова Марија Пеливанова Костадина Давидов Борис Малинкова Марика Бањански Јорданчо Апостолова Цанка Мантевска Ристенка Ѓорѓиева Илинка Мелова Блага Јанкова Тимка Даскалова Лефтерија Митрева Коца Атанасова Ружа Ташев Драганчо Попов Александар Белевска Марија Салтаџиева Родна Шерветешова Бисера Јанева Даница Грозданов Васил Поп-Ицов Јордан Лазова Босилка Секуловски Јован Ќосев Томе Цветков Љупчо Лалков Ѓорѓи Стојанов Стојче Еленов Илија Чулева Мица Галапчев Галапче Галева Маргарита Стојановски Ките Мукаетова Лилјана Митрев Лазар Коцев Глигорче Јанев Блажо Мишевски Тошо

62 63 64 65 66 67 68

Николов Лазар Панов Трајче Иванов Велибор Ристова Душанка Трифунова Тодорка Шопова Милица Павлова Марија

Образование виша екон. ВПШ виша маш. ПМФ филол.Фак. филоз. фак. В.А филоз. фак. виша екон. ВПШ виша управ виша екон. ПМФ виша елек. ПМФ ВПШ ПМФ ПМФ ПМФ виша прав. виша елек. ПМФ маш. фак. ПМФ-физ. виша елек. виша град. стом. фак. град. фак. РГФ ЕТФ ВА технол. фак. д-р град. фак. мед. фак. ВПШ мед. фак.

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

148

Презиме и име Касапинов Трајко Мицова Душанка Стојковска Лилјана Влаинкова Менча Колева Љубица Велков Методи Азмановски Благој Орушева Илинка Јованова Нада Живковски Живко Јордановски Ќиро Јованова Вера Дукова Вера Петровиќ Душан Шахпазова Лилјана Димитров Васил Ридова Павлина Соколовски Стојан Јосифов Анѓел Темелков Димче Најдова Анѓелина Дисански Лазо Динова Вена Чејковски Киро Лелов Ване Анѓелов Димчо Трајкова Анѓелина Стефанов Јордан Славев Диме Макачовска Мирјана Младенова Родна Павлов Александар Танчев Трајле Костова Савка Делова Трајанка Тодорова Васка Рузманова Дунафка Даскалова Натка Попова Душанка Апостолова Цанка Стојанов П. Анѓел Глигоров Глигор Малинкова Марија Галева Лилјана Бојчева Ленча Трајков Јован Мајсторчев Јованчо Камчев Горчо Ѓорѓиева Надежда Трајкова Јагодинка

Образование виша елек. ВПШ филоз. фак. филоз. фак. виша елек. ВА ВПШ филоз. фак. ВА виша елек. ВПШ В.А В.А ПМФ виша елек. виша екон. виша прав. виша елек. виша екон. ВПШ прав. фак. виша упр. филоз. фак. виша земј. ВПШ -


Презиме и име Образование 119 Костов Павле виша екон. 120 Соколов Габер ПМФ 121 Аврамова Невенка 122 Нејков Страшо 123 Тодоров Тодор виша екон. 124 Кимов Тодор 125 Стојанов Најдо виша елек. Економси паралелки 1965/66 1 Апостолова Спасија 2 Андов Кирил 3 Атанасов Трајче 4 Бошков Илија 5 Захариев Лазар 6 Илов Блажо 7 Јосифова Слободанка 8 Каровски Илија 9 Лелов Ќиро виша екон. 10 Митрева Васка 11 Неделковкса Вера 12 Петрова Николина 13 Пилев Петар ПА 14 Поп-Илиева Виолета 15 Ресавски Ќирило 16 Сапунџиев Блажо 17 Тодоров Трајче 18 Азманов Круме 19 Иванова Милка 20 Николов Борис 21 Николов Ристо 22 Несторова Ристенка 23 Недев Никола 24 Петров Методи 25 Скандев Борис 26 Ставрова Афродита 27 Темова Стојанка 28 Атанасов Лазар 29 Гребенаров Јордан 30 Колев Блажо 31 Крстева Слободанка 32 Коцев Крсто 33 Малинов Лазо 34 Најдов Илија 35 Николов Павле 36 Наумовска Милка виша екон. 37 Петров Ванчо виша екон. 38 Петрова Анка 39 Стојанов Лазар 40 Стоев Александар 41 Темелков Веле 1966/67 Гимназија

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

149

Презиме и име Апостолова Зорка Силева Босилка Камчев Орданчо Димов Ване Милачова Менча Тренчев Жарко Николов Блажо Грозданов Киро Дајчинов Лазар Мишевски Илија Чејкова Сталинка Петров Перо Ташева Лилјана Тошева Елена Скандева Миска Давчев Методи Делова Љуба Киров Спиро Бандева Благородна Стојчева Анѓелина Мојсова Драгица Крстева Менча Анастасиева Зорка Николова Родна Стојанов П. Анѓел Николов Илија Стојанова Ратка Стамаџиев Ристо Калешков Јово Донов Ќирил Панова Костадинка Ласков Трајче Костадинов Петар Анѓелкова Соќа Костов Страшо Ставрова Гефка Карова Анка Арсова Тодорка Михајлова Љубица Китова Душанка Димитрова Ратка Кимов Васил Мишева Блага Шимовски Анѓел Георгиева Менча Станков Ристо Ристова Виолета Роглев Петре Малинков Данаил Јанев Трајче

Образование ВПШ ЕТФ виша маш. маш. фак. маш. фак. виша –ХТЗ метал. фак. прав. фак стом. фак. ПМФ мед. фак. виша елек. прав. фак. ПМФ ВПШ ПМФ прав. фак. прав. фак. ПМФ ПМФ филол.фак. виша прав. ВПШ ВПШ мед. фак. ВПШ филоз. фак. прав. фак. ВПШ земј. фак. прав. фак. ПМФ


51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Презиме и име Танчев Блажо Јованова Стојна Аџи-Пецова Драгица Златковски Васил Белевски Атанас Андов Перо Петров Трајко Китева Марика Пешиќ Јован Мојсов Александар Филов Младен Димова Благородна Ѓелов Орце Попова Елисавета Дафков Ордан Шукаркова Лила Илиева Верка Стоилкова Ката Јорганџиева Виолета Ристова Милка Ризова Ружа Несторова Родна Плетварска Јелена Кузманов Ванчо Златев Ристо Стојанов Камче Јосифова Снежана Илиева Лила Витанова Мара Николова Звезда Трајков Ќиро Бојков Пејо Гинов Јован Јосифова Спасија Ѓорчев Диме Китева Невенка Стефановска Марика Масларков Лазар Штавова Мира Бојкова Сава Белевска Јованка Ставрова Љубинка

92 93 94 95 96 97 98 99

Глигорова Марика Јосифова Лефка Стојчева Николина Митрев Атанас Паневски Никола Ванѓелов Анѓел Мирковска Славјанка

Образование ПМФ виша прав. ПМФ ВПШ ПМФ прав. фак. прав. фак. прав. фак. ПМФ екон. фак. ПМФ ВПШ виша прав. мед. фак. мед. фак. филол.фак. фак. пол. н. фак. пол. н. филол.фак. виша упр. ВПШ филоз. фак.

Презиме и име Образование 100 Јованова Босилка 101 Челарова Марија 102 Јанева Лилјана 103 Коцева Менка 104 Панова Слободанка 105 Камчев Атанас 106 Камова Цвета 107 Медароски Васил ВПШ 108 Давчева Нада 109 Илова Дунавка 110 Ристов Трајче ВПШ 111 Мелова Слобода 112 Пацаноски Димитар 113 Ташевски Блажо 114 Закариева Љубица 115 Спанџова Душанка 116 Јаневска Борка 117 Делова Трајнка ВПШ 118 Ѓорчевска Драгица ПМФ Економси паралелки 1966/67 1 Ѓурева Тодорка 2 Ѓорѓиев Видан виша екон. 3 Ѓорѓиева Душка 4 Јачевски Стојо 5 Кочова Трајанка 6 Митрева Неда 7 Минов Илија 8 Мојсова Савка 9 Најдова Босилка виша екон. 10 Недев Блажо екон.фак. 11 Николов Никола 12 Михајлов Ристо 13 Станкова Слободанка 14 Степанов Развигор 15 Симонов Петар 16 Димитров Благој 17 Мрмова Виолета 18 Мартиновски Владо виша екон. 19 Николова Ленча 20 Стојанов Марко 21 Сапунџиев Ване 22 Толова Марика 23 Стојанова Лепа 24 Ласков Блажо 25 Данаилова Сутка 26 Лелов Васил 27 Лазов Јордан 28 Мицева Трајанка 29 Митев Љупчо 30 Недева Софка -

ВПШ прав. фак. мед. фак. -

150


Презиме и име 31 Петрова Тодорка 32 Ристов Пане 33 Туриманџова Ленка 34 Толева Зора 35 Досева Ленча 1967/68 Гимназија 1 Атанасов Здраве 2 Чулева Лилјана 3 Вангелов Тодор 4 Илчева Драгица 5 Неркова Васа 6 Андов Томчо 7 Голчев Ристо 8 Лазова Љубица 9 Палитова Душанка 10 Кузманова Рахилка 11 Павлова Васа 12 Јованов Ризо 13 В„чкова Ката 14 Димова Даринка 15 Младеновиќ Васа 16 Ѓорѓиева Виолета 17 Дурева Владанка 18 Мишова Трајанка 19 Крстев Спасе 20 Димова Цвета 21 Станоева Петруша 22 Тасева Марика 23 Трајков Атанас 24 Коцева Виолета 25 Кузманова Нада 26 Ајтова Ристенка 27 Маневска Роска 28 Делова Софка 29 Мојсов Блажо 30 Бошкова Зора 31 Петкова Милка 32 Бандева Фроска 33 Грков Тодорче 34 Јованова Менча 35 Трајков Ристо 36 Јанев Коле 37 Николова Павлина 38 Ристов Јован 39 Тасев Трајче 40 Митрев Ѓорѓи 41 Митрева Ленча 42 Младенова Трајанка 43 Трајкова Трајанка 44 Касапинов Ванчо

Образование -

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

филоз. фак. филол.фак. дефект.фак филол.фак. виша прав. ВПШ ВПШ филол.фак. ВПШ виша екон. ВПШ ВПШ ВПШ ВПШ ВПШ мед. фак. филол.фак. филол.фак. филоз. фак. филол.фак. ВПШ виша маш. ВПШ филоз. фак. виша екон. прав. фак. прав. фак. ПМФ ПМФ прав. фак.

151

Презиме и име Образование Мицајков Манчо стом. фак. Кочова Таска ВПШ Толева Блага Танчев Ќиро виша екон. Јанева Марија ВПШ Тасев Блажо Наумова Слобода филол.фак. Митревски Диме Бекиров Ѓорѓи виш.маш. Досев Тодор Златев Трајче ПМФ Стојанова Олгица ПМФ Самарѓиева Марика виша екон. Костова Спасијка Бекиров Петре виша маш. Грижов Киро Стафилов Трајче ПМФ д-р Јанкулова Цветанка ВПШ Павлова Нада ПМФ Алексов Димитар мед. фак. Богева Мариче Еленова Менча Шкартов Мишо виша ел. Неделковски Митко ЕТФ Ганчев Ило ПМФ Мојанчевски Стојко ЕТФ Радическа Верица Хаџи-Василева Љубица арх.фак. Маркоски Миле виша. ПТТ Атанасовски Петре виша. ПТТ Данчев Лазар виша. маш. Толова Натка Чадамов Петре виша маш. Соколов Вељан виша.тур-уг. Каров Ќиро Димов Слободан маш. фак. Томов Горан метал.фак. Арсов Јанко Кунсулова Натка ПМФ Малинков Љупчо Бакева Драгица Зимовски Наум прав. фак. Спасова Спасијка ВПШ Василев Гело маш.фак. Илова Марија филоз. фак. Пендев Блажо филоз. фак. Ѓорѓиев Лазо Мојсова Ленча филоз. фак. Митрева Ванка Спиров Блажо ВПШ


95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

Презиме и име Ицев Ѓорѓи Мукаетов Ристо Ристов Орданчо Михајлова Марика Макачоски Милчо Плачкова Костадинка Аризанова Мара Цекова Верка Азиски Никола Јосифов Стефан Кузев Љупчо Пачаџиев Васил Илиева Лила Атанасов Гоце Влаинкова Снежана Делова Николина Стојанова Цвета Чукарков Димитар Кралевска Николина Мицева Надежда Шемова Данча Еленов Пане Петков Трајче Кузманов Диме Видиков Александар Кичева Нада Куков Петре Илов Тодор Темова Рада Мишовски Димитар Боцески Ратко Ризова Ленча Ѓорчева Нада Ресавска Таска Гечева Драгица Димова Наташа Стојанова Наташа Николова Милица Грков Јордан Андов Тодор Чумев Јованче Андова Божана Ангелов Петре Димов Блажо Шикова Зора Спанџова Горица Златева Митра Поп-Атанасова Цвета Настова Костадинка Гичова Менча

Образование ПМФ метал. фак. прав. фак. ВПШ ВПШ ПМФ виша.елек. маш. фак. екон..фак. ПМФ ВПШ технол.фак. ПМФ - мат. град. фак. ПМФ - мат. филоз.фак. прав. фак. ВПШ ВПШ ВПШ -

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

Презиме и име Пендева Грозданка Лазова Лилјана Лазова Сободанка Ѓеловска Сузана Настова Добринка Петрова Ленча Крстева Снежана Баџова Марија Боцески Стеван Липтова Васиља Белевска Викторија Василев Киро

Образование ВПШ ФФК

1967/68 Економски паралелки 1. Андова Вера 2. Ангелова Павли 3. Јовановски Миле 4 . Јованова Душанка виша екон. 5. Камчева Донка виша екон. 6. Крстева Вера 7. Керова Тодорка 8. Каракулева Орданка 9. Каранфилова Нада 10. Лазова Трајанка 11. Манчева Благородна 12. Милкова Катерина 13. Митков Ќиро 14. нева Ката 15. Петрова Љубица 16. Петкова Богдана 17. Петпова Марјонка виша екон 18. Стојанова Лилјана 19.. Секуловски Јане екон.фак. 20. Ташева Петруша 21. Тодоров Стојан 22. Ќимова Менча 23. Василевска Вера 24.Богева Менча 25. Грозданов Ристо 26. Макачоска Македонка 27. Пашова Олга 28. Петковска Ружа 29. Петрова Фидана 30. Петрова Николина 31. Парчеваа Цвета 32. Филипов Душан

152


Презиме и име 33. Димитрова Николина 34. Колев Крсте 35. Камчева Ленче 36. Ресавски Боро 37. Нанев Лазо 1968/69 Гимназија 1 Ивановска Љубица 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Давчев Киро Ѓорчева Рајна Илиева Нада Вешков Ристо Ќириќ Златко Мелова Лоска Лазовска Гордана Богев Орданчо Николов Серафим Спанџов Томе Илијоски Трајче Ацев Златко Пешиќ Благоја Илиевска Анула Јоскова Мирјана Пеливанова Ефтимијка Ристова Благуна Петревски Трајче Клинчарова Љубица Костова Тодора Грков Перо Белевки Илија Каровска Слаѓана Илиовска Марика Грозданов Глигор Најдов Јован Стојановска Цветанка Манева Сава Белевски Кирил Николовки А. Видан Манчева Стефанка Михов Јован Мустеникова Лила Анѓелов Коцо Лазаров Ѓорѓи Ристова Ленча Мишкова Маријонка Гркова Нада Негрева Натка Спанџовска Данка Трипунов Лазо

Образование 43 44 45 46 47 48 49

виша екон.

Презиме и име Роглева Марика Митрева Ленча Миткова Фруса Јанева Цвета Мелова Года Митрева Славка Чулева Лилјана

Образование стом. фак. мед. фак. ВПШ технол.фак. филол.фак. -

дефект.фа. прав. фак. ВПШ ВПШ филол.фак. ВПШ виша. маш. прав. фак. ПМФ виша. соц. прав. фак. прав. фак. виша. маш. ВПШ прав. фак. прав.фак. виша. прав. ВПШ прав фак. ВПШ технол.фак. прав. фак. В.А ВПШ филоз.фак. прав. фак. ВПШ

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

153

Чејкова Љубица Петков Атанас Коцевски Димче Игнатова Лилјана Леов Трајче Стојанов Ристо Белевски Ристе Петревска Анастазија Јованов Димче Ѓоѓиев Владо Стаменов Пене Дуброва Боркица Мелова Зора Матакова Марика Миткова Донка Деков Ордан Атанасовски Љупчо Кичевски Димче Илиоски Павле Атанасова Нада Тошевска Милка Илиевска Стојанка Тотовски Ацо Јанкуловски Јован Чулев Панче Стојанов Митре Шулевска Маргарита Илиев Ристо Китева Миска Азмановска Елисавета Лелова Павлина Боева Зорка Спаџов Ќиро Ташев Дончо Марковски Младен Димов Димче Бошевски Развигор Петров Димче Арсова Нада Тодоров Драган Каров Лазе

филоз.фак. ВПШ виша социј. филоз. фак. прав. фак. виша соц. виша прав. прав. фак. виша екон. мед. фак. ВПШ ВПШ ПМФ –хем. ФФК виша екон. прав фак. виша прав. ВПШ екон. фак. ПМФ –хем. архит. фак технол.факм-р прав. фак. технол.фак. ПМФ –хем. технол.фак. ПМФ метал.фак. метал. фак. прав. фак. град. фак. ЕТФ


91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Презиме и име Бошкова Маријана Аџиниколова Веселка Трифунова Виолета Нушев Благој Данаилов Ванчо Николов В. Видан Толов Драган Ѓорчева Лилјана Ристов Јован Чемерски Томе Мајсторов Здраве Димитров Ацо Николовска Надежда Манастирска Ленча Шемова Рахилка Ангелов Атанас Ристова Олга Ловчелиева Ленча Ѓорѓиева Атанаса Димовски Лазар Крстев Диме Ристова Станка Стојановски Цветко Петрова Цветанка Атанасова Блага Нечева Весна Трајков Киро Карова Олгица Ристова Ката Китев Делчо Кардула Костадинка Ангелов Димче Гркова Гена Трновски Ристо Андонов Јованче Тасева Ленча Апостолова Сова Лазарова Орданка Петков Мицо Коцевска Оливера Лазарова Миска Пончева Олга Попова Ленча Станоева Драгица Мукаетова Ленча Мукаетов Зоран Данова Марија Коцев Ордан Поповски Ристо Дворчанец

Образование метал. ф. д-р метал. фак. ВПШ ВПШ виша маш. град.фак. ВПШ метал фак. ПМФ арх. фак. ВПШ филол.фак. метал. фак. ВПШ виша прав. екон.фак. филоз.фак. виша тур.уг. метал. фак. ПМФ -

154

Презиме и име Образование 141 Стојанов Сенчо арх.фак. 142 Касапинова Донка Економси паралелки 1968/69 1 Атанасова Благородна 2 Видов Блажо 3 Велкова Виолета екон. фак. 4 Гркова Славица 5 Душкова Дочка виша екон. 6 Димитров Стефан виша екон. 7 Дамов Перо виша екон. 8 Ѓорѓиева Гора 9 Илиева Верка 10 Игнатова Марика виша екон. 11 Колева Мара виша екон. 12 Кикеска Трајанка 13 Кузманова Радмила 14 Лазарева Трајана 15 Лазов Трајче 16 Мајсторчев Ќиро екон. фак. 17 Орушева Ворка екон. фак. 18 Петрова Васка 19 Стојков Трајчо 20 Темкова Блага 21 Тодорова Таска 22 Ташева Трајана екон. фак. 23 Честојанов Станоја екон. фак. 24 Џоровска Милка виша екон. 25 Степанова Ката 26 Ајтова Јана 27 Јорданова Верка 28 Кочовски Лазар виша екон. 29 Панова Лилјана 30 Ралев Јосиф 31 Стојанова Ленча 32 Јаковлевски Сокол виша екон. 33 Јованова Цвета 34 Малинкова Марија 35 Попова Павлина екон.фак. 1969/70 Гимназија 1 Дончева Цвета филол.фак. 2 Димова Николина прав. фак. 3 Салтаџиева Лила филол.фак. 4 Чулева Тодорка филоз.фак. 5 Јосифова Марика филол.фак. 6 Чулева Бисерка 7 Костова Мара ВПШ 8 Димитрова Цветанка филол.фак. 9 Јованова Павлинка филоз.фак. 10 Падикова Тодорка 11 Дафкова Лимба -


12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Презиме и име Јанкуловски Спасе Гичовски Лазо Рангелов Рангел Вештов Илија Новков Русе Јованов Ристо Еленова Сијка Толева Драгица Петрова Орданка Орешков Јанче Попова Мимоза Гркова Виолета Илиева Марија Трајков Костадин Спанџова Анка Настова Менча Јанева Лила Ристова Павлинка Младенов Ванчо Наумова Мара Илиева Севдалина Павловски Владимир Поп-Ицова Цанка Велигденова Елена Наумчева Цвета Николов Стојан Ѓорчева Надежда Настова Трајана Ѓорѓиев Љупчо Стојанова Нада Смилева Анка Витанов Ристо Мишева Виолета Росоманска Луба Ристовска Нада Темелкова Снежана Станкова Лена Василова Васка Мисиќ Зоран Костов Ристо Илиев Ѓорѓи Паневска Слаѓанка Златева Нада Јанева Трендафилка Грозданова Султанка Димитриев Тоде Јанева Богданка Димов Живко Димова Ката Арсовски Миливое

Образование филол.фак. виша екон. виша ел. филол.фак. ВПШ ВПШ ВПШ ВПШ ВПШ ВПШ прав.фак. филоз.фак. екон.фак. ВПШ ВПШ филоз.фк. екон.фак. филол.фак. филоз.фак. прав.фак. виша.прав. виша.елек. филол.фак. филоз.фак. ПМФ виша маш. прав.фак.

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

155

Презиме и име Образование Плачкова Катица Коцева Владанка прав.фак. Јанев Анѓел прав.фак. Димитрова Илинка Лазаревска Милка филол.фак. Белевска Нада ВПШ Грујовски Живко арх.фак. Илиевски Александар Михова Роска филоз.фак. Илова Илинка Угурова Роска технол.фак. Ѓорѓевска Менка Орешкова Цвета ПМФ Грозданова Владанка виша екон. Иванов Благоја Росоманска Цвета прав.фак. Темова Трајанка ВПШ Камчева Донка Ничкова Илинка ПМФ Арнаудова Виолета филол.фак. Каровска Виолета ПМФ Наумчева Маргита Јовановска Олгица ВПШ Масларкова Маријонка мед.фак. Бакева Милка технол.фак. Баковска Љубица ПМФ Димова Слободанка технол.фак. Најдов Миле ЕТФ Сапунџиева Гордана арх.фак. Грозданова Манасија Филиповски Петре Костадинова Стефанка арх.фак. Ставрова Светлана ВПШ Боев Борислав град.фак. Шахпазов Панчо арх.фак. Давчев Јанаќи ПМФ Јачев Влајко ПМФ Трифунов Стојанчо маш.фак. Шопов Звонко маш.фак. Стојкова Катериа технол.фак. Пончева Стевка Костов Стојан Еленова Марика филол.фак. Ѓелева Цвета ВПШ Илиева Олга филоз.фак. Стојанов Илија Китев Ќиро Рогачиќ Милан метал.фак. Трајков Андон Нечев Венко -


Презиме и име Образование 112 Ѓорѓиев Тодор виша елек. 113 Ставрова Марија 114 Малинков Страшо 115 Јованов Блажо филоз.фак. 116 Иванова Трајанка ВПШ 117 Тефова Виолета 118 Славев Блажо ФДУ 119 Митрова Мара 120 Јованов Јован прав.фак. 121 Миткова Васка 122 Петрова Анѓелина 123 Трпков Милан 124 Петкова Ѓурѓа 125 Петров Мите екон.фак. 126 Мишев Страшо 127 Манчева Василка 128 Велкова Милица 129 Недев Томо екон.фак. 130 Ѓорчевски Трајко 131 Кочов Пано виша маш. 132 Настова Илинка филоз.фак. 133 Парчева Верка 134 Карова Владанка 135 Бошкова Ленча 136 Соколовски Митре виша екон. 137 Ѓурова Славка виша соц. 138 Јаневска Блага 139 Касапинова Олга 140 Плетварска Панда Економски паралелки 1969/70 1 Василев Велјан 2 Василева Мара 3 Димова Љубица 4 Дојовски Спасен 5 Дојчинова Нада виша екон. 6 Ѕенгова Македонка 7 Илиевска Љубица 8 Јованов Ќиро 9 Јанкова Цветанка 10 Кулева Петра екон.фак. 11 Коцева Марика 12 Лазов Илчо екон. фак. 13 Манојлов Илија екон.фак. 14 Мицев Ѓело виша екон. 15 Петрова Марика 16 Петров Димитар екон.фак. 17 Стефанова Марија 18 Станоева Мица 19 Станоева Илинка 20 Атанасов Тодор -

Презиме и име Образование 21 Еленова Цвета 22 Леова Марија 23 Петкова Душанка 24 Ризова Павлина 25 Стојанов Нацко 26 Тасковски Илија екон.фак. 27 Танева Драгица 28 Биков Ќиро виша екон. 29 Павлова Ицана 30 Стојанов Мирче екон.фак. 31 Богев Ѓоко виша екон. 32 Белевски Лазар ФМУ 33 Даскаловска Вера 34 Маневска Виолета 35 Стојанова Савка 36 Стојанова Загорка 37 Ташева Даринка 38 Тодорова Владанка 39 Туриманџова Нада прав. фак. 40 Ташева Марика 1970/71 Гимназија 1 Петровска Иванка филол.фак. 2 В‟чкова Снежана филоз.фак. 3 Тапанџиева Зора прав.фак. 4 Јанкова Станка виша екон. 5 Атанасовска Вера екон.фак. 6 Мустеникова Марионка ВПШ 7 Тасева Марија филоз.фак. 8 Ќимова Анастасија филоз.фак. 9 Недева Васка филоз.фак. 10 Димовска Костадинка 11 Бошев Драган земј. фак. 12 Камчев Ристо екон.фак. 13 Печевски Рисо технол.фак. 14 Бојков Стојан прав.фак. 15 Јанкулов Станоја виша елек. 16 Ѓоршиева Марика виша екон. 17 Мицев Лазар прав.фак. 18 Јоскова Станка 19 Младеновиќ Радмила технол.фак. 20 Димов Димо екон. фак. 21 Прескакулов Ацо маш. фак. 22 Ѓорчева Билјана филоз. фак. 23 Димитриева виша прав. Анастасијка 24 Ѓорѓиева Марија фак.тур.уг. 25 Ралев Диме виша маш. 26 Попова Митра 27 Тодорчев Лазо ПМФ 28 Мешков Благој -

156


29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Презиме и име Образование Николов Атанас Младеновска Лилјана прав.фак. Панова Ратка ВПШ Андоновска Ленче Варошаноски Методија виша екон. Ѓорѓиев Ристо ВА Дуброва Лила Јованова Петра Силјанов Анѓел Николов Милан прав.фак. Димов Стојчо Трајковска Лефка Лелова Цвета ВПШ Манчев Ќиро арх. фак. Баковски Васил маш. фак. Атанасова Зора ВПШ Мазова Соња арх. фак. Петровски Димче Димов Бранко маш. фак. Михова Оливера Гоцев Стојче Ангелоска Кате виша екон. Крстова Петра Касапинова Марика мед. фак. Тодорова Орданка Мазева Наталија екон.фак. Мукаетова Лидија архит.фак. Грозданова Магдалена мед.фак. Карова Софка ПМФ Коцевска Ленче мед.фак. Попов Илија земј.фак. Талева Орданка фил.фак. Ценевска Ристенка ПМФ Јуришиќ Жељко виша маш. Китева Анѓелина фармац.фа Белевска Станка технол.фак. Росоманска Нада металур.фа Ризова Василка ПМФ Спанџев Миле метал.фак. Галапчев Александар виша екон. Глигоров Божин екон.фак. Ѓорѓиев Трајко Ѓорѓиева Мица ВПШ Манојлов Манчо прав.фак. Костова Виолетка Милиќевиќ Мирослав Милков Блажо прав.фак. Апостолов Ѓорѓи Алексова Лилјана Ѓорчева Зора ВПШ

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

157

Презиме и име Арсов Ќиро Камчевски Петре Дисански Коце Тодорова Ленча Пендев Ќиро Мицев Слободан Темова Грозда Катралова Горица Касапинов Блажо Бошев Атанас Илиевски Златко Јовановска Лилјана Наскова Верка Давитковски Методија Соколова Луба Јорданова Васка Поп-Атанасова Горица Петров Коле Бакева Мара Калешков Илија Николова Снежана Мајсторчева Славка Еленов Лазар Петков Ристо Ламев Димо Тасева Рада Илиев Ѓорѓи Јосифов Ќиро Мојсов Ѓорѓи Ѓорѓиев Никола Трајковски Ристо Еленов Саво Клинчарова Цветанка Трајкова Павлина Гечевска Лилјана Камчева Милка Јорданов Ќиро Димитров Драган Николов Илија Јованова Анѓа Витанова Тана Трајкова Верка Талева Зора Петровска Цвета Јованов Димитар Оцедов Димче Темков Анѓел Душков Крсто Омерова Межда Булева Даница

Образование филоз.фак. филоз.фак. прав.фак. ВПШ ВПШ екон.фак. виша екон. ВПШ виша екон. ВПШ ВПШ виша мед. филоз.фак. виша земј. метал.фак. виша маш. технол.фак. ВПШ виша техн. филоз.фак. ВПШ прав.фак. мед.фак. виша маш. фил.фак. виша социј ВПШ ВПШ екон.фак. прав.фак.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Презиме и име Образование Економски паралелки 1970/71 Андова Менча Беќирова Марија Бунарова Панда Ѓелева Велика Гогова Тодора Димитрова Трајана Димитрова Снежана Димова Даница екон. фак. Данаилова Лилјана Декова Марија Ѓорѓиев Ристо виша екон. Ѓорев Јордан виша екон. Златева Евросија виша екон. Илова Захарија Јаковлевска Божана Јаневска Родна Костов Трајко екон. фак. Костова Лилјана Камчева Лилјана Љубаја Недељка Марков Илија виша екон. Милошевска Марика Миров Ристо екон. фак. Маневски Павле Пецов Ристо екон. фак. Петрова Родна Петрова Спасија виша екон. Панов Љупчо екон. фак. Пончева Ленча Ризова Менча Ристова Цвета Ристова Трајнка Ставрова Лилјана Стојанова Мара Стојанова Љуба Стојанова Орданка Тошевска Павлина Чејкова Владанка Чулев Илчо Шепендиева Донка Иванова Кала Крстев Бошко екон. фак. Коцев Лазо Мукаетов Лазар Агнушева Петрана Летников Станоја Крстева Цвета Костадинова Орданка -

Презиме и име 49 Лазовска Марица 50 Митревски Коло 51 Мурџиева Марјана 52 Недева Менка 53 Сиљанова Владанка 54 Тодорова Форка 55 Петровски Александар 56 Кочова Илинка 57 Конева Слободанка 58 Трајкова Марија 59 Митрева Јорданка Гимназија 1971/72 1 Арсовска Ружа 2 Игнатова Љубица 3 Ефтимова Љубенка 4 Грозданова Фруска 5 Неделковска Цвета 6 Глигорова Олга 7 Стоева Даница 8 Шемов Бранко 9 Златева Марика 10 Димитров Здраве 11 Анѓелкова Виолета 12 Ристова Иванка 13 Ангелков Атанас 14 Крстева Слободанка 15 Трајков Петре 16 Митревска Лилјана 17 Илиева Нада 18 Милошев Ристо 19 Ефтимов Тодор 20 Неделковски Милан 21 Трајковски Стојан 22 Иванова Лидија 23 Јорданова Менча 24 Петков Ристо 25 Димитриовски Сокол 26 Тодоров Душко 27 Стојков Ѓорѓи 28 Најдовска Грозда 29 Кичев Благој 30 Паунова Нина 31 Костова Калина 32 Настова Менча 33 Бошкова Славка 34 Јовева Снежана 35 Кулева Нада 36 Темелкова Илинка 37 Јанева Стефанка 38 Шкартов Перо

158

Образование фил.фак стом.фак. виша прав. фил.фак. поч. студ. мед. фак. виша прав. прав.фак. фил.фак. ПМФ вишаекон. прав.фак. фил.фак. виша маш. прав.фак. В.А. виша екон. правен фак. ВА прав.фак. прав.фак. прав.фак. прав.фак. арх.фак. фил.фак. виша соц. прав. фак. мед. фак. -


39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Презиме и име Мојсов Ристо Лазовска Лилјана Најдовска Љубица Бошевска Мара Димитров Звонко Манева Петра Димитров Милан Илиев Илија Попов Ристо Тасев Орданчо Павлова Родна Манева Милева Шкартова Беза Атанаскова Нада Петрезанов Благој Прескакулева Добрила Грижевски Раде Димовски Панчо Роглева Розета Урошева Василка Николов Душко Димов Димо Мартиноски Бранко Грков Лазар Леов Илија Мургова Лила Радичевска Јованка Мицева Менча Грков Ристо Славева Виолета Каровски Ефтимчо Бојкова Стана Андонов Илија Тотов Ордан Ристиќ Љубинка Котева Васка Петрески Светозар Арсовски Ванчо Гечева Роска Клинчарова Благица Лазовска Милка Гроданова Викторија Печков Благој Попова Марија Рамов Ангел Бошковски Јосиф Грков Трајчо Арсова Николина Кимова Олга

Образование виша. маш. прав.фак. екон.фак ПМФ виша екон. прав. фак. филол.фак. арх. фак. виша соц. виша мед. ПМФ мед. фак. виша.екон. виша маш. екон. фак. екон. фак. ПМФ филоз. фак. техн. фак.

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137

виша мед. мед. виша виша ЕТФ виша мед. мед.фак. маш.фак ЕТФ маш.фак метал.фак архит.фак -

159

Презиме и име Исмаилов Селадин Крстев Владо Ристова Камка Србакова Лиза Мицов Трајчо Тодорческа Јованка Мајсторческа Вера Андова Лилјана Боцев Александар Касапинова Лефка Шемова Олга Павлов Љупчо Стојановски Љупчо Чулев Диме Богески Киро Бошко Блажо Видојковиќ Јагода Савески Здраве Наумов Зоран Пачаџиев Тодор Китев Ристо Илиева Елена Шалева Камка Булева Даница Минов Стојан Тасева Ангелина Ласков Тасо Недева Мара Ѓорѓиевски Крсте Гурева Васка Клинчаров Благое Миткова Лимба Ресавка Павлинка Новков Никола Бошковски Бранко Касапинов Никола Душков Илчо Лазовска Роска Габев Кирил Чулев Никола Арсова Ката Малинков Ќиро Серенакова Јованка Чејков Марјан Ристова Веселинка Ралева Гордана Василевски Петар Лазов Ѓорѓи Паризов Трајко Атанасова Драгица

Образование вишаекон ВПШ архит.фак виша.екон вишагеод екон.фак вишатехн вишаземј вишаекон вишамаш вишаелек вишаправ -

вишправ земј.фак. фак-царина -


Презиме и име Образование Гечевски Божидар Настов Трајче 140 Шишков Илија ЕТФ Економси паралелки 1971/72 1 Петкова Вера 2 Орушева Љубица 3 Костова Златанка 4 Ефремова Цвета 5 Карова Лилјана виша екон. 6 Мишева Фруска 7 Игнатова Божана 8 Наумчева Ленча 9 Чадамова Дона виша екон. 10 Шишкова Пола 11 Тимова Инда 12 Хаџи-Арсова Нада 13 Карова Савка 14 Атанасов Љупчо 15 Јанчева Риска 16 Грозданов Јордан 17 Димитров Илија 18 Лазова Тодорка 19 Атанасовска Лефтерка 20 Апостолова Верка 21 Варелова Неда 22 Даскаловска Лилјана 23 Ѓорѓиева Костадинка 24 Златев Ристо 25 Илиова Николина 26 Јорданова Милица 27 Кушев Петре 28 Ризов Блажо 29 Ристов Трајчо екон. фак. 30 Симоновска Нада 31 Спирова Драгица 32 Трајкова Спасијка 33 Атанасова Драга 34 Велков Никола виша екон. 35 Јанев Петре виша екон. 36 Костов Стојан 37 Стојановска Трајанка 38 Спанџова Цевтанка 39 Димовски Лазар 40 Камчева Марика 41 Милова Анѓелина 42 Толова Живана 43 Стојанова Верка 1972/73 Гимназија 1 Давчева Васка виша екон. 2 Велкова Роса екон.фак. 138 139

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

160

Презиме и име Михова Зорка Михова Дивна Стојанова Јелица Делова Катица Попов Ванчо Стоев Блажо Ацев Маријан Златев Никола Младеновска Љубинка Керов(Јованов) Ристо Ѓорчев Златко Младенов Никола Арангелов Душко Трајковска Лилјана Петров Стојан Неделковска Лилјана Ицева Снежана Дуброва Слободанка Трајкова Душанка Костова Анка Тодорова Горица Настов Александар Јанева Роска Чулева Зорица Данева Лилјана Манчев Митко Еленова Мица Неделковски Гоце Ризова Ленча Пизова Душанка

Образование ВПШ филол.фак. прав.фак. поч.студ. ФФК прав.фак. мед. фак. метал.фак. виша сообр. мед.фак прав.фак. арх. фак. филоз.фак. филол.фак. фил.фак. прав.фак. ПМФ виша екон виша правна ВПШ виша сообр. виша.пожар. виша екон.

33 34 35 36 37

Јанева Анка Поп-Ицова Тодорка Бадев Јанаќи Арсова Љубица Димитрова Вера

прав.фак. виша.екон. виша.правна . виша.екон.

38 39 40 41 42

Еленова Виолета Џамбазова Тодорка Чејкова Лилјана Угурова Марика Попова Павлина

мед. фак. виша.мед. виша.екон. тех.фак. тех.фак.

43 44 45 46 47 48 49

Нанчев Никола Еленова Даница Костов Томислаф Ицева Виолета Ангелова Марија Ѓорѓиев Орданчо Ризов Трајче

тех.фак. ПМФ виша.екон. мед.фак. мед.фак. метал. фак. мед.фак.


50 51 52 53 54 55 56

Презиме и име Дончев Благој Мегленова Цвета Чејкова Верка Стојков Ѓорѓи Миневска Новка Делова Лимба Златкова Розеана

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Марковска Јагода Плачков Љупчо Крстев Димитар Петровски Маријан Најдов Милан Стојанов Доно Змејковски Драгољуп Кимов Панчо Трифунова Ката Димитров Добре Стојанов Ристо Јосифов Методи Паракеова Јагода Спанџева Нада Марковачева Аница Белчева Соња Ралева Снежана Крстева Велика Трифунова Цвета Мишова Марика Недев Здравко Митрев Илија Соколов Александар Недева Љубица

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Kузманов Стефан Орушев Лазо Ристов Дафинче Маркова Зора Настова Даница Шошева Славица Мантева Виолета Толева Трајанка Камчев Илија Панчева Нада Попова Љуба Коцева Милка Димов Диме Камчев Ангел Керова Тодорка Стојковски Милан Јованова Роза

Образование ЕТФ мед.фак. ПМФ д-р

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

ПМФ виша.екон.

арх.фак. филол.фак. екон.фак. ВА прав.фак. ПФ виша.прав.

ВПШ

ВПШ метал.фак. екон.фак. екон.фак. ВПШ екон.фак.

виша.екон

виша.правна филол.фак. метал.фак. виша.екон. екон.фак.

161

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Презиме и име Димова Нада Ѓорѓиев Љупчо Адраманова Митра Богев Ордан Петровска Благородна Цветков Бранко Алексиќ Драгољуб Влаинков Димитар Бадев Никола Чејков Ристо Исакова Божана Трнова Милица Сеизова Виолета Митрева Горица Ѓорѓиева Јана Стојанов Блажо Коцева Трајанка Петкова Митра Мурџев Драган Стојанов Петар Арсова Вера Митрева Цвета Тошевски Никола Економси паралелки 1972/73 Андова Радмила Арсова Цветанка Гркова Велика Илова Горица Крумова Орданка Танеска Зора Илкачева Ленка Андова Ленча Коскаров Колчо Милиќ Душица Николова Снежана Гркова Снежана Душкова Љуба Ѓорѓиева Светлана Јованова Магда Лукарова Трајанка Мојсов Глигорчо Мајсторчева Родна Панова Лилјана Пеливанова Ленча Соколова Мара Арсов Новица Чемев Ефрем Наумчева Баланка Чочова Цвета

Образование фил.фак. виша.маш. филол.фак.

фил.фак. ПМФ

ВПШ

екон.фак. екон.фак. виша екон. виша екон. екон. фак. виша екон. виша екон. виша екон. виша екон.


26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Презиме и име Образование Кузмановска Милка Атанасов Јован Сливкова Ленча Иванова Здравка Пасинечка Цвета Арсова Ленча Орешкова Магда Димитриова Голубинка Пчеларова Велика виша екон. 1973/74 Гимназија Грков Кирил прав.фак. Стефанова Сијка Крстевска Билјана филол.фак. Илиева Мирјана филол. фак. Мустеникова Милка филол. фак. др Стојанова Анка филоз.фак. Атанасовски Митко прав.фак. Камчева Гена Еленова Лидија Златева Лилјана фак. соц.пол Пемов Илија ЕТФ Сапунџиев Душко ЕТФ Дубровски Димитар ЕТФ Ефтимовски Златко Еленова Сулната виша прав. Угуров Трајко Самарџиев Ристо прав.фак. Глигоров Стојан Јанев Лазар Арсов Никола Станоев Трајко виша маш. Чипков Јован ПА Карова Ленче Шемов Трајче земј.фак Игнатова Панда филол. фак. Јованова Владанка Михова Ружа Илова Мирјана виша екон. Темов Петар виша екон. Митровски Александар Стефановска Роска филоз.фак. Ѓорѓиева Живка мед.фак. Стојанов Илија Мишев Ѓорѓи

162

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Презиме и име Стојанова Мара Тотовска Душанка Јовановска Снежана Каровски Трајче Мешков Панче Спанџова Виолета Ралев Фидо Мешкова Лидија Душкова Невена Стојанов Ристо Петкова Лидија Шишкова Весна Ставров Ристо Блажева Марија Ѓорѓиев Димитар Атанасов Илија Андов Душко Попов Ванчо Петрезанов Ѓорѓи Манчева Марија Гичева Роза Ифитмова Маријанка Темков Орданчо Галабова Анѓелина Гавровска Милица Чулева Гордана Тамапнџиев Симо Калошева Риска Манева Мара Пановски Цане Миленков Бранко Малинокова Душанка Јорданова Нада Јованова Снежана Ивановски Предраг Мелова Љубица Караѓорѓева Елена Миткова Цанка Димовска Стефка Апостолова Елизабета Спанџева Камка Клинчаров Блашко Станоева Донка

Образование прав.фак. виша екон.

прав.фак. мед.фак. прав.фак. мед.фак. стом.фак. виша прав. метал.фак. екон. фак.

виша прав. фак. соц.пол прав.фак. ПА

екон.фак. виша екон прав.фак.

стом.фак. виша екон. мед.фак. технол.фак.


78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Презиме и име Митов Ванчо Ѓорчевски Трајко Гечев Илија Ѓорѓиев Ѓоко Ризова Николина Станојкова Славица Наумов Диме Андов Костадин Митрев Благоје Бошковски Благоја Минчоров Атанас Малинкова Рајна Грозданова Љуба Сејзова Билјана Атанасова Цвета Ташев Стојан Крстев Петре Шахпазова Донка Јошев Јанаки Палитов Трајко Ивановски Јано Јанева Веса Бекирова Велика Атанасовска Менка Камчева Божана Темов Блаже Колева Цвета Малинков Борис Аризанова Благородна Димитров Благој Ташевски Јованче Стојчева Зора Ристова Павлина Арсова Менче Јованов Благој Крстев Киро Ризова Верка Тасева Нада Митрев Крсте Ацев Јован Видов Ѓорѓи Ѓорчев Петре Малинков Радко

Образование

Презиме и име Образование 121 Апостолова Коцана 122 Соколова Ристенка виша.прав. 123 Настова Орданка 124 Гркова Светлана 125 Чукаркова Нада 126 Цветков Ристо фак-соц.раб. 127 Ташев Душко 128 Камчева Владанка прав.фак. 129 Костова Љубица Економски паралелки 1973/74 1 Ристова Роса 2 Бицев Мице 3 Галабова Светлана 4 Богева Ицанка 5 Марков Ѓорѓи виша екон. 6 Гелева Трајанка 7 Мајсторчева Васка 8 Ралева Слободанка 9 Караманова Стефана 10 Шалева Анка 11 Ташева Цвета 12 Чулева Султана 13 Ѓорѓиева Јелица 14 Лалкова Стојанка 15 Тодорова Рахилка ПА 16 Трајков Благој 17 Михова Даница 18 Јанева Снежана 19 Петрова Васка екон. фак. 20 Хаџивасилева Тодорка 21 Михова Ленча 22 Пончев Петар 23 Николова Веса 24 Кадиов Костадин 25 Донев Орданчо 26 Гогова Анастасија 27 Младеновска Камка 28 Галабава Маргита 29 Мојсова Христина 30 Петрова Добрила 31 Трајкова Цвета 1974/1975 Гимназија 1 Тасев Тоде земј.фак. 2 Ристова Анка 3 Арсова Ленча мед.фак. 4 Коцева Милка 5 Гоцева Маричка

екон.фак. екон. фак. прав.фак.

прав.фак. филоз.фак. ПА екон.фак. екон.фак.

прав.фак.

ФФК м-р

ПМФ виша прав. фил.фак.

виша земј.

163


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Презиме и име Мантева Љубица Грозданова Ратка Настов Орданчо Митрева Марија Јосифова Александра Шкартова Антоанета Карова Донка Милашеска Снежана Илиева Розана Пановска Марија Грозданова Тодорка Нанчева Родна Јорданова Виолета Минков Јован Стојанова Винка Трајков Илија Крстев Ангелко Димитров Марјан Манџиковски Димо Еленов Аксенти Милошев Александар Прескакулев Златко Ангелов Александар Бакева Верка Трајкова Олгица Китева Верка Наумовска Љубица Стефановска Милјана Арајнгелов Кирил Димова Цвета Гркова Марика Костадинова Милка Најдова Ленча Митрева Анка Петрова Мирјана Лазова Светлана Ѓелева Драгица Ѓорѓиева Славица Ѓорѓиевски Илија Коцева Анѓелина Танчева Марика Јанаќиева Лилјана Димитрова Цвета

Образование фил.фак.

49 50 51 виша.правна 52 53 прав.фак. 54 филол.фак. 55 56 57 58 59 60 виша.соци 61 62 63 виша.соци 64 виша.соци 65 66 67 68 69 фак.-пол.науки 70 71 ПА 72 виша.правна 73 виша.екон. 74 прав.фак. 75 76 екон.фак. 77 ПМФ 78 79 80 прав.фак. 81 филоз.фак. 82 83 виша.прав. 84 85 86 87 прав.фак. 88 прав.фак. 89 90 ПМФ 91

164

Презиме и име Образование Марковска Дивна екон.фак. Бакалова Орданка мед.фак. Леова Верка Крстева Драга виша.прав. Бојаџиева Нада виша.прав. Ѓелева СТефанка виша.мед. Дојчинов Слободан Мурџевалески Стојко прав.фак. Јованова Лилјана екон.фак. Ангелов Љупчо метал.фак. Јустеникова Андосија ПМФ Атанасов Лазар Велкова Роска филоз.фак. Атанасов Живко ПМФ Пончев Димитар Илиев Љупчо маш.фак. Станоева Маричка метал.фак. Јанчева Лилјана Јанев Благој Гурев Јован мед.фак. Стојковска Цветанка виша.мед. Димов Лазар метал.фак. Чочев Ристо маш.фак. Лалков Тодор ЕТФ Димитров Влатко ЕТФ Касапинова Македонка мед.фак. Мелов Ванѓел метал.фак. Камчев Тодор Кулев Крсте прав.фак. Мојсов Данаил Поп-Ангелова Цвета Филипов Љупчо Стојанова Блага Поп-Ицова Маргита Попов Илија Јосифов Лазе Ѓорѓиева Снежана Бојкова Јова виша земј. Јованова Добрица Димитрова Марија Атанасова Снежана Трајкова Владанка Димова Катерина


Презиме и име Образование 92 Бакева Менча 93 Филипова Марија 94 Славева Ленча ВПШ 95 Новоселска Розеана 96 Петрова Блага 97 Ѓорев Илија 98 Јоваков Тодор екон.фак. 99 Наков Лазо 100 Младенов Дане филоз.фак. 101 Браов Илија ОНО 102 Лазова Павлинка виша.прав. 103 Митровски Петар 104 Мустаников Александар 105 Поп-Ицов Орданчо ОНО 106 Падиков Илија филоз.фак. 107 Стоев Гоце ОНО 108 Карова Снежана 109 Бошкова Цвета 110 Мустеникова Нада 111 Наумова Елица 112 Недановска Билјана 113 Петрески Сашо 114 Ристеска Велика виша.земј. 115 Спанџова Марија 116 Лелов Ѓорѓи 117 Дакиќ Драго филоз.фак. 118 Велев Ванчо виша.прав. 119 Исаков Павле виша.ПТТ 120 Камчев Тасо земј.фак. 121 Лазаров Камче 122 Неделкова Тимка ПА 123 Паракеов Лазар 124 Панова Камка ПА 125 Петров Љупчо ОНО 126 Ребула Алберто прав.фак. 127 Костова Љубица 128 Велиќ Недељка 129 Ајтова Петра 130 Петроски Блашко виша прав. Економски паралелки 1974/75 1 Станоева Виолета 2 Мукаетова Роска 3 Соколова Милка 4 Костов Александар -

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

165

Презиме и име Нанева Елида Орешкова Божана Најдова Снежана Милков Владо Зверова Надежда Велкова Марија Петкова Мара Апостолова Марија Милкова Дафина Бошкова Николина Манчев Јане Миткова Драгица Бпева Душанка Станоева Роска Бошев Ќиро Кунишева Менча Мукаетова Мирјана Томовска Цветанка Тегова Душанка Канранфилов Блажо Панов Јордан Јанева Лилјана Камчева Блага Мицева Виолета Делова Анка Недева Павлина Чулева Магдалена Блажова Зора Јованова Лилјана Павлов Цандо Гркова Благородна Бошев Ѓорѓи Котев Александар Толев Панчо Настова Снежана Дафчева Ристенка Мустеникова Ристенка Пановска Миска Јованова Митра Голчева Љубица Јованова Љубица Ташев Мошо Павлова Бена Апостолова Зорка Иванов Трајче Стојанова Виолета Дафчева Спасија Крстева Бранка Матакова Цвета Печевска Нада

Образование виша екон. виша екон. екон.фак. виша екон. екон. фак. екон.фак. виша екон. екон. фак. виша сообр. екон. фак. екон.фак. -


55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Презиме и име Јофчева Катерина Витанова Виолета Ристова Стефка Стојановска Јованка Темовска Гина Тасева Верка Попова Владанка Касапинов Тодор Пеливанова Марија Апостолов Димитар Сотирова Емилија 1975/1976 Гимназија Темелков Благој Ристова Снежана Видановиќ Роска Глигорова Зорка Марковска Јорданка Консулова Рајна Бадев Александар Кимова Бизанка Гелева Светлана Пандев Петар Еленова Розета Михов Мито Атанасов Ангел Боев Блашко Стојановски Стојче Филиповска Весна Мишев Зоран Јошева Лилјана Самарџиева Ленча Крстева Снежана Димитрова Ј. Славка Стојанова Олга Петрова Спасија Стојков Тодор Кичевски Ристо Мајсторова Блага Чулева Виолета Шкартова Марина Василова Петра Стојановска Ленка Јовановска Блага Тефова Спасија Костадинов Михаил

Образование -

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

прав.фак. виша прав

виша соц. виша соц. виша прав. виша Х Т3 стом.фак. филоз.фак фил.фак. РГФ д-р. емј.фак. виша екон. ЕТФ прав.фак.

фил.фак. фил.фак. прав.фак.

фил. фак. фил. фак. прав.фак. филоз.фак.

166

Презиме и име Ѓорѓиев Зоран Касапинова Снежана Плачкова Таска Трајкова Маријана Стојанова Слободанка Велкова Снежана Петрова Виолета Толовски Живко Златкова Даница Карова Роска Мицева Нада Филкоски Драги Шкартов Андон Делова Јелица Петров Илија Гинеска Каранфилка Попов Александар Лиотиковски Ристо Ѓорѓиев Љупчо Мурџев Димитар Леов Тасе Јосифова Живка Милков Димитар Ташев Ангел Стоева Спасијка Мајсторчев Ристо Костов Никола Гичова Зорица Ничева Зора Коцев Ѓорѓи Стефанов Гело Грков Панчо Кимов Наќо Масларкова Зорка Маневски Дукадин Ничков Борче Петров Ефтим Камчев Блашко Михова Јованка Станоев Драги Ефремов Благој Настова Лилјана Чулев Лазар

Образование виша екон. прав.фак. РГФ метал фак. прав.фак. прав.фак. филол.фак ВПШ прав.фак. прав.фак.

виша екон.

виша екон. ПМФ-геог. РГФ виша прав. виша сооб.

екон.фак. екон.фак. прав.фак. град.фак. метал фак. екон фак. мед. фак. филоз. фак. виша екон. РГФ виша прав. ПМФ технол.фак.


Презиме и име Образование 77 Мирчевска Мирјана 78 Мукаетов Димитар РГФ 79 Илиева Менча екон.фак 80 Маркушев Ристо ЕТФ 81 Пирузе Драги ЕТФ 82 Стојанов Ангел маш.фак 83 Ангелова Душанка мед.фак 84 Гечев Ќиро град.фак. 85 Тренчева Ленча ПМФ 86 Димков Методија ЕТФ 87 Пемова Надица мед.фак 88 Иговски Борис метал. фак. 89 Настова Фросина арх.фак. 90 Ризова Николина виша прав. 91 Грков Јордан виша прав. 92 Петровски Војо метал.фак. 93 Жарковиќ Гордана 94 Камчев Ристо 95 Таскова Лидија 96 Мирков Илија 97 Бошкова Софка фил.фак. 98 Ставров Илија 99 Трипунова Снежана 100 Шошев Борис 101 Ајтова Велика 102 Мицева Катерина 103 Здравкова Цвета ВПШ 104 Филипова Илинка 105 Јорданов Александар ОНО 106 Ташева Трајанка 107 Трајкова Цвета 108 Георгиев Борис 109 Михов Ристо 110 Митрев Васил виша земј. 111 Чејкова Павлина 112 Бошкова Васка 113 Панов Крсте Економски паралелки 1975/76 1 Трајкова Снежана 2 Стојанова Лилјана 3 Ѓорчева Марјана 4 Еленова Талка 5 Петров Мирко 6 Ристов Тодор -

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

167

Презиме и име Манчева Костадинка Јованов Петре Маркова Милица Ангелов Анѓел Костовиќ Милица Милев Никола Лукарова Билјана Јованова Виолета Ѓелова Гена Кимова Славица Митовска Силвана Темелкова Снежана Дамјанова Ратка Јанев Блаже Несторова Ленча Коцева Мица Јанева Снежана Темков Златко Златева Олгица Игнатов Никола Митрева Ристенка Миневски Илија Камчев Спиро Чулева Мирјана Стојанова Катерина Бинов Коле Јанчева Нада Јованова Даница Ристова Олга Дамјанова Елица Нанева Марика Бикова Камка Трајкова Магда Орешкова Верка Трповска Лилјана Карелова Јана Кимов Ристо Атанасова Снежана Трчалова Донка Милошева Милица Јорданов Јордан Ѓорѓиев Минко Димовска Зорка Шишкова Форка Димитриева Виолета Стојанов Стевчо Костадинов Ѓорѓи Атанасов Костадин Толев Душко Димова Костадинка

Образование виша екон. виша екон. виша екон. виша екон. виша екон. виша екон. виша екон. виша екон. екон. фак. виша екон. виша екон. екон.фак. екон. фак. екон. фак. екон. фак. -


57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Презиме и име Трајкова Солунка Кузева Стефка Бојаџиева Марика Ганчева Снежана Коцев Киро Несторова Ленча Трајкова Тодорка Николова Ристенка Велкова Горица Ризора Зорка Ѓорѓиева Олга Темов Илчо Јованова Благородна Велкова Марија Темова Љубица Арсов Панчо Ризова Блага Бојаџиева Лилјана Ридова Снежана Недева Цвета Димовска Цвета Каров Илија Петрова Спасија Нејков Мицо Илиев Мицо Костова Вера Чулева Зорица Иванова Сузана Калошева Марија 1976/77 Гимназија Велкова Елисавета Мургова Снежана Ристевска Благуна Ристова Менча Симоновик Лазар Стефановска Снежана Арнаудов Душко Андрев Лазо Јосифов Никола Камчев Љупчо Камчев Илија Митрев Борис Мајсторчев Митко Мустафа Махир Нанчев Ванчо Паракеова Трајанка Темелков Ангел

Образование виша екон. виша екон. виша екон. виша екон. -

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

филоз.фак. филол.фак. прав.фак. прав.фаk ПА прав.фак. прав.фак. прав.фак.

земј.фак.

фак.за безб.

168

Презиме и име Образование Тренчев Славчо Арсов Ванчо стом.фак. Боцева Марија виша прав. Димова Благородна виша прав. Делова Бисера Жабевска Јана ПА Илиева Јулијана ПА Јованова Ружа Костадинова Мира виша прав. Кулева Богданка прав.фак. Крстев Дончо стом.фак. Митков Панчо екон.фак. Мишева Даница Минов Панчо прав.фак Нејкова Мица ВПШ Петровска Драгица виша екон. Попова Славица мед.фак. Рамов Пејо Спанџев Лазавиша пожар. Тодоровска Елица прав.фак Трајковски Бранко ФТТ Чулева Зорка Златева Нада Прстенкова Талка Ризова Ленче ВПШ Афкова Ристена Ангеловски Добре Аргиева Вера ВПШ Димитрова Васка ВПШ Георгиева Виолета екон.фак Илиев Јован виша прав. Ицева Љубица прав.фак. Јованова Митра виша екон. Костовска Снежана прав.фак. Максудова Хатиџе филоз.фак. Младенова Мирославка ВПШ Милкова Славица ВПШ Павлова Славица Тренчев Илија екон.фак. м-р Томовска Весна прав.фак. Танчева Милка Хаџи-Николова Ленча екон.фак. Гелевска Љубица


61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

Презиме и име Образование Игнатова Роса фак.за нов. Ташева Николинка виша екон. Георгиева Ратка мед.фак. Каровска Мими мед.фак. Шахпазова Ката виша екон. Шошева Анастасија екон.фак Гелева Менка екон.фак. Лалкова Роска филол.фак.в Грков Лазар екон.фак. Дамјановски Благоја екон.фак Димов Тодор земј.фак. Дончева Маријана ВПШ Златев Ристо ПМФ Јованов Славчо виша соц. Костова Светлана Николовски Ѓорѓи Поп-Ангелов Васко Ридов Панчо екон.фак Трајкова Павлина виша екон. Арангелова Снежана ВПШ Бошкова Мирјана – Димитрова Трајанка мед.фак. Еленова Нада виша прав. Костова Марика виша прав. Мешкова Зора Милков Јордан екон.фак. Малинков Зоран Мустеникова Васка Николов Никола фил.фак. Поп-Ицова Борјанка мед.фак. Петрова Катица ВПШ Елизова Јованка прав.фак Ризов Влатко стом.фак. Стојански Ристе мед.фак. Трифунова Тања ВПШ Кировска Јадранка Чулева Мери мед.фак Шемова Павлина Шошева Лилјана мед.фак. Андонова Снежана земј.фак. Еленова Снежана Мелова Пенка фарм.фак. Панов Зоран

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

169

Презиме и име Алексова Панда Дојчинова Јелица Најдов Крсте Трајков Петров Тасева Ленча Баснарков Блажо Ивановски Живко Кузманов Драган Наумчева Весна Стојановиќ Петре Стојанов Илија Чејков Ифтимчо Коскаров Ѓерасим Јованов Ацо Делов Игнат Динов Ангелчо Петров Блажо Костовски Андреја Манчев Блажо Велкова Снежана Лалкова Риска Петреска Невенка Илиев Јован Петровиќ Јадранка Јовановска Славица Наневски Љупчо Стојчевска Љубица Соколов Ѓоре Соколова Даница Делов Александар Андонов Ѓорѓи Несторова Гордица Грков Душан Недковски Владимир Јорданов Благој Секулов Владо Ангелов Миле Грозданова Тиха Јакимов Александар Ристовски Тодорчо Јанков Гоце Глигорова Снежана Митрева Магда

Образование мед.фак. екон.фак екон.фак виша екон. ПМФ

екон.фак. виша екон. виша екон. виша екон.

фил.фак. земј.фак. виша ХТ3 виша прав. правен фак.

виша екон.

ВПШ

ВПШ РГФ


147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

Презиме и име Образование Јанев Славе Димчев Миле Сирмевски Трајко земј.фак. Цветковска Виолета ВПШ Грков Александар Бакалова Зора Далипоска Улкија Георгиев Благој Илиева Дајана ВПШ Јованов Здравко Спанџев Трајко Преметаров Живко Станојкова Милка Костадинова Менча Стојанов Трајко Алексова Весна Атанаскова Благородна прав.фак Астарџиева Љупка прав.фак Астарџиева Анастасија прав.фак Василев Горан Велјановска Васка Голчева Ратка Гркова Даниела прав.фак Дамјанова Даница прав.фак Делова Гордана Динова Вања Ѓорѓиевска Лидија прав.фак Игнатовски Тодор ПА Јаќимов Стојанчо Каракулева Славица Костова Сузана Коцевска Розалија прав.фак. Крстева Сузана ФФК Крстева Елизабета прав.фак. Лалкова Л. Елизабета Лалкова Р. Елизабета ПА Митрова Марика Николова Марина Николова Весна Попова Елеонора филоз.фак. Симиќ Јовица филоз.фак. Синадиновска Весна Стојанова Снежана фак.-новин.

Презиме и име Образование 190 Суклеска Билјана прав.фак. 191 Ќурчиева Мери 1977/78 Гимназија 1 Кузева Лидија виша прав. 2 Станоева Лефтера екон. фак. 3 Иванова Марика 4 Тодорова Славијанка 5 Димитров Петар мед. фак. 6 Мајсторова Султана 7 Мишева Весна виша екон. 8 Гркова Вера мед. фак. 9 Мартиновска Сузана екон. фак. 10 Ангелова Гордана прав. фак. 11 Кулев Дано мед. фак. 12 Стојанова Ленча екон. фак. 13 Врангалова Македонка 14 Крстева Олијана филоз.фак. 15 Хаџиманова Благородна 16 Николова Мирјана мед. фак. 17 Лазаревска Мирјана прав. фак. 18 Филков Вангел 19 Масларкова Владанка виша екон. 20 Ангелова Елена филоз. фак. 21 Панарин Васил ЕТФ 22 Мишевска Драгица екон. фак. 23 Гелова Гордана екон. фак 24 Трифунова Блага виша прав. 25 Тапанџиева Весна ПФ 26 Трајковска Даница виша екон. 27 Пановска Ленча виша екон. 28 Чачкова Лидија 29 Стојанова Виолета 30 Грашевска Емилија град фак. 31 Ничкова Марика град фак. 32 Темова Менка екон. фак. 33 Витанова Марија ПМФ 34 Нанева Снежана 35 Карова Менча ПФ 36 Јованов Драги мед.фак. 37 Гурова Верка ПМФ 38 Липтов Стефан 39 Пантева Кумка 40 Илова Јоана ПМФ 41 Мелов Љупче виша маш. 42 Митов Бојанчо виша прав. 43 Настов Јордан екон. фак. 44 Ристов Блажо виша екон. 45 Шемов Глигор виша прав. 46 Јосифов Диме -

170


47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Презиме и име Димов Ќиро Цеков Љупчо Најдов Бранко Попов Славо Димитриев Орданчо Толовски Миле Ѓорѓиев Васко Грков Јован Ристовски Тодор Димитров Лазар Бошков Гоце Димитриев Јован Јованова Менка Делова Виолета Богев Методија Орешкова Темјана Манева Марија Сокуловска Марика Димитриева Лилјана Петров Душан Соколов Стефан Атанасов Пејо Ѓерѓев Петко Баснаркова Роска Димитрова Елизабета Ајтова Ленча Атанасова Павлина Милкова Мирјана Мукаетова Марина Попов Никола Ѓорѓиев Миле Јосифов Звонко Петров Марјан Јосифов Данчо Салтаџиев Златко Јосифов Данчо Мукаетов Добре Митровска Тодорка Попова Мирјана Ѓорѓиева Костадинка Петков Златко Трајковски Стојан Андреев Илија Крстева Даринка Ризова Божана Јосова Трајана Калуѓеров Миле Ангелеска Лидијана Павлов Игно Трифунова Мирјана

Образование виша соц. филоз. фак. прав. фак. маш. фак. екон. фак. град. фак. екон. фак. екон. фак земј. фак. ВПШ земј. фак. фак.забезб. РГФ. РГФ. РГФ. РГФ виша ек. филол.фак. филоз. фак. ВПШ филоз. фак. виша екон. ВПШ

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145

171

Презиме и име Туриманџова Бранислава Јованов Петар Толова Снежана Мешкова Зорица Стојанова Дивна Јовева Борка Крстева Олга Делова Николина Котев Драги Ташев Ѓоко Гурев Славчо Којчев Марко Андриќ Вукашин Пендев Димитар Дамјанова Блага Наумова Блага Грков Петар Игнатова Мирјана Шепендиев Ило Ристов Ѓорѓи Стојков Трајче Јованов Стојан Петровски Тони Стефанов Миловој Пеливанов Мишо Цуцулова Драгица Камчев Диме Илиев Илија Гечевска Сузана Ристова Менча Лазаров Никола Ристов Петар Мајсторова Зорка Печевски Драган Ризова Мирјана Манова Ленча Анѓушева Емилија Спасиќ Драгољуб Трпчевски Димитар Митревска Мирјана Петровски Борис Тренчева Лилјана Николова Весна Рамов Јане Станоева Зорка Тодорова Ристенка Трпкова Гордана Ангеловски Страшо Јовкова Линка

Образование виша екон. виша екон. филоз. фак. земј. фак. прав.фак. ПМФ фак. за новин. виша руд. ПМФ екон. фак. виша екон. виша екон. виша екон. мед. фак. земј. фак. ВПШ ВПШ ВПШ екон. фак. виша екон. виша екон. -


Презиме и име Образование 146 Бошева Мара 147 Бојкова Неда ВПШ 148 Гичевска Мирјана 149 Горчева Душанка 150 Аџиова Велика 151 Сакалиева Блага 1978/79 Гимназија 1 Андриќ Илија стом.фак. 2 Арсова Снежана фарм.фак. 3 Ангеловски Орце мед.фак. 4 Апостолски Горан стом.фак. м-р. 5 Ангелова Антица мед.фак. 6 Велкова Цанка филоз.фак. 7 Галева Катица --8 Гркова Лилјана фак.за безб. 9 Дамјанова Нада виша.прав 10 Делов Ќиро --11 Иванов Иван ЕТФ 12 Јаневски Јане мед.фак. 13 Јосифовски Тони мед.фак. м-р 14 Јанкова Снежана мед.фак. 15 Јефтимова Роска прав.фак. 16 Јовановска Лилјана фил.фак. 17 Јованов Ангел ЕТФ 18 Јованов Љупчо --19 Кероски Милан фарм.фак. 20 Костадинов Ванчо мед.фак. 21 Каров Благој виша.екон. 22 Костова Илинка --23 Касапинова Флорида прав.фак. 24 Каров Звонко екон.фак. 25 Коцева Славица арх.фак. 26 Мешков Сашко мед.фак. 27 Мартиновска Силвана ПМФ 28 Митровска Васка прав.фак. 29 Нерков Мирослав мед.фак. 30 Неткова Ангелина прав.фак. 31 Пасинечки Љупчо мед..фак. 32 Петровиќ Хилда екон.фак 33 Печевски Зоран екон.фак. 34 Ризова Весна мед.фак. 35 Ридов Александар мед.фак. 36 Сеизовска Марика фак- јав.адм. 37 Стоименов Добри мед.фак. 38 Сапунџиева Павлина мед.фак. 39 Стојанова Цветанка фарм. фак. 40 Самарџиева Донка прав. фак. 41 Спанџев Митре ЕТФ 42 Темелков Душко мед. фак. 43 Тасева Цветанка фарм.фак.

172

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Презиме и име Образование Ташевска Татјана фил.фак. Ташев Драги ЕТФ Трифунов Звонко ЕТФ Ангелова Соња --Стојчевска Марија --Кабранов Љупчо виша екон. Бојаџиев Ѓоко --Настов Љупчо --Јованов Ордан маш.фак. Василева Драгица --Миновски Тони --Јовановски Зоранчо ВПШ Миневски Блаже фак- новин. Тасевски Душко фак.за.безб Јовановски Зоран --Влајковска Васка прав.фак. Мицев Пане виша.екон Андреев Јосиф --В`чков Миодраг --Летниковски Атанас --Бакев Ѓоко --Каров Ванко прав.фак. Данаилов Перо --Димитрова Благица --Точевски Оливер --Ѓорѓиева Љубица --Тантуровски Горан --Филипов Панчо земј.фак. Јанакиев Вано --Толов Ванчо --Маџункова Грозданка --Симоновиќ Владо виша.екон Темкова Таска --Димова Виолета --Еленова Славица стом. фак. Делова Блага --Милошев Горан фак-новин. Трајковска Лорета --Шемов Методи --Мешкова Ана ВПШ Даневски Драги метал.фак. Јосифов Ќиро виша.екон. Ламески Стојан маш.фак. Соколов Љупчо ПМФ Балевски Ванчо --Јакимовска Ленка --Китев Златко виша.безбе Лесноски Ратко маш.фак Манџикоски Илко технол.фак. Стојанов Коле земј. фак.


Презиме и име Образование 94 Стојанова Љубица --95 Атанасов Душко --96 Јовановски Марко --97 Мукаетова Петруша --98 Тасев Павле --99 Мелова Марика --100 Василева Петра --101 Камчев Славчо --102 Бакева Виолета --103 Димова Вангелија --104 Нејкова Трајанка виша.прав. 105 Дамјанов Глигор --106 Крстева Велика фил.фак. 107 Мелова Лидија --108 Клинчарова Душанка --109 Кузманов Златко ПМФ 110 Вешков Атанас --111 Ицева Горданка фил.фак. 112 Пазов Љубо --113 Богева Илинка --114 Николова Форка --115 Стојанова Васка прав.фак. 116 Кузманова Снежана --117 Шошев Глигор --118 Козаринов Ангел филоз. фак. 119 Дамчева Зорица --120 Камчев Зоран --121 Сирмевски Трајко земј.фак. 122 Петрова Цвета --123 Јованов Ристо --124 Костадинов Ристо фил.фак 125 Дамјановска Светлана --126 Трајкова Ленча --127 Колева Марија --128 Стоева Марика ВПШ 129 Бојкова Риска --130 Ѓорѓиев Стефан --131 Марков Орданчо --132 Трајкова Нада прав.фак. 1979/80 Гимназија 1 Атанасова Сузана филол.фак. 2 Ајтова Виолета --3 Богева Горица стом.фак. 4 Калева Борка --5 Грозданов Миле прав.фак. 6 Димовска Лилјана ПМФ 7 Јосифова Катерина виша.екон. 8 Каровска Снежана екон.фак. 9 Масларкова Снежана --10 Митрева Николина ВПШ

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

173

Презиме и име Образование Несторова Светлана филол.фак Пирузе Валерија ВПШ Петров Димчо ОНО Самарџиева Лилјана виша.мед. Трајков Ило --Цилева Митра фил.фак. Чулева Павлинка екон.фак. Атанасовска Елизабета прав.фак. Атанасовски Томислав ЕТФ Ѓоров Љубомир ЕТФ Јованов Живко ЕТФ Митрев Панчо екон.фак. Попова Снежана арх.фак. Спиров Ѓоко прав.фак. Шелова Даница стом.фак. Грозданова Емилија филоз. фак. Ѓорѓиева Роза мед.фак. Захариева Ратка филоз. фак. Зимоски Радослав --Илиев Горан прав.фак. Илиеска Аница --Јованова Илинка мед.фак. Јанков Лазар арх.фак. Јанковски Илија екон. фак. Којунџиева Лидија --Карајкова Славица --Каровски Гоце мед.фак. Коцева Родна мед.фак. Лазова Звезда ВПШ Митрева Јадранка --Николов Гојчо стом.фак. Николов Златко земј,фак. Петрова Илинка --Петрова Лилјана виша град. Пендева Катерина мед. фак. Попова Гордана прав.фак. Пемов Борис стом.фак. Шошев Ќиро екон.фак. Гечев Влатко ВПШ Гочевски Коце --Јорданов Диме --Недев Драги --Петровска Владанка --Пеливанов Борис --Попов Трајко екон.фак. Стојановска Весна ВПШ Темелков Диме --Арсова Цвета ВПШ Анѓелова Горица --Бинов Љупчо ОНО


61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Презиме и име Образование Димитров Пано екон. фак. Гогова Снежана --Димитрова Цветанка ВПШ Давчева Весна ВПШ Ѓорѓиев Ќиро земј. фак. Зимониќ Катерина --Јанев Ристо виша земј. Камчева Драгица --Каракирова Маргарита --Колева Сузана --Лазова Блага --Марковачев Стојан виша угост. Пантева Владанка --Ристов Митко ОНО Ризова Снежана ПФ Ристова Сузана --Степанова Драгица --Стојанов Влатко --Трајкова Светлана --Трајкова Милка ПФ Тренчев Благој --Чапова Марија ПФ Атанасов Ѓоко град. фак. Георгиевски Станко --Јанкова Марика ВПШ Каров Ќиро --Камчева Лилјана --Марковачева Снежана ПФ Мицевска Снежана --Настова Весна ПФ Несторовски Стојчо --Попова Соња --Поп-Ангелов Златко --Силјанова Душанка --Трпчевски Зоран --Трајкова Душанка --Убавков Младен ОНО Шкартов Љупчо виша. земј. Атанасов Паско земј. фак. Костов Ќиро прав.фак. Костов Љубен --Митрева Јанинка прав. фак. Мукаетов Боро --Најдова Менча ---Ташев Перо ЕТФ Мурџева Благородна --Илиевски Борис ЕТФ Малинкова Снежана --Гелова Менча --Јованова Елица ---

Презиме и име 111 Ристов Лазар 112 Атанасова Менча 113 Митрев Ѓоке 114 Кадрова Верка 115 Баснарков Љупчо 116 Темелков Ацо 117 Павловска Зора 118 Јованова Виолета 119 Атанасова Орданка 120 Михова Силвана 121 Муфтарова Анка 122 Каровска Цветанка 123 Мушева Блага 124 Митрева Калина 125 Мегленова Нада 126 Симоновска Сузана 127 Волчева Велика 128 Павлов Ифтим 129 Тодорчев Ристо 130 Минчорова Марија 131 Пончев Милан 132 Баснарков Васил 133 Јорданов Борис 134 Гркова Снежана 135 Демирова Фатиме 1980/81 Гимназија 1 Матијевиќ Анте 2 Кабранов Развигор 3 Анѓушева Фросина 4 Гркова Миска 5 Гроздановски Добри 6 Коцева Јадранка 7 Мешкова Светлана 8 Николова Зугравка 9 Паракеова Менча 10 Сирмева Слободанка 11 Атанасов Кирил 12 Атанасов Методи 13 Димков Благој 14 Димкова Соња 15 Малинкова Соња 16 Панарин Миленко 17 Стојанова Зорица 18 Ставров Борче 19 Стојанов Ванчо 20 Чачкова Пандорка 21 Делова Мануелка 22 Илиева Данче 23 Јанкулов Станоја 24 Јовановски Методи

174

Образование шум.фак. фак.- новин. -----------------виша екон. ------------------------виша прав. --фак.за пол.н. --прав.фак. виша екон. ПФ мед. фак. ПФ виша екон. --маш.фак. маш.фак. ЕТФ --ЕТФ град.фак. технол.фак. град. фак. ЕТФ прав.фак. ПА мед. фак. метал.фак. виша екон.


25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Презиме и име Образование Којчева Магда фил. фак. Кимова Лидија мед. фак. Лазаров Влатко виша екон. Наумчева Павлина екон.фак. Попова Гордана ПА Ризов Благој метал.фак. д-р Пеова Зора метал. фак. Рамов Живко маш. фак. Трновски Стефан мед. фак. Ташев Методи мед. фак. Тасевски Љупчо мед. фак. Тодоровски Илија -Андов Ќиро -Дамјановска Јагода ---Димова Елизабета ПА Илов Ќиро --Јанева Панда ПА Јанев Јанаќи --Јовановски Зоран виша екон. Костова Славица --Крстев Душко --Колев Бранко екон. фак Крстев Дончо виша прав. Калеов Влатко --Камчева Нада виша прав. Клинчарова Верка --Кулевска Блага --Конева Стојна --Карадакова Лилјана фил.фак Кириџиева Весна филоз.фак. Левова Олга --Манева Савка --Макревска Сузана --Малинков Александар ФДУ Миленков Зоран ОНО Митрев Горан виша екон. Настов Бошко земј. фак. Настовски Атанас ОНО Пемова Маричка филоз.фак. Павлова Даница прав. фак. Пецов Драги виша екон. Стојанов Ацо --Стефановиќ Зоран метал.фак. Спанџова Билјана ПА Сеизова Елена ПФ Чејков Блашко виша геод. Шошева Емилија --Бошкова Снежана --Богев Васко земј. фак. Лозановски Никола шум. фак.

175

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Презиме и име Михов Панче Ристова Веселинка Ставрова Весна Таневски Младен Арангелов Милан Блажески Ристо Ѓорѓиев Тони Димитров Диме Ѓерѓев Стојан Ѓорѓиев Ристо Јосифов Ангелко Каракулев Влатко Николов Зоран Николов Марјан Орешков Стојан Еленов Зоран Саздов Златко Поп-Ангелов Ангел Мицева Трајанка Стамаџиева Нада Ничева Марика Стојков Илија Неделковски Никола Мукаетов Трајче Коцевски Влатко Најдова Виолета Николов Трајче Несторов Петре Ѓорѓиев Трајче Димов Ванчо Камчев Коле Кесаси Аднан Стојанов Диме Крстев Слободан Арсов Петар Бојков Стојан Богев Лазо Глигорова Марија Ѓорѓиева Марика Ѓоров Драги Јанкулова Светлана Јанев Видан Кајчева Даница Каракулева Лидија Камов Љупчо Лазова Роска Милкова Роса Макревски Сашо Митрева Загорка Нејковска Мара

Образование ---------------------РГФ виша екон. --виша геод. ----виша геод. --екон. фак. мед. фак. --виша земј. --------------------------------------виша екон. филол.фак. виша земј. ------филол. фак. ----земј. фак. --


Презиме и име Образование 125 Орешков Станоја --126 Попова Наташа ПА 127 Павлов Трајко --128 Петковски Крсте --129 Ристов Никола ПА 130 Стојменов Марјан --131 Салиов Омер --132 Темов Боге --133 Шемов Ќиро виша земј. 134 Бошкова Зорица --135 Еленова Зорица --136 Ефремова Блага --137 Михов Илија --138 Тодоров Љупчо --139 Шалева Надица ПА 140 Јосифова Маричка --141 Петров Блажо --142 Арсов Ристо --143 Андов Милан --144 Камчев Илија ---145 Клинчаров Данчо --146 Петрезанова Катица --147 Петрова Ружа --148 Станоева Соња --149 Ставрова Лилјана --150 Миленкова Сузана --151 Сакалиева Милка ПА 152 Силевска Снежана --153 Тасев Зоран --154 Прскачова Соња --1981/82 Гимназија 1 Анѓеловска Весна --2 Анѓушева Ленча филол.фак. 3 Витанов Митре -4 Галевска Кристинка ПМФ 5 Димчова Соњица виша екон. 6 Даневска Анастасија --7 Дренков Слободанчо маш. фак. 8 Димитров Косте екон.фак. 9 Димова Тодорка --10 Мицев Димо --11 Мицев Влатко екон.фак. 12 Николова Анка виша мед. 13 Наумов Зоран екон.фак. 14 Петровиќ Славица ПФ 15 Попова Роза екон.фак. 16 Стојанова Ленча ПМФ 17 Бадева Менча филол.фак. 18 Димитрова Валентина мед. фак. 19 Глигоров Ифтимчо мед. фак.

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

176

Презиме и име Образование Галева Божана ПМФ Ѓорчева Стефанка --Еленова Надежда мед. фак. Јовановска Ангелина екон.фак. Костова Билјана мед. фак. Михајлов Марјан --Наумовска Валентина филол.фак. Петкова Весна ПМФ Толев Костадин --Тодоров Трајко стом.фак. Димов Димче ЕТФ Илиев Оливер ЕТФ д-р Јорданова Билјана --Коцев Пане маш. фак. Мантев Љупчо ЕТФ Ничева Дунафка --Поп-Андов Јованче виша елек. Ристов Развигор маш. фак. Ристов Блажо ЕТФ Ристовски Сашо ПМФ Салтаџиева Марија ЕТФ Силева Катица арх. фак. Тодоров Ѓоко ЕТФ Арсова Роза филол.фак. Витанова Јасминка --Ванова Снежана --Волчева Благица ПА Ѓорѓиева Суза шум. фак. Ѓорѓиев Митко --Димовски Никола --Здравевска Лилјана --Златева Анка --Златева Роза --Илова Лидија ПА Илова Снежана ПА Јосифова Љуба --Јанкуловска Теодора --Јованова Донка ПА Јованов Трајче --Јовановска Олгица --Јосифов Развигор виша земј. Костова Евица --Колев Марјанчо --Кадрова Роска ПФ Камчева Мануела фил. фак. Левова Марика ПА Мишева Марика виша екон. Миневска Сузана виша соц. Митрев Добре виша ПТТ Милев Марјан виша ПП


70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

Презиме и име Образование Мелов Илија --Николов Зоран --Николов Златко земј. фак. Наџински Милан РГФ Николова Зорица --Прескакулев Добре ---Орешков Станоја --Ристова Десанка --Сакалиев Станоја --Стоимчева Татјана --Стојановска Марјанка --Скандева Николина ПФ Ташева Лидија виша соц. Ташева Снежана виша соц. Трајкова Анка --Таскова Фетка виша соц. Тасева Нада --Василев Радо ---Илиевска Ленча --Илиева Цвета --Кичева Весна --Китева Елизабета --Митровиќ Миодраг --Милкова Данка филол. фак. Витанова Маргарита ПА Димитрова Лидија --Јанева Загорка ПА Крстева Невенка --Костовска Снежана Лазаров Трајче --Милошева Јагода --Минова Трајанка --Настова Душанка ПА Пановски Ристе виша ел. Ристова Роза --Ристовски Тони земј. фак. Туриманџов Ѓоко --Шемова Лимба --Грозданова Снежана фарм.фак. Илиева Билјана ПА Ивановски Стојчо --Рамова Цвета екон.фак. Николова Магдалена --Стефановска Сузана --Јорданова Верка екон.фак. Трајкова Гордана --Тасев Владо филол.фак. Филипова Мара виша прав. Богева Вера --Анѓушев Орце ---

Презиме и име Образование Блажевска Цена ПА Бошков Наќо ПА Видојковиќ Весна --Ѓорѓиоска Илинка --Гелова Соња екон.фак. Зафирова Цветанка --Илов Ќиро --Јанакиев Илија --Јорданова Елизабета ПМФ Јосифов Ангелчо --Коцевска Весна --Кабранова Славица --Камчева Веса -Липтов Наќо --Мукаетов Јордан --Несторов Зоран --Ристова Нада --Симоновски Зоран --Салиова Салфетка --Сапунџиева Адријана --Солеников Љупчо --Тодоровски Никола --Тодорова Сузана --Чемерски Ацо --Јосифов Влатко --Бошков Трајче -Печкова Драгица --Јовановска Цвета --148 Трајкова Тимка --149 Ристова Лена --150 Сакалиев Јанче --120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

1982/83 Гимназија 1 Андова Ѓурѓица 2 Бакулевска Жанина 3 Белевска Гордана 4 Бошков Зоран 5 Пандева Марија 6 Бањанска Надица 7 Богева Јованка 8 Бадева Весна 9 Биков Александар 10 Вузевска Снежана 11 Галабова Павлинка 12 Грнева Сузана 13 Димов Влатко 14 Дренков Зоран 15 Данева Оливера 16 Дончева Марика

177

екон.фак. фарм.фак. арх. фак. екон.фак. --ПФ екон. фак. филол.фак. --филол.фак ПА --виша земј. виша екон. прав.фак.


17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Презиме и име Образование Еленов Ристе земј. фак.д-р Еленов Зоран екон.фак. Иванов Тодор земј. фак. Јаневска Аница виша екон. Јованова Стефанка ПА Ефтимова Силвана прав.фак. Костов Звонко виша екон. Коцев Киро Кузмановска Бранка филол.фак. Камчева Кристина Катралова Марија екон.фак. Мицајков Александар ЕТФ МарковачеваСветлана виша екон. Митревска Малинка ПА Малинкова Цветанка виша екон. Мешков Панче град. фак. Настов Орце екон.фак м-р Николова Суза стом.фак Николова Елизабета Милков Ванчо ветер.фак. Петрезанов Јордан ЕТФ Петров Сашо мед.фак Петковска Василка ПА Поп-Ангелов Марјан фак-новин.м-р Ризов Марјанчо Стоева Ристена земј.фак Стојановска Ленче Стојанова Весна прав.фак Скандева Благородна прав.фак Соколова Нада екон.фак Ташева Софија фарм.фак Цуцулов Благој ЕТФ Ценова Донка виша екон. Шалев Тони виша екон. Николова Невенка ПА Ристовска Зорица Пиличев Зоран вис. пол.шк. Силева Елизабета екон.фак. Андова Елена ФЛУ-прав.ф. Анастасов Мирослав виша екон. Гинов Трајче виша земј. Илиева Дивна виша тур.уг. Јосифова Виолета фак-новин. Јосифов Коста виша екон. Калеова Катица филол.фак Митова Гордана Мојсова Роза виша земј. Мешков Сашо ВА Попов Драги виша екон. Рамов Благоја ветер.фак

178

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Презиме и име Образование Стоев Јано Ширков Митко земј.фак. Гечев Митко Димитров Зоранчо шум.фак Данов Лазар виша екон. Данова Наташа ПФ Димовски Среќко Златевски Јован екон.фак Захариев Зоран Клинчарова Снежана Клинчарова Мара Крстев Перо маш.фак Кириџиев Александар ветер.фак Летникова Зора Нанчева Панда ПФ Ристов Зоран ПФ Филипова Станка ПА Арангелов Марјанчо виша прав. Баљазова Неда Белеска Каролина Галева Весна Делов Љупчо Дескоски Петар екон. фак. Ѓорѓиев Златко прав. фак. Бојкова Цвета Златевски Мирослав вишамаш. Златева Павлина Илиев Петар Јовков Тони виша.прав. Јованова Неда Јованова Маричка Јанева Весна ПМФ Јаскова Весна Коцев Лазар Клинчаров Лазар Конева Роза виша мед. Колевска Милена Костова Слободанка Катралова Мица ПФ Коцев Кирил технол.фак. Камчева Ленча ПФ Марковска Лидија ПА Мешкова Родна Матаков Добре фак за безб. Митрева Сузана Мојсова Менча Мешкова Виолета Нетковска Жаклина Николов Ристо ФФК Настова Роза ПФ


117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Презиме и име Образование Наумчева Ацка Поп-Андова Атанаска Пецова Трајанка прав.фак. Прскачева Донка ПФ Ристова Виолета екон. фак. Ридов Горан екон. фак. Стојановска Снежана ПА Стефановиќ Анѓелчо град. фак. Силјанова Лилјана Срњакова Гордана виша соц. Стојанова Менча Стоева Виолета Тасев Влатко Тасева Валентина Трајков Атанас ПА Тасевска Горица Ташева Олга Трајков Ацо прав.фак. Трајковски Борис Ташев Душко ПА Хаџиманова Милка ПФ Чејков Горан виша екон. Шандова Сијка Манчев Зоран виша прав. Кузманова Светлана виша екон. Атанасова Милица Галабов Влатко Димов Лазар Јованова Марика Грозданова Тодора Попов Коце ПМФ Катралова Менча Лалков Горан Јовановска Станка Колева Нада Колева Марика Колева Катица Коскаров Божидар виша екон. Јошева Ефка Димова Тодорка Јорданова Ермиона Костова Весна Оџаклиески Косто Лазов Стојан Стојанова Јадранка Касапинова Панда Шишкова Цветанка Трајкоска Милева Стоилова Стојна Стојанова Менча -

Презиме и име Образование 1983/84 Гимназија 1 Андова Елизабета ФФК. 2 Андова Лидија прав.фак. 3 Атанасова Лидија прав.фак. 4 Ајтов Живко 5 Атанасов Герасимче фак.-безб. 6 Ангелова Валентина ПФ 7 Бендева Билјана 8 Богева Снежана 9 Мишевска Богда ПМФ 10 Виденовиќ Милосав 11 Велкова Душанка фил. фак. 12 Глигорова Надица филол. фак. 13 Гркова Цветанка екон.фак. 14 Ганчевска Светлана 15 Ганевска Ала филол. фак. 16 Голчева Надица ПА 17 Грнев Тони виша маш. 18 Гроздановски Зоранчо виша ел. 19 Димова Пандорка ЕТФ 20 Данова Среќна екон.фак. 21 Димитрова Роза мед. фак. 22 Димитрова Магбуле виша соц. 23 Димовска Весна арх. фак. 24 Димитриева Роза виша прав. 25 Данова Весна ПФ 26 Данаилова Катица арх. фак. 27 Данова Јованка екон.фак. 28 Илфијадев Коле екон.фак. 29 Илиева Катерина ПА 30 Илиев Бошко мед. фак. 31 Јовановски Сашо стом. фак. м-р 32 Јанкулова Јованка филоз. фак. 33 Јованова Веселинка прав. фак. 34 Јаневска Суза прав. фак. 35 Јефтимова Виолета земј.фак. д-р 36 Кирова Лилјана екон.фак. 37 Кирова Снежана екон.фак. 38 Катралова Лилјана 39 Колева Божанка стом. фак. 40 Кузмановска Гордана екон. фак. 41 Кујумџиев Герасим маш. фак. 42 Каракулев Сашко ЕТФ 43 Ламов Љупчо град .фак. 44 Малинкова Билјана ПФ 45 Луевски Марко ЕТФ 46 Мешкова Розалија 47 Милошевиќ Трајанка прав. фак. 48 Митревски Зоран екон. фак. 49 Малинкова Роза -

179


50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Презиме и име Образование Манчева Јулијана филоз. фак. Минова Маричка Мирчевска Татјана мед. фак. Наумова Гордана арх. фак. Пецов Петар ЕТФ Поповска Тодорка ПФ Попова Розалија филоз.ф.д-р Петрушева Валентина ПА Ристевска Марија град.фак. Ридов Еленчо мед. фак. Ристов Тони Ристова Катица виша екон. Ралева Родна правен фак. Ризова Елидија стом.фак. Ставров Винко геод. фак. Станоева Лидија ПФ Стојанова Снежана земј. фак. Станоева Роза виша соц. Тентова Ленча филоз. фак. Тасев Влатко филол. фак. Трајкова Гордана виша соц. Трајков Зоран ВА Темовски Зоран земј. фак. Трпчева Евица Тодоровски Трајчо екон.фак. Шандарова Цанка екон.фак. Чејков Зоран град. фак. Чирков Илија мед. фак. Димова Горица ПФ м-р Ѓелов Илија ветер. фак. Димова Јулијана ветер. фак. Ѓелов Илија ветер. фак Златева Васка ПА Змејковски Јовица Пановски Митко ФФК Ристов Гоце Јованов Марјанчо ЕТФ Николова Сузана Мелов Ќиро виша маш. Маневски Горан Крстева Ленка ПМФ Цуцулов Пане Блажевска Васка Бујуклиев Никола виша земј. Иванов Љупчо Мицајкова Ангелинка Николов Љупчо Ангелова Сузана Андов Милован ПФ Александрова Јадранка -

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

180

Презиме и име Образование Ангеловски Марјанчо Апостолоски Антонио pрав. фак. Ангелков Петре град. фак. Богевска Славица Богев Тони земј. фак. Божинов Тони поч.студ. Ѓелев Влатко Галева Валентина Гурев Страшо виша екон. Димовска Македонка ПА Димчова Татјана Димова Николина ПА Димовски Зоран Даркоски Спасе Димовски Донче земј. фак. Ѓорѓиев Илија Ефремов Гоце Ефтимова Стефка Живковиќ Тони земј. фак. Зисова Марија виша земј. Иванов Тони Ицева Славица ПА Илиевска Славица Јошев Драги Јовановска Весна ПФ Јованова Цвета Коцева Славица Кујунџиева Донка Коцев Сашко Китанова Душанка Лазов Трајче Мешков Раде Мелов Јане Митревска Рада Михов Марјанчо ПМФ Милкова Весна виша соц. Мишков Цанде Милков Ангел Манчева Павлинка Наумовска Лидија виша екон. Николова Татјана Орешков Вано Петрова Орданка Панова Снежана Стојкова Сребрена Стојанов Блашко Станоев Зоранчо Стафилов Љупчо виша земј. Тасева Бранка Толова Виолета -


Презиме и име 150 Темкова Јадранка 151 Трајкова Мара 152 Трипунова Сијка 153 Трифунов Добре 154 Чачков Петар 155 Шошев Марјан 156 Николоска Марика 157 Ѓорѓиева Снежана 158 Митревски Тони 159 Петрова Вера 160 Стојанов Златко 161 Бохулоска Павлинка 162 Станкова Жаклина 163 Ифтимов Зоранчо 164 Соколова Лидија 165 Сирмев Бранко 166 Мишков Горјанчо 167 Стојкова Јадранка 168 Коцева Виолета 169 Несторова Лоска 170 В`лчев Славчо 171 Ристова Блага 172 Илов Зоран 173 Видиков Вано 1984-1985 Гимназија 1 Андонов Тодор 2 Белевка Анастазија 3 Галев Коце 4 Димова Зорица 5 Димов Љубе 6 Ѓорѓиев Златко 7 Ѓорѓиева Смиљана 8 Ѓорѓиев Анѓел 9 Заркова Евдокија 10 Змајшек Карло 11 Јованова Елизабета 12 Јованова Виолета 13 Јованова Соња 14 Мицајков Тони 15 Мурџев Лазар 16 Поп-Андова Невенка 17 Ристов Глигорчо 18 Стојанова Левче 19 Трајкова Гордана 20 Шкартов Иле 21 Бојаџиева Блага 22 Дренков Атанас 23 Димова Ленча 24 Јовановска Јасмина 25 Крстева Драгица

Образование виша маш.

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

ЕТФ ПМФ арх.фак. екон.фак. град. фак.ЕТФ ЕТФ прав.фак. екон.фак. сообр. фак. ЕТФ ЕТФ ПМФ ЕТФ арх .фак. виша геод. ЕТФ ПМФ земј.фак. екон.фак. филол.фак. екон.фак.

181

Презиме и име Образование Крстева Горица виша. екон. Кузманова Гордана филол.фак. Кочова Снежана прав. фак. Камчева Јасминка ветер. фак. Капетанова Македонка екон.фак. Лазова Рајна Младенова Зорица ПА Минкова Билјана виша безб. Нотев Тодор фак за безб. Ничева Снежана Петрова Жанина мед. фак. Плачкова Марија Ралева Јулијана екон.фак. Стојанова Елизабета прав.фак Тодорова Спасијка прав.фак Темкова Стефанка ПА Трајков Сашо виша. екон. Трајков Блажо Филипов Никола виша. екон. Чипкова Рајна екон.фак. Алексова Елизабета ПА Балов Миле Бикова Сијче Бошкова Елизабета филоз.фак. Глигорова Тања Дисковски Димитар ФТУ Димовска Роза Димов Тодорчо Дојкова Васка Јосифова Милка Јосифов Влатко Јосифов Методи прав.фак Кабранова Валентина Камчева Лидија Колева Благица Колева Лидија Кузманова Валентина Лазарова Натка филоз.фак. Лазова Роза Лалков Живко земј. фак. Ламова Христинка Маневска Валентина виша прав. Манева Гордана Манџиковски Јованче Миркова Весна Мицајков Бернард Мишкова Дивна Костова Виолета Пановски Митко Петров Петре прав.фак


Презиме и име Образование 76 Плачков Тоде 77 Стојанова Јулиана 78 Танчевска Весна 79 Тодороваски Марјан 80 Трајкова Слободана 81 Трачева Форка филоз. фак. 82 Кабранов Јордан виша безб. 83 Чолиќ Соња ПА 84 Цуцулов Зоран маш. фак. 85 Димова Лорета 86 Ѓорѓиева Владанка 87 Ѓорѓиевска Васка 88 Илова Грозданка 89 Јошева Виолета 90 Јанева Менча 91 Илиев Стојанчо 92 Николов Ифтимчо дефек.фак. 93 Конева Менча 94 Костова Сузана 95 Еленова Весна 96 Ставрова Сијака 97 Тасева Весна 98 Бинова Соња 99 Мишева Орданка 100 Баткоска Виолета 101 Трапова Роза 102 Илова Соња 103 Крстева Снежана 104 Ќимовска Невена 105 Тасевска Мара 106 Еленов Сашо 107 Јованова Дијана 108 Паракеова Донка 109 Тренчева Јадранка 110 Темелкова Кети 111 Илиев Митре 112 Павлова Цвета 113 Дамјаноска Розалија 114 Михова Елизабета 1985/86 Бироехничка струка 1 Андова Бисерка 2 Блажевиќ Драгица 3 Бошева Лилјана 4 Донова Нада 5 Дукова Зорица 6 Ѓорчева Сузана 7 Зајков Васко 8 Илиев Васо 9 Илиевска Светлана 10 Камчева Катерина -

Презиме и име 11 Карадакова Јадранка 12 Касапинова Цветанка 13 Лажовски Љупчо 14 Лазаров Борче 15 Мајсторова Софка 16 Манева Дивна 17 Милкова Лидија 18 Мицева Марика 19 Најдова Валентина 20 Настова Маја 21 Настова Марика 22 Нејков Љупчо 23 Николова Лидија 24 Панова Нада 25 Пановска Маричка 26 Пандев Илија 27 Петрова Цвета 28 Пецов Орце 29 Попова Данка 30 Ристов Ќиро 31 Ристова Весна 32 Ристова Дивна 33 Стоев Ристо 34 Танчева Билјана 35 Филипов Стефче 36 Шалева Валентина Биотехнол. струка 37 Анѓушева Верица 38 Андонова Сузана 39 Бошкова Данче 40 Гелев Душко 41 Георгиев Панчо 42 Дојчинова Македонка 43 Јосифова Николина 44 Камчева Стефка 45 Крстев Марјанчо 46 Крстева Лидија 47 Лазова Васка 48 Марковска Анита 49 Микова Фимка 50 Мицева Анита 51 Мишева Владанка 52 Младенова Валентина 53 Попов Горан 54 Ралева Цветанка 55 Сираткова Рада 56 Соколова Петранка 57 Станоев Славчо 58 Спанџова Дијана 59 Стаменковиќ Благица

182

Образование прав.фак. ЕВН ПМФ-биол. ПМФ ПМФ ПМФ- хем земј.фак. ветер.фак. -


Презиме и име Образование 60 Таскова Мара шум.фак. 61 Тренчева Розалија ПА 62 Цветковска Соња 63 Чачкова Елизабета 64 Ширкова Валентина 65 Марков Борис Математичко-информ.струка 66 Бандев Благој 67 Ванчова Елизабета 68 Видикова Елизабета виша екон. 69 Ефремов Делче 70 Илиева Виолета 71 Илиева Снежана 72 Јанкуловска Ристенка 73 Јаневски Љупчо стом.фак. 74 Јованов Драги ФФК 75 Камчев Костадин 76 Јованова Снежана 77 Клинчарова Илинка 78 Колева Елизабета ПМФ-мат. 79 Коцев Ване 80 Кузманова Роза 81 Лазов Никола екон.фак. 82 Марков Блажо екон.фак. 83 Мирчевски Зоран 84 Мицева Татјана ЕТФ 85 Мукаетова Верка 86 Мукаетов Сашо ЕТФ- инф. 87 Недева Весна екон.фак. 88 Поп- Ицов Герасим виша екон. 89 Попов Перо ПМФ-геогр 90 Ристова Лилјана ПМФ-геогр 91 Станков Илија поч.студ. 92 Стојанов Тони 93 Стојкова Снежана 94 Сулева Снежана 95 Тацева Марија екон.фак 96 Ценов Зоран 97 Чадамова Катерина арх.фак. 98 Шиков Вано 99 Атанасова Мирјана 100 Белевска Кристина арх.фак. 101 Василевски Игор виша екон. 102 Велкова Суза екон.фак. 103 Голчев Ѓоко 104 Гогов Филип виша маш. 105 Грозданов Ѓорѓи 106 Грозданов Миланчо 107 Илиоски Горанче ПА- ПТО 108 Исирова Валентина -

Презиме и име Образование 109 Кичев Димчо ЕТФ- енерг. 110 Крстева Виолета П.Ф 111 Коцев Наќе екон.фак. 112 Лазарова Роберта 113 Милошевиќ Дијана ЕТФ- инф. 114 Митревска Сузана екон.фак 115 Митрева Весна екон.фак 116 Настов Звонко маш.фак. 117 Најдовска Дивна екон.фак. 118 Накова Вера екон.фак. 119 Николова Велика 120 Николова Сузана виша екон. 121 Николов Доне шумр.фак. 122 Орешков Ефремчо екон.фак. 123 Петров Зоран виша. маш. 124 Поп- Гонова Валентина 125 Станоев Пецо екон.фак. 126 Спирковска Роза ПМФ- инф. 127 Тасев Блаже виша екон. 128 Танчева Весна 129 Тренчев Ифтимчо виша екон. 130 Чукаркова Ленче 131 Шкрековска Марија ЕТФ 132 Сирмев Зоран ПМФ 133 Чирков Зоран виша екон. Правна струка 1985/86 134 Андова Славица 135 Атанасова Станче прав.фак. 136 Богева Силвана 137 Давчева Илинка виша прав. 138 Димова Сузана прав.фак 139 Димкова Владанка 140 Долева Нада виша. прав. 141 Ѓорѓевиќ Душица ПФ 142 Игевска Ленче прав.фак. 143 Јаневска Сузана 144 Костова Светлана прав.фак 145 Коцевски Антонио прав.фак 146 Миткова Марина 147 Миткова Мирјана 148 Михајловиќ Силвана прав.фак 149 Мицковска Весна прав.фак 150 Наумова Весна прав.фак 151 Ничева Ленча 152 Панова Суза 153 Пемова Валентина ПМФ-геогр. 154 Петрова Снежана прав.фак 155 Пецов Орданчо прав.фак 156 Пецова Весна прав.фак 157 Ристова Лидија прав.фак

183


158 159 160 161 162 163 164 165

Презиме и име Саздов Сашо Скандева Марика Стојанова Марика Стојкова Светлана Трипкова Весна Трајкова Елизабета Трајкова Даниела Ќимова Стефка

Образование прав.фак прав.фак фак-соц.пол.. екон.фак прав.фак виша прав

166

Чемерска Цанка

фак. - безб.

. 1986/87 Биротехничка струка 1 Амишев Тејфет 2 Бојкова Љуба 3 Бошкова Менча 4 Булукова Мануела 5 Бошева Славица 6 Василева Македонка 7 Василева Тања 8 Велјанов Дано 9 Веселинов Стојче 10 Гркова Љубица 11 Димкова Наташа 12 Димитриева Благица 13 Димова Снежана 14 Демирова Зума 15 Ѓорчева Донка 16 Јанева Силвија 17 Јованова Лидија 18 Јошева Николина 19 Кадров Влатко 20 Колева Валентина 21 Коцева Сузана 22 Костадинов Блажо 23 Костова Сузана 24 Којчева Марија 25 Лазова Ристенка 26 Митров Ристе 27 Ничкова Сузана 28 Павлова Спасијка 29 Пеов Петар 30 Посавец Бисерка 31 Попова Весна 32 Ристова Николина 33 Ристеска Ристенка 34 Ташева Мирјана 35 Ташева Весна 36 Честоев Зоран Биотехнол.струка1986/87 37 Алексова Славица

екон.фак земј.фак ВА виша безб. фак.- уг.и тур. земј. фак. ФТУ

184

38 39 40 41

Презиме и име Бањанска Јасминка Белевска Даниела Бојкова Оливера Галабова Снежана Димова Марија

42 43 Ѓорѓиев Сашо 44 Илевска Каролина 45 Јованова Костадинка 46 Јованова Сузана 47 Јованов Ванчо 48 Јоскова Марија 49 Јошева Билјана 50 Коцев Диме 51 Каракулев Димитар 52 Лазарева Валентина 53 Ламова Кристина 54 Маневска Наташа 55 Митова Драгица 56 Митова Сузана 57 Михова Камка 58 Младенова Снежана 59 Најдова Сузана 60 Наневска Андроника 61 Нанев Лазар 62 Пантева Маргита 63 Пејов Коле 64 Ризова Менча 65 Ристовски Тони 66 Стојанов Сашко 67 Танева Натка 68 Ташева Фиданка 69 Трајковска Васка 70 Анѓелковска Лилјана Матем-инф.струка1986/87 71 Ајтова Виолета 72 Андонова Габриела 73 Богевски Илчо 74 Гелова Радица 75 Димова Суза 76 Минов Илчо 77 Митревски Митре 78 Недев Горан 79 Панов Трајче 80 Пемова Нада 81 Петрова Маричка 82 Постолова Латинка 83 Ристовски Јован 84 Сотирова Славица 85 Ставров Душко

Образование eкон.фак. шум.фак фак. соц.пол. ветер.фак мед.фак. технол.фак мед.фак. мед.фак. фак-безб. мед.фак. фарм.фак филоз.фак. прав. фак. д-р ПМФ земј.фак ветер.фак ФУТ ФУТ прав.фак. стом.фак. екон.фак земј.фак екон.фак виша екон. екон.фак екон.фак арх.фак земј.фак


Презиме и име Образование 86 Стојанов Илчо 87 Стојановиќ Антонио екон.фак 88 Чипкова Соња екон.фак 89 Шикова Менче 90 Шкартова Слободанка екон.фак 91 Витанов Ристо 92 Гркова Викторија ПМФ 93 Гурева Елизабета 94 Ѓорѓиев Блажо техн.фак. 95 Ѓорѓиева Тодорка арх.фак 96 Еленовски Блашко 97 Иванова Мери екон.фак 98 Јосифова Соња екон.фак 99 Касапинов Лазе маш.фак 100 Коцева Мара екон.фак. 101 Коцева Цветанка екон.фак 102 Кулаков Тодор виша маш. 103 Лелов Пане 104 Манчев Марјанчо ЕТФ 105 Мркев Петре ЕТФ 106 Наумчева Марија 107 Ризова Надица 108 Сеизова Соња екон.фак 109 Силева Риска 110 Силева Ристенка арх.фак 111 Сирмева Валентина 112 Соколова Петранка арх.фак 113 Ташев Ѓоко ЕТФ 114 Тодорова Елизабета -филоз.фак. 115 Тренев Ѓорѓи екон.фак 116 Трајков Јордан екон.фак 117 Чекоровска Цветанка екон.фак Правна струка 1986/87 118 Андонова Валентина ПА 119 Бинарова Блага 120 Боцева Маре 121 Донова Лилјана 122 Илиевска Ратка 123 Илова Менча 124 Јаковска Лила 125 Јанчева Јадранка 126 Јованов Љупчо 127 Јованова Цана 128 Јошева Анѓелинка прав.фак. 129 Каскарова Славица филоз.фак 130 Крстева Розалија 131 Кузманов Ванчо 132 Малинков Илија 133 Милошева Виолета 134 Митрева Соња -

Презиме и име Образование 135 Митрева Марика 136 Митрева Слободанка 137 Најдова Драгица прав.фак 138 Недановска Зорица филоз.фак 139 Николова Љубица земј.фак 140 Рамнешова Трајанка екон.фак 141 Ристова Магдалена 142 Ристова Радмила 143 Ставрова Елизабета 144 Стојанова Милица 145 Стојановски Борче 146 Тодоровска Тања 147 Трифунова Билјана виша. екон. 148 Туриманџова Весна правенфак. 1987/88 Биотехнолошка струка 1 Анѓушева Весна виша мед. 2 Боева Љубица 3 Бошкова Ѓурѓуца 4 Делова Соња 5 Гошевска Татјана 6 Јованов Тони 7 Костова Валентина 8 Крстева Јасминка 9 Мешкова Силвија 10 Милчева Софче ВА 11 Митковска Виолета 12 Рамова Петра 13 Ристов Трајче 14 Ристова Марија 15 Стефанова Гордана 16 Танев Горданчо 17 Трајкова Ленча 18 Миткова Виолета 19 Сапунџиева Марија Биротехничка струка 1987/88 20 Ангелевска Даита 21 Арсова Дивна ПА 22 Андов Влатко 23 Апостолова Петра 24 Василева Верица 25 Василева Снежана 26 Давидова Даниела 27 Димков Владо 28 Јаневски Сашо 29 Јаневска Гордана 30 Камчева Цветанка 31 Кимова Јулијана 32 Клинчарова Соња 33 Лазова Душанка 34 Митрова Николина -

185


Презиме и име 35 Манчева Софија 36 Мешкова Соња 37 Митрова Лилјана 38 Митрева Костадинка 39 Наумовски Слободан 40 Панова Валентина 41 Петревска Лилјана 42 Тистова Маричка 43 Ристова Жаклина 44 Стојкова Соња 45 Серјанова Надица 46 Сотирова Менча 47 Стојановски Данчо 48 Трајкова Тања 49 Темкова Тодорка 50 Цветкова Лидија 51 Цветковиќ Горица 52 Чалова Валентина 53 Чулева Сузана 54 Субашиќ Маријан Матем-инф.струка1987/88 55 Ангелов Ванче 56 Анѓеловиќ Јелена 57 Атанасова Љупка 58 Василевска Розалија 59 Данев Златко 60 Донева Ирина 61 Димовски Иван 62 Димова Марија 63 Ѓорѓиева Зорица 64 Златев Гоце 65 Клинчаров Владо 66 Миладинов Блажо 67 Милков Лазо 68 Нанчев Кире 69 Николов Ристе 70 Панов Александар 71 Панова Жаклина 72 Петров Тони 73 Петров Златко 74 Пончева Надица 75 Ризов Ванчо 76 Стојанов Никола 77 Ставров Јане 78 Шкрековски Ристе 79 Атанасов Ристе 80 Бакева Верица 81 Василевска Жаклина 82 Витнер Матилда 83 Илов Васил

Образование факсоц.пол екон.фак почин. -

Презиме и име Образование 84 Јаневски Јован 85 Костадинов Анѓелчо 86 Крстевски Борче 87 Лазова Ленча екон.фак. 88 Миланова Руса 89 Митков Борче 90 Михов Ванчо 91 Младеновиќ Гордана 92 Николов Тони 93 Павлова Гордана 94 Парговски Зоран 95 Попова Суза 96 Поповски Пецо 97 Сакалиева Мара сообр.фак. 98 Тасевска Павлина 99 Тодоров Боге 10 Трајкова Снежана 0 10 Чадамова Весна 1 Правна струка1987/88 102 Ангелов Тони фак.- безб. 103 Астарџиев Влатко прав.фак, 104 Атанасова Костадинка прав.фак 105 Бопкова Валентина фил.фак. 106 Делова Валентина фил.фак 107 Змајшек Ирена виша прав. 108 Иванова Јадранка прав.фак. 109 Јовановска Елка 110 Јосифовски Зоран прав.фак. 111 Кабранова Зорка виша екон. 112 Колева Фруска прав.фак. 113 Коцева Ана виша соц. 114 Кујумџиева Надица виша прав. 115 Милкова Глигоринка поч.студ. 116 Минкова Васка прав.фак. 117 Михајловиќ Лидија прав. фак. 118 Мукаетова Трајанка екон.фак. 119 Николова Јулијана прав.фак. 120 Орешкова Магда 121 Паламидова Ленче прав.фак. 122 Петров Ангелчо 123 Поп- Ангелов Сашко прав.ф. м-р 124 Рошкова Роза 125 Сивакова Татјана ПА 126 Стефановски Златко прав.фак. 127 Трајкова Мара прав.фак. 128 Ќурчиева Ленче прав.фак. 129 Филковска Наталија прав.фак. 130 Цветковска Лилјана

екон. фак ЕТФ екон. фак виша екон. ЕТф ЕТФ маш.фак. ЕТФ маш.фак ЕTФ прав.фак ЕТФ ЕTФ ЕТФ технол.ф маш.фак. ЕТФ д-р ПМФ ПМФ ЕТФ -

186


Презиме и име Образование 131 Чекорова Дивна прав.фак. 1988/89 Биротехника струка 1 Анѓелков Стојан 2 Арсова Соња 3 Атанасова Елизабета 4 Ванчова Марика 5 Гркова Розета 6 Грозданова Славица 7 Гурева Викторија 8 Дамова Маричка 9 Ѓорчева Трајанка 10 Ивановски Климе фак.- безб. 11 Илфијадова Валентина 12 Ичкова Весна 13 Јованова Наталија 14 Јованова Силвана 15 Јовчевска Велика 16 Костова Јагода 17 Митревска Елизабета 18 Миткова Ленча 19 Мајсторчева Николинка 20 Маневска Ангела 21 Мајсторова Тања 22 Наџински Сашко 23 Петкова Гордана 23 Плачкова Вера 24 Ристова Тодорка 26 Ристова Маричка 27 Ристова Валентина 28 Соколов Тони 29 Стаменковиќ Драгица 30 Стефанова Елизабета 31 Стојанов Игор 32 Толова Зорица 33 Трендафилова Тања 34 Темелкова Виолета 35 Финаева Валентина 36 Христова Гордана 37 Цветковска Роза Биотехнол. струка 1988/89 38 Бакева Марија ПМФ-хем. 39 Бакева Менча земј.фак. 40 Василева Камка 41 Грбиќ Гордана 42 Демирова Алиса 43 Димитриева Аница виша ПТТ 44 Ѓорѓиевска Јулијана стом.фак. 45 Ѓорчева Сарита 46 Зерзева Билјана 47 Иванов Илија стом.фак.

Презиме и име Образование 48 Иванов Драган земј.фак. 49 Иванова Силвана 50 Јанев Тони мед.фак. 51 Јордановска Жаклина екон.фак. 52 Јосифова Елизабета 53 Јошева Јагода ПФ 54 Камчева Цвета 55 Коцев Зоран земј.фак. 56 Грков Ратко мед.фак. 57 Крстева Лидија 58 Малинкова Татјана 59 Мелова Снежана 60 Митрева Цветанка 61 Николов Ристе вишасообр. 62 Ничиќ Снежана виша екон. 63 Павлова Цвета земј.фак. 64 Попов Сашо земј.фак. 65 Петрова Жаклина 66 Ралева Елизабета 67 Ристова Дивна 68 Ристова Весна 2 фак. 69 Ристова Елизабета 70 Соколовски Илија земј.фак. 71 Стојанова Лилјана 72 Станоева Блага земј.фак. 73 Темова Сијка 74 Тимкова Роска 75 Трајкова Зорица 76 Тодоров Петар 77 Чулев Миле 78 Чејков Фердинанд ПМФ-геор. 79 Шемова Станка ПМФ-хем.м-р Матем.-информ.струка 1988/89 80 Бакева Валентина 81 Бојкова Мери арх.фак. 82 Боцев Анѓел 83 Данова Силвана екон.фак. 84 Долев Горан шум.фак. 85 Ѓорѓиев Стојанче фак.-безб. 86 Илиевски Зоран 87 Јанаќиев Зоран ЕТФ 88 Кочева Соња 89 Лазов Илчо виша ПТТ 90 Лазовски Наќе 91 Лалков Зоран ПМФ-инф. 92 Мишова Катерина 93 Недева Валентина ПМФ-мат. 94 Николов Диме ЕТФ 95 Ничевски Стефанче екон.фак. 96 Петрова Верица -

187


Презиме и име Образование 97 Петрова Слаѓана екон.фак. 98 Ристова Татјана 99 Спиров Стефче 100 Стојанова Зорица екон.ф. м-р 101 Стојчев Марјанчо екон.фак. 102 Тодоров Лазар ЕТФ 103 Толов Петре 104 Точков Диме фак.-безб. 105 Андова Аница 106 Анѓелов Љупчо 107 Бакулевски Сашо 108 Белевска Христина 109 Гацевски Зоран ЕТФ – д-р 110 Делова Фросинка ЕТФ 111 Дренков Дејан маш.фак. 112 Ѓорѓиевска Елизабета ПМФ-инф 113 Зимоски Горан шум.фак. 114 Златев Горан екон.фак. 115 Иванов Сашо екон.фак. 116 Илкачева Анастасија маш.фак. 117 Качакова Ана ПМФ-мат. 118 Керов Ѓоко ЕТФ 119 Костадиновска Ирена ПМФ-мат. 120 Ламова Цветанка ПМФ-мат. 121 Мелов Ѓорѓи 122 Петровиќ Милка 123 Пенков Драган ЕТФ 124 Петров Филип ПМФ-инф. 125 Ристовски Александар земј.фак. 126 Спанџов Трајче 127 Трајков Звонко ЕТФ 128 Трајков Лазар екон.фак. 129 Темелков Пони екон.фак. 130 Лазов Ристе Правна струка 1988/89 131 Арсова Славица 132 Белевска Трајанка ПА 133 Бошкова Анита прав.фак. 134 Велинска Снежана 135 Галабова Гордана 136 Дамова Гордана 137 Ѓорѓиева Данче филол.фак. 138 Зориќ Сузана 139 Илова Менча 140 Јованова Родна 141 Јорданова Софија фак.-безб. 142 Кнежевиќ Гордана 143 Кочиева Лидија прав.фак. 144 Кочовска Елизабета прав. фак. 145 Камчевска Елена -

Презиме и име Образование 146 Крстева Илинка прав. фак. 147 Кузманова Гордана 148 Масловариќ Васо виша безб. 149 Мишков Васко 150 Младенов Сашко 151 Нацева Олгица 152 Панов Славе 153 Пачаџиева Верица прав.фак. 154 Петров Оливер прав.фак. 155 Попов Гоце 156 Поцев Панче ОНО 157 Стојанова Ленча 158 Ташева Валентина 159 Стојанова Сузана 160 Темова Јасминка прав.фак. 161 Трајкова Марина 162 Цветкова Трајанка прав.фак. 163 Филипова Зорица 1989/90 Биротехничка струка 1 Андонова Христина фак.- безб. 2 Анѓушева Јасминка ПА 3 Гегова Рада 4 Гогова Павлинка 5 Димкова Светлана 6 Димкова Сузана фак.соц.пол. 7 Димитриева Билјана 8 Димитрова Маричка 9 Ефремова Марика 10 Иванова Светлана 11 Илова Катерина 12 Илова Сузана 13 Илова Цветанка 14 Јованова Камка 15 Јосифова Татјана 16 Камчева Љубица 17 Клинчаров Владимир земј.фак. 18 Кочова Ганка 19 Ламова Весна 20 Милошева Менча виша земј. 21 Миткова Јасминка 22 Мицева Милица 23 Нацева Илинка 24 Николова Снежана 25 Ѓелева Марина 6 Ризова Мануела 27 Силева Васка 28 Стојанов Стојчо 29 Стојанова Даниела 30 Стојанова Светлана 31 Танева Катерина -

188


Презиме и име Образование 32 Филипова Лидија 33 Чачков Пане 34 Ширкова Фруска Биотехнолошка струка 1989/90 35 Аврамов Стојче 36 Барац Јулијана технол фак. 37 Велков Зоран дефек.фак. 38 Галабова Зорица ПМФ 39 Галев Ставре стом.фак. 40 Гогов Тодор 41 Динкова Верка 42 Ѓорева Орхидеја 43 Ефремова Жаклина ПФ 44 Златевски Атанас земј.фак 45 Иванов Алберто 46 Јованова Емилија 47 Керова Наталија стом. фак 48 Клинчаров Александар земј.фак. 49 Коцева Роска филоз.фак. 50 Кузманова Павлинка фил.фак. 51 Митрева Билјана филол. фак. 52 Минкова Снежана 53 Мицајкова Марија мед.фак. 54 Накова Зорица екон.фак. 55 Наумовска Виолета 56 Николов Ѓоке 57 Николовски Петре 58 Орешкова Илинка 59 Паракеов Антоан мед.фак. 60 Пејов Зоран 61 Пемова Елена ПМФ- хем. 62 Ризова Марија 63 Тасев Добре 64 Тасевска Таска 65 Трајчева Маре 66 Кимова Билјана 67 Чејкова Маријана мед.фак. 68 Чемерска Надица Математичко-информат.стр 1989/90 69 Ангеловски Лазар екон.фак. 70 Андриќ Васко 71 Атанаскова Татјана 72 Бачевски Благој 73 Василев Камче има фак. 74 Гелова Славица има фак. 75 Иванова Илинка 76 Иванова Лидија 77 Иванова Снежана 78 Јанкуловски Зоран 79 Јорданова Менча -

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

189

Презиме и име Образование Јосифова Павлинка сообр.фак. Камчева Елизабета Костов Ристо Коцева Лилјана ПМФ Крстев Гоце ПФ Мајсторчева Валентина техн.фак. Настова Ристенка метал.фак. Наумов Горан има фак. Наумовска Менча екон.фак. Николов Дејан Петров Николче има Ралев Глигорчо има Ристов Лазар Ристов Цанде Спанџов Васко ЕТФ Стојкова Јованка Тасев Горан РГФ м-р Тодорова Гордана ЕТФ Трајкова Велика ПМФ- инф. Царо Ајет Ангелов Ристо ЕТФ Ацев Стефан шум.фак. Бандев Марјан Бакарева Јулијана метал.фак. Бањански Добринка арх.фак. Бикова Елизабета Белевска Марта екон.фак. Волчева Славица Грков Васко екон.фак . Дамјановски Зоран Данев Александар екон.фак. Даскаловска Елизабета ЕТФ Димов Стојче ЕТФ Деловски Дане Ивчев Димче Илова Менка Јосифов Ѓорѓи екон.ф. м-р Крстевски Томе ПМФ Крстевски Кире Лазароски Витомир ПМФ Лазова Анета екон.фак. Мешков Марјан Милков Зоран информ. ф. Милков Никола маш.фак. Мишев Мишко Настова Силвана Николов Јордан ЕТФ Неделкова Роза ЕТФ Павлов Ѓоко маш.фак. Паризова Валентина ПМФ


Презиме и име Образование 130 Поповски Панчо 131 Сеизов Александар екон.фак. 132 Скандева Валентина ПМФ 133 Стојанов Марјан маш.фак. 134 Стојанова Виолета 135 Тефов Трајче ЕТФ 136 Тодорова Цветанка арх.фак. 137 Хаџи- Јорданов Васко ЕТФ 138 Џонова Јасминка 139 Кулаков Андре ЕТФ- д-р Правна струка 1989/90 140 Алексова Весна прав.фак. 141 Атанаскова Благородна прав.фак. 142 Астарџиева Љупка прав. фак. Астарџиева Анастасија Василев Горан Велјановска Весна Голчева Ратка Гркова Даниела 143 144 145 146 147 148 Дамјанова Даница 149 Делова Гордана 150 Динова Вања прав.фак. 151 Ѓорѓиевска Лидија ПА 152 Игнатовски Тодор 153 Јаќимов Стојанчо 154 Каракулева Славица 155 Костова Сузана прав.фак. 156 Коцевска Розалија ФФК 157 Крстева Сузана прав.фак. 158 Крстева Елизабета 159 Лалкова Л. Елизабета ПФ 160 Лалкова Р. Елизабета 161 Митрова Марика 162 Николова Марина ПА 163 Николова Весна филоз.фак. 164 Попова Елеонора филоз.фак. 165 Симиќ Јовица 166 Синадиновска Весна екон.фак. 167 Стојанова Снежана фрав.фак. 168 Суклеска Билјана 169 Ќурчиева Мери -

1 2

Правна струка 1990/91 Амишева Фатима Атанасова Бети

Презиме и име Образование 3 Атанасов Илија прав.фак. 4 Богева Зорица прав.фак. 5 Велкова Жанина 6 Грозданова Фиданка 7 Динов Марјанчо 8 Ѓорѓиева Валентина 9 Ѓорѓиевска Дафина 10 Јовановска Роза прав.фак. 11 Димова Наташа филол.фак. 12 Калешков Благој прав.фак. 13 Кимова Даниела ЕТФ 14 Коцева Катерина 15 Лазова Билјана 16 Лалкова Рајна технол.ф. 17 Маневски Владимир прав.фак. 18 Митревска Донка 19 Митрева Розалија 20 Мешкова Луција 21 Москов Тони 22 Николова Тодорка шум.фак. 23 Попова Љубица 24 Ралева Светлана 25 Релиќ Радмила 26 Ристова Даниела 27 Ристова Цветанка фак.-новин. 28 Савиќ Силвана 29 Ставрова Билјана фак.-новин. 30 Трајкоска Хуанита 31 Шалева Менча 1990/91 Биротехничка струка 1 Арсова Олгица 2 Белчева Радица 3 Вескова Сузана 4 Видикова Марија 5 Гелев Ќире 6 Гајдаџиева Лефка 7 Грижев Јовче 8 Ганова Жаклина 9 Дафчева Тодорка 10 Димова Марика 11 Димитрова Благица 12 Ѓорѓиева Елизабета 13 Ѓорѓиева Силвана 14 Ѕенгова Катица 15 Јанчева Вера 16 Јованова Даниела 17 Јованова Елизабета 18 Касапинов Панче 19 Колев Ѓоко 20 Колева Соња -

ПА -

190


Презиме и име Образование 21 Костадинова Весна 22 Костова Зорица 23 Кузманова Верица 24 Лазова Иванка 25 Лазова Снежана 26 Мишева Петра 27 Најдова Соња 28 Ничевска Анета 29 Павлов Ќиро 30 Петреска Валентина 31 Ристова Валентина 32 Стојчев Драганчо 33 Стојанова Мануелка 34 Ставов Дејан 35 ТодороваРоска 36 Филковска Гита 37 Филипов Марјан 38 Чалова Лимка 39 Апостолова Мица Биотехнолошка струка1990/91 40 Аврамов Марјан 41 Атанасова Сузана екон.фак 42 Благоевска Елизабета виша мед. 43 Богева Сузана 44 Бојаџиева Сузана 45 Делова Анета 46 Ефтимовска Кристина фарм.фак. 47 Дуков Игор 48 Зарков Димитар 49 Јанев Зоран 50 Јаневска Маја 51 Јовев Блашко виша.земј. 52 Јорданова Васка 53 Јосифовски Блашко земј.фак 54 Костов Кирко 55 Костова Трајанка виша мед. 56 Малинкова Даница стомат.фак 57 Маринков Драган шум.фак 58 Миндева Гордана 59 Митковска Сузана 60 Настова Орданка 61 Николиќ Сузана 62 Павлова Наталија ПМФ.биол 63 Панов Блаже ФФК 64 Петрова Весна 65 Петрова Сарита стомат.фак 66 Ристова Маричка ПМФ 67 Соколова Анета ПA 68 Стојанова Жаклина фил.фак. 69 Стојанова Наташа прав.фак

Презиме и име Образование 70 Стојанова Слободанка фил.фак. 71 Танчевска Мимоза ПМФ.гео 72 Трајкова Марјонка 73 Ќурќиева Ирена екон.фак. 74 Честојанова Пенка 75 Цилева Лиле технол.фак. 76 Точкова Даница ПМФ.хем 77 Илиева Валентина Матем.-информ.струка1990/91 78 Аризанова Марина 79 Атанасова Валентина 80 Бошњаков Мирослав 81 Велјановска Рахилка 82 Гроздановски Коста 83 Дамјанов Трајче 84 Ѓорѓиев Зоран 85 Ицова Валентина екон.фак. 86 Јованова Јулија ЕТФ 87 Јовкова Гордана 88 Костадинова Маја 89 Лазова Елизабета 90 Лазов Борче 91 Лелова Невенка 92 Митрова Благица 93 Милошев Милан екон.фак. 94 Мицев Перо 95 Недев Глигорчо екон.фак. 96 Недев Перо 97 Паризов Зоран ПМФ-инф. 98 Попов Томчо 99 Стојанова Весна 100 Чаприќ Игор 101 Бајлозова Елисавета ЕТФ 102 Белевска Оливера ПМФ-мат. 103 Бојаџиев Игор ЕТФ 104 Влаинков Ристе ЕТФ 105 Грков Душко маш. фак 106 Димов Ванчо екон.фак. 107 Ѓорѓиев Димитар 108 Иванова Пепица 109 Јовановска Анета ЕТФ 110 Јовановски Антонио маш.фак 111 Ласкова Надица ПМФинф. 112 Манчев Горанчо ЕТФ 113 Митрев Ристо маш. фак 114 Николова Менча 115 Неделков Васко маш. фак 116 Паракеова Валентина екон.фак. 117 Петрова Снежана 118 Стојанов Ристе -

191


119 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Презиме и име Образование Тренева Софија ЕТФ Чемерска Менча вишамед. 1991/92 Биротехничка струка Андоновска Ангелинка Атанасовска Охрида Атанасова Марина Богева Борка Велкова Сијче Вратановски Кире Галева Босилка прав.фак Глигорова Стефка Давчева Јулијана Димитрова Гордана Димова Ристенка екон.фак Делова Јованка Донова Тодорка Ѓорѓиева Снежана Игнатова Станка Илова Елизабета Јованова Татјана Јовановска Александра Кнежевиќ Нели Крстева Александра прав.фак Кусемилева Розалија Лазова Даниела Марковска Цветанка Митрева Даниела Петрова Роза Петрова Данка Петрова Силвана Петрушева Ленча Ристова Јованка Милошева Елена Несторова Даниела Стојанова Јана Стојановска Павлинка Талева Елизабета Чејкова Камелија Чејкова Гордана Каракулева Даниела Биотехн.стр Ангелова Елизабета стом.фак Ангелова Роза земј.фак Атанасов Горан Богевска Даниела Велковски Диме земј.фак Ванов Наце ПМФ- биох. Волчева Даниела екон.фак Димова Маричка мед.фак

192

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Презиме и име Образование Димова Живка Ѓелов Боге Ѓорчев Тодор Илиева Даниела Илова Невенка фак. за тур. Јованова Марина екон.фак Јованчева Панде ПМФ- хем. Јовановиќ Ѓорѓи ПМФ Котевска Анета Мирчевска Јасмина техн.фак Мицова Загорка Настов Зоран ПМФ Недев Круме Николов Перо земј.фак Панова Јулијана Петрова Даниела Пецова Софија мед.фак Поповски Мишко Роглев Ванчо стом.фак Ставрова Марија Трновски Ѓорѓи мед.фак Џевалекова Бети Чулева Наташа Математичко-информаттичка струка 1091/92 Бакева Ангелика ПА Беќаров Љупчо Грозданова Грозданка екон.фак Боева Роска Димова Веса екон.фак Ѓорѓиев Атанас Ѓорѓиевски Гоце екон.фак м-р Иванова Рајна екон.фак. Игнатова Силвана Јованов Стојче Малинкова Валентина екон.фак Маликова Дика екон.фак Мантев Борче Митревска Димитранка Мицева Гордана екон.фак. Мицев Наќе ПМФ- инф. Мркев Влатко Настовска Дијана Настовски Дејан метал. фак. Николов Марјан маш.фак. Николов Тони виша екон. Павлова Дунавка Попов Борис ПМФ-инф. Ризов Тошо маш.фак. Ристовска Вера -


94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

Презиме и име Спанџов Ице Стоимчева Сузана Стојанов Орданче Тодорова Елизабета Толова Лефка Трајков Зоран Ќосев Ангел Алексов Ѓорѓи Анев Живанчо Атанасов Љупчо Бадева Јасминка Бањански Зоран В`чков Димче Димов Блашко Данев Лорита Ѓорчева Христина Иванов Тони Ивчев Сашко Илиева Орданка Илиев Антоан Јанев Александер Јованова Наталија Камчев Блаже Караев Ристе Котевски Кочо Лазов Илија Лазарова Донка Манев Тоде Максимовски Гоце Чејкова Борјанка Пасков Дејан Петров Ване Ристов Блаже Нечев Гоце Стојановиќ Сашко Стојков Благој Тасев Тони Тренчев Тони Чејкова Фросина Вешковиќ Слаѓана Вучетиќ Маја Гечевски Ристе Голубува Спасијка Данова Анѓелинка Делова Ристенка Ѓорчева Орданка Илова Анита Јанакиева Цвета Јаневска Даниела

Образование екон.фак екон.фак екон.фак маш.фак. маш.фак. ФМУ виша.ек. ЕТФ- м-р екон.фак. ПМФ ЕТФ маш.фак. маш.фак. маш.фак. екон.фак. ПМФ- хем. маш.фак. ЕТФ ЕТФ маш.фак. земј.фак. ЕТФ ПМФ- инф. Правна стр. -

193

143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Презиме и име Образование Јованова Светлана Калешкова Даниела прав.фак. Карадакова Менча Кимова Славица филол.фак. Колев Бранко прав.фак. Каракулев Златко теол.фак. Костова Маре прав.фак. Мантева Надица прав.фак. Марковска Нада Мешкова Јасминка прав.фак. Митревска Кристина Милошевиќ Владанка Мукаетова Милица фак. безб. Мукаетова Мирјана прав.фак. Накова Татјана Неделкова Валентина Николова Душанка прав.фак. Паламидова Наташа Рамов Илија Силевска Елизабета Тодоровска Гордана прав.фак. Трајкова Мара Чадамов Ристаки прав.фак. 1992/93 Гимназија Трајкова Јасмина мед.фак Атанасова Менча фак.-новин. Ацев Александар ЕТФ Белевски Илија екон.фак Бошков Кирил маш.фак Велкова Билјана ? Велијановиќ Валентина Виденович Маја ПМФ-.мат. Видиков Илија маш.фак. Влаинкова Александра фарм.фак. Гркова Дивна Делова Елена ПМФ.хем. Димова Цветанка екон.фак. Димитрова Билјана ПМФ Димитрова Елена прав.фак. Димитроски Дарко ЕТФ Дупкароски Трајче екон.фак. Илиев Димитар ЕТФ Илиевски Илија прав.фак. Ицев Ќире маш.фак. Јовановиќ Оливера ? Јосифова Силвана ЕТФ Костова Татјана фил.фак. Коцева Љупка Колозова Весна прав.фак. Лазова Ѓорѓина ПА


27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Презиме и име Образование Лазовска Елизабета ЕТФ Левова Надица Левова Тилијана Милкова Гордана екон.фак. Наумов Ристо екон.фак. Николов Александар ФФК Пончева Анета ПМФ Николов Стефче Петров Котадин Петроска Билјана екон.фак. Ристова Лидија стом.фак. Ристова Марија Роглева Весна мед.фак. Стојанова Дафинка -. Тасев Никола фак.новин. Тодоров Марјан Тодоров Митре ЕТФ Тончевска Соња фил.фак Трајковски Петре ЕТФ Чемерска ВЕсна стом.фак. Ацева Мирјана Јорданова Даниела Калуѓерова Валентина Нанева Даниела Чолиќ Габриела Голубовски Ќире земј.фак. Димов Катерина екон.фак. Ѓорѓиевски Ванчо виша.екон. Златковски Атанасе екон.фак Михајловски Златко Михајлов Оливер Кабрановиќ Раде Петрова Силвана Симонов Митко виша.техн. Скадинаоски Рубинчо Тодорова Васка Гркова Николинка Манастирска Цветанка Марковачев Горан Мукаетов Димитар филоз.фак Петрова Лидија Христова Билјана Мицева Александра Данова Елизабета Лазарова Елица Ѓошвска Наде Ристов Ристо Стојановски Ристо виша.арх. Трајков Ѓоко Ридова Цеца фил.фак.

Презиме и име Образование 77 Јовановски Александар 78 Славева Вероника 79 Стамаџиева Соња виша.геод. 80 Станкова Лече 81 Досев Петар 82 Колев Ќире 83 Консулова Васка фак- екол. 84 Џевалеков Горан 85 Ѓеловска Силвија ЕТФ 86 Јованов Тони маш.фак. 87 Касапинов Тихомир маш.фак. 88 Кирова Светанка ? 89 Љубенова Јагода 90 Попов Коле 91 Стојанова Надица 92 Барац Милка 93 Бошков Ѓори 94 Глигоров Лазар земј.фак. 95 Мицајков Игор стом.фак. 96 Мицева Васка 97 Димова Маре 98 Ристовска Лидија 99 Стојанова Трајанка 100 Илова Елизабета 101 Јанаќиев Наќе 1992/93 Правна струка 102 Делов Виктор 103 Андонова Виолета 104 Атанасова Славица 105 Вангелова Светлана филол.фак. 106 Витнер Тања прав.фак. 107 Давкова Зорица прав,афк. 108 Ѓорѓиева Зорица 109 Јовчевска Чона екон.фак. 110 Камчева Кристина прав.фак. 111 Клинчарова Цветанка прав.фак.. 112 Колева Надица 113 Николова Јелица 114 Трајковска Цветанка 115 Филипова Славица филол.фак. 116 Клинчарова Даниела 117 Николов Борче 118 Трајкова Зорица 119 Пуцевска Оливера 120 Цветкова Даника 121 Андоновска Билјана 122 Бошков Горан 123 Бошнакова Елизабета 124 Грижева Јасминка прав.фак. 125 Дамевски Митко -

194


126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

Презиме и име Образование Ѓелева Жана Ѓорѓева Јасминка прав.фак Ѓорѓиева Мирјана Зафирова Јоана Козаринова Роза Костова Радмила Манева Наташа Минкова Верица ? Наумова Дијана Несторовски Кирил Петковска Савка Ралевска Татјана Силјанов Николчо Србинова Стојна Тасева Верица Толова Гроздана Шаткова Фросина Анѓелова Вероника Бадев Горанчо Бошева Јасминка Гребенарова Јасминка Гркова Наташа фак.новин. Димитрова Анџела Димитриеска Елизабета екон.фак. Дојкова Лидија Ѓорѓиева Верица Ефремов Тодор прав.фак. Иванова Кети прав.фак. Костов Јован екон.фак. Костадинова Јадранка Малинкова Павлинка Митрева Елизабета Митрева Милица Паракеов Аспарухчо земј.фак. Петрова Татјана Петрова Гордана Попова Љубица Поп-Ицова Ратка прав.фак. Рамова Тања Ристова Соња Стојанова Благица Чемерска Сузана филоз.фак. Габева Маја Иванпва Сијка Карова Ратка филоз.фак. Крстева Костадинка филоз.фак. Ламова Валентина прав.фак. Мелова Снежана Минчева Македонка Митрева Даниела -

Презиме и име Образование 176 Михова Тања 177 Мишева Евдокија 178 Најдова Даниела прав.фак 179 Петровска Катерина фак.-јав.адм. 180 Ризова Велика 181 Ризовска Јадранка 182 Ристовска Ана 183 Туриманџов Тони виша 184 Голубова Елизабета 185 Панова Велика 1993/94 Прироно мат. струка 1 Јованова Марија екон.фак. 2 Јосифова Лилјана екон.фак. 3 Вајнески Марина ЕТФ 4 Јаневски Тони ПМФ 5 Трајкова Валентина 6 Јовановска Владанка екон.фак. 7 Крстева Соња м-р 8 Коцев Ристе 9 Ѓорѓиевски Петар ЕТФ 10 Камчева Билјана екон.фак. 11 Стојанова Елизабета 12 Донов марјан 13 Николова Гордана ПМФ.хем. 14 Гаиќ Миленко прав.фак. 15 Камчева Стојна ПМФ 16 Панова Ратка 17 Димовска Тања 18 Гроздановски Деан 19 Мирчевски Филип 20 Ризов Трајчо 21 Доневска Јасминка 22 Ралев Сашо 23 Коцевска Стојна 24 Ристовски Драган екон.фак 25 Бошкова Гордана 26 Манева Ленча 27 Дукова Надица екон.фак. 28 Караѓорѓев Горан 29 Митрев Александар филоз.фак. 30 Стојанов Петре 31 Касапинов Тоде 32 Јаковлевски Горан 33 Настова Цветанка 34 Беќиров Сашко 35 Бошков Ѓорѓи 36 Василев Живко ПМФ.физ. 37 Ѓелова Надица екон.фак. 38 Гунов Љупчо 39 Делева Даниела ПМФ-мат.

195


40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Презиме и име Делова Елеонора Димитриева Даниела Димитриев Костадин Дуровиќ Јасминка Иванова Даниела Иванова Роза Игнатов Лазар Илов Сашко Јаковлева Радица Јанева Јулија Јованова Весна Каровски Никола Костов Слободан Костова Марија Кочов Кочо Лазова Дивна Марковачева Александра Митрева Катица Митрева Гордана Митревска Елизабета Милошевиќ Петар Петров Александар Петревска Горица Роглева Анета Ристеска Леонора Ристов Зоранчо Ризова Розалија Соколова Билјана Стефанова Трајанка Смилевска Тања Стојанов Диме Тодоров Сашко Чејков Љупчо Постолова Билјана Талева Весна Атанасова Василка Спанџова Зорица Мицева Благица Златева Цветанка Бакева Донка Мишовска Јасминка Белевски Дане Трпкова Кристина Ефтимов Марјан Димов Веле Јовановски Влатко Лазова Оливера

Образование филоз.фак. ЕТФ екон.фак. ФФК ПМФ.хем. ЕТФ филол.фак. фак.-цар. екон.фак. фак.-туриз. екон.фак. екон.фак. фарм.фак. ЕТФ ПМФ.биох. екон.фак. екон.фак. екон.фак. Гимназијаопшта фак-новин. филол.фак. екон.фак. земј.фак. м-р екон.фак. виша мед. -

196

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

Презиме и име Образование Зафирова Делфина Николов Александар ЕМФ Ѓорѓиевска Весна Ќировски Марјан Трипунова Викторија Јанчева Јулија Данова Ленче Пановска Весна Стојанова Надица Ставрова Надица Манчева Владанка Коцев Горан Ѓорѓиева Љубица Лазова Даниела Парчева Мери Ивановски Петре Петрушева Валентина Гелов Митко Попов Блаже Правна струка 1993/94 Дукова Билјана прав.фак. Ѓорѓиева Мирјана Ѓорева Неда прав.фак. Митре Хоризон прав.фак. Павлова Перса прав.фак. Ризова Тодорка Наневска Анче филол.фак. Наумова Даниела фак.-цар. Ѓорѓиева Надица прав.фак. Аризонова Даниела фак.-цар. Петков Ангелчо Ристов Александар Дрварова Весна Дукова Наталија филол.фак. Ивчева Наталија прав.фак. Крчева Силвана Мелова Оливера прав.фак. Трпевска Цвета екон.фак. Минкова Тимка филол.фак. Стоева Даниела Милошев Видан Лазовска Цветанка Ставров Доне Ѓелова Гордана Давчева Анка Стојановски Трајчо екон.фак. Стојанов Костадин Димовска Ирена Иловска Јулијана Малинков Марјанчо -


137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186

Презиме и име Образование Јаневска Лилјана Бајкова Дафинка Манева Силвана Панова Силвана Златева Наташа Станоева Гордана Тодорчева Соња прав.фак. Здравевска Мара Трајчева Даниела Трајчева Дијана Младеновска Лета Милков Горан Петрески Игор Наумов Методија Стефановска Билјана Чејкова Даниела Јанкова Јорданка Котевска Вања Димова Анета прав.фак. Дренкова Александра филоз.фак. Ѓорѓиева Гордана Иванова Благородна Ичова Даниела прав.фак. Манева Роза Тодорова Анета Цветкова Билјана Гајдаџиева Јасминка Анѓелова Васка Ѓелов Петар Шемов Пере прав.фак. Јованова Валентина екон.фак. Јанкуловска Јагода Игнатовски Драган Поп-Ицева Елизабета Стојанова Силвија Тасева Цвета Давчева Зорица Чејкова Дијана прав.фак. Цветковска Павлина Блажев Ефремчо Миркова Светлана Јанчева Илинка Иванова Костадинка Бојаџиева Македонка Балевски Петар фак.-цар. Трајкова Цветанка Илчевска Славица прав.фак. Јошева Верица Манева Маја Чоклева Антоанета -

187 188 189 190 191 192 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

197

Презиме и име Манчева Владанка Павлески Бобан Камчева Снежана Велков Трајче Давчева Славица Атанасова Василка 1994/95 Гимназија Колева Соња Ѓелова Славка Блажева Славка Јанкова Миркослава Танева Весна Тодорова Цветанка Недев Трајче Анева Дијана Мантева Менча Кесаси Сениха Јованова Спасијка Ласкова Елена Гркова Магдалена Данаилова Марија Аврамова Васка Радојнова Јулијана Ѓорева Розана Тодоров Орданче Велковска Оливера Атанасова Весна Плачкова Марика Галев Лазар Николова Мери Мицова Јулијана Атанасова Кети Ѓорѓиева Елизабета Коцевски Диме Камчева Персида Гурева Наталија Јанаќиева Васка Сапунџиев Ќире Јорданова Гордана Танчева Васка Митрева Светлана Ифтимова Валентина Митрева Ѕвезда Богева Анастазија Наумчева Јанушка Ставровска Данче Танчева Весна Пендева Верица Илиевска Катица Окардова Мануела

Образование прав.фак. филол.фак. прав. фак прав. фак филол.фак. ПФ фак.-цар. екон.фак. прав. фак. фак.-нов. филол.фак фак-.цар. ВА мед.фак. ПМФ ПМФ филоз.фак. ПФ технол.фак филол.фак. филол.фак. филол.фак. ПФ


44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Презиме и име Образование Китева Билјана стом.фак. Трајкова Наташа мед.фак. Дисанска Невенка екон.фак. Куковкса Лидија Пендева Цветанка прав.фак. Грозданова Елена филоз.фак. Николова Елизабета Ристова Сузана Дафкова Цветанка екон.фак. Коваческа Елизабета Илиева Мирјана Јованова Ирена Мајсторова Даница Ристова Николинка Атанасов Ѓоко Јорданов Стефчо Митевски Трајче прав.фак. Ристова Јулијана Каракамишева Тодорка Маркова Далиева Богева Надица Златева Славица Стојанова Елизабета Дукова Елеонора ПМФ-биол. Тренчева Даниела Црљеница Анета Лазова Марина Гинева Наташа метал.фак. Гркова Добринка град.фак. Димова Кристина екон.фак. Златева Борка филол.фак. Златев Митко ПМФ-инф. Јованова Николина мед.фак. Јовановска Моника стом.фак. Колев Александар ПМФ-хем. Масларков Томе Настов Ќире екон.фак. Николов Дејан ЕТФ Петров Костаринчо екон.фак. Пончева Силвија екон.фак. Рамова Марија филол.фак. Стефановски Векослав ЕТФ Стојанова Ирена ФМУ Стојанова Катерина арх.фак. Стојанова Наталија екон.фак. Трновски Љупчо фак.-цар. Цветковски Ивица ВА Скандев Трајче Сапунџиева Зорица Роглев Влатко фак.-цар.

Презиме и име Образование Недев Маријан сообр.фак. Кузманова Надица Коцева Благица екон.фак. Карова Добрица Коцева Силвија Ефремов Стево Дубров Александар екон.фак. Димитров Донче Дафчева Татјана Дафчева Билјана Грков Добре филоз.фак. Бањански Илија Аврамов Зоран ВА Бакев Анѓел прав.фак. Баснарков Ласко ЕТФ д-р Бошевски Зоран екон.фак. Ванчов Стојанче ЕТФ Вељанов Кирил екон.фак. Галапчева Љубица арх.фак. Георгиевски Мики маш.фак. Гечевски Илија Грозданова Анета филол.фак. Димов Лазар арх.фак. Касапинов Ласко ЕТФ Крстев Коле ПМФ-инф. Наумовски Мартин ЕТФ Ристов Сашко ЕТФ м-р Роглев Марјан мед. фак. Сиваков Борче мед. фак. Ташев Крсте арх.фак. Тодоров Коце арх.фак. Трајков Виктор ПМФ Шаоски Петре Шишкова Олгица ЕТФ Атанасов Ристе сообр.фак. Беќиров Никола маш.фак. Грков Александар виша мед. Давидовски Марјан ПМФ Динов Тошко ВА Ѓорев Ристе Рајчинов Оливер Ризов Игор Трпков Блашко Хаџи-Јорданов Кирил Лазов Глигорчо фак.-цар. Стојанов Александар екон.фак. Стојанова Билјана екон. фак. Бекиров Александар Правна струка1994/95 139 Трајковска Кристина 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

198


140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

Презиме и име Образование Анева Виолета Атанасова Надица Атанасова Ленче Малинкова Ана Настова Милица Николова Оливера Прокопов Оливер Талева Костадинка Тотова Лоска Чејков Александар Шемов Александар Филипов Златко Андова Марија ПФ Благоевска Валентина Данова Надица Игев Горан Ицева Славица Колев Благој екон.фак. Крстев Драги прав.фак. Малчевска Марина Митрева Ленча Петров Глигор Попова Даниела Росоманска Слободанка маш.фак. Таневска Даниела Стојанова Станка Атанасова Љубица Гелевска Билјана прав.фак. Спанџова Роска прав.фак. Темкова Петранка Димов Тоде прав.фак. Костов Гоце Донева Татјана ПФ Вулиќ Тодорка Андонова Марина Јованов Зоран Мукаетова Дијана Тодороска Менча Каракулева Билјана ПФ Јанкова Љупка Јованов Никола Митрева Јасминка Гурева Силвана Гркова Стефка Танчева Родна виша земј. Јошева Магдалена Костова Делфина Пендев Миланчо Ѓорев Аспарух Биков Златко -

Презиме и име Образование 190 Цекова Татјана ПФ 191 Коцева Станка 192 Ѓурев Ванчо 193 Илиевски Илија 194 Силјанова Маричка 195 Арсова Павлинка 196 Стојанов Диме 197 Танева Марина 198 Јанчева Гордана 199 Петрова Јорданка 200 Миревски Јове 201 Нацева Радмила 202 Гешкоска Оливера 203 Јованова Блага 204 Пашова Марјана 205 Соколов Никола 206 Димова Гордана 1995/96 Општа гимназија 1 Ангелова Ангела 2 Бањански Благој прав.фак. 3 Божинов Димитар ФФК 4 Бошкова Светлана 5 Василева Соња 6 Гребенарова Маја филоз.фак. 7 Гркова Весна 8 Гурева Весна 9 Дамјаноски Влатко 10 Димков Дончо 11 Димовска Весна 12 Златева Анета екон.фак. 13 Јанков Стефчо 14 Јованова Зорица филол.фак.15 Јовановска Оливера сообр.фак. 16 Мајсторчев Страшо 17 Мешкова Соња 18 Милков Александар 19 Митревска Ленче 20 Митрова Веселинка филоз.фак. 21 Миховска Лоска екон.фак. 22 Најдова Јасминка 23 Наневска Сузана фак.- нов. 24 Наумчева Валентина ПФ 25 Несторов Ќире филол.фак 26 Несторова Јованка 27 Пендева Данча филол.ф.28 Ристиќ Марина 29 Ставрова Лилјана екон.фак. 30 Стефанова Марија 31 Стојкова Павлинка 32 Трпков Оливер технол.фак

199


33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Презиме и име Образование Хаџи-Василев Васил прав.фак. Белевска Анѓелка маш.фак. Белчева Елена виша.мед. Влаинкова Нена екон.фак. Галапчева Надица филоз.фак. Грков Блаже Давидова Трајанка филол.фак. Давчева Весна прав.фак. Димова Родне Захариева Розеана Јованова Душанка екон.фак. Калешкова Александра Касапинова Панда метал.фак. Лазарова Ратка Манојлова Софија Милкова Ана Мицајкова Ирена прав.фак. Неделков Горан ПФ Петрова Снежана ветер.фак. Петровски Марјан прав.фак. Печкова Стефанка Пешиќ Катерина филол.фak. Ридова Василка Спанџова Јасминка Стаменов Димитар виша стом. Стојановска Даниела ПФ Тотова Надица екон.фак. Тотова Силвана Трипунова Даниела ПФ Томиќ Ана Чулев Бернар 1995/96 Природноматематичка Андонова Надица Атанасова Весна Гечевски Тодор Грозданова Снежана фак.- цар. Даруда Јадранка Ѓорѓиев Воислав теол.фак. Ефтимовски Димитар екон.фак. Иванова Бранкица екон.фак. Јорданова Соња Клинчаров Блашко ФФК Коцевска Невенка Кузманова Александра филол.фак. Ласкова Марија ПМФ-инф. Леова Весна виша.мед. Минкова Менче Минчева Катерина Мицајкова Наталија екон.фак.

Презиме и име Образование 80 Мустеникова Милица ПФ 81 Настов Сашо сообр.фак. 82 Неделкова Менче 83 Павлова Катерина 84 Панова Васка 85 Пендева Марија 86 Петреска Драгица 87 Петрова Маричка екон фак. 88 Пончева Наташа филол.фак. 89 Ристовска Панда 90 Рогова Јованка 91 Сапунџиева Зорица филол.ф. 92 Стојанова Зорица мед. фак. 93 Талева Анѓелинка екон. фак. 94 Ќирова Даниела мед. фак. 95 Цветковска Благица 96 Чејкова Јасмина мед фак. 97 Атанасков Ѓорѓи ЕТФ 98 Бајатовска Марија ЕТФ. 99 Велковски Горан ФФК 100 Видановиќ Милка ПМФ 101 Волчева Билјана 102 Вучков Ристе 103 Грозданов Тодор екон.фак. 104 Грозданова Катерина арх..фак. 105 Деспиноски Зоран ЕТФ 106 Димитроска Билјана ПМФ-инф. 107 Димова Јасминка ПМФ-мат. 108 Донов Спасе ветер.фак. 109 Иванов Руди 110 Јованов Тошко земј.фак. 111 Касапинов Трајче ВА 112 Кочева Магдалена прав.фак. 113 Матаков Ристе ПФ 114 Мицева Слаѓана филоз.фак. 115 Николова Станислава 116 Нушев Трајче мед. фак. 117 Петрезанова Лилјана екон. фак. 118 Петров Виктор виша.мед. 119 Поп-Ицева Сијче екон.фак. 120 Самарџиева Милица прав. фак. 121 Стамаинева Николинка технол.фак. 122 Стојчева Слободанка 123 Тасева Билјана ПФ. 124 Тодорова Маричка 125 Трпкова Елена екон. фак. 126 Ќимова Милица екон. фак. 127 Хорватова Олга 128 Шошева Аница РГФ 1995/96 Правна струка

200


129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178

Презиме и име Образование Антиќ Александар Атанасова Даниела Богева Елена Видова Рајне прав. фак. Вчкова Славица Гечева Лидија ПФ Глигорова Цветанка прав. фак. Ѓорева Марија Еленова Руменка Јованова Светлана Кабранова Надица Коцев Сашко Мајсторчева Јасминка Николова Анета Пендева Славица прав фак. Петрова Анета Ризова Анета Ристова Тања Стојанова Јасминка Стојкова Родна Стоева Цветанка Тасева Билјана прав. фак. Трајкова Ирена Честојанов Горан Шемова Марија Андриќ Јелена Арсова Верка Богдановска Марија Ванева Анета Велкова Весна Давчева Даниела Ѓорѓиевски Илија Илиева Мануела Илиев Стојан Јаневска Родне Јошева Елизабета Кабранова Јасминка Камчева Мариела Ивчева Мануела Козаринов Горан Калчакова Алсине Кочовска Ана Кузева Јасминка Костова Билјана Костова Трајанка Лазова Мануела Митрева Мери Наумов Александар Николова Ѓурѓица Петрова Лидија -

Презиме и име Образование 179 Ризова Мери 180 Ризова Станка 181 Ристова Весна 182 Талева Габриела прав фак. 183 Тодорчева Цвета 184 Трајкова Билјана 185 Трајкова Радица 186 Ќимовска Бисерка 187 Чамевска Верица 1996/1997 Општа гимназија 1 Велков Блаже прав. фак. 2 Витанова Марина ПФ 3 Велковиќ Јоланда филол.фак. 4 Гошевска Љубица филол.фак. 5 Гурев Живко 6 Галева Катерина 7 Димитрвска Љупка маш.фак. 8 Димитров Наќе стом.фак. 9 Дамјанова Марина 10 Илов Горан филоз.фак. 11 Иванова Јасминка филоз.фак. 12 Илиева Драгица филол.фак. 13 Јовиќ Босиљка 14 Касапинова Панде прав.фак. 15 Китева Александра 16 Малинкова Славица 17 Мојсова Надица филол.фак. 18 Мукаетов Васко екон.фак. 19 Митошиќ Марјан ПМФ-гео. 20 Митрева Александра ПФ 21 Недев Илија 22 Николова Викторија виша мед. 23 Палаџиева Благица 24 Пецов Тимче ФФК 25 Ристов Стефан земј.фак. 26 Стефанов Стефан ветер.фак. 27 Силева Моника прав.фак. 28 Трајковска Македонка прав.фак. 29 Трајкова Верица 30 Темелков Јордан мед.фак. 31 Трајковски Орданчо 32 Уневска Марија прав.фак. 33 Филипова Елизабета фил.фак. 34 Филипова Емилија 35 Андонова Благица филол.ф. 36 Бошкова Наталија екон.фак. 37 Волчева Билјана мед.фак. 38 Велковска Марија 39 Гинова Гордана филол.фак. 40 Гинева Адриана -

201


Презиме и име Образование 41 Гурева Маја виша геод. 42 Давидова Билјана 43 Давкова Билјана 44 Давкова Емилија 45 Давчева Татјана 46 Ѓорѓиевски Сашко прав.фак. 47 Ѓореска Марија ПФ 48 Ѓорѓиев Ѓорѓи 49 Ифтимова Милица 50 Јованова Спасијка екон.фак. 51 Јордановски Илија 52 Јанчев Ѓорѓи 53 Јованова Билјана екон.фак. 54 Каровска Верица филоз.фак. 55 Каракамишева Данка виша.сооб 56 Митров Стојан 57 Мишева Јулијана 58 Митрова Тина стом.фак. 59 Митрева Македонка 60 Митрева Елизабета стом.фак. 61 Мазев Мане 62 Николова Гроздана 63 Павлов Ѓорѓи прав.фак. 64 Пандев Виктор екон.фак. 65 Стојанова Живка ПФ 66 Стојанова Валентина 67 Стојанова Соња 68 Сиљноцкс Јованка 69 Трајкова Зорица 70 Чулева Марија мед.фак. 1996/1997 Природно-математичка 71 Андоновска Јасминка 72 Атанасов Орце екон.фак. 73 Белевска Снежана ПМФ-мат. 74 Велкоска Адриана 75 Димитријоски Александар 76 Димов Тони маш. фак. 77 Димова Верица 78 Димитрова Магдалена 79 Донева Наташа ПМФ-хем. 80 Ѓорѓиев Горан маш.фак. 81 Ѓорчев Горданчо екон.фак. 82 Митева Даниела филол.фак.. 83 Илиевски Божидар ЕТФ 84 Игнатова Татјана земј.фак. 85 Ицева Цветанка ЕТФ 86 Јаковлев Кирил екон.фак. 87 Јованова Надица 88 Камчев Александар екон.фак.

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

202

Презиме и име Образование Камчев Лазе екон.фак. Леова Дивна ПМФ-хем. Лалков Сашко екон.фак. Лукоска Маринела екон.фак. Мишовска Мирјана Недева Анита Пешиќ Весна Смилев Тодорче екон.фак. Стојанов Кирил Стојанова Даниела Танчев Александар екон.фак. Тасева Марина стом.фак. Тодоров Митко Тодоров Трајче Трајкова Весна Трендафилова Билјана мед.фак. Ангелов Влатко Бадев Ѓорѓи екон.фак. Белевски Тоше Василев Васко маш.фак. Видова Мануела ПМФ-инф. Грижев Александар ВА Данаилова Роска Дукадиноски филоз.ф. Александар Ѓорѓиева Јанинка Ѓорчев Душко екон.фак. Илиев Горан Јовановиќ Марија град.фак. Јосифовски Илија екон.фак. Касапинов Ѓоко шум.фак. Консулова Емилија филоз.фак. Милошев Николче ЕТФ Михова Александра екон.фак. Наумова Маричка екон.фак. Петреска Кристина фак.-тур. Петрушевска Јадранка ПМФ Рамов Тасе екон.фак. Ризова Мирјана ПМФ-инф. Ристевска Маја прав.фак. Ристов Васко фак.- тур. Ристова Владанка филоз.фак. Спиров Драган ЕТФ Стојкова Надица филол.фак. Стојанова Сафка ПМФ-хем. Стефанова Трендафилка екон.фак. Ташовска Ана ЕТФ Текиќ Михајло ПМФ Темелкова Тања ПМФ-гео. Трипунова Лидија ПМФ


137 138 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Презиме и име Образование Трајков Ангел ЕТФ,мед.ф. Ќимов Лазар ветер.фак. Правна струка1996/97 Асенчова Катерина Бикова Виданка Ванчева снежана Витанова Данче Гркова Надица Димовски Мартин Донева Билјана Ѓорѓиева Даниела Ѓорѓиева Цветанка Ѓорева Васка Ѓошева Валентина Илиева Весна Јанева Елизабета Јанева Радица Јованова Спасијка Костадинова Јасмина Коцевска Милица Лазова Бети Лазова Марјана Малинков Киро Манчева Соња Милкова Христина Милошева Јасминка Митревска Светлана Николова Јасмина Петрова Анита Петрова Оливера Сапунжиев Илија Спанџов Сашко Стојанов Зоран Танчева Милена Трајкова Хрисатина Чоклева Роза Андова Анета Андонова Дивна Ангеловска Оливера Атанасова Надежда Дамјаноска Анета Делов Ќиро Димитрова Билјана Еленова Марија Заркова Благородна Илиевска Весна Јанкуновска Светлана Јованова Мирјана Јосифова Маја Јордановска Илинка

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

203

Презиме и име Образование Кимова Менча Камчева Тања Кирова Милица Кимова Зорица КолеваХристина Крмова Жаклина Кузманов Љупчо Лазов Александар Милкова Мирјана Митревска Павлинка Митрова Сузана Митрева Менча Мести Дијана Мојсова Радица Мукаетова Дијана Наќева Катерина Настов Васко Станоева Марија Соколова Ленче Стојчева Кристина Шишковска Анастасија 97/98-Општа гимназ. Арсова Софија Атанасов Сашко Атанасов Александар Атанасова Весна Беќирова Татјана Ванчева Елена Велкова Александра Велкова Христина Гурев Михајло ГрковЗоран ДамјановскаБилјана Дафчева Александра Добринов Наќо Иловска Андријана Каров Глигор Китева Соња Лалков Влатко Маркова Јасминка Милчевска Лилјанаа Миовски Игор Митрева Оливера Митрева Анастаасија Митрева Даниела Милева Елена Мишкова Антица Костовски Јованче Николов Драганче Николова Тодорка


29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 1 2 3

Презиме и име Образование Панова Ирена Пењушкова Каранфилка Попова Јасминка Ристова Благица Ризов Фердинанд Ризова Весна Трајкова Маја Филипова Слаѓана Бадева Надица Бошкова Надица Велјаноска Станка Давчева Данче Делова Магдалена Димова Љубица Димовска Елеонора Димитров Влатко Ѓелов Александар Ѓорчевска Благица Ѓорѓиева Анита Ѓорѓиева Весна Златева Билјана Змајшек Стефанија Ивановска Елена Ицева Даниела Јанева Нада Јованов Тоше Јованова Анета филол.фак. Јованова Савка “ Јованова Цветанка “ Јованоска Славица Јосифов Душан прав.фак. Калешкова Весна прав.фак. Лазароски Дејан ВА Мелова Александра филол.фак. Муфтаров Стефче филоз.фак. Милкова Васка филол.фак. Настовска Валерија Наумчева Љубица земј.фак. Ристовска Петранка Самарџиева Марисела стом.фак. Стаменов Илија виша мед. Стефанова Аница Стефанова Цветанка филол.фак. Темелкова Менче Цветков Трајче филоз.фак. Честојанов Славе екон.фак. Прир-математичка 97/98 Ангелов Петре Бошева Весна Василев Александар

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

204

Презиме и име Образование Димов Дејан Димков Трајче Дончев Никола Дукова Александра Ѓелевски Марјан Златев Крсте Илиќ Александра Јакововска Македонка Јосевски Љупчо Јованов Ѓоко Каровски Костадин Кочова Љубица Кобачевска Божана Коцова Васка Кузманова Билјана Николова Цветанка Николова Весна Недева Марјонка Нушева Билјана Паризов Роберто Поповска Анита Петрова Мирјана Стеваноски Љупчо Спанџова Илинка Стефанова Александра Стојанов Митко Тотова Елена Трајкова Зорица Филипов Коцо Филипова Марија Хорватова Велика Настов Ванчо Николовски Андреј Бањанска Менче Белевски Миле Биков Горан Василева Емилија Влаинкова Тинка Димитрова Оливера Ѓорѓиев Ристе Ѓорѓиев Трајче Ѓорѓиева Даниела Илиевски Зоран Јанкулов Миле Јованова Живка Јованов Миле Јосифова Невенка Касапинова Маргарита Кимов Тодор Китева Невенка


54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Презиме и име Колевски Кузманов Панчо Ванчо Мицева Зорица Наумовска Елена Павловиќ Драгица Пеливанова Верица Петровски Тоде Печков Александар Пешиќ Дивна Рајчановска Јасмина Соколова Јулијана Спанџева Драгица Спанџова Зорица Ставровска Весна Стоева Јасмина Стојанова Анета Стојанов Влатко Ташева Грозда Толев Јане Шишевска Јасмина Правна струка Бачева Елизабета Бошева Весна Бошева Катица Димова Зорка Дичева Весна Илиева Десанка Исакова Фруска Калешков Ташко Калпачки Горан Камчева Новка Ѓорева Весна Камчева Трајанка Карадакова Јана Касапинов Александар Котев Борче Леова Данче Марковачева Надица Маџунковска Роска Мустафова Ата Најдов Пере Најдова Тања Настова Валентина Наумчева Вилма Николова Тодорка Николова Цветанка Пендева Билјана Пендев Марјан Стојанова Славица Стојков Никола

Образование

Презиме и име Образование Стојкова Славица Трифунова Гордана Шалева Сијка Димова Анета прав.фак. Апостолова Фиданка Арангелов Стојан Глигорова Катерина Грозданов Марјан Деков Никола Ѓелова Ирена Ѓорѓиева Анастасија прав.фак. Илиева Анастасија филол фак. Илиева Менча Јанева Јованка Јосифова Роза ФФК Камчева Лилјана шум.фак. Карова Весна ПФ Колева Оливера Костова Роска шум.фак. Крстева Марија Крчева Јасминка Лалкова Цветанка Манева Гордана Манастирска Благица Маклева Милица прав фак. Митрев Илија прав.фак. Митреска Јасминка филол.фак. Нацева Марина Николова Цветанка Панов Игор Пејовска Маричка Поповски Станислав Попова Цветанка Прокопова Надица ПФ Ристов Влатко Ристова Маре Сираткова Маја Соколова Снежана Стојанова Ратка шум.фак. Ташева Јанинка 70. Тренчева Македонка / 1998/99 Гимназија – општа насока 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

прав.фак. прав.фак. филоз.фак. прав.фак.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

205

Анастасовска Марија Бјелиќ Жаклина Божинова Анета Белевска Цветанка Гинев Љупчо Гинова Сандра Давидовска Маја

мед.фак. ПФ


7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Презиме и име Образование Димитрова Слаѓана Донев Благој Здравеска Сандра Јанева Анета ПФ Јанева Кристина Јошева Лиле филол.фак. Касапинова Анета ПФ Кичев Александар Мајсторова Јасминка Мајсторова Ратка Мешков Љубе мед.фак. Мишева Даринка ПФ Милкова Роза Недева Цветанка Ничкова Весна Павлов Влатко Павлов Ристо Печкова Билјана филоз.фак. Плетварска Милица земј.фак. Ризова Марина Стојановска Анастасија Стојанова Весна ПМФ-хем. Тодорчева Менча филол.фак. Тотов Панче земј.фак. Тотов Тасе екон.фак. Трајкова Цветанка Трповска Билјана Кесаси Алма прав.фак. Цекова Илинка филол.фак. Џатева Стојанка Шемова Павлинка прав.фак. Атанасова Јулија мед.фак. Бошева Александра ПМФ-хем. Бојкова Ирена виша стом. Бошкова Наташа Видева Трајанка прав.фак. м-р Видов Трајче екон.фак. Гинева Кети филол.ф. Давидовска Сузана фак.-цар. Димовска Дијана ФФК Димитрова Камелија ПМФ-геогр. Димовски Филип Димитрова Добринка екон.фак.. Иванова Сијка ПФ Јошкова Александра Јанакиев Бобан екон.фак. Јованова Андријана Камчева Маја земј.фак. Крстева Павлинка град.фак. Младенова Анета ПФ

206

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Презиме и име Миткова Кристинка Мукаетова Кристина Наумовски Горан Накова Јасминка Николова Весна Пендева Јасминка Пендева Павлинка Росоманска Билјана Стефанов Костадин

66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

Стојаноска Билјана Темкова Драгица Темова Маричка Тодорчева Татјана Трајкоска Андријана Трајкова Велика Шкартова Љубица

Образование фарм.фак. прав.фак. ПМФ-биот. филол.фак.. филол.фак. ПМФ-геогр. ЕТФ ФФК и филол.ф. ПФ филол.фак. фак.-безб-. ПМФ-биот. мед.фак. филоз.ф..м-р

1998/99 Природно-мартем. насока 73. Атанасова Александра 74. Бањанска Маја филоз.фак. 75. Белевски Митко екон.фак. 76. Бошковски Миле ЕТФ 77. Грижев Димитар екон.фак. 78. Дрварова Марија филоз.фак. 79. Душкова Јасминка маш.фак. 80. Ѓорѓиева Цветанка ПМФ-инф. 81. Ѓорѓиева Павлинка фак.-цар. 82. Еленова Маја ПМФ-инф. 83. Ивановска Билјана арх.фак. 84. Јованов Мики 85. Јанкова Тања фак.- цар. 86. Камчева Катерина екон.фак. 87. Касапинов Ристе ВА 88. Китева Елена мед.фак. 89. Коцева Софка мед.фак. 90. Крстева Силвана екон.фак. 91. Крмзова Ценка ПМФ-хем. 92. Крстиќевиќ Александар 93. Лазова Билјана 94. Лазовска Павлинка 95. Мицева Даниела ПМФ-мат. 96. Миховска Анета филол.фак.. 97. Мишева Магдалена екон.фак. 98. Нацева Даниела маш.фак. 99. Нашчева Фиданка ПМФ-мат. 100. Окардов Златко 101. Петрезанова Александра прав.фак. 102. Ризов Орданчо ЕТФ


Презиме и име Образование 103. Ристова Сијче фак.-цар. 104. Ристов Тошко маш.фак. 105. Цветкова Елена град.фак. –м-р 106. Чадамов Никола мед.фак. 107. Чемерски Ристе маш.фак. 108. Шалев Илија 109. Ангелов Душко филоз.фак. 110. Атанасовски ЕТФ прав.ф Александар 111. Бошевска Соња прав.фак. 112. Василевска Маја стом.фак. 113. Велковска Ана филоз.ф. 114. Витановска Даница екон.фак. 115. Голчев Филип ФФК 116. Димова Антонета 117. Ивановска Благица екон.фак. 118. Илова Марија виша техн. 119. Камчева Елена екон.фак.м-р 120. Камчева Кристина стом.фак. 121. Коцев Ласко мед.фак. 123. Костова Надица ПФ 124. Крстева Васка ПМФ-мат. 125. Кузманова Благородна ЕТФ 126. Малинкова Стефанија 127. Митрески Мирјанка екон.фак. 128. Настовски Борче ВА 129. Николов Александар 130. Павлова Софка мед.фак. 131. Петрова Александра екон.фак. 132. Петров Крсте арх.фак. 133. Поп-Василевски Александар 134. Попов Ѓорѓи 135. Рамов Стојанчо мед.фак. 136. Ристеска Марија фак.-цар. 137. Ристиќ Биљана 138. Стефанов Ѓорѓи екон.фак. 139. Тодоровски Васко земј.фак. 140. Трајкова Душанка филоз.фак. м-р 141. Уневска Даница екон.фак. 142. Уневска Дафинка екон.фак. 143. Хаџи-Николов Никола филоз.фак. 144. Христоски Дејан ЕТФ 145. Цвијановиќ Александар 146. Цингаров Павле екон.фак. Правна струка 1998/99 147. Ангелова Мица 148. Апостолова Милка ПФ 149. Атанасова Менча 150. Бошкова Милица ПФ

207

Презиме и име 151. Бојкова Билјана 152. Василева Цветанка 153. Василева Јасминка 154. Гурева Донка 155. Димова Билјана 156. Ѓелова Тања 157. Ѓиорѓиева Соња 158. Иванов Ристо 159. Иванова Зорица 160. Илиевски Далибор 161. Јанева Зора 162. Кнежевиќ Анѓелина 163. Крстева Менча 164. Лазовска Јасминка 165. Леова Снежана 166. Мицев Игор 167. Мицев Наум 168. Митрева Анета 169. Мешков Никола 170. Наумчева Анета 171. Павлов Марјанчо 172. Пановска Марјана 173. Петров Веле 174. Петрески Дејан 175. Панчева Татјана 176. Росоманска Анита 177. Стојанова Николинка 178. Стојаноска Роза 179. Тодорова Христина 180. Таскова Дијана 181. Цветкова Соња 182. Ангелова Маја 183. Божинова Соња 184. Глигоров Никола 185. Давиќ Катерина 186. Димитрова Борка 187. Димитровска Зорица 188. Дојчинова Билјана 189. Ѓорѓиева Анета 190. Ѓорѓиева Гордана 191. Еленов Васко 192. Илиев Никола 193. Јованова Милена 194. Јовановски Виктор 195. Јосифова Лилјана 196. Каровска Андријана 197. Кислов Стевче 198. Милиќ Надица 199. Милков Илија 200. Митрова Анета

Образование прав.фак. ПФ филол.ф. прав.фак. прав.фак. виша стом. прав.фак. фак.-цар. ПФ екон.фак. прав.фак. ПФ прав.фак. -


Презиме и име Образование 201. Михајлова Босилка 202. Најдова Наташа Пф 203. Настов Пере 204. Наумова Розеана ФЛУ-граф. 205. Недева Даниела 206. Недева Соња 207. Пазова Славица 208. Петрова Ристенка ПФ 209. Пецова Анче ФЛУ-графика 210. Петровска Лилјана 211. Плетварски Мојсе 212. Стојанова Ангелинка 213. Тасева Билјана 214. Трајкова Јасминка 1999/2000 Гимназија-општа 1. Анастасиева Микица ПФ 2. Атанасова Родне екон.фак. 3. Бачева Душанка ФСП. 4. Василева Татјана ПФ 5. Волчева Марија 6. Глигорова Радица прав. фак. 7. Делова Христина екон.фак. 8. Димов Влатко 9. Дичова Билјана филоз.фак. 10. Златев Тошко 11. Илова Даниела 12. Јанков Раде прав.фак. 13. Јанкуловска Христина ПМФ-биол. 14. Јованова Викторија ПФ15. Камчева Анѓелина 16. Којчева Тања екон.фак. 17. Костова Катерина 18. Кузманова Марјана филол.фак. 19. Малинкова Даница 20. Марковска Гордана 21. Минкова Ана (Анче) 22. Настов Спасе 23. Ников Гоце 24. Петкова Флорида 25. Петрова Фруска 26. Петров Косте 27. Ролева Маја ФЛУ 28. Ристова Илинка 29. Ставровски Душан(ко) 30. Терзиоска Александра филол.фак. 31. Тефов Александар маш. фак. 32. Толева Гордана 33. Трајкова Душица екон.фак. 34. Ќирова Марија 35. Чекоров Блаже -

208

Презиме и име Образование Чолаковски Даниел фак-пол.нау. Антиќ Марија сообр.фак. Арсов Орданчо геод.фак Атанасов Златко прав.фак. Белевска Тања филол.фак. Бикова Катица екон.фак. Бајкова Александра прав.фак. Витанова Јованка ПФ Гичова Весна филол.фак. Грозданова Менче филол.фак. Грозданова Тодорка филол.фак. Данева Александра мед. фак. Делова Роска екон.фак. Ивановска Неделка Јошеска Ристенка Камчева Цветанка ФСП Каровска Кристина Костадинов Горан ФДУ-реж. Лелов Илија екон.фак. Левова Оливера мед.фак. Мазева Марија фак.-нов. Митрова Стефанија ЕТФ Мајсов Илија екон.фак. Мукаетова Јасмина филоз.фак. Мустеникова Љубица Мургов Пере екон.фак. Павлов Борче мед.фак.. Пендев Даниел виша мед. Пендева Лилјана Ристовска Татјана филол.фак. Ристовски Горан екон.фак. Рогачиќ Александар филол.фак. Славева Ирена ПФ Ставрова Роска екон.фак. Хаџи Наумовска Леонора филол.фак Шеовска Ленче фак-осиг. Ристова Драгица екон.фак. Радоевиќ Миланка филол.фак. Гимназија–прир.математичка 1999/2000 71. Алексов Влатко мед.фак. 72. Андов Ристе ФФК 73. Баковски Петар ЕТФ 74. Вељановска Нада прав.фак. 75. Витанова Билјана екон.фак. 76. Гурев Гоце земј.фак. 77. Дамјанов Влатко 78. Дафков Тошко екон.фак. 79. Димитровски Сашо филол.ф. 80. Илиевска Весна ек.или прав.ф. 81. Илиев Илија ЕТФ 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.


Презиме и име Образование 82. Ицева Марта прав.фак. 83. Јосифов Мишко екон.фак. 84. Камчева Билјана екон.фак. 85. Кимов Сашо шум.фак. 86. Коскарков Трајче 87. Костова Анѓелинка ТФ-сообр. 88. Костова Цветанка ПМФ-физ. 89. Миткова Милица екон.фак. 90. Митреска Весна екон.фак. 91. Мицев Александар ПМФ-инф. 92. Мицев Влатко прав.фак. 93. Младенов Митко прав.фак. 94. Недев Игор маш.фак. 95. Плачков Зоран арх.фак. 96. Попова Ана фак.-тур. 97. Ресавска Зорица мед.фак. 98. Симоновиќ Александра филол.фак. 99. Смилева Славица екон.фак. 100. Станоева Александра филол.фак. 101. Спирова Лидија мед.фак. 102. Стојанов Ристе 103. Томов Константин мед.фак. 104. Чулев Горан 105. Шопова Љубица 106. Атанасова Кристина екон.фак. 107. Атанасовски Атанаско екон.фак. 108. Ганчев Стојанчо ЕТФ-инф. м-р 109. Грков Панче град.фак. 110. Давидова Јованка екон.фак. 111. Дамов Никола ЕТФ-инф. 112. Димитрова Билјана екон.фак. 113. Ѓорѓевиќ Десанка мед.фак. 114. Златева Спасијка екон.фак. 115. Јанкова Верица 116. Јованова Васка екон.фак. 117. Камчевски Бошко виша мед. 118. Кочева Борјанка екон.фак. 119. Кузманова Данче 120. Лазовски Илија екон.фак. 121. Максимовска Александра 122. Мирчевски Зоран ПФ 123. Пендева Елена ПФ 124. Петров Лазар ПМФ 125. Петрова Билјана екон.фак. 126. Петков Александар ПМФ-инф. 127. Попова Слободанка екон.фак. 128. Поповски Горан екон.фак. 129. Самарџиева Јованка прав.фак. 130. Спасова Радица филол.ф.

209

Презиме и име Образование 131. Тасев Васил град.фак. 132. Тодорова Љупка екон.фак. 133. Тотова Зорица екон.фак. 134. Трајкова Божанка 135. Трајкова Елена прав.фак. 136. Филипов Сашко екон.фак. 137. Хаџи-Илов Диме екон.фак. 138. Чипкова Драгица филол.фак. 139. Шандаров Драган екон.фак. 140. Шикова Спасијка екон.фак. Правна струка 1999/2000 141. Ангелова Нада 142. Арсова Трајанка 143. Блажевска Станка 144. Бошкова Марина 145. Димитрова Благородна 146. Димова Роска прав.фак. 147. Зафирова Гордана 148. Илиева Христина 149. Јованова Дафинка филол.фак. 150. Јовановиќ Гордана 151. Камчева Ружица 152. Костадинов Ванчо 153. Лазаров Љупчо екон.фак. 154. Лазова Николинка 155. Масторчев Борче 156. Милачева Борјанка 157. Милков Митко прав.фак. 158. Милкова Анѓелинка екон.фак. 159. Миткова Жаклина 160. Пендев Александар 161. Петровска Јасминка ПФ 162. Пецова Маја 163. Ризова Љубица 164. Ристова Елизабета 165. Сапунџиева Александра ПФ 166. Скандев Орданче 167. Стамаџиев Коле 168. Талевски Блаже 169. Танечева Билјана прав.фак. 170. Ташева Душица 171. Терзиева Сузана 172. Тодорова Фиданка филол.фак. 173. Филкова Ангелина 174. Цветкова Весна 175. Арсовски Ратко стом.фак. 176. Атанасов Данчо фак-соц.пол. 177. Габева Павлинка прав.фак. 178. Дрварова Марија ПФ 179. Ѓорѓиева Јованка прав.фак.


Презиме и име Образование 180. Ѓурова Ленче 181. Јанева Надица ПФ 182. Јанева Зорица 183. Јанев Ристе екон.фак. 184. Јованова Менче фак.во Буг. 185. Јованова Наташа 186. Јосифов Александар прав.фак. 187. Камчева Весна -ПФ 188. Камчева Марика 189. Картова Марија екон.фак. 190. Крчова Софија 191. Леова Јасминка 192. Мукаетова Пенка прав.фак. 193. Николов Илија екон.фак. 194. Николовски Кирил 195. Петровска Лулијана 196. Рамова Емилија ПФ 197. Ристова Александра 198. Ристова Грозде 199. Салтаџиев Пере 200. Самарџиева Вања прав.фак. 201. Силјановска Ѓурѓица 202. Ставров Лазар 203. Стајковска Весна фак.-соц.пол. 204. Стојанова Христина 205. Тодева Кристина 206. Талев Александар 207. Трајкова Јасмина 208. Трајчева Јасминка 209. Трпковска Милена 210. Василевски Пане 2000/2001 Гимназија – општа насока 1. Атанасова Тодорка 2. Бошев Александар 3. Бошевска Марина филол.фак. 4. Велкова Славица ПФ 5. Гркова Милкица филол.фак. 6. Данаилов Лазар ПМФ 7. Димитрова Билјана 8. Димитрова Билјана 9. Димова Александра 10. Димов Иван прав.фак. 11. Ѓорѓиева Сашка 12. Илиева Милена екон.фак. 13. Илиева Снежана ПФ 14. Илиевски Крсте ЕТФ 15. Јанчева Јулијана 16. Јованова Ана 17. Јорданова Спасијка екон.фак. 18. Јосифовски Стефан ПФ

210

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

Презиме и име Образование Јошева Фрусинка Костова Магдалена Кузев Леонард прав.фак. Кузманов Лазар ФФК Марков Душко Наумова Александра Недева Соња ПФ Николова Јасминка филол.фак. Пендева Ленче Петрова Ефтимија фак.-тур. Плетварски Лазар екон. фак. Попова Васка Стојанова Ѓурѓица Трајков Борис Трајкова Аница ФФК Темова Ана Шемов Љупчо маш.ф.авиј. Апостолов Димитар филоз.фак. Арангелова Милица филоз.фак. Глигорова Жанина Динов Стевче ФЛУ-мод.д. Давчева Надица прав.фак. Здравевска Ивана фак. -цар. Илиева Јасминка стом.фак. Исакова Весна ПФ Илиев Александар Јованова Марија прав.фак. Кулевски Ангел екон.фак. Кузманова Наташа земј.фак. Крстева Соња филоз.фак. Мицева Даринка прав.фак. Мицанова Лилјана Милкова Билјана Михова Александра филоз.фак. Митрева Соња Малинков Саво Марковачева Јасминка екон.фак. Милков Илија ЕТФ Најдова Билјана филол.фак. Настовска Христина филол.фак. Поп-Василевска Марија филоз.фак. Ристова Лулијана екон.фак. Ристова Ана прав.фак. Ристов Дејан Сами Тања филол.фак. Стојанова Наташа ПФ Стојанова Сузана филоз.фак. Тасева Кристина филол.фак. Чулев Златко Чулева Славица -


Презиме и име 67. Чулев Ратко 68. Ќаиче Сејдефа Прир.-математичка насока 69. Атанасов Ратко 70. Василева Јадранка 71. Вескова Катерина 72. Видановиќ Снежана 73. Ганчева Даница 74. Димитрова Лујза 75. Димов Лазо 76. Исмаилов Емил 77. Јанев Дарко 78. Јованов Сашко 79. Камчева Катерина 80. Карова Анета 81. Кимов Горан 82. Крстевски Сашко 83. Лазов Митко 84. Лазова Верица 85. Митрева Билјана 86. Митревска Татјана 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114.

Образование прав.ф. м-р 2000/2001 екон.фак. фарм.фак. мед. фак. екон.фак. мед.фак. ЕТФ маш.фак. фак-туриз. екон.фак. ВА ЕТФ филоз.фак. фак. меѓун.одн. Михова Надица Мицова Весна Наумовски Пеце маш.фак. Николова Јасмина екон.фак. Никола Јаворка виша мед. Павлева Христина екон.фак. Панчевски Трајче Петкова Билјана Ѓорчевски Диме прав.фак. Михова Надица Мицов Весна Наумовски Пеце маш.фак. Никола Јасмина екон.фак. Николова Јаворка виша мед. Павлева Христина екон.фак. Паичевски Трајче Петкова Билјана Плачков Горан ПМФ-инф. Попова Камка екон.фак. Радојевиќ Зоран екон.фак. Рамов Апостолчо ПМФ- инф. Спирова Николинка ПМФ Ташева Александра Трајкова Олгица прав.фак. Шишевска Кристина виша мед. Шишков Наќе ЕТФ Андонов Александар ЕТФ Атанасовска Спасенка прав.фак.

Презиме и име Образование 115. Веловиќ Ивана прав.фак. 116. Бајаџиева Христина ЕТФ-инф. 117. Врангалова Надица прав.фак. 118. Галапчева Менче ПМФ-инф.м-р 119. Ганчева Весна ЕТФ 120. Гелова Ана 121. Гечева Драгица екон.фак. 123. Димов Велимир ЕТФ 124. Деков Златко ПМФ-биох. 125. Јанев Лазе ПМФ-инф. 126. Китева Лидија 127. Китева Андријана ЕТФ 128. Коцев Никола ЕТФ 129. Крстев Александар маш.фак. 130. Малинкова Драгица 131. Мамучевска Радица прав.фак. 132. Мисирлиовски Ристо мед.фак. 133. Наумова Тања екон.фак. 134. Николовска Марина екон.фак. 135. Настов Горан ПМФ-инф. 136. Павловиќ Александра филоз.фак. 137. Павлова Елена ПФ 138. Павлов Дејан екон.фак. 139. Печкова Сијче ПМФ-мат.м-р. 140. Питиќов Игор ПМФ-геог. 141. Сапунџиев Никола ЕТФ-инф. 142. Трајков Зоран ЕТФ 143. Цвијановиќ Гордана филол.фак. 144. Тапанџиева Загорка екон.фак. 145. Тасев Донче прав.ф. м-р 146. Трипунов Лазар ЕТФ-инф. 147. Чемерска Надица екон.фак. 148. Иванов Драган екон.фак. 149 Ѓорѓиева Цветанка филол.фак. 150 Златески Златко 2000/2001 Правна струка 149. Арнаудовска Марија прав.фак. 150. Атанасов Данчо земј.фак. 151. Гоцева Јулијана прав.фак. 152. Грижева Ратка 153. Гурев Сашко 154. Дупкаровски Славче прав.фак. 155. Ѓарова Загорка 156. Јованова Александра филол.фак. 157. Јованова Олгица ПФ 158. Јовановиќ Оливера 159. Јорданова Цветанка 160. Јосифова Ана филол.фак. 161. Јошева Адријана 162. Камчев Ѓоко прав.фак.

211


Презиме и име Образование 163. Камчев Петар фак.-безб. 164. Костова Анче 165. Костова Мануела 166. Митров Тоде 167. Мишова Елена 168. Мишева Милка 169. Арсова Славица 170. Несторова Аница 171. Панов Влатко -172. Петкова Васка 173. Пешкова Елена 174. Попов Ѓоке 175. Радњански Јован филоз.фак. 176. Ристова Панда 177. Ристовска Александра ФФК 178. Станајкова Александра 179. Стеванова Наташа фак.безб. м-р 180. Стоева Стефанија прав.фак. 181. Стајмилова Христина 182 Темков Дамјанчо 183. Ќесаси Елвира прав.фак. 184. Чукаркова Анета виша мед. 185. Ѓорѓиева Софија 186. Јанев Сашко ФЛУ 187. Јанаќиев Игор 188. Јованова Марија филол.фак189. Јовановски Љупчо 190. Јованова Елена 191. Камчева Виолета 192. Кочоска Мирјана екон.фак. 193. Костеска Цветанка ПФ 194. Костова Билјана ПФ 195. Крстев Игор 196. Мицева Анита филоз.фак. 197. Мицова Даниела 198. Недела Елизабета 199. Недева Николинка 200. Николова Марија 201. Николова Цветанка 202. Петрова Андријана 203. Петрова Дафинка прав.ф. 204. Петрова Маја 205. Петрова Тања 206. Пиниќ Дијана 207. Пенчева Анета 208. Попова Зора 209. Ристова Билјана 210. Ристова Јулијана 211. Соколова Ирена екон.ф. 212. Ставрова Тања филол.ф.

212

Презиме и име 213. Сиганоева Ирена 214. Стојанова Аница 215. Стојанов Никола 216. Трајанов Соња 217. Трпчева Слободанка 218. Чејкова Зорица 2001/02 Гимназија - општа 1. Аирова Катерина 2. Андов Марјан 3. Арсов Оливер 4. Деловска Зорица 5. Донева Анита 6. Дрваров Душко 7. Здравева Марика 8. Јованова Пепица 9. Јованова Анита 10. Јованова Даница 11. Јованова Соња 12. Јовановски Петар 13. Јовановска Ирена 14. Јордановска Силвана 15. Керов Горан 16. Костадинова Јулијана 17. Ламова Благица 18. Миткова Валерија 19. Наќов Блажо Ничкова Цвета 20 Панарин Ружица 21 Павлова Станка 22 23. Петрова Марија 24. Петрезанова Цветанка 25. Пешова Ирена 26. Попов Златко 28. Симоновиќ Бошко 29. Стојановска Станка 30. Тасев Томе 31. Темелкова Роска 32. Темкова Цветанка 33. Тркоска Дијана 34. Хададин Исидора 35. Шаткова Елизабета 36. Шијаковска Јасминка 37. Шиклеска Наде 38. Веселинов Никола 39. Бајастовски Игор 40. Ангелов Петар 41. Андоновска Гордана

Образование -филол.фак. ФФК ПМФ-инф. ПМФ -ЕТФ-инф. екон.фак. ПМФ филоз.фак. фак.јав.адм. ПМФ земј.фк. филол.фак. прав фак. ПФ екон.фак филоз.фак. фак-јав.адм. метал.фак метал фак. ПФ ФЛУ ПФ стом.фак. фак.-тур. прав фак. филол.фак.


42. 43. 44. 45. 46.

Презиме и име Богева Спасија Богев Влатко Боева Билјана Бошков Горан В‟чкова Надица

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 56. 57. 58. 59. 60.

Галапчева Ивана Гечевска Љубинка Делова Катарина Ѓорѓиева Јованка Ѓорѓиевски Глигор Закевска Магдалена Јованова Каролина Јовановска Марија Јовановиќ Цветанка Камчева Надица Камчева Анета Каракамишева Ивана Костова Милена

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Крстева Милена Ламова Зорица Лазамовска Олгица Мешков Маријан Митрева Менча Николова Николина Павлова Силвана Пашовска Весна

Образование ФФК ПФ. земј.фак фак.јав.адм мр прав.фак. екон.фак. фак.јав.адм. екон фак. архит.фак. екон.фак. филоз.фак. ФЈА. филоз, фак. мр ПМФ-биол. екон.фак. екон.фак. ФЈА ПФ

68. 69. Петров Благој екон.фак. 70. Ристова Павлинка филол.фак. 71. Спирова Андријана екон.фак. 72. Стојановска Анета ФЈА 73. Ташев Душан ФЈА. 74. Ташев Кирил земј.фак. 2001/02 Гимназија-прир.математичка 75. Атанасов Анѓелчо 76. Балтас Адриана екон.ф. м-р 77. Балтас Мариана филоз.ф. м-р 78. Белевски Горан прав.фак. 79. Боев Борис екон.фак. 80. Василева Душанка 81. Велков Стефчо екон.фак. м-р 82. ГуревГоран 83. Димитриева Соња 84. Ѓорѓиев Добре 85. Ѓорѓиева Зорица 86. Ѓорѓиева Јулијана 87. Ѓорѓиева Соња

213

Презиме и име Образование 88. Ѓорѓиев Стојче 89. Илиевска Стефанија 90. Јованов Младен 91. Колевски Горан 92. Кузманов Лазо 93. Куковски Златко 94. Лелова Радица 95. Милошев Пеце 96. Мицајков Горан 97. Нанчев Петре 98. Невчев Иван мед. Фак. 99. Печевски Алекандар ПМФ 100. Ристова Невена ЕТФ. инф. м-р 101. Станоева Билјана 102. Ташев Илија 103. Тегов Димче 104. Темова Ирена 105. Тодорова Елизабета 106. Филипова Билјана 107. Филипова Сузана 108. Арангелов Иван мед. Фак. 109. Атанасов Дејан 110. Бикова Наташа 111. Богевска Андријана 112. Бошески Миле 113. Василев Пане 114. Грозданова Виолета 115. Грков Ефремчо 116. Делова Милица 117. Димков Трајче 118. Ивановски Стефан 119. Јованов Ристе 120. Јованова Ристенка стом.фак. 121. Камчев Марјан 123. Јосифова Стефанка 124. Левова Даниела 125. Митревска Александра 126. Митков Трајче 127. Митев Горан 128. Малинкова Верица мед.фак 129. Мелова Верица 130. Нанчева Цветанка 131. Наумов Ване 132. Попова Дуашанка 133. Ресавска Елица мед.фак. 134. Радевски Игор 135. Стоева Александра 136. Спанџев Методи ЕТФ 137. Саздова Валентина 138. Стојкова Маја


Презиме и име 139. Стојанов Никола 140. Темков Димитар 141. Филипова Андријана 142. Христова Маја 143. Шишков Драган 2001/02 Правна струка 144. Амилова Зухра 145. Богева Милица 146. Бошков Драганчо 147. Бошков Тошко 148. Димова Весна 149. Деловска Донка 150. Димова Борка 151. Димов Борче 152. Илиева Благица 153. Илова Христина 154. Јовановски Гордан 155. Јованова Тања 156. Јорданова Маја 157. Камчева Катерина 158. Камчева Миленка 159. Колева Душица 160. Кузманова Цветанка 161. Мајсторова Илинка 162. Матески Стојанчо. 163. Мегленова Јасминка 164. Миленкова Христина 165. Митков Горан 166. Митрева Марија 167. Митрова Тодорка 168. Мицајкова Душанка 169. Мишков Петре 170. Настова Љупка 171. Пендев Глигорчо 172. Петрова Лидија 173. Преметорова Марија 174. Ризова Јулијана 175. Ристова Софија 176. Ставрова Маријана 177. Станоева Благица 178. Беков Апостол 179. Бакев Златко 180. Гацева Лилјана 181. Гечев Атанас 182 Грижевска Билјана 183. Давчева Костадинка 184. Јовановска Јасминка 185. Јованов Ристе 186. Јосифова Стефанија 187. Картова Билјана

Образование

Презиме и име Образование 188. Колонџиоска Јасминка 189. Колева Надица ПФ 190. Крстева Павлина ПФ 191. Манастирска Билјана прав фак. 192. Мицева Кристина фак.-осиг. 193. Недева Благица 194. Неделковски Ќире фак. 195. Николоска Далиборка земј.фак. 196. Падикова Андриана 197. Петров Дејан екон фак. 198. Петреска Савка прав. фак. 199. Петрова Цветанка ФУТ 200. Попова Душица екон.фак. 201. Радњански Јован прав фак. 202. Ризова Бранкица 203. Соколова Тања ФЈА 204. Стојанова Благица прав.фак. 205. Танчева Миланка 206. Темелкова Поликсена 207. Тодорчевска Јасминка ПФ208. Тодорова Тања филол.фак 209. Трајкова Наташа прав.фак. 210. Цветаноска Лилјана прав.фак. 211. Хаџи-Василева Марија прав.фак. 212. Шепендиева Македонка -ПФ 2002/03 Правна струка 1. Арсова Олгица 2. Арсов Блашко 3. Бакева Анета 4. Богева Љубица прав.фак. 5. Гечева Тодорка прав.фак. 6. Грковски Лазар 7. Димитрова Христина 8. Димитров Блаже 9. Димкова Наташа 10. Ѓорѓиоски Живко 11. Закевска Александрија ПА 12. Илиев Трајче 13. Илов Ѓоко во Битола 14. Јанева Милена 15. Карова Славица филол.фак. 16. Керов Васко земј.фак. 17. Кичев Трајче 18. Костадинов Методија прав.фак. 19. Крстева Павлина прав.фак. 20. Левова Марина 21. Леова Ивана 22. Младенова Благородна 23. Мојсов Никола 24. Најдов Владо прав.фак.

ФОН

прав.фак. ФУТ прав. фак. ПФ ПФ ПФ екон.фак филоз.фак. прав.фак. ПФ прав.фак земј.фак прав.фак. ФУТ шум.фак. ПФ прав.фак филол.фак. екон.фак.

214


25. 26. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Презиме и име Недев Ристе Нечева Цветанка Петков Далибор Попова Марина Попова Невенка Соколов Петар Стојков Иванче Тасева Билјана Филипов Мартин Чемерска Жаклина Шкартова Милица Благоевска Лилјана Трајкова Блага Андова Надица Аризанова Жаклина Бебеџаков Марјан Бошков Горан Бошковски Бобан Василева Даниела Гркова Ранкица Гркова Добрила Дабиќ Кристина Дојовска Елена Ѓорѓиева Весна Илова Анета Иванова Соња Јосифов Глигор Јосифов Горан Јованова Андријана Карова Анка Лазов Сашко Лазова Милена Лазова Драгица Маркова Даниела Митрев Јане Миткова Добрица Недев Златко Петрова Весна Попова Јованка Ризова Сања Темова Богданка Трајкоска Рената

Образование прав.фак. прав.фак. прав.фак. ПМФ-геог. прав.фак. екон.фак. ПФ прав.фак. екон.фак.

прав.фак. прав.ф. филоз.фак. екон.фак. ФОНфилол.фак. филол.фак. ФФК ПФ инф.фак. ПФ фак.-меѓ.одн. фак.-меѓ.одн. фак.-пол. нау.

екон.фак. прав.фак.

68. 69. Трајкоски Тоше фак.-туриз. 70. Трајкова Весна прав.фак. 71. Тушевски Благоја фак.-меѓ.одн. 72. Цветков Горан прав.фак. 73. Пеливанова Цветанка 2002/03 Гимн. природно-математичка 74. Ацев Миќо

215

Презиме и име Образование 75. Бакева Илинка ПФ 76. Белевска Ангела маш. фак. 77. Велкова Александра 78. Глигоров Александар 79. Грков Ѓоко 80. Димитровска Тања 81. Димов Илија 82. Димкова Елизабета 83. Ѓуриќ Цветанка 84. Ѓурова Андријана ПМФ-геогр. 85. Ѓурова Маријана 86. Змејковска Александра 87. Илиески Стојанчо маш. фак. 88. Јованов Коце 89. Јованов Тодор 90. Јосифов Ѓорѓи 91. Јосифов Јован 92. Јошеска Даниела 93. Камчев Даниел 94. Камчева Емилија ПМФ-мат. 95. Каровски Кирил 96. Каров Вуко 97. Касапинова Катерина филоз.фак. 98. Конев Ристе филоз.ф.-ист. 99. Митрев Васко 100. Младенова Кристина 101. Петрезанов Јован прав.фак. 102. Ризов Љупчо метал.фак. 103. Рогушева Стрилка ФОН 104. Стефанова Надица филол.фак. 105. Тасева Сабрина прав.фак. 106. Трајкова Слободанка 107. Ценов Александар 108. Шахпазов Лазар 109. Ангелов Сашо 110. Атанасовска Марија филоз.фак. 111. Боковски Стојанчо 112. Делова Габриела ФОН 113. Димова Мирјана фарм.фак. 114. Димов Ристе маш. фак. 115. Горев Златко 116. Еленов Ристе 117. Јованова Мариела виша мед. 118. Јованова Билјана 119. Јованова Виолета екон.фак. 120. Маневски Горан земј.фак. 121. Милошевиќ Јовица 123. Митрев Душан екон.фак. 124. Младеновски Цветко ЕТФ 125. Мукаетова Оливера арх. фак.


Презиме и име Образование 126. Најдов Александар 127. Николова Јулијана 128. Павлова Александра Евр.унив. 129. Пановска Катерина прав.фак. 130. Пачаџиев Ристе екон.фак. 131. Пешиќ Далиборка земј.фак. 132. Поп-Ицова Александра прав.фак. 133. Попов Ќире 134. Попова Благица филол.фак. 135. Спасова Мирјана екон.фак. 136. Спиркоска Анѓела 137. Спиркоска Лидија Амер.фак. 138. Трајкова Ана земј.фак. 139. Трајковска Ивана мед. фак. 140. Урошева Марија мед. фак. 141. Трајкова Македонка фак.-осиг. 142. Цекова Верица филол.фак. 143. Шандаров Ристе ФФК 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174.

Ангелов Панде Андриќ Андријана Арсов Петар Атанасовски Виктор Ацева Соња Вешкова Трајанка Ганчева Тања Давидовска Елена Димитров Ѓорѓи Димов Ристе Ѓорѓиев Ване Ѓорчев Никола Илиева Јованка Камчева Андријана Лазаревски Ристе Лазова Љубица Лалкова Илина Ламески Петре Мишев Бошко Младенов Ристе Николова Марија Николов Богдан Недевска Гордана Пандов Александар Попов Зоран Серафимова Лилјана Ставревска Елена Станоев Пецо Соколова Андријана Стојкоска Елица Тодорова Роза

Презиме и име Образование 175. Тодоровски Трајче 176. Трајковска Сандра 177. Чејкова Росица екон.ф. –инф. 178. Шајкарова Наталија ПМФ-хем. 2002/03 Гимназија –општа 179. Ангеловска Ангелина 180. Андова Марија 181. Атанасов Бојан 182 Атанасов Раде филоз.фак. 183. Бебеџаков Слободан 184. Богевска Билјана 185. Браов Ванчо 186. Василев Тони екон.фак. 187. Влаинков Илија 188. В`чков Дане 189. Дафчев Петар 190. Делов Горан 191. Димитрова Гордана 192. Дојовска Габриела 193. Ибрахимовиќ Анис 194. Јанева Радица 195. Костов Зоран прав.фак. 196. Костов Сашко 197. Крстев Ангелчо 198. Лозановска Фросина 199. Марковски Марјан 200 Мегленова Илинка 201 Миткова Татјана 202 Нејковска Савка 203 Николовски Атанаско 204 Пачешкоска Маја 205 Петровска Горица 206 Стамаџиева Благица 207 Стојков Живко 208 Стојановски Спасе 209 Стојанов Стојанчо 210 Тасева Марија 211 Темков Горан 212 Тодорова Надица 213 Трајкова Орданка 214 Шепендиев Илија 215 Шеова Наталија

филол.фак.

филол.фак.

ЕТФ ПМФ-инф. прав.фак. филол.фак. арх.фак. ЕТФ м-р прав.фак. ЕТФ ПФ ПМФ-биол.

216 прав.фак. прав.фак.

217 218 219 220 221

филол.ф. ПМФ-мат.

216

Алексиќ Зоран бр.1 пар. Бојкова Мирјана Бошевска Соња Василева Ангелина Гурев Петар Давчева Павлинка


Презиме и име Образование 222 Ѓорѓиева Горица 223 Ѓорѓиевски Петар 224 Исмаилов Денис 225 Илиев Илија 226 Иванова Јасминка 227 Јованова Милица 228 Јованов Ласко 229 Костадинова Весна 230 Каракулева Гордана 231 Кузманов Марјан 232 Китаноска Соња 233 Лазовска Живанка 234 Лазов Орданчо 235 Малинков Ване 236 Мојсов Горан 237 Мишкова Даница 238 Манчева Елизабета 239 Мирчевска Татјана 240 Наумова Емилија 241 Пендева Андриана 242 Пејчева Весна 243 Печевски Зоран 244 Ристова Гордана 245 Ристов Игор 246 Ристов Сашо 247 Сами Горан 248 Сињанов Ѓоко 250 Стојанова Стефанија 251 Камчева Невенка 2003/204 Гимазијa општа 1 Арнаудовска Ирена прав.фак. 2 Арсова Ленча 3 Боцев Диме фак.за цар. 4 Бошевска Ирена прав.фак. 5 Давчева Ангелинка 6 Ѓорѓиева Марија мед.фак. 7 Ѓорѓиев Ицко мед.фак. 8 Ѓоршиевски Горан 9 Златев Диме ФФК 10 Ивановска Соња 11 Јанков Тони 12 Јованова Љубица екон.фак. 13 Јордановска Марина филол.фак. 14 Јошева Анета 15 Кимова Марија филол.фак. 16 Костова Тина 17 Костова Трајанка филоз.фак. 18 Крстева Евица земј.фак. 19 Крстевски Владимир шум.ф. 20 Лазарова Тања ФЛУ-дизајн

217

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Презиме и име Образование Милевски Зоран ПМФ-инф Миленовиќ Маја ЕТФ Митрева Надица Мукаетова Јованка фак. за нов. Нацев Здравко екон.фак. Пазова Тања филол.фак. Петров Драганчо екон.фак. Петров Илија Плачкова Милена Постолов Тоше ФМУ Серенаков Блажо виша стом. Софранчевска Марина мед.фак. Тодорова Благица Стамаџиева Марина Шемова Марија филол.фак. Ангелова Росана Андриќ Оливер ПФ Аргиева Милка Атанасова Билјана екон.фак. Атанасова Милена Бакева Вања ПФ Бачев Ѓорѓи Бошковски Илија филоз.фак. Богев Орданчо Винарова Марија Волчева Васка Гурева Надица мед.фак. Димова Марина филоз.фак. Дрварова Сузана Ѓорѓиева Ленче екон.фак. Јакимовска Силвана филоз.фак. Костов Лазар прав.фак. Костова Тања Коцева Марина Кузева Станка Минчорова Славица Митева Марина Митрева Роска Мургова Даница филол.фак. Павлов Никола Петрова Александра Попова Грозданка прав.фак. Ристовска Татјана Спирова Наталија ПМФ-мат. Ставрова Надица филол.фак. Стојанова Елизабета Пемова Бети Толова Зорица Тошевска Теодора Угуров Петар мед.фак.


Презиме и име Образование 2003/04 правен смер 71 Атанасов Таско фак.-безб. ПА 72 Блајков Богдан 73 Велков Симе екон.фак. 74 Ѓорѓева Ивана 75 Димитриев Тоше 76 Ганчева Гордана 77 Јованова Марјонка 78 Јованов Атанасе 79 Јосифова Велика 80 Јошева Билјана 81 Карова Светлана 82 Коцева Роска ФОН-дипл. 83 Кочова Александра 84 Крстев Оливер мед.фак. 85 Кузманов Ласко 86 Лазовска Невенка 87 Марковачева Слободанка 88 Маркова Магдалена 89 Милков Стојче екон.фак. 90 Митков Петар 91 Липтов Никола 92 Недева Анета 93 Никола Александра 94 Пантева Татјана 95 Петков Димитар 96 Попова Гордана 97 Стојаноски Трајче 98 Соколова Босилка 99 Соколов Александар 100 Тасев Слободанче ФФК 101 Толева Елизабета 102 Трајкова Зорица 103 Трајковска Велика 104 Филевска Велика 105 Темов Васко Прир.-математичка 106 Баснаркова Даница екон.фак. 107 Бочева Павлинка филол.фak. 108 Боев Иван екон.фak. 109 Даневски Илија фак.за тур. 110 Гелова Елена ПМФ-мат. 111 Ѓорѓиев Александар ЕТФ 112 Ѓорѓиева Александра филол.фак. 113 Ѓорѓиева Розалија филол.фак. 114 Ѓорѓиевска Марина ЕТФ 115 Јованова Александра екон.фак. 116 Јованова Пепица прав.фак. 117 Јорданов Стефан екон.фак. 118 Јосифовски Ристе ФЛУ-вај.

218

119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 150 151 152 153 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

Презиме и име Камчев Трајче Камчева Ирена Коцева Снежана Леов Димитар Манчева Емилија Маркушев Игор Мамучевски Ванче Мукаетов Диме Николова Ружица Павлова Кристина Петров Борче Пеливанов Трајче Петрова Христина Попова Радица Ризов Златко Рогушева Тања Симоновиќ Сања Стојков Јордан Танчевска Марија Стојанова Билјана Ташева Цветанка Тодорова Ангела Темков Мишела Аризанов Јордан Арсов Дејан Арсова Светлана

Образование екон.фак. ПМФ-мат. технол.ф. екон.фак. екон.фак. екон.фак. екон.фак. екон.фак. стом.фак. мед. фак. ФОН филоз.фак. ЕТФ екон.фак. филол.фак. екон.фак. екон.фак. арх. фак. технол.ф. маш.фак. фак.безб.ПОА Бошковски Златко ЕТФ Делов Александар Глигорчева Љубица екон.фак. Димитрова Марина мед. фак. Димитров Петар ПМФ Димов Тихомир екон.фак. Димовски Илија Зафирова Александра прав.фак. Јовановиќ Катерина ЕТФ Јошева Костадинка екон.фак. Каракашова Македонка технол.ф. Катмероска Билјана филол.фак. Китев Бетиане прав.фак. Клинчаров Митре ПМФ-хем. Коскаровска Надица екон.фак. Крстевска Весна ЕТФ.-инф. Лазов Перо екон.фак. Лостова Марина Малинкова Смиља филол.фак. Младенов Петар Недев Благој Ничкова Мери фак.за тур. Новевска Менче ек.фак.


Презиме и име 170 Панов Даниел 171 Радњанска Доста 172 Ристов Драган 173 Сапунџиев Љупче 174 Стојкова Даница 175 Хаџи-Наумовски Раде 176 Чекаров Илија 177 Шемов Лазар 178 Јосифова Дивна 2003/04 Правна стука 178 Арсова Марија 179 Бошков Петре 180 Бошкова Радица 181 Витанова Трајанка 182 Ганчева Катерина 183 Гоцева Јованка 184 Глигорова Весна 185 Дуков Зоран 186 Змејковска Цветанка 187 Иванова Александра 188 Илиева Владанка 189 Јанев Горанче 190 Јаневска Лепосава 191 Јанкулов Никола 192 Јованова Марина 193 Јосифова Зорица 194 Јошевска Маја 195 Јусуфова Расима 196 Калешкова Ефтимија 197 Каракулев Миланче 198 Колева Василка 199 Колева Стојне 200 Кузмановски Горан 201 Лазова Елена 202 Мицев Јанаки 203 Мурџевалска Гордана 204 Нечева Елена 205 Падиков Ангел 206 Петровска Ивана 207 208 209 210 211 212

Ристова Надица Смилевска Флорина Стоева Васка Стојановска Даница Стојкоски Александар Ташева Благица

2004-05 Општ-хуман. гимн. 1 Ангелов Горан 2 Апостоловска Марија

Образование екон.фак. ПМФ-инф. екон.фак. ЕТФ-инф. ПМФ-инф. екон.фак. прав.фак. екон.фак. маш. фак.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

прав.фак. прав.фак. ПФ прав. фак. скон.фак. м-р филоз.фак. филол фак.

219

Презиме и име Образование Грков Јордан Грозданова Лилјана филоз.фак. Димитриевска Јорданка прав. фак. Димитрова Софија филол.фак. Димов Ѓоке Ѓорѓиева Јаника мед. фак. Јосифова Радмила инф. фак. Камчевска Вероника фак.-.новин. Кекова Милица Косовска Ѓурѓица филол.фак. Косовска Христина филол.фак. Кузманова Катерина филол.фак. Максимовска Благица прав фак. Милановиќ Миле Минчорова Весна филол.фак. Митрева Христина филоз.фак. Митрев Орданчо ФонМојсова Елена Најдова Надица филол.фак. Настова Анѓелинка екон.фак. Николова Флорида виша мед. Пендева Маринела Петкова Олгица филол.фак. Петкова Цветанка фак.за цар. Петров Славчо Петровиќ Даниел Силевска Јасмина екон фак. Стефанова Милена фак.за цар. Стојанова Марија Стошиќ Здравко техн.ф. сообр. Темелков Миле Трајкова Ленча Трифунова Радица ПФ Цилев Иван прав.фак. Џуланова Љубица фак.за безб.. Златановска Тања филол.фак. Арсов Методија екон фак. Булуков Илија Витанова Цветанка ПФ Гечев Илија екон. фак. Гоцевска Александра Дамјаноски Дејан екон.фак. Ѓелов Пепи фак,за безб. Ѓорчева Софија ПМФ- хем. Емшова Марија филол. фак. Јованова Даниела филоз.фак. Каракашева Александра екон. фак. Каракамшева Мица ЕТФ Китева Стефанија прав. фак. Колев Ангел маш. фак.


53 54 55

Презиме и име Костов Трајче Лазовска Аница Мешкова Ана

56 57 58 59 60 61

Милева Николинка Миладиноска Трајанка Мукаетова Билјана Мишкова Силвана Наумов Петар Павлов Јане

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Ризова Татјана Ралева Надица Стојанов Блашко Стојановска Билјана Ташева Анета Трајкова Наташа Тренчева Васка Уневски Даниел ЦветаноскаГордана Чулева Тања Ценов Борче 2004/95 Гимн.пр-мат Андов Митко Атанасов Лазар Бикова Даниела Богевска Весна Гогов Трајче Димов Далибор Димов Тони Димитрова Ева Деков Јане Димитрова Васка Димитрова Невенка Делова Благица Димитрова Милена Димов Глигор Ѓорѓиев Александар Ефремова Лилјана

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Илиев Игор Илиева Александра Јованова Даниела Јанкулов Трајче Камчевски Мики Каровски Миле Митрева Росица Младеновски Сашо Мукаетова Марија Наумовски Златко

Образование шум. фак. ПМФ- екол. технол.фак ПМФ прав. фак. филол.фак. ФЈБ маш фак. прав фак. екон.фак. маш фак. филоз.фак. филоз фак. технол.фак. ФЛУ- дизајн. технол. фак. филол.фак. ЕТФ ПМФ-гео. маш.фak. екон.фak. град.фak. прав.фak.м-р инф.фак. филоз.фак. екон.фак. ЕТФ-инф. инф.фак. техн. фак.инф. маш.фак. филол.фак. филол.фак. инф.фак. филоз.фак. ФМУ екон.фак. м-р ЕТФ екон.фак.

220

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Презиме и име Крстева Гордана Петрова Радица Ризова Ангела Ристова Ана Сирмевска Нада Соколов Слободан Ташев Душко Трајкова Невенка Трипунова Ирена Филкова Александра Ајтова Мирјана Андов Костадин Бојаџиев Димитар

111 112

Глигоровски Глигор Дамјановски Борис

113 114 115 116 117 118 119 120

Димков Данчо Дичова Верица Ѓелевска Ирена Ивановски Слободан Илиев Дејан Камчева Маја Каровска Љубица Ламески Милан

121 Малинкова Андријана 122 Маневска Кристина 123 Манчева Сања 124 Мегленова Маја 125 Мелова Златица 126 Митровиќ Сања 127 Михаилов Јован 128 Мицковска Тања 129 Мукаетов Диме 130 Јовановиќ Весна 131 Наумчевски Никола 132 Наумова Ана 133 Панарин Сања 134 Панчевски Влатко 135 Поповска Трајанка 136 Мегленова Зорица 137 Серафимова Весна 138 Стоимчев Кирил 139 Стојановски Кирил 140 Трајкова Тања 141 Цекова Илинка 142 Ристовска Цветанка 143 Поповски Марјан 2004/05 Екон. струка

Образование екон.фак. м-р инф.фак. екон.фак. ПМФ-мат. град.фак. ПМФ-хем. фак. за цар. екон.фак. филол.фак. маш. фак. ЕУРМинформ. ЕУРМинформ. екон.фак. м-р ПМФ-мат. ПФ прав.фак. ЕТФ. мед. фак. мед. фак.. стом.фак. м-р филол.фак. град.фак. екон.фак. град.фак. ФЛУ висока мед. екон.фак. ЕТФ. фак. за тур. мед. фак. ЕТФ филол.фак. филол.фак. фак- безб. виша мед. ПФ филоз.ф. прав.ф. ФЗНХ земј.ф. ПМФ-информ. ЕТФ ЕТФ


Презиме и име Образование 145 Давчев Борче 146 Гркова Ангелинка виша мед. 147 Ѓорчева Павлинка екон.фак. 148 Ѓрчева Цветанка екон.фак. 150 Иванов Бранко 151 Иванова Мима екон.фак. 152 Илиевски Стојанчо екон.фак. 153 Илиева Розалија екон.фак. 154 Јанакиева Татјана 155 Јованов Круме екон.фак. 156 Јованова Роска екон.фак. 157 Кабранова Милка екон.ф. м-р 158 Камчева Жаклина екон.фак. 160 Камчева Маја 161 Каров Лазар филоз.фак. 162 Касапинов Сашо шум.фак. 163 Костадинов Бранко екон.фак. 164 Костов Раде екон.фак. 165 Коцев Зоран прав.фак. 166 Мантева Даниела 167 Нејкова Цветанка екон.фак. 168 Панова Данче екон.фак. 169 Панова Софија екон.акф. 170 Петровска Емилија прав.акф. 171 Петреска Јулијана 172 Петрова Соња екон.фак. 173 Пешиќ Тони екон.фак. 174 Скандева Сузана екон.фак. 175 Стамаџиев Перо екон.фак. 176 Стаменков Александар екон.фак. 177 Стојановска Андријана екон.фак. 178 Ташева Гордана екон.фак. 179 Тодорова Силвија екон.фак. 180 Угурова Загорка екон.фак 181 Петрова Драгица екон.фак. 2004/05 Правна струка 182 Анѓелова Надица 183 Атанасова Јадранка 184 Бакев Александар ФЈА. 185 Баснаркова Сијче 186 Бошев Ристе екон.фак. 187 Вандева Љубица ФЈА 188 Грозданова Менча 189 Глигоров Никола земј.фак. 190 Давчева Невена 191 Ѓелов Ласко 192 Ѓерѓева Васка 193 Ѓорѓиева Кристина прав.фак. 194 Захарчев Ѓоре инф.фак. 195 Здравевска Благица -

196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214

Презиме и име Зимоски Радослав Јанчева Лидија Јованова Марија Јовановска Христина Јосифов Ненад Лазарова Десанка Мојсовски Ристо Панова Слаѓана Ризов Марјан Ристеска Мирјана Ристевска Надица Сирмевска Велика Соколова Дијана Темелкова Анита Темков Дејан Тодорова Даниела Трајкова Надица Ќириќ Павлинка Крстиќ Ненад Прескакулева Лидија

2005/06 Гимназија – општа 1 Анастасова Тодорка 2 Аранѓелова Татјана 3 Аргиева Бранкица 4 Атанасов Александар 5 Баснарков Никола 6 Димовска Оливера 7 Дојоски Велко 8 Ѓорева Билјана 9 Ѓорчева Маја 10 Златева Анета 11 Јанев Роберт 12 Јанкулова Лидија 13 Јошева Дејана 14 Јошева Никица 15 Јосифова Елена 16 Јованова Петранка 17 Јовановски Горан 18 Камчева Валентина 19 Кероска Елена 20 Китанов Ана 21 Коцева Косара 22 Крстовска Костадинка 23 Мартиновска Магдалена 24 Митрев Антони 25 Митрева Марија 26 Мукаетова Марија 27 Нацева Татјана 28 Најдова Марија

221

Образование фак.за осиг. прав.фак. м-р прав.фак. технол.ф. ПФ филоз.фак. фак.за осиг. -

филоз.фак. ФЈА екон.фак. прав.фак. екон.фак. филол.фак. екон.фак. филол.фак. техн.фак. мед. фак. фарм.фак. ФЛУ-диз. виша мед. прав.фак. филол. Фак. ПМФ-екол. прав.ф-м.одн. екон.фак. прав.фак. м-р


Презиме и име Образование 29 Николова Гордана 30 Петкова Николинка 31 Спанџова Верица 32 Стефанов Трајче 33 Тодорова Билјана 34 Тодорова Кети -виша мед. 35 Толева Николинка ПФ 36 Трајкова Цветанка екон.фак. 37 Апостолова Викторија 38 Бунгуров Миле филол.фак. 39 Грков Ѓорѓи 40 Деловска Христина виша мед. 41 Димитрова Слободанка 42 Димова Надица 43 Димовска Христина 44 Дојчиноска Марина 45 Гизоска Марија 46 Ѓорѓиев Ѓорѓи 47 Ѓорѓиева Славица 48 Илиева Валерија 49 Јовановски Ване 50 Капетановски Самуил 51 Каров Здравко земј.фак. 52 Катралов Ристо 53 Кимов Милан филол.фак. 54 Козаринова Мирјана 55 Костадинова Дунавка 56 Лазарева Богица 57 Миткова Александра 58 Михов Никола 59 Митоски Блаже маш. фак. 60 Нацев Зоран Евр.фак. 61 Николова Благица 62 Николовска Ленче ЕТФ 63 Пендева Елица 64 Пончева Благица 65 Симоновиќ Горан 66 Стамаџиев Стојан 67 Тодоровска Валентина 68 Трајкова Катерина 69 Трпчевски Стојанчо 70 Чулева Марта фак.за тур. 71 Шандарова Александра 72 Шемовски Благоја 2005/06 Прир-мат. 73 Ангелова Софија екон.фак. 74 Ацева Емилија екон.фак. 75 Василева Надица ПФ 76 Велков Лазе филол.фак. 77 Влајиќ Љубинка филоз.фак.

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

222

Презиме и име Образование Геровска Дијана екон.фак. Гркова Соња екон.фак. Димов Борко земј.фак. Димовска Ана филоз.фак. Дрварова Елена арх. фак. Ефремова Бисера ПМФ Змејковска Силвија Јанкова Донка Камчев Ристе прав.фак. Клинчаров Славко ПМФ-хем. Кузева Александра екон.фак. Лукоски Павле екон.фак. Маринковиќ Дамјанка Мешкова Искра мед.фак. Милачевска Климентина фак.- безб. Милиќ Стојан Милошева Милена Мицковска Анета филол.фак. Мишова Александра екон.фак. Мишков Далибор маш. фак. Мишева Живка екон.фак. Панарин Петар град.фак. Плачкова Сузана арх. фак. Радњански Димитар земј.фак. Ристова Љулјана ПМФ Самарџиев Ристе ЕТФ Симоновска Елена мед. фак. Ситникоски Гоце прав.фак. Стоилковиќ Божидар екон.фак. Стојанова Менка ПМФ-нукл.ф. Трајков Трајче екон.фак. Андов Душко Андов Сашко Атаносовска Елица Богева Софија екон.фак. Бошкова Емануела Димов Влатко Ѓорѓиев Стојанчо фак.за тур. Ѓорѓиева Весна земј.фак. Ивановски Виктор Илиески Филип маш. фак. м-р Јанев Оливер Јованова Радица Карова Костадинка амер.кол. Колева Спасијка маш.фк. Кузманов Никола фак.за екол. Маркова Анета Марковски Коста Мелов Александра стом.фак. Мелова Гордана -


Презиме и име 128 Митровиќ Љубимир 129 Мурџева Елица 130 Мустеникова Јулијана 131 Нојков Александар 132 Павловиќ Наташа 133 Пејчева Љубица 134 Петрушев Добре 135 Растелиј Лучијано 136 Саздова Ирена 137 Тренчевa Александра 138 Убавков Александар 139 Убавкова Марина 140 Филипова Јасминка 141 Чејков Трајче 2005/06 Eкон.струка 142 Бакева Катерина 143 Богданова Милена 144 Велков Живко 145 Грижевска Соња 146 Грозданова Божанка 147 Димков Сашко 148 Ѓорѓиева Љубица 150 Јанев Горан 151 Јанев Сашко 152 Јованов Младен 153 Камчева Ивона 154 Киров Александар 155 Колева Андријана 156 Крчова Марија 157 Манчева Зорица 158 Маркова Викторија 160 Мешкова Васка 161 Миелвски Блаже 162 Митревска Мирјана 163 Младенов Александар 164 Наќев Дарко 165 Недев Трајче 166 Павлова Ленче 167 Петров Сашко 168 Плачкова Елена 169 Поп – Андова Менча 170 Попова Весна 171 Ристов Васко 172 Ристеска Милена 173 Ристовски Сашко 174 Станоевска Даниела 175 Становски Петар 176 Тасева Цветанка 177 Толева Елена 178 Трајкова Билјана

Образование ЕТФ Виша лаб. ЕТФ мед. физ. ЕТФ. арх.фак. ЕТФ

Презиме и име Образование 179 Филипова Бранка 2005/06 Правна струка 180 Атанасова Александра 181 Атанасова Александра 182 Анѓелковски Благоја 183 Баџов Ѓорѓи 184 Бошев Александар 185 Василев Диме 186 Видова Менче 187 Давчев Ангел 188 Делов Даниел 189 Димитров Александар 190 Ивановска Неда 191 Јанаќиев Драган 192 Јаневска Викторија 193 Јанчев Јане 194 Јаскова Тања 195 Карамичева Александра 196 Манев Блашко 197 Митевска Христина 198 Митева Лидија 199 Мишова Наташа 200 Павлова Благица 201 Плетварска Маја ФЈА 202 Ристески Александар 203 Соколова Елена 204 Стоев Драган 205 Стојев Петре 206 Стојков Бошко 207 Стојчева Вукица 208 Стошиќ Сашко 209 Тодоровска Емилија 210 Трајкова Даниела 211 Ќиева Васка 212 Хрватова Мирослава 213 Цетков Сашко 214 Чулева Николина 215 Шабанов Драги 216 Атанасов Трајче 217 Баснарков Игор 218 Богева Наташа 219 Вареловски Александар 220 Василевска Сијка 221 Гинов Тони 222 Грков Филип 223 Глигоров Благоја 224 Гоцев Александар 225 Димитрова Сања 226 Ѓорѓиев Васил 227 Јанева Елена

екон.фак екон.фак. екон.фак. екон.фак. екон.фак. екон.фак. екон.фак. екон.фак екон.фак. екон.фак. фак.-Буг. -ФЈА екон.фак. екон.фак. -

223


Презиме и име 228 Јованова Сања 229 Јорадова Емилија 230 Касмска Мирјана 231 Колев Ристо 232 Кузмановска Соња 233 Лазов Никола 234 Малинова Анета 235 Мантев Сашо 236 Манчева Ивана 237 Марковска Александра 238 Мешков Зоран 239 Милкова Елена 240 Минова Надица 241 Неделковска Славица 242 Пандева Даниела 243 Петровски Павле 244 Сандева Панда 245 Темов Бојан 246 Трајкова Станка 247 Трајковска Драгица 248 Тодорчева Гордана 250 Точевска Катерина 251 Урошев Александар 252 Хичкова Цветанка 2006/07 Гимн.општа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Атанасова Надица Баџова Елена Бебеџаков Блаже Галабова Здравка Грнева Лилјана Данова Благица Димитрова Соња Димовска Кристина Ѓелевски Благој Диана Златева Зорица Јанков Игор Јанкулова Надица Јанчев Миле Јованова Николина Карабојска Соња Којчева Цветанка Костовски Богдан Костова Душица Кузмановска Цветанка Кујунџиев Илија Ломоска Даница Трајче Лостовски Петар Минов

Образование

Презиме и име 25 Сања Мирова 26 Зоран Митров 27 Диме Николов 28 Мариела Пеливанова 29 Марта Ристова 30 Тања Сириева 31 Тодорка Тасевска 32 Душанка Толова 33 Лазар Толовски 34 Цветанка Кимовска 35 Цветанка Шемова 36 Даниела Алексова 37 Петре Ангелковски 38 Цветанка Ангелковска 39 Стојче Бојковски 40 Дејан Давчев 41 Спасија Делова 42 Марија Димова 43 Николина Ѓизоска 44 Марко Еленов 45 Марија Илиева 46 Ѓорѓи Јованов 47 Катерина Јованова 48 Димитар Камчев 49 Љубица Камчева 50 Цветанка Кабранова 51 Елена Котева 52 Моне Колев 53 Марија Ласкова 54 Златка Минкова 55 Васка Митрева 56 Зорица Митрева 57 Благица Мицева 58 Гордана Мојсова 59 Александар Прдиков 60 Стојанчо Петровски 61 Ангела Поп-Ицова 62 Марина Ристова 63 Миле Секулов 64 Радица Стефанова 65 Аница Стафилова 66 Александра Стојкова 67 Марјан Темелков 68 Младен Тодоровски 69 Кристина Тодорова 70 Македонка Тренчева 2006/07 –прир.-мат. 71 Станка Алексовска 72 Лидија Бикова 73 Златко Василевски

град. фак.

фил. фак.

224

Образование


74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

Презиме и име Снежана Давчева Цветан Давчевски Јелена Димитрова Загорка Ѓорѓиева Зорица Ѓорѓиева Марија Ѓорѓиова Словодан Јаковлевски Савка Јанчева Даниела Костова Слободанка Крапева Душко Лазов Петар Марков Љупче Мешков Јасмина Милкова Ратко Митов Петранка Митевска Душица Митрова Зорица Мишева Тони Нешковски Тања Павлова Павилнка Паракеова Јагода Пашовска Трајче Попов Љубица Ристова Цветанка Славева Сања Ставрова Илинка Стојанова Оливер Стојановски Драгана Темова Доан Фазлов Ристе Чекоров Андова Сијка Андоновски Павле Арсова Александра Атанасов Коста Бошков Бобан Гркова Златка Ѓорѓиев Ангел Ѓорѓиевски Лазар Златевска Тања Иговски Кирил Илиев Трајче Илова Сања Јанаќиева Андријана Јовановски Митко Јосифов Васил Камчева Светлана Каров Тодор Карова Елена Каровска Магдалена

Образование 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

225

Презиме и име Коцева Ирена Лазов Борче Лалков Даниел Леов Даниел Марковски Мартин Матиев Марко Милкова Неда Младенова Надежда Настов Диме Неделковски Мики Николова Стефанија Темов Александар Пенова Наталија Силева Валентина Силева Станка Стојанова Силвана Шепендиева Маријана Калешовска Дафинка Атанасовски Пане Бошков Димо Гаштеовски Кирил Димитров Влатко Златев Тодор Јованов Милачно Камчева Кристина Кочов Блаже Кулев Игор Мукаетова Тодорка Мукаетова Јорданка Пановски Васко Ризов Ангелчо Саздов Роберт Ѓорѓиева Неда Илиева Сања Калуѓерова Наташа Петрова Даниела Петровска Ирина Ристов Ѓорѓи Станоев Видан Сирмиевски Никола Стоева Александра Стојановска Надица Хаџи-Николов Диме Димовска Васка Димкова Вера Ѓорѓиева Надица Камчевска Трајанка Петрова Верица Стоева Марија Стојановиќ Даниела

Образование


Презиме и име 173 Тасев Јордан 174 Ничкова Ѓурица 175 Тодорова Александра 176 Тодорова Гордана 177 ТрифуноваАнастасија 2006/07 Економска 178 Атанасовска Сијка 179 Бошкова Билјана 180 Василева Билјана 181 Турева Даниела 182 Димитрова Елеонора 183 Димитрова Марија 184 Димов Ангелчо 185 Димов Даниел 186 Донев Виктор 187 Ефремов Сашко 188 Илова Христина 189 Јанева Софија 190 Јанкова Славица 191 Јованова Станка 192 Јованова Цвета 193 Крстев Иван 194 Манева Елена 195 Мицева Деспина 196 Мишов Ванчо 197 Младенова Ирена 198 Петрова Весна 199 Попов Зоран 200 Ристова Сашка 201 Салгаџиева Тања 202 Стојанова Сијка 203 Стојкова Сања 204 Тасевска Сања 205 Трајков Александар 206 Трајкова Катерина 207 Трајкова Кристина 208 Тодорчева Марина 209 Кимова Билјана 210 Филов Александар 211 Шошева Елена 212 Јованов Ѓорѓи 2006/07 Правна струка 213 Петрова Марија 214 Василева Соња 215 Горева Марија 216 Ѓорѓиева Сања 217 Јованова Љубица 218 Јованов Стефан 219 Јосифова Марија 220 Костова Билјана

Образование 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Презиме и име Образование Крстев Сашко Крстиќ Сања Лазовска Наташа Липтов Славко Макалоски Александар Минов Александар Милевска Наталија Митрова Розалија Митрова Вера Михова Александра Настов Трајче Нетковска Лилјана Орешкова Стојна Петрова Кристина Попова Македонка Рајчинова Верица Рајчинова Трајанка Силевска Флорина Ставров Иван Стојанова Менча Тасева Данка Трајкова Александра Тодоровски Илија Тодорова Марија Тушески Трајче Шајкарова Неда

2007/2008 Гимн.- општа 1 Андоновска Викторија 2 Богев Сашко 3 Блажевска Андријана 4 Бојков Гоце 5 Василевска Радица 6 Грозданова Благица 7 Данова Дијана 8 Димитров Миле 9 Димитрова Александра 10 Дичевска Тања 11 Дуков Тодор 12 Ѓорѓиева Павлинка 13 Еленова Марија 14 Илиев Ласко 15 Јованова Зорица 16 Јосифов Ангело 17 Карадакова Кристина 18 Коцева Даница 19 Лазовски Игор 20 Коцев Ѓорѓи 21 Маркова Александра 22 Маркова Цветанка

226


Презиме и име 23 Митревски Ангелчо 24 Мохова Сања 25 Настов Ратко 26 Панов Ѓорѓи 27 Поп-Андова Ирена 28 Стојанова Донка 29 Стојанљкович Славица 30 Толовски Мартин 31 Темелков Слободан 32 Ќимовски Златко 33 Филипов Никола 34 Цветкова Стефанија 35 Андов Пане 36 Аранѓелова Марија 37 Богева Анче 38 Бојков Горан 39 Божинова Даница 40 Гурева Андријана 41 Димовска Христина 42 Димовска Мери 43 Димов Атанас 44 Ѓорчев Александар 45 Ѓуфтева Живка 46 Захариева Марија 47 Илиева Маја 48 Јованова Благица 49 Каракулева Елена 50 Колева Даниела 51 Костова Марија 52 Кузманова Тања 53 Малинкова Симона 54 Маркова Фросина 55 Младеновиќ Кристина 56 Малинкова Стефанија 57 Михова Милка 58 Најдова Славица 59 Петров Владимир 60 Попова Маријана 61 Ставрова Македонка 62 Стефанов Игнат 63 Стефанова Александра 64 Стојанова Стефанија 65 Христов Зоран 2007/08 прир-мат. 66 Ајтова Даниела 67 Грозданова Ружица 68 Димитров Борче 69 Димитров Иван 70 Димитров Мики 71 Димитрова Оливера

Образование 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

227

Презиме и име Димовска Менча Ѓелев Никола Ѓелова Верица Еленов Мартин Илиева Александра Јаковоска Тања Јованова Невенка Камчевска Благица Каракулева Добрица Крстева Владанка Кузманова Сашка Марков Ангел Марковски Виктор Милкова Ѓурѓица Милошевиќ Миле Митрова Марија Михова Данче Мустеников Даниел Павлова Ѓурѓица Петровиќ Милован Ризов Даниел Ристова Слободанка Силјанова Гордана Стојанова Елеонора Стојанчевски Марјан Стошиќ Гордана Ташев Живко Ташева Христина Темелкова Весна Темов Петар Анѓеловски Мартин Гајдаѓиева Зорица Дамјанов Влатко Димитрова Соња Димов Петре Дојовски Горан Донев Борче Ѓорѓиев Даниел Јаневски Ристе Јанкуловски Јован Јованова Марина Јовановска Анстасија Камчев Јован Кицев Никола костадинова Анита Крстев Кире Манева Павлинка Малинкова Цветанка Мицев Ратко Николов Блаже

Образование


Презиме и име Образование 121 Николова Слаѓана 122 Орешковски Ристе 123 Панова Билјана 124 Петреска Весна 125 Петков Ѓоко 126 Петров Илија 127 Пецова Благица 128 Пиперкоска Благица 129 Толовска Милица 130 Трајановски Методија 131 Трајков Александар 132 Кицева Наталија 133 Шалева Сузана 134 Ашаданов Александар 135 Петрова Аница 136 Поп-Ангелова Емилија 137 Ѓорѓиев Горан 138 Поп-Ангелов Ѓорѓи 139 Ичев Алберто 140 Попова Катерина 141 Ристова Ивана 142 Ќимов Дејан 143 Чејков Љупчо 144 Костадинов Коце 145 Костова Радица 146 Манев Борче 147 Шемова Марија 148 Петковски Јане 149 Шемов Ристе 150 Каров Данаил 151 Петровска Катерина 152 Клинчаров Александар 153 Нацева Сандра 154 Тасев Александар 155 Шемовска Бисерка 156 Ристова Ружица 157 Илиева Тодорка 158 Јаневска Кристина 159 Тодоровска Марија 160 Каровска Славица 161 Чејков Кирил 162 Гечева Даница 163 Богдански Борче 164 Соколов Горан 165 Петкова Катерина 2007/08 Економска струка 166 Димитрова Александра 167 Дупкаров Ване 168 Ѓорчева Даниела 169 Јакимов Даниел

Презиме и име Образование 170 Јанева Маја 171 Јанковска Ирена 172 Јанчева Наташа 173 Јованов Петар 174 Јованова Нацка 175 Јосифова Јорданка 176 Караџова Елеонора 177 Колева Биљана 178 Корчева Виолета 179 Коцева Стефанија 180 Крстева Елизабета 181 Малинков Борислав 182 Милкова Надица 183 Миневски Даниел 184 Митров Александар 185 Мишова Наташа 186 Мојсова Васка 187 Николовски Кристијан 188 Падикова Александра 189 Петров Никола 190 Петрова Душанка 191 Пуцевска Марина 192 Ризова Анита 193 Ристов Петар 194 Ристовска Татјана 195 Соколова Габриела 196 Стојанова Снежана 197 Ташева Цветанка 198 Темова Соња 199 Трајков Димитар 200 Трајкова Габриела 201 Чемерска Ивана 2007/08 Правна струка 202 Андриќ Драган 203 Атанасова Љубица 204 Анева Елена 205 Булева Александра 206 Велкова Благица 207 Гурева Менча 208 Димов Васко 209 Данова Владанка 210 Димова Александра 211 Димитриевска Христина 212 Ѓорѓиев Драган 213 Илиева Бисерка 214 Јованова Илинка 215 Костоска Павлинка 216 Крстева Александра 217 Крстиќевиќ Никола 218 Лазова Зорица

228


219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Презиме и име Образование Мантева Цветанка Милачевска Викторија Настески Насте Николов Благој Николов Младен Попова Цветанка Ристов Ристе Станоева Ивана Стоева Надица Стојаноски Виктор Темова Зорица Темелкова Дијана Темков Сашко Трајкова Ленче Трајкова Марча Хаџи-Мустафов Марјан 2008/09 Гимназија Алексовски Ѓорѓи Аргиева Марија Арсов Александар Бошков Добре Василевиќ Милена Гогов Ташо Грозданова Панда Грозданов Трајче Дардова Дана Давчева Марина Ѓорѓиева Васлика Ѓошева Трајанка Јаневска Богданка Јованов Глигорчо Карева Ирена Коцев Славе Маринковиќ Небојша Маркова Татјана Миланов Александар Милева Елена Мисерлиовска Јулиана Мицкоска Анѓелинка Недев Ванчо Панова Оливера Пановски Стефан Печевска Марија Ризов Кире Ристова Ристенка Ристовска Вишна Станковиќ Благица Стафилов Драган Стојановиќ Младен Темелкова Ангела

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

229

Презиме и име Образование Темелкова Благица Трајкова Маја Филипов Гоце Арсов Трајче Бошкова Марјонела Грозданова Никица Димова Александра Димова Марија Ѓерѓев Горан Ѓоршиев Ќире Ѓорѓиева Марија Ѓорчев Ристе Илиева Татјана Јанкулов Дарко Јосова Менча Клинчарова Павлинка Којчева Елена Колева Ристенка Коскаров-Малинков Кристијан Кузманова Весна Маркова Весна Милев Борче Најдовски Игор Паризов Вељан Ристова Диана Скандева Мери Спанџева Софија Ставрова Андриана Стојанов Дарко Стојанова Ружица Темелкова Александра Темелкова Добринка Темелкова Благица Тодорова Тања Тодоровска Александра Филков Филип Хаџиќ Иван Честојанова Зорица Атанасова Даниела Атанасова Петранка Белевска Радица Василева Ивана Виденовиќ Данијела Грозданова Драгана Делова Анета Димитров Марта Еленова Маријана Илиева Марија Јованов Ѓорѓи


83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

Презиме и име Образование Јошева Катерина Кабранов Петар Керовски Владимир Костадинова Јелица Коцев Марјан Матиева Маја Мојсов Трајче Мукаетова Живка Мурџевалевски Игор Орешков Илија Пашовски Бојан Петрова Душица Поп-Ангелов Ванчо Поп-Ицева Софија Попов Александар Ристовски Дени Сирмевски Петре Тасев Тасе Темелков Драган Точевски Васко Чулева Моника Шкартова Емилија Ангеловска Александра Андреева Радица Арангелова Благородна Атанаскова Божанка Барамачева Мартина Баџова Загорка Димовска Добрица Иванова Олгица Јанчева Мануела Јованов Димитар Јованова Драгица Јосифов Данчо Јосифова Викторија Дескоска Елена Коцева Зорица Коцева Јована Крстева Севдалинка Кулева Ана Лазаров Сашо Лазова Милка Липтова Емилија Малинков Иван Малинков Игор Манчев Горан Маринковиќ Надица Мичива Благица Николов Атанас Плачков Александар

Презиме и име Образование 134 Ризов Александар 135 Стојанов Јован 136 Тодоровска Благица 137 Ќимовска Александра 138 Цекова Елена 139 Шемова Билјана 140 Ангелов Ѓоке 141 Ангелковска Милена 142 Атанасов Виктор 143 Богева Петранка 144 Гинова Љубица 145 Димитрова Габриела 146 Димитрова Гордана 147 Ѓорѓиев Ристе 148 Ѓорѓиева Анита 149 Илиевски Ристе 150 Илова Благица 151 Јанев Стојан 152 Јовановски Александар 153 Јованов Мартин 154 Камчева Марија 155 Клашева Радица 156 Кочовски Костадин 157 Методиева Илина 158 Милев Горан 159 Митревска Љубица 160 Мишева Маја 161 Недева Александра 162 Неделковска Ивана 163 Николовска Павлинка 164 Новевска Ивана 165 Петрова Ѓурѓица 166 Пецов Мартин 167 Пецов Милан 168 Попова Цветанка 169 Ризова Васка 170 Темелковска Стефанија 171 Толовски Кирил 172 Стојанов Петар 173 Манев Атанас Економска струка 174 Ајтовски Дарко 175 Ангелов Петре 176 Аризанова Вероника 177 Вирлиос Кристина 178 Гребенаров Горан 179 Гунев Никола 180 Данова Билјана 181 Димитриов Горан 182 Димовска Ивана

230


Презиме и име 183 Дренкова Невенка 184 Илова Валентина 185 Јованова Емилија 186 Јошева Менча 187 Јосков Никола 188 Колева Цветанка 189 Костов Богдан 190 Крстев Трајан 191 Кузева Викторија 192 Милева Велика 193 Митрева Силвија 194 Настова Јулијана 195 Ноткова Христина 196 Орданова Загорка 197 Петковска Марија 198 Петров Влатко 199 Петрова Горица 200 Петрова Елизабета 201 Рамова Викторија 202 Стоев Јордан 203 Темчева Сузана 204 Тодорова Елизабета 205 Трајкова Душанка 206 Трајкова Марија Правна струка 207 Апостолова Ивана 208 Батиќ Душица 209 Винарова Андриана 210 Витанова Сања 211 Грнчарова Владанка 212 Грозданоска Симона 213 Димитров Ристо 214 Димкова Слободанка 215 Димова Катерина 216 Ѓорѓиев Благој 217 Ѓорѓиева Ирена 218 Ѓошева Татјана 219 Јованова Билјана 220 Јорданов Јордан 221 Китанова Грозданка 222 Колев Марјан 223 Кузманов Александар 224 Малинкова Анета 225 Маркова Цветанка 226 Митрева Радица 227 Младенова Билјана 228 Настова Оливера 229 Николова Марија 230 Панова Душанка 231 Пеовска Јулијана

Образование

Презиме и име Образование 232 Петрова Катерина 233 Петровска Гордана 234 Попова Ристенка 235 Ристова Христина 236 Смаковиќ Раде 237 Стојкова Јованка 238 Темкова Ирена 239 Тодорова Надица 240 Тошевски Атанас 241 Трајков Славе 242 Трајковска Драгана 243 Тучковска Катерина 244 Филипова Спасија 245 Костадинова Ленча 2009/10 Гимназија 1 Анастасова Ивона 2 Андонов Димитар 3 Анѓушева Зорица 4 Ашаданова Зорица 5 Балова Ана 6 Богев Блаже 7 Велковска Радица 8 Видова Христина 9 Гочевска Драгица 10 Даневска Мартина 11 Димитрова Елена 12 Димова Даниела 13 Златев Ѓорѓи 14 Иванов Филип 15 Илфијадев Влатко 16 Јовановски Томе 17 Кабранов Ристе 18 Карова Маргарита 19 Кузманов Душко 20 Кузманов Илија 21 Кузманова Анета 22 Милошев Виктор 23 Минова Лимба 24 Мустеников Виктор 25 Најдова Александра 26 Пемова Марија 27 Петрова Ирена 28 Поп-Ангелова Мартина 29 Стаменова Александра 30 Стоев Блаже 31 Трпчева Надица 32 Шикова Даница 33 Шишков Павле 34 Атанасов Александар 35 Боцев Стефан

231


36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Презиме и име Образование Боцева Тијана Ѓелова Андријана Ѓорѓиев Костадин Јанева Љубица Јованов Бошко Јованов Стојанчо Јосифов Столе Каровски Драган Кулевски Александар Лисичанец Томе Манева Софија Милошев Христијан Миткова Надица Настова Весна Настова Лилјана Настов Душко Николова Марија Панарин Ана Ристов Игор Ситникоски Александар Соколова Елена Ставров Александар Стефановиќ Виолета Стојанова Марија Ташев Митко Тодоровски Методија Трајкова Драгица Трајков Дарко Бакев Игор Бошков Дејан Димитров Влатко Димовски Диме Димовска Соња Илиева Наталија Јанева Душица Јанкулова Елена Јанков Борис Камчев Илија Касапинова Лилјана Колев Александар Коцевска Сања Колев Катарина Крстев Марјан Кузманов Александар Кулевска Викторија Манева Драгица Кузманова Жаклина Паризова Павлинка Петкова Душанка Петков Даниел

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

232

Презиме и име Образование Ралева Ирена Ристова Александра Ристова Сања Силјанова Радица Симонов Симеон Тасевска Јасмина Тасев Даниел Трајкова Љубица Филипов Виктор Царо Дамир Цековска Андријана Бошков Васко Василева Александра Василевска Ивана Гркова Слободанка Димитрова Дишица Димова Славица Данев Орданчо Ѓорѓиева Елена Илиев Александар Илиева Верица Илов Методија Јанковска Моника Карова Верица Костов Марјан Лелова Зорица Манчев Петар Мегленова Андријана Мелова Благица Мелов Александар Милков Стојан Мицева Душанка Митровска Сања Митрева Цветанка Нефтенчева Луиза Нетковска Емилија Панов Душко Пешова Кети Прескакулева Сања Ридов Ефтим Ташев Лазар Темелкова Даница Темков Благој Чејкова Ирена Чулева Ана Анастасова Елена Аризановиќ Петранка Арсова Кристина Атанасова Маргарита Барамачева Александра


Презиме и име Образование 136 Богев Атанас 137 Василева Маја 138 Василевска Ванеса 139 Димитрова Родне 140 Димов Зоран 141 Димова Маринела 142 Ѓелова Драгана 143 Ѓорева Маринела 144 Исаков Александар 145 Јованова Христина 146 Јосифов Александар 147 Јосифова Јоана 148 Каракулева Лидија 149 Костова Надица 150 Лазаров Бранко 151 Лазова Љубица 152 Манев Даниел 153 Манчева Кристина 154 Мелов Блашко 155 Настова Соња 156 Марија Ристеска 157 Сакалиева Андријана 158 Стојановиќ Гордана 159 Стојев Илија 160 Таневски Атанас 161 Трајкова Кристина 162 Ќосеска Наталија 163 Грков Никола 164 Јорданова Слободанка 2009/10 Економска струка 165 Арсова Јулијана 166 Бошкова Милица 167 Дамјановски Петар 168 Димова Елена 169 Душкова Зорица 170 Ѓорѓиева Фрусинка 171 Јованова Катерина 172 Јованова Менче 173 Каров Слободан 174 Кароловска Јованка 175 Колев Ристе 176 Коцева Радица 177 Крстева Наташа 178 Кујунџиева Росица 179 Манева Андријана 180 Манева Благородна 181 Марков Горан 182 Маркова Андријана 183 Милева Цветанка 184 Мицевски Атанаско

185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

233

Презиме и име Наневска Билјана Николовски Дејан Пауновска Светлана Попов Орданче Попова Данче Рамова Јованка Симоновиќ Златко Спасова Марија Стаменкова Милена Стојанов Сашко Трајкова Благица Трајкова Виолета Филипов Адријан Правна струка Андреева Надица Апостолова Спасија Аризанова Јелена Атанасовска Ангела Богев Сашко Бошевска Кристина Бошева Љубица Велвески Виктор Витанов Виктор Делова Тања Ѓорѓиева Верица Ѓорѓиева Силвана Еминов Зенгин Карадакова Пепица Кузманова Благица Маркова Гордана Митрова Благица Митрова Благица Митрова Савка Мицева Верица Настевска Цветанка Николова Елена Попова Марија Сотирова Сања Станоевска Мануела Станоевски Дарко Стојев Митко Стојанов Митко Ташевска Николинка Тодоровска Елена Тодоровски Здравко Тодорчева Маја Џуланова Маријана Фросина Шандарова

Образование


ГАЛЕРИЈА СО ФОТОГРАФИИ

234


235


236


237


238


239


240


241


242


243


244


245


246


КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА Архива и главни книги при СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

247


CIP - Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје 373.54(497.714)"1945/2010" СТАВРОВ, Добре 65 години Гимназија "Добри Даскалов" Кавадарци : проширено и дополнето издание на монографијата "50 години Гимназија "Добри Даскалов" Кавадарци : 1945-2010 / Добре Ставров ; коавтор Ристенка Јосифова. - Кавадарци : СОУ Гимназија "Добри Даскалов", 2012. - 223 стр. : илустр. ; 24 см ISBN: 608-65440-0-X 1. Јосифова, Ристенка [автор] а) Гимназија "Добри Даскалов" (Кавадарци) - 1945-2010 COBISS.MK-ID 91385098

248


ISBN: 608-65440-0-X 249