Page 1

c m y

NOVI SAD *

UTORAK 19. OKTOBAR 2010. GODINE

GODINA LXVIII BROJ 22874 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

DR@AVNI DEKRETI NISU LEK ZA NESTA[ICE

Od uredbi nema koristi, a ni mleka i hleba

str. 4

O{trije kazne pre derbija

str. 12

NASLOVI

Politika 2 Partijski imperatori nemaju voqu za boqe 3 Promenom mape upravnih okruga do kompromisa

Ekonomija 4 Za sve ima para, osim za sirotiwu 5 Potopqeno apatinsko brodogradili{te

Tre}e doba 6 ^ek dogodine ve}i osam posto

Novi Sad 7 Video pauk uskoro kre}e u lov 9 Prodaja „Reksa” zakazala protest

Vojvodina 11 Ostali bez grejawa zbog neizmirenih ra~una

Foto: R. Hayi}

HITNA IZMENA ZAKONA O KRIVI^NOM POSTUPKU

BUNT ZBOG NOVE CENE BODA: Vi{e od 300 studenata suboti~kog Ekonomskog fakulteta protestovalo je ju~e na odeqewu ovog fakulteta u Novom Sadu zbog enormnog poskupqewa boda (ESPB) na 1.300 dinara, s pro{logodi{wih 750, {to je 73,3 posto! Tako|e, u fakultetskom cenovniku za 2010/11. i neki drugi tro{kovi porasli su vi{e od deset posto (stopa inflacije), koliko je, po preporuci Ministarstva prosvete, razum-

na mera eventualnog poskupqewa {kolarina, pa, vaqda, i svih ostalih tro{kova vezanih za studirawe. Me|u okupqenim studentima bilo je podosta onih s dobrim ocenama i vi{e od 50 bodova ostvarenih u 2009/10, kao i vrhunskih master studenta, kojima je, ka`u, re~eno da na drugu godinu ovih diplomskih studija mogu samo uz pla}awe {kolarine(!?), pa ne mogu da konkuri{u za dom i stipendiju. str. 15

Crna 13 Za obqubu devoj~ice deset godina robije 13 Gurnuo `enu na drqa~u 13 Mu~ili `rtvu na brodu

Obla~no i hladno

Najvi{a temperatura 12° S

„ D N E V N I K O V A ” A N K E T A : NA [TA ]ETE POTRO[ITI 5.000 DINARA?

Za ogrev, Tijani}a i sve}e mora da bude

SPORT

str. 16 – 24

„ PO^IWE KO[ARKA[KA EVROLIGA: PARTIZAN OPET PRED (NE)MOGU]OM MISIJOM

„ VAQAK SPREMAN ZA ME^ S BRAGOM

„ POMO] KLADIONI^ARIMA

„ VO[INA MLADOST POLO@ILA ISPIT

str. 6


2

utorak19.oktobar2010.

Jeremi}: Incidenti ne uti~u na stabilnost dr`ave – Incidenti koji su se posledwih dana dogodili u Beogradu i \enovi dela su izdvojenih ekstremisti~kih grupa i oni ne mogu uticati na stabilnost zemqe – rekao je ju~e srpski ministar spoqnih poslova Vuk Jeremi} na konferenciji za novinare posle razgovora s finskim kolegom Aleksandrom Stubom u Helsinkiju. – Vlada Srbije preduzele je mere i smatram da smo pokazali da se u Srbiji po{tuje vladavina zakona, kao i da je postignut odgovaraju}i nivo bezbednosti na ulicama, ~ak i pod veoma te{kim okolnostima za Srbiju. Na pitawe novinara

da li ovakvi incidenti uti~u na stabilnost dr`ave i Vlade, Jeremi} je naglasio da je "dr`ava dovoqno sna`na i da je ne mogu destabilisati male ekstremisti~ke grupe". – Ne mo`emo u ovom kontekstu govoriti o stabilnosti dr`ave. Dr`ava je dovoqno sna`na i ona }e pokazati da je ne mogu destabilisati male ekstremisti~ke grupe. Oni su bili veoma nasilni i na~inili su mnogo {tete, to moram da priznam, ali mislim da je veliko preterivawe govoriti o destabilizaciji dr`ave ili Vlade u ovom kontekstu – zakqu~io je Jeremi}.

POLITI^KI ANALITI^AR \OR\E VUKADINOVI] ZA „DNEVNIK“

Ne}e biti su{tinskog dijaloga s Pri{tinom – Ne verujem da }e skoro biti ozbiqnih razgovora o bilo ~emu, a da ne pomiwemo status Kosova. Neki razgovori }e po~eti forme radi, ali ne}e biti su{tinskih, a ponajmawe dogovora Beograda i Pri{tine – izjavio je za „Dnevnik“ politi~ki analiti~ar \or|e Vukadinovi}, komentari{u}i najavu predsed-

\or|e Vukadinovi}

nika Srbije Borisa Tadi}a da bi `ivotna pitawa, poput re{ewa problema nestalih, koje mu~i i Srbe i Albance, trebalo da budu prva tema kojom }e Beograd i Pri{tina po~eti dijalog na ekspertskom nivou. Osvr}u}i se na izjavu predsednika Tadi}a vezanu za poruku ameri~ke dr`avne sekretarke Hilari Klinton da nema razgovora o statusu Kosova, u kojoj je

we je da li }e sada do}i do blagog disciplinovawa Pri{tine, jer ako se to ne desi, skepti~an sam o bilo kakvom dogovoru. A o va`nim i su{tinskim pitawima ne}e biti ni razgovora ni napretka – smatra Vukadinovi}. Komentari{u}i mogu}nost da nakon Skup{tine DS-a, koju je predsednik najavio do kraja godine, bude smewen „kosovski ministar“, odnosno {ef srpske diplomatije Vuk Jeremi}, o ~emu se dosta spekulisalo nakon sudbine koju je rezolucija o Kosovu do`ivela na Generalnoj skup{tini UN, Vukadinovi} smatra da je tako ne{to izli{no. – Ma kakvi! Do toga ne mo`e do}i nakon Skup{tine DS-a, samo ako on sam iz nekog razloga ne podnese ostavku. I posle ovih realnih neuspeha i udaraca na spoqnopoliti~kom planu Jeremi} je ubedqivo me|u dva-tri najboqa i najpopularnija ministra u Vladi. To pomalo spinuju ne~iji izvori iz Brisela – ka`e Vukadinovi}, uz opasku da je Jeremi}evo mesto u Vladi sigurno. Komentari{u}i mogu}nost rekonstrukcije Vlade Mirka Cvetkovi}a, na{ sagovornik smatra da je posledwi trenutak za to, ali i za odlazak nekih ministara – jer rekonstrukcija ne

^ekaju}i strana~ke skup{tine – ^uli smo da predsednik Tadi} ovo pitawe vezuje za strana~ku skup{tinu, {to zna~i da nema problema samo kod koalicionih partnera ve} i u samom DS-u jer ovo pitawe o~ito zavisi od odnosa snaga i interesa u koaliciji, ali i me|u samim demokratama – nagla{ava Vukadinovi}. On smatra da vrh dr`ave `eli rekonstrukciju Vlade jer je svestan pozitivnih efekata koje bi ovaj potez imao na glasa~e. Vukadinovi} zakqu~uje da }e ishod ovih najava zavisiti od ishoda strana~kih skup{tina, kako DS-a, tako i SPS-a. naglasio da je potrebno biti strpqiv i ne dozvoliti da problemi ugroze vitalne interese Srbije, Vukadinovi} ka`e da takav dijalog i ne o~ekuje. – To je ponajmawe mogu}e jer je status za Albance zatvoreno pitawe, kao i za SAD i ve}i deo EU. Ja, dakle, uop{te ne verujem u ozbiqne pregovore s Pri{tinom, ali }e, forme radi, oni biti fingirani i bi}e pri~e o napretku o pojedinim tehni~kim pitawima. Dakle, predostiji vi{e pri~a nego pregovori o bilo ~emu – konstatuje Vukadinovi}. Na{ sagovornik isti~e da Albance niko ozbiqno ne pritiska ni za {ta, pa ni o tehni~kim pitawima, ~ija re{ewa jesu, kako ka`e, u interesu Albanaca i Srba. – Dok Albanci ne trpe nikakav pritisak i sva pitawa su sklonili u ormari}, srpska strana se pritiska za sve. Pita-

bi zna~ila ni{ta ako ne bi bila pra}ena i redukcijom Vlade. Po wemu, mora biti smawen i odre|en broj ministarskih portfeqa. Kako isti~e Vukadinovi}, pitawe rekonstrukcije Vlade Srbije ve} du`e se postavqa pred javnost, ali do sada samo u marketin{ke svrhe. – Ona je po`eqna i potrebna, ali je pro{ao najboqi trenutak. Ukoliko bi sada do{lo do rekonstrukcije i redukcije, to bi imalo tek nekog politi~kog i marketin{kog smisla. Ve} nekoliko puta je najavqivana od predstavnika vlasti i DS-a, i mislim da {ansa da se sprovede postoji samo do po~etka slede}e godine. Kada se u|e u godinu do raspisivawa izbora, nema vi{e smisla – dodaje na{ sagovornik. On, me|utim, isti~e da prepreke za ovaj potez postoje i u vladaju}oj koaliciji, ali i unutar samog DS-a. D. Milivojevi}

POLITIKA

DNEVNIK

EVROPSKOJ KOMISIJI NIJE TE[KO DA PREPOZNA MAWAK TRUDA SRPSKE VLADE

Partijski imperatori nemaju voqu za boqe Izve{taj koji bi Evropska komisija trebalo da prezentuje 9. novembra, sva je prilika, Srbiju ne}e oslikati najfinijim tonovima. Restitucija je tek u za~etku, ekonomske reforme zaglavqene, u Sanxaku sve usijanije, Romi nisu ni blizu integracija u dru{tvo, sve je vi{e problema s na{im azilantima... Ovo su tek neke od zamerki koje }e Vlada u Beogradu morati da proguta u novembru umesto da dobije o~ekivan vetar u le|a kada su evropske integracije Srbije u pitawu. Ukoliko je verovati izvorima iz Brisela, najve}u zamerku Evropska komisija }e izneti u vezi s reformom pravosu|a. Reizbor sudija i tu`ilaca, po wima, nije ura|en po evropskim standardima, visokog saveta sudstva jo{ nema, a ~itava reforma odra|ena je tako da ni danas nisu poznati kriterijumi po kojima su neke sudije pro{le, a neke ne. Politi~ki analiti~ar Vladimir Goati za “Dnevnik” ka`e da je deset pobrojanih ta~aka Evropske komisije i te kako utemeqeno u realnosti i da predstavqaju neke od najve}ih dru{tvenih problema. – To je paleta problema s kojima se Srbija nedovoqno energi~no uhvatila u ko{tac, a posledice su vi{estruke. Upravo ova sinhronizovana akcija vlasti da se onemogu}e mere koje donosi Agencija za borbu protiv korupcije kada je re~ o duplim funkcijama, jedna je od velikih zamerki Evrope. Ustavni sud, Ministarstvo pravde, Vlada, time su pokazali koliko su ozbiqni u nameri da se pozabave ovakvim temama – ka`e Goati. – Ba{ pitawe duplih funkcija, kao i vlasni{tvo nad poslani~kim mandatima, bi}e zamerke Evropske komisije. Ova institucija ne odobrava strana~-

ku uzurpaciju poslanika i blanko ostavke koje su prinu|eni da potpisuju. [to se duplih funkcija ti~e, Vlada je izmenila zakon da bi gradona~elnicima bilo omogu}eno da sede u parlamentu i time spajaju nespojive izvr{ne i zakonodavne foteqe.

Goati, uz napomenu da to naro~ito va`i za nezavisna regulatorna tela. – Poznato je da je ustanova dr`avnog revizora radila bez plata i prostorija prvih sedam meseci, a da i danas ima mawak qudi i nedovoqno novca i opreme da se bavi svojim

Nisam siguran u to koliko su imperatori politi~kih partija, na kojima zaista le`i mo} u dr`avi, spremni da mewaju stvari (Vladimir Goati) Goati ka`e da bi Srbija morala ozbiqno da se pozabavi ovom listom, a ne samo da izra`ava deklarativnu spremnost na akciju. – Partije kod nas su kqu~an i nadustavni element. Kada se to promeni, Srbija }e mo}i da poboq{a skor jer EU ne}e spu{tati kriterijume oko bilo koje stvari s liste – obja{wava

poslom. Na drugoj strani, poverenik za informacije od javnog zna~aja uslove ima, ali ka`e da nijednu odluku, koju je doneo, dr`ava do sada nije sprovela u delo. Agencija za za{titu konkurencije je, tako|e, sporna jer je vlast odlu~ila da na weno ~elo postavi neizabranog sudiju Vesnu Jankovi}, a da smeni wenu prethodnicu Dijanu Markovi}-

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE UPOZORAVA FUNKCIONERE

Poklonu se u vrednost gleda

Po Zakonu o agenciji za borbu protiv korupcije, svi funkcioneri du`ni su da organima u kojima vr{e javne funkcije prijave sve poklone koje su primili, bilo u robi ili uslugama. Funkcioneri smeju da prime samo protokolarne ili prigodne poklone, a mogu ih zadr`ati samo ako im je vrednost do 1.700 dinara, odnosno pet odsto prose~ne mese~ne plate, dok se sve vrednije predaje i postaje javna svojina.U kalendarskoj godini funkcioner sme da zadr`i prigodne poklone ukupne vrednosti jedne prose~ne plate, {to je trenutno oko 34.000 dinara. Ina~e, obaveza funkcionera da prijavquju poklone vrednije od propisanog iznosa postojala je i po Zakonu o sukobu interesa koji se primewivao sve do kraja pro{le godine. Me|utim, za pet godina, koliko je Republi~ki odbor vodio registar poklona, samo tri funkcionera u Srbiji je prijavilo protokolarne darove ~ija je vrednost ve}a od pet odsto prose~ne zarade. Revnosni su bili samo nekada{wi predsednik Skup{tine Srbije Predrag Markovi}, koji je prijavio jedini poklon – ru~ni sat koji je dobio, predsednik Srbije Boris

Funkcioner mo`e da zadr`i poklon ~ija je vrednost mawa od 1.700 dinara, a sve vrednije javna je svojina Tadi} i ekspremijer Vojislav Ko{tunica. Prvi ~ovek srpske dr`ave Boris Tadi} prijavio je bode`e, ikone, vaze, statue, bokale, grbove, satove, escajg, sve}wak, tepih, mno{tvo vrednih kwiga... Ko{tunica je prijavio slike

Ve~era i putovawe Povodom saop{tewa NUNS-a o ve~eri pla}enoj ~lanovima Saveta Radiodifuzne agencije, Beti je u Agenciji za borbu protiv korupcije potvr|eno da je i ve~era, kao i besplatno putovawe, poklon i da se mora evidentirati. U konkretnom slu~aju, RRA ima obavezu da vodi evidenciju o svim poklonima koje prime javni funkcioneri u toj instituciji i da jednom godi{we, do 1. marta za prethodnu godinu, dostave izve{taj Agenciji za borbu protiv korupciji, koja vodi katalog poklona. Takvu obavezu imaju svi javni funkcioneri, odnosno organi i institucije u kojima oni obavqaju funkcije.

koje je dobio, ikone, biste raznih srpskih velikana i druge, plakete, lopte i sportsku opremu, trka~ku kacigu... Svi ti pokloni pripadaju dr`avi i o wima se stara Republi~ka direkcija za imovinu. Na zavr{noj konferenciji za {tampu zbog prestanka rada Republi~kog odbora za spre~avawe sukoba interesa istaknuto je da nijedan lokalni funkcioner nije prijavio poklon vredniji od propisanog iznosa, uz napomenu da to nikako ne zna~i da ga nije primio. Ve} tada su sve nade polagane u novi Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije koja je preuzela "palicu", ali i mogu}nost, koju Odbor nije imao, da kazni sve one funkcionere koji ne prijave sve poklone na vreme i ne prepuste ~lanovima Agencije da procene koliko su zapravo vredni. Da li }e Agenciji uspeti ono {to Odboru nije za pet godina, odnosno da li }e novi katalog poklona srpskih funkcionera biti puniji i zanimqiviji, tek }e se videti, s obzirom na to da }e on biti dostupan javnosti pa }e gra|ani, ukoliko imaju pouzdana saznawa, mo}i i sami da prijave funkcionere da su dobili poklon kojeg nema u katalo{koj ponudi. Za kr{ewe odredbi o poklonu predvi|ene su kazne od 50.000 do 150.000 dinara za funkcionera, odnosno odgovorno lice u organu. Zakon o Agenciji za borbu proptiv korupcije predvi|a i op{te mere za kr{ewe zakona – meru upozorewa, javno objavqivawe odluke o povredi zakona i javno objavqivawe preporuke za razre{ewe. Q. M.

Bajalovi}, koja je optu`ila pojedine tajkune da su joj pretili. Uz tihu opstrukciju nezavisnih tela, Evropskoj komisiji najvi{e smeta postavqawe kqu~nih qudi iz partijskih redova. Posledwi primer je postavqawe Aniko Mu{kiwa-Hajnrih iz Demokratske stranke za pokrajinskog ombudsmana. Evropska komisija, ka`e Goati sigurno ne}e odustati dok ovu oblast ne vidi ure|enu. Goati ka`e da ne o~ekuje da }e ovi problemi biti re{eni u narednoj godini. – Neke probleme dr`ava mo`e ozbiqno i brzo da re{i, poput duplih funkcija. Tu treba samo da odustane od takvog stava. Nisam siguran u to koliko su imperatori politi~kih partija, na kojima zaista le`i mo} u dr`avi, spremni da mewaju stvari. Do sada nisam video wihovu sklonost ka tome da se obra~unaju sa svim preprekama ka EU – ka`e Goati. – Izgleda to ni Evropa nije videla i odatle ovakav izve{taj. Srbiji }e Evropska komisija zameriti i nedovr{enu saradwu s Ha{kim tribunalom i ~iwenicu da Ratko Mladi} i Goran Haxi} {etaju slobodni, a vrlo je mogu}e da ne bude zadovoqna ni dobrosusedskom saradwom Srbije s dr`avama koje je okru`uju, za {ta mahom optu`uju ministra spoqnih poslova Vuka Jeremi}a. Kao prethodnica ovim za Srbiju lo{im vestima, do{la je ona da je EU zabrinuta zbog sve ve}eg broja azilanata koji odavde `ele da se domognu neke od zapadnih zemaqa. Po re~ima potpredsednika Vlade Bo`idara \eli}a, takav trend bi mogao dovesti u pitawe mesto Srbije na "beloj {engen listi", na kojoj nije sastavila jo{ ni ~itavu godinu. P. Klai}

Od danas nema pu{ewa u Skup{tini Srbije U zgradama Skup{tine Srbije, na Trgu Nikole Pa{i}a i u Ulici kraqa Milana, od danas }e parlamentarcima, zaposlenima u stru~noj i informativnoj slu`bi, obezbe|ewu, novinarima i gostima u potpunosti biti zabraweno pu{ewe, ~ak i u skup{tinskom restoranu i bifeu. Na osnovu Naredbe o sprovo|ewu Zakona o za{titi stanovni{tva od izlo`eno-

sti duvanskom dimu, koja stupa na snagu, pu{ewe }e biti zabraweno i u slu`benim automobilima, kancelarijama, skup{tinskim salama, pisarnici, blagajni i novinarskoj sobi. Pu{ewe ne}e biti dozvoqeno ni u hodnicima, holovima, liftovima, toaletima, birotehnici, ekspozituri po{te, prostorijama za prijem predstavki i pritu`bi gra|ana. Za kontrolu zabrane pu{ewa }e, izme|u ostalih, biti zadu`eni i {efovi poslani~kih grupa, mada me|u wima, kao i me|u drugim poslanicima, ima i strastvenih pu{a~a. Osim predsednika poslani~kih grupa, u zgradi u Ulici kraqa Milana pu{a~e }e "nadzirati" pet osoba, a u Domu Narodne skup{tine – osmoro. "Kontrolori" su ovla{}eni da od lica koje prekr{i naredbu zatra`e da prestane da pu{i ili da ga, ukoliko ne poslu{a, u dogovoru sa Slu`bom obezbe|ewa udaqe iz prostorije.


I SVM SPREMIO AMANDMAN NA PREDLOG PROSTORNOG PLANA

Promenom mape upravnih okruga do kompromisa Savez vojvo|anskih Ma|ara ne}e odustati od zahteva za izmenu Uredbe o upravnim okruzima, pre svega kad je re~ o op{tinama Ada, Senta i Kawi`a koje su od 1992. godine pripojene Severnobantskom okrugu, zbog ~ega }e danas podneti amandman i na predlog prostornog plana. Po re~ima funkcionera te stranke i {efa poslani~kog kluba mawina u republi~kom parlamentu Balinta Pastora, ovim amandmanom predlo`i}e se da se nakon promene Uredbe o upravnim okruzima u roku od godinu dana revidira i prostorni plan. On je u izjavi na{em listu izrazio uvrewe da }e taj predlog biti uva`en u vladaju}oj koaliciji, dodaju}i da, u protivnom, poslanici SVM-a ne bi mogli glasati za prelog zakona kojim }e se za deset godina zacementirati postoje}a mapa upravnih okruga. – Iako je predlog prostornog plana, sa stru~ne strane, temeqan dokument i dosta kvalitetno ura|en, postoji problem {to se on oslawa na trenutno va`e}u pode-

lu Srbije na upravne okruge – rekao je Pastor. On je napomenuo da postoje}a podela ne odgovara interesima gra|ana tri ba~ke op{tine, koje su administrativnim zahvatom pre go-

tovo dve decenije pripojene Severnobantskom okrugu. – Te op{tine, koje, ina~e, u svemu gravitiraju Subotici, ne mogu se razvijati jer ova administrativna podela ote`ava `ivot wiho-

Najpre da poka`u da po{tuju va`e}i Ustav Komentari{u}i aktuelnu incijativu Unije regiona Srbije za ustavne promene koje bi omogu}ile regionalizaciju Srbije, pa i ukidawe upravnih okruga, funkcioner SVM-a rekao je da trenutno ne postoji nijedna tema u dr`avi o kojoj bi se mogla posti}i dvotre}inska ve}ina u Skup{tini Srbije. Zbog toga, po wemu, u dogledno vreme ne}e biti ni ustavnih promena. On, me|utim, smatra da je dobro da se tema regionalizacije name}e u javnosti, uz opasku da ne bi bilo dobro da se ovakve inicijative koriste samo za predizborne potrebe, „ili zbog toga da se G17 plus na politi~koj sceni predstavi kao stranka kojoj je najvi{e stalo do regionalizacije i decentralizacije“. Pastor je naveo da se ni sada{wa ustavna re{ewa u tom pogledu ne po{tuju. – Lokalne samouprave i Pokrajina Vojvodina ni danas nemaju imovinu i izvorne prihode, iako je po

Ustavu rok za dono{ewe tih zakona istekao krajem 2008. godine. Tako da je malo problemati~no govoriti o nekim ustavnim promenama zarad ve}eg stepena decentralizacije kad se ne po{tuje ni ono {to je zacrtano u va`e}em Ustavu – istakao je on. Pastor ka`e da je ideja o ukidawu upravnih okruga nakon formirawa regiona u Srbiji logi~na, ali podse}a na to da u Vojvodini ve} funkcioni{e sredwi nivo vlasti, ali bez obzira na to, upravni okruzi u Pokrajini nisu ukinuti. – Problem je i u tome {to se ta logika prepisuje i u druge propise. To je u~inio i G17 plus prilikom utvr|ivawa zakona o regionalniom razvoju, po kojem oblasti unutar tih statisti~kih regiona ~ine upravo upravni okruzi. Zato je licemerno govoriti o tome da je neko za ukidawe upravnih okruga, a iste te okruge koristi kao polazi{te za definisawe statisti~kih regiona – ocenio je Pastor.

vim gra|anima. I kad je re~ o privredi, telekomunkacijama, ekologiji... – naveo je on. Dodao je da bi problemi tek mogli nastati po{to se mnogi zakoni vezani za regionalni razvoj, ili prostorni plan, zasnivaju na postoje}oj administrativnoj podeli, koja, pak, nije niti zakonska, niti ustavna kategorija, ve} re{ewe koje je definisano Uredbom Vlade Srbije. A takav akt, kako je primetio, mo`e se vrlo lako promeniti na svakoj sednici Vlade. – Ako Ada, Kawi`a i Senta ostanu u sada{wem okrugu, to }e onemogu}iti wihov razvoj. Pa, ni Kikindi nije u intersu da razvija te tri op{tine kad i u drugim op{tinama iz ovog okruga ima mnogo toga da se uradi – ukazao je Pastor. On o~ekuje da }e do promene sporne uredbe do}i vrlo brzo, podsetivi{i na to da je takav dogovor postignut pre nekoliko nedeqa na sastanku lidera SVM-a i predsednika Srbije. Dodao je i da poslanici SVM-a, ula`u}i amandaman, pokazuju da ne `ele da glasaju protiv prostornog plana, ali i da ne mogu podr`ati akt „koji bi do 2020. godine zacementirao postoje}u mapu uprvanih okruga“. – Prihvatwem na{eg amandmana prona{ao bi se razuman kompromis – ocenio je Pastor. On je najavio i da }e poslanici SVM-a podr`ati amandmane LSVa na prostorni plan, a koji se odnose na razvoj APV. Naime, po re~ima narodne poslanica Lige Aleksandre Jerkov, tra`ene izmene odnose se na tretman saobra}ajnica koje su za Vojvodinu izuzetno bitne, ali i na deo o funkcionalnim urbanim podru~jima. Ona je kazala da za Ligu nije prihvatqivo re{ewe iz prostornog plana kojim je predvi|eno da u funkcionalno urbano podru~je Beograda spadaju Pan~evo, In|ija, Stara Pazova, Opovo... B. D. Savi}

Seni}: URS o regionalizaciji i decentralizaciji Zamenik {efa poslani~ke grupe G17 plus u Skup{tini Srbije Vlajko Seni} kazao je ju~e da }e Ujediweni regioni Srbije u narednim sedmicama predstaviti politi~ku platformu za zapo~iwawe razgovora o decentralizaciji i regionalizaciji,

prvo s gra|anima a potom i s koalicionim partnerima. Seni} je naglasio da je pitawe decentralizacije i regionalizacije kqu~no na putu Srbije ka EU i da je namera URS-a da se izme{tawem centralnih institucija iz Beograda u druge gradove Sr-

bije, one pribli`e gra|anima. On je kao dobre primere naveo izme{tawe Agencije za regionalni razvoj u Zaje~ar, i predloge da se Fond za razvoj izmesti u Ni{, a da Nacionalna slu`ba za zapo{qawe otvori centralu u Kragujevcu.

c m y

POLITIKA

DNEVNIK

utorak19.oktobar2010.

3

IVICA DA^I] O UTICAJU POLITIKE NA SPORTSKE KLUBOVE

Politi~ari ili kriminalci Ministar unutra{wih poslova Srbije Ivica Da~i} ocenio je ju~e da je zalagawe da politi~ari napuste uprave sportskih klubova demagogija jer sve dok su klubovi u dru{tvenom vlasni{tvu, dr`ava treba da buda prisutna u wima. – Da li politi~ari, ili neko u ime dr`ave, apsolutno je nebitno – rekao je Da~i} novinarima u Skup{tini Srbije, isti~u}i da, kada su politi~ari oti{li iz klubova, wih su vodili qudi koji se nalaze u „belim kwigama“ o organizovanom kriminalu. On je to ilustrovao primerom kada je pre vi{e od 15 godina bio predsednik malog fudbalskog

kluba „Palilulac“ i kada je, na sednicama Fudbalskog saveza Beograda, sedeo s „kolegama“ od kojih je najve}i broj bio iz kriminalnog miqea, a sada ih pola vi{e nije `ivo. – Je li to normalno? Da li je to normalnije nego da direktor policije, na primer, bude ~lan uprave nekog saveza ili kluba? – zapitao je Da~i}. On je naglasio da, kada je o fudbalskim klubovima re~, ima dosta problema koji proisti~u iz takozvanog menaxerisawa u prodaji igra~a, u {ta su ~esto bili ukqu~eni neki iz kriminalnih krugova.

REKLI SU

Je{i}: Odlo`iti derbi Funkcioner Demokratske stranke Goran Je{i} izjavio je da ne treba odr`ati derbi Crvena zvezda-Partizan, zakazan za subotu, 23. oktobar, jer se situacija jo{ nije smirila posle nereda u Beogradu i \enovi i dr`ava nije mogla u tako kratkom roku da re{i problem nasiqa huligana. Je{i}, koji je i ~lan Skup{tine FSS, rekao je da bi se odlagawem te utakmice, spustila tenzija i dobilo vreme da dr`ava sistemski re{i problem nasiqa. „Neredi i divqawe huligana u Beogradu i \enovi bili su usmereni na dr`avu i ona mora sistemski da re{i problem nasiqa. Predla`em da se utakmice odlo`e do februara, jer bi tako imali dovoqno vremena da re{imo problem, kao i da se odigraju sva kola“, kazao je Je{i} gostuju}i na B92.

Dragutinovi}: Dogodine vi{e novca u lokalu Lokalne samouprave u Srbiji }e u 2011. godini imati vi{e novca u buxetima nego u 2010. godini, pre svega zahvaquju}i druga~ijoj naplati poreza na imovinu, najavila je ju~e ministarka finansija Diana Dragutinovi}. „Jo{ je rano govoriti da }e u 2011. godini transferi iz republi~kog buxeta lokalnim samoupravama biti vra}eni na iznos koji je predvi|en Zakonom o finansirawu lokalne samouprave, ali je izvesno da }e lokalna vlast imati na raspolagawu vi{e novca”, rekla je ona. Rebalansom buxeta za 2010. godinu lokalnim samoupravama bi}e raspodeqena milijarda dinara, ali ne}e biti pove}ani transferi koji su ove, kao i 2009. godine, umawewi zbog ekonomske krize, rekla je ministarka.

Ili}: Spre~iti prodaju Telekoma Srbija Predsednik novosadskog Odbora DSS-a Borko Ili} kritikovao je ju~e odluku Vlade Srbije o prodaji 51 odsto kapitala Telekoma Srbija i pozvao gra|ane, institucije i sindikate da to spre~e. Ili} je na konferenciji za novinare u Beogradu ocenio da se Telekom sada prodaje da bi „vlast imala novac za predizbornu kampawu“. On je naglasio da u vreme ekonomske krize nije dobro prodavati ni{ta, a posebno ne preduze}e koje ostvaruje godi{wi profit od oko 200 miliona evra, koje ima 7,7 miliona korisnika u mobilnoj i 3,5 miliona u fiksnoj telefoniji u Srbiji i koje je lider u oblasti telekomunikacija u regionu.


4

EKONOMIJA

utorak19.oktobar2010.

DNEVNIK

DR@AVNI DEKRETI NISU LEK ZA NESTA[ICE

Od uredbi nema koristi, a ni mleka i hleba Kada ho}e{ da dolije{ uqe na vatru – donesi uredbu! Na{a se vlada, kada uo~i problem na tr`i{tu, jo{ uvek dr`i te, provereno neefikasne parole, a sada su joj na tapetu mlekari i pekari. Donosila je u protekle tri godine kojekakve zabrane i nijedna nije dala rezultat. Spu{tala je rampu za p{enicu i kukuruz pa smo imali ogromne vi{kove i najskupqe hlebno `ito u Evropi. Jo{ se poqoprivreda i tr`i{te `itarica nisu oporavili od toga, a Vlada ozbiqno razmi{qa o novoj, istoj takvoj zabrani jer bi, po wenoj proceni, ako se izvoz p{enice nastavi sada{wim tempom, ve} krajem godine mogli biti ugro`eni doma}i bilansi, pa bismo hleb morali mesiti od tu|eg bra{na, {to joj nikako ne ide u prilog. U svakom slu~aju, gu{i tr`i{te i name}e mu pravila kakva odgovaraju wenoj politi~koj

igri. Neverovatno ali istinito – prera|iva~ima mleka, to jest privatnim firmama, odre|uje koliko ~ega moraju da proizvode, tako diriguje i pekarima, kojima je obe}ala pozajmicu u bra{nu ako ne

da hranimo sviwe, a onda pravimo kobasice pa wih da prodajemo svetu, a sada zabrawuje mlekarama da prave sireve i odre|uje im da 40 odsto sirovine utro{e u kratkotrajno i dugotrajno mleko.

probleme u poqoprivredi i ekonomiji ve} presipa iz {upqeg u prazno. – Za sve ove nesta{ice kriva je upravo Vlada Srbije, koja ne dozvoqava postojawe slobodnog tr`i{ta i ograni~ava uvoz – ocewuje Aleksandar Stevanovi} iz Centra za slobodno tr`i{te. – Da je uvoz slobodan, nesta{ica ne bi bilo, a verovatno bi cene bile ni`e nego {to su sada. Takozvane nesta{ice na tr`i{tu mleka su rezultat toga {to mi imamo `e{}a ograni~ewa uvoza kroz prelevmane. Ista stvar va`i i za suncokretovo uqe. Tako|e i ako se jo{ negde pojave nesta{ice, to }e biti samo rezultat toga {to imate visoku carinsku za{titu i ~ak neka kvantitativna ograni~ewa. Po wegovom mi{qewu, upravo su postoje}e administrativne mere dovele do ovog stawa, a sada }e biti jo{ gore.

Kuda to idemo Potpredsednik Asocijacije malih i sredwih preduze}a i preduzetnika Srbije Milan Kne`evi} tako|e smatra da su ovakve odluke Vlade lo{e. – Sistematski propusti koji su doveli do nastanka nesta{ice ne mogu se re{iti ovakvom preko{}u, koja se ne doti~e uzroka, ve} se bavi posledicama. Ne mo`e se uredbama vladati, to je besmisleno i vra}a nas u vreme za koje smo mislili da je pro{lo – ka`e on. budu dirali cene, a sada postavqa nove uslove. S druge strane, stalno, {to iz same Vlade, {to od ekonomskih i agrarnih stru~waka, slu{amo o tome da ne vaqa {to izvozimo kukuruz ve} wime treba

Elem, sude}i po onome {to smo dosad vi|ali, vajde od wenih kojekavih uredbi ne}e imati ni poqoprivrednici, ni prera|iva~i, ni potro{a~i, a ni ona sama jer ne radi ni{ta da bi re{ila ozbiqne

Dr`ava ukida subvencije za ke{ kredite

Za sve ima para, osim za sirotiwu

Da zlo bude ve}e

ma ~ije su penzije mawe od 30.000 dinara pare dele ovih dana. Dakle, samo limitirawe mese~nih primawa ukazuje na to da ih oni imaju, pa samim tim nisu mogli i nisu smeli biti iznad onih koji nemaju nikakve prihode. Odnosno, dr`ava je zarad same sebe prvo morala dati onima koji nemaju ni{ta pa tek onda tragati kako da pomogne ostalima. Dakako, da se druga~ije htelo, moglo se. Jer kada je u Vladi Srbije postignuta saglasnost, bez obzira na to kako se do we dola-

UZ PET GODINA POSTOJAWA JP „SRBIJAGAS”

Ko dodaje, a ko oduzima gas

– Javno preduze}e “Srbijagas” obezbe|uje energetsku sigurnost zemqe i omogu}ava Vladi Srbije da ozbiqno ra~una na ovu kompaniju u realizaciji svih razvojnih projekata energetskog gasnog sektora i razvoja uop{te – rekao je potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} na nedavnoj sve~anosti na kojoj je obele`eno pet godina postojawa tog JP. Generalni direktor JP “Srbijagas” Du{an Bajatovi} naglasio je da se kompanijom upravqa tako da bude uspe{na i kao da je privatna, u smislu poslovawa, te da bi trebalo omogu}iti da se, sli~no kao {to privatna preduze}a mogu da tra`e menice, bankarske garancije i da stavqaju hipoteku, to omogu}i i javnom preduze}ima da bi se za{titili imovina i posao. – Javna preduze}a u Srbiji imaju konflikt interesa po{to su naj~e{}e kritikovana kao neefi-

zi, pod hitno je morao biti usvojen Zakon o izmenama buxetskog sistema da bi dan nakon wegovog objavqivawa po~ela isplata bonusa penzionerima ~ije su penzije mawe od 30.000 dinara. Tek nakon {to je u “Slu`benom glasniku Srbije” objavqeno da je skupqeno sedam milijardi dinara za penzionerske bonuse, postalo je vi{e nego jasno da dr`ava sve mo`e kada ho}e i da ne mo`e ni{ta kada ne}e. Jer, jasno je da je pomo} za penzionere skupqena iz buxeta ministarstava te da je najvi{e “fasovao” NIP, iz kojeg je uzeto 344 miliona. To {to }e se mnogi gra|ani pitati za{to ne{to {to je planirano i za {ta je novac preba~en u buxet NIP-a nije ura|eno i za{to jo{ gazimo turskom kaldrmom, izgleda da je mawe va`no nego da se podmire penzioneri, za koje niko, ruku na srce, ne mo`e re}i da `ive ugodno i lagodno, ali ipak ne tako bedno kao ona sirotiwa koja nema ni dinara mese~no ili, pak, oni koji nemaju puta do svojih ku}a. Osim od Ministarstva za NIP, za penzionerske bonuse “{tipnuto” je i od Ministarstva ekonomije – 300 miliona, od Ministarstva rudarstva 96, od Ministarstva rada 66, od Ministarstva omladine i sporta 64, od Ministarstva kulture 34, od Ministarstva dijaspore 30, od Ministarstva za Kosovo 93, od Ministarstva trgovine 90, od Ministarstva zdravqa 14 i od Ministarstva vera 44. Sve ukupno, iz buxeta ministarstava za penzionerske bonuse uzeta je 1,5 milijarda dinara. Q. Male{evi}

Da zlo bude ve}e, u Ministarstvu rada i socijalne politike, u ~ijem “resoru” je gotovo cela Srbija, na sva potra`ivawa, od socijalno ugro`enih do invalida kojima dve godine kasni povra}aj PDV-a za kupqene automobile, odgovaraju da nema novca. Sada kada je jasno da je i od wih zarad isplate penzionerskih bonusa uzeto 66 miliona dinara, te{ko da }e iko verovati u zakliwawa da novaca nema ~ak ni za sve narodne kujne koje postoje, a da se i ne pomiwu one koje su najavili da }e biti otvorene a u `ivotu ih nema. su ugro`eni – a to je ogromna ve}ina gra|ana Srbije – i za to utana~eno {est milijardi koje bi vaqalo podeliti na tri dela: plate u javnom sektoru, penzioneri i socijalno ugro`eni, dr`ava je odabrala da prvo podmiri one koji ina~e imaju redovna i najve}a primawa, a to zaposleni u javnom sektoru i penzioneri jesu, a na ~ekawu ostavila sirotiwu. Jer, svi iz javnog sektora ~ija je plata mawa od 50.000 dinara dobili su po 5.000 dinara jo{ u julu, dok se penzioneri-

kasna, a od wih se tra`i da upravo ona vode socijalnu politiku – rekao je Bajatovi}. – Dugovawa JP-u “Srbijagas” iznose 430 miliona evra, od kojih je 220 miliona za gas isporu~en u prethodnoj sezoni. Agencija za energetiku ne priznaje tro{kove po osnovu zadu`ewa i kursnih razlika pa }e se gomilati gubitak koji, za sada, jo{ ne znamo kako }e biti nadokna|en. Ipak, gra|ani ne treba da brinu jer }e tokom ove grejne sezone gas redovno biti isporu~ivan, a rizici bi trebalo da budu podeqeni izme|u Vlade Srbije, lokalnih samouprava i JP “Srbijagas”. Skora liberalizacija tr`i{ta energenata i dolazak ozbiqne kokurencije, rekao je Bajatovi}, spremno }e biti do~ekana jer se za to u kompaniji pripremaju po{to je ciq da JP “Srbijagas” ostane dominantan. D. Mla|enovi}

na povr{inu u nekom drugom obliku. Jedina administrativna mera koju treba da uvedu je da ukinu ve} postoje}e, ali da su hteli, to bi uradili davno – ka`e Stevanovi} u razgovoru za “Dnevnik”. S. Glu{~evi}

OD 1. JANUARA NAREDNE GODINE

POMO] KROJI POLITI^KA VOQA, A NE BEDA

Ako je suditi po “brizi” dr`ave, sirotiwa je ovde posledwa rupa na svirali. Naime, iako su pre nekoliko dana, prilikom obele`avawa Me|unarodnog dana borbe protiv siroma{tva, dr`avni zvani~nici priznali da je u Srbiji vi{e od pola miliona qudi koji `ive ispod granice siroma{tva, mada podaci nezavisnih institucija govore o mnogo ve}em broju, kao i da trenutno socijalnu pomo} prima oko 68.000 porodica, jedino oni nisu dobili jednokratnu pomo} jer se za wih, jednostavno, nije na{lo novca. Priznali su i da je iz dana u dan sve vi{e korisnika narodnih kujni, ali i da je sve mawe para za wihov rad te da se sve te`e obezbe|uje barem po jedan obrok za sirotiwu. Oni, poru~ila je to ju~e i ministarka finansija Diana Dragutinovi}, moraju sa~ekati rebalans buxeta u kojem }e izdaci za socijalne namene, za {ta je izdvojeno oko pet milijardi, biti obezbe|eni. Kako je pojasnila, tih pet milijardi, dakle tri vi{e nego {to je prilikom junskih razgovora s MMF-om planirano, namewene su pre svega za pomo} socijalno ugro`enom stanovni{tvu. Kako je istakla, izdaci za socijalne namene pove}ani su jer je u Srbiji udvostru~en broj korisnika socijalne pomo}i, ali nije precizirala koliki je. Ona je dodala da u ta socijalna davawa nije ukqu~eno oko sedam milijardi dinara za bonuse penzionerima s penzijama mawim od 30.000 dinara. Mada je i u junu, kada je ugovaran “pazar” s MMF-om, bilo jasno da treba pomo}i svima koji

– To {to rade na ka{i~icu – samo se bave posledicama, ne uklawaju uzroke – jedna je od najve}ih gre{aka u ekonomskoj politici. Morate se baviti uzrocima, jer ovako, stawe }e se re{iti na mesec ili dva, a onda }e opet izbiti

Ministar ekonomije Srbije Mla|an Dinki} najavio je da }e od 1. januara slede}e godine biti ukinuti subvencionisani gotovinski krediti. Dinki} je na Poslovnom savetu privrednika s predstavnicima Ministarstva ekonomije Srbije rekao da }e ti krediti biti ukinuti jer }e od Nove godine biti pove}ane penzije i plate u javnom sektoru, ~ije je zamrzavawe i bilo razlog za wihovo uvo|ewe. On je dodao da je planirano da se u 2011. nastavi subvencionisawe kredita za likvidnost preduze}a, kredita za investicije i potro{a~kih kredita za kupovinu doma}ih proizvoda.

On je objasnio da }e Srbija razmi{qati o prekidu stimulativnih programa tek kada to u~ine i druge evropske zemqe. – Ako se jedna Nema~ka nije povukla iz subvencionisawa i podsticaja svoje privrede, koja ove godine ima rast od 3,5 posto,

Subvencionisani gotovinski krediti bi}e ukinuti od Nove godine, jer }e tada biti pove}ane penzije i plate u javnom sektoru Dinki} je podsetio na to da su od po~etka ove godine privreda i gra|ani dobili vi{e od 1,4 milijarde evra subvencionisanih kredita, od ~ega je milijardu evra odobreno za likvidnost. Ministar je dodao da je odobreno 140 miliona evra za investicije, 72 za potro{a~ke kredite, a 230 miliona za gotovinske. – Onog ~asa kada vidimo da je rast u Srbiji u dva uzastopna kvartala pre{ao tri posto, prekinu}emo sa subvencionisanim kreditima, odnosno najaviti wihovo ukidawe. O~ekujemo da bi to moglo da se desi do kraja slede}e godine – rekao je Dinki}.

sigurno da Srbija ne}e to da prekine pre Nema~ke – rekao je on. Dinki} je kazao da je ~ak i analiza MMF-a pokazala da „ako rast u Srbiji ove godine bude dva posto, polovinu od toga je doprinos subvencionisanih kredita“. E. Dn.

15. 10. 2010.

1.285,08026

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Cena

20,14%

173

3.460

Metal a.d. , Kawi`a

19,98%

2.324

197.540

Topola a.d. , Ba~ka Topola

19,30%

35.789

858.936

Carnex a.d. , Vrbas

6,45%

1.600

358.400

Veterinarski zavod Subotica a.d.

6,40%

499

326.172

Pet akcija s najve}im padom

Promena %

Cena

Cena

Promet

0,99%

2.759

88.326.005

Agrobanka a.d. , Beograd

0,97%

7.075

2.228.664

1,38%

659

2.140.424

-3,30%

1.934

328.750

Veterinarski zavod Subotica a.d.

6,40%

499

326.172

Messer Tehnogas a.d. , Beograd

-4,71%

4.800

240.000

Komercijalna banka, Beograd

0,00

24.800

0,00

Energoprojekt holding, Beograd

0,00

925

0,00

Univerzal banka, Beograd

0,00

4.800

0,00

Promet

Soja protein, Be~ej

0,00

658

0,00

1.850

0,00

Promet

225

7.425

Trgopromet a.d. , Kraljevo

-12,00%

1.188

39.204

Pupin Telecom a.d. , Beograd

-12,00%

220

440

Sloga a.d. , Perlez

-11,96%

471

9.420

Credy banka a.d. , Kragujevac

-10,51%

2.103

25.236

Cena

Promena %

Imlek a.d. , Beograd

-12,11%

Promena %

Naziv kompanije AIK banka a.d. , Ni{

Privredna banka a.d. , Beograd

Progres a.d. , Mladenovac

Vojvo|anskih top-pet akcija

BELEKS 15 (608,40 0,06)

Promet

UTP Bela Crkva a.d. , Bela Crkva

Galad a.d. , Kikinda

0,00%

400

2.962.400

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

Pionir PP Srbobran a.d.

0,00%

12.000

1.056.000

Tigar, Pirot

0,00

550

0,00

0,00

3.211

0,00

0,00

7.529

0,00

19,30%

35.789

858.936

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

Carnex a.d. , Vrbas

6,45%

1.600

358.400

Alfa plam, Vrawe

Veterinarski zavod Subotica a.d.

6,40%

499

326.172

Topola a.d. , Ba~ka Topola

Svi iznosi su dati u dinarima


c m y

EKONOMIJA

DNEVNIK

utorak19.oktobar2010.

5

JAVNI DUG PORASTAO 1,77 MILIJARDU EVRA, ILI 20 POSTO, ZA SAMO DEVET MESECI

DIANA DRAGUTINOVI] O REBALANSU

Srbija galopom srqa u sve ve}e dugove

Buyet kroji i MMF Ministarka finansija Diana Dragutinovi} izjavila je da je rebalans buxeta pripremqen i da }e ga Vlada usvojiti posle mi{qewa Me|unarodnog monetarnog fonda o tome da li je uskla|en s dogovorom s MMF-om.

Bez obzira na to {to iz vlasti stalno tvrde da Srbija nije prezadu`ena zemqa i da nam dugovi nisu stigli do grla, podaci o porastu javnog duga, ako ne zvone na uzbunu, svakako moraju kona~no da zabrinu one koji vode ekonomsku politiku ove dr`ave. Naime, po ju~era{wim informacijama iz Ministarstva finansija, Srbija je samo za prethodnih devet meseci pove}ala svoj javni dug ~ak 1,77 milijardu evra, a to zna~i gotovo zabriwavaju}ih 20 posto. Posebno je problemati~an septembar, kada je Srbija, da bi zakrpila mnoge rupe, morala da uzjami ~ak 680 miliona evra. Elem, javni dug na kraju septembra porastao je na 38,5 odsto bruto doma}eg proizvoda i iznosio je 11,62 milijardi evra, objavilo je Ministarstvo finansija. Na kraju pro{le godine javni dug bio je 9,85 milijardi evra, {to zna~i da je u prvih devet meseci ove godine pove}an oko 1,77 milijardu evra. Javni dug je na kraju avgusta bio 10,94 milijardi evra, te je tokom septembra pove}an oko 680 miliona evra. Direktne obaveze dr`ave na kraju septembra su bile oko 9,97 milijardi evra, pri ~emu je unutra{wi dug bio 4,21 milijardi evra, a spoqni 5,76 milijardi. O ~emu se radi mo`da mogu da poka`u i podaci iz oktobra

– Rashodi buxeta su rebalansom pove}ani 15 do 17 milijardi dinara, a najve}i izdatak, oko pet milijardi, namewen je programima socijalne za{tite – rekla je ministarka novinarima. Diana Dragutinovi} je kazala da isplata jednokratne pomo}i penzionerima nije obuhva}ena rebalansom jer su te pare prikupqene na osnovu u{teda ministarstava za Nacionalni investicioni plan, za ekonomiju i za finansije. Ministarka je navela da rebalans planira i oko milijardu dinara za lokalne samouprave i da }e tim izdvajawem na neki na~in biti suspendovan Zakon o finansirawu lokalne samouprave.

Samo prodaja Telekoma Srbiju spasava jer je javni dug samo tokom septembra pove}an oko 680 miliona evra 2008. godine, dakle, pred po~etak velike ekonomske krize. Naime, javni dug na kraju septembra 2008. godine bio je 8,74 milijardi evra, odnosno 25,6 odsto tada{weg bruto doma}eg proizvoda. Ukupne direktne obaveze Srbije na kraju tog septembra bile su 7,84 milijardi evra, od ~ega je spoqni dug bio 4,63 milijarde, a unutra{wi 3,21 milijarde evra. Kad se sve

UPOZOREWE IZ SOMBORSKE FIRME

zbroji, ispada da smo se za dve godine zadu`ili 2,88 milijardi evra, a od toga najvi{e, to jest 1,77 milijardu, posledwih devet meseci. I {ta }emo sada? Stigla nas je opomena: biv{i guverner Narodne banke Srbije Radovan Jela{i} je mesecima upozoravao i tvrdio da nije problem visina javnog duga ve} brzina kojom se on pove}ava, ali to kao da

niko nije hteo da slu{a. Vlast se stalno dr`ala prvog dela wegovih stavova, ponavqaju}i da su druge zemqe daleko zadu`enije od nas, dok su onaj drugi deo guvernerove izjave gurali pod tepih, zadu`uju}i dr`avu, to jest sve nas. Sada ovako daqe o~igledno ne mo`e jer je u septembru dara prevr{ila meru. Jasno je da nikakva poreska reforma ili rebalans buxeta ovde pomo}i ne mogu te je jedini spas prodaja Telekoma. Sada je, naravno, jasno i zbog ~ega se Telekom prodaje, i zbog ~ega se `uri, i zbog ~ega se stalno mewa paket akcija koji dr`ava nemarava da proda. Prvo je bilo re~i da }e prodati 40 odsto, a sada je kvota podignuta ve} na 51 procenat. Po nezvani~nim informacijama iz Vlade, minimalna po~etna cena za prodaju Telekoma na licitaciji je ve} dogovorena i bi}e 1,4 milijardu evra. To je, po istim izvorima, ne{to ni`e od ranijih procena i o~ekivawa Vlade, ali s obzirom na trenutnu situaciju javnih finasija, svi }e biti zadovoqni ako i toliko dobijemo. Nismo u prilici da mnogo biramo, tim pre {to je Vlada prihvatila izve{taj privatizacionog savetnika o proceni 100 odsto kapitala Telekoma “Srbija”, koja iznosi 2,43 milijarde evra. D. Uro{evi}

MLA\AN DINKI]

Dogodine sti`u dolari Ministar ekonomije Mla|an Dinki} rekao je ju~e da bi neredne godine u Srbiju trebalo da slije ~etiri milijarde dolara direktnih stranih investicija, ra~unaju}i privatizaciju Telekoma “Srbija” i druge krupne investicije. On je na poslovnom savetu krupnih privrednika s predstavnicima Ministarstva ekonomije rekao da bi slede}e godine trebalo o~ekivati br`i priliv direktnih stranih investicija, za razliku od ove godine, u kojoj su strane investicije bile na nivou lawskih, ako se izuzme privatizacija NIS-a. – Veliki priliv stranih direktnih investicija pomogao bi stabilizaciju kursa dinara, {to bi poboq{alo makroekonomsku stabilnost jer bi taj novac u{ao u infrastrukturne radove – rekao je Dinki}. On je dodao da }e slede}e godine Vlada nastaviti subvencionisawe kredita jer doma}a privreda jo{ nije na sigurnim nogama. Podsetio je na to da je privredi i gra|anima za kupovinu doma}ih proizvoda odobreno vi{e od 1,4 milijarde evra subvencionisanih kredita. On je pojasnio da je milijardu evra odobreno za likvidnost, 140 miliona za investicije, 72 za potro{a~ke kredite, a 230 miliona evra za gotovinske kredite.

NEKADA[WI RADNICI TRA@E PREISPITIVAWE PRIVATIZACIJE

Nastavak otimawa Potopqeno apatinsko brodogradili{te imovine „Borelija” Sindikat i menaxment somborske fabrike obu}e “Boreli”, koja je najve}i srpski proizvo|a~ i distributer obu}e, uputili su zajedni~ko pismo nadle`nom Republi~kom ministarstvu trgovine u kojem upozoravaju na daqe, kako tvrde, “provaqivawe i otimawe” prodavnica ovog dru{tvenog preduze}a u restrukturirawu. Ministar Slobodan Milosavqevi} upozoren je na to da je 9. oktobra oteta prodavnica “Borelija” u centru Kragujevca i da je iz we odneta roba vredna 12,5 miliona dinara. Ovo je nastavak nesporazuma na relaciji “Boreli” – nekada{wa mati~na firma, hrvatski Kombinat “Borovo”, koji rasprodaje prodavnice ovog somborskog kolektiva, a nedavno je oglasio i prodaju same fabrike. Po navodima sindikata i menaxmenta “Borelija”, u kragujeva~kom slu~aju se radi o lokalu povr{ine 672 kvadratna metra ~ija je proce-

wena vrednost oko dva i po miliona evra, a koji je svojevremeno, 2007. godine, od hrvatskog “Borova” kupilo preduze}e “Florida” iz Kragujevca za svega 700.000 evra. “Da bi takva kupovina bila legalna i u skladu s pozitivnim

zakonskim propisima Srbije, bilo je potrebno da nadle`ni dr`avni organ, odnosno Vlada Srbije, odobri prodaju, odnosno da svoju saglasnost, {to nikada nije u~iweno”, upozoravaju iz “Borelija”, napomiwu}i da su na sli~an na~in do sada otu|ena

ve} 1.163 kvadratna metra dr`avne imovine poverene “Boreliju” na kori{}ewe, ali i zahtevaju}i da se prekinu svi izvr{ni i sudski postupci do postizawa bilateralnog sporazuma o provo|ewu aneksa G Sporazuma o sukcesiji s Hrvatskom. U saop{tewu se daqe upozorava na to da bi, zbog ~iwenice da je “Boreli”, kao dru{tveno preduze}e, u restrukturirawu, pravno neva`e}a bila i bilo kakva eventualno postoje}a izvr{na sudska re{ewa. Najzad, sindikat i menaxment somborskog “Borelija” upozorava Ministarstvo trgovine na to da je nakon wihovog pokretawa tu`be za poni{tavawe ugovora Privredni apelacioni sud u Beogradu u junu ove godine ukinuo presudu kragujeva~kog Trgovinskog suda kojom se dozvoqava otu|ewe lokala i upis novog vlasnika, i ceo pravni postupak vratio na prvostepeno razmatrawe. M. Miqenovi}

Ulagati u hranu KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

Valuta

Va`i za

Kupovni za devize

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

104,005

106,127

108,568

103,686

Australija

dolar

1

73,8092

75,3155

77,0478

73,5832

Kanada

dolar

1

73,6107

75,113

76,8406

73,3854

Danska

kruna

1

13,9477

14,2323

14,5596

13,905

Norve{ka

kruna

1

12,8329

13,0948

13,396

12,7936

[vedska

kruna

1

11,2056

11,4343

11,6973

11,1713

[vajcarska

franak

1

77,7605

79,3474

81,1724

77,5224

V. Britanija

funta

1

119,449

121,887

124,691

119,084

SAD

dolar

1

74,8935

76,4219

78,1796

74,6642

Kursevi iz ove liste primewuju se od 18. 10. 2010. godine

Agrobanka zapo~e}e novu reklamnu kampawu pod sloganom “Treba u ovu zemqu koren pustiti”, ~iji je ciq da uka`e na zna~aj ulagawa u doma}u proizvodwu hrane, wenu preradu i izvoz, i agrar uop{te, jer on zna~ajno doprinosi celokupnom privrednom rastu zemqe. Predsednik Izvr{nog odbora “Agrobanke” Du{an Antoni} istakao je da nova reklamna kampawa polazi od toga da ta banka ima “duboke korene i tradiciju dugu 80 godina”. Antoni} ka`e da “Agrobanka” “mo`da najvi{e participira u pripremi roba za izvoz”, isti~u}i da weni klijenti, bele`e izvoz od 100 miliona evra.

Pre nekoliko meseci Brodogradili{te “Apatin” je proglasilo bankrot, a ubrzo je progla{en i ste~aj. Na ro~i{tu u Privrednom sudu u Somboru ovih dana je utvr|eno da Brodogradili{te duguje 1,186 milijardu dinara, da se prijavilo 226 poverilaca, od kojih su najve}i Vojvo|anska banka i TIM grupa iz Sremske Mitrovice, koja je trenutno zakupila apatinsko brodogradili{te i anga`ovala oko 80 nekada{wih radnika ove firme, dok je vi{e od stotinu poslato na Tr`i{te rada. U toku je, po re~ima ste~ajnog upravnika Predraga Qubovi}a, i utvr|ivawe vrednosti firme da bi se donela odluka o na~inu prodaje. Radnici, nezadovoqni ovakvih ishodom, kako nezvani~no saznajemo, obratili su se Okru`nom tu`ila{tvu u Somboru da ispita poslovawe firme od trenutka privatizacije pre sedam

oni ka`u da do danas nisu sigurni u to da li je vlasnik Brodogradili{ta Vojin Lazarevi} ili neko drugi. Zbog blokade ra~una, zarade im je ispla}ivala TIM grupa, gde je, kako sumwaju, zavr{avao i novac od prodaje brodova. Kada je Brodogradili{te prodavano, wegova cena je, ka`u, bila

Upravnik nije obave{ten Ste~ajni upravnik brodogradili{ta u Apatinu Predrag Qubovi} ka`e da ga za sada niko nije pozvao, niti je obave{ten o tome da je podneta prijava za preispitivawe poslovawa Brodogradili{ta u prethodnom periodu. Dodaje da }e se odazvati pozivu ukoliko istra`ni organi od wega zatra`e informacije. godina, i to ne samo Brodogradili{ta u Apatinu nego i onih u Sremskoj Mitrovici i Bezdanu. Radnici tra`e da se zapo~eti ste~ajni postupak obustavi dok se ne utvrde ~iwenice. Po wihovom zahtevu pokrenut je postupak u Tu`ila{tvu. Radnici (imena su poznata redakciji) tvrde da su tokom proteklih sedam godina u Apatinu izgra|ena 32 broda i obavqen remont na vi{e brodova. Me|utim, istovremeno, firmin `iro-ra~un je blokiran svih sedam godina, a gubici su se gomilali. Jedno od pitawa radnika je zbog ~ega vlasnik firme nije mewao rukovodstvo. Tako|e,

ni`a zbog duga Vojvo|anskoj banci, ali on nije vra}en. – Kako je nekada izgradwom samo jednog broda godi{we ~ak 700 zaposlenih ostvarivalo visoke zarade, a dobijali su i vi{ak, a sada s pet brodova ne mo`e da `ivi upola mawe zaposlenih? – pitaju se nezadovoqni radnici. Zaposleni tako|e postavqaju pitawe ko je kontrolisao investiciona ulagawa – kojih, po wihovoj oceni, nije bilo – jer je to bila obaveza koju je kupac preuzeo prilikom kupovine firme. [tavi{e, ka`u, iz firme se odvozio materijal, a ise~en je i novi, tek zavr{eni brod

i odnet. Odnet je tako|e i kompletan name{taj od plemenitog drveta koji je dopremqen da se ugradi u brod. Ma{ine koje su dopremane iz Holandije ni carina dugo nije `elela da preuzme jer su bile u izuzetno lo{em stawu. Apatinski brodograditeqi, odnosno organizacija sindikata, imala je u vlasni{tvu i odmarali{te u Petri~anima kod Zadra. Re~ je o {est ku}a s po tri spava}e sobe i zajedni~kim prostorijama i velikim restoranom. Ni sindikat ni radnici ne znaju {ta je s ovom imovinom, koja se, kako tvrde, nije mogla privatizovati bez saglasnosti sindikata. Kako ka`u, sva wihova pitawa ostajala su bez odgovora, a odgovor nije dobio ni sindikat. Odgovor tra`e i odgovor na pitawe zbog ~ega su zaposleni jedva dobijali minimalac dok je menaxment dobijao visoke zarade a firma ostvarivala gubitke. Da li je neko namerno radio na tome da se apatinsko borodogradili{te obezvredi i da vi{e stotina qudi ostane bez posla, pitawe je na koje tra`e odgovor jer, kako ka`u, a to je i vidqivo, Brodogradili{te i danas radi punom parom. Sve hale su zauzete, a i spoqni dokovi, dok je ve}ina do sada zaposlenih na evidenciji nezaposlenih. J. Prel~ec


6

TRE]E DOBA

utorak19.oktobar2010.

Sutra }e se radovati paori Isplata drugog dela septembarske penzije za umirovqene paore po~iwe sutra, dok }e biv{i zaposleni na svoj deo morati da ~ekaju do utorka, 26. oktobra. Tada }e penzije dobiti oni koji imaju teku}e ra~une, a oni koji se raduju po{taru sutradan. Mada je prvi deo septembarske penzije ispla}en 9. oktobra, dan pre roka, drugi deo }e jedan dan kasniti. Razlog je i isplata 5.000 dinara jednokratne pomo}i onima koji primaju mese~no mawe od 30.000 dinara. Oni }e bonuse dobijati do kraja sedmice, pa da }e redovne prinadle`nosti po~eti da sti`u tek u utorak.

ZA[TO OSTARELI AMERIKANCI ZAVIDE SVOJIM SKANDINAVSKIM VR[WACIMA

Pozne godine pod nadzorom dr`ave Briga o starima jedan je od najva`nijih zadataka {vedske vlade ve} nekoliko decenija. Ne zna se da li zaslugu za sjajan socijalni program koji obuhvata ~itavu populaciju imaju `ene u parlamentu (~ine polovinu poslani~kog sastava), ali je dokazano da se u dr`avama gde one imaju jak politi~ki uticaj velika pa`wa poklawa upravo socijalnoj i zdravstvenoj za{titi.

javila je seriju potresnih svedo~anstava o usamqenosti starijih qudi: – Bila sam {okirana wihovom tugom! – ka`e Negra. – U [vedskoj imamo jedan od najboqih sistema za brigu o starima na svetu, ali mnogi od wih ose}aju se napu{teno. @ele da `ive u domovima, ali im vlasti ka`u da nisu dovoqno bolesni da bi mogli biti primqeni, ~ak i kad ose}aju da ne mogu vi{e da se brinu o sebi.

DNEVNIK

ULI^NIM PROTESTIMA I REFERENDUMOM PROTIV NOVE PRAVNE REGULATIVE PIO

Potpi{i i zakon obri{i Nakon {to je usvojen izmeweni Zakon o buxetskom sistemu, vi{e nema prepreka da se na dnevnom redu Skup{tine Srbije na|e predlog izmena i dopuna Zakona o PIO koje zapravo treba samo da overi da }e penzije do 2015. pasti na deset odsto BDP-a. Drugim re~ima, da }e se druga~ijim na~inom usla|ivawa penzija od 2012. wihovo u~e{}e u BDP-u smawiti na, po zakonopiscu, podno{qivu meru, {to samo po sebi zna~i da }e penzije iz godine u godinu zaostajati za platama. O~ekuje se da }e poslanici krajem ovog meseca zapo~eti detaqnu raspravu o predlo`enim izmenama Zakona o PIO. Kako se pribli`ava „kona~an sud“, tako sindikati i penzioneri ubrzavaju svoje proteste protiv prihvatawa predlo`enih izmena Zakona o PIO. Nakon Kru{evca i Bora, sindikati u petak, 22. oktobra, protest protiv predlo`enog zakona odr`avaju u Novom Sadu. I s ovog skupa, kao i s prethodnih, ~u}e se o{tro protivqewe najavqenim penzi-

Burni protesti u Boru

onim reformama i ukazivawe na to da }e ve} za nekoliko godina milion penzionera postati socijalni slu~ajevi, uz podse}awe na to da mnogi koji su po{teno odradili svoj radni vek i danas `ive ispod linije siroma{tva. Ujediweni sindikati krajem sedmice su odlu~ili da oganizo-

ANKETA

vano prikqupqaju potpisa gra|ana protiv predlo`enih izmena Zakona o PIO s ciqem da prikupe dovoqan broj punoletnih, ~ime bi se stvorila mogu}nost da se vlast natera na raspisivawe referenduma zbog novog penzijskog zakona. Prikupqawe potpisa za raspisivawe refe-

renduma pod geslom „Potpi{i i zakon obri{i“ bi}e organizovano u svim gradovima Srbije, a celu akciju vodi}e sindikat. Ovonedeqnom protestu sindikata u vojvo|anskoj prestonici pridru`i}e se, kako je izjavio za na{ list predsednik Pokrajinskog saveza penzionera Milan Nenadi}, penzioneri iz Vojvodine. Naime, Izvr{ni odbor SPV-a pozvao je sve ovda{we penzionere da do|u u Novi Sad i podr`e zahteve sindikata da se odlo`i najavqena izmena Zakona o PIO. Kako isti~e na{ sagovornik, penzioneri su posebno ogor~eni predlozima koji se odnose na budu}e uskla|ivawe penzija, kao i na izbacivawe iz zakona za{titnih mehanizama za prose~nu i najni`u penziju. Nenadi} ka`e da su penzioneri iz vojvo|anskih op{tina pozvani da u Novi Sad do|u zajedno sa sindikatima, dok se ovi iz grada i okolnih mesta pozivaju da se pridru`e protestu i poka`u da nisu zadovoqni onim {to se najstarijima sprema. Q. Male{evi}

NA [TA ]ETE POTRO[ITI 5.000 DINARA?

Za ogrev, Tijani}a i sve}e mora da bude Parlament [vedske kroji humanu socijalnu politiku

[vedska je sredinom pedesetih godina pro{log veka po~ela naveliko da gradi domova za stare, nastavila to i narednu deceniju, a sedamdesetih ih imala brojne i prostrane, s dovoqno mesta za sve koji po`ele da “tre}e doba” ne provedu u samo}i. No, vlada je brzo shvatila da su ti domovi prili~no skupi za odr`avawe, a kako je sve vi{e qudi do~ekivalo duboku starost, pove}avala se i wihova `eqa da ostanu na svojoj adresi koliko god je mogu}e. [vedska je zato odlu~ila da prati primer Danske, pa je devedesetih radila na razvoju ku}ne brige o starima. Odnedavno se primewuje i novi zakon koji omogu}uje starima, kao i qudima s invaliditetom, slobodu izbora da odlu~e o tome ko }e i kako brinuti o wima. [vedski sistem ipak nije savr{en, i nisu svi stari sre}ni {to ostaju kod ku}e. Negra Efendik, reporterka dnevnih novina “Svenska dagbladet”, ob-

Zamenica ministra zdravqa i socijalnih pitawa Karin Helkvist priznaje da je briga o starima nejednaka. – U nekim mestima imamo dovoqno domova za stare, ali u nekima ne, pa su ustanovqene i liste ~ekawa. Jedan od {vedskih prioriteta je i op{ta prevencija, ukqu~uju}i ve`be za um i telo. Nadle`ni istu~u da se stari kroz ceo `ivot, a koliku starost }e neko do`iveti delimi~no zavisi i od ishrane u mladosti i redovnih aktivnosti. Od velikog uticaja je i op{ta socijalna pokrivenost, pa su [ve|ani prili~no sigurni u to da }e u starosti imati ko da brine o wima. – Najgore mesto za starewe je SAD – tvrdi Amerikanac Elis Volner koji sa suprugom Anom Lizom Hakanson `ivi u [vedskoj. – [ve|ani `ive u kulturi s jakim socijalnim servisom, ose}aju se za{ti}eno i po{tovano, a to je zaista velika stvar! I. Vujanov

Etelka Domonko{, Kawi`a: „Pribli`ava se 1. novembar i Svi sveti, pa sam re{ila da ovih 5.000 dinara potro{im za cve}e i sve}e. Treba da obi|em pet{est grobnica gde po~ivaju moji najmiliji, pa eto oko toga izdataka. Moja je penzija oko 300 dinara mawa od limita i nije red da se `alim, pogotovu {to `ivim sa }erkom, zetom i unucima, ne mogu da se `alim. Ne smem ni da pomislim kako je onima koji su ostali sami a primaju mnogo mawe od mene.“ Stipica Ivanovi}, Sombor; „Da ste me to upitali pre pola sata, dok sam ~ekao u po{ti za ovu crkavicu, mo`da bih ne{to i mogao da odgovorim, ovako... Kad sam platio sve ra~une i komunalije, ostaje mi taman da dodam 100 dinara i kupim unu~ici ~okoladu. Sramota je {ta nam rade oni kojima se osu{i{e usta od pri~e koliko se ’brinu’ o nama

penzionerima. Lak{e bih ih trpeo kad bi bar umeli da }ute.“ Ran|el Vasi}, Ba~ka Palanka: „Ja sam te pare ve} potro{io, pa ne moram brinuti {ta }u s wima. Uplatio sam preko jednog udru`ewa 15 kubika drveta, a potom saznao da su pare nestale, a blagajnik umro. To {to dobismo od Krkobabi}a je jadno, prava mrvica, ali su }e bar otarasiti telefonskog ra~una, ili nabaviti meter drva jer sam nakupio za jedva tri. ^ujem da u velikim gradovima penzioneri vi{e puta godi{we od lokalnih vlasti dobijaju po nekoliko hiqadarki, a kad nama u proviniciji daju jednom, udara se u sva zvona.“ Quba Kozomara, Ruma: „Ne vaqa da stalno kukamo na dr`avu jer kad nam ba{ zagusti, niko ne}e verovati koliko nam je te{ko. Primam mese~no jedva 9.000, pa mi svaki dinar preko vi-

Masa`a no`nog palca spre~ava migrenu

Za glavoboqu postoji 300 razloga

hrane, kao {to su ~okolada, sir, kafa... Kod qudi u poznim godinama, posebno `ena u meno-

koliko sad dobijem tra`i mi Tijani}, jer mu se od redovne penzije nisam mogao odu`iti. Dakle, sve {to mi je dr`ava dala ponovo }e se vratiti u wenu kasu.“ Dragoslav Tomi}, Apatin: „Moja mese~na primawa su jedva 5.300 dinara. Radio sam 17 godina pre nego {to sam bolesti morao da odem u invalidsku penziju. Snalazim se kako znam, verovatno lak{e od drugih jer `ivim sam. Od ovih para svakako ne}u plata}ati ra~une, ionako su mi struju ve} iskqu~ili, ali se moram pripremiti za zimu.“ Rozalija Jozo, Zrewanin: „Ne}u odmah sve podi}i, ve} „kidati“ deo po deo, kako mi zatreba. Ali, svakako }e mi dobro do}i jer imam penziju od 13.000 dinara. Da ne `ivim u ku}i svoje }erke, ne znam kako bih se snalazila. Malo je tih 5.000 dinara jer smo za svog veka mi mnogo radili.“

NAPLA]ENA SAMO POLOVINA PLANIRANIH PENZIONIH DOPRINOSA

KAKO LEKAR KA@E

Jesen, kada su promene vremena ~este i nagle, za qude koji pate od migrene zdravstveno je problemati~an period. Atmosferske oscilacije samo su jedan od „okida~a“ za migrenu jer medicinska literatura evidentira vi{e od 300 razloga koji izazivaju glavoboqe, a ona se tretira i kao simptom za sve bolesti. Me|unarodno udru`ewe za glavoboqu razvrstava je u 60 kategorija, a jedna od najbolnijih, koju prati i niz drugih tegoba, je migrena. Manifestuje se jakim, pulsiraju}im bolom na jednoj strani glave, ponekad je prate povra}awe, mu~nina i preosetqivost na svetlo i zvuk. ^e{}a je kod `ena, a mo`e trajati od nekoliko sati do nekoliko dana. Pre pojave bola osoba se ~esto `ali na probleme s vidom, ose}aj obamrlosti na jednoj strani tela i neobi~ne mirise. Ako se pojavi s nekim od predznaka, naziva se migrena s aurom. Prepoznavawem i izbegavawem pokreta~a migrene mo`e se smawiti broj napada. A pokreta~i mogu biti: alkohol, stres, zadimqena i bu~na mesta, nedovoqno sna, odre|ene vrste

{e nego dobro do|e. Nemam mnogo izbora jer jo{ nisam izmirila ratu za drva. A ona skupa do zla boga.“ Iboja Karoq, Subotica: „Ostale su mi jo{ samo 2.000 od penzije i sad ba{ idem da platim ra~un za struju. ^im dignem tih 5.000, nabavi}u drva. Bi}e, vaqda, dovoqno za jedan kubik. Do sad ih jo{ nisam obezbedila, ali mi je pomogao sin, pa se ne smrzavam. Penziju uglavnom tro{im na silne lekove i zato moram da `ivim vrlo skromno.“ Milovan Lazovi}, Apatin: „Od mojih 15.000 dinara mese~no `ivim sa suprugom, stoprocentnim invalidom, i nezaposlenim sinom. O tome kako }u potro{iti ovih 5.000 dinara ne moram uop{te da razmi{qam jer se za to pobrinula vlast. Nije nimalo slu~ajno da su nam ba{ pre neki dan stigle opomene za nepla}enu TV pretplatu. Onoliko

pauzi, hormonske promene mogu tako|e biti okida~ za jake glavoboqe. Migrena se le~i medikamentima koje vaqa uzeti ~im se osete prvi znaci da }e se javiti. Lekari savetuju da se ne ~eka da se glavoboqa razvije jer je tada dejstvo leka slabije. Savetuju se i redovni obroci, odlazak na spavawe u pribli`no isto vreme, izbegavawe mesta s velikom gu`vom, bukom i zaga|enih duvanskim dimom. Kao alternativna pomo} preporu~uju se masa`a potiqka i oko u{iju, unutra{weg dela no`nog palca, te biqni lekovi na bazi kore bele vrbe, eukaliptusa, lavande i metvice. Iako se protiv glavoboqa uzimaju analgetici, savremena medicina smtra da je wihova preterana upotreba mo`e i podsta}i. Zato se savetuje prventivno izbegavawe nadra`aje koji izazivaju glavoboqu, a kad se ipak pojavi, vaqa prvo poku{ati s alternativnim metodama. Ukoliko je zaista potreban lek, najboqe je da doktor propi{e odgovaraju}i medikament i dozu. J. Barbuzan

^ek idu}e godine ve}i osam posto

Upravni odbor Fonda PIO usvojio je informaciju o finansijskom poslovawu u prvoj polovini godine, po kojoj su prihodi Fonda bili 227,69 milijardi dinara, {to je 48,28 odsto plana. Za kategoriju osiguranika zaposlenih upla}eno je 116,55 milijardi doprinosa, ili 51,42 odsto planiranog, za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti 8,41 milijardi, odnosno 47,25 osto od o~ekivanog. Prihodi od doprinosa paora u prvoj polovini godine su 1,47 milijarda dinara, {to je 68,89 odsto. Iako su nominalno prihodi bele`ili rast, po oceni finansijskog direktora Fonda PIO Ivana Mimi}a nesporno je da je tek polovina planiranih para namirena iz doprinosa. To je, ka`e on, razlog {to su dotacije iz buxeta iznosile 48 odsto, od-

nosno 2,6 milijarde dinara vi{e nego {to je bilo predvi|eno. Zato je, isti~e, neminovan i rebalans plana za ovu godinu i takav predlog je upu}en Ministarstvu finansija, koje ga je prihvatilo i pove}alo dotacije za osam milijardi dinara. Ina~e, Zakonom je predvi|eno i januarsko uskla|ivawe penzija koje bi, po poznatim parametrima, moglo iznositi 3,8 posto. Penzioneri }e, po projekciji, nakon Nove godine dobiti vanredno uskla|ivawe, 1. aprila i 1. oktobra sleduje im redovno, ali, sude}i po prognozi, najstariji se tokom 2011. ne}e mnogo ovajditi. Naime, procene su da bi pove}awe penzija u aprilu moglo biti 3,1 procenta a u oktobru samo jedan. Dakle, sve ukupno osam posto. Q. M.


Hara stoma~ni virus

KONKURS CRVENOG KRSTA DO 20. OKTOBRA

Ko je najstariji u gradu Crveni krst Novog Sada organizuje konkurs za izbor najstarijeg sugra|anina, bra~ni par koji je najdu`e u braku i najstarijeg aktivistu ove organizacije. Potrebno je prikazati li~nu kartu, ven~ani list ili ~lansku kwi`icu Crvenog krsta, u zavisnosti za koju kategoriju se gra|anin prijavquje. Konkurs traje do 20. oktobra, a prijave se primaju u Crvenom krstu, Pionirska ulica 12. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefoI. D. na 6622 – 755, od 8 do 14 ~asova.

Ovih dana veliki broj Novosa|ana `ali se na stoma~ne tegobe pra}ene povra}awem, dijarejom i povi{enom temperaturom. Ipak, na Klinici za infektivne bolesti stawe je mirno i nema sugra|ana koji le`e zbog ovih tegoba. Na~elnik klinike dr Jovan Vukadinov ka`e za na{ list da su ove

Novosadska utorak19.oktobar2010.

stoma~ne tegobe normalne za ovo doba godine. Prvi simptomi su bol u stomaku, povi{ena temperatura, u~estala dijareja i povra}awe. Mada le~ewe ne traje dugo, pacijenti bi trebalo da se obrate lekaru, jer zbog u~estalog povra}awa i dijareje postoji rizik od dehidratacije. Q. Na.

DANAS OD 10 DO 12 ^ASOVA

Rumena~ka bez vode Rumena~ka ulica }e danas od 10 do 12 ~asova biti bez vode, od Bulevara Ja{e Tomi}a do Bulevara kraqa Petra. Vode ne}e biti zbog planiranih radova na vodovodnoj mre`i. I. D.

hronika

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421-674, 528-765, faks: 6621-831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

NEPROPISNO PARKIRANI ^E[]E ]E SE HVATATI ZA NOV^ANIK

Test kod spomenika

Video pauk uskoro kre}e u lov

N

ajve}i sindikat u gradu, Samostalni, za petak je zakazao protest zbog izmena i dopuna predloga zakona o Penzijsko i invalidskom osigurawu, ~ime se predvi|a du`i radni vek i nov na~in obra~una visine penzije. Najavqeni protest bi}e test prvenstveno za sindikat da poka`e da li mo`e da animira zaposlene. Do sada nije bilo ve}ih protesta, uprkos te{koj situaciji i sporadi~nim „gibawa“ uglavnom u firmama gde je dru{tveni kapital preto~en u privatni, pogotovo ne u Novom Sadu. Izuzetak je bio protest komunalnih radnika pred Gradskom ku}om, zbog smawewa zarada, ali komunalna preduze}a su javna. Ko }e se odazvati protestu osim sindikalnih aktivista i

do}i u petak na Trg slobode? Koliko su zaposleni, posebno u privatnim firmama, zainteresovani za pri~u o penzijama, kada ne mogu da pre`ive s malim platama? Mnogi od wih ni ne misle da }e dogurati do penzije, a oni mla|i trenutno o tome ne beru brigu. Iz apatije se treba probuditi, ka`u u sindikatu, oni su tu da povedu radnike, ne samo zbog lo{eg predloga zakona o penzijama ve} i svega ostalog {to ti{ti zaposlene. Termin za protest logi~no je izabran, petak, kraj radne sedmice, i jo{ u 14 ~asova, dakle pred sam kraj radnog vremena. [ta li }e zaposleni izabrati, da {to pre stignu ku}i, ili }e do Mileti}evog spomenika ?U petak, dakle, sindikat ~eka trenutak istine. Z. Deli}

Iskqu~ewa struje Ledinci: od 8.30 do 12 ~asova vikend naseqe oko Samarskog puta. ^enej: od 9 do 12 deo Me|unarodnog puta od crkve prema ^eneju. Futog: od 8 do 13 preduze}a „Gavri}“, „Tupawac“, „@ivinarska farma“, [umarov sala{, „Ekonomija“, „Ke{„, i crpke DTD. Sremska Kamenica: od 8.30 do 10.30 ~asova ulice Mo{e Pijade 11A – 18, 23 i 24, R. Kon~ara 29 – 41, 30 – 42, S. Rodi}a 1 – 19, 2 – 16, 21 – 37, 18 – 38, Svetozara Mileti}a, Vladimira Nazora 1 – 27, 2 – 26, De~ji vrti} „Plavi ~uperak“ (V. Nazora 15), Dunavska i Beogradski kej, RP DTD, Beogradski kej 7, Ulica vojvode Putnika, Fakultet za uslu`ni biznis i [kola policije, a od 8.30 do 12 deo vikend naseqa Paragovo, od Paragovskog puta prema Popovici.

V REMEPLOV

Prema re~ima portparola „Parking servisa“ Radovana Jekni}a prvo od pet pauk vozila opremqenih video kamerama moglo bi da se svakodnevno na|e na ulicama grada vrlo uskoro, jer su doneti svi potrebni podzakonski akti Zakona o bezbednosti u saobra}aju koji reguli{u ovu oblast. Jedan pauk „naoru`an“ novom opremom ve} je imao vatreno kr{tewe, ta~nije probni rad, i kako ka`e Jekni} sistem se pokazao kao veoma dobar i efikasan. - Su{tina je u tome da }e kada sistem potpuno za`ivi policajac sedeti u na{em kontrolnom centru i pratiti „pauka“ koji je na terenu. Potom radnik u vozilu sni-

Na bazen samo po podne Zatvoreni bazen na Spensu danas }e za gra|anstvo biti na raspolagawu samo u poslepodnevnoj smeni od 17 do 19 sati. Razlog je odr`avawe okru`nog {kolskog takmi~ewa u plivawu. M. K.

Ve~e solo pesme Sutra u 19 ~asova u sve~anoj sali Matice srpske odr`a}e se ve~e solo pesme. Nastupa}e Gordana Gavrilovi}, sopran, Vladimir Dini}, bariton i Tatjana Drobni klavir , koji }e izvesti program H. Volfa, S. Raji~i}a, S. Hristi}a i drugih. M. Kv.

Foto: N. Stojanovi}

ma automobil koji je u prekr{aju, sliku prosle|uje nazad i daje se nalog da se vozilo odnese - naglasio je Jekni}. Kada svi pauci budu opremqeni video opremom o~ekuje se da }e procedura odno{ewa kola biti mnogo efikasnija, jer se „Parking servisu“ mese~no javi oko 350 sugra|ana koji prijavquju nepropisno parkirane automobile koji smetaju. Me|utim, do sada je od ukupnog broja prijava odno{eno tek 30 procenata vozila, jer dok se pauk pojavi na licu mesta, automobila vi{e nema. Sa po~etkom rada novog sistema procedura }e biti znatno ubrzana, pa se o~ekuje i da efikasnost bude ve}a. B. M.

Komunalna policija krajem oktobra Pritu`be na taksiste, prqawe grada, radno vreme kafi}a, nepropisno parkirawe, tek krajem oktobra mo}i }e da prijavquje komunalnoj policiji. U prvo vreme bi}e ih 20, a prepozna}e se po tamnozelenim uniformama, srebrnastosivim ko{uqama, s beretkama ili ka~ketima crne boje. Do kraja godine plan je da u Novom Sadu bude oko 60 komunalnih policajaca. Sve `albe sugra|ani }e mo}i da prijave preko telefona, pismeno i imejlom, a za tu namenu pri Gradskoj upravi za inspekcijske poslove bi}e formiran dispe~erski centar. Komunalna policija ima}e palicu i lisice, a mogu i da izri~u mandatne kazne na licu me-

sta, te da pokre}u prekr{ajne postupke. Za prekr{ioce komunalni policajci mogu izre}i mandatnu kaznu od 5.000 za fizi~ka do 75.000 dinara za pravna lica. Grad je propisao nekoliko odluka koje }e biti u nadle`nosti komunalne policije, a me|u wima i odluka kojom se kontroli{e odr`avawe ~isto}e. Komunalni policajci brinu}e i o sprovo|ewu odluka o radu ugostiteqskih objekata, javnim parkirali{tima, taksi prevozu i uklawawu gra|evinskih objekata. Poverena im je i nadle`nost kontrole pu{ewa na javnim mestima. Q. Na.

SUTRA U CK13

Automobili pili alkohol Kroz grad je 19. oktobra 1938. pro{la kolona od tridesetak neobi~nih vozila, izazva{i veliko ~u|ewe svuda gde se pojavila. Nekoliko limuzina je kao gorivo koristilo metil-alkohol, a pet-{est kola zemni gas. Bilo je kamiona koji su se kretali zahvaquju}i drvenom ugqu, dok je u jednom autobusu glavno pogonsko sred-

stvo bilo obi~no drvo kojim se lo`io obi~an veliki parni sud. Sva vozila su bila napravqena u na{oj zemqi. U to vreme rat je bio sve bli`i Evropi, i svuda su dr`avne vlasti poku{avale da nekeko nadomeste sve skupqu naftu. Uspelo je to Nema~koj, Francuskoj i Italiji, ali se Jugoslaviji nije dalo. N. C.

Pri~ajmo na nema~kom Omladinski centar CK13 sutra u 20 ~asova organizuje ~as konverzacije na nema~kom jeziku. U opu{tenoj atmosferi mladi predava~i }e uve`bavati sa posetiocima razgovor na nema~kom. Ovo je jedinstvena prilika da se pored ve`bawa gramatike, savladaju i neke fraze koje se koriste u svakodnevnoj komunikaciji. U~esnici mogu sami predlo`iti temu i razmewivati iskustva i mi{qewa s drugima. U~e{}e je besplatno, a adresa je Ulica vojI. D. vode Bojovi}a 13.

Foto: N. Stojanovi}

DONACIJA ROTARI KLUBA

Jabuke uz obrok u narodnoj kuhiwi Korisnici narodne kuhiwe ju~e su uz kuvani obrok dobili i po kilu i po jabuka, koje je donirao Rotari klub. Akciju su organizovali povodom Svetskog dana borbe protiv gladi, a obezbedili su tonu i po ove vo}ke. U narodnoj kuhiwi dnevno se hrani 336 najugro`enijih Novosa|ana. I. D.

Izlo`ba vitra`a Izlo`ba vitra`a „Igra staklenih perli“ autora Aleksandra Luki}a iz Subotice bi}e otvorena danas u 19 ~asova u prostorijama Udru`ewa likovnih umetnika primewenih umetnosti i dizajnera Vojvodine (UPIDV). Udru`ewe se nalazi u Ulici Ilije Ogwanovi}a 3. N. V.

c m y


8

NOVOSADSKA HRONIKA

utorak19.oktobar2010.

DNEVNIK

U TOKU UNUTRA[WI RADOVI U [OSO „MILAN PETROVI]”

Nova {kola do Nove godine

„DNEVNIK” I „MONO I MAWANA” NAJBR@IM ^ITAOCIMA POKLAWAJU KWIGE

Zavirite u `ivot Oskara Vaa Izdava~ke ku}e "Mono i Mawana" i "Alnari", u saradwi s "Dnevnikom", u narednom periodu dariva}e ~itaoce na{eg lista sa po dve kwige utorkom i ~etvrtkom. Danas }e dva najbr`a ~itaoca, koji se jave od 13 do 13.05 ~asova na na{ broj telefona 528765, dobiti po primerak romana "Kratki i ~udesni `ivot Oskara Vaa", Xunoa Diaza u izdawu "Mono i Mawane". Re~ izdava~a: “ Roman Kratki i ~udesni `ivota Osakara Vaa Xuno Diaza (1968. Santo Domingo) je dobitnik Pulicerove nagrade za 2008. godinu. ^as urnebesno sme{na, ~as potresna, od prve do posledwe stranice dirqivo qudski topla, pri~u, izme|u ostalog, ~ini i pripovest o izgubqenom identitetu, bremenu porodi~nog nasle|a, zamkama ameri~kog sna, istrajnosti i neuni{tivosti na{e potrebe za qubavqu. Igraju}i se odlomcima i asocijacijama na kwi`evnost, muziku, filmove,

stripove – sve elemente savremene kulture – Dijaz obuhvata nekoliko decenija istorije, prikazuju}i istovremeno bogato dominikansko nasle|e i savremeni melpoting pod uticajem ameri~ke kulture. @ivot nikada nije mazio Oskara, usamqenog, tragi~no debelog {trebera koji usred etni~kog geta u Wu Xerziju ma{ta da postane novi Tolkin i prona|e pravu qubav. Oskarova `ivotna pri~a prepli}e se sa `ivotnim pri~ama wegove sestre Lole, pankerke i buntovnice, i wihove majke Belisije opasnice, nekada{we lepotice riplijevski ogromnih grudi, ali i sa godinama neograni~ene vlasti jednog od najozlogla{enijih karipskih diktatora, Truhiqa i wegove svemo}ne tajne policije. Dobitnici }e kwige preuzimati u novoj kwi`ari "Vulkan" u tr`nom centru "Merkator", gde mogu na}i i mno{tvo drugih izdawa ku}a "Mono i Mawana" i "Alnari". A. V.

„^ISTO]A” U PRIGRADSKIM MESTIMA

Odno{ewe ba{tenskog i krupnog otpada Ba{tenski otpad, "^isto}a" }e odnositi danas iz Ka}a, sutra iz Rumenke, Sajlova, Adica, Avijati~arskog naseqa i Grbavice a za ~etvrtak su na rasporedu Sremska Kamenica, Ledinci i Bukovac. Gra|ani treba da otpad - travu, grawe, li{}e, korov i sli~no sme}e, do 6 ~asova ostave ispred svojih ku}a na istom mestu gde ostavqaju kante za sme}e. Ba{tenski otpad treba upakovati u kese, xakove ili kutije, a grawe treba povezati u snopove, ukoliko se ne mo`e druga~ije slo`iti. Odno{ewe krupnog otpada organizovano je za danas u Mesnoj zajednici "Ka}" a

VESTI Jo{ jedan termin za „Pevaj, brate” Pozori{na predstava “Pevaj brate”, autora Stevana Koprivice, u kojoj glume Milan Kalini}, Milan Vasi} i Andrija Milo{evi}, zbog velikog intereovawa bi}e odigrana i 30. oktobra u 20 ~asova, u maloj dvorani Spensa, jer su karte za prethodni dan rasprodate. Ulaznice od 800 i 1.000 dinara za novi termin mogu se kupiti na centralnoj blagajni od 12 do 20 ~asova. A. V.

„Testosteron” u Pozori{tu mladih Predstava “Testosteron” }e se odigrati ve~eras u 20 ~asova u Pozori{tu mladih. Komediju je re`irao Radoje ^upi}, a predstava se bavi prirodom mu{ko-`enskih odnosa iznetim na duhovit na~in. M. Kv.

kontejneri }e biti postavqeni na po~etku Ulice narodne vojske - kod Va{ari{ta, na nasutom delu puta Novosadske ulice, u Partizanskoj ulici kod rampe prema ciglani (naspram Ulice Svetozara Markovi}a) i u Partizanskoj ulici kod mlina (rampa prema Petrovom nasequ). Kontejneri "^isto}e" bi}e postavqeni danas, sutra i prekosutra u Mesnoj zajednici "Budisava", na uglu ulica Petefi [andora i @elezni~ke, na raskrsnici ulica Petra Drap{ina i Vuka Karaxi}a i na raskrsnici ulica Vojvo|anske i Partizanske - kod transformatora. J. Z.

Ulazak u ki{ni jesewi period ne}e omesti zavr{etak nove [kole za osnovno i sredwe obrazovawe “Milan Petrovi}” na Novom nasequ jer se izvode unutra{wi radovi. Kako je za “Dnevnik” rekao direktor “Poslovnog prostora” Marko Cvijan objekat bi trebalo da bude zavr{en do 30. novembra, da nakon toga pro|e tehni~ki prijem te da kqu~eve zgrade {koli predaju do Nove godine. - Intenzivno radimo i u objektu je veliki broj radnika, jer mo`e paralelno da se radi vi{e stvari. Razvu~ene su elektri~ne instalacije, omalterisana je unutra{wost, uvodi se grejawe, postavqa keramika i stolarijaka`e Cvijan. "Poslovni prostor" je u ovaj projekat ulo`io oko 165 miliona dinara, a trenutno, svi radovi idu po planu. Objekat, koji se nalazi na uglu ulice Seqa~kih buna i Bate Brki}a, ima}e 8.000 kva-

dratanih metara i bi}e opremqen po standardima neophodnim za boravak dece s invaliditetom. [kola je projektovana po principima dizajna sa specijalizovanim rehabilitaciono-terapeutskim celinama. Za u~enike je predvi|en i internatski sme{taj s kapacitetom od 40 le`ajeva, a {kolu bi trebalo da poha|a izme|u 500 i 600 |aka. Za tretman motori~kih poreme}aja predvi|en je bazen za hidroterapiju, kinezi-sala i elektroterapeutski blok, za u~enike s o{te}ewem vida tiflo kabinet i adekvatne senzorne sobe, za u~enike sa o{te}ewem sluha audio-kabinet i specijalizovane u~ionice. U ovu {kolu }e i}i deca razli~itog tipa ometenosti, ali }e u woj biti organizovane i dokvalifikacije, prekvalifikacije, edukacije i programi inkluzivnog karaktera. U {koli su planirane i polivalentna sala za edukacije, konferencije, seminare, kon-

Foto: F. Baki}

certe, predstave i sli~no, radionice za prakti~nu nastavu u 15 obrazovnih profila sa prodajno-uslu`nim prosto-

rom, u~ionice, kabineti, fiskulturna sala, u~ionica i sportski tereni na otvorenom. A. Vidanovi}

RODITEQI SE PONOVO @ALILI NA „DUNAVSKI CVET” PU „RADOSNO DETIWSTVO”

U vrti}u i daqe vlaga caruje Jedan od problemati~nih vrti}a je "Dunavski cvet" u Ulici ]irila i Metodija na Telepu, gde je proki{wavawe krova dovelo do {tete na zidovima i parketima.Roditeqi ~ija deca idu u ovaj vrti} ponovo su nam se obratili, jer kako ka`u i pored silnih obe}awa da }e se vrti} renovirati, do toga jo{ nije do{lo, te im deca i daqe borave i nehumanim i nehigijenskim uslovima. - U vrti}u je prava katastrofa, na zidovima se uhvatila plesan i, krov je propao, a ni parket nije ni{ta boqi. Parket je pre mesec i po dana sre|en, ali se on ponovo podigao, najverovatnije zbog vlage. [ta mi roditeqi da o~ekujemo, dodu{e u petak popodne su po~eli ne{to da radi, ali o ~emu je re~ zaista ne znam. Nije uredu, po{teno pla}amo ra~une za vrti}, a na{oj deci se ovako vra}a – ispri~ala nam je revoltirana grupa roditeqa. Direktor "Radosnog detiwstva" Borislav Samarxi} potvrdio je da su u petak majsto-

^ITAOCI PI[U SMS

ri po~eli da rade deo poslova, i ka`e da je upoznat s ovim problemom. - O~ekujemo da se zavr{i tender za izvo|a~a radova, te }emo po hitnom postupku raditi ovaj i vrti} u [angaju. Do problema je do{lo, jer je kasnio novac koji dobijamo od Uprave za obrazovawe za teku-

}e letwe odr`avawe – navodi Samarxi} Prema wegovim re~ima, u tom vrti}u su po~eli sami da popravqaju, od svojih novaca, parkete i krov.Majtori }e i tokom oktobra raditi u ovom, ali i u ostalim vrti}ima i to popodne i vikendom, kako se prepodnevni boravak dece ne

bi ometao, isti~e Samarxi}. Ina~e, podignut parket, krovovi koji proki{wavaju, grejawe koje treba da se popravi, prozori da se ofarbaju, a zidovi okre~e slika je u 30 od ukupno 67 vrti}a Pred{kolske ustanove "Radosno detiwstvo". Iako je {kolska godina uveliko zapo~ela, Uprava za obrazovawe tek pre nekoliko nedeqa donela je odluku da se po hitnom postupku uradi javna nabavka i izaberu izvo|a~e radova. Samarxi} ka`e je re~ o teku}em odr`avawu objekata i da posao nije mogao ranije da se uradi jer se ~ekao zavr{etak radova na drugim vrti}ima, da bi se videlo koliko para ostaje u buxetu. - U velikoj ve}ini slu~ajeva nisu u pitawu veliki radovi, ali neki objekti su nam kriti~ni. Takvo je stawe u vrti}u u [angaju, ali i u "Dunavskom cvetu" u Ulici ]irila i Metodija - zakqu~io je Samarxi}. Q. Nato{evi}

065/47-66-452

Proleterima san penzionerska koverta Sve za penzionere, a ja {to radim 16 ~asova, gde je meni pomo}? 063/7244... *** Kada }e se postaviti betonske kante za sme}e po bus stanicama? Na primer, kod glavne @elezni~ke stanice baca se sme}e. Ruglo. Novi Sad je ubedqivo najprqaviji grad u Srbiji! 065/6402... *** Isti auto, isti ure|aj, istog dana, u Crnoj Gori tro{i 13 litara, a u Srbiji 18 litara. Ko kontroli{e kvalitet auto-gasa? 065/4094... *** Da nije poslanice iz DS-a Nade Kolunxije u Skup{tini Srbije, mi Novosa|ani ne bi ni znali da je Ne{a ^anak u toj istoj Skup{tini. Kad god kamerman snima Kolunxiju - mi vidimo i na{eg Ne{u, jer sedi pored we! Zahvaqujem Nadi, jer kako bih druga~ije video Ne{u! S po{tovawem. 063/523...

*** Za{to dvostruki ar{ini- 5. oktobra pre 10 godina nacionalni heroji, a 10. oktobra 2010. huligani. A radi se o istim qudima. 064/4150... *** Ja i supruga i troje dece `ivimo sa 35.000 dinara, a ja vas molim da mi po{aqete `iro ra~un nezamewivog demokrate Mi}unovi}a, da mu uplatim moju platu da bi mogao da pre`ivi. 064/4150... *** Mo`da nisam u pravu, ali bode o~i u medijima - Tanjug izve{tava. Jugoslavija ne postoji. 064/9403... *** Mi koji smo uredno pla}ali ra~une nemamo grejawe, pa ispadosmo budale. O~ajna mama jedne smrznute bebe, iz Svetislava Kasapinovi}a 42. 064/2660... *** Gospo’n 064/0863... se zdravo jako uzruj’o u vezi moje opaske za kafu i viski u Banovini. Nazv’o me je sindikalnom provokaci-

jom! Ne{to mi je poznat taj jezik! Kao da gleda Sednice Skup{tine u BG. Na`alost, nemam veze sa sindikatom. Gospo’n, da li vi mo`da pijete "dudaru" u Banovini mesto viskija i kafe? Ne verujem. I, ovde nije tema viski, nego gladni gra|ani koji

vama, o~igledno, ne pa{u! Niko se ne krije iza telefona. Redakciji su poznati, pa u svako doba mogu komunicirati pisce SMS! 063/523... *** Eto kakav smo mi narod! Jedni se iz obesti nequdski pona{aju

na ulici i stadionu, a drugi - na{i poslanici koji primaju velike plate, napu{taju klupe kada se glasa! I to je isto necivilizovano i bez posledica. Eto to je na{a slika. 064/4015... *** Ba{ vam hvala na lepom grejawu. Dok na TV-u ka`u danas je u Novom Sadu hladno, obla~no i vetrovito, na{i radijatori su hladni, malo ujutru mlaki, a verovatno i predve~e. Da nije grejalice slabo bi se ogrejali. 063/8910... *** Predla`em da se "Jelen super liga" ubudu}e igra u zimskoj (januar-februar) i letwoj polusezoni (juli-avgust), s' tim da se termini odigravawa utakmica strogo po{tuju, a to zna~i: u prvom slu~aju sve tekme bi po~iwale od 13 ~asova, a u drugom od 8.30 ~asova i to iskqu~ivo nedeqom. Ove promene bi neminovno podrazumevale i nov naziv na{eg najkvalitetnijeg fudbalskog takmi~ewa: "Melem liga Spartanaca". 8064/4615...


NOVOSADSKA HRONIKA

DNEVNIK

9

utorak19.oktobar2010.

NEKI VLASNICI [ETAJU]I QUBIMCE GAZE PROPISE

Opasni psi bez povoca i korpe Iako je komunalna inspekcija u martu krenula u intenzivnu akciju protiv nesavesnih gra|ana koji ne po{tuju odluku o dr`awu ku}nih qubimaca, vlasnici pasa se i daqe mogu videti po ulicama i parkovima kako bez povoca i korpe izvode svoje qubimce. U ovoj inspekciji isti~u da svakodnevno kontroli{u vlasnike pasa, i da svima koji kr{e pravila pi{u prekr{ajne prijave. A da sugra|ani ne zaziru od inspektora, govori i podatak da se vlasnici i wihovi psi svakodnevno mogu videti na livadi

tik uz vrti} “Novosa|an~e” u Ulici Banovi} Strahiwe. Uglavnom imaju labradobe, retrivere, vu~jake, velike avlijanere, a za ove pse je striktno propisano da nose povodac i korpu, {to ovde apsolutno nije slu~aj. Ovo nije usamqena pri~a, pa je tako minulog vikenda, novinar “Dnevnika” bio svedok tu~e izme|u dva psa, gde je staford iz ~ista mira napao rotvajlera. “Borba” u parki}u je bila zastra{uju}a, da ~ak ni vlasnici nisu mogli da ih razdvoje.

Ovakvih slu~ajeva je bilo i bi}e, sve dok ne po~nu da se po{tuju pravila i odluke koje donose gradske i dr`avne institucije. Odlukom o dr`awu doma}ih `ivotiwa na terotoriji grada, zabraweni su pit bulovi, a pravilnikom o na~inu dr`awa pasa koji je stupio na snagu u septembru, opasne pse mogu de da izvode u {etwu samo punoletne osobe, uz to da psu stave brwicu i povodac. U kategoriju "opasni psi" spadaju svi psi rase bul terijer, staford terijer, ameri~ki staford terijer, mini bul terijer i me-

{anci tih rasa, kao i psi rase pit bul terijer i wihovi me{anci, koji ne poti~u iz kontrolisanog uzgoja. Opasni psi su i oni nameweni ~uvawu imovine ili da budu telesni ~uvari, zatim uzgajani za borbe ili na|eni u borbi, te oni koji su bez povoda napali qude, ili druge pse i naneli im povrede. Novim pravilnikom wihovi vlasnici moraju zajedno sa psom da pro|u obuku, uz proveru stepena socijalizacije, propisano je pravilnikom objavqenim u Slu`benom glasniku Republike Srbije. Q. Na. Foto: Z.Ml.

ZAKUPCI DU@NI 90 MILIONA DINARA

„Poslovni prostor” pi{e tu`be Zakupce koji tri meseca i du`e nisu pla}ali zakupninu dobi}e dve tu`be od “Poslovnog prostora”, jednu za naplatu dugovawa, a drugu za iseqewe iz lokala. Trenutna potra`ivawa od zakupaca za ovu godinu iznose 90 miliona dinara, a tu ne spadaju i oni utu`eni. Direktor tog preduze}a Marko Cvijan istakao je ju~e za “Dnevnik” da su neki sudski procesi ve} u toku, i to za one zakupce koji su se iselili dobrovoqno, ali i za one koji su iseqeni presudom suda, a da pri tome nisu platili svoje obaveze. - Maksimalno smo se potrudili da u ovim kriznim vremenima iza|emo u susret zakupcima, a po{to ni to nije urodilo plodom moramo da pribegnemo nepopularnim merama. Ukoliko zakupci ne plate svoja dugovawa, sledi im blokada ra~una i prinudna naplata, ukoliko nemaju para na ra~unu ide fendovawe i prinudno iseqewe. Na ovaj korak smo se odlu~ili jer je naplativost niska i trenutno iznosi oko 86 procenata. Ina~e, u maju smo zakupcima ponudili i otplatu dugovawa na rate, kao i otpis kamata – predo~ava Cvijan.

Prema wegovim re~ima, za ovakav vid vra}awa duga bilo je interesenata, a uglavnom je re~ o zakupcima koji imaju lokale u centru grada. Me|utim govore}i o ostalim preduze}ima, isti~e da ni jedno javno ni javno komunalno preduze}e nije izrazilo interesovawe da na ovakav na~in vra}a dugovawa. Tako|e za ovakav vid otplate duga nisu bile zainteresovane ni politi~ke stranke, koje tako|e duguju ovom preduze}u za zakup. Prema grubim procenama komunalna preduze}a duguju oko 63 miliona dinara, a ni{ta boqa nisu ni razna udru`ewa gra|ana, sportski klubovi… Politi~ke partije koje nisu oslobo|ene od pla}awa zakupnine duguju oko pet miliona dinara, sportski klubovi blizu osam, a u istu cifru se uklapaju i razna udru`ewa. Cvijan je istakao da su napravili ustupke i za zakupce koji redovno pla}aju zakupninu (do 15. u mesecu), a oni dobijaju 20 odsto popusta na iznos koji treba da uplate. Q. Nato{evi}

U PETAK PRED TANURYI]EVOM PALATOM

Prodaja „Reksa” zakazala protest Udru`ewe gra|ana za povraskopa, na}i }e se ~etvrti put na }a. Depozit na aukciji inosi }aj nacionalizovane nepokretaukciji u Agenciji za privati2.087.000 dinara, a po~etna cena ne imovine na teritoriji Vojvozaciju u Beogradu 29. oktobra na aukcijskoj prodaji iznosi}e dine organizova}e u petak u 10 zajedno sa osam drugih preduze4.174.000 dinara. ~asova protest ispred Tarnur}a iz Srbije. Procewena vredPrema propozicijama aukcije xi}eve palate prominimum investicitiv poku{aja privaja koji bi budu}i tizacije "Zvezda vlasnik ulo`io izfilma". Kako se nanosi 7.251.000 dinavodi u saop{tewu, u ra. U sastavu “Zveponudi je i bioskop zda filma” su bio"Reks" koji je saskopi “Reks” u ulici stavni deo TanurxiModene, Mala sala }eve palate, naciobioskopa “Arena” na nalizovane srediBulevaru Mihajla nom dvadesetog veka. Pupina i Narodni U saop{tewu se jo{ bioskop u Futogu. isti~e da se na sajtu Zvezda film je u Agencije za privaprocesu privatizatizaciju "la`no cije ve} nekoliko prikazuju podaci da godina, a od tada je se tu radi o 971 meuz pomo} gra|anskog tru kvadratnom poprojekta otvoren bi^lanovi Udru`ewa gra|ana za povra}aj slovnog prostora u oskop “Jadran”, dok nacionalizovane imovine okupi}e se zbog kom se nalazi biosu “Arena” i Letwi poku{aja privatizacije „Zvezda filma” skop, iako se ve} vibioskop “Porta” iz{e od 20 godina tu uzeti iz privatizanalaze radwe koje koriste prinost kapitala koji se privaticije. Ukupni poslovni prihodi vatni vlasnici". zuje iznosi 4.174 000 dinara, ovog preduze}a u 2009. godini Preostala imovina nekada{to prema istim procenama iznosili su 2,56 miliona dina{weg filmskog distributera agencije iznosi oko 69 odsto ra, a rashodi 20,63 miliona. A.D. „Zvezda film“, tri bioukupnog kapitala ovog preduzeN. Vukovi}

VESTI „Isusov lik u istoriji kulture” Promocija kwige profesora dr Darka Gavrilovi}a “Isusov lik u istoriji kulture” odr`a}e se ve~eras u 19 ~asova u Gradskoj biblioteci. Izdava~ kwige je Stilos iz Novog Sada, a na promociji }e govoriti profesori doktori Radivoj Radi}, Univerzitet u Beogradu, Nikola Strajni}, Univerzitet u Novom Sadu, Qubi{a Despotovi}, Univerzitet Megatrend, Zoran \eri}, direktor Pozori{ta mladih, Mile Imerovski, teolog, Dragan Ko-

ji}, direktor Gradske biblioteke i autor. M. K.

„Sr~a” Bojana Vasi}a Sutra u 20 ~asova u Ameri~kom kutku, Ulica Petra Drap{ina 3, bi}e odr`ano kwi`evno ve~e na kom }e biti predstavqena zbirka pesama “Sr~a”, Bojana Vasi}a, nagra|ena “Mati}evim {alom” za 2010. godinu. O zbirci }e govoriti Goran Korunovi}, Bojan Samson i autor. Manifestacija “Mati}evi dani” je posve}ena velikanu srpske kwi`evnosti Du{anu Mati}u,

a nagrada “Mati}ev {al” se dodequje za prvu zbirku objavqenu izme|u dve manifestacije. M. Kv.

Hard kor pank na sceni U Omladinskom centru CK13 ve~eras u 21 ~as nastupi}e tri hard kor pank benda: Ape Attack i a Bit of Braindead iz Berlina i novosadsko – be~ejsko – sremskomitrova~ka alijansa Niyazov. Ulaznice ko{taju 200 dinara i mogu se kupiti pre po~etka koncerta na ulazu Centra, u Ulici vojvode Bojovi}a 13. I. D.

BI]E LEP[E IZLETNICIMA

Stra`ilovu nove klupe i stolovi Ure|ewe staze od podno`ja do vrha brda na Stra`ilovu, na kom je po sopstvenoj `eqi sahrawen pesnik Branko Radi~evi}, uveliko je u toku. Izrada i postavqawe novih klupa, stolova i korpi za otpatke, se~ewe niske vegetacije, kao i odvo`ewe ise~enog rastiwa, rekonstrukcija drvenih mosti}a i amfiteatra, izrada i monta`a informativnih tabli povereni su Nacionalnom parku “Fru{ka gora” u sklopu ure|ewa nadgrobnog spomenika Branka Radi~evi}a i wegove okoline. Za taj deo posla Pokrajinski sekretarijat za za{titu `ivotne sredi-

ne i odr`ivi razvoj izdvojio je blizu dva miliona dinara. Staza koja vodi do pesnikovog groba napravqena je 1937. godine zajedni~kom akcijom studenata beogradskog i zagreba~kog Univerziteta i do sada je nekoliko puta obnavqana. Na Stra`ilovu je u toku i restauracija i konzervacija spomenika Branka Radi~evi}a, koju je inicirao i finansira profesor dr Miodrag Radulova~ki iz ^ikaga. Obnova piramidalnog spomenika bi, prema proceni resturatora, trebalo do kraja oktobra da bude gotova. Z. Ml.

„@ena u srpskoj kwi`evnosti” Ve~eras u 19 ~asova u sali na prvom spratu Novosadskog otvorenog univerziteta, Radni~ka ulica 20, dr Slavica Garowa Radovanac }e predstaviti svoju kwigu “@ena u srpskoj kwi`evnosti”. Pored autorke govori}e

dr Svetlana Tomin i Radmila Giki} Petrovi}. Promociju organizuje Novosadski otvoreni univerzitet u saradwi s "Dnevnikom" -novine i ~asopisi, ciklus “Sve o kwizi”. M. K.


utorak19.oktobar2010.

DANAS U NOVOM SADU BIOSKOPI Jadran: „Kako da dresirate svoga zmaja“ (18), „Qubav na daqinu“ (19.30), „Po~etak“ (21.30)

POZORI[TA Srpsko narodno pozori{te, scena „Pera Dobrinovi}”: „Timon Atiwanin“ (19.30) Pozori{te mladih, velika sala: „Testosteron“ (20) Novosadsko pozori{te „Pomoranyina kora“ (19)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti“; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju Muzej Vojvodine, Dunavska 35–37 (9–17, radnim danima i vikendom): stalna postavka „Vojvodina od paleolita do sredina dvadesetog veka“, „Vojvodina izme|u dva rata“, „Antifa{isti~ka borba u Vojvodini 1941–1945“

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od petka, 15. oktobra, u 7 ~asova, do ju~e u isto vreme, rodile su: DEVOJ^ICE: Natalija Slep~evi}, Maja Jotanovi}, Sla|ana Ron~evi}, Aniko Radoj~i}, Olga Grkovi} – Mandi}, Nada Radosavqevi}, Neda Peri}, Tawa Male{evi}, Isidora Stojkovi}, Dragana Okrajac, Marija Vasi}, Renata Stanojevi} – Sto{i}, Aranka Dobrani} i Vawa Prole iz Novog Sada, Jelena Malinovi} i Marija Vukoja iz Ba~ke Palanke, Ankica Jovanovi} iz In|ije, Sandra Vu~eni} iz Sombora, Jelena Taskovi} iz Futoga, Stoja Topalovi} iz Beo~ina, Daliborka Petkovi} iz Gardinovca, Silvija Jovanovi} iz Be{ke, Liza Trbanos iz @abqa, Vijoleta Tankosi} iz Ledinaca, Ana Slonka iz Selen~e, Milica Pe{kanov iz Suseka, Dragana Ne}akov iz \ur|eva i Andreja Peteq–Ne{ovi} iz Kule, DE^AKE: Dragana Vasi}, Sawa Gavrilovi}, Sowa Dejanovi}, Jelena Andrija{evi}, Susana Ivanovi}, Danica Stankovi}, Ivana Ra|a, Aleksandra Kelemen, Jasna Radanovi}, Sandra @ivkov, Milica Vla{ki i Darija Kova~i} iz Novog Sada, Tawa Kosti} iz Vajske, Julijana Be{ker iz Petrovaradina, Anita Maqik iz @abqa, Du{anka Radakovi} iz Sremske Kamenice, Jelica Kaman iz ^elareva, Sawa Nikoli}–Radanovi} i Milka Kne`evi} iz Veternika i Stanislava Podunavac iz Mladenova.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni Kamenko Svetozara Diwa{ki (1925) u 10.30 ~asova, Sava Sre}e Peri} (1929) u 11.15, Qubica Koste Bor~anin (1926) u 12, Gojko Du{ana Sari} (1954) u 12.45, Jelisaveta Mihajla Aleksandri} (1918) u 13.30, Magdolna- Ana Petera Pura} (1922) u 14.15 i Gojko Nikole Mazalica (1933) u 15 ~asova. Na Mesnom grobqu u Sremskoj Kamenici bi}e sahraweni Vladimir Bo`e Dobri} (1925) u 13 i Vojislav Riste Milo{evi} (1932) u 15 ~asova. Na grobqu u Petrovaradinu Novi Majur bi}e sahrawen Stevan Stjepana Repa{ (1959) u 13 ~asova. Na Novom grobqu u Petrovaradinu bi}e sahrawen Nezir Saliha Ajkuni} (1926) u 15 ~asova. Na Katoli~kom grobqu u Novom Sadu bi}e sahrawena Gabriela Paje ^onka{ (1956) u 13 ~asova. Na Dowem starom grobqu u Futogu bi}e sahrawen Mirko Teodosija Stankovi} (1949) u 15 ~asova. Na Uspenskom grobqu u Novom Sadu bi}e sahrawena Marija Milo{a Ivanovi} (1912) u 11 ~asova. Na Gorwem starom grobqu u Futogu bi}e sahrawen Du{an Stojana Novakovi}a (1927) u 13 ~asova.

NOVOSADSKA HRONIKA

c m y

10

VODI^

TELEFONI VA@NIJI BROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitna pomo} 94 Ta~no vreme 95 Predaja telegrama 96 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-103, za potro{a~e 423-712 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 443-611 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 520-866 i 520-234 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-021 Me|umesna autobuska stanica ATP Vojvodina 4889-777, 4889-716 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Prijateqi dece 522-987 i 452-543 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040

POLIKLINIKA „PEKI]”, Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danomod 8 do 20, subotom od 8 do 14 STOMATOLO[KA ORDINACIJA „OLU[KI”, Ka}e Dejanovi} 4, tel: 400-880 STOMATOLO[KA ORDINACIJA „KALEM”, Bulevar Slobodana Jovanovi}a 3A, tel:402-760

POLIKLINIKA „DR CVJETKOVI]” Radno vreme od 6 do 22 ~asa, posle po pozivu, ugao Balzakove i 1300 kaplara. Tel: 466-636, 636-73-78, 064/113-48-73.

APOTEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

DNEVNIK

420-374

ZDRAVSTVENA SLU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322 O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I. Tel: 442-645, 677-91-20

BILJA&OLJA, AMBULANTA ZA MALE @IVOTIWE, Liman I, Drage Spasi} 2/a, Novi Sad, tel: 021/511-206, mob: 065/55 11 206, www.biljaolja.rs „KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.yu AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


VOJVODINA

DNEVNIK MODERNIZACIJA BE^EJSKE LOKALNE SAMOUPRAVE

Startovala elektronska vlada

BE^EJ: Iako je rok za implementaciju i uspostavqawe funkcionisawa op{tinske elektronske vlade u Be~eju bio 25. oktobar, sve je ura|eno nedequ dana pre roka, i to je bio povod da Be~ej ju~e poseti pokrajinski sekretar za lokalnu samoupravu i saradwu s op{tinama Tomislav Stanti}. On ka`e da je za projekat dobijeno 1.927.000 dinara. U saradwi s novosadskom firmom CSA ura|en je program i posle kratke prezentacije od danas u Be~eju po~iwe da radi „elektronska lokalna vlada”. Tokom posete Be~eju, Stanti} je sa lokalnim funkcionerima razgovarao o funkcionisawu op{tinske uprave, infrastrukturnim pro-

Bal invalida rada APATIN: Op{tinska organizacija invalida rada Apatin organizovala je sada ve} tradicionalni bal „Nema quti{”, na kojem je bilo blizu 400 ~lanova iz Apatina i 24 organizacija invalida rada iz Vojvodine. Uz ples i {alu prisutni su izabrali i najboqe u nekoliko {aqivih disciplina. Za najplesa~e izabrani su Savo Zeki} i Danilka \urkovi}, najdoma}in je Bo`o @abaqac, najmutivoda Mika Ivanovi}, najveseqak Mile Beqanski. Najfrizuru je imala Barbara Nikoli}, za najboema progla{en je Milan ]ulibrk, najvrtiguz Mara Ajdukovi}, a najzavodnik je Drago Stevovi} i najzavodnica Slavica Janu{evi}. J. P.

Paketi za siroma{ne SUBOTICA: Povodom Svetskog dana borbe protiv siroma{tva Crveni krst Subotice podelio je 1.100 paketa najugro`enijim licima, za koje je iz gradske kase izdvojeno 3,5 miliona dinara. Stru~na saradnica u Crvenom krstu Milka Erkman ka`e da ima jo{ mnogo onih kojima je pomo} potrebna. Broj lica koja `ive u dubokom siroma{tvu pove}ao se za dva odsto u odnosu na pro{lu godinu. A. A.

utorak19.oktobar2010.

POSLE GODINU DANA ODLAGAWA

Pan~evo dobija sigurnu ku}u

blemima i investicionim potencijalima. - Op{tina Be~ej napravila korak napred u onome {to na{ sekretarijat u posledwe vreme promovi{e, a to je da sve op{tine u Vojvodini u organizaciji rada imaju uslu`ni centar, kol centar ili „zelene linije” i elektronsku upravu - naveo je Stanti} i podsetio da Uslu`ni centar ve} funkcioni{e, a u dogledno vreme }e biti uspostavqen i kol centar. Ostaje nam da obezbedimo i elektronsko vo|ewe skup{tinskih sednica. Tada }e slu`ba funkcionisawa op{tinske uprave biti podignuta na zaista visok nivo rekao je Stanti}. V. Jankov

PAN^EVO: Kamen temeqac za izgradwu sigurne ku}e u Pan~evu polo`en je ju~e na sve~anosti kojoj su prisustvovali najvi{i zvani~nici lokalne i pokrajinske vlasti. Kamen temeqac su polo`ili predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti} i gradona~elnica Pan~eva Vesna Martinovi}. Zbog nedostatka novca izgradwa je odlagana godinu dana, ali je zahvaquju}i pomo}i NIS-a od sedam miliona dinara izgradwa danas po~ela. Gradona~elnica Vesna Martinovi} rekla je da je u Pan~evu pro{le godine oko 400 `ena bilo `rtva nasilnika u poro-

dici i sigurna ku}a }e predstavqati va`an korak u wihovoj odluci da napuste nasilnika. - Vlada Vojvodine je odlu~na da se sna`no obra~una sa nasilni~kim mentalitetom {to su

podr`ale i Ujediwene nacije iz svog specijalizovanog programa Unifem - rekao je predsednik pokrajinske Vlade Bojan Pajti}. @eqa nam je da pokrajinu premre`imo ovakvim

OKO 1.000 GRA\ANA PROTESTOVALO U BA^KOJ PALANCI

Ostali bez grejawa zbog neizmirenih ra~una BA^KA PALANKA: U centru Ba~ke Palanke, odnosno u stambenom bloku „Partizan” ju~e su protestovali gra|ani kojima jo{ nije ukqu~eno daqinsko grejawe. Oni optu`uju DP „Novi Sad – gas” i lokalnu samoupravu zbog toga {to rukovodilac distribucije toplotne energije u ovoj varo{i tvrdi da ra~uni nisu pla}eni, zbog ~ega je sa daqinskog sistema grejawa iskqu~eno 11 vi{espratnica. Stotiwak predstavnika stanara koji se smrzavaju, oti{lo je u zgradu Skup{tine op{tine da nadle`nima uru~e protestno pismo, odnosno javni poziv da im distributeri ukqu~e grejawe. Primio ih je zamenik predsednika Op{tine Zoran Jovi~in, a zakqu~ak je da predstavnici stanara danas do|u na sastanak kojem }e prisustvovati nadle`ni iz lokalne samouprave i predstavnici DP „Novi Sad – gas”. - Gra|ani bloka „Partizan” o~ekuju od vas da prona|ete re{ewe i date nalog DP „Novi Sad – gas” za ukqu~ewe grejawa u 11 zgrada – rekla je Mira Tot, predsednica Udru`ewa gra|ana „Solidarnost” u ovom gradu. – U

zgradama sa oko 1.000 qudi bez grejawa, izme|u ostalih, `ive bebe, deca, stari i bolesni, a nadle`ni iz palana~ke poslovnice javno su saop{tili da su iz centrale iz Novog Sada, odnosno od direktora Jova Vujanovi}a dobili usmenu naredbu za iskqu~ewe grejawe zbog navodnog duga. Napomiwem da smo obaveze za grejawe izmirili, za navodni

dug imamo presudu Okru`nog suda u Novom Sadu koja je u na{u korist. Ne ukqu~ivawe grejawa u ovda{we zgrade je li~na odluka, rukovodioca gradske kotlarnice Vlade @ilaia, mada je u celoj Srbiji grejawe ukqu~eno bez obzira na dugovawa, pa zato smatram da je ovakvo pona{awe u Ba~koj Palanci krajwe nehumano – rekla je Mira Tot.

PO^IWE IZGRADWA FISKULTURNE SALE O[ „PETEFI [ANDOR”

Poluvekovnom ~ekawu do{ao kraj

NI[TA OD PO^ETKA REKONSTRUKCIJE RUGLA U CENTRU BE^EJA

Izvo|a~ se prera~unao, ku}a bra}e Tan ~eka prole}e

BE^EJ: Uzalud su se Be~ejci radovali skoroj rekonstrukciji rodne ku}e znamenite bra}e Tan u Be~eju. Izabrani izvo|a~ radova na tenderu, novosadska firma „^iv grasiokomerc”, odustao je od dobijenog posla, jer su, kako su naveli u obrazlo`ewu neo~ekivane odluke, u me|uvremenu cene materijala poskupele u odnosu na date u ponudi. JP „Stankom Be~ej” nije ostalo ni{ta drugo do da sklopi novi sporazum s pomenutom firmom o odustajawu posla vrednog 10 miliona dinara. - Kako je Fond za kapitalna ulagawa u novoj preraspodeli sredstava odobrio dodatnih 20 miliona dinara za rekonstrukciju rodne ku}e bra}e Tan, obratili smo se ovoj instituciji da nam odobri raspisivawe

11

novog tendera u ukupnoj vrednosti od 30 miliona dinara, {to bi trebalo da bude dovoqno za zavr{etak radova i rekonstrukciju celog objekta koja bi trebalo da po~ne idu}e gra|evinske sezone - najavquje direktor JP „Stankom Be~ej” Zvonko Stankov. Imaju}i sve ovo u vidu, ruglo u centru Be~eja }e jo{ jednu zimu „prezimeti”, a pe{aci }e i daqe, zbog ograde koja ve} drugu godinu okru`uje ruinu, ote`ano prilaziti kom{ijskoj zgradi Doma zdravqa, zatim Ekonomskoj {koli i daqe centru grada. Uz to, mora}e, kao i do sada, da udi{u nesnosan smrad koji dolazi iz unutra{wosti zgrade, gde u totalno nehigijenskim uslovima `ivi vi{e~lana porodica. V. Jankov

BE^EJ: Nemam re~i kojima bi se na adekvatan na~in zahvalila svima koji su na bilo koji na~in doprineli {to je na{a {kola, posle 55 godina postojawa, do~ekala trenutak da dobije fiskulturnu salu – rekla je direktorka be~ejske O[ „Petefi [andor” Dragica Krsti} prilikom ugovora o izgradwi prve faze. Direktorka ka`e da je ube|ena da }e u najskorije vreme do~ekati zavr{etak radova i imati zadovoqstvo da deca dobiju optimalne uslove za ~asove fizi~kog vaspitawa i bavqewe {kolskim sportom u vannastavno vreme. Izvo|a~ki radovi povereni su novosadskoj firmi „Best izgradwa” i ugovor je potpisao vlasnik i direktor ove firme Milovan Zeqkovi}. - Za najvi{e desetak dana po~e}e radovi, a zavr{etak prve faze radova vaqa o~ekivati za ~etrdesetak dana. Veoma nam je stalo da opravdamo poverewe Ministarstva omladine i sporta, koje nam je, na osnovu

javne nabavke, poverilo posao u Be~eju - iskren je vlasnik i direktor izvo|a~a radova Milovan Zeqkovi}. U prvoj fazi predstoji ru{ewe postoje}a dva objekta i grubi gra|evinski radovi do krova. Pomo}nik predsednika op{tine zadu`en za sport Goran Strajni} najavio da }e u toku narednog meseca biti sprovedena akcija uru~ewa zna~ajnog kontigenta sportske opreme ovda{wim osnovnim i sredwim {kolama, po~ev od stolova za stoni tenis, preko lopti za razne sportove do dresova. Zamenik predsednika op{tine Be~ej Budimir Meduri} je istakao `aqewe {to je pomenuta {kola trebala ovoliko godina da ~eka na dobijawe fiskulturne sale, pa je naglasio da lobirawe za sredstva kojima }e se nastaviti izgradwa {kolskog i sportskog objekta spada u prioritetne poslove lokalne samouprave tokom narednog perioda. V. Jankov

Ceo spor je po~eo od 2003. godine, kada je lokalna samouprava ceo sistem daqinskog grejawa putem gradske kotlarnice, preko koje se greje 24 vi{espratnice, odnosno zgrade javnih ustanova, prenela na DP „Novi Sad – gas”. Gra|ani misle da je na taj na~in tada{wa, ali i sada{wa lokalna vlast, htela da pobegne od odgovornosti, a novosadskim distributerima dozvolila, kako ka`e Slobodanka Niki}, da deru ko`u stanarima centra Ba~ke Palanke. Distributer tvrdi da su du`nici u pomenutim zgradama, a oni nisu ve}ina, du`ni 18.819.745,27 dinara od 2003. godine do danas. Drugim re~ima svaki vlasnik prose~nog stana, kakako ka`u stanari fiktivno je du`an oko 80.000 dinara, a, po wima stvarni dug je samo 8.000 dinara. – To {to je preko 300 stanova hladno wih nije briga, a javno govore da su svesni da imamo pravo da ih tu`imo i da }e oni to platiti po sudskoj presudi, a da mi moramo platiti dug koji su oni samo wima znanom ra~unicom izra~unali - pita se Niki}. M. Suyum

institucijama, pa }emo posle sigurne ku}e u Zrewaninu koja je otvorena pro{le godine, i u Somboru koju otvaramo uskoro, na prole}e dobiti i ovu u Pan~evu. Sigurna ku}a u Pan~evu mo}i }e da primi 25 `ena i dece `rtava porodi~nog nasiqa i ko{ta}e oko 15 miliona dinara. Ugovor o donaciji ju~e su potpisali predsednik Upravnog odbora Fondacije B92 Veran Mati} i direktorka za korporativne odnose NIS-a Jelena Konova. Trebalo bi da bude zavr{ena u martu idu}e godine, a gradi se novcem iz pokrajinskog buxeta, NIS-a, i grada Pan~eva.

Mladi o`ivqavaju stare zanate APATIN: U naredna tri meseca mladi u Apatinu ima}e priliku da savladaju stari zanat - tkawe. Kancelarija za mlade u biblioteci O[ „@arko Zrewanin” otvorila je radionicu „Mladi u carstvu zanata”. Projekat se realizuje u saradwi sa tka~kom radionicom NS-Tim

iz Apatina, koju vodi Spomenka Zori}. - @elimo da mlade podu~im starim zanatima koji su kao kulturno nasle|e sve vi{e ugro`eni. Podseti}emo na vrednosti zanatskih tradicija, ali i da uka`emo na to koliko su zanati zna~ajni za odr`iv razvoj modernih qudskih zajednica - rekao je korodinator Kancelarije za mlade Milo{ \eri}. J. P.

Kirbaj u Vrbasu VRBAS: Povodom proslave 150 godina od osnivawa Grkokatoli~ke crkve Pokrova Presvete Bogorodice, u Starom Vrbasu proteklog vikenda proslavqena je crkvena

la i pokrajinski sekretar za informisawe Ana TomanovaMakanova. - Proslava u Vrbasu nije samo praznik za Rusine, ve} za sve zajednice u Vojvodini jer

slava, kako Rusini ka`u „kirbaj”. Po tradiciji kirbaju se najvi{e raduju najmla|i jer je ulica Siv~ Jovgena u Starom Vrbasu prepuna prodavaca slatki{a i igra~aka. Zbog zna~ajnog jubileja Grkokatoli~ke crkve, na Kirbaj su ove godine do{li brojni gosti iz javnog i kulturnog `ivota Vojvodine, me|u kojima je bi-

su do sada dokazali da umeju da po{tuju i svoje i tu|e. Kulturno nasle|e koje nam je ostavqeno u Vojvodini jeste na{e zajedni~ko i zajedno treba da ga negujemo i sa~uvamo jer nemogu}e je zamisliti Vojvodinu bez tih razli~itosti koje nas zapravo spajaju - rekla je Ana Tomanova. N. P.

Nova parkirali{ta na Pali}u SUBOTICA: Izme|u ulica Jo`efa Hegedi{a i Jezerske na Pali}u izgra|eno je 76 novih parking mesta za automobile i tri za autobuse. Vrednost investicije iznosi devet miliona i 500 hiqada dinara, a planirano je i da se ozeleni prostor prema projektu Javnog preduze}a „Pali} Ludo{”. Simboli~nim presecawem vrpce novi parking na Pali}u je otvoren.

Gradona~elnik Subotice Sa{a Vu~ini} je tim povodom istakao da je ure|ewe parkinga deo rekonstrukcije Velikog parka. Naredne godine planirana je izgradwa jo{ 100 novih parking mesta u gradu i okolini. Za te poslove Parking }e da izdvoji oko 10 miliona dinara. Parking }e se napla}ivati od naredne godine i to samo u vreme turisti~ke sezone. A. A.


CRNA HRONIKA

utorak19.oktobar2010.

DNEVNIK

c m y

12

HITNA IZMENA ZAKONA O KRIVI^NOM POSTUPKU

O{trije kazne pre derbija Desetak dana nakon nasiqa na ulicama Beograda, a pre fudbalskog derbija „Crvena zvezda“ – „Partizan“, u subotu, 23. oktobra, dr`ava sprema odgovor huliganima kroz poo{travawe Zakona o krivi~nom postupku. Naime, da bi obra~un s huliganima bio efikasniji, Ministarstvo pravde predlo`ilo je, a Vlada Srbije krajem pro{le nedeqe usvojila, hitne izmene Za-

ka o krivi~nom postupku. Tako se u ~lanu 142, ta~ka 5, koja ka`e da se pritvor mo`e odrediti protiv lica za koji postoji osnovna sumwa da je u~inilo krivi~no delo za koje je propisana kazna zatvora od deset godina, sada unosi izmena „pet godina zatvora“. U ~lanu 436, koji govori o du`ini zadr`avawa u pritvoru, ta~ka 2, koja govori da pre podno{ewa optu`nog predloga

Odlu~ne mere protiv divqa{tva na stadionima

kona o krivi~nom postupku, po kojima }e pritvor biti mogu} i za krivi~na dela za koja je propisana kazna zatvora vi{a od pet godina, ali i za nasilni~ko i nedoli~no pona{awe na sportskim manifestacijama i priredbama. Produ`ava se i maksimalno trajawe pritvora u skra}enom postupku s dosada{wih osam na 30 dana. Predlog zakona o izmenama Zakonika o krivi~nom postupku ima samo tri ~lana, od kojih se tre}i odnosi na stupawe zakona na snagu dan po objavqivawu u „Slu`benom glasniku Srbije“. U obrazlo`ewu ovakvog zahteva upu}enog poslanicima Skup{tine Srbije navedeno je da se tra`i da izmene stupe na snagu odmah zbog hitnosti i neohpodnosti, ali i iz opravdanih razloga koji su predvi|eni Ustavom Srbije. Ostala dva ~lana odnose se na izmenu ~lanova 142 i 436 Zakoni-

pritvor mo`e trajati samo onoliko koliko je potrebno da se sprovedu istra`ne radwe, mewa se da on ne mo`e biti du`i od 30 umesto osam dana, koliko je sada.

u~inilo krivi~no delo za koje je propisana kazna zatvora du`a od deset godina i ako je to opravdano zbog posebno te{kih okolnosti krivi~nog dela. S obzirom na to da je za ve}i broj krivi~nih dela kod ~ijeg izr{ewa postoje posebno te{ke okolnosti pod kojima je krivi~no delo u~iweno propisana mawa kazna od deset godina zatvora, a prisustvo okrivqenog u krivi~nom postupku nije mogu}e obezbediti na drugi na~in, neophodno je izmeniti navedenu odredbu ZKP-a i predvideti mogu}nost odre|ivawa pritvora i za druga krivi~na dela za koje odre|ivawe pritvora, po va`e}oj odredbi nije mogu}e. Dodato je da navedene izmene nisu u suprotnosti s me|unarodnim standardima u ovoj oblasti. Da je dr`ava odlu~na da stane na put huliganima potvr|uje i ~iwenica da }e redovno jesewe zasedawe Skup{tine Srbije biti prekinuto da bi se ve} sutra na dnevnom redu na{le izmene ZKP-a. To je potvrdila i predsednica Skup{tine Srbije Slavica \uki}-Dejanovi}, koja o~ekuje da poslanici svoj deo odrade odmah da bi nove mere bile spremne ve} za subotu, za kada je planiran fudballski debri koji je ve} progla{en za manifestaciju visokog rizika.

Produ`ava se maksimalno trajawe pritvora u skra}enom postupku s dosada{wih osam na 30 dana U obrazlo`ewu predlo`enih izmena ZKP-a Vlada Srbije isti~e da u praksi sudovi prilikom odre|ivawa mera kojima se obezbe|uje prisustvo okrivqenog u krivi~nom postupku ukazuju na probleme vezane za odre|ivawe mere pritvora kada prisustvo okrivqenog nije mogu}e obezbediti primenom ostalih mera. Naime, va`e}e zakonsko re{ewe predvi|a da se pritvor mo`e odrediti protiv lica za koje postoji osnovana sumwa da je

– Po Poslovniku, ima}emo jedan dan rasprave u na~elu vezane za izmene i dopune ZKP-a, onda moramo imati 24 sata pauze, pretpostavqam da }e biti i amandmana, ali sigurna sam da }emo u toku ove nedeqe zavr{iti raspravu i izglasati ovu ta~ku. Mi, zapravo, mo`emo, po novom Poslovniku, ove zna~ajne ta~ke izglasati nezavisno od drugog dnevnog reda – objasnila je Slavica \uki}-Dejanovi}. Q. Male{evi}

Italijanski zatvor „Marasi”

SRPSKI IZGREDNICI PROVE[]E JO[ NAJMAWE SEDAM DANA U ZATVORU U \ENOVI

Sud odlo`io izja{wavawe o krivici navija~a Srpski izgrednici prove{}e jo{ najmawe sedam dana u italijanskom zatvoru, po{to je sud odbio nagodbu s advokatima, rekao je za RTS branilac okrivqenih \anfranko Pagano. Sud u \enovi odlo`io je odluku jer je zatra`io dodatno vreme da bi kompletirao informacije o okrivqenima na osnovu kontakata sa srpskim dr`avnim organima. Advokat \anfranko Pagano rekao je za RTS da }e se na novu odluku sa~ekati jo{ najmawe sedam dana. Tu`ila{tvo smatra da je preuraweno razmatrawe predloga o nagodbi s advokatima odbrane jer jo{ nije zavr{ena istraga o neredima, rekao je Pagano. Kako je objasnio javni tu`ilac, neophodno je da se sa~eka detaqan izve{taj Istra`nog odeqewa za op{te i specijalne operacije, kao i dodatne informacije od srpskih kolega. Na osnovu tih informacija }e se ustanoviti da li postoje elementi na osnovu kojih bi se pritvoreni Srbi mogli teretiti i za kriminalno udru`ivawe, javqa dopisnik RTS-a. To se pre svega odnosi na vo|u izgrednika Ivana Bogdanova i jo{ trojicu pritvorenih koji su optu`eni za izazivawe te{kih nereda, za uno{ewe nedozvoqenih predmeta na stadion i za izazivawe materijalne {tete. Po oceni advokata Paganija, sud `eli da detaqno ispita ceo slu~aj jer je „slika koja je oti{la u svet tokom fudbalskog susreta

Ivan Bogdanov ozna~en kao vo|a huligana

Italija–Srbija bila veoma ru`na i negativna“. Izgrednici su, po sporazumu o priznawu krivice koji je sud odbacio, mogli dobiti kaznu od dve godine zatvora, koja bi bila zamewena proterivawem i zabranom ulaska u Italiju u narednih deset godina. Po{to je sudija odbio taj sporazum, navija~ima preti sudski proces i, verovatno, kazna zatvora od ~etiri godine s mogu}no{}u uve}avawa za tre}inu zbog ote`anih okolnosti pod kojima je krivi~no delo izvr{eno. Pretpostavqalo se da }e sporazum s Tu`ila{tvom biti postignut, po{to se proterivawem i zabranom ulaska u Italiju sud, osim ka`wavawa ekstremista,

osloba|a wihovog prisustva u prenatrpanim italijanskim zatvorima, a nadle`nost nad daqom sudbinom hulagana u potpunosti se prebacuje srpskom pravosu|u. Time se elimini{e i mogu}nost sukoba s drugim zatvorenicima, posebno Albancima. Prva grupa od ~etiri izgrednika, s vo|om Ivanom Bogdanovim na ~elu, saslu{ana je u petak, posle ~ega im je produ`en pritvor. Oni su se pred sudom branili da im ciq nije bio izazivawe nereda na stadionu, ve} da je wihov protest bio usmeren protiv Fudbalskog saveza Srbije. U subotu su saslu{ana preostala ~etvorica navija~a, kojima je tako|e produ`en pritvor.

ZA JEDANAEST NAVIJA^A UHAP[ENIH NA GRANI^NOM PRELAZU BATROVCI

Huliganima pritvor do mesec dana Istra`ni sudija Vi{eg suda u Sremskoj Mitrovici Miodrag Rosi} saslu{ao je jedanaestoricu u~esnika izgreda na stadionu u \enovi, zbog ~ijeg je divqawa 12. oktobra prekinuta utakmica izme|u reprezentacija Italije i Srbije. Za svih 11 osumwi~enih sudija Rosi} je doneo re{ewe o odre|ivawu pritvora do 30 dana. Nakon {to je sve navija~e u autobusima, kombijima i privatnim vozilima hrvatska policija dopratila do grani~nog prelaza Bajakovo, gde ih je

Beograda, Aleksandar Z. (28), Vuka{in K. (28), Mladen K. (24) Miroslav N. (28) i Nikola R je (25), svi iz Novog Sada, te Marko M. (28) i Marko D. (26) iz Ni{a. Posle policijskog zadr`avawa, koje je trajalo do 15. oktobra do 18 ~asova, policija je osumwi~ene uz krivi~nu prijavu predala istra`nom sudiji, koji im je posle saslu{awa odredio navedeni pritvor. Ina~e, kako nam je rekao vr{ilac funkcije predsednika Vi{eg suda u Sremskoj Mitrovici Goran Gwidi}, za ovo

preuzela srpska @andarmerija i dovela do prelaza Batrovci, operativci Policijske uprave Sremska Mitrovica su posle nekoliko ~asova saslu{avawa izdvojili i odredili policijsko zadr`avawe pomenutoj jedanaestorici zbog osnovane sumwe da su u Italiji, na fudbalskom stadionu „Lui|i Ferara“ izvr{ili krivi~no delo nasilni~kog pona{awa na sportskoj priredbi. To su: Aleksandar J. (30) i Vladislav J. (23) iz Beograda, Zoran P. (24) iz Rakovice, Marko ]. (27) s Novog

krivi~no delo, po Krivi~nom zakoniku Srbije, ako je izvr{eno od grupe, predvi|ena je kazna zatvora od jedne do osam godina. Protiv jedanaestorice pritvorenih u Pritvorskoj jedinici KPZ-a u Sremskoj Mitrovici istra`ni postupak se nastavqa i bi}e zavr{en u zakonskom roku, kada }e ceo predmet biti predat Vi{em javnom tu`ila{tvu u Sremskoj Mitrovici, koje }e, na osnovu istrage, doneti odluku o podizawu optu`nica protiv wih. S. Bojevi}

U ZREWANINU OSU\EN MILO[ ]IRI] IZ @ITKOVCA, KOD ALEKSINCA, ZBOG POKU[AJA UBISTVA SR\ANA EV\ENI]A

Metalostrugar pucao na pripadnika obezbe|ewa Vi{i sud u Zrewaninu, u prvostepenom postupku, osudio je Milo{a ]iri}a (25) iz @itkovca, kod Aleksinca, metalostrugara bez zaposlewa, na petogodi{wu kaznu zatvora jer je utvr|eno da je poku{ao da ubije Zrewaninca Sr|ana Ev|eni}a, radnika obezbe|ewa u popularnom gradskom ugostiteqskom objektu „Vajt hors“. ]iri}u, poznatom i po nadimku Belac, u ovu jedinstvenu zatvorsku kaznu ura~unata je i krivica za krivi~no delo neovla{}enog dr`awa i no{ewa vatrenog oru`ja.

Kako se navodi u presudi, osu|eni mladi} je 27. juna ove godine, u ranim jutarwim satima, do{ao do zrewaninskog lokala „Vajt hors“ u Ulici Miroslava Tir{e, na mestu nekada{we Zelene pijace. Sa sobom je poneo pi{toq marke „crvena zastava“, kalibra 7,62 milimetra, sa {est metaka, za koji, ina~e, nije imao policijsku dozvolu. Ispred ulaza u kafi} ugledao je svoju prijateqicu Vladanu B. iz Zrewanina koja je pre toga bila odstrawena iz lokala posle rasprave s pripadnikom obezbe|ewa Sr|anom Ev|eni}em.

]iri} je kratko popri~ao s wom, a zatim je nasilnim gurawem ulaznih vrata poku{ao da u|e u „Vajt hors“. Kako u tome nije uspeo, a dodatno iznerviran, on je nogom udario u vrata i tako ih otvorio. Pri{ao je o{te}enom Ev|eni}u, koji je u tom trenutku bio u dru{tvu s Dejanom D., Milicom R. i Markom K., svi iz Zrewanina. Iz pojasa je izvadio pi{toq, repetirao ga i uperio u pravcu zabezeknutog ~lana obezbe|ewa. Sre}om, kada je povukao obara~, pi{toq nije opalio. Dok se Ev|eni} povla~io ka magacinu, po-

ku{avaju}i da izbegne najgori ishod, osu|eni je ponovo repetirao oru`je i ovog puta uspeo da ispali jedan hitac u Sr|anovom pravcu. Ali, metak ga nije pogodio. ]iri} je posle ovoga napustio lice mesta. Kako saznajemo u Vi{em sudu, momak iz @itkovca odranije je poznat sudskim organima. Osu|ivan je, ~ak i u Crnoj Gori, zbog krivi~nih dela nasilni~kog pona{awa, te{ke kra|e i neovla{}ene proizvodwe, dr`awa i stavqawa u promet opojnih droga. @. Balaban

Sukob se dogodio u lokalu „Vajt hors”


CRNA HRONIKA

DNEVNIK

utorak19.oktobar2010.

PRIVEDEN MLADI] IZ NOVOG SADA

NAKON TRAGI^NE SAOBRA]AJKE U PETROVARADINU

Na policajca uvredama i fla{om

Krivi~na prijava protiv kamionyije Novosadska policija podne}e krivi~nu prijavu protiv Nikole Z. (1977) iz Subotice, kome se pripisuje da u subotu pre podne u Petrovaradinu, voze}i kamion s prikolicom, usmrtio me{tanina Stevana Repa{ija (1951) dok je prelazio pe{a~ki prelaz. Povre|eni je odmah prevezen

u Klini~ki centar Vojvodine u Novom Sadu gde je istog dana preminuo, potvr|eno je u ju~era{wem saop{etewu novosadske Policijske uprave o doga|aju o kojem je "Dnevnik" pisao. Osumwi~eni se tereti za te{ko delo protiv bezbednosti saobra}aja. M. V.

Uvi|aj posle nesre}e

U KAFANI RADILA ^URU[KA BRICA

Maloletnik osumwi~en za poku{aj ubistva Protiv maloletnog ^uru`anina N. J. policija je podnela krivi~nu prijavu u redovnom postupku zbog sumwe da je u subotu poku{ao no`em da ubije sugra|anina. Osumwi~enom se pripisuje da je posle tu~e u ugostiteqskom

lokalu s Milanom A. (1992) oti{ao napoqe, a kad se vratio, ubo ga u stomak. Povre|eni je potom prevezen u Klini~ki centar Vojvodine u Novom Sadu, dodaje se u ju~era{wem saop{tewu policije. M. V.

NOVOSADSKA POLICIJA PRONA[LA OSUMWI^ENOG

Pobegao posle saobra}ajke

Policija je prona{la Novosa|anina Neboj{u M. (1981), koji se tereti da je, 9. oktobra, u Temerinskoj ulici, izazvao saobra}ajnu nesre}u, u kojoj je te{ko povre|ena Branka I. (1964) iz Novog Sada. Osumwi~eni je, voze}i automobil, neprilago|enom brzinom uslovima saobra}aja, udario Branku I. koja je stajala pored kolovoza, i koja je od udara zadobila te{ke telesne povrede. Voza~ je, zatim, pobegao s lica mesta, a nije

pru`io pomo} povre|enoj sugra|anki, saop{tila je ju~e Policijska uprava u Novom Sadu. Zbog postojawa osnova sumwe da je izvr{io te{ko delo protiv bezbednosti javnog saobra}aja i nepru`awe pomo}i licu povre|enom u saobra}ajnoj nezgodi, policija mu je odredila zadr`avawe do 48 sati, a zatim ga privela na saslu{awe nadle`nom istra`nom sudiji, dodaje se u saop{tewu. M. V.

NA GRANI^NOM PRELAZU HORGO[

Dvojica stranaca zadr`ana zbog ha{i{a Na grani~nom prelazu Horgo{ u putni~kom vozilu dr`avqanina Danske i suvoza~a turskog dr`avqanina, u petak je prona|eno oko 18 grama biqne mase za koju se osnovano sumwa da je opojna droga ha{i{, saop{teno je ju~e iz Policijske uprave u Kikindi.

Osumwi~enima je odr|eno zadr`avawe do 48 sati i oni }e s krivi~nom prijavom biti privedeni istra`nom sudiji Vi{eg suda u Subotici, zbog postojawa osnova sumwe da su po~inili krivi~no delo neovla{}enog dr`awa opojnih droga. M. Mr.

U AKCIJI „[ETA^” UHAP[EN PREDRAG B. IZ BEOGRADA

Tereti se da je „oprao” 450 miliona

Ministarstvo unutra{wih poslova Srbije saop{tilo je ju~e da je u nastavku akcije "[eta~" uhap{en ~lan organizovane kriminalne grupe Predrag B. zbog sumwe da je oprao vi{e od 450 miliona dinara. MUP u saop{tewu navodi da je Predrag B. osumwi~en da je kao ~lan kriminalne grupe koja je delovala na teritoriji Beograda od 1. janura 2007. do 9. juna 2010. s organizatorima grupe ostvario promet preko 450 mi-

lina dinara na osnovu simulovanih poslovnih odnosa izme|u ve}eg broja preduze}a s teritorije Srbije. S tim preduze}ima kao i s preduze}ima koja posluju pod wihovom kontrolom u tom iznosu su ostvarili protivpravnu imovinske koristi koju su ostvarili za sebe i preko 500 privrednih subjekata, izbegavawem pla}awa poreza, na {tetu bud`eta Srbije. (FoNet)

13

Foto: Novosadska TV

Novosa|aniin Miqan V. (1990) zadr`an je u policiji pod sumwom da je prekju~e oko ~etiri sata ispred ugostiteqskog lokala "Sunce" vre|ao i ga|ao staklenom fla{om policajca koji je do{ao na intervenciju zbog poziva gra|ana koji su se `alili na buku. Osumwi~enom se dodatno stavqa na teret da je rukom razbio stakleni izlog kwi`are u centru grada.

Alko-testirawem je utvr|eno da Miqan imao 1,7 promil alkohola u organizmu. Protiv wega je podneta krivi~na prijava za ometawe slu`benog lica u obavqawu poslova bezbednosti, kao i zatev za pokretawe prekra{ajnog postupka zbog naru{avawa javnog reda i mira, ka`e se u ju~era{wem saop{tewu novosadske policije. M. V.

PRESUDA VI[EG SUDA U SREMSKOJ MITROVICI

Za obqubu devoj~ice deset godina robije U Vi{em sudu u Sremskoj Mitrovici krivi~no ve}e sudije Igora Bursa}a osudilo je nepravosna`nom presudom Acu Nenadi}a (38) iz Stare Pazove na deset godina robije za krivi~no delo obqube nad dvanaestogodi{wom devoj~icom, a za ovo krivi~no delo zapre}ena je maksimalna kazna od 12 godina. Osim toga, ve}e je Nenadi}u produ`ilo i pritvor, u kojem je od hap{ewa 26. marta ove godine.

Tokom istrage Aca Nenadi} je priznao da je obqubio devoj~icu, da je od decembra pro{le godine do hap{ewa s wom pet

puta imao seksualne odnose: dva puta u pripitom stawu i tri puta trezan. Ina~e, Aca Nenadi} iza sebe ima dva braka i oba pu-

Planirao brak Tokom su|ewa Nenadi} je poku{ao da sudu objasni da nije re~ o obqubi, ve} o qubavi, koja je trebalo, kada devoj~ica napuni 15 godina, da preraste u bra~nu vezu. Tokom glavnog pretresa on nije izrazio kajawe zbog ovog ~ina jer, kako je kazao, nije `eleo da iskoristi prijateqevu k}erku ve} je planirao da sa~eka i da se wome o`eni.

ta se `enio uz sudsko odobrewe jer su mu budu}e supruge bile maloletnice. U vreme kada je izvr{io obqubu nad maloletnom kom{inicom B. A., Aca Nenadi} je `iveo u braku s drugom suprugom, s kojom ima k}erku od 12 godina, dok iz prvog braka ima 17-godi{wu k}erku, koja `ivi s majkom. On je osu|ivan na zatvorsku kaznu jer nije pla}ao alimentaciju za prvu k}erku. S. Bojevi}

TU@ILA[TVO U ZREWANINU PROCESUIRA]E NEOBI^AN SLU^AJ ZLOSTAVQAWA

Mu~ili `rtvu na brodu

Osnovno javno tu`ila{tvo u Zrewaninu podnelo je optu`ni predlog protiv Dragana R. (55) i Igora R. (33), obojica iz Banatskog Kara|or|eva, zbog sumwe da su po~inili krivi~no delo zlostavqawa i mu~ewa u saizvr{ila{tvu. Tu`ila{tvo navodi da su wih dvojica 14. aprila ove godine, od 19 do 22 sata, na brodu „Kikinda“, koji je plovio Begejom iz Zrewanina prema Staji}evu, primewu}i silu i pretwe, „naneli veliki bol i te{ke patwe“ o{te}enom Zrewanincu L. P.

Hteli su, naime, da ga zastra{e i od wega dobiju priznawe da im je ukrao novac, odnosno da im je du`an 60.000 dinara. Najpre je Dragan R., dok je Igor R. upravqao brodom, rukama uhvatio o{te}enog za vrat i po~eo da ga davi. Zadao mu je i vi{e udaraca pesnicama i {amara po glavi i telu, posle ~ega ga je udario i fla{om. – Pusti sad malo mene – kazao je Igor R. i kormilo broda prepustio Draganu. Mla|i zlostavqa~ je nastavio da tu~e nesre}nog L. P., a u

PRESUDA VI[EG SUDA U ZREWANINU ZBOG INCIDENTA NA UTAKMICI U BANATSKOM KARA\OR\EVU

Fudbaleri tukli fauliranog igra~a Fudbaleri „Jedinstva“ iz Banatskog Kara|or|eva Bojan Ili} (27) i Nikola Budimir (32), obojica iz Zrewanina, osu|eni su, u prvostepenom postupku, u zrewaninskom Vi{em sudu zbog nasilni~kog pona{awa na sportskoj priredbi. Ili}u je sud izrekao uslovnu osudu u trajawu od tri meseca, s rokom proveravawa od godinu dana, dok je prema Budimiru bio stro`i, pa }e ovaj morati ~etiri meseca da provede iza zatvorskih re{etaka. Po navodima presude, incident koji su wih dvojica izazvala desio se 2. novembra 2008. godine, oko 14.15 ~asova, na fudbalskom igrali{tu u Banatskom Kara|or|evu. Tada se odigravala prvenstvena utakmica Podru~ne fudbalske lige Zrewanin, izme|u

klubova „Jedinstvo“ iz Banatskog Kara|or|eva i „Omladinac“ iz Ravnog Topolovca. U 44. minutu, kada je glavni sudija ozna~io prekid zbog prekr{aja u~iwenog nad gostuju}im igra~em Danilom \uricom, Ili} je nasrnuo na tog fudbalera koji je le`ao na zemqi. Rukama ga je uhvatio i stegao za vrat, posle ~ega je pri{ao i Budimir i fauliranog \uricu udario nogom u glavu. Zatim mu je i rukama zadao nekoliko udaraca, od kojih je fudbaler „Omladinca“ zadobio lake telesne povrede. Kada je razularenim igra~ima „Jedinstva“ pri{ao fudbaler „Omladinca“ Miroslav Bogdanovi} iz Kleka da bi ih odvojio od povre|enog \urice, Budimir je i wega napao i o{amario. @. B.

jednom trenutku mu je i{~upao min|u{u iz uha. Po{to su se naizmeni~no i`ivqavali nad `rtvom, Igor je dohvatio drvenu letvu i wome vi{e puta udario po L. P. Sve vreme su mu pretili da }e ga, kada doplove do u{}a Begeja u Tisu, baciti s broda u vodu da se udavi, kao i da }e ga pre toga ubiti. Vukli su ga do ivice plovila, s namerom da ga bace. Posle svega ovoga, L.P. nije preostalo ni{ta drugo nego da prizna da je mu~iteqima du`an novac. Ovaj odgovor

ih je zadovoqio pa su, kad su stigli do prevodnice u Staji}evu, pustili o{te}enog da si|e s broda, prethodno mu zapretiv{i da o ovom doga|aju ne sme nikome da pri~a. Jer, kako su rekli, u suprotnom }e do}i „banda iz Kara|or|eva“ i tek }e onda videti {ta je pravo mu~ewe. Jo{ su mu poru~ili da mu, ukoliko im ne donese 60.000 dinara, ne}e vratiti brodarsku kwi`icu koju su mu uzeli i da vi{e nikada ne}e mo}i da radi na brodu. @. B.

OPTU@NICA ZREWANINSKOG TU@ILA[TVA ZBOG NASIQA U PORODICI

Gurnuo `enu na drqa~u

Zbog sumwe da je po~inio krivi~no delo nasiqa u porodici, zrewaninsko Osnovno javno tu`ila{tvo podiglo je optu`nicu protiv Q. S. (57). Wemu se stavqa na teret da je od kraja 2007. do 7. maja ove godine, u svojoj ku}i, nasiqem i drskim i bezobzirnim pona{awem, ugro`avao spokojstvo, telesni integritet i du{evno stawe supruge V. S., sina M. S. i snajke K. S. Supruzi je ~esto govorio da je on gazda a da je ona samo radnica i da je kao `ena nikakva. Jednom je na `enu i sina povikao: „Napoqe, pobi}u vas sve, krv vam je…“. Snajku K. S. je vre|ao da je „sponzoru{a“, govorio joj da su ~lanovi wene familije „slepci“ i „siroti“, kao i da ju je otac „pijan napravio“. Jedan od porodi~nih incidenata dogodio se i 3. avgusta 2009. Najpre je Q. S., u jutarwim satima, prolaze}i pored o{te}ene K. S. pquvao i vre|ao je da ima

dve leve noge, pri tom pokazuju}i kako one izgledaju. U popodnevnim ~asovima zagrmeo je na `enu: „Mamu vam je…, ti }e{ meni da nare|uje{!“, a potom je izvadio drveni {tap du`ine 4050 centimetara, koji mu je bio zadenut za pojasom, uhvatio nesre}nicu za kosu i udario je po prstima desne {ake i rebrima. K. S. je poku{ala da ih razdvoji a okrivqeni ju je odgurnuo i odbrusio joj da je „sponzoru{a“ i „ciganka“, uz povike „mar{ napoqe“. Sli~an nemili doga|aj odigrao se i 21. januara ove godine, oko 15 ~asova, kada je okrivqeni o{te}enoj V. S. uputio pogrdne re~i: „Je… ti oca, majku ti je…“, posle ~ega ju je pesnicom udario u lice. Sumwa se i da je `enu 7. maja 2010. u dvori{tu ku}e odgurnuo, usled ~ega je ona pala preko drqa~e na tlo. @. B.

ZBOG SUMWE DA JE O[TETI BUYET SRBIJE ZA 26,5 MILIONA DINARA

Pritvoren vlasnik i direktor firme „Zoran-finansi” iz Vrbasa Zbog osnovane sumwe da je izvr{io krivi~na dela protivpravnog sticawa dobiti kojima je o{tetio buxet Srbije za blizu 26,5 miliona dinara, uhap{en je Z. \. iz Vrbasa, vlasnik i direktora privrednog dru{tva "Zoran-finansi" . Protiv Z.\. podneta je krivi~na prijava Vi{em javnom tu`ila{tvu u Novom Sadu, saop{tio je ju~e Biro za komunikacije Poreske uprave. On je priveden istra`nom sudiji Vi{eg suda u Novom Sadu koji mu je, posle saslu{awa, odredio pritvor u trajawu od 30 dana. Vlasnik i direktor privrednog dru{tva "Zoran finansi" osumwi~en je za krivi~na dela poreske utaje, zloupotrebe slu`benog polo`aja i neosnovanog iskazivawa iznosa za povra}aj poreza i poreski kredit.

Prema krivi~noj prijavi, zloupotrebom slu`benog polo`aja, Z. \. je od januara 2009. do januara 2010, van legalnih tokova izvr{io prodaju dobara nabavqenih putem svog privrednog dru{tva ukupne vrednosti preko 66 miliona dinara. Kako bi to prikrio, vlasnik "Zoran-finansa" je pribavio i evidentirao u poslovnim kwigama la`ne ra~une o navodnoj prodaji tih dobara, pri ~emu je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu blizu 83 miliona dinara izbegav{i pritom obra~un i pla}awe poreza na prihode od kapitala u ukupnom iznosu preko 16,5 miliona dinara. U nameri da izbegne pla}awe poreza, osumwi~eni je od januara do decembra 2009. u poslovnim kwigama evidentirao la`ne ra~une o nabavci dobara u vrednosti od preko 45 miliona dina-

ra sa iskazanim PDV s pravom na odbitak i podneo PDV prijave neistinite sadr`ine i tako umawio obavezu za pla}awe PDV u iznosu od preko 7,8 miliona dinara. Pored toga, u nameri da neosnovano ostvari pravo na poreski kredit u periodu od aprila do maja 2009. godine, Z.\. je podneo poresku prijavu neistinite sadr`ine. U toj prijavi, on je na osnovu la`nih ra~una izdatih od privrednog dru{tva "Beoivextrade" iz Beograda, iskazao prethodni porez sa pravom na odbitak i neosnovano uve}ao poreski kredit za ne{to vi{e od dva miliona dinara. Svim ovim radwama, kako je navedeno u saop{tewu, republi~ki buxet je o{te}en u ukupnom iznosu blizu 26,5 miliona dinara. E. D.


utorak19.oktobar2010.

KULTURA

c m y

14

JORDANU CVETANOVI]U U IRIGU URU^ENA NAGRADA „BORISLAV MIHAJLOVI] MIHIZ” ZA DRAMSKO STVARALA[TVO

Ba{tinik mihizovskog duha

ski ~ini ba{tinikom mihizovprosijavaju skepticizam i praDramaturug Jordan Cvetanovi} skog duha. {tawe. iz Beograda je {esti dobitnik Osnovne tematske preokupaciCvetanovi} je mlad samo po gopresti`ne nagrade za dramsko je ovog stvaraoca su krizni midinama, ali je wegov dramski stvarala{tvo „Borislav Mihajkrokosmos porodice, relacija izopus, zbog koga je i dobio ovo prelovi} Mihiz“, koju dodequje Fond me|u „normalnosti” i drugosti sti`no priznawe, ve} veoma bo„Borislav Mihajlovi} Mihiz“ i gat.Wegove drame igrane su Srpska ~itaonica iz Iriga, a ve} u nekoliko pozori{ta – u pod pokroviteqstvom Vlade Gradskom pozori{tu u NikAP Vojvodine, Ministarstva {i}u 2003. izveden je wegov kulture Srbije i op{tine komad „Pretis lonac“ u re`iIrig.Odluku o dodeli ove naji Dragana Marinkovi}a, a gograde mladom autoru Jordanu dinu dana kasnije imao je preCvetanovi}u doneo je `iri u mijeru na italijanskom jeziku sastavu teatrolog Svetislav na festivalu „Glumci tra`e Jovanov, predsednik `irija, pisca“ u Rimu. Drama „Dilorediteq Kokan Mladenovi} i vawe emocija“ do`ivela je kwi`evnik Ferenc Deak. Najavno ~itawe u REKS-u 2006. grada je uru~ena preksino} u i iste godine objavqena u ~aDomu kulture u Irigu, posle sopisu “Scena”. U Ateqeu 212 predstave “Gamma cas“, ~ija je rediteq Goran Markovi} je autorka Milena Bogavac, dopostavio na scenu komad „Tebitnica „Mihizove“ nagrade rapija“, koji }e ove jeseni biza 2008. godinu, a nagradu su ti premijerno izveden i u teCvetanovi}u, posle predstaatru „Rugatino“ u Zagrebu. ve, uru~ili Mila Jankovi}, Komad „Simptomi“ – komediMihizova k}erka i kwi`evLaureat Jordan Cvetanovi} ja o bolesnom dru{tvu, dobio nik Svetislav Basara. Za dramsko stvarala{tvo i predsednik `irija Svetislav Jovanov je prvu nagradu na konkursu Jordana Cvetanovi}a `iri ka`e (duhovne, emotivne, pa i seksual„Novi dramski tekst“ Narodnog da je wime savremena srpska drane, kao i problem nepodno{qivopozori{a Subotica, gde }e biti i ma bogatija za jo{ jedan, autentisti patwe – boqe re~eno nepodnopremijerno izveden. ~an, moderan i beskompromisan {qivosti slobode.U dramama - Ovo je jako velika nagrada za autorski glas.Mlad autor, tek mu „Dilovawe emocija“, „Terapija“ i nekoga kao {to sam ja.Dobiti je 28 godina, svojim prividno tak„Simptomi“, ove preokupacije „Mihizovu“ nagradu zna~i preuzeti~kim, mikroskopski preciCvetanovi}a su uobli~ene kroz ti i veliku odgovornost u svom znim i slojevitim dramskim kaorginalnu i rafiniranu `anrovdaqem radu i ja ra~unam da }u ubuzivawem, uspeva, ne samo da ra{sku kombinatoriku koja se kre}e du}e opravdati poverewe koje mi ~isti magle velikih la`i, ve} i od cinizma, stilizovanog naturaje ukazao `iri – rekao je, izme|u da razotkrije la`ni i pogubni lizma, do crnohumorne zaigranoostalog Cvetanovi}. sjaj veliki istina i to ga istinsti, gde na obrubima podjednako S. Bojevi}

VE^ERAS U MUZEJU VOJVODINE

Premijera „Nastasje Filipovne” Predstava “Nastasja Filipovna”, ra|ena po romanu “Idiot” Fjodora Dostojevskog, u re`iji Lidije Stevanovi}, premijerno }e biti izvedena ve~eras u 20.30 ~asova u prostoru Muzeja Vojvodine, u Dunavskoj ulici. U ovoj predstavi o qubavi, prijateqstvu i patwi, igraju ~lanovi jo{ neimenovanog novog teatra: Vi{wa Obradovi}, \or|e Simi} i Zoltan Molnar. Ulaz je slobodan.

Lidija Stevanovi} je glumica, prvakiwa Srpskog narodnog pozori{ta, a ovo je wen rediteqski prvenac. Ona je uradila je i adaptaciju komada “Nastasja Filipovna”, koji je svojevremeno po romanu Dostojevskog dramatizovao And`ej Vajda. Repriza ove predstave, ra|ene u saradwi sa Studentskim kulturnim centrom, bi}e sutra uve~e u prostoru “Fabrike” na Limanu. N. P-j.

DNEVNIK SUTRA PREMIJERA [EKSPIROVOG „TIMONA ATIWANINA” U SNP-u

Kako ostati ~ovekom? Predstava “Timon Atiwanin” Vilijama [ekspira u re`iji Gor~ina Stojanovi}a, premijerno }e biti izvedena sutra u 19.30 ~asova na sceni “Pera Dobrinovi}” Srpskog narodnog pozori{ta. Gor~in Stojanovi} je i adaptirao ovu [ekspirovu tragediju, u kojoj naslovnu ulogu igra Boris Isakovi}, a uz wega Nenad Pe}inar, Aleksandar \urica, Radoje ^upi}, Jugoslav Krajnov, Igor Pavlovi}, Aleksandar Gajin, Miroslav Fabri, Miodrag Petrovi}, Zoran Bogdanov, Du{an Jaki{i}, Predrag Mom~ilovi}, Dragomir Pe{i}, Milovan Filipovi}, Strahiwa Bojovi}, Nevena Nedi}, Milica Gruji~i} i drugi. - Timon danas, to je pri~a o stubovima dru{tva. Stoga se ova adaptacija svesno li{ava slugu, tih [ekspiru najdra`ih lica, onih koji neretko kazuju sve ono {to pisac uistinu misli - re~i su rediteqa ove predstave Gor~ina Stojanovi}a. - Ovde govore sami stubovi dru{tva, tajkuni, dr`avni umetnici, politi~ari, ratnici, ~ak i jedan filozof. Sa jednim izuzetkom, a i taj je domoupraviteq, menaxer, dakle. A tu su i kurve, animir dame, sofisticirane ili mawe sofisticirane sponzoru{e. Koje govore malo ili nimalo. Jer, ovo je mu{ki svet. U tom svetu okre}e se novac. Taj svet zavr{ava i odra|uje poslove, telefonom i licemerjem, silom i kameraderskom spregom, u tom svetu prijateqstvo je drugo ime za interes. I kako ostati filantropom u takvom svetu? Kako ostati ~ovekom? O tome govori pri~a koja sledi. Ovaj [ekspirov komad se, po re~ima Gor~ina Stojanovi}a, bavi ~ovekom koji od filantropa postaje mizantrop, i upravo je ta metamorfoza od nekoga ko je izraziti ~oveko-

Foto: Miomir Polzovi}

qubac, u nekoga ko je izraziti ~ovekomrzac, na~in na koji se to doga|a, predmet interesa rediteqa ove predstave u kojoj se vivisecira jedna dru{tvena situacija koju bismo pak, kako navodi Stojanovi}, mogli nazvati licemernom. Timon Atiwanin je za Gor~ina Stojanovi}a, osoba koja postavqa temeqna eti~ka pitawa, koja ~o-

Povorka s fijakerom na ulicama Uo~i premijere “Timona Atiwanina”, SNP, u saradwi sa glumcima novosadske Akademije umetnosti, u 18.15 sati organizuje povorku koja }e pre}i put od Dunavskog parka, kroz Zmaj Jovinu ulicu, do platoa ispred SNP-a. Povorku s fijakerom }e ~initi studenti glume, koji }e govoriti tekstove iz dela [ekspira (San letwe no}i), ^ehova, Dostojevskog, Simovi}a, Kova~evi}a... i pozivati publiku i prolaznike da im se pridru`e na putu ka pozori{tu. Studentima }e se na putu ka SNP-u pridru`iti i jedan operski peva~. Rediteq hepeninga je student re`ije Du{an Mamula. Svi namerni i nenamerni gosti su dobrodo{li. vek mora postavqati sebi ako ho}e i ako misli da ima pravo da se zove ~ovekom, a da nije zver. - Ovo vreme i ovo dru{tvo diktiraju profil i karakter dana{weg Timona - prime}uje glumac Boris Isakovi}. - Meni je vrlo blisko da Timon bude dobar, plemenit ~ovek, spreman da daje. Dana{we vre-

42. BEOGRADSKE MUZI^KE SVE^ANOSTI

Perkusionisti na otvarawu Bemusa Da najnovije, 42. izdawe Beogradskih muzi~kih sve~anosti nije osmi{qeno po nekoj jasnije odre|enoj programskoj koncepciji (koja ga, pored obele`avawa godi{wica [umana i [opena i na{eg kompozitora i muzikologa Vojislava Vu~kovi}a, jedne operske premijere i nekoliko promocija diskografskih izdawa, prvenstveno usmerava prema najve}em doga|aju na kraju festivala, gostovawu Wujor{ke filharmonije, u koje su, o~igledno, u vreme kada je bitan svaki dinar, utro{ena sva sredstva), svedo~ilo je i prvo ve~e otvarawa manifestacije. Prvobitno u celini poveren Simfonijskom orkestru Radio televizije Srbije, s gostom na udaraqkama, ~uvenim Martinom Grubingerom, koncert ovog ansambla je zbog otkazivawa sjajnog soliste poprimio oblik u kome prvi deo nema naro~ite veze s drugim. Ukqu~ivawe u polovinu programa mladog britanskog dua udaraqki “Maraca 2”, umesto kojeg bi u svakom momentu mogli dostojno nastupiti neki od na{ih vode}ih umetnika na ovim instrumentima, nije bilo najsre}nije re{ewe, jer je ovakvo u~e{}e imalo elemente resitala, a ne ulogu soliste na koncertu s orkestrom, kakvu je trebalo da ima Grubinger u Koncertu “ Frozen in Time “Avnera Dormana. Umesto najavqenog Dormanovog koncertantnog dela, ~uli smo wegov „Darbuka perkadu“ (za dve darabuke, marimbe i tom tomove), bliskoisto~nih folklornih primesa pro{irenih do indijskog podru~ja, zatim [openovu Fantazi-

ju emprompti u cis-molu (u obradi za dve marimbe i vibrafon) s ponekom gre{kom u tekstu ( naro~ito u melodiji desne ruke originala) i na kraju virtuozno izvedenu minimalisti~-

Novosa|anina, odavno naturalizovanog Francuza, Stevana Kova~a Tikmajera, poruxbina Bemusa, „Skamaweni odjeci“ koje je po re~ima autora napisano u spomen na Rudofa Bru~ija, ali

obavqenog kompozitorskog rada, nekada{weg buntovnog studenta doajena savremenog vojvo|anskog muzi~kog stvarala{tva, koji je ~esto oponirao svom ~uvenom profesoru, u wegovom

Perkusionisti muzi~ke {kole „Stankovi}” priredili trominutni program na otvarawu

ku kompoziciju za mno{tvo udaraqki “Blue Motion” Stivena Vilbija (iz 2006) koja je poslu`ila i za naslov debitanskog kompakt disk izdawa ovih mladih muzi~ara. S posebnim zanimawem o~ekivano novo delo nekada{weg

i Vaska Popu (~ija mu istoimena pesma iz ciklusa „Zev nad zevovima“ daje naslov), uprkos dobroj pripremqenosti i nastudiranosti od strane Simfonijskog orkestra RTS i dirigenta Bojana Su|i}a, nije ostavilo poseban utisak. I pored dobro

dvodelno osmi{qenom oma`u, {to obi~no, i ne obavezno, i ne podrazumeva slagawe s poetikom onog kome se po~ast upu}uje, i suvi{e su o~igledni uticaji Bru~ijeve rasko{ne orkestracije i velikih suprotnosti izme|u mra~no zloslutnog i erup-

me ne veruje u postojawe takvog ~oveka, u to da postoji sre}a u davawu, bez zadwe misli, a Timon kojeg ja igram jeste upravo takav. Wegova sre}a jeste u davawu i stoga su wegov poraz, wegovo razo~arawe, wegova odba~enost tako `estoki i zastra{uju}i. Iz svoje dobrote, on ne prepoznaje laskavce, ve} qude meri po sebi.

tivnog, ritmi~ki sna`no i pregnantno oblikovanog tematskog materijala, ovde, i daleki odjeci Bartoka i Stravinskog u spajawu instrumentalnih boja. Da su simfoni~ari nacionalne radio televizijske ku}e pod dirigentskim vo|stvom ozbiqnog Bojana Su|i}a, isto tako seriozno shvatili u~e{}e na najve}em doma}em festivalu umetni~ke muzike, govori i pru`eni maksimum i u primerenom izvo|ewu Simfonijskih metamorfoza Paula Hindemita na teme Karl-Marije fon Vebera, koje bi svojim, u su{tini optimisti~nim i prijatnim karakterom mogle odgovarati sve~anosti otvarawa svake festivalske manifestacije, pa i Bemusa. Komplementarnost stavova – energi~nog, ritmi~ki zanimqivog, brzog prvog, fina isprepletenost duva~kih linija i folklornim idiomom obele`enog drugog, ~elisti~ka raspevanost tre}eg, i na na~in sve~ane kora~nice, raspolo`eno i poletno donetog finala, potvr|uju na{e mi{qewe o lepom u~inku spretno vo|enih muzi~ara. Ipak, mra~na i ne potpuno ispuwena, muzi~ki „gluva“ sala Jugoslovenskog dramskog pozori{ta, nije nikako inspirativan prostor za koncertne programe bilo koje vrste. U to nas nije uverio ni mladi perkusionisti~ki ansambl muzi~ke {kole „Stankovi}“ koji je uveo u prvo ve~e, i ~ak, re~ima devoja~kog kvarteta „usmeno“ oglasio Bemus, {to mo`emo shvatiti i kao potvrdu istine da na mladima svet ostaje, ali i na na~in kako kome odgovara. Marija Adamov

Gor~in Stojanovi} je i scenograf ove predstave, birao je i muziku, a uz taj izbor }e biti zastupqena i `iva muzika koju izvode Irina Mitrovi} za klavirom i gitarista Vlada Jankovi} koji je komponovao. Kostimograf je Lana Cvijanovi}, a za scenski pokret je zadu`ena Ista Stepanov. N. Pej~i} [VEDSKA KWI@EVNICA GO[]A BEOGRADA

Osa Lind otvara Sajam kwiga

[vedska kwi`evnica za decu Osa Lind ~iju je kwigu “Pe{~ani vuk” na srpskom objavio “Kreativni centar” otvori}e 25. oktobra 55. beogradski me|unarodni sajam kwiga, saop{tio je izvr{ni direktor ovog izdava~a Dejan Begovi}, ekskluzivno za Tanjug. Begovi} je izrazio zadovoqstvo {to }e Lindova otvoriti sajam u ime [vedske, po~asnog gosta najve}e regionalne kwi`evne smotre, i {to se u delegaciji {vedskih pisaca nalaze jo{ dva autora Sven Nurdkvist i Ulf Stark, ~ije je kwige objavio “Kreativni centar”. Lindova (52) je radila kao novinar, pisala je scenarije za TV i radio, kratke pri~e i ilustrovala kwige za decu, ali danas mo`e da `ivi samo od pisawa {to radi u svom domu na ostrvu arhipelaga Oland u Balti~kom moru. Za roman koji imaju priliku da ~itaju i na{i u~enici Olandova je dobila najva`nije {vedsko priznawe za de~iju literaturu “Nils Holgerson”. [vedska je ove godine zemqa po~asni gost na beogradskom sajmu kwiga koji }e biti odr`an od 25. do 31. oktobra. Projekat ”Glasovi [vedske” se zasniva na inovativnoj saradwi ~etiri {vedska partnera – Ambasade [vedske u Beogradu, Saveta za kulturu [vedske, [vedskog instituta i kompanije IKEA.


DRU[TVO

DNEVNIK

Jezik i matematika na posledwoj proveri rekao je Jege{. – Na taj na~in posti}i }emo druga~ije vrednovawe znawa jer je to i osnovna zamerka na{em {kolstvu u svim dosada{wim spoqa{wim istra`ivawima i proverama. Po re~ima pokrajinskog sekretara za obrazovawe, politika Vlade Vojvodine je da se svim nacionalnim zajednicama obezbedi odr`ivi razvoj, za {ta je osnovni preduslov materwi jezik i obrazovni standardi koji su za wega bitni, ba{ kao i zahtev da se defini{u uslovi pod kojima nastavnici mogu ovaj jezik predavati u {kolama. Veoma va`na karika u ovom poslu je i definisawe standarda postignu}a za usvajawe jezika ve}ine jer ~iwenica je da pripadnici mawinskog naroda u ovoj sferi ~esto imaju te{ko}a. O nadle`nostima Pedago{kog zavoda Vojvodine, usmerenim na vaspitawe i obrazovawe nacionalnih mawina, govodila je direktorka ove ustanove Lenke Edreqi. Jelena Ajdanovi}-Tomi} iz Zavoda za vrednovawe kvaliteta obrazovawa i vaspitawa pojasnila je obrazovne standarde, koji se u {kolama primewuju od ove {kolske godine, a koji defini{u znawa i ve{tine s kojima u~enici izlaze iz {kole, dok je wen kolega Sa{a Glamo~ak pojasnio postupak dola`ewa do na~ina polagawa zavr{nog ispita u osnovnoj {koli. D. D.

Bunt izazvala nova cena boda Vi{e od 300 studenata suboti~kog Ekonomskog fakulteta protestovalo je ju~e na Odeqewu ovog fakulteta u Novom Sadu zbog enormnog poskupqewa boda (ESPB) na 1.300 dinara, s pro{logodi{wih 750, {to je 73,3 posto! Tako|e, u fakultetskom cenovniku za 2010/11. i neki drugi tro{kovi porasli su vi{e od deset posto (stopa inflacije), koliko je, po preporuci Ministarstva prosvete, razumna mera eventualnog poskupqewa {kolarina, pa, vaqda, i svih ostalih tro{kova vezanih za studirawe. Me|u okupqenim studentima bilo je podosta onih s dobrim ocenama i vi{e od 50 bodova ostvarenih u 2009/10, kao i vrhunskih master studenta kojima je, ka`u, re~eno da na drugu godinu ovih diplomskih studija mogu samo uz pla}awe {kolarine(!?), pa ne mogu da konkuri{u za dom i stipendiju. U posledwih dvadesetak dana ovo je drugi protest studenata EF-a u Novom Sadu, a ju~era{wi je bio masovniji nego onaj 29. septembra, kad je osnovni studentski zahtev bio da se sistem studirawa 3+2 (tri godine osnovnih plus dve godine diplomskih-master studija) promeni u 4+1. Uprava je to prihvatila i od Senata Univerziteta u Novom Sadu dobijena je podr{ka da Ekonomski fakul-

tet krene u proceduru tih izmena, koje moraju pro}i i akreditaciju. Ju~e iskazan studentski bunt prevashodno je "inspirisan" novim cenovnikom, s kojim su suo~eni ovih dana, pred sam upis godine, koji je startovao ju~e. Oko podneva studenti su se, s ponekim transparentom ("Kakva je to moda???", "Imam 54 boda i treba da platim 100.000 "...) i uz gromoglasno zvi`dawe okupili na platou ispred ulaza na fakultet, dok su predstavnici Studentskog parlamenta razgovarali s upravom. Posle du`eg odbijawa da prihvate poziv svojih

Niki} izgubio najstariji nedeqnik „Nedeqne novine“, koje su bile i ostale rasadnik novinara koji su nastavqali karijeru u redakcijama glasila u Novom Sadi i Beogradu, osnovala je Op{tina Ba~ka Palanka 1. januara 1964. godine, a prodate su na aukciji aprila 2007. godine za skoro 100.000 evra. Danas ova lokalna novina sa tira`om od preko 3.000 primeraka u op{tini sa oko 63.000 stanovnika ima 9 zaposlenih. Konkurenciju imaju u nedavno osnovanim „Ba~kopalana~kim nedeqnikom“ ~iji je izdava~ „Vojvodinainfo“, a objavqen je drugi broj ovoga lista. Pored ova dva lokalna nedeqni-

ka, u Ba~koj Palanci je svoj 160. broj do~ekao i dvonedeqni informativni magazin „Novine palana~ke“ ~iji je izdava~ i osniva~ ovda{wa „{tamparija Stani{i}“. Najva`nije je {to novinari i ostali zaposleni u „Nedeqnim novinama“ nisu previ{e iznena|eni ve{}u o poni{tavawu privatizacije wihove firme. Pre 46 godina osniva~ je bila op{tina, a po privatizaciji, nije tajna, u ovu firmu nije skoro ni{ta ulo`eno, sem u delu informatike. Osim imena „Nedeqne novine“ ni danas nemaju puno, a spomiwe se da

vrednost dr`avnog kapitala u ovoj firmi, koja nema ni svoje prostorije, ne prelazi 60.000 dinara. Zbog toga deo zaposlenih smatra da je iluzorno postavqati za{titinika dr`avnog kapitala i da bi firmu trebalo vratiti zaposlenima koji su i do sada nosili imix i teret javnog informisawa u ovoj op{tini. Smatraju da dr`ava {to pre treba staviti ove firmu na aukcijsku prodaju, jer bi time bila obezbe|ena sigurnost zaposlenih, ali i kontinuitet informisawu putem ovog glasila u ovom delu ba~kog priobaqa. M. Suyum

SVETSKA GODINA BORBE PROTIV AKUTNOG BOLA

Upozorewe tela remeti `ivot Da li je bol prijateq ili neprijateq? Ovo je ~esto pitawe qudi koji pate od bola, na koje ponekad nije lako odgovoriti. Bol je ~esto upozorewe tela da se u wemu de{ava ne{to pogre{no. Ali ponekad se taj sistem poremeti i daje nepotrebna ili neodgovaraju}a upozorewa. De{ava se da se alarm bola "~uje" i kada uop{te nema bolesti ili povrede. No, sigurno je da bol u velikoj meri uru{ava kvalitet `ivota pa ne ~udi {to se posledwih desetak godina posebna pa`wa poklawa problemu kako ga smawiti ili eliminisati. Svake godine Me|unarodno dru{tvo za bol bira razli~it aspekat bola, koji ima svetski zna~aj, i s tim u vezi, pokrovi-

teq je dvanaestomese~ne kampawe podizawa svesnosti i skretawa pa`we op{te i zdravstvene javnosti na tu oblast bola. Za 2010–2011. Svetsku godinu borbe protiv bola Dru{tvo se fokusiralo na akutni bol, a godi{wa kampawa je po~ela ove nedeqe. Ona ima za ciq da podigne nivo svesnosti i razumevawa akutnog bola kod op{te javnosti i zdravstvenih profesionalaca koji se suo~avaju s izazovom tretmana akutnog bola. – Vi{e od 80 odsto hirur{kih pacijenata `ale se na bol posle operacije, a preko 70 odsto pacijenata u slu`bama urgentne medicine tra`i pomo} zbog bola – ka`e predsednica Udru`ewa za is-

tra`ivawe i tretman bola Srbije prof. dr Miroslava Pjevi}. – I pored pove}anog interesovawa za otklawawe bola, boqeg razumevawa wegovih mehanizama, ve}e raspolo`ivosti analgeti~kih sredstava... tokom posledwe dekade neodgovaraju}e le~ewe akutnog bola jo{ uvek je vi{e pravilo nego izuzetak. Akutni bol je problem ne samo hirur{kih i traumatizovanih pacijenata ve} ~est kod osoba s malignim oboqewima, a manifestuje se i kao akutna glavoboqa, bol kod poro|aja... Potcewen i neodgovaraju}e le~en akutni bol vi{e je nego nelagodnost i bespotrebna patwa osobe u bolu. Nedoegovaraju}e le~en akutni bol predstavqa zdravstve-

parlamentaraca da u|u u zgradu i razgovaraju s upravom fakulteta, ipak su u{li u amfiteatar gde im se obratio dekan prof. dr Nenad Vuwak. On ih je obavestio da se priprema prelazak na sistem 4+1 i da }e dopunska akreditacija biti ura|ena {to pre da bi oni koji su zavr{ili tre}u godinu mogli upisati ~etvrtu godinu osnovnih, umesto prvu diplomskihmaster. Uz opasku "Znam ja da nemate pare", dekan je objasnio da participacija za studirawe na Odeqewu u Novom Sadu ne mo`e da se ukida (EF ne dobija od Ministarstva novac za pla-

}awe materijalnih tro{kova za ovo odeqewe, otvoreno pre vi{e decenija upravo pod pritiskom studenata i wihovih roditeqa). On je naglasio da je s predstavnicima studenata uprava razgovarala u subotu i da su im predo~ene dve opcije: da cena boda ostane 1.300 dinara i da se svi studenti ispod buxetske crte, a s ostvarenih 60 ESPB oslobode pla}awa {kolarine, ili da se cena boda smawi na 1.000 dinara, ali da studenti koji je trebalo da budu oslobo|eni pla}awa {kolarine ipak plate polovinu te sume. Vuwak je rekao da je devet studentskih predstavnika u subotu prihvatilo tu opciju, me|utim predsednik novosadskog Izvr{nog odbora Studentskog parlamenta Stefan Dujovi} tvrdi da su studentski "pregovara~i" rekli da }e odluku doneti tek posle ju~era{weg protesta, kad ~uju {ta o tome misli ve}ina kolega. Nezadovoqni, studenti su napustili amfiteatar i posedali u aulu fakulteta, gde su duvawem u pi{taqke jo{ neko vreme nastavili da ometaju nastavu, a wihovi predstavnici i paralamentarci zapo~eli su ve}awe o ponu|enim opcijama, koje nije zavr{eno do zakqu~ewa ove strane na{eg lista. V. ^eki}

Novi urednici RTS-a

PONI[TENA PRIVATIZACIJA „NEDEQNIH NOVINA”

Neboj{a Kele~, direktor „Nedeqnih novina“ iz Ba~ke Palanake, ina~e nedeqnika koji je najstariji na ovim prostorima Ba~ke, jer postoji 46 godina, a objavqeno je 2.312 brojeva, izjavio je da je poni{tena privatizacija ovog lista. Navodno, Agencija za privatizaciju raskinula je ugovor sa Miodragom Niki}em koji je ovaj list kupio kao privatno lice, a ugovor je raskinut zbog toga {to novi vlasnik nije na vreme izmirio svoje obaveze koje su trebale biti pla}ene u 6 rata, a ovogodi{wa je istekla aprila meseca u visini od oko 16.000 evra.

15

PROTEST STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA NA NOVOSADSKOM ODEQEWU

MALA MATURA STI@E U [KOLE

– Krajem ove nedeqe ministar prosvete }e objaviti na koji na~in }e ovogodi{wi osmaci zavr{iti osnovno {kolovawe – rekao je na stru~nom skupu Pedago{kog zavoda Vojvodine u Novom Sadu, posve}enom zavr{nom ispitu i op{tim i posebnim standardima postignu}a na materwim jezicima u osnovnom obrazovawu i vaspitawu, pomo}nik ministra za osnovno obrazovawe @elimir Popov. – Zavr{ni ispit ima}e razvojni karakter i svoj kona~ni oblik dobi}e za ~etiri godine jer nismo hteli da prelomimo preko kolena i napravimo veliki rez koji bi najvi{e pogodio u~enike, nego }e on za ovogodi{wu generaciju osmaka prakti~no biti isti kao i do sada kvalifikacioni ispit – i oni }e polagati materwi jeziki i matematiku – a zatim }e se u naredne ~etiri godine postupno transformisati u malu maturu. Pokrajinski sekretar za obrazovawe Zoltan Jege{ naglasio je da je uvo|ewe zavr{nog istita na kraju osnovnog {kolovawa kvalitetan pomak napred jer je taj ispit dokaz postignu}a u osnovnoj {koli i akcenat stavqa na znawe s kojim deca izlaze iz ovog stadijuma {kolovawa, dok je dosada{wi kvalifikacioni ispit bio samo ulaznica u sredwu {kolu. – Ovo je jo{ jedan na~in da se u prvi plan stavi znawe koje u~enik poseduje i koje je wegova svojina –

utorak19.oktobar2010.

Upravni odbor Radiotelevizije Srbije imenovao je ju~e, na predlog generalnog direktora Aleksandra Tijani}a, nove rukovodioce RTS-a. Direktor TV Beograd i daqe je Nikola Mirkov, direktor Radio Beograda Du{an Radulovi}, a glavni i odgovorni urednik Informativnog programa je Nenad Q. Stefanovi}. Glavni i odgovorni urednik Kulturno-obrazovnog programa je Mio-

drag Zupanc, a glavni i odgovorni urednik Zabavnog programa Dejan Gligorijevi}. \or|e Vlaji} imenovan je za glavnog i odgovornog urednika Prvog programa Radio Beograda, \or|e Malavrazi} za glavnog i odgovornog urednika Drugog programa, a Predrag [ar~evi} za glavnog i odgovornog urednika Tre}eg programa. Glavni i odgovorni urednik Programa 202 je Darko Kocijan.

Nasiqe na du{u dr`avi (1) Profesor na Fakultetu za bezbednost Zoran Dragi{i} ocenio je ju~e da odgovornost za nasiqe le`i na onima koji su du`ni da takav scenario predvide i deluju preventivno. Na skupu "Eskalacija uli~nog nasiqa u Srbiji" Dragi{i} je rekao da je zadatak Bezbednosno-informativne agencije da otkrije i u|e u trag novcu kojim se neredi finansiraju. – Nakon eskalacije nasiqa na "Paradi ponosa" i utakmici fudbalske reprezentacije u \enovi, opet smo svedoci bombasti~nog najavqivawa akcija dr`ave, ali }emo te{ko do}i do porekla novca i politi~ke logistike. To je posao koji bi trebalo da obavqa BIA – poru~io je Dragi{i}.

Nasiqe na du{u dr`avi (2)

ni problem s negativnim uticajem na samog pacijenta jer pogor{ava ili izaziva druge simptome bolesti i ima psihi~ke i druge posledice, a predstavqa i odraz nedovoqnog kvaliteta zdravstvenog zbriwavawa. Po re~ima na{e sagovornice, neodgovaraju}e le~en akutni bol pove}ava rizik od razvoja hroni~nog bola, te pove}anih tro{kova zdravstvenog sistema i celog dru{tva. Poboq{awe tretmana akutnog bola mo`e popraviti kvalitet pacijentovog `ivota i zadovoqstvo le~ewem, i smawiti kratkoro~ne i dugoro~ne tro{kove le~ewa i negativan uticaj na dru{tvo. J. Barbuzan

Inicijativa mladih za qudska prava i ~lanovi organizacije “Moja inicijativa” ju~e su u centru Beograda, povodom Svetskog dana mladih za demokratiju, ispred Palate "Albanija" odr`ali protestni skup "Zabrawujem!", tra`e}i zabranu grupacija koje su ozna~ile kao klerofa{isti~ke i nasilni~ke. Oni su apelovali na dr`avne

institucije da zabrane delovawe ekstremisti~kih grupa jer su proteklih dana, u doga|ajima koji su potresli Srbiju, posezale za nasiqem i izazivale nerede na ulicama Beograda. Organizatori smatraju da dr`ava po tom pitawu do sada nije uradila ni{ta konkretno, iako problem nasiqa i eksremisti~kih grupa odavno postoji.

Papa i{te oba poziva Poglavar Rimokatoli~ke crkve papa Benedikt XVI pa`qivo }e prou~iti poziv da poseti Srbiju ukoliko bude upu}en i od crkve i od dr`ave, rekli su ju~e u Beogradu nadbiskupi Beograda i Venecije Stanislav Ho~evar i An|elo Skola. Nadbiskup Skola je ocenio da

bi poseta pape Srbiji bila "vrlo lepa stvar", i dodao da je 2013. godina, kada se obele`ava 1.700 godina od potpisivawa Milanskog edikta, od izuzetnog zna~aja za crkve u svetu. Skola je u poseti Srbiji od nedeqe, a danas }e se sastati i sa srpskim patrijarhom Irinejom.

ZAU[KE

Lesi se vra}a u pe~albu “...otac joj je bio la|ar / pola Rumun – pola Ma|ar / besni ker...” \oletova qubavna pesma ubada u centar, {umsko besnilo u na{oj zemqi dolazi sa severa, reke vi{e nisu garant mira i tolerancije. Na podmuklu bolest najboqe se primaju huligani, klerofa{isti i lisice – proverite za{to se “Foks” umiqato pretvara da je “Prva”, a nije, ni po kalendaru ni po “piplmetru”. Evropska }e unija platiti petogodi{we avionsko zapra{ivawe protiv besnila u Srbiji. Molim pilota da pa`qivo tro{i preparat od Sombora da Vr{ca jer Lala ne pobesni ni kada bi iz pristojnosti morao. Pet hiqada dinara dobi}e penzioneri s primawima ispod 30.000. Ovo va`i i za one u ~ijoj se delti nov~anih pritoka Matice i Dijaspore ne skupi tih 300 evra. Ga-

starbajteri-seniori pohrlili su na {altere ne bi li ugrabili svoje pravo, a qudi iz Fonda PIO ka`u da je najve}i problem utvrditi ko danas zbraja dve penzije ukupno mawe od tih novaca. Krkobabi}i se o~ito la`no predstavqaju: da su pravi penzioneri, znali bi da su im najve}a esnafska zla prikupqawe papirologije i iracionalan strah od ostanka u gradskom autobusu stanicu du`e. Poen mawe i wima. Gra|anin B. ]. zatekao je svog {kotskog ov~ara iskasapqenog vilama. Iskreno, nemam pojma za{to se ovaj Lesi uop{te vra}ao ku}i. Da sam pas, smrt od besnila prihvatio bih ~asno, pre nego od vila, kuke i motike, mo`da jer bacili pitawe `ivota i smrti ne uzimaju previ{e li~no. Cukov je dobio deset kop~i, prihvata hranu i oporavqa se, ne ka`e da li je kivan. Stru~waci upozoravaju na to

da se ma~ke i psi u Srbiji pre~esto na|u na ivici `ileta me|uqudskih odnosa i zlikovci su potvrdili stav qubiteqa `ivotiwa po kojem su ove ~lanovi porodice. Od 11. novembra bi}e najstro`e zabraweno pu{ewe na radnom mestu i u javnim objektima. Po{to je kazna ravna onoj za neno{ewe automobilskog pojasa, cenim da }emo se s Nadle`nima na}i na dve crvene. Ili jednoj za krxu, a tri za boqe cigare. Koga pet puta uhvate, postaje nepu{a~. Umrla je Milka Planinc. Povodom smrti prve mo}ne Milke listali smo dr`avni Spomenar i prisetili wenih predvi{estrana~kih (srpski: “predklani~kih”) re~i: “ne verujem u skori rasplet, nismo jo{ na dnu”. Kadar sam poverovati da na{a (i wihova) kaca ima `i-

roskopsko duplo dno i da {upqe u prazno uvek te~e nadole. Posebno zanimqiv detaq iz wenog `ivota je onaj u kojem je izvesni domobran, za vreme ratne “rekontre”, moli da mu pri{ije petokraku na {apku. Taj je daleko dogurao. U zemqi gde deset procenata populacije `ivi ispod granice siroma{tva, druga desetina je simpati~no ili groteskno debela. Ne razumem razumevawe prema zdravima koji u sebe unose sme}e i ne kre}u se, ali oni }e svoju drumarinu platiti. Brinem za one istinski bolesne, koje }e dr`ava poslati pod no` u svojstvu sufinasiraju}eg pacijenta. Time }e i moja pa`wa biti kanalisana u dva smera: ka zdravim, debelim lewivcima na listama ~ekawa i sertifikatima sapuna u prodavnicama. Igor Mihaqevi}


utorak19.oktobar2010.

SPORT

UZ TRIJUMF NOVOSA\ANA U KULI

O VE^ITOM DERBIJU U SREDU

^eka se zeleno svetlo policije Sudbina 139. ve~itog derbija je u rukama policije. Kona~an odgovor da li }e i kako biti organizovan susret na Marakani bi}e poznat u sredu ili ~etvrtak. - Obavili smo informativni razgovor sa vrhom policije, uz prisustvo generalnog sekretara crveno-belih Andrije Kleuta, dok je rukovodstvo crno-belih otputovalo u Bragu, kako bi dobili validne informacije o trenutnom aspektu i proceni bezbe-

delokrugu fudbalskih organa - dodao je Jankovi}. I Zvezda }e pru`iti maksimum, kao doma}in, da utakmica protekne bez incidenata. - Naravno, spremni su da ispo{tuju sve zahteve, a kapcitet stadiona bi}e umawen za 20 procenata (35.000 gledalaca) i me~ bi po~eo u dnevnom terminu u 13 ~asova na preporuku policije. Jo{ uvek u Zajednici tragamo za najboqim re{ewem prilikom izbora dele-

Sankcije Hajduku i Vojvodini U Kuli je susret Hajduka i Vojvodine bio prekinut u 60. minutu, posle ubacivawa na teren topovskih udara od strane gostuju}ih navija~a. Sudija Vukadinovi} naredio je pra`wewe tribine, a duel je nakon 25 minuta pauze nastavqen. - Pohvale zaslu`uje doma}in zbog ulo`enog truda da organizuje utakmicu shodno svim va`e}im pravilima, kao i rukovodstvo Vojvodine koje je apelovalo na svoje navija~e da napuste stadion. Disciplinski postupak je otvoren, a sankcije }e izre}i sudija Nikola Latinovi} - istakao je komesar za takmi~ewe Branislav Deli}. donosne situacije svih aktera me~a. Raspolo`ewe ide u smeru organizacije susreta uz prisustvo publike. Ipak, tek nakon novog sastanka predstavnika Zvezde i Partizana, odnosno Zajednice sa direktorom policije Miloradom Veqovi}em, u sredu ili dan kasnije, ima}emo kona~no re{ewe - saop{tio je generalni sekretar Zajednice superliga{a Miodrag Jankovi}. Dakle, policija je spremna da svoj deo posla u organizaciji duela visokog rizika obavi vaqano. - Po wihovoj proceni, ako izraze spremnost da obezbede neki javni skup ili priredbu, onda ne treba brinuti za primenu op{tih pravilnika koji su na snazi u ovoj situaciji, odnosno po{tovawe Ustava ove zemqe. Logi~no, planovi aktivnosti policije nisu u

gata, dok }emo imati na raspolagawu ~ak petoricu komesara za bezbednost ,na ~elu sa Milivojem Mirkovim - objasnio je Jankovi}. Partizan je najavio da }e utakmicu odigrati tek ako dobije pismene garancije policije, Zvezde i Zajednice u pogledu bezbednosti, jer predsednik \uri} isti~e da ima najava o prekidu susreta u drugom poluvremenu. - MUP davawem saglasnosti za odr`avawe utakmice garantuje bezbednost, a automatski se to prenosi i na organizatora, Crvenu zvezdu koja je istakla takav zahtev. Isto va`i i za Zajednicu koja podr`ava odigravawe me~a. Pristup }e biti krajwe ozbiqan, a policija je najavila i spremnost da prazni odre|ene delove tribina u slu~aju ne`eqenih incidenata - zakqu~io je Jankovi}. Z. Rangelov

TOMISLAV KARAYI], PREDSEDNIK FSS

Novinari, razumejte {to }utim Predsednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karaxi}, putem zvani~nog internet sajta FSS uputio je apel predstavnicima medija da ga ne zovu i da od wega ne tra`e komentare povodom slu~aja \enova i istrage koja je u toku. Zbog velikog broja, kako je na-

pisano, „tekstova u {tampi, a koji se bave insinuacijama i neproverenim i neta~nim informacijama u vezi izjave koju je dao nadle`nim dr`avnim organima“, Karaxi} je saop{tio slede}e: „Apelujem na predstavnike sredstava javnog informisawa da od mene ne tra`e izjave i komentare u aktuelnom trenutku.“ Karaxi} je u \enovi, iste ve~eri kada je prekinut me~ Itali-

ja-Srbija, izjavio da „zna ko su nalogodavci, da su oni u Beogradu i da }e re}i wihova imena kada se vrati u Srbiju“. Ipak, zbog istrage koju je potom sproveo MUP, Karaxi} je posle sastanka Izvr{nog odbora FSS pro{log petka izjavio da bi „bilo neozbiqno da on u ovom trenutku otkrije imena javno, dok istraga traje“. Potom, Karaxi} je svoja saznawa izneo na saslu{awu u policiji, a mediji su po~eli da se bave spekulacijama oko toga {ta je prvi ~ovek srpskog fudbala otkrio nadle`nima. „Naime, razgovor koji sam imao sa nadle`nim organima je deo istra`nog postupka koji je u toku i svako izja{wavawe po tom pitawu je i zabraweno i bilo bi svakako kontraproduktivno po pitawu kona~nog ishoda otvorenog procesa. Prema tome, molim novinare za razumevawe mog }utawa po svim otvorenim pitawima“, napisano je u saop{tewu. Predsednik Karaxi} je ju~e boravio u Nionu, gde je predvodio delegaciju FS Srbije na ceremoniji sve~anog otvarawa nove ku}e UEFA La Klerijer.

ANTONELO VALENTINI, GENERALNI DIREKTOR ITALIJANSKOG FUDBALSKOG SAVEZA

Novi me~ poklon Srbiji Generalni direktor Fudbalskog saveza Italije Antonelo Valentini rekao je da bi odigravawe nove utakmice bio poklon za selekciju Srbije. - Ponavqawe tog me~a, pred praznim tribinama, bilo bi pravi poklon za Srbiju. Na{ Savez mirno i{~ekuje odluke UEFA povodom prekida utakmice u \enovi. Znam da }e i Italija snositi neke posledice - rekao je Valelntini. On je podsetio da je odluku od prekidu utakmice doneo sudija Kreg Tompson, po{to nadle`ni nisu mogli da garantuju bezbednost. - Doga|aj u \enovi je jedan od najtu`nijih stvari u fudbalu posledwih godina. Sudija je prekinuo me~ jer nije bilo garancija za bezbednost igra~a. Policija je postupila dobro i nije intervenisala na tribini, jer da su reagovali druga~ije situacija je mogla da eksplodira. To je, jednostavno, bilo mawe zlo - naveo je Valentini. On je dodao da je mo`da bilo propusta prilikom pretresa navija~a na ulazu na stadionu, ali je podsetio i da je grupa huligana pre utakmice divqala u centru \enove. Odluku o kaznama za fudbalske saveze Srbije i Italije done}e Disciplinska komisija UEFA na sastanku 28. oktobra.

DNEVNIK

c m y

16

Vo{ina mladost donela bodove Fudbaleri Vojvodine pregrmeli su neugodno gostovawe u Kuli. Hajduk je silno motivisan do~ekao Novosa|ane, u ve}em delu susreta uspe{no im parirao, ali je na kraju poklekao. Vo{ina mladost, oli~ena u strelcu Bilbiji, Smiqani}u, Kataiu i Stevanovi}u, bila je dodatni impuls koji je u fini{u prevagnuo na stranu favorizovanog gosta. Ipak, pobeda Vojvodine ostala je u senci prekida iz 58. minuta koji je potrajao bezmalo pola ~asa. Naime, iz grupe oko 400 navija~a Vojvodine, koji su fer i sportski navijali do tog trenutka, neodgovorni pojedinac bacio je topovski udar na teren. Nije taj o~ajnik svakako `eleo dobro ni Vojvodini, ni fudbalu, ni istinskim navija~ima, ve} verovatno samo sebi. Mo`da je mislio da }e postati va`niji u o~ima svojih drugova, ali ~itaju}i i slu{aju}i ocene navija~a Vojvodine dan posle utakmice u Kuli, jasno je da je nai{ao na op{tu osudu. Svojim gestom dao je {ansu doma}inu, koji je tu nepromi{qenost poku{ao da iskoristi i u}ari ne{to van zelenog terena. Ipak, po{to je tribina s navija~ima Vojvodine ispra`wena me~ je nastavqen, a pobedio je spremniji, uporniji i {to ne re}i, bar za nijansu boqi tim. Jedan od onih koji je dao pun doprinos osvajawu tri boda u Kuli je Goran Smiqani}. Wegova nedavna igra u prijateqskom me~u s Drinom nagnala je {efa stru~nog {taba Zorana Milinkovi}a da mu uka`e poverewe u duelu s Hajdukom i nije pogre{io. Smiqani} je bio pokreta~

Kopa~ke po meri: Goran Smiqani}

mnogih akcija, ~esto udarcima zavr{avao nalete, probijao po desnom boku i centrirao. U svakom slu~aju, bio je to onaj Smi-

qani} koji je nekada igrao u omladinskoj reprezentaciji i o kome se pri~alo kao novom fudbalskom ~udu od deteta.

- Drago mi je da sam {ansu dobio, a verujem da sam je i iskoristio u Kuli. @ao mi je {to je do{lo do prekida, ali kad sada sumiram utiske, posmatraju}i i doga|aje u Lu~anima, moram da se zapitam da li se isti ar{ini primewuju prema svim klubovima? Grmelo je, ~ujem i na utakmici Sloboda Sevojno Point – Crvena zvezda, ukazivana je pomo} sudiji, ali navija~i Crvene zvezde nisu primorani da napuste me~. No, drago mi je da smo u Kuli pobedili. Namerili smo se na dobro organizovanog doma}ina, ali se na{a upornost isplatila – ka`e Smiqani}. U Kuli je Vojvodina otala bez iskqu~enog Pavlovi}a, a crveno-bele ~ekaju dueli s OFK Beogradom kod ku}e i Radom u gostima, a izme|u i kup duel u Jakovu. - Te{ka serija je pred nama, ali snaga Vojvodine je u {irokom izboru igra~a, sjajnoj atmsoferi i odli~nom prilazu na{eg trenera prema svakom pojedincu. Jednostavno, u`ivam da budem deo ovog tima Vojvodine. Na meni je da svaku ukazanu priliku poku{am da iskoristim na najboqi na~in, kao {to je to bilo u Kuli, a {ef Milinkovi} proceni}e kome }e slede}i put ukazati {ansu. [to se mene ti~e, ako zatreba, igra}u i levog beka. Li~no, o~ekujem novu minuta`u ili u me~u s OFK Beogradom ili u osmini finala na{eg najmasovnijeg takmi~ewa. Duga je sezona, predstoji nam jo{ mnogo me~eva i svi }emo imati mogu}nost da doprinesemo dobrim rezultatima Vojvodine – veli Smiqani}. S. Savi}

KUQANI PREUZELI FEWER

Nema re~i o predaji Iako je veoma jasno vidqiv pomak u igri, fudbaleri Hajduka rezultatski i daqe posr}u i nakon osmogprvenstvenog kola preuzeli su fewer. Op{ti zakqu~ak je da im se ba{ ne da. Jer, kako objasniti minimalne poraze od Spartaka u Subotici, ili Vojvodine u minulom kolu u Kuli. [to se vojvo|anskog derbija ti~e, strateg Hajduka Dragoqub Bekvalac je i pre utakmice izrekao pregr{t komplimenata na ra~un Novosa|ana, isti~u}i da je re~ o ekipi koja vredi za ne{to vi{e od tre}eg mesta na tabeli. Evo kako Bekvalac obja{wava poraz svojih izabranika.

- Ni{ta se nije desilo {to nismo predvideli. Jednostavno, Vojvodina je u ovom trenutku fizi~ki spremnija od nas i upravo u tome vidim razlog poraza. Nedostajalo nam je samo pet minuta „fizike“ da odolimo napadima Vojvodine, iako smo pre trenutka odluke mi imali {ansu za gol. Nismo je realizovali i kazna je stigla - rekao je Bekvalac. Susret sa Vojvodinom spada u kategoriju onih u kojima se igra~ima Hajduka malo {ta mo`e zameriti. Borili su se, stvorili i nekoliko izglednih prilika, ali gol ih nije hteo. - Ne mogu da zamerim mojim momcima na trudu i zalagawu, a gol Vojvodine je do{ao

iz prekida, upravo iz onoga na {ta sam upozoravao. Desilo se da na{ fudbaler koji je tek u{ao nije bio dovoqno koncentrisan i upravo „wegov“ igra~ je dao gol - poja{wava Bekvalac. Uprkos novom neuspehu, Kuqani nisu klonuli duhom i ne pada im napamet da se predju. - @ivot ide daqe, jo{ mnogo bodova je u opticaju. Na{ ciq je, kao {to sam vi{e puta ve} rekao, da posle tridesetog kola budemo iznad crte {to vodi u ni`i rang. Siguran sam da }emo uz jednu dodatnu selekciju i dobre pripreme to na kraju i ostvariti - optimista je Bekvalac. \. Bojani}

TRENER JUVENTUSA LUI\I DELNERI TVRDI:

Krasi} je najboqi Trener Juventusa Lui|i Delneri isti~e da je dovo|ewe Milo{a Krasi}a iz CSKA potez decenije torinskog kluba. Srpski reprezentativac briqira u me~evima Serije A i jedan je od najzaslu`nijih za konstantnost u igrama ekipe. - To je veliki napredak za tim i to na vi{e poqa. Krasi} nam je doneo agresivnost i ima veliku `equ da tim pobe|uje. On je trenutno na{ kqu~ni igra~. U situacijama jedan na jedan je fenomenalan. ^ini sjajne stvari za na{ tim i stvara dobre prilike za svoje saigra~e - zakqu~io je Delneri. Fudbaler Juventusa Alberto Akvilani spreman je da se vrati u reprezentaciju po{to se nalazi u sjajnoj formi dok nastupa za torinski klub kao pozajmqen igra~. Ovaj 26-godi{wak je postigao prvi pogodak za Staru damu u ubedqivom trijumfu protiv Le}ea 4:0. Tako se na najboqi na~in vratio u startnu postavu. Akvilani igra

za Juventus kao igra~ Liverpula, a mnogi smatraju da je wegov pro{logodiwi prelazak na Mersejsajd iz Rome bio veliki proma{aj. - Dobar je ose}aj vratiti se u domovinu. Tu sam na oku selektoru i `elim da nastavim da igram za nacionalni tim. Sada je za mene najbitnije da igram u kontinuitetu dobro. Kada to ~inim, sigurno }u ponovo biti u konkurenciji za reprezentativni dres. U Liverpulu sam bio povre|en, a i nisam imao stalnu minuta`u - rekao je Akvilani. I trener Juventusa Lui|i Delneri tvrdi da se wegova igra drasti~no poboq{ala u odnosu na vreme kada je napustio Italiju pre 18 meseci. - On je uvek imao tehni~ke kvalitete, ali je sada sazreo i kada pri~amo o taktici - izjavio je Delneri i dodao da je dovo|ewe Akvilanija sjajna investicija Juventusa, koji nije bio standardan na po~etku sezone.

Milo{ Krasi}


SPORT

c m y

DNEVNIK

utorak19.oktobar2010.

17

LIGA EVROPSKIH [AMPIONA: PARTIZAN GOSTUJE BRAGI (20.45, RTS)

Borba za evropsko prole}e Fudbaleri Partizana danas kr~e put ka evropskom prole}u, prvi put posle pet sezona. Crno–beli u okviru tre}eg kola grupe H Lige {ampiona gostuju Bragi (20.45, RTS), ekipi koja je, kao i oni, pora`ena u prva dva me~a. Beogra|ani tra`e barem bod u Portugalu, koji bi im u revan{u, 3. novembra, sotvorio {ansu za plasman u Ligu Evropa. Crno–beli }e se u najja~em sastavu suprotstaviti se crveno – belima iz Brage. - Krstaji} se oporavio, kao i Boja i Kleo. Malo su, dodu{e,

Kristijano Abijati, golman Milana

DANAS I SUTRA UTAKMICE TRE]EG KOLA LIGE [AMPIONA

Sudar divova u Madridu Za nas najinteresantniji me~ tre}eg kruga Lige fudbalskih {ampiona igra se u Bragi gde Partizan bije bitku za prve bodove u H grupi, a Evropa je okrenuta ka Madridu gde }e kopqa ukrstiti dva najtrofejnija kluba Starog kontinenta – Real ( devet titula) i Milan (sedam titula). Bi}e to okr{aj za pam}ewe i za vra}awe dugova. Minule sezone roso – neri su slavili u Madridu golom Pata u 88. minutu (3:2). Ali od tada se mnogo toga promenulo, u kraqevski klub stigao je trofejni trener @oze Muriwo koji je doneo mnogo pozitivne energije. Sa “specijalnim” Madri|ani najavquju novi trofej. Sjajne igre Ronalda, Iguaina, ]avi Alonsa i ostalih zvezda Reala samo potvr|uju da Muriwo ne{to veliko sprema. - Niko od mene ne tra`i trofej – saop{tava Muriwo. – Ali, jednostvano se ose}a da Madrid `eli novu titulu. Podrazumeva se da navija~i poraze ne}e pra{tati, zato u svaku utakmicu ulazimo sa pobedni~kim ambicijama. Roso neri imaju mnogo ja~i tim nego pro{le sezone, napad im je sjajan. Mo`da je dobro {to se prvi me~ igra u Madridu. Naravno, igra~i }e dobiti striktna zadu`ewa i mislim da ne}emo imati nikakvih problema da stignemo do uspeha. Milanezi se posle nekoliko su{nih godina bude. Navala predvo|ena Ibrahimovi}em, Robiwom, Ronaldom i Patom igra sve boqe i lepr{avije, jedino {kripi u odbrani {to veoma dobro zna i tridesettrogodi{wi golman Kristiano Abijati, koji }e imati vatreno kr{tewe na Santjao Bernabeuu.

- Bi}e pakleno, Real igra sjajno – ka`e Abijati. I nama je boqi deo tima napad, bilo bi lepo da mre`e miruju, ali sam siguran da }e biti vi{e od ~etiri gola. Nadam se da }e se i mre`a Ikera Kasiqasa tresti, barem toliko puta kao i moja. Zanimqiv me~ igra se i u Londonu, gde }e snage odmeriti Arsenal i [ahtjor. I jedan i drugi tim posle dva odigrana me~a imaju po {est bodova. - Igra}emo na{u igru, kratkih pasova – najavquje trener Arsenala Arsen Venger. – Verujem da }emo uspeti da probijemo bedem [ahtjora. Ukrajinci imaju sasvim dobar tim, nisu slu~ajno postigli tri gola u Bragi. Ukrajinci su pobedom u Bragi napravili dobar posao i sada su u sjajnoj poziciji. - Nama je i bod dobar – isti~e trener Mir~ea Lu~esku . – Sigurno je da ne}emo srqati, ~eka}emo, pa ako nam se uka`e {ansa poku{a}emo da iznenadimo tobxije. Londonci zaista igraju sjajno, ali su i oni rawivi, videlo se to i u Beogradu, bez obzira {to su slavili. Susret izme|u Spartaka iz Moskve i ^elzija tako|e privla~i veliku pa`wu fudbalskih poklonika (18.30). - Za sve nas su dobre igre Spartaka iznena|ewe – obja{wava Juri @ivkov, fudbaler ^elzija, koji je branio boje CSKA. – Moskovqani su anga`ovali nekoliko Brazilaca, koji su potpuno promenili stil igre Spartaka, zato i strepimo, mada smo mi na papiru veliki favoriti. G. Kova~

Danas

Sutra

Grupa E

Grupa A

Roma - Bazel Bajern - Klu` 1. Bajern (M) 2. Klu` 3. Roma 4. Bazel

2 2 2 2

2 1 1 0

0 0 0 0

0 1 1 2

(20.45) (20.45)

Inter – Totenhem Tvente – Verder

4:1 3:3 2:3 2:4

1. Inter 2. Totenhem 3. Tvente 4. Verder

6 3 3 0

2 2 2 2

1 1 0 0

0 0 1 1

6:2 6:3 3:6 2:6

4 4 1 1

Grupa F

Grupa B

Spartak (M) - ^elzi (18.30) Olimpik (M) - @ilina (20.45)

[alke – Hapoel (TA) (20.45) Olimpik (L) – Benfika (20.45)

1.^elzi 2. Spartak (M) 3. Olimpik (M) 4. @ilina

1. Olimpik (L) 2. [alke 3. Benfika 4. Hapoel (TA)

2 2 2 2

2 2 0 0

0 0 0 0

0 0 2 2

6:1 4:0 0:3 1:7

6 6 0 0

Grupa G

2 2 2 2

2 1 0 0

0 1 1 0

0 0 1 2

2 2 2 2

2 2 0 2

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 1 2

4:1 2.1 2:2 1:5

6 3 3 0

(20.45) (20.45)

Renyers – Valensija (20.45) Man~. junaj. – Bursaspor (20.45)

3:0 3:1 1:3 0:3

1. Man~ester j.2 2. Renyers 3. Valensija 4. Bursaspor

6 4 1 0

Grupa H

1 2 2 2

1 1 1 0

01:0 1 0 0 1 0 2

4 1:0 4:1 0:5

4 3 0

Grupa D

Arsenal - [ahtjor Braga - Partizan 1. Arsenal 2. [ahtjor 3. Partizan 4. Braga

2 1 1 0

Grupa C

Real (M) - Milan Ajaks - Okser 1. Real (M) 2. Milan 3. Ajaks 4. Okser

2 2 2 2

0 0 2 2

(20.45) (20.45)

Panatenaikos – Rubin (20.45) Barselona – Kopenhagen (20.45)

9:1 4:0 1:4 0:9

1. Kopenhagen 2. Barselona 3. Rubin 4. Panatinaikos

6 6 0 0

2 2 2 2

2 1 0 0

0 1 1 0

odbrani i u napadu igrali izvanredno. Iako Stanojevi} nije potvrdio, mesto Marka Jovanovi}a, koji je iskqu~en protiv Arsenala, zauze}e Stefan Savi}. U prilog

0 0 1 2

3:0 6:2 1:2 1:7

6 4 1 0

- Znam dosta igra~a iz Brage jer ih vrlo ~esto gledam kada sam u Brazilu. Dosta su brzi, a pre svih Mateus, koji je udarna igla u {picu napada. Vezni red im je vrlo kvalitetan, a najtawa

Kreator Partizanove igre Sa{a Ili} i u me~u s Arsenalom pri`io sjajnu partiju

Slabo interesovawe Braga i Partizan ve~eras igraju prvi od dva me~a koji mogu odlu~iti ko }e od wih ostati na zimu u Evropi. Me|utim, prema vestima iz Portugala interesovawe doma}e publike nije veliko pa se ve~eras o~ekuje da stadion Municipal, kapaciteta 30 hiqada, bude tek do pola popuwen. Partizan }e imati podr{ku oko 200 svojih navija~a.

@ivkovi} umesto Ili}a (20.45) (20.45)

1 1 1 1

Duhanel na centru BRAGA: Stadion Municipal, sudija: Loran Duhanel (Francuska). BRAGA: Felipe, Paulao, Felipe, Garsija (Luka{), Silvijo, Vandiwo, Mozes, Agijar, Saliwo, Alan, Sezar, Mateus. PARTIZAN: Stojkovi}, Stevanovi}, Lazevski, Savi}, Krstaji}, Medo, Moreira, Ili}, Smiqani}, Kleo, Boja.

- Znamo {ta nam zna~i ovaj me~ i tako mu i prilazimo. [ahtjor je ja~i od Brage pa umalo nismo uzeli bod. Ako ponovimo takvu igru i budemo konkretniji u napadau mo`emo i do pobede. Oprezni smo, ali i motivisani da ostvarimo jo{ jedan dobar rezultat. Ili} bi bio zadovoqan i bodom, ali ho}e igru na ceo plen. - Evropa ne podnosi kalkulisawe i sigurno da nam bunker ne}e pomo}i. Samo ako se isprsimo i poka`emo htewe mo`emo o~ekivati sre}an epilog – rekao je Ili}.

Trener Partizana Aleksandar Stanojevi} u Bragu je doveo 20 igra~a, a iznena|ewe je da }e umesto Radi{e Ili}a rezerva Vladimiru Stojkovi}u biti @ivko @ivkovi}. Za tim }e ve~eras konkurisati: Stojkovi} i @ivkovi} (golmani), Miqkovi}, Stevanovi}, Savi}, Krstaji}, Lazevski, Stankovi} (odbrana), Medo Kamara, Petrovi}, Smiqani}, Sa{a Ili}, Moreira, Tomi}, Davidov, Babovi} (vezni red), Iliev, Kleo, [}epovi}, Boja (napad). roviti, ali to je o~ekivano s obzirom na dosada{we velike napore – ka`e trener srpskog {ampiona Aleksandar Stanojevi}. O~ekivano, u timu ne}e biti Nemawe Tomi}a zbog povrede. - Dobio je udarac na posledwem treningu i nastup mu je neizvestan – objasnio je {ef struke. Trener Partizana zna recept za aktivan rezultat svog tima. Kao i do sada, sistem ne}e mewati, samo }e ga prilagoditi kvalitetima rivala. - Moramo shvatiti da nas o~ekuje revan{ za dve nedeqe i da }e tek posle wega biti jasno ko }e prezimiti u Evropi. Zato se ne}emo puno zaletati, ve} probati da odigramo pametno. Reper neka bude prvo poluvreme sa Anderlehtom, kada smo i u

tome idu igre defanzivca za dr`avni tim Crne Gore, kao i lo{a partija Vojislava Stankovi}a protiv Smedereva. Tako|e, o~ekuje se da mesto pored aut linije zauzme Aleksandar Lazevski. - Bi}e ovo vrlo te`ak me~, posebno za nas defanzivce. Ko god da bude igrao ~uva}e vrlo neugodne napada~e Brage, a opet imati i dosta obaveza u napadu. Ipak, ve} smo pokazali da igramo u oba smera i veliki sam optimista – rekao je mladi Lazevski. Igra~ od kojeg se svakako najvi{e o~ekuje u Partizanu je Kordova Kleo. Brazilac se odmarao posle me~a sa Smederevom i osve`en bi trebao da bude pretwa za Portugalce. Posebno {to vrlo dobro poznaje ekipu iz zemqe u kojoj je do pre dve godine igrao.

Partizan zna s Portugalcima Fudbaleri Partizana do sada su se sastajali sa tri portugalska tima: Sportingom (6 puta), Portimonenseom (2 puta) i Portom (4 puta). Ukupan u~inak je na strani crno – belih, a negativan skor Beogra|ani imaju samo sa Portom ( dva remija i dva poraza). Braga je ostala u lepom se}awu Vladimirom Stojkovi}em, koji je sa Crvenom zvezdom eliminisao ovaj tim u kvalifikacijama za Ligu Evrope 2005. godine (0:0, 1:1).

Grobari pod prismotrom Posle de{avawa u \enovi, srpski navija~i su pod budnim okom UEFA. S obzirom na to i navija~i Partizana u pratwi policije {etaju ulicama Brage. Iako me~ nije u rangu onih visokog rizika, doma}ini ni{ta ne `ele da prepuste slu~aju. Revan{ u Beogradu ipak je dobio taj epitet, a posmatra}e ga specijalan posmatra~ za bezbednost iz Irske. je odbrana koja prima dosta golova. Tu treba da tra`imo na{u {ansu – smatra Kleo. Brazilac insistira na smirenosti svoje ekipe, jer }e Portugalci od samog po~etka poku{ati da nametnu svoj stil i postignu neki gol. - Za razliku od ranije, Braga sada igra vrlo ofanzivno na gol vi{e. Dolaskom trenera Domingo{a Pasijense, biv{eg igra~a Porta, promenili su filozofiju igre i rezultati su odmah tu. Ne treba zaboraviti da su u ~etiri me~a sa Seltikom i Seviqom dali ukupno devet golova. Srpski {ampion ove sezone ne mo`e se zamisliti bez kreacije Sa{e Ili}a. Iskusni plej igra u konstatnoj formi i glavni je kreator igre.

U napadu sa Kleom igra}e Pjer Boja. Me~ sa [ahtjorom pokazao je da Iliev ne mo`e da stvori vi{ak u napadu, {to bi Kamerunac svojom snagom i brzinom sigurno mogao. - Ako po~nem utakmicu da}u sve od sebe da ispunim o~ekivawa. Znam za{to sam doveden i kakvi su mi zadaci i mislim da mogu da ih ispunim. Milsim da sam protiv Arsenala to i pokazao – rekao je Boja. Dakle, jasno je, fudbaleri Partizana nisu u Bragu do{li da samo otaqaju me~ ve} da probaju da podignu svoj i rejting srpskog fudbala. Svaki rezultat, sem poraza, to bi i u~inio, u situaciji kada se kod nas o svemu pri~a samo ne o fudbalu. I. Lazarevi}


18

SPORT

utorak19.oktobar2010.

DNEVNIK

SREMSKA LIGA

OFL IN\IJA – STARA PAZOVA

Radulovi} pre pi{taqke

Dunav presu{io

LSK – Hajduk (B) 1:0 (0:0) LA]ARAK: Stadion LSK-a, gledalaca 100, sudija Vladi} ([id). Strelac: Radulovi} u 90. minutu. @uti kartoni:Miji}, Vasiqevi}, Bosan~i}, Vukoli}, Radulovi} (LSK), Simovi}, Muti} (Hajduk). LSK: Aleksi} -, Miji} 8 (Radulovi} 9), Vukoli} 8, Bosan~i} 8, Papi} 9, La|evac 9, Vasiqevi} 8 (^ikara 8), Jovani} 9, Gavilovi} 8, Savi} 9, Todorovi} 9 (Mitrovi} 8). HAJDUK: Simovi} 10, Jak{i} 7, Filipovi} 7, Bakvi} 7, Glavatovi} 8, Mitrovi} 7, Dubravac 7, Pani} 7, Curkovi} 7, Trtica 8, Muti} 7. U derbiju kola u La}arku, svih 90 minuta igralo se samo na jedan gol, a gosti se vi{e izle`avali po terenu nego {to su igrali fudbal. Ipak ih je kaznio Radulovi} u nadoknadi vremena. I do tog trenutka rezultat je mogao biti ubedqiv za La}arce, ali na golu Be{~ana je stajao nesavladivi Simovi}. V. Savi}

Mladost (K) – Borac Sloga 1:1 (0:0) KUPINOVO: Stadion Mladosti, gledalaca 200, sudija Leki} (Vrdnik). Strelci: Milovanovi} u 89. za Mladost, Simonovi} u 90. minutu za Borac Slogu Mil{ped. @uti kartoni: Plav{i}, Milovanovi} (Mladost), Simonovi}, Juri{i} (Borac Sloga Mil{ped). MLADOST: Ranisavqevi} 5, Naumov 6, Nedeqkovi} 6, Rado{evi} 6, \uri~i} 6, Jovanovi} 6, Bastaji} 6, Gruji~i} 5 (Milovanovi} 6), Plav{i} 6 (Kurja~ki 6), [tuli} 6 (Mati} 6), Novakovi} 6. BORAC SLOGA MIL[PED: Travica 6, Simonovi} 6, Keki} 6, G. Mi{~evi} 6 (D. Igwatovi} 6) Ko~ija{evi} 6, S. Mi{~evi} 6, Kamberi 6, Mitrovi} 6 (Dra`i}), Juri{i} 6, Juri{i} 6, Pejovi} 6 (Mar~eti}). Odli~no su doma}ini odigrali prvih pola sata.Stvorili su ~ak dobrih pet-{est prilika za gol. Onda su stali, da bi u nastavku krenuli opet `estoko, pa opet stali, a Milovanovi} je tek u fini{u postigao vode}i gol. Nisu mogli doma}ini dugo da se vesele, jer je u posledwim sekundama susreta Simonovi} {utnuo loptu sa 40-ak metara, koja je odsko~ila, prevarila

golmana Ranisavqevi}a i zavr{ila u mre`i. @. Jelovac

Zeka Buquba{a – Jadran 3:1 (3:0) RAVWE: Stadion Zeke Buquba{e, gledalaca 150, sudija In|i} (In|ija). Strelci: Vujovi} u 8. (iz penala), @ivkovi} u 9. i Martinovi} u 24. za Zeku Buquba{u, P. Milakovi} u 77. za Jadran. @uti kartoni: Mijajlovi}, Martinovi} (Zeka Buquba{a), I. Milakovi}, Mraovi} (Jadran). Crveni karton: Mraovi} (Jadran). ZEKA BUQUBA[A: Staj~i} 8, Stankovi} 7, Vujovi} 9, Mijajlovi} 8, Maksimovi} 8, I. Ivi} 7 (A. Ivi} 8)., Martinovi} 7, @ivkovi} 8 (Zabla}anski 7), Lazi} 8, \onli} 8, Romandi} 8 (Simi} 7). JADRAN: G. Kova~evi} 8, Bulatovi} 6, Bobi} 7, Deni} 7, Berowa 7 (Bo{wakovi} 7), S. Peki} 8, Hasanovi} 6 (I. Milakovi} 6), Mraovi} 6, Samac 7 (S. Kova~evi} 6), P. Milakovi} 8, D. Peki} 8. Brzo su Ravwanci do{li do 3:0. U nastavku gosti su poku{ali da ne{to vi{e u~ine, a doma}ini da rutinskom igrom zavr{e me~. B. \onli}

Qukovo – Partizan 2:1 (0:0) QUKOVO: Stadion Qukova, gledalaca 150, sudija Samac (Sremska Mitrovica). Strelci: Ivani{ u 59. i 80. za Qukovo, a Topxagi} u 86. minutu za Partizan. @uti kartoni: Bursa}, Rodi} (Qukovo), M. Petrovi}, Novakovi} (Partizan). Crveni karton: Vi{wi} (Qukovo). QUKOVO: Mijatovi} 7, Rodi} 7, Peji} 6, Milanovi} 7, Katari} 6, Blanu{a 7, @ivkovi} 8, [odolovi} 6 (Miladinovi}), Bursa} 6 (Tomi}), Ivani{ 9, Vi{wi} 6. PARTIZAN: Bo{kovi} 7, G. Radovi} 5 (D. Srbinovski), \or|i} 6, Markovi} 6 (Novakovi}), M. Petrovi} 7, P. Srbinovski 6, Petkovi} 7, @. Radovi} 6, Daki} 6 (Topxagi}), V. Petrovi} 7, Mileti} 6. N. Trkuqa

@elezni~ar – Grani~ar (A) 2:2 (1:0) (prekid u 89. minutu) BE[KA: Stadion Hajduka, gledalaca 100, sudija Miti} (Ogar). Strelci: Dimitrijevi} u 27. i Kne`evi} u 89. za @elezni~ar, Deraji} u 49. i 51. za Grani-

~ar. @uti kartoni: Ov{ek, Brki} (@elezni~ar), Deraji}, Kosanovi}, Skakavac, Mileti} (Grani~ar). Crveni karton: Skakavac (Grani~ar). @ELEZNI^AR: Rado{evi}, Golubovi} , Dimitrijevi}, Ra{i} (Zagorac), Brki}, Ov{ek, Rakar, Jovanovi}, Marjanovi}, Golubovi} (Jankovi}), Kne`evi}. GRANI^AR: Ili}, Kosanovi}, Maro{i~evi}, Gledi}, G. Skakavac, Pani}, Grbatini}, Vuji} (Mali}), Mileti} (Markovi}), Deraji}, Erak. Kada su doma}ini izjedna~ili u 89. minutu Jovica Zagorac je poku{ao da iz mre`e gostiju izvadi loptu, kako bi je odneo na centar. Bez povoda golman Ili} ga je pesnicom pogodio u predelu glave i rasekao jagodi~nu kost. Doma}i fudbaleri potom su poleteli ka golu gostiju, nastala je op{ta gu`va, a redarska slu`ba je jedva smirila sa predstavnicima doma}ina uzavrele strasti, kako ne bi izbio jo{ ve}i icindent. Potom je sudija prekinuo me~. B. Zagorac

Hajduk – Jedinstvo (SP) 1:2 (0:1) VI[WI]EVO: Stadion Hajduka, gledalaca 200, sudija Bawac (In|ija). Strelci: Mihaqevi} u 81. (iz penala) za Hajduk, Dragin u 32. i Kudra u 60. za Jedinstvo. @uti kartoni: Stojakovi}, Veteha, Markovi}, Pavi}, Zari} (Hajduk), Bala`, Dragin, Dragani}, Borislav Vuj~i}, Maho, \urkovi}, Jovi{i}, Simonovi} (Jedinstvo). HAJDUK: M. Jovanovi} 7, Jankovi} 6 (Runti}), Markovi} 6 (Mihaqevi} 7), Veteha 6, Stojakovi} 7, Pavi} 7, Jeremi} 6, Stani{i} 7, D. Raki} 6 (Xaki} 6), Zari} 6, Sakan 6. JEDINSTVO: Bala` 7, Stojanac 7, Rajak 6, Borislav Vuj~i} 7, Jovi{i} 7, Maho 6, Dragin 7, Kudra 7, Dragani} 7, Simonovi} 6,\urkovi} 8 (Erceg 6, Boris Vuj~i} 6, Stojni}). U nervoznoj igri o~ajna partija doma}ina kulmirila je novim porazom. Z. Raki}

Podriwe – Fru{kogorac 7:0 (4:0) MA^VANSKA MITROVICA: Stadion Podriwa, gledalaca 150, sudija Vu~kovi} (Nova Pazova). Strelci: Ostoji} u 6, 65. i 88, Vitas u 8, Mira`i} u 28, Stankovi} u 33. i Vejnovi} u 61. minutu. @uti

QUKOVO: Qukovo – Partizan 2:1, RUMA: Sloven – Hajduk([) 0:0, BE[KA: @elezni~ar – Grani~ar (A) 2:2 (prekid u 89.), RAVWE: Zeka Buquba{a – Jadran 3:1, KUPINOVO: Mladost – Borac Sloga Mil{ped 1:1, VI[WI]EVO: Hajduk – Jedinstvo(SP ) 1:2, LA]ARAK: LSK – Hajduk (B) 1:0, MA^VANSKA MITROVICA: Podriwe – Fru{kogorac 7:0. 1. Podriwe 10 2. Hajduk ([) 10 3. Hajduk (B) 10 4. LSK 10 5. Hajduk (V) 10 6. Partizan 10 7. Sloven 10 8. Zeka Buq. 10 9. Borac Sloga 10 10. Mladost (-1) 10 11. Jedinstvo (-1)10 12. @elezni~ar 9 13. Qukovo 10 14. Jadran 10 15. Grani~ar (A) 9 16. Fru{kogorac10

6 6 6 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 0

3 2 2 4 1 3 3 3 3 4 1 1 1 2 2 0

1 2 2 1 4 3 3 3 3 3 5 5 6 6 5 10

26:7 23:9 17:13 17:6 14:13 25:17 17:13 18:16 13:13 10:11 14:24 13:10 8:17 7:11 7:13 3:39

21 20 20 19 16 15 15 15 15 12 12 10 10 8 8 0

kartoni: Stankovi} (Podriwe), Golubovi} (Fru{kogorac). Crveni kartoni: Miki}, Amanovi} (Fru{kogorac). PODRIWE: Oxakli} -, Plav{i} 8, Stankovi} 8, Petri} 8, N. Radovanovi} 8, Vukovi} 8 (Drqa~a 8), Ostoji} 9, Vitorovi} 8, Vitas 8 (Vejnovi} 8), Mira`i} 8 (Stoki}), A. Radovanovi} 8. FRU[KOGORAC: Golubovi} 5, Galija{ 5, Vru}ini} 5, Miki} 5, Radivoj{i} 5, Amanovi} 5, Qiqak 7, Vuk{i} 5, Zec 6, Rudi} 6, Jovanovi} 5. M. Drmanovi}

Sloven – Hajduk ([) 0:0 RUMA: Stadion u Borkova~koj dolini, gledalaca 200. @uti karton: Svilar (Hajduk). SLOVEN: Vujakovi} 7, Mili~evi} 6, Milojevi} 6, Nani} 7, Lazi} 7, Marinkovi} 7, Borovi} 6 (Ne`i} 6), Alempi} 7, Cveti}anin 7, Mati} 7, Stupar 7 (Kolarevi}). HAJDUK: Stankovi} 7, Domazet 6 (Majki} 6), Vuk{a 6, Milo{evi} 7, Gu`vi} 7, Svilar 6, Babi} 6 (\ur~in ), Radosavqevi} 7, [evi} 7, Radanovi} 7, \eri} 6. Ve} na po~etku utakmice Lazi} je {utem sa oko 20 metara pogodio pre~ku gostiju. Rumqani su tokom cele utakmice napadali na gol Stankovi}a, ali gosti su se odli~no branili i iz kontri poku{avali da do|u do gola. U 32. minutu imali su i najboqu {ansu. [evi} je tukao s 14 metara, ali je Vujakovi} efektno odbranio. U nastavku utakmice igralo se vi{e na sredini terena, bez izglednih {ansi za gol. M. Juri{i}

Borac (J) – Dunav 5:3 (2:2) JARKOVCI: Stadion Borca, gledalaca 50, sudija Rilak (In|ija). Strelci: Mandi} dva, Nestorovi}, Radulovi} i Petrovi} za Borac, Kiti}, @e`eq i Radulovi} za Dunav. @uti kartoni: Do{en, Milinovi} (Borac), @e`eq (Dunav). Crveni karton: Mraovi} (Borac). BORAC: Milinovi}, Naranxi}, Mraovi}, Do{en, Radulovi}, Novkovi}, Mandi}, Petrovi}, Savi}, Nestorovi}, Ogwanovi}. DUNAV: Jelovac, Kne`evi}, Tomi}, Kiti}, [kori}, Joksimovi}, Cvi{i}, Najdanovi}, @e`eq. Gosti doputovali sa samo devet igra~a i dok su imali snage dobro su parirali doma}inima. P. Stepanov

Sloga Borac – ^SK 1:0 (1:0) SURDUK: Stadion Sloge Borac, gledalaca 50, sudija ]iri} (In|ija). Strelac: S. Maksimovi} u 33. @uti kartoni: Za}iri, Crnoja~ki, P. Subotin (^SK). SLOGA BORAC: Stankovi}, Miqu{ , Maksimovi}, R. Lep{anovi}, B. Lep{anovi}, Luka~, @. Lep{anovi} (Kordi}), @. Paunovi}, Star~evi}, Stefanovi} (Bo`idar Lep{anovi}), Igra~ . ^SK: M. Radusin 7, J. Subotin 7, Petkovi} 7, Bonxi} 7, Crnoja~ki 7, D. Dini} 7, Stamenkovi} 7, Za}iri 7 (Tica 7), N. Radusin 7, P. Subotin 7, Arsi} 7. Odli~na igra doma}ini. Falila je samo ubedqivija pobeda. Gosti su dobro parirali posle primqenog gola. Pobednika je odlu~io precizan {ut Maksimovi}a sa 16 metara. N. Medi}

Sremac – Fru{kogorac 5:1 (3:0) VOJKA: Stadion Sremca, gledalaca 100, sudija Stevanovi} (Novi Slankamen). Strelci: Dobrota u 8, 17, 32. i 64. i Skopqak u 68. za Sremac, a Gavri} u 62. za Fru{kogorac. @uti kartoni: ^obanovi}, Glamo~ak (Sremac), Poqak (Fru{kogorac). SREMAC: \ermanovi} , Kova~evi}, Rosi}, Skopqak (Perin), Vra~ev, ^ortanova~ki, Bogunovi}, ^obanovi}, Gruji}, Grujin(Glamo~ak, Radosavqevi}), Dobrota. FRU[KOGORAC: Vu~i}, Livaja, Egi}, ^ortan, Milosavqe-

JARKOVCI: Borac – Dunav 5:3, VOJKA: Sremac – Fru{kogorac 5:1, MARADIK: Sloga – Podunavac 0:4, SURDUK: Sloga Borac – ^SK 1:0. Polet iz Novih Karlovaca je bio slobodan. 1. Sloga Borac 2. Sremac (V) 3. Podunavac 4. Polet 5. Dunav 6. ^SK 7. Sloga (M) 8. Fru{kogorac 9. Borac (J)

7 7 7 7 7 8 7 7 7

7 6 6 3 2 2 2 1 1

0 0 0 0 1 1 0 2 0

0 1 1 4 4 5 5 4 6

14:3 21 17:3 18 20:8 18 13:11 9 12:16 7 12:18 7 10:17 6 8:16 5 10:24 3

vi}, Qukov~an, Mi{~evi}, Gavri} (Krsti}), Vergovi}, Pejakovi}, Poqak. O~ekivana pobeda doma}ina. Moglo je biti i ubedqivije. S. Ranitovi}

Sloga – Podunavac 0:4 (0:1) MARADIK: Stadion Sloge, gledalaca 100, sudija Ili} (Nova Pazova). Strelci: Pejinovi} u 27, Ra{i} u 68, Miqu{ u 71. i M. Krivo{ija u 83. @uti kartoni: Kukoq, Kusi} (Sloga). SLOGA: Boroja, \oki} (Ipa~), Petkov, Hajnal, Belanovi}, Kusi}, [kori}, Milin, Nikolinac, Milovanovi}, Kukoq. PODUNAVAC: Ma`ibrada, Radakovi}, Ra{i} (Miqu{), J. Jovanovi} (Milivojevi}), Jankovi}, Pejinovi} (N. Krivo{ija), Stefanovi}, M. Krivo{ija, Vukadinovi}, Popovi}. Uz slabo su|ewe, gosti su na silu odneli bodove. S. Pavlovi}

OP[TINSKA LIGA SREMSKA MITROVICA (DRUGI RAZRED) [UQAM: BSK – Grgurevci 4:0, LE@IMIR: Planinac – Sloga (Z) 0:0, DIVO[: Hajduk – Napredak 4:0, SREMSKA RA^A: Srem –Borac (R) 2:1. Bosut je bio slobodan. 1. Srem 2. Borac(R) 3. Hajduk 4. BSK 5. Napredak 6. Bosut 7. Grgurevci 8. Sloga(Z) 9. Planinac

7 7 7 7 7 7 6 7 7

5 4 4 3 3 2 2 1 1

1 2 1 1 1 3 0 2 1

1 1 2 3 3 2 4 4 5

14:4 12:6 13:5 10:12 8:15 13:10 10:18 7:10 4:11

16 14 13 10 10 9 6 5 4

OP[TINSKA LIGA [ID

Doma}in lak{e od o~ekivanog Jednota – Ba~inci Sloga 2:0 (1:0) [ID: Stadion 12. april, gledalaca 150, sudija Stanivukovi} (Erdevik). Strelci: Boda u 45. i Medi} u 72. @uti kartoni: Dupaq (Jednota), Miji} (Ba~inci Sloga). JEDNOTA: Dobrojevi} 7, Opojevli} 7, Farka{ 7, Carevi} 7 (Ivani{evi} 7), Rukavina 7 (Mi{kovi}), Danilovi} 7, Dujakovi} 7, Stepanovi} 7, Boda 8, Dupaq 7, Medi} 8. BA^INCI SLOGA: Barjaktarevi} 6, Junuzovi} 6, Lazarov 6, Maro{i~evi} 6, Kalini} 6 (Meni~anin 6),S. Ili} 6, ^avi} 6 (Zadrepko 6), Bla`anovi} 6, Milinkovi} 6, M. Ili} 6, Cuper 6. Mnogo lak{e nego {to su o~ekivali, doma}ini su do{li do pobede. O. Stepanovi}

OFK Bingula – Grani~ar 3:4 (2:4) BINGULA: Stadion OFK Bingule, gledalaca 100, sudija Alen Softi} (Ba~inci). Strelci: Halilovi} u 8. i 17. i Gwatovi} u 82. za OFK Bingulu, Joki} u 7, 15, 28. i 30. za Grani~ar. @uti kartoni: Kremi}, ^izmi}, Suhawi, Milovanovi}, Svir~evi} (OFK Bingula), Jovi} (Grani~ar).

OFK BINGULA: Suhawi 5, Gwatovi} 7, Ruman 6 (Svir~evi} 6), Kremi} 6 (Farka{ 6), Samarxi} 6 (B. Kramar 6), Milovanovi} 6, ]izmi} 6, ]osi} 6, Halilovi} 7, Pla~kovi} 6, Krsti} 6. GRANI^AR: Bogdan Cvijanovi} 7, Joki} 6, D. Jovi} 6, Z. Jovi} 7, Stanivukovi} 7, Maru{i} 7, Riki} 7 (Stevi} 7), Kova~evi} 7, S. Juro{evi} 7, Boban Cvijanovi} 7, S. Joki} 7. D. ]osi}

Sin|eli} – OFK Biki} 3:1 (2:1) GIBARAC: Stadion Sin|eli}a, gledalaca 50, sudija Radivojevi} (Ba~inci). Strelci: Stojanovi} u 20. i 42. i \eki} u 85. za Sin|eli}, Jovanovi} u 78. za OFK Biki}. SIN\ELI]: Jak{i} 8, Geordini 8, Damjanovi} 8, S. Kova~evi} 8, Basrak 8, Vudrak 8, Drenovac 8, Stojanovi} 9, [arac 8, Mladen Savi} 8, Mileti} 8 (\eki} 8, Milo{ Savi} 8, Toma{evi}). OFK BIKI]: Bugarski 7, Romawak 7, [arac 7 (Solakovi}), Siv~ 7, Mrvaqevi} 7, Jovanovi} 7, @ivkovi} 7, Bogdanovi} 7, Malivuk 7, Vranov 7 (Vu~kovi}), Ceti} 7 (Hr~ek).

U zanimqivoj igri gosti nisu uspeli kako su najavqivali da }e pobediti, naprotiv, bili su nadigrani i na kraju su dobro i pro{li. D. Vukas

Omladinac – Jedinstvo 1:5 (1:3) MOLOVIN: Stadion Omladinca, gledalaca 50, sudija Durakovi} ([id). Strelci: A{ki} za Omladinac, Gani} dva, Ruman, Kati} i Rami} za Jedinstvo. @uti kartoni: A{ki} (Omladinac), \uri} (Jedinstvo). OMLADINAC: Preradovi}, Gruji}, Andri}, Simi}, Budimir, ^obanovi}, M. Avramovi}, A{ki}, Malivuk, [inka, Santa~. JEDINSTVO: Mrkowi}, Mr|anovi}, Danijel [ili, La}arac (Davor [ili), \uri} (Cerovski), \ali}, Ruman, Rami}, Katani} (Kati}), Kne}ko, Gani}. Lider je opravdao ulogu favorita. Doma}ini mogu biti sre}ni {to su prmili samo pet golova. N. Subi}

Sremac – Bratstvo 0:1 (0:1) BERKASOVO: Stadion Sremca, gledalaca 50, sudija

Mili} (Ba~inci). Strelac: Cigankov u 35. minutu. @uti kartoni: Runti}, Novak (Sremac), ^ipkar, Cigankov, Tur~an, Naranxi} (Bratstvo). Crveni karton: Vlaisavqevi} (Sremac). SREMAC: Vranov 7, Novak 6, Ore{~anin 7, Bala{}ak 8, Ranki} 8, Vlaisavqevi} 6, Runti} 7, Parenta 6, Si~ 6 (Stoji}), Kurbalija 6, Balo{ 6. BRATSTVO: Vitman 7, \a~anin 7, ^alina 7, Cigankov 7 (@upqanin 7), Rajkovi} 7, Tur~an 7, Naranxi} 7, S. Tadi} 7 (Pova`an 7), Arsenovi} 7, ^ipkar 7, Varga 7. Dobro su|ewe, zanimqiva igra, ali i pobeda gostiju, mada su doma}ini zaslu`ili makar bod. M. \urkin

Omladinac – Jedinstvo (M) 2:1 (1:0) BATROVCI: Stadion Omladinca, gledalaca 50, sudija Teo Softi} (Ba~inci). Strelci: Kladu{i} u 41. i P. Male{evi} u 81. za Omladinac, Jawatovi} u 68. za Jedinstvo. @uti kartoni: A. Manojlovi} (Omladinac), Dmitrovi} (Jedinstvo).

OMLADINAC: Pavlovi} 8, Radosavqevi} 8, Bogdanovi} 8, Trifunovi} 8, Dejan Pani} 7 (P. Male{evi} 7), Kladu{i} 8, Sari} 7, Ga~i} 7, Mio~inovi} 8, A. Manojlovi} 7, Mom~ilovi} 7. JEDINSTVO: Luki} 7, Savi} 6, Aramba{i} 6, Ivanovi} 6, B. Spasojevi} 6, Dmitrovi} 7, Gaji} 6, Maqkovi} 6, D. Seni} 6, Jawatovi} 7, I. Spasojevi} 6 (Juri} 6). Te{kom mukom su doma}ini do{li do nove pobede. Morovi}ani su kona~no igrali u punom sastavu i ako ovako budu igrali kao u Batrovcima, sigurno }e mnogi rivali biti savladani. P. Male{evi}

Borac (I) – Napredak 0:2 (0:2) ILINCI: Stadion Borca, gledalaca 100, sudija Grbatini} (Ada{evci). Strelac: Novakovi} u 27. i 38. @uti kartoni: Sarap, Prodanovi} (Borac), Maleti}, \a~anin (Napredak). BORAC: D. Simi} 6, M. Savi} 6, R. Savi} 6, D. Filipovi} 6, Glavo{evi} 6, Prodanovi} 6, Sarap 6, Peji} 6, I. Fi-

GIBARAC: Sin|eli} – OFK Biki} 3:1, BINGULA: OFK Bingula – Grani~ar 3:4, MOLOVIN: Omladinac – Jedinstvo (Q) 1:5, BERKASOVO: Sremac – Bratstvo 0:1, ILINCI: Borac – Napredak 0:2, BATROVCI: Omladinac – Jedinstvo (M) 2:1, [ID: Jednota – Ba~inci Sloga 2:0. 1. Jedins. (Q) 9 2. Omlad. (B) 9 3. Bratstvo 9 4. Napredak 9 5. Jednota 9 6. Ba~inci 9 7. Sin|eli} 9 8. Borac (I) 9 9. OFK Biki} 9 10. Grani~ar 9 11. OFK Bingula 9 12. Omlad. (M) 9 13. Sremac 9 14. Jedins. (M) 9

8 7 6 5 5 5 5 4 4 4 4 1 1 0

0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1

1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 7 8 8

34:12 21:12 27:15 28:15 24:11 21:11 13:8 17:11 19:21 16:20 23:26 11:43 8:32 7:34

24 21 18 16 16 16 15 13 13 13 12 4 3 1

lipovi} 6, Krwaji} 6, Bogdanovi} 6. NAPREDAK: M. Dobrojevi} 8, Jastrebi} 8, P. Petrovi} 8, V. Petrovi} 8, Luji} 8, Gali} 8 (Hrbok 8), Krtini} 8 (Maleti} 8), Sremac 8, Novakovi} 8, \a~anin 8, Grumi} 8 (D. Dobrojevi} 8) Kod rezultata 0:2 gosti nisu iskoristili penal. D. Dobrojevi}


SPORT

c m y

DNEVNIK

19

utorak19.oktobar2010.

OP[TINSKA LIGA TITEL–@ABAQ

VOJVO\ANSKA LIGA – ZAPAD

Duel imewaka ^uru`anima

Studenti pali na ispitu Indeks - Crvena zvezda 0:4 (0:1)

Hajduk (^) - Hajduk (G) 3:1 (0:1) ^URUG: Stadion Hajduka, gledalaca 500, sudija Ma{i} (Koviq), strelci: P. Samolovac u 70. R. Samolovac u 71. [ari} u 90. za Hajduk, a Berak u 12. minutu za Hajduk (G). @uti kartoni: Sre}kov (Hajduk), Martinov, \or|evi} (Hajduk G). Crveni karton: Martinov (Hajduk G). HAJDUK (^): Kotlaja 7, Suvajac 6 (Suva~arev -), P. Samolovac 8, Stankovi} 7, Majski 7, Jockov 7, Davidovac 6 (Maksimovi} -), Sre}kov 7, R. Samolovac 7, [ari} 7, Zec 6 (Prpa -). HAJDUK (G): Radakovi} 7, B. Ili} 6, Martinov 6, Jovanovi} 6, V. Ili} 6 (Miladinovi} -), Strajni} 6, Berak 7, D. Nikoli} 6, \or|evi} 6, Asanov 6, V. Nikoli} 6. Vodili su Gardinov~ani u ^urugu do 70. minuta golom Dejana Beraka. Za preokret pobrinula su se bra}a Samolovac, prvo stariji Petar, ina~e najboqi igra~ ovog susreta poravnao je rezultat izuzetno lepim golom, da bi u slede}em minutu Radoslav doneo prednost doma}inu, da bi ona u samoj zavr{nici bila uve}ana golom Milana [ari}a. P. Bundalo

Jurlina u 19. i 80. minutu (iz penala) za Slogu. @uti kartoni: Dimi} (Jedinstvo), Mi}in, Ivanovi} (Sloga). JEDINSTVO: Sko~i}, R. Tepi}, Krmpot, P. Bubwevi}, R. M. Tepi}, Dimi}, M. Tepi}, Jovanovi}, Dejan, @. Buwevi}, R. B. Tepi}. SLOGA: Gajevi}, Dobrijevi} (Legew), Krkqu{, Kraguqevi} (A. Jov~i}), Nedeqkovi}, Ivanovi}, Mi}in, Mladenovi}, Ahmetovi}, Jurlina, S. Jov~i}. D. Kalkan

Ba~ka - Mileti} 3:1 (2:0)

Obili} - Titel 1:2 (1:1)

\UR\EVO: Igrali{te Ba~ke, gledalaca 150, sudija Mati} (Titel), strelci: Maksimovi} u 31. Jankovi} u 37. (iz penala), Ostojin u 65. za Ba~ku, a Pavkov u 52. minutu za Mileti}. @uti kartoni: Leti}, Vujovi} (Ba~ka), N. Bagi}, Pavlovi}, P. Bagi}, Nestorovi} (Mileti}). Crveni kartoni: Maksimovi} (Ba~ka), Nestorovi} (Mileti}). BA^KA: Mari} 7, Todi} 6, Markovi} 6, Radanovi} 6, Vujovi} 6 (Samarxi} -), Si. Trivunovi} 7, Leti} 6 (Balog 7), Du. Trivunovi} 7, Maksimovi} 7, Jankovi} 8, Ostojin 8 (Erdeqan -). MILETI]: Slavni} 6, Nestorovi} 5, N. Bagi} 6, Trivunovi} 6, S. Bagi} 6, Pavlovi} 6, Prugi} 7, Bawac 6, Bogdani} 6, Pavkov 7, P. Bagi} 6. M. Po.

VILOVO: Igrali{te Obili}a, gledalaca 100, sudija: Trifunovi} (\ur|evo). Strelci: P. Pani} u 26. za Obili}, a [u{a u 13. (iz penala) i Fabijan u 58. minutu za Titel. @uti kartoni: Z. Vukoti}, T. Pani}, Z. \uri}, N. \uri} (Obili}), a Spasojevi}, Kova~ i L. Paji} (Titel). OBILI]: Petkovi} 7, N. Pani} 6 (D. Pani}), R. Pani} 6, Z. Vukoti} 6, ]ur~i} 7, M. Pani} 6, T. Pani} 6, \uki} 6, N. \uri} 6 (B. Pani}), Z. \uri} 6, P. Pani} 6. TITEL: Plav{a 7, Cetewi 7 (Kova~ 7), [u{a 7, Spasojevi} 7, Nastasi} 7, Mari} 7, Staji} 7, L. Paji} 7, Kosti} 7 (P. Mra~ajac 7), Fabijan 7, Tot 7. I pored toga {to su Titeqani igrali oslabqeni bez trojice standardnih igra~a ostvarili su pobedu vrednu tri boda. Prvi gol postigao je [u{a, posle opravdano dosu|enog penala. Doma}i su izjedna~ili u 26. minutu posle gre{ke gostuju}e odbrane. Pobedonosni gol postigao je Fabijan iz slobodnog udarca sa 25 metara. @. M.

Jedinstvo - Sloga (L) 1:2 (1:1) GOSPO\INCI: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 20, sudija \akovi} ([ajka{), strelci: R.B. Tepi} u 30. za Jedinstvo, a

\UR\EVO: Ba~ka - Mileti} (Mo{orin) 3:1, GOSPO\INCI: Jedinstvo - Sloga (Lok) 1:2, ^URUG: Hajduk - Hajduk (Gardinovci) 3:1, VILOVO: Obili} - Titel 1:2. 1. Ba~ka 2. Titel 3. Hajduk (^) 4. Jedinstvo 5. Mileti} 6. Obili} 7. Hajduk (G) 8. Sloga

8 8 8 8 8 8 8 8

7 5 4 4 4 2 2 1

0 2 2 1 0 1 0 0

1 1 2 3 4 5 6 7

24:11 19:8 20:11 14:12 13:13 14:20 8:16 4:26

21 17 14 13 12 7 6 3

MFL BA^KA PALANKA – PRVI RAZRED

Tukli se i navija~i Slavija (P) - Budu}nost (G) 2:1 (1:1) PIVNICE: Igrali{te Slavije, gledalaca 200, sudija: Ha{ka (Ba~ka Palanka). Strelci: Kirti u 17. i Ni{i} u 83. (iz penala) za Slaviju, a Niki} u 1. minutu za Budu}nost. @uti kartoni: Kirti, Kotiv (Slavija), a Niki}, Jevi} (Budu}nost. Crveni kartoni: ^elovski (Slavija) i Hu|an (Budu}nost). SLAVIJA: Plav{i}, Cimbaqevi}, Tir (Pin}ir), Vuka{inovi}, Zaskalicki, Ni{i}, ^elovski, Kotiv (Raj~an), Fej|i, Kirti, Bala`. BUDU]NOST: E. ^ipkar, Bohu{ (Bu~ik), Zari}, D. ^ipkar, Borowac, Kop~ok, Hu|an, Hataqa, [tajfer (Fabri), Jevi}, Niki}. Odli~na fudbalska predstava u Pivnicama zamalo da ima neslavan kraj. Naime, u 88. minutu sudi-

MFL BA^KA PALANKA – DRUGI RAZRED

VIZI]: Borac – Sloga (Plavna) 3:3, SILBA[: Na{a zvezda – Mladost (Mali Ba~) 2:0, VAJSKA: Labudwa~a – Kulpin (Kulpin) 1:2, NE[TIN: Ne{tin – Ba~ki Hajduk (Ba~ko Novo Selo) nije odigrano. 1. Kulpin 2. N. zvezda 3. Mladost 4. Sloga 5. Borac 6. Ba~ki Hajduk 7. Ne{tin 8. Labudwa~a

7 7 7 7 7 6 6 7

5 5 4 3 2 2 2 0

1 1 1 1 2 1 0 1

1 1 2 3 3 3 4 6

24:7 14:5 11:10 16:25 14:13 14:11 4:9 4:21

16 16 13 10 8 7 6 1

TOVARI[EVO: Vojvodina – Ba~ka (Despotovo) 2:0, SELEN^A: Krivaw – Budu}nost (Parage) 3:3, BA^KA PALANKA: Krila Krajine – Magli} (Magli}) 0:0, KARA\OR\EVO: Kara|or|evo – Borac (Obrovac) 1:2, PIVNICE: Slavija – Budu}nost (Glo`an) 2:1, BO\ANI: Slavija – Soko (Nova Gajdobra) 1:2. 1. Soko 8 2. Slavija (P) 8 3. Borac 8 4. Krila Kraj. 8 5. Vojvodina 8 6. Budu}n. (G) 8 7. Budu}n. (P) 8 8. Magli} 8 9. Ba~ka 8 10. Kara|or. (-1) 8 11. Slavija (B) 8 12. Krivaw 8

7 6 6 4 3 3 2 2 2 1 1 0

0 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 3

1 0 1 2 3 3 4 4 5 4 5 5

15:5 18:5 25:9 17:7 16:15 12:12 21:21 10:16 7:21 9:13 12:28 8:18

21 20 19 14 11 11 8 8 7 5 5 3

ja Ha{ka je pokazao drugi `uti karton ^elovskom i Hajdiju, koji su morali napustiti teren. Gostuju}i igra~ se nesportski poneo prema navija~ima doma}ih, tako da je na izlazu sa igrali{ta do{lo do incidenta izme|u navija~a obe ekipe. Na veliko iznena|ewe ekipa gostiju je napustila teren da bi se vratila posle dva minuta. Ina~e, doma}i su imali stalnu terensku inicijativu, a gosti su svoje {anse tra`ili u kontranapadu, koji su u drugom poluvremenu bili opasniji. Da su napada~i doma}ih iskoristili svoje {anse, rezultat bi bio jo{ povoqniji. J. [uster

NOVI SAD: \a~ko igrali{te, gledalaca oko 300, sudija: Papi{ta (Jamena), strelci: Amixi} u 42, Uzelac u 75. (iz penala), Mijin u 81. i \or|evi} u 85. minutu. @uti kartoni: \or|evi} (Indeks), Peki}, Mijin (Crvena zvezda). Crveni karton: \orovi} (Indeks). INDEKS: Buzaxija 7, Stani} 6 (O`vat 6), Kragovi} 7, Savi}

ba, \etenovi}, Ka~ar, Malobabi} (Dunav), Bukvi} (Obili}). DUNAV: Trifunovi} 7, Skopqak 7, G. Luki} 7 (D. Luki} 7), Kalaba 7, \etenovi} 8, Tim{a 7, Filipovi} 8, Ka~ar 7 (Grba~i}), Zogovi} 7, Jerkovi} 8, Vidakovi} 8 (Malobabi} 7). OBILI]: Suba{i} 7, Dragojevi} 7, R. Krivokapi} 6, @uti} 7, Bukvi} 7, Rodi} 7, Kobilarov 6 (Stanojevi}), Divqak 7 (B.Krivo-

\or|evi} posti`e ~etvrti gol

7, \orovi} 7, Blagojevi} 6, Kosanovi} 6, Nedi} 7, Zori} 6 (Radoi~i} 6), Guberini} 6 (Powevi} 6), \or|evi} 6. CRVENA ZVEZDA: \urikin 7, ^upi} 7, Tomqanovi} 7, Uzelac 7, Avakumovi} 7, Peri{i} 7, Celin 7, Peki} 7 (\or|evi} 7), Mijin 8 (Kalezi}), Ra{iovan 7, Amixi} 7. Iskusniji i boqi tim odneo je bodove sa \a~kog igrali{ta. Pomo} koju je Zvezda imala od sudije Papi{ta i wegovih pomo}nika bila je mo`da, i nepotrebna. Do prvog gola prekidi su, uglavnom, vi|eni samo za goste, i da Amixi} u 42. minutu nije postigao evrogol ko zna {ta bi se na terenu de{avalo. Raspalio je po lopti sa oko 25 metara polulevo od gola, i pogodio pod pre~ku. Treba pomenuti {ansu za Indeksa, kada je \urikin odli~no odbranio {ut Nedi}a. Drugi gol postigao je Uzelac u 75. minutu, iz prestrogo dosu|enog penala. Sudija kao da je jedva do~ekao remplovawe u kaznenom prostoru posle driblinga Mijina, lopta mu je ve} pobegla kada je pao, a \orovi} je dobio crveni karton. Utakmica je tada bila re{ena, a lepi driblinzi strelaca kod tre}eg i ~etvrtog gola za goste ostali su u senci.. M. Kova~evi}

Dunav – Obili} 2:0 (1:0) STARI BANOVCI: Stadion pod Bairom, gledalaca 200, sudija Murselin (Novi Sad). Strelci: Vidakovi} u 37. i D. Luki} u 90. (iz penala). @uti kartoni: Kala-

BA^KA: ^u~kovi} 8, Peci} 7, La}arak 8, Bjelo{ 8, Sekeru{ 7 (Rubin -), Rudan 8 (Stojni} -), Kozomora 8, Jevti} 7, \oki} 8 (\uri} -), Zelin~evi} 8, Furtula 8. POLET: Latinovi} 6, Pejanovi} 6, Grizen 5 (Raji~evi} -), Cime{a 6, B. Dobrijevi} 7, Malacko 7, V. Dobrijevi} 7, Rako~evi} 7, Josovi} 6, [egan 6, Furtula 7. Goran \oki} opravdao je epitet najboqeg strelca Ba~ke, a po-

Foto: N. Stojanovi}

kapi} 7), Havim 7, Vukasovi} 7, Ili} 6. U pravoj rovovskoj borbi alasi su izborili zlata vrednu pobedu i izbili na vrh tabele. Najlep{i trenutak na utakmici je bio evro gol Vidakovi}a iz slobodnog udarca s 25 metara. G. Kova~i}

Sloga Radni~ki – Prvi maj 0:0 ERDEVIK: Stadion Sloge Radni~ki, gledalaca 200, sudija Gali} (Sremska Mitrovica). @uti kartoni: Bori}, ^upeqi}, Mihajlovi}, Vidakovi}, Star~evi} (Prvi maj). SLOGA RADNI^KI: Kuqa 7, Milo{evi} 7, Jovanovi} 7, Simiki} 7, Miqkovi} 7, Bojani} 8, Vasi} 7 (Erak 6), Pova`an 7, Ugqe{i} 7, [aji} 8, Mi{~evi} 7 (Rai~evi}). PRVI MAJ: Deli} 7, Luki} 6, Bori} 6, Rokni} 6, Vidakovi} 7, Jovanovi} 6, Sikirica 7, Novakovi} 6 (Markovi} ), Star~evi} 6 (Zori} 6), ^upeqi} 6, Mihajlovi} 7 (Je`). Erdevi~ani su pru`ili odli~nu partiju, ali strelci nisu iskoristili ni najidealnije {anse. Gosti iz Rume pru`ili su sna`an otpor doma}inima i uspeli su na kraju da sa~uvaju svoju mre`u. U 10.minutu lopta je poga|ala stativu, pre~ku, ali nije htela u mre`u. K. Vig

Ba~ka - Polet 2:0 (1:0) BA^KA PALANKA: Stadion Ba~ke, gledalaca 300, sudija I. Horvat (Irig), strelci: \oki} u 18. i 65. minutu. @uti kartoni: Peci} (Ba~ka), Rako~evi} (Polet).

beda protiv simpati~ne ali oslabqene ekipe iz Sivca mogla je da bude ubedqivija.

Borac - Radni~ki (I) 0:0 NOVI SAD: Igrali{te Borca, gledalaca 200, sudija Vagi} (Sombor). @uti kartoni: \. Ja{ovi} (Borac), Karleta, Bjelotomi}, Jovanovi} (Radni~ki). BORAC: Dragi} -, Ili} 7 (Vazovi} -), \. Ja{ovi} 6 (Jovanovi} -), Plav{i} 6, B. Ja{ovi} 7, ]uk 6, [uwka 7, Sedlar 6, Nikoli} 6, Vu~kovi} 6, Romi} 6. RADNI^KI: Kosprdi} 7, Bojovi} 7, Karleta 8, \evaqekaj 7, Velemir 7, Jovanovi} 6, Mati} 6 (\okovi} -), Bjelotomi} 6, Marinkovi} 6, Babi} 6, Gre~ 7. Fewera{ iz Iriga osvajawem boda u susretu sa liderom napravio je prvorazredno iznena|ewe. Doma}i su u susret u{li pod parolom „lako }emo“ pa su na kraju morali biti zadovoqni i sa jednim bodom. Imali su terensku inicijativu, stvorili su nekoliko prilika. U prvom poluvremenu imao ih je Romi}, a u nastavku wemu se proma{ajima pridru`io i najboqi strelac Nikoli} pa su gosti na kraju se zaslu`eno radovali, jer su ostvarili neplanirano nere{en rezultat. M. Po.

Omladinci

1. In|ija 10 2. Novi Sad 10 3. ^SK Pivara 9 4. Rad. (NP) 10 5. Srem 10 6. Slavija 10 7. Proleter 9 8. Mladost 9 9. BB Radn. 10 10. Obili} 10 11. Omladinac 10 12. Rad. (S) 10 13. B. Topola 10 14. Kikinda 9 15. Indeks 10

8 8 6 6 6 5 4 4 4 4 4 4 3 2 0

2 0 1 1 2 1 1 3 0 4 0 5 1 4 1 4 1 5 1 5 0 6 0 6 2 5 1 6 0 10

32:8 37:7 25:13 16:9 29:11 21:18 10:9 12:13 17:19 17:26 16:23 18:31 13:13 7:26 4:35

26 25 20 19 18 15 13 13 13 13 12 12 11 7 0

Kadeti

Hajduk - Ba~ka 1901 3:0, In|ija Vojvodina 3:5, Crvenka - Spartak 2:0, Vr{ac - Big bul Radni~ki 3:0, Be~ej Old gold - Ba~ka Topola 3:1, Dinamo - Radni~ki (SM) 1:5, Banat - Novi Sad 1:1, ^SK Pivara - Mladost 7:0, Radni~ki (S) - Kikinda 0:3. 1. Vojvodina 12 12 0 0 40:8 36 2. Novi Sad 12 9 1 2 30:8 28 3. ^SK Pivara12 9 1 2 33:13 28 4. Banat 12 8 2 2 27:12 26 5. Hajduk 12 7 2 3 31:11 23 6. Spartak 12 7 2 3 29:12 23 7. Crvenka 11 7 1 3 17:15 22 8. Be~ej 12 5 2 5 25:29 17 9. Kikinda 12 5 0 7 21:24 15 10. B. Topola 12 3 3 6 13:19 12 11. Ba~ka (S) 12 4 0 8 12:23 12 12. Vr{ac 12 3 3 6 17:32 12 13. Rad. (S) 12 3 2 7 14:21 11 14. Rad. (SM) 12 3 2 7 17:25 11 15. In|ija 12 2 3 7 11:22 9 16. Mladost 12 2 3 7 16:34 9 17. Dinamo 12 1 5 6 7:20 8 18. BB Rad. 11 0 2 9 3:35 2

1. Dunav 10 2. Borac 10 3. Indeks 10 4. Cr. zvezda 10 5. Ba~ka 10 6. Polet 10 7. Sloga Rad. 10 8. Mladost (T) 10 9. Omladinac 10 10. Rad. (SM) 10 11. Obili} 10 12. Jugovi} 10 13. Prvi maj 10 14. Budu}nost 10 15. Metalac AV 10 16. Radni~ki (I)10

7 6 6 6 5 5 4 3 3 4 2 3 2 1 1 0

1 4 3 2 2 1 4 5 4 0 4 1 3 5 3 2

2 0 1 2 3 4 2 2 3 6 4 6 5 4 6 8

26:11 30:18 14:10 17:9 17:15 16:13 15:12 l7:13 18:18 18:21 9:11 13:17 6:13 11:18 10:19 3:20

22 22 21 20 17 16 16 14 13 12 10 10 9 8 6 2

rilovi} (Apatin). Strelci: Radoj~i} u 16. (iz penala) Brkqa~ u 35. i Pavlica u 53. za Jugovi}, a Skorupan u 88. minutu za Radni~ki. @uti kartoni: @ivanov, Plav{i}, N. Nikoli} (Jugovi}), a Gruji} i Mili~i} (Radni~ki). JUGOVI]: Suvara, Kizi} 7, N. Nikoli} 7, Brkqa~ 8, Grozdi} 7 (Srdi} 7), Plav{i} 7, Radoji~i} 8, Kqaji} 8, Pavlica 7 (Sukara), @ivanov 7, Antoni} 7 (Terzi} 7). RADNI^KI: Reqi} 6, Boji} 6 (M. Ninkovi} 7), \or|evi} 6, Proki} 7, Skorupan 7, D. Ninkovi} 7, Babi} 6, Mili~i} 6, Risti} 6 (Jovanovi} 6), Gruji} 6, Jordanovski 6 (Sladojevi} 6). Pod dirigentskom palicom novog trenera OFK Jugovi} Ilije Babi}a doma}ini su lak{e nego {to se o~ekivalo savladali solidnu ekipu Radni~kog iz Sremske Mitrovice. Od samog po~etka utakmice doma}ini su krenuli `estoko da bi u 16. minutu iz opravdano dosu|enog penala Radoji~i} Ka}ane doveo u vo|stvo. Isti igra~ je bio asistent i kod drugog gola. Odli~no je izveo korner, a najvi{i u skoku u kaznenom prostoru gostiju je bio Brkqa~ i u 35. minutu Jugovi} je poveo sa 2:0. U drugom poluvremenu Ka}ani su imali vi{e od igre, uglavnom napadali, a gosti se branili. Svoju nadmo}nost doma}ini su krunisali u 53. minutu efektnim pogotkom mla|anog Stefana Pavlovi}a koji je zape~atio sudbinu Mitrov~ana. M. Grbi}

Jugovi} - Radni~ki (SM) 3:1 (2:0) KA]: Sportski centar Siget, gledalaca 100, sudija: Je-

KVALITETNE LIGE MLA\IH KATEGORIJA NA TERITORIJI VOJVODINE Ba~ka Topola - In|ija 1:1, ^SK Pivara - Mladost (prekinuto u 28. kod rezultata 2:0, gosti ostali sa 7 igra~a), Novi Sad - Dowi Srem 8:0, Srem - Indeks 3:0, Radni~ki (S)- Slavija 1:4, Radni~ki (NP) - Big bul Radni~ki 1:2, Kikinda - Proleter (nije odigrano), Obili} - Omladinac 2:1.

BA^KA PALANKA: Ba~ka – Polet 2:0, STARI BANOVCI: Dunav – Obili} 2:0, NOVI SAD: Indeks – Crvena zvezda 0:4, Borac – Radni~ki (I) 0:0, TURIJA: Mladost – Omladinac 5:1, FUTOG: Metalac AV – Budu}nost 2:2, KA]:Jugovi} – Radni~ki (S M) 3:1, ERDEVIK: Sloga Radni~ki – Prvi maj 0:0.

Pioniri

Hajduk - Ba~ka 1901 6:0, In|ija - Vojvodina 0:5, Crvenka - Spartak Zlatibor voda 5:3, Vr{ac - Big bul Radni~ki 1:1, Be~ej Old gold - Ba~ka Topola 6:1, Dinamo - Radni~ki (SM) 7:0, Banat - Novi Sad 2:1, ^SK Pivara - Mladost 5:0, Radni~ki (S) - Kikinda 3:0. 1. Vojvodina 12 12 0 0 75:2 36 2. Banat 12 11 0 1 43:10 33 3. ^SK Pivara12 11 0 1 47:18 33 4. Dinamo 12 10 0 2 39:11 30 5. Spartak 12 8 2 2 28:12 26 6. Vr{ac 12 6 2 4 13:16 20 7. Novi Sad 12 6 1 5 29:18 19 8. Radni~ki (S)12 6 1 5 32:27 19 9. Crvenka 11 6 0 5 25:26 18 10. Hajduk 12 5 1 6 26:23 16 11. In|ija 12 4 1 7 22:28 13 12. Kikinda 12 4 1 7 21:32 13 13. Radni~ki (SM)123 1 8 18:34 10 14. BB Rad. 11 2 3 6 10:28 9 15. B. Topola 12 2 2 8 6:33 8 16. Mladost 12 1 1 10 1:28 4 17. Be~ej 12 1 0 11 12:56 3 18. Ba~ka (S) 12 0 2 10 4:49 2

SOMBORSKA ME\UOP[TINSKA LIGA

SVILOJEVO: Terekve{ Aleksa [anti} 0:2, SOMBOR: Metalac - Dinamo (Ba~ki Breg) 0:1, SOMBOR: [ikara Dunav (Ba~ki Mono{tor) 0:1, RIBAREVO: Jedinstvo - Omladinac (Derowe) 1:2, SONTA: Dinamo - Panonija (Lali}) 2:1, LIPAR: Lipar - Grani~ar (Gakovo) 2:4, RUSKI KRSTUR: Rusin - Sloga (^onopqa) 3:0. 1. Omladinac 9 2. Grani~ar 9 3. Rusin 9 4. Panonija 9 5. Dunav 9 6. A. [anti} 9 7. Sloga 9 8. Jedinstvo 9 9. Lipar 9 10. Terekve{ (-1) 8 11. Dinamo (BB) 8 12. [ikara 9 13. Dinamo (S) 9 14. Metalac 9

8 8 7 5 4 4 4 3 3 3 2 1 1 1

0 0 0 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 0

1 1 2 1 3 4 4 5 5 4 5 5 6 8

29:4 28:11 28:14 26:15 18:18 17:15 11:13 12:15 17:22 14:14 10:22 7:22 12:26 15:33

24 24 21 18 14 13 13 10 10 9 7 6 5 3


20

SPORT

utorak19.oktobar2010.

DNEVNIK

VOJVO\ANSKA LIGA – ISTOK

PODRU^NA LIGA SOMBOR

Lider ~vrsto gazi

Pjevi} za pobedu

Radni~ki (ZR) - Proleter 0:2 (0:2) ZREWANIN: Igrali{te „kraj Skrobare“, gledalaca 200, sudija: Rajkovi} (Pali}). Strelac: Timi} u 22. i 38. minutu. @uti kartoni: Xajski, Mar~eta, Markoski (Radni~ki), a Timi} (Proleter). RADNI^KI: \uri} 6, Trkuqa 6, Jawanin 6, Radulovi} 7, Zaki} 7, Pankari}an 6 (Stankovi} 6), Lazi} 6, Xajski 7, Jovanov 5 (Iveti}), Ali{an 6 (Markoski 6), Mar~eta 6. PROLETER: D. Luki}, Ili} 7, Nastanovi} 7, Ivanovi} 7, Mikovi} 7, Teofilovi} 7, Tomi} 7, Mo{esku 7 (I. Luki}), Raki} 7 (Radosavqevi}), \or|evi} 7, Timi} 8 (Mileki}). Odavno jedna ekipa nije nadigrala Radni~ki kao gosti iz Banatskog Karlovca. U 22. minutu Timi} je uputio o{tar centar{ut, golman doma}ih je nespretno boksovao mokru loptu koja je oti{la u sopstvenu mre`u. Nedugo potom Mo{esku je strahovitim {utem sa 30 metara pogodio pre~ku Zrewaninaca. A, onda u 38. minutu odli~nu kombinaciju su izveli gosti i posle lepog pasa Raki}a iskusni Timi} je rutinski pogodio mre`u.

DINAMO: Lukovi} 7, \uri} 6 (Da~i} 6), Babi} 7, Markovi} 7 (Ga{ovi} 6), Stojanovi} 6, Bogunovi} 6, [topuq 6, Pe{terac 7, Andonovski 6 (Labudi} -), Pejovi} 7, Bo`i} 6. BA^KA TOPOLA: Kroni} 7, Jovanovi} 7, Ruk{i} 6, ^oli} 7, Lazarevi} 6 (Vukajlovi} 6), Martin 6 (Tot 6), ^eh 6, Liperberger 7 (La}ak -), Ku`i} 7, Milovanovi} 7, Pavlov 7. Gosti su bili boqi i zaslu`eno odneli bodove iz Pan~eva. Gol odluke postigao je najboqi akter ovog me~a ^oli} kada se posle dobro izvedenog kornera najboqe sna{ao i zatresao mre`u Lukovi}a. B. Stojkovski

Obili} - Ba~ka (P) 1:1 (0:1) NOVI KNE@EVAC: Stadion Obili}a, gledalaca 100. Sudija: B. Eror (Pan~evo). Strelci: [urbatovi} u 64. za Obili}, a [icar u 10. minutu za

Spartak - Ba~ka (S) 1:2 (0:2) DEBEQA^A: Stadion Spartaka, gledalaca 150, sudija: Jovi} (Pan~evo). Strelci: F. Tumbas u 52. (autogol) za Spartak, a Rajkova~a u 17. i Antoni} u 37. minutu za Ba~ku. @uti kartoni: ^erwo{, Gvozdenovi}, Su~evi} (Spartak), a Kolunxi}, F. Tumbas (Ba~ka ). Crveni karton: Jankovi} (Spartak). SPARTAK: Jankovi}, Jano{ev 6 (Su~evi} 7), Mak 6, Vukoje 7, Pavlovi} 6, ^erwo{ 7, Spaskovski 6, ^i`ik 6 (Vu~kovi}), Gvozdenovi} 7, V. Duda{ 6, S. Duda{ 6. BA^KA: B. Tumbas 6, Kolunxi} 6, Babi} 7, F. Tumbas 6, Joveti} 7, Vojni}-Zeli} 7, Puhalak 6 (Andro{i}), Rajkova~a 6 (Markovi}), Perovi} 7, Antoni} 8, Kitanovi} 6 (Vojvodi}). Sudijska bruka u Debeqa~i. U 17. minutu gre{ku doma}e odbrane iskoristio je Rajkova~a i doneo prednost Suboti~anima, da bi u 37. minutu o~igledan ofsajd sudije predvidele i dozvolile Antoni}u da povisi rezultat. Naravno doma}i su protestvovali, ali sudije su ostale pri odluci i pri tome i iskqu~ile doma}eg golmana. Po{to doma}ini nisu imali rezervnog golmana, tu ulogu je preuzeo kapiten Pero Vukoje, koji je ispostavilo se bio uspe{an. U nastavku susreta iako broj~ano slabiji doma}i su napadali i naterali goste da se brane. Uz pomo} F. Tumbasa postigli su i gol, ali nisu izjedna~ili.

Budu}nost - AFK 0:0 SRPSKA CRWA: Igrali{te Budu}nosti, gledalaca 100, sudija: Pa{tar (Subotica). @uti kartoni: @e. Radin, Radi{i}, Luki} (Budu}nost), a Ki{ (AFK). BUDU]NOST: [tevin 7, Trwanov 7 (S. Radin 7), Grban 7, Malba{i} 7, Todorov 7, @e. Radin 7, Radi{i} 7, Luki} 7, Popov 7, Antin 7, Basta 6 (Martinov 7). AFK: Ereg 8, Sazi 6 (Mihalec 7), Ki{ 6 (Golubovi} 6), Latak 6, [etet 7, Kermeci 7, Kitl 6, \uki} 7, Mraki} 7, Peko 7 (Dimi} 6), Ko{ 7. Po raskva{enom terenu doma}i su imali inicijativu i prilika. Poga|ali su pre~ku i stativu, ali na golu gostiju iz Ade se istakao Tibor Ereg koji je fantasti~nim odbranama spre~io doma}ina da stigne do pobede.

Dinamo – Ba~ka Topola 1:2 (1:2) PAN^EVO: Stadion Dinama, gledalaca: 200, sudija: Mono{tori (Kikinda), strelci: Pejovi} u 25. za Dinamo, Jovanovi} u 6, ^oli} u 27. minutu za Ba~ku Topolu. @uti karton: Vukajlovi} (Ba~ka Topola).

loptu na ivici kaznenog prostora i spretno je prosledio u desni dowi ugao. Po ki{ovitom vremenu i klizavom terenu igra~i Obili}a stvarali su {anse, mre`u je sigurno ~uvao golman Danijel Gorjanac, a sudija Branimir Eror nije bio na visini zadatka jer je bio nakloweniji ekipi Ba~ke. Novokne`ev~ani su diktirali tempo u drugom poluvremenu, a gosti su se uzdali da }e wihov bunker izdr`ati. Ipak, u 64.minutu kroz {palir nogu igra~a Ba~ke put do mre`e prona{ao je [urbatovi} i doneo izjedna~ewe. M. Mitrovi}

Kozara - Radni~ki (B) 2:3 (2:0) BANATSKO VELIKO SELO: Stadion Kozare, gledalaca 150, sudija Lali} (Zrewanin), strelci: Sole{a u 35. Reqi} u 40. za Kozaru, Tumbas u 45. Popovi} u 58. i Kekezovi} u 70. minutu za Radni~ki. @uti kartoni: Grubor (Kozara), Milenkovi}, Jawi}, Do{en, Popovi} (Radni~ki). KOZARA: Oqa~a 6, M. Buni} 6 (Pani} 6), Bjelanovi} 6 (Labus 6), Laki} 7, B. Buni} 6, Reqi} 7, Grubor 7, Sole{a 7, Pepi} 6 (Ro`anac 6), Stepan~ev 7. RADNI^KI: Nikovi} 8, Milenkovi} 7 (Tumbas 7), Belani} 7 (Patrika 7), Vasi} 7 (Ilovac 7), Do{en 7, Ivkovi} 7, Lazi} 7, Jawi} 7, Tomi} 7, Popovi} 8, Kekezovi} 7. M. S.

Vojvodina – Borac 5:1 (2:1)

Velibor Lon~ar (Ba~ka, Pa~ir)

Ba~ku. @uti kartoni: Haben{us, ]azi}, Trifunac, Zivlak (Obili}) i [aper (Ba~ka). OBILI]: Roganovi} 7, Haben{us 8, Va{ 7 (Sarapa 7), radi~ 7, ]ulibrk 7, ]azi} 8, [urbatovi} 8, Trifunac 7, @muki} 7, Mandi} 7 (Zivlak 7). BA^KA: Gorjanac 8, [aper 7, \erek 7, \urovi} 8, Mirkov 7 (Maruni} 7), Ramovi} 7 (Sijeran -), Polovina 7, [icar 8, Lon~ar 8, Stojanovi} 7 (^avaru{i} -). Gosti iz Pa~ira su prvi do{li u vo|stvu pogotkom Dragana [icara, koji je izme|u trojice igra~a Obili}a prihvatio

NOVO MILO[EVO: Stadion Vojvodine, gledalaca: 200, sudija: Mom~ilovi} (Ba~ka Topola). Strelci: Mesaro{ u 29, Rudni~ki u 45, Horvat u 75, Mezei u 90, Vasi~in 90+1. za Vojvodinu, a Makarun u 32. minutu za Borac. @uti kartoni: Be{lin, Vasi~in, Tomi} (Vojvodina), Bo{kovi}, Radivojev, Nikoli} (Borac). Crveni karton: Mar~eta (Vojvodina). VOJVODINA: Vla{kalin 7, Male{ev 7, Horvat 8, Mezei 7 (Jovanovi} - ), Be{lin 7 (Bala` -), Rudni~ki 7, (Pu{i}-), Vasi~in 8, Mar~eta 6, Arsenov 7, Tomi} 7, Mesaro{ 8. BORAC: Popovi} 5, Jovanovi} 6, Bo{kovi} 6, Poqak 5, Vuji} 5 (Paroj~i} -), Radivojev 5, ]irkovi} 6 (Simani} 6 ), Vasi-

Zadrugar - Polet 2:1 (1:0)

PAN^EVO: Dinamo - Ba~ka Topola 1:2, ZREWANIN: Radni~ki Proleter (Banatski Karlovac) 0:2, SRPSKA CRWA: Budu}nost AFK (Ada) 0:0, BANATSKO VELIKO SELO: Kozara - Radni~ki (Bajmok) 2:3, NOVI BE^EJ: Jedinstvo - Zadrugar (Lazarevo) 1:5, NOVI KNE@EVAC: Obili} - Ba~ka (Pa~ir) 1:1, DEBEQA^A: Spartak - Ba~ka 1901 (Subotica) 1:2, NOVO MILO[EVO: Vojvodina - Borac (Star~evo) 5:1.

1. Proleter 10 2. Zadrugar 10 3. Rad. (B) 10 4. B. Topola 10 5. Obili} 10 6. Jedinstvo 10 7. Borac 10 8. Budu}nost 10 9. Ba~ka 1901 (-1)10 10. Spartak 10 11. Vojvodina 10 12. Kozara 10 13. Ba~ka (P) 10 14. Rad. (ZR) 10 15. AFK 10 16. Dinamo 10

8 7 7 7 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2

1 1 1 0 5 3 3 3 1 2 1 1 1 0 2 1

1 2 2 3 1 3 3 4 5 5 6 6 6 7 6 7

17:4 25 22:10 22 19:10 22 15:8 21 21:10 7 25:18 15 14:18 15 18:21 12 17:21 12 13:’21 11 12:16 10 17:23 10 12:18 10 11:12 9 9:16 8 9:25 7

qevi} 5, @ivkovi} 5, Nikoli} 5, Makarun 7. S. Davidovi}

Jedinstvo – Zadrugar 1:5 (1:2) NOVI BE^EJ: Stadion kraj Tise, gledalaca: 500, sudija: Jovanovi} (Vr{ac). Strelci: Drqa~a u 24. za Jedinstvo, a Vukoje u 24, 37, 92, Zarin u 74. i Bako{ u 94. minutu za Zadrugar. @uti kartoni: [kero, Mati}, Drqa~a (Jedinstvo), Zeqkovi}, Pani} (Zadrugar). JEDINSTVO: Nem~ev 5, Babi} 5 , Lisica 6, [kero 5 (Bjeli} -), Stankovi} 6, Drqa~a 7, Male{ 5, [ijanovi} 6, Mati} 6, Radi{i} 5, Nikoli} 5 (Vaskovi} 5) ZADRUGAR: Zeqkovi} 8, Vorgi} 7, Milanovi} 6, Vidi} 7, Cveti}anin 7, Vi{kovi} 7, Perutka 6 (Pani} 6), Dubak 6 ( Boki} -), Vukoje 9, Zarin 8, Bako{ 8. Od samog starta gosti su dali do znawa da su u grad kraj Tise do{li sa namerom da pobede. U 21. minutu, najboqi pojedinac ovog susreta Marko Vukoje je iskoristio nesmotrenost doma}e odbrane i savladao Nem~eva. Jedinstvo je uzvratilo silovito i tri minuta kasnije izjedna~ilo. Prednost gostima u prvom poluvremenu obezbedio je Vukoje u 37. minutu. Ofanziva Jedinstvo u nastavku trajala je do 66. minuta, kada je Zeqkovi} odbranio jedanaesterac. Bio je to pravi {ok za doma}ina, a dalo krila gostima, koji su golovima u samom fini{u utakmice obezbedili pobedu. S. Davidovi}

PRVA JU@NOBANATSKA LIGA

Jugoslavija zaustavila Slogu Jugoslavija – Sloga (BNS) 3:0 (1:0) JABUKA: Stadion Jugoslavije, gledalaca: 350, sudija: Veqi} (Pan~evo). Strelci: S.Stojanovski u 15. i 70, Daki} u 50. minutu. @uti kartoni: Mihaq~i} (Jugoslavija), [arac (Sloga). JUGOSLAVIJA: Vasilevski 7, Milevski 7, Mitkovi} 7, Nenadi} 7 (Doj~inovski 7), N.Stojanovski 8, Mihaq~i} 7, Zmejkovski 7 (Veli~kovski 7), Daki} 7, (Jovanovski 7), S.Stojanovski 8, Stamenkovski 7, Stankovski 7. SLOGA: Krivoku}a 6, Luki} 6 (Ili} 6), Mar~eti} 6, [arac 6, Nestorovski 6,5, Vasi} 6, Obradovi} 6, Perla{ 6 (Milanovi} 6), Jak{i} 6 (Jovi} 6), Vrani} 6, [uput 6. U derbiju kola Sloga je do`ivela visok poraz od odli~ne ekipe Jugoslavije koja je pru`ila najboqu partiju ove jeseni i sa tri pogotka zaslu`eno pobedila. B. Stojkovski

Slavija - Budu}nost (BB) 5:2 (2:1) KOVA^ICA: Igrali{te Mladosti. gledalaca: 200, sudija: Dimkovi} (Glogow), strelci: Radenkovi} u 37, Jovanov u 38, Barto{ u 64, Arsi} u 75, Bire{ u 88 za Slaviju, Dini} u 14, Me-

me{ahovi} u 55. minutu za Budu}nost. @uti kartoni: Ko{ut, Bire{, Sokol, @olnai (Slavija), Brajovi} (Budu}nost). SLAVIJA: Joka 7, Ko{ut 7, Jovanov 8, Radenkovi} 8, Petkovi} 7, Hil 8, Rajkov 8, @olnai 7 (Strahu{ek -), Bire{ 7, Arsi} 7, Sokol 7(Barto{ 7). BUDU]NOST (BB): Simovi} 7, D.Popovi} 6, Grubni} 6, Jovanovi} 6 (Stamenkovi} 6), Krajinovi} 7, M.Popovi} 6, Kosti} 6,Meme{ahovi} 7, Islamovi} 6, Brajovi} 7, Dini} 6. Gosti iz Banatskog Brestovca su prvi poveli, ali boqa igra igra~a Slavije u nastavku krunisana je sa pet golova u mre`i Simovi}a. B. St.

Mladost – Kolonija 2:1 (1:0) OMOQICA: Igrali{te Mladosti, gledalaca: 200, sudija: Tomovi} (Pan~evo), strelci: Luki} u 24, Brajovi} u 86. za Mladost, a Paj~in u 75. za Koloniju. @uti kartoni: @ivanovi}, Luki}, Arsenijevi}, Bo`i}, Brajovi} (Mladost), Maksimovi}, Jevti}, D.Lakovi} (Kolonija). MLADOST: Markovi} 7, Bo`i} 7, @ivanovi} 7, Stojanovski 7, kalapi{ 7, Arsenijevi} 7, Brajovi} 7, Guran 6, Savanovi} 6 (\u-

KOVIN: Radni~ki - Partizan (Gaj) 3:3, OMOQICA: Mladost - Kolonija (Kovin) 2:1, BELA CRKVA: BAK - Partizan (Uqma) 2:1, JABUKA: Jugoslavija - Sloga (Banatsko Novo Selo) 3:0, KOVA^ICA: Slavija - Budu}nost (Banatski Brestovac) 5:2, SEFKERIN: Tempo - Radni~ki (Baranda) 1:1, GREBENAC: Vulturul - Polet (Izbi{te) 4:0, UQMA: Budu}nost (Alibunar) Vr{ac United (Vr{ac) 1:0. 1. BAK 9 2. Sloga 9 3. Kolonija 9 4. Jugoslavija 9 5. Partizan (G) 9 6. Mladost 9 7. Slavija 9 8. Vr{ac U. 9 9. Vulturul 9 10. Tempo 9 11. Partizan (U) 9 12. Rad. (K) 9 13. Polet 9 14. Rad. (B) 9 15. Budu}. (BB) 9 16. Budu}. (A) 9

6 6 5 5 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2

1 1 2 1 5 1 1 1 0 3 2 2 1 3 1 1

2 2 2 3 1 4 4 4 5 3 4 4 5 4 6 6

18:12 17:12 22:12 15:9 17:14 21:16 17:17 11:11 16:15 15:14 14:15 14:16 13:23 16:19 15:24 3:15

19 19 17 16 14 13 13 13 12 12 11 11 10 9 7 7

kanovi} 6), Luki} 7 (Ne{kovi} -), Bin|a 6 (Petrovi} 6). KOLONIJA: \okovi} 7, Lacmanovi} 6, D.Lakovi} 6 (Paj~in 6), ]iri} 6, Zlatkovi} 7, Maksimovi} 7, Jevti} 6, N.Lakovi} 7, Stopa 6, Pu{ica 6, Delibla~anin 7. Fudbaleri Mladosti u zavr{nici su do{li do pobede, gol odluke postigao je Brajovi}. B. Stojkovski

SRPSKI MILETI]: Igrali{te Zadrugara, gledalaca: 200, sudija: [}epanovi} (Kula). Strelci: Pjevi} 1. i 77. za Zadrugar, a Stanojkovi} 67. minut (Polet). @uti kartoni: Lepojevi}, M. Stojanovi} (Zadrugar), Krajnovi}, Stojiqkovi} (Polet). ZADRUGAR: Ran|elovi} 7, N. Stojanovi} 7, Paji} 7, M. Stojanovi} 7, Lepojevi} 7, Pjevi} 8, Marinkovi} 7 (Ivkovi} 7), B. Stojanovi} 7, Mili}evi} 8, Dondi} 8, Brankovi} 7. POLET: Krsti} 6, Krajnovi} 7, Tasi} 7, Bogdanovi} 7, Radivojevi} 7, Aleksi} 7, Stanojkovi} 8, Popovi} 7, Stojiqkovi} 8, Cvetkovi} 7 (Veli~kovi} -), Nikoli} 6. Op{tinski rivali prikazali su vrlo dobru i dopadqivu igru. Utakmicu je odlu~io kapiten Pjevi} sa dva vrlo lepa pogotka. A. ^i~i}

OFK Oyaci - @AK 1:1 (1:0) OYACI: Stadion Grbavica, gledalaca 200, sudija: Peri{i} (Srpski Mileti}. Strelci: Keravi}a u 34. za OFK Oxake, a Tubi} u 86. minutu za @AK. @uti kartoni: \uki}, Nikoli} (OFK Oxaci), a Tubi}, Orsi} (@AK). OFK OXACI: Star~evi} 7, Mitrovi} 6, Stojiqkovi} 7, Nikoli} 8, Keravica 8, Vido{ 7, Medi} 7 (Stojkovi} 7), [o{ki} 7, ]iri} 7 (Stanisavqevi} 7), Radusin 7, \uki} 7 (Jovovi}). @AK: Kozlina 7, Pe{i} 7, Buka 7, Boji} 7, Stazani} 7, Tubi} 7, Mulali} 6 (Ben~i}), Orsi} 7, Milanovi} 7, Vidakovi} 7 (Primorac 6), Trivunovi} 7 (Pustaji} 6). Ekipa Oxaka je prokockala pru`enu priliku. Naime, svega ~etiri minuta je nedostajalo doma}im fudbalerima da sa~uvaju minimalno vo|stvo. Me|utim, uporni gosti su u 86. minutu pogotkom Tubi}a uspeli da izjedna~e rezultat. Iako olabqeni neigrawem nekoliko kqu~nih fudbaleri, tim OFK Oxaka je pru`io dopadqivu igru. S. Jovin

Prigrevica - Stani{i} 2:0 (2:0) PRIGREVICA: Igrali{te Prigrevice, gledalaca 150, sudija Vra~ar (Sombor), strelci: Kmezi} u 23. ^ovi} u 35. minutu. @uti kartoni: ^ovi}, ]u}a (Prigrevica). PRIGREVICA: Keki}, ^ovi} (Mili}), Griva, Meni~anin, Ba}anov, ]u}a, Marin, Raki}, Kmezi} (Kov~in), Ostoji} (Popovi}), Todorovi}. STANI[I]: Dubravac, Vukadinovi} (Dragi~evi}), Komazec (Bulovi}), Vrani}, Peri}, Jawi}, G. Jagodi}-Kurixa, A. Jagodi}-Kurixa, Cveti}anin (Gruji}), Kawo, Kurixa Prigevica je bila uspe{nija ekipa, imala je vi{e povoqnih prilika za gol od kojih je dve ostvarila. Fudbaleri lidera su stvorili dve {anse, ali wihova realizacija ovoga je puta zatajila. J. Dukat

Omladinac - Kula 5:1 (3:1) BUKOVAC: Igrali{te Omladinca, gledalaca 50, sudija Mi{~evi} (Apatin), strelci: R. Halas u 8. \ur|ev u 27. 51. i 90. Vlaisavqevi} u 57. za Omladinac, Oqa~i} u 44. minutu za Kulu. @uti kartoni: Leri}, Vukadinovi} (Omladinac). Crveni karton: Bukejlovi} (Kula). OMLADINAC: Cari}, R. Halas, M. Halas, Todorovi}, Leri}, Divqak, Dujmovi} (Vukadinovi}), Berlekovi} (Kova~i}), \ur|ev, Vlaisavqev}, Zvekanov (Trifunovi}) KULA: [arac, Radulovi}, Kukoq, Kardo{, Kuli}, Vuja~i}, Vojnovi}, Bukejlovi}, Jovan (Kuzlik), Milo{evi}, Poli} (Bo`ovi}). Veoma dobro pripremqeni fudbaleri Omladinca ubedqi-

KRU[^I]: Mladost - BSK (Ba~ki Brestovac) 3:0, RATKOVO: Radni~ki - Grani~ar (Ri|ica) 3:2, BUKOVAC: Omladinac Kula 5:1, KQAJI]EVO: Kordun - Crvenka 0:2, SRPSKI MILETI]: Zadrugar - Polet (Karavukovo) 2:1, PRIGREVICA: Prigrevica - Stani{i} 2:0, BA^KI GRA^AC: Borac - Hajduk (Stapar) 1:3, OYACI: Oyaci - @AK (Sombor) 1:1. 1. Stani{i} 10 2. Mladost 10 3. Prigrevica 10 4. Zadrugar 10 5. Hajduk 10 6. Grani~ar 10 7. Omladinac 10 8. Borac 10 9. @AK 10 10. Kordun 10 11. Radni~ki 10 12. Crvenka 10 13. BSK 10 14. Kula 10 15. Polet 10 16. Oyaci 10

8 8 7 6 5 5 4 5 4 3 3 3 3 2 2 1

1 0 2 0 2 1 3 0 2 2 2 1 0 2 1 3

1 2 1 4 3 4 3 5 4 5 5 6 7 6 7 6

30:12 26:11 18:7 16:12 27:17 24:26 19:14 17:20 17:18 15:20 19:25 16:26 13:21 17:26 16:28 15:22

25 24 23 18 17 16 15 15 14 11 11 10 9 8 7 6

vom igrom slavili su sigurnu pobedu, da su se malo vi{e trudili mogli su zabele`iti jo{ ubedqiviji rezultat. Nasuprot wima gosti su ovoga puta bili bezopasni. J. D.

Borac - Hajduk 1:3 (0:1) BA^KI GRA^AC: Igrali{te Borca, gledalaca: 70, sudija: Mari~i} (Sombor). Strelci: Smiqani} 66. (Borac), Lazi} 40, Miqu{ 52, Z. Stoj{i} 90. minut (Hajduk). @uti kartoni: ^ankovi}, Smiqani}, Jelisavac, Dautovi}, Gavrilovi} (Borac), Lazi}, Miqu{ (Hajduk). BORAC: Vajagi} 6, Jak{i} 6, Mrdaq 6 (Vukobratovi} -), ^ankovi} 7, Dautovi} 7, Gavrilovi} 6, Radakovi} 7, Smiqani} 6, Jelisavac 7, @egarac 8, Obradovi} 6 (Pokrajac 7). HAJDUK: Stojanovi} 8, Nikoli} 7, D. Stoj{i} 7, Ni{evi} 7, Pelengi} 7, Miqu{ 8, Lazi} 8, Z. Stoj{i} 8, Jusufi 7, Stani} 8, Pekez 7. Zbog velikog broja propu{tenih prilika doma}in je bio nervozan, {to su gosti iskoristili. Predvo|eni odli~nim Dejanom Stani}em i dobro uigranim kontrama do{li su do pobede. A. ^i~i}

Kordun - Crvenka 0:2 (0:2) KQAJI]EVO: Igrali{te Korduna, gledalaca 100, sudija B. Marijanovi} (Sombor), strelci: Ili} u 27. \or|evi} u 44. minutu. @uti kartoni: Muti} (Kordun), V. Ili}, Dragovi}, Radmanovi}, Pjevac (Crvenka). KORDUN: Korolija, Pavlovi}, Kova~i}, Muti}, Kr{i}, Mra~ina, Grubje{i} (Stokrpa), Zori}, Dragojevi}, Karas, Bulaja (@ivovi}). CRVENKA: [}epanovi}, Dragovi} (Pjevac), Bata, S. Radmanovi}, G. Radmanovi}, Radulovi}, Martinovi}, V. Ili}, Matija{evi} (I. Ili}), Grnovi} (Komazec) \ur|evi} Fudbaleri Crvenke vode ogor~enu borbu da odmaknu sa za~eqa. Ovoga puta ulo`ili su mnogo truda da bi ostvarili uspeh. J. D.

MFL ALIBUNAR – PLANDI[TE ILANYA: Banat - Agrobanat 1:3, JANO[IK: Jano{ik - Grani~ar 2:1, VLADIMIROVAC: Bratstvo Unirea - Krajina 0:3, DU@INE: Napredak - Solunac 1:4. Slogodna je bila Vojvodina. 1. Jano{ik 2. Solunac 3. Grani~ar 4. Krajina 5. Napredak 6. Agrobanat 7. Vojvodina 8. Bratstvo U. 9. Banat

6 7 6 6 6 6 6 6 7

6 5 4 4 3 3 1 1 0

0 1 1 0 0 0 0 0 0

0 1 1 2 3 3 5 5 7

20:5 21:11 21:7 15:16 16:13 17:19 10:18 5:15 3:24

18 16 13 12 9 9 3 3 0


SPORT

c m y

DNEVNIK

21

utorak19.oktobar2010.

NOVOSADSKA LIGA

PODRU^NA LIGA NOVI SAD

Karlov~ani u punom sjaju Salaj~ani potopqeni Fru{kogorac - Stra`ilovo Milan 1:9 (0:1) SREMSKA KAMENICA: Igrali{te Fru{kogorca, gledalaca oko 150, sudija: Kalafat (Novi Sad), strelci:Luki} u 72. za Fru{kogorac, a Ni}iforovi} u 3. 66. 86. i 88. Haxi u 51. i 55.Daki} u 65. D. Kne`evi} u 80. i Z. Smiqani} u 82. za Stra`ilovo Milan. @uti kartoni: [urlan i Mitrovi} (Fru{kogorac). FRU[KOGORAC: Stani}, Kukuruzovi} (Cvetkovi}), Jeli}, Kara|enov, Perovi}, Bukvi} (Spaseni}), Luki}, [urlan, Kudri} (Budi{in), Mitrovi}, Peri}. STRA@ILOVO MILAN: Nikitovi}, Badwar (D. Kne`evi}), R. Kne`evi}, Horwak, Daki}, Koji}, Ni}iforovi}, Horvat, Haxi (Ivani{), Rodi} (Z. Smiqani}), Torbica. Trener Stra`ilova Milana Josif Ili} i wegovi saradnici Mari} i Vuk~evi} su kona~no videli svoje izabranike u punom sjaju. Karlov~ani su u Kamenici odigrali fantasti~nu partiju, za istinsko u`ivawe i najlep{e pohvale.Fudbalerima Fru{kogorca i wihovom treneru Babi} ne treba da bude neprijatno zbog visokog poraza, jer kako se Karlov~ani odigrali ovu utakmicu sli~no bi pro{le sve ekipe iz lige, pa i iz vi{eg ranga.Doma}in je silnim trudom i fanati~nom borbeno{}u uspeo u prvom poluvremenu da parira favoritu, me|utim, i pristalicama Fru{kogorca je bilo jasno da }e u drugom poluvremenu slika biti sasvim druga~ija. B. P.

TSK – Ajaks 6:0 (4:0) TEMERIN: Stadion TSK-a, gledalaca: 100, sudija: Nikoli~in (Novi Sad), strelci: Leti} u 2, Lavrwa u 13, 45. i 68, Stojanovi} u 40. i Koji} u 74. minutu. @uti karton: Rosi} (TSK). TSK: Petkovi} - , Mandi} 7 (Pa{ka 7), ^ipe 7, Daki} 8, Varga 7, Stojanovi} 8 (\ur|evi} -), [ere{ 7, Kara} 7, Leti} 8 (Koji} 8), Lavrwa 9, Rosi} 8. AJAKS: Luka~ 5, Stevanovi} 5, Markovi} 5, ]atovi} 5, Nedimovi} 5, Mir~eti} 5, Staj~i} 5, Stojkovi} 5 (Stijakovi} 5), ^uturilov 5 ([ovqanski -), Te{ovi} 5 (Lankovski -), Milovac 5. Forma crveno-belih ide uzlaznom linijom, posle petarde u Kisa~u, ~eta trenera Ivice Plav{i}a, nije imala milosti ni prema Novosa|anima. Gledaoci su u`ivali u reviji efektnih pogodaka, a za najlep{i detaq, pobrinuo se Branko Stojanovi}. Topovskim udarcem sa 25 metara, poslao je loptu u dowi desni ugao. M. Meni}anin

Dinamo - Sirig 3:0 (1:0) BUDISAVA: Igrali{te Dinama, gledalaca 200, sudija: A}imovi} (Veternik). Strelac: Nikola Tepi} u 4. 50. i 60. minutu. @uti kartoni: Neboj{a Tepi}, Petkovi} (Dinamo), a Kozomora, Deki} (Sirig). Crveni karton: Mitri} (Dinamo) u 88. minutu. DINAMO: I. Sabo 7, Majuri} 7, Petkovi} 7, Piqak 7 (V. Sabo 7), A{}eri} 8, Zelicki 8, Pintek 8, Stani} 7, Mitri} 7,

^ENEJ: ^enej - Vinogradar 0:1, TEMERIN: TSK - Ajaks 6:0, BANO[TOR: Proleter - Tatra 2:2, RAKOVAC: Borac Sremac 1:2, SREMSKA KAMENICA: Fru{kogorac - Stra`ilovo Milan 1:9, SUSEK: Partizan - Ba~ka 0:0, BUKOVAC: Fru{kogorski partizan - Mladost 0:3, BUDISAVA: Dinamo - Sirig 3:0.

Nikola Tepi} 9 (Milutinov 7), Neboj{a Tepi} 8 (Grbi} 7). SIRIG: Staji} 6, Spasi} 6, U. Kozomora 6, @igi} 6 (Ovuka 6), Dragoqevi} 6, Milojevi} 6 (D. Kozomora), Bodowi 6, Rati} 6, Kova~evi} 7, Peki} 6, Deki} 6. Derbi kola zaslu`eno je pripao Budisav~anima. Jo{ su gledaoci dolazili na igrali{te Dinama, a najboqi igra~ utakmice Nikola Tepi} je iz solo akcije doveo doma}ine u vo|stvo. Bilo je jo{ nekolio povoqnih prilika, ali su doma}ini na odmor oti{li sa golom prednosti. U nastavku ista slika. Samo {to je po~elo drugo poluvreme Tepi} je pove}ao vo|stvo, a u 60. minutu topovskim udarcem sa desetak metara postavio kona~an rezultat. M. Grbi}

Borac - Sremac 1:2 (1:1) RAKOVAC: Igrali{te Borca, gledalaca oko 100, sudija: Milanovi} (Novi Sad). Strelci: Vojinovi} u 17. za Borac, a An|eli} u 12. i Vasiqevi} u 82. minutu za Sremac. @uti kartoni: Vojinovi}, Trbojevi}, Kraji{nik (Borac), a Vaji} (Sremac). BORAC: Bjeli} 7, Gavrilovi} 6 (Kalu{evi} 7), Peri} 7, Trbojevi} 7, Martinov 7, Kraji{nik 6 (Grkovi} 6), Popovi} 7, Blagojevi} 7, Trivunxi} 7, Miqkovi} 6, Vojinovi} 7 (Geratovi} 6). SREMAC: Simi} 8, Vaji} 7, @egarac 7, Josipovi} 7, Prole 8, Bogdanov 6 (Kakanovi} 7), Akmaxi} 7, ^abrilo 6 (Stojkovi} 6), An|eli} 8, Pavlovi} 7 (Vasiqevi} 8), Jankovi} 7. Da su fudbaleri Sremca sve utakmice igrali zrelo i odgovorno kao protiv Borca, bodovni saldo i polo`aj na tabeli bio bi sasvim druga~iji. Ve} u 12. minutu brzonogi An|eli} pobegao je odbrani doma}ina i matirao golmana Bjeli}a. Nekoliko minuta kasnije Borac je izjedna~ioe preko spretnog Vojinovi}a. U nastavku sjajno

1. Stra`. Milan109 2. Mladost 10 7 3. Dinamo 10 7 4. Ba~ka 10 6 5. Fr. partizan10 6 6. Partizan 10 5 7. TSK 10 5 8. Tatra 10 4 9. Ajaks 10 3 10. Sirig 10 3 11. Fru{kogorac10 3 12. Proleter 10 2 13. Sremac(-3) 10 3 14. Borac 10 2 15. Vinogradar 10 1 16. ^enej 10 1

1 2 1 2 1 3 2 2 2 1 1 3 2 2 1 0

0 1 2 2 3 2 3 4 5 6 6 5 5 6 8 9

37:8 23:6 22:11 22:12 18:15 19:5 19:4 16:19 15:23 21:19 16:28 14:30 13:21 10:25 6:24 10:31

28 23 22 20 19 18 17 14 11 10 10 9 8 8 4 3

je branio Simi}, a u fini{u Vasiqevi} koristi uspavanost odbrane Borca. B. Star~evi}

^enej - Vinogradar 0:1 (0:1) ^ENEJ: Igrali{te ^eneja, gledalaca 50, sudija Lali} (Petrovaradin), strelac Nikoli} u 23. minutu. @uti kartoni: Vilotijevi} (^enej), Popovi}, M. Veselica (Vinogradar). ^ENEJ: B. Dragin 7, ^ur~i} 7, Rogi} 6, Zeqkovi} 7, Maleti} 7, Ostoji} 6, D. Dragin 6 (Krsti} 6), Vilotijevi} 6, Ja~imovski 6, Konstantinov 6, Reli} 6. VINOGRADAR: Stojanovi} 7, Peri{i} 7, Jovanovi} 7, Radi{i} 7, Vu~i} 7, Nedimovi} 7, Popovi} 7, Nikoli} 7 (Blagojevi} 6), N. Veselica 6 (M. Veselica 6), Ba{i} 7, Srdi} 6 (Risti} -). U fer i korektnoj igri derbi za~eqa pripao je Ledin~anima. Iz jedne gu`ve, nakon slobodnog udarca, Nikoli} je kroz {umu nogu poslao loptu na pravo mesto. Sva nastojawa doma}ih da barem stignu do remija ostala su bezuspe{na. M. Po.

MFL BE^EJ–VRBAS–SRBOBRAN

Sigurna pobeda Nadaq~ana Napredak - Vojvodina 4:0 (2:0) NADAQ: Igrali{te Napretka, gledalaca 100, sudija: Pivarski (Vrbas). Strelci: Ivani{evi} u 30 . i 49., Novakovi} 40, \uki} 55. minutu. .@uti kartoni: Kova~ev (Napredak)Jovi} S , Rajevi}, Markov, Rajevi} A.Crveni karton: Markov (Vojvodina). NAPREDAK: Lakovi} 7, Kobiqski 7, Vukovi} 7, Kobac 7, ^egar 7,Filipovi} 7, Rali} G. 7 (Doroslova~ki 7),Kova~ev 7 (Ma`i} 7), Ivani{evi} 8, \uki} 7, Novakovi} 7 ([u}ov 7). VOJVODINA: Ostoji} 6, Sekuli} 6 (Gari}-), [eguqev 7, A. Rajevi} 7, Barna 7, Markov 6, Makaj 6 (Slavni}-), N. Jovi} 7, Petrov 7, D. Rajevi} 6, S. Jovi} 7 (Neci}). Odli~na fudbalska predstava u Nadaqu, utakmica prava prvenstvena. Gosti su se po-

NADAQ: Napredak – Vojvodina (Ba~ko Gradi{te) 4:0, KUCURA: Iskra – Proleter (Ravno Selo) 1:3, SRBOBRAN: Mladost Radost – Sutjeska (Ba~ko Dobro Poqe) 1:2, RADI^EVI]: Mladost – Jedinstvo (Ba~ko Petrovo Selo) 2:1, MILE[EVO: Borac - Budu}nost (Savino Selo) 2:3. 1. Budu}nost 2. Napredak 3. Sutjeska 4. Proleter 5. Iskra 6. Vojvodina 7. Mlad.-Rad. 8. Mladost (R) 9. Jedinstvo 10. Borac

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 5 5 4 3 2 2 2 2 0

0 1 1 1 0 2 1 0 0 0

0 1 1 2 4 3 4 5 5 7

23:9 21 28:4 16 21:5 16 24:14 13 14:16 9 13 :11 8 8 :14 7 8:24 6 6:31 6 7:24 0

kazali kao ~vrsta i ravnopravna ekipa sve do vode}eg gola doma}ih R. ]uri}

PODRU^NA LIGA NOVI SAD

Mladost (BJ) - Proleter (odlo`eno), Mladost (T) - Obili} 0:1, Indeks - Cement 0:0, Sloga - Crvena zvezda 2:3, Ba~ka - Slavija (odlo`eno), Jugovi} - Budu}nost 5:1, Veternik - Hajduk 10:0. 1. Cement 8 2. Slavija 6 3. Ba~ka 7 4. Jugovi} 7 5. Indeks 8 6. Veternik 7 7. C. zvezda 6 8. Budu}nost 7 9. Mladost (BJ)6 10. Hajduk 8 11. Obili} 8 12. Proleter 6 13. Sloga 8 14. Mladost (T) 8

6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 1 0 0

2 1 1 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0

0 0 1 2 2 2 2 2 3 5 5 5 8 8

Omladinci

Kadeti

Pioniri

30:7 27:1 32:8 35:13 10:13 25:6 12:13 23:15 12:12 19:34 15:31 10:23 5:35 0:44

20 16 16 15 14 13 12 11 9 9 7 3 0 0

Mladost (BJ) - Peoleter 1:3, Mladost (T) - Obili} 2:1, Indeks - Cement 1:4, Sloga - Crvena zvezda 1:0, Ba~ka - Slavija 0:0, Jugovi} - Budu}nost 5:1, Veternik - Hajduk 6:0. 1. Ba~ka 8 2. Slavija 8 3. Jugovi} 7 4. Cement 7 5. Mladost (T) 8 6. Obili} 8 7. Proleter 7 8. Veternik 7 9. Indeks 8 10. Mladost (BJ) 7 11. Sloga 8 12. C. zvezda 8 13. Hajduk 8 14. Budu}nost 7

7 7 6 5 5 4 4 3 3 2 2 2 2 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 2 3 4 3 4 5 5 6 6 6 7

28:2 23:4 26:3 25:9 23:15 23:17 15:9 15:12 10:20 8:16 7:18 11:33 9:34 1:32

22 22 18 15 15 12 12 9 9 6 6 6 6 0

Mladost - Srbobran 6:0, Vrbas Stari grad 3:0, Be~ej Old gold - Jedinstvo 3:2, Kabel - @SK 3:0, Petrovaradin - Slavija 2:1, Omladinac - Tvr|ava 4:0, Hercegovac - @elezni~ar 0:0, [ajka{ - Borac 3:0. 1. Kabel 10 9 1 0 38:5 28 2. Mladost 9 6 0 3 26:12 18 3. Slavija 10 6 0 4 24:13 18 4. Srbobran 10 5 3 2 20:14 18 5. @elezni~ar10 5 3 2 14:10 18 6. Petrovar. 10 5 3 2 13:11 18 7. Vrbas 10 4 1 5 26:17 13 8. Be~ej 8 4 1 3 23:17 13 9. Jedinstvo 10 3 3 4 17:21 12 10. Omladinac 10 3 2 5 15:23 11 11. [ajka{ 9 3 2 4 17:33 11 12. Stari grad 10 3 1 6 12:21 10 13. @SK 9 3 0 6 13:20 9 14. Borac 10 2 3 5 12:29 9 15. Tvr|ava 10 1 3 6 9:23 6 16. Hercegovac 9 1 2 6 8:18 5

Petrovaradin - Slavija 6:0 (1:0) PETROVARADIN: Igrali{te Petrovaradina, gledalaca 150, sudija Jeki} (Novi Sad), strelci: Kokanovi} u 45. i 70. Mari} u 52. Abramovi} u 57. i 66. Bulatovi} u 87. minutu. @uti kartoni: Kiti}, Samarxija (Slavija). Crveni karton: Samarxija (Slavija). PETROVARADIN: Vojnovi} 7, Spasi} 7 (Bulatovi} 7), Ba~i} 8, Gordani} 8, Papri} 7, Krsti} 8 (Vlaisavqevi} 7), Abramovi} 9, O`egovi} 7 (Krsmanovi} 7), Kokanovi} 9, Mari} 7. SLAVIJA: Stanivuk 6, Samarxija 5, Kara} 5 (Brki} 5), Anxi} 6, Saveqi} 6, Gostoji} 6, Pa{}an 6 (^i~i} 5), \or|evi} 6, \oki} 7, Nogo 5, Kiti} 5 (Dinaji} 6). [ok terapija promene trenera dala je rezultata. Iskusni trener Stojan Ili} je ve} u prvom susretu zabele`io ubedqivu pobedu nad favorizovanom Slavijom. Prvi deo protekao je u ispitivawu snaga. Strpqiva igra plavo-belih dala je rezultata. Posle kornera sa leve strane Kokanovi} je glavom pogodio mre`u.. U nastavku sve je krenulo na vodenicu „pezosa“, Samarxija je bespotrebno zaradio drugi `uti, odnosno crveni karton. Razmahali su se Gordani} i drugovi pa je do kraja igrao samo jedan tim. M. Po.

davawa Stoji}a je postigao drugi gol za doma}e. Sl. Simi}

Omladinac – Tvr|ava 0:1 (0:1) STEPANOVI]EVO: Igrali{te Omladinca, gledalaca oko 50. Sudija: Marina Dragi~evi} ( Novi Sad).Strelac: Vlaji} u 21 minutu (Tvr|ava). OMLADINAC: Peceq 7, An|elkovi} 7, Tomi} 6, [trbac 6, N. Samarxi} 7 (T. Samarxi} 7), Bukvi} 7, Maksimovi} 7, J. Pupovac 7, M. Pupovac 7, ]eli} 7, Cime{a 7 TVR\AVA: ]uri} 7, Cviji} 7, [omo{i 7, Guli} 6, Kerkez 8, Janovi} 7, Doro{ki 7, Ogwenovi} 7, Bojani} 7, (Devi}) 6, Vlaji} 8 (Rosi} 6), ]osi} 7. Tvr|ava je golom Vlaji}a u 21 minutu iznenadila lidera i odnela tri dragocena boda u Ba~. M. Po.

Kabel - @SK 1:0 (1:0) NOVI SAD: Igrali{te Kabela, gledalaca 150, sudija Deliba{i} (Vrbas), strelac: Petrovi} u 29. minutu. @uti kartoni: Ninkovi}, Kla{wa, [erf (Kabel), Radanovi}, I|idov (@SK). KABEL: Vuki} 8, Krsti} 8, Mirosavqevi} 8, Ninkovi} 7, [erf 7, Malixan 8, Brkqa~a 7,

BA^KI PETROVAC: Mladost Srbobran 2:0, VRBAS: Vrbas Stari grad 2:0, BE^EJ: Be~ej Old gold - Jedinstvo 1:2, NOVI SAD: Kabel - @SK 1:0, PETROVARADIN: Petrovaradin - Slavija 6:0, STEPANOVI]EVO: Omladinac - Tvr|ava 0:1, KOVIQ: [ajka{ - Borac 2:0, GAJDOBRA: Hercegovac - @elezni~ar 2:1. 1. Mladost 10 2. Omladinac 10 3. Hercegovac 10 4. Kabel 10 5. Slavija 10 6. @elezni~ar10 7. @SK 10 8. Vrbas 10 9. Stari grad 10 10. Borac 10 11. Jedinstvo 10 12. Petrovar. 10 13. Tvr|ava 10 14. [ajka{ 10 15. Be~ej 10 16. Srbobran (-1)10

7 6 6 5 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2

1 2 2 3 3 4 1 2 1 1 0 2 2 0 1 1

2 2 2 2 2 2 4 4 5 5 6 5 5 7 7 7

16:5 18:10 11:6 10:8 16:16 14:8 16:13 14:9 12:18 9:15 10:17 15:14 11:14 9:19 8:18 17:16

22 20 20 18 18 16 16 14 13 13 12 11 11 9 7 6

dini gola, a golman Bali~evi} nije uspeo da zadr`i wegov udarac. Kona~an rezultat postavio je Aleksi} u 65. minutu pogodiv{i levi ugao golmana Duki}a. M. \. Kremenovi}

Be~ej Old gold – Jedinstvo 1:2 (1:1) BE^EJ: Gradski stadion kraj Tise, gledalaca: 50, sudija: Mudrini} (Ba~ka Palanka). Strelci: Durmi{i u 27. minutu (iz jedanaesterca) za Be~ej Old Gold, a Anu-

Mladost - Srbobran 2:0 (2:0) BA^KI PETROVAC: Igrali{te u Vrbari, gledalaca 250, sudija Majki} (Novi Sad), strelci: Pavlis u 18. Lali} u 43. minutu. @uti karton: Vujanovi} (Srbobran). MLADOST: Veseli} 7, Jaku{ 7, Pavkovi} 7, Kobilarov 7, Saveqev 7, Rupar 7, Pupavac 7 (Stanivuk -), Severiwi 7 (\uki} -), Danilov 6 (Zbu}novi} 7), Lali} 8, Pavlis 8. SRBOBRAN: Dimi} 7, Miji} 6, Cika 6, Milunovi} 6, Bilbija 7, Resanovi} 6, Ranki} 6 (Sekuli} -), Hodonicki 7, Bjelogrli} 6 (Brankov 6), Vujanovi} 7, Ikra{ev 6 (Konatar 6). Pobednik je bio re{en u prvom delu kada je ve} u 18. minutu Pavlis uputio o{tar centar{ut u srce {esnaesterca Srbobranaca, lopta je na putu ka golu zaka~ila nekog iz odbrane i prevarila golmana Dimi}a. Stigli su doma}i i do drugog gola, posle akcije koja se retko vi|a na na{im terenima, bio je to mat u tri poteza. Pavlis je proigrao Pupavca, a ovaj lucidno prona{ao Lali}a koji je prihvatio loptu i topovskim udarcem pogodio suprotni ugao. U drugom delu igralo se izme|u dva {esnaesterca i u takvim okolnostima gosti ni jednom nisu ozbiqnije pripretili. M. Po.

Sekuli} 7, Petrovi} 7 (Arseni} -), Kla{wa 6 (Pani} 6), Ti{ma 6 (Nikoli} -). @SK: Duvwak 8, Osatkovski 7, I|idov 7, Bojovi} 7, Radanovi} 7, Kezija 8, Kalajxi} 7, Popadi} 7 (Goli} 6), Ba{i} 6, Radin 7, Medi} 6. Jo{ jednom su momci trenera Pejovi}a pred svojim simpatizerima ostvarili slatki minimalac. Gosti iz @abqa predstavili su se kao veoma ~vrsta ekipa, imali su kao i doma}i, nekoliko prilika, ali je odbrana na ~elu sa kapitenom Vuki}em bila neprelazna. Gol odluke delo je brzonogog Petrovi}a koji se posle odli~ne akcije navalnog reda stu{tio po levoj strani, u{ao u kazneni prostor i pored Duvwaka poslao loptu na pravo mesto. M. Po.

{i} u 18. i Male{evi} u 70. za Jedinstvo. @uti kartoni: Dra`i} Kavali} (Be~ej Old gold), a Vukovi}, Jovanovi}, Anu{i} i \uri} (Jedinstvo). BE^EJ OLD GOLD: Stefanovi} 5, Holo 5, Stajki 6, Dra`i} 5, Durmi{i 6, Kavali} 7, Kora} 6, Petkovi} 5 (Prodanov -), Mali} 5, Grbi} 6 (Todorovi} -), Dabi`qevi} 6. JEDINSTVO: \uri} 6, Vukovi} 6, Baji} 6, Vuleti} 6, Anu{i} 8, Lazovi} 6, Zdravkovi} 6 (^olovi} -), Jovanovi} 7, [ar~evi} 6, Mekterovi} 6 (Uzurov -) Zeqkovi} 6 (Male{evi} 7). Direktan krivac za poraz je mladi golman Dragan Stefanovi}, koji je dva puta pogre{io u dodavawu lopte i gosti su oba poklona matrijalizovali golovima. V. Jankov

[ajka{ - Borac ([) 2:0 (1:0)

Hercegovac - @elezni~ar 2:1 (1:0)

OFL Vr{ac – Bela Crkva

KOVIQ: Igrali{te u Adi, gledalaca 100, sudija: Fa|o{ (Selen~a). Strelci: To{i} u 45. i Mihajlovi} u 56. minutu. @uti kartoni: Mihajlovi}, Lazi}, Ostoji} ([ajka{). [AJKA[: Moravac 7, Petrovi} 7, Mihajlovi} 8, S. Klaji} 7, Kotuqa 7, Milovan~ev 7 (Radivojevi} 7), Subotin 7, Lazi} 7 (Ostoji} 7), To{i} 8 (Kova~ev), Stoji} 8, Alempi} 7. BORAC: Subi} 6, Rogi} 6, Vidovi} 6 (Putnik 6), Pani} 6 (Geli} 6), Filipovi} 6, B. Ris 6, Doroslova~ki 6 (]iprovac 6), Veselinovi} 6, Milanovi} 6, Spasojevi} 6, D. Ris 6. Ekipa [ajka{a predvo|ena novim trenerom Draganom Savi}em uspela je da zabele`i vredan trijumf protiv najbli`ih kom{ija. Gosti u prvih pola sata nisu iskoristili svoje prilike. a kazna ih je stigla u posledwim trenucima prvog poluvremena kada Bogoqub To{i} iskoristio priliku i doveo svoju ekipu u vo|stvo. U nastavku utakmice Mihajlovi} posle do-

GAJDOBRA: Stadion Hercegovca, gledalaca oko 200, sudija: Petrovi} (Veternik). Strelci: Trifunovi} u 13. i Majstorovi} u 59. za Hercegovac, a Aleksi} u 65. minutu za @elezni~ar. @uti kartoni: Jeli~i}, Horvati}, Trivunovi}, Nov~i} (Hercegovac), a Ostojin i Staki} (@elezni~ar). HERCEGOVAC: Duki} 7, Borkovi} 7, Horvati} 8, Nov~i} 7, Hrwez 7, Trifunovi} 8, Trivunovi} 7, Zelen 8, Majstorovi} 7 (]uri}), Jeli~i} 7 (Grubati}), Ra~i} 8 (Dragovi}). @ELEZNI^AR: Bali~evi} 6, Aleksi} 7, Petkovi} 6, Ostojin 6, Strajin 6, Alavawa 6, Grubje{i} 7 (Krwaji}), Veselinovi} 6 (Stoj~i} 6), Staki} 6, Spaji} 8, Mandi} 6 (Bokan 6). Doma}i su poveli nakon kornera sa leve strane, Trifunovi} je sa 11 metara uputio precizan udarac i lopta je zavr{ila u desnom uglu golmana Bali~evi}a. Drugi gol postigao je Majstorovi}, nakon gu`ve pred golom gostiju napada~ doma}ih je sa tri metra {utirao po sre-

Petrovi} posti`e jedini gol kraj [tranda

Foto: N. Stojanovi}

STRA@A: Vitorul - Vojvodina (Crvena Crkva) 2:0, KAJTASOVO: Partizan - Vinogradar (Gudurica) 2:7, ORE[AC: Jedinstvo - Omladinac (Zagajica) 0:3. Slobodan je bila Pobeda (Parta). 1. Vinogradar 2. Vitorul 3. Vojvodina 4. Omladinac 5. Pobeda 6. Jedinstvo 7. Partizan

5 5 4 4 4 4 4

3 3 3 2 2 1 0

1 1 0 0 0 0 0

1 14:3 10 1 8:3 10 1 9:4 9 2 8:6 6 2 5:10 6 3 3:8 3 4 3:16 0

MFL @iti{te – Nova Crwa

ALEKSANDROVO: Borac - 1. oktobar (Srpski Itebej) 7:0, BANATSKO VI[WI]EVO: Polet - Terekve{ (Hetin) 4:0, ME\A: Proleter - Napredak (^estereg) 0:5, NOVA CRWA: Roham - Olimpija (Torda) 2:2. 1. Borac 2. Napredak 3. Proleter (-1) 4. Roham 5. Terekve{ 6. 1. oktobar 7. Olimpija 8. Polet

7 6 7 7 7 7 7 6

7 5 4 3 2 2 1 1

0 0 0 1 1 0 2 0

0 1 3 3 4 5 4 5

43:2 29:4 14:18 17:14 10:33 13:25 11:21 7:20

21 15 11 10 7 6 5 3


22

SPORT

utorak19.oktobar2010.

DNEVNIK

POTISKA LIGA

PODRU^NA LIGA ZREWANIN

PODRU^NA LIGA SUBOTICA

Sudija se povredio

Kom{ijski derbi ni~iji

Jedan, ali vredan

Horgo{ Higlo - Grani~ar 6:0 (1:0) HORGO[: Igrali{te u Horgo{u, gledalaca 50. Sudije: G. Bibin (Novi Kne`evac), od 76. minuta J. Rac Sabo (Senta). Strelci: Puqai u 8. i 65, Rako~evi} u 47, Tucakov u 49, Veselinov u 87. i Hoksa u 89. minutu. SRPSKI KRSTUR: Jedinstvo - Tisa (Padej) 2:3, HORGO[: Horgo{ Higlo - Grani~ar (\ala) 6:0, OSTOJI]EVO: Sloga - Slavija (Banatsko Aran|elovo) 3:2, PODLOKAW: Hajduk - [ampion Olimpija (Orom) odlo`eno. Slobodna je bila Trome|a. 1. Horgo{ H. 2. Sloga 3. Tisa 4. Jedinstvo 5. Slavija 6. Grani~ar 7. Hajduk 8. [ampion O. 9. Trome|a

6 6 5 5 6 5 4 4 5

5 3 3 3 2 2 1 0 0

1 1 0 0 1 1 1 2 1

0 2 2 2 3 2 2 2 4

22:4 16 13:13 10 14:6 9 15:10 9 10:17 7 6:13 7 8:12 4 5:9 2 8:17 1

HORGO[ HIGLO: Bende, Momirov (Pi{pek), Bite, Veselinov, Bohata, marton, Rako~evi} (Gavri}), Tucakov, Puqai (\or|evi}), Markovi}, Hoksa. GRANI^AR: Igwatov, Miklo{, Cveji}, R. Dabevski, Sarapa, Ne|i}, Popovi}, T. Dabevski, Trivi}. Ugri. Horgo{ani su \alince koji su do{li sa samo deset igra~a, ispratili sa pola tuceta golova u mre`i, pri ~emu je nadmo}nost doma}ih do{la tek u drugom delu. Nesvakida{wi momenat zbio se u 76.minutu, kada je glavni sudija Goran Bibin iz Novog Kne`evca povredio nogu pa ga je u delewu pravde odmenio pomo}nik Jo`ef Rac Sabo iz Sente. M. Mitrovi} BOTO[: Omladinac - Radni~ki (Ja{a Tomi}) 2:3, JARKOVAC: Sloga - Radni~ki (Sutjeska) 0:4, BOKA: Naftagas Proleter (Neuzdina) 7:1, MIHAJLOVO: MSK - Lehel (Mu`qa) 0:3. 1. Naftagas 2. Rad. (JT) 3. Rad. (S) 4. Lehel 5. MSK 6. Omladinac 7. Sloga 8. Proleter

8 8 8 8 8 8 8 8

8 6 5 4 3 2 1 0

0 0 1 2 1 2 0 0

0 2 2 2 4 4 7 8

29:7 31:10 22:7 22:10 13:13 16:16 6:35 6:37

24 18 16 14 10 8 3 0

BELO BLATO: Mladost - OFK Staji}evo 2:6, ZREWANIN: OFK Gradnulica - Jedinstvo (E~ka) 1:0, ZREWANIN: Gradnulica Be~kerek - @FK Banat (Zrewanin) 1:0. Slobodan je bio Banat (^enta). 1. Gradnulica 7 2. Grad.Be~kerek7 3. @FK Banat 7 4. Staji}evo 7 5. Jedinstvo 7 6. Banat 6 7. Mladost 7

6 5 3 3 3 2 0

0 1 2 1 0 0 0

1 1 2 3 4 4 7

23:2 17:14 13:11 18:15 14:10 8:9 6:38

18 16 11 10 9 6 0

SUBOTICA: Spartak - Su{ica (Kragujevac) 9:0, LESKOVAC: Lemindlavice - [abac 1:3, KUMANE: Novi Be~ej Napredak (Kru{evac) 1:5, KRAGUJEVAC: Uno Fortuna - Sloga (Zemun) 2:2, BOGATI]: Ma~va ([abac) - Lask (Lazarevac) 1:1, PO@AREVAC: Po`arevac Ma{inac PZP (Ni{) 0:3. 1. Ma{inac 2. Napredak 3. Po`arevac 4. Lask 5. Spartak 6. [abac 7. Ma~va 8. Lemind L. 9. Novi Be~ej 10. Sloga 11. Uno Fortuna 12. Su{ica

5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5

5 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0

0 1 1 1 0 2 1 0 2 2 1 1

0 0 1 0 0 1 2 4 3 3 4 4

32:1 18:2 14:6 13:6 23:0 10:12 11:24 5:20 5:15 3:15 4:17 4:24

15 10 10 10 9 8 7 3 2 2 1 1

NOVI SAD: Fru{kogorac - Rubin (Mol) 0:2, PAN^EVO: Pan~evo - Kikinda (nije igrano), SOMBOR: Ravangrad Kalemegdan (Beograd) 5:1. Slobodan je bio Radni~ki 1919 (Zrewanin). 1. Ravangrad 4 2. Radni~ki 19194 3. Rubin 4 4. Fru{kogorac 4 5. Kalemegdan 5 6. Pan~evo 2 7. Kikinda 3

3 2 2 2 1 0 0

1 2 1 0 2 0 0

0 0 1 2 2 2 3

15:3 10 19:5 8 15:8 7 13:7 6 6:10 5 3:7 0 0:31 0

Vojvodina - Potisje 2:2 (1:0) PERLEZ: Igrali{te ispod Mlina, gledalaca 400, sudija: Salma (Torda). Strelci: Stanojevi} u 43. i Amixi} u 51. za Vojvodinu, a M. Milovac u 82. i Pavlovi} u 84. minutu za Potisje. @uti kartoni: Lazarevi}, @miri}, I. Stefanovi} (Vojvodina), a Bala`, Stojanovi}, Dimitrijevi}, Marinkovi}, Pavlovi} (Potisje). Crveni karton: Amxi} (Vojvodina). VOJVODINA: Biki} 6, Brajkov 7, Lazarevi} 7 (Jovanovi}), @miri} 7, G. Stefanovi} 7, [oli} 6 (I. Stefanovi}), Srdanov 7, Amixi} 7, Stanojevi} 7 (Pavi~evi}), Malba{ki 7, Jelin 7. POTISJE: De. Stojkovi} 6, Da. Stojkovi} 7, Stojanovi} 7, Bala` 7, Krsti} 7, Dimitrijevi} 6 (Risti}), V. Milovac 6, Pavlovi} 7, Marinkovi} 6, M. Milovac 7, Kodi} 7. U 43. minutu odli~no ubacivawe Stanojevi} je iskoristio i efektno glavom pogodio mre`u gostiju. U nastavku Amixi} je rutinski pogodio nebraweni ugao i udvostru~io prednost. U fini{u susreta odli~an centar{ut iskoristio je Marko Milovac i sa druge stative glavom smawio rezultat. Samo dva minuta kasnije Ivan Pavlovi} odmerenim {utem sa linije {esnaesterca doneo izjedna~ewe.

Delija – Jedinstvo 0:5 (0:2) MOKRIN: Igrali{te Delije, gledalaca 150, sudija: Risti} (Luki}evo), strelci: Jawatovi} u 7. i 87. S. Martinovi} u 12. Milakovi} u 56. i Vujaklija u 85. minutu.@uti kartoni: ]ulibrk i Vukobrat (Delija), a Bicok (Jedinstvo). Crveni kartoni: Staji} u 28. i ]ulibrk u 61. (obojica Delija). DELIJA: Bojan \uki} 6, M. \uki} 6, Anu{i} 5 (od 46. Pani}) 6, Vukobrat 5, Tolma~ 6, Sabo 6, Boris \uki} 6, Staji} 6, Simi} 5, (od 65. Kri~kovi}) 5 i Vitomirov 5, (od 70. Stojin) 5. JEDINSTVO: Medi} -, Markov 7, Milakovi} 7, Novak 7, Bicok 7, Stanojevi} 7 (od 70. Vujaklija) 7, S. Martinovi} 8 (od 76. Kova~evi}) -, Jawatovi} 8, Ajdari} 7, @u`a 7 (od 83. Radakovi}) – i Mar~eti} 7. D. M.

M. Milo{evi} i Pijetlovi} (Bile}anin). BILE]ANIN: P. Varadinac 7, Dragi} 7, Br~i} 7, Papi} 7, M. Milo{evi} 7, (Lazi}) -, Pijetlovi} 7, B. Milo{evi} 7, N. Uqarevi} 7, N. Varadinac 7, D. Uqarevi} 8, (Aleksi}) – i Vu~kovi} 7. RUSANDA: Kuru~ev 7, [ari} 6, Marinac 6, [kondri} 6 (Eremi}) -, I. Stojkov 6 (Mi{kovi}) -, Radojev 7, Stankovi} 6, B. Stojkov 6, Stevanov 6 i [argin 6.

Mladost (L) - OFK Klek 6:2 (3:1) LUKI]EVO: Stadion Mladosti, gledalaca 50, sudija: Ka{i} (Zrewanin). Strelci: Buka u 8. i 12. Maksimovi} u 29. Nini} u 55. M. Mi{i} u 84. i 88. za Mladost, a Milanovi} u 30. i 60. minutu za OFK Klek. @uti kartoni: Deli}, Makan, Maksimovi} (Mladost), a Vinaji, Stanojevi} (OFK Klek). MLADOST: Kandi}, Grubor 7, Deli} 7, Makan 7, Titin 7, Buka 8 (S. Mi{i}), Marjanovi} 7, Mi}evi} 7, Nini} 7 (M. Mi{i} 8), Valovec 7 (@u`a 7), Maksimovi} 8. OFK KLEK: Kurte{an 6, Provixalo 6, Dologu{in 6, Bogdanovi} 6, Ili} 6, \or|evi} 5, Vinaji 5, Stanojevi} 6, Milanovi} 7, No`ini} 6, Milenkovi} 5 (Cerovi}).

Naftagas – C. zvezda 1:0 (1:0) ELEMIR: Igrali{te Naftagasa, gledalaca 150, sudija: Gailovi} (Zrewanin), strelac: Kurtovi} u 13. minutu. @uti kartoni: Barawi, Grabund`ija, Rado{evi} i Dabi} (Naftagas), a Tubin, Ili}, M. Mudrini} i Novakovi} (Crvena zvezda). NAFTAGAS: Ra|enovi} 7, Pap 7 (Milo{ev) -, Barawi 7, Grabund`ija 7, Topalov 8, Rado{evi} 7, Dabi} 7, Stepanov 7 (Pra{~evi}), Kurtovi} 8, Raca 6, i Mi{~evi} 7 (Galin) -. CRVENA ZVEZDA: ]iri} 9, Stankovi} 7, Uzelac – (M- Mudrini}) 6, N. Mudrini} 6, Bilbija 7, Miladinov 6, Mutavd`i} 6 (Novakovi}) -, Klasni} 7, Tubin 6, Simi} 7 i Ili} 6.

Bile}anin – Rusanda 4:3 (3:0)

Crvena zvezda Bio Star - Mladost 4:2 (2:2)

SE^AW: Igrali{te Biler}anina, gledalaca 50, sudija: Rankov (Kikinda) 7, strelci: D. Uqarevi} u 3., 26. i 42. i N. Varadinac u 75. za Bile}anin, a Radojev u 73. (iz jedanaesterca), Eremi} u 79. i Radi{i} u 90. minutu za Rusandu. @uti kartoni:

VOJVODA STEPA: Stadion Crvene zvezde, gledalaca: 100, sudija: Dimitri} (Banatsko Veliko Selo ), strelci: Tomas u 14. i 59. i Na|alin u 46. i 79. minutu za Crvenu zvezdu, a Rajli} u 25. i Topalovi} u 26. minutu za Mladost. @uti kartoni: D. Popovi} (Crvena zvezda).

ELEMIR: Naftagas - Crvena zvezda (Rusko Selo) 1:0, PERLEZ: Vojvodina - Potisje (Kni}anin) 2:2, MOKRIN: Delija - Jedinstvo (Banatsko Kara|or|evo) 0:5, ZREWANIN: Borac - Begej (@iti{te) 3:2, LUKI]EVO: Mladost - OFK Klek 6:2, SE^AW: Bile}anin - Rusanda (Melenci) 4:3, NAKOVO: Polet - Krajina (Kraji{nik) 1:5, VOJVODA STEPA: Crvena zvezda - Mladost (Banatski Despotovac) 4:2. 1. Jedinstvo 10 10 0 0 31:1 30 2. Krajina 10 6 2 2 22:10 20 3. Vojvodina 10 5 4 1 16:5 19 4. C. Z (VS) 10 5 3 2 23:16 18 5. Naftagas 10 5 2 3 12:9 17 6. Potisje 10 5 2 3 21:19 17 7. Mladost (L)10 5 0 5 24:18 15 8. Bile}anin 10 4 2 4 18:19 14 9. Rusanda 10 4 1 5 19:23 13 10. Mladost (BD)10 4 0 6 10:22 12 11. Begej 10 3 2 5 14:15 11 12. Delija 10 3 2 5 16:18 11 13. C. Z (RS) (-1) 10 3 2 5 9:18 10 14. OFK Klek 10 3 1 6 12:24 10 15. Borac 10 3 0 7 14:27 9 16. Polet 10 0 1 9 7:26 1

CRVENA ZVEZDA: Pavkovi} 7, Deriku~ka 7 (Radulovi} -) D. Popovi} 7, Juhas 7, Erdeqan 7 (Kosti} 7), ]ur~i} 7, \. Popovi} 7, Na|alin 8, Tomas 8, Ceko 7, Todorovi} 7. MLADOST: Mari} 7, Milosavqevi} 6, F. Krivo{ija 6, O. Krivo{ija 7 (S. Pivac -), B. Pivac 6, Mitri} 6, Dragi~evi} 6, Rajli} 7 (Biki} 6), Avramovi} 6, ]ulum 6, Topalovi} 6. P. Stojakovi}

Borac - Begej 3:2 (1:0) ZREWANIN: Igrali{te "u Doqi", gledalaca: 50, sudija: Biki} (Zrewanin). Strelci: Po{tin u 32. Pavlovi} u 64. i Novakov u 73. (iz penala) za Borac, a Ninkovi} u 62. i Grbi} u 80. minutu za Begej. @uti kartoni: Lazarov, Mikola~ki, Novakov, Kurunci, Ibrahimi (Borac). Crveni karton: Daqevi} (Begej). BORAC: \or|evi} 7, Lazarov 7, Mikala~ki 7, Novakov 7, Ivanov 7, Bo`i} 7, Kurunci 6 (Ibrahimi), Milojevi} 7, Miki} 6 (Pavlovi} 7), Po{tin 7, Xemajlovski 8. BEGEJ: Damwanovi} 7, Daqevi} 6, Novak 7, Egrexija 7, Markov 7, Zori} 7, Grbi} 7, Ninkovi} 7, Paunovi} 7 (Trivunovi}), Mladenovi} 8 (Pudar), Glu{ac 6. Doma}i su poveli posle centar{uta, Po{tin je glavom prosledio loptu u mre`u. U nastavku susreta Ninkovi} je sa 40 metara strahovitim {utem pogodio samo ra{qe iznena|enog \or|evi}a, a samo dva minuta kasnije nakon gu`ve Pavlovi} doneo prednost doma}ima. Posle prekr{aja nad raspolo`enim Xemajlovskim sa bele ta~ke Novakov je uve}ao prednost Zrewaninaca. Pripremio: S. M. Petrovi}

DRUGA JU@NOBANATSKA LIGA

Razlika u klasi Jedinstvo Stevi} – Borac (P) 9:0 (1:0) KA^AREVO: Stadion Jedinstvo Stevi}, gledalaca: 150, sudija: Radosavqevi} (Pan~evo). Strelci: Ajrulaj u 14, Zlatanovi} u 47, D.An|elovi} u 55. (penal) i 72, Spasi} u 65, Nestorovski u 68 i 77, Krstevski u 74 i 89 minutu. @uti kartoni: Ili} (Jedinstvo Stevi}), Arsi}, Anti} (Borac). VRA^EV GAJ: Borac - [evac (Kusi}) 2:1, PAVLI[: Crvena zvezda Hajdu~ica 2:0, VELIKO SREDI[TE: Borac - Potporaw 4:1, [U[ARA: Hajduk - Banat (Dupqaja) 5:3, DOBRICA: Dobrica - Ratar (Kru{~ica) 1:1, KU[TIQ: Kara{ - Dunav (Banatska Palanka) 3:3, VLAJKOVAC: Jedinstvo Mladost (Velika greda) 6:2, PLANDI[TE: Sloga - Kara{ (Jasenovo) 10:1. 1. Sloga 9 9 0 0 48:4 27 2. Borac (VS) 9 8 0 1 31:7 24 3. C. zvezda 9 6 0 3 19:8 18 4. Hajdu~ica 9 5 2 2 26:6 17 5. Hajduk 9 5 1 3 14:12 16 6. Ratar 9 4 1 4 21:20 13 7. Borac (VG) 9 4 0 5 12:23 12 8. Dunav 9 3 2 4 19:18 11 9. Potporaw 9 3 1 5 18:22 10 10. Banat 9 3 1 5 13:31 10 11. [evac (-1) 9 3 1 5 14:19 9 12. Kara{ (K) 9 2 3 4 14:19 9 13. Kara{ (J) 9 3 0 6 14:29 9 14. Mladost 9 3 0 6 11:34 9 15. Jedinstvo 9 2 0 7 12:27 6 16. Dobrica 9 1 2 6 13:22 5

JEDINSTVO STEVI]: Ali~aji} -, Rajkovi} 7, N.An|elovi} 7, I.Pe{ovski 7, Traj~evski 7, Spaskovski 7, Nestorovski 8, Okuka – (Spasi} 7), Ajrulaj 7 (Krstevski 7), D.An|elovi} 8, Zlatanovi} 7 (Ili} 7). BORAC: Krsti} 6, Grba 5, Arsi} 5, Na| 5, Tasi} 5, Topalovi} 6, Ili} 5, mirkovi} 5, Mihajlovi} 5, Mandi} 6, Anti} 5. Gosti iz Plo~ice samo u prvih 45 minuta bili su ravnopravan rival, u nastavku boqa i efikasnija igra doma}ih igra~a zavr{ila se sa devet golova u mre`i golmana Krsti}a. R. R.

Pobeda – Vojvodina 1:1 (1:0) SAMO[: Stadion Pobede. Gledalaca: 200. Sudija: Bojan Trifunovi} (Pan~evo). Strelci: Magloski u 36. za Pobedu, Aleksi} u 74. minutu za Vojvodinu. POBEDA: Vukojev 7, Vijatov 6 (Nikoli} 6), Komazec 6, Davini} – (Kova~ 7), [irka 6, Paskul 7, Moldovan 7, Markov 6, Ra{kov 6 (Radmilovi} 6), Stajin 7, Magloski 7. VOJVODINA: Pavlovi} 7, D.Beli} 6 (Nitraj 6), @ivojino-

SAMO[: Pobeda - Vojvodina (Crepaja) 1:1, GLOGOW: Glogow - Borac (Sakule) 1:4, PAN^EVO: Pan~evo Mladost (Vojlovica) 0:4, SKORENOVAC: Plavi Dunav - @elezni~ar (Pan~evo) 2:2, OPOVO: Omladinac - BSK (Bavani{te) 3:0, DELIBLATO: Omladinac - Proleter (Mramorak) 5:1, KA^AREVO: Jedinstvo Stevi} - Borac (Plo~ica) 9:0. Slobodni su bili Unirea (Uzdin) i Dolovo. 1. Borac (S) 9 7 1 1 23:5 22 2. Omlad. (O) 8 7 0 1 44:6 21 3. Vojvodina 9 6 3 0 21:8 21 4. Jed. S. 9 6 1 2 45:14 9 5. Omlad. (D) 9 6 0 3 26:20 18 6. @elezni~ar 9 5 2 2 23:11 17 7. Pl. Dunav 10 5 1 4 20:15 16 8. Mladost 9 4 3 2 22:9 15 9. Unirea 10 4 2 4 19:19 14 10. BSK 10 4 1 5 15:19 13 11. Glogow 11 3 1 7 22:31 10 12. Borac (P) 10 3 1 6 10:40 10 13. Dolovo 9 2 3 4 15:13 9 14. Proleter (-1)9 2 0 7 15:29 5 15. Pobeda 11 1 2 8 13:50 5 16. Pan~evo 10 0 1 9 16:60 1

vi} 6, Stojkov 7, Vojnov 6, M.Beli} 6, Mihajlovi} 6, Kolarski 6, Stoiqkovi} 6 (@ivkovi} 6), Bursa} 6, Aleksi} 7. Dom~in je do{ao u vo|stvo golom Magloskog, ali u 74.minutu gosti iz Crepaje uspeli su da izjedna~e strelac je bio Aleksi}. B. Stojkovski

Tisa - Jadran 1:0 (1:0) ADORJAN: Igrali{te Tise, gledalaca 100. Sudija Lazi} (Bajmok). Strelac: Ma~ai u 32.minutu. @uti kartoni: Potpara, Guqa{ (Tisa) i Milanovi} (Jadran). TISA: Apro 7, Ma~ai 8, Bagi 7, Si~ 8, Antunovi} 7, K. Bor{o{ 7 (^. Bor{o{ -), Kne`evi} 7, Guqa{ 7, Potpara 7, ^ernak 7 (Taka~ -), Balint 7 (Farago -).

Vinogradar - Potisje 6:0, Tisa - Jadran 1:0, Baj{a - Krivaja 3:0, ^oka Ba~ka 2:1, Subotica - Sloboda 3:4, Proleter - ^antavir 3:0, Preporod Tavankut 2:1, Wego{ - Panonija 2:2. 1. Baj{a 10 7 1 2 22:10 22 2. Tavankut 10 6 2 2 24:11 20 3. Vinogradar 10 6 0 4 23:17 18 4. Wego{ 10 5 3 2 18:14 18 5. Sloboda 10 6 0 4 20:22 18 6. Panonija 10 5 2 3 21:17 17 7. ^antavir 10 5 2 3 18:16 17 8. Proleter 10 5 1 4 26:14 16 9. ^oka 10 5 0 5 16:20 15 10. Preporod 10 4 1 5 21:17 13 11. Ba~ka 10 4 1 5 17:19 13 12. Subotica 10 4 1 5 17:21 13 13. Tisa 10 3 2 5 10:19 11 14. Krivaja 10 3 1 6 16:16 10 15. Jadran 10 3 0 7 19:23 9 16. Potisje 10 0 1 9 8:39 1

su stekli na samom po~eku utakmice. M. Mr.

Subotica - Sloboda 3:4 (1:1)

JADRAN: Sabo 6, Matkovi} 7, Abramovi} 6 (\or|evi} 6), mari} 6 (@muki} -), B. Vojni} Tuni} 7, Stojanovi} 6 (Martinovi} 6), Vu~kovi} 6, Radulovi} 6, I. Vojni} Tuni} 7, Milanovi} 6, Major 6. Ekipa Tise bila je nadmo}nija u prvom delu. Agilni Ma~ai se u 32.minutu odlu~io na solo prodor i sa 30 metara sna`nim projektilom pokupio pau~inu iz levog gorweg ugla. U drugom poluvremenu gosti iz Feketi}a su imali inicijativu, ali nisu mogli da nadmudre odbranu doma}ih. M. Mitrovi}

SUBOTICA: Stadion Lokomotive, gledalaca 100, sudija: Zari} (Subotica), strelci: Dobri} u 9. Keble{ u 60. Horvat u 72. za Suboticu, Paji} u 30. Fodor u 63. i 80. B. Simeunovi} u 67. minutu za Slobodu. @uti kartoni: Brati} (Subotica), Vince, Fodor, ^. Na| (Sloboda). Crveni karton: Keble{ (Subotica). SUBOTICA: Tasi} 7, Mali} 6, Bo{kovi} 6 (Simi} 6), Stanimirovi} 7, Keble{ 6, Todorovi} 7, Brati} 7 (Hoxi} 6), Mikovi} 7, Aran~i} 7, Horvat 7, Dobri} 7 (Taka~ 6). SLOBODA: ^epela 7, Kova~ 7, Varga 7 (D. Simeunovi} 7), Vinaji 6, B. Na| 7, ^. Na| 7, Vince 7 (B. Simeunovi} 7), [afranko 7, Fodor 8, ]uk 6 (Imre 7), Paji} 8. S. Sto.

Vinogradar - Potisje 6:0 (1:0)

Baj{a - Krivaja 3:0 (0:0)

HAJDUKOVO: Stadion Vinogradara, gledalaca 200, sudija Simendi} (Mol), strelci: Sabado{ u 17. i 82. T. Engi u 63. i 81. Z. Nagel u 67. M. Vukovi} u 70. minutu. VINOGRADAR: Tomani} -, Z. Vukov 7, Z. Nagel 7, M. Ha{ko 7, M. Vukov 7, Vesni} 7, Galambo{ 7, Mazalica 7 (^. Nagel 7), Sabado{ 8, Na| 7 (\or|evi} 7), T. Engi 8 (T. Na|8). POTISJE: Barjatkatevi} 6 (Niki~i} 6), Be~ovi} 6 (Vidovi} 6), Kaka{ 6, Fujkin 6, Gle`wek 6, Tesli} 6 (Blago 6), Velez 6, Apro 6, Savi} 6, Ajtaji 6. S. St.

BAJ[A: Stadion Baj{e, gledalaca 250, sudija Belecan (Ba~ka Topola), strelci: Zemberi u 55. Resanovi} u 63. i Dra{kovi} u 65. minutu. BAJ[A: Rak 7, ]eran 7, Tanka 7, ^urnovi} 7, Budaji 7, Rekecki 7, Resanovi} 8 ([ija~ki 7), [u{war 7, Dujahi 7, Dra{kovi} 8, Zemberi 8 (O~ena{ 7). KRIVAJA: Vojni} 6, M. Majki} 6, A. Majki} 6, Oreq 6, V. Pe{ut 6 (Dilki} 6), P. Pe{ut 6 (Vrawe{ 6), Balaton 6, Pani} 6, Bukvi} 6 (Baweglav 6), Borenovi} 7, ^agaq 6. S. St.

Ma~ai (Tisa, Adorjan)

Proleter - ^antavir 3:0 (3:0) WEGO[EVO: Stadion Proletera, gledalaca 200, sudija Kru{i} (Kawi`a), strelci: Krvavac u 1. ^eh u 16. (iz penala), N. Nedi} u 38. minutu. @uti kartoni: ^eh, Despotovi}, Biblija, ]ulibrk (Proleter), Tot, Laslo (^antavir). PROLETER: \or|evi} 7, Pl~av{i} 7 (]ulibrk 7), Medakovi} 7, M. Radi} 8, Despotovi} 8, ^voro 8, ^eh 8, Stanti} 8, Matkovi} 7 (Biblija 7), Nedi} 8, Krvavac 9 (Radi} 7). ^ANTAVIR: Zari} 7, Feje{ 6, Salaji 6 (Ke~enovi} 6), Me~erik 7, Tot 7, Udvardi 6, Laslo 7, Kremen 6 (Kelemen 6), ^. Kelemen 7, \or|evi} 7, Majoro{ 7. S. St.

^oka - Ba~ka (M) 2:1 (2:0)

^OKA: Stadion u ^oki, gledalaca 50. Sudija M. Cvetkovi} (Bajmok). Strelci: Vorgi} u 8. i Kne`evi} u 10. minutu za ^oku, a Lali~i} u 90+3. minutu za Ba~ku. @uti kartoni: Bauk, Davidov i Kne`evi} (^oka), Jak{i}, Se~ewi, B. Matkovi}, Sel i Stra`me{terov (Ba~ka). ^OKA: Zaki} 7, @ivanov 8, Kalmar 9, Terzin 8, Kri{anov 7, [e}erov 7 (Terzin 7), Bauk 7, Davidov 7, Kne`evi} 8 (Radosav~evi} -), Vorgi} 8, Budoval~ev 7 (Rado{evi} 7). BA^KA: S. Matkovi} 7, Nemet 7, Vilago{ 7 (Vrba{ki - ), Jeli} 8, Jak{i} 7, Se~ewi 7 (Stra`me{terov -), B. Matkovi} 7, ]eran 8, Lali~i} 8, Sel 7, Gvozdenovi} 7. ^okani su pru`ili odli~nu partiju, a prednost od dva gola

Hajduk - \ur|in 4:2 (1:1) BA^KO DU[ANOVO: Stadion Hajduka, gledalaca 60, sudija Ronkovi} (Subotica), strelci: Barovi} u 29. i 57. B. Kati} u 47. Z. Kati} u 55. za Hajduk, a Kujunxi} u 6. i 70. minutu za \ur|in. @uti kartoni: Golubovi} (Hajduk), Polovina, Z. Vukovi}, Grbi} (\ur|in). HAJDUK: Crnojevi} 7, Blinka 7, N. Vizin 7, Golubovi} 7 (Ivani{evi} 7), Lali} 7, Damjanovi} 8, B. Kati} 8, Poqakovi} 7, Barovi} 7 (Uzelac 7), Z. Kati} 8, D. Vizin 7. \UR\IN: Bala} 6, S. Vukovi} 6, Peji} 6 (Kri~kovi} 6), Grbi} 6, Maxarevi} 6, Si. Vukovi} 6, Eme 6, Ivkovi} 6 (Kondi} 6), Polovina 7, S. St. Z. Vukov 7, Kujunxi} 7.

GRADSKA LIGA SUBOTICA

Hajduk - \ur|in 4:2, Mala Bosna - Ba~ka II 0:0, @ednik - Solid 1:1, Bratstvo - Lokomotiva 1:2, Bikovo - Elektrovojvodina 0:4, slobodan je bio Udarnik. 1. Hajduk 6 4 1 0 18:5 16 2. Udarnik 6 3 2 1 11:5 11 3. @ednik 7 3 1 3 14:11 11 4. Elektorv. 7 2 3 2 15:11 10 5. Ba~ka II 6 2 1 3 6:7 8 6. Lokomotiva 6 1 4 1 10:11 8 7. Solid 6 2 0 4 4:6 7 8. Bikovo 7 2 0 5 6:11 6 9. M. Bosna 6 1 1 4 3:6 5 10. Bratstvo 7 1 1 5 8:12 4 KIKINDA: @AK - Jedinstvo (Bo~ar) 4:1, BANATSKA TOPOLA: Napredak - Vojvodina (Ba{aid) 1:2, KUMANE: 2. oktobar - Borac (I|o{) 2:3. 1. Borac 7 6 1 0 21:9 19 2. Vojvodina 7 4 3 0 18:10 15 3. Napredak 7 3 0 4 17:18 9 4. 2. oktobar 7 2 2 3 17:21 8 5. @AK (-1) 7 2 1 4 15:20 6 6. Jedinstvo 7 0 1 6 14:24 1


SPORT

c m y

DNEVNIK

1. Nimburk 2. Zagreb 3. Olimpija 4. Cedevita 5. Hemofarm 6. Budu}nost 7. Krka 8. Partizan 9. Cibona 10. Radni~ki 11. [iroki 12. Zadar 13. Igokea 14. C. zvezda

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0

0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3

251:220 226:209 193:179 221:211 240:233 244:241 208:203 234:231 231:228 243:252 220:234 195:207 189:210 231:268

6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3

IVBL `enska liga Vojvodina NIS - Medve{~ak 72:74, [ibenik - Radivoj Kora} 78:74, Ceqe - ^elik 80:60, Partizan Galenika - Lupa Promou{n 73:63, Gospi} - Maribor 102:72, Vo`dovac - Jedinstvo 58:62. 1. Ceqe 2. Partizan 3. [ibenik 4. Gospi} 5. R. Kora} 6. Vo`dovac 7. Jedinst. 8. Vojvodina 9. ^elik 10. Medve{. 11. Lupa P. 12. Maribor

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 0

0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 3 3

239:190 262:232 234:208 301:236 244:197 197:198 187:190 183:213 201:235 208:264 189:219 201:274

6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3

Prva A mu{ka liga Srbije Beograd - Crnokosa 85:73, Novi Sad - Mega Vizura 80:84, Napredak - Vojvodina Srbijagas 71:62, Tami{ Petrohemija - Borac 67:43, Superfund - FMP 72:85, Metalac - Proleter Naftagas 86:83, Sloboda - Sloga 85:88. 1. FMP 2. Napredak 3. Sloga 4. Proleter N. 5. Mega Vizura 6. Beograd 7. Metalac 8. Vojvodina S. 9. Crnokosa 10. Borac 11. Tami{ P. 12. Novi Sad 13. Sloboda 14. Superfund

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

169:118 152:136 173:162 178:171 159:155 159:154 159:162 141:144 152:163 126:137 113:127 155:166 155:171 157:180

4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2

Prva A `enska liga Srbije Student - Radni~ki 84:69, Kovin - Loznica 77:66, Spartak Proleter 61:50, ^elarevo - Hemofarm [tada 55:82. Slobodna je bila Crvena zvezda. 1. Hemofarm [. 2. Student 3. Kovin 4. Spartak 5. Loznica 6. Proleter 7. Radni~ki 8. ^elarevo 9. C. zvezda

2 2 2 2 2 2 1 1 ?

2 2 2 1 0 0 0 0 ?

0 155:105 0 145:115 0 162:143 1 111:133 2 112:138 2 127:146 1 69:84 1 55:82 ? ??:??

4 4 4 3 2 2 1 1 ?

Prva B `enska liga Vrbas Medela - Kraqevo 87:60, Jagodina 2001 - Kolubara Mladost 87:85, Trep~a - Moravac 20:0 (sr), [abac - Radivoj Kora} MT 60:85, Beo~in - Basket stars 87:49, Plej of - Bor 74:48, Stara Pazova - Sivac 73:66. 1. Vrbas Medela 2. Beo~in 3. R. Kora} MT 4. S. Pazova 5. [abac 6. Jagodina 7. Plej of 8. Trep~a 9. Sivac 10. Kraqevo 11. Basket St. 12. Kolubara M. 13. Bor 14. Moravac

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0

0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 2 3 3 3

267:149 257:147 253:168 224:176 218:169 230:236 188:187 122:138 179:210 202:234 162:220 199:241 135:255 100:206

6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3 2

Prva srpska mu{ka liga - Sever Radni~ki - Stara Pazova 45:70, Dunav - Meridijana 83:75, Oyaci - Mladost Teletehnika 73:83, Veternik - Topola 72:55, Jedinstvo - Duga 20:0 (sr), Sport Ki - Vrbas 0:20 (sr). Nova Pazova - Novi Sad MT sino}. 1. Mladost 2. Oyaci 3. Dunav 4. S. Pazova 5. Vrbas 6. Jedinstvo 7. Veternik 8. Topola 9. Radni~ki 10. N. Pazova 11. N. Sad MT 12. Meridijana 13. Sport Ki 14. Duga

7 7 7 6 6 6 6 7 7 6 5 6 24 24

7 6 6 6 5 5 5 4 4 5 5 4 0 0

0 1 1 0 1 1 1 3 3 1 0 2 24 24

339:229 339:233 303:212 234:109 256:167 226:158 233:166 258:216 282:250 235:162 158:72 224:153 0:480 0:480

14 13 13 12 11 11 11 11 11 11 10 10 0 0

Zajedni~ka KSV `enska liga ^elarevo* - Hemofarm [tada* 66:36, Vrbas Medela* - Vojvodina NIS danas (Feketi}, 19.45), Topol~anka - Ruma 33:71, Gimnazija - Sivac* 20 (sr), Proleter - Srbobran Reahem 68:74. 1. Ruma 2. ^elarevo 3. Srbobran 4. Gimnazija 5. Vojvodina 6. Sivac 7. Topol~. 8. Hemof. 9. Proleter 10. Vrbas

2 2 2 2 1 2 2 2 2 1

2 2 2 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 1 2 2 2 1

91:33 137:84 181:119 71:101 62:49 63:78 91:134 85:128 116:145 0:20

4 4 4 3 2 2 2 2 2 0

Prva B mu{ka liga Spartak - Vojvodina 83:67, Radni~ki Basket - @elezni~ar 58:59, Radni~ki KG 06 - Sin|eli} 91:98, Radni~ki (O) - Viva Basket 89:80, Smederevo Vizura - KG Student UK 78:73, Jagodina - Mladost 88:92, Ni{ - BKK Radni~ki 48:78.

Druga srpska mu{ka liga - Sever Top - Apatin 68:60, Krajina Grme~ - Srem 75:74, Ruma - Partizan 71:65, Ba~ka Palanka - Kikinda 33:111, Hajduk - Akademik 68:75, Dinamo - Sveti \or|e 81:75, Crvenka - Mladost sutra (19.15).

1. BKK Radni~ki 2. Radni~ki (O) 3. Viva Basket 4. Radni~ki Bas. 5. Spartak 6. KG Student UK 7. @elezni~ar 8. Smedere. Viz. 9. Mladost 10. Vojvodina 11. Sin|eli} 12. Radni~ki (K) 13. Jagodina 14. Ni{

1. Akademik 2. Krajina G. 3. Dinamo 4. Kikinda 5. Srem 6. Sv. \or|e 7. Top 8. Hajduk 9. Ruma 10. Crvenka 11. Apatin 12. Partizan 13. B. Palanka 14. Mladost

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0

0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3

255:184 263:225 272:237 212:181 247:223 241:223 232:223 235:233 234:261 220:227 237:275 231:276 215:259 180:247

6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1

23

UZ PO^ETAK NOVE SEZONE U EVROLIGI

KO[ARKA[KI SEMAFOR NLB liga Hemofarm - Budu}nost 88:76, Zagreb - Zadar 65:63, Crvena zvezda - Radni~ki 83:85, Nimburk - Igokea 70:65 , Cedevita Cibona 70:68, Olimpija - Krka 60:59, [iroki - Partizan .86:79

utorak19.oktobar2010.

3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 3 3 3 1

274:214 288:225 261:209 283:208 273:211 233:210 227:221 216:211 236:248 150:155 193:241 197:273 147:297 57:75

6 6 6 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 1

Partizan opet pred (ne)mogu}om misijom Ve`ite se, „Turki{ erlajns“ pole}e! Sino} je, utakmicom izme|u Olimpijakosa i madridskog Reala, startovala Evroliga ili evropski NBA, kako s ponosom vole da ka`u na Starom kontinentu. Po{to se uspe{na formula ne mewa i ove sezone u najja~em klupskom takmi~ewu u~estvova}e 24 ekipe, podeqene u ~etiri grupe. Po ~etiri najboqa tima plasira}e se u Top 16 fazu, potom je na redu ~etvrtfinale i, naposletku, fajnal-for u Barseloni od 6. do 8.

Parovi 1. kola Sreda GRUPA A: Himki - Prokom (18). GRUPA B: Virtus - Brose Baskets (21). GRUPA C: Fenerbah~e Lijetuvos Ritas (19.15). GRUPA D: Olimpija - Efes Pilsen (20.45). ^etvrtak GRUPA A: @algiris - Partizan MTS (18.45), Kaha Laboral - Makabi (20.30). GRUPA B: Unikaha - [arloa (20.45). GRUPA C: Barselona - Cibona (20.45), Montepaski [ole (21). GRUPA D: CSKA - Armani xins (18.15), Valensija - Panatinaikos (20.45). maja 2011. godine. Titulu iz Pariza brani Barselona, a srpski {ampion Partizan MTS poku{a}e da napravi novo ~udo, {to bi u ovom trenutku predstavqalo i mesto u kompoziciji od osam vagona na peronu za Kataloniju. Nezahvalno je prognozirati da li navija~i beogradskog tima imaju realno utemeqewe u nadawu za reprizirawem pro{losezonskog nau~no-fantasti~nog programa. Re`iser kultnih ostvarewa Du{ko Vujo{evi} sada u Moskvi tra`i put ka trofeju, kojim bi napisao pogovor za autobiografiju. Crno-bela ekipa je pretrpela i kozmeti~ke i su{tinske promene, Oliver Lafajet nije ni debitovao, dok se ameri~ki krilni centar jo{ uvek ~eka. Tek kada se mladom treneru Vladi Jovanovi}u budu otvorile sve karte, bi}e jasnije mogu li crno-beli da se mu{ki pobiju za prolazak u Top 16 fazu. Za po~etak s Kahom Laboral ili Makabijem, koji je proletos video sve zvezde u beogradskoj Areni. - Ako se neposredno posle `reba ~inilo da smo dobili lak{u grupu, sada{wi utisak je da nije ba{ tako - realno je nedavno sumirao utiske debitant u evropskom osiwaku Vlada Jovanovi}. - Svi rivali su se odli~no poja~ali za-

Sastavi grupa GRUPA A: Partizan MTS, Kaha Laboral, Makabi, Prokom, @algiris, Himki. GRUPA B: Olimpijakos, Real, Unikaha, Virtus Roma, Brose Baskets, [arloa. GRUPA C: Barselona, Montepaski, Lijetuvos Ritas, Fenerbah~e Ulker, Cibona, [ole. GRUPA D: CSKA, Panatinaikos, Valensija, Efes Pilsen, Armani yins, Olimpija. tra`i Dejan Musli. ^vrstinu Nejtana Xavaija u reketu proverava}e biv{i centar Partizana, a sada Prokoma Ratko Varda, dok }e Aco Petrovi} s klupe @algirisa ve} u ~etvrtak poku{ati da skine skalp crno-belima, kao {to je u~inio

Srpski igra~i u Evroligi U ovogodi{woj ko{arka{koj Evroligi, kada se izuzmu prvotimci Partizana, u dresovima raznih evropskih klubova nastupi}e ukupno 21 igra~ iz Srbije. To su: Ratko Varda (Prokom), Predrag [uput (Brose Baskets), Nemawa Bjelica i Dejan Musli (Kaha Laboral), Vule Avdalovi} ([ole), Boban Marjanovi} (CSKA), Igor Rako~evi} i Miroslav Raduqica (Efes Pilsen), Igor Milo{evi} (Srbija/Gr~ka) i Milko Bjelica (Srbija/Crna Gora, Lijetuvos Ritas), Milovan Rakovi} (Montepaski), Zoran Erceg, Milo{ Teodoklub ili ga je „~ovek tim“ Du{ko Vujo{evi} ~inio tako mo}nim. Po{to fabrika za {tancovawe kvalitetnih igra~a i trenera iz Srbije nije do`ivela lance i katance, u`iva}emo i u majstorijama na{ih pe~albara. U rodni grad vrati}e se Nemawa Bjelica kao ~lan Kahe Laboral, gde priliku za afirmaciju u seniorskoj ko{arci

si} i Marko Ke{eq (Olimpijakos), Aleksandar Mari} (Srbija/Australija) i Milenko Tepi} (Panatinaikos), Du{ko Savanovi} (Valensija), Novica Veli~kovi} (Real), Kosta Perovi} (Barselona), Uro{ Tripkovi} (Unikaha) i Dejan Radojevi} (Olimpija). Osim Vlade Jovanovi}a, trenera Partizana MTS, jo{ pet ekipa ima}e na klupi stru~wake iz na{e zemqe. To su: Du{ko Vujo{evi} (CSKA), Aleksandar Trifunovi} (Lijetuvos Ritas), Du{an Ivkovi} (Olimpijakos), @eqko Obradovi} (Panatinaikos) i Aco Petrovi} (@algiris).

tokom NLB lige pro{le jeseni s Crvenom zvezdom. A, ko je glavni favoriti za trofej? Podrazumeva se - Barselona. Tim koji brani titulu bio je nedavno boqi i od LA Lejkersa, a u maju }e do~ekati tri izaziva~a u svojoj Blaugrani. Ako se Katalonci budu i na sekund uobrazili, ~eka}e ih te{ka kazna bogata{a ko-

Skok Ivanovi}eve

Otkazan turnir u Arabiji Ana Ivanovi}

ji se nestrpqivo tiskaju u redu za znamewem. Prvi na spisku je vice{ampion Olimpijakos s profesorom Du{anom Dudom Ivkovi}em za katedrom, odmah iza je Dudin kum @eqko Obradovi}. Naravno, kao zapeta pu{ka je i Du{ko Vujo-

Partizan MTS na velikim isku{ewima u Evroligi

VTA LISTA

VUKOVI] POZVAO REPREZENTATIVCE ZA EHF NEDEQU

Selektor mu{ke rukometne reprezentacije Srbije Veselin Vukovi} objavio je spisak kandidata na koje ra~una u EHF nedeqi, koja je na programu od 25. do 31. oktobra. Na wemu se nalazi 24 igra~a (pet rezervi). Planirane mini pripreme u Saudijskoj Arabiji su otkazane, a novi plan priprema }e biti objavqen naknadno. Na spisku se nalaze slede}i igra~i - golmani: Dimitrije Pejanovi} (Terevije), Darko Stani} (Koper), Strahiwa Mili} (Partizan), leva krila: Ivan Nik~evi} (Granoqers), Dobrivoje Markovi} (Kuenca), desna krila: Rajko Prodanovi} (Vardar), Dragan Tubi} (Handbold), bekovi: Momir Ili} (Kil), Momir Rni} (Ceqe), Rajko Prodanovi} Nenad Vu~kovi} (Melsungen), Petar \or|i} (Flensburg), Mladen Bojinovi} (Monpeqe), Savo Me{ter (Partizan), Nemawa Pribak (Nant), Vuka{in Rajkovi} (Visla), Marko Vujin (Vesprem), pivotmeni: Rastko Stojkovi} (Kielce), Alem Toski} (Ceqe), Uro{ Vilovski (Vesprem). J. G.

hvaquju}i velikim buxetima, a iz kvalifikacija je u na{u grupu u{ao nezgodni Himki. Na{ prvi ciq je plasman u Top 16 fazu. Ako je kvalitet crno-belih nepoznanica i za stru~wake, nema sumwe da }e adrenalinska iwekcija s tribina i ove sezone u startu donositi Partizanu 10 poena u srpskoj prestonici. Jo{ ako i novi stranci budu „legli“ kao svojevremeno Palasio, Lazme, Roberts ili Mekejleb, nove `urke u Pioniru su zagarantovane. U svakom slu~aju, dueli s najboqim timovima Starog kontinenta bi}e ~asovi Partizanove istine. Oni }e doneti odgovor na pitawe da li je Partizan punu deceniju bio pravi

Jelena Jankovi} zadr`ala je sedmo mesto na najnovijoj VTA listi, dok je Ana Ivanovi} za tri pozicije popravila plasman i nalazi se na 26. mestu.Bojana Jovanovski je za dve pozicije pokvarila plasman i sada je 73, dok je Aleksandra Kruni} napredovala za tri mesta i zauzima 213. mesto. TOP 10:1. Karolina Voznijacki (Danska) 7.675, 2. Serena Vilijams (SAD) 6.855, 3. Vera Zvonarjova (Rusija) 6.165, 4. Venus Vilijams (SAD) 5.715, 5. Kim Klejsters (Belgija) 5.325, 6. Fran~eska Skjavone (Italija) 5.035, 7. Jelena Jankovi} (Srbija) 4.855, 8. Samanta Stosur (Australija) 4.612, 9. Jelena Dementijeva (Rusija) 4.335, 10. Viktorija Azarenka (Belorusija) 3.835... 26. Ana Ivanovi} (Srbija) 2.186 poena itd.

OBJAVQENA NOVA ATP LISTA

\okovi} tre}i Posle poraza od Roxera Federera u polufinalu Mastersa u [angaju, Nole je pao na tre}e mesto sa 7.145 poena, a drugu poziciju preuzeo je Federer koji ima 190 poena vi{e. Viktor Troicki napredovao je za dva mesta i sada je 43. igra~ sveta s 1.020 poena, dok je Janko Tipsarevi} za jedno mesto pokvario plasman i nalazi se na 38. mestu s 1.130 poena. TOP 10:1. Rafael Nadal ([panija) 11.880, 2. Roxer Federer ([vajcarska) 7.335, 3. Novak \okovi} (Srbija) 7.145, 4. Endi Marej (Velika Britanija) 6.125, 5. Robin Soderling ([vedska) 4.825, 6. Toma{ Berdih (^e{ka) 3.715, 7. Fernando Verdasko ([panija) 3.330, 8. David Ferer ([panija) 3.325, 9. Mihail Ju`ni (Rusija) 3.310, 10. Endi Rodik (SAD) 3.260 poena itd.

Novak \okovi}

{evi}, sa svojim CSKA i punim xepom para „srazmernih entuzijazmu“. [ampion [panije Kaha Laboral sa strogim Du{kom Ivanovi}em ho}e da ponovi lokalnu pri~u i na kontinentalnom nivou, Makabi je uvek -tu negde, Real i Himki rezervne opcije u svojim zemqama, ali sa {tosom zvezda i motiva. POJA^AO SE FMP IZ @ELEZNIKA

Radivojevi} panter Biv{i kapiten ko{arka{a Crvene zvezde Vuk Radivojevi} odlu~io je da prihvati ponudu FMP-a iz @eleznika, s kojim }e nastupati u Prvoj A ligi Srbije. Radivojevi} je na kraju pro{le sezone oti{ao u turski Trabzon gde je, nakon kratkog boravka, raskinuo ugovor po{to je utvr|eno da Srbin ima lak{u povredu. Odli~ni bek se potom vratio u Beograd gde je trenirao s biv{im klubom - Zvezdom i ~ekao nove ponude. Ona je stigla iz predgra|a Beograda, ta~nije iz FMP-a, koji Radivojevi}a vidi kao vo|u ekipe koja planira da se ekspresno vrati u regionalnu Jadransku ligu. Bilo je pri~a da }e se Vuk vratiti u Zvezdu, ali klub s Malog Kalemegdana zbog suspenzije i daqe nije u mogu}nosti da dovodi igra~e. Radivojevi} }e sa FMP potpisati ugovor na jednu godinu, plus jo{ jednu.


24

utorak19.oktobar2010.

SPORT

SVETSKA LIGA 2011.

Srbija s Argentinom, Finskom i Egiptom Odbojka{i Srbije igra}e u C grupi Svetske lige 2011. sa Argentinom, Finskom i Egiptom. Finalni turnir odigra}e se od 6. do 10. jula u Gdawsku, u Poqskoj. Takmi~ewe }e po~eti 27. maja.

Sastavi grupa C grupa: Srbija, Argentina, Finska, Egipat. A grupa: Brazil, Poqska, SAD, Portoriko. B grupa: Rusija, Bugarska, Nema~ka, Japan. D grupa: Kuba, Italija, Francuska, Koreja.

RANG-LISTE FIVB

Sve selekcije Srbije me|u prvih deset Sve selekcije Srbije nalaze se me|u prvih deset reprezentacija na rang-listama Svetske odbojka{ke federacije (FIVB). Seniori Srbije su na ~etvrtom mestu sa 167,75 bodova, a seniorke su trenutno devete sa 58,75 poena. Na rang-listi kadeta i juniora Srbija je {esta sa 146,5 bodova, a na listi kadetkiwa i juniorki deli {esto mesto sa Japanom sa 125 poena. Pored Srbije, sve selekcije me|u prvih deset na rang listama FIVB imaju jo{ jedino Brazil i SAD.

@enska superliga Dinamo (P) - Radni~ki (B) Jedinstvo (U) - Vizura C. zvezda - Klek NIS Spartak - Kolubara Tent - Po{tar 1. Tent 2. C. zvezda 3. Spartak 4. Vizura 5. Jedinstvo 6. Radni~ki 7. Klek 8. Kolubara 9. Dinamo 10. Po{tar

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 1 1 1 1 0 0 0

0 0 0 1 1 1 1 2 2 2

6:1 6:1 6:1 5:3 5:5 3:4 3:5 2:6 2:6 0:6

1:3 3:2 3:0 3:1 3:0 6 6 6 4 3 3 2 0 0 0

Prva `enska liga Putevi (P) - Varadin BMG gradwa 0:3 Novi Sad - Gimnazijalac 3:1 Vojvodina - Sme~ 5 3:1 Lazarevac - Vizura SN 1:3 [umadija - Radni~ki (K) 0:3 Spartak (Q) - Jedinstvo (SP) 1:3 1. Varadin BMG 2. Novi Sad PP 3. Radni~ki 4. Jedinstvo 5. Vojvodina 6. Vizura SN 7. Gimnazijalac 8. Spartak (Q) 9. Lazarevac 10. Sme~ 5 11. [umadija 12. Putevi (P)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2

6:0 6:1 6:1 6:1 6:3 5:4 4:5 3:6 2:6 1:6 0:6 0:6

6 6 6 6 5 4 2 1 0 0 0 0

Prva mu{ka liga Klek Srbija{ume - N. Sad DDOR 3:0 Obili} - VGSK 3:0 Bavani{te - Borac 2:3 Ni{ - Mladost 3:2 Jagodina - Spartak (S) 0:3 Putevi (I) - Crnokosa 3:1 1. Putevi (I) 2. Spartak (S) 3. Borac 4. Bavani{te 5. Klek 6. Crnokosa 7. Obili} 8. Novi Sad 9. Ni{ 10. Mladost 11. Jagodina 12. VGSK

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0

0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2

6:1 6:1 6:2 5:4 4:3 4:4 3:3 3:4 4:5 3:6 1:6 0:6

6 6 5 4 3 3 3 3 2 1 0 0

Druga `enska liga (rezultati 1. kolo): Klek 2 - MD Zrewanin 1:3, Ki 0230 - Novi Sad2 3:2, Futog - Mladost 2:3, Srem Kikinda 3:1, Prvi tempo - Ruma 3:1. Druga `enska liga (rezultati 1. kolo): Dunav volej Srem 2006 3:0, NIS Vojvodina 2 - Mladost Ekspans odgo|eno, Sloven - RFU 3:1, Apatin - Petrovaradin 3:2, In|ija - FOK 3:0. Prva vojvo|anska `enska liga - centar (rezultati 1. kolo): Varadin BMG gradwa 2 VST 2:3, Vojvodina 2 - Sloga 0:3, Futogvest - NS volej tim 0:3, Novi Sad 3 - Maks 3:1, NS tim Partizan 1:3. Prva vojvo|anska `enska liga - sever (rezultati 1. kolo): Merkur - CVS 0:3, Volejstars - Spartak2 0:3, Apatin Be~ej 0:3, Mladost - Vrbas odgo|eno, Ba~ki zmaj - Blok aut 0:3. Prva vojvo|anska `enska liga - jug (rezultati 1. kolo): Banat - @iti{te 0:3, Omladinac - Proleter 3:2, Mladost Ekspans - Kraji{nik 2:3, Se~aw Dunav 0:3, MD Zrewanin2 - Vr{ac 1:3. Prva vojvo|anska mu{ka liga - centar (rezultati 1. kolo): Stra`ilovo - Vo{a 3:2, Dubl - Mladost Ekspans2 3:1, [id - Petrovaradin2 0:3, Novi Sad DDOR2 - Srem 2006 2 1:3. Prva vojvo|anska mu{ka liga - sever (rezultati 1. kolo): Magli} - Partizan Megal 3:1, Spartak 2 - Mladost 3:1, Kikinda - Merkur 3:0, Be~ej - Vrbas 0:3. Prva vojvo|anska mu{ka liga - jug (rezultati 1. kolo): Banat - Prvi tempo 3:0, Radni~ki - Hercegovina 3:1, Plandi{te - Borac2 0:3, Proleter - Gorwi grad 3:1.

PRVA MU[KA LIGA

Dominacija Milo{a Ateqevi}a Klek Srbija{ume - Novi Sad DDOR 3:0 (25:19, 25:22, 25:22) KLEK: Hala „Milo{ Grbi}“, gledalaca 100, sudije: Davidovi} (Beograd), Glu{i} (Mladenovac). KLEK SRBIJA[UME: Tomi}, Crwanski, Lazi}, Z. Ateqevi}, M. Ateqevi}, Ko{ovqanovi}, Panovi}, Trini}, Ivkovi}, Provixalo, Petrovi}, Slavni} (l). Trener: Milorad Kijac. NOVI SAD DDOR: Kati}, Bra~uq, Kilibarda, Bojkovi}, Januzovi}, Mari~i}, Mili}evi}, Panti}, Nikoli}, Kopawa, Risti}, Bo{ko~evi} (l). Odbojka{i Kleka neo~ekivano lako pobedili su Novosa|ane u jednom od prvoliga{kih derbija, a centralna figura me~a bio je korektor doma}ina Milo{ Ateqevi}.Novosa|ani su bili konkurentni u svakom setu, sve do zavr{nice, ali nisu imali raspolo`enog pojedinca, ni koncentracije da pariraju Kle~anima. M. R.

STONI TENIS Mu{ka superliga ^etvrto kolo: Spartak – Stenes 3:0, Partizan – Crvena zvezda 3:2, Vojvodina – Banat 0:3, Kikinda – Faks 3:2, Vr{ac – IMT 3:0. Tabela: 1. Banat 8, 2. Spartak 7, 3. Crvena zvezda 7, 4. Kikinda 6, 5. Partizan 6, 6. Vr{ac 6, 7. IMT 6, 8. Stenes, 9. Faks, 10. Vojvodina 4.

@enska superliga

^etvrto kolo: ^oka – Vojvodina 3:1, Senta – Smederevo 3:0, Vr{ac – Ba~ka Topola 1:3, Obili} – Flip 2:3, Novi Sad - ^elarevo 2:3. Peto kolo: ^oka – Smederevo 3:0. Zaostali me~: Senta – Vojvodina 3:0. Tabela: 1. ^oka 10, 2. Senta 8, 3. Ba~ka Topola 8, 4. Vojvodina 7, 5. Flip 6, 6. ^elarevo 5, 7. Novi Sad 5, 8. Smederevo 5, 9. Vr{ac 5, 10. Obili} 4.

DNEVNIK

DRUGA MU[KA LIGA – SEVER

RUKOMET

Razigrani [i|ani Radni~ki ([) - Hercegovina 35:27 (19:12) [ID: Sportska hala, gledalaca 150, sudije: Mandi} i Kola~i} (Novi Sad). Sedmerci: Radni~ki 5 (2), Hercegovina 2 (2), iskqu~ewa: Radni~ki 22, Hercegovina 14 minuta. RADNI^KI: Mati} 1, N. Jovi}, Hrubik 2, Maukovi} 5, Pernar 3, Trifkovi} 6, Jankovi} 7, Grbatini} 1, Klisuri} 6, Filipovi}, M. Jovi} 3, Milo{evi} 1, Gr~i}, Gerber. HERCEGOVINA: M. [arenac, D. Miladinov 8, N. Miladinov 8, Vukoje 1, N. [arenac 2, Jela~a 6, Novakovi}, Pe{ut, Savovi}, Pare`anin, Komar, A}imovi} 2, Berta. Za [i|ane tradicionalno neugodna ekipa iz Se~wa u ovom susretu nije imala {ta da tra`i, jer su doma}i bili raspolo`eni. Gosti su poveli, a onda su se razigrali doma}i i pod vo|stvom novog trenera Mileta Perovi}a pokazali svoje prave kvalitete. Komplimente za prikazanu igru zaslu`uju svi doma}i igra~i, mada, ipak, treba ista}i sve boqeg Jankovi}a, odli~nog Trifkovi}a, nezadr`ivog pivotmena Klisuri}a i iskusnog Maukovi}a, koji je efektnim golovima sa krilne pozicije odu{evio prisutne gledaoce. Kod gostiju istakli su se efikasni Miladinovi i Jela~a. M. ]ur~i}

Banatski Karlovac Radni~ki Cement 33:34 (17:17)

BANATSKO NOVO SELO: Sportska hala, gledalaca 150, sudije: Ban~ov (Pan~evo) i Ivankov (Star~evo). Sedmerci: Ban.Karlovac 7 (5), Radni~ki Cement 1 (0), iskqu~ewa: Banatski Karlovac 10, Radni~ki Cement 16 minuta. BANATSKI KARLOVAC: ^elebxi} (7 odbrana), Stojanovi}, \uri}, Blagojevi}, Jak{i}, O. Leki}, Veki} 5, Buji} 2, B. Leki} 8, Pavlovi} 4, P. Joki} 4,

Begeni{i} 9, M. Joki}, Jovkovi} 1. RADNI^KI CEMENT: Jovanovi} (3 odbrane), Ili}, Zelen 3, Vu~i} 4, Jovi} 5, Grahovac 2, Jolovi} 2, Stefanovi}, Ilin, Bo{kovi} 2, Radoj~i} 12, Mi{kovi}, Mi}ovi} 5. Karlov~ani su u fini{u utakmice na~inili nekoliko gre{aka i izgubili utakmicu. Begeni{i} i P. Leki} nisu realizovali sedmerce, {to su gosti umeli da kazne i zaslu`eno osvoje bodove. R. J.

Apatin – Hajduk (^) 32:21 (12:11) APATIN: Sala O[ „ @arko Zrewanin“, gledalaca 200, sudije: Dunkle (Sombor), Martinovi} (Novi Sad), Sedmerci: Apatin 1 (1), Hajduk-, iskqu~ewa: Apatin 14, Hajduk 4 minuta. APATIN: Sola}, ]iri} 3, Oqa~a 2, Milojevi} 2, Mandi} 1, Palevi} 6, Krec 3, Vejin 6, Bogojevi} 1, Oreq 1, Medi} 4 (1), Bai} 3, Grubor. HAJDUK: Gere, Vujkov 1, S. Risti} 4, Kara} 1, J. Risti} 2, Puha~a 10, Andrin, Tertei, Mitrovi} 3. Sa ozbiqnijim pristupom igri u drugom poluvremenu, apatinski rukometa{i su ubedqivi savladali ^uru`ane. M. J.

Sombor – Titel YD 26:32 (12:14) SOMBOR: Gradska hala Mostonga, gledalaca 100, sudije: Obradovi} i Vu~i} (oba Zrewanin).Sedmerci: Sombor 5(2), Titel Xon Dir 7(5), iskqu~ewa: Sombor 12, Titel Xon Dir 12 minuta. SOMBOR: Bubalo, [ajin 10(1), [trangari} , Penze{ 1(1), Nikoli} 2, Kandi} , Besla} 1 , I. Arbutina , Urukalo1 , @ivkovi} 3, N. Arbutina 4, Trbojevi}, Zori} , Konstantinovi} .4 TITEL XON DIR: Jakovqevi}, Kozmanov , Balog 5, Kova~evi} 1,Ivkovi} 10 ( 4), Todor~evi}, Mili~i} 4, Kova~, Maqkovi} 2, Marjanovi} 8 (1), Perleta 2, Abradi

DRUGA @ENSKA LIGA – SEVER

Kao na treningu Mladost - Apatin 37:15 (17:15) KIKINDA: Hala SC Jezero, gledalaca 50, sudije: Raka{~anin (Dolovo), Mitanovi} (Ka~arevo). Sedmerci: Mladost 1 (1). MLADOST: Trnini}, Drakuli}, Jo{anovi}, Stevanov 3, Marinkov 2, Tomi} 10, Harasimov 1, Kandi} 7 (1), Veqkovi} 1, Popovi}, Vojvodi} 10, Andrejin, Mesaro{ 3, Kalaba. APATIN: Ubojevi}, Bursa} 4, Anti} 1, Milosavqevi} 4, Veji} 4, Vladetin, Vuk{a, Laki} 2. U neravnopravnom nadmetawu ekipa Mladosti je visoko porazila go{}e iz Apatina koje su na me~ doputovale sa svega osam rukometa{ica. A kakao se igralo najboqe ilustruje podatak da je dosu|en jedan sedmerac i da nije bilo iskqu~ewa. M. S.

PRVA MU[KA LIGA

Mokrin~ani sve boqi Crvena zvezda - Jagodina 33:28 (15:14) KIKINDA: Hala SC Jezero, gledalaca 200, sudije: Medarovi} (Zrewanin), Vojvodi} (Ri|ica). Sedmerci: Crvena zvezda 6 (4), Jagodina 1 (1), iskqu~ewa: Crvena zvezda 10, Jagodina 12 minuta. CRVENA ZVEZDA: Tepavac (10 odbrana), Lazi} 2, Jovi}, ^vorak 1, Dukatarov, Leki} 4, Stani} 3, Mitrevski 7 (4), Kewalo, Veli~kov 9, Stepanov 3, Goli}, Mi{kov (5 odbrana), Pa{i} 4. JAGODINA: Radisavqevi} (2 odbrane, sedmerac), Stojanovi} 5, Pavlovi}, Trivi} 5, Mati} 4, Bo`ovi} 3, Stevanovi}, Milutinovi}, Vuji} 3 (1), \or|evi} (8 odbrana, sedmerac), Savi}, Popovi} 3, Mili}, Lazarevi} 1.

Mokrin~ani su te`e nego {to se o~ekivalo do{li do dva boda, imaju}i u vidu da su gosti iz Jagodine ve} u 4. minutu vodili sa 4:0. Nakon drugog izjedna~ewa (13:13), doma}in je preuzeo vo|stvo i na odmor oti{ao sa golom prednosti. U drugom poluvremenu Crvena zvezda bila je nadmo}nija, imala je 4-5 golova prednosti, pa je trener Jakovqevi} u fini{u utakmice {ansu pru`io i mladim igra~ima. U pobedni~koj ekipi odli~ni su bili golman Tepavac, strelac Veli~kov i Mitrevski, a u pora`enoj golman \or|evi} i Popovi}. M. S.

Superliga (M)

Dostojan otpor mlade ekipa Sombora favoriziranom sastavu gostiju.Tek na samom kraju, sa nekoliko gre{aka doma}ih igra~a, stvorena je razlika od 6 golova. M. Jo.

@SK - Jabuka 32:26 (19:12) @ABAQ: Sportska hala, gledalaca 150, sudije: Radakovi} i Bakmaz (Novi Sad). Sedmerci: @SK 2 (2), Jabuka 6 (4), iskqu~ewa: @SK 8, Jabuka 4 minuta. @SK: Arseni}, Kezija 2, Be~iri} 1, Markovi}, Bosni} 6, Krsman~i} 4, Milutinovi} 1, Malivuk 1, Smoqan 8, Mijatovi}, Crnoglavac 4, Vu~i}evi} 4, Bojani} 1, Matijevi}. JABUKA: Jovanovi}, Kalini}, \eki} 7, Radevski, Pavi} 7, Trajkovi} 1, Kosti} 1, Savi} 2, Grujovski 1, Xamatovski 1, Krstesvski 1, Erva~anin 1, Groza 4, Ko~ovi}. @abaqci su nastavili dobro da igraju na svom parketu i zabele`ili su pobedu nad solidnom ekipom iz Jabuke. Doma}in je vodio tokom celog toka, a gosti su pripretili u jednom trenutku kada su se pribli`ili na dva gola zaostatka (23:21). P. Bundalo

Jedinstvo – Metalac 26:26 (14:13) KA^AREVO: Hala sportova. Gledalaca: 400. Sudije: Petrovi} i \i~i} (Alibunar). Sedmerci: Jedinstvo 4(4), Metalac AV 3(1), iskqu~ewa: Jedinstvo 14, Metalac AV 16 minuta. JEDINSTVO: Nitanovski, Mom~ilovi}, Pr~uq 4, Novakov, D.Cvetkovi} 2, Bo`i}, Dimitrijevski 1, Jov~i}, Ninkov 5, Sretenovi} 10, popovi}, S.Cvetkovi}, Milutinovi} 4, Raki}. METALAC AV: Graji} 2, Miqani} 2, Radi} 3, Zori}, Vojvodi} 1, Cveji}, Toqagi} 5, \uki} 3, Manojlovi}, A}imovi} 7, Poli}, Damjanovi} 1, Kor~ok 1. U dobroj i neizvesnoj rukometnoj predstavi gosti iz Futoga su u posledwem napadu postigli gol i osvojili bod. B. St.

Druga liga (@) Mladost - Apatin Lehel - Temerin Srem M. - Ravangrad Jabuka 95 - Spartak Radni~ki - Jedinstvo Vrbas - Vojvodina Pan~evo - Kikinda 2 1. Lehel 2. Vojvodina 3. Kikinda 2 4. Mladost 5. Temerin 6. Spartak 7. Srem M. 8. Pan~evo 9. Jabuka 95 10. Ravangrad 11. Radni~ki 12. Vrbas 13. Apatin 14. Jedinstvo

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0

0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4

37:15 28:23 36:18 19:19 39:8 23:30 26:30

128:90 120:94 107:83 113:93 106:88 118:102 134:118 117:116 92:100 94:109 111:98 95:106 72:140 79:153

8 8 8 5 5 5 4 4 3 2 2 2 0 0

Prva vojvo|anska liga (M) Grafi~ar - Putinci Jedinstvo - Sivac 69 Kqaji}evo - PIK Prigrev. Napredak - Obili} Radni~ki - Omladinac Dalmatinac - Kikinda

1. Dalmatinac 6 2. Sivac 69 7 3. Kqaji}evo 7 4. Grafi~ar 7 5. Omladinac 9 6. Napredak 7 7. Jedin. (NB) 7 8. Obili} 9 9. Slavija 8 10. Kikinda 9 11. Putinci 7 12. Radni~ki (JT) 7 13. PIK Prigrev.8 14. Hajduk 7

6 5 5 4 4 6 4 4 4 2 2 2 1 0

0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0

0 2 2 2 4 1 3 5 4 6 4 5 5 7

22:12 33:38 26:10 27:15 37:26 33:25

191:148 229:205 189:173 151:125 267:264 203:161 232:201 214:237 196:227 213:232 174:205 202:201 161:200 194:265

12 10 10 9 9 8 8 8 8 5 5 4 4 0

Prva vojvo|anska liga (@) Obili} - Rusin 30:15 Topola - Jedinstvo 39:30 Mladost - Dolovo 30:15 Mileti} - Radni~ki 25:29 Jadran lider - Spartak 17:32 Cement - Naftagas nije igrana

1. Mladost 2. Radni~ki 3. Spartak 4. Obili} 5. Dolovo 6. Mileti} 7. Topola 8. Cement 9. Naftagas 10. Jedinstvo 11. Rusin 12. Jadran

6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6

5 4 5 4 3 2 2 2 2 2 1 0

1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0

0 0 1 1 3 3 3 3 3 4 5 6

178:103 163:130 153:136 149:113 150:145 136:122 174:164 100:115 89:112 117:143 121:152 93:188

11 10 10 9 6 5 5 4 4 4 2 0

Vojvodina @. - Smederevo Jugovi} U. - Naisus Planinka - Partizan Metalopl. - Po`arevac Kolubara - PKB Crvenka - Radni~ki Priboj - Crvena zvezda Dinamo - Vrawe

24:21 28:20 28:24 26:21 27:21 21:28 27:34 26:28

1. Radni~ki 5 5 0 0 138:117 10 2. C. zvezda 4 4 0 0 141:103 8 3. PKB 5 4 0 1 150:129 8 4. Kolubara 4 4 0 0 114:100 8 5. Vojvodina 5 2 1 2 142:145 5 6. Planinka 5 2 1 2 136:140 5 7. Partizan 3 2 0 1 96:72 4 8. Metalopl. 3 2 0 1 82:81 4 9. Jugovi} 5 2 0 3 120:125 4 10. Vrawe 4 2 0 2 101:106 4 11. Crvenka 5 2 0 3 126:153 4 12. Po`arevac 5 1 0 4 122:129 2 13. Naisus 5 1 0 4 136:146 2 14. Dinamo 5 1 0 4 131:153 2 15. Priboj 5 1 0 4 138:159 2 16. Smederevo 4 0 0 4 96:111 0 U slede}em kolu saste}e se: Crvena zvezda - Smederevo, Partizan Vojvodina @elezni~ar, Po`arevac Planinka Prolom voda, PKB - Metaloplastika, Radni~ki - Kolubara, Naisus - Crvenka, Vrawe - Jugovi} Unimet, Priboj - Dinamo.

Superliga (@) Naisa – Nopal K. Milo{ – JP Radni~ki Zaje~ar – Cepelin C. zvezda – Jagodina V. Bawa – Medicinar M. sport – ^a~ak

25:24 29:26 37:13 32:25 23:36 23:36

1. Zaje~ar 3 3 0 0 121:47 6 2. ^a~ak 3 3 0 0 71:47 6 3. Naisa 3 3 0 0 89:71 6 4. C. zvezda 3 3 0 0 96:81 6 5. K. Milo{ 3 2 0 1 90:87 4 6. Radni~ki 3 1 0 2 62:62 2 7. Nopal 3 1 0 2 90:91 2 8. Jagodina 3 1 0 2 84:88 2 9. Medicinar 3 1 0 2 77:102 2 10. M. sport 3 0 0 3 72:94 0 11. V. Bawa 3 0 0 3 23:56 0 12. Cepelin 3 0 0 3 60:109 0 U slede}em kolu sasta}e se: Jagodina – Vrwa~ka Bawa, Zaje~ar – Crvena zvezda, Medicinar – Kwaz Milo{, Radni~ki – Maks sport, ^a~ak – Naisa, Cepelin – Nopal.

Prva liga (M) Dubo~ica - Vrbas Bask Soko - Vojput N. Pazova - Obili} Zaje~ar - Zlatar C. zvezda (M) - Jagodina Napredak - Mladost TSK Proleter N. - M. Gora N. Pazar - Rudar

1. Zaje~ar 2. Vrbas 3. Jagodina 4. Obili} 5. Napredak 6. C. zvezda 7. Vojput 8. Zlatar 9. Rudar 10. Mladost 11. Proleter 12. N. Pazar 13. N. Pazova 14. M. Gora 15. Bask 16. Dubo~ica

5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3

4 4 4 4 3 4 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0

0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0

1 0 1 1 0 1 2 2 3 3 3 3 4 3 5 3

0:10 26:37 24:31 36:29 33:28 31:28 30:27 25:20

161:127 122:105 131:119 141:130 142:132 123:115 141:128 121:122 144:138 103:105 139:153 114:117 125:138 103:125 135:161 0:30

8 8 8 8 8 8 6 5 4 4 4 3 1 1 0 0

Prva liga (@) Naisa 2 - Radni~ki KG Napredak - H. Jo`ef ORK Beograd - Metalac AD Kikinda - Proleter S. @elezni~. MC - Radni~ki R. Ku~evo - Pirot 1. Radni~ki (K) 4 2. Napredak 4 3. @elezn. MC 4 4. Ku~evo 4 5. H. Jo`ef 4 6. Proleter 4 7. Metalac AD 4 8. Radni~ki R. 4 9. ORK Beograd 4 10. Pirot 4 11. Kikinda 4 12. Naisa 2 4

4 2 3 2 2 2 2 2 2 0 0 0

0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0

0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4

23:36 21:21 27:26 26:27 24:23 25:24

128:88 116:103 109:101 126:114 95:87 111:107 119:112 106:108 98:107 104:119 91:122 96:131

8 6 6 5 5 5 4 4 4 1 0 0

Druga liga (M) Radni~ki ([) - Hercegovina Jedinstvo - Metalac AV B. Karlovac - Radni~ki C. RKS - @elezni~ar @SK - Jabuka Sombor - Titel YD Ruma - Potisje Pl Apatin - Hajduk

1. Apatin 2. @SK 3. Radni~ki C. 4. Titel 5. Metalac 6. @elezni~ar 7. Potisje 8. Jedinstvo 9. Radni~ki 10. RKS 11. Hercegovina 12. Jabuka 13. B. Karlovac 14. Sombor 15. Hajduk 16. Ruma

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1

0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3

35:27 26:26 33:35 29:32 32:26 26:32 29:34 32:21

125:95 126:109 133:119 128:113 108:93 127:117 117:123 117:125 112:115 116:124 98:118 117:123 128:135 109:120 100:119 109:122

8 6 6 6 5 5 5 5 3 3 3 2 2 2 2 1


SVET

DNEVNIK

UKRATKO Poplave u Vijetnamu HANOJ: Najmawe 50 qudi je do ju~e poginulo u poplavnom talasu koji je zahvatio Vijetnam, a o~ekuje se i udar tajfuna „Megi“ koji dolazi iz pravca Filipina. Nabujala voda iz reke Lam je odnela autobus na autoputu u provinciji Ha Tin. Na licu mesta se udavilo 20 putnika, a jo{ wih 17, me|u kojima i voza~ autobusa , uspelo je da se spase hvataju}i se za kro{}e okolnog poplavqenog drve}a ili za eleketri~ne stubove. Wih su spasavali ribari i policija, javile su agencije.Ova nesre}a je {okirala Vijetnam, a pri~e pre`ivelih su stra{ne. Autobus je putovao iz centralne provincije Dak Nong prema glavnom gradu, kada je poplavni talas iznenada zahvatio vozilo koje se veoma brzo napunilo vodom. Mnogi putnici su spavali i razbudila ih je bujica. oda je iz autobusa odnela troje dece, za kojima se jo{ traga. Neizvesna je sudbina i jo{ 20 odraslih putnika. Do sada je vi{e od 126.000 qudi prinu|eno da napusti poplavqene domove. (Tanjug)

Pred sudom oko 150 Kurda ANKARA: Turski sud je ju~e po~eo sudsko saslu{avawe 151 Kurda, me|u kojima je i 12 izabranih gradona~elnika, koji su osumwi~eni za povezanost sa separatisti~kim partijama i gerilskim grupama koje se bore za kurdsku autonomiju na jugoistoku Turske. Su|ewe je po~elo u Dijarbakiru, najve}em gradu u jugoisto~noj turskoj provinciji gde su Kurdi dominiraju}e stanovni{tvo i gde se od 1984. kurdska gerila bori za autonomiju, javile su agencije. Su|ewe je test za Tursku pred koju je Evropska unija (EU) postavila zadatak re{avawa kurdskog pitawa na putu ispuwavawa uslova za ~lanstvo. Evropska komisija je za idu}i mesec najavila izve{taj o turskom ispuwavawu kriterijuma za ~lanstvo u EU. (Tanjug)

Ofanziva u Somaliji NAJROBI: Somalska vlada saop{tila je ju~e da su vojne snage po~ele veliku ofanzivu na jugu zemqe i da su weni vojnici ubili 11 pripadnika milicije al-[abab. U saop{tewu somalskog Ministarstva informacija navodi se, tako|e, da je jedan vladin vojnik poginuo u borbama, a jedan o~evidac je izjavio da su najmawe tri civila poginula u unakrsnoj paqbi. Ofanziva na jugu Somalije po~ela je pre dva dana sa ciqem da se preuzme zona koju sada kontroli{e al-[abab, ina~e povezan sa al-Kaidom. (Tanjug)

Osumwi~eni za ekolo{ku katastrofu u Ma|arskoj BUDIMPE[TA: Agenti Nacionalnog istra`nog ureda, ma|arske varijante ameri~kog EfBi-Aja, ju~e su saslu{ali i tre}u osobu osumwi~enu da je svojim nemarom doprinela izlivawu crvenkastog otrovnog muqa iz fabrike aluminijuma MAL kod Ajke, na zapadu zemqe, saop{teno je u policiji. Ovog puta se kao osumwi~ena pojavila {efica laboratorije u pomenutoj fabrici, kojoj se stavqa na teret da nije pripremila plan za{tite qudi i dobara od mogu}eg kvara u fabrici, niti dala nalog da se ugrade ure|aji za uzbunu. Ona je ne samo odbila da sa~ini pismenu izjavu, ve} je ulo`ila `albu protiv sa-

slu{awa u svojstvu osumwi~ene. Dozvoqeno joj je da se brani sa slobode. Isto se dogodilo i sa tehni~kim direktorom MAL-a Jo`efom Deakom, saslu{anom u petak, koji je optu`en za identi~nu stvar. Ni on nije dao pismenu izjavu, ve} je tako|e ulo`io `albu i na slobodi ~eka epilog istrage i eventualno su|ewe. Jedino je generalni direktor fabriku za preradu i prodaju aluminijuma Zoltan Bakowi nakon saslu{awa dva dana bio u pritvoru, ali ga je Gradski sud u Vespremu pustio na slobodu uz obrazlo`ewe da u sada{woj fazi istrage nije mogu}e ustanoviti wegovu krivi~nu odgovornost. (Tanjug)

utorak19.oktobar2010.

Van Rompej u poseti Zapadnom Balkanu BRISEL: Predsednik Evropske unije Herman van Rompej boravi}e od danas u dvodnevnoj poseti Zapadnom Balkanu, a predvi|eno je da poseti Crnu Goru, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. On je u julu ve} boravio u regionu, kada je posetio Beograd, Zagreb, Qubqanu i Pri{tinu. Van Rompej je pred novu balkansku turneju rekao da }e EU na tom prostoru nastaviti da poma`e „demokratiju, stabilnost, bezbednost i slobodu“. „Evropa je posve}ena evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i u naredne dve godine je

SUKOB POLICIJE I RADNIKA PREDUZE]A „GRANIT” U JABLANICI

Zaposleni brane firmu od „la`nog” bankrota JABLANICA: Vi{e desetina osoba je povre|eno u ju~era{wem sukobu policije i radnika preduze}a „Granit“ iz Jablanice, u ju`nom delu Bosne i Hercegovine, koji je izbio prilikom poku{aja uvo|ewa ste~ajnog upravnika i

privremenih mera u ovu firmu koja se bavi kamenom, javile su agencije. Pripadnici Sudske policije Bosne i Hercegovine i specijalci su, po naredbi Op{tinskog suda Kowic, upali u ponedeqak ujutru oko ~etiri sata u krug firme gde su se okupili radnici u poku{aju

da spre~e dolazak ste~ajnog upravnika, najavqen za 10 ~asova. Prema izjavama radnika, na koje se pozivaju agencije, radilo se o „invaziji“ vi{e stotina policajaca koji su upotrebili suzavac, topovske udare i palice. Radnici su pru`ili otpor, wih desetak je povre|eno, a 18 ih je uhap{eno, javio je dr`avni radio BiH. Policija tvrdi da je povre|eno 15 policajaca i da su ih radnici napali kamewem, topovskim udarima i petardama, nakon ~ega je, kako tvrde odgovorni u MUPu Hercegova~ko-neretvanskog kantona, „uzvra}eno primenom minimalne fizi~ke sile“. Policajci su, tako|e, izvr{ili pretres pogona zbog najava radnika da }e pru`iti otpor „svim sredstvima“, a tra`ena su nedozovqena eksplozivna sredstva, vatreno i hladno oru`je. Radnici „Granita“ ve} mesecima protestuju zbog „la`nog ban-

krota“ koji je progla{en po{to je poni{tena privatizacija firme. Ju~era{wi sukob je proistekao iz istrage koju Tu`ila{tvo BiH vodi protiv 18 osoba u ovom preduze}u osumwi~enih za krivi~no delo organizovanog kriminala, prawa novca, nepla}awa poreza, la`nog ste~aja, zloupotrebe vlasti i druge krivi~ne radwe.Procewuje se da se radi o proneverama u visini vi{e od 12 miliona bosanskih maraka (8,6 miliona dolara), javila je agencija Rojters. Predlog za izdavawe naredbe o privremenim merama je upu}en iz Tu`ila{tva BiH radi osigurawa imovine „Granita“, kao i da bi se spre~ila prodaja, ustupawe ili neki drugi na~in otu|ivawa imovine „Granita“ do okon~awa istrage. Firma „Granit“ je privatizovana 2004, a ugovor je raskinut po~etkom ove godine. U me|uvremenu je iz Tu`ila{tva BiH upu}en nadle`nom sudu zahtev da se obustave bilo kakve aktivnosti u vezi sprovo|ewa ste~aja u „Granitu“ do okon~awa istrage. (Tanjug)

Ruski veterinari proveravaju proizvo|a~e mesa u Srbiji MOSKVA: Ruska Federalna slu`ba za veterinarsku i fitosanitarnu inspekciju saop{tila je ju~e da, u skladu sa ranije postignutim sporazumima sa veterinarskim slu`bama Srbije i Australije, danas po~iwe dvonedeqnu zajedni~ku kontrolu u wihovim preduze}ima koja izvoze u Rusiju meso i mleko. U Srbiji }e biti provereno 17 takvih firmi, od kojih 10 za proizvodwu

25

mleka, dok }e u Australiji inspekcija biti obavqena u sedam preduze}a, od kojih su tri mlekare i ~etiri proizvo|a~a mesa, prenela je agencija Interfaks. Inspektori Federalne slu`be „Ros seqhoznadzor“ su najavili da }e od 25. oktobra po~eti i provera prozvo|a~a mleka na Novom Zelandu. (Tanjug)

predvi|eno da ovaj region dobije dve milijarde evra na osnovu finansijske pomo}i“, kazao je Van Rompej, dodav{i da je ponu|en i napredak u viznoj liberalizaciji onim dr`avama koje jo{ nisu na beloj {engen listi.

Predsednik EU je dodao da ipak jo{ dosta toga mora da se uradi i da su potrebne intenzivne reforme u oblastima qudskih prava, kao i da je neophodno nastaviti borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. „Borba protiv toga mora da bude odlu~na i efikasna. Ja~a regionalna saradwa mora da vodi do dobrosusedskih odnosa jer EU ne `eli da uvozi konflikte“, istakao je Van Rompej i dodao da je potrebno okon~ati saradwu sa Ha{kim tribunalom da bi se zavr{io bolan istorijski sukob. (Tanjug)

Prva poseta ^avesa Ukrajini KIJEV: Ukrajinski predsednik Viktor Janukovi~ i predsednik Venecuele Ugo ^aves izrazili su ju~e o~ekivawe da }e se saradwa dve zemqe produbiti, oceniv{i da postoji neiskori{}eni potencijal za saradwu i kontakte na najvi{em nivou. Kako je saop{tila pres slu`ba ukrajinskog predsednika, Janukovi~ je ^avesu, koji je doputovao u prvu posetu Ukrajini, rekao da je „u odnosima dve zemqe izgubqeno mnogo vremena“. „Sada o~ekujemo produbqivawe saradwe“, rekao je predsednik Ukrajine. ^aves je, kako je prenela agencija Ukrinform, rekao da postoji „neiskori{}en potencijal za saradwu i usposta-

vqawe kontakata na najvi{em nivou“. „Venecuela je pa`qivo pratila doga|aje u Ukrajini - vi, Ukrajinci, imate dubok ose}aj za nezavisnost i suverenitet. Borimo se za istu stvar - nezavisnost, razvoj i suverenitet na{ih zemaqa“, rekao je venecuelanski predsednik. „Do{li smo ovde da identifikujemo puteve daqe saradwe i pomognemo jedni drugima“, kazao je ^aves. Predsednik venecuele je u Ukrajinu doputovao posle boravka u Rusiji i Belorusiji, a u okviru 12-dnevne turneje poseti}e i Iran, Siriju, Libiju, Al`ir i Portugaliju, navodi ta ruska agencija. (Tanjug)

Zbog azila pretwa gr~kim ambasadama ATINA: Gr~ko ministarstvo spoqnih poslova primilo je pretwe da }e gr~ke diplomatske misije u inostranstvu biti napadnute ukoliko se Irancima u Gr~koj ne odobri zatra`eni politi~ki azil, potvrdio je portparol ovog ministarstva Grigoris Delavekuras. Delavekuras je kazao da je neidentifikovana osoba, koja pripada jednoj iranskog organizaciji, 13. oktobra kontaktirala glavni gr~ki konzulat u Los An|elesu i zapretila da }e osobqe i zgrade gr~kih ambasada i konzulata u inostranstvu biti napadnuti ako se dr`avqanima Irana ne odobre ovi zahtevi, javila je gr~ka agencija ANA. Portparol gr~kog ministarstva kazao je da su lokalne ameri~ke vlasti odmah o tome obave{tene i da su preduzete poja~ane mere bezbednosti kako bi se za-

{titile gr~ke misije u Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama. Istovremeno, generalni sekretar u ministarstvu spoqnih poslova Joanis Aleksios Zepos zatra`io je od ministarstva za za{titu gra|ana da izda obave{tewe svim gr~kim ambasadama i konzulatima da preduzmu neophodne mere za{tite, u saradwi sa vlastima u zemqi doma}inu, kako bi gr~ke misije bile u stawu pripravnosti. Oko 30 Iranaca koji su podneli zahtev za azil u Gr~koj stupilo je po~etkom septembra u {trajk gla|u ispred zgrade univerziteta u Atini, a {est iranskih dr`avqana je nakon sli~nog {trajka dobilo azil u avgustu. U Gr~koj, koja se zbog me|unarodnih kritika obavezala da }e reformisati svoj azilantski sistem, podneto je 46.000 zahteva za azil, od kojih su neki stari ~ak pet godina. (Tanjug)

PETA STRANA SVETA

LI^NOSTI KARL-TEODOR CU GUTEMBERG Da li }e i kada }e, mladi ministar odbrane i najpopularniji nema~ki politi~ar baron KarlTeodor cu Gutenberg (38) biti novi nema~ki kancelar - tema je o kojoj diskutuji i ozbiqni politi~ki magazini i bulevarska {tampa Nema~ke, jedni nadaju}i se, a drugi kritikuju}i. Ima {pekulacija o tome da bi Gutenberg, mogao ve} slede}e godine da ra~una s kancelarskom slu`bom.

BRI@IT BARDO Biv{i seks simbol francuskog filma Bri`it Bardo izjavila je da razmi{qa da se kandiduje za predsednika Francuske na izborima 2012. Biv{a glumica, koja se posle zavr{etka filmske karijere posvetila za{titi prava `ivotiwa, kazala je da }e na to biti primorana jer ju je sada{wi francuski predsednik Nikola Sarkozi „izigrao, jer mi je dao obe}awa koja nije ispunio“.

AN\ELINA YOLI An|elina Xoli }e se uskoro pojaviti i u 3D formatu u ulozi egipatske kraqice Kleopatre, javio je si En En En. Re`ija filma }e najverovatnije biti poverena Dzejmsu Kameronu koji posle uspeha sa Avatarom planira da i ovo ostvarewe pretvori u visokobuxetni 3D vizuelni spektakl.Upitana da li bi igrala kraqicu Nila, slavna glumica je odgovorila: „Bila bih po~astvovana.“

Hormonsko zaga|ewe vodotoka BON: Zaga|enosti voda doprinosi jo{ jedna opasnost, hormoni koje ~ovek preko lekova izlu~uje u vodu, tzv. ksenobiotici, koju neki nau~nici nazivaju tempiranom bombom jer uti~e na proces razmno`avawa.Privredni razvoj i urbanizacija imaju dramati~ne posledice po vodotoke na celoj planeti Zemqi, preneo je „Doj~e vele“. Pretpostavqa se da }e do 2050. godine u gradovima `iveti oko pet milijardi qudi. Wima se mora obezbediti snabdevawe vodom, a moraju se preraditi i kanalizacione otpadne vode. Nau~nici upozoravaju da postoji i opasnost koja je skoro nevidqiva: sve vi{e sinteti~kih supstanci, takozvanih ksenobiotika, se nalazi u rekama i morima. Istra`iva~i su dokazali wihovo postojawe u telima riba, ptica, pa ~ak i kod belih medveda. Malin Falkenmark, hidrolog iz [vedske, govori ~ak o tempiranoj bombi. „Ove supstance su problem za nas i budu}e generacije jer uti~u na proces razmno`avawa. Ukoliko se jednom na|u u vodi, onda }e se ra{iriti po svetu, jer voda je svuda oko

nas“, ka`e ona. Estrogeni su, naprimer, hormoni koje lu~i svako telo, ali problem je {to organizam izlu~uje i one koji se unose ve{ta~ki, putem pilula za kontracepciju. Hemikalije koje se koriste u industriji tako|e mogu sadr`avati materije koje imaju hormonsko dejstvo. One ostaju vrlo dugo ak-

Tre}ina preparata na |ubri{tu U EU je dozvoqena upotreba oko 30.000 raznih medicinskih preparata, a svaki dan ih je sve vi{e i vi{e. Istra`ivawa pokazuju da se tre}ina tih preparata ne iskoristi, nego jednostavno odbaci u sme}e. tivne jer se te{ko razgra|uju u vodi, ka`e Patricia Holm sa univerziteta u Bazelu: „Zbog toga {to te materije deluju na isti na~in kao hormoni, one izazivaju istu reakciju u telu drugih `ivih bi}a. Tako hormo-

ni koje mi izlu~ujemo u vodu deluju na ribe, amfibije i druge ki~mewake koji `ive u vodi, na isti na~in na koji te supstance deluju u na{em telu“. Nau~nici su jo{ uvek na po~etku istra`ivawa posledica ove pojave. Tako se zna da me{awe razli~itih supstanci, do ~ega dolazi u rekama i morima, mo`e da poja~a wihov efekat. Jo{ uvek je sporno da li i qudi trpe posledice ovakvog zaga|ewa voda, ka`e Patricia Holm. „Utvrdili smo da je u proteklih pedeset godina radikalno, ponegde ~ak i za pedeset odsto smawena koli~ina spermatozoida koje proizvodi mu{ko telo. Postoji pove}awe stope oboqewa `ena od raka dojke. S druge strane istra`ivawa su dokazala da kod pacova s pove}anom dozom estrogena raste stopa oboqewa od tumora koji je sli~an onom na dojci“. Eksperti su jednistveni u jednom: ukoliko neka materija dospe u vodotokove, pre ili kasnije }e prona}i put do na{ih tela, kroz vodu ili kroz namirnice koje tro{imo. (Tanjug)


26

utorak19.oktobar2010.

OGLASI

DNEVNIK


OGLASI z ^ITUQE

DNEVNIK

utorak19.oktobar2010.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 17. 10. 2010. godine preminula na{a draga i voqena

PRODAJEM ku}u u Novom Sadu, ul. Mokraw~eva, 46m2 + soba sa posebnim ulazom, dve nus prostorije, ba{ta, blizu `elezni~ke. Telefon 064/3394-548. 11211 DESET JUTARA u komadu u Jasku, 800m od asvalta, blizu fabrike vode. Telefon 064/401-41-80. 12952

Bo`idar - Boba Stojadinovi}

Gabriela ^onka{ Posledwi pozdrav dragom bratu. S tugom se opra{tamo od tebe. Porodica Selakovi}.

Sahrana je danas, 19. 10. 2010. godine, u 13 ~asova, na Katoli~kom grobqu u Novom Sadu. Uvek }emo te voleti! Tvoji najmiliji: roditeqi, brat i deca sa porodicama. 13062

13083

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 17. 10. 2010. godine preminula na{a draga supruga, majka i baka

OTKUPQUJEM automobile, po pozivu dolazim, procewujem i ispla}ujem odmah, mogu i havarisana. Telefoni: 021/824-885, 064/150-1200. 11979

KADA SERVIS - obnova glazure uvoznim materijalom, za{titna fugna, ne bu|a, dugogodi{we iskustvo, ra~un, garancija. Telefon 6321-332, 065/543-68-96. 12674 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti:odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 12945

FARMA iz Stepanovi}eva prodaje iznosene koke nosiqe i sviwske polutke. Dostava na adresu. Povoqno. Telefoni: 021/717-058, 063/539-051, 063/521-559. 12530

Bo`idar Stojadinovi}

Danica - Si}a Zovko

iz Stare Pazove Posledwi pozdrav na{em dragom Bobi od porodice Popovicki: Mire, Zorana, Radmile, Bojane i Tea.

Ispra}aj na{e drage i voqene na ve~ni put odr`a}e se 19. 10. 2010. godine, u 15 ~asova, na Katoli~kom grobqu u Sremskom Karlovcima. O`alo{}eni: suprug Zlatko i sin Aurelije sa porodicom.

Kao znak ve~ne zahvalnosti i blagodarnosti Velikim ktitorima i prilo`nicima Arsi i Anki Pajevi} u molitvenom se}awu dana 19. oktobra 2010. godine, o Svetom Tomi, sa po~etkom u 9.00 ~asova u Sabornom sv. Hramu odr`a}e se pomen. Gradska biblioteka u Novom Sadu i Gimnazija Jovan Jovanovi} Zmaj. 765/P Posledwi pozdrav dragom i dobrom kumu

Posledwi pozdrav bratu i ujaku

voqenom

Mirku Stankovi}u

Ostaju uspomene i se}awa na na{e dugogodi{we prijateqstvo.

Porodica Beni}.

od: sestara Mirjane i Gordane i sestri~ina Nata{e sa decom i Jelisavete.

13053

13068

13078 13082

Posledwi tati

pozdrav

kumovom

Zaposleni u de~ijem vrti}u „Cvr~ak“ iskreno sau~estvuju u bolu porodice povodom smrti na{eg dragog i voqenog

Posledwi pozdrav suprugu, ocu i dedi

Dragi na{

Gojko Savi Peri}u Bane, Senka, Kristina, Veselin Veselinovi} i Bojana i Goran Lali}.

Posledwi pozdrav na{em Stevi velikog srca od wegovih koleginica s posla.

13084

Posledwi kom{iji

pozdrav

dragom

Posledwi pozdrav gazdi

Brat Du{an, snaja Mira i brati} Uro{ sa porodicom.

13073

Posledwi pozdrav kom{iji

Kamenku Diwa{kom Stevi

dragom

Neziru Ajkuni}u

znao si voleti i bio si voqen. Osta}e{ ve~no u na{im srcima.

Steve Repa{i ZALAGAONICA! Najpovoqniji otkup: zlata, dukata, srebra, dijamanata, brilijanata, platine ru~nih i kaminskih satova, antikviteta. Nov~ane pozajmice. Telefoni: 063/351-531, 021/661-09-16. 11833 NA PRODAJU drva ekstra cena bukva, bagrem, harst i cer sa prevozom. Telefoni: 061/6740173, 064/144-25-33. 12978

NA[IM DOBROTVORIMA

Repa{i Stevanu

1939 - 2010.

27

Posledwi dragom

pozdrav

na{em

Gojku Mazalici

Sahrana je danas, 19. 10. 2010. godine, u 15 ~asova, na grobqu Tranxament u Petrovaradinu.

od: Du{ana, Dane i Mike.

O`alo{}ena supruga sa decom. 13061

13067

13075

Posledwi dragom

Dragom drugu iz detiwstva, pouzdanom prijatequ i kolegi

TROGODI[WI POMEN

Kamenku Diwa{kom

19. 10. 2007 - 19. 10. 2010.

Karmela [ijakov

pozdrav

na{em

Kamenku Diwa{kom

Zokiju od stanara zgrade Alekse [anti}a br. 3

ispred lokala „Sokak“ od: Bebe i Celeta i osobqa Vesne, Stoje i Rade.

Porodica Vrawo.

13064

13085

13070

Sa neizmernim bolom u srcu obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 84. godini preminula na{a po{tovana i voqena

Posledwi pozdrav najdra`em }i}i

Posledwi pozdrav dragoj

13072

ro|. Vla{kali} od: Nata{e, Bebe i Zlatka.

13063

Dragi moj }i}a, hvala ti za svu pa`wu, podr{ku i qubav. Zauvek }e{ `iveti u mom srcu.

13086

13087

13065

13043

Posledwi pozdrav dragom suprugu

Kamenku Diwa{kom

Nada Vla{ki Sahrana je u sredu, 20. 10. 2010. godine, u 13.30 sati, na Starom grobqu u Kuli. O`alo{}eni: suprug Mi}a i k}erka Gordana sa porodicom.

Sin Neven sa porodicom.

od: }erke Smiqe, zeta Branka i unuka Tamare, Du{ana i Kamenka.

Posledwi pozdrav

baba Qubi

Gojku

Gabiki

Nikada te ne}emo zaboraviti. posledwi pozdrav od Milene i Mike [urjanovi}.

od kom{ija iz Ul. Ka}e Dejanovi} br. 13.

Sahrana je danas, 19. 10 2010. godine, u 10.30 ~asova, na Novom grobqu u Novom Sadu. Tvoja Milica.

Nata{a sa porodicom. 13071

13042


28

^ITUQE z POMENI

utorak19.oktobar2010.

Posledwi pozdrav kom{iji

Posledwi pozdrav na{em

Mirku

Posledwi pozdrav kumu

Mirku

DNEVNIK

Posledwi pozdrav dragom

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 17. 10. 2010. godine preminuo na{ dragi sin, suprug i otac

Gojku Sari}u

Gojku Sari}u

od kom{ija: Igwi}, Jari}, Jandri} i Zeki}.

od porodice Vujinovi}.

od kuma Spasa ^u~kovi}a.

13047

13046

13028

Gojko Sari}

od: strine An|elke, bra}e Danila i Mom~ila, snaje Marije i brati}a Mila i Milo{a Sari}a.

Sahrana na{eg dragog pokojnika je danas, 19. 10. 2010. godine, u 12.45 ~asova, na Novom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}ena porodica: majka Vasilija, supruga Ilinka, sinovi Nikola i Bogdan. 13003

13030

Posledwi pozdrav dragom bratu

Posledwi pozdrav tragi~no preminulom kolegi

Posledwi bratu

pozdrav

dragom

Posledwi bratu

pozdrav

dragom

Gojko Sari}

Repa{i Stevanu

Gojku Sari}u

Kolektiv Pred{kolske ustanove „Radosno detiwstvo”, Novi Sad

Sofija, Qubo i Bude sa porodicama.

od: brata Rada, Slobodanke, Du{ana i Vesne.

od: brata Radomira i snaje Zorice.

13026

13002

13004

764/P

Posledwi pozdrav

Gojku Sari}u

Gojku Sari}u

od: sestre Milanke, zeta Rada i sestri}a Neboj{e i Miroslava. 13006

Posledwi pozdrav stricu i prijatequ

SE]AWE na na{eg dragog

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav dragom

Stevi

Gojku Sari}u

Gojku Sari}u

Uvek si bio nasmejan, takvog }emo te i pamtiti.

\or|a Radakovi}a

dragom

Gojku Sari}u

7. 5. 1950 - 19. 10. 1993.

Sa nevericom i tugom opra{tamo se od tebe.

Koleginice iz vrti}a „^igra“, Petrovaradin.

Kolege iz DOO „Dnevnik - [tamparija”

Drugari iz rotacije DOO „Dnevnik - [tamparija”

191010/P

191010/P1

Otac i brat sa porodicom.

od porodice [u{a.

13031

13007

13050

Posledwi pozdrav dragom zetu i te~kanu

Gojko Sari}

DEVETOGODI[WI POMEN

Posledwi pozdrav ~ika

Posledwi pozdrav kumu i drugu

Radoslav Mandrapa

1954 - 2010.

Gojku Mazalici

Po~ivaj u miru, i ve~no }e{ biti u na{im srcima.

Posledwi pozdrav od porodice Kvrgi}.

od porodica: Laji} i Veselinovi}.

13049

Mirko Stankovi}

Stasija Rodi}

1949 - 2010.

Po dobroti }emo te pamtiti, sa qubavqu koju si nam nesebi~no pru`ala }emo te spomiwati, i ve~no ~uvati od zaborava, jer uvek }e{ biti u na{im srcima. Mnogo nam nedostaje{.

Sahrana je danas, 19. 10. 2010. godine, u 15 ~asova, na grobqu u Futogu. S qubavqu i po{tovawem ~uva}e ga u srcu i se}awu wegovi: supruga Radmila, sin Dragan, }erka Iveta i unuci. 13045

^uvamo te u na{im mislima i srcima sa velikom qubavqu i po{tovawem. Po~ivaj u miru Bo`ijem! Tvoja porodica: supruga Kosa, sin Slobodan i k}erka Angelina.

13008

^ETRDESETODNEVNI POMEN

Napustio nas je voqeni suprug, tata i deda

19. 10. 2001 - 19. 10. 2010.

13055

Posledwi pozdrav

od porodica: Gilica i Feren~ek.

Kolege i koleginice Veterinarske stanice Novi Sad.

13051

13057

Tvoji najmiliji. 13052

13060

Posledwi Tonetu

Kamenku Diwa{kom

kumu Stevi

Reqa i \uka sa porodicama.

od: Stevana i Pavla iz Ka}a.

13010

Posledwi pozdrav dragom

Gojku Mazalici

Kamenku

pozdrav

dragom

Antunu - Tonetu Pani}u od porodica: Adamovi}, An|elkovski, Avramovi}, Kne`evi}, Petrov, Mumin, @iravac, Sila{ki - Pikuli}, Savi}, Derowi} - Garovi}, Famili} - Mr|en, Mili} i Nikoli}. 13058


^ITUQE z POMENI

DNEVNIK

TU@NO SE]AWE

Posledwi pozdrav na{em dragom i nikad zaboravqenom te~i

30. 3. 1968 - 19. 10. 1992.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ dragi

utorak19.oktobar2010.

Dragi na{ te~o,

Posledwi pozdrav dragom

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 17. 10. 2010. godine preminuo na{ dragi i voqeni

Stevan Repa{i 1959 - 2010.

Mile ^ergi}

Du{anu Novakovi}u

Sa qubavqu i tugom uspomenu na tebe ~uvaju tvoji najro|eniji. od porodica: Stankovi}, ]ulibrk, Bosan~i} i Iveti}.

1929 - 2010.

Sahrana je danas, 19. 10. 2010. godine, u 11.15 ~asova, na Novom grobqu u Novom Sadu.

Porodica ^ergi}.

Gojku Mazalici

te{ko je prihvatiti ~iwenicu da vi{e nisi sa nama... Zauvek }e{ biti u na{im srcima, voqen i nepre`aqen. Po~ivaj u miru. Tvoji: Ivana i Milan.

Sava Peri}

Posledwi pozdrav prijatequ i kumu

29

od Bo`e Pa{i}a.

Gojko Mazalica Sahrana je danas, 19. 10. 2010. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: supruga Qubica, }erka Olivera i sin Slobodan sa porodicama.

13015

13041

13039

dragom

Pro{le su ~etiri tu`ne godine od kada nas je napustila na{a voqena

Sa bolom i tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo posle te{ke bolesti na{ otac i suprug

Wegovi; Stevica i Ksenija.

13022

12896

13012

Posledwi pozdrav dragoj mami

Tu`nim srcem i dubokim bolom javqam svim ro|acima i prijateqima da je nakon te`e bolesti, preminuo moj voqeni i nikad pre`aqeni suprug

Repa{i Stevanu Ve~no }e{ biti u na{im srcima i mislima. Neka te An|eli ve~ito ~uvaju. Porodice: Kurbatfinski i Doj~inovi}.

@elimirka Svilokos 19. 10. 2006 - 19. 10. 2010. @ivi{ u na{im srcima i mnogo nam nedostaje{. Po~ivaj u miru. Tvoji: Sowa i Gavra.

13011

Pura} Magdolni

Dragom drugu i pecaro{u

Posledwi pozdrav kom{inici baba

Vojislav Milo{evi} Sahrana je na grobqu u Sremskoj Kamenici, 19. 10. 2010, u 15 ~asova. O`alo{}eni: sin Dejan, supruga Nada i }erka Danijela sa porodicom.

13035

13040

dragoj

Posledwi pozdrav najplemenitijoj baki na svetu

Du{an Novakovi} 1927 - 2010. Sahrana je danas, 19. 10. 2010. godine, u 13 ~asova, na Gorwem grobqu u Futogu. O`alo{}ena supruga Desa.

od: sinova Viktora i Braneta i }erke Majde sa porodicama.

13021

13020

3 U sredu, 20. 10. 2010. godine odr`a}emo {estomese~ni pomen

Qubici Bor~anin

Stevi

19. 8. 1926 - 17. 10. 2010. [ta re}i, a ne zaplakati? Posledwi pozdrav od: Milan~eta, Bokija, Sla|e, baba Nade i gazda Ivka Tvoji Gardinova~ki.

~etrdesetodnevni pomen

Qubi Bor~anin od kom{ija: Latinovi} i Vaguri}.

13017

Ostavila si neizbrisiv trag u na{im `ivotima. Sahrana je danas, 19. 10. 2010. godine, u 12 ~asova, na Novom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}ena porodica Qubani}. 13032

13034

Tu`nim srcem obave{tavamo sve ro|ake i prijateqe da je na{ voqeni

Posledwi pozdrav na{oj dragoj kom{inici

Du{anu Grguru Slobodanki Grgur 1965 - 2010.

1932 - 2010.

Se}awe na na{e:

Petra Grgura

Milanku Grgur

1884 - 1964.

1886 - 1959.

Stevan Repa{i

Magdolni Pura}

1959 - 2010. tragi~no nastradao 16. 10. 2010. godine. Sahrana milog nam i voqenog Steve je 19. 10. 2010. godine, u 13 ~asova, na Novom majurskom grobqu u Petrovaradinu. O`alo{}ene porodice: Repa{i, Babik, Tonkovi} i \eli}.

od stanara zgrade Branimira ]osi}a 44 Novi Sad.

13014

Du{ana Grgura Spaseniju Grgur Petra Grgura 1906 1963.

Kristinu Grgur 1937 - 1993.

1906 - 1975.

Vladu Grgura 1909 - 1996.

1930 - 2005.

13033

SE]AWE

^ETVOROGODI[WI POMEN 19. 10. 2006 - 19. 10. 2010.

Milana Jovanovi}a

\or|e Radakovi}

Radmila - Rada Stamenkovi}

1934 - 1980.

^uvamo ih od zaborava. Parastos }e se odr`ati u Pravoslavnoj crkvi u Sremskoj Kamenici, u 10.30 ~asova. Aleksandar Grgur sa porodicom, Svetlana Tepavac sa porodicom i Milanka Jovanovi}. 13013

Vreme neumitno prolazi, a tuga, bol i uspomene ve~ito ostaju. Bolno je i tu`no da nisi do~ekala `ivotne radosti o kojima svaki roditeq neizmerno sawa i za koje `ivi. Tvoji najmiliji: Sreten, Sa{a, Milana i Mina, Lela, Aleks i Ben. 13029

1993 - 2010.

Wegovi: Duda, Sr|an i Koqa.

12942


TV PROGRAM

utorak19.oktobar2010.

06.30 08.30 09.00 09.25 09.30 10.00 10.05 10.30 10.35 11.30 12.00 12.10 13.05 13.30 14.00 14.05 14.30 15.00 15.10 15.35 16.00 17.00 17.22 17.30 18.00 19.30 19.50 20.10 20.30 21.00 22.00 22.30 22.35 23.30

Jutarwi program Izlog strasti Trolovi Crtani film Bajko kviz Vesti @ivopis Plej gejms Studio „M“ Kuhiwica Vesti Imam jednu `equ No}na smena Klasik rok Vesti Plej gejms Trolovi Vesti Most u Bruklinu Igra Jermolovi TV Dnevnik Tajna hrane: Maslina Izlog strasti Razglednice TV Dnevnik Mali koncert Hop hop - kviz Dokolica Signali Vojvo|anski dnevnik Strana~ka hronika Ideologije i ideali Nazovimo stvari pravim imenom, film 01.10 Signali

06.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.15 09.50 10.00 12.10 12.20 13.00 14.00 14.30 15.30 15.50 15.55 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 21.15 22.00 22.30 22.35 23.00 00.00

Muzi~ko svitawe Glas Amerike Prepodnevni program Vesti U ogledalu Tin in Barometar Qubav na prodaju Bila jednom jedna nedeqa Situacije Bez cenzure Beli luk i papri~ica Razgovori o zdravqu Vojvo|anske vesti Barometar O~istimo Srbiju U ogledalu Oko sveta Vojvo|anske vesti Qubav na prodaju Na{ gost Vojvo|anske vesti On i ona Lice s naslovnice Vojvo|anske vesti Barometar Razgoli}eni Italijanski vegeterijanski kuvar Glas Amerike

06.00 06.05 08.00 08.15 09.00 10.06 10.34 11.04 12.00 12.15 12.20 13.35 15.05 15.13 15.54 15.57 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.10 20.40 21.31 21.45 22.37 22.50 23.50 00.05 01.01 01.10 01.31 03.03 03.39 04.09 04.12 04.42 05.12 05.48

Vesti Jutarwi program Jutarwi dnevnik Jutarwi program Sre}ni qudi Kvadratura kruga Putopis Kapri Dnevnik Evronet Porodica Soprano Dijamanti, film Vesti Vreme je za bebe Vesti Selo gori a baba se ~e{qa Dnevnik [ta radite bre Beogradska hronika Oko magazin Slagalica, kviz Dnevnik Fudbal: Liga {ampiona Fudbal: Liga {ampiona, Braga - Partizan, prenos 1. poluvremena Fudbal: Liga {ampiona Fudbal: Liga {ampiona, Braga - Partizan, prenos 2. poluvremena Fudbal: Liga {ampiona Selo gori a baba se ~e{qa Dnevnik Porodica Soprano Evronet Sta`isti No}ni bioskop: Debela hladovina, film Vreme je za bebe Putopis Vesti Oko magazin Kvadratura kruga TV prodaja Verski kalendar

DNEVNIK

c m y

30

NAPOMENA: Na RTS 2 od 10.00 mogu} je prenos sednice Skup{tine Republike Srbije 07.10 07.39 07.46 07.57 08.11 08.30 08.37 09.08 09.18 09.40 09.53 10.16 10.58 11.26 11.53 12.29 13.00 13.59 14.30 14.41 15.05 15.18 15.32 16.00 16.47 17.18 17.40 17.48 18.17 18.24 18.35 18.51 19.10 20.06 20.31 21.00 22.05 22.20 22.44 23.11 00.30 01.33 02.30

Kuvati srcem: Tijana Jevti} [umska {kola Brodi} Elijas Ruske bajke Putovawe sa Terijem Telmo i Tula, mali kuvari Enciklopedija za radoznale Izme|u igre i matematike Uzbuna Srpsko slikarstvo Enciklopedija Planeta drve}a Trag Gra|anin [traus: Tako je govorio Zaratustra Nau~ni kafe Trezor Enciklopedija za radoznale Izme|u igre i matematike Uzbuna! Srpsko slikarstvo Jedna slika jedna pri~a Tehnologija danas Ovo je Srbija Dnevnik biciklista Kamerom kroz Srbiju Enciklopedija Koncert Masima Savi}a [umska {kola 2 Brodi} Elijas Ruske bajke Putovawe sa Terijem Konvencija najboqih atleti~ara Evrope TV mre`a Drugi vek Kapri Muzika starog sveta Nau~ni intervju Likovna kolonija RTS Fudbal - Liga {ampiona Belef Trezor Fudbal: Liga {ampiona, Braga - Partizan

Edvard Berns

Pogled niz reku Policijski inspektor Abel Grej odlazi da istra`i smrt u~enika elitne {kole u malom mestu u Americi. Wegovo telo prona|eno je kako pluta u reci i svi pretpostavqaju da se radi o samoubistvu. Uloge: Edvard Berns, Yenifer El, Tomas Gibson Re`ija: Nik Viling (B92, 21.00) 07.00 TV dizawe, jutarwi program 10.00 Vesti za osobe o{te}enog sluha 10.35 Indija 11.25 Top {op 12.00 Film: Potamneli sjaj 14.00 Najja~i ostaju 15.00 Nacionalna geografija i Bi-Bi-Si: @ivot 16.00 Vesti B92 16.35 Nacionalna geografija i Bi-Bi-Si: Veliki prirodni spektakli 17.45 Zloglasni atentati 18.30 Vesti B92 19.15 Sun|er Bob Kockalone 20.00 Najja~i ostaju 21.00 Film: Pogled niz reku 23.00 Vesti B92 23.35 Film: Komadawe 01.15 Zloglasni atentati, dok. program

Aleksandra Popovi}

Signali U ve~era{wim „Signalima“ govori Nenad ^anak, predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Politi~ar koji tra`i zabranu fa{isti~kih organizacija odgovara na pitawe da li je najnovija slika Srbije dokaz da je izgubio bitku. Autorka: Aleksandra Popovi} (RTV 1, 21.00)

06.30 07.00 08.45 09.45 10.10 10.25 10.50 11.10 12.00 12.30 12.40 13.15 14.15 14.45 15.15 16.15 16.45 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 19.35 20.00 21.30 23.20 00.15

Kuhiwica (ma|) Grad an|ela Kviz: Koliko se poznajemo Znawe: Univerzitet Ru~ak na lepe o~i Most u Bruklinu Igra Jermolovi Centar sveta Vesti (ma|) Izravno (hrv) Svedok istorije: Dani koji su potresli svet Folder kultura Bajko kviz Na{i dani (ma|) Omladinska emisija (ma|) Nedeqni magazin (rom) TV Dnevnik (hrv) TV Dnevnik (slov) TV Dnevnik (rus) TV Dnevnik (rum) TV Dnevnik (rom) TV Dnevnik (ma|) Sportske vesti (ma|) Crtani film (ma|) Kuhiwica (ma|) Dobro ve~e, Vojvodino (rom) Ro|aci, film Svedok istorije: Dani koji su potresli svet TV Prodaja

09.00 09.30 10.30 11.00 11.10 12.00 13.00 13.10 15.00 15.10 15.35 16.00 16.35 16.45 17.00 17.15 17.30 19.00 19.30 20.00 21.00 21.50 22.00 22.30

Hrana i vino Dok. program Fan ingli{ Objektiv Put za Ejvonli Evo nas kod vas Objektiv Ubistva u Midsomeru Objektiv Sprint Kvadrat varo{i Fan ingli{ Neon siti Objektiv (slov) Objektiv (ma|) Neon siti Popodnevni program Objektiv Hrana i vino [esto pitawe Put za Ejvonli Neon siti Objektiv Ubistva u Midsomeru

10.00 Ful Tilt poker 11.00 Premijer liga: Blekburn–Sanderland 13.00 Pregled ATP Masters [angaj 14.00 Ruska liga 14.30 Belgijska liga 15.00 [ampionat 15.30 Premijer liga 16.30 Holandska liga 17.30 Svetski Sport magazin 18.00 Evroliga: Olimpijakos - Real Madrid 20.00 Fudbal mondijal magazin 20.45 Pregled NHL 21.00 NHL: Wujork Renyers – Kolorado 23.00 Ful Tilt poker 00.00 Profi boks

FUDBAL: LIGA [AMPIONA

Braga–Partizan

(RTS 1, 20.40)

06.40 07.10 07.25 08.20 09.30 10.00 11.00 14.30 15.05 15.55 16.45 17.45 18.00 18.20 18.45 19.40 20.10 21.00 22.00 00.30 00.50 01.05 02.00 03.00 04.00 04.50 05.45

Eksploziv Ekskluziv Opasne igre Cena sre}e Sve za qubav Do|i na ve~eru Film: Begunci Sve za qubav ^ari Hiqadu i jedna no} Seks i grad Ekskluziv Vesti Eksploziv Do|i na ve~eru Survivor - portreti Hiqadu i jedna no} Kviz: @elite li da postanete milioner? Film: ^ovek bomba Eksploziv Ekskluziv Zlo~ini iz pro{losti Tri Hil Seks i grad Sve za qubav ^ari Tri Hil

07.00 07.30 08.40 10.10 11.10 11.30 12.00 14.00 14.30 14.55 15.00 16.00 17.00 17.55 18.00 18.30 19.00 19.30 19.55 20.00 20.50 21.00 23.30 00.00 00.15 00.30 01.00

Otvoreni studio Vesti Top {op Simpsonovi Milica na kvadrat Top {op Vesti Vesti u 14 Milica na kvadrat Otvoreni studio RT gneva Mental NCIS Otvoreni studio Vesti Simpsonovi ^ist ra~un Milica na kvadrat Otvoreni studio Surovi svet Otvoreni studio Film: Posao u Italiji Odeqewe za specijalne `rtve Vesti Otvoreni studio Milica na kvadrat Film: Dani slave

06.30 07.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.45 17.00 17.45 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 20.45 21.00 01.00

Farma Dobro jutro Farma Pali an|eo Farma Grand {ou More qubavi Farma Nacionalni dnevnik Valentina Lola Farma U sosu Idemo daqe Nacionalni dnevnik Farma - pregled dana Loto Farma - izbor sluga i `urka Film: Razbija~ 2: Naplata

05.30 08.00 08.20 08.45 08.50 09.05 09.15 09.45 10.00 10.30 11.00 11.20 11.30 12.00 12.30 13.00 13.20 13.40 13.55 14.00

Jutarwi program Do neba Nodi Mala princeza Pokojo Zdravo, Kiti Kliford Tele{op Fantomacan Iks Lovci na dorke iz svemira Zdravo, Kiti Kalamiti Yejn Kilari Mra~no proro~anstvo Yem Presovawe Tele{op Vesti Raven

Miki \uri~i}

I to je `ivot Najpoznatiji uku}anin i pobednik „Velikog brata” Miki \uri~i} pojavi}e se u emisiji „I to je `ivot“. Voditeqka je ugostila i Kikija Lesandri}a i glumca Dejana Lutki}a, a poku{ali su da odgovore na tako ~esto postavqano pitawe na ovim prostorima koje glasi: Da li je mogu}e i kako zaraditi novac u Srbiji. Autor i voditeq: Aleksandra Simi} (Hepi, 21.00) 15.00 15.45 16.00 17.55 17.25 18.30 19.00 20.00 20.55 21.00 22.00 23.00 00.00 00.30 01.30 02.30 04.30

Jelena Tele{op Film: Ulica ^ering 84 Telemaster Ne mo`e da {kodi 7 `ivota Dok. serijal: 2. svetski rat Jelena Vesti I to je `ivot Evropska zvezda Raven Riko{et Luda ku}a Evropska zvezda Film: Ulica ^ering 84 Jelena

Posao u Italiji ^arli je vo|a ~uvene pqa~ke u Veneciji koju je nadgledao Yon, dugogodi{wi kriminalac koji planira da se povu~e iz posla. U`ivaju}i na Alpima u blagodetima dobro obavqenog posla, lopovi, me|u kojima su i zgodni Rob, stru~wak za kompjutere Lajl i duhoviti Left Ir, wih }e nemilosrdno prevariti jedan od wih... Uloge: Mark Valberg, Yejson Statam, Set Grin, Moz Def, Edvard Norton, [arliz Teron Uloge: F. Geri Grej (Avala, 21.00)

Radio Novi Sad PROGRAM NA SRPSKOM JEZIKU: UKT 87.7, 99.3, 99.6MHz i SR 1269 KHz (00,00-24,00) PROGRAM NA MA\ARSKOM JEZIKU: UKT 90.5, 92.5 i 100.3 MHz (00,00-24,00) PROGRAM NA OSTALIM JEZICIMA - SLOVA^KOM, RUMUNSKOM, RUSINSKOM, ROMSKOM, BUWEVA^KOM I MAKEDONSKOM JEZIKU UKT 100 i 107,1 MHz (00,00-24,00)

08.00 De~iji program, 09.00 Kuhiwica, 10.00 Izlog strasti, 10.30 Crtani film, 11.00 Reprize ve~erwih emisija, 13.00 Metropole i regije sveta, 14.00 Info K9, 15.00 Metropole i regije sveta, 16.00 Info K9, 16.45 Biber, 17.00 De~iji program, 18.00 Kultura tela, 18.30 Kuhiwica, 19.00 Info K9, 19.45 Biber, 20.10 Argumenti, 21.15 Nikad se ne zna..., 22.15 Biber, 22.30 Info K9, 23.00 Vodi~ kroz umetnost i nauku, 23.30 Film, 01.00 Biber, 01.30 Izlog strasti

08.35 Tandem, 08.45 Turisti~ke razglednice, 08.55 Ski Jahorina, 09.25 Fokus, 12.00 Info klub, 12.55 Fokus, 13.45 Top {op 6, 16.00 Fokus, 16.45 Ski Jahorina, 17.30 Tandem, 17.40 Info Puls, 20.00 Fokus, 20.50 Info Puls, 21.10 NS Indeks, 21.35 Film, 23.15 Fokus, 23.45 Turisti~ka razglednica, 00.00 Info Puls, 00.20 Eks - JU vesti, 00.45 Fokus, 01.15 Ski Jahorina

08.00 Pismo glava, 09.00 Pregled {tampe, 09.30 Putevi nade, 10.00 Pregled {tampe, 10.15 Film info, 11.00 Farma, 12.00 Akcenti, 12.10 Zdravqe, 14.00 Akcenti, 14.15 Udica, 15.00 Biznis Art, 16.00 Akcenti, 16.30 Dok. film, 18.00 Akcenti, 18.15 Serija, 19.00 Prolog, 20.10 Pun gas, 21.00 Film, 22.30 Akcenti dana, 23.00 555 Li~nosti, 23.30 Film

07.00 Uz kafu, 07.30 Beli luk i papri~ica, 08.00 Zdravo, 08.30 Crtani film, 09.00 Vetar u le|a, 10.00 [ampioni, 10.40 Vi{e od sporta, 11.30 [mizla sa stilom, 12.00 Subotom popodne, 15.00 Sportski pregled, 16.00 Qubav na prodaju, 17.00 Putujte kao grof, 17.30 Travel, 18.00 Vetar u le|a, 18.55 Himna grada, 19.00 Objektiv, 19.30 Crtani film, 19.40 Galerija, 20.00 Tok {ou, 22.00 Objektiv, 22.30 Evropska zvezda, 00.30 Tok {ou

12.00 Hronika op{tine [id, 13.00 Va{ar ta{tine, 14.00 Yuboks, 14.30 [i-Ra, 15.00 Karmelita, 15.45 Kuhiwica, 16.15 Put vina, 16.45 Mobil E, 17.00 Novosti 1, 17.15 Hronika op{tine Ruma, 18.10 Buntovnici, 19.00 Novosti 2, 19.30 [i-Ra, 20.00 Karmelita, 20.45 Raskr{}a, 21.15 Va{ar ta{tine, 22.00 Novosti 3, 22.30 Buntovnici, 23.15 Yuboks, 00.00 Glas Amerike

08.00 Banat danas, 09.00 Gospodin mufquz, 09.30 Opstanak, 10.00 Film, 11.30 Hrana i vino, 12.00 Iza scene, 13.00 Kviz, 14.30 Zemqa nade, 15.30 Dok. program, 16.00 Prijateqi i suparnici, 17.00 Pod suncem, 17.50 Vesti za gluvoneme, 18.00 Banat danas, 19.00 Mozaik dana, 19.30 Hrana i vino, 20.00 Prijateqi i suparnici, 21.00 Signali op{tine Se~aw, 22.00 Mozaik dana, 22.30 Maks Kju, 23.15 Kviz, 00.15 Pod suncem


DNEVNIK

utorak19.oktobar2010.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

7

31

FRAGMENTI GODINA BUKE I SAMO]E

Pi{e: Vidosav Stevanovi}

Monika Belu~i

Napoleon i ja Martino je mladi nastavnik na ostrvu Elbi 1814. godine. Martin je idealist protivnapoleonskih uverewa, zaqubqen u predivnu i plemenitu baronicu Emili... Uloge: Danijel Avteil, Elio Germano, Monika Belu~i, Sabrina Impakijatore, Valerio Mastandrea Re`ija: Paolo Virzi (Nova TV, 03.00) 07.05 07.25 07.40 07.50 08.05 08.20 08.50 10.50 12.40 13.30 14.20 16.00 17.00 17.25 18.20 19.15 20.05 20.40 22.45 23.00 23.30 00.00 02.00 02.30 03.00 04.30

Bumba Graditeq Bob Fifi i cvetno dru{tvo Rori Pepa Mini kviz Dona Barbara Slomqeno srce IN magazin Najboqe godine Dona Barbara Slomqeno srce Vesti Nove TV Slomqeno srce IN magazin Dnevnik Nove TV Najboqe godine Liga prvaka: Real Madrid - AC Milan, prenos Ve~erwe vesti Mr. Bin Sa`eci Lige prvaka S.V.A.T., film Seks i grad Bra~ne vode Napoleon i ja, film Ezo TV, tarot {ou

08.00 Misterije istorije 09.00 Drevni plasti~ni hirurzi 10.00 Vrt Agate Kristi – ubistvo i misterije u Devonu 11.00 Potraga za Severozapadnim prolazom 12.00 Majka Tereza – Svetica tame 13.00 Strogo poverqivo – istorija {pijuna`e 14.00 Ko si zapravo ti? 15.00 Lovci na naciste 16.00 Veliki nau~nici 16.30 Qubavni problemi 17.00 Lov na Careve krstarice 18.00 Jovanka Orleanka 19.00 42 na~ina da se ubije Hitler 20.00 Impresionisti 21.00 Rat na Arktiku 22.00 Rimsko carstvo 23.00 Lovci na naciste 00.00 Veliki nau~nici 00.30 Qubavni problemi 01.00 Lov na Careve krstarice

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.30 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00 02.15

Leonardo Fantasti~na ~etvorka Mala princeza Leonardo Fantasti~na ~etvorka Mala princeza Upoznajte Yona Doa Obra~un u kazino kabareu Crna ma~ka beli ma~or U senci ma~a Gospodin Prose~ni Balti~ka oluja Matriks Nole {ou Carstvo nemani

06.00 07.50 08.20 10.10 11.40 13.05 13.30 15.15 16.35 18.10 20.05 22.00 00.00 01.55 03.50

Bo`i} Batica Filmovi i zvezde Zvezdane staze: Nemezis Osi i Ted Besramnici Holivud na snimawu Edvard Makaze Dvostruki dobitak Trka do ve{ti~je planine Porodica Seviy Hrabrost pod paqbom Velika qubav Osmi putnik 3 Autlender Vrhunska igra

07.00 09.04 10.10 11.01 11.13 12.00 12.15 12.32 13.20 14.20 15.00 15.40 16.15 17.40 18.27 18.40 19.15 19.30 20.10 21.10 22.30 23.10 00.05 00.45 01.30 02.10

Dobro jutro, Hrvatska ^arolija Overlend 4, dok. serija Kod Ane Debi Trevis preure|uje Dnevnik TV kalendar More qubavi Hitna slu`ba Me|u nama Luda ku}a Nau~na petica Hrvatska u`ivo 8. sprat, tok {ou Kod Ane Odmori se, zaslu`io si Dnevnik prirodne plavu{e Dnevnik Hebrang, dok. serija Dr`ava, selo, grad Dnevnik 3 Lica nacije CSI: Las Vegas Galaktika Hitna slu`ba 24

Kler Dejns

^udotvorac Mladi pravnik Rudi Bejlor upravo je diplomirao, te s obzirom na svoju materijalnu situaciju, tra`i bilo kakav posao kako bi stao na noge. Prihvata ponudu Brusera Stona, advokata sumwivih poslova, da po~ne da radi kao wegov pomo}nik... Uloge: Met Dejmon, Deni Devito, Kler Dejns, Yon Vojt, Meri Kej Plejs, Viryinija Madsen, Deni Glover, Miki Rurk Re`ija: Frensis Ford Kopola (HRT 2, 20.00) 07.55 08.25 08.50 09.35 10.00 10.45 11.15 12.00 12.35 13.05 13.30 14.15 15.00 16.30 16.45 17.25 17.50 18.30 19.00 19.50 20.00 22.15 23.00 23.45 23.55 00.40 01.05

06.50 10.30 11.30 13.00 15.00 16.00 17.00 19.00 21.00 22.00 00.00 02.00

06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.10 00.00 02.00

Mala TV Dvorac igra~aka [kolski program Mega Mindi Beverli Hils Globalno selo Prizma U istom loncu Evromagazin Proces Galaktika [kolski program Smisao `ivota: Pri~a o Jill Ireland, film Koko Bil, crtani film Veronika Mars Moja `ena i deca 4 zida @upanijska panorama Overlend 4, dok. serija Hit dana ^udotvorac, film CSI: Las Vegas 24 Dnevnik prirodne plavu{e Bez traga Dr`avnik novog kova Plavci

Manipulator Akapulko H.E.A.T. S vetrom u le|a Let sudbine Akapulko H.E.A.T. S vetrom u le|a Dosije Drezden Ameri~ki vukodlak u Parizu Studio [andon Kraqevi novca Izgubqeni svet Hladnokrvno

Prevaranti Mama serijski ubica Neznani junaci [oping Lova do krova Gospo|a Sofel Hvata~ pacova Slovo srama Miranda Heteroseksual 2 Slatka kao tre{wa

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 19.00 20.00 21.00 23.00 00.00 01.00 03.00 04.00

Misteriozni putevi Tele{oping Bez traga Dijagnoza ubistvo Monk Ku}a Zakon i red Bez traga Monk Ku}a Zakon i red Bez traga Zakon i red Mentalist Zakon i red Razbijene Zakon i red Dijagnoza ubistvo Nestala 17-godi{wakiwa

08.00 RTL ritam zona - Top 40 doma}i 09.00 Zabrawena qubav 10.10 Ve~era za 5 11.20 Ekskluziv 11.35 1001 no} 13.05 Heroji iz strasti 14.50 An|eo i vrag 15.40 Klon 17.20 Bibin svet 18.30 Vesti 18.55 Ekskluziv 19.10 Ve~era za 5 20.00 1001 no} 21.30 Jezikova juha 22.35 Poverqivo, film 00.25 Vesti 00.35 Tarzan i izgubqeni grad, film 02.00 Astro {ou 03.00 Savr{eno oru`je

Poverqivo Rajan je `enskaro{ i berzovni me{etar koji zbog svojih neeti~kih postupaka gubi posao i licencu. U nemogu}nosti da prona|e novi posao, prisiqen je da `ivi sa svojom samo`ivom i jednako nemoralnom devojkom Sindi... Uloge: ^arli [in, Enyi Harmon, Denis Ri~ards, Yon Lovic, Rosana Arket, Lisa Rina Re`ija: Stiv Ra{ (RTL, 22.35)

Denis Ri~ards

10.30 10.55 11.25 12.20 13.15 14.10 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40 01.40

Kako se pravi? Kako to rade? Oru`je budu}nosti Auta po meri 2008. Generalka Peta brzina Prqavi poslovi Gra|evinci LA-a Oru`je budu}nosti Pre`ivqavawe Razotkrivawe mitova Kako se pravi? Kako to rade? Mo}ni brodovi Vrhunsko graditeqstvo Megagraditeqi Oru`je budu}nosti Auta po meri 2008. Prqavi poslovi Mo}ni brodovi

08.30 08.45 09.30 11.00 14.45 15.30 17.00 19.00 19.10 20.00 21.00 23.00 23.15 23.45 00.05

Svi sportovi Fudbal Fudbal Tenis Fudbal Fudbal Tenis Fudbal Fudbal Boks Boks Ekstremni sportovi Reli Motosportovi Tenis

Hitlerov soldat gaji {umadijski akcent e~era sa Seleni}em. On je ba{ ovih dana Dok mi spavamo, patuqci }e obaviti posao umeza potrebe o~i{}enog i preobra`enog sto nas. „Nina“ skovao sintagmu „narod kome je *** vra}eno dostojanstvo“. Onaj ko je izveo taj istoPao je Berlinski zid. Ta~no pre 13 godina izrijski ~in zove se Slobodan kao i Seleni}, ali ga gledao je apsurdno i ve~no, odgovarao je Istoku i svi zovu „na{ Sloba“. Mo`da je „na{ Boba“, ~arZapadu, hladni rat je bio zanimawe stotinama {ijski miqenik, samo ponohiqada qudi, bipolarnost vio tu glupost – da bi ostao sveta nikom nije smetala. Od~ar{ijski miqenik. Prikqumah posle toga zamolio sam ~io se pokretu za obo`avawe her Andreasa Polena, starog vo|e, mada, za razliku od druprofesora ne~eg, koji je pregih, dobro zna ko je tip koji ga ko leta prevodio delegacijapredvodi. Pre dve godine prvi ma iz Jugoslavije da bi zaraje napao Milo{evi}a, tada dio pone{to preko plate, da predsednika Gradskog komiteobi|emo ru{evine Kancelata. Optu`io ga je za staqinirije Rajha u kojima je Hitler zam i sklonost li~noj vlasti. izvr{io svoje operetsko saU me|uvremenu je promenio moubistvo s Evom Braun i mi{qewe, kao bezmalo i svi psom. Her Polen se obradodrugi: potencijalni staqinivao, setio svoje mladosti u sta postao je demokrata i spaVermahtu i toplo mi stegao silac. Sad Boba s mnogo re~i ruku: „Vi ste Srbin. Volim prepri~ava grube fraze onih Srbe“. Tumarali smo kraj rukoji stvaraju novi kult li~no{evina ogra|enih `icom, nisti. Na bilo koju primedbu, su izgledale nimalo zlokobmoj civilizovani kolega peni no, ~inilo se da je neko sruod besa i optu`uje me da sam {io staru ku}u da bi naprasaradnik biv{e vlasti, ne savio novu, a onda oti{ao na nemo razo~arani „pavlovi}eki drugi posao. Iste ve~eri vac“ ve} i prikriveni „stamPolen me je odveo u restoran boli}evac“, i da mi smeta dekoji je nekad dr`ao Hitlerov mokratija koja se „neumoqivo brat, verovatno da me nagradi {iri“ u Srbiji. Pre samo goza to interesovawe. „Bio je dinu dana tvrdio je suprotno. ni{tarija, znate. Za razliku [ta li }e tvrditi kroz godinu Jeretik koji ne veruje od svog velikog brata“. Dugo dana? Neofiti su vatreniji i u „povratak dostojanstva narodu” mi je, {apu}u}i sau~esni~ki, glasniji od pravih vernika: jo{ ne veruju, ne znapri~ao kako je „taj veliki ~ovek“ o`iveo Nema~ju kako treba verovati i slu`e se spoqwim maniku, obnovio joj samopouzdawe, udahnuo energiju, festacijama vere. Ako neko ne veruje u tu wihovu izle~io je od poni`ewa, vratio joj dostojanstvo maskaradu i ponavqa ono {to su koliko ju~e go(upravo tako, „vratio joj dostojanstvo“) – i kako vorili, zaslu`io je da bude progla{en jeretikom. je jevrejska zavera s masonima i plutokratima sve pokvarila, ali jednog dana, gospodine Srbi*** Dok putujemo u Sarajevo vozom na osnivawe Nene, jednog dana… U o~ima bi mu se pojavio ledezavisnih pisaca Jugoslavije, ~itamo otvoreno pini sjaj kojim je, bio sam u to siguran, nekad zasmo M. D. (Milovan Danojli}, pr. ur.) Milo{evistra{ivao svoje `rtve, mo`da ba{ u kraju gde }u objavqeno u „Kwi`evsam ro|en. Jer otkud wemu nim novinama“, uvek u korektnom srpskom i neBeogradska {tampa besni, vre|a, koliko posve {umadijspremnim da podr`e novu politiku i stare gluposti. skih akcenata? Mo`da ih pquje. Po woj, Slovenke sawaju Jedan citat tog ulizi~kog je nau~io kao u~esnik kasrpske polne udove visoke kao pisma glasi: Taj potresni znenih ekspedicija. Triglav, {ire noge ~im ~uju krik narodne du{e: Slobo*** ekavicu, a stvarni bi popis Slobodo. Narod je, zna~i, Beogradska {tampa bejednina, koja, razume se, sni, vre|a, pquje. Slovenstanovni{tva pokazao ima jednu du{u. Ka`em: ci su „be~ki kowu{ari“, da Slovenaca i nema, „Qudi, pa mi tom Milo{e„tu|inske sluge“ i „pedeve} samo vanbra~nih Srba vi}u pridajemo previ{e ri“, `ive u „patuqastoj dezna~aja zovu}i ga po imenu. `eli“, Nemcima govore Evo kako ga je wegov sledbenik sveo na pravu me„seveda“, Slovenke sawaju srpske polne udove viru. On je samo Sloba-Sloboda. Ne{to la`no, prosoke kao Triglav, {ire noge ~im ~uju ekav{tinu, izvedeno u glavama inteligencije, dogra|eno nakoliko li je samo na{e dece koja se zovu Matja`i porima birokratije, vojske i policije. Od sad }u i Primo`i, stvarni popis stanovni{tva pokazao ga zvati samo tako“. Moji saputnici se smeju, a bi da Slovenaca zapravo i nema, {ta su vanbra~ni meni gorko u ustima. Srbi nego Srbi. Nekada{we poluprezrivo srpsko janezi do|e mu sad kao kompliment. Navikli na *** Sarajevo nije grad koji `ivi no}u kao neki delake pobede, neprijateqe koji se predaju bez borlovi Beograda. Gavrilo mi pri~a: „Danas je bilo be, na kukavi~luk i defetizam koje pokazuju rukonereda u Temi{varu. To nagove{tava neku promevodstva jugoslovenskih republika, slobodanovci nu“. Slu{am s pola pa`we. Ka`em: „To je nemogusu kao ludi kad nai|u na prepreku i neprijateqe }e“. ^au{esku i wegov re`im izgledaju okamewepla{e galamom kao majmuni. Pona{aju se kao ~oni, za{ti}eni od spoqweg sveta, ukotvqeni u napor i imaju sve osobine ~opora, ali se odnekud rodnoj potrebi za ropstvom. Ko }e i kako promesmatraju ~itavim narodom. Da taj narod zaista poniti qude navikle na pokornost? Jeste da svaka stoji u onom obliku u kojem ga svi prizivaju, oddiktatura jednom mora pasti, ali to nije nikakva bio bi prevaru slobodanovaca i sve la`i akadeuteha za wene `rtve. Samo je pitawe da li }e pomika, narugao se svojim guslarima i okrenuo le|a sle we do}i neka druga i tra`iti nove `rtve. onima koji ga brane pre nego {to je napadnut.

V

Kwigu Vidosava Stevanovi}a „DNEVNIK SAMO]E / Izbor fragmenata 1988–1993” u izdawu “Slu`benog glasnika”, po 1.620 dinara mo`ete naru~iti putem telefona 011/ 36–444–52 ili i-mejla: prodaja@slglasnik.com ili www.slglasnik.com.

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta redakcija@dnevnik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Zamenik generalnog direktora Smiqa Maksimovi} (480-6816). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6820), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


MONITOR

utorak19.oktobar2010.

DNEVNIK

c m y

32

Horoskop

19. oktobar 2010.

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.rs

OVAN 21.3-19.4.

Imate pomo} i podr{ku prijateqa iz senke, dobru voqu i spremnost, mada nisu sve okolnosti povoqne. Nemojte se i suvi{e zanositi ve} sa~uvajte dozu realnosti i budite uporni, prate}i razvoj doga|aja. ^uvajte svoje tajne, da ih drugi ne bi zloupotrebili.

VAGA 23.9- 23.10.

BIK 20.4-20.5.

Direktno ste suo~eni s onom drugom stranom, ko god to bio, ali se mo`ete osetiti inferiorno. Drugi znaju {ta ho}e, a vi delujete kao da ne znate. Odlu~ite se ve} jednom, i krenite bez oklevawa da zavr{ite svoje prvobitno zadate prioritete. U qubavi vladaju strasti.

[KORPION Dobre prilike vam otvaraju velika 24.10- 23.11. vrata uspeha. Budite samo na pravom mestu u pravo vreme i sve }e se, gotovo neminovno, odigrati u va{u korist. Trud se isplatio, u to }ete se i sami uveriti. Izlasci, provod i burne strasti, avanturizam i neo~ekivane promene.

BLIZANCI Ne odvajajte se od priznatih autorite21.5- 21.6. ta jer tako boqe funkcioni{ete. Lak{e dolazite do re{ewa kada imate podr{ku ili saradwu s uspe{nom ili pametnom osobom koju cenite upravo zbog pozicije. U karijeri se de{avaju odre|ene promene pa se sna|ite na odgovaraju}i na~in.

STRELAC Utorak je veoma produktivan pa u toj 24.11- 21.12. celoj dinamici nemojte zaboraviti one koji od vas o~ekuju neki vid pomo}i i poslovno-li~ne podr{ke. Sve ima svoju cenu pa se odu`ite ili zadu`ite u situaciji kada ste potrebni prijateqima. Zajedeni~ki planovi su OK. Putovawe?

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Mesec danas plovi kroz vodeni znak Riba, {to nagla{ava va{u intuiciju, koju mo`ete konsultovati i oslu{nuti u svakoj situaciji. Ostvarujete dobre kontakte s inostranstvom, bilo da putujete ili poslujete. Ostvarewe planova je sasvim izvesno. Nova re{ewa i odluke. Ko vam to ulep{ava `ivot? S tim dragim osobama se i dru`ite. Oni u~e od vas, ne samo znawe ve} i odva`nost, stav i kraqevsko pona{awe. Posvetite se i svojoj deci, na pravi na~in. Vreme leti, pa iskoristite ovo sada koje se ne}e vratiti. Partner je u svom svetu. Posve}eni ste poslu u potpunosti. Ne znate {ta biste pre. Prepustite nadre|enima da odre|uju i povla~e osnovne poteze, a vi ih samo sledite i izvr{avajte ono {to se od vas o~ekuje. Ipak, ne morate preterivati u savesnom obavqawu posla. Podelite obaveze s kolegama.

Zahtevni ste u radu pa je motivacija najboqi pokreta~ poslovnog uspeha. Izgleda da drugi rade za vas, dok se vi na izvestan na~in povla~ite da biste sve doveli na svoje mesto i osnovnu poziciju. Perfekcionizam dolazi do izra`aja. Partner se trudi oko vas i za vas.

JARAC 22.12-20.1.

Optere}eni ste poslovnom rutinom i obavezama, ali sve to stoi~ki podnosite i nosite, re{avate i razre{avate. Dovoqno ste jaki i za sve one koji vas okru`uju. Ipak, doza distance je OK.U qubavi poka`ite vi{e ose}awa prema partneru jer prolazi kroz osetqivu fazu.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Vodu lijete, znawe delite, a sami delujete gotovo nestvarno u ovom ludom vremenu. Nemojte se i suvi{e predavati i pomagati drugima, ve} sa~uvajte svoju energiju za sebe. U poslu budite britki ali pa`qivi. O~ekujte promenqive okolnosti. Tro{kovi su gotovo neminovni. Kroz va{ znak plovi luminozni Mesec pa ste emotivno osetqivi, pogotovo za tu|e probleme. U svom domu, u zagrqaju drage osobe, nalazite uto~i{te i tu vas ni{ta i niko ne mo`e uznemiriti. Ovo su veoma zahtevna vremena pa morate raditi iz sve snage za sebe.

TRI^-TRA^

V REMENSKA

Princ Hari zaqubqen u Kamilu PROGNOZA

OBLA~NO

Vojvodina Novi Sad

11

Subotica

10

Sombor

10

Kikinda

12

Vrbas

10

B. Palanka

11

Zrewanin

11

S. Mitrovica 11 Ruma

11

Pan~evo

12

Vr{ac

12

Srbija Beograd

12

Kragujevac

14

K. Mitrovica 17 Ni{

17

Britanski princ Hari navodno je prona{ao novu qubav, i to u skandinavskoj rokpeva~ici Kamili Romestrand. Mla|i sin princa ^arlsa i Dajane ranije ove godine prekinuo je dugogodi{wu vezu s ^elsi Dejvi, a sada se, navodno, zaqubio u peva~icu benda „Eddie The Gun”, koju je upoznao u Londonu. Glasine o vezi krenule su od plavokose peva~ice, koja se pohvalila prijateqima da je prespavala u kraqevskoj rezidenciji, gde joj je princ poslu`io doru~ak u krevetu. Kamila ne `eli otvoreno da pri~a o Hariju jer se boji da }e ta veza „zaseniti wenu muziku”.

Evropa

I HLADNO

NOVI SAD: Hladno i obla~no sa ki{om. Vetar umeren severni. Pritisak ispod normale. Temperatura od 9 do 11 stepeni. VOJVODINA: Hladno i obla~no sa ki{om. Vetar umeren severni. Pritisak ispod normale. Jutarwa temperatura od 8 do 11, a maksimalna od 10 do 12 stepeni na jugu Banata. SRBIJA: Hladno i obla~no sa ki{om, na jugu Srbije toplije nego na severu za 6 do 8 stepeni. Vetar slab do umeren severni. Pritisak ispod normale. Jutarwa temperatura 8, a maksimalna 18 stepeni na jugu Srbije. Prognoza za Srbiju u narednim danima: U sredu obla~no uz slabu ki{u povremeno. Na severu hladno, na jugu malo toplije. U ~etvrtak hladnije uz naobla~ewe sa prolaznom ki{om. Od petka suvo, ali i hladno uz jutarwe mrazeve. BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA ZA SRBIJU: Nastavak perioda nepovoqnih biometeorolo{kih prilika iznad na{eg podru~ja. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim i sr~anim bolesnicima, a naro~ito osobama sa povi{enim pritiskom. Od meteoropatskih reakcija mogu}i su poreme}aji sna. Neophodna je maksimalna pa`wa u saobra}aju.

Madrid

20

Rim

20

London

13

Cirih

9

Berlin

9

Be~

11

Var{ava

10

Kijev

11

Moskva

5

Oslo

7

St. Peterburg 6 Atina

23

Pariz

13

Minhen

10

Budimpe{ta

13

Stokholm

8

VIC DANA Za{to Lala voli da vodi qubav uz kapiju? Zato {to kad ide - ide, a kad ne ide, uvek neko nai|e.

SUDOKU

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati.

VODOSTAWE DUNAV

TAMI[

Bezdan

119 (-4)

Slankamen

245 (-5)

Ja{a Tomi}

Apatin

187 (-4)

Zemun

305 (1)

Bogojevo

- (-)

Pan~evo

320 (6)

Smederevo

484 (14)

Ba~. Palanka 188 (-3) Novi Sad

194 (-6)

Tendencija stagnacije

SAVA

N. Kne`evac

191 (-7)

Tendencija stagnacije

Senta

246 (-1)

STARI BEGEJ

Novi Be~ej

293 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

241 (-5)

NERA

Hetin

136 (0)

TISA

-22 (-2)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

S. Mitrovica 200 (-10) Beograd

Kusi}

256 (4)

38 (2)

Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 19.oktobar 2010.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you