Page 1

NOVI SAD *

PETAK 14. SEPTEMBAR 2012. GODINE

GODINA LXX BROJ 23557 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

NAKON MARATONSKE SEDNICE GRADSKE SKUP[TINE

Napredwak Milo{Vu~evi} novigradona~elnik NovogSada l Novoformiranuskup{tinskuve}inu~ine:

Srpskanaprednastranka,Demokratskastranka Srbije,Socijalisti~kapartijaSrbije,Romska demokratskastrankaiiskqu~eniodbornicipokreta DveriistrankeNijedanodponu|enihodgovora

VISOKI FUNKCIONER VLADAJU]E CDU U BEOGRAD DONEO NEMA^KE USLOVE ZA DOBIJAWE DATUMA PREGOVORA SA EU

Tra`episaniugovor odobrosusedstvu BeogradaiPri{tine

l Postavqenii~lanovi

Gradskogve}ai direktorigradskih javnihijavno-komunalnih preduze}a str. 2 i 3

S a `eqom da ovogodi{wim |acima prvacima po~etak {kolovawa nikada ne izbledi iz galerije lepih se}awa, „Dnevnik” im poklawa fotografije za osnovno{kolski album. Od ponedeqka, svakog dana osim nedeqom, jedna strana u na{em listu bi}e posve}ena fotografijama razreda prvaka iz osnovnih {kola s teritorije Grada Novog Sada i iz Sremskih Karlovaca. Prodefilova}e tako kroz ovu „Dnevnikovu” galeriju prvaka fotografije za nezaborav 141 odeqewa iz 33 osnovne {kole u kojima se nastava odvija na srpskom, ma|arskom i slova~kom jeziku.

Radovan Jela{i} senevra}a uNarodnubanku str. 5

UPS TRA@I ISPITIVAWE POREKLA IMOVINE ^ELNIKA JAVNIH PREDUZE]A

Ekonomija 4 NIS i Kinezi u Kovinu grade termoelektranu?

Dru{tvo 6 Buyet obe}an, a {kolarina do 254.000 dinara

str. 2

„ D N E V N I K ” S A Z N A J E : NBS ]E MORATI DA POTRA@I NOVOG KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA SAVETA GUVERNERA

NASLOVI

JAGMA ZA OSNOVNIM @IVOTNIM NAMIRNICAMA

Novi Sad 8 Jesen puna biciklizma, lova i turizma 9 Da`bine gu{e pija~are

Vojvodina 10 Poqoprivredni sajam u Be~eju

Crna

Dr` avn o uqe bi} e 142 din ar a, a {e} er 95 str. 4 i 9

12 „@ute ubice” jo{ na 13 miliona kvadrata

Promenqivo obla~no Najvi{a temperatura 26 °S

OPSE@NA AKCIJA MUP-a U NOVOM SADU NA IDENTIFIKACIJI MLADI]A KOJI SE TERETI DA JE U SPLITU LI[IO @IVOTA SELENU GRACIJANO

Odakle PrivedenNovosa|anin direktorimasilne ku}eistanovi str. 4 osumwi~enzaubistvoMeksikankstr.e13 SPORT

n VOJVODINA U KUPU DO^EKUJE DOWI SREM

str. 14 – 19

n NOVAK SKUPIO 1,4 MILION DOLARA ZA DECU n ZAVR[ENA SEZONA U GOLFU

n POMO] KLADIONI^ARIMA


2

POLiTikA

petak14.septembar2012.

dnevnik

VISOKIFUNKCIONERVLADAJU]ECDUUBEOGRADDONEONEMA^KEUSLOVE ZADOBIJAWEDATUMAPREGOVORASAEU

Tra`episaniugovor odobrosusedstvu BeogradaiPri{tine Nema~ka }e tra`iti od Srbijedaprepo~etkapristupnih pregovora sa EU potpi{e sa Pri{tinom obavezuju}i ugovor o uspostavqawu dobrosusedskih odnosa, izjavio je ju~e zamenik predsednika vladaju}eg CDU – CSU poslani~kog klub a u Bund es tag u And rea s [okenhof, obja{wavaju}i da sepravnoobavezuju}isporazum s Pri{tinom mora realizovati pre okon~awa pregovora o pristupawuSrbijeEU.Uzkonstatacijudajeovoaktivnonema~ko „pru`awe podr{ke SrbijinaputuzaEU“,[okenhof jereakodajesaulovimazaSrbijukojejeispisaneusedamta~aka i prevedene na srpski, medijimadoneoizBerlinabilaupoznata„predhodnavladai predstavnici popozicije koji su danas na va`nim dr`avnim funkcijama,takodasagovornicinisuiznena|enijersmosve ovoozbiqnorazmotrili“. - Svesni smo i biv{a Vlada Srbije nam je jasno stavila do znawadajetoosetqivopitawe zaSrbijuizatonagla{avamda nepostojenovao~ekivawa,ve} da mi zadr`avamo isti stav s tim da se da zeleno svetlo Srbiji za otpo~iwawe pregovora o prikqu~ivawu EU- rekao je [okenhofiistakaodajezato va`no da se sva te{ka i osetqiva pitawa odmah stave na sto, jer Nema~ka ne}e prihvatiti uno{ewe novih konfliktauEU. Visoki predstavnik vladaju}e CDU kancelarke Angele

Pribi}evi}:Nemo`evi{e iKosovoiEU Analiti~arOgwenPribi}evi} ka`edavi{enijemogu}apolitika „i EU i Kosovo”, po{to su objavqeni uslovi Nema~ke kojebiSrbijatrebalodaispuni.„ZahtevdaSrbijasklopidogovorodobrosusedskimodnosimasaKosovomisedamuslovakoje postavqaBundestaggurajuSrbijuupozicijudaseizjasniiliza EUilizaKosovo”,rekaojemedijimaPribi}evi},kojijeibiv{iambasadorSrbijeuNema~koj. Mrekel je na konferenciji za novinare u Beogradu naglasio da }e wegova stranka u Bundestagu insistirati na tome da Nema~ka zauzme stav da ugovor izme|u Beograda i Pri{tine bude u pisanoj formi i da do kraja procesa pridru`ivawa EUsvidetaqitogugovorabudu u potpunosti sprovedeni i sa

tim stavom Merkelova ode na Evropki savet. U ostalim prezentovanim uslovima Beograd sepozivada„aktivnouti~e”na ukidawe paralelnih struktura ibezbednosnogaparatanaseveru Kosova, kao i finansirawa, navode}idajegodi{wifinansijski doprinos Beograda severu Kosova, prema nema~kim sa-

znawima, „ve}i nego doprinos kojiSrbijadobijaodEU”.[openhof je Srbiju podsetio na Rezoluiciju SB UN, a na na{e pitawegdejeukozistentnojpoliticiNema~keodlukaSBUN o neprihvatawu Ahtisarijevog plana,kojijeuprkostomeiwegovazemqaaktivnosaostalima koje su priznale jednostrano progla{enunezavisnost,realizovala na Kosovu i Metohiji, prvojepre~uo,apotomuzblago odustvo diplomatskog tona rekaoda„tonijetema“. Obja{wavaju}i „temu“ koju predo~ava kao uslov Srbiji za nastavak evropskih integracija,naosnovudiskusijauBundestagu [opehnhoj je reakao da „kod pristupawa Srbije naro~ito moraju biti razja{wene spoqnegraniceEU“. - Zbog toga o~ekujemo da, do odluke Saveznog parlamenta Nema~ke o otpo~iwawu pregovoraopristupawu,Srbijajasno poka`e vidqivu voqu da je spremna da postigne pravno obavezuju}unormalizacijuuodnosimasaKosovom,rekaojeon. Kako je objasnio takva pravno obavezuju}anormalizacijauodnosimasaKosovom,morabitiu forminekogpisanogsporazuma o dobrosusedstvu, ugovorenog i prakticiranog pre nego {to se pregovori o pristupawu EU okon~aju.OdBeogradasetra`i daupotrebisvojuticajnaSrbe naseveruKiMdaaktivnosara|ujusaEuleksomiKforomida doprinese„mewawusvesti“. D.Milivojevi}

REKLI SU Radujko:Podneosam zahtevzarazre{ewe

Ko{tunica:EUkonopac okovrata

Generalni direktor Telekom Srbija Branko Radujko saop{tiojeju~edajepodneozahtevNadzornomodborutekompanijezarazre{ewesasada{wefunkcije.Radujkousaop{tewuizra`ava uvereweda}eNadzorniodborprihvatitiwegov zahtevida}eVladaRepublikeSrbije,uskladu sasvojimzakonskimnadle`nostimaistatutomkompanije,unajskorijevremepredlo`itiNadzornomodborukandidatazanovoggeneralnogdirektora. Ontvrdidajeuprotekle~etirigodineisedammeseci,kolikoje obavqaoposlovegeneralnogdirektora,Telekom„pro{aokrozmnogeizazove-te{kuekonomskukrizuuzemqi,potpunuliberalizacijutr`i{ta,padpotro{a~kemo}ikorisnikainaplatepotra`ivawa,velikekreditneobaveze,isplatevisokihdividendiakcionarima,sna`anpritisaknegativnihkursnihrazlikanabilansekompanijeidugprocesprodajeve}inskogpaketaakcijakojinijeuspeo”.

Lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Ko{tunica oceniojedajenovaVladaSrbijeodustala od „pogubne politike” da Evropska unija nemaalternativu,istakav{idabi~lanstvoutoj unijibio„konopacokovrataSrbije”. „Novavlastjo{nijedokrajazacrtalapravac kojim}edasekre}eSrbija.Zapo~etakjeva`no{tojedr`avakona~noodustalaodpogubnepolitikedaEUnemaalternativu”,tvrdiKo{tunicaza„Novosti”.Upitandalijevlastne{tosu{tinski promenilanaboqeuproteklih{estnedeqa,Ko{tunicajekazaoda aktuelnavlada„iporedpozivawanalojalnostBriselu,ipakvodi politikukojaodudaraod{teto~inskeidejedaEUnemaalternativu,kojujesprovodilaDS”. „Sadapostojealternative,drugipartneriidrugeta~keoslonca. ImamoinoveodnosesaRusijom,{tovidimokaopromenuipozitivanpravac”,kazaojeon.

KONSTITUISANANOVANOVOSADSKAVLAST

Danas primopredaja du`nosti Novi gradona~elnik NovogSadaMilo{Vu~evi} danas}epreuzeti du`nost od svog prethodnika na toj funkciji Igora Pavli~i}a, potvrdiojeVu~evi}ju~eza„Dnevnik”. Do primopredaje du`nostiuGradskojku}i na novosadskom Trgu slobode, koja je sedi{te gradona~elnika, trebalo bi da do|e dan kasnijenakonmaratonske vanredne sednice Skup{tine grada NovogSada,zapo~eteprekju~eiju~eranoujutro zavr{ene,nakojojjedemokrata Igor Pavli~i}smewenanaredwak Milo{ Vu~evi} izabran na funkciju gradona~elnika. Tokomju~era{wegdanavladalo je zati{je me|u novosadskimpoliti~arimakojisume|usobneoptu`berazmewivali gotovo dva prethodna meseca, odkakosepojavilanaznakada }e se SPO i SPS povu}i iz sadasmewenegradskevlastiu kojojsuu~estvovalisaDS-om

i LSV-om i prikloniti tada opozicionom SNS-u, DSS-u i „Dverima”. Pavli~i} je ranije izjavio da}eakobudesmewenpru`iti ruku Vu~evi}u i ponuditi mu pomo}, jer, kako je kazao, znakolikote`akzadatako~ekujenovoggradona~elnika. S.K.

Gradskove}e NovoGradskove}e~ine: DejanMandi} (SNS)-buyetifinansije PetarNovakovi} (SNS)-zdravstvo Milan\uri}(SNS)-upravaipropisi NemawaVuk~evi}(SPS)-saobra}aj RadomirDabeti}(SPS)-obrazovawe MilankaBrki} (Dveri,„NoviSad-odmah”)-kultura GoranSe~ujski(Dveri,„NoviSad-odmah”)-privreda BelaKurina(RDS)-socijalnaza{titaibrigaodeci Nikola]irovi} (RDS)-komunalnedelatnosti NemawaStarovi} (SPO)-urbanizamiza{tita`ivotnesredine PredragSvilar (DSS)-sportiomladina

SOMBORSKISPSOPREKOMPOZICIJIGRADSKEVLASTI

Kadbudemogu}e Svojim najnovijim saop{tewem u vezi poku{aja opozicije predvo|ene SNS-om da se i u Somboru prekomponuje vlast, oglasio se ovda{wi SPS, protestuju}i zbog, kako se ka`e u ovom saop{tewu, izno{ewa neistina na konferencijama za medije lokalnih politi~kih partija i grupa gra|ana. Povod za ovu reakciju su bile izjave pojedinih ~elnika opozicije da suodborniciSPSsvojimprisustvom na posledwe dve sednice

Skup{tineGradadavalekvorum vladaju}oj ve}ini predvo|enoj Demokratskomstrankom. - Naime, nije ta~no da je na vanrednoj sednici SG nedostajaosamojedanglas(~lanaSNSa) za novu skup{tinsku ve}inu, kakojesaop{tenonakonferenciji za {tampu GG „Boqi Sombor“. Tako|e nepobitna ~iwenicajedabiGradskaSkup{tina na drugoj (kao i tre}oj) sedniciimalakvorumibezodbornika Socijalisti~ke partije

Srbije - ka`e se u saop{tewu Gradskog odbora SPS u Somboru, koji je iznena|en „ neodgovornim i olakim izno{ewem procena o novoj skup{tinskoj ve}ini (saop{tavano je da ima 35 odbornika, sve sa SVM, NP, SRS...), kao i opservacijama neovla{}enog predstavnika opozicijeotu~iineredima.“ ^etiri odbornika SPS u somborskojSkup{tinisuina~e ~lanovi aktuelne vladaju}e ve}inekojuporedovestranke~i-

neiDS,DSS,SVM,LSV,SRSi NP, a u prethodnom periodu su ve} nekoliko puta izneli stav dasene}eprotivitiprekompoziciji vlasti samo ukoliko im opozicija(trenutnosastavqena od SNS, SPO, URS, GG „Boqi Sombor“,DZVMiSDPS)doka`e da sa wihova ~etiri odbornika mo`e da se formira nova ve}ina od 31 odbornika u varo{kom parlamentu koji broji 61 predstavnikanarodnevoqe. M.M-}

PREDSEDNIKIOGOLSVNOVISADROBERTKOLAR:

UVeternikunastavqamo squdimakojisuostali PredsednikIzvr{nogodboraGradskogodboraLigesocijaldemokrataVojvodineNovi SadRobertKolar potvrdiojedajedoskora{wi predsednik Mesnog odbora LSV VeternikI{tvanHorvat sanekolicinom~lanova napustiostranku.Kakonavodi,re~jeoizolovanom slu~aju i individualnoj odluci gospodina Horvata i nekolicine qudi oko wega, objavqenojenazvani~nomsajtuovestranke. – Veliki broj ~lanova Mesnog odbora LSV iz Veternika su qudi koji su svojim

glasovima doprineli dobrom rezultatu LSV u Veternuiku, mi }emo najnormalnije nastaviti politi~ko delovawe sa qudima kojisuostaliustranciikojihjevelikave}ina–naveojeKolar.Onjeistakaoidaje indikativno{tojedotognapu{tawaLSV do{lo ba{ na dan kada je u toku poku{aj smeneLigeizgradskevlasti. –Naravnodaseodmahtuotvarajusumwe. GospodinHorvatjesanekolicinom~lanova bionasastankukodmeneiizrazilisusvo-

jenezadovoqstvo.Nesla`emsedajeuovom trenutkukadajekrizagradskevlastiupitawu, mogu}e ispuwavawe wihovih zahteva kakve su podneli, a koji zaista nisu ne{to ~imebihseponosio–rekaojeKolar.Ondodajedajelegitimna`eqaqudiizVeternikadaimajusvogpredstavnikauSkup{tini grada,alipodse}adajeupravoHorvat,kao predsednik Mesnog odbora, glasao za listu odbornikakojajezatimpredatauSkup{tinugradapreizbora. P.K.

Direktori Zavodzaizgradwugrada-GoranVi{wi} (SNS) Gradskozelenilo-MilanNovakovi} (SNS) Spens-BorislavRajkov (SNS) Poslovniprostor-ZoranJov~i} (SNS) NovosadskaTV-EmilijaMari} (SNS) Vodovodikanalizacija-VladimirJeli} (SPO) Stan-QubomirStani{i} (SPO) ^isto}a-DraganBo`i} (RDS) Urbanizam-TomislavBokan (RDS) Tr`nica-Milo{Tubi} (DSS) GSP-MilanBala} (DSS) Lisje-StojanIvani{evi} (Dveri-„NoviSad-odmah”) Informatika-Dejan^elar (Dveri-„Novisad-odmah”) DirektoriizkoalicijeokoSPS-aostalisunaistimpozicijama: Novosadskatoplana-AleksandarPribi} (SPS) Parkingservis-MilanKosti} (SPS) Put-DarkoRadi} (SPS) DirektoriDomazdravqa,Apotekarskeustanovei„Radosnog detiwstva”}ebitinaknadnoimenovani.


politika

dnevnik

petak14. septembar2012.

3

NAKONMARATONSKESEDNICEGRADSKESKUP[TINE,JU^EUJUTROPROMEWENAVLASTUNOVOMSADU

NapredwakMilo{Vu~evi} novigradona~elnik

Tre}iadvokatna~eluNovogSada PredsedniknovosadskogodboraSrpskenaprednestrankeMilo{ Vu~evi}ro|enje1974.godineuNovomSadu.Poprofesijijeadvokat,kaoiwegoviprethodniciIgorPavli~i}iMajaGojkovi}. Kaokandidatzagradona~elnika,Vu~evi}seprotivioprivatizacijamakomunalnihijavnihslu`bi.Kaoprojektekojijetrebaloda buduzavr{enipomenuojeizgradwucentralnoggradskogpre~ista~a otpadnih voda, gradwu produ`etka Bulevara Ja{e Tomi}a, obilaznicuokoPetrovaradina,zapadnuobilaznicuokoNovogSada,podzemnugara`unaTrguslobode,spratnugara`uu[afarikovojulici,akaocentralniproblemugraduisticaojepove}awebrojanezaposlenih. Novigradona~elnikNovogSadasinjeZoranaVu~evi}a,tako|e advokata,kojijeumandatuod2004.do2008.godinebiopredsednik novosadskeSkup{tine. O`ewenje,otacdvojedece,govoriengleski.

-Neverovatnojedasegradhvali da ima {est milijardi, a da nekolikogradskihfirminemazaplate.Tojeprioritet,akadasesagledastvarnostawe,to}ebitipolaznaosnovazana{rad.Akootkrijemo da je bilo krivi~nih dela, s tim}emoupoznatinadle`neorgane-istakaojeVu~evi}. KoalicijaDSiLSVoborenaje svegadvaipomesecaodkonstituisawagradskevlastinakonmajskih izbora,apo{tosusewihovikoalicioni partneri iz Srpskog pokretaobnoveapotomiizSocijalisti~ke partije Srbije priklonili napredwacima. Kampawa za „prekomponovawe” vlasti u gradu po~elajeprevi{eodmesecdana,a inicirali su je napredwaci pozivaju}i se na koalicioni sporazum postignutnarepubli~komnivou,a pokojemsevlastnalokalumorala upodobitionojnacentralnomnio- vugdegodjeto„matematemati~ki” mogu}e. Pritisak novosadskih napredwaka u najve}oj meri bio je

usmeren na lokalne socijaliste kojisunakraju„pokleknuli”diktatusvojestrana~kecentrale,{to su i sami priznali na skup{tinskoj sesiji koja je, na inicijativu SNS-a i wihovih koalicionih partnerazapo~ela29.avgusta(ali jetadprekinutapo{toodbornici novekoalicijenisu`elelidau|u u skup{tinsku salu jer u tom trenutku jo{ nisu imali ve}inu), nastavqenaprekju~e12.septembra,a

osumwi~enihinateranih„.Onaje kazaladasuodborniciSPS-anateranidau|uunovukoaliciju,ada suodborniciSPO-aodbeglisalisteLSVnakojojsudobilimandate,doksuodborniciDveri i NOPO izba~eni iz svojih stranaka, a odbornici Romskedemokratskestranke osumwi~eni za kupovinuglasova. – Zato ta nova ve}ina nema legitimitet – istakla je ona, dodav{i da se smeneuNovomSaduodvijajupoduticajempredstavnikacentralnevlasti. U opro{tajnom govoru doju~era{wi gradona~elnik Igor Pavli~i} ocenio je da zbog kampawe za smenuvlastinajvi{eizgubioNoviSad.Onjekazao da u gradu zbog toga „sve stoji”,jerse„polaqudiu javnoj upravi pla{i a polovina je u i{~ekivawu {ta}edasedesi„. -Istosepona{ajuiinvestitori,kojisutako|eu i{~ekivawu{ta}esedesiti.NoviSadzatovremestoji-kazaoje Pavli~i}.

Sledirevizijaposlovawagradskihpreduze}akako bisejavnostupoznalasastvarnomfinansijskom situacijomuNovomSadu(Milo{Vu~evi}) okon~anaju~ene{topredevet~asovaujutru. Doju~era{wapredsednicagradskog parlamenta Aleksandra Jerkovodlaze}istefunckijeocenilajedajeuNovomSaduvlastpreuzela„ve}inaodbeglih,izba~enih,

Ina~e, sednica gradskog parlamenta odr`ana je u veoma napetoj politi~koj atmosferi. Za vreme wenog odr`avawa, ispred zgrade gradskog parlamenta bilo je poja~anoprisustvopolicije,aliiosobakojesusesamepredstavqalekao

„partijsko obezbe|ewe”. Neki od wih ulazili su i u zgradu Skup{tine,{tojebiopovodizabrojne prekidezasedawa.Samaskup{tinska rasprava bila je ipak daleko Foto: F. Baki}

Vladaju}akoalicijauNovomSadu menika Borka Ili}a iz DSS-a, ~ijuokosnicusu~inileDemokartska dok je socijalista Sini{a Sevi} stranka i Liga socijaldemokrata izabran za predsednika gradskog Vojvodinesmewenajeju~euranimju- parlamenta,azawegovogzamenika tarwim~asovima,poslemaratonske MiroslavIli}, kojijeizba~eniz sednice gradskog parlamenta koja je pokretaDveri. trajalavi{eod20sati.Novuvlastu NaistojsednicismewenisustagraduformiralisuodborniciSrp- ri i postavqeni novi direktori ske napredne stranke, Demokratske gradskih javnih i javno-komunalstranke Srbije, Sonihpreduze}a,kao cijalisti~kepartije i novi ~lanovi VlastuNovomSadu Gradskogve}a. Srbije, Romske demokratskestranke Milo{ Vu~epreuzelajeve}ina i iskqu~eni odbor- odbeglih,izba~enih, vi} je nakon izbonici pokreta Dveri raizjavioda„nije osumwi~enih istrankeNijedanod vreme za gradonainateranih ponu|enihodgovora. ~elnika koji nije (AleksandraJerkov) nadle`an, nego za Nakonsmenagradona~elnikaIgora grad on a~ eln ik a Pavli~i}a izDS-a, koji re{ava proGradskog ve}a, te predsednice bleme„.OnjenovisastavGradskog Skup{tinegradaAleksandreJer- ve}anazvao„spojemmladostiiiskov, o ~emu se odlu~ivalo tajnim kustva„.Anovigradona~elnikpoglasawem, nova ve}ina, koju ~ine ru~iojeidasledirevizijaposlo42odukupno78odbornika,izgla- vawa gradskih preduze}a „kako bi sala je {efa novosadskih napred- se javnost upoznala sa stvarnom waka Milo{a Vu~evi}a za novog finansijskomsituacijomuNovom gradona~elnika, a za wegovog za- Sadu”.

umerenija od one koja se prethodnih nedeqa izme|u stranaka vodila preko saop{tewa ili konferencijazanovinare,izuzev{tosu demokrate bile govorqivije nego {toimjedosadabiobi~aj. A van aktuelnih previrawa ostalisujedinoodborniciSrpske radikalnestranke,kojisusesijui napustilikadjeotpo~elaraspravaosmenigradona~elnikaPavli~i}a.Onisuinapredwakeidemokrateoptu`ilidaodgradskogparlamenta prave „lakrdiju, pijacu i cirkus„,uzopaskudaje„prekomponovawevlasti„drugoimeza„pritiske,ucene,otima~ine”. B.D.Savi}


4

ekonomija

petak14.septembar2012.

U BANATU NA POMOLU INVESTICIJA VREDNA 1,3 MILIJARDU EVRA

NIS i Kinezi u Kovinu grade termoelektranu? Naftn a ind us trij a Srbije i kompanija ^ajna ma{ineri enxiniering korporej{n (CMEC) iz Kine zainteresovanesuzaistra`ne rad ov e u term oe l ektraniuKovinu,gdebitrebalo da budu izgra|eni novirudnikugqainovatermoelektrana snage 700 megavata. Te dve komp an ij e su zaint er es ov an edaobav eistra` ne rad ov e i da urad e

Min is tark a Mih ajl ov i} jereklada,akosebrzore{espornapitawauvezisa istra`nim pravima, mo`e se o~ekivati da izgradwe term oe l ekt ran a u Kov in u po~ne najranije za godinu dana. Ona je istakla da je taj projekat u Kovinu jedan od prioritetaulagawauenergetikuSrbije. DelegacijuNIS-aurazgov or im a u Vlad i Srb ij e

dnevnik

[PEKULANTI PODSTI^U POSKUPqEwE, A ROBNE REZERVE ]E INTERVENISATI NA TR@I[TU

Dr`avno uqe bi}e 142 dinara, a {e}er 95 MinistartrgovineRasimQaji} izjaviojeju~e da nema nikakvih razloga za poskupqewe uqa i {e}eraiistakaoda}ebitispre~enipoku{aji {pekulacijaistvarawave{ta~kihnesta{icana tr`i{tu. „Tr`i{na inspekcija je od ju~e krenula sa kontrolamadavidimodalitihnamirnicaima nazalihamaumagacinima,daseve{ta~kinebi stvarale nesta{ice u o~ekivawu poskupqewa”, kazaojeQaji}uizjavinovinarimanaBeogradskomsajmu. Onjenaglasiodazaposkupqewe{e}eraiuqa nemanikakvihosnova,sobziromnatodarodsuncokretanijetolikolo{kolikosubileprvobitneprocene,azabrawenjeiizvozsuncokreta,soje i{e}ernerepe.

Ministarstvo spoqne i unutra{we trgovine predlo`i}eVladiSrbijedaseizRobnihrezervi interveni{esapo5.000tonauqai{e}ara,~ime }e biti obezbe|eno stabilno snabdevawe tr`i{taovimosnovnim`ivotnimnamirnicama,potvr|enojeuministarstvu. Maksimalnecenauqaumaloprodajnimobjektima}e,zahvaquju}iintervencijiizrobnihrezervi,bitioko142dinarapolitru,dok}emaksimalnacenakilograma{e}eraiznositioko95dinara. Predlogvl~adijeprosle|ennakonpoja~anih nadzora tr`i{ne inspekcije u maloprodajnim objektimaucelojSrbiji,gdejeuo~enodaproizvo|a~iisporu~ujumawekoli~ineoverobe,ada tra`wazawomistovremenoraste.

Qaji}jekazaoda}eVladaSrbijedodatnointervenisatiizRobnihrezervi,ukolikotobude potrebno,dodaju}idauRezervamatrenutnoima 12.000tonauqai13.000tona{e}era,kaoidaje utokutenderzanabavkunovihkoli~inauqai {e~era.

UPS TRA@I ISPITIVAwE POREKLA IMOVINE ^ELNIKA JAVNIH PREDUZE]A

Odakle direktorima silne ku}e i stanovi

proj ektn u dok um ent ac ij u zaizg radw udvaterm oblokaodpo350meg av at auKovin u, re~ en o je pos le prelim in arn ih razg ov or a preds tavn ik a NIS-a i CMEC-asamin is tromrudars tva Mil an om Ba~ ev i}em i min is tark om ener-

predvodio je generalni direktorKirilKrav~enko,a kompanije CMEC predsednikZhangChun. Ekspretski timovi beogradskog Instituta „Jaroslav^erni”inema~kekompanijeLMBVpotvrdilisu, me|utim,dajenatommestu

Struja za tre}inu Vojvodine Premaprocenamastru~waka,unovatermoelktrana u blizini Kovina mogla bi da podmiruje tre}inu potrebaVojvodinezaelektri~nomenergijom. Na tom podru~ju su, prema ranijim istra`nim informacijama, procewene zalihe od oko 276 miliona tona ugqa, koje su dovoqne za eksploataciju u narednih 35 godina. Ugqenokop i elektrana trebalo bi, premainformacijamapredstavnikaPokrajineVojvodine,dasenalazeunutarza{titnogpojasa,izme|uKovinainasipapremaDunavu,napodru~jugdesenalaze i veliki izvori pitke vode, koji su va`ni za vodosnabdevawaBanata. get ik e Zor an om Mih ajl ovi}. Ministar Ba~evi} je novinarima rekao da postoje neka sporna pravna pitawa koja se ti~u izdavawa istra` nih prav a, po{ to je prethodnihgodinajednabugarskakompanijave}uradila elab or at o rez erv am a ugqauKovinu,poodobrewu preth odn og Min is tars tva rudarstva.

mogu}ekopatiugaq,adase ne zagadi voda. Istra`ivawa stru~waka su pokazala dabieksploatacijomugqa kap ac it et vodn og res urs a bio smawen za samo jedan odsto, sto je zanemarqivo po{to se radi o obnovqivomizvoru. Otvarawe novog kopa i izgradwa TE u Kovinu, ko{tali bi, prema procenama,oko1,3milijardeevra.

Unija poslodavaca Srbije (UPS)zatra`ilajeju~epreispitivawe porekla imovine biv{ih isada{wihdirektorajavnihpreduze}a i detaqno istra`ivawe svakogpojedina~nogslu~ajaboga}ewa. UPSusaop{tewunavodidasu mnogidirektoriidrugirukovodioci ovih preduze}a u proteklih10godinapostalimilioneriisteklizna~ajanbrojnekretninaidruguvrednuimovinu,ada gubitke pokrivaju privreda i gra|ani. Unija poslodavaca Srbije upozorava da privatni sektorvi{enemo`edapokrivanagomilanegubitkejavnihpreduze}aidajeporeddono{ewanovog Zakonaojavnimnabavkamahitno potrebno uvesti profesionalizacijuuupravqawejavnimpredu- ze}ima. Jedno od naj~e{}ih obe}awa u protekloj predizbornoj kampawi bilojeidepartizacijaiuvo|ewe profesionalnogupravqawaurepubli~kailokalnajavnapreduze}a,podse}ajuuUPS-u. Bezovihpromenaurukovo|ewu javnimpreduze}imaidaqe}ewihovigubici,kakojenavedeno,bitipokrivaniizbuxetaSrbije,od poreskih i drugih prihoda ubranihizprivatnogsektora. „Ovako}esenastavitivi{edecenijski paradoks da oni koji zdravo privre|uju finansiraju

vrednosti „pojedeno” proteklih 10godina. Korupcijauprocesujavnihnabavki,oprema,alati,tehnologije inov~anasredstvakojaneprestano „cure” obele`ja su poslovawa ovihpreduze}a,semretkihizuzetaka. „Dosadasuovaidrugadr`avnapreduze}aprvenstvenoslu`ilazauhlebqavawepartijskihkadrovainepotizam”,ka`uuUPS -u. Samo od novca u{te|enog na javnimnabavkamamo`eseformirati Razvojna banka Srbije i ta prekopotrebnasredstvaseulo`e u razvoj perspektivnih privrednihgrana. Privredapozdravqadono{ewe novogZakonaojavnimnabavkama koji treba da smawi obim i u~estalost zloupotreba, ali bez birawastru~nihiiskusnihpojedinaca za menaxere republi~kih i lokalnih JP, nastavi}e se sa praksomlo{egvo|ewaovihfirmiinano{ewem{tetebuxetuRepublikeSrbije. Zbog svega toga privrednici apelujunavladaju}estruktureda izvr{e obe}anu departizaciju i depolitizaciju javnih preduze}a ikroznoviZakonojavnimpreduze}imauveduprekr{ajneikaznenemerezasveonekojibuduzloupotrebqavali rukovode}e funkcijeuovimpreduze}ima.

Za plate 97 miliona evra Jednoistra`ivawepokazalojedau570lokalnihirepubli~kih javnihpreduze}apostojiukupno8.242direktora,pomo}nika,zamenikaisavetnikadirektoraidrugihrukovodilaca. Wihove prose~ne plate su ve}e od 70.000 dinara, a na najvi{im funkcijamavi{eiod120,150i200hiqadadinara.Samobrutozaradeovihname{tenikaiznosepribli`novi{eod97milionaevragodi{we (bez amortizacije slu`benih automobila, goriva, toplih obroka,regresa,bonusa,tro{kovareprezentacije,dodatnihbeneficija...).Ra~unicapokazujedabizaSrbiju(dr`avnibuxet)biloisplativijedazaistinovacanga`uje570vrhunskihmenaxeraizinostranstvasamese~nimnetoplatamaod10.000evra,poduslovomdase efikasnimupravqawemovapreduze}aizveduizgubitaka. radgubita{a”,ka`eseusaop{tewu. Unija isti~e da je nestru~no vo|ewe javnih preduze}a i nago-

milavawegubitaka,uprkosmonopolimakojeimaju,dovelojedotogadaje45odstowihovetr`i{ne

PROTESTI U ZREwANINSKOM BRODOGRADILI[TU

„Begej” nastavqa da tone Radnici zrewaninskog Brodogradili{ta „Begej”ju~esunastaviliprotestufabri~kom krugu, gde se po smenama, danono}no okupqaju,dabispre~ilirasprodajupokretne imovine, dok je nepokretna pod hipotekom.Onisuu{liufabri~kikrug,poru~iv{ida}etuostatidoksewihovasituacija nere{i.

Oni`eledaznajudali}esenastavitisa proizvodwomiline,tra`edaimseisplate zaostalezarade,kaoidaseprestanesaprodajomimovine. Kako isti~u, prethodno su pristali na sprovo|ewe reorganizacije, ali da sada, umestosprovo|ewatogplana,fabricipretiste~aj.Predsednikpodru`niceSindika-

taindustrijskihradnikaVojvodine(SIRV) JovicaLujanov izjaviojeTanjugudajetaj sindikat podneo krivi~nu prijavu Osnovnomjavnomtu`ila{tvusazahtevomdaproverizakonitostprivatizacijeipostupawe menaxmentagrupe„Merkurijus”,zakojesumwa da je namerno gurnulo „Begej” u dugove, radiste~ajailikvidacije.

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU

Valuta

evro

Va`i za

1

Kupovni za devize

114,8689

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu 117,2132

119,9091

114,5173

Australija

dolar

1

93,1244

95,0249

97,2105

92,8393

Kanada

dolar

1

91,0357

92,8936

95,0302

90,7570

Danska

kruna

1

15,4046

15,7190

16,0805

15,3575

Norve{ka

kruna

1

15,5044

15,8208

16,1847

15,4569

[vedska

kruna

1

13,5380

13,8143

14,1320

13,4966

[vajcarska

franak

1

94,9252

96,8624

99,0902

94,6346

SAD

funta dolar

1 1

143,1924 88,8459

146,1147 90,6591

149,4753 92,7443

142,7541 88,5739

Kursevi iz ove liste primewuju se od 13. 9. 2012. godine

Cena

BELEX 15 (434,57 -0,50)

Promet

Akoteks, Ada

52,70

113

565.000

Agrovet, Melenci

20,00

720

864.000

AIK banka, Ni{

-1,30

1.370

916.530

Soko Nada [tark, Beograd

20,00

1.512

378.000

NIS, Novi Sad

0,00

618

3.584.024

2,44

21.000

504.000

Komercijalna banka, Beograd

0,09

1.101

22.010

0,09 Promena %

1.101 Cena

22.010 Promet

Imlek, Beograd

0,00

2.800

0,00

Soja protein, Be~ej

Energoprojekt oprema, Beograd

-40,00

3.720

3.720

-0,22

452

38.420

Energoprojekt holding, Beograd

^elik, Ba~ki Jarak

-24,24

2.000

6.000

-0,22

464

141.505

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

Projektbiro, Sombor

-10,42

430

172.000

-0,24

409

261.315

Jubmes banka, Beograd

0,03

9.880

493.997

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

1.594

0,00

Galenika Fitofarmacija, Zemun

0,00

2.300

0,00

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

4.380

0,00

Alfa plam, Vrawe

0,00

5.200

0,00

565.000

Tigar, Pirot

0,00

225

2.475

Veterinarski zavod, Subotica

-0,27

372

140.616

Bambi Banat, Beograd Komercijalna banka, Beograd Pet akcija s najve}im padom

Nafta, Beograd Jedinstvo Sevojno, Sevojno Vojvo|anskih top-pet akcija NIS, Novi Sad

V. Britanija

Promena %

Agrovet, Melenci Akoteks, Ada Jabuka., Pan~evo Projektbiro, Sombor

-7,69

12.000

420.000

-7,53 Promena %

4.050 Cena

1.559.250 Promet

0,00

618

3.584.024

20,00

720

864.000

52,70

113

0,00

2.500

200.000

-10,42

430

172.000

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

Svi iznosi su dati u dinarima


ekOnOMiJA

dnevnik

OZBIQNOUPOZOREWEFISKALNOGSAVETA

Vlada vodi buyet u pogre{nom smeru FiskalnisavetSrbijeocenioje ju~edajeprvikorakfiskalnekonsolidacijenapravqenupogre{nom smeruidarebalansbuxetaza2012. uve}avadeficit,umestodagasmawuje. „Prvi odgovor Vlade na alarmantno stawe u javnim finansijama,odnosnorebalansbuxetajeneodgovaraju}i, mada su strukturnemerekojeseodnosena poresku politiku i umawewerastapenzijaizaradau osnovi dobre”, rekao je na konferenciji za novinare predsednikFiskalnogsavetaPavlePetrovi}. Onjekazaodapredvi|eni rebalansbuxetaza2012.nijeadekvatanodgovornaizazovujavnimfinansijamazato{todonosidodatnopove}awe deficita, umesto wegovogsmawewa. Tojeposledicavelikogpove}awa rashoda kao {to su 13. penzija, subvencijeidrugo,kojiprevazilazeu{tedekoje}eseostvaritismawewem penzija i zarada i pove}awemporeza.

„Stawe u javnim finansijama je alarmantnoizzahtevaodlu~nemerefiskalnepolitike,iprvemesece2012.godineobele`ilisugotovo nekontrolisan rast fiskalnog deficita javnog duga pa je mogu}nost izbijawa du`ni~ke krize postalavrloverovatna”,rekaojePetrovi}.

Premawegovimre~ima,rebalansomjepredvi|enopove}aweprihoda od preko 20 milijardi dinara, ali istovremeno predvi|eno je dodatnopove}awerashodazapreko25 milijardidinara.

Lo{aocena13.penzije MeraVladeSrbijedasenajsira{nijimpenzionerimaisplatipomo}od16.000dinara,Fiskalnisavetnegativnoocewujejerjeproizvoqnaipove}avabuxetskideficitzaosammilijardidinara,od~ega uovojgodiniza~etirimilijardedinara. Kakojeobjasnio~lanFiskalnogsavetNikolaAltiparmakov,program„13.penzija”nijeuskladusapostoje}imsistemomsocijalneza{tite,jerdiskvalifikujeoko100.000starihlicakojiuop{teneprimajupenziju.Premawegovimre~ima,tamerajezasnovananapojedincu ineuzimauobzirimovinskostawenitiprihodostalih~lanovadoma}instva. „Penzionersa15.000dinaradobijadodatnih16.000dinara,apenzionersapenzijomod15.001dinaromnedobijani{taitanaglapresecawasulo{afiskalnapraksa”,preciziraojeAltiparmakov. VladaSrbijeobezbedilajeposebnupomo}od16.000dinaragodi{we penzionerima~ijasumese~naprimawaispod15.000dinara,koja}ebitiispla}enau~etirirate.

Fiskalnisavetprocewujedabi konsolidovanideficitdr`avebez novih mera vlade do kraja godine mogaodaiznosioko216milijardi dinaraili6,5odstoBDP. Deficitrepubli~kogbuxetau 2012. godini bi bez novih mera vlade iznosio 197 milijardi dinara. Trenutninivojavnogduga Srbije je 56,5 odsto BDP, a dokrajagodineon}edosti}i, a mo`da ~ak i presti}i nivood60odstoBDP,kazao jePetrovi}. Za finansirawe deficita i otpla}ivawe glavnice javnog duga do kraja godine potrebno je obezbediti oko 1,7 milijardi evra, a u 2013. dodatnih~etiridopetmilijardievra,{to}ekakoocewujeFiskalnisavetpredstavqatiozbiqanizazov. Ukidawem pojedinih agencija, fondova i sli~nih institucija bi}e ostvarene male su{tinske u{tedeubuxetuSrbijeitouglavnomnazaradamazaposlenihuwimaiunekimslu~ajevimanazakupninama,izjaviojedanas~lanFiskalnog saveta Vladimir Vu~kovi}. On je istakao, na konferenciji za novinare, da }e prava reforma nastati onda kada se vidi dalisusviranijeplaniraniprojekti i programi tih institucija potrebni. Premawegovimre~ima,slede}i koraktrebalobidabudedase„pre~e{qaju”javnenabavke,specijalizovane usluge i usluge po ugovoru tihinstitucijaitekkadsenatome smawe rashodi bi}e napravqene praveu{tede. „Nije poenta samo u ukidawu agencijekaopojma,ve}trebavideti{tajesawihovimrashodimapo{to sve one imaju svoje projekte i programe”,rekaojeon.

petak14.septembar2012.

5

„ D N E V N I K ” S A Z N A J E : NBS]EMORATIDAPOTRA@INOVOG KANDIDATAZAPREDSEDNIKASAVETAGUVERNERA

Radovan Jela{i} se ne vra}a u Narodnu banku U Narodnoj banci Srbije je nakon kadrovskih promena mnogo nepopuwenih mesta. Kao kandidat za funkciju predsednika Saveta guverneraNBSpomiwaoseovihdana Radovan Jela{i} ~ovek koji je tu funkciju prvog ~oveka NBS obavqao pre Dejana [o{ki}. Me|utim,odtoganema,barzasada,nema ni{ta. Jela{i}jezaposlenuErstebankarskoj grupi u Ma|arskoj. Kada smoseobratilidirektorusektora komunikacijeuBanciususednojzemqiGospo|aEme{eDenksrekalje samodanatonemakomentar.

Dinarska {tedwa bez poreza Komitentibanakakoji{tedeudinarimaodne}eioveainarednih godinacelukamatuku}i.Predlogpove}awaporeskihstopanaprihod odkamatasa10na15odstoneva`izavlasnikedinarskihdepozita. Ovomizmenombi}eobuhva}enesamodevizne{tedi{e.Uministrastvufiansijaiprivredeve}suizra~unalida}eimzapetodstove}a stopadonetiudr`avnukasudodatniprihododmiliajrdudinaraove godineijo{dvemilijardenaredne.Pove}awemporeskestopenaisti na~inobuhva}enisuiprihodioddividendi.Odwihseo~ekuje~aki vi{eitoovegodine1,3milijardedinarai4,5milijardiu2013. Kako „Dnevnik” nezvani~no saznajeizbankarskohkrugova,kadasu Radovana Jela{i}a pitali o pomenutojopcijiodgovoriojenavodno: -Hvala,alive}imamposao. Ho}elisemo`da,predomislitiostajedasevidi.Tekfinansijskoj ku}i u kojoj sada radi, kako „Dnevnik” saznaje, nije najavio promene. Ovih dana u medijima se moglo ~utidajeJela{i}uponu|enafunkcijapredsednikaIzvr{nogodbora NBS.Me|utim,toposvemusude}i nijeta~no.Re~je,izgleda,omestu

predsednika Saveta guvernera. Ta funkcija ne zahteva stalno radno vreme~lanovisesastajujednommese~no a ponekad i re|e. Mese~na apana`ajetuoko200.000dinara.Da jeprihvatiofunkciuRadovanJela{i}susreobisesaskoropraznim Savetom.NakonizboraJorgovanke Tabakovi} na mesto guvernera ovo telo su napustili eminenti tru~waci dr Bo{ko @ivkovi} koji je biopredsednite~lanoviKostaJosifidis, Milojko Arsi},Zorica Mladenovi}.Ostao je samo Nikola Martinovi}.

GledanoiztoguglapredsednikovaweJela{i}abisvakakopodiglo kredibilitetovogtela.Ali~aki dajerekao„da”uzuslovdaostanena posluiuErstegrupaciji,opetbi bilo te{ko}a. Narodna banka je nadle`nazasupervizijusvihfinasijskih ku}a u Srbiji pa i Erste banke , a predlo`eni predsednik Saveta bi se onda na{ao u sukobu interesa. Prethodni predsednici subiliprofesoriUniverziteta Dalijeuovomtrenutkuboqebiti u tom menaxmentu Erste grupe iliuvrhuNBS? - Smatram da je u ovom trenutku boqebitipodaqeodNBS-ka`eza „Dnevnik”me|unarodnikonsultant Milan Kova~evi}. - Inflacija }e nambitipoprili~naovegodine~ak dvocifrena,{tojeba{uwenojingerenciji.Poredtogazakonkojireguli{eradoveinstitucijemora}e dasemewa.Totra`imisijaMa|unarodnogmonetarnogfonda,aukolikonatonepristanemodobi}emo nepovqnijiaran`mansawima. Utakvimokolnostima~akiako nekorazmi{qaodolaskurazboritojedasa~eka. D.Vujo{evi}


6

dRU[TvO

petak14.septembar2012.

NAMASTER,SPECIJALISTI^KIMIDOKTORSKIMSTUDIJAMANAUNS-u MESTAZAOKO5.500STUDENATA

NEO^EKUJESENESTA[ICALEKOVAUSRBIJI

Bi}ebarzamene Premare~imaAleksandraVuksanovi}a, direktora Republi~kog fonda za zdravstveno osigurawe, nemarazlogazanesta{iculekova jer je samo jedna firma izrazila `equdapovu~epotpissaprotokola po kojem proizvo|a~i umawuju cenelekovaza10odsto.Ono~ekujedaiizUdru`ewa“Inovija”odu-

Prvi ~ovek RFZO najavquje i da}eovihdana,udogovorusaMinistarstvomzdravqa,ponuditire{ewepremakojem}epacijentimawe ~ekati na pregled magnetnom rezonancomiskeneromdodaju}ida analizapregledapokazujedajeveliki broj zahteva za ta snimawa neopravdan i da se prave gu`ve i

Dogodinevakcinaprotivrakaplu}a? Institut “ Torlak” sprema se da sa Institutom za molekularnu imunologijuKubepotpi{eugovorzaregistracijukubanskevakcine protivkanceraplu}a.Tekkadaobeku}eparafirajudokumentozajedni~kom anga`ovawu da vakcina “cimavaks EGF” stigne u Srbiju, “Torlaku”}ebitidostavqenostatakregistracionedokumentacijei tek}eondamo}idaodnadle`nihagencijatra`izahtevzaregistracijuvakcine.O~ekujesedazahtevzaregistracijuovevakcinezakoju severujdazaustavqarakplu}aiupoodmaklojfazibudepredattokomnarednogmeseca.Agencijazalekoveimedicinskasredstvatreba daizdadozvoluzastavqaweuprometpomenutevakcine,aakosebude i{louobi~ajenimtokomonabimogladasepojaviuSrbijinajranije sredinomslede}egodine. stanuodteodlukejersenadada}e uskorodo}idokorekcijeiuskla|ivawacenalekovasakursnomlistom. -Nevidimnijedanrazlogdado|edonesta{ica.Povremenonedostajenekilek,alitusuparalele medikamenata.Tosede{avajerse farmaceutska industrija ponekad pona{a neodgovorno, jer mo`da nije planirala proizvodwu nekog leka,areklisudaho}eilisuneki dugo ~ekali na formirawe cena. Mismonalistamalekovaostavili, recimo, neki medikament razli~itih proizvo|a~a kako bismo redukovalirizikdado|edonesta{ica-rekaojeVuksanovi}.

ote`avasituacijaonimakojimaje pregled stvarno neophodan. Tako|e, RFZO }e uskoro iza}i i sa predlozimare{ewazaliste~ekawazaoperacijekatarakteiugradwuortopedskihproteza.Vuksanovi}tvrdidasuudogovorusastrukom odre|eni kriterijumi za stavqawenalistu,aliina~inpovezivawazdravstvenihustanovauinformacionomsistemu. -Sla}emopismapacijentimada seizjasnedali`eledabuduoperisaniubilokojojustanovikakobi to {to pre bilo obavqeno, a od zdravstvenih ustanovama insistira}emodaa`urnovodeliste~ekawa-ka`eVuksanovi}. Q.M.

Buyetobe}an,a{kolarina do254.000dinara Dok drugi konkursni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na fakultetima Univerziteta u NovomSadulaziuposledwufazu -podeluindeksa,studentikojisu ve}steklidiplomu(ili}etou~initi u septembarskom/oktobarskomroku)prvogilidrugogstepena,a`eledaqenamaster,specijalisti~ke ili doktorske studije, konkurisa}e najkasnije do 12. oktobra, a na nekim fakultetima i ranije.Uprvugodinumasterakademskih, specijalisti~kih i doktorskihstudijanafakultetimajedinog dr`avnog univerziteta u Vojvodini, kao i na interdisciplinarnim i multidisciplinarnim studijskim programima u okvirurazli~itihUNS-ovihcentara mo`e da se upi{e ukupno 5.530 studenata, od kojih bi 2.892 moglodase{kolujenateretbuxeta (ako dr`ava, odnosno resorno ministarstvo obezbede za to potreban novac) dok bi 2.638 akademacavi{ihnivoastudijapla}alo {kolarinu, ~iji je raspon od 50.000 (master na U~iteqskom u Subotici)do254.000dinara(doktorskenaPravnomfakultetu).

NaFTN-uispecijalisti~kestudije

Konkursni rokovi su uglavnom sli~niiprijaveseprimajudo12. oktobra na ve}ini fakulteta i

Konkursnirokovisuuglavnomsli~ni iprijaveseprimajudo12.oktobra nave}inifakultetaicentara centara.Ponegdejeipakdruga~ije,patakonaU~iteqskomfakultetanama|arskomnastavnomjezi-

Udru`ewe fotografa Srbije zatra`ilo je za{tituodombudsmanazbogtoga{topojedine organizacione jedinice Ministarstva unutra{wihposlova,bezprethodnogutvr|ivawaispuwenostipropisanihstandarda,odbijajudaprimefotogarfijekojegra|aniprila`uuzzahtev zaizdavaweli~nekarte. OvakvimpostupawemMUP-a,tvrdefotografi,povre|enoimjepravodaobavqajusvojposao i fotografi{u gra|ane za li~ne isprave, aliipravogra|anadadobijukvalitetnufotografijunali~nomdokumentu.FotografisuZa{titnikugra|anadostaviliizjaveve}egbroj gra|anaukojimajeistaknutodasuslu`benalicaMUP-a-PolicijskeupraveuKraqevu,Sopotu,PaliluliiKovinu-odbiledauzzahtev primefotografijupropisaneveli~ineizra|enuufotografskojradwi. Ministarstvo unutra{wih poslova dostavilojeZa{titnikugra|anaodgovorukojemisti-

BORBAPROTIVKORUPCIJEUZDRAVSTVU

ci.Za{tonemo`eiuprivatnoj? Kad dobijete recept, pod istim uslovima korisnik zdravstvene uslugetrebadagaiskoristigdeje wemu najzgodnije - objasnila je Slavica\uki}Dejanovi}. Me|utim, napomiwe ministarka,nemogusetakobrzoprivatne klinike i privatne apoteke uvestiusistemzdravstveneza{tite izatotrebavremena.Lakoje,do-

Tenderzavantelesnuoplodwukod privatnika U toku slede}e nedeqe, prema re~ima Aleksandra Vuksanovi}a, direktora RFZO, bi}e obnovqen tender za obavqawe vantelesne oplodweuprivatnimustanovama.^elnikRFZOpodse}adaprivatne ustanove nisu dostavile neophodnu dokumentaciju zbog ~ega je tenderpropaoiapelujenawihdasesadauozbiqejermnogiparovi ~ekajunave{ta~kuoplodwu. li{epostupakikriterijumepri zakqu~ewu ugovora Republi~kog fonda za zdravstveno osigurawe saprivatnimustanovama. MinistarkazdravqaVladeSrbijeSlavica\uki}Dejanovi} isti~edajeodmahpostupawunadu`nost pokrenula mehanizme kako biseomogu}ioulazakprivatnika uzdravstvenuza{titujerjeisama uo~ila,kakoka`e,nelogi~nostu odnosupremawima. -Moratedadatequdimauprivatnom sektoru iste uslove u pogledu stru~nih zahteva, prostornih, kadrovskih, kao i opreme, a ondaihukqu~itiusistemidati immogu}nostdabuduukonkurentskimodnosimasadr`avom.Znate {ta je anomalija? Kad neko ode kodlekaraidobijerecept,mo`e dauzmeleksamoudr`avnojapote-

daje,pravaizjedna~itinapapiru, alijete{kotosprovestiupraksu: -Nakraju,mive}imamoobavezu da izjedna~imo ova dva nivoa. Me|utim, deficit novca uvek }e bitirazlogkojimseobja{wavada RFZO ne mo`e da sklopi ugovor saprivatnicima.Ja,naprimer,na privatnike gledam na potpuno drugi na~in. Ako oko 3.000 privatnika zaposli po dva-tri lekara, to je oko 10.000 zaposlenih u Srbiji. Naravno, ne mogu da ka`emdasvetomo`edaserealizuje brzo. Ali evo, da krenemo od ovihrecepata,jertojeveomakonkretno pitawe: da neko ko ima propisan recept iz dr`avne instucije,mo`edau|eiudr`avnui uprivatnuapotekudauzmelek. Q.Male{evi}

ster)do17.septembra,Fakultetu sporta i fizi~kog vaspitawa za doktorske do 21. septembra, a za

Policijskislu`benici, anekriti~ari

Ugovorzanabavkunovihdozavakcinaprotivtetanusa,aliidrugihkojesunedostajalejezakqu~eniwihovadistribucijamoglabida po~nenarednihdana,najavilisupredstavniciRepubli~kogfondaza zdravstvenoosigurawe.URFZOka`udajeugovoronabavcivakcina protivdifterije,tetanusa,velikogka{qa,meningitisatipaA,zau{ki,pneumokoka,de~jeparalizezakqu~enprenekolikodanaidabi distribucijazdravstvenimustanovamamogladapo~neodmah. PremapodacimaRFZO,slede}enedeqebi}erazmotrenaponudaza nabavkuBCG(bese`evakcinu),DTP,OPVvakcinukojihtako|enemadovoqno,kaoivakcinezahepatitabzadecuiodrasleijo{jedne vrstevakcineprotivtetanusa.Otvaraweponudezavakcinuzasezonskigripo~ekujeseposledwenedeqeseptembra,pabiwenadistribucijamogladapo~nepo~etkomoktobra.

UIzve{tajuooblicima,uzrocima i rizicima korupcije u sistemu zdravstva, koji je nedavno predstavila Agencija za borbu protivkorupcije,kaojednaodmerazasmawewekorupcijeuzdravstvu preporu~uje se analiza mogu}nosti ukqu~ivawa privatne prakse u sistem obaveznog zdravstvenogosigurawa,kaoipreispitivawe odredbe zakona koja regu-

ku u Subotici dokumenta za upis namasterprimajujo{danas,Akademiji umetnosti (imaju samo ma-

master do 1. oktobra, Tehni~kom fakultetu „Mihajlo Pupin” u Zrewaninunaobanivoasekonkuri{e od 1. septembra do 5. oktobra,anaPrirodno-matemati~kom do 5. oktobra. Zato je najboqe da sepotencijalnikandidatiinformi{u na sajtu UNS-a (www.uns.ac.rs) gdejeobjavqenjedinstvenkonkurszasvefakulteteicentreusastavuovoguniverziteta. Doktorskestudije,osimve}pomenute Akademije, nemaju ni TF „Pupin”,Pedago{kiuSomborui U~iteqskiuSubotici,kaonive}ina univerzitetskih centara (postoje samo na Rodnim studijama),dokFakultettehni~kihnauka jedini ima master, specijalisti~ke strukovne, specijalisti~keakademskeidoktorskestudije. Mnogifakultetisuopravdano strahuju}i da im ne}e biti upla}ene pare za {kolovawe buxetskih mastera, a posebeno doktora nauka,uzplaniranubuxetskukvotustavili„zvezdicu”,tefusnoticuda}eakonebudebuxetskognovca studenti sami pla}ati {kolarinu. V.^eki}

OMBUDSMAN[TITIPRAVOGRA\ANADASAMIPRILO@EFOTOGRAFIJUZALI^NUKARTU

Uskorodistribucija vakcina

Privatnilekari iapotekari

dnevnik

~udasusvewihoveorganizacionejednice,premaZakonuoli~nojkarti,du`nedaprihvataju svefotografijekojegra|aniprila`uakoispuwavajutehni~keuslovedamogudaseskenirajui unesuuelektronskuevidencijuMUP-a. Za{titnik gra|ana, sagledavaju}i pritu`be Udru`ewafotografaSrbije,dostavqenudokumentaciju kao i podatke do kojih se do{lo tokom sprovedenog postupka kontrole pravilnostiizakonitostiradaMUP-a,utvrdiojedaje prilikom predaje zahteva za izdavawe li~ne karte bilo slu`benika MUP-a koji su odbili daprimeprilo`enefotografijeprethodnone utvr|uju}idalioneispuwavajupropisaneslove.KakojeZakonomoli~nojkartipredvi|eno dalicekomeseprviputizdajeli~nakartamo`euzzahtevprilo`itifotografiju,slu`bena lica MUP-a, zakqu~io je Za{titnik gra|ana, du`nasudapo{tujuovopravogra|anaiprime fotografije. Q.M.

GLICpodr`ava„Paradusrama” Gej-lezbejski info-centar (GLIC) saop{tio je da podr`ava „Paradu srama” koju su zakazali ratniveteraniza6.oktobarzakada je najavqeno i odr`avawe „Parade ponosa”. GLIC podr`ava sve ugro`enegrupedanamiranna~inzahtevajusvojasocijalnapravaidabrane svojequdskodostojanstvo.GLICje iznena|enzbogkratkovidostiorganizatora „Parade ponosa” koji ne `ele da poka`u ni minimum solidarnostisadrugimugro`enimdru{tvenimgrupama: - “Paradu ponosa” mora da vodi principsolidarnosti,jerakotra`imo da se gra|ani Srbije solidari{usaLGBTpopulacijomiapelu-

jemonawihovuempatiju,takoLGBT populacijamoradapoka`esolidarnostiempatijupremadrugima. Istovremeno,PokretDveritvrdida}eu~initisveda6.oktobrane do|e do gej parade i najavquje demonstracijeprotivtogskupa,izjavqujepredstavniktogpokretaVladan Gli{i} koji ka`e da }e Dveri nastaviti borbu, nenasilnim, institucionalnimsredstvimaprotiv odr`avawa gej parade. On je predstavnicima vlasti poru~io da ne dozvole da se ove godine odr`i gej parada i dodao da }e “dati mogu}nostdr`avnimorganima”dareaguju iizbegnuneredenadanodr`avawa parade.

Bivalojeiovako...

VESTI Trovawekrvi uzelomaha USrbijijeju~eprviputobele`enSvetskidansepsepodsloganom“Sepsaubija,brzinaspasava”. Sepsajetrovawekrviijednajeodbolestikojamo`eimatitragi~anishod.Mo`e da zahvati skoro sve delove tela, po~ev od mozga,prekoplu}a,pasvedobubrega,a~ak mo`edao{tetiisluh.Nasvaketrido~etirisekundesepsaodnesepojedan`ivotu svetu.Umnogimzemqamausvetusepsaje~e{}aodmo`danogudarailikonorarnebolestijerwumo`eizazvati~akiprekomerna upotrebaantibiotika. Svega 20 od 40 odsto pacijenata dolaz kod lekara sa sepsom koju nosi iz svoje sredine, ostalijedobijajuubolnicijermnogebolesti koje zahtevaju bolni~ko le~ewe slabe imunisistem.Sepsamo`edasedesisvakom jernebiranipolniuzrast,awenole~ewe

zavisiiskqu~ivoopravovremenosti.Naime, akoseuprvimahprepoznastepenpre`ivqavawa je preko 80 odsto, a u suprotnom smrtnost je velika.U protekloj deceniji u~estalostsepsepove}alase100odsto. Q.M.

Zaboqistandard podoficiraivojnika VojskaSrbijeimaambiciozneplanoveza razvojsposobnostiu2013,aula`usenapori zaunapre|ewestandardapresvegapodoficira i profesionalnih vojnika, izjavio je na~elnikGeneral{tabaVojskeSrbijegeneralpotpukovnikQubi{aDikovi}. Na prijemu za pripadnike Vojske koji u septembru obele`avaju Dan artiqerije, Vojnepolicijekaoiintendantske,tehni~ke,saobra}ajneiSlu`betelekomunikacija, Dikovi} je ~estitao predstoje}e vojne praznike profesionalnim vojnicima, civilimaipenzionerima.

Jabukailimun Akcija posve}ena bezbednosti dece u saobra}aju „Jabuka i limun” od 17. do 21. septembra bi}e organizovana u 72 osnovne{koleu59gradovauSrbiji,uzu~e{}e vi{eod9.500|aka. Akciju peti put za redom organizuje „Delta |enerali osigurawe”, u saradwi saMUP-omiosnovnim{kolama,aciqevi projekta su edukacija u~enika o pravilnom pona{awu u saobra}aju i podizawe nivoa svesti voza~a o va`nosti po{tovawa saobra}ajnih propisa kao prevencijesaobra}ajnihnesre}a.Uakcijusu ukqu~enei~etiriosnovne{kolezadecu sainvaliditetom. Voza~i koji po{tuju saobra}ajne propise bi}e nagra|eni jabukom i plaketom zahvalnosti,dok}enesavesnikaoopomenu dobiti limun i plaketu sa molbom da po{tujusaobra}ajnapravila.


Radionice oqubavi

Dobitnici„Brankove nagradeMaticesrpske”

Kreativna radionica na temu „qubav”zadecusvihuzrastabi}eodr`anasutrau11satiuTink centru. Osimtogautokujeupisnalikovne, muzi~ke, dramske i flamenkoprograme,razvojneradionice i engleski jezik. Participacijazau~e{}enaradionicije 200dinarainijepotrebnaprethodnaprijava. A. L.

U okviru manifestacije „Brankovo kolo”dana{wegosmogdanaprogrampo~iweu11~asovauGimnaziji„LazeKosti}”kada}ebitiprogla{eninovidobitnici „Brankove nagrade Matice srpske” Milo{ Joci}, Tatjana Vujnovi}, Sofija Pajovi}, Bojan Rajevi}, Marko Bogunovi} i Trivun Kalaba. U

Biblioteci „Branko Radi~evi}” u SremskimKarlovcima,Karova~kih|aka4,u19~asovaodr`a}esepoetskiteatarantologijesrpskepoezije.Pijanisti~kikoncertBogdana\or|evi}a bi}eprire|enu20~asovauKarlova~koj gimnaziji. I. D.

Novosadska petak14.septembar2012.

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

Hleb i injekcija Deca u vrti}ima su umesto pasuqa,zaru~akdobilihlebi margarin, jer je pasuq nekim ~udomiposlepetsatikuvawa ostaotvrd.Dobronijetoba{ toliko ~udo, kasnije analize pokaza}e da je zaslu`eno „lagerovan”naotpad.Onodrugo, {tone~udi,jerjetu`no,daje posle neuspele akcije „pasuq ponedeqkom” mali{anima u vrti}u tog dana jedino na meniju ostao hleb, sa pikanterijomodmargarina,dodu{e.Kad zimi sneg zapada, ~ak sedam dana bez prestanka, dr`ava prestane da radi, `ivi i di{e,kadapropadnepasuq,osta-

ne samo hleb - skra}eno, rezervneopcijenema. Nestanak pasuqa samo je jedan od problema sa kojima se “Radosno detiwstvo” susre}e. Zbrajaju se dugovi ove ustanove i tra`i finansijska injekcijaodgradskihvo|a,jerpreduze}akojimadugujuistotako zbrajaju, ali kamate. Tako u trenutnoj situaciji “{ta ti je na stolu to ti je” jedino {to mo`ejedase~ekatainjekcija, koja}e,metafori~no,semhleba osigurati i ostala jela na tacnama vrti}a i – stvarno – zna~itiizbavqeweoddugova A.Latas

DANAS U KWI@ARI GRADSKOJ

Srpskipisci kuvaju Predstavqawekuhiwskihdela izkwige„Kodsrpskogpisca”,odnosnoprozno-gurmanskadegustacijakuvarskogume}asrpskihpisaca,odr`a}esedanasu17~asova u Kwi`ari gradskoj, Ulica Modene 1. Izme|u ostalih u~estvuju Svetislav Basara, Go-

ranPetrovi},PeroZubac,MirjanaD.Stefanovi}, PetarArbutina, Miodrag Rai~evi}, Vladimir Kopicl, Milo{ Latinovi}, Du{an Pop \ur|ev, Blagoje Bakovi}. Organizatori su „Slu`beniglasnik”ikwi`arska zadruga„Qubiteqikwige”. G. ^.

V remeploV

Telefoni:0214806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

OD DANAS PA DO NEDEQE NAJSLA\I FESTIVAL

Carstvomeda uZmajJovinojulici Festivalmeda,18.poredu, po~e}edanasu11~asovasve~animotvarawemuZmajJovinojulici,gde}eseodr`avati do nedeqe, 16. septembra. -Naoko90tezgibi}eizlo`enaopremazap~elare,med i p~eliwi proizvodi. Svoje proizvodeizlo`i}ep~elari izceleSrbije,aliiizbiv{ih republika SFRJ- rekao je na ju~era{woj konferencijiza{tampu~lanDru{tva p~elara „Jovan @ivanovi}“ \or|eMrki}. Festival }e pored prodajneizlo`be~initiikulturno–zabavniprogramkoji}e trajatisvatridanauperioduod13do22~asa.Danas}e posetioci pored nastupa mnogihkudovaihorovamo}i dau`ivajuiupesmamabenda

“Stari drugari” i Mi{e Blizanca od19.30~asova. Ovap~elarskamanifestacija s izlo`beno-prodajnim sadr`ajimaimaiprivredni, turisti~ki, sportski, kulturno-umetni~ki i humanitarni karakter. Izuzetno je zna~ajna zbog promotivne ulogep~elarstvaiupoznavawagra|anaszna~ajemmedau svakodnevnoj ishrani, preventiviija~awuotpornosti organizma. Organizatori su Dru{tvo p~elara „Jovan @ivanovi}“ i Folklorno udru`ewe „Veliko kolo“. Pokroviteqi manifestacijesuSkup{tina grada Novog Sada, Gradska uprava za za{titu `ivotne sredine i Turisti~ka organizacijagrada. A. Va.

Pe{a~ewe doParagova Planinarsko-smu~arskodru{tvo „@elezni~ar” organizuje u nedequ pe{a~ewe od Novog Sada preko Kameni~kog parka, PopovicedoParagova. Staza je du`ine 12 kilometara, a vodi~ }e biti QubinkaGrubor. Polazak je u 9 sati ispred apoteke kod mosta na Bulevaruoslobo|ewa.Svebli`einformacije mogu se dobiti na brojtelefona063-1827-753. A. L.

Novosa|aniiranijihgodinapokazalidavolefestival

tzv. pluralno pravno glasa, tj. da svakigra|aninstarijiod24godine, zavisno od svog bogatstva, raspola`esatri,dvailijednimglasom,dokbionisiroma{nijiibez ikakve imovine, bili bez prava glasa.Ovakavna~inizborasasvim biobespravioSrbeiostalenema|arskenarode.Po{tosureklisvoje,u~esnicizborasuuduga~kojpovorci,pevaju}iradni~kepesme,do{lidoMagistrataituserazi{li „unajboqemredu”. N. C.

Foto:B.Lu~i}

TRA@E AVGUSTOVSKU PLATU

U„^isto}i” zakazali{trajk Samostalni sindikat u JKP „^isto}a” zakazao je generalni{trajkzaponedeqak,24.septembar,ukolikodotadanebudeispla}enaavgutovskazaradaiako Skup{tinagradanedonoseodlukudaseizdelatnosti preduze}aizbri{ehvatawepasaima~akalutalica. ^lan[trajka~kogodboraBobanPetkovi} ka`eda jeposlovodstvosasindikatompremesecipodanaposlaloSkup{tinigradazahtevdaseizdelatnostipre-

Skupqajuelektronskiotpad

Zbor Me|unarodne socijalisti~ke stranke odr`an je 14. septembra1908. uprepunojvelikojsali gostionice Ru`i~ke kod parobrodske stanice u Novom Sadu, ovim re~ima po~iwe kratak izve{tajotokuovogskupaobjavqenu listu„Zastava”.U~esnicizborasu jednodu{no, na ma|arskom i srpskom jeziku, osudili tzv. predlog ugarskogministraAndra{ijadase donese nov zakon o izboru Dr`avnog sabora. Wime je predvi|eno

Prvajesewa„Cvetnapijaca”odr`a}esedanasisutraod8do20~asovanaplatouSportskogiposlovnog centra„Vojvodina”. Predstavi}esevelikibrojizlaga~a,kojiproizvodesezonsko,saksijskocve}eisadnicezaure|ewedvori{ta,ba{taibalkona. Ponudu}eupotpunitiidesetakproizvo|a~azdravstveno-bezbednehraneimeda,kaoinekolikoonih, kojiizra|ujurukotvorinetradicionalnimmetodama umetni~kihistarihzanata. G. ^.

hronika

DANAS U MZ „BISTRICA”

Htelidaobesprave siroma{ne

Cvetnapijaca naplatouSpensa

Aktivisti Udru`ewa “Kom{ija” prikupqa}e danas od 12 do 14 sati elektri~niielektronskiotpadidelitipropagandnimaterijal,aakcija}ese odr`atiispredMZ“Bistrica”,Ulica bra}eDrowak11. Pojedinciipravnalica,kojanisuu mogu}nosti da donesu neispravne elektri~ne ure|aje mogu pozvati ovo Udru`ewenabrojtelefona064/3101315,a ~lanoviudru`ewado}i}epoure|ajena

ku}nu adresu. Tako|e, ovo Udru`ewe mo`esekontaktiratiimejlomugkomsija@gmail.com a odno{ewe ure|aja je besplatno. Osim elektri~nog, preuzimaju i sve vrsteotpada,kojisemo`ereciklirati. Udru`ewe gra|ana “Kom{ija” poziva svemesnezajednicenateritorijiNovog Sadadasejaveukoliko`eledaseprikqu~eakciji“Nebacaj,recikliraj”. N. R.

Akcijazao~uvaweprirode Javnaakcija,kojuorganizujeneformalna grupa “Savesna omladina” u okviru projekta “Zeleno, volim te!”, bi}eodr`anasutraod14.30do19sati u O[ “Vasa Staji}”, Ulica vojvode Kni}anina 12b i u Futo{kom parku. ^lanovigrupeedukova}emladeoo~uvawuiza{titi`ivotnesredine,ana kreativnimradionicamau~esnici}e praviti predmete od recikliraju}eg

materijala. Broj u~esnika ograni~en je na 80, a planirano je da edukaciji prisustvuje40decedo15godina,romskeineromskepopulacije,kaoimladiod15do30godina.Akcijumoguposmatrati i ostali sugra|ani, koji }e naovajna~inupotpunitisvojeznaweo o~uvawuprirode.Uslu~ajuki{e,radionice}eseodr`atiu{koli. N. R.

duze}a izuzme hvatawe `ivotiwa lutalica, ali da Gradjo{nijeni{taodlu~io. -Preduze}enemaparaine}eganiimatiitojeono {tozabriwava.Ra~unjeneprestanoublokadi,novac tra`edobavqa~iisudradiisplateod{tetaodujeda pasa-ka`ePetkovi} Zbogsmenegradskevlastiju~enismouspelidadobijemoizjaverukovodstva„^isto}e”. Z. D.

U^EWE ENGLESKOG KROZ IGRU

Po~iwe„De~jikutak” Ameri~ki kutak Novi Sad ponovo pokre}e jedan od svojihnapopularnijihprogramazadecuuzrastaod{est dodesetgodina.Program„De~jikutak”odr`ava}esesvakogpetkaod17do18~asova,adeca}eimatiprilikuda kroz kreativne radionice pro{ire svoj re~nik engleskogjezika,daseupoznajusanovimdru{tvenimigramai daprisustvujuprojekcijamaanimiranihfilmova.Dana{watemabi}esportovikada}edecanau~itinovere~i iizrazevezanezaovuoblastiima}eprilikudaseoprobajuukuglawu,tenisu,fudbaluputemigricekoja}eih pokrenuti na igru, skakawe i smejawe. Svi programi Ameri~kogkutkasubesplatni,aadresaoveorganizacije jePetraDrap{ina3. I. D.

Ponovomaketarske radionice Maketarske radionice namewene deci uzrasta od 10 pa navi{e godina po~iwu sutra u 16 sati na Novosadskom otvorenom univerzitetu, Radni~ka broj 20. Programradionicajezami{qendadecuu~istrpqewu,kreativnosti,ose}ajuzabojeikompoziciju,asvekrozizradumaketa. A. L.

Iskqu~ewastruje Novi Sad: od 8 do 10 ~asova Futo{ka ulica od broja 41 do broja105,Bra}eKrkqu{od1do7,DrHemataod2do8iod1 do5,CaraDu{anaod1do19,Sarajevskaulicaod2do12iod 1do13,Pajevi}evaod2do10iod1do3,VojvodeKni}aninaod 2 do 12, firme „Gradsko zelenilo”, Teniski tereni, Zavod za bilogiju,resoran„Travica„,poslovniprostorikodteretnog ulazauSpens;Veternik:od8d10 Paunovaulicaod20do26, Srpskih junaka, Kosovska, Lastina 9 i Golubova 4; Sremska Kamenica:od9do13 uliceBranislavaBukurovaodbroja11 do39,NikoleVuji}aod4do20iLukeMilankovi}a1;Susek: od8.30do13 deovikendnaseqaKoru{kaodglavnogputaprema^ardiiDunavu.


8

NOVOSADSKA HrONIKA

petak14.septembar2012.

SUTRAUTEHNI^KOJ[KOLI „MILEVAMARI]-AJN[TAJN”

Takmi~ewei izlo`bamaketa Me|unarodno takmi~ewe u maketarstvu i izlo`ba maketa „Novosadski Ikar” u organizaciji istoimenog kluba odr`a}e se sutra u 12 sati u Tehni~koj {koli „Mileva Mari}-Ajn{tajn”. Progla{ewe pobednika bi}e u 18 ~asova, a sem mnogobrojnih u~esnika iz Srbije dolaze gosti iz Slovenije, Ma|arske i Hrvatske. A.L.

„DNEVNIK”I„LAGUNA”DARUJU^ITAOCE

„TajnaTorinskog pokrova” Iz¬da¬va~¬ka ku¬}a „La¬gu¬na„ u sa¬rad¬wi s „Dnev¬ni¬kom„ u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬du da¬ruje

~i¬ta¬oc ¬ e na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge po¬ne¬deq¬kom, sre¬dom i pet¬kom. Da¬nas }e dva ~i¬ta¬oc ¬ a,

ko¬ja se prva ja¬ve na broj te¬le¬fo¬na 528-765 od 13 do 13.05 ~a¬so¬va, a do sada nisu dobijali kwige u ovoj akciji, do¬bi¬ti kwigu „Tajna Torinskog pokrova” SemaKrajstera. Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari “Laguna”, u Ulici kraqa Aleksandra 3, gde mogu na}i i ostala izdawa ove izdava~ke ku}e. Na tanu{nom platnu oslikava se izmu~eni bledi lik razapetog ~oveka. Jedna od najve}ih svetskih prevara, ili zapawuju}e ~udo? Pro{li su vekovi a odgovor jo{ nije prona|en... Niko ne zna odakle je do{ao. Niko ne zna kad je napravqen. Najve}a zagonet ka ver ske isto ri je predstavqa kqu~ za hvatawe serijskog ubice iz sada{wice koji divqa~ki i bizarno ubija svoje `rtve. Samo dvoje ameri~kih policajaca, prate}i trag koji se prote`e od Kalifornije do Vatikana, mogu da razotkriju tajnu Pokrova. N.R.

Radikalidajukrv Akciju dobrovoqnog davawa krvi organizuje danas Gradski odbor Srpske radikalne stranke od 8.30 do 12 sati. Dobrovoqno davawe ove dragocene te~nosti organizovano je u prostorijama novosadskih radikala na Bulevaru Mihajla Pupina 18b. A.L.

DANAS U GRADU BioSKoPi Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (sinhronizovano-12.15, 14.15, 16.20), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.30, 12.45, 14.30, 14.45, 16.15, 16.30, 20.40), „Uspon mra~nog viteza” (18.15, 21.15), „Nedodirqivi” (18.20), „^udesni Spajdermen” (12.20, 15.00), „Pla}enici 2” (18.05, 22.20), „Vanzemaqci u kom{iluku” (16.10), „Imate li znawe za drugo stawe?” (22.25), „Bornovo nasle|e” (20.05), „Hrabra Merida” (12, 12.10,14, 14.10, 16,18.10), „Za~in za brak” (20.20), „Totalni opoziv” (22.35), „Pritajeno zlo” (18.30, 20.30, 22.30), „Ted” (18, 20, 22.10)

MUZeJi Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju Muzej Vojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 14 sati i od 18 do 22 ~asa, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, „Vojvodina izme|u dva svetska rata - antifa{isti~ka borba u Vojvodini 1941 - 1945” Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini” Petrovaradinska tvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije Spomen-zbirka „Jovan Jovanovi} Zmaj”, Sremska Kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810: stalna postavka Zavi~ajna zbirka Sremski Karlovci, Sremski Karlovci, Patrijarha raja~i}a 16, 881-637:postavka „Vinogradarstvo i vinarstvo Fru{ke gore” Zbirka strane umetnosti, Dunavska 29, 451–239 (9–17): stalna postavka „Legat doktora Branka Ili}a” Muzej p~elarstva porodice @ivanovi}, Sremski Karlovci, Mitropolita Stratimirovi}a 86, 881–071 (10–18)

RO\ENI U novosadskom porodili{tu, od prekju~e u 7 ~asova do ju~e u isto vreme, rodile su: DEVOJ^ICE: QubanaJovanovi}, TijanaBorojevi}, Marija^ovi}, TamaraGeqi} i SpomenkaAnti} iz Novog Sada, MajaJoji} iz Petrovaradina, Or{oja \eri i Mirjana \ur|evi} iz Temerina, DraganaStoji} iz Koviqa i Sla|anaBogdani} iz \ur|eva, DE^AKE: Slobodanka Bogojevi}, Kristina Viola, Jelena Nenin-Bagari} iz Novog Sada, ZoricaZavi{a i MarijanaJandri} iz Futoga.

SAHRANE Na Gradskom grobqu danas }e biti sahraweni: \or|e Petra Stojanovi} (1926) u 10.30 ~asova (urna), Slobodan Milana Stojni} (1944) u 11.15, Ferenc Geze Horvat (1951) u 12 (urna), Branko Paje ]osi} (1929) u 12.45, Qubica @ivojina [kori} (1944) u 13.30, Qeposava Milo{a Bogdan (1937) u 14.15 i Du{an Slobodana Grkovi} (1941) u 15. Na Novom grobqu u Petrovaradinu bi}e sahrawen Boro Rajka Kova~evi} (1952) u 13. Na Mesnom grobqu u Veterniku bi}e sahrawena Stana Sima ]osi} (1932) u 13.

DNEVNIK

POSTALISMOPRAVIFESTIVALSKIGRAD

Jesenpunabiciklizma, lovaiturizma Novi Sad se definitivno potvrdio kao pravi festivalski grad koji mo`e da stoji rame uz rame sa sijaset evropskih gradova koji cele godine stanovnicima i mnogobrojnim turistima nudi pregr{t sadr`aja. Nedavno odr`ani Festival uli~nih svira~a smatra se manifestacijom koja zatvara letwu sezonu, no s punim pravom se mo`e re}i da je istovremeno prvi u nizu septembarskih doga|aja. Iza nas su Novosadski strip vikend, Bukova~ki maraton i Vojvodina fest, no jo{ uvek mo`ete da stignete na Klajmbing lajf festival na platou ispred Spensa koji traje do nedeqe. Instruktori pewawa ohrabri}e vas da se i sami oprobate u ovom ekstremnom sportu, ali i drugim mawe ekstremnim aktivnostima, poput zumbe. Ako ste vi{e raspolo`eni za laganu {etwicu kroz centar definitivno ne}ete zaobi}i slatki Festival meda, koji po~iwe danas i traje do nedeqe.

Bajkeri }e u`ivati u Me|unarodnoj biciklisti~koj trci „Kroz Vojvodinu„, koja je zakazana za 21. i 22. septembar i najzna~ajnija je biciklisti~ka manifestacija u pokrajini. Petrovaradinsku tvr|avu }e ove jeseni posetiti “egzita{i”, ali ne oni koji tro{e novac |uskaju}i uz muziku, ve} oni koji vi{e brinu kako novac da zarade.

Na „Biznis egzitu„, 26. i 27. spetembra, predstavi}e se srpski brendovi, poslovni planovi i strategije, a promovisa}e se nacionalna privla~nost investitorima, stranim novinarima i poslovnim qudima. Izuzetno dinami~na bi}e jesen na Novosadskom sajmu gde }e se od 25. do 30. septembra odr`ati niz me|unarodnih sajmova.

Dakle, ~eka na sajam lova, ribolova i sporta, pa hortikulture, zatim “Eko svet”, Sajam {umarstva,pa turizma i sajam opreme za ugostiteqstvo. U istom periodu odr`ava se Me|unarodni sajam kowarstva „Horsvil„, od 27. do 30. septembra. „Horsvil” }e okupiti odgajiva~e, ergele, kowi~ke klubove i udru`ewa, a predvi|eni su i me|unarodni kowi~ki turnir i revijalni jaha~ki programi. Qubiteqe kulture i umetnosti u`iva}e u Simpozijumu posve}enom Pavlu Beqanskom, koji }e se odr`ati krajem septembra u Spomen-zbirci ovog poznatog kolekcionara i diplomate. Zavod za kulturu Vojvodine od septembra do novembra organizuje Kwi`evne susrete „Milici u pohode„, kulturno-umetni~ku manifestaciju kojom se ~uva i neguje se}awe na umetni~ko delo, `ivot i rad jedne od prvih srpskih pesnikiwa, Milice Stojadinovi} Srpkiwe. J.Zdjelarevi}

GRADBEZVAQANEEVIDENCIJE

Brojqudibezdokumenataenigma Procewuje se da u Srbiji vi{e od 30.000 qudi ne poseduju li~na dokumenata. Me|utim, na nivou Novog Sada ne zna se kolio je takvih osoba. Prema re~ima direktora Centra za socijalni rad GojkaVujnovi}a te podatke trenutno nema nijedna ustanova. - Po izmenama Zakona o prebivali{tu i boravi{tu, koje su stupile na snagu po~etkom godine, qudi bez dokumenata imaju pravo, uz saglasnost nadle`nog Centra za socijalni rad, da prijave mesto boravka upravo na adresi te institucije i samim tim budu u mogu}nosti da izvade dokumenta. Do sada se

^ITAOCI PI[U SMS

telefoni VA@niJi BRoJeVi Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 520-866 i 520-234 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i Pr 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APoteKe No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

kod nas prijavilo svega desetak osoba, iako smo o~ekivali ve}i broj - ka`e Vujnovi}. Iako su podaci na nivou grada nepoznati, Novosadski humanitarni centar, koji pru`a pravnu pomo} Romima ima podatke o Velikom ritu, gde ve}inom `ive pripadnici ove nacionalne mawine, ali i interno raseqena lica. U ovom delu grada, pretpostavqa se da `ivi i najve}i broj osoba bez li~nih dokumenata. - U Velikom ritu `ivi oko 3.000 osoba, a veliki deo nema li~na dokumenta - ka`e pravnica iz NSHC Dijana Malba{a. -

420-374

ZDRAVStVenA SlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

tAKSi Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

Ogroman problem predstavqa to {to je Rit ve}im delom nelegalno naseqe i samim tim ne postoje adrese na koje stanovnici mogu da se prijave. U legalnom delu ovog naseqa, na jedno doma}instvo prijavqeno je i preko deset osoba. U Novom Sadu `ive i gra|ani koji pravno ne postoje, ta~nije nemaju ni izvode iz mati~ne kwige ro|enih. - Mi smo za dvadesetak lica romske pripadnosti uspeli da pribavimo ove dokumente, ali je nepoznat broj ovih osoba na teritoriji grada - ka`e Malba{a. A.Va.

065/47-66-452

Putokazteranarizik Do|ete kolima iz Ulice V. Masle{e, pa treba da se ukqu~ite u H. Ruvimovu, te{ko da uspete bez riskantnog poteza, jer vam smeta ogromni putokaz, koji je nisko postavqen, a mislim da bi moglo druga~ije... 063/5130... *** U dr`avi Srbiji institucije sistema na smenu maltretiraju gra|ane! Ako to nisu redovi pred Policijskom upravom, onda su to redovi u Fondu za zdravstvo za overu kwi`ica! I urednim plati{ama doprinosa su overavali kwi`ice samo na tri meseca. Neko za to treba da odgovara! 064/1701... *** Nije mi jasno za{to se bune tak si sti iz Udru `e wa “Si tans“ kada im niko ne zabrawuje da voze po ekonomskoj ceni za koju smatraju da im je odgovaraju}a. Zakonom je propisano da op{tine i gradovi odre|uju minimalnu cenu taksi prevoza, {to u praksi zna~i da su cene taksi prevoza slobodne. To, {to se taksi prevoznici u Novom Sadu ne mogu izme|u sebe dogovoriti o visini cene taksi prevoza, je wihov interni problem. Boqe bi bilo da tra`e odlu~niju akciju za spre~avawe rada nelegalnih taksista, jer su i oni jedan od razloga {to ne mogu ostvariti `eqenu cenu taksi prevoza. 063/5568... *** Stepanovi}evo puno kerova lutalica, deca ne mogu mirno i bez straha da idu u {kolu. Molim nadle`ne da reaguju, pogotovo ujutru. 064/1763... *** Dokle }e nam KDS trenirati `ivce iskqu~ivawem serija na OBN televiziji, a seriju

smo ve} odgledali na drugim televizijama. Problem je {to iseku ostale emisije, jer ne paze kad pre ki da ju i po no vo ukqu~uju. 063/1746... *** [ta se de{ava sa gradili{tem na uglu Partizanske i Sentandrejskog puta? 065/5206... *** Kakvo bahato pona{awe u GSP sa prevozom za Budisavu,

ve na pola kopqa i neka su ti lake devedesete! 063/1050... *** Jedni ne daju vlast, a drugi `ele vlast, i svima su na prvom mestu Novosa|ani. Takva borba za dobrobit gra|ana Novog Sada jo{ nije vi|ena. 063/8272... *** Kada smo ve} kod privatizacija, oko 300 radnika nekada cewenog ugostiteqskog predu-

bruka i sramota. Saznajmo ime i prezime odgovornih i tra`imo suspenzije. 064/6407... *** E, moj Novi Sade, {ta si do`iveo?! Da i u Skup{tini nekultura nadja~a kulturu, gde osim tolerancije i kulture ne bi smelo ni~eg drugog biti, a da pri tome policija i skup{tinsko obezbe|ewe, ili ne sme, ili nema mandat da interveni{e?! Srpska Atino, zasta-

ze}a „Sloboda” ostalo je bez po sla, objek ti ma pro me we na namena. Mo`da je Jelko Kacin i tu trebao da zaviri kad ve} drugi navedeno guraju u zaborav. 060/0227... *** Hvala komunalcima {to su uklonili sme}e sa Bulevara Evrope, mogli bi da krenu ka Novom nasequ pa horor sa leve strane! Smrad, sme}e! Pa zar samo ja to vidim? 063/5130...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

ZIMNICA I NAJAVQENA POSKUPQEWA DOPRINELI NESTA[ICI

Jagma za {e}erom i uqem [e}er i uqe deficitarna su roba u marketima {irom grada. Na rafovima se mogu na}i mawe koli~ine ovih namirnica, a po re~ima trgovaca dobavqa~i ve} nekoliko dana dopremaju samo mawe koli~ine robe. -[to se ti~e {e}era ima ga jo{ uvek, koli~ine nisu velike, ali ima dovoqno. Problem je {to nema svih marki, pa kupci ne mogu da biraju izme|u jeftinijeg ili skupqeg {e}era - ka`e na{ sagovornik. - [to se ti~e uqa i ono je trenutno deficitarno na tr`i{tu, dopremaju nam samo mawe koli~ine. Jutros nam je stigla jedna paleta na kojoj je bilo samo nekoliko paketa uqa. Trgovci obja{wavaju da je ova nesta{ica uobi~ajena za septembar, jer ve}ina doma}ica tada sprema zimnicu. Osim zimnice, nesta{ica je prouzrokovana i pove}anom kupovinom, na koju je sugra|ane navelo najavqeno podizawe cena. U radwama {irom grada primetno je da se ku-

puju ve}e koli~ine ovih namirnica, jer se u svakoj korpi, koja stigne do kase, mo`e videti vi{e od tri litre uqa i nekoliko kilograma {e}era. Sugra|anka, ~ije je ime poznato redakciji, ka`e da su kupci navikli na nesta{ice, jer pro-

izvo|a~i zbog planiranih poskupqewa ~esto povla~e robu sa tr`i{ta. - Nesta{ice su se de{avale i ranije, pa smo se snalazili. Trenutno kupujem vi{e {e}era zbog zimnice, ali se ne}u optere}ivati novonastalom situacijom,

jer verujem da ne}e dugo potrajati - ka`e na{a sagovornica. Iz megamarketa “Univereksport” ka`u da potro{a~i nemaju razloga za brigu, jer ovih namirnica ima dovoqno. - [e}era ima dovoqno, u koli~inama koje podmiruju potrebe kupaca, dok je uqa ne{to mawe. Mi redovno trebujemo standardne koli~ine uqa, ali nam proizvo|a~i ne isporu~uju sve. Za sada nema uqa od svih proizvo|a~a, ali nema razloga za pove}anu kupovinu i pravqewe zaliha, jer se na rafovima uvek mo`e na}i uqe. Potra`wa za ovim namirnicama je ne{to pove}ana, ali je to za ovaj period uobi~ajeno s obzirom na to da je vreme spremawa zimnice - ka`e portparolka “Univereksporta” Olivera]irkovi}. Trenutna cena, po kojoj se mo`e kupiti kilogram {e}era kre}e se od 89 do 97 dinara, dok se litar najjeftinijeg uqa mo`e kupiti za 156 dinara. N. R.

KOLIKO SU U^ENICI BEZBEDNI

U {kolu sa identifikacionom karticom Bezbednost dece i u~enika najva`nije je gradsko pitawe, pa su gotovo svi vrti}i, osnovne i sredwe {kole opremqeni video nadzorom. Za projekat video nadzora grad je izdvojio vi{e od tri miliona evra. Pucwava koja se dogodila pre neki dan u neposrednoj blizini O[ “@arko Zrewanin” veoma je uznemirila roditeqe sa Limana. Nastava se u {koli odvija redovno, uz dodatno i ja~e obezbe|ewe. Kako saznajemo u toj {koli, i pre i posle ovog doga|aja sa decom u {kolskom dvori{tu uvek su nastavnici, u~iteqice i radnici obezbe|ewa. Deca koja idu u produ`eni boravak izlaze napoqe iskqu~ivo u pratwi u~iteqica. Ne bi trebalo zanemariti ni slu~aj kada je u osnovnoj {koli u Futogu u {kolskom dvori{tu pas izujedao decu. Sve ovo povla~i pitawe: kakva nam je bezbednost u osnovnim i sredwim {kolama. U O[

“@arko Zrewanin” imaju obezbe|ewe i de`urne nastavnike i u~enike, tako da u {kolskom dvori{tu (sem kada se dolazi po decu posle nastave) ne mogu da se motaju nepoznati. U O[ “Svetozar Markovi} Toza” uvode identifikacione kartice radi boqe bezbednosti u~enika. I u O[ “Jovan Popovi}” rigorozne su mere

qi, stranke, u~enici sa podr{kom. Za vreme malih i velikih odmora pedagog, ili psiholog {kole de`uraju i obilaze {kolu. Za vreme malih odmora de`urni nastavnici se nalaze u svojim u~ionicama (kabinetima), navodi se u pravilniku ove {kole. Nastavnik koji organizuje dopunski ~as ili neke druge ak-

UO[„SvetozarMarkovi}Toza”uvode identifikacionekartice,obezbe|ewejeodavno po{kolama.UUpravizaobrazovaweka`u dabibezbednostu{kolskimdvori{tima trebalodabudenavi{emnivou predostro`nosti u dvori{tima, a kako saznajemo prema wihovom pravilniku pod {kolskim dvori{tem se ne podrazumevaju sportski tereni. Slu`beno stepeni{te koje vodi ka zbornici i hodnik pored zbornice mogu koristiti iskqu~ivo zaposleni, rodite-

tivnosti, du`an je da brine o boravku u~enika od po~etka do kraja ovog posa i da o rasporedu tih aktivnosti obavesti {kolsko obezbe|ewe. I pomo}no – tehni~ko osobqe de`ura prema rasporedu de`urstva. - U vannastavnim danima, kada {kolsko obezbe|ewe nije

anga`ovano, pomo}no - tehni~ko osobqe du`no je da dozvoli ulazak onima ~ija je najava potvr|ena u {koli, a ostalima tek nakon utvr|ivawa razloga posete i da o tome vodi pismenu evidenciju, stoji u pravilniku. Kada je re~ o sredwim {kolama, u Saobra}ajnoj {koli su tako|e rigorozne mere obezbe|ewa. U ovu {kolu je zabraweno uno{ewe oru`ja, oru|a i drugih sredstava kojima se mogu naneti ozlede, ugroziti `ivot u~enika i zaposlenih, naneti {teta imovini {kole. Zabraweno je propagirawe, delovawe i rad sekti, uno{ewe alkohola i narkotika, a to va`i i za na izlete, ekskurzije i sve ostale aktivnostima u organizaciji {kole. Bez obzira na te mere, u Upravi za obrazovawe ka`u da bi ipak bezbednost u {kolskim dvori{tima trebalo da se dovede na vi{i nivo. Q. Nato{evi}

ZAKUP TEZGI JEDVA SE ISPLATI

Da`bine gu{e pija~are Zakupci tezgi na novosadskim pijacama saglasni su da je ovo za wih najte`i period u posledwih deset godina i da zbog sve slabijeg prometa i velikih da`bina jedva pre`ivqavaju. Mnogi napu{taju ili prodaju svoje tezge, a oni koji ostaju da se „bore”, nemaju}i kud, spu{tawem cena svojih proizvoda poku{avaju da zadr`e svakog kupca. Od dnevnog pazara, ka`u, nekad nemaju dovoqno ni da pokriju neizbe`ne tro{kove, a kamoli da ostane za `ivot.

Na pijacama prodaju uglavnom qudi koji su u prvoj polovini devedesetih godina ostajali bez posla, oni koji su, godinama i{~ekivaju}i posao u struci, odustali od tra`ewa, penzioneri i izbeglice. - Otkako sam u penziji, ve} 13 godina sam zakupac tezge u zelenom delu Limanske pijace, a svaki dan je pazar sve slabiji. Kupci se prebrojavaju imaju li za jedan krastavac, dakle situacija je veoma te{ka, i za kupce i za nas trgovce.

Kupciseprebrojavajuimajulizajedankrastavac, dakle,situacijajeveomate{kaizakupceizanas trgovce–ka`ezakupactezgeuzelenomdelu Limanskepijace - Na Limanskoj pijaci 12 godina sam zakupac i nikada, kao sada, se nije osetilo siroma{tvo. Gra|ani kupuju bukvalno samo najosnovnije, na komad, uzimaju po dva krompira, dva krastavca... Roba nikada nije bila jeftinija, a nema kome da se proda. Na primer, pre pet godina paprika je ko{tala 130 dinara, a sada 60, 70 - ka`e prodava~ica koja je `elela da ostane anonimna.

Biti zakupac se jedva isplati, naro~ito onome ko putuje sa sela. Pla}am dnevnu pija~arinu 400 dinara, plus godi{wi zakup 13.000 i plus za kori{}ewe magacina svakog meseca moram da izdvojim 1.600 dinara. Na sve strane samo tro{kovi, a priliva niotkuda ka`e na{a sagovornica. Prodava~ica, koja u robnom delu Limanske pijace, vi{e od deset godina prodaje kozmetiku, vrlo rezignirano i o~ajno je govorila

petak14.septembar2012.

9

ANKETA ZA[TO SE DUGO ^EKA U DOMU ZDRAVQA

Mawak lekara pravi gu`ve Uprkos zakazivawu pregleda preko kol centra ~esti su redovi u ~ekaonicama Doma. Na zakazan pregled pacijenti ~ekaju dugo a i pored toga, de{ava se da u ~ekaonicama provode i po nekoliko sati. Nezadovoqni gra|ani veruju da za ovaj problem postoji vi{e razloga. Radoslav Jovi~i}, penzioner: - Gu`ve su ve}e nego {to su nekada bile. A plate lekara su male. Kol centar nije dobar.

Verona Niki}, penzioner: - Veliki broj pacijenata ide na preglede preko reda, bez zakazivawa. A mawak lekara je prili~no velik problem. M a r i j a n a M i l o { e v i } , ekonomista: - Zaposleni u Domu zdravqa prave ~este i duge pauze, {to uzrokuje gu`vu. Pored toga {to je organizacija lo{a, lekari ne rade dovoqno.

KaticaVilus, ekonomski tehni~ar: - Pre svega, problem je u zakazivawu. Novi sistem zakazivawa preko kol centra nije efikasan kako se o~ekivalo. M. K. K. K. J. K.

U NAREDNIH PET DANA

Biciklisti~ke staze na pregledu Desetak novosadskih biciklista ju~e se odazvalo pozivu Udru`ewa gra|ana „Novosadska biciklisti~ka inicijativa”(NBI) radi pokretawa akcije mapirawa stawa biciklisti~kih staza. U narednih pet

onda o tome obavestiti javnost, ali i lokalnu samoupravu. Veli, da je namera NBI da Grad Novi Sad podstaknu da se dovedu u red sve biciklisti~ke staze, i populari{e bicikl kao prevozno sredstvo.

dana biciklisti }e u svim delovima grada evidentirati stawe biciklisti~kih staza, fotografisati i detaqno opisati {ta je potrebno uraditi radi bezbednosti biciklista. Koordinatorka akcije Jelena[tula rekla je ju~e, da }e tako napraviti svojevrsnu mapu, i

-U na{em gradu ima oko 70 kilometara biciklisti~kih staza, neke od wih su nedovr{ene, na nekim ima rupa, izbo~ina, suvi{e visokih ivi~waka, zasute su ostatkom gra|evinskog materijala, {qunkom, staklom ... kazala je [tula. Z. D.

Foto: B. Lu~i}

Duh `ita i slame Izlo`ba „Duh `ita - slama u svakodnevici i ritualu „ bi}e otvorena u utorak 18. septembra u 13 ~asova u Muzeju Vojvodine. Autori izlo`be su prof. dr VesnaVu~ini}-Ne{kovi} i kustos etnolog AnaSe~Pin}ir. Z. D.

o visokom zakupu koji se mora platiti svakog meseca. - Nemogu}e je izdr`ati tolike tro{kove. Uzmite u obzir da sam morala da se registrujem kao samostalna trgovinska radwa, {to zna~i da moram da pla}am i porez i doprinose. Odakle - qutito je zapitala prodava~ica nastavqaju}i - samostalna trgovinska radwa podrazumeva devet kvadrata i sanitarni ~vor, a ovde tezga jedva ima dva kvadrata i pritom nam niko ne odgovara ako neko ukrade robu, a de{avalo se to uprkos obezbe|ewu na pijacama - ka`e na{a sagovornica, koja mora svakog meseca da izdvoji za tezgu 15.000 dinara.

Na Futo{koj pijaci iza tezge poqoprivrednih proizvoda stoji in`ewer informatike, koji otkako je izbegao, ve} 20 godina prodaje na ovoj novosadskoj pijaci. Pla}a dnevnu pija~rinu 670 dinara, a za {estomese~ni zakup mora da izdvoji jo{ 13.500 dinara. Ka`e da onaj ko ima para ne}e do}i da kupuje na pijaci, nego }e oti}i u velike markete. - Ovde samo gledaju cene i klimaju glavom, niko ne gleda kvalitet. To vi{e nije bitno kada su nov~anici prazni - zakqu~uje ovaj trgovac. I. Dragi}


10

vOJvOdinA

petak14.septembar2012.

РАЗВОЈГЕОТЕРМАЛНОГПОТЕНЦИЈАЛАКИКИНДЕ

ОДЛУКОМГРАДСКОГВЕЋАИСКУПШТИНЕСОМБОРА

„Енергана” рачуна по старом СОМБОР: Најновијим одлука-

ма свог оснивача, Града сомборска топлана, тачније ЈКП „Енергана“, наставиће да примењује досадашњи начин обрачуна цене својих услуга које користи преко 3.000 домаћинстава у овом граду и неколико стотина пословних корисника. Наиме и поред петиције скоро 3.500 Сомбораца, којом се од градских власти тражило поништавање новог начина обрачуна и цене даљинског грејања, варошка Влада, односно Градско Веће, предложило је Скупштини, која је овај предлог пре два дана и усвојила, да остане на снази одлука којом ће домаћинства прикључена на топлану, током целе године плаћати фиксне трошкове у износу од 39,95 динара по квадратном метру стамбене површине, док ће се варијабилни трошкови регистроване потрошње у грејној сезони, плаћати по цени од 6,3 динара за квадратни метар стана. Ако је за утеху потписницима петиције, варошке власти и топлана ће ове и следеће године „пратити“ примену система обрачуна. Како је на недавно одржаном заједничком састанку представника

грађана који су потписали петицију, топлане и градских власти, устврдио директор ЈКП „Енергана“ Милан Дозет, оваквим обрачуном би се дошло до просечне цене од 67.000 динара годишње за грејење стана просечне површине од 55 квадратних метара. Како је тада нагласио Дозет, имајући у виду да је у претходне четири године изграђена потпуно нова топлана, реконструисан магистрални топловод и набављена нова опрема у шта је укупно инвестирано око 6,5 милиона евра, оспд којих је највећи део дошао из кредитног аранжмана са немачком КфW, без оваквог обрачуна и цена функционисање топлане би било доведено у питање. - Имајући све то у виду Енергана не може да обезбеди 190 милиона динара за отплату ануитета, уколико не применимо нови начин обрачуна испоручене топлотне енергије - упозорио је Дозет на том састанку заинтересованих страна, поновивши да је све урађено на основу препоруке Министарства за енергетику и мишљења Удружења топлана. М. Миљеновић

dnevnik

Мањаценагрејањa

КИКИНДА: У Кикинди је јуче представљена предстудија под називом “Развој геотермалног потенцијала Кикинде”. Током протекле године Општина Кикинда покренула је иницијативу да се размотре могућности експлоатације геотермалне енергије, као и да се са фирмом НИС Гаспромењефтом пронађе заједнички интерес експлоатације ресурса са већих дубина, са већим температурама и већим енергетским потенцијалом. Уз подршку Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, приступило се изради концепта о могућностима и економским аспектима. Члан Општинског већа Ненад Грбић истакао је да су геотермални потенцијали у кикиндској општини велики: -У кикиндској општини имамо приличан број бушотина са геотермалним потенцијалом. Данашњи скуп наставак је активности започетих ранијих година са НенадГрбићиПетарКовач партнерским фирмама “Манавит” са Исланда и “ЕуФиДиректор Компаније “ЕуФире” Петер Ковач рекао ре” из Мађарске. Предстудија образлаже погодности је да је до сада била успостављена сарадња са Хрваткоје локална самоуправа може да има, коришћењем ал- ском и Румунијом, а сада је и са Србијом: тернативних извора енергије. Ту не мислим само на си-Детаљно смо информисани о геотермалним потенстем грејања, него и за привреду, прехрамбену инду- цијалима не само Кикинде, него и целе Србије. У томе стрију, аква-парк, спа-центар. Реализацијом овог проје- нам је велику помоћ пружио Покрајински секретаријат кат наши грађани за грејање би плаћали мању цену. за енергетику и минералне сировине и Компанија НИС Студијом је обухваћено 11 бушотина, које су могућ са којима имамо тројни уговор о сарадњи. извор геотермалне енергије, а утврђено је да је на овим Усвојен је план о даљим корацима и договорена је бушотинама проток воде од 15 до 30 литара у секунди израда Студије и пројектне документације, те инвестиА.Ђуран и да су температуре између 90 и 100 степени. ционог и економски одрживог модела.

Почиње 22.ликовна колонија

ВОЈКА: Од данас, када ће у 19 часова бити свечано отворена, 22. ликовна колонија „Cosmik art“, у Војки ће се наредна три дана окупити 26 сликара и вајара из целе Србије, иако нажалост, традиционална манифестација, која је знатно допринела популаризацији ове врсте окупљања ликовних стваралаца у Срему, нема ове године међународни карактер. Организатор ликовне колоније је МЗ Војка, генерални покровитељ Општина Стара Пазова, а стваралачко дружење ликовних уметника у овом сремском селу подржавају бројни пријатељи из Војке, али и из Старе и Нове Пазове. На свечаности која ће вечерас означити почетак ликовне колоније „Cosmik art“, у Дому културе у Војки у 19 часова, манифестацију ће отворити председник општине Стара Пазова Ђорђе Радиновић, у уметничком програму ће наступити ученици Музичке школе „Мр Љубинка Лазића“ из

Војке, а током трајања колоније, припремљен је програм за свако вече. У суботу ће војачко КУД „Славко Гајин“, које постоји већ 64 године, имати концерт са гостима из Фоче КУД „Вила“, док ће у недељу наступити „Акустик соун дуо“. За добру атмосферу, током ликовне манифестације, коју је у Војки пре 22 године замислио и иницирао Љубиша Марић, сликар који је лане преминуо, а остао је уписан у антологију југословенске наиве, потрудиће се и риболовци из новопазовачког удружења „Лињак“ и ловци војачког удружења „Зец“, а током три дана, све што се дешава у војачком Дому културе и око њега, посетиоци могу погледати без ограничења, док је улаз на све програме бесплатан. У понедељак увече, у 19 часова, Ликовна колонија „Cosmik art“ биће свечано затворена, отварањем изложбе радова који А.Мали ће настати у наредна три дана.

NOVOSADSKI VODI^ POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul. M. Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs

O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I Tel: 442-645, 677-91-20

Обукаотомекакодоћидопосла

ПРОЈЕКАТУДРУЖЕЊАСЛЕПИХИСЛАБОВИДИХ ИОПШТИНЕКИКИНДА

„Знамдамогу дазнам”

КИКИНДА: Представници Удружења слепих и слабовидих особа из Кикинде „Северни Банат” и Канцеларије за младе Општине Кикинда удружили су се како би заједно реализовали пројекат под називом „Знам да могу да знам”. Канцеларија за младе општине Кикинда, уз подршку Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, отворила прошле године Инфо-кутак „На корак до посла”. План је да се Инфо-кутак оспособи у октобру и у просторијама кикиндског Удружења слепих и слабовидих „Северни Банат”. - Млади уз овог удружења биће обучени да напишу свој ЦВ и Мотивационо писмо, као и да правилно разговарају са по слодавцем, тачније како да активно траже посао који би могли да раде. Они ће затим пружати помоћ осталим

члановима приликом запослења. Циљ је да се повежу млади из наше Канцеларије и младих из Удружења „Северни Банат” - каже координатор Канцеларије за младе Биљана Стојановић. Председница Удружења „Северни Банат” Бранка Шобот – Јеличић истакла је да је ово први пројекат који оспособљава младе који су слепи и слабовиди: - Циљ ове, као и свих осталих активности које ми организујемо, јесте да се што више укључимо у нашу заједницу и да комуницирамо са свима, али и да нас упознају остали суграђани. Ово је прва заједничка акција, коју ће организовати ове две организације, а биће их још, нарочито ће акценат бити на обучавању грађана како да исправно комуницирају са слепим особама. А.Ђ.

Пољопривредни сајамуБечеју

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740

БЕЧЕЈ: Други међународни јесењи пољопривредни сајам у Бечеју отвара се данас, тачно у подне. Раније манифе стације отварали су реномирани политичари, а сада ће част да отвори ову, припасти председнику општине Бечеј мр Вуку Радојевићу. - Током три дана представиће се седамдесетак излагача, од којих 45 значајних фирми из области пољомеханизације, сектора аутоиндустрије и оних које резервним деловима опслужују ова два сектора. Долазе нам гости из Мађарске, Словачке, Словеније, Хрват ске... На про стору Зеленог корзоа у Етно сокачету представиће се и, условно речено, тридесетак малих произвођача и продаваца, међу којима, ће бити винара, медара, старих занатлија - рекао је директор манифестације Давор Бошковић. Излагачи ће, током тродневног скупа у Бечеју, организовати и стручна предавања и презентације. Најатрактивније ће бити у недељу од 10 сати, када ће се на

Директорбечејскогсајма ДаворБошковић

платоу око Сило са крај Србобранског пута, одржати пољопривредна презентација „Машине у раду“. По себна атракција биће сутрашњи концерт на централном градском тргу, када ће се од 20 сати представити новосадска група „Гриве“, а од 21 сат наступа реномирани бенд „Неверне бебе“. В.Јанков

VESTI Мењасевласт уКачареву КАЧАРЕВО: Промена власти догодиће се и данас у Качареву, на седници заказаној у 19 часова. Седница Скупштине месне заједнице бираће новог председника и чланове Извршног одбора. После избора, одржаних у мају, у Качареву су власт формирали ДС, СНС и СПС, а за председника Скупштине изабран је Миљан Шћепановић из Демократске странке. Када је конституисана градска власт без Демократске странке, Шћепановић је поднео оставку, а на место на којем је био, изабран је Богољуб Ђурица из ПУПС-а. Нови сазив Скупштине у Качареву, по речима Ђурице, требало би да чине УРС, ПУПС, СНС, један независни кандидат, а све уз подршку ДСС .Скупштина у Качарева броји 15 чланова: ДС има пет, СПС-а једног члана, два СНС, три УРС а, један ДСС, два ПУПУС и један З.Дг. је независни кандидат.

Заборављене игреивештине ПЛОЧИЦА: Четврту годину заредом, у Плочици ће бити одржано такмичење у заборавњеним играма и вештинама. Сусрет „заборављених” заказан је за сутра. Од игара и вештина биће заступљени: зврцање сличица на банак, гађање праћком, бацање новчића на црту (крајцарице), гађање кликером на фанту, кобасичари, тапке, слика – бело, прављење „бунара„ од шапурина, трку на штулама, брање и круњење кукуруза – ручно, гађање кликером у рупу (рошу) и терање точка (светско првенство). Такмичиће се и најбољи кувари рибље чорбе, гулаша, пасуља и осталих старих јела, а жири ће изабрати најукусније. Организатор је Општински одбор МЗ Плочица. Окупљање учесника манифестације је у 9,30 испред Основнке школе З.Дг. „Ђура Филиповић”.

МладиМађари наекскурзији БЕЧЕЈ: Неколико војвођанских насеља, попут Бајмока, Бачке Тополе, Бечеја, Палића, Суботице и Чантавира, у којима има значајних споменика везаних за мађарско културно-усторијско наслеђе дестинације су педесеточлане експедиције, од којих је 45 деце и пет наставника, из мађарског несеља Шарбогард. Током боравка у Бечеју, гостима су домаћини били ученици ОШ „Петефи Шандор“. Поред заједничког дружења у школској свечаној сали, гости из Мађарске положили су венац и цвеће на споменик мађарском песнику Петефи Шандору, који је прошле године у природној величини постављен преко пута истоимене В.Ј. школе.

Уписушколу плеса БЕЧЕЈ: Културно-уметничко друштво „Орион“ у Бечеју ускоро почиње нови циклус школе плеса. Тим поводом, сутра у сали за пробе Градског позоришта Бечеј, од 17 сати почиње упис за децу и одрасле. Месечна чланарина је 800 динара. - Организујемо три уписа одвојено. За школу друштвених плесова, попут бечког и енглеског валцера, затим румбе, самбе, салсе, танга, ча, ча, ча..., бићу тренер ја рекао је Ференц Тот. - Милица Боаров ће водити течај стритденса, где ће се учити хип хоп и диско денс, а Ангелина Сурла води течај зумбе. Заинтересовани могу више информација да добију телефоном В.Ј. на број: 063/8821342.


RePORTA@e

dnevnik

petak14.septembar2012.

11

NEMA PRAVE SVADBE AKO NE ZAPEVAJU KATICA - KAJKA @IVAKOV I WENA VREME[NA DRU@INA

Za{tojeuDerowama lepoiumreti

UspevaKaticiicve}eizIzraela

o`danijepobontonuotkrivatigodinedama,ali ima opravdanog razloga. Ipored79, vozibicikl,pevaucrkvenomhoru,igrafolklor,~etiri dana u sedmici sir, koji prethodnonapravi,prodajenapijaciu Oxacima,Mileti}uiGra~acu,aktivnajeuUdru`ewu`enaiuvek jenasmejana.TojeKatica-Kajka @ivakov iz Derowa, u kojima je, pri~aju qudi, lepo i umreti. Za{to, obja{wava ona uz zvonak smeh. -Kodnasjeobi~ajdanasahrani onomekojeba{bioveran,osim opela pevamo jo{ i “Radosno, radosno,idesetam,gdenamjeuteha Bo`iji hram.” Prisustvovali su jednojtakvojsahraniinekiqudi izOxaka,pakadsuto~uli,reko-

M

{e:“Kodvasjelepoiumreti!”– re~e Kajka. Pod vo|stvom pojca derowske crkviArhangelaMihajla,dedaRaje,tasozove RajkaKupusinca, samo godinu dana starijeg odwe,Kajkasadvadesetakme{tana razli~ite dobi peva na liturgijamagotovosvakenedeqeipraznikom. -Doksumojadecabilamala,Rajaih okupqaouhor,jo{doksenijenismelo.Me|utim,decasepoudala,po`enilairasturila nasve starne. Onda je skupio uglavnom stariji svet. Nas dvadesetak. Nemamonote,negotakobezwihpojemo. Idem uglavnom svake nedeqe. Nijemite{ko,volemdapevami volemsvudadaidem. Kao ~lanica KUD–a “Sefernin”, Kajka, ka`e, igra, ali malo

vi{epeva.Gostovalajesafoklora{ima svuda po okolini, ali i daqe.Dru{tvoseizdvajaodostalih po svatovskih pesmama, koje izvodegdegodihzovu. - Prikazujemo svatove kao nekad{tosubili.Imamnogopesama,kojesezatuprilikupevaju.Jedan na{ Deron~an pi{e kwigu o tome.Pomrleovda{we`enekoje suznalesvatovskepesme,jedinaja ostala. Na nagovor polako popu{ta i pevajednuzadrugom.Kadseuo~i svadbe okupe svatovi: “ Svu no} no}as progore{e sve}e, svu no} no}asuJovinomdvoru.Tujemajka svetovala sina. Sine Jovo, moje jarko sunce, kad po|ete ujutru po devojku , po dvojica silaste se s kola,potrojicaudom{etajte,pa zabunte majku i devojku , nek ne znajukoje|uvegija”.Zatim:”[ta se~ujeuJovinomdvoru,jel’togrmi il’ to zemqa trerse il’ udra moreomramorje,nittogrminit sezemqatrese,ve}sestricepraveperjanice”. -Uve~esuseuo~isvatovapravileperjaniceitosepevalo–obja{wava Kajka, dodaju}i da su nedavno gostovali sa svadbarskim pesmama u Apatinu, a pre toga u Sivcu,Pan~evu,te{iromSrema. Poredtoga{toje`ivapesmaricaivrstanpoznavalacnekada-

Na`alost, gume ne rastu na wivi

IKusturicajebio odu{evqen P

ihnarednihgodinazadr`imovi{edana-najaviojeTadijan. NinoKusturicajeprviput u~es tvov ao u kol on ij i na „Staklari„. - Doma}ini su odabrali najboqimogu}iambijent,kojijed-

nostavnopunidu{eumetnikai zatoovajdoga|ajodavnoidalekoprevazilazilokalnizna~ajodu{evqenjeKusturica. - Ro|en sam u Sonti i razumqivoje{tomijesrcezaigralo jutros kad smo se okupili razne`io se Josip Dekan, poznatihrvatskislikarnaivac. Da umetn ic im a ni{ ta ne fali pomogli su lokalni kafi}i,slasti~arne,pekare,du}ani, pa ~ak i jedna - kwigovodstvenaagencija. J. Prel~ec

Aktivnajeiuudru`ewu `ena, sa kojima odr`ava Etno ku}u u Derowama.U~estvujeinaraznim manifestacijama iskazuju}i svoje kulinarskoume}eukojespadaipravqeweiukra{avawe slavskih kola~a. Ka`e da je tu ve{tinu savladala pre dvadesetakgodina. -UtovremejeuDerowamabilajednamonahiwa.Odwesamnau~ilada pravim. Kol’ko sam kola~a napravila, bog zna. Za post pravim od hlebnogtesta.Kadnijepost,

„[tagodsamvolela,u`ivotusamimala”

U ku}i sa Kajkom, sinom i snajom `ivi i unuk Neboj{a, dok unukaBojanastudira medicinu uNovomSadu.Radesvojih55jutaraijo{tolikouarendi.ItetkaKajkinak}erka`iviuDerowamasaporodicom. -Kojeiolemislio,od1978.do1985/6.mogaoje lepo`ivetiod paorluka–veliKajkinsinVasa.-Sadnema{anse.Mo`e,aliuz nekekredite.Nekadsezadvavagonai20metarakukuruzamogao kupitinovtraktorasad~etirigumeiakumulator.Sadimamo samosoju,kukuruzi`ito,ranijesmosejaliikrompir i kupus, dr`ali30do40bikova,nonitoseneisplativi{e,pasadimamodevetkrava,sateladima,ukupno18.

SLIKARSKA KREACIJA I REKREACIJA UZ FI[ PAPRIKA[E I TAMBURA[E KRAJ DUNAVA

rivla~i Dunav sve vi- Mandi} koja nije mogla do}i, {e turista (naro~ito alisujelepeuspomeneobaveonihkojinemarepre- zivale. vi{e za komfor) i posebno - Ponosan sam na ovu kolokampera, ali i umetnika „po- niju, ~iji sam, na neki na~in, srnule”inspiracije,paje{e- utemeqiteq.Svejepo~elotastu likovnu koloniju Kultur- ko {to smo, zbog neiskustva no-pros vetn a zaj ednica Hrvata „[okadija“ uprili~ila na na obali Velike reke kod Sonte. U vikend nas eq u „Staklara“ do{li umetnic i iz sub ot i~k e udrug e „Kro art“ [and or Ker ek e{, Sofija ^ovi} i Jano{Na|pastor,sombors ku „Lik ovn u grup e 76“ preds tavqal i su Cec il ij a Miler i Marta Libi}, iz Segedina doputovala Marta Pe{tal i}, pas o{ e sa {ah ovn ic om imaj u Jozo Pi{kovi} i JuroMari}izSlavonskog Brod a, Jos ip Dekan iz Belog Manastira, te Ana TudorsaHvara,me{tanisuStipanLuki}a Muzi~kapodr{kakadposrneinspiracija i Bara Dobra{ a iz Apatina doma}ina, uprili~ili dru`eakademski slikar Nino Ku- we sa slikawem i ve} idu}e sturica. godine ono je preraslo u prvu Uz tradicionalni paorski kol on ij u, kas nij e i me| un adoru~ak na travi koloniju je rodnu.Saddolazeislikarisa otvorio predsednik „[okadi- diplomama - ka`e predsednik ja“ profesor Zvonko Tadijan. „Kroarta“JosipHorvat. Krajwegajebioi{vedski~aZadovoqanjebioiprvi~orobwak za drvorez, `iva le- vek„[okadije“Tadijan. -UsaradwisapatinskimKulgenda Nils Frening. Posle kreacije usledila je rekrea- turnim centrom Apatin uprilicijauzfi{paprika{eitam- ~i}emo nekoliko izlo`bi pobura{e. Organizatoru ostalo klowenih ostvarewa. Nadam se dvadesetakvrednihslika,dok dasusvigostiizSonteoti{li je jedn u pos lal a Kat ar in e zadovoqniave}razmi{qamoda

{wihsvatovskihobi~aja,Kajkaje poznatausvomseluipotome{to jevolelairadokuvalasvatovima. Toba{inijesvakiputodobravao wen suprug, pokojni Jevrem @ivkov,jerjeupaorskomdoma}instvu uvek bilo posla. Pri~a kako se jednom,nakonnapornogradausvatovima, vratila u zoru ku}i i iakoumorna,namirilastoku,pomuzlakrave,o~istila{taluiguraju}i kolica sa stajskim |ubretom, stala nasred dvori{ta i rekla:” Bo`e, kad si mi dao ovakvu voqu,dajisnagudamoguraditi!” -Neznamkol’kosam”skuvala” svatova-dodaje.-Sadka`udanema vi{ebabaKajkinesupe,nisvatovak’onekad...

Doskorasebavilairu~nimradom

mesimsamlekom.Ukrasepripremim ranije i dok to radim, nema {anse da zadremem uve~e, dok uz televizorobaveznozakuwam. DoskorasetetkaKajkabavilai ru~nim radovima. Pregr{t vezenihstoqwaka,pedantnoslo`enih uormane,sponosompokazuje.Wenabrigauogromnomdoma}instvu koje vodi sina Vasa sa suprugom Nadom,jeporedspravqawasirai ba{tica sa cve}em ispred ku}e. Iakojojitoideodruke,`alise na su{u koja je uprkos zalivawu uzeladanak.Me|ucvetnimlejama

i biqkama u `ardiwerama i saksijama, zadovoqno pokazuje cve}e doneto izIzraela.Bilaproletos kodunuka,nekada{wegfudbalera “Partizana” Aleksandra Davidova,kojisadigrazajedantamo{wi tim. Odu{evqena onim {toje videla,zanesenopri~aosvomboravkuuSvetojzemqi. -Bilojelepodanemo`elep{e. [togodsamu`ivotuvolela,imalasam.Volelasamdaimamuku}i sve.Znalasamdaka`emmomJocku:istucime,al’midajtodakupim. Zorica Milosavqevi}

LOKALNE RADIO-STANICE SOMBORSKOG ATARA NEMA KO DA SLU[A

Bogougodnitalasi najugodniji zaizbegavawe N

i{ta novao da je radijski medij, najbla`e re~eno, u velikoj krizi u Srbiji, pa i celom svetu, ali posledwe istra`ivawe „Ninamedia“ na podru~ju Sombora, Kule,OxakaiApatina,ba{je porazno. Ako je verovati rezultatimaistra`ivawa,kojeje dodu{eobuhvatilosamolegalneemitere(neibrojne„divqake“),radiojenaZapaduBa~ke ve} mrtav ali mu to jo{ niko nije javio, jer kako druga~ije prok om ent ar is at i da „najv i{e“slu{alacaimaregionalna „Kulskakomuna“kojuprose~no tokomdanaizabere1770slu{alac a. I „drug op las ir an a“ je stanica iz tog grada, jer 500 slu{alacamaweimaRadioKula. Sa ~etvorocifrenim brojemposetilacautoj„ligi{ampiona“ Zapadnoba~kog okruga igrajo{samoapatinskiRadio „Dunav“, koji je omiqena virtuelna destinacija za 1081 radijskogfana. Staw e blis ko klin i~k oj smrtivladapogotovouSomboru, ~iji je legendarni Radio „Somb or“, nek ad „hvatan“ na kratkimtalasima{iromvelike Jug os lav ij e. Zah vaq uj u} i li~n im „lond ons kim vez am a“ ali i „skautingu“ na doma}em rokipopterenu,legendiovog radijaZdenkaBaki}aiBranimiraPlav{i}a,emisijeRadio Somborasuseslu{aleinakon pove~erja ispod vojni~kih }ebadiukasarnamaceletada{we JNA, da bi ovih dana Radio Sombor,neuspe{noprivatizovan,dovedendoprosja~kog{tapa i kanapa, kao regionalni

emiterpaonasvega798slu{aocauproseku. Da li uop{te treba da ~udi {to mala, komercijalna somborska radio stanica „Fortuna“imaprose~nopo236slu{alaca, dok se za duhovne poruke imuziku„Blagovesnika“,medija ovda{we SPC op{tine makar na nekoliko minuta opre-

glasilo somborske rimokatoli~ke `upe, Radio „Marija“, na~ijojsefrekvencijidnevno uprosekuzadr`i–{estslu{alaca. Sabrav{i sve ove podatke, na 188.000 stanovnika tri op{tine i jednog grada Zapadne Ba~k e „dol az i“ sveg a rad io 6300fanova,daklemaweoddva

Semenkariiburekyijezaobilazedosadnemedije

delitek208Somboraca,odkojih daleko nisu „pobegli“ ni Oxa~ani~ijadvalokalnaradija imaju ne mnogo vi{e slu{alaca.Tezudasamopravoslavne Srbe vera interesuje jedino o Bo`i}u i Vaskrsu (i krsnoj slavi), pada u vodu kada se zna da je apsolutni rekorder u maloj slu{ an os ti elekt rons ko

odstopopulacije.Kadseznada i posledwi semenkar i buregxija,prenego{toseodlu~ida ulo`ikojidinaruEPP,povedera~unaomedijskojzastupqenostii„{erovima“,izvesnoje da budu}nost radio stanica u somborskom ataru ba{ depresivna. M. Miqenovi}


12

CRnA HROnikA

petak14.septembar2012.

ZBOGSUMWEDAJEPO^INIORATNIZLO^IN NAKOSOVU1999.

Uhap{enjo{ jedan„[akal”

Biv{i pripadnik paravojne formacije „[akali” Dejan Bulatovi} zvaniBula (49)izPe}i uhap{enjezbogsumwedajeizvr{iozlo~ininadcivilimauselima ]u{ka i Qubeni} na Kosovuuapriluimaju1999.godine, re~eno je ju~e u Tu`ila{tu za ratnezlo~ine. Bulatovi}u je odre|eno zadr`avaweod48sati,dok}eopritvoru odluku doneti sudija za prethodnipostupak. Tu`ila{tvozaratnezlo~ine donelo je naredbu o spovo|ewu istrageprotivBulatovi}a,zbog sumwedajeu~estvovaouratnim zlo~inima.Wemuse,premapisawumedija,nateretstavqadaje kaopripadnikjedinicekojomje komandovao pokojni Neboj{a Mini}, zvani Mrtvi, „izvr{io oru`ani napad na civilno stanovni{tvo sela Qubeni} i ]u{kaipritomvr{iopojedina~naigrupnaubistvacivila,primewivao mere zastra{ivawa i terora uni{tavaju}i paqewem ku}e, prate}e objekte i vr{io raseqavawe pre`ivelog civilnogstanovni{tvaizovihsela“. Bulatovi} se tereti da je 1. aprila 1999, pre podne, u selu Qubeni} s Milojkom Nikoli}em iSini{omMi{i}emstreqao 53 mu{karca u blizini xa-

mije, dok je 12 osoba zadobilo prostrelnerane,dabinakontoga sa ostalim pripadnicima jediniceprimoraopreostalostanovni{tvodanapustiselo. Bulatovi} se sumwi~i da je u delu sela ]u{ka 14. maja 1999. godine, u prepodnevnim satima, gde je bilo okupqeno civilno stanovni{tvo, izdvojio i ubio tri civila. Ne{to kasnije je „zajedno s okrivqenima Sre}kom Popovi}em i Zoranom Obradovi}em, iz grupe mu{kog delacivilakojisubilisakupqeniucentrusela,natrgukodgrobqa,izdvojiogrupuoddesetcivila,potomnawihpucaoizpu{komitraqeza“iubiosveosim jednog civila, koji je neopa`en pobegao,iakorawenuobenoge. Tu`ila{tvo smatra „[akale“odgovornimzasmrtvi{eod stotinu civila u selima na teritoriji op{tine Pe}. Pred Odeqewemzaratnezlo~ineVi{eg suda u Beogradu u toku je glavni pretres protiv Toplice Miladinovi}a i jo{ 12 pripadnika „[akala”, Teritorijalne odbraneirezervnogsastavapolicije,optu`enihzaratnizlo~in u selu ]u{ka zbog ubistva najmawe44civila,14.maja1999. godine. (Tanjug)

UVI[EMSUDUUNI[U

Osu|enizbogpqa~ke Vojvo|anskebanke Krivi~nove}eVi{egsudauNi{uosudilojeju~euprvomstepenu Dalibora Peri}a, Miodraga Kosti}a i Petra Jovanovi}a na po osam godina zatvora, Aleksandra

Ni{ka palata pravde

\ur|i}a nasedamiDraganaPeri}a na {est godina i {est meseci zatvorazabograzbojni{tauVojvo|anskojbanciuNi{uodaklesuodnelivi{eod48milionadinara. Prva trojica osu|ena su na jedinstvenekaznezbogkrivi~nogdela razbojni{tva u sticaju s kri-

vi~nimdelomneovla{}enogposedovawaino{ewaoru`ja,a\uri} iDraganPeri}zbogkrivi~nogdelarazbojni{tva,re~enojeprilikomizricawapresude. Osu|enom Kosti}u i Daliboru Peri}usu|enojeuodsustvu. Prilikom odmeravawa kazne sud je imao u vidu da su krivi~na delaizvr{enauradnovreme,oko 11.20~asova5.marta2010.godine, dasuosu|eniDaliborPeri},Miodrag Kosti} i Petar Jovanovi} maskiraniu{liubanku,dasubili naoru`ani,dasusavladaliobezbe|ewe,prisililizaposlenedalegnunapodiiztrezorauzelinovac, a zatim pobegli iz zgrade, re~eno jeusudu. Sudjeimaouviduivisinunov~anogiznosakojisuprotivpravno prisvojilivr{e}ikrivi~nadela, napomenutojeprilikomizricawa presude. Putni~ko vozilo, koje su koristili,nabaviojeDraganPeri},a \ur|i} ih je ~ekao ispred banke. Vozilo su poku{ali da zapale u Wego{evoj ulici u Ni{u, re~eno jeusudu. (Tanjug)

dnevnik

NOVANESRE]ANAKOPAONIKU,NALOKACIJISUVORUDI[TE

Kasetnabomba ubilademinera

Na Kopaoniku, na lokaciji Suvorudi{te,ju~ejepoginuodeminerprilikomotkopavawakasetnebombeizzemqe.Nastradao jeR.A.(1963),radnikbeogradske firme „PCI in`ewering” iz Morovi}a,kod[ida. - Ju~e u 10.25 ~asova jedan deminer,kojijeradionaoko50metara od vojnog objekta, je detetektovaosignalkojijeukazivao da se radi o kasetnoj bombi i krenuoswenimotkopavawemiz zemqe - rekao je prethodno TanjugudirektorCentrazarazminiravawe Srbije Petar Mihajlovi}. On je naveo da je „najverovatnijeutokuotkopavawado{lodo detonacije u kojoj je on smrtno stradao”, dodav{i da je deminer biocivilidajeodposledicadetonacijedo{lodopo`aranatoj lokaciji. Mihajlovi}jeobjasnioidaje premaprojektuCentrazarazminirawe Me|unarodna fondacija za razminirawe obezbedila donacijuisprovelatenderskeprocedure, „nakon ~ega je izabrala izvo|a~aradovazarazminirawe nalokacijiSuvorudi{tenaKoponiku”. - Posao je dobilo preduze}e „PMC in`iwering”, koje je anga`ovalovrloiskusnedeminere i najsavremeniju opremu za de-

Nesre}a se dogodila u blizini Pan~i}evog vrha

tekcijuzapronala`ewekasetne municijeizaza{titu-rekaoje Mihajlovi}. Radovi na razminiravawu tog terena po~eli prekju~e, a predstavniciCentrazaraziminiravawe su na terenu pregledali opremuiqudeiobaviliwihovo uvo|ewe u posao. Svi demineri suupozorenidaseradioizuzetno rizi~noj lokaciji u blizni ogradevojnogobjekataukomese po~etkomavgustadesilanesre}a u kojoj su stradala dva vojna pirotehni~ara. Posleeksplozije,oko13~asovaizbiojepo`arnatojlokaciji.Premare~imana~elnikaSektorazavanrednesituacijezaRa-

{ki okrug Radojice Ko~ovi}a, oko 14.30 ~asova ~ule su se jo{ dve-tridetonacijekojesunajverovatnijeprouzrokavanevatrom. Dva helikoptera i ruski avion„berijev”,kojisudoleteli izNi{a,ukqu~ilisusenaKopaonikuuga{ewepo`arakojije izbio na lokaciji na kojoj je od detonacije kasetne bombe stradaodeminer. -Po`arsegasiizvazduhajer vatrogasci,zbogopasnostiodzaostalihkasetnihbombi,nemogu dau|unamestokojejezahvatila vatra-rekaoje.OnjerekaoTanjugu da ne mo`e sa sigurno{}u daseprecizirapovr{inakojuje zahvatilavatra,jerseposleiz-

bacivawa vode iz vazduha podigaogustdimalidasepretpostavqadaseradiod20do40ari. Zahvaquju}idejstvuovihletelica, nakon {est preleta, zaustavqeno je {irewe po`ara ka Pan~i}evomvrhuinaftnimrezervoarima. Istovremeno, radnici preduze}a„Skijali{taSrbije”ukqu~ili su vodene topove kako bi spre~ili da vatra do|e do staze „Kr~mar,javiojedopisnikRTSa. Tekoko18~asova,poslevi{esatneborbesvatrom,vatrogasne jedinice i specijalne jedinice MUP-a prona{le su telo nastradalog. Posle toga je po~ela istraga. Tokom NATO bombardovawa Srbije (odnosno SRJ) u zonama delovawa izba~eno je 196 kasetnihsredstavarazli~itogtipasa 37.032 komada kasetne municije, izuzimaju}i Kosovo i Metohiju, gde identifikacija ovih sredstava nije bila u nadle`nosti srpskihvlasti. Najvi{e stradawa od kasetne municijejebilouvremedejstava NATOavijacije1999.godine,kada je 27 odoba ubijeno, a te`e i lak{erawena151.PosleNATO bombardovawa, zakqu~no s novembrom2008.stradalojejo{14 osoba,odtogapetsmrtno. E.D.

„@uteubice”jo{na 13milionakvadrata –Samopodkasetnimbombamau Srbiji je jo{ uvek 13 miliona kvadratnih metara. Primera radi,tojepovr{inaskorotriPali}ka jezera – izjavio je ranije direktorCentrazarazminirawe SrbijePetarMihajlovi}. Najvi{e kasetnih bombi, ili „`utihubica”,kakoihjo{zovu, ima na jugu Srbije, kod administrativnelinijesKosovom.Me|utim, ta podru~ja nisu jedina opasna po `ivot – tu je jo{ oko {estmilionakvadratnihmetara pod minama i drugim eksplozivnimnapravama.PoMihajlovi}evimre~ima,upitawujeizuzetno opasanposao,kojizahtevaivremeivelikekoli~inenovca. –TrenutnoseuSrbijiradina osamprojekataCentra,itopetu Kur{umliji,useluMerdare,gde se uklawa kasetna municija, jednom u Para}inu, gde se uklawaju razna neeksplodirana ubojita

sredstva,najednomnaKopaoniku, itoneposrednouzvojniobjekati najednojlokacijiuLuci„Prahovo„–ka`eon. Kada }e Srbija biti potpuno razminirana zavisi iskqu~ivo od novca, ka`e Mihajlovi}. Do sadajeizme|unarodnihdonacija utusvrhupotro{enooko25milionadolara. –DosadajeuSrbijirazminirano oko 14 miliona kvadratnih metaraprostoranakojemsubili kasetna municija, mine i druga neeksplodiranaubojitasredstva. O~ekujemoda}emouovojgodini razminirati oko tri miliona kvadratnihmetaraskasetnommunicijom. Kada }e biti zavr{ena celaSrbijazavisiodnovca,bilo donacijailidaseobezbedinanekidrugina~in–obja{wavaMihajlovi}. Tokom bombardovawa 1999. godineNATOjenaj~e{}ekoristio

ameri~ke kasetne bombe tipa CBU-87ilibritanskeBL-755. –Razminirawejednogkvadratnogmetrapodkasetnimbombama ko{ta od 0,8 do 2,5 evra – ka`e Mihajlovi}.

Srbija,iakonajve}a`rtvakasetnihbombiuEvropi,jedinaje zemqauregionukojanijepotpisalaKonvencijuozabranikasetnemunicije. M.B.

KRAJSU\EWAAKTERIMADUVANSKEAFERE„BAYINAGRUPA“

Presudauslu~ajuStoj~i}4.oktobra SpecijalnisuduBeogradu}e 4. oktobra objaviti presudu u slu~ajuSini{eStoj~i}a,brata biv{egpolicijskogfunkcionerasadapokojnogRadovanaStoj~i}aBaxe,ijo{osamosoba,po optu`nici koja ih sumwi~i za krivi~nodelozloupotreba slu`benog polo`aja, februara 1997. godine, u vezi s, navodno, ilegalnim prometom cigareta. Ju~ejeokon~anoizlagawezavr{nih re~i, nakon {to su se okrivqeni izjasnilio preciziranojoptu`nici,odbacuju}iponovoupotpunostioptu`be.Svi optu`eni su ostali pri ranije iznetimodbranamaiargumentima, kao i pri zavr{nim re~ima svojimiadvokataodbraneukojimasu predlo`iliosloba|aju}upresude. Postupaju}i zamenik tu`ioca za organizovani kriminal Sa{aIvani} jerekaodaTu`ila{tvo„upotpunostiostajepri optu`nici, kao i oceni dokaza iznetihuzavr{nojre~i“ukojoj je istaklo da su „optu`be dokazane“ i predlog da sud izrekne „osu|uju}upresudu“. Braniocisu,sdrugestrane, u zavr{nim re~ima ocenili da

„optu`be nisu dokazane“, a ju~e su svi negodovali {to je odmah po obelodawivawu precizirane optu`nice, odbrana pozvana da se o woj izjasni bez dodatnog vremena. -Nevoqnoiznosimmi{qewe damise~inidamisviovdeu~estvujemo u ne~emu {to se zove kr{ewe Ustava Srbije, {to bi moglo uzrokovati ponavqawe

ovog postupka zbog primene novog Zakonika o krivi~nom postupkupredposebnimodeqewima Vi{eg suda u Beogradu - kazao je ju~e advokat Milovan @ivkovi}, branilac okrivqenogPetraMilenkovi}a. Prvookrivqeni Sini{a Stoj~i}, vlasnik firme „R5 kompani„ u Ni{u, ogro~eno je konstatovao da se „i u precizi-

ranojoptu`nicipomiwewegov pokojni brat Radovan Stoj~i}, koji je mrtav 12 godina“, te naglasioda„mrtav~oveknemo`e dasebrani“. - Moje objektivno mi{qewe jedanisamkrivnipojednojta~kioptu`nice-kazaojeStoj~i}. Kqu~ninavodwegoveodbrane je da „nikad nije zloupotrebio slu`benipolo`ajusvojojfirmi „R5kompani„nabilokojina~in, akamoliza{verccigareta“. -Nijebilokriminalnegrupe, nije bilo {verca cigareta. Re~ jeopoliti~kimontiranomprocesu protiv mene i mog mrtvog brataRadovanaStoj~i}a,kojije po~etkom1997.biona~elnikResora javne bezbednosti MUP-a Srbije-tvrdioje,poredostalog, uodbraniSini{aStoj~i}. Nekada{wi direktor Savezne uprave carine Mihaq Kertes je i ju~e energi~no odbacio sveoptu`be. -Ovojenastavakpravnoglin~a protiv mene – podvukao je Kertes. Napomenuo je da je u spisprilo`ioisvojupisanuzavr{nure~,znatnoop{irnijuod usmenogizlagawakojejetrajalo dvadana.

- Duboko verujem da }e sud shvatiti da je ovo farsa od optu`beidajanemamza{tadabudemosu|en-kazaojeKertes. Okrivqeni biv{i na~elnik SUP-a Ni{ Radisav Gvozdenovi} se obratio sudskomve}ure~ima:„Optu`nicaimanekeelementekojigovoreomontiranostipredmeta“. Ostali okrivqeni i wihovi branioci nisu imali dodatak ranije iznetim zavr{nim re~ima. Podsetimo, optu`nica u ovom slu~aju, ujavnostinazvanom„Baxinagrupa“, podignuta je udecembru2007,aobuhva}enasude{avawaufebruaru1997. godinepovodom, kako smatra optu`ba, tri „sporna“ kamiona s cigaretama koji su u Srbiju u{li tokom tog meseca. Na prvom mestu u optu`nici sena{aoSini{aStoj~i}, vlasnik firme „R5 kompani” iz Ni{a,  optu`bom ozna~en kao „organizator“ sa sada pokojnim bratomRadovanomStoj~i}emBaxom,kojijetokomdevedestihgodinapro{logvekabiona~elnik Slu`bejavnebezbednosti. Postupkom su pod optu`bom za krivi~no delo zloupotreba

slu`benog polo`aja u vezi s razli~itim okolnostima obuhva}eni: vlasnik sokobawske firme „Deks” Dejan Milenovi}, biv{i direktor Carine Mihaq Kertes, wegov nekada{wisavetnikPetarMilenkovi}, biv{i pripadnici ekipe vanrednih mera kontrole Carin e Neb oj{ a Nik ol i} i Zdravko Hristov, nekada{wi pom o}n ik min is tra pol ic ij e Stojan Mi{i}, biv{i na~elnik SUP-a Ni{ Radisav Gvozden ov i} i biv{ i na~ eln ik SUP-a Zaje~ar Nenad @ivadinovi}. Tu`ila{tvojeiznelo sumwu da su Stoj~ i} i, nav odn o, za sporni promet cigareta koristiliposlovnustrukturupreduze}a„R5kompani”. Nekada{wim funkcionerimaMUP-aMi{i}uiGvozdenovi}u,optu`bapripisujenavodnospre~avawekontroleposlovawapreduze}a„R5kompani”u relevantnomperiodu. U optu`nici je izneta procena da je dr`avnom buxetu pri~ iw en a {tet a u izn os u 1.823.000ameri~kihdolara. J.J.


crna hronika

dnevnik

petak14.septembar2012.

13

OPSE@NA AKCIJA MUP-a U NOVOM SADU NA IDENTIFIKACIJI MLADI]A KOJI SE TERETI DA JE U SPLITU LI[IO @IVOTA SELENU GRACIJANO

PrivedenNovosa|anin osumwi~enzaubistvo Meksikanke

RadicaiBranislavKosovi}

PRESUDA U NOVOSADSKOM VI[EM SUDU

Zaubistvomu`a 20godinarobije Novosa|anaka Radica Kosovi} (35)osu|enajena20godin a zat vor a zbog ubis tva svog supruga Branislava Kosovi}a (42), po~iwenog u wihovoj porodi~noj ku}i u Ulici Paj e Rad os av qev i} a na Klisi. Ve}e, kojim je predsedavala sudija Vi{eg suda u NovomSaduSvetlana Tomi}Joki}, koje je ju~e objavilo presudu,donelojeiodlukuo prod u` ew u prit vor a okrivqenoj. Kako je na{ list pisao, okrivqena se tereti da je 19. julapro{legodinenasvirep na~in usmrtila supruga, nakon{tomujeuve~eposlu`ila u jelu {est izdrobqenih tableta„bensedina”podeset grama, te dok je bio uspavan, udarila ga dva puta u glavu metalnom {ipkom dugom oko {ez des et cent im et ar a. Navodno,onjepritomeizgubio svest,zadobiv{ite{ketelesne povrede opasne po `ivot, a optu`ena je je potom uzela

nom pretresu bitno je izmenila deo iskaza o polo`aju tela `rtve u momentu zlo~ina. Podsetimo,nasu|ewuuVi{em sudu izajvila je da priznaje izvr{ewe dela, ali da }e izneti odbranu druga~iju od onog {tio je do tada iznela. - Prvo sam mislila da se branim }utawem, ali ja za ta ~etiri meseca, do kada se nisam predala, nism `ivela od straha {ta }e biti s mojom decom.Uposledwevremena{ brak je bio neizdr`iv. Bilo mejesramotaisadmeje,zato to nikom poveravala. Pored svega,nijednomganisamnapustila, mada sam razmi{qala otomedasesmetimuSigurnu ku}uzbogwegovogzlostavqawa. Vi{e puta sam poku{ala samoubistvo.Starijegsinaiz prethodne veze nisma videla deset godina, on nije dao da `ivisnama,pajemali`iveo s mojom mamom, koja se u pot-

Novosadska policija privela jeisino}zadr`alaosumwi~enog za ubistvo devojke iz Meksika u Splitu krajem agvusta, saznaje „Dnevnik”izpouzdanihizvora. Policija je, ina~e, ju~e u NovomSaduprivelavi{eosobaradiutvr|ivawaidentitetairazgovorauciqurasvetqavawaslu~ajaubistvaMeksikankeSelene Gracijano (31) na splitskom Marjanu,krajemavgusta,rekaoje direktor policije Milorad Veqovi}.Ono~ekujeda}epolicija ve} danas saop{titi identitet eventualnogubicesMarjana.

menomimestomovogslu~aja,ato naravnonikakonezna~idasepre gotovih krimalisti~kih nalaza mogu na osnovu temeqenijih dokazaosumwi~iti. Tako je ju~e mu{karac iz Petrovaradina, koji bi delimi~no mogao odgovarati nekim navodima,presvegamedijskihprozivki izokru`ewa,veomahladnokrvno i smireno potvrdio svoje posete i prisutvo u to vreme u Splitu, ali je odlu~no i veoma smireno demantovaosvojuume{anostubilokakvenelegalneikriminalne radwe.

Osumwi~eninosiodres„Milana”

Premare~imaVeqovi}a,privedenima su, istovremeno, uzeti iDNKuzorciradiupore|ivawa samaterijalnimdokazima. Premasaznawima„Dnevnika”, sino} je u novosadskoj Policijskojupravijo{uvekbilonainformativnom razgovoru vi{e licakojabieventualnomoglada sedoveduuvezuspomenutimdoga|ajem.Ipak,me|utimosobama imaionihkojeimajuvezesvre-

Hrvatski mediji podse}aju da je, prema dosada{wim nalazima, dres fudbalskog kluba „Milan„, na|en u blizini mesta ubistva, kojinale|nojstraniimaupisana slova„REK_I„,upu}ujenatodabi po~inilacmogaobitimu{karac kojijeutovremeboraviouSplituivozioautomobil„{kodaoktavija”novosadskihregistarskih tablica.Podse}ase,tako|e,daje tajanstveni Novosa|anin s na-

SelenaGracijanobilanaletovawuuSplitu

dimkom „Reksi”, koji bi splitskoj policiji mogao dati mnoge odgovore na pitawa u vezi s nestankomiubistvommeksi~keturistkiwe dolazio u „Mediteranijum”,poznatisplitskiugostiteqskiobjektuvlasni{tvubra}eBradari}. Policiji su o tome govorili zaposleni u tom ugostiteqskom objektuotkriv{idajetakvaosoba~estokodwihdolazilaodkrajajunadokrajaavgusta. -Ponekadganijebiloiponedequdana,aondabiseiznenada pojavio i dolazio svaki dan, pa opetnestajao.Nikadanijebiou dru{tvu, sedeo je sam i pio karlova~ko pivo. Znao bi da popije najvi{e~etirii~estoihjepla}ao karticom, a ponekad gotovinom.Jednomje~aksamojednopivo platio karticom - ispri~ali supolicijizaposleni. Onisunavelidajetajanstveni gost ponekad sebi davao veliku slobodu,aliidaje„neugodnomirisao, gotovo zaudaro”. Wegovo

pona{awe je ukazivalo da on u Splitunijeimaoboravi{te,ve} da je najverovatnije spavao u automobilu. Zaposlenisuispri~aliidase naj~e{}e presvla~io u toaletu pomenutog ugostiteqskog objekta, kao i da je na sebi naj~e{}e imaocrno-crvenidres„Milana„ identi~anonomkojijeprona|en nedalekoodmestaubistva.Nosio je tri mobilna telefona, a ne retko je koristio tablet prika~iv{isenainternetrestorana. Nakon ubistva Meksikanke, 22.avgustatajanstvenomNovosa|aninusegubisvakitrag. Od dana ubistva Meksikanke splitskapolicijajeispitalapreko200qudiod~egajewih38privedenoaliipu{tenonakonobavqenograzgovora-rekaojetodirektorpolicijeVlado Domini} istakav{idasuuzorciDNAiDNKpo~initeqa, ina~e prikupqeni ispodSeleninihnoktiju,poslatina analizuuMeksiko,SAD,Kanadui {iromEvrope. E. D.

Dvedevojkeprijavile tajanstvenogmladi}a

Ku}aukojojsedogodiozlocin

kuhiwski no` duga~ak dvadesetakcentimetaraisle|aga udaila wime ~etir puta u predelugrudnogko{a.Nakon togale{jeumotalau~ar{av iceraduiodvuklagasaspratanaprizemqe,polo`ilaispodstepeni{ta,prekrilaxakovima cementa i pur-penom, a nakon svega toga oti{la sa sinom da stanuje u iznajmqenomstanu. Predala se ~etiri meseca kasnije, 16. novembra policiji nakon {to se obratila advokatu u Temerinu i zatim dalaizjavusli~nuonojkojuje ubrzo potom dala pred istra`nim sudijom. Ipak, na glav-

punostibrinulaowemu:Gurnuomejevi{eputanizstepenice, govorio mi je da sam smotana, }orava i debela, a otkako sam rodila na{e zajedn i~k o det e, moj nad im ak pos tao je „bab a”. U jedn om trenutku pomsilila sma: ili onilija-kazalajetomprilik om opt u` en a pred kraj glavnogpretresa. Ipak, ve{taci sudske medicine, neuropsihijatrije i psih ol og ij e izn el i su tad svoje svoje nalaze i mi{qewa i prili~no poquqali va`ne izj av e del a odb ran e okrivqene. M. Vuja~i}

NOVOSA\ANIN PAO U AKCIJI „ARMAGEDON”

Uhap{enzbog de~jepornografije Policija je uhapsila K. N. (31) iz Novog Sada zbog sumwe da je izvr{io krivi~no delo prikazivawe,pribavqaweiposedovawe pornografskog materijala i iskori{}avawe maloletnog lica za pornografiju, saop{tilo je Ministarstvo unutra{wihposlova. PostojeosnovisumwedajeK. N. od 2009. godine do hap{ewa sa svog ku}nog ra~unara preko internet mre`e „izvr{io preuzimawe i skladi{tewe ve}e koli~ine pornografskog materijala nastalog iskori{}ava-

wemdeceuzrastaod{estdo12 godina”. Osumwi~enog su uhapsili pripadnici Slu`be za borbu protiv organizovanog kriminala, u nastavku akcije „Armagedon”, i uz krivi~nu prijavu }e biti priveden istra`nom sudijiVi{egsudauBeogradu,navodiseusaop{tewu. Akcija „Armagedon” pokrenuta jeumaju2010.godineuciquspre~avawa suzbijawa de~je pornografije,apripadniciMUP-aSrbije sprovode je u saradwi s kolegama izvi{estranihdr`ava. E. D.

Nekoliko dana pre ubistva 31-godi{we Meks ik ank e Sel en e Mac ed o, na splitskom Marjanu, dve 24-godi{we devojke upoznale su sredove~nog mu{karca udresufudbalskogkluba„Milan”,kakav sesumwi~izatobrutalnoubistvo.Kako je izvestio portal „Dalmacija wuz”, devojke su o tom susretu odmah izvestile policiju. „Dalmacijawuz”navodidajedresnakojemjebiloispisano„REK_I„nateraodevojkedapomisledajeosobakojupolicija tra`iba{~ovekskojimsusedilezastolomikojiimjeponudiobesplatanprovod uBudvi.

„Mu{karca,starogizme|u40i45godina, prvo je na kupali{tu Ba~vice srela majka jedneoddevojaka.Kakosewena}erkavra}ala s ostrva Hvara u dru{tvu prijateqice, upoznalaihjesmu{karcemkojiimjerekao dadolaziizNovogSada.Ubrzonakontoga zavr{ilisuujednombaru”,navodi„Dalmacijawuz”.Dodajesedasunakonnekogvremenadevojkeprimetiledajemu{karacnervozan,awegovopona{awe~udno. Onesuispri~aledaimjenudioizletu Budvu,nagovaraodapo|uswim,hvaliose da pla}a la`nim karticama i pokazao da imatripaso{a-CrneGore,BiHiHrvatske.

Devojke su pri~ale da su ga zbog dresa koji je nosio kelneri ismevali. Kako devojkenisupristaledaiduswim,onimje daobrojmobilnogtelefonaivizitkartu. Onepolicijinisuznaledaka`uime~oveka,ajednaodwihgajeumobilnitelefon upisala kao „Paraviwa”. Dragan Paraviwa je,ina~e,osumwi~enizaubistvo17-godi{weAntonijeBili}izDrni{a. Devojke su, kako se navodi, vizitkartu bacile, a kada su iz medija saznale da bi ~ovekkogasuupoznalemogaobitiubicas Marjana oti{le su i sve ispri~ale policiji, dale li~ni opis i predale broj mobilnogtelefona. (Tanjug)

U SOMBORU I SENTI UHAP[ENO PET OSOBA U VEZI S POSLOVAWEM „GEM KOLEK[N KLUBA”

Teretesezamilionskeprevare

Unastavkusuzbijawakorupcije i poreskih krivi~nih dela u vezi s poslovawem udru`ewa „Gem kolek{on klub”, policija jeli{ilaslobodepetosobazbog sumwe da su na {tetu gra|ana i ~lanovatogudru`ewapribavili sebiprotivpravnuimovinskukoristuiznosuodpreko46.600.000 dinara, a buxetu Srbije naneli {tetuodvi{eoddevetmiliona dinara.Usaop{tewuMUP-adodajesedasuakcijusprovelislu`benici MUP-a Srbije, Uprave kriminalisti~kepolicijeiPolicijskeupraveuVrawu,usaradwi s Vi{im javnim tu`ila{tvom u Beogradu i Poreskom policijom.

Kako se navodi u saop{tewu MUP-a,li{enisuslobodeDenis B. (35)izSombora,vlasnikagencija„Goldenlajf”i„BT&T„sposlovnim sedi{tem u Somboru, i Zvonimir Z. (31)izSombora,vlasnik agencije „Mister lider” s poslovnim sedi{tem u Somboru. Slobode su li{eni i Dragan S. (55)izSombora,vlasnikagencija „Sidra” i „Ekstra sidra” s poslovnimsedi{temu[apcu,Angela B. (44)izSente,vlasnicaagencija „Feniks AB”, „Angel” i „Perl” s poslovnim sedi{tem u Senti,iKornel M. (30)izSente, vlasnik agencija „Blek dajmond”, „Blu dajmond”, „Vajt dajmond” i „Reddajmond”uSenti.

U saop{tewu se dodaje da }e krivi~nom prijavom u redovnom postupku biti obuhva}eni: Z. K. (28), N. S. (29), R. K. (44), D. S. (68),sviizSombora,@. [. (44)i I. M. (32) iz Sente, kao i J. B. (47) iz Horgo{a, zbog postojawa osnovane sumwe da su izvr{ili krivi~na dela zloupotreba slu`benogpolo`aja,poreskuutajui prawenovca. Osumwi~enisuodjunapro{le godine do februara ove godine, iskori{}avawem slu`benog polo`aja i prekora~ewem granica svojihslu`benihovla{}ewa,simulirawem poslovnih odnosa s privrednim dru{tvima „World progres„ i „Men world progres„ na

osnovu ispostavqenih fiktivnihfakturazanavodnopru`ene usluge prezentacija i anga`ovawaprilikomodr`avawaseminara,novackojijeupla}enodvelikog broja gra|ana ~lanova „Gem kolek{onkluba”uBeograduprisvajalizasebeikoristiligaza sticawe pokretne i nepokretne imovine. Osumwi~eni su na {tetu gra|ana,~lanovaudru`ewa„Gemkolek{on klub”, pribavili sebi protivpravnu imovinsku korist uiznosuodpreko46.600.000dinara,abuxetuRepublikeSrbijenaneli{tetuodprekodevetmiliona dinara, dodaje se u saop{tewuMUP-a. (Tanjug)

SUICID U BEOGRADU

Ubiosepolicajac Nezavisni policijski sindikat Srbije (NPSS)saop{tiojeju~edasepolicajaciz komandnog centra Policijske uprave za gradBeograd,~ijeimenijenavedeno,ubiou parkuuUliciJovanaBijeli}a. Hitnapomo}prona{lajeu01:30~asovau parku u nasequ Bra}a Jerkovi} be`ivotno

telo mu{karca starog oko 50 godina, s ustrelnomranomupredelusrca. U saop{tewu NPSS-a pozvao je Ministarstvo unutra{wih poslova da, zbog specifi~nostiposla,stresovaineredovnosti smena,poja~apreventivnodelovawenapsiholo{kozdravqepolicajaca.

„Moraseimatiuvidudapripadnicipolicije, zbog specifi~nosti svog posla, dalekote`epodnoseproblemeizsvogprivatnog `ivota, {to mo`e, na`alost, razultirati i samoubistvom”, navodi se u pisanoj izjavipredsednikaNPSS-aMom~ila Vidojevi}a. (FoNet)


14

SPORT

petak14.septembar2012.

ZVEZDA SE PRIPREMA ZA GOSTOVAWE U KRAGUJEVCU

Krajneugodne tradicije

Redovi na Marakani su kompletirani posle silnih reprezentativnih obaveza ukojimajebiloanga`ovanou razli~itim selekcijama ~ak 12igra~acrveno-belih.Pripreme za naredno isku{ewe, gostovawe u Kragujevcu u nedequ,suuvelikopo~ele. -Svakanarednautakmicaje najva`nija, trudimo se tako razmi{qamo i radimo. OsvrnuobihsesamonatesnupobeduprotivNi{lijanakoneliminacijeodBordoa.Bilismo iscrpqeni fizi~ki i psihi~ki, ali kqu~ na{eg oporavka bio je ba{ taj trijumf - smatratrenerBeogra|ana,AleksandarJankovi}.

Zvezda se mu~i u prvenstvu, te{ko osvaja bodove, posebno van Marakane. Sledi serija vru}ih gostovawa, jer nakon KragujevcanaprogramujeKula,paKuputakmicainakraju odlo`eni susret prvog kola u Ivawici. - O~ekujemo da ekipi vrlo brzo„probije“tubarijeru,da neki od narednih susreta re{imoubedqivousvojukorist. To bi nam donelo dodatno samopouzdawe. Pobede i golovi suuvekna{prioritet-tvrdi Jankovi}. Sa tak vom kons tat ac ij om sla`e se i povratnik iz Engleske,NenadMilija{kojije protivNi{lijadobioiulogu kapitena.

- Imamo odli~nu, mladu ekipu kojoj je potrebna serija pobeda zbog samopouzdawa i gra|ewa karaktera,odnosnotogpobedni~kog mentaliteta. Prvenstvo je izjedna~eno, uz dosta solidnih ekipa kojemogudaiznenade.Upro{loj sezoniRadni~kinamje“otkinuo” ~etiri boda, nismo uspeli da ih savladamo.Vremejedatumaluneugodnutradicijusru{imo.Uzpo{tovawedoma}ina,svezavisiod nas. Uz maksimalan anga`man i punukoncentracijutrebalobida osvojimotrinovaboda-ka`eMilija{. Crveno- beli }e ve} u subotu krenuti put Kragujevca, kako bi {to spremniji do~ekali duel na stadionu “^ika Da~a” koji je zakazanzanedequ. Z. Rangelov

Nesmemo Kanarinci `eleuosminu seuspavati finala FudbaleriNovogSadanisuimalisre}ena`rebawu parova {esnaestine finala Kupa Srbije. Prvoliga{ sa Detelinare za rivala 26. septembra izvukao je superliga{a kragujeva~ki Radni~ki 1923, a na ruku `utimaide~iwenicada}eugostitiKragujev~anenaDetelinari. Novi {ef stru~nog {taba Bogdan Korak ovako je prokomentarisao`rebKupaSrbije: -Najboqeigra~ketrenutkeproveosamuRadu,atrenerske u Radni~kom iz Kragujevca. Imao sam fenomenalneodnosesanavija~imaiupravomKragujev~ana,a sadavoqom`rebasasta}emoseekipomkojajemojadruga qubav. Pred nama }e biti veoma neizvestan duel. Iskreno re~eno uloga favorita je na strani Kragujeva~anaalitonezna~ida}emosepredatiunapred,naprotiv.Ne}ebitilako,igrasejednautakmicaisveje otvoreno. Sve }emo u~initi da iznenadimo rivala i izborimoplasmanuosminufinalaKupa-kazaojenovi{efstru~nog{tabaBogdanKorak. I. Grubor

U {esnaestini finala kupa Srbije Partizan}esnageodmeritisanovosadskimProleterom. U Humskoj 1 zadovoqni su protivnikom, ali isti~u da posao ne}e biti nimalolak. -Uovojfazitakmi~ewamismouvek favoriti pa tako je i sad. Dobili smo protivnika koji je slabiji od nas, ali to nas ne sme uspavati. Uostalom, imali smo dosta problema sa Slanobarcimadosadaukupu.Ulazimou`estokritamjernamkre}uiutakmiceuEvropi pa zato moramo preraspodeliti snage rek ao je kap it en Part iz an a Sa{ a Ili}. - Ove godine imamo poseban pik na kup jer ga pro{le sezone nismo osvojili. Proleter je prvi na tom putu i moramogaeliminisati.Nesmemnidapomislim {ta bi bilo ako u tome ne bismouspeli. I. L.

dnevnik @REB [ESNAESTINE FINALA KUPA SRBIJE

Vojvodinado~ekuje DowiSrem @rebomjeodlu~enodabranilac trofeja u prvom kolu gostuje Radni~kom. Partizan nasvomstadionuprotivProlet er a, Vojv od in a dom a} in DowemSremu.FudbaleriCrvenezvezdeima}ete`akposao ve} na startu novog ciklusa takmi~ewauKupuSrbije. Zanimqivojeida}eVojvodin a do~ ek at i ekip u Dow eg Srema, koji u prvenstvu igra utakmice kao doma}in na stadionuKara|or|e. Tim Aleksandra Jankovi}a mora}e 26. septembra u goste ekipini{kogRadni~kog,koja gajenamu~ilauminulomkolu Jelen Superlige. Radni~ki je na Marakani dva puta vodio, alijeZvezdaslavila(3:2)pogotkom Ogwena Mudrinskog u pos ledw em min ut u sud ijs ke nadoknade vremena. Ako stadion^airdobijesvepotrebne dozvole,Ni{lije}edo~ekati branioca Kupa na potpuno renoviranomobjektu. @reb odr`an u Sportskom centruFSSuStarojPazovibio jedostabla`ipremaPartizanu, koji }e ugostiti Proleter iz Novog Sada, trenutno sedmoplasiranitimPrveligeSrbije. PartizaniProletersasta}ese

Parovi {esnaestine finala Vojvodina - Dowi Srem Radni~ki (N) - Crvena zvezda Partizan - Proleter (NS) Mladenovac - Spartak Mladost Lu~ani - Novi Pazar Novi Sad - Radni~ki 1923 OFK Beograd - Sloga Kraqevo Sloboda Point - In|ija Borac - Kolubara Teleoptik - Javor Kova~evac - Hajduk Timok - Rad Be`anija - Jagodina Dunav (SB) - Metalac ^ukari~ki - BSK Smederevo - Napredak Me~evi se igraju 26.septembra, igra se samo jedna utakmica, a u slu~aju nere{enog rezultata po isteku 90 minuta igre, odmah }e se pristupiti izvo|ewu penala. u Kupu tre}i put u posledwe ~etiri sezone. U sezoni 2010/11 bilo je 3:0 na stadionu crnobelih, a u sezoni 2009/10 na Slanoj Bari 2:1 za Partizan posle vo|stva doma}ih od 1:0.

Timovisupre`rebarazvrstaniu dvegrupe.Povla{}enojebilo16 u~esnika JSL iz prethodne sezone, ukqu~uju}i Borac i Metalac,kojisunakrajuispaliu ni`irang.

Pretpla}eninaPartizan Mla|i novosadski prvoliga{ Proleter na izvla~ewu `rebaza{esnaestinufinala na{eg najmasovnijeg takmi~ewazaistanijeimaosre}e.Po tre}i put za posledwe ~etiri godine za protivnika }e imatina{najboqiklubbeogradskiPartizan. Izvla~ewu je prisustvovao tehni~ki direktor Dragoslav

Vuki~evi} koji sa puno respektagovoriorivalu. -Kaodasmopretpla}enina crno-bele. Igrali smo u dva navrata u osmini finala na bomboweri smo ispustili veliku {ansu da ih savladamo, izgubili smo i pored vo|stva od 2:1. U Beogradu se nismo obrukali, odigrali smo otvoren o, ali pon ov o izg ub il i.

Bilobiboqedasmoigraliu NovomSadu. Ali o biti ujedno i lepa prilikazasvenasigra~edase pred vel ik im fudb als kim audit or ij um u preds tav im o u {to boq em svet lu. Nem am o pravadapretimo,aliseuzdamo da mo`da mo`emo i do iznena|ewa. M. Popovi}


SPORT

dnevnik KUQANIBEZSTRU^NOG [TABA

Smewen Kaplanovi} Nakon ju~era{we kontrolne utakmiceu@abqu,kojisufudbaleri Hajduka odigrali u sklopu priprema za nastavak superliga{kog prvenstva (3:0) superliga{ iz Kule je ostao bez dosada{weg {efa stru~nog {taba Veli~ka Kaplanovi}a i wegovog prvog saradnika Nenada Cerovi}a. Odluku o prekidu saradwe saop{tio

Veli~koKaplanovi}

im je direktor kluba Dragan Tadi},jerjepredsednikHajduka ZoranOsmaji}naslu`benom putu. -Jedinirazlog{tojedo{lodo prekidasaradwejesuneadekvatni rezultati.Svismosesaglasilida uprva~etirikolanismoostvariliplaniranerezultate, zbogtoga smo se sporazumeli o prestanku saradwe. Ekipu }e u susretu protiv Partizana voditi trener u klubu ibiv{idugogodi{wiigra~ RankoDeli},anovog{efastru~nog{tabaimenova}emouponedeqak–saop{tiojepredsednikHajdukaZoranOsmaji}. Po{tuju}inovinarskopravilo datreba~utiobestranezatra`ili smo komentar o prestanku saradwe Kaplanovi}a i Hajduka od sada ve} biv{eg {efa, koji je kratko i jasno rekao da nema komentar. Direktor Fudbalskog kluba Hajduk Dragan Tadi} je rekao da seni{taure`imuradanemewai da su sve misli sada usmerene na prvi naredni susret, a to je okr{ajsaPartizanom. \.Bojani}

petak14.septembar2012.

15

NOVITRENERVOJVODINENEBOJ[AVIGWEVI]

Ukupuimamo velikeambicije Ju~e je u Staroj Pazovi`rebomodre|eno da }e rival fudbalerima Vojvodine u {esnaestini finala Kupa Srbije, 26.septembra,bitiekipaDoweg Srema.Ovadvatimanedavnosu odmerila snage u prvenstvu JelenSuperligeiNovosa|anisu, kaogostinasvomstadion u„Kara|or|e”, slavili 1:0, golom MilanaBojovi}a.Od1.septembra kada je ovaj susret odigran, Pe}in~ani su doveli nekoliko igra~a, dok su crveno-beli pre dvadanapromenilitrenera,pa je Neboj{a Vigwevi} na klupi nasledioZlatomiraZagor~i}a. - Bez obzira na to ko nam je rivalu{esnaestinifinalakupa,Vojvodinauovomtakmi~ewu ima velike, najve}e ambicije rekaojeVigwevi}kadajesaznao kojerivalwegovojnovojekipi. - Dowi Srem sigurno zaslu`uje na{punrespekt,alije~iwenicaitodaigramonana{emstadionuipredna{imnavija~ima, takoda}enasutojutakmiciinteresovatijedinopobedaiprolazunarednurundu. U sredu popodne Vojvodina je odigrala trening utakmicu sa srpskoliga{emSin|eli}em(1:1), pajeVigwevi}imaoprilikudase malo boqe upozna s mogu}nostima,kvalitetima,aliimanamacrveno-belih.Istinajedautomme~unijemogaodara~unanaStevanovi}a,Bilbiju,Grina,Abubakara, Vuli}evi}a, \uri}a, Poletanovi}aiNasti}a,alitonije{efastrukeomelodaka`e: - Bila je to veoma korisna utakmicaiveomasamzadovoqan. Videosamidobreilo{estvari, aposebanutisaknameneostavilisuna{iodli~nimladiigra-

ZLATOMIRZAGOR^I]:

Iznena|ensam Smeweni {ef stru~nog {taba FK Vojvodina Zlatomir Zagor~i}povodomdoga|awauprotekladvadanaiwegovesmene,za na{listjerekao: -OdlukaUpravnogodboraklubazamenejebilaiznena|ewe. Vode}iqudiklubazakqu~ilisudaigreekipenisubileuskladuso~ekivawimaijanatonemam{tadaka`em.Mo`dajenajboqe pogledati u statistiku i rezultate koje je tim ostvario doksamjabiotrener... Kakvisuvamplanovizabudu}nost? -Usvakomslu~ajune}uostatiuVojvodini-odgovoriojeZagor~i},kojijeprenego{tojepreuzeoseniorskitimcrveno-belihbiotrenerpioniraVojvodine.

Smenaiznenadila iEvropu Otpu{taweZlatomiraZagor~i}aposleosvajawadesetbodovaiz~etiriutakmiceizauzimawaprvogmestanatabeliJSL iznenadilojesportskenovinare{iromEvrope.StavNovosa|ana da wihov tim nije igrao dobro, iako je pobe|ivao i osvojio najvi{e poena u teku}oj sezoni JSL, nije naqutio smewenog trenera,alijesteiznenadioiizve{ta~ejedneodnajuglednijih novinskihagencija. -Vojvodina,dvostruki{ampionSFRJugoslavije,osvojilaje ovog leta deset bodova iz ~etiri prvenstvene utakmice, jedan vi{e od {ampiona Partizana, koji juri rekord napadom na {estuuzastopnutitulu-izve{tavaRojters.-Razlogotpu{tawa lideraJelenSuperligeprona|enjeutriuzastopneminimalne pobede, izvojevane bledim igrama - prenosi Gardijan stav Novosa|ana,uzizjavunovogtreneraNeboj{eVigwevi}a,kojije obe}aoda}eVojvodinanastavitidapobe|uje,aliagresivnijom iofanzivnijomigrom.

Name}ese:Neboj{aKosovi}

~i.Uzto,videosamotodaimamodostaprostorazanapredak.U prvom poluvremenu je bilo gre{aka, ali imamo kvalitetne igra~e i, uz to, inteligentne momke, koji su sigurno shvatili gdeiu~emusupravilipropuste isiguransamda}esepotruditi daih{topreisprave. Iako su crveno-beli stvorilidostaprilikanatojutakmi-

ci,opetjebiloproblemauwihovojrealizaciji. - Sama realizacija ne zavisi iskqu~ivo od igre napada~a kategori~anjebioVigwevi}.U woj moraju da u~estvuju i vezni igra~i, pa i odbrambeni fudbaleri, u nekim situacijama. Moja ideja je da sve {to na terenu radimo, radimo zajedni~kimnaporimaidatimena-

pravimo raspodelu tereta. Verujem da }e stvari u najskorije vreme do}i na svoje mesto i da }emosve~e{}epoga|atimre`u rivala. Prvi zvani~ni me~ koji }ete voditi s klupe Vojvodine bi}e duel s Jagodinom, u nedequ na stadionu„Kara|or|e”?

-Jagodinajeiupro{loj,aevo iuovojsezonipokazalaipokazuje da je veoma ozbiqan tim oceniojenovi{efstrukeVojvodine.-Tojutakmicipri}i}emosposebnompa`wom,alina{ ciqsene}emewatiii}i}emo naosvajawesvatriboda. A.Predojevi}


16

sport

petak14.septembar2012.

DANAS@REBZABARA@ZAEVROPSKOPRVENSTVOMLADIH

Orli}iu drugom{e{iru Mlada reprezentacija Srbije danas }e `rebom u Nionu (14)dobiti protivnika u bara`u za plasman na Evropsko prvenstvo u Izraelu slede}e godine. Iako prvoplasirana posle takmi~ewa u grupi na{a selekcija ne}e biti me|u povla{}enim ekipama. ^udan sistem bodovawa orli}e je prebacio u drugi {e{ir. Pored reprezntacije Srbije u drugom {e{iru su jo{: [vajcvarska, [vedska, Rusija, Danska, Slova~ka i Norve{ka. Mogu}i rivali, orli}ima su: [panija, Engleska, Francuska, Nema~ka, ^e{ka, Italija i Holandija.

Selektor Sa{a Jankovi} ne boji se dana{weg `reba. - Ponosan sam na momke u svom timu tako da mo`e da nam zapadne ko ho}e. Imamo kvalitet da se nosimo sa najja~ima. U optimalnoj smo formi pa je i to faktor koji me raduje. Tako|e, ne optere}ujem se `rebom jer na wega ne mogu da uti~em. Samo da mi budemo zdravi i odigramo kako treba i ja }u biti zadovoqan - rekao je Jankovi}. Orli}i su se skoro ve} sastajali sa ekipama najvi{e klase. - Igrali smo sa Francuzima i [ve|anima i izgubili tesnim rezultatom, {to me tada uverilo da imamo kvalitet. Koga god

da dobijemo igra}emo mu{ki i videti za {ta smo kadri. Mislim da smo sada boqi nego lane i da }e se to videti i u bara`u zakqu~io je selektor mlade reprezentacije. I.L

SrbijaiBelgija uBeogradu Prvi put od 1981. godine, reprezentacija na{e zemqe igrala je takmi~arsku utakmicu u Novom Sadu. Ispostavilo se da smo zabele`ili jednu od najubedqivih pobeda u istoriji. Na punom stadionu „Kara|or|e”, pred 11.000 qudi, „orlovi” (ili „orli}i”?)

Ova uspe{na selidba reprezentativnog fudbala u Novi Sad ne}e biti jedinstven slu~aj, najavquje u razgovoru za MONDO generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Zoran Lakovi}, ali isti~e da }e orlovi do~ekati Belgiju 12. oktobra - na Marakani.

Karayi}:Dobra onapesmica Predsednik Fudbalskog saveza Srbije nije se naqutio zbog skandirawa „Tole, lopove” tokom utakmice sa Velsom u Novom Sadu. Ma koliko nekima smetao na poziciji prvog ~oveka FSS, Tomislav Karaxi} je na Terazijama 35 siguran kao Vladimir Putin u Kremqu. Jo{ kada nacionalne selekcije bele`e rezultate kao mlada (5:1) i najboqa (6:1) u posledwim utakmicama. - U dva dana imali smo dve dobre utakmice i ubedqive pobede, igrali pred punim stadionima u Kru{evcu i Novom Sadu. Smatram da smo na dobrom putu {to se ti~e obe selekcije. Mlada reprezentacija je perspektivna, Sini{a je Sini{e Mihajlovi}a pregazili su Vels rezultatom 6:1 i naneli protivniku drugi najubedqiviji poraz u posledwih sedam decenija. Pun pogodak. Uo~i utakmice sa Vel{anima selektor Mihajlovi} priznao je da je u~estvovao u odluci da se duel s Velsom „iseli” iz Beograda i da to ima direktne veze sa kluba{tvom u prestonici i ~iwenicom da se na posledwoj utakmici, protiv Irske na „Marakani” okupilo 5.000 qudi od kojih je ve}ina zvi`dala.

Pqu{te kazne Fudbalski savez ne `eli da gleda kroz prste klubovima zbog navija~a. Sukob dve zava|ene frakcije pristalica Partizana na Omladinskom stadionu sankcionisan je sa 500.000 dinara, a doma}in te utakmice - OFK Beograd mora}e da plati pet puta mawu svotu. Crno-belima je zabraweno i da vode navija~e na naredna dva gostovawa, uslovno na 12 meseci. Crvena zvezda mora}e da plati 150.000 dinara kao organizator utakmice protiv Rada, dok su gra|evinari ka`weni istom merom, zbog pona{awa svojih pristalica na „Marakani” i na Gradskom stadionu u Subotici. A Suboti~ani morati da plate 100.000 dinara. Radni~ki Ni{ i Radni~ki 1923 ka`weni su sa po 100.000 dinara zbog incidenata tokom me|usobnog duela u Jagodini.

podmladio A tim, tako da odlasci na EP i SP uskoro ne}e dolaziti u pitawe - rekao je Tomislav Karaxi}. Zadovoqan i pun samopouzdawa, predsednik Saveza pokazao je na me~u protiv Velsa da ga prozivke dela publike nimalo ne doti~u. ^ak je i pozdravio grupu koja mu je pevala: - Tole, lopove. - Skoro da sam i ja po~eo da pevam onu pesmicu, brzo ulazi u u{i - prokomentarisao je sa osmehom Karaxi}. - Bilo mi je interesantno to {to su prozivke postajale glasnije, kako se rezultat pove}avao. Vidim da neke qude to zabavqa, ali ja se ne}u baviti time. Ve}i deo na{ih navija~a je sjajan. - Jo{ kada je selektor Mihajlovi} stupao na du`nost, napravili smo zajedni~ki plan o tome gde }e igrati nacionalni tim i slo`ili se oko toga da u ovom kvalifikacionom cilkusu {to ve}i broj utakmica bude odigran {irom Srbije, ra~unaju}i i prijateqske. Prakti~no, kada god bude mogu}e - rekao je Lakovi}. - Ipak, ono {to je nama u Savezu neophodno - to su reflektori. FSS i Zajednica Superlige donirali su reflektore za

~etiri stadiona i sada ~ekamo da budu postavqeni, a onda }emo sa selektorom Mihajlovi}em praviti daqi plan u tom smislu. Ipak, ne postoji nikakva dilema gde }e biti odigrana utakmica Srbija - Belgija, u okviru tre}eg kola Grupe A. Bi}e to stari dom orlova, stadion Crvene zvezde u Beogradu. - Najavili smo na vreme da }e Novi Sad biti organizator utakmice sa Velsom i Novosa|ani su se pokazali kao pravi doma}ini. Na tome im ~estitam i zahvalan sam im. Tako|e, najavili smo da }emo Belgiju do~ekati na Marakani i tako }e biti - ka`e Lakovi}, uz obja{ewewe Postoji obaveza da se u FIFA prijavi mesto odigravawa utakmice najkasnije dva meseca pre odre|enog termina. Mi smo prijavili Beograd i definitivno }emo igrati na Marakani protiv Belgijanaca. Mislim da su momci pobedom u Novom Sadu napravili najlep{u mogu}i pozivnicu da svih 55.000 gledalaca do~eka jednu od najboqih ekipa u Evropi, Belgiju. Kao {to ne}e biti odstupawa od ranije utvr|enog plana vezanog za me~ sa Belgijom, tako ne}e biti ni promene kada je gostovawe [kotske u Ni{u u pitawu, osim. - Igra}emo u martu 2013. godine u Ni{u protiv [kotske, pod uslovom da tamo bude obavqena kompletna rekonstrukcija stadiona ^air. Znamo da su radovi pri kraju i verujem da }e do marta sve biti gotovo i spremno za spektakl. Ipak, prioritet je dolazak Belgijanaca, a kada se to zavr{i, ima}emo dovoqno vremena da sednemo i donesemo kona~nu odluku zajedno sa selektorom - najavio je Lakovi} u danu kada ^air nije dobio dozvolu da ve} naredne subote organizuje utakmicu Superlige izme|u Radni~kog i Smedereva.

]IROBLA@EVI]UPOZORAVA

Vatreni,~uvajte seorlova Miroslav ]iro Bla`evi} rekao je da Hrvatska mora da se boji Srbije u kvalifikacijama za SP u Brazilu. Pobeda reprezentacije Srbije od 6:1 protiv Velsa ostavila je jak utisak na ]iru, koji ka`e da je Srbija demonstrirala silu na stadionu Kara|or|e. Kako vam se ~ini po~etak kvalifikacija u Grupi A? - Bi}e interesantno, nema {ta. Posle pobede Srbije nad Velsom sa 6:1, Hrvatska, bogami, mora da se pla{i va{e selekcije. Mihajlovi} je veliki autoritet i ne sumwam da }e on od ovih momaka napraviti jed nu do bru re pre zen ta ci ju, {to su i pokazali u prva dva kola kvalifikacija. Miha zna svoj posao - kazao je Bla`evi}.

Ko je najve}i favorit za odlazak na Mundijal? - Posle remija u Briselu, slobodno mogu da ka`em da je Hrvatska prvi favorit. Slede Srbija i Belgija, kojom nisam previ{e odu{evqen, iako se pre po ~et ka kva li fi ka ci ja smatralo da oni imaju najvi{e {ansi da se plasiraju u Brazil. Oni imaju odli~ne pojedince, ali nisu ekipa. Ko je boqi trener, Sini{a Mihajlovi} ili Igor [timac? - Obojica su dobri. Iako se u medijima pojavilo da Sini{a i Igor nisu u dobrim odnosima, to nije ta~no. Sve }e to biti u najboqem redu. Sli~nog su karaktera, i to je vi{e napumpano nego {to je istina - diplomatski je odgovorio ]iro.

dnevnik MEMORIJALNITURNIR„RADOJICANIKITOVI]LALE”

Pravaprovera @enski ko{arka{ki klub Vojvodina NIS drugu godinu za redom organizuje Memorijalni turnir „Radojica Nikitovi} Lale”. Dvodnevnom turniru u Novom Sadu koji }e se odr`ati u maloj dvorani Spensa u~estvova}e srpski {ampion Partizan, prvoliga{ Stara Pazova, u~esnik Regionalne lige i tre}eplasirana ekipa pro{logodi{weg ma|arskog prvenstva PTE iz Pe~uja koji je dugo godina trenirao Ladislav Ratgeber i doma}in turnira Vojvodina NIS. Talas promena u `enskoj ko{arci zahvatio je i Vojvodinu koja start prvenstva (23. septembar) do~ekuje u potpuno izmewenom i jo{ ne kompletiranom sastavu. Mladi stru~ak na klupi crveno - belih Milorad Selimovi} tim povodom je rekao: - Ekipa je na okupu ne{to vi{e od mesec dana. Trenutno sastav broji deset igra~ica, a tokom narednih desetak dana treProgram Danas (17.30) Partizan - PTE Pe~uj (19.30) Vojvodina NIS - Stara Pazova Sutra (13.00) Utakmica za 3. mesto (15.00) Finale

balo bi da kompletiramo tim za novu sezonu. Klub je napustio gotovo kompletan tim iz prethodne sezone, starosedoci su Popovi}, Bo{kovi}, Piper, ^orto i Zekovi}. Poja~awa su povratnica Awa Stupar (Hemofarm) i Nata{a Bu~evac (Partizan), a tu su jo{ ]iri}, Marunovi} i Dimitrijevi} - rekao je Selimovi}. - Drago mi je {to nastavqamo lepu tradiciju odr`avawa ovog turnira ~ika Lale-

tu u ~ast koji je bio veliki trener i ~ovek. Poku{a}emo da u duelu sa Starom Pazovom izborimo finale, a fokus }e biti na odbrani i minijaturama u fazi napada. Bi}e ovo dobra provera pred po~etak regionalnog takmi~ewa gde nas ove sezone o~ekuju veliki izazovi. Selimovi}. Pobednik Prvog memorijala bila je ekipa rumunskog Temi{vara. I.G.

SKAPITENOMVOJVODINESRBIJAGASRADOVANOMMARKOVI]EM

Korakpokorakdociqa Pre ta~no mesec dana ko{arka{i Vojvodina Srbijagasa po~eli su pripreme za narednu sezonu u Prvoj A ligi Srbije. Sve vreme crveno - beli treniraju u Novom Sadu i to dva puta dnevno. Do sad su odigrali pet pripremnih utakmica i pora`eni su samo od Radni~kog u Kragujevcu. Kapiten Novosa|ana i jedan od iskusnijih igra~a Radovan Markovi} zadovoqan je dosada{wim tokom priprema, ali i novajlijama Osmokrovi}em, Pe{akovi}em i ^omagi}em. - Svi su se odli~no uklopili u ekipu - istakao je RadovanMarkovi}(desno) Markovi}. - Oni su zaista prava ka{a, ali na{ sagovornik se ne poja~awa i istinski profesio- pla{i da }e ekipa pasti. nalci. Osmokrovi}a poznajem - Petorica su bili starteri, ve} dugo i o wegovom odnosu pre- ali {ta je tu je - nastavio je. ma obavezama zaista ne treba Mislam da }e ekipa u novoj sezotro{iti re~i, a i ostala dvojica ni biti kompaktnija, jer nas je su odli~ni. mawe nego lane. Mi stariji smo Vojvodina je u prelaznom ro- za godinu iskusniji i to nam ku ostala bez {estorice ko{ar- mnogo zna~i. De~acima, koji su

Rudi}napustio barakude Najtrofejniji vaterplo trener na svetu Ratko Rudi} odlu~io je nakon sedam godina da ode sa trenerske klupe reprezentacije Hrvatske.

RatkoRudi}

- Dosta je bilo. Trideset godina na klupi me je umorilo. Vreme je da {ansu dobiju mla|i treneri - rekao je Rudi} na konferenciji za novinare.

Odluka o napu{tawu reprezentacije do{la je samo mesec dana nakon {to je Rudi} sa barakudama osvojio zlatnu medaqu na OI u Londonu. Ratko Rudi} uspeo je da osvojii olimpijska zlata sa tri razli~ite reprezentacije, sa Hrvatskom, Italijom i Jugoslavijom. Posle Igara u Londonu pojavile su se informacije da Brazil nudi hrvatskom stru~waku milion dolara za ~etiri godine ugovora. @eqa Brazilaca je da stvore respektabilnu vaterpolo ekipu za Olimpijske igre u Riju 2016. godine. Nakon odlaska sa klupe reprezentacije, Rudi} }e preuzeti ulogu sportskog direktora Vaterpolo saveza Hrvatske. Najozbiqniji kandidati za novog trenera su Rudi}evi dosada{wi pomo}nici, Elvis Fatovi} i Ivica Tucak.

do{li iz juniorskog sastava, dosta poma`emo. Relacije u klubu su izuzetne na svim nivoima i to je velika snaga. Mladi respektuje starije, ugledaju se na wih i po{tuju trenera. Mi im pru`amo podr{ku i brzo su sve shvatili, a de~je bolesti }e uskoro preboleti. Ambicije crveno - belih su poznate i oni ih ne kriju. - Ube|en sam da }emo ostvariti plasman u Superligu, a onda }emo i}i korak po korak do ciqa. On je plasman u Jadransku ligu. @elimo da igramo {to kvalitetnije u doma}oj ligi i ube|en sam da }emo to ostvariti. Odigra}emo jo{ nekoliko pripremnih utakmica, a ve} danas putujemo u Kumanovo. Prvu utakmicu odigra}emo s doma}inom, a na turniru u~estvuju jo{ kragujeva~ki Radni~ki i Rabotni~ki - naglasio je Radovan Markovi}. M.Pavlovi}

POLUFINALE DEJVISKUPA

DelPotro ipakigra Osmi te ni ser sveta Huan Martin del Po tro potvrdio je da }e igrati za reprezentaciju Argentine u polufinalu Dejvis kupa protiv selekcije ^e{ke. Del Potro je u ponedeqak izazvao burnu reakciju argentinske javnosti kada je rekao da }e zbog povrede {ake morati da miruje dve nedeqe. - Trenutno mi je potreban odmor, kao {to mi je savetovao doktor, ali }u to osta vi ti za ka sni je. Neverovatan je ose}aj biti ovde i igrati za Argentinu. Da}u sve od sebe da publika u`iva”, rekao je Del Potro. Duel Argentine i ^e{ke u polufinalu Dejvis kupa po~iwe danas u Buenos Ajresu, a pobednik }e se u finalu sastati sa boqim iz me~a [panija SAD.


SPORT

dnevnik NA DOBROTVORNOJ VE^ERI U WUJORKU

Novaksakupio 1,4milion dolarazadecu Humanitarna fondacija Novaka \okovi}a prikupila je na dobrotvornojve~eriuWujorku 1,4miliondolarapomo}izadecuSrbije. Najboqi srpski teniser, ujednoipo~asnipredsedavaju}i fondacije, bio je no}as doma}in ovog humanitarnog doga|aja. Na aukciji brojnih predmeta i dragocenosti u~estvovale su ugledneli~nostiizsvetaspor-

jemsvimakojisuu~estvovalii pru`ilipodr{ku-rekaoje\okovi}. On je rekao da }e fondacija u saradwi sa Unicefom poku{ati dadonesesre}uiradostdeci. -Ono{tomojafondacijaija `elimojedapomognemoipodignemosvestuSrbijiopred{kolskom vaspitawu i obrazovawu i da poku{amo da omoguc}imo deci da imaju pristup sportskim aktivnostimaiobjektima,boqu

petak14.septembar2012.

PRED PO^ETAK NOVE SUPERLIGA[KE SEZONE

Partizanbranititulu, Vojvodinasenada Poslemnogogodina sup erl ig a{ ki ruk ometni karavan u nastup aj u} oj takm i~ arskojsezoni,ukonkurencijimu{kar ac a, ima} e 14 klub ov a. Potez ~elnika Rukometnog savez a Srb ij e sa Vel im ir om Marjanovi}em na ~elu, koji su predvadanadobilinovopoverewe srpskih rukometnih poslenika na jo{ jedan olimpijskiciklus,daelitnirangtakmi~ewasvedusa16na14ekipa nai{lojenasveop{teodobravawe. Dvadanaprepo~etkatakmi~ewa u Superligi Srbije, ne zna se, sa sigurno{}u, status Crvene zvezde. Klub zvu~nog imenanalaziseuvrzinomkolu neizvesnosti koja je usledila kao plod decenijskog zame{ateqstva iz kojeg su isplivale brojneslabostina{erukometneorganizacije,kojajetoliko slabo radila da se sada logi~nim name}e zakqu~ak kako su brojn a dos ad a{ wa prv ens tva bilaneregularna. Sude}i po igra~kom kadru, aktuelniosvaja~triplekrune, beogradski Partizan, i vice{ampionnovosadskaVojvodina

Rukometa{iVojvodine

lisastavuodnosunaprethodnu godinu, a prema najavama klupske administracije, {to se dolazakati~e,kwigajo{nijezatvorena. Za razliku od Partizanovaca,kojisujasnodefini-

OZvezdidanasuministarstvu

Novak\okovi}iNikVuja~i}

ta,mode,biznisa,zabave,zatim filantropi i druge osobe iz javnog`ivotaSAD.Kakojere~eno Tanjugu u fondaciji, najve}einajzanimqivijenadmetawe u~esnika aukcije, kojom je rukovodioEndiBus,vladaloje zaprivatniteniskime~sa\okovi}em, koji su predstavili Awa Rubik i Sa{a Kne`evi}, ~uvenitopmodeli. Naprodajusubileikarteza Madonin koncert po izboru i {ansazadru`ewesapopdivom, zatim skupoceni Odemar Pige satkomjecenudizaoslavniteniserXonMekinro,kaoipartija golfa sa holivudskom zvezdomEndijemGarsijom(prodaju vodila Sara Ferguson, vojvotkiwaodJorka). - Prezadovoqan sam prvom dobrotvornom ve~erom fondacije. Iako ona postoji ve} pet godina, sada je vrlo precizno usmerenowenodelovawenapodr{ku ranom obrazovawu dece, pre svega u mojoj Srbiji. Ovakvim doga|ajima skre}emo pa`wu javnosti na probleme koji imajusvadru{tvaijazahvaqu-

ishranuiobrazovawe.Ovojeprviovakavdoga|ajuorganizaciji fondacijeisvismoveomauzbu|enizbogtoga-dodaojesrpski teniser. Specijalni gost \okovi}a biojeAustralijanacNikVuji~i},kojijero|ensatetra-amelijasindromominemasva~etiriekstremiteta. Vuji~i}jeodr`aodirqivgovorijo{jednomobjasniodaqudi, bez obzira na sve te{ko}e, imajusnaguimogudapobedesve izazove i prepreke, ako su jedinstveniiakoveruju. \okovi} je najavio dolazak Vuji~i}a u Srbiju, gde }e 21. septembra odr`ati humanitarnumanifestacijuuBeogradu,a dankasnijeuNovomSadu. Odosnivawa2007.godinemisija\okovi}evefondacijejeda umawi patwe mali{ana, posebnouSrbiji,nastalihzbogneu- hrawenosti, mawka obrazovawa, bolesti ili gubitka porodice,time{to}eseobezbediti svapotrebnasredstvailiusluge, bilo zajednicama ili pojedincima.

Ju~ejetrebalodaseuBeograduodr`isednicaUpravnogodbora Zajednicesuperliga{anakojojjeglavnatematrebalodabudesituacijavezanazaCrvenuzvezdu,odnosnodobijawedozvolezarad,sobziromnatodasucrveno-beliuAPR-u,RSBiRSSprijavqenipod trirazli~itaimena,PIB-aimati~nabroja. Sednica nije odr`ana po{to je na mejl Zajednice stiglo obave{teweukojemjezadanasu11~asovazakazansastanakuMinistarstvusportaiomladine. -Na{UOjepomeren,zadanasjezakazansastanakuMinistarstvu, nakojem}eporeddr`avnogsekretaraPredragaPeruni~i}a,prisustvovati ~elnici Saveza predsednik Velimir Marjanovi} i generalnisekretarBo`idar\urkovi},predstavniciZvezdeiZajednicesuperliga{a.Ono{tojezanimqivoZvezdanijeispo{tovalarok (ju~edo10~asova)dadostavisvudokumentacijupotrebnuzadobijawedozvolezatakmi~ewe,takodasadaostajedavidimokakav}ese dogovordanasposti}i-rekaojepredsednikZajednicesuperliga{a VladimirJovanovi}. J. G. su se ve}, pre po~etka nacionalnog takmi~ewa, izdvojili kao favoriti u borbi za {ampionsku titulu. Ipak, kada se analiziraju sastavi ovih ekipa,Beogra|animapripadaprimat.Igrenakvalifikacionom turniru,odigranomuBeogradu, i plas man u Lig u evrops kih {ampiona,toapsolutnopotvr|uju. Crno-beli su osvajawem Superkupa (pobedili Spartak Vojput) na najboqi na~in napraviliodli~nuuvertirupred nastupaju}u sezonu. Tako|e, i Novosa|ani su prili~no kvalitetno renovirali i osve`i-

sali ambicije u novoj sezoni (odbranuduplekrune),uVojvodininimredovimaotomesevi{e nego stidqivo pri~a ili boqe re~eno mudro }uti. Po mnog im a, Nov os a| an i imaj u tim kadar da osvoji bar jedan trofej. Jugovi} Unimet, Metaloplastika, Radni~ki, Kolubara i Zaj e~ ar preds tav qaj u drug i dom na{eg superliga{kog karavana, uz konstataciju da su se,uodnosunaprethodnusezonu,nekestvariuovimklubovimabitnopromenile.Ka}anisu ostal i bez tren er a Vlad an a

Jordovi}a,kapitenaJovanaKukobataistrelcaQubomiraJo{i}a, ali su stigli iskusni strategSvetozarJovovi},prover en i kriln i igra~ Drag an SuxumimomakuusponuOgwen Joki}, nekolicina igra~a je za jednu sezonu iskusnija i bogatija,amladirukometa{inajavquju`estokuborbuzamestou prvojpostavi. Metaloplastika }e nastupiti bez kapitena i reprezentativcaLukeMitrovi}a,nakojem su[ap~anibaziraliigruuminuloj sezoni, a nesta{ica sve`eg novca sputala je MetaloplastikuiRadni~kidasastave ambicioznijeekipe.Kragujevac polako postaje grad vaterpola, {to bi moglo potopiti druge sportoveuovommestu.Kolubarajesa~uvalaokosnicuekipe,a Zaje~arjedobromtimuizprethodne sezone pridodao jo{ dvojicuproverenihsuperliga{kih igra~a. Prva godina u vi{em stepenu takmi~ewa pozitivno uti~e na novajlije u Ligi, {to bitrebalodabudenovizamajac pogonuZaje~ara. Rudar,PKBiNapredak}ese boriti za mesto u sredini tabele, uz nagla{enu `equ da se u~ini i korak vi{e. Ho}e li `eqe biti propra}ene i kvalitetom igre, vrlo brzo }emo videti. Situacija sa Ni{lijama je potpuno nejasna, pogotovo{toseigra~kogkadrati~e. Superliga{ iz mesta u kojem se reprezentativci najlep{e ose}aju, i ove godine }e se, uz protivni~ke ekipe, suo~avati isabrojnimpote{ko}ama,po-

Srpskivesla~i spremni

jedinoj `enskoj disciplini u kojoj}emoimatipredstavnika. Dan pred po~etak {ampionata na{a reprezentacija prema re~ima selektora Neboj{e Ili}asvesrpskeposadespremnesuzastarttakmi~ewa. –Svisuzdravi{tojeuovom trenutku najbitnije. U dobroj smoformi,ajasnijuslikudobi}emonakondana{wihkvalifikacija–istakaojeIli}. Prvinastartnulinijuizlazi dvojac bez kormilara gde }e nastupiti11posadame|ukojimasu ipetkojesuu~estvovalenaOI Londonu (Velika Britanija, Poqska, Holandija, Ma|arska i Italija).Potomnastazuizlazi dubl skul gde je prijavqeno ~ak 18posada,pa~etveracbezkorimilara (10.42). ^etverac bez kormilarazalakevesla~evesla kvalifikacijeod11.38~asova(u konkurenciji 7 ~amaca), dok dana{wiprogramzatvaraIvaObradovi}. J. G.

]urkovi}se vratio Rukometa{Danimir]urkovi}(28)posle{estsezonaprovedenihu{panskojAsoballigi(uAntekjeriiAmajasportu biv{i Portland San Antonio), odlu~io je da se vrati u Srbiju. Novo odredi{te ovog Vrba{anina je vice{ampion Srbije,novosadskaVojvodinas kojomjeusezoni2005/6.osvojio nacionalnikup. ]urkovi}, poznat kao „srpskiDinar„zbogsvojespecijalnostiigreuodbrani,uSrbiji je,preVojvodine,igraozaVrbas, a bio je i ~lan srpske reprezentacije na SP 2011. u [vedskoj.Ovaj194centimetaravisokisredwibekpotpisao jeugovornagodinudanasNovosa|anima, ~ijim klupskim operativcimajesadaostaloda {to pre obezbede sertifikat idase]urkovi}stavinaraspolagawe {efu stru~nog {taba\or|u]irkovi}u. gotovoonimamaterijalneprirode. Prijateqskeutakmicesupokaz al e da Crv enk a, znatn o oslabqena,iVrbas,bezo~ekivanihpoja~awa,slovezaklubove koji }e se gr~evito boriti za opstanak u eliti. Crvenki, obi~no,pripadaprole}e.Ukolikoseekipaiz„najsla|egsela“nepoja~a,prole}ebi,ovog puta,moglodazakasni. J. Gali}

Nagradaza fer-plej uGliginu~ast

DANAS PO^IWE EVROPSKO PRVENSTVO U VAREZEU

Pos ledw i vel ik i me|unarodnivesla~ki izaz ov ove sez on e – Evrops ko prv ens tvo zasenioreodr`a}eseoddanas donedeqeuitalijanskomVarezu. [ampionat Starog kontinenta okupi}e krem evropskog vesla~kog sporta, a o~ekuje se u~e{}e rekordne 162 posade iz 36zemaqa.Me|u448takmi~ara jei13srpskihreprezentativaca koji }e se boriti u pet disciplina. U konk ur enc ij i ~etver ac a bezkormilarabojena{ezemqe brani}e Milo{ Vasi}, Radoje \eri}, Miqan Vukovi} i GoranJagar,udvojcubezkormilara natupi}e Nikola Stoji} i NenadBe|ik,udublskuluMarko Marjanovi} i Aleksandar Filipovi},u~etvercubezkormilarazalakevesla~eNikola Selakovi},Milo{Stanojevi}, Nenad Babovi} i Milo{ Tomi},aIvaObradovi}uskifu,

17

ZAVR[ENA LETWA LIGA – MASTERS 2012. U GOLFU: Golf klub „Centar” iz @abqa je u saradwi sa Olimpijskim komitetom Srbije i Golf asocijacijom Srbije i ove godine organizovao tradicionalne golf turnire Letwa liga – Masters 2012, sa ciqem promocije golfa kao novog sporta u olimpijskoj porodici od Rio ee @eneira 2016. godine. U Ligi je u~estvovalo 94 golfera iz Srbije, Slovenije, Rumunije, Ma|arske, Hrvatske, Holandije, BiH, Gr~ke i Koreje, a na finalni turnir plasiralo se 36 igra~a. Prvo mesto zauzeo je Jovan Hayi}, drugo Bore ]ori}, a tre}e Slobodan Rakita. Po-

bedniku Mastersa pripalo je putovawe u Portugal, u jednu od najpresti`nijih {kola golfa. Predsednik Olimpijskog komiteta Vlade Divac je naglasio da je ideja o organizovawu serije letwih turnira u svrhu promocije golfa kao novog olimnpijskog sporta sjajna. On smatra da je neophodno da na{a dr`ava i wene institucije prepoznaju zna~aj razvoja golfa koji, pored sportske dimenzije, ima veoma veliki zna~aj u unapre|ewu turisti~ke ponude Srbije, kao i u kvalitetnijoj poslovnoj i regionalnoj komunikaciji. J. G.

Svetska {ahovska federacija (FIDE) na kongresuuIstanbuluustanovila nagraduzafer-plej,nazvanu po proslavqenom velemajstoruSvetozaruGligori}u. Predlog [ahovskog saveza Srbije za dono{ewe ove odl uk e preth odn o je prihvatila kongresna komisija, kojom je predsedavao Boris Kutin, dugogodi{wi predsednik Evropske {ahovske unije i sada{wi potp reds edn ik FIDE.Del eg at i kong res a su zadu`ili komisiju za izradu pravilnika, kojim }e biti utvr|eni kriterijumizadodelunagrade. Gligori} je umro 14. avgusta u 90. godini, od posled ic a mo` dan og udar a. Osvojio je 13 medaqa na {ah ovs kim olimp ijs kim igrama - dve zlatne, {est srebrnih i pet bronzanih, a uz to dobio brojna priznawa. Zvawe velemajstora nosiojeod1951.


18

sport

petak14.septembar2012.

ENGLESKA PREMIJER LIGA Subota

Nori~ - Vest Hem Arsenal - Sautempton Aston Vila - Svonsi Fulam - VBA Man~ester j. - Vigan Kvins Park - ^elzi Stouk - Man. siti Sanderlend - Liverpul

Nedeqa

(17)

Ponedeqak

Everton - Wukasl 1. ^elzi 3 2. Svonsi 3 3. VBA 3 4. Man~ester S. 3 5. Man~ester J. 3 6. Vest Hem 3 7. Everton 3 8. Arsenal 3 9. Vigan 3 10. Wukasl 3 11. Fulam 3 12. Stouk 3 13. Sanderlend 2 14. Totenhem 3 15. Nori~ 3 16. Reding 2 17. Aston Vila 3 18. Liverpul 3 19. Kvins Park 3 20. Sautempton 3

3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 3 2 2 2 1 1 1 1 0

0 8:2 0 10:2 0 6:1 0 8:6 1 6:5 1 4:3 1 4:3 0 2:0 1 4:4 1 3:4 2 7:6 0 3:3 0 2:2 1 3:4 1 2:7 1 3:5 2 2:5 2 2:7 2 2:9 3 4:8

(21) 9 7 7 7 6 6 6 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 0

Danas

Ovogvikendanastavqaj u se fudb als ki {amp io n at i {ir om Evrope. Nakon nedequdanapauzezbogkvalifikacionog ciklusa za Svetsko prvenstvouBrazilu2014.godine,

`ak zadatak. Puleni trenera Ferg us on a do~ ek uj u na Old Trafordu Vigan, dok }e {ampionska ~eta trenera Man}inija na gostovawe Stouku koji jesvatridosada{waduelaremizirao.

Subota

0 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0

(16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (14.15) 1 10:2 9 0 7:5 8 0 6:4 8 1 4:2 7 1 4:2 7 1 9:8 7 1 7:6 7 1 6:5 7 2 8:5 6 2 5:4 6 2 7:7 6 2 6:7 6 2 6:8 6 2 4:8 6 1 8:6 5 1 5:4 5 1 4:4 5 1 4:9 5 2 5:5 4 2 59) 4 2 4:6 4 3 5:8 3 3 6:10 3 4 2:7 0

NEMA^KA BUNDES LIGA Danas

Augzburg - Volfsburg Subota Borusija (D) - Bajer (L) (15.30) Bajern (M) - Majnc (15.30) Borusija (M) - Nirnberg (15.30) [tutgart - Fortuna (15.30) Hanover - Verder (15.30) Grojter F. - [alke (18.30) Nedeqa Frajburg - Hofenhajm (15.30) Ajntraht - Hamburg (17.30) 1. Bajern (M) 2 2 0 0 2. Ajntraht 2 2 0 0 3. Hanover 2 1 1 0 4. [alke 2 1 1 0 5. Fortuna 2 1 1 0 6. Borusija(D) 2 1 1 0 7. Nirnberg 2 1 1 0 8. Borusija(MG) 2 1 1 0 9. Bajer 2 1 0 1 10. Verder 2 1 0 1 11. Grojter Firt 2 1 0 1 12. Volfsburg 2 1 0 1 13. Majnc 2 0 1 1 14. Frajburg 2 0 1 1 15. Hamburger 2 0 0 2 16. Augsburg 2 0 0 2 17. Hofenhajm 2 0 0 2 18. [tutgart 2 0 0 2

Inter - Hajduk

(20.30)

9:1 6:1 6:2 5:3 2:0 3:2 2:1 2:1 3:2 3:2 1:3 1:4 1:2 1:3 0:3 1:5 1:6 1:7

6 6 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 0 0 0 0

(19)

Subota

Slaven - Rijeka Dinamo - Osijek Cibalija - Lokomotiva Istra - Zagreb Split - Zadar 1. Dinamo 7 6 2. Slaven 7 6 3. Split 7 4 4. Hajduk 7 3 5. Lokomotiva 7 3 6. Istra 1961 7 3 7. Osijek 7 2 8. Rijeka 7 2 9. Inter 7 1 10. Cibalia 7 1 11. Zadar 7 0 12. Zagreb 7 0

1 0 0 2 2 2 4 3 2 2 4 0

0 1 3 2 2 2 1 2 4 4 3 7

Nedeqa

Espawol - Bilbao Granada - Deportivo Osasuna - Majorka Sosijedad - Saragosa Atletiko (M) - R. Vaqekano

Sigurno Zenit - Terek 1 (1.35) Dinamo (Z) - Osijek 3+ (1.70) PS@ - Tuluz 1 (1.45) Borusija (D) - Bajer (L) 1 (1.50) Stouk siti - Man~ester siti 2 (1. 60) Malaga - Levante 1 (1.70)

(12) (16) (18) (19.50) (21.30)

Ponedeqak

Vaqadolid - Betis 1. Barselona 3 2. Majorka 3 3. Malaga 3 4. R. Vaqekano 3 5. Vaqadolid 3 6. Deportivo 3 7. Seviqa 3 8. Atletiko (M) 2 9. Real (M) 3 10. Hetafe 3 11. Levante 3 12. Betis 2 13. Selta 3 14. Saragosa 3 15. Atletik (B) 3 16. Sosijedad 3 17. Valensija 3 18. Granada 3 19. Espawol 3 20. Osasuna 3

Realno

Iznena|ewe Cirih - Grashopers 1 (2.15) Groningen - Vitese 2 (2.60) Maritimo - Sporting 3+ (2.20) Torino - Inter 2 (2.20) Nansi - Marsej 2 (2.30) PAOK - Asteras 1 (2.00)

Edin Yeko, napada~ Man~ester sitija

fudbalska javnost se okre}e najja~im ligama Starog kontinenta. Na Ostrvu se igraju utakmice4.kolaPremijerlige.Jedina ekipasamaksimalnimu~inkom lond ons ki plavc i gos tuj un a LotusstadionuuLondonuprotivnovajlijeKvinsparkakoji jo{uvek~ekaprilikudaupi{e prvu trojku u eliti. Man~esterskivelikani,SitiiJunajtednebitrebalodaimajute-

RUSIJA Danas Zenit - Terek

(18)

Subota Lokomotiva - Rubin Kuban - Spartak (M)

(11.30) (15)

Nedeqa CSKA - Alanija An`i - Krasnodar Rostov - Dinamo (M)

(13) (15.30) (18)

Ponedeqak

HRVATSKA Danas

(16) (18) (20) (22)

3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

0 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 3

(19) (19) (19) (19) (19) 20:6 19 15:7 18 10:7 12 11:7 11 10:8 11 7:6 11 7:4 10 5:7 9 5:10 5 4:10 5 4:10 4 2:18 0

Amkar - Volga Mordovija - K. Sovjetov 1. Zenit 7 5 1 2. Terek 7 5 1 3. CSKA 7 5 0 4. An`i 7 4 2 5. Lokomotiva 7 4 1 6. Kuban 7 4 0 7. Rubin 7 4 0 8. Spartak(M) 7 4 0 9. Amkar 7 2 3 10. Alanija 7 2 2 11. Krasnodor 7 2 2 12. Kr. Sovjetov 7 2 1 13. Rostov 7 1 3 14. Mordovija 7 1 1 15. Volga 7 1 1 16. Dinamo (M) 7 1 0

1 1 2 1 2 3 3 3 2 3 3 4 3 5 5 6

(15) (17.30) 17:4 16 10:9 16 11:6 15 12:8 14 14:11 13 14:10 12 12:9 12 12:12 12 8:7 9 13:12 8 8:8 8 6:12 7 7:10 6 7:14 4 6:15 4 5:15 3

FRANCUSKA PS@ - Tuluz Rems - Monpeqe

Danas

Subota

(20.45) (20.45)

Troja - Lil Sent Etjen - So{o Evijan - Bastija Nica - Brest Valensijen - Bordo

(17) (20) (20) (20) (20)

Ren - Lorijen Lion - Aja~io Nansi - Marsej 1. Marsej 2. Lion 3. Lorijen 4. Bordo 5. Tuluz 6. Valensijen 7. Sent Etjen 8. PS@ 9. Bastija 10. Brest 11. Lil 12. Aja~io(-2) 13. Monpeqe 14. Rems 15. Nansi 16. Nica 17. Ren 18. Evijan 19. Troa 20. So{o

(14) (17) (21) 12 10 8 8 8 7 6 6 6 6 5 5 4 4 4 3 3 1 1 0

Nedeqa

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0

0 1 2 2 2 1 0 3 0 0 2 1 1 1 1 3 0 1 1 0

0 7:1 0 9:4 0 9:5 0 5:3 0 5:3 1 6:3 2 9:4 0 4:3 2 7:9 2 3:6 1 6:6 1 3:3 2 5:5 2 3:4 2 2:5 1 3:4 3 4:7 3 39) 3 49:9 4 3:9

-Sigurnosmofavoriti,ali imamo dosta igra~ koji su se vratili umorni posle reprezent at ivn ih obav ez a - ka` e trener Man~ester sitija RobertoMan}ini.-Vide}emomo`da}enekiigra~iiodmarati. Namajeovautakmicaveomava`na i poku{a}emo da pobedimo. Na Apeninima se nastavqa trkazaskudeto.Utre}emkolu, nepora`eni trio ima lak po-

sao.Staradamagostujeu\enovi, Napoli predvo|en Kanavijem i Pand ev om ugos ti} e na SanPaoluParmu,dok}enebesko plavi imati ne{to te`i zadatak na gostovawu protiv Kjeva. MilannakonpobedeuBolowi do~ekuje Atalantu, doke }e Inter posle debakla protiv Rome(1:3)napopravniuTorinoprotivbikovaAlenaStevanovi}a. Timjejo{uvekuformiraqu, jo{ uvek tra`imo igru - ka`e Dejan Stankovi}, koji zbog povredejo{uveknijeutakmi~arskom pogonu. Verujem da }emo ve} u susretusa Torinom pokazatipravolice. U Francuskoj lider Marsej o~ekuje te{ko gostovawe protivNansija,sveciuParizuodmeri}e snage sa Tuluzom koji nije do`iveo poraz u ~etiri kola(dvepobedeidvaremija). Ibrahimovi}idrugovidosada

Danas

KristijanoRonaldovratioseu Madrid.Spremandaigraibez`eqe da razgovara o ugovoru. U trening centar {ampiona [panije stigaojedvasataranije,aprenego {tojekrenuoulogovaosenasvoje profile na dru{tvenim mre`ama i ostavioporuku- -@eleobihsamoda potvrdim, nezavisno od trenutnog statusa svogugovora,dasamse vratiosapauzepotpuno koncentrisan na klub sa kojim `elim da pobe|ujem u svakoj utakmici. Ho}u da osvojimsvetrofejeza na{e verne Madridiste. Protekledvenedeqeproveojeu kampu reprezentacije, sa kojom je pobedama po~eo kvalifikacije za Mundijal2014.godine. EkipaPaulaBentauprvomkolusavladalajeLuksemburg(2:1),a udrugomAzerbejxan(3:0).Kristi-

dosta jaka ekipa. Ipak, bodovi su tu.Vratiosamipotpunosamkoncentrisannaklub. Da li govori istinu i da li }e slaviti slede}i gol sazna}emo u narednomkoluPrimere,kadaReal gostujeSeviqi.

HOLANDIJA

BELGIJA

Subota

Ajaks - RKC Viqem - Tvente Herenven - Den Hag Venlo - NEC Fejenord - Cvole

(18.45) (19.45) (19.45) (19.45) (20.45)

Herakles - Breda AZ Alkmar - Roda Utreht - PSV Groningen - Vitese 1. Tvente 4 2. Vitese 4 3. PSV 4 4. Ajaks 4 5. RKC 4 6. Fejenord 4 7. NEC 4 8. Den Hag 4 9. Utreht 4 10. AZ Alkmar 4 11. Roda 4 12. Groningen 4 13. Herenven 4 14. Herakles 4 15. Cvole 4 16. Viqem 4 17. Breda 4 18. Venlo 4

(12.30) (14.30) (14.30) (16.30) 9:2 12 6:2 10 15:5 9 15:5 8 7:5 8 4:3 7 8:9 6 8:7 5 5:4 5 6:8 5 4:7 4 4:8 4 3:5 3 4:7 2 2:7 2 2:7 2 2:8 2 4:9 1

Nedeqa

4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 1 0 2 2 1 0 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 3

0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1

jano je postigao jedan gol, a jedan namestio. - Dve utakmice - {est bodova. Misijazavr{ena.Uutoraksmomogli da postignemo i vi{e pogodaka,aliAzerbejxansepokazaokao

Kasteqon - Sabadeq

(21)

Almerija - Gvadalahara Barselona B - Ponferadina Alkorkon - Kordoba El~e - Hihon Lugo - Hueska Santander - Rekreativo Kserez - Numansija Mursija - Mirande{

(18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (20)

Danas

(20.30)

Subota

Lirs - Anderleht Genk - Vasland Gent - Mehelen Leuven - Varegem Mons - [arlroa Serkl Bri` - Lokeren

(18) (20) (20) (20) (20) (20)

Nedeqa 5 3 3 3 2 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 0

1 3 2 1 4 1 1 2 4 1 1 4 2 1 1 1

0 0 1 2 0 2 2 2 1 3 3 1 3 4 4 5

(18) 17:8 16 10:5 12 9:6 11 14:10 10 11:8 10 9:8 10 6:6 10 14:12 8 6:5 7 9:9 7 8:9 7 10:12 7 10:12 5 5:10 4 6:14 4 6:16 1

Subota

(16.30) (16.30) (16.30) (16.30)

Nedeqa

GO[K - Slavija Zriwski - @eqezni~ar Radnik - Zvijezda Sarajevo - Vele` 1. Sarajevo 5 4 2. @eqezni~ar 5 4 3. Leotar 5 3 4. Slavija . 5 3 5. Zriwski 5 3 6. Vele` 5 2 7. [iroki . 5 2 8. ^elik 5 2 9. Rudar 5 2 10. Borac 5 2 11. Olimpik 5 1 12. Travnik 5 1 13. GO[K 5 1 14. Zvijezda 5 1 15. Radnik 5 0 16. Gradina 5 0

1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 3 2 1 0 2 2

0 0 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 3 4 3 3

0 1 0 1 1 1 1 3 0 3 0 2 2 2 1 1 0 0 0 2 2 1

0 0 1 1 1 1 1 0 2 0 2 1 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3

Subota

Najboqi igra~ Evrope za prethodnu sezonu zadobio povredu mi{i}audresureprezentacije.Ne}e igrati narednih 15 dana. Neizvestani\ordiAlba.Te{koizvojevana pobeda svetskih i evropskih {ampionanastartukvalifikacijazaMundijaluBraziluko{tala ihjepovrede.ItoAndresaInijeste.Jedanodnajboqihigra~adana{wiceo{tetiojeprimica~desne nogeizbogtogane}ekonkurisati zamestoutimuunarednihdesetdo 15 dana. Time je postalo jasno da ne}eu~estvovatiuprvojBarsinoj utakmici ovogodi{weg ciklusa Lige {ampiona, protiv Spartaka izMoskveslede}enedeqe.Preduela sa ruskim predstavnikom, Katalonce narednog vikenda o~ekuje duelsaHetafeom. Lo{e vesti iz inostranstva je doneoi\ordiAlba.Brzibekdobiojegrip,pa}eupetakbitijasno dali}eionodsustvovati.Ekipa TitaViqanoveposletrikolazauzima prvo mesto na tabeli, sa maksimalnim u~inkom. U Ligi {ampionatakmi~i}eseuGrupiG, uzBenfiku,SeltikiSpartak.

^elik - Borac Rudar - Travnik Gradina - [iroki Olimpik - Leotar

Nedeqa

\irona - Las Palmas Viqareal - Herkules 1. El~e 4 4 2. Viqareal 4 3 3. Almerija 4 3 4. Hirona 4 2 5. Mursija 4 2 6. Alkorkon 4 2 7. Rekreativo 4 2 8. Numansija 4 1 9. Barselona 4 2 10. Lugo 4 1 11. Kastiqa 4 2 12. Sabadeq 4 1 13. Kordoba 4 1 14. Hueska 4 1 15. Mirande{ 4 1 16. Las Palmas 4 1 17. Ponferadina4 1 18. Herkules 4 1 19. Kserez 4 1 20. Hihon 4 0 21. Rasing 4 0 22. Gvadalahara 4 0

(12) (20.30) 10:4 12 5:2 10 8:8 9 7:3 7 7:6 7 5:4 7 4:4 7 3:1 6 9:8 6 4:3 6 7:7 6 3:2 5 3:2 5 4:4 5 4:2 4 4:7 4 4:6 3 3:5 3 5:9 3 3:6 2 1:4 2 3:9 1

ITALIJA – SERIJA A

BOSNA I HERCEGOVINA

Kortrijk - Klub Bri`

Ber{ot - Standard 1. Klub Bri` 6 2. Anderleht 6 3. Gent 6 4. Standard 6 5. Genk 6 6. Varegem 6 7. Kortrijk 6 8. Mons 6 9. Lirs 6 10. Lokeren 6 11. Ber{ot 6 12. Leuven 6 13. Mehelen 6 14. Beveren 6 15. [arlroa 6 16. Serkl Bri` 6

su upisali jednu pobedu i ~ak triremija. - Bil o je pot rebn o nek o brem,e da se uigramo, uveren sam da }emo iz kola u kolo igrati sve boqe i sigurnije tvrd i Zlat an Ibrah im ov i} centarfor Pari sen @ermena. Uverensamda}emolakopobeditiTuluz. [ampion Monpeqe poku{a}e tek drugom pobedom da popravibledutisaks NaPirinejimaovogvikenda igra se ~etvrto kolo. Nepora`ena Barselona nakon minimalcaprotivValensijegostuje upredgra|uMadridaHetafeu. -Bi}etojedednoodnajte`ih gostiovawa - ka`e Tito Vilanov a tren er Bars el on e. Uostalom,Realseseopekaou me~u s Hetafeom, teren je malo,publikajeblizu,amiimamo odre|enih problema, Inijesta sigurnone}eigrati. I.G.

Inijesta povre|en

Ronaldoporanio uMadrid

(21.30) 8:2 9 4:2 7 3:1 7 3:1 7 3:2 6 6:4 5 6:4 5 5:1 4 5:3 4 4:4 4 4:5 4 6:5 3 3:3 3 2:3 3 5:9 3 3:7 3 5:5 2 1:5 1 4:7 0 1:6 0

[PANIJA – SEGUNDA Subota

Barnli - Piterboro Bristol - Blekburn Notingem F. - Birmingem Kardif - Lids Midlzboro - Ipsvi~ Hal - Milvol Bolton - Vatford Barnsli - Blekpul Hadersfild - Derbi Vulverhepton - Lester 1. Blekpul 4 3 2. Blekburn 4 2 3. Notingem F. 4 2 4. Brajton 4 2 5. Hal 4 2 6. [efild V. 4 2 7. Lids 4 2 8. Kardif 4 2 9. Bristol 4 2 10. Lester 4 2 11. Milvol 4 2 12. Midlzbro 4 2 13. Votford 4 2 14. Barsnli 4 2 15. Derbi 4 1 16. Hadersfild 4 1 17. ^arlton 4 1 18. Ipsvi~ 4 1 19. Vulverhemp. 4 1 20. Bolton 4 1 21. Birmingem 4 1 22. Barnli 4 1 23. Kristal P. 4 1 24. Piterboro 4 0

Malaga - Levante Valensija - Selta Hetafe - Barselona Seviqa - Real (M)

Kvins Park - ^elzi 2 (1.75) Pantrakikos - Panatinaikos 2 (1.80) Antalija - Galatasaraj 3+ (1.80) Trabzon - Sivas 1 (1.75) Boka Juniors - Independiente 1 (1.70) Roma - Bolowa 1 - 1 (1.80)

(20.45) (20.45)

Nedeqa

Subota

Siti`elipobedu

ENGLESKA ^EMPION[IP ^arlton - Kristal P. Brajton - [efild V.

[PANIJA – PRIMERA

NA[ PREDLOG

(13.45) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (18.30)

Reding - Totenhem

dnevnik

(16.30) (16.30) (16.30) (16.30) 11:2 13 10:3 13 6:3 10 4:3 10 3:3 9 7:5 7 5:4 7 5:4 7 7:7 7 5:4 6 4:4 6 4:5 5 4:9 4 3:9 3 2:8 2 4:11 2

Palermo - Kaqari Milan - Atalanta

(18) (20.45)

Nedeqa

Kjevo - Lacio Fiorentina - Katanija \enova - Juventus Napoli - Parma Peskara - Sampdorija Roma - Bolowa Sijena - Udineze Torino - Inter 1. Juventus 2 2 2. Napoli 2 2 3. Lacio 2 2 4. Sampdor.(-1) 2 2 5. Roma 2 1 6. Katanija 2 1 7. Torino(-1) 2 1 8. Inter 2 1 9. \enova 2 1 10. Milan 2 1 11. Fiorentina 2 1 12. Parma 2 1 13. Kjevo 2 1 14. Kaqari 2 0 15. Udineze 2 0 16. Bolowa 2 0 17. Palermo 2 0 18. Peskara 2 0 19. Atalanta(-2) 2 0 20. Sijena (-6) 2 0

0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1

(12.30) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (20.45) 6:1 6 5:1 6 4:0 6 3:1 5 5:3 4 5:4 4 3:0 3 4:3 3 4:3 3 3:2 3 3:3 3 2:2 3 2:2 3 1:3 1 2:6 0 1:5 0 0:6 0 0:6 0 1:2 -1 1:2 -5

ITALIJA – SERIJA B Nedeqa

Askoli - Specija Bre{a - Padova Citadela - Lan~iano Groseto - Krotone Vi}enca - Verona Livorno - Empoli Novara - Juve Stabia Re|ina - Modena Sasuolo - Pro Ver}eli Ternana - ]ezena Varese - Bari 1. Sasuolo 3 3 2. Livorno 3 3 3. Vareze(-1) 3 3 4. Specija 3 2 5. Krotone 3 2 6. Verona 3 1 7. Bari(-5) 3 3 8. Vi}enca 3 1 9. Ber{a 3 1 10. Pro Ver}eli 3 1 11. ]itadela 3 1 12. Modena(-2) 3 1 13. Lan}ano 3 0 14. Novara(-4) 3 1 15. Re|ina(-3) 3 1 16. Empoli(-1) 3 0 17. Juve Stabija 3 0 18. Padova(-2) 3 0 19. Askoli(-1) 3 0 20. Ternana 3 0 21. ]ezena 3 0 22. Groseto(-6) 3 0

0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 2 2 1 2 1 2 1 0 0 2

0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 2 1 1 0 1 1 2 1 2 3 3 1

(15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) 8:1 9 8:4 9 6:2 8 6:3 7 5:3 6 4:2 5 7:2 4 5:4 4 3:4 3 2:3 3 4:6 3 3:3 2 3:4 2 7:4 1 2:3 1 3:6 1 2:6 1 4:5 0 2:6 0 0:4 0 2:10 0 3:4 -4


sport

dnevnik

petak14.septembar2012.

19

T E M A „ D N E V N I K A ” : L I C E I N A L I ^ J E @ E N S K E O D B O J K E U N O V O M S A D U

Kvantitetzaponos, kvalitetzabrigu Deset godina od vaskrsnu}a novosadske `enske odbojke nisu na ponos najve}em gradu u Pokrajini, po mnogima srpskoj odbojka{koj prestonici. Na desetine klubova, hiqade sada{wih i budu}ih odbojka{ica, mnogobrojni treneri i radnici u sportu preko mre`e nisu jo{ prona{li model kako se iz kvaniteta pravi kvalitet. Prema broju stanovnika i sportskoj infrastrukturi, Novi Sad naprosto mora da zauzme visoko mesto u proizvodwi vrhunskih odbojka{ica i odbojka{a u na{oj zemqi. Bilo je mnogobrojnih ~ar{ijskih pri~a kako da se unapredi rad i poka`e svima da je Novi Sad i daqe kadar da odbojka{i napreduje i vrati staro dobro vreme uspeha (pre svega tu mislimo na mu{ku odbojku), ali se za sada sve zavr{avalo na pri~i. [ta je zapravo merilo uspeha u odbojci? Broj igra~ica i igra~a u nacionalnim selekcijama, u jakim doma}im i inostranim klubovima, titule, pune tribine, masovnost... Kako god, Novi Sad mo`e da se podi~i samo ovim posledwim u nizu. Pretpro{la sezona bila je najuspe{nija za `ensku stranu odbojka{kog Novog Sada, jer su Vojvodina i Varadin na{li mesto u elitnom rangu, a u slede}oj sezoni samo }e Varadin braniti ~ast voj-

vo|anske prestonice. Kratko je trajala euforija o pri~i razbijawa beogradske, ne{to ranije u`i~ke dominacije. Za svega jedno

VesnaJovanovi}iLanaDabi}

leto, broj klubova u eliti se prepolovio, a i to je samo po sebi uspeh s obzirom na te{ku ekonomsku situaciju, malo devojaka se afirmisalo, a jo{ mawe Novosa|anki jer je ve}ina devojaka dovedena sa strane.

VLADIMIRMEDENICA,TRENERVARADINA

^lanarinaje jedinikriterijum Vladimir Medenica posledwu deceniju radi u `enskoj odbojci i jedan je od vode}ih stru~waka u Novom Sadu. Sada je trener superliga{a Varadina i poznat mu je problem masovnosti i slabijeg kvaliteta kada je u pitawu `enska igra preko mre`e u glavnom gradu Pokrajine. - Istina je da s teritorije Novog Sada u posledwih 10 i vi{e godina nema sistemski i sistematski napravqene igra~ice i da se u tom periodu sve baziralo na randomizaciji. Naj~e{}i slu~aj bio je, a i danas je prisutan, da kada se u kadetskom ili juniorskom uzrastu uo~i neko talentovano dete u nekoj sekciji ili polu{koli odbojke, poku{a da se dovede u klub i, kroz doradu, da se eventualno poku{a da se napravi igra~ica za

potrebe prvoliga{kog takmi~ewa, u kojem su uglavnom do ove godine bili svi novosadski klubovi. Ni jedan klub u gradu, ali ni {iroj okolini, nema pravu selekciju i precizno smi{qenu plansku {kolu odbojke, s optimalnim brojem termina, brojem dece na treningu, koja }e iznedriti igra~ice. l Zna~i problem je u slaboj selekcijiisistemurada? - U ve}ini klubova ne postoje plan i program rada, po kojem deca moraju u odre|enom uzrastu da budu sistematski tehni~ki i takti~ki obu~avana. Ne da uzimaju medaqe u svojoj trenutnoj kategoriji, nego da se pripreme za ono {to ih ~eka u starijim uzrastima, na kraju i u seniorskoj ekipi. Selekcija se u svim klubovima svodi na jedan jedini kriterijum, a to je ~lanarina. l [ta mislite o kvalitetu trenerakojiradesmla|imkategorijamauNovomSadu? - S decom uglavnom rade mladi treneri ili studenti, kojima je to

Novi Sad ima preko 30 klubova koji rade s mla|im kategorijama, po gruboj ra~unici svaki od wih ima preko 100 devoj~ica i devoja-

usputno zanimawe i hobi za xeparac i kojima je zadatak da decu tri puta nedeqno animiraju, a s wima rade s diskutabilnim nivoom znawa i iskustva. Poznato je da s najmla|ima treba da rade najboqi treneri, sa {to vi{e iskustva, ali takvi treneri klubove ko{taju, pa se svi odlu~uju za jeftiniju varijantu koja kasnije skupo ko{ta. Kada se dete pravovremeno selektira, ono ne mo`e da napreduje tako {to }e trenirati tri puta nedeqno, ma koliko trener bio kvalitetan i ma koliko selekcija bila homogena. Do novog Zakona o sportu (koji jo{ nije za`iveo) trener je mogao da bude ko ho}e, uslov je bio jednodnevni trenerski seminar koji se organizuje jednom godi{we i s kojim se dobijala licenca za rad. Dakle mogao je da do|e fudbalski ili ko{arka{ki trener, odspava na seminaru i s tom licencom vodi prvu odbojka{ku ligu. Ovo svakako nije slu~aj u drugim sportovima kod nas, kao ni u drugim dr`avama, gde ste du`ni da imate zavr{enu vi{u {kolu ili fakultet i da, pored toga, poha|ate niz nacionalnih akademija i obrazovnih seminara ili kampova koji traju danima ili nedeqama, kako biste dobili odgovaraju}u licencu. Dakle sistem je potpuno obrnuto postavqen. l Kakvo je va{e mi{qewe o {kolamaodbojke? - Svima je lak{e da otvore svoju {kolu odbojke, da od we jako lepo `ive i da se ne bave tro{ewem dugog niza godina na izgra|ivawe sebe i svog trenerskog imena i zanata. Od toga imamo samo masovnost, a kvaliteta nema nigde. Najvi{e {tete ima na{a odbojka, jer ako nastavimo stopama otvarawa {koli odbojke na svakom }o{ku i sa sistemom selekcije - ~lanarinama i zabavqawem dece umesto ozbiqnim radom, bojim se da }emo vrlo brzo imati problem da odr`imo nivo i kontinuitet osvajawa medaqa u svim selekcijama koji sada imamo. l Gdejere{ewezaevidentniproblem? - [to pre novosadski klubovi, uprave i treneri, moraju da po~nu da se bave i fokusiraju na svoje probleme i na unapre|ewe organizacije rada u svojim redovima, a ne na to kako }e van terena sputati konkurenciju. Ako tako budu radili, svima }e nam biti boqe zakqu~io je Medenica.

ka, {to dovodi do broja od preko 3.000 devoj~ica i devojaka koje se bave igrom preko mre`e, {to je za grad od bezmalo pola miliona qudi fantasti~an procenat (priliv devoj~ica sve je ve}i iz sezone u sezonu). Na Trofeju Beograda (~u-

venom majskom turniru) novosadska mlade` bele`ila je zapa`ene rezultate u mla|im generacijama, zna~i da je perspektiva tu, a ne{to kasnije zbog ne~eg nestane. Ipak, na prste jedne ruke mogu da se nabroje zlatni izra{taji novosadske {kole i za sada kwiga se svela na dva imena, Vesnu Jovanovi} i Lanu Dabi}. Jovanovi}eva je posle zapa`ene karijere u na{oj zemqi igrala u Francuskoj, a wenim stopama krenula je mla|ana Dabi}eva i ove sezone nosi}e dres francuskog Miluza. I najlo{ijem matemati~aru je jasno da je ovo pora`avaju}i podatak s obzirom na masovnost klubova i odbojka{ica. U ~emu je problem? Da li u (ne)stru~nom radu, lo{im uslovima, li~noj koristi, ili ne~emu ~etvrtom? Kako objasniti da novosadske odbojka{ice budu kvalitetne i perspektivne do juniorskog sta`a, a zatim nastane vakuum i nestanu u seniorskom uzrastu? Kolika je odgovornost Odbojka{kog saveza Novog Sada i Odbojka{kog saveza Vojvodine za gore navedene pora`avaju}e brojke? [ta da se uradi da se kvalitet izvu~e iz kvantiteta i da se o izdancima novosadske odbojka{ke {kole u Srbiji pri~a u superlativu?

SLOBODAN–BUCAGALE[EV,TROFEJNITRENER

[koleodbojke suprevara Veliko trenersko iskustvo ima Slobodan – Buca Gale{ev, trofejni trener koji je vi{e radio u mu{koj odbojci, ali je veoma upu}en u problematiku novosadskih {koli odbojke. Za na{ list je Gale{ev iz svih uglova objasnio problematiku odbojka{kog Novog Sada, ali i smernice kojima bi trebalo da se krene kako bi se problemi otkolonili. - Novi Sad ima veliki problem koji se provla~i iz godine u godinu. Imamo jedan fenomen u Srbiji, mislim da to nigde u svetu ne postoji, da se na broj stanovnika toliko devoj~ica bavi odbojkom, a to je posebno izra`eno u Novom Sadu. De{ava nam se da od ogromne baze koja postoji, ne mo`emo da izbacimo nijednu kvalitetnu igra~icu. Ipak, na dr`avnom nivou se jo{ i na|e kvaliteta za do-

RADOVANDABI],TRENER

Problemjeu odnosuklubova On, dodu{e, nije radio u `enskoj odbojci, ali je svetsle trenerske trenutke Radovan Dabi} do`iveo vode}i mu{ku ekipu Vojvodine. Wegova }erka Lana jedna je od dve igra~ice iz Novog Sada koje su sportski hleb potra`ile s druge strane dr`avne granice. - Puno je klubova, a malo skoncentrisanog kvaliteta. Imamo mno{tvo novoformiranih pri-

vatnih {kola i to je, po meni, dosta nelogi~no. Bilo bi mnogo boqe da postoji jedan centralni klub, nosilac kvaliteta, iako mislim da bi Novi Sad, po broju stanovnika i po tome {to je studentski centar, mogao da ima dva dobra superliga{a, a ne samo jednog. Najve}a gre{ka je u organizaciji malih klubova koji nemaju apsolutno nikakvu kontrolu od strane bilo kog Saveza. Ko se bavi tom decom i tu je vremenom nastao problem. l U~emujenajve}iproblem? - Najve}i problem u Novom Sadu jeste generalna netrpeqivost klubova i ~elnika klubova, a da bi novosadska odbojkanapredovala, odnosi izme|u klubova moraju da budu veoma dobri. Potrebni su boqa organizacija i boqe uprave. Da bi jedna uprava kluba mogla da ne{to tra`i i o~ekuje od svog rada, mora da adekvatno plati trenere, a koliko znam, svi treneri ili ve}ina koji su radili u Novom Sadu, jo{ potra`uju zaostala sredstva od klubova. l Velikajebaza,anemakvaliteta? - Prosto je nemogu}e da od ogromne baze devojaka koja postoji u Novom Sadu ne mogu da se na|u ili naprave ekstra talenti. To zna~i da je, izme|u ostalog, problem i u selekciji. Treba proveriti ko radi s tom decom, stru~nost tih qudi, nemogu}e je da danas svako mo`e da radi i otvori {kolu

samo zato {to je diplomirao za trenera. Zala`em se da s decom treba da rade iskqu~ivo treneri koji imaju znawe i koji to znawe mogu deci da prenesu, da ga demonstriraju i nau~e mladi nara{taj. Ne mo`e da se o~ekuje da jedan nastavnik fizi~kog vaspitawa iz {kole, koji je, eto, ceo `ivot vezan za sport, napravi {kolu odbojke samo zato {to je ekspanzija tog sporta kod nas i to samo iz profitabilnih razloga. l Smatrate da je problem u edukacijitrenera? - Kada bismo organizovali pokazni trening trenera iz privatnih {kola da prika`u sistem odbrane, tehniku odbijawe lopte prstima, gotovo svakog odbojka{kog elementa, do{lo bismo do problema. Zato ve}u kadetskom uzrastu deca postaju odbojka{ki poluinvalidi, jer nisu nau~eni osnovama sporta u vreme kada je to trebalo da se radi s wima. Izrastu deca i do dva metra, a od odbojka{kog automatizma nema ni{ta i to je ~isto tro{ewe dobrih i kvalitetnih sportskih resursa. l Kako da se krene ka re{avawuproblema? - Mislim da bi direktiva morala da krene iz Odbojka{kog saveza Srbije i da on odlu~i ko s decom sme i mo`e da radi. Paradoksalno je da treneri u Superligi i Prvoj ligi moraju da imaju diplomu minimum Vi{e trenerske {kole i da moraju prisustvuju seminarima i edukaciji, a ne verujem da je tako ne{to potrebno tim qudima koji otvaraju privatne {kole. Da li je normalno da qudi koji vode {kole odbojke vi{e zara|uju i boqe `ive od trenera koji rade u vrhunskoj odbojci? Po meni - nije, pa zato treba uvesti ve}u kontrolu u privatnim {kolama, jer ~ak ve}ina koristi privatne veze da bi do{la do boqih termina u halama, ve}ih povlastica itd. l Kakvo re{ewe primeniti naNoviSad? - Novi Sad mora da napravi ozbiqan klub s ambicioznom upravom koja }e pre svega da obezbedi elementarne uslove za rad. Osnovno je pravilo da mora{ da trenira{ tamo gde igra{ i da trenira{ u terminu kada igra{, a to je veoma te{ko jer je mnogo malih klubova koji imaju pravo na sale i zauzimaju mesto velikim klubovima.

Pripremio:MarkoRisti}

bre mla|e selekcije - po~eo je pri~u Gale{ev. l U ~emu je su{tinski problem? - Najve}i problem je u {kolama odbojke, iako su one te koje mobili{u decu. Tu je zapravo su{tinski problem, jer nijedna {kola odbojke nema za ciq da napravi igra~icu, iz sasvim logi~nih razloga. Wima je ciq masovnost i zarada. Ima u Novom Sadu dobrih {kola odbojke, ali imamo ve}i broj onih koje su katastrofalne i koje ne zadovoqavaju nijedan kriterijum postojawa. To je tako, ali je problem u tome {to ni iz onih dobro organizaciono usmerenih ne izlaze igra~i i igra~ice. Ako potpuno pojednostavimo stvar, sve se svodi na skupqawe ~lanarina. l Kakoocewujeteradu{kolama odbojke i da li postoji propisani program rada za mla|e kategorije kojeg bi svi trebalodasepridr`avaju? - Novi Zakon o sportu, koji je, posle mnogo godina usvojen, de-

fini{e sve, ali Zakon je usvojen i tu se pri~a zavr{ava. Da bi zakon za`iveo potrebno je mnogo ~inilaca: ko }e da kontroli{e rad i kako }e da ga kontroli{e. To su glavne teme. Prvo pitawe je, kako {kole odbojke staviti u kalup koji zakon propisuje. Po{to sam dobro upu}en u temu, mogu sa sigurno{}u da ka`em da je 60 - 80 odsto {kola odbojke u Novom Sadu, ali i {ire, bukvalno prevara. Svi govore kako rade s decom, a efekta nema. Sada pri~amo o odbojci, ali tako je i u ostalim sportovima. Realnost je slede}a, najboqi polaznik svake {kole je onaj koji redovno pla}a ~lanarinu, a ne dolazi ba{ ~esto na treninge. l Ali rekli ste da neke {koleodbojkeimajusmisla? - Moj stav je da {kole odbojke u okviru klubova imaju smisla, iz prostog razloga jer klubu treba igra~, a privatna {kola odbojke dolazi do jednog nivoa kada igra~i postanu teret i ne znaju {ta }e daqe s wima. Nisam ni tu iskqu~iv, dobro je da se deca bave sportom, ali sa sportskog aspekta je to potpuno besmisleno. l Zna~i, re{ewe problema su{koleodbojkeuokviruklubova? - Apsolutno ta~no. Dobar primer je mu{ki Odbojka{ki klub Vojvodina koji ima velikih problema, a mislim da }e problemi biti sve ve}i jer nema svoju {kolu odbojke. Oni dovode momke sa strane u kadetskim danima, a su{tina je u tome da mora{ da pravi{ igra~a od po~etka, a kad dovede{ igra~a ispostavi se da on nema nikakve odnose prema tom klubu. A kad ima{ svoju {kolu, situacija je druga~ija. Pravilo u vhunskom sportu je da se igra~ ne pravi, nego se pronalazi, zato je {kola odbojke u klubu jedino ispravno re{ewe, ali je svakom klubu {kola odbojke veliko optere}ewe i prakti~no niko time ne}e da se bavi. l Kako najlak{e do re{ewa problema? - Treba da za`ivi zakon. Kada bi se on primenio sada, najmawe polovina takozvanih {kola odbojke bila bi zatvorena, jer nemaju fond sati rada, uslove, kadar koji se su{tinski time bavi... Tek kada to bude re{eno, onda i savez (na bilo kojem nivou) mo`e da se ukqu~i vi{e i da se krene u ozbiqniji rad, jer u protivnom, ne pi{e nam se dobro. Jednom smo uspeli da budemo prvaci Evrope u obe konkurencije, to ~ak nije po{lo za rukom ni Rusiji koja je mo}na u svakom pogledu, ali ne verujem da to mo`e da se ponovi dok se radi na na~in koji je sada na snazi.

GU@VANATERENIMAUHALINASLANOJBARI: Jedanodnajboqihprimerakolikoje`enskaodbojkazastupqenau NovomSadujeislikasjednogtreningauve~erwemterminu,uhalinaSlanojbari. Zbogvelikepotra`wezaterminima,nijebilodrugogre{ewa negodaseodjednogterenanapravetripopre~naidauistomterminutrenirajutrikluba.^estosede{avalodaekipekojeigraju istirangtakmi~ewapredderbitrenirajujednadodruge.Utome senegdeizgubisu{tinanadmetawa,a~estoseneznata~nokoje je~ijaloptajermre`eizme|uterenanisudovoqnaza{titaod uticajasasusednogterena. Zasvakogozbiqnogodbojka{kogradnikavanpametijedaseradinaovakavna~in,apostavqasepitawekakood100devojakau halikojetrenirajunatripopre~naterenamo`edaseo~ekujeda kvalitetnoradeinapreduju.


20

petak14.septembar2012.

kWiGA

dnevnik

НОВА МОНОГРАФИЈА У ЕДИЦИЈИ „ЖЕНЕ У СРПСКОЈ УМЕТНОСТИ”

Живот и дело Зоре Петровић У

оквиру библиотеке “Жене у српској уметности” објављена је једанаеста по реду књига о још једној значајној уметници, сликарки Зори Петровић (“Топи”, Београд 2011). Аутор монографије је др Јасмина Чубрило, историчарка уметности и доцент на Катедри за теоријске и стручне предмете Ликовног департмана Академије уметности у Новом Саду. Значајна дела, смештена у најпрестижнијим музејским поставкама српске и југословенске Модерне, учинила су да уз Надежду Петровић и Милену Павловић Барили,Зора Петровић буде сврстана у уметнице о којима је до сада највише писано. Дугогодишњи педагошки рад и имена ученика који су се афирмисали као ствараоци,проширили су интересовања ка још једној сфери њеног деловања. Чињеница да је била део “грађанског света уметности”,подстакнуће темељније реконструисање друштвених оквира у којима се Зора Петровић кретала и деловала. Рођена је у Добрици,у алибунарском срезу (Банат),где је прве поуке у цртачкој вештини добила од свог учитеља. Породица се најпре сели у Нову Градишку а затим у Панчево,где је завршила трећи разред у Српској вишој а наредни у Државној грађанској девојачкој школи. Године 1912. Зора уписује

Уметничко-занатску школу у Београду, а као наставнике цртања и сликања затиче Милана Миловановића,Марка Мурата и Љубу Ивановића,док прве поуке о вајању добија од Ђорђа Јовановића.Своје студије наставља у Будимпешти (1915),на Краљевској мађарској земаљској сликарској великој школи. Она ће током распуста 1918.провести два месеца у Нађбањи,чувеној сликарској колонији коју је држао Иштван Рети. После завршене четврте године Зора Петровић се, са сведочанством које то потврђује, враћа у Београд (1919)и уписује завршну годину Уметничко-занатске школе.Тако је у јуну 1920.окончала званично уметничко школовање са “две дипломе у џепу”. Крајем 1920. Зора Петровић ће започети каријеру средњошколске (гимназијске) “учитељице вештина”, а 1952. стећи звање редовног професора на Академији ликовних уметности у Београду. Овај статус ће јој,како наводи Јасмина Чубрило,омогућити сигурну егзистенцију али и прилику да слика “неоптерећена бригом о продаји,поруџбинама,укусу критике”.Њена каријера уметнице концентрисана је на изложбене активности,почевши од 1921. када је у Сомбору први пут излагала на групној изложби. После тога,учествовала је на свим важнијим манифестацијама попут

Трећа жена у САНУ Зора Петровић је својим пореклом (трговачка породица “из прека”), образовањем, својим послом и пребивалиштем припадала пре свега српском, још више београдском грађанском друштву. Будући да је у зрелим двадесетим годинама започињала наставничку и уметничку каријеру, она још увек није припадала кругу културне елите, али је свакако била део друштвене групе у оквиру које су се формулисале пропозиције елите и, сходно њима,вршило се препознавање,именовање и верификовање њених припадника. Око 1924. Зора Петровић добија Орден св.Саве,петог степена,а 1937.признање поводом излагања у Павиљону Краљевине Југославије на Светској изложби у Паризу. Била је лауреат Октобарске награде (1956) за дела изложена у Уметничком павиљону “Цвијета Зузорић”, а 1961. бива изабрана за дописног члана САНУ,као трећа жена,поред сликарке Катарине Ивановић (1876)и Десанке Максимовић (1959).

Пете и Шесте југословенске изложбе (Београд, 1922 и Нови Сад, 1927), као и Пролећних и Јесењих салона. Излагала је и самостално, први пут 1927, затим 1930. (изложбу отворио Милан Кашанин), 1933. (отворила Исидора Секулић) и 1937. године. Зора Петровић је била чланица удружења, попут “Ладе”, “Облика”, “Дванаесторице”, “Самосталних”, и излагала је углавном као једина уметница на њиховим изложбама. Током 1925. и 1926. одлази на једногодишњи студијски боравак у Париз,који је постао саставни део образовања и усавршавања српских уметника након Првог светског рата.Поред кратког боравка у школи Андреа Лота,била је у прилици да сретне неке од наших стваралаца (Л.Крижанић)који су долазили у његов атеље,али и оне који су радили и учили код других уметника (П.Добровић,Р.Стијовић).Јасмина Чубрило истиче да је време проведено у Паризу, за сликарку представљао догађај коме је она придавала “значај великог преокрета”.Боравак је свакако представљао важно искуство у уметничком сазревању Зоре Петровић, зато што јој је пружио излазак из традиционалног, академског проседеа. У

овом периоду,дефинисала је и круг мотива који ће до краја остати карактеристични за њено сликарство -мотив фигуре у ненаглашеном ентеријеру, мртва природа и веома ретко пејзаж. Ако су фотографије успевале да “документују” протицање времена на Зорином лицу, аутопортрети су пре свега показатељ развоја сликарског језика и поетике.Најчешће означени као поље формалног истраживања,они неретко тематизују њен идентитет сликарке (сликарски мантил, палета, кистови). На темељу чињенице да јој је професура омогућавала сигурну егзистенцију, може се закључити да није радила портрете из комерцијалних разлога већ је портретисала своје колеге и пријатеље (Љ.Сокић, П.Бељански).Према речима Јасмине Чубрило, Зора Петровић је после 1937. заједно са формалном променом,увела мотив сељанке.С обзиром на догађаје у годинама након Другог светског рата,ова “фолклористичка фаза” је била само терминолошка мимикрија, алиби да би се уметнички опстало у време социјалистичког реализма.С друге стране, на овим представама изостају агитациони,пропагандистички аспекти који доминирају у југословенском социјалистичком реализму. Монографија др Јасмине Чубрило даје портрет Зоре Петровић разматрајући спектар њених друштвених активности,али и мање познате детаље који улазе у личну, интимну сферу сликарке. Осим што пружа слику живота и рада значајне српске и југословенске уметнице, ауторка верно представља друштвене и културне прилике у међуратном Београду али и токове модернизације у првим деценијама после Другог светског рата. Синиша Ковачевић

АНТОЛОГИЈА САВРЕМЕНЕ СВЕТСКЕ ПРИЧЕ У ИЗДАЊУ „ЛАГУНЕ”

О браку и породици

И

здавачка кућа „Лагуна„ објавила је,у оквиру своје едиције „Таласи„,антологију савремене светске приче на тему брака и породице - „Тањир пун речи„коју је приредила Љубица Арсић. Изабрала сам најбоље, најпровокативније,уметнички добре приче које се завршавају нокаутом,рекла је новинарима наша позната књижевница и додала да осим уметничке вредности, антологија може да се похвали и разноликошћу будући да су у њу укључени писци за које се у Србији није чуло. Тема ове антологије је прилично осетљиво поље породичних и брачних односа. Бројни познати (О. Хенри, Хесе, Ками, Борхес,

KWI@EVNA BA[TINA

К

Обичаји и предања

ар аџ ић, лист за српс ки нар одн и живот, обичаје и предањ е, изл аз ио је у Алексинцу,1899–1901. и 1903. године, једанпут месечно. Власник и уредник је Тихомир Ђорђ ев ић, проф ес ор Учит ељс ке школ е у Алексинцу. Дон ос ио је чланке из области фолклора. Највише прилога објавиојеТихомирЂорђевић, а сар адн иц и су билииСтојанНоваковић, Милан М. Милићевић,АндраГавриловић и др. У БиблиотециМатицесрпскелист постоји и обрађен је у електронскомкаталогу Библиотеке.

истој едицији (Клинци од два метра, Дивљи Ерос, Острво на два мора)показује да домаћа читалачка публика воли кратку причу. Циљ едиције „Таласи„, али и мој, у овој антологији, јесте да рехабилитујем кратку причу која, као да помало губи битку са романима, а заправо највише одговара модерном човеку који за 15 минута може да прочита једну причу неког познатог аутора,рекла је Љубица Арсић. С тим у вези,идуће године биће уприличена антологија прича о хедонизму,са радним насловом „Волим живот„која је,каже Љубица Арсић, нешто што нам је неопходно да нас подсети на све лепе ствари око нас. (Танјуг)

Улицка)и мање познати писци (из Грчке, арапских земаља, Мађарске) својим причама испитивали су ону људску потребу да са једне стране има некога, а са друге да буде слободан,да лута и да му интима не буде угрожена. Брачни и породични односи препуни су табуа и даље преовладава романтично схватање о породици као мирољубивом гнезду.Ове приче треба да узнемире,изненаде,да говоре о љубави и супарништву, о одсуству интиме,о људима који теже породици, али и онима који је мрзе,рекла је ЉубицаАрсић. Она је оценила да је форма кратке приче савршена за време у којем живимо,а да ова антологија, као и претходне које су изашле у

TOP-LISTA Најтраженије књиге у књижари „Мала велика књига” 1. Педесет нијанси сива, Е. Л. Џејмс, Лагуна 2. Педесет нијанси мрачније, Е. Л. Џејмс, Лагуна 3. Принц и фантом, Милан Видојевић, Београдска књига 4. Моћ намере, Валериј Сињељников, Зрак 5. Костури округа Медисон, Ведрана Рудан, ВБЗ 6. Довољно, Вислава Шимборска, Књижевна општина Вршац 7. Дух самопорицања, Мило Ломпар, Орфеус 8. РЕБТ, Миленко Влајков, Футура публикације 9. Ово личи на крај, Џулијан Барнс, Геопоетика 10. Дуге ноћи и црне заставе, Дејан Стојиљковић, Лагуна

ЗА ЉУБИТЕЉЕ ИСТОРИЈСКИХ РОМАНА

Трилогија „Викинг”

Љ

убитељи добрих и озбиљних историјских романасадасууприлицида,узпомоћ„Лагуне„,уживају у одличној трилогији „Викинг„ британског истраживача, историчара и писца Тима Северина.Северинјепознатпо својим путовањима стопама чувених историјских фигура-одМаркаПолаи Синбада, до Јасона, Одисеја, Џингис Кана и кинескогнавигатораХсуФуакористећи пловила или превозна средства која су тада била у употреби. О свимовимпутовањиманаписао је књиге за које добиобројнапризнањаинаграде.Редовнијесарадник листа„Националнагеографија„асвојапутовањазабележио је и у документарнимфилмовимакојису посталикласициистраживачкихавантура. Ујануару2005.објавио је прв и део трил ог иј е „Викинг„ који је одмах доспеонаврхлистебестселера. Трилогија је преведена на бројне светске језикеодпортугалскогдо кор ејс ког. Кроз живот Трог илс а Леи фс он а, Север ин вешто уплиће митологију старих Викинга, старе обичаје и нач ин живот а стан овн ика Исланда, Ирске, Винланда, Енглеске, Цариграда...Северин је вешто искористио своје бројне таленте како би испричао зани-

З

Стварне људске судбине

а читаоце који уживају у причама писанимнаосновустварнихдогађаја,а могудазвученевероватнијеоднајбујнијемаштеинабијенесусна-

Десет милиона љубитеља књиге дридс),водећа страница на којој се „виртуелно„ расправља о књигама и препоручују прочитане књиге,достигла је 10милиона корисника, објавили су њени оснивачи Отис и Елизабет Чандлер. Гудридс је основана 2007.године као страница за личну, пријатељску препоруку прочитаних књига и за кратко време постигла је велики успех.За прве четири године дошла је до пет милиона корисника а за само 15 месеци достигла је садашњих 10 милиона, преносе хрватски медији. Чланство на овој друштвеној мрежи за љубитеље књига је бесплатно, корисници могу да отворе профил на коме препоручују шта тренутно читају,књиге које су прочитали,али и оне ко-

је би желели да прочитају,да направе своје виртуелне библиотеке. Захваљујући овој страници читање се претворило у популарну онлајн друштвену активност, оснивају се онлајн клубови љубитеља књига који расправљају о књигама које су прочитали. Највећа група читалаца на Гудридсу су у групи „paranormal romance„ и „urban fatnasy” која има више од 12.000 чланова, следе љубитељи СФ романа, а на завидном петом месту су љубитељи поезије са 7.771чланом. За љубитеље књига бесплатна страница Гудридс се „издржава„ од рекламирања књига, има 30запослени који сваке секунде додају шест нових књига на своју страницу,тако да каталог у овом тренутку има 360милиона књига.

викинзима од „Викинга„ до „13 ратника„ али и који желе да сазнају необавезујуће историјске чињенице које ће тешко наћи у уџбеницима уживаће у тротомном бегу у прастари свет северњачке митологије, викиншких пустоловинаижестокихбитака.

НОВИ РОМАН ЕНГЛЕСКЕ КЊИЖЕВНИЦЕ ЏОЏО МОЈЕС

НА ДРУШТВЕНОЈ МРЕЖИ ГУДРИДС мрежа за љубитеД руштвена ље књига Goodreads (Гу-

мљивупричукојаселакочитаа којаобилујеисторијскимчињеницама. Читаоцикојисуодраслиуживајући у авантурама принца ВалијантаиЕрикаЦрвеног,нордијских сага и легенди, филмова о

жним емоцијама, „Алнари„ је припремио дубоко потресни ромам „Докнисамсрелатебе„Енглескиње Џоџо Мојес. Мојесова нијенепознатоимезасрпскупубликупоштојеистииздавачобјавио њен роман „Последње љубавно писмо„који је код нас

постигао веилики успех. У младости се бавила различитим пословима стичући животно искуство иако је дипломирала новинарство којејојјепомоглодатражииналазинеобичнеживотнепричекаоштојеовакоја јујеинспирисала данапише најновијукњигу„Докнисам срела тебе”. Према речима Ивана Голушина, задуженог заодносесајавношћууАлнарију,којијеимаоприлику да разговара са Мојерсовом, онајена„радијучулапричу о младом рагбисти који је остао непокретан и убедио својеродитељедагапошаљу у организацију у којој медицинскоособљепружапомоћ људима да изврше самоубиство.” „Као родитељ била сам шокирана - нисам могла да замислим ситуацију која ће условити да престанем да себоримзасвојудецу,али што сам више размишљала схватала сам да у оваквим стварима никада нема чистих резова,” наставила је ауторкакојаиматроједеце. Зато Голушин смат ра да је „овај роман више од љубавне приче - приповест о храбрости, стварним људским судбинама и доношењутешкиходлука изато семожесхватити као упутство какодасепреживиживот”. (Танјуг)


kultura

dnevnik

petak14.septembar2012.

21

РОМЕО КАСТЕЛУЧИ, ПОСЛЕ ОТВАРАЊА БИТЕФА, У НОВОМ САДУ, ГДЕ СЕ У НЕДЕЉУ ИГРА ЊЕГОВО ДЕЛО „ПАСТОРОВ ЦРНИ ВЕО”

Стварајући слике које траже пажњу Српско народно позориште поново ће бити домаћин програма„БитефуНовомСаду“,у оквиру којег ће у недељу, 16.септембра бити изведена представа„Пасторовцрнивео/ Four Seasons Restaurant“ Ромеа Кастелучија, прослављеног италијанскогредитељакојијеу средуиотворио46.Битеф. Реч је о најновијој Кастелучијевој продукцији за његов матични

управник СНП Александар Милосављевић био је срећан штоћесеовимгостовањемпотврдити да имамо још позоришнихцентараосимБеограда,а Радослав Петковић, подсекретар за културу и јавно информисање Владе Војводине, без чијеподршкенебибилоКастелучијевоггостовања,изразиоје задовољство и привилегију штовећпетгодинасарађујуна

РомеоКастелучи

Социетас Рафаело Санцио из Ћезене, али продукцији која је ексклузивно наручена за Авињонски фестивал, где је овог летапрвипутиизведена. Нетрошећиречиозначајуи угледу Битефа, на јучерашњој конференцији за новинаре

„Битефу у Новом Саду“, на обостранозадовољство. Директорка Италијанског институтазакултурууБеоргаду и саветница за културу Амбасаде Италије, Сира Миори, истакла је значај Кастелучијевог гостовања као идеалне ни-

ти која у овом тренутку спаја две земље. Што је већа криза, то је важније тражити истину, што италијански уметник ради предано,безобзиранаболкоју тодоноси,реклајеона. Обавезан да увек изабере праву ствар, уметнички директор Битефа Јован Ћирилов открио је да је „Пасторов црни вео“заједногледаосакоселекторком Ањом Сушом, што се реткодешава,идајенисуслучајно ставили на отварање фестивала. Посебно му је драго што је представа прошла одлично,иакоњенауторпризнаје да није једноставна за перцепцију. - Веома сам знатижељан да упознам публику у Новом Саду,јерсамтупрвипут–почео је своје излагање Ромео Кастелучи. – Представа није лака и захтевамногопажње,јерјетакав њен темпо, који и доноси значења. Захтевност представе језаправоњенштит,јерунутра онаносинештовеоманежно. Кастелучијеобјаснодајецела представа, са својим мноштвомдетаља,двојакомприродом хаоса и реда, метафора уметника у друштву и стања човечанства уопште. Метафора, која не припада њему, него је дата свакоме у публици на властититретман. Упитан о филозофичности својих представа и односу театраифилозофије,Кастелучије одговориоданитуништаније лако, да су задаци слични, али да се начини разликују. Док филозофморадапокажепутка истини,уметникимазадатакда ствара слике које гледаоца на тај пут воде само уколико их активноелаборира.Његов,пак, примарни задатак у овој представи тицао се филозофије и

Изпредставе„Пасторовцрнивео”

Страх од истине Ромео Кастелучи је прексиноћ у Београду, у Југословенском драмском позоришту, Битеф отворио речима да му се јако свиђа слогановогодишњегфестивала„Излетуистину“,јерјеједноставан,авеомадубок.Истинајезањегабитнаречкојаизазивастрах, ауметностјенеоткриванегокружиокоње,каооконекезастрашујуће празнине. Отомејесведочилоињеговодело,„Пасторовцрнивео/FourSeasons Restaurant“, у којем се једно поред другог, у низу зачудних слика, стављају богови и људи, рођење и пропадање, светлост и црнерупе. НаразговоруопредставиКастелучијепредочиодамује,каои увек, најважнији био звук представе, неокласична досада и оно штојеназваозападњачкоместетикомнасиља. Емпедокловогначинапоимања света, оног што јесте и оног што није, али и пре тога он се

бавиолепотом,Хелдерлиновом поезијом, Ботичелијевим сликарствомистратегијомдасета

лепота контрапунктира нечим грубиминасилним,каоштоје оружје. Кастелучијева асистенткиња иглумицаупредстави,Силвиа Коста, осврнула се на процес радаукојемсветешкоћеуразумевању редитељских замисли актери превазилазе мноштвом разговора, због којих на крају темеизадаципостајудеоњих. За саму изведбену технику, својеврсно оживљавање представеантичкогтеатра,реклаје да теже делују публици, него што су за њих на сцени, јер је Кастелучи инсистирао на телу, присуству, а не глуми као класичнојвештини. И.Бурић

ВЕЧЕ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ НА „ДУНАВ ФЕСТУ” НА БЕОГРАДСКОЈ ТВРЂАВИ

МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ВИНЧАНСКОЈ КУЛТУРИ

Мултимедијалне Шубертове соло песме

На изворишту културе и науке

И у свом другом издању реализован уз подршку Министарства културе Србије и града Беогада,а у организацији јавног предузећа Београдска тврђава, Дунавски фестивал поново представља драмске, музичке,визуелне и друге уметности.Музички програм овако мултимедијално замишљене манифестације,с четири концерта,посвећен је ритуалима, како оним у далекој прошлости,тако и њиховим модерним облицима. Вече класичне музике насловљено као „Ноћни звуци„,остварено је у знак успомене на славног баритона Дитриха Фишера Дискауа, једног од највећих интерпретатора лида у 20.веку, посебно чувеног као тумача Шубертових соло песама. Посвета овом великану вокалне уметности приређена је у фантастичном амбијенту Куле Небојша на Калемегдану, некадашње заштитнице Дунавског пристаништа, на подијуму постављеном на води, под ведрим небом и у чароликом светлосном и видео-пројекцијском окружењу. Креаторке чаробног омажа изведеног у беспекорном озвучењу мајстора тона Зорана Јерковића, сопранисткиња Катарина Јовановић и пијанисткиња Рита Кинка,други пут до сада у врхунски оствареној компатибилној сарадњи,биле су,разуме се,у жижи овог готово нестварног догађаја. Избором од петнаест, већином непознатих, драматично-фантазмагоричних, соло песама Франца Шуберта,„смештених„у мултимедијални пројекат с режијом и у драматургији Александра Николића, уметнице су омогућиле јединствен и оригиналан поглед у музику какав могу да „отворе„ само највећи професионалци. „Потпомогнуте„ костимима, сценским решењем и видео анимацијама Срђана Перића (с месечином, морским хридима, звезданим сазвежђима, сликама старих мајстора) и маском Ненада Ђурова,представљале су различите видове борбе титана Прометеја и

људи, „прављених по сопственом лику,уливајући им и пркос да верују да су боговима равни, дрско се борећи против божанског поретка ствари.” Стихове Гетеа, Мајрхофера, Лапеа, Крајгера, Лајтнера и Валтера Скота, уобличене у форму „прокомпоноване„ песме, с мелодијским линијама тесно везаним за садржај текста, али и ариозним, де-

Кинке,богату фактурну разуђеност и велике осцилације у карактеру музичког тока. Подједнако сензибилна,префињена и лепршава,колико и тремолирајући узбуркана, равноправна у тонском тумачењу текста и остваривању наглих обрта, али и креирању дубоке драмске позадине и управо фантастичних слика, снажно је допринела огромној изражајности и високој саживље-

Угледни стручњаци и познаваоци винчанске културе из Србије, Русије и света окупиће се на међународној научној конференцији „На изворишту културе и науке“у Београду од 21. до 23. септембра, најављено је јуче на конференцији за новинаре у Туристичкој организацији Србије. Као увод у конференцију вечерас у галерији „Прогрес„ биће отворена изложба „Непрекидност уметности Лепенског вира и Винче”. Према речима Душана Миловановића из Организационог одбора манифестације, задуженог за припрему изложбе, дешава се нешто што је два века „потискивано под тепих„,80научника покушаће да „поправи„ искривљену слику о значају винчанске културе. „Први корак су књиге Божидара Митровића о нашим прецима,Коловенима, који су нам у баштину оставили језик, писмо, уметност, фолклор, радиности, други изложба у галерији ‘Прогрес‘ на којој смо изложили старе вредне предмете и радове 30еминентних српских стваралаца и трећи корак је научна конференција на којој ће се демистификовати многа историјска и археолошка искривљавања о

нашем народу„, рекао је Миловановић. Пленарно заседање међународне конференције о винчанској култури одржаће се у петак, 21.септембра у конгресном центру „Сава„. Наредног дана је заседање шест секција научне конференције на факултетима Београдског универзитета. Биће изложено 55 радова који ће по завршетку међународне научне конференције бити објављени у Зборнику радова. У оквиру пратећег програма конференције 22.септембра одржаће се културна манифестација „Све је коло“на Тргу Републике и на Калемегдану, сабор игре и коловедних ансамбала словенских народа. Учествују Светлана Стевић Вукосављевић, Љуба Манасијевић,фрулаши и певачка група ансамбла „Коло”. Учесници међународне научне конференције 23.септембра посетиће археолошко налазиште Винча и Лепенски вир.

Научну конференцију организују Удружење за очување и неговање винчанске културе Винчански неолит, Удружење Милутин Миланковић,Друштвена организација за заштиту азбуке Ћирилица,Регионална друштвена организација Обједињење Срба Москва, Сербское земљачество Москва и КолоВенија,Београд.

У ФИЛМСКОМ ЦЕНТРУ СРБИЈЕ ПијанисткињаРитаКинка

кламаторским или речитативним изговором вокалне партије,до максимума усаглашене с мелодиком немачког говорног језика, Катарина Јовановић је донела снажном уметничком сугестивношћу, у дубоко осећајним и динамички минуциозно нијансираним валерима и готово реалистичким исказом једног Мусоргског.При томе је пленила глумом,појавом и изгледом античке хероине. Потпуно самостална и значењски изузетно дејствена клавирска деоница, подвлачила је и продубљивала,захваљујући и у овој прилици маестралном предавању Рите

ности заједничког музицирања израслог у јединствен доживљај.Покривајући широки простор романтичарске експресије и великих контраста, од мирних, меланхоличних или лирски деликатних и продуховљених тема,до узбуђујуће акцелерираних, судбински речитих и патетичних излива,проосећани извођачки спој гласа и инструмента, блистао је пред затамњеним и омађијаним аудиторијумом посебним квалитетом, доказујући и у овој симбиози да је свака велика уметност искрена, једноставна и хуманистичка. МаријаАдамов

Конкурс за директора Филмски центар Србије (ФЦС)ускоро ће расписати конкурс за директора те установе и формираће Уметнички и Програмски савет,најавио је председник Управног одбора ФЦС-а,редитељ Дарко Бајић. „Управни одбор ће се састати у понедељак (17. септембра).Расписаћемо конкурс за новог директора ФЦС-а,по Закону о култури„,рекао је Бајић одговарајући на питање Танјуга на конференцији за новинаре уочи фестивала у Лесковцу, чији је он уметнички директор. Бајић је истакао да је Управни одбор писмено позвао све домаће филмске посленике да се прикључе напорима за јачање ФЦС-а. „Послали смо писмо свим асоцијацијама -редитеља, сценариста, глумаца и филмских радника, а што се тиче продуцената, пошто они немају своју

асоцијацију,писали смо појединачно онима који су активни у последњих пет година.Позвали смо их да дају по два представника за Уметнички и Програмски Савет ФЦС-а.Чини ми се да ћемо тиме успети да ојачамо ФЦС.Та институција треба да окупи људе који се баве филмом тако да они могу да утичу на стварање добрих услова за развој српске кинематографије„,додао је Бајић. На питање да ли је заживео нови Закон о кинематографији,усвојен прошле зиме,одговорио је да је тај акт „у примени и функционише од краја јула,почетка августа”. „Што се тога тиче,Закон је на снази.Сад зависи да ли ћемо ми да га примењујемо у пракси,али ја мислим да смо на добром путу„,изјавио је Бајић.


22

petak14.septembar2012.

svet

FILM „NEVINOST MUSLIMANA” I DAQE IZAZIVA BES U ISLAMSKOM SVETU

Antiameri~ki talasnasiqa {iriseplanetom KAIRO: Zbog filma „Nevinost muslimana”, snimqenog u SAD, ispred ameri~kih ambasadaodr`avajuseprotestiuJemenu, Egiptu, Iranu, Iraku, Banglade{u,Izraelu,Nigeriji,Maroku,Tunisu,Al`iruiSudanu. Gotovoistovremenoizzemaqau kojima se prete`no ispoveda islam sti`u osude i zahtevi administraciji internet-sajta „Ju tjub”daseblokirapristupfilmukojijeizazvaoskandal. Demonstrantisuranoju~eujutro napali na ambasadu SAD u Sani, i prema nekim izve{tajimaunapadujejednaosobaizgubila`ivot,apetjeraweno,dokje u Kairupolicijabilaprinu|enadaupotrebisuzavac. U glavnom gradu Egipta demonstrantisubacalikamewena kordon policije koji je blokirao pristup stranim ambasadama,dokjepolicijauzvratilasuzavcemi16qudijepovre|eno,javilajedr`avnaegipatskanovinskaagencija. Predsednik Mohamed Morsi podr`aojesamomirnedemostracije, osudiv{i nastavqene proteste u kojima je bilo nasiqa. „Izra`avawe mi{qewa, slobodeprotestaistavajegarantovano, ali bez povrede privatnog ili javnog vlasni{tva, diplomatske misije ili ambasade”, ja-

SAD u Sani i da je obezbe|ewe poku{alo da ih zadr`i ispaqivawem hitaca upozorewa u vazduh.

Protest muslimana u Egiptu

Prenose}iizve{tajesatelitskog TV kanala „Al Arabija”, Itar-Tassnavodidajejednaosobapoginulaadajepetrawenou sukobima kod ambasade u Sani. Gnevna gomila nasrtala je na zgradu ameri~kog diplomatskokonzularnog predstavni{tva i lokalni policajci koji obezbe|ujuzgradubilisuprinu|enida

I `ene u odbranu Muhameda

san je bio Morsi, prenosi Rojters.Egipatskipredsednikobe}aojedavi{ene}edozvolitinapadenastraneambasadeuKairu inaveodaegipatskinarododbacuju takve „nedozvoqene akte’’, o{tro kritikuju}i amaterski film kojim se vre|aju ose}awa muslimana. Agencije su izvestile da su stotine jemenskih demonstranata upale u kompleks ambasade

IzDakeiBagdadasti`uizve{taji da je oko stotinu demonstranata zapalilo ameri~ku zastavu, uzvikuju}i parole protiv

otvorevatru,navodiruskaagencija,dodaju}idaidaqetrajupoku{ajiupadauambasadu. Franspresjeistakaodasudemonstranti klicali „O Alahov glasni~e... O Muhamede”, dok ameri~ki AP nagla{ava da je u Jemenu sme{ten najaktivniji ogranakteroristi~kemre`eAl kaidaadasuSADglavnistrani pokroviteq antiteroristi~ke kampawejemenskevlade.

tezemqeuprestoniciBanglade{a,kaoidasuprotestiodr`ani uira~komsvetomgraduNaxafu, gdeseokupilonekolikostotina

UTeheranujeoko500Iranaca protestovalo zbog filma, uzvikuju}iparoleprotivAmerikei zahtevaju}ismrtre`iseraspornog filma. Gnevni Iranci okupilisuseispred{vajcarskeambasade u Teheranu, koja zastupa diplomatske interese SAD u Iranu,uzvikuju}i„SmrtAmerici”ipozivaju}inaubistvoameri~kog rediteqa izraelskog porekla i autora spornog filma „Nevinostmuslimana”. Desetine ~lanova Islamskog pokreta protestovalo je ispred ameri~ke ambasade i u Tel Avivu. U me|uvremenu su ~lanovi Kneseta iz arapskih partija i muslimansko sve{tenstvo tako|e kritikovali „Nevinost muslimana”filmkojijeizazvaoantiameri~ke proteste u vi{e zemaqa. Unajnaseqenijojafri~kojdr`aviNigeriji,ameri~kaambasada izdala je upozorewe Amerikancimenapretwunapadimaekstremisti~kih grupa, pozivaju}i ihnaizuzetnemereopreza. Protesti zbog filma ju~e su odr`aniiispredameri~kihdi-

Dva razara~a u libijskim vodama SavetbezbednostiUNigeneralnisekretarUNBanKi-mun preksino}sunajo{trijeosudiliubistvoameri~kogambasadora uLibijiKristoferaStivensaitrojeslu`benika,posle~egaje Libija oformila nezavisnu sudsku komisiju koja }e voditi istraguonapadu. LibijaseizvinilaVa{ingtonuzbognapada,azvani~nicite zemqeobe}alisusaradwusaameri~kimvlastimanarasvetqavawusvihokolnosti. SAD su, u me|uvremenu, uputile dva ratna broda ameri~ke mornariceulibijskevode,razara~„USSLabon”i„USSMekFaul”. „Dvarazara~aprista}enedalekoodlibijskeobale,alisamo kao preventivna mera”, rekao je neimenovani ameri~ki vojni zvani~nikidodaodaupu}ivawebrodovanezna~iineminovnu vojnuoperaciju. pristalica radikalnog {iitskogsve{tenikaMoktadaal-Sadra. Uzvikuju}iparole-„Bogjeveliki”,„Dolesaameri~kimimperijalizmom” i „Ne}emo prihvatitiismevaweprorokaMuhameda”, demonstranti su blokirali glavnuraskrsnicuuDaki,preneo jeAFP. Radikalni{iitskisve{tenik je tako|e pozvao hri{}ane {irom sveta da se pridru`e osudi spornogfilmaukomejeprorok Muhamed stavqen u kontekst pedofilijeitemapoputseksaihomoseksualizma.

plomatskihmisijauMaroku,Tunisu i Sudanu. Prema izve{taju Rojtersa, u ameri~kim ambasadama i konzulatima {irom sveta, kao i na najmawe jednom grobqu ameri~kih veterana, poja~ana je bezbednost posle ubistva ameri~kog ambasadora u konzulatu SAD u Bengaziju i troje diplomatskihslu`benika. Severnoafri~ke zemqe Al`iriMarokoo{trosuosudili kao antiislamski film „Nevinostmuslimana”,dokseIndonezija pridru`ila Avganistanu u zahtevu za wegovo blokirawe na sajtu„Jutjub”.

dnevnik

ITALIJA

Kapetankrivzabrodolom „Konkordije” RIM: Sudski ve{taci zakqu~ilisudajekapetannajvi{ekriv zanesre}unaitalijanskomluksuznombrodu„KostaKonkordija”,u kojoj su poginule 32 osobe Odgovornostzanizpropusta,spororeagovawe i kr{ewe bezbednosnih propisatako|esepripisujeposadiivlasnikubroda. „KostaKonkordija”senasukala i prevrnula kod ostrva \iqo u blizini Toskane, kada je kapetan Fran~esko Sketino promenio pravacdabiprevezaobrodpored

wega.Utokujesudskiprocesprotivwegaijo{osamosoba.Uanalazi izlo`enoj na 270 stranica, navedenisubrojniproblemikoji suizme|uostalogote`alievakuaciju - ~lanovi posade nisu shvatalinare|ewainisubiliobu~enizapona{aweuslu~ajuopasnosti. U analizi se navodi i da vlasnik „Kosta Konkordije” nije na vreme upozorio obalske vlasti o krizi,{tosuiz„Konkordije”ju~eporekli.

HOLANDIJA

Trijumfproevropskihsnaga HAG: HolandskipremijerMark RuteproglasiopobedusvojeLiberalne partije VVD na parlamentarnim izborima koja je ozna~ila trijumf proevropskih snaga u toj zemqi.Naosnovu92odstoprebrojanihglasova,partijaVVDosvojila je 41 mandat u parlamentu koji ima 150 poslanika, dva vi{e od glavnogrivala-Radni~kepartije. Izborisu,premaoceniagencije AP, bili prakti~no referendum zaiprotivEvropeumomentukada EUpotresadu`ni~kakriza. „Ve~erasu`ivajmo,asutra}emo moratidaradimokakobismo{to preformiralistabilnuvladu.Radi}usvamakakobihpomogaoHolandijidaiza|eizovekrize”,kazaojeRutealudiraju}inadu`ni~kukrizuuEvropikojaseodrazila inaekonomijuwegovezemqe. Rezultat izbora omogu}i}e da dve proevropske stranke VVD i Radni~ka partija formiraju stabilnukoaliciju,aRute}edobiti

prilikuzadrugipremijerskimandat.Holan|anisu,kakoseocewuje, na izborima odbacili politiku GertaVildersaiwegovedesni~arskePartijeslobode. Zvani~nipregovorioformirawuvladenemogudapo~nudosaop{tavawakona~nihrezultataizborauponedeqakidodeqivawamandataposlanicima,najranijeidu}e nedeqe. Dve stranke sa najvi{e mandatanaizborimasupro{leboqe nego {to se o~ekivalo, po{to su se bira~i opredelili za wih umestozamawepartije. Rezultateizborapozdraviojei {vedskiministarspoqnihposlovaKarlBilt.„^inisedasupopulisti i antievropqani do`iveli te`ak poraz na holandskim izborima.Veomadobrevesti”,napisao jeBiltnaTviteru. Pravo glasa u Holandiji ima oko12milionabira~a,kojisumogli da glasaju na jednom od 10.000 birali{tauzemqi.

SIRIJA

Brahimi:Zaustaviti krvoproli}e

DAMASK: NovispecijaliizaslanikUjediwenihnacijaiArapskeligeLahdarBrahimiocenioje ju~e po dolasku u Damask da se sukobuSirijipogor{ava. Uo~i wegove prve posete Siriji, gde }e razgovarati sa tamno{wim zvani~nicima i opozicijom,ju~e je u sukobima u Siriji ubijeno najmawe 15 qudi. „Mislim da Lahdar Brahimi se svi sla`u da treba zaustaviti krvoproli}e i nadamoseda}emoutomeuspeti”, rekaojeBrahiminaaerodromu. Tokom posete Siriji Brahimi }e razgovarati s predstavnicima vlade, opozicije i civilnog dru{tva, naveo je uo~i posete wegov portparol Ahmad Favzi, koji je

prethodnorekaoida}eseiskusni diplomata sastati sa predsednikomBa{aromal-Asadom,preneoje AFP.Sirijskiizvorinavodeida }e se Brahimi kasnijedanassastati sa ministrom spoqnih poslova ValidomMualemom. Sa Brahimijemjedoputovao i Mohtar Lamanikoji}euDamasku preuzeti du`nost {efa kancelrije zajedni~kog specijalnogpredstavnikazaSirijuu tomgradu.Zameniksirijskogministra spoqnih poslova Fajzal MukdadizraziojeuverewedaBrahimi razume situaciju i na~in na kojiseproblemimogure{iti,rekav{i da je optimista u pogledu wegovemisije.

PETA STRANA SVETA

LI^NOSTI VILIJAM HEJG Britanski{efdiplomatijeVilijamHejgrekao je, tokom posete Bagdadu, da je re`im sirijskog predsednikaBa{araal-Asadaosu|ennapropasti dane}epre`iveti.”[toseprere{iiokon~akonfliktuSiriji,to}ebitiboqezaqudeuIrakui za~itavregion.Verujemoustvaraweprelaznevladekoja}ebitiustawudaponovodonesemiristabilnostSiriji„,poru~iojeHejg.

AHMED NAZIF SuduKairuosudiojenatrigodinezatvorabiv{egegipatskogpremijeraAhmedaNazifazbognezakonitog boga}ewa. Nazif je napustio premijerskomestoujanuaru2011.godinenapo~etkupobune protiv predsednika Hosnija Mubaraka, a optu`en je da je zloupotrebio polo`aj da bi se obogatio. Poredzatvorskekazne,Nazif}emoratidaplatii nov~anukaznuodokomilionevra.

JO[IHIKO NODA JapanskipremijerJo{ihikoNodaju~ejesaop{tio da}evladanarednesedmiceobjavitipostepenoukidaweatomskeenergijeuokvirunoveenergetskepolitike.Onjeizjavioda}eimatiuviduipreporukekojejepro{lenedeqedalawegovavladaju}apartijao tomedazavisnostJapanaodnuklearneenergijetreba dabudepostepenoukinutado2030,prenosiAP.Odlukaotomebi}eozvani~enadokrajaidu}esedmice.

TeroristiAlKaideonapadunaSAD PARIZ: Video snimak vezan za terori- 2001. On navodi da su arapski lideri otisti~kinapaduSADpostavqanjenainter- {lidalekoiizdalisvojnarodpo{tosudonet,uzporukedajebio„deorataza proterivawe ameri~ke vojske sa Arapskogpoluostrva”. SalimalHazmiiKalidalMihdar, dvojica od 19 ekstremista koji su oteli ~etiri aviona 11. septembra 2001. u SAD da bi potom izvr{iliteroristi~kenapadeukojima jestradalooko3.000qudi,pro~italisuporukenavideozapisuuprodukcijiAs-Sahabmedijakojisepovezuju sa teroristi~kom organizacijomAlKaida,javqaAFP. Zapis se na{ao na internetu uz podr{ku ameri~ke „SITE monitoring services„. Oni se pojavquju u zapisu nazvanom „Pojavqivawe Sunca pobede nad pobedni~kim muslimanskimnarodomipobe|enihkrsta{ima”. Jedan od wih dvojice, Mihdar Napad na Svetski trgovinski centar obu~en u vojnu jaknu s belim turbanom na glavi i ma{inkom na levoj strani, zvolilihri{}anima,Amerikancima,dado|unazemqudvemuslimanskesvetiwe-Me~ita poruku na dan, 21. Safar 1422. po islamskom kalendaru, odnosno 26. aprila keiMedine.

„Operacija je deo xihada (svetog rata) protivSADiwenihpristalica”,poru~io jeHazmiidodaodajeciqoperacijevra}awedostojanstvamuslimanimaiproterivawaAmerikanaca sa Arapskog poluo- strva. „Aksa xamija (u Jerusalimu)jeoskrnavqenaiArabijsko poluostrvo je puno ameri~kih i britanskih vojnika koji seboreprotivAlaha”,rekaoje Hazmiobu~enutamnuhaqinu,s bradomicrnimturbanom. Video zapis prati jo{ jedna audio poruka jednog od rukovode}ihqudiAlKaideAjmanaal Zavahirija u kojoj se kritikuju muslimanskezemqekojenemogu daporazeIzrael. „Ove (muslimanske) vlade ne mogu da oslobode Palestinu. U stvari, oni poma`u nastavku okupacije Palestine”, navodi Zavahiri uz osudu „novih arapskih vlada” zbogizjavada}esepridr`avatidogovorao mirusIzraelom.


LOv

dnevnik

LOVNOSTREQA[TVO,LigELSV–TRAP

Finaleunedequ u\ur|evu Posledwekolotakmi~ewauga|awuglinenihgolubova-disciplinatrapuligamapodokriqemLova~kog saveza Vojvodine zavr{eno je minulog vikenda. Zavr{notakmi~ewenajboqihpuca~ana„glinewake”

uVojvodiniodr`a}eseunedequ16.septembrau\ur|evu,anajsupe{nijinatomnadmetawuizvadi}evizu zafinalnonadmetawenateritorijiceleSrbijekoje}eseodr`ati22.septembrauKovilovu.

Ju@NObA^KALigA1,FuTOg,9.SEPTEMbAR

Ju@NObA^KALigA2,@AbAQ.9.SEPTEMbAR

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2

Ekipe Glo`an Oyaci Futog2 Silba{ Bege~1 Pojedinci Mi{koFabri SlobodanJari} AndrijaGa`o JankoBohu{ SlobodanPozni} Veterani Jan^astven PeraLeti} DejanMilkov Juniori NikolaJovanovi} MaksimEgeqa

golubovi 65 65 64 55 48 42 40 40 39 36 15 12 10 22 19

KONA^ANPLASMAN Ju@NObA^KELigE1ZA2012.gODiNu Red. br. 1. 2. 3. Red. br. 1. 2. 3. Red. br. 1. 2. 3.

Nazivekipe

98 89 86 Br.bodova

NikolaJovanovi} MaksimEgeqa JankoBrwa Veterani Imeiprezime

25 21 7 Br.bodova

DejanMilkov AleksaJovanovi} PeraLeti}

18 17 16

Pojedina~niplasman Red. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Imeiprezime SlobodanJari} Mi{koFabri JanBohu{ StevaUgrin~i} JankoKrna~ SlobodanEgeqa

1 2 3 4 5

1

1 2 3

Br.bodova 61 57 56 42 32 32

Ekipe Ledinci \ur|evo Titel-[ajka{ka Gospo|inci @abaq

golubovi bodovi 57 10 56 9 51 8 50 7 49 6 Pojedinci: ime mesto golubovi bod. Dragan@ivkov \ur|evo 37 10 BogdanPanteli} Ledinci 34 9 \or|eBori{ev @abaq 34 8 StevanPeji} Gospo|inci 33 7 @areMu{icki \ur|evo 31 6 Veterani: ime mesto golubovi \or|eBori{ev @abaq 20 Juniori: ime mesto golubovi Titel-[ajka{ka PeraKrkqu{ 14 BranislavGrozdi} Ka} 14 Dragan\uki} Gospo|inci 12

KONA^ANPLASMAN Ju@NObA^KELigE2ZA2012.gODiNu

Br.bodova

Futog2 Glo`an Oyaci Juniori Imeiprezime

1 2 3 4 5

Ekipno bodovi Gospo|inci 78 Ledinci 73 \ur|evo 72 Ka} 67 Titel-[ajka{ka 63 Koviq 39 Titel 37 ^erevi} 25 @abaq 24 Pojedina~no ime mesto poeni 1 Dragan@ivkov \ur|evo 43 2 ZvonkoDejanovi} Gospo|inci 39 3 \uraVujkovi} Ledinci 37 4 BogdanPanteli} Ledinci 33 5 IlijaMitrovi} Ka} 30 6 JovanQubi~i} Titel -[ajka{ka 29 Ukupnojuniori golubovi 1 PeraKrkqu{ Titel-[ajka{ka 159 2 Dragan\uki} Gospo|inci 151 3 BranislavGrozdi} Ka} 137 Ukupnoveterani 1 \or|eBori{ev @abaq 138 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SREMSKALigA,REZuLTATiZA2012.gODiNu

Veseli Sremci minule nedeqe u Nikincima

Ekipno 1.Pe}inci1 2.Pe}inci2 3.Ruma Pojedina~no: 1.Bo{koVojnovi} 2.Miroslav^ukvas 3.DraganQubinkovi} 4.NenadStefanovi} 5.StevanTaka~ 6.NenadUrsuz Juniori: 1.NikolaRadivojevi} 2.NikolaVojnovi} 3.ZoranJak{i} Veterani: 1.RadovanRadivojevi}

bodova: 44 41 41 golubova: 153 147 145 144 144 141 golubovi 138 118 85 golubovi 93

uSubOTu15.SEPTEMbRA

Lova~ki kotli} u @abqu Kulinarska manifestacija „@abaqski lova~ki kotli}”je u subotu 15.septembra od 15~asova kraj Lova~kog doma u @abqu.Ekipu ~ine kapiten i tri ~lana,a svaki tim dobija po tri kilograma mesa divqa~i.Kotizacija je 4.000dinara,a ekipa dobija i ~etiri majice,sto za osam osoba s priborom za jelo. Bli`e informacije se mogu dobiti putem telefona: 064/903- 26-40. Prvoplasirana ekipa na ovom nadmetawu u~estvova}e na finalnom takmi~ewu u kuvawu lova~kog paprika{a na sajmu „Lorist”(Novi Sad,25-30.septembra). D.Kn.

23

petak14.septembar2012.

REAgOVAWEPREDSEDNiKALSVMiLANAPA@iNA

Ticineneistine inebuloze - Preds edn ik skup{tine Lova~kog saveza Srbije Marko Tica je na konferenciji za medije u Titelu, kao i u saop{tewu koje je izdao, izneo gomilu neistina i nebuloza - rekao je predsednik Lova~kog saveza VojvodineMilanPa`in. - [to se ti~e famoznog kvoruma u Smederevu, evidentno je da je usalibilo140~lanova Skup{tine,azajednosa ve} in om del eg at a iz Vojvodine,ubrzojeiza{lo53delegata,aostalo ih je 87. Tica je na zahtev delegata Novice Stefanovi}a iz Ni{a mor ao da utvrd i kvorum, a nije to u~inio rek ao je preds edn ik Milan Pa`in LSV. Pa`in je posebno apostro- dio i predl og fin ans ijs kog firao,kakojerekao,neistine planaza2012.godinu,posletouvezisa~lanarinom. ga iskqu~uju LSCS, a onda u -Predlogda~lanarinabude Smederevu, na nelegalan na200 dinara, plus dodatnih 300 ~in,donoseodlukudaje~lanaza ona udru`ewa koja koriste rina 500 dinara za sve! - ka`e usluge Stru~ne slu`be LSS, Pa`in. predlog je koji je utvr|en na I por ed tog a, nag la{ av a RadnojgrupizaizraduStatuta Pa`in,posebnojenemoralno LSS,tejeprihva}enaodstradaTicatvrdidajeLSV„utane svih lovn ih reg io n a. Na jio” novac od ~lanarine koju osnovu toga je LSS ~ak utvrje prikupio od svojih ~lano-

va, a koja je namewena ~lanariniLSS-u. -NiujednomtrenutkuLSVnije`eleodase odrekne~lanstvauLSS, niti da ne platimo ~lanski doprinos, ali smo ~ekali legitimnu odlukuSkup{tineovisini ~lanskog doprinosa. Kako te odluke nije bilo,po{tuju}iStatut, uplatili smo akontaciju,aliondasedoga|aem nelegalna Skup{tina u Smederevu,emodlukana woj da je ~lanarina za sve500dinara. Uzpodse}awedajeTicaizjaviodasupowegovimsaznawimauLSSdo sada stigle samo dve tu`be, a ne preko stotinu kakosepri~a,Pa`inje rekao: -LSVjejo{19.julaove godinepodneokrivi~nuprijavu protivpredsednikaLSSdrZorana Popovi}a zbog zloupotrebeslu`benogpolo`ajaiprekora~ewe Statutom predvi|enih ovla{}ewa, a Ministarstvu za qudska i mawinska prava, dr`avnu upravu i lokalnu samoupravuuputilismozahtevzainspekcijski nadzor u Lova~kom savezu Srbije - potvrdio je Pa`in. D.Kne`i}

LOVNADiVQEPATKEuSEVERNOMPOTiSJu

Ulovamalo, turistavi{e Lov na divqe patke u lovi{tima severnog Potisja otpo~eo je samo u revirima LU „Emil Talijan” u Novom Kne`evcu,alidostaskromno.Predsednik ovog LU, Andrija Ti{ma, predo~ava da je su{a u~inilasvoje. -Izvesnojedanijebilodosta malihpa~i}a,odnosnodanisuuspela legla u toku prole}a. Evidentnojeda}eulovabitimawe, {tojeprimetnonapo~etkusezone. Nadamo se da }e biti boqe, kadasaseverakrajemnovembrai po~etkom decembra po~ne seoba patakanajug-ka`eTi{ma. LovciNovogKne`evcaiwihovigostipatkelovenajezerima ribwaka izme|u Novog Kne`evcaiBanatskogAran|elova. -OdinostranihturistaimamogrupuItalijana,zakojesmo odvojili poseban teren. Imamo odre|en broj gostiju ~iji je dolazak ranije zakazan, tako da smosvepatkekojeodstreleve} prodali-saznajemoodTi{me. U ataru Srpskog Krstura, prema re~ima uprvanika lovi-

Foto:J.Pap

{taLU„SrpskiKrstur” Radenka Cvejanova-Beke,zapatkenemaodvi{eterena,abarenakoje suimuobi~ajenastani{ta,ovog letasupresu{ile. IurevirimaLU„Kapetanski rit”uop{tiniKawi`ajo{nije

biloizlazakanapatke,au~inak uodstreluprepelicajeskroman. Upravniklovi{taDu{anNi}iforovi} `alisedajesvepokvarilasu{a,alidasuiporedtoga prisutni gosti iz Ma|arske i Nema~ke. M.Mitrovi}


24

petak14.septembar2012.

OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

Posledwipozdrav

SVE VRSTE masa`e: relaks, sportska, kraqevska i dr. Stru~ne maserke, luks ambijent. Telefon: 061/307-2402, svakidanod10-21sat. 60177

IZDAJEM novdvosobanstan name{ten u Novom Sadu, Grbavica, CG, klima, kablovska TV, studentima i |acima. Telefon064/5698-374. 60268 IZDAJEM deo stana za dve devojke.Telefon063/8022454. 60349

LIMAN II, 44m2, IV sprat, bez lifta, useqiv, renoviran, u kat as tru, ke{-kredit.Cen a 37.000e. Tel ef on 063/239-411. 59572

PRODAJEM gra|evinsku parcelu 20 ari, u Petrovaradinu, Bukova~ki put izme|u br. 3 i 3C, pogodan za sve vrste gradwe.Telefon 063/547782. 60263

Koki POTREBNA radnicazaradu trafici i mewa~nici. Telefon060/6929-005. 60269 EMINENTNOM restoranu u Novom Sadu, hitno potrebni konobari. Informacije 064/69-33-065. 60407

^ISTIM podrume, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, automobile stare za otpad. Telefoni: 064/953-3943, 021/6618846,063/84-85-495. 60181 KUPUJEM lomqenosrebroi zlato, nakit, dukate, zubno zlato. Od vlasnika. Najboqa cenaugradu.Telefon064/9945002. 60248

60477

Posledwi pozdrav prijatequ i kumu

SlobodanuStojni}u

PorodicaRadosavqevi}.

60473

Opra{tamoseodna{esestrei tetke

IZDAJEM salonski stan, @elezni~ka40,100m2, I sprat, kao poslovni prostor, za advokate,lekare,{kole,firme. Telefoni: 064/27-80-303, 021/527-258,021/6621-791. 59436

Qubice[kori} VODOINSTALATER pru`a sveuslugeudelatnosti:odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawekada,lajsneokokade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 60313

odprijateqai}o{karo{a: ]ire,Steve,^a|e,^elice, ^i~e,Korejca,[ipe,Bugara, Brke,Vasice iMarka.

Posledwi prijatequ

pozdrav

dragom

Duletu

Se}awe na tvoju dobrotu ostaje una{imsrcimazauvek.

Akojesmrtja~aod`ivotanije ja~a od na{e qubavi. @ive}e{ ve~nouna{imsrcima.

Tvoje: Mara,Ivana iJelena saporodicom.

O`alo{}eni: Mi{a,Qubica,Milana, Miqan,Sa{ka iBisa. 60464

60495

[ E S T O M E S E ^ N I P O M E N

Posledwipozdravdragom

FARMA iz Stepanovi}eva prodaje: izno{ene koke nosiqe, mlade koke nosiqe, jagwad,dostavanaadresu,povoqno! Telefoni:021/717-058, 063/521-559,063/539-051. 60341

I N T E R N A C I O N A L N O J kompaniji potrebne komunikativne odobe do 35 godina. Pozicija ofice sales manager. Visokoilivi{eobrazovawe. PoslatiCV namajapns@sbb.rs 59822

Stanki^iko{

Duletu

1943-2012. obele`i}u u subotu, 15. 9. 2012. godine,u10sati.

odprijateqa sawegovogLastova.

Volite tvojaAna. 60488

60459

Tu`nimsrcemopra{tamoseod na{egdragog

Posledwipozdrav

Du{anaGrkovi}a OlgiMarkovi} mrfarmacije

Dugogodi{wasaradnica OlgaDautovi}.

60487

1941-2012. Sahrana je danas, 14. 9. 2012. godine,u15~asova,naGradskom grobqu,uNovomSadu. Uveksmotevoleliidaqe}e{ ostatiuna{imsrcima. Volimote: Lucija sasinovima, snajamaiunucima. 60460


^iTUQe l POMeni

dnevnik

3 J E D N O G O D I [ W I P O M E N na{ojvoqenojmamiobele`i}emousubotu,15.9.2012. godine,u10.30~asova,naGradskomgrobqu.

petak14.septembar2012.

Jo{uveko~ekujemoda~ujemo ...suncemojero|eno... Hvalatizasve,milana{aBabika.

25

P O M E N

P O M E N

U subotu, 15. 9. 2012. godine, u 10~asova,naAlma{komgrobqu obele`avamo godi{wi pomen na{emdragom

Dana,20.9.2012.godinenavr{ava se godinu dana od smrti na{eg dragogbrata,ujakaiprijateqa

PantiMili}u

PanteMili}a

DaraJankovi} ZoricaBrzak

Bilasina{ponos,na{asnagaina{aqubav.Preselila si se me|u an|ele. Ve~no }emo te voleti i uvek }e{ bitiuna{imsrcima. Neute{ni:suprugDragoqub,sinoviJovan iSava, k}erkaDragana,snajaNatalija iunukaLena.

Posledwi put }emo se pozdraviti s tobom u subotu, 15. septembra 2012. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu,namestugdesmoteostavilipre40dana. ^etiriBabikinasunca: Milana,Qiqana,NemawaiNenad. 60381

60452

Tu`nimsrcemobave{tavamorodbinuiprijateqedaje na{avoqena

Navr{avaju se dve godine od smrtina{egvoqenog

P O M E N 

ro|.\or|evi} preminula12.9.2012.godine,u68.godini. Sahrana je danas, 14. 9. 2012. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskomgrobqu,uNovomSadu. O`alo{}eni:suprugMirko, sinNenad i}erkaTatjana saporodicama. 60449

Stugom, sestraPersida sadecom iporodice^abrilo iLazi}.

Supruga sadecom. 60348

60420

Obave{tavamorodbinuiprijateqedajena{adraga

Danas se navr{avaju tu`ne dve godine od kako nas je zauvek napustio

Milana Trifunovi}a

Qubica[kori}

S qubavqu, tugom i ponosom ~uvamouspomenunatebe.

Ru`icaMarinkovi}

Na{a te qubav nije spasila, na{e te suze ne}e vratiti, te{ko je tvoj odlazak pravdati sudbinom, a na{u tugu i bol le~itivremenom. Mnogonamnedostaje{. Neute{ni:majka,otac,sestra, zet imnogobrojnarodbina.

1932-2012.

StevanPeceq

preminuladana,12.9.2012.godine. SahranajeurodnomBelegi{u,ukruguporodice.

Wegovi:Nada iMarko saporodicom.

Katarina saporodicom. 60405

60355

60307

Opra{tamoseod

Sdubokimpo{tovawem,opra{tamoseod

Obave{tavamorodbinuiprijateqedajepreminuona{ dragi

Vi{waAnti}

PetarNikoli}Koka mrOlgeMarkovi}

1950-2012. Sahrana je danas, 14. 9. 2012. godine, u 15 ~asova, na pravoslavnom grobqu, u ^erevi}u. Povorka kre}e iz ku}e`alostiJovanaGr~i}aMilenka1. O`alo{}enaporodica:suprugaVerica, }erkaMilica saporodicom ipastorakIlija. 60453

Posledwipozdravdragombratu

3 Navr{avasegodinudanatugei bolazana{omvoqenom.

SedamdecenijajeKlubbiodeo Vas,bilistevi{estrukiprvak dr`ave, prva reprezentativka Jugoslavije,predsednik. Poneli ste veliki deo wegove istorije.

Uzvelikopo{tovawe izahvalnost ~lanovaVesla~kogkluba „Danubius 1885”NoviSad.

mrOlgeMarkovi}

PogledajmeVikikakomijesa lica oti{la radost, jer me ubi ta tvoja uni{tena mladost. Suzeteku,al’povratkanemazato majka kod tebe se sprema. Bez tebesamjabogaqostalaal’me hrabri Duwa i Jagoda mala. Ostavi nas u bolu i tuzi, do `ivota }e na{e oko da suzi. Nek’tean|eli~uvajumojamila, ponosimose{tosina{aVila. Pomen je u subotu, 15. 9. 2012. godine,u10.30~asova,uMagli}u.

Izgubilismoiskrenogprijateqa,nesebi~nogispremnog dapomogneusvakojprilici. Wenlikidelaosta}eutrajnojuspomenina{eporodice. Jana,Srba,TamaraiDra{koSaratli}. 60408

Sa tugom u srcu opra{tamo se od na{e drage sestre i tetke

MajkaMica,}erkeDuwa iJagoda isuprug Milo{. 60438

Peri

Pro{lo je godinu dana od kada nasjenapustilana{adragamama ibaka

ZoricaBrzak

60390

Sa po{tovawem i qubavqu posledwipozdravsestriitetki

mrfarmacije

ro|.^onki} odsestreEvice saporodicom.

Ostaje{ve~nouna{immislima isrcu.

Po~ivajumiruinekatean|eli~uvaju. Mara,Stojanka iBeba saporodicama.

Tvoji:mama,brat i snajasadecom. 60454

Obave{tavamrodbinuiprijateqe dajepreminuomojdragisuprug

60402

60426

Posledwipozdravdragojpriji

prof.drMiroslava Dokmanovi} -\or|evi}

Qubici[kori}

AntunOpa~ak

OlgiceMarkovi}

U subotu, 15. 9. 2012. godine, u 11.30 ~asova okupi}emo se tim povodom u Vaznesewskoj (Gorwoj) crkvi, u Sremskim Karlovcima.

1942-2012.

mrOlgiMarkovi} Sahrana je u subotu, 15. 9. 2012. godine,u16~asova,napravoslavnom grobqu,uZmajevu. HvalaTinasvemu.

OlgiceMarkovi} mrfarm. Brat DragomirMarkovi} saporodicom.

O`alo{}eni:supruga Er`ika inegovateqicaMarija.

PorodicaRadosavqev.

60458

60450

Opra{tamo se sa tugom u srcu od na{e drage sestre i tetke

Weninajmiliji.

Sahrana je u subotu, 15. 9. 2012. godine, u 16 ~asova, u Zmajevu. O`alo{}eni:bratSa{aSavin, brataniceIva iOqa saporodicom.

60419

60354

60320


26

Петказање Емисија „5казање” доноси нове велике приче малих људи. Аутор Бора Отић гледаоцимаћеиовог пута понудити надахнуте исповести стварног човека који је због свог хобија, аутентичности и необичности личног живота занимљивији од блазираних прича које тако често пласирајумејнстриммедији. (РТВ1,22.35) 06.30 Добројутро, Војводино 09.00 Фолдеркултура 09.25 Плавикруг 10.00 Вести 10.10 Док.програм 10.50 Комшилук 11.30 Кухињица 11.55 Имемогсокака 12.00 Вести 12.10 Кадкућанијетесна 13.00 Српскиекран-емисијаМТВ-а насрпском 13.30 НовиСадзаувек,емисијана мађарском.сатитл.насрпском 14.00 Вести 14.05 Војводинафест,репортажа 14.30 СпортскаВојводина 15.00 Вестизаособесаоштећенимслухом 15.05 Преваранти 16.00 Сучељавање 16.50 Временскапрогноза 17.00 ТВДневник 17.20 Једаннаједан 17.50 Разгледнице 19.00 УличнисвирачиуНовомСаду2012.репортажа 19.30 ТВДневник 20.05 Преваранти 21.00 Варошарије 22.00 Војвођанскидневник 22.35 Петказање 23.45 Једаннаједан 23.55 Серијанедеље 00.10 ХроникаБранковогкола 00.20 Комшилук 00.50 УличнисвирачиуНовомСаду2012.репортажа 01.15 Концертгрупе„Фрајле“ 02.30 НовиСадзаувек,емисијана мађарском.сатитл.насрпском 03.00 Српскиекран-емисијаМТВ-а насрпском

06.30 06.55 07.50 08.45 09.55 10.25 12.30 12.40 13.10 13.45 14.30 14.45 15.15 16.45 17.15 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 22.20 23.05 23.35 00.05

tv program

petak14.septembar2012.

Кухињица–мађ. Музичкипрограм Додатиживотгодинама Петказање Свјетионик (хрв) Концерт „Југрупе” Вести(мађ) Духовка,емисијанаслов. сатитломнасрп. 15.Вршачкивенац,фестивал фолклора Биографије:Бијонсе Знацидухавремена ТВбаштине Добровече,Војводино(рус) Духовка (слов) Емисијанасловачком ТВДневник(хрв) ТВДневник(слов) ТВДневник(рус) ТВДневник(рум) ТВДневник(ром) ТВДневник(мађ) Спортскевести(мађ) Траговимадавнепрошлости Добровече, Војводино(слов) Оперативци Биографије Богомировпетопрег запатрујарха Знацидухавремена ТВПродаја

06.30 07.30 08.00 09.00 12.00 13.00 13.45 15.30 16.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 22.30 00.00

Музичко свитање GlasAmerike Панонско јутро Лола Здравље је лек ДрМартин Путоманија Војвођанске вести Панонска хроника Војвођанске вести Лола Перископ Војвођанске вести Без цензуре Војвођанске вести Филмски програм Глас Америке

Путоманија (Панонија,13.45)

06.30Новосадскојутро 08.30Хранаивино 09.00Вести 09.05УбиствауМидсамеру 11.00 Вести 11.10 Украденасрца 11.30 Серијскипрограм 12.30РецептиЛауреРавајоли 13.00Вести 13.05Опчињени 14.05Витраж 14.30Врелегуме 15.00Вести 15.05Африкаодврхадодна 15.35Личнагрешка 16.00РецептиЛауреРавајоли 16.30Хранаивино 17.00УбиствауМидсамеру 18.40Конак 19.00Објектив 19.30Објективнасловачком 19.45Објективнамађарском 20.00Ленија 21.00Опчињени 22.00Објектив 22.30Док.програм 23.00Серијскипрограм 23.50Украденасрца

09.15 МотоГПСанМарино –ТренингМото3 12.00 Дејвискуп1/2финале: Шпанија –УСА 21.00 ЕБЕЛ:Медвешчак –ТелемахОлимпија 23.30 Најавашпанскелиге 00.00 НајаваПремијерлиге 00.30 Вести 00.45 Премијерлига,вести 01.00 Наданашњидан 01.15 Чемпионшип: Карлтон –КристалПалас 03.00 МотоГПСанМарино–Тренинг

04.00Филмски програм,07.00Уз кафу,07.30Бели лук у папричица,08.30Цртани филм,09.00Године пролазе,10.00Шоу -Парови,14.00Ветар у леђа, 16.00 Љубав на продају, 17.00 У међувремену, 18.00 Године пролазе, 19.00Објектив,19.30Цртани филм,20.00Скарлетина видовчица,21.00Топ 10, 22.00Објектив,22.30Жива ватра,00.00Објектив,01.00Одељење за убиства 08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 09.30 Кућица у цвећу,10.00Метрополе и регије света,12.00Репризе вечерњих емисија,14.30Инфо К9, 15.00 Забавни програм, 16.30 Инфо К9, 17.00 Бибер, 17.30 Дечији програм,18.30Инфо К9,19.00Кухињица,19.30Бибер,20.15ОСАА/Перископ,21.15Прес пресек,22.15Бибер,22.30Инфо К9,23.00Филм,00.30Бибер,01.00Ноћни програм

06.05 08.00 09.05 10.12 10.40 11.15 12.05 12.15 12.31 13.24 13.52 15.05 16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 19.01 19.30 20.05 21.36 23.14 23.45 00.00 00.54 01.39 03.09 04.09 04.19

Јутарњи програм Јутарњи дневник Цеоживотзагодинудана Разгледница Енциклопедија за радознале Виа милитарис Дневник Спортплус Местозлочина-ЛасВегас Летњибиоскоп:Џејн Доу-трик са нестајањем,филм Гастрономад ОвојеСрбија Срећниљуди ДневникРТВојводина Штарадите,бре Београдска хроника Путопис Слагалица Дневник Срећниљуди Лепакзамуве,филм Око Дневник Местозлочина-ЛасВегас Злочиначкиумови Ноћнибиоскоп Цеоживотзагодинудана Гастрономад Срећниљуди

07.00 07.15 07.45 09.00 09.45 11.30 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.10 20.20 21.15 23.00 23.15 00.00 00.05 00.30

Ексклузив Експлозив Дођи на вечеру Тачно 9 Одбачена Езел Тачно 1 Трачара Рањено срце Срећне вести Дођи на вечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Изгубљена част Лото Езел Вече са Иваном Ивановићем Ноћни журнал Трачара Срећне вести Експлозив Ексклузив

Тања Драгић

Вече са Иваном Ивановићем Параолимпијски репрезентативци Србије вратили су се из Лондона овенчани медаљама и рекордима. Гости Ивана Ивановића су Тања Драгић -златна бацачица копља, Златко Кеслер – сребрни стонотенисер, Зоран Мићовић – председник Параолимпијскогкомитетаи селектор репрезентације Властимир Голубовић. (Прва,21.15)

dnevnik

ЈасминаВујновић-Милошевић

Видик Побуна је једна од основнихкарактеристикамодерног света.Онајеједнаоднајмоћнијих покретача промена у друштву,уметности,култури, филозофији... Гости: проф. др Мишко Шуваковић, проф. др Јован Чекић, филозофиисторичарпроф.др МиланРистовић. Уредница иводитељка:Јасмина Вујновић-Милошевић (РТС 2,23.06) 07.09 07.45 07.51 08.13 08.25 08.30 08.36 08.52 09.04 09.47 10.16 10.45 11.07 12.03 12.39 13.12 14.14 14.30 14.42 15.33 16.00 16.25 16.57 17.41 18.05 18.35 18.41 19.05 19.17 19.22 20.00 20.28 21.00 21.48 22.20 23.06 00.06 00.52 01.52 02.18 02.47 03.08

06.30 07.00 08.00 09.00 10.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.15 17.15 18.15 20.00 21.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.30 04.30

Слагалица Мунзи Попај Томас и другари Ози бу ДенииДеди Необично о биљкама Једна слика,једна прича Острво орангутана Мој љубимац Метрополис Живот и стандарди Бардови театра:Светлана Бојковић Музичкипрограм ТВФељтон Трезор Необично о биљкама Једна слика,једна прича Острво орангутана Цркве-брвнаре у Србији Екоглобал Праг села Србије Очајне домаћице Савтајплес:Латиношоу ТВФељтон Мунзи Попај Томас и другари Ози бу ДенииДеди Зид за мене Лов и риболов Очајне домаћице Контекст Арт зона Видик Ролингстонси Трезор Цркве-брвнаре у Србији Праг селаСрбије Савтајплес:Латиношоу Екоглобал

Уловитрофеј Маратон Цртанифилм Документарнасерија Филм:ВишњанаТашмајдану Топшоп Сликеживота Љубавузалеђу Монк Ало,ало Документарнасерија Обичниљуди Филм:Убиствонасвирепи подмукаоначиниизниских побуда Ало,ало Филм:Хипхопмакро Удовице Еротскасерија Ало,ало Филм:36.станица Домаћамузика Филм:Хипхопмакро

08.45Тандем,08.55Ски Јахорина,09.25Фокус, 12.50Туристичке разгледнице,13.00ФАМ,13.45 Топ шоп,16.00Веб џанк,16.30Фокус,17.00Ски Јахорина,17.40Инфо Пулс,20.00Фокус,20.50Инфо Пулс,21.10Туристичке разгледнице, 21.30 Инфо клуб, 22.15 НС Индекс, 22.30 Бање Србије, 23.00 Фокус, 23.40 Туристичке разгледнице, 00.00 Инфо Пулс, 00.35 Фокус, 01.00 Ски Јахорина 12.00 Срем на длану: Пећинци, 13.00 Џубокс, 14.30Ловциназмајеве,15.00ДокторХу,15.45Кухињица, 16.15 Док. програм, 17.00 Новости 1, 17.15Сремнадлану:С. Митровица,18.10Измеђуредова,19.00Новости 2,19.30 Ловциназмајеве,20.00ДокторХу,20.45Срем арт,21.15Зоо хоби,22.00Новости 3,22.30Шоу програм: Парови,23.30Измеђуредова,00.15Глас Америке

07.05Употразизајагуаром сНајџеломМарвеном 08.00Топшоп 08.20Најбољегодине 09.15Топшоп 09.30Хоћудазнам 10.00Вести 10.35Америчкитоп-модел 11.30 Цртанифилмови 13.10Нинџаратници 14.10 Филм.Љубавниџекпот 16.00Вести 16.40Спортскипреглед 17.05 Штребери 17.30Пријатељи 18.30Вести 19.10СунђерБобКоцкалоне 19.30 Штрумфови 20.05Нинџаратници 21.05Филм:Беовулф 23.00Вести 23.35Спортскипреглед 23.55Уводуанатомију 00.45Америчкитоп-модел 01.35СаутПарк 02.00Најбољегодине 02.50Уводуанатомију

РонаМитра

Беовулф Инспирисан догађајима из средњевековне поеме,филм прати авантуре храброг ратника Беовулфа у научнофантастичном свету будућности. Беовулф ослобађа принцезу Пендру и заједно сањомкрећеуборбупротив злог чудовишта Грендела и његовемајке,којажеликрваво да се освети за судбину свогсина. Улоге: Кристофер Ламбер,ПатришаВеласкез,РонаМитра,ОливерКотон Режија:ГрејемБејкер (Б92,21.05)

07.00 10.15 11.00 13.00 13.20 14.00 15.00 16.00 16.30 17.30 18.30 19.15 20.00 21.00 22.15 23.30 00.30 01.30 03.30 04.30 06.00 06.30

Добројутро Маланевеста Свезаљубав Првинационалнидневник Магазинин Тачноуподне-живо ПрвикуварСрбије Националнидневник СеверЈуг Знамосе Националнидневник Маланевеста ПрвикуварСрбије СеверЈуг Грандшоу СеверЈуг Шопингхоличарке Филм:Убитисвештеника СеверЈуг Филм:Хероинапакла Госпођица МојесрцекуцазаЛолу

Клаудија Пандолфи

Отмица Паоло Борселино 1980.године добија задатак да формира тим који представља анти-мафијашки организам и има за циљ истраживање криминалних активности мафијашких група, посебно банде на челу са Тото Рином. Заједно са својим другом из детињства Ђованијем Фалконеом и још три друга, направио је својтим... Улоге: Мајкл Пласидо, Клаудија Пандолфи, Клаудио Сантамарија (Хепи,20.05) 05.00 08.00 08.15 08.40 09.20 09.40 10.00 11.00 11.30 12.00 12.10 12.20 12.50 13.40 14.00 14.10 14.55 15.15 15.30 15.50 17.30 17.55 18.25 20.05 23.10 00.00 01.00 03.20 03.50 04.30

Јутарњи програм Звезданиште Тајни свет меде Бенџамина Ноди у земљи играчака Залив шкољки Телешоп Винкс Моћна чигра Бакуган Моји џепни љубимци Поп Пикси Квизић Беверли Хилс Телешоп Вести Заклети на ћутање Моја Србија Телешоп Вести Голи живот Насловнастрана –квиз Телемастер Летњиковац Отмица,филм Луда кућа Изнајми звезду Филм Насловнастрана –квиз Заклети на ћутање Моја Србија

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 08.00Образовни програм,09.00Преглед штампе,09.30Пролог,10.00Преглед штампе,10.25 Док. филм, 12.00 Акценти, 12.15 Филм, 14.00 Акценти,14.15Забавни програм,16.00Акценти,16.30Писмо глава,18.00Акценти, 18.15 Серијски филм, 20.00 Образовни програм, 21.00 Здравље, 22.30Акценти дана,23.00Прслук агеин 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Пут вина,13.00Квиз,14.30Земља наде, 15.30 Док. програм, 16.00 Пријатељи и супарници, 17.00 Под сунцем, 17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино, 20.00 Пријатељи и супарници, 21.00 Везер, 22.00 Мозаик дана, 22.30Макс Кју,23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

petak14.septembar2012.

IZBORIZSATELITSKOGPROGRAMA

FEQTON

21

27

УсПОн И ПАд сРПсКИХ ЛИБеРАЛА И „еКОнОМсКе ПОЛИТИКе”

Пише: Мијат Лакићевић 07.10 венчаницаизснова 07.40 Штанетребаобући 08.35 Богатамлада,сиромашна млада 09.30 Гојазнитинејџери 10.25 Обрачунпосластичара 11.20 најбољиамеричкикувар 12.15 Л.А.Инк 13.10 стручњакзаторте 14.05 Компулзивногомилање 15.00 Малиљуди,великисвет 15.30 Џон,Кејтиосмородеце 15.55 венчаницаизснова 16.20 Штанетребаобући 17.15 Богатамлада,сиромашна млада 18.10 Гојазнитинејџери:борбаса килограмима 19.05 Краљпосластичаракаокувар 19.35 стручњакзаторте 20.00 МедијумсаЛонгАјланда 20.55 супругемафијаша 21.50 Причеозлочинимаса АфродитомЏоунс 22.45 Ургентницентар 23.40 Л.А.Инк 00.40 МедијумсаЛонгАјланда

08.00 Један дан у борби 09.00 Геније дизајна 10.00 Исток-Запад:Путовања из средишта Земље 11.00 Германска племена 12.00 Заборављени начини исхране 13.00 Лујза од Пруске –краљица срца 14.00 дан после дуге ноћи 15.00 Тајм тим година X 16.00 Геније дизајна 17.00 Царство мора 18.00 Заборављени начини исхране 19.00 Барок! 20.00 Кајање Џејн Остин 21.30 Животиње које су ушле у историју 22.00 Један дан у борби 23.00 Царство мора 00.00 салвадор дали:Прича о два града 01.00 Германска племена

08.00 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

семиМакс ОзиБу Звевдељубави Мојаомиљенацрнка Гувернанта сестреМагдалене Чудеснадивљина Бабарога еротскифилм еротскифилм

Бабарога свакакултураимабарједногмонструмакојипотпаљује дечије кошмаре. Тим има 20година.АлиБабарогајош увекживиуњеговомсећању као чудовиште које је прогутало његовог оца. да ли је Бабарогастварна?... Улоге:БериВатсон,ЕмилиДешанел,ЛусиЛовлес Режија:СтивенКеј (Синеманија,22.00)

07.20 08.20 09.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 19.20 20.20 22.20 23.20 00.20

ЈасиндаБарет

Имењак После венчања које су им договорили родитељи, Ашима и Ашок напуштају родну ИндијуиодлазеизКалкутеу Њујоркгдеихдочекаснег,немаштинаисивило.Ашимасе тешко прилагођава на нову средину,аужељиданезадаје бриге родитељима пише им писма у којима хвали животуАмерици... Улоге: Кал Пен, Табу, ИрфанКан,ЈасиндаБарет,ЗулеикаРобинсон,ГленХедли Режија:МираНаир (ХРТ1,23.25) 07.00 добројутро,Хрватска 10.09 ПогледнаЗемљу,док.серија 11.01 Традиционалнајапанска култура 11.21 Азијскисакралниспоменици 12.00 дневник 12.40 Моћсудбине 13.30 дрОз2,токшоу 14.30 Јеловнициизгубљеног времена 14.55 док.филм 15.35 научнапетица 16.05 Тата-мата,док.серија 16.58 Хрватскауживо 18.20 ФотографијауХрватској 18.40 Изаекрана 19.10 Темадана 19.30 дневник 20.15 Црнахроникаилиданжена, Твдрама 21.05 винковачкејесени2012.преносотварања 22.45 дневник3 23.25 Филмскимаратон:Имењак, филм 01.25 Филмскимаратон:Кадсрце проговори,филм 03.05 дрОз2,токшоу

07.05 07.35 08.00 08.25 08.45 09.10 10.00 11.45 11.55 12.40 13.30 15.10 16.00 16.20 16.40 17.10 17.25 17.55 18.20 18.50 19.30 20.00 20.55 23.35

ЕмилиДешанел

06.00 08.10 09.55 11.20 13.05 14.40 16.05 17.45 18.15 20.05 20.35 22.00 22.50 00.25 01.55 02.35 04.10

X-Мен Аутомобили 2 Тренер Џастин Бибер Лери Краун Легенда о медведу сестре Филмови и звезде Ранго епизоде вампири смарају Права крв Маринац 2 Токијски кумови Прави секс Баки Ларсон санктум 3д

МалаТв Шаолинскипажеви Телетабис Конорнатајномзадатку Обичнаклинка Школскисат Тексасекспрес,филм ФотографијауХрватској ИдемонапутсГораном Милићем Топгир сезонасрца,филм Школскисат Регионалнидневник Жупанијскапанорама МалаТв Цртанифилм док.филм еџмонт ГенерацијаИпсилон Бриљантин слатколудило странидок.филм Пула.Хокеј,ебеллига: Медвешчак-Олимпија, пренос Буђењемртвих

07.30 скорожена 09.00 Биографија-холивудске љубавнице 10.00 судњидан:ПричаЏона Листа 11.30 Убиствонапланинисенки 13.00 Биографија-ПипаМидлтон 14.00 Резервнеубице 16.00 Грађаниопаснихнамера 17.30 Биографија-холивудске љубавнице 18.30 Уименарода 20.00 Биографија-ПипаМидлтон 21.00 дивљестрасти 23.00 Окови

06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00

Алиса самокадасесмејем Јауљубавверујем Путовањеживота савтајџез Птичица великајеза волимтедосмрти Господармува еротскифилм

дображена Браћаисестре УбиствауМидсамеру вокер,тексашкиренџер Монк Пандуриновајлије вокер,тексашкиренџер дображена Браћаисестре Филм:Ледениснови Монк Филм:Америчкиодметници Краљевскиболесници Хаваји5-0 Филм:Завештањестраха

07.55езел 08.55Мекгyвер 11.15 ексклузивтаблоид 11.40 Крвнијевода 12.35Твпродаја 12.50 Ружаветрова 13.45сулејманвеличанствени 15.00Мекгyвер 16.55РТЛ5до5,Информативна емисија 17.10Галилео 18.05ексклузивтаблоид 18.30РТЛданас 19.05Крвнијевода 20.00Ружаветрова 21.00 сулејманвеличанствени 22.00Разведиме,заведиме,филм 23.50Ослободинасеве,филм 01.45Астрошоу 03.20 ЦсИ

Разведиме, заведиме Мајлс Мејси је успешни адвокатизЛосАнђелесакоји се специјализовао за разводе.Његовалистаклијенатаје подугачка,изањегајениздобијених случајева, стечено поштовање колега, а чак је састављен предбрачни уговорназванпоњему... Улоге: Џорџ Клуни, Кетрин Зета Џонс, Били Боб Торнтон,ЏефриРаш Режија:ЏоелиИтанКоен (РТЛ,22.00)

КетринЗетаЏонс

07.15 08.10 09.05 09.55 10.50 11.15 11.40 12.35 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 22.00 00.00 00.55

Амерички чопери Прљави послови Опасан лов Преживљавање Како то раде? Како се прави? врхунско градитељство Пета брзина Трговци аутомобилима Амерички чопери Разоткривање митова Прљави послови Опасан лов Преживљавање Како се прави? нелегалне дестилерије на корак до смрти Уклета кућа Уништавање! нелегалне дестилерије

08.30 09.00 09.45 10.45 11.45 15.00 16.00 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 23.15 00.15 00.30

Фудбал Фудбал спидвеј спидвеј Фудбал спидвеј спидвеј сви спортови дрвосече дрвосече Куглање најјачи човек Бокс‚ Коњички спорт сви спортови Мотоспортови спидвеј

Kineskisindrom @

arko Puhovski je bio jedan od izrazito - UHrvatskojsetonijezvaloliberalizam,neretkihfilozofabiv{eJugoslavijekogo nacionalizam. U Srbiji je bio liberalizam, jiseinteresovaozaekonomiju.Biojejetakozvani. danodosniva~aUdru`ewazajugoslovenskudemoSvejedno,aliispadadasuzagovorniciliberakratskuinicijativukojejepoku{avalodareforlizmabiliprakti~ari,aneuniverzitetiinmi{e,demokratizujeispasiJugoslavijuodratai teligencija. raspada. - Nije bilo znawa a kamoli teorije o liberaKakavjepoVa{emmi{qewuzna~ajiulogalilizmu.Onjebiofloskula.Marko,LatinkaiquberalnihidejauSFRJ? diokowihnisubililiberaliniukomsvjetona-Mojstavoreformisti~kimpokretimajedruk~ijiodve}inequdi, jer sam smatrao, kao i danas, da su ekonomske reforme bile u biti irelevantne. Zadwih desetak godina je kineski eksperiment pokazao da je mogu}e potpuno promijeniti ekonomsku strukturu a da se politi~kanemijewa.Asvisudesetqe}ima,odKosiginaiLibermanaili Kira Gligorova i Borisa Krajgera kod nas, vjerovali da }e ja~awe tr`i{nih mehanizama oslabiti partijsku vlast i liberalizirati politiku. Zadwi je na tomu stradao Ante Markovi}. Moj stav je slede}i:doknepostojisamostalnasfera privre|ivawa, wezino reformirawejemogu}esamokaopoliti~kaakcijaidoga|aseuonojmjeriukojoj politi~kasferadopu{ta. Terminolo{kitoseuHrvatskoj Dr @arko Puhovski, filozof koji je po{tovao ekonomiju danastragikomi~nojasnoiskazuje.Nikadnijebizorskomsmislurije~i,ve}mawetvrdipartijci loprivrededo’91,odtadjeimamo,alinesmijese i dogmati, ali nisu bili liberali. Kao {to ni tako zvati, nego - gospodarstvo. A gospodarstvo SavkaDab~evi}nijebilanacionalistkiwa,ve} smoimalido’91,tojeononad~imesegospodari, je poku{ala preko nacionalisti~kog pokreta, dok je privre|ivawe stvarawe nove vrijednosti. koji je sama pokrenula, osigurati ja~u poziciju HrvatskeupregovorimaopreraspodjeliufedeTojerazvijenopadomstarogekonomskogsustava. raciji.Naime,nijesetadraspravqalootemama Jer,onnijepostojaokaopravisistem,ve}samo sadr`ajno bitnim, nego su one skrivene iza nekaoobjektpoliti~kogodlu~ivawa.Inatomusu kihideologijskihfloskula.Paserazgovaraloo konceptualnozapelasvareformisti~kanastojahrvatskomnacionalizmu,anepreraspodjelidewausocijalisti~kimdr`avama. viza; o„cestnojaferi“kojanikakvebitnevezes Poku{avalo se, dakle, preko ekonomskog libecestamanijeimala,negooosje}ajuSlovenijeda ralizma pro{vercovati politi~ki, ali nije previ{edajeapremalodobivaodfederacije;pa uspevalo.Za{to? oliberalizmu,aradiloseopreraspodjelimo}i - Izvi{erazloga.Prvo,jernitkonijegotovo unutarSrbijeiwenepartije. ni{taznaoopoliti~komliberalizmu.TosepoAliliberalizamntadnije ~elo u diskusiji pojavqivati bio naro~ito popularan, ni tek kasnih {ezdesetim, kroz Decenijamasekodnas zastupqen,niunau~nimkruradove Svete Stojanovi}a, delomi~no Qube Tadi}a i onda verovalokako}eseja~awem govima, a kamoli u dr`avnoj politici. mojegeneracije,odsredinesetr`i{nihmehanizama - ImaMarkszgodnuizreku damdesetih, jer je to kod nas osla b i t ipar t ij s kavlast u„Kapitalu“:„Onito~inea potpuno ostavqeno po strani, iliberaliziratipolitika. da i ne znaju“. To nije bio uvijek se govorilo o demokraosvije{ten ideologijski licijisocijalizma.Pokazalose Posledwijenatomstavu beralizam, ali oni su djelodasocijalizam,modernotr`inastradaoAnteMarkovi} val i lib er al iz ir aj u} e. Od {te s nekim intervencijskim praksisovaca samo je Sveto elementom, mo`e izdr`ati do Stojanovi} bio zaista liberal po uvjerewu. neke mjere i demokraciju, ali ne i liberalizam. Ali su svi drugi, od kojih su neki bili ~ak i Jerdemokracijanijetolikojasno,negotekimplidogmatskiji od partije, djelovali liberalizicitnousmjerenanavode}uulogupojedinca,{toje raju}e.Praksisovciistudenti’68,kojisubili bitpoliti~kogliberalizma.Socijalisti~kiili dobrim djelom wima inspirirani, po~eli su komunisti~ki je poredak prihvatio kolektivnu preliminarnukritikutr`i{tainezaposlenosubjektivnost. On je na jugoslavenskom primjeru sti, pa osu|eni kao ko~ni~ari ekonomske rerazradiofantasti~nemodeleravnopravnostietforme i rankovi}evci. Samo jer su, kao i stuni~kihidrugihskupina,kakvedruginisuimali, dentiuzapadnimokvirima,kritiziraliotu|eali ravnopravnost pojedinca je bila potpuno miweinegativnestranetr`i{ta,alisuipakposlena imenica, {to bi rekli Srbi. Zato je svaka navqaju}i partijske fraze, uveli u javni prokritikaporetkaimplicitnobilaliberalna,~ak stor do tad neovla{tene subjekte - studente, ikodpraksisovaca,kojisusebesmatrali,barwiprofesore.Astrukturajebilatakvada~akako hovo ~vrsto jezgro, neprijateqima liberalizma, ste recitirali program SKJ kao neovla{tena alisuobjektivnodjelovalikaoliberaliziraju}i osoba,vidjelovalikaoalternativna,daklelifaktor,jersuuzelizapravodatuma~eMarksai beraliziraju}apoliti~kastavkailistrankau uzimajupartijiizrukeideologijskimonopol. sporu.Nikezi}iLatinkasupoku{alidovesti Tad su zbog liberalizma nastradali direktou pitawe odnose u strukturi mo}i u partiji u ri i politi~ari, ali ne i univerzitetski proSrbiji. fesori;niuSrbiji,niuHrvatskoj? Аутор Мијат Лакићевић и издавач,београдски Фонд за отворено друштво,цео тираж књиге „ИсПРед вРеМенА”поклонили су Фондацији нУнс-а за помоћ новинарима (Ресавска 28/II, Београд,тел.011/334–3255,334-3136,и-мејл nuns@nuns.rs).Бесплатан примерак добићете ако уплатите донацију од 500динара у нУнс-у,или преко поште/банке на рачун 160-322767-29, сназнаком:Корисник:ФондацијанУнс,сврха уплате:донација

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar Tomi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


28

monitor

petak14.septembar2012.

dnevnik

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Посвећени сте свакодневним темама и дилемама, пословима који су више аналитични него конструктивни. На личном плану сте нестрпљиви и импулсивни, жељни промене.

BIK 20.4-20.5.

Петак је ваш омиљени дан, који бисте моглипосветитилепим стварима, шопингу или драгој особи. Ред и приоритет изаберите сами. Пословна ситуација изискује више ангажовања.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

14. septembar 2012.

Приватан бизнис тече својим успешним током. На вама је да комуницирате и договарате се са сарадницимаиклијентима,штовише, то боље. Краће узбудљиво путовање.

Засукали сте рукаве и усмерили сенапрактичнепотезеи договоре. Вреднисте,такодаћевамданбрзо проћи. Краћи пословни пут је значајан и успешан. Сутра следи наставак.

Ово је период љубави и уметности, уживања и духовности. Дакле, леп септембарзавас,усвакомпогледу. Пословна и финансијска ситуацијавас подстиченаактивности.

Ситуација у каријери вам омогућава да пласирате своје послове, такоданијевремезавеликеодморе и предахе. Напротив, крените у офанзиву, мобилишућисараднике.

Nena Radaшin, astrolog nenaradasin@gmail.com

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Неустрашиви и неумољиви сте. Газите све пред собом, својом фаталном енергијом. Посебно сте доминантни и активни у партнерском односу. Сређујетенекретнине.

Данассумогућепромењивеоколностиукаријери.Дализато штоје петак, почетак викенда, или из некихдругихразлога,тек, поновићете сусретеиплановеоднедеље.

Радитеготовопомеханизмуинавикама,штонеизискујепуно мудровања. Али, потребна вам је промена, па се флексибилније поставите уодносунаситуације.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Какодабудетеускладусадругима, ако прво нисте у складу са самимсобом?Дакле,унутрашњимир испокој,зрелостимудрост,су основасвегашто чините.

Иматемогућностидаразмотрите неке дугорочније и капиталније могућности и планове, са друштвом, наравно.Свејелакшекадасеради угрупи.

Партнерскиодноспостајеактуелнији, доласком викенда. Упућени стенадрагуособу,аливаснекефинасијске околности нервирају. Љубав је инспирацијаиенергија.

TRI^-TRA^

Купиокућу бившој жени V REMENSKA

ГлумацЏониДеп иВанесаПаради суујунураскинули14година дугу везу, а славни глумац је сада одлучиодабившојдрагојињихово двоједецекупикућисапетспаваћих соба, базеном, огромним двориштем...ипознатимкомшијама. Кућајевредна4,4милионадолара иналазисе унајелитнијемделу ЛосАнђелеса.Међупрвимкомшијама Ванесе Паради, Лили Роуз (13) и деветогодишњег Џека су Џек Николснон, Памела Андерсон, Наоми Вотс, Џенифер Анистон... Британскилист„Сан” пишедаје Деп Ванеси и деци купио кућу у Лос Анђелесу јер жели да их што чешћепосећује.

PROGNOZA

VIC DANA

Променљиво

Vojvodina Novi Sad

23

Subotica

23

Sombor

22

Kikinda

24

Vrbas

23

B. Palanka

23

Zreњanin

25

S. Mitrovica 23 Ruma

22

Panчevo

24

Vrшac

26

Srbija Beograd

24

Kragujevac

25

K. Mitrovica 30 Niш

30

Evropa

облачно

НОВИСАД: Променљивооблачно,упрвомделуданавећиномсуво,апослеподнеиувечесакишом.Ветарслаб,североисточни.Притисакисподнормале.Минималнатемпература14,амаксимална23степена. ВОЈВОДИНА: Променљивооблачноималосвежије.Упрвомделу данавећиномсуво,апослеподнеиувечесакишомповремено.Више кишебићеуноћикасуботи.Ветарслабсевероисточни.Притисакиспод нормале.Минималнатемпература11,амаксимална26степенинајугу Баната. СРБИЈА: Променљивооблачносаповременомкишомипљусковима.ВишекишебићеназападуСрбије,аврломалонаистоку.Насеверуизападусвежије,анаистокуијугуСрбијеидаљетопло.Ветарслаб, североисточни,анајугуисточниијужни.Притисакисподнормале.Температураод11до31степен. ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: Завикендсвежесаповременомкишом.Насеверуделимичноразведравањеунедељу.НазападуисеверозападуСрбијећебитинајсвежијесатемпературомиспод20 степени,анаистокуијугуза5до8степенивећатемпература. БИОМЕТЕОРОЛОШКАПРОГНОЗАЗАСРБИЈУ: Очекујесе нештоповољнијабиометеоролошкаситуација.Извеснетегобесумогућекодцереброваскуларнихболесника.Метеоропатскереакцијесе могујавитиувидуболоваукостимаизглобовима,поспаностиираздражљивости.Опрезноу саобраћају!

Madrid

31

Rim

21

London

22

Cirih

16

Berlin

21

Beч

19

Varшava

17

Kijev

25

Moskva

23

Oslo

17

St. Peterburg 15 Atina

30

Pariz

21

Minhen

18

Budimpeшta

24

Stokholm

12

Кажемладажена својојкомшиници: - Никаконесхватамкакосити родилавећпетородеце, ајанисамниједно. - Јесилиишлакодлекара? - Мужмејеводиокод неколикоњих,алибезуспеха. - Па,утомејествар. Јасамкодлекараодлазила безмужа.

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

SAVA

Bezdan

95 (-3)

Slankamen

168 (-10)

Jaшa Tomiћ

Apatin

157 (0)

Zemun

239 (-1)

Tendencija stagnacije

Senta

236 (-9)

Bogojevo

141 (3)

Panчevo

260 (0)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

315 (-10)

Tendencija stagnacije

Smederevo

450 (2)

Titel

157 (-7)

NERA

Baч. Palanka 160 (-4) Novi Sad

130 (-11)

Tendencija opadawa i stagnacije

Hetin

70 (-2)

TISA

-98 (-2)

Tendencija stagnacije

N. Kneжevac 315 (-10) S. Mitrovica

Tendencija opadawa

Beograd

Kusiћ

17 (-5) 182 (-2)

24 (0)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 14.septembar 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement