Page 1

СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Годишен извештај за воспитно-образовната работа на училиштето за учебната 2015/2016 година

Кавадарци, август 2016 година


СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Содржина Вовед................................................................................................................................................................. 3 Наставници кои ја реализираа воспитно-образовната работа во учебната 2015/2016 година ............... 6 Раководен кадар, стручни соработници, наставници .............................................................................. 6 Уписи во I година ........................................................................................................................................... 10 Екстерно проверување .................................................................................................................................. 12 Анализа на успехот, редовноста и поведението на учениците на крајот на учебната 2015/2016 година ......................................................................................................................................................................... 13 Државна матура 2016 .................................................................................................................................... 31 Интерен дел................................................................................................................................................... 36 Реализирани активности во текот на учебната 2015/2016 година ........................................................... 37 Заклучок .......................................................................................................................................................... 60 ПРИЛОЗИ ........................................................................................................................................................ 61 Ментори на проектни активности и слободни часови ........................................................................... 61 Класни раководители ................................................................................................................................ 62 Стручни активи и одговорни наставници ................................................................................................ 63 Настава........................................................................................................................................................ 64 Дополнителна настава .............................................................................................................................. 65 Додатна настава ......................................................................................................................................... 66 Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2015/2016 година ..................... 68 Ученици со над 100 оправдани изостаноци ............................................................................................ 84 Ученици без изостаноци ........................................................................................................................... 87 Фотографии од реализирани активности во учебната 2015/2016 година ......................................... 88

2


Вовед Годишниот извештај за работата на СОУ Гимназија „Добри Даскалов” Кавадарци за учебната 2015/2016 година е синтетизиран приказ на постигањата на учениците, извршените работи и работни задачи на наставниците, стручната служба и раководниот тим. Тој ги опфаќа реализираните активности планирани во Годишната програма на училиштето, како и вон-програмските активности иницирани од МОН, БРО, Локалната самоуправа, раководниот тим на училиштето, стручните соработници, одделни наставници и Ученичката заедница. Со нивниот приказ се согледуваат реалните постигања на учениците, на наставниците и на училиштето во целост и произлегуваат предлог мерките за подобрување на истите. Содржините, резултатите и активностите изнесени во извештајот се темелат врз показатели и податоци од:     

Извештаи од раководителите на паралелките; Извештаи од наставниците; Извештаи од стручните соработници; Записници и извештаи од стручните активи; Извештаи од раководниот тим.

Во реализацијата на програмата за работење на училиштето, активно учество земаа наставниците, учениците и родителите, а свој придонес со учество дадоа и голем број надворешни соработници од заедницата, соработници од универзитети, од многу основни и средни училишта во регионот, државата и надвор од неа, невладини организации. Извештајот со содржината покажува дека Годишната програма е речиси во целост реализирана. Значителен број активности и задачи се реализирани и извршени со потребниот квалитет и постигнати се поставените и очекуваните цели. Согласно Календарот за работа во јавните средни училишта, наставната година започна на 1 септември 2015 година со сите претходно реализирани неопходни активности за успешно и нормално одвивање на воспитно-образовниот процес. Навремено беа изготвени сите потребни документи за успешно организирање на воспитно-образовниот процес:      

Годишна програма за работењето на училиштето, Распределба на задолжителните часови, проектните активности и слободните часови по предметни наставници, Распоред на наставниците по класови, денови и часови, Распоред за дополнителна и додатна настава, Дополнителен распоред за изборните предмети и странските јазици (простор на одржување), Дополнителна педагошка документација (папки за евидентирање на часовите по изборните предмети).

Сите наставници навремено ги доставија своите планирања, годишен глобален план и тематски распределенија. Во својата лична евиденција, на електронски медиум, наставниците ги имаат изготвено критериумите за оценување, дневните подготовки, планот за 3


дополнителна и додатна настава, како и други е-материјали потребни за реализација на наставниот час (презентации, тестови и сл.). Во предвидениот рок, наставниците – ментори на проектни активности и слободни часови, навремено доставија програма за работа и истата квалитетно започнаа да ја реализираат. Директорот и стручната служба континуирано ја следеа работата на наставниците со проверка на педагошката документација (на сите наставници), посета на реализација на наставни часови кај поголем број на наставници во сите паралелки. Уште во текот на првата недела од месец септември 2015 година на сите ученици по паралелки и години им беа поделени:    

бесплатните учебници од проектот на Владата на Р. Македонија и Министерството за образование и наука, ученичките книшки за учениците од прва година, флаери за кодексот на однесување во училиштето, флаери за термини и рокови за Државна матура за учениците од IV година.

Пред почетокот на учебната година беа направени сите неопходни активности за одржување на училиштето и училишниот двор:   

варосување и целосно чистење од страна на помошно-техничкиот персонал, дезинфекција, дезинсекција и дератизација на училишниот простор, поправка на училишен инвентар и набавка на нов канцелариски инвентар.

Трендот на континуирано подобрување на условите за учење и работа во училиштето продолжи и оваа учебна година. Со средства од Светска Банка преку Локалната Самоуправа, во рамките на заокружување на проектот за енерго–ефикасност во Гимназијата се реализираа неколку активности:  доградба на 8 училници,  промена на кровната конструкција,  промена на прозорците во ходниците на училиштето. Од долгогодишната соработка со Универзитетот Гоце Делчев од Штип и учеството на заеднички проекти произлезе и идеата за создавање на Современа средина за учење. Имено во просторот на Гимназијата ќе се подготви и опреми простор кој ќе претставува современа средина за учење и значително ќе влијае на подобрување на квалитетот на наставниот процес. Во I година за учебната 2015/2016 година се запишаа ученици само по условите предвидени со објавениот конкурс вкупно 196 ученици, во 7 паралелки, од кои 5 гимназиски паралелки и 2 стручни паралелки од економско-правна и трговска струка, по 1 паралелка за економски техничар и 1 паралелка за правен техничар (просечен успех на запишаните ученици од VI-IX одделение е 4,23; 4,56 гимназиско образование, 4,15 правен техничар и 3,97 економски техничар). Уписите за учениците во I година, за учебната 2016/2017 поминаа во добра организација и со задоволителни резултати. Интересот за учење во нашето училиште беше 4


голем, но се запишаа ученици само по условите предвидени со објавениот конкурс, 102 ученици во гимназиски паралелки и 29 (16+13) во економско-правна и трговска струка. Државна матура полагаа 224 ученици, 6 ученици завршен испит, 1 ученик училишна матура. Задоволни сме од резултатите на државната матура, постигнат е просечен успех од сите екстерни испити 3,77 и резултатите се најдобри во последните пет години. Реализацијата на наставниот материјал се одвиваше според претходно изготвените и планирани распределенија на наставниците. Предвидениот фонд на часови е исто така реализиран според планираното. Сите ученици, во сите квалификациони периоди од учебната 2015/2016 година беа навремено оценети по сите наставни предмети и постигнат е просечен успех на ниво на училиште 3,93 и просечен број изостанувања 56,64 (највисок просечен успех имаат учениците од IV-4 клас 4,54, а најмал број просечни изостанувања имаат учениците од I-4 клас 26,41). Оваа учебна година успешно се спроведе и екстерното проверување на постигањата на учениците. Учениците од завршната година на средното образование екстерно беа проверувани по два предмета во периодот од 25 до 29 јануари 2016 година, а учениците од I прва, II - втора и III – трета година екстерно беа проверувани по два предмета во периодот од 7 јуни до 11 јуни 2016 година. Беа проверени вкупно 851 ученици. Екстерното тестирање беше комплетно реализирано од сите структури кои беа инволвирани во процесот без никакви технички и организациски проблеми. Нашите ученици земаа масовно учество на сите натпревари, училишни вон-наставни активности, одбележувања на значајни датуми. Резултатите што ги постигнаа се вредни за почит и уште еднаш го потврдуваат неизмерниот потенцијал што постои во нашите ученици и професионалниот и стручен наставен кадар.               

Мјузикл „Кралица на танцот“ – освоено I (прво) место на Меѓународен фестивал „Утринска Ѕвезда“ во Банско, Р.Бугарија, Даниела Стојанова – I место на Државен натпревар по германски јазик; Марија Јованова – I место во пинг-понг на „Образовно рандеву“: Училиштен оркестар – I место на Државен натпревар; Училиштен хор – I место на Државен натпревар; Марија Јованова – I место на Државен натпревар во пинг-понг; Елена Ридова - II награда на Државен натпревар по француски јазик -спелување; Ѓоке Илов – II место на Државниот натпревар во фрлање на ѓуле; II место на Државен натпревар во кошарка, женска екипа; Марија Трајкова – III место на Државен натпревар по биологија; Александра Трајкова - III место на Државен натпревар по биологија; Васил Митревски – III место на Државен натпревар по биологија; Јасна Манева - III место на Државен натпревар по биологија; Васил Митревски – III место на Државен натпревар по географија; Милена Милкова – III место на Државен натпревар „Лидер во струка“; 5


Душко Петровски, Петар Милков, Александар Маринковиќ – III место во категорија најдобра веб страна на „Образовно рандеву“. И оваа година Дневникот на паралелката задолжително се води и во електронска форма (Е-дневник) преку веб апликација која ја администрира Министерството за образование и наука и училишниот администратор. Официјалната веб страна на училиштето www.dobridaskalov.edu.mk постојано се ажурираше со квалитетни содржини од активности на учениците и наставниците, соопштенија, важни публикации, документи, слики, видео-материјали, содржини на Moodle. Учениците од стручното образование, од економско-правна и трговска струка, економски и правен техничар, реализираа дел од практичната настава надвор од училиштето, односно во други институции, согласно нивните планирања. Наставната година заврши на 10 јуни 2016 година, освен за учениците од завршната година за кои редовната настава заврши на 20 мај 2016 година.

Наставници кои ја реализираа воспитно-образовната работа во учебната 2015/2016 година Раководен кадар, стручни соработници, наставници Раководен кадар: Директор: Невенка Поп-Ангелова, дипломиран математичар-информатичар Помошник директор: Александра Ристова, дипломиран правник. Стручни соработници: Училиштен психолог: Душанка Иванова, дипломиран психолог Училиштен педагог: Јасминка Ризова, дипломиран педагог Библиотекар: Александар Јорданов, дипломиран професор по општонародна одбрана.

Табела 1: Наставници кои ја реализираа воспитно-образовната работа

Р.б. 1.

2.

Презиме и име на наставникот Манева Катица

Еленова Гордана

Образование Проф.по истор. на книжев. на народ.на СФРЈ со македонски јазик Проф.по истор.на книжев.на народ. на СФРЈ со македонски јазик 6

Предмет кој го предава Македонски јазик и литература

Македонски јазик и литература

Бр. на наст. часови 21

21


Р.б. 3.

4.

5.

Презиме и име на наставникот Јосифова Ристенка

Прокопов Костадин

Кочов Кочо

6.

Петкова Васка

7.

Јованова Пепица Прво полугодие Сирмевска Наде

8.

Илова Фиданка

9.

Петкова Силвана

10.

Попова Соња

11.

Дичова Лилјана

12.

Ристова Андосија

13.

14.

Милевски Зоран

Лазова Благородна

15.

Лалкова Донка

16.

Трајкова Роска

17.

Чаушева А. Ленче

Образование

Предмет кој го предава

Проф.по истор.на книжев.на народ. на СФРЈ со макед. јазик Проф. по македонска книжев. и јужнослов. книжев. со макед. јазик Проф. по македонска книжев. и јужнослов. Книжевности Проф. по македонски јазик и книжевност Професор по математика

Македонски јазик и литература

Професор по математика Професор по математика

Математика, Математика за економисти Математика, Математичка анализа, Математика за економисти Математика

Професор по математика Професор по математика Професор по математика Дипломиран математичар/ применета насока Магистер по компјутерски науки; Дипломиран професор по информатика; Дипломиран инженер по информатика; Дипломиран инженер по електротехника

Проф. по англиски ј. и книжевност Проф. по англиски ј. и книжевност Проф. по англиски ј. и книжевност 7

Македонски јазик и литература, Говорење и пишување Македонски јазик и литература Македонски јазик и литература Математика, Математика за економисти, Алгебра

Математика, Линеарна алгебра Математика Информатика, Програмски јазици Информатика, Информатичка технологија, Програмски јазици

Информатика, Информатичка технологија, Програмски јазици Англиски јазик Англиски јазик Англиски јазик

Бр. на наст. часови 21

20

21 10 21 14

21 21 20 20

21

20

21 21 22


Р.б.

Презиме и име на наставникот

18.

Петреска Александра

19.

Светлана Н. Мицев

20.

Рамова Бранкица

21.

Алтанџиев Марјан

22.

Косовска Христинка

23.

Костова Анастазија

24.

Таневска Васка

25.

Спанџева Софија

26.

Крстева Кристина

27.

Атанасов Живко

28.

Образование

Предмет кој го предава

Проф. по англиски ј. и книжевност Проф. по француски ј. и книжевност Проф. по француски ј. и книжевност Дипломиран класичен филолог Дипломиран класичен филолог

Англиски јазик

Германски јазик

Коцева Богде

Проф. по германски ј. и книжевност Проф. по германски ј. и книжевност Проф. по германски ј. и книжевност Дипломиран проф. по физика Дипломиран проф. по физика Дипломиран биолог

29.

Иговска Елизабета

Дипломиран биолог

Биологија

30.

Пецова Даница

Хемија

31.

Убавкова Магдалена

32. 33.

Димитрова Валентина Чејков Фердинанд

34.

Пановски Горан

Дипломиран професор по хемија Дипломиран инженер по хемија Дипломиран проф. по географија Дипломиран проф. по географија Проф. по историја

35.

Матакова Наташа

Историја

36.

Камчевски Мики

38.

Бошкова Елизабета

Дипломиран проф. по историја Дипломиран проф. по историја Проф. по филозофија

39.

Миовски Игор

Проф. по филозофија

Филозофија изб., Логика, Етика

8

Француски јазик Француски јазик Латински јазик Латински јазик

Германски јазик Германски јазик Физика Физика Биологија

Хемија Географија Географија, Економска географија Историја

Историја, Историја на Македонија Филозофија, Етика, Логика

Бр. на наст. часови 22 22 12 4 6 21 20 9 20 20 21 21 16 21 21 4 20 21 6 22 6


Р.б.

Презиме и име на наставникот

Образование

Предмет кој го предава

40.

Иванова Душанка

Дипломиран психолог

41.

Ризова Јасминка

Дипломиран педагог

Психологија, Деловна психологија Педагогија

42.

Попов Славе

Дипломиран социолог

Социологија

43.

Дренкова Александра

Дипломиран социолог

Социологија

Дипломиран социолог

Социологија

Дипломиран професор по физичка култура Дипломиран професор по физичка култура Дипломиран професор по физичка култура Дипломиран професор по физичка култура Дипломиран музичар теоретичар - педагог Дипломиран професор по ликовна уметност и графика Дипломиран економист Дипломиран економист Дипломиран економист Дипломиран економист Дипломиран правник

Спорт и спортски активности Спорт и спортски активности Спорт и спортски активности Спорт и спортски активности Музичка уметност

I полугодие

44.

Радица Мишева II полугодие (замена) Велков Блаже

45.

Клинчаров Блашко

46.

Пецов Тимче

47.

Шиков Илија

48.

Вељковиќ Драган

49.

Кеков Ванчо

50.

8 4 21

20

21 21 20 20 22

Ликовна уметност 20

51.

Хаџи-Василева Наталија Давчева Лоска

52.

Тодоровски Трајче

53.

Петров Костадинчо

54.

Станоевска Љубица

55.

Дипломиран правник

Правни предмети

56.

Стојанова Слободанка Јосифова Пандорка

Дипломиран правник

Правни предмети

57.

Грижевска Добрица

Дипломиран правник

Правни предмети

9

Бр. на наст. часови

Економски предмети Економски предмети Економски предмети Економски предмети Правни предмети

21 22 21 21 20 21 21 21


Уписи во I година Уписите за учениците во I (прва) година, за учебната 2015/2016 година се навремено организирани и спроведени и добиени се задоволителни резултати. Запишани се вкупно 196 ученици во 7 паралелки, со 5 гимназиски паралелки и 2 стручни паралелки од економскоправна и трговска струка, по 1 паралелка за економски техничар и 1 паралелка за правен техничар. Интересот и оваа година беше на задоволително ниво. Од други населени места запишани се вкупно 50 ученици, и тоа: 8 ученици од Возарци, 3 ученици од Трстеник, 2 ученици од Манастирец, 1 ученик од Сирково, 5 ученици од Сопот, 5 ученици од Марена, 2 ученици од Неготино, 1 ученик од Дрмир Капија, 3 ученици од Ваташа, 14 ученици од Росоман и 6 ученици од Глишиќ. Во гимназиско образование се запишале вкупно 134 ученици, од кои 56 машки и 78 женски. Во стручното образование во економско-правна и трговска струка се запишале вкупно 52 ученици, од кои за правен техничар 6 машки и 28 женски, и за економски техничар 16 машки и 12 женски. По однос на полот запишани се вкупно 78 машки и 118 женски ученици. Табела 1: Преглед на учениците по пол Стручно образование Правен Економски техничар техничар 6 16 28 12

Гимназиско образование

Пол Машки Женски

56 78

ВКУПЕН број на ученици 78 118

Успехот што го постигнале во основно училиште е следниот: Табела 2: Успех од VI до IX одделение Успех од VI до IX одделение Со просек 5.00 Одлични Мн. добри Добри

Стручно образование Правен Економски техничар техничар / 1 9 6 21 11 4 10

Гимназиско образование 14 70 48 2

ВКУПЕН број на ученици 15 85 80 16

Просечниот успех на учениците во основните училишта е следен: Табела 3: Просечен успех

Просечен успех од V до VIII одделение

Стручно образование Правен Економски техничар техничар

Гимназиско образование 4,55

4,15

10

3,97

Вкупен просек 4,22


Табела 4: Среден успех на ученици по училишта Успех од VI до IX одд. по училишта Д. А. Габерот - Кавадарци Д. А. Габерот - Ваташа Гоце Делчев - Кавадарци Гоце Делчев - Неготино Пере Тошев - Росоман Страшо Пинџур - Кавадарци Страшо Пинџур - Неготино Т. Х. Тефов - Кавадарци Т. В. Пепето - Кавадарци Д. А. Габерот - Сопот Д. А. Габерот – Demir Kapija Страшо Пинџур - Возарци

Со просек 5.00

Одлични

Мн. добри

4 + /+ / /+ / + / 14 + / + / / + /+ / /+/+/ /+/+/ /+ /+/ /+/+/ 1 + 1 +/ 5+ /+/ /+/+/ /+ / + /

27+ 5 + 1 4+ 1+ / 8+ 2+ 1 / + 1+1 9+1+4 4 + / +/ /+/+/ 1+1+ 1 9+ 2 + / 4+ / + / /+/+1 6 + /+ /

/+ 4+ 4 /+ 1 + 1 / +3+ 5 1+ / + / / + 1+3 4+ /+ 1 1+ /+ / 18+ 1+ 3 11 + 3 + 5 / +/+/ / + /+ / 3+ / + /

Легенда: Гимназиско образование + економски техничар + правен техничар Табела 5: Преглед по јазици што ги изучуваат учениците запишани во I година во учебната 2015/2016 година

Странски јазик I Англиски јазик II Германски јазик II Француски јазик II Руски јазик II Италијански јазик

Гимназиско образование 134 85

Стручно образование Правен Економски техничар техничар 34 28 16 22

Вкупен број на ученици 196 123

28

13

5

46

1 20

/ 5

/ 1

1 26

Во гимназиското образование последниот рангиран ученик беше со вкупно 51,25 поени, во економски техничар последниот рангиран ученик беше со вкупно 45,42 поени и во правен техничар последниот рангиран ученик беше со вкупно 47,64 поени. 31.08.2015 год.

11


Екстерно проверување Целта на екстерното проверување е да се добијат објективни сознанија за постигањата на учениците во наставата, како и проверување на објективноста на наставникот при оценувањето на постигањата на учениците по наставните предмети. Екстерното проверување го спроведува Министерството за образование и наука и Државниот просветен инспекторат. За екстерното проверување се применуваат стандардизирани тестови изготвени од страна на Државниот испитен центар, Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука. Учениците секоја учебна година екстерно ќе се проверуваат по два наставни предмети. Изборот на наставните предмети, како и тоа, кои ученици по кои наставни предмети ќе бидат екстерно проверувани го определува и врши ДИЦ и МОН по електронски пат. Исто така, и полагањето на испитите ќе се одвива по електронски пат. Екстерното проверување за првпат се спроведе во учебната 2012/2013 година. Од Училишната комисија за екстерно проверување на постигањата на учениците (УКЕППУ) беше преземена целата потребна организација за успешно спроведување на овој проект. Беа направени следните активности:  Техничка подготовка на ИКТ опремата;  Подготовка на потребните простории за реализирање на проектот;  Подготовка и проверка на сите податоци за учениците и наставниците во ЕМИС;  Распоред на тестатори;  Навремено информирање. За учениците од четврта година екстерното проверување се одржа во периодот од 25 јануари до 29 јануари 2016 година, а за останатите ученици од прва, втора и трета година се спроведе во периодот од 7 до 11 јуни 2016 година. Учениците коишто од оправдани причини не можеа да бидат екстерно проверувани во јунскиот испитен рок, истите полагаа во периодот од 19 до 22 август 2016 година. Во месец јануари 2016 година вкупно беа тестирани 228 ученици по два наставни предмета.Дополнителна сесија за отсутните ученици кои беа вкупно 2 ученици, од јануарскиот испитен рок се одржа во периодот од 29-03.03.2016 година. Во месец јуни 2016 година вкупно беа тестирани 615 ученици по два наставни предмета. Во оваа испитна сесија отсутни беа 8 ученици кои полагаа во августовскиот испитен рок. По добивањето на резултатите беа испратени вкупно 25 приговори во предвидениот рок во писмена и електронска форма, од кои 7 беа прифатени. Во месец август 2016 година екстерно беа проверувани вкупно 7 ученици. Во августовскиот испитен рок немаше приговори од страна на учениците. Од претходно изнесеното може да се заклучи дека сите 851 ученици беа опфатени со екстерното тестирање. Екстерното тестирање беше комплетно реализирано од сите структури кои беа инволвирани во процесот без никакви технички и организациски проблеми.

12


Анализа на успехот, редовноста и поведението на учениците на крајот на учебната 2015/2016 година 1.Бројна состојба на учениците Табела 1: Бројна состојба на учениците по години и пол Пол

II - втора година 84

III - трета година 85

IV - четврта година 75

Вкупно

Машки

I - прва година 81

Женски

115

145

113

153

526

Вкупно

196

229

198

228

851

325

Табела 1.2: Бројна состојба на учениците по години и пол во гимназиското образование Гимназиско образование Број на ученици

I - прва

II - втора

III - трета

IV - четврта

Вкупно

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

58

76

71

91

66

79

53

116

248

362

Вкупно

134

162

145

169

610

Табела 1.3: Бројна состојба на учениците по години и пол во економско-правна и трговска струка Економскоправна и трговска струка Број на ученици Вкупно

I - прва

II - втора

III - трета

IV - четврта

Вкупно

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

23

39

13

54

19

34

22

37

77

164

62

67

53

59

241

Табела 1.4: Бројна состојба на учениците во гимназиско образование по изборни подрачја Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5.

Изборни подрачја Општествено - хуманистичко А Општествено - хуманистичко Б Природно - математичко А Природно - математичко Б Јазично-уметничко А Вкупно

III година 48 39 34 24 / 145

13

IV година 46 38 35 35 15 169


Табела 2: Бројна состојба на учениците по вид на образование

Година

Гимназиско oбразование

I II III

Стручно образование

Изборни подрачја: општественохуманистичко и природноматематичко Вк. м Ж 134 58 26 162 71 91 145 66 79 25

Економски техничар

Вкупно

Економско, правна и трговска струка

Правен техничар

Гимназиско и стручно образование

Вк.

м

Ж

Вк.

м

ж

Вк.

м

Ж

Вк.

м

ж

27 33 26

14 7 8

13 26 18

35 34 27

9 6 11

26 28 16

62 67 53

23 13 19

39 54 34

196 229 198

81 84 85

115 145 113

23

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ОХ-А

48

ОХ-Б

39

11

28

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ПМ-А

34

19

15

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ПМ-Б

24

12

12

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

IV

169

53

116

26

10

16

33

12

21

59

22

37

228

75

153

ОХ-А

46

19

27

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ОХ-Б

38

8

30

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ПМ-А

35

15

20

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ПМ-Б

35

9

26

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ЈУ-А

15

2

13

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Сè

610

248

362

112

39

73

129

38

91

241

77

164

851

325

526

Табела 3: Ученици според припадност на етничката заедница по години Година

I II III IV Вкупно

Македонци м 79 84 84 74 321

ж 113 145 111 153 522

вк. 192 229 195 227 843

Роми м / / 1 1 2

ж / / 1 / 1

Срби вк. / / 2 1 3

м 1 / / / 1

ж 2 / 1 / 3

Турци вк. 3 / 1 / 4

14

м / / / / /

ж / / / / /

Муслимани вк. / / / / /

м 1 / / / 1

Ж / / / / /

вк. 1 / / / 1

м 81 84 85 75 325

Вкупно ученици ж 115 145 113 153 526

вк. 196 229 198 228 851


Табела 4: Бројна состојба на учениците по години, паралелки, пол, изостаноци, просечен број изостаноци, просечен успех со екстерно проверување Клас

М

Ж

Вкупно

Оправ.

Неоп.

Вкупно изоста.

Пр.бр. изо.

Пр.бр. опр.

Пр.бр. нео.

Пр. успех БЕЗ Екст.

Пр. успех СО Екст.

I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7

13 16 11 8 10 14 9 81 13 11 18 13 16 7 6 84 13 13 13 11 16 8 11 85 11 10

14 13 15 19 15 13 26 115 18 19 16 20 18 26 28 145 19 16 16 14 14 18 16 113 23 24

27 29 26 27 25 27 35 196 31 30 34 33 34 33 34 229 32 29 29 25 30 26 27 198 34 34

4,38 4,28 3,94

2201 2108 2619 2379 14590

2,11 2,10 2,04 1,00 2,72 5,33 5,69 3,00 5,71 2,73 7,26 3,15 6,26 3,70 7,62 5,20 11,38 6,90 3,66 5,96 8,43 7,19 8,37 7,50 5,21 6,35 6,15 5,76 3,64 9,38 9,39 6,46

4,39 4,32 3,95

196 120 244 310 1472

33,11 40,10 45,81 25,41 35,80 45,07 52,91 39,74 45,00 49,00 64,62 51,85 51,59 45,09 41,12 49,75 51,09 52,79 45,76 36,36 48,77 79,27 31,85 49,42 48,71 22,50 66,47 58,97 60,24 91,35 62,70 57,54

3,84

2005 1988 2375 2069 13118

35,22 42,21 47,85 26,41 38,52 50,41 58,60 42,75 50,71 51,73 71,88 55,00 57,85 48,79 48,74 54,91 62,47 59,69 49,41 42,32 57,20 86,46 40,22 56,92 53,91 28,85 72,62 64,74 63,88 100,73 72,09 63,99

3,88

34 34 33 26 33 228

951 1224 1244 713 963 1361 2051 8507 1572 1552 2444 1815 1967 1610 1657 12617 1999 1731 1433 1058 1716 2248 1086 11271 1833 981 2469

3,78 4,16 4,02 4,30 4,30 3,48 3,58 3,95 3,64 3,78 3,90 4,07 3,92 3,57 3,71 3,80 3,91 3,39 4,28 4,28 3,83 4,04 3,13

24 23 22 16 21 153

57 61 53 27 68 144 199 609 177 82 247 104 213 122 259 1204 364 200 106 149 253 187 226 1485 177 216 209

3,80 4,28 4,04 4,38 4,36 3,59 3,62 4,01 3,75 3,89 3,95 4,16 3,88 3,62 3,67 3,85 3,92 3,63 4,28 4,22 3,91 4,07 3,10

10 11 11 10 12 75

894 1163 1191 686 895 1217 1852 7898 1395 1470 2197 1711 1754 1488 1398 11413 1635 1531 1327 909 1463 2061 860 9786 1656 765 2260

4,58 4,33 3,78 3,68

4,54 4,27 3,74 3,62

325 526

851

42215

4770

46985

55,21

49,60

5,60

4,15 3,97

4,11 3,93

II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7 III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7 IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6 IV-7 Вкуп.

Просечниот успех на ниво на училиште е 3,93. Минатата година бил 3,98, а предминатата година бил 4,00 (4,03) (4,14). На ниво на години највисок просечен успех имаат учениците од IV година 4,11, потоа учениците од I година 3,95, па учениците од III година 3,84 и најнизок во II година 3,80. 15


На ниво на паралелки највисок просек имаат учениците од IV-4 клас 4,54, а најнизок просек имаат учениците од III-7 клас 3,13. Графикон 1: Споредба на просечниот успех во учебните 2013-14, 2014-15 и 2015-16 година

Графикон 2: Просечен успех на паралелките на крајот на учебната 2015-2016 година

16


- Успех на учениците Табела 1: Преглед на просечниот училиштен успех на учениците по години и паралелки на крајот на учебната 2015/2016 година

Клас I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7 III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7 IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6 IV-7

Просечен успех БЕЗ екстерно проверување 3,80 4,28 4,04 4,38 4,36 3,59 3,62

Просечен успех СО екстерно проверување 3,78 4,16 4,02 4,30 4,30 3,48 3,58

4,01

3,95

0,06

3,75 3,89 3,95 4,16 3,88 3,62 3,67

3,64 3,78 3,90 4,07 3,92 3,57 3,71

0,11 0,11 0,05 0,09 +0,04 0,05 +0,04

3,85

3,80

0,05

3,92 3,63 4,28 4,22 3,91 4,07 3,10

3,91 3,39 4,28 4,28 3,83 4,04 3,13

0,01 0,24 0 +0,06 0,08 0,03 +0,03

3,88

3,84

0,04

4.39 4,32 3,95 4,58 4,33 3,78 3,68

4,38 4,28 3,94 4,54 4,27 3,74 3,62

0,01 0,04 0,01 0,04 0,06 0,04 0,04

4,15

4,11

0,04

17

Разлика 0,02 0,12 0,02 0,08 0,06 0,11 0,04


Табела 2: Успехот на учениците на крајот на учебната 2015/2016 година БЕЗ резултатите од екстерното проверување Прва

Втора

Трета

Четврта

Вкупно

Успех Одлични Мн.добри Добри Доволни Вкупно

Вкупно

%

Вкупно

%

Вкупно

%

Вкупно

%

Вкупно

%

79 57 53 7

40,31 29,08 27,04 3,57

86 62 67 14

37,56 27,07 29,26 6,11

66 59 57 16

33,33 29,80 28,79 8,08

107 67 47 7

46,93 29,39 20,61 3,07

338 245 224 44

39,72 28,79 26,32 5,17

196

229

198

228

851

Најголем процент од учениците 39,72 имаат одличен успех, многу добар успех имаат 28,79 %, добар успех имаат 26,32 % и доволен успех имаат 5,17 % од учениците. Табела 2.1: Успехот на учениците на крајот на учебната 2015/2016 година СО резултатите од екстерното проверување Прва

Втора

Трета

Четврта

Вкупно

Успех Одлични Мн.добри Добри Доволни Вкупно

Вкупно

%

Вкупно

%

Вкупно

%

Вкупно

%

Вкупно

%

72 59 58 7

36,73 30,10 29,59 3,58

71 50 84 24

31,00 21,83 36,68 10,48

63 58 61 16

31,82 29,29 30,81 8,08

108 68 46 6

47,37 29,82 20,18 2,63

314 235 249 53

36,90 27,61 29,26 6,23

196

229

198

228

Графикон 1: Општиот успех во учебната 2015-2016 година

18

851


Во наредната табела е наведен бројот на слаби оценки на учениците од екстерното проверување по паралелки и години. Табела 3: Преглед на слаби оценки од екстерното проверување на учениците по паралелки и години Клас

I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7

Број на слаби оценки / 1 / / 1 / 2 4

Клас

Број на слаби оценки 7 5 3 / 6 3 5 29

II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7

Клас

Број на слаби оценки / 5 / / 5 / 4 14

III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7

Клас

IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6 IV-7

Број на слаби оценки / / 1 1 6 1 / 9

56 Табела 4: Успех на учениците по пол на крајот на учебните 2014/2015 и 2015/2016 година Успех

Одлични

М 95

% 28,02

2014/2015 Година Ж % 260 46,85

Многу добри

101

29,79

145

26,13

Добри

115

33,92

128

23,06

Доволни

28

8,26

22

Вкупно

339

3,96 555

Вкупно

%

355 246 243 50

39,71 27,52 27,18 5,59 894

М 99

% 30,46

2015/2016 година Ж % 215 40,87

84

25,85

151

28,71

107

32,92

142

27,00

10,77

18

35

325

3,42 526

Вкупно

%

314 235 249 53

36,90 27,61 29,26 6,23 851

Во однос на полот најголем процент од женските 40,87 имаат одличен успех, додека од машките најголем процент 32,92 % имаат добар успех. Графикон 2: Споредба на успехот по пол во учебната 2015-2016 година

19


Табела 4.1: Успех на учениците по пол и години на крајот на учебнaта 2015/2016 година Прва

Втора

Трета

Четврта

Вкупно

Успех Одлични Мн.добри Добри Доволни

Вкупно

м

ж

Вк.

м

ж

Вк.

М

ж

Вк.

м

ж

Вк.

Вкупно

%

26 21 29 5

46 38 29 2

72 59 58 7

25 20 22 17

46 30 62 7

71 50 84 24

19 24 33 9

44 34 28 7

63 58 61 16

29 19 23 4

79 49 23 2

108 68 46 6

314 235 249 53

36,90 27,61 29,26 6,23

196

229

198

228

851

Табела 5: Успехот на учениците од прва година по паралелки и предмети Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Предмети Македонски јазик и литература Математика Англиски прв јазик Германски втор јазик Француски втор јазик Руски втор јазик (испит на годината) 1 ученик Историја Географија Физика Хемија Биологија Информатика Спорт и спортски активности Ликовна уметност Музичка уметност Социологија Конституционо уредување Основи на бизнисот Основи на правото Просек по паралелка

I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

Просек по предмет

3,62 2,97 3,44 / 3,2

3,94 3,58 4,31 4,39 /

3,70 3,56 4,12 4,25 /

4,37 4,00 4,33 3,90 /

3,92 3,96 4,20 4,46 /

3,59 3,10 3,37 3,42 3,00

3,33 2,71 3,23 4,76 3,33

3,78 3,41 3,86 4,20 3,18

/ 3,81 4,25 3,63 3,89 3,93 3,64 4,81 4,17 3,83 / / / /

/ 4,47 4,44 4,06 3,57 4,31 4,09 4,93 4,57 4,31 / / / /

3,00 4,29 4,48 3,61 3,70 4,32 3,70 4,89 4,50 4,16 / / / /

/ 4,63 4,63 4,09 4,00 4,34 3,90 4,96 4,45 4,35 / / / /

/ 4,50 4,42 3,96 3,62 4,35 4,52 4,88 4,62 4,55 / / / /

/ 3,77 / / / / 3,41 4,74 3,88 3,85 3,24 3,11 3,44 2,89

/ 3,54 / / / / 3,10 4,69 4,29 4,05 3,66 3,33 3,33 2,79

3,00 4,14 4,44 3,87 3,76 4,25 3,77 4,84 4,35 4,16 3,45 3,22 3,39 2,84

3,78 4,16

4,02

4,30

4,30

3,48

3,58

3,95

На ниво на година нaјвисок просечен успех имаат учениците од I-4 клас 4,30 и од I-5 клас 4,30, а најнизок просечен успех имаат учениците од I-6 клас 3,48. Највисок просечен успех е по предметот Спорт и спортски активности 4,96 во I-4 клас, а најнизок просечен успех е по предметот Математика 2,71 во I-7 клас.

20


На ниво на година по предмети највисок просечен успех е по предметот Спорт и спортски активности 4,84, а најнизок просечен успех е по предметот Основи на правото 2,84. Табела 6: Успехот на учениците од втора година по паралелки и предмети Р.б.

Предмети

II-1

II-2

II-3

II-4

II-5

II-6

II-7

Просек по предмет

1. 2. 3. 4. 5.

Македонски јазик и литература Математика Англиски прв јазик Француски втор јазик Германски втор јазик Руски втор јазик (испит на годината) 2 ученика Историја Географија Физика Хемија Биологија Социологија Спорт и спортски активности Музичка уметност Ликовна уметност Информатичка технологија Елементарна алгебра и геомет. Говорење и пишување Сметководство Информатика Историја на Македонија Основи на правото Основи на бизнисот Деловно работење Практична работа Основи на јавно право Канцелариско работење

3,74 3,13 3,36 3,34 3,16

3,42 3,23 3,45 3,23 /

3,73 3,17 3,76 / 3,42

3,78 3,28 4,13 / 3,42

3,65 3,49 3,88 / 3,46

3,67 3,07 3,15 2,42 3,44

3,78 3,21 3,43 3,18 3,41

3,68 3,23 3,59 3,04 3,39

/ 3,68 3,84 3,91 3,50 3,36 3,61 4,71 3,84 4,06 3,60 5,00 4,20 / / / / / / / / /

3,00 3,93 4,14 3,71 3,38 3,35 3,80 4,79 3,79 4,03 3,76 4,40 5,00 / / / / / / / / /

/ 3,68 4,18 4,04 4,02 3,61 3,80 4,82 3,82 4,29 3,30 4,33 4,50 / / / / / / / / /

/ 4,10 4,52 4,33 3,52 3,63 4,12 4,94 4,24 4,48 4,51 / / / / / / / / / / /

/ 3,95 3,69 4,18 3,46 3,43 3,90 4,76 3,71 3,94 4,05 5,00 4,18 / / / / / / / / /

/ / / / / / / 4,55 / / / / / 3,53 3,58 3,58 3,47 3,52 4,20 4,27 / /

5,00 / / / / / / 4,85 / / / / / / 3,57 3,51 3,23 3,24 / 4,91 3,28 3,36

4,00 3,87 4,07 4,03 3,58 3,48 3,85 4,77 3,88 4,16 3,84 4,68 4,47 3,53 3,58 3,55 3,35 3,38 4,20 4,59 3,28 3,36

Просек по паралелка

3,64

3,78

3,90

4,07

3,92

3,57

3,71

3,80

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

На ниво на година највисок просечен успех имаат учениците од II-4 клас 4,07, а најнизок просечен успех имаат учениците од II-6 клас 3,57. Највисок просечен успех 5,00 учениците имаат по изборниот предмет Елементарна алгебра и геометрија во II-1 клас и во II-5 клас, по изборниот предмет Говорење и пишување 5,00 во II-2 клас, а најнизок просечен успех учениците имаат по предметот Француски јазик втор странски јазик 2,42 во II-6 клас. На ниво на година по предмети највисок просечен успех е по предметот Спорт и спортски активности 4,77, а најнизок просечен успех е по предметот Француски јазик втор странски јазик 3,04. 21


Табела 7: Успехот на учениците од трета година по паралелки и предмети

Р.б.

Предмети

III-1

III-2

III-3

III-4

III-5

III-6

III-7

Просек по предм ет

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Македонски јазик и литература Математика Англиски прв јазик Француски втор јазик Германски втор јазик Историја Физика Хемија Биологија Спорт и спортски активности Линеарна алгебра ПриродноАлгебра математичко

4,16 3,2 3,61 3,37 3,47 3,88 3,6 3,36 3,94 4,56 4,29 4,43

3,70 3,11 3,31 3,22 4,23 3,66 3,25 3,00 3,58 4,79 5,00 4,50

4,41 3,46 4,15 / 4,12 4,34 3,93 3,62 4,42 4,9 5,00 5,00

4,41 3,60 4,17 / 4,10 4,52 3,89 3,78 4,32 4,96 4,09 4,00

4,03 3,15 3,60 2,29 3,94 4,09 3,45 3,45 4,03 4,90 4,00 4,20

3,86 / 3,46 / / / / / / 5,00 / /

2,85 / 3,00 / / / / / / 4,30 / /

13. 14. 15. 16.

Програмски јазици Програмски јазици Географија Латински јазик

4,57 4,5 4,58 4,00

4,83 5 5 5

4,85 3,87 4,28 4,25

4,27 4,67 4,83 5,00

4,17 4,20 4,63 4,42

/ / / /

/ / / /

17.

Вовед во право

3,43

3,86

4,28

4,33

4,18

/

/

18.

Социологија

3,29

3,86

4,61

4,67

4,11

/

/

19.

Латински јазик

4,00

4,10

4,57

4,11

3,73

/

/

20.

Социологија

4,07

3,71

3,66

4,00

3,67

/

/

21.

Педагогија

3,5

3,45

4,16

4,00

3,83

/

/

22.

Етика

3,92

3,40

4,00

4,2

3,50

/

/

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Математика за економисти Сметководство Статистика Бизнис Економија Деловно работење Економска географија Практична настава Деловно работење - изборен Економија - изборен Основи на јавно право Канцелариско работење Основи на приватно право Основи на јавно право - изборен Основи на приватно право - изборен Деловна психологија

/ / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / /

3,59 3,71 3,76 4,50 3,66 4,11 4,32 4,73 3,79 4,15 / / / / / /

/ / / / 2,83 / / 4,30 / / 3,11 3,15 3,04 2,56 3,00 2,61

3,92 3,30 3,61 2,96 3,97 4,10 3,62 3,44 4,06 4,77 4,48 4,43 4,54 4,45 4,66 4,53 4,02 4,11 4,10 3,82 3,79 3,80 3,59 3,71 3,76 4,50 3,25 4,11 4,32 4,52 3,79 4,15 3,11 3,15 3,04 2,56 3,00 2,61

3,91

3,39

4,28

4,28

3,83

4,04

3,13

3,83

Просек по паралелка

А Природноматематичко Б Општественохуманистичко А Општественохуманистичко Б

22


На ниво на година највисок просечен успех имаат учениците од III-3 и III-4 клас 4,28, а најнизок просечен успех имаат учениците од III-7 клас 3,13.

-

Највисок просечен успех има по предметите: Спорт и спортски активности 5,00 во III-6 клас, Програмски јазици изборен 5,00 во пм-б подрачје во III-2 клас, Географија изборен 5,00 во пм-б подрачје во III-2 клас, Латински јазик изборен 5,00 во пм-б подрачје во III-2 и III-4 клас, Линеарна алгебра изборен 5,00 во пм-а подрачје во III-2 и III-3 клас, Алгебра во III-3 клас.

Најнизок просечен успех има по предметите: - Француски втор јазик 2,29 во III-5 клас, - Основи на јавно право изборен 2,56 во III-7 клас, На ниво на година по предмети највисок просечен успех има по предметите Спорт и спортски активности 4,77, а најнизок просечен успех е по предметот основи на јавно право изборен 2,56. Табела 8: Успехот на учениците од четврта година по паралелки и предмети

Р.б.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Предмети Македонски јазик Англиски јазик прв Француски јазик втор Германски јазик втор Математика Филозофија Бизнис и претприемништво Спорт и спортски активности ОпштественоЕкономија хуманистичко Менаџмент А Логика Историја ОпштественоИсторија хуманистичко Социологија Б Филозофија Психологија ПриродноПрогр. јазици математичко Мате. анализа А Физика ПриродноФизика математичко Хемија Б Биологија Комп.книж. Психологија

Јазично-уметничко А

IV-1 3,79 3,86 3,50 3,76 3,62 4,39 3,73 4,73 5,00 5,00 5,00 5,00 3,92 3,93 3,75 3,66 4,40 4,63 4,71 4,66 4,63 4,55

IV-2 4,28 4,43 4,04 3,88 4,02 4,52 4,42 4,97 4,00 4,54 4,71 4,5 2,75 3,00 3,00 2,50 4,92 4,78 4,64 5,00 4,60 4,88

IV-3 3,92 3,53 3,87 3,59 3,51 4,13 3,66 4,94 4,23 4,63 4,17 4,00 3,43 4,00 3,86 3,22 4,14 4,17 5,00 4,73 4,2 4,1

IV-4 4,47 4,40 4,05 4,73 4,29 4,47 4,16 4,88 4,08 4,81 4,44 4,55 4,85 4,43 4,66 4,46 5,00 4,83 4,85 4,71 5,00 5,00

IV-5 4,21 4,08 3,00 3,5 4,03 4,91 4,53 4,72 2,77 4,07 4,77 4,00 4,9 4,69 5,00 4,61 4,00 3,92 5,00 4,33 4,75 4,66

IV-6 3,27 3,38 / / / / / 4,23 / / / / / / / / / / / / / /

IV-7 3,55 3,06 / / / / / 4,63 / / / / / / / / / / / / / /

4,25

5,00

4,3

4,00

4,33

/

/

4,66

4,00

3,75

5,00

5,00

/

/

23

Просек по предмет

3,93 3,82 3,69 3,89 3,89 4,48 4,10 4,73 4,02 4,61 4,62 4,41 3,97 4,01 4,05 3,69 4,49 4,47 4,84 4,69 4,64 4,64 4,38 4,48


25.

Латински јазик

5,00

5,00

4,86

5,00

5,00

/

/

4,97

26. 27.

Француски ј.

5,00

5,00

3,5

3,00

4,5

/

/

Германски ј.

5,00

/

5,00

/

/

/

/

4,20 5,00

28. 29.

Бизнис Маркетинг

/

/

/

/

/

4,06

/

/

/

/

/

/

3,72

/

3,77 3,72

30. 31. 32.

Менаџмент Математика за економисти Економија

/

/

/

/

/

3,73

/

3,73

/

/

/

/

/

3,69

/

3,69

/

/

/

/

/

3,10

3,00

33. 34.

Економија (изборен) Организација

/

/

/

/

/

3,35

/

/

/

/

/

/

3,55

3,61

3,05 3,35 3,58

35. 36.

Деловно работење Деловно работење (избор.)

/

/

/

/

/

3,62

/

/

/

/

/

/

3,82

/

37. 38.

Граѓанско образование Практична настава

/

/

/

/

/

4,24

/

/

/

/

/

/

4,54

4,60

39.

Канцелариско работење

/

/

/

/

/

/

3,64

40. 41.

Основи на приватно право Основи на приватно право (из.)

/

/

/

/

/

/

3,19

/

/

/

/

/

/

3,45

42. 43.

Основи на јавно право Основи на јавно право (из.) Просечен успех

/

/

/

/

/

/

3,97

/

/

/

/

/

/

3,4

4,38

4,28

3,94

4,54

4,27

3,74

3,62

3,62 3,82 4,24 4,57 3,64 3,19 3,45 3,97 3,40 4,11

На ниво на четврта година највисок просек имаат учениците од IV-4 клас 4,54, а најнизок од IV-7 клас 3,62. Највисок просечен успех има по предметите: - Економија 5,00 во ох-а подрачје во IV-1 клас, - Менаџмент 5,00 во ох-а подрачје во IV-1 клас, - Логика 5,00 во ох-а подрачје во IV-1 клас, - Историја 5,00 во ох-а подрачје во IV-1 клас, - Филозофија 5,00 во ох-б подрачје во IV-5 клас, - Програмски јазици 5,00 во пм-а подрачје во IV-4 клас, - Физика 5,00 во пм-а подрачје во IV-3 и IV-5 клас, - Физика 5,00 во пм-б подрачје во IV-2 клас, - Хемија 5,00 во пм-б подрачје во IV-4 клас, - Биологија 5,00 во пм-б подрачје во IV-4 клас, - Компаративна книжевност 5,00 во ју-а подрачје во IV-2, - Психологија 5,00 во ју-а подрачје во IV-4 и IV-5 клас, - Француски јазик во ју-а подрачје во IV-1 и IV-2 клас, - Латински јазик во ју-а подрачје во IV-1, IV-2, IV-4 и IV-5 клас, - Германски јазик во ју-а подрачје во IV-1 и IV-3 клас. Најнизок просечен успех има по предметот: - Економија во IV-7 клас 3,00. 24


На ниво на година по предмети највисок просечен успех е по предметот Германски јазик изборен во ју-а подрачје 5,00, а најнизок просечен успех е по предметот Економија 3,05.

3. Редовност на учениците На ниво на година најмногу изостаноци имаат учениците од IV - четврта година 14590, потоа учениците од II - втора година 12617, па учениците од III - трета година 11271 и најмалку имаат учениците од I - прва година 8507 изостаноци. На ниво на паралелки најмногу изостаноци имаат учениците од IV-6 клас 2619, а најмалку имаат учениците од I-4 клас 713. Табела 1: Изостаноци по години на крајот на учебната 2015/2016 година Вкупно Изостаноци

Прва година

Втора година

Трета година

Четврта година

Број

Оправдани

7898

11413

9786

13118

42215

Неоправдани

609

1204

1485

1472

4770

Вкупно

8507

12617

11271

14590

46985

Просечен бр. изостаноци 49,60 5,60

55,21

3.1 Споредба на изостаноците на крајот на учебните 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 година Табела 1: Вкупно изостаноци по години

Година I - прва II - втора III - трета IV - четврта Вкупно

2013/2014 година изостаноци по ученик (898 ученици) 8 660 ; 41,50 10 822 ; 47,90 14 003 ; 61,21 15 634 ; 68,40 49 119 ; 54,75 помалку за 3,18 %

2014/2015 година изостаноци по ученик (894 ученици) 11 382 ; 48,95 12 608 ; 61,01 13 035 ; 57,9 16 037 ; 70,52 53 062 ; 59,60 повеќе за 8,86 %

2015/2016 година изостаноци по ученик (851 ученик) 8507 ; 42,75 12617 ; 54,91 11271 ; 56,92 14590 ; 63,99 46985 ; 55,21 помалку за 7,36 %

Процентуалното изразување за вкупниот број изостаноци е врз база на просечниот број изостаноци по ученик. На ниво на училиште имаме помалку изостаноци во однос на минатата учебна година, и тоа помалку за 7,36 %. На ниво на година најголем број на вкупно изостаноци имаат учениците од IV (четврта) година, a најмалку вкупно изостаноци имаат учениците од I (прва) година. На ниво на паралелки најголем број на вкупно изостаноци имаат учениците од IV-6 клас просечен број 100,73, а најмал број на вкупно изостаноци имаат учениците од I-4 клас просечен број 26,41. 25


Табела 2: Оправдани изостаноци по години Година I - прва II - втора III - трета IV - четврта Вкупно

2013/2014 година (898 ученици) 7 624 ; 36,56 9625 ; 42,61 12 695 ; 55,45 13 652 ; 59,73 43 596 ; 48,59 помалку за 2,23 %

2014/2015 година (894 ученици) 10 358 ; 44,58 11 118 ; 53,76 11 700 ; 51,88 14 576 ; 64,06 47 752 ; 53,57 повеќе за 10,24 %

2015/2016 година (851 ученик) 7898 ; 39,74 11413 ; 49,75 9786 ; 49,42 13118 ; 57,54 42215 ; 49,60 помалку за 7,41%

На ниво на училиште имаме помалку оправдани изостаноци во однос на минатата учебна година, и тоа помалку за 7,41 %. На ниво на година најмногу оправдани изостаноци на крајот на годината имаат учениците од IV (четврта) година, a најмалку оправдани изостаноци имаат учениците од I (прва) година. На ниво на паралелки најголем број оправдани изостаноци имаат учениците од IV-6 клас- просечен број 91,35, а најмал број оправдани изостаноци имаат учениците од IV-2 клас просечен број 22,50. Табела 3: Неоправдани изостаноци по години

Година I - прва II - втора III - трета IV - четврта Вкупно

2013/2014 година (898 ученици) 1 036 ; 4,94 1 197 ; 5,29 1 308 ; 5,76 1 982 ; 8,67 5 523 ; 6,16 помалку за 10,07 %

2014/2015 година (894 ученици) 1 024 ; 4,37 1 490 ; 7,25 1 335 ; 6,02 1 461 ; 6,46 5 310 ; 6,03 помалку за 2,11 %

2015/2016 година (851 ученик) 609 ; 3,00 1204 ; 5,20 1485 ; 7,50 1472 ; 6,46 4770 ; 5,60 Помалку за 7,13%

На ниво на училиште имаме помалку неоправдани изостаноци во однос на минатата учебна година, и тоа помалку за 7,13 %. На ниво на година најголем број неоправдани изостаноци на крајот на годината имаат учениците од III (трета) година, а најмалку неоправдани изостаноци имаат учениците од I (прва) година. На ниво на паралелки најголем број неоправдани изостаноци имаат учениците од IV-7 клас – просечен број 9,39, а најмал број неоправдани изостаноци имаат учениците од I-4 клас - просечен број 1,00.

26


Табела 4: Просечен број на изостаноци по години и паралелки Клас

I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7

Просечен број изостаноци 35,22 42,21 47,85 26,41 38,52 50,41 58,60

42,75

Клас

II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7

Просечен број изостаноци 50,71 51,73 71,88 55,00 57,85 48,79 48,74

Клас

III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7

54,91

Просечен број изостаноци 62,47 59,69 49,41 42,32 57,20 86,46 40,22

56,92

Клас

IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6 IV-7

Просечен број изостаноци 53,91 28,85 72,62 64,74 63,88 100,73 72,09

63,99

55,21 Графикон 1: Споредба на изостаноците по паралелки во учебната 2015-2016 година

На ниво на училиште има вкупно 114 (130) (135) (168) ученици со над 10 неоправдани изостаноци. На ниво на прва година има вкупно 11 (22) (27) ученици На ниво на втора година има вкупно 39 (44) (14) ученици На ниво на трета година има вкупно 39 (24) (25) ученици На ниво на четврта година има вкупнo 25 (40) (69) ученици 27


На ниво на училиште има вкупно 88 (121) (97) (123) ученици со над 100 оправдани изостаноци На ниво на прва година има вкупно 8 (22) (8) ученици На ниво на втора година има вкупно 24 (24) (14) ученици На ниво на трета година има вкупно 23 (25) (41) ученици На ниво на четврта година има вкупно 33 (50) (34) ученици Табела 7: Број на ученици без изостаноци по учебни години Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Учебна година 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011

Број на ученици 20 9 17 15 28 12

- Поведение на учениците Табела 1: Поведение на учениците по години Поведение Примерно Добро Незадоволително Вкупно ученици

Прва бр. 185 9 2

% 94,39 4,59 1,02 196

Втора бр. 190 27 12

Трета

% 82,97 11,79 5,24 229

бр. 158 21 19

% 79,80 10,61 9,60 198

Четврта бр. 203 16 9

Вкупно

% 89,04 7,02 3,95 228

бр.

%

736 73 42

86,49 8,58 4,93

Табела 2: Поведение на учениците по години и паралелки Клас I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 Вкупно II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6

Примерно 26 29 26 27 25 24 28 185 22 28 26 32 27 31

Добро 1 / / / / 1 7 9 7 / 7 1 5 1 28

Незадоволително / / / / / 2 / 2 2 2 1 / 2 1

Вкупно 27 29 26 27 25 27 35 196 31 30 34 33 34 33

851


II-7 Вкупно III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7 Вкупно IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6 IV-7 Вкупно Сè вкупно

24 190 17 26 28 22 26 21 18 158 33 34 28 34 33 19 22 203 736

6 27 8 2 1 2 1 2 5 21 1 / 6 / / 1 8 16 73

4 12 7 1 / 1 3 3 4 19 / / / / / 6 3 9 42

34 229 32 29 29 25 30 26 27 198 34 34 34 34 33 26 32 228 851

Табела 3: Поведението на учениците во последните три години Поведение Примерно Добро Незадоволително Вкупно ученици

2013/2014 година 761 (84,74 %) 74 (8,24 %) 63 (7,02 %) 898

2014/2015 година 763 (85,35 %) 74 (8,28 %) 57 (6,37 %) 894

2015/2016 година 736 (86,49%) 73 (8,58%) 42 (4,93%) 851

Графикон : Споредба на поведението во учебните 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 година

29


- НАСТАВА Реализација на планираниот фонд на наставни часови ПРВА година 97,37 %

Планирани часови Реализирани часови Разлика

I-1 1044

I-2 1044

I-3 1044

I-4 1044

I-5 1044

I-6 1224

I-7 1116

Вкупно 7560

1020

1015

1018

1017

1019

1186

1086

7361

24

29

26

27

25

38

30

199

ВТОРА година 97,08 %

Планирани часови Реализирани часови Разлика

II-1 1332

II-2 1260

II-3 1260

II-4 1116

II-5 1260

II-6 1440

II-7 1260

Вкупно 8928

1290

1217

1225

1083

1226

1401

1225

8667

42

43

35

33

34

39

35

261

ТРЕТА година 95,66 %

Планирани часови Реализирани часови Разлика

III-1 1764

III-2 1764

III-3 1692

III-4 1692

III-5 1764

III-6 1152

III-7 1116

Вкупно 10944

1694

1695

1623

1608

1690

1099

1060

10469

70

69

69

84

74

53

56

475

ЧЕТВРТА година 96,77 %

Планирани часови Реализирани часови Разлика

IV-1 2303

IV-2 2203

IV-3 2302

IV-4 2215

IV-5 2137

IV-6 1056

IV-7 1056

Вкупно 13272

2148

2152

2249

2157

2088

1028

1021

12843

155

51

53

58

49

28

35

429

30


Државна матура 2016 Почнувајќи од учебната 2007/2008 година учениците од IV година полагаат Државна матура. Учениците кои планираат да го продолжат своето образование на високообразовните институции полагаат Државна матура, а оние ученици кои имаат поинакви планови полагаат Училишна матура од гимназиското образование, односно Завршен испит од стручното образование. Од учебната 2013/2014 година концепцијата за Државната матура претрпува измени. Учениците во гимназиското образование полагаат три екстерни предмети, еден интерен наставен предмет и проектна задача. И оваа учебна година концепцијата беше иста. Екстерно полагаат: - еден задолжителен наставен предмет: македонски јазик и литература/албански или турски јазик и литература; - прв изборен наставен предмет: математика или странски јазик; - втор изборен наставен предмет од следната листа на општообразовни наставни предмети: странски јазик1, математика2, хемија, физика, биологија, историја, филозофија3. Интерно полагаат: - трет изборен наставен предмет од листата на општообразовни наставни предмети за полагање на државна матура. Наставниот предмет кој ученикот го избрал на екстерно ниво, не може да го избере и на интерно ниво. Проектна задача. Учениците во средното стручно образование полагаат три екстерни наставни предмети, еден интерен наставен предмет и проектна задача. Екстерно полагаат: - еден задолжителен наставен предмет: македонски јазик и литература/албански или турски јазик и литература; - прв изборен наставен предмет: математика или странски јазик; - втор изборен наставен предмет од следната листа на општообразовни наставни предмети: странски јазик4, математика5, хемија6, физика, биологија, историја7, бизнис. Интерно полагаат: - трет изборен наставен предмет од листата на стручни наставни предмети за полагање на државна матура. Проектна задача. Училишната матурска комисија (УМК), односно училиштето ги направи сите неопходни подготовки за полагањето на државната матура.

1

Ученикот може да избере странски јазик само доколку како прв изборен предмет избрал математика. Ученикот може да избере математика само доколку како прв изборен предмет избрал странски јазик. 3 Ученикот може да избере филозофија само доколку како прв изборен предмет избрал странски јазик. 4 Ученикот може да избере странски јазик само доколку како прв изборен предмет избрал математика. 5 Ученикот може да избере математика само доколку како прв изборен предмет избрал странски јазик. 6 Во хемиско технолошката струка се избира како општообразовен предмет. 7 Се подразбира наставниот предмет историја со историја на Македонија. 2

31


Табела 1: Преглед на пријавени ученици за Државна матура, Училишна матура и Завршен испит по струки и профили во учебната 2015/2016 година Економско-правна и трговска струка (стручно образование) Правен техничар

Економски техничар

Вкупно Вкупно

Вкупно

Р.бр.

МАТУРА/ ЗАВРШЕН ИСПИТ

Гимназиско образование

1.

Државна матура

170

24

30

54

224

2.

Училишна матура

1

/

/

/

1

3.

Завршен испит

/

2

4

6

6

Вкупно:

231

Табела 2: Преглед на број на ученици кои пријавија екстерен-изборен дел од Државна матура

Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Задолжителен изборен предмет - екстерен Aнглиски јазик Германски јазик Математика Филозофија Историја Бизнис Биологија Хемија Физика

Вкупно 208 4 42 50 54 53 31 5 2

Вкупно

449

Просечниот успех на државната матура по предметот македонски јазик и литература е 3,98; англиски јазик 3,48; германски јазик 4,50; математика 3,43; филозофија 3,55; историја 4,04; бизнис 3,75 и биологија 4,35, хемија 4,80, физика 3,50.

32


Табела 3: Преглед на просечниот успех на екстерните предмети на Државна матура 2016 Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Предмети Македонски јазик и литература Англиски јазик Германски јазик Математика Филозофија Историја Бизнис Биологија Хемија Физика Државна матура 2016

Екстерен успех 3,98 3,48 4,50 3,43 3,55 4,04 3,75 4,35 4,80 3,50 3,77

Во наредниот графикон го изнесуваме просечниот успех по предмети од екстерниот дел на Државна матура во учебната 2015/2016 година.

Графикон 1: Преглед на просечниот успех на екстерните предмети на државна матура 2016

Просечниот успех на нашите ученици на сите екстерни испити е 3,77 , а просечниот успех на ниво на Република е 3,42.

33


Табела 4: Преглед на просечниот успех на екстерните предмети, училишниот предметен успех и просечниот успех во Републиката Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Предмети Македонски јазик и л. Англиски јазик Германски јазик Математика Филозофија Историја Бизнис Биологија Хемија Физика

Екстерен успех 3,98 3,48 4,50 3,43 3,55 4,04 3,75 4,35 4,80 3,50 3,77

Училиштен предметен успех 3,97 3,91 4,75 4,58 4,37 4,31 3,82 4,61 5,00 5,00

Просечен успех во Републиката 3,66 3,00 3,99 3,29 3,61 3,45 3,45 3,72 3,94 3,87 3,42

Повисок успех во однос на просечниот успех на ниво на Р.Македонија е по предметите македонски јазик и литература, англиски јазик, германски јазик, математика, историја, бизнис, биологија и хемија. Понизок во однос на просечниот успех на ниво на Р.Македонија е успехот по предметите филозофија и физика. Графикон 2: Преглед на споредба на училишниот успех со екстерниот успех по предмети на државна матура 2016

34


Табела 5: Преглед на споредбата на успехот на екстерните предмети од државна матура 2008-2016 ДМ 2016

ДМ 2015

ДМ 2014

ДМ 2013

ДМ 2012

ДМ 2011

ДМ 2010

ДМ 2009

ДМ 2008

3,98

3,93

3,41

3,84

3,80

4,18

3,43

3,71

3,44

3,48

3,59

3,72

3,57

3,83

3,73

3,39

3,89

4,28

Француски јазик

/

/

/

/

3,22

3,50

4,30

3,64

/

Германски јазик

4,50

3,00

5,00

/

4,50

3,50

4,50

4,33

/

Руски јазик

/

/

/

/

/

/

5,00

/

/

4.

Математика

3,43

2,5

3,29

3,71

3,19

3,55

2,89

3,32

3,20

5. 6.

Бизнис Филозофија

3,75 3,55

4,31 2,67

3,67 3,93

7. 8. 9. 10.

Историја Биологија Хемија Физика

4,04 4,35 4,80 3,50

2,87 3,28 4,50 3,00

3,87 3,19 / /

3,77

3,50

3,59

3,72

3,76

3,93

3,38

3,71

3,67

Р.бр.

1. 2.

3.

Предмети Македонски јазик и литература Англиски јазик

Просечен успех

Графикон 3: Преглед на споредбата на просечниот успех на екстерните предмети на државна матура од 2008 до 2016

35


Задоволни сме од постигањата на учениците и постигнатиот просечниот успех 3,77 , кој е највисок последните години односно послаб е само од резултатите на државната матура во 2011 година. Во учебната 2016/2017 година ќе се работи поагажирано од страна на учениците и на вработените за постигања на повисоки резултати на Државна матура 2017.

Интерен дел Резултатите од презентацијата и одбраната на проектната задача на Државна матура се прикажани во графикон 5. Графикон 4: Преглед на успехот од проектната задача на Државна матура 2016

На презентацијата и одбраната на проектната задача одличен успех 5,00 имаат постигнато учениците по 24 предмети ( англиски јазик, француски јазик, математика, информатика,.....). Најнизок успех на проектната задача имаат учениците по наставниот предмет историја (4,61). Успехот на интерните испити е прикажан на наредниот график.

36


Графикон 5: Преглед на успехот на интерните испити на Државна матура 2016 *

Највисок просечен успех е постигнат по англиски јазик, филозофија, ликовна уметност и музичка уметност (5,00), а најнизок по латински јазик (3,00). Во текот на учебната 2016/2017 година преку соодветни активности ќе се работи за постигнување на повисоки резултати и на екстерниот и на интерниот дел од Државна матура.

Реализирани активности во текот на учебната 2015/2016 година Обуки, семинари, конференции На 12 септември 2015 година во Скопје во просториите на Машинскиот факултет се одржа обука за новата наставна програма по наставниот предмет Бизнис и претприемништво за четврта година. На овој семинар од нашето училиште учествуваа професорите по економски предмети Наталија Хаџи-Василева и Костадинчо Петров. На 15 септември 2015 година во Скопје се одржа обука за секретарите за работење со апликацијата ХРМ. Јованка Миладиновска ја следеше обуката и ги превзе сите активности со внесување на податоците за вработените во овој систем. Од 27.10.2015 до 03.11.2015 година ученичката Наташа Темова учествуваше на меѓународен проект, младинска размена на тема „Родова еднаквост“ во Ирска како активен 37


волонтер во Младинскиот центар Креактив Кавадарци. Младинската размена е поддржана од програмата за младинска мобилност на Европската комисија. На 29 октомври 2015 година во просториите на Младинскиот информативен центар „Инфо-Сега“ во Кавадарци се одржа локална дискусија за наставници на тема развивање политика за ученичко учество во образовниот систем. Дискусијата се реализираше согласно проектот Имплементација на конвенцијата на правата на детето во Република Македонија во кој проект е вклучено и нашето училиште. Дискусијата ја водеа претставници од МИЦ „ИнфоСега“ Даниел Уневски и Никола Деков. Од нашето училиште учествуваа Александра Ристовазаменик директор, Богде Коцева-професор по биологија и Јасминка Ризова-педагог. Од 29.10.2015 до 01.11.2015 година во Струга се одржа обука на тема: Конвенцијата за правата на детето и специфичната улога на децата правобранители во средните училишта, согласно проектот „Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Македонија“. На оваа обука од нашето училиште учествуваа: Борис Станоев од III-3 клас со функција Дете правобранител, Јасна Манева од III-3 клас, Катерина Стојановска од III-4 клас и Ѓорѓи Ристов од I-2 клас со функција на заменици на Детето Правобранител. Од 30.11.2015 до 5.12.2015 година во Софија Р.Бугарија се одржа Првата работилница од Проектот „Електронско учење во училница“ Erasmus + . Претставници од нашата гимназија беа директорката на гимназијата Невенка ПопАнгелова, м-р Зоран Милевски проф. по информатика, Благородна Лазова – проф. по информатика, Костадинчо Петров – проф. по економски предмети и Мики Камчевски – проф. по историја. Секој од учесниците презентираше анализа за моменталното ниво на имплементација на ИКТ во своето училиште/универзитет. На тој начин секој од партнерите се запозна со начинот на работа на своите партнери со што понатаму ќе може да се креираат препораки и споделување на искуства во насока на успешна десиминација на добри практики со што бенефит ќе добијат професорите и учениците. На 23 декември 2015 година во Скопје се одржа обука за реализација на Државна матура 2016 година и за Екстерно проверување на постигањата на учениците на која присуствуваше секретарот на УМК проф. по информатика Благородна Лазова заедно со директорот на училиштето. На 3 и 4 март 2016 година Центарот за развој на Вардарски Плански Регион организираше дводневен настан „Стратешка работилница за изработка на Регионална стратегија за иновации 2016-2020”. На работилницата се презентираше – Извештајот „Анализа на состојба во ВПР – капацитети, потреби и потенцијали за развој на иновации” ,кој всушност претставува основа за изработка на стратегијата. Учесници беа претставници од бизнис сектор, јавни и образовни институции од Вардарскиот регион. Развој на иновации и зголемување на конкурентноста на регионот беше главната цел на работилницата. На работилницата земаше учество и нашето училиште со свои претставници, г-ѓа Невенка ПопАнгелова и г-ѓа Александра Ристова. Одлично организираната Презентација и работилницата ја водеше Софија Богева - Менаџмент Консултант. Во периодот од 22-ри до 24-ти април 2016 година, во хотел Молика во Битола, се одржа 13-тата Интернационална Конференција за Информатика и Информатичка Технологија 38


(CiiT 2016), организирана од страна на Факултетот за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство (ФИНКИ) при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Во рамките на оваа научна конференција беа презентирани научни трудови на следните теми: Вештачка интелегенција, Роботика, Биоинформатика, Компјутерски мрежи и др., од повеќе земји од регионот, Европа и светот. Во текот на овие три дена се одржаа 6 сесии со времетраење од 90 минути. Во склоп на оваа научна конференција се одржа и работилница координирана од Ученичкиот Институт по Математика и Информатика кој е резултат на проектната соработка меѓу Македонската Академија на Науките и Уметностите и Бугарската Академија на Науките, а поддржана од Здружението на Информатичари на Македонија и Сојузот на Математичари на Македонија. На оваа работилница учество зеде и ученикот Александар Тренчев, ученик во IV година во гимназија „Добри Даскалов-Кавадарци“, со научен труд под наслов „Програма за операции со комплексни броеви во тригонометриска форма“, под менторство на проф. по информатика м-р Зоран Милевски, и за истиот се здоби со сертификат за успешно учество. На 25 април 2016 година се одржа семинар во ЕУ Информативен центар на кој присуствуваа проф.по правни предмети Пандорка Јосифова, проф.по историја Наташа Матакова, проф.по социологија Славе Попов и проф.Александра Ристова на тема „EU for teacher“ Историја, цели, вредности и институции на ЕУ. На 14 мај 2016 година во просториите на СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ се одржа обука на тема „Користење на интерактивни-современи методи и техники во наставата за средно образование“ од страна на советници на БРО обучени од едукатори на Универзитетскиот колеџ во Лондон. Целта на обуката, која е поддржана од Владата на Република Македонија е подобрување на квалитетот на наставата во средното образование, односно проширување на знаењата и вештините за примена на современите методи и техники во наставата, што води кон подобрување на постигањата на учениците. Во текот на наредната учебна година наставниците кои присуствуваа на обуката ќе бидат посетувани од советниците, со цел да се добие повратна информација за користењето на современите методи. Едукативни предавања На 30 септември 2015 година во кино-салата на училиштето се одржа предавање за престојот и активностите на учениците коишто учествувале на обука во Троген Швајцарија. Предавањето беше спроведено од страна на претставници од Советот за превентива против малолетничка деликвенција-СППМД од Кавадарци. Присутните ученици со задоволство ја проследија презентацијата и добија јасна слика и детални информации поврзани со проектот за интеркултурна размена на учениците. На 14 октомври 2015 година во просториите на Младинскиот Информативен центар „Инфо-Сега“ во Кавадарци се одржа едукација за креирање на CV, мотивационо писмо и однесување на интервју за работа. Предавањето беше реализирано од страна на претставници на Коалицијата на младински организации СЕГА. Овие активности се во рамките на Програмата за децентрализирана соработка на Р.Македонија со регионот на Долна Нормандија-Франција. Проектот има за цел да ги информира и едуцира младите на различни теми кои се актуелни за нив. На оваа едукативно предавање учествуваа учениците од прва 39


година: Верица Орешкова, Стефанија Тодорова, Стефан Попов, Оливера Панова, Ружди Ќесаси, Евица Дојовска, Ружица Ангеловска и Цветанка Ташева. Од 27.10.2015 до 15.12.2015 година во кино-салата на гимназијата се одржаа предавања за матурантите на тема: „Фискална едукација на младите“ од страна на Управа за јавни приходи од Кавадарци. На 22 октомври 2015 година во хотел Карпош во Скопје се одржа информативен состанок организиран од Македонскиот центар за граѓанско образование во партнерство со Бирото за развој на образованието за спроведување на Проектот на УСАИД за професионален и кариерен развој на наставниците. Во фокус групата од нашето училиште учествуваше професорката по информатика Благородна Лазова. Во рамки на Проектот предвидено е да се изготви Правилник за начинот и потребното време за реализирање на работните задачи на наставникот. На 01 април 2016 година по иницијатива на професорот по информатика м-р Зоран Милевски, за време на часовите по програмски јазици се одржа предавање на тема „Истражи го светот на програмирањето“ и „Машинско учење и невронски мрежи“ за учениците од IV година - ПМА подрајче од страна на Дане Митрев и Оливер Орешковски, апсолвенти на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство – ФИНКИ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Одбележување на значајни датуми На 07 септември 2015 година по повод одбележувањето на денот на ослободувањето на град Кавадарци, учество во активностите организирани од локалната самоуправа, зема и училиштниот оркестар од нашето училиште под менторство на проф. по музичка уметност Драган Вељковиќ. На 22 септември 2015 година 150 ученици со своите велосипеди се вклучија во одбелжувањето на меѓународниот ден без автомобили. Велосипедскиот карван тргна од гимназијата, се возеше низ повеќе улици во градот, кои за време на минувањето на велосипедистите беа затворени за сообраќај. За безбедноста беше вклучена и кавадаречката полиција, а карванот го обезбедуваше и екипа на итната медицинска помош. Оваа активност се реализира од страна на активот по спорт и спортски активности и активот по природни науки. На 16 октомври 2015 година по повод Меѓународниот ден на храната на часовите по биологија беа презентирани однапред подготвени презентации од страна на учениците од прва до четврта година за значењето и користењето на здравата храна. На 24 октомври 2015 година по повод неделата на германскиот филм наши ученици предводени од професорите по германски јазик во кино Каос Кавадарци го посетија Фестивалот на новиот германски филм пришто проследија некои од понудените филмови. Во месец октомври 2015 година во Основниот суд во Кавадарци, на ученици од втора и четврта година од правните паралелки им беше одржано предавање по повод 25-ти октомври, Европскиот ден на граѓанската правда. 40


На 03 октомври 2015 година (сабота) нашето училиште по четврти пат активно се вклучи во националната еколошка акција согласно проектот „Македонија без отпад“. Повикот и поддршката е од страна на Канцеларијата на Програмата „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“, Министерството за образование и наука, Министерството за животна средина и просторно планирање и останати министерства, како и целосна поддршка од Владата на Република Македонија. Целта на проектот е чистење на отпадот кој се наоѓа на несоодветни места во околината, да се подигне свеста кај граѓаните за правилно управување со отпадот и вклучување на младите во еколошки здруженија и секции. Активностите беа спроведени во училиштниот двор и спортските терени на СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци и опфатија повеќе акции: - Чистење на училиштниот двор од пластичен отпад, - Чистење на училиштниот двор од суви лисја, - Чистење на спортските терени. Во акцијата учество земаа околу 120 ученици заедно со своите класни раководители, предметни наставници и членови на еко-одборот на училиштето. На 31 октомври 2015 година по повод прославувањето на ноќта на вештерките, Ученичката/Младинска организација од гимназијата организираше забава во вечерните часови во училишниот двор. Традицијата на гимназијата за прославување на овој ден е долгогодишна, но со малку поинаква цел и содржина: добра забава, музика, дружење и креирање интересни застрашувачки маски и костими. И оваа година видовме изобилство на маскирани ученици во име на стравот и надприродните фигури: чудовишта, духови, вештерки, костури, ѓаволи, како и популарни ликови од хорор филмовите. На 13 ноември по повод патрониот празник на гимназијата беше положено цвеќе пред бистата на патронот од страна на вработените и директорката на училиштето, претставници на Локалната самоуправа и семејството на Даскалов. Учениците преку химната која ја изведе хорот на училиштето и рецитацијата „Тиквешкиот војвода Добри Даскалов“ од страна на ученичката Маргарита Лазова испратија силна порака: „Не еден, не сто, илјадници сме.....“ . Оваа година е јубилејна - 70 години образование и работа на СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци, и по тој повод се организираат Денови на образование и кариера. Во текот на целата наставна година ќе се реализираат бројни активности од сите стручни активи. По повод јубилејот беа поставени и билборди во градот на кои со големи букви пишува 70 години СОУ Гимназија „Добри Даскалов“. Директорката со пригоден говор им се обрати на присутните и од името на вработените и од свое лично име им се заблагодари на сите кои дојдоа на чествувањето на патрониот празник. Особено истакна дека нашата гимназија и понатаму ќе биде пример и гордост на кавадаречкото образование, култура и традиција. Исто така директорката го најави вториот дел од прославата на патрониот празник кој ќе се одржи на 04.12.2015 година во Домот на културата „Иван Мазов-Климе“ со културноуметничка програма „Мојот сон“, а присутните ќе имаат можност да ја видат и изложбата на уметнички слики од Роска Трајкова-професор по англиски јазик во гимназијата. На 30 ноември 2015 година по повод одбележувањето на јубилејот на патрониот празник на нашето училиште активот по биологија заедно со учениците од проектните 41


активности по биологија во холот на училиштето се претставија со изложба на Еко-кукли. Куклите беа изработени од различен материјал и во различна форма и големина. На 02 декември 2015 година учениците и наставниците активно се вклучија во реализирањето на акцијата на национално ниво „Ден на дрвото – Засади ја својата иднина“. Со организиран превоз учениците заедно со своите класни раководители и предметни наставници пошумуваа, односно садеа зимзелени дрвца во месноста „Тисовец“ во двете смени. Останатите ученици и наставници се вклучија во активности поврзани со чистење на училиштето, училиштниот двор и спортските терени. Акцијата беше успешно организирана и реализирана. На 04 декември во предвечерието на големиот празник Св.Климент Охридски во преполната сала на Домот на културата „Иван Мазов-Климе“ се одржа Свечената академија по повод одбележувањето на патрониот празник и јубилејот 70 години од постоењето на гимназијата и 70 години работа и образование на македонски јазик. Во своето обраќање, директорката на гимназијата г-ѓа Невенка Поп-Ангелова, ги поздрави присутните истакнувајќи го значењето на јубилејот 70 години од постоењето на гимназијата и 70 години работа и образование на македонски јазик. Говореше за големиот број проекти реализирани во изминатиот период, но и за идните планови кои со право ќе го оправдаат епитетот водечко училиште во регионот и пошироко. Богатата културно-уметничка програма „Мојот сон“ беше внимателно проследена и наградена со громогласен аплауз од публиката. Настапите на училишниот хор и оркестар беа на висина на својата задача и звучеа како вистински професионалци. Активот по странски јазици се претстави со свои настапи во кои прозвучеа зборови на англиски, француски и германски јазик. Вистинско задоволство беше да се види сестраноста во образованието на учениците. Мјузиклот „Кралица на танцот“ ја затвори програмата со извонредната кореографија, костимографија и песните кои учениците ги испеаја во живо. Присутните ја напуштија салата со силен впечаток истакнувајќи дека младоста, талентот, работата и креативноста се заштитен знак на успешната приказна СОУ Гимназија „Добри Даскалов“. Во холот на Домот на културата гостите ја проследија ликовната изложба на Роска Трајкова-професор по англиски јазик во гимназијата. На 11 декември 2015 година по повод одбележувањето на јубилејот на патрониот празник на нашето училиште активот по економско-правни предмети ги реализираше следните активности: - Презентација на граѓанска постапка по основ утврдување на право на сопственост под менторство на проф. Грижевска Добрица, - Ораторски говори за слободите и правата под менторство на проф. Пандорка Јосифова каде учество земаа: Тамара Димовска, Љубица Пендева, Цветанка Маркова ученици од I–7 клас и Милица Јованова, ученичка од III–3 клас, - Ораторски говори на тема „Имаме ли демократија?” под менторство на проф. Љубица Станоевска каде учествуваа учениците од IV-7 клас: Милкова Милена, Антониева Бојана, Атанасовска Илина и Здравева Васка, - Презентација за промоција на производот „Мед” на трговското друштво „Зора-Лек Маринковиќ” од Кавадарци, каде учествуваа учениците од III–6 клас, Александар Маринковиќ, Љубица Стојчева, Тијана Трајкова и Петар Милков под менторство на проф. Лоска Давчева. На крајот од презентацијата учениците поделија флаери за производите што 42


ги промовираа. При настапот учениците демонстрираа маркетинг-вештини, јавно говорење пред публика и компјутерски вештини, - Симулација на интервју за работа, правилно и неправилно изведено интервју за работа, со цел на учениците да им се доближи процесот на избор на кандидат за работа во реалниот живот под менторство на проф. Костадинчо Петров каде учествуваа учениците: Недева Владанка, Минова Симона и Станоев Никола од IV-6 клас. На 15 декември 2015 година по повод одбележувањето на јубилејот на патрониот празник на нашето училиште активот по хемија се претстави пред учениците по повеќе интересни хемиски експерименти, како на пример: кристали од син камен, природен индикатор од црвена зелка, хемиски дух од ламба и слоновска паста за заби. Експериментите ги изведуваа учениците: Македонка Пецова од 3-4 клас, Владо Димовски од 2-3 клас, Ивана Гогова од 4-5 клас и Менче Крчева од 4-5 клас. Во периодот од 7 до 12 март во просториите на гимназијата за првпат се одржа манифестацијата Културна алтернатива на одбележување на Меѓународниот ден на жената, 8 Март. Оваа манифестација беше организирана со една цел-учениците да ги изнесат своите таленти на повеќе полиња: сликарство, музика, ораторство, рецитирање, танц.....,со едно заедничко мото - Денови на безвременската инспирација, жената. Вистинско задоволство беше да се присуствува на културните настани и проектите во кои учениците инспиририрани од жената низ сите времиња, направија манифестација вредна за почит. Под менторство на проф.Ванчо Кеков беше организирана изложба и сликање во холот на гимназијата. Учесници во овој проект беа учениците: Марија Бојкова, Марија Глигорова, Барбара Тодорчева, Ивана Данова, Трајче Белевски, Снежана Ташева, Митрева Тијана, Александра Крстева, Тијана Мицева, Методија Јованов, Анкица Печкова, Ивана Данова, Ивана Давчева, Цветанка Костова, Моника Милкова, Петар Тодоровски, Мила Шошев, Босилка Велкова,Емилија Чукаркова, Фросина Костадиновска, Марија Алексова и Лариса Аврамова. Со голема посветеност изработија цртежи преку кои ја возвишија убавината на жената и го разубавеа просторот во училиштето. На денот на празнувањето на празникот на жената, 8 Март, присутните имаа можност да присуствуваат на вистинско музичко уживање како најубав подарок за сите припаднички на понежниот пол. Во холот на гимназијата хорот и оркестарот под менторство на проф. Драган Вељковиќ ги потсетија присутните на некои подзаборавени рефрени кои ги стоплија нивните срца. Литературниот клуб на училиштето под менторство на проф.Васка Петкова во оваа манифестација зеде учество со два проекта. Првиот под наслов „Жените кои го променија светот“, а во вториот ги видовме младите гимназијалци како прекрасни оратори на тема: Жената, вечна инспирација. Во кино-салата на училиштето присутните имаа можност да ја гледаат презентацијата посветена на сите жени кои дале свој белег во развојот на човечката цивилизација.Учениците: Верица Ставрова, Маргарита Лазовска, Елена Димовска, Атанас Петков и Марко Јовановски ги разнежнија срцата на присутните со рецитирање на стихови од Рабиндранат Тагоре, Петре М. Андреевски, Матеја Матевски и др. Зборот уште еднаш ја покажа својата моќ да допре и до најскриеното катче од човековата душа преку ораторството на учениците: Владанка Недева, Александра Илкова, Теодора Грнева, Сандра Костова, Мила Шошев, Пепита Манџикоска, Анета Данева, Марија Попова и Вероника Милкова.Учениците се претставија пред публиката со свои текстови во кои говореа за жените кои се инспирација во нивниот живот-нивните 43


мајки, баби, сестри....толку едноставни, кршливи, емотивни, а од друга страна толку силни, бестрашни на своите плеќи да го понесат товарот на животот и да создадат здрави поколенија на кои ќе им бидат непресушна инспирација. Публиката не можеше да го скрие своето воодушевување и честитки за вредните ученици. Во спортската сала на училиштето кореографот Билјана Грозданова Ивановска одржа час по зумба. Присутните професори и ученици имаа можност да се запознаат со овој танц и да ги покажат своите танцувачки афинитети. На 21 март 2016 година по повод одбележувањето на Денот на екологијата и пролетта во нашето училиште беше организирана еколошка акција. Во акцијата учествуваа учениците од гимназијата заедно со своите класни раководители и предметни наставници. Еколошката акција беше реализирана во училишниот двор и истата беше наменета за целосно чистење на дворот. На 21 март 2016 година, по повод одбележувањето на меѓународниот ден против расизмот, Младинскиот центар Креактив од Кавадарци организираше низа активности во кои учествуваа и ученици од нашето училиште. Нашите ученици се вклучија во изработка на видеа и постери на тема: „Сила во различности“. Под менторство на проф. Александра Ристова со видео учествуваа учениците: Сава Галабова од 3-5 клас, Надица Ѓорева од 3-5 клас и Ивана Недева од 3-5 клас. Под менторство на училиштниот педагог Јасминка Ризова со видео учествуваше ученикот Благој Димов од 3-2 клас, а со постери учествуваа следните ученици: Ружди Ќесаси од 1-5 клас, Евица Дојовска од 1-5 клас, Оливера Панова од 1-5 клас, Даниел Џуланов од 1-5 клас, Бранкица Димова од 1-2 клас, Стефанија Тодорова од 1-2 клас и Павлинка Ѓорѓиева од 3-2 клас.Сите изработени видеа беа јавно презентирани на 21 март во просториите на Креактив, а дизајнираните постери беа промовирани во онлајн галерија на веб страницата на Европската недела на акција против расизам http://weekagainstracism.eu и www.unitedagainstracism.org. На 27 април 2016 година по повод чествувањето на јубилејното 70 годишно образование, на гимназијата „Добри Даскалов“ активот по општествените науки организираше презентација под наслов „Етиката и напредокот во заедниците“. Презентацијата ја реализираат учениците: Дијана Пејовска, Ивана Гогова и Елена Иванова од IV-5 клас под менторство на професорката по филозофија Елизабета Бошкова. На 6 мај 2016 година во просториите на Гимназијата “Добри Даскалов” по повод Денот на Европа, 9 Мај, волонтерите од КРЕАКТИВ, Фани (Франција) и Лука (Италија) одржаа работилница на тема Стереотипи со учениците од нашето училиште од втора, трета и четврта година кои го изучуваат францускиот јазик. Целта на активноста беше да се зборува за стереотипите во врска со различните земји - членки на Европската унија и нивните жителите, и да се дебатира на прашања дали стереотипите и општо прифатените клишеа ја даваат вистинската слика за нив. Активноста беше изведена на француски јазик во координација со професорката Светлана Несторова-Мицев .

44


Проекти „Заштита на правата на децата во училиштата“ Продолжи да се спроведува проектот „Заштита на правата на децата во училиштата“. Овој проект е дел од поширокиот проект „Имплементација на конвенцијата за правата на детето во Македонија“ на Коалиција на младински организации СЕГА, подржан од детската фондација Песталоци. Локален координатор на проектот е Младинскиот Информативен Центар „Инфо Сега“. Училиштен координатор на проектот е проф. по историја Наташа Матакова. На 02 октомври 2015 година беше одржана првата конститутивна седница на Собранието на Младинската/Ученичката заедница. Седницата ја водеше Драгана Крстевска од III-5 клас, и на неа присуствуваа училишниот педагог, психолог, одговорниот настаник Наташа Матакова и претставници на невладината организација СЕГА. Учениците беа запознати со тоа како функционира Советот и Собранието на Младинската/Ученичката заедница, кои се задачите и улогата на претседателот, заменик претседателот и секретарот на Младинската/Ученичката заедница, како и за начинот на аплицирање за овие функции. Покрај претходно наведените улоги и задачи на Младинската/Ученичка заедница на состанокот учениците беа запознати и со функцијата и улогата на Дете правобранител и неговите заменици. Беа појаснети условите и критериумите за пријавување за оваа функција. На 7 октомври 2015 година во училишната кино сала се одржа Втората седница на Училишната /Младинска организација со цел избор на претседател и заменик претседател во учебната 2015/2016 година. По упатениот Повик на Првата конститутивна седница на Училишната /Младинска организација за избор на претседател заклучно со 06.10.2015 година (вторник) за претседател на Училишната /Младинска организација аплицираа пет кандидати: Сандра Костова, Александра Илкова, Десанка Малќиќ, Дијана Димова и Дарко Милошев. Учениците се претставија пред присутните со програма за работа на Училишната /Младинска организација и ги истакнаа причините кои ги мотивирале да аплицираат за оваа функција. По извршениот избор преку тајно гласање за претседател на Училишната /Младинска организација во учебната 2015/2016 година беше избрана ученичката Сандра Костова, а за заменик претседател беше избрана ученичката Десанка Малќиќ. На избраните ученици претседател и заменик претседател на Младинската/Ученичката заедница Директорката на гимназијата г-ѓа Невенка Поп-Ангелова им честита и им посака успешна работа, богата соработка и несебична поддршка на сите иницирани активности од нивна страна. Седницата ја водеше ученичката Драгана Крстевска, а присуствуваа претседателите и заменици претседатели на класовите, Директорката Г-ѓа Невенка Поп Ангелова, училишниот педагог, психолог, одговорниот наставник Наташа Матакова и претставници на невладината организација СЕГА. Од 25.11.2015 до 20.12.2015 година Согласно проектот „Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Македонија“, Ученичката организација од нашето училиште изготви и спроведе реализација на Проект за уредување на училиштниот двор. Целта на проектот е подобрување на условите на учениците во училиштето преку делумно обновување на инвентарот во училиштниот двор. Покрај подобрување на условите се работеше и на подигање на еколошката свест на учениците за чување на училиштниот инвентар, како и подигање на свеста кај учениците против секаков вид на дискриминација во училиштето. Со реализација на сите активности, во 45


дворот на училиштето се обновија клупите, се постави дополнително ново осветлување и се постави табла со пораки против дискриминацијата. На 09.10.2015 година (петок) по пат на интервју, според претходно подготвени критериуми, комисијата составена од 6 члена за Дете правобранител го избра ученикот Борис Станоев од III-3 клас, а за заменици на Детето Правобранител ги избра учениците Јасна Манева III-3, Катерина Стојановска III-4 и Ѓорѓи Ристов I-5 клас. Учениците за вршење на функцијата Дете Правобранител и заменици на Детето Правобранител ќе имаат мандат од две години. „Moodle“ Проектот Moodle продолжи да се реализира и ова полугодие во наставата. Проектот има за цел подобрување, унапредување и модернизирање на наставниот процес во училиштето. „Moodle“ претставува систем за Е-учење којшто е од затворен тип и достапен само за учениците и наставниците во СОУ Гимназија „Добри Даскалов“. Системот за Е-учење Moodle го администрира м-р Зоран Милевски, проф. по информатика. Покрај предметните наставници коишто ја користат оваа алатка од самиот почеток, сe вклучуваат и нови колеги кои не посетувале предходна обука и на кои им се овозможува потребна техничка поддршка од страна на професорите по информатика. Најчесто наставниците изготвуваат тестови на знаења, поставуваат презентации и друг вид на материјали потребни за реализирање на наставата, квизови и сл. Проект со училиштето „Курт Николин“ од Финспанг, Шведска Во периодот од 28 септември до 2 октомври 2015 година во градот Норчопинг во Шведска престојуваа ученици и наставници од гимназијата. Со ова се продолжи минатогодишната успешна соработка со училиштето „Курт Николин“ од Финспанг, Шведска. Оваа година се започна со нов проект кој беше прецизиран на работен состанок во Финспанг, Шведска каде директорката на гимназијата г-ѓа Невенка Поп-Ангелова и директорот Anders Södergren официјално потпишаа Меморандум за билатерална соработка. Престојот во Шведска на сите им ги прошири видиците со што тие станаа побогати со нови доживувања и нови знаења. Импресиите од виденото и доживеаното ќе останат трајно врежани во нивните сеќавања, а ќе бидат искористени и за имплементирање на нови методи во нашиот воспитно-образовен процес. Во периодот од 25 април до 13 мај 2016 година гимназијата „Добри Даскалов“ заедно со шведското училиште Курт Николин реализираше уште еден проект „Индустријата во Кавадарци“. Во истиот учествуваа вкупно 70 ученици од кои половина беа од нашето училиште, а другата половина ученици од училиштето Курт Николин од Шведска кои престојуваа по втор пат во нашиот град и заедно со нашето училиште реализираат проект од Erasmus+ програмата. Учениците заедно со своите ментори – професори од двете училишта, имаа за цел да креираат кратки интервјуа со претставници од компании од регионот и да изготват кратки видеа за историјатот за фирмата, основни информации за фирмата, работни места за аплицирање во фирмата, образование и работно искуство што го бара фирмата, можности за обезбедување кариера во фирмата и секако интервју со вработен во фирмата. 46


Покрај работните задачи, учениците и професорите од училиштето Курт Николин од Шведска беа присутни и на некои од наставните часови во нашето училиште со што се оствари и размената на искуства и идеи од воспитно-образовниот процес. Со проектот се овозможи стекнување на позитивни искуства, едукација, тимска работа, подобрување на комуникациските вештини и соработка, запознавање со различните култури, правилно насочување во понатамошното образование и идната професија, размена на идеи и искуства од воспитно-образовниот процес, афирмирање на нашето училиште, град и држава. Соработката со ова училиште продолжува и понатаму со проектот „Интегрирање на електронското учење во училниците“ – iOERc, проект, исто така, од програмата на Erasmus+ за стратегиско партнерство и соработка за иновација и размена на добри практики. „Електронско учење во училница“ Erasmus + Нашето училиште е вклучено во Проект „Електронско учење во училница“ Erasmus + заедно со уште пет партнери: Универзитетот Гоце Делчев од Штип, Техничкиот универзитет од Софија, Градежниот училишен центар „Здравко Цветковски" од Скопје, Втората јазична гимназија во Софија и гимназијата Курт Николин од Шведска. Првата работилница се одржа од 30.11 до 05.12.2015 година во Софија. Претставници од нашата гимназија беа директорката на гимназијата Невенка ПопАнгелова, м-р Зоран Милевски проф. по информатика, Благородна Лазова – проф. по информатика, Костадинчо Петров – проф. по економски предмети и Мики Камчевски – проф. по историја. Проектот ќе се реализира во следните две години со што се очекува да се зголеми знаењето и примената во користење на информатичките технологии во наставата, преку примена на електронското учење и креирање на дигитални содржини во форма на онлајн отворени образовни ресурси. Во периодот од 14 до 21 март 2016 година во Гимназијата „Курт Николин” од Финспанг, Шведска се реализираа работилници на тема: „Интегрирање на електронското учење во училниците”. Учесници во овие работилници од СОУ Гимназија „Добри Даскалов” – Кавадарци, беа: Невенка Поп-Ангелова, директор при Гимназијата, м-р Зоран Милевски, наставник по информатика, Благородна Лазова, наставник по информатика, Мики Камчевски, наставник по историја и Лоска Давчева, наставник по економски предмети. „ Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“ Целта на овој проект е заштита на животната средина и нејзина интеграција во воспитно-образовниот систем. Оваа програма ја спроведуваат Здружението на граѓани ОХО, Министерството за образование и наука и швајцарската агенција за развој. Согласно проектот: „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем “ беа реализирани следните активности: - чистење на училиштето, - чистење на училиштниот двор, - чистење на спорстките терени, - акција за чистење на отпадот во училиштниот двор, - обновување на старите пораки во училиштето на тема екологија, - пишување нови пораки од ученици за екологија, - изложба за подигање на еколошка свест, 47


- средување и обновување на паноа за еко-кодекс, здрава храна и Проектот е наменет да се подобри изгледот на околината во која учиме и работиме, да се развие еколошката свест, како и грижа и чување на околината од страна на учениците. „Проект за меѓуетничка интеграција во образованието“ Овој проект продолжува да се реализира во нашето училиште. Целта е кај учениците од различна етничка, полова и социјална структура да се развие кретивно изразување и поврзување, запознавање со културата на другите етнички заедници, надминување на родовите, етничките и социјалните предрасуди и стереотипи. Проектот го спроведува УСАИД во соработка со партнер организациите Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) и Македонски Институт за Медиуми (МИМ). Со овој проект ќе се реализираат повеќе активности, како на пример:: - Планирање на активностите за МИО во Годишната програма на училиштето; - Вметнување на активности за МИО во годишните и тематските планирања на наставниците; - Вклучување на родители, ученици и наставници во МИО активностите. На 14.04.2016 година нашето училиште, во рамките на проектот за Меѓуетничка интеграција во образованието, оствари партнерска соработка со средното стручно училиште „Нико Нестор” од Струга. Оваа средно училиште е мултикултурен центар во кое ученици од повеќе етнички заедници можат да добијат образование кое го посакуваат. На оваа средба меѓу директорите на двете училишта г-ѓа Невенка Поп Ангелова и г-дин Никола Јатуроски беше потпишан меморандум за меѓусебна соработка како партнер училишта во рамките на проектот МИО. Во активностите учество зедоа 30 ученика заедно со нивните ментори. Работилницата се одвиваше во неколку фази. Прво преку видео презентации се претставија двете училишта, потоа учениците се вклучија во подобро меѓусебно запознавање – на албански и на македонски јазик. Во следната фаза учениците во мешани групи имаа задача да ги напишат правилата на денешното дружење и план на активностите. Главната активност беше учениците во мешани групи да ги посетат најзначајните обележја на Струга, црква, џамија, музеј, дом на култура, традиционална албанска кујна и други обележја, да ги фотографираат и како финален продукт по средувањето и селектирањето на фотографиите, а потоа по електронски пат да ја продолжат соработката со учениците од албанската националност и да ја дадат конечната форма на проектот. На тој начин се продолжува комуникацијата меѓу учениците и нивнито дружење се продлабочува. Со оваа посета учениците се запознаа со една друга култура, склучија нови познанства и ги разбија предрасудите кај нив – доколку постоеле. Голема благодарност до целото раководство и директорот на училиштето Нико Нестор, кои ја овозможија оваа заедничка средба кои се покажаа како вистински домаќини. Проект „Советување на родители-родителска школа“ Во рамки на проектот „Советување на родители-родителска школа“ во периодот од 01.09 до 10.06.2016 година беа одржани едукативни советодавни средби со 168 родители на ученици поради нередовност и неуспех во наставата. Советодавните разговори се реализираа и со учениците кои имаат голем број на изостаноци и 3 или повеќе слаби оценки. Проект „Учиме за корпоративна општествена одговорност“ 48


Во месец декември 2015 година ученици од втора година од гимназијата „Добри Даскалов“ учествуваа во проектот „Учиме за корпоративна општествена одговорност“ организиран од тимот за корпоративна општествена одговорност на ФЕНИ Индустри Кавадарци во соработка со гимназијата „Добри Даскалов“. Учениците имаа задача да изработат Идејно решение, Дизајнирање и Изработка на насловна страна за Едицијата за КОО ФЕНИ Индустри. Mешовита комисија во состав од претставници на ФЕНИ Индустри: Борка Петровска, Надица Ставрова и Лазар Трајков и претставници од гимназијата: директорката на училиштето Невенка Поп-Ангелова, наставниците - ментори Благородна Лазова, м-р Зоран Милевски и Кочо Кочов на 29.12.2015 година додели три места за селектираните и презентираните проекти на учениците. Имено, I место освоија учениците Борче Ставров и Страше Наумов од II-1 клас, II место освоија учениците Трајче Белевски и Благоја Николовски од II-4 клас и III место освоија ученичките Елена Бошкова и Спасија Соколова од II-4 клас. Победниците од конкурсот добија награда за учество на концерт на интернационален музички изведувач во Скопје по избор на победниците. Победничките решенија со имињата на креаторите ќе бидат вметнати во содржината на Едицијата за КОО ФЕНИ 2015. Проект „Современа средина за учење“ Овој проектот е во соработка со Универзитетот „Гоце Делчев“од Штип и ќе овозможи подобрување на просторот и квалитетот на наставата во гимназијата. Проектот „Современа средина за учење“ претставува спој на средното и високото образование и ќе се реализира во две фази. Во прватата фаза ќе се оспособи просторот со две училници со најсовремена опрема за учење во сопственост на универзитетот: 2 интерактивни табли кои ќе овозможат видео-конференциски врски, компјутери, клупи, столчиња, постери и др. На тој начин ќе се создададат современи училници кои ќе претставуваат средина за еден креативен начин на учење за учениците, професионален развој на наставниците и обука. Втората фаза од овој проект е предвидена за наредната учебна година. Универзитетот ќе биде домаќин на Саем за иновации, на кој ќе земат учество повеќе средни училишта од регионот. Учениците ќе имаат можност да ги промовираат проектните активности и да се запознаат со условите за студирање на овој универзитет. На овој начин Универзитетот „Гоце Делчев“ ја покажува општествената одговорност преку создавање на современа средина за учење и подобрување на образовната пракса на средношколците.

Проект „Условен паричен надоместок“ Проектот „Условен паричен надоместок" го спроведуваат Министерството за труд и социјална политика, Центрите за социјална работа, Министерството за образование и наука, средните училишта и Министерството за финансии, согласно со Прирачникот за администрирање на Програмата за условен паричен надоместок за средно образование. Проектот има за цел да го подобри пристапот и квалитетот на образованието, да го зголеми бројот на ученици запишани во средното образование од домаќинства корисници на социјална парична помош, како и да го поттикне и подобри реализирањето на задолжителното средно образование во Република Македонија. Од нашето училиште само 8 ученици беа корисници на условниот паричен надоместок. Со нив се водеа советодавни разговори за важноста на редовноста и успехот во наставата. 49


Посети на час Во текот на наставната година директорката на училиштето заедно со стручната служба, психолог и педагог, остварија посети на час кај предметни наставници. Посетите се реализираа според однапред подготвен план. Посетените часови беа добро испланирани, подготвени и реализирани. Постоеше заинтересираност и активност од страна на учениците. За направениот увид на часовите стручната служба води уредна документација којашто се чува во професионалното досие на секој наставник. Посета на советници од Центарот за стручно образование и обука и Бирото за развој на образованието На 06 октомври 2015 година во нашето училиште се реализира посета од страна на советници по струки од Центарот за стручно образование и обука. Овие советодавноконсултативни средби беа спроведени со директорот на училиштето, претседателите на стручните активи во стручното образование и наставниците по стручни предмети и практична настава од економско-правна и трговска струка со профилите економски техничар и правен техничар. Покрај средбите, советниците по струка имаа посета на два наставни часа за увид во работата на наставниците со учениците. Целта на ваквите средби е да се сондираат мислењата, ставовите, идеите, пораките и проблемите на наставниците на ниво на струка, со што би се превземале конкретни мерки за надминување на проблемите во стручното образование. На 13 октомври 2015 година согласно надлежностите на Бирото за развој на образованието во училиштето се реализира советодавно стручна средба и посета кај стручните соработници (психолог, педагог) и кај професорот по музичка уметност. Посетите ги реализираа советниците од подрачната единица на Бирото од Кавадарци. Целта на советодавната стручна посета е да се согледа во целост работата на стручната служба и предметниот наставник заради подигање на квалитетот на воспитно-образовниот процес. Практична настава По наставниот предмет Практична настава предводени од проф. по правни предмети Слободанка Стојанова, оваа полугодие учениците остварија многу добра и плодна соработка со локалната заедница и со другите органи од општествениот живот. Предметните наставници заедно со своите ученици посета направија во матичните служби за родени, венчани и умрени. Посета се направи и во адвокатска канцеларија каде на учениците им беше објаснето се во врска со работата на адвокатите и правната заштита која ја даваат на граѓаните на кои им е повредено некое право. Посети се направија и кај извршител, нотар, трговскиот регистар, јавен обвинител, Управата за јавни приходи, Катастарот, следење на судски постапки во судот, како и посета на Градоначалникот, при што учениците се запознаа со работата и надлежностите на истиот. Исто така, посети направија и другите професори кои предаваат практична настава, како по правните, така и по економските предмети. Посети беа направени во органите на локалната самоуправа, во други управни и судски органи и во трговски друштва од бизнис секторот.

50


Учество на ученици на фестивалот „Бидете креативни, бидете интерактивни, бидете интеретнички“ На 19 септември 2015 година (сабота) во Младинскиот културен центар во Скопје, се одржа Фестивалот на изведувачки уметности и добри практики „Be creative, be interactive, be interethnic". Фестивалот се организира во рамки на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, кој го имплементира Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО), заедно со партнер организацијата Центар за изведувачки уметности „Мултимедиа" од Скопје. На фестивалот учество земаа и нашите ученици со изведба на театарската претстава „Шекспир пред врата“ под менторство на професорот по македонски јазик и литература Кочо Кочов и училиштниот педагог Jасминка Ризова. Претставата беше резултат од вклучувањето на нашето училиште во Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, каде една учебна година учениците заедно со своите ментори беа дел од обуките и креативните процеси (работилници) кои имаа за цел да го зајакнат учеството на младите во меѓуетничкиот дијалог во училишната средина и да ги зголемат граѓанската свест и почитувањето на човековите права. Здравствено воспитување-систематски прегледи Во однос на грижата и здравјето на учениците, во соработка со Училиштниот диспанзер, за учениците од прва и четврта година во месец октомври-ноември (од 05.10 до 13.11.2015 година) во целост се спроведе систематскиот преглед за учениците. Согласно програмата Образование за животни вештини на класните часови и на часовите од други наставни предмети се дискутира за теми поврзани со здравјето на луѓето, хигиената и сл. Состаноци Како и претходните учебни години, така и оваа се одржаа повеќе состаноци на ниво на училиште со предметните наставници (наставнички совети, совети на паралелките), состаноци со класните раководители, со претседателите на стручните активи, со менторите на проектните активности и слободни часови, со стручната служба, со учениците, со ученичката организација, со комисии за патронен празник, со комисии за државна матура и екстерно проверување, состаноци со предметни наставници кои се вклучени во разни проекти и сл. Состаноците беа со различен дневен ред во зависност од периодот и активностите што произлегуваа и следуваа. Состаноците ги водеше раководниот орган на училишптето во присуство на заменик директорот и стручната служба. Крводарителска акција На 23 и 24 септември 2015 година и 2 март 2016 година во нашето училиште беа спроведени крводарителски акции за учениците од трета и четврта година. Акциите беа успешно организирани и реализирани од страна на Републичкиот завод за трансфузиологија Скопје и О.О Црвен крст Кавадарци.

51


Новогодишен базар На 25 декември 2015 година во холот на училиштето се реализира активност Новогодишен базар од проектот „Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“. За реализација на проектот активно беа вклучени учениците од I до IV година во рамките на проектната активност по Иновации и претприемништво под менторство на проф. Александра Ристова и проф. Богде Коцева. Учениците со голем труд и посветеност изработија новогодишни украси, кукли и разни други предмети од достапни материјали. Рачно изработените предмети беа изложени на штанд во холот на училиштето. Оригиналните креации на учениците привлекоа внимание и восхит од наставниците, учениците и родителите. Изработките беа продадени, а со средствата собрани од продадените ракотворби се спроведе хуманитарна акција во Дневниот центар за деца со посебни потреби. Театарската претстава „Љубов на трет поглед“ На 09.02.2016 година во Домот на културата „Иван Мазов-Климе“се одржа премиерата на театарската претстава „Љубов на трет поглед“, во авторство и режија на професорите по македонски јазик и литература Васка Петкова и Костадин Прокопов. Авторскиот текст прилагоден на кавадаречкиот дијалект пред публиката оживеа еден свет во кој царува примитивизмот, алчноста, лекомисленоста, наивноста и желбата да се стигне до поубав живот по цена на нечесно спечалените пари. Со оваа театарска претстава СОУ Гимназија„Добри Даскалов“ уште еднаш покажа пред кавадаречката публика дека има ученици кои заедно со своите ментори прават дела вредни за почит, дела кои говорат за желбата и успешноста. Посета на биохемиската лабораторија „Панацеа” На 24.02.2016 година учениците од IV година од природно-математичкото Б изборното подрачје заедно со професорите по хемија и биологија Даница Пецова и Богде Коцева ја посетија биохемиската лабораторија „Панацеа” во Кавадарци. Целта на оваа посета беше учениците да се здобијат со што поголемо знаење за современите апарати и најновите методи на испитување на крвта. Посетата предизвика голем интерес и задоволство кај учениците. После обемното и стручно објаснување на дипл.биохемичар, м-р по молекуларна биологија г-ин Ѓорѓи Јовановиќ учениците поставија низа на прашања на кои добија комплетни и јасни одговори. Учество на нашата Гимназија на Меѓународниот фестивал на наука „Дај(т)е се на знање“ На 25-26.02.2016 година во Прва Kрагуевачка гимназија од Крагуевац, Р. Србија се одржа Четвртиот Меѓународен фестивал на наука „Дај(т)е се на знање“. На овој фестивал учествуваа ученици од сите основни и средни училишта од овој град како и студенти од ПриродноМатематичкиот Факултет од Крагуевац и збратимените градови. Учениците од нашата Гимназија зедоа учество на овој фестивал. Тие се претставија по предметот биологија со изработка на пирамида на здрава храна од свежи продукти, по хемија со демонстрациони обиди и по предметот иновации и предприемништво со фотографии на природни 52


појави кои науката ги објаснила или се обидува да ги објасни. Ученикот Димитар Габев од I-3 клас беше задолжен за активностите по биологија под менторство на професор Богде Коцева, а ученичката Македонка Пецова од III-4 клас за активностите по хемија, под менторство на професорката Даница Пецова. Ученикот Ѓорѓи Ристов од I-2 клас под менторство на професорите Александра Ристова и Блаже Велков беше награден за најдобра фотографија на изложбата која беше поставена во холот на училиштето.На професорите и Гимназијата им беа доделени благодарници за учество. Патувачката изложба „Ана Франк – Историја за денес На 10 мај 2016 во просториите на Музеј- Галерија Кавадарци беше отворена изложбата “Ана Франк – Историја за денес“ во соработка со невладината организација Младински Образовен Форум од Скопје, Музеј-Галеријата и Гимназијата “Добри Даскалов“ од Кавадарци. Овој настан донесе нешто ново и интересно за учениците од нашата гимназија, бидејќи самите ученици учествуваа во свеченото отварање, но и за време на престојот на изложбата во нашиот град тие имаат улога на водичи низ изложбата за сите групни и поединечни посети. Единаесет ученици од нашето училиште: Димов Благој, Крстев Тодор, Ристова Емилија, Мурџева Милица, Ајтов Христијан, Видиков Оливер, Галабова Сава, Настовски Мартин, Милкова Вероника, Манџиковска Пепита и Гергев Ангел под менторство на професорите по историја Наташа Матакова и Мики Камчевски посетија дводневна обука. Учениците поминуваат едукација на различни теми врзани со изложбата, од холокаустот до тоа како да се однесуваат во осетливите ситуации што би можеле да им се случат во текот на водењето на изложбата. Едукативниот пристап на изложбата го користи животот и приказната на Ана Франк како појдовна точка на разговор за темите на толеранцијата и дискриминацијата во многу поширок контекст. Клучните поими што ја насочуваат изложбата се критичкото мислење, врсничката едукација, како и контекстуализацијата на историјата. Натпревари На 15 септември 2015 година учениците: Марија Делова од 2-4 клас, Игор Ѓорѓиев од 2-1 клас, Верица Ставрова од 2-1 клас, Петар Атанасов од 2-1 клас, Мартин Ширков од 2-1 клас и Владанка Недева од 4-6 под менторство на проф. Александар Јорданов учествуваа на Републичкиот натпревар по Прва помош кој што се одржа во Крива Паланка. На 14 октомври 2015 година се одржа Општински натпревар во Футсал-машки под менторство на професорот по спорт и спортски активности Блашко Клинчаров на којшто натпревар нашата машка екипа го освои првото место. На 21 октомври 2015 година ученици од прва, втора и трета година учествуваа на општински натпревар согласно кампањата за заштита на птиците организирана од страна на еколошкото друштво „Еко-живот“ од Кавадарци. Натпреварот беше организиран за сите ученици од основните и средните училишта од градот, а истиот се состоеше од изработка на куќички за птици од рециклиран материјал и дрво. Натпреварот се одржа во Градскиот парк на град Кавадарци. Нашите ученици под менторство на професорките по биологија Богде Коцева и Елизабета Иговска земаа активно учество во овој натпревар. Ученичката Ангела Николова од прва година под менторство на проф. по биологија Елизабета Иговска го освои првото место. 53


На 06 ноември 2015 година во Скопје се одржа Државен натпревар во Пинг-Понг на кој учествуваа учениците: Јована Петрезанова од 4-2 клас, Марија Јованова од 3-7 клас и Бојан Кујунџиев од 2-4 клас под менторство на професорот по спорт и спортски активности Блаже Велков. Ученичката Марија Јованова од 3-7 клас го освои првото место. На 10 ноември 2015 година во Неготино се одиграа зонските училиштни натпревари во футсал-машки под менторство на професорот по спорт и спортски активности Блашко Клинчаров на којшто натпревар нашата машка екипа го освои првото место. На 12 ноември 2015 година се одржа Општински натпревар во Футсал-женски под менторство на професорот по спорт и спортски активности Тимче Пецов на којшто натпревар нашата женска екипа го освои првото место. Од 18-22 ноември 2015 година во Банско, Р. Бугарија се одржа Меѓународниот фестивал „Утринска ѕвезда“. Учениците од нашата гимназија настапија со мјузиклот „Dancing Queen“. Извонредната кореографија, костимографија и песните кои учениците ги со мјузиклот „Dancing Queen“. Извонредната кореографија, костимографија и песните кои учениците ги испеаја во живо, оставија навистина силен впечаток, како на публиката, така и на стручното жири кое им ја додели I-та награда. Ова е уште еден успех на кавадаречките гимназијалци кои години по ред се најнаградувани на сите натпревари. Оваа награда не прави посебно горди и мотивирани да продолжиме понатаму. На 21 ноември 2015 година во нашето училиште се одржа вториот регионален натпревар по спелување по француски за учениците од седмо одделение од основно училиште и за втора година средно. Натпреварот е во организација на Здружението на професори по француски јазик. Во категоријата основно имаше пријавено четири кандидати а во категоријата за средно учествуваа ученичките Ридова Елена од II-1 клас (ментор проф. С.Несторова-Мицев) и Павлова Илинка од II-7 клас (ментор проф. Бранка Рамова). Според постигнатите резултати нашите ученички се пласираа за учество на државниот натпревар што ќе се одржи во Скопје. Од 23 до 27 ноември 2015 година се одржа интернационалниот натпревар „Дабар 2015" на кој учествуваа вкупно 449 ученици од нашето училиште. Овој натпревар е наменет за ученици од основните и средните училишта, а има за цел да ја промовира информатиката и сродните науки. Натпреварот се организираше во основните и средните училишта во Македонија, за време на часовите по информатика (или по некој друг предмет, доколку учениците немаат часови по информатика). Натпреварот се одвиваше преку компјутер, кој е поврзан на Интернет врска со пристап до сајтот http://talent.mk. Натпреварот беше одлична можност за промовираме компјутерските науки кај учениците и развивање интерес за нив. Сите учесници (ментори, ученици и поддржувачи) добија сертификати за успешното учество. На 27 и 28 ноември 2015 година во Скопје на Институтот по физика при Природноматематичкиот факултет се одржа XL Школа на млади физичари. Натпреварот се состоеше од два дела: тест натпревар и демонстрации. Од нашето училиште учествуваше ученичката Павлинка Ташева од 1-4 клас под менторство на професорката по физика Кристина Крстева. Ученичката се претстави со две демонстрации: Звучна резонанција и Lava lamp со што се здоби со пофалница за учество. 54


На 05 декември 2015 година во Скопје на Филолошки факултет се одржа вториот по ред државен натпревар по француски јазик во спелување. Од нашето училиште во категоријата втора година-класична гимназија учествуваа ученичките Павлова Илинка од II-7 под менторство на проф. Бранка Рамова и Ридова Елена од II-1 под менторство на проф. Светлана Несторова Мицев. Во конкуренција од најдобрите триесетина кандидати од регионалните натпревари Елена Ридова го освои второто место и ја продолжи успешната приказна што ја започнаа кандидатите од нашето училиште на минатогодишното издание на овој натпревар. На 11 декември 2015 година учениците: Марија Филипова од 2-2 клас, Мартин Аризанов од 2-2 клас и Филип Ставров од 2-1 клас под менторство на проф. Александар Јорданов учествуваа на Регионалниот натпревар за Против пожарна заштита. Натпреварот се одржа во Кавадарци. Учениците го освоија II (второто) место на натпреварот. На 16 декември 2015 година нашата училиштна екипа учествуваше на Општинскиот натпревар во ракомет под менторство на професорот по спорт и спортски активности Блаже Велков и го освои првото место. На 30 декември 2015 година во Гевгелија се одржа натпреварот за стручни училишта „Лидер во својата област-струка“. Од нашето училиште учествуваа вкупно 3 ученици и тоа 2 од правниот профил и 1 ученик од економскиот профил. Од правниот профил под менторство на проф. Љубица Станоевска учествуваше ученичката Милкова Милена и освои трето место, а Ајтов Даниел под менторство на проф. Панорка Јосифова зеде само учество. Од економскиот профил под менторство на проф. Костадинчо Петров ученичката Недева Владанка од IV-6 клас зеде само учество. На 27 февруари 2016 година во просториите на О.У „Коле Канински“ Битола се одржа регионален натпревар по германски јазик за учениците од втора година од средните и основните училишта, во рамките на Олимпијадата по германски јазик во Република Македонија. Ученичката Даниела Стојанова од II-3 клас го освои првото место, а ученичката Марија Дренкова од II-5 клас го освои третото место. Ученичките беа под менторство на проф. по германски јазик Васка Таневска. Во организација на Здружението на информатичари на Македонија се одржаа училишен и регионален натпревар по информатика. Најпрво, поради преголем интерес на учениците во просториите на гимназијата Добри Даскалов на 19 февруари беше одржан училишниот натпревар кој имаше за цел да им овозможи на менторите да направат селекција на четворица претставници кои ќе го претставуваат училиштето на регионален натпревар. На училишниот натпревар учествуваа Славе Темков III-3, Борис Станоев III-3, Иван Јосифовски III3, Снежана Богева III-4, Дијана Ристова III-4 под менторство на професорката Благородна Лазова и Александар Тренчев IV-1, Антонио Цековски IV-5, Симон Тасев IV-5 под менторство на професорот м-р Зоран Милевски. На 28 февруари 2016 се одржа XXIV регионален натпревар по информатика во четири региони и тоа: ФИНКИ во Скопје, Гимназија „Св. Климент Охридски“ во Охрид, „Јахја Кемал“ и 55


СОУ „Јане Сандански“ во Струмица и СОУ „Ѓорче Петров“ во Крива Паланка. Нашето училиште се натпреваруваше во првиот регион на ФИНКИ во Скопје и беше претставувано од Славе Темков, Иван Јосифовски, Александар Тренчев и Симон Тасев. На 05 март 2016 година во просториите на нашата Гимназија „Добри Даскалов” во Кавадарци по трет пат беше одржан Општинскиот натпревар по биологија за средните училишта. На натпреварот учествуваа ученици од I, II и III година од гимназијата и од ЗШУЦ „Ѓорче Петров“ од Кавадарци. Учествуваа 24 ученици од кои 20 од гимназијата, а 4 ученици од средно –стручнотито училиште. Учениците постигнаа солидни резултати. На регионалниот натпревар учество ќе земат до трето пласираните ученици. На 12 март 2016 година во просториите на Гете институтот во Скопје се одржа државниот натпревар по германски јазик во рамките на Олимпијадата по германски јазик во Република Македонија. Нашата ученичка Даниела Стојанова го освои првото место и се здоби со ПАД стипендија (стипендија од Педагошката служба за размена) со четиринеделен престој во Германија. Професорот Васка Таневска се здоби со пофалница за успешно менторство за освоено прво место. На 25 март 2016 година на универзитетот Св. „Кирил и Методиј“-Скопје под покровителство на Министерството за образование и наука беше одржан регионалниот натпревар на средните училишта Наноматеријали-материјали на иднината-2016година. Натпреварот се одржа на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје. Учениците Васил Митревски и Македонка Пецова под менторство на професорката Елизабета Иговска го освоија третото место со проект по предметот биологија „Користење графенски наноструктури за секвенционирање на ДНК“ . На 26 март 2016 година во просториите на гимназијата „Добри Даскалов“ се одржа регионален натпревар по Македонски јазик и литература на кој зедоа учество ученици од основните и средните училишта од Кавадарци, Неготино, Велес, Гевгелија, Богданци, Росоман, Дојран и Демир Капија. Нашето училиште го претставуваше ученичката Билјана Саздова од III-1 клас под менторство на проф. Кочо Кочов и го освои првото место. На 26 март 2016 година во просториите на нашата Гимназија се одржа регионалниот натпревар по биологија за средните училишта од нашиот регион. Учениците под менторство на проф. по биологија Елизабета Иговска ги постигнаа следниве резултати: Марија Трајкова од I-3 клас освои I место, Васил Митревски од III-4 клас II место, Јасна Манева од III-3 клас II место, Александра Кадрова од I-4 III место. На 09 април 2016 година во нашето училиште се одржа регионален натпревар по хемија на кој учествуваа 12 наши ученици. Ученичката Александра Кадрова го освои првото место, Ружди Ќесаси второ место во прва категорија под менторство на професорката по хемија Даница Пецова. Марија Коцева го освои третото место во трета категорија под менторство на професорката по хемија Магдалена Убавкова. Пане Марков и Дијана Митевска второ место во четврта категорија под менторство на професорката по хемија Даница Пецова.

56


На 24 април 2016 година во просториите на Природно-математилки факултет во Скопје се одржа Државниот натпревар по биологија. Трети места освоија учениците Марија Трајкова I-3, Александра Трајкова I-4, Јасна Манева III-3 и Васил Митревски III-4, под менторство на проф. по биологија Елизабета Иговска. Ученичката Елена Ридова II-1 освои пофалница, а ученичката Сава Галабова III-5 успешно учество, под менторство на проф. по биологија Богде Коцева. На 25 април 2016 во просториите на нашата гимназија се одржа традиционалниот натпревар по француски јазик Олимпијади 2016 на ниво на регионот Кавадарци, Неготино. На 6 мај 2016 се одржа Државниот натпревар за наноматеријали во просториите на Технолошко-металуршки факултет во Скопје. Учество земаа учениците Васил Митревски и Македонска Пецова од III-4 клас под менторство на проф. по биологија Елизабета Иговска. Државниот натпревар по музичка уметност се одржа во Домот на културата „Иван Мазов-Климе“ во Кавадарци каде во голема конкуренција СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ се закити со две први награди-прво место за гимназискиот хор и прво место за гимназискиот оркестар под менторство на проф.по музичка уметност Драган Вељковиќ . На 11 мај 2016 година на спортските терени на гимназијата се одиграа завршните натпревари во фудбал и кошарка од Класното првенство во фудбал и кошарка. Класните првенства во овој формат се под покровителство на Градоначалникот и Советот на општина Кавадарци од есента 2009 година. Прво место во фудбал го освои класот I-1, второ III-5, а третото место му припадна на класот III-6. Во кошарка најдобар беше III-3 клас. Пехарот во рацете на победниците им даде поттик да се натпреваруваат и понатаму, да ги јакнат спортските вештини, тимската игра и да учествуваат на сите спортски натпревари во градот и државата. Во рамките на проектните активности организирани и реализирани се 20 натпревари квалификации во класните првенства во мал фудбал под менторство на професорот по спорт и спортски активности Блаже Велков. Организирани и реализирани се сите квалификациски натпревари на класно првенство во кошарка под менторство на професорот по спорт и спортски активности Блашко Клинчаров. Организирано и реализирано е класно првенство во Пинг-Понг во машка и женска конкуренција под менторство на активот по спорт и спортски активности. Во женска конкуренција првото место го освои Марија Јованова од 3-7 клас, второто место и припадна на Јована Петрезанова од 4-2 клас и третото место го освои Верица Јовкова од 4-4 клас. Од машките ученикот Бојан Кујунџиев од 2-4 клас го освои првото место. Саем на книгата Од 26 до 31 октомври 2015 година учениците заедно со своите наставници по македонски јазик и литература го посетија саемот на книгата што се одржа во градската Библиотека „Феткин“.

57


Презентација на СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ во основните училишта Учениците од основните училишта од завршното одделение во месец мај ги посетија професори од гимназијата со цел да им понудат одговори на некои прашања поврзани со професионалната ориентација односно уписот на ученици во прва година во гимназијата. Професорите Трајче Тодоровски, Љубица Станоева, Васка Таневска и Васка Петкова им ги презентираа на учениците сите профили и струки од СОУ Гимназија „Добри Даскалов“. Учениците беа запознаени со сите наставни и воннаставни активности на училиштето, со условите за учење и со можноста да конкурираат на сите факултети после завршувањето на средното образование. Презентации од факултети Во текот на целата учебна година за учениците – матуранти од четврта година се одржаа низа презентации од речиси сите државни и приватни факултети. Презентациите се реализираа во кино-салата на училиштето. Сите матуранти имаа можност да се запознаат со најважните информации кои ги нуди факултетот на којшто тие ќе се запишат. Покрај power point презентации матурантите добиваа и рекламен материјал од факултетите. На 08.04.2016 година учениците од IV-6 клас под менторство на проф. Лоска Давчева, беа во посета на Економски факултет-Прилеп, каде се запознаа со условите за студирање и наставните програми на овој факултет. На 06.04.2016 година учениците од IV година беа во посета на Меѓународниот Славјански Универзитет во Битола, каде се запознаа со условите за студирање и студиските групи на овој универзитет. Матурска вечер Како и секоја учебна година, па така и оваа година на 19 мај 2016 година во ресторан Ангропромет Кавадарци се прослави четиригодишното школување на генерацијата матуранти 2012/2016 година. Доделување Дипломи На 15 август 2016 година свечено беа доделени Дипломите на матурантите. На свеченоста покрај класните раководители беше присутна и директорката на гимназијата која на сите матуранти им посака многу успех и среќа во понатамошниот живот. Екскурзии На 08 и 09.05.2016 година е реализирана научна екскурзија за учениците од прва година. Екскурзијата беше на релација: Кавадарци-Струга-Охрид-Битола-Кавадарци. Во периодот од 13 до 19 мај 2016 година е реализирана традиционална екскурзија за учениците од III година. Екскурзијата беше од научно истражувачки и рекреативен карактер. Учениците ги посетија Будимпешта, Братислава, Минхен, Салзбург и Виена Изготвување Е-материјали Во текот на учебната година беа изготвени следните е-материјали:

58


-

-

Флаер за учениците од прва година со кодекс и општи информации за училиштето, Флаер за државна матура 2016, Извештај за анализа на успехот, редовноста и поведението на учениците на крајот од првото тримесечје, полугодие, трето тромесечје и крајот на учебната 2015/2016 година, Изготвување статистички извештаи за Државен завод за статистика Велес, Изготвување план за одржување дополнителна и додатна настава, Изготвување распоред за запишување на часовите за дополнителна и додатна настава во дневниците на паралелките, Изготвување план за ментори на проектни активности и слободни часови во училиштето, Изготвување распоред за запишување на часовите на проектни активности и слободни часови во училиштето, Изготвување распоред-термини за индивидуални разговори со родители, Изготвување Покана за патрониот празник на училиштето, Изготвување Покана за Денови на образование. Неработни денови

Во текот на наставната година неработни денови беа следните: -

08.09.2015 година (вторник) Ден на независноста на Република Македонија, 12.10.2015 година (понеделник) 11 Октомври Ден на народното востание, 23.10.2015 година (петок) Ден на македонската револуционерна борба, 02.12.2015 година (среда) „Ден на дрвото“ еколошка акција, 07.12.2015 година (понеделник) Патронен празник на училиштето, 08.12.2015 година (вторник) „Св.Климент Охридски“, 21.03.2016 година (четврток) Ден на еколошка акција и пролетта, 29.04.2016 година (петок) Велики петок, 02.05.2016 година (понеделник) прв ден од Велигден, 24.05.2015 година (вторник) „Св.Кирил и Методиј.

59


Заклучок Од претходно изнесеното може да се истакне дека голем број активности и задачи од годишната програма за работа на училиштето се реализирани и извршени со потребниот квалитет и постигнати се поставените и очекуваните цели. Компаративната анализа на постигнатиот успех на крајот од учебната година изнесува 3,93 и е незначително понизок од минатата учебна година. Со предлог - мерките за подобрување на успехот очекуваме истиот да биде повисок. Компаративната анализа на редовноста покажува дека изостанувањето на учениците е намалено за 7,36% во однос на минатата година. Но, училиштето и понатаму ќе презема соодветни активности и мерки за намалување. Компаративната анализа на поведението покажува дека е зголемен бројот на учениците со Примерно поведение, а намален бројот на ученици со Незадоволително поведение во однос на минатата учебна година. Во текот на учебната година реализирани се и активности кои не биле планирани со програмите на стручните активи. Во наредната учебна година ќе продолжиме со реализирање на активности кои ќе го подобрат квалитетот на воспитно-образовната работа во училиштето.

Датум: 23.08.2016 година Кавадарци

Невенка Поп-Ангелова, Директор

Изготвиле, Душанка Иванова – психолог Јасминка Ризова – педагог

60


ПРИЛОЗИ Прилог Ментори на проектни активности и слободни часови Во учебната 2015/2016 година во училиштето се реализираа проектни активности во гимназиските паралелки и слободни часови во стручните паралелки. Табела 1: Наставници ментори на проектна активност во гимназиско образование Р.б.

Часови

I,II,III,IV

Васка Петкова

2.

Литературни клубови и драмски секции Информатика

Запишување во Дневник II-4, III-1,IV-2

I,II,III,IV

Андосија Ристова

II-1, IV-1

3.

Физика

I,II,III,IV

Кристина Крстева

IV-5

4.

Биологија

I,II,III,IV

Богде Коцева

II-5, III-3, IV-1

5.

Музичка активност Оркестар Музичка активност Хор Спортски проектни активности Спортски проектни активности Спортски проектни активности Спортски проектни активности Иновации и претприемништво Иновации и претприемништво Иновации и претприемништво Иновации и претприемништво

I,II,III,IV

Драган Вељковиќ

I-2

I,II,III,IV

Драган Вељковиќ

III-4

I

Тимче Пецов

I-1, 2, 3, 4

III

Блашко Клинчаров

III -1, 2, 3, 5

IV

Илија Шиков

IV-2, 3, 4, 5

II

Блаже Велков

II-1, 2, 3, 4

III-2

Фердинанд Чејков

III-2

III- 3, 4, 5

Андосија Ристова

III- 3, 4, 5

III-1

Богде Коцева

III-1

I, II

Александра Ристова

I-1,2,3,4,5, II-1,2,3,4,5

1.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Проектни активности

Клас

61

Ментор


Табела 2: Наставници ментори на слободни часови во економско – правна и трговска струка Р.б. 1.

Урбана култура

I-6,7, II-6, III-7

Александра Дренкова

Запишување во Дневник I-6,7, II-6, III -7

2.

Реторика и правна аргументација Претприемништво и бизнис Берзанско работење Берзанско работење

II-7

Љубица Станоевска

II-7

III-6

Костадинчо Петров

III-6

IV-6

Лоска Давчева

IV-6

IV-7

Слободанка Стојанова

IV-7

3. 4. 5.

Слободни часови

Клас

Ментор

Од увидот во активностите на менторите на проектните активности во гимназиските паралелки и слободните часови во стручните паралелки, во учебната 2015/2016 година истите беа успешно и навремено реализирани.

Прилог Класни раководители Табела 1: Раководители на паралелка за 2015/2016 година Прва и Втора година Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Клас I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7

Раководител на паралелка Даница Пецова Анастазија Костова Елизабета Иговска Катица Манева Благородна Лазова Наташа Матакова Славе Попов

Клас II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7

Раководител на паралелка Ристенка Јосифова Светлана Несторова-Мицев Магдалена Убавкова Зоран Милевски Блаже Велков Васка Петкова Љубица Станоевска

Трета и Четврта година Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Клас III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7

Раководител на паралелка Кочо Кочов Соња Попова Александра Петреска Драган Вељковиќ Блашко Клинчаров Костадинчо Петров Пандорка Јосифова 62

Клас IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6 IV-7

Раководител на паралелка Богде Коцева Ленча Анѓушева-Чаушева Гордана Еленова Валентина Димитрова Елизабета Бошкова Лоска Давчева Слободанка Стојанова


Прилог Стручни активи и одговорни наставници Табела 1: Стручни активи Р.б. 1.

2.

3.

4.

5.

Стручен актив по: Македонски јазик и литература: Ристенка Јосифова (македонски јазик и литер.) Катица Манева (македонски јазик и литер.) Гордана Еленова (македонски јазик и литер.) Костадин Прокопов (македонски јазик и литер.) Васка Петкова (македонски јазик и литер.) Кочо Кочов (македонски јазик и литер.) Странски јазици: Ленча Анѓушева-Чаушева (англиски ј.) Роска Трајкова (англиски ј.) Донка Лалкова (англиски ј.) Александра Петреска (англиски ј.) Светлана Несторова-Мицев (француски ј.) Бранка Рамова (француски ј.) Анастазија Костова (германски ј.) Васка Таневска (германски ј.) Софија Спанџева (германски ј.) Марјан Алтанџиев (латински ј.) Христинка Косовска (латински ј.) Математика и Информатика: Силвана Петкова (математика) Соња Попова (математика) Лилјана Дичова (математика) Фиданка Илова (математика) Наде Сирмева (математика) Андосија Ристова (информатика) Благородна Лазова (информатика) Зоран Милевски (информатика) Природни науки: Кристина Крстева (физика) Живко Атанасов (физика) Магдалена Убавкова (хемија) Даница Пецова (хемија) Богде Коцева (биологија) Елизабета Иговска (биологија) Валентина Димитрова (географија) Фердинанд Чејков (географија) Општествени науки: Славе Попов (социологија) 63

Одговорен наставник

Кочо Кочов

Светлана НестороваМицев

Соња Попова

Даница Пецова

Елизабета Бошкова


Александра Дренкова (социологија) Радица Мишева (социогија) Горан Пановски (историја) Наташа Матакова (историја) Мики Камчевски (историја) Елизабета Бошкова (филозофија, етика) Игор Миовски (филозофија) Душанка Иванова (психологија, деловна психологија) Јасминка Ризова (педагогија) Економско-правен актив: Наталија Хаџи-Василева (економски предмети) Трајче Тодоровски (економски предмети) Лоска Давчева (економски предмети) Костадинчо Петров (економски предмети) Пандорка Јосифова (правни предмети) Љубица Станоевска (правни предмети) Слободанка Стојанова (правни предмети) Добрица Грижевска (правни предмети) Спорт, музика, ликовно, мир, толеранција и заштита: Блаже Велков (спорт и спортски активности) Блашко Клинчаров (спорт и спортски активности) Тимче Пецов (спорт и спортски активности) Илија Шиков (спорт и спортски активности) Драган Вељковиќ (музичка уметност) Ванчо Кеков (ликовна уметност) Александар Јорданов (мир, толер., заштита)

6.

7.

Костадинчо Петров

Илија Шиков

Прилог Настава Табела 1: Реализација на наставата Година I II III IV

Наставни денови планирани реализирани 180 181 180 181 180 181 166 167

Наставни недели планирани реализирани 36 36 36 36 36 36 34 34

64

Наставни часови планирани реализирани 7560 7361 8928 8667 10944 10469 13272 12843


Прилог Дополнителна настава Табела 1: Дополнителна настава Р.б.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1. 2. 3. 4. 5.

Наставен предмет Прва година Македонски јазик и литература Англиски јазик Француски јазик Германски јазик Германски јазик Информатика Информатика Историја Хемија Физика Географија Билогија Македонски јазик и литература Конституционо уредување Основи на право Вкупно: Втора година Македонски јазик и литература Француски јазик Германски јазик Германски јазик Математика Историја Биологија Хемија Англиски јазик Информатика Информатичка технологија Македонски јазик и литература Основи на јавно право Сметководство Вкупно: Трета година Математика Математика Алгебра Англиски јазик Историја

Предметен наставник

Број на дополнителни часови

Катица Манева Донка Лалкова Бранка Рамова Анастазија Костова Софија Спанџева Андосија Ристова Благородна Лазова Наташа Матакова Даница Пецова Кристина Крстева Валентина Димитрова Елизабета Иговска Костадин Прокопов Пандорка Јосифова Љубица Станоевска

6 14 27 6 7 3 9 13 10 5 1 16 3 1 10 131

Ристенка Јосифова Бранка Рамова Васка Таневска Софија Спанџева Лилјана Дичова Горан Пановски Богде Коцева Магдалена Убавкова Роска Трајкова Благородна Лазова Благородна Лазова Васка Петкова Љубица Станоева Лоска Давчева

2 7 8 16 2 11 10 4 8 9 8 8 9 6 108

Соња Попова Фиданка Илова Фиданка Илова Александра Петревска Наташа Матакова 65

4 4 4 6 6


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Историја Физика Програмски јазици Латински јазик Биологија Македонски јазик и литература Математика за економисти Сметководство Бизнис Деловна психологија Вкупно: Р.б. Наставен предмет Четврта година 1. Математика 2. Германски јазик 3. Англиски јазик 4. Латински јазик 5. Биологија 6. Психологија 7. Македонски јазик 8. Математичка анализа 9. Организација 10. Математика за економисти 11. Математика за економисти Вкупно: Сé вкупно

Мики Камчевски Кристина Крстева Благородна Лазова Христинка Косовска Елизабета Иговска Костадин Прокопов Фиданка Илова Лоска Давчева Костадинчо Петров Душанка Иванова

28 1 9 14 16 3 4 6 2 3 110

Предметен наставник Фиданка Илова Васка Таневска Ленча Чаушева Христина Косовска Богде Коцева Душанка Иванова Костадин Прокопов Фиданка Илова Пандорка Јосифова Пепица Јованова Наде Сирмевска

3 7 26 8 3 6 2 8 1 1 1 66 415

Прилог Додатна настава Табела 1: Додатна настава Р.б.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Наставен предмет Прва година Македонски јазик и литература Англиски јазик Историја Информатика Информатика Хемија Физика Биологија Вкупно: Втора година

Предметен наставник

Катица Манева Донка Лалкова Наташа Матакова Андосија Ристова Благородна Лазова Даница Пецова Кристина Крстева Елизабета Иговска

66

Број на дополнителни часови 6 14 10 13 7 3 20 17 90


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Македонски јазик и литература Германски јазик Германски јазик Француски јазик Француски јазик Биологија Историја Математика Англиски јазик Информатика Информатичка технологија Информатичка технологија Хемија Македонски јазик и литература Сметководство Вкупно Трета година 1. Математика 2. Француски јазик 3. Алгебра 4. Географија 5. Биологија 6. Хемија 7. Спорт и спортски активности 8. Програмски јазици 9. Сметководство 10. Историја 11. Историја 12. Математика за економисти 13. Латински јазик Вкупно: Р.б. Наставен предмет Четврта година 1. Македонски јазик и литература 2. Математика 3. Математика 4. Програмски јазици 5. Англиски јазик 6. Математичка анализа 7. Германски јазик 8. Латински јазик 9. Македонски јазик и литература 10. Менаџмент 11. Бизнис Вкупно: Сé вкупно

Ристенка Јосифова Васка Таневска Софија Спанџева Светлана Несторова-Мицев Бранка Рамова Богде Коцева Горан Пановски Лилјана Дичова Роска Трајкова Благородна Лазова Благородна Лазова Зоран Милевски Магадалена Убавкова Васка Петкова Лоска Давчева

1 15 5 23 6 10 2 4 6 9 7 3 3 6 6 106

Фиданка Илова Светлана Несторова-Мицев Фиданка Илова Фердинанд Чејков Елизабета Иговска Магадалена Убавкова Блашко Клинчаров Благородна Лазова Лоска Давчева Наташа Матакова Мики Камчевски Фиданка Илова Христина Косовска

4 40 4 2 32 15 6 7 15 5 28 4 18 180

Предметен наставник Гордана Еленова Фиданка Илова Пепица Илова Зоран Милевски Ленча Анѓушева-Чаушева Фиданка Илова Васка Таневска Христина Косовска Костадин Прокопов Лоска Давчева Лоска Давчева

67

14 4 2 1 15 7 26 8 2 16 10 105 481


Прилог Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2015/2016 година Р.б.

Име и презиме на ученикот/учениците

1.

2.

Наставен Клас предмет/ Област Македонски јазик и литература Мјузикл „Кралица на танцот“ Македонски јазик и литература Есеј

3.

Ментор Проф.Кочо Кочов

Ниво на натпревар/ Датум/Место Меѓународен 18-22.11.2015 Банско Р.Бугарија

Освоена награда/ пофалница 1 место

Државен 16.04.2016

Македонски јазик и литература

Државен 16.04.2016

Рецитаторство

4.

Билјана Саздова

3-1

Македонски јазик и литература

Проф.Кочо Кочов

Регионален 26.03.2016 Кавадарци

1 место

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2015/2016 година Р.б.

Име и презиме на ученикот/учениците Весна Темкова

Наставен Клас предмет/ Област 1-4 Математика

Милан Ангелов

1-1

Македонка Недева

1-3

Стефан Попов Лазар Николов Филип Костов Ангел Николов Борис Иванов

1-2 1-5 1-2 1-5 1-5

Ментор Проф. Силвана Петкова

Ниво на натпревар/ Датум/Место Општински 23.01.2015

Освоена награда/ пофалница 3 награда 3 награда 3 награда

Пофалница Учество Учество Учество Учество

68


Македонка Недева

1-3

Весна Темкова

1-4

Македонка Недева

Математика

2-5

Мартин Аризанов

2-2

Вектор Велков Филип Ставров Ивана Данова Ратко Грков Виктор Кузманов Христина Данова

2-2 2-1 2-3 2-3 2-3 2-1

Филип Ставров Елена Лазова Мартин Аризанов Христина Данова Славе Темков

2-1

Математика

Проф. Силвана Петкова

Математика

Проф. Лилјана Дичова

2 награда

Државен 19.03.2016 Скопје Општински 23.01.2015 Кавадарци

Пофалница

2 награда Пофалница Учество Учество Учество Учество Учество Учество

Математика

Проф. Лилјана Дичова

2-5 2-2 2-1 3-3

Регионален 13.02.2016 Богданци

Учество

I-3 Елена Лазова

Проф. Силвана Петкова

Математика

Математичка

Учество

Учество Учество Учество

интернационална

олимпијада Општински 23.01.2015

3-3

Славе Темков

3-3

3 награда

Росана Милкова Емилија Ристова

3-1 3-3

Пофалница 3 награда

Славе Темков

3-3

Славе Темков

3-1 3-3

Математика

Проф. Соња Попова

Пофалница

Емилија Ристова

Росана Милкова Емилија Ристова

Математика

Проф. Соња Попова

Регионален 13.02.2016 Богданци

Проф. Соња Попова

Регионален 13.02.2016 Богданци

3 награда

3 награда

Математика

Проф. Соња Попова

Државен 19.03.2016 Скопје

Учество Учество

3-3 Пофалница

Александар Тренчев

4-1

Математика 69

Проф. Фиданка

Општински

2 награда


Александар Тренчев

4-1

Математика

Математика Александар Тренчев Антонио Цековски Симон Тасев Славе Темков Борис Станоев Иван Јосифовски Снежана Богева Дијана Ристова Александар Тренчев Симон Тасев

4-1 4-5 4-5 3-3 3-3 3-3 3-4 3-4 4-1 4-5

Информатика

Славе Темков Иван Јосифовски

3-3 3-3

Илова Проф. Фиданка Илова Проф. Нада Сирмева Проф.Зоран Милевски

23.01.2015 Регионален 13.02.2016 Богданци Дабар

Пофалница

Учество

Училиштен 19.02.2016 Кавадарци

Учество Учество Учество

Информатика

Проф.Благородна Лазова

Училиштен 19.02.2016 Кавадарци

Учество Учество Учество Учество Учество

Информатика

Проф.Зоран Милевски

Учество Учество

Информатика

Проф.Благородна Лазова

Регионален 28.02.2016 Скопје Регионален 28.02.2016 Скопје

Учество Учество

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2015/2016 година Р.б.

Име и презиме на ученикот/учениците Марија Силјанова

Наставен Клас предмет/ Област 2-5 Англиски јазик

Марија Дренкова

2-5

Ивана Данова

2-3

Марија Силјанова

2-5

Марија Дренкова

2-5

Марија Силјанова

2-5

Марија Дренкова

2-5

Елена Ридова

2-1

Ментор Проф.Роска Трајкова

Ниво на натпревар/ Датум/Место Општински 16.04.2016 Кавадарци

Освоена награда/ пофалница 1 место 1 место Учество

Англиски јазик

Проф.Роска Трајкова

Англиски јазик

Проф.Роска Трајкова

Француски јазик Спелување 70

Проф.Светлана НестороваМицев

Регионален 16.04.2016 Кавадарци

3 место

Државен 07.05.2016 Скопје

Пофалница

Регионален 21.11.2015 Кавадарци

1 место

3 место

Пофалница


Илинка Павлова

2-7

Француски јазик Спелување

Проф.Бранка Рамова

Регионален 21.11.2015 Кавадарци

2 место

Елена Ридова

2-1

Француски јазик Спелување

Проф.Светлана НестороваМицев

Државен 05.12.2015 Скопје

2 место

Илинка Павлова

2-7

Француски јазик Спелување

Проф.Бранка Рамова

Државен 05.12.2015 Скопје

Учество

Даниела Стојанова

2-3

Германски јазик

Проф.Васка Таневска

1 место

Марија Дренкова

2-5

Регионален 27.02.2016 Битола

Даниела Стојанова

2-3

1 место

Марија Дренкова

2-5

Државен 12.03.2016 Скопје

Германски јазик

Проф.Васка Таневска

3 место

учество

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2015/2016 година Р.б.

Име и презиме на ученикот/учениците Елена Ридова Страшо Наумов Ристе Мицев Виктор Велков Ивана Данова Ангела Ангелова Бојан Ристов Ратко Грков Теодор Делов Борче Ставров Филип Костов Марија Трајкова Глигор Ивановски Цветанка Ташева Павлинка Ташева Александра Кадрова Стефан Летников Ѓурѓица Панова

Наставен Клас предмет/ Област 2-1 Биологија 2-1 2-2 2-2 2-3 2-5 2-5 2-3 2-2 2-1 1-2 Биологија 1-3 1-3 1-4 1-4 1-4 1-4 3-2 71

Ментор Проф.Богде Коцева

Ниво на натпревар/ Датум/Место Училиштен 11.02.2016 Кавадарци

Освоена награда/ пофалница Пласман за општински

Учество Учество Учество Проф.Елизабета Иговска

Училиштен 11.02.2016 Кавадарци

Пласман за општински


Јасна Манева Даринка Костадинова Васил Митревски Сава Галабова Сара Балова Елена Ридова

3-3 3-3 3-4 3-5 3-5 2-1

Ангела Ангелова

2-5

Ристе Мицев

2-2

3 награда

Страшо Наумов Ивана Данова Бојан Ристов Виктор Велков Александра Кадрова

2-1 2-3 2-5 2-2 1-4

Пофалница Пофалница Пофалница Учество 1 награда

Марија Трајкова

1-3

Филип Костов

1-2

3 награда

Павлинка Ташева

1-4

3 награда

Стефан Летников Глигор Ивановски Цветанка Ташева Јасна Манева

1-4 1-3 1-4 3-3

Пофалница Учество Учество 1 награда

Васил Митревски

3-4

Даринка Костадинова

3-3

3 награда

Ѓурѓица Панова Сава Галабова Марија Трајкова

3-2 3-5 1-3

Пофалница Пофалница 1 награда

Васил Митревски

3-4

Јасна Манева

3-3

2 награда

Александра Кадрова

1-4

3 награда

Сава Галабова Елена Ридова

3-5 2-1

Биологија

Проф.Богде Коцева

Пофалница Пофалница

Елена Ридова

2-1

Биологија

Проф.Богде Коцева

Биологија

Проф.Богде Коцева

Биологија

Проф.Елизабета Иговска

Биологија

Проф.Елизабета Иговска

Биологија

Проф.Елизабета Иговска

72

Општински 05.03.2016 Кавадарци

Општински 05.03.2016 Кавадарци

Општински 05.03.2016 Кавадарци

Регионален 26.03.2016 Кавадарци

Регионален 26.03.2016 Кавадарци Државен 25.04.2016

Учество 1 награда 2 награда

2 награда

1 награда

2 награда

Пофалница


Васил Митревски

3-4

Јасна Манева

3-3

Сава Галабова

3-5

Биологија

Проф.Елизабета Иговска

Скопје Државен 25.04.2016 Скопје

3 место 3 место Пофалница

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2015/2016 година Р.б.

Име и презиме на ученикот/учениците Александра Кадрова

Наставен Клас предмет/ Област 1-4 Хемија

Ментор Проф.Даница Пецова

Ниво на натпревар/ Датум/Место Општински 12.03.2016 Кавадарци

Освоена награда/ пофалница 1 место

Ружди Ќесаси

1-5

Ангел Николов

1-5

3 место

Милан Ангелов Александра Кадрова

1-1 1-4

3 место 1 место

Ружди Ќесаси

1-5

Милан Ангелов

1-1

Хемија

Проф.Даница Пецова

Регионален 09.04.2016 Кавадарци

2 место

2 место 5 место (прва категорија)

Ангел Николов

1-5

Марија Коцева

3-5

Верица Темелкова Владо Димовски Теодор Делов Даница Лазарова Пане Марков

Дијана Митевска

2-4 2-3 2-2 3-2 4-3

Учество Хемија

Проф.Магдалена Убавкова

Хемија

Проф.Даница Пецова

Регионален 09.04.2016 Кавадарци

Регионален 09.04.2016

4-2

3 место (трета категорија)

Учество Учество Учество Учество 2 место (четврта категорија)

2 место (четврта категорија)

Ивана Гогова Марија Коцева

4-5 3-5

Учество Хемија

Проф.Магдалена 73

Државен

Учество


Убавкова Александра Кадрова Ружди Ќесаси Милан Ангелов Пане Марков Дијана Митевска Васил Митревски

1-4 1-5 1-1 4-3 4-2

Хемија Проф.Даница Пецова

Географија 3-4

Проф.Фердинан д Чејков

14.05.2016 Скопје Државен 14.05.2016 Скопје

Државен 06.05.2016 Скопје

Учество

3 место

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2015/2016 година Р.б.

Име и презиме на ученикот/учениците Македонка Недева Надица Туриманџова Павлинка Ташева

Наставен Клас предмет/ Област 1-3 Физика 1-4 1-4

Ментор Проф.Кристина Крстева

Ниво на натпревар/ Датум/Место Училиштен 20.02.2016 Кавадарци

Освоена награда/ пофалница Учество Учество Учество Учество Учество Учество Учество Учество Учество Учество

Татјана Сакалиева Мартин Аризанов Филип Ставров Ристе Милков Ивана Данова Македонка Недева Надица Туриманџова

4-5 2-2 2-1 2-3 2-3 1-3 1-4

Физика

Проф.Живко Атанасов

Училиштен 20.02.2016 Кавадарци

Физика

Проф.Кристина Крстева

Татјана Сакалиева

4-5

Физика

Проф.Живко Атанасов

Мартин Аризанов Филип Ставров

2-2 2-1

Регионален 16.04.2016 Скопје Регионален 16.04.2016 Скопје

Татјана Сакалиева

4-5

Физика

Проф.Живко Атанасов

74

Државен

Пласман за Државен нат.

Учество Учество Учество


Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2015/2016 година Р.б.

Клас

Наставен предмет/ Област

Ментор

Васил Митревски Македонка Пецова

3-4 3-4

Наноматеријали Биологија

Проф.Елизабета Иговска

Глигор Ивановски Лука Ристов Христијан Попов Тијана Мицевска Надица Туриманџова Павлинка Ташева Марија Коцева Славе Темков

1-3 1-2 1-2 1-2 1-4 1-4 3-5 3-3

Наноматеријали Физика

Проф.Кристина Крстева

Наноматеријали Хемија

Проф.Магдалена Убавкова

Васил Митревски

3-4

Наноматеријали Биологија

Проф.Елизабета Иговска

Македонка Пецова

3-4

Име и презиме на ученикот/учениците

Ниво на натпревар/ Датум/Место Регионален 25.03.2016 Скопје Регионален 25.03.2016 Скопје

Освоена награда/ пофалница 3 место

Регионален 25.03.2016 Скопје Државен 13.05.2016 Скопје

Учество

Учество

Учество Учество

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2015/2016 година Р.б.

Име и презиме на ученикот/учениците Милена Милкова

Даниел Ајтов

Владанка Недева

Наставен Клас предмет/ Област 4-7 Лидер во својата областструка 4-7 Лидер во својата областструка 4-6 Лидер во својата областструка

75

Ниво на натпревар/ Датум/Место Државен 30.12.2015 Гевгелија

Освоена награда/ пофалница 3 место

Проф.Пандорка Јосифова

Државен 30.12.2015 Гевгелија

Учество

Проф.Костадинчо Петров

Државен 30.12.2015 Гевгелија

Учество

Ментор Проф.Љубица Станоевска


Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2015/2016 година Р.б.

Име и презиме на ученикот/учениците Марија Филипова Мартин Аризанов Филип Ставров Марија Делова Игор Ѓорѓиев Верица Ставрова Петар Атанасов Мартин Ширков Владанка Недева

Наставен Клас предмет/ Област 2-2 Против 2-2 пожарна 2-1 заштита 2-4 Прва помош 2-1 2-1 2-1 2-1 4-6

Ниво на Ментор натпревар/ Датум/Место Проф.Александар Регионален Јорданов 11.12.2015 Кавадарци

Освоена награда/ пофалница 2 место

Проф.Александар Државен Учество Јорданов 15.09.2015 Крива Паланка

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2015/2016 година Р.б.

Име и презиме на ученикот/учениците

Клас

Милена Милкова

4-7

Илина Атанасовска

4-7

Маја Манева Тиана Трајкова Ивона Арсова Сара Иванова

3-6 3-6 3-6 3-6

Дарко Падиков Надица Нацева Тодор Димов Драган Гогов

2-6

Ангела Китанова Мери Миловановиќ

2-6 2-6

Вероника Милкова

Наставен предмет/ Област Образовно рандеву Интервју за работа Образовно рандеву Јавно говорењеПодготвен говор Образовно рандеву Маркетинг план Образовно рандеву Најдобра видео реклама Образовно рандеву Најдобра фотографија Образовно 76

Ниво на натпревар/ Датум/Место Државен 22.04.2016 Скопје

Освоена награда/ пофалница Учество

Проф.Љубица Станоевска

Државен 22.04.2016 Скопје

Учество

Проф.Лоска Давчева

Државен 22.04.2016 Скопје

Учество

Проф.Богде Коцева

Државен 22.04.2016 Скопје

Учество

Проф.Лоска Давчева

Државен 22.04.2016 Скопје

Учество

Проф.Благородна

Државен

Учество

Ментор Проф.Душанка Иванова


Марија Муфтарова Александра Субашиќ Даринка Костадинова Душко Петровски Петар Милков

2-7 3-3 3-6 3-6

Александар Маринковиќ

Марија Сирмева Дијана Падикова Благица Димовска Ангела Минева Јована Цветкова Надица Нацева Симона Кареова Кристина Стојанова Ана-Марија Богева 20

2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6

Мартина Симоновска Јован Дојков

2-6 4-7

Марија Јованова

Ивона Крстева Сандра Гокчева Ласко Николов Ласко Станоев

3-7

рандеву Најдобар филм

Лазова

22.04.2016 Скопје

Образовно рандеву Најдобра веб страна Образовно рандеву Најдобра модна ревија

Проф.Благородна Лазова

Државен 22.04.2016 Скопје

3 место

Проф.Јасминка Ризова

Државен 22.04.2016 Скопје

Учество

Образовно рандеву Најдобра драмска претстава Образовно рандеву

Проф.Костадин Прокопов

Државен 22.04.2016 Скопје

Учество

Проф.Васка Петкова

Државен 22.04.2016 Скопје

Учество Учество

Проф.Блаже Велков

Државен 22.04.2016 Скопје

1 место

Државен 22.04.2016 Скопје

Учество

Најдобра поетска творба Образовно рандеву

Најдобра пингпонгарка Образовно Проф.Блашко рандеву Клинчаров 3-7 3-7

Најдобра екипа во баскет

77


Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2015/2016 година Р.б.

Име и презиме на ученикот/учениците Ружди Ќесаси

Наставен Клас предмет/ Област 1-5 Историја

Ментор Проф.

Квиз „Клио“

Ниво на натпревар/ Датум/Место Училиштен 05.05.2016 Кавадарци

Освоена награда/ пофалница

Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2015/2016 година Р.б.

Име и презиме на ученикот/учениците Зоран Мицев Драган Златков Костадин Петров Филип Атанасов Никола Станоев Ѓорѓи Темов Ангел Чулев Илија Ташев Виктор Туриманџов Иле Туриманџов Ѓорѓи Ицев Дејан Коцев Ѓорѓи Илов Васко Димитров Бобан Милевски Антонио Богдански Зоран Мицев Драган Златков Костадин Петров Филип Атанасов Никола Станоев Ѓорѓи Темов Ангел Чулев Илија Ташев Виктор Туриманџов Иле Туриманџов Ѓорѓи Ицев Дејан Коцев Ѓорѓи Илов

Клас 4-1 4-1 3-5 4-4 4-6 4-4 4-6 4-3 4-3 1-3 1-6 3-7 2-3 4-1 4-2 4-1 4-1 4-1 3-5 4-4 4-6 4-4 4-6 4-3 4-3 1-3 1-6 3-7 2-3

Наставен предмет/ Област Спорт и спортски активности

Ментор Проф.Блаже Велков

Ниво на натпревар/ Датум/Место Општински 16.12.2015 Кавадарци

Ракометмашки

Спорт и спортски активности Ракометмашки

78

Проф.Блаже Велков

Регионален 06.04.2016 Неготино

Освоена награда/ пофалница 1 место


Васко Димитров Бобан Милевски Антонио Богдански

4-1 4-2 4-1

Марија Јованова

3-7

Јована Петрезанова Бојан Кујунџиев

4-2 2-4

4-4 клас

Желимир Трикиќ Коце Петрев Трајче Соколов Душко Милков Дане Давидовски Лазе Николов Симеон Китев Ангел Саздов Тодор Делов Цветан Цветков Игор Ѓорѓиев Борче Ставров Васе Василев

4-6 4-1 4-7 3-6 3-5 3-7 3-5 3-1 2-2 2-2 2-1 1-1 1-2

Спорт и спортски активности Пинг-Понг Спорт и спортски активности Класни првенства Одбојка Спорт и спортски активности

4-4 4-4 3-5 3-5 3-7 3-3 3-3 3-7 3-3 1-2

Државен 06.11.2015 Скопје

Проф.Илија Шиков

Училиштен

Проф.Илија Шиков

Општински 04.04.2016 Кавадарци

Проф.Тимче Пецов

Општински 12.11.2015 Кавадарци

Проф.Тимче Пецов

Државен 05-07.05.2016 Куманово

1 место Учество Учество

Фудбал

Спорт и спортски активности

Филип Атанасов Ѓорѓи Темов Никола Кицев Илија Делов Ласко Станоев Блаже Тодоров Борис Станоев Дејан Коцев Ристе Милошев Дарко Мирчевски

Проф.Блаже Велков

ФутсалЖенски Спорт и спортски активности

79

1 место


Тодор Галев Ристе Мицев Тијана Митрева Симона Јорданова Ивана Георгиева Зорица Мајсторчева Бранкица Тренчевска Стефанија Костадинова Тамара Најдова Анастасија Галева Наталија Ризова Ивона Крстева Емилија Јовкова Марија Јованова

Јована Петрезанова

Верица Јовкова

Бојан Кујунџиев

2-3 2-2 Спорт и спортски активности

Проф.Тимче Пецов

Државен 05-07.05.2016 Куманово

Спорт и спортски активности

Проф.Блаже Велков

Училиштен

1 место

Проф.Илија Шиков

Училиштен

2 место

Проф.Илија Шиков

Училиштен

3 место

Проф.Тимче Пецов Проф.Блашко Клинчаров

Училиштен

1 место

3-1 3-3 3-1 3-7

4-2

4-4

2-4

Класно првенство во Пинг-Понг Спорт и спортски активности Класно првенство во Пинг-Понг Спорт и спортски активности Класно првенство во Пинг-Понг Спорт и спортски активности Класно првенство во Пинг-Понг

80


Ученици со учества и освоени награди од натпревари во учебната 2015/2016 година Р.б.

Име и презиме на ученикот/учениците Благица Димовска Марија Сирмева Јована Цветкова Дијана Падикова

Наставен Клас предмет/ Област 2-6 Биологија 2-6 Екологија 2-6 Trash Fashion 2-6 Macedonia 2016

Ментор Проф.Богде Коцева

Ниво на натпревар/ Датум/Место Државен Мај 2016 Скопје

Освоена награда/ пофалница Учество

Прилог Ученици со над 10 неоправдани изостаноци Прва година Р.бр.

Паралелка

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1-1 1-6 1-6 1-6 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7

Име и презиме Лариса Аврамопва Ристе Јанчев Александар Гелов Виктор Орданов Христијан Козаринов Марија Колева Зорица Насевска Стојанчо Неданоски Трајанка Ничкова Чедомир Спасиќ Тиана Филипова

Број на неоправдани изостаноци 14 17 16 13 11 13 15 13 14 13 14

Втора година Р.бр.

Паралелка

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1

Име и презиме Петар Атанасов Марија Бинова Ѓорѓи Велков Антонио Ганев Игор Ѓорѓиев Марија Плачкова Илија Стефанов Павле Стојанов Габриела Трајкова 81

Број на неоправдани изостаноци 17 12 15 12 12 11 19 13 11


10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

2-2 2-2 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-4 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 2-6 2-6 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7

Викторија Чочева Ева Божинова Тодор Галев Аријана Гостимировиќ Тодор Карадаков Ивана Малкиќ Моника Милкова Катерина Ристова Диме Стојанов Ристе Милков Димитар Лукревски Силвија Андова Зорица Колева Јован Костовски Марика Митрова Николија Митрова Филип Ризов Стефанија Ташкова Дијана Падикова Душко Спиров Ивона Ефремовска Божанка Лостова Вероника Милкова Никола Ставров Наташа Станојева Душица Стрезоска Александра Субашиќ Лилјана Тасева Мартина Темкова Благица Толева

21 24 12 11 12 11 15 14 14 17 12 21 13 18 14 13 14 15 11 18 18 11 15 15 21 22 14 14 22 13

Трета година Р.бр.

Паралелка

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

III-1 III-1 III-1 III-1 III-1 III-1 III-1 III-1 III-1 III-1 III-1

Име и презиме Александар Витанов Мартин Ѓелевски Тодорче Грков Панче Дубровски Марија Илиоска Ванчо Јанаќиев Марија Костова Теодора Љубенова Драгана Маркова Диме Милков Панарин 82

Број на неоправдани изостаноци 25 23 24 11 12 21 14 11 20 17 17


12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

III-1 III-1 III-2 III-2 III-2 III-3 III-3 III-4 III-4 III-4 III-5 III-5 III-5 III-5 III-6 III-6 III-6 III-6 III-6 III-7 III-7 III-7 III-7 III-7 III-7 III-7 III-7 III-7

Д Петров Пепица Ристова Димитар Бошев Стефан Ристовски Мартина Теодорова Димитар Илов Савка Димитрова Дарко Анѓушев Маја Крстева Борис Шкартов Матеј Блажевиќ Илија Делов Марин Димитриевски Симеон Китев Благој Златев Александра Клинчарова Душко Милков Стефанија Николова Душко Петровски Саше Крстиќ Гоце Манев Ласко Николов Кристина Ристова Благица Ставрова Наталија Стојановска Игор Стојков Валерија Толева Расим Фејзов

14 13 18 15 14 13 11 14 16 12 13 20 17 20 19 18 17 11 14 16 12 13 15 19 13 19 15 22

Четврта година Р.бр.

Паралелка

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

IV-1 IV-3 IV-3 IV-3 IV-3 IV-3 IV-3 IV-6 IV-6 IV-6 IV-6 IV-6 IV-6

Име и презиме Васко Димитров Христина Мајсторова Трајче Филипов Зорица Лазова Илија Ташев Барбара Тодорчева Емилија Чукаркова Петар Ангелов Трајче Богев Александра Донова Анастасија Лазова Ангел Манев Симона Минова 83

Број на неоправдани изостаноци 14 13 12 13 14 13 12 18 24 13 24 24 21


14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22. 23. 24. 25.

IV-6 IV-7 IV-7 IV-7 IV-7 IV-7 IV-7 IV-7 IV-7 IV-7 IV-7 IV-7

Дарко Ставров Јован Дојков Виктор Ефремовски Димитар Илиевски Ристе Малчевски Анета Маркова Петар Мицев Роберто Николов Росана Петровска Благој Петковски Мартина Стојанова Миланка Ташева

20 17 20 15 13 13 15 14 15 18 15 14

Прилог Ученици со над 100 оправдани изостаноци Прва година Р.бр.

Паралелка

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

I-1 I-3 I-3 I-5 I-6 I-6 I-7 I-7

Име и презиме Лариса Аврамова Камелија Мелова Илија Туриманџов Елена Талева Сара Димова Радица Нојкова Слободан Ѓорев Зорица Насевска

Број на оправдани изостаноци 182 175 130 105 110 120 102 129

Втора година Р.бр.

Паралелка

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

II-1 II-1 II-1 II-1 II-2 II-2 II-3 II-3 II-3 II-3 II-3 II-4

Име и презиме Илија Стефанов Ѓорѓи Велков Петар Атанасов Марија Бинова Ева Божинова Викторија Чочева Никола Бањански Аријана Гостимаровиќ Владо Димовски Моника Милкова Диме Стојанов Глигор Атанасов 84

Број на оправдани изостаноци 180 128 125 135 246 150 109 134 101 156 176 125


13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

II-4 II-4 II-5 II-5 II-5 II-5 II-5 II-6 II-6 II-7 II-7 II-7

Димитар Лукревски Атанас Петков Силвија Андова Стојан Илиев Јован Костовски Николија Митрова Мартинела Нејкова Марко Ќимов Дијана Падикова Мартина Темкова Сузана Николова Лилјана Тасева

138 111 123 160 148 116 113 115 164 127 113 104

Трета година Р.бр.

Паралелка

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

III-1 III-1 III-1 III-1 III-1 III-1 III-2 III-2 III-2 III-3 III-3 III-4 III-5 III-6 III-6 III-6 III-6 III-6 III-6 III-6 III-6 III-6 III-7

Име и презиме Александар Витанов Марија Илиоска Стефанија Костова Драгана Маркова Димитар Милков Пепица Ристова Виктор Бојков Ивана Бумбароска Дијана Николова Марија Ристова Анџела Трајкова Борис Шкартов Снежана Трајкова Д Бојаџиев Живко Крстиќ Маја Манева Александар Маринковиќ Патар Милков Душко Петровски Љубица Стојчева Кристина Трајкова Менча Џамбазова Гоце Манев

85

Број на оправдани изостаноци 122 152 120 149 110 114 112 120 146 101 129 103 115 124 123 123 127 120 112 129 101 131 121


Четврта година Р.бр.

Паралелка

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

IV-1 IV-1 IV-1 IV-1 IV-1 IV-1 IV-3 IV-3 IV-3 IV-3 IV-3 IV-4 IV-4 IV-4 IV-4 IV-4 IV-4 IV-5 IV-5 IV-5 IV-5 IV-5 IV-5 IV-6 IV-6 IV-6 IV-6 IV-6 IV-6 IV-6 IV-6 IV-6 IV-7 IV-7 IV-7 IV-7 IV-7 IV-7 IV-7

Име и презиме Ивана Вујиќ Васко Димитров Христина Ѓорѓиева Антонио Богдански Велика Србакова Ристе Јанковски Лидија Добринова Зорица Лазова Барбара Тодорчева Виктор Туримаџов Викторија Китева Александар Бујуклиев Ирена Нефтенчева Марија Пендева Ана-Марија Попова Сандра Костова Марко Ристов Филип Блажев Јане Колев Валентина Ристова Кристина Димовска Васка Зимоска Кристина Крстева Симона Минова Александра Илкова Трајче Клинчаров Анастасија Лазова Ангел Манев Александра Донова Лидија Данаилова Наташа Бошева Трајче Богев Јован Дојков Виктор Ефремовски Петар Мицев Роберто Николов Благој Петковски Трајче Соколов Мартина Стојанова

86

Број на оправдани изостаноци 114 140 114 144 104 109 211 141 147 154 102 105 102 103 138 114 116 157 104 182 116 118 104 192 123 101 199 153 115 119 138 184 139 123 123 104 162 111 112


Прилог Ученици без изостаноци Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Клас 1-4 1-4 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-4 2-6 2-7 3-1 3-1 3-4 3-7 3-7 3-7 4-1 4-2 4-4 4-5

Име и презиме Александра Кадрова Ружица Блажева Филип Ставров Елена Ридова Страшо Наумов Христина Данова Јадранка Василева Иван Ѓорѓиев Душица Недева Снежана Игнатова Билјана Саздова Викторија Илиева Софија Настовска Ристе Атанасов Душица Бошева Ружица Темелкова Александар Тренчев Теодора Грнева Зорица Станкова Ивана Гогова

87


Прилог Фотографии од реализирани активности во учебната 2015/2016 година Свечена академија по повод Патрониот пазник во Домот на културата „Иван Мазов-Климе“

Четвртиот Меѓународен фестивал на наука „Дај(т)е се на знање“

Проектот „Учиме за корпоративна општествена одговорност“

Културнаалтернативанаодбележувањена 8-ми Март “Деновинабезвременскатаинспирација-Жената”

88


Проект „Интегрирање на електронското учење во училниците”,

Прво место по германски јазик – Честитки од директорката

Презентација на реализирани работилници од програмата Erasmus+ Во Шведска „

„Гимназијалците најдобри музички таленти“

Склучување партнерска соработка – Проект МИО

Проект со училиштето Curt NicolinGymnasietодШведска

Обука „Современи методи и техники“

89

Годишeн извештај за воспитно образовната работа на училиштето за учебната 2015 2016 година  

Годишeн извештај за воспитно образовната работа на училиштето за учебната 2015 2016 година