Page 1

c m y

NOVI SAD *

UTORAK 13. APRIL 2010. GODINE

GODINA LXVIII BROJ 22687 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

NESTALI [INE I PRAGOVI IZME\U VRBASA I BE^EJA

Lopovi odneli pet kilometara pruge str. 12

SINO] U NOVOM SADU

NASLOVI

Politika 3 Za sad nema ostavki zbog sukoba interesa

Ekonomija 4 Minimalac ve}i za 500 dinara

IZBOR GUVERNERA

Do [o{ki}a koalicionim dogovorom

Tre}e doba 6 Danas gladac, sutra jadac?

Novi Sad

str. 5

7 Virtuelni mati~ar opet le~i gu`ve 9 Ribqa hrana putuje u svet

Vojvodina 11 Investicija jednaka stogodi{wem buyetu

Crna

Unutra{wi glas nostalgije

str. 15

Foto: B. Lu~i}

MISIJA, FADO ZVEZDA

Po~eo 30. Nomus

13 Kriminalci u panici prete dr`avnom vrhu

str. 15

Dru{tvo 14 [ansa za maj~instvo do 40. godine

IZABRAN IZVO\A^ RADOVA NA LEVOJ TRACI AUTOPUTA OD HORGO[A DO NOVOG SADA

Konzorcijum srpskih preduze}a najpovoqniji ponu|a~ za Koridor 10 Levu trasu autoputa Koridora 10 od Horgo{a do Novog Sada, u du`ini od 110 kilometara, gradi}e srpska preduze}a okupqena u konzorcijumu oko Preduze}a za puteve (PZP) Beograd, saop{tilo je sino} Ministarstvo za infrastrukturu, a prenosi Tanjug. Konzorcijum srpskih preduze}a, u kojem se nalaze PZP Beo-

NA AUTOPUTU BEOGRAD–ZAGREB

grad, Putevi U`ice, Planum i Borovica, dao je najpovoqniju ponudu u nastavqenoj proceduri tendera za radove na pomenutoj trasi autoputa. Wihova ponuda iznosila je oko 10 milijardi dinara, sa rokom izgradwe od 270 dana i rokom pla}awa od 30 meseci. Drugu najboqu ponudu dali su preduze}a Hidroelektra iz Za-

POTPUNO NEIZVESNA SUDBINA ZREWANINSKE FABRIKE PIVA

Zapalio se Pivara propada, autobus, a gazde nema deca spasena str. 4

str. 25

SPORT

„ SRBIJA JU^E U CENTRU PA@WE RUKOMETNE EVROPE

str. 16 – 23

„ VELIKO PRIZNAWE „ IZVE[TAJI I TABELE PIKSIJU NI@ERAZREDNIH LIGA

Sve`e i obla~no

Najvi{a temperatura 15 °S

greba i Vojput iz Subotice, u iznosu od oko 11,5 milijardi dinara, sa rokom izgradwe od 426 dana i rokom pla}awa od 24 meseca. Tre}i u~esnik na tenderu, slovena~ko Primorje, dalo je ponudu od blizu 11,6 milijardi dinara, sa rokom izgradwe od 590 dana i rokom pla}awa od 12 meseci.


POLITIKA

utorak13.april2010.

DNEVNIK

c m y

2

SKUP[TINA SRBIJE DANAS NASTAVQA ZASEDAWE

Jezik i pismo prema procentima

OBELE@ENA 65. GODI[WICA PROBOJA SREMSKOG FRONTA

[utanovac: Vi{e od se}awa

U Ada{evcima kod [ida ju~e je, u prisustvu zvani~nika Vlade Srbije, dr`avnih i vojnih predstavnika zemaqa ~ije su trupe u~estvovale u tada{wim borbama i u~esnika Narodnooslobodila~ke borbe, obele`ena 65. godi{wica proboja Sremskog fronta. Venac na spomen-kompleks "Sremski front" u ime Vlade polo`io je potpredsednik Ivica Da~i}, a u ime Ministrarstva odbrane ministar Dragan [utanovac, isti~u}i da odavawe po~asti poginulima na Sremskom frontu nije puko prise}awe na istorijski doga|aj ve} svojevrsna potvrda po{tovawa temeqnih principa na kojima je ustrojen savremeni svet. [utanovac je istakao da se na{a vojska tada nije borila samo za osloba|awe svoje teritorije ve} i za ukupnu pobedu savezni~kih snaga nad neprijateqem koji je okupirao gotovo celu Evropu. Naglasio je da je tu borbu odlikovalo rodoqubqe i `eqa za stvarawem dru{tva na principima slobode, nezavisnosti, ravnopravnosti i po-

{tovawa qudskih prava i suvereniteta. Po wegovim re~ima, Srbija je u toj borbi dala nemerqivo veliki doprinos kona~noj pobedi i tako se ugradila u temeqe savremene i moderne Evrope. [utanovac je istakao da demokratska Srbija `eli da ratovi i razarawa budu pro{lost, da uspostavi gra|ansko dru{tvo zasnovano na po{tovawu qudskih prava, slobode i vladavine zakona. On je naveo da je, i pored svih tenzija koje danas postoje u regionu, Srbija posve}ena miru i `eli da gradi dobrosusedske odnose sa svim zemqama regiona. Po wegovim re~ima, Srbija `eli da postane ~lanica porodice evropskih naroda koje su se organizovale u Evropskoj uniji. [utanovac je istakao i da na po~etku 21. veka Srbija nije vojno ugro`ena, ali je ukazao na to da savremeni rizici i pretwe ne poznaju granice, ugro`avaju sve zemqe sveta, a da terorizam, kao najve}e zlo, ugro`ava ~ove~anstvo na svim delovima planete.

Po wegovim re~ima, svesni smo toga da se od te vrste pretwe nijedna dr`ava ne mo`e samostalno odbraniti i `elimo da uzmemo u~e{}e u obezbe|ivawu globalnog mira zajedno sa svojim prijateqima i saveznicima. [utanovac je naglasio i da Srbija ~uva uspomene na nevine `rtve i borce koji su `ivot dali za slobodu i narod i da time doprinosi izgradwi dru{tva, na vrednostima i idealima koje su po{tovali na{i slavni preci. Bitka na proboju Sremskog fronta trajala 72 dana. Po~ela je oslobo|ewem Beograda, a zavr{ila se 12. aprila 1945. godine, kada je po~ela glavna operacija sloma fa{izma i okon~awa Drugog svetskog rata. U tim bitkama poginulo je 13.000 jugoslovenskih vojnika, 1.100 Crvene armije, 631 pripadnik bugarske armije i 163 pripadnika italijanske vojske. Organizatori ovogodi{we proslave su Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Ministarstvo odbrane i SUBNOR. B. Savi~in

Poslanici srpskog parlamenta nastavqaju danas drugu sednicu redovnog prole}nog zasedawa objediwenom raspravom o sedam zakonskih predloga iz oblasti pravosu|a, administracije i kulture. Od 94 ta~ke dnevnog reda, parlamentarci su od starta ove sesije, zapo~ete 30. marta, razmotrili 21 zakonski predlog. Poslanici danas treba da razmotre, izme|u ostalog, izmene i dopune Zakona o slu`benoj upotrebi jezika i pisma, kojima je predvi|eno da se pripadnici nacionalnih mawina, ~iji broj po posledwem popisu dosti`e najmawe dva odsto u ukupnom broju stanovni{tva, mogu obratiti republi~kim organima i imaju pravo da dobiju odgovor na svom jeziku. Predlo`eno je da lokalna samouprava u ravnopravnu slu`benu upotrebu uvede jezik i pismo nacionalne mawine ukoliko weni pripadnici dosti`u 15 odsto stanovni{tva u lokalnoj sredini. Na dnevnom redu su i izmene i dopune Zakona o obele`avawu dana `alosti na teritoriji Republike Srbije, kojima je predlo`eno da programske sadr`aje u tim danima kontroli{e Republi~ka radiodifuzna agencija. Vlada Srbije obavestila je ju~e parlament da ne prihvata ni-

jedan amandman narodnih poslanika na izmene Zakona o slu`benoj upotrebi jezika i pisma. Izme|u ostalog, odbijen je amandman poslanice LSV-a Olene Papuge, koja je predlo`ila da u za-

konu stoji da na teritoriji jedinice lokalne samouprave gde tradicionalno `ive pripadnici nacionalnih mawina, wihov jezik i pismo budu u slu`benoj upotrebi. Iz Vlade poru~uju da su re{ewa iz ovog zakona, za razliku od amadmana, u skladu sa Zakonom o za{titi prava i sloboda nacionalnih mawina, a prihva-

tawe ovakvog re{ewa dovelo bi do nesklada u pravnom sistemu Republike Srbije. Tako|e, kriterijumi za uvo|ewe slu`bene upotrebe jezika i pisma nacionalne mawine moraju biti jasno i precizno odre|eni, a „takve kriterijume predlo`eni amandman ne sadr`i“, procewuju u Vladi. Odbijen je i amandman Gordane Pop Lazi} (SRS) koja je tra`ila da se firma preduze}a, ustanove i drugog pravnog lica ispisuje na srpskom jeziku i }irili~nom pismu, a Vlada isti~e da se Ustavom dostignuti nivo qudskih prava ne mo`e smawivati. Odbijen je i zahtev Milorada Krstina (SRS) da se onemogu}i promena naziva geografskih toponima suprotno zakonom utvr|enom nazivu, po{to je procenio da je „neprihvatqivo da Zrewanin postane Be~kerek, Novi Sad – Ujvidek, kao {to je za Austrijance nedopustivo da Viena bude Be~, ili za Grke Tesaloniki – Solun“. Nije prihva}en ni amandman poslanika DSS-a Jovana Palali}a i @eqka Tomi}a koji su smatrali da nije u skladu s Ustavom Srbije da auotnomne pokrajine statutom utvr|uju koji su jezici nacionalnih mawina u slu`benoj upotrebi u radu pokrajinski organa. S. Stankovi}

BEZBEDNOST VOZILA KOJE TRENUTNO KORISTI [EF DR@AVE

Za Tadi}a uskoro novi blindirani auto Srpske bezbednosne slu`be odlu~ile su, na temequ propisanih procedura i bezbednosnih standarda, da predsedniku Srbije ustupe na kori{}ewe nov blindirani automobil, re~eno je Tanjugu u kabinetu predsednika Republike. O nabavci novog automobila odlu~eno je na jednoj od sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, posle procene da blindirani automobil koji trenutno koristi predsednik Srbije Boris Tadi} vi{e ne zadovoqava propisane bezbednosne standarde, objasnili su u kabinetu predsednika Srbije. Pitawe bezbednosti vozila i aviona koje {ef dr`ave slu`beno koristi regulisano je zakonom propisanim procedurama, a u javnosti je dobilo na zna~aju posle udesa slu`benog aviona u kojem je, u subotu, `ivot izgubio predsednik Poqske Leh Ka~inski i deo politi~kog i vojnog establi{menta te zemqe. Kad je o Srbiji

re~, {efu dr`ave je na raspolagawu blindirani BMW star 11 godina, kupqen jo{ u vreme kada je predsednik Srbije bio Milan Milutinovi}. Nabavka novog blindiranog automobila predstavqa ozbiqan izdatak, ali stru~waci za bezbednost koje je Tanjug konsultovao, isti~u da demagogiji u tom pitawu nema mesta. Profesor na Fakultetu za bezbednost u Beogradu Zoran Dragi{i} isti~e da se o bezbednosti najvi{ih dr`avnih funkcionera u svakoj dr`avi posebno vodi ra~una. – Mislim da Srbija mora da nabavi najkvalitetnije. Svaki razgovor o ceni je tu ~ista demagogija. Tu nema {tedwe! – izri~it je Dragi{i}. Po wegovim re~ima, najskupqe bi bilo da neko od wih nastrada, bilo u atentatu, bilo zbog toga {to tehnika koja se koristi, kao {to su prevozna sredstva, sredstva

u pitawima bezbednosti nema mesta pri~i o tro{ku. On ~ak smatra da zamena dotrajalih blindiranih vozila ne bi bila veliko optere}ewe za buxet. Kada je re~ o avionima kojima se prevoze dr`avni zvani~nici, stvar je, po wegovim re~ima, ne{to druga~ija, budu}i da su ta prevozna sredstva skupqa od automobila, me|utim dr`ava, kada takvim letelicama istekne

veze koje koristi wihovo obezbe|ewe, naoru`awe, ili bilo koji drugi deo opreme, nije kvalitetan. – Recimo, automobili kojima se voze najvi{i dr`avni funkcioneri moraju biti novi, blindirani i moraju se mewati na odre|eno vreme – objasnio je on. – Kada su u pitawu avioni ili helikopteri, to moraju da budu apsolutno ispravne

letelice, a na svaku primedbu zbog tro{ewa para za te namene odgovor je da se ta sredstva ne kupuju za Borisa Tadi}a, na primer, nego za predsednika Republike, ne za Mirka Cvetkovi}a, nego za predsednika Vlade Republike Srbije. Direktor Foruma za bezbednost i demokratiju Ninoslav Krsti} tako|e nema dilemu o tome da

Profesor Fakulteta za bezbednost Milan Mijalkovski ocewuje da se o tom aspektu bezbednosti u SFRJ vodilo daleko vi{e ra~una nego u dana{woj Srbiji. – Novac se verovatno rasipa tamo gde ne treba, a tamo gde treba da se tro{i – nema ga. Mora se kona~no utvrditi ko mo`e koristiti slu`bena vozila. Posebno

Blindirani automobil koji trenutno koristi predsednik Srbije Boris Tadi} vi{e ne zadovoqava propisane bezbednosne standarde vek trajawa, nema drugog izbora do da nabavi nove. – Ozbiqna dr`ava kakva je Srbija mora da ima predsedni~ki avion koji bi bio u takvom stawu i takvih mogu}nosti da mo`e da leti pod svim vremenskim uslovima – rekao je Krsti}.

{ti}ene li~nosti moraju da imaju i posebne privilegije u tom smislu – rekao je Mijalkovski, i dodao da se ne sme dozvoliti da se predsednik dr`ave, ko god on bio, vozi u 11 godina starom automobilu ili nebezbednom avionu.


POLITIKA

DNEVNIK

utorak13.april2010.

UPRKOS PORUKAMA AGENCIJE DA SE NE]E TOLERISATI DUPLIRAWE FUNKCIJA

Zasad nema ostavki zbog sukoba interesa Iako je 1. aprila istekao rok do kada su svi funckioneri koji imaju vi{e funkcija morali da se opredele za jednu, u Skup{tini Vojvodine samo se dvoje poslanika dotada odreklo vi{ka sinekura. Najpre je poslanik kluba „Za evropsku Vojvodinu“ Savo Dobrani} podneo ostavku na mesto direktora „Dnevnik holdinga“, pozivaju}i se na zakonske odredbe o sukobu interesa, a potom je i poslanik G17 plus Goran Kauri}, uz isto obrazlo`ewe, vratio poslani~ki mandat, zadr`av{i mesto zamenika gradona~elnika Zrewanina. Me|utim, dvadesetak pokrajinskih poslanika, me|u kojima je i 14 izabranih po ve}inskom modelu koji su istovremeno i predsednici op{tina ili gradona~elnici, zatra`ilo je od Agencije za borbu protiv kolistu ju~e izjavio sekretar rupcije saglasnost za dupliraSkup{tine Vojvodine Milorad we funkcija. Nakon zauzetog Ga{i}. On je kazao da ostavki pravnog stava Agencije da dvojnije bilo ni kad je re~ o „ve}innost funkcija ne}e biti mogu}a, skim“ poslanicima koji su najaipak do sad nije bilo nikakvih vili da }e im funkcija u lokalrekacija u Pokrajini. Ovda{wi noj samoupravi biti prioritet zvani~nici, naime, navode da ~eu odnosu na poslani~ko mesto, kaju zvani~an ili, pak, nekog dopis iz Agenod poslanika s Dosad niko od cije, ali, nezvaproporcionalni~no se mo`e pokrajinskih poslanika ne izborne li~uti da se o~este koji su sami nije uputio pismenu kuju i „jo{ neka da }e ostavku u pokrajinski najavili tuma~ewa zaodstupiti od parlament konskih odredmandata u Skup(Milorad Ga{i}) bi o sukobu in{tini APV a teresa“. A takva zadra`ati druo~ekivawa podgrejana su, ~ini gu funkciju. Me|u wima su, podse, i tuma~ewem koje je Minisetimo, i {ef poslani~kog klustarstvo pravde nedavno izdalo ba ZEV Dragoslav Petrovi}, republi~kom poslaniku i gradokoji je najavio da }e vratiti pona~elniku Jagodine Draganu slani~ki mandat po{to se opreMarkovi}u Palmi, po kojem se delio za funkciju sekretara za odredbe o nespojivosti funckinauku u Vladi i Vojvodine, i lija ne odnose na zate~eno stawe. der SVM-a I{tvan Pastor, koji U svakom slu~aju, od 1. aprila je tako|e skloniji tome da zadru pokrajinskom parlamentu nije `i mesto potpredsednika i sepodneta nijedna ostavka na pokratara za privredu u Vladi slani~ku funkciju. To je na{em APV.

REKLI SU

– Do sad niko od pokrajinskih poslanika nije uputio pismenu ostavku u pokrajinski parlament – rekao je Ga{i}. Ni u Skup{tinu Srbije do ju~e nije stigla nijedna ostavka poslanika koji su u sukobu interesa jer obavqaju vi{e funkcija, a obave{tewa o tome koje se funkcije odri~u nisu stigla ni u Agenciju za borbu protiv korupcije. U Agenciji je u petak saop{teno da je dvadesetak funkcionera poslalo izja{wewa o funkciji koju }e zadr`ati dok je gotovo 2.000 tra`ilo saglasnost da nastavi da obavqa vi{e funkcija. Iz Agenciji su poru~ili da zakon ne dozvoqava podno{ewe takvog zahteva i da }e oni biti odba~eni. A u petak su o tome poslata i obave{tewa pojedinim funkcionerima. Po Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije i stavu Agencije o nespojivosti funkcija u izvr{noj i zakonodavnoj vlasti, u sukobu interesa su republi~ki poslanik Jedinstvene Srbije Dragan Markovi} Palma, koji je

Santovac: Kazna mawa od poslani~kog pau{ala Zamenik {efa poslani~ke grupe SRS-a u Skup{tini Vojvodine Sa{a Santovac izjavio je da je, po kaznenim odredbama Zakona o Agenciji za borbu korupcije, nov~ana kazna za obavqawe dveju ili vi{e javnih funkcija mawa od iznosa pau{ala poslanika pokrajinskog parlamenta. Primera radi, naveo je Santovac na konferenciji za novinare, plata gradona~elnika Novog Sada je 110.000, a kao poslanik u pokrajinskom parlamentu prima i mese~ni pau{al od 42.000 dinara, pa mu eventualna nov~ana kazna od 10.000 (a kre}u se u rasponu od 10.000 do 40.000 dinara) ne bi predstavqala neki problem. – U~estale najave o nekim ostavkama pri~e su za javnost, da bismo se, umesto `ivotnim interesima gra|ana, zavr{avawu zapo~etih projekata i investicija, bavili funkcionerima – ocenio je Santovac.

Markovi}: Neka se pravnici dogovore Gradona~elnik Jagodine Dragan Markovi} Palma ocenio je ju~e da bi Ministarstvo pravde i Agencija za borbu protiv korupcije trebalo zajedni~ki da prou~e zakon kada su u pitawu funkcioneri koji su i gradona~elnici i poslanici i otklone dilemu koju imaju gra|ani. – Tuma~ewe koje sam dobio od Ministarstva pravde je da lica koja su zate~ena na funkcijama mogu zadr`ati te funkcije, a da nova izabrana lica to ne mogu od 1. aprila. Agencija ima druga~ije mi{qewe, iako su u Ministarstvu svi pravnici – rekao je Markovi} i dodao da JS smatra da u sukobu interesa nisu oni koji ni na jednoj funkciji ne primaju plate, a to je, kako ka`e, wegov slu~aj.

SUSRET KOD PREMIJERA

Opozicija predala milion potpisa Predstavnici opozicionih Srpske napredne stranke, Nove Srbije i Demokratske stranke Srbije predali su ju~e premijeru Srbije Mirku Cvetkovi}u potpise gra|ana koji tra`e vanredne parlamentarne izbore. Potpise su predali lideri SNS-a i NS-a Tomislav Nikoli} i Velimir Ili}, kao i potpredsednik DSS-a Nenad Popovi}. Nikoli} je preneo novinarima da im je Cvetkovi} tokom susreta rekao da smatra da Vlada Srbije dobro radi i da je ispunila skoro sve ciqeve koje je postavila na po~etku mandata. Nikoli}, Ili} i Popovi} najavili su da }e nastaviti zajedni~ke akcije jer su Srbiji potrebne promene. Oni smatraju da Vlada Srbije ne radi dobro i da gra|ani lo{e `ive, a da je na sastanku Cvetkovi} poku{ao da

– Predsedniku Vlade smo predali simboli~no samo jednu kutiju, a ovo ovde neka im ostane kao spomenik, s tim {to sam rekao da, ako bilo kome od ovih koji su se ovde identifikovali potpisima bude falila i dlaka s glave – snosi}e odgovornost – kazao je lider SNS-a.

Nikoli} je rekao da je Vlada Srbije „ustavna adresa“ na koju se predaju potpisi za vanredne izbore, ali da o svemu odlu~uje Boris Tadi}.

Cvetkovi}: Nije vreme za izbore – Vanredni parlamentarni izbori ne bi doprineli stabilizaciji prilika u zemqi – izjavio je ju~e premijer Srbije Mirko Cvetkovi}, i dodao da je Vlada Srbije otvorena za konsultacije s predstavnicima opozicionih stranaka da bi se poboq{alo stawe u dru{tvu i ekonomiji zemqe, saop{teno je iz Cvetkovi}evog kabineta posle razgovora s opozicionim liderima. – Su{tinski dijalog izme|u vlasti i opozicije vodi se u Skup{tini Srbije – naglasio je Cvetkovi} i istakao da je parlament glavno mesto gde vlast i opozicija treba da raspravqaju o pitawima va`nim za razvoj Srbije. – Politi~ki `ivot Srbije je ure|en Ustavom i zakonima i u skladu s tim propisima }e biti i raspisivani redovni izbori. ih obmane pri~ama da se u Srbiji boqe `ivi i da Srbija izlazi iz ekonomske krize. – Mi smo upoznali predsednika Vlade sa zahtevima gra|ana, on je rekao da je sada svestan toga da je milion qudi nezadovoqno– kazao je Nikoli} i dodao da su Cvetkovi}u simboli~no predali samo jednu kutiju.

Na pitawe novinara zbog ~ega nije do{ao lider DSS-a Vojislav Ko{tunica, Nikoli} je rekao da je za wega svejedno za koga ta stranka misli da treba da je vodi tokom predaje potpisa. Lider NS-a Velimir Ili} kazao je novinarima da `ele promene jer „Srbija sre}e sa sada{wom Vladom nema“.

POTPREDSEDNIK SPO-a @IKA GOJKOVI] USLOVIO DAQE U^E[]E STRANKE U VLADI

Hitno doneti zakon o restituciji

Mladenovi}: Pritisak ili ne{to drugo – Demokratska stranka Srbije tra`i striktno po{tovawe Zakona o spre~avawu sukoba interesa, a od Agencije za borbu protiv korupcije da jasno defini{e stav prema zahtevima nekih funkcionera da im se dozvoli obavqawe dve ili vi{e funkcija – izjavio je ju~e funkcioner DSS-a Andreja Mladenovi} na strana~koj konferenciji za novinare. – Ako direktorka Agencije Zorana Markovi} ne mo`e da iznese jasan stav o zahtevu vi{e od 2.000 funkcionera za obavqawe nekoliko funkcija, onda treba da podnese ostavku. Ako postoje pritisci od vrha vlasti ili politi~kih stranaka – to treba javno re}i“. DSS smatra da je neophodno striktno po{tovawe Zakona o spre~avawu sukoba interesa, naglasio je on, i dodao da Agencija ne bi trebalo da daje „nemu{ta obja{wewa“.

istovremeno gradona~lenik Jagodine, poslanik Veroqub Stevanovi} koji je i gradona~elnik Kragujevca i poslanik Sa{a Mileni} koji je istovremeno i predsednik Skup{tine grada Kragujevca. Sekretar Skup{tine Srbije Veqko Odalovi} rekao je agenciji Beta da ne utvr|uje Skup{tina da li je neko u sukobu interesa, nego da je to posao Agencije za borbu protiv korupcije kojoj se funkcioneri i obra}aju svojim zahtevima. Po wegovim re~ima, ako se odri~e funkcije, poslanik ostavku predaje na pisarnici parlamenta a o woj se izja{wava skup{tinski Administrativni odbor po redovnoj proceduri. – Procedura u takvim slu~ajevima je standardna, nema nikavih specifi~nosti – rekao je Odalovi}, i dodao da se zamena mandata u slu~aju ostavke poslanika obavqa na na~in propisan Zakonom o izboru narodnih poslanika. B. D. Savi}

3

Potpredsednik Srpskog pokreta obnove i narodni poslanik @ika Gojkovi} izjavio je da }e ta stranka preispitati daqe u~e{}e u Republi~koj vladi ukoliko se uskoro ne usvoji zakon o restituciji i ne otpo~ne proces vra}awa nacionalizovane imovine. – Ovo je godina u kojoj zakon o restituciji mora biti donet i proces vra}awa imovine zapo~et. Ako se taj zakon u najskorije vreme ne usvoji, i to u pravi~nom obliku, ja }u kao predsednik Pokrajinskog odbora SPO-a za Vojvodinu od Predsedni{tva stranke zatra`iti da preispita u~e{}e SPO-a u Vladi Srbije. Smatram da

vi{e ne mo`emo i ne smemo tolerisati ga`ewe ovog temeqnog programskog principa SPO-a, ali i zdravog ra-

zuma stotina hiqada gra|ana koji ~ekaju na vra}awe imovine – poru~io je Gojkovi} na konfernciji za novinare odr`anoj ju~e u centru Novog Sada, ispred hotela „Putnik“, uz napomenu da je i taj nacionalizovani objekat u procesu privatizacije do{ao u posed narkokartela. On je kazao da otima~ina privatne svojine traje ve} sedam decenija, te da su generacije umrle ne do~ekav{i pravdu, navode}i da SPO smatra da nema vremena za daqa odlagawa vra}awa te imovine. Dodao je da SPO nikada nije ucewivao svoje koalicione partnere, kao i da nema nameru da ru{i Vladu, koja, kako je naveo, ostva-

ruje napredak na putu evroatlantskih integracija. Ipak, ne vidi razlog „za{to bi SPO sedeo u Vladi ukoliko se poka`e da istoj nedostaje `eqe, mogu}nosti ili znawa za kona~no vra}awe imovine vlasnicima koji pravdu ~ekaju ve} punih 65 godina“. On je ponovo pozvao Agenciju za privatizaciju da prestane da prodaje imovinu koja je predmet restitucije. – Na`alost, u posledwe vreme su se potvrdile na{e najcrwe slutwe i pokazalo se da tu imovinu ne kupuju samo skorojevi}i i tajkuni, ve} i narkokarteli koji su zaradili basnoslovni novac trguju}i smr}u – napomenuo je Gojkovi}. B. D. S.

VESTI Ma|arske liste Pokrajinski sekretar za propise, upravu i mawinske zajednice Tama{ Korhec na ~elu je liste „Ma|arska sloga“, koja }e u~estvovati na izborima za Ma|arski nacionalni savet 6. juna. Odluku je doneo Savet Saveza vojvo|anskih Ma|ara na sednici u Subotici.Na spisku je 35 imena, od kojih su 17 predstavnici SVM-a, a 18 pripadnici civilnih organizacija, crkava i nezavisni intelektualci. Uz Korheca, partijski deo liste ~ine Tibor Varadi, Arpad ^ernik, Livija Jo-Horti, Zoltan [ifli{, [andor Hodi, Gabrijela [aro{i i drugi. Vanpartijce predstavqaju Karoq Duda{, Arpad Pap, Imre [ebe{}en, Ferenc @oldo{, katoli~ki nadbiskup Laslo Nemet, reformatorski nadbiskup I{tvan

^ete Seme{i, glavni intendant Evangelisti~ke crkve Arpad Dolinski...Na listi nema aktuelnog predsednika MNT-a Lasla Jo`e.U Subotici je, ina~e, u toku formirawe i druge liste, koju navodno podr`ava Demokratska stranka. Re~ je o listi „Kao vojvo|anski Ma|ar u Evropi“, a da bi se formirala potreban je potpis bar jednog procenta gra|ana upisanih u poseban bira~ki spisak pripadnika ma|arske zajednice. Na spisku }e se, kako je najavqeno, na}i i pokrajinski sekretar za zdravstvo Atila ^engeri.

Podr{ka sa strane Liga socijaldemokrata Vojvodine na predstoje}im izborima za Ma|arski nacio-

nalni savet podr`a}e posebnu listu kandidata – saznaje portal „VajdàsagMa” (Vojvodina danas). Po nezvani~nim informacijama, koju su potvrdili i krugovi bliski rukovodstvu partije, s obzirom na to da prema Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih mawina nemawinske strane ne mogu direktno u~estvovati na izborima, LSV }e podr`ati posebnu, woj blisku listu, koja se ne mo`e dovesti u vezu s drugim partijama. Na izborima sa svojom listom u~estvuje Savez vojvo|anskih Ma|ara i Pokret ma|arske nade, a Demokratska stranka }e podr`ati listu pod nazivom „U Evropu kao Ma|ar iz Vojvodine”. Liga socijaldemokrata Nenada ^anka bi bila ~etvrta stranka koja bi direktno ili indirektno u~estvovala na izborima za Ma|arski nacionalni savet.


4

EKONOMIJA

utorak13.april2010.

MART S MALOM INFLACIJOM

Cene posko~ile 1,2 posto Inflacija u Srbiji u martu bila je 1,2 posto, mereno metodologijom Evropske unije, saop{tio je Republi~ki zavod za statistiku Srbije. Kako se navodi u saop{tewu, u martu je godi{wa inflacija bila 4,7 posto, a u prva tri meseca 2010. godine indeks potro{a~kih cena je iznosio dva procenta. Po metodologiji EU, inflacija se meri na osnovu prose~ne promene maloprodajnih cena robe i usluga za li~nu potro{wu, a ukqu~uje cenu iznajmqivawa stana, finansijske usluge, usluge obrazovawa i ugostiteqske usluge. U martu su najvi{e poskupeli stanarina, voda, struja...

POTPUNO NEIZVESNA SUDBINA ZREWANINSKE FABRIKE PIVA

Pivara propada, a gazde nigde nema Sudbina Zrewaninske industrije piva (ZIP), jedne od najstarijih u Srbiji, nikome u gradu nije poznata, a wen ve}inski vlasnik, kontroverzni suboti~ki biznismen Mom~ilo Raji}, izgleda ne planira da odgovori na pitawe {ta planira da uradi s wom. Raji}u u trag ne mo`e da u|e ni lokalna samouprava niti poreznici, a propao je i nedavni poku{aj Regionalne privredne komore u Zrewaninu da od wega bar izdejstvuje odgovor na pitawe {ta namerava sa svojim kapitalom u pivari. Predsednik RPK-a Milan Radovanovi} ka`e da je ova ustanova poku{ala da pomogne i s ve}inskim vlasnikom dogovori re{avawe problema. Me|utim, nije uspela da stupi u kontakt s wim. – Dostupni podaci jasno ukazuju na to da je pivara propala. Stawe jo{ komplikovanijim ~ini to {to Poreska uprava za neizmire-

ROBNA RAZMENA VOJVO\ANSKE PRIVREDE

Uvoz iz Rusije spakovao minus Ukupna robna razmena, koju su u protekloj kriznoj godini vojvo|anski privrednici ostvarili s inostranstvom, iznosila je oko 7,3 milijardi dolara, {to je 25 odsto mawe nego prethodne godine, re~eno je u Privrednoj komori Vojvodine. Vrednost lane ostvarenog izvoza iznosila je oko 2,8 milijarde dolara, dok je u isto vreme uvezeno robe za vi{e od 4,4 milijarde, tako da ostvareni

pokriva~a i tapeta za 87 miliona dolara. U Pokrajinu je u isto vreme uvezeno sirove nafte za 888,8 miliona dolara, prirodnog gasa za 628 miliona, lakih uqa namewenih preradi za 92,3 miliona, ma{inskih delova za 81,3 milion i polovnih automobila za 49 miliona dolara. Po podacima PKV-a, izvoz iz Pokrajine u industrijski razvijene zemqe pro{le godine je

Privrednici u Vojvodini su protekle godine ostvarili robnu razmenu sa oko 150 zemaqa deficit od oko 1,6 milijarde predstavqa gotovo polovinu deficita u 2008. godini. Takvo smawewe spoqnotrgovinskog deficita i pove}awe pokrivenosti uvoza izvozom za deset procenata nastalo je kao “rezultat ve}eg smawewa uvoza u odnosu na ostvareno smawewe izvoza”, istakli su ~lanovi Odbora za ekonomske odnose s inostranstvom pri PKV-u. Iz Vojvodine, iz koje je ostvarena gotovo tre}ina ukupne robne razmene Srbije s inostranstvom, najvi{e je lane izvezeno kukuruza, i to za oko 183,4 miliona dolara, {e}era za 130 miliona, delova za ma{ine za oko 122 miliona i podnih

zabele`io pad od oko 25 procenata, dok je 13 odsto mawe robe izvezeno u zemqe u razvoju, koje su u celini ne{to zna~ajniji uvoznici vojvo|anske robe. Privrednici u Vojvodini su protekle godine ostvarili robnu razmenu s oko 150 zemaqa, a najve}i obim, od oko 1,7 milijardu dolara, ostvaren je s Ruskom Federacijom, gde je izvezeno robe za oko 173 miliona dolara a uvezeno za 1,57 milijardu. Na tabeli robne razmene slede Nema~ka s 874,8 miliona dolara, Italija (527 miliona) i BiH (451,6 milion), Rumunija (383 miliona), Ma|arska s 275 miliona dolara.

Uqara u [idu najve}a na Balkanu Posle obimne tehnolo{ke rekonstrukcije i ulo`enih deset miliona evra, fabrika uqa “Viktorijaoil” u [idu postala je najve}i prera|iva~ uqarica u jugoisto~noj Evropi. Dnevni kapacitet prerade suncokreta podignut je sa 600 na 1.200 tona, {to je dva puta ve}i potencijal od zrewaninskog “Dijamanta”, koji je najbli`i konkurent. Mogu}nost prerade soje i uqane repice pove}ana je za vi{e od 60 posto, odnosno sa 450 na 750 tona dnevno.

DNEVNIK

Uqara, koja posluje u okviru novosadske “Viktorija grupe”, pro{le jeseni napravila je senzaciju promocijom nove robne marke jestivog uqa “iskon”. Oboriv{i cena za vi{e od 40 procenata, ovaj proizvo|a~ je od avgusta, kada se nova vrsta uqa pojavila u prodaji, do kraja 2009. godine tr`i{tu isporu~io 13 miliona litara “iskona”. Za prva tri meseca ove godine “Viktorijaoil” je prodao 8,3 miliona litara, pri ~emu je ~etiri miliona litara izvezeno na susedna tr`i{ta. V. H.

ne obaveze potra`uje od pivare vi{e od 300 miliona dinara. Nas u Komori ne sekira toliko to {to ve}inski vlasnik ne iskazuje interesovawe za pivaru, koliko to {to je dr`ava inertna i {to

tiri godine ne mo`e da re{i svoj status niti naplati potra`ivawa od pivare. Posebno ih iritira {to je ova uprava u prioritetu prinudne naplate. Sudija Petar Tapavi~ki ka`e da potpuno razu-

Vi{e od 1.000 dana u blokadi Zvani~ni podaci Centra NBS-a za prinudnu naplatu pokazuju da je ra~un pivare blokiran vi{e od 1.000 dana, iznosom ve}im od 50 miliona dinara. Po podacima iz zavr{nih ra~una, dostupnim na sajtu Agencije za privredne registre, vrednost kapitala ZIPa od privatizacije stalno se smawivala. Godine 2008. dostigla je svega 52 miliona dinara, ili 28 odsto od vrednosti iskazane 2005. ne preduzima ni{ta da za{titi svoj kapital koji iznosi blizu 40 odsto – isti~e Radovanovi}. Osim Poreske uprave, koja je od 2006. u vi{e navrata ogla{avala prodaju imovine ZIP-a radi naplate duga od 307 miliona dinara, i oko 200 biv{ih radnika pune ~e-

me wihovo nezadovoqstvo, ali dodaje da }e pored pravosna`nih presuda radnici morati da sa~ekaju ostvarivawe svojih poverila~kih prava. Raji} je u posed 51,04 odsto kapitala pivare do{ao za 912.000 evra. Dvoje-troje fizi~kih lica

otkupqivalo je akcije od radnika, a onda ih je Raji}eva firma “Pan bir” otkupila od wih. Pivara je radila samo tri meseca 2003, a ve} 2004. proizvodwa je obustavqena. Neko vreme pivo je dovo`eno iz Be~eja i fla{irao u Zrewaninu,

a onda su radnici poslati na prinudni odmor i sve je krenulo nizbrdo. Od nekada{wih 200 zaposlenih, broj je sveden na 16, a radi se gotovo iskqu~ivo o portirima koji ~uvaju fabriku. @. Balaban

VLADA SE NE ODRI^E VISOKIH AKCIZA I POREZA NA DIZEL I BENZIN

Dr`ava glavni krivac za preskupo gorivo Cene goriva u Srbiji su iznad onih u okru`ewu, a na wih, osim cene sirove nafte i kursa dolara, zna~ajno uti~u i nameti (akcize i porezi) koje dr`ava uzima na svaku litru. Visoke cene, kao i sve tawi nov~anici potro{a~a, doveli su do zna~ajnog pada prometa, ~ak i oko 40 dosto u odnosu na isti period lane, pa se ve} nekoliko nedeqa govori o tome da se ne{to mora preduzeti da bi se cena litra goriva smawila. Naj~e{}e je spomiwano smawewe akciza, ali se jo{ uvek ni{ta nije desilo. Da se mora ne{to preduzeti sada je sve jasnije, a tome u prilog ide i izjava ministra rudarstva i energetike Petra [kundri}a. On je kazao da }e Ministarstvo rudarstva i energetike tra`iti da se akciza na te~ni naftni gas pove}a za deset posto a za toliko smawi akciza na benzine, kao i da }e do kraja meseca biti doneta i nova uredba o cenama derivata. Po wegovim re~ima, to bi dovelo do uravnote`ewa cena svih derivata i cene goriva na srpskom tr`i{tu bile bi pribli`ne onim u regionu. Me|utim, on je naglasio da ipak kona~nu re~ o izmenama akcizne politike donosi Ministarstvo finansija, te da dono{ewe takve odluke zavisi i od priliva para u buxet po drugim osnovama. Kada je re~ o novoj uredbi, [kundri} je ukazao na to da se u Ministarstvu radi na nekoliko razli~itih mo-

Litar sve skupqi Krajem pro{le nedeqe na doma}em tr`i{tu gorivo je ponovo poskupelo, a litar je skupqi za ne{to vi{e od dinar u proseku. Izvesno je da je litar goriva u Srbiji izuzetno skup i sve mawe dostupan potro{a~ima jer je sada, na osnovu najvi{ih propisanih cena, litar goriva na doma}em tr`i{tu, u zavisnosti od vrste, iznad 100 dinara (dizel D-2 je oko 104, motorni benzini gotovo 116, a evrodizel iznad 116 dinara). Da su cene visoke jasno je svima, pa i pumpaxijama te se na mnogim pumpama gorivo prodaje po ni`im cenama, a popusti su i do oko deset dinara po litru. dela, koji moraju da sadr`e tri elementa – cenu nafte na svetskom tr`i{tu, odnos dolara i dinara, te tro{kove proizvodwe derivata. Dakle, eventualna promena akciza u nadle`nosti je Ministarstva finansija, a da li }e one biti promewene jo{ se ne zna. Ukoliko se to desi, benzini bi mogli biti jeftiniji, ali bi poskupeo TNG, gorivo koje sada

ima najpovoqniju cenu, oko 50 dinara. Eventualna promena uredbe o cenama naftnih derivata mogla bi dovesti do promene roka kao i procenta korekcije cene. Naime, sada{wom Uredbom o cenama do promena dolazi svakih 15 dana ukoliko se za 1,5 odsto promeni ukupna cena nafte, a mogu}e je da se novom uredbom podrazumeva uskla|ivawe na mesec da-

na, uz neophodan procenat promene od 3,5 odsto, mada su mogu}a i neka druga re{ewa. Treba re}i da je prethodnom uredbom do korekcija cene goriva na doma}em tr`i{tu dolazilo svakih 30 dana, a upravo taj vremenski rok bio je faktor zbog kojeg je ona prestala da va`i jer je to period tokom kojeg mo`e do}i do zna~ajnih promena cene nafte i kursa dolara. Bilo je i predloga da se cene goriva mewaju u skladu s berzanskim cenama derivata {to bi moglo dovesti do pribli`avawa doma}ih cena s onima u okru`ewu. Me|utim, na osnovu onoga {to ministar [kundri} ka`e, i u uredbi koja bi mogla uslediti i daqe je va`an parametar cena sirove nafte. Kakva god odluka bila doneta, te{ko da }e se to osetiti do kraja ovog meseca, {to zna~i da bi nova promena cene mogla uslediti i pre po~etka maja. Budu}i da nafta poskupquje, nije te{ko predvideti {ta }e se desiti s cenama na doma}em tr`i{tu. D. Mla|enovi}

9. 4. 2010.

1.202,99770

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Cena

BELEX 15 (732,72

Promet

Duropak, Kru{evac

18,58

900

20.700

Velefarm, Beograd

15,87

1.855

9.275

Agrobanka, Beograd

9,49

10.431

Soja protein, Be~ej

4,56

Naziv kompanije

2,72)

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

2,91

3.434

67.787.692

6.029.387

Komercijalna banka, Beograd

1,09

30.675

122.700

986

1.224.947

Energoprojekt holding, Beograd

2,36

911

2.801.751

4,23 Promena %

8.964 Cena

430.271 Promet

Agrobanka, Beograd

9,49

10.431

6.029.387

Univerzal banka, Beograd

2,96

6.682

1.115.935

Po{tanska {tedionica, Beograd

-12,00

8.800

26.400

Soja protein, Be~ej

4,56

986

1.224.947

Varvarinsko poqe, Varvarin

-12,00

1.056

264.000

Imlek, Beograd

1,83

1.334

747.940

-9,09

200

20.600

Metalac, Gorwi Milanovac

1,86

2.306

186.820

Metals banka, Novi Sad

Alfa plam, Vrawe Pet akcija s najve}im padom

Proleter Be~ej, Be~ej Ratko Mitrovi}, Beograd

-7,69

600

162.000

-1,61

6.002

1.410.500

-6,80 Promena %

1.631 Cena

40.775 Promet

Privredna banka, Beograd

0,59

680

123.080

Meser Tehnogas, Beograd

-0,78

6.610

647.754

Dijamant, Zrewanin

4,17

10.000

1.500.000

Tigar, Pirot

0,27

732

178.184

Metals banka, Novi Sad

-1,61

6.002

1.410.500

Alfa plam, Vrawe

4,23

8.964

430.271

Soja protein, Be~ej

4,56

986

1.224.947

Telefonija, Beograd

-6,80

1.631

40.775

Veterinarski zavod, Subotica

1,62

691

494.456

Telefonija, Beograd Vojvo|anskih top-pet akcija

Veterinarski zavod, Subotica

1,62

691

494.456

Fabrika {e}era, Crvenka

0,00

3.200

364.800

Svi iznosi su dati u dinarima


EKONOMIJA

DNEVNIK

utorak13.april2010.

5

DEJAN [O[KI] ZVANI^NO KANDIDAT ZA NASLEDNIKA RADOVANA JELA[I]A

Guvernera izabrao koalicioni dogovor Ono {to se ve} desetak dana pomiwalo kao najverovatnija opcija ju~e je i zvani~no potvr|eno: kandidat za novog guvernera Narodne banke Srbije je Dejan [o{ki}, aktuelni predsednik Saveta NBS-a. Vest o zvani~noj kandidaturi [o{ki}a obznanio je premijer Mirko Cvetkovi}, objasniv{i da je re~ o veoma stru~noj i nestrana~koj li~nosti. U Vladi je o~igledno postignut konsenzus o wegovom izboru, slede}i na potezu je Odbor za finansije Skup{tine Srbije, da bi na kraju usledilo imenovawe. [ta }e se promeniti kada [o{ki} sedne u Jela{i}evu fotequ? Sam premijer Cvetkovi} ka`e da u NBS-u ne treba o~ekivati velike promene, te da on smatra da je dobro {to tr`i{te odre|uje kurs i da o~ito tako treba da se nastavi. Odnos dinar/evro

bio je kod nas vrlo vru}a tema posledwih meseci. Prvi potezi novog guvernera }e se tu budno pratiti, posebno sve {to se od-

Bogata karijera Dejan [o{ki} je ~etrdesettrogodi{wi Begra|anin. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1989. i iste godine izabran za najboqeg diplomca Beogradskog univerziteta. Magistrirao je ~etiri godine kasnije, a doktorsku tezu odbranio 1999. Sada je vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu i predsednik Saveta NBS-a. Oblast finansijskih tr`i{ta specijalizovao je u SAD, a bio je i specijalni savetnik NBS-a za tu oblast. Savetovao je Centar za ekonomska i pravna pitwa EU. nosi na kurs doma}e valute. To va`i za uvoznike i izvoznike, kao i za gra|ane – vi{e od 70 odsto zadu`enih vra}a kredite indeksirane u evrima. [ta je realno o~ekivati? – Ne mo`e kurs regulisati ekonomsku i, uop{te, privrednu

DR@AVA PRVO BIRA SAVETNIKA ZA PRODAJU

Promene ne bi trebalo da bude ni kada se radi o deviznim rezervama zemqe. One moraju biti u funkciji politike kursa i pla}awa inostranstvu, a ne da se stavqaju u funkciju razvoja, kako se moglo ~uti. Inflacija je ove godine predvi|ena na {est

posto, s mogu}im odstupawima plus-minus dva procenta. Mislim da u narednom periodu ne treba previ{e insistirati na tom ciqu, monetarna politika bi trebalo da bude bla`a da bi podstakla investirawe i tako omogu}ila otvarawe novih radnih mesta. S tim da }e kurs, rezerve i inflacija biti pravi ispit za novog guvernera sla`e se i profesor Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu dr Sini{a Ostoji}. – On ne bi smeo da dozvoli velika gibawa kursa i evro bi i daqe trebalo da bude oko sto dinara – ka`e Ostoji}. – U protivnom bi moglo do}i do ve}eg rasta cena – uostalom, inflacija nam ve} raste zbog dosada{weg skoka evra. Zato bi, osim stabilizacije kursa, trebalo poraditi i na ve}oj deevroizaciji kod nas. [to se

ti~e deviznih rezervi, nedavno smo dobili tran{u od MMF-a i tu ne bi trebalo ni{ta mewati. Novog guverenera izabra}emo po starom Zakonu o NBS-u. Kada se bude donet novi zakon, trebalo bi da sledi i ponovni izbor prvog ~oveka NBS-a. Su{tinska razlika izme|u starog i novog zakonskog re{ewa nisu personalna pitawa ve} nadle`nosti, odnosno ko treba da ima ve}u vlast u okviru centralne monetarne institucije: Savet NBS-a ili guverner.

MINISTARKA FINANSIJA NE ODUSTAJE OD VELIKE FISKALNE REFORME

Diana sprema mirnu poresku revoluciju

Prvi tender za Telekom Ministarstvo finansija Srbije objavilo je tender za izbor savetnika za prodaju 40 odsto dr`avnih akcija u Telekomu “Srbija”, navodi se u novom broju “Slu`benog glasnika”. Po uslovima tendera, ponu|a~ mora biti investiciona banka svetskog renomea ili konzorcijum koji predvodi investiciona banka. Uslov je i da je ponu|a~ u posledwe tri godine obavio najmawe jednu transakciju telekomunikacionih preduze}a iz Evrope, s Bliskog istoka ili iz Zajednice Nezavisnih Dr`ava, vrednosti ve}e od 500 miliona evra, navodi se u oglasu. Rok za podno{ewe ponuda je 30 dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku”, koji je {tampan 9. aprila. Izbor najboqeg punu|a~a }e se vrednovati na osnovu iskustva tima ponu|a~a, radnog plana i ponu|ene cene, navodi se, i dodaje da je ponu|a~ obavezan i da predstavi radni plan u Ministarstvu finansija. Nakon {to komisija za javnu nabavku oceni tehni~ki deo ponude, ponu|a~i ispune uslove, odnosno osvoje najmawe 70 poena, bi}e pozvani na javno otvarawe finansijskog dela ponuda. Na ~elu komisije je dr`avni sekretar u Ministarstvu finansija Slobodan Ili}. Vlada Srbije odlu~ila je 26. marta da proda 40 odsto akcija Telekoma “Srbija”, odnosno polovinu akcija te telekomunikacione kompanije u vlasni{tvu dr`ave. Dr`ava je preko PTT “Srbija” vlasnik 80 odsto Telekoma “Srbija”, a 20 odsto je u vlasni{tvu gr~ke kompanije OTE, ~iji je suvlasnik, s 30 odsto, “Doj~e telekom”.

Iako je nedavno na Kopaoniku izjavila da bi porezi u Srbiji bili sasvim druga~iji da se ona pita, izgleda }e se ministarka finansija Srbije Diana Dragutinovi} ipak na kraju pitati za ono za {ta i mora da bude pitana: poresku reformu. Elem, Diana Dragutinovi} je ju~e izjavila da se zala`e za sprovo|ewe brze poreske reforme koja }e biti podsticaj za pove}awe proizvodwe, otvarawe novih radnih mesta, pove}awe konkurentnosti doma}e privrede i smawewe sive ekonomije, a ujedno }e {tititi najugro`enije slojeve stanovni{tva. – Sprovo|ewe poreske reforme trebalo bi da li~i na mirnu revoluciju posle koje }e svim gra|anima biti boqe – istakla je ministarka Dragutinovi} na predstavqawu publikacije Fonda za razvoj ekonomskih nauka “Poreska politika u Srbiji – pogled unapred”, koju je podr`ala Ameri~ka agencija za razvoj USAID. Ministarka je istakla da su za uspeh poreske reforme neophodni poverewe gra|ana, dobri zakoni i wihova efikasna primena. Namera Vlade Srbije je, po wenim re~ima, da poreska reforma bude deo sveobuhvatne fiskalne reforme, {to podrazumeva da se istovremeno s izmenama poreskih stopa, kojima }e vi{e biti oporezovana potro{wa a mawe proizvodwa, smawuju javni rashodi. – U Srbiji se vi{e tro{i nego {to se proizvodi – naglasila je Diana Dragutinovi}, dodaju}i da

Prodaja zlatare

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Valuta

Va`i za

Kupovni za devize

PDV ide s 18 na 22 posto Najve}i deo gubitaka buxetskih prihoda zbog smawewa doprinosa, kako je predlo`io Arsi}, nadoknadio bi se pove}awem stope poreza na dodatu vrednost (PDV), i to one vi{e s 18 na 22 posto, a ni`e s osam na 12. Pove}awe PDV-a, kako je dodao, jednokratno bi imalo uticaj na cene, ali ne bi zna~ajnije uve}alo inflaciju. Dodatni prihodi u dr`avnu kasu, kako je rekao, prikupili bi se pove}awem poreske stope na zarade, s 12 na 20 odsto, a u tom slu~aju ne bi bile oporezovane zarade ni`e od 16.500 dinara. se istovremeno pripremaju predlog zakona o fiskalnoj odgovornosti i predlog poreske reforme. Nije realno, kako je navela, da se tra`i smawewe poreskih stopa a ujedno zahteva da dr`ava obezbedi kvalitetne usluge u zdravstvu, {kolstvu, redovne penzije, dobru socijalnu za{titu, brze pruge i autoputeve.

Autori studije o poreskoj reformi su predlo`ili da se u kratkom roku sprovede reforma poreza na zarade, dohodak gra|ana i poreza na dobit preduze}a, a da se postepeno primewuju izmene u naplati poreza na imovinu. Wihova ocena je da bi smawewe akciza na naftne derivate moralo da se nadoknadi pove}awem drugih

akciza, kao {to su one na cigarete, da se ne bi umawili planirani buxetski prihodi. – Stopa poreza na zarade je ve} niska i wu ne bi trebalo mewati, ali predla`emo da se smawe doprinosi na zarade za socijalno osigurawe – rekao je jedan od autora studije Milojko Arsi}. On je objasnio da bi smawewem socijalnih doprinosa cena rada u Srbiji bila ni`a, {to bi smawilo rad na crno i privuklo investitore, pogotovo u granama koje zapo{qavaju veliki broj qudi. Arsi} se zalo`io i za uvo|ewe proporcionalog oporezivawa godi{weg dohotka gra|ana, od ~ega bi bili izuzeti prihodi od kapitala. Stopa poreza na dobit preduze}a, kako su predlo`ili autori studije, ostala bi deset posto, ali bi se ukinule brojne olak{ice, zbog kojih se sada efektivno taj porez u proseku napla}uje po stopi od pet od {est posto. – Porez na imovinu trebalo bi sprovoditi fazno, tako da bude obuhva}en be}i deo imovine, pogotovo gra|ana, a umesto pogresivne poreske stope uvede proporcionalnu, koja bi se obra~unavala na tr`i{nu vrednost imovine – rekao je Arsi}. On je istakao da ne postoje razlozi za odlagawe poreske reforme u Srbiji i da su neke najkrupnije promene u javnim finansijama u ve}em broju zemaqa sprovo|ene u vreme velikih ekonomskih i dru{tvenih kriza ili neposredno po wihovom zavr{etku. E. D.

Da nije lako biti u foteqi u kabinetu NBS-a smatra stru~wak dr Dejan Eri}: – Srpska ekonomija ima velike strukturne probleme, deficit, pritisak na strani svih dugova i Vladu koja je dobra i stabilna ali heterogena i s razli~itim interesima pa novom guverneru ne}e biti lako – ka`e Eri}. – A on je mlad, stru~an, ambiciozan i nema nijednu mrqu u karijeri i mislim da mo`emo imati poverewa u wega, a ba{ to je bitno da na tom mestu bude ~ovek od poverewa. D. Vujo{evi} VLADA SRBIJE POVE]ALA CENU RADA

Minimum ve}i 500 dinara

Vlada Srbije je ju~e na telefonskoj sednici, kao {to smo i najavili, utvrdila novu minimalnu cenu radu te }e tako u prvoj polovini ove godine minimalac iznositi 15.660 dinara umesto 15.138. To zna~i da je pove}an 500 dinara mese~no, ili vrednost radnog sata s 87 na 90 dinara. Ovakvom odlukom ministar rada i socijalne politike Rasim Qaji} “pomirio” je zahteve sin-

dikata da se cena rada po satu pove}a s 87 na 92 dinara i protivqewe poslodavaca da do izmena uop{te do|e. Kompromisnim re{ewem od 90 dinara po radnom satu ili 15.660 dinara mese~no nisu zadovoqni ni sindikati ni poslodavci. Prvi zato {to smatraju da je malo, a drugi misle da je mnogo, ali nakon {to bude objavqen u “Slu`benom glasniku Srbije”, utvr|eni minimalac postaje obaveza za sve. Poslodavci sada moraju radnicima isplatiti i po 500 dinara za januar i februar, s obzirom na to da su im zbog nedono{ewa odluke o novom minimalcu ispla}ivali stari te tako imaju obavezu da svim zaposlenima uz martovsku platu daju i 1.000 dinara pride. Q. M.

U SRPSKOJ PRIVREDI MALO GDE IMA OZBIQNE KONKURENCIJE

Agencija za privatizaciju Srbije pozvala je ju~e zainteresovane da u~estvuju na licitaciji za kupovinu imovine “Zlatare Majdanpek” koja }e se odr`ati 21. maja. Na prodaju je ponu|ena nepokretna i pokretna imovina, zalihe materijala, sitni invetar, gotovi proizvodi i nedovr{eni proizvodi. Vrednost ukupne imovine je procewena na 4.731.658 evra.

Zemqa

situaciju u nekoj zemqi ve} obrnuto. Zato ne treba o~ekivati velika gibawa – ka`e ekonomista prof. dr Kosta Josifidis. –

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

97,7767

99,7721

102,067

97,4773

Australija

dolar

1

66,7054

68,0667

69,6322

66,5012

Kanada

dolar

1

71,0689

72,5193

74,1872

70,8514

Danska

kruna

1

13,1334

13,4014

13,7096

13,0932

Norve{ka

kruna

1

12,2138

12,4631

12,7498

12,1764

[vedska

kruna

1

10,0459

10,2509

10,4867

10,0151

[vajcarska

franak

1

67,6843

69,0656

70,6541

67,4771

V. Britanija

funta

1

110,545

112,801

115,395

110,206

SAD

dolar

1

71,516

72,975

74,6539

71,2971

Kursevi iz ove liste primewuju se od 12. 4. 2010. godine

Monopole isterati iz nafte, gasa, struje, `eleznice... Da je na{a privreda u velikoj meri prepu{tena monopolima potvr|uje i ju~era{wa izjava, ili, boqe re}i, spisak sektora u kojima nema ozbiqne konkurencije, a koji je izneo predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetkovi}. On je najavio da }e monopol u sektoru nafte i gasa biti ukinut 1. janaura 2011. godine. Otvaraju}i u Beogradu Me|unarodnu konferenciju o konkurenciji, on je rekao da srpska vlada radi i na ukidawu monopola u `elezni~kom saobra}aju, isti~u}i da }e i tr`i{te elektri~ne energije biti otvoreno za nove proizvo|a~e. Vlada Srbije, kako je rekao Cvetkovi}, nastavi}e da radi na uvo|ewu konkurencije na srpskom tr`i{tu. – Za Vladu Srbije ne postoji dilema monopol ili konkurenci-

ja. Mi podr`avamo konkurenciju – rekao je premijer na skupu koji organizuje Komisije za za{titu konkurencije. On je podsetio na to da po~etkom ove godine ve} ukinut monopol u fiksnoj telefoniji. Premijer je dodao da }e Vlada Srbije nastaviti da radi na daqem usavr{avawu regulatornog okvira i ja~awa institucija za za{titu konkurencije. [ef Delegacije Evropske unije u Srbiji Vensan De`er je kazao da je Srbija u posledwe ~etiri godine napredovala u uvo|ewu konkurencije, ali da su neophodna daqa poboq{awa u toj oblasti. On je istakao da proces dono{ewa odluka mora biti jasniji. – Usvajawe novog Zakona o za{titi konkurencije je dobar znak za u~esnike na tr`i{tu i gra|ane

Srbije i trebalo bi da obezbedi boqe usluge i cene potro{a~ima – kazao je De`er. – Potrebno je da se {to pre zavr{i i izbor novih ~lanova Komisije za za{titu konkurencije, kako bi ta institucija radila efikasno. De`er je ocenio i da bi ~lanovi Komisije trebalo da budu istaknuti ekonomisti, menaxeri i stru~waci s iskustvom u za{titi konkurencije. Predsednica Komisije za za{titu konkurencije Dijana Mar-

kovi}-Bajalovi} kazala je da se ovim skupom obele`ava ~etiri godine od osnivawa tog tela. Ona je najavila da }e u narednih mesec dana u saradwi s EU, Privrednom komorom i Ministarstvom trgovine biti odr`ana serija skupova na kojima }e privrednici biti upoznati s pravilima konkurencije. Po wenim re~ima, na konferenciji u~estvuju predstavnici institucija za za{titu konkurencije Austrije, Nema~ke, Moldavije, Albanije, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, ^e{ke i Slova~ke. U skladu s novim zakonom, koji je po~eo da se primewuje 1. novembra 2009. godine, Skup{tina treba da izabere nove ~lanove Komisije za za{titu konkurencije.


6

TRE]E DOBA

utorak13.april2010.

ZAVR[NI RADOVI NA NACRTU ZAKONA O PIO

Gazda za vi{e od milion i po penzionera Pro{le godine Fond PIO elektronski je prosledio vi{e od 2.700 odgovora na pitawa gra|ana, odgovorio je i na 1.300 predstavki i pritu`bi, kao i na brojna pitawa upu}ena Fondu preko medija. Fond je pro{le godine na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog zna~aja odgovorio na 14 od 16 postaqenih zahteva i 10 `albi. Naj~e{}a pitawa upu}ena Fondu PIO u pisanoj, telefonskoj ili elektronskoj formi odnose se na ostvarivawe osnovnih prava gra|ana iz oblasti penzijskog i invalidskog osigurawa i u prvom reduu na pravo na starosnu ,porodi~nu ili invalidsku penziju, prava po me|unarodnim konvencijama, pravo na naknade za

tu|u negu i pomo}, za pogrebne tro{kove... Osim osnovnih prava, posebno interesovawe gra|ani u pitawima pokazuju i za uvid u predmet odnosno kretawe zahteva koji je u postupku, informacije iz oblasti mati~ne evidencije, samostalne uplate doprinosa po ~lanu 15. Zakona, kao i op{te pravne pouke, rokove, isplate penzija, osnovicu osigurawa... U Fondu PIO osigurano je 2.767-415 osiguranika od ~ega 2.205.489 zaposlenih, 328.541 samostalnih delatnosti i 233.385 poqoprivrednika. Penzionera po svim osnovama je 1.600.313 od ~ega je 1.321.521 iz kategorije zaposlenih, 54.033 samostalnih delatnosti i 224.759 poqoprivrednih penzionera. Q. M.

PENZIONERIMA TE[KO DO SUBVENCIONISANIH KREDITA

Starost prepreka ratama Kako tre}ina penzionera u Srbiji ima primawa mawa od prose~ne srpske penzije od 21.000 dinara mnogi od wih su zainteresovani za podizawe subvencionisanih dinarskih kredita kod banaka, ali kada odu na {alter do`ive neprijatnost, jer im godine predstavqaju smetwu da do|u do nov-

ca. Naime, skoro sve banke koje daju subvencionisane dinarske ali i potro{a~ke kredite imaju ograni~ewe u pogledu godina. Tako je u „Komercijalnoj banci“ odlu~eno da kredit mogu da podigu gra|ani koji sada imaju najvi{e 66 godina. Sli~na starosna ograni~ewa postoje i u drugim bankama, pa tako u „Intezi“ kredit mogu da dobiju oni penzioneri koji prilikom otplate posledwe rate ne}e biti stariji od 68 godina.

To opet zna~i da se na {alterima ove banke sada mogu javiti oni koji imaju 64 godine. Kako stariji penzioneri ne bi do`iveli neprijatnosti na {alterima, ili kako ne bi uzalud ~ekali u redovima da bi uzeli formulale za zahtev, pa tek onda saznali da ne mogu dobiti kredit,najboqe je da pre odlaska, pozovu banke i dobro se raspitaju da li imaju pravo i pod kojim uslovima mogu dobiti kredit. Ina~e, oni koji su mla|i od 65 odnosno 67 godina treba da znaju da je maksimalni iznos mese~ne neto zarade ili penzije po korisniku 80.000 dinara, dok ukupna primawa wegovog doma}instva ne smeju da prelaze 160.000 dinara. Ovi krediti se odobravaju na najvi{e 300.000 dinara a maksimalni rok otplate je 36 meseci s gejs periodom od 12 meseci kada korisnik kredita pla}a kamatu bez glavnice. Skoro sve banke u Srbiji imaju svoje kol centre i stoga bi bilo najuputnije da ih penzioneri nazovu i dobiju ta~ne informacije o kreditu. Kol centar „Komercijalne banke“ je 0700- 800-900, Banke Inteza 011/ 310-88-88, Eurobank EFG 0800 11-11-44, Po{tanske {tedionice 011/ 20-20-292, Unikredit banke 011/ 3201-500. Q. M.

Danas gladac, sutra jadac? Pribli`ava se rok kada }e radna grupa za izradu novog zakona o penzijsko invalidskom osigurawu morati iza}i s kona~nom verzijom jer bi, barem tako je obe}ano MMF-u, u maju poslanici Skup{tine Srbije morali da usvoje nova pravila za penzionisawe i to takva da doprinesu odr`ivosti postoje}eg penzionog sistema. Sve {to su vlasti u Srbiji u pogledu „u{teda“ u penzionom sistemu do sada predstavnicima MMF-a predlo`ili dobilo je zeleno svetlo, ali ostalo je sporno i nedore~eno, a bez toga nacrt ne mo`e biti gotov, ono {to je penzionerima najva`nije, a to je na~in obra~una penzija od naredne godine. Potpredsednik Vlade Srbije i lider PUPS-a Jovan Krkobabi} tvrdi da je stav Vlade Srbije da se penzije moraju uskla|ivati s onim iz ~ega su nastale, dakle sa zaradama, radnim sta`om i upla}enim doprinosima. - Tako ,na primer, ako je neko ostvario 40 godina sta`a i za to vreme upla}ivao doprinose na najvi{u osnovicu, onda bi trebalo da ima najve}u penziju i niko mu to pravo ne mo`e osporiti. Ako je, pak, imao 15 godina radnog sta`a i pla}ao doprinose na najni`u osnovicu, onda }e imati najni`u penziju i opet niko to ne mo`e dovesti u pitawe. Zato je razlika izme|u najvi{e i najni`e penzije izra`ena. To je jedini realan osnov za sva daqa ukla|ivawa - obja{wava Krkobabi}. On tvrdi da bi penzioneri trebali da dele sudbinu dru{tva a to zna~i da bi poboq{awe ekonomske situacije, koje se izme|u ostalog ogleda i u pove}awu zarada, trebalo da osete i penzioneri kroz vi{i standard. To je po wemu osnovni princip za koji se vlast zala`e i iz kojeg bi trebalo da proistakne i odgovaraju}a formula za uskla|ivawe penzija. - Dogovoreno je da do 2011. godine i zarade i penzije budu zamrznute. Ali ako budu rasle zarade,

procentualno }e rasti i penzije. Dileme, dakle, nema. U narednom periodu od 18 meseci, tokom 2011. i 2012. godine, penzije }e se uskla|ivati s kretawem zarada i o tome je dogovor ve} postignut. Nakon tih 18 meseci penzije }e se uskla|ivati po drugom modelu.

Da li }e to biti po tro{kovnom principu , u skladu s cenama na malo, inflacijom plus rast bruto doma}eg proizvoda - o tome }emo se naknadno dogovoriti. Prihva}eno je da se penzije uskla|uju samo sa zaradama u javnom sektoru, ali je MMF tra`io da se preciznije defini{e pojam javni sektor. U svakom slu~aju, ne}e se odustati od principa da se penzi-

penzionere jer im se ni{ta novo do kraja ove godine ne}e de{avati. Penzije }e, po svoj prilici, ostatiti do kraja godine zamrznute , a u naredne dve godine uskla|iva}e se s rastom zarada u javnom sektoru, {to je mnogo boqe nego {to predvi|a sada{wi zakon koji je propisao da se prinadle`nosti najstarijih uskla|uju samo s tro{kovima `ivota.

Me|utim, ostaje za brigu svim penzionerima, a i onima koji }e to u me|uvremenu postatiti, {ta }e biti nakon 2012. godine, jer ova vlast nudi re{ewe samo za dve godine, a o onome posle ka`e da }e se tek dogovarati. Znaju}i kako kod nas svi dogovori, po pravilu, idu na {tetu najstarijih, razlog za strah penzionera nije neopravdan, jer je veliko pitawe gde }e nakon izbora, koji redovno slede 2012. godine, biti i da li }e oni koji onda do|u mo}i nastaviti tamo gde su prethodni stali, ili }e novca biti jo{ mawe, pa }e se penzije dodatno kresati. Nije mali broj stru~waka koji ve} sada upozoravaju da bi neoliberalni pristup reformi penzijskog sistema , koji najavquje ova vlast, mogao armiju budu}ih penzionera dovesti do prosja~kog {tapa s obzirom na to da }e 2020.godine wihove penzije biti na nivou socijalne pomo}i. Q. Male{evi}

POSLODAVCE PRITISKAJU ROKOVI

PENZIONERSKI GLOBUS

Zbog nemarnosti kasne re{ewa

Broker u 99. godini

Svi poslodavci u Srbiji imaju obavezu da do 31.maja filijalama Fonda PIO, odnosno wegovim ispostavama prema sedi{tu preduze}a, dostave podatke o sta`u i zaradama za pro{lu godinu, odnosno takozvani obrazac M-4 za zaposlene i osniva~e koji su u radnom odnosu. Bez tog obrasca zaposlenima se ne mo`e upisati, odnosno ra~unati godina sta`a, niti u penzijsku osnovicu ura~unati zarada za proteklu godinu. Budu}i da je nea`urnost poslodavaca osnovni razlog zbog koga kasne re{ewa o penzionisawu Republi~ki penzijski fond }e protiv onih koji u predvi|enom roku ne dostave tra`eni obrazac podnositi prekr{ajne prijave. Naime, nepo{tovawe ovog roka smatra se prekr{ajem za koji su predvi|ene nov~ane kazne od 10.000 do 800.000 dinara za poslodavce, a od 2.500 do 50.000 dinara za odgovorno lice. Q. M.

Masla~ak le~i i osve`ava

pankreasa. Dijabeti~arima se preporu~uje da svaki dan popiju po {oqu ~aja od su{enog masla~ka ili da `va}u pet do 10 stabqika biqke. ^aj poma`e i u le~ewu slabokrvnosti, gihta i reume, pro~i{}ava organizam, poma`e kod degeneracije hrskavice, a

je ne mogu umawivati, bez obzira na zahteve MMF-a, Svetske banke, Evropske unije, pa ~ak i nekih parlamentarnih stranaka i NBS - kategori~an je Krkobabi}. Dakle, majski „dolazak“ delegacije MMF ne bi, po Krkobabi}evim tvrdwama, trebao da pla{i

Ne}e se odustati od principa da se penzije ne mogu umawivati, bez obzira na zahteve MMF-a, Svetske banke, Evropske unije, pa ~ak i nekih parlamentarnih stranaka i NBS (Jovan Krkobabi})

KAKO LEKAR KA@E

Sirov, su{en ili kuvan, masla~ak je dragocena biqka za koju se u narodu veruje da podmla|uje. Od lekovitih sastojaka ovaj korov, koji raste na livadama u svim krajevima zemqe, sadr`i mnogo kalijuma u nadzemnom delu biqke, zatim smole i eteri~na uqa, a u korenu ima 40 odsto inulina. Listovi sadr`e 16 do 18 posto vitamina C, kaotina i oko tri odsto gvo`|a, {to je vi{e nego {to sadr`i spana}. Mo`e se uzimati u svim oblicima. Su{eni se koristi za spravqawe ~aja ili tinktura, a u prole}nim danima mlado li{}e masla~ka mo`e se jesti sirovo kao ukusna salata. Kako ima blago gorak ukus, mnogi ga koriste i kuvanog kao prilog mesu ili jajima. ^aj masla~ka poja~ava lu~ewe `u~i, stimuli{e rad bubrega, pa deluje kao diuretik. Podsti~e metabolozam i rast }elija jetre i

DNEVNIK

zbog ovih svojstava poma`e i kod skidawa vi{ka kilograma. Koren, listovi i cvetni pupoqci mogu se koristiti u prehrani. Ako se `eli sa~uvati bogatstvo vitamina C najboqe je praviti salate ili osve`avaju}e napitke koji se termi~ki ne

obra|uju. Mogu se koristiti i kao sastavni deo supa od povr}a. Ukoliko se koren masla~ka kuva u supi, mo`e zameniti krompir i {argarepu. Iako izuzetno korisna biqka za o~uvawe zdravqa, to nikako ne zna~i da je treba uzimati svakodnevno u ve}im koli~inama, bar kada se radi o starijoj biqci. Naime, koren i stablo masla~ka sadr`e gorke sastojke koji su diureti~ni i mogu izazvati proliv, a ponekad dovode i do smetwi u sr~anom ritmu. Mladi, prole}ni masla~ak potpuno je bezopasan dok prekomerno uzimawe starijih biqaka mo`e izazvati zdravstvene probleme. Zato je nadzemni deo masla~ka najboqe brati u prole}e ,jer tada sadr`i najvi{e delotvornih sastojaka, a najmawe gor~ine. Iz istih razloga koren treba sakupqati u jesen. J. B.

Dok drugi penzioneri {etaju parkom, }askaju ili igraju karte, jedan 99-godi{wi Kinez provodi vreme na berzi, pi{e list ^ajna dejli. Ve} nekoliko godina, Lu Fumin, ma{inovodja u penziji, svakog radnog dana odlazi u berzu u ^ang{i, u provinciji Hunan, gde se bavi tr`i{tem akcija. Svoju novu strast Fumin je otkrio sasvim slu~ajno. Jednog dana na{ao se ispred zgrade berze u svom gradu i u{ao iz ~iste radoznalosti. Od tada provodi dane gledaju}i u brojeve koji se smewuju na displeju, kupuju}i i prodaju}i akcije. Fumin tvrdi da je pa`wa sa kojom prati oscilacije na berzi zaslu`na za wegovu dugove~nost, jer dr`i wegov um bistrim i `ivahnim. Za ovog vreme{nog berzanskog me{etara tr`i{te novca nema tajni. Posao brokera nije te`ak, ka`e on, samo zahteva veliku koncentraciju i sposobnost prikupqawa informacija iz raznih izvora. Zato, posle provratka ku}i, Fumin tokom poslepodneva pre-

listava finansijsku {tampu i gleda TV emisije posve}ene berzanskim aktivnostima. Prate}i brze promene na berzi, ovaj neobi~ni kineski penzioner je izvukao i svojevrsnu filozofiju `ivota - ne raduje se kada zaradi, niti jadikuje kada izgubi, jer je sve to deo igre. Fumin je postao poznat na lokalnoj berzi. Mnogi ga pitaju za savet posebno i zato {to se on

razlikuje od drugih penzionera, jer nije sklon {tedwi, ve} uvek spreman da {pekuli{e. Zbog fluktuacija na tr`i{tu usled ekonomske krize, posledwe tri godine Fumin je od svojih akcija zaradio blizu 3.000 dolara, dok je samo u 1997, kada je po~eo da se „igra“ na berzi, wegova zarada bila dvostruko ve}a.

*** Amerikanka Ida Grin kona~o je ostvarila svoj `ivotni san i dobila diplomu sredwe {kole u 98.godini `ivota. Ona je pre 84 godine zavr{ila osnovnu i upisala sredwu {kolu, ali joj je tada umrla majka i morala je da preuzme brigu o doma}instvu i da podi`e jedanaestoro mla|e bra}e i sestara. Uspela je da zavr{i dva razreda sredwe {kole, ali vi{e od toga nije mogla. Pre dve godine je upravnik stara~kog doma u kome `ivi kontaktirao jednu sredwu {kolu u Wu Xersiju i dogovoreno je da Idi bude omogu}eno da maturira. Starica je uspela da polo`i obavezne predmete i kona~no dobije diplomu koja joj je , kako ka`e, najlep{i poklon za 99.ro|endan koji }e proslaviti za mesec dana. Q. M.


„OTVORENA VRATA” BILA U RUMENKI

TE[KO VREME ZA HRONI^NE BOLESNIKE

Preti {e}er u krvi U 33. akciji „Otvorena vrata Doma zdravqa“, odr`anoj minulog vikenda u Lova~kom domu u Rumenci pregledano je vi{e od 180 stanovnika. Laboratorijski nalazi krvi ura|eni su za 158 stanovnika, od kojih je 64 imalo povi{ene vrednosti nivoa {e}era, 34 povi{ene vrednosti triglicerida i 47 gra|ana imalo je povi{en holesterol u krvi. Merewe te`ine, visine i krvnog pritiska uradilo je 157 posetilaca akcije, od kojih je 58 imalo povi{en pritisak. EKG monitoring pro{lo je 158 Rumen~ana, od kojih je 34 dobilo savet zbog rezultata koji odstupaju od normale i preporu~en im je odlazak kod kardiologa. Za samopregled dojke edukovano je 57 posetiteqki. Q. Na.

U Hitnoj pomo}i usijan telefon Zbog naglih i ~estih promena vremena lekari Zavoda za hitnu medicinsku pomo} imaju pune ruke posla, a telefon u dispe~erskom cenru skoro da ne prestaje da zvoni. Na~elnik medicinske slu`be dr Zoran [trbac rekao je ju~e da su zbog ovako promenqivog vremena na udaru sr~ani bolesnici i osobe sa astmom i opstruktivnim plu}nim bolestima.

Novosadska utorak13.april2010.

Tri decenije ~ekawa vr{ava ovog leta, a sugra|ani bi ve} slede}e godine mogli da se br~kaju u novom plivali{tu. Ako tako bude - odli~no, jer boqe ikada nego nikada. Kada se spomiwe bazen, na pamet nam padaju jo{ neki objekti koji dugo ~ekaju svoju sudbinu. Betonska konstrukcija u samom centru grada treba da postane Po{tanska {tedionica, dok zgrada Radni~kog univerziteta, nakon po`ara i dela radova, i daqe stoji ogoqena. Kada }e na ovim potowim objektima ponovo krenuti da se radi, ne zna se, ali nema sumwe da svi Novosa|ani navijaju da bar, nakon tri decenije, dobiju novi bazen. B. Markovi}

Radovi mute vodu na Podbari Pritisak u vodovodnoj mre`i na Podbari, u Budisavi, Ka}u i u Koviqu u narednom periodu bi}e smawen zbog nastavka radova na sanaciji cevovoda ~iste vode du` Dunavskog keja; na deonici od Dunav-

ske ulice do mosta Varadinska duga. Iz “Vodovoda i kanalizacije” tako|e obave{tavaju da je na po~etku radova, za koje je predvi|eno da traju do 15. maja, mogu}e povremeno zamu}ewe vode u mre`i. I. S.

OD SUTRA KOD @ELEZNI^KE STANICE

Obnova ro{ave raskrsnice Sanacija veoma o{te}ene raskrsnice na Bulevaru oslobo|ewa i Bulevaru Ja{e Tomi}a kod @elezni~ke stanice bi}e zapo~eta sutra a za izvo|ewe radova koje je nalo`io ZIG bi}e zadu`en JKP „Put“. Prva faza sanacije radi}e se na oba bulevara prema Kisa~koj ulici. Tokom ~etiri faze obnove

saobra}aj }e se uvek odvijati dvosmerno jednom trakom ovih bulevara. Radovi }e trajati do 20. aprila.U prvoj faze radova GSP }e tuda voziti uobi~ajeno a potom }e o budu}em re`imu autobuskih linija na ovoj deonici gra|ani biti blagovremeno obave{teni. B. P. P.

V REMEPLOV

[interi preterali Novosadski policajci su na ulici ubili jednog besnog psa, pa je Varo{ka kapetanija, ta~nije, uprava policije 13. aprila 1914. naredila vlasnicima pasa da ih dr`e zatvorene u dvori{tima. Naredila je i strvoderima da ubiju svakog psa koga vide slobodnog. Ovi su to toliko marqivo radili, da su ulazili u ku}e i pucali ~ak i na pse na lancu. Na Klisi i ^eneju napravqen je pravi pomor pasa, {to je ogor~ilo gra|ane. Naro~ito kada se ~ulo da su „neka gospoda lovci tra`ili da se potamane sala{arski psi, kako ne bi vi{e rasterivali divqa~“. Delegaciju ^enejaca niko iz Magistrata

stoma~nim tegobama, prvenstveno sa prolivom i povra}awem. - U ovim slu~ajevima, pacijente savetujemo {ta da popiju protiv visoke temperature i kako da ubla`e stoma~ne tegobe. Ukoliko bolest ne pro|e, najboqe bi bilo da se obrate izabranom lekaru ili odu na Kliniku za infektivne bolesti – isti~e [trbac. Q. Na.

hronika

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421 674, 528 765, faks: 6621 831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

Na dana{wi dan pre 29 godina Novi Sad je dobio moderan sportski centar koji je bio i ostao jedan od simbola na{eg grada. Kroz tri decenije kroz wega je prodefilovalo nebrojeno sportista, odr`ano je isto toliko raznih takmi~ewa, a za sve to vreme veliki otvoreni bazen, predvi|en da bude u blizini postoje}ih, ~ekao je svojih pet minuta. U godinama koje su za nama padale su najave i obe}awa da }e se bazen zavr{iti, kovali su se planovi, ali od toga nije bilo ni{ta. Me|utim, ~ini se da se ovoj svojevrsnoj novosadskoj sagi ove godine nazire kraj, jer prema najavama iz Spensa bazen }e po~eti da se za-

- Sem toga zabele`en je pove}an broj pacijenata koji su se {logirali, a u posledwih dan – dva sve je vi{e i bolesnika sa psihi~kim smetwama. Ipak, naj~e{}e nas zovu osobe sa anginom pektoris, povi{enim krvnim pritiskom i infarktom miokarda – ka`e [trbac. Prema wegovim re~ima, javqa se i veliki broj sugra|ana sa visokom temperaturom i

nije hteo da primi, pa su oni poku{avali da, u znak protesta, organizuju pokret nepla}awa poreza i varo{kog prireza. Policija je sada morala da se ostavi pasa i pojuri vode}e „bunxije“ protiv vlasti. N. C.

KOL CENTAR POJA^AN SA JO[ 22 OPERATERA

Klisani i Futo`ani br`e do lekara Od pre nekoliko dana, a od ju~e i zvani~no i pacijenti koji se le~e u ambulantama u Futogu i na Klisi preglede mogu da zaka`u mnogo jednostavnije, preko kol centra. Dom zdravqa „Novi Sad“ je za te potrebe osposobio jo{ 22 operatera koji }e raditi u ambulanti na Limanu 4. U ovoj zdravstvenoj ustanovi ka`u da }e popodne raditi 17 operatera, a gra|anima iz ovih delova grada odnosno prigradskih naseqa sada je mnogo lak{e da zaka`u pregled kod izabranog lekara. - Sem preko kol centra pacijenti i daqe mogu da zaka`u pregled preko medicinske sestre svog izabranog lekara, a mogu da do|u i li~no kako bi zakazali. Pregled se mo`e zakazati svakog dana od 7 do 20 sati – ka`u u Domu zdravqa. Ina~e, u ovoj ku}i zdravqa poja{wavaju da ako iz bilo kog razloga do|e do promene u rad-

no, kada se pozove `eweni broj javi se govorni automat koji ponudi zakazivawe pregleda pritiskom na taster. Pritiskom broja jedan treba sa~ekati da se javi prvi slobodan operater. Veza sa operaterom mo`e da se dobije i ako se ne izabere ni jedan broj. Kada se

Kako se otkazuje

nom vremenu lekara, medicinska sestra koja radi sa wim u timu }e pozvati pacijenta i ponuditi mu prvi slobodan termin, ili pregled kod nekog od kolega koji }e ga mewati. Trenutno se pregledi preko Kol centra zakazuju za ambulante na Limanu, „Jovan Jovanovi} Zmaj“ ,“Bistrica“,“Bulevar“, zatim u Rumena~koj ulici, u Petrovaradinu, Veterniku, a od sada i u Futogu i Klisi.

Kako najavquju u ovoj ustanovi narednom periodu }e svi gra|ani koji se le~e u Domu zdravqa pozivawem kol centra mo}i da zaka`u preglede kod svojih lekara. Osim zakazivawa pregleda, u kol cerntru se mogu dobiti sve informacije o slu`bama i uslugama koje pru`a ta ustanova u redovnom i dopunskom radu. Ina~e, zakazivawa preko kol centra je veoma jednostav-

Ukoliko pacijent iz bilo kog razloga odlu~i da promeni termin dolaska kod lekara, dovoqno je da se ponovo pozove 4879-000 i otka`e pregled. A nakon toga mo`e da se dogovori novi termin. operater javi, treba mu samo re}i u kom objektu i kod kog lekara treba da se zaka`e pregled. Nakon toga, on }e ponuditi slobodne termine, zatim operater zapi{e ime, prezime i broj telefona, ~ime je pregled zakazan. Broj telefona kol centra je 4879-000. Q. Nato{evi}

RED ODLAZI U PRO[LOST

Virtuelni mati~ar opet le~i gu`ve lo uraditi jo{ neke tehni~ke Internet je smi{qen kako bi finese. Ina~e, gra|ani koji `equdi lak{e dolazili do `eqele preko interneta da poru~e nih informacija i dokumenata. dokumenta ~ekaju na wih ne{to Od ju~e je ponovo tako Novom Sadu`e nego kada do|u li~no - redu; posle mesec dana pauze prorakla je Popovi}-Subi}, obja{wadio je virtuelni mati~ar. Gu`ve vaju}i da moraju da se provere su pred mati~nim uredom danima uplate sugra|ana koji virtuelbile nesnosne. Nervozni gra|ani, nim putem tra`e dokumenta. Kave} u ranim jutarwim satima prada se sve isproverava, gra|ani vili redove, koji dosezali ~ak do mogu da do|u i da ulice, kako bi izli~no podigu izvadili trajne izVirtuelni mati~ar vode ili da im iz vode iz mati~ne zbog uspostavqawa mati~nog zdawa kwige ro|enih. po{aqu na ku}nu ^lan gradskog venovog sistema adresu. }a za zadu`ena za nije radio Govore}i o guupravu i propise oko mesec dana `vama ispred ove Milena Popovi} ustanove, sago– Subi} rekla je vornica isti~e da dnevno sluza „Dnevnik“ da je virtuelni ma`benici prime i po 800 zahteva. ti~ar od ju~e opet u pogonu. -Virtuelni mati~ar bio je - Novim Zakonom o mati~nim privremeno obustavqen zbog uskwigama slu`benici su du`ni postavqawa novog sistema i zaistog dana da izdaju dokumenta. to nije radio oko mesec dana. Gu`ve se najvi{e stvaraju zbog Zapravo, on je trebalo da prorapodno{ewa zahteva, a ceo podi pro{log petka, ali je trebastupak od podno{ewa do izdava-

wa traje oko 20 minuta – navodi sagovornica. Kako ka`e, drugi razlog je taj {to slu`benici rade u malom i sku~enom prostoru, pa im to stvara dodatne probleme. Osim toga isti~e da je kada su u pitawu izvodi, Novi Sad jedno mati~no podru~je, gde dolaze svi da vade dokumenta.

- Ako se ikada budu podelila podru~ja, verujem da }e se gu`ve smawiti. Po{to virtuelni mati~ar radi i gu`ve }e sada biti mawe – zakqu~ila je Milena Popovi}- Subi}. Ina~e, izvod iz mati~ne kwige ro|enih u Novom Sadu staje 600 dinara, a u nekim slu~ajevima on se ne pla}a ni{ta. Q. Na.

ODNO[EWE KRUPNOG OTPADA

Jo{ sutra Budisava, pa Koviq Radnici JKP “^isto}a” danas }e odnositi ba{tenski otpad sa Klise, Klisanskog brega i iz Koviqa, a sutra iz Futoga. Otpad treba izneti pred ulaz do 6 sati. Kontejneri za odlagawe krupnog otpada do sutra }e biti postavqeni na podru~ju Mesne zajednice “Budisava”, kod trafo stanice na uglu Vojvo|anske i Partizanske ulice, na uglu Ulice Vuka Karaxi}a i Petra Drap{ina i na uglu @elezni~ke i Petefi [andora. Od sutra do petka, krupni otpad bi}e odno{en sa podru~ja MZ “Koviq”. Kontejneri }e biti postavqeni na uglu Ulice 7. jula i Du{ka Vickova, Ulice Ilije Ne{ina i Paje Ga}e{e i na uglu Ribarske i Ulice Lajo{a Dunafalvija. I. S.

c m y


NOVOSADSKA HRONIKA

utorak13.april2010.

POSLE UPADA ALBANSKIH HAKERA

Sajt Arhiva grada i ju~e blokiran Albanski hakeri upali su u petak popodne na sajt Arhiva grada www.arhivns.rs i blokirali ga, a blokiran je i sajt Novosadske novinarske {kole www.novinarskaskola.org.rs. Na sajtu stoji grb Albanije, kao i nadimci hakera, uz poruku: " Pokazali smo vam, a niste nam verovali i sad ste gotovi. Pozdravqamo vas." Poruka na sajtu Arhiva grada i novinarske {kole pra}ena je albanskom muzikom. Osobe koje su blokirale sajt Arhiva, predstavqaju se kao "Obezbe|ewe mre`e Kosova" i "Odbrambena grupa Kosova". Direktor Arhiva grada Bogoqub Savin rekao je ju~e za "Dnevnik" da je tek ujutru kada je do{ao na posao saznao da i je sajt blokiran i kako ka`e veoma je iznena|en zbog toga. - Zaista nemam komentar za ovo, mi nismo ustanova koja bi hakerima bila interesantna za ove stvari. Zaista ne znam zbog ~ega bi neko blokirao na{ sajt. Ina~e, ~ovek koji je zadu`en za

odr`avawe sajta ve} danas }e gledati da ga popravi – ka`e Savin i dodaje da su svakako planirali da naprave nov sajt. Ina~e, sajt arhiva grada je hostovan kod provajdera neobeenet, a hakovan je samo sajt i to samo po~etna strana, dok su ostale dostupne. Ovaj postupak (kada je izmewen izgled stranice) stru~no se zove deface. Ako postoji bekap sajt bi mogao za minut da se vrati u normalu. Informati~ar Nikola Mijatovi} objasnio za na{ list da u nekim slu~ajevima postoji mogu}nost da hakeri blokiraju server preko kojeg se sajt prikazuje, pa u tim slu~ajevima postoji mogu}nost da je vi{e sajtova stradalo na ovaj na~in. -Verovatno je da su hakeri prona{li slabost na serveru ili na sajtu i zato su lako upali na wega. Sve se to da popraviti, a administrator je taj koji kada vrati podatke, treba da napravi boqu za{titu kako se ovo ne bi ubudu}e doga|alo - zakqu~io je Mijatovi}. Q. Na.

OD DANAS DO 20. APRILA

Smotra arheolo{kog filma Me|unarodna smotra arheolo{kog filma, jedanaesta po redu, po~iwe danas i traja}e do 20 aprila u Zbirci strane umetnosti, u Dunavskoj 29. U toku osam ve~eri bi}e prikazano 20 filmova strane i doma}e produkcije. Projekcije po~iwu u 19.30 ~asova, a ulaz je besplatan. Organizatori su Muzej Grada i Narodni muzej u Beogradu. I. D.

PREKOSUTRA NA SAJMU ZAPO[QAVAWA

Dvesta radnih mesta ~eka nezaposlene Na Sajmu zapo{qavawa, koji }e biti odr`an u zapadnom holu Spensa u ~etvrtak, 15. aprila od 10 do 16 ~asova u~estvova}e 30 poslodavaca, saop{tavaju iz Nacionalne slu`be za zapo{qavawe. Oni }e nezaposlenima ponuditi oko 200 radnih mesta razli~itih profila, od pomo}nih radnika u kuhiwi preko referenata u osigurawu do defektologa, dizajnera, menaxera marketinga. Me|u poslodavcima koji }e se pojaviti na

Sajmu zapo{qavawa su “Sava osigurawe”, “Mladinska kwiga”, hotel “Park” Vojska Srbije, Centar `iveti uspravno, “Merkator S”, FKL “Temerin” , “Hleb”, “Simpo”, “Unitrade NS logistic”, “Epicentar DOO”, “ Des”. Na Sajmu }e biti predstavqene i mogu}nosti obu~avawa i zapo{qavawa mladih, nestru~nih nezaposlenih osoba u okviru zajedni~kog programa Ujediwenih nacija “Zapo{qavawe i migracije mladih”. Z. Ml.

Koncert za bolesnog de~aka Kulturno-umetni~ko dru{tvo iz Budisave organizova}e u tamo{woj u Sportskoj hali, 16. aprila u 19 ~asova, humanitarni koncert za u~enika osnovne {kole "Ivo Andri}". Mole se svi qudi dobre voqe da do|u i pomognu de~aku obolelom od karcinoma, kojem je potrebno 16.000 dinara dnevno za terapiju. Ulaz je 100 dinara i sav novac je namewen obolelom de~aku. I. D. FUDBALSKI KLUB „AJAKS” NE MIRI SE S ISEQEWEM SA SAJMI[TA, ZA SPENS SLU^AJ ZAVR[EN

Konkurs odlu~uje novog korisnika

Fudbalski klub “Ajaks” oglasio se ponovo povodom ukidawa gostoprimstva ovom sportskom kolektivu na terenima na Sajmi{tu, koji pripadaju SPC “Vojvodina”, tvrdwama da je to, " nesportski potez kojim Spens uz pomo} ’naru~ene’ presude sa Sajmi{ta proteruje decu i klub". U saop{tewu koje je potpisao predsednik "Ajaksa" @ivan Mandi}, podse}a na hronologiju nesporazuma koji je doveo do raskida vi{egodi{we saradwe izme|u Spensa i tog sportskog kluba, a za koje "Ajaks" krivi biv{e rukovodioce obe strane. Naime, “Ajaksovci” tvrde da su tada sklopqeni ugovori nepovoqni po klub. U me|uvremenu, dugovawa “Ajaksa” prema Spensu narasla su na 750.000 dinara, zbog ~ega ih je Spens tu`io, a sud je po~etkom ove godine presudio da zbog neizmirenih dugovawa “Ajaks” mo-

ra da se iseli sa Sajmi{ta. Od onda sportski radnici iz “Ajaksa” na ra~un rukovodstva Spensa iznose optu`be da nisu pristali na dogovor kojim bi bio re{en problem isplate dugova. Direktor Spensa Zvonimir Kaprocki je povodom tih tvrdwi podsetio da je pravosna`nom presudom Okru`nog suda u Novom Sadu od 15. januara ove godine FK “Ajaks” obavezan da se iseli iz zgrade, sa fudbalskog terena i prate}ih objekata na Sajmi{tu, i da ih vrati Spensu. On jer dodao da je u planu raspisivawe konkursa za izradu idejnog re{ewa sportskih terena i da }e najboqem ponu|a~u tereni biti ustupqeni na kori{}ewe pod uslovom da to re{ewe sprovede. Kaprocki je naglasio da }e u okviru kompleksa na Sajmi{tu budu}i korisnik biti obavezan da uredi I. S. de~je igrali{te.

c m y

8

DNEVNIK

U^ESTALI PROBLEMI S ODBA^ENIM @IVOTIWAMA

Psi lutalice napadaju u ~oporu Psi lutalice predstavqaju veliki problem, a ~ini se da je wihov broj u porastu. [etaju se slobodno gradom, napada~ki nastrojeni i tako opasni za sugra|ane. Redakciji "Dnevnika" javila se `ena da ispri~a kako ju je ~opor pasa napao dok je vozila bicikl Bulevarom despota Stefana. Od straha je izgubila ravnote`u, pala i zadobila brojne ogrebotine po telu. - Na sre}u, vaqda ih je taj moj pad i udarac bicikla upla{io, pa su se razbe`ali, a ja sam jo{ neko vreme ostala na zemqi, jer sam se se ba{ potresla - priznaje J. M. Ovo nije jedini slu~aj u kojem psi lutalice ~oporativno haraju}i gradom napadnu prolaznike. Sporne lokacije su Liman, kej i bulevari, dakle, upravo tamo gde je najprometnije za {eta~e.

- Vra}ala sam se sa gradskog grobqa kolima, gde me je svo vreme, dok nisam iza{la na glavni put, pratio besan pas, koji je lajao i zaletao se na to~kove mog automobila - ispri~ala je M. S. i dodala da ne sme ni da pomisli {ta bi bilo da je i{la pe{ke. "^isto}a" je zadu`ena za hvatawe pasa lutalica na gradskim javnim povr{inama. U okviru preduze}a, ovaj posao obavqa Slu`ba za hvatawe pasa i ma~aka lutalica. Posao se realizuje prema pozivu gra|ana, koji treba svaki slu~aj da prijave na broj telefona 419-021, a sama Slu`ba ima svoj redovni plan rada, prema kojem su prioritetne lokacije oko vrti}a, osnovnih i sredwih {kola. I. D.

OD IDU]E SEDMICE NOVI SJAJ GIBRALTARA NA DUNAVU

Petrovaradinska tvr|ava postaje gradili{te Ovogodi{wi planirani radovi na Petrovaradinskoj tvr|avi trebalo bi uskoro da po~nu, a akcenat }e biti stavqen na ure|ewe elektri~ne mre`e, ugradwu video nadzora i boqe bezbednosne uslove za posetioce. Najve}a investicija bi}e izgradwa nove trafo stanice kod Akademije umetnosti i rekonstrukcija stare “Tvr|ava” na Gorwem platou a, kako saznajemo od portparolke Zavoda

ske dozvole, pristupi}e se izgradwi – rekla je Kati}. Tako|e, radi se na projektu za obezbe|ewe prostora Petrovaradinske tvr|ave dostupnih posetiocima, odnosno postavqawu za{titnih ograda, koje }e, po re~ima Kati}, ove nedeqe Zavod za za{titu spomenika kulture isporu~iti ZIG-u. Nakon toga, bi}e raspisana javna nabavka za najpovoqnijeg izvo|a~a radova, a po za-

Radovi na Petrovaradinskoj tvr|avi trebalo bi da po~nu idu}e sedmice, a akcenat }e biti na ure|ewu elektri~ne mre`e, ugradwi video nadzora i ve}oj bezbednosti posetilaca za izgradwu grada Vesne Kati}, prvi radovi bi trebalo da po~nu slede}e sedmice. - U toku je pribavqawe gra|evinske dozvole za izgradwu trafo stanice „Akademija“, a po~etak radova o~ekuje se slede}e nedeqe. Za trafo stanicu „Tvr|ava“ ovih dana o~ekuju se potrebne saglasnosti javnih i javno komunalnih preduze}a. Nakon pribavqene gra|evin-

vr{enom postupku po~e}e izrada i postavqawe ograda. Kada je re~ o investicijama predvi|enim programom “Poslovnog prostora”, tender za odabir izvo|a~a traje do 16. aprila, rekao je za “Dnevnik” direktor ovog preduze}a Marko Cvijan. Ko }e to dobiti posao da rekonstrui{e elektri~nu mre`u na Tvr|avi, ugradi video nadzor i rekonstrui{e

^ITAOCI PI[U SMS

toalete u Dugoj kasarni, zna}e se posle 19. aprila za kada je zakazano otvarawe ponuda. Ovi radovi bi trebalo da budu gotovi do polovine juna. U drugoj polovini godine, Petrovradinsku tvr|avu ~eka jo{ nekoliko investicija. "Poslovni prostor" }e obnoviti fasadu na Jednostavnoj kasarni, u kojoj se nalazi

Istorijski arhiv grada, kao i fasadu Topovwa~e, u kojoj je Muzej grada. U ovom periodu i ZIG }e po~eti nekoliko investicija. Nakon {to zavr{e izradu glavnih projekata, ZIG }e urediti vidikovac sa skulpturama Jovana Soldatovi}a iznad pristupnog tunela i sanirati pe{a~ke staza na Hornverku. A. Vidanovi}

065/47-66-452 & 063/366-977

Zabrinutost malog \okice Dejan Stojadinovi} je osu|en na sramotno visoku kaznu zbog jednog udarca pesnicom. S druge strane, taj bahati silexija i nasilnik koga je nesretni Stojadinovi} udario, ostaje neka`wen i pored toga {to je pre izvesnog vremena na o~igled desetine hiqada televizijskih gledalaca nogom nasrnuo na novinara koji je obavqao svoj posao. Mislim da sudstvo, tu`ila{tvo a bogami i jo{ neka udru`ewa u ovoj dr`avi mogu da se pokriju u{ima. 062/8583... *** Ne{to lazmi{qam, ove ~ike, {to plodaju mala i velika pledu}eca, nalazi{ta nafte i gasa, poloplivledne kombinate, {to pozajmqu pale od MMF-a... itd, jel’ da da }e jednog dana naplaviti neke nove fablike, pa da ja i moji dlugali, kad polastemo, imamo {ta da plodamo i vlatimo ono {to su oni pozajmili?! Pozzz mali \okica. 063/1050... *** Pro{lo je {est meseci od kako su mog prijateqa i lekara napali na radnom mestu u Wego{evoj ambulanti. Tada mu je polomqena desna ruka, a od stresa trajno mu je naru{eno op{te stawe. Zbog te{ke telesne povrede doti~ni napada~ osu|en na {est meseci uslovno. Od osigurawa doktor je

dobio 22.000 dinara, a niko vi{e nije ni pitao za wegovo zdravqe. ^elnici Grada ka`u da nije wihova nadle`nost, a da ga ujeo pas lutalica dobio bi hiqadu-dve evra. Recite narode da li je to normalno. Ako jeste, neka bude tako i samo toliko o pravosu|u i pravdi na prvom mestu! 063/1123... *** Utorak, polazak sa @elezni~ke stanice, preko keja, prema Limanu,

koji su ga zamenili a ni{ta nisu uradili stalno spomiwu, jer su tek sada videli da nisu ni{ta uradili; iako su sve prodali {to su ti stariji, kako vi ka`ete, sagradili. 064/1901... *** Po{tovani profesore Dun|erski, ne znam ~ega ste profesor, ali sumwam da ste istorije, ako je to {to ste napisali sve {to znate o Ja{i Tomi}u. Ina~e bi sigurno znali da je taj “hladnokrvni ubica i ube|eni antisemita” ubio jednog ~oveka (i to odrobijao), a jedini

linija 11, autobus pun dima od cigarete. Voza~ pu{i. Kada }e po~eti unutra{wa kontrola voza~a GSP “Novi Sad”? 065/6402... *** Odgovor za br. 061/1327... Gospodine, ne znate da ra~unate, na vlasti je bio od 1990. do 2000, ali ti

antisemitski ~lanak u `ivotu napisao na studijama u Pe{ti, zna~i u ranoj mladosti. Ina~e je bio ~ovek prili~no naprednih shvatawa, pored ostalog jedan od prvih koji su podr`avali pravo glasa za `ene. 063/7109... *** [ta ste se okomili na jadne penzionere? Pa nisu oni krivi {to su brzi, pa su brzo oti{li u penziju. Na vreme su je podmazali. 063/590... *** Na kanalu DTD, iza prevodnice na levoj obali, neka firma ispu{ta veliku masu masne materije, koja joj ne treba - pa bu} u kanal. Na desnoj strani, pluta znatna masa nafte, koju vodi daruje neki bager ili brod. Ekolozi grada, ne spavajte! I pored datog, nabildovani momci, grabuqaju li grabuqaju. Ribo~uvari, gde ste? Ne sme se potcewivati snala`qivost

ovog naroda. Ribolovci, zahtevajte da vam vrate velike pare koje su Vam uzeli za dozvole! Vidite da od obe}anog, nema ni o... Jedan naivni. 062/1836... *** Eh, kako sam ja naivna i glupa! Kupila sam zimus u parfimeriji u ulici Zmaja Jove, `ili kucavici ovog grada. Parfimerija je renomirana, pa bi ~ovek, a i `ena, pomislili gde da kupim tu miri{qavu vodicu ako ne tu? I kupih ja tako, ne lezi vra`e, ~ak 100 ml bo`anske vodice za velike pare. Ali, ne lezi vra`e, miri{qava vodica (za skupe pare) izaziva pravu gadnu glavoboqu i osip, takav da sam od dermatologa dobila trajnu zabranu upotrebe iste i le~ewe mawih opekotina na vratu i rukama, gde mi `ene ina~e stavqamo na{e tajno oru`je - parfem. I tako, dadoh jednu prose~nu platu za dva pakovawa istog, od toga potro{ih 15 ml jednog, pa odlu~ih da zamenim onaj drugi, neupotrebqeni, ali avaj, otvoreni, jer kao i svaka oprezna i ~uvarna `ena, prsnuh jednom u vazduh da vidim je li je pumpica ispravna. Avaj, tada na~inih takav prekr{aj da do`iveh toliku koli~inu omalova`avawa, sarkazma i ironije od strane prodava~ica, kada poku{ah da vratim onu neupotrebqenu. Toliko me izvre|a{e i omalova`i{e, da do`iveh pravi {ok. Te za{to je otvoren (iako pun ), gde sam ga uop{te kupila, gde mi je ra~un? I to me pita prodava~ica, koja se sama ponudila da mi parfem otvori i proba wegovu ispravnost. [ta da radim sada? Postoji li u ovom gradu neko ili ne{to {to bi za{titilo nas nasankane za velike pare? Ono, jeste, sama sam kriva {to sam alergi~na na parfem, {to ne pazih? A ho}u samo da ga zamenim, ni{ta vi{e ni mawe. Malo li je? 062/1836...


c m y

DNEVNIK

NOVOSADSKA HRONIKA

utorak13.april2010.

PREDSEDNIK POKRAJINSKE VLADE BOJAN PAJTI] OTVORIO POGON „RIBARSTVA” U BA^KOM JARKU

SUTRA PO^IWE IZDAVAWE KABINA NA [TRANDU

Ribqa hrana putuje u svet Predsednik Vlade AP Vojvodine dr Bojan Pajti} otvorio je ju~e u Ba~kom Jarku novi pogon DTD "Ribarstva", koji proizvodi ribqu hranu. Radi se o najsavremenijoj tehnologiji u jugoisto~noj Evropi. Kapacitet pogona iznosi 12.000 tona ekstrudirane ribqe hrane, odnosno 40.000 tona paletirane hrane za sve vrste doma}ih `ivotiwa. Kompleks ukqu~uje silose za

za razvoj i Razvojne banke, programe VIP agencije, koja daje podr{ku u pronala`ewu stranih partnera i otvarawu novih tr`i{ta. Kako je ju~e na sve~anosti istaknuto, izgradwa fabrike predstavqa jednu od najve}ih grinfild

investicija u Srbiji koja prema{uje ~etiri miliona evra. Fabrika ima najmoderniju tehnologiju, Novi izvozni adut pu{ten u pogon ina~e uvezenu iz Kine, a sirobarstva", a postignut je odli~an vinska baza sastoji se od `itaprirast ribe, kao i kvalitetnirica i uqarica koje je DTD "Riji ukus mesa. barstvo" uzgaja na sopstvenim Osniva~ DTD "Ribarstva" Topoqima, kao i od najkvalitetnimislav \or|evi} najavio je da u jih sirovina iz uvoza. Hrana za septembru planiraju da otvore ribe iz novog pogona, koja se fabriku koja }e biti i prva klaplasira na tr`i{te pod robnom nica za ribu a i proizvodi}e gomarkom "riboks", testirana je i tovu hranu: ribqe pa{tete, pousavr{avana u ribwacima "Risnu sarmu, dimqenu ribu…

POUKE NAKON DVEJU FEBRUARSKIH SUBOTA S HLADNIM RADIJATORIMA

Zajedni~kim centrom protiv havarija Nezavisna komisija, koja je formirana odlukom gradona~elnika Igora Pavli~i}a, saop{tila je pro{le nedeqe da su Novosa|ani u februaru dva dana bili bez grejawa zbog vi{e faktora, a pre svega zbog lo{eg stawa toplovodne mre`e, nedostatka koordinacije i nepostojawa sistema za{tite. Pored utvr|ivawa uzroka havarija, komisija je predlo`ila i {ta treba uraditi kako se ovakve situacije vi{e ne bi de{avale, a gradona~elnik Pavli~i} je najavio da }e predlo`iti Gradskom ve}u da usvoji odluku prema kojoj i "Toplana" i TE - TO treba da sa~ine akcione planove i predlo`ene mere iz izve{taja komisije uvrste u svoje programe. U "Novosadskoj toplani" ka`u da su u skladu sa preporukama i sopstvenim procenama preduzeli sve mere kako se sli~ne situacije ne bi doga|ale ubudu}e, kao i da se projekat sa predlozima za trajno unapre|ewe sistema priprema ve} du`i period. Prema informacijama iz pomenutog preduze}a kqu~ne stvari koje }e "Toplana" zajedno sa TE - TO Novi Sad preduzeti su izgradwa zajedni~kog upravqa~kog centra koji }e omogu}iti kvalitetniji nadzor nad sva ~etiri postrojewa, toplanama "Jug" i "Istok", glavnom razdelnom stanicom i Termoelektrane - toplane Novi Sad, koja je u sklopu Panonskih elektrana. U planu je i obnova i modernizacija sistema za{tite od pove}awa pritiska u vrelovodnoj mre`i. Ta-

ko|e, u dogovoru sa "Elektrodistribucijom" "Novosadska toplana" }e obaviti neophodne prepravke i rekonstrukciju sistema snabdevawa strujom objekata koji su u sistemu grejawa. Realizacija svega navedenog o~ekuje se najkasnije do po~etka naredne grejne sezone. U vezi sa pomenutim doga|ajima Udru`ewe termoenergeti~ara Srbije uputilo je otvoreno pismo gradona~elniku Pavli~i}u, koje je zapravo osvrt na izve{taj nezavisne komisije. U pismu koje je potpisao predsednik Udru`ewa, diplomirani in`ewer ma{instva Nikola Soro, ka`e se da oni smatraju da je izve{taj neprihvatqiv i neupotrebqiv u pogledu rezultata, jer se bavi posledicama a ne uzrocima problema. Iz Udru`ewa termoenergeti~ara Srbije ka`u da je komisija morala po}i "od ~iwenice da Toplanom upravqaju nestru~ni kadrovi i da su im odluke, u kontinuitetu, neprimerene i pogubne za gra|ane Novog Sada". @ele da znaju koje su struke bili qudi koji su odlu~ili da se u pojedine deonice magistralnih vrelovoda ugra|uju cevi od ~elika, negarantovanog kvaliteta, suprotno tehni~kim normama, kao i koje su struke bili qudi koji su na toplani "Zapad" izgradili kotao od 120 megavata, bez mogu}nosti kori{}ewa alternativnog goriva. U otvorenom pismu postavqa se i pitawe koje su struke qudi koji danas planiraju izgadwu kotla od 138 megavata na toplani "Sever". B. Markovi}

Likovni konkurs za osnovce Muzej Grada raspisuje konkurs likovnih radova, povodom izlo`be "Novi Sad - grad kakvog vi{e nema" Aleksandra Pla~kova. Konkurs je predvi|en za decu do ~etvrtog razreda i otvoren je do 30. maja. Deca treba da predstave grad kakvim ga vide i da po{aqu radove Pedago{kom odeqewu Muzeja Grada, na adrese Petrovaradin, Tvr|ava 4 ili Zbirka strane umetnosti, Dunavska 29. Kontakt telefon je 069/705-260. I. D.

Tre}i koncert za igrali{ta Serija humanitarnih svirki pod nazivom “10 koncerata za 10 terena”, nastavqa se u ~etvrtak 15. aprila u 22 sata u klubu

“Rut 66” nastupom bendova “Ruke u vis”, “Uvertira” i “Vat”. Akciju organizuje MZ “Omladinski pokret” u saradwi sa “Blok Rok Festom”, a prihod je namewen rekonstrukciji de~jih igrali{ta na podru~ju MZ “Omladinski pokret”. Donatori voqni da pomognu akciju mogu kontaktirati organizatore na mejl adresu kancelarija@mzpokret.org i na telefon 444-826. I. S.

„Biv{a celina” u ^itaonici Promocija kwige pesama "Biv{a celina" Mom~ila Bakra~a bi}e odr`ana ve~eras u 19 ~asova, u ^itaonici Gradske biblioteke. Govori}e prof. dr Nikola Strajni}, dr Zoran \eri}, mr Dragan Stojmenovi} i autor. I. D.

Podse}amo, mala kabina ko{ta 10.300 dinara a velika 12.000. Sezonska karta }e ko{ta 1.045, a sa popustom 850 dinara, dok }e dnevna ulaznica biti 42 dinara. Za decu do sedam godina ulaz }e biti besplatan. Ove sezone sugra|anima }e na raspolagawu biti oko 830 kabina, {to je vi{e nego ranijih godina. Naime, velike kabine koje se nalaze levo od centralnog platoa se pregra|uju, pa }e do po~etka kupali{ne sezone biti jo{ 30 malih "drvenih ku}ica" vi{e nego lane. B. M.

DAR REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE NOVI SAD

Foto: R. Hayi}

Otvarawu nove fabrike DTD Ribarstva prisustvovali su i ministar poqoprivrede, vodoprivrede i {umarstva dr Sa{a Dragin, predsednik op{tine Temerin Andra{ Gustow, delegacija poslovnih partnera iz Kine, brojni privednici i poslovni parteri ovog preduze}a... A. Brzak

Klinici za urologiju 300.000 dinara

Donacijom od 300.000 dinara Regionalna privredna komora Novi Sad omogu}i}e br`i oporavak pacijentima Klinike za urologiju Klini~kog centra Vojvodine, na kojoj se godi{we uradi izme|u 1.300 i 1.400 operativnih zahvata. Ugovor o donaciji potpisali su ju~e upravnik Klinike za urologiju prof. dr Goran Maru{i} i pred-

sednik Regionalne privredne komore Novi Sad mr Dragan Luka~. Novac }e biti iskori{}en za postavqawe klimatizacije u prostoru za najsavremenije le~ewe kamena u mokra}nim putevima. Privrednicima Ju`noba~kog okruga ovo je drugi put da poma`u Kliniku za urologiju. Z. Ml.

OSAM NEZADOVOQNIH AGENCIJA PISALO GRADONA^ELNIKU PAVLI^I]U

Bez partnerstva turizam ne raste

Pismom adresiranim na gradona~elnika Novog Sada Igora Pavli~i}a, osam novosadskih turisti~kih agencija obratilo se i redakciji "Dnevnika" tvrde}i da je stawe u turizmu na{eg grada veoma lo{e. Optu`be na rad Gradske uprave za turizam Novog Sada sa~inile su agencije "Panakomp zemqa ~uda", "Magelan korporej{n", "Bon voaja`", "Transfer turs", "Dunavski rafting", "Marketturs", "Tango turs" i "Plus turs". Agencije smatraju da je lo{e stawe turizma u gradu posledica neplanske politike bez "smisla i sklada sa privrednim trenutkom u Srbiji i svetu". Wihov stav je da je sve to "posledica milosti i nemilosti brutalnih interesnih grupa unutar za~aranog kruga, koji nije spreman i kompetentan da ostvari dobre poslovne odnose na doma}em i me|unaganizovawe raznih de{avawa. Kao moda ima mnogo ve}e ingerencije nego {to rodno turisti~kom tr`i{tu". Navode tiv navode nameru da doprinesu razvoju je nekada imala Uprava za turizam Noda Grad nema dodira sa turisti~kom inturizma u gradu, ~ime bi i sami, kako vog Sada. dustrijom grada... tvrde, bili ponosni. - Grad je zbog toga i osnovao TONS, Pomenute agencije tvrde i da je GradPovodom pisma, zamenik gradona~elkoji se sada bavi raznim projektima. ska uprava za privredu iz buxeta Novog nika Novog Sada, Sa{a Igi} izjavio je Najboqi pokazateq da je zapo~et razvoj Sada izdvojila dva miliona dinaturizma je to {to je raspisan ra kako bi za kadrove Turisti~ke konkurs za izbor suvenira graorganizacije Novog Sada (TONS) Agencije smatraju da je lo{e stawe turizma da, na koji je prijavqeno 250 raorganizovala edukaciju "O profidova. Uz to, Turisti~ka organiu gradu posledica neplanske politike. lisawu i unapre|ewu razli~itih zacija nastoji da objedini komZamenik gradona~elnika Sa{a Igi} ka`e segmenata turizma u turisti~koj turisti~ku ponudu Noda osnivawe Turisti~ke organizacije Novog pletnu destinaciji Novi Sad". vog Sada, kako bi se privukao Sada, koja radi od juna, pokazuje Agencije koje su zajedno uputile {to ve}i broj turista i da bi se inicijativu grada pismo nude predloge i re{ewa ostvario zna~ajan profit za problema. Ka`u da bi u mnogome grad – kazao je Igi}. Dodaje i da doprinela kontinuirana saradwa je uveren da }e rezultati rada gradskih slu`bi sa privatnim turida je upravo osnivawe TONS-a predstaOrganizacije biti vidqivi nakon Posti~kim agencijama. Predla`u zajedvqa inicijativu grada na planu razvoja qoprivrednog sajma i muzi~kog festini~ke projekte, izradu marketin{kih turizma i da je ova organizacija po~ela vala "Egzit". Tada u na{em gradu boramaterijala, bro{ura i mapa radi promos radom tek u junu pro{le godine, da je vi najve}i broj doma}ih i stranih turicije turisti~ke ponude grada, kao i orindirektni korisnik gradskog buxeta i sta. S. Tanuryi}

IZ ASOCIJACIJE POTRO[A^A GASA PORU^UJU:

VESTI

U red prvo stari zakupci Izdavawe kabina za predstoje}u sezonu na [trandu po~iwe sutra, a prvi }e u redu stajati stari zakupci, ta~nije sugra|ani koji pet ili vi{e godina uzastopno iznajmquju ove prostorije na kupali{tu. Stari zakupci kabine }e iznajmqivati i u ~etvrtak. Iznajmqivawe kabina bi}e na blagajni na centralnom platou [tranda (gde su se kupovale ulaznice za klizali{te), od 8 do 18 ~asova. U petak }e kabine mo}i da iznajme osobe sa posebnim potrebama, dok 19. aprila na red dolaze novi zakupci.

Ulagawe koje prema{uje ~etiri miliona evra predstavqa jednu od najve}ih grinfild investicija u Srbiji. Prvi put }e se iz na{e zemqe izvoziti ribqa hrana u inostranstvo 10.000 tona sirovina, magacine za skladi{tewe gotovih proizvoda i laboratorije za hemijske i druge analize. - Fabrika }e zapo{qavati 50 radnika u prvoj fazi i anga`ova}e stotine kooperanata - rekao je na otvarawu dr Bojan Pati}. - Va`no je ista}i da }e se, po prvi put, iz na{e zemqe izvoziti ribqa hrana u inostranstvo, dakle otvara se jedna nova izvozna grana. Vlada Pokrajine podr`ava i podr`ava}e ovakve projekte, kroz programe Fonda

9

Pokrenuta ispravka ra~una Iz Asocijacije individualnih potro{a~a prirodnog gasa obave{tavaju svoje ~lanove da je pokrenuta ispravka ra~una za one potro{a~e koji imaju ugra|en kompezator na svom satu, kako im se ne bi napla}ivao vi{i obra~un za standardno merewe. U pomenutoj Asocijaciji ka`u i da su ogor~eni na izjave predsednika udru`ewa "Prosperitet" Radomira ]irilovi}a, koji je i predsednik u NOPS-u po pitawu energetike. AIPPG tra`i da ]irilovi} ka`e na koji je na~in primqen u NOPS i imenovan za predsednika okruga za energetiku, jer oni misle da mu je to omogu}io predsednik potro{a~a NOPS Goran Papovi}. Tako|e, u Asocijaciji ka`u da ]irilovi} daje la`ne izjave novinarima, o tome kako AIPPG sara|uje i prima novac za izjave koje daju medijima u vezi sa preduze}em DP "Novi sad Gas". B. M.


VOJVODINA

utorak13.april2010.

POVE]AN BROJ NEZAPOSLENIH U SUBOTICI

[ansa na sajmu zapo{qavawa

SUBOTICA: Krajem marta na teritoriji Grada Subotice bilo je 11.071 nezaposlenih, {to je u odnosu na po~etak godine, vi{e za 612. Ove podatke saop{tio je na ju~era{woj konferenciji za novinare direktor suboti~ke filijale Nacionalne slu`be za zapo{qavawe Zlatko Pani}, dodaju}i kako se u spomenutom razdobqu Nacionalnoj slu`bi za zapo{qavawe prijavilo tek dva preduze}a u vezi s izradom programa re{avawa vi{ka zaposlenih, iskazuju}i pri tom vi{ak od 71 radnika. -Ta brojka, me|utim, ne treba da zavara, jer broj osoba koje su tehnolo{ki vi{ak je daleko ve}i. Razlog za to je prost, jer su samo ona preduze}a koja otpu{taju vi{e od 20 zaposlenih, du`na da se obrate filijali Nacionalne slu`be za zapo{qavawe» - rekao je Zlatko Pani}. On je naveo i da je u prvom kvartalu ove godine pove}an i broj zahteva za ostvarivawe prava na nov~anu nadoknadu i iznosio je 889. Me|u nezaposlenima, kako je rekao, najve}i je broj osoba s tre}im i ~etvrtim stepenom stru~ne spreme i u dobi do 30 godina. Kada je re~ o

konkursima i javnim pozivima, Zlatko Pani} je rekao kako je najve}e zanimawe bilo za sprovo|ewe javnih radova, te program samozapo{qavawa za koji je zahteve podnelo 124 lica. [efica odseka za posredovawe i planirawe karijere Verica Kaloserovi} najavila je za 16. april Sajam zapo{qavawa, koji }e od 11 do 14 sati biti odr`an u atrijumu hotela «Galerija». «-Poslodavcima je uru~eno oko 130 poziva i do sada je deset potvrdilo dolazak. Najvi{e }e biti tra`eni komercijalisti, radnici elektroma{inske struke, elektroin`eweri, gerontodoma}ice, personalni asistenti i agenti `ivotnog osigurawa. S obzirom na to da je animirawe poslodavaca i daqe u toku, o~ekujemo da }e ih na Sajmu biti bar dvadesetak» - rekla je Verica Kaloserovi}. Ona je tako|e navela da je u suboti~koj filijali Nacionalne slu`be za zapo{qavawe u toku svakodnevna obuka za nezaposlene kako da se predstave poslodavcu, kao i kako da napi{u svoju radnu biografiju. Kako je rekla, obuka se odvija u sobi 65 u 13.30 sati. Z. R.

BIOSKOPI ZREWANIN: Sinema „Zvonar Bogorodi~ne crkve” (17) „Da li ste ~uli za Morganove?” (19) (21) APATIN „Da li ste ~uli za Morganove?” PAN^EVO „Zatvoreno ostrvo” (21)

„Zatvoreno ostvro”

DANAS U NOVOM SADU

BIOSKOPI Jadran: „Nek ostane me|u nama" (20, 21.30), "Mamut" (18) Art bioskop "Vojvodina", na Spensu:"Bela traka" (20)

POZORI[TA Srpsko narodno pozori{te, Scena "Jovan \or|evi}:" NOMUS 2010,. kraqica fado zvuka Misija (21), Scena "Pera Dobrinovi}": "Tu`na komedija" (19.30) Pozori{te mladih, velika sala: "Alegorija" (20) Novosadsko pozori{te, mala sala: "Portugal" (19)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka "Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti"; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju, Muzej Vojvodine Dunavska 35 - 37, radno vreme od 9 do 17 sati, radnim danima i vikendom, stalna postavka "Vojvodina od paleolita do sredina dvadesetog veka". Petrovaradinska tvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije Spomen-zbirka "Jovan Jovanovi} Zmaj", Sremska Kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810: stalna postavka. Galerija likovne umetnosti, poklon zbirka Rajka Mamuzi}a, Vase Staji}a 1, stalna postavka. Zbirka strane umetnosti, Dunavska 29, 451–239 (9–17): stalna postavka "Legat doktora Branka Ili}a, dokumentarna izlo`ba 1883", "Secesija u Novom Sadu", "Vez po pismu - pismo po vezu" (do 15. maja). Poklon zbirka Rajka Mamuzi}a, Vase Staji}a 1, stalna postavka, Van sezone - Oqa Stefanovi} Tria{ka, izlo`ba fotografija pozori{nih enterijera (do 7. maja), bakropisi: Dali u La Fontenovom svetu (do 29. aprila). Muzejski prostor Zavoda za za{titu prirode Srbije - odeqewe u Novom Sadu, Radni~ka 20, 4896–302 (9–17): stalna postavka "50 godina prirodwa~ke muzejske delatnosti u Vojvodini" Muzej p~elarstva porodice @ivanovi}, Sremski Karlovci, Mitropolita Stratimirovi}a 86, 881–071 (10–18)

PALANA^KI SINDIKALCI UPOZORAVAJU NA RADNI^KE MUKE

Poslodavci tra`e odricawe od sindikata BA^KA PALANKA: Te`ak polo`aj dobrog dela radnika u vremenu krize nije potrebno posebno isticati, ali u Regionalnom ve}u SSSS, koji pored ba~ke Palanke pokriva Ba~ i Ba~ki Petrovac, upozoravaju na uslovqavawa od strane poslodavaca. Zaposleni obi~no dugo }ute, jer se boje da }e ostati bez posla, a kada progovore obi~no je kasno. - Prilikom posete Ba~kom Petrovcu pojedini radnici su se `alili da ima fabrika gde poslodavac prilikom sklapawa radnog odnosa tra`i da radnici potpi{u blanko izjavu kojom se odru~u ~lanstva u sindikatu – izjavio je Goran Mili} predsednik SSSS u Ba~koj Palanci. – To je kr{ewe ustavnih

i zakonskih prava radni{tva, a ovakvo pona{awe poslodavaca podse}a na robovlasni~ko dru{tvo. Pre nekoliko godina u nekim ba~kopalana~kim fabrikama poslodavci su od mladih `ena prilikom zasnivawa radnog odnosa tra`ili da potpi{u izjavu da ne}e i}i na trudni~ko bolovawe. ^ak je ova odredba bila uneta i u fabri~ka dokumenta, a potom je na insistirawe sidikata i nadle`nih dr`avnih slu`bi ovakva odrednica izbrisana. Boqe upu}eni ka`u da je surova odrednica izbrisana sa papira, ali da i daqe poslodavci mnogo radije primaju `ene koje imaju dvoje dece nego one koje jo{ nisu postale majke.

Posebno je te{ko sindikalnim poverenicima u privatnim firmama, jer tamo se glas sindikata slabije uva`ava. Radnici koji hleb zaradjuju kod privatnih poslodavaca, dobrim delom, prosto zavide zaposlenima u dr`avnoj slu`bi. Ka`u da je wima lak{e da se organizuju i da {trajkom mogu da ostvare svoje zahteve. U privatnim fabrikama kada do|e do {trajka to je obi~no zbog plata koje nisu ispla}ene mesecima, ili godinama, a u ve}ini slu~ajeva posle takvih {trajkova na fabri~ku kapiju sti`e katanac, dugotrajni sudski sporovi i sve ve}i broj radnika na tr`i{tu rada. M. Suyum

„OMV SRBIJA” NE ODUSTAJE OD INVESTICIJE

Benzinska pumpa ipak po~iwe da radi ZREWANIN: Menaxer u kompaniji „OMV Srbija” Lajko Karoq najavio je da bi za otprilike dva meseca trebalo da po~ne da radi moderna benzinska stanica na uglu Mileti}eve i Beogradske ulice. Ova pumpa izgra|ena je pre vi{e od godinu dana, ali jo{ nije otvorena. Za wu su vezivane brojne kontroverze, a jedna je od spornih investicija koja se stavqa na teret biv{em gradona~elniku Zrewanina Goranu Kne`evi}u, osumwi~enom da je, raznim mahinacijama, o{tetio gradski buxet. Prema optu`nici Specijalnog tu`ila{tva za organizovani kriminal, Kne`evi} je, zajedno sa biv{im na~elnikom za urbanizam Nikolom Halasom, zloupotrebio slu`beni polo`aj prilikom obezbe|ivawa parcele za izgradwu ove pumpe. Investitorima iz Beograda Bojanu Selimovi}u i Branku Savkovi}u, navodno, omogu}ili su da za samo 270.000 dinara na 99 godina dobiju zemqi{te, koje su oni, zatim, ustupili preduze}u „OMV Srbija” za 59 miliona dinara.

Mada opremqena i spremna da do~eka prve automobile, benzinska pumpa zjapi prazna i ve} mesecima tera gra|ane da se zapitaju {ta nije u redu sa wom i za{to ne po~iwe da radi. Gradska vlast nerado govori na ovu temu, a do sada se nisu ogla{avali ni iz preduze}a „OMV Srbija”, koje je vlasnik pomenute stanice. Me|utim, iz posledweg obra}awa Karoqa, jasno je da ovo preduze}e za trgovinu naftnim derivatima ne odustaje od investicije. - Benzinska stanica u Zrewaninu bi}e otvorena za otprilike dva meseca – kratko je saop{tio

Karoq, uz napomenu da }e se to dogoditi nakon obavqenog tehni~kog prijema objekta. Ova izjava posredno potvr|uje da objekat jo{ nema dozvolu za rad. Pitawe je, me|utim, da li }e benzinska stanica uop{te pro}i na ispitu tehni~kog prijema. Jer, na{la se na mestu koje po urbanisti~kom planu grada nije predvi|eno za ovakvu namenu. A u neposrednoj blizini ovog lako zapaqivog objekta nalazi se strujni transformator, mada su nadle`ni uveravali da je procewena bezbednosna situacija i da nema nikakve opasnosti od ne`eqenih doga|aja. @. B.

ODR@AN 8. KUP USR „[ARAN” IZ BE^EJA

Puni meredovi ribe BE^EJ: Premijerno takmi~ewe u organizaciji USR „[aran” iz Be~eja na novoure|enoj pisti za sportski ribolov u blizini u{}a kanala u Tisu kod Be~eja, svrstalo ju je u jednu od najboqih, ako ne i najboqu, u Srbiji. Ovako smela konstatacija izvedena je na

1.600, a najbogatiji 7.630 grama ribe. Zbog nepostojawa optimalne piste, prethodna takmi~ewa ovakvog profila odr`avali smo van na{eg grada, a od ove godine smo pravi doma}ini. U svakom pogledu. Svi su istakli izvanrednu organizaciju takmi~ewa, a i u

RO\ENI U novosadskom porodili{tu, od petka, 9. aprila, u 7 sati, do ju~e u isto vreme, rodile su: BLIZANCE: Jovanka Tintor iz Novog Sada (devoj~ice). DEVOJ^ICE: Zlatinka Ludvig, Emilija Bo`i}-Luka, Zorica Jovi{i}, Sla|ana Popovi}, Nazife Kolovica, Nata{a Radan i Idriz Negruze iz Novog Sada, Vesna Trivunovi} iz \ur|eva, Dragana Ka~ar iz ^elareva, Qiqana Baj~ev iz Stapara, Mihaela Bubwevi} iz ^eneja, Mirjana Vuji} iz Sremske Kamenice, Brankica Rakovi} iz Petrovaradina, Vjerka Vl~ek iz Pivnica, Aleksandra Damwanovi} iz Beo~ina, Sandra Anoj~i} iz Ka}a, Sla|ana Lipqanac iz Ledinaca, Gabriela Sabol~ki iz Crvenke i Sla|ana Brtka iz Ba~kog Petrovca, DE^AKE: Ivana Vuki}evi}, Adrijana Milojevi}, Jelena Rakovi}, Jelena Joti}, Ivana Zlatkovi}, Renata Kecman, Jelena Petrovi}, Renata Kokotovi}, Sofija ^oli}, Tawa Radovski iz Novog Sada, Milena Pan~i} iz Petrovaradina, Dragana @akula iz Temerina, Mirjana Petkovi} iz @iti{ta, Ana Ajder iz Ba~ke Palanke, Mirjana Novakov iz Turije, Danijela Jovanovi} iz In|ije, Danijela Zekowa iz @abqa, Vesna Baj~i} iz Beo~ina.

DNEVNIK

c m y

10

osnovu ulova ribe, ali i ure|enosti piste. - Ukupno 66 takmi~ara iz 22 ekipe ulovilo je ta~no 234 kilograma i 910 grama ribe, {to u proseku iznosi 3,5 kilograma po takmi~aru. Ovome treba ista}i da niko nije ostao bez upecane ribe, da je najmr{aviji ulov bio

ekipnoj konkurenciji smo osvojili ~etvrto mesto, {to zna~i da smo pehare prepustili gostima rekao je predsednik doma}ina USR „[aran” Milan Sekuli}. Veliki prelazni pehar i mawi pehar u trajno vlasni{tvo pripao je ekipi MGP iz Obrenovca, koja je sakupila najmawe, samo 14,

sektorskih poena. Pehar namewen drugoplasiranoj ekipi osvojila je ekipa KSR „Vaqevo” (16), tre}i su bili ribolovci USR „Marlin” iz Pali}a (17), dok su Be~ejci s 21 poenom ~etvrtoplasirani. U pojedina~noj konkurenciji medaqe su dobila po trojica najuspe{nijih u tri takmi~arska sektora. U prvom je ~lan „Ribolovca” iz Novog Sada Milo{ \in|i} bio prvi s 5.990 grama ulovqene ribe, Milan Sekuli} iz Be~eja (5.270) bio je drugi, a [andor Sivoli iz petrovoselske „Ke~ig” (5.030) tre}i. U drugom sektoru je ~lan vrbaskog „[arana” Sa{a Juhas, s 5.900 grama bio prvi, pecaro{ „Golda” iz Hajdukova Gabor Nemet (5.730) osvojio je drugo, a Dragan Sofrenovi} iz Vaqeva (5.660) tre}e mesto. Najzad, u tre}em sektoru je bio najboqi ulov, jer je pobednik Robert Bicok iz a|anske Tise upecao 7.630 grama ribe, drugoplasirani Zoran Milo{evi} iz Vaqeva (7.320) bio je drugi, a Dragan Pani} iz pobedni~ke ekipe MGP (5.980) tre}i. Sektorski pobednici su, zavisno od te`ine ulova, dobili statuete zlatnog, srebrnog i bronzanog sjaja. V. Jankov

VESTI Da stari mlin bude ko nov KIKINDA: Kikinda je jedini grad u Srbiji koja jo{ uvek ima o~uvan mlin na kowski pogon – Suva~u. Ovakve mlinove u 19 veku imali su svi evropski gradovi, a danas Suva~a, pored Kikinde postoji jo{ samo u ma|arskom gradu Sarva{. Ovaj istorijski objekat nedovno je detaqno pregledan i ura|en je plan hitne rekonstrukcije. Predlog radova i specifikaciju tro{kova uradili su stru~waci Zavoda za za{titu spomenika iz Subotice: -U pitawu su osnovni radovi, obnova krova, temeqa i nose}ih greda Suva~e. Procewena vrednost radova je oko 200 hiqada dinara i lokalna samouprava }e taj novac izdvojiti iz buxeta. Isto tako lokalna vlast, a to o~ekujem i od Narodnog muzeja, }e se obratiti Ministarstvu kulture za neophodna sresdstva koja bi bila utro{ena za promovisawe ovog starog mlina - ka`e ~lan Op{tinskog ve}a zadu`en za kulturu Milo{ Latinovi}. A. \.

Milan Kubat u Glavnom odboru BE^EJ: Bez obzira na godine starosti svojih ~lanova i to {to se u posledwe vreme nisu ogla{avali u medijima, Op{tinska organizacija PUPS Be~ej je vredno radila – rekao je predsednika OO PUPS Be~ej Aleksandra Vrsajkova na konferenciji za novinare i dodao se ova stranka svakodnevno bori za omasovqewe. On je podsetio i na najva`niji doga|aj koji im predstoji Kongres PUPS, koji }e se odr`ati 25. aprila u beogradskom Sava centru. - Me|u 3.500 delegata iz cele Srbije na}i }e se i 25 iz na{e op{tinske organizacije. Po~astvovani smo da je na{ istaknuti ~lan i nekada renomirani privrednik Milan Kubat predlo`en za ~lana Glavnog odbora PUPS. Podse}amo sve penzionere da odlaskom u penziju ne treba da prestane wihova aktivnost u javnom `ivotu. Naprotiv, svuda u svetu penzioneri su ogroman potencijal koji itekako mo`e da doprinese poboq{aju `ivota u svom okru`ewu, ali i {ire - naglasio je Vrsajkov. V. J.

Koncert na testeri NOVO MILO[EVO: Banatski kulturni centar Novo Milo{evo organizuje u ~etvrtak izlo`bu slika slikara iz Ba{aida Milorada Kne`evi}a. Gosti su slikarka iz Kikinde Svetlana Petrov-Packov i pesnik iz Vojvoda Stepe Bo{ko Marinkov. Izlo`bu }e otvoriti kwi`evnik Radovan Vlahovi}. Iste ve~eri BKC organizuje koncert dua „Seme” iz Beograda, koji sa~iwavaju violina i testera Sowa Kalaji} i gitara Slobodan Milivojevi}. Izlo`ba se otvara u BKC Novo Milo{evo u 20 sati. M. K.


VOJVODINA

DNEVNIK

Slovena~ki Kras pokre}e ma{ine? „spasilac” pomiwe se slovena~ki „Kras”. Predsednik Vlade }e se, prema re~ima Peri}a, danas sastati sa vlasnikom „Mitrosa” Rodoqubom Dra{kovi}em. Vlada Vojvodine o susretu ~elnika „Mitrosa” i predstavnika radnika sa Pajti}em, ju~e se nije oglasila. Na na{ zahtev da saznamo kako su zavr{eni pregovori s radnicima iz slu`be pokrajinskog sekretarijata za informisawe odgovoreno je da ne}e biti saop{tewa za medije. Peri} ka`e da se {trajk nastavqa, zahtevi ostaju isti, a od pregovora predstavnika pokrajinske Vlade sa Dra{kovi}em ne o~ekuju mnogo. L. Nikovi}

POSLE PETNAEST GODINA

Obnavqa se Vinogradski most VRBAS: Nakon petnaestak godina ~ekawa, o{te}eni Vinogradski most preko vrbaskog kanala bi}e rekonstrisan, ~ime }e se kona~no ispuniti zahtevi gra|ana ovog dela Vrbasa, koji su u nekoliko navrata upu}ivali apele lokalnoj samoupravi. Ovaj most svakodnevno prelazi po nekoliko hiqada qudi me|u kojima su i brojni u~enici. Procewena vrednost radova na rekonstrukciji je oko 33 miliona dinara, od ~ega }e Fond za kapitalna ulagawa izdvojiti 15 miliona dinara, dok }e ostatak obezbediti vrbaska op{tina. Stawe mosta su analizirali stru~waci sa Gra|evinskog fakulteta u Subotici, koji su ga ocenili najni`om ocenom kada je u pitawu bezbednost, naro~ito pe{aka. Tako|e oni su istakli ~iwenicu da od 1969. godine nije bilo ozbiqnijih ulagawa u ovaj objekat {to najvi{e doprinelo dana{wem stawu mosta - Neophodno je popraviti konstrukciju i povr{inski asfaltni sloj na kolovozu i bo~nim pe{a~-

kim stazama. Prema planu, pe{a~ke staze }e biti pro{irene za jedan metar, tako da }e svaka biti {iroka 1,6 metara i gra|ani }e lak{e i bezbednije mo}i da prelaze preko mosta - rekao je direktor Javnog preduze}a „Direkcija za izgradwu” Davor Krmpot. Prema wegovim re~ima, za desetak dana tokom narednih nekoliko dana }e biti odlu~eno da li }e postupak javne nabavke biti sproveden u op{tini Vrbas ili preko sufinansijera Fonda za kapitalna ulagawa. - Ukoliko taj deo posla bude radila „Direkcija za izgradwu” treba}e gotovo tri meseca da se javna nabavka zavr{i i da izvo|a~ po~ne sa radovima, a preko Fonda to bi bilo gotovo duplo br`e - ka`e Krmpot. Rekonstrukcija „vinogradskog” mosta, prema projektu, traja}e oko 60 dana, a tokom tog velikog posla most }e u par navrata biti zatvaran, ali pre toga }e nanovo biti regulisan saobra}aja u ovom delu grada. N. Perkovi}

Ho}e otpremninu i zaostale plate BA^: Ve} mesec dana oko 58 miliona dinara stoji na ra~unu AD „Agroba~ka” iz Ba~a, a novac je uplatilo Ministarsto ekonomije Vlade Republike Srbije na ime socijalnog programa za preko 150 radnika koji su se izjasnili da `ele da napuste firmu. Predsednica SSSS u ovom nekada velikom poqoprivrednom kombinatu Slobodanka Jani} ka`e da oni `ele otpremnine, ali ne prihvataju da povuku tu`be protiv ranijih vlasni-

KIKINDA: Nedavno je zavr{eno postavqawe video-nadzora u svih 18 objekata i upravnoj zgradi Pred{kolske ustanove „Dragoqub Udicki”. Direktor ustanove Milo{ Pejakov ka`e da je sigurnosni sistem postavqen radi boqe bezbednosti kako dece, tako i imovine. Naime nije redak slu~aj da se u dvori{tima vrti}a, naro~ito nakon vikenda, prona|u razbijene fla{e, otpaci, polomqene dvori{ne igra~ke i druge stvari, a nered ostave nesavesni gra|ani koji tokom no}i presko~e ogradu vrti}a.. Pre nekoliko meseci dogodila se provala u upravnoj zgradi koja se nalazi u Dositejevoj ulici, tako da je video-nadzor najboqe re{ewe da se preduprede lo{e stvari. Video-nadzor radi 24 sata i povezan je sa Policijskom stanicom. A. \.

ka, zbog toga {to im nije godinama ispla}ivana zarada. - Na{e muke po~ele su 2003. godine kada je „Agroba~ka” iza{la iz ste~aja – ka`e Jani}. – Potom je, odnosno 2006. godine firmu kupio Mile Jerkovi}, odnosno wegova }erka, a agencija je krajem pro{le godine poni{tila prodaju i postavila za{titinika akcijakog kapitala, pa je time dr`ava postala ve}inski vlasnik. Mi smo sada u te{kom polo`aju, jer Mini-

startstvo, odnosno dr`ava tra`i da povu~emo tu`be za zaostale plate. Ako to uradimo nismo uradili ni{ta. Jer, sudski tro{kovi su ogromni, pa ako povu~emno tu`be, mora}emo da ih platimo. Fakti~ki, otpremninu moramo dati sudu i advokatima i bez i~ega iza}i na ulicu. Niko ne}e da napi{e, potpi{e i overi papir po kome moramo da povu~emo tu`be, kako bismo dobili novac iz socijalnog programa. U op{tini su nam rekli da

PLANDI[TE PRIPREMA IZGRADWU VETROGENERATORA

Investicija jednaka stogodi{wem buyetu PLANDI[TE: Izgradwa prvih vetrewa~a u Vojvodini koje }e proizvoditi elektri~nu energiju, po najavama pokrajinskom sekretara za energetiku Radoslava Strikovi}a, trebalo bi da po~ne na jesen u Banatu. Zasad se planira izgradwa vetrogeneratora u pet op{tina - Vr{cu, Beloj Crkvi, Kovinu, Alibunaru i Plandi{tu, s obzirom na to da je to kraj poznat po jakim vetrovima. Prve vetrewa~e po~e}e da se grade u op{tini koja prva obezbedi sve infrastrukturne uslove. Predsednik Plandi{ta Zoran Vorkapi} optimista je po tom pitawu i o~ekuje da }e upravo u ovoj banatskoj op{tini uskoro po~eti izgradwa vetrogeneratora {to bi, po wegovim re~ima, trebalo da bude jedna od najve}ih investicija u Vojvodini. - Plandi{te je jo{ pre tri godine, zajedno sa susednim op{tinama, potpisalo ugovor sa firmom „Energovind” o saradwi u oblasti istra`ivawa po-

Video-nadzor za sigurnost Zoran Vorkapi}

tencijala energije vetra. Zahvaquju}i tada{woj donaciji Vlade Slova~ke od 200.000 evra, obezbe|ena je oprema i postavqeni su merni ure|aji na teritoriji na{e i susednih op{tina. Godinu dana su sprovo|ena merewa, kako bismo ustanovili

koliko je ekonomi~na investicija takve vrste. Na svu sre}u, rezultati su bili vrlo pozitivni, ~ak su neki parametri bili iznad o~ekivanih, {to je veoma zainteresovalo potencijalne

generatora. Za jednu vetrewa~u potrebna je lokacija povr{ine 400 metara kvadratnih. Sa~inili smo i sa vlasnicima potpisali ugovore o zakupu zemqi{ta na 25 godina. Oni su ve} ispla-

Vetrewa~e i turisti~ka {ansa - Pored toga {to }emo, nadam se, biti prvi u Srbiji u izgradwi vetrogeneratora, ovim projektom pokazujemo veliku ozbiqnost kada su investiciije u pitawu i dokazujemo da smo spremni da iza|emo u susret investitorima, koliko god nam to mogu}nosti dozvoqavaju – isti~e Vorkapi}. Kao pogodnosti ovog poduhvata, on navodi upo{qavawe radnika, anga`ovawe doma}ih preduze}a u izgradwi vetrewa~a, poboq{awe poqskih puteva i kanalske mre`e… - Dobi}emo dobre pozicije ~ak i kada je u pitawu razvoj turizma, s obzirom na to da je veoma interesantno na jednom mestu videti farmu vetrewa~a – dodaje predsednik op{tine Plandi{te. investitore – pri~a Vorkapi}. On napomiwe da pripremni poslovi oko izgradwe farme vetrogeneratora uop{te nisu jednostavni, i to iz vi{e razloga. Prvo, da bi se dobila gra|evinska dozvola, potrebno je pribaviti niz saglasnosti, kako od za{titara `ivotne sredine, ornitologa, tako i od lokalnih i vi{ih instanci vlasti. Ipak, Op{tina Plandi{te ~ini sve pripremne radwe kako bi uskoro na wenoj teritoriji po~ela izgradwa vetrewa~a. - Ustanovqene su potencijalne pozicije za izgradwu vetro-

}eni i sada je logi~no da sledi izrada plana detaqne regulacije za svih 50 pozicija – obja{wava predsednik plandi{tanske op{tine. Po predra~unskim vrednostima, u realizaciju ovog projekta treba ulo`iti 150 miliona evra, {to je otprilike stogodi{wi buxet op{tine Plandi{te! - To pokazuje koliko je ovo zna~ajan i veliki projekat. Trebalo da bude jedna od najve}ih investicija u Vojvodini – zakqu~uje Vorkapi}. @. Balaban

TRE]A „PILI]IJADA” U NIKOLINCIMA

Gula{ za hiqadu gostiju NIKOLINCI: Po tre}i put je u Nikolincima prire|ena turisti~ka manifestacija „Pili}ijada”, na kojoj su brojni gosti iz velikog broja mesta {irom Srbije i Vojvodine bili u prilici da u`ivaju u pile}im specijalitetima. Blizu stotinu ekipa od po dva ~lana nadmetalo se za tri nagrade koje su obezbedili organizatori iz Mesne zajednice i Turisti~ke organizacije op{tine Alibunar. Svaka ekipa dobila je po jedno pile, cepanice od bagrema i {apurinu za potpalu. Manifestaciju i goste blagosiqali su sve{tenici Emanuel Jane{ i Miroslav Tomi}. Otvaraju}i „Pili}ijadu” predsednik op{tine Alibunar Danijel Ki{marton je rekao da uz Prvomaj-

11

NASTAVQA SE PROTEST RADNIKA „AGROBA^KE”

[TRAJKA^I „MITROSA” RAZGOVARALI SA BOJANOM PAJTI]EM

SREMSKA MITROVICA: Sastanak predstavnika {trajka~kog odbora „Mitrosa” sa predsednikom vojvo|anske Vlade Bojanom Pajti}em nije ulio ba{ puno nade radnicima, od kojih deo ve} 20 dana {trajkuje gla|u. Naime kako je za „Dnevnik” ispri~ao predsednik {trajka~kog odbora Toplica Peri} ni posle duga dva sata pregovora u zgradi Banovine, nisu usli{eni wihovi zahtevi da im se isplati 200 evra po godini sta`a i po{aqu na berzu rada. Umesto toga, Pajti} im je, ka`e nudio higijenske pakete i hranu kao pomo}, kao i mogu}nost da se za firmu prona|e partner koji bi mogao da pokrene proizvodwu. Prema nepotvr|enim informacijama kao investitor –

utorak13.april2010.

ski uranak na izleti{tu Devoja~ki bunar, „Dane ribara” na kanalu DTD u Jano{iku, „Lov na banatsku lisicu” u Alibunaru i „[varglijadu” u Lokvama i ova manifestacija je postala turisti~ki brend ove ju`nobanatske op{tine. Direktorka Turisti~ke organizacije Jarmila Usti} je rekla da blizina Deliblatske pe{~are pru`a idealne uslove za organizovan boravak u vikend nasequ od preko 1.200 vikendica, gde ima veliki broj kategorisanih soba, zelenila i dina za duga~ke {etwe na sve`em vazduhu sli~nom na Zlatiboru, a doma}in predsednik Saveta MZ

Zlatko Stojanovi} je se na tri ovda{we farme godi{we proizvede preko 50.000 tovnih pili}a i da je

ovo mesto na daleko poznatu po uzgoju kvalitetne tovne `ivine. U kulturno zabavnom programu u~estvovali su KUD „Timi{” iz Temi{vara, „Lu}aferol” iz Vr{ca i ansambl Doma kulture iz mesta. Na masovnom ru~ku obedovalo je blizu hiqadu gostiju, gratis pile}i gula{ za sve posetioce pripremili su Milan @ika Bogdanovi} i Dragan Kosanovi}. Za svoje goste takmi~ari su na tawira~ama, ro{tiqima i u zemqanim loncima spremali

brojne pile}e specijalitete, a uz ovo pivo se tro{ilo u velikim koli~inama. Degustatori su bili Jonel Sur}a, Trajan Quba, Dragan Vu~ini} Panta ^ebzan, Tiberije Grosu i Stole Tr~n~i}, a u `iriju, koji je doneo odluku o nagradama bili su Josip Caran, Vasilije Geri}, Dragomir Bo`in, Petar Pi~oawei i Jon Skumpija. Za najboqi gula{ progla{en je onaj koji je pripremila ekipa „Dva drugara” Dragana Vasiqevi}a iz Vladimirovca, drugu nagradu osvojili kuvari „Ze~evi” Dragana Matijevi}a iz Banatskog Karlovca, a tre}u ekipa „Palme” Dragana Mar~eti}a iz Vladimirovca. R. Jovanovi}

ne mo`emo da dobijemo i jedno i drugo, pa smo odlu~ili da danas ispred zgrade op{tine iska`emo svoj protest. „Agroba~ka” je nekada bila velika fabrika hrane sa nekoliko hiqada hektara oranica, preradnim kapacitetima, farmama, ribwacima... Danas je malo toga ostalo u funkciji, a radnici `ele svoje plate za nekoliko godina unazad, a dr`ava ovu firmu prirpema za novu prodaju. M. Suyum ZBOG NOVOG ZAKONA O SUKOBU INTERESA

^lanovi ve}a podneli ostavke KIKINDA: Zbog novog zakona o sukobu interesa Agencije za borbu protiv korupcije, dva ~lana Op{tinskog ve}a u Kikindi podneli su ostavke. To su Vlado Kreji}, zadu`en za resor poqoprivrede male privrede i privrede i dr Du{an Kolarovi}, zadu`en za zdravstvo i omladinu. Vlado Kreji} je direktor Poqoprivrednog preduze}a „Kozara-Delta” iz Banatskog Velikog Sela, a on je Agenciji za borbu protiv korupcije uputio zahtev da mu dozvoli da zadr`i oba mesta, smtaraju}i da nema sukoba interesa, s obzirom na to da u Op{tinskom ve}u radi volonterski. -Opredelio sam se da nastavim posao u Akcionarskom dru{tvu „Kozara-Delta” u kojem sam direktor – obja{wava Kreji} svoju odluku. – U ovoj firmi radim vi{e od 20 godina. Pored ostavke koju sam napisao Agenciji za borbu protiv korupcije, napisao sam zahtev da mi se dozvoli obavqawe obe funkcije i ~lana ve}a i direktora, jer one nisu u sukobu interesa. Do sada iz Agencije nisam dobio nikakv odgovor. U sli~noj situaciji nalazi se i dr Du{an Kolarovi}, u Op{tinskom ve}u zadu`en za sport i omladinu, a ina~e je i v.d. direktora Op{te bolnice u osnivawu. Prema sada{wim najavama, on }e zadr`ati svoje radno mesto u Bolnici. U istoj situaciji je i ~lan Op{tinskog ve}a za komunalnu infrastrukturu i investicije Branislav ^olak koji se nalazi i na mestu zamenika direktora Javnog preduze}a „Direkcija za izgradwu grada”.Prema za sada nezvani~nim informacijama, Vladu Kreji}a i dr Du{ana Kolarovi}a na funkcijama u op{tinskom ve}u u ime Demokratske stranke zameni}e Jovan Rodi} i Neboj{a Tepavac. A. \.

O sukobu interesa BA^KA PALANKA: Na zahtev 18 odbornika SRS, predsednica SO Ba~ke Palanke Zdravka Milenkovi} zakazala je vanrednu sednicu za 15. april. Na dnevnom redu na}i }e se ta~ka davawe mi{qewa SO Ba~ka Palanka u vezi sa Zakonom o spre~avawu interesa pri vr{ewu javnih funkcija. Izvestilac }e biti predstavnik predlaga~a, a oni tvrde da je predsednik Op{tine Kosta Staki} u sukobu interesa. Kosta Staki} i daqe obavqa funkciju predsednika op{tine, odnosno kao izvr{ilac buxeta predstavqa izvr{nu vlast u op{tini. U isto vreme on je i poslanik u Skup{tini AP Vojvodine, a mandat je svojevremeno dobio na ve}inskim izborima. Prvi ~ovek Ba~kopalana~ke op{tine za sada nije `eleo da komentari{e zakazivawe sednice lokalnog parlamenta. M. Sy.


12

CRNA HRONIKA

utorak13.april2010.

DNEVNIK

GODI[WI POMEN POLICAJCU VLADIMIRU GRANDI]U U NOVOM SADU

Utehe nema, ali ne}e biti zaboravqen

Foto: F. Baki}

IZME\U SRBOBRANA I FEKETI]A

Mladi} sleteo „opelom” u smrt Uro{ Gvozdenovi} (1984) iz Lov}enca poginuo je u nedequ u saobra}ajnoj nesre}i na starom putu Novi Sad – Subotica, izme|u Srbobrana i Feketi}a. On je svojim "opelom "sleteo s puta i preminuo na licu mesta, saop{tila je ju~e novosadska Policijska uprava. M. V.

Porodica, prijateqi, kolege i rukovodioci policije posetili su ju~e, na godi{wicu smrti, grob novosadskog saobra}ajnog policajca Vladimira Grandi}a (1978) koji je poginuo u obra~unu s razbojnicima na autoputu kod benzinske pumpe "Minut" nadomak Novog Sada. On se tom prilikom hrabro suprotstavio ~etvorici pqa~ka{a zlatare u Zrewaninu za kojima je bila organizovana potera a koje je sustigao na slu`benom motoru. – Napadi na pripadnike reda i zakona sve su ~e{}i, pa je krajwe vreme da dr`ava po~ne

da vi{e misli o policiji, da im da boqe radne uslove i obezbedi plate koje moraju da budu dovoqne za minimalne tro{kove da oni ne bi pomi{qali na to da pre|u na drugu stranu – kazao je, nakon pomena, direktor policije Milorad Veqovi}. – Utehe za Grandi}eve nema, ali svakako nije zaboravqena wegova najbli`a porodica, niti }e biti zaboravqen wegov devetomese~ni sin. Kolege iz Policijske uprave u Novom Sadu tim povodom svakog meseca odvajaju od svoje plate, a wegov brat Milo{ je dobio obe}ani posao.

Pomenu su, osim direktora Direkcije policije Milorada Veqovi}a, prisutvovali na~elnik uprave Saobra}ajne policije Dragi{a Simi}, prvi ~ovek novosadske Policijske uprave Stevan Krsti}, na~elnik Odeqewa saobra}ajne policije Milovan Glo|ovi}, policijski savetnik Nikola Brki}... U Specijalnom sudu je krajem novembra pro{le godine po~elo su|ewe osmo~lanoj kriminalnoj grupi koja se dovodi u vezu s pomenutim razbojni{tvom i drugim pqa~kama. U

policiji se nadaju da }e reforma sudstva doprineti tome da po~inioci dobiju zaslu`ene kazne. Kako je "Dnevnik" pisao, na optu`eni~koj klupi se ozna~en kao organizator grupe Slavko Risti} (29) iz Vaqeva. Optu`nicom se za izvr{ewe ubistva Grandi}a tereti Danijel Tomi} (19) iz Vaqeva, a za podstrekavawe na ubistvo Nenad Mati} (28) iz Beograda. Ostali okrivqeni su Aleksandar Majmunovi}, Zoran Jovanovi}, Vladimir Vojinovi}, Ivan Nikoli} i Du{ko Milovanovi}. M. V.

LOPOVI ISEKLI [INE I PRAGOVE IZME\U VRBASA I BE^EJA

Ukradeno pet kilometara pruge

U NOVOM SADU I VRBASU

Dolijala lica s poternica U akciji suzbijawa narkomanije i trgovine narkoticima pripadnici novosadske Policijske uprave su proteklog vikenda zaplenili zna~ajnu koli~inu heroina i marihuane, a protiv deset osoba bi}e podnete krivi~ne prijave za neovla-

{}eno dr`awe opojnih droga. Tokom akcije, koja je sprovedena na vi{e lokacija u Novom Sadu i Vrbasu, policija je prona{la i tri osobe za kojima je raspisana centralna ili lokalna potraga. M. V.

ZAKAZANO SU\EWE ZA UBISTVO BRISA TATONA

Okrivqeni pred sudijom 21. aprila

Po~etak su|ewa petnaestorici huligana optu`enih zbog u~e{}a u ubistvu francuskog dr`avqanina Brisa Tatona u septembru pro{le godine u centru Beograda, zakazan je za 21. april pred Vi{im sudom u Beogradu, izjavila je ju~e Tanjugu portparolka suda Du{ica Risti}. Izuzev \or|a Preli}a i Dejana Puziga}e kojima }e se, zbog bekstva, najverovatnije suditi u odsustvu, svi ostali optu`eni su u pritvoru. Tokom su|ewa o~ekuje se i svedo~ewe za{ti}enih svedoka, koji su saslu{ani u istrazi, ali se wihov identitet iz razloga bezbednosti ne}e saop{tavati, a javnost }e biti iskqu~ena s glavnog pretresa. Zbog krivi~nog dela te{kog ubistva sudi}e se Preli}u, Puziga}i, zatim Qubomiru Markovi}u, zvanom Ki}a, Ivanu Grkovi}u, Jovanu Karbi}u, Draganu Tomasovi}u, zvanom Gagi, Milanu Vujo-

vi}u, Branimiru ^etniku, Vladanu Suvajcu, zvanom Suvi, Stefanu Veli~kovi}u, zvanom Vele~, Milanu Tarla}u, zvanom Taki, Bojanu Matijevi}u, Stepi Petrovi}u i Dejanu Stankovi}u, zvanom Xekson. Optu`nica ih tereti da su kao saizvr{ioci po~inili krivi~no delo te{kog ubistva jer su 17. septembra u Beogradu, na Obili}evom vencu, u stawu ura~unqivosti, svesni svog dela i wegove protivpravnosti, pri bezobzirnom nasilni~kom pona{awu, ubili francuskog dr`avqanina Tatona. Okrivqeni Vladimir Bo{kovi} optu`nicom se tereti da je izvr{io krivi~no delo pomo}i u~iniocu posle izvr{enog krivi~nog dela i on se jedini brani sa slobode. Taton je brutalno pretu~en pred fudbalsku utakmicu "Partizan"–"Tuluz", a desetak dana kasnije u bolnici u Beogradu preminuo je od posledica povreda.

RAZBOJNI[TVO U SUBOTICI

Poharano De~je pozori{te Slu`bene prostorije suboti~kog De~jeg pozori{ta provaqene su proteklog vikenda, a pqa~ka{i su odneli tri kompjutera, {tampa~e, fotokopirni aparat i deo alata koji se zatekao na gradili{tu pozornice koja se rekonstrui{e, izjavila je Tanjugu direktor pozori{ta Marta Aroksala{i. Prema wenim re~ima, materijalna {teta je oko 200.000 dinara, ali je {teta mnogo ve}a jer su nestali kompletni kwigovodstveni podaci o poslovawu pozori{ta u proteklih 10 godina. Oprema je osigurana, a policija je izvr{ila uvi|aj.

OPQA^KANA PO[TA U PIVNICAMA: Dva neidentifikovana razbojnika opqa~kala su ju~e ujutro po{tu u Pivnicama. Maskirani i naoru`ani, oni su zapretili pi{toqem slu`benicama i odneli M. V. ve}u sumu novca, saop{tila je ju~e novosadska policija.

Ve} du`e jedan od najve}ih komunalno-dru{tvenih problema u Vrbasu i okolini jeste kra|a svih vrsta predmeta od metala, koji se preprodaju na otpadima. U posledwih nekoliko godina ogroman broj qudi je prijavqivao kra|e oluka, mawih metalnih konstrukcija, poklopaca {ahtova i sli~no, a definitivno najve}i udar lopova je na JP "@eleznice Srbije" jer je konstatovano da je posledwih godina ukradeno vi{e od pet kilometara pruge Vrbas–Be~ej, na kojoj je od 1994. godine potpuno obustavqen saobra}aj. Iako je policija u nekoliko navrata uspevala da lopove uhvati na delu, oni su naj~e{}e ka`wavani nov~ano ili uslovnim kaznama, a odse~enim {inama se izgubio svaki trag na otpadima {irom Vojvodine. Po re~ima jednog vrbaskog lovca, koji godinama lovi upravo na ovom podru~ju, spretni i dobro opremqeni lopovi su naj~e{}e tokom dana sekli prugu i tovarili je na kamione koji bi parkirali u neposrednoj blizini.

– Tokom posledwih pet-{est godina barem desetak puta smo u lovu primetili “majstore” kako seku prugu. Bude ih po nekoliko i imaju sav alat, a kada

ali se~a {ina traje i danas – ka`e on. Po procenama radnika "@eleznice", najve}a {teta napravqena je upravo na delu izme|u Vrbasa i

lovci nai|u, oni se nakratko sklone, pa se kasnije vrate da nastave ili se uop{te i ne obaziru na nas. Mi smo prijavqivali neke slu~ajeve, znamo da je policija neke i uhapsila,

Srbobrana, gde su ukradene {ine vredne najmawe 50 miliona dinara, dok je stvarna {teta mnogo ve}a, {to }e se pokazati ako do|e do rekonstrukcije ovog `elezni~kog pravca.

– Lopovi su {ine prodavali za nekoliko desetina dinara kilogram, a ukoliko se krene u rekonstrukciju ove pruge, {teta }e iznositi sigurno nekoliko miliona evra jer se zna da postavqawe kilometra pruge ko{ta oko pola miliona evra – ka`e jedan od `elezni~ara koji radi na odr`avawu pruga na ovom podru~ju. Po wegovim re~ima, najve}i je problem to {to lopovi ukradene {ine nesmetano mogu prodati. – Niko ne bi krao kada bi prodaja `elezni~kog materijala bila pod kontrolom kao nekada. Ranije je za prodaju bilo kakvog dela `elezni~ke opreme bila obavezna i pismena saglasnost @eleznice, dok danas otpadi to ne moraju da rade, ve} otkupquju ne pitaju}i za poreklo – ka`e on. Najve}i deo pruge Vrbas–Srbobran prakti~no vi{e i ne postoji jer su lopovi nakon {ina pre{li na drvene pragove, koji su tako|e izva|eni na najve}em delu ove trase. Sada, osim malo tucanika, ni{ta vi{e ne pokazuje da je ovde nekada bila pruga. N. Perkovi}

SLIKAR @IVOJIN ]ELI] NIJE SE JU^E POJAVIO PRED ISTRA@NIM SUDIJOM OSNOVNOG SUDA U ZREWANINU

Ne zanima ga sudbina slika milionske vrednosti?

Slikar @ivojin ]eli}, koji tvrdi da su mu iz ku}e u Banatskom Dvoru ukradene umetnine, antikviteti i druge dragocenosti vredne vi{e miliona evra, nije se ju~e pojavio pred istra`nim sudijom zrewaninskog Osnovnog suda Karoqom [mitom, iako je trebalo da bude saslu{an u ulozi o{te}enog. [mit je za “Dnevnik” potvrdio da ]eli} nije zaprimio sudski poziv i da je konstatovano da mu nije uru~en zato {to je u inostranstvu. Ta~no u 13 ~asova, za kada je zakazano saslu{awe, pred kancelarijom istra`nog sudije bili su advokati osumwi~enih i dvojica svedoka. Podsetimo, istraga se vodi protiv Roberta ^. (20) iz Torka i Borivoja B. (25) i Branka S. (27), obojica iz Banatskog Dvora, zbog sumwe da su po~inili krivi~no delo te{ke kra|e. Kako se navodi u aktima Osnovnog javnog tu`ila{tva, koje je podnelo zahtev za sprovo|ewe istrage, Robert ^. i Borivoj B. su, po prethodnom dogovoru, u no}i izme|u 16. i 17. marta ove godine u Banat-

skom Dvoru, u nameri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, do{li do]eli}eve ku}e. Robert ^. je laktom desne ruke razbio staklo na prozoru ku}e, a zatim su mladi}i u{li. Borivoj B. je krampom razvalio vrata od prostorija ku}e, posle ~ega su nezva-

dali otkupqiva~u sekundarnih sirovina za samo 7.000 dinara. Policija je prona{la samo deo ukradenih stvari, a radi se o alatu, dok je sudbina umetnina i antikviteta i daqe nepoznata. Branilac Roberta ^., zrewaninski advokat Dragan Bukvi},

Danas odluka o pritvoru Kako saznajemo od advokata Bukvi}a, danas bi istra`ni sudija Osnovnog suda trebalo da razmatra predlog o ukidawu pritvora osumwi~enima. Jo{ nije zakazao novo saslu{awe ]eli}a, a daqi koraci istra`nog sudije bi}e tek naknadno poznati. Mogu}e je da odredi novi datum za saslu{awe o{te}enog ili da istragu proglasi gotovom i predmet vrati Tu`ila{tvu na daqe postupawe. ni gosti ukrali {lajferice, bu{ilice, brusilice i ubodne testere, kao i elektri~ne aparate i lemilice, ukupne vrednosti 100.000 dinara. Osumwi~eni, koji su u pritvoru od 25. marta, me|utim, odbacuju optu`be da su ukrali slike, antikvitete i nakit, priznaju}i jedino da su odneli alat i “neke bakarne tawire” koje su odmah pro-

izjavio je ju~e za “Dnevnik” da su saslu{ana dvojica svedoka. – Jedan od wih je ispri~ao da je od osumwi~enih kupio bakarne posude za 7.000 dinara i kasnije ih preprodao za 11.000 dinara. Po wemu, radi se o desetak razli~itih predmeta. Drugi svedok je kupio pet kutija ru~nog i elektri~nog alata, za koji je o{te}eni naveo da mu je vrednost 100.000 evra.

Me|utim, radi se o obi~nom alatu, koji se mo`e kupiti u specijalizovanim prodavnicama, i po mojim procenama nije skupqi od 1.000 evra – rekao je Bukvi} za na{ list. On je zatra`io da osumwi~eni budu pu{teni iz pritvora, navode}i niz razloga koji bi trebalo da uti~u na takvu odluku istra`nog sudije. – U spisima predmeta nema nijednog dokaza o tome da su pomenute dragocenosti zaista i postojale, da je o{te}eni wihov vlasnik, da se radi o originalnim predmetima. Ne postoji, tako|e, nijedan dokaz koji potvr|uje wihovu stvarnu vrednost. Povrh toga, o{te}eni se, iako je iz medija mogao saznati da je otvorena istraga, nije interesovao ni kod istra`nog sudije niti kod Tu`ila{tva da li su navodno ukradeni predmeti prona|eni. Iz tih razloga predlo`io sam da se osumwi~enima ukine pritvor – dodao je Bukvi}. @. Balaban


CRNA HRONIKA

DNEVNIK

utorak13.april2010.

13

BEZBEDNOST ZVANI^NIKA PODIGNUTA NA NAJVI[I NIVO

Kriminalci u panici prete dr`avnom vrhu Boris Tadi}

Sne`ana Malovi}

– Pretwe kriminalnih krugova javnim funkcionerima u~estale su posledwe godine s po~etkom primene Zakona o oduzimawu imovine proistekle iz krivi~nog dela i jasnom opredeqeno{}u dr`ave da krene u beskompromisnu borbu protiv organizovanog kriminala – izjavio je ju~e Tanjugu dr`avni sekretar ministarstva pravde Slobodan Homen. On je potvrdio da je na vrhu liste dr`avnih funkcionera kojima su stizale pretwe od kriminalnih krugova, koji su te funkcionere ozna~ili kao nosioce i glavne aktere borbe protiv organizovanog kriminala, bio predsednik Srbije Boris Tadi}, kao i tu`ilac za organizovani kriminal Miqko Radisavqevi}, ministarka pravde Sne`ana Malovi}, pa i on sam. – Posebno je indikativno to {to se pretwe upu}uju predsedniku Srbije, koji je, po shvatawima pripadnika kriminogenih

ODLUKA O BRANIOCU JOCE AMSTERDAMA U PROCESU ZA PODSTREKIVAWE NA UBISTVO 1995. GODINE

Joci}u advokat po slu`benoj du`nosti Zbog nedolaska branilaca okrivqenog Sretena Joci}a, zvanog Joca Amsterdam, kome se pred Vi{im sudom u Beogradu sudi po optu`bi za podstrekavawe na ubistvo Gorana Marjanovi}a u leto 1995. godine, ju~e je, drugi put zaredom, odlo`eno su|ewe koje u tom predmetu po~iwe iz po~etka zbog promene predsednika sudskog ve}a, do koje je do{lo po~etkom ove godine posle op{teg izbora sudija u Srbiji. Pro{li put je su|ewe Joci}u u istom predmetu odlo`eno 23. marta zbog nepojavqivawa wegovog tada{weg branioca Vladimira Petrovi}a. Predsednica ve}a sudija Maja Ili} je tada kaznila advokata Petrovi}a s 50.000 dinara, uz obrazlo`ewe da nije opravdao svoj izostanak. Me|utim, pre ju~era{weg termina, sudu su stigli dopisi Joci}evih branilaca o razlozima nepristupawa na glavni pretres, koji su i pro~itani. Po re~ima predsednice ve}a, advokat Petrovi} je obavestio sud da je otkazao punomo}je Joci}u jer mu nije isplatio honorar. U dopisu advokata Zdenka Tomanovi}a je obrazlo`eno da nije mogao pristupiti zbog ranije preuzetih obaveza, dok su dve advokatice iz iste kancelarije navele zdravstvene razloge. Povodom situacije u vezi s izostankom advokata, Joci} je kazao: ”Sudija, ja sam bez branioca i o~i-

Sreten Joci}

Te wegove navode sudija je odbacila kao zamenu teza, isti~u}i da to {to je izneo nema veze s reformom pravosu|a. – Ovo je klasi~na opstrukcija. Da bi se to spre~ilo, bi}e vam dodeqen branilac po slu`benoj du`nosti – kazala je sudija. Na Joci}eve molbe da mu za branioca po slu`benoj du`nosti postavi ili advokata Tomanovi}a ili Petrovi}a, sudija je objasnila da je to procedura koja ne zavisi od we. – Ne mogu @iku [niclu da mi postave, pa ovo je ozbiqan predmet! Znate li vi da advokatski sat ko{ta 26.000 dinara, da tra`e

struktura, glavni nosilac borbe protiv organizovanog kriminala – istakao je Homen. On je rekao da je bezbednost dr`avnih funkcionera dodatno bila ugro`ena razotkrivawem klana koji predvodi Darko [ari} i nastavkom akcije „Balkanski ratnik“, s obzirom na to da su postojale informacije da ovaj klan priprema odmazdu i likvidaciju nekoliko ~elnika MUPa, BIA-e kao i najvi{ih dr`avnih funkcionera. – Po informacijama do kojih su do{le na{e slu`be, postojali su ve} razra|eni planovi za likvidaciju nekoliko lica ukqu~enih u istragu i najvi{ih dr`avnih funkcionera – naglasio je Homen, i dodao da je plan podrazumevao da nekoliko pla}enih ubica, poreklom iz Crne Gore koji ina~e borave u Beogradu, u sinhronizovanoj i dobro koordiniranoj akciji izvr{e ubistva lica koja su ozna~ena kao najve}a smetwa i prepre-

ka za opstanak ove narkomre`e u regionu. – Zbog ovih i sli~nih informacija, bezbednost pojedinih funkcionera podignuta je na najvi{i mogu}i nivo i oni su sad pod punim obezbe|ewem – objasnio je Homen. Dr`avni sekretar je podsetio na to da je pro{lu godinu obele`ilo nekoliko zna~ajnih doga|aja u borbi protiv organizovanog kriminala i narkomafije, kao {to je razbijawe lanaca narkodilera u akciji „Morava“, hap{ewe jednog od vo|a beogradskog podzemqa Sretena Joci}a, a najzna~ajnija me|u wima bila je akcija „Balkanski ratnik“. – Svakako najzna~ajnija akcija tokom 2009. godine bila je ona poznata kao „Balkanski ratnik“ u kojoj je, zahvaquju}i informacijma i saradwi BIA-e i ameri~ke DEA-e, zapleweno 2,1 tone kokaina i razbijena jedna od najve}ih me|unarodnih kri-

150.000 za posetu u pritvoru? Jedan je od klijenta tra`io da proda bubreg da bi mu platio. Advokati pripadaju birokratiji dr`ave, oni su elita. Sve budu}i ministri i dr`avni sekretari – po~eo je da nabraja Joci}. Me|utim, wegov monolog se ubrzo zavr{io. – Joci}u, prekinite! Ovde vam filozofija ne}e pomo}i – kazala je sudija Ili}, nalo`iv{i okrivqenom da se vrati na optu`eni~ku klupu. Odmah je usledila i naredba stra`i da ga izvede iz sudnice. Naredni glavni pretres zakazan je za 27. april. Optu`nica Vi{eg tu`ila{tva tereti Joci}a da je u julu 1995. godine podstrekao Miodraga Prodanovi}u i Bojana Milosavqevi}a da ubiju Gorana Marjanovi}a, zvanog Goksi Bomba{, te da im je za to obe}ao nagradu od 50.000 nema~kih maraka. J. J.

Miqko Radisavqevi}

Slobodan Homen

INTERVJU SUDIJA MAJA KOVA^EVI]-TOMI] O PROCESIMA ZA RAZLI^ITA KRIVI^NA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Pred Specijalnim sudom u toku 60 su|ewa Pred Specijalnim sudom za organizovani kriminal u Beogradu u toku je 60 su|ewa protiv nekoliko stotina okrivqenih za razli~ita krivi~na dela s elementima organizovanog kriminala. Portparolka i sude}i sudija tog suda Maja Kova~evi}Tomi} u razgovoru za „Dnevnik“ isti~e da se Specijalni sud u posledwa tri meseca vratio uobi~ajenom radnom ritmu posle op{teg izbora sudija, kad je deset od ukupno 12 sudija tog suda, me|u kojima je i ona, izabrano u novoformirane sudove vi{e nadle`nosti. – U me|uvremenu su formirana sva ~etiri sudska ve}a i u Specijalnom sudu se radi punom parom. U toku su su|ewa po 40 optu`nica, a po{to su u nekim

u sastavu sudskih ve}a, do kojih je do{lo po~etkom januara nakon (re)izbora sudija? – U ve}ini tih predmeta ve} smo stigli do iste ta~ke gde smo i bili do trenutka kad su po~eli iz po~etka. Okrivqeni uglavnom nisu `eleli da ponovo iznose odbrane ve} su ostali pri ranije iznetim, a pro~itani su zapisnici o saslu{awu svedoka, nismo ih ponovo neposredno saslu{avali. Mislim da su jedino u predmetu „ste~ajna afera“, kad je postupak po~eo iz po~etka, okrivqeni tra`ili da ponovo iznesu odbranu. z Veliki broj su|ewa je u toku, a po~iwu i nova. Koji su predmeti najte`i za sudije? – Svi predmeti ovog suda su te{ki. Ipak, najte`i su finansij-

Ne mogu @iku [niclu da mi postave, pa ovo je ozbiqan predmet! Znate li vi da advokatski sat ko{ta 26.000 dinara, da tra`e 150.000 za posetu u pritvoru? (Sreten Joci}) to sam u problemu”. On je objasnio da advokat Tomanovi}, kome je otkazao punomo}je krajem pro{le godine „zbog velikih razlika u konceptu odbrane“, te anga`ovao advokata Petrovi}a, prihvata da ga opet brani, ali kad bude imao slobodan termin. – Tomanovi} `eli da se vrati u postupak, ali mu odgovaraju termini su|ewa u maju, a tri advokatice, dame koje rade u istoj kancelariji su ili trudne ili na porodiqskom bolovawu – kazao je Joci}. Okrivqeni je uz to naveo da se otpo~iwawe su|ewa iznova odra`ava i na wegove obaveze u pogledu odbrane. – Postoji jo{ jedan problem oko odbrane, a to je reforma pravosu|a. Sve do reforme branio me je Tomanovi}, kome sam platio usluge, a kad je to ~uo Petrovi}, ho}e da platim i wemu, i to za sve {to je ve} ura|eno – kazao je Joci}.

minalnih grupa koja je snabdevala tr`i{te Evrope – podsetio je Homen. Da su kriminalci ozbiqno uzdrmani svim akcijama koje dr`ava sprovodi i da su ozbiqno pristupili razradi planova za likvidaciju potvr|uju i dodatna saznawa do koji su do{li na{i organi, ukazao je Homen. – Na osnovnu operativnih saznawa na{ih slu`bi, postojalo je vi{e planova za likvidaciju odre|enih funkcionera, koji su obuhvatali snimawe ku}a u kojima `ive, pra}ewe wihovih najbli`ih saradnika i bliskih prijateqa da bi se utvrdio wihov uobi~ajeni dnevni raspored, odnosno {to pribli`niji plan kretawa tokom dana – objasnio je dr`avni sektretar. Po wegovim re~ima, u pojedinim lokalnim novinama u regionu uo~eni su tekstovi koji su u sebi sadr`ali i {ifrovane poruke kojima su upu}ivane pretwe. (Tanjug)

Maja Kova~evi}-Tomi}

z ^ini se da u {iroj javnosti dominira mi{qewe da svuda ima tih pipaka? – Pa, ima. Me|utim, da li je to organizovani kriminal ili je samo podmi}ivawe nekog pojedinca, podmi}ivawe za neku konkretnu radwu, ili su ti okrivqeni qudi ba{ pripadnici kriminalne grupe – to mora nesporno da se utvrdi u toku su|ewa.

– Ne znam. Ne znam da li to oru`je ima veze sa „zemuncima“. Znam da se na su|ewu – a bila su tri postupka „zemuncima“ pred Specijalnim sudom – spomiwalo neko oru`je oduzeto 5. oktobra 2000. iz policijske stanice Stari grad koje se dovodilo u vezu s pripadnicima „zemunskog klana“, da je i o tome bilo rasprave. Znam da je na su|ewu pomiwan niz raznih detaqa u vezi

Veliki broj novih postupaka

predmetima postupci razdvojeni, sada su u toku su|ewa u 60 predmeta – ka`e sudija Kova~evi}-Tomi}. z Kada se mo`e o~ekivati ro~i{te po zahtevu Tu`ila{tva za trajno oduzimawe dela ku}e okrivqenom Miloradu Ulemeku Legiji, u predmetu „zemunski klan“, u kojem je sada pravosna`no osu|en? – Ro~i{te po tom zahtevu jo{ uvek nije zakazano, ali }e biti uskoro. z Dokle se stiglo u predmetima „Kipar“, „Zrewanin“, „stre~ajna“ i „carinska“ afera, „{verc duvana“ i drugim, u kojima su su|ewa formalno po~ela iznova zbog promena

ski predmeti jer su obimni, obi~no s velikim brojem okrivqenih, s obiqem dokumentacije i, neretko, te{ki su za razumevawe. z Kako vidite kriminal kod nas posle svih dosad presu|enih i aktuelnih postupaka pred Specijalnim sudom? – Ni{ta druga~ije od ostalih gra|ana. Sva ta su|ewa su javna, mediji o wima izve{tavaju i ja o wima prakti~no ne znam ni{ta vi{e, niti ne{to {to javnost ne zna. Po pravilu, organizovani kriminal podrazumeva lanac qudi povezanih u nekom ciqu i interesu. Kad su finansijski predmeti u pitawu, taj lanac je obi~no veoma veliki.

Pred Specijalnim sudom u toku naredne nedeqe o~ekuje se okon~awe istrage protiv okrivqenih u ~uvenom slu~aju odbeglog Pqevqaka Darka [ari}a, osumwi~enog za organizovawe krijum~arewa vi{e od dve tone kokaina iz Ju`ne Amerike u Evropu, koji je zaplewen u Urugvaju u akciji „Balkanski ratnik“. Ve} do kraja aprila i tokom maja mogla bi biti okon~ana jo{ ~etiri istra`na postupka protiv velikog broja okrivqenih, koji se kao pripadnici kriminalnih grupa terete za razbojni{tva, dilovawe droge, trgovinu kradenim automobilima, a jedna grupa za finansijske zloupotrebe. U istom periodu }e po~eti nekoliko novih su|ewa. Osim okrivqenog Sretena Joci}a, kome je su|ewe po optu`bi za organizovawe ubistva suvlasnika hrvatskog „Nacionala“ Ive Pukani}a zakazano za 20. april u sudnici u Centralnom zatvoru, u sudnice Specijalnog suda }e u}i i veliki broj okrivqenih u predmetima grupa Darka Eleza i Ivana Pavlovi}a, okrivqenih za trgovinu narkoticima, protiv kojih su podignute optu`nice. Grupa od 30 okrivqenih uskoro }e se na}i na optu`eni~koj klupi za zloupotrebe u vezi s vojnim invalidninama i stanovima. z Da li bi nedavni pronalazak zakopanog oru`ja za koje su iz MUP-a iznete sumwe da su ga pripadnici „zemunskog klana“ ukrali 5. oktobra 2000. iz beogradske policijske stanice Stari grad, mogao dovesti do novih sudskih postupaka protiv „zemunaca“?

s petooktobarskim de{avawima i neposredno nakon wih. Znam da se u jednom od postupaka spomiwalo i da je Zoran Vukojevi}, koji je oktobra 2000. godine bio pripadnik MUP-a, kratko u tom periodu brinuo za bezbednost Zorana \in|i}a, koji tada nije bio premijer. J. Jakovqevi}


14

DRU[TVO

utorak13.april2010.

DNEVNIK

SVAKI DRUGI GRA\ANIN BIO @RTVA PREVARANATA, PA I KAMUFLIRANIH U HUMANITARCE

Rebra~i preti do 12 godina robije Foto: N. Stojanovi}

PO^AST NEUSTRA[IVIM MORNARIMA KRAQEVSKOG BRODA

„Mar{ na Drinu” za heroje s „Drave” Spu{tawem venca s broda Re~ne flotile „[abac“ ju~e je na 1287. kilometru u rejonu ^elareva, prvi put obele`ena tu`na godi{wica potonu}a kraqevskog broda „Drava“ i pogibije wene posade s komandantom, poru~nikom prve klase Aleksandrom Beri}em na ~elu. Venac u ime Vojske Srbije i wene Re~ne flotile, polo`ili su zastupnik komandanta RF potpukovnik Milo{ Jakovqevi} i na~elnik [taba te brigade kapetan fregate Venko Mehanxiski, a uz zvuke „Mar{a na Drinu“, koji se u VS intonira u takvim prilikama, spustili u reku poru~nik Dalibor Petrovi} i stariji vodnik Aleksandar Miti}. Po{tu stradalima s „Drave“ odali su i pripadnici re~nih minolovaca „\erdap“ i „Vu~edol“. – Brod je dejstovao u rejonu Bezdana, na granici prema Ma|arskoj. Artiqerijskom vatrom s brodskih topova i mitraqeza posada monitora je oborila 14 aviona na

Internet usmerava maturante Sajt prijemni.infostud.com i novosadska Visoka {kola strukovnih studija za obrazovawe vaspita~a, uz podr{ku Republi~kog ministarstva prosvete i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovawe i u skladu s wihovim akcionim planom politike za mlade, nedavno su pokrenuli pilot-projekat “Studentski kqu~”. Ciq ovog internet servisa je da maturante informi{e i olak{a im profesionalno opredeqivawe posle zavr{etka sredwe {kole. Sistem im omogu}ava da, nakon registracije na adresi http://prijemni.infostud.com/fakulteti/studentski-kljuc/ odgovore na pitawa i izaberu svoje budu}e usmerewe. Maturanti nakon toga automatski, putem mobilnog telefona ili Interneta, dobijaju savete na osnovu kojih se mogu odlu~iti za studije ili eventualno zapo{qavawe nakon ste~ene diplome, u skladu s li~nim afinitetima i mogu}nostima. U projektu mogu u~estvovati maturanti svih srpskih sredwih {kola, a dosad se u “Studentski kqu~” registrovalo vi{e od 9.000 |aka zavr{nih razreda. D. D.

aerodromu Moha~ i o{tetila 16 letelica – podsetio je poru~nik fregate Dragan Spasojevi}. – Na „Dravi“ je 12. aprila 1941. u 7.15 ~asova data uzbuna, a na jarbolu ra{irena dr`avna zastava. Ubrzo su se pojavile ~etiri grupe od po tri aviona i na brod bacile 30 bombi. U osam ~asova brod je potonuo zajedno sa 76 ~lanova posade i odneo ih na dno Dunava. „Drava“ je bio jedan od ~etiri monitora jugoslovenske Mornarice. „Sava“, „Morava“ i „Vardar“ su uspeli da se dokopaju Beograda, gde su ih posade potopile da ne padne u {ake neprijateqa. Ovi najja~i doma}i re~ni vojni brodovi su, ina~e, nasle|eni posle raspada Austrougarske. Za sad se ne zna pouzdano da li je „Drava“ izva|ena s dna Dunava, pa u Re~noj flotili nameravaju da uskoro snime mesto potonu}a i enigmu re{e. Kasarna flotile na novosadskom Limanu odnedavno nosi Beri}evo ime. M. Bozokin

Slu~aj Fonda Katarine Rebra~e i pronevera novca koje su pojedinci i organizacije nesebi~no davali za pomo} `enama obolelim od raka dojke, kao i neke druge humanitarne akcije u kojima su pare zavr{ile u privatnom xepu, bez sumwe }e naterati humane da dobro razmisle o tome ho}e li }e ubudu}e pomagati. Mada od ovakve pomo}i mnogima zaista te{ko obolelima zavisi `ivot, ako se izgubi poverewe u solidarnosti, oni gube i posledwu nadu. Me|utim, te{ko je znati proceniti da li je nekom zaista neophodna pomo} ili iza svega stoji prevara. Dru{tvo za borbu protiv prevara, koje postoji ve} nekoliko godina, na svom sajtu svakog ponedeqLuksuzan `ivot ~esto finansiraju ka a`urira nove prevare i lakoverni mekog srca ve} je zabele`ilo 300 na~ina. Po wihovim podacima, zaista bilo prevare jer dr`avsvaki drugi gra|anin na{e zeni slu`benici nisu edukovani mqe u svom `ivotu je bio `ro ovoj vrsti kriminala. Kao tva prevaranata. Zvani~na staprimer navode „piramide“, kotistika ne postoji jer ve}ina je postoje jo{ od {ezdesetih qudi zbog sramote koju ose}a godina pro{log veka, a ni do nije voqna da prevaru prijavi danas nisu iskorewene. Aktenadle`nima. ^ak i ako prijava ri ovih prevara dolaze iz bivima, vlastima treba mnogo vre{ih jugoslovenskih republika mena za istragu pa prevaranti i Isto~ne Evrope. ^ak i ako mogu blagovremeno pobe}i i ih uhvate, obi~no su to sitni izbe}i propisane kazne. igra~i, dok vlasnici sede u neDrugi problem po oceni koj od susednih zemaqa. Potom ovog dru{tva je u tome {to ni piramida prividno nestaje, same vlasti nisu sigurne kad je ali se kasnije pojavquje u dru-

ga~ijem obliku, a s istim na~inom funkcionisawa. Tre}i problem je, ukazuju, u tome {to sama prevara mewa oblik, akteri mewaju firme preko kojih obavqaju poslove, kao i lokacije, „igra~i“ dolaze iz drugih gradova, pa je gotovo nemogu}e delovati na vreme da se neka prevara spre~i. Isti~u i poseban kuriozitet da svaka grana industrije ima svog prevarantskog dvojnika. Ponekad i po nekoliko, pa je i sama privreda zemqe na udaru. Nedostatak posla, sredstava za `ivot, tranzicija – sve je to raj za prevarante. Tu su prevare najsurovije i stvaraju dodatne frustacije u dru{tvu i nezadovoqstvo qudi se pove}ava jer se smatraju prevarenim i od same dr`ave koja ni{ta nije preduzela da ih za{titi. Ipak, ni qudi koji su odlu~ili da pravdu uzmu u svoje ruke, odnosno javno objave prevare koje se danas de{avaju u Srbiji, ne smatraju da se nakon negativnog iskustva s Fondom Katarine Rebra~e treba odre}i humanitarnih akcija. Sa{a Pribi}evi} iz Udru`ewa za borbu protiv prevara isti~e da treba poku{ati sa~uvati dobar duh, a lo{e primere prepustiti policiji i sudstvu. Jer, brojni

O DR@AVNOM TRO[KU PRAVO I NA DRUGI POKU[AJ VANTELESNE OPLODWE?

[ansa za maj~instvo do 40. godine Republi~ki zavod za zdravstveno osigurawe omogu}io je svim parovima koji su o dr`avnom tro{ku imali jedan neuspe{an poku{aj vantelesne oplodwe pravo i na drugi. Postupak se obavqa se u deset zdravstvenih ustanova – ~etiri dr`avne i {est privatnih. Danas sve ve}i broj mladih `ena ima problem da ostane u drugom stawu prirodnim putem. Nema nau~nih zakqu~aka o tome za{to je to tako, ali su neki od razloga svakako sve ve}i stres, zaga|ena `ivotna sredi-

na, dono{ewe odluke o ra|awu posle 30. godine `ene, hormonski poreme}aji... Posledwe dve decenije pada prirodni prira{taj, {to je u Vojvodini posebno izra`eno. Zato raduje i ohrabruje {to Klinika za ginekologiju i aku{erstvo Klini~kog centra Vojvodine ima najboqi rezultati u zemqi po broju trudno}a za~etih vantelesnom oplodwom. – Stopa uspe{nostu je oko 40, a poro|aja 30 odsto. Do sada je u ovom programu bilo 1.050 `ena, ro|eno je 355 beba, a veliki je

Posao za 726 belih mantila Zdravstvene ustanove u Srbiji po Kadrovskom planu tokom 2010. otvori}e 726 novih radnih mesta, najavio je ministar zdravqa Tomica Milosavqevi}. Bi}e zaposleno 180 lekara, 485 medicinskih sestara-tehni~ara i 61 nemedicinski radnik. „Ministarstvo zdravqa preporu~ilo je direktorima zdravstvenih ustanova da raspi{u pojedina~ne oglase ne kasnije od 30. juna. Treba uva`iti uspeh u {kolovawu i studirawu i du`inu tra`ewa posla“, kazao je ministar.

procenat blizanaca i trojki – ka`e na~elnica Odeqewa za humanu reprodukciju Klinike za ginekologiju i aku{erstvo KCV-a dr Vesna Kopitovi}. Stru~na komisija Ministarstva zdravqa, u kojoj je i dr Kopitovi}, zahtevala je od nadle`nog resora pro{irewe uslova za odobravawe vantelesne oplodwe o tro{ku osigurawa. Tako se, osim ve} utvr|enih uslova, tra`i da se vantelesna oplodwa pro{iri na `ene do 40. godine, kao i na one koje imaju decu, a iz nekog razloga ne mogu ponovo da zatrudne. Po trenutno va`e}im propisima vantelesna oplodwa na teret buxeta odobrava se `enama bez dece do 38. godine. Do sada je o tro{ku zdravstvenog osigurawa proces vantelesne oplodwe pro{lo vi{e od 3.000 parova, za {ta je RZZO zdravstvenim ustanovama isplatio milijardu dinara. Svi parovi koji `ele drugi poku{aj mogu se obratiti svom izabra-

Sve vi{e blizanaca i trojki

nom ginekologu koji }e ih uputiti u daqu proceduru, a ona je ista kao i kod prvog. Upu}ivawe u odre|enu zdravstvenu ustanovu se obavqa u skladu sa `e-

ZAVLADALA „MIRNA BA^KA” ME\U [KOLARCIMA SREDWEG BANATA

Pesnice povukli u yepove Stawe bezbednosti u sredwobanatskim {kolama je povoqno jer u posledwe vreme nema ve}ih incidenata, zakqu~ili su predstavnici [kolske i Policijske uprave u Zrewaninu. Po podacima mesne Policijske uprave, u prva tri meseca ove godine zabele`eno je 20 krivi~nih dela, naje~{}e kra|e mobilnih telefona, o{te}ewa imovine i sli~no. – Evidentirana su i ~etiri prekr{aja iz oblasti javnog reda i mira i 44 ostala doga|aja maweg zna~aja, poput sitnih pretwi, dolaska u {kolske objekte osoba kojima tu nije mesto… Nije bilo te`ih krivi~-

su primeri kada su qudi dobre voqe svojim prilozima pomogli transplantaciju ili nu`nu operaciju, posle kojih su se mladi qudi ili deca vratili oporavqeni i izle~eni. Prevaranata je, dakle, uvek bilo i bi}e, a me|u wima }e se uvek na}i oni kojima ni{ta nije sveto, pa ni tu|a muka, bolest ili beda. Takvi “humanitarci” }e zloupotrebiti svakog samo da bi se domogli novca i sebi obezbedili luksuzan `ivot. Zato stru~waci za borbu protiv prevara savetuju da se dobro proveri ko stoji iza cele akcije humanitarne pomo}i. Jer, nije dovoqno ~uti tu`nu pri~u i sa`aliti se. Za razliku od naivnih gra|ana koji u `eqi da pomognu nekom tr~e da uplate novac na ra~un, mnoge firme u Srbiji koje doniraju velike pare, pre nego to u~ine sa~ine ugovor o obavezama primaoca, a to podrazumeva da se na kraju moraju prilo`iti ra~uni na {ta je novac potro{en. I pored toga bilo je zloupotrebe humanitarnog novca, ali firme koje su ga donirale mogle su se odmah obratiti dr`avnim organima jer su imale dokaz o proneveri, odnosno zloupotrebi slu`benog polo`aja. Po na{em Krivi~nom zakoniku, za to, kao i za sticawe protivpravne koristi ve}e od milion dinara, predvi|ena je kazna zatvora od dve do 12 godina. Q. Male{evi}

nih dela, poput masovnih tu~a |aka – kazao je Neboj{a Tegeltija iz PU Zrewanin. Naveo je da se redovno obavqaju bezbednosne provere svake {kole, a u Upravi tri osobe rade iskqu~ivo posao {kolskog policajca. Uz to, svaka ustanova ima svog. Na~elnica Sredwobanatskog okruga Tawa Dulovi} je, komentari{u}i policijsku statistiku, napomenula da su to samo brojke o prijavqenim slu~ajevama, a da se u {kolskim hodnicima i u~ionicama doga|aju mnoge stvari koje i ne budu evidentirane. Nadle`ni u sredwem Banatu slo`ili su se na ju-

~era{wem sastanku da je situacija u okrugu daleko povoqnija nego u mnogim sredinama Srbije. Tromese~no istra`ivawe u 54 osnovne {kole u Republici pokazalo je da je nasiqe drama-

ti~no ra{ireno. Uzorak je ~inilo 32.617 ispitanika, od ~ega 28.931 u~enik od tre}eg do osmog razreda, i 3.686 zaposlenih u {kolama. Odgovori anketiranih ukazuju na to da je 65 odsto

„Baci kosku, @eqko” Policajac Tegeltija ispri~ao je dogodov{tinu iz zrewaninske O[ „Vuk Karaxi}“ zbog koje mu je, kako je opisao, „srce bilo puno“. – Pre mesec dana s kolegom @eqkom Lakatu{em oti{ao sam u tu {kolu da vidimo kakvo je stawe. Dok smo s direktorom prolazili hodnikom, pri{ao nam je jedan de~ak i Lakatu{u se obratio: „Baci kosku, @eqko“. Na pitawe za{to je tako nastupio, de~ak je odgovorio da je policajac wegov drugar. Drago mi je da nas |aci prihvataju kao prijateqe! – naveo je Tegeltija.

|aka bar jednom, a 24 odsto i vi{e puta, bilo izlo`eno nekom obliku nasiqa. Najzastupqeniji su uvrede, ismevawe, spletkarewe te pretwe i zastra{ivawe. Tokom {kolovawa 44 odsto u~enika bilo je jednom ili vi{e puta izlo`eno nasiqu vr{waka, a 23 odsto priznalo je da ih je nastavnik uvredio, ismejao ili ~ak udario. Ovo istra`ivawe ukazalo je i na komplikovane krugove nasiqa u {kolama. ^ak 28 odsto dece na neki na~in je ukqu~eno u nasilnu interakciju me|u vr{wacima, a gotovo je nemogu}e razdvojiti |ake nasilnike od `rtava. @. Balaban

qom para i kapacitetom same ustanove, koje su du`ne da ceo proces takve oplodwe zavr{e u roku od {est meseci. J. Barbuzan

Ostavi pu{ewe i uzmi ke{ Kampawa „Ostavi i pobedi“ za odvikavawe od pu{ewa }e se sprovoditi na celoj teritoriji Srbije od 29. maja, a oni koji dotad izdr`e u apstinenciji mogu zaraditi 50.000 dinara. Za nikotinomane koji bi da se otarase poroka kampawu na okru`nom i lokalnom nivou sprovodi mre`a zavoda za javno zdravqe u saradwi s domovima zdravqa, bolnicama, {kolama, preduze}ima i medijima. Prijavni obrasci za pu{a~e i nepu{a~e-podr`avaoce su na internet prezentaciji nadle`nih zdravstvenih ustanova. Jedna od wih je www izjzv.org.rs. Q. Na.


KULTURA

c m y

DNEVNIK

utorak13.april2010.

15

SINO] OTVORENE 30. NOVOSADSKE MUZI^KE SVE^ANOSTI

Od [umana do fada i flamenka i ansamblima iz inostranstva i na{e zemqe, koju svake godine nudi ovaj na{ poznati festival umetni~ke muzike, ozna~en ovog puta kroz moto “Metamorfoze”, kako glasi i sino} izvedeno

Danas na Nomusu 19.30 ~asova, Gradska ku}a: Ve~e kamerne muzike [umana, Kurtaga i Mocarta (pijanista Erik le Sa`, klarinetista Pol Mejer i violistkiwa Liz Berto iz Francuske) 21 ~as, Srpsko narodno pozori{te: Ve~e fada - koncert peva~ice Misije iz Portugala storom i solistom Romanom Simovi}em, i prigodnim re~ima gradona~elnika Novog Sada Igora Pavli~i}a. Time je otpo~eo niz od deset koncerata s vrhunskim izvo|a~ima, solistima

INTERVJU

istoimeno delo Riharda [trausa. ^ast da zatvore Nomus ima}e Guda~i Svetog \or|a koncertom 20. aprila u Sinagogi. Kamerni zvuk, koji je obele`je Nomusa, oboga}en je ove godi-

ne s nekoliko guda~kih ansambala, u~estvova}e i dva trija, a bi}e i orkestarskih nastupa Beogradske filharmonije i Vojvo|anskih simfoni~ara. Muzi~ari u Novi Sad sti`u i iz Francuske, Amerike, Hrvatske, kao i [panije i Portugala. Uz dela [umana, ~ija se obele`ava dvestagodi{wica od ro|ewa, zatim i ostalih kompozitora klasi~ne muzike, na ovogodi{wem Nomusu }e publika mo}i da u`iva i u fado muzici portugalske peva~ice Misije, i flamenku {panskog gitariste Herarda Wuwesa i plesa~ice Karmen Kortes. Novosadske muzi~ke sve~anosti organizuje Muzi~ka omladina Novog Sada, pod pokroviteqstvom Grada Novog Sada. N. P-j.

MISIJA, FADO PEVA^ICA, PRED NASTUP NA NOMUSU

Unutra{wi glas nostalgije Prvi sinonim za portugalsku kulturu bilo gde u svetu je muzika, i to specifi~na fado forma laganih vokalnih pesama prepunih duboke, iskrene i tople emocije, naj~e{}e tuge i nostalgije. Ne{to tako blisko na{oj tradicionalnoj kafanskoj patetici sa pevawem, pucawem i plakawem i na ovim prostorima odavno ima brojne poklonike, a misionarski dolazak velike fado zvezde i revolucionarke Misije, koja ve~eras nastupa u Novom Sadu na Nomusu, garantuje jo{ {ire sledbeni{tvo. Ro|ena u Portu, gde je od malih nogu pevala pred publikom u kr~mama, na radni~kim skupovima i u ku}ama fada, Misija je deo mladosti provela i u [paniji kao postojbini `enske strane svog rodoslova. U Barseloni je nastupala u lascivnom kabareu, a kasnije, u Madridu, i u pravim pozori{nim predstavama. Ipak, odlu~ila je da se vrati u domovinu, ovog puta u Lisabon, i `ivot u potpunosti posveti fadu. Nezadovoqna stawem u kojem se ta muzika zatekla nakon dru{tvenih promena i smene diktature u Portugalu, krenula je u kreirawe sopstvenog izraza, kombinuju}i tradicionalne forme sa modernijim pristupom i razli~itim instrumentima. Veliku pomo} dobila je i od brojnih portugalskih pesnika, koji su joj rado ustupali svoje stihove za neke od desetak albuma koliko je snimila u posledwe dve decenije. Istovremeno, Misija je bez prestanka koncertirala i putuju}i pronosila fado nostalgiju {irom sveta, pa danas va`i za najzna~ajniju `anrovsku pojavu uz neprikosnovenu pokojnu Ameliju Rodrigez. Koliko joj prija uloga ambasadora fado kulture i umetnosti, pokazala je i u ovoj prilici.

bi kasnije svemu tome bila prika~ena negativna etiketa i krivica za slu`ewe starom diktatorskom re`imu. Zbog toga dugo nije postojao gotovo nikakav interes diskografske industrije za tu vrstu muzike, a jo{ mawe za na~in na koji sam ja to radila, u modernim aran`manima, sa savremenim kompozitorima i tekstopiscima. Danas je moj stil negde izme|u legendarne

Amelije Rodrigez i nove generacije fadista. z Za{to su iz va{eg ugla bile neophodne te promene, i jesu li se one odnosile samo na modernizaciju ili i neke druge, dubqe elemente? - Uvak sam i razmi{qala u tom pravcu, i u svemu sam tra`ila li~nu dimenziju, bez `eqe da mewam tradiciju. ^ak i danas mi ni-

Fado ~isti moje srce i du{u z [ta danas za vas predstavqa fado? - Mislim da }e on za mene uvek biti va`an kulturolo{ki instrumen kojim }u mo}i da govorim o lepim i ru`nim stvarima u `ivotu. Fado mi poma`e da ostanem `iva u duhovnom smislu, a tako|e i da delujem spremnije u sudaru sa sudbinom. On ~isti moje srce i du{u i daje mi dovoqno snage da otvoreno progovorim i o raju i o paklu. Fado je moj unutra{wi glas. z Kako je izgledao tradicionalni fado pre modernizacije u kojoj ste i vi imali zna~ajan udeo? - Fado je urbana muzika, otvorena za sve uticaje, sposobna i da prima i da daje, pa je tako oduvek bila sklona promenama. Moj prvi album su kriti~ari okarakterisali kao “prvo novo fado iskustvo” zato {to do te 1991. fado nije bio “in”, i jo{ uvek je nad wim visila te{ka politi~ka i kulturna stigma. Fado pesme su pre revolucije u Portugalu 1974. uglavnom prenosile poruku o `ivotu u maloj, siroma{noj, ali sre}noj zemqi, da

je prijatno da razgovaram o tome “{ta je fadu potrebno”. Jednostavno sam imala veoma jasnu viziju {ta `elim da uradim, postalo mi je va`no da unesem promene u poetski jezik i da izmenim re~i, ali da pesni~ki subjekat ostane o~uvan. Pozvala sam i druge, nove kompozitore da mi se pridru`e, koristili smo instrumente kojima se ova muzika ina~e izvodi na ulicama, poput violine ili harmonike, ali smo tako|e fado otvorili i za dijalog sa drugim vrstama umetnosti, plesom, pozori{tem, filmom... Ipak, Ameliji dugujemo najvi{e za slavu fada ko-

ju je pronela {irom sveta i tako otvorila vrata za sve nas ostale. Posle we je, me|utim, te{ko da se postigne ne{to potpuno novo, mada je mogu}e, ali samo ako u muziku ugradimo ne{to iz svog kosmosa, iz li~nog `ivotnog iskustva. z Mnogi poznati portugalski pesnici pi{u stihove za vas. O ~emu govore te pesme, kao i druge koje pevate? - Velika mi je ~ast i zadovoqstvo {to od tih velikana dobijam poeme koje su specijalno namewene mojoj muzici i interpretaciji. To je od samog po~etka moj na~in da ka`em koliko je fado va`an za na{ kulturni identitet. A naj~e{}e pevam o velikim univerzalnim ose}awima qudske du{e, o `ivotu, smrti, sre}i, nostalgiji... z Da li je ta~no da je fado u Portugalu va`niji od `ivota, i kakve su sli~nosti ili razlike izme|u va{e i {panske kulture, gde ste tako|e ostavili trag? - Te{ko mi je da u tom smislu ka`em ne{to uop{teno o fadu, jer mi se ~ini da svaki Portugalac ima sopstvenu ideju i ose}awe o tome, a sa [pancima delimo sli~an na~in hvatawa u ko{tac sa `ivotom, kao i strast prema morima, na{em Atlantiku i wihovom Mediteranu. Ali razlike u muzici i izrazu postoje: mi u fadu nemamo mnogo pokreta i gestikulacije, {to govori da jednostavno prihvatamo sudbinu, dok se u flamenku koriste i dlanovi i koraci kao ritmi~ki elementi, {to je opet wihov na~in da se suprotstave sudbini. Ali, to je samo moj utisak... z Za{to u novije vreme ~esto kombinujete fado sa drugim muzi~kim kulturama, razli~itim etno uticajima, pa ~ak i pop muzikom? - Ta~no je, na album “In Drama Box” sam ubacila malo tanga i bolera, dok na drugom delu dvostrukog “Lisboarium & Tourists” pevam muziku koja poti~e iz drugih kultura, ali sa sli~nim, tragi~kim poimawem `ivota i sudbine kao kod nas u Portugalu. Ima tu i flamenka i napolitanskih pesama, ali i Joy Division i Nine Inch Nails. Nakon 20 godina neprekidnih putovawa, mnoge muzi~ke kulture {irom sveta su me dotakle, ~ak pomalo i pomerile i promenile. Ali, nikad ne kombinujem fado i drugu muziku, ve} se trudim da budem fado peva~ica koja peva i neke razli~ite stilove, jer svako od nas u sebi nosi mnogo toga raznovrsnog. Zato postoji umetni~ka sloboda, a muzika je svakako univerzalan jezik, sposoban da podnese i prenese sve te uticaje. Evo, sada dolazim u Srbiju, pa se nemojte previ{e iznenaditi ako jednom od mene ~ujete i neku srpsku pesmu koja nosi ista ose}awa i emocije kao fado. Zlatomir Gaji}

Foto: B. Lu~i}

Jubilarne Novosadske muzi~ke sve~anosti 30. put su sino} otvorene koncertom u Sinagogi, na kojem je nastupio ugledni kamerni ansambl “Kamerata Salcburg” iz Austrije sa koncertmaj-

U MATICI SRPSKOJ URU^ENA NAGRADA „MLADEN LESKOVAC”

Laureat Du{an Ivani} U Matici srpskoj ju~e je Du{anu Ivani}u uru~ena nagrada “Mladen Leskovac” za celokupno nau~no delo iz oblasti isto-

rije srpske kwi`evnosti. Ivani} je profesor Filolo{kog fakulteta iz Beograda, a priznawe mu je uru~io predsednik

Foto: B. Lu~i}

Matice akademik ^edomir Popov. Ovu nagradu MS dodequje svake tre}e godine, a Ivani} je {esti laureat. O wegovom nau~nom i pedago{kom radu govorio je Ivo Tartaqa. On je istakao da su klasici epohe srpskog romantizma i realizma ostali u trajnom sredi{tu kwi`evnog istori~ara Ivani}a. Bibliografija wegovih objavqenih radova broji oko 400 jedinica. Wegove najpoznatije kwige su: “Srpska pripovijedka izme|u romantike i realizma (1865-1875)”, “Modeli kwi`evnog govora”, “Realizam”, “Ogledi o Steriji”, “Kwi`evna periodika srpskog realizma” i druge. Zahvaquju}i se na nagradi Ivani} je naglasio da mu je Mladen Leskovac bio u~iteq i uzor i da su obojica u istra`iva~kom fokusu imali srpsku kwi`evnost i periodiku 18. i 19. veka. Sa Maticom Ivani} sara|uje skoro ~etiri decenije i ovde su objavqene mnoge wegove kwige. R. Lotina

BEOGRADSKI FESTIVAL IGRE GOSTOVAO U SNP

Lepota i industrija Nastavqaju}i tradiciju gostovawa na ve}im scenama pozori{ta u zemqi, Beogradski festival igre, sedmi po redu, dan nakon otvarawa u Centru “Sava” predstavio je deo ovogodi{weg programa i publici u SNP u Novom Sadu. Izvedbi plesne predstave “Besane no}i”

graf Mauro Bigonceti radio na muziku Lu}ana Ligabuea, predstavqa kompleksno orkestrirano delo savremenog plesa u kojem se klasi~na baletska ose}ajnost i lepota pro{iruju za do`ivqaj aktuelnog sveta. Taj do`ivqaj donesen je modernim, “uli~nim” kostimima, tehnolo-

koja ~ine da tela podse}aju na svakodnevne (malo otka~ene) pokrete i komunikaciju, soft rok muzika koja se koristi zapisom sa koncerta (u`ivo), u~inile su da “{um” tehnologije i modernosti pobedi krhkost, figura igra~a u gomili {qunka, metal je omek{an nebolikim pej-

(Certe notti) Maura Bigoncetija i trupe “Aterbaleto” iz Re|o Emilije (Italija) prisustvovao je veliki broj zvani~nika i gostiju iz sveta umetnosti, pa je uz spektakularno scensko dejstvo i prate}u izlo`bu fotografija “Pokret” Neboj{e Babi}a subotwe ve~e u SNP proteklo u pravoj sve~arskoj atmosferi. “Besane no}i” koje je internacionalno priznati koreo-

{kom organizacijom svetla i scene “ukra{ene” monitorima televizora i projekcijama industrijskog postrojewa. U stalnom kontrpunktirawu i interakciji onog prefiweno qudskog – plesa, zaigranosti, sa grubim, rogobatnim fabri~kim konstrukcijama ma{ina, silosa, dobila se jedna katarzi~na podloga za snoliku simbiozu. Lucidno koreografsko frazirawe i upotreba komi~nih re{ewa

za`ima kojim dominiraju re~i san i harmonija, a emocija se pojavquje i u sred urbanog. Vra}aju}i se plesnom kao dominantno estetskom, ~ulnom, Bigonceti se pokazao kao veliki poeta, a Aterbaleto je Novosa|anima predstavio delo koje sa tehni~kim standardima i kvalitetima korespondira velikim i aktuelnim scenskim dometima plesne scene Evrope. I. Buri}


SPORT

utorak13.april2010.

c m y

16

DNEVNIK

@REB ZA EP U SRBIJI 2012.

Hrvatima te{ko, Makedoniji i BiH lako Rukometa{i Hrvatske, [panije, Rumunije i Litvanije takmi~i}e se u najte`oj kvalifikacionoj grupi za Evropsko prvenstvo, koje }e se 2012.

godine igrati u Srbiji. @rebom u Beogradu je odre|eno da }e se Hrvati, aktuelni viceprva~i Evrope i sveta, [panci, Rumuni i Litvanci takmi~iti u Drugoj grupi.

Zadovoqni `rebom mogu da budu rukometa{i Makedonije i Bosne i Hercegovine, koji }e u Prvoj grupi igrati sa Ma|arskom i pobednikom Grupe A u prvom krugu kvalifikacija, od-

Momenat sa `rebawa u Beogradu

nosno Estonijom, Kiprom, Bugarskom ili Velikom Britanijom. Rukometa{i Crne Gore takmi~i}e se u ^etvrtoj grupi sa [vedskom, Slova~kom i pobednikom Grupe C ,u kojoj }e u junu igrati Izrael, Belgija, Turska i Liksemburg. Te{ko }e biti i u Sedmoj grupi u koju su `rebane ekipe Danske, Rusije, Belorusije i [vajcarske. Osvaja~i bronzane medaqe na posledwem Svetskom prvenstvu, Poqaci, igra}e u Tre}oj grupi sa Slovenijom, Ukrajinom i Portugalom. Nema~ka, Island, Austrija i pobednik Grupe B, odnosno Letonija, Italija, Finska ili Gruzija igra}e u Petoj grupi, a Norve{ka, ^e{ka, Holandija i Gr~ka ~ini}e [estu grupu. Plasman na Evropsko prvenstvo, koje }e se igrati od 17. do 29. januara 2012. godine u Beogradu, Novom Sadu, Ni{u i Vr{cu, obezbedi}e po dve prvoplasirane ekipe iz svake grupe. U~e{}e su ve} obezbedile selekcije doma}ina Srbije i Francuske, aktuelnog prvaka Evrope. Kvalifikacije }e se igrati od 27. oktobra oktobra 2010. do 12. juna 2011. godine. Prvi krug kvalifikacija zavr{i}e se u junu ove godine.

OKUPILA SE NAJBOQA MU[KA REPREZENTACIJA

Optimizam topi probleme Novi selektor rukometa{a Srbije Veselin Vukovi} okupio je kandidate za dr`avni tim za bara` duel za Svetsko prvenstvo protiv ^eha. Najboqi srpski rukometa{i priprema}e se narednih sedam dana u Kovilovu. Novi selektor nije mogao da ra~una na sve raspolo`ive igra~e po{to reprezentativci koji nastupaju u [paniji imaju obaveze u svojim klubovima, a igra~i iz ma|arskih klubova su stigli kasno sino}. Zbog povrede pripreme }e propustiti Marko ]uruvija, tako da }e ovu fazu priprema reprezentacija obaviti u nekompletnom sastavu. - Zbog povreda i ka{wewa nekih reprezentativaca po~eli smo pripreme u nekompletnom sastavu. Do duela sa ^esima ostalo je malo vremena, a utakmica je izuzetno bitna. Moramo da zaboravimo pro{lost i da sa velikim ambicijama krenemo napred. U ovom trenutku srpskom rukometu potrebno je jedinstvo. Ne bih sada `eleo da komentari{em na{eg rivala, ima vremena za to. Sada je najbitnije da ovu nedequ iskoristimo da se pre svega psiholo-

{ki pripremimo za taj va`an duel, jer kvalitet imamo i verujem da }emo uspeti da ostvarimo ciq. @elimo da se na|emo na Svetskom prvenstvu, jer ukoliko u tome ne uspemo, do narednog Evropskog {ampionata ne bismo imali ni jedno takmi~ewe, a s obzirom da smo mi doma}ini 2012. potreban nam je kontinuitet u~e{}a, a i silno `elimo da kona~no obradujemo naciju dobrim rezultatom - rekao je Momir Ili} Vuka{in Rajkovi}, posle propu{tenog Evropskog {ampionata ponovo se na{ao na spisku selektora. - Selektor je nov ali su obaveze stare. Znamo {ta nas o~ekuje, uglavnom se svi poznajemo i ne treba nam mnogo vremena da se uklopimo i uigramo. Na{ ciq je da izborimo plasman na Svetski {ampionat, {to }emo i u~initi eliminacijom ^eha optimista je Vuka{in Rajkovi}. - Radi}emo u Kovilovu, ne}emo igrati ni jednu utakmicu,nego }emo kroz 11 treninga poku{ati da sprovedemo neke nove ideje. Da bismo ostvarili ~emu te`imo, pre svega u igri, mora-

Slobodan Novakovi} (u sredini) uneo agresivnost

POSLE REMIJA VOJVODINE NA KARABURMI

Vidan napredak Vojvodina je na Karaburmi pri`eqkivala pobedu, ali kako se prema re~ima {efa stru~nog {taba Novosa|ana “utakmica ne mo`e programirati”, osvojen je bod. Ono {to raduje stratega crveno-belih, a pred utakmicu polufinala Lav kupa s Partizanom, je vidan napredak u igri. - To se posebno odnosi na ~e{}e i kvalitetnije dola`ewe u zavr{nicu napada – smatra \uri~i}. – Dobro smo igrali do vo|stva, a na kraju uspeli da stalnim atacima anuliramo prednost doma}ina, ali, na `alost, ne i da pobedimo. \uri~i} posebno izdvaja jedno ime: - Du{an Tadi} odigrao je utakmicu na visokom nivou. To me posebno raduje. Podigla se prili~na halabuka o u~e{}u igra~a Jelen superlige u prijateqskoj utakmici u Japanu. Uop{te ne `elim da razmi{qam na taj na~in. Ponos je i ~ast igrati u dresu sa dr`avnim grbom, a naro~ito je bespredmetno

pri~ati o tome da li je neko trebalo da igra ili ne, kada je reprezentacija u zamahu i kada je o~ekuje Svetsko prvenstvo. Drugim re~ima, svi treba da smo na usluzi. I rezervisti su na Karaburmi o~igledno ispunili trenerova o~ekivawa. - Mudrinski je postigao gol, bio jo{ u par navrata u prilikama, a Novakovi} je uneo neophodnu agresivnost i pokretqivost. Sve u svemu, moram da budem zadovoqan. U ~etvrtak Vojvodina igra u Beogradu s Partizanom u polufinalu Lav kupa Srbije. - Ve} smo po~eli pripreme za tu utakmicu, u kojoj je izvesno da ne}u mo}i da ra~unam na povre|enog Bilbiju, ali raduje podatak da se u takmi~arski pogon vra}a Tumbasevi}. S obzirom na to da se me~ igra u ~etvrtak u ve~erwim ~asovima, put Beograda }emo krenuti na dan utakmice, iz karantina u hotelu “Park” – saop{tio je \uri~i}. S. S.

PARTIZAN KIKSNUO I U JAGODINI

Izostala zavr{nica

Momir Ili} i Mihael Viderer na `rebu za EP

mo biti kompaktni i jedinstveni. Svako od igra~a mora da obavi svoj deo posla maksimalno. Nisam mogao da okupim sve raspolo`ive snage, neki igra~i imaju obaveze, neki su povre|e-

ni, neki }e tek sti}i na pripreme, ali verujem da }emo se uprkos problemima plasirati na Svetsko prvenstvo - rekao je selektor Veselin Vukovi}. S. Anti}

Remijem sa Jagodinom Partizan se za jo{ dva koraka udaqio od prvog mesta. Crno–beli, ipak, nisu nezadovoqni, jer smatraju da su pru`ili jednu od boqih partija ovog prole}a, ali da lopta nije htela u gol. - Imali smo nekoliko odli~nih {ansi, ali {picevi su zatajili. Posle svih skora{wih de{avawa zadovoqan sam prikazanim, imali smo inicijativu, prilike, ali... Dogodilo se o~ekivano, u drugom poluvremenu ,,igra~i iz Japana’’ su posustali, pa je izostala i boqa zavr{nica. Kiksnuli smo, ali ima jo{ dovoqno vremena da se situacija preokrene u na{u korist – rekao je trener {ampiona Goran Stevanovi}. On je ocenio i ambijent na stadionu Jagodine. - Zaista pravi fudbalski. Pune tribine i odli~an me~ podsetili su na neka pro{la vremena. Jagodina je ekipa koja voli da se nadigrava i na tome im ~estitam. Tako se vra}a publika na stadione. Zaista, Jagodina i Partizan prikazali su odli~an fudbal za na{e prilike. Doma}in je uverio da se protiv ve~itih ne mora igrati bunker ve} se mo`e i napasti. Dramatika iz fini{a me~a zadovoqila je i najprobirqivije gledaoce. - Samo sadr`ajem mo`emo privu}i gledaoce. Nije ta~no da su oni (gledaoci) nezainteresovani, nego im mi na terenu ne pru`amo ni{ta – rekao je veliku istinu trener Jagodine Mladen Dodi}. I. Lazarevi}

TURNIR U ^ARLSTONU

IZBOR NAVIJA^A OLIMPIKA IZ MARSEJA

Jeca sutra na terenu?

Piksi najboqi vezwak u istoriji

Najboqa srpska teniserka Jelena Jankovi} po~iwe u~e{}e na jednom od svojih omiqenih turnira. Po{to je slobodna u prvom kolu ^arlstona, Jelena }e na teren istr~ati sutra, ili u sredu, gde }e joj protivnica biti boqa iz duela Galovic i Lep~enko. Lep~enko igra za Uzbekistan, dugo je na turu, ali bez nekih ve}ih rezultata.Trenutno je 107. a svojevremeno je bila u top 90. Galovic je Rumunka koja `ivi u Americi, tako|e je na turu deceniju, bila je me|u prvih 100, ali je sada oko 130. mesta na listi. Jelena nije igrala protiv Varvare Lep~enko, dok je Rumunku pobedila sva tri puta. Dva me~a odigrale su jo{ pre sedam godina, a posledwi put sastale su se 2008. na Australijan openu, na{a teniserka je slavila u dva seta.

VTA LISTA

ATP LISTA

Ana 58.

Bez promene

Ana Ivanovi} je nazadovala na VTA rang listi i trenutno je 58. igra~ica sveta. Ana je pala za jednu poziciju u odnosu na prethodnu nedequ i sada ima 1.172 boda. VTA lista: 1.S. Vilijams 7.946 bodova, 2. Karolina Voznijacki 6.375, 3. Dinara Safina 6.150, 4. V. Vilijams 5.876, 5. Svetlana Kuzwecova 5.620, 6. Elena Dementijeva 4.965, 7. Jelena Jankovi} 4.970, 8. Agwe{ka Radvanska 4.190, 9. Viktorija Azarenka 4.080, 10. Kim Klajsters 3.890..., 58. (57) Ana Ivanovi} (SRB) 1.172... itd.

[vajcarski teniser Roxer Federer i daqe ubedqivo vodi na najnovijoj ATP rang listi, na kojoj me|u najboqih deset igra~a nije bilo promena u plasmanu. ATP lista: 1. Roxer Federer 10.765, 2. Novak \okovi} 7.630, 3. Rafael Nadal 6.980, 4. Endi Marej 5.845, 5. Huan Martin del Potro 5.735, 6. Nikolaj Davidenko 5.335, 7. Endi Rodik 4.780, 8. Robin Soderling 4.595, 9. Marin ^ili} 2.980, 10. @o-Vilfred Conga 2.915... 37. Viktor Troicki 1.075, 38. Janko Tipsarevi} 1.075 bodova itd.

Navija~i Olimpika iz Marseja izabrali su Dragana Stojkovi}a za najboqeg ofanzivnog veznog fudbalera u istoriji kluba. Priznawe je Piksiju dodeqeno povodom proslave 110 godina postojawa kluba, a sa 43 odsto glasova u izboru je ubedqivo pobedio predratnu zvezdu Lareba Ben Bareka (21 odsto) i slavnog francuskog reprezentativca Alana @iresa, koji je dobio naklonost 18 procenata navija~a Olimpika. - Ovo je za mene velika ~ast, ne{to sasvim posebno. Neverovatan je ose}aj kad zna{ da si izabran u idealni tim svih vremena i za najboqeg veznog igra~a u konkurenciji velikih asova, koji su pisali istoriju Olimpika - istakao je Stojkovi}, koji je na sajtu kluba predstavqen i kao najboqi tehni~ar u istoriji Marseja.

Dragan Stojkovi}

Stojkovi}u je priznawe pripalo iako je u dresu Olimpika odigrao samo 37 utakmica i postigao pet golova. Piksija su povrede spre~ile da igra vi{e u Marseju, ali je naklonost navi-

ja~a najja~i dokaz traga koji je ostavio. - Olimpik }e uvek imati mesto u mom srcu, kao i ceo Marsej. Veoma je jaka ta veza izme|u mene, grada i kluba, koji su veoma zna~ajni u mojoj karijeri - istakao je Stojkovi}. Srpski trener je izuzetno uspe{an s Nagojom na startu novog prvenstva u Japanu. Posle pobede nad Kjotom (2:0), Nagoja ima dva boda mawe od vode}eg [imicua. - [to je izuzetno va`no, imamo i utakmicu mawe od lidera, tako da }emo u slu~aju pobeda u predstoje}a dva susreta izbiti na prvo mesto. Pred po~etak sezone sam rekao da je titula na{a ambicija. @elim da i kao menaxer ispi{em stranice istorije u Nagoji, kao {to sam to uradio kao igra~ - zakqu~io je Stojkovi}.


SPORT

DNEVNIK

NOVOSADSKA LIGA

VOJVO\ANSKA LIGA – ZAPAD

Preokret u nastavku

Jedan, ali vredan

Tatra - Dinamo 3:2 (0:1) KISA^: Igrali{te Tatre, gledalaca 50, sudija Pecikoza (Novi Sad), strelci: Stepanov u 58. i 89. Milo{ev u 61. za Tatru, Pintek u 15. i Ili} u 68. minutu za Dinamo. @uti kartoni: Stojakovi} (Tatra), Piqak (Dinamo). TATRA: Muha 7, Fun}ik 6, Kolarski 7, Fej|i 6, Milo{ev 6, [imon 6, Tolimir 6, Melih 6 (Dane~ek 6), Stavi} 8, Stojakovi} 7, Stepanov 8. DINAMO: Mladenovi} 6, Joki} 6, Petkovi} 6 (Zdravkovi} 6), Piqak 7, Perduh 6, An|eli} 6 (Peri} 7), Grbi} 6, Mitri} 6 (Stojki} 6), Sila|i 8, Pintek 7, Ili} 7. U prvom delu utakmice gosti su imali vi{e od igre i nekoliko prilika od kojih su samo jednu realizovali. U drugom delu doma}i su uspeli da uspostave ravnote`u i prve dve prilike su iskoristili i preokrenuli rezultat u svoju korist. Nakon toga i gosti imaju dve prilike, ali najpre Peri} u 65. minutu sa deset metara poga|a pre~ku , nekoliko minuta kasnije Ili} iz slobodnog udarca je precizan i poravnava rezultat. Kaa se o~ekivao posledwi sudijin zvi`duk Stojakovi} je nakon solo prodora po levoj strani prona{ao Stepanova,a ovaj manirom iskusnog strelca postigao pogodak. P. Palik

^enejac - Ba~ka 2:4 (1:2) ^ENEJ: Igrali{te ^enejca, gledalaca 50, sudija Galambo{ (Sremski Karlovci), strelci: Ja~imovski u 25. i 57. za ^enejac, a Ti{ma u 20. Topoli} u 43. Raoni} u 55. i 88. (iz penala) minutu za Ba~ku. @uti kartoni: Konstantinov, Zeqkovi}, ]ur~i} (^enejac), Le|anac (Ba~ka). Crveni kartoni: Ostoji}, Bo`i} (^enejac). ^ENEJAC: B. Dragin 6, ]ur~i} 6, Stankovi} 7, Ostoji} 6, Zeqkovi} 7, Bo`i} 6, Kuburi} 6, Vilotijevi} 7, Ja}imovski 7, Kova~evi} 7, Konstantinov 7 (\uran 7). BA^KA: [ili} 6, Kosti} 6, Ti{ma 7, Le|anac 6, Kravi} 7, Gli{i} 6 (Krsti} -), Ble{i} 7, ^ampri} 7 (Latinovi} -), Topoli} 7 (Pavkov -), Radowi} 7, Pa{}an 7. Pru`ili su doma}i `estok otpor jednom od pretedenata za vi{i rang. Na po~etku utakmice imali su dve zrele prilike, a onda Ti{ma je u nameri da centrira iznenadio golmana Dragi}a. Uspeo je najboqi pojedinac u redovima ^enejca Ja~imovski da izjedna~e posle solo prodora. Dva minuta pre isteka prvog dela sprtni Topoli} glavom doveo goste u vo|stvo. U nastavku je Radowi} uspeo da kazneni udarac pretvori u novi gol, da bi rezultatsku neizvesnost drugim golom do-

neo Ja}imovski. Me|utim, dva minuta pre kraja pobedu Bege~ana doneo je Radowi} koji je iskoristio i drugi kazneni udarac. Bilo je dosta povika posle me~a na sudiju Galambo{a. M. Popovi}

Borac - Stra`ilovo 3:1 (1:0)

Crvena zvezda – Sloven 5:0 (2:0)

RAKOVAC: Igrali{te Borca, gledalaca oko 200, sudija Vuleti} (Novi Sad), strelci: Mesaro{ u 43. 68. i 87. za Borac, Ivani{ u 55. minutu za Stra`ilovo. @uti kartoni: Vojinovi} (Borac), Metiko{, Bani~evi}, Ivani{ (Stra`ilovo). Crveni karton: Vu~ini} (Stra`ilovo). BORAC: Kalu{evi} 7, Ta{i} 8, Bizjak 7, Trbojevi} 8, Peri} 7, Dvor`ak 8, Popovi} 7 (Kraji{nik -), G. Trivunxi} 8, Mesaro{ 9, Mirkovi} 7, Vojinovi} 7, VU~ini} 6. STRA@ILOVO: Drda 6, Pejinovski 6 (Vukanovi} 6), Metiko{ 6, [api} 7, Puno{evac 7, Veselinovi} 6, Mesing 7, Pono}ko 6, Ivani{ 6, Bani~evi} 6, Milenkovi} 6 (Vukmir 6). B. Star~evi}

NOVI SAD: Igrali{te Crvene zvezde, gledalaca 150, sudija Merdanovi} (Svetozar Mileti}), strelci: Terzi} u 12. Ze~evi} u 40. i 49. Ra{io-

1. @elezni~ar17 15 2. Ba~ka 17 13 3. TSK 17 10 4. Sirig 17 10 5. Dinamo 17 9 6. Partizan 17 9 7. Tatra 17 9 8. Fr. partizan17 7 9. Stra`ilovo17 7 10. Borac 17 7 11. Vinogradar 17 4 12. Poqana(-1) 17 3 13. ^enejac 17 3 14. Proleter 17 0

2 1 2 1 1 1 1 3 3 0 3 6 2 0

0 3 5 6 7 7 7 7 7 10 10 8 12 17

42:4 53:21 33:18 43:23 33:23 35:28 37:32 29:21 28:30 26:28 25:61 15:30 29:47 21:83

47 40 32 31 28 28 28 24 24 21 15 14 11 0

Poqana - @elezni~ar 1:1 (0:1) LUG: Igrali{te Poqane, gledalaca 150, sudija Bosin (Novi Sad), strelci: Ercegovac u 46. za Poqanu, a Hrani} u 31. minutu za @elezni~ar. @uti kartoni: Ercegovac, Driwanski (Poqana), Burai (@elezni~ar). POQANA: Sabo 8, Grijak 7, Driwanski 7, Sekuli} 7, Kova~evi} 7 (Radojevi} 6), Ercegovac 7, Radovanovi} 7, Vok{i} 8, Majki} 7, Bursa} 7 (Ga~a{ 6), [evi} 7 (Iwac 7). @ELEZNI^AR: Pupovac 7, Burai 7, Cvetkovi} 7, ^avi} 7, Aleksi} 8, Alavawa 7, Grubje{i} 7, Stani} 7 (@ivkovi} 6), Krawi} 7, Ostoji} 7, Notkov 7 (Bani~evi} 6). B. St.

MFL BE^EJ – VRBAS – SRBOBRAN

Nadaq~ani u fini{u Napredak – Iskra 2:0 (0:0) NADAQ: Igali{te Napretka gledalaca 100, sudija Jerotijevi} (Vrbas). Strelci: \isalov 70. i Vuleti} 84. minutu. @uti kartoni: Kobac, ]ori} (Napredak) Vajagi}, Kolesar, B. Eri i A. Eri (Iskra) NAPREDAK: Lakovi} 7, Kobiqski 7, Kobac 7,^egar 7,\isalov 7, Ba{i} 7,Filipovi} 7, Milivojev 7, Desnica 6([u}ov 7),Naumov 6(]ori} 7),Kova~ev 6(Vuleti} 7) ISKRA: Bence 7, Guba{ 6, [erbula 6 (Lutki} 6), Vajgi} 6 (Bulaji} 6), Eri 6, Kolesar 7, Eri A. 6, \edovi} 7, Qu~uk 6, Serdar 7, Krajinovi} 7. Doma}in je imao terensku inicijativu, me|utim gosti su se pokazali kao vrlo ~vrsta ekipa koja je dobro namu~ila doma}ina. Neizvesnost su uneli napada~i Napredka koji nisu realizovali nekoliko stopostotnih prilika. Me|utim posle uba~ene lopte sa strane \isalov je zahvatio loptu glavom, a golman

Cement - Radni~ki (I) 1:0 (0:0)

~i} 6 (Kosanovi} 6), \orovi} 8, Josi} 7, Pervaz 7 (Simovi} 6), Nedi} 6, Marjanovi} 7, Kragovi} 7, Radosavqev 6. QUKOVO: Mijatovi} 7, Dimitrijevi} 6, Peji} 7, Ivani{ 6, Milanovi} 7, Blanu{a 6, Pejovi} 6 (Puftali} 7), Radi} 7, Jovi~i} 7, Miladinovi} 6, Ivkovi} 6. Qukov~ani su imali vi{e od igre tokom celog me~a, bili su agresivni, `eqni pobede, me|utim, u posledwem delu terena nisu imali igra~a koji bi napravio ili pripremio {ansu za gol. Odli~no postavqena posledwa linija Indeksa pod vo|stvom kapitena \orovi}a odbila je sve napade korektnih gostiju. Doma}in je iskoristio jednu od dve prilike koje je kreirao tokom cele utakmice. Popovi} je odli~no pro{ao po levoj strani i po zemqi uputio loptu na sedam metara od gola, gde ju primio mla|ani Pervaz i zakucao u ugao gola gostiju. M. Kova~evi}

RAKOVAC: Borac - Stra`ilovo 3:1, KISA^: Tatra - Dinamo 3:2, ^ENEJ: ^ejenac Ba~ka 2:4, LEDINCI: Vinogradar - TSK 2:1, SUSEK: Partizan - Fru{kogorski partizan 1:0, LUG: Poqana Behaton - @elezni~ar 1:1, SIRIG: Sirig - Proleter 6:0.

NADAQ: Napredak - Iskra (Kucura) 2:0, RAVNO SELO: Proleter – Budu}nost (Savino Selo) 4:4, BA^KO DOBRO POQE: Sutjeska - Vojvodina (Ba~ko Gradi{te) 7:2, SRBOBRAN: Mladost Radost – Mladost (Radi~evi}) 2:0, slobodan je bio Borac. 1. Sutjeska 2. Napredak 3. Mladost R. 4. Budu}nost 5. Proleter 6. Iskra 7. Vojvodina 8. Mladost 9. Borac

16 13 16 13 16 10 16 8 16 7 15 5 16 3 16 2 15 0

2 1 2 4 3 3 2 2 1

1 2 4 4 6 7 11 12 14

50:4 46:6 39:15 36:27 40:34 36:27 13:45 9:43 11:82

41 40 32 28 24 18 11 8 1

gostiju je nespretno sam ubacio u mre`u. Drugi pogodak je delo „ rezervista“, posle odli~nog prodora po desnoj strani [u}ov je nanizao nekoliko igra~a doma}ina i potom uposlio na drugoj stativi slobodnog Vuleti}a kojem nije bilo te{ko da savlada golmana doma}ina. Rajko \uri}

BEO^IN: Stadion Cementa, gledalaca 250, sudija Vu~kovi} (Ba~), strelac Dragoqevi} u 70. minutu. @uti kartoni: Milanovi}, B. Stoji~i}, Dragoqevi} (Cement), Jovanovi}, I. Stoji~i}, Ka~arski (Radni~ki). CEMENT: Ivanovi} -, Dragoqevi} 8, Trbovi} 7, Peci} 6

Gu`va u {esnaestercu Iri`ana

(\ukanovi} 7), Popovi} 7, Gostovi} 8, Xari} 8, B. Stoji~i} 6, Milanovi} 6 (Ga{parevi} -), Kosovi} 7, Raki} 6 (Romi} 6). RADNI^KI: Vidanovi} 7, Torbica 7, Kerleta 6, Ninkovi} 7, Bojovi} 7, Ka}anski 7, Jovanovi} 6 (Kukuruzovi} 6), I. Stoji~i} 6, Bjelotovi} 6, Tomi} 6, Ajdi} 6. Bledu partiju pru`ili su fudbaleri Cementa pred svojim navija~ima. Pogotovo se to odnosi na strelce koji su se isproma{ivali.. Gosti su do{li sa namerom da ne prime gol, brane}i se nekad i sa deset igra~a. Gol odluke pao je u 70. minutu na odli~no dodavqwe iskusnog \ukanovi}a najboqe se sna{ao Dragoqevi} u protivni~koj {enaestercu i loptu zakucao pod pre~ku. B. Star~evi}

@AK - Polet 10:2 (6:1) SOMBOR: Igrali{te @AK-a, gledalaca 200, sudija: In|i} (Stara Pazova). Strelci: Furtula u 16. i 46. Hocieslavski u 18, 21. i 23. ^uqak u 19, 41, 51. i 85. Vidakovi} u 79. (iz penala) za @AK, a D. Krsti} u 5. i Markovi} u 68. minutu (iz penala) za Polet. @uti kartoni: Ba}anov (@AK), a Tasi} (Polet). @AK: Kozlina, Puri}, Pustaji}, Ba}anov, Mra~ina (Marjanac), Bobanac, Furtula (Trivunovi}), Hocieslavski, Pavi}, Vidakovi}, ^uqak. POLET: M. Krsti}, Tasi}, Risti}, Ili}, Markovi}, Milenkovi}, I. Stankovi}, Zlatkovi}, D. Krsti}, Stoiqkovi}, P. Stankovi}. @elezni~ari ovoga puta nisu imali te`ak zadatak, prema o~ekivawu oni su slavili sigurnu pobedu, jedino je bila neizvesna gol razlika. J. D.

Radni~ki (SM) – Omladinac 1:2 (0:1) SREMSKA MITROVICA: Igrali{te Radni~kog, gledalaca 150, sudija Rogi} (In|ija).Strelci:Proki} u 54.(iz penala) za Radni~ki), Pej~inovi} u 12. I Haka~ u 48. Za Omladinac.@uti kartoni:Miji}, Maksimovi} (Radni~ki), Jagodi}, Haska, Stefanovi}, [qepica (Omladinac). RADNI^KI: Staj~i}, Pavlovi} (Jordanovski, ^upi}), Ili}, Radovanlo vi}, G.Sladojevi}, Jovanovi}, Miji}, D.Sladojevi}, \ur|evi} (Maksimovi}), Santra~, Proki}. OMLADINAC: Jagodi}, Savi}, [qepica, Mr vi}, Stoisavqevi} 8, Stefanovi} (Baji}), Haka~ (]eran), Kova~evi}, Pej~inovi}, Milosavqevi}, Haska (Rusmir).

17

utorak13.april2010.

Nov obanov~ani su zaslu`eno sla vili. Boqom taktikom i uz po mo} slabog golmana Staj~i}a gosti osvajajmu planirane bodove. B. R.

Prvi maj – Borac 2:1 (2:0) RUMA: Igrali{te Prvog maja, gledalaca 150, sudija Piqa

Foto: O. Ademovski

Stativa spasla Rastin~ane Budu}nost - Solunac 0:0 MLADENOVO: Stadion Budu}nosti, gledalaca 200, sudija: Lovre (Novi Sad). @uti kartoni: Srdi}, Soldat i Mari} (Budu}nost), a Koji}, Vukovi}, Ismaili i Radakovi} (Solunac). BUDU]NOST: Jari} 7, Baji} 7 (Veinovi}), Srdi} 7, Vigwevi} 6, Balinovi} 7, Pu|a 7, Gruji} 6 (Kajtes 7), Soldat 6 (Bukvi}), Mari} 7, Beqanski 7, Grbi} 6. SOLUNAC: Antoni} 7, Alimpi} 6 (Ismaili 6), Kowovi} 7, Mandi} 7, Bani} 7, Cime{a 6, Bogunovi} 6, Marunovi} 7, Koji} 7, Vukovi} 6 (Radakovi} 6), Grahovac 6 (Orsi}). Prvo poluvreme proteklo je u boqoj igri doma}e ekipe, ali i pored toga Mladenovqani nisu uspeli da postignu gol. Najizglednije prilike imali su doma}i u 28. minutu, nakon kornera Srdi}a, Mari} je poku{ao sa sedam metara da pogodi mre`u Antoni}a, ali je lopta na kraju zavr{ila u korneru. Du{an Beqanski je u 40. minutu u{ao u {esnaesterac Solunca, uputio udarac iskosa sa leve strane, golman Antoni} je bio ve} savladan ali je lopta pogodila stativu. U 61. minutu Koji} je izveo slobodan udarac sa preko 20 metara ali se Jari} nije dao iznenaditi. Solunac je imao najboqu priliku u 80. minutu. Marunovi}a je bio u prilici da povede napada~ gostiju, izveo je slobodan udarac, iskosa sa desne strane sa preko 20 metara. Jari} je uspeo da skrene loptu i ona se od stative odbila u poqe. Mladenovqani su bili boqi u prvom, gosti u drugom poluvremenu. \. Kremenovi} (Svetozar Maleti}). Strelci: Milo{evi} u 38. i Jovanovi} u 44. za Prvi maj, a Markov u 58. minutu za Borac. @uti kartoni:Milo{evi}, Zelinac (Prvi maj), Jawa{evi}, Bubowa (Borac). PRVI MAJ: Deli} 8, Putica 7, Bori} 8, ]ori} 8, Milo{evi} 8, ]oki} 8, Sikirica 7, Jovanov i} 8, Je` 7, (Milanovi}7), Zelinac 8, ^upeqi} 7 (Star~evi} 7). BORAC: Dragi} 7, Simi} 7 ([u wka 7), \akovi} 6, Markov 8, Jawe{evi} 7, Kandi} 6, ^elevi} 7 (Vu~kovi} 7), Bubowa 7, Nikoli} 7, Plav{i} 7, Srdi} 7 (Perendi}). Doma}ini su mogli povesti ve} nakon deset minuta igre i to ubedqivo. Ipak, Rumqani su poveli u 38. minutu. Bori} je izveo korner, a Milo{evi} efektno poslao loptu u mre`u. I drugi gol doma}i su postigli nakon kornra.Samo ovog puta strelac je bio Jovanovi}. U nastavku gosti su smawili u 58. minutu, Markov je iz slobodnog udarca s 30 metara savladao Deli}a. A, u fini{u doma}ine spa{ava Deli}. Dva puta je odbranio sigurne golove Zorana Vu~kovi}a. M. J.

Indeks – Qukovo 1:0 (1:0) NOVI SAD: \a~ko igrali{te, gledalaca oko 250, sudija: Pupac (Ba~ka Palanka). Strelac: Pervaz u 37. minutu. @uti karton: Dimitrijevi} (Qukovo). INDEKS: Mari~i} 7, O`vat 6, Popovi} 7 (Malixan), Radoi-

Radost fudbalera Crvene zvezde

van u 53. \or|evi} u 81. minutu. @uti kartoni: Uzelac (Crvena zvezda), Raki} (Sloven). CRVENA ZVEZDA: \urikin 7, Vidi} 7, Tomqanovi} 7 (Markovi} 7), Uzelac 8, Avakumovi} 7, Daki} 7, Ze~evi} 8, Suvajxi} 8, Terzi} 7 (\or|evi} 7), Ra{iovan 8 (Havim 7), Amixi} 7. SLOVEN: Vujakovi} 6, Raki} 6, \ur|evi} 6, Ne`i} 6 (Kleverni} 6), Vidakovi} 6, An|eli} 6 (Vujin 6), Luki} 5, Milojevi} 6, Spasojevi} 5, Hristov 5 (Borovi} 6), Juri{i} 5. U najboqoj utakmici ovog prole}a doma}i su igrom deklasirali slabe Rumqane, posebno je bio za igru raspolo`en Aurelie Ra{iovan koji je

SOMBOR: @AK – Polet 10:2, TURIJA: Mladost–Jugovi} 3:0, SREMSKA MITROVICA: Radsni~ki – Omladinac 1:2, NOVI SAD: Indeks – Qukovo 1:0, Crvena zvezda – Sloven 5:0, RUMA:Prvi maj – Borac 2:1, MLADENOVO: Budu}nost – Solunac 0:0, BEO^IN: Cement – Radni~ki (I) 9 1:0, KOVIQ: [ajka{ – Hajduk ([) 4:2. 1. Solunac 25 17 2. Cement 25 15 3. Cr. zvezda 25 15 4. Indeks 25 14 5. Prvi maj 25 14 6. Mladost(T) 25 13 7. Omladinac 25 11 8. Borac 25 12 9. Radni~.(SM) 25 12 10. @AK 25 10 11. Qukovo 25 9 12. Budu}nost 25 9 13. Radni~ki(I) 24 10 14. Jugovi} 25 10 15. Sloven 25 5 16. [ajka{ 24 6 17. Hajduk([) 25 3 18. Polet 25 1

4 6 2 5 3 5 7 3 1 5 8 6 3 2 6 1 6 3

4 4 8 6 8 7 7 10 12 10 8 10 11 13 14 17 16 21

50:24 55 43:12 51 52:26 47 37:19 47 41:28 45 46:27 44 37:27 40 40:31 39 49:48 37 37:37 35 25:26 35 30:31 33 28:37 33 33:38 32 30:50 21 28:46 19 15:41 15 31:100 6

saigra~ima namestio tri gola a pritom je uspeo i jednom da se upi{e u strelce. Bravu odbrane gostiju otkqu~ao je Terzi} na asistenciju Ra{iovana i kod drugog gola asistent Ze~evi}u bio je Ra{iovan. M. Po.

Mladost – Jugovi} 3:0 (1:0) TURIJA: Igrali{te Mladosti, gledalaca: 150, sudija: Gali} (Sremska Mitrovica), strelci: ]uk u 34, Dudvarski u 58. i [ija~i} u 61. minutu. @uti kartoni: Beri} (Mladost), Babi} (Jugovi}). MLADOST: Stanojev 7, Fulajtar 7, Beri} 7 (Tati} 7), [arenac 7, Vinkovi} 7, [ija~i} 7, Stankov S. 8, Kozomora 6, ]uk 8, Dudvarski 7, Glavardanov 8. JUGOVI]: Kova~evi} 6, Tepi} 6 (Jevri} 7), Laki} 6, \eki} 6, Brkqa~ 6, Nikoli} 7, Kqaji} 6, Plav{i} 7,Babi} 6, Radin 6, @epina 7 (Suvara 7). Nastavqena je uspe{na serija fudbalera Mladosti od {est utakmica bez poraza i ~etvrta pobeda u nizu. Lomili su doma}i odbranu gostiju sve dok ]uk nije preciznim udarcem postigao pogodak. . U drugom poluvremunu ponovo je pretio ]uk, {utirao je a golman je kratko odbio loptu koju je prihvatio Tati} obi{ao Kova~evi}a, ali Ko-

Foto: F. Baki}

zomara nuije uspeo da postigne gol. U 58 minutu posle skra}enog kornera Dudvarski je postigao gol. Nedugo zatim [ija~i} je pove}ava vo|stvo doma}ih. S. J.


18

SPORT

utorak13.april2010.

DNEVNIK

VOJVO\ANSKA LIGA – ISTOK

PODRU^NA LIGA SOMBOR

@ivkov doneo pobede

Lider na kolenima

Sloboda - Borac (S) 3:0 (1:0) NOVI KOZARCI: Stadion Slobode, gledalaca oko 500, sudija: Cveti}anin (Vr{ac). Strelci: Malinovi} u 18. Misi} u 59. i Geci} u 79. minutu. @uti kartoni: Arsenijevi} i @ivkovi} (Borac). SLOBODA: Mitrovi} 7, Malixa 7 (Na|alin 7), Nadla~ki 8 (Petrovi}), Lani{tanin 7, Vasiqevi} 7, Ostoji} 7, Misi} 8, Aramba{i} 8, Geci} 8, Gavrilovi} 8, Malinovi} 7 (Mono{tori 7). BORAC: Mili}ev 7, Jovanov 7, \oki} 6, Arsenijevi} 7, Kolak 7, ]irkovi} 6, Nikoli} 6 (Milo{evi} 6), Brajovi} 7, @ivkovi} 7, Perovanovi} 7, Simani} 6 (Jovanovi} 6). Za osam dana lider na tabeli ekipa novokozara~ke Slobode zabele`ila je pod rukovodstvom novog {efa struke Slobodana @ivkova tri uzastopne pobede. Ve} u prvom minutu golman gostiju Mili}ev imao je priliku da se istakne, a pet minuta kasnije i mladi golman doma}ina Mitrovi} spre~io je napada~a gostiju da postigne pogodak. U 16. minutu sudija Cveti}anin nije dosudio penal, kada je neko od gostiju igrao rukom. Dva minuta kasnije bilo je 1:0 za Slobodu, a strelac pogodka je bio Mirko Malinovi}. U 59. minutu {utirao je Gavrilovi}, golman gostiju kratko je odbio loptu koja je do{la do Misi}a, kojem nije bilo te{ko da je plasira u nebraweni deo mre`e. Tre}i pogodak za Kozar~ane postigao je Branislav Geci} desetak minuta pred kraj me~a. M. S.

BAK - Ba~ka Topola 0:2 (0:0)

BELA CRKVA: Stadion BAK-a, gledalaca 100, sudija Stani} (Pan~evo), strelci: Stankovi} u 54. i Bojovi} u 65. minutu. @uti kartoni: \urkovi}, Misi}, Ga{evski, Andrejevi} (BAK), Pani}, Ka`i} (Ba~ka Topola). BAK: Feren~ak 6, Misi} 6, Paunovi} 6 (Bugarski 6), Nikoli} 6 (Giorgijevski 6), nedi} 6, Ga{evski 6, Juga 6, \urkovi} 6, Andrejevi} 6 (Vlanculo 6), @ivkovi} 7, Mijuca 7. BA^KA TOPOLA: Kroni} 8, Milisavqevi} 7, ^oli} 7, ^eh 7, Rah} 7, Kova~evi} 7, Jovanovi} 8, Panti} 7, Ka`i} 7 (Tot -), Stankovi} 7, Bojovi} 8 (Mihajlovi -). S. St.

Ba~ka (P) - Kozara 2:2 (0:0)

PA^IR: Stadion Ba~ke, gledalaca 200, sudija Vojni} (Subotica), strelci: Sabado{ u 50. Lon~ar u 65. za Ba~ku, a Kitanovi} u 80. i 85. minutu za Kozaru. @uti kartoni: \or|evi}, Maravi}, Vujaklija, Rotluk (Ba~ka), Rodi}, M. Buni}, Labus (Kozara). BA^KA: Gorjanac 7, Plav{i} 7 (Mati} -), Z. Marevi} 7, ]iri} 7, Rotluk 7, Sabado{ 8, Karaxi} 6 (\urovi} -), Raji} 6, \or|evi} 7, Lon~ar 8, Vujaklija 8 (P. marevi} -). KOZARA: Oqa~a 8, Ro`ajac 6, Pani} 6 (Labus -), Rodi} 7 (Kne`evi} -), Grubor 7, M. Buni} 7, Proti} 7, Belanovi} 6, Kitanovi} 8, P. Buni} 6, Reli} 6. U prvih pet minuta {ansu su prokockali Raji}, \or|evi} i Vujaklija. Do gola su doma}ini do{li u nastavku golom Sabado{a i posle kornera Marevi}a. Prednost je povisio Lon~ar posle gre{ke golmana Oqa~e. U fini{u Velikoselci su uspeli da izjedna~e rezultat. S. St.

Radni~ki (B) - Radnik 2:0 (0:0) BAJMOK: Stadion Radni~kog, gledalaca 150, sudija Popovi} (Kikinda), strelci: Do{en u 46. Tumbas u 62. minutu. @uti kartoni: Lazi} (Radni~ki), Ostoji}, ]ori}, Pe{terac (Radnik). RADNI^KI: Mikovi} 7, Peji} 6 (Tumbas 7), Ivkovi} 7, Vasi} 8, Ilovac 8, Do{en 8, Petrika 7 (Salati} -), Stojanovi} 6 (Lazi} 6), Tomi} 7, [trbac 7, Galambo{ 9. RADNIK: ]osi} 6, Taskovski 6, Smederevac 7 (Ga{ovi} -), Miti} 7, Ostoji} 6, Popovi} 6, Kova~evi} 6 (Malinovi} -), Pe{terac

7, Andonovski 6, Miki} 6, Petrovi} 6 (Staji} -). Radni~ki je imao prvu {ansu u 5 minutu ali je kapiten Tomi} je {utirao u ruke golmana ]osi}a. Samo {to je po~elo drugo poluvreme Tomi} je uposlio Mirka Do{ena koji je s 25 metara poslao loptu

Fudbalerima Dinama dogorelo do nokata pa protiv ve} otpisane, u ovom susretu i oslabqene Crvene zvezde dosta grizli. U nameri da {to pre postignu gol do odmora se po{teno isproma{ivali. Sre}om, na isteku prvog dela pogodio Arbutina, u nastavku mu se pri-

BAJMOK: Radni~ki - Radnik (Stari Tami{) 2:0, NOVI KNE@EVAC: Obili} - Polet (Nakovo) 2:0, ZREWANIN: Radni~ki - Vojvodina (Novo Milo{evo) 0:1, PA^IR: Ba~ka - Kozara (Banatsko Veliko Selo) 2:2, PAN^EVO: Dinamo - Crvena zvezda Bio star (Vojvoda Stepa) 4:0, SRPSKA CRWA: Budu}nost - Budu}nost (Alibunar) 3:1, NOVI KOZARI: Sloboda - Borac (Star~evo) 3:0, NOVI BE^EJ: Jedinstvo - Ba~ka 1901. (Subotica) 1:2, BELA CRKVA: BAK - Ba~ka Topola 0:2. 1. Sloboda 25 2. Ba~ka 1901. 25 3. Busu}.(SC) 25 4. B. Topola 25 5. Rad. (ZR) 25 6. Obili} 25 7. Rad.(B) 25 8. Borac 25 9. Jedinstvo 25 10. Kozara 25 11. Vojvodina 25 12. Ba~ka(P) 25 13. Radnik 25 14. Dinamo 25 15. C. zvezda 25 16. BAK(-1) 25 17. Budu}.(A) 25 18. Polet 25

Dimitri} (Vojvodina) u duelus Yajskim i Juhasom Foto: S. Novakovi}

u same ra{qe. Tumbas je bio precizan i u 62. minutu. U 90. minutu sudija Popovi} je opravdano dosudio penal za Radni~ki, Mikovi} je slabo {utirao pored gola. S. St.

dru`ili ]iri}, \okovi} i Pejovi}.Gosti jo{ i dobro pro{li, zahvaquju}i uz nespretne strelce Dinama golmanu Aleksandru In|i}u. S. Miti}

Radni~ki (Z) Vojvodina 0:1 (0:1)

Obili} - Polet 2:0 (0:0)

ZREWANIN: Igrali{te kraj Skrobare, gledalaca 300, sudija Pavlovi} (Subotica), strelac Mezei u 3. minutu. @uti kartoni: Boki}, Iveti} (Radni~ki), Savi~in (Vojvodina). RADNI^KI: Magda -, @ivkov 6, Vidakovi} 7, Dubak 7, Zaki} 7, Cveti}anin 6, Lazi} 6 (Xajski 7), Uvalin 6, Kodi} 6 (Iveti} -), Boki} 7, Srdi} 6 (Juhas 6). VOJVODINA: Popovi} 8, ^olak 7, Horvat 7, Mezei 7, Rankov 7, Vasi~in 7, Dimitri} 7, Penavski 7, Arsenov 6, Tomi} 7, Stepan~ev 7 (Be{lin -). Ve} u 3. minutu susreta odbrambeni igra~ gostiju Silvester Mezei je preciznim {utem sa oko 18 metara pogodio mre`u Magde. Imali su Zrewaninci inicijativu i prilika ali na golu gostiju briqirao je Vawa Popovi}.

NOVI KNE@EVAC: Stadion Obili}a, gledalaca 150. Sudija: D. Kova~evi} (Pan~evo). Strelci:

Dinamo Crvena zvezda 4:0 (1:0) PAN^EVO: Stadion Dinama, gledalaca 150, sudija: Jovanovi} (Vr{ac). Strelci: Arbutina u 45. ]iri} u 66. \okovi} u 70. i Pejovi} u 84. minutu. @uti kartoni: Kuburovi} (Crvena zvezda). DINAMO: Aleksi}, Bun~i} 7, I. Pe{ovski 7 (Savanovi} 6), Markovi} 7, Raki} 7, Vu~i~evi} 7, ]iri} 7, \okovi} 7, Arbutina 7 (Pejovi} 7), Tiodorovi} 6 ([alipurovi} 7), Radojevi} 7. CRVENA ZVEZDA: In|i} 7, Deriku~ka 6, Kosti} 6, Obrenovi} 6, ]ur~i} 5, Radulovi} 5, Li~ina 6, Ki{ 5 (Antoni} 5), Kuburovi} 6, Popovi} 5, \akovi} 6.

17 16 16 14 14 12 11 12 12 11 10 9 10 9 5 5 5 2

4 5 3 6 4 4 6 3 2 4 6 7 3 5 3 4 0 1

4 4 6 5 7 9 8 10 11 10 9 9 12 11 17 15 20 22

59:21 70:22 47:27 38:18 42:21 39:29 35:27 41:39 42:32 45:38 40:34 38:35 31:39 40:38 21:61 17:62 22:74 18:67

55 53 51 47 46 40 39 39 38 37 36 34 33 32 18 18 15 7

wi} 6), Pavlovi} 7, Cari} 6, Tubin 6, Biki} 6, Jeli~i} 6 (P. Jari} -), Jeli} 7. Novokne`ev~ani su imali inicijativu tokom cele utakmice, ali su te{ko na{li put do mre`e odli~nog ~uvara mre`e gostiju Darka Ribakova. Na drugoj strani golman doma}ih Nikola Stiovi} ostao je besposlen, jer se tim Poleta celu utakmicu branio i samo u nekoliko navrata poku{avao da ugrozi gol Obili}a. U 31.minutu udarac Branislava Zivlaka golman Nakov~ana izbio je u korner, a minut kasnije Darko ]azi} je dobro {utirao, golman je bio savladan ali je sa gol linije loptu izbacio Du{ko ^udanov. ]azi}u se prilika ukazala minut pred odlazak na odmor, me|utim sigurno je intervenisao golman Ribakov. Tek

Odo{e bodovi u Suboticu Jedinstvo (NB) - Ba~ka 1901 1:2 (0:2) NOVI BE^EJ: Gradski stadion kraj Tise, gledalaca 600, sudija: Luki} (Zrewanin). Strelci: \oki} u 66. (iz penala) za Jedinstvo, a Miri} u 19. i Babi} u 27. minutu za Ba~ku 1901. @uti kartoni: Male{ (Jedinstvo), a Nikutovi}, Strapak i Mili} (Ba~ka 1901). JEDINSTVO: Nem~ev 7, Stankovi} 7, Drqa~a 7, Ivan~ev 7, Lisica 6, [kero 6, Male{ 6, [ijanovi} 7, \oki} 6, Mati} 6, Rigo 5 (Nikoli}). BA^KA 1901: Tumbas 8, Gerek 7, Bosni} 6 (Tre{wi} 7), Babi} 7, Viloti} 7, Te{anovi} 6, Lu~i} 6, Mili} 7 (\oki}), Perovi} 6 (Sauli}), Strapak 6, Nikutovi} 6. Kandidat za prvo mesto sa severa Ba~ke, boqe se sna{ao u prvih pola sata igre i iz dva prekida u 19. minutu posle auta i u 27. minutu posle slobodnog udarca sa desne strane, Mili} odnosno Babi} bili su najvi{i u skoku i glavom pogodili mre`u doma}ih. Sva nastojawa Novobe~ejaca da u~ine ne{to vi{e iz ovog susreta ostala su bez uspeha iako su imali nekoliko povoqnih {ansi.. Jedini pogodak postigli su u 66. minutu, kada je posle prekr{aja nad Drqa~om u kaznenom prostoru gostiju dosu|ena najstro`a kazna, a @arko \oki} je sa bele ta~ke neodbrawivo pogodio desni gorwi ugao. Osim toga bilo je jo{ prilika za doma}e, ali je sve wihove poku{aje spre~io vrlo dobri golman gostiju Bo`idar Tumbas. Zl. Mari} Igwatov u 59. i Sarapa u 89. minutu. @uti kartoni: Zivlak (Obili}), Tubin i Cari} (Polet). OBILI]: Stiovi} -, Zivlak 7, Kova~ 7 (Vukovi} 7), [ibul 7, Besla} 7, ]ulibrk 7, [urbatovi} 8, ]azi} (Mandi} -), Mudrini} 6 (Lagunxin -), Sarapa 8, Igwatov 8. POLET: Ribakov 8, Zori} 6, Vuja~i} 6, ^udanov 7, J. Jari} 6 (Ja-

u 59. minutu posle {uta Miqana [urbatovi}a na odbijenu loptu na natr~ao je Sini{a Igwatov i poslao je u nebrawenu mre`u. Od mno{tva prilika u samom fini{u utakmice u 89.minutu Stanislav Sarapa sa 20 metara uspeva da nadmudri odbranu gostiju polulob udarcem i postavqa kona~an rezultat. M. Mitrovi}

KVALITETNA LIGA MLA\IH KATEGORIJA FSV Omladinci

Kadeti

Pioniri

Radni~ki (NP) - Slavija 1:2, ^SK Pivara - Hajduk 1:3, Indeks - Dinamo 2:2, Spartak Zlatibor voda - Mladost (gosti nisu doputovali), Radni~ki (S) Omladinac 4:2, Novi Sad - Banat 1:2, Srem - In|ija 0:0.

Vojvodina - Ba~ka (BP) 7:1, In|ija - Novi Sad 0:1, Banat - Radni~ki 1:0, Vr{ac - Spartak Zlatibor voda 0:3, Jednota Big bul - Kikinda 4:1, Mladost Ba~ka 1901. 3:0, Dinamo - ^SK Pivara 3:0, Hajduk - Crvenka 2:2. 1. Vojvodina 20 16 3 1 60:11 51 2. Banat 20 14 2 4 53:15 44 3. Hajduk 20 12 2 6 61:27 38 4. ^SK Piva. 20 11 3 6 31:28 36 5. Novi Sad 20 10 2 8 32:23 32 6. Rad.(S)(-1) 20 10 2 8 41:37 31 7. Kikinda(-1) 20 10 1 9 32:34 30 8. Dinamo 20 8 3 9 31:38 27 9. Crvenka 20 7 4 9 26:36 25 10. Jednota 19 7 2 10 25:31 23 11. In|ija 20 6 4 10 25:36 22 12. Mladost 20 6 3 11 23:37 21 13. Ba~ka(BP) 20 6 3 11 29:47 21 14. Vr{ac 20 5 3 12 15:37 18 15. Spart. ZV(-1)19 5 3 11 25:38 17 16. Va~ka(S) 20 4 4 12 14:48 16

Vojvodina - Ba~ka (BP) 9:1, In|ija - Novi Sad 2:4, Banat - Radni~ki 4:1, Vr{ac - Spartak Zlatibor voda 0:1, Jednota Big bul - Kikinda 0:0, Mladost Ba~ka 1901. 0:3, Dinamo - ^SK Pivara 2:3, Hajduk - Crvenka 2:2. 1. Vojvodina 20 19 1 0100:8 58 2. Banat 20 14 3 3 44:20 45 3. Crvenka 20 13 2 5 43:22 41 4. Ba~ka 20 11 1 8 45:37 34 5. Novi Sad 20 10 2 8 42:32 32 6. Mladost 20 9 4 7 33:26 31 7. Kikinda 20 8 5 7 28:35 29 8. Spartak ZV 19 8 4 7 21:20 28 9. ^SK Piva. 20 8 1 11 33:41 25 10. Ba~ka (BP) 20 7 3 10 25:43 24 11. In|ija 20 7 1 12 27:40 22 12. Jednota 19 6 2 11 26:45 20 13. Hajduk 20 5 4 11 23:41 19 14. Dinamo 20 5 3 12 31:51 18 1815. Vr{ac 20 4 4 12 12:42 16 16. Rad.(S) 20 4 2 14 25:55 14

1. Banat 2. Novi Sad 3. Hajduk 4. Mladost 5. In|ija 6. ^SK Piva. 7. Rad. (S) 8. Rad.(NP) 9. Spartak ZV 10. Slavija 11. Omladinac 12. Indeks 13. Dinamo(-1) 14. Srem(-3)

18 16 18 11 18 11 17 9 18 8 18 8 18 8 18 7 17 6 18 4 18 5 18 3 18 4 18 2

0 4 4 3 5 3 2 4 2 6 1 6 1 5

2 3 3 5 5 7 8 7 9 8 12 9 13 11

57:17 43:17 36:17 30:23 48:24 31:35 33:43 24:25 27:30 21:37 29:54 19:33 22:43 25:47

48 37 37 30 29 27 26 25 20 18 16 15 12 8

Grani~ar - Mladost 4:2 (2:2) RI\ICA: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 100, sudija: Peri{i} (Srpski Mileti}). Strelci: Vidi} u 25. i 47. (iz penala) Simi} u 4. Jumi} u 70. za Grani~ar, a Ki{juhas u 24. i Stojanovi} u 45. minutu za Mladost. @uti kartoni: Timar i Gwatovi} (Grani~ar), a Na| (Mladost). GRANI^AR: Pavasovi}, Mandi}, Oluji}, \umi}, Lali}, Andri}, Vidi} (Baji}), Simi} (Gwatovi}), [veqo, Bjedov, Timar (Ko`ul). MLADOST: [}epanovi}, Fina, Pap, Joki} (M. Rabrenovi}), Grdini}, R. Rabrenovi}, Na|, Ili}, Stojanovi}, Ki{juhas, Olovati. Grani~ar je pru`io izvanredan u~inak i slavio sigurnu pobedu protiv kandidata za prvo mesto. Doma}i fudbaleri ve} u prvom delu susreta su mogli re{iti pitawe pobednika, nisu iskoristili zicere. [to su propustili u prvom delu dvoboja, nadoknadili su u drugom poluvremenu. J. D.

Lipar - Radni~ki (R) 2:0 (1:0) LIPAR: Igrali{te Lipara, gledalaca 150. Sudija: Mari~i} (Sombor). Strelci: Zubanovi} u 26. i Pa{ajli} u 59. minutu. @uti kartoni: Zubanovi}, Milutin i Vukovi} (Lipar), a Kardinal, Deqanin, Bere{ i Aleksi} (Radni~ki). Crveni karton: Zraki} (Lipar). LIPAR: Pena 7, Milutin 7, Mihajlovi} 7 ( Bojani}-), Zubanobi} 7, Maqkovi} 7, Poli} 7, Vukovi} 7, Pa{ajli} 8, ]ato 6 (Zraki} -), Sin|i} 6 ( Dejanovi} -) i Romi} 7. RADNI^KI: ]eran 7, Aleksi} 6, Deqanin 7, Ivovi} 6, Rajevi} 6, Jovovi} 7, Trifunovi} 6 ( Bere{ 6), Nedeqkovi} 6 ( Spasi} 6), Uhlarik 7, Mu{iki} 6 i Kardinal 6. Fudbaleri Lipara su ubele`ili veoma vrednu i zaslu`enu pobedu protiv Radni~kog iz Ratkova. Poveli su doma}ini u 26. minutu kada je Maqkovi} izveo slobodan udarac, centrirao, na drugoj stativi loptu glavom u peterac vra}a Poli}, a {toper Zubanovi} sa par metara ubacuje loptu u mre`u. Drugi gol je postigao Pa{ajli} u 59. minutu, kada je nakon centar{uta Maqkovi}a prihvatio loptu golom gostiju, {utira, lopta mu se od bloka vra}a i on iz drugog poku{aja biva precizniji. Susret }e ostati upam}en i po ~iwenici da je najiskuniji igra~ doma}ih Zraki} na terenu proveo samo dva minuta, zaradiv{i crveni karton jer je opsovao pomo}nog sudiju. No, broj~anu prednost gosti nisu uspeli da materijalizuju. \or|o Bojani}

Prigrevica - Kordun 2:0 (1:0) PRIGREVICA: Igrali{te Prigrevice, gledalaca 150, sudija: Kir{ner (Sombor). Strelci: Kqaji} u 11. i Kov~in u 50. minutu. @uti kartoni: V. Raki}, Griva, ]u}a (Prigrevica), a Kosanovi}, Muti} (Kordun). Crveni karton: Ostoji} (Prigrevica). PRIGREVICA: Keki}, ^ovi}, Komadina, Meni}anin, Kqaji}, ]u}a, Marin, D. Raki}, V. Raki} (Kov~in), Ostoji}, Griva (Tesli}). KORDUN: Cari}, Pavlovi}, Kne`evi}, Muti}, Kr{i}, Grnovi} (Grubje{i}), Stanojevi}, Kosanovi} (@ivkovi}), Dragojevi}, Zori} (Rajkovi}). J. D.

Stani{i} - Rusin 4:0 (2:0) STANI[I]: Igrali{te Stani{i}a, gledalaca 100, sudija: Jerilovi} (Apatin). Strelci: Dragi~evi} u 6. i 12. Vukovi} u 68. A. Jagodi}-Kurixa u 88. minutu. @uti kartoni: Vukovi} i Dragi~evi} (Stani{i}), a S. Kolo{wai (Rusin). STANI[I]: Ig. [ari}, Bajai, G. Jagodi}-Kurixa, Il. [ari} (Vukadinovi}), A. Jagodi-Kurixa,

RI\ICA: Grani~ar - Mladost (Kru{~i}) 4:2, BA^KI GRA^AC: Borac - Omladinac (Bukovac) 2:0, KULA: Kula - Polet (Sivac) 2:3, DEROWE: Omladinac - Zadrugar (Srpski Mileti}) 0:1, STANI[I]: Stani{i} - Rusin (Ruski Krstur) 4:0, BA^KI BRESTOVAC: BSK - Crvenka 1:0, PRIGREVICA: Prigrevica - Kordun (Kqaji}evo) 2:0, LIPAR: Lipar - Radni~ki (Ratkovo) 2:0. 1. Polet 20 2. Mladost 20 3. Stani{i} 20 4. Crvenka 20 5. Kula 20 6. Radni~ki 20 7. Borac 20 8. Omlad. (B) 20 9. Prigrevica 20 10. Rusin (-1) 20 11. BSK 20 12. Grani~ar 20 13. Zadrugar 20 14. Omlad. (D) 20 15. Kordun 20 16. Lipar 20

14 13 13 11 10 10 9 8 7 7 7 7 7 5 6 5

4 4 3 5 3 1 0 2 3 4 2 2 2 4 1 2

2 3 4 4 7 9 11 10 10 9 11 11 11 11 13 13

41:9 44:16 52:12 38:16 33:24 36:44 27:35 30:47 36:40 24:34 27:34 26:37 20:33 22:33 31:47 22:48

46 43 42 38 33 31 27 26 24 24 23 23 23 19 19 17

Jawi}, Gruji}, Kawo, Vukovi} (Mom~ilovi}), Dragi~evi} (Xepina), Kurixa. RUSIN: @. Oros, Bodnar ([trangar), D. Kolo{wai, Senderak, Barna, Hardi, Farka{, Na|, D. Hardi, S. Kolo{wai (B. Oros), Hrn~ar (Sajankovi}). Stani{i} je slavio ubedqivu pobedu, me|utim po razvoju doga|aja na terenu razlika je bila prevelika. Gosti iz Krstura imali su pet stopostotnih prilika, ali im je realizacija zatajila, toliko da ~ak ni po~asni gol nisu uspeli posti}i. Nasuprot wima doma}i fudbaleri zahvaquju}i vrlo dobrim strelcima Dragi~evi}u i Vukovi}u bili su efikasni. J. D.

BSK - Crvenka 1:0 (1:0) BA^KI BRESTOVAC: Igrali{te BSK-a, gledalaca 200, sudija A. Marijanovi} (Sombor), strelac B. Jelisavac u 38. minutu. @uti kartoni: Bagi}, R. Jelisavac, Jano, Popovi} (BSK), Martinovi} (Crvenka). BSK: R. Lon~ar 8, Bagi} 7, Bo`i} 7, Popovi} 7, Jano 8, Kora} 8, Beqanski - (V. Lon~ar 7), Rajkovi} 8, B. Jelisavac 8 (Kne`evi} -), R. Jelisavac 7, Divjak 7 (\ur|evi} -). CRVENKA: Kalini} 7, Radmanovi} 7, Dobrijevi} 7, ^iko{ 7, [u{ilovi} 7, Kon~ar 6 (Ili} 6), Perovi} 6, Suboti} 6, Licenberber 7, Martinovi} 7, Jovanovi} 6. A. ^i~i}

Kula - Polet 2:3 (0:2) KULA: Stadion na Gederu, gledalaca 150. Sudija: Obradovi} (Kru{~i}). Strelci: Ma. Male{ u 65. i Mi. Male{ u 72. za Kulu, a Svrkota u 6. i 40. i Tatalovi} u 48. minutu za Polet. @uti kartoni: Milo{evi} i [arac (Kula), a Tatalovi} i M. Pejanovi} (Polet). KULA: Vuki}evi} 6, Milo{evi} 6, Vojnovi} 6, [arac 6, Stoji~i} 6, Bo`ovi} 6 (Popovi} -), Vuja~i} 6, Ma. Male{ 6, Mi. Male{ 6, Malacko 5, Radovi} 5 ( Bodi{ 6). POLET: Radovi} 7, V. Pejanovi} 7, Rako~evi} 7, Cime{a 7, Dobrijevi} 7, Kuli} 8, [egan 8, Svrkota 8, Tatalovi} 7, Ili} 7 i Isajlovi} 7 ( M. Pejanovi} - , Tomi} -). \. Bojani}

Borac - Omladinac (B) 2:0 (2:0) BA^KI GRA^AC: Igrali{te Borca, gledalaca 100, sadija Marku{ (Oxaci), strelac B. ]uk u 18. i 39. minutu. @uti kartoni: Dautovi}, Gavrilovi}, Obradovi} (Borac), Karali}, Bani} (Omladinac). BORAC: Risti} 7, Jak{i} 7, Savin 7, ^ankovi} 8, Dautovi} 8, Gavrilovi} 7, \uri} - (Joki} 7), Pokrajac 8 (\ukanov -), Obradovi} 7 (Karaxi} -), B. ]uk 9, N. ]uk 7. OMLADINAC: Dubravac 7, Vukovi} 7, Drezgi} 7, Cvjeti~anin 6, Bani} 7, Karali} 7, Qekaj 6, Vukadinovi} 6 (Andrekovi} 6), Jovanovi} 6, Raj{i} 7, Klai} 6. A. ^i~i}


SPORT

DNEVNIK

19

utorak13.april2010.

OP[TINSKA LIGA TITEL–@ABAQ

PODRU^NA LIGA NOVI SAD

@abaqci ~uvaju vrh

Prekid zbog `ivog zida Obili} - Mladost (BP) 0:0 (prekid u 69. minutu)

Sloga - @SK 2:3 (0:2) LOK: Igrali{te na Sigetu, gledalaca 100, sudija Trifunovi} (\ur|evo), strelci: Jov~i} u 71. \ambas u 90. za Slogu, N. Topi} u 37. Petrovi} u 41. i G. Popadi} u 53. minutu za @SK. @uti kartoni: Dobrijevi}, Ivanovi} (Sloga). SLOGA: Denin 6, Jov~i} 6, Maxar 6, Dobrijevi} 6, Varga 7, Krkqu{ 7, Ivanovi} 7, Jurlina 7, Mi}in 7 (Vi{wi} -), Kraguqevi} 7 (Jovi~i} -), Xambas 7. @SK: Proli} 6. S. Osatkovski 7, I|idov 7, \ur|i} 7, Sin. Osatkovski 7, Jovanovi} 7, G. Popadi} 7 (Goli} -), Petrov 7, Mati} 7 (Zekowa -), Topi}. Utakmica sa razli~ita dva poluvremena. U prvom gosti iz @abqa dominirali terenom i imali rezultatsku prednost, a u nastavku doma}i su zaigrali boqe i ubla`ili poraz. @. Markovi}

Jedinstvo - Obili} 6:0 (3:0) GOSPO\INCI: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 100, sudija Mati} (Titel), strelci: Dejan u 22. 26. i 83. Tepi} M. Radoslav u 32, Dimi} u 52. i Gaxi} u 90. minutu (iz penala). @uti kartoni: Tepi} M. Radoslav, Dimi}, Vrba{ki (Jedinstvo), Milanovi}, Kozarev (Obili}). Crveni karton: Male{ev (Jedinstvo), ]ur~i} (Obili}). JEDINSTVO: Peji} 7, Radoslav B. Tepi} 7, Panti} 7 (Rajko Tepi} 6), Bubwevi} 6 ( Mladen tepi} 7), Gaxi} 8, Dejan 9, Jovanovi} 7, Dimi} 8, Vrba{ki 7, Male{ev 5, Radoslav M. Tepi} 8 ([okica 6). OBILI]: K. Pani} 5, R. Pani} 5 (]ur~i} 6), B. Pani} 5, V.

LOK: Sloga - @SK (@abaq) 2:3, GOSPO\INCI: Jedinstvo - Obili} (Vilovo) 6:0, GARDINOVCI: Hajduk - Mileti} (Mo{orin) 1:1, \UR\EVO: Ba~ka Hajduk (^urug) 2:0, slobodan je bio Titel. 1. @SK(-1) 2. Titel 3. Hajduk (^) 4. Ba~ka 5. Hajduk (G) 6. Obili} 7. Jedinstvo 8. Mileti} 9. Sloga

16 12 16 10 16 10 16 9 16 7 16 6 16 4 16 1 16 0

2 4 2 2 4 1 2 6 3

2 2 4 5 5 9 10 9 13

45:15 25:12 29:11 41:25 31:22 27:35 25:31 15:36 8:56

37 34 32 29 25 19 14 9 3

\uri} 6, Milanovi} 5 ( Pr. Pani} -), Z. \uri} 5, \uki} 6 (M. Pani} -), Kozarev 5, Pe. Pani} 5, Miladinovi} 6, Subotin 5. D. Kalkan

Ba~ka - Hajduk (^) 2:0 (1:0) \UR\EVO: Igrali{te Ba~ke, gledalaca 100, sudija Petrovi} ([ajka{), strelci: Du. Trivunovi} u 39. i Mi. Trivunovi} u 80. minutu. @uti kartoni: Radanovi}, Jankovi} (Ba~ka), Sre}kov, Vla{kalin (Hajduk). Crveni karton: Markov (Hajduk). BA^KA: Mari} 8, Todi} 7, Sl. Trivunovi} 8, Luki} 7, Radanovi} 7, Sil. Trivunovi} 7, Vujovi} 7 (Ostojin 7), Mil. Trivunovi} 7. ]ur~i} 7 (Leti} -), Jankovi} 7, Du. Trivunovi} 8 (Panti} -). HAJDUK: Vla{kalin 6, [aji} 7, P. Samolovac 6, Stankovi} 6, Majski 7, Wegovan 7, Maksimovi} 6, Plakapovi} 7 (Sankovi} -), Sre}kov 6, Markov 6, Zec 6 (R. Samolovac 6). M. Po.

MFL BA^KA PALANKA–PRVI RAZRED

Derbi Obrov~anima Borac (O) - Magli} 2:1 (2:0) OBROVAC: Igrali{te Borca, gledalaca 200, sudija: Danilovi} (Ba~). Strelci: Rahita u 34. i Pejovi} u 36. za Borac, a Zbu}novi} u 65. minutu za Magli}. @uti kartoni: Balango, Pejovi} i Maksimovi} (Borac), a Bojan i Bo{ko Trojanovi}, Karo~owi i Ubovi} (Magli}). BORAC: \uki} 8, Maksimovi} 7, Balango 7, \uranovi} 8, Medi} 8, Pe{ut 7, Ku{mi} 7 (Gaji}), Kerlec 7, Pejovi} 8, Jovanovi} 7, Rahita 8. MAGLI]: Vezmar 6 (Ivi} 7), Mrkowi} 6, B. Trojanovi} 7, Ubovi} 7, Karo~owi 7, B. Trojanovi} 7 (Jevi}), ^elovski 8, Santra~ 7, Zbu}novi} 8, Nini} 6 (Srdi}). Vodila se borba na svim delovima terena, doma}i Borac je poveo preko iskusnog Tomislava Rakite koji je odbijenu loptu prihvatio i prisebnim udarcem poslao u mre`u golmana Vezmara. Samo dva minuta kasnije centarfor doma}ih Pejovi} je pobegao svojim ~uvarima, i pored istr~alog golmana Vezmara poslao loptu u suprotan ugao. Ubedqivo vo|stvo doma}ina naqutilo je goste koji su u drugom poluvremenu dali sve u napad i u 65. minutu su samo samwili rezultat golom Zbu}novi}a. B. Gaji}

Vojvodina - Slavija 3:1 (2:1) TOVARI[EVO: Stadion Vojvodine, gledalaca 150, sudija Ha{ka (Ba~ka Palanka), strelci: Ranisavqev u 6. i 32. Arbutovi} u 73. za Vojvodinu, Fabok u 16. minutu za Slaviju. @uti karton: [imon (Slavija). VOJVODINA: Belec, Bugarski, Rami}, Vranac, Vigwevi}, Ranisavqev, Stanojev (Stankov), Vujanovi} (Kli~i} ), Arbutovi} (Toma{i}), Nikoli}, Radowi}. SLAVIJA: Plav{i}, Pindri} (Na|), [imun, Vukojev, Jovin, Marek, Banovi} (^olovi}),

OBROVAC: Borac – Magli} (Magli}) 2:1, TOVARI[EVO: Vojvodina – Slavija (Pivnice) 3:1, BO\ANI: Slavija – Soko (Nova Gajdobra) 0:0, BA^KA PALANKA: Stari grad – Budu}nost (Parage) 2:0.DESPOTOVO: Ba~ka – Borac (Vizi}) 8:0, GLO@AN: Budu}nost – Krila Krajine (Ba~ka Palanka) 1:0. 1. Stari grad 15 12 2 1 48:9 38 2. Magli} 15 9 2 4 28:19 29 3. Borac (O) 15 9 1 5 31:22 28 4. Slavija (P) 15 7 4 4 24:17 25 5. Budu}. (P) 15 8 1 6 28:23 25 6. Vojvodina 15 7 3 5 29:21 24 7. Ba~ka 15 7 3 5 27:25 24 8. Budu}. (G) 15 5 3 7 27:30 18 9. Kr. Krajine 15 4 4 7 18:19 16 10. Slavija (B) 15 4 3 8 19:25 15 11. Soko 15 2 3 10 14:43 9 12. Borac (V) 15 1 1 13 12:62 4

Kotiv, Glumac (Bala`), Fabok, Jovanovi}. Prvi gol postignut je 6. minutu posle kornera sa desene strane neko od odbrambenih igra~a gostiju izbacio je loptu na ivicu kaznenog prostora gde je do~ekao Ranisavqev i o{trim volejem polao u same ra{qe. U 16. minutu pravi evro gol gostiju kada je Fabok sa preko 30 metara strahovitim udarcem izjedna~io rezultat. U 32. minutu Ranisavqev iz slobodnog udarca kroz `ivi zid doveo doma}e u vo|stvo. Kona~no posle nekoliko zrelih {ansi doma}i su u 73. minutu preko Arbutovi}a postavili kona~an rezultat. J. [uster MFL BA^KA PALANKA – DRUGI RAZRED

SELEN^A: Krivaw – Ba~ki hajduk (Ba~ko Novo Selo) 2:1 (prekid u 68. minutu), PLAVNA: Sloga – Na{a zvezda (Silba{) 1:1, MALI BA^: Mladost – Kara|or|evo (Kara|or|evo) 1:4, VAJSKA: Labudwa~a – Ne{tin (Ne{tin) 1:0. 1. Kara|or|evo 10 10 0 0 35:4 30 2. Krivaw 9 8 0 1 28:6 24 3. N. zvezda 10 4 4 2 18:12 16 4. Sloga 10 4 1 5 13:22 13 5. Ba~ki hajduk 9 2 2 5 13:24 8 6. Ne{tin 10 2 1 7 9:17 7 7. Labudwa~a 10 2 1 7 8:24 7 8. Mladost 10 1 3 6 16:31 6

ZMAJEVO: Igrali{te u sportsko rekreacionom centru, gledalaca oko 300, sudija Petar Radi}(Novi Sad). @uti kartoni: Kobilarov, Okiqevi}, Tom~i} (Obili}), Pe}kovski (Mladost). Crveni karton Fa~ko (Obili}). OBILI]: Suba{i}, Kobilarov (Fa~ko ), Okiqevi}, Rodi}, Horwak, Uzelac, @uti}, @ivojnov (Kresoja), Mili~evi}, Kokanovi}, Tom~i}. MLADOST: Fej|i, Kawa, Pavlis, ^alija, Saveqev, Rupar, Mar~eta, Kobilarov, Latinovi}, Severini, Torbica.

Gordani} trener Obili}a U jeku prvenstva novosadskog podru~ja lider iz Zmajeva po drugi put se latio za promenom trenera. Odlaskom Milenka Vuk~evi}a ostalo je upra`weno mesto na koje je seo Miroslav Gordani}. Derbi zahvaquju}i sudijskoj trojci na ~elu sa Petrom Radi}em i pored fer i korektne igre neslavno se zavr{io. Sve do 69. minuta igra se odvijala uglavnom izme|u dva {esnaesterca u kojoj su Zmajev~ani imali vi{e inicijative i nekoliko zrelih prilika. a onda je dosu|en slobodan udarac za Obili}. Fa~ko je od pomo}nog sudije Stefana Radi}a, koji se na{ao u terenu, tra`io da odmakne `ivi zid gostiju {to sudija nije u~inio. Iritiran Fa~ko je pri{ao pomo}nom sudiji uputiv{i mu nekoliko pogrdnih re~i, nakon ~ega je pomo}ni sudija Stefan Radi} pozvao glavnog sudiju Petra Radi}a koji je Fa~ku pokazao crveni karton. U istom momentu oko dvojice Radi}a se stvorila gu`va i gurkawe posle ~ega sudijska trojka napustila teren. Uzalud su igra~i Obili}a i Mladosti ~ekali na terenu da se me~ nastavi ali se sudije nisu pojavile iako su za nesmetan nastavak utakmice postojali vi{e nego realni uslovi jer su se svi od igra~a obeju ekipa, zvani~nih slu`benih lica i publika, pona{ali fer i korektno {to je delegat utakmice @eqko Reqi} iz Petrovaradina i uneo u zapisnik. L. Ki{

Slavija - Tvr|ava 2:1 (1:0) NOVI SAD: Igrali{te Slavije, gledalaca 100, sudija Bem (Novi Sad), stre~i: ^i~i} u 40. i Pa{}an u 68. za Slaviju, a Vrane{evi} u 82. minutu za Tvr|avu. @uti kartoni: Evi}, Da{i} (Slavija), Vrane{evi} (Tvr|ava). SLAVIJA: Atlagi} 6, Evi} 7, Ninkov 7, An|i} 7, Da{i} 7, Gostoji} 7, \or|evi} 8, Pupavac 6 (Pa{}an 8), \oki} 8 (Obradovi} -), ^i~i} 7, Kiti} 7 (Nogo -). TVR\AVA: Vu~kovi} 7, \enadija 6, Cviji} 7, Kajtez 7, [omo{i 6, [e}erov 6, Vazovi} 6, Spasi} 7, Vrane{evi} 7, Vlaji} (Devi} 6), ]osi} 6. Mladi sastav sa Salajke stigao je u fini{u prvog dela u vo|stvo, Milan ^i~i} lukavo je {utirao, lopta je okrznula nekog iz odbrane gostiju i zavr{ila u mre`i. @eleli su doma}i novi golom da osiguraju pobedu u {ansama su bili \oki} i ^i~i} koji se na{ao sam ispred Vu~kovi}a a ovaj ponovo bio na mestu. Ulazak Pa{}ana doneo je puno probojnosti po desnoj strani pa je Pa{}an uspeo da postigne gol. Odlu~io se na udarac iskosa sa desne strane, lopta je na putu ka mre`i pogodila Cviji}a i zavr{ila u samom rogqu. Jedinom golu Ba~ana koji je doneo neizvsnu zavr{nicu prethodila je {ansa Spasi}a, lopta se odbila na tridesetak metara od gola, prihvatio je Vazovi} i gotovo iz o~aja uputio udarac, lopta se odbila od mokre trave, prevarila Atlagi}a i zavr{ila u

samom uglu. Krenuli su Ba~ani na sve ili ni{ta, propustili su {ansu za bod, Spasi} je nesebi~no uposlio Vazovi}a a ovaj se obrukao. M. Po.

Fru{kogorac - Hercegovac 1:2 (1:0) SREMSKA KAMENICA: Igrali{te Fru{kogorca, gledalaca 150, sudija Axi} (Novi Sad), strelci: Belu`i} u 18. za Fru{kogorac, a A. Trifunovi} u 87. i Horvati} u 90. minutu za Hercegovac. @uti kartoni: Markovi} (Fru{kogorac), Horvati}, M. Trifunovi}, A. Trifunovi} (Hercegovac). FRU[KOGORAC: Lali} 6, Vasojevi} 6, Perovi} 6, Medi} 7, [ar~evi} 7, Bawanin 7, Belu`i} 8, Markovi} 7 (Kara|enov -), Spaseni} 6, Pavlica 6, Saveqi} 6. HERCEGOVAC: Baq 8, Dragovi} 6, Horvati} 7, \or|evi} 6 (Majstorovi} 6), M. Trifunovi} 7, A. Trifunovi} 7, Siv~evi} 6, Zelen 7, R. Trifunovi} 7 (Kne`evi} 6), Luki} 8, ^ubrilo 7. Ponovo je pobednika u Kamenici odlu~ila boqa fizi~ka sprema i iskustvo gostuju}e ekipe. Dok su imali snage momci trenera Babi}a igrali su po zamislima, stvarali {anse i zaslu`eno poveli. A u fini{u Gajdobrani su uspeli da preokrene razultat. M. Po.

Mladost (NS) Omladinac 3:1 (1:0) NOVI SAD: Igrali{te Mladosti, gledalaca 200, sudija Haska (Ba~ka Palanka). Strelci: Majstorovi} u 10. (iz penala) i 64. Tolma~ u 70. za Mladost, a ^eli} u 68. minutu za Omladinac.

stelci: Anu{i} u 72. i Dizdar u 80. minutu. @uti kartoni: Ikoni} (Petrovaradin), Popovi}, Vukovi} (Jedinstvo). PETROVARADIN: B. Smiqani} 7, Ivezi} 7, Spasi} 6 (Vuleti} -), Kne`evi} 7, ]uk 7, Vargec 7, Ikoni} 7 (Vlaisavqevi} -), Maxar 7, Molnar 7, Abramovi} 7, Dragin 7 (Z. Smiqani} 7) JEDINSTVO: \uri} 8, Vukovi} 8, Tepi} 7 (Zerdo 7), Baji} 8, Dizdar 8, Vuleti} 8, Jovanovi} 8, Anu{i} 8, Popovi} 7 (Zeqkovi} 8), Lalovi} 7 (Roguqi} 8), Gordani} 8. Rumen~ani su u Petrovaradinu is~upali bodove spasa, revan{irali se rivalu za jesewi poraz. U otvorenoj igri sa puno prilika uspeli su da odole terenskoj inicijativi doma}ih. U nastavku ulaskom iskusnih Roguqi}a i Zeqkovi}a postigli su dva gola. Kod prvog asistrirao je Roguqi}, a Anu{i} bio neumoqiv, dok je posle odli~nog prodora Zeqkovi}a Dizdar preciznim {utem samo potvrdio pobedu. M. Po.

Be~ej Old gold – Kabel 0:2 (0:1) BE^EJ: Gradski stadion kraj Tise. Gledalaca: 100. Sudija: Kantar (Ba~ka Palanka). Strelci: Milosavqevi} u 7. i Mari} (iz jedanaesterca) u 75. minutu. @uti kartoni: Prodanov i Vender (Be~ej Old gold), Bo{kovi} (Kabel). Crveni karton: Bo{kovi} (Kabel) u 60. minutu. BE^EJ OLD GOLD: Andri} 6, Holo 5, Stajki 6, Dra`i} 5, Barta 5, Vender 5, Kora} 5 (od 55. Prodanov 5), Ivani{evi} 5 (od 70. Todorovi} -),Ki{ 5, Durmi{i 5, Vasin 6.

SREMSKA KAMENICA: Fru{kogorac - Hercegovac 1:2, ^EREVI]: Sremac - Borac 2:1, NOVI SAD: Slavija - Tvr|ava 2:1, Mladost (NS) - Omladinac 3:1, PETROVARADIN: Petrovaradin - Jedinstvo 0:2, SRBOBRAN: Srbobran - Vrbas 2:0, BE^EJ: Be~ej Old gold Kabel 0:2, ZMAJEVO: Obili} Mladost (BP) 0:3 (pf).

1. Obili} 2. Srbobran 3. Mlad.(BP) 4. Hercegovac 5. Petrov. 6. Slavija 7. Be~ej 8. Borac 9. Jedinstvo 10. Tvr|ava 11. Sremac 12. Omladinac 13. Vrbas 14. Kabel 15. Mlad. (NS) 16. Fru{kog.

21 13 21 11 21 10 21 11 21 9 21 8 21 8 21 7 21 6 21 8 21 7 21 6 21 5 21 6 21 4 21 4

5 8 7 4 6 8 6 6 8 2 4 5 7 4 6 4

3 2 4 6 6 5 7 8 7 11 10 10 9 11 11 13

32:16 37:23 39:19 29:19 27:23 33:28 24:25 30:29 26:28 32:28 21:30 23:32 20:23 28:42 18:34 20:30

44 41 37 37 33 32 30 27 26 26 25 23 22 22 18 16

rio utakmicu evro golom ve} u 7. minutu. Pokretqivi @ivkovi} ga je idealno uposlio dugom dubinskom loptom. Milosavqevi} je iz punog trka volejom opalio po lopti, koja se zakoprcala u suprotnom levom gorwem uglu nemo}nog Andri}a. Ubrzo je ponajboqi Be~ejac Vasin, posle solo prodora, izdrmao stativu. Na po~etku nastavka Bo{kovi} je oborio Vasina i solidni sudija Kantar je pokazao na belu ta~ku. Me|utim, ona je bila crna za Ivani{evi}a, ~iji udarac s 11 metara je golaman Vojislav Vuki} kratko odbio, a Holo pritr~ao i s {est metara {utirao pravo u Vuki}a. To kao da je bio dodatni motiv za goste da, zaigraju ofanzivnije. Kada je u 60. minutu Bo{kovi} dobio drugi `uti karton i morao pre vremena da ode u svla~ionicu, verovalo se da }e Be~ejci, najzad, izkoristiti igra~a vi{e ovog prole}a. Me|utim, Prodanov je u 75. minutu oborio @ivkovi}a u svom kaznenom prostoru, a Mari} najstro`u kaznu pretvorio u pogodak. V. Jankov

Sremac - Borac ([) 2:1 (1:0)

KABEL: Vuki} 8, Bo{kovi} 5, Budimir 6, Ninkovi} 7, Duki} 6, Proli} 6, Mari} 7 (od 80. M. Jovanovi} -), Mare{}uk 6 (od 46. Brkqa~a 7), Stani{i} 6 (od 62 Radanovi} -), @ivkovi} 7, Milosavqevi} 7. Novo slabo izdawe momaka s Tise i zaslu`ena kazna od gostiju iz Novog Sada. Milosavqevi} je otvo-

^EREVI]: Igrali{te Sremca, gledalaca oko 200, sudija [arac (Be~ej), strelci: Vidovi} u 17. Mrvi~in u 85. za Sremac, B. Ris u 88. minutu za Borac. @uti kartoni: Male{evi} (Sremac), M. Ris (Borac). SREMAC: Radoman 7, Vidovi} 8, Jocovi} 8, Male{evi} 8, Mrvi~in 9, ^ovi} 8, Sekuli} 7 (\uri{i} -), Andr} 7, \ur|ev 6 (Miqkovi} 6), Petrovi} 7, Vasiqevi} 6 (Breberina -). BORAC: Subi} 7, N. Rogi} 6, B. Ris 6, M. Ris 7, Jovanov 7, T. Ris 6, Ze~evi} 6 (]irpovac 6), Veselinovi} 6 (Panteli} 6), Jovanovi} 6, @dero 6, [u}ur 6. B. Star~evi}

Pioniri

Kadeti

Duel Gayi}a i Peceqa

@uti kartoni: He|e{i (Mladost), a Zeqkovi} i Grijak (Omladinac). MLADOST: Ivani{evi} 7, Jak{i} 7 (Bor~i}), Petrovi} 7, Staji} 7, Bukva 7, He|e{i 7 (Josi} 7), Tolma~ 7, Stojanovi} 7, Samarxija 7, Gaxi} 8, Majstorovi} 8 (Stani{i}). OMLADINAC: Zeqkovi} 6, An|elkov} 6, ]upina 6, Peceq 6, N. Samarxi} 6, Maksimovi} 6, Bjeki} 6 (^eli} 7), Prodanovi} 6 (Klisari} 6), M. Pupovac 6, T. Samarxi} 6 (J. Pupovac), Grijak 6. Od prvog minuta doma}i su krenuli silovito u borbu za bodove spasa. U 5. minutu Gaxi} je sa desetak metara odli~no {utirao za malo pored leve stative. U 10. minutu mladi golman gostiju Zeqkovi} sru{io je Tolma~a. Sa 11 metara siguran je bio Majstorovi}. Do kraja poluvremena doma}i su propustili nekoliko {ansi. I u nastavku Mladost je bila nadmo}nija i u 54. minutu Majstorovi} je na ivici {esnaesterca prebacio glavom loptu preko Zeqkovi}a obi{ao ga i rutinski je smestio u mre`u. Tra~ak nade za goste u 68. minutu. Iskusni ^eli} je sa desetak metara pogodio mre`u. Dva minuta kasnije, mat u tri poteza. Gaxi} je odli~no uposlio Majstorovi}a, ovaj jo{ boqe Tolma~a koji je sa ivice {esnaesterca pogodio mre`u. D. Ivani}

Petrovaradin - Jedinstvo 0:2 (0:0) NOVI SAD: Igrali{te Petrovaradina, gledalaca 150, sudija [ovqanski (\ur|evo),

A grupa Sloga - Hajduk 1:2, Proleter - Kabel 1:0, Vrbas - Jugovi} 4:0, Srbobran - Mladost (BJ) 4:0, [ajka{ - Indeks 0:0, Be~ej Old gold - Mladost (T) 4:0

A grupa Sloga - Hajduk 6:0, Proleter - Kabel 2:0, Vrbas - Jugovi} 4:0, Srbobran - Mladost (BJ) 0:5, [ajka{ - Indeks 0:1, Be~ej Old gold - Mladost (T) 5:3

B grupa Metalac MV - Slavija 0:4, Crvena zvezda - Petrovaradin 4:0, Veternik - ^SK Pivara 4:2, Budu}nost - Borac 3:0, Mladost (NS) - Ajaks 3:0, slobodna je ekipa Cementa.

B grupa Metalac MV - Slavija 0:1, Crvena zvezda - Petrovaradin 3:0, Veternik - ^SK Pivara 3:0, Budu}nost - Borac 3:0, Mladost (NS) - Ajaks 1:0, slobodna je bila ekipa Cementa.

1. Be~ej 20 19 2. Vrbas 19 14 3. Indeks 16 10 4. Mlad. (BJ) 20 10 5. Jugovi} 19 10 6. Srbobran 10 8 7. [ajka{ 20 7 8. Proleter 19 6 9. Mladost (T) 20 3 10. Kabel 20 2 11. Sloga 16 2 12. Hajduk (^) 6 1

1. Slavija 2. Cement 3. C. zvezda 4. Pivara 5. Veternik 6. Met. MV 7. Budu}nost 8. Petrovar. 9. Ajaks 10. Borac 11. Mlad. (NS)

19 16 17 15 19 15 19 14 17 7 18 7 18 7 18 6 16 4 19 2 20 2

1 1 5 2 1 4 2 4 2 3 1 0

0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 2

0 4 1 8 8 7 11 9 15 15 13 5

3 1 3 4 9 10 11 12 11 15 16

95:4 55:11 27:8 32:31 43:27 34:37 22:49 19:36 20:58 10:67 16:45 4:46

73:17 73:11 60:19 49:18 35:41 41:67 25:50 24:41 20:30 19:58 14:81

58 43 35 32 31 28 23 22 11 9 7 3

48 46 46 43 22 22 21 18 13 8 8

1. Mlad. (BJ) 2. Kabel 3. Vrbas 4. Proleter 5. Jugovi} 6. Be~ej 7. Mladost(T) 8. Indeks 9. Sloga 10. Srbobran 11. [ajka{ 12. Hajduk (^)

1. Cement 2. Ajaks 3. Slavija 4. Pivara 5. Met. MV 6. Veternik 7. Mlad. (NS) 8. C. zvezda 9. Borac 10. Petrovar. 11. Budu}nost

21 15 20 14 19 13 19 13 19 10 20 8 20 7 17 5 16 4 19 4 20 0 6 1

18 15 16 11 19 10 19 11 18 10 18 8 20 8 19 7 19 4 18 3 18 2

4 0 2 2 1 6 3 2 3 1 0 0

1 2 5 2 2 4 1 3 1 3 0

2 6 4 4 8 6 10 10 9 14 20 5

2 3 4 6 6 6 11 9 14 12 16

75:20 78:25 61:33 40:18 55:55 55:48 34:45 29:37 34:49 28:69 7:97 5:36

59:17 41:12 35:10 34:23 33:24 28:37 22:29 32:36 16:55 22:40 17:56

49 42 41 41 31 30 24 17 15 13 0 3

46 35 35 35 32 28 25 24 13 12 6


20

SPORT

utorak13.april2010.

DNEVNIK POTISKA LIGA

PODRU^NA LIGA SUBOTICA

PODRU^NA LIGA ZREWANIN

Wego{ev~ani kroje tabelu

Autogol re{io derbi za~eqa

Tisa - Proleter 0:0 ADORJAN: Igrali{te Tise, gledalaca 150. Sudija. G. Zinaja (Subotica). @uti kartoni: K. Bor{o{, Ma~ai, Salai, Si~ (Tisa), N. Nedi}, Despotovi}, ^eh i Medakovi} (Proleter). TISA: Apro 7, Ma~ai 7, Bagi 6 (^. Bor{o{ 6), Si~ 7, Salai 6, Ostrogonac 7, K. Bor{o{ 6, Ivanovi} 7, Mi{kovi} 6 (Antunovi} 6), Bajtai 6 (Kne`evi} 6), Guqa{ 6.

Bojan Ostrogonac (Tisa)

PROLETER: \or|evi} 7, ]ulibrk 6, Kurin 7, Medakovi} 6 (Medi} 6), M. Radi} 7, Despotovi} 6, ^voro 6 (R. Radi} 6), B. Nedi} 7, N. Nedi} 7, ^eh 6, Grbi} 6 (Raja~i} 6). Gosti iz Wego{eva su posle pobede nad liderom AFK-om na svom terenu, namu~ili su i drugoplasiranu ekipu Tise odnev{i bod iz Adorjana. I u odsustvu iskusnog Radeta Stani}a podmla|eni tim gostiju predstavio se kao dobro organizovan i borben, pa je u prvom poluvremenu imao inicijativu i nekoliko izglednih prilika. Odbrana Tise dobro je funkcionisala. M. Mitrovi}

Panonija - Ba~ka (M) 3:1 (1:0) PANONIJA: Stadion Panonije, gledalaca 100, sudija Zari} (Subotica), strelci: Ramza u 45. Roganovi} u 88. i 89. za Panoniju, Marovi} u 85. minutu za Ba~ku.

MFL ALIBUNAR - PLANDI[TE

BANATSKI SOKOLAC: Solunac Agrobanat 1:0, JANO[IK: Jano{ik - Grani~ar 6:1, KUPINIK: Krajina Napredak 2:1, ILINYA: Banat - Crvena zvezda 3:0, LOKVE: Banatul Vojvodina 3:0. 1. Grani~ar 11 10 0 1 34:11 30 2. Jano{ik 11 8 2 1 36:8 26 3. Banatul 11 7 0 4 23:14 21 4. Banat 11 5 3 3 19:13 18 5. Solunac 11 4 3 4 21:21 15 6. Vojvodina 11 4 2 5 17:22 14 7. Agrobanat 11 3 4 4 20:22 13 8. Krajina 11 4 0 7 13:26 12 9. Napredak 11 2 2 7 11:24 8 10. C. zvezda 11 0 0 11 0:34 0

MFL @ITI[TE - NOVA CRWA

BANATSKO VI[WI^EVO: Polet - Proleter (Me|a) 1:2, BANATSKO KARA\OR\EVO: Jedinstvo - Grani~ar (Radojevo) 3:0 (pf), ^ESTEREG: Napredak - Terekve{ (Hetin) 11:0, NOVA CRWA: Roham - Olimpija (Torda) 9:0, slobodna je bila ekipa 1. oktobra. 1. Jedinstvo 12 11 0 1 45:8 33 2. Napredak 12 10 1 1 64:6 31 3. Roham 11 9 0 2 57:17 27 4. 1. oktobar 11 6 2 3 25:21 20 5. Terekve{ 12 4 1 7 16:37 13 6. Proleter 11 4 0 7 18:27 12 7. Olimpija(-1) 11 3 0 8 15:48 8 8. Polet 12 1 2 9 11:35 5 9. Grani~ar 12 1 0 11 3:52 3

MFL KIKINDA - NOVI BE^EJ

BANATSKA TOPOOLA: Napredak Vojvodina (Ba{aid) 1:1, RUSKO SELO: Crvena zezda - Borac (I|o{) 3:2, BO^AR: Jedinstvo - 2. oktobar (Kumane) 3:1. 1. C. zvezda 11 9 2 0 33:8 29 2. Vojvodina 11 6 1 4 27:15 19 3. Jedinstvo 11 6 1 4 26:20 19 4. Borac 11 4 3 4 28:22 15 5. 2. oktobar 11 1 3 7 10:23 6 6. Napredak 11 1 2 8 10:47 5

MFL SOMBOR

STAPAR: Hajduk - Sloga (^onopqa) 4:0, KULA: OFK Hajduk - Jedinstvo (Kolut) 1:2, RIBAREVO: Jedinstvo - Dinamo (Ba~ki Breg) 0:0,

Panonija - Ba~ka (M) 3:1, Vinogradar - Potisje 2:1, Tisa Proleter 0:0, Jadran - Wego{ 2:1, ^antavir - Tavankut 1:1, Baj{a - Krivaja 2:0, Preporod E|{eg 5:0, slobodna je bila ekipa AFK. 1. AFK 18 12 2. Tisa 19 10 3. Preporod 18 10 4. ^antavir 18 8 5. Ba~ka 19 9 6. Proleter 19 8 7. Vinogradar 19 8 8. Panonija 19 8 9. Wego{ 19 8 10. Baj{a 18 7 11. Jadran 18 7 12. Krivaja 19 7 13. Potisje 19 6 14. E|{eg 19 5 15. Tavankut(-1) 19 4

3 4 2 7 4 5 4 2 0 3 1 1 3 2 5

3 5 6 3 6 6 7 9 11 8 10 11 10 12 10

29:14 28:19 31:17 31:21 30:26 30:22 42:41 36:30 33:32 21:25 39:44 31:38 26:31 16:38 16:41

39 34 32 31 31 29 28 26 24 24 22 22 21 17 16

PANONIJA: Ivani{evi} 7, Vislavski 7, Ramza 6 (Sabo 6), Prodanovi} 7, Medi} 8, Cveti}anin 7 (Bawac 6), Siv~evi} 7, Roganovi} 8 (Stoj~i} -), Martinovi} 7, Glenxa 7, Latinovi} 7. BA^KA: S. Matkovi} 7, Xogo 6, Stanme{terov 6, Majki} 6, Jawatovi} 7, Jak{i} 7, Sel 6, B. Matkovi} 6, Prekajski 7, Morovi} 6, Vrba{ki 6 (Gavri} -). Fudbaleri Panonije od samog po~etka bili su nadmo}niji i minut pre kraja prvog poluvremena Ramza je postigao pogodak. Gosti

OFL VR[AC – BELA CRKVA

KU[I]: [evac - Vitorul (Stra`a) 2:1, CRVENA CRKVA: Vojvodina - Jedinstvo (Ore{ac) 4:1, ZAGAJICA: Omladinac - Pobeda (Parta) 1:4, slobodna je ekipa Partizana iz Kajtasova. 1. [evac 2. Vojvodina 3. Vitorul 4. Pobeda 5. Omladinac 6. Jedinstvo 7. Partizan

7 7 7 7 7 7 6

5 5 4 3 3 1 1

0 0 0 2 1 1 0

2 2 3 2 3 5 5

25:6 17:13 18:12 14:11 13:18 5:19 8:23

15 15 12 11 10 4 3

su izjedna~ili u 85. minutu preko Marovi}a da bi najboqi igra~ Roganovi} dva minuta pre kraja susreta postigao dva gola. S. St. SVILOJEVO: Terekve{ - Dunav (Ba~ki Mono{tor) 2:2, BEZDAN: Sport - Panonija (nije odigrano, po{to su gosti do{li sa ~etiri igra~a od nisu imali registracije), OXACI: Oxaci - Metalac (Sombor) 0:0, ALEKSA [ANTI]: Aleksa [anti} - [ikara (Sombor) 2:1. Dinamo (S) je bio slobodan. 1. Hajduk 17 14 0 3 68:19 42 2. Metalac 18 13 3 2 47:15 42 3. Oyaci 19 12 5 2 48:12 41 4. Jed. (K) 18 11 3 4 45:27 36 5. Dunav 19 10 4 5 49:36 34 6. Sloga 18 9 4 5 29:25 31 7. Dinamo (BB)18 8 4 6 36:27 28 8. Terek. (-1) 19 6 5 8 42:36 22 9. Dinamo (S) 18 5 5 8 25:33 20 10. Sport 18 6 0 12 20:39 18 11. [ikara 18 5 0 13 30:50 15 12. OFK Haj. (-1)17 5 0 12 27:45 14 13. A. [anti} 19 4 5 10 21:46 14 14. Jed. (R) 18 4 2 12 16:49 14 15. Panonija (-1)18 4 0 14 20:64 11

GRADSKA LIGA ZREWANIN - ISTOK

JARKOVAC: Sloga - Radni~ki (Sutjeska) 1:5, MELENCI: Rusanda - Patrizan (Toma{evo) 3:0 (pf)ZREWANIN: @FK Banat - Radni~ki (Ja{a Tomi}) 4:2, NEUZINA: Proleter - Omladinac (Boto{) 2:1, slobodna je ekipa ASK iz Aradca 1. Rusanda 14 11 2 1 47:7 35 2. Rad.(JT) 14 11 0 3 35:18 33 3. Rad.(S) 15 10 2 3 47:25 32 4. @FK Banat 14 9 0 5 33:14 27 5. ASK 14 8 1 5 24:17 25 6. Proleter 14 4 0 10 26:39 12 7. Omlad.(-4) 14 4 0 10 16:29 8 8. Sloga 15 2 1 12 14:52 6 9. Partizan 14 2 0 12 12:53 6

GRADSKA LIGA ZREWANIN - ZAPAD

BELO BLATO: Mladost - Banat (^enta) 0:7, E^KA: Jedinstvo - Lehel (Mu`qa) 0:2, ZREWANIN: OFK Gradnulica - MSK (Mihajlovo) 5:2, slobodna je bila ekipa Sataji}eva. 1. Gradnulica 12 7 3 2 32:12 24 2. MSK 11 6 1 4 25:17 19 3. Staji}evo 11 6 0 5 22:24 18 4. Lehel 11 5 2 4 36:17 17 5. Banat 11 5 1 5 40:26 16 6. Jedinstvo 11 4 1 6 27:25 13 7. Mladost 11 0 0 11 9:65 0

@AK - Delija 0:1 (0:1) KIKINDA: Stadion Va{ari{te, gledalaca 250, sudija: Umi}evi} (@iti{te). Strelac: Adamov u 9. minutu (autogol). @uti kartoni: Vojvodi}, Jankov, [tikovac (@AK), a Staji}, Kri~kovi}, D. Simi} i Vukobrat (Delija). Crveni karton: Fu~ak u 23. minutu (@AK). @AK: Savi} 8, Fu~ak 5, Markovi} 6, Jankov 6, Tanackov 6 ([tikovac 6), Horvat 6 (Mitrovi} 6), Mladenovi} 7, Adamov 5, Va`i} 7, Vujin 6 (Vojvodi} 6), \ori} 6. DELIJA: Konti} 7, ^eleketi} 7, Vukobrat 7, Popi} 7, Vitomirov 7, N. Simi} 7, Miladinov 7, Staji} 7 (Kolari} 7), Sabo 7 (Stojin), D. Simi} 7 (Lazinica), Kri~kovi} 7. Op{tinski derbi dve ekipe prikovane pri dnu tabele izme|u kikindskog @AK-a i Delije iz Mokrina zavr{en pobedom gostuju}e ekipe. Jedini pogodak postignut je kada je doma}i igra~ Adamov loptu umesto da je izbaci sa peterca ubacio u svoju mre`u. M. S.

Naftagas - Krajina 3:1 (1:0) ELEMIR: Igrali{te „Crveni dom“, gledalaca 300, sudija Risti} (Luki}evo), strelci: ^eti} u 37. i 51. Raca u 48. za Naftagas, Bjeleti} u 64. minutu za Krajinu. @uti kartoni: ^eti}, Raca, Kurtovi} (Naftagas), Grmu{a. D. Stojisavqevi} (Krajina). NAFTAGAS: Ra|enovi} 7, Stepanov 7, Proti} 6 (Ba~i}in 6), Grabunxija 8, Topalov7, Rado{evi} 7, R. Dabi} 7, Galin 6 (D. Dabi} 7), ^eti} 8, Raca 7, Mi{~evi} 7 (Kurtovi} -). KRAJINA: Nebrigi} 6, Pilipovi} 6 (D. Stojisavqevi} -), Si. Triki} 6, Zori} 6, Grmu{a 7, S. Stojisavqevi} 7, Vigwevi} 7, Karanovi} 6, Sr. Triki} 6 (Kolunxi} -), Kravaru{i} 7 (Vi{wevac -), Bjeleti} 7. O{tra i borbena utakmica oba sastava. U 37. minutu posle gre{ke gostiju Du{ko ^eti} je doneo prednost Elemircima. U 48. minutu posle povratne lopte Stevica Raca je udvostru~io prednost doma}ih, da bi tri minuta kasnije nakon lepe akcije ^eti} psotigao u svoj drugi pogodak. U 64. minutu Bjeleti} je sa

vi{e od 20 metara iz slobodnog udarca je pogodio sam ugao Ra|enovi}a.

Borac - Zadrugar 0:0 ZREWANIN: Igrali{te u Doqi, gledalaca 400, sudija E. Mono{tori (Kikinda). @uti kartoni: Ivanov, Novakov, Jovanovi} (Borac), Kova~evi} (Zadrugar). BORAC: \uri} 8, Ivanov 6, Po{tin 6 (Xemajlovski -), Mijatov 6, Pavlovi} 7, Kosanovi} 6, Vavan 7, Naranxi} 6 (Andreji} -), Oprijan 6 (Ibrahimi -), Novakov 6, Jovanovi} 6. ZADRUGAR: Zeqkovi} 7, Vorgi} 7, V. Grbu{i} 6 (Gaborov -), Vidi} 7, Kova~evi} 7, Mi{i} - (Luki} 7), Pani} - (P. Grbu{i} 6), Vi{kovi} 7, Vukoje 6, Simani} 7, Zarin 6.

Mladost Luks - Vojvodina 1:0 (0:0) LUKI]EVO: Stadion SC Mladost, gledalaca 150, sudija Nikoli} (Novo Milo{evo), strelac Marijanovi} u 65. minutu. @uti kartoni: @u`a (Mladost Luks), Biki}, Moldovan, Drini}, Amixi}, Martinovi}, Podgorelac (Vojvodina). Crveni kartoni: Pavlovi} (Mladost Luks), Martinovi} (Vojvodina). MLADOST LUKS: Kandi} 8, Grubor 6, Deli} 7, Pavlovi} 7, Titin 7, Buka 6 (Mati} -), Mihajlovi} 7 (Grubi{a -), Marijanovi} 8 (Zavo|a -), Mi~evi} 6, @u`a 7, Maksimovi} 7. VOJVODINA: Biki} 7, Srdanov 6, Moldovan 6, @miri} 7, Stefanovi} 7, [oli} 7 (Kova~ev -), Drini} 7, Amixi} 7, Martinovi} 6 (Brajkov -), Malba{ki 7, Podgorelec 6 (Babi} -).

Mladost - Bile}anin 3:3 (2:2) BANATSKI DESPOTOVAC: Igrali{te SD Mladost, gledalaca 300, sudija Gailovi} (Zrewanin), strelci: Su~evi} u 14. Mijatovi} u 35. Erceg u 88. (iz penala) za Mladost, N. Varadinac u 26. 37. i 51. minutu za Bile}anin. @uti kartoni: Roksi}, Vuleta, Pisari} (Mladost), P. Varadinac, Br~i}, Vu~kovi} (Bile}anin). Crveni kartoni: Dragi}, Uqarevi}, trener Ga~inovi} (Bile}anin).

^okanima kormilo Trome|a - ^oka 0:4 (0:1)

ALEKSANDROVO: Borac OFK Klek 1:2, @ITI[TE: Begej - Naftagas (Boka) 4:0, LUKI]EVO: Mladost Luks - Vojvodina (Perlez) 1:0, KIKINDA: @AK Delija (Mokrin) 0:1, BANATSKI DESPOTOVAC: Mladost - Bile}anin (Se~aw) 3:3, ELEMIR: Naftagas - Krajina (Kraji{niK) 3:1, ZREWANIN: Borac - Zadrugar (Lazarevo) 0:0, slobodno je bilo Potisje. 1. Zadrugar 18 11 2. Begej 18 10 3. OFK Klek 18 8 4. Borac(ZR) 17 7 5. Vojvodina 18 7 6. Potisje 17 6 7. Borac(A) 18 7 8. Krajina 18 7 9. Naftag.(E) 17 6 10. Mladost 17 6 11. Naftagas(B)18 5 12. Mladost L. 18 5 13. Bile}anin 18 6 14. Delija 18 5 15. @AK 18 4

4 3 6 7 5 6 3 3 4 3 6 6 3 4 3

3 5 4 3 6 5 8 8 7 8 7 7 9 9 11

44:15 32:19 30:24 18:13 35:23 30:17 27:22 29:31 26:24 23:22 16:22 25:35 24:55 13:28 19:41

37 33 30 28 26 24 24 24 22 21 21 21 21 19 15

MLADOST: Mari} 6, Te{i} 6 (Pisari} 7), Mitri} 7, Mijatovi} 7, Erceg 7, Su~evi} 7, Roksi} 6, Tekinder 7, Vuleta 7, Avramovi} 7, Xeferdanovi} 6 (Stani} -). BILE]ANIN: P. Varadinac 5, Dragi} 6, Br~i} 7, Papi} 7, Vukoje 7, Rogan 6, Uqarevi} 6, Gajevi} 7 (Mago~evi} -), Saramxi} 7, Vu~kovi} 7, N. Varadinac 8 (Pjetlovi} -).

Borac - OFK Klek 1:2 (1:1) ALEKSANDROVO: Igrali{te Borca, gledalaca 200, sudija Arsi} (Staji}evo), strelci: Ili} u 15. (autogol) za Borac, Milanovi} u 11. 81. minutu za OFK Klek. @uti kartoni: Kova~evi}, Z. Opa~i}, Brakus, Hrkalovi} (Borac), Provi|alo, Kova~evi} (OFK Klek). Crveni karton: Vu~eti} (OFK Klek). BORAC: S. Gainov 7, Kova~evi} 7, Z. Opa~i} 6, D. Opa~i} 6, Ze~evi} 7, Samolovac 6, Gruji} 7, Ra{eta 6 (Hrkalovi} 6), Stepanovi} 6 (D. Gainov 7), Brakus 5, To{kov 6. OFK KLEK: Tarana 8, Provi|alo 7, Dologu{in 7, Bogdanovi} 7, Ili} 8, Vinai 7, Kova~evi} 7 (In|in 6), Milenkovi} 7 (^ubra ), Milanovi} 8, Perovi} 7, Vu~eti} 7. Pripremio: S. N. Petrovi}

PRVA JU@NOBANATSKA LIGA

Golmani razo~arali Jugoslavija - Sloga 4:3 (1:0) JABUKA: Mesno igrali{te, gledalaca 200, sudija Tomovi} (Pan~evo), strelci: Radivojev u 45. 51. i 77. Daki} u 56. za Jugoslaviju, a Obradovi} u 59. Luki} u 61. 82. minutu za Slogu. @uti kartoni: Sinijanovi}, Stojiqkovi}, Stefanovski, Daki} (Jugoslavija), Vuleta (Sloga). JUGOSLAVIJA: Sinijanovi} 5, Stojiqkovi} 6 (Veqanovski 6), Radenkovi} 5, Stefanovski 7, Mitrovi} 6, Zmejkovski 7 (Doj~inovski -), Daki} 7, Radivojev 8, Nenadi} 7, Jovanovski 6 (Stankovski 6), Mitrovi} 6. SLOGA: Markovi} 5, D. Mar~eti} 5 (Vuleta 6), Milanovi} 6 (Luki} 8), Bogojevi} 6, Rusuloj 7, Ili} 6, Obradovi} 7, Perla{ 7, B. Mar~eti} 6, [arac 6 (Zec ), Vrani} 7. U otvorenoj igri utakmica }e se pamtiti po slabim partijama golmana, tako da je bilo puno golova, a sudija je o{tetio goste za o~igledan jedanaesterac.

Proleter - Vulturul 3:0 (2:0) BANATSKI KARLOVAC: Stadion Proletera, gledalaca 450, sudija D. Dimitrijevski (Pan~evo), strelci: Tajdi} u 13. Mikovi} u 23. Radulovi} u 85. minutu (iz penala). @uti kartoni: Teo-

filovi} (Proleter), Paunovi} (Vulturul). Crveni karton: Mikovi} (Proleter). PROLETER: D. Luki} - (Pavlovi} -), Kne`evi} 7, [uqagi} 7, Tomi} 8, Mikovi} 8, Teofilovi} 8, Mitrovi} 8 (Radulovi} 8), Milojkovi} 8, Mo{esku 8, Luki} 8, Tajdi} 9. VULTURUL: Anti} 6, Paji} 7, J. Popa 6, T. Popa 7 (\or|evi} 6), Mazaran 6, Paunovi} 6, Jovanov 6, Beutura 6 (Su~ 6), Nenadov 6 (Morariju 6), Sekuli} 6, Stjepanovi} 6. Bio je to borben susret u kojem su gosti poku{ali da pariraju ja~oj ekipi doma}ina, koja ni u jednom trenutku nije dovela u pobedu R. Jovanovi}

Mladost – Slavija 4:0 (2:0) OMOQICA: Igrali{te Mladosti. Gledalaca: 100. Sudija: Joki} (Vr{ac). Strelci: Bin|a u 4. i 39. Kalapi{ u 78. i Kruni} u 85. minutu. @uti kartoni: Petrov (Mladost), Filipov, Mitrovi}, Stojanovi} (Slavija). Crveni karton: Filipov (Slavija). MLADOST: Tomi} -, Petrov 8, @ivanovi} 7, Bin|a 8 (Kruni} 7), Stojanovski 7 (Veli~kovi} 7), Kalapi{ 7, Guran 7,

BANATSKI KARLOVAC: Proleter - Vulturul (Grebenac) 3:0, IZBI[TE: Polet - Partizan (Gaj) 2:1, SEFKERIN: Tempo Dolovo 4:0, JABUKA: Jugoslavija - Sloga (Banatsko Novo Selo) 4:3, UQMA: Partizan - Borac (Veliko Sredi{te) 2:0, OMOQICA: Mladost - Slavija (Kova~ica) 4:0, BARANDA: Radni~ki - Crvena zvezda (Pavli{) 3:0, KOVIN: Radni~ki - Budu}nost (Banatski Brestovac) 2:0. 1. Proleter 2. Rad.(K) 3. Rad.(B) 4. Slavija 5. Mladost 6. Budu}nost 7. Sloga 8. Part.(U) 9. Part.(G) 10. Polet 11. Tempo 12. Jugoslavija 13. C. zvezda 14. Vulturul 15. Borac 16. Dolovo

20 19 20 11 20 10 20 10 20 9 20 9 20 8 20 8 20 7 20 6 20 6 20 6 20 7 20 5 20 5 20 3

1 6 4 4 3 2 4 7 5 8 6 5 0 4 1 4

0 3 6 6 8 9 8 6 8 6 8 9 13 11 14 13

48:7 49:26 34:18 50:38 32:35 29:38 37:29 33:29 43:35 30:24 26:30 31:42 24:54 23:35 21:38 21:49

58 39 34 34 30 29 28 28 26 26 24 23 21 19 16 13

Bo`i} 7 (Miqkovi} 7), Deheqan 7, \ukanovi} 8, Maksimovi} 7. SLAVIJA: Mitrovi} 6, Hu|es 5 (Barto{ 5, Pako{ -), Jovanov 6, Filipov-, Krajinovi} 6, Atanaskov 5, Stojanovi} 5, Bosni} 6, Luki} 6, Brajovi} 6, Nikolovski 6. B. St.

MAJDAN: Igrali{te Trome|e, gledalaca 100. Sudija: B. Zivlak (Novi Kne`evac). Strelci: Kne`evi} u 1. i 87. (iz jedanaesterca), Bulaji} u 61. i 89. minutu. @uti kartoni, ^ernak, T. Balint, Ago{ton (Trome|a), Kne`evi} i Kalmar (^oka). TROME\A: Kova~, T. Balint, A. Balint, Domonko{, Kalman, \emant, Ki{, Zonai, ^ernak, [ili, Ago{ton. PADEJ: Tisa - Horgo{ Higlo (Horgo{) 0:1, \ALA: Grani~ar - Sloga (Ostoji}evo) 4:0, BANATSKO ARAN\ELOVO: Slavija - Jedinstvo (Srpski Krstur) 4:1, MAJDAN: Trome|a - ^oka 0:4. Slobodni su bili [ampion Olimpija i Hajduk. 1. ^oka 10 8 0 2 35:9 24 2. Slavija 10 8 0 2 30:14 24 3. Tisa 10 7 1 2 20:10 22 4. Horgo{ H. 10 4 1 5 24:21 13 5. Grani~ar 9 4 1 4 19:18 13 6. Hajduk 8 3 1 5 20:20 10 7. Jedinstvo 10 4 1 6 22:30 10 8. [ampion O. 9 3 1 5 18:27 10 9. Trome|a 10 3 1 6 13:23 10 10. Sloga 10 1 1 8 12:41 4

^OKA: Toma{ev, Zaki} (Vuji}), Kalmar, ^anadi, Bulaji}, Bugarski, E. Feher, Kne`evi} (V. Feher), Nikolin (Stojkov), Davidov. M. Mitrovi}

DRUGA JU@NOBANATSKA LIGA – ISTOK

[U[ARA: Hajduk - Kara{ (Jasenovo) 1:0, DUPQAJA: Banat - Borac (Vra~ev Gaj) 4:2, HAJDU^ICA: Hajdu~ica - Potporaw 5:0, BANATSKA PALANKA: Dunav - Vr{ac United (Vr{ac) 1:6, VLADIMIROVAC: Bratstvo Unirea - Dobrica 1:3, PLANDI[TE: Sloga - Ratar (Kru{~ica) 2:0, VLAJKOVAC: Jedinstvo (Kara{) Ku{tiq) 5:0, GUDURICA: Vinogradar Mladost (Velika Greda) 4:1 1. Vr{ac 20 16 4 0 77:11 52 2. Hajdu~ica 20 14 2 4 57:12 44 3. Jedinstvo 20 9 5 6 52:24 32 4. Dobrica 20 9 4 7 34:29 31 5. Ratar 20 8 6 6 29:23 30 6. Sloga 20 7 8 5 35:23 29 7. Dunav 20 9 2 9 45:58 29 8. Borac 20 9 1 10 33:42 28 9. Hajduk 20 8 2 10 30:39 26 10. Banat 20 8 2 10 26:56 26 11. Kara{(J) 20 7 4 9 27:34 25 12. Mladost 20 6 4 10 34:47 22 13. VInogradar 20 7 1 12 28:48 22 14. Potporaw 20 5 6 9 19:40 21 15. Kara{(K) 20 6 2 12 24:40 20 16. Bratstvo(-3)20 4 3 13 27:49 12

DRUGA JU@NOBANATSKA – ZAPAD

PAN^EVO: @elezni~ar - Jedinstvo Stevi} (Ka~arevo) 1:0, SKORENOVAC: Plavi Dunav - Vojvodina (Crepaja) 2:3, UZDIN: Unirea Borac (Sakule) 1:5, GOGOW: Glogow - Pobeda (Samo{) 10:0 PLO^ICA: Borac - Omladinac (Opovo) 2:1, VOJLOVICA: Mladost - Kolonija (Kovin) 1:1, MRAMORAK: Proleter - Jedinstvo (Dubovac) 5:1 (prekid u 34. minutu, gosti ostali sa sedam igra~a), BAVANI[TE: BSK - Omladinac (Deliblato) 5:1. 1. Kolonija 20 12 6 2 74:25 42 2. @elez. 20 13 3 4 39:18 42 3. Borac(S) 20 12 3 8 40:21 39 4. Omlad.(O) 20 10 5 5 31:17 35 5. Pl. Dunav 20 9 7 4 34:25 34 6. BSK 20 9 6 5 41:28 33 7. Glogow 20 8 5 7 48:33 29 8. Mladost 20 8 4 8 29:27 28 9. Omlad.(D) 20 7 4 9 39:40 25 10. Jedin. S. 20 7 4 9 40:44 25 11. Vojvod.(-2) 20 8 3 9 36:40 24 12. Proleter(-7)20 9 3 8 35:39 23 13. Unirea(-1) 20 5 4 11 31:56 18 14. Borac(P) 20 4 3 13 23:74 15 15. Pobeda(-1) 20 3 3 14 23:66 11 16. Jedins.(-1) 20 2 5 13 22:63 10

OP[TINSKA LIGA BA^KA TOPOLA Sokolac - Mladost 1:1, Olimpija - Ba~ka 3:3, Mi}unovo - Slavija 2:1, Sloboda - Napredak 8:2, Tomislavci - Pobeda 1:4. Tabela: Sloboda 30, Tomislavci 23, Pobeda 17, Slavija 16, Olimpija 16, Mladost 15, Mi}unovo 15, Ba~ka 14 bodova. S. S.

GRADSKA LIGA SUBOTICA Udarnik - Subotica 1:1, Hajduk - @ednik 8:2, Elektrovojvoidna Sever 5:0, \ur|in - Lokomotiva 1:1, Solid - Poqoprivrednik 1:1, Bratstvo - Mala Bosna 1:1 Tabela: 1. \ur|in taksi Boban 36, 2. Subotica 33, 3. Elektrovojvodina 31, 4. Lokomotiva 27, 5. @ednik 23, 6. SOlid 22, 7. Mala Bosna 21, 8. Udarnik 20, 9. Poqoprivrednik 20. 10. Bratstvo 19, 11. Hajduk 19, 12. Sever 18 bodova. S. S.


SPORT

DNEVNIK

utorak13.april2010.

SREMSKA LIGA

OL RUMA – IRIG (PRVI RAZRED)

Dunav preplavio Kupinovo Mladost (K) – Dunav 0:3 (0:0) KUPINOVO: Igrali{te Mladosti, gledalaca 500, sudija Jovan~evi} ([id). Strelci: Savi} u 52. i 73. i Zogovi} u 89. minutu. @uti kartoni: M. Rado{evi}, Vuj~i} (Mladost), Anti} (Dunav). Crveni kartoni: Gruji~i} i B. Rado{evi} (Mladost). MLADOST: Petkovi} 6, Gruji~i} 7, Ili} 6, Plav{i} 7 (B. Rado{evi} 6), Naumov 7, Milovanovi} 6, M.Rado{evi} 6, \uri~i} 6, Bastaji} 6, Jovanovi} 6 (Dobrikovi}), Vuj~i} 6 (Gruji} 6). DUNAV: Veren~evi} 7, G.Luki} 7, D. Luki} 7, Kalaba 7, Gu`vi} 7, Malobabi} 7 (Rikanovi}), Milutinovi} 7 (Skerletovi} 7), Radosavqevi} 7 (Anti} 7), A{}eri} 7, Anti} 8. Doma}in je u prvom delu pru`io dostojan otpor novom lideru na tabeli.U nastavku igre iskusni gosti zaslu`ili su pobedu. Igrali su odli~no u poqu i efikasno pred golom dobrog Petkovi}a. @. Jelovac

Fru{kogorac – Borac (S) 2:1 (0:0) KUKUJEVCI: Igrali{te Fru{kogorca, gledalaca 100, sudija Graovac (Ruma).Strelci: Qiqak u 63. i Lepiwica u 66. za Fru{kogorac, a Jerkovi} u 75. minutu za Borac. @uti kartoni: Radivoj{i}, Medi}, Kon~ar, Miki} (Fru{kogorac), Jerkovi} (Borac). FRU[KOGORAC: Brati} 7, Miki} 7, Medi} 8 (Trbi} ), Radivoj{i} 8, Kon~ar 8, Ivkovi} 8, Kalini} 7 (Lazarov), Lepiwica 8, Rudi} 7, Qiqak 8 (Vuk{i} ), Savi} 7. BORAC: Travica 6, Milo{evi} 6, Nedeqkovi} 7, Radakovi} 6, Ka~ar 7, Jerkovi} 7, Rai~evi} 6, Milo{ Stefanovi} 7, Milan Stefanovi} 7 ([en ), \eri} 7 (Mar~eti} ), \ur~i} 6 (Baqak ). Kukujev~ani su ostvarili va`nu pobedu protiv dobrog rivala. M. Kova~evi}

Jadran – Jedinstvo (SP) 1:0 (0:0) GOLUBINCI: Igrali{te Jadrana, gledalaca 250, sudija Vasili} (Sremska Mitrovica).Strelac Brankovi} u 60. @uti kartoni: Bo{wakovi} (Jadran), Vuj~i}, Lepanovi}

(Jedinstvo). Crveni karton: \urkovi} (Jedinstvo). JADRAN: G. Kova~evi} 7, Bo{wakovi} 7, Vukajlovi} 7, Brankovi} 9 (M. Markovi} 7), Bulatovi} 9, Radenkov 7, I. Milakovi} 7, Malen~i} 7, (S. Peki} 7), S. Kova~evi} 7, Deni} 8, D. Peki} 7 (Bobi}). JEDINSTVO: D.Stankovi} 7, Mirkovi} 6 (\urkovi} 5), Igra~ 6, Vuj~i} 6 (M. Stankovi} 6), Jovi{i} 7, Rajak 6, Dragin 7, Kudra 7, Lepanovi} 6 (^etnik ), Ivi} 6, Erceg 6. U op{tinskom derbiju Jadran je nadigrao goste u svim elementima fudbalskeigre. Izostao je samo ubedqiviji rezultat. Pobedonosni gol postigao je Brankovi} u 60. minutu {utem s 25 metara. Gosti su samo zapretili u fini{u. B. Lazi}

PSK Putinci – Borac (M) 4:0 (3:0) PUTINCI: Igrali{te PSK Putinaca, gledalaca 150, sudija Softi} (Ba~inci). Strelci: Jankovi} u 13. (iz penala), Karanovi} u 37, Miqkovi} u 44. i Alempi} u 83. minutu. @uti kartoni: Alempi} (PSK Putinc), Xaki}, A{}eri} (Borac). PSK PUTINCI: ova~evi} 8, Mitrovi} 7, Kolunxija 6, Trni} 7, M. Graovac 8, Lovri} 7 (B. Graovac ), Novakovi} 7, Jankovi} 9, Miqkovi} 7, Karanovi} 7, Alempi} 7. BORAC: Oxakli} 7, Stevi} 7, Ivanovi} 6, Marjanovi} 6, Kopli} 8, ([ar~evi} 6), Stefanovi} 6, Ivkovi} 6, Stojanovi} 7, Mitrovi} 6, A{}eri} 6, Pejovi} 8 (Jovanovi} 6, Z. Male{evi} 7). Derbi za~eqa pripao je zaslu`eno Putin~anima. Danas je doma}in dominirao u igri, a mogao je posti}i i ubedqiviju pobedu. Najzaslu`niji za pobedu bio je Jankovi}. T. Stani{i}

Grani~ar (K) – Hajduk (V) 1:0 (1:0) KUZMIN: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 250, sudija Todorovi} (In|ija). Strelac:

Vudrak u 27. minutu. @uti kartoni: Poli}, Stefanovi} , Luka~ (Grani~ar), Veteha (Hajduk). GRANI^AR: Novakovi} 8, Krsti} 6, Poli} 6, Vudrak 8, Kotarli} 8, Stanki} 7, Luka~ 6 (Stefanovi} 7), Vasili} 6 (Simi} 6), Jugovi} 6, Dobri} 7, Vejnovi} 7. HAJDUK: Z. Toma{evi} 6, Jankovi} 6, Jovanovi} 6, Gavrilovi} 6, Stojakovi} 7, Pavi} 7 (Lazi}), Mihaqevi} 6, Jeremi} 7, Sakan 6, Veteha 6, Z. Raki} 6 (Petrovi}, Du{an Raki} 6). Kuzminci su danas imali sre}e u strelcu Vudraku koji je lepim golom doneo bodove svom timu. Istakao se i odli~ni golman Novakovi}. R. Papri}

LSK – Sloga Mil{ped 2:0 (1:0) LA]ARAK: Igrali{te LSK-a, gledalaca 150, sudija Stojanov (In|ija).Strelci: Vujinovi} u 15.(iz penala) i Savi} u 73. minutu. @uti kartoni: Andri} (LSK), Ja}imovi}, Mar~eti} (Sloga Mil{ped). Crveni karton: Topalovi} (Sloga Mil{ped). LSK: Aleksi} 7, Polovina 6, ^orak 6 (Mladenovi} 7), Papi} 7, Vujinovi} 8, Jovani} 7, Boji} - (Andri} 6), Milovan Bosan~i} 7 (Xaki} 7), Gavrilovi} 7, Milan Bosan~i} 7, Savi} 7. SLOGA MIL[PED: Despotovi} 7, Simonovi} 6, Mar~eti} 6, Markovi} 6 (Mitrovi} 6), Topalovi} 5, Igwatovi} 6, Juri{i} 6, Vuj~i} 6, Oqa~a 7, Ja}imovi} 7, Tomi} 7. La}arcima je bila neophodna pobeda, ostvarili su je, a sve ostalo je za zaborav. Po~etak utakmice je kasnio 12 minuta, gosti su nepotrebno odugovla~ili s po~etkom. La}arci su mogli slaviti i ubedqivije. Xaki}, Gavrilovi}, Andri} i Milovan Bosan~i} mogli su gostima da nanesu te`i poraz. V. Savi}

Sloga (E) – Hajduk (B) 3:1 (2:0) ERDEVIK: Igrali{te Sloge, gledalaca 250, sudija Horvat (Irig). Strelci: [aji} u 20, Pova`an u 38. i Lazi} u 47. minutu za Slogu, a Glavatovi} u 67. (iz penala) za Hajduk. @uti kartoni: [aji}, Mira`i}, Rai~evi} (Sloga), Muti}, Subotin (Hajduk).

PUTINCI: PSK Putinci – Borac (M) 4:0, ADA[EVCI: Grani~ar – Podriwe 3:0, KUZMIN: Grani~ar – Hajduk (V) 1:0, KUPINOVO: Mladost – Dunav 0:3, ERDEVIK: Sloga - Hajduk (B) 3:1, KUKUJEVCI: Fru{kogorac – Borac (S) 2:1, LA]ARAK: LSK – Sloga Mil{ped 2:0, GOLUBINCI: Jadran – Jedinstvo (SP ) 1:0. 1. Dunav 19 14 2. Hajduk (B) 19 12 3. Sloga (E) 19 12 4. Borac (S) 19 10 5. Jedin.(SP) 19 9 6. Mladost(K) 19 8 7. Jadran 19 7 8. Podriwe 19 7 9. Fru{kogor. 19 7 10. Grani~ar(A) 19 6 11. Hajduk (V) 19 7 12. Sloga M. 19 6 13. LSK 19 4 14. PSK Putin. 19 4 15. Grani~ar(K) 19 4 16. Borac (M) 19 3

1 6 6 5 4 3 4 3 3 6 1 3 7 5 5 2

4 1 1 4 6 8 8 9 9 7 11 10 8 10 10 14

29:11 45:13 34:14 35:15 23:18 25:26 22:28 38:26 25:23 25:24 24:34 23:40 13:30 30:45 27:47 19:38

43 42 42 35 31 27 25 24 24 24 22 21 19 17 17 11

SLOGA: Kuqa 7, La|evac 7 (Jel~i} 7), Pendo 7, Bojani} 8, [aji} 8, \onli} 7, Vasi} 8, \or|evi} 8 (Mira`i} 7), Lazi} 7 (Rai~evi} 7), Pova`an 8, Jovanovi} 8. HAJDUK: Baweglav 7, Krasni}i 6, Trtica 6 (Jak{i} 6), Subotin 7, Lazarac 6, Glavatovi} 6, Bujenovi} 6, @. Mitrovi} 7 (Baji} 6), Curkovi} 6, Muti} 6, Peji} 6. Derbi kola zaslu`eno je pripao Erdevi~anima.Oba rivala izgarala su na terenu u `eqi za pobedom. Doma}i su dominirali i lako su do{li do pobede. Igrali su dobro u odbrani, a brzo kretali u kontre. K. Vig

Grani~ar (A) – Podriwe 3:0 (0:0) ADA[EVCI: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 250, sudija Ota{evi} (In|ija).Strelci: Ugqe{i} u 65. i 84. i Antunovi} u 72. minutu . @uti kartoni: Pani}, Deraji} (Grani~ar), Plav{i} i Petri} (Podriwe). GRANI^AR: Ili} 8, Aramba{i} 7 (Bogdanovi}), Gledi} 7, Carevi} 7, G. Skakav ac 7, Antunovi} 8, Pani} 7, Mileti} 8 (Skakavac), Ugqe{i} 9, Deraji} 8, Vurdeqa 7. PODRIWE: Reli} 6, Radovanovi} 6, Dobo 6, Vukovi} 5, Stoki} 6, Arnautovi} 6, Simi} 6, Petri} 5, Vitas 5, Plav{i} 5, Kulpinac 6 (Zabla}anski, Pr{i}, Savinovi}). Ada{ev~ani su u nastavku odigrali kako se od wih o~ekuje i pobeda nije izostala. Su|ewe dobro. B. Ili}

OP[TINSKA LIGA [ID

Manojlovi} nere{iva enigma Borac (I) – Jednota 0:4 (0:2) ILINCI: Igrali{te Borca, gledalaca 100, sudija Vladi} ([id). Strelci: Manojlovi} u 11. i 20. i Kotarli} u 63. i 71. minutu. BORAC: D.Simi} 7, M. Savi} 7, Sarap 8, Peji} 6, [arkanovi} 6, D. Filipovi} 7, \uri} 6, Trivi} 6, Krwaji} 6, I. Filipovi} 7, Stankovi} 5. JEDNOTA: Mrkowi} 7, Basrak 8, Dujakovi} 8 (Vlaisavqevi}), Mrvaqevi} 8, Kotarli} 8 (Vezirovi}), Boda 7 (N. Kotarli} ), Mom~ilovi} 7, Stefanovi} 8, Lemaji} 7, Jovi} 7, Manojlovi} 8. Najboqi pojedinac susreta bio je Aleksandar Manojlovi} koji je bio nere{iva enigma za doma}u odbranu. R. Naranyi}

Bratstvo – OFK Biki} 1:0 (0:0) SOT: Igrali{te Bratstva, gledalaca 200, sudija Softi} (Ba~inci). Strelac: T. Varga u 80. minutu. @uti kartoni: @upqanin (Bratstvo), Romawak, Vu~kovi}, Bala{}ak, Malivuk, Runti}, Mira`i}, Kurbalija (OFK Biki}).

BRATSTVO: Vitman, \a~anin, ^alina, Maro{i~evi} (Cigankov), Rajkovi}, @upqanin, Bogdanovi} (Majher), Tadi} (Koh), M. Varga, Bun~u}, T. Varga. OFK BIKI]: Bugarski, Vu~kovi}, [arac, Siv~, Romawak, Jovanovi}, Cuper, Mira`i} (Bala{}ak), Malivuk (Runti}, Hr~ek), Kurbalija, Vranov. U kom{ijskom derbiju gosti mogu biti zadovoqni minimalnim porazom. Doma}ini su se po{teno isproma{ivali. S. Tadi}

Jedinstvo (M) – Napredak 1:4 (0:0) MOROVI]: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 250, sudija Pendo (Erdevik). Strelci: B. Ivankovi} u 70. za Jedinstvo, B. Novakovi} u 49, 58. i 89. i Mladenovi} u 47. za Napredak. @uti kartoni: Spasojevi}, D. Simi}, Aramba{i} (Jedinstvo), Mladenovi} i Pani} (Napredak). JEDINSTVO: Luki}, Spasojevi}, Aramba{i}, Popovi}, Bawanin, B. Spasojevi}, Vucowa, Simi}, B. Ivankovi} (Gruji~i}), Jawatovi} (Savi}), P. Seni}. NAPREDAK: M. Dobrojevi}, Tuti}, P. Petrovi}, Maleti},

Luji}, V. Petrovi}, Pani}, Mladenovi}, Jastrebi}, Novakovi}, Sremac (Grumi}, D. Dobrojevi}). Gosti su zaslu`eno odneli sva tri boda. Bili su u nastavku boqi rival i sve svoje {anse pretvorili su u golove. D. Seni}

Jedinstvo (Q) – Omladinac 5:1 (3:1) QUBA: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 100, sudija Mili} (Ba~inci).Strelci: A. Ruman dva, Gre~ dva i D. Ruman za Jedinstvo, a Pani} za Omladinac. @uti kartoni: Mr|enovi}, Gre~ (Jedinstvo), Slavujevi}, Krmar (Omladinac). JEDINSTVO: Suhanwi 8, Bo`i} 7, Danijel [ili 7, Toman 8, \uri} 7, Mr|anovi} 7 (Davor [ili 7), D. Ruman 8, Rami} 8, Gre~ 8, Z. Bajlov 7, A. Ruman 8. OMLADINAC: Pavlovi} 6, Nedi} 7, Darko Pani} 6, [ipka 7, Jelu{i} 7, Slavujevi} 6 (Novakovi} 6), Kresojevi}, Krmar 7, N. Bo`i} 6, @. Male{evi} 7, (P. Male{evi} 7), Dejan Pani} 7. Sre}ni su gosti. Prmili su samo pet golova, a mogli su bar jo{ toliko. D. Pomilac

21

QUBA: Jedinstvo – Omladinac 5:1, MOROVI]: Jedinstvo – Napredak 1:4, SOT: Bratstvo – OFK Biki} 1:0, JAMENA: Grani~ar – OFK Bingula (gosti nisu do{li), ILINCI: Borac – Jednota 0:4. Sin|eli} iz Gibarca je bio slobodan. 1. Napredak 2. Jednota 3. Jedin. (Q) 4. Bratstvo 5. OFK Biki} 6. Jedin.(M) 7. Sin|eli} 8. Omladinac 9. Borac (I) 10. Grani~ar(J) 11. OFK Bing.

14 11 13 8 13 8 14 8 14 6 14 5 13 5 14 6 14 3 14 2 13 1

0 4 2 1 3 4 3 0 3 1 2

3 1 3 5 5 5 5 8 8 11 10

39:17 33: 7 29:19 34:24 28:20 21:19 16:21 30:36 10:35 15:34 11:40

33 28 26 25 21 19 18 18 12 7 5

OL RUMA – IRIG (DRUGI RAZRED) [ATRINCI: 27.oktobar –Sloga(V) 2:7, KRAQEVCI: OFK Kraqevci – Car Uro{ 11:1, KLENAK: Borac – Mladost (P) 3:0. Planinac iz Rivice je bio slobodan. 1. OFK Kraqev. 12 10 2. Sloga (V) 12 9 3. Borac (K) 12 7 4. Mladost (P) 12 4 5. Car Uro{ 12 4 6. Planinac 12 2 7. 27.oktobar 12 1

1 1 3 1 1 2 1

1 2 2 7 7 8 10

52: 8 44:17 34:17 31:38 23:52 24:28 16:64

31 28 24 13 13 8 4

Ma{inerija meqe Napredak – Partizan 1:8 (0:5) @ARKOVAC: Igrali{te Napretka, gledalaca 200, sudija Vrani} (Ruma).Strelci: Bo`i} u 48. Za Napredak, M. Petkovi} u 15, Markovi} u 19, 30. i 58, R. Petkovi} u 20. i 42, Mili} u 66. i G. Radovi} u 78. za Partizan. @uti kartoni: Gaji}, Stankovi}, Bo`i} (Napredak). NAPREDAK: Majki} 5, A.Ili} 6, Buza{ 5 (Beukovi} 5), G. Miqkovi} 5, Sekuli} 5, Stankovi} 5, Bjeqac 5 (N. Bo`i} 6, Ribi} 5), Nikola Vi{wi} 6, Stojanovi} 6, Neboj{a Vi{wi} 5, Gaji} 6. PARTIZAN: \or|i} -, Miki} 8 (^vorkov 8), M. Petkovi} 8, Mili} 8 (P. Srbinovski 8), M. Petrovi} 8, R. Petkovi} 9, Daki} 8, D. Srbinovski 8 (Mileti} 8), Markovi} 9, V. Petrovi} 8, G. Radovi} 8. Ma{inerija iz Vitojevaca uporno sve ja~e i ja~e meqe do kona~ne titule. Q. [a{i}

Polet – Jedinstvo (R) 2:0 (0:0) NIKINCI: Igrali{te Poleta, gledalaca 100, sudija Poznan (Mali Radinci).Strelci: Liki} u 57. (iz penala) i Cvijanovi} u 77. minutu. @uti kartoni: Vukovi}, Kolarevi}, Krsti} (Polet), Rako{ , Mili} (Jedinstvo). Crveni karton: Rako{ (Jedinstvo). POLET: Dardi} 8, Lozan~i} 9, Krsti} 8, Tiringer 8, Dragi}evi} 8, Liki} 9, Petrovi} 8, Cvijanovi} 9, Vukovi} 8, Jovi} 8, Kolarevi} 8 (Simi} 7, Milinkovi} 8, Mari}). JEDINSTVO: Der 5, Babi} 6, Jovi} 7, Mili} 7, Opa~i} 6, Rako{ 6 (Daki} 5), Sudar 6, Sabo 6, Plav{i} 6, Bo`i} 6, Vasiqevi} 7 (P. Babi} 6, Pavi} 6). Dobra utakmica, a doma}ini su u svemu nadigrali goste iz Rume. Rezultat je mogao biti i ubedqiviji. Z. Kolyi}

Fru{ka gora – Sremac 0:2 (0:1) RUMA: Igrali{te Fru{ke gore, gledalaca 100, sudija \oki} (Ruma). Strelci: Balind u 20. i \.^esti} u 65. minutu. @uti kartoni: Danijel Qubinkovi} (Fru{ka gora), J. A{}eri}, Z. A{}eri}, Radojev (Sremac). FRU[KA GORA: Tomi} 6, Baxa 5, [akoti} 5 (Mijatovi}), Kati} 5, Nani} 5, Grubje{i} 5, @. Jovanovi} 5, Radi} 5, Dejan Qubi{i} 5, Danijel Qubi{i} 5, Dokmanovi} 5. SREMAC: Qubinkovi} 7, \api} 5, Zeqaji} 6, Radojev 7, Gagi} 7, Spasojevi} 6, \.^esti} 7, Balind 7, Radivojevi} 7 (Z.A{}eri} 6), Nenadi} 6, J. A{}eri} 7 (Solarevi} 5). U slaboj igri gosti su iz dve kontre do{li do zaslu`ene pobede. Doma}ini nikad slabiji. D. ^u~in

Grani~ar – Borac (S) 6:1 (3:0) GRABOVCI: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 100, sudija Maja Nedi} (Ruma). Strelci: Karda{ u 9. i 35, S. \or|i} u 11, \.Samarxi} u 70. i 77. i Jovi} u 70. za Grani~ar, a Cikota u 80. minutu za Borac. GRANI^AR: @. Nov~i} 6, Rahar 7, M. \or|i} 7, Jovanovi} 7, Mla|enovi} 7, (Mihajlovi}), \. Samarxi} 7, Karda{ 8, S. \or|i} 8, Jovi} 8, Cvetkovi} 8 (Jovi}, Stevani}), Kosti} 7. BORAC: M. [evi} 6, M. Jefti} 6, S. Petrovi} 6, Miri} 7, Pacek 6, Cikota 7, Jovanovi} 6, Vasi} 8, Koltko 6, Jankovi} 6, Stojanovi} 7. Da su doma}i strelci bili malo spretniji, rezultat je mogao biti dvocifren. B. Karda{

Fru{kogorac – Rudar 0:5 (0:3) MALI RADINCI: Igrali{te Fru{kogorca, gledalaca 150, sudija \etvaj (Ruma). Strelci: Marinkovi} u 6, 65. i

@ARKOVAC: Napredak – Partizan 1:8, NIKINCI: Polet –Jedinstvo(R) 2:0, BU\ANOVCI: Mladost – Kru{edol 0:0, GRABOVCI:Grani~ar – Borac(S) 6:1, PLATI^EVO: Jedinstvo – Hrtkovci 0:1, DOWI PETROVCI:Dowi Petrovci – Vojvodina 5:1, MALI RADINCI: Fru{kogorac – Rudar 0:5.RUMA:Fru{ka gora – Sremac(D) 0:2. 1. Partizan 23 18 0 5 90:20 54 2. Rudar 23 17 3 3 63:18 54 3. Dowi Pet. 23 15 4 4 51:16 49 4. Sremac (-1) 23 14 3 6 51:33 44 5. Hrtkovci 23 11 4 8 37:23 37 6. Fru{ko. 23 11 3 9 41:41 36 7.Jedin. (R) 23 10 3 10 37:47 33 8. Grani~ar 23 9 4 10 36:31 31 9. Kru{edol 23 8 6 9 34:32 30 10. Jedin. (P) 23 9 3 11 33:40 30 11. Fru{ka g. 23 7 8 8 30:38 29 12. Polet 23 8 4 11 27:40 28 13. Napredak 23 7 5 11 42:64 26 14. Vojvodina 23 5 4 14 21:58 19 15. Mladost (B) 23 3 3 17 20:63 12 16. Borac (S) 23 1 5 17 23:70 8

76, Bo`i} u 33. i Stri~evi} u 35. minutu. @uti kartoni: Pavlovi}, Jeremi}, Kne`evi} (Fru{kogorac). Crveni karton: Jeremi} (Fru{kogorac). FRU[KOGORAC: Jovanovi} 6, Vasi} 7, Obrenovi} 7, Stojkovi} 6, Pavlovi} 6, Vein Denis 5 (Cvetkovi} 6), Vu~eti} 7, Kne`evi} 7 (Baji} 6), S. Curkovi} 6, D. Curkovi} 6 (Jeremi} 6). RUDAR: Avramovi} 7, Antoni} 7, Mitrovi} 8 (Cilin{ek 7), Gruji} 8, Bo`i} 7 (Mihajlovi} ), Mili~evi} 8, Stri~evi} 8, Uro{evi} 8, Gerbec 8, Marinkovi} 9, Ninkovi} 9 (Travica 7). Gosti zaslu`eno nose bodove. Utisak je da dva penala nisu su|ena za doma}ine. R. Miokovi}

Dowi Petrovci – Vojvodina 5:1 (2:1) DOWI PETROVCI: Igrali{te Dowih Petrovaca, gledalaca 100, Sudija Jelena Vidi} (Ruma). Strelci: D. Mudri} u 22, 68. i 76, Gligori} u 40, A}imovi} u 58. za Dowe Petrovce, a Radowa u 18. minutu za Vojvodinu. @uti kartoni: Stupar (Dowi Petrovci), Bizumi} (Vojvodina). DOWI PETROVCI: Vasi} 7, [iqkovi} 7 (Bursa} 7), Stupar 7 (Bosni} 7), N. Oparu{i} 7, Se~anski 7 (A}imovi} 7), [a{a 7, B. Mati} 8, Miqkovi} 7, Devrwa 7, Gligori} 8, D. Mudri} 9. VOJVODINA: Marjanovi} 6, Stameni} 6, Bizumi} 6, \akovi} 6 (Suhar 6), Bre~ko 6, M. Bizumi} 6, Kolopi} 6, Boj~i} 6, Radowa 7, Risti} 7, Qepoja 7. O~ekivana pobeda doma}ina. G. Zaki}

Mladost (B) – Kru{edol 0:0 BU\ANOVCI: Igrali{te Mladosti, gledalaca 50, sudija Leki} (Vrdnik). @uti karton: [erbula (Mladost). MLADOST: Slep~evi} 7, Vojnovi} 6, M. Bo`i~kovi} 8 (Milo{evi} 6), Krivo{i} 7 (D. Ko{uti} 6), Kukoq 7 (Dudukovi} 6), S. Bo`i~kovi} 7, [erbula 6, Ostoji} 7, Veji} 7, Sto{i} 6, B. Bo`i~kovi} 6. KRU[EDOL: Pardovicki 7, Georgijevi} 6, Radulovi} 6, Ja}imovi} 6, Mir~evski 7, Bradi} 6 (]ulibrk 6), Vukoje vi} 6 (Rajli} 6), Peri} 7, Babi} 7, Baji} 7, Stankovi} 7. S. Jovanovi}

Jedinstvo (P) – Hrtkovci 0:1 (0:1) PLATI^EVO: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 150, sudija Daki} (Vitojevci). Strelac: Novak u 8. minutu. @uti kartoni: Vu~kovi}, Maxar, Zuber, Crnkovi} (Jedinstvo), Raji}, Mati}, Nikoli} (Hrtkovci). Crveni karton: Mati} (Hrtkovci). JEDINSTVO: Mo}an, Samarxi}, Petrovi}, Stojanovi}, Vu~kovi}, Maxar, Zuber, Crnkovi}, Stevanovi} (Zori}), ^olakovi}, Simi}. HRTKOVCI: ^i~a, Mandi}, [urjan (^oli}), Vukmanovi}, Radovi}, Raji}, Mati}, Ugr~i}, Nikoli} (Mraki}), Novakovi}, Novak . S. Brankovi}


22

SPORT

utorak13.april2010.

DNEVNIK Superliga (m)

DRUGA @ENSKA LIGA–SEVER

DRUGA MU[KA LIGA–SEVER

Razigrane Novosa|anke

Lider rutinski

Vojvodina - Ravangrad 33:21 (18:11) NOVI SAD: Sportska dvorana na Klisi, gledalaca 300. Sudije: Tutu{ (Ka}) i Milosavac (Ka}). Sedmerci: Vojvodina 5 (3), Ravangrad 3 (2), iskqu~ewa: Vojvodina 12, Ravangrad 8 minuta. VOJVODINA: Kablar, Pu{nik 1, Pudar 1, Savi} 1, Stupar 2, Panti} 5, Bla`i} 4, Milovanovi} 3, Todorovi} 4, Temunovi} 3, @igi}, Vrawe{ 1, Crnoja~ki 1, Beqi} 7. RAVANGRAD: Peji} 6, Goli} 5, Bewak 2, Gardijan, M. [koru}ak, Zeli}, Kova~i}, A. [koru}ak, Bandobranski 7. Od prvog minuta rukometa{ice Vojvodine su krenule `estoko jasno daju}i na znawe rivalkama da ne mogu da ra~unaju na bodove. Somborke su uspevale da pariraju doma}im rukometa{icama samo u prvih petanaest minuta, da bi Vojvodina poja~ala ritam i poluvreme privele kraju sa 7 golova razlike -18:11. U drugom poluvremenu doma}e rukometa{ice su igrale jo{ boqe, sve su se upisale u listu strelaca i zabele`ile ubedqivu pobedu -33:21. U doma}oj ekipi briqilare su kapiten Sowa Panti} i Nevena Bla`i}, dok se kod Somborki istakla Bandobrabski sa sedam golova. J. G.

Halas Jo`ef - Spartak (D) 28:15 (15:3)

ADA: Sala O[, gledalaca 300, sudije: Mandi} i Kova~i} (Novi Sad). Sedmerci: Halas Jo`ef 3 (2), Spartak 6 (4), iskqu~ewa: Halas Jo`ef 10, Spartak 8 minuta. HALAS JO@EF: Kri`an, Vuleti} 1, Karanovi} 3, Ahac 4, Fajka, Paji} 2, Seke 5, Miku{ak 2, Ereg 4, Rako{, Latak, Irmewi 5, Mago, Gelen~er 2. SPARTAK: A}imov, Radosavqev 1, ^e{qar, Carevi} 1, Holer 4, ^aki, Hermeraj 2, Mini} 5, Caki}, Pej~inovi} 2, Sekere{, Kosti}. Rukometa{ice Halas Jo`efa u 19 utakmica nisu do`ivele poraz, a u duelu sa ekipom Spartaka iz Debeqa~e opravdale su ulogu favorita.Koliko su bile dominantne govori i podatak da su go{}e za 30 minuta postigle svega tri gola, pa je jo{ tada bilo jasno da }e doma}i tim zabele`iti ubedqivu pobedu. S. St.

Radni~ki - Jabuka 29:23 (16:12)

BAJMOK: Sportska hala, gledalaca 200, sudije: Dunkler (Sombor, Kova~evi} (Crvenka). Sedmerci: Radni~ki 2 (2), Jabuka 5 (4), iskqu~ewa: Radni~ki 12, Jabuka 12 minuta. RADNI^KI: Toma{kovi}, Farago, Tekewe{i, Tumbas 4, Saka~ 5, Vukovi} 5, Aleksi} 5, Frank 7, Komenda 2, @igmund, Stefanovi}, Rotluk 1, Boki}, Tot.

JABUKA 95: Deanovski, @ilevski 6, Naumovska 1, Vir~ek 5, Mitkovi} 2, Markovski 2, Stankovi} 1, Risti} 4, Ja~imovski 1, Miqkovi} 1, Krstevski, Angelovska. Bajmo~anke su igrale dobro od prvog do posledweg minuta i sasvim zaslu`eno savladale rukometa{ice iz Jabuke. S. St.

Apatin – Vrbas 24:25 (9:12) APATIN: Sala O[ „ @arko Zrewanin“ , gledalaca 50, sudije: Laki} (Sombor )i Ra~i} (Crvenka), Sedmerci: Apatin: 2 (1), Vrbas 4 (2), iskqu~ewa: Apatin 10 minuta, Vrbas 8 minuta. APATIN: Kurixa 4(1), Bursa}, Lon~ar, Raj{i} 7, Dubaji} 5, J. Axi}, Stoisavqevi}, Vejin, Vladeti}, Dra`i} 5, Dimi} 3, Jakovqevi}, Vuk{a, N. Axi}. VRBAS: Markovi}, Raqi}, Dokni}, B. Kankara{ 3, Roganovi} 5(2), Milivojac, Te{anovi} 1, Nota 4, J. Kankara{, Erakovi} 9, Grozdani}, Cvelf 3, J. \ura{inovi}, D. \ura{inovi}. Prava drama u Apatinu, pobednik je odlu~en u deset posledwih sekundi, a sre}nije i spretnije bile su rukometa{ice iz Vrbasa. Prvo poluvreme dobio je Vrbas 9:12, da bi u 42. minutu Apatin anulirao wihovo vo|stvo i poveo 17:15. Apatin nije uspeo da sa~uva prednost, go{}e su izjedna~ile i u samom fini{u i pobedile. M. J.

Temerin – Lehel 31:25 (18:10)

TEMERIN: Dvorana JKP Temerin, gledalaca 100, sudije: Pani} (@abaq) i Zori} (Apatin). Sedmerci: Temerin 8 (6), Lehel 10 (7), iskqu~ewa: Temerin 18, Lehel 14 minuta. TEMERIN: Ivanov (4 odbrane, 2 sedmerca), B. Mari~i} 2, Kqaji} 4 (2), Mati} 2 (1), Milakovi}, Vukovi} 6, Nikoli} 6 (2), Blanu{a 3 (1), Pavlov 4, Stankovi} (10 odbrana), Vajagi}, M. Mari~i} 2, Jankovi} (5 odbrana), Mora~a 2. LEHEL: Vlajkov, Papdi, Mo. I{panovi} 10 (2), Savkovi}, Po{a, Bujkov 1, Me. I{panovi} 1, ^onti, Kne`evi} 2 (1), ^ordarov 2, Pocik, Babu{kov (10 odbrana, 2 sedmerca), Mihajlov 8 (4), Jovica 1. Pitawe pobednika je brzo re{eno, Temerinke su povele 6:0, a go{}e prvi pogodak postigle tek posle deset minuta igre (sedmerac). Pokazala je Monika I{panovi} za{to je me|u najboqim strelcima lige, ali individualni kvalitet beka, gromovitog {uta, nije spasao Lehel. Plejadu mladih nada, nekada{weg superliga{a, do {este uzastopne pobede vodila je Maja Vukovi}, ~iji talenat sve vi{e dolazi do izra`aja. M. Men.

Spartak Vojput - Milicionar 35:25 (17:11) SUBOTICA: Sportska hala Dudova {uma, gledalaca 400, sudije: Vojvodi} (Ri|ica), Medarevi} (Zrewanin). Sedmerci: Spartak Vojput 5 (4), Milicionar 2 (1), iskqu~ewa: Spartak Vojput 14, Milicionar 6 minuta. SPARTAK VOJPUT: Vukoslavovi} (19 odbrana), Vitas, Rojevi} 6, Abazovi} 7, Vru}ini} 4, Ta{kovi} 5 (2), Mraki} 2, Ninkovi}, Lakovi} 3, Distol 5, Marinkovi} 1, Pade`anin, ^ovi} 2 (2). MILICIONAR: Rako~evi} 4, Mi~ujani} 5 (1), Stojanovi}, \ukanovi}, Savi} 3, Mijovi} 5, Dr~a 2, Luki} 4, Ra~i}, Bjelac 2, Bulatovi} (10 odbrana). Utakmica je po~ela ravnopravanom borbom, da bi doma}ini poja~avali ritam i u 20. minutu stekli prednost od {est golova -12:6. Nakon toga sve je bilo u rukama Jovovi}evih izabranika koji su lak{e od o~ekivanog osvojili bodove u duelu sa talentovanim sastavom Milicionera. S. St.

@SK - Jabuka 37:33 (21:12)

@ABAQ: Sportska hala, gledalaca oko 300, sudije: Kne`i} (Vrbas), Radovanov (Ba~ka Palanka). Sedmerci: @SK 3 (3), Jabuka 1 (1), iskqu~ewa: @SK 6, Jabuka 8 minuta. @SK: Mi}anovi}, Kezija 6, Bosni} 2, Nenad 10, Markovi} 3, Milutinovi}, Malivuk, Bosi}, Maqkovi} 5, Lugowa 2, Mijatovi} 4, Vitez, Bojani} 5, Matijevi}. JABUKA: Stojkovski, Kalini} 3, Janevski, ]osi}, Radevski 5, Pavi} 9, N. Trajkovi} 5, S. Trajkovi}, Savi} 8, Konevski, V. Groza, M. Groza 3, Ko~ovi}. @SK sve boqe igra {to je pokazao i susret protiv rukometa{a Jabuke. Gosti su samo u prvih sedam minuta, do rezultata 3:3, bili ravnopravan rival, da bi zatim usledila serija @SK- a od 7:0, kada je i bio (16. minut) odlu~en pobednik. P. Bundalo

Proleter Agro`iv Hercegovina 44:23 (22:10) BANATSKO NOVO SELO: Sportska hala, gledalaca 120, sudije: B. Milosavqvi} i Trifkovi} (Be{ka). Sedmerci: Proleter Agro`iv 3 (3), Hercegovina 2 (2), iskqu~ewa: Proleter Agro`iv 6, Hercegovina 6 minuta. PROLETER AGRO@IV: ]irkovi}, \uri} 2, Tomi} 1, \eki} 3, N. Erva~anin 7, Radosavqevi} 5, Jovkovi} 4, Leki} 8, Joki} 10, Kuburovi} (26 odbrana), D. Erva~anin 2, Danelov 1, Jovanovi} 1. HERCEGOVINA: [arenac, Miladinov 2, Spahi} 2, A~imovi} 4, Milo{evi} 2, Jela~a 3, Kokotovi}, Jevti} 2, Novakovi} (12 odbrana), Vu~kovi}, Savovi} 3, Vukoje 2, [arenac 3. U derbiju za~eqa doma}i rukometa{i su gostima stavili na zna-

PRVA VOJVO\ANSKA LIGA (@)

PRVA VOJVO\ANSKA LIGA (M)

Ubedqive Kikin|anke

Gostima dopisan gol

Obili} - Kikinda II 19:34 (8:14) KAWI@A: Sportska hala Bawe Kawi`a, gledalaca 40, sudije: J. Labus i S. Mili}ev (^urug). OBILI]: Nikolin, Nin~i} 1, Vuleti} 1, [upi} 2, Okoli} 1, Miladinov, Farago 4, Vukovi} 6, Mun}an, Markov 4. KIKINDA 2: Stanki}, Radnovi} 5, Goli} 3, Ardala 5, Komleni} 7, Gra|in 5, Vu~eti} 1, Nedeqkov 4, Pavlovi} 4, Terzin. Kvalitetnija ekipa Kikinde zabele`ila je ubedqivu pobedu u me~u sa Novokne`ev~ankama. Doma}e rukometa{ice su samo na momente uspevale da pariraju go{}ama koje su se naro~ito razigrale posle odmora, pa su zaredom postigle 12 pogodaka. Tek kod rezultata 26:8 dva puta mre`u Kikin|anki poga|a Vukovi}, najefikasnija u ekipi Obili}a, kojoj su se pridru`ile Farago i Markov, tako da je poraz donekle ubla`en. Kod go{}i najzapa`enije bile su Komleni}, Ardala, Radnovi} i Gra|in. M. M.

Jugovi} - Naisus Smederevo - Radni~ki Dinamo - Proleter PKB - Priboj Crvenka - Kolubara C. zvezda - Metaloplast. Planinka - Vojvodina Partizan slobodan

Obili} - Grafi~ar 18:20 (7:9) KAWI@A: Sportska hala Bawa Kawi`a, gledalaca 70. Sudije: Mili}ev i Labus (^urug). OBILI]: Radulovi}, ^uqevi}, Ago{ton 2, Tati}, Petri} 2, Nikoli}, Marinac 1, Joli} 2, Konstantinovi} 8, Maksimov, Bigovi} 2, Pantelin 1, ^awiga, ]ur~i}. GRAFI^AR: Marinkovi}, Banhe|i, Zelenika 2, Odri 1, ^abrilo, ^upurxija 5, Radanovi} 1, Major 4, Ili} 3, Horvat 4. U neizvesnoj utakmici gosti iz Bezdana su stalno imali prednost, mada su uz malo vi{e prisebnosti i koncentracije mogli da izbore i povoqniji rezultat.Kod vo|stva gostiju 6:5, na iznena|ewe delegata, zvani~nika za zapisni~kim stolom pa i predstavnika gostiju, sudije su insistirale da se dopi{e gol Grafi~aru za 7:5. Ovom ispravkom svi su bili u neverici, tako|e i kod priznavawa gola gostima kada je lopta pogodila stativu pri rezultatu 12:9. U nekoliko navrata gosti su imali ~etiri gola razlike, koje su Novokne`ev~ani uspeli da smawe na 18:19, me|utim, nisu uspeli da izjedna~e. M. M.

RUKOMETNI SAVEZ JU@NOBA^KOG OKRUGA I RUKOMETNI KAMP „RASTIMO”

we da nemaju {ta da tra`e u ovom me~u.Doma}i su silovito krenuli da re{etaju mre`u gostiju, da bi na otmor oti{li sa 12 golova prednosti. U drugom delu igrali su jo{ boqe, a golman Kuburovi} imao je ~ak 26 odbrana.U posledwih deset minuta gosti su se gotovo predali, pa su Karlov~ani zabele`ili ubedqivu pobedu. R. Jovanovi}

1. Kolubara 2. C. zvezda 3. Partizan 4. Radni~ki 5. Vojvodina 6. Metalop. 7. Naisus 8. Jugovi} 9. PKB 10. Priboj 11. Dinamo 12. Planinka 13. Proleter 14. Smeder. 15. Crvenka

Jedinstvo - @elezni~ar (I) 25:29 (11:17) BE^EJ: Sportska dvorana OSC Mladost,gledalaca 50. Sudije: Bogdanovi} (Novi Sad) i Savi} (Ka}). Iskqu~ewa: Jedinstvo 6 minuta, @elezni~ar 14 minuta, sedmerci: Jedinstvo 4(2), a @elezni~ar 3(3). JEDINSTVO: Bakra~ (7 odbrana), Boarov (1 odbrana), Vi{kovi} 3, Puha~a 7, @ivkov-Aksin 5, Jov~i} 2, Slavni} 3, Velimirov 2, Jak{i} 3, Tripolski, Vukas. @ELEZNI^AR (I): Ra{eta (5 odbrana), [jakini} (8 odbrana, 2 sedmerca),Ra{eta, Jovanov 4, Pavlovi}, Pavi} 5, Petrovi} 8(3), Duki} 5, Markovi}, Bali} 1, Kri`anovski, Jankovi} 2, Jani~i} 4. Petrovoselska la|a tone sve dubqe, a tome najvi{e kumuju sami igra~i, pa zato nije bilo potreba da uqe na vatru doliva sudijski par, koji je s nekoliko nerazumqivih i iritiraju}ih odluka izazvao gnav malobrojne publike. Gosti su svoj deo posla odradili korektno, pogotovo u po~etku, kada su stekli, pokazalo se to kasnije, nedosti`nu prednost. Ve} u 8. minutu bilo je 6:1 u wihovu korist, a na odmor se oti{lo sa 6 golova prednosti za In|ijce. Sredinom nastavka doma}i su pripretili, ~ak u 51. minutu stigli do 22:24, ali nisu imali snage, ni mo}i za totalni preokret. Puha~a i @ivkov-Aksin su se izdvojili u redovima doma}ih, a golman [jakini} je izvrsno branio u prvom delu, kada je i pala odluka o pobedniku, dok su Petrovi}, Pavi} i Duki} bili nere{iva enigma za odbranu Petrovoselaca. V. Jankov

Metalac AV - Hajduk (^) 28:26 (14:12) FUTOG: Dom sportova, gledalaca 200, sudije: Obradovi} i Vu~i} (Zrewanin), sedmerci: Metalac AV 3 (1), Hajduk 2 (1), iskqu~ewa: Metalac AV 10, Hajduk 6 minuta. METALAC ASKO VIDAK: Graji} 2, Marjanovi} 9, Ili} 5, Radi}, Vojvodi} 4, Jovanovi} 1, Tojagi} 1, Manojlovi}, Joji} 6 (1), Poli}, Urukalo, Zori}, Kor~ok. HAJDUK (^): Gere, Vujkov 2, Risti} 7, Vidakovi}, Kara} 3, Obrenovi}, Bundalo, Labus 2, Nikoli} 2, Spasojev 6, ]uru~i} 4, Tertei, Mili}ev, Radanovi}.

Derbi starih rivala pripao je Futo`anima, koji su u posledwih desetak minuta uspeli da steknu opipqiviju prednost i pobede goste iz ^uruga. Prili~no neobavezno su doma}ini u{li u me~, {to je mlada ekipa Hajduka znala da kazni i u prvih dvadesetak minuta budu u vo|stvu. Kada su se Futo`ani trgli, u odbrani zaigrali anga`ovanije, usledila je boqe re{etawe gostuju}e mre`e, u ~emu su predwa~ili Marjanovi}, Joji} i Ili}. Preuzeto vo|stvo u 20. minutu (8:7) Futo`ani do kraja susreta nisu ispu{tali, dok su ^uru`ani, predvo|eni Risti}em i Spasojevim, uspeli da im se primaknu na gol zaostatka (19:18), ali ne i da izjedna~e. J. G.

Radni~ki - Sombor 32:23 (13:15) NOVI SAD: SPC Slana bara, gledalaca: 50. Sudije: Radakovi} i Bakmaz (Novi Sad). Iskqu~ewa: Radni~ki 10, Sombor 12 minuta, sedmerci: Radni~ki 4 (2), Sombor 2 (2). RADNI^KI: Jovanovi}, M. Ili} 2, B. Ili}, Mi}ovi} 2, Vu~i} 7, Jovi} 2, Grahovac 4, Begeni{i} 6, Stra`ivuk 3, Be}arevi}, Ilin 2, Bo{kovi} 4, Rikanovi}. SOMBOR: Strangari}, M. Arbutina 2, Penze{ 4, Nikoli} 1, Kandi} 1, Besla~, I. Arbutina, Urukalo 2, @ivkovi} 6, Radakovi} 4, Trbojevi}, Zori} 3, Popovi}. Rukometa{i novosadskog Radni~kog savladali su ekipu Sombora sa 32:23 (13:15), iako je prvo poluvreme proteklo u dominaciji somborskih rukometa{a. Re{ewe za sve ve}i rezultatski deficit doma}i igra~i nisu prona{li ni u me|usobnim razmiricama, burnim reagovawem na sudijske odluke, niti ~arkama sa protivni~kim igra~ima, ve} u liku Borisa Stra`ivuka, ~ijem je ulaskom do{lo do preokreta. Uhvatili su Novosa|ani rezultatski prikqu~ak serijom od 3:0 pred sam odlazak na odmor, da bi u nastavku bili apsolutno dominantni, zabele`iv{i na kraju ubedqivu pobedu. D. S.

Mladost TSK – Jedinstvo (NB) 27:28 (11:14) TEMERIN: Dvorana JKP Temerin, gledalaca 50, sudije: Sekuli} i Jovandi} (Pan~evo). Sedmerci: Mladost TSK 3 (3), Jedinstvo 2 (2),iskqu~ewa: Mladost TSK 14, Jedinstvo 2 minuta. MLADOST TSK: An|eli} (16 odbrana), Kosanovi} 1, Dejanovi}, \uri} 6, Olah, Miqanovi}, Kla{ni} 1, Mar~eta, Lisica 4, Marjanovi} 6 (3), Boki}, Lau{ev, Tica, Kne`evi} 9. JEDINSTVO (NB): Kova~evi} (15 odbrana), Petkovi}, Vujackov 3, Crwin 11 (2), Antonovi} 7, Davidovi} 1, Daki}, Macura, Risti}, Fodok 1, Ginter 1, Jenei 4, Xuni} (5 odbrana). Te{kom mukom gosti iz Novog Be~eja opravdali su ulogu favorita. Za ulo`eni trud i ispoqenu borbenost doma}i su zaslu`ili bod, ali u posledwih 60 sekundi nisu podesili ni{ane. M. Men.

Potisje - Dolovo Obili} - Grafi~ar Radni~ki - RKS Kqaji}evo - Putinci Kikinda - Sivac Dalmatinac - Slavija Mladost - Jedinstvo 1. Potisje 17 13 2. Jedin. (K) 16 13 3. Jedin. (NB) 17 12 4. Radni~ki 17 11 5. RKS 17 9 6. Grafi~ar 17 8 7. Dalmatinac16 9 8. Kqaji}evo 17 7 9. Putinci 17 8 10. Sivac 17 8 11. Kikinda 16 5 12. Dolovo 17 4 13. Slavija 17 3 14. Obili} 17 4 15. Mladost 17 3

1 1 1 2 2 3 0 3 0 0 1 2 2 0 0

3 2 4 4 6 6 7 7 9 9 10 11 12 13 14

29:24 18:20 30:29 34:31 29:25 32:35 27:28 521:390 525:401 487:443 465:446 544:482 386:368 468:462 489:486 490:476 498:494 377:445 470:528 426:488 394:530 437:538

27 27 25 24 20 19 18 17 16 16 11 10 8 8 6

Prva vojvo|anska liga (`) Radni~ki - Dolovo Obili} - Kikinda Jadran - Naftagas Rusin - Jedinstvo (M) Topola - Jedinstvo (E) Mileti} - Crvenka

28:24 19:34 42:21 17:40 18:24 nije odigrano

1. Jedins. (M) 14 2. Kikinda 2 14 3. Jedins. (E) 14 4. Crvenka 13 5. Dolovo 14 6. Jadran 14 7. Mileti} 13 8. Naftagas 14 9. Obili} 14 10. Radni~ki 14 11. Rusin 14 12. Topola 14

458:310 386:289 354:284 353:299 321:329 348:319 331:349 332:377 277:309 334:430 314:431 324:415

12 12 10 9 8 6 5 5 4 4 4 2

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

2 2 4 4 6 7 7 9 10 10 10 10

19 18 14 13 12 12 11 8 8 6 5 6 5 5 4

0 0 1 2 4 2 3 5 2 3 4 2 4 2 4

1 2 7 8 6 7 9 9 12 14 13 15 14 15 14

686:498 612:534 641:563 652:617 615:598 565:518 636:620 536:554 595:634 616:638 613:666 615:670 589:692 614:678 568:673

38 36 29 28 28 26 25 21 18 15 14 14 14 12 12

Superliga (`)

Boris Rojevi} (Vojput)

PRVA VOJVO\ANSKA MU[KA LIGA

Prva vojvo|anska liga (m)

20 20 22 23 22 21 23 22 22 23 22 23 23 22 22

22:21 30:33 28:22 32:27 26:42 19:18 32:29

24 24 20 18 16 13 11 10 8 8 8 6

Dinamo - Jagodina Zaje~ar - C. zvezda Medicinar - K. Milo{ Kikinda - V. Bawa ^a~ak - Naisa Radni~ki slobodan 1. Zaje~ar 2. K. Milo{ 3. Kikinda 4. V. Bawa 5. Naisa 6. Jagodina 7. ^a~ak 8. C. zvezda 9. Radni~ki 10. Medicinar 11. Dinamo

16 17 17 17 16 16 15 18 16 16 16

16 13 11 11 11 7 7 4 3 1 0

0 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0

0 4 4 5 5 8 7 11 11 13 16

23:30 41:24 24:28 41:33 sutra 595:360 503:467 567:480 522:477 495:435 482:453 396:401 457:500 384:447 418:569 376:606

32 26 24 23 22 15 15 9 8 4 0

Prva liga (m) Zlatar - Zaje~ar 27:27 Rudar - BASK 33:30 Jagodina - C. zvezda 37:34 N. Pazar - Dubo~ica 30:27 Vrbas - Vrawe 24:25 Napredak - N. Pazova 33:29 Po`arevac i Mladost slobodni 1. Po`arevac 20 2. Vrawe 20 3. Rudar 20 4. Vrbas 20 5. Jagodina 20 6. Zaje~ar 20 7. BASK 20 8. Napredak 20 9. C. zvezda 19 10. Mladost 19 11. Dubo~ica 18 12. N. Pazar 19 13. Zlatar 19 14. N. Pazova 20

16 14 12 13 12 8 8 7 7 7 6 6 4 4

1 1 3 0 2 2 2 3 2 1 3 1 3 2

3 5 5 7 6 10 10 10 10 11 9 12 12 14

559:457 560:513 596:542 538:505 619:588 533:509 587:574 582:574 521:541 470:494 483:493 470:573 557:615 514:611

33 29 27 26 26 18 18 17 16 15 13 13 11 10

Prva liga (`) Pirot - M. sport 23:31 Cepelin - @upa 33:21 Ku~evo - Metalac 35:36 @elezni~ar - B. Palanka 32:31 Napredak - Radni~ki 21. aprila Proleter slobodan 1. Cepelin 16 13 2. M. sport 15 13 3. @elezni~ar15 12 4. B. Palanka 15 10 5. Proleter 15 8 6. Metalac 15 7 7. Napredak 15 6 8. Radni~ki 14 5 9. Pirot 16 4 10. Ku~evo 15 3 11. @upa 15 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2 2 3 5 7 8 9 9 12 11 14

471:379 413:337 452:381 542:446 471:440 459:468 407:434 397:417 440:490 412:480 275:467

27 26 24 20 16 14 12 10 8 7 2

Druga liga (m) Gradnulica - Ruma 30:25 Jedinstvo - @elezni~ar 25:30 Metalac - Hajduk 28:26 Radni~ki (NS) - Sombor 32:23 @SK - Jabuka 37:33 Vojput - Milicionar 35:25 Proleter - Hercegovina 44:23 Radni~ki ([) - Titel 21.04. Apatin slobodan 1. Vojput 24 22 2. Radn. (NS) 24 19 3. @elezn. 23 16 4. @SK 24 14 5. Titel 22 13 6. Gradnul. 23 12 7. Ruma 22 11 8. Jabuka 23 11 9. Metalac 22 10 10. Hajduk 24 10 11. Milicionar23 10 12. Apatin 23 9 13. Hercegov. 23 7 14. Proleter 24 5 15. Jedinstvo 22 7 16. Sombor 24 4 17. Radn. ([) 23 3

1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 0 0 2 5 2 0 1

1 3 6 7 7 10 9 10 10 12 13 14 14 14 13 20 19

760:568 767:684 636:550 755:696 661:590 680:651 721:681 654:677 609:600 640:660 625:607 596:614 578:649 687:730 515:591 625:798 552:790

45 40 33 31 28 25 24 24 22 22 20 18 16 15 15 8 7

Druga liga (`) Jedinstvo - Mladost Apatin - Vrbas H. Jo`ef - Spartak Radni~ki - Jabuka Srem - Pan~evo Temerin - Lehel Vojvodina - Ravangrad 1. H. Jo`ef 2. Temerin 3. Vojvodina 4. Mladost 5. Vrbas 6. Lehel 7. Spartak 8. Srem 9. Radni~ki 10. Jabuka 11. Pan~evo 12. Apatin 13. Jedinstvo 14. Ravangrad

19 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 19 18 17

19 14 14 12 10 9 8 8 7 7 6 7 3 1

0 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1

0 2 3 6 7 10 10 10 11 11 12 11 15 15

20:30 24:25 28:15 29:22 29:22 31:25 33:21

567:364 499:437 562:441 503:439 514:515 477:502 456:468 495:518 491:496 409:455 412:435 398:491 384:481 326:442

38 31 30 25 22 18 16 16 14 14 12 12 5 2


SPORT

DNEVNIK

Dobar boks i odli~na organizacija

Titule Pioniru i Po{tanskoj {tedionici {io uzbudqivu prvenstvenu trku i odbranio titulu. U Svetski kup (Kup {ampiona) plasirao se Beograd Po{tanska {tedionica, dok je u Kup Evrope gde igraju vice{ampioni oti{la Senta. Oba turnira igraju se u oktobru. Kugla{ice su u posledwem kolu odigrale nekoliko uzbudqivih me~eva. Venus je imao ukupo ~uw vi{e od Ade kompjuteresa i odneo bodove iz Novog Sada. SPC Vojvodina je pobedila EDB u Beogradu, a Pionir je bio boqi od Putara u Ni{u. Pionir }e igrati u Svetskom kupu, a vice{ampion novobe~ejsko Jedin-

stvo u Kupu Evrope.Iz Super lige Srbije za kugla{e ispao je kostola~ki Rudar, a jo{ ranije je iz lige istupio beogradski NIS petrol. U superliga{ko dru{vo plasirali su se Kraqevo, prvak Prve lige Srbije - centar i Apatin koji je trku u Prvoj ligi Srbije - Vojvodina zavr{io na prvom mestu. Super ligu Srbije za kugla{ice napu{taju beogradski EDB i Putar Ni{, a novi superliga{i postali su Jagodina, prvak Prve lige Srbije - centar i kikindski „Toza Markovi}“, pobednik Prve lige Srbije Vojvodina.

U @abqu je odr`ano pojedina~no prvenstvo Vojvodine u boksu. Organizatori takmi~ewa bili su BK [ajka{i, Sportski savez op{tine @abaq i BS Vojvodine. Pokroviteq manifestacije bila je Op{tina @abaq, a generalni sponzor Fabrika {e}era"[ajka{ka"iz @abqa. Takmi~ewe je otvorio Jovan Pani}, predsednik BK [ajka{i, a u~estvovali su borci iz 15 ekipa. Prvog dana u kategoriji pionira pobedio je Jovan Mitrovi} iz kluba F89 iz Novog Sada, do 38,5 kg Radoslav Pavlov iz [ajka{a, @abaq.U juniorskoj konkurenciji do 66 kg pobedio je Goran Ali (Vojvodina, Novi Sad) .U konkurenciji devojaka juniorki odr`ana je samo jedna borba izme|u Marije Pavlov ([ajka{i, @abaq) i Bonite Elek (TopFinger, Subotica) a pobedila je Marija Pavlov. U konkurenciji mladih boksera pobednici su- do 57 kg Milo{ Pahla iz Loznice, do 75 kg Boris [kapik iz Kikinde, do 81 kg Vuka{in Ali (Novo naseqe) i do 91 kg Lazar Nikoli} (Novi Sad). U seniorskoj konkurenciji pobedili su: do

KUGLAWE SUPERLIGA (M) Rezultati 18. kola: Rudar – Crvena zvezda BN Bos 3.040:3.184 (1:7), Kawi`a – E|{eg 3.401:3.488 (2:6), Beograd „Po{tanska {tedionica“ - Metalac (Gorwi Milanovac) 3.625:3.571 (6:2), Ni{ put – Senta 3.490:3.376 (6:2). Slobodan je bio Partizan.

7. Ada komp. 8. Venus 9. EDB 10. Putar Ni{

18 18 18 18

6 5 4 4

1 1 1 1

96,5:31,528 89:39 26 77,4:50,524 72,5:55,520 62:66 15 67:61 14 36:92 8 43,5:84,5 7 32:96 2

SUPRELIGA (@) Rezultati 18. kola: EDB – SPC Vojvodina 3.246:3.275 (3:5), Ada kompjuters – Venus (Ba~ka Topola) 3.188:3.189 (3:5), Jedinstvo (Novi Be~ej) - Apatin 3.223:3.015 (7:1), Putar Ni{ – Pionir 2.927:3.120 (0,5:7,5), Junakovi} (Bawa Junakovi}) – Kristal (Zrewanin) 3.257:3.120 (7:1).

PRVA LIGA, VOJVODINA (@) Spartak (D) - Srem 3:5 2.999: 3.016), Petrovaradin - E|{eg 7:1 (3.204:2.994), Alimenta - Radni~ki (NS) 4:4 (2.884:2.901), Banat Vojvodina (BG) 6:2 (3.158:3.080) Toza Markovi} - slobodan. 1. Toza Markovi} 28, 2. Banat 21, 3. Petrovaradin 19, 4. Vojvodina (BG) 17, 5. Srem 17, 6. E|{eg 15, 7. Radni~ki 12, 8. Alimenta 10, 9. Spartak 5 bodova.

2 2 0 2 1 0 0 1 0

1 2 4 5 8 9 12 12 15

(Napomena: iz lige je istupio NIS petrol).

1. Pionir 2. Jedinstvo 3. Vojvodina 4. Junakovi} 5. Kristal 6. Apatin

18 18 18 18 18 18

14 14 12 10 7 7

2 2 1 1 1 1

1108,5:85,532 2 106:38 30 5 85:59 25 7 78:66 21 10 68:76 15 10 63:81 15

PRVA VOJVO\ANSKA LIGA (M) TSK - Be~ej 6:2 (2.963:2.888), Ada Kompjuters - Slavia 6:2,

(3.184:3.079), Dolina - Radni~ki LK 6:2 (3.172:3.030), Rotografika Polet 3:5 (3.250:3.332) 1. Dolina 22, 2. Polet 21, 3. TSK 20, 4. Spartak 17, 5. Ada Kompjuters 15, 6. Slavia 14, 7. Be~ej 14, 8. Rotografika 11, 9. Radni~ki LK 10 bodova. DRUGA VOJVO\ANSKA LIGA (1-8. MESTO) Kordun - Petrovaradin 5:3 (3.312: 3.303), Vrbas - Srem 2:6 (2.975:3.093), Dunav - Sloven 5:3 (3.086:2.965), Vojvodina (BG) - Radni~ki (NS) 1:7 (2.954:3.059) 1. Kordun 22, 2. Petrovaradin 22, 3. Srem 19, 4. Sloven 18, 5. Dunav 10, 6. Radni~ki (NS) 9, 7. Vrbas 7, 8. Vojvodina (BG) 5 bodova. DRUGA VOJVO\ANSKA LIGA (9-13. MESTO) Junakovi} Prigrevica - Jadran (G) 7:1 (3.094:2.948), Sloboda - E|{eg 7:1 (3.117:2.838) Jadran (F) - Slobodan. 9. Sloboda 14, 10. E|{eg 14, 11. Junakovi} Prigrevica 6, 12. Jadran (F) 6, 13. Jadran (G) bez bodova.

Spartak poveo Diza~i tegova suboti~kog Spartaka krenuli su u osvajawe jedanaeste titule ekipnog dr`avnog prvaka. U Subotici je odr`ano prvo kolo ovog takmi~ewa, a Spartak ( Dejan Pei} Tukuqac, ^aba Na|, Kri-

stijan Horvat, Tivadar Kajdo~i, Mario Pola~ek i Ervin Ro`wik) je osvojio 1.803 poena i poveo. Na drugom mestu je Radni~ki iz Sombora sa 1.162, a na tre}em Jedinstvo sa 1.359 poena. N. S.

KO[ARKA[KI SEMAFOR MU[KA SUPERLIGA SRBIJE Partizan - Tami{ Petrohemija 93:52, Hemofarm [tada - Borac 80:67, Radni~ki - Metalac 82:68, FMP - Crvena zvezda 64:75. 1. Partizan 2. Radni~ki 3. Hemofarm 4. C. zvezda 5. FMP 6. Borac 7. Metalac 8. Tami{ P.

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 1 1

93:52 82:68 80:67 75:64 64:75 67:80 68:82 52:93

2 2 2 2 1 1 1 1

PRVA B MU[KA LIGA @elezni~ar - Mladost 77:76, Radni~ki - Jug 85:81, Superfund BP - Jagodina 92:65, Crnokosa Vizura Smederevo 81:73, Vojvodina - FMP 2, Vrbas Karneks Partizan 2 sino}. Utakmica Beovuk 72 - Zdravqe nije odigrana.

1. Superfund 25 2. Crnokosa 25 3. Vizura S. 25 4. Radni~ki 25 5. Jagodina 25 6. @elezni~ar25 7. Mladost 25 8. FMP 2 24 9. Vojvodina 24 10. Jug 25 11. Partizan 2 24 12. Vrbas 24 13. Zdravqe 24 14. Beovuk 24

21 19 18 17 15 14 13 11 10 9 9 9 5 2

4 6 7 8 10 11 12 13 14 16 15 15 19 22

2278:2029 2052:1930 2174:2027 2014:1933 2042:2008 1974:1862 2037:2107 1903:1970 2033:2027 1857:1971 1906:1907 1892:2042 1923:1993 1846:2127

46 44 43 42 40 39 38 35 34 34 33 33 29 26

PRVA B @ENSKA LIGA Mladost - Kolubara 92:76, Stara Pazova - Tami{ 63:57, Kraqevo - [abac 75:67, Plej of - Kovin MT 94:62. Utakmice Pro Tent - Trep~a, Student - Jugobanat i Beo~in - Bor nisu registrovane.

1. Student 2. Jugobanat 3. Kraqevo 4. [abac 5. Mladost 6. S. Pazova 7. Plej-of 8. Beo~in 9. Kovin 10. Moravac 11. Trep~a 12. Pro Tent 13. Tami{ 14. Bor

24 24 25 25 25 25 25 24 25 25 24 24 25 24

21 22 18 15 14 13 12 12 12 10 9 10 3 1

3 2 7 10 11 12 13 12 13 15 15 14 22 23

1867:1291 1872:1416 1746:1606 1731:1616 1675:1484 1777:1773 1580:1692 1669:1630 1808:1795 1605:1754 1532:1634 1568:1713 1502:1850 1156:1834

45 45 43 40 39 38 37 36 36 35 33 33 27 24

PRVA SRPSKA MU[KA LIGA - SEVER Sport Ki - Jedinstvo 96:76, Duga - Srem 113:85, Novi Sad MT - Oyaci 86:70, Sveti \or|e - Mladost Teletehnika 65:89, Kikinda - Spartak 72:93, Topola - Dunav 82:75, Veternik - Nova Pazova 72:76. 1. Spartak 2. Mladost 3. N. Pazova 4. Dunav 5. Duga 6. Sport Ki 7. Novi Sad 8. Veternik 9. S. \or|e 10. Oxaci 11. Topola 12. Jedinstvo 13. Srem 14. Kikinda

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

25 19 17 15 15 13 13 13 11 11 11 7 4 1

0 6 8 10 10 12 12 12 14 14 14 18 21 24

2233:1777 2126:1853 2038:1888 1978:1820 2087:1969 2159:2043 1984:2005 1895:1879 1969:2052 1838:1919 1877:1974 1915:2070 1877:2176 1681:2232

50 44 42 40 40 38 38 37 36 36 36 32 29 26

PRVA SRPSKA @ENSKA LIGA - SEVER Ruma 92 - Proleter 67:75, Spartak MT - Banat Milenijum grup 20:0, Vrbas Medela - Gimnazija 20:0. Sivac i Topol~anka bili su slobodni. 1. Vrbas M. 2. Sivac

18 17 18 15

60 kg Faruk Ajvazi (Vojvodina), do 64 kg Miodrag Smiqani} (Vojvodina) i do 69 kg Strahiwa Kuki} ([ajka{i, @abaq). Drugog dana u kategoriji do 37 kg pobedio je Milan Vilovski (Novi Sad), do 50kg Aleksandar Vu~kovi} (Loznica).U konkurnciji juniori pobedili su: do 52 kg Vawa Ba~i} (Spartak, Subotica), do54 kg Marko Raja~i} (Cement), do 57 kg Nikola Crnogor~evi} (Loznica), do 60 kg Aleksandar Mira`i} (Ma~va) i do 70 kg Denis Memetovi} (Spartak). U konkurenciji mladih do 64 kg pobedio Stefan Luki} (Ma~va) i do 69 kg Miladin Simani} (Ma~va). Kod seniora pobednici su : do 57 kg Alija Rapki} (@. Raj{i}, [abac), do 75 kg Dejan Bute{i} (Vojvodina), do 81 kg Nemawa Uveri} (Spartak) i 91+ An|elko Marciki} (Sombor). Darko Anteq, predsednik BS Vojvodine je dvodnevno takmi~ewe ocenio odli~nom, kao i su|ewe, aposebno je pohvalio doma}ine za odli~nu organizaciju. L. R. Ka}anski

SAAF SUPERLIGA SRBIJE

11 61,5:82,513 12 46:98 11 13 54,5:89,5 9 13 49,5:94,5 9

PRVA LIGA, VOJVODINA (M) Toza Markovi} - Vihor 6:2 (3.155:3.009), Apatin - Banat 6:2 (3.261: 3.227), 13. maj - Jedinstvo 3:5 (3.198:3.237), Hajduk Vojvodina (NS) 5:3 (3.110:3.105), Kristal - @elezni~ar 6:2 (3.336:3.177), 1. Apatin 25, 2. Banat 24, 3. Vojvodina (NS) 23, 4. Kristal 23, 5. Jedinstvo 21, 6. Hajduk 20, 7. Toza Markovi} 14, 8. @elezni~ar 12, 9. Vihor 11, 10. 13. maj

1. Beograd P[ 15 13 2. Senta 16 12 3. Ni{ put 16 12 4. Metalac 16 9 5. E|{eg 16 7 6. C. zvezda 16 7 7. Partizan 16 4 8. Kawi`a 15 3 9. Rudar 126 1

23

PRVENSTVO VOJVODINE U @ABQU

ZAVR[EN EKIPNI [AMPIONAT SRBIJE

Zavr{en je ekipni {ampionat Srbije u kuglawu. U `enskoj konkurenciji suboti~ki Pionir osvojio je osmu titulu (tre}i put za redom), dok je drugi put za redom prvak postao u konkurenciji kugla{a Beograd Po{tanska {tedionica. U posledwem kolu kod kugla{a, Ni{ put je u derbiju sa rekordom kuglane od 3.490 ~uweva pobedio Sentu i osvojio tre}e mesto. Beograd Po{tanska {tedionica je u drugom derbiju pobedio Metalac iz Gorweg Milanovca i sa dva boda vi{e od Sente zavr-

utorak13.april2010.

1 1322:785 35 3 1350:1090 33

3. Proleter 18 13 4. Ruma 92 18 10 5. Topol~anka 17 6 6. Gimnazija 17 6 7. Srbobran 17 4 8. Spartak 18 4 9. Proleter MT17 5 10. Banat MG 18 8

5 1288:1050 31 8 1189:1042 28 11 941:1202 23 11 864:1145 22 13 911:1155 21 14 917:1316 21 12 953:1076 21 10 781:655 18

DRUGA SRPSKA MU[KA LIGA - SEVER Top - Hajduk (K) 80:68, Apatin - Radni~ki 73:85, Krajina Grme~ - Stara Pazova 98:75, Dinamo - Ruma 99:74, Crvenka - Ba~ka Palanka 79:67, Akademik - Hajduk (B) 118:65. Proleter Naftagas MT je bio slobodan. 1. S. Pazova 2. Akademik 3. K. Grme~ 4. Top 5. Radni~ki 6. Ruma 7. Proleter 8. B. Palanka 9. Dinamo 10. Hajduk (K) 11. Crvenka 12. Apatin 13. Hajduk (B)

24 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

19 17 17 17 17 12 10 10 10 8 6 4 3

5 6 6 6 6 11 13 13 13 15 17 19 20

2199:1878 2036:1810 2080:1837 2073:1797 2016:1837 1938:1988 1944:1857 1892:1911 1622:1874 1735:1747 1673:1961 1664:1984 1742:2133

43 40 40 40 40 35 33 33 33 31 29 27 26

JEDINSTVENA JUNIORSKA LIGA SRBIJE Partizan - Novi Sad 61:83.

1. Hemofarm 2. Novi Sad 3. FMP 4. @itko B. 5. Beovuk 6. Partizan 7. Mladost 8. Kwa`evac 9. Borac 10. Rad. Kg 11. KG Student 12. Zdravqe

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

20 19 19 13 13 12 10 10 8 4 2 2

2 3 3 9 9 10 12 12 14 18 20 20

1879:1515 1954:1501 1944:1609 1858:1741 1679:1563 1719:1614 1581:1642 1694:1722 1440:1575 1630:2017 1709:2129 1484:1943

42 41 41 35 34 34 32 32 30 26 24 24

Somborci pali u fini{u Proteklog vikenda odigrane su utakmice drugog A Divizije i tre}eg kola B Divizije Superlige Srbije u ameri~kom fudbalu. Na terenima {irom Srbije nastupila su ~etiri vojvo|anska tima, zabele`iv{i dve pobede i dva poraza. U derbiju A Divizije u Ni{u,pred 1000 gledalaca, Sombor Celtisi su vodili 21:6, ali su na kraju Imeratori slavili 24:21.U Vrbasu su Hantersi uo~i posledwe ~etvrtine gubili 0:6 od Legionara iz Sremske Mitrovice, ali su u fini{u preokrenuli rezultat i pobedili 7:6. U tre}em kolu B Divizije nije bilo iznena|ewa, Grofovi iz Novog Kne`evca, predvo|eni Rado{em Paunovi}em ( dva ta~dauna), slavili su protiv Spartanaca iz Subotice 32:20. Derbi kola igran je u Mladenovcu gde su doma}i Forestlendersi do`iveli prvi poraz u duelu sa In|ija Indijansima 0:14. Do druge pobede In|ijci su stigli poenima Zora-

Indijansi iz In|ije trijumfovali u derbiju u Mladenovcu

je, Vuji}a i Radivojevi}a, a posebno su dobro igrali u odbrani. Rezultati - A Divizija, drugo kolo: Vrbas Hanters - Legionari (SM) 7:6, Imperatori Ni{ - Sombor Celtis 24:21,

FINALNI TURNIRI KUPA SRBIJE (14)

Vukovi Beograd - Novi Sad Djuks (odlo`eno za 2. maj). B Divizija , tre}e kolo: Novi Kne`evac Grofovi - Subotica Spartanci 32:20, Mladenovac Forestlenders - In|ija Indijans 0:14. I. Grubor PLEJ-AUT

Uz dva Partizana, Vo{a i Zemun

Pobede Studenta i TENT-a

Odr`ani su finalni turniri Kupa Srbije za vaterpoliste do 14 godina. Iz beogradske grupe na superfinalni turnir plasirali su se Partizan i Vojvodina, a iz grupe u Subotici jo{ jedna ekipa Partizana i Zemun.

Odigrane su prve utakmice plej-auta vaterpolo prvenstva Srbije. Student je savladao Singidunum 9:3 (2:1, 2:0, 3:1, 2:1), a TENT - @AK 14:13 (2:2, 4:5, 4:3, 4:3). Revan{ utakmice su na programu 14, a eventualne majstorice 18. aprila.

ODBOJKA PRVA LIGA (M) (5-10. MESTO) Jagodina - Novi Sad DDOR 2:3 Putevi - Bavani{te 3:2 5. Novi Sad 6. Putevi 7. Jagodina 8. GIK Banat 9. Bavani{te 10. VGSK

25 25 25 24 25 24

13 14 14 11 10 2

12 11 11 13 15 22

53:44 56:49 50:47 44:47 43:57 19:70

42 41 40 36 32 5

PRVA MINI–LIGA (@) (5-10. MESTO) Vojvodina - [umadija 3:0 Radni~ki (K) - Putevi 3:0 Lazarevac - Jedinstvo 3:2 5. Jedinstvo 6. Lazarevac 7. Radni~ki 8. Vojvodina 9. Putevi 10. [umadija

25 25 25 25 25 25

17 16 12 10 4 2

8 9 13 15 21 23

59:33 56:42 46:47 44:51 20:66 18:72

51 46 38 32 14 7

DRUGA LIGA - SEVER (M) Mladost E. - Srem 2006 3:1 In|ija - Apatin 2:3 Spartak - RFU 3:0 FOK - Dinamo 3:0 1. Spartak 16 15 1 2. Petrovaradin15 12 3 3. In|ija 15 10 5 4. Mladost E. 15 9 6 5. Srem 16 7 9 6. RFU 16 7 9 7. Apatin 16 6 10 8. FOK 16 5 11 9. Vojvodina 13 4 9 10. Dinamo 16 2 14

47:11 39:12 33:22 31:26 29:32 26:32 23:37 22:38 17:28 14:43

44 36 30 26 21 21 17 14 13 8

DRUGA LIGA - SEVER (@) Futog - Srem 3:0 Mladost - Varadin BMG 0:3 Kikinda - VST 0:3 Spartak 2 - Ruma 1:3

1. Varadin BMG16 2. Futog 16 3. Kikinda 16 4. Spartak 16 5. Mladost 16 6. Srem 16 7. Zrewanin 15 8. Ruma 16 9. VST 16 10. Partizan 15

16 0 10 6 10 6 10 6 8 8 7 9 6 9 6 10 6 10 0 15

48:10 36:23 36:26 37:29 32:30 28:31 29:33 23:34 25:37 4:45

45 32 29 27 26 21 20 19 17 0

PRVA VOJVO\ANSKA LIGA - SEVER (M) Vrbas - Be~ej 3:1, Partizan Megal - Kikinda 3:1, Topola - Mladost 0:3, Magli} - Spartak 2 3:0. Tabela: Magli} 34, Kikinda 32, Partizan Megal 29, Vrbas 23, Be~ej 23, Spartak 2 14, Mladost 13, Topola 0. PRVA VOJVO\ANSKA LIGA - SEVER (@) CVS - Vrbas 3:0, Merkur Ki0230 1:3, Volejstars - Blok aut 3:2, Futogvest - Novi Sad2 odgo|eno, Ba~ki zmaj - Vojvodina 2 odgo|eno. Tabela: Novi Sad 38, CVS 40, Ki 0230 38, Vojvodina 28, Ba~ki zmaj 19, Futogvest 18, Volejstarts 18, Merkur 16, Blokaut 15, Vrbas 4.

PRVA VOJVO\ANSKA LIGA - JUG (M) Plandi{te - Banat 0:3, Borac 2 - Radni~ki 0:3, Sloven - Hercegovina 3:0, Gorwi grad - Prvi tempo odgo|eno. Tabela: Sloven 42, Banat 32, Radni~ki 28, Hercegovina 27, Gorwi grad 18, Prvi tempo 8, Plandi{te 7, Borac 3. PRVA VOJVO\ANSKA LIGA - JUG (@) Prvi tempo - Maks 3:1, NS volej tim - @iti{te 3:1, Kraji{nik - Vr{ac 3:0, Sloga - NS tim 3:1, Banat Klek 2 - Dinamo 2 odgo|eno.. Tabela: Banat Klek 45, Prvi tempo 36, NS Volej tim 34, Dinamo 31, @iti{te 20, Maks 19, Sloga 18, Vr{ac 13, Kraji{nik 13, NS Tim 8. PRVA VOJVO\ANSKA LIGA - CENTAR (M) Mladost - Vo{a 3:2, Dunav volej - [id 3:0, Stra`ilovo - NS As2 3:0, Petrovaradin 2 - Dubl 3:2. Tabela: Dunav Volej 42, [id 34, Dubl 23, Petrovaradin 2 23, Stra`ilovo 19, NS AS 2 11, Vo{a 10, Mladost 5.


24

SVET

utorak13.april2010.

DNEVNIK

POQSKA TUGUJE ZA SVOJIM SUNARODNICIMA I DEMANTUJE MEDIJSKE SPEKULACIJE

Na pilota nije vr{en pritisak da avion spusti VAR[AVA: Poqski dr`avni tu`ilac Anxej Seremet odbacio je ju~e spekulacije da je na pilota aviona u kome se nalazio poqski predsednik Leh Ka~iwski, a koji se sru{io u subotu kod ruskog gra-

da Smolenska, vr{en pritisak da letilicu prizemi. "Na sada{wem nivou istrage, ne postoji takva informacija", rekao je Seremet na konferenciji za novinare. U nekim medijima

Poqska u `alosti

prethodno su se pojavile spekulacije da je sam Ka~iwski tra`io od pilota aviona da letilicu spusti neposredno pre udesa, preneo je Rojters. Kontrola leta obavestila je posadu aviona da sletawe nije bezbedno zbog lo{eg vremena. Predsednik Poqske Ka~iwski (60) i jo{ 96 qudi, me|u kojima je veliki broj dr`avnih zvani~nika, poginuli su u avionskoj nesre}i koja se u subotu ujutro dogodila kod Smolenska, na zapadu Rusije. Vr{ilac du`nosti predsednika Poqske Bronislav Komorovski saop{tio je ju~e da }e preispitati procedure koje se odnose na putovawa visokih vojnih zvani~nika posle nesre}e kod Smolenska. "Prvi zadatak koji }u postaviti novom {efu Slu`be za nacionalnu bezbednost (BBN) je preispitivawe procedura vezanih za putovawa visokih vojnih zvani~nika", rekao je Komorovski. Avion, u kome je bilo 88 ~lanova poqske dr`avne delegacije, ko-

ja je putovala na komemoraciju povodom 70. godi{wice masakra u Katinskoj {umi, kada su sovjetske snage u vreme Drugog svetskog rata ubile vi{e hiqada Poqaka, sru{io se prilikom sletawa po maglovitom vremenu na dva kilometra od aerodroma kod Smolenska. Telo supruge poqskog predsednika Marije Ka~iwski ju~e je identifikovano i bi}e danas preneto u Poqsku, saop{tio je zvani~nik kancelarije predsednika Poqske. "@elimo da vratimo telo prve dame Poqske {to pre je mogu}e", rekao je Jacek Sasin. U nesre}i su poginuli i guverner Centralne banke Poqske Slavomir Sk`ipek, na~elnik General{taba Fran}i{ek Gagor, zamenik {efa diplomatije Anxej Kremer, {ef BBN-a i drugi visoki funkcioneri i ~lanovi porodica Poqaka ubijenih u Katinskoj {umi. (Tanjug)

Druga pobeda Orbana (Od dopisnika Tanjuga za „Dnevnik�)

Ne}e tra`iti 100 dana strpqewa Kada je 1998. godine prvi put trijumfovao lider Fidesa nije bio tako hladnnokrvan. To je i prirodno, jer je tada imao svega 34 godine i dospeo me|u tri najmla|a premijera u istoriji Ma|arske. Od tada je pro{lo 12 godina, ~etiri na vlasti, osam u opoziciji, pa je suprug pravnice Aniko Levai i otac petoro dece, u me|uvremenu, prili~no sazreo i sada se predstavqa kao ozbiqan politi~ar u svakom pogledu. Ma|ari od wega o~ekuju mnogo, mo`da ~ak i ~uda, a da li }e uspeti pokaza}e vreme. Unapred je najavio da ne}e tra`iti 100 dana strpqewa, ve} da }e odmah prionuti na posao. Za sada se zna jedino da }e {ef diplomatije biti Jano{ Martowi, koji je i u prvoj Orbanovoj vladi bio na toj funkciji, a ostali }e biti imenovani kada {ef dr`ave Laslo [ojom pobednika izbori proglasi mandatarom nove vlade.

Voz isko~io iz {ina RIM: U Alto Adi|eu, na severu Italije, poginulo je najmawe 11 qudi, a vi{e od 20 povre|eno kada je regionalni putni~ki voz isko~io iz {ina Spasioci su izvukli 11 tela i ka`u da bi broj `rtava mogao biti ve}i. Povre|eni su preba~eni u bolnice, a neki od wih nalaze se u te{kom stawu. "Odron zemqi{ta doveo je do toga da dva vagona voza iskliznu iz {i-

na", izjavio predstavnik vatrogasne slu`be. Voz je iskliznuo iz {ina na podru~ju Merano, na severu Italije, kod granice sa Austrijom. Voz je prvo udario u odron, a potom u dva borova drveta koja su spre~ila pad voza u reku Adi|e, saop{tile su spasila~ke ekipe. Pretpostavqa se da je do odrona do{lo usled pucawa cevi za navodwavawe, javila je ANSA..

PAKISTAN

Neredi i ubistva ISLAMABAD: Pet osoba je ju~e ubijeno, a skoro 100 je raweno u sukobima izme|u policije i demonstranata u pakistanskoj oblasti Abotabad. Oblast Abotad nalazi se u pakistanskoj provinciji Severozapadna grani~ka provincija, a demonstranti protestuju zbog mewawa imena te provincije u Kiber Paktonkva. @rtve su pale kada su demonstranti zapalili nekoliko vozila, me|u kojima i dva policijska, i policijsku sta-

nicu, javila je japanska agencija Kjodo, pozivaju}i se na izjavu o~evica. Lokalni mediji su preneli izjave doktora iz oblasne bolnice prema kojima je nekoliko rawenika u kriti~nom stawu. Protest je po~eo pro{le sedmice kada je amandman o preimenovawu te provincije usvojen u dowem domu parlamenta. Da bi definitivno bio usvojen potrebno je da dobije podr{ku gorweg doma Senata. (Tanjug)

RUSIJA

MA\ARSKA POSLE PRVOG KRUGA PARLAMENTARNIH IZBORA

BUDIMPE[TA: Viktor Orban }e ponovo sesti u fotequ predsednika ma|arske vlade, po{to je wegov Savez demokratske omladine (Fides) prekju~e ve} u prvom krugu parlamentarnih izbora obezbedio apsolutnu ve}inu. Ta pobeda Fidesa, koji tradicionalno na izbore izlazi u savezu s Demohri{}anskom narodnom partijom, mo`e da bude samo jo{ ve}a nakon {to se 25. aprila odr`i i drugi krug. I prekju~era{wa pobeda je, me|utim, dovoqna da se govori o naglom zaokretu, o jednom istorijskom trenutku kakav se ne pamti od promene dru{tveno-politi~kog sistema u zemqi pre ta~no dve decenije. U prethodnih pet izbora, naime, niko nije dobio toliku ve}inu glasova i prvi put }e jedna stranka mo}i samostalno da formira vladu. Prema preliminarnim rezultatima Dr`avne izborne komisije Fides je na takozvanim teritorijalnim, partijskim listama dobio 52,7 odsto glasova, vladaju}a Ma|arska socijalisti~ka partija 19,3, krajwe desni~arski Pokret za boqu Ma|arsku (Jobik) 16,7, a Politika mo`e da bude ne{to drugo (LMP) 7,4 procenta. Ostali nisu uspeli da pre|u cenzus od pet odsto. I na pojedina~nim listama Fides je ostvario nesvakida{wi uspeh. Pobednik je re{en ve} u

ITALIJA

prvom krugu u 119 od 176 izbornih jedinica i u svim je prvi kroiz ciq pro{ao poslani~ki kandidat s simbolom pomorandze na reveru, znakom Fidesa. Orban je trijumf do~ekao sa simpatizerima na Vere{marti trgu u centru Budimpe{te, kraj ~uvene poslasi~arsnice "@erbo". Na prili~no iznena|ewe, me|utim, nije se pona{ao trijumfalno, ve} je o~ekivanu euforiju zamenio trezvenom pragmati~no{}u. "Nikada ovoliko gra|ana Ma|arske nije `elelo promene. Ove izbore nije dobio Fides, ve} svi mi zajedno. Pobeda je istorijska i li~i na one iz 1956. i 1990. godine, kada su gra|ani rekli "ne" ruskom prisustvu, odnosno komunisti~koj diktaturi. Ovoga puta oni su stavili ta~ku na neuspe{nu osmogidi{wu vladavinu (socijalista i liberala), koja je Ma|arsku dovela do ruba katastrofe", naglasio je Orban. Prema wegovim re~ima, Ma|ari sada mogu uzdignute glave da se vrate na "glavnu ulicu me|unarodne pozornice", da se ponovo okrenu svom radu i prosperitetu. "Uspeh je ogroman, ali nikada nisam bio pred te`im zadatkom u svom `ivotu. Zadatak je zaista te`ak, ali re{iv, a u re{avawu nagomilanih te{ko}a potrebna mi je pomo} svakog stanovnika dr`ave", naglasio je Orban. Sr|an Basi}

Ubijen sudija u Moskvi MOSKVA: Ruski federalni sudija Eduard ^uva{ov, koji se bavio nacionalno-ekstremisti~kim predmetima, ubijen je jutros u Moskvi u zgradi u kojoj je `iveo.^uva{ov je ubijen hicima u grudi, u trenutku kada je izlazio iz svog stana. Ubica je pobegao, ali ga je snimila video-kamera postavqena na ulazu u zgradu. "Vidi se kako je mu{karac u{ao u ulaz. Susedi su ~uli pucaw", rekao je izvor u ruskim is-

tra`nim organima, dodaju}i da je ubica ispalio i kontrolni metak. Patrone na mestu zlo~ina nisu na|ene, pa se veruje da ih je ubica uzeo. "Razmatraju se razli~iti motivi ubistva. Jedan od wih je profesionalni rad sudije. Smatra se da su ubistvo izvr{ili neonacisti. Ubistvo ima demonstrativni karakter", rekao je taj izvor. ^uva{ov je sudio ~lanovima neonacisti~kih organizacija. (Beta)

TAJLAND

Oslobo|eni taoci BANGKOK: Opozicioni demonstranti na Tajlandu oslobodili su ~etiri vojnika koji su u subotu uzeli kao taoce posle `estokih sukoba s policijom u Bangkoku. U sukobima je poginula 21 osoba, saop{tila je tajlandska policija. Na~elnik policije Bangkoka Vi}ai Sangprapai izjavio je da je li~no pregovarao o osloba|awu vojnika s predstavnicima opozicije. "Oni (vojnici) su rekli da su se izgubili u gu`vi u subotu u mete`u koji nastao tokom protesta",

rekao je na~elnik policije. Mir je uspostavqen u no}i izme|u subote i nedeqe, kada je tajlandska vojska proglasila prekid nasiqa. Takozvani crvenoko{uqa{i, po{to nose crvene majice, pristalice biv{eg premijera u izgnanstvu Taksina [inavatre, tra`e prevremene parlamentarne izbore. Oni smatraju da je sada{wi premijer Abhist Vexaxiva, izabran u decembra 2008. godine, nezakonito na tom mestu. (Beta)

KIRGIZIJA

Bakijev nije kriv? MOSKVA: [ef bezbednosti i brat predsednika Kirgizije Kurbmanbeka Bakijeva izjavio je da je on, a ne predsednik, izdao nare|ewe vojnicima da pucaju na demonstrante. "Ja sam naredio da se puca u one koji su imali oru`je. Poku{ali smo da ne pucamo na naoru-

`ane, ali kada su po~eli da bacaju kamewe i molotovqeve koktele i da prete da }e nas ubiti, pucali smo im u noge", rekao je Xanibek Bakijev za RIA Novosti. Privremena vlada Kirgistana saop{tila je da razmatra mogu}nost hap{ewa svrgnutog predsednika.

PETA STRANA SVETA

LI^NOSTI MARGARET ^EN Medicinski stru~waci u @enevi razmatraju kontrolu pandemije virusa gripa A (H1N1), po{to sti`e sve vi{e kritika na ra~un Svetske zdravstvene organizacije. "Tra`imo kako da izvu~emo pouku o na~inu na koji su SZO i me|unarodna zajednica odgovorile na pandemiju gripa", rekla je generalna direktorka SZO Margaret ^en na otvarawu skupa.

LEJDI GAGA Ameri~ka peva~ica Lejdi Gaga izjavila je da obo`avaoci na wenom koncertu mogu da dobiju besplatne kondome, ali da se ona sama zala`e za uzdr`avawe od seksa. "Ne morate da imate seks kako biste se dobro ose}ali, a ako niste spremni, ne radite to. Ako ste spremni, na kraju mojih koncerata dele se besplatni kondomi", dodala je.

MERILIN MONRO Oni koji su mislili da je i najmawa sitnica vezana za Merilin Monro rasprodata, ukqu~uju}i i grobno mesto iznad wenog na grobqu u Los An|elesu, grdno su se prevarili, jer je na red za aukciju stigao kau~ iz ordinacije wenog psihijatra. Psihijatrijska sofa na kojoj je Merilin ispovedala svoje jade bi}e ponu|ena na licitaciji koja }e krajem juna biti odr`ana u Las Vegasu.

SAMIT O BEZBEDNOSTI U VA[INGTONU

Nuklearni terorizam ozbiqna pretwa VA[INGTON: U Va{ingtonu po~iwe samit o nuklearnoj bezbednosti, od koga SAD o~ekuju da oja~a me|unarodnu svest o pretwi koju predstavqa nuklearni terorizam. SAD tako|e `ele da se po tom pitawu postigne "sna`an me|unarodni konsenzus". Predstavnici ameri~ke administracije su u vi{e navrata istakli da je svrha skupa, na kome u~estvuje 47 delegacija, da ohrabri dr`ave da prihvate odgovornost i preuzmu prakti~ne korake da bi smawile verovatno}u da se teroristi domognu nuklearnog materijala i proizvedu atomsko oru`je. Na samit, koji traje dva dana, pozvani su {efovi dr`ava ili vlada Al`ira, Argentine, Jermenije, Australije, Belgije, Brazila, Kanade, ^ilea, Kine, ^e{ke, Egipta, Finske, Francuske, Gruzije, Nema~ke, Indije, Indonezije, Izraela, Japana, Jor-

Barak Obama

dana, Kazahstana, Malezije, Meksika, Maroka, Holandije, Novog Zelanda, Nigerije, Norve{ke, Pakistana, Filipina, Poqske, Ju`ne Koreje, Rusije, Saudijske Arabije, Singapura, [vajcarske, Ju`ne Afrike, [panije, [vedske, Tajlanda, Turske, Ujediweniih Arapskih Emirata, Velike Brita-

nije, Ukrajine i Vijetnama. Samit je bio ideja predsednika SAD Baraka Obeme, koji je postavio ciq da se za ~etiri godine obezbede svi potencijalno nebezbedni nuklearni materijali. SAD o~ekuju da }e u~esnici samita usvojiti taj pristup. Po{to glavna odgovornost za bezbednost nuklearnih ma-

terijala le`i na dr`avama, SAD o~ekuju od u~esnika samita da ka`u koje mere preduzimaju radi adekvatnog obezbe|ewa materijala koji poseduju i na koji na~in su regulisale kontrolu da bi spre~ile kra|u i tranzit, odnosno krijum~arewe nuklearnog materijala preko svoje teritorije. Zemqe u~esni~e samita predstavqene su, osim wih desetak, na nivou {efova dr`ava ili vlada. Pored wih, skupu }e prisustvovati generalni sekretar UN Ban Ki-mun, predsednik Evropskog saveta Herman van Rompej i generalni direktor Me|unarodne agencije za atomsku energiiju (IAEA) Jukija Amano zna~i ukupno 50 delegacija. Na kraju samita trebalo bi da bude usvojeno zajedni~ko saop{tewe, u kome }e u~esnici potvrditi da nuklearni terorizam predstavqa ozbiqnu pretwu.


BALKAN

DNEVNIK

PREDSEDNIK SRBIJE U DVODNEVNOJ POSETI BOSNI I HERCEGOVINI

utorak13.april2010.

VASEQENSKI PATRIJARH IZME[TA TEOLO[KU [KOLU U GR^KU

Nije luksuz, ve} potreba

Tadi} u Trebiwu i Mostaru TREBIWE: Predsednik Srbije Boris Tadi} boravi u dvodnevnoj poseti BiH, gde je posetio Trebiwe i obi{ao manastir Tvrdo{, a danas }e u Mostaru otvoriti sajam privrede. Predsednik Tadi} je najavio je da }e wegova poseta Hercegovini biti prilika da se utvrdi da li je mogu}e da Srbija pomogne prevazila`ewu te{ke ekonomske situacije u tom delu Bosne i Hercegovine. "@elim da vidim koliko Srbija mo`e da pomogne o`ivqavawe privrede u Hercegovini, jer u isto~noj i zapadnoj Hercegovini svi se suo~avaju sa velikim ekonomskim te{ko}ama pa bi i male investicije bile veoma zna~ajne", rekao je Tadi}. Predsednik Srbije }e u Mostaru prisustvovati potpisivawu sporazuma u oblasti turizma izme|u Ve}a ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije. Tadi} je rekao da }e, predvode}i

Boris Tadi}

delegaciju privrednika iz Srbije, dati zna~ajan impuls privrednoj saradwi u mnogim oblastima, ne samo tradicionalnim, kao {to su poqoprivreda i metalski kom-

pleks, ve} i u oblastima novih tehnologija. Predsednik Srbije }e se danas susresti sa predstavnicima srpske zajednice u Mostaru. (Tanjug)

HRVATSKA

Raskid koalicije zbog }irilice VUKOVAR: Zbog podr{ke HDZ-a inicijativi da se izmenama statuta }irilica ukloni kao slu`beno pismo u Vukovaru, Samostalna demokratska srpska stranka raskinula je koaliciju sa tom strankom. Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) raski-

nula je sporazum o politi~koj saradwi sa Hrvatskom demokratskom zajednicom (HDZ) u Vukovaru, zbog podr{ke HDZ-a inicijativi da se izmenama statuta }irilica ukloni kao slu`beno pismo grada. Raskidom saradwe, HDZ gubi ve}inu koju je imao u Gradskom

ve}u Vukovara kroz podr{ku tri odbornika SDSS-a i dva iz Hrvatske stranke prava (HSP) Ante Star~evi}. "Poku{ajem ukidawa prava Srba na upotrebu }irilice koja je garantovana gradskim statutom, a u ~ijem dono{ewu je lane u~estvovao i HDZ, na{ je doju~era{wi koalicioni partner HDZ zapravo sam raskinuo politi~ku saradwu sa nama", rekao je predsednik vukovarskog odbora SDSS-a i zamenik gradona~elnika Dejan Drakuli}. SDSS }e u Gradskom ve}u Vukovara ubudu}e delovati samostalno bez obaveza koje su donedavno bile propisane sporazumom sa HDZ-om, naglasio je Drakuli}. HSP prikupila je 7.000 potpisa gra|ana koji su za raspisivawe referenduma na kome bi gra|ani Vukovara odlu~ili da li treba mewati statut u kome se i }irilica navodi kao slu`beno pismo.

Posle toga HSP - dr Ante Star~evi} je uz podr{ku HDZ-a na posledwoj sednici ve}a tra`io da se izmeni ~lan gradskog Statuta kojim je Srbima dato pravo kori{}ewa }irilice u javnoj i slu`benoj komunikaciji. Izmenu statuta koji sada predvi|a upotrebu }irilice izglasali su ~lanovi SDSS, HDZ i HSP-a pro{log leta, kad je gradona~elnik postao @eqko Sabo iz Socijaldemokratske partije. Time je ispo{tovan ustavni zakon o pravima nacionalnih mawina i zakon o upotrebi jezika i pisma nacionalnih mawina shodno kojima je trebalo da budu izmeweni svi statuti op{tina, gradova i `upanija gde `ivi odre|en broj pripadnika mawina. Drakuli} i odbornici SDSSa tra`ili su da se shodno zakonima i statutu skup{tinski materijali wima dostavqaju na }irilici, a da na }irilici bude i tabla na wegovoj kancelariji.

Vlasnica zadwice brani spot ZAGREB: Manekenka i biv{a "Mis Junivers" Hrvatske Jelena Gli{i} ne smatra da je spot o turisti~koj ponudi Hrvatske, na kome se vidi wena zadwica, ni vulgarni ni seksisti~ki, kako ga je okarakterisala hrvatska premijerka Jadranka Kosor, pi{e "Jutarwi list". "Uop{te ne vidim u ~emu je problem i ne znam da li tako misli samo premijerka ili to misle i drugi, ali smatram da ovaj spot nije ni seksisti~ki, ni vulgaran. Uostalom, koliko se se}am, qudi na pla`u odlaze u kupa}im kostimima, zar ne?", izjavila je manekenka Jelena Gli{i} za taj list. U spotu, koji se ve} emituje na Si-En-Enu, Bi-Bi-Siju i Euro-

sportu, nekoliko sekundi se prikazuje devojka koja se sun~a u kupa}em kostimu. Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor zamolila je da se izbaci taj kadar, jer zbog wega u Hrvatsku "ne}e pohrliti ve}i broj turista, niti odbiti da do|e, ako izbacimo taj mali kadar za koji mislim da ne spada ovde".

"To je moja primedba, ne naredba, i molim razmotrite je", rekla je Kosorova obra}aju}i se predsedniku Hrvatske turisti~ke zajednice Niku Buli}u i ministru turizma Damiru Bajsu. Niko Buli} je bio uzdr`an, rekav{i da }e uzeti u obzir mi{qewe predsednice vlade. "To nije problem, mi smo o tome ve} imali veliku raspravu sa autorima i verujem da }emo svi biti zadovoqni. Afirmisa}emo hrvatske lepote", rekao je Buli}. Buli} je rekao da se niko nije `alio na zadwicu, samo je Si-EnEn upozorio da bi na taj spot mogla da reaguju i Udru`ewa za borbu protiv raka, jer se u spotu preporu~uje izlagawe suncu.

GR^KA

Nismo tra`ili da se aktivira pomo} EU ATINA: Gr~ka namerava da i daqe pozajmquje sa tr`i{ta i nije tra`ila da se aktivira mehanizam pomo}i Evropske unije, izjavio je ministar finansija Gr~ke Jorgos Papakonstantinou. "Na{ ciq je da nastavimo da nesmetano pozajmqujemo sa tr`i{ta. Vlada (Gr~ke) nije tra`ila da se aktivira pomo}", izjavio je Papakonstantinou nakon {to su ministri finansija 16 dr`ava evrozone, tokom telefonske konferencije, jednoglasno usvojili

detaqan mehanizam pomo}i za ovu zemqu vredan 30 milijardi evra, javio je AP. Gr~ki ministar je istakao da detaqnije odre|ivawe okvirnog plana pomo}i oko kojeg su se lideri EU dogovorili 25. marta predstavqa "priznawe napora (gr~ke) vlade" u ciqu smawewa buxetskog deficita. Ameri~ka agencija navodi da su i Papakonstantinou i premijer Jorgos Papandreu izjavili da mehanizam pomo}i EU vide kao "bezbednosnu mre`u".

Predsednik Evropskog saveta Herman van Rompej pozdravio je dogovor ministara finansija Evrogrupe. "Ssporazum ~ini ovaj mehanizam (pomo}i Gr~koj) operativnim i u zna~ajnoj meri }e doprineti finansijskoj stabilnosti Gr~ke i evrozone", saop{tio je Van Rompej. Prema tom planu Gr~ka mo`e od dr`ava evrozone i Me|unarodnog monetarnog fonda da pozajmi novac daleko ispod sada{wih tr`i{nih uslova.

25

ISTANBUL, ATINA: Vaseqenski patrijarh Vartolomej Prvi izjavio je da Patrijar{ija razmatra alternativna re{ewe za otvarawe Teolo{kog fakulteta, ukoliko turske vlasti ponovo ne otvore seminar koji se decenijama nalazio na ostrvu Halki, preko puta Istanbula. Patrijarh Vartolomej izjavio je - kako je prenela gr~ka novinska agencija ANA- da bi Patrijar{ija mogla da otvori teolo{ki fakultetet u Aleksandropulosu ili nekom drugom mestu u severoisto~noj Gr~koj, koja nisu mnogo udaqena od Istanbula. Turske vlasti su, u vreme gr~ko-turske krize oko Kipra, 1971. godine, jednostranom odlukom zatvorile Teolo{ki fakultet na Halkiju. Vaseqenska patrijar{ija se zbog toga suo~ava sa problemima oko anga`ovawa novih sve{tenika, pogotovo {to oni moraju da imaju i tursko dr`avqanstvo. "To nije luksuz, to je na{a potreba. Patrijar{ija ne}e mo}i da opstane bez mladih sve{teni-

Vaseqenski patrijarh Vartolomej Prvi

ka", objasnio je u jednom intervjuu patrijarh Vartolomej. Vaseqenska patrijar{ija ve} godinama bez uspeha tra`i od turskih vlasti da ponovo otvore teolo{ku {kolu na Halkiju.Ankara se zbog toga na{la na udaru kritika u Evropskoj uniji i Americi i vlada je nedavno obe}ala da se ve} razmatraju zakon-

ske mogu}nosti za ponovno otvrawe seminara na Halkiju. Patrijarh Vartolomej izjavio je, kako prenosi ANA, da se, pored tra`ewa alternativnih re{ewa za otvarawe fakulteta u severnoj Gr~koj, razmi{qa i o pokretawu tog slu~aja pred Evropskim sudom za qudska prava i slobode u Strazburu.

NA AUTOPUTU BEOGRAD–ZAGREB

Zapalio se autobus, deca spasena ZAGREB: Na autoputu Beograd-Zagreb kod Brodskog Stupnika zapalio se ju~e ujutro, oko ~etiri ~asa, autobus u kome je bilo 37 putnika, me|u kojima 28-oro dece koja su se vra}ala sa takmi~ewa u tekvandou u Srbiji. Jedna devoj~ica je povre|ena, a autobus je izgoreo. Putnici su videli dim u autobusu u javili voza~u koji je zaustavio autobus. Deca i ostali putnici uspeli su da istr~e na vreme. Jedna devoj~ica je prilikom izlaska pala i slomila ruku, pa joj je pomo} pru`ena u bolnici u Slavonskom Brodu. Autobus "mercedes", zagreba~ke registracije, potpuno je izgoreo, a wegovi putnici prevezeni su drugim autobusom u Zagreb. Policija obavqa uvi|aj, a saobra}aj se obavqa normalno. (Beta)

UKRATKO

Josipovi} ide u BiH SARAJEVO: Hrvatski predsednik Ivo Josipovi} doputova}e u sredu u dvodnevnu zvani~nu posetu Bosni i Hercegovini, saop{teno je iz Predsedni{tva BiH. Ceremonija sve~anog do~eka bi}e odr`ana u rezidenciji Konak, gde }e Josipovi} imati zvani~ne razgovore sa ~lanovima Predsedni{tva BiH. Predvi|ena je i zajedni~ka konferencija za novinare Josipovi}a i predsedavaju}eg Predsedni{tva BiH Harisa Silajxi}a.^lanovi kolektivnog {efa dr`ave priredi}e sve~anu ve~eru u ~ast hrvatskoga predsednika u zgradi Predsedni{tva BiH.

Austrija {aqe vojnike BE^: Austrija }e polovinom godine uputiti dodatnih 150 vojnika u BiH u okviru misije Eufora, saop{tilo je ju~e austrijsko Ministarstvo odbrane."Skoro }emo udvostru~iti kontingent", rekao je portparol Ministarstva [tefan Hir{ potvr|uju}i informaciju austrijskog dnevnik "Kurir". List je ju~e objavio da je ministar odbrane Norbert Darabos

rekao da ne}e uputiti vojnike u Liban, kao {to su to predlo`ile Ujediwene nacije, ve} u BiH. Austrija je u Bosnu ve} poslala 160 vojnika. O~ekuje se da }e biti poslata i dva helikoptera. Eufor ima oko 2.000 vojnika iz 25 dr`ava. (Beta-AFP)

Nacionalne mr`we BAWALUKA: Klub Bo{waka u Ve}u naroda Republike Srpske (RS) je ju~e ocenio da je zabriwavaju}i porast broja krivi~nih dela izazivawa nacionalne mr`we i netrpeqivosti. Klub je upozorio i na smawewe broja Bo{waka zaposlenih u MUP RS. U saop{tewu se navodi da je taj klub u Ve}u naroda osudio vandalski napad na grobqu Tekija u Fo~i i zatra`io da se po~inioci na|u i kazne. Povratnici u Fo~u su prilikom nedavne posete muslimanskom grobqu Tekija utvrdili da je poru{eno 20 nadgrobnih spomenika. U saop{tewu se navodi da je Klub imao primedbe na izve{taj o radu MUP RS 2009. godine, razmatran u parlamentu RS. Klub je ukazao da je u tom izve{taju vi{e pa`we trebalo posvetiti napadima na verske zajednice i analizi uzroka takvog pona{awa. (Beta)

Ja~awe saradwe u regionu QUBQANA: Na slede}em sastanku {efova dr`ava i vlada zemaqa regiona bi}e predlo`eno osnivawe sekretarijata "procesa Brdo". Kako saznaje Beta iz izvora bliskih vladi Slovenije, sekretarijat }e biti tehni~ke prirode, odnosno vodi}e brigu o tehni~kim detaqima organizacije "procesa Brdo", ~iji je zadatak ja~awe saradwe zemaqa u regionu. Osnivawe sekretarijata, koje je najavio slovena~ki premijer Borut Pahor prilikom nedavnog sastanka sa zamenikom ameri~kog dr`avnog sekretara Xejmsom Stajnbergom u Qubqani, podr`ale su i sve ~lanice Evropske unije (EU). Premijer Pahor razgovarao je sa Stajnbergom i nedavno u Pragu kada je ponovqen interes SAD za stabilnost Balkana, pri ~emu je ponovo nagla{en zna~aj evropske perspektive za ~itav region. Prvi slede}i sastanak, koji }e u okviru procesa Brdo biti posve}en energetici i saobra}aju odr`a}e se uskoro na ministarskom nivou u Hrvatskoj.


26

MOJA KU]A

utorak13.april2010.

DNEVNIK

CVETNI KALENDAR

Vreme je za ba{te i balkone APRIL U vrtu reba proveriti zalihu za{titnih sredstava. Sad se javqaju prve {teto~ine: mravi, pu`evi, krtice. Treba pa`qivo pripremiti tlo za sejawe trave, a zatim odabra-

T

ti seme trave i posejati. Za setvu odaberemo suv dan bez vetra. Na metar kvadratni seje se 40 do 60g semena. Najprikladnija za setvu trave jeste druga polovina aprila, ako zemqa nije previ{e vla`na i hladna. Posejano seme treba lako povaqati ili ugaziti, a zatim redovno vla`iti da se semenke ne osu{e. Stare travwake treba u aprilu prvi put pokositi, posle toga nakvasiti i posuti gnojivom.

Kamewari se i u toku aprila nadosa|uju, gnoje i popuwavaju novim biqem. Ako nameravamo da letwe biqe sejati na mesto, odnosno na cvetnu gredicu, treba sad pripremiti tlo. I u aprilu se mo`e saditi grmqe i drve}e ako nije poteralo. Isto vredi i za ru`e.

Sobno biqe Biqke koje su prezimile u saksijama treba o~istiti, izdanke skratiti, izmeniti zemqu i, po potrebi, uginule biqke zameniti novim. Ovo je najpovoqniji me-

sec za presa|ivawe sobnog biqa. Pri presa|ivawu ne treba uzeti uvek ve}u saksiju. Veli~ina saksije mora biti u skladu s veli~inom korena biqke. Ako je koren bolestan, treba u zemqu dodati vi{e peska. Pri presa|ivawu treba paziti da se saksija ne napuni previ{e zemqom, otprilike jedan centimetar ispod ivice saksije. To je tzv. ivica za zalivawe; ina~e se voda preliva. Ponovo presa|ene sobne biqke treba prvih nekoliko dana posle presa|ivawa samo oprezno zalivati. Vise}i filadendroni, puzavice, sanseverija i neke druge vrste sobnog biqa mo`emo razmno`iti tako da reznicu sa 3-4 lista stavimo u ~a{u s vodom i dr`imo na toplom i svetlom mestu. Kad je koren dug 3-4mm, posadimo malu biqku u saksiju.

MAJ U vrtu Prvi lepi majski dani vrlo su prikladni da obojimo ogradu, klupe i ostali ba{tenski name{taj. Treba odmah uni{titi korov koji sad ve} bujno

raste, da se ne osemeni i jo{ ja~e ne ra{iri. U ba{ti treba po~eti s okopavawem biqa i prehrawivawem zemqe, a ako je vreme izuzetno toplo, i sa zalivawem. Sad je krajwe vreme da posejemo letwe cve}e, ako to nismo stigli da u~inimo u aprilu. U drugoj polovini maja kod nas vi{e nema opasnosti od mrazeva, pa se mogu napoqe saditi: pelargonije, kane, salvije, petunije i ostalo letwe biqe. Divqe izdanke na ru`ama treba redovno rezati da nepotrebno ne iscrpquje biqku. Redovito treba zalivati ~itav vrt, a naro~ito grmqe i drve}e koje smo ove godine posadili. Ocvale cvetove jorgovana treba pa`qivo ukloniti, a forzicije i ukrasne tre{we posle cvetawa o{tro orezati.

Sobno biqe Saksije s prole}nim cve}em koje je ocvalo treba u drugoj polovini meseca posaditi

letwim cve}em. Zemqa u kojoj sadimo pelargonije i petunije mora biti dobra i hranqiva ako `elimo bujan rast i obilno cvetawe. Za polusenovita mesta prikladne su fuksije i begonije, a od vise}ih biqaka naro~ito su zgodne kobea i tropaeolum. Sobno biqe koje ne iznosimo u ba{tu ili na terasu treba dr`ati preko podneva lako zaseweno, a i napoqu ga treba smestiti na polusenovito mesto. Za sobne biqke koje nisu napoqu, vrlo je korisno da ih povremeno iznesemo na letwu ki{u. Amarilis treba u maju obilno zalivati, povremeno gnojiti i dr`ati na svetlu. Napoqe mo`emo izneti mawe-vi{e sve biqke, osim naro~ito osetqivih tropskih vrsta, predvi|enih za uzgoj u cvetnom prozoru. U maju su sve sobne biqke u punom razvoju i bujno rastu, pa o tom treba voditi brigu pri zalivawu i nadohrawivawu.

MIKROTALASNA RERNA

Mali aparat, velika pomo} ma li razlike izme|u mikrotalanih rerni koje se nude na tr`i{tu, a da nije u pitawu poznato ime koje vu~e cenu? Ima. Evo nekih podataka.

I

Sve one kuvaju stopostotnom snagom. Ali da biste ne{to odmrznuli treba vam samo 30 posto ukupne snage, a 50 posto je potrebno da biste ne{to zapekli.

Vata`a Ve}ina mikrotalasnih rerni ulazi u raspon od 600 do 1,200 vata. Ipak, industrija se slo`ila oko standarda koji iznosi 700W. To zna~i da su svi recepti razvijani i testirani na toj vata`i. Za{to? Jer vam je potrebna snaga od barem 700 vati da bi se hrana svugda jednako skuvala. Kupovawe mikrotalasne koja je slabija od toga jednako je pe~ewu ro{tiqa na {ibici. Na sre}u, rerne

Ja~ina Potra`ite pe}nicu koja ima barem tri stepena ja~ine.

Neke mikrotalasne pe}nice pru`aju mogu}nost kuvawa dve vrste hrane odjednom. Ali, ho}ete li to ikada koristiti? Ne. U zavisnosti od vla`nosti, mikrotalasi zagrevaju neku hranu br`e od drugih. Zato, mnogo je jednostavnije kuvati odvojeno.

Kontrola

Gde je smestiti

od 700 vati ne ko{taju vi{e od onih koje su slabije; a nisu nu`no ni ve}e.

Dvostruko pe~ewe

Hm, gde }ete da je stavite? Modeli koje mo`ete staviti na radne povr{ine su najpopularniji, upravo zbog toga {to ih mo`ete staviti bilo gde i odmah zapo~eti kuvawe. Noviji modeli ~ak imaju kontrole direktno na vratima, pa zauzimaju mawe prostora. S druge strane, ugradne mikrotalasne su uglavnom ja~e, a i ne zauzimaju dodatan radni prostor. I dok to zvu~i zgodno, imajte na umu da ih ne postavite previ{e visoko, da dodavawe sastojaka i me{awe ne zahteva stajawe na stolici.

Zaboravite na silna okretawa dugmi}a, mikrotalasne sa ta~ panelom su mnogo jednostavnije za kori{}ewe. Isto tako su ta~nije kada se radi o odre|ivawu vremena kuvawa, s obzirom na to dugmi}i na okretawe nemaju istu kalibraciju. A u mikrotalasno, par sekundi mo`e zna~iti jako mnogo. Zapamtite, {to je mikrotalasnom lak{e upravqati, to }ete je vi{e koristiti.

Pametne mikrotalasne Iznenadit}ete se svim mogu}nostima koje dana{we mikrotalasne pru`aju. Kuvawe sa senzorima omogu}uje merewe vla`nosti u pe}nici koja dolazi iz hrane. Programirano kuvawe omogu}uje vam da jednostavno ubacite klopicu, istipkate rerni o kakvoj klopici se radi, i odete dok nije sve gotovo. Kombinacija mikrotalasnih sa konvencionalnim pe}nicama vam ~ak omogu}uje da hrana bude dodatno hrskavija i finija. Jel i vi sad odjednom mislite o slanini?

[ta je va`no pri adaptaciji upili ste stan ili ku}u koju je pre useqewa potrebno adaptirati, ili `ivite u sopstvenom stambenom prostoru koji je spreman za osve`ewe. Odakle krenuti, koju firmu za izvo|ewe radova odabrati, kakvu prostornu koncepciju postaviti... samo su neka od pitawa koja se name}u vlasnicima. Adaptacija prostora, koja ~esto podrazumeva i izmenu dotrajalih instalacija, ponavqa se svakih 15-ak godina kako bi se osve`io, modernizovao ili reorganizovao stambeni prostor. Adaptacija podrazumeva radwe koje se ne odnose na zadirawe u nosivu konstrukciju,

K

prenamenu stambenog prostora u neki drugi sadr`aj. Pre adaptacije defini{ite potreban obim radova i raspolo`iv novac koji u to ula`ete. Ukoliko niste u mogu}nosti da izvedete sve radove, odredite one najnu`nije, koji }e stambeni prostor dovesti u zadovoqavaju}e stawe. Prednost dajte izmeni dotrajalih instalacija i kre~ewu, koji }e brzo i efektno osve`iti prostor. Adaptacija je ozbiqan zahvat i zahteva ukqu~ivawe majstora ili specijalizovanih firmi, koje garancijom na izvedene radove obezbe|uju trajnost i kvalitet. Najjednostavnije je odabrati jednu firmu,

koja izvodi razli~ite vrste radova, pa je mogu}e dobiti boqu ukupnu cenu. Ako uzimate majstora, birajte po preporuci, a pri pla}awu avansa napi{ite priznanicu. Adaptacijom se ~esto preure|uje prostor, t. prenamewuje – pregra|uje dnevni boravak ili trpezarija kako bi se dobila dodatna soba, spaja kuhiwa s trpezarijom. Napravite nacrt prenamene, odnosno nove organizacije prostora, a oko svega se mo`ete posavetovati sa stru~wacima i zatra`iti izradu projektne dokumentacije. Bez obzira na to koliko ste upu}eni u radove koji }e se izvoditi, budite prisutni za vreme wihovog izvo|ewa kako biste na vreme reagovali na odstupawa od ugovorenih rokova izrade ili druge probleme, koji se javaqu prilikom adaptacionih zahvata. Kvalitetno re{ewe enterijera, popra}eno ispuwewem estetskih i funkcionalnih zahteva, rezultira kvalitetnom adaptacijom `ivotnog prostora. Zahvati koje pravite su dugoro~ni, pa je bitno da ste na kraju zadovoqni svim izvedenim radovima. Adaptacija je kompleksan zahvat, koji zahteva koordiniranost razli~itih stru~waka, uspe{no preklapawe radova kroz zadate vremenske rokove, kvalitet i preciznost izrade, kao i va{e definisane stavove i zahteve.


MRE@A

DNEVNIK

utorak13.april2010.

27

Sti`u 3D kwige u`nokorejski nau~nici su saop{tili da su usavr{ili trodimenzionalnu tehnologiju (3D) za kwige, koja omogu}ava da slova bukvalno iska~u sa stranica kwiga. Istra`iva~i sa ju`nokorejskog nau~notehnolo{kog instituta u mestu Gvangju upotrebili su 3D tehnologiju za animaciju dve de~je kwige sa korejskim narodnim pri~ama, ilustrovane crte`ima zmajeva i heroja koji preska~u planine. „Bile su potrebne oko tri godine za razvoj ovog softvera”,

J

izjavio je vo|a projekta Kim Sang-]eol, dodaju}i da bi nova tehnologija mogla da bude iskori{}ena za bilo koju vrstu kwiga, kao i za slike koje se gledaju preko „pametnih” mobilnih telefona ili u muzejima kako bi se eksponati pove}ali. Kim je naveo da }e biti potrebno vreme za po~etak {ire primene te tehnologije, dodaju}i da ne mo`e da predvidi wenu cenu, ali da misli da }e ona biti dovoqno pristupa~na za masovnu prodaju.

TAKMI^EWE HAKERA PWN2OWN

Samo Krom pre`iveo

„Jahu” za ajfon ve nove aplikacije namewene ajfon ure|aju kompanije “Epl”, nedavno je predstavio “Jahu”, a obe slu`e za pretra`ivawe sadr`aja. Yahoo Search korisnicima omogu}ava da sa “Jahu” sajtova preuzimaju vesti, sportske rezultate, stawe na berzi, mape i druge podatke. Rezulatati su pregledni i prilago|eni ajfone korisni~kom interfejsu.

D

Pretragu je mogu}e vr{iti i izgovarawem termina koji se tra`i. Yahoo Sketcha-Search je aplikacija koja prikazuje mapu sa trenutnom lokacijom na kojoj korisnik mo`e da nacrta bilo koji oblik u nekom delu, gde }e aplikacija prona}i restorane i wihovu ta~nu lokaciju. Aplikacije su besplatne, a kompatibilne su i za rad na ajped ure|ajima.

rvog dana takmi~ewa Pwn2Own hakeri su uspeli da obore “Eplov” ajfon i Safari, “Majkrosoftov” Internet eksplorer 8 i Mozilin Fajerfoks. Jedino je Krom, pretra`iva~ kompanije “Gugl”, pre`iveo napade. Takmi~ewe Pwn2Own svake godine okupqa hakere iz celog sveta, koji se trude da u {to kra}em periodu prona|u slabosti najpopularnijih Internet pretra`iva~a i ugroze wihovu bezbednost. Ve} posle nekoliko minuta prvog takmi~arskog dana, tim koji sa~iwavaju Vin~enco Joco i Ralf-Filip Vajnman uspeo je da savlada ajfon i za svoje ume}e dobio nagradu od 15.000 dolara. ^arli Miler oborio je Safari na ra~unaru MacBook Pro sa operativniom sistemom Snow

P

Leopard i tre}i put zaredom pobedio na ovom takmi~ewu, jer je prethodno pobedio 2008. i 2009.

tako|e hakeri{u}i Mac. Zanimqivo je da je Miler pro{le godine uspeo da provali sigurnost

Poo{trava se za{tita privatnosti vropska unija razmatra uvo|ewe novih mera kojima bi se za{tita privatnost korisnika Interneta, posebno na sajtovima kao {to su Fejsbuk i Jutjub. Zakonodavci u EU do sada su primili brojne pritu`be od Internet koisnika koji su, bez wihovog znawa, ozna~eni na brojnim fotografijama i video zapisima koje su na Internet postavqala tre}a lica. Debata je dodatno poja~ana kada je sud u Italiji presudio da su trojica visokih slu`benika u kompaniji “Gugl” odgovorni za sadr`aj video materijala koji je preko jednog od guglovih sajtova neovla{}eno poslao jedan od korisnika Interneta. Ukoliko EU odlu~i da u tu oblast uvede nove, poo{trene zakone, to }e imati velike posledice po sajtove kao {to su Fejsbuk i Jutjub. Posebno glasni u tra`ewu ograni~ewa za dru{tvene sajtove su nema~ke i {vajcarske vlasti. Oni tra`e da se onemogu}i da korisnici takvih sajtova mogu da, bez odobrewa drugih lica, postavqaju wihove fotografije, mejl adrese ili druge detaqe iz wihovog

privatnog `ivota. Kao posledicu takvih zahteva, moglo bi se desiti da Fejsbuk ubudu}e mora da kontaktira osobe koje se nalaze na spornim materijalima i da tra`i wihovu saglasnost za objavqivawe takvog sadr`aja. Fejsbuk je ranije ove godine pristao da u {paniji pomeri minimalnu granicu za kori{}ewe tog sajta sa 13 na 14 godina, kako bi se uskladio sa {panskim zakonodavstvom. U EU ve} postoji oko 2.000 zakona koji se odnose na za{titu podataka i privatnosti na Internetu. Sve kompanije koje posluju na prostoru EU du`ne su da po{tuje te propise. Po tom pitawu EU se znatno razlikuje od SAD, koje forsiraju pristup otvorenog tr`i{ta i kada je re~ o Internetu. Ameri~ke vlasti nastoje da se {to mawe me{aju u rad Internet giganata poput Google-a i Fejsbuka. Ve}ina velikih Internet sajtova poti~e iz SAD i za wih u toj zemqi va`e druga~ija, daleko „labavija” pravila, od onih u EU.

E

„Nintendo” lansira 3D konzolu N

ovu verziju DS prenosive konzole, koja }e korisnicima omogu}iti prikaz 3D slike bez kori{}ewa 3D nao~ara, najavio je “Nintendo”. Detaqi o novoj konzoli bi}e objavqeni na E3 sajmu video igara, koji se u Los An|elesu odr`ava od 15. do 17. juna. Nova DS konzola naslednik je postoje}e serije, u koju spadaju i DSLite i DSi, a softverski sadr`aji koji se koriste za postoje}e DS konzole mo}i }e da se igraju i na novoj konzoli 3DS. I najve}i konkurent “Nintendu” na tr`i{tu konzola, kompanija “Soni”, planira da uskladi svoju konzolu PlayStation 3 sa 3D standardima.

Za pirate 10 milijardi evra vropqani su 2008. godine sa Interneta nelegalno preuzeli muziku, filmove i druge sadr`aje u ukupnoj vrednosti od 10 milijardi evra, saop{tila je danas Me|unarodna trgovinska komora (ICC), upozoravaju}i da }e maloprodaja zbog toga do 2015. ostati uskra}ena za ~ak 240 milijardi evra prometa. Wihova studija je pokazala da je u EU, zbog digitalne piraterije, u 2008. bez posla ostalo 185.000 qudi. Procena je da }e do 2015. godine broj izgubqenih radnih mesta dosti}i }e ~ak 1,2 miliona.

E

„Za nas to predstavqa drugi naziv za kra|u”, izjavila je {ef Me|unarodne gluma~ke federacije (FIA) Agneta Haland, koja je ukazala da mladi qudi stalno {aqu muziku i filmove prijateqima, ne poku{avaju}i da prethodno provere da li nelegalno dele materijale koji podle`u za{titi autorskih prava. Ona je rekla da umetnici jo{ ne znaju kako da iza|u na kraj sa internet piraterijom, ali da `ele da mladi qudi shvate kakvog je obima taj problem. FIA planira da ove podatke predstavi i Evropskom parlamentu, koji je lane neuspe{no poku{ao da napadne o{tre francuske mere protiv nelegalnog preuzimawa medijskih sadr`aja i softvera. Francuska `eli da, posle dva prethodna upozorewa, za tre}i uo~eni prestup, kada internet korisnik protivpravno preuzima sadr`aje sa Interneta, muziku ili filmove, da ga na period od godinu dana „odseku” sa interneta. O sli~noj meri razmi{qa i Britanija, prenele su novinske agencije.

Safarija za svega desetak sekundi. Sem Milera, niko nije uspeo da na ovom takmi~ewu pobedi tri puta. Za svoj uspeh Miler je nagra|en prenosivim ra~unarom i ~ekom od 10.000 ameri~kih dolara. Pao je i Windows 7, odnosno wegov bezbednosni mehanizam Data Execution Prevention (DEP), a probio ga je slobodni holandski istra`iva~ bezbednosnih propusta Peter Vregdenhil. Nema~ki student ra~unarstva, koji se predstavqa kao Nils, uspeo je da „probije” bezbednosni sistem Fajerfoksa, na Windows 7 operativnom sistemu. Od svih veb ~ita~a koji su poslu`ili kao mete napada jedino je “Guglov” Krom ostao ~itav prvog dana i ponovo potvrdio da je izuzetno stabilan i siguran.

Uga{en internet domen .yu nternet domen .yu prestao je da funkcioni{e u utorak u podne, a ulogu nacionalnog domena preuzeo je nastavak .rs Prema podacima Registra nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), procewuje se da je u utorak nestalo oko 4.000 domena .yu, ali samo oko 200 wih nema domen .rs. RNIDS je poru~io korisnicima da na wihovom sajtu pogledaju {ta sve treba da izmene kako bi bez problema nastavili da koriste internet servis. Za dodatne informacije i instrukcije korisnici mogu da se obrate i svojim internet operaterima ili ovla{}enom registru. Upotreba .yu domena po~ela je pre 14 godina, dok je zvani~na registracija .rs domena po~ela 10. marta 2008. godine. Vlasnici .yu domena su {est meseci imali pravo prvenstva da registruju istoimeni domen sa nastavkom .rs. Do danas je registrovano oko 60.000 .rs domena u pet adresnih nastavaka (.rs, .co.rs, .org.rs, .in.rs i .edu.rs), a ove godine RNIDS je pokrenuo i inicijativu da se nacionalno pismo }irilica uvede u kori{}ewe na Internetu.

I

Novi hard disk glavoboqa za XP ompjuterski hard diskovi uskoro }e do`iveti jednu od najve}ih promena formata u posledwih 30 godina, {to bi moglo da dovede do problema u kompatibilnosti sa operativnim sistemom Windows XP. Do po~etka slede}e godine svi novi hard diskovi koristi}e „napredni format” zapisivawa i skladi{tewa podataka, prenosi Bi-Bi-Si. Zahvaquju}i ovoj promeni, proizvo|a~i }e mo}i da prave hard diskove ve}eg kapaciteta, koji su pouzda-

K

niji i tro{e mawe energije. Korisnici Windows XP operativnog sistema mogli bi da

nai|u na probleme ukoliko zamene stari hard disk onim koji koristi novi format zapisivawa podataka, upozoravaju stru~waci. Od vremena operativnog sistema DOS, prostor na hard disku formatiran je u blokove veli~ine 512 bajtova. Ovi sketori su standardizovani zahvaquju}i kompaniji IBM, koja ih je koristila na svojim flopi disketama. Blokovi od 512 bajtova bili su korisni kada su hard diskovi imali veli~inu od samo nekoliko megabajta, ali nisu pogod-

ni za hard diskove veli~ine jednog terabajta (1.000 gigabajta) ili ve}e. „Tehnologija se promenila, ali fundamentalno formatirawe u blokove nije”, izjavio je Dejvid Burks, marketin{ki menaxer firme “Sigejt”. On je dodao da zbog ovog na~ina formatirawa, uz svaki blok ostane deo neiskori{}enog prostora, a na velikim hard diskovima to predstavqa ogroman i nepotreban gubitak. Novi format zapisivawa podataka smawuje neiskori{}eni prostor za oko osam puta, pa }e novi hard diskovi biti efikasniji od starih za oko sedam do 11 odsto.


28

OGLASI z ^ITUQE

utorak13.april2010.

DNEVNIK

Posledwi pozdrav sestri i tetki

voqenoj

Sa tugom se opra{tamo od na{e voqene sestre i tetke

Branki Mladi}

Branke Mladi}

1931 - 2010.

1931 - 2010.

Uvek }e{ biti u na{im srcima. Sestra Smiqa i sestri~ina Maja sa porodicom.

Sestra Zorka, sestri~ina Bogdanka, zet Branimir, unuk Filip i prija Spasenka.

104375

POMEN

Posledwi pozdrav priji

Branki od: prijateqa Perice, prije Mire i Slobodana Karagi} sa porodicom.

104390

104373

Posledwi pozdrav dragoj baki

Preminula je na{a draga

13. 4. 2008 - 13. 4. 2010.

SPLAVU u Futogu potrebni kuvari, restoranski konobari, konobarice. Tel. 063/890-19-89. 104186

Branki Mladi} ^ISTIM podrume, tavane, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, stare karoserije i automobile. Tel.: 063/84-85-495, 66-18-846, 6614-274. 103801

Stojanu Prodanovi}u Porodica Prodanovi}.

od: unuke Mirjane i zeta Radovana i prijateqa Mikajla, prije Cvijete i Radmile Markovi}.

104376

Posledwi sestri

pozdrav

voqenoj

Siroma{niji smo za divnog prijateqa i veliku li~nost

Nade`da A~ Sahrana je u sredu, 14. 4. 2010. godine, u 13.15 ~asova, na Gradskom grobqu. O`alo{}ena porodica Lugumerski.

104392

104391

3

Napustila nas je na{a

Milena Jovanovi} Branki Mladi} iz Stepanovi}eva od brata \ure Dobri}a sa porodicom iz Futoga.

Posledwi sestri

IZDAJEM jednokrevetnu, name{tenu sobu za radnike i studente, sa kupatilom i posebnim ulazom. Cena sa svim tro{kovima 9.000 dinara. Telefon 527-993. 104271

sanitariju, mewa ventile, vr{i odgu{ewa, otklawa curewa, montira ma{ine za prawe sudova. Telefoni: 6368-462, 064/11-86-330. 104279 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 104320

pozdrav

VODOINSTALATER serviser bu{i sudopere, montira

Porodica Vlajkov.

104399

104387

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga

Jelka Dabi} @ivki od sestre Vukice.

O`alo{}ena porodica.

PRODAJEM arpaxik holandski `uti i sitan luk, povoqno. Telefon 021-714-374, 064/158-4-008. 103891

PRIRODNI preparat protiv hemoroida - {uqeva klini~ki ispitan i li~no proveren. Eliminisawe za 7 dana. Deda Rado{. Telefoni: 037/490-797, 064/240-55-49. 104061

HOTELU potrebne sobarice. Informacije na telefon 4877444. 104090

@ivki

Obave{tavamo prijateqe da je sahrana 13. 4. 2010. godine, u 13.15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. 104383

Posledwi pozdrav dragoj tetki. Ivica, Marija i Jadranka sa porodicama.

Obave{tavamo prijateqe da na{ dragi

104398

104396

Prerano je prestalo da kuca srce na{eg voqenog oca i tasta

Bolno je prihvatiti istinu da odlazi{, ali iz na{ih se}awa, misli i qubavi nikada ne}e{ oti}i. Uvek }e{ biti voqen. Tvoja }erka Jelena i zet Mirko. 104388

104386

rodbinu i je preminuo

[oja \er| - \urika

od: wene Vesne, Gorana, Smiqe.

Uspomenu na wu ~uvaju: mnogobrojna familija i prijateqi.

1922 - 2010.

[oja \er|a -\usike

Sahrana }e se obaviti 13. 4. 2010. godine, 12.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

104384

Milena Jovanovi}

Sahrana je 13. 4. 2010. godine, u 14.45 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

dragoj

Posledwi pozdrav dragoj tetki

IZDAJEM garsoweru kod Sajma, 27m2. Telefon 063/582757. 104223 IZDAJE SE jednoiposoban prazan stan tel. kablovska, klima, na du`i period, Janka ^melika. telefon 064/9744079. 104268 IZDAJEM nov luks prazan dvosoban stran na ekstra lokaciji u blizini Futo{ke pijace, zvati posle 15 ~asova. Telefon 061/8-098-393, 021/543-465. 104086

ro|. Grubi{i} 1922 - 2010.

[oja \er|a \usike

Sahrana }e se obaviti 13. 4. 2010. godine, u 13 ~asova, na Katoli~kom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}ena porodica: }erka Jelena, i sin Sa{a sa porodicama, baba Mica i Du{ka. 104385

Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga

Branka Mladi} Dragoj majci, ta{ti i baki posledwi pozdrav od: }erke Biqane, zeta Zorana, unuka Milana, unuke Mirjane i sestre Mare. Sahrana drage nam pokojnice }e se obaviti 13. 4. 2010. na seoskom grobqu u Stepanovi}evu, u 15 ~asova.

104389


^ITUQE z POMENI

DNEVNIK

Posledwi pozdrav biv{oj koleginici i dugogodi{woj saradnici

utorak13.april2010.

Posledwi pozdrav

29

Posledwi pozdrav voqenoj majci

[oja \er|u od kumova: Save, Nata{e, Milo{a i Jelene Jerkov.

104351

Posledwi pozdrav sestri

Bojani Stankov Kolektiv DOO „Pan{ped” Novi Sad i porodica Stojanovi}.

Marko [uwka

Tatjani Krsti}

Dragi Maki, se}awa na tebe su svakodnevna, lepa i bolna.

Sahrana je danas, 13. 4. 2010. godine, u 14 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Tvoja porodica: Mila, Mina i \or|e.

O`alo{}eni: }erka Svetlana, zet Mihajlo i unuke Duwa i Sowa.

1017/P

104329 104346

Posledwi pozdrav tati i dedi

Posledwi pozdrav

Vinki Anti}

Posledwi pozdrav ocu na{eg kolege

Posledwi pozdrav na{oj dragoj priji

Radovanu Andri}u

Tatjani Krsti}

Posledwi svekrvi

pozdrav

dragoj

1931 - 2010. od brata Luke sa porodicom.

104352

Posledwi pozdrav sestri

\usiki

[oja \er|u od: sina Sa{e, snaje Sandre i unu~adi Uro{a i An|ele. Neka mu je ve~na slava.

Neka mu je ve~na slava.

Prija Bojka i prijateq Slobodan sa porodicom.

S po{tovawem, kolektiv JKP „Parking servis” Novi Sad.

od prijateqa: Marije i Imreta Sabo.

od snaje Borke.

104371

5837/P

104333

104332

Danas se navr{ava {est godina od kako nisi sa nama.

Dana, 9. aprila se upokojio, a 11. aprila je sahrawen u Boru

Posledwi pozdrav Svetlaninoj mami

104372

DESETOGODI[WI POMEN

Tatjani Krsti}

Napustila nas je zauvek na{a draga

Vinki Anti} 1931 - 2010. od brata Radivoja sa porodicom.

104353

Jovan Marinkovi}

Mir~eta Stankov

Posledwi pozdrav

rodom iz Paraga

Nada Vlaji} ro|. Tapavica

Vida Zeremski

S ponosom i qubavqu ~uvamo uspomenu na tebe. Oti{la je iz `ivota a nama je ostavila ve~no se}awe na svoju dobrotu, plemenitost i divno prijateqstvo.

Dragiwa Marinkovi}

Bojani Stankov

Voqeni nikada ne odlaze. Ve~no `ivite u nama.

Dragi na{ Mir~eta, uvek }emo ti biti zahvalni za tvoju nesebi~nu qubav koju si nam tako iskreno i od srca darivao.

Tatjani Krsti}

Uvek zahvalni, tvoji: prota Du{an, Branislava i Marija.

Porodica Purar.

Suprug Milo{ i k}i Jasmina. 104325

104339

104342

Nisi vi{e sa nama, ali uvek }e{ biti u na{im srcima.

Tu`na srca se opra{tamo od na{eg dragog supruga i oca.

Iskreno te `ale tvoji: Mila i Dejan sa porodicom.

Va{i: Nata{a, Savo, Milo{ i Jelena Jerkov.

od porodice Dragojlovi}.

104187

104362

104357

3

Rade Pjevi}

Marta Vrmi}

1934 - 2010.

Odeqewe R - 42 sa razrednom stare{inom, Generacija 2002.

Sahrana je obavqena u ponedeqak, 12. 4. 2010. godine, u 15 sati, na grobqu u Stepanovi}evu. Po~ivaj u miru. O`alo{}eni: supruga Mira, sinovi Nedeqko i Milorad, snaje Vesna i Qubica, unuci Rade, Aleksandar i Ugqe{a. 104327

104370

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav dragom bratu i stricu.

Posledwi prijatequ

pozdrav

dragom

Nikola Svilar 1947 - 2010. Navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana otkako smo te izgubili. Bio si nam oslonac i podr{ka, dobar suprug i po`rtvovan otac. ^uvamo te u na{im mislima, u na{im srcima. Tvoji najmiliji: supruga Milica i sinovi Vajo i Vojo.

Rade Pjevi}

Radu Pjevi}u

Radu Pjevi}u

od porodice [uput.

Brat \uro i bratanica Goca.

od porodice Drvenxija.

104331

104328

104330

104067


30

06.30 08.30 09.00 09.30 10.00 10.05 10.30 10.35 11.05 11.30 12.00 12.05 13.00 13.05 13.30 14.00 14.05 14.30 14.50 15.00 15.05 17.00 17.22 17.30 18.00 19.30 20.15 20.30 21.00 22.00 22.30 22.35 22.45 23.40 00.35

TV PROGRAM

utorak13.april2010.

Jutarwi program Izlog strasti Slon Benxamin Bajko kviz Vesti @ivopis Plej geams Na{i stranci Ples no stres Kuhiwica Vesti Duel struna Vesti No}na smena Klasik rok Vesti Ta divna stvorewa ^udesni svet: Lekcije iz geografije Predlog top liste Vesti Inspektor Montalbano: Zvuk violine TV dnevnik Tajna hrane: [unka Izlog strasti Razglednice TV Dnevnik Hop hop, kviz Umetni~ki program Signali Vojvo|anski dnevnik Strana~ka hronika Hronika 60. festivala profesionalnih pozori{ta Vojvodine Dokument Me|unarodni festival cirkusa u Monte Karlu Inspektor Montalbano

Oko sveta (Panonija, 17.00) 08.00 08.10 09.00 10.20 11.00 11.45 12.00 12.30 14.00 14.30 15.30 15.55 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 21.00 22.00 23.50

Prepodnevni program Beli luk i papri~ica U ogledalu Bila jednom jedna nedeqa Ulovi trofej Tin in Svet divqine, svet `ivotiwa Bez cenzure Beli luk i papri~ica Razgovori o zdravqu Vojvo|anske vesti O~istimo Srbiju U ogledalu Oko sveta Vojvo|anske vesti Pravila igre Na{ gost Vojvo|anske vesti Zatvori On i ona Vojvo|anske vesti Glas Amerike

06.05 08.00 09.00 09.05 10.05 10.34 11.10 12.00 12.15 12.30 12.45 13.30 13.58 15.00 15.58 17.00 17.25 17.45 18.25 19.00 19.30 20.08 21.04 21.59 00.25 00.47 01.35 03.10 04.03 04.32 05.11 05.47

Jutarwi program Jutarwi dnevnik Vesti Greh wene majke Kvadratura kruga Razglednica Sjaj trulog novca Dnevnik Sport plus Kuvati srcem Istra`iteqi Majamija @ivot je `ivot Tito: Cerveno-crno (19431980) Pri|i bli`e Porodi~no blago Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko magazin Slagalica, kviz Dnevnik Porodi~no blago 48 sati-svadba Glineni golubovi, film Dnevnik Tor~vud No}ni bioskop: Kada bi ovi zidovi mogli da govore 2, film 48 sati-svadba Oko magazin Kvadratura kruga TV prodaja Verski kalendar

DNEVNIK

Od 10.00 sati na RTS 2 mogu} je prenos sednice Skup{tine Republike Srbije. 07.05 07.36 08.01 08.25 08.35 09.03 09.33 09.59 10.18 11.10 11.37 12.05 12.55 13.55 14.24 14.54 15.21 15.33 16.00 16.54 17.23 17.55 19.55 20.55 22.54 23.42 00.10 00.41 01.34 01.57 02.56 04.20

Kuvati srcem Mali medved Mi{a Holini heroji Pepa prase Pri~e iz divqine Enciklopedija za radoznale Japanski animirani filmovi Izme|u igre i matematike Pregled Premijer lige Trag Gra|anin Baletski divertisman Trezor Pri~e iz divqine Enciklopedija za radoznale Japanski animirani filmovi Izme|u igre i matematike Tehnologija danas Ovo je Srbija Ku}a u bespu}u: \aci Moja ulica Ko{arka - Super liga 2: Partizan - Radni~ki, prenos TV mre`a Fudbal - Premijer liga: ^elzi - Bolton, prenos Sjaj trulog novca @ivot sa muzikom Zdravstveni vodi~ Nakon svih ovih godina Tehnologija danas Trezor Ko{arka - Super liga 2: Partizan - Radni~ki (r) Fudbal - Premijer liga: ^elzi - Bolton (r)

Kirsten Danst

Vimbldon

06.00 07.00 10.00 10.35 11.15 11.50

18.30 19.15 20.00 21.00 22.00 00.00 00.35 01.25 02.15

Radijsko dizawe TV dizawe Vesti B92 Sve }e biti dobro Bitange i princeze Intervju sa Jugoslavom ]osi}em Top{op Vesti za osobe o{te}enog sluha Bi-Bi-Si na B92: Smrtonosnih 60 Film: Lovac na ubice Vesti B92 Stawe nacije Reakcija Bi-Bi-Si na B92: Smrtonosnih 60 Vesti B92 Sun|er Bob Kockalone Dolina sunca Indija Film: Vimbldon Vesti B92 Medijum Sve }e biti dobro Bitange i princeze

07.00 10.00 11.40 11.45 12.00 12.45 13.00 13.55 14.00 15.45 16.00 16.45 16.55 17.00 17.45 18.30 19.00 19.15 19.30 19.55 20.10 21.00 21.15 22.30 23.00 01.00 02.50

Dobro jutro! Jovana i Sr|an Farma - u`ivo Mobto Siti kids Daniela Siti Farma - u`ivo Mobto Grand {ou Siti Farma - u`ivo Nacionalni dnevnik Mobto Gre{ne du{e Silikonske lepotice Farma - u`ivo Grand klub U sosu Nacionalni dnevnik Mobto Farma Loto Grand parada Javna tajna Farma - u`ivo Film: Greh Siti

13.30

Tamara Burevi}

Tom Kruz

Dokument Narkomanija nije bolest koja je nastala preko no}i, stoga se preko no}i ne mo`e ni suzbiti. Po{ast novog doba uzima svoj danak svakodnevno i danas je svima jasno da u borbi protiv narkomanije mora da se organizuje cela dru{tvena zajednica. Urednica: Tamara Burevi} (RTV 1, 22.45)

07.10 08.30 08.55 09.25 10.25 10.35 12.05 12.30 12.40 13.05 13.10 14.20 14.45 15.15 16.15 16.45 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 22.50 23.40 00.03

Porodica Serano Zvrk Paideja TV ba{tina Ru~ak na lepe o~i Porodica Serano Izravno (hrv) Vesti (ma|) Kuhiwica (ma|) Tajna hrane: Pastrmka Detektiv Putilin Slon Benyamin Bajko kviz Na{i dani (ma|) Verska emisija (ma|) Kultura i tradicija Roma TV Dnevnik (hrv) TV Dnevnik (slov) TV Dnevnik (rus) TV Dnevnik (rum) TV Dnevnik (rom) TV Dnevnik (ma|) Sportske vesti (ma|) Tarzan Dobro ve~e, Vojvodino (rom) Porodica Serano Detektiv Putilin Tarzan TV Prodaja

Glineni golubovi 10.00 10.30 11.00 11.10 12.00 13.00 13.10 14.05 15.00 15.10 15.35 16.00 16.10 16.35 16.45 17.00 17.10 18.00 18.15 18.30 19.00 19.25 19.45 20.00 21.00 21.45 22.00 22.30 23.15

Hrana i vino Mali lete}i medvedi}i Objektiv Sa vetrom u le|a Evo nas kod vas Objektiv Velika ruska kolekcija Buntovnici Objektiv Radionica Najboqi lek Objektiv NS klinci Neon siti Objektiv (slov) Objektiv Sa vetrom u le|a Objektiv Objektiv (ma|) Hrana i vino Objektiv Mali lete}i medvedi}i Neon siti Prizma Velika ruska kolekcija Neon siti Objektiv Buntovnici Sa vetrom u le|a

06.30 ACB Liga: Barselona – Real Madrid 08.00 Evroliga Magazin 09.30 Ful Tilt poker 10.30 ATP Masters Monte Karlo 18.30 Pravi NBA 19.00 MU TV: Bekburn – Man~ester junajted 20.45 Kopa Italija 1/2 finale: Fiorentina – Inter 22.45 NBA u`ivo 23.00 Ful Tilt poker 00.00 NBA: LA Lejkers – Portland

08.00 De~iji program, 09.00 Kuhiwica, 10.00 Izlog strasti, 10.30 Crtani film, 11.00 Reprize ve~erwih emisija, 13.00 Tuti Fruti kviz, 15.00 Info K9, 16.00 Metropole i regije sveta, 17.00 Info K9, 17.45 Biber, 18.00 Kultura tela, 18.30 Kuhiwica, 19.00 Info K9, 19.45 Biber, 20.10 Argumenti, 21.15 Nikad se ne zna..., 22.15 Biber, 22.45 Vodi~ kroz umetnost i nauku, 23.15 Tuti Fruti kviz, 00.15 Biber, 00.30 Izlog strasti, 01.00 Film, 02.00 No}ni program 12.00 Hronika op{tine [id, 13.00 Yuboks, 14.30 Denis napast, 15.00 Luna, 15.45 Kuhiwica, 16.15 Sport STV-a, 17.00 Novosti 1, 17.15 Hronika op{tine Ruma, 18.10 Buntovnici, 19.00 Novosti 2, 19.30 Denis napast, 20.00 Luna, 20.45 E TV, 21.15 O~i u o~i, 22.00 Novosti 3, 22.30 Buntovnici, 23.15 Yuboks

Dva studenta sa Univerziteta Zapadna obala Arijan i Ernest, slede viziju svog profesora idealiste, gospodina Malija i poku{avaju da urade ne{to veoma va`no u svojim `ivotima. Na veliko razo~arewe wihovog profesora, Arijan i Ernest donose odluku da se ukqu~e u rat u Avganistanu. Uloge: Tod Hajs, Majkl Pewa, Robert Redford, Tom Kruz Re`ija: Robert Redford (RTS 1, 21.59)

06.00 06.55 07.45 08.40 09.35 10.05 11.00 11.10 12.20 12.45 15.15 15.30 16.20 17.05 18.00 18.35 19.05 20.00 21.00 22.00 00.05 00.10 01.40 01.41

Divqa stvorewa Take{i Ukradena sre}a Srce na dlanu Ludi kamen Va`ne stvari Foks vesti Vajpaut Everest Film: [esta brzina Foks vesti ^ari Hiqadu i jedna no} Vajpaut Foks vesti Kviz: Ludi kamen Teka{i Hiqadu i jedna no} Kviz: @elite li da postanete milioner? Film: Protiv zakona Foks vesti ^ari No}ni program-Foks non-stop Divqa stvorewa

Glas Amerike Rizik Slatka moja Slavni Neustra{iva planeta Top {op Za dobar dan Slatka moja Vesti Top {op Cepelin Top {op Poslovni dan Top {op U lavqoj jazbini Vesti Slatka moja Milica na kvadrat Slike `ivota Doktor Martin Film: Bri`ni ba{tovan Slavni Milica na kvadrat Glas Amerike Doktor Martin Cepelin Film: Bri`ni ba{tovan (r) Rizik

Raj~el Vajs

Bri`ni ba{tovan U udaqenoj oblasti severne Kenije briqantna i strastvena Tesa Kvejl je prona|ena brutalno ubijena. Izgleda da je Tesin saputnik, lokalni doktor, napustio mesto zlo~ina, a dokazi upu}uju na zlo~in iz strasti. Uloge: Ralf Fajns, Rej~el Vajs Re`ija: Fernando Mejrales (Avala, 21.00)

@ivot je lep Nodi Mala princeza Pokojo Meda Rupert Vinks Presovawe Dork hanters Bli~ Sigma Do neba Presovawe [edou rajders Kvizi} Presovawe Vesti Skrivena kamera Kartel Vinks Dangube

16.15 17.45 18.30 18.55 19.30 20.30 21.15 22.45 23.00 23.55 00.10 00.20 01.20

@ivot je lep Tajanstvene pri~e Skrivena kamera Telemaster Rebelde Imperija Kin Stars Skrivena kamera Luda ku}a Telemaster Fe{n selek{n Kartel ]irilica

Na svom posledwem Vimbldonu, apati~ni teniski veteran Piter Kolt zaqubqe se ameri~ku zvezdu u usponu Lizi Brendburi i po~iwe da pru`a najboqe partije u karijeri. Ali, ona neo~ekivano ispada sa turnira…. Uloge: Pol Betani, Kirsten Danst, Sem Najl Re`ija: Ri~ard Lonkrejn (B92, 22.00)

12.50 13.00

06.00 06.30 07.00 07.40 08.30 09.25 10.00 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.55 18.30 19.15 19.40 20.00 21.00 23.00 23.45 00.00 00.30 01.30 02.00 03.00

07.00 08.20 08.45 09.00 09.10 09.20 10.00 10.15 10.35 11.00 11.20 11.45 12.00 12.30 13.25 13.55 13.58 14.10 15.00 15.30

14.00 16.00 16.30 17.00 18.00

SERIJA

Kartel Deset prijateqa ulaze u ilegalan posao sa drogom, misle}i da je to najbr`i na~in da se obogate... Uloge: Manolo Kardona, Fernando Solorzano, Dijego Kadavid, Paulina Galvez, Karlos Augusto Maldonado Re`ija: Luis Alberto Restrepo (Ko{ava, 00.20)

Radio Novi Sad PROGRAM NA SRPSKOM JEZIKU: UKT 87.7, 99.3, 99.6MHz i SR 1269 KHz (00,00-24,00) PROGRAM NA MA\ARSKOM JEZIKU: UKT 90.5, 92.5 i 100.3 MHz (00,00-24,00) PROGRAM NA OSTALIM JEZICIMA - SLOVA^KOM, RUMUNSKOM, RUSINSKOM, ROMSKOM, BUWEVA^KOM I MAKEDONSKOM JEZIKU UKT 100 i 107,1 MHz (00,00-24,00)

08.35 Tandem, 08.45 Turisti~ke razglednice, 08.55 Ski Jahorina, 09.25 Fokus, 12.00 Info klub, 12.55 Fokus, 13.45 Top {op 6, 16.00 Fokus, 16.45 Ski Jahorina, 17.30 Tandem, 17.40 Info Puls, 20.00 Fokus, 20.50 Info Puls, 21.10 NS Indeks, 21.35 Film, 23.15 Fokus, 23.45 Turisti~ka razglednica, 00.00 Info Puls, 00.20 Eks - JU vesti, 00.45 Fokus, 01.15 Ski Jahorina

08.00 Pismo glava, 09.00 Pregled {tampe, 09.30 Putevi nade, 10.00 Pregled {tampe, 10.15 Film info, 11.00 Farma, 12.00 Akcenti, 12.10 Zdravqe, 14.00 Akcenti, 14.15 Udica, 15.00 Biznis Art, 16.00 Akcenti, 16.30 Dok. film, 18.00 Akcenti, 18.15 Serija, 19.00 Prolog, 20.10 Pun gas, 21.00 Film, 22.30 Akcenti dana, 23.00 555 Li~nosti, 23.30 Film

07.30 Beli luk i papri~ica, 08.00 Svetiwama u pohode, 08.40 Bukvar akcionarstva, 09.00 Karmelita, 10.00 Opra {ou, 11.00 Na zdravqe, 11.30 Ku}ica u cve}u, 13.00 U na{em ataru, 14.00 Biqana za vas, 15.00 Vi{e od sporta, 16.00 Zdravo, 17.00 Politikon, 18.00 Karmelita, 19.00 Objektiv, 19.40 Bukvar akcionarstva, 20.00 Sportski pregled, 21.00 Komentar utakmice, 22.00 Objektiv, 22.30 Puls plus, 23.00 Dobro ti ve~e, 00.00 Objektiv, 00.30 Slavni parovi

08.00 Banat danas, 09.00 Gospodin mufquz, 09.30 Opstanak, 10.00 Film, 11.30 Hrana i vino, 12.00 Iza scene, 13.00 Kviz, 14.30 Zemqa nade, 15.30 Dok. program, 16.00 Prijateqi i suparnici, 17.00 Pod suncem, 17.50 Vesti za gluvoneme, 18.00 Banat danas, 19.00 Mozaik dana, 19.30 Hrana i vino, 20.00 Prijateqi i suparnici, 21.00 Signali op{tine Se~aw, 22.00 Mozaik dana, 22.30 Maks Kju, 23.15 Kviz, 00.15 Pod suncem.


DNEVNIK

utorak13.april2010.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

OSUMWI^ENA PANDEMIJA GRIPA

31 12

Pi{e: Zoran Radovanovi}

Kristina Kol

SERIJA

Za~arani U viktorijanskoj Engleskoj devojka koja neobi~no li~i na Kejsi {okira gomilu qudi kad pomo}u snage uma podigne vazu u vazduh. Devojku natprirodnih mo}i iz publike gleda nefilim Azazel, koji posle spava s wom... Uloge: Kristina Kol, Yemima Ruper, Majkl Fasbender, Lora Pajper, Yejmi Dejvis Re`ija: Brajan Gant (Nova TV, 01.00) 08.10 08.15 10.15 11.15 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 17.20 18.15 18.50 19.15 20.00 21.00 22.00 23.45 00.00 00.30 01.00 02.00 03.00

Bumba, crtani Odavde do ve~nosti Magi~na privla~nost IN Farma Najboqe godine Odavde do ve~nosti Magi~na privla~nost Vesti Na{a mala klinika IN Upitnik, kviz Dnevnik Najboqe godine Farma Ubice usamqenih srca, film Vesti Sajnfild Bra~ne vode Za~arani Ezo TV Dani gneva, film

08.00 09.00 10.00 11.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Rimske misterije Lete}i nosa~ aviona Verdijevim stopama Pra{ko prole}e Drugi svetski rat u boji Ko si zapravo ti? 1529 – opsada Be~a Moj dnevnik Krila ludila Van Gog – kompletna pri~a Abrahomova deca Rimsko carstvo Drugi svetski rat u boji Grobqe gladijatora 1631- razarawe Magdeburga Moj dnevnik Krila ludila

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.30 16.00 18.00

Papirmanija Skajland [argarepko Papirmanija Skajland [argarepko Na putu za Santa Fe Doru~ak sa |avolom Crveni udar U potrazi za zlatom Tre}eg rajha Nekoliko lekcija o qubavi Bu! Erotski film Kratko putovawe u raj

20.00 22.00 00.00 02.00

06.00 Nacionalno blago 2: Kwiga tajni 08.00 Kako ukrasti mladu 09.40 London, moja qubav 11.20 Prole}ni raspust 12.40 Holivud na snimawu 13.10 Pol Blart: Policajac iz tr`nog centra 14.40 Traga~: Dolazak tame 16.15 Sestrinstvo putuju}ih pantalona 2 18.15 Sredw{kolski mjuzikl: Maturanti 20.05 Seks i grad 22.30 Osmi putnik: Uskrsnu}e 00.20 Pritajeno zlo 3: Istrebqewe 01.55 Seks i smrt 101 03.55 Svini Tod, demonski berberin iz Ulice Flit

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.14 Dolina sunca 10.25 U carstvu Pigmejaca - Kimiali iz Nove Gvineje, dok. film 11.15 Xejms Martinova Britanija, dok. serija 11.40 Kulturna ba{tina 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar 12.32 Moj greh 13.20 Meklodove }erke 14.25 TV kalendar 14.42 Me|u nama 15.40 Opa cupa, cupana 16.20 Hrvatska u`ivo 17.40 Najslabija karika, kviz 18.20 Kod Ane 18.37 Dolina sunca 19.30 Dnevnik 20.10 Globalno selo 20.45 Dr`ava, selo, grad 22.00 Poslovni klub 22.40 Otvoreno 00.10 Drugi format 01.00 Zvezdane staze 01.45 Ru`na Beti 02.30 Zlo~ina~ki umovi 03.15 Nabrijani

08.15 Silvestrove i ^i~ijeve tajne 08.35 Ulica Somerset 11 09.00 Hana Montana 09.25 Vip Muzi~ki klub 10.00 Sudija Ejmi 10.45 Boja hrabrosti, film 12.20 Muzi~ki specijal 12.45 Dokuteka 13.20 Prijateqi 13.45 Moja `ena i deca 14.10 Ru`na Beti 14.55 Kod Ane 15.10 Koga briga? 15.40 TV vrti} 16.15 Zvezdane staze 17.05 Drugi format 18.20 @upanijska panorama 18.50 Vip Muzi~ki klub 19.25 Doktor Hu 20.15 Nepokoreni grad: 72-96 21.55 Zlo~ina~ki umovi 22.45 Fawlty Towers 23.20 Nabrijani 00.05 Muzi~ki specijal

SERIJA

Zlo~ina~ki umovi Slavni autor crtanih stripova ukqu~uje se u potragu za serijskim ubicom u Los An|elesu. Ali potraga ne}e biti ni malo laka... Uloge: Tomas Gibson, Payet Brevster, [emar Mur, Metju Grej Gubler, Ej Yi Kuk, Kirsten Vangsnes Re`ija: Edvard Alen Bernero (HRT 2, 21.55)

06.00 07.00 08.00 09.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00 03.00

Gardijan Sudija Ejmi Pomorska patrola Fojlov rat Sudija Ejmi Gardijan Ne{ Brixis Fojlov rat Biti Erika Pomorska patrola Ne{ Brixis Zakon i red Jurwava za sudbinom Hrabra, nova devojka Igra uma Tajanstvena `ena: Vizija ubistva 05.00 Zakon i red

Keli Karlson

SERIJA

Re`i me

Posle iznenadne \inine smrti, Kristijan odlu~uje da vi{e pa`we posveti wenom sinu. [onova nova agentica Kolin odlu~i se za operaciju svojih nagwe~enih no`nih prstiju... Uloge: Dilan Vol{, Yulijan Mekmahon, Yoli Ri~ardson, Yon Hensli, Valeri Cruz, Linda Klajn, Keli Karlson (RTL, 00.00) 08.10 10.05 10.30 11.15 11.45 12.15 12.35 13.20 14.10 15.50 16.40 17.05 17.30 18.00 18.55 19.10 20.00 21.00 22.00 23.10 00.50 01.40

Payet Brevster

07.00 Ubistvo me|u odgajiva~ima pasa 08.30 Intermeco 1 10.30 Moja slatka debequca 11.30 Saut Park 12.30 Intermeco 2 13.00 Trava 14.00 Stjuardese 15.00 Moja slatka debequca 16.00 Stjuardese 17.00 Ne~astan put 18.30 Intermeco 3 19.00 Otac, sin i qubavnica 21.00 Saut Park 22.00 Glineni golubovi 00.00 Dr Finli 01.00 Avanture Jana Tartua

04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.10 16.00 18.00 20.00 23.10 00.50 02.20

Mladi Amerikanci Bogata{eva `ena Lova do krova Opasni Yoni Apostol Prozor spava}e sobe Nacija vanzemaqaca Pustara Nikson Mladi Amerikanci Lezbijske fantazije Topqeni u`itak

Drugo lice Kraq Kvinsa Pod istim krovom Rejmond Bibin svet Ekskluziv Ve~era za 5 Najlep{i urok Drugo lice Kobra 11 Kraq Kvinsa Pod istim krovom Rejmond Bibin svet Ekskluziv Ve~era za 5 Jezikova juha, rijaliti {ou Hrvatska tra`i zvezdu Magazin Qubav je na selu, dok. sapunica Sara Konor: Hronike Re`i me Astro {ou

09.35 10.30 11.25 12.20 13.15 14.10 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55

Razorna laboratorija Kako se to pravi Dodaj gas Limarska radionica Ameri~ki ~operi Peta brzina u Evropi Prqavi poslovi Gamadatori Vrhunsko graditeqstvo Limarska radionica Razotkrivawe mitova Kako se to pravi Auta po meri – Berlin Gra|evinci LA-a Discovery projekat Zemqa 22.50 De{ifrovawe katastrofe 23.45 Limarska radionica 00.40 Gamadatori

08.30 10.00 11.30 12.30 14.00 16.00 17.30 19.00 19.10 20.15 21.00 23.00 23.15 23.45 00.45

Fudbal Biciklizam Dizawe tegova Fudbal Biciklizam Bilijar Fudbal Fudbal Dizawe tegova Fudbal Boks Ekstremni sportovi Automobilizam Automobilizam Fudbal

Temperatura prvi alarm

eakcija na kontakt s virusima gripa proti~e u tokom prethodne godine zbog hroni~nih metaboli~rasponu od neprimetne infekcije do zapaqewa kih bolesti (ukqu~uju}i dijabetes), o{te}ewa buplu}a koje, mada izuzetno retko, mo`e i da se ne brega, poreme}aja hemoglobina, slabosti imunog sipre`ivi. Na uzajamni odnos zastupqenosti pojedinih stema (zbog lekova ili side); odrasli i deca s bilo reakcija uti~e niz ~inilaca, poput op{teg zdravkakvim stawem (poput kognitivnih o{te}ewa, postvenog stawa populacije ({to zavisi od uzrasta, raznovrsnosti ishrane, re`ima rada i odmora, prisustva drugih poreme}aja zdravqa itd.), ali veliki zna~aj ima stepen kolektivnog imuniteta. Podrazumeva se da neprimetan ili vrlo lak klini~ki ispoqen oblik imaju osobe koje su ve} bile u dodiru s istim ili sli~nim uzro~nikom, a da najgore prolaze mala deca, kao pripadnici do tada neugro`enog dela populacije, osobe s hroni~nim poreme}ajima zdravqa, naro~ito plu}ni i sr~ani bolesnici, kao i stari. Klini~ka slika gripa, bilo da je u pitawu wegov sezonski ili novi oblik, obuhvata: nagli skok temperature; krajwu malaksalost; bolove u mi{i}ima i zglobovima; suv ka{aq; glavoboqu; kijavicu i curewe iz nosa; gu{oboqu i trbu{ne smetGojaznima je samo jo{ grip falio we (obi~no me|u decom). Sli~na je i lista simptoma koja se mo`e na}i na na{im doma}im vreda ki~mene mo`dine, epilepsije ili drugih neusajtovima: temperatura iznad 38 0 C; ka{aq i suvo grromi{i}nih poreme}aja) koje ugro`ava disajnu lo; zapu{en nos ili curewe iz nosa; glavoboqa ili funkciju, ote`ava izbacivawe sekreta ili pove}ava bolovi u mi{i}ima; drhtavica; umor, sustalost, marizik ugu{ewa sekretom; deca i mladi uzrasta od laksalost; povra}awe; proliv. Kako se grip ne mo`e {est meseci do 18 godina koji se dugotrajno le~e pouzdano razlikovati od niza sli~nih infekcija diaspirinom, pa mogu dobiti Rejov sindrom ukoliko sajnih puteva, u toku epidemija se kao postavqena diobole od gripa; `ene koje }e biti trudne tokom sezojagnoza bolesti prihvataju sva stawa sli~na gripu. ne gripa; deca uzrasta 6–23 meseca. Takva radna definicija treba da je vrlo jednostavna, Kakvo je iskustvo s teku}om pandemijom? Uprkos {to se u ovom slu~aju u potpunosti posti`e jer se diokolnosti da novi grip ne {tedi mlade qude, hroni~jagnoza, uz uslov da ne postoji drugi poznat razlog kone (naro~ito plu}ne) bolesti i poreme}aji imunog ji dovodi pacijenta lekaru, zasniva na samo dva elesistema nose sobom mnogo ve}i rizik od nepovoqnog menta: temperaturi iznad 38 0 C (precizno: 37,8 0 C) ishoda. Iznena|ewe je predstavqala i pove}ana ugroi ka{qu i/ili gu{oboqi. `enost gojaznih gra|ana. U ciqu pouzdaOd deset bolesnika s teIznena|ewe je predstavqala i nijeg razgrani~avawa novog {kim komplikacijama u gripa od ostalih vrsta griSAD, devet je bilo gojazno, pove}ana ugro`enost od gripa pa i drugih infekcija dia sedam morbidno gojazno. gojaznih gra|ana. Od deset sajnih puteva, bolesnici s I pripadnost trudnica bolesnika s te{kim komplikacijama preliminarnom dijagnozom grupama pod visokim riziu SAD, devet je bilo gojazno, gripa dele se u tri grupe. kom je obja{wiva. To je Potvr|eni: oboqewe sli~pravilo koje va`i i u drua sedam morbidno gojazno no gripu + dokazano prisugim epidemijama, jer majstvo novog virusa polime~in organizam, ve} optereraznom lan~anom reakcijom ili wegovom kultivaci}en ishranom ploda, biva izlo`en dodatnom izazovu. jom; verovatni: oboqewe sli~no gripu + laboratorijNe postoje jedinstveni kriterijumi za bolni~ko ski test pozitivan za grip tipa A, ali negativan za le~ewe koji bi se primewivali u celom svetu. Kao antigene H1 i H3 polimeraznom lan~anom reakcijom; dva znaka koji posebno ukazuju na potrebu za hitnom mogu}i: oboqewe sli~no gripu bez negativnog testa reakcijom navode se skra}en dah i ubrzano disawe. na virus H1N1 u slede}im slu~ajevima: prethodno Kada se oni jave, potrebno je odrediti zasi}enost krzdrava osoba starija od 65 godina primqena u bolnivi kiseonikom i snimiti plu}a (sumwa na zapaqewe). cu zbog oboqewa sli~nog gripu; epidemiolo{ki poPo ne{to op{irnijoj listi, razlozi za hitnu lekardatak o kontaktu s potvr|enim ili verovatnim slusku procenu i eventualno slawe u bolnicu su: ote`a~ajem gripa tokom prethodnih sedam dana; oboqewe no disawe ili bol u grudima; pomodrelost usana; posli~no gripu + boravak u podru~ju gde ima potvr|evra}awe i nesposobnost zadr`avawa te~nosti; konnih ili verovatnih bolesnika. fuzno stawe i smawena komunikativnost; gr~evi, odU i{~ekivawu pandemije pti~jeg gripa, Amerinosno epileptiformni napadi, i gubitak te~nosti uz kanci su procewivali da su slede}e populacione gruvrtoglavicu pri ustajawu. pe izlo`ene povi{enom riziku da ispoqe te`ak obObi~no se smatra da su razlozi za prijem u bolnilik bolesti, do`ive komplikacije ili podlegnu bocu ispuweni ako postoje bar dva od slede}a ~etiri lesti: osobe starije od 65 godina; {ti}enici domova znaka: temperatura iznad 380 C tokom tri dana; za dugotrajnu negu osoba s bilo kojim hroni~nim starendgenski potvr|eno zapaqewe plu}a; saturacija wem; odrasli i deca s hroni~nim poreme}ajima plu}(zasi}enost) krvi kiseonikom ? 92%; postojawe nog i sr~anokrvnog sistema, ukqu~uju}i astmu; odrafaktora rizika za te`ak oblik bolesti, odnosno sli i deca podvrgnuti redovnom lekarskom pra}ewu komplikacije.

R

Kwigu Zorana Radovanovi}a „Grip“, za 599 dinara, mo`ete kupiti kod Izdava~ke ku}e „Arhipelag“ (Terazije 29/II, 11000 Beograd; tel: 011/33–44–536, 011/33–44–427; mejl: klub@arhipelag.rs; SMS: 063/16–43–609), ili u svim boqim kwi`arama u zemqi.

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta redakcija@dnevnik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Zamenik generalnog direktora Smiqa Maksimovi} (480-6816). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859) Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (nedeqni broj 480-6888), Mi{ko Lazovi} (dru{tvo i feqton 480-6889), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Sne`ana Milanovi} (TV magazin 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6846, 525-862), Branislava Opranovi} (nedeqni ru~ak 480-6821), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Boris Todorovi} (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Dnevnik - [tamparija”, Novi Sad; Direktor 021/6613-495. @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


32

MONITOR

utorak13.april2010.

DNEVNIK

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Mesec prolazi kroz va{ znak, pa ste osetqivi i lako povredqivi. Mewate raspolo`ewa i prilike, pa budite fleksibilni i sa~uvajte srce za sebe. Poboq{awe prihoda pove}ava va{ apetit za kupovinom.

BIK 20.4-20.5.

Sve {to se de{ava u tajnosti i iza zatvorenih vrata ide vam u prilog. Morate da toleri{ete jednu dominantnu osobu, sve i da ne}ete. Skloni ste doterivawu i ulep{avawu svog okru`ewa. Hedonizam.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

V REMENSKA

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.yu

13. april 2010.

Vas dva blizanaca se nikada ne dosa|ujete. U posledwe vreme ste se vezali za jednu prijatnu i lepu osobu, pa vam prija sve u vezi s tim. Idete istim pravcem i putem, i nadaqe. Emotivno ste motivisani i anga`ovani u radnom duhu, s mnogo strasti pa vas je te{ko zaustaviti. Prijateqi su spremni da vam iza|u u susret, samo recite {ta `elite! Pometwa u karijeri. Te`ite ostvarewu svojih dalekih ciqeva i ideala, zamisli, i to posve samostalno i dominantno, samouvereno. Svakom kraqu ili kraqici trebaju vojnici, izvr{ioci, nemojte to zaboraviti. Organizacija. Utorak je Marsov dan, `estok dan, tako da ne}ete imati predaha. Situacija se ipak polako razre{ava, poboq{ava i olak{ava kako dani budu tekli tokom sedmice. U qubavi je napeto.

VAGA 23.9- 23.10.

Ne{to ste se opustili ili ~ak zaqubili u posledwe vreme. Nekako s prole}a... kako peva pesma. Uga|ate sebi i dragoj osobi. Prijaju vam pauze i predah u restoranu i kafi}u, uz dobar razgovor.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

[ta biste pre ~inili i u~inili kada pred sobom imate toliko toga zacrtanog i dogovorenog?! Dan je kratak, mada se produ`io i sve je du`i kako se vreme poboq{ava, pa se dobro organizujte. U svom domu mo`ete imati `ivu `urku ukoliko izgubite kontrolu nad sobom. Nemirni ste i ostra{}eni, pa je potrebno da budete fizi~ki aktivni. Sport ili {etwe, brzo hodawe? Qubav!

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Teskoba prolazi i pred sobom imate jasne ciqeve i re{ewa u kojem pravcu }ete se boriti. Smawite tenziju na poslu, u kontaktu sa saradnicima i izvr{iocima, vi{e se odmarajte i spavajte.

Sami morate re{avati svoje probleme, po svom naho|ewu i idejama jer samo tako mo`ete ostati verni sebi i zadovoqni da ste sve preduzeli kako treba. Uspeh ne}e izostati, pa ni novac. Na radnom mestu ste primorani da po{tujete autoritet ili nadre|ene jer, kada ih ne mo`ete pobediti, pridru`ite im se! Tako }ete najmawe uludo potro{iti energije. Lepo pi{ete i izra`avate se.

PROGNOZA

TRI^-TRA^

Zabrinuta Gvinet

SVE`E

Vojvodina Novi Sad

14

Subotica

12

Sombor

12

Kikinda

13

Vrbas

13

B. Palanka

14

Zrewanin

14

S. Mitrovica 13 Ruma

14

Pan~evo

14

Vr{ac

15

Srbija Beograd

14

Kragujevac

15

K. Mitrovica 14 Ni{

14

I OBLA ~ NO

Evropa

NOVI SAD: Sve`e i obla~no uz ~estu ki{u. Vetar umeren jugoisto~ni. Pritisak ispod normale. Temperatura od 9 do 14 stepeni. VOJVODINA: Sve`e za ovo doba godine i obla~no uz ~estu ki{u i pquskove sa grmqavinom. Vetar umeren jugoisto~ni. Pritisak ispod normale. Jutarwa temperatura 7, a maksimalna 15 stepeni. SRBIJA: Sve`e za ovo doba godine i obla~no sa ki{om i pquskovima sa grmqavinom. Vetar slab, u Pomoravqu i Podunavqu, umeren jugoisto~ni. Pritisak ispod normale. Jutarwa temperatura 7, a maksimalna 15 stepeni. Prognoza za Srbiju u narednim danima: Sutra i daqe nestabilno vreme uz smenu sun~anih perioda, ki{e i pquskova sa grmqavinom. U no}i ka ~etvrtku i u ~etvrtak opet ki{a. Pada}e u ju`nim i centralnim predelima, dok }e na severu biti prete`no suvo. U petak toplo, ali i daqe uz povremenu ki{u i pquskove, a za vikend sun~ano i toplo vreme.

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA ZA SRBIJU: Zadr`ava se nepovoqna biometeorolo{ka situacija {to }e uticati na hroni~ne bolesnike. Oprez se savetuje astmati~arima, kardio-vaskularnim bolesnicima i reumati~arima.

Madrid

14

Rim

16

London

14

Cirih

10

Berlin

13

Be~

9

Var{ava

15

Kijev

14

Moskva

9

Oslo

10

Oskarovka koju u Holivudu prati glas uobra`ene, u jednom se intervjuu osvrnula i na zvezdani par Xoli - Pit. Gvinet Paltrou je zabrinuta za wihov odnos jer ih stalno opsedaju paparaci. Iako se jako trudi da ostavi utisak simpati~ne dive koja vodi miran `ivot posve}en braku i deci svaka wena izjava je od strane tabloida do~ekana na no`. Wenu izjavu, strani tabloidi su ismejali i proglasili je umi{qenom i sme{nom, a wenu zabrinutost la`nom i isceniranom. - U medijima se stalno pi{e kako je veza Breda i An|eline u krizi. O, bo`e. Pa o meni mediji pi{u sva{ta {to nije istina, zato mislim da ni ti navodi nisu istiniti. @ao mi ih je. Zabrinuta sam za wih. Mislim, mene stalno opsedaju paparaci i te{ko se nosim s tim, a kako je tek wima? Wima je najgore na celoj planeti - bila je saose}ajna Gvinet Paltrou.

VIC DANA Ka`e kom{ija Lali: - Ej, Lalo, @ika ti povalio Sosu u Pajinom `itu. - Ta, ka`i to Paji, wegovo je `ito - odgovori Lala.

SUDOKU

St. Peterburg 10 Atina

20

Pariz

12

Minhen

10

Budimpe{ta

12

Stokholm

10

5 6

1

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati.

8

8

2 6

2

4

VODOSTAWE DUNAV

TAMI[

Bezdan

154 (-9)

Slankamen

352 (-4)

Ja{a Tomi}

Apatin

220 (-10)

Zemun

424 (-2)

Tendencija stagnacije

Bogojevo

- (-)

Pan~evo

430 (0)

STARI BEGEJ

Smederevo

558 (-2)

Ba~. Palanka 220 (-7) Novi Sad

269 (-4)

Tendencija opadawa i stagnacije

Hetin

7 3 5 6 1 8 9 4 2 TISA

166 (-36) N. Kne`evac

98 (-6)

Tendencija stagnacije

5

SAVA 315 (5)

S. Mitrovica

448 (-2)

Senta

338 (4)

Beograd

377 (-1)

Novi Be~ej

314 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

364 (-2)

NERA

7

Kusi}

130 (-12)

8

4

4 9 1 2 7 5 3 8 6

7

5

2 6 8 9 4 3 5 1 7 3 5 9 8 2 6 4 7 1

3

Tendencija stagnacije

4

7

4

4 9

7

8 1 4 3 5 7 2 6 9

8

6 7 2 4 9 1 8 3 5 1 4 7 5 8 2 6 9 3

8

3

9

9 2 6 7 3 4 1 5 8

3

4

6

2

5 8 3 1 6 9 7 2 4 Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 13.april 2010.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you