Page 1

NOVI SAD *

^ETVRTAK 10. JANUAR 2013. GODINE

GODINA LXXI BROJ 23672 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

MINISTAR MRKOWI] NAJAVIO ZAVR[ETAK KORIDORA 10 DO KRAJA 2014.

Gradwa autoputeva kao Skadar na Bojani

str. 4

VLADA VOJVODINE UTVRDILA UGOVOR O OSNIVAWU RAZVOJNOG FONDA APV

NOVOM PUTAWOM ZBOG GRAD WE MO STA U NOVOM SADU

Po~iwu pregovori o imovini i obavezama RBV str. 3 PREDSEDNIK I VLADA USVOJILI PREDLOG REZOLUCIJE KOJA IDE U SKUP[TINU

str. 2

Stao saobra}aj oko „@e`eqa”

Foto: R. Hayi}

Nikoli}: Srbija pokazala jedinstvo o KiM

str. 7

SMIRILE SE STRASTI ZBOG PREKOMPONOVAWA VLASTI

Mirna primopredaja u Ba~u

str. 3

NA TRGU SLOBODE PROSLAVA NOVE GODINE I PO JULIJANSKOM KALENDARU

Nastupaju „Garavi sokak”, „Apsolutno romanti~no” i „Amajlija” str. 7

ISPITUJU SE SVI KONTAKTI PQEVAQSKOG NARKOBOSA

[ari} imao logistiku iz MUP?

Malo toplije

str. 13

BIV[A DIREKTORICA NOVOSADSKOG „ZELENILA” NATA[A RA[ETA ODBACUJE OPTU@BE SADA[WEG RUKOVODSTVA

USPEH STUDENATA ZREWANINSKOG FAKULTETA

Put ka vrhu svetske modne industrije

str. 6

Mahinacija nije bilo, verovala sam saradnicima str. 9 str. 14 – 18

SPORT

Najvi{a temperatura 7 °S

NASLOVI

Politika 3 Formira se novo nau~no dru{tvo, a ostaje i VANU

Ekonomija 4 „Planumu” se sme{i milijarda iz Angole 5 „Telekom” nije na prodaju 5 Niko ne}e „29. novembar”

Dru{tvo 6 Verska slu`ba u kasarnama na prole}e

Novi Sad 7 U`ivawe na ledu za sto dinara

Vojvodina n FUDBALERI VOJVODINE PO^ELI PRIPREME

n RUKOMETA[I SRBIJE DANAS PUTUJU NA SP

n PO^IWE RASPLET NA „DNEVNIKOVOM” TURNIRU

10 Pomen rodoqubima u Banatskom Aran|elovu 10 Sanad: Uskoro bogojavqansko plivawe za ~asni krst


2

POLiTikA

~etvrtak10.januar2013.

dnevnik

PREDSEDNIKIVLADAUSVOJILIPREDLOGREZOLUCIJEKOJAIDEUSKUP[TINU

Nikoli}:Srbija pokazalajedinstvooKiM Platforma i rezolucija o Kosmetu dobili su ju~e jednoglasnu podr{ku dr`avnog vrha, odnosno Vlade i predsednika Tomislava Nikoli}a.Rezolucija}eseusubotu na}i pred poslanicima Skup{tineSrbije,dokplatformane}ebitiobjavqena.Tojerezultat zajedni~kesednicepredsednikai Vlade Srbije na kojoj su usvojeni predlogrezolucijeoosnovamaza

[eikizEmirata uBeogradu Princ-prestolonaslednik UjediwenihArapskihEmirata,{eik Muhamed bin Zajed al Nahjan sastaoseuBeogradusnajvi{imsrpskimzvani~nicima.Kakojesaop{teno iz kabineta predsednika Republike,zvani~nicisurazgovarali o mogu}nostima unapre|ewa irazvojabilateralnihodnosaSrbijeiUAE. Sa{eikomUAErazgovaralisu predsednik Srbije Tomislav Nikoli}, predsednik Vlade Ivica Da~i},prvipotpredsednikVlade AleksandarVu~i},potpredsednici Vlade Jovan Krkobabi} i Rasim Qaji} i ministar finansija Mla|anDinki}. PredsednikNikoli}istakaoje zna~aj saradwe izme|u Srbije i UAE, posebno u sferi poqopri-

vrede,visokihtehnologijaiurazvoju odbrambenih tehnologija i specijalizovane industrije. Tokomrazgovoravisokihdelegacija posebnosuistaknuteperspektive unapre|ewa ekonomskih odnosa izme|u Srbije i Ujediwenih ArapskihEmirata,kaoiuspostavqawe sveobuhvatne saradwe u okvirurealizacijenajavqenihzajedni~kihprojekata. [eikasunaaerodromu„NikolaTesla”do~ekaliprvipotpredsednik Vlade Srbije i ministar odbraneAleksandarVu~i},ministar finansija i privrede Mla|an Dinki}, na~elnik General{tabaVojskeSrbijeQubi{aDikovi} idirektorBezbednosno-informativneagencijeNeboj{aRodi}.

Tuklisrpskemladi}e uhap{enenaBo`i} Srbi sa severa Kosova koje je kosovska policija li{ila slobodenaBo`i}uGra~aniciizjavilisuju~edasuihpripadnici specijalnekosovskepolicijetuklitokomprivo|ewa,zadr`avawaupolicijipa~akitokomsudskogprocesauPri{tini.Zamenik {efa Kancelarije za KiM Krstimir Panti} pozvao je zbog toga predstavnike UNMIK-a, KFOR-aiEuleksa,dado|u,obi|u povre|ene i uvere se, kako je rekao,ubrutalnostkosovskepolicije.Jedanodprivedenihmladi}aBrankoMilojevi} rekaoje ju~e da su ih sve tukli u zgradi policije i suda, ali i tokom transporta. –Odpaqewasve}aiobilaska svetiwe do{li smo do katastrofe,dragomijedasmosviovde– rekao je na konferenciji za novinare u Leposavi}u Milojevi}, idodaodajeto{tosudo`iveli neopisivo.–Prolazilismokroz

{palir u zgradi policije. Bili smovezaniisvisunastukli.Zatimmijetrojewihstavilopojas okovrataipoku{avalisudame dave.Ondamejejedanpitaoodaklesam,akadasamodgovorio,on mejepitaodalijetouRepubliciKosovo.Po{tonisamhteoda odgovorim, nastavili su da me biju,iakosambiovezan. Kakojerekao,policajcisuga tukli pendrekom, baterijskom lampomikundakompu{kepocelomtelu. –To{tosuhtelida~ujuodnas –da`ivimouRepubliciKosovo, nisu ~uli, onda su nam pu{tali ratne pesme, a voza~ je nasred ulice podigao ru~nu, zaustavio vozilo, izvadio pi{toq, nasloniominakolenoitra`iodaka`emda`ivimuRepubliciKosovo.Usudusumetuklidoksamsedeoitra`ilidaspustimoglavu jer smo paravojna formacija i ~etnici–naveojeMilojevi}.

Anti}:Osukcesiji druga~ije Nekestvariuvezisaraspodelomimovinebiv{eSFRJmora}emomalodruga~ijedapostavimo,izjaviojeprofesorPravnog fakulteta i savetnik predsednikaSrbijeOliverAnti}, koga je Vlada imenovala za visokog predstavnika Srbije u Stalnom me{ovitom komitetu za pitawa sukcesijenekada{weSFRJ. Iakodosadapostignutidogovori u vezi sa ovom „ostavinskom raspravom”, koja traje ve} 12godinaizme|upetdr`avana-

slednica SFRJ, ne mogu da budu podvrgnuti reviziji, jer za sukcesijunemavi{egtelaodKomiteta,Anti}jeuverendauzdobru voqu svih strana neke stvari mogudaseprevazi|u. „Logi~no je i prirodno da se nekaodpostignutihre{ewakorigujutakodatoodgovaraijednojidrugojstrani”,rekaojeAnti} za „Politiku” i dodao da „ve} ima pozitivnih signala u tom pravcu, recimo iz Bosne i Hercegovine”.

– @elim da pomognem Vladi i {ta god da im treba, mogu mi se obratitijersamdanasbionasedniciVladekojazaslu`ujedajojse pomogne–rekaojeNikoli}. Na pitawe da li je zadovoqan, budu}idasuizplatformeizba~enidelovikojiseti~uprekidadijaloga s Pri{tinom, i navod da

rekao da nikada ne}emo priznati nezavisnost Kosova, onda mo`ete zamislitidavidimotuteritorijuiskqu~ivouokviruUstava. PremijerDa~i}jeistakaodasu predlogrezolucijeoosnovamaza razgovore s predstavnicima privremenih institucija u Pri{tini i platforma predsednika Ni-

Priznavawe celovitosti, nenezavisnosti –RezolucijomopregovorimasPri{tinomSrbijapredla`e re{ewe za paralelizam iparalizuinstitucijanaKosovu,~imesepriznajewegova celovitostusmisluRezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN,alibezpriznavawanezavisnosti – rekao je premijer Ivica Da~i}, isti~u}i postignuto jedinstvo dr`avnog vrha o pitawu koje ima su{tinskuva`nostzanacionalneidr`avneinterese. razgovoresprivremeniminstitucijama u Pri{tini i platforma izkojejeproistekaotajdokument. PredsednikNikoli}jeizjavio dajeSrbijapokazalajedinstvopo pitawu Kosova i Metohije, i poru~iodajedelimi~nosmirenjer je s ju~era{wim danom ispuwena velikaobavezaiteretkojijenosioipreuzeozajednosVladom. –Srbijaje,bardanasnasednici Vlade,pokazaladaizajednogdokumenta mo`e stati jednoglasno, uz svaograni~ewaibojazankojeneko imakadarazgovaraoKosovuiMetohiji–rekaojeNikoli}nazajedni~koj konferenciji za medije s premijeromIvicomDa~i}em,odr`anojnakonsedniceVlade. Predsednik Srbije pozvao je poslanikeSkup{tinedausubotu podr`e taj dokument, rekav{i da se„nadada}eposlanicishvatiti va`nostmomentaisvojuodgovornostjerjere~opredlogurezolucijekojanijeobi~anzakonokokojegsesti~upoliti~kipoeni”.Nikoli} je poru~io da se nijednog trenutkane}esklonitiizprocesare{avawakosovskogpitawa.

Skup{tinausubotu SednicaSkup{tineSrbijenakojoj}ebitirazmatranarezolucijaoKosovuiMetohijibi}eodr`anausubotuu10sati. Predsednik Skup{tineNeboj{aStefanovi} danas}enakolegijumusa{efovimaposlani~kihgruparazgovaratiosednicinakojoj}ebitirazmotrenpredlogrezolucijeoKosmetu.

La`nadojavaobombi DojavaobombipodmetnutojuzgradiVladeSrbijeu11.30bilaje la`na,re~enojeuMUP-uSrbije.ZgraduVladeSrbijepregledali su pripadnici Specijalne policijske jedinica MUP-a Srbije, nakon~egajeutvr|enodajeanonimnadojavaopodmetnutojbombibila la`na.Utovremeupres-saliVladeSrbijebilajeutokuzajedni~kakonferencijapredsednikaSrbijeTomislavaNikoli}aipremijeraIviceDa~i}aodokumentimaoKiM. „ni{ta nije dogovoreno dok nije dogovoreno”,Nikoli}jerekaoda jedogovorbiodaonuputiinicijalni akt koji bi zatim pro{ao „razli~ite filtere”, od wegovih saradnika, politi~kih prijateqa ili suparnika, do politi~kih stranaka. On je dodao da je oslu{nuto i mi{qewe me|unarodne zajednice. Izmena u platformi, kakojeistakao,imaalijesu{tinaostalapotpunoista. –Imaubla`avawaivice,datako ka`em, i ukloweni su delovi koji su mogli biti tuma~eni kao prestanakpregovora.Takvesumwe sumoraledabuduotklowene–kazaojeNikoli}.–Akojepremijer

koli}aizkojejeproisteklarezolucija i koja je u ve}em delu sastavni deo rezolucije kao weno obrazlo`ewe, usvojeni jednoglasno. Premijer je objasnio da sama platforma kao dokument ne}e u celinii}iujavnostzato{tonije uobi~ajeno da se druga strana obave{tava o pregovara~koj takticiBeograda. –Nijedobro{tojeprvobitni tekst uop{te bio objavqen. Molim one koji se bave dr`avnim i javnimposlomdavodera~unaotome.Na{abra}aSlovenciiHrvati su pedeset godina jedno pri~ali, a drugo radili i nikada nisu

rekli{taimjeplatforma,ami imamo obi~aj da objavimo i ono {to ne}emo da radimo – rekao je Da~i}. –Ovdenijere~orazgovorimao statusu,po{toserazgovaranediraju}iustatusKiM,apredsednikov predlog ti~e se organizacije `ivotaivlastinaKiMkojenije me|unarodno priznato – rekao je Da~i}, dodav{i da }e u Briselu bitinastavqeniitehni~kiipoliti~kirazgovori. Rezolucijom se, kako je rekao, Vlada ovla{}uje da nastavi implementacijudosadadogovorenog, apredstavniciSrbijeseobavezujunatodaunastavkudijalogabudu}esporazumeposti`uuskladus rezolucijom.CiqSrbijebi,kako

Prekiddijalogau uslovimakadajeon kqu~niuslovzadobijawe datumapo~etkapregovora sEUbiopucawe namasamimaunogu (IvicaDa~i}) jerekao,trebalodabudepredlog dasedo|edosveobuhvatnog,odnosnokona~nogre{ewa,za{ta,me|utim,uovomtrenutkunepostoji raspolo`ewedrugestrane. –Miovdeimamopotrebudaodbranimo dr`avne i nacionalne interese,dapredlo`imokakomislimodabiSrbitrebalodaseorganizujui`ivenaKiMuuslovimakadanemakona~nogre{ewakakvo je predvi|eno Rezolucijom 1244 SB UN, a da istovremeno omogu}imodaSrbijadobijedatum po~etkapregovorasEU–kazaoje Da~i}. Onjedodaodauplatforminemadeladaserazgovarapoprincipu da ni{ta nije dogovoreno dok nijesvedogovorenojerjetotuma~enokaoodlukaBeogradadaprekidatehni~kidijalog. –Jedinoakostezastolomizbe}i }ete situaciju da budete predmetrazgovoraonihkojisuzastolomdokvasnema–rekaojeDa~i}, kojijeoceniodabiprekiddijaloga u uslovima kada je on kqu~ni uslovzadobijawedatumapo~etka pregovorasEUbio„pucawenama samimaunogu”. D.Milivojevi}

REAGOVAWA

Podr{ka izSPO

Jovanovi}:Nema saglasnosti Predsednik Liberalno-demokratskepartije^edomirJovanovi} izjaviojeju~edabitastrankabilaspremnadapodr`irezoluciju o Kosovu koja bi donela promenukursa,alidaje„idejomo tajnoj platformi” potvr|eno da ne postoji saglasnost ve}ine o zajedni~koj platformi za re{avawetogproblema.Upisanojizjavi medijima Jovanovi} je oceniodajejasnodaseizarasprave uSkup{tiniSrbijeorezoluci-

ji, koja se, kako smatra, po svom karakteru ne razlikuje od svih prethodnih,krijeneozbiqnosti nepostojawevizijequdikojivodezemqu. „Kao{tosudoju~epodr`avali barikade, dokument koji sada predla`u Nikoli}, Da~i}, Vu~i} i Dinki} ima}e zna~aj kao onikojesuupro{lostiusvajali zajednosKo{tunicomiTadi}em ilionikojejedonosioMilo{evi}„,uverenjeJovanovi}.

Potpredsednik Srpskog pokreta obnove@ikaGojkovi} izjaviojeju~edaSPOpru`apunupodr{kudr`avnomvrhuSrbijeunaporimakoje ~inidabiseprona{lokona~nore{ewezastatusKosovaiMetohije,i istakaodaseposledugovremenapokazujezrelostiodgovornosture{avawupitawakqu~nihzaSrbiju. „JedinaprimedbaSPO-ati~ese togadana~eluKancelarijezaKosovoiMetohijutrebadabudeli~nost sve}imli~nimipoliti~kiminte-

gritetom me|u gra|anima Srbije, a posebno me|u Srbima na Kosovu„, navodiseuGojkovi}evojpisanojizjavi. Po na{em mi{qewu, naveo je Gojkovi},„biv{ivisokifukcioner Jugoslovenske levice Aleksandar Vulin je lo{e re{ewe za to veoma va`no mesto. Vulin veoma ~esto skre}espoliti~kelinijedr`avnog vrhaSrbije,{tomo`epredstavqativelikiproblemudaqimpregovorimasPri{tinom„,istakaojeGojkovi}.

TVIT CRTICA DaliAleksandraJerkov prelaziuDS

Analiti~arDraganJawi} dodaje:„Spribli`avawem eventualnih izbora u Beogradu mewaju prioritete, nije trenutak da se kvare odnosi sa SNS-omiSPS-om”. Kova~evi}}enato:„No,menijesasvimbliska misaookoalicijiVu~i}–\ilas.Onisupotpuno isti“.

Iako su na „Tviter„ lajnu funkcionerke LSV-a Aleksandre Jerkov stizala pitawa da linapu{tastrankuiprelaziuDS,onasenije ogla{avala. Uporan je bio i funkcioner SNS-a Bojan Marjanovi}: „Wu sam pitao jo{ premesecdanainijeodgovorila.Padapitam vas, je l’ istina da @AleksJerkov prelazi iz @LSV_NS u @GODSNoviSad?„, odaslao je Marjanovi}porukudirektnonastrana~ke„Tviter„naloge.

Savetnica PSS-a za medije Blagica Kosti} prati rad pomo}nika ministra saobra}aja: „Po{to snega nema, Sa{a Mirkovi} dobio prekomandu:spremaAnuBekutu zaEvroviziju!„

Dal’ suisti?

@mirkaweimucawe

Tema nalajniju~ejebilaideklaracijaoKosovu koju je usvojila Vlada. LDP-ovac Drago Kova~evi} zakqu~uje: „Koliko se razumem u ~itawe,DSSjepotpunoodustaoodpreambule,samotonegovori:))„

Potpredsednik DSS-a Miroslav Petkovi} kritikovao je ju~era{wi nastup Ivice Da~i}a: „Iza|e{ pred novinare i muca{!?!? Po~ne{ re~enicuinezna{kako}e{igdedajezavr{i{: -@:-@ #premijer„.

(Pre)komanda

Odgovoriomujenekada{wistrana~kikolega, asadaDSS-ovacDragan[ormaz:„Ma,nebrini, akoganebude{razumeo,objasni}utijanasednici:-)„ Petkovi}jeudilemi: „Svejemenijasno,samo sepitam~emuovoglupirawe???„ A[ormaz}e:„E sad,kaoodju~esiupolitici...:-)ajde,ajde....kaonezna{danekimucaju,a neki`mirkajukadasunervozni:-)„

[tajeskupqeodizbora NapredwakVladimir\ukanovi} ponovioje nalajnisvojstav–{toprenaizbore. „Najvi{e mi idu na nerve oni koji pi{u da su izbori skupi ili da je Srbija umorna od izbora.Takvinekapirajudemokratiju!Odtzv. skupih izbora daleko je skupqa Vlada koja ne mo`e da bude efikasna. A ~ini mi se da ova ulazi u tu neefikasnost. Neverovatan fenomen se doga|a u srpskom dru{tvu, a to je da je

opozicija najve}i protivnik izbora. To je totalno {izofreno!„, zakqu~uje \ukanovi} na„Tviteru“.

Odo{euAbuDabi Anovinarisuju~enalajninajvi{epri~alio {eikovoj poseti Srbiji. Tako je Gordana Rakovi} oka~ila na lajnu sliku aviona kojim je doleteo gost, zapisav{i: „[eikova pti~ica ... a ovi iz delegacije se do{aptavaju: blago wima, koliki avion imaju! :)))„, na{alila se Gordana Rakovi}. U istom tonu }e i novinarka „Prve TV„ @aklinaTatalovi}:„Atoimje,ustvari,zadve osobe, pikolo :)). Ja odo’ u Abu Dabi, Bog da me vidi...„ KomentarimairadikalIvanNini}:„Kako}e {eik da se odu{evi kad shvati da je Dinki} ’~ovekodre~i’:)„ S.St.


politika

dnevnik

VLADAVOJVODINEUTVRDILAUGOVOROOSNIVAWURAZVOJNOGFONDAAPV

Po~iwupregovori oimovini iobavezamaRBV Vlada Vojvodine usvojila je ju~e ugovor o osnivawu razvojnog fonda APV i ovlastila pokrajinskog sekretara za finansije Zorana Radomana da ga potpi{espredstavnikomVladeSrbije,saop{tenojeju~eiz Pokrajinskevlade. Po Zakonu o razvojnom fondu,usvojenomkrajemdecembra, ure|eno je osnivawe, polo`aj, na~in finansirawa, upravqaweidrugapitawaodzna~ajaza rad novog vojvo|anskog fonda, kojiseosnivazajedni~kimu~e{}emPokrajinesa78,11odsto iRepublikes21,89odsto. Ugovorom koji je ju~e utvr|en u Banovini ure|uje se poslovno ime i sedi{te, delatnost, osnovni kapital, prava, obaveze i odgovornosti ~lano-

va fonda te izve{taji, dobiti i pla}awa, organi, nadle`nostiina~inwegovograda,kaoi drugapitawa. Pods et im o, do form ir aw a pokrajinskog razvojnog fonda do{lo je na osnov sporazuma Republi~keiPokrajinskevlade o ga{ewu Razvojne banke Vojvodine. A Vlada Vojvodine saglasilaseju~edapostojipotreba da se formira komisija za sprovo|ewe postupka preuzimawa i vo|ewe pregovora o preuzimawuimovineiobaveza RBV-a. Za ~lana te komisije u ime APV predlo`en je Zoran Radoman, a u ime Razvojne banke Vojv od in e Gor an Kos ti}, koji je predsednik Izvr{nog odboraBanke. B.D.S.

Radoman:Ufondunajvi{e 60zaposlenih -Akosvebudeteklopoplanu, sve formalnosti oko osnivawa fondabi}ezavr{enezadesetak dana.Fond}etadapreuzetiimovinuRazvojnebankeVojvodinei po~e}esaradom-ka`eza„Dnevnik” pokrajinski sekretar za finansijeZoranRadoman.

Razv ojn i fond Vojv od in e }e biti nov na finansijskom tr`i{tunakomeve}posluje Fond za razv oj Vojv od in e. Prema Radomanovim re~ima odluka o ga{ewu ovog drugog je prolongirana za najvi{e pol a god in e a da bi nov i

Kom{i}: Vlast uVojvodini nijeugro`ena Politi~kianaliti~arJovanKom{i} ka`e da, i pored najava, pokrajinska vlastnijeugro`ena,alidaneiskqu~uje mogu}nost odr`avawa republi~kih izbora.Kom{i}ka`edato,ipak,nebi bilodobrozadr`avu. – Znamo da je koalicija vladaju}a u Vojvodini trenutno najstabilnija, uz sveproblemekojemoguimativladaju}i akteri,ra~unaju}inaop{tikontekstu Srbijiinagove{teneistra`neidruge radwevezanezaFondzakapitalnaulagawa, za medijsku najavu otvarawa odgovornostipoliti~arazasaradwusmafija{kim klanovima, [ari}em i tako daqe...–ka`eKom{i}.–Svesutomedijska spinovawa, koja nagove{tavaju mogu}nostsveproblemati~nijegkonteksta zakoalicijuvladaju}uuVojvodini,ali tojepoliti~kikontekst...uonome{to je najbitnije za mogu}nost raspisivawa novih izbora u Vojvodini, po pozitivnom~itawupropisanasnazi,nijemogu}eraspisatiizborebezvoqekoalicije vladaju}euVojvodini.

fond mogao da preuzme imovinu. Stari Fond za razvoj ve} du`e vreme radi ograni~eno vi{e ne plasira sredstva ve} samo napla}uje dospele obaveze a to }e nastavitidaradiiunarednomperiodu.

Novi Razvojni fond Vojvodineima}epo~etnikapitalod osammilijardidinara.Momentalno se radi sistematizija radnihmestazatuinstituciju, aZoranRadomanobja{wavada }etubitiposlaza50donajv{e 60radnika. D.V.

POTPREDSEDNIKVLADEVOJVODINEDRAGOSLAVPETROVI]

Formirasenovonau~no dru{tvo,aostajeiVANU PotpredsednikVladeVojvodineDragoslav Petrovi}, koji vodi i Pokrajinski sekretarijatzanauku,potvrdiojeju~ena{emlistudajeuBanovinustiglainicijat iv a Vojv o| ans ke akad em ij e nau k a i umetnosti za formirawe novog nau~nog dru{tvakojibifunkcionisalopodnazivom Akademija nauka, kulture i umetnostiVojvodine.Petrovi}jekazaodatone zna~iga{eweVANUve}da}eitainstitucijaformalnonastavitidapostojidok se o tom pitawu ne odredi Ustavni sud Srbije. A, po wegovim re~ima, proces formirawa nove akademije je zapo~eo i mogaobibitizavr{endokrajafebruara. –Inicijativazaformirawenovognau~nogdru{tvajestigla,pripremqenjei statut nove akademije, i slede tehni~ki poslovi i prikupqawe dokumentacije za wenoregistrovawe–rekaojePetrovi}.– A pitawe funkcionisawa VANU ostaje otvoreno,odnosnotaakademijaidaqepostoji, a vide}emo kako }e se o tome izjasnitiUstavnisudprilikomoceneustavnostiStatutaVojvodine. On je kazao da je odluka o formirawu jo{ jednog nau~nog dru{tva doneta zbog

odlukeUstvnogsudakojomsuodredbeZakona o nadle`nostima APV o finansirawuVANUoceweneneustavnim. –Naosnovurazgovoraspredstavnicima Republi~ke vlade oceweno je da postoj i zak ons ki okvir koj i omog u} av a osnivawe nove akademije, odnosno nau~nog dru{tva koje }e preuzeti ~lanove i programVANU.Atime}eseomogu}iti nastavakprogramava`nihzarazvojenaukeikultureuPokrajini–kazaojePetrovi}. Podsetimo,odlukaoformirawunovog nau~nog dru{tva doneta je prethodno na sedn ic i Skup{ tin e VAN U, odr` an e krajem decembra, kada je tu inicijativu pod r` al a ve} in a ~lan ov a Akad em ij e. Predsendik VANU Julijan Tama{ ocenio je tad da je ta incijativa svojevrsni bajpas do postizawa politi~kog konsenzusaosudbiniteinstitucije,koju,kako je istakao, ipak odre|uje politika a ne nauka.Onjeporu~ioidaVANUnepristaje na samoga{ewe i da }e postojati dok je ne ukine Ustavni sud Srbije, ili wenosniva~–Skup{tinaVojvodine. B.D.S.

REKLI SU Mrkowi}:Spremansam dapolo`imra~une

Krkobabi}:Izboribi bilipogubnaavantura

^anak:Dru`imse stu|im}erkama

– Na funkcijama na kojima sam bio ceo `ivot uvek sam bio spreman da dnevno snosim posledice svog rada – izjaviojeministarsao- bra}aja Milutin Mrkowi}, i dodao da je spreman da snosi odgovornost za svoj rad i da, ukolikojetopotrebno,podneseostavku.– [tosemeneli~noti~e,spremansamdanas da polo`im ra~une i sklonim se s posla kojisadaradim. Govore}i o borbi protiv kriminala i korupcije,Mrkowi}jenaveodanikopametannemo`ebitiprotivwe,alidaonamoradabudesistemska,jertrajedugoimukotrpnaje. –Nisamnikadabiozatodasetoradiuz pomo} medija. Na`alost, mi danas to vi{e radimouzpomo}medija,hapsimoqude,nego {totoradimoupraksi–naveojeMrkowi}.

–Srbijijepotrebnapoliti~ka stabilnost i ne verujemda}enekoodkoalicionih partnera izazvati prevremene izbore jer bi to samo bilo udar naxepgra|ana,ani{tase su{tinskiudr`avinebi promenilo – izjavio je potpredsednik Vlade i ministar za rad, zapo{qavawe i socijalnu politiku Jovan Krkobabi} za „Novosti”.– Suvi{e je kriti~an trenutak da bi se bilo koigraosnarodomidr`avom.Pro{legodine smo imali izbore, gra|ani su rekli {ta suimaliinapoliti~arimajesadadapreuzmupunuodgovornost.Svimoramodaulo`imonapordasepostigne{to{irejedinstvo uzemqijersesuo~avamosjakimspoqnimi unutra{wimizazovima.Izboribisadamoglibitipogubnaavanturapodr`avu.Akodo wih,ipak,do|ePUPSjespremanizatakvo re{ewe.

Politi~ar Nenad ^anak gostovao je u emisiji „Amixi {ou”, prvi put nakon incidenta koji se desioispredjednekafane uNovomSadu,kadajenavodnopretukaoPavlaLe{anovi}a skimjetadado{aousukob.Tokomgostovawa ^anak je objasnio svojesve~e{}edru`ewesdostamla|imdevojkama,prenosi„Presonlajn”. –Sobziromnatodanemam}erku,abila mije`eqadaimam,sadmoramdasedru`im stu|im}erkama–rekaoje^anak,kojijeza svojeprovokativnefotografijesdvedevojkeukluburekaodasefotografisaosasvojimbratanicama.–Upoznaosamletosjednu go-goigra~icu,sedelismozaistimstolom. Devojkajezavr{ilaSaobra}ajnifakultet, alipo{tonemagdedaradiiod~egada`ivi, igra uz {ipku. Treba da je sramota dru{tvoizemqu,anewu.

~etvrtak10.januar2013.

3

SMIRILESESTRASTIZBOGPREKOMPONOVAWA VLASTI

Mirna primopredaja uBa~u

Stvarawe nove skup{tinske ve}ine na sednici Skup{tine op{tine Ba~ odr`anoj 14. decembra pro{le godine, ju~e je dobiloepilog.

Doga|ajikojisusledilinakon preuzimawa lokalne vlasti koalicijeDS-a,LSV-a i SRS-a ustalasalisustrastisvihpoliti~kih ~inilacauop{tiniBa~,dovelii

Ju~e oko 14 ~asova na miran na~injeobavqenaprimopredaja lokalne vlasti. Doskora{wi zamenik predsednika op{tine Ba~ Stanko Kondi} (koalicija SNS–SPS-a)predaojekqu~eve zgradeiprostorijanovoizabranom predsedniku op{tine Ogwenu Markovi}u (koalicija DS–LSV–SRS-a). Tim ~inom je zavr{ena epizoda koja je desetak dana uznemiravala gra|ane Ba~a.

dofizi~kihobra~unaukojimaje povre|enonekolikolica.Doskora{wa skup{tinska ve}ina, koju su~iniliSNSiSPS,izgubila je to svojstvo prelaskom jednogsvog odbornikauredoveDS-a. Kakosmosaznali,doskora{wi predsednik op{tine Ba~ Mirko Pu{ara (koalicija SNS–SPS-a) ju~e seu Beogradusastao s~elnicimaSNS-a,nakon~egajedogovorena mirna predaja prostorijaop{tine. S.M.

URS:Kojekriv PortparolUjediwenihregiona Srbije Marko Selakovi} izjaviojeju~edasusvipartneri u Vladi odlu~ni u tome da Srbija postane ure|ena dr`ava,inaveodaURStra`idase jednom zasvagda utvrdi ko je kriv,akonijeidasvakaistraga dobije svoj objektivni epilog. – Pisawe pojedinih medija, koji nastavqaju da stvaraju la`nu slik u o uloz i Mla| an a Dinki}a uprivatizacijama,ne}emo komentarisati. Tra`imo dasegovorijezikom~iwenica, a ne da izvrtawe istine bude metod politi~ke borbe i izve-

{tavawa – rekao je Selakovi}, navodiseusaop{tewuURS-a. Selakovi} je kazao i da uporedo s uvo|ewem reda u javne finansije i s oporavkom privrede Vlada radi na suzbijawu korupcije i kriminala i ispitivaw u sporn ih proc es a iz prethodnogperioda. – URS i Mla|an Dinki} jo{ od 2003. godine insistiraju na ispitivawu privatizacionih procesa. I sada, u novoj Vladi, tra`ilismonatomedaseispitajusve24privatizacijesaspiskaEvropskekomisije,ukqu~uju}i i Nacionalnu {tedionicu –kazaojeSelakovi}.

PRIPREMEZADOPUNSKEPOKRAJINSKEIZBORE

Zrewanin:Damjanov kandidatDS-a

S p e c i j a l i s t a ortopedije i na~elnik hirur{kog sektora Ortopedskog odeqewa Op{tebolniceuZrewaninu dr MiodragDamjanov kandidatjeDemokratske stranke za poslanika u Skup{tini Vojvodine nadopunskimizborimauizbornojjedinici17–Zrewanin3,zakazanimza17.februar. “Damjanov je svojim dosada{wim zalagawima i aktivnostima u velikoj meri doprineo,kakorazvojuiradumesne zajedniceZelenopoqe,~ijije predsednikSaveta,takoiDSa, ~iji je dugogodi{wi ~lan”, saop{tile su ju~e zrewanin-

ske demokrate. Izbori za pokrajinskogposlanikapove}inskomsistemuuizbornojjedinici17–Zrewanin3bi}eponovqeni nakon {to je gradona~elnik Ivan Bo{wak (SNS), zbog sukoba interesa, podneo ostavkunafunkcijuposlanika uvojvo|anskomparlamentu. @.B.

Apatin:Ko}enacrtu? Op{tinski odbor SPS-a je za poslanika u Skup{tini AP Vojvodinepove}inskomsistemukandidovaode~jeghirugazaposlenog u Op{toj bolnici „Dr Radivoj Simonovi}“ u Somboru ApatincaDraganaRastovi}a. Op{tinskiodborDS-azakandidatanapredstoje}imizborima za poslanika u Pokrajinskoj skup{tini predlo`io je ApatincaBrubuUrbanovskog,urologazaposlenogusomborskojOp{tojbolnici. IzborizaposlanikauSkup{tinuAPVojvodinebi}eodr`ani17.februarajerjedosada{wiposlanikdr@ivoradSmiqani} odlu~iodazadr`ifunkcijupredsednikaop{tineaodreknesefunkcijeposlanika.Istogdanagra|ani}eizabratii~lanovesavetamesnihzajednicanapodru~juapatinskeop{tinejer jedosada{wimistekaomandat. J.P.


4

ekonomija

~etvrtak10.januar2013.

dnevnik

UDECEMBRUSMOIMALIDEFLACIJU0,1ODSTO

MINISTARSTVOFINANSIJAPODSE]AGRA\ANE IPRIVREDU

Ceneindustrijskihproizvoda Vremezaotpis oti{leurikverc zateznihkamata

Cene industrijskih proizvoda u decembru su bile neznatno ni`e nego u novembru, samo0,1odsto,objaviojeRepubli~kizavodzastatistiku. Pritomsunajvi{esni`ene ceneupreradidrveta–2,7odsto, i u eksploataciji sirove nafte i proizvodwi koksa i derivatanafte–dvaodsto.U proi zv odw i pap ir a cen e su sni`ene 1,1 odsto, a u proizvodwi elektri~ne opreme 0,4 ienergije0,7.

Istovremeno, proizvo|a~ke cenenajvi{esuporasleuproizvodwi prehrambenih proizvoda–0,6posto,irobeza{iroku potro{wu – 0,4 procenta. Kod izabrane grupe proizvoda cena je najvi{e smawena kod te~nih goriva i maziva – 2,4 odsto, dok su ostale cene nepromewene. U odnosu na decembar 2011. godine, proizvo|a~ke cene su pove}ane0,6posto.

MINISTARMRKOWI]NAJAVIOZAVR[ETAKKORIDORA10DOKRAJA2014.

AutoputevikrozSrbiju kaoSkadarnaBojani Autoputevi kroz Srbiju godinamasuglavniizborniadut gotovo svih stanaka, a {to su seonivi{ebusaliugrudi,to je bruka na Koridoru 10 bivalasveve}ajerposaonikakoda sezvr{iaautoputevegradimo brzinommawomoddesetkilometaragodi{we.Dokjednudeonicuilijednutrakunapravimo,drugasenapunizakrpamai tako ve} vi{e od dve decenije... Ministar saobra}aja Milutin Mrkowi} izjavio je da }e saobra}ajni Koridor 10 biti zavr{endokraja2014.godine. Iakouvelikopoznatpopostavqawurokova,kojisubilivi{e ner ea ln i neg o rea ln i – {to je u vi{e navrata i sam ministar komentarisao, obrazla`u}i to jedinim na~inom da se ipak uspe u realizaciji nekog projekta – Ta procena mogla bi biti realna, s obziromnatodasuobezbe|enepare i re{eni imovinskopravni problemi, potpisani ugovori i utvr|eni rokovi, a EU pritiska novom mapom evropskih koridora. Istina je da je zavr{etak Koridora10vi{eoddecenije bio glavni predizborni adut, dajeministarMrkowi}ipre posledwih izbora jo{ u jesen 2011. obe} av ao Kor id or do kraja2013,{tojeova,aneslede}a godina, me|utim, po{to izg radw a {ep a ve} pred ug o, optimisti ka`u – samo da se ve}jednomzavr{i.Zapo~etaje

izgradwapoverenaaustrijskoj „Alpini” u sastavu trodelne koncesijedoPo`ege,anakrajusujeizgradilidoma}iputariizdoma}ihpara,alinarok pla}awa kroz ~ak gotovo tri god in e. Preo s tal e deo n ic e finansirajuseizstranihkredita, a rade uglavnom starni izvo|a~i. DabiseizgradwaKoridora 10ubrzala,dr`avajesvojevremenoosnovalaPreduze}e„Koridori Srbije” da bi pomoglo JP „Putevi Srbije” i koje je bilozadu`enozaposloveeksproprijacijeiizradeplanske dokumentacije, {to se pokazalo kao glavni problem. Izgradw u je don ek le ubrz ao i predl og trans form ac ij e postoje}ih saobra}ajnih koridora u jedinstvenu transportnu mre`u za zemqe ~lanice EU, koje je usvojila Evropska komisija, a koje se najozbiqnije ti~u i Srbije. Iako jo{ nije ~lanica EU, a na tom je putu, Srbiji je posebno va`no da je izmewena transportna mre`a nezaobi|e. Koridor 10 podrazumeva izgra|en autoput sa {est traka nasvih800kilometara,koliko prolazi kroz na{u zemqu na pravcima[id–Beograd–Ni{ – mak ed ons ka gran ic a, Ni{–Dimitrovgrad i Horgo{ – Subotica – Novi Sad – Beo- grad.SevernikrakKoridoraje ukompletiran,{tozna~idaje preostalodasezavr{eju`nii jugoisto~nideo. R.Dautovi}

Evropiva`anisto~nikrak ZaEvropujeposebnozna~ajankrakKoridora10premaistoku,kojijo{nijeizgra|en,jerjeprekoSrbijeputsazapadaStarogkontinentanajkra}i.Usputre~eno,najozbiqnijemukonkuri{eKoridor 4,kojiprolazikrozRumunijuiBugarsku,zemqe~laniceEU.NaizgradwiautoputaodNi{adoDimitrovgradauzaustrijsku„Alpinu” radegr~kefirme„Terna”i„Aktor”,nadeoniciProsek–Crvena Reka~e{ka„Subtera”,aradovefinansiraEvropskainvesticiona bankas96,5milionaevra.Ugovorenirokje2014. jo{uvremeMilo{evi}a,kada jebiv{emkonzorcijumu„Rast” dodeqenakoncesijazadeonicu odNovogSadadoBeograda,zatimjekoncesijaoduzeta,pase autoput od Batajnice do Be-

{ke gradio iz buxeta, od Be{ke do Novog Sada kreditom. Kod izg radw e drug e trak e autoputa od glavnog vojvo|anskog grada do Subotice ponovqena je koncesiona gre{ka i

Kredit„@eleznicama”11.januara Ministar finansija i privrede Mla|an Dinki} trebalobida11.januarauMoskvis ruskim kolegom Antonom Siluanovom potpi{eugovorokredituod800milionadolaraza„@elezniceSrbije„,atemarazgovora bi}e i realizovawe kredita od milijardu dolarazapodr{kusrpskombuxetu.

–MinistarfinansijaRuskeFederacije AntonSiluanovpozvaomejeda11.januarapotpi{emougovorokredituod800milionadolarakojisuna{evladeranijepotvrdile, a namewen je „@eleznicama Srbije”–rekaojeDinki}ranijeuintervjuu Tanjugu.–Tako|e,temarazgovorasaSilu-

anovom prilikom posete Moskvi bi}e i realizovawe kredita od dodatne milijardedolarazapodr{kusrpskombuxetu.Mi }emo tada krenuti da dogovaramo uslove togkredita,takoda}eono{tosmora~unali kao buxetsku podr{ku sada biti i ostvareno.

Ministarstvo finansija i privrede podsetilo je privrednike i gra|ane, koji zakqu~no s 31.oktobrom2012.imajuporeska dugovawa,damoguste}iuslovza otpiszateznihkamataimirovaweglavnogporeskogduga. Uslovzatuporeskuolak{icu se sti~e izmirivawem teku}ih poreskihobavezakojedospevajuu novembru, decembru pro{le godineijanuaruove,itonajkasnijedo31.januara2013.godine. Sviporeskiobveznicikojina dan31.oktobra2012.imajuporeskidugikojinadaqebuduredovnopla}aliteku}eobaveze,odpo~etkanarednegodinesti~upravo na otpis kamate, zamrzavawe poreskogduga,kaoinaodlo`eno pla}awe glavnog poreskog duga od2014/2015.godinena24mese~ne rate bez sredstava obezbe|ewa. Svim privrednicima i gra|anima koji odmah izmire glavni poreskidug,automatski}ebiti otpisana celokupna zatezna kamataidugzadoprinosezazdravstvenoosigurawe.

Sticaweuslovazaporeskuamnestijuuskladusazakonomtraja}esamodo31.januara2013.godine i posle toga ti uslovi vi{e ne}eva`iti.Kakojeranijenajavio ministar Mla|an Dinki}, akoodjanuaranastavedaredovno pla}ajuteku}eobaveze,preduzetnicima,malimisredwimpreduze}imaposlegodinudanaredovnog pla}awa, bi}e otpisana polovinazateznihkamata,anakon istekadrugegodineidrugapolovina,aonda}emo}iglavnidugda otpla}ujuna24rate. – Za velika preduze}a posle {est meseci redovnog pla}awa teku}ih obaveza otpisuje se polovina zateznih kamata, a posle slede}ih{estmeseciidrugapolovina–naveojeon,idodaodase u oba slu~aja otpisuju i svi nepla}enidoprinosizazdravstveno osigurawe. On je naglasio da se svako ko do kraja januara ne uplatiteku}eobavezezanovembar, decembar i januar vra}a u stari re`im, vra}aju mu se blokade i ponovo pripisuju zatezne kamate.

GRA\EVINSKAFIRMA„PLANUM”

IzAngolese sme{imilijarda Dok ve}ina gra|evinskih firmi muku mu~i kako da zaposlisveraspolo`ivekapacitete ikakouop{tedaopstaneuvreme sveop{te krize, koja je smawilaizgradwuiuzemqiiinostranstvu,gra|evinskopreduze}e „Planum„, osnovano pre ta~no65godina,odolevasvimnevo-

znaju i iznova im se vra}aju, a gra|evineihpreporu~ujunovim investitorima. Uz stru~nost, neophodnajeisavremenaispecijalna mehanooprema, kakvu poseduju, zatim savremena remontna radionica za opravku i odr`avawegra|evinskihma{ina,laboratorijazakvalitet,te

Sko~i,parecihop „Planum”jepo~etkompro{legodineugovorioizgradwudela autoputanajuguKazahstana,koji}epovezatiEvropuiNRKinu, aposla}ebiti,ka`u,zadvegodine.Kakoobja{wavaju,kadasejavqajunatendere,vodera~unaotomedacenabuderealna,takoda je, na primer, vrednost 17 kilometara autoputa u Kazahstanu 35 milionadolara,dakle,okodvamilionapokilometru.Smatraju dajeboqestalnoraditiine{tozaraditi,negosko~itiprevisoko,ponuditiprevelikucenuiustartuizgubiti.Todorovi}ka`e daseuKazahstanusvakegodineraspisujutenderizanoveprojekte,{tozna~ida,kadasejednompoka`etekaokvalitetanikorektanizvo|a~,mo`etera~unatinatodanavasra~unaju. qamakojesuzadesilegra|evinskisektor.Generalnidirektor Ratomir Todorovi} ka`e da su uspe{nozavr{iliproteklugodinu i ugovorili nove poslove na izgradwi Koridora 11 i vi{e infrastrukturnih objekata u Ruskoj Federaciji i Angoli, vrednihvi{eodmilijarduevra. Na pitawe kako uspevaju da prona|u dovoqno posla, Todorovi} ka`e da je stru~nost najve}agarancija.Tusuireference na izgradwi najkomplikovanijih gra|evinskih objekata po kojimaihstaripartneriprepo-

razvijen informacioni sistem zaplaniraweipra}eweradova, u{tamoradaseula`e. A kakva je firma „Planum” najboqe govori 37 izgra|enih aerodroma,~etirivazduhoplovnebaze,blizu2.000kilometara puteva, 66 kilometara tunela, ~etiri nasute brane... Posledwihgodinau~estvovalisuurekonstrukcijiaerodroma„[eremetjevo„ u Moskvi, „Anadir„ u Ruskoj Federaciji, u Kazahstanu, ali i Beogradu, La|evcima kodKraqeva. R.Dautovi}

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU

Valuta

evro

Va`iza

1

Kupovni zadevize

109,9743

Nikodije Stojanovi}, Prokupqe

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu 112,2187

114,7997

109,6377

Australija

dolar

1

88,2690

90,0704

92,1420

87,9988

Kanada

dolar

1

85,0865

86,8230

88,8199

84,8261

Danska

kruna

1

14,7385

15,0393

15,3852

14,6934

Norve{ka

kruna

1

15,0111

15,3174

15,6697

14,9651

[vedska

kruna

1

12,8005

13,0617

13,3621

12,7613

[vajcarska

franak

1

90,9255

92,7811

94,9151

90,6471

V.Britanija SAD

funta dolar

1 1

134,8551 84,0204

137,6072 85,7351

140,7722 87,7070

134,4422 83,7632

Kurseviizovelisteprimewujuseod9.1.2013.godine

Promena %

Cena

Promet

BELEX 15 (528,65 -0,07)

12,50

450

44.100

Industrijske nekretnine, Beograd

1,85

110

3.630

AIK banka, Ni{

1,49

1.639

2.634.760

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

1,82

448

22.502.271

NIS, Novi Sad

0,27

751

6.972.716

AIK banka, Ni{

1,49

1.639

2.634.760

Imlek, Beograd

0,00

3.180

0,00

0,54 Promena

750 Cena

423.165 Promet

Komercijalna banka, Beograd

0,00

1.450

69.600

Energoprojekt holding, Beograd

Univerzal banka, Beograd

-19,16

1.000

59.000

0,00

600

1.508.548

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

Globos osigurawe, Beograd

-17,43

90

22.770

1,82

448

22.502.271

Geosonda Konsolidacija, Beograd

-15,35

557

16.710

Soja protein, Be~ej Pet akcija s najve}im padom

Albus, Novi Sad Jubmes banka, Beograd Vojvo|anskih top-pet akcija

-15,25

100

5.000

-10,12 Promena

11.000 Cena

406.990 Promet

NIS, Novi Sad

0,27

751

6.972.716

Sremput, Ruma

0,00

890

4.450.000

Soja protein, Be~ej

0,54

750

423.165

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

-0,71

420

96.180

Veterinarski zavod, Subotica

-0,19

513

69.255

Naziv kompanije

Soja protein, Be~ej

Promena %

Cena

Promet

0,54

750

423.165

-10,12

11.000

406.990

Metalac, Gorwi Milanovac

-1,49

1.714

25.704

Galenika Fitofarmacija, Zemun

0,00

2.500

0,00

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

4.033

0,00

Alfa plam, Vrawe

0,00

5.415

0,00

Veterinarski zavod, Subotica

-0,19

513

69.255

Tigar, Pirot

-0,92

215

55.777

Jubmes banka, Beograd

Sviiznosisudatiudinarima


ekOnOMiJA

dnevnik O^EKUJESEBOQIIZVOZ NAISTOK

ZaRusiju ide800 miliona dolara

– Srpski izvoz u Rusiju u 2012. godini prema{i}e 800 milionadolara–rekaojeju~esavetnikuPrivrednojkomoriSrbijeDejanDeli},istakav{i da se {iri lepeza na{ihproizvodaikompanija naruskomtr`i{tu. Kako je precizirao, robna razmena Srbije i Rusije za prvih jedanaest meseci pro-

{le godine iznosila je 2,5 milijarde dolara, srpski izvozjepove}anokoosamposto i dostigao je 797,2 miliona dolara. – Trgovinsku razmenu Srbij e i Rus ij e kar akt er i{ e rast srpskog izvoza i pored su{eipadaizvozasve`egvo}a u trad ic io n aln o dom inantn im izv oz nim grup am a kao {to su jab uk e, {qiv e, breskve,nektarine–dodaoje Deli}, i napomenuo da su za prvih 11 meseci 2012. godine postignuti boqi izvozni rezultatiodukupnihgodi{wih za2011. Powegovimre~ima,Srbija bele`irastizvozaiuostale ~lan ic e Zaj edn ic e Nez av isnihDr`avaiCarinskeunijeRusije,BelorusijeiKazahstana, dok je jedino s Ukrajinom trgovinska razmena drasti~no opala zbog obustave proizvodwe u @elezari Smederevo.

5

KUDAPRIVREDUVODIVLADAPOTEZIMAKOJEPOVLA^I

Niovavlastnema petquzaozbiqne reforme Ukidaweparafiskalnihnameta, ograni~avawerokovapla}awa,kreditirawemalihisredwihpreduze}akojanemogudadobijubankrske pozajmicenekesuodmera,najavai poku{aja da se pomogne privredi. Jedni ih prihvataju, drugi ne, ali zajedni~ka je ocena da strukturne reformejo{nisuzapo~ete. – Ponovo se poku{ava dovitqivo{}u i „personalnom genijalno{}u” nadoknaditi odsustvo funkcionisawasistema,aonbizna~io pre svega poresku reformu, rastere}ewe poreza na rad, efikasno pravosu|e, borbu protiv „crnog„ tr`i{tai„siveekonomije„,jeftiniju i efikasnu javnu administraciju.Tosupretpostavkezabilokakvoekonomskodoga|awe–nagla{ava u razgovoru za „Dnevnik” potpredsednik Asocijacije malih i sredwih preduze}a Milan Kne`evi},vlasniktekstilnefirme„Modus”. Na`alost, na su{tinske reformesejo{nikoneodlu~uje,ukazuje on,aumestowihponovose„ve{to prodajeni{tapodsve„. – Ukidawem 130 parafiskalnih nameta „Modus„ {tedi tek 10.000 dinara,asdrugestranedobijaoptere}ewe, to jest smawewe plasmana robekrozpov}awePDV-a.Tako|e, trpiposledicezbogpove}awastopeporezanadobitsdesetna15posto, akciza, izvesnog poskupqewa strujeigasa...Sveukupnotro{kovi proizvodwe i poslovawa se radikalnopove}avju,aimamosamopopulisti~kemerekojenedonosenikakvekoristi–ka`eKne`evi},idodajedamalaisredwapreduze}ani{tanisudobila,aina~eihzaobilazizna~ajandeoolak{icazafirmarine.

Sudijeprebacitinaprivredne sporove MilanKne`evi}jeizneoidejudaseodvi{kaneanga`ovanihsudijaosnujuodeqewapriop{tinskimsudovimakoja}esuditiuprivrednimsporovimajersuoni,kakoka`e,izvorineblagovremenog pla}awa PDV-a i neblagovremene naplate. Tako|e, izvor su i upornogodr`avawakoristidu`nikaa{tetezapoverioca. InajavaministraMla|anaDinki}a dabidr`avas25odstomogla podsticatiosnivaweirazvojmalih isredwihpreduze}apomodelukoji primewujeEvropskabankazaobnovuirazvoj,adaupostoje}impodr`i pokretawe razvojnog ciklusa, po wemujelo{aibesmislena. –Kaoprvo,neustavnojeinezakonitodadr`avau|es25odstovlasni{tva u odre|ene firme. Pa ne mo`eu}iuvlasni{tvoadanesno-

POSLODAVCIODLU^UJUDALI]E14.JANUARBITINERADNIDAN

Neki}epraznovati, anekine}e Poslodavci u Srbiji }e pojedina~no odlu~ivati o tome da li }e wihove firme raditi 14. januara, prvogdanaNovegodinepojulijanskom kalendaru, re~eno je u Uniji poslodavacaSrbije. Ne postoji jedinstvenstavposlodavaca povodom preporuke VladeSrbijeda14.januarbudeneradnidan. Vlasnici firmi }e, u zavisnostiodugovorenih obaveza i organizacije posla, odlu~ivati o tome da li }e wihovi zaposleni tog dana praznovati – rekao je direktor Unije poslodavacaDragoqub Raji}. Onjenaveodaodre|eni broj poslodavaca negoduje zbog preporuke Vlade o jo{jednomneradnomdanujerimto donosidodatnetro{kove. – Postoje firme koje moraju da rade jer imaju ugovorene posloveiakobipostupilepopreporuciVlade,moralrbidapla}aju radnike kao za praznike.

~etvrtak10.januar2013.

Tako|e,drugefirmenemogugasitima{inejerimajutro{kove ponovnog pokretawa sistema i zagrevawa postrojewa i ti poslodavci }e morati da dodatno pla}ajuradnikekoji}edo}ina

posao–istakaojeRaji}.Ve}ina poslodavaca, po wegovim re~ima, predla`edase14.januaruvrstiu kalendardr`avnihiverskihpraznikaidazasvebudeneradni,ada se ukine neki drugi, mawe zna~ajanpraznikdasenebigubiliradnidani.

–Srbijanemavi{eneradnihdanazbogpraznikauodnosunadruge evropskezemqe,alizana{uslabu privredusvakiprazni~nidanjedodatni gubitak, odnosno tro{ak – oceniojeRaji}. U posledwih 12 godina,kakojepodsetio, u Srbiji je tri puta mewan kalendar dr`avnihiverskihpraznika. –Zbogorganizacije poslanijedobrodase kalendarpraznika~esto mewa, a pogotovo daVladanekolikodana uo~i praznika donosi preporuke o neradnomdanu–kazaoje Raji}. VladaSrbijeje31. decembra 2012. godinepreporu~iladr`avnimorganima i poslodavcima da omogu}e zaposlenima da 14. januar odsustvuju s posla pod uslovima i na na~in kao i za vreme dr`avnih i verskih praznika koji se u Srbiji praznuju kao neradnidani.

Hitnareforma Inspekcijeputeva Pomo}nikministrasaobra}ajaSa{aMirkovi} nalo`iojeju~ehitnureformuInspekcijedr`avnihputeva. –Inspekcijajedobilanalogzakontroluipokretawe prijava protiv upravqa~a i regulatora puteva–rekaojeMirkovi}Tanjugu. Ministarstvosaobra}aja}e,powegovimre~ima, sve inspektore opremiti upadqivim `utim fluo-jaknama,koje}enasebiimatigrbSrbijei natpis„Inspekcijadr`avnihputeva„dabiigra|animoglikontrolisatiradinspektora.Mirko-

vi}jenaglasiodao~ekujepodr{kugra|anaida}e zbogtogabitiuspostavqende`urnitelefoniimejladresazaprijavegra|ana. – Takvim ‘brendirawem’ inspektora osim wihovebezbednostinaraduposti`eseilak{epra}ewe da li rade svoj posao ili sede po drumskim kafanama–rekaojepomo}nikministrasaobra}aja. Mirkovi} je dodao da }e biti napravqena besplatnaandroidiIOS,aplikacijazamobilnetelefonezaprijavuopasnostinaputevima.

sipravneposlediceiodgovornost, anakrajukrajeva,za{tobihjasvojim novcem finansirao bilo ~iji biznis?–ka`eKne`vi}. Osvr}u}isenanajavqenizakon o ograni~enim rokovima pla}wa, na{sagovornikocewujedadoprimenewegovihodredbine}enido}i jer „ima hiqadu besmislenih stvari”. –Tajzakonpolaziodpretpostavkedasviimajunovacane}edapla-

}aju, {to je pogre{no stanovi{te jeruogromnojve}inislu~ajevanema novca da se izmire dugovawa – velion. –Akobisetakavzakondosledno primewivao, u ovom trenutku blokiraobiizme|u50i60odstofirmi–dodajena{sagovornik,iukazujenatodabitakavzakonamnestiraonasle|enedugovedr`ave. Kaojednuodpozitivnihmerakoje mogu podsta}i ekonomski rast Kne`evi}vidimoratorijumnadugovawaiotpiskamatanadugovawa poosnovuporeskihobaveza. – Na taj zakon nismo imali nijednuprimedbu,madanamakojismo redovnopla}alisveobavezerastu magare}e u{i. Dobro je i {to se najavquje da }e dr`ava otkupiti dugovawalokalnihzajednicapreduze}imakojasuu~estvovalauinvesticionomulagawuiodr`avawui da}ezawihizdatidr`avneobveznicekoje}etefirmemo}idanaplate–nagla{avaon,uznapomenu dajejo{uvekprisutnopotpunonerazumevawe ~iwenice da efikasnostnaplatepo~ivanaefikasnostisudova. ^lan Fiskalnog saveta Srbije Nikola Altiparmakov ocenio je nedavnonaskupu„Izazoviekonomske politike Srbije u 2013” da u ovojgodinipredstojite`ideoekonomskihmera,tojeststrukturalne reforme.Onjekazaodasuzavr{etakprivatizacijeirestrukturirawe dr`avnih preduze}a, penzijska reforma, racionalizacija javnog sektora i fiskalna decentralizacijakqu~nestrukturalnereforme odkojih}ezavisitistabilnostbuxeta i privredni rast u narednim godinama. S.Glu{~evi}

PREDRAG]ULIBRK

Telekom nije naprodaju – Prod aj a Tel ek om a nij e bila tema razgovora s Vladom, odnosno ve}inskim vlasnikom, u ovih nekoliko meseci koliko sam vr{ilac du`nosti direktora Telekoma „Srbija„–izjaviojePredrag ]ulibrk, dodaju}i da je jedinatematrenutnokakouve}ati vrednost kompanije i poboq{atiposlovaweuuslovimasveo{trijeborbeskonkurencijom. – Za preds tavn ik e Vlad e Srbijekaove}inskogvlasnika i rukovodstvo kompanije jedinatematrenutnojepodizawe vrednosti kompanije – rekaojeonzaTelekomovportal „Mondo„, dodaju}i da je wegovstavidaqedadr`avna kompanija mo`e uspe{no da se bori s konkurencijom i da privatizacija Telekoma nije nu`nazadugoro~niopstanak. Me|utim, ta kompanija je upravo pod dr`avnim jarmom u prvih {est meseci pro{le godine zabele`ila pad profitaod~ak90odsto. Vlada se jo{ zvani~no ne izja{wava o rezultatima poslovawaiplanovimazaTelekom, ali ministar finansija i privrede Mla|an Dinki} ranijenijenikriodabirado prodao tu kompaniju ukoliko bisepostiglacenaodnajmawe2,5milijardeevra.

ZASUBOTI^KEFIRMEUSTE^AJUTE[KOJENA]IKUPCE

Nikone}e „29.novembar”, a„Fidelinka” komplikovana

– Pro{le godine je u PrivrednomsuduuSuboticiuradu bilo 784 predmeta, od kojih je re{eno634.Iz2011.godineprenetoje205predmetakojiseodnose na ste~aj, a primqeno je 579. Ostalo je nere{eno 150 predmeta,apodnetoje13`albi –reklajeza“Dnevnik”predsednicaPrivrednogsudauSubotici Ilona Staji}. – Veoma smo zadovoqni rezulatima koje smo postigli lane. Plan reorganizacije koji su pro{le godine usvojili poverioci za preduze}e„Azohem„sezasadarealizuje poplanu.Azotarajesasvimdruga pri~a jer treba da se uradi ekonomsko-finansijsko ve{ta~ewe, a nakon toga treba da se doneseplanreorganizacijepreduze}a.[toseti~e„Prezidenta„ i „Patrije„, od oduzimawa nisu prodati na licitaciji jer nemakupca. U suboti~kom Sindikatu isti~udanisuzadovoqnikakose re{avajupostupciste~ajaugradu jer je mali broj qudi vra}en naposao.Najve}epreduze}ekoje je lane oti{lo u ste~aj je „Medoprodukt„izTavankuta,kojije u ste~aju od 24. februara 2012. godine. U ste~ajnom postupku priznata su potra`ivawa od od tri milijarde dinara, dok po ura|enim procenama preduze}e „Medoprodukt“ vredi oko 800 milionadinara. – Mi }emo podneti `albu na plan reorganizacije za „Medoprodukt„–rekaojepotpredsednik suboti~kog Samostalnog

U suboti~kom sindikatu isti~u da nisu zadovoqni kako se re{avaju postupci ste~aja u gradu jer je malo radnika vra}eno na posao sindikata I{tvanHu|i.–Plan jelo{poradnike.Onitrebada dobiju minimalnu zaradu i smatramoda39qudinemo`erealizovati plan. Zbog toga }emo se `aliti i nadle`nima. Ina~e, Zakonoste~ajutrebadasepromeni. On bi trebalo da {titi radnike. Za kupovinu preduze}a „29. novembar” nema zainteresovanih. – Cena je niska, ali kupca ipaknema.Mismosetrudilida sepreduze}eprodabaremparcijalno.„Fidelinka„spadaukom-

plikovaneste~ajevepo{tojetu dostapreduze}a“uvezano”isvi sujednidrugimagaranti.Dobra stvarjebarem{toradi200qudi, u pekari, silosima, mlinu i drugim preduze}ima – rekao je I{tvanHu|i. Ovegodineseneo~ekujedave}ibrojfirmiodeuste~aj,ka`u u Sindikatu. Do{lo je vreme da sepove}abrojzaposlenih,aneda sesmawuje.Prviste~ajnipostupak ove godine pokrenut je za preduze}e„Miteks„a.d.uStaroj Moravici. Ro~i{te je zakazano za31.januar. S.Ir{evi}


6

dRU[TvO

~etvrtak10.januar2013.

U PRVOM RAZREDU SREDWIH [KOLA U VOJVODINI

Poluprazne u~ioniceza zanatlije

Krajem pro{le godine osmacima su stigle zbirke za pripremu male mature, a uz ve`bawe zadataka za taj ispit sada im je i krajwe vreme da preispitaju, ako je imaju, ili donesu, ako nemaju, odluku o tome gde }e nastaviti {kolovawe.

{wim smerovima planirano je u podru~ju rada trgovina, ugostiteqstvo i turizam, i to ~ak 267 vi{e nego lane, i u podru~ju rada ma{instvo i obrada metala, mada je, u odnosu na pro{lu godinu, u ovom podru~ju rada planirano 170 me-

dnevnik

RUKOPOLO@ENI PRVI KANDIDATI ZA VOJNE SVE[TENIKE

Verskaslu`baukasarnama naprole}e kqu~ivo nad jedinicom kojoj pripadaju, bi}e saTokom ove godine bi}e raspisan i novi konU Uspenskoj crkvi u Novom Sadu i manastiru vetnici komadanata jedinica i direktno pot~iu Koviqu rukopolo`ena su prva dva kandidata kurs za jo{ 15 vojnih sve{tenika. weni wima, dok }e u kanonskom pogledu odgovaU kasarnama Vojske Srbije ve} su odabrane za vojne sve{tenike. \akon \or|eStojisavqerati svojoj crkvi ili verskoj zajednici. Svoje vi}, kandidat za vojnog sve{tenika, rukopolo- prostorije koje }e biti preure|ene u bogosluoznake vojni sve{tenici }e nositi na re`en je u prezviterski ~in, dok je Selimir veru. Vojni sve{tenici }e, u zavisnosti od Vagi} rukopolo`en u ~in |akona. Vojnisve{tenici}e,uzavisnosti polo`aja, imati ~inove potporu~nika, poOni su uspe{no pro{li fizi~ke, psiodpolo`aja,imati~inovepotporu~nika, ru~nika ili kapetana, a osnovna plata bihofizi~ke, zdravstvene i bezbednosne }e od 48.000 do 68.000 dinara. provere, a preostala im je jo{ jednomeporu~nikailikapetana,aosnovnaplata Ina~e, u drugoj polovini pro{le godine se~na obuka za oficire verske slu`be na bi}eimod48.000do68.000dinara Ministarstvo odbrane raspisalo je konVojnoj akademiji i nakon toga prijem u kurs za izbor 15 verskih slu`benika. Od profesionalnu vojnu slu`bu. Prve vertog broja sedmorica sve{tenika sa ~inom potposke slu`be u Vojsci Srbije po~e}e na prole}e, `bene prostorije da bi sve{tenici i verski ru~nika bi}e raspore|ena na nivou brigada, peslu`benici odmah po prijemu mogli po~eti sludo kada }e svih 15 izabranih verskih slu`benitorica }e slu`bovati u komandama na operativ`bu. Vojni sve{tenici }e, kako je najavqeno, ka, od kojih je 13 pravoslavnih sve{tenika i po nom nivou, dok }e trojica kapetana biti raspoimati odgovaraju}e vojne ~inove, ali ne}e nosijedan kapelan i imam, pro}i obaveznu obuku za re|ena pri General{tabu. Q. Male{evi} ti oru`je. Oni }e imati duhovnu nadle`nost isoficire.

USPEH STUDENATA ZREWANINSKOG FAKULTETA

U tom velikom i va`nom poslu petnaestogodi{wacima }e svakako dobro do}i i podaci o tome kako i gde su se upisali wihovi prethodnici. Za ovu {kolsku godinu u sredwim {kolama u Vojvodini za prvake je bilo predvi|eno 22.521 mesto, a od tog broja 4.703 na trogodi{wim smerovima sredwih stru~nih {kola i 17.818 mesta na ~etvorogodi{wim smerovima tih {kola, u umetni~kim {kolama i u gimnazijama.

Privatnici Podatke o upisu prvaka u ovu {kolsku godinu Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovawe, upravu i nacionalne zajednice, od 21 privatne sredwe {kole u Vojvodni, u kojima ima gimnazijskih, ekonomskih, pravnih, administrativnih, zdravstvenih i smerova socijalne za{tite, te trgova~kih, ugostiteqskih, turisti~kih, elektrotehni~kih i saobra}ajnih smerova, dostavilo je samo 11. U tim {kolama, od 326 planiranih mesta u prvom razredu, popuweno je 124, {to je 15 posto vi{e nego lane. U trogodi{we smerove u 75 {kola u Vojvodini na 11 podru~ja rada upisalo se 3.240 u~enika, koji su raspore|eni u 150 odeqewa pa ih je u u~ionici u proseku 22. U odnosu na prethodnu {kolsku godinu, za ovu je, u trogodi{wim smerovima, planiran upis 325 prvaka mawe, a upisano ih je 255 mawe nego u prethodnoj generaciji. Nastava u tim smerovima organizovana je na srpskom, ma|arskom i od ove {kolske godine i na hrvatskom nastavnom jeziku. Ipak, mada se broj mesta na trogodi{wim smerovima smawuje iz godine u godinu, u ovoj {kolskoj godini tri {kole obogatile su ponudu s po jednim novim obrazovnim profilom. Najvi{e mesta u trogodi-

sta mawe. Ove {kolske godine na trogodi{wim smerovima najpopuwenija su odeqewa saobra}ajne struke, u koja je upisano ~ak 97 odsto planiranih |aka, slede ih ona zdravstvene struke s 90 odsto popuwenosti, pa za trgovinu, ugostiteqstvo i turizam, li~ne usluge, a vi{e od polovine mesta popuweno je i u odeqewima ma{inske struke, geodetske i gra|evinske, elektrotehni~ke i poqoprivredne i za proizvodwu i preradu hrane, dok su u ostalim podru~jima rada trogodi{wi smerovi ove godine poluprazni. Na ~etvorogodi{wim smerovima 120 sredwih stru~nih ili me{ovitih {kola, gimnazija i umetni~kih {kola i ove godine nastava se izvodi na {est nastavnih jezika. Prvaci su raspore|eni u 14 podru~ja rada, u 627 odeqewa, a prose~an broj u~enika u u~ionici je 27. U 18 {kola odobren je upis u~enika u po jedan nov obrazovni profil, a jedan od wih je s nastavom na slova~kom jeziku. U odnosu na pro{lu {kolsku godinu, u ovim smerovima planiran je upis 616 prvaka vi{e, a upisano ih je 222 vi{e nego u pro{loj {kolskoj godini. Za lawske osmake bilo je predvi|eno 4.512 mesta u gimnazijama, a od sredwih stru~nih {kola, najvi{e ~etvorogodi{wih mesta bilo je u ekonomskim, pravnim i administrativnim smerovima, onim za poqoprivredu proizvodwu i preradu hrane, elektrotehni~kim, u zdravstvenim i smerovima koji {koluju za oblast socijalne za{tite i u ma{inskim i smerovima za obradu metala. Posle upisa u~enika i ove {kolske godine, u metalur{kim, saobra}ajnim, trgova~kim, ugostiteqskim, turisti~kim, ekonomskim, smerovima za pravo i administraciju i zdravstvo i socijalnu za{titu primqeno je vi{e u~enika nego {to je planirano, a gotovo sasvim su popuwena i gimnazijska odeqewa, te ona u {umarstvu i obradi drveta, elektrotehnici, geodeziji i gra|evinarstvu. D. Deve~erski

UVojvodini44 pred{kolskeustanove U AP Vojvodini postoje 44 pred{kolske ustanove u 38 op{tina i {est gradova. Broj pred{kolskih ustanova u {kolskoj 2012/2013. godini u odnosu na pro{lu nije se mewao. Pripremni pred{kolski program za decu u godini pred polazak u osnovnu {kolu, osim u pred{kolskim ustanovama, ostvaruje se i 52 osnovne {kole. U {kolskoj 2012/2013. godini pripremnim pred{kolskim programom obuhva}eno je 18.810 dece raspore|ene u 1.102 vaspitne grupe. Od tog broja, tim programom u pred{kolskim ustanovama obuhva}eno je 17.175, ili 91,31 odsto dece, raspore|ene u 987 vaspitnih grupa, dok ih je u

organizaciji osnovnih {kola obuhva}eno 1.635, ili 8,69 odsto dece, raspore|ene u 115 vaspitnih grupa. Ukupan broj dece u odnosu na pro{lu {kolsku godinu mawi je za 378, ili 1,97 odsto. Dvojezi~ki vaspitno-obrazovni rad (na srpskom jeziku i na jednom od jezika nacionalnih mawina ili na srpskom jeziku i na stranom jeziku) realizuje ukupno 52 vaspita~a, od toga u pred{kolskim ustanovama 44, a u organizaciji osnovnih {kola pet. U odnosu na pro{lu {kolsku godinu broj vaspita~a koji pripremni pred{kolski program ostvaruju dvojezi~ki pove}ao se za troje, ili 6,12 posto.

Putkavrhumodne industrije Nema~ka kompanija “Wujorker” pro{le godine je pozvala studente s vi{e od 160 univerziteta, koji se nalaze u nekoj od 32 zemqe u kojima ona ima svoje prodavnice, da u~estvuju na me|unarodnom studentskom takmi~ewu. Nadmetawe pod nazivom “Brand new challenge” (BNC) bilo je nameweno studentima koji su zainteresovani za istra`ivawe tr`i{ta, analize i inovativne marketin{ke strategije. BNC takmi~ewe je u fokusu imalo masovno tr`i{te me|unarodne modne industrije, a kompletan projekat trebalo je poslati do 1. oktobra 2012. godine. Tim “Jung!emania”, koji ~ine studenti Tehni~kog fakulteta “Mihajlo Pupin” iz Zrewanina, u{ao je u „top 10„ tog presti`nog takmi~ewa i u~estvova}e u finalu, koje }e se odr`ati tokom januara u Nema~koj. Ekipa sastavqena od perspektivnih,

Fotografijakojusustudentiposlalinakonkurs

kreativnih i motivisanih mladih qudi, koje predvodi kapitenka Jelena Radanov, uspeo je

da integri{e studente s razli~itih studijskih programa i po tome postane jedinstven. Naime,

tim ~ine studenti koji dolaze s katedri za menaxment, informatiku i dizajn. Studenti koji su pru`ili svoj maksimum i doprineli uspe{nosti projekta su ZlatiborVeqkovi}, koji je bio zadu`en za informati~ki deo, Jelena Radanov, Aleksandra Jovi} i MajaSiqanovski, koje su se bavile analiti~kim i marketin{kim delom projekta, te Dragana\urini MarinaIvankovi}, koje su bile posve}ene kreativnom delu. U finalu, timovima }e biti omogu}eno da predstave svoj projekat direktorima “Wujorkera” i predstavnicima brend-menaxmenta u samom sedi{tu kompanije. Ideja koja bude progla{ena za najboqu bi}e nagra|ena s 5.000 evra, a ~lanovima pobedni~kog tima bi}e pru`ena prilika da rade praksu u trajawu od tri meseca u sedi{tu kompanije “Wujorker”. @. Balaban

EVROPSKI UNIVERZITETI OTVORENI ZA RAZMENU STUDENATA

Visokprosekpanaput Na Univerzitetu u Novom Sadu otvoren je konkurs za razmenu studenata u okviru „Kampus Evropa„ projekta iz oblasti in`ewerstva, biohemije, biologije, fizike, turizma (hotelijerstva) i prava. Otvoren je do 15. februara ove godine. Pravni fakultet raspisao je konkurs za razmenu studenata iz oblasti prava radi formirawa rang-liste kandidata za jednogodi{wi studijski boravak na stranom partnerskom univerzitetu za studente 2, 3. i 4. godine s prose~nom ocenom iznad osam i bez obnovqene godine. Osim toga, studenti koji `ele da konkuri{u moraju odli~no da znaju engleski jezik ili imaju sredwi nivo poznavawa francuskog, odnosno nema~kog, i dobro poznavawe rada na ra~unaru. U studentskoj 2013/2014. godini part-

nerski univerziteti Pravnom fakultetu u Novom Sadu su Univerzitet u Luksemburgu, Univerzitet u Gajsfsvaldu (Nema~ka), Univerzitet u Lo|u (Poqska), Gazi univerzitet u Ankari (Turska), Univerzitet Isto~na Finska u Joensuu, Evropski univerzitet dru{tvenih nauka u Viqnusu i Univerzitet u Kaunusu (Litvanija). Konkurs za razmenu studenata fizike raspisan je za jednogodi{wi studijski boravak na Univerzitetu u Aveiru (Portugal), Univerzitetu u Sankt Peterburgu (Rusija), Univerzitetu u Ankari i Univerzitetu u Lo|u. Studenti 2, 3. i 4. godine moraju imati prose~nu ocenu studirawa iznad 8,50 bez obnovqene godine. Ove studentske godine studenti Fakulteta tehni~kih nauka

iz in`ewerskih oblasti elektrotehnike i ra~unarstva, ma{instva, in`ewerskog menaxmenta, arhitekture, za{tite `ivotne sredine i gra|evine mogu jednu godinu i}i na razmenu na univerzitete u Avieru, Alkali ([panija), Nansiju (Francuska), Lo|u, Gazi, Talinu (Estonija), Velikom Novgorodu (Rusija), Joensuu i Kaunasu. Studenti 3. i 4. godine moraju imati prose~nu ocenu iznad osam. Za studente 2, 3. i 4. godine Prirodno-matemati~kog fakulteta raspisan je konkurs za razmenu studenata iz biohemije za odlazak na univerzitete u Aveiru, Joensuu, Nansiju i Alkali. Kandidati moraju imati prose~nu ocenu iznad 8,50. PMF je raspisao i konkurs za razmenu studenata iz turizma i hotelijerstva za studente 2. ili 3. godine

studija, s prose~nom ocenom iznad osam, bez obnovqene godine. Partnerski univerzitet u ovoj {kolskoj godini su univerziteti u Aveiru, Alkali i Ankari. Va`no je napomenuti da }e Univerzitet u Novom Sadu za sve kandidate s prose~nom ocenom iznad 9 koji budu ispunili sve uslove za razmenu i na|u se na rang-listi aplicirati kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnolo{ki razvoj za sufinansirawe `ivotnih tro{kova u toku studijskog boravka. Svi ostali studenti koji zadovoqavaju uslove konkursa i dobiju podr{ku fakulteta za u~e{}e u programu mogu realizovati svoj studijski boravak na nekom od pomenutih stranih univerziteta kao samofinansiraju}i studenti. Q. M.

VESTI RFZOpro{iriolistu lekova – U Republi~kom fondu za zdravstveno osigurawe nedavno je usvojena nova lista lekova koja je pro{irena s 52 potpuno nova leka – izjavila je portparolka RFZO-a Sawa Mirosavqevi}. – Na listi je sada 267 leko-

je, genito-urinarnih oboqewa, osteoporoze, Parkinsonove bolesti, {izofrenije, bipolarnog poreme}aja, depresije, bolesti zavisnosti, hroni~ne opstruktivne bolesti plu}a, glaukoma, venske tromboembolije. Ona je dodala da se pro{le godine popilo mawe lekova nego 2011, ali da to ne zna~i da smo sada zdraviji. – Najvi{e lekova se pilo za kardiovaskularne bolesti, a vi{e od 1,6 miliona gra|ana pilo je lekove iz te grupe. Oko milion qudi je pilo lekove za neurolo{ke bolesti i oko 650.000 za bolesti metabolizma – zakqu~ila je Sawa Mirosaqevi}.

Licencirawe socijalnihradnika va razli~itih oblika i doza. Lista je pro{irena lekovima za pacijente koji boluju od akutnog infarkta miokarda, angine pektoris, hipertenzije, sr~ane insuficijenci-

– Uspostavqawe sistema licencirawa socijalnih radnika i ustanova socijalne za{tite po~e}e za nekoliko dana, a prvi zahtevi za licence o~ekuju se u martu – rekla je u dr`avna sekretarka u Ministarstvu rada,

zapo{qavawa i socijalne politike BrankicaJankovi}. Ona je istakla da }e do kraja kraja godine biti licencirano vi{e od 2.200 socijalnih radnika, licencirawe }e obaviti Komora socijalne za{tite, a u naredne tri godine bi}e licencirane 172 ustanove socijalne za{tite, {to }e obaviti Ministarstvo rada, zapo{qavawa i socijalne politike. Dr`avna sekretarka je objasnila da vi{e od 500.000 gra|ana koristi usluge iz sistema socijalne za{tite i dr`ava mora da stoji iza usluga koje se pru`aju tim gra|anima. Ona je dodala da }e socijalni radnici na svakih {est godina obnavqati licencu za rad i da }e morati da idu na stalnu edukaciju jer je uslov za obnovu licence 120 bodova ste~enih na kongresima, seminarima, skupovima, ali i objavqivawem radova u stru~nim ~asopisima. Ona je naglasila da socijalni radnici moraju vi{e izlaziti na teren jer je terenski rad ono {to nedostaje na{em sistemu.


IZMEWEN SAOBRA]AJ ZBOG GRADWE NOVOG MOSTA

Staosaobra}ajoko„@e`eqa” Beogradski kej, u zoni oko gradili{ta novog @e`eqevog mosta, od ju~e je zatvoren i u naredne dve godine, koliko je planirano da traju radovi, saobra}aj }e u tom delu biti izmewen. Kako smo se ju~e uverili na licu mesta zbog novog re`ima saobra}aja gu`vi nije bilo, {to zna~i da su se voza~i vrlo brzo navikli na novonastalu situaciju. Podse}amo, vozilima koja dolaze sa monta`no - demonta`nog mosta iz smera Petrovaradina ka Novom Sadu je zabraweno kori{}e-

we Venizelosove ulice, ve} imaju obavezu desnog skretawa sa mosta i kretawa kroz Ulicu Baj~i @ilinskog do raskrsnice Temerinske i Partizanske ulice ili ka izlazu iz Novog Sada u smeru ka Zrewaninu i autoputa. Vozila se preusmeravaju i kroz ulice Marka Miqanova i Filipa Vi{wi}a preko Venizelosove ulice do raskrsnice Temerinske i Partizanske. Saobra}aj koji se odvija Ulicom Baj~i @ilinskog u smeru ka Beogradskom keju preusmera-

Novosadska ~etvrtak10.januar2013.

NA TRGU SLOBODE PROSLAVA NOVE GODINE I PO JULIJANSKOM KALENDARU

Nastupaju„Garavisokak”, „Apsolutnoromanti~no”i„Amajlija”

NoviSad,graddiza~ategova dr`ave. Putuju}i 1952. za Helsinki na Olimpijadu do`iveo je te{ku `elezni~ku nesre}u i ostao invalid. Ali, ve} 1955. ponovo je stao na pobedni~ki tron dr`avnog prvenstva. Svi ovi, naravno i mnogi drugi, rezultati saop{teni su na sve~anosti Seveza organizacije fizi~ke kulture, poznatoj SOFK-i, u Novom Sadu 10.januara1985. N. C.

Na do~eku Nove godine po julijanskom kalendaru, 13. januara, gra|ane }e na Trgu slobo de za ba vqa ti no vo sad ski bendovi, „Apsolutno romanti~ no”, „Ga ra vi so kak”i „Amaj li ja”, sa zna je „Dnev nik”. Tako }e u narodu popularna Srpska nova godina, odlukom gradskih vlasti, biti proslavqena prvi put u novijoj istoriji grada, a kao predgrupe, negde oko 21 sat, nastupi}e jo{ i sastavi „Zvuci s kamena”, „Ro|enice” i „Uvertira”, dok }e jedan sat posle pono}i zabavu nastaviti dixejevi. Iz Gradske ku}e nam je potvr|eno da }e proslava biti uprili~ena, a portparolka gradona~elnika Nada Kobac napomenula je kako je sve orga ni zo va no vo lon ter ski, od postavqawa bine do nastupa izvo|a~a, te da }e ~itav doga|aj ne}e ko{tati ni dinar.

PomozimoMitru dastanenanoge Sedamnaestogodi{wem Mitru Joji}u iz Siriga neophodna je pomo} kako bi mogao da ode na operaciju koja }e mu omogu}iti da kona~no sam hoda. Naime, Mitar je nakon ro|ewa imao obilno mo`dano krvarewe usled ~ega mu je o{te}en centar za motoriku, te je oboleo od cerebralne paralize. Od tada traje borba za wegovo ozdravqewe, a samohrana majka Sla|ana ^omi} zbog lo{e materijalne situacije nije u mogu}nosti da sama plati sve tro{kove koje iziskuje ova bolest. Mogu}nost da se Mitar

hronika

Telefoni:0214806-834,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

V remeploV

Dizawe tegova, kao grana te{ke atletike, bilo je posle Drugog svetskog rata jedan od najomiqenijih sportova u Novom Sadu. Ve} 1948. takmi~ar „E|{ega” sa Telepa Elek Huber bio je dr`avni prvak u te{koj kategoriji, Stojadin Sto{i} je bio 12 puta dr`avni prvak u ~etiri kategorije, a me|u najuspe{nijim diza~ima bio je i [ara Ladislav, tako|e ~etvorostruki prvak

va se kroz Venizelosovu, Filipa Vi{wi}a i Marka Miqanova do Beogradskog keja. U ovu svrhu postavqena su tri privremena semafora na raskrsnicama Marka Miqanova i kraka petqe od Venizelosove, pored „Kvanta{a”, Filipa Vi{wi}a i Venizelosove i Venizelosove i Temerinske ulice. Na raskrsnici Venizelosove i Temerinske uvedene je prenamena saobra}ajnih traka u zoni raskrsnice i zabraweno je skretawe levo iz Venizelosove ka centru grada. B. M.

izle~i postoji u privatnoj klinici u ]upriji, gde dolaze ruski lekari iz Tule. Mitar je, od 2007. godine, imao tri operacije u ]upriji, a poboq{awe je odmah bilo vidqivo. Sada se Mitar sprema na ~etvrtu operaciju, koja ko{ta 2.300 evra, te majka moli sve qude dobre voqe da pomognu kako bi wene i Mitrove nade bile ispuwene. Za pomo} Mitru Joji}u novac se mo`e uplatiti na dinarski ra~un ^omi} Sla|ane u Vojvo|anskoj banci AD Novi Sad, koji glasi 355-5488081-83. I. D.

NOVOSADSKI VODI^

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bul.oslobo|ewa48/I Tel:442-645,677-91-20

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska3, tel:426-555,525-261, radnimdanomod8do20, subotomod8do14 RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen,ultrazvuk, mamografija, [afarikova13, tel:572-646,571-322 GINEKOLO[KA AKU[ERSKA ORDINACIJA, „PROf. DR DRA^A”, PetraDrap{ina50, radiod9do13 iod16do19sati tel:522-594i063/746-1693

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul.M.Pupina15, tel:6611-299,6612-306, mail:kompas@eunet.rs AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar -autoelektri~ar, tehni~kipregled, Reqkovi}eva57, Petrovaradin, tel:6433-748 PREVOD DOO, NoviSad,Resavska3, svevrsteprevo|ewa, inostranepenzije, tel:6350-664,6350-740

BaneKrsti},„Garavisokak”

Stoga, sve }e li~iti i na minulu proslavu po gregorijanskom kalendaru, pa }e ~ak pr{ta ti i va tro met, sa mo }e umesto Vlade Geogrijeva po-

sledwe sekunde 2012. godine od bro ja va ti Ban e Krs ti} i wegov „Garavi sokak” ~iji bi nastup trebalo da po~ne negde oko 23 sata. Pre wih na binu

}e se popeti grupa „Apolutno romanti~no”, a posle pono}i nastupa „Amajlija”. - Na ovaj koncert, {to ka`u, idemo u papu~ama - po~iwe svoj komentar frontmen „Ga ra vog so ka ka” Ba ne Kr sti}. - Ovde ne postoji materijalni deo i zato sam poziv prihvatio sa zadovoqstvom i ne bih rekao da je ovo volonterski nego vi{e kom{ijski. Prava je prilika da grad postane mesto gde mo`e da se promovi{e davawe. A mi smo sastavni deo ovog grada, wegov sokak. Pre odbrojavawa posledwih sekundi stare godine izve{}emo pesmu posve}enu Novom Sadu koju sam napisao pre koju godinu. On ka`e i da }e organizatorima predlo`iti da se proslava ne otegne previ{e, „kako se qudi ne bi posmrzavali„. A. Latas

PRODATO 5.606 KARATA NA OTVORENOM KLIZALI[TU NA [TRANDU

U`ivawenaleduza 100dinara Za mesec dana, od kada je po~elo da radi otvoreno klizali{te na platou [tranda, prodato je 5.606 karata. Kako ka`u u „Zelenilu” to je 30 odsto vi{e prodatih karata u odnosu na isti period u pro{loj sezoni. - Ovim smo opravdali spu{tawe cene na 100 dinara, jer qudi svakodnevno pune klizali{te. Uz to, imali smo u puno sadr`aja u prepodnevnim i popodnevnim satima na [trandu, pa je i to jedan od razloga za ovoliku pose}enost - navode u ovom preduze}u. Do sada je kroz {kolicu klizawa pro{lo 200 |aka, a nova sa radom startuje 15. janaura. Klizali{te je radnim danima otvoreno od 10 do 20 sati, a petkom i subotom do 21.30. Cene ulaznica ni`e su nego pro{le zime, pa za smenu od sat i po treba izdvojiti 100 dinara, dok je cena iznajmqivawa klizaqki ostala 100 dinara. [kola klizawa je 1.000 dinara, a informacije se mogu dobi-

Foto:R.Hayi}

ti telefonom na broj 455-719, od 7 do 15 ~asova. Grupe imaju do 30 polaznika, a {kolu vodi instruktorka klizawa Svetlana Tre{wi}. U terminima od 10 do 14 ~asova radnim danima organizuje se bes platna obuka kli zawa za

u~eni ke osnovnih i sredwih {kola. U „Zelenilu” isti~u da su tokom praznika or`ana i dva humanitarna maskenbala, a ulaznica je bila slatki{. Prikupqeni pokloni bi}e uru~eni mali{anima iz Sigurne de~je ku}e. Q. Na.


8

NOVOSADSKA HrONIKA

~etvrtak10.januar2013.

DANAS NA „NOVOSADSKIM DE^JIM ZIMZARIJAMA”

SA ZIMSKOG „RASPUSTILI[TA”

OTutankamonovoj grobnici,bogovima ilegendama Radionicom “Kreativni kamp u {kolskomdvori{tu:Tutankamonovaogrlica”,koja}eseodr`atidanasod10do13satiuO[“Petefi [andor”,Ulicanovosadskogsajma, nastavqaseprogram“Novosadskih de~jihzimzarija2”.Namewenajedeciuzrastaodpetdo12godina,koja }e u~iti o Starom Egiptu, hijeroglifima, Tutankamonovoj grobnici, bogovima i legendama, a u~estvova}einapozori{nojradionici. Broj u~esnika je ograni~en na 100, a prijave su obavezne putem SMS-anabrojevetelefona063/52 1123i063/592559.UZbircistraneumetnosti,Dunavska29,danasod 11do13satiodr`a}eseradionica “Hajdedasepoigramoiigra~kenapravimo”.Decaod{estdo12godinaima}eprilikudapogledajuizlo`buigra~aka,aukreativnomdelu pravi}e lopte krpewa~e, lutke i igra~ke od kestewa. Na radionici mo`edau~estvuje30dece,aprijava jeobaveznanabrojtelefona069/70 52 60. Gradska biblioteka, koja se

nalaziuDunavskoj1,pripremilaje program “Godi{wa torta za urgu”, koji}eseodr`atidanasod11do12 sati.Namewenajedeciodpetdo12 godina,abroju~esnikajeneograni~en. Radionica “Crveni i zeleni ~ika”, koja je namewena deci od {estdo10godina,odr`a}esedanas od11do13satiu„Tinkcentru”za razvojde~jihinteresovawa,Jevrejska15.Mali{ani}eu~itisaobra}ajnuhimnuikakodabezbednoprelazeulicu.Broju~esnikajeograni~enna15,aprijavesuobaveznena telefon 063/ 80 16 538. U De~jem kulturnomcentru,UlicaIveLole Ribara6,danas}eseodr`atiradionica “Sat joge za pravu ki~mu sa u~iteqicom Tatjanom Glenxom”. Radionicajepodeqenaudvegrupe, pa}eprvagrupajoguve`batiod10 do11sati,adrugaod11do12sati. Namewenajedeciod{estdo12godina, a broj u~esnika je ograni~en na15poradionici.Prijavesuobavezne putem SMS-a na telefone 063/8136261i063/521123. N. R.

„DNEVNIK” I „VULKAN IZDAVA[TVO” DARUJU

Duhovita„^arobnanedeqa” Iz¬da¬va~ka ku¬}a “Vulkanizdava{tvo” u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom” u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬du da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬oc ¬ e na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge. Dva ~i¬ta¬oc ¬ a, ko¬ja se prva ja¬ve danasod13 do 13.05 ~a¬so¬va na broj te¬le¬fo¬na 528-765, a do sada u ovoj akciji nisu bili dobitnici, bi}e darivani pri¬me¬rkom kwige “^arobnanedeqa” SebastijanaFouksa u izdawu „Vulkan izdava{tva“. Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari “Vulkan”, Zmaj Jovina24. Prazni~na ~arolija caruje u Londonu u nedeqi uo~i Bo`i}a. @ivoti sedmoro qudi iz sasvim razli~itih dru{tvenih miqea prepli}usedoksvakoodwihpoku{avadaprona|eostvarewenali~nom planu. Wihovi snovi nezami-

slivoserazlikuju–odkovawaplanovazanajve}ufinansijskuprevaru u istoriji do pronala`ewa su{tinskogsmisla`ivota–aonii ne slute da postoji ne{to {to ih sveneraskidivopovezuje.Kadasudbina odlu~i da se malo poigra, shvati}e da imaju mnogo vi{e zajedni~kog nego {to su mogli i da pretpostave... Kakosepri~apribli`avauzbudqivom vrhuncu, protagonisti }e morati da upoznaju jedan drugog, aliidazavireusopstvenudu{ui priznajusebi{tajeto{tozaista `ele.Nemilosrdnoduhovitaidirqivoiskrena,^arobnanedeqapokazujedajeputdoistinskesre}ei qubavi u lavirintu modernog `ivota te`ak – ali ipak ne i nemogu}. A. Va.

DaNas U GRaDU BioSKoPi Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (sinhronizovano 11.45), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12), „Hotel Transilvanija” (12.45), „razbija~ ralf” (13.30), „Sumrak saga: Praskozorje 2” (18.05), „@elim te” (20.10), „Pet legendi” (14, 16.05), „Hobit” (12.15, 14.30, 15.45, 16.30, 17.45, 19, 21, 21.45), „Pijev `ivot” (15.30, 19.30), „Zvon~ica i tajna krila” (12.30, 14.45, 17.45), „Kad svane dan” (18), „Xek ri~er” (20, 22.25), „Semijeva velika avantura” (13.15), „Teksa{ki masakr motornom testerom” (22), „Haos u ku}i - matorci dolaze” (19.45, 22.15), „Frankenvini” (11.30, 15), „Sedam dana u Havani” (22.30) KCnS: „Tvigson u nevoqi„ (17), „Marli” (18.30), „Kad svane dan” (21)

PoZoRi[tA Srpsko narodno pozori{te: Scena „Pera Dobrinovi}”, drama „Urnebesna tragedija” (19.30), Kamerna scena, drama „Presre}ni qudi” (20.30) novosadsko pozori{te: „rozmersholm” (19)

MUZeJi Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju Muzej Vojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 14 sati i od 18 do 22 ~asa, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka” Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini”

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 sati do ju~e u isto vremerodilesu: DEVOJ^ICE:GoranaBo{kovi}Kisi},JelenaTuzunoglu,Jelena Obradovi}, Katarina Kne`evi} i Bakiza Huma iz Novog Sada, PaulinaGirizovski izBa~kePalanke,JovanaPe{i} izKoviqa, Milana\uki} izSremskeKamenice,BojanaGagovi} izVrbasa,VukicaSimeunovi} izSuseka,@eqanaIvani{evi} izGajdobre,IldikoBerta izBe~ejaiJelenaCeki} izBe{ke, DE^AKE:VesnaOrosBanika,Dubravka\or|evi},MajaBa{i} iDanicaSre}kov izNovogSada,JelenaGrubi} izBa~kogBrestovca,Sla|anaToma{i} izTovari{eva,DajanaObradovi} izMaradika, Slobodanka Frajzman i Katica @ivanov iz Petrovaradina, DraganaMijanovi} izLov}encaiQiqanaEmi} izVajske.

saHRaNE NaGradskomgrobqudanas}ebitisahraweni:MilanVjekoslavaBerus(1982)u11.15sati,BosiqkaBo{kaVuji~i}(1932)u12, OlgaAleksandraVindi{(1924)u12.45,DragiwaDraganaErgela{ev(1942)u13.30iBrankoRankaIli}(1948)u14.15~asova. NaGorwemstaromgrobquuFutogubi}esahrawenaDragica SimaMajki}(1920)u13sati.

DNEVNIK

Oblikovaweglasnih ibakarnih`ica …„Razboleselisica”,„Deda Mraze,neskre}isastaze”,„Tihono}i”imnogidrugistihovi de~jih pesama orili su se ju~e naNovosadskomotvorenomuniverzitetu u okviru zimskog „Raspustili{ta”.Mali{anisu se oprobali u karaokama muzi~ke radionice „Do Re Mi”, ali, pored samog izvo|ewa na bini,imalisuprilikeidanau~ene{toomuzi~kojkulturi. - U~ili su da intoniraju tonove,opusteglas,kakotrebada sedeilistojedokpevaju.Radilismosawimainadisawu,upevavaliihsvedoksenisudovoqnoopustilidabistalinabinu. Nakrajusmonapraviliveliki hor,asadbiramopesmukoju}emoizvestinakoncertuzatvarawaovemanifestacije,11.januara - kazala je predava~ na ovoj radioniciLunaIveti}. Malim izvo|a~ima se na bini na kratko pridru`io i glumac Dragan Marinkovi} Marinko koji je sa wima otpevao „Kad si sre}an”, pokazuju}i na kojesesvena~inemo`esvirati gitara,apotomjeizveoisvoju

predstavu„KakojeNikola dobio brata”. Na Marinkovi}evo pitawe kako se dobijaju deca, gledaoci su uzvikivali da ih donose rodeilidasena|uukupusu, te je ovaj glumac imao pune ruke posla da im, na prikladanisebisvojstven na~in, obasni kako se dobijajubra}aisestre. Pored predstave, posetioci „Raspustili{ta” u`ivalisuiukreativnim radionicama,poputslikawa na staklu i pravqewa nakitaod`ice,{toseposebnodopalodevoj~icama. -Drugiputsamovdeido sadmisepravqewe`i~anihfiguranajvi{edopalo.Sebi sam napravila prsten, a sestrinarukvicuinadamseda}e meroditeqiopetdovestiovde jerjezabavno-reklaje{estogodi{waJelenaBeqi}. Wena, kako re~e, „drugarica izzgrade”,Ma{aMilutinovi} (6) odu{evila se oslikavawem staklajersesatimsusrelapo prviputismatradabitakvih

radionica trebalo biti vi{e. Kako saznajemo klince i klinceze i danas o~ekuje zanimqiv program, a u centru pa`we su akcija„Igromdoigre”iposeta maketara.

Gluma, pesma, igra Program dana{weg „Raspustili{ta” po~iwe u 10 sati maratonomcrtanihfilmova,apolasatakasnijekre}ukreativneradionice.Mali{animoguprisustvovatidramskojradionici Forum teatra, lego igraonici, karton {tampi, sportsko-zdravstvenojakciji“Igromdoigre”.Organizovanajeu radionicamaketarstvausaradwisaMaketarskimklubomNoviSad.Muzi~karadionica„DoReMi”po~iweu11.30sati,a upodnejepozori{napredstava„^arobneovce”trupe„Vesela korwa~a”. Oko 12.30 sati projekcija je filma „Orlovi rako lete„. Program je besplatan, a odr`ava se na Novosadskom otvorenomuniverzitetu,Radni~kaulica20a.

-UposetunamdolazisportskilekaruSr|anSoldatovi} koji }e prirediti sporstko zdravstveneigrezarazgibavaweitelaiduha.Usaradwisa

pqewe, pa`wu i preciznost najavila je predsednica Dru{tva „Raspustili{te” QiqanaGantar. A. Jerini}

U ORGANIZACIJI POKRETA GORANA

telefoni

Turnirudru{tvenimigrama

VA@niJi BRoJeVi Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 0800 -300-330 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i Pr 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

Turnir u dru{tvenim igrama, u organizaciji podmlatkaPokretagoranaNovogSada„Kentaur”, odr`a}eseusubotu,12.januara,u18.30sati,u„Radio kafeu”, Ulica Svetozara Mileti}a 45. U~esnici } imati rpiliku da se takmi~e u igrama „^ove~e,nequtise”,„Bang!”,remi,tabli},{ahi potapawe podmornica. Najboqim igra~ima bi}e dodeqenesimboli~nenagradeuvidukwiga,{alova,{oqaipromotivnogmaterijala.Poredtakmi-

~arskogdela,zakojijeneophodnaprijava,organizujeseirekreativnoigrawedru{tvnihigarakao {tosu„Riziko”,„Monopol”,pokerijamb.Kotizacijazatakmi~arskideoje100dinara,prijavesu u kancelariji Pokreta gorana, Pozori{ni trg 2 ili putem fejsbuk stranice „Kentur”. Turnir je deoprojekta„Zagrevawe”kojijepodr`alafondacijaVlade iAneDivca uokvirukampawe„Stvarnova`no”. A. J.

SANACIJA DIVQE DEPONIJE U KARLOVCIMA

Zelenipojasiograda {titodsme}a Prvafazasanacijedivqedeponije u nasequ Doka u Sremskim Karlovcima, zavr{ena je predkrajgodine,anastavakradova zavisi}e od vremenskih prilika, saznajemo u op{tinskomOdeqewuzaurbanizam,ko-

deponijeipremare~imana~elnice tog odeqewa Du{anke Jawu{i}, oni ve} obavqaju zadatakzbogkogsuiugra|eni. -Ovajperioddonastavkaradova dobro }e do}i za slegawe terenaistabilizacijusituaci-

APoteKe No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

lokalnimmaketarskimklubom odr`a}e se i radionica pravqewa maketa aviona, ali }e se u~iti i o vazduhoplovstvu. Tako }e deca na moderan i atraktivanna~inve`batistr-

420-374

ZDRAVStVenA SlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

tAKSi Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

DeponijanaDokineposrednoprepo~etkasanacije

munalne poslove i za{titu `ivotne sredine. U decembru, kao {tojeiplanirano,o~i{}enje prostornaoboduuvalekojaposledwihblizudvedecenijeslu`inesavesnimazaodlagaweotpada,audnutedolineizgra|enajeno`icaodkamena,kojaima funkcijupregrade.Postavqeni subiotrnovikojitrebadaosloba|aju gasove iz unutra{wosti

jeunutardeponijekadajere~o gasovima - ka`e Du{anka Jawu{i}.-Slede}ikorakjenasipawezemqe.Procewujemoda}esa zavr{nim slojem od humusa, biti potrebno ukupno oko 1.000 kubnihmetarazemqe.Posletoga sledi ogra|ivawe deponije `icom,tesadwatraveidrve}a. Predvideli smo da stabla budu zasa|ena u dva reda du` cele

ograde i da to bude drve}e koje brzo raste kako bi {to pre taj prostorbiooplemewenzelenilom. Okolina }e na kraju biti oboga}ena sadr`ajima u zavisnosti od potreba stanovnika togdelaKarlovaca. Sanacija }e ko{tati tri milionadinaraiwomebitrebalo dasekona~nostanenakrajdvodecenijskom gomilawu sme}a u tomkraju.Jawu{i}evadodajeda }egra|aniimatiprilikudase oslobode krupnog otpada kao {to su name{taj i aparati za doma}instvo, delovi automobilaibicikala,kojisuina~ezavr{avali na ovoj deponiji, u okviru akcija koje }e dva puta godi{we biti organizovane. [ut, zemqu odre|enog kvaliteta i biqni otpad „Belilo” }e odlagati na prostoru izme|u pruge i Novosadskog druma, a gra|ani}egra|evinskiotpadi {ut morati o svom tro{ku izvan Karlovaca da deponuju. Zemqu}euzprethodnusaglasnost op{tinskeupravemo}idaodlo`enazatoodre|enamesta.Le{eve `ivotiwa do osnivawa slu`be zoohigijene uklawa}e „Belilo”uskladusazakonomo veterinarstvuidurugimpropisima.Zasvapitwauvezisaotpadom,gra|anitrebadaseobrateovompreduze}u. Z. Ml.


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

NEKADA[WADIREKTORICA„ZELENILA”NATA[ARA[ETAODBACUJEOPTU@BE SADA[WEGRUKOVODSTVA

Mahinacijanijebilo, verovalasam svojimsaradnicima

Nekada{wa direktorica JKP„Gradskozelenilo”Nata{a Ra{eta, negirala je za „Dnevnik” da ima bilo kakve veze sa navodnim nepravilnostimaupreduze}ukojeposledwih nedeqa istra`uje kriminalisti~ka policija i buxetskainspekcija. Osvr}u}isena prozivke aktuelnog rukovodstva„Zelenila”uvezisaanga`ovawem radnika preko studentskih zadruga, na{a sagovornica je izjavila da to nije novina koju je ona uvela kao praksu. Ra{eta,kojajenatojpoziciji bila od marta 2010. do juna 2012 godine, izjavila je da je, primera radi, preduze}e 2011. godinedobilo214milionadinaraodUpravezaza{titu`ivotnesredinezarazneposlove koji nisu teku}i za preduze}e ve}dodatni,idajeodtognovca, izme|u ostalog, tada anga`ovana dodatna radna snaga prekostudentskihzadruga. U „Gradskom zelenilu” su, kao{tosmove}pisali,rekli da su{tinski problem nije upo{qavawe qudi na ovaj na~injerzatopovremenopostoji potreba, ve} wihovo preterano anga`ovawe, la`irawe

brojaradnihsatiirazlikaizme|uugovoreneiispla}enesumenovca. -Evokakojetofunkcionisalo.Rukovodiociradnihjedinicaslalisumiizve{tajotome koliki im je broj qudi po-

treban,gdeikolikosuradili itosugarantovalisvojimpotpisom.Moraseimatiuviduda ti qudi ne rade u „Zelenilu” odju~eve}suufirmiipovi{e od deset godina - ka`e Ra{eta.

Upitanazaposaookoozelewavawa magistralnog puta M7 Ra{etajerekladajetajposao ugovorensaFondomzaza{titu `ivotne sredine 2011. godine, poprojektuiz2006.godineipo cenovniku „Gradskog zelenila”kojijeusvojilaSkup{tina grada. Po wenim re~ima sve sadnice su bile iz rasadnika ovog preduze}a, i u vezi sa ovimposlomsveje~isto. Iz „Gradskog zelenila” su kazali i da je veliki problem ovog preduze}a, u prethodnom periodu,biloinepotrebnoanga`ovawe podizvo|a~a za poslove za koje je to preduze}e registrovano i za koje ima i radnikeima{ine.Odgovaraju}inaovenavodeRa{etajerekla da sem radnika preko studentskihzadruga,{tosuzapravo povremeni poslovi, ona nikadanijeanga`ovalanijednog podizvo|a~a. Podse}amo, Uprava kriminalisti~ke policije i buxetskainspekcijaproveravajuposlovawe „Gradskog zelenila” nesamozboganga`ovawaradne snageprekostudentskihzadruga, ve} je u pitawu kompletno poslovawe preduze}a od 2010. godine. B.Markovi}

~etvrtak10.januar2013.

9

ANKETA:KAKOFINANSIJSKIPRE@IVETIJANUAR

Novosa|ani zapraznike stezalikai{

Poznatojedajejanuar,{toseti~etro{kova,najte`iinajdu`i mesecugodini.Novogodi{weslavqeibo`i}natrpezaispraznili suionakotankenov~anikesugra|ana,akrajizdacimasejo{uvekne vidi,jernaso~ekujuproslavaNovegodine,kojasepojulijanskom kalendarudo~ekuje13.januaraijednaodnajve}ihslavaSvetiJovan. Tako|e,po~elisudapristi`uira~unizakomunalije,telefoni struju,pa}esugra|animoratidasedovijajukakodapokrijusvetro{kove.Pore~imaNovosa|ana,sakojimasmoju~erazgovarali,ove godinesemawetro{ilonasve~anetrpeze.

Marija @u`ana Kova~ev, penzionerka: -Sobziromnatodasampenzionerkatrudilasamsedamawetro{im za proslavu Nove godine i Bo`i}a. Praznike sve mawe obele`avam,jertro{kovinemoguda se pokriju. O~ekuje nas jo{ proslava,aline}upriprematiobilnijutrpezu,pasenadamda}uuspetidasastavimkrajskrajem.

Slavica Dobromirov, grafi~ar: -Januarjete`ak,alipre`ive}emo, kao i uvek. Za novac se snalazimoprekocelegodine,pa semo`ere}idasmoseizve{tiliutome.Ovogmesecanajvi{e paraoti{lomijenaporodicu, jermijeonainajva`nija,apraznike smo obele`ili kako smo mogli.

Ana^apeqa,radnica: - Sa januarskim izdacima se snalazimokakoznamoiumemo. Ove godine smo se odlu~ili da Bo`i} proslavimo sve~anije, pa smo u taj praznik ulo`ili vi{e novca nego za do~ek nove godine.

JozefJa{o,penzioner: -Uspe}udapre`ivimjanuar,jer imam solidnu penziju. Za mene su ove godine praznici bili kao i svakidrugidan.Nisamtro{ionovac na sve~anu trpezu i kupovinu torti,pe~ewaijelke,pa}usanovcem, koji mi je ostao izgurati do krajameseca. N.Radman I.Dragi}

NOVISADDOBIJAOYA^ARE

^isti}e„Stan”dimwake Odmartaovegodineuna{em gradupo~e}edaseorganizovano ~iste dimwaci u stambenim i porodi~nim ku}ama. Grad je posaopoverio„Stanu„tako{toje

tvoro radnika - dimni~ara, a kasnijeivi{e.Domarta,veli, preduze}etrebadakupiiopremu za ~i{}ewe dimwaka i uniformezaoxa~are.

kupatilaikuhiwe,doksunanekimagnezdagolubova.Dimwaci u takvom stawu su opasni, a zakonom je propisano da u svakoj vertikali zgrade mora postojatidimwak,kakobiseonimogli koristiti u slu~aju vanredne situacije-nagla{avaJakov. Nova delatnost „Stana„ podrazumeva~i{}ewedimwaka,di-

pregledati, a za koje se utvrdi danisuufunkciji,vrati}emou prvobitnostawe.Otklawa}emo nedostatkenaoxacima,posebno na onima koji su zatvoreni i brinutiseodimwacimana~vrsta goriva, kao i onima koji su prikqu~eni na gasne instalacije - ka`e portparolka Jankov.

Javnarasveta Novadelatnost„Stana”bi}eodovegodineiodr`avawejavne rasvete.Tajposaojedosadaradila„Elektrovojvodina”.U„Stanu”ka`uda}eanga`ovati12radnika,tedaimajudizalicusahidrauli~nomplatformom,alida}ekupitijo{jednu.

Sti`uoya~arizaboqicug

krajem 2012. godine pro{irio delatnost komunalnog preduze}a na odr`avawe i ~i{}ewe dimwaka na podru~ju grada NovogSada. Prema re~ima portparolke „Stana”DanijeleJankov zapo~etak }e biti anga`ovano ~e-

Procewujesedauna{emgraduimaoko250.000dimwakaive}inawihjeustambenimzgradamakojekoristedaqinskogrejawe.Skorosvisuulo{emstawu, ilinisuuop{teufunkciji. -Imadimwakakojisekoristekaoventilacioniodvodiiz

movodnih lo`i{nih objekata i ure|aja, spaqivawe ~a|i u dimovodnim i lo`i{nim obejektimaiure|ajimaidimni~arsku kontroluispravnostidimovodnihilo`i{nihobjekataiure|aja. -PrvizadatakOdeqewadimni~arske slu`be bi}e pravqewe registra dimwaka, jer je u na{emgradustawehaoti~no,ne znasekoizdajeatesteiodr`ava dimwake. Sve }emo dimwake

Podse}amodajedo1993.godine ~i{}ewe dimwaka bila obavezna stavkanapriznanicamaobjediwenenaplate.Zatojebilozadu`eno preduze}e„Dimni~ar”,kojeposle propale privatizacije vi{e ne radi, pa su u na{em gradu dimni~arskiposaoradilipojedinci.Za razliku od Novog Sada, u Zrewaninu,Beograduidrugimmestima, odavnopostojeposebnekomunalne firmezadimni~arskeposlove. Z.Deli}

USREMSKIMKARLOVCIMA

Pija~neusluge postarimcenama Prodajna mesta na pijaci u Sremskim Karlovcima u ovoj godiniizdava}esepopro{logodi{wim cenama, a nepromewen }e ostati i iznos pija~arine. To zna~idazazakuppolutezgenagodi{wem nivou vaqa platiti 5.700dinara,dokrezervacijakorpe i prodajnog platoa za godinu danastaje4.3200dinara.Zazakup mesta za takozvanu parking prodajutrebaizdvojiti6.900dinara, ametarkvadratnikioskaipultkioskanapijaciko{ta3.200dinara.

Dnevnapija~arinaiznosi70dinara, osim za parking prodaju za kojustaje150dinara,azauze}emestanadanje90,odnosno150dinara zaprodjausparkinga. Pro{logodi{wi zakup mesta isti~e15.januara,asklapaweugovorazaovugodinujeutoku.Korisnici godi{we rezervacije imaju prednost prilikom sklapawa ugovorazaovugodinu.Dodatneinformacije mogu se dobiti u op{tinskomOdeqewuzaurbanizam,komunalne poslove i za{titu `ivotne sredine. Z.Ml.

Smena Gradskaupravazaobrazovawezatra`ilajedasesmenidugogodi{wa na~elnicagradskeprosvetneinspekcijeQubicaSr|anov iumestowepostaviMirjanaLuki}Marinkovi},kojajeradilasedamgodinakaokrupijeuruskomisrpskimkazinima,preneojeRadio021.MirjanaLuki}Marinkovi}sezaposlilakaoprosvetnainspektorkaugradskojinspekciji predveipogodine,postrucijeprofesorruskogjezika,aliubiografijiimaisedamgodinaradnogiskustva-petgodinaukazinunovosadskog hotela„Park”idvegodineukazinuuRusiji,uMoskvi.

VESTI Iskqu~ewa struje Novi Sad: od 8 do 14 ~asova Pap Pavla 1, Jevrejska 2-6. Sremska Kamenica: od 8 do 13 ~asova povremeno u pojedinim ulicamanaseqa.Ka}:od8.30do 10.30 Radni~ka 24-74, 23-81 i trafika, Mo{e Pijade 88-100, 37,63-75,PTT,Jugovi}22,32-38, 66,31-55.

Dokumentarac oNedeqku Gvozdenovi}u

Osolilitrotoare zasigurankorak Uno}iizme|uutorkaisrede NoviSadsezabeleonanekoliko sati, ali se sneg nije zadr`ao.Iporedtoga,radnicizimskeslu`bejavnihpreduze}asolilesuulice,kakonebido{lo do zamrzavawa. Iz zimske slu`be„Gradskogzelenila”ju~eje bio anga`ovano 150 radnika na

~i{}ewusnegaiposipawusoli na 32 lokacije u gradu i industrijskojzoni.Naterenusenalazilo i 25 vozila mehanizacije. So su posipali i radnici „^isto}e”,aiputarisuposipali sneg po saobra}ajnicama u gradu. Q.Na. Foto:B.Lu~i}

Projekcija dokumentarne emisije „Portreti: Nedeqko Gvozdenovi}” bi}e odr`ana ve~erasu19satiuSpomen-zbirciPavlaBeqanskog,naTrgugalerije2.^etrdesetominutnadokumentarnaemisijatvipozori{nogrediteqaMilanaTopolova~kog prikazuje najzna~ajnije doga|ajeiz`ivotaslikaraNedeqkaGvozdenovi}a.Emisijaje prate}i sadr`aj izlo`be „Spomen zbirka Pavla Beqanskog: hronika jednog muzeja i jednog vremena (1972-1981)” autorke MarijeTodorovi},koja}ebiti otvorenado13.januara. I.D.

Uvrti}etek uutorak Odlukomgradona~elnikaMilo{a Vu~evi}a ponedeqak }e

bitineradnidan.Shodnotome, PU„Radosnodetiwstvo”togdanane}eraditi.Redovanradvrti}apo~iweuutorak,15.janua- ra. Q.Na.

Novostajali{te kod„Elnosa” Gradski prevoznik }e od utorka,15.januara,otvoritinovo stajali{te kod „Elnosa” na pojedinim linijama za ^enej. Autobusi }e se kod „Elnosa” u Jegri~kojulicizaustavqatikadabuduizNovogSadai{lika ^enejuu6.20sati,7.10,11.45,13, 14.30,16.20,18.40i20.40~asova. Iz ^eneja ka gradu autobusi }e se zaustavqati na novootvorenomstajali{tuu4.50,6.10,6.35, 12.30iu15.10sati. Novo autobusko stajali{te seotvaradabiseomogu}ionesmetan prevoz putnika iz Jegri~ke i zaposlenih u IndustrijskojzoninaKlisi. Z.D.

„Virvel”i „Hton”uCK13 Bendovi „Virvel” i „Hton” nastupi}e u CK13 u subotu od 22 ~asa. Tradicionalno zimsko gostovawe „Virvela” obele`i}e pretp remij ern o izvo| ew e novihpesamauzve}poznatehitove.Iqubiteqibenda„Hton” mogu da o~ekuju dobru zabavu. Ulazje300dinara. B.M.


10

~etvrtak10.januar2013.

vOJvOdinA

dnevnik

ПОМЕН РОДОЉУБИМА У БАНАТСКОМ АРАНЂЕЛОВУ

Да се жртве фашистичке одмазде не забораве Клизалиште испред Градске куће

ЈОШ НЕКОЛИКО ДАНА ДО КРАЈА ЗИМСКОГ ФЕСТИВАЛА У БЕЧЕЈУ

Клизалоседвеипо хиљадемалишана БЕЧЕЈ: Остало је још неколико дана до краја Првог зимског фестивала у Бечеју, који је почео 5. децембра и трајаће до 13. јануара. Колико год да је идеја Туристичке организације општине Бечеј добра, разне објективне и субјективне околности допринеле су да фестивал, ипак, није у потпуности оправдао очекивања. Основна замисао је била да, поготово током зимског школског распуста, оживи центар града и да се Бечејцима омогући да у свом граду доживе празничну атмосферу у време божићних и новогодишњих дана. А тога, уз дужно поштовање организатора да нешто покрене „с мртве тачке“, није било. Донекле, али само донекле, фестивал су спасила деца, јер су долазили, не у очекиваном броју, на вештачко клизалиште монтирано на платоу испрег Градске куће. „Својеврсна потврда да је наша идеја била оправдана су деца. Преко

две и по хиљаде малишана је уживало у чарима које клизалиште омогућава. То се не односи само на бечејску децу, већ и из другим места наше општине. Ко се организовао, локална самоуправа је обезбедила аутобуски превоз до Бечеја. Дугујемо захвалност удружењима „Бибер“, „Дугине боје“, Етно базару, „Мак на конац“, „Стил“ и још некима који су били активни учесници изложбенопродајног дела део је саопштења које је Туристичка организација општине Бечеј послала представницима медија. Како су организатори на крају саопштења поручили да све чекају на Другом зимском фестивалу крајем текуће године, надамо се да ће, у међувремену, лепо замишљену идеју разрадити и прилагодити потребама сауграђана, а не преписати рецепт из неке друге средине. В. Јанков

Апелдаваоцимакрви

ПАНЧЕВО: Служба за трансфузију у Панчеву апелује на све суграђане који то могу, да дају крв, како би се резерве, умањене током празника, попуниле. Највише недостаје А позитивна крвна група. Сви који су у могућности могу се одазвати овом позиву од 7 до 15 часова сваког радног дана у просторијама трансфузије. З. Дг.

БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО: На 71. годишњицу када су у Банатском Аранђелову 9. јануара 1942. године фашистички окупатори стрељали 30 родољуба и чланова Народоослободилачког покрета из Банатског Аранђелова, Подлокања, Црне Баре, Ђале, Новог Кнежевца и Српског Крстура, Месна заједница Банатско Аранђелово и Месна организација СУБНОР-а уприлиичили су јуче комеморацију. У присуству мештана и родбине, на спомен плочу на згради месне Основне школе „Јован Јовановић Змај„ венац је положио председник Месне организације СУБНОР-а Банатско Аранђелово Лука Цвејић. Уочи страљања, родољуби повезани ланцима из затвора из Новог Кнежевца су у Банатско Аранђелово довезени запрегама, где су у школи написали опроштајна писма најмилијима. Помен родољубима стрељаним на Лазином брегу, крај спомен обележја на месном православном гробљу служио је парох Српске православне цркве у Банатском Аранђелову Бошко Радованац. Венце су на споменик положили представници МЗ Банатско Аранђелово, Општинског одбора СУБНОР-а Новог Кнежевца и Месне организације СУБНОР-а Банатско Аранђелово. На крвави догађај од 9.јануара 1942. године, када су у Банатском Аранђелову фашистички окупатори у знак одмазде стрељали 29 мушкараца и једну жену, а после стрељања повешани на дрвеће у центру места, подсе-

тио је председник Савета МЗ Банатско Аранђелово Драган Недељков, поручивши да се злочин над родољубима овог краја не сме и неће заборавити. - Многи памте тај црни 9.јануар 1942. године, дан када су фашисти и њихове домаће слуге

њих, на њихово херојско дело, понос и опредељење да се за слободу, част и независност свога краја и отаџбине даје живот, остали су светиња. Са овог места поручујемо да не смемо и нећемо заборавити да су наши суграђани за слободу дали своје

Сећање на крвави јануар КИКИНДА: Пре 71 годину, као одмазду за три убијена немачка пољочувара, фашистичка немачка окупациона команда је наредила да се у северном и средњем Банату убије 150 Срба. Наредба је извршена на трећи дан православног Божића, 1942. године. По 30 родољуба у Зрењанину, Кикинди, Новом Милошеву, Мокрину и Банатском Аранђелову стрељано је тог дана. У спомен овог догађаја, јуче су представници СУБНОРА-а, локалне самоуораве и групе грађана, у дворишту Курије, где су стрељани Кикинђани, на Зид плача положили венце. Члан Општинског већа Имре Кабок том приликом је истакао: -Народ каже да је човек жив докле год га спомињу. Ове људе, чија су имена уклесана на спомен плочи, ми памтимо и нећемо дозволити да буду заборављени. Председник општинске организације СУБНОР-а Ђуро Дотлић је рекао да фашисти крвавим пиром у Банату нису успели да затру клицу слободе и правде: -Обележавајући овај дан показујемо да њихове жртве нису узалудне, јер су допринеле уништењу највећег зла човечанства – фашизма. А. Ђ.

Милион динара помоћи

Помен крај спомен-обележја на Православном гробљу

отпочели стрељање широм Баната. Тридесет родољуба заточених у затвору у Новом Кнежевцу осуђени су на смрт. У рано јутро 9.јануара пре 71 годину одјекнули су непријатељски пуцњи који су угасили животе младих људи који су веровали у слободу и боље сутра, али нису могли да угасе веру и идеју слободе које су остале. Пали су млади животи наших суграђана у херојском пркосу и опредељењу да за слободу и част народа ниједна цена није превисока. Успомена на

животе и да ћемо чувати успомену на њих, такође и свим борцима ослободилачких ратова нашег народа. да би оваквим поменима васпитавали генерације младих - рекао је Недељков. Фашисти су иначе на подручју Баната 9.јануара 1942. године стрељали укупно 150 родољуба и присталица Народноослободилачког покрета из Мокрина, Банатског Аранђелова и околних места, Кикинде, Башаида и више места средњег Баната. Текст и фото: М. Митровић

ЗРЕЊАНИН: Одлуком градоначелника Зрењанина Ивана Бошњака локална самоуправа је, преко Центра за социјални рад, одобрила пренос средстава у износу од милион динара у сврху исплате једнократне новчане помоћи социјално угроженим лицима. Центар за социјални рад уплатио је по 5.000 динара за 200 корисника који су током 2012. године остварили право на једнократну новчану помоћ за потребе лечења, као и за децу која остварују право на додатак за помоћ и негу другог лица због инвалидитета. Средства су уплаћена корисницима 31. децембра прошле године. Ж. Б.

ПРИПРЕМЕ ЗА СВЕТКОВИНУ У САНАДУ

Богојављенско пливање за часни крст

САНАД: Друго ко смо сазнали на обновљено „Богојапредстојећој манивљенско пливање за фестацији биће их часни крст - Санад више јер се до сада 2013” приређује Срппријавило 24 из Саска православна црнада, Чоке, Новог квена општина СаКнежевца, Сенте, над, тако да ће се на Кикинде и дургих Тиси код овог места места. Организатори у чоканској општини, и даље примају приза часни крст пливајаве, али кажу да је ти у суботу 19.јануаброј учесника ограра на Богојављење. ничен на 30. Традиција пливања Програмом је за часни крст у Санапредвиђено да се ду је лане обновљена 19.јануара на Богојапосле 70 година и вљење у 9,30 сати изазвала је изузетно одржи света литуринтересовање па се гија у месном правоочекује да ће и овог славном храму попута бити велика свећеном Вазнесењу светковина и атракГосподњем, одакле ција за мештане и ће после кренути бројне посетиоце. празнична литија до Прошле године на Лањски победник Арнуш и санадски парох Радујков плаже на Тиси, где Богојављење за часни крст на Тиси момака, када је победио полицајац ће се у подне пливати за часни код Санада је пливало 12 одважних Мирјан Арнуш из Кикинде, а ка- крст. М. Мр.

Бесплатнашколасликања МОКРИН: У библиотеци „Мирослав Антић“ у Мокриу, отворена је бесплатна школа сликања коју води сликарка МиленаКрстин, а школа је отворена за време школског распуста. Полазници школе су основци, деца од првог до осмог разреда. Како је Милена Крстин рекла за Радио Кикинда, школу похађа више од десет ђака, а деца су веома талентова-

на, посебно када је реч о портретима. Бесплатна школа цртања биће отворена и после распуста, а деца ће се окупљати суботом у 11 сати. Сви радови биће изложени у холу. Иначе, у Мокрину је од Нове године до Божића организовано низ манифестација, од маскенбала до коњичких трка. В. Х.


vOJvOdinA

dnevnik НАОСНОВУМИШЉЕЊАТИМАСТРУЧЊАКА

Уређење школа према приоритетима КИКИНДА: Тим стручњака урадио је базу података о стању свих школских објеката у кикиндској општини. Према речима заменика председника општине задуженог за културу и образовање Милоша Латиновића, сви подаци општинске комисије заједно са списком приоритета представљени су директорима основних и средњих школа који су усвојили извештај, као што су то учинили и чланови Општинског већа: -Списак приоритета достављен је Јавном предузећу „Дирекција за изградњу града„ и по њему ће се реконструисати школске зграде. Најгоре стање је у Основној школи „Јован Поповић„ и ова школа је на првом месту приоритета, док је на другом месту решавање грејање у Основној школи „1.октобар„ у Башаиду. У овој школи грејање ради на мазут и то се мора проме-

нити, тако да ће ови послови изазвати највише средстава. Радови ради боље енергетске ефикасности обавиће се у неколико сеоских и делом у градским школама. У плану је и санација крова у основним школама „Вук Караџић„ и „Фејеш Клара„, као и завршетак радова у Основној школи „Свети Сава„: -Имамо и фонд који се односи на пројекте, те је извесно да ћемо добити средства за пројекта доградње зграде у којој су Средња стручна школа „Милош Црњански„ и Високе струковне школе за образовање васпитача. У овој школи нема места за све студенте и ђаке, те је овај посао неопходан. Латиновић је додао да су и школе послале пројекте вредне око 160 милиона динара на конкурсу који је расписала Европска банка за обнову и развој. А.Ђ.

Биоскоп„Југославија“радипуномпаром

ПОВОДОМСТОГОДИНАБИОСКОПАУВРБАСУ

Књигаза љубитељефилма ВРБАС: У оквиру обележавања стогодишњице од прве филмске пројекције у Врбасу, недавно је у издању Културног центра изашла књига „Више од живота“, публицисте Слободана Елезовића. Аутор се на више од 100 страна бави историјом рада неколико биоскопа у Врбасу и местима општине, људима који су радили у њима, али и филмовима које су Врбашани посебно волели. Уредник филмског програма Културног центра Нови Сад Ђорђе Каћанскиистиче да се књига „Више од живота“ чита у једном даху. - Прави бисер у откровењу једног биоскопског света у одумирању и нестајању је књига „Више од живота“. У њој је мајсторски изукрштано више тананих линија: историјат биоскопа и кинематографије уопште, историјат наше кинематографије и локалног поднебља са његовим најпознатијим актерима, осврт на анегдоте из биоскопског живота његових протагониста и до-

живљаја биоскопа од стране публике. Језик којим је књига писана доступан је свима. Почива на мудрости старе изреке да је врлина издићи се до једноставности, иако се до ње тешко стиже – написао је Каћански о Елезовићевој књизи. Иначе, прва филмска пројекција у Врбасу одржана је 21. фебруара 1912. године. Неколико немих филмова приказано је радозналој публици у сали хотела „Графенштајн“. Ту су филмови емитовани три пута недељно у 15 сати, све док пред крај те године није прорадио биоскоп „Национал“, а касније „Слобода“. Данас је биоскоп „Југославија“ један од ретких у Србији који редовно врбаској публици приказује актуелна домаћа и страна филмска остварења. Ипак, да би публика у Врбасу и даље уживала у филмовима на великом платну неопходна је модернизација биоскопа за коју Културни центар Врбаса нема довољно средстава. М.Кековић

ОШ„СВЕТИСАВА”УСТАЈИЋЕВУ ЗАПРИМЕР

Сарадња наставника и родитеља укористученика СТАЈИЋЕВО: У последње време много се говори о потреби сарадње између школе и родитеља. У Стајићеву, очеви и мајке ђака Основне школе “Свети Сава” сами су формирали Клуб родитеља. Овај Клуб за сада чини петнаестак родитеља који делују у сарадњи са наставницима Татјаном Милутинов, Светланом Мрђен и Душаном Кокотом, који су много учинили да повежу активности клуба са самом школом. За кратко време, колико постоји Клуб, организоване су разне креативне радионице за децу школе. У радионицама су, осим деце, учествовали и родитељи и наставници. Све те активности резултирале су новогодишњом приредбом у просторијама Месне заједнице Стајићево. У дворишту МЗ организован је вашар на којем су ученици продавали своје рукотворине, попут магне-

та за фрижидере, украса за јелке, икебана... У сали МЗ Стајићево, после вашара, одржан је концерт који су обезбеђивали ученици осмог разреда, а на мајицама су имали натпис “секјурити”. “Хостесе”, такође ученице, нудиле су госте колачима и соковима. А концерт? Концерт је био прави, са групом зрењанинских музичара Марком Пејчићем и Наталијом Ђуркин, који су припремали певаче. Певачи су, наравно, били ђаци школе. Сваки разред је припремио по једну песму и отпевао је у пратњи бенда. Не зна се ко је био бољи, предшколци, или они мало старији. На крају концерта сви ученици су заједно отпевали песму “За милион година”. У име Клуба родитеља присутнима се обратила Сташа Тадин, захваљујући се свима који су помогли да овај догађај протекне у тако пријатној атмосфери. Ж.Б.

~etvrtak10.januar2013.

11

ДЕЛТАФОНДАЦИЈАПОКЛОНИЛАВОЗИЛООПШТОЈБОЛНИЦИУСОМБОРУ

Превоззастареинепокретне СОМБОР: Док најмоћнији српски бизнисмен, Милорад Мишковић проводи дане у истражном затвору, “Делта фондација”, каритативна организација израсла на његовој пословној империји “Делта”, укључила се у пројекат бесплатног амбулатног превоза за особе са ограниченим моторичким способностима коју је у Србији покренула сомборска фирма “Mobility MGB“. Како је објављено на сајту ове Фондације, пројекат је започет уступањем првог возила Општој болници „Др Радивој Симоновић“ у Сомбору, у којој су незванично потврдили ову вест са званичног сајта “Делта фондације”.

Уступљено возило „fiat ducato“ опремљено је електричном рампом, одговарајућим седиштима и другим помагалима за особе с инвалидитетом и стара лица. Поред Делта Фондације, пројекат су подржали Delta Generali осигурање као и чланице Делта Аграра: „Флорида бел“, „Yuhor“ и „Данубиус“. Пројекат има за циљ пружање подршке територијалним друштвеним сервисима за помоћ особама са инвалидитетом, обелоданили су из Делта фондације. Ова акција реализована је по узору на Италију, где тренутно делује 2.000 возила, а након Сомбора планирано је да се пројекат

Возилоприлагођеноособамасаинвалидитетом

у Србији прошири и на друге градове почев од оних највећих:

Београд, Нови Сад, Ниш, КрагуМ.Мћ јевац…

САСТАНАКПРИВРЕДНИКАИПРЕДСТАВНИКАЛОКАЛНЕСАМОУПРАВЕ

Биће и у Банату квалитетнијег гаса

ЗРЕЊАНИН: Лош квалитет земног гаса који се испоручује зрењанинским потрошачима поново је био тема састанка привредника окупљених у удружењу “Зрењанински пословни круг” (Зрепок) и представника локалне самоуправе. Овдашњи привредници већ дуго упозоравају да се корисницима у средњем Банату испоручује природни гас из банатских налазишта у знатно већим количинама у односу на увозни из Русије. Домаћи гас је изузетно лошег квалитета и, по речима представника Зрепока, ни у једној другој земљи не би могао да буде дистрибуиран као такав. За разлику од овог дела Баната, у остатку Србије користи се гас из Русије, који је одличног квалитета. Због тога, како сами тврде, средњобанатски привредници трпе огромну штету која се, на годишњем нивоу, процењује на преко два милиона евра. Помоћник градоначелника Дарко Каран је после радног састанка са представницима Зрепока, који је био затворен за јавност, казао да је локална самоуправа, на основу иницијативе привредника, већ организовала састанак с директором Јавног предузећа “Србијагас”.

Зрењанинтражирешењезаневољесгасом

- Договорено је да се изврши промени коректор на даљинском систему грејања, са механичких на електронске, затим да топлана, као наше градско предузеће, постави хромограф на једну деоницу и тиме контролише квалитет гаса. Оно што је кључно јесте да је потписан уговор између НИС-а и једне израелске фирме, па ће на станици у Елемиру бити изграђено постројење које ће домаћи гас, који се овде извлачи,

претварати у квалитет увозног гаса. Тиме би требало да буду решени проблеми и привредника и грађана – навео је Каран и закључио да је ова заједничка иницијатива коначно наишла на разумевање и у “Србијагасу” и да већ наредне грејне сезоне можемо очекивати снабдевање квалитетнијим гасом. На састанку у Градској кући којем су, између осталих, присуствовали градоначелник Зрењани-

ЗБОГТУЧЕИАЛКОХОЛА

Затвореноприхватилиште забескућнике СУБОТИЦА: Прихватилиште за бескућнике у Га-

јевој број 50 у Суботици је затворено. Градски штаб за ванредне ситуације донео ту одлуку, након туче, која се догодила у Прихватилишту. - Прихватилиште је затворено 4. јануара, због неконтролисаног понашања и прекомерне употребе алкохола једног броја штићеника. Иако је кућним редом, употреба алкохола строго забрањена, неколико штрићени-

ка последњих дана рада Прихватилишта кршило је забрану, па су и надлежне службе Полицијске управе биле приморане да учествују у одржавању реда. Прихватилиште је отворено 12. децембра прошле године, када су почели ледени дани и у њему је боравило око 15 особа. Уколико буде поново изузетно хладних дана, поново ћемо отворити прихватилиште - рекао је секреС.И. тар Црвеног крста Михаљ Пеце.

КИКИНДСКАПИЈАЦАНИКАКОДАСЕИЗБОРИСНЕРЕГИСТРОВАНИМПРОДАВЦИМА

Могућаказнаипијачнојуправи КИКИНДА: Пре непуна два месеца Јавном предузећу „Градско зеленило и пијаца” Тржишна инспекција упутила је налог да се у року од осам дана роба може продавати искључиво у затвореном делу пијаце, као и да се тезге не могу издавати продавцима који нису регистровани, односно не послују легално. Како би се омогућило пијачарима да закупе тезге, било је неопходно њихово измештање из Улице Бранка Вујина у пијачни простор што је и урађено иако су продаваци негодовали. Након тога продавци на пијаци, представници „Градског зеленила и пијаце”, Тржишне инспекције и локалне самоуправе одржали су састанак на којем је нерегистрованим продавцима, међу којима је највише оних који на улици продају мешовиту робу, дат рок до 1. јануара да се региструју, закупе тезге и робу продају на пијаци. - Сви корисници тезги у делу пијаце намењен продаји пољо-

привредних производа имају уговоре са пијачном управом , знају где су им места тако да нема бојазни да ће их инспекције казнити. На зеленој пијаци слободно је 29 тезги за потенцијалне закупце - објашњава координатор послова „Градског зеленила и пијаце” Александар Попов. - До сада је за 41 пијачног продавца издата потврда „Градског зеленила и пијаце” о капарисању тезге на основу које могу да се региструју. У робном делу пијаце има места за све оне који потпишу уговоре, јер од 279 тезги заузета је 151. Тренутно највећи проблем представљаја четрдесетак продаваца на такозваној бувљој пијаци. - Својевермено је продавцима у овом делу пијаце дозвољено да ојачају тезге како би робу држали на пијаци у тезгама. Ти продавци одбијају да се региструју, а не можемо физички да их истерамо, јер не уносе робу

сваког дана, па да им то забранимо - додаје Попов. Пред крај године Тржишна инспекција поново је била на пијаци и тада су се на мети контроле нашли ови продавци. Према речима Попова инспектори су сачинили записник и против ових продаваца покренуће се прекршајне пријаве. - Могуће је да ће и пијачна управа бити кажњена због нерегистрованих продаваца који се налазе на пијаци. Стога смо нерегистрованим продавцима дали налог да се иселе своју робу, а уколико одбију покренућемо судски процес против ових продаваца. У овој години предвиђено је 20 милиона динара за почетак изградње пијаце у центру града. Наш саговорник напомиње да уколико „Градско зеленило и пијаца” буде морало да плаћа казне због неодоговорних појединаца овај посао може бити довеА.Ђуран ден у питање.

на Иван Бошњак, председник Скупштине града Радован Булајић, његов заменик Љубомир Станисављев, секретар локалног парламента Милан Мркшић, помоћник градоначелника Дарко Каран, члан Градског већа Радиша Дупљановић и начелници Одељења за урбанизам и Одељења за инспекцијско - надзорне послове Љиљана Пецељ Лубурић и Милан Јованов, било је речи и о проблемима у обављању такси делатности, регулисању друмског саобраћаја на раскрсницама и предузетим активностима у вези са успостављањем једношалтерског система приликом издавања грађевинских дозвола. Председник Зрепока Драган Видаковић оценио је да је састанак био садржајан и да су покренуте нове иницијативе, попут оне о изради нове одлуке о радном времену угоститељских и трговинских објектата. - Представљена је и иницијатива за решавање проблема саобраћаја у граду, у смислу претеране семафоризације наших раскрсница, а разговарано је и о појединим буџетским установама које се на тржишту појављују као нелојални конкуренти фирмама које се баве реалним привређивањем – рекао је Видаковић. Ж.Балабан

Кањижани бирају маскоту КАЊИЖА: Дестинација менаџмент организација „ДМО Кањижа„ расписала је конкурс за дизајнирање маскоте која ће од стране жирија и грађана бити проглашена за званични симбол општине Кањижа, као туристичке дестинације. Конкурс је објављен до 31.јануара, а објављивање резултата биће 15. марта ове године. Маскота мора да садржи бар један елемент по коме је Кањижа препознатљива као туристичка дестинација, а поред чланова жирија моћи ће да гласају и грађани на Фејсбук страници „ДМО Кањижа„ до 28. фебруара. Прва награда за најбољу маскоту је 20.000 динара, аутор најбољег рада по гласовима грађана биће награђен боравком у „Бањи Кањижа„, а награде ће добити и М.Мр. троје гласача.

Отворено клизалиште уПанчеву ПАНЧЕВО: Испред Градске управе у Панчеву, на дан Божића је отворено клизалиште. Већ првог дана окупио се велики број Панчеваца. Клизалиште ће бити на располагању грађанима до краја фебруара, а цена за сат и по клизања је 200 динара. У цену су урачунате и клизаљке за оне који их немају. Распоред рада клизалишта биће накнадно објављен и З.Дг. истакнут.


12

ekologija

~etvrtak10.januar2013.

RETKE I ZAKONOM ZA[TI]ENE PTICE U SRBIJI

POPISIVA^I OBILAZE VODENA STANI[TA U SRBIJI

Po~iweprebrojavawe ptica

Beloglavisupnije ugro`enkaoranije USrbiji,premaprocenistru~waka,imaizme|u305i320beloglavihsupova,objaviojeZavodza za{tituprirode.Kakojenavedeno, wihova brojnost pokazuje da populacija orla le{inara nije vi{euSrbijiugro`enakaoranije. Brojawebeloglavihsupovaornitolozisuobavilinatrilokacije - u specijalnom rezervatu prirode„Uvac”kodNoveVaro{i i za{ti}enim prirodnim dobrima „Klisura reke Mile{evke” u Prijepoqu i „Klisura reke Tre{wice”kodQubovije. -Prvirezultatoveakcijeukazuje da je populacija beloglavog supa,kojijedosamopredvedece-

dnevnik

Me|unarodnicenzusvodenih ptica predstavqa jednu od najstarijih i najmasovnijih akcija popisivawa ptica na svetu. Zapo~eojuje1967.godineBiro zaistra`ivawevodenihptica, kojijeidanasnosilacpopisa. Isprva je cenzus bio skoncentrisan samo na Evropu i neke zemqe Afrike i Azije, ali je posle ura|ena metodologija i zadrugekontinente. Dru{tvo za za{titu i prou~avawe ptica Srbije od 2011. godine i zvani~no je postalo organizacija koja sprovodi Me|unarodni cenzus ptica vodenih stani{tva kod nas. U okvirutogpopisa,oddanasdo 30.januara,Dru{tvojepozvalo

nije bio pred istrebqewem, stabilnaidajeSrbijaidaqejedno odzna~ajnihpodru~jazao~uvawe ove strogo za{ti}ene vrste. Na osnovu procene trenutnog broja beloglavih supova, o~ekuje se da }e u predstoje}oj sezoni biti izme|u 120 i 130 gnezde}ih parova, {to je pribli`no broju u prethodnim godinama - navodi se na sajtuZavodazaza{tituprirode. Brojawe ove retke i zakonom za{ti}ene ptice u Srbiji obavqeno je u okviru Cenzusa beloglavog supa, me|unarodne inicijativezapodru~jeBalkanakojase realizuje posledwe ~etiri godine.Srbijajeprviputu~estovala uovojakciji.

sve popisiva~e da se ukq~e u brojaweptica.Dodanasseprijavilove}preko150popisiva~akoji}eobi}i400lokalitetazadoktrajecenzus.Zna~ajna novina je poku{aj da se obi|u celi tokovi Velike Morave, Save,TiseiDrine,aponovo}e seodraditigotovoceotokDunavaiZapadneMorave. Sve podatke o zabele`enim i izbrojanim vrstama vodenih ptica, unete u popisiva~ke formulare, neophodno je prosletiti koordinatoru cenzusa najkasnije do 2. februara ove godine.Podacisepotomsjediwujui{aquusvetskubazupodataka. Q. M.

U SKUP[TINI PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZA[TITI VAZDUHA

Stro`akontrola otrovnihmaterija

Direktor Razvojne agencije Srema Milan Miri}

INVESTIRAWE U OBNOVQIVE IZVORE ENERGIJE

Biomasa neiskori{}enoblago RazvojnaagencijaSremajesa op{tinama Stara Pazova i Ruma u{la u projekat “Ja~awe kapaciteta energetskog menaxmentauop{tinamaStaraPazovai Rumasaciqemkori{}ewa i investirawa u obnovqive izvore energije,“ koji ima za ciq utvr|ivawe potencijala, na~ina kori{}ewa, kao i mogu}nosti investirawa u obnovqive izvore energije, pa je, kako to obi~no biva, kraj jedne i po~e-

proizvodwu elektri~ne i toplotne energije bila isplativa. DirektorRazvojneagencije Sremajeistakaoidajejedanod zainteresovanih investitora u oblastiobnovqivihizvoraenergijeuSremu„Deltaagrar“,pa je projektom obuhva}ena mogu}nost iskori{}ewa bio mase sa farmi i iz ratarske proizvodwe zadobijawestrujeibiogasa. Pored toga, Miri} je naglasio da je deo projekta obuhvatilo i

U op{tinama Stara Pazova i Ruma bi ulagawe u kogenerativna postrojewa za proizvodwu elektri~ne i toplotne energije bilo isplativo taknovegodinebiopovodzarezimiraweura|enog. Direktor Razvojne agencije SremaMilanMiri}istakaoje u Staroj Pazovi, na zavr{noj konferenciji o projektu, da su potencijali Srema kada je biomasaupitawuveliki,ida jeto predstavqeno u Ministarstvu zaenergetikuSrbije,aprojekat kojijera|ensaop{tinamaStara Pazova i Ruma je pokazao da imamnogokapacitetausto~arstvu i ratarstvu za kori{}ewe biomase i da bi investirawe u kogenerativna postrojwa za

pove}awe kapaciteta lokalnih samouprava da prate ovakve investicijeiobezbedebrzodobijawe neophodne dokumentacije. Milan Miri} je istakao da je projekat na po~etku zami{qen samo za dve op{tine u Sremu, Staru Pazovu i Rumu, alijeiuostalimsredinamaregiona prepoznatkaovrlo aktuelan,po{topromovi{ebioenergiju. Onjenajavioda}e, uokviru projekta, slede}a faza biti mapirawepotencijalaiutvr|ivawekonkretnih mogu}nostiza wegovurealizaciju. A. Mali

Vlada Srbije uputila je Skup{tini Srbije na hitno usvajawepredlogoizmenamai dopunama Zakona o za{titi vazduha.Zakonomoza{titivazduhaure|ujeseupravqawekvalitetom vazduha i odre|uju mere, na~inorganizovawaikontrola sprovo|ewa za{tite i poboq{awe kvaliteta vazduha, kao prirodne vrednosti od op{teg interesa. Izmenamaovogzakonaispravqasegodinakojaseuzimakao referentna za procene maksimalne nacionalne emisije. Predvi|eno je da referentna godinabude1990.{tojeuskladu sa zahtevima Getebor{kog protokolaiDirektiveiz2001. godine o maksimalnim nacio- nalnim emisijama. Protokol odre|uje1990.godinukaoreferentnu za koju se utvr|uje nivo emisijazasumpordioksid,azotne okside, amonijak i isparqi-

seoslawajunawih,na~inwihovog sakupqawa, obnavqawa, obrade ili uni{tavawa... Vlada

Razlozi za usvajawe po hitnom postupku Kao razlog za usvajawe izmene i dopune Zakona o vazduhu po hitnom postupku Vlada Srbije navodi da bi nedono{ewe ovog aktamoglodaprouzrokuje{tetneposlediceupogleduefikasne za{titevazduha.Sobziromnakompleksnostipovezanostmaterijadono{ewemzakonapohitnomposutpkuobezbe|ujesezakonodavni, organizaciono-institucionalni i drugi uslovi za funkcionisawesistemaza{titevazduhauSrbiji. vaorganskajediwewaiobaveza smawewa emisija za period 1990-2010. za svaku zaga|uju}u materiju,kaoiobavezaispuwavawa maksimalih nacionalnih emisijainakon2010.godine. Vlada ima obavezu da donosi podzakonske akte kojim se ure|uje postupno smawewe potro{we supstavnci koje o{te}uju ozonski omota~, postupawe sa tim supstancama, proizvodima iliopremomkojiihsadr`eili

mo`e da donese i podzakonski akt kojim se ure|uje kontrola emisije,listaisastavfluorovanihgasovasaefektomstaklene ba{te i wihov potencijal globalnog zagrevawa, postupawe sa fluorovanim gasovima, proizvodima ili opremom... Drugim re~ima, dono{ewe novogzakonastvaraseprecizniji pravni osnov za izradi podzakonskihakatakojimaseure|uje oblast emisija zaga|uju}ih ma-

U POKRAJINSKOM ZAVODU ZA ZA[TITU PRIRODE

Izlo`ba„Vodenilavirint” UPokrajinskomzavoduzaza{tituprirodekrajemdecembraotvorenajeizlo`ba prirodwa~kihfotografijaautora Silarda Kova~a pod nazivom „Vodeni lavirint“. Izlo`bu je organizovao Svetski fond za prirodu prirodeWWF,uzpomo}Zavoda. Izlo`ba fotografija “Vodeni lavirint” posve}ena je aktivnostimavezanimzaza{titu`ivotne sredine,kaoiprizorimabiqnihi `ivotiwskih vrsta Specijalnog rezervataprirode“GorwePodunavqe”. Autor izlo`be Silard Kova~ je profesionalni fotograf, snimateqiqubiteqprirode,tako da je ova izuzetna izlo`ba jedinstvenaprilikadaotkrijemoskrivenu lepotu i jedinstvenu prirodnuharmonijuSpecijalnogrezerva-

taprirode“GorwePodunavqe”.Izlo`ba jedeoprojekta„Obnovavla`nihstani{ta

napodru~juMure,DraveiDunava“,uokvirukoga WWF usaradwi JP„Vojvodina{ume“ i Pokrajinskim zavodom za za{titupriroderadinarevitalizaci vla`nihlivadaibaranalokalitetu [trbacuSRP„GorwePodunavwe”. Gorwe Podunavqe je veliko plavnopodru~jenaseverozapaduVojvodineipredstavqajednuodnajo~uvanijihritsko-mo~varnihcelinanatoku Dunava kroz Srbiju. Kao va`an centar biolo{ke raznovrsnosti, jedno je od za{ti}enih podru~ja u okviru budu}eg UNESCO prekograni~nog rezervatabiosfereMura-Drava-Dunav. Svizainteresovanimo}i}edaposete izlo`bu do 20.januara u Pokrajinskom zavodu za za{titu prirode, Radni~kaulica20a,NoviSad.

terija u vazduhu i postupawa sa supstancamakojeo{te}ujuozonskiomota~ifluorovanimgasovimasaefektomstaklneba{te. Tako|e se izbegava dono{ewe duga~kih,sadr`ajnozahtevnihi nedovoqno preglednih podzakonskih akata. Novim zakonom se ne uvode nove ili druga~ije obavezeodonihkojesuve}propisanesamoseoneorganizujuna druga~iji i za korisnike prihvatqivijina~in.Timesestvaraju uslovi za boqu transpoziciju evropskog zakonodavstva krozpodzakonskaakta. Ukidawem zabrane uvoza ili izvoza,stavqawauprometikori{}ewa rezervoara za jednokratnu upotrebu u kojima se skladi{tesupstancekojeo{te}uju ozonski omota~ i fluorovanigasovisaefektomstaklne ba{te,izlaziseususretzahtevima evidentiranih pravnih licaipreduzenikakojisebave poslovimauvozailiizvozasupstanci koje op{te}uju ozonski omota~ koji su uz obrazlo`ewe tra`ilipomeraweroka.

Da bi se zakon o za{titi vazduha dodatno izmewen mogli sprovesti dr`ava ima obaveze, sa ta~no preciziranim rokovima,kojemoraureditipodzakonskimaktom.Takojeutvr|enoda do 1. januara 2015. godine bude usvojenaStrategijaza{titevazduha, do kraja naredne godine Uredbaograni~nimvrednostimaemisijezaga|uju}ihmaterija uvazduhu.Dokrajadecembraove godinetrebausvojitiiUredbu o grani~nim vrednostima emisije zaga|uju}ih materija u vazduhuizpostrojewazasagorevawekaoiUredbuopostupawasa supstancama koje o{te}uju ozonski omota~ i Uredbu o postupawu sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene ba{te. Uz to, do kraja decembra 2015. godine treba usvojiti Uredbuoutvr|ivawumaksimalnih nacionalnih emisija, a godinudanakasnijeiNacionalni program za postepeno smawivawe godi{wih maksimalnih nacionalnih emisija zaga|uju}ih materija. Q. Male{evi}

PROJEKAT KAWI[KOG UDRU@EWA „ZELENI SVET”

Skulpturakorwa~e kolektorzalimenke Udru`ewegra|ana„Zelenisvet”izKawi`e,usaradwisaUdru`ewem RomaizMartono{aisaMesnomzajednicomKawi`a,dobilojenakonkursuPokrajinskogsekretarijatazame|uregionalnusaradwuilokalnu samoupravu APVojvodine150.000dinarazarealizacijuprojekta„Reciklirajzaumetnost”. Ovaj ekolo{ko-umetni~ki projekat ima za ciq unapre|ewe `ivota gra|anaibu|ewesvestiopotrebiseparacijeirecikla`eotpada.Pokrajinskisekretarijatzame|uregionalnusaradwuilokalnusamoupravu jesredstvadodelioprojektima18udru`ewagra|ana,aprojekatudru`ewa„Zelenisvet”,kojivodiMonikaHalas,jejedanod~etiriprojektakojijedobiomaksimalaniznossufinansirawa. Ukupnavrednostprojektaje180.000dinara,auzsredstvaizpokrajinske kase „Zeleni svet” je uz pomo} Mesne zajednice Kawi`a obezbedio 30.000dinara.Posredstvomovogprojekta`iteqikawi{keop{tine}e ubrzoimatiprilikedaselektivnoprikupqajusme}eumetalnuskulpturukorwa~e,koju}eizraditisuboti~kiumetnikJugoslavSivi}.Taskultptura}e,osimsvojeumetni~kevrednostibitiikolektorzaaluminijumskelimenkeimo}i}edaseprazni,asredstvaprikupqenaodprodaje aluminijumskogotpadasunamewenaedukacijiromskepopulacijeoselektivnomprikupqawusme}a. M. Mitrovi}


crna hronika

dnevnik ZAKQU^EN HA[KI SLU^AJ KOMADANTA OVK-a

Bez`albena presuduHaradinaju Osloba|aju}a presuda Ha{kog tribunala za biv{eg komandantaOslobodila~kevojske Kosova Ramu{a Haradinaja je kona~na, a predmet zakqu~en po{to na tu presudu nije bilo

`albe, saop{teno iz Tribunala. Portparolka Ha{kog tribunala Magdalena Spaliwska saop{tilajedaupredmetuprotiv Haradinaja i pripadnika OVKaIdriza Baqaja iQahija Brahimaja niodbrananitiTu`ila{tvo nisu podnesoli `albe na osloba|aju}upresudukojajeta-

kopostalakona~na,apredmetje progla{enzavr{enim. Haradinaj, Baqaj i Brahimaj suunovembrupro{legodine,na krajudelimi~noponovqenogsu|ewa, oslobo|eni krivice za zlo~ine nad srpskim, albanskimiromskimcivilima po~iwene u logoru OVK-a u Jablanici 1998. godine. SpaliwskajenaredovnombrifinguzanovinareuHagutako|ereklada jeupredmetupenzionisanog generala Vojske RepubliskeSrpskeZdravka Tolimira, koji je osu|en na kaznu do`ivotnog zatvora,stranamaupostupku nalo`eno da predaju najavu`albedo13.marta ovegodine. Tolimir, koji je bio pomo}nik komandanta za obav e{ tajn o-bezb edn osne poslove u Glavnom {tabu VRS-a, neposredno odgovoran komandantuGlavnog{tabageneraluRatku Mladi}u, progla{en je krivim za genocid, zlo~in protiv ~ove~nosti i kr{ewa zakona i obi~ajaratovawa,po~iwenepo ulasku srpskih snaga u Srebrenicui@epuujulu1995.godine. Na do`ivotni zatvor osu|en je udecembrupro{legodine. (Tanjug)

[ari}imaologistiku izMUP-a? Dr`avni sekretar MUP-a SrbijeVladimir Bo`ovi} izjavio je da postoje „odre|ena saznawa” o tome da su logistiku Darku [ari}u iwegovomnarkokartelu pru`ali neki qudi iz MUP-a. On je rekao da je neophodno utvrditi ko je u policiji eventualno bio logistika Darku

Najaveskoroghap{ewaDarka[ari}a,izazvalesureakcijeiususednojCrnojGori,aliderPokretazapromeneNeboj{a Medojevi} tvrdidabisewegovimhap{ewemmogleotkritimnogetajne,presvegavezesqudimaizsvetapolitike,biznisa,aliipolicijeikriminala. –Darko[ari}jeprisamomvrhujedneodnajmo}nijihkriminalnih organizacijaiwegovohap{ewesigurnone}epro}ibezikakvihposledica.Mogu}ejeda}epastivladepojedinihdr`avanaBalkanu,ne bihiskqu~ioninovahap{ewa,likvidacije,aliipromeneupostupcimakojiseve}vode.Kozna,mo`dabionisammogaopostatisvedoksaradnik–smatraMedojevi},kojiodranijetvrdida[ari}nijeglavnibostognarkokartela.–Pitaweje{ta}esedaqede{avati,jasmatram da su sve opcije otvorene. Mogu}e je da su [ari}a wegovi za{titnicipustilinizvodu.Me|utim,nebihiskqu~ionimogu}nost daje[ari}odlu~iodawimaokrenele|aiotkrijeprqavetajnekoje zna.Nijetajnanidasuuzemqiiregionuosnivaneifinansiranepoliti~kestrankesamosciqemda{titeinteresetekriminalneorganizacije–tvrdiMedojevi}.

i protiv svih desetoro }e biti sprovedenaistraga. Mi{kovi}i i \ura{kovi} se teretedasu,od2005.dokraja2010. godine, kao suvlasnici u privatizovanom Preduze}u za puteve „Ni{„,aprekowegaisuvlasnici vi{e preduze}a za puteve – „Beo- grad„, „Kragujevac”, „Vrawe”, „Sremput”, „Ba~kaput” i drugih,

ovezamapqevaqskognarkobosa sodre|enimpoliti~arima. Powegovimre~ima,utokuje radnasvimpredmetimaizprioritetne24privatizacijeitamo gdepostojedokazidajenekopo~iniokrivi~nodelo,nikone}e biti za{ti}en, bez obzira na politi~kupripadnost.Dodaoje idaseradinadono{ewunacionalne stragegije za borbu protivkorupcije. Isti~u}i da bez politi~ke voqenepostojimogu}nostuspe-

{ne akcije policije, onjerekaodajeutome ogromna razlika izme|u 2004. godine, kada su obavqene gotovosveprivatizacije, i dana{we situa- cije. – Od 1.250 privatizacija u Srbiji, 650 ugovora je raskinuto zbog nepo{tovawa obaveza kupca, a bila je obaveza dr`ave da proveri ko to privatizuje – rekao je Bo`ovi}. On je dodao da su u tovreme[ari}iwegovekompanijeprivatizovalezna~ajankapital,privrednesubjekte,naro~itouVojvodini,kadasukupovanazemqi{ta,hoteli,objekti. Bo`ovi}jenaveodajetokom pro{le godine ostvarena uspe{na me|unarodna saradwa i da jenateritorijiSrbije88lica koje potra`uje Interpol i Europol li{eno slobode, a da sudrugepolicijestranihdr`avali{ileslobode140osobakojepotra`ujeSrbija. E. D.

^ETIRI GODINE NAKON PODIZAWA OPTU@NICE U BARIJU

Italijaniosloba|aju Suboti}a? Ital ij ans ko tu` il a{ tvo zatra`ilojeju~eodsudauBariju osloba|aju}u presudu za srps kog biz nis men a Stan ka Suboti}a Caneta kome se sudilo za prawe novca ste~enog {vercomcigareta. – Odluka tu`ioca da uva`i argumenteodbraneidatra`i od suda oslobo|aju}u presudu retkajeupraksiitalijanskog pravosu|a–reklajezapodgori~k i rad io advok at Ve sna ^ejovi} koja zastupa Suboti}a. Zavr{nimre~imaodbranei Tu`ila{tvazakqu~enjeglavni pret er es po opt u` nic i protiv Suboti}a za mafija-

{ko udru`ivawe radi {verca cig ar et a i praw a novc a od 1994.do2001. Uz Suboti}a, za me|unarodni {verc cigareta italijansko pravosu|e sumwi~i i crnogorske dr`avqawe Branislava Mi}unovi}a, Veselina Barovi}a, Du{anku Jekni} i Branka Vujo{evi}a i dr`avqanina Srbije Andriju Dra{kovi}a,kojimasu|ewepo~iwe7.februara. Suboti}ev advokatski tim ranije je tra`io su|ewe po ubrz an oj proc ed ur i i da se procesprotivwegaizdvojiod ostalih. Odlukom suda u Bariju,izprocesajeprevi{eod

dvegodineiskqu~encrnogorski premijer Milo \ukanovi}, a pro{log leta je optu`bi oslob o| en i Mi ro slav Ivani{evi}, nekada{wi crnogorskiministarfinansija. Tom odl uk om sud a u Bar ij u potpunosuizsudskogprocesa iskqu~enisvizvani~nicicrnogorskih dr`avnih institucija. Istraga o crnogorsko-italijanskoj duvanskoj vezi pokrenutajejo{2001,ajavnitu`ilac Barija \uzepe [elzi 2008. je formulisao i sudiji predao optu`ni predlog protivcrnogorskihdr`avqana. (Tanjug)

PRVA PRESUDA ZA DISKRIMINACIJU PO SEKSUALNOJ ORIJENTACIJI

Zavre|awegeja180.000 wemjemstva,aposledwirazlogceni}e sud s obzirom na okolnosti celogprocesa. Svi osumwi~eni u toj aferi uhap{enisu12.decembrazbogsumwe da su zloupotrebom slu`benog polo`aja izvla~ili novac iz putarskihpreduze}aisebipribavilikoristodoko30milionaevra,

PORODI^NA TRAGEDIJA U SREMSKOJ MITROVICI

Ubiomajkupasebe

Uporodi~nojku}iuUliciJosifa Raja~i}a u Sremskoj Mitroviciprona|enasube`ivotnatelaK. B. (86)iD. B. (64)subodnimranamaodno`a,are~jeoubistvuisamoubistvu, saop{teno je iz PU SremskaMitrovica. Kakosedodajeusaop{tewu,tela su prona|ena 5. januara. Na osnovuuvi|ajaipreduzetihopera-

[ari}u i wegovom narkokartelu, i precizirao da postoje saznawaotomedasutobiliodre|eniqudiizMUP-augodiniu kojojjetajkartelnastao. – Imamo odre|ena saznawa, aliihmoramopotkrepitiimaterijalnim dokazima – rekao je Bo`ovi},idodaodaseistovremeno proveravaju informacije

Medojevi}: [ari} mo`e da uzdrma Balkan

Svedo~eoMi{kovi}evim poslovima Mi{kovi}u je pritvor odre|en zbogopasnostiodbekstva,bojazni da}etokomistrageuticatinasvedoke,kaoizboguznemirewajavnosti. Kada se saslu{aju svi svedoci, Mi{kovi}u}eostatikaorazlozi za pritvor opasnost od bekstva i uznemirewejavnosti.Opasnostod bekstva mogao bi otkloni polaga-

13

ISPITUJU SE SVI KONTAKTI PQEVAQSKOG NARKOBOSA

DANAS I SUTRA NASTAVAK PROCESA U AFERI PUTARSKIH FIRMI

U Tu`ila{tvu za organizovani kriminaldanassenastavqasaslu{awe svedoka u istrazi protiv vlasnika „Delta holdinga” Miroslava Mi{kovi}a i jo{ devet osumwi~enihzamalverzacijesputarskimpreduze}ima. –Saslu{awejezakazanoizapetak,aplaniranojedaiskazepred tu`iocemdadesetaksvedokauvezi skrivi~nimdelimazakojasetereteosumwi~eni–rekaojebranilac osumwi~enog Mila \ura{kovi}a advokatZoran Ateqevi}. Onjenapomenuodajo{nemainformacije o tome ko je pozvan da svedo~i,alidatoizvesnonisuposledwisvedociutojistrazi. Mi{kovi}u,wegovomsinuMarku,zatim vlasniku„Nibensgrupe” Milu\ura{kovi}uijo{~etvoriciosumwi~enihpritvorod30danaisti~eupetak,11.januara,kada }e krivi~no vanpretresno ve}e Specijalnogsudaodlu~itiotome dali}eimgaprodu`itidonajvi{ejo{dvameseca.Ukolikoimga produ`iiakoipoistekuukupno tri meseca ostanu iza re{etaka, Zakonik o krivi~nom postupku predvi|a da o daqem produ`ewu pritvoraodlu~ujeApelacionisud u Beogradu, sve do podizawa optu`nice, koja u tom slu~aju mora da usledi u roku od {est meseci od pritvarawaosumwi~enih.

~etvrtak10.januar2013.

tivnihmerapolicije,utvr|enoje daseradioubistvuisamoubistvu, {to je potvr|eno i obdukcionim nalazomuInstitutuzasudskumedicinuuNovomSadu.Ponezvani~nim informacijama, u pitawu su majkaisinkojisu`iveliutojku}i.Navodnojesinubiomajkukoja jele`alaukrevetu,azatimudvori{tuoduzeosebi`ivot. E. D.

Ukralinadgrobnuplo~u ibistu Smederevska policija saop{tila je da je uhapsila dve osobe zbogsumwedasusgrobqaukraledeonadgrobneplo~eibistuod mesinga,vrednuoko150.000dinara.Bistususakriliukanalugara`eunasequLe{tar,gdesujepolicajciina{li,navodiseusaop{tewu, i dodaje da se osumwi~eni Branko D. (28) i Dejan M. (31) tereteizaobijawetrafike,izkojesuukraliraznevrstecigaretavredneoko66.000dinara. Policijateretiosumwi~enedasubistusNovoggrobqaukrali uno}iizme|u3.i4.januara,adasutrafiku,uUliciCrvenearmije,obili6.januara. (Tanjug)

neosnovanoiztihpreduze}aizvuklinovaciimovinu. Osumwi~eni su od zajedni~kog posla zaradili oko 30 milioina evra,od~egajeMarkuMi{kovi}u pripalood17do19miliona,\ura{kovi}u deset, a preduze}u „Hemslejd”1,2milionevra. (Tanjug)

ApelacionisuduNovomSadu doneo je pravosna`nu presudu kojom je utvr|en te`ak oblik diskriminacijepremaM. A. (25) iz Vr{ca od wegovog kolege D. K. (26)izVlajkovca,saop{tila jeGej–strejtalijansa(GSA). U saop{tewu se navodi da je to prva pravosna`na presuda u Srbiji po osnovu Zakona o za-

brani diskriminacije koja se ti~e diskriminacije izvr{ene na radnom mestu zbog druga~ije seksualneorijentacije. „Diskriminacijaje vr{ena nekoliko meseci u kontinuitetu na radnom mestu u privatnoj firmi u Vr{cu gde su obojica bili zaposleni„, ka`e se u saop{tewu.

Pravosna`nompresudomApelacionogsudajeD.K. nalo`eno da o{te}enom M. A. isplati 180.000 dinara za pretrpqene du{evne bolove zbog povreda prava li~nosti, ugleda i ~asti, kao i da Pravnoj slu`bi GSA nadoknadi sudske tro{kove u iznosuod99.000dinara. (Tanjug)

Odvezaopa opeqe{io „rover”

i drugog, ukupne vrednosti 40.000dinara. @. B.

VESTI Kra|a kamionskih prikolica Osnovno javno tu`ila{tvo u Zrewaninu podnelo je zahtev za sprovo|ewe istrage protiv G. S. (22)izVojvodeStepeiS. B. (22)i O. B. (23),obojicaiz[apca,zbog sumwedasupo~inilikrivi~nodelote{kekra|e.Kakosepodozreva,onisuutokuno}iizme|u3.i4. januaraovegodineuE~ki,kamionom marke „mercedes” u vlasni{tvuosumwi~enogS.B,do{lido parkinga benzinske stanice „\ele”, odakle su ukrali kamionsku prikolicu, vlasni{tvo \. M. iz Staji}eva,tako{tosujezaka~ili zavoziloiodvezli.Vrednostprikoliceprocewenajena452.000dinara. Osumwi~enimaG.S.iS.B.stavqasenateretidasuneutvr|enog danaumartu2012.godine,uZrewaninu, istim kamionom do{li do Mihajlova~kog druma bb, te zaka-

~ili i odvezli kamionsku prikolicuvrednu550.000dinara,kojaje uvlasni{tvuV. M. izZrewanina. Osumwi~enisu,pore{ewuistra`nog sudije zrewaninskog Osnovnogsuda,upritvorupo~evod5.januara. @. B.

^estitka sbejzbolkom @abaqska policija odredila jemeruzadr`avawado48satime{taninuS. P. (1980)zbogsumwe dajeunovogodi{wojno}iispred jednog lokala tukao bejzbol palicom dvadesetdvogodi{weg mladi}aizVilovaipritomemu slomiojagodi~nukostidowuvilicu, saop{tila je ju~e novosadskaPolicijskauprava. Okrivqeni }e biti priveden de`urnom istra`nom sudiji novosadskog Osnovnog suda uz krivi~nu prijavu za te{ke telesne povrede,saop{tilajeju~enovosadskaPolicijskauprava. M. V.

Protiv C. D. (35) iz Novog Be~eja zrewaninsko Osnovno javno tu`ila{tvo podnelo je optu`nipredlogzbogsumweda je po~inio krivi~na dela neovla{}enog kori{}ewa tu|eg vozila i kra|e. Okrivqeni je, kakosenavodiuoptu`nomaktu, 18. septembra 2012. godine, u Novom Be~eju, bez pristanka o{te}enog sugra|anina M. P. koristiowegovomotornovozilo marke “Rover”, koje je bilo parkirano u Ulici Slobodana Peri}a. U{ao je, naime, u otkqu~ano vozilo i kqu~em koji se nalazio u kontakt bravi startovao je motor, a zatim se odvezao do ku}e S. J. u Novom Be~eju. Iz vozila je, zatim, uzeo vi{e predmeta, poput brusilice, bu{ilice, aparata za zavarivawe

Dvaputaobijao {kolu Policija u Beo~inu je odredila meru zadr`avawa me{taninuM. P. (1989)zbogosnovane sumwedajeizvr{iodvete{ke kra|e. „Sumwa se da je M. P. u posledwih mesec dana dva puta provalioujednu{koluuSuseku i ukrao tri ra~unara, pri~in iv{ i mat er ij aln u {tet u ve}u od 300.000 dinara„, ka`e se u saop{tewu novosadske policije. Osumwi~eni }e, uz krivi~nu prijavu koja ga tereti da je izvr{ io kriv i~n a del a te{ ke kra|e, biti doveden na saslu{aw e kod ist ra` nog sud ij e Osnovnogsuda. M. V.


14

~etvrtak10.januar2013.

SPORT

dnevnik

JU^EPO^ELEPRIPREMEVOJVODINE

Zagrevawepaprovera, aglazurauAntaliji Ju~era{wom prozivkom igra~a i prvim treningom po~ele su pripreme fudbalera Vojvodine za novu sezonu. Pre toga, medijima obratili su se podpredsednikUpravnogodbora kluba Du{an Vlaovi} i {ef stru~nog {taba Neboj{a Vigwevi},kojisunovinareupoznali s planom i programom rada, kaoideltano{}uklubaupredstoje}emperiodu. -Prvideopripremaekipa}e sprovestiuFudbalskomcentru „Vujadin Bo{kov“ – rekao je Vlaovi}. – Planiramo da se od 1.februaratimpreseliuna{u staru bazu u Antaliji, gde }e provesti dve sedmice, a tre}i deo rada, u zavisnosti od vremenskih prilika, odradili bismoponovouna{emcentru. Potom je Neboj{a Vigwevi} preuzeore~irekaoslede}e: -Nadamseda}emonaprole}e imatidostarazlogazazadovoqstvo u~iwenim. Do 16. januara trenira}emo jednom dnevno, a potom}emo,svedoodlaskauAntaliju,intenziviratirad.Uprvoj fazi proveri}emo neke igra~ekojisudo{liili}etek do|i na probu, ali }emo procenitiistawestarosedeoca,koji supredodlazaknapauzudobili programrada.Nadamseda}enas poslu`itivremeida}emouspetidaodradimosveono{tosmo zacrtali. Do kraja januara `elimo da odigramo ~etiri kon-

prole}nog dela prvenstva ima}emo20.februara. Potomje{efstrukecrvenobelihdodao: -Uodnosunajesewideosezone napustili su nas Moreira, Bojovi}, Vuli}evi} i Stevanovi}.@eleobihdanaglasimdaje odlazak Stevanovi}a u Seviqu velika stvar za srpski fudbal, ali i poruka, posebno mla|im igra~ima, da postoji pravi na~in i putokaz za ostvarivawe `eqenih transfera u fudbalskinajrazvijenijezemqesveta. Stevanovi}ev profesionalan odnos prema obavezama disciplinasudokazdani{tanijenemogu}e dosti}i. Nije lako i}i wegovimstopama,alijemogu}e. O eventualnim poja~awima Vigwevi}jerekao: -Jo{nemani~egnovogpotom pitawu. Mnogi igra~i `ele da do|uuNoviSad,aline}emoda ih dovodimo putem pregledawa video klipova. Ne `elimo da ponovimo neke gre{ke iz prethodnogperiodaini{tane}emo lomitiprekokolena.Pa`qivo }emobiratiigra~ekojinamnedostaju,atosu,presvih,fudbalerikojiigrajunapozicijidesnogbeka,desnogkrila,u{picu napadaikreativniigra~sredineterena. Kakav je status Holan|anina Ser`iwa Grina? Nije nikakva tajna, naime, da wegovim u~inkom tokom jeseni u Vojvodini nisubilizadovoqni.

FudbaleriVojvodinenasastankupredprvitrening

razgovori intenzivirati i zna}emomnogovi{e. Ovde se u razgovor ume{ao i Du{anVlaovi},kojijedodao: - Grin nije jedini igra~ s kojim }emo razgovarati. Pri~a}emo i s fudbalerima koji su stigli s pozajmica iz dru-

~is te sit ua c ij e u igra~k om pogonu. Pitawe koje se samo nametnulo odnosi se na eventualne odlaskeAbubakaraOumaruai Branislava Trajkovi}a u inostraneekipe.Imalitune~eg novog?

Prvitrening Ju~e su igra~i Vojvodine prvoimalisastanaks~lanovima Upravnog odbora, na kojem su im se obratili predsednik kluba Ratko Butorovi}, a s wim i podpredsednik Du{an Vlaovi}, kao i~lanUO\er|Balaton. Odm ah zat im igra~ i su oti{liuteretanu,aondaje usledio i prvi ovogodi{wi tren ing. Ju~ e su ve` bal i: @akula, Radoja, Brankovi}, Grin, Trajkovi}, [kuleti}, Bilbija, Mito{evi}, Abubakar,Nasti},Kosovi},Po-

letanovi}, Deleti}, \uri}, Kar an, Kes i}, Smiq an i}, Pavlovi},Katai,Joki},[u{war, [aleta Kordi}, Nestorovi}(stigaospozajmice iz pqev aqs kog Rud ar a) i Kova~evi} (pozajmica Proleteru). Nedostajali su Supi}, koji }e sutra po~eti s treninzim a uz doz vol u tren er a, A|uru,kojiseju~elo{eose}ao, Jao, koji nije uspeo da obezbedi avionsku kartu za let iz Gane u Srbiju, kao i DejanMeleg.

Kova~evi}iIvani} Novinare je zanimalo kakav }e status imati Kova~evi} i Ivani}, dvojac Vojvodine koji je jesenas igrao za novosadski Proleter. -Prednamajeperiododnekihsedamdanaukojem}emotreniratisvizajednoitekposlewegadone}emoodluku–rekaoje Vigwevi}. – Ipak, mislim da su wih dvojica u ovom trenutku bli`iostankuuProleteru.

Mito{evi}

trolne utakmice s ni`erazrednim ekipama, a u Turskoj }emo imatijo{{estjakihprovera.U Antaliji }emo imati odli~ne uslovezaraditrudi}emoseda ihmaksimalnoiskoristimo.Generalnu probu pred po~etak

-Slo`ilismosedaGrinnije ispunio o~ekivawa i obavili smoodre|enerazgovoreswimu kojimasmomutojasnopredo~ili – kategori~an je bio Vigwevi}.–Jo{nismopostiglijasan dogovor,ali}eseve}ovihdana

gih klubova, a mogu}e je da }e jo{ neki igra~i koji su jesenas dob ij al i pril ik u da igraju, oti}i na pozajmice. U svakom slu~aju, trudi}emo se da do polaska ekipe na pripremeuAntalijustignemodo

- Postoji interesovawe za Abubakaraiuslu~ajupraveponude postoji mogu}nost da on ode–rekaojeVigwevi}.–Sli~najesituacijaisTrajkovi}em. Usvakomslu~aju,nikonetreba da se pla{i ako se to dogodi,

Kada se re~ povela o statusu doju~era{weg mladog reprezentativca Srbije Vuka Mito{evi}a, Vigwevi} je bio kategori~an: - Puno sam s Vukom razgovarao jesenas. Wegova opravdawa zbog ~ega pru`a slabije partije nisu bila dovoqna da bi zaslu`io mesto u timu. U fudbalu ne postoje stare zasluge i potrebanjekontinuitetupartijama.Nekidrugiigra~isuna najboqi na~in iskoristili prostor nastao Mito{evi}evim slabijimigrama,pasusadaispredwegaRadoja,aondaiA|uru, Poletanovi}imaliKosovi}.

Stru~ni{tab:MihajloTodi},SpasojeJela~i}iNeboj{aVigwevi}

jer}eklubreagovatiidovesti pravezamene. O tome {ta }e zahtevati od igra~atokomperiodapriprema, trenerVojvodinejenaglasio: -Uvekodigra~atra`immaksimalan anga`man i od toga sigurno ne}u odustati. Nije vrhunac ove ekipe bila pobeda nad Crvenomzvezdom,jersmoiutom

me~uvidelinekestvarigdesmo moglidabudemoboqiiodigramo kvalitetnije. Ube|en sam da imamo i individualni i timski kvalitet za napredak i, kada to ka`em,mislimnasveigra~e. Vojvodinajejedanoretkihsuperliga{a, ako ne i jedini u ovom trenutku, koji mo`e da se pohvali finansijskom stabil-

no{}u. To je podvukao i Du{an Vlaovi},kojijerekao: - Imamo obezbe|ena sredstva dokrajasezoneitoibezStevanovi}evog transfera u Seviqu. Ne `elimo da dovodimo igra~e po svaku cenu i plan nam je da s mladimapotpi{emoprveprofesionalneugovore.Tosmo~inili iuprethodnimmesecima,a`eqa nam je bila da isto u~inimo i u slu~ajuDejanaMelega.Me|utim, pojavila se ponuda Ajaksa i mi smo,kaoklub,dogovorsqudima iz tog kluba ispo{tovali, ali Holan|anitonisuu~inili.SadacenazaMelegavi{enijeista kao kada smo prvi put pri~ali. Ne`elimodautimuimamonezadovoqneigra~e.Bi}epromenai u klupskoj administraciji. Ve} smo objavili konkurs za direktora kluba, kao i rukovodioca marketingaitajkonkursjeotvoren do 20. januara. Mora}emo da re{imo i pitawe sportskog direktora, a bi}e do kraja januara poja~an i Upravni odbor. Svi koji`eledapomognuVojvodini, dobrodo{lisuuna{klub. Tekst i foto: A.Predojevi}


SPORT

dnevnik

~etvrtak10.januar2013.

15

JUBILARNI50.„DNEVNIKOV”TURNIRUMALOMFUDBALU

Po~iwe rasplet Nema vi{e popravnog, utakmicamaosminefinalaukonkurenciji seniora po~iwe zavr{nica 50. jubilarnog „Dnevnikovog“ turnira u malom fudbalu. Lakih rivala vi{e nema, u konkurenciji je ostalo 16 izuzetnihekipa,koja}eseunaredna~etiridanaboritizaveliki prelazni pehar na{eg lista. Prema onome {to su u dosada{wem delu turnira prikazali, prvifavoritisutrostrukipo-

bednici na{eg turnira ekipa Carigradaifutsalreprezentacija Srbije koja igra pod imenom Fabrika `ice Lampone. Me|utim,uposledwihnekoliko godinanisuslavilitimovikojimasusedavalainajve}a{ansa. Pro{le godine pobedili su igra~i Kafea Ugner, koji sada igrajupodimenomTradicijasocijalisti,apredvegodineprva jebilaekipaKlarisa(sadaKafeDvakraqa).

Derbi {enaestine finala je svakako me~ izme|u Fabrike `ice Lampone i Kafea Avantgard.@icarisuslavilinaturniruuRumi,aplasiralisuseiu finale takmi~ewauSubotici, dok su fudbaleri iz Temerina osvojili prvo mesto na novogodi{wemturniruuBe~eju. -Bi}eto`estokokr{aj–ka`e vo|a ekipe Fabrike `ice Lampone@eqkoMalini}.–Naravno,ciqnamjedaosvojimoi

^i~i}(Belidvori)uprodoru

turnir u Subotici i u Novom Sadu. Nema krune bez „Dnevnikovog“turnira,svimakojiigraju mali fudbal to je kristalno jasno.Imamosjajantim,najverovatnijejeda}emoseipoja~ati.

- Igramo mo`da zrelije nego ranijihgodina–smatrajedanod stubovaCarigradaAurelijeRa{iovan. – Uigrani smo, znamo koliko mo`emo, ali na „Dnevnikovom“turniru~estoodlu~u-

Fudbalerke u revijalnom me~u Urevijalnomme~uposledwegdana50.jubilarnog„Dnevnikovog”turniraumalomfudbalusnage}eodmeriti,ekipaKlarisasastavqenaodnovosadskihfudbalerkiiekipaBe~eja,igra~icekojeigrajuzaCrvenuzvezdu,iSpartakizSubiotice.Naravnoipobednikovogdvobojadobi}epehar. Me|utim,moramobitioprezni, pro{legodinesmobilitako|e dominantni, a onda smo neo~ekivanoizgubili. EkipaCarigradajeve}deceniju prisutna na na{em turniru, „poslasti~ari“ su ~ak tri putaslavili,aliposledwihgodinanemajusre}e,korakdvaim jenedostajalodozavr{nice.

Momenatizme~aNoviSadgas–Tehnomer

^etvrtak 15.00: 15.35: 16.10: 16.45: 17.20: 17.55: 18.30: 19.05:

IM frizerski salon – Ju`na Ba~ka (k) Alf – Fasada (k) FK Novi Sad – NS Agro (p) Mewa~nica Ris - 19. decembar (s) Madona – Tradicija socijalisti (s) Radio Planeta – Ju`na Ba~ka (v) Novo naseqe – Zup~anici Vuves (s) Kafe Dva kraqa – Kafe pab Taverna (s)

15.00: 15.35: 16.10: 16.45: 17.20: 17.55: 18.30: 19.05:

Zora – Indeksova tribina (mp) Petar Pua~a – Auto moda (mp) Kazino Gaja – Crvena zvezda (p) Mimada lajn – Galaktikosi (s) Fabrika `ice Lampone – Kafe Avantgard (s) Klaris – NPR Pani} (v) Teodorovi} BBB- Novi Sad gas (s) Carigrad RVE inogi Srbija – Beli dvori (s)

jeisre}a,ilisamojedanpotez. Nadamoseda}emosti}idofinala, mada nas o~ekuje te`ak protivnik. EkipaBelihdvorajeu{esnaestini finala lako savladala simpati~nuekipuMilkeCani} iz Gospo|inaca (5:2). Naravno, Veterni~ani `ele novu pobedu iplasmanme|uosamnajboqih.

Subota 14.00: me~ za tre}e mesto (mp) 14.35: me~ za tre}e mesto (p) 15.10: Beograd – Eliksir agrar (k) 15.45: me~ za tre}e mesto (v) 16.20: Novo naseqe ili Vuves – Madona ili Tradicija socijalisti (s) 16.55: Teodorovi} BBB ili Novi Sad gas – Kafe Avantgard ili F@ Lampone (s) 17.30: Carigrad ili Beli dvori – Mimada lajn ili Galaktiosi (s) 18.05: IM frizerski salon ili Ju`na Ba~ka – Alf ili Fasada (k) 18.40: Kafe Dva kraqa ili Kafe pab Taverna – 19. decembar ili Mewa~nica Ris (s)

Petak

- Ve} nekoliko sezona smo tu, blizu zavr{nice – ka`e vo|a ekipe Belih dvora Jovica Bara~anin. – Vreme je da i mi slavimo.Svesnismoja~ineCarigrada, ali smo svi uvereni da i protiv takvogrivalamo`emodopobede. Zanimqiv okr{aj se o~ekuje i u duelu izme|u Mewa~nice Ris i 19. decembra. [ajka{ani su zapo~eli takmi~ewe u dosta {arenom sastavu, a kako je turnirodmicaoigralisusveboqe, kvalitetnije.Podrazumevaseda supoja~aliredove. -[teta{tonemo`edaigra Lazar Veselinovi}, s wim bismo sigurno dogurali do finala, ali i ovako imamo {anse – veruje vlasnik Mewa~nice Ris Milan Ris. – Va`no je da odigramo predstoje}advame~adobro, a onda u nedequ {ta bude.Svakako da ra~unamo na plasmanume|u~etirinajboqeekipe. Bi}e zanimqivo i u konkurenciji mla|ih kategorija. Mali{ani su u dosada{wem delu turnira ve} pobrali simpatije publike, pa su i na wihovim utakmicama tribine dobro popuwene. G.Kova~ Foto: F.Baki}

Nedeqa 12.45:me~ za tre}e mesto (k) 13.20 finale (mp) 13.55 finale (p) 14.30: veterani (f) 15.05: polufinale (s)

15.40: 16.15: 16.50: 17.25: 18.00:

polufinale (s) revijalna finale (k) me~ za tre}e mesto (s) finale (s)

CRVENAZVEZDAPO^ELAPRIPREMEZAPROLE]NUSEZONU

Boqom igrom do poverewa publike Nakon silnih turbulencija tokomzimskepauze,promenerukovodstva koje treba da stabilizuje klub, fudbaleri Crvene zvezde zapo~eli su pripreme za nastavaksezone. -Prednamaje15me~evauprvenstvu, svaki treba da bude kvalifikacioni. To je za nas najbitnija stvar, kao i da publikaprepozna`equkodigra~a da uvek pru`e svoj maksimum. O~ek uj em boq u Crven u zvezdu jer je kadra da bude bar 30procenatanavi{emnivouu odnosu na jesen - istakao je predsednik kluba, Dragan Xa-

ihbitijerprelazniroksetek zah ukt av a. O poj a~ aw im a ne mo`emo da pri~amo dok se ne stvoreuslovi,obezbedinovac.

sve skupo i zauzeto - rekao je Stojadinovi}. Slededvodnevnatestirawa,a potom}eobefazepripremabi-

Rez pred Antaliju

FudbaleriCrvenezvezdenaprvomtreningu

Blokada Potpredsednikcrveno-belihzadu`enzafinansijeNeboj{a ^ovi}poru~iojedaklubmo`edafunkcioni{e,alidajeidaqeprioritetnizadatakdeblokadara~una. -Ra~unjeublokadi,oko3,5milionaevra.UkolikobiEurobankaiMarfinbankaskinuledobardeoblokade,prepolovili bije,aakokluboviBorac^a~akiSlobodaprihvateponududa u nekoliko rata izmirimo na{e obaveze, mi bismo onda imali skoropotpunosklowenublokadu.Stimdaobavezepremadr`avikojeiznose12milionadinara,moramodaplatimo.Itektadabismoimalipotpunodeblokiranra~un-objasnioje^ovi}uz dodatakdasunajve}iproblemisegzoti~nomUniverzalbankom.

ji}, koji je pozdravio igra~e preprvogtreninga. AleksandarJankovi}dobioje poja~awaustru~nom{tabu,prvogpomo}nikaBratislava@ivkovi}akojisevratioizSopota, kaoiVladu^epzanovi}akoji}e biti zadu`en za fizi~ku spremu, a stigao je iz omladinskog pogona gde je proteklih {est mesecivolontirao. - Nalazimo se na novom po~etku,amislimdaovajtimmo`eboqedaigra,atopodrazumeva one partije kada smo po-

be|ivali rivale, a ne do`ivelipadnakrajupolusezone.Kadasampreuzeoekipunijebilo kompaktnosti. Psihologija i samopouzdawe su bitan faktor. Treba nam ~vrstina, da ubrz am o igru uz agrs ivn ij i pristup odbrane - poru~io je trenerJankovi}. Transferisuuvekzanimqiva tema,atojedeoposlazakojije zadu`en sportski direktor ZoranStojadinovi}. -Nemakonkrentihponudaza na{e igra~e, nadamo se da }e

Spisakigra~akojenaraspolagawuimatrenerJankovi}broji~ak35imena:Bajkovi},Kirovski,Vesi},Dmitrovi}(golmani),Panti},Nenadi},Mijailovi},Spaji},Krneta,Dimitrijevi},Lazovi},Babaq,Milija{,Kadu,Maksimovi},Miki},Jovanovi}, Milunovi}, Kasalica, Milivojevi}, Miri}, Mladenovi}, Savi}evi}, Ve{ovi}, Asamoa, Mudrinski, Simi}, ^iki}, Mihajlovi},Reqi},Mijovi},Stojkovi},\uri}kovi},Lukovi}, O`egovi}. SaprveprozivkeopravdanosuizostaliKirovskiiMudrinskikojisumoralidadajudodatneizjaveuKru{evcuzbogincidentaname~umladihselekcijaSrbijeiEngleske,odnosnoKadukojijeimaoproblemasaavioprevozom. PredputuAntaliju,13.januara,zna}esenakogauZvezdivi{enera~unaju,jer}enapripremekrenuti26fudbalera. Sa mladim golmanom Markom Dmitrovi}em ugovor nije produ`en,ajedinonovoliceuprofipogonucrveno-belihjeomladinacStefanMihajlovi}(18),sinnekadasjajnoggolgeteraRadmila. Sve je otvoreno, daj bo`e da do|e neki novi igra~. Dobro bi do{lo ali znamo u kakavoj smo sit ua c ij i. Predn ost }e imati stranci jer je kod nas

tiobavqeneuTurskoj,najpreod 13.do28.januarapotomiod3.do 18.februara uz 12 kontrolnih utakmica. Z.Rangelov


16

SPORT

~etvrtak10.januar2013.

dnevnik IOFKBEOGRADPO^EOPRIPREME

Romanti~ari krenulibezGrbi}a

MuhamedKamara

EduardoPa{eko

NEMAPRAVEPONUDEZAPARTIZANOVESTRANCE

Sa prvim ve}im januarskim snegom na pomo}ni teren Omladinskog stadiona istr~ali su i fudbaleri OFK Beograda. Pra}eni stru~nim {tabom trenera ZoranaMilinkovi}ai~lanovima rukovodstva prvi put su treniraliodkrajajesewegdelaprvenstva. Novogodi{we praznike do~ekali su na devetoj poziciji tabeleJelenSuperlige.Visokoj, ako se uzme u obzir wihov lo{ po~etaksezonei~iwenicadasu tekpo~etkomoktobraostvarili prvu pobedu. Kraj jeseni odigralisunavisokomnivou,dvaputa pobediliCrvenuzvezdu,nanizali~etiriuzastopneprvenstvene pobedeiplasiraliseupolufinale Kupa Srbije, gde }e im rival biti Vojvodina.Stoga nije

napraviti najboqe mogu}e stvarizaovajklub-rekaojeMilinkovi}uo~itreninga,uprisustvu predstavnikarukovodstvakluba, me|u kojima su igra~ima pobede po`eleli potpredsednici Mom~iloMini}iDragoqubLeki}. Na pomo}nom terenu stadiona krajBogoslovskogfakultetanije bilo Petra Grbi}a, najboqeg igra~aromanti~araufini{uprvogdelasezone.CrnogoracugovoromvezanzaOlimpijakosnijese pojavio na okupqawu zbog pregovarasamati~nimklubom,iakopostoji velika {ansa da i u drugom delusezoneigranaKaraburmi. Milinkovi} nije prozvao ni Dragana Bogavca (u dogovoru sa Beogradomdobiodozvoludatra`inovianga`man),kaonibole-

nu pozajmicu u Ferencvaro{. Nikola Matek je napustio klub po isteku ugovora i nemamo potvr|enu informaciju gde je nastavio karijeru... Ekipa je na okupu, izuzev nekoliko igra~a, me|u kojima je i Grbi}, koji je trebalo da do|e. Jo{ razgovara saOlimpijakosomiverujemda}e bitiprona|enonajboqere{ewe izaklubizawega-rekaojeon. Pregovara se i oko odlazaka NemaweNikoli}aiMilanaRodi}a. Romanti~ari }e u Beogradu treniratido20.januara,adankasnijeotputova}euBe~i}e,gde}e raditi deset dana. Potom }e kratko opet boraviti u glavnom gradu,dok}eve}4.februaraoti}i}euAntaliju,gde}esespre-

IvanoviKamara ostaju Odlazak Ivana Ivanovau[angdongbioje maltene gotova stvar, me|utim, situacija se promenila.PartizanzaBugarinatra`i2,5milionaevra,aKinezi poku{avaju da spuste cenu takojedatransferjo{umagli. Tako|e, Ivanov i daqe ne odustajeododlaskaunekuzapadnoevropsku zemqu, ali ponuda odatlezasadanema.Javqajusesamo Rusi, Ukrajinci.. U svakom slu~aju,sve}ebitire{enounarednihnekolikodanajercrno-beli `eledanaprozivcizakazanojza 14. januar imaju jasnu situaciju okotogakojimigra~kimkadrom raspola`u. PosleodlaskaNemaweTomi}a u Gen~lerbirligi i sve izvesnijegtransferaStefana[}epovi}a i Sretena Sretenovi}a u ju-

`nokorejski Busan novi odlasci izHumske1suumagli.Igra~kojive}godinudanatra`iodPartizanadagaprodaMuhamedMedo Kamara daleko je od zakqu~ewa posla sa turskim Mersinom. Zapelojeokoobe{te}ewazareprezentativcaSijeraLeonajerPartizan ne `eli da ga proda ispod cenekojujeodredio.Turciimaju svemawestrpqewazapregovore, pajemogu}edaKamarainaprole}enosicrno-belidres. Igra~,komebicrno-belirado da vide le|a je i Eduardo Pa{eko. Brazilski napada~ koji jesenas zbog povrede nije proveo ni minutnaterenunijezadovoqioi Partizantra`ire{ewezawega. Prva opcija je bila pozajmica SaoKaetanuizkojegjeido{ao, ali,kariokene`eledavidePa{ekausvojimredovima.Problem

je time ve}i {to ni ostali brazilski klubovi nisu zainteresovani za rovitog napada~a. Sve je izvesnije da }e se on 14. januara, na prvoj prozivci pojaviti sa ostalimigra~ima. Ono{tojesadave}sigurnoje plan priprema crno-belih za prole}nu polusezonu. Beogra|ani }e ve} 15. januara otputovati na Taru. Na srpskoj planinskoj lepoticicrno-beli}eostatido 23.januarakadasevra}ajuuBeograd.^etiridanakasnijePartizanputujeuAntaliju,apovratak je zakazan za 7. februar. Crno beli }e tamo odigrati pet kontrolnih utakmica. Ako vremenske prilike dozvole Beogra|ani }e fini{ priprema odraditi u Crnoj Gori, ako ne u~ini}e to u svojojbaziuZemunelu. I.Lazarevi}

DARKOROKSA,PRVOTIMACNOVOGSADA

Opstanaknije nemogu}amisija Iza fudbalera Novog Sada je jednaodnajslabijihpolusezonaod kakosetakmi~iuPrvojligi(tri pobede,petnere{enihrezultatai devet poraza,14 osvojenih bodova). Najve}i razlog niskog leta kanarinaca je neuigranost ekipe i kasnidolazakBogunovi}a,Maksimovi}a, Nedeqkovi}a, Vidovi}a i Vukovi}a (nije dobio sertifikat do kraja polusezone). Povrede su tako|euzelesvojdanak,gdejesvakakonajve}ihendikepbioizostanakDarkaRokse.U~estvovaojesamouosamme~eva,nedovoqnooporavqen vratio se u posledwa tri kolaiuposledwimminutimaimao epizodnuulogu. - Od starta je krenulo kako ne treba, skrpili smo ekipu kada je prvenstvo ve} u{lo u 4. kolo i i{liizporazauporaz.Promewen jeitrner,malosmosetrgliina~inili veliko iznena|ewe na Banovom brdu. Verovali smo da smo prebrodili krizu rezultata, vratilanamseveradaovajsastavmo`emnogovi{e.Me|utim,zanepripremqenuekipu,zbogkasnogdolaskaigra~a,utakmicesreda–subota(prvenstvoiKup)pogubnosudelovale.Do`ivelismokatastrofu u Kraqevu (0:4), odigrali potom iznena|uju}e dobro sa Radni~kim iz Nove Pazove (3:0) i ostvarili prvupobedukodku}e.Iporedporaza igrali smo dobro na Slanoj

FudbaleriOFKBeogradnaprvomtreningu

potrebno posebno isticati koje takmi~ewe }e biti prioritetno zaplavo-beleunastavkusezone. -Dobraformajene{to{tobi trebalodapravimokrozpripreme. Moramo da vodimo ra~una o svakom slede}em danu. Ova generacijaimaznaweimogu}nostda radiidastvorirezultat.Gdeje na{ domet? To }emo da vidimo, verujemda}emosaovimmomcima NOVIPAZAR

Mali}evi} predsednik Biv{i {ef lekarskog tima Partizana Sead Mali}evi} izabran je za novog predsednika Upravnog odbora Novog Pazara, re~enojeradijuStoplus. -Mali}evi}je~oveksvelikim fudbalskimiskustvomiobavqa}e funkcijupredsednikaUOunarednomperiodu-izjaviojeportparol NovopazaracaRexepKora}. Onjerekaoda}e,osimimenovawa Mali}evi}a, u rukovode}im strukturamaklubabitijo{novina. - Na dana{woj prozivci, kada }emo zvani~no predstaviti i novogtreneraSlavenkaKuzeqevi}a, promovisa}emo jo{ nekoliko novih qudi u na{em rukovodstvu. kazaojeKora}. Mali}evi} (43) je osam godina radio kao lekar u beogradskom Partizanu,anamestupredsednika UpravnogodboraNovogPazarazameni}eBojanaRadovanovi}a.

Do`ivotne suspenzije zaKorejce Kona~nozdrav:DarkoRoksa

barisaProleterom,dabinastrojka u me~u sa Banatom vratila u igru.No,odtadata~no555minuta nismopostigligolidospelismo tamo gde smo sada– jada se Roksa, kojisevratioutakmi~arskipogon u fini{u me~eva sa In|ijom i Mlado{}uizLu~ana,abiojestar-

Razlika -Roksinikvalitetisuneosporni.Trebalojejesewasezonadabude wegovnoviuzlet,alipovredagajeupotpunostiizbacilaizkoloseka.Hteweivoqnimomenatdapomognedrugovimabilisunanajvi{emnivouipored~iwenicedajezatobiojo{nespreman.Popustio samidozvoliomudaiza|enateren.Sadajenajva`nijedaseoporavio iverujemda}eiporeddostaponudazaodlazakbitiuprole}nojtrci zaopstanakvo|akanarinaca,jerseekipasaRoksomibezwegaralikuje-ka`etrenerBogdanKorak.

teruposledwemkolusaMladenovcem. Me~ sa Mladenovcem bio je jedanodboqihovejeseni? -Naputukapobedi,kojusmovelikim zalagawem zaslu`ili, ispre~ile su se sudijske nepravde, poni{tenasunamdvagolainije nam dosu|en jedanaesterac. Sve je touticalodaseodsumornejeseni ne oprostimo planiranom pobedom.Zaostajemo za najbli`im konkurentimauborbizaopstanak~etiri boda, {to nije nedosti`no s obziromdanaprole}e,barnapapiru, imamo povoqniji raspored. Verujem da mo`emo da izborimo opstanakidazaovuekiputonije nemogu}a misija – nada se Darko Roksa. M.Popovi}

Svetska fudbalska federacija (FIFA)do`ivotnojesuspendovala 41 ju`nokorejskog igra~a zbog name{tawa me~eva. FIFA je napomenula da }e igra~ima, wih 21, koji su priznali ume{anst u korupciju,pru`iti{ansudasevrate ufudbal,alipoduslovomdapro|u probniperiododdvedopetgodina,ukqu~uju}idru{tvenokorisni radurasponutrajawaod200do500 sati. Ju`nokorejski igra~i i treneri,wihvi{eod50,u~estvovalisu 2011.uname{tawurezultatautakmica K lige. Pre FIFA, do`ivotnususpenzijuza41igra~aizreklisuKligaiJu`nokorejskafudbalskaasocijacija.Odlukuoeventualnom ukidawu suspenzije done}eJu`nokorejskafudbalskafederacija.

snogNemawuMili}aiopravdano odsustnog Ekvadorca Augusta Batiohu(upetakdolaziizdomovine). Sportski direktor Zoran Lon~arpotvrdiodajeklubaktivanuo~ipo~etkaprelaznogroka ispremanzaodlaske,aliidolaskeigra~a. -Zasadjejedinooti{ao(Milo{) @eravica, na {estomese~-

matido17.februara.Takmi~ewe u Jelen Superligi bi}e nastavqeno deset dana kasnije, a Milinkovi}eva ekipa u prvom prole}nomkolugostujeDowemSremu.Ipak,svinaKaraburmi`ive za13.mart,kada}eodigratiprvi polufinalniduelKupasaVojvodinomnanovosadskom„Kara|or|u”. Revan{ je zakazan za 17. april.

PIJACANAOSTRVU

Rijukre{uplatu, YekouInteru Frenk Lampard i E{li Kol iz ^elsija u Man~ester junajted!?Kakavbito{okbiozanavija~e ^elsija! Ali, engleski mediji tvrde da to ba{ i nije nemogu}e. Londonski „San” pi{e da su oba igra~a na oku Aleksa Fergusona i da je spremandaihanga`ujeodmahpozavr{etkusezone,kadaimisti~u ugovori.U ^elsiju tvrde da je Lampard i daqe igra~ tog kluba. Jo{ jedna vest u vezi sa Junajtedom. Rio Ferdinand je prihvatio smawewe plate kako bi ostao u klubu. Za wega je bilo interesovawa iz klubova saBliskogistoka,KineiSAD, alidajedefanzivacpristaoda munedeqnaplatabudesmawena

dvostruko (sada iznosi 110.000 funti). U kom{iluku se ne{to kuva. Prema pisawu britanskih medija, milanski Inter zainteresovan je da dovede Edina Xeka iz Man~ester sitija. Navodno je 26-godi{wi reprezentativacBiHnezadovoqan ulogom napada~a-xokera, odnosno ~oveka koji ulazi sa klupe i spreman je da napusti redoveengleskog{ampiona. SagaoTioVolkotuowegovom ostanku/odlasku iz Arsenalaizgledadajekonalno zavr{ena.Volkotjepristaoda potpi{e novi, petogodi{wi ugovor koji bi mu doneo nedeqnu platu od 90.000 funti. Momakima23godine.

[eicinudeBekamu 20milionafunti Otkako je kro~io na fudbalski terenbiojepretpla}en na uspeh i pre svega zaradu. Brak sa peva~icom grupe „Spajs girls”, Dejvida Bekama je lansirao na naslovne strane svetskih tabloida. Fudbaler plus peva~ica. Dobitna kombinacija! Bekamovi su svihovihgodinaimalikraqevski tretman u medijima, prati se svaki wihov korak, pa i wihovedece. Nekada{wifudbalerMan~ester junajteda mnogo je zaradio od fudbala, ali i od raznoraznih reklama. A da je i daqe „zlatnakoka”,svedo~iivestda mu je ponu|eno da dve sezone igra u Kataru za 20 miliona

funti, dakle 10 milion funti po sezoni! Katarskim bogata{ima,kojivolefudbal,jasnoje daimjezapopularizacijusporta neophodna megazvezda, a ko boqe„pasuje”odBekama!? -Videlisu{tajeBekamuradio za popularizaciju fudbala uSADisadtajistirecept`eledaprimeneiuKataru-ka`e neimenovani izvor blizak fudbaleru.


SPORT

dnevnik

~etvrtak10.januar2013.

17

LIGA[AMPIONA

Preokret crno-belih Partizan-Seged8:6(1:1,1:3,2:1,4:1) BEOGRAD: Bazen „Bawica”, gledalaca: 800, sudije: Borel ([panija), Stavropulos (Gr~ka). Igra~ vi{e: Partizan 5 (0), Seged 5 (2). PARTIZAN: Soro (7 odbrana), Tanaskovi}, Mandi} 2, Vico, Suboti}, Rackov 1, ]uk 2, Dedovi} 1, Matovi}, Mitrovi} 2, Basara, Joki}.. SEGED: Bak{a (9 odbrana), Deker, Kunc, Terek 2, Kaje{, Ki{ 1, Hegedu{, Sivo{ 3, T. Molnar, Juhas, Janger, [omo|i, D. Molnar. Vaterpolisti Partizana savladali su ma|arski Seged 8:6 u sedmom kolu D grupe Lige {ampiona. Crno-beli su naneli prvi poraz Segedu ove sezone i smawili zaostatak za liderom grupe na pet bodova. Partizan ima deset, a Ma|ari 15 bodova, ali uz utakmicu vi{e. Izabranici Vladimira Vujasinovi}a su dobro po~eli me~ i dva

puta stizali do vo|stva (1:0, 2:1), a onda su Ma|ari preuzeli inicijativu. Tek pred kraj tre}eg dela uspli su doma}i da smawe na gol zaostatka (5:4), ali su onda po~etkom ~etvrte deonice gubili 6:4. Zatim, je usledila fantasti~na serija od 4:0 i Partizan je stigao do velike pobede. Seged je do zavr{na tri minuta odr`avao dva gola prednosti, pre svega zahvaquju}i Sivo{u, da bi Milo{ ]uk sa dva gola doneo Partizanu izjedna~ewe (6:6). To je, izgleda, promenilo ritam me~a, crno-beli su preuzeli kontrolu, zaigrali ja~e u odbrani i do{li do preokreta i vo|stva, dva minuta pre kraja. Soro i odbrana su zatvorili prilaz golu, {to je napad na sjajan na~in ispratio i posle kontre Milo{a ]uka i Du{ana Mandi}a, ovaj drugi je pogodio za dva gola prednosti za Partizan, i kona~nu pobedu od 8:6. G.M.

Agrupa Sedmokolo:Eger-Vuqagmeni 10:9,Ligamus-Hanover6:6,SpartakVolgograd-[urman12:7.

Cgrupa Sedmo kolo: Sintez - Marseq11:9,Barseloneta-Bre{a 9:7,slobodnajeVojvodina.

1.Vuqagmeni 2.Spartak 3.Eger 4.[urman 5.Hanover 6.Ligamus

7 7 6 7 7 6

6 6 4 2 1 0

0 0 0 0 1 1

1 1 2 5 5 5

92:39 18 81:44 18 71:45 12 45:83 6 33:75 4 36:72 1

Bgrupa Sedmokolo:CrvenazvezdaOlimpijakos11:9,Jug-Monpeqe 17:5,slobodanjeKrojclingen.

1.Jug 2.C.zvezda 3.Olimpijakos 4.Monpeqe 5.Krojclingen

6 5 6 6 5

6 3 3 2 0

0 0 0 0 0

0 2 3 4 5

89:30 18 61:43 9 54:51 9 51:66 6 33:99 0

1.Barseloneta 2.Sintez 3.Bre{a 4.Vojvodina 5.Marseq

5 6 6 5 6

5 3 2 2 2

0 0 0 0 0

0 3 4 3 4

50:27 15 61:57 9 52:55 6 40:53 6 52:63 6

Dgrupa Sedmo kolo: Partizan - Seged 8:6, Galatasaraj - Oradea 6:5,slobodanje[pandau.

1.Seged 2.Partizan 3.Galatasaraj 4.Oradea 5.[pandau

6 5 6 6 5

5 3 2 2 1

0 1 1 0 0

1 1 3 4 4

53:41 15 41:36 10 41:45 7 56:58 6 44:55 3

Revan{crveno-belih Crvenazvezda-Olimpijakos11:9 (3:2,3:0,2:4,3:3) BEOGRAD: Bazen Ta{majdan, gledalaca: 1.700, sudije: Bervec (Holandija) i Inesta ([panija). Igra~ vi{e: Crvena zvezda 12 (8), Olimpijakos 9 (4). Peterci: Olimpijakos 2 (2).

NikolaRa|en

CRVENA ZVEZDA: [efik (13 odbrana), S. Ra{ovi} 3, Ra|en 2, Ivo{evi}, Mili}evi}, Pijetlovi} 2, Avramovi}, V. Ra{ovi} 1, Ran|elovi}, Vapenski 1, Prlainovi} 2, E{kert, Draksimovi}. OLIMPIJAKOS: Deligiani (5 odbrana), Delakas, Mazis, Kapocis, Funtulis 2, Pontikas, Blanis, Doskas 2, Murikis, Ko-

lomvos 2, Malarah 2, [izas 2, Floros. Vaterpolisti Crvene zvezde pobedili su su Olimpijakos 11:9 u sedmom kolu B grupe Lige {ampiona i tako im se revan{irali za poraz u Pireju (9:8). Ovom pobedom izabranici Dejana Savi}a su se vratili na drugo mesto u B grupi. Zvezdu je do pobede predvodio Strahiwa Ra{ovi} sa tri gola, dok su Andrija Prlainovi}, Nikola Ra|en i Du{ko Pijetlovi} dali po dva. Sjajan je bio na golu Denis [efik sa 13 odbrana. Iako su poveli gosti preko Malaraha igra~i Zvezde su odigrali sjajno u prve dve ~etvrtine, posbno u drugoj koji su dobili 3:0 i tako stekli visoku prednost na poluvremenu od 6:2. Ali, u drugom delu Grci su odigrali boqe, posebno u tre}oj ~etvrtini koju su dobili 4:2 i vratili se u me~. U posledwoj ~etvrtini Olimpijakos je pri{ao i na gol zaostatka (8:7), ali su Ra{i} i Prlainovi}, te sjajni [efik na golu obezbedili pobedu od 11:9. G.M.

SVETSKALIGA

SaNemcimauNovomSadu Reprezentacija Srbije do~eka}e selekciju Nema~ke u Novom Sadu u 4. kolu B grupe Svetske lige. Susret je na programu 2. februara od 18 sati u bazenu SPENS–a. U 3. kolu B grupe 30. januara reprezentacija Srbije je slobodna. Najboqi srpski igra~i u prvom kolu pobedili su Nema~ku u Hamburgu sa 12:10, a potom su na beogradskom Ta{majdanu savladali [paniju rezultatom 10:8.

Nata{aJani} pauziradvegodine Me|unarodni kajaka{ki savez (ICF) nije odobrio Nata{i Jani} da se u 2013. godi ni tak mi ~i pod za sta vom Srbije i odredio joj je dvogodi{wu suspenziju. Ma|ari su za „slobodu” olimpijske {ampionke zahtevali 150.000 evra, ali Olimpijski komitet Sr-

bije nije platio obe{te}ewe, pa }e Jani}eva da pauzira. Jani}eva }e propustiti i {ampionat sveta u Moskvi 2014, s obzirom da je 11. avgusta 2012. na Olimpijskim igrama u Londonu posledwi put veslala za Ma|arsku, a takmi~ewe u glavnom gradu Rusije zavr{ava se 10. avgusta.

RUKOMETNAREPREZENTACIJASRBIJEDANASPUTUJENASVETSKOPRVENSTVO

Ambicijevisoke, medaqunikonepomiwe Ru ko met na re pre zentacije Srbije danas putuje na Svetsko prvenstvo u [paniju, gde }e poku{ati da odigra dobro. Selektor rukometne reprezentacije Srbije Veselin Vukovi} rekao je da ekipa sa visokim ambicijama putuje na Svetsko prvenstvo u [paniju, ali da niko u reprezentaciji ne pri~a i o medaqi. - Bitno je da u svakoj utakmici damo sve od sebe, ali i da istrpimo gre{ke, pogotovo mladih i da ih ne optere}ujemo. Pred Evropsko prvenstvo u Beogradu nismo spomiwali medaqe, pa ne}emo ni sad. Imamo grupu po meri i bilo bi odli~no da kao prvi odemo u osminu finala i na taj na~in izbegnemo [paniju i Hrvatsku - istakao je Vukovi} na konferenciji za medije u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi.

On je dodao da }e kona~an spisak putnika zbog povrede Nemawe Zelenovi}a saop{titi posle treninga. - U od no su na pr ven stvo Evrope ima}emo devet novih igra~a. Wihova mladost i neiskustvo bi}e nam podr{ka, jer imaju veliku `equ da se doka`u, ali svakako da }e nam nedostajati i neki stariji, poput Manojlovi}a, koji zbog bolesti nije sa nama- konstatovao je selektor. Vukovi} je naveo da je ubedqiv poraz od Egipta u prijateqskom me~u u Vrwa~koj bawi epizoda koja se de{ava jednom u `ivotu. - Dobro je da nam se ta epizoda desila sada. Verovatno smo malo poleteli, ali svakako moramo da imamo vrhunske ambicije - poru~io je on. Kapiten Srbije Momir Ili} naglasio je da je postavqawe visokih ciqeva veoma bitno.

- Moramo da damo maksimum u svakoj utakmici, kao {to smo radili na Evropskom prven stvu. Za me ne je ve li ka stvar igrati za svoju zemqu i dostojanstveno }emo predstaviti ovaj narod. [to se ti~e utak mi ce pro tiv Egip ta, u me~ smo u{li nemotivisani, ali sada znamo da nijednu repre zen ta ci ju ne mo `e mo da dobijemo ako ne damo sve od sebe - rekao je Ili}. Ivan Nik~evi} je tako|e naglasio veliko zadovoqstvo zbog igrawa u dresu Srbije. - Na{ mentalitet je takav da nas obavezuje da postavqamo visoke ciqeve. Sa velikim am bi ci ja ma kre }e mo u [paniju. @elim da pohvalim mlade i da im se zahvalim {to su oni na{a najve}a snaga rekao je Nik~evi}. Predsednik Rukometnog saveza Srbije Velimir Marjanovi} dodao je da su visoki

ciqevi do sada bili privilegija Danske, ali da se posle 2012. godine u kojoj se srpski rukomet vratio na veliku scenu sada podrazumevaju i u srpskom timu. - Ovo je pri li ka da se po tvr di re zul tat sa Evrop skog pr ven stva. Ide mo pra vim pu tem, na{ ko na~ ni ciq je zlat na me da qa na Olim pij skim igra ma u Ri ju i bi }e nam mno go lak {e uko li ko od star ta kre ne mo na pra vim na ~in, od li~ nim re zul ta tom na Svet skom {am pi o na tu u [pa ni ji - is ta kao je Mar ja no vi}. Svetsko prvenstvo odr`ava se od 11. do 27. januara, a Srbija }e igrati u C grupi u Saragosi sa selekcijama Slovenije, Poqske, Koreje, Belorusije i Saudijske Arabije. Prvi me~ Srbija igra u subotu 12. januara od 15.45 sati sa Korejom.

VOJVODINANSSEMEPREDNASTAVAKPRVENSTVA

Sledinapadnavrhtabele Posle skora od ~etiri pobede i sedam po ra za (od ~ega ~ak {est puta 2:3), od boj ka {i Voj vo di ne NS se me ima ju mno go ve }e i ozbiqnije planove za nastavak sezone. Dovo |e wem is ku snog teh ni ~a ra Veq ka Pet ko vi }a, No vo sa |a ni su sprem ni za napad na vrh tabele i ispuwewe ciqa pred plej-of. U prvenstvenoj pauzi su crvenobeli naporno trenirali, iako su se seqaka li i ra di li van svoje sale, {ef struke Ni ko la Sa la ti} zadovoqan je u~iwenim. - Za do voq ni smo igrama u prvom delu sezone, ali ne i broOdbojka{iVojvodineNSsemepoja~alirad jem osvojenih bodova. Da je bilo malo sre}e, iskusve {to smo zacrtali za sada, vinom februara nas o~ekuje stva i boqeg su|ewa, mogli plasirali smo se na finalni finalni turnir Kupa, kao i smo na kontu da imamo vi{e turnir Kupa, opstali smo u Evropa, a prvenstvo }e se igrabodova. Ipak, ispunili smo Evro pi do pro le }a, a sa da ti prema rasporedu, pa ne}emo imamo jo{ vi{e ambicije u imati vremena da se dodatno prvenstvu. Plan nam je da se uigravamo. Sada smo napornije DANASNASTAVAK do plej-ofa domognemo jednog trenirali, u veoma ~udnim PRVENSTVA od prva ~etiri mesta i da isterminima za na{e islove, i tempiramo formu za doigramoram da pohvalim momke koji vawe - po~eo je pri~u Salati}. rade na vrhunskom nivou i izVojvodina NS seme }e u nadr`avaju sve izazove. rednom periodu imati pakleTako|e, novi startni tehni tempo utakmica, u ritmu ni ~ar cr ve no-be lih Veq ko Danas se nastavqa nadmesreda-subota i ne}e imati puPetkovi} se jo{ uigrava sa tawe u Viner {tedi{e muno vremena za trenirawe. ekipom i treba}e vremena da {koj odbojka{koj Superligi - U ovom trenutku, trenirau potpunosti u|e u sistem. utakmicom Mladi radnik we je veoma bitno na{oj mla- Igrao je Pet ko vi} ve} Crvena zvezda. Me~ se igra doj ekipi, ali prakti~no, sve utakmicu u Kupu sa Borcem iz od 18 ~asova uz direktan TV {to smo uradili u ovoj pauzi, Star~eva, ali }e trebati vreprenos na RTS. to nam je {to nam je. Ve} polomena da sve do|e na o~ekivano

Zvezdau Po`arevcu

Foto:N.Stojanovi}

mesto. Mla|i tehni~ari Strugar i @ivanovi} }e sigurno uz wega imati {ta da nau~e i o~ekujemo da }emo igrati boqe u situacijama koje zahtevaju iskustvo. Do sada je Vojvodina pokazala da ume da se vra ti iz te {kih si tu a ci ja, {to nije bio slu~aj u prethodnim sezonama, a sada bi to trebalo da bude na jo{ vi{em nivou. Zbog poja~anog trenirawa }emo na slede}em me~u s Partizanom biti ne{to „te`i”, ali morali smo da poja~amo rad i da se spremimo za nastavak sezone. Kada drugi budu padali, mi }emo da di`emo formu za plej-of - istakao je Salati}. M.Risti}


18

SPORT

~etvrtak10.januar2013.

dnevnik NBA LIGA

Fantasti~ni Pekovi}

EGZIBICIONI TURNIR U KUJONGU

Tipsarevi}se povredio Samo nekoliko dana po{to je osvojio turnir u ^enaju, Tipsarevi} morao da preda me~ zbog povrede. ^inilo se da je pehar iz Indije pravi na~in da srpski teniser stekne dodatno samopouzdawe pred Australijan open, me|utim, pitawe je da li }e uop{te mo}i da u~estvuje na wemu. Tipsarevi} je zbog povrde zgloba ruke morao da preda me~ KVALIFIKACIJE ZA AUSTRALIJEN OPEN

Lajovi} uspe{an nastartu

Srpski teniser Du{an Lajovi} uspe{no je startovao u kvalifikacijama za Australijan open. On je prvom kolu pobedio Brazilca Giqerma Klezara sa 6:3, 7:6 (8:6). Rival Lajovi}u u drugoj rundi bi}e ^eh Jan Mert koji je bio boqi od Hrvata Antonija Vei}a sa 6:3, 6:7 (5:7), 6:4. Drugi srpski teniser u kvalifikacijama Boris Pa{anski izgubio je od Britanac Xejmsa Vorda sa 6:4, 6:3.

Kipraninu Markosu Bagdatisu u ~etvrtfinalu turnira koji se igra u Kujongu, predgra|u Melburna. Odluku da se povu~e sa terena srpski teniser je doneo posle izgubqenog prvog gema u drugom setu. Prethodno se sa mukom odupirao bolovima, {to je Kipranin iskoristio da povede 1:0 (6:1). Ti pra se vi} je i u ^e na ju imao probleme, pa je nekoliko

me~eva odigrao pod iwekcijama. ^ini se da je umor u~inio svo je, a de ve ti te ni ser na svetskoj rang listi nije `eleo da dodatno pogor{ava stawe pred Australijan open, koji po~iwe idu}eg ponedeqka. Tipsarevi}u sada predstoji nekoliko dana pauze da sanira povredu, dok }e Bagdatis u polufinalu Kujonga igrati protiv Huana Martina del Potra.

TURNIR U HOBARTU

KrajzaBojanu Bojana Jovanovski dobro je po~ela turnir u Hobartu, pobedom protiv Marije Tereze Toro Flore iz [panije sa 6:0, 7:6 (9:7), ali je u drugom kolu izgubila od boqe rangirane Kirsten Flipkens sa 2:0 (6:3, 6:2). Belgijanka, koja se na po~etku 2013. godine nalazi na 51. poziciji VTA rang liste (pet ispred Jovanovski), boqe je po~ela me~ i sa dva brejka do{la do 5:0. Srpska teniserka uspela je da smawi na 5:2, ali nije imala snage za preokret. I drugi set je po~eo brejkom Belgijanke, koja je do kraja sigurnom igrom sa~uvala prednost i posle ukupno sat vremena obezbedila prolaz u ~etvrtfinale.

U derbiju ve~eri Hjuston je u ko{geterskom obra~unu na svom parketu naneo Lejkersima ~etvrti uzastopni poraz (125:112). Mnogo mawe poena vi|eno je u Indijani gde je doma}i sastav sru{io {ampiona Majami Hit rezultatom 87:77. U ostalim duelima Minesota je predvo|ena Nikolom Pekovi}em savladala Atlantu sa 108:103, Bruklin je lako slavio protiv Filadelfije rezultatom 109:89, a Milvoki je bio boqi od Finiksa sa 108:99. Xejms Harden vodio je Hjuston do trijumfa nad Lejkersima sa 31 poenom, a ^endler Parsons dodao je 20. Gosti su u prvom delu imali prednost od 14 poena, ali Rokitsi su u nastavku sa dve velike serije preokrenuli. Rekord sezone imao je Meta Vorld Pis sa 24 poena za Lejkerse koji su igrali bez trojice visokih igra~a – Dvajta Hauarda, Paua Gasola i Xordana Hila. Brajant je postigao 20 poena, a Ne{ je imao 16 uz deset asistencija. Legendarni Kana|anin postao je tek peti igra~ u istoriji koji je pre{ao cifru od 10.000 asistencija (Stokton, Kid, Xekson i Mexik). U Indijani je Pol Xorx pokazao da je spreman za najve}e izazove po{to je u direktnom duelu sa Lebronom Xejmsom iza{ao kao pobednik. On je na kraju imao 29 poena i 11 skokova, a

Popovi} potpisao zaLukoil Biv{i reprezentativac Srbije Bojan Popovi} novi je ko{arka{ Lukoila iz Sofije. Iskusni plejmejker je pro{lu sezonu proveo u Crvenoj zvezdi i od tada je bio bez anga`mana. Sa bugarskim {ampionom Popovi} je potpisao ugovor do kraja sezone. Lukoil nije uspeo da pro|e prvi krug takmi~ewa u Evrokupu i plasira se u Top 16 sa skorom 2-4.

NikolaPekovi}

{ampion je postigao najmawe poena u sezoni. Dejvid Vest dodao je 14 poena uz 11 skokova za Pejserse koji su dobili 11 od posledwih 14 utakmica. Na drugoj strani Dvejn Vejd je imao 30 poena, a Xejms je me~ zavr{io sa 22 poena i 10 skokova. Jo{ jednu fantasti~nu utakmicu odigrao je biv{i centar Parti-

MU[KA EVROLIGA

BamberguMoskvi Danas i sutra na programu su me~evi tre}eg kola druge faze Evrolige za ko{arka{e. Sastaju se: Danas CSKA - Bamberg (17) Panatenaikos - Unikaha (19.45) Makabi - Fenerbah~e (20.05) Kaha Laboral - Be{ikta{ (20.45) Sutra Efes - Alba (19) Real - @algiris (20.45) Montepaski - Kimki (20.45) Barselona - Olimpijakos (20.45)

OTVORENO PRVENSTVO BE^EJA U ROWEWU NA DAH

Premijernoplivawe sperajima

Ro ni la~ ki klub Po sej don iz Be~eja organizuje 12. januara (su bo ta) dru go otvo re no prvenstvo Be~eja u rowewu na dah – Be~ej Open 2013, a bi}e odr`ano i premijerno takmi~ewe u plivawu s perajima. Kako }e se sve odr`ati u zatvorenom bazenu OSC Mladost, to je prilika da se na tribinama na|e zavidan broj qubiteqa atraktivnog sporta iz ~itavog Potisja. - Be~ej Open se odr`ava u tri discipline. Prva je stati~ko rowewe na dah - STA, drugo dinami~ko sa perajima DXF i tre}e dinami~ko bez pe ra ja - DNF. O~e ku je mo ukupno tridesetak takmi~ara iz Beograda, Bele Crkve, Be~eja, Ni{a, Novog Sada, Pan~eva i Subotice, ali nam sti`u takmi~ari i iz Ma|arske, Republike Srpske, Slovenije, Hr vat ske i [vaj car ske. Kotizacija po takmi~aru je

1.000 dinara i, s obzirom da se mo`e uplatiti i na sam dan takmi~ewa, mo`e se desiti da broj u~asnika bude i ve}i. Sa takmi~arima }e biti i wihovi treneri, pa }e ovo biti prilika da se razmene stru~na iskustva. Za ovo takmi~ewe anga`ovali smo AIDA nacionalne sudije Janeza Krawca i Slobodana Savatovi}a iz Be o gra da. Naj bo qi ma u svakoj disciplini namenili smo diplome, medaqe i unikatno ra|ene amfore - rekao je pred sed nik Ro ni la~ kog kluba Posejdon Ernest Klozi. Sve~ano otvarawe zakazano je za 10 sati. Prvo }e se odr`ati takmi~ewe u dve dinami~ke discipline, a onda i start statike. U pauzi izme|u ova dva de la odr `a }e se atraktivno brzinsko plivawe perajima. V. Jankov

KIKINDSKI INVALIDI IZABRALI NAJBOQE

KARATISTIVLADIMIROVCAOSVOJILI273MEDAQE: KarateklubVladimirovacje najtrofejnijiesportskiklubop{tineAlibunaruminulojgodini.Dajeovajsportskikolektiv opravdanozaradioovajepitetsvedo~e273osvojenemedaqenabrojnimsportskimnadmetawimau zemqiiinostranstvutokomminulegodine.Odtogbroja~ak93suzlatne,osvojenesui89srebrneiistotolikobronzanemdaqe.Narevijalnimtakmi~ewima~lanoviklubaosvojilisu12zlatnih,19srebrnihi28bronzanih,aname|unarodnimturnirimauzemqiiinostranstvuizborili suseza57srebrnihi48bronzanihodli~ja.Desetaktakmi~ara~ekadaobu~edresreprezentacijeSrbije,atosu:MihaelMusta,ArijanaZarija,AnaBelaBukur,ElenaSeke{an,KatarinaDaki}, BogdanEkme~i}iMiqanCvetkovi}. R. Jovanovi}

zana Nikola Pekovi} koji je protiv Atlante imao 25 poena i rekord karijere od 18 skokova uz {ut iz igre 9-15. O~igledno je da Pekmenu prija odsustvo prve zvezde Kevina Lava. Pratili su ga Derik Vilijams sa 17 i Aleksej [ved sa 15 poena. Na drugoj strani Xo{ Smit je imao 21 poen i 13 skokova, a 21 poen ubacio je i Lu Vilijams.

LaureatiIgorVuji~i} iEr`ikaBudai Sportsko dru{tvo invalida Kikinde je jedino koje je na sve~anosti izabralo svoje najboqe sportiste u kikindskoj op{tini. Prema mi{qewu Upravnog odbora ova titula u mu{koj konkurenciji pripala je pliva~u Igoru Vuji~i}u i stonoteniserki Er`iki Budaiju. Ina~e, kikindski invalidi sportisti na nivou Sportskog saveza invalida Vojvodine u vi{e sportskih disciplina osvojili su 43 medaqe od ~ega 16 zlatnih, 14 srebrnih i 13 bronzanih a najuspe{niji bili su u atletici, jer su ku}i doneli 20 medaqa. M. S.

DAKAR RELI

Segmajster 74. [panac \oan Bareda i Naser Al-Atijah iz Katara bili su najbr`i na ~etvrtoj etapi 34. izdawa Dakara, vo`enoj od Naske do Arekipe. Bareda je bio najboqi me|u motociklistima, po{to je 289 kilometara dug specijal, vo`en u okviru etape du`ine 718 kilometara, pre{ao u vremenu od 3:41:09 sata. Drugo mesto, sa skoro osam minut zaostatka, zauzeo je Francuz Olivije Pan, dok je tre}i bio wegov sunarodnik David Kastu. Srpski predstavnik Gabor Sagmajster bio je 72, sa vi{e od jednog sata zaostatka. Zahvaquju}i drugom mestu, Pan je preuzeo vo|stvo u generalnom plasmanu i sada ima dva i po minuta prednosti u odnosu na Kastua, dok Sagmajster dr`i 74. poziciju. U konkurenciji automobilista, i specijal i etapa su bili za kilometar kra}i, a {ampion Dakara od pre dve godine ju je zavr{io za 3:28:46 minuta. Girlan [i{eri iz Francuske je na drugom mestu imao 36 stotinki slabije vreme, dok je tre}i bio branilac titule Stefan Peterhansel. Aktuelni {ampion je prvi u generalnom poretku posle ~etiri etape, sa pet minuta boqim prolaznim vremenom od Al-Atijahovog. Dakar se sada iz Perua seli u ^ile, a u sredu ne na programu etapa od Arekipe do Arike. Motociklisti }e voziti 411 kilometara, od kojih }e 136 biti u okviru specijala, dok }e za automobiliste etapa budu duga 509, a brzinac }e biti 172 kilometra.


kULTURA

dnevnik

~etvrtak10.januar2013.

19

ВЕЧЕРАСПРЕМИЈЕРАИБЗЕНОВОГ„РОЗМЕРСХОЛМА“УНОВОСАДСКОМПОЗОРИШТУ/УЈВИДЕКИСИНХАЗУ

Представа „Розмерсхолм“, рађенапонаманепознатомкомаду Хенрика Ибзена, у режији Анке Браду, премијерно ће бити изведена вечерас у19часованасцени Новосадскогпозоришта/Ујвидеки синхаз. Другу премијеру у овојсезонирежирагошћаизРумуније Анка Браду, која је већ у Новосадскомпозориштурежирала две представе претходних сезона: „Мизантроп“ и „Историју комунизмаудвадела“. У представи „Розмерсхолм“ играју:АронБалаж(ЈоханесРозмер, власник Розмерсхолма, бивши поп), Емина Елор (РебекаВест),ИштванКереши(Крол, ректор, Розмеров шогор), Шандор Ласло (Улрик Брендел), Атила Мађар (Педер Мортенсгард),СилвијаКрижан(Госпођа Хелсет, домаћица) и Агота Силађи(Беате,Розмеровамртва супруга). - Изабрала сам овај Ибзенов скоро непознат комад, али у историји књижевности се „Розмерсхолм“ сматра ремек делом драмскогоблика.Прочиталасам га давно, стално размишљала о њему, али сада сам га понудила Новосадскомпозоришту,јерсматрамдаоноимаодличну глумачку поделу за њега – каже реди-

тељкаовепредставеАнкаБраду. - У овом комаду има врло снажних карактера, има их иначе шест,ајасамдодалаиседми,Беате, Розмерову умрлу супругу, која јекључ,почетакцелогпроблема.Мислиласаминаподелу, али и на то да је ово врло комплексан комад, а за редитеља је врло интересантно да помеша стварност и сан, да реши различите нивое конфликата који почињу од политичке расправе, и везујусезаснажнуидеологију с почетка 20. века, док цео комад води ка врло тешком и моћном поетичком нивоу. Тај комад као дакрећесаземље,почињедасе пење до неба, и постаје заиста драматичнапоема. Овај комад меша стварност и машту,додајеАнкаБраду,а такође је у њему присутна и снажна нордијскатрадиција,којакажеда се људи који умру, а нису завршилисвојеобавезеуживоту,враћају да реше проблеме који су осталинерешени. -Такоимамозаплеткаоудрами„Хамлет“,укојојсепојављује дух оца, и тада настају сви проблеми. Овде је главни лик свештениккојижелидапостане слободан и одбаци стару веру у традицију. Хтео је да одбаци

БРИТАНСКА ФИЛМСКА НАГРАДА БАФТА

„Линколну”десет номинација Филм Стивена Спилберга о америчком председнику Абрахаму Линколну „Линколн„ са Денијелом Деј Луисом у насловној улози покупио је 10номинација за бри-

танске филмске награде БАФТА. Филмска верзија мјузикла „Јадници„,као и нови филм Анга Лија „Пијев живот„имају по девет номинација,док је најновији филм о Џејмсу Бонду „Skyfall„ добио осам номинација. Седам номина-

ција има филм Бена Афлека „Арго„,док је нова сарадња Кире Најтли и Џоа Рајта уфилму„Ана Карењина„номинована у шест категорија. Филм Квентина Тарантина

„Ђангова освета„и трилер о хватању Осаме бин Ладена „00.30Тајна операција„добили су по пет номинација. Додела награде Британске филмске академије биће организована у Лондону 10.фебруара.

Фото:Б.Лучић

Одземљедонеба,стварностиисна

комплетну прошлост и да крене путем слободе, мишљења и изражавања својих осећања. Тада среће младудевјкуРебекуВест, којагаводитимпутем иони се заљубљују.Ту сепомешајупроНОМИНАЦИЈEЗАЗЛАТНУ МАЛИНУ

„Сумрак” најгорифилм Вампири, мушкарци у хаљинама и лоши очеви покупили су највише номинација за Златне малине,„признања„за најгоре филмове и улоге у 2012.години.„Сумрак сага:Праскозорје 2”,последњи део тин вампирске франшизе добио је 11номинација за Малине,док је комедија Адама Сандлера „That‘sMyBoy”о оцу који се повезује са давно остављеним сином добила осам номинација. За најгори филм номиновани суи „Бојни брод„,„TheOogielovesinthe BigBaloonAdventure„,„AThousand Words„, „Џон Картер”.У категорији најгорих глумаца нашли су се Николас Кејџ, Роберт Патинсон, Еди Марфи,Адам Сендлер и Тајлер Пери. Оскаровка Барбара Стрејсенд номинована је за најгору глумицу уз Кристин Сјуарт,Кетрин Хејгл,Милу Јововић и Пери. Златне малине установљене су 1980. као антинаграда Оскарима. ДоделаМалинаовегодинепоновоје враћена у традиционални термин, ноћ уочи Оскара 23. фебруара. „Срећне” добитнике бира 650 члановаФондацијеЗлатнамалинаина основукритиканасајту„RottenTomatoes”.

НОВИФИЛМОВИНАБИОСКОПСКОМРЕПЕРТОАРУ

Комедија,анимирани иомажХавани Нарепертоаруновосадскогбио- торци долазе„ редитеља Ендија скопа „Арена синеплекс“ од данас Фикмана, прича о баби и деди који су три нова филма.У црно-белом долазе да чувају унуке,али њихове анимираном филму „Франкенвини” васпитне методе из „старе школе„ ТимаБартона кадизненадаизгуби изазваће прави хаос. Били Кристал свог вољеног пса Спаркија, млади и Бет Мидлер играју бабу и деду, Викторћеузпомоћнаукеуспетида док улогу ћерке,која мора да ради, оживисвогнајбољегпријатеља-уз тумачи Мариса Томеи. У глумачкој самонекемалепреправке. Покушаће да сакрије своју креацију, али кад Спарки побегне, Викторови школски другари, наставнициицеоградсхватиће данови„животнаповоцу”можедабудемонструозан. Гласове главним ликовима позајмили су: Кетрин О’Хара, Мартин Шорт, Мартин Ландо, Чарли Тејан, Атикус Шејфер, РобертКепрон,КончатаФерел иВинонаРајдер. „Франкенвини” представља Из филма „Хаос у кући“ освртнакласичнехорорфилмовекојисуумногомеутицалинаде- екипи су и Том Еверет Скот и Бејли тињствоТимаБартона. Овојетрећи Мадисон. Пошто деда и баба врло Бартонов филм снимљен „стоп мо- брзо одустају од инструкција своје ушн”техником,апретходиласуму ћерке,деца ће бити у прилици да прдва хита - „Мртва невеста”, филм ви пут пробају торту и играју се пиноминован за Оскара у категорији штољима на воду,али и да сама донајбољег дугометражног анимира- несу неке важне одлуке.Из тог неног филма, и „Ноћна мора пре Бо- споразума и хаоса цела породица изжића”,номинованукатегоријинај- лази сложнија и јача него икада. Филм „7 дана у Хавани”, савребољих визуелних ефеката. Други филмјекомедија „Хаос у кући -ма- мени портрет једног од најфасци-

нантнијих градова у свету, својеврсни је омаж Куби, који чини седам засебних, али повезаних поглавља, окупиојеседамзначајнихсветских редитеља и одличну глумачку екипу. ЛоренКанте,ХулиоМедем,ГаспарНое,ЕлијаСулејман,ХуанКарлос Табио, Пабло Траперо и Бенисио дел Торо представили су свој доживљај Хаване у динамичномомнибусу. Џош Хачерсон, звезда филма „Игре глади”, игра главну улогууредитељскомдебијуБенисија дел Тора. Прича прати младог америчког туристу који одлази на своје прво путовање поКуби.Његовтаксистајесредовечничовексаинжењерском дипломом који ће му показати град који је све друго, само не традиционалан. Редитељ Емир Кустурица игра главну улогу у причиПаблаТрапера,доксеуфилмупојављујеиталентованиДанијел Брул („Збогом Лењине”, „Проклетници”). Сценарио за омнибус написаојеЛеонардоПадура,ауглумачкојекиписуиАнадеАрмас,Елија Сулејман, Хорхе Перугора, Мирта Ибара,ДајсиГранадос,ЛуисАлберто Гарсиа, Владимир Круз, Отело Ренсоли,ЛеонардоБењитез,Мелвис СантаЕстевез. К. Р.

блеми идеологије и љубави, и Розмероваженаизвршавасамоубиство. Комад почиње годину и подананаконтога,и,каоутрилеру,враћасеупрошлост,односнопрошлостпостаједеоствар-

ности. Парнакрајусхватадане може више да живи у таквој стварности која је пуна прљавштине,лажиипогрешака. Одлучују да се убију... – наговестила јејученовинаримаАнкаБраду.

Из данашње перспективе гледано,овајкомад,поречимаАнке Браду, има сасвиммодернасхватањаотомештазначиживетиу стварности, и говори нам како морамо наћи снаге да се боримо противлажиитамеунашимживотима.Мождаовајкомадизгледа трагичан, али Анка Браду такође сматрада накрајудајеипак јаснупоруку датребабитијак,и гледати ведро и са снагом у будућност. Ребеку Вест Емина Елор описује као врло сложену жену, мистичну, хладну, аристократске природе, која, у ствари, гори изнутра, пуна осећаја и енергије, алиистоодстосигурнаусебеи зна штахоће. - Али, када дође у Розмерсхолм, тај розмерсхолмски стил живота јеполоми,ионабежиод тога, због закона под којима је требало даживиикојиманеприпада. Она би заправо да пресече традицију, сматрајући да се не моравенчаватидабизаједноживелиуљубави.Тојетајњендух, њенаеманципованастрана...-објашњаваЕминаЕлор. Драматург је Ката Ђармати, а сценографикостимографјеМихаиПакурар. Н. Пејчић

ШЕСТРОМАНАУНАЈУЖЕМ ИЗБОРУЗАНИН-ову НАГРАДУ

Одлукаонајбољем 14.јануара Ко је добитник најугледнијег домаћег књижевног признања, НИН-ове награде за роман за 2012. годину, знаће се у понедељак,14.јануара,ажиријесаопштиодасуунајужемизборушесторица кандидата односно наслова.Тосу:АлександарГаталица „Великират“(„МоноиМањана“),МираОташевић„Зоја“(„Геопоетика“), Драго Кекановић „Вепрово срце“ (СКЗ), Катарина Брајовић „Штампар иВероника“ („Октоих“ и „Штампар Макари-

је“),ИванчицаЂерић„Несрећаи стварнепотребе“(„Ренде“)иЛасло Блашковић „Посмртна маска“ („Архипелаг“). Овај редослед је сачињен по датумима пристизањауРедакцијуНИН-аи нијевредноснисуд. Жиријеобзнаниодасунаконкурс стигла 164 романа, што је једна од квантитативно најбогатијих издавачких година, али је већина наслова „квалитативно скудна“ . Добар део романа који конкуришу за награду, тематски

и жанровски може се сврстати у историјскеромане,аауторисусе бавилиразличитимделовиманационалнеиопштеисторије. ЧлановиНИН-овогжиријасу Васа Павковић (председник), Владислава Гордић Петковић, ЉиљанаШоп,МилетаАћимовић ИвковиМићоВујичић. Новчана противвредност НИН-ове награде за најбољи роман на српском језику јемилиондинара,адародавацјекомпанија„Danubefoods group“. Р. Л.

ЗА„ВИТАЛОВУ”КЊИЖЕВНУНАГРАДУ

Деветнасловауужем избору Жири књижевне награде „Златни сунцокрет” коју 17.путдодељује„Витал”изВрбасазанајбољукњигу објављенупретходнегодине,одабраоје деветнаслова који суушлиуужиизбор. Жири усаставу:ЈованЗивлак(председник),НиколаСтрајнићиВладимирГвозденнаконразматрањавишеод120наслованачетири седнице, сачинио је ужи избор кандидата у који је ушлошестромана,једнапоетскакњигаидвекњигеиз домена критике и књижевних есеја објављени у 2012.години. УужемизборузанаградусуроманиДрагеКекановића„Вепровосрце”(уиздањуСрпскекњижевне задруге),АлександраГаталице„Великират”,(Моно и Мањана“, Слободана Гавриловића „Џелат„(Албатрос плус), Драгана Великића „Бонавиа” (Лагуна), Ласла Блашковића „Посмртна маска„(Архипелаг), КатаринеБрајовић„ШтампариВероника“(Октоих ШтампарМакарије). Уужемизборује збирка поезијеЖиворадаНедељковића„Талас” (уиздањуАрхипелага)аизобласти књижевнекритикедвекњигеСавеДамјанова„Нова читањатрадиције” (уиздањуСлужбеноггласника)и Нине Живанчевић „Црњански и његов читалац„ (МалиНемо).

Усаопштењужиријанаведеноједасеопределио заовекњигејерсвакаодњихнарелевантануметничкиначинговорионашемсветуипосредниминепосреднимдруштвенимсиламакојегаобликују.Жири оцењуједаједоминацијароманаупоследњевреме неспорна,штосматрајупоследицомтогадасеиздавачисвевишеприклањајуутицајиматржиштакаои дајенекадаповлашћенижанр,поезијаосимкоднеколико мањих издавача, гурнута на маргине као и есеј,критикаикњижевнанаука. Нашеиздаваштвоје упркос наведеним околностима још сачувало меру одговорностизауметничкупрозу. У роману је тумачење и разумевање наше политичкесудбиненаглашено,билодасерадиоопштој слициилиоконструктимапојединацакојисуизложенињенојекстремнојлогици.Утомсмислусеможе рећи да је генерално у српској прози дошло до обртагдесенапуштатипкњижевностизаснованна имагинативнојифантастичкојсамодовољности-наводиуобразложењужири. Жирићеодлукуо17.добитникуВиталовенаграде саопштити током јануара. Добитнику награде припада новчани износ, као и штампање награђене књиге.

СУТРАНАКОНЦЕРТУУСРПСКОМНАРОДНОМПОЗОРИШТУ

КошмарниИгудесман и Џу Врхунски светски музичари и комичари, виолиниста Алексеј Игудесман и пијаниста Хјунг Ки Џу,који годинама засмејавају публику широм света изводећи класичну музику на оригиналан начин,наступиће сутра у 20 часова у Српскомнародномпозоришту са Београдском филхармонијом. Виртуозни дуо који је већ неколико пута са огромним успехом наступио пред нашом публиком представиће свој, широм света познати шоу „Big Nightmare Music„ са музиком светских класика Волфганга Амадеуса Моцарта,Јохана Себастијана Баха и Лудвига ван Бето-

вена,коју са симфонијским оркестром изводе на духовит и заба-

ван начин. Врхунски извођачи који поред својих инструмената, клавира и виолине, Бахову или било коју другу „озбиљну„музи-

ку изводе уз помоћ разних реквизита, усисивача, мутилица за кафу, метли, познати су по томе да се сами добро забављају и да публику засмејавају „до суза„. На претходним гостовањима Игудесман и Џу наступили су као дуо (Little NightmareMusic)асутра увече свираће са великим оркестром (Big Nightmare Music), Београдском филхармонијом. Наступи ових особених музичара који су постали својеврстан музички феномен, до сада су прегледани више од 30 милиона пута на Јутјуб каналу.


20

svet

~etvrtak10.januar2013.

GLASAWEOZA[TITNOJKLAUZULIUBRISELUKRAJEMJANUARA

La`niazilantiipak vra}ajuvize BRISEL: Savet ministara EU i Evropski parlament postigli dogovor o mehanizmu za privremeno vra}awe viznog re`ima za neke balkanske zemqe. Na pitawe da li preti opasnost da vize budu vra}ene Srbiji, izvori u EK su ponovili da }e jedino merodavno biti ~iweni~no stawe koje se ustanovi u EU. Kako se saznaje, postignut je potpuni politi~ki dogovor o utvr|ivawu mehanizma, ali je glasawe o tome u Odboru za gra|anske slobode EP iz tehni~kih razloga odlo`eno za drugu polovinu januara. Kako su rekli upu}eni zvani~nici u ovom odboru EP, politi~ki je jo{ u decembru sasvim usagla{ena za{titna klauzula re`ima bez viza za zapadnobalkanske zemqe. Tom klauzulom bi vize bile vra}ene ako se utvrdi da je iz tih zemaqa do{lo do naglog

planirano, glasawe o za{titnoj klauzuli biti 21, 22. ili 31. januara. Odlagawe je proceduralnotehni~ko jer je nu`no, kako je dodala, da se tekst tog mehanizma

Zemqe~laniceEUbinaosnovusvojihpodataka moglezakqu~itidajenatri, {estilivi{emesecinu`novratitivize nekojdr`aviZapadnogBalkana pove}awa „la`nih azilanata” ili priliva ilegalnih imigranata u EU. Predstavnica za {tampu u Odboru za gra|anske slobode EP Isabel Nadkarni je objasnila da }e, umesto danas - kako je bilo

pravno i jezi~ki dotera i usaglasi. Sama sadr`ina „za{titne klauzule” je u potpunosti prihva}ena u konsultacijama Saveta ministara EU i EP, naglasila je Isabel Nadkarni. Podsetimo, izvestiteqka Evropskog parla-

menta za viznu liberalizaciju Tawa Fajon prekju~e je za B92 rekla da je raniji dokument, po kojem bi postojala ve}a opasnost za suspenziju viznog re`ima Srbiji „propao”, a da je sada{wi predlog mnogo boqi. Ona je ponovila i da se nada da Zapadnom Balkanu ne}e ponovo biti uvedene vize. EP je prekju~e saop{tio da je za{titna klauzula za bezvizni re`im usvojena na zahtev nekoliko zemaqa EU koje su ustanovile naglo pove}awe broja neosnovanih zahteva za dobijawe azila dr`avqana nekih zemaqa Zapadnog Balkana, posle uvo|ewa bezviznog re`ima sa EU. Zvani~nici u Evropskoj komisiji su prethodno stavili do

znawa da se u zahtevima upu}enim Briselu za usvajawe ubrzanog postupka za eventualno vra}awe viza, poimence ne pomiwe nijedna zemqa Zapadnog Balkana. Na pitawe da li preti opasnost da vize budu vra}ene Srbiji i Makedoniji, izvori u EK su ju~e ponovili da }e jedino merodavno biti ~iweni~no stawe koje se ustanovi u EU. Zemqe ~lanice EU bi tada, i na osnovu svojih podataka, mogle zakqu~iti da je na tri, {est ili vi{e meseci nu`no vratiti vize nekoj dr`avi Zapadnog Balkana, ako se utvrdi da je do{lo do „vanredne situacije” i mogu}eg ugro`avawa bezbednosti prostora EU. Savet ministara ~lanica EU takvu odluku donosi kvalifikovanom ve}inom glasova, {to zna~i da je potrebno 73 odsto glasova svih ~lanica EU. Pri tom glas najve}ih zemaqa Unije ima „specifi~nu te`inu” od 29 bodova, a najmawih tri ili ~etiri boda. Povodom tvrdwi medija da je u posledwe vreme do{lo do naglog pove}awa broja „la`nih azilanata”, u ogromnoj ve}ini Roma, iz nekih dr`ava Zapadnog Balkana, iz Brisela poru~uju da }e se pravi podaci znati tek po{to stru~waci Evropske komisije uskoro daju izve{taje o tome i kada se to sravni s podacima zemaqa ~lanica EU.

UKRATKO Udestrajekta, 50povre|enih WUJORK: Jedna osoba je u kriti~nom stawu, a vi{e od 50 je lak{e ili te`e povre|eno kada je trajekt udario u mol u Wujorku, saop{tili su zvani~nici Obalske stra`e. Do nesre}e je do{lo oko devet ~asova ujutru po lokalnom vremenu na molu 11 u dowem Menhetnu, nedaleko od Vol Strita. Trajekt koji svakodnevno prevozi putnike iz Atlantik Halendsa u Wu Xersiju iz zasad neutvr|enih razloga se zakucao u mol, a televizijski snimci su pokazali da je tom prilikom napravqena velika rupa na boku. „]o{ak trajkta je otkinut, kao da je neko otvarao konzervu. Putnici su poleteli sa svojih sedi{ta i mnogi od wih su udarili u zidove i prozore”, rekao je jedan od o~evidaca, prenosi AP.. Mnogima je medicinskim „kragnama” imobilizovan vrat, a mediji navode da ima najmawe 50 lak{e ili te`e povre|enih.

Poternicazbogluka STOKHOLM: [vedska je izdala me|unarodni nalog za hap{ewe dvojice Britanaca osumwi~enih da su organizovali krijum~arewe vi{e od tone kineskog belog luka u [vedsku. [vedsko tu`ila{tvo ih tereti da

su dvojica Britanaca na taj na~in o{tetila {vedsku dr`avu za oko 10 miliona evra. Tu`ilac Tomas Alstrand rekao je da su ta dvojica prvo brodom prevezla beli luk u Norve{ku, gde nisu platili carinu, jer se smatralo da su kroz tu zemqu samo u tranzitu. Oni su potom prevezli 1,2 tone belog luka preko {vedske granice, izbegav{i carinske kontrole i pla}awe uvoznih da`bina, ~ime su o{tetili {vedsku dr`avu za oko 10 miliona evra. Tu`ila{tvo je navelo da je duga policijska istraga dovela do identifikacije dvojice Britanaca koji stoje iza operacije, sprovedene 2009. i 2010.

Protestizbogzastave BELFAST: Ve} {estu no} za redom demonstranti u Belfastu napali su policiju Severne Irske dimnim bombama, fla{ama i kamenicama, a povre|enih nije bilo. Demonstranti se protive odluci da se sa gradske skup{tine skine britanska zastava. Policija je ipak uspela da odr`i red, bez upotrebe gumenih metaka i vodenih topova, koje je koristila u neredima dan ranije, preneo je AFP, dodaju}i da u posledwim demonstracijama nema povre|enih. Probritanski demonstranti izlaze na ulice Belfasta svake

no}i od 3. decembra, kada su katoli~ki, proirski politi~ari izglasali da se britanska zastava na Gradskoj skup{tini, gde je bila od 1906. godine, postavqa samo 18 odre|enih dana u godini. Protesti su u po~etku bili uglavnom mirni, ali su od po~etka godine postali nasilni. Strahuje se da bi danas moglo da do|e do sukoba, jer tada, prvi put posle dono{ewa odluke, zastava treba da bude istaknuta povodom ro|endana supruge princa Vilijama, vojvotkiwe od Kembrixa. Pro{le no}i, oko 300 demonstranata, mnogi umotani u britanske zastave, stajalo je mirno ispred gradske skup{tine, a do uli~nih sukoba je do{lo kada se ve}ina vratila u isto~ni Belfast.

dnevnik PO@ARIBESNEAUSTRALIJOM

Bakaspasla hrabreunu~i}e SIDNEJ: Po`ari {irom najmnogoqudnije australijske dr`ave su van kontrole - aktiviraju ih velika vru}ina i vreo vetar, stvaraju}i katastrofalnu situaciju. Borba sa vatrenom stihijom traje ve} danima, a svet su danas obi{le slike jedne bake koja je uspela da spase petoro unu~adi.

„Stawe ne mo`e biti lo{ije, suo~eni smo s katastrofom”, rekao je on. Situaciju u mnogim mestima u Australiji pokazuju fotografije Tima Holmsa, koji je ovekove~io trenutke u kojima sa svojom suprugom i petoro unu~adi tra`i spas od stihije u vodi, ispod jednog keja u tasmanijskom gradi}u Daneli.

„U no }i iz me |u utor ka i srede u Novom Ju`nom Velsu bilo je vi{e od 140 {umskih po`ara od kojih ~etrdesetak ni je pod kon tro lom”, sa op {tio je novinarima u Sidneju ko me sar se o ske va tro ga sne slu`be [ejn Ficsimons.

Fotografije su napravqene 4. januara, a ju~e su objavqene u medijima {irom sveta. Na fotografiji je baka sa hrabrim unucima (s leva na desno): [arlot Voker (2), Tami Holms, Ester Voker (4), Lajam Voker (9), Matilda Voker (11), Kejleb Voker (6).

SIRIJA

Miliongladnih DAMASK, BEJRUT: U vazdu{nom napadu sirijske avijacije kod Homsa poginulo je ~etvoro dece, a strahuje se da je broj `rtava ve}i, javqa Opservatorija za qudska prava sa sedi{tem u Bejrutu. @estoki sukobi izbili su kod vojnih aerodroma u oblasti Alep koja je pod kontrolom pobuwenika. Opservatorija navodi da se strahuje da je u istom napadu poginulo oko deset osoba. Artiqerija re`ima Ba{ara el Asada tokom no}i je bila aktivna na podru~ju Damaska, dok su se borbe nastavile na severozapadu zemqe. Ujediwene nacije, u me|uvremenu, upozoravaju da je ~ak milion gra|ana Sirije suo~eno sa gla|u.

Pomo} do wih ne mo`e da stigne zbog sukoba koji traju 22 meseca i u kojima je ubijeno oko 60 hiqada qudi. Sirijski pobuwenici oslobodili su 48 Iranaca u zamenu za osloba|awe 2.130 civilnih zatvorenika koje dr`e sirijske vlasti. Me|u oslobo|enim zarobqenicima ima `ena i dece. Sirijski pobuwenici su ve} oslobodili Irance koje su zarobili u avgustu u Damasku, tvrde}i da su pripadnici iranskog elitnog korpusa islamske revolucionarne garde, prenela je iranska dr`avna televizija. Teheran je to negirao navode}i da je re~ o {iitskim muslimanima koji su i{li u posetu svetili{tima u Siriji.

Libijavi{enijeyamahirija LONDON: Libijski nacionalni kongres jednoglasno je usvojio nacrt zakona kojim se ukida naziv Velika Xamahirija koji je 1977. godine uveo Moamer el Gadafi. Kako prenosi list „Elaf”, novi naziv bi}e - dr`ava Libija i on }e va`iti do trenutka kada bude usvojen novi Ustav. Odluka je doneta kao odgovor na zahteve gra|ana i nekih organizacija. Pun naziv zemqe - Velika Socijalisti~ka Narodna Libijska Arapska Xamahirija - koristi se u mnogim dokumentima, kao i na papirnim nov~anicama. To je bio slu`beni naziv Libije pod Gadafijevim vo|stvom. Xamahirija ozna~ava poseban oblik vladavine i oblik politi~kog ure|ewa koji je zagovarao Gadafi, u kome ne postoje uobi~ajeni organi vlasti ve} se sva vlast nalazi u rukama naroda koji je vr{i preko narodnih kongresa i narodnih komiteta.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI JULIJATIMO[ENKO Julija Timo{enko po~ela „akciju gra|anske neposlu{nosti” i odbija da se vrati u svoju zatvorsku sobu protestuju}i protiv re`ima predsednika Viktora Janukovi~a. Timo{enkova je provela no} u prostoriji s tu{evima i zapretila da se vi{e ne}e vratiti u svoju sobu dok se ne uklone kamere koje je nadziru. Ona optu`uje Janukovi~a da je uzurpirao vlast u zemqi.

MOHAMEDMORSI Egipatski predsednik Mohamed Morsi posredova}e u pregovorima u Kairu izme|u palestinskog predsednika Mahmuda Abasa i vo|e Hamasa Kaleda Ma{ala. Zvani~nici Abasovog Fataha i rivalskog Hamasa najavili su da }e u fokusu pregovora biti formirawe palestinske vlade nacionalnog jedinstva i odr`avawe izbora, koji se ve} dugo odla`u i na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze.

UGO^AVES Kako predsednik Venecuele Ugo ^aves ne}e biti u stawu da se vrati u Karakas do 10. januara kada treba da polo`i zakletvu, inauguracija }e biti odlo`ena. Ovo je saop{tio predsednik skup{tine Diosdado Kabeqo. Po mi{qewu lekara, ^aves, koji je operisan na Kubi, ne}e mo}i da se vrati u Venecuelu do danas, kada treba da polo`i zakletvu.

Berluskoni`rtva`enasudija? RIM: Negoduju}i zbog odluke suda pre- pla}a 100.000 evra dnevno, odnosno tri ma kojoj je du`an da pla}a ogromnu ali- miliona evra mese~no svojoj biv{oj mentaciju biv{oj supruzi, Silvio Berlusupruzi. skoni rekao je da je `rtva zavere `ena sudija, koje je nazvao „feministkiwama i komunistkiwama“. Biv{i italijanski premijer najavquje `albu zbog alimentacije od 200.000 evra dnevno. Biv{i italijanski premijer Silvio Berluskoni, rekao je da je `rtva `ena sudija koje je nazvao „feministki wa ma i ko mu ni sti ma”, zbog alimentacije od 200.000 evra dnevno presu|ene u brakorazvodnoj parnici wegovoj drugoj supruzi. Berluskoni je u intervjuu za privatnu televiziju La7 rekao da }e se `aliti na presudu u razvodu od supruge Veronike Lario. Italijanski mediji prvobitno su javili da je sud odlu~io da Silvio treba da Veronika Lario i Silvio Berluskoni

Berluskoni je, me|utim, rekao da je ta cifra, zajedno sa zaostalim isplatama, dvostruko ve}a. „Radi se o tri `ene sudije, feministkiwama i komunistkiwama. To su milanske sudije koje me progone od 1994. godine”, rekao je italijanski medijski magnat. Veronika Lario zatra`ila je razvod 2009. godine, navode}i kao razlog Berluskonijevu naklonost mla|im `enama. Berluskoniju se trenutno sudi po optu`bama da je platio pru`awe seksualnih usluga tada maloletnoj Marokanki i koristio svoju kancelariju da to zata{ka. Biv{i italijanski premijer i devojka odbacuju ove optu`be. Ina~e, prema prijavqenim prihodima 2008. godine od 23 miliona evra, Berluskoni se ubraja me|u najbogatije qude u Italiji.


BALkAn

dnevnik

Dodik:RS,iako nacionalniprojekat,nije uperenaniprotivkoga

Saradwa

pripada”, rekao je Dodik, nagla- ~ega {to mnogi ne `ele. Mi smo sredi{te te institucije bilo je {avajui da niko ne bi trebalo izgubili i svoju malu iluziju o najpre u Sarajevu, gde je i proda se miri s nametnutim retome da je Bosna mogu}a u smislu gla{ena deklaracija, a tokom {ewima. realizacija dejtonskih vredno- rata u BiH bilo je izme{teno Predsednik RS je naglasio da sti, jer su one stalno bile iz- na Pale. Od 1998. godine sedije Evropska unija, tokom cele vrgnute promenama i nametane {te Narodne skup{tine RS je u pro{le godine, „s pozicija mo- ovde. Mi nemamo posebnu `equ Bawaluci. }i i sile vr{ila pritisak na RS da pristane na izmenu Ustava”. „Po dr `a va ju }i visoke predstavnike svih prethodnih godina, EU je protivustavno i nedemokratski nametala re{ewa, a ona i daqe istrajava na tome, kao i na mnogim drugim stvarima i na~inima koji bi doprineli uru{avawu Srpske”, rekao je Dodik. „Na{a politika je zasnovana na tome da se kre}emo ka Evropskoj uniji i mi sad `elimo i Sve~ana akademija „Iz Srpske s qubavqu” da oja~amo svoju nezavisnst (autonomiju) u okviru dejtonske Bosne i Hercegovi^estitke Da~i}a i Nikoli}a ne. Nismo radili ni{ta antiePremijer Srbije Ivica Da~i} ~estitao je ju~e Dan Republike vropski, jer smo u proteklom peSrpske predsedniku Miloradu Dodiku, premijeru Aleksandru riodu pratili evropsku prakXombi}u i svim gra|anima RS, saop{teno je iz vlade. „^estitam vam su”, smatra Dodik. Dan Republike i krsnu slavu. @elim vam puno uspeha u izgradwi „Me|unarodna zajednica je Republike Srpske kao va`nog ~inioca mira i stabilnosti u regiosve vi{e umorna od o~uvawa nenu. U tome uvek mo`ete ra~unati na iskrenu pomo} Republike Srbije”, navodi se u ~estitki premijera Da~i}a. I predsednik sa Srbijom Srbije Tomislav Nikoli} ~estitao je gra|anima Republike Srpske Dan Republike. Nikoli} je Predsednik Srbije je u ~estitki po`eleo Republici Srpskoj napredak, a wenim gra|anima `ivot u miru i blagostawu, saop{teno je iz wegovog kabineta.

Milorad Dodik je napomenuo da saradwa sa bratskom Srbijom, u okviru Sporazuma o specijalnim paralelnim vezama, i daqe ostaje prioritet, a da }e se toj saradwi u narednom periodu dati novi podsticaji. Dodik ka`e da evropske integracije ostaju jedan od strate{kih pravaca, ali ne po svaku cenu, i da se ne mogu koristiti za modelirawe i promenu politi~kog sistema u BiH. Dodik je ranije ju~e posthumno odlikovao Sr|ana Aleksi}a, hrabrog Trebiwca koji je 1993. godine smrtno stradao spa{avaju}i `ivot sugra|aninu Alenu Glavovi}u.

SADiEU mewajuustav SARAJEVO: Sjediwene Ameri~ke Dr`ave i Evropska unija zainteresovane su za reformu Ustava Federacije BiH. Kako javqa TV Federacije BiH (FTV), anga`ovani su eksperti za ustavna prava, koji s predstavnicima doma}ih politi~kih partija i akademske zajednice rade na kona~nim predlozima ustavnih promena. Predstavnici SAD i EU koji su ukqu~eni u taj proces smatraju da politi~ki ~elnici u FBiH moraju pokrenuti dijalog i posti}i kompromis. Kako sarajevski mediji navode, SAD i EU `ele da vide funkcionalniju Federaciju BiH koju bi predvodila Federalna vlada s mawe administracije. Tako|e, ciq reformi ustava je i ja~awe op{tina kao najzna~ajnijih lokalnih zajednica. Nezvani~no, na prole}e }e biti poznati predlozi preure|ewa Federacije BiH, a mediji spekuli{u i o mogu}nosti spajawa kantona u Federaciji BiH, kojih ima ukupno deset.

da Bosna uspe. Mi }emo uraditi ono {to moramo, a ne {to ho}emo, me|utim dr`ave ne uspevaju ako ih ne}ete”, rekao je Dodik. Po re~ima Dodika, RS, iako je nacionalni projekat, nije uperena ni protiv koga, a nacionalne mawine i grupe se u woj ose}aju veoma slobodno, jer nema nijednog zakonskog i ustavnog ograni~ewa za wihove slobode. Skup{tina srpskog naroda BiH je 9. januara 1992. godine donela Deklaraciju o progla{ewu RS. Skup{tina srpskog naroda BiH osnovana je oktobra 1991. godine. Administrativno

Zvani~no glavni grad RS je i daqe Sarajevo, {to je navedeno i u Ustavu RS iz februara 1992. godine. Republika Srpska, kojoj je Dejtonskim mirovnim sporazumom iz novembra 1995. godine pripalo 49 odsto teritorije BiH, ima povr{inu ne{to mawu od 25.000 kilometara kvadratnih, jedan je od entiteta BiH i po dr`avnom ure|ewu je parlamentarna republika. Ustav BiH, koji u isto vreme predstavqa i Aneks ~etiri tog mirovnog sporazuma, nala`e da je BiH organizovana kao dr`ava sastavqena od dva entiteta RS i Federacije BiH.

Spre~en{vercoru`ja izBiHuSomaliju SARAJEVO: Ameri~ko pravosu|e objavilo je da su vlasti SAD spre~ile poku{aj krijum~arewa najmawe 6.000 „kala{wikova” iz Bosne i Hercegovine u Somaliju, pi{e sarajevski „Dnevni avaz„. Po dostupnim informacijama o va`nim tajnim operacijama u spre~avawu ilegalne trgovine koje je sprovelo ameri~ko Ministarsvo pravde, dr`avqanin Izraela Kanoh Mileri i Amerikanac Xozef O’Tul su, zbog planirawa

SAD spre~ile poku{aj krijum~arewa 6.000 „kala{wikova” iz BiH u Somaliju. [verceri kao posrednika anga`ovali osobu koja je bila prikriveni ameri~ki agent ilegalne preprodaje oru`ja poreklom iz BiH, osu|eni pred sudom na Floridi na godinu i po, odnosno godinu dana zatvora nakon {to su priznali krivicu. Wihov plan je, kako se navodi, bio da oru`je najprije prebace iz BiH u SAD, potom u

Panamu i odatle po{aqu u Somaliju. Letovi iz BiH trebalo je da se realizuju iz vazdu{ne luke u Tuzli, a oru`je bi se potom prevozilo iznajmqenim ruskim avionom. Za posao bio im je potreban posrednik, pa su oni anga`ovali osobu kojoj su platili ~ak 116.000

21

SLOVENIJA

PROSLAVA DANA I SLAVE REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA: Dan Republike Srpske i krsna slava Sveti Stefan proslavqeni su nizom manifestacija u vi{e gradova, a centralna sve~anost tim povodom uprili~ena je u Kulturnom centru Banski dvor, u Bawaluci, gde je odr`ana akademija pod nazivom „Iz Srpske s qubavqu” i dodeqeno ordewe zaslu`nim gra|anima. Obele`avawe Dana i krsne slave po~elo je slu`ewem svete arhijerejske liturgije u Sabornom hramu Hrista Spasiteqa u Bawaluci, kojoj su prisustvovali predsednik Srpske Milorad Dodik, predstavnici izvr{ne i zakonodavne vlasti, kao i srpski predstavnici u institucijama BiH. Vladika Vasilije je u obra}awu naglasio da je Republika Srpska zalivena krvqu wenih najboqih sinova i k}eri i poru~io da Srpsku treba ~uvati kao zenicu oka. „Godina 2012. bila je godina jubileja za Republiku Srpsku, obele`ena nizom manifestacija wenih institucija u celoj zemqi, a RS je pokazala istrajnost da opstane i ~ak je i dodatno oja~ala svoju politiku poziciju, izjavio je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, povodom Dana i krsne slave RS. „Ta politika podrazumeva da nametnemo poziciju da RS bude nezaobilazan faktor, da je stavimo na mesto koje joj Ustavom

~etvrtak10.januar2013.

dolara, a kasnije se ispo sta vi lo da je ona bila agent ameri~ke vlade, pi{e sarajevski dnevnik. Kao dokazni mate ri jal na su |e wu poslu`ile su elektronske poruke koje su raz me wi va li O’Tul i agent ~iji identitet nije objav qen, u ko ji ma su navo|ene pojedinosti o pla nira nim isporukama oru`ja. O’Tul, star 79 godina, penzionisani je pilot ame ri~ kog voj nog va zdu ho plovstva. On je ve} ranije bio ume{an u poku{aje ilegalne trgovine oru`jem. Pre 30 godina, protiv wega je bila podignuta optu`nica u slu~aju ilegalnog naoru`avawa tada{we gerile u Nikaragvi koja se borila protiv sandinisti~kih vlasti. On je, me|u tim, oslo bo |en op tu `bi zbog nedostatka dokaza. List is ti ~e da bo san sko her ce go va~ke vlasti nisu komentarisale informacije o planiranom {vercu oru`ja.

Jan{a:Odstupi}u akostrankatra`i QUBQANA: Slovena~ki premijer Janez Jan{a najavio je da }e danas tajnim glasawem rukovodstvo wegove stranke SDS da odlu~i da li da se povu~e sa mesta {efa stranke. Ako bi mu stranka uskratila poverewe, odstupio bi i sa mesta premijera, najavio je Jan{a. Jan{a je za Slovena~ku televiziju rekao da }e tako uraditi zbog zakqu~aka Komisije za prevenciju korupcije koja je ustanovila da on nije mogao da objasni raskorak u stawu svoje stvarne imovine i finansijskih ra~una i stawa koje je kao politi~ar prijavio komisiji. Slovena~ka Komisija za prevenciju korupcije objavila je ju~e izve{taj o kontroli imovinskog stawa lidera parlamentarnih stranaka za period od sredine 2010. godine, iz kojeg proizlazi sumwa da su aktuelni premijer Janez Jan{a i opozicioni ~elnik i qubqanski gradona~elnik Zoran Jankovi} u sukobu interesa. Jan{a i Jankovi} nisu prijavili promene svog imovinskog stawa. Komisija je utvrdila da je Jan{a, koji je predsednik Slovena~ke demokratske stranke (SDS), uve}ao svoju li~nu imovinu „nesrazmerno i neobja{weno” za najmawe 210.000 evra u odnosu na ranije prijavqeni iznos. Navodi se da je Jan{a u tom periodu „sufinancirao kupovinu nekretnina od privatnog preduze}a” i da je „pravnim delovawem na {tetu tog preduze}a”, stekao imovinsku koristi od oko 100.000 evra. „Taj posao je, po nalazima komisije, bio optere}en izrazitim korupcijskim

rizicima i sumwom u zlopotrebu polo`aja”, navodi se u izve{taju Komisije. Neke od tvrdwi koje je komisija iznela u svom izve{taju Jan{a je nazvao „manipulativnim”, dodav{i da se radi o poku{aju diskreditacije i wegove politi~ke likvidacije. On priznaje samo da je kasnio s nekim dokumentima koje je trebalo da preda komisiji. On je dodao da nije ta~no da komisiji nije dao obja{wewa o stawu svoje imovine, a imovina odgovara onome {to je zaradio u zadwih 30 godina. Jan{a je ocenio kao nekorektnu izjavu predsednika parlamenta Gregora Viranta, predsednika Gra|anske liste, jedne od pet stranaka iz Jan{ine koalicione vlade, koji je rekao da bi zbog navoda komisije sa svojih polo`aja trebalo da se povuku Jan{a i qubqanski gradona~elnik Zoran Jankovi}. Predsednica Dru{tva Integritet - Transparensi interne{enel u Sloveniji, Simona Habi~ zatra`ila je ju~e ostavke premijera i predsednika Slovena~ke demokratske stranke Janeza Jan{e i gradona~elnika Qubqane i predsednika stranke Pozitivna Slovenija Zorana Jankovi}a zbog neprijavqivawa imovine. Habi~ je tako|e rekla da je „krajwe vreme da politika postane svesna posledica korupcije i niskog integriteta politi~ara i odmah preuzme odgovornost”. Transparensi interne{enel obavestilo je o ovom slu~aju svoju centralu u Berlinu i druge me|unarodne organizacije.

HRVATSKA

Eksplozijanapruzi uZagrebu ZAGREB: Ju~e rano ujutro na pruzi u Zagrebu dogodila se eksplozija kod `elezni~ke stanice Podsused, saop{tila je zagreba~ka policija. Jo{ nije poznato {ta je prouzrokovalo sna`nu eksploziju koja je uznemirila stanovnike zapadnog dela Zagreba, ali sre}om povre|enih nije bilo. Prema re~ima na~elnika Policijske uprave u Zagrebu Gorana Buru{i}a, istraga je u toku. U policiji se saznaje da je do eksplozije do{lo kada je teretni voz naleteo na za sada nepoznati objekat. Nezavisni ekspert Zoran Grgi} je za zagreba~ke medije rekao da bi, prema u ovom trenutku dostupnim podacima, rekao da je re~ o sredwe jakoj, odnosno slabijoj eksploziji i da je, na sre}u, eksploziv, bio dosta nestru~no postavqen. „Onaj koji ga je postavio verovatno je ra~unao da }e nagib pruge odigrati dodatnu ulogu”, naveo je Grgi} i dodao da bi pre rekao da se radi o jednom po~iniocu tzv. soleru nego da je re~ o nekoj organizovanoj teroristi~koj grupi. Po wegovim re~ima, o{te}ewa na ku}ama poka-

zuju da su pre nastala od elemenata doweg dela eksploziva, odnosno od kamewa s pruge nego od same eksplozije.Celo podru~je Podsuseda je pod policijskom opsadom, pa se procewuje da je na terenu najmawe 100 policijaca, istra`iteqa i vatrogasaca i vi{e od dvadeset policijskih vozila. Sve ku}e oko mesta eksplozije omotane su policijskom za{titom, a istra`iteqi temeqeno prelaze preko terena koji je zatvoren za pristup svim civilnim osobama. „Izme|u `elezni~kih stanica Podsused - Tvornica - Zapre{i} pruga je zatvorena do daqweg. Putnici se na toj relaciji prevoze autobusima. Vozovi saobra}aju do Gajnica i od Zapre{i}a prema Savskom Marofu. Zbog vanredne organizacije saobra}aja mogu}a su ka{wewa”, izjavila je portparol `eleznice Mihaela Tomurad Su{ac. „Na pruzi Zapre{i} - Zagreb iz bezbednosnih razloga je obustavqen saobra}aj vozova, a slu`benog sop{tewa o ta~nim razlozima jo{ nema”, sop{tio je zagreba~ki javni prevoznik.

Vratolomnavo`wa motorom PODGORICA: Vo`wa motorom na jednom to~ku pri brzini od „preko 200 kilometara na ~as” i suludo preticawe automobila na putevima u Crnoj Gori, osvanuli su na sajtu „Jutjuba”. Nakon pisawa „Vijesti” o ovom doga|aju, video koji je postavio Stefan Radovi}, je uklowen sa „Jutjuba”. Na dvominutnom snimku, koji je Radovi} postavio 6. januara, videla se vratolomna vo`wa motorom, najverovatnije „suzukijem”, magistralnim putem prema kru`nom toku na Zabjelu i obratno. Voza~a motora registarskih oznaka BR AJ56 snimaju dva momka, najverovatnije wegovi prijateqi, dok kraj wih prolazi zastra{uju}om brzinom. Na po~etku snimka voza~ u crnom, sa crno-belom kacigom, juri na zadwem to~ku, a kasnije se zaustavqa na predwem. Sude}i po snegu koji se vidi na vrhu u pozadini, ~ini se da je snimak nastao ove zime.


22

mre@a

~etvrtak10.januar2013.

dnevnik

НајбољеАндроид апликације

К

Лакшаилепша„Лумија920”

Н

окија ће,наводно,наГСМконгресууБарселони представити улепшану и унапређенуверзијусвогводећегсмартфона„Лумија 920„.Јошувексенезнаништаотачнојознации хардверско-софтверским унапређењима која ће новиводећителефонизФинскедонети,алисеса неколико страна могло чути да ће наследница „Лумије920„ иматиалуминијумскокућиштеуместополикарбонатског. Тоаутоматскизначинеколикоствари–кућиште ћебитимноголакше,имаћеелегантнијиоблик,али ћеистовременобитинештоподложнијиоштећењи-

ма, па самим тим нови модел неће бити „неуништив”попутумије920. КодниназивовогтелефонајеCatwalk,откриоје за портал The Verge неименовани извор, па вам је садајаснозаштостижебаш„мисица”.Иначе„Нокија„ јеуспешноправилаипродаваламоднесерије телефона,укључујућичувенечоколадицателефоне, попут 7280 и 7380 који с били звезде Ријаниних и спотоваЏениферЛопез. Значи,лепипаметантелефонусвакомслучају можемо да очекујемо, а Catwalk то свакако наговештавa.

омпанија Гугл изабрала је најбоље Андроид апликације за смарт телефонеилитаблетрачунарекојесуобележиле2012.годину. Како преноси сајт „Бизнис инсајдер„, „Запос„ је најбоља апликација за онлајн куповину преко мобилног уређаја, док је „Евернаут„ најбољи подсетник и лични планер. Међу изабранимасуиапликација „Пинтерест„, која се појавила ове године и омогућила корисницима дељење фотографија, видео и других садржаја, као и интерактивна бајка „Снежана” браће Грим, намењенадеци. Гугл сматра да је „Покет„ најбоља апликација која омогућава читањезанимљивихтекстова чак и у офлајн моду,докпутницимапрепоручује „Експедију„ јер пружа најзначајније информације о бројним туристичким дестинацијама. Уколико неко жели да истражи породично

Женевишекупујупреко интернета М

ушкарци и жене у свету подједнако активно користеинтернет,алиженекупују више преко интернета, објавила је компанија за производњу антивирусних програма Касперски. Истраживање компаније о употребиинтернетапоказалоједа 88 одсто жена купује онлајн, док проценат мушкараца који то чине износи83одсто.Женевишекупујуодећуонлајн(41одстоженанаспрам 17 одсто мушкараца), док мушкарцичешћекупујуелектронске уређаје, рачунаре и видеоигрице. Током2011.године,80одстоженабилојеактивноуонлајнзаједницама, као што су друштвене мреже,упоређењуса74одстомушкараца. Наводисеидаженеводечакиу играмаиграњаулога(13одстоже-

на према пет одсто мушкараца) и друштвенимиграма(10одстопремашестодсто).Мушкарци,сдру-

гестране,чешћеиграјуигресапуцањем (29 одсто) од жена (15 одсто).Кадајеречохај-текуређаји-

ма,мушкарциихпоседујуувећој мјери.Тајодносје,например,код мобилних телефона 87 одсто наспрам79одстоукористмушкараца-преносиРадио„Дојчевеле”. Истраживање навика деце на интернету показује да девојчице доминирају на друштвеним мрежама-84одстодевојчицаживотне доби између 10 и 18 година учествујууједнојдруштвенојмрежи, доксамодветрећинедечакачини исто. Девојчице, како се наводи, више воле и мобилне телефоне, што показује податак да 92 одсто девојчица поседује мобилне уређајеупоређењуса87одстодечака. „Касперскилаб„ највећајеприватна компанија која се бави производњомантивируснихпрограма. Рангиранајемеђучетиринајбоља светскапроизвођачабезбедносних решењазакрајњекориснике.

Ш

ревић.Онједодаодаоко38одстодомаћинстава има приступ „брзом” интернету и то највише у Београду, Војводини, а најмањи „проток” је у централнојСрбији. -Тосуиндикаторикојићебитивеомазначајни удефинисањуподстицајнихмеразаразвојширокопојасногинтернета.Осимтихмера,неопходно јештовишерадитиинапромоцијињеговогзначајазаразвојдруштва,привредеиекономиједржаве-казаојеЛазаревић. ОнјенавеодаиСрбијатежициљевимакојеје поставила ЕУ, а којима је превиђено да брзина интернета буде око 30мегабитаусекундидо2016.године,а до 2020. око 100 мегабита. ИнтернетуСрбији углавном користе млађи људи, што је трендиудругимдржавама,алисеонкористи најчешће за „најосновније радње”каоштосучитање електронске поште,скидањефилмова и музике, док се знатно мање користи у пословне сврхе. Према прошлогодишњим истраживањимаРепубличкогзаводазастатистику,бројљудикојикористеинтернет ионихкојиникаднисуималиприступтојмрежи јеисти-48,4одсто.Унајвећојмериинтернеткористе студенти (99,5 одсто), прате их запослени (71,5одсто),докзначајанбројнезапосленихтакођесурфујеинтернетом(40,6).

„Пикслр експрес„ заобрадуфотографија и ТЕД, која корисницима омогућава дружење са неким од најбољих научника, бизнис гуруаилимузичкихлегенди.

Гугл менаџер за „Плеј стор„ (онлајн продавницу апликација)ТаваресФорд,казаоједасу некеодапликацијанасталетоком 2012 године, док су друге

претрпелезначајнаунапређења која су обезбедила боље функције. Према његовим речима, већина апликација је доступна глобално, и пружа сјајно искуство и на таблетима и смарт телефонима.

ЛГиСамсунг кажњенизбог намештањацена

К

ина је казнила јужнокорејске фирме ЛГ и Самсунг и четири тајванске са укупно 22,8 милиона долара новчане казне збогнамештањаценаекрана зарачунареителевизоре,саопштилајеВладаупетак. Пекингпрописеоодредјивању цена и конкуренцији све оштрије примењује према страним компанијама и неким домаћим да би подржала своје циљеве економскогразвоја. Истражитељи Агенције за економско планирање су утврдили да су се представници ЛГ, Самсунга и четири

тајванска производјача састали на десетине пута од 2001. до 2006. године ради договора о ценама екрана продатих кинеских производјача рачунара, телевизора и другеелектронике. Узновчануказну,предузећима је наредјено да кинеским купцима врате укупно 27 милиона долара, саопштилајеКомисијазаразвоји реформу. Поврх тога, власти су заплениле 5,8 милиона долара тихфирми,теихнамештање цена после сва три облика казне, укупно кошта 56 милионадолара.

Инстаграмнапустила четвртинакорисника

Бржиинтернетинаселу ирокопојасниинтернетускоростижеи у руралне средине, а усвајање акционогпланазаразвојелектронскихкомуникацијакојимјепредвиђеновајпројекаточекујеунареднихнеколиконедеља,најавиојеСтефан Лазаревић,државнисекретарзаелектронскекомуникације, информационо друштво и поштанскисаобраћај.Лазаревићјерекаодабиплан,који се тренутно налази на разматрању у другим министарствима,требалодадефинишеактивностикојесеодносенаразвојелектронскихкомуникацијаунареднедвегодине. - Приоритети су завршетак процеса дигитализацијеиразвој широкопојасног интернета.ВладаСрбије донела је план наменекојиомогућава увођење нових технологија у функционисањемобилних телекомуникација и оне би требало да омогуће лакше покривање широкопојасним интернетом удаљенихируралних предела - објаснио је Лазаревић. Све те мере требалоби,какосеочекује,даомогућедау наредномпериодупорастебројдомаћинстава која ће имати приступ интернету и бржи развојуудаљенимсеоскимсрединама. УСрбијиданасоко50одстодомаћинставаима приступинтернет,атрендрастанагодишњемнивоуизносиизмеђупети10одсто,рекаојеЛаза-

стабло ту је „Ансестри„, за електронску куповину „Фенси„, а за контролу личних финансија Гугл препоручује „Минт„. Међу најбојлим апликацијама је и „Водич за серије„,

П

ремаистраживањукојеје спровела америчка компанија „Ап дејта” Инстаграм је, због нових правила коришћења, изгубио25одстокорисника.

Инстаграмповукао,измеђуосталих, могућност продаје фотки корисника,бурасенијестишала. Ким Кардашијан, која има највише пратилаца на овој друштвеној мрежи и Џастин Би-

Од када је објавио планове о промени правила коришћења и оставиомогућностпродајефотографијаобјављенихпрекотемреже,Инстаграмнеизлазиизжиже интересовањакорисника. Иако је неколико дана након најавеновихправилакоришћења

бер, само су неке од познатих личности,којесусејавнопобуниле против нових правила, а судећипреманајновијемистраживању компаније „Ап дејта”, Инстаграм је због свега остао без четвртине корисника. Најзначајнији моменат Инстаграм

је имао за амерички Дан захвалности,кадајефотографију на ту мрежу окачило око 14.5 милионакорисника,докјеброј окачених фотографија за Божићбио„свега”12.5милиона. На основу тогијошнеких података „Ап дејта” је дошао до закључка да је Инстаграм већизгубиочетвртину месечноактивнихкорисника, који су у највећем броју случајева избрисали свој налог. Инстаграм је до средине новембра имао преко100милиона корисника, одкојихјесамо део био активан на месечној бази, али изгледа даћесетајброј ускоро драстично смањити. Истраживање „Ап дејта” долази као хладан туш, без обзира на то што је Кевин Систром, један од Инстаграмовихчелника, наТвитерурекаода је цела збрка око нових правила коришћења пренадувана и „погрешносхваћена”.


dnevnik

oglasi

~etvrtak10.januar2013.

23


24

~etvrtak10.januar2013.

OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

BULEVAR EVROPE, ekstra luks 4,0 stan, kompletno name{tena kuhiwa ostaje, bez kosina, cena 72.100. Tel. 636-8429, www.bomil.rs. 10009

PRODAJEM ku}u u Kamenici ili mewam za dvoiposoban stan u Novom Sadu uz doplatu. Telefon 060/7668810. 66971 PRODAJEM ku}u u Bukovcu, Svetozara Mileti}a br. 3. Telefoni: 065/6610-889, 065/445-1578. 67082 PRODAJEM vikendicu za stanovawe sa vo}wakom na placu od 1700m2 potez Mala Testera. Telefon: 060/7668810. 66972

IZDAJE se name{tena garsowera od 30m2 kod Sajma, cena 120e mese~no. Telefon 063/538-413. 67117

LIMAN 2, prodajem ukwi`en stan od 26m2. Tel. 6368-429, www.bomil.rs. 10010 CENTAR, okolina Ribqe pijace, odli~an stan od 42m2 na III spratu sa liftom, cena 43.500. Tel. 636-8429, www.bomil.rs. 10011

FRU[KOGORSKA ULICA, 4. sprat, bez lifta, useqiv, renoviran, u katastru, ke{kredit, 37 hiqada. Telefon: 063/239-411. 65531

NOVA DETELINARA, ukwi`en 1,5 stan, novija zgrada, cena 40.200. Telefoni: 636-8429, www.bomil.rs. 10001 LIMAN, 2.0 stan kod parka, od 50m2, prodaje se po ceni 41.200. Telefon: 636-8429, www.bomil.rs. 10002 BULEVAR, okolina @elezni~ke stanice, klasi~an dvosoban stan od 51m2, cena 44.300. Telefon: 636-8429, www.bomil.rs. 10003 NOVI BULEVAR, nov odmah useqiv odli~an jednoiposoban stan od 37m2, mo`e kupovina putem kredita. Telefon: 636-6952, www.bomil.rs. 10004 SAJAM, kod Abc-a odli~an 2,0 stan od 55m2, bez ve}ih ulagawa, cena 46.500. Tel. 636-8429, www.bomil.rs. 10005

BAGAT, druge {iva}e ma{ine popravqam, brzo, kvalitetno, jeftino, vr{im prodaju {iva}ih ma{ina, industrijskih pegli, Cvijanovi}, Ul. jevrejska br. 23. Telefoni: 021/421-452, 064/131-2135. 65721 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 67123

PRIRODNI PREPARAT za le~ewe {uqeva, ispitan u nadle`noj ustanovi i li~no proveren. Le~ewe 7 dana, deda Rado{. Telefoni: 064/240-55-49, 032/490-797. 66827

KUPUJEM staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, stare automobile za otpad, karoserije, ~istim podrum, tavane, odnosim {ut. Telefoni: 6618-846, 064/95-33943, 063/84-85-495. 66820 PRODAJEM drva bagrem, hrast i jasen, cena 3300 din. metar, prevoz gratis. Telefoni: 061/617-22-19, 063/7719-142. 67122

Sa velikom tugom i bolom obave{tavamo rodbinu, prijateqe i poznanike da je iznenada preminula na{a voqena

Dragiwa Ergela{ev 1942 - 2013. Sahrana je u ~etvrtak, 10. 1. 2013. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

O`alo{}eni: suprug Timo, }erke Branka i Dubravka, unuke Dragana i Mirjana i zet Milan.

67166

Posledwi pozdrav }erki i sestri

voqenoj

Dragiwi Ergela{ev 1942 - 2013. od: majke Qube, sestre Du{anke sa porodicom i sestre Sne`ane sa porodicom. 67167

Posledwi pozdrav dragoj

Dragiwi Ergela{ev

od kom{ija iz zgrade Bulevar Despota Stefana 12.

67165

Posledwi pozdrav na{em

Slobodanu Drobcu Bobi

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo u 71. godini na{ dragi

od porodica Oqa~a i Lalo{evi}. 67162

NOVO NASEQE, ukwi`en 3,0 stan od 73m2 na V spratu sa liftom, cena 61.800. Tel. 636-8429, www.bomil.rs. 10006 NOVA DETELINARA, noviji, useqiv, odli~an 2,5 stan od 62m2, cena 58.200, kuhiwa nova ostaje u ceni. Tel. 636-8429, www.bomil.rs. 10007 LIMAN, odli~an 3,0 stan, kompletno renoviran: nova keramika u stanu, nov parket, nove vodovodne i strujne instalacije, prelep pogled na Limanski park, cena 75.000. Tel. 063/828-8377. 10008

SEDMOGODI[WI POMEN Sedam godina u na{im si mislima, suzama i du{i... Bol za tobom nikada ne}e prestati.

Slobodan Drobac

Sahrana je danas, 10. 1. 2013. godine, u 13 ~asova, na mesnom grobqu, u Ba~u.

Stevan Uzelac Zauvek tuguju za tobom, tvoji: supruga Milica, }erka Mirjana i unuci Miroslav, Jovana i Nemawa. 67169

O`alo{}eni: sestra sa porodicom i ostala rodbina.

67161


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Povodom sedmodnevnog pomena

Posledwi pozdrav

~etvrtak10.januar2013.

POMEN Dana 10. 1. 2013. godine navr{ava se 40 dana od kako nije sa nama

Posledwi pozdrav kolegi

25

Posledwi pozdrav kolegi

Du{an Ba{i} nastavnik O[ „\or|e Nato{evi}” Novi Sad u penziji

Qiqana - Ceca ^alaki}

Olgi Vindi{

Ostavio je neizbrisiv trag po`rtvovanim radom i posve}enosti {koli i u~enicima.

od porodice Papi}.

Kolektiv {kole.

Milanu Berusu

„Ja bih umro za to da te jo{ jednom zagrlim, da ti pomilujem kosu i sve zaboravim, i da dogodi se ~udo... Da sve bude kao nekad”. Pomen }e se odr`ati u 14 ~asova na Novom grobqu. Porodica

Milanu Berusu

od kolega iz DC Novi Sad.

od kolega iz Dobanovaca.

67133

67134

67101 3037/P

67160

Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 75. godini preminuo na{ dragi suprug, otac i deda

Na{em prijatequ

SE]AWE

Na{oj voqenoj

POMEN

10. 1. 2003 - 10. 1. 2013.

Qubica Prodanovi}

Branko Plav{i}

10. 1. 2011 - 10. 1. 2013.

Milanki

iz Siriga Brate moj, nismo te zaboravili. Tvoja sestra @ivka, zet @ivan, sestri} Sini{a, snaja Mirjana i deca Jelena i Vladimir Raj~eti}.

sa qubavqu, Stevan i Petar Aleksi}.

Hvala Ti za sva lepa se}awa. Sa qubavqu i ponosom te ~uvamo u na{im mislima i srcima. ]erke Stanislava i Mirjana.

Milanu Berusu

Bo{ko Milovanov 1. 1. 1938 - 8. 1. 2013.

posledwi pozdrav.

Tvoji: Slobodan Baji}, Bojan Andri} i Boris Gerla.

67158 67098

Sa velikom tugom u srcu opra{tamo se od na{eg dragog kom{ije i velikog druga

POMEN

SE]AWE

Navr{avaju se tri godine od kako nas je napustio na{ voqeni

10. 1. 2007 - 10. 1. 2013.

Milanka Aleksi}

Milana Berusa

ro|. Subi}

Po~ivaj u miru, neka te an|eli ~uvaju. Porodice Gligorijevi} i Bu~anski.

Qubomir - Qube Ivkov

Uvek }emo te se rado se}ati. Tvoji: Ka}a, Ankica i Dragan.

67151

Qube, ve~no nam u na{im srcima.

ostaje{

^edomiru Radovi}u U~i obele`i}emo u subotu, 12. 1. 2013. godine, u 10 sati, na grobqu u Koviqu.

O`alo{}eni: supruga Stana, sin Boban i }erka Gordana sa porodicama.

67128

67129

JEDNOGODI[WI POMEN na{em dragom i voqenom

Sahrana je 10. 1. 2013. godine, u 13 ~asova, na grobqu, u Tovari{evu.

Posledwi pozdrav po{tovanoj kom{inici

Olgi Vindi{

67131

Posledwi kom{iji

pozdrav

dragom

Vladi Ostoji}u

od stanara sa Bulevara Slobodana Jovanovi}a br. 50.

Porodice Nikoli} i \akovi}.

67140

67142

Wegovi najmiliji

67124

66994

Po{tovawe i uspomena na moju dragu tetka

Sa neizmernom tugom posledwi put se opra{tamo od brata i sinovca.

POMEN

Pelku Savi}

Milan Berus

Nedeqko Jari}

1982 - 2013.

10. 1. 2010 - 10. 1. 2013.

Strika Rale i strina Vida

67070

Bosiqka Vuji~i}

POMEN Navr{avaju se tri godine od kako nas je napustio na{ voqeni sin

u mom srcu traja}e ve~no.

Posledwi pozdrav po{tovanoj snaji od devera Mihajla.

67150

Ni jedan dan bez se}awa na tebe, na tvoj vedri lik i dobrotu kojom si zra~io.

Po~ivaj u miru.

Gocuqa

Pera, Josip, Damir, Darko, Dara i Goca.

67146

67154

Roditeqi Mirjana i Miladin, sestra Marija sa porodicom. 67072

Posledwi pozdrav strini

TU@NO SE]AWE

10. 1. 1993 - 10. 1. 2013.

Qubomir Ivkov

Na dana{wi dan, pre dvadeset godina napustila nas je na{a plemenita majka, ta{ta, baka i prabaka

Qube, ve~no nam ostaje{ u na{im srcima.

Jarkela

Bosi Vuji~i}

Ru`ica Gr{i}

od: Sime i Nikole sa porodicama.

67153

Otac Sekula i mati @ivka

67071

ro|. Stojilov Mnogo nam nedostaju wena qubav, mudri saveti i briga nad nama. Nikada je ne}emo zaboraviti. Wene k}erke: Radmila, Zorica i Milica sa porodicama. 67145

iako ni{ta ne mo`e vratiti dane sre}e, ne}emo `aliti, nego }emo radije prona}i snagu u onome {to ostaje u se}awu. Tvoja Ru`ica 67073


26

Палета У питању је избор из садржаја које припремају редакције Телевизије на језицима националних заједница. Да бисмо се приближили једни другима, „Палета” се емитује на језицима националних заједница, и то с преводом на српски језик. (РТВ1,10.10) 06.30 09.00 09.05 10.00 10.10 11.00 11.30 12.00 12.10 12.35 13.00 14.00 14.05 14.30 15.00 15.05 16.00 16.25 16.50 17.00 17.20 17.50 18.55 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.35 23.00 23.30 00.15 00.45 01.05 01.55

Добро јутро, Војводино Државни посао Универзум Вести Палета - колажна емисија на мађарском са српским титлом Заувек млад Документарни филм Вести Под истим кровом Центар света Додати живот годинама Вести Зелени сат Плави круг Вести за особе са оштећеним слухом Оперативци Здравље пре свега Здраво живо Временска прогноза ТВ Дневник Један на један Разгледнице Државни посао Фолдер култура ТВ Дневник Оперативци Сучељавање Војвођански дневник Један на један Живот у замрзивачу Универзум Заувек млад Фолдер култура Сучељавање Концерт године

Грување Концерт године 2011. Грување Пословни успех (мађ) Вести (мађ) Концерт године 2011. Добро вече, Војводино (рум) ТВ Магазин (рус) ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Емисија русинске музике Добро вече, Војводино (рус) Живот у замрзивачу Фолдер култура Плави круг Мозаик Палета-колажна емисија на мађарском са српским титлом 00.00 ТВ Продаја

08.05 09.05 01.00 11.50 12.30 13.10 15.10 16.40 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 22.00 22.30 22.50 23.15

tv program

~etvrtak10.januar2013.

06.00 08.00 09.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.30 16.00 16.30 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 00.00

06.30 08.30 09.00 09.05 09.30 10.30 11.00 11.05 11.30 12.05 13.00 13.10 14.05 15.00 15.10 16.00 16.15 16.30 16.55 17.00 17.30 18.30 18.45 19.00 19.30 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.20 00.10

Музичко свитање Лола Панонско јутро Вреле гуме За корак испред Без цензуре Путоманија Војвођанске вести Панонска хроника Портрет привредника Војвођанске вести Лола Док.програм Војвођанске вести Др Мартин Војвођанске вести Глас Америке

Новосадско јутро Цртани филм Вести Храна и вино Људи са Менхетна Украдена срца Вести Документарни програм ИЦТ плус Пријатељице Вести Опчињени Ленија Вести Људи са Менхетна Објектив на словачком језику Објектив на мађарском језику Храна и вино Како се каже Мистерије КГБ-а Новосадско поподне Сигуран квадрат Реч за данас Објектив Опчињени Витраж Лична грешка Мистерије КГБ-а Објектив Пријатељице Људи с Менхетна Украдена срца

СЕРИЈА

06.05 08.00 09.05 09.53 10.09 10.40 11.12 11.34 12.00 12.15 12.33 13.25 14.50 15.15 16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.03 22.05 22.55 00.00 00.09 00.53 02.42 03.35 03.46 04.19 04.50 05.47

Јутарњи програм Јутарњи дневник Агенција Киком Гастрономад Сасвим природно Моја лепа Србија Како се то ради Чаробњаци са Вејверли Плејса Дневник Спорт плус Место злочина: Њујорк Зимски биоскоп: Доктор Дулитл 4, филм И ја имам таленат Ово је Србија Монтевидео, Бог те видео Дневник РТ Војводина Шта радите, бре Београдска хроника Око магазин Слагалица Дневник Монтевидео, Бог те видео Да, можда, не Велики изазов Место злочина: Њујорк Евронет Хероји Ноћни биоскоп: Кенди, филм Агенција Киком Гастрономад Око магазин Сасвим природно Монтевидео, бог те видео Верски календар

07.30 09.30 13.15 14.45 17.00 18.45 19.20 20.05 22.00 22.30 23.00 23.30 23.55

АТП Окланд 1/4 Финала АТП Сиднеј 1/4 Финале АТП Окланд Тенис: Кујонг, класик Евролига: ЦСКА – Бамберг СК Преглед 2012. Премијер лига, магазин Евролига: Фенербахче – Макаби Шпанска лига НБА акција Фудбал мондијал магазин Примера Дивизион АТП Окланд 1/2 Финале

07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук у папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Одељење за убиства, 10.00 Шоу - Парови, 11.00 Кућа 7 жена, 12.00 Под сјајем звезда, 14.00 Живети свој живот, 16.00 Освета, 17.00 Дрецун, 18.00 Одељење за убиства, 19.00 Објектив, 20.00 Фолк шоу, 22.00 Објектив, 22.30 Ток шоу, 00.00 Објектив, 00.30 Фолк шоу 08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 10.00 Фарма, 11.00 Метрополе и регије света, 12.00 Зелена патрола, 12.30 АБС шоу, 13.00 Репризе вечерњих емисија, 14.00 Дечији програм, 14.55 Инфо, 15.30 Кућица у цвећу, 16.55 Инфо, 17.30 Бибер, 18.00 Изблиза, 19.30 Кухињица, 18.55 Инфо, 19.30 Бибер, 20.15 Отворени екран, 21.15 Концерт, 22.00 Бибер, 22.30 Инфо, 23.00 Филм, 00.30 Бибер, 01.00 Ноћни програм

РејчелГрифитс

Ејнџел Социјална радница из Њујорка, Никол, прихвата тинејџера Ејнџела из сиромашног краја пошто га отац избаци из куће. Никол и Ејнџел проживљавају промену. Никол је управо сазнала да је трудна, а није сигурна на чему је кад је у питању њен однос са мужем. Улоге: Рејчел Грифитс, Едвина Финдли, Моник ГабријелаКурнен Режија: ЏимМекеј (РТС2,21.30)

09.55 10.00 10.32 11.37 12.23 13.01

Кенди Када се млади Аустралијанац Дан, даровити песник и прилично неодговоран момак упустио у везу с привлачном студенткињом сликарства Кенди, обоје улазе у озбиљне проблеме с наркоманијом. Улоге: Хит Леџер, Еби Корниш,ЏефриРаш Режија: НилАрмфилд (РТС1, 00.53)

Људи с Менхетна У центру пажње су Дон Дрејпер, талентовани менаџер и заводник, и његове колеге из њујоршке агенције Стерлинг Купер. Улоге: Џон Хам, Елизабет Мос, Џенуари Џонс, КристинаХендрикс (НовосадскаТВ,23.20)

07.35 08.05 08.25 09.20 09.35 10.00 10.35 12.00 12.20 12.35 16.00 16.40 17.00 18.00 18.30 19.10 20.00 21.00 23.00 23.35 23.55 01.15

07.05 07.40 08.03 08.28

ХитЛеџер

13.35 13.41 14.40 15.56 16.53 17.27 17.56 19.39 20.26 21.00 21.30 23.29 23.53 00.20 01.18 02.19 03.38

07.00 07.15 07.45 09.00 09.45 11.00 12.15 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.20 21.15 22.15 23.00 01.30 01.45 02.30 02.35 03.25 04.00

Ексклузив Експлозив Дођи на вечеру Тачно 9 Одбачена Љубав и казна Скривена камера Тачно 1 Лас Вегас Како време пролази Срећне вести Дођи на вечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Љубав и казна Како време пролази Радна акција Досије Галилео Ноћни журнал Лас Вегас Срећне вести Љубав и казна Експлозив Ексклузив

dnevnik

04.34 05.03

07.00 11.00 13.00 13.20 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.30 19.10 20.00 21.00 22.00 23.30 00.15 00.30 02.30 04.00

Слагалица Викинг Вики Сирене Најлепше бајке браће Грим: Храбри кројач, филм Зебра, знак, семафор Математика у срцу 2 Београд-вечити град Ниш 2013 У свету Колибри: Мокрањац-Литургија св.Јована златоустог Српске спортске легенде Трезор Твигсон се заљубљује, филм ТВ лица...као сав нормалан свет Образовно огледало Епизоде Одбојка: ПС, Млади радник Црвена звезда, пренос Верски календар Метрополис Епизоде Фестивал фестивала: Ејнџел, филм И ја имам таленат Рели: Дакар серија: Аргентина - Чиле Ана Станић уживо у Београду Трезор Одбојка: ПС, Млади радник Црвена звезда (р) ТВ лица...као сав нормалан свет Место за нас Ана Станић

Добро јутро Брачни судија Први Национални дневник Папарацо лов Тачно у подне Српска посла Национални дневник Нежељене Шта се згоди када се љубав роди, филм Национални дневник Мала невеста Прељубници Моја велика свадба Све за љубав Прељубници Амиџи шоу Српска посла Последња трка, филм Црна вода, филм

08.15 Бање Србије, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп, 09.10 Туристичке, 09.25 Тандем, 09.30 Фокус, 10.00 Мозаик, 12.00 Кухињица, 12.45 Туристичке, 13.05 Фокус, 13.40 Топ шоп, 14.00 Мозаик, 16.00 Фокус, 16.25 Тандем, 16.40 Стварност живота, 17.40 Вести, 19.59 Мозаик, 20.00 Фокус, 21.05 Веб џанк, 21.30 НК Коктел, 23.15 Фокус, 23.40 Туристичке, 00.00 Вести, 00.30 Ауто шоп, 00.40 Бање Србије 12.00 Срем на длану: Инђија, 13.00 Џубокс, 14.30 Ловци на змајеве, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Кухињица, 16.15 Док. програм, 17.00 Новости 1, 17.15 Срем на длану: Пећинци,18.10 Између редова, 19.00 Новости 2, 19.30 Ловци на змајеве, 20.00 Доктор Ху, 20.45 Без тамбуре нема песме, 22.00 Новости 3, 22.30 Шоу програм: Парови, 23.30 Између редова, 00.15 Глас Америке

У здравом телу Топшоп Најбоље године Топшоп Цртани филмови Вести Интернат Цртани филмови Топшоп Филм: Спартак Вести Спортски преглед Два и по мушкарца Као случајно Вести Нинџа ратници Никита Филм: Забрањен приступ Вести Спортски преглед Интернат Најбоље године

Забрањен приступ Специјалиста за безбедност рачунара Џек Стенфилд ради за банку са седиштем у Сијетлу. Изградио је каријеру и репутацију тако што је дизајнирао најефикаснији компјутерски систем за одбрану од крађе... Улоге: Харисон Форд, ВирџинијаМедсен,ПолБетани,КарлиШредер Режија: Ричард Лонкрејн (Б92,21.00)

14.00 15.00 15.45 16.30 18.00 18.45 19.00 20.00 22.00 00.00 01.00

Велики транспорт Догађаји из Другог светског рата када је Главни штаб НОВ Војводине одлучио да исцрпљеним бригадама у Босни упути појачање од преко хиљаду младића и девојака, добровољаца, а са њима, храну, одећу и санитетски материјал. Улоге: Драгомир Фелба, ЉиљанаБлагојевић,Велимир-Бата Живојиновић, ЗвонкоЛепетић Режија: ВељкоБулајић (Хепи,15.45) 05.00 08.00 08.30 09.45 10.00

ХарисонФорд

08.00 09.30 10.30 12.00

ЉиљанаБлагојевић

Филм: Суђење Пинк таргет Филм: Пореклом из Америке Филм: Љубав, секс и оно друго Породични обрачун Собарица са Менхетна Маријана и Скарлет Филм: Црвени удар Хавторн Сити вести Опасна игра Филм: Лепша страна беса Филм: Врана: Опака молитва Опасна игра Тријумф љубави

11.25 12.10 12.55 13.15 13.40 13.55 14.00 15.30 15.45 15.55 17.55 18.30 19.00 20.00 20.30 22.00 23.00 23.50 01.40 03.20 04.20

Јутарњи програм Зоки на веселој фарми Сребрна крила, 2. део Телешоп Барби вилинска тајна, анимирани филм Винкс 5 Монсуно Покемони Моћни ренџери Телешоп Вести Новогодишњи програм Телешоп Велики транспорт, филм Вести Телемастер Насловна страна, квиз Црвени орао Гламур Кабаре специјал Луда кућа Долина вукова Играни филм Играни филм Црвени орао Музички микс

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 10.00 Преглед штампе, 10.30 Икс арт, 12.15 Екстреми, 14.15 Арт бизнис, 15.20 Волеј, 16.00 Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 19.20 Пролог, 19.30 ТВ изложба, 20.05 Презент, 21.00 О свему помало са..., 23.00 Ко пре њему две, 00.15 Комерцијални програм 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30 Опстанак, 10.00 Филм, 11.30 Храна и вино, 12.00 Немогућа магија, 13.00 Квиз, 14.30 Земља наде, 15.30 Док. програм, 16.00 Пријатељи и супарници, 17.00 Под сунцем, 17.50 Вести за глувонеме, 18.00 Банат данас,19.00 Мозаик дана, 19.30 Храна и вино, 20.00 Пријатељи и супарници, 21.00 Артикулисање, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Макс Кју, 23.15 Квиз, 00.15 Под сунцем


dnevnik

~etvrtak10.januar2013.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

23

27

„БИТЛСИ”И РЕВОЛУЦИЈА У ГЛАВИ

Пише:Ијан Мекдоналд 07.40 08.35 09.30 10.25 11.20 12.15 13.10 14.05 15.00 15.25 16.20 17.15 18.10 19.05 19.35 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40 01.40

08.00 09.00 10.10 11.10 12.20 13.20 14.30 15.30 16.40 17.45 18.55 20.50 22.00 23.00 00.00 01.00

Штанетребаобући ШминкањесаКлио Екстремнипреображај Проблематичнебудућемајке Карсоновсвет Обрачунпосластичара Стручњакзаторте Компулзивногомилање Новацнајеловнику Уштедетикупујући Преуређењекуће ШминкањесаКлио Штанетребаобући Алесандровакухиња Стручњакзаторте Савршенстил Болестикојихсестидимои малишани Нисамзналадасамтруднаспецијал Екстремнипреображај НY Инк Савршенстил Болестикојихсестидимои малишани

07.00Добројутро,Хрватска 10.12 БритаинфромАбове,док. серија 11.12 Док.програмистилаживота 12.00 Дневник1 12.35 Пркоснаљубав 13.19 ДрОз,ток-шоу 14.33 Тренутакспознаје 15.04 Позитивно 15.36 Пуномпаром 16.45 Хрватскауживо 17.50 НашииВаши 18.24 8.спрат,ток-шоу 19.10 Темадана 19.30 Дневник 20.10 Годинезапамћење,док. серија 20.40 Спектар 21.27 Паралеле 22.00 Поласатакултуре 22.35 Дневник3 23.10 Диверзанти,филм 00.25 ЛудницауКливленду 00.45 Филм:Нашакућа

Хитлеровифалсификатори УпознајтеРимљане Брдохрама Русијакрозвекове УметностРусије ФармаизЕдвардијанског доба ТајмтимгодинаX УпознајтеРимљане ВарвариТеријаЏонса ФармаизЕдвардијанског доба Бомбардери Ловцинамитове Хитлеровифалсификатори ВарвариТеријаЏонса ТајмтимгодинаX Добродошлиуосамдесете

07.20 08.20 10.20 12.20 13.20 14.20 16.20 18.20 19.20 20.20 21.20 23.35 01.20

(Валерија) РТЛ10.01.2013. 08.20Мојиџепниљубимци 08.35Ју-Ги-Ох! 09.00Вирусатeк 09.30Исплатисе-ТВаукција 09.50Ружаветрова 10.20Флешпојнт 11.05 Ексклузивтаблоид 11.30 Флешпојнт 13.25Крвнијевода 14.15Ружаветрова 15.10Флешпојнт 16.55РТЛ5до5 17.10Галилео 18.05Ексклузивтаблоид 18.30РТЛДанас 19.10Крвнијевода 20.00Ружаветрова 21.00Парада 21.50Погрешноскретањекод Тахоа,филм-ТВпремијера 23.35Парада 00.05 Одбројавање,филм 02.10Астрошоу 03.10РТЛДанас

Погрешно скретање кодТахоа

ЕваМендес 08.00 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

Мунзи Вилењаци Анђеоиодметник Америчкаимперија Мојагодинабезсекса Великиповратак Хладнииграч Чуднијеодфикције Еротскифилм Еротскифилм

Хладнииграч УкласичномказинууЛас Вегасу, највећи коцк арски баксузскидаклетвусасебе кадасезаљубљује,навелико згражавање свог шефа. Он је најбаксузнији човек у вегасу, његова лоша срећа језаразна,штокористињеговшеф,какобималерисао игрувеликихкоцкарскихмагова... Улоге: Вилијам Ејч Мејси,МаријаБело,АлекБолдвин Режија:ВејнКрамер (Синеманија,20.00)

Заувекзаједно Они су амерички спојени близанци. Деле и јетру, због чега би операција била ризична, посебно за Волта. Врлосуразличити:Бобједобар у спортовима, стидљив с девојкама,осетљивисклонпаници, посебно кад мора да буде уз екстровертираног Волта, који воли да глуми и наступа... Улоге: Мет Дејмон, Грег Кинер,ЕваМендес,ВенЈан Ших Режија: Питер Фарели, БобиФарели (ХРТ2,20.00)

22.40 23.25 23.46 00.28

МалаТВ Цртанасерија Телетабис Серијазадецу Фантастичнипријатељи Мерлин ИдемонапутсГораном Милићем Филм:Прелудијзапољубац Документарнифилм Нашакућа,филм НиДАниНЕ Регионалнидневник Долинасунца Сусретисаутизмом,док. серија Глобалносело Цртанифилм МалаТВ СлаткисветЧарлијевих анђела,док.серија Заувекзаједно,филм Новеавантурестаре Кристине Закониред Дваипомушкарца Складиште13 Лажими

06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00 01.50

Непогрешивипријатељ Откуцајисрца БенииЏун ДневникБриџетЏонс Острвогусара ПегиСусеудаје Оловнивојници Петминутараја Поноћниекспрес Еротскифилм Еротскифилм Еротскифилм

07.30 09.05 10.00 11.30 13.00 14.00

Потера Некадисад Четвртиспрат Преранорођен Окршајхоливудскихзвезда Крађавредногуметничког дела Јесилиусамљенавечерас Окршајхоливудскихзвезда Љубавнапитања Окршајхоливудскихзвезда ГосподариДогтауна БартонФинк Хистерија:ПричаогрупиДеф Лепард

07.11 07.42 08.08 08.31 08.53 09.17 10.00 11.30 13.11 13.41 15.07 16.00 16.32 17.17 18.07 18.33 18.58 19.30 20.00 21.55

МаријаБело

08.10 08.40 09.05 09.55 10.45 11.10 11.40 11.50 12.40 13.30 14.20 15.10 15.35 16.30 16.55 17.20 17.45 18.15 18.45 19.55 20.55 21.50 22.45 23.40

Сречни завршеци Какосамупознаовашумајку Шапат духова Џордан Нова девојка Лудница у Кливленду Брза италијанска кухиња Једном давно Секс и град Водич за стил Тима Гана Породично благо Џина Симонса Управљање Вајлдом Хоуп и Фејт Сречни завршеци Какосамупознаовашумајку Животупредграђу Нова девојка Лудница у Кливленду Секс и град Џордан Телоједоказ Џордан Штиклама до врха Секс и град

16.00 17.30 18.30 20.00 21.00 23.00 00.30

Ургентницентар УбиствауМидсамеру Вокер,тексашкиренџер Краљевскиболесници Монк Вокер,тексашкиренџер УбиствауМидсамеру Краљевскиболесници Монк Хаваји5-0 Филм:ШампиониФормуле1 Филм:Путањасудара Опаснатајна

Џошуајеутеривачдуговаи десна рука локалног гангстераиментораВинснета.Неумољивјеитоталнолојалан свомшефуВинсенту,којисе игром случаја супротстави најмоћнијем злогласном дилерудрогеНину.... Улоге: Куба Гудинг Џуниор, Мигуел Ферер, Харви Кејтел,АлексМенесес Режија:ФренкКалфун (РТЛ,21.50)

КубаГудингЏуниор

08.10 09.05 09.55 10.50 11.15 11.40 12.35 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 00.55 01.50

Прљави послови Опасан лов Преживљавање Како то раде? Како се прави? Врхунско градитељство Аутомобили Трговци аутомобилима Амерички чопери Разоткривање митова Прљави послови Опасан лов Преживљавање Како се прави? Страствени риболовци Чудовишта из реке Пецање голим рукама Невоље у рају Најбољи остају Страствени риболовци Чудовишта из реке

08.30 09.00 10.00 11.00 11.30 12.30 13.45 15.45 16.45 18.00 19.45 20.15 23.00 00.00 00.30 01.00

Рели Скијашки скокови Биатлон Сви спортови Скијашки скокови Биатлон Тенис Скијашки скокови Скијашки скокови Биатлон Рели Пикадо Покер Рели Скијашки скокови Рели

Осам дана недељно

„Eight Days a Week” (Ленон–Макартни) Ленон – ју је испратила као нову страницу групе: нешто неовокал, акустична ритам-гитара, тапшање; Макарт- бично, чак некомерцијално. Песма је била психолони – вокал, бас, тапшање; Харисон – вокал, соло- шки дубља од свега што су до тада снимили и гитара, тапшање; Стар – бубњеви, тапшање. Сни- оштра аномалија на поп сцени. мано: 6. и 18. октобар 1964. у Еби роуду 2. ПродуШто се тиче звука, „Ticket To Ride” је необична за цент: Џорџ Мартин. Техничар: Норман Смит. Обја- то време: масиван звук, са звонким електричним гивљено у УК: 4. децембар 1964 (ЛП Beatles For Sa- тарама, тешким ритмом и дубоким прелаз-бубњем. le). Објављено у САД: Ленон се те песме ка15. фебруар 1965 („I сније присећао као Don’t Want To Spoil The „једне од најранијих Party”). хеви метал плоча”. Написана вероватно Могуће да је хтео да као насловна пе сма постигне ефекат какав другог филма су седам месеци рани„Битлса„, Ленон и Маје постигли The Who, картни су песму „Eight иако мора да се каже Days A Week” у студио да је занимање за појадонели недовршену, а чан звука било актуелнаслов је узет из изјаве но у том периоду. једног шофера који је Осим групе The Who, Макартнија возио до као још неснимљених Ленонове куће. Када су опасних новајлија, једном ушли у студио, Џеф Бек, мајстор коннаписали су средњих тролисаног фидбека, осам тактова и урадили само што није заменио и хармонизовани увод, блузера Ерика Клептокојим су се играли на на на месту соло гитанеколико начина пре ристе једне од најузбунего што су се заустадљивијих група уживо вили на шестом покуYardbirds. Тврђи звук шају. Читава песма бије крајем 1964. ушао ла је завршена у седам на топ-листе синглова покушаја, током којих у Енглеској кроз песме је промењена мелодија „I’m Crying” групе The насловне фразе. ЗаврAnimals, „You Really шна обрада урађена је Got Me” The Kinks, дванаест дана после. С „Baby Please Don’t класичним МакартниGo”, групе Them и дијевим шетајућим бављи, минималистички сом, „Eight Days A Week” Интроспекцијауводупсиходелију соло део Кита Ричардсе шепури по Д-дуру, слично као „All My Loving” са у песми The Rolling Stonesa „It’s All Over Now”, по Е-дуру. Ништа од одбаченог текста није било ван али „Битлси„ су имали још један „повод„. свог места у стваралаштву групе 1963, а на бриНегде почетком 1965. Ленон и Харисон сусрели љантној једноставности читаве те ствари пише „хит су се с ЛСД-ом. Пошто им је неки познаник шасингл”. љивџија ставио дрогу у Ленон касније није мнока фу, тума ра ли су но ћу го размишљао о тој песми кроз Лон дон, запа ње ни, „Ticket To Ride”јенеобичназато јер је сматрао да је вештачготово хистерични. Ленон време:масиванзвук,с ка. Ипак, такав став се не је касније признао да га је електричнимгитарама,тешким чује у његовом вокалу који тај доживљај запрепастио, ритмомидубокимпрелазом једногласно слободно пева откривши му перцепцију с Макартнијем, читавим какву је марихуана само бубњем,Ленонсетепесме усхићењем тог креативног наговештавала. Да ли је каснијеприсећаокао„једнеод момента. На било којем пе сма „Ticket To Ride” бинај р а н и ј иххе в име т алпло ч а” списку поп песама који обла први креативни одговор ухватају лебдећи оптимина ЛСД немогуће је рећи зам средине шездесетих, „Eight Days A Week” била на основу данашњих доказа. С друге стране, та би близу врха. пе сма је много интензивнија од свега што су „Ticket To Ride”(Ленон–Макартни) Ленон – ду- „Битлси„ снимили пред крај 1964. и она упире пло снимљени вокал, ритам-гитара; Макартни – према 1966. и неким очигледним психоделичним хармонијски вокал, бас, соло-гитара; Харисон – пе смама. хармонијски вокал, ритам-гитара; Стар – бубњеви, Иако се већ била појавила у гомили пе сама даире, тапшање. Снимљено: 15. фебруар 1965. у „Битлса„, реч „тужан” овде но си тежину која је Еби роуду 2. Продуцент: Џорџ Мартин. Техничар: графички отелотворена у строгој једнотонално сти Норман Смит. Објављено у УК: 9. април 1965 („Yes пе сме и намерно масивној деоници бубњева. Овде It Is”), исто као и у САД. по стоји и наркотичка пасивност у Леноновом текПосле британске турнеје крајем 1964. и још једне сту: иако га девојка оставља, он ни не покушава да дуге божићне сезоне наступа, група је узела месец је заустави или јој запрети, као што би урадио у дана одмора пре него што је почела да ради на свом ранијим пе смама. Све што чини је горко гунђање другом филму. У тој фази под радним називом Eight док она „високо гази”, увучена у себе; себе, чија Arms To Hold You, тај пројекат био је лоше зами- главна особина је сте да не мари. До 1966. године, шљен и убрзо се претворио у забаван радни одмор Ленон је „јео„ ЛСД и имао на хиљаде трипова и на Бахамима и у Аустрији. Последње недеље пре урањања у интро спективна стања која су трајала него што су одлетели за Насау, Битлси су се нашли данима. Тај аутоцентричан и овиснички став, који у Еби роуду и почели су нови сингл који је био за- га је напо слетку довео и до хероина, живахно је једничка композиција, али углавном Ленонова. Гор- наговештен у једноликом мумлању и летаргичној ка, дисонантна песма у средњем темпу и ритмом ко- атмосфери у пе сми „Ticket To Ride”. Као прва пе ји се вуче, „Ticket To Ride” није била најжељенији сма „Битлса„ која је пробила границу од три минуизбор за сингл и причало се да је иза сцене било не- та, она је вансеријско предвиђање следеће фазе слагања. У најави британског издања, поп штампа развоја. Kwigu Ijana Makdonalda “REVOLUCIJA U GLAVI / Pesme ’Bitlsa’ i {ezdesete”, u izdawu beogradske izdava~ke ku}e “Klio”, mo`ete naru~iti uz popust od 30%, za 1.285 dinara, preko telefona (011) 3288-471, 3035-696 i (063) 220-870 ili mejla forum@clio.rs. Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Vlada @ivkovi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Aleksandar Savanovi} (novosadska hronika, 528-765, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Slobodan [u{wevi} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


28

monitor

~etvrtak10.januar2013.

dnevnik

10. januar 2013. OVAN 21.3-19.4.

Обично сте конзервативни, али данас ћете увидети да вам пажњу заокупљају мода и скупи комади гардеробе. Романса је дефинитивно у ваздуху, и потрудите се да изгледом привучете пажњу.

BIK 20.4-20.5.

Може бити иритантно када се одричете задовољстава због посла, али ово су тренуци када су пословне могућности превише добре за пропуштање. Уз тренутне аспекте, корист је вишеструка.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Ово није погодан дан за финансијска улагања било које врсте иако ће вам неко представити добре могућности. Будите опрезни чак и ако све звучи сасвим добро. Послушајте старију особу. Побољшано финансијско стање би вам могло донети много среће и оптимизма у ваш дом. Можда размишљате о томе како да одржите ту позитивну енергију, али за сада нека вас то не забрињава.

Да ли сте управо купили неку нову опрему за ваш дом? То би могао бити нови рачунар, најновија конзола или можда неки нови апарат. Покушајте да савладате руковање истим. Забавите се!

Јучерашња неумереност у храни и пићу би вас могла натерати на то да откажете друштвене активности. Не осећате се најбоље да бисте присуствовали томе. Искористите ово вече за опуштање.

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Вероватно ово и није најбољи дан да радите на неком пројекту. Понекад нам је свима потребна мала пауза да бисмо одржали жељени квалитет. Радите нешто друго. Већ сутра је нови дан. Шта год да урадите, требало би да пронађете мир и узвишено стање свести. Не оклевајте. Ако оно о чему размишљате подразумева ризик, само напред. Ко не ризикује, не профитира. Да ли вечерас имате заказан састанак с неком посебном особом? Ако је тако, можете очекивати одређено одлагање. Можда ћете бити преокупирани дневним пословима и обавезама.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Радили сте изузетно напорно у протеклом периоду, а сада размишљате о томе како да наградите себе. Путовање о којем сте до сада само сањали сада коначно може бити достижно. Очекујте позив.

Ово је један забрињавајући дан за вас. Али, поседујете моћ да ублажите ситуацију. Физичка активност било које врсте ће вас умирити. Чак и шетња по крају ће бити од велике користи.

Време је да потражите ресурсе за које сте одувек знали да поседујете. Ваша способност за лечење је невероватна и нема смисла да је више негирате. Помозите онима којима је потребно.

TRI^-TRA^

СексиКети V REMENSKA

PROGNOZA

Малотоплије

Vojvodina Novi Sad

6

Subotica

4

Sombor

5

Kikinda

5

Vrbas

6

B. Palanka

6

Zreњanin

5

S. Mitrovica

6

Ruma

7

Panчevo

7

Vrшac

4

Srbija Beograd

6

Kragujevac

6

K. Mitrovica

3

Niш

5

Иако смо у новој години тек неколико дана, магазин „Men‘s Health” пожурио је први да објави листу 100 лепотица. Уредници овог мушког магазина кажу да је 28-годишња Кети Пери прво место заслужила и због успешне каријере, а не само привлачног изгледа. - Након развода од РаселаБренда направила је одличан албум. На Твитеру има више обожавалаца него што Њујорк има становника. Укратко, Кети никад нам није доста и зато је она жена године - објашњење је овог мушког магазина. Уз Кети, у топ пет секси жена у 2013. нашле су се и Мила Кунис, Кристина Хендрикс, Џенифер Лоренс и Џенифер Анистон, која је такође љубила ЏонаМајера. У љубави с Џенифер музичару баш и нису цветале руже, али с Кети је прича сасвим другачија. У вези су пола године, али намере су им озбиљне јер је певачица за Божић драгог већ упознала с родитељима. Џон је тада својој драгој под бор ставио гитару коју је сам дизајнирао и на коју је уз њено име угравирао и датум кад су се упознали.

Evropa

НОВИСАД: Мањи пораст температуре и облачно време уз могућу слабу кишу касније поподне и увече. Дуваће слаб јужни ветар. Притисак изнад нормале. Минимална температура -1, а максимална до 6 степени. ВОЈВОДИНА: Ујутру слаб мраз, а током дана мало топлије и облачно са могућом слабом кишом поподне и крајем дана, која се премешта од севера ка југу. Дуваће слаб јужни ветар. Притисак изнад нормале. Минимална температура -4, а максимална 7 степени на западу Срема и Бачке. СРБИЈА: Ујутру слаб мраз. Током дана топлије уз ново наоблачење са слабом кишом поподне која се премешта од севера ка југу. На југу сунчани интервали пре подне. Дуваће слаб јужни ветар. Притисак изнад нормале. Минимална температура -5, а максимална 9 степени. ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: У петак облачно са кишом повремено уз температуру од 5 до 8 степени. У суботу хладније са суснежицом и снегом у западним и јужним пределима, а на северу суво. У недељу суво са мразем.

БИОМЕТЕОРОЛОШКАПРОГНОЗАЗАСРБИЈУ: Биометеоролошке прилике неповољно ће утицати на хроничне болеснике, нарочито на особе са варирајућим крвним притиском и астматичаре. Метеоропатске реакције су могуће у виду нерасположења и поспаности.

Madrid

11

Rim

12

London

7

Cirih

4

Berlin

5

Beч

8

Varшava

3

Kijev

-9

Moskva

-10

Oslo

-6

St. Peterburg -3 Atina

11

Pariz

9

Minhen

6

Budimpeшta

2

Stokholm

-1

VIC DANA У великој робној кући једна жена прилази пословођи и пита: - Да ли запошљавате нове продавачице? - Не, имамо их и превише. - Онда ми пошаљите једну! Чекам већ пола сата да ме неко услужи!

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE TAMI[

Bezdan

364 (106)

Slankamen

284 (8)

Jaшa Tomiћ

Apatin

405 (97)

Zemun

332 (0)

Bogojevo

331 (73)

Panчevo

343 (-5)

Smederevo

492 (2)

Baч. Palanka 295 (44) Novi Sad

259 (24)

Tendencija porasta i stagnacije

SAVA

N. Kneжevac

156 (2)

Tendencija stagnacije

Senta

225 (0)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

305 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

274 (8)

NERA

Hetin

72 (-2)

TISA

-34 (0)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije i porasta

S. Mitrovica 292 (-22) Beograd

Kusiћ

282 (-3)

43 (-7)

Reшeњe:

DUNAV

Dnevnik 10.januar 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"