Page 1

СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Полугодишен извештај за воспитно-образовната работа на училиштето за учебната 2017/2018 година

Јануари, 2018 година


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Содржина 1. Вовед.................................................................................................................................................... 2 2. Бројна состојба на учениците на крајот од првото полугодие во учебната 17/18 год...............5 3. Полугодишен успех на учениците .................................................................................................... 8 3.1 Споредба на успехот на ниво на паралелки во однос на самите себе .........................11 Втора година ....................................................................................................................................... 11 Трета година ........................................................................................................................................12 Четврта година.....................................................................................................................................12 3.2 Ученици со Одличен успех по паралелки и години на крајот од I-то полугодие во учебната 2017/2018 година ................................................................................................................................13 Прва година..........................................................................................................................................13 Втора година........................................................................................................................................13 Трета година........................................................................................................................................14 Четврта година ...................................................................................................................................15 4. Слаби оценки во учебната 2017/2018 година ..............................................................................16 Број на ученици со слаби оценки ......................................................................................................17 4.1 Име и презиме на ученици со слаби оценки ..................................................................18 5. Наставни предмети со слаби оценки .............................................................................................. 18 6. Успех на ученици по наставни предмети и паралелки ................................................................23

7. Редовноста кај учениците на крајот од првото полугодие во учебната 2017/2018 год..........30 8. Споредба на изостаноците на полугодие од учебните 2015/16, 2016/17 и 2017/18 год.........32 8.1 Споредба на изостаноците на ниво на паралелки во однос на самите себе ...............34 Втора година ......................................................................................................................................... 30 Трета година .......................................................................................................................................... 31 Четврта година ...................................................................................................................................... 32 9. Ученици со над 10 неоправдани изостаноци .............................................................................37 10. Ученици без изостаноци ..............................................................................................................39 11. Поведение на учениците по паралелки и години на полугодие во учебната 2017/18 год..42 12. Реализирани активности до крајот на првото полугодие во учебната 2017/2018 година......44 13. Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2017/18 година..............58 14. Заклучок..........................................................................................................................................63

1


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

1. Вовед Полугодишниот извештај за работата на СОУ Гимназија „Добри Даскалов” Кавадарци за учебната 2017/2018 година е синтетизиран приказ на постигањата на учениците, извршените работи и работни задачи на наставниците, стручната служба и раководниот тим. Тој ги опфаќа реализираните активности планирани во Годишната програма на училиштето, како и вонпрограмските активности иницирани од МОН, БРО, Локалната Самоуправа, раководниот тим на училиштето, стручните соработници, одделни наставници и Ученичката заедница. Со нивниот приказ се согледуваат реалните постигања на учениците, на наставниците и на училиштето во целост и произлегуваат предлог мерките за подобрување на истите. Содржините, резултатите и активностите изнесени во извештајот се темелат врз показатели и податоци од:     

Извештаи од раководителите на паралелките, Извештаи од наставниците, Извештаи од стручните соработници, Записници и извештаи од Стручните активи, Извештаи од раководниот тим.

Извештајот со содржината покажува дека Годишната програма е речиси во целост реализирана до овој период. Значителен број активности и задачи се реализирани и извршени со потребниот квалитет и постигнати се поставените и очекуваните цели. Извештајот содржи бројни споредби на успехот на паралелките во однос на самите себе, споредби на изостанувањата на учениците, на поведението. Согласно Календарот за работа во јавните средни училишта, наставната година започна на 4 септември 2017 година со сите претходно реализирани неопходни активности за успешно и нормално одвивање на воспитно-образовниот процес. До крајот на првото полугодие се реализираа вкупно 83 работни денови. Навремено беа изготвени сите потребни документи за успешно организирање на воспитно-образовниот процес:       

Годишна програма за воспитно-образовната работа на училиштето, Распределба на задолжителните часови, проектните активности и слободните часови по предметни наставници, Распоред на наставниците по паралелки, денови и часови, Распоред за дополнителна и додатна настава, Дополнителен распоред за изборните предмети и странските јазици (простор на одржување), Термини за индивидуални разговори со родители, Дополнителна педагошка документација (папки за евидентирање на часовите по изборните предмети).

Сите наставници навремено ги доставија своите планирања, годишен глобален план и тематски распределенија. Во својата лична евиденција, на електронски медиум, наставниците ги имаат изготвено критериумите за оценување, дневните подготовки, планот за дополнителна

2


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

и додатна настава, како и други е-материјали потребни за реализација на наставниот час (презентации, тестови и сл.). Во предвидениот рок, наставниците – ментори на проектни активности и слободни часови, навремено доставија програма за работа и истата квалитетно започнаа да ја реализираат. Директорот и стручната служба континуирано ја следеа работата на наставниците со проверка на педагошката документација на сите наставници, посета на наставни часови кај предметни наставници. Уште во текот на првата недела од месец септември 2017 година на сите ученици по паралелки и години им беа поделени:    

ученичките книшки за учениците од прва година, флаери за кодексот на однесување на учениците во училиштето, флаери за интеграција на еколошката програма, флаери за термини и рокови за Државна матура за учениците од IV година.

Пред почетокот на учебната година беа направени сите неопходни активности за одржување на училиштето и училишниот двор:  

варосување и целосно чистење од страна на помошно-техничкиот персонал, дезинфекција, дезинсекција и дератизација на училишниот простор.

Уписите за учениците во I година, за учебната 2017/2018 поминаа во добра организација и со задоволителни резултати. Интересот за учење во нашето училиште беше голем, но се запишаа ученици само по условите предвидени со објавениот конкурс, 174 ученици, во 7 паралелки, од кои 5 гимназиски паралелки и 2 стручни паралелки од економско-правна и трговска струка, по 1 паралелка за економски техничар и 1 паралелка за правен техничар. Од нив 121 постигнале одличен успех и 53 многу добар успех во завршаната година од основното училиште. За полагање на Државна матура се пријавија вкупно 219 ученици (217 редовни и 2 вонредни ученици), 6 ученици ќе полагаат училишна матура и 2 ученика (1 редовен, 1 вонреден) ќе полагаат завршен испит. Учениците - матуранти согласно насоките од Правилникот за полагање Државна матура во предвидениот рок избраа предмет и тема за изработка на проектна задача и ги пополнија пријавите и потврдите за полагање на екстерните и интерните испити. Училишната матурска комисија (УМК) ги спроведе сите потребни активности за писмено и електронско пријавување на кандидатите во базата на податоци на Државниот испитен центар (ДИЦ). Реализацијата на наставниот материјал се одвиваше според претходно изготвените и планирани распределенија на наставниците. Предвидениот фонд на часови е исто така реализиран според планираното. Сите ученици на крајот од првото тримесечје и првото полугодие од учебната 2017/2018 година беа навремено оценети по сите наставни предмети. Раководниот орган и стручната служба направи увид во сите дневници на паралелките и констатира дека педагошката евиденција се води уредно. Постигнат е 3,92 просечен успех на ниво на училиште, на крајот на првото полугодие од учебната 2017/2018 година. 3


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

(највисок просечен успех имаат учениците од I-5 клас 4,69, а најнизок просечен успех имаат учениците од I-7 клас 3,2). И во првото полугодие нашите ученици замаа учество на сите натпревари, училишни и вон-наставни активности, одбележувања на значајни датуми и др. Резултатите што ги постигнаа се вредни за почит и уште еднаш го потврдуваат неизмерниот потенцијал што постои во нашите ученици, како и професионалниот и стручен наставен кадар.       

Театарска претстава „Сон на летната ноќ“ – освоено II (второ) место на Меѓународен фестивал „Утринска Ѕвезда“ во Банско, Р.Бугарија, Театарска претстава „Бегалка“ – освоено II (второ) место на Меѓународен фестивал „Утринска Ѕвезда“ во Банско, Р.Бугарија, Марија Бошкова – освоено I (прво) место на Државен натпревар за есеј „Ацо Караманов“ Пепита Манџикоска – освоено III (трето) место на Државен натпревар „Лидер во струка“, Добринка Сотирова – освоено II (второ) место на Државен натпревар во пингпонг, Слободан Јовановиќ – освоено I (прво) место на Државен натпревар „Ноември – месец на науката“, Рената Попова и Софија Секуловска – освоено I (прво) место на Државен натпревар „Ноември – месец на науката“.

И оваа полугодие Дневникот на паралелката задолжително се води и во електронска форма (Е-дневник) преку веб апликација која ја администрира Министерството за образование и наука и училиштниот администратор. Официјалната веб страна на училиштето www.dobridaskalov.edu.mk постојано се ажурира со квалитетни содржини од активности на учениците и наставниците, важни публикации, документи, слики, видеоматеријали, содржини на Moodle, соопштенија. Учениците од стручното образование, од економско-правна и трговска струка, со профилите економски и правен техничар, реализираа дел од практичната настава надвор од училиштето, односно во други институции согласно нивните планирања. Во периодот од 06 до 09 ноември 2017 година во нашето училиште се реализира интегрална евалуација на училиштето спроведена од страна на инспекциски тим од тројца инспектори од Државниот просветен инспекторат. Првото полугодие заврши на 29 декември 2017 година.

4


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

2. Бројна состојба на учениците на крајот од првото полугодие во учебната 2017/2018 година Табела бр. 1 Бројна состојба на ученици по години, паралелки и пол Прва година Клас I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7

М 12 13 8 10 13 9 7

Ж 20 13 15 18 13 10 18

Вкупно 32 26 23 28 26 19 25

72

107

179

М 7 12 12 10 11 6 8

Ж 13 14 11 14 13 13 12

Вкупно 20 26 23 24 24 19 20

66

90

156

М 14 16 12 8 10 16 9

Ж 12 13 15 19 13 13 24

Вкупно 26 29 27 27 23 29 33

85

109

194

Втора година Клас II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7

Трета година Клас III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7

5


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Четврта година Клас IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6 IV-7

М 13 10 18 13 16 6 6

Ж 18 18 16 20 18 24 28

Вкупно 31 28 34 33 34 30 34

82

142

224

Вкупно ученици по пол

М 305

Ж 448

Вкупно 753

Табела бр. 2 Бројна состојба на ученици по образованиe

Година

Гимназиско образование

I II III IV

Стручно образование

Изборни подрачја: Општественохуманистичко и Природноматематичко Вк.

М

Ж

135 117 132 160 544

56

79

52

65

60

72

70

90

238

306

Економски техничар

Вк. 19 19 29 30 97

М

Ж

9

10

6

13

16

13

6

24

37

60

Правен техничар

Вк. 25 20 33 34 112

ВКУПНО

Економскоправна и трговска струка

М

Ж

7

18

8

12

9

24

6

28

30

82

Вк. 44 39 62 64 209

М

Ж

16

28

14

25

25

37

12

67

Гимназиско и стручно образование

Вк.

М

Ж 107

66

90

85

109

52

179 156 194 224

72

82

142

142

753

305

448

СЕ

6


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Табела бр. 3 Бројна состојба по пол, изостаноци, просечен број изостаноци, просечен успех по паралелки и години (од Е-дневник) Клас

М

Ж

Вкупно

Оправ.

Неоп.

Вкупно изоста.

Пр.бр. изо.

Пр.бр. опр.

Пр.бр. нео.

Пр. успех

I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7

12 13 8 10 13 9 7

20 13 15 18 13 10 18

32 26 23 28 26 19 25

350 358 137 260 214 249 450

48 32 15 32 16 30 35

398 390 152 292 230 279 485

12,44 15 6,61 10,43 8,85 14,68 19,40

10,94 13,77 5,96 9,29 8,23 13,11 18,00

1,50 1,23 0,65 1,14 0,62 1,58 1,40

3,88 4,50 4,14 3,79 4,69 3,33 3,2

107 13 14 11 14 13 13 12

179 20 26 23 24 24 19 20

2018

208

2226

12,43

11,27 1,16

3,93

II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7

72 7 12 12 10 11 6 8

241 401 475 489 601 678 396

24 54 53 68 54 31 69

265 455 528 557 655 709 465

13,25 17,50 22,96 23,21 27,29 37,32 23,25

12,05 15,42 20,65 20,38 25,04 35,68 19,80

1,20 2,08 2,30 2,83 2,25 1,63 3,45

4,15 3,98 4,27 4,03 3,77 3,64 3,5

90 12 13 15 19 13 13 24

156 26 29 27 27 23 29 33

3281

353

3634

23,29 21,03

2,26

3,91

III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7

66 14 16 12 8 10 16 9

623 648 743 320 369 953 1094

34 65 91 33 28 110 114

657 713 834 353 397 1063 1208

25,27 24,59 30,89 13,07 17,26 36,66 36,61

23,96 22,34 27,52 11,85 16,04 32,86 33,15

1,31 2,24 3,37 1,22 1,22 3,79 3,45

3,80 4,30 3,96 4,31 4,35 3,43 3,50

109 18 18 16 20 18 24 28

194 31 28 34 33 34 30 34

4750

475

5225

26,33 23,96

2,37

3,95

IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6 IV-7

85 13 10 18 13 16 6 6

702 808 1291 892 1095 754 680

137 74 215 107 136 86 153

839 882 1506 999 1231 840 833

27,06 31,50 44,29 30,27 36,21 28,00 24,50

22,65 28,86 37,97 27,03 32,21 25,13 20,00

4,42 2,64 6,32 3,24 4,00 2,87 4,50

3,82 3,89 3,69 4,14 3,77 3,90 3,90

82

142

224 753

7130 18 215

4,00

448

908 1 944

31,69 27,69

305

6222 16 271

23,44 20,99

2,45

3,87 3,92

Вкупно

- Просечниот успех на ниво на училиште е 3,92, минатата година 3,72, а предминатата 3,65.

7


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

- Просечниот успех на ниво на години е највисок во III година 3,95; потоа во I година 3,93, потоа во II година 3,91, а најнизок e во IV година 3,89. - На ниво на паралелки највисок просек има паралелката I-5 со 4,69, а најнизок просек имаат учениците од I-7 клас 3,2. - Најмногу изостаноци имаат учениците од четврта година 7130, потоа трета година 5225, па втора година 3634 и прва година има најмалку изостаноци 2226. - Најмногу изостаноци на ниво на паралелки има IV - 3 клас 1506, а најмалку I-3 клас 152 изостанока.

3. Полугодишен успех на учениците Табела бр. 1 Просечен успех по паралелки и години Паралелки I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7

Просечен Просечен Просечен Просечен Паралелки Паралелки Паралелки успех успех успех успех 4,15 3,88 II-1 III-1 3,80 IV-1 3,82 3,98 II-2 III-2 4,30 IV-2 3,89 4,5 4,27 II-3 III-3 3,96 IV-3 3,69 4,14 4,03 II-4 III-4 4,31 IV-4 4,14 3,79 3,77 II-5 III-5 4,35 IV-5 3,77 4,69 3,64 II-6 III-6 3,43 IV-6 3,90 3,33 3,5 II-7 III-7 3,50 IV-7 3,90 3,2

3,93

3,91

3,95

3,87

3,92 Просечниот успех на ниво на училиште е 3,92, минатата година 3,72, а предминатата 3,65. Графикон бр. 1 Просечен полугодишен успех по паралелки

8


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Графикон бр. 2 Споредба на просечниот успех на полугодие во учебните 2015/16, 2016/17 и 2017/18 година

Со две единици

Со три единици

Вкупно со слаби

2 1 / 13

17 1 13 9 15 9 19 8

3 11 28 15

3 3 3 7

2 3 4 4

8 17 35 26

Вкупно

279

211

161

16

667

57

16

13

86

179 156 194 224 753

%

37,05

28,02

21,38

2,12

8 8 ,5 8

7,57

2,12

1,73

11,42

100 %

Вкупно ученици

Со една единица

47 36 27 51

Доволни

56 37 65 53

I- прва II- втора III- трета IV- четврта

Добри

66 65 67 81

Година

Одлични

Вкупно без слаби

Мн.добри

Табела бр. 2 Полугодишен успех во учебната 2017/2018 година по години

Графикон бр. 3 Полугодишен успех во учебната 2017/2018 година

9


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Табела бр. 3 Полугодишен успех во учебната 2017/2018 година по години и пол Година

Одлични Ж Вк. 42 66 47 65 45 67 58 81

М I – Прва II – Втора III – Трета IV – Четврта

24 18 22 23 87

Вкупно

28,52

%

Мн.добри Ж Вк. 28 28 56 18 19 37 24 41 65 15 38 53 М

М

Добри Ж Вк. 30 47 21 36 9 27 29 51

192

279

85

126

211

17 15 18 22 72

42,86

37,05

27,87

28,13

28,02

23,61

Доволни М Ж Вк 0 2 2 1 0 1 0 0 0 7 6 13

М

89

161

8

8

16

69 52 64 67 252

19,87

21,38

2,62

1,79

2,12

82,62

Вкупно Ж Вк. 102 17 1 87 13 9 95 15 9 131 19 8 415

667

92,63

88,58

Табела бр. 4 Број на ученици со слаби оценки по години и пол Година М I – Прва II – Втора III – Трета IV – Четврта

Вкупно %

0 8 14 8 30 9,84

1 единица Ж Вк. 3 3 3 11 14 28 7 15

2 единици Ж Вк. 1 3 0 3 0 3 2 7

М

27

57

2 3 3 5 13

6,03

7,57

4,26

3 единици М Ж Вк. 1 1 2 3 0 3 4 0 4 2 2 4

Вкупно со слаби М Ж Вк. 3 5 8 14 3 17 21 14 35 15 11 26

3

16

10

3

13

53

33

86

0,67

2,12

3,28

0,67

1,73

17,38

7,37

11,42

Табела бр. 5 Успех на учениците во однос на полот Успех Одлични Мн.добри Добри Доволни Вкупно Со 1 единица Со 2 единици Со 3 и повеќе Вкупно со слаби Вкупно ученици

Машки

Женски

Вкупно

87 85 72 8 252 30 13 10 53

28,52 % 27,87 % 23,61 % 2,62 % 82,68 % 9,84 % 4,26 % 3,28 % 17,38 %

192 126 89 8 415 27 3 3 33

42,86 % 28,13 % 19,87 % 1,79 % 92,63 % 6,03 % 0,67 % 0,67 % 7,37 %

279 211 161 16 667 57 16 13 86

37,05 % 28,02 % 21,38 % 2,12 % 88,58 % 7,57 % 2,12 % 1,73 % 11,42 %

305

100 %

448

100 %

753

100 %

10


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Графикон бр. 4 Споредба на успехот на полугодие по пол

3.1 Споредба на просечниот успех на ниво на паралелки во однос на самите себе во учебните 2016/2017 година и 2017/2018 година Втора година Табела бр. 1 Споредба на просечниот успех нa ниво на паралелки во однос на самите себе

Минатата година I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7

Просечен успех 4,05 3,86 3,98 3,96 3,7 3,2 3,72

3,71

Сега II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7

Просечен успех 4,15 3,98 4,27 4,03 3,77 3,64 3,5

Разлика

Кл.раководител

+0,10 +0,12 +0,29 +0,07 +0,07 +0,44 -0,22

Ленча Анѓушева-Чаушева Богде Коцева Гордана Еленова Валентина Димитрова Елизабета Бошкова Лоска Давчева Слободанка Стојанова

3,91

+0,20

11


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Трета година Табела бр. 2 Споредба на просечниот успех нa ниво на паралелки во однос на самите себе

Минатата година II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7

Просечен успех 3,73 4,1 3,81 4,24 4,10 3,32 3,3

Сега III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7

3,8

Просечен успех 3,80 4,30 3,96 4,31 4,35 3,43 3,50

Разлика

3,95

+0,15

+0,07 +0,2 +0,15 +0,07 +0,25 +0,11 +0,2

Кл.раководител Даница Пецова Анастазија Костова Елизабета Иговска Катица Манева Благородна Лазова Наташа Матакова Славе Попов

Четврта година Табела бр. 3 Споредба на просечниот успех нa ниво на паралелки во однос на самите себе

Минатата година III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7

Просечен успех 3,46 3,58 3,61 3,99 3,64 3,67 3,51

3,64

Сега IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6 IV-7

Просечен успех 3,88 3,89 3,69 4,14 3,77 3,96 3,90

Разлика

3,89

+0,25

+0,42 +0,31 +0,08 +0,15 +0,13 +0,29 +0,39

Кл.раководител Ристенка Јосифова Светлана Н.Мицев

Магдалена Убавкова Зоран Милевски Илија Шиков Васка Петкова Љубица Станоевска

12


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

3.2 Ученици со Одличен успех по паралелки и години на крајот од I - то полугодие во учебната 2017/2018 година На ниво на училиште има вкупно (100) (94) (80) (95) (83) ученици со Одличен успех по сите предмети, и тоа: -

Во ПРВА година има вкупно Во ВТОРА година има вкупно Во ТРЕТА година има вкупно Во ЧЕТВРТА година има вкупно

16 25 20 39

(19) (20) (34) (21)

(15) ученици, (21) ученици, (19) ученици, (25) ученици.

Во продолжение следува табеларен преглед на ученици со Одличен успех по име, презиме, година и паралелка. Прва година Табела бр. 1 Име и презиме на ученици со Одличен успех од прва година Р.б. 1. 2.

Клас 1-1 1-1

Име и презиме Анѓел Милков Ангела Пончева

3. 4.

1-2 1-2

Соња Јанковска Пане Јосифов

5. 6. 7.

1-3 1-3 1-3

Слободан Јовановиќ Ивана Чиркова Драган Андреевски

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5

Верица Ангелкова Мартин Гогов Пане Досев Марија Јованова Славица Касапинова Цветанка Пасинечка Софија Секуловска Александар Стојанов Македонка Туриманџова

Втора година Табела бр. 2 Име и презиме на ученици со Одличен успех од втора година Р.б. 1. 2. 3. 4.

Клас 2-1 2-1 2-1 2-1

Име и презиме Мартина Велковиќ Наташа Гинова Крсте Ѓорѓиев Пандорка Јанакиева

13


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

5. 6. 7. 8. 9.

2-2 2-2 2-2 2-2 2-2

Емилија Анѓушева Кристина Досева Анастасија Иловска Јован Манчев Софија Стојанова

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3

Марија Ѓорѓиева Јордан Нетков Стефанија Николова Миле Пеливанов Ненад Петрески Добринка Сотирова Елена Спирова

17. 18. 19.

2-4 2-4 2-4

Дијана Андова Маријан Панов Љубица Стојанова

20. 21. 22.

2-5 2-5 2-5

Македонка Бинова Магдалена Орешкова Ана Точкова

23. 24.

2-6 2-6

Камелија Блажевска Мартина Нанева

25.

2-7

Бранкица Нестороска

Трета година Табела бр. 3 Име и презиме на ученици со Одличен успех од трета година Р.б. 1.

Клас 3-1

Име и презиме Милан Ангелов

2. 3. 4.

3-2 3-2 3-2

Тијана Мицева Стефан Попов Ѓорѓи Стојанов

5. 6. 7.

3-3 3-3 3-3

Македонка Недева Марија Трајкова Глигор Ивановски

8. 9. 10. 11. 12. 13.

3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4

Ружица Ангеловска Загорка Јованова Павлинка Јошева Александра Кадрова Кристина Костадинова Павлинка Ташева 14


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

14. 15. 16.

3-4 3-4 3-4

Цветанка Ташева Весна Темкова Надица Туриманџова

17. 18. 19.

3-5 3-5 3-5

Ивана Георгиевска Јован Камчев Ангела Николова

20.

3-6

Тамара Димковска

Четврта година Табела бр. 4 Име и презиме на ученици со Одличен успех од четврта година Р.б. 1. 2. 3. 4.

Клас 4-1 4-1 4-1 4-1

Име и презиме

5. 6. 7.

4-2 4-2 4-2

Мартин Аризанов Захарија Гелева Теодор Делов

8. 9. 10.

4-3 4-3 4-3

Марија Глигорова Дајана Ристова Даниела Стојанова

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

4-4 4-4 4-4 4-4 4-4 4-4 4-4 4-4 4-4

Софија Ангелова Анастасија Ангеловска Марија Бошкова Евгенија Ѓорѓиевска Марија Иванова Ангела Иловска Бојан Кујунџиев Павлинка Николова Верица Темелкова

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5

Ангела Анѓелова Здравко Брдаровски Ирена Давчевска Марија Дренкова Елена Лазова Анкица Печкова Бојан Ристов Наташа Сотирова Зорица Таева Петар Тодоровски

Страшо Наумов Елена Ридова Филип Ставров Зорица Пендева

15


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

30. 31. 32. 33. 34. 35.

4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6

Анета Данева Благица Димовска Милка Досева Марија Попова Мартина Симоновска Ивана Стојанова

36. 37. 38. 39.

4-7 4-7 4-7 4-7

Елена Велкова Снежана Игнатова Пепита Манџикоска Сузана Николова

4. Слаби оценки во учебната 2017/2018 годинa На ниво на училиште има вкупно 86 ученици со единици. (125); (174); (156 ); (197); (199); ученици со единици во минатите полугодиа.

На ниво на паралелки најмногу ученици со слаби оценки има во: 3-6 клас - 14 ученици, 3-7 клас - 12 ученици.

На ниво на училиште: 

Со 1 единица има вкупно 57 ученици, најмногу во трета година 28 ученици, (74); (115) во минатите полугодиа.

Со 2 единици има вкупно 16 ученици, најмногу во четврта година 7 ученици, (24); (27) во минатите полугодиа.

Со 3 и повеќе единици има вкупно 13 ученици, најмногу во трета и четврта година по 4 ученици, (27); (32) во минатите полугодиа.

16


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Табела бр. 1 Број на ученици со слаби оценки по пол и по паралелки Година I- 1 I- 2 I- 3 I- 4 I- 5 I- 6 I- 7 Вкупно по пол Вкупно во I II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7 Вкупно по пол Вкупно во II III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7 Вкупно по пол Вкупно III IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6 IV-7 Вкупно по пол Вкупно IV Вкупно ученици Вкупно ученици

1 единица М Ж / / / / / / / / / / / / / 3 / 3 3 / / 1 / 1 / / 1 2 1 2 / 2 1 8 3 11 / 1 / / 3 1 2 / 1 / 4 6 4 6 14 14 28 2 2 2 1 2 1 1 3 1 / / / / / 8 7 15

2 единици М Ж / / / / / / / / / / 1 / 1 1 2 1 3 / / / / / / / / 2 / / / 1 / 3 0 3 / / / / 1 / / / / / / / 2 / 3 / 3 / / 1 / 2 1 1 / 1 1 / / / / 5 2 7

3 единици М Ж / / / / / / / / / / / / 1 1 1 1 2 / / / / / / 1 / / / 1 / 1 / 3 / 3 / / / / / / / / / / 4 / / / 4 / 4 / / / / 1 / / / 1 2 / / / / 2 2 4

30

13

10

27 57

3 16

3 13

Вкупно со М / / / / / 1 2 3 8 / 1 1 1 4 3 4 14 17 / / 4 2 1 8 6 21 35 2 3 5 2 3 / / 15 26 53

слаби Ж / / / / / / 5 5

Вкупно / / / / / 1 7

/ / / 1 1 / 1 3

/ 1 1 2 5 3 5

1 / 1 / / 6 6 14

1 / 5 2 1 14 12

2 1 2 3 3 / / 11

4 4 7 5 6 / /

33 86

17


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

5. Наставни предмети со слаби оценки по години  Прва година Табела бр. 1 Наставни предмети со слаби оцени по години Р.б. 1. 2. 3. 4.

Наставен предмет Македонски јазик и литература Математика Основи на правото Основи на бизнисот

Број на слаби 3 1 8 3

 Втора година Табела бр. 2 Наставни предмети со слаби оцени Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Наставен предмет Македонски јазик и литература Англиски јазик Германски јазик Математика Историја Биологија Основи на јавно право Историја на Р.Македонија

Број на слаби 2 10 2 1 4 2 2 3

 Трета година Табела бр. 3 Наставни предмети со слаби оцени Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Наставен предмет Математика (гимназиско обр.) Математика (стручно обр.) Македонски јазик и литература (гимназиско обр.) Македонски јазик (стручно обр.) Вовед во право Англиски јазик (стручно обр.) Сметководство Основи на јавно право изборен Основи на приватно право изборен Основи на јавно право

Број на слаби 4 2 4 21 2 3 5 2 1 3

18


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци  Четврта година

Табела бр. 4 Наставни предмети со слаби оцени Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Наставен предмет Математика Македонски јазик и литература Историја Спорт и спортски активности Бизнис и претприемништво Англиски јазик Биологија Психологија

Број на слаби 18 6 6 1 2 7 1 1

19


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

6. Успех на ученици по наставни предмети и паралелки  Прва година Табела бр. 1 Просечниот успех на учениците по паралелки и предмети Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Предмети

Просек по предмет

I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

Македонски јазик и литература Математика Англиски прв јазик Германски втор јазик Француски втор јазик Историја Географија Физика Хемија Биологија Информатика Спорт и спортски активности Ликовна уметност Музичка уметност Социологија Конституционо уредување Основи на бизнисот Основи на правото

3,91 3,28 3,91 3,69 4,5 3,62 3,88 3,89 3,44 3,75 3,47 4,85 4,44 3,76

4,80 4,26 4,69 4,57 3,8 4,46 4,69 4,73 4,04 4,5 4,46 4,96 4,84 4,31

4,30 4,22 3,57 4,22 3,20 4,13 4,43 4,39 3,78 4,13 3,78 4,61 4,61 3,91

3,92 3,25 3,75 3,35 / 3,53 4,28 3,78 3,00 4,14 3,28 4,89 4,17 4,03

4,65 4,65 4,58 4,72 5,00 4,77 4,96 4,77 4,11 4,73 4,69 4,96 4,73 4,58

3,60 3,55 3,10 3,30 2,70 3,75

2,94 2,87 2,68 2,57 2,73 3,24

3,47 4,58 4,31 3,35 3,52 4,31 3,65 2,71

3,16 4,52 3,77 3,77 2,93 3,71 3,11 2,36

4,02 3,73 3,75 3,77 3,66 3,93 4,45 4,31 3,67 4,25 3,76 4,77 4,41 3,96 3,23 4,01 3,38 2,54

Просек по паралелка

3,88

4,5

4,14 3,79 4,69 3,33 3,20

3,93

Највисок просечен успех имаат учениците од 1-5 клас 4,69, а најнизок просечен успех имаат учениците од 1-7 клас 3,20. Највисок просечен успех по предмети на ниво на година е по предметот спорт и спортски активности 4,77, а најнизок е по предметот основи на правото 2,54. Највисок просечен успех на ниво на паралелки е по предметот француски втор јазик 5,00 во 1-5 клас. Најнизок просечен успех на ниво на паралелки е по предметот основи на правото во 1-7 клас 2,36.

20


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

 Втора година Табела бр. 2 Просечниот успех на учениците по паралелки и предмети Просек по предмет

Р.б.

Предмети

II-1

II-2

II-3

II-4

II-5

II-6

II-7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Македонски јазик и литература Математика Англиски прв јазик Француски втор јазик Германски втор јазик Историја Географија Физика Хемија Биологија Социологија Спорт и спортски активности Музичка уметност Ликовна уметност Информатичка технологија-избор. Говорење и пишување-изборен Класични јазици (латински ј.)-изб. Сметководство Информатика Историја на Македонија Основи на правото Основи на бизнисот Деловно работење Практична работа Основи на јавно право Канцелариско работење

4,00 3,60 3,75 3,40 / 4,25 4,15 4,60 3,95 4,15 4,40 4,90 3,90 4,55 4,62 5,00 4,00

3,85 3,19 3,65 / 3,35 3,92 4,35 4,50 3,50 3,84 3,92 4,80 3,77 4,69 3,64 5,00 4,63

4,30 3,61 3,91 / 3,65 4,40 4,26 3,96 4,78 4,13 4,30 4,78 4,09 4,57 4,47 4,75 /

3,65 3,53 3,54 / 3,49 4,10 4,35 4,59 3,73 3,79 3,83 4,74 3,81 4,18 3,61 4,8 4,75

3,66 3,62 3,46 / 3,85 4,23 4,31 4,62 3,47 4,15 4,08 4,85 4,15 4,69 4,41 5,00 4,85

3,53 3,21 3,00 3,00 2,83

3,89 2,72 2,71 2,62 2,60

4,81 2,5 3,43

3,84 3,35 3,43 3,01 3,30 4,18 4,28 4,45 3,89 3,98 4,11 4,78 3,94 4,54 4,15 4,91 4,56 3,58 3,42 3,12 3,75 4,01 4,05 4,78 2,50 3,43

Просек по паралелка

4,15 3,98 4,27 4,03 3,77 3,64 3,50

3,91

4,58 4,79

3,58 3,53 3,37 3,79 4,05 4,05 4,74

3,31 2,87 3,71 3,96

Највисок просечен успех имаат учениците од 2-3 клас 4,27, а најнизок просечен успех имаат учениците од 2-7 клас 3,5. Највисок просечен успех по предмети на ниво на година е по предметот говорење и пишување –изборен предмет 4,91 , а најнизок е по предметот основи на јавно право 2,50. Највисок просечен успех на ниво на паралелки е по предметите: говорење и пишувањеизборен во 2-1, 2-2 и 2-5 клас 5,00. Најнизок просечен успех на ниво на паралелки е по предметот основи на јавно право 2,50 во 2-7 клас.

21


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

 Трета годинa Табела бр. 3 Просечниот успех на учениците по паралелки и предмети Просек по предмет

Р.б.

Предмети

III-1

III-2

III-3

III-4

III-5

III-6

III-7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Македонски јазик и литература Математика Англиски прв јазик Француски втор јазик Германски втор јазик Историја Физика Хемија Биологија Спорт и спортски активности Програмски јазици ПМА Линеарна алгебра ПМА Алгебра ПМА Програмски јазици ПМБ Географија ПМБ Латински јазик ПМБ Вовед во право ОХА Социологија ОХА Латински јазик ОХА Сметководство Статистика Бизнис Математика за економисти Економија Деловно работење Економска географија Практична настава Деловно работење - изборен Економија - изборен Основи на јавно право Канцелариско работење Основи на приватно право Основи на јавно право - изборен Основи на приватно право – изб. Деловна психологија Просек по паралелка

3,35 2,50 3,81 2,92 / 4,04 3,96 3,31 4,04 4,73 4,00 3,67 3,67 3,89 4,39 3,94 4,60 4,00 3,80

3,62 3,06 4,02 / 4,48 4,27 4,31 3,45 4,55 4,86 4,71 4,57 4,43 4,08 5,00 4,75 5,00 4,20 4,10

3,04 2,96 4,22 / 3,88 3,85 3,77 3,67 4,22 4,52 4,6 4,8 4,4 3,55 4,44 3,44 3,77 4,38 3,85

4,00 3,66 4,70 / 4,00 4,48 4,33 4,00 4,37 4,88 4,87 4,87 4,25 4,54 5,00 4,72 3,25 3,87 3,75

3,70 3,31 4,39 / 4,48 4,56 4,43 4,08 4,56 4,87 4,67 5,00 4,67 4,08 4,92 4,75 5,00 4,60 4,40

2,59 / 3,00 3,25 2,92

2,48 / 3,39 3,00 3,16

4,59

4,16

3,10 3,76 3,38 2,97 3,79 3,41 4,31 3,38 3,76 3,28 / / / / / /

3,21 / 4,12 / / 4,48 / / 4,24 3,70 3,67 2,42 3,64 3,27

3,25 3,10 3,93 3,06 3,82 4,24 4,16 3,70 4,35 4,66 4,57 4,58 4,28 4,03 4,75 4,32 4,32 4,21 3,98 3,10 3,76 3,30 2,97 3,96 3,41 4,31 3,93 3,76 3,28 4,24 3,70 3,67 2,42 3,64 3,27

3,43

3,50

3,95

3,80

4,30

3,96

4,31

4,35

Највисок просечен успех имаат учениците од 3-5 клас 4,35, а најнизок просечен успех имаат учениците од 3-6 клас 3,43. Највисок просечен успех по предмети на ниво на година е по предметот географија – изборен во ПМ-Б 4,75, а најнизок е по предметот основи на јавно право - изборен 2,42.

22


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Највисок просечен успех на ниво на паралелки 5,00 е по предметите географија изборен, вовед во право – изборен и линеарна алгебра – изборен. Најнизок е по предметот основи на јавно право – изборен предмет 2,42 во 3-7 клас.  Четврта година Табела бр. 4 Просечниот успех на учениците по паралелки и предмети Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26 . 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Предмети Македонски јазик и литература Математика Англиски прв јазик Француски втор јазик Германски втор јазик Филозофија Бизнис и претприемништво Спорт и спортски активности Програмски јазици ПМА Математичка анализа ПМА Физика ПМА Физика ПМБ Хемија ПМБ Биологија ПМБ Економија ОХА Менаџмент ОХА Логика ОХА Историја ОХА Социологија ОХБ Филозофија ОХБ Историја ОХБ Психологија ОХБ Математика за економисти Бизнис Организација Економија Деловно работење Маркетинг Менаџмент Практична настава Граѓанско образование Економија (изборен) Деловно работење (изборен) Основи на јавно право Основи на приватно право

IV-1

IV-2

IV-3

IV-4

IV-5

IV-6

IV-7

3,55 3,09 3,48 3,60 / 3,74 3,41 4,29 4,60 4,60 4,80 4,00 3,50 4,00 4,42 4,28 4,42 4,14 2,86 3,00 3,53 3,00

3,32 3,32 3,39 3,14 / 4,00 3,57 4,11 4,50 4,66 5,00 4,25 3,50 3,75 3,82 4,09 4,18 3,91 3,00 3,00 2,42 3,14

3,50 3,08 3,55 / 3,11 3,73 3,17 4,20 4,37 4,50 5,00 4,53 4,00 3,69 3,50 3,50 3,27 3,45 3,50 3,00 3,50 3,50

4,31 3,27 4,28 / 3,50 4,26 4,30 4,65 4,71 4,35 4,93 4,83 4,20 4,20 4,21 4,30 3,96 3,41 / / / /

3,85 3,56 3,61 / 3,38 3,73 3,94 4,20 5,00 4,63 5,00 4,50 4,00 4,00 3,71 3,17 3,41 3,47 3,00 2,66 2,33 2,66

3,76 / 3,03 /

3,64

4,30

4,33

3,16 3,30 4,53 3,56 3,76 3,76 4,16 4,66 4,00 4,40 4,27 / /

3,24 4,43 3,74 / / / 4,60 4,67 / / 3,90 3,20

3,34 /

Просек по предмет 3,70 3,26 3,53 3,37 3,33 3,89 3,68 4,30 4,64 4,55 4,95 4,42 3,84 3,92 3,93 3,87 3,85 3,68 3,09 2,92 2,95 3,08 3,16 3,27 4,48 3,65 3,76 3,76 4,16 4,63 4,34 4,40 4,27 3,90 3,20

23


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци 36. 37. 38.

Основи на јавно правно – избо. Основи на приватно право – из. Канцелариско работење Просек по паралелка

3,82

3,89

3,69

4,14

3,77

/ / / 3,90

3,90 3,88 3,89 3,90

3,90 3,88 3,89 3,87

Највисок просечен успех имаат учениците од 4-4 клас 4,14, а најнизок просечен успех имаат учениците од 4-3 клас 3,69. Највисок просечен успех по предмети на ниво на година е по предметот физика изборен предмет во ПМ-А 4,95, а најнизок е по предметот филозофија – изборен во ОХ-Б 2,92. Највисок просечен успех на ниво на паралелки е по предметите: програмски јазици – изборен ПМ-А 5,00 во 4-5 клас и физика - изборен во ПМ-А 5,00 во 4-2, 4-3 и 4-5 клас. Најнизок просечен успех на ниво на паралелки е по предметот историја – изборен во ОХ-Б 2,33 во 4-5 клас.

24


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Предлог - мерки за подобрување на успехот -

Да се реализираат часовите за дополнителна и додатна настава,

-

Да се запишуваат часовите во Дневниците на паралелките,

-

Да се водат едукативни разговори со учениците и наставниците,

-

Да се водат едукативни разговори со родителите, наставниците и учениците,

-

Да се реализираат групни советодавни средби со родителите на учениците коишто имаат слаб успех,

-

Да се информираат редовно родителите за успехот на учениците,

-

Да се мотивираат учениците за меѓусебно помагање меѓу солидните ученици и оние со послаб успех.

7. Редовноста кај учениците на крајот од првото полугодие во учебната 2017/2018 година Табела бр. 1 Бројна состојба на оправдани, неоправдани изостаноци и просечен број на изостаноци по години и паралелки Прва година Клас I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7

Оправдани 350 358 137 260 214 249 450

Неоправдани 48 32 15 32 16 30 35

Вкупно 398 390 152 292 230 279 485

Пр.бр. изо. 12,44 15 6,61 10,43 8,85 14,68 19,40

Пр.бр. опр. 10,94 13,77 5,96 9,29 8,23 13,11 18,00

Пр.бр. нео. 1,50 1,23 0,65 1,14 0,62 1,58 1,40

2018

208

2226

12,43

11,27

1,16 25


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Втора година Клас II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7

Оправдани 241 401 475 489 601 678 396

Неоправдани 24 54 53 68 54 31 69

Вкупно 265 455 528 557 655 709 465

Пр.бр. изо. 13,25 17,50 22,96 23,21 27,29 37,32 23,25

Пр.бр. опр. 12,05 15,42 20,65 20,38 25,04 35,68 19,80

Пр.бр. нео. 1,20 2,08 2,30 2,83 2,25 1,63 3,45

3281

353

3634

23,29

21,03

2,26

Оправдани 623 648 743 320 369 953 1094

Неоправдани 34 65 91 33 28 110 114

Вкупно 657 713 834 353 397 1063 1208

Пр.бр. изо. 25,27 24,59 30,89 13,07 17,26 36,66 36,61

Пр.бр. опр. 23,96 22,34 27,52 11,85 16,04 32,86 33,15

Пр.бр. нео. 1,31 2,24 3,37 1,22 1,22 3,79 3,45

4750

475

5225

26,33

23,96

2,37

Оправдани 702 808 1291 892 1095 754 680

Неоправдани 137 74 215 107 136 86 153

Вкупно 839 882 1506 999 1231 840 833

Пр.бр. изо. 27,06 31,50 44,29 30,27 36,21 28,00 24,50

Пр.бр. опр. 22,65 28,86 37,97 27,03 32,21 25,13 20,00

Пр.бр. нео. 4,42 2,64 6,32 3,24 4,00 2,87 4,50

6222

908

7130

31,69

27,69

4,00

Трета година Клас III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7

Четврта година Клас IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6 IV-7

26


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Графикон бр. 1 Изостаноци по паралелки

27


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

8. Споредба на изостаноците на полугодие од учебните 2015/16, 2016/17 и 2017/18 година Табела бр. 1 Споредба на изостаноците по години Споредбата е направена на просечниот број на изостаноци Година Прва Втора Трета Четврта

2015/16 изостаноци по ученик (вкупно 853 ученици)

3017 5531 4753 7909

Вкупно

; ; ; ;

2016/17 изостаноци по ученик (вкупно 782 ученици)

15,05 23,96 4,25 34,69

2794 5247 6111 6630

; ; ; ;

2017/18 изостаноци по ученик (вкупно 753 ученици)

17,35 26,77 26,92 33,48

2226 3634 5225 7130

; ; ; ;

12,43 23,29 26,33 31,69

21 210 ; 24,87

20 782 ; 26,58

18 215 ; 23,44

Повеќе за 2,21 %

Повеќе за 6,87 %

Помалку за 11,81 %

На ниво на училиште имаме помалку просечен број на изостаноци во однос на минатата година (минатото полугодие), и тоа помалку за 11,81 %. Најмногу изостаноци во оваа полугодие имаат учениците од IV година, а најмалку изостаноци имаат учениците од I година. Направена е споредба на просечниот број на изостаноци оваа година и минатата година по години во однос на самите себе. Табела бр. 2 Споредба на изостаноците по години во однос на самите себе Минатата година Прва Втора Трета

Минатата година 2794 ; 17,35 5247 ; 26,77 6111 ; 26,92

Оваа година Втора Трета Четврта

Оваа година 3634 ; 23,29 5225 ; 26,33 7130 ; 31,69

Констатација Повеќе за 34,24% Помалку за 1,64 % Повеќе за 17,72 %

Најголем пораст има кај учениците од II година за 34,24 %.  Оправдани изоставувања Табела бр. 3 Оправдани изостанувања по години Споредбата е направена на просечниот број на изостаноци Година Прва Втора Трета Четврта

Вкупно

2015/16 изостаноци по ученик (вкупно 853 ученици)

2776 4908 3912 6997

; ; ; ;

13,86 21,28 19,76 30,69

2016/17 изостаноци по ученик (вкупно 782 ученици)

2674 4738 5555 5732

; ; ; ;

16,61 24,17 24,47 28,95

2017/18 изостаноци по ученик (вкупно 753 ученици)

2018 3281 4750 6222

; 11,27 ; 21,03 ; 23,96 ; 27,69

18 593 ; 21,80

18 699 ; 23,91

16 271 ; 20,99

Повеќе за 0,09 %

Повеќе за 9,67 %

Помалку за 12,21 % 28


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

На ниво на училиште имаме помалку просечен број на оправдани изостаноци во однос на минатата година, и тоа помалку за 12,21 %. Најмногу оправдани во оваа полугодие имаат учениците од IV година, а најмалку оправдани имаат учениците од I година. Табела бр. 4 Споредба на оправданите изостаноци по години во однос на самите себе Минатата година Прва Втора Трета

Минатата година 2674 ; 16,61 4738 ; 24,17 5555 ; 24,47

Оваа година Втора Трета Четврта

Оваа година 3281 ; 21,03 4750 ; 23,96 6222 ; 27,69

Констатација Повеќе за 26,61% Повеќе за 0,87 % Повеќе за 13,16 %

Кај сите години во однос на самите себе има пораст на просечниот број на оправдани изостаноци. Најголем пораст има кај учениците од II година, повеќе за 26,61 %.  Неоправдани изоставувања Табела бр. 5 Неоправдани изостанувања по години Споредбата е направена на просечниот број на неоправдани изостаноци Година Прва Втора Трета Четврта

Вкупно

2015/16 изостаноци по ученик (вкупно 853 ученици)

241 623 841 912

; ; ; ;

1,20 2,68 4,25 4,00

2016/17 изостаноци по ученик (вкупно 782 ученици)

120 509 556 889

; ; ; ;

0,74 2,60 2,45 4,54

2017/18 изостаноци по ученик (вкупно 753 ученици)

208 353 475 908

; 1,16 ; 2,26 ; 2,37 ; 4,00

2 617 ; 3,07

2 083 ; 2,66

1 944 ; 2,45

Повеќе за 20,39 %

Помалку за 13,35 %

Помалку за 7,89 %

На ниво на училиште имаме помалку просечен број на неоправдани изостаноци во однос на минатата година, и тоа помалку за 7,89 %. Најмногу неоправдани во оваа полугодие имаат учениците од IV година, а најмалку неоправдани имаат учениците од I година. Споредени годините сами со себе ситуацијата е следнава:

29


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Табела бр. 6 Споредба на неоправдани изостаноци по години во однос на самите себе Споредбата е направена на просечниот број на неоправдани изостаноци Минатата година Прва Втора Трета

Минатата година 120 ; 0,74 509 ; 2,60 556 ; 2,45

Оваа година Втора Трета Четврта

Оваа година 353 ; 2,26 475 ; 2,37 908 ; 4,00

Констатација Повеќе за 205,41 % Помалку за 8,85 % Повеќе за 63,27 %

Најголем пораст кај неоправданите изостаноци имаат учениците од II година, и тоа за 205,41 %.

8.1 Споредба на изостаноците на ниво на паралелки во однос на самите себе Втора година  Оправдани изостаноци Табела бр. 1 Споредба на оправдани изостаноци нa ниво на паралелки во однос на самите себе

Минатата година I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7

Опра.

Сега

Опра.

231 416 546 250 488 313 430

II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7

241 401 475 489 601 678 396

2674

Констатација Пораст за 4,33 % Намалување за 3,61 % Намалување за 13,00 % Пораст за 95,6 % Пораст за 23,16 % Пораст за 116,61 % Намалување за 7,91 %

Кл.раководител Ленча Анѓушева-Чаушева Богде Коцева Гордана Еленова Валентина Димитрова Елизабета Бошкова Лоска Давчева Слободанка Стојанова

3281 Пораст за 22,70 %

На ниво на втора година порастот е за 22,70 %. Во II-1, II-4, II-5 и II-6 клас има пораст на оправданите изостаноци, а најголем е во II-6 клас за 116,61 %. Намалување има во II-2, II-3 и II-7 клас, а најголемо е во II-3 клас за 13,00 %. Најмногу оправдани на полугодие има II-6 клас 678, а најмалку II-1 клас 241.  Неоправдани изостаноци Табела бр. 2 Споредба на неоправдани изостаноци на ниво на паралелкиво однос на самите себе

Минатата година I-1 I-2 I-3 I-4

Неопр.

Сега

Неопр.

2 12 13 9

II-1 II-2 II-3 II-4

24 54 53 68

Констатација Пораст за 1100 % Пораст за 350 % Пораст за 307,69 % Пораст за 655,56 %

Кл.раководител Ленча Анѓушева-Чаушева Богде Коцева Гордана Еленова Валентина Димитрова 30


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

I-5 I-6 I-7

23 37 24

II-5 II-6 II-7

120

54 31 69

Пораст за 134,78 % Намалување за 16,22 % Пораст за 187,5 %

353

Пораст за 194,17 %

Елизабета Бошкова Лоска Давчева Слободанка Стојанова

На ниво на втора година порастот е за 194,17 %. Во сите паралелки има пораст на неоправданите изостаноци, освен во II-6 клас каде што има намалување за 16,22 %. Најголем пораст има кај учениците од II-1 клас за 1100 %. Најмногу неоправдани на полугодие има II-7 клас 69, а најмалку II-1 клас 24. Трета година  Оправдани изостаноци Табела бр. 3 Споредба на оправдани изостаноци на ниво на паралелкиво однос на самите себе

Минатата година II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7

Опра.

Сега

Опра.

627 681 819 523 450 766 872

III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7

623 648 743 320 369 953 1094

Намалување за 0,64 % Намалување за 4,85 % Намалување за 9,28 % Намалување за 38,81 % Намалување за 18 % Пораст за 24,41 % Пораст за 25,46 %

4750

Пораст за 0,25%

4738

Констатација

Кл.раководител Даница Пецова Анастазија Костова Елизабета Иговска Катица Манева Благородна Лазова Наташа Матакова Славе Попов

На ниво на трета година порастот е за 0,25 %. Пораст има само кај две паралелки во трета година III-6 и III-7 клас. Најголем пораст на оправданите изостаноци има во III-7 клас за 25,46 %. Намалување има во сите гимназиски паралелки, а најголемо е во III-4 клас за 38,81 %. Најмногу оправдани изостаноци на полугодие има III-7 клас 1094, а најмалку III-4 клас 320.  Неоправдани изостаноци Табела бр. 4 Споредба на неоправдани изостаноци на ниво на паралелкиво однос на самите себе

Минатата година II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7

Неопр.

Сега

Неопр.

56 39 57 30 42 120 165

III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7

34 65 91 33 28 110 114

509

475

Констатација Намалување за 39,29 % Пораст за 66,67 % Пораст за 59,65 % Пораст за 10 % Намалување за 33,33 % Намалување за 8,33 % Намалување за 30,91 %

Кл.раководител Даница Пецова Анастазија Костова Елизабета Иговска Катица Манева Благородна Лазова Наташа Матакова Славе Попов

Намалување за 6,68 % 31


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

На ниво на трета година намалувањето е за 6,68 %. Пораст има во III-2, III-3 и III-4 клас, а најголем е во III-2 клас за 66,67 %. Намалување има во III-1, III-5, III-6 и III-7 клас, а најголемо е во III-1 клас за 39,28 %. Најмногу неоправдани изостаноци на полугодие има III-7 клас 114, а најмалку III-5 клас 28. Четврта година  Оправдани изостаноци Табела бр. 5 Споредба на оправдани изостаноци на ниво на паралелки во однос на самите себе

Минатата година III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7

Опра.

Сега

Опра.

657 702 1196 754 608 949 689

IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6 IV-7

702 808 1291 892 1095 754 680

5555

Констатација Пораст за 6,85 % Пораст за 15,10 % Пораст за 7,94 % Пораст за 18,30 % Пораст за 80,10 % Намалување за 20,55 % Намалување за 1,31 %

Кл.раководител Ристенка Јосифова Светлана Н.Мицев

Магдалена Убавкова Зоран Милевски Илија Шиков Васка Петкова Љубица Станоевска

Пораст за 12,01 %

6222

На ниво на четврта година порастот е за 12,01 %. Во сите паралелки има зголемување на оправданите изостаноци, освен во IV-6 и IV-7 клас. Најмногу оправдани на полугодие има IV-3 клас 1291, а најмалку IV-7 клас 680 оправдани изостаноци.  Неоправдани изостаноци Табела бр. 6 Споредба на неоправдани изостаноци на ниво на паралелки во однос на самите себе

Минатата година III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7

Неопр.

Сега

Неопр.

77 31 133 49 112 44 110

IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6 IV-7

137 74 215 107 136 86 153

556

908

Констатација Пораст за 77,92 % Пораст за 138,71 % Пораст за 61,65 % Пораст за 118,37 % Пораст за 21,43 % Пораст за 95,45 % Пораст за 39,09 %

Кл.раководител Ристенка Јосифова Светлана Н.Мицев

Магдалена Убавкова Зоран Милевски Илија Шиков Васка Петкова Љубица Станоевска

Пораст за 63,31 %

На ниво на четврта година порастот е за 63,31 %. Најголем пораст на неоправданите изостаноци има во IV-2 клас за 138,71 %. Најмногу неоправдани на полугодие има IV-3 клас 215, а најмалку IV-2 клас 74.

32


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

9. Ученици со над 10 неоправдани изостаноци

Вкупно има 40 ученици со над 10 неоправдани изостаноци 

Прва година – НЕМА ученици со над 10 неоправдани изостаноци

Втора година – има вкупно 6 ученици

Трета година – има вкупно 7 ученици

Четврта година – има вкупно 27 ученици

10. Ученици без изостаноци На ниво на училиште има вкупно 44 ученици без изостаноци, и тоа: -

во ПРВА година има вкупно 28 во ВТОРА година има вкупно 7 во ТРЕТА година има вкупно 3 во ЧЕТВРТА година има вкупно 6

(20) (29) ученици, (4) (14) ученици, (11) (5) ученици, (2) (5) ученици.

 (37) (53) (56) (42) (62) во минатите полугодија Во продолжение следува табеларниот преглед на ученици без изостаноци по име, презиме, години и паралелки.

Прва година Табела бр. 1 Име и презиме на ученици без изостаноци од прва година Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Клас 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

9. 10. 11.

1-2 1-2 1-2

Име и презиме Елена Анева Благој Димков Даниел Здравков Валерија Касапинова Вероника Каровска Сергеј Кеков Невенка Лазаровска Ангела Пановска Валерија Орданова Ване Стојанов Лилјана Трпкоска 33


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

12. 13. 14. 15.

1-3 1-3 1-3 1-3

Даниела Атанасова Валентина Ѓорѓиева Слободан Јовановиќ Ивана Чиркова

16. 17. 18. 19.

1-4 1-4 1-4 1-4

Мартин Илов Бобан Крчмаровиќ Анастасија Пешевска Јосиф Ралев

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5

Ана Ѓорѓиева Марија Јованова Славица Касапинова Петар Панов Софија Секуловска Стефан Стојанов Македонка Туриманџова

27. 28.

1-6 1-6

Павлинка Апостолова Елена Камчева

Втора година Табела бр. 2 Име и презиме на ученици без изостаноци од втора година

Р.б. 1.

Клас 2-1

Име и презиме

2. 3. 4.

2-3 2-3 2-3

Александра Бошева Стефанија Николова Симона Колева

5. 6.

2-4 2-4

Елена Златевска Камелија Самарџиева

7.

2-5

Саво Костадинов

Наташа Гинова

Трета година Табела бр. 3 Име и презиме на ученици без изостаноци од трета година Р.б. 1.

Клас 3-2

Име и презиме Љупчо Димитриев

2.

3-3

Катерина Ристова

34


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

3.

3-4

Загорка Јованова

Четврта година Табела бр. 4 Име и презиме на ученици без изостаноци од четврта година Р.б. 1.

Клас 4-1

Име и презиме

2.

4-2

Бранко Ташев

3.

4-3

Милица Бошева

4.

4-5

Елена Лазова

5.

4-6

Горан Гечев

6.

4-7

Снежана Игнатова

Страшо Наумов

Предлози за намалување на отсуствата -

Реализирање на акцијата месец март на борба против изостаноците (или други активности иницирани од наставници и ученици),

-

Создавање на услови, предлагање на програма за реализирање на општокорисна работа за учениците кои изостануваат,

-

Почести консултации-средби со родителите,

-

Секојдневни разговори со учениците,

-

Редовно регулирање на изостаноците,

-

Да не се прави повеќе од еден тест на знаење во текот на еден ден,

-

Доследност на класниот раководител во регулирањето,

-

Поголема контрола од родителите,

-

Соработка со стручните соработници,

-

Споделување на позитивни примери од раководители на паралелка од наше или од друго училиште.

35


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

11. Поведение на учениците по паралелки и години на крајот од првото полугодие во учебната 2017/2018 година Табела бр. 1 Поведение по години и паралелки на крајот од првото полугодие Клас

Примерно

Добро

Незадоволително

Вкупно

I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 Вкупно II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7 Вкупно III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7 Вкупно IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6 IV-7 Вкупно Вкупно

32 26 23 28 26 19 25 179 20 25 22 23 19 19 18 146 26 29 24 26 23 26 33 187 26 27 27 32 29 29 28 198

/ / / / / / / / / 1 / 1 5 / 2 9 / / 3 1 / 3 / 7 4 1 7 1 4 1 5 23

/ / / / / / / / / / 1 / / / / 1 / / / / / / / / 1 / / / 1 / 1 3

32 26 23 28 26 19 25 179 20 26 23 24 24 19 20 156 26 29 27 27 23 29 33 194 31 28 34 33 34 30 34 224

710 94,29

39 5,18

4 0,53

753 100 %

%

36


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Примерно Добро Незадоволително

Вкупно ученици

179 / / 179

146 9 1 156

187 7 / 194

198 23 3 224

Вкупно 2015/16

Вкупно 2016/17

та

Четврта

Трета

Втора

Поведение

Прва

Табела бр. 2 Преглед на поведението на ниво на години во учебните 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018 година Вкупно 2017/18

Вк.

%

Вк.

%

Вк.

%

819 26 8

96,01 3,05 0,94

757 23 2

96,80 2,94 0,26

710 39 4

94,29 5,18 0,53

853

782

753

Табела бр. 3 Споредба на поведението на полугодие во учебните 2015/16, 2016/17 и 2017/18 година Вкупно 2015/16

Поведение Примерно Добро Незадоволително Вкупно ученици

Вкупно 2016/17

Вкупно 2017/18

Вкупно

%

Вкупно

%

Вкупно

%

819 26 8

96,01 3,05 0,94

757 23 2

96,80 2,94 0,26

710 39 4

94,29 5,18 0,53

853

100 %

782

100 %

753

100 %

37


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

12. Реализирани активности до крајот на првото полугодие во учебната 2017/2018 година Обуки, семинари и едукативни предавања Од 09 октомври до 16 октомври 2017 година во кино-салата на гимназијата се одржаа предавања за матурантите на тема: „Даночна едукација на младите“ од страна на одговорни лица од Управа за јавни приходи од Кавадарци. На 16 октомври 2017 година во Скопје се одржа Годишно собрание на МАССУМ. На собранието присуствуваше проф. по економски предмети Лоска Давчева во функција на претседател на ЛМО при нашето училиште. На состанокот се дискутираше за тековни и идни активности на МАССУМ, како и за местото и времето на одржување на образовната манифестација „Образовно рандеву“. Од 13 до 16 ноември 2017 година во нашето училиште по повод месецот за борба против болестите на зависност се одржаа едукативни работилници на тема: „Превенција од болестите на зависност“. Работилниците беа организирани од страна на Општинската организација на Црвен крст од Кавадарци. Истите беа спроведени од тројца волонтери на Црвениот крст обучени за врсничка едукација. Целта на овие работилници е превентивно да се делува кај младите кои треба навреме да бидат информирани за начинот на превенција и последиците од пороците. На 14 ноември 2017 година во СОЗШУ „Ѓорче Петров“ од Кавадарци се одржа обука за наставници од прва година за тестирање ПИСА. Обуката беше реализирана од страна на Биро за развој на образованието. На обуката присуствуваа: Соња Попова - проф. по математика, Кочо Кочов - проф. по македонски јазик и литература, Магдалена Убавкова - проф. по хемија, Елизабета Иговска - проф. по биологија и Кристина Крстева - проф. по физика. На 16 ноември 2017 година во нашето училиште по повод месецот на родовата рамноправност се реализираше едукативна работилница на тема: „Родова рамноправност“ во рамките на проектот „Потполни ги празнините“. Едукативната работилница беше спроведена со учениците од прва и втора година. Оваа активност е организирана од страна на ОЖ Женско лоби Демир Капија во соработка со неколку невладини организации од Тиквешкиот регион, поточно од Демир Капија, Неготино и Кавадарци. Проектот е одобрен и од локалните самоуправи на овие општини кои се директно вклучени во самата имплементација на проектот. Главна цел на проектот е зголемување на јавната свест за важноста на родовата рамноправност и заштита на женските човекови права. На едукативната работилница присуствуваа Јасминка Ризова – училиштен педагог и Нада Сирмевска – професор по математика. На 22 ноември 2017 година во нашето училиште се одржа презентација за „Дислексија“ од страна на Здружението за дислексија Ајнштајн. На презентацијата присуствуваа: Благородна Лазова - проф. по информатика, Лоска Давчева – проф. по економски предмети, Васка Таневска - проф. по германски јазик, Душанка Иванова-психолог и Анстазија Костова - проф. по германски јазик. 38


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

На 29 ноември 2017 година во големата сала на Собранието на Општина Кавадарци беше одржана трибина на тема: „Превенција од болестите на зависност“. Оваа трибина се реализираше по повод месецот за борба против болестите на зависност организирана од страна на Општинската организација на Црвен крст од Кавадарци. Трибината ја спроведоа стручната служба и волонтери на Црвениот крст. На трибината со кратки излагања од оваа област се претставија и Ратка Кулева-психолог, д-р Тони Јованов и Димитар Каракулев од Полициска станица Кавадарци. На оваа трибина од нашето училиште присуствуваа Душанка Иванова - психолог и Благородна Лазова - проф. по информатика. Oд 16 јануари до 18 јануари 2018 година во хотел Белведере - Охрид се одржа обука за примена на Ресурсен Пакет за ученичко учество и заштита на детскитe права во рамките на проектот „Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Р. Македонија“ кој го спроведува Коалиција СЕГА и Бирото за развој на образованието. Обучувачи беа советници од Биро за развој на образованието. На обуката присуствуваа: Невенка Поп-Ангелова-директор, Наташа Матакова-проф. по историја и координатор на проектот, Душанка Иванова-училишен психолог и Васка Петкова-проф. по македонски јазик и литература. Одбележување на значајни датуми На 21 септември 2017 година по повод светскиот ден на мирот беше реализирана активност дискусија со учениците на класните часови на тема: „21 септември-Меѓународен ден на мирот посветен на загадувањето на воздухот“. На сите класни раководители им беше поделен однапред подготвен текст за разговор со учениците на истата тема. Текстот го подготвија: Јасминка Ризова – училиштен педагог и Богде Коцева – професор по биологија. Оваа активност беше спроведена согласно насоките на Првата детска амбасада во светот „МЕЃАШИ“ во соработка со „О2“ Коалиција за чист воздух. На 22 септември 2017 година по повод светскиот ден „Ден без автомобили” учениците од прва и втора година заедно со класните раководители реализираа две активности. Овој настан беше во организација на професорите по спорт и спортски активности: Блаже Велков, Блашко Клинчаров, Илија Шиков и Тимче Пецов. Првата активност беше возење на велосипеди до месноста Моклиште, а другата активност беше пешачење до споменикот на 12 деца, се со цел да се подигне свеста за помала употреба на автомобили. Велосипедската колона беше придружувана од полицијата за поголема безбедност во сообраќајот, а исто така беше вклучено и возило од првата помош од Кавадарци. Оваа активност традиционално се одржува со години наназад, а нашите ученици активно го одбележуваат овој светски ден. На 31 октомври 2017 година по повод прославувањето на ноќта на вештерките, Ученичката/Младинска организација од гимназијата организираше забава во вечерните часови во спортската сала на училиштето. Традицијата на гимназијата за прославување на овој ден е долгогодишна, но со малку поинаква цел и содржина: добра забава, музика, дружење и креирање интересни застрашувачки маски и костими. И оваа година видовме изобилство на маскирани ученици во име на стравот и надприродните фигури: чудовишта, духови, вештерки, костури, ѓаволи, како и популарни ликови од хорор филмовите. 39


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

На 13 ноември 2017 година со положување на цвеќе пред бистата на патронот Добри Даскалов се одбележа патрониот празник на училиштето. На почетокот од страна на училиштниот хор беше изведена химната на Република Македонија под менторство на Драган Вељковиќ - проф. по музичка уметност. Потоа присутните гости ги поздрави директорката на гимназијата г-ѓа Невенка ПопАнгелова која истакна дека делата на нашиот патрон се наша инспирација за нашата борба, а нашата борба е борба за своја позиција и афирмација со постигнување на нови применливи знаења, квалитет, иновативност и солидни резултати на сите полиња. Оваа Гимназија и понатаму ќе биде пример и гордост на кавадаречкото образование, култура и традиција. Со неколку композиции се претстави и училиштниот оркестар под менторство на Драган Вељковиќ - проф. по музичка уметност, а потоа следуваше кратка културна програма. Се говореше со почит за животот и делото на патронот во изведба на ученици под менторство на Ристенка Јосифова и Кочо Кочов - професори по македонски јазик и литература. Се рецитираше љубовна поезија во изведба на ученици од прва година под менторство на Кочо Кочов и Ристенка Јосифова - професори по македонски јазик и литература. Се изведе дел од театарската претстава: „Сон на летната ноќ“ со ученици од трета година под менторство на Катица Манева – проф. по македонски јазик и литература. На спортските терени беше отворена Лигата на класни првенства во мал фудбал под менторство на активот по спорт и спортски активности: Блаже Велков, Блашко Клинчаров, Тимче Пецов и Илија Шиков. Проекти Еразмус+ „DIGITeachEUrope – developing digital learning environments for schools in Europe“ Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата Еразмус+ одобри два нови проекта кои ќе бидат имплементирани во училиштето во следните три години. Проектите се DIGITeachEUrope – developing digital learning environments for schools in Europe и RAINBOW - Right Attitude IN Building Our World. Координатор на проектите е Христинка Косовска, професор по латински јазик. Проектот DiGiTeachEUrope има главна цел да ги развие дигиталните околини за учење во училиштата во Европа. Главен фокус на проектот е обука на професорите да ги подготват учениците за сегашното и идното општество и да ги оспособат активно и одговорно да учествуваат во културниот, општествениот, политичкиот, професионалниот и економскиот сегмент од животот. Цел на проектот е развивање на соодветни материјали, алатки, апликации и отворени едукативни ресурси што би ги поткрепило наставниците да ги развијат комуникациските вештини, креативност и критичкото размислување кај учениците, како и размена на искуство и добра практика, научни, методолошки/дидактички пристап и влог. Еразмус+ „RAINBOW - Right Attitude IN Building Our World“ Проектот RAINBOW - Right Attitude IN Building Our World има цел обезбедување на правото за квалитетно образование на ученици од училиштата во Европа, вклучувајќи ги и оние во неповолна положба, преку пронаоѓање на наставни планови и програми, како и иновативни стратегии кои ги спојуваат формалните и неформалните методи. 40


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Поектот ќе им овозможи на учениците да ги развијат своите социјални, граѓански и интеркултурни вештини. Како цел се јавува и развивањето на критичкото размислување кај учениците, борење против дискриминацијата. И овој проект е одобрен од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, а училиштен координатор на проектот е Христинка Косовска, професор по латински јазик. „Заштита на правата на децата во училиштата“ Продолжи да се спроведува проектот „Заштита на правата на децата во училиштата“. Овој проект е дел од поширокиот проект „Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Р.Македонија“ кој го спроведува Коалиција на младински организации СЕГА, подржан од детската фондација Песталоци. Локален координатор на проектот е Младинскиот Информативен Центар „Инфо Сега“. Училиштен координатор на проектот е проф. по историја Наташа Матакова. „Moodle“ Проектот Moodle продолжи да се реализира и ова полугодие во наставата. Проектот има за цел подобрување, унапредување и модернизирање на наставниот процес во училиштето. „Moodle“ претставува систем за Е-учење којшто е од затворен тип и достапен само за учениците и наставниците во СОУ Гимназија „Добри Даскалов“. Системот за Е-учење Moodle го администрира Зоран Милевски, проф. по информатика. Покрај предметните наставници коишто ја користат оваа алатка од самиот почеток, сe вклучуваат и нови колеги кои не посетувале претходна обука и на кои им се пружа потребна техничка подршка од страна на професорите по информатика. Најчесто наставниците изготвуваат тестови на знаења, поставуваат презентации и друг вид на материјали потребни за реализирање на наставата, квизови и сл. „Електронско учење во училница“ Erasmus + И оваа учебна година ќе се продолжи со активностите поврзани од проектот „Електронско учење во училница“ од Erasmus+. Активностите од програмата ќе се реализираат заедно со уште пет училишта – партнери на проектот: Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, Техничкиот универзитет од Софија, Градежниот училишен центар „Здравко Цветковски" од Скопје, Втората јазична гимназија во Софија и гимназијата „Курт Николин“ од Шведска. Со проектот се очекува да се зголеми знаењето и примената во користење на информатичките технологии во наставата, преку примена на електронското учење и креирање на дигитални содржини во форма на онлајн отворени образовни ресурси. „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“ Целта на овој проект е заштита на животната средина и нејзина интеграција во воспитно-образовниот систем. Оваа програма ја спроведуваат Здружението на граѓани ОХО, Министерството за образование и наука и швајцарската агенција за развој. Согласно проектот: „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем “ во текот на првото полугодие беа реализирани следните активности: - Изготвување Флаер за еколошката програма, - чистење на училиштниот двор, 41


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

- чистење на спорстките терени, - чистење на отпадот во училиштниот двор, - обновување на старите пораки во училиштето на тема екологија, - пишување нови пораки од ученици за екологија, - изготвување нов Еко-Кодекс на Банер, - средување и обновување на паноа за екологија, здрава храна. Проектот е наменет да се подобри изгледот на околината во која учиме и работиме, да се развие еколошката свест, како и грижа и чување на околината од страна на учениците. Проект „Советување на родители-родителска школа“ Во рамки на проектот „Советување на родители-родителска школа“ во периодот од 01.09 до 30.12.2017 година беа одржани едукативни советодавни средби со 11 родители на ученици поради нередовност и неуспех во наставата. Советодавните разговори се реализираа и со учениците кои имаат над 10 неоправдани изостаноци и 3 или повеќе слаби оценки. „Проект за меѓуетничка интеграција во образованието“ Овој проект продолжува да се реализира во нашето училиште. Целта е кај учениците од различна етничка, полова и социјална структура да се развие кретивно изразување и поврзување, запознавање со културата на другите етнички заедници, надминување на родовите, етничките и социјалните предрасуди и стереотипи. Проектот го спроведува УСАИД во соработка со партнер организациите Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) и Македонски Институт за Медиуми (МИМ). Со овој проект ќе се реализираат повеќе активности, како на пример:: - Планирање на активностите за МИО во Годишната програма на училиштето; - Вметнување на активности за МИО во годишните и тематските планирања на наставниците; - Вклучување на родители, ученици и наставници во МИО активностите. Проект „Условен паричен надоместок“ Проектот „Условен паричен надоместок" го спроведуваат Министерството за труд и социјална политика, Центрите за социјална работа, Министерството за образование и наука, средните училишта и Министерството за финансии, согласно со Прирачникот за администрирање на Програмата за условен паричен надоместок за средно образование. Проектот има за цел да го подобри пристапот и квалитетот на образованието, да го зголеми бројот на ученици запишани во средното образование од домаќинства корисници на социјална парична помош, како и да го поттикне и подобри реализирањето на задолжителното средно образование во Република Македонија. Во текот на првото полугодие од нашето училиште само 2 ученици беа корисници на условниот паричен надоместок. Со нив се водеа советодавни разговори за важноста на редовноста и успехот во наставата. Проект со училиштето „Курт Николин“ од Финспанг - Шведска И оваа учебна година ќе продолжи успешната соработка со училиштето „Курт Николин“ од Финспанг, Шведска. Ќе се реализираат активности иницирани од самите ученици од двете училишта. 42


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Реализирана Erasmus+ работилница во Германија во рамките на проектот DIGITeachEUrope Во периодот од 01 до 07 октомври 2017 година се реализираше првата Erasmus+ работилница во Германија со партнерите на нашето училиште во рамките на проектот DIGITeachEUrope - developing digital learning environments for schools in Europe. На оваа работилница од нашето училиште присуствуваа и учествуваа директорката Невенка ПопАнгелова, Христинка Косовска, проф. по латински јазик и Зоран Милевски, проф. по информатика. Најпрво беа споделени искуствата на сите партнери во учество на претходни проекти, беше разговарано и за целта која што треба да ја постигнат сите партнери во текот на следните три години за времетраењето на проектот. Првата работилница беше предводена од професори од средното училиште ClaraSchumann-Gymnasium од Dülken. Презентиран беше моделот SAMR – Substitution, Augmentation, Modification and Redefinition, кој што се користи за мерење на нивото на интеграција на технологијата во средината за учење. Практично беше реализирана и работилницата за 4 Cs од моделот за учење во 21 век – Critical thinking, communication, collaboration and creativity. Покрај тоа се стави акцент и на начинот на учење, базиран на креирање на видео содржини. За овие работилници беа ангажирани експерти од Германија. Една од важните чекори за подобрување на процесот на учење е добивањето на повратна информација од учениците, па поради тоа беа презентирани и алатки кои што можат да ги користат наставниците во процесот на едукација. Во текот на периодот што следува сите партнери, користејќи концепти за ефективно предавање и учење, ќе креираат отворени едукативни ресурси и ќе биде креирана посебна платформа каде што тие ќе се споделуваат. Со тоа ќе се овозможи зголемување и подобрување на материјалите за учење кои што ги користат наставниците на своите часови, а учениците ќе добијат палета на корисни едуктативни содржини, креирани со најнови алатки кои обезбедуваат поголемо усвојување на материјалот со користење на успешни методи и поголема интеракција на учениците во процесот на совладување на едукативни содржини. Презентација и споделување на добри практики во рамките на учеството на нашата гимназија во Еразмус+ проектот „Развивање дигитални средини за учење за училиштата во Европа“ На 18 октомври 2017 година во просториите на гимназијата „Добри Даскалов“ се одржа презентација и дисеминација пред професори од училиштето и се споделија искуствата во рамките на учеството на нашата гимназија во Еразмус+ проектот „Развивање дигитални средини за учење за училиштата во Европа“ (DIGITeachEUrope - Developing digital learning environments for schools in Europe). На почетокот се презентираа планирањето на проектот, методологија на имплементација на проектот во наредниот период, начинот на комуникација помеѓу партнерите во проектот и изработувањето на продуктите од целите на проектот. Се сподели евалуацијата на сегашната состојба на училиштата во однос на методи на предавање, инфраструктура и технологија применета во училиштата и предлозите за подобрување на сегашната состојба. Во делот на методи на работа се дискутираше за SAMR модел, 4 Cs од моделот за учење на 21 век и концептот на Prof. Wahl за ефективно предавање и учење. 43


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Се дискутираше за ИКТ алатки во училницата Padlet, Prezi, Edmodo, eTwinning, Mindomo, Moodle, Classroom screen, Аnswergarden, Deepl, Say Hi, Google translate, GoogleDocs, Adobe spark video, Pixabay, Touchcast, Cam studio, Edkimo, Kahoot, Plickers, Surveys и Aurasma. Практична демонстрација беше направена со алатките Kahoot и Plickers картичките за одговори на поставени прашања. На презентацијата присуствуваа: Невенка Поп-Ангелова директор на училиштето, Душанка Иванова - психолог, Јасминка Ризова -педагог, Благородна Лазова - проф. по информатика, Валентина Димитрова - проф. по географија, Ристенка Јосифова - проф. по македонски јазик и литература, Елизабета Иговска - проф. по биологија, Живко Атанасов - проф. по физика, Илија Шиков - проф. по спорт и спортски активности, Дисеминацијата беше реализирана од страна на Зоран Милевски – проф. по информатика и Христинка Косовска – проф. по латински јазик. Во Шпанија се одржа прва воведна средба од проектот RAINBOW Во периодот од 31 октомври до 03 ноември 2017 година во Малага, Шпанија се одржа првата воведна средба од проектот RAINBOW – Right attitude In building our world кој се имплементира во гимназијата од септември 2017 година и ќе трае во наредниот период од две години. Средбата се одржа во училиштето IES Bezmiliana, Ринкон де ла Викторија, Малага, Шпанија. Целта на оваа средба беше планирање на следните чекори за имплементација на проектот во училиштата – партнери во проектот. Во рамките на оваа средба беа прецизирани датумите на наредните работилници во проектот, како и методологијата на имплементација на проектот во наредниот период, начинот на комуникација и изработувањето на продуктите од целите на проектот. На средбата учествуваа претставници од училиштата – партнери од Македонија, Шпанија, Романија, Италија, Турција, Литванија и Бугарија. Од нашето училиште присуствуваа и учествуваа: Христинка Косовска, проф. по латински јазик, Благородна Лазова, проф. по информатика и Александра Ристова, проф. по правни предмети. Учесниците на оваа средба се здобија со сертификати за учество. Одржана Првата конститутивна седница на Ученичката /Младинска организација На 05 октомври 2017 година во присуство на претседателите и заменици-претседатели на сите паралелки во училиштето се одржа првата конститутивна седница на Ученичката /Младинска организација за учебната 2017/2018 година. На Првата конститутивна седница присутните беа запознати со функцијата и структурата на Ученичката/Младинска организација, како и за начинот на избор на претседател, заменик претседател и секретар на младинската организација во нашето училиште. Формирањето на Ученичката/Младинска организација се врши во рамките на проектот „Дете правобранител“ кој е дел од поширокиот проект „Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Македонија“ на Коалиција на младински организации СЕГА, подржан од детската фондација Песталоци. Овој проект предвидува демократски модел на избор на Училишната /Младинска организација преку тајно гласање. Седницата ја водеше ученичката Александра Кадрова, а на истата присуствуваа: Јасминка Ризова - училиштен педагог, Душанка Иванова – училиштен психолог и одговорниот наставник по историја Наташа Матакова.

44


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Избран претседател на Ученичката /Младинска организација На 12 октомври 2017 година во училишната кино-сала се одржа втората седница на Ученичката /Младинска организација со цел избор на претседател и заменик претседател за учебната 2017/2018 година. По упатениот повик на првата конститутивна седница на Ученичката /Младинска организација за избор на претседател аплицираа четири кандидати: Митко Јовановски, Драги Алексовски, Ѓорѓи Стојанов и Филип Липтов. Учениците се претставија пред присутните со програма за работа на Ученичката /Младинска организација и ги истакнаа причините кои ги мотивирале да аплицираат за оваа функција. По извршениот избор преку тајно гласање за претседател на Училишната/Младинска организација, беше избран ученикот Ѓорѓи Стојанов од трета година. За заменик претседател беше избран ученикот Митко Јовановски од четврта година. На седницата присуствуваа: Јасминка Ризова - училиштен педагог, Душанка Иванова – училиштен психолог и одговорниот наставник по историја Наташа Матакова. На присутните им се обрати Директорката на училиштето г-ѓа Невенка Поп Ангелова, а на претседателот и заменик претседателот им посака успешна соработка. Интеркултурната размена во Троген - Швајцарија Во рамките на проектот „Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Македонија“ на Коалиција на младински организации СЕГА, поддржан од детската фондација Песталоци, во периодот од 17.10.2017 година до 31.10.2017 година, уште еднаш од нашето училиште ученици учествуваа на интеркултурната размена во детското село Песталоци во Троген, Швајцарија. Учествуваа осум ученици, и тоа: Горица Спанџова II-4, Марија Јошева II-4, Сунита Мустафова II-1, Селма Бегани II-5, Петар Тодоровски IV-5, Стефан Ефтимов III-4, Дијана Манчева III-2 и Весна Темкова од III-4 клас, под менторство на професорката по историја Наташа Матакова. Освен нашето училиште учествуваа и ученици од уште четири училишта, и тоа од: Гостивар, Прилеп, Струга и Дебар. Интеркултурната размена се одвиваше меѓу ученици од Македонија, Молдавија и Швајцарија на тема антидискриминација. На предавањата и работилниците што се одржуваа во работните денови секој имаше право да го искаже своето мислење за темата која се дискутираше: идентитет, влијание, анти-дискриминација, етикети, стереотипи, предрасуди итн. За време на викендите се реализираа екскурзии низ Швајцарија, каде што до израз доаѓаа дружењата и пријателствата со ученици од различна етничка структура. Целта на овој проект е учениците да се здобијат со знаење и вештини за нивните права, дискриминација, меѓусебно разбирање, толеранција, почитување на други култури, како и да бидат самостојни во средина далеку од нивните домови вклучувајќи се во разни активности. Показна вежба – Како да постапиме во случај на замјотрес или пожар Согласно Планот за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи во СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци, заради превенција, рано предупредување и справување со ризици и опасности кои ги загрозуваат нашите ученици, вработени и објекти, на 19 октомври 2017 година во училишниот двор се одржа показна вежба - практично ракување со ПП апарат. На вежбата присуствуваа и учествуваа ученици и наставници под менторство на одговорниот наставник Живко Атанасов – професор по физика. 45


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Беше објаснето како да се постапи во случај на земјотрес или пожар, како да се направи евакуација на учениците, вработените и како да се зачуваат материјалните добра. Упатството за постапување во случај на пожар, пред присутните најпрво беше презентирано, а потоа и практично беше реализирана активноста гасење пожар со ПП апарат во присуство на стручно лице. Сторија за пеперутките На 06 декември 2017 година во кино-салата на училиштето се одржа презентација на колекција од пеперутки и молци од страна на ученикот од прва година Слободан Јовановиќ. Ученикот освои прва награда на натпреварот „Ноември-месец на науката“ што се одржа во Скопје. Презентацијата опфати истражувачки карактеристики на голем број примероци кои се дел од неговата богата колекција од сите континенти на Земјата. Ученикот детално ја објасни анатомската градба, физиологијата, начинот на исхрана, размножувањето, метаморфозата на пеперутките и нивниот краток век на живеење. Ова треба да биде пример и мотивација за сите ученици дека љубовта, упорноста, интересот, работата и желбата секогаш се проследени со успех. Работилници од интеркултурната размена во Троген - Швајцарија Во периодот од 11 до 14 декември 2017 година во училиштето се одржаа четири follow up врснички работилници на тема детски права и антидискриминација. На овие работилници учествуваа ученици од прва до четврта година. Оваа едукација беше направена после престојот на наши ученици на интеркултурната размена во Троген, Швајцарија. Работилниците се одржаа под менторство на професорката по историја Наташа Матакова. Учениците го пренесоа стекнатото знаење и искуство на нивните соученици во позитивна атмосфера, преку различни техники и игри. Тие научија како да преминат преку неуспех, како да ги почитуваат нивните вредности, дојдоа до заклучок дека треба да ја почитуваат својата личност без разлика како не гледаат другите и сл. Работилница во Ботошани - Романија од Еразмус+ проектот RAINBOW Во периодот од 11 декември до 15 декември 2017 година професори и ученици од СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци учествуваа на работилница во Романија во рамките на Еразмус+ проектот RAINBOW – Right Attitude IN Building Our World. Работилницата се одржа во Средното педагошко училиште Nicolae Iorga, во Ботошани, Романија и на неа учествуваа професори и ученици од училиштата партнери од Македонија, Романија, Италија, Турција, Шпанија, Литванија и Бугарија. Работилницата беше на тема планетата Земја. На неа учествуваа Христинка Косовска, проф. по латински јазик, Нада Сирмевска, проф. по математика и ученичките Анастасија Костова и Павлинка Ташева. Во рамките на работилницата учесниците имаа можност пред другите да се претстават себеси, училиштето и земјата од каде доаѓаат, да се запознаат со образовниот систем на училиштето домаќин и неговите простории и наставни средства. Во текот на работилницата учениците учествуваа во активности од областа на науката, уметноста, литературата, географијата, историја, а резултатите од нивните активности беа презентирани последниот ден од работилницата. Професорите учествуваа на работилници за проектирање и имплементирање на воннаставни активности од областите од проектот, како и за дизајнирање на активности на меѓународните клубови во кои ќе учествуваат учениците од училиштата партнери во проектот RAINBOW. 46


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Дел од програмата на работилницата беа и две научни екскурзии. На научната екскурзија „Земја – литература, наука, цивилизација“ учесниците на работилницата имаа можност да посетат две лаборатории на Факултетот за физика на Универзитетот Alexandru Ioan Cuza во Јаши, Романија каде присуствува на две предавања, како и на предавање за планетите и Сончевиот систем во Планетариумот на истиот Универзитет. Потоа ги посетија и музеите во Палатата на културата во Јаши – Музеј на уметноста и Музеј на науките Ștefan Procopiu, како и Националната Романска опера и Националниот театар во Јаши. Во рамките на научната екскурзија „Земја – историја, географија, популарна уметност и наука“ учесниците ги посетија музеите во Тврдината на Стефан III Молдавски (Великиот), етномузејот Село Буковина (во Сучеава) и Музејот на украсување и сликање на јајца во Вама, Буковина, музеј со извонредна колекција од разновидни традиции и култури. За време на оваа научна екскурзија учесниците имаа можност да ја разгледаат природата на планината Ciumarna на надморска височина од 1520 m. Учесниците на работилницата се здобија со сертификати за успешно завршување на обуката. Учениците во посета на Собранието на Р.Македонија Ученици од Економско-правна и трговска струка на 15 декември 2017 година своите теоретски знаења за демократија ги надополнија со карактеристиките на парламентарната демократија, историските датуми и настани од модерниот развој на македонскиот парламентаризам. Парламентарниот институт при Собранието на Р. Македонија ги покани нашите ученици и менторот Александра Ристова активно да земат учество на семинарот „Демократијата и Собранието“ и низ практични вежби, игри, дебата, дијалог и видео проекции ги проширија знаењата за работата на Собранието, изборот на народните претставници и донесувањето на законите. Преку организираната обиколка на најрепрезентативните простории се запознаа со просторот во кој работи Собранието на РМ. Благодарение на заложбата на училиштето и директорката Невенка Поп-Ангелова, учениците по највисоки стандарди практично го заокружија своето знаење со што се доаѓа до врвно кариерно постигање на нашите ученици. Учениците во посета на Локална Самоуправа Кавадарци На 18 декември 2017 година учениците од II-7 клас правен техничар во рамките на годишното планирање по наставниот предмет Практична настава заедно со предметниот наставник Татјана Ралевска ги посетија просториите на Локална Самоуправа на град Кавадарци. Учениците имаа можност да се запознаат со дел од дејствијата поврзани со архивската граѓа при Локалната Самоуправа. Учениците остварија и средба со Градоначалникот на Општина Кавадарци Господин Митко Јанчев, на која средба разменија мислења и ставови за тековниот наставен процес. Хуманитарна акција „Израдувај некого“ Крајот на месец декември 2017 година учениците од гимназијата го заокружија со хуманитарна акција под мотото „Израдувај некого". Учениците спроведоа акција за собирање парични средства. Со нив се обезбедија новогодишни пакетчиња, играчки и облека кои се донираа во Малиот групен дом во 47


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Кавадарци. Сите дечиња беа пријатно изненадени и возбудени. На детската радост и немаше крај. Дружењето на учениците заедно со дечињата во домот продолжи и со заедничка роденденска прослава на едно од децата. Новогодишна хуманитарна акција за децата со посебни потреби Посетата на Дневниот центар за децата со посебни потреби стана традиција за младите гимназијалци во периодот на предновогодишните и божиќните празници. Дарувајќи дел од своето срце и дел од своите таленти, учениците на овие деца им подарија љубов, внимание, насмевки и топлина. Во месец декември 2017 година учениците спроведоа хуманитарна акција и со собраните парични средства купија пригодни новогодишни подароци кои предизвикаа голема радост кај децата со посебни потреби од нашиот град. Учениците прочитаа текст за Дедо Мраз, изведоа балетки точки од театарската претстава „Сон на летната ноќ“ и неколку песни во придружба на гитари од училишниот оркестар. Денот за сите беше исполнет со радост, насмевки и дружење низ игра. Посети на час Во текот на првото полугодие директорката на училиштето заедно со стручната служба, психолог и педагог, остварија посети на час кај предметни наставници. Посетите на часовите се реализираа според однапред подготвен план. Посетените часови беа добро испланирани, подготвени и реализирани. Постоеше заинтересираност и активност од страна на учениците. За направениот увид на часовите стручната служба води уредна документација којашто се чува во професионалното досие на секој наставник. Посетите на час ќе продолжат да се реализираат и во второто полугодие. Здравствено воспитување - Систематски прегледи Во однос на грижата и здравјето на учениците, во соработка со Училиштниот диспанзер, за учениците од прва и четврта година во месец октомври-ноември во целост се спроведе систематскиот преглед за учениците. Согласно програмата Образование за животни вештини на класните часови и на часовите од други наставни предмети се дискутира за теми поврзани со здравјето на луѓето, хигиената и сл. Исто така, систематски прегледи во месец септември се спроведоа и за сите вработени во гимназијата. Состаноци Како и претходните учебни полугодија и години, така и оваа полугодие се одржаа повеќе состаноци на ниво на училиште: наставнички совети, совети на паралелките, состаноци со класните раководители, со претседателите на стручните активи, со менторите на проектните активности и слободни часови, со стручната служба, со учениците, со ученичката организација, со комисии за патронен празник, со комисии за државна матура, состаноци со предметни наставници кои се вклучени во разни проекти и сл. Состаноците беа со различен дневен ред во зависност од периодот и активностите што произлегуваа и следуваа. Состаноците ги водеше раководниот орган на училиштето во присуство на помошник директорот и стручната служба. 48


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Крводарителска акција На 20 септември 2017 година во нашето училиште се спроведе акција за дарување на крв за учениците од трета и четврта година. И оваа година учениците ја искажаа својата хуманост и солидарност и несебично даруваа крв за да се спаси нечиј живот. Акцијата беше успешно организирана и реализирана од страна на Републичкиот завод за трансфузиологија од Скопје и О.О Црвен крст од Кавадарци. Крвта е незаменлив лек, секојдневно потребна за да се продолжат многу животи. Средба со професори од Брежице – Р. Словенија На 13 октомври 2017 година во нашето училиште во посета дојдоа колеги – професори од Брежице, Р.Словенија. Покрај нивната приватна екскурзија во нашата држава, тие одделија време и за разгледување на нашиот град и гимназијата, запознавање со нашите професори, размена на идеи и искуства. Претходно претставници од Брежице присуствуваа на завршниот настан од програмата Еразмус+ во Охрид од проектот „Електронско учење во училница“ организиран и реализиран од нашето училиште. Со училиштето од Р.Словенија имаме потпишано Меморандум за соработка меѓу двете школи, а преговорите за реализација на активности се во тек. Научно-историска екскурзија во Скопје на учениците во II година Согласно наставниот план и програма за работа за учебната 2017/2018 година, учениците од втора година заедно со своите класни раководители на 20 октомври 2017 година беа во посета на град Скопје. Се посетија Природно научниот музеј, зоолошката градина и Музејот на македонската револуционерна борба. Клубот на читатели во посета на есенскиот Саем на книгата Традиционалниот есенски Саем на книгата во Кавадарци се одржа од 30 октомври до 4 ноември 2017 година во просториите на Градската библиотеката „Феткин“ од Кавадарци. По тој повод челновите на Клубот на читатели при СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ под менторство на професорката по македонски јазик и литература Катица Манева, го посетија Саемот и ги разгледаа штандовите полни со книги. Љубителите на уметничката литература имаа можност да набават одредени изданија по промотивни цени. Членовите на Клубот на читатели одржааа состанок во просториите на Градската библиотека, при што учениците разговараа за прочитани дела, си препорачаа одредени автори, разменија идеи. Доделени наградите за Конкурсот по повод 31 Октомври - Светски ден на штедењето На конкурсот објавен од Народна банка на Република Македонија, Министерството за финансии и Агенцијата за супервизија на осигурување, по повод Светскиот ден на штедењето – 31 Октомври, учество од СОУ Гимназија „Добри Даскалов” Кавадарци зеде ученичката Мартина Нанева од II–6 клас, економско-правна и трговска струка, профил: економски техничар, под менторство на професорката по економски предмети, Лоска Давчева. Од вкупно пријавени 780 литературни и ликовни творби (од кои 310 литературни) на теми: „И јас умеам да штедам” и „Што значи за мене осигурувањето на домот и семејството”, наградени се 24. Литературната творба - песна на ученичката Мартина Нанева беше наградена во категоријата „Што значи за мене осигурувањето на домот и семејството”, за што ученичката 49


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

доби диплома и парична награда – штеден влог од 3.000 денари во било која банка во Република Македонија. Целта на конкурсот беше да се поттикне финансиска култура кај учениците уште од најрана возраст, со цел да се развие интересот за штедење и осигурување, како основни услови за стабилен долгорочен развој на финансискиот ситем на државата. На манифестацијата на доделување на дипломите, што се одржа на 06 ноември 2017 година во Министерството за финансии, говор одржаа Гувернерот на Народна банка, Димитар Богов, Министерот за финансии, Драган Тевдовски и Претседателот на Советот на експерти, Климе Попоски. Посета на Музејот на вкусовите и мирисите во Кавадарци Учениците од паралелките III-6 и III-7 од економско – правна и трговска струка, профил економски техничар и правен техничар кои ги изучуваат предметите Економска Географија од проф. Фердинанд Чејков и Економија од проф. м-р. Жанета Делова имаа можност да го посетат Музејот на вкусовите и мирисите во Кавадарци. Активноста е реализирана согласно наставните планови. Овој Музеј на вкусовите и мирисите претставува посебна атракција во градот и е единствен Музеј од ваков вид во регионот. Во него има изложено 500 експонати, садови и алат кој се користел за подготовка на храната и виното во регионот од неолитот до денес. Посета на Локална самоуправа Кавадарци На 21 декември 2017 година учениците од природно-математичко подрачје, комбинација Б и учениците од 3-6 клас економски техничар заедно со проф. по географија Фердинанд Чејков го посетија отсекот урбанизација во локалната самоуправа. Таму учениците имаа можност да се запознаат со антропогените одлики на нашата околина. Посета на туристичка агенција Во месец декември 2017 година учениците од природно-математичко подрачје, комбинација Б, заедно со проф. по географија Фердинанд Чејков ја посетија туристичката агенција „Атлантик турс“ од Кавадарци. Преку оваа посета учениците имаа можност подетално да се запознаат со туризмот ширум светот. Интегрална евалуација Во периодот од 06 до 09 ноември 2017 година во нашето училиште се спроведе интегрална евалуација од страна на просветни инспектори од Државниот просветен инспекторат. Кампања „Читај секаде“ Како дел од активностите на училиштната библиотека со учениците од втора и четврта година под менторство на проф. по македонски јазик и литература Васка Петкова, се организираше кампања „Читај секаде“. Цел на кампањата претставена со слики на паноа во холот на училиштето беше јакнење на свеста за читање кај учениците. Преку фотографии од невообичаени места за читање од многу земји во светот беше претставена магијата на читањето книги.

50


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Најубавите светски библиотеки Во соработка со градската библиотека „Феткин“ од Кавадарци, учениците од 4-6 клас под менторство на проф. по македонски јазик и литература Васка Петкова, изработија проект насловен „Најубавите светски библиотеки“. Во холот на училиштето на пано беа претставени библиотеките преку фотографии и текстови кои ги содржат најзначајните податоци за библиотеката. Целта на оваа презентација беше да се прошират сознанијата од областа на библиотекарството кај учениците и да се инспирираат и поттикнат за почесто посетување на библиотеките. Изготвување едукативни и промотивни материјали Во текот на првото полугодие беа изготвени следните материјали: -

Флаер за учениците од прва година со кодекс за однесување и општи информации за училиштето, Флаер за државна матура 2017/2018, Извештај за Анализа на успехот, редовноста и поведението на учениците на крајот од првото тримесечје во учебната 2017/2018 година, Изготвување Статистички извештаи за Државен завод за статистика Велес, Изготвување План за одржување дополнителна и додатна настава, Изготвување Распоред за запишување на часовите во дневниците на паралелките за дополнителна и додатна настава, Изготвување План за ментори на проектни активности и слободни часови во училиштето, Изготвување Распоред за запишување на часовите на проектни активности и слободни часови во училиштето, Изготвување Распоред за запишување на часовите од изборните предмети во дневниците на паралелките, Изготвување Програма за Професионален развој на училиштето, Изготвување Текст за работа на класен час на тема: „21 септември – Меѓународен ден на мирот посветен на загадувањето на воздухот“, Изготвување Распоред - термини за индивидуални разговори со родители, Изготвување Еко-Конкурс на тема: „Влијанието на човекот врз животната средина“, Изготвување Флаер за ученици, наставници и родители за Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем, Изготвување Покана за патрониот празник на училиштето, Изготвување Банер за Развивање дигитални средини за учење за училиштата во Европа согласно Erasmus+ програмата, Изготвување Банер за Еко-Кодекс на училиштето согласно еколошката програма. Истражувања

-

Анкета за учениците од прва година за дислексија спроведено од страна на Здружение за дислексија Ајнштајн, Анкета за ученици, наставници и стручна служба за меѓуетничка интеграција и кохезија во образованието организирано од МОН и ТИМ Институт, Анкета за социјалните и материјалните услови за живот и работа на учениците и нивните родители (за ученици од прва година), 51


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

-

Анкета за професионална ориентација на ученици (за ученици од четврта година). Неработни денови во првото полугодие

Во текот на првото полугодие неработни денови беа следните: -

08.09.2017 година (петок) Ден на независноста на Република Македонија, 11.10.2017 година (среда) Ден на народното востание, 23.10.2017 година (понеделник) Ден на македонската револуционерна борба, 17.11.2017 година (петок) Патронен празник на училиштето, 08.12.2017 година (петок) „Св.Климент Охридски“.

13. Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2017/2018 година Р.б.

Име и презиме

Клас

Стефан Попов Стефанија Тодорова Марија Глигорова Бранкица Димова Ѓорѓи Стојанов Васко Василев Ѓорѓи Ристов Ристе Лалков Александар Илиев Верица Орешкова Трајче Најдовски Марија Трајкова Павлинка Јошева Глигор Ивановски Кристина Костадинова Надица Туриманџова Димитар Колев Павлинка Ташева Ружди Ќесаси Евица Дојовска

3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 333333-4 3-3 33-4 33-4 3-5 3-5 333-5

Александра Атанасова

Елена Талева Оливера Панова

Наставен предмет/ Област Македонски јазик и литература

Ментор Проф.Катица Манева

Ниво на натпревар/ датум/место Меѓународен 01.12.2017 Банско Р.Бугарија

Освоена награда/ пофалница 2 награда

Театарска претстава „Сон на летната ноќ“

52


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2017/2018 година Р.б. 1.

Име и презиме Елена Анева Ана Касапинова Ана Ѓелова Вероника Каровска Ана Новеска Ана Јаковова Ангела Пановска Димитар Милков Ѓорѓи Ташев Димитар Манчев Марија Трачева Елена Стојанова Ева Коцева Цветанка Еленова Стојанче Ристов Никола Алексов Ненад Петрески Миле Пеливанов Јордан Нетков Иван Милков Иван Јосифов Љубица Стојанова Моника Крстева Билјана Велкова Драги В’чков Маргарита Лазова

Клас 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-5 1-6 1-4 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-4 2-4 2-4 2-2 4-3

Наставен предмет/ Област Македонски јазик и литература

Ментор Проф.Кочо Кочов Проф.Гордана Еленова

Ниво на натпревар/ датум/место Меѓународен 01.12.2017 Банско Р.Бугарија

Освоена награда/ пофалница 2 награда

Театарска претстава „Бегалка“

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2017/2018 година Р.б.

Име и презиме Марија Бошкова

Клас 4-4

Наставен предмет/ Област Македонски јазик и литература

Ментор Проф.Ристенка Јосифова

Ниво на натпревар/ датум/место Државен 01.12.2017 Скопје

Освоена награда/ пофалница 1 место

Конкурс „Ацо Караманов“ 53


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Есеј

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2017/2018 година Р.б.

Име и презиме

Наставен Клас предмет/ Област Македонски јазик и литература

Ментор Проф.Катица Манева

Ниво на натпревар/ датум/место Училиштен

Освоена награда/ пофалница

Конкурс „Екологија“

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2017/2018 година Р.б.

Име и презиме Спасијка Соколова

Наставен Клас предмет/ Област 4-4 Македонски јазик и литература

Ментор Проф.Васка Петкова

Ниво на натпревар/ датум/место Училиштен

Освоена награда/ пофалница 1 награда

Конкурс Краток расказ „Есенска тајна“

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2017/2018 година Р.б.

Име и презиме Драган Андреевски

Наставен Клас предмет/ Област 1-3 Македонски јазик и литература

Ментор Проф.Кочо Кочов

Ниво на натпревар/ датум/место Државен Ноември 2017 Скопје

Освоена награда/ пофалница Признание

54


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Литературен конкурс на тема: „Домот во срцето мое“

Фондација Никола Кљусев

Проект: „Творам за Македонија“

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2017/2018 година Р.б.

Име и презиме Марина Велковиќ

Наставен Клас предмет/ Област 2-1 Француски јазик

Бранкица Несторовска

2-7

Марина Велковиќ

2-1

Бранкица Несторовска

2-7

Француски јазик

Проф.Светлана НестороваМицев

Ниво на натпревар/ датум/место Државен 02.12.2017 Скопје

Проф.Светлана НестороваМицев

Регионален 18.11.2017 Неготино

Ментор

Освоена награда/ пофалница Учество Учество 1 место 3 место

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2017/2018 година Р.б.

Име и презиме Слободан Јовановиќ

Наставен Клас предмет/ Област 1-3 Биологија Дневни пеперутки и молци

Павлинка Ташева

3-4

Модел – скелет на човек од хартија

Ментор Проф. Елизабета Иговска

Ниво на натпревар/ датум/место Државен „Ноемвримесец на науката“ 25-26.11.2017 Скопје

Освоена награда/ пофалница 1 место

Пофалница

55


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2017/2018 година Р.б.

Име и презиме Рената Попова Софија Секуловска

Ѓорѓи Ристов Лука Ристов

Клас 1-5 1-5

3-2 3-2

Наставен предмет/ Област Хемија

Ментор Проф.Магдалена Убавкова

Експеримент каталитичко разложување на водороден пероксид (хемиски дух од ламба) Хемија Проф. Даница Пецова Експеримент димна бомба

Ниво на натпревар/ датум/место Државен „Ноемвримесец на науката“ 25-26.11.2017 Скопје

Освоена награда/ пофалница 1 место

Државен „Ноемвримесец на науката“ 25-26.11.2017 Скопје

Пофалница

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2017/2018 година Р.б.

Име и презиме Надица Мишева Петар Николов Душан Петров Горан Ѓерѓев

Наставен Клас предмет/ Област 2-5 Шах

Ментор Проф.Горан Пановски

3-1 3-1 4-2

Ниво на натпревар/ датум/место Државен 01.12.2017 Скопје

Освоена награда/ пофалница 4 место Учество Учество Учество

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2017/2018 година Р.б.

Име и презиме Рената Малевска Ана Ѓорѓиева Цветанка Пасинечка Рената Малевска Ана Ѓорѓиева Цветанка Пасинечка

Наставен Клас предмет/ Област 1-7 Против 1-5 пожарна 1-5 заштита 1-7 1-5 1-5

Против пожарна заштита

Ментор Проф.Александар Јорданов

Проф.Александар Јорданов

Ниво на натпревар/ датум/место Државен 06.12.2017 Куманово

Освоена награда/ пофалница 2 место

Регионален 21.11.2017 Неготино

1 место

56


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Рената Малевска Ана Ѓорѓиева Цветанка Пасинечка

1-7 1-5 1-5

Против пожарна заштита

Проф.Александар Јорданов

Општински 26.10.2017 Кавадарци

1 место

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2017/2018 година Р.б.

Име и презиме

Клас

Наставен предмет/ Област Лидер во струка

Пепита Манџикоска

4-7

Анета Данева

4-6

Лидер во струка

Мартина Симоновска

4-6

Лидер во струка

Ментор Проф.Љубица Станоевска Проф. Костадинчо Петров Проф.Лоска Давчева

Ниво на натпревар/ датум/место Државен 06.12.2017 Велес Државен 06.12.2017 Велес Државен 06.12.2017 Велес

Освоена награда/ пофалница 3 место

4 место

6 место

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2017/2018 година Р.б.

Име и презиме Добринка Сотирова Филип Гогов Александар Стојанов Ненад Петрески

Наставен Клас предмет/ Област 2-3 Спорт и спортски 1-5 активности 1-5 2-3 Пинг-понг

Ментор Проф.Блаже Велков

Ниво на натпревар/ датум/место Државен 17.11.2017 Прилеп

Освоена награда/ пофалница 2 место Учество Учество Учество

57


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2017/2018 година Р.б.

Име и презиме Ѓорѓи Илов Димитар Лукревски Митко Јовановски Атанас Петков Душко Грозданов Илија Туриманџов Ѓорѓи Ицев Димитар Камчев Драган Ташев Пане Иванов Христијан Стефанов Борис Митрев

Наставен Клас предмет/ Област 4-3 Спорт и 4-4 спортски 4-4 активности 4-4 3-3 3-3 Ракомет 3-6 2-4 2-6 2-4 1-7 1-7

Ментор Проф.Блаже Велков

Ниво на натпревар/ датум/место Регионална лига 07.11.2017 Неготино

Освоена награда/ пофалница Учество

Регионална лига 22.11.2017 Прилеп

Учество

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2017/2018 година Р.б.

Име и презиме Тасев Данаил Темелков Илија Коцевски Благој Јанев Антонио Ристов Стојанче Срњаков Ѓорѓи Срњаков Стефан Стојановски Трајче Најдовски Трајче

Наставен Клас предмет/ Област 1-5 Спорт и 1-5 спортски 1-5 активности 1-4 1-4 Футсал 2-1 2-1 2-4 3-2

Ментор Проф. Блашко Клинчаров

Ниво на натпревар/ датум/место Регионален 16.11.2017 Прилеп

Освоена награда/ пофалница 2 место

58


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2017/2018 година Р.б.

Име и презиме

Клас

Ева Коцева Ивана Ѓорѓиевска Цветанка Еленова Симона Коцевска Стефанија Тодорова Марија Глигорова Моника Милкова Матрина Симоновска Смиља Бошкова

1-5 1-5 1-6 1-4 3-2 3-2 4-3 4-6 1-4

Наставен предмет/ Област Спорт и спортски активности

Ментор Проф.Илија Шиков

Ниво на натпревар/ датум/место Регионален лига 07.11.2017 23.11.2017 Прилеп

Освоена награда/ пофалница 4 место

Одбојка

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2017/2018 година Р.б.

Име и презиме Тодор Галев Дарко Падиков Александар Аврамовски

Тодор Златев Трајче Стојановски Трајче Јовков Дарко Мирчевски Љупче Димитриев Илија Ристов

Наставен Клас предмет/ Област 4-3 Спорт и 4-6 спортски 3-3 активности 1-1 2-4 3-2 3-2 Кошарка 3-2 4-3

Ментор Проф.Тимче Пецов

Ниво на натпревар/ датум/место Регионален 08.11.2017 23.11.2017 Неготино Кавадарци

Освоена награда/ пофалница 1 место

59


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

15. Заклучок Од претходно изнесеното може да се истакне дека голем број активности и задачи од годишната програма за работа на училиштето се реализирани и извршени со потребниот квалитет и постигнати се поставените и очекуваните цели. Компаративната анализа на постигнатиот успех на крајот од првото полугодие изнесува 3,92 и е незначително повисок од минатата учебна година. Со предлог - мерките за подобрување на успехот очекуваме истиот да биде повисок. Компаративната анализа на редовноста покажува дека изостанувањето на учениците е намалено за 11,81 % во однос на минатото полугодие. Но, училиштето и понатаму ќе презема соодветни активности и мерки за намалување. Компаративната анализа на поведението покажува дека е намален бројот на учениците со Примерно поведение во однос на минатата учебна година, а зголемен е бројот на учениците со Добро поведение и со Незадоволително поведение во однос на минатата учебна година. Во текот на првото полугодие реализирани се и активности кои не биле планирани со програмите на стручните активи. Во второто полугодие ќе продолжиме со реализирање на активности кои ќе го подобрат квалитетот на воспитно-образовната работа во училиштето.

Датум: 22.01.2018 година Кавадарци

Невенка Поп-Ангелова, Директор

Изготвиле, Душанка Иванова – психолог Јасминка Ризова – педагог

60

Полугодишен извештај за успех 2017 2018  

Полугодишен извештај за воспитно-образовната работа на училиштето за учебната 2017/2018 година, СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Полугодишен извештај за успех 2017 2018  

Полугодишен извештај за воспитно-образовната работа на училиштето за учебната 2017/2018 година, СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Advertisement