__MAIN_TEXT__

Page 1

СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Годишен извештај за воспитно-образовната работа на училиштето за учебната 2016/2017 година

Кавадарци, август 2017 година


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Содржина Вовед................................................................................................................................................................. 3 Наставници кои ја реализираа воспитно-образовната работа во учебната 2016/2017 година ............... 7 Раководен кадар, стручни соработници, наставници .............................................................................. 7 Уписи во I година ........................................................................................................................................... 11 Екстерно проверување .................................................................................................................................. 13 Анализа на успехот, редовноста и поведението на учениците на крајот на учебната 2016/2017 година ......................................................................................................................................................................... 14 Државна матура 2017 .................................................................................................................................... 32 Интерен дел................................................................................................................................................... 37 Реализирани активности во текот на учебната 2016/2017 година ........................................................... 40 Заклучок .............................................................................................................. Error! Bookmark not defined. ПРИЛОЗИ ........................................................................................................................................................ 63 Ментори на проектни активности и слободни часови ........................................................................... 63 Класни раководители ................................................................................................................................ 64 Стручни активи и одговорни наставници ................................................................................................ 65 Настава........................................................................................................................................................ 66 Дополнителна настава .............................................................................................................................. 67 Додатна настава ......................................................................................................................................... 69 Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година ..................... 71 Ученици со над 100 оправдани изостаноци ............................................................................................ 88 Ученици без изостаноци ........................................................................................................................... 91 Фотографии од реализирани активности во учебната 2016/2017 година ......................................... 92

2


Вовед Годишниот извештај за работата на СОУ Гимназија „Добри Даскалов” Кавадарци за учебната 2016/2017 година е синтетизиран приказ на постигањата на учениците, извршените работи и работни задачи на наставниците, стручната служба и раководниот тим. Тој ги опфаќа реализираните активности планирани во Годишната програма на училиштето, како и вон-програмските активности иницирани од МОН, БРО, Локалната самоуправа, раководниот тим на училиштето, стручните соработници, одделни наставници и Ученичката заедница. Со нивниот приказ се согледуваат реалните постигања на учениците, на наставниците и на училиштето во целост и произлегуваат предлог мерките за подобрување на истите. Содржините, резултатите и активностите изнесени во извештајот се темелат врз показатели и податоци од:     

Извештаи од раководителите на паралелките; Извештаи од наставниците; Извештаи од стручните соработници; Записници и извештаи од стручните активи; Извештаи од раководниот тим.

Во реализацијата на програмата за работење на училиштето, активно учество земаа наставниците, учениците и родителите, а свој придонес со учество дадоа и голем број надворешни соработници од заедницата, соработници од универзитети, од многу основни и средни училишта во регионот, државата и надвор од неа, невладини организации. Извештајот содржи бројни споредби на успехот на паралелките во однос на самите себе, споредби на изостанувањата, на поведението. Согласно Календарот за работа во јавните средни училишта, наставната година започна на 1 септември 2016 година со сите претходно реализирани неопходни активности за успешно и нормално одвивање на воспитно-образовниот процес. Согласно законските одредби во текот на наставната година во целост се реализирани наставните денови. Навремено беа изготвени сите потребни документи за успешно организирање на воспитно-образовниот процес:      

Годишна програма за работењето на училиштето, Распределба на задолжителните часови, проектните активности и слободните часови по предметни наставници, Распоред на наставниците по класови, денови и часови, Распоред за дополнителна и додатна настава, Дополнителен распоред за изборните предмети и странските јазици (простор на одржување), Дополнителна педагошка документација (папки за евидентирање на часовите по изборните предмети).

3


Сите наставници навремено ги доставија своите планирања, годишен глобален план и тематски распределенија. Во својата лична евиденција, на електронски медиум, наставниците ги имаат изготвено критериумите за оценување, дневните подготовки, планот за дополнителна и додатна настава, како и други е-материјали потребни за реализација на наставниот час (презентации, тестови и сл.). Во предвидениот рок, наставниците – ментори на проектни активности и слободни часови, навремено доставија програма за работа на проектните активности и слободните часови и истата квалитетно започнаа да ја реализираат. Директорот и стручната служба континуирано ја следеа работата на наставниците со проверка на педагошката документација на сите наставници, посета на реализација на наставни часови кај поголем број на наставници во сите паралелки. Пред почетокот на учебната година беа направени сите неопходни активности за одржување на училиштето и училишниот двор:  

варосување и целосно чистење од страна на помошно-техничкиот персонал, дезинфекција, дезинсекција и дератизација на училишниот простор,

Уште во текот на првата недела од месец септември 2016 година на сите ученици по паралелки и години им беа поделени:    

Бесплатните учебници од проектот на Владата на Р. Македонија и Министерството за образование и наука, ученичките книшки за учениците од прва година, флаери за кодексот на однесување во училиштето, флаери за термини и рокови за Државна матура за учениците од IV година.

Трендот на континуирано подобрување на условите за учење и работа во училиштето продолжи и оваа учебна година. Со средства од Светска Банка преку Локалната Самоуправа, во рамките на заокружување на проектот за енерго-ефикасност во Гимназијата се реализираа неколку активности:     

доградба на 8 училници, промена на кровната конструкција, промена на прозорците во ходниците на училиштето, промена на подот во дел од училиштен простор, настрешница на влезот во училиштето од игралиштето.

Уписите за учениците во I (прва) година, за учебната 2016/2017 поминаа во добра организација и со задоволителни резултати. Интересот за учење во нашето училиште беше голем, но се запишаа ученици само по условите предвидени со објавениот конкурс, 163 ученик во 7 паралелки, од кои 5 гимназиски паралелки и 2 стручни паралелки од економскоправна и трговска струка, односно 1 паралелка за образовниот профил економски техничар и 1 паралелка за образовниот профил правен техничар. Од нив 99 ученици постигнале одличен успех, 61 ученик постигнал многу добар успех и 3 ученици постигнале добар успех во завршната година на образованието од основното училиште.

4


За полагање на Државна матура се пријавија вкупно 194 ученици, (192 редовни ученика и 2 вонредни ученика), 1 ученик ќе полага училишна матура, а 5 ученици ќе полагаат завршен испит. Учениците-матуранти согласно насоките од Правилникот за полагање Државна матура во предвидениот рок избраа предмет и тема за изработка на проектна задача и ги пополнија пријавите и потврдите за полагање на екстерните и интерните испити. Училишната матурска комисија (УМК) ги спроведе сите потребни активности за писмено и електронско пријавување на кандидатите во базата на податоци на Државниот испитен центар (ДИЦ). Реализацијата на наставниот материјал се одвиваше според претходно изготвените и планирани распределенија на наставниците. Предвидениот фонд на часови е, исто така, реализиран според годишното планирање. Сите ученици, во сите квалификациони периоди во учебната 2016/2017 година беа навремено оценети по сите наставни предмети. Според покажаниот успех сите ученици ја завршија годината. Нема ученици кои ќе ја повторуваат годината. Раководниот орган и стручната служба направија увид во сите дневници на паралелките и констатираа дека педагошката евиденција се води уредно. На крајот од учебната година постигнат е просечен успех 4,06 на ниво на училиште. Просечниот број изостанувања на ниво на училиште изнесува 55,05 и е помалку за 0,29 % од минатата учебна година. На ниво на години највисок просечен успех имаат учениците од IV година 4,18, потоа учениците од II година 4,15, па учениците од I година 4,00 и најнизок просечен успех имаат учениците во III година 3,92. На ниво на паралелки највисок просек имаат учениците од II-4 клас 4,60, а најнизок просек имаат учениците од II-7 и IV-7 клас 3,39. И оваа учебна година нашите ученици земаа масовно учество на сите натпревари, училишни активности, вон-наставни активности, одбележувања на значајни датуми. Резултатите што ги постигнаа се вредни за почит и уште еднаш го потврдуваат неизмерниот потенцијал што постои во нашите ученици и професионалниот и стручен наставен кадар.             

Мјузикл „Матуранти“ – III место на Меѓународен фестивал „Утринска Ѕвезда“ во Банско, Р.Бугарија, Елена Ридова - I место на Државен натпревар по Македонски јазик, Славе Темков – III награда на Државен натпревар по Математика, Училиштен оркестар – I место на Државен натпревар, Училиштен хор – II место на Државен натпревар. III место Кошарка женски на Државен натпревар, Ѓорѓи Илов - I место на Државен натпревар атлетика, фрлање џуле, Надица Петрева - III место на Државен натпревар атлетика, скок во височина, Анастасија Иловска – II место на Државен натпревар биологија, Стефанија Николова - III место на Државен натпревар биологија, Душица Бошева – III место на Државен натпревар „Лидер во струка“, III место во категорија за најдобар штанд на „Образовно рандеву“, Марија Јованова – II место во пинг-понг на „Образовно рандеву“, 5


Континуирано Дневникот на паралелката задолжително се водеше и во електронска форма (Е-дневник) преку веб апликација која ја администрира Министерството за образование и наука, како и училишниот администратор. Официјалната веб страна на училиштето www.dobridaskalov.edu.mk постојано се ажурираше со квалитетни содржини од активности на учениците и наставниците, важни публикации, документи, слики, видео-материјали, содржини на Moodle, соопштенија и сл. Учениците од стручното образование, од економско-правна и трговска струка, со профилите економски техничар и правен техничар, реализираа дел од практичната настава надвор од училиштето, односно во други институции, согласно нивните годишни планирања. Наставната година заврши на 9 јуни 2017 година, освен за учениците од завршната година за кои редовната настава заврши на 19 мај 2017 година. Извештајот со содржината покажува дека Годишната програма е речиси во целост реализирана. Значителен број активности и задачи се реализирани и извршени со потребниот квалитет и постигнати се поставените и очекуваните цели.

6


Наставници кои ја реализираа воспитно-образовната работа во учебната 2016/2017 година Раководен кадар, стручни соработници, наставници Раководен кадар: Директор: Невенка Поп-Ангелова, дипломиран математичар-информатичар Помошник директор: Александра Ристова, дипломиран правник Помошник директор: Блашко Клинчаров, дипломиран професор по физичка култура Стручни соработници: Училиштен психолог: Душанка Иванова, дипломиран психолог Училиштен педагог: Тања Камчева, дипломиран педагог Училиштен педагог: Јасминка Ризова, дипломиран педагог Библиотекар: Александар Јорданов, дипломиран професор по општонародна одбрана. Табела 1: Наставници кои ја реализираа воспитно-образовната работа

Р.б. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Презиме и име на Наставникот Манева Катица

Еленова Гордана

Јосифова Ристенка

Прокопов Костадин

Кочов Кочо

Петкова Васка

Образование Проф.по истор. на книжев. на народ.на СФРЈ со македонски јазик Проф.по истор.на книжев.на народ. на СФРЈ со македонски јазик Проф.по истор.на книжев.на народ. на СФРЈ со макед. јазик Проф. по македонска книжев. и јужнослов. книжев. со макед. јазик Проф. по македонска книжев. и јужнослов. Книжевности Проф. по македонски јазик и книжевност

Предмет кој го предава

Бр. на наст. часови

Македонски јазик и литература

21

Македонски јазик и литература

21

Македонски јазик и литература

21

Македонски јазик и литература, Говорење и пишување Македонски јазик и литература Македонски јазик и литература, Говорење и пишување Математика, Математика за економисти, Алгебра

20

21

13

7.

Сирмевска Нада

Професор по математика

8.

Илова Фиданка

Професор по математика

Математика

21

9.

Петкова Силвана

Професор по математика

Математика

21

10.

Попова Соња

Професор по математика

Математика, Математичка анализа

21

7

9


Р.б. 11.

12.

13.

14.

Презиме и име на Наставникот Дичова Лилјана

Ристова Андосија

Милевски Зоран

Лазова Благородна

15.

Лалкова Донка

16.

Трајкова Роска

17.

Чаушева-Анѓушева Ленча Петреска Александра

18. 19. 20.

Светлана НестороваМицев Рамова Бранкица

21.

Алтанџиев Марјан

22.

Косовска Христинка

23.

Костова Анастазија

24.

Таневска Васка

25.

Крстева Кристина

26.

Атанасов Живко

Образование

Предмет кој го предава

Професор по математика

Математика, Математика за економисти, Линеарна алгебра и аналитичка геометрија Информатика

Дипломиран математичар/ применета насока Магистер по компјутерски науки; Дипломиран професор по информатика; Дипломиран инженер по информатика; Дипломиран инженер по електротехника

Проф. по англиски ј. и книжевност Проф. по англиски ј. и книжевност Проф. по англиски ј. и книжевност Проф. по англиски ј. и книжевност Проф. по француски ј. и книжевност Проф. по француски ј. и книжевност Дипломиран класичен филолог Дипломиран класичен филолог Проф. по германски ј. и книжевност Проф. по германски ј. и книжевност Дипломиран проф. по физика Дипломиран проф. по физика

8

Бр. на наст. часови 21

20 Информатика, Информатичка технологија, Програмски јазици

Информатика, Информатичка технологија, Програмски јазици Англиски јазик Англиски јазик Англиски јазик Англиски јазик Француски јазик Класичен јазик Латински јазик Латински јазик Германски јазик Германски јазик Физика Физика

21

21

21 21 22 22 21 2 4 6 21 20 20 20


Р.б.

Презиме и име на Наставникот

Образование

Предмет кој го предава

27.

Коцева Богде

Дипломиран биолог

Биологија

28.

Иговска Елизабета

Дипломиран биолог

Биологија

Бр. на наст. часови 21 21

29.

Пецова Даница

Дипломиран професор по хемија Дипломиран инженер по хемија Дипломиран проф. по географија Дипломиран проф. по географија Проф. по историја

Хемија

30.

Убавкова Магдалена

31.

Димитрова Валентина

32.

Чејков Фердинанд

33.

Пановски Горан

34.

Матакова Наташа

Историја, Историја на Македонија Историја

Бошкова Елизабета

Дипломиран проф. по историја Дипломиран проф. по историја Проф. по филозофија

35.

Камчевски Мики

36. 37.

Миовски Игор

Проф. по филозофија

38.

Иванова Душанка

Дипломиран психолог

Камчева Тања (замена) 09.09.2016 до 24.05.2017 Ризова Јасминка од 25.05.2017 година

Дипломиран педагог

Филозофија изб., Логика, Етика Психологија, Деловна психологија Педагогија

Дипломиран педагог

Педагогија

Попов Славе

Дипломиран социолог

Социологија

Дипломиран социолог

Социологија

42.

Радица Мишева (замена) од 01.09.2016 до 21.11.2016 година Александра Амишева Од 22.11.2016 година Велков Блаже

43.

Клинчаров Блашко

39.

40.

41.

Хемија Географија Географија, Економска географија Историја

Филозофија, Етика, Логика

17 21 21 6 20 21 6 21 6 6

2

21

20 Дипломиран социолог

Социологија

Дипломиран професор по физичка култура Дипломиран професор по физичка култура

Спорт и спортски активности Спорт и спортски активности

9

20 21


Р.б.

Презиме и име на Наставникот

44.

Пецов Тимче

45.

Шиков Илија

46.

Велков Ѓорѓи Од 12.09.2016 до 28.03.2017 година Вељковиќ Драган

47.

48.

Кеков Ванчо

Образование

Предмет кој го предава

Дипломиран професор по физичка култура Дипломиран професор по физичка култура Дипломиран професор по физичка култура

Спорт и спортски активности Спорт и спортски активности Спорт и спортски активности

Дипломиран музичар теоретичар – педагог

Музичка уметност

Дипломиран професор по ликовна уметност и графика Дипломиран економист

Ликовна уметност

Бр. на наст. часови 20 21 9

21

20

49.

Наталија Хаџи-Василева Од 01.09.2016 до 23.09.2016 година

Економски предмети

Дипломиран економист

Економски предмети

50.

Делова Жанета Од 27.09.2016 година Давчева Лоска

Дипломиран економист

Економски предмети

51.

Тодоровски Трајче

Дипломиран економист

Економски предмети

52.

Петров Костадинчо

Дипломиран економист

Економски предмети

53.

Станоевска Љубица

Дипломиран правник

Правни предмети

54.

Стојанова Слободанка

Дипломиран правник

Правни предмети

55.

Јосифова Пандорка

Дипломиран правник

Правни предмети

56.

Грижевска Добрица

Дипломиран правник

Правни предмети

21

10

22 20 21 21 21 22 22


Уписи во I година Уписите за учениците во I (прва) година, за учебната 2016/2017 година се навремено организирани и спроведени и добиени се задоволителни резултати. Запишани се вкупно 163 ученици во 7 паралелки, со 5 гимназиски паралелки и 2 стручни паралелки од економскоправна и трговска струка, по 1 паралелка за економски техничар и 1 паралелка за правен техничар. Интересот и оваа година беше на задоволително ниво. Од други населени места запишани се вкупно 31 ученици, и тоа: 1 ученик од Сирково, 1 ученик од Сопот, 5 ученици од Неготино, 12 ученици од Ваташа, 7 ученици од Росоман и 5 ученици од Глишиќ. Во гимназиско образование се запишале вкупно 121 ученици, од кои 54 машки и 67 женски. Во стручното образование во економско-правна и трговска струка се запишале вкупно 42 ученици, од кои за правен техничар 9 машки и 12 женски, и за економски техничар 6 машки и 15 женски. По однос на полот запишани се вкупно 69 машки и 94 женски ученици. Табела 1: Преглед на учениците по пол

Пол Машки Женски

Стручно образование Правен Економски техничар техничар 9 6 12 15

Гимназиско образование 54 67

ВКУПЕН број на ученици 69 94

Успехот што го постигнале во основно училиште е следниот: Табела 2: Успех од VI до IX одделение Успех од VI до IX одделение Со просек 5.00 Одлични Мн. Добри Добри

Стручно образование Правен Економски техничар техничар / / 5 7 15 14 1 /

Гимназиско образование 10 77 32 2

11

ВКУПЕН број на ученици 10 89 61 3


Просечниот успех на учениците во основните училишта е следен: Табела 3: Просечен успех

Просечен успех од V до VIII одделение

Стручно образование Правен Економски техничар техничар

Гимназиско образование 4,59

4,14

4,28

Вкупен просек 4,33

Табела 4: Среден успех на ученици по училишта Успех од VI до IX одд. по училишта

Со просек 5.00

Одлични

Мн. добри

2+/+/ /+/+/ 2+/+/ /+/+/ /+/+/ /+/+/ /+ 1+/ 2+/+/ 3+/+/ 1+/+/

23 + 1 + / 5+2+/ 17 + 2 + / 1+/+/ 3+/+2 5+/+/ /+/+/ 16 + 1 + 2 16 + / + 1 1+/+/

9+2+2 3+1+/ 4+5+3 /+1+2 2+1+/ 2+/+/ /+/+/ 4+3+4 8+/+4 / +/+/

Д. А. Габерот - Кавадарци Д. А. Габерот – Ваташа Гоце Делчев - Кавадарци Гоце Делчев - Неготино Пере Тошев - Росоман Страшо Пинџур - Кавадарци Страшо Пинџур - Неготино Т. Х. Тефов - Кавадарци Т. В. Пепето - Кавадарци Д. А. Габерот – Сопот

Легенда: Гимназиско образование + економски техничар + правен техничар Табела 5: Споредба на успехот на учениците на крајот од првa година во учебната 2016/2017 година со успехот од завршната година во основното училиште Р.Б

Основно училиште

Вк.бр ученици

Го задржале успехот од ОУ

%

Го намалиле успехот од ОУ

%

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Гоце Делчев ДАГ Кавадарци Тошо Велков Пепето Тоде Хаџи-Тефов Страшо Пинџур Кав. ДАГ Ваташа Страшо Пинџур Нег. Гоце Делчев Нег. ДАГ Сопот Пере Тошев Росоман

31 34 32 32 7 12 1 3 1 8

15 18 22 14 5 8 1 2 1 6

48,39 52,94 68,75 43,75 71,43 66,67 100 66,67 100 75

16 16 10 17 2 4 0 1 0 2

51,61 47,06 31,25 53,12 28,57 33,33 0 33,33

12

25

Го подобриле успехот од ОУ

%

1

3,13


161   

92

57,14%

68

42,24%

1

0,62%

57,14 % од учениците во I –ва година го задржале успехот што го имале во завршната година од основното училиште. 42,24 % од учениците во I-ва година имаат послаб успех од успехот во завршната година од основното училиште. Само еден ученик во I-ва година (од 1-6 клас) има повисок успех од успехот во завршната година од основното училиште. Табела 6: Споредба на општиот успех на крајот од првa година со успехот од завршната година во основното училиште Успех Одлични Мн.добри Добри Доволни Вкупно ученици

Успех во IX одд 106 65,84 % 49 30,43 % 6 3,73 % 0 0 161 100 %

Успех на крај во I година 76 47,20 % 38 23,60 % 41 25,46 % 6 3,73 % 161 100 %

Табела 7: Преглед по јазици што ги изучувале учениците запишани во I година во учебната 2016/2017 година

Странски јазик I Англиски јазик II Германски јазик II Француски јазик II Руски јазик II Италијански јазик

Гимназиско образование 121 89 21 / 11

Стручно образование Правен Економски техничар техничар 21 21 12 11 6 7 / / 3 3

Вкупен број на ученици 163 112 34 / 17

Во гимназиското образование последниот рангиран ученик беше со вкупно 51,58 поени, во економски техничар последниот рангиран ученик беше со вкупно 52,82 поени и во правен техничар последниот рангиран ученик беше со вкупно 51,1 поени.

13


Анализа на успехот, редовноста и поведението на учениците на крајот на учебната 2016/2017 година 1. Бројна состојба на учениците Табела 1: Бројна состојба на учениците по години и пол Пол

II - втора година 84

III - трета година 83

IV - четврта година 86

Вкупно

Машки

I - прва година 69

Женски

92

112

143

112

459

Вкупно

161

196

226

198

781

322

Табела 1.2: Бројна состојба на учениците по години и пол во гимназиското образование Гимназиско образование Број на ученици

I - прва

II - втора

III - трета

IV - четврта

Вкупно

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

55

68

59

73

70

90

67

77

251

308

Вкупно

123

132

160

144

559

Табела 1.3: Бројна состојба на учениците по години и пол во економско-правна и трговска струка Економскоправна и трговска струка Број на ученици Вкупно

I - прва

II - втора

III - трета

IV - четврта

Вкупно

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

14

24

25

39

13

53

19

35

71

151

38

64

66

54

222

Табела 1.4: Бројна состојба на учениците во гимназиско образование по изборни подрачја Р.бр. 1. 2. 3. 4.

Изборни подрачја Општествено - хуманистичко А Општествено - хуманистичко Б Природно - математичко А Природно - математичко Б Вкупно

III година 64 27 36 33 160

14

IV година 48 38 34 24 144


Табела 2: Бројна состојба на учениците по вид на образование

Година

Гимназиско oбразование

I II III

Стручно образование

Изборни подрачја: општественохуманистичко и природноматематичко Вк. м Ж 123 55 68 132 59 73 160 70 90 25

Економски техничар

Вкупно

Економско, правна и трговска струка

Правен техничар

Гимназиско и стручно образование

Вк.

м

Ж

Вк.

м

ж

Вк.

м

Ж

Вк.

м

ж

19 30 32

6 16 7

13 14 25

19 34 34

8 9 6

11 25 28

38 64 66

14 25 13

24 39 53

161 196 226

69 84 83

92 112 143

39

/

/

/

/

/

/

/

/

/

64

ОХ-А

64

25

39

ОХ-Б

27

8

19

/

/

/

/

/

/

/

/

/

27

8

19

ПМ-А

36

25

11

/

/

/

/

/

/

/

/

/

36

25

11

ПМ-Б

33

11

22

/

/

/

/

/

/

/

/

/

33

11

22

IV

144

67

77

26

8

18

28

11

17

54

19

35

198

86

112

ОХ-А

48

26

22

/

/

/

/

/

/

/

/

/

48

26

22

ОХ-Б

38

12

26

/

/

/

/

/

/

/

/

/

38

12

26

ПМ-А

34

17

17

/

/

/

/

/

/

/

/

/

34

17

17

ПМ-Б

24

13

11

/

/

/

/

/

/

/

/

/

24

13

11

Сè

559

251

308

107

37

70

115

34

81

222

71

151

781

322

459

Табела 3: Ученици според припадност на етничката заедница по години Година

I II III IV Вкупно

Македонци м 69 82 83 85 319

ж 89 110 143 110 452

вк. 158 192 226 195 771

Роми М / / / 1 1

ж 2 / / 1 3

Срби вк. 2 / / 2 4

м / 1 / / 1

ж / 2 / 1 3

Турци вк. / 3 / 1 4

15

м / / / / /

ж 1 / / / 1

Муслимани вк. 1 / / / 1

м / 1 / / 1

Ж / / / / /

вк. / 1 / / 1

м 69 84 83 86 322

Вкупно ученици ж 92 112 143 112 459

вк. 161 196 226 198 781


Табела 4: Бројна состојба на учениците по години, паралелки, пол, изостаноци, просечен број изостаноци, просечен успех со екстерно проверување Клас

М

Ж

Вкупно

Оправ.

Неоп.

Вкупно изоста.

Пр.бр. изо.

Пр.бр. опр.

Пр.бр. нео.

Просе. успех

I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7

7 12 12 11 13 6 8

15 14 12 14 13 13 11

22 26 24 25 26 19 19

II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7

69 13 16 12 8 10 16 9

92 12 13 15 19 14 14 25

161 25 29 27 27 24 30 34

112 18 18 16 20 18 25 28 143 18 16

196 31 28 34 33 34 32 34 226 31 29

13 11 17 8 11 86

16 14 13 18 17 112

29 25 30 26 28 198

27 39 63 51 63 80 73 396 81 93 122 51 83 196 227 853 220 115 343 144 232 112 261 1 427 365 181 120

577 951 1141 732 1187 1250 927 6 765 1582 1390 1726 1072 1010 1951 2165 10 896 1805 1421 2655 1861 1922 1697 1673 13 034 1909 1287 1318

1008 1960 1757 1523 10 096

162 285 247 289 1 649

1170 2245 2004 1812 11 745

26,23 36,58 47,54 29,28 45,65 65,79 48,79 42,02 63,28 47,93 63,93 39,70 42,08 65,03 63,68 55,59 58,23 50,75 78,09 56,39 56,53 53,03 49,21 57,46 61,58 44,38 45,45 46,80 74,83 77,08 64,71 59,26

25,00 35,08 44,92 27,24 43,23 61,58 44,95 39,56 60,04 44,72 59,41 37,81 38,63 58,50 57,00 51,24 51,13 46,64 68,00 52,03 49,71 49,53 41,53 51,22 49,81 38,14 41,31 40,32 65,33 67,58 54,39 50,98

1,23 1,50 2,63 2,04 2,42 4,21 3,84 2,46 3,24 3,21 4,52 1,89 3,46 6,53 6,68 4,35 7,10 4,11 10,09 4,36 6,82 3,50 7,68 6,24 11,77 6,24 4,14 6,48 9,50 9,50 10,32 8,28

4,28 4,16 4,25 4,26 3,97 3,52 3,54 4,00 4,15 4,49 4,42 4,60 4,42 3,57 3,39

84 13 10 18 13 16 7 6 83 13 13

550 912 1078 681 1124 1170 854 6 369 1501 1297 1604 1021 927 1755 1938 10 043 1585 1306 2312 1717 1690 1585 1412 11 607 1544 1106 1198

322 459

781

38 115

4 325

42 440

55,05

48,80

5,54

III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7 IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6 IV-7 Вкуп.

4,15 3,76 3,86 3,94 4,27 3,85 3,98 3,80

3,92 4,13 3,92 4,56 4,58 4,13 4,57 3,39

4,18 4,06

Просечниот успех на ниво на училиште е 4,06. Минатата година бил 3,93, а предминатата година бил 3,98 (4,00), (4,03). На ниво на години највисок просечен успех имаат учениците од IV година 4,18, потоа учениците од II година 4,15, па учениците од I година 4,00 и најнизок во III година 3,92. 16


На ниво на паралелки највисок просек имаат учениците од II-4 клас 4,60, а најнизок просек имаат учениците од II-7 и IV-7 клас 3,39. Графикон 1: Споредба на просечниот успех во учебните 2014/15, 2015/16 и 2016/17 година

Графикон 2: Просечен успех на паралелките на крајот на учебната 2016/2017 година

17


Табела 1: Успехот на учениците на крајот на учебната 2016/2017 година Прва

Втора

Трета

Четврта

Вкупно

Успех Одлични Мн.добри Добри Доволни Вкупно

Вкупно

%

Вкупно

%

Вкупно

%

Вкупно

%

Вкупно

%

76 37 41 7

47,20 22,98 25,47 4,35

93 52 43 8

47,45 26,53 21,94 4,08

98 58 56 14

43,37 25,66 24,78 6,19

98 56 39 5

49,49 28,28 19,70 2,53

365 203 179 34

46,74 25,99 22,92 4,35

161

196

226

198

781

Најголем процент од учениците 46,74 имаат одличен успех, многу добар успех имаат 25,99 %, добар успех имаат 22,92 % и доволен успех имаат 4,35 % од учениците.

Графикон 1: Општиот успех во учебната 2016/2017 година

18


Табела 2: Успех на учениците по пол на крајот на учебните 2015/2016 и 2016/2017 година Успех

Одлични

М 99

% 30,46

2015/2016 година Ж % 215 40,87

Многу добри

84

25,85

151

28,71

Добри

107

32,92

142

27,00

Доволни

35

10,77

18

3,42

Вкупно

325

Вкупно

314 235 249 53

526

%

36,90 27,61 29,26 6,23 851

М 112

% 34,78

2016/2017 година Ж % 253 55,12

93

28,88

110

23,96

89

27,64

90

19,61

28

8,70

6

1,31

322

Вкупно

365 203 179 34

459

%

46,74 25,99 22,92 4,35 781

Во однос на полот најголем процент од женските 55,12 имаат одличен успех, додека од машките најголем процент 34,78 % имаат одличен успех. Графикон 2: Споредба на успехот по пол во учебната 2016/2017 година

Табела 2.1: Успех на учениците по пол и години на крајот на учебнaта 2016/2017 година Прва

Втора

Трета

Четврта

Вкупно

Успех м

ж

Вк.

м

ж

Вк.

М

ж

Вк.

м

ж

Вк.

Вкупно

%

Доволни

27 16 19 7

49 21 22 0

76 37 41 7

35 19 22 8

58 33 21 0

93 52 43 8

24 28 22 9

74 30 34 5

98 58 56 14

26 30 26 4

72 26 13 1

98 56 39 5

365 203 179 34

46,74 25,99 22,92 4,35

Вкупно

69 92

161

84

112

196

83

86

112

198

Одлични Мн.добри Добри

19

143 226

781


Табела 3: Успехот на учениците од прва година по паралелки и предмети Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

Просек по предмет

Македонски јазик и литература Математика Англиски прв јазик Германски втор јазик Француски втор јазик Историја Географија Физика Хемија Биологија Информатика Спорт и спортски активности Ликовна уметност Музичка уметност Социологија Конституционо уредување Основи на бизнисот Основи на правото

4,36 3,81 4,09 / 3,81 4,31 4,50 4,59 3,81 4,40 4,22 4,90 4,77 4,13 / / / /

4,15 3,38 3,65 3,57 / 4,19 4,42 4,77 3,69 4,38 3,92 4,85 4,80 4,27 / / / /

4,33 3,63 3,80 3,71 / 4,58 4,75 4,71 3,75 4,17 4,21 4,88 4,58 4,17 / / / /

3,84 3,80 3,84 3,88 / 4,24 4,52 4,76 4,00 4,16 4,20 4,88 4,60 4,72 / / / /

4,30 3,73 3,34 3,46 / 4,03 4,26 4,23 3,57 3,88 3,69 4,92 4,23 4,07 / / / /

3,79 3,53 3,16 3,25 2,86 3,21 / / / / 3,42 4,89 4,26 3,95 3,53 3,05 3,47 2,89

3,53 3,13 2,92 2,86 3,25 3,75 / / / / 3,3 4,94 3,96 4,19 3,41 3,53 3,84 2,92

4,04 3,57 3,54 3,46 3,31 4,04 4,49 4,61 3,76 4,20 3,85 4,89 4,46 4,21 3,47 3,29 3,66 2,91

Просек по паралелка

4,28 4,16

4,25

4,26

3,97

3,52

3,54

4,00

Предмети

На ниво на година нaјвисок просечен успех имаат учениците од I-1 клас 4,28, а најнизок просечен успех имаат учениците од I-6 клас 3,52. Највисок просечен успех е по предметот Спорт и спортски активности 4,94 во I-7 клас, а најнизок просечен успех е по предметот Франциски јазик (втор странски јазик) 2,86 во I-6 клас и Германски јазик (втор странски јазик) 2,86 во I-7 клас. На ниво на година по предмети највисок просечен успех е по предметот Спорт и спортски активности 4,89, а најнизок просечен успех е по предметот Основи на правото 2,91.

20


Табела 4: Успехот на учениците од втора година по паралелки и предмети Р.б.

Предмети

II-1

II-2

II-3

II-4

II-5

II-6

II-7

Просек по предмет

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Македонски јазик и литература Математика Англиски прв јазик Француски втор јазик Германски втор јазик Историја Географија Физика Хемија Биологија Социологија Спорт и спортски активности Музичка уметност Ликовна уметност Информатичка технологија Елементарна алгебра и геомет. Говорење и пишување Сметководство Информатика Историја на Македонија Основи на правото Основи на бизнисот Деловно работење Практична работа Основи на јавно право Канцелариско работење

3,59 3,18 3,86 3,29 / 4,10 4,34 4,09 4,34 4,22 4,10 4,88 4,10 4,58 4,57 / 5,00 / / / / / / / / /

4,00 3,7 4,3 / 4,6 4,7 4,9 4,3 4,00 4,4 4,6 4,9 4,4 4,7 5,00 / 5,00 / / / / / / / / /

3,62 3,40 3,37 / 4,26 4,33 4,48 3,92 3,74 4,33 4,07 5,00 3,92 4,53 4,58 4,33 / / / / / / / / / /

4,14 4,00 4,59 / 4,40 4,51 4,88 4,37 4,14 4,40 4,55 4,88 4,37 4,74 4,93 5,00 5,00 / / / / / / / / /

3,88 3,83 4,25 / 4,12 4,42 4,67 4,46 4,17 4,54 4,5 4,88 4,54 4,79 4,83 / / / / / / / / / / /

3,5 3,0 3,4 3,2 3,4 / / / / / / 4,6 / / / / / 3,3 3,7 4,0 3,3 3,6 3,4 4,1 / /

3,06 2,61 3,23 2,55 3,66 / / / / / / 4,59 / / / / / / 3,64 3,71 3,15 3,36 / 4,40 2,74 3,36

3,68 3,39 3,86 3,01 4,07 4,41 4,65 4,23 4,08 4,38 4,36 4,82 4,27 4,67 4,78 4,67 5,00 3,30 3,67 3,86 3,23 3,48 3,40 4,25 2,74 3,36

Просек по паралелка

4,15

4,49

4,42

4,60

4,42

3,57

3,39

4,15

На ниво на година највисок просечен успех имаат учениците од II-4 клас 4,60, а најнизок просечен успех имаат учениците од II-7 клас 3,39. Највисок просечен успех 5,00 учениците имаат по изборниот предмет Елементарна алгебра и геометрија во II-4 клас, Говорење и пишување во II-1 клас, II-2 клас и II-4 клас, Информатичка технологија во II-2 клас и Спорт и спортски активности во II-3 клас, а најнизок просечен успех имаат учениците по предметот Француски јазик (втор странски јазик) во II-7 клас. На ниво на година по предмети највисок просечен успех е по предметот Спорт и спортски активности 4,82, а најнизок просечен успех е по предметот Основи на јавно право 2,74.

21


Табела 5: Успехот на учениците од трета година по паралелки и предмети

Р.б.

Предмети

III-1

III-2

III-3

III-4

III-5

III-6

III-7

Просек по предмет

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Македонски јазик и литература Математика Англиски прв јазик Француски втор јазик Германски втор јазик Историја Физика Хемија Биологија Спорт и спортски активности Линеарна алгебра ПриродноАлгебра математичко

3,82 3,32 3,49 3,16 / 3,65 4,14 3,52 3,37 4,57 4,87 4,87

3,74 3,48 3,61 3,51 / 3,76 4,47 3,53 3,66 4,81 5,00 4,75

3,72 3,34 3,88 / 3,36 3,86 4,21 4,22 3,81 4,82 4,83 4,25

4,20 3,42 4,27 / 3,57 4,48 4,82 3,79 4,00 4,94 4,43 4,22

3,76 3,29 3,70 / 3,35 3,94 4,18 3,82 3,68 4,85 4,63 4,75

3,93 / 3,37 / / / / / / 4,53 / /

3,98 / 3,52 / / / / / / 4,60 / /

13. 14. 15. 16.

Програмски јазици Програмски јазици Географија Латински јазик

4,87 4,75 4,50 4,00

4,50 4,00 4,25 4,75

4,91 4,57 4,62 4,15

4,93 4,60 4,80 4,80

4,75 4,50 4,50 4,33

/ / / /

/ / / /

17.

Вовед во право

4,04

3,78

2,73

4,12

3,59

/

/

18.

Социологија

4,12

3,54

2,73

4,29

3,94

/

/

19.

Латински јазик

4,33

4,27

3,16

4,59

3,53

/

/

20.

Социологија

2,90

3,00

4,00

/

3,00

/

/

21.

Педагогија

3,12

3,21

5,00

/

3,00

/

/

22.

Етика

3,03

2,91

4,50

/

3,00

/

/

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Математика за економисти Сметководство Статистика Бизнис Економија Деловно работење Економска географија Практична настава Деловно работење - изборен Економија – изборен Основи на јавно право Канцелариско работење Основи на приватно право Основи на јавно право - изборен Основи на приватно право - изборен Деловна психологија

/ / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / /

3,09 3,62 4,40 3,90 4,28 3,90 4,46 4,37 3,81 4,12 / / / / / /

/ / / 3,58 4,34 / / 4,91 / / 3,25 3,54 3,36 3,30 3,54 3,71

3,88 3,37 3,69 3,34 3,43 3,94 4,36 3,78 3,70 4,73 4,75 4,57 4,79 4,48 4,53 4,41 3,65 3,72 3,98 3,23 3,58 3,36 3,09 3,62 4,40 3,74 4,31 3,90 4,46 4,64 3,81 4,12 3,25 3,54 3,36 3,30 3,54 3,71

3,76

3,86

3,94

4,27

3,85

3,98

3,80

3,92

Просек по паралелка

А Природноматематичко Б Општественохуманистичко А Општественохуманистичко Б

22


На ниво на година највисок просечен успех имаат учениците од III-4 клас 4,27, а најнизок просечен успех имаат учениците од III-1 клас 3,76.

-

Највисок просечен успех има по предметите: Линеарна алгебра изборен 5,00 во пм-а подрачје во III-2 клас Педагогија изборен 5,00 во ох-б подрачје во III-3 клас (2 ученика) Спорт и спортски активности 4,94 во III-4 клас.

Најнизок просечен успех има по предметите: - Вовед во право изборен во ох-а подрачје 2,73 во III-3 клас - Социологија изборен во ох-а подрачје 2,73 во III-3 клас - Социологија изборен во ох-б подрачје 2,90 во III-1 клас На ниво на година по предмети највисок просечен успех има по предметот Програмски јазици изборен во пм-а подрачје 4,79, а најнизок просечен успех е по предметот Социологија изборен во ох-б подрачје 3,23.

23


Табела 6: Успехот на учениците од четврта година по паралелки и предмети

Р.б.

Просек по предмет

IV-1 4,35 3,37 3,43 3,75 3,06 4,14 4,41 4,76 4,25 4,25 3,65 4,14 4,54 3,73 4,68 4,27 4,71 4,29 4,85 4,83 4,66 4,83

IV-2 4,03 3,28 2,95 4,33 3,52 3,83 3,93 4,86 4,28 4,43 4,57 4,57 4,07 3,33 3,53 3,33 5,00 5,00 4,33 5,00 5,00 5,00

IV-3 4,72 4,20 / 4,38 4,82 4,66 4,66 5,00 4,80 4,80 4,80 4,63 4,00 3,66 3,66 4,33 5,00 5,00 5,00 4,00 4,33 5,00

IV-4 4,56 4,12 / 4,32 4,84 4,44 4,72 5,00 4,22 4,78 4,44 5,00 4,60 4,40 4,80 4,40 4,71 4,37 4,62 5,00 5,00 5,00

IV-5 4,07 3,70 3,06 4,21 3,47 4,27 4,63 4,87 3,57 4,57 3,78 4,50 4,50 3,50 3,50 3,50 4,25 3,75 4,00 4,50 3,75 4,88

IV-6 4,27 3,83 / / / / / 5,00 / / / / / / / / / / / / / /

IV-7 2,96 2,82 / / / / / 4,57 / / / / / / / / / / / / / /

Бизнис

/

/

/

/

/

4,64

3,17

4,14 3,62 3,15 4,20 3,94 4,27 4,47 4,86 4,22 4,57 4,25 4,57 4,34 3,72 4,03 3,97 4,73 4,48 4,56 4,67 4,55 4,94 3,91

24.

Маркетинг

/

/

/

/

/

4,58

/

4,58

25. 26.

Менаџмент Математика за економисти

/

/

/

/

/

4,40

/

4,40

/

/

/

/

/

4,04

/

4,04

27. 28. 29.

Економија Економија (изборен) Организација

/

/

/

/

/

4,78

3,78

/

/

/

/

/

4,86

/

4,28 4,86

/

/

/

/

/

4,49

3,85

30. 31.

Деловно работење Деловно работење (избор.)

/

/

/

/

/

4,52

/

/

/

/

/

/

4,75

/

32. 33.

Граѓанско образование Практична настава

/

/

/

/

/

4,78

3,71

/

/

/

/

/

5,00

3,92

34. 35. 36.

Канцелариско работење Основи на приватно право Основи на приватно право (из.)

/

/

/

/

/

/

3,32

/

/

/

/

/

/

3,03

/

/

/

/

/

/

3,21

37. 38.

Основи на јавно право Основи на јавно право (из.)

/

/

/

/

/

/

3,10

/

/

/

/

/

/

2,67

3,10 2,67

4,13

3,92

4,56

4,58

4,57

3,39

4,18

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Предмети Македонски јазик и литература Англиски јазик прв Француски јазик втор Германски јазик втор Математика Филозофија Бизнис и претприемништво Спорт и спортски активности ОпштественоЕкономија хуманистичко Менаџмент А Логика Историја ОпштественоИсторија хуманистичко Социологија Б Филозофија Психологија ПриродноПрогр. јазици математичко Мате. анализа А Физика ПриродноФизика математичко Хемија Б Биологија

Просечен успех

24

4,13

4,17 4,52 4,75 4,25 4,46 3,32 3,03 3,21


На ниво на четврта година највисок просек имаат учениците од IV-4 клас 4,58, а најнизок од IV-7 клас 3,39. Највисок просечен успех има по предметите: - Спорт и спортски активности 5,00 во IV-3 клас, IV-4 клас и IV-6 клас, - Историја 5,00 во ох-а подрачје во IV-4 клас, - Програмски јазици 5,00 во пм-а подрачје во IV-2 клас и IV-3 клас, - Математичка анализа 5,00 во пм-а подрачје во IV-2 клас и IV-3 клас, - Физика 5,00 во пм-а подрачје во IV-3 клас, - Физика 5,00 во пм-б подрачје во IV-2 клас и IV-4 клас, - Хемија 5,00 во пм-б подрачје во IV-2 клас и IV-4 клас, - Биологија 5,00 во пм-б подрачје во IV-2 клас, IV-3 клас и IV-4 клас, - Практична настава 5,00 во IV-6 клас. Најнизок просечен успех има по предметот: - Основи на јавно право изборен 2,67 во IV-7 клас. На ниво на година по предмети највисок просечен успех е по предметот Биологија изборен предмет во пм-б подрачје 4,94, а најнизок просечен успех е по предметот Основи на јавно право изборен 2,67.

3. Редовност на учениците На ниво на година најмногу изостаноци имаат учениците од III - трета година 13 034, потоа учениците од IV - четврта година 11 745, па учениците од II - втора година 10 896 и најмалку имаат учениците од I - прва година 6765 изостаноци. На ниво на паралелки најмногу изостаноци имаат учениците од III-3 клас 2655, а најмалку имаат учениците од I-1 клас 577. Табела 1: Изостаноци по години на крајот на учебната 2016/2017 година Вкупно Изостаноци

Оправдани Неоправдани Вкупно

Прва година

Втора година

Трета година

Четврта година

Број

6 369

10 043

11 607

10 096

38 115

396

853

1 427

1 649

4 325

6 765

10 896

13 034

11 745

42 440

25

Просечен бр. изостаноци 48,80 5,54

55,05


3.1 Споредба на изостаноците на крајот на учебните 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017 година Табела 1: Вкупно изостаноци по години

Година I - прва II - втора III - трета IV - четврта Вкупно

2014/2015 година изостаноци по ученик (894 ученици) 11 382 ; 48,95 12 608 ; 61,01 13 035 ; 57,9 16 037 ; 70,52 53 062 ; 59,60 повеќе за 8,86 %

2015/2016 година изостаноци по ученик (851 ученик) 8 507 ; 42,75 12 617 ; 54,91 11 271 ; 56,92 14 590 ; 63,99 46 985 ; 55,21 помалку за 7,36 %

2016/2017 година изостаноци по ученик (781 ученик) 6 765 ; 42,02 10 896 ; 55,59 13 034 ; 57,46 11 745 ; 59,26 42 440 ; 55,05 помалку за 0,29 %

Процентуалното изразување за вкупниот број изостаноци е врз база на просечниот број изостаноци по ученик. На ниво на училиште имаме помалку изостаноци во однос на минатата учебна година, и тоа помалку за 0,29 %. На ниво на година најголем број на вкупно изостаноци имаат учениците од III (трета) година, a најмалку вкупно изостаноци имаат учениците од I (прва) година. На ниво на паралелки најголем број на вкупно изостаноци имаат учениците од III-3 клас просечен број 78,09, а најмал број на вкупно изостаноци имаат учениците од I-1 клас просечен број 26,23. Табела 2: Оправдани изостаноци по години Година I - прва II - втора III - трета IV - четврта Вкупно

2014/2015 година (894 ученици) 10 358 ; 44,58 11 118 ; 53,76 11 700 ; 51,88 14 576 ; 64,06 47 752 ; 53,57 повеќе за 10,24 %

2015/2016 година (851 ученик) 7 898 ; 39,74 11 413 ; 49,75 9 786 ; 49,42 13 118 ; 57,54 42 215 ; 49,60 помалку за 7,41%

2016/2017 година (781 ученик) 6 369 ; 39,56 10 043 ; 51,24 11 607 ; 51,22 10 096 ; 50,98 38 115 ; 48,80 помалку за 1,61 %

На ниво на училиште имаме помалку оправдани изостаноци во однос на минатата учебна година, и тоа помалку за 1,61 %. На ниво на година најмногу оправдани изостаноци на крајот на годината имаат учениците од III (трета) година, a најмалку оправдани изостаноци имаат учениците од I (прва) година. На ниво на паралелки најголем број оправдани изостаноци имаат учениците од III-3 клас - просечен број 68,00, а најмал број оправдани изостаноци имаат учениците од I-1 клас просечен број 25,00.

26


Табела 3: Неоправдани изостаноци по години Година I - прва II - втора III - трета IV - четврта Вкупно

2014/2015 година (894 ученици) 1 024 ; 4,37 1 490 ; 7,25 1 335 ; 6,02 1 461 ; 6,46 5 310 ; 6,03 помалку за 2,11 %

2015/2016 година (851 ученик) 609 ; 3,00 1 204 ; 5,20 1 485 ; 7,50 1 472 ; 6,46 4 770 ; 5,60 помалку за 7,13%

2016/2017 година (781 ученик) 396 ; 2,46 853 ; 4,35 1 427 ; 6,24 1 649 ; 8,28 4 325 ; 5,54 помалку за 1,07

На ниво на училиште имаме помалку неоправдани изостаноци во однос на минатата учебна година, и тоа помалку за 1,07 %. На ниво на година најголем број неоправдани изостаноци на крајот на годината имаат учениците од IV (четврта) година, а најмалку неоправдани изостаноци имаат учениците од I (прва) година. На ниво на паралелки најголем број неоправдани изостаноци имаат учениците од IV-1 клас - просечен број 11,77, а најмал број неоправдани изостаноци имаат учениците од I-1 клас - просечен број 1,23. Табела 4: Просечен број на изостаноци по години и паралелки Клас

I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7

Просечен број изостаноци 26,23 36,58 47,54 29,28 45,65 65,79 48,79 42,02

Клас

II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7

Просечен Клас број изостаноци 63,28 III-1 47,93 III-2 63,93 III-3 39,70 III-4 42,08 III-5 65,03 III-6 63,68 III-7 55,59 55,05

27

Просечен број изостаноци 58,23 50,75 78,09 56,39 56,53 53,03 49,21

57,46

Клас

IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6 IV-7

Просечен број изостаноци 61,58 44,38 45,45 46,80 74,83 77,08 64,71

59,26


Графикон 1: Споредба на изостаноците по паралелки во учебната 2016/2017 година

На ниво на училиште има вкупно 123 неоправдани изостаноци. На ниво на прва година има вкупно На ниво на втора година има вкупно На ниво на трета година има вкупно На ниво на четврта година има вкупнo

(114) (130) (135) (168) ученици со над 10

2 (11) (22) (27) ученици 15 (39) (44) (14) ученици 42 (39) (24) (25) ученици 64 (25) (40) (69) ученици

На ниво на училиште има вкупно оправдани изостаноци.

75

На ниво на прва година има вкупно 9 На ниво на втора година има вкупно 18 На ниво на трета година има вкупно 29 На ниво на четврта година има вкупно 19

(8) (22) (8) ученици (24) (24) (14) ученици (23) (25) (41) ученици (33) (50) (34) ученици

28

(88) (121) (97) (123) ученици со над 100


Табела 5: Број на ученици без изостаноци по учебни години Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Учебна година 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011

Број на ученици 18 20 9 17 15 28 12

Поведение на учениците Табела 1: Поведение на учениците по години Поведение Примерно Добро Незадоволително Вкупно ученици

Прва бр. 159 1 1

% 98,76 0,62 0,62 161

Втора бр. 181 8 7

Трета

% 92,35 4,08 3,57 196

29

бр. 184 20 22

% 81,42 8,85 9,73 226

Четврта бр. 133 35 30

% 67,17 17,68 15,15 198

Вкупно бр.

%

657 64 60

84,13 8,19 7,68 781


Табела 2: Поведение на учениците по години и паралелки Клас I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 Вкупно II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7 Вкупно III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7 Вкупно IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6 IV-7 Вкупно Сè вкупно

Примерно 22 26 23 25 26 19 18 159 25 29 25 27 24 25 26 181 21 27 21 32 26 32 25 184 13 21 28 20 20 15 16

Добро / / 1 / / / / 1 / / 1 / / 2 5 8 7 / 7 / 2 / 4 20 11 7 1 3 4 8 1

Незадоволително / / / / / / 1 1 / / 1 / / 3 3 7 3 1 6 1 6 / 5 22 7 1 / 2 6 3 11

Вкупно 22 26 24 25 26 19 19 161 25 29 27 27 24 30 34 196 31 28 34 33 34 32 34 226 31 29 29 25 30 26 28

133

35

30

198

657

64

60

781

Табела 3: Поведението на учениците во последните три години Поведение Примерно Добро Незадоволително Вкупно ученици

2014/2015 година 763 (85,35 %) 74 (8,28 %) 57 (6,37 %) 894

2015/2016 година 736 (86,49%) 73 (8,58%) 42 (4,93%) 851 30

2016/2017 година 657 (84,13) 64 (8,19) 60 (7,68) 781


Графикон: Споредба на поведението во учебните 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017 година

31


НАСТАВА Реализација на планираниот фонд на наставни часови ПРВА година 96,42 %

Планирани часови Реализирани часови Разлика

I-1 1080

I-2 1080

I-3 1116

I-4 1044

I-5 1080

I-6 1152

I-7 1116

Вкупно 7668

1042

1037

1075

1003

1035

1115

1086

7393

38

43

41

41

45

37

30

275

ВТОРА година 97,65 %

Планирани часови Реализирани часови Разлика

II-1 1224

II-2 1224

II-3 1224

II-4 1256

II-5 1152

II-6 1296

II-7 1224

Вкупно 8600

1198

1196

1196

1231

1123

1260

1194

8398

26

28

28

25

29

36

30

202

ТРЕТА година 93,85 %

Планирани часови Реализирани часови Разлика

III-1 1692

III-2 1692

III-3 1692

III-4 1476

III-5 1692

III-6 1152

III-7 1116

Вкупно 10512

1591

1587

1589

1382

1580

1080

1056

9865

101

105

103

94

112

72

56

647

ЧЕТВРТА година 99,34 %

Планирани часови Реализирани часови Разлика

IV-1 1617

IV-2 1914

IV-3 1848

IV-4 1840

IV-5 1914

IV-6 1056

IV-7 1056

Вкупно 11245

1615

1915

1845

1846

1877

1048

1025

11171

2

+1

3

+6

37

8

31

74

32


Државна матура 2017 Почнувајќи од учебната 2007/2008 година учениците од IV година полагаат Државна матура. Учениците кои планираат да го продолжат своето образование на високообразовните институции полагаат Државна матура, а оние ученици кои имаат поинакви планови полагаат Училишна матура од гимназиското образование, односно Завршен испит од стручното образование. Од учебната 2013/2014 година концепцијата за Државната матура претрпува измени. Учениците во гимназиското образование полагаат три екстерни предмети, еден интерен наставен предмет и проектна задача. И оваа учебна година концепцијата беше иста. Екстерно полагаат: - еден задолжителен наставен предмет: македонски јазик и литература/албански или турски јазик и литература; - прв изборен наставен предмет: математика или странски јазик; - втор изборен наставен предмет од следната листа на општообразовни наставни предмети: странски јазик1, математика2, хемија, физика, биологија, историја, филозофија3. Интерно полагаат: - трет изборен наставен предмет од листата на општообразовни наставни предмети за полагање на државна матура. Наставниот предмет кој ученикот го избрал на екстерно ниво, не може да го избере и на интерно ниво. Проектна задача. Учениците во средното стручно образование полагаат три екстерни наставни предмети, еден интерен наставен предмет и проектна задача. Екстерно полагаат: - еден задолжителен наставен предмет: македонски јазик и литература/албански или турски јазик и литература; - прв изборен наставен предмет: математика или странски јазик; - втор изборен наставен предмет од следната листа на општообразовни наставни предмети: странски јазик4, математика5, хемија6, физика, биологија, историја7, бизнис. Интерно полагаат: - трет изборен наставен предмет од листата на стручни наставни предмети за полагање на државна матура. Проектна задача. Училишната матурска комисија (УМК), односно училиштето ги направи сите неопходни подготовки за полагањето на државната матура.

1

Ученикот може да избере странски јазик само доколку како прв изборен предмет избрал математика. Ученикот може да избере математика само доколку како прв изборен предмет избрал странски јазик. 3 Ученикот може да избере филозофија само доколку како прв изборен предмет избрал странски јазик. 4 Ученикот може да избере странски јазик само доколку како прв изборен предмет избрал математика. 5 Ученикот може да избере математика само доколку како прв изборен предмет избрал странски јазик. 6 Во хемиско технолошката струка се избира како општообразовен предмет. 7 Се подразбира наставниот предмет историја со историја на Македонија. 2

33


Табела 1: Преглед на ученици кои положиле Државна матура, Училишна матура и Завршен испит по струки и профили во учебната 2016/2017 година Економско-правна и трговска струка (стручно образование) Правен техничар

Економски техничар

Вкупно Вкупно

Вкупно

Р.бр.

МАТУРА/ ЗАВРШЕН ИСПИТ

Гимназиско образование

1.

Државна матура

132

24

19

43

175

2.

Училишна матура

15

/

/

/

15

3.

Завршен испит

/

2

9

11

11

Вкупно:

201

Табела 2: Преглед на број на ученици кои пoлагаа екстерен-изборен дел од Државна матура

Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Задолжителен изборен предмет - екстерен Aнглиски јазик Германски јазик Математика Филозофија Историја Бизнис Биологија Хемија Физика

Вкупно 171 3 34 47 34 43 15 1 2

Просечниот успех на државната матура по предметот македонски јазик и литература е 3,57; англиски јазик 3,43 германски јазик 4,66 математика 3,55; филозофија 3,42; историја 3,7 бизнис 3,72 и биологија 4,33, хемија 3,00, физика 3,00.

34


Табела 3: Преглед на просечниот успех на екстерните предмети на Државна матура 2017 Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Предмети Македонски јазик и литература Англиски јазик Германски јазик Математика Филозофија Историја Бизнис Биологија Хемија Физика Државна матура 2017

Екстерен успех 3,57 3,43 4,66 3,55 3,42 3,7 3,72 4,33 3 3

3,63

Во наредниот графикон го изнесуваме просечниот успех по предмети од екстерниот дел на Државна матура во учебната 2016/2017 година.

Графикон 1: Преглед на просечниот успех на екстерните предмети на државна матура 2017

Просечниот успех на нашите ученици на сите екстерни испити е 3,63, а просечниот успех на ниво на Република е 3,39.

35


Табела 4: Преглед на просечниот успех на екстерните предмети, училишниот предметен успех и просечниот успех во Републиката Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Предмети Македонски јазик и л. Англиски јазик Германски јазик Математика Филозофија Историја Бизнис Биологија Хемија Физика

Екстерен успех

Училиштен предметен успех

3,57 3,43 4,66 3,55 3,42 3,7 3,72 4,33 3 3

4,32 3,77 5 4,58 4,4 4,38 4,2 4,6 5,00 4,5

Просечен успех во Републиката 3,53 3 4,2 3,44 3,7 3,49 3,37 4,12 3,37 3,81

Графикон 2: Споредба на училишниот успех со екстерниот успех по предмети на Државна Матура 2017

36


Табела 5: Преглед на споредбата на успехот на екстерните предмети од државна матура 2008/2017

Р.бр.

1. 2.

Предмети Македонски јазик и литература Англиски јазик

ДМ 2017

ДМ 2016

ДМ 2015

ДМ 2014

ДМ 2013

ДМ 2012

ДМ 2011

ДМ 2010

ДМ 2009

ДМ 2008

3,57

3,98

3,93

3,41

3,84

3,80

4,18

3,43

3,71

3,44

3,48

3,59

3,72

3,57

3,83

3,73

3,39

3,89

4,28

3,43

Француски јазик

/

/

/

/

/

3,22

3,50

4,30

3,64

/

Германски јазик

4,66

4,50

3,00

5,00

/

4,50

3,50

4,50

4,33

/

Руски јазик

/

/

/

/

/

/

/

5,00

/

/

4.

Математика

3,55

3,43

2,5

3,29

3,71

3,19

3,55

2,89

3,32

3,20

5. 6.

Бизнис

3,72

Филозофија

4,31 2,67

3,67 3,93

7. 8. 9. 10.

Историја Биологија Хемија Физика

3,42 3,7

3,75 3,55

4,33 3,00 3,00

4,04 4,35 4,80 3,50

2,87 3,28 4,50 3,00

3,87 3,19 / /

3,63

3,77

3,50

3,59

3,72

3,76

3,93

3,38

3,71

3,67

3.

Просечен успех

Графикон 3: Преглед на споредбата на просечниот успех на екстерните предмети на државна матура од 2008 до 2017

Во учебната 2017/2018 година ќе се работи поагажирано од страна на учениците и наставниците за постигања на повисоки резултати на Државна матура 2018.

37


Интерен дел Резултатите од презентацијата и одбраната на проектната задача на Државна матура се прикажани во графикон 5. Графикон 4: Преглед на успехот од проектната задача на Државна матура 2017

На презентацијата и одбраната на проектната задача одличен успех 5,00 имаат постигнато учениците по 16 предмети (англиски јазик, германски јазик, математика, физика..). Најнизок успех на проектната задача имаат учениците по наставниот предмет граѓанско образование (3,00). Успехот на интерните испити е прикажан на наредниот график.

38


Графикон 5: Преглед на успехот на интерните испити на Државна матура 2017

*

Највисок просечен успех е постигнат по Хемија и Филозофија (5,00), а најнизок по Основи на јавно право (3,14). Во текот на учебната 2017/2018 година преку соодветни активности ќе се работи за постигнување на повисоки резултати и на екстерниот и на интерниот дел од Државна матура.

39


Реализирани активности во текот на учебната 2016/2017 година Обуки, семинари и едукативни предавања Од 05 до 09 септември 2016 година, СОУ Гимназија „Добри Даскалов” Кавадарци, заедно со Техничкиот Универзитет од Софија, ГУЦ „Здравко Цветковски” од Скопје, Втората Јазична Гимназија од Софија, Гимназијата „Курт Николин” од Финспанг, Шведска, училишта – партнери и домаќинот - Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, учествуваше на третата работилница како дел од проект на програмата „Еразмус +”, на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност: „Интегрирање на електронското учење во училниците”. Учесници од СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци на оваа работилница беа: Благородна Лазова, наставник по информатика, Лоска Давчева, наставник по економски предмети, Мики Камчевски, наставник по историја, Христинка Косовска, наставник по класични јазици и Даница Пецова, наставник по хемија. На 20 септември 2016 година во просториите на Гимназијата се одржа презентација подготвена за реализираната работилница во Штип, на тема: „Integrating E-Learning and Open Educational Resources into Classroom“-iOERc („Интегрирање на електронското учење во училниците“) од програмата на Erasmus+. На 05 октомври 2016 година во просториите на Гимназијата ,,Добри Даскалов” се оддржа форум-театар работилница во рамките на проектот на USAID за меѓуетничка интеграција во образованието. Работилницата ја водеа професорите Кочо Кочов и Зоран Милевски, додека истата ја следеа и директорката на училиштето Невенка Поп-Ангелова, како и гостите Горан Илиќ и Кети Дончевска Илиќ – актери во кумановскиот театар и долгогодишни тренери за форум-театар работилници. На почетокот присутните ги поздрави Виолета Симјановска од Мулти медиа Скопје – партнер организација на USAID. На 06 октомври 2016 година во кино салата претставници од Совет за превентива против малолетничка деликвенција одржаа работилница на тема Конфликти и нивно разрешување со ученици од прва година. Целта на работилницата беше претставување на активностите на учесниците на Летен/Зимски камп во детско село Троген, Швајцарија кои обезбедуваат квалитетно интеркултурно искуство на младите. Од 17 до 22 октомври 2016 година во Софија, Р. Бугарија се одржа тренинг семинар во рамките на Еразмус + програмата – Интегрирање на електронско учење во училницата, во кој зедоа учество професори од гимназијата „Добри Даскалов“ Кавадарци. Ова е четвртата по ред работилница од овој проект во кој учестува кавадаречката гимназија, а како партнери во проектот се Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, Техничкиот универзитет од Софија, Градежниот училишен центар „Здравко Цветковски" од Скопје, Втората јазична гимназија во Софија и гимназијата „Курт Николин" од Шведска. Од 25.10.2016 до 27.10.2016 година во кино-салата на гимназијата се одржаа предавања за матурантите на тема: „Фискална едукација на младите“ од страна на Управа за јавни приходи од Кавадарци.

40


Од 04 до 06 ноември 2016 година професорката по историја Наташа Матакова учествување на тренинг семинар на АНИМ-(Асоцијација на наставници по историја на Македонија) во Охрид, со цел анализа на потребите на наставата по историја во склоп на проектот Epact-education partnership for advocacy, capacity-buldingand and transformation, во соработка со EURO CLIO (европска организација на наставници по историја). На 10 ноември 2016 година во просториите на СОУ Гимназија „ Добри Даскалов“ под менторство на професорите по историја Наташа Матакова и Мики Камчевски се реализираа три работилници на тема Memory Walk (сеќавање во движење), во соработка со Младински образовен форум, а во рамките на меѓународниот проект ’Historija, Istorija, Povijest – Lessons for Today. Работилниците беа реализирани од страна на тренери од Младински образовен форум, а учествуваа ученици од втора и четврта година. Работилниците побудија голем интерес кај учениците за значењето на спомениците и вреднувањето на личностите и настаните на кои се посветени, како и интерес за имплементирање на техниката Memory Walk во наставата по историја. На 1 декември 2016 година, Светскиот ден на борба против СИДА-та се реализираа врснички едукации под менторство на училишниот психолог Душанка Иванова. На работилниците беа изнесени битни информации за ХИВ/СИДА, нејзиното развивање, пренесување и превенција. Појдовна основа во разговорот и дискусијата беа добиените податоци од спроведениот прашалник за учениците на тема ХИВ/СИДА.Беа нагласени превентивни пораки кои средношколците треба да ги знаат и почитуваат. Исто така беа изготвени одлични флаери, кои се надеваме дека ќе придонесат во отстранувањето на ризичното поведение и во развивањето на здравите животни навики. На крајот учениците пополнија прашалник за евалуација на работилницата, а некои од добиените податоци ќе се искористат за реализирање на едукативни активности и на други теми. На 1 декември 2016 година за време на часовите по програмски јазици за III година – ПМА подрачје, по покана на проф. по информатика м-р Зоран Милевски, ученикот Ристе Мицев кој своето образование го продолжи во Шведска, реализираше посета за време на часот и ги сподели своите досегашни искуства и начин на работа од училиштето во Шведска. Учениците за време на часот по програмски јазици имаа можност да направат утврдување на материјалот кој што го изучуваат и да се запознаат со практичните задачи кои што Ристе ги изработува во новата средина. На 27.12.2016 година, на 22.02.2017 година и на 20.03.2017 година директорката на училиштето Невенка Поп-Ангелова и стручните соработници Душанка Иванова, психолог и Тања Камчева, педагог, учествуваа на Локална конференција за креирање на локална стратегија за социјална инклузија на млади и жени во рамки на проектот Македонска активна платформа за социјална инклузија – МАПСИ кој е подржан од ЕУ со средства на ИПА компонента за развој на човечки ресурси. Проектот МАПСИ го имплементира Институтот за економски стратегии и меѓународни односи од Охрид и партнерската организација Македонско женско лоби од Скопје.

41


На 12 јануари 2017 година во нашето училиште се одржа обука за наставниците на тема „Ефективна комуникација за поволна училишна клима” од страна на директорката на училиштето Невенка Поп-Ангелова и училишиот психолог Душанка Иванова. Предавањето беше со цел усовршување на знаењата и вештините за успешна комуникација кај наставниците. На 08 февруари 2017 година во нашето училиште се одржа работилница со учениците на тема: „Превенција од злоупотреба на психоактивни супстанци“ од страна на училишниот психолог Душанка Иванова. Цели на работилницата беа зголемување на знаењето на учениците за штетноста на дрогите, развивање негативни ставови кон ПАС/психоактивните супстанци и градење на здрави животни навики. Од 9 до 11 февруари 2017 година во Белград се одржа меѓународна конференција на тема „Нови технологии во образованието“ во организација на Британскиот совет. Претставници од нашето училиште секогаш присуствуваат и ги следат најновите трендови и случувања во образовниот процес како во земјата, така и во странство. Професорите Кочо Кочов и Зоран Милевски присуствуваа на оваа конференција, а потоа со дисеминација на останатите вработени ги споделија најновите искуства за поедоставно совладување на материјалот и постигнување подобри резултати. Во месец април и мај 2017 година во реализација на Фондацијата „Елена Лука“ во нашето училиште беа одржани 3 едукативни работилници за учениците на следните теми: „Родот и концептите за развој“, „Недискриминација“ и „Превенција на насилство врз жени“. Учениците покажаа заинтересираност и активно учество во дискусиите и вежбите. На 19 април 2017 година на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје беше реализирана обука на тема „Менаџментот на човечки ресурси во образовните институции”. Нашето училиште со своите претставници: Невенка Поп-Ангелова - директор на училиштето, Душанка Иванова – училишен психолог, Александра Ристова – помошник директор, Блашко Клинчаров – помошник директор, Тања Камчева – училишен педагог, Блаже Велков – проф. по спорт и спортски активности, Славе Попов – проф. по социологија и Елизабета Иговска – проф. по биологија, беше учесник на оваа обука заедно со неколку менаџерски тимови од други училишта од Кавадарци. Поздравно обраќање имаше директорот на Центарот за кариера, доц. д-р Љупка Наумовска која на присутните им го презентираше универзитетот со посебен акцент на уникатната методологијата на студирање, современите услови за работа како и примената на дигиталната технологија за време на студиите. Обуката се реализираше во два блока. Во првиод дел, проф. д-р Александра Стоилковска, преку интерактивна презентација ги истакна иновативните научни информаци во врска со потребата од стратегиски менаџмент на човечките ресурси во образовните институции, при што ги потецираше фазите на професионална ориентација, професионален и кариерен развој како фундаментални во реализацијата на воспитно-образовниот процес во функција на продуцирање на кадри со конкурентни компетенции. За време на паузата учесниците имаа работна средба со ректорот, проф. д-р Аце Миленковски. Вториот дел од обуката го реализираше доц. д-р Валентина Муцунска Палевска во кој преку групна работа беше направена корелација помеѓу актуелните егзактини трендови, досегашната практика во менаџирањето на човечките ресурси во образовниоте 42


институции и потребата од зајакнување на капацитетите, посебно во процесот на институционализирање на професионализмот. По завршувањето на обуката на учесниците им беа доделени сертификати. На 14 јуни 2017 година во нашето училиште се одржа обука за наставници, стручни соработници и директори на тема „Професионални компетенции кај директорите, стручните соработници и наставниците во училиштата и изготвување личен план за професионален развој“ од страна на проф. д-р Константин Петковски. Цели на работилницата беа: запознавање со формите на професионален развој, запознавање со професионалните компетенции за директорите, стручните соработници и наставниците и обучување за изготвување на личен план за професионален развој. На обуката присуствуваа: Невенка Поп-Ангелова – директор на училиштето, Душанка Иванова - психолог, Јасминка Ризова - педагог, Александра Ристова - помошник директор, Блашко Клинчаров – помошник директор, претседателите на стручните активи и претставници од двете средни стручни училишта од градот. Одбележување на значајни датуми На 07 септември 2016 година по повод одбележувањето на денот на ослободувањето на град Кавадарци, учество во активностите организирани од локалната самоуправа, зема и училиштниот оркестар од нашето училиште под менторство на проф. по музичка уметност Драган Вељковиќ. На 23 септември 2016 година ученици со своите велосипеди се вклучија во одбелжувањето на меѓународниот ден без автомобили. Велосипедскиот карван тргна од гимназијата, се возеше низ повеќе улици во градот, кои за време на минувањето на велосипедистите беа затворени за сообраќај. За безбедноста беше вклучена и кавадаречката полиција, а карванот го обезбедуваше и екипа на итната медицинска помош. Оваа активност се реализира од страна на активот по спорт и спортски активности и активот по природни науки. И оваа година асоцијацијата ,,Ајде Македонијо“ и акцијата Македонија без отпад своите активности ги реализира на 30 септември и 01 октомври 2016 година. Нашето училиште се вклучи активно во акцијата и учество зедоа учениците од I-IV година. На класниот час на 26 септември 2016 година беше одржан едукативен час во сите класови со наслов Отпад. Активностите за чистење беа реализирани во училишниот двор со што учениците покажаа голема активност и еко свест. Акцијата се спроведува уште во 150 земји во светот со цел да се подобри еколошката свест кај населението за поздраво живеење во 21 век. Активностите беа спроведени под менторство на професорите по биологија Богде Коцева и Елизабета Иговска заедно со членовите на еко-одборот. На 16 октомври 2016 година по повод Меѓународниот ден за здрава храна во нашето училиште беше реализирана активност од страна на учениците од прва до четврта година. Учениците подготвија презентации кои беа презентирани на класните часови. Темите беа со наслов: „Што помалку пестициди за заштита на градинарските култури“, „Што е корисно да конзумираме во адолесцентниот период“ и „Не - за брза храна“. Оваа активност беше под менторство на професорите по биологија Богде Коцева и Елизабета Иговска. 43


По повод 25 октомври 2016 година, Европскиот ден на граѓанската правда, ученици од правните паралелки под менторство на проф. Пандорка Јосифова учествуваа во симулација на судски постапки и ораторски говори. На 31 октомври 2016 година по повод прославувањето на ноќта на вештерките, Ученичката/Младинска организација од гимназијата организираше забава во вечерните часови во училишниот двор. Традицијата на гимназијата за прославување на овој ден е долгогодишна, но со малку поинаква цел и содржина: добра забава, музика, дружење и креирање интересни застрашувачки маски и костими. И оваа година видовме изобилство на маскирани ученици во име на стравот и надприродните фигури: чудовишта, духови, вештерки, костури, ѓаволи, како и популарни ликови од хорор филмовите. На 11 ноември 2016 година со положување на цвеќе пред бистата на патронот Добри Даскалов и свеченост во фоајето на Гимназијата се одбележа патрониот празник на училиштето. На почеток присутните гости ги поздрави директорката на Гимназијата г-ѓа Невенка Поп-Ангелова која се заблагодари и за изградбата на училниците, при што нагласи дека најисплатливите инвестиции се секогаш во поквалитетно образование и подобри услови за реализирање на наставата. На 30 ноември 2016 година во гимназијата „Добри Даскалов“ беше одбележана акцијата „Ден на дрвото - засади ја својата иднина”. Учениците од I и II година требаше да пошумуваат во месноста Витачево, но заради неповолните временски услови, ниските температури и подмрзнатиот пат, сите ученици од нашата гимназија активностите ги реализираа во училишниот двор. Учениците од I, II, III и IV година посадија млади садници во дворот околу новоизградениот објект и училишниот двор од задната страна на училиштето. Во активноста се вклучија и класните раководители, предметните наставници и техничкиот персонал од гимназијата. Во одбележувањето на овој ден секогаш активно се вклучени сите ученици и вработени од самиот почеток на оваа акција од август 2007 година. Акцијата секоја година се реализира под менторство на координаторот на еко-проектот проф. по биологија Богде Коцева заедно со членовите на еко-одборот. На 21 март 2017 година се одбележаа денот на екологијата и денот на пролетта. Покрај тоа што денот беше работен и наставен ден, дел од учениците и професорите изготвија еко изложба со еко пораки, цртежи и хамери. Во подготовките учествуваа учениците се со цел да се подигне свеста за заштитата на животната средина и да се одбележи денот на пролетта. Учениците спроведоа и активности како, фарбање на училишната метална ограда, чистење и средување на кабинетот по биологија и чистење на училишниот двор. Активностите од одбележувањето на овој ден секоја година се реализираат под менторство на координаторот на еко-проектот проф. по биологија Богде Коцева заедно со членовите на еко-одборот. На 5 април 2017 година се одржа презентација по повод месец април, месец за заштита од сексуално преносливи болести. Презентацијата беше од страна на ученичката Ангела

44


Ридова од IV-1 клас. Целта е подобро информирање и превенирање на учениците. Презентацијата беше подготвена во соработка со професорите по биологија. По повод 22 Април – Светскиот ден на Планетата Земја, се реализира активност со учениците од втора година која се состоеше во изработка на постери преку кои учениците се обидоа да го поттикнат создавањето на здрава животна средина преку раззеленување на населените места и зголемување на свеста кај сите нас за заштита на земјата. Активностите од одбележувањето на овој ден секоја година се реализираат под менторство на координаторот на еко-проектот проф. по биологија Богде Коцева заедно со членовите на еко-одборот и активот по природни науки.

Проекти „Заштита на правата на децата во училиштата“ Продолжи да се спроведува проектот „Заштита на правата на децата во училиштата“. Овој проект е дел од поширокиот проект „Имплементација на конвенцијата за правата на детето во Македонија“ на Коалиција на младински организации СЕГА, подржан од детската фондација Песталоци. Локален координатор на проектот е Младинскиот Информативен Центар „Инфо Сега“. Училиштен координатор на проектот е проф. по историја Наташа Матакова. По одржаните избори за претседатели и заменици-претседатели на класови во септември 2016 година, на 13.10.2016 година е Одржана Првата конституитивна седница на на Собранието на Младинската/Ученичка организација во учебната 2016/2017 година. На Првата конститутивна седница присутните беа запознати со улогата и структурата на Училишната /Младинска организација, како и за начинот на избор на претседател, заменик претседател и секретар на младинската организација во нашето училиште.

На ден 20.10.2016 година во училишната кино сала се одржа Втората седница на Училишната /Младинска организација со Дневен ред: избор на претседател и заменик претседател на Младинската/Ученичка организација за учебната 2016/2017 година. По упатениот Повик на Првата конститутивна седница на Младинската/Ученичка организација за избор на претседател заклучно со 19.10.2016 година (среда) за претседател на Младинската/Ученичка организација аплицираа пет кандидати: Росана Милкова, Милица Јованова, Дајана Димова, Пане Белевски и Владо Димовски. Учениците се претставија пред присутните со програма за работа на Младинската/Ученичка организација и ги истакнаа причините кои ги мотивирале да аплицираат за оваа функција. По извршениот избор преку тајно гласање за претседател на Училишната /Младинска организација во учебната 2016/2017 година беше избрана ученичката Росана Милкова, а за заменик претседател беше избрана ученичката Милица Јованова.

45


Во текот на месец ноември - декември 2016 година Ученичката/Младинска организација во нашето училиште под менторство на професорката по историја Наташа Матакова го реализира проектот „Еднаквоста е наша инспирација“ со цел подигање на свеста кај учениците против секаков вид на дискриминација. Овој проект е дел на поширокиот проект Дете правобранител, а се реализира во соработка со Коалиција на невладини организации СЕГА. Во рамките на проектот Ученичката/Младинска организација објави конкурс на тема „Дискриминација-црна точка на бел лист“ за избор на најдобар есеј и најдобра ликовна творба (техника по избор). Можност за учество на конкурсот имаа сите ученици во нашето училиште, а на конкурсот учениците се претставија со 12 ликовни творби и 12 есеи, од кои наградени беа три есеи и три ликовни творби. За најдобар есеј беше наградена ученичката од четврта година Дијана Николовска, втората награда ја понесе ученичката Милена Триќиќ од втора година, а третата награда ја доби ученичката Сузана Николова од трета година. За најдобра ликовна творба беше наградена ученичката Надица Туриманџова, втората награда ја доби Марија Алексова, а третата Цветанка Ташева, сите ученички во втора година. Во вреднувањето на есеите учествуваа професорите по македонски јазик и литература Катица Манева, Гордана Еленова и Кочо Кочов, а во вреднувањето на ликовните творби учествуваше професорот по ликовна уметност Ванчо Кеков. За потребите на проектот во учелишниот хол се изведе мини изложба каде беа изложени ликовните творби и есеите кои учествуваат на конкурсот. Проектот е финансиран од заеднички средства на Коалиција на младински организации СЕГА и Гимназија Добри Даскалов. „Moodle“ Проектот Moodle продолжи да се реализира и оваа учебна година. Проектот има за цел подобрување, унапредување и модернизирање на наставниот процес во училиштето. „Moodle“ претставува систем за Е-учење којшто е од затворен тип и достапен само за учениците и наставниците во СОУ Гимназија „Добри Даскалов“. Системот за Е-учење Moodle го администрира Зоран Милевски, проф. по информатика. Покрај предметните наставници коишто ја користат оваа алатка од самиот почеток, сe вклучуваат и нови колеги кои не посетувале предходна обука и на кои им се пружа потребна техничка подршка од страна на професорите по информатика. Најчесто наставниците изготвуваат тестови на знаења, поставуваат презентации и друг вид на материјали потребни за реализирање на наставата, квизови и сл. „Електронско учење во училница“ Erasmus + Нашето училиште е вклучено во проект „Електронско учење во училница“ Erasmus+ заедно со уште пет партнери: Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, Техничкиот универзитет од Софија, Градежниот училишен центар „Здравко Цветковски" од Скопје, Втората јазична гимназија во Софија и гимназијата „Курт Николин“ од Шведска. Со активностите предвидени со овој проект, работилници, обуки, презентации, посети на училишта во партнерски држави, учесниците се здобија со проширени знаења од областа за изработка на ОЕР, учествуваа во подготовка на ОЕР и подготовка на платформа за користење на истите. Знаењата и искуствата ги споделија со останатите колеги од училиштето и од други училишта со кои имаме долгогодишна соработка. 46


Со Проектот се очекува да се зголеми знаењето и примената во користење на информатичките технологии во наставата, преку примена на електронското учење и креирање на дигитални содржини во форма на онлајн отворени образовни ресурси. „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“ Целта на овој проект е заштита на животната средина и нејзина интеграција во воспитно-образовниот систем. Оваа програма ја спроведуваат Здружението на граѓани ОХО, Министерството за образование и наука и швајцарската агенција за развој. Согласно проектот: „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем “ во текот на учебната година беа реализирани следните активности: - чистење на училиштето, - чистење на училиштниот двор, - чистење на спорстките терени, - акција за чистење на отпадот во училиштниот двор, - акција за садење цвеќиња и зимзелени дрвца, - обновување на старите пораки во училиштето на тема екологија, - пишување нови пораки од ученици за екологија, - средување и обновување на паноа за еко-кодекс, здрава храна, - изготвување програма, планови, анализа, календар, евалуација, извештаи, записници, презентации и сл. Проектот е наменет да се подобри изгледот на околината во која учиме и работиме, да се развие еколошката свест, како и грижа и чување на околината од страна на учениците. Активностите од проектот се реализираат под менторство на училиштниот координатор, професор по биологија Богде Коцева, училиштниот педагог и членовите на екоодборот. Проект „Советување на родители-родителска школа“ Во рамки на проектот „Советување на родители-родителска школа“ во периодот од 01.09 до 10.06.2017 година беа одржани едукативни советодавни средби со 149 родители на ученици поради нередовност и неуспех во наставата. Советодавните разговори се реализираа и со учениците кои имаат голем број на изостаноци и 3 или повеќе слаби оценки. Советодавните средби се реализираа од страна на Душанка Иванова – училиштен психолог. „Проект за меѓуетничка интеграција во образованието“ Овој проект продолжува да се реализира во нашето училиште. Целта е кај учениците од различна етничка, полова и социјална структура да се развие кретивно изразување и поврзување, запознавање со културата на другите етнички заедници, надминување на родовите, етничките и социјалните предрасуди и стереотипи. Проектот го спроведува УСАИД во соработка со партнер организациите Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) и Македонски Институт за Медиуми (МИМ). Со овој проект ќе се реализираат повеќе активности, како на пример: - Планирање на активностите за МИО во Годишната програма на училиштето; - Вметнување на активности за МИО во годишните и тематските планирања на наставниците; - Вклучување на родители, ученици и наставници во МИО активностите. 47


Во нашето училиште одговорни наставници за реализација на МИО програмата се: Александра Амишева - проф. по социологија, Драган Вељковиќ - проф. по музичка уметност, Александра Петреска - проф. по англиски јазик, Блашко Клинчаров - проф. по спорт и спортски активности и Гордана Еленова - проф. по македонски јазик и литература. Проект „Условен паричен надоместок“ Проектот „Условен паричен надоместок" го спроведуваат Министерството за труд и социјална политика, Центрите за социјална работа, Министерството за образование и наука, средните училишта и Министерството за финансии, согласно со Прирачникот за администрирање на Програмата за условен паричен надоместок за средно образование. Проектот има за цел да го подобри пристапот и квалитетот на образованието, да го зголеми бројот на ученици запишани во средното образование од домаќинства корисници на социјална парична помош, како и да го поттикне и подобри реализирањето на задолжителното средно образование во Република Македонија. Во текот на учебната 2016/2017 година од нашето училиште само 5 ученици беа корисници на условниот паричен надоместок. Со нив се водеа советодавни разговори за важноста на редовноста и успехот во наставата. Сите активности од овој проект се реализирани од страна на училиштниот психолог Душанка Иванова. Посети на час Во текот на учебната година директорката на училиштето заедно со стручната служба, психолог и педагог, остварија посети на час кај предметни наставници. Посетите се реализираа според однапред подготвен план. Посетените часови беа добро испланирани, подготвени и реализирани. Постоеше заинтересираност и активност од страна на учениците. За направениот увид на часовите стручната служба води уредна документација којашто се чува во професионалното досие на секој наставник. Посета на советници од Центарот за стручно образование и обука На 10 октомври 2016 година во нашето училиште се реализира посета на Активот по економско-правни предмети од страна на советничката Елизабета Радановиќ од Центарот за стручно образование и обука. Овие советодавно-консултативни средби беа спроведени со директорот на училиштето и наставниците по стручни предмети и практична настава од економско-правна и трговска струка со профилите економски техничар и правен техничар. Покрај средбите, советничката имаше посета на два наставни часа за увид во работата на наставниците со учениците. Целта на ваквите средби е да се сондираат мислењата, ставовите, идеите, пораките и проблемите на наставниците на ниво на струка, со што би се превземале конкретни мерки за надминување на проблемите во стручното образование. Здравствено воспитување - систематски прегледи Во однос на грижата и здравјето на учениците, во соработка со Училиштниот диспанзер, за учениците од прва и четврта година во месец ноември-декември (од 21.11 до 23.12.2016 година) во целост се спроведе систематскиот преглед за учениците. Сите активности околу спроведувањето на систематските прегледи на учениците (информирање, изготвување план, повратна информација) во целост ги реализира училиштниот педагог. 48


Согласно програмата „Образование за животни вештини“ на класните часови и на часовите од други наставни предмети се дискутира за теми поврзани со здравјето на луѓето, хигиената и сл. Состаноци Како и претходните учебни години, така и оваа учебна година се одржаа повеќе состаноци на ниво на училиште со предметните наставници (наставнички совети, совети на паралелките), состаноци со класните раководители, со претседателите на стручните активи, со менторите на проектните активности и слободни часови, со стручната служба, со учениците, со ученичката организација, со комисии за патронен празник, со комисии за државна матура и екстерно проверување, состаноци со предметни наставници кои се вклучени во разни проекти и сл. Состаноците беа со различен дневен ред во зависност од периодот и активностите што произлегуваа и следуваа. Состаноците ги водеше раководниот орган на училиштето во присуство на заменик директорите и стручната служба. Крводарителска акција На 20 септември 2016 година во нашето училиште се спроведе крводарителска акција за учениците од трета и четврта година. Акцијата беше успешно организирана и реализирана од страна на Републичкиот завод за трансфузиологија Скопје и О.О Црвен крст Кавадарци.

Новогодишен базар На 26 декември 2016 година во холот на училиштето се реализира активност Новогодишен базар од проектот „Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“. За реализација на проектот активно беа вклучени учениците од I до IV година во рамките на проектната активност по Иновации и претприемништво под менторство на проф. Александра Ристова и проф. Богде Коцева. Учениците со голем труд и посветеност изработија новогодишни украси, кукли и разни други предмети од достапни материјали. Рачно изработените предмети беа изложени на штанд во холот на училиштето. Оригиналните креации на учениците привлекоа внимание и восхит од наставниците, учениците и родителите. Изработките беа продадени, а со средствата собрани од продадените ракотворби се спроведе хуманитарна акција во Дневниот центар за деца со посебни потреби. Учениците од I-1 клас со најдобар просечен успех на ниво на I година Учениците од I-1 клас со најдобар просечен успех на ниво на I година. Континуираното учење, трудољубивоста, добрите работни навики вродија со плод. Учениците од I-1 клас, класен раководител Ленча Анѓушева-Чаушева на крајот од I-то полугодие во учебната 2016/2017 година постигнаа највисок просечен успех на ниво на I година, а воедно имаа и најмало просечно изостанување. Учениците беа на прием кај Директорката на Гимназијата Невенка Поп-Ангелова, која срдечно им честита за постигнатиот успех и им посака да продолжат и понатаму да учат и да постигнат уште поголем успех на крајот од учебната година. 49


Класниот раководител, а воедно и професор по англиски јазик кажа за учениците дека навистина се трудољубиви, примерни и периодот на прилагодување кон новата средина го поминале мошне брзо прифаќајќи ги сите обврски без никакви приговори и жалби. Нов изглед на дел од ентериерот во училиштето За да се избегне едноличноста на живеењето, уметноста има задача да го внесе естетското и естетиката во нашето секојдневие. Тргнувајќи од оваа цел, да се спротивстави на монотонијата и кичот на просторот, проф. по ликовна уметност Ванчо Кеков, изврши уметничка преобразба на дел од просторот во гимназијата. Конкретната реализација е на ентериерот во холот на оваа образовна институција. Изборот на боја и начинот на изработка му дадоа забележителен и топол изглед на просторот и го направија попријатно катче за вработените и учениците.

Доделени награди од конкурсот „Дискриминација-црна точка на бел лист“ Во текот на месец ноември-декември 2016 година Ученичката/Младинска организација во нашето училиште под менторство на професорката по историја Наташа Матакова го реализираа проектот „Еднаквоста е наша инспирација“ со цел подигање на свеста кај учениците против секаков вид на дискриминација. Овој проект е дел на поширокиот проект Дете правобранител, а се реализира во соработка со Коалиција на невладини организации СЕГА. Во рамките на проектот Ученичката/Младинска организација објави конкурс на тема „Дискриминација-црна точка на бел лист“ за избор на најдобар есеј и најдобра ликовна творба (техника по избор). За најдобар есеј беше наградена ученичката од четврта година Дијана Николовска, втората награда ја понесе ученичката Милена Трикиќ од втора година, а третата награда ја доби ученичката Сузана Николова од трета година. За најдобра ликовна творба беше наградена ученичката Надица Туриманџова, втората награда ја доби Марија Алексова, а третата Цветанка Ташева, сите ученички во втора година. Во вреднувањето на есеите учествуваа професорите по македонски јазик и литература Катица Манева, Гордана Еленова и Кочо Кочов, а во вреднувањето на ликовните творби учествуваше професорот по ликовна уметност Ванчо Кеков. За потребите на проектот во училишниот хол се изведе мини изложба каде беа изложени ликовните творби и есеите кои учествуваа на конкурсот. Проектот е финансиран од заеднички средства на Коалиција на младински организации СЕГА и СОУ Гимназија Добри Даскалов.

Учество на фестивалот „Бидете креативни, бидете интерактивни, бидете интеретнички“ Реализираните резултати од повеќе креативни работилници од проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието беа претставени на Фестивалот на изведувачки уметности и добри практики „Be creative, be interactive, be interethnic", кој се одржа на 18 февруари 2017 година во Младинскиот културен центар во Скопје. Нашето училиште претходниот пат се претстави со театарска претстава, а овој пат 50


учествуваше со дополнителни активности и изложба на продукти од креативните корнери, изработени од средношколци. Во овој дел нашите ученички од прва година Емилија Анѓушева и Добринка Сотирова заедно со професорите Кочо Кочов, Гордана Еленова и Зоран Милевски подготвија посебен штанд каде што беа изложени продукти изработени како дел од креативните корнери. Овој фестивал има за цел да биде практичен и добар пример на оние кои сакаат на креативен начин да работат со младата генерација. Фестивалот се организира во рамки на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, кој го имплементира Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО), заедно со партнерската организација Центар за изведувачки уметности „Мултимедиа" од Скопје. Посета на биохемиската лабораторија „Еми Медикус” во Кавадарци На 22 февруари 2017 година учениците од изборното Природно-Математичко подрачје, комбинација Б, ја посетија биохемиската лабораторија „Еми Мeдикус” во Кавадарци заедно со проф. по хемија Даница Пецова и проф. по биологија Елизабета Иговска. Учениците се здобија со знаење за функционирањето на центрифугалната машина која ги одвојува крвните клетки од серумот, апаратот за читање на крвна слика, апаратот за мерење на електролити, најновиот апарат за комплетна анализа на ензими, хормони, итн. Набљудуваа под микроскоп и примерок од човечка урина. Посетата беше мошне успешна и предизвика голем интерес и задоволство кај учениците. Целта за да се стекне што поголемо знаење за процесите на испитување на крвта беше остварена. Дете правобранител и промоција на детските права На 07 март 2017 година Детето правобранител заедно со неговите заменици организираа отворен ден за учениците од Гимназијата „Добри Даскалов“ и на забавен и симболичен начин ги промовираа детските права. Активноста се одвиваше за време на големиот одмор кога на учениците им беа поделени чоколади на кои беа испишани нивните детски права. Учениците беа пријатно изненадени и задоволни од ваквиот начин на запознавање со детските права. Детето правобранител и неговите заменици успешно ја спроведоа активноста со која повторно успеаа да ја промовираат и да ја доближат функцијата Дете правобранител до сите ученици од нашето училиште. Активностите се реализираат под менторство на професорката по историја Наташа Матакова. Посета на Винарска Визба „ТИКВЕШ“ Кавадарци На 15 март 2017 година учениците од трета година кои ги следат предавањата по предметите Иновации и претприемништво, Економска географија предавани од професорот Фердинанд Чејков и Економија од професорката Жанета Делова, беа на пракса во Винарската Визба Тиквеш Кавадарци. Винарска визба Тиквеш АД Скопје е компанија која работи на производство на вино и тиквешка жолта ракија. Винарската Визба е богата со традиција, со најсовремена технологија 51


за преработка на грозјето и негово претворање во квалитетни вина кои се препознатливи на светските пазари. Учениците беа задоволни од посетата на винарската визба, како и од тоа што имаа можност да го видат, а секако се здобија и со проширени знаења од таа област. Посета на Полициска станица Кавадарци На 30 март 2017 година учениците од III година во рамките на активностите по предметот Географија - изборен предмет, со проф. Фердинанд Чејков, беа во посета на полициската станица во Кавадарци. Учениците во оваа тематска целина изучуваат и за терцијарните дејности во кое припаѓа и сообраќајот. На овој час самите ученици беа запознати со проблемите на зголемен број на возила, аеро загадување, употреба на сигурносен појас, важноста да не разговараме по мобилен телефон додека возиме, строга забрана за конзумирање алкохол и сл. Учениците се стекнаа со многу важни информации кои понатаму ќе им послужат во секојдневниот живот. Посета на модна конфекција во Кавадарци На 22 февруари 2017 година учениците од четврта година кои ги следат предавањата по предметите Економија и Економија - изборен заедно со професорката Жанета Делова, беа во посета на Модната конфекција СОНИТЕКС ДООЕЛ Кавадарци. Оваа конфекција е со богата историска традиција. Најпрво била позната под името Кавадарка, која произведувала детска облека. Потоа преминала во Југотекс која произведувала облека за југословенскиот пазар. Денес оваа компанија веќе 11 години е во приватна сопственост. Компанијата произведува облека по нарачка за купувачи од странство. Учениците беа презадоволни од самата посета на конфекцијата, а воедно видоа и дознаа многу техники и информации од оваа дејност. Продолжува соработката со гимназијата Curt Nicolin од Шведска Гимназијата успешно ја продолжува започнатата соработка со училиштето Curt Nicolin Gymnasiet од Шведска. Професори и ученици од Curt Nicolin Gymnasiet (cng.se) повторно ја посетија гимназијата каде што директорката г-ѓа Невенка Поп-Ангелова им посака топло добредојде и убав престој во нашето училиште и нашиот град. Со оваа мобилност учесниците ќе разменат искуства, знаења, ќе се стекнат со нови вештини, ќе комуницираат меѓусебно и ќе работат на заеднички дефинирани активности. Една од активностите кои што заеднички ја реализираа учениците од двете училишта беше во градскиот парк во Кавадарци, запознавање, преку претставување на традиционални шведски игри. Литературен конкурс на тема „Нежноста и убавината на жената“ По повод 8 Март, денот на жената, класното раководство на II-4 клас, објави конкурс за најдобар есеј и најдобра ликовна творба на темата „Нежноста и убавината на жената“ за 52


учениците од втора година. Пристигнатите литературни и ликовни творби беа оценети од страна на стручна комисија, и беа наградени три најдобри есеи и три најдобри ликовни творби. По тој повод им беа доделени пригодни награди (книги и дипломи) на најуспешните ученици во присуство на професорката по македоснки јазик и литература Катица Манева, професорот по ликовна уметност Ванчо Кеков и директоркатра на гимназијата Невенка Поп-Ангелова. Наградени се учениците: Павлинка Ташева II-4 (прва награда за ликовна творба), Босилка Велкова II-3 (втора награда за ликовна творба), Кристина Костадинова II-4 (трета награда ликовна творба), Ѓорѓи Стојанов II-2 (прва награда за литературна творба), Милена Трикиќ II-1 (втора награда за литературна творба) и Кристина Костадинова II-4 (трета награда за литературна творба). Донација на современа училница за гимназијата од Универзитет „Гоце Делчев“ Штип Гимназијата ја прошири и зацврсти соработката со Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип за подобрување на наставниот и образовниот процес. За таа цел, УГД Штип помогна во опремувањето на една современа училница од новоизградените училници во гимназијата. Проректорот за настава на УГД Штип проф. д-р Кирил Барбареев истакна дека станува збор за една современа, стимулативна средина за учење. Универзитетот споделува дел од својата информатичка технологија со цел да има подобрување на воспитно-образовниот процес во таа средина, учениците да добиваат многу повеќе информации за тоа што се случува како современа информатичка технологија на Универзитетот. Доделена е современа интерактивна табла која е мултифункционална, може да се користи за настава, но и за обука на наставниците, за видеоконференциски врски со други училишта во земјата и надвор од неа, за одржување на методски активности на студентите од наставничките и филолошките факултети, за учење на јазици и сл. Директорката на училиштето истакна дека сето ова е во насока и функција на поквалитетен наставен процес, а нашата соработка ќе продолжи со суштински проекти, за применување на сите иновации во наставниот и образовниот процес. Ученици и професори од Curt Nikolin повторно во посета на Македонија Од 19 април до 25 април 2017 година ученици и професори од гимназијата Curt Nikolin од Шведска повторно дојдоа во Македонија. По топлото добредојде во просториите на училиштето од страна на директорката Невенка Поп-Ангелова, шведските ученици и кавадаречките гимназијалци се упатија на градскиот стадион каде заеднички го поминаа денот во игра. Професорите од Финсбанк ги оставија реквизитите од играта на користење на кавадаречките гимназијалци. Блаже Велков проф. по спорт и спортски активности се заблагодари на доделените реквизити и ќе настојува повремено да ги искористи и да ги запознае нашите ученици со традиционалните шведски игри. Ова претставува инспирација да се продолжи да се истражува и да се запознава со нови традиционални игри од други земји.

53


Традиционално се одржа XVI Шаховското првенство На 08 март 2017 година во нашето училиште традиционално се одржа XVI Шаховското првенство. На првенството учество земаа 38 ученици под менторство на проф. по историја Горан Пановски. Финалниот натпревар се одржа на 14 април 2017 година, каде I место освои Ѓорѓи Ристов од II-2 клас, II место освои Горан Ѓерѓев од III-2 клас и III место освои Душан Петров од II-1 клас. Кај девојчињата I место освои Надица Мишева од I-5 клас, II место освои Милена Трикиќ од II-1 клас и III место освои Марија Глигорова од II-2 клас. Образовна манифестација „Образовно рандеву 2017” Образовната манифестацијата „Образовно рандеву 2017”, се одржа на 21 и 22 април 2017 година во СЕПУГС „Васил Антевски - Дрен” во Скопје. Нашето училиште преку економско-правна и трговска струка, учествуваше на „Образовно рандеву 2017” со вкупно 40 ученици и 7 наставници-ментори: Давчева Лоска, Иванова Душанка, Станоевска Љубица, Лазова Благородна, Коцева Богде, Велков Блаже и Клинчаров Блашко, во следните категории: интервју за работа, јавно говорење, маркетинг план, најдобра WEB страна на училиште, најдобар штанд, пинг-понг, баскет, најдобра видео реклама, најдобра фотографија и најдобар филм. Учениците се закитија со награди и тоа: во категоријата „Најдобар пинг-понгар”, ученичката Јованова Марија, чиј ментор беше професорот по спорт и спортски активности, Велков Блаже, освои второ место. Во категоријата „Најдобар штанд”, учениците: Димовска Благица, Цветкова Јована, Минева Ангела, Илова Кристина, Попова Марија, Богева Ана-Марија и Сирмева Марија, под менторство на професорката по економски предмети, Давчева Лоска, освоија трето место за најдобар штанд на училиште. Во сите категории, учениците остварија солидни резултати и притоа покажаа самодоверба, креативност, самоиницијативност, лидерски способности, организациски и комуникациски вештини и спортски дух. Гимназијалците освоија светски признати Microsoft Office Specialist сертификати Оваа учебна година ученици земаа учество на светскиот натпревар Microsoft Office Specialist, организиран од Certiport Inc. Овој натпревар претставува глобален натпревар кој ги тестира вештините на учесниците во Microsoft Word®, Excel® и PowerPoint® од MS Office 2013 или MS Office 2016. Со учество на овој натпревар учениците добија одлична прилика да ги покажат своите вештини, да се забавуваат и имаа можност да ја претставуваат Македонија во светот и да стекнат големо признание. Под менторство на проф. по информатика м-р Зоран Милевски, учествуваа учениците Страше Наумов III-1, Теодор Делов III-2, Трајче Белевски III-4, Борис Мишов III-4, Славе Темков IV-3 и Борис Станоев IV-3. Овие ученици полагаа квалификациски натпревар и успешно го положија со што добија можност бесплатно да се натпреваруваат за официјален Microsoft Office Specialist сертификат. На 26 април 2017 година во просториите на Certiport и Semos едукација во Скопје учениците Страше Наумов III-1, Теодор Делов III-2, Славе Темков IV-3 и Борис Станоев IV-3 54


постигнаа одлични резултати и се стекнаа со светски признат Microsoft Office Specialist сертификат. Со тоа добија можност да влезат помеѓу 30-те најдобри во Македонија. 9 мај - Денот на Европа На 9 мај 2017 година по повод Денот на Европа во Домот на културата се реализираше настан на којшто нашите ученици настапија со интересен перформанс со традиционални детски игри како што се: ластика, долга магарица, анина јанина, бзз, скокање на јаже и други игри, а на крајот настапот заврши со заедничка композиција Макарена под менторство на проф. по спорт и спортски активности Блаже Велков. Сите присутни во салата беа воодушевени од интересниот настап на нашите ученици. Реализирана завршна екскурзија за учениците од трета година Екскурзијата беше организирана согласно Правилникот за организирање на ученички ексурзии од страна на Министерството за Образование и Наука на Република Македонија на релација Кавадарци-Будимпешта-Прага-Дрезден-Салцбург-Виена-Кавадарци. Вкупно 209 ученика и 7 класни раководители во периодот од 06.05.2017 година до 12.05.2017 година поминаа неколку незаборавни денови на дружење воодушевувајќи им се на архитектонските градби, културното наследство и природата на следниве земји од Средна Европа: Унгарија, Чешка, Германија и Австрија. Целите на овој вид патување беа во целост реализирани, учениците се вратија побогати со едно европско искуство, што ќе остане во трајно сеќавање преку безбројните фотографии. Реализирана научно-истражувачка екскурзија за прва година На 21 и 22 мај 2017 година учениците од прва година со своите класни раководители беа на дводневна научно-истражувачка екскурзија во Охрид. Целта на оваа екскурзија е учениците да ги прошират своите знаења и да се запознаат со знаменитостите кои се поврзани со нашата историја. Учениците посетија неколку значајни културно-историски споменици. Прва посета беше низ местото Могила – Прилеп, потоа Хераклеа – Битола, Вевчански извори, Природно научниот музеј и куќата на Миладиновци – Струга, црквите Света Софија, Канео, Плаошник, Самуиловата тврдина во Охрид. И велосипедот е дел од сообраќајот На 11 мај 2017 година се одржа велосипедска парада под мотото „И велосипедот е дел од сообраќајот“ организирана од Сојузот на училишен спорт на град Кавадарци во соработка со МВР Кавадарци, Совет за безбедност во сообраќајот, Прва помош Кавадарци и др. Парадата беше координирана од проф. по спорт и спортски активности Блаже Велков кој традиционално секоја година ја организира истата во овој период по повод светскиот месец на велосипедот. Парадата се одвиваше низ улиците на град Кавадарци.

55


Традиционално одржани класните првенства во фудбал и кошарка Секоја година традиционално се одржува Класно првенство во фудбал и кошарка под менторство на професорите по спорт и спортски активности: Блаже Велков, Блашко Клинчаров, Илија Шиков и Тимче Пецов. Учениците од секој клас се посебно мотивирани да ги покажат своите знаења од областа на спортот, а со тоа го развиваат тимскиот дух и јакнењето на другарството меѓу нив. На 15 мај 2017 година на спортските терени на гимназијата се одиграа завршните натпревари во фудбал и кошарка. Младите гимназијалци ги водеше спортскиот дух и желбата за успех, а на публиката и овозможија вистинско уживање. Прво место во фудбал го освои класот III-5, второ место го освои класот IV-7, а третото место му припадна на класот III-1. Во кошарка најдобар беше III-4 клас со освоено прво место, a второто место го освои класот IV-3. Директорката на училиштето г-ѓа Невенка Поп-Ангелова, заедно со професорите по спорт и спортски активности им ги доделија пехарите на капитените на најдобрите екипи. „Стани Гимназијалец“ – презентација за полуматурантите На 16 мај 2017 година во Домот на културата „Иван Мазов – Климе“ во Кавадарци пред учениците од деветто одделение од Кавадарци и Росоман беше направена презентација на гимназијата под мотото „Стани Гимназијалец“. На овој настан учениците полуматуранти беа запознати со наставните планови и програми на гимназијата, како и наставните методи и вонучилишните активности преку кои учениците го доусовршуваат своето знаење. Презентирани беа успесите од учествата на натпревари, освоени награди и признанија. На крајот од презентацијата беше изведена и средношколската претстава „High School Musical“ која освои високи награди на меѓународни наптревари.

Отворен ден на гимназијата Добри Даскалов Отворениот ден се одржа на 23 мај 2017 година во гимназијата. Присутните ученици поставуваа прашања и се информираа за тоа кои предмети се изучуваат во секоја година, по колку часа неделно се застапени, како и за тоа кои воннаставни активности се организираат и реализираат. Покрај информациите, полуматурантите имаа можност да го разгледаат училиштето и да видат што им нуди истото, каква е средината за учење и секако делот за спортски активности и одмор. Гимназијата го награди класот со најмалку изостанувања со еднодневна екскурзија Дисциплината и одговорноста им овозможија на учениците од I-1 клас, на 01 јуни 2017 година да поминат еден незаборавен ден во височините на Водно. Гимназијата го награди класот со најмалку изостанувања со еднодневна екскурзија. Учениците најпрво го посетија Водно и беа воодушевени од прекрасниот поглед на главниот 56


град и свежиот и чист воздух, потоа го посетија традиционалното „Македонско село“ уживајќи во традиционалната македонска кујна. Еднодневната прошетка ја завршија со посета на трговските центри во Скопје. Нивната сложност заедно со добрата смисла за хумор и прекрасната природа со која беа опкружени, го направија овој ден незаборавен. Свечено доделување на наградите по македонски јазик На 19 јуни 2017 година на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје беа свечено доделени дипломите и наградите на учениците и менторите од одржаните Регионални и Државни натпревари за средните и основните училишта по македонски јазик и литература. Ученичката Елена Ридова од III година, под менторство на професорката Ристенка Јосифова освои прво место на Регионалниот натпревар и прво место на Државниот натпревар по македонски јазик и литература. Реализиран завршен настан од Erasmus + проектот „Интегрирање на електронското учење во училниците“ Во перодот од 18 до 20 јуни 2017 година во Охрид се реализира завршен настан во рамките на Erasmus+ проект од Клучна акција 2 - Соработка за иновација и размена на добри практики, „Интегрирање на електронското учење во училниците “ во организација на СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци. Координатор на целиот проект е директорката на гимназијата Невенка Поп-Ангелова. На овој настан учество земаа следните наставници: м-р Зоран Милевски професор по информатика, Благородна Лазова професор по информатика, Мики Камчевски професор по историја, Христинка Косовска професор по латински јазик, Даница Пецова професор по хемија, Блаже Велков професор по спорт и спортски активности, Блашко Клинчаров помошник директор и професор по спорт и спортски активности и Александра Ристова помошник директор и професор по правни предмети. Според предвидениот план од проектот беа поканети партнери и училишта со кои што соработува Гимназијата „Добри Даскалов“ и на завршниот настан присуствуваа 53 учесници од повеќе училишта и институции и тоа: Универзитет „Гоце Делчев“ од Штип, Гимназија „Курт Николин" од Финспанг – Шведска, Прва Крагуевачка Гимназија од Крагуевац – Србија, Гимназија „Брежице“ од Србија, Средното училиште „Михајло Петровиќ Алас“ од Угљевиќ – Србија, Гимназија „Орце Николов“ од Скопје, СОУ „Никола Вапцаров“ од Скопје, ООУ „Димката Ангелов – Габерот“ од Кавадарци, ООУ „Димката Ангелов – Габерот“ од Ваташа, СОУ „Арсени Јовков“ од Скопје, СОУ „Георги Димитров“ од Скопје, СОУ „Нико Нестор“ од Струга, СОУ „Ибрахим Темо“ од Струга и претставник од Бирото за развој на образованието. Проектот започна да се реализира од 01.09.2015 година и за тој период беа реализирани 4 работилници и 5 работни состаноци, интерни работилници, презентации и дисеминации, а целта беше да се зголеми човечкиот капацитет во средните училишта за интеграција на ИКТ во процесот на учење преку технологии за е-учење и креирање на дигитални содржини во форма на Едукативни образовни ресурси. Завршниот настан го отвори г-ѓа Невенка Поп-Ангелова, Директорка на гимназијата „Добри Даскалов“ и локален координатор на проектот, со што им се заблагодари на сите учесници за нивното присуство на овој настан каде што се презентираше она што е изработено во рамките на проектот. 57


За време на овој настан Директорката Поп-Ангелова потпиша и два нови Меморандуми за билатерална соработка со директорот на Гимназија „Брежице“ од Србија и Директорката на Втора јазична гимназија „Томас Џеферсон“ од Софија, Бугарија. Потоа, координаторот на проектот проф. д-р Зоран Здравев од Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, се обрати на присутните и презентираше за тоа како беше испланирана реализацијата на проектот и кој е крајниот импакт за сите вклучени учесници, како средните училишта, наставниците и самите ученици. Потоа следуваше презентација од м-р Зоран Милевски, проф. по информатика и асистент на локалниот координатор, со што беше презентирана улогата на Гимназијата „Добри Даскалов“ во проектот, детална презентација за сите 5 клучни резултати (англ. Outcomes) и презентација на креираните едукативни образовни ресурси кои што се поставени на репозиториумот http: ioerc.mk. По завршување на презентацијата следуваа и презентации од професори учесници во проектот од гимназијата „Добри Даскалов“, додека на крај се разви дискусија од страна на учесниците на настанот и споделување на искуства. Во рамките на настанот беше организирана и заедничка прошетка со локален водич низ стариот дел на градот Охрид – град на Унеско. По завршувањето на сите активности предвидени според агендата, сите учесници си заминаа побогати со нови знаења, искуства, пријателства и отворен пат за иницирање на нови соработки и практики со што во иднина ќе се реализираат во насока на подобрување и унапредување на наставниот процес. Гранд финале на натпреварот Microsoft Office Specialist На 31 мај 2017 година во Скопје се одржа Гранд финале на Microsoft Office Specialist натпреварот кој што оваа година повторно се реализира во Македонија. Овој натпревар претставува глобален натпревар кој ги тестира вештините на учесниците во Microsoft Word®, Excel® и PowerPoint® од MS Office 2013 или MS Office 2016. На Гранд финалето каде што најдобрите 40 од Македонија се натпреваруваа, учествуваше и ученикот Теодор Делов од III-2 клас под менторство на проф. м-р Зоран Милевски и го освои високото четврто место со освоени 985 од вкупно 1000 поени. Со тоа доби награди од организаторите на натпреварот и признание за високо стекнати вештини и познавања на пакетот на Microsoft Office. Директорката на гимназијата г-ѓа Невенка Поп-Ангелова му честита на Теодор за одличниот успех на натпреварот и му посака уште многу успеси понатаму во своето школување. Испитувања Во текот на учебната година во училиштето се спроведоа неколку испитувања, и тоа: 1. Социјалните и материјалните услови за живот и работа на учениците од прва година и нивните родители. 2. Информираност за ХИВ/СИДА. 3. Професионалната ориентација на учениците од IV година. 4. Анкети за ученици, родители и наставници за седум подрачја за самоевалуација на училиштето. Овие испитувања во целост ги реализира училиштниот психолог Душанка Иванова. 58


Практична настава По предметот Практична настава, предводени од проф. Слободанка Стојанова, оваа година имаше многу добра и плодна соработка со локалната заедница и со другите органи од општествениот живот. Така, беа посетени матичните служби за родени, венчани и умрени. Посета се направи и во адвокатска канцеларија, каде на учениците им беше објаснето се во врска со работата на адвокатите и правната заштита која ја даваат на граѓаните на кои им е повредено некое право. Посета се направи и кај извршител, нотар, трговскиот регистар, Управата за јавни приходи, органите на локалната самоуправа, управни органи и следење на судски постапки во судот и други правни лица. Исто така, посети направија и другите професори кои предаваат практична настава, како по правните, така и по економските предмети. Посета реализираа учениците од IV-7 клас во Основниот суд – Кавадарци (следење на судски постапки), Одделение за имотно-правни работи, кај нотари, адвокати, Управа за јавни приходи, извршители, МВР, под менторство на професорката Добрица Грижевска и професорката Љубица Станоевска. Учениците од III-7 клас, под менторство на професорката Добрица Грижевска, според стратегијата УПФТ, реализираа постапка за склучување брак, според законот. Исто така, реализираа и граѓански постапки за заштита на субјективните права. Учениците беа поделени во три групи и презентираа судски постапки според законските прописи, а работеа по три основи за заштита. Истите успешно ги завршија. Посета на Саем за вработување На 30 мај 2017 година се одржа Саем за вработување во Кавадарци во спорската сала на кој сите заинтересирани фирми изложија штандови на кој ги претставија своите производи, и тоа всушност, беше шанса младите кадри да се запознаат со фирмите, и доколку имаат интерес, да аплицираат за работа во иднина, да се стапи во директен контакт со надлежните од фирмата. На овој саем, учениците од III-7 клас, беа предводени од професорката Стојанова Слбоданка. На овој саем за вработување посета направија и учениците од II-6 клас и учениците од III-6 клас, економки профил, предводени од професорот Костадинчо Петров. Посета на фирми согласно планот за економски техничар На 16 март 2017 година, учениците од III-6 клас, под менторство на професорката Лоска Давчева, го посетија ТД ,,Митревски Ми-Ко“ ДООЕЛ, населба Глишиќ, со што практично се запознаа со работењето на реален бизнис од производствена дејност. Посета на ТД „Зоралек-Маринковиќ” ДООЕЛ и на ресторан „Кај Жика”, направија учениците од IV-6 клас, под менторство на професорот Костадинчо Петров, со што практично се запознаа со работењето на реален бизнис од производствена дејност и угостителска дејност. Посета на изложба На 06 април 2017 година учениците од 2-7 клас под менторство на проф. по историја Наташа Матакова ја посетија изложбата „Манастирите во Кавадаречко“ реализирана од Музеј Галерија на рад Кавадарци. 59


Посета на театарки претстави Учениците од втора година под менторство на проф. по македонски јазик и литература Катица Манева посетија две театарски претстави, и тоа: Тартиф“ во Македонски Народен Театар во Скопје и „Сон на летната ноќ“ во Театар Комедија во Скопје. А, учениците од четврта година под менторство на професорот Кочо Кочов ја посетија претставата „Животот е убав“ во МНТ во Скопје. Посета на Саем на книга Учениците од прва до четврта година заедно со своите професори по македонски јазик и литература имаа можност да го посетат саемот на книга во градската библиотека „Феткин“. Посета на гимназијата во Шведска Во месец септември 2016 година, во Шведска, на покана од училиштето „Курт Николин“ од градот Финсбанк, учениците од нашата гимназија настапија со мјузиклот „Кралица на танцот“ под менторство на професорот Кочо Кочов. Состаноци Како и претходните учебни години, така и оваа година се одржаа повеќе состаноци на ниво на училиште со предметните наставници (наставнички совети, совети на паралелките), состаноци со класните раководители, со претседателите на стручните активи, со менторите на проектните активности и слободни часови, со стручната служба, со учениците, со ученичката организација, со комисии за патронен празник, со комисии за државна матура, состаноци со предметни наставници кои се вклучени во разни проекти и сл. Состаноците беа со различен дневен ред во зависност од периодот и активностите што произлегуваа и следуваа. Состаноците ги водеше раководниот орган на училиштето во присуство на помошник и заменик директорот, како и стручната служба. Презентација на СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ во основните училишта Во првата седмица од месец мај класните раководители на четврта година поделени во тимови ги посетија деветоодделенците од основните училишта во Кавадарци и им ја презентираа наставната програма и новините што излегоа во Конкурсот за упис на ученици во прва година. На учениците им беа поделени флаери за подетални информации околу подрачјата во гимназиското образование и за стручното образование од економско-правна и трговка струка. Професорите Кочо Кочов, Пандорка Јосифова и Александра Петреска презентираа во училиштата: ООУ „Тошо Велков-Пепето“ и ООУ „Гоце Делчев“, професорите Соња Попова, Блашко Клинчаров и Костадинчо Петров презентираа во основните училишта „Страшо Пинџур“ и „Димката Ангелов-Габерот“ од Ваташа, а професорите Драган Вељковиќ и Лоска Давчева во училиштата ООУ „Тоде Хаџи-Тефов“ и ООУ „Димката Ангелов-Габерот“ од Кавадарци.

60


Презентации од факултети Во текот на целата учебна година за учениците – матуранти од четврта година се одржаа низа презентации од речиси сите државни и приватни факултети. Презентациите се реализираа во кино-салата на училиштето. Сите матуранти имаа можност да се запознаат со најважните информации кои ги нуди факултетот на којшто тие ќе се запишат. Покрај power point презентации матурантите добиваа и рекламен материјал од факултетите. Матурска вечер Како и секоја учебна година, па така и оваа година на 19 мај 2017 година во ресторан Ангропромет Кавадарци се прослави четиригодишното школување на генерацијата матуранти 2013/2017 година. Доделување Дипломи На 9 август 2017 година свечено беа доделени Дипломите на матурантите во Домот на културата „Иван Мазов-Климе“ во Кавадарци. На свеченоста покрај класните раководители беше присутна и директорката на гимназијата која на сите матуранти им ги додели дипломите посакувајќи им многу успех и среќа во понатамошниот живот. Изготвување Е-материјали Во текот на првото полугодие беа изготвени следните е-материјали: -

-

Флаер за учениците од прва година со кодекс и општи информации за училиштето, Флаер за државна матура 2017, Флаер за едукација за превенција од ХИВ/СИДА, Извештај за анализа на успехот, редовноста и поведението на учениците на крајот од првото тримесечје, полугодие, трето тримесечје и крај на учебна година за учебната 2016/2017 година, Изготвување статистички извештаи за Државен завод за статистика Велес, Изготвување план за одржување дополнителна и додатна настава, Изготвување распоред за запишување на часовите за дополнителна и додатна настава во дневниците на паралелките, Изготвување план за ментори на проектни активности и слободни часови во училиштето, Изготвување распоред за запишување на часовите на проектни активности и слободни часови во училиштето, Изготвување распоред-термини за индивидуални разговори со родители, Изготвување Покана за патрониот празник на училиштето. Неработни денови во текот на учебната година

Во текот на учебната година неработни денови беа следните: -

08.09.2016 година (четврток) Ден на независноста на Република Македонија, 11.10.2016 година (вторник) 11 Октомври Ден на народното востание, 61


-

23.10.2016 година (понеделник) Ден на македонската револуционерна борба, 14.11.2016 година (понеделник) Патронен празник на училиштето, 30.11.2016 година (среда) Ден на дрвото еколошка акција, 08.12.2016 година (четврток) Св.Климент Охридски, 14.04.2017 година (петок) Велики Петок, 17.04.2017 година (понеделник) Велигден, 01.05.2017 година (понеделник) Ден на трудот, 24.05.2017 година (среда) Св.Кирил и Методиј, 02.06.2017 година (петок) Духовден. 12. Заклучок

Од претходно изнесеното може да се истакне дека голем број активности и задачи од годишната програма за работа на училиштето се реализирани и извршени со потребниот квалитет и постигнати се поставените и очекуваните цели. Компаративната анализа на постигнатиот успех на крајот од учебната година изнесува 4,06 и е незначително повисок од минатата учебна година (3,93). Со предлог - мерките за подобрување на успехот очекуваме истиот да биде повисок. Компаративната анализа на редовноста покажува дека изостанувањето на учениците е намалено за 0,29 % во однос на минатата година. Но, училиштето и понатаму ќе презема соодветни активности и мерки за намалување. Компаративната анализа на поведението покажува дека е намален бројот на учениците со Примерно поведение и Добро поведение во однос на минатата учебна година, а зголемен е бројот на учениците со Незадоволително поведение во однос на минатата учебна година. Во текот на учебната година реализирани се и активности кои не биле планирани со програмите на стручните активи. И во следната учебна година ќе продолжиме со реализирање на активности кои ќе го подобрат квалитетот на воспитно-образовната работа во училиштето.

Датум: 29.08.2017 година Кавадарци

Невенка Поп-Ангелова, Директор

Изготвиле, Душанка Иванова – психолог Јасминка Ризова – педагог

62


ПРИЛОЗИ Прилог Ментори на проектни активности и слободни часови Во учебната 2016/2017 година во училиштето се реализираа проектни активности во гимназиските паралелки и слободни часови во стручните паралелки. Табела 1: Проектни активности – гимназиско образование Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Проектни активности Литературни клубови и драмски секции Информатика Физика Хемија, Биологија Географија Ликовно-творечки активности Спортски проектни активности

Година I II,III и IV I-IV I-IV I-IV I-IV I-IV I II III IV

Часови 2 4 2 1 3 2 2 3 4 4 3

I и II III 1,2,3 III 4,5

10 3 2

8. Иновации и претприемништво

Ментор Васка Петкова Костадин Прокопов Андосија Ристова Кристина Крстева Елизабета Иговска Фердинанд Чејков Ванчо Кеков Блаже Велков Тимче Пецов Илија Шиков Блашко Клинчаров Ѓорѓи Велков Александра Ристова Андосија Ристова Фердинанд Чејков

Табела 2: Слободни часови – стручно образование економско – правна и трговска струка Р.б. 1.

Слободни часови Урбана култура

Часови 10

2.

Берзанско работење

2

Клас I-7, II-6, II-7, III-6, III-7 IV-6

Ментор Александра Дренкова/ Радица Мишева Костадинчо Петров

3.

Берзанско работење

2

IV-7

Лоска Давчева

4.

Урбана култура

2

I-6

Фердинанд Чејков

Од увидот во активностите на менторите на проектните активности во гимназиските паралелки и слободните часови во стручните паралелки, во учебната 2016/2017 година, може да се заклучи дека истите беа успешно и навремено реализирани.

63


Прилог Класни раководители Табела 1: Раководители на паралелка за 2016/2017 година Прва и Втора година Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Клас I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7

Раководител на паралелка Ленча Анѓушева-Чаушева Богде Коцева Гордана Еленова Валентина Димитрова Елизабета Бошкова Лоска Давчева Слободанка Стојанова

Клас II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7

Раководител на паралелка Даница Пецова Анастазија Костова Елизабета Иговска Катица Манева Благородна Лазова Наташа Матакова Славе Попов

Трета и Четврта година Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Клас III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7

Раководител на паралелка Ристенка Јосифова Светлана Несторова-Мицев Магдалена Убавкова Зоран Милевски Илија Шиков Васка Петкова Љубица Станоевска

64

Клас IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6 IV-7

Раководител на паралелка Кочо Кочов Соња Попова Александра Петреска Драган Вељковиќ Блашко Клинчаров Костадинчо Петров Пандорка Јосифова


Прилог Стручни активи и одговорни наставници Табела 1: Стручни активи Р.б. 1.

2.

3.

4.

5.

Стручен актив по: Македонски јазик и литература: Ристенка Јосифова (македонски јазик и литер.) Катица Манева (македонски јазик и литер.) Гордана Еленова (македонски јазик и литер.) Костадин Прокопов (македонски јазик и литер.) Васка Петкова (македонски јазик и литер.) Кочо Кочов (македонски јазик и литер.) Странски јазици: Ленча Анѓушева-Чаушева (англиски ј.) Роска Трајкова (англиски ј.) Донка Лалкова (англиски ј.) Александра Петреска (англиски ј.) Светлана Несторова-Мицев (француски ј.) Бранка Рамова (француски ј.) Анастазија Костова (германски ј.) Васка Таневска (германски ј.) Марјан Алтанџиев (латински ј.) Христинка Косовска (латински ј.) Математика и Информатика: Силвана Петкова (математика) Соња Попова (математика) Лилјана Дичова (математика) Фиданка Илова (математика) Нада Сирмева (математика) Андосија Ристова (информатика) Благородна Лазова (информатика) Зоран Милевски (информатика) Природни науки: Кристина Крстева (физика) Живко Атанасов (физика) Магдалена Убавкова (хемија) Даница Пецова (хемија) Богде Коцева (биологија) Елизабета Иговска (биологија) Валентина Димитрова (географија) Фердинанд Чејков (географија) Општествени науки: Славе Попов (социологија) Александра Амишева (социологија) Горан Пановски (историја) Наташа Матакова (историја) 65

Одговорен наставник

Кочо Кочов

Анастазија Костова

Соња Попова

Даница Пецова

Елизабета Бошкова


Мики Камчевски (историја) Елизабета Бошкова (филозофија, етика) Игор Миовски (филозофија) Душанка Иванова (психологија, деловна психологија) Јасминка Ризова (педагогија) Економско-правен актив: Лоска Давчева (економски предмети) Трајче Тодоровски (економски предмети) Костадинчо Петров (економски предмети) Жанета Делова (економски предмети) Пандорка Јосифова (правни предмети) Љубица Станоевска (правни предмети) Слободанка Стојанова (правни предмети) Добрица Грижевска (правни предмети) Спорт, музика, ликовно, мир, толеранција и заштита: Блаже Велков (спорт и спортски активности) Блашко Клинчаров (спорт и спортски активности) Тимче Пецов (спорт и спортски активности) Илија Шиков (спорт и спортски активности) Драган Вељковиќ (музичка уметност) Ванчо Кеков (ликовна уметност) Александар Јорданов (мир, толеранција и заштита)

6.

7.

Костадинчо Петров

Илија Шиков

Прилог Настава Табела 1: Реализација на наставата Година I II III IV

Наставни денови планирани реализирани 180 180 180 180 180 180 166 166

Наставни недели планирани реализирани 36 36 36 36 36 36 34 34

66

Наставни часови планирани реализирани 7668 7393 8600 8398 10512 9865 11245 11171


Прилог Дополнителна настава Табела 1: Дополнителна настава Р.б.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Наставен предмет Прва година Македонски јазик и литература Германски јазик Информатика Историја Математика Билогија Конституционо уредување Основи на право Вкупно: Втора година Македонски јазик и литература Германски јазик Информатика Историја Физика Хемија Англиски јазик Информатичка технологија Историја на Македонија Основи на јавно право Сметководство Вкупно: Трета година Математика Алгебра Германски јазик Историја Историја Програмски јазици Програмски јазици Латински јазик Биологија Македонски јазик и литература Македонски јазик и литература Сметководство Бизнис Француски јазик Географија

Предметен наставник

Број на дополнителни часови

Васка Петкова Васка Таневска Зоран Милевски Горан Пановски Фиданка Илова Богде Коцева Пандорка Јосифова Љубица Станоева

5 8 7 12 16 9 1 9 67

Катица Манева Анастазија Костова Благородна Лазова Наташа Матакова Кристина Крстева Даница Пецова Донка Лалкова Благородна Лазова Наташа Матакова Љубица Станоева Лоска Давчева

5 9 8 5 3 1 16 10 5 9 4 75

Лилјана Дичова Нада Сирмевска Васка Таневска Горан Пановски Мики Камчевски Зоран Милевски Благородна Лазова Косовска Кристина Богде Коцева Ристенка Јосифова Васка Петкова Лоска Давчева Костадинчо Петров Светлана Несторова-Мицев Фердинанд Чејков

2 10 4 6 4 1 7 11 7 4 2 2 5 1 1

67


16. 17.

Економска географија Основи на јавно право (изборен) Вкупно: Р.б. Наставен предмет

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Четврта година Математика Математика Англиски јазик Биологија Македонски јазик и литература Историја Филозофија Спорт и спортски активности Вкупно: Сè вкупно:

Фердинанд Чејков Љубица Станоевска Предметен наставник

Соња Попова Нада Сирмевска Александра Петреска Елизабета Иговска Кочо Кочов Наташа Матакова Елизабета Бошкова Блашко Клинчаров

68

8 5 80 Број на дополнителни часови 8 4 8 14 4 8 14 1 61 283


Прилог Додатна настава Табела 1: Додатна настава Р.б.

Наставен предмет

Прва година 1. Македонски јазик и литература 2. Германски јазик 3. Историја 4. Информатика 5. Математика 6. Биологија Вкупно: Втора година 1. Македонски јазик и литература 2. Германски јазик 3. Физика 4. Француски јазик 5. Историја на Македонија 6. Историја 7. Англиски јазик 8. Информатичка технологија 9. Информатика 10. Хемија Вкупно: Трета година 1. Математика 2. Француски јазик 3. Алгебра 4. Биологија 5. Програмски јазици 6. Програмски јазици 7. Сметководство 8. Историја 9. Латински јазик 10. Германски јазик 11. Македонски јазик и литература 12. Англиски јазик 13. Македонски јазик и литература Вкупно: Р.б. Наставен предмет Четврта година 1. Македонски јазик и литература 2. Математика

Предметен наставник

Број на дополнителни часови

Васка Петкова Васка Таневска Горан Пановски Андосија Ристова Фиданка Илова Богде Коцева

1 7 1 10 16 16 51

Катица Манева Анастазија Костова Кристина Крстева Светлана Несторова Наташа Матакова Наташа Матакова Донка Лалкова Благородна Лазова Благородна Лазова Даница Пецова

5 8 13 20 3 2 16 9 9 12 97

Лилјана Дичова Светлана Несторова-Мицев Нада Сирмевска Богде Коцева Зоран Милевски Благородна Лазова Лоска Давчева Мики Камчевски Косовска Христина Васка Таневска Ристенка Јосифова Роска Трајкова Васка Петкова

6 1 3 11 1 8 17 6 11 7 9 2 4 86

Предметен наставник Костадин Прокопов Нада Сирмевска 69

2 2


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Англиски јазик Германски јазик Бизнис Биологија Логика Физика Хемија Историја Спорт и спортски активности Филозофија Основи на приватно право Вкупно: Сè вкупно:

Александра Петреска Анастазија Костова Лоска Давчева Елизабета Иговска Елизабета Бошкова Кристинка Крстева Даница Пецова Наташа Матакова Блашко Клинчаров Елизабета Бошкова Љубица Станоева

70

16 7 29 35 28 2 8 12 4 14 5 164 398


Прилог Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година Р.б.

Име и презиме на ученикот/учениците

1.

2.

Елена Ридова

3.

Елена Ридова

Наставен Клас предмет/ Област Македонски јазик и литература „Утринска звезда“ III-1 Македонски јазик и литература III-1 Македонски јазик и литература

Ниво на натпревар/ Датум/Место Меѓународен 01-04.12.2016 Банско Р.Бугарија

Освоена награда/ пофалница 3 место

Проф. Ристенка Јосифова

Регионален 06.05.2017

1 место

Проф. Ристенка Јосифова

Државен 20.05.2017 Прилеп

1 место

Ментор Проф. Кочо Кочов

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година

1.

Македонка Бинова

I

Наставен предмет/ Област Математика

2.

Елена Лазова Мартин Аризанов Христина Данова

III

Математика

Проф. Лилјана Дичова

Регионален 18.02.2017 Велес

Учество Учество Учество

3.

Славе Темков

IV

Математика

Проф. Соња Попова

Пофалница

4.

Славе Темков

IV

Математика

Проф. Соња Попова

5.

Славе Темков

IV

Математика

Проф. Соња Попова

Регионален 18.02.2017 Велес Државен 18.03.2017 Скопје Математичка Олимпијада 08.04.2017 ФОН Скопје

Р.б.

Име и презиме на ученикот/учениците

Клас

71

Ментор Проф. Фиданка Илова

Ниво на натпревар/ Датум/Место Регионален 18.02.2017 Велес

Освоена награда/ пофалница Пофалница

3 награда

Учество


Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година Р.б. 1.

2.

Име и презиме на ученикот/учениците Македонка Бинова Ненад Петрески Стефан Срњаков Мартина Велковиќ Стефан Попов Македонка Недева

Наставен Клас предмет/ Област I Математика

Ментор Проф. Фиданка Илова

II

Математика

Проф. Силвана Петкова

3.

Елена Лазова

III

Математика

Проф. Лилјана Дичова

4.

Слеве Темков

IV

Математика

Проф. Соња Попова

Ниво на натпревар/ Датум/Место Општински 28.01.2017 Кавадарци

Освоена награда/ пофалница 3 награда 3 награда Пофалница Пофалница

Општински 28.01.2017 Кавадарци Општински 28.01.2017 Кавадарци Општински 28.01.2017 Кавадарци

3 награда 3 награда Пофалница

Пофалница

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година Р.б.

Име и презиме на ученикот/учениците

1.

Јован Камчев

2.

Јован Камчев Натали Илиоска Дарко Богевски Натали Илиоска Јован Камчев Дарко Богевски

3.

Наставен Клас предмет/ Област II-5 Англиски јазик II-5 II-3 II-4 II-3 II-5 II-4

Ментор Проф. Донка Лалкова

Ниво на натпревар/ Датум/Место Државен 06.05.2017 Скопје

Освоена награда/ пофалница 7 место

Англиски јазик

Проф. Донка Лалкова

Регионален 08.04.2017 Кавадарци

1 место Учество Учество

Англиски јазик

Проф. Донка Лалкова

Општински 18.03.2017 Демир Капија

1 место 2 место 3 место

72


Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година

1.

Ивана Глигорова Тамара Димковска

2.

Ивана Глигорова Тамара Димковска

3.

Зорица Пендева Верица Ставрова

Наставен Клас предмет/ Област II-7 Француски II-6 јазик спелување II-7 Француски II-6 јазик спелување III-1 Француски III-1 јазик

4.

Зорица Пендева Верица Ставрова

III-1 III-1

Р.б.

Име и презиме на ученикот/учениците

Француски јазик

Ментор Проф. Светлана НестороваМицев Проф. Светлана НестороваМицев Проф. Светлана НестороваМицев Проф. Светлана НестороваМицев

Ниво на натпревар/ Датум/Место Регионален 18.11.2016 Кавадарци Државен 22.04.2017 Скопје Регионален 01.04.2017 Кавадарци Државен 22.04.2017 Скопје

Освоена награда/ пофалница 1 место 3 место Учество Учество 1 место 2 место 5 место 4 место

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година Р.б.

Име и презиме на ученикот/учениците

1.

Стефан Попов

2.

Стефан Попов

Наставен Клас предмет/ Област II-2 Германски јазик

II-2

Германски јазик

73

Проф. Анастазија Костова

Ниво на натпревар/ Датум/Место Државен 10.03.2017 Скопје

Освоена награда/ пофалница 8 место

Проф. Анастазија Костова

Регионален 04.03.2017 Битола

1 место

Ментор


Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година Р.б. 1.

2.

3.

Име и презиме на ученикот/учениците Душко Петровски Иван Јосифовски Јордан Мицковски Зоран Блажевиќ Трајче Павлов Лазар Николов Филип Ќимов Милан Ангелов Игнат Мојсов Кристијан Ѓелов Страше Наумов Теодор Делов Трајче Белевски Борис Мишов Славе Темков Борис Станоев Славе Темков Јордан Мицковски

Клас

Наставен предмет/ Област

IV IV IV IV IV IV IV IV IV

Информатика

III-1 III-2 III-4 III-4 IV-3 IV-3

Информатика

IV-3 IV-3

Информатика

Ментор Проф. Благородна

Лазова

74

Проф. Зоран Милевски

Проф. Зоран Милевски

Ниво на натпревар/ Датум/Место Финален натпревар CodeCup 2017 11.03.2017 Битола

Освоена награда/ пофалница Учество

Светскиот натпревар Microsoft Office Specialist 26.04.2017 Скопје Државен 01.04.2017 Скопје

Сертификат Сертификат

Сертификат

Учество Учество


Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година Р.б. 1.

2.

3.

Наставен предмет/ Област

Ниво на натпревар/ Датум/Место Училиштен 22.02.2017 Кавадарци

Име и презиме на ученикот/учениците

Клас

Виктор Кузманов Ристе Милков

III-3 III-3

Информатика

Страше Наумов Славе Темков Борис Станоев Иван Јосифовски Јордан Мицковски Славе Темков Борис Станоев Јордан Мицковски

III-1 IV-3 IV-3 IV-3 IV-3 IV-3 IV-3 IV-3

Информатика

Проф. Зоран Милевски

Училиштен 22.02.2017 Кавадарци

Информатика

Проф. Зоран Милевски

Регионален 04.03.2017 Скопје

Ментор Проф. Благородна

Лазова

Освоена награда/ пофалница

Пофалница

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година Р.б. 1.

2.

3.

Име и презиме на ученикот/учениците Анастасија Иловска

Наставен Клас предмет/ Област I-2 Биологија

Стефанија Николова

I-3

Александра Кадрова

II-4

Марија Трајкова Ангела Анѓелова Бојан Ристов Александра Кадрова Цветанка Ташева

II-3 III-5 III-5 II-4 II-4

Даринка Костадинова Ангела Ридова Ружди Ќесаси

IV-3 IV-1 II-5

Ментор Проф. Богде Коцева

Биологија

Проф. Елизабета Иговска

Биологија

Проф. Богде Коцева

Ниво на натпревар/ Датум/Место Државен 20.05.2017 Скопје

Освоена награда/ пофалница 2 место

Државен 20.05.2017 Скопје Државен 19.11.2016 Скопје

Пофалница Пофалница

3 место

Пофалници за успешен модел

Проф. Елизабета Иговска Пофалници за демонстрац ија 75


4.

Анастасија Иловска Стефанија Николова Ангела Ангелова Александра Кадрова Марија Трајкова

5.

Биологија

I-2

Моника Митрова Ана Илова Иван Милков Мартин Коцев

I-2 I-3 I-3 I-3

Регионален 06.04.2017 Велес

Проф. Елизабета Иговска

II-4 II-3

Нела Ќимовска

Кристина Станоева Ангела Димитрова Анастасија Иловска

Проф. Богде Коцева

Биологија

Проф. Богде Коцева

Интернациона лен натпревар „Млади репортери“ 15-21.04.2017 Скопје

3 место Пофалница Пофалница Пофалница Учество на државен натпревар 2 награда

Учество

3 награда 3 награда 3 награда

I-3 I-3 I-2

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година Р.б. 1.

Име и презиме на ученикот/учениците Милан Ангелов Јован Камчев Македонка Недева

Елена Спирова Марија Ѓорѓиева Стефанија Николова

Клас II-1

I

Наставен предмет/ Област Хемија

Хемија

Ментор Проф. Даница Пецова

Проф. Магдалена Убавкова

76

Ниво на натпревар/ Датум/Место Државен 14.05.2017 Скопје

Освоена награда/ пофалница Учество

Државен 14.05.2017 Скопје

Учество


Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година Р.б. 1.

Име и презиме на ученикот/учениците Милан Ангелов Јован Камчев Македонка Недева

Клас II-1

Наставен предмет/ Област Хемија

Ментор Проф. Даница Пецова

Ниво на натпревар/ Датум/Место Регионален 22.04.2017 Велес

Освоена награда/ пофалница Пофалници

Учество Даринка Костадинова

Елена Спирова Марија Ѓорѓиева Стефанија Николова

IV

Хемија

Проф. Магдалена Убавкова

I

Анастасија Ангеловска

Теодор Делов

Регионален 22.04.2017 Велес

Пофалници

Учество III

77


Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година Р.б. 1.

Име и презиме на ученикот/учениците Делов Теодор

Милан Ангелов

Павлинка Ташева Надица Туриманџова Македонка Пецова Ана Точкова Пане Иванов

Клас III-2

Наставен предмет/ Област Хемија

Ментор Проф. Даница Пецова

Ниво на натпревар/ Датум/Место Државен 19.11.2016 Скопје

II-1

Освоена награда/ пофалница Дипломи Тест за натпревар

Тест за експеримент

II-4 II-4 III-4 I-5 I-4

Проф. Магдалена Убавкова

Учество

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година Р.б.

Име и презиме на ученикот/учениците

1.

Надица Туриманџова Павлинка Ташева Фросина Димкова Ружди Ќесаси

2.

Наставен Клас предмет/ Област II-4 Физика II-4 II-5 II-5

Надица Туриманџова

II-4

Физика

Надица Туриманџова Павлинка Ташева Фросина Димкова Ружди Кесаси

II-4 II-4 II-5 II-5

Физика

Ментор Проф. Кристина Крстева Проф. Живко Атанасов Проф. Кристина Крстева

Проф. Кристина Крстева

78

Ниво на натпревар/ Датум/Место Регионален 08.04.2017 Скопје

Освоена награда/ пофалница Учество

Државен 06.05.2017 Скопје

Учество

Општински 18.02.2017 Кавадарци

Учество


Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година Р.б.

Име и презиме на ученикот/учениците

1.

Сакалиева Кристинка Бошева Душица

Наставен Клас предмет/ Област Лидер во својата областструка

Стојчева Љубица

Ментор Проф. Љубица Станоевска

Ниво на натпревар/ Датум/Место Државен 05.12.2016 Скопје

Проф. Слободанка Стојанова

Освоена награда/ пофалница Учество 3 место Учество

Проф. Лоска Давчева

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година Р.б. 1.

Име и презиме на ученикот/учениците Марија Алексова Марија Стојанова Фросина Костадиновска

2.

Ангелинка Петрова Ивана Лекоска Македонка Недева Мартина Вељковиќ Маја Мантева Бранкица Несторовска

Клас II-3 II-3 II-3 II-3 II-3 I-1 I-1 I-7

Наставен предмет/ Област Прва помош

Ментор Проф. Александар

Јорданов

Против пожарна заштита

Проф. Александар

Јорданов

Ниво на натпревар/ Датум/Место Државен 25.09.2016 Кавадарци

Освоена награда/ пофалница Учество

Општински 08.11.2016 Кавадарци

Учество

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година Р.б.

Име и презиме на ученикот/учениците

1.

Марија Глигорова

2.

Пепита Манџикоска

Наставен Клас предмет/ Област Образовно рандеву интервју за работа III-7 Образовно рандеву јавно говорење 79

Ментор Проф. Душанка Иванова

Проф. Љубица Станоевска

Ниво на натпревар/ Датум/Место Државен 21-22.04.2017 Скопје

Освоена награда/ пофалница Учество

Државен 21-22.04.2017 Скопје

Учество


3.

4.

Анета Данева Милка Досева Марија Попова Елена Димовска Мартина Симоновска Марио Ќимов Тодор Димов Драган Гогов

5.

Ангела Китанова Мери Миловановиќ

6.

Вероника Милкова Никола Јошев Славица Бошева Цветанка Апостолова Марија Богева Викторија Ангелова Душко Петровски Петар Милков Иван Јосифовски Јордан Мицковски Благица Димовска Јована Цветкова Марија Сирмева Ана-Марија Богева Дарко Падиков Кристина Илова Марија Попова

7.

8.

Образовно рандеву маркетинг план Образовно рандеву најдобра видео реклама Образовно рандеву најдобра фотографија Образовно рандеву најдобар филм

Проф. Лоска Давчева

Државен 21-22.04.2017 Скопје

Учество

Проф. Богде Коцева

Државен 21-22.04.2017 Скопје

Учество

Проф. Лоска Давчева

Државен 21-22.04.2017 Скопје

Учество

Проф. Благородна Лазова

Државен 21-22.04.2017 Скопје

Учество

Образовно рандеву најдобра веб страна Образовно рандеву најдобр штанд

Проф. Благородна Лазова

Државен 21-22.04.2017 Скопје

Учество

Проф. Лоска Давчева

Државен 21-22.04.2017 Скопје

3 место

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година Р.б.

Име и презиме на ученикот/учениците

9.

Марија Јованова

10.

Ласко Станоев Дарко Падиков Ивона Крстева Спасијка Димова

Наставен Клас предмет/ Област IV-7 Образовно рандеву најдобр/ра пинг-понгарка Образовно рандеву – најдобра екипа во баскет

80

Ментор Проф. Блаже Велков

Проф. Блаже Велков

Ниво на натпревар/ Датум/Место Државен 21-22.04.2017 Скопје

Освоена награда/ пофалница 2 место

Државен 21-22.04.2017 Скопје

Учество


Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година Р.б. 1.

2.

Име и презиме на ученикот/учениците

Клас

Ивона Крстева Емилија Јовкова Ивана Георгиева Бранкица Тренчевска Љубица Стојчева Сијче Димова Симона Јорданова Снежана Трајкова Тамара Најдова Трајанка Јовкова Зорица Мајсторчева Анастасија Галева Наталија Ризова Љупче Димитриев Никола Кицев Дарко Мирчевски Трајче Јовков Тодор Галев Илија Делов Ласко Станоев Ристе Милошев Блаже Тодоров Глигор Атанасов Александар Аврамовски Падиков Дарко

III-7 II-5 II-5 II-5 IV-6 I-6 II-5 IV-5 IV-3 IV-5 II-5 IV-1 IV-3 II-2 IV-5 II-2 II-2 III-3 IV-5 IV-7 IV-3 IV-3 III-4 II-3 III-6

Наставен предмет/ Област Спорт и спортски активности

Ниво на натпревар/ Датум/Место

Освоена награда/ пофалница

Проф. Тимче Пецов

Регионален 14.03.2017 Неготино

1 место

Проф. Тимче Пецов

Државен 16-18.03.2017 Скопје

4 место

Ментор

Кошарка(женски)

Спорт и спортски активности Кошарка(машки)

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година Р.б. 1.

Име и презиме на ученикот/учениците Менче Сапунџиева Мартина Темкова Милена Ѓорѓиева Ивана Темелкова Елена Лазова Ивана Иловска Елена Бошкова Наталија Палитова Клаудија Ѓорѓиевска Елеонора Анѓелова Драгана Лазарова

Наставен Клас предмет/ Област II-6 Спорт и III-7 спортски III-7 активности II-7 III-5 I-7 Ракомет – III-4 (женски) I-7 III-4 III-2 II-6 81

Ментор Проф. Блаже Велков

Ниво на натпревар/ Датум/Место Регионален 28.03.2017 Битола

Освоена награда/ пофалница 3 место


Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година Р.б.

Име и презиме на ученикот/учениците

1.

Ивона Крстева Емилија Јовкова Ивана Георгиева Бранкица Тренчевска Љубица Стојчева Сијче Димова Симона Јорданова Снежана Трајкова Тамара Најдова Трајанка Јовкова Зорица Мајсторчева Анастасија Галева

Наставен Клас предмет/ Област III-7 Спорт и II-5 спортски II-5 активности II-5 IV-6 I-6 II-5 IV-5 IV-3 IV-5 II-5 IV-1

Ментор Проф. Тимче Пецов

Ниво на натпревар/ Датум/Место Државен 06-08.04.2017 Скопје

Освоена награда/ пофалница 3 место Пехар

Кошарка – (женски)

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година Р.б. 1.

Име и презиме на ученикот/учениците

Клас

Ѓорѓи Илов

III-3

Димитар Сапунџиев Ирена Јованова

Надица Петрева

I-5 I-1

Наставен предмет/ Област Спорт и спортски активности Атлетика

Ментор Проф. Блаже Велков

Ниво на натпревар/ Датум/Место Државен 05.05.2017 Скопје

Освоена награда/ пофалница 1 место – фрлање ѓуле Учество 3 место – скок во височина

I-1

82


Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година Р.б. 1.

Име и презиме на ученикот/учениците Тома Игњатов Ненад Петрески

Наставен Клас предмет/ Област I-3 Спорт и спортски I-3 активности

Ментор Проф. Блаже Велков

Ниво на натпревар/ Датум/Место Државен 30.05.2017 Кочани

Освоена награда/ пофалница 2 место

Учество

Тенис

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година Р.б.

Име и презиме на ученикот/учениците

Клас

1.

2.

Наставен предмет/ Област Музичка уметност

Проф. Драган Вељковиќ

Оркестар Музичка уметност

Проф. Драган Вељковиќ

Ментор

Ниво на натпревар/ Датум/Место Државен 20.05.2017 Кавадарци

Освоена награда/ пофалница 1 место

Државен 20.05.2017 Кавадарци

2 место

Хор

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2016/2017 година

1.

Надица Мишева Милена Трикиќ Марија Глигорова

Наставен Клас предмет/ Област I-5 Шах II-2 II-2

2.

Ѓорѓи Ристов Горан Ѓерѓев Душан Петров

II-2 III-2 II-2

Р.б.

Име и презиме на ученикот/учениците

Шах

Ментор Проф. Горан Пановски

Проф. Горан Пановски

83

Ниво на натпревар/ Датум/Место Финале 12.04.2017 Кавадарци

Освоена награда/ пофалница 1 место 2 место 3 место

Училиштен 14.03.2017 Кавадарци

1 место 2 место 3 место


Прилог Ученици со над 10 неоправдани изостаноци Прва година Р.бр.

Паралелка

Име и презиме

1.

1-3

Иван Димитров

2.

1-7

Ангел Ничков

Број на неоправдани изостаноци 14 19

Втора година Р.бр.

Паралелка

Име и презиме

1. 2.

2-3 2-3

Димитар Габев Камелија Мелова

Број на неоправдани изостаноци 13 18

3. 4. 5. 6. 7.

2-6 2-6 2-6 2-6 2-6

Александар Гелов Дејан Ѓорѓиевски Ристе Јанчев Виктор Орданов Илија Ташев

16 15 18 14 18

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

2-7 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7

Александра Гурева Владо Милев Трајанка Ничкова Тиана Филипова Христијан Козаринов Зорица Насевска Стојанчо Неданоски Чедомир Спасиќ

17 14 11 12 13 20 15 17

84


Трета година Р.бр.

Паралелка

Име и презиме

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

III-1 III-1 III-1 III-1 III-1 III-1 III-1 III-1 III-1 III-1

Марија Бинова Ѓорѓи Велков Антонио Ганев Весна Добринова Игор Ѓорѓиев Кирил Минчев Илија Стефанов Павле Стојанов Габриела Трајкова Мартин Ширков

Број на неоправдани изостаноци 14 16 14 12 14 13 21 22 12 12

11.

III-2

Викторија Чочева

20

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

III-3 III-3 III-3 III-3 III-3 III-3 III-3 III-3 III-3 III-3 III-3 III-3 III-3

Аријана Гостимировиќ Ивана Донова Тодор Карадаков Лазар Каровски Цветанка Костова Ивана Малкиќ Моника Милкова Ристе Милков Нино Ничев Илија Ристов Катерина Ристова Павлинка Стојанова Тодор Галев

11 16 16 13 19 13 15 19 15 12 18 15 17

25.

III-4

Димитар Лукревски

20

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

III-5 III-5 III-5 III-5 III-5 III-5 III-5 III-5

Јован Костовски Николија Митрова Марика Митрева Марија Силјанова Зорица Колева Стефанија Ташкова Новица Андонов Силвија Андова

22 16 16 11 18 16 13 17

85


34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

III-7 III-7 III-7 III-7 III-7 III-7 III-7 III-7 III-7

Ангел Ѓерѓев Ивона Ефремовска Вероника Милкова Никола Ставров Душица Стрезоска Александра Субашиќ Лилјана Тасева Мартина Темкова Благица Толева

13 18 24 14 20 19 23 15 12

Четврта година Р.бр.

Паралелка

Име и презиме

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

IV-1 IV-1 IV-1 IV-1 IV-1 IV-1 IV-1 IV-1 IV-1 IV-1 IV-1 IV-1 IV-1 IV-1 IV-1 IV-1 IV-1 IV-1

Александар Витанов Панче Дубровски Емилија Јовкова Теодора Љубенова Димитар Милков Елена Попова Мартин Гелевски Марија Илиоска Марија Костова Наташа Манева Николај Панарин Ангелчо Саздов Тодорче Грков Ванчо Јанаќиев Лили Маневска Дарко Петров Ненад Симоновски Стефанија Костова

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

IV-2 IV-2 IV-2 IV-2 IV-2 IV-2 IV-2 IV-2

Виктор Бојков Мартин Велков Димитар Бошев Игор Макревски Лазар Попов Мартина Тодорова Стојанче Стојанов Стефан Ристовски

18 13 12 14 14 12 11 15

27.

IV-3

Савка Димитрова

13

86

Број на неоправдани изостаноци 29 12 13 16 17 11 26 20 15 12 11 13 19 22 11 13 13 13


28. 29. 30. 31. 32.

IV-4 IV-4 IV-4 IV-4 IV-4

Дарко Анѓушев Михаел Томов Маја Крстева Борис Шкартов Петар Мишев

13 16 18 12 11

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

IV-5 IV-5 IV-5 IV-5 IV-5 IV-5 IV-5 IV-5 IV-5

Матеј Блажевиќ Илија Пеливанов Ангел Гелов Далибор Јанаќиев Марин Димитриевски Оливер Видиков Симеон Китев Љупчо Пешов Антонио Кузески

12 15 23 21 11 13 19 14 14

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

IV-6 IV-6 IV-6 IV-6 IV-6 IV-6 IV-6 IV-6 IV-6 IV-6 IV-6

Димитар Бојаџиев Благој Златев Александра Клинчарова Наталија Колева Живко Крстиќ Александар Маринковиќ Петар Милков Надица Наумовска Душко Петровски Кристина Трајкова Теодора Цветкова

12 21 19 11 13 12 12 12 19 15 16

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

IV-7 IV-7 IV-7 IV-7 IV-7 IV-7 IV-7 IV-7 IV-7 IV-7 IV-7 IV-7

Ангела Бошкова Саше Крстиќ Гоце Манев Ѓеле Митрев Ласко Николов Кристина Ристова Благица Ставрова Никола Станоев Игор Стојков Катерина Тетиварова Валерија Толева Расим Фејзов

18 21 17 16 17 16 19 20 23 17 13 21

87


Прилог Ученици со над 100 оправдани изостаноци Прва година Р.бр.

Паралелка

Име и презиме

1. 2.

I-2 I-2

Зорица Миркова Никола Бандев

Број на оправдани изостаноци 101 108

3.

I-3

Марија Јанчева

120

4.

I-4

Мартин Честојнов

126

5. 6.

I-5 I-5

Филип Данев Атанас Андов

164 139

7. 8. 9.

I-6 I-6 I-6

Петар Николов Симона Ристова Валерија Танева

102 113 111

Втора година Р.бр.

Паралелка

Име и презиме

1. 2. 3. 4.

II-1 II-1 II-1 II-1

Лариса Аврамова Мите Илов Дарко Сакалиев Кристијан Ѓелов

Број на оправдани изостаноци 182 119 133 112

5. 6. 7.

II-2 II-2 II-2

Ивона Давчева Дарко Мирчевски Даниела Попова

119 133 108

8. 9. 10. 11.

II-3 II-3 II-3 II-3

Димитар Габев Драгана Лазарова Камелија Мелова Илија Туриманџов

165 108 193 130

12.

II-4

Бојан Ѓорѓиев

116

13.

II-6

Ивана Спасова

152

14. 15.

II-7 II-7

Александра Гурева Зорица Насевска

139 103

88


16. 17. 18.

II-7 II-7 II-7

Христијан Козаринов Трајанка Ничкова Чедомир Спасиќ

147 132 108

Трета година Р.бр.

Паралелка

Име и презиме

1. 2. 3.

III-1 III-1 III-1

Петар Атанасов Ѓорѓи Велков Илија Стефанов

4. 5. 6.

III-2 III-2 III-2

Елеонора Анѓелова Христина Велкова Викторија Чочева

126 101 167

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

III-3 III-3 III-3 III-3 III-3 III-3 III-3 III-3 III-3 III-3 III-3

Никола Бањански Тодор Галев Аријана Гостимировиќ Ивана Донова Цветанка Костова Ристе Милков Моника Милкова Нино Ничев Катерина Ристова Диме Стојанов Павлинка Стојанова

104 106 148 120 104 102 126 130 135 109 136

18. 19.

III-4 III-4

Димитар Лукревски Атанас Петков

123 119

20. 21. 22. 23. 24.

III-5 III-5 III-5 III-5 III-5

Силвија Андова Николија Митрова Зорица Колева Филип Ризов Јован Костовски

147 122 154 104 125

25. 26. 27.

III-6 III-6 III-6

Ангела Петрова Мери Миловановиќ Душко Спиров

118 107 128

28. 29.

III-7 III-7

Александра Субашиќ Лилјана Тасева

103 124

89

Број на оправдани изостаноци 140 155 174


Четврта година Р.бр.

Паралелка

Име и презиме

1. 2. 3. 4.

IV-1 IV-1 IV-1 IV-1

Александар Витанов Тодорче Грков Марија Илиоска Теодора Љубенова

5.

IV-2

Виктор Бојков

147

6.

IV-4

Борис Шкартов

114

7. 8. 9. 10. 11. 12.

IV-5 IV-5 IV-5 IV-5 IV-5 IV-5

Илија Делов Ангел Гелов Симеон Китев Сара Балова Македонка Станкова Сава Галабова

118 118 138 111 106 120

13. 14. 15. 16.

IV-6 IV-6 IV-6 IV-6

Димитар Бојаџиев Анета Вескова Петар Милков Душко Петровски

148 105 113 103

17. 18. 19.

IV-7 IV-7 IV-7

Гоце Манев Ласко Николов Никола Станоев

153 173 113

90

Број на оправдани изостаноци 128 125 106 124


Прилог Ученици без изостаноци Р.б. 1.

Клас 1-1

Име и презиме

2. 3. 4.

1-2 1-2 1-2

Симона Спанџова Андреј Костов Јован Манчев

5. 6.

1-3 1-3

Марија Ѓорѓиева Александра Бошева

7. 8. 9.

1-4 1-4 1-4

Жан Павлов Маријан Панов Камелија Самарџиева

10. 11.

1-5 1-5

Селма Бегани Сандра Камчева

12.

2-3

Катерина Ристова

13.

2-4

Ружица Блажева

14. 15. 16. 17.

3-1 3-1 3-1 3-1

Филип Ставров Елена Ридова Страшо Наумов Сара Петрова

18.

3-6

Мартина Симоновска

Маја Мантева

91


Прилог Фотографии од реализирани активности во учебната 2016/2017 година

Екскурзија за класот со најмалку изостанувања

Erasmus+ проект „Интегрирање на електронското учење во училниците“

Класни првенства во фудбал и кошарка

Соработка со гимназијата од Шведска

Акција-Ден на дрвото

Современа училница УГД Штип

Интерна обука „Ефективна комуникација за подобра училишна клима“

Свечена прослава на патронен празник

92

Новоизградени училници

Profile for Gimnazija Kavadarci

Годишeн извештај за воспитно образовната работа на училиштето за учебната 2016 2017 година  

Годишeн извештај за воспитно образовната работа на училиштето за учебната 2016 2017 година

Годишeн извештај за воспитно образовната работа на училиштето за учебната 2016 2017 година  

Годишeн извештај за воспитно образовната работа на училиштето за учебната 2016 2017 година

Advertisement