Page 1

c m y

NOVISAD*

PETAK4.MAJ2012.GODINE

GODINALXX BROJ23424 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

„Dnevnikova” galerija malih maturanata

s tr. 1 0

KRAQBAKRA@ELIDAINVESTIRAURODNIGRAD

SeverinaiMilanberu „Vr{a~kevinograde”? str. 5

NASLOVI

IZBORI 2012.

SRPS KARES TIT UC IJ AKREN UL AIZNOV OGSAD A

Ekonomija

ZAPOKRAJINSKIPARLAMENTUTRCI 14LISTAI519VE]INSKIHKANDIDATA

4 Bespovratna pomo} malim preduze}ima 32 miliona dinara

Dru{tvo 6 Zrewanincima taksisti vi{e ne}e donositi lekove

NoviSad

Vojvodina 11 Melen~ani dobili kanalizaciju, prvi prikqu~ak za bawu

Reporta`e 13 Novosa|anin Ivan [tajbervir spasavao brodolomnike s Titanika

Foto: R. Hayi}

8 Grad finansira zarade 73 pripravnika 8 Besplatan taksi prevoz za trudnice i bolesnu decu

Tan ury i} im a vra} en deo pal at e

Nabirali{tima uVojvodinipet glasa~kihkutija str. 3 T E M A „ D N E V N I K A ” : ZDAWENATRGUNIKOLE PA[I]A^EKANOVEPARLAMENTARCE

Bingoza slu`bugra|ana str. 2

str. 4

Crna 15 Novosa|anka se tereti da je sa {kolskih ra~una ukrala novac

Mogu}i pquskovi Najvi{a temperatura25°S

IMALIKRAJAPADUDOMA]EVALUTE

Zaodbranudinaratreba trimilijardeevra

str. 5

PROTESTZAPOSLENIHUZREWANINSKOJ „JUGOREMEDIJI”

Radnici protiv radni~kog lidera

NAME\UNARODNOMFESTIVALUPLESAUBIJEQINI

Novosa|ankese okitilezlatom

str. 8

str. 4

SPORT

str. 16 – 20

NOVCEMOP[TINEIJAPANSKEKOMPANIJEJTI

n NOVIPORAZODBOJKA[ICA

n TRENERROSIUDARIOQAJI]A

n POMO]KLADIONI^ARIMA

Fontanaulep{ala centarSente

str. 12


2

petak4.maj2012.

INTERVJU TAWAMI[^EVI],DR@AVNISEKRETAR MINISTARSTVAODBRANE

Srbijaspremna zapregovoresEU ne, do one o napretku u pro{loj godini, s ispravqawem nekih od u~iwenih gre{aka vrlo vidqivim i za EK. To je bilajednaodva`nihstvariu davawu ocene da je Srbija zaslu`ilastatuskandidata. l Mislite li da }e se u evropskim agendama u odre|enomtrenutkuna}iipitaweUstavaSrbije? –EUnedirapitawe Ustava jer je to najvi{i unut ra{ wi dok ument, ali ima nek ih pitawa koja su dosta va`na i koja }emo morat i da prom en im o, kao{tosudrugedr`ave radile kada su postajale~laniceEU.To nij e neu o b i~ aj en o i naj~ e{ }i razl og za promenu ustava u proces u evrops kih int egracija je supermacija prava EU u odnosu na nacionalno u odre|enimoblastima.Usvim ostalim segmentima je stvar unutra{wih potrebaiprocesa. l Dakle, i pitawe ske integracije i biv{a didec ent ral iz ac ije, jer su rektorka Kancelarije Vlade mnoge ~lanice EU visokoSrbijezaevropskeintegracicentralizovane? je. –EU je ostavila dr`avama Kak o ist i~ e sag ov orn ic a, da ocene kako je najboqe za Ministarstvoodbranejeuza- wih. Neke smatraju da su snavr{noj fazi izrade pregova`nijiregionivrlova`ansegra~kihpozicijazabudu}eprement wih ov og funkc io n is agovore Srbije s EU, koje }e wa, dok druge misle da je najbit i preds tav qen e na Dan boqi na~in organizacije snaEvrope,odnosno10.maja,kada `nacentralnavlast.Jednaod }e se na zajedni~koj konfeva`nihstvarikojutrebauvek renciji u Beogradu okupiti imatinaumujedapostojerazpreds tavn ic i min is tars tav a li~itikohezioniiregionaldr`ava~lanicaEUkojesuto ni fondovi koji poma`u razve} radile u pripremama za voju regiona, ali ne samo kod svojepregovore. dr`avagdejeprimewenrazli~it i obl ik reg io n al iz ac ij e l Pomenuli ste kraj godinekaonovistepenikinkao oblik unutra{weg ure|es t i t u c i o n a l - wa. Va`no je u nog pov ez iv aprvoj fazi, ~ak EUnedirapitawe wa s EU. [ta i ako se ne ide Usta v ajerjeto bi, generalno, ka regionalizanajvi{iunutra{wi ciji, napraviti mog lo bit i uslov i prestatisti~ku podokument,aliima preka da se to nekihpitawakojasu del u reg io n a, iostvari? odnosnodefinidostava`naikoja – Ima jo{ dosaw e wih ov og }emomoratida sta vrem en a do stepena razvoja, promenimo,kao{to dabiseznalodo kraj a god in e. Prednamajejo{ kojeg stepena je sudrugedr`ave jed an izv e{ taj do{ao u odnosu radilekadasu Evropske komina prose~an razsije koji Srbija postajale~laniceEU voj u EU. Samo mora da pro|e u oni koji su razokt ob ru, kao svak e god in e. vojno ispod 90, odnosno 75 odBriselska ocena Srbije mora sto,zarazli~itevrstefondobiti kao u pro{logodi{wem va,moguo~ekivatipomo}same izve{tajuzastatuskandidata Unije. da bi se uop{te tehni~ki mol Finansijska pomo} je, glokrenutiupregovore.Uvek dakle, mogu}a i kroz „paostajuipoliti~kiuslovi,ko- pirneregione“? je ne treba zanemariti zbog – Kako da ne, kroz statinesumwive va`nosti, a ~uli sti~keseonatako|edobija,a smoihnekoliko.Re~jeokon- stvarjepoliti~keodlukesvastruktivnom pristup u razgo- ke dr`ave o regionalizaciji, vorima s Pri{tinom, koji se EU ne nam e} e re{ ew e, ve} do sada dokazao kao vrlo do- ostavqa dr`avi da odredi nabar, zatim preispitivawe ne- ~in svoje unutra{we organikih privatizacija i konstan- zacije. tanuslovborbaprotivkorupl Kad a su u pit aw u cije, {to }e biti vrlo o{tro evropske pare, Ministarocewivano ne samo do otvara- stvoodbranejetunapraviwapregovorasEUve}inakon lo veliki pomak vezan za toga. EOA, koju je EU formirala 2004. u nameri da pomogne l Mo`e li se na tim pitaw im a zao { trit i odn os razv oju i ist ra` iv aw u u BriselapremaSrbiji? odb ramb en oj ind us triji, –AkomislimonaEvropsku oprem aw u vojs ke dr` av a kom is ij u, taj odn os vid im o ~lanica? krozprocenuiocenukojuona – [to se ti~e Evropske oddajeugodi{wimizve{tajima. brambene agencije, imamo zeUovomtrenutkuseprikupqa- leno svetlo svih dr`ava ~laju prilozi za izve{taj u svim nica.UpravniodborEOA-eje ministarstvima, pa i o pita- 22. marta, bez Danske koja ne wimavezanimzaborbuprotiv u~estvuje u odbarambenoj pokorupcije, i ocene uspe{no- litici Unije, ovlastio visostidosadostvarenihprivati- kupredstavnicuzaspoqnupozacija. Vide}emo kako sve to litiku i bezbednost Ketrin izg led a u prv im anal iz am a E{ton dazapo~nerazgovoreo Briselave}useptembru. zakqu~ivawu tehni~kog aranl Verovatno}esetuude- `mana sa Srbijom. Tehni~ki nut i i pit aw e ref orm i aran`man je zapravo pridrupravosu|a po standardima `ivawe Evropskoj odbrambekojezahtevaUnija? nojagenciji,najvi{inivood– Postoji konstantna ocena nosakojionamo`eimatisnekoju je o ovim reformama EU kimkonije~lan,alimorabido sada davala, od po~etnih timakarkandidat. negativnih 2009. i 2010. godiD.Milivojevi} – Srbija je administrativno, politi~ki i postignutim standardima potpuno spremna za otvar aw e preg ov or a s Evropskomunijomo~lanstvu. Dobijawedatumao~ekujemodo krajagodine–izjavilajeuintervjuu za „Dnevnik“ dr`avna sek ret ark a u Min is tars tvu odbraneTawaMi{~evi},ina~epoznatistru~wakzaevrop-

POLiTikA

dnevnik

IZBORI2012. * IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012. T E M A „ D N E V N I K A ” : ZDAWENATRGUNIKOLEPA[I]A^EKANOVEPARLAMENTARCE

Bingoza slu`bugra|ana Nakon {to se u nedequ zatvore birali{ta, istog trenutkapo~e}ekalkulacijeotome koliko je ko od u~esnika osvojiomandata,asamimtimi kak ve su {ans e da se nek a stranka na|e u redovima vladaju}ekoalicije.Zasadajepoznatasamo„ustavna~iwenica“ – u Skup{tini Srbije }e i u nar edn om ~et vor og od i{ wem mandatu sedeti 250 narodnih poslanika. Republi~kiparlamentjeinstitucijaupotpunostiotvorenazajavnost.Proteklihgodina gra|ani su do najsitnijih detaqaupoznavanisprinadle`nos tim a koj e ova poz ic ij a obezbe|ujenarodnimpredstavnicima. Uglavnom, gra|ani i poslanicisurazli~itovideli startnu zaradu od ne{to vi{e od75.000dinara:doksuparlament arc i gov or il i da je skromna,gra|anstvojesmatralo da je dovoqna, nekad i previsoka.Uzplatuideipau{al zaradsbira~imaodoko30.000 dinara, tro{kovi prevoza za dolazak na sednice, parking, no}ewe u beogradskim hotelimaBkategorije,ilinajamstanauglavnomgraduza300evra, kaoinaknadazaodvojen`ivot od40odstoprose~nezarade. Funkcijaposlanikasre}nicimakojipostanu~lanovime|unarodnih delegacija omogu}ava i putovawa u inostranstvo. U Skup{tini Srbije ih je devet raznih profila, od onih pri OEBS-u, NAT O-u, SavetuEvrope,pasvedoskup{tina Mediterana, pravoslavqa, frankofonije, centralnoevropskeinicijative,crnomorske ekonomske saradwe i int erp arl am ent arn e unij e. Parlamentarci su formirali i 35 grupa prijateqstva da bi odr`avali veze sa skup{tinama na svim mediteranima. Ne{to vi{e od polovine poslanikasteklojepravonadiplomatskipaso{. Uproteklommandatuposlanicisu„sedeli“udesetposla-

ni~kih klubova, za ~ije osnivawejeneophodnonajmawepet parlamentaraca. ^ak wih 200 ih je na stalnom radu u Skup{tini,{tozna~idapunuplatu primaju iz dr`avne kase. Po{to narodnim predstavni-

lu~i}eposlanicinovomodlukom. Prv u sedn ic u Skup{ tin e nakon {to stranke odrede ko }ebitinoviposlanici,sazva}eaktuelnipredsednikparlamenta,takodasesednicaodr-

„Zakliwem se da }u du`nosti narodnog poslanika obavqati pravedno, po{teno, savesnoivernoUstavu,braniti qudska i mawinska prava i gra|anske slobode i po najboqem znawu i ume}u slu`iti gra| an im a Srb ij e, istin i i pravdi“. Prvom sednicom predsedava}e najstariji poslanik, pomaga}emunajmla|i,doizbora novog predsednika parlamenta. Svak i nar odn i pos lan ik u`ivaimunitetinemo`ebi-

Narodnim predstavnicimasleduje zaradai{estmeseci nakonistekamandata

Moraseijesti Upo~etkurada,dokneupoznajuzanimqivijekutkeprestonice,poslanicima}eme|uzanimqivijimprostorijamabiti skup{tinskirestoran.Uwemusetokomzasedawapripremaju triverzijeobroka:zadoru~akpite,vir{le,kajgana,ruskasalata, za ru~ak pet-{est kuvanih jela i ro{tiq koji se pe~e doklegodsesijatraje.Za200do300dinaramogu}ejepojesti obrok sredweg kvaliteta i za ~etrdesetak dinara popiti espresoilimunadu. cimasledujezaradai{estmesec i nak on ist ek a mand at a, procewuje se da bi posle konstit ui s aw a nov og saz iv a na skup{tinskoj blagajni moglo do kraja godine biti ~ak 400 poslanika. Odlukom Skup{tine u ovom sazivuparlamentjeimao{est potpredsednika. O tome koliko}eihbitinakonizboraod-

`i najkasnije 30 dana od progla{ ew a kon a~n ih izb orn ih rezultata.Narodnaskup{tina je kons tit ui s an a pot vr| iv awem mandata dve tre}ine narodnihposlanika.Togtrenutkaprestajemandatprethodnog sazivaparlamenta. Parlamentarci }e polo`iti sve~ an u zak let vu ~ij i tekstglasi:

tipozvannakrivi~nuilidrugu odgovornost za usmeno ili pismeno izra`eno mi{qewe, ili glasawe u vr{ewu poslani~kefunkcije.Akose pozvao na imunitet, poslanik ne mo`e biti pritvoren, niti se protiv wega, bez odoborewa Narodne skup{tine, mo`e voditi krivi~ni ili drugi postupakukojemsemo`eizre}i kaznazatvora.Ovopravilone va`isamoakojezate~enuizvr{ewukrivi~nogdelazakoje jepropisanakaznazatvoradu`aodpetgodina. Ukoliko sesija parlamenta startuje tokom redovnog skup{tinskog zasedawa, koje traje doposledwegradnogdanaumaju, novoizabrani poslanici zasedawe }e zapo~eti himnom „Bo`e pravde„ uz postrojeni {palir Garde Vojske Srbije i rasprostrti crveni tepih na sve~anom ulazu u zdawe Doma Narodneskup{tine. Kadsesvepogodnostinarodnog predstavqawa nabroje na jednommestu,lakojezakqu~iti da }e ulazak u zdawe na Trgu Nikole Pa{i}a biti „bingo“ za250partijskihsre}nika. S.Stankovi}

IuVojvodiniplataposlemandata Kao i narodni poslanici u Skup{tiniSrbije,iposlanici u Skup{tini Vojvodine koji su tu zaposleni imaju pravo da po prestankuposlani~kefunkcije, a najdu`e {est meseci, primaju platuizbuxeta. USkup{tiniVojvodinejezaposleno72poslanika.Me|uwima su predsednik, ~etiri potpredsednika, 11 {efova skup{tinskihodboraijo{56„obi~nih”poslanika.Wihoveplatesu razli~ite,sobziromnafunkcijeuSkup{tiniVojvodineidrugespecifi~nosti. Poplanuzaovugodinu,zarada aktuelnog predsednika Skup{tineVojvodineje3,14miliona dinara,{tozna~idajemese~na oko261.670dinaraubrutoiznosu(zajednosdoprinosimakojise tako|epla}ajuizbuxeta).

Za ~etvoro potpredsednika planirane su godi{we sume od 2,66 miliona do 2,84 miliona dinara, odnosno mese~no bruto plate od po 221.670 do 236.670 dinara. Za 11 {efova skup{tinskih odborakojisutunastalnomradu,planjedauovojgodinidobijuplatuizme|u2,12i2,34miliona dinara, tj. mese~no po 176.670do195.000dinara,ubrutoiznosu. Me|u56„obi~nih„poslanika najve}a godi{wa plata iznosi 1,65miliondinara,odnosnomese~nobrutooko137.500dinara. – Pravo poslanika na platu {estmesecipoprestankufunkcijeregulisanojepokrajinskim skup{tinskimodlukamaoSkup{tiniAPVojvodineiopravimaposlanika,auskladusazako-

nom – ka`e zamenica sekretara vojvo|anske skup{tine Mila Radisavqevi}. Tim odlukama je propisano i da se pravo na poslani~ku platu mo`e produ`itijo{do{est meseci ako poslanik u tom roku sti~epravonapenziju. Me|utim,poslanikmo`eidapodnesezahtev za prestanak prava na poslani~k u plat u po pres tank u mandata.Tako|e,propisanoje da pravo na platu prestaje i zas niv aw em radn og odn os a, sticawem prava na penziju, kao i u slu~aju izbora, odnosnoimenovawanadrugufunk-

ciju po osnovu koje ostvaruje zaradu. NastalnomraduuSkup{tini Vojvodinemo`ebiti,srazmerno strana~kojzastupqenosti,do50 odsto od ukupno 120 poslanika. To pravo dato je i predsedniku, potpredsednicima i predsednicimaodbora. S.N.K.

OEBS}eobavitiposao Portparol Misije OEBS-a naKosovuNikolaGaonrekao je da }e OEBS omogu}iti da oni koji imaju pravo glasa na preds edn i~k im i parl am etnarnim izborima to iskoristeiglasaju. Gaon je u izjavi za Radio KiMrekaoda}eOEBS6.maja biti ukqu~en u dopremawe glasa~kog materijala na Kosovo, otvarawe glasa~kih mesta, omogu}avawe qudima da iskoriste svoje pravo da glasajuiprebacivaweglasa~kog

materijalaucentrezaprebojavaweuRa{kiiVrawu.

On je dodao da pripreme za parlamentarne i predsedni~-

Lokalniizbori Lokalniizbori,~ijuorganizacijunijepodr`aozvani~niBeogradi~ijemodr`avawuseprotivedeome|unarodnezajednice izvani~naPri{tina,bi}eodr`aniunedequuZve~anuiZubinom Potoku odvojeno od predsedni~kih i parlamentarnih. Lokalniizboriuovedveop{tinenaseveruKosovane}ebitiodr`aniuprostorijamaukojima}eseglasatinapredsedni~kimi parlamentarnimizborima,jerbitougroziloizborniprocesu kojijeukqu~enOEBS,reklajeTanjugupredsednikop{tinske izbornekomisijeuZve~anuMirjanaVasi}.

keizboretekubezproblema,i naglasiodanasamdanizbora OEBSneo~ekujeprobleme. – U kontaktu smo sa svim bezbednosnim strukturama na Kosovu, s kosovskom policijom,Kforom,EULEKS-omis wima se dogovaramo da bi 6. majasvebilouredu–naglasio jeGaon. On je kazao da }e Misija OEBS-a na dan odr` av aw a parlamentarnihipredsedni~kih izbora biti prisutna na celojteritorijiKosova.


c m y

politika

dnevnik

petak4.maj2012.

3

IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. ZA POKRAJINSKI PARLAMENT U TRCI 14 LISTA I 519 VE]INSKIH KANDIDATA

Ti{ina

Nabirali{timauVojvodini petglasa~kihkutija Posle izborne ti{ine koja je po~ela sino} u pono}, gra|ani Srbije u nedequ, 6. maja, izlaze na op{te izbore na kojima }e birati sve nivoe vlasti. Na birali{tima u Vojvodini bi}e ipak vi{e bira~kih kutija nego u drugim delovima Srbije jer weni gra|ani, uz predsednika dr`ave, republi~kog parlamenta i lokalne vlasti, biraju i novi saziv Skup{tine Vojvodine. Vojvo|ani }e, uz ova tri glasa~ka listi}a, dobiti jo{ dva, po{to se pokrajinski izbori odr`avaju po kombinovanom sistemu, tako {to se 60 od ukupno 120 poslanika bira po proporcionalnom sistemu a druga polovina po ve}inskom. Bira~i u Pokrajini na jednom listi}u opredeqiva}e se za izborne liste stranaka i koalicija, a na drugom za ve}inske kandidate. Za mandate koji se raspodequju po proporcionalnim modelu kandidovalo se 14 izbornih lista, od kojih su ~etiri mawinske. One }e na glasa~kom listi}u biti raspore|ne po redosledu po kojem su potvr|ene u Pokrajinskoj izbornoj komisiji. A gra|ani }e mo}i da se opredele izme|u koalicija “Izbor za boqu Vojvodinu – Bojan Pajti}”, „Lige socijaldemokrata Vojvodine – Nenad ^anak„, „Ujediwenih regiona Srbije – Mla|an Dinki}„, zatim „Srpske radikalne stranke – dr Vojislav [e{eq„, liste „Pokrenimo Vojvo-

dinu – Tomislav Nikoli} (Srpska napredna stranka, Nova Srbija, Pokret socijalista, Pokret ’Snaga Srbije – BK)„, „Demokratske stranke Srbije – Vojislav Ko{tunica„, Koalicije „^edomir Jovanovi} – Vojvo|anski preokret (LDP–SPO–VP–SDU – Bogata Srbija), Koa-

Za ulazak u vojvo|anski parlament izborne liste moraju da osvoje najmawe pet odsto glasova bira~a koji iza|u na birali{ta, dok mawinske liste ne moraju da savladaju tako visok cenzus ve} za wih va`i „prirodni prag”, koji se utvr|uje u zavisnosti od odziva bira~a.

licije „Ivica Da~i} – Socijalisti~ka partija Srbije, Partija ujediwenih penzionera Srbije, Jedinstvena Srbija, Socijaldemokratska partija Srbije„, „Saveza vojvo|anskih Ma|ara – I{tvan Pastor„, liste “Dveri za srpsku Vojvodinu”, Koalicije „Sve zajedno: BDZ, GSM, DZH, DZVM, Slova~ka stranka – Laslo Rac Sabo„, „Pokreta ma|arske nade – Balint Laslo„, „Crnogorske partije – Nenad Stevovi}„ i liste „Srpska demokratska stranka – Dragan Da{i}„.

Na izbore po ve}inskom modelu prijavqeno je ukupno 519 kandidata koji }e se takmi~iti u 60 izbornih jedinica. Wih je predlo`ilo ~ak 48 razli~itih predlaga~a, me|u kojima je najvi{e grupa gra|ana. Poslani~ki mandat dobija onaj kandidat koji osvoji natpolovi~nu ve}inu glasova bira~a iza{lih na izbore, a u slu~aju da to nikom ne po|e za rukom, organizuje se drugi izborni krug, u koji ulaze dvojica kandidata u svakoj izbornoj jedinici koja osvoje najvi{e glasova u prvom krugu, a pobe|uje onaj ko

osvoji najvi{e glasova. Izbori po ve}inskom sistemu omogu}avaju zastupqenost svih 45 vojvo|anskih op{tina u pokrajinskom parlamentu s najmawe jednim poslanikom. U ve}im op{tinama i gradovima bira se, me|utim, vi{e poslanika: u Novom Sadu sedam, u Subotici ~etiri, u Zrewaninu i Pan~evu po tri, i u Somboru i Kikindi po dva. Na izborima u nedequ gra|ani Vojvodine bira}e ~etvrti saziv pokrajinskog parlamenta nakon 2000. godine. To pravo mo}i }e da koristi 1.735.616 punoletnih gra|ana, za koje }e biti otvoreno 1.787 bira~kih mesta. I ovi pokrajinski izbori odr`avaju se u redovnom terminu, a kao i 2008. godine, raspisani su istovremeno s republi~kim parlamentarnim i lokalnim izborima. Tada je apsolutnu pobedu ostvarila je Koalicija „Za evropsku Vojvodinu„, koju su ~inili Demokratska stranka i G17 plus, s osvojenih 67 od ukupno 120 mandata. Tada jedinstvena Srpska radikalna stranka bila je druga po snazi u Skup{tini APV s 24 mandata poslanika. U postoje}em sazivu pokrajinskog parlamenta poslani~ka mesta podelilo je ~ak 13 stranaka, od kojih je pet formiralo vojvo|ansku vladu: Demokratska stranka, G17 plus, Savez vojvo|asnkih Ma|ara, Liga socijaldemokrata Vojvodine i Socijalisti~ka partija Srbije. B. D. Savi}

IZVE[TAJI O TRO[KOVIMA KAMPAWE 30 DANA NAKON REZULTATA IZBORA

Agencija:Kampawajeftinija, tro{kovnikkrajemjuna Agencija za borbu protiv korupcije ocenila je ju~e da je aktuelna kampawa pristojnija i jeftinija od prethodnih, i najavila da }e prvi izve{taji o tro{kovima stranaka u kampawi biti poznati krajem juna ili po~etkom jula. Direktorka Agencije ZoranaMarkovi} podsetila je na to da stranke u roku od 30 dana od progla{ewa kona~nih rezultata izbora imaju obavezu da toj

agenciji dostave izve{taje o tro{kovima kampawe. – Mi }emo puni efekat tro{kova ove kampawe imati po{to nam stranke budu dostavile izve{taje, a za to imaju rok od 30 dana od dana progla{ewa kona~nih rezultata izbora – rekla je Zorana Markovi}, dodaju}i da }e Agencija tek tada mo}i da ka`e koliko je kampawa za izbore 6. maja ko{tala.

Direktorka je najavila da }e izve{taji o tro{kovima u kampawi, koji }e stranke podnositi za sve izbore, biti dostupni putem sajta Agencije. Ona je dodala da je Agencija uo~ila da su aktivnosti stranaka u kampawi u najve}oj meri, oko 70 odsto, bile usmerene na medijske promocije, reklamirawa i {tampawa bro{ura i da je bilo dosta bilborda. Zorana Markovi} je kazala i da su stran-

ke vi{e bile orijentisane ka {etwama i razgovorima s gra|anima u gradovima, a da je mitinga vi{e bilo u fini{u kampawe pa da se u tom kontekstu mo`e re}i da je ova kampawa bila jeftinija. Predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiqkovi} najavio je da }e ta agencija od stranaka tra`iti i podatke o tome koliko su pla}eni spoqni strani savetnici.

U pono} je po~ela predizborna ti{ina, koja }e trajati do zatvarawa bira~kih mesta – 6. maja u 20 sati. Kako pi{e u Zakonu o izboru na rod nih poslanika, predizborna ti{ina po~iwe 48 sa ti pre odr`avawa izbora. Ta ko }e u tom pe ri o du bi ti za bra we na iz bor na propaganda putem sred sta va jav nog oba ve {tavawa, javni skupovi i objavqi va we pro cene rezultata izbora. U Uput stvu za spro vo |ewe izbora navedeno je da je u tom periodu na bira~kom mestu i na 50 metara od bira~kog mesta zabraweno isticawe simbola podnosilaca izbornih lista, odnosno politi~kih stranka, ko a li ci ja, gru pa gra |a na i drugog propagandnog materijala.

Predsedni~ki, parlamentarni, lokalni i pokrajinski izbori u Srbiji bi}e odr`ani 6. maja. Za mandate u Skup{ti-

ni Srbije nadmeta}e se 18 lista, a za budu}eg {efa dr`ave 12 kandidata. Na ukupno 8.587 bira~kih mesta u Srbiji i inostranstvu da glasa mo`e ukupno 7.026.579 bira~a.

BROJKE l

12 kandidata je u trci za predsednika Srbije

l

18 izbornih lista nadme}e se za mesto u Skup{tini Srbije

l

14 lista bori se za 60 mesta u Skup{tini Vojvodine

l

519 kandidata za 60 mesta po ve}inskom sistemu za

*** *** ***

Skup{tinu Vojvodine

***

l

7 novih partija u~estvuje na ovim izborima

l

7.061.712 glasa~kih listi}a je od{tampano, od ~ega je 35.133 listi}a {tampano kao rezerva

***

*** ima bira~kih mesta u Srbiji *** l 38 bira~kih mesta otvoreno }e biti u inostranstvu, u 22 dr`ave, {to je upola mawe nego 2008. godine *** l 90 bira~kih mesta planirano je Kosovu, a glasovi }e se prebrojavati u Ra{ki i Vrawu *** l 29 bira~kih mesta je u zavodima za izvr{ewe krivi~nih sankcija. *** l 844 miliona dinara izdvojeno iz dr`avnog buyeta za finansirawe tro{kova izborne kampawe l

8.390


4

ekonomija

petak4.maj2012.

BESPOVRATNAPOMO]AGENCIJEZAREGIONALNIRAZVOJ

PROTESTZAPOSLENIHUZREWANINSKOJ „JUGOREMEDIJI”

Radnici protiv radni~kog lidera Stotinak radnika fabrike lekova “Jugoremedija”, koji su ve} du`e na prinudnom odmoru zbog te{ke poslovne situacije u koju je zapala kompanija, protestovali su ju~e ispred Gradske ku}e u Zrewaninu, izra`avaju}i nezadovoqstvo radom aktuelnog menax-

ne nisu primili zarade i nisu im upla}eni doprinosi, a nalaze se na prinudnom odmoru. Egzistencija vi{e od 400 radnika i wihovih porodica je dovedena u pitawe, a neki se ve} javqaju socijalnim slu`bama jer vi{e nisu u stawu da prehrane svoju decu – poru-

dnevnik

Malim preduze}ima 32 miliona dinara Nacionalna agencija za regionalni razvoj objavila je ju~e javni poziv malim i sredwim preduze}ima da se prijave za dodelu bespovratnih sredstava za poboq{awe poslovawa. Ukupno je za realizaciju programa na raspolagawu 32 miliona dinara, dodequju se za dve vrste aktivnosti, a rok za podno{ewe prijava je 4. jun. Primena standarda, sertifikacija, edukacija menaxmenta i zaposlenih kroz specijalizovane

obuke, novi dizajn proizvoda i ambala`e, kao i elektronska prezentacija preduze}a bi}e prva grupa aktivnosti koje }e se finansirati s 50.000 do 300.000 dinara. Za drugu vrstu aktivnosti – poboq{awe postoje}ih i razvoj novih tehnolo{kih procesa i proizvoda, testirawe novih proizvoda, izradu i primenu specijalizovanih softvera, predvi|en je iznos od 50.000 do 500.000 dinara.

SRPSKARESTITUCIJAKRENULAIZNOVOGSADA

Tanuryi}ima vra}en deo palate Stotinakradnikafabrikelekova „Jugoremedija”,kojisuve}du`enaprinudnom odmoru,protestovalojeju~eispred Gradskeku}e menta, predvo|enog v. d. direktora Zdravkom Deuri}em, ina~e nekada{wim radni~kim liderom. Podr{ku zaposlenima u “Jugoremediji” pru`ili su i radnici hemijske industrije “Luksol”, koja je u ve}inskom vlasni{tvu zrewaninske farmaceutske ku}e. Pre nekoliko dana, ina~e, progla{en je bankrot “Luksola”. Ju~era{wi protest odr`an je u organizaciji Granskog sindikata hemije, nemetala, energetike i rudarstva “Nezavisnost”, ~iji ~lanovi su uputili proglas staroj i novoj Vladi Srbije, gradona~elniku Zrewanina i gra|anima. - Donedavno uspe{na fabrika “Jugoremedija”, pod rukovodstvom Zdravka Deuri}a dovedena je pred kolaps. Zaposleni od jeseni pro{le godi-

~ila je ju~e s protestnog okupqawa ~lanica Izvr{nog odbora sindikata “Nezavisnost” u “Jugoremediji” DraganaEkre{. Ona je naglasila da sindikat ne}e dozvoliti da se }utke pre|e preko svih ovih de{avawa i da se kompanija odvede u ste~aj, kako bi je sutra neko, po oprobanom receptu, kupio za sitne novce. – Imovina koju su stvarale generacije Zrewaninaca sada vrtoglavo propada, a Vlada i grad }ute. Mi ne}emo! Anga`ova}emo i alarmirati sve nadle`ne organe i institucije, dr`avne, nevladine i me|unarodne da bi se detaqno ispitalo poslovawe i na~in kako se “Jugoremedija” i weni zaposleni vode u propast – istakla je Dragana Ekre{. @.B.

Padaju barijere u agraru Niz sporazuma o ukidawu necarinskih barijera u prometu hranom koje je Srbija proteklih meseci potpisala sa susednim zemqama olak{a}e procedure, ubrzati protok robe i sniziti tro{kove, {to }e dovesti i do pojeftiwewa u maloprodaji. Posledwa zemqa s kojom je pro{le sedmice potpisan sporazum o veterinarskoj saradwi je Albanija, a pre toga sli~ni ugovori potpisani su i s Makedonijom, Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom. Ministar poqoprivrede i trgovine Du{an Petrovi} ista-

kao je da na taj na~in regionalni sporazum o slobodnoj trgovini zemaqa CEFTA po~iwe da se primewuje „u punoj snazi”, objavqeno je u najnovijem broju „Agrobiznis” magazina. – Ovi sporazumi predstavqaju i veliki podsticaj za na{e privrede jer priznajemo jedni drugima laboratorijske nalaze akreditovanih laboratorija – naveo je Petrovi}. On je rekao i da je uklawawe necarinskih barijera od posebnog zna~aja za mala i sredwa preduze}a jer velike kompanije uvek na|u na~in kako da posluju.

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

Valuta

Va`iza

Kupovni zadevize

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

109,6720

111,9102

114,4841

109,3363

Australija

dolar

1

85,9431

87,6970

89,7140

85,6800

Kanada

dolar

1

84,6300

86,3571

88,3433

84,3709

Danska

kruna

1

14,7424

15,0433

15,3893

14,6973

Norve{ka

kruna

1

14,5074

14,8035

15,1440

14,4630

[vedska

kruna

1

12,3539

12,6060

12,8959

12,3161

[vajcarska

franak

1

91,2489

93,1111

95,2527

90,9695

V.Britanija

funta

1

135,0308

137,7865

140,9556

134,6174

SAD

dolar

1

83,4198

85,1222

87,0800

83,1644

Kurseviizovelisteprimewujuseod3.5.2012.godine

Agencija za restituciju donela je delimi~no re{ewe kojim je naslednicima pokojnog Nikole Tanurxi}a vra}en deo imovine u zgradi u centru Novog Sada, poznatoj kao „Tanurxi}eva palata”, saop{teno je ju~e iz Udru`ewa za povra}aj nacionalizovane imovine. Precizirano je da je naslednicima vra}eno devet lokala u Ulici Modene 1–3, a ukupno ima 11 naslednika te imovine. U Mre`i za restituciju ocewuju da je to re{ewe od velikog zna~aja kada je re~ o problemu vra}awa imovine, ali da bi na red trebalo da do|u i komplikovaniji slu~ajevi, za koje su vezane i neke kriminalne radwe – Da}emo svaku vrstu podr{ke Agenciji za restituciji i svim dr`avnim organima, kao i novoj vladi, da se {to pre uhvate u ko{tac sa slo`enijim predmetima, a to su zapravo predmeti koji u osnovi sadr`e kriminalne radwe sprovo|ene zahvaquju}i pojedinim predstavnicima vlasti. Konkretno, kada govorimo o Novom Sadu, bi}e od izuzetnog zna~aja kada }e i da li }e brzo biti vra}en deo hotela „Putnik” koji je tako|e dr`avna svojina i predstavqa sastavni deo „Tanurxi}eve palate”, a privatizovan je – ka`e za „Dnevnik” prvi ~ovek Mre`e za restituciju Mile Anti}. – Tako|e, pitawe je {ta }e biti s hotelom „Vojvodina” i drugim

objektima. Bez obzira na to {to su tu prolazile razne privatizacije, znamo da one nisu mogle obuhvatiti i dr`avnu svojinu ve} samo dru{tvenu. A ako je nezakonito upisa-

na dru{tvena svojina umesto dr`avne, to je jo{ ve}i kriminal nekoga u vlasti i zato }e to biti pravi test da li }e restitucija biti sprovedena na pravi na~in.

Stanovisenediraju Novosadski advokat Sr|an Dobrosavqev, kao punomo}nik 11 naslednika iz porodice Tanurxi} i predstavnik Udru`ewa za povra}aj nacionalizovane imovine, ukazao je u ju~era{wem saop{tewu na korektnu saradwu i razumevawe izme|u gradskih struktura i predstavnika starih vlasnika. Zahvaquju}i tome, kao i korektnim odnosom JP „Poslovni prostor” i gradskog javnog pravobranioca, doneto je ovo delimi~no re{ewe, navelo je Udru`ewe za povra}aj nacionalizovane imovine, istakav{i i efikasan rad Agencije za restituciju u Novom Sadu. Ukazano je na to da se donetim re{ewem ne dira, niti }e se dirati, u ranije ste~ena prava gra|ana koji su otkupili dru{tvene stanove u „Tanurxi}evoj palati”.

Ina~e, vra}awe dela „Tanurxi}eve palate” vlasnicima je po ovom Zakonu o restituciji sam po~etak. Anti} napomiwe da bi Agencija za raestituciju trebalo da nastavi stopama Direkcije za restituciju, {to zna~i da se postavi prema ovom pitawu prevashodno kao pitawu vra}awa imovine u javnoj svojini koja je „danas nesporno pod kontrolom politi~kih partija„. – U svakom slu~aju, od velikog je zna~aja vra}awe te imovine porodicama, onima koji su je stvarali. Naro~ito pozdravqamo re{ewa gde se imovina vra}a qudima koji su je imali malo. Najvi{e zahteva za povra}aj jeste predato u Beogradu i Novom Sadu, ali o~ekujemo da takvih primera bude sve vi{e u celoj Srbiji. Me|utim, kqu~ni izazovi ostaju, a oni su nesprovodovi i nemogu}i bez izmena postoje}ih zakona. Na to nas je upozorila i Evropska komisija, kao i Evropski parlament – ka`e Anti}, obja{wavaju}i da je neophodno uskla|ivawe zakona o restituciji, o javnoj svojini i o planirawu i izgradwi, i to {to pre. – Mo}i }emo da ka`emo da je restitucija krenula ba{ u dobrom pravcu onda kada krene vra}awe zemqi{ta jer se ono zapravo potra`uje u vi{e od 97 odsto slu~ajeva – rekao je na{ sagovornik. S.Glu{~evi}

ZAVR[ENAIZGRADWAGLAVNOGPO[TANSKOGCENTRA

Po{ta dobila srce sistema Javno preduze}e „Po{ta Srbije” obele`ilo je ju~e zavr{etak gra|evinskih radova na objektu Glavnog po{tanskog centra „Beograd” (GPC), koji ima oko 28.000 kvadrata, a radovi su trajali 15 meseci. Vrednost izgradwe, rekonstrukcije i opremawa glavnih po{tan-

skih centara u Beogradu, Novom Sadu i Ni{u je oko 40 miliona evra, koje je Po{ta izdvojila iz sopstvenih para. Premijer Srbije Mirko Cvetkovi} izjavio je na obele`avawu da }e, kada po~ne da radi, GPC „Beograd” biti ‘srce’ po{tanskog sistema u Srbiji i ~vori{te

za automatsku obradu po{tanskih po{iqki, koja se ~ekala vi{e od ~etiri decenije. Isti~u}i i da }e po{tanski centri u Novom Sadu i Ni{u biti zavr{eni tokom leta, Cvetkovi} je ~estitao Po{ti {to vodi ra~una o ravnomernom regionalnom razvoju, upo{qavawu doma}e gra-

|evinske industrije i {to ove projekte finansira iz vlastitih izvora. Po wegovim re~ima, „Po{ta Srbije” je primer javnog preduze}a koje posluje s profitom, ve{to opstaje i na liberalizovanom tr`i{tu, po{tuje svoje obaveze i zna~ajno ula`e u tehnolo{ki razvoj.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Cena

BELEX 15 (487,20 -0,75)

Promet

Sacen, Novi Sad

19,83

1.390

139.000

Go{a monta`a, Velika Plana

19,50

2.990

2.296.320

Komercijalna banka, Beograd

3,91

1.673

134.450

Soja protein, Be~ej

1,34

530

14.712.818

/ Promena %

/ Cena

/ Promet

-12,00

3.805

Jubmes banka, Beograd

-9,60

Jedinstvo Sevojno, Sevojno Neoplanta, Novi Sad

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

-1,38

1.578

170.460

NIS, Novi Sad

-0,16

644

5.405.754

Komercijalna banka, Beograd

3,91

1.673

134.450

Imlek, Beograd

-0,33

3.035

1.593.550

Energoprojekt holding, Beograd

0,00

450

0,00

190.250

Soja protein, Be~ej

1,34

530

14.712.818

10.213

255.335

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

-3,59

457

143.648

-8,24

4.400

88.000

Jubmes banka, Beograd

-9,60

10.213

255.335

-6,98

320

13.120

Galenika Fitofarmacija, Zemun

0,00

2.300

16.100

-4,21 Promena %

910 Cena

381.400 Promet

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

1.665

0,00

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

-8,24

4.400

88.000

Soja protein, Be~ej

1,34

530

14.712.818

Agrobanka, Beograd

-4,21

910

381.400

NIS, Novi Sad

-0,16

644

5.405.754

Alfa plam, Vrawe

0,00

7.000

0,00

Kolut, Kolut

0,00

250

925.000

Tigar, Pirot

0,00

499

0,00

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

302

0,00

/ Pet akcija s najve}im padom Zdravqe, Leskovac

Agrobanka, Beograd Vojvo|anskih top-pet akcija

Vital, Vrbas

-1,49

1.850

721.500

Stari Tami{, Pan~evo

0,00

1.400

329.000

Sviiznosisudatiudinarima


IMALIKRAJAPADUDOMA]EVALUTE

Za odbranu dinara treba tri milijarde evra Dinar je opet oslabio, a da bi spre~ila prekomeran pad doma}e valute, Narodna banka Srbije je samo pred praznik pro da la dva de set mi li o na evra na me|ubankarskom tr`i-

{tu. Od po~etka godine za ovu namenu iz deviznih rezervi je izdvojeno 698,5 miliona evra. To, na prvi pogled, nije mnogo jer su one deset mlijardi, ali ekonomisti su zabrinuti. Tako je poznati stru~wak dr Stojan Stamenkovi} podsetio na to da }e mo, ako na sta vi mo ovim tempom, za dve-tri godine po tro {i ti sve re zer ve. Uteha je – ako je uteha – ovih dana stigla od guvernera NBSa Dejana [o{ki}a, koji o~ekuje da se kurs doma}e valute smiri nakon izbora. Kada je pre dve godine evro pre{ao sto dinara, bila je to prava drama o prekomernoj depre ci ja ci ji. Da nas Na rod na

banka brani kurs na nivou od 112 dinara. Evro je ve} dogurao do 111,91 dinara. Stru~waci za privredu i monetarnu politiku ve} predla`u NBS-u da ne{to mewa u

ne{to mewa. Trebalo bi pa`qivo razmotriti da li i}i na po li ti ku fik snog kur sa ili valutnog odbora. U ovom trenutku je jasno da ne{to mora da se koriguje. Privrednici ne mogu niti da kupe niti da prodaju devize sami, sve se odvija na me|ubankarskom tr`i{tu i lavovski deo ide finansijskim ku}ama. Tu su promene tako|e neophodne. Osim one koji vra}aju dugove, kurs i te kako zanima i one koji ih odobravaju, a to su banke. Ove godine sve banke su radile stres-test, odnosno procenu koji je to kurs dinara koji ih dovodi u ozbiqne probleme kada je u pitawu vra}awe dugovawa. Test je pokazao da je to od 106 do 130 dinara za evro. Banke koje u svom portfoliju imaju vi{e stambenih kredita

Izvozspasavakurs Mali{a \uki} s Beogradske bankarske akademije ka`e da je u osnovi kurs slika stawa privrede neke zemqe. – Rast izvoza je ne{to {to mo`e na dugi rok stvoriti stabilnost valute – ka`e \uki}. – Na kratak rok to su emisija dr`avnih obveznica zasnovane na kretawu kursa. To smo radili pa u trenutku prodaje one pove}aju vrednost doma}eg kursa, a u vreme dospe}a je kod nas obrnuto. To nije pravilo, ali takvi investitori be`e u evro jer ne vide atraktivniju mogu}nost za investirawe. pitawu politike doma}e valute. – Ovako kako je sada nemamo ni ravnote`ni kurs ni privrednu stabilnost i rast – obja{wava me|unarodni konsultant MilanKova~evi}. – O~igledno da je neophodno da se

su u te`oj situaciji jer je tu serivisirawe obaveza ote`ano, i wima i kurs mawi od dana{weg i ju~era{weg stvara pro blem, od no sno ve} ga je stvorio. Druge se lak{e nose s deprecijacijom dinara. D.Vujo{evi}

c m y

ekOnOMiJA

dnevnik

petak4.maj2012.

5

KRAQBAKRA@ELIDAINVESTIRAURODNIGRAD

Severina i Milan beru „Vr{a~ke vinograde”? Mukama lokalne samouprave Vr{ca da spase i dobro udomi svog proizvo|a~a ~uvenih i brendiranih vrsta vina „Vr{a~ke vinograde“ s vi{e od 1.500 hektara pod vinogradima na obroncima Vr{a~kih planina i najve}im podrumom u Evropi izgleda je do{ao kraj. Do sada su „Vinogradi“ u privatizaciji promenili vi{e vlasnika, a trenutno ovim preduze}em upravqa Agencija za privatizaciju i vr{a~kom gigantu ne cvetaju ru`e. Preko brojnih veza lokalna samouprava je nastojala da na|e strate{ke partnere ili kupce u Francuskoj, Italiji, ali od toga nije mnogo ostalo. A ovih dana gradom je odjeknula prava informativna bomba: za ovo preduze}e se zainteresovao niko dugi do srpski kraq bakra i privrednik vr{a~kog porekla i suprug ~uvene peva~ice Severine Vu~kovi} MilanPopovi}, koji je, ka`u dobro upu}eni, spreman da za „Vr{a~ke vinograde“ plati deset miliona evra. U prethodnoj neuspeloj privatizaciji firma je bila prodata za 5,7 miliona evra, a u to su bili ume{ani i saradnici iz klana ozloga{enog Darka [ari}a. – „Vr{a~ki vinogradi“ su draguq i zainteresovan sam za to da kroz investicije i otvarawe novih tr`i{ta vratim sjaj tom gigantu – izjavio je Milan Popovi}. – Polako ulazim u problematiku i pravim plan koji }e pomo}i da ta firma ponovo postane lider u proizvodwi vina. Naravno, u o`ivqavawu jednog od bren-

dova Vr{ca o~ekujem i pomo} lokalne vlasti. Do sada, Popovi} je u ovom gradu kupio liksuzni hotel s pet zvezdica Vila „Breg“, donirao je vi{e od pola miliona evra za obnovu i izgradwu sportskih terena i

budu}a saradwa biti dugoro~na i uspe{na – ka`e v. d. generalnog direktora „Vr{a~kih vinograda“ VladislavNestorovi}. Neki ka`u da se i do sada Popovi} anga`ovao na nala`ewu mu{terija u Rusiji, gde ovaj magnat ima dobre poslovne veze i gde je, kako se pri~a, izvezena velika koli~ina vina. -Da}emo punu podr{ku investicionom programu Milana Popovi}a za oporavak „Vr{a~kih vinograda, koji je jedan od stubova na{e op{tine. Bilo bi mi drago da se sprovede investicioni program kojim bi „Vr{a~ki vinogradi“ postali ponovo lider u regionu – rekao je o ovj vesti predsednik op{tine ^edomir @ivkovi}.

humanitarne akcije. Rukovodstvo preduze}a je potvrdilo da je Popovi} bio na razgovorima, ali ni{ta nisu rekli o ponu|enoj ceni. – Nedavna poseta Milana Popovi}a svakako je dobra za „Vr{a~ke vinograde“ jer je on, kao ozbiqan poslovan ~ovek, prepoznao potencijale koje imamo. Nadamo se da }emo se dogovoriti i da }e na{a

Ovde, ina~e, sada radi 260 radnika, u sezoni berbe tu posao na|u i `iteqi brojnih mesta iz okoline, ali i iz drugih krajeva Srbije, naro~ito sa juga republike. Mada nije izborni trik, ovo }e sada{woj vlasti itekako pomo}i u pridobijawu glasa~a za svoju listu za lokalni parlament. R.Jovanovi}


6

dru[tvo

petak4.maj2012.

PREDUPISUSREDWE[KOLE

Prijemnipre zavr{nogispita I ove godine mali maturanti koji `ele da se upi{u u neku od sredwih {kola za talente mora}e u `eqenoj {koli prethodno da polo`e prijemni ispit. U svim {kolama za talente prijemni ispiti pola`u se pre zavr{nog ispita u osnovnoj {koli i razlikuju se u razli~itim tipovima {kola, ali su i oni u istorodnim {kolama isti.

Prijave za polagawe prijemnog ispita, s potrebnom dokumentacijom, u {kolama za talente osmaci }e ove godine podnositi 28. i 29. maja, dok }e u istim teriminima, ali u nadle`nim {kolskim upravama, prijave za te {kole podnositi kandidati stariji od 17 godina koji pretenduju na upis na neko od mesta za vanredno {kolovawe. Izuzetak su jedino osmaci koji `ele u gimnazijska odeqewa za sportiste. Oni }e u gimnazijama koje imaju ova odeqewa podnositi potvrde nadle`nih sportskih saveza o ostvarenim sportskim rezultatima 9. i 10. juna.

Prijemni ispiti u muzi~kim, baletskim, dizajnerskim {kolama i filolo{kim gimnazijama zakazani su za 8, 9. i 10. juni, a u matemati~kim i gimnazijama koja imaju odeqewa za matemati~ke telente prijemni je zakazan za 9. juni, dok }e se u gimnazijama koja imaju odeqewa za talente za fiziku odr`ati 10. juna. Za 9. juni zakazan je i prijemni ispit za upis u bilingvalna odeqewa gimnazija. U svim {kolama za talente preliminarni rezultati prijemnih ispita bi}e objavqeni najkasnije 13. juna u sedam sati, a istog dana kandidati }e u {kolama u kojima su polagali prijemni ispit mo}i i da ulo`e prigovor na preliminarne rezultate, i to od 8 do 16 ~asova. Ove prigovore prima}e nadle`ne {kolske komisije i istog dana }e izdavati re{ewa po wima. Kona~ne rezultate prijemnih ispita {kole za talente du`ne su da objave na svojim oglasnim tablama najkasnije 15. juna u 8 sati. Me|utim, rang-liste primqenih u~enika u ovim {kolama mo}i }e da se prave tek 25. juna, kada se objave kona~ni rezultati zavr{nog ispita, s obzirom na to da se i za upis u ove {kole boduju i rezultati na zavr{nom ispitu u osnovnoj {koli. D.Deve~erski

ZAVR[ENAPONOVNAAKREDITACIJAVISOKIH STRUKOVNIH[KOLA

Ve}iniuVojvodini zelenosvetlo Pet godina posle prve akreditacije visokih {kola strukovnih studija i wihovih studijskih programa, nacionalna Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK), po{tuju}i za to dat zakonski rok, u redovnom postupku ponovila je akreditaciju. Dokumentaciju je dostavilo ukupno 50 {kola, i to najvi{e iz poqa tehni~ko-tehnolo{kih nauka – 26, iz dru{tveno-humanisti~kih 20 i iz medicinskih ~etiri. Na sednici odr`anoj od 20. do 27. aprila u Beogradu, KAPK je pregledao dokumentaciju i odlu~io koje visoke strukovne {kole i programi zadovoqavaju utvr|ene standarde kvaliteta. Akreditovano je 35 ustanova, akt upozorewa dobilo je 13, dok je za dve {kole odluka „odlo`ena”. Neke visoke {kole dobile su zeleno svetlo, dok su pojedini wihovi studijski programi zaradili akt upozorewa ili „odlagawe”. Sve informacije objavqene su na sajtu Komisije: www. kapk.org. Od dr`avnih visokih {kola strukovnih studija u Vojvodini, dve su dobile akt upozorewa za ustanovu: Visoka {kola strukovnih studija za vaspita~e i po-

slovne informati~are „Sirmijum” u Sremskoj Mitrovici (woj je upu}eno i „upozorewe” za oba studijska programa) i Visoka {kola strukovnih studija za obrazovawe vaspita~a „Mihailo Palov” u Vr{cu, ~iji je program osnovnih strukovnih studija akreditovan. Visoke vaspita~ke iz Novog Sada i Kikinde su akreditovane kao institucije, akt upozorewa dobio je samo program za strukovnog pedago{kog asistenta u Kikindi, dok su Novosa|ani dobili ~isto zeleno svetlo. Sve tri dr`avne visoke tehni~ke {kole strukovnih studija u Vojvodini, u Novom Sadu, Subotici i Zrewaninu, kao i novosadska Visoka poslovna su akreditovane. To je slu~aj i s ve}inom wihovih studijskih programa, me|utim, pojedini su pod aktom upozorewa, ili je odlu~ivawe o wima „odlo`eno”. Podse}amo na to da {kole, odnosno wihovi programi akt upozorewa dobijaju zbog uo~enih mawih nedostataka koje moraju da otklone. Tamo gde su mawkavosti kardinalne, KAPK odbija akreditaciju na godinu dana. V.^eki}

dnevnik

OBOLELEODPSORIJAZE^ESTOPRATIDISKRIMINACIJA

Izbegavajudru`ewe zbogpromenanako`i Diskriminacija vrlo ~esto prati hroni~ne bolesnike, pogotovo one kod kojih se bolest o~itava na vidnim mestima ili ~iji se simptomi ne mogu sakriti. Jedna od takvih bolesti je i psorijaza, hroni~no ko`no oboqewa od kojeg danas u svetu boluje oko 125 miliona qudi. U Srbiji je s tom bole{}u registrovano oko 15.000 bolesnika. Uzrok nastanka psorijaze jo{ uvek je nepoznat, ali sve upu}uje na to da su „zaslu`ni„ geni. Istra`ivawa pokazuju da nastanak psorijaze mo`e biti podstaknut infekcijama ili stresom. Promene na ko`i izazvane psorijazom naj~e{}e se pojavquju na kolenima, laktovima, glavi i torzu, ali i na bilo kojem drugom mestu, ukqu~uju}i nokte, dlanove, tabane, lice, zglobove... Obi~no se javqaju simetri~no, na istom mestu na levoj i desnoj

strani tela, a ne bole i ne svrbe. O toj bolesti u narodu se ne zna dovoqno, {to potvr|uje podatak da veliki broj qudi izbegava bilo

vla~e u sebe i izbegavaju dru{tvene kontakte i odlazak na javna mesta, pogotovo leti, kada je telo vi{e izlo`eno pogledima qudi.

Odijabetesubezsrama Istra`ivawe koje je sprovela jedna bolnica u Nema~koj pokazalo je da nisu sve bolesti podjednako izlo`ene dru{tvenoj diskriminaciji. U bolesti koje se kriju i koje su obavijene sramom spadaju sida, hemofilija, multipla skleroza, karcinom, leukemija, narkomanija, ali i ko`na oboqewa, parazitarne bolesti i ginekolo{ke bolesti... Kardiolo{ke bolesti i dijabetes ne spadaju u tu grupu oboqewa jer qudi o wima otvoreno pri~aju ~ak i ako ih prijateqi o tome i ne pitaju, a stru~waci oto obja{wavaju time {to se radi o masovnim bolestima od kojih danas pati najve}i broj qudi. kakav kontakt s obolelom osobom smatraju}i da }e se na taj na~in zaraziti. Diskriminacija je jedan od najve}ih problema obolelih od psorijaze, zbog ~ega se ~esto po-

Kako ka`u u Dru{tvu obolelih od psorijaze Srbije, ose}aj odba~enosti je najstra{niji i on ~esto dovodi do depresije i povla~ewa. Qudi izbegavaju da se rukuju s obo-

lelima i da dodiruju predmete posle wih, da ih prime na posao, pogotovo ukoliko se radi sa strankama... Za ovu bolest dana{wa medicina nema lek, mada se preparatima, „vazdu{nom bawom” ili sun~awem simptomi mogu ubla`iti. – Normalne }elije ko`e sazrevaju za 28 do 30 dana i skidaju se, qu{te s povr{ine neprimetno – ka`e dermatolog dr Zorana Kosti}. – Tako se ko`a neprestano obnavqa. Kod psorijaze, }elijama ko`e su potrebna samo tri do ~etiri dana da sazru pa se nagomilavaju i formiraju crvene lezije. Dakle, }elije se razmno`avaju mnogo br`e nego {to uspevaju da proizvedu keratin, enzim koji je zaslu`an za tvrdu povr{inu ko`e. Psorijaza se ne prenosi dodirom niti preko predmeta. J.Barbuzan

NOVEAPOTEKEUZREWANINSKIMSELIMA

Vi{eimne}e taksistidonositilekove Nekoliko zrewaninskih sela u posledwe vreme dobilo je apoteke, tako da me{tani ubudu}e po lekove ne}e morati da idu u grad. Novac za izgradwu apoteka obezbe|en je iz buxeta grada Zrewanina, a ciq lokalne samouprave je da svako selo dobije ustanovu u kojoj }e `iteqi mo}i da preuzimaju lekove. Jedna od apoteka otvorena je u Kni}ani-

nu, gde nije postojala posledwu deceniju. Dugogodi{wi problem re{en je i u Farka`dinu. Stanovnici su, prvi put u istoriji sela, dobili opremqenu apoteku povr{ine oko 40 kvadrata. Dr JovanSekuli} iz Farka`dina ka`e da je nedostatak apoteke stvarao velike probleme `iteqima te su se na razli~ite na~ine dovijali da bi do-

{li do neophodnih lekova – dopremani su autobusima, preko linijskih taksista, ali i |aka koji se {koluju u Zrewaninu. Apoteka je otvorena i u Luki}evu, koje je gotovo sedamdeset godina bilo bez apoteke, {to je gra|animo predstavqalo veliki problem. Apoteku, sme{tenu u objektu povr{ine 45,5 kvadratnih meta-

ra, unutar kojeg su prostorije za izdavawe, skladi{tewe i izradu lekova, odskora ima i Klek. Direktor Doma zdravqa “Dr Bo{ko Vrebalov” Borislav \or|evi} ocewuje da }e pacijenti u Kleku sada dobiti kompletnu zdravstvenu za{titu i da }e biti li{eni putovawa u Zrewanin. @.Balaban

VOJSKAVRATILASENTIDEOKASARNE: Ministar odbrane Dragan [utanovac je ju~e na sve~anosti u Gradskoj ku}i u Senti predsednici op{tine Aniko [irkovoj uru~io kqu~eve kasarne. Vojska Srbije je na taj na~in op{tini Senta vratila deo kasarne, ne{to vi{e od tri hektara zemqi{ta i izgra|ene objekte, koje je grad Senta 1933. godine dao na kori{}ewe tada{woj Vojsci Kraqevine Jugoslavije, ali je ugovorom predvi|eno vra}awe kasarne gradu ukoliko ih vojska napusti. Pripadnici Vojske Srbije u sen}anskoj kasarni nisu razme{teni ve} gotovo {est godina. Op{tina Senta je pre dve godine zapo~ela postupak za vra}ewe kasarne, a najavqeno je da lokalna samouprava ima planove da se objekti stave u funkciju razvoja i da korist imaju gra|ani, tj. da je u planu da op{tina Senta otkupi preostali deo kasarne koji se prostire na vi{e od 16 hektara. U kasarni su izgra|ena 23 objekta ukupne korisne povr{ine 8.464 kvadratnih metara, a centralni objekti su na delu koji je vra}en op{tini. Ministar [utanovac je izjavio da Srbija ima veliki broj kasarni koje nisu perspektivne, a predstavqaju kapacitete za lokalne smaouprave, najaviv{i da }e u Beogradu upravo po~eti uru~ewe kqu~eva pripadnicima Vojske Srbije jer je razmenom imovine obezbe|ena izgradwa stanova za wih. M.Mitrovi}

Konferencijaozna~ajuMilanskogedikta Trodnevna me|unarodna konferencija „Milanski edikt (313-2013): Osnov za slobodu religije ili verovawa„ po~ela je ju~e u Novom Sadu. Ciq konferencije je da okupi istaknute istori~are i teoreti~are, predstavnike civilnog dru{tva i predstavnike crkava i verskih zajednica s namerom da se {iroj javnosti pribli`i va`nost Milanskog edikta, saop{tio je Pokrajinski sekretarijat za informisawe.

Na otvarawu konferencije okupqenima se obratio pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisawe Milorad \uri} koji je naglasio da je obele`avawe 1700. godi{wice Milanskog edikta zna~ajno crkveno, ali i ukupno dru{tveno pitawe, jer osim {to je ovim dokumentom uspostavqena verska tolerancija u Rimskom carstvu, wegov zna~aj ne opada ni 17 vekova kasnije, jer i danas `ivimo

u dru{tvu u kome je tolerancija potrebna. Konferenciju su organizovali Asocijacija nevladinih organizacija jugoisto~ne Evrope - CIVIS i Odbor Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve za pripremu obele`avawa 1700. godi{wice Milanskog edikta, u partnerstvu sa austrijskom fondacijom „Pro Orijente„ i uz podr{ku {vajcarske Fondacije za mir i re{avawe kriza.

VESTI

Danslobode medija Poverenik za informacije od javnog zna~aja Rodoqub[abi} ocenio je ju~e, povodom 3. maja, Svetskog dana slobode medija, da je dobro {to novinari i mediji sve vi{e koriste prava iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog zna~aja, ali da, bez obzira na napredak, jo{ ima mnogo kr{ewa zakonom utvr|enih prava javnosti. U pismu upu}enom Udru`ewu novinara Srbije, Nezavisnom udru`ewa novinara Srbije i Nezavisnom dru{tvu novinara Vojvodine, [abi} je potvrdio spremnost i obavezu da novinarima pomogne u ostvarivawu wihove dru{tvene funkcije. „Veoma je dobro {to novinari i mediji sve vi{e koriste prava iz Zakona o slobodnom pri-

stupu informacijama od javnog zna~aja. Na taj na~in stavqaju zakon u funkciju informisawa naj{ire javnosti i doprinose ostvarivawu demokratske kontrole javnosti nad radom vlasti„, naveo je on.

Nagradadopisniku agencijeSRNA Dopisnik Novinske agencije SRNA Slobodan Kova~evi} dobitnik je novinarske nagrade „Petar Davidovi}”, koju dodequje Novosadski sajam za kontinuirano pra}ewe i promociju doga|awa na Novosadskom sajmu tokom godine. Ova novinarska nagrada nosi ime poznatog novinara Tanjuga Petra Davidovi}a, dugogodi{weg saradnika i prijateqa Novosadskog sajma, a uru~uje se od 2002. godine. D.Ml.


Pe{a~ewei ekolo{kaakcija

Spensove {kolesporta Po~eo je upis u {kole fudbala, ko{arke i odbojke na Spensu. Blagajna klizali{ta radi svaki radni dan od 15 do 20 ~asova. Cena {kola je 2.000 dinara, a treninzi su ponedeqkom, sredom i petkom od 8 do 9 odnosno od 15 do 16 sati. Vi{e informacija mo`e se dobiti na brojeve telefona 4882-295 i 069/8668030. B. M.

Planinarsko-smu~arsko dru{tvo „@elezni~ar” organizuje sutra akciju skupqawa i sklawawa otpadaka nakon Fru{kogorskog maratona. Pe{a~ewe }e biti organizovano po stazama maratona, a vodi~i }e formirati ekipe za pojedine staze i podeliti za{titne rukavice i vre}e koje je obezbedila JKP „^isto}a”. Polazak je u 8 sati sa @elezni~ke stanice autobusom na liniji 74 za Popovicu. A. L.

Manifestacija „^enej u maju” po~iwe sutra u 11 ~asova na ^eneju kod Lova~kog doma. Posetioci }e mo}i da pogledaju izlo`bu rasnih grla goveda, ovaca, koza, sviwa, pulina autohtonih rasa…Za one `eqne nadmetawa bi}e organizovano takmi~ewe u kuvawu ov~ijeg paprika{a pra}eno folklornim programom, tombolama i drugim aktivnostima. A. L.

Novosadska petak4.maj2012.

Vremenske (ne)prilike i ozbiqne zdravstvene tegobe kod sve vi{e qudi, pa polako ali sigurno svi postajemo meteoropate. Qudskom organizmu treba nekoliko dana da se prilagodi na promenu, a kako smo svedoci svakodnevnih temperaturnih oscilacija sposobnost tela je umawena, pa je tako sve vi{e zdravih qudi koji se `ale na razne tegobe. O hroni~nim bolesnici da i ne govorimo. Saberi, oduzmi oni sa po~etka pri~e su u pravu - sve se okrenulo naglava~ke. Mirni prelazi izme|u godi{wih doba su nestali, organizam je pod konstatnim {okovima, a kada se na to doda tempo dana{weg `ivota i svi stresovi, nije ni ~udo {to su lekarske ~ekaonice sve punije. Na`alost. B. Markovi}

DANAS NA LIMANSKOJ PIJACI AKCIJA „BIRAM NAJBOQE”

Vo}eipovr}enapoklon Poqoprivredni proizvo|a~i }e danas od 11 ~asova na Limanskoj pijaci poklawati svoje proizvode kako bi ukazali na prednosti kupovine sve`ih prehrambenih proizvoda na pijacama. Pod sloganom „Biram najboqe” u narednih mesec dana svakog petka }e na pokretnoj tezgi posetioci pijace imati priliku da dobiju na poklon poqoprivredne proizvode. I. D.

V remeploV

DejviskupuNovomSadu Na teniskom stadionu u Novom Sadu zavr{en je 4.maja1953. trodnevni susret prvog kola

Dejvis kupa reprezentacije Jugoslavije i [vajcarske. U posledwim dvema singl partijama pobedu su izvojevali Panajotovi} i Milojkovi}, pa je kona~ni ishod nadmetawa bio 5:0 za Jugoslaviju. Beogra|anin Milojkovi} je nastupio umesto Josipa Palade iz Zagreba, jednog od na{ih najuspe{nijih tenisera. On je ne samo dvadeset godina bio prvi reket jugoslovenskog tenisa, ve} i stalni dr`avni reprezentativac. N. C.

„SvetlopisiVojvodine” Iz lo `ba fo to gra fi ja „Svetlopisi Vojvodine” bi}e otvorena ve~eras u 19 sati u ga le ri ji Kul tur nog centra Sremskih Karlovaca, Trg Branka Radi~evi}a 7/II. Go vo ri }e pred sed nik Dru{tva novinara Vojvodine Mladen Bulut, direktor Arhiva SANU @arko Dimi} i maj stor umet ni~ ke

Ba{tenski otpad odnosi}e se danas na Podbari, Salajki, Adamovi}evom nasequ, delu Bulevara Ja{e Tomi}a, Velikom ritu, Malom Beogradu i Peji}evim sala{ima, a u ponedeqak na Telepu. Kontejneri za odlagawe krupnog otpada bi}e postavqeni do nedeqe u Mesnoj zajednici „^enej” na uglu ulica Partizanske i Reqe Savi}a, u

Ulici Vuka Karaxi}a kod brojeva 68, 289 i 375 i u @arka Zrewanina broj 5. Od nedeqe do utorka krupni otpad mo}i }e da se odlo`i i u MZ „Vidovdansko naseqe”, na uglovima ulica Jana Hausa i Vidovdanske, Emanuela Jankovi}a i Bore Stankovi}a, @ivojina ]uluma i Malobeogradske i u Ulici Majke Jugovi}a u Velikom ritu. A. L.

hronika

Telefoni:0214806-833,4806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

Oni stariji, koji pamte dobro, ka`u da ovako nikada nije bilo i da se sve izvrnulo naglava~ke. Iako bi se ova tvrdwa mogla poistovetiti sa mnogim sferama `ivota, ona je ovog puta usmerena na vremenske (ne) prilike. Pri~a o ~etiri godi{wa doba je, izgleda, ve} postala pase, jer ve} godinama unazad prole}e i jesen prakti~no ne postoje, ve} se samo smewuju leto i zima. Do ju~e smo se suo~avali sa debelim minusom kakav davno nismo osetili, imali smo potom ne{to mrqavog vremena, pa ne{to ki{e, a onda odjednom letwe temperature i to na samom po~etku maja. Naglo smo uleteli u kratke majice i papu~e pitaju}e se kakav }e nam tek avgust onda biti. Ovakvo vreme ne prouzrokuje samo nevericu, ve}

Nosekrupani ba{tenskiotpad

Manifestacija „^enejumaju”

fo to gra fi je Bor iv oj Mirosavqevi}. Ovu izlo`bu posve}enu umetni~kom stvarala{tvu Gavrila Gruji}a (1946-2006) i predstavqawu fotomonografije Borivoja Mirosavqevi}a o ovom autoru, otvori}e predsednik karlova~ke op{tine MilenkoFilipovi}. Z. Ml.

U PETROVARADINU

Otvorenacrkva svetePetke Zavr{ena je gradwa crkve svete Petke u Petrovaradinu, a tim povodom ju~e je odr`ana sve~anost, kojoj su prisustvovali ministar spoqnih poslova Srbije Vuk Jeremi}, zamenik premijera Azerbejxana El~in Efendijev, gradona~elnik Novog Sada Igor Pavli~i}, episkop sremski Vasilije, predsednik Uprave muslimana Kavkaza {ejkulislam Alah{jukjur Pa{azade i episkop Bakinske i Azerbejxanske eparhije Ruske pravoslavne crkve Aleksandar I{ein. Episkop sremski Vasilije rekao je da su radovi na ovoj cr-

kvi po~eli 2006. godine, da je temeq je osve{tan slede}e godine, a da je lane bratski narod Azerbejxana finansijski pomogao zavr{etak gradwe. Gradona~elnik Igor Pavli~i} zahvalio se Vladi i predsedniku Azerbejxana, te istakao da je ovo dokaz prijateqstva izme|u dve dr`ave i dva naroda. Nakon zavr{etka sve~anosti, delegacije Azerbejxana, Republike Srbije, Vlade Vojvodine i predstavnici Grada polo`ili su cve}e na spomenik azerbejxanskom kompozitoru Uzeiru Haxibejliju. J. Z.

GSP ULA@E U OBNOVU MAS-a

Stanicakona~nodobila upotrebnudozvolu Na Me|umesnoj autobuskoj stanici (MAS) zavr{eni su radovi na zameni krova nadsre{nica, ura|ene su instalacije, ofarbana je ograda, a po~elo je asfaltirawe pe{a~-

kih staza i peronskog prostora za pristajawe autobusa, saop{teno je iz Gradskog saobra }aj nog pred u ze }a „No vi Sad”. Gradski prevoznik je u radove, za koje je bio zadu`en

„Stan”, ulo`io sedam miliona dinara. Ovom preduze}u je sporedna delatnost pru`awe usluga u me|umesnom prevozu, a u ju~era{wem saop{tewu ka`e se da je GSP uspelo da legalizuje kompleks MAS-a. Re{ewem su izdate gra|evinska i upo-

deo nadzor u ~ekaonici, na peronima kod otravnika... U zavr{noj fazi je nabavka kompletnog razglsa za autobusu stanicu, koja }e omogu}iti da putnici dobiju kvalitetnu i potpunu informaciju o red vo`we. S obzirom da GSP nije u mogu}nosti da MAS renovira

Zamewen je krov nadsre{nica, ura|ene su instalacije, ofarbana je ograda trebna dozvola za poslovne objekte stanice, dve portirnice i nadstre{nica. Za ovu godinu preduze}e je predvidelo 20 miliona dinara za obnovu kompleksa stanice, a planira izme|u ostalog da dogradi deset dolaznih perona sa nadstre{nicama, kupi aparate za prodaju karata, zameni rampe na ulaznoj, izlaznoj i kapiji za parking, ugradi klizna vrata na svim ulascima u stanicu, postavi vi-

odjednom, namerava da svake godine uradi deo radova. U autobusku stanicu pro{le godine je ulo`eno oko deset miliona dinara, {to je vi{e nego {to je to bilo ranijih godina. Lane su, podse}a u saop{tewu gradski prevoznik, u ~ekaonici ugra|ena dva displeja na kojima se emituju polasci autobusa, {to poma`e informisawu putnika i olak{ava posao biletarima. Z. Deli} Foto:R. Hayi}

SUTRA U KAFEU „SOWA”

„Plavipti~i}prepeli~i}” svirahitove{ezdesetih Grupa „Plavi pti~i} prepeli~i}”, koja svira hitove iz 60-ih godina, odr`a}e koncert sutra u kafeu „Sowa“ (ulica Vladimira Peri}a Valtera 3). Grupu ~ine poznati novosadski muzi~ari GoranPolovina - gitara i vokal („Minstrel“), ZoranLeki}Leki – gitara („Ateist rep“, „La stra-

da“, „Obojeni program“), Du{an [evarli} [eva – bas („Minstrel“, „Eva Braun“, „Veliki prezir“) i Robert Radi} – bubwevi („Veliki prezir“, „Obojeni program“, „Lav hanters“, „Kontraritam“). Svirka po~iwe u 21 ~as, a ulaznica ko{ta 150 dinara. S. S.

c m y


8

nOvOSAdSkA HROnikA

petak4.maj2012.

dnevnik

U SREMSKIM KARLOVCIMA

Po~elarekonstrukcija Petrovaradinskeulice

NA ME\UNARODNOM FESTIVALU PLESA U BIJEQINI

Novosa|ankese okitilezlatom ^lanice Plesnog kluba „Point densstudio”osvojilesupetzlatnih ijednusrebrnumedaqunaMe|unarodnom festivalu plesa, koji je odr`ankrajemaprilauBijeqini. Natombjeqinskomfestivalu,koji je organizovan u okviru Evropske plesnefederacije,Novosa|ankesu se predstavile sa ukupno {est tematskikostimiranihkoreografija izasvakuponelepriznawe.Koreograf i trener Milana Mitrovi} isti~edajeovodrugou~e{}ekluba natomfestivalu.

-Klubsupredstaviledugogodi{weigra~iceizkategorijedecei juniora. Dugo su se pripremale za ovotakmi~eweiveomasuzadovoqnerezultatima.Sadaimpredstoji jo{naporanogve`bawa,jeriho~ekujedr`avnoprvenstvo-ka`eMitrovi}. NaDr`avnomprvenstvu,kojese organizuje u okviru Vojvo|anske asocijacije modernog plesa, ove mlade umetnice nastupi}e u nedequ,13.majauVrbasu. N. R.

HUMANITARNE AKCIJE „CRVENOG” I „RED” TAKSIJA

Besplatanprevozza porodiqeibolesnudecu Taksisti iz udru`ewa “Crveni”i“Red”taksinastavqajuhumanitarnuakciju„Zamajkeibebe„kojapodrazumevadaNovosa|anke porodiqe mogu besplatno da se voze od Betanije do ku}e. Ova akcija traje tokom ~itave godine,kaoihumanitarnaakcija „Porodica„kojajenamewenaroditeqima dece obolele od raka. Ova deca zajedno sa roditeqima tako|e mogu besplatno koristitiuslugetaksiudru`ewazaprevozdozdravstvenihustanova. Povodom 15. maja - Svetskog danaporodice“Crveni”i“Red” taksi }e, jednoj vi{e~lanoj no-

vosadskoh porodici pokloniti mesec dana besplatnog taksi prevoza. Nagradu }e dobiti roditeq ~ija porodica broji najmawepet~lanova,apotrebnoje dasejavi15.majau10~asovana brojtelefona062-8070-182.Roditeq treba da ima maloletnu decu pred{kolskog ili {kolskoguzrasta,neophodnojedadonese na uvid rodne listove ~lanovaprodice.Porodiqeiroditeqideceobeleleodraka,ukoliko `ele da iskoriste besplatantaksiprevoz,trebadapozovutelefoneovihtaksiudru`ewa:44-55-77i52-51-50. J. Z.

„DNEVNIK” I „LAGUNA” POKLAWAJU

„Islamskarepublika Nema~ka2–Britanskipe~at” Iz¬da¬va~¬ka ku¬}a “La¬gu¬na” u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom” u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬du da¬ruje ~i¬ta¬o¬ce na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge po¬ne¬deq¬kom, sre¬dom i pet¬kom. Da¬nas }e dva ~i¬ta¬o¬ca, ko¬ja se prva ja¬ve na broj te¬le¬fo¬na 528-765 od 13 do 13.05 ~a¬so¬va, a do sada nisu dobijali kwige u ovoj akciji, do¬bi¬ti kwigu„IslamskarepublikaNema~ka 2 - Britanski pe~at” DejanaLu~i}a. Dobitnici }e kwigepreuzimati u kwi`ari“Laguna”,u Ulici kraqa Aleksandra

3,gdemogu na}i i ostalaizdawa oveizdava~ke ku}e. Britanski pe~at, drugi tom Islamske republike Nema~ke, maestralan je {pijunski roman kojivassalako}omuvodiusvet intriga, prevara, i obmana. DejanLu~i},je~ovekkojiodli~no poznajesvetskuzakulisnupolitiku. On nam otkriva za{to se operacijom Katapult Evropa ve}decenijamapunimuslimanima, za{to se Turska vra}a na Balkan? N. R.

^ITAOCI PI[U SMS

Rekonstrukcija PetrovaradinskeuliceuSremskimKarlovcima po~ela je 2. maja i prema ugovoru trebalobidabudezavr{enaza35 dana. Fond za kapitalna ulagawa APVojvodine,kojifinansirasanaciju kolovoza i izgradwu pe{a~kestazeuovojulici,odabrao je„Putinvest”zaizvo|a~aradova. Radnici tog preduze}a ju~e su po~elidakopajuzemqusdesnestranekolovozaizsmeraNovogSada, kuda}eseprotezatipe{a~kastaza,{irokametaripo. Po projektu koji je sa~iwen u karlova~kom projektnom birou „Alfalajn”,staza}ebitiodsivih behatonplo~aispoji}esesaonom namostukodLova~kogdoma.Kolovoz}ebitipro{irenna5,5meta-

Foto:S.[u{wevi}

ra i presvu~en novim slojem asfalta.Izme|utrotoaraiputabi-

}e ivi~waci, a kolski ulazi ispredku}a}ebitioboreni.

Kakosaznajemou„Alfalajnu”, saobra}aj ne}e biti obustavqan tokomradova.StanoviciPetrovaradinskeulice}ebitiblagovremeno obave{tavani o tome kadatrebadaskloneautomobile daradnicimogunesmetanodarade. Ovomrekonstrukcijomne}ebitiobuhva}enasanacijaklizi{tau bliziniraskrsnicesaulicomJovanaPopovi}a,jerFondnijeodobrioparezato.PoredtogadvedesetakmetarakolovozauPetrovaradinskojulici,po~evodukr{tawasaputemM-22tako|ene}ebiti predmet radova, jer to nije u nadle`nosti lokalne samouprave. Fond je za ove radove odobrio 40 milionadinara. Z. Ml.

UPRKOS GRADSKOJ ODLUCI I SPECIJALNIM KORPAMA

Sugra|anine~isteiza svojihqubimaca Komunalnoj policiji i inspekciji svakodnevno pristi`e veliki broj `albi gra|ana na vlasnike pasa koji ne po{tuju odluku o dr`awu ku}nih qubimaca. Kakosaznajemouovomslu`bama, po svakoj prijavi komunalni inspektori u saradwi sa komunalnom policijom,tog dana ili u roku od 24sata,izlaze na teren kako bi utvrdili da li je napravqen prekr{aj.Prime}enojeda naj~e{}e vlasnici, ako i po{tuju odluke da vode pse na povocu i da im stavqaju korpu, ne skupqaju ne~isto}e koje nastaju iza wihovih ku}nih qubimaca. Na~elnik komunalnepolicijeNeboj{aRadovanac rekao je za na{ list da su komunalnipolicijciunekoliko navratakazniliprek{ioce-vlasnike pasa koji nisu ~istili izmetza`ivotiwama. -Kadadobijemoprijavu,nemo`emouvekdareagujemo,jerosoba kojajeizvelapsa,ne}estajatii

~ekati nas - obja{wava Radovanac.-Komunalnipolicajacmo`e dakazniprekr{ioca,aliiskqu~ivoakoprimetivlasnikadanijepokupiozasvojimpsom.

{tadaradim-ka`eovasugra|anka, koja `ivi u blizini parka. Mnogo je pasa lutalica, ali i onihsavlasnicima,kojimanepada napamet da pokupe za svojim

Postavqene specijalne korpe za pse}i izmet se od obi~nih korpi za sme}e razlikuju po tome {to imaju kesice, koje vlasnici mogu da uzmu, a kada po~iste za svojim psom mogu da ih ubace kroz drugi otvor. Me|utim, mnogi i ne znaju za {ta one slu`e, pa neretko u wih ubacuju papiri}e od `vaka ili sladoleda Po re~ima sugra|anke, ~ije ime je poznato redakciji, u Limanskom parku puno ima pse}eg izmeta. -VodimdeteuLimanskiparki primetilasamdapotravwacima, pa ~ak i trotoarima ima puno pse}eg izmeta, da vi{e ne znam

qubimcima.Kolikoputasamvidela kako puste psa da vr{i nu`duusredparka. Prilikom ure|ena keja, postavqene su i specijalne korpe za pse}i izmet. One se od obi~nih korpizasme}erazlikujupotome {to imaju kesice, koje vlasnici

mogu da uzmu, a kada po~iste za svojimpsommogudaihubacekroz drugi otvor. Me|utim, retki su oni koji to u~ine, a mnogi i ne znajuza~egaoneslu`e,paneretkouwihubacujupapiri}eod`vakailisladoleda.Izapra`wewe ovih korpi zadu`ena je „^isto}a”. Prema odluci grada, istr~avawe pasa dozvoqeno je u Limanskom, univerzitetskom i parku kod @elezni~ke stanice, zatim Omladinskom parku kod kvanta{a, u Ulici Ive Andri}a kod okretnice „~etvorke”, na uglu ulica Obla~i}a Rada, Bo{ka Vrebalova i Milenka Gr~i}a, u ulicamaBateBrki}aiSeqa~kih buna(deoparka),naugluBulevara kneza Milo{a i Bulevara JovanaDu~i}a,udeluUlice\or|a Nik{i}a Johana i u Ulici Frawe[tefanovi}auPetrovaradinu,izme|uBloka8i`elezni~ke pruge.Telokacijeodr`ava„Gradskozelenilo„ Q. Nato{evi}

Gradfinansira Maliekoloziuposeti zarade73pripravnika Karlovcima Gradjedoneoodlukuoizboru poslodavacakojimaseodobrava novac za stru~no osposobqavawe i zapo{qavawe 73 pripravnikauovojgodini.Unamerida sefinansijskipomogneprivatnom sektoru i podstakne zapo{qavawe kod privatnih poslodavaca prioritet su imali poslodavci iz privatnog sektora. Gradjeobezbedio31milion536 hiqadadinara,zafinansirawe zaradapripravnikaspripadaju}im porezom i doprinosima za obaveznosocijalnoosigurawe,u

iznosu od 36.000 dinara za periododgodinudana.Od2008.godinedosadaGradjefinansirao zapo{qavawe 396 pripravnika, a za to je izdvojeno oko 140 miliona dinara. Realizacija ove mere aktivne politike zapo{qavawajeodzna~ajazamlade nezaposlene osobe, kojima se omogu}ava da prvi put zasnuju radni odnos u zanimawu za koje susteklistru~nuspremuidase osposobe za samostalan rad u struci,kaoidapolo`estru~ni ilipripravni~kiispit. I. D.

U~esnici ekolo{kih predstava „Kako deca mogu pomo}i planeti“ odr`anih u toku „Novosadskog prole}a” danas}eod9 do 17 ~asova posetiti Sremske Karlovce u organizaciji Pokreta gorana NovogSada.Naizlet }e i}i 42 u~enika tre}ih razreda iz tri osnovne {kole Novog Sada. Tokom izleta deca }ezajednosasvojimu~iteqicama i aktivistkiwama Pokreta gorana Novog Sada posetiti centarSremskihKarlovacagde }eihlokalnituristi~kivodi~

upoznati sa najzna~ajnijim kulturno-istorijskim spomenicimaovog„grada–muzeja“,kaoisa Ekolo{kim centrom u kome se svake godine odr`ava mno{tvo ekolo{ko edukativnih kampova za decu i mlade. Nakon toga }e posetiti i najzna~ajnije prirodnelokaliteteuokolini. Izlet se organizuje uz podr{ku Gradske uprave za za{titu `ivotne sredine, kao zavr{nica ekolo{ke manifestacije „Novosadskoprole}e„. A. Va.

065/47-66-452

Uzaludmolbe,travaraste,li{}esegomila ^etiri uqudne molbe telefonom “Gradskom zelenilu” da odnesu gomilesuvogli{}aodpro{lejeseniipeticija (26.03.) dvadeset stanara na{e zgrad e Mes noj zaj edn ic i „Gav ril o Princip” na Novom nasequ da se dovedu u red dvadesettrogodi{wa stablalipe,divqihkestenovaiborova, kojisu,zamalo,nasloweninafasadu, rezultirali su ovim - Ni{ta nije ura|eno.Novatravaokozgradejesada visoka i do 1,2 m. Pro{le godine je prvi put ko{ena posle Poqoprivrednog sajma. A koliko je puta ve} ko{ en a na bul ev ar im a i ostal im glavnim ulicama? Dovoqno je samo pogledati travicu od pet –{est centimetra. 064/1789... *** Hteobihdavamnapi{emmojeiskustvo.Naime,te`aksaminvalid,saamputiranomnogomivi{eslepnegovidan.Svakidanpazarimu“Idei”uNarodnog fronta. @eleo bih pohvaliti iizrazitizahvalnostnaqubaznostii pomo}i naro~ito Zvonku sa odeqewa

pijace, te svim trgovcima, prequbaznimkasirkamaiuveku`urbanojvrednojiqubaznoj{eficiDragici.Hvala vam od sveg srca na va{oj humanosti prema meni. Siguran sam da }ete me prepoznati.Sazahvalno{}uva{avernamu{terijaJosipGater 064/1715... *** Ko izdaje u zakup i po kom osnovu „parcele” levo od Kamewara, budu}i dajetotzv.„plavnopodru~je”Dunava? Tuimaposlaizagra|evinskuijo{po kojuinspekciju! 060/6691... *** Dok jedni ~ine jedno, drugi moraju da opravdaju nacionalnu penziju tako {to dele narodu pakovawe kafe, dok imgazdepijumakijatoira~unajukako }eapcigovatidato! 060/0227... *** Subotaprepodne.Utokuje„racija” ugradu!Ka`emjatokom{iji,malonagluvom od starosti, a on razroga~io o~ipapitajesulitohonvedi?Nebojtese!Ka`emja.Nisu,tojena{akomu-

nalna policija! S po{tovawem! 063/5230… *** Izvinisestroibrate,boqe je `iveti od plate, i za Srbe, Ma|are, Hrvate i lele ikukukadmotikado|euruku. Trava pe~e, trava bocka, zemqatvrdakokamenakocka... 064/4669... *** Sel o ves el o, sto momak a nigdedevojaka,auradwiskupopi}e,parakijaodnosimladi}e.Odmrakadojutrasvako sepla{iodnovogasutra.Seje{ne{to,aonostrava,rastu tisamokorovitrava.Za`ivote no}ne trebaju ti gumene ~izme mo}ne. A ode ti zadwa parakodpoqoapotekara. 064/4669... *** Fru{kog ors ki mar aton, predivandan,masovanodziv,a dozvolili su da GRAS napla}uje 90 dinara za kartu u jednom smeru. Pa qudi, to su

uglavnomdecakojaimajupokaznekarte.Sramota. 064/1715... *** Zar nijedan mediji ne sme da objavi vestote{kojsaobra}ajnojnesre}i27. aprilau22.25naRumena~komputuposle pruge gde je pomahnitali auto pokosiope{akenatrotoaru? 063/5258… *** E ba{ lepo! Dr`ava, pored svojih, anga`ujejo{330privatnihsudskihizvr{iteqazanaplatupotra`ivawaod gra|ana,umestodaimstvoriusloveda radeizarade,padaizmirujusvojeobaveze u punom iznosu i na vreme, a da pritom`ivekaosavcivilizovansvet. Kogajadaanga`ujem,padaodprivatnogposlodavcanaplatimsvojih13neispla}enihzarada (2005-2006),prekovremenirad,terenskirad,dnevnice,radzapraznike, regrese, tople obroke, putne tro{kove,otpremninu...itd,adaneodemuzatvor zbog iznude, „uterivawa duga”, pretwi...isli~nog?! 063/1050...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

U SREMSKOJ KAMENICI NA ISTOJ ADRESI PIJA^NI PLATO I MESNA ZAJEDNICA

Punetezgedo~ekale prvekupce

sagradili i objekat Mesne zajednice u kojoj }e biti nekoliko lokala koji su sastavi deo pijace. Nadam se da }e pijaca za`iveti u punoj meri. Obezbedili smo adekvatan pristup, parking prostor i dobre uslove za rad – naglasio je gradona~elnik Pavli~i}. Na novoj pijaci u Sremskoj Kamenici, povr{ine 780 kvadratnih metara postavqeno je 67 tezgi, od kojih 53 ~ine zeleni deo, a 14 robni. U narednih mesec dana bi}e obezbe|ene rashladne vitrine za prodaju mle~nih proizvoda i sve`e zaklane `ivine. Stara zgrada MZ je sru{ena i na tom mestu izgra|ena je nova, koja ima 320,93 kvadratnih metara i suteren i prizemqe. U suterenu je predvi|en poslovni prostor, a u prizemqu prostorije MZ. I. D.

U Sremskoj Kamenici u Ulici Marka Ore{kovi}a ju~e je bio prvi radni dan nove pijace, a na istoj adresi nalazi se i novoizgra|eni objekat Mesne zajednice. Jedan od najva`nijih problema u Kamenici bio je nedostatak odgovaraju}eg prostora za pijacu, potvrdio je gradona~elnik Igor Pavli~i} prilikom ju~era{weg obilaska nove pijace. Prvo je bila u centru mesta na privatnom placu, te je u aprilu pro{le godine zatvorena, a Grad je obezbedio zemqi{te na Zmajevom trgu kao privremeno re{ewe, dok se ne uradi plato kao trajno re{ewe za pijacu. - Gra|anima Sremske Kamenice smo obe}ali da }emo re{iti va`an komunalni problem nedostatka pijace. Uz dosta problema ipak smo uspeli da obezbedimo lokaciju za pijacu, a tu smo

GOTOVO IDEJNO RE[EWE, GRAD NA POTEZU

Veletr`nica~ekalokaciju Otkako je Skup{tina grada na sednici pred Novu godinu dala „Tr`nici“ zeleno svetlo da po~ne s aktivnostima oko stvarawa uslova za izgradwu i po~etak rada veletr`nice, nezavisno telo koje je formiralo to preduze}e, uradilo je idejno re{ewe budu}eg objekta. Peto~lani tim prethodno je obi{ao pe{tansku, be~ku, segedinsku i veletr`nicu na severu Italije, te je ta iskustva preneo na papir. Ukoliko se Gradsko ve}e saglasi sa predlogom koji stoji u idejnom re{ewu, sledi pribavqawe dokumentacije i projektovawe. Re~ je o projektu za ~iju je realizaciju potrebno dve i po do tri godine, zahteva}e ulagawe izme|u 10 i 18 miliona evra, a ceni se da }e donositi godi{wu dobit od 60 do 100 miliona dinara. Novac }e biti obezbe|en iz gradskog buxeta, drugih izvora finansirawa, a u odmakloj fazi gradwe, „Tr`nica” }e se i kreditno za-

du`iti. Veletr`nica bi trebalo da zameni sada{wu Kvanta{ku pijacu, a ponuda pija~nih proizvoda bi bila bogatija i raznovrsnija.

Bilobiprimerenoda veletr`nicabudeblizu autoputa,kakobisvikoji prolazetudamogli dakoristeweneusluge - Kad razmi{qamo o prostoru nove veletr`nice mislimo iskqu~ivo o prostoru koji sigurno u slede}ih sto godina ne}e postati stambena zona - obja{wava direktor „Tr`nice“ Du{an Baji}. - Novi Sad se javqa kao pogodno tle gde bi se moglo obavqati grupisawe, odnosno koncentracija

DANAS U GRADU POZORI[TA Srpskonarodnopozori{te:Scena „Pera dobrinovi}” „Put roud„ (19.30), Scena „Jovan \or|evi}” opera „karmina Burana” (20), kamerna scena drama „kome verujete” (21) Pozori{temladih:velika sala „estrogen” (20) Novosadskopozori{te:Marat d Sad (19)

BIOSKOPI Arena:„Alvin i veverice 3: „Urnebesni brodolom” (14), „Ma~ak u ~izmama” (16), „kung fu panda 2” (13.45), „Hepi fit 2” (13), „[e{ir profesora koste vuji}a” (15), „Ustani~ka ulica” (18.20), „Loraks” (13.30, 15.30), „Ogledalce, ogledalce” (14.10, 16.10), „igre gladi” (15.30, 22.15), „Best egzotik Merigolg hotel” (18), „Ameri~ka pita: Ponovo na okupu” (18.05, 20.10, 22.35), „Projekat H” (20, 22), „klip” (20.15), „Bojni brod” (17.15, 19.45, 22.15), „Legenda o kung fu zeki” (12.15), „Lok aut” (20.30, 22.30), „Osvetnici” (14, 17, 17.30, 20, 22.10, 22.45)

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od ponedeqka u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: DEVOJ^ICE: Verica Kozarev-Klari}, Gorica Dimitrijevi}, Qubica Ze~evi}, Mirjana Keglovi}, Sla|ana Mitija{- Vukoti}, Danka\or|evi} i DraganaStojanovi} iz Novog Sada, AnitaIgwati} iz Budisave, JelenaVidi} iz Bege~a, Ru`icaMacak iz Kisa~a, Sne`ana Kne`evi} iz Ba~ke Palanke, Quba Vidovi} iz @abqa, BranislavaJovanovi} iz Gospo|inaca, MilkicaNolin iz Paraga, AleksandraVujasinovi} iz Be{ke, @ivanaObrenovi} iz Temerina, JelenaSavi}iz Petrovaradina i IvanaTodorovi} iz Sremskih Karlovaca, DE^AKE: Zorana Ru`i~i}, Kristina Gluvai}, Milica Zari}, Ksenija Stojanovi}, Dijana Vukovi}, Jelena Ratkov, Sla|ana Tadi}, NedaVajagi}, RadmilaAtanackovi}, GoranaVuli}, LidiaKereke{ i Anica Abedi iz Novog Sada, Tamara Ivan~i} iz Ba~kog Petrovca, Marija]upiz Ratkova, IvanaBo`in iz Vrbasa, Zorica Zeremski iz Be~eja, DobrilaStejin iz \ur|eva, TijanaVu~kovi} iz Ka}a, Vi{waKova~ iz Vajske, SanelaMarinkovi} iz Silba{a i MirjanaRadovanovi} iz Veternika.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni: Pavle Trifka Stija~i} (1938) u 10.30 ~asova, Marin Marina Jager (1941) u 11.15, Savka Dejana Jar~evi} (1926) u 12, Milka Ilije Miqkovi} (1941) u 12.45, Kosa Nikole Luka~ (1930) u 13.30, Jelena Uro{a @i`akov (1936) u 14.15, Zdravko Vojina Stojanovi} (1927) u 15 i Pero Jove Lon~ar (1927) u 15.45 ~asova. Na Uspenskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni Sima Stojana Roksandi} (1923) u 13 i Julka Bogdana Roksandi} (1930) u 13 ~asova. Na Starom grobqu u Petrovradinu bi}e sahrawen Quban Mileta Kli~kovi} (1933) u 13 ~asova. Na grobqu Novi majur u Petrovradinu bi}e sahrawena Katica Dragutina Mi{kilin (1923) u 11 ~asova.

robe, weno eventualno konfekcionirawe i izvoz. Po re~ima na{eg sagovornika, bilo bi primereno da veletr`nica bude blizu autoputa, kako bi svi koji prolaze tuda mogli da koriste wene usluge, ali za taj deo je zadu`en Grad, pa je najboqe da oni saop{te kona~nu odluku kada se opredele za lokaciju ka`e Baji}. Veletr`nica bi objediwavala proizvodwu vi{e dr`ava iz okru`ewa i u velikim koli~inama bi se ti proizvodi plasirali na rusko tr`i{te, koje je jedno od najboqih, napomiwe Baji}. Sastojala bi se iz tri dela, zatvorenog, hladwa~e i otvorenog dela s parkingom i prodajnim prostorom. To }e ujedno biti prilika za otvarawe novih radnih mesta, a predvi|eno je da, bez hladwa~e, takav objekat mo`e da uposli izme|u 26 i 30 qudi. I. Dragi}

9

S PRAVOM GLASA 312.723 NOVOSA\ANA

Glasawena196 bira~kihmesta Gradska izborna komisija (GIK) usvojila je i objavila zbirnu izbornu listu i pred Novosa|anima }e se na}i 15 opcija za glasawe na izborima za Skup{tinu grada. Od toga tri su mawinske liste, pa im je za prelazak cenzusa potrebno 0,04 odsto glasova. Ostalim listama treba preko pet odsto glasova da bi zaseli u gradski parlament. U zavisnosti od izlaznosti procewuje se da }e mawincima trebati oko dve, a ostalim strankama oko 10.000 glasova da bi postali parlamentarni. U GIK-u su saop{tili da 312.723 sugra|ana ima pravo. Isto toliko {tampa}e se glasa~kih listi}a kao i 938 rezervnih, {to je 0,3 odsto od ukupnog broja glasa~kih listi}a. Od{tampa}e se i 200 kontrolnih listova za proveru ispravnosti glasa~kih kutija. U odnosu na pro{le izbore iz 2008. godine, broj bira~a se pove}ao za 18.560 qudi. Bira~kih mesta ima 196, odnosno ~etiri vi{e u odnosu na posledwe izbore. Do pove}awa je do{lo, jer je probijen zakonski maksimum od 2.500 bira~a, a re~ je o Detelinari,

Adicama i Veterniku. Glasa~ki listi} za lokalne izbore bi}e bele boje. Izbori }e biti odr`ani u nedequ, 6. maja, a izborna ti{ina po~ela je sino}. Iz ovo go di {weg buxeta grada za lokalne izbore nameweno je 42,9 miliona dinara. Od toga 14,1 miliona dinara odlazi za izborne kampawe stranaka, a 28,8 za GIK. Novac za izbornu kampawu stranaka raspore|uje se u dva navrata. Prvo se 20 odsto od predvi|enih 0,05 dela buxeta grada podeli na jednake delove svim u~esnicima izbor, odnosno izbornim listama koje je usvojio GIK. Preostali deo od 80 odsto dodequje se srazmer no bro ju osvo jenih mandata u Skup{tini grada, u roku od deset dana od progla{ewa izbornih rezultata. Tako }e stranke koje u|u u Skup{tinu grada podeliti oko devet miliona dinara i to na 78 delova odnosno izabranih odbornika. Prema ro ko vi ma ko je je usvojio GIK, do 22. maja se na konstitutivnoj sednici Skup{tine grada moraju potvrditi man dati no vo i zabranim odbornicima. D. Igwi}

Sastanakregata{a Prvi sastanak povodom ovogodi{we regate „Vode Vojvodine” bi}e odr`an ve~eras u 18 ~asova u Nauti~kom klubu „Liman”, Sun~ani kej bb. Ovom prilikom svi nauti~ari mogu dobiti preliminarne informacije o predstoje}oj plovidbi. Regata se odr`ava od 24. juna do 4. jula, plovni karavan kre}e iz grada i regata{i }e obi}i Ba~ki Petrovac, Ba~, Srpski Mileti}, Sombor, Bezdan, Kqaji}evo, Doroslovo i Ba~ki Gra~ac. Obrasci za prijavu za regatu mogu se preuzeti u JVP „Vode Vojvodine”, Bulevar Mihajla Pupina 25, na sajtu www.vodevojvodine.rs ili u nauti~kim klubovima. Vi{e informacija mo`e se dobiti putem telefona na brojeve 48-81-409 i 48-81-593. A. L.

VODI^

TelefONI VA@NIJIBROJeVI Policija 92 vatrogasci 93 Hitna pomo} 94 Ta~no vreme 95 Predaja telegrama 96 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JkP “Stan” 520-866 i 520-234 kol centar preduze}a „Put” 6313-599 kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JkP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „konkordija” 452-233 dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 dnevni centar za stara lica 4889-512 info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APOTeKe no}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

petak4.maj2012.

420-374

ZDRAVSTVeNASlU@BA dom zdravqa „novi Sad”, kol centar 4879-000 klini~ki centar 484-3484 no}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena vuka (subota i nedeqa) 6624-668 no}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 vr{a~ka 28 4790-584 klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 de~ja bolnica 425-200 i 4880-444 institut - Sremska kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 viP - taksi 444-000, SMS 1088 delta plus - taksi 422-244 Maksi novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 de`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

„KOMPAS” TOURISM& TRAVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs

O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I Tel: 442-645, 677-91-20

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


petak4.maj2012.

c m y

10

dnevnik

„Dnevn i k o v a” gal er i ja m a l ih mat ur an at a

S

a `eqom da ovogodi{wim osmacima pomogne da im osmogodi{we dru`eweostanezauveksjajnaperlauniskise}awa,„Dnevnik”svakogdanaosimnedeqeobjavqujezajedni~kefotografijemalihmaturanataiz{kolasateritorijeGradaNovogSadaiizSremskihKarlovaca.

U „Dnevnikovoj” galeriji malih maturanata predstavi}emo svih 3.240 malihmaturanataizNovogSadaiselakojapripadajuGradu,kaoi76maturanataizSremskihKarlovaca.Prodefilova}etakokrozovumalomaturantskugalerijuslike141odeqewaiz35osnovnih{kola,ukojimase nastavaodvijanasrpskom,slova~komima|arskomjeziku.

Osnovna{kola„KostaTrifkovi}”,NoviSad

VIII3

VIII4

Osnovna{kola„JovanDu~i}”,Petrovaradin

VIII1

VIII2

VIII3

VIII4

Sutra:Osnovna{kola„Prvavojvo|anskabrigada”,NoviSad


vojvodina

dnevnik

petak4.maj2012.

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА У МЕЛЕНЦИМА ПРЕДАТА НА УПОТРЕБУ

ПрвиприкључакзабањуРусанду МЕЛЕНЦИ: У протекле четири године покрајинска влада је финансирала 70 нових канализационих мрежа у целој Војводини и данас је потпуно другачији живот у тим местима, изјавио је у Меленцима војвођански премијер Бојан Пајтић. Он је јуче у том селу, на територији града Зрењанина, свечано пустио у рад сеоску канализациону мрежу, у дужини од 38 километара, и црпну станицу смештену у парку Специјалне бање „Русанда”. Бања је прво од јавних предузећа које се прикључило на новоизграђену мрежу, чију изградњу је, са 90 милиона динара, финансирала Покрајина, док је 10

милиона издвојила Месна заједница. - Данас људи у овим насељењим местима живе онако како прили чи грађанима Европе. Када је реч о граду Зрењанину, ми смо успели да у Клеку и Меленцима већ отворимо канализационе мреже, а у Елемиру и Ечкој се граде - рекао је Пајтић. Градоначелник Зрењанина Милета Михајлов нагласио је да је ово сигурно Бојан Пајтић и Милета Михајлов

једна од капиталних инвестиција, не само у Меленцима, него у свим селима у којима је грађена канализациона мрежа. - Сигуран сам да ћемо урадити и другу фазу која подразумева изградњу комплетне мреже у свим селима - додао је Михајлов. Директор Специјалне бање „Русанда” Миливој Попов напоменуо је да је до сада у овој установи коришћена класична метода за одвод отпадних вода, налик коришћењу кућних септичких јама. Директним прикључењем на мрежу, додао је Попов, стекли су се предуслови да природни драгуљ, језеро Русанда, буде заштићено од загађења. Ж. Б.

11

Монтажа магнетне резонанце

СУБОТИЦА: У среду је почела монтажа уређаја за магнетну резонанцу у Општој болници у Суботици, која је стигла са Института за онкологију у Сремској Каменици. За инсталацију новог уређаја Покрајински секретеријат за здравство, социјалну политику и демографију је издвојио 20 милиона динара. Сада Суботичани, као и пацијенти из околине, неће морати да иду у Сремску Каменицу на прегледе, већ ће моћи да их обаве у суботичкој установи. Институт за онкологију у Сремској Каменици требало би да у јуну добије нови апарат. Тада ће четири болнице Војводини имати ове уређаје. Поступак пресељења апарата прати тим „Сименса” из Немачке, који је произвођач, а у болници кажу да ће до краја године уређај бити у функцији. С. И.

СЕРВИС ЦЕНТАР СОМБОРСКОГ САЈТА СОИНФО

Накликдоформулара

Радовиуглавнојулици АПАТИН: Пред првомајске празнике започето је уређење дела главне апатинске улице од здања Скупштине општине до млина. Вредност инвестиције је око осам милиона динара. - Због рупа у асфалту грађани су често негодовали а радови су почели сада јер смо успели да

Бесплатан преглед младежа ЗРЕЊАНИН: Општа болница „Др Ђорђе Јоановић” у Зрењанину саопштила је да ће грађани 7. маја, поводом Европског дана борбе против меланома, моћи да обаве преглед сумњивих младежа без упута и бесплатно у Специјалистичкој поликлиници. Преглед може да се закаже бесплатним позивом на телефон 0800 222 888 (само за позиве из фиксне мреже), од 3. до 5. маја, од 8 до 20 часова. За преглед је потребна само оверена здравствена књижица. Ж. Б.

Шестистанза „Споменак“

ПАНЧЕВО: Шести стан који је локална самоуправа, у оквиру пројекта „Становње уз подршку“ обезбедила за привремено становање деце без родитељског старања биће реновиран за месец дана. Ово је значајно за децу која после пунолетсва не настављају школовање, па морају да напусте дом или хранитељске породице. У стану, који је дат на коришћење Дому „Споменак“, може да станује петоро деце, а они ће ту боравити годину дана, док се не осамостале и нађу посао. Како би лакше савладали животне потешкоће све време имају подршку социјалног радника и психолога из дома „Споменак“. З. Дг.

Вртић уСтарчеву СТАРЧЕВО: Вртић који може да прихвати 150-оро деце отворен је у Старчеву и у њему ће први малишани боравити од јесени. Вртић има 700 квадрата и налази се поред старчевачке основне школе. Може да прими пет група деце. Изградња вртића у Старчеву заједничка је инвестиција Фонда за капитална улагања Војводине и Града. Покрајина је уложила 37 милиона, а Панчево још пет милона динара за опремање вртића. З. Дг.

обезбедимо потребан новац. Уз асфалтирање дела главне улице радиће се и у делу Средње улице и верујемо да ће, уколико временски услови то све бити завршено до краја маја - рекао је Милан Павковић, директор Дирекције за изградњу. Ј. П.

СОМБОР: Популарни интернет портал СОинфо, који се бави свим сферама друштвеног живота у Сомбору и околини, од пре неколико дана је стартовао са новим пројектом који дефинитивно олакшава живот житељима овог краја. Наиме, SOinfo.org је представио пројекат „Сервис центар”, чију реализацију је помогао Регистар националног интернет домена Србије - РНИДС. „Сервис центар” је намењен грађанима и решавању готово свакодневних административних препрека и уобичајених редова на шалтерима, пошто представља корак ка, толико помињаној и промовисаној, електронској управи. Момци и девојке са портала СОинфо су на једном месту објединили готово 100 докумената у девет категорија, прикупљених у 22 локалне, покрајинске и

републичке јавне институције. Један део формулара које су добили на „обраду”, понудили су у pdf. формату и њих је могуће исписати на лицу места, дакле, у

Бесплатна веза Путем „СОинфо - Сервис центра” становници овог краја могу да се најбрже обрате службама за односе са јавношћу јавних предузећа и установа, потраже помоћ повереника, односно покрајинског и републичког омбудсмана, те да контактирају са заштитиницима права пацијената у свим сомборским здравственим установама. Овај „Сервис центар” је потпуно бесплатан за све кориснике SOinfo.org портала, а регистрација на портал није неопходан услов за преузимање формулара. електронској форми, док се преостали решавају у два корака, штампањем, па тек онда ручним попуњавањем. Убудуће само једним кликом (на банер у дну почетне стране SOinfo.org портала) Сомборке и Сомборци могу доћи до форму-

НЕВОЉЕ ЖИТЕЉА ДВЕЈУ ХОРГОШКИХ УЛИЦА

Путарићенадокнадити штетуна кућама ХОРГОШ: Житељи улица Капрош и Омладинске у Хоргошу пожалили су се ових дана да камиони АД „Ужице путеви”, упркос постављених саобраћајних знакова о забрани, опет превозе песак пролазећи овим улицама. О томе су обавестили полицију, али су добили одговор да су знакови забране важили само прошле, а не и ове године. Представници локалне самоуправе разговарали су са житељима две улице угрожене проласком камиона и категорично потврдили да су саобраћајни знаци којима се забрањује возилима носивости веће од 10 тона и да-

ље важећи, те да је задатак полиције да се обезбеди њихово поштовање. Одељење за инспекцијсконадзорне послове општинске управе Кањиже обавестило је надлежне у предузећу „Ужице путеви” да су дужни да се придржавају забране проласка камиона, и добило обећање да се то неће више чинити. Камиони ће користити пољски пут одређен од стране ЈП за уређење насеља општине Кањижа. Локална самоуправа општине Кањижа је саопштила да је фирма „Ужице путеви” преузела и обавезу да ће становницима ули-

ца Капрош и Омладинска надокнадити штете нанете на кућама због превоза песка. Мештани штету могу пријавити у канцеларији МЗ Хоргош. Пошто општинска инспекција прецизно утврди висину штете, оштећени ће се у организацији локалне самоуправе заједничким захтевом за надокнаду обратити АД „Ужице путеви”. Одељење за инспекцијско-надзорне послове ће проценити и штету која је нанета јавној својини (улице, јаркови за одвод падавина и друго) па ће општина поднети одшететни захтев АД „Ужице путеви”. М. Митровић

УДРУЖЕЊЕ ПОТРОШАЧА КИКИНДЕ ОБРАТИЛО СЕ ТРЖИШНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ

Оспоренрад „Метропаркингсевера” КИКИНДА: „Метро паркинг север” у Кикинди упорно крши закон, тврде представници Удружења потрошача Кикинде. Грађанима не стиже повратна смс порука о уплати паркинга, тешко је наћи где се купује картица за паркирање, а „бахато понашање руководства превазилази сваку меру”, рекао је Александар Кораћ, председник Удружења. Он тврди да се у ово уверио лично, јер је послао смс који му је мобилни оператер наплатио, али није добио повратну информацију, већ казну за паркирање. - Други проблем је изузетно бахато понашање одговорних особа у канцеларијима овог предузећа према грађанима, затим, цене им нису ажуриране, јер на табли стоји једна, а наплаћује се друга цена. Удружење је поднело пријаву Тржишној инспекцији као и свим осталим надлежним инспекцијама, а затим ће следити колективна тужба по пријавама грађана против „Метро паркинг севера”. Од прошле године Удружење потрошача Кикинде је међу десет евидентираних организа-

лара који су неопходни за решавање папирологије у одељењима Градске управе Сомбор, инспекцијама Западнобачког управног Округа, Електровојводини, ЈП

„Урбанизам”, ЈКП „Чистоћа”, „Паркинг сервису”, Републичкој геодетској управи, судовима... Сваки посетилац странице уједно може бити део даљег развоја сервиса, па из СОинфо-а позивају грађане да, уколико поседују документ или формулар

за који верују да постоји интересовање јавности, њима пошаљу дигиталну верзију на интернет адресу kanc@soinfo.org, односно папирнато издање документа на адресу: НВО СО опен, Шумадијска 14, 25000 Сомбор, како би га припремили и сместили међу постојеће „формуларе”. Иначе, израда „СОинфо Сервис центра” трајала је нешто више од пет месеци, а цео пројекат је реализован захваљујући Регистру националног интернет домена Србије који је за њега издвојио 130.000 динара. На конкурсу 4ПИ од 191 пристигла предлога изабрано је 26, међу којима се нашао и „СОинфо - Сервис центар”, чији је ментор био Зоран Станојевић, уредник магазина „Око”, који се емитује на Радио телевизији Србије. М. Миљеновић

У ГРАДСКОМ ПОЗОРИШТУ У БЕЧЕЈУ

Двепремијереданас БЕЧЕЈ: На сцени „Златан Дорић” Градског позоришта у Бечеју данас ће бити одигране две. Прво ће у 17 сати бити изведена представа „Чудесна коцка”, коју је својевремено написао Павле Јанковић - Шоле, а сада за потребе предстојећих 55. Мајских игра режирао ауторов син Богдан Јанковић. Како у овој представи кабаретског типа доминира музика, ваља рећи да је пре 23 године музику за представу, на тада 32. Мајским играма, написао Мирољуб АранђеловићРасински, који и сада у тиму данашње премијере. Исти је случај и са асистентом режије Анетом Туцаков, односно корепетитором Наташом Радосављевић, које су у првој бечејској верзији „Чудесне

коцке” биле чланице глумачког ансамбла. Премијера је дело Дечијег драмског студија Градског позоришта Бечеј и улаз је слободан. Ваља додати да је представа „Чудесна коцка” сада припремана и биће изведена у три језичке варијанте, на српском, на мађарском и комбиновано српско-мађарском. Друга премијера заказана је за 20 сати, а цена улазница је симболичних 100 динара. У питању је представа „Шумица”, коју је по мотивима дела „Мушица“ А. Б. Рукантеа адаптирао и режирао Бранислав Јелић уз помоћ Синише Томића, а представу је припремила група грађана у сарадњи с Градском позориштем Бечеј. В. Ј.

БалонхалауДолову

ДОЛОВО: Балон хала за коју је издвојено 8,5 милиона динара отворена је у Долову, а средства су обезбедили Месна заједница и Град Панчево. Изградњом Балон хале у Долову испуњен је сан који је сањан претходних 47 година рекао је БраниславПавлов, председник Савета Месне заједнице Долово. - Са земљаним радовима и постављањем темеља кренули смо

у новембру. У пролеће смо поставили металне конструкције, средили структуру око објекта и поставили балон. Остало је да се уведе грејање и постави платно, а по завршетку тих радова хала ће имати своју праву намену - рекао је Павлов. Месна заједница је у овим радовима учествовала са три милиона динара, а град је дао додатних 5,5 милиона. З. Дг.

Новапијаца уАлександрову

ција потрошача које има право за колективно заступање и зато ће бити поднета, како је најављено, тужба у име свих оштећених потрошача који су се обратили Удружењу а које је Паркинг противзаконски оштетио - нагласио је Кораћ. На конференцији су се јавности обратили и Кикинђани: Јанош Комар који је добио казну за паркирање поштом на кућну

адресу, стару четири месеца, у којој се не наводи зашто је кажњен, као и Александар Михаљев, саобраћајни полицајац и вођа саобраћајног сектора у Полицијској станици у Чоки, коме је аутомобил однет пауком, а читава процедура је обављена мимо закона, без присуства овлашћеног лица и одговарајуће документације. А. Ђуран

СУБОТИЦА: У Суботици у насељу Александорово реконструисана је пијаца. Предузеће АД „Тржница Суботица“ за овај посао је издвојила 800.000 динара, а радови су обухватили постављање нових тезги, ограђивање простора и уређење, које подразумева садњу нових садница. Месна заједница Александрово је поднела захтев за уређење пијаце, а садржај ће одредити сами купци, на основу анкете. Седамдесет одсто државног власништва у овом предузећу је пренето на локалну самоуправу и ту одлуку је Влада Србије недавно донела. Пијаца има 20 тезги, а може да се отво-

ри и пекара, месара и продавница мешовите робе. С. И.


vojvodina

petak4.maj2012.

dnevnik

c m y

12

ПОКЛОН ПРИЈАТЕЉА ИЗ НЕМАЧКЕ СТАНОВНИЦИМА ИЗ РАТКОВА

Стигловатрогасновозило

Oтварање нове фонтане у Сенти

НОВЦЕМ ОПШТИНЕ И КОМПАНИЈЕ ЈТИ

Фонтана улепшала центар Сенте

СЕНТА: Нова модерна фонтана свечано је уочи празника пуштена у рад на централном тргу у парку испред Градске куће у Сенти.Фонтана је улепшала центар вароши захваљујући средствима из општинске касе Сенте и донацији компаније Јапан тобако интернешнел (ЈТИ), па представља јединствен и препознатљив симбол на који ће Сенћани бити поносни,а због своје упечатљивости и декоративног осветљења завређује пажњу и посетилаца вароши крај Тисе. Нова фонтана изграђена је на месту старе и дотрајале, која је одувек била центар друштвеног живота града. - Уз јапанске трешње које смо засадили почетком сезоне и нову

фонтану, Сента је добила нови простор у којем могу уживати сви наши суграђани,али и драги гости - директор фабрике ЈТИ а.д.СентаДанилоСтојановић. Он је додао да компанија ЈТИ већ шест година живи са Сенћанима,те да ће и убудуће помагати у активностима које ће донети даљи развој и просперитет.ЈТИ је прва и највећа директна јапанска инвестиција у Србији,а од свог доласка у Србију, ЈТИ је посвећен унапређењу заједнице у оквиру које послује, као и промоцији јапанског наслеђа и културе. Уз помоћ компаније ЈТИ обновљен је Дом културе,помаже се рад Народне кухиње и пружа подршка акцији „Безбедно вози - чувај себе и друге”. Текст и фото: М. Митровић

Сајамракије ТЕМЕРИН: Сајам ракије, 13. по реду, биће одржан у ОмладинскомдомууТемерину,од9.до12.маја. Воћнеракијеодтрешње,вишње,дуда,јабуке,крушкевиљамовке,шљиве,кајсије,брескве,грож ђа,комовице,дуњеизовепредаваћесе упровиднојфлаши белебоје одједнелитре9.и 10.маја у Дому омладине,астручнакомисија,којаимамеђународноискуство оцењиваћеузорке 10.маја.Најбољеракијебићепоглашенеусуботу12.мајауподне. М. М.

ОЏАЦИ: Добра сарадња становникаРатковасаНемцима, некадашњимстановницимаовог села,којеседокраја1946.године звало Парабућ, потврђена је вреднимпоклономкојисудобили ратковачки ватрогасци. Већ дуги низ година некадшњи становници Парабућа који већ више од 70 година живе у Бад Шенбурну у Немачкој и другим местима покрајине Баден Виртенберг, посећују своје родно местоукомеихсрдачнодочекујуРатковчани. УБадШенбурнујевеомадавно основано завичајно удружење подунавских Шваба, порекломизПарабућа.Направилису музеј који их подсећа на Парабућ,укомецентралноместозаузимамакетасела накојојсеналази свака кућа, двориште, бунар,улица. -УчинилисмосведанекадашњестановникеПарабућаисадашње становнике Раткова, у ствариистогселасадваназива, што више приближимо једне

Фестивал румунских романси ЗРЕЊАНИН: Међународни фестивал румунских романси и евергриншлагера бићеодржанвечерас,од19.30сати,увеликојсали Културног центра Зрењанина. Наступићедесетвокалнихсолистаиз Србије и три из Румуније, а оркестромћедириговатиРоманаБугариу (Ечка). Фестивал организује ДруштвоРумуна„Бега“изЗрењанина,усарадњисарумунскимДруштвомзаетнографијуифолклориз Војводине уз финансијску, подршку Покрајинске владе - Секретаријатазаобразовање,управуинационалне заједнице, Националног саветарумунскенационалнемањинеиградаЗрењанина. Ж. Б.

Делегација подунавских Шваба са домаћинима у Раткову

другима, тако да сада сваке две годинегостиизНемачкедолазе у Ратково. То није баш увек ишлоглатко,аливишејепосто-

јао неоправдан страх, него што је заиста било неких проблема да садашњи домаћини кућа, приме некадашње власнике

истих тих кућа - рекао нам је Антон Камерер, председник Удружења Немаца општине Оџаци. - Сретни смо што можемо да помогнемо садашњимстановнициманашегродногместа.Верујемдаћеимововатрогасновозилопомоћиуњиховомрадуна увежбавањуинтервенцијауслучајупожара,алижелимимдага штомањеустварностикористе, што значи да немају пожаре у селу -рекаојеприликомпредаје возила Хелмут Хаузбергер, рођенуПарабућуиредовнипосетилац свог родног села. Он је кључеве ватрогасног возила предао председнику Добровољног ватрогасног друштва Раткова Горану Манасијевићу. ПредседникМЗРатковоДанило Шћепановић, поменуо је да је заједничким средствима направљена српско-немачка етно кућа,иизнеонамерудасеобнове православна и католичка црква уРаткову. С. Милер

Уређено игралиште наБагљашу ЗРЕЊАНИН: Запослени у компанији „Филип Морис” организовали су у Зрењанину волонтерску акцију и уредили дечије игралиште у насељу Багљаш. Координатор акције „Волонтирам зато што волим свој град” Синиша Милутинов казао је да ће волонтери на тај начин допринети да град буде још лепши и пријатнији за све који у њему живе. Ово је четврти пут у последње две године како радници компаније „“Филип Морис”спроводе волонтерске акције у градовима широм Србије у којима послује та фабрика. Ж. Б.


RePORTA@e

dnevnik

petak4.maj2012.

13

BE^LIJAIVAN[TAJBEVIR,POMORACIREVOLUCIONARNABRODOVIMABRITANSKE,HABZBUR[KEIJUGOSLOVENSKEMONARHIJE

Putnici„Titanika”~ekajudaseukrcaju

adajeprepolavekau~itavom svetu obele`avano 50 godina od najspektakularnijeg brodoloma u istoriji civilnog pomorstva, reporteri„Dnevnika”susdobrim razlogomposetiliNovosa|anina Ivana [tajbevira. Imao je tada 75 godina i dobro pamtio kako je spasavao nesre}nike s luksuzne la|e, koja je, mada se tvrdilodajenepotopiva,ve}na prvojplovidbizavr{ilanadnu Atlantika. Posle zavr{enog {kolovawa u Puli i Trstu, tada mladi pomorac se zaposlio kod britanske kompanije „Kunard” i ukrcao se kao tre}i oficir na „Karpatiju”, koja je imala 230 ~lanova posade i mogla da preveze25.000tonateretailivi{e od2.000qudi.Sticajemokolnosti,wegovbrodjebionajbli`i mestusudara„Titanika”sledenimbregompajeuspeodaspase 720 stradalnika s ponosa britanskebrodogradwe. – „Karpatija„ je kroz oblake ledenemagleplovilaodLiverpula ka Bostonu i Wujorku – pri~ao je [tajbevir. – Oko dva sata posle pono}i dva puta nam jestigloupozorewesameri~kog ratnog broda „Kalifornija”, kojijede`uraonatomdeluokeana, da se izbegava plovidba uskim prolazom Halifksa jer pretiopasnostodogromnihsan-

K

„Karpatija”prevezlabrodolomnikeuAmeriku

Kom{ijaMilanGaleti}

Novosa|aninkojije spasavaobrodolomnike s„Titanika” Brozgadefitivnopenzionisao BurnubiografijuBe~lije,ro|enog1887,verovatnojemogaore`iratisamoburniizlosre}ni20.vek.[tajbevir,mladioficir nabrodu„SanGeorg”,biojefebruara1918.jedanodpredvodnika pobunemornaraaustrougarskefloteuBokiKotorskoj,alikada jeonasurovougu{ena,uzmnogonaporaiskrivawa,prekoCrne Gore,kojusu,ina~e,okupiraliwegovisunarodnici,teMetohije iMakedonije,uspeojedasenekakoprebacidoSolunaipristupi srpskojvojsci.Samonekolikomesecikasnijeobukaojeuniformu ratnemornaricetekstvorenekraqevineSHSinawenomplatnomspiskuostaosvedo1936,kadajepenzionisan.Predsamkraj Drugogsvetskogratanovavlastgajereaktiviralairasporedila ure~nuflotilu,odaklejenakonoslobo|ewadefinitivnopenzionisan.Nijesezbogtogamnogouzbu|ivao,ve}sevratiouNovi Sad,gdeseoku}iojo{1936.iuwemu`iveosvedosmrti. ti. Promenili smo smer i krenuli zaobilaznim pravcem. Nedugopotom,primilismoSOSs „Titanika”,kojijebiookoudaqen oko pet miqa. Pove}ali smo brzinu s 12 na 18 miqa na

RevolucijamornarauBoki1918.

satikrenulika„Titaniku”.Samopetminutakasnijena{telegrafistajeprimiozaprepa{}uju}u poruku: „Pru`ite nam posledwu pomo}, tonemo”. Najve}om snagom motori su vukli

„Karpatiju” kroz more prepuno leda samo da {to pre stignemo dobrodolomnika.Ujednomtrenutkusmoosetiliisna`nupodvodnudetonaciju,kadasuparni kotlovi „Titanika” eksplodi-

ralizbogbrzogprodorahladne vodekrozrasparanitrupbroda. Krozmaglusmonaziralikako uvis {tr~e pramac i katarka „Titanika”, koji je bio veoma nagnut i ve} vi{e od polovine pod vodom. Bilo je u`asno slu{atikrikovestotinenesre}nikakojivapezapomo}.Spustili smo42~amcainekolikostotina pojasevazaspasavawe,zakojese odmahhvatalobezbrojruku.Nat~ove~anskimnaporimauvla~ili smostradalnikenana{upalubu. Tekkasnijesmosaznalidasevi{e od 1.500 qudi smrzlo u hladnomokeanuiliostalozarobqenoupotpalubqubroda. SpasenesmoiskrcaliuBostonu.Me|uwimasubilai~etiri ~lana posade „Titanika”: dva mornara, prvi oficir i radiotelegrafista.^imseosvestioi ugledaosvogastare{inu,gotovo histeri~no je povikao: „On je

kriv jer nije preneo kapetanu Smituupozorewes›’Kalifornije’,dajeste’Titanik’nebipotonuo”–pri~aoje[tajbevir. Idanasgasese}aMilanGaleti}, wegov tada mladi kom{ija izuliceZlatnegrede18. –^ikaIvanjestanovaonadnu dvori{ta u jednoj sobici, koje odavno nema – ka`e Galeti}. – Prenego{tosedoselio,`iveo jeuobli`wojLon~arskojulici, alineznamukojembroju.Bioje samac, vitalan i veoma obrazovan. Ponekad bi mi pomagao da savladam neke te`e lekcije. Sa svima, pa i nama decom, lepo se ophodio. Posebno se se}am wegovihistetoviranihrukuipri~a o uzbudqivim plovidbama po svetskim morima. Skroz neobi~angospodinisasvimdruga~iji odostalihqudiwegovihgodina kojesamsretaoutada{wemNovom Sadu. O wemu, tako originalnom i posebnom, jednom sam pisao sastav na ~asu srpskohrvatskog jezika. Kada sam gledao najnoviju verziju „Titanika,„ bio sam pomalo ponosan {to znam vi{e i od Kamerona o tom brodolomu. Bio sam ba{ do detaqa upu}en! Negde 1964, ~ini mise,~ikaIvanjeslomionogui preselio se u stara~ki dom. Mnogosamserastu`iokadasam, nedugo posle toga, ~uo da je preminuo. VladimirSpremo

KULINARSKISAMITNAPA[WAKUU^ASTLEGENDARNOG^OKANSKOG^OBANINABANKABA^IJA

^itavostadozavr{ilo ugula{u ajukusniji ov~iji gula{, ne samo u ^oki i severnomBanatu,kuvaojeukotli}u naj~uveniji ~oban Mihaq Banka. Slovio je za najboqeg ~obanina,alisem{tojespremaogula{ da prste i tawir oli`e{, biojei~uvenselekcionarautohtoneraseovaca„~okanskacigaja”. Poizdanku~obanskedinastije(i ~ukundeda se bavio istim po-

N

seleuzkotli}e.Imalismogoste izpetmestauMa|arskoj,mnogih vojvo|anskih,paiizokolineVaqevaiKraqeva.Po{tosmotakmi~ewe organizovali prvi put, nisam o~ekivao tako veliki odziv. ^ekali smo i goste iz Rumunije,ali,eto,nisustigli.I`iri jeme|unarodnogranga,sastavqen od eminentnih doma}ih i ma|arskihkulinara.

^egasveimaupobedni~komkotli}uMarteEs-Sabo

slom), Gastronomsko udru`ewe u ^oki su nazvali „Banka ba~i” (predvodigaKalmanBor{o{),i uprili~ili me|unarodni samit kuvawaov~ijeggula{a. –Do{loje87kulinarskihekipa,a69predalouzorkenaocenu– veliBor{o{.–Nedolazesvida setakmi~enegoidasedru`eive-

Na podru~ju ~okanske op{tine imavi{eod3.000hektarapa{waka, {to, po lordmeru doktoru veterine Emilu Poqaku, pru`a veliku {ansu za razvoj ov~arstvo i prilikudaop{tinaiza|eizdru{tvanedovoqnorazvijenih. – Bogati smo, ali ne znamo koliko – konstatuje Poqak. – Oduvek smo poznati kao dobri sto~ari. Sve se vi{e mladih okre}e

ZapatuqkekuvaliDragoqevi}iVejinovi}

Fe{tom su doma}ini `eleli da skrenupa`wu na sunovrat ov~arstva. – A od ~okanske cigaje na{i preci su `iveli i opstajali. Susret kulinara zakazan je u vreme Svetog \or|a, kad ~obani stada isterujunapa{wakeitamoostaju dojeseni–podse}aBor{o{.

ov~arstvuiakouspemodaotvorimo klanicu za jagwad, taj ciklus bibiozaokru`en.Natr`i{tuje banatsko jagwe tra`enije od ba~kogjerjete`eimasnije. Poqakdodajeda^okaimapoznati zapat „~okanske cigaje„ koju ne mogu ugroziti engleske rasejerjenajpo`eqnijejagweod

20 do maksimalnih 35 kila, a ne onood60. Cena jagwadi je od dva evra po kilogramu`ivevagekadjenajve}a sezona, pa do pet kad ih nema. Godi{we se proizvede 15.000 jagwadi i zato je potrebno sigurno tr`i{tedabivlasnicimoglida planiraju veli~inu stada. Sada na{i ~obani imaju prose~no oko 200grla,alinekiipo800.Svase hrane na pa{wacima, za razliku od onih na farmi gde se koriste koncentratisraznimaditivima– nagla{avaPoqak. Cigaja je jedna od najstarijih rasaovaca,kojaseizMaleAzije pro{irila po Balkanu i celoj Evropi.Vojvo|anskopodnebqejoj o~ito prija, a osim „~okanske”, koja je mesnati tip i ne muze se, „somborska” je selekcionisana kaomle~nitiprase,auzgajasei napa{wacimaBanata. Svojski su se trudili mu{karci,alijestru~ni`iripreferirao `enske gula{e. Pobedila je ekipa„Du{hu{„(Debelomeso)iz sala{arskog kraja Orompart kod Sente, koju predvodi Marta EsSabo,drugomestojepripaloSen}anki@ofijiBogdanatre}ego{}iizMa|arske. Dok se @olt ^esko se}ao maturskogpodvigakadajezakrajstolarskog zanata napravio bicikl odsuvebagremovine,~lanoviwegoveekipesuro{tiqalidvadesetakkilapile}ihkrilaca.Tekda se zamezi. Ambasador Turije Jevrem – Je{a Moldovanov nezamislivjebezsvojetalandareipr`e-

Tekdasezamezi:20kilapile}ihkrilaca

wa ribe s ~uvene Beqanske bare. Dobrosepokazaoitimkne`eva~ke„Aleve”sa@ivojinomPejinom –Pekosomna~elu. – Za dobar gula{ nije dovoqnosamodobromesove}onomora lagano da pusti sopstveni soft i u wemu kr~ka do ~etiri i po sata–stru~noobja{wavaPejin. –Vodunijepreporu~qivododavati jer i ~obani su na ledini gula{ u bogra~u pristavqali bez vode. Recept sam nau~io od dede, koji je posle Prvog svetskogratauSrbijustigaoizSirigauMa|arskoj.Ina~e,ov~iji gula{ se slu`i u toplim tawirima, obavezno s „trajgurn gombocama” po receptu koji nam je ostaood[vaba. Umei^okaninNovicaDragoqevi}dazapr`iu„normalnim” bogra~ima,alizaGinisapreporu~ujegakuvaweov~ijeggula{a uminijaturnomkotli}u.Najma-

wuporcijuosmisliojezajednos drugaromNeboj{omVejnovi}em iz Sente, a minijaturni kotli} od jednog decilitra napravio majstorlimar^izovski. –Porcijagula{ajeokopola decilitra, a za wenu pripremu smo upotrebili 20 grama mesa, te osam grama crnog luka i za~ina.Evo,probajte,aliupore|ewu s porcijom od 350 grama, kolikojepotrebnozaobrokodraslog~oveka,na{aminijaturnajedovoqnazapatuqkaod~etiri kilograma. Spremali smo u mini-kotli}u i ribqu ~orbu, samo`alimo{toprenekoliko godina u Adi uz pripremawe 10.000 porcija ~obanske gula{ ~orbe u xinovskom kotli}u za Ginisa, organizatori nisu dozvolili da za rekord uporedo kuvamouna{emmini-kotli}u– vajkaseDragoqevi}. MiloradMitrovi}


CRnA HROnikA

petak4.maj2012.

dnevnik

c m y

14

PRITVORIOPTU@NICAPROTIVMLADI]AIZZREWANINA

Razbojni{tvo ispod mosta Osnovni javni tu`ilac u Zrewaninu podigao je optu`nicu protiv Slobodana P. (24) iz Zrewanina zbog sumwe da je po~inio krivi~no delo razbojni{va. Okrivqeni je, po navodima iz optu`nice, 9. aprila ove godine

RAZBOJNI[TVOUBEOGRADU

Opqa~kana rezidencija ambasadora UN Nepoznate osobe provalile su u rezidenciju stalnog koordinatora UN u Srbiji Vilijama Infantea u Ulici Vase Pelagi}a na Sewaku, nezvani~no saznaje RTS. Kako RTS saznaje, iz stana nije ukraden novac, a da li je odneto zlato ili neke druge vrednosti zna}e se tek danas, kada se Infante bude vratio s puta.

Provala se najverovatnije dogodila prekju~e, kada nikog nije bilo u rezidenciji. Naime, Infante nije u Beogradu ve} nekoliko dana. Provalu je ju~e prijavila ~ista~ica. Provalnici su najverovatnije pajserom razvalili spoqna vrata i izvr{ili premeta~inu na spratu ku}e. Istraga je u toku.

JU^ENESRE]ANAZELENOMVENCUUBEOGRADU

Radnik pao sa zgrade i poginuo – Jedna osoba je poginula ju~e prilikom pada s visine u Ulici mar{ala Birjuzova 2–4 u Beogradu – izjavio je Tanjugu koordinator za odnose s medijima u Hitnoj pomo}i MirkoLutovac. On je rekao da je Hitna pomo} konstatovala smrt te osobe koja je preminula na licu mesta. Nesre}a se dogodila ne{to pre devet ~asova. Kako prenose beogradski elektronski mediji, po-

ginuo je radnik star oko 30 godina, koji je pao sa zgrade na Zelenom vencu. On je bio je anga`ovan kao fizi~ki radnik prilikom renovirawa poslovnog prostora na posledwem spratu tr`nog centra u Sremskoj ulici. Ovaj radnik iz okoline Barajeva radio je na izbacivawu {uta iz poslovnog prostora, a prilikom pada imao je alat u rukama, navode beogradski mediji.

u Zrewaninu, oko 20 ~asova, upotrebio silu protiv sugra|anke P.Q. u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist. @rtvi napada, koja je i{la iz pravca centra grada voze}i bicikl stazom uz desnu obalu Begeja, Slobodan P. je pri{ao s

Dragan Tomi} 25. juna na optu`eni~koj klupi Po~etak su|ewa biv{em direktoru Rudarskog basena „Kolubara” Draganu Tomi}u i petorici wegovih saradnika po optu`nici Vi{eg tu`ila{tva u Beogradu za malverzacija s kupovinom gvo`|a, kojima je to preduze}e o{te}eno za vi{e od 58,8 miliona dinara, zakazano je za 25. jun. U postupku koji se protiv Tomi}a vodi u Specijalnom sudu Tu`ila{tvo za organizovani kriminal podiglo je 3. aprila optu`nicu kojom ga, s jo{ 27 okrivqenih, tereti za zloupotebu slu`benog polo`aja povodom zakupa mehanizacije od vi{e privatnih preduze}a za potrebe „Kolubare” kojima je o{tetio to preduze}e za 938 miliona dinara, odnosno oko 8,4 miliona evra. Su|ewe po toj optu`nici jo{ nije zakazano. Tomi} je u pritvoru od hap{ewa 2. oktobra pro{le godine, a u junu }e sesti na optu`eni~ku klupu u sudnici Vi{eg suda u Palati pravde. Su|ewe je zakazano za 25. i 26. jun, objavqeno je na Portalu sudova Srbije. Wemu i petorici wegovih saradnika sudi}e se u tom postupku po optu`nici Vi{eg tu`ila{tva u Beogradu od 24. januara 2012. godine. Osim biv{eg direktora „Kolubare”, optu`nicom Vi{eg tu`ila{tva terete se pomo}nik direktora za komercijalne poslove Milivoje Risti} (55), zamenik direktora i direktor od 2008. VladanJovi~i} (50), pomo}nik direktora

za komercijalne poslove Radi- za kupovinu 857.654 kilograma 1.004.892 kilograma gvo`|a po savRankovi} (59), zamenik di- gvo`|a 2. marta 2005. godine {est dinara kilogram, iako je rektora „Kolubare„ Milovan potpisali su Tomi} i Radisa- tr`i{na cena bila 16 dinara, Obradovi} (51) i direktor vqevi}, a pla}eno je {est di- potpisuju Obradovi} i Radisapreduze}a „Inos sirovine La- nara kilogram, iako je cena bi- vqevi}. zarevac”, koje je do 2009. bilo la 12 dinara, navodi se u optuPo sled wi spor ni ugo vor, dru{tveno, Milovan Radisa- `nici. Oni su 29. marta 2006. po navodima optu`nice, potvqevi}. Svi su optu`eni da su izvr{ili krivi~no delo zloupotrebe slu`benog polo`aja od juna 2004. do decembra 2008. godine, za koje im preti kazna do 12 godina zatvora. Tomi}, Vladan Jovi~i} i Radisav Rankovi} optu`eni su i u slu~aju pred Specijalnim sudom. U optu`nici se navodi da je direktor “Inos sirovina” koristio prijateqstvo s Tomi}em, Jovi~i}em i Obradovi}em i za kupovinu gvo`|a ProcesDraganuTomi}uvodi}eseubeogradskomVi{emsudu ugovarao cene ni`e od tr`i{nih pa je tako godine potpisali i aneks ugo- pisali su Radisavqevi} i, u “Kolubara” o{te}ena za vora o kupovini 1.321.755 kilo- ime „Ko lu ba re„, Jo vi ~i} i 58.832.390 dinara. Rukovodioci grama gvo`|a po {est dinara Rankovi}. Tim ugovorom pro“Kolubare” se terete da nisu kilogram, iako je tada tr`i- dato je 762.146 kilograma gvopreduzimali nikakve mere pre- {no cena bila 15 dinara. `|a po {est dinara, iako je ma “Inos sirovinama” zbog neTomi} i Radisavqevi} su tr`i{na cena bila 20 dinara. pla}enog duga za gvo`|e. slede}i ugovor, o kupovini Za Radisavqevi}a se navodi Risti} je 17. jula 2004. godi- 424.840 kilograma, po navodi- da je s ra~una “Inos sirovina” ne potpisao ugovor s Radisa- ma optu`nice, potpisali 19. podigao 43.995.978 dinara, od vqevi}em za kupovinu 1.511.982 januara 2007. godine po devet ~ega je 35.340.000 dinara podikilograma gvo`|a po pet dina- dinara, iako je prava cena bila gao bez ikakve osnove i zadrra kilogram, iako je tada cena 16 dinara. Ugovor od 8. marta `ao za sebe. bila 12 dinara. Slede}i ugovor 2007. godine o kupovini (Tanjug)

Rehabilitovan ministar dvora Kara|or|evi}a

Zaplewena roba vredna vi{e od 90.000 evra U zajedni~koj akciji Uprave carina i Uprave grani~ne policije na magistralnom putu Mokrawe–Negotin spre~eno je krijum~arewe strane robe vredne vi{e od 90.000 evra, saop{teno je iz Uprave carina. Zahvaquju}i informacijama Obave{tajnog centra Uprave carina, u sredu u zoru prinudno je zaustavqen kombi marke ‘’iveko’’, bugarskih registarskih oznaka, kojim je upravqao srpski dr`avqanin. On je priznao da je vozilo puno strane robe. U kombiju je prona|eno vi{e

od 90 vrsta robe, uglavnom tekstil, nao~are za sunce, ru~ni satovi, kao i tehni~ka roba (kamere, monitori, radio-aparati za automobile). Ukupna vrednost prekr{aja je procewena na 10.111.400 dinara. Protiv voza~a je pokrenut prekr{ajni postupak, dok su roba i kombi privremeno zadr`ani. Daqom istragom }e se utvrditi kako je i odakle pomenuta roba stranog porekla prokrijum~arena na teritoriju Srbije, navodi se u saop{tewu Uprave carina. (Tanjug)

tada pri{ao, telom nalegao na wu i otrgao joj torbu a potom pobegao s lica mesta. U torbi su bili nov~anik s 2.170 dinara, kqu~evi, tri platne kartice, li~na karta i zdravstvena kwi`ica. Okrivqeni je u pritvoru od 10. aprila. @.B.

ZAKAZANPO^ETAKSU\EWABIV[EMDIREKTORURB„KOLUBARA”ISARADNICIMA, OPTU@ENIMZAMALVERZACIJESKUPOVINOMGVO@\A

PRESUDAVI[EGSUDAUBEOGRADU

NAPUTUMOKRAWE–NEGOTIN

le|a u trenutku kada je bila ispod mosta koji spaja ulice Zmaj Jovinu i \ure Jak{i}a. On je sna`no povukao torbu s paktregera bicikla kojim je upravqala P. Q., usled ~ega je o{te}ena pala na tlo, ali uhvativ{i kai{ od torbe. Slobodan P. joj je

Vi{i sud u Beogradu rehabilitovao je nekada{weg ministra dvora vladaju}e dinastije Kara|or|evi} Milana Anti}a, za koga je utvrdio da je 1949. godine osu|en kao `rtva progona i nasiqa iz politi~kih i ideolo{kih razloga. Ustvojiv{i zahtev za rehabilitaciju, Vi{i sud je ukinuo presudu kojom je Anti} bio osu|en na 15 godina zatvora i poni{tio sve wene pravne posledice o konfiskaciji imovine i gubitku gra|anskih prava. U odluci, koja je objavqena na sajtu Vi{eg suda, izme|u ostalog se navodi da je u postupku utvr|eno da je presuda Okru`nog suda za grad Beograd od 16. avgusta 1949. godine ni{tavna od trenutka wenog dono{ewa i da su ni{tavne sve wene pravne posledice, ukqu~uju}i i kaznu konfiskacije imovine, a da se Anti} smatra neosu|ivanim. Vi{i sud u Beogradu doneo je ovakvu odluku na osnovu savesne i bri`qive ocene svakog dokaza zasebno i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu rezultata celokupnog postupka. Anti} je bio ministar dvora vladarske ku}e Kara|or|evi} od 1932. godine sve do pu~a 27. marta 1941. godine. Na preporuku kneza namesnika Pavla Kara|or|evi}a dobio je titulu viteza Viktorijanskog reda. Presudom Okru`nog suda za grad Beograd 1949. godine ogla{en je krivim zbog izvr{ewa

zlo~ina izdaje domovine i osu|en na kaznu zatvora od 15 godina i na kaznu konfiskacije celokupne imovine u korist dr`ave. Tako|e je osu|en na kaznu gubitka gra|anskih prava – bira~kog prava, prava na sticawe i vr{ewe funkcija u dru{tvenim organizacijama i udru`ewima, pravo javnog istupawa, prava no{ewa po~asnog zvawa, ordena i odlikovawa, prava na dr`avnu ili drugu javnu slu`bu ili pravo na penziju u trajawu od pet godina po izdr`anoj kazni ili uga{enoj usled zastarelosti, amnestije ili pomilovawa glavne kazne – kao i sporedne kazne. Nakon sprovedenog postupka, kako se navodi u odluci Vi{eg suda, utvr|eno je da je Anti} bio `rtva progona i nasiqa i da je na pomenute kazne osu|en kako iz politi~kih, tako i iz ideolo{kih razloga. Iz same sadr`ine obrazlo`ewa presude Okru`nog suda za grad Beograd proizlazi da je nakon zavr{etka Drugog svetskog rata novoustanovqena vlast imala potrebu da sudi licima oli~enim u sistemu vlasti pre Drugog svetskog rata, me|u kojima i Anti}u kao ministru dvora, a ne potrebu da se sudi licu zbog konkretno po~iwenog krivi~nog dela, navodi Vi{i sud u svojoj odluci. Podnosilac zahteva za rehabilitaciju je OlgaCahurski. (Tanjug)

PROCESUITALIJIPROTIVSTANKASUBOTI]A ZBOG[VERCACIGARETA

Sud u Bariju odlo`io presudu Canetu Sud u Bariju ni ju~e nije doneo presudu u slu~aju protiv biznismena Stanka Suboti}a, ve} }e ona najverovatnije biti doneta 11. jula, za kada je sudija Ana de Feli~e zakazala novo ro~i{te. Podgori~ki portal „Analitika” navodi da bi istog dana trebalo da bude odr`ano ro~i-

StankoSuboti}Cane

{te u slu~aju crnogorskih dr`avqana osumwi~enih za u~e{}e u {vercu cigareta i doneta odluka da li }e protiv wih biti pokrenut sudski proces prema optu`nici ili }e sud odustati. Kao razlog za ponovno odlagawe presude navodi se zahtev Tu`ila{tva. To je drugi put da italijansko tu`ila{tvo zahteva odga|awe ro~i{ta. Na pro{lom ro~i{tu, koje je bilo za-

tvoreno za javnost, sudski ve{tak je prezentovao izve{taj o kretawu novca u kompanijama srpskog biznismena Stanka Suboti}a Caneta koje Tu`ila{tvo dovodi u direktnu vezu sa {vercom cigareta preko Crne Gore u Italiju devedesetih godina pro{log veka. Proces je vi{e od godinu odlagan upravo radi okon~awa ve{ta~ewa. Po optu`nici Regionalne direkcije za borbu protiv mafije iz Barija, Suboti} se tereti da je preko preduze}a „Dulwi}” osiguravao prawe novca ste~enog {vercom cigareta. Suboti}ev advokat Fran~esko Gala Trinkera ranije je izneo zahtev da se Suboti}u sudi po ubrzanom postupku pa se o~ekuje da }e sud u Bariju 11. jula odlu~iti o daqem procesu protiv Suboti}a, da li je obavqao nelegalne finansijske radwe u kompanijama koje su poslovale s Crnom Gorom. U predmetu koji se vodi protiv crnogorskih dr`avqana Veselina Barovi}a, Branka Vujo{evi}a, Branislava Mi}unovi}a i Du{ankeJekni}, te srpskog dr`avqanina Andrije Dra{kovi}a, sudija Ana de Feli~e zakazala je ponovo ro~i{te za 11. jul, kada bi sud trebalo da se kona~no, nakon vi{egodi{weg zakazivawa i odga|awa ro~i{ta, izjasni o tome ho}e li prihvatiti ili odbaciti optu`nicu za {verc cigareta. (Tanjug)


crna hronika

dnevnik NOVOSA\ANKASETERETIZAZLOUPOTREBU

Sa {kolskih ra~una na svoj konto?

Pripadnici Odseka za suzbijaweprivrednogkriminalapodneli su krivi~nu prijavu u redovnom postupku protiv {efice ra~unovodstva osnovne {kole na Detelinari Jagode ^. (1980),okrivqenezazloup otrebuslu`benogpolo`ajaifalsifikovawe slu`bene isprave. Woj se pripisuje da je pretpro{le i pro{le godine s vi{e

{kolskih ra~una neovla{}eno uplatila vi{e od milion i po dinaranasvojra~un. Osumwi~enoj se tako|e stavqanateretdajeneovla{}eno uve}ala sebi platu prilikom obra~unazamajijunpro{legodine, navodi se u ju~era{wem saop{tewunovosadskePolicijskeuprave. M.V.

OPTU@NIPREDLOGPROTIVSLOBODANAG. IZSUTJESKE

@enu udario nogom u lice?

Protiv Slobodana G. (48) iz Sutjeske zrewaninski osnovni javni tu`ilac podneo je optu`nipredlogzbogsumwedajepo~iniokrivi~nodelonano{ewa te{ketelesnepovrede. Okrivqeni je, kako se navodiuoptu`nomaktu,28.avgusta 2011. godine, oko 17 ~asova, u Banatskom Despotovcu napao {te}enuP.P. udvori{tuwene ku}e.

On je P. P. sustigao na ulaznim vratima ku}e, uhvatio je za levu ruku i povukao preko stepeni{ta, a potom je oborio na trotoar od cigala ispred stepeni{ta. Slobodan G. se tereti da je potom udario o{te}enu nogom ulice,nanev{ijojte{kutelesnupovreduuviduprelomanosnihkostijusdislokacijom. @.B.

SU\EWE[ARI]EVOJGRUPIPOMERENOZADANAS

Nove nagodbe o priznawu krivice

Su|ewe kriminalnoj grupi odbeglog Darka [ari}a, koje je ju~e trebalo da po~ne objediweno po sve ~etiri optu`nice kojima se pripadnici wegove grupe terete za {verc vi{eodukupnotritonekokaina iz Latinske Amerike u ZapadnuEvroputokom2008.i 2009. godine, odlo`eno je za danas.Specijalnisudjeodlo`iosu|ewejersvedoku-saradniku Radanu Adamovi}u nije do{aoadvokat. PrethodnojeodbijensaglasnipredlogTu`ila{tvaiodbrane dvojice optu`enih Bo-

predm et „[ar i}„ ima oko 79.000dok um en at a. Od ukupn o 22 opt u` en a osmorica su u bekstvu, me|u kojima je i [ari}, tako da je na optu`eni~koj klupi svega 16 optu`enih. Do sada su sedmorica ve} osu|ena na osnovu sporazuma s Tu`ila{tvom za organizovanikriminalpokojem su priznali krivicu u zamenuza~etiridodesetgodina zatvora, a Laban i Labudovi} pregovarajuonagodbi. Trojica [ari}evih saradnikadobilasustatussvedokasar adn ik a: Rad an Adam ov i},

Du{ku[ari}uosamgodinazatvora Du{ko[ari}(33),bratodbeglognarkobosaDarka[ari}a,osu|enjeju~enaosamgodinazatvora,dokjewegovsugra|anin Jovica Lon~ar osu|en na {est godina, zbog produ`enogkrivi~nogdelaprawanovca. Presudom Vi{eg suda u Bijelom Poqu, [ari} mla|i je obavezan da, na ime protivpravno pribavqene imovinske koristi, u dr`avni buxet uplati 16.670.029 evra, a Lon~ar 4.736.859evra,prenelisupodgori~kimediji. Du{ko [ari} je, zbog nedostatka dokaza, istovremeno oslobo|en optu`be za stvarawe kriminalne organizacije i krivi~nog dela neovla{}ene prodaje, dr`awe i stavqawe u prometdroga. Okrivqenima je, nakon izre~ene prvostepene presude, pritvorprodu`endopravosna`nosti presude, ilinekedrugeodluke suda. Prema optu`nici, Du{ko[ari} [ari}iLon~arsuse udru`iliuperioduod24.decembra2007.dokraja2010.godine, da putem bankarskog i finansijskog poslovawa prikriju poreklonovcazakojisuznalidajepribavqenkrivi~nimdelomizvr{enog na organizovan na~in u ukupnom iznosu od 21.353.879 evra. risa Labana i Dragana Labudovi}a da se protiv wih postupakrazdvojijerjo{pregovaraju o nagodbi za priznawe krivice.Preprekezakqu~ewu nag odb i su nov i zaht ev i za sprovo|eweistraga. [ar i} ev bran il ac Zdenk o Tom an ov i} rek ao je nov in arim a pos le odl ag aw a su| ew a da }e tra` it i da se kao svedoc i sas lu{ aj u svi koj i su sklop il i nag odb e s Tu` il a{tvom i priz nal i kriv ic u, dabinaglavn ompret res uodbran a ostal ih opt u` en ih dobil a mog u}n ost da im pos tavqa pit aw a u sklad u s na~ elom nep os redn os ti. Tom an ovi} je nap om en uo da sad a

Neboj{a Joksovi} i Dra{ko Vukovi}. Sporazum o priznawu krivice s Tu`ila{tvom su do sada zakqu~ili optu`eni Milo{ Pandrc, Marko Vorotovi}, Dejan Raki} Raka, Nikola Pavlovi} Xoni, AleksandarMiodrag,Milo{Krpovi} iMirkoMiogragovi}. Najt ra` en ij em nark ob os u iz Srbije crnogorskog porekla Darku [ari}u trag se izgubio u oktobru 2009. tokom akc ij e „Balk ans ki ratn ik”, kojaseodvijalaistovremenou Urugvaju i Beogradu i pred Specijalnim sudom mu se sudi uodsustvu. (Tanjug)

petak4.maj2012.

15

NAKONOBRA^UNAISPREDKOCKARNICEUNOVOMSADU

Potraga za osumwi~enim uteklim na skuteru Policija jo{ uvek traga za mu{karcemkojijeizboBeogra|aninaI.L. (1986)uutorakoko 22 sata ispred kockarnice na trotoaru novosadskog Bulevara oslobo|ewa kod ugla s Jevrejskom ulicom, prekoputa Futo{kepijace,saznalismoju~enezvani~no pred zakqu~ewe ovog brojana{eglista. Kako smo pisali, po prvim jo{ nepotvre|enim saznawima, re~jeosukobunekogodzaposlenih,ilisamogvlasnikakasina, s mladi}em koji je prethodno u poslepodnevnimsatimaizgubio velikukoli~inupara.Povre|eni Beogra|anin je, navodno, prethodno razbio barskom stolicom kupolu elektronskog ruleta, a potom napustio lokal. Naknadno, on se izgleda sreo s vlasnikomkasinaiswimukancelarijiimaoprilikudaporaz-

govaraoincidentuimo`danaknadipri~iwene{tete. Nije iskqu~eno da policija tragazaD.G.izNovogSada,starimoko55godina,kogadovodiu vezusovimdoga|ajem. Nakon povre|ivawa I. L. je sme{ten u Klini~ki centar Vojvodine, gde je istog dana nakon lekarskih intervencija preba~en na negu u stabilnom stawu. On je, navodno zadobio ~etiri uboda o{trim predmetom, verovatno no`em, u nogu, grudiistomak. Mogu}ejedajeosumwi~eniza poku{aj ubistva prilikom obra~unavawa, pre no {to je utekao na skuteru, za samoodbranu upotrebio i biber-sprej. Zvani~no saop{tewe o doga|aju o~ekujemoizpolicijenakonwegovoghap{ewa. E.D.

Mestoincidenta

ZAKONSKAMOGU]NOSTODLAGAWAKRIVI^NOGGOWEWA ZALAK[AKRIVI^NADELA ZA@IVELAUPRAKSI

Novac za humanitarne svrhe umesto kazne Problemkojijepredvegodine imao muzi~ar Goran Bregovi} nakon{tojepodudarzakonado{aozbogtoga{tojebezpotrebnihdozvoladogra|ivaosvojuku}u na Vo`dovcu u Beogradu jo{ uvek je jedan od najpoznatijih slu~ajeva u kojima zbog odlo`enog krivi~nog gowewa nije do{lodosu|ewa. Bregovi}ujere{ewem oodlagawu krivi~nog gowewa nalo`enodaurokuod{estmesecigradskomSekretarijatuzazdravstvo uplatidvaipomilionadinara. Zakonik o krivi~nom postupku sadr`i na~elo oportuniteta, kojeuodnosunalak{akrivi~na delazakojajepropisana nov~ana ilikaznazatvoradotrigodine, omogu}avajavnom tu`iocuda odlo`i krivi~no gowewe ili odbacikrivi~nu prijavu ako osumwi~eniprihvatidaizvr{ijednu ilinalo`enihmera. Asistent na Pravnom fakultetuuBeogradumrIvan\oki} u svojoj publikovanoj nau~nostru~noj analizi obja{wava da se odlagawe krivi~nog gowewa primewuje kad javni tu`ilac proceni da se i bez pokretawa sudskog postupka mo`e ostvariti svrha ka`wavawa, primenom efikasnijih i humanijih mera dru{tvenog i pravnog reagovawa.Odlagawegowewa,napomiwe \oki}, predstavqa tipi~an instrumentdaseizrazloga celishodnosti, ekonomi~nostiiefikasnosti, ne pokre}e krivi~ni postupakzalak{adela, ~imese rastere}ujesud. „Odlukatu`iocaonepokretawupostupkasetemeqinapostupawu osumwi~enog koji usled stvarnog kajawa spre~ava nastu-

pawe{teteilije{tetuupotpunostinadoknadioiupotpunosti ispuwava prethodno prihva}enu obavezu koju mu je odredio javni tu`ilac“. U takvim okolnostima,konstatuje\oki},uodnosuna navedenu kategoriju dela javni tu`ilacmo`eodbacitikrivi~nuprijavu.

nogiznosaukoristhumanitarne organizacije, fonda ili javne ustanove, obavqawe odre|enog dru{tvenokorisnogilihumanitarnog rada, ispuwewe dospelih obaveza izdr`avawa, podvrgavawe odvikavawu od alkohola ili opojnih droga, podvrgavawe psihosocijalnojterapiji,izvr{ewe

{e puta – zabrawuje se ponovna primena, a ako je bio primewen zadrugakrivi~nadela,javnitu`ilac je ovla{}en da samostalnoodlu~i o ponovnoj primeni. DoajensrpskeadvokatureSava An|elkovi} ocewuje da po~etak primene novih pravnih institutauzakonodavstvuobi~noprate pote{ko}e, pre svega zbog toga {tonemaprakse. – Na osnovu dosada{weg profesionalnog branila~kog isku-

Evidencija Propisimajeustanovqeno da se u Javnom tu`ila{tvu vodi posebna evidencijaopredmetimaukojima je odlo`eno krivi~no goweweiliodba~enakrivi~na prijava primenom na~ela oportuniteta, a u upisnikseunosesvepreduzete radwe u vezi s odlagawem krivi~noggowewa. MerekojeshodnoZKP-ujavni tu`ilacmo`eodreditiosumwi~enom u slu~aju odlagawa krivi~nog gowewa mogu se, navodi \oki}, podeliti na one za koje nije potrebna saglasnost o{te}enogionezakojejeneophodna ili se tra`i saglasnost suda. Postojiizakonskamogu}nostda seuzodobrewesuda primeniodlagawe krivi~nog gowewa i za nekaodkrivi~nih delazakojaje predvi|enakaznadu`aodtrido petgodinazatvora. Predvi|enesumere:otklawawe{tetneposledicenastaleizvr{ewem dela ili naknada pri~iwene {tete, pla}awe odre|e-

obaveze ustanovqene pravosna`nomsudskomodlukom, dasepolo`i voza~ki ispit ili obavi odgovaraju}a dodatna obuka. Osumwi~enijedu`andaprihva}enemereizvr{iurokukojimu odredijavnitu`ilac,alinedu`emod{estmeseci. Pojavnodostupniminformacijama, aktima u okviru organizacije Javnog tu`ila{tva predvi|eno je da javni tu`ilac, pre dono{ewaodluke,proveridali je prema prijavqenoj osobi ve} primewivantajinstitut. Ukolikojepremaosumwi~enom ve}ranije,za istokrivi~nodelooportunitetprimewivandvailivi-

stva,smatramdajetodobarinstitut,gledanoizuglarentabiliteta, ekonomi~nosti postupka i da se neko rastere}uje krivi~nog postupka –ocewujeAn|elkovi}. Dodajedajeproteklihmeseci imao dvojicu brawenika, osumwi~enih za spre~avawe slu`benog lica u obavqawu slu`bene du`nosti,u~ijimpredmetimaje javni tu`ilac odlu~io da odlo`igowewe. – Re{ewima u oba slu~aja osumwi~enima je nalo`eno da plateiznosod50.000dinarauhumanitaranusvrhuzanekoop{te javnodobro–ka`eAn|elkovi}. J. J.

PUNOMO]NIKPORODICENASTRADALOGFRANCUSKOGNAVIJA^ANAJAVQUJETU@BUPROTIVDR@AVE

Bez sporazuma za od{tetu porodice Taton? Protiv dr`ave Srbije i Ministarstva unutra{wih poslova ve} je spremna tu`ba porodice pokojnogFrancuzaBrisaTatona za naknadu {tete jer je septembra2009.godine,borave}iuBeogradu uo~i fudbalske utakmice beogradskog„Partizana”ifrancuskog „Tuluza”, nastradao kada ga je u kafi}u nasmrt prebila grupa ekstremnih navija~a „crno-belih“. Punomo}nik porodice Taton advokat Slobodan Ru`i} najavqujeda}etu`bupodnetipo~etkomslede}enedeqe. Pravnizastupniktvrdidase iz Rep ub li~k og javn og pravobranila{tva „nisu ni javili“ povodom predloga porodice Tatonzamirnore{ewespora, podnetog15.marta.Roditeqistra-

dalogmladi}a,Suzan iAlen Taton, kaoisestraVir`in,predlogom podnetim Pravobranila{tvu zatra`ili su od{etu od 300.000 evra na ime pretrpqene nematerijalne {tete i du{evne boli. Istovremeno, u slu~aju da do zakqu~ewa sporazuma ne do|e, najavu tu`be za naknadu {tete protiv dr`ave i Ministarstva unutra{wih poslova Srbije, punomo}nik Ru`i} je obrazlo`io stavomsvojihklijenatada„policija nije preduzela ni{ta da bi za{titila bezbednost francuskih dr`avqana, me|u kojima je bioiBrisTaton,kojisunapadnuti17.septembra2009.godine„. Ru`i} je ranije u izjavi za „Dnevnik“objasniodajeporodicaTatonpodnelapredlogzamir-

nore{ewesporajerjetoobavezaponovomZakonuoparni~nom postupku. Naime, pre nego {to gra|anintu`idr`avu,moraurokuod60danadaRepubli~komjavnom pravobranila{tvu podnese predlogzamirnore{ewespora. Oni imaju rok od 60 dana da na wega reaguju, a ako to ne u~ine, podnosisetu`ba. –PorodicaTaton ipaksmatra da postoji objektivna odgovornost policije, odnosno dr`ave u ovomslu~aju.Akobidr`avaobe{tetilaporodicuBrisaTatona, sama dr`ava, odnosno Ministarstvounutra{wihposlovaSrbije imalobipravoregresauodnosu na grupu okrivqenih navija~a „Partizana„ koji su sada pravosna`no osu|eni – naveo je advokatRu`i}.

Osim toga, on je naglasio da „porodica Taton nijednog trenutkanijezaboravilasvupomo} kojusuimsvevremepowihovom dolaskuuSrbijupru`alisvidr`avniorganiSrbije“. Podsetimo, presudom Apelacionog suda u Beogradu 14 navija~a „Partizana“ osu|eno je na ukupno 123 godine zatvora zbog surovog premla}ivawa nasmrt navija~a francuskog„Tuluza“ BrisaTatona 17.septembra2009,testimuvezi za krivi~no delo te{kog ubistva. Nesre}ni mladi} je preminuo 29. septembra 2009, posle vi{ednevne borbe lekara Klini~kogcentraSrbijezawegov`ivot. Smrt Brisa Tatona je te{ko potresla sve gra|ane Srbije, a 30. septembar2009. je uBeogradubio progla{enzadan`alosti. J.J.


sport

petak4.maj2012.

dnevnik

c m y

16

KONTINENTALNEKVALIFIKACIJAZAOLIMPIJSKEIGRE

Lavicedobreuporazu Srbija-Rusija1:3(27:29,25:22,16:25,19:25) ANKARA: Hala „Ba{kent”, gledalaca: 1.100, sudije: Zahorcova (^e{ka), Adler (Ma|arska). SRBIJA: Brako~evi} 12, Krsmanovi} 10, Male{evi} 7, Molnar,Antonijevi},Vesovi}18,Ogwenovi} 7, Ninkovi}, Ra{i} 19, ]ebi}(l),Starovi},Blagojevi}. RUSIJA: Borisenko 3, Perepelkina 6, Estes, Sokolova

Odbojka{iceSrbijepretrpele su drugi poraz na turniru Kontinentalnihkvalifikacija za Olimpijske igre u Ankari i izgubilasve{ansedauTurskoj izborivizuzaLondon.Pora`ene su lavice od Rusije, akutelnogSvetskogprvaka,itimeizgubilesve{ansedaseplasiraju u polufinale turnira u Ankari.Uodnosunaprvime~naturniru s Holandijom, za na{u re-

skog {ampiona, bez pomo}i povre|enih igra~ica koje nisu ni otputovaleuTursku. U duelu sa Rusijom, ispostavilosedajeSrbijasvoju{ansu za trijumf ispustila u prvom setu, kada nije realizovala ~etiri set lopte. Rusija je ve} na startuutakmicepovela,aSrbijauspeladastigneturaziliku. VodilesuRuskiwesvedofini{asetakadajeSrbijauspelada

ImalajeSrbijatriputaprednost od dva poena (19:17, 20:18 i 21:19),aondajeRusijaserijom3:0 povela 22:21. Posle tajm – auta, Srbija je fantasti~nom serijom od~etiriuzastopnapoenare{ilasetusvojukoristsa25:22iizjedna~ewena1:1usetovima. U tre}em setu izjedna~ena borbasevodiladorezultata5:5. TadajeRusijaserijom5:1stigla do~etiripoenavi{ka,anadrugomtehni~komtajm-autubiloje Rezultati Agrupa Bugarska-Hrvatska Nema~ka-Turska 1.Turska 2.Nema~ka 3.Bugarska 4.Hrvatska

3 2 2 3

3 1 1 0

3:0 1:3 0 1 1 3

9:1 4:3 3:3 0:9

0 1 1 2

6:3 5:4 4:5 3:6

Bgrupa Srbija-Rusija 1.Poqska 2.Rusija 3.Holandija 4.Srbija

2 2 2 2

2 1 1 0

9 3 3 0

1:3 5 4 2 1

Dana{wiprogram Agrupa Nema~ka-Bugarska (15.30) Bgrupa Srbija-Poqska (13) Rusija-Holandija (18)

Odli~napartijaMajeOgwenovi}

18,Krju~kova,Gon~arova1,Gamova 25, Starceva 2, Ulanova, Ko{ eq ev a 20, Merk ul ov a 5, Akulova.

prezentaciju ceo me~ odigrala jeMajaOgwenovi},alinijena{a selekcija imala dovoqno snagedapobediaktuelnogsvet-

Nova{ansauJapanu SeniorkeSrbije}eimatijo{jednu{ansudaizboreu~e{}ena OIuLondonuitonaturniruInterkontinentalnihkvalifikacija,koji}eseodigratiod19.do27.majauTokiju,skojeg}eplasmannaOlimpijskeigreizborititriprvoplasiraneselekcije, kao i najuspe{nija selekcija iz Azije. Na turniru u Tokiju, iz Evrope}e,poredSrbije,igratiiRusija(ukolikonetrijumfuje u Ankari) ili Nema~ka, zatim Japan, Koreja, Tajland, Kineski Tajpeh,KubailiDominikanskaRepublikaiKenija.

preokrene rezultat, povede, a zatim stigne i do ~etiri set lopte. Na `alost, nisu izabraniceZoranaTerzi}aiskoristile ~etiri prilike, ali Rusija jeste svoju prvu za 29:27 i vo|stvood1:0usetovima. BoqejeSrbijaotvoriladrugiperiodme~a.Povelaje5:2,a Rusijajeuzvratilaserijom6:0i stigla do tri poena vi{ka na prvom tehni~kom tajm–autu (8:5).Uslediojeperiodizjedna~ene igre, da bi Srbija ponovo povelasa14:13,odnosno16:15na drugomobaveznomodmoru.

16:10zaRusiju.Dokraja,Ruskiwe su rutinski odradile posao za kona~nih25:16i2:1usetovima. U~etvrtomsetu,Rusijajebilauspe{nijanapo~etkuivodila sa 8:7 na prvom tehni~kom tajm–autu,azatimisa9:7.Tada je Srbija serijom 5:0 stigla do prednosti od tri poena (12:9). Uzvratila je Rusija i povela sa 14:13,dabinadrugomtehni~kom odmorubilo16:15zaSrbiju.Od tada na terenu je postojao samo jedantim–Rusija.Ruskiwesuserijomod{estuzastopnihpoena stekle nedosti`nih pet poena vi{ka(21:16)inakrajutrijumfovalesa25:19i3:1usetovima. M.Risti}

Fincibranetitulu Sezonahokejanaleduusvetuulaziusamu zav{nicu. Dok se na ameri~kom kontinetu zahuktavaju borbe za naslov StenliKupa,naStaromkontinetu u Finskoj i [vedskoj danas po~iwe 76. Svetsko prvenstvo Top divizije. [esnaest najboqih reprezentacija podeqenih u dve grupe bori}e se u Helsinkiju (Hartval Arena kapacitet13.350mesta)iStokholmu (Erikson Gloub Arena 13.850mesta)zajednoododli~ja. Zanimqivo je da obe zemqe doma}ini imaju veliku obavezu aliimotivdapredsvojimnavija~ima ponove pro{logodiw{i

Helsinki Belorusija, Kanada, Finska, Francuska, Kazahstan, [vajcarska,Slova~ka,SAD.

Stokholm ^e{ka, Danska, Nema~ka, Italija, Letonija, Norve{ka,Rusija,[vedska

ReprezentacijaFinskebranititulu

tislave, kada je 16 najboqih selekcijabilopodeqenou~etiri grupe,ovegodineuprvomkrugu formirane su dve grupe sa po osam reprezentacija (svaka zemqaodigra}eposedmaduelasa timovima iz druge grupe). Po ~etiri prvoplasirane selekcije iz grupa izbori}e plasman u ~etvrtfinale.

Polufinalni dueli }e se igrati u Helsinkiju, kao i susretizatre}eiprvomesto.Dve najlo{ije reprezentancije iz obe grupe direktno ispadaju u DivizijuA. Kaoiprethodnihgodinausamomvrhukandidatazanajsjajnije odli~je ubrajaju se selekcije Rusije, Kanade, ^e{ke (bronza-

NENADBOROV^ANIN VE^ERASBRANIEVROPSKUVBOTITULU

Vekiloglu preti Na{ najboqi profesionalni bokser Nenad Borov~anin brani ve~eras evropskutituluukruzerkategorijiu VBOverziji.RivalmujeNemac turskogporeklaVarolVekiloglu,ame~seodr`avauLoznici, rodnom gradu Borov~anina. Srpskibokserdosadajeulazio uprofiring29putaiostvario istotolikopobeda,od~egadvadesetprekidom.Vekiloglu,koji ima 28 godina i ~etiri leta je mla|iodrivala,imaoje23borbe.Ostvariojedevetnaestpobeda(11nokautom),triputajepora`enijedanputjeboksovaonere{eno. - Pripremio sam se odli~no za ve~era{wi me~ - istakao je Borov~anin. - Uop{te mi nije va`nokomijerival,jerusvaku borbu ulazim da pobedim. Trenirao sam u Ko{utwaku, gde imam odli~ne uslove za rad i sparingovaosmojimkolegamaiz

Balkanboksinga Vidakovi}em, Mar~etom i Piperskim. Dakle, o~ekujemdaive~erasmojimLozni~animaiSrbijipodarimpobeduizadr`imVBOpojas. Vekilogluitekakopretina{emborcu,alionnatoneobra}apa`wu. - Mo`e da mi preti koliko godho}e.Nepla{imsenikoga. Uostalom, sve }u re}i u ringu. Mislimdajeva`nijaglavanego mi{i}i-zakqu~iojeBorov~anin. Glavnaborbapo~e}eu23~asa uzdirektanprenosnaTVB92. Sem Borov~anina na ring }e iza}iMilanPiperski,~ijirivaljeFrancuzTarik[ibedin, zatimManeMar~eta,koji}erukaviceukrstitisHrvatomVjekoslavom Baji}em, Zvijezdan Vidakovi} }e se boriti tako|e s Hrvatom Josipom Jelu{i}em, a Robertino Kuki} }e megdan delitisAntom[iqegom. M.Pavlovi}

POLUFINALEPLEJ-OFASUPERLIGEZA@ENE

DANASPO^IWE76.SVETSKOPRVENSTVO

uspeh iz Bratislave kada je Finskajeuvelikomfinalusavladala [vedsku 6:1 i osvojila svoju drugu zlatnu medaqu na Svetskim prvenstvima. Na drugojstranioklopnicitrikrune poku{a}edasedomognuosmetitulenajboqeplanetarneselekcije. ^elnici Svetske ku}e hokeja donelisuodlukudaseodovegodine i{ampionatauFinskoji [vedskoj prvenstvo igra u druga~ijem formatu neko prethodnih godina. Za razliku od Bra-

NenadBorov~anin

niizBratislave)iSAD-akoja }e ruku na srce biti dosta podmla|ewainekompletna. Prvokolo-danas(Helsinki): SAD - Francuska (11.15), Kanada-Slova~ka(15.15),Belorusija - Finska (19.15), Stokholm: Nema~ka - Italija (12.15), ^e{ka - Danska (16.15), [vedska Norve{ka(20.15). I.Grubor

^okankedo~ekuju Vojvodinu Polufinalni okr{ajiplej-ofaSuperligeza`eneustonomtenisu po~iwu danas u ^oki gde u prvom me~u doma}e igra~ice do~ekuju novosadsku Vojvodinu.Me~seigraod17sati uSpomensali„I{tvanSabo”. ^okankesuliga{konadmetawezavr{ilenadrugommestu,sa pet bodova zaostatka iza vi{estrukih {ampionki iz Sente, a Laslo Kormawo{ o~ekuje neizvesnuborbu. -Trebalobidaprevagnekvalitet,kojiverujemdajeovogputanana{ojstrani.Imamomladu i perspektivnu ekipu, koja mo`edasesuprotstaviiskusnijojekipiVojvodine,kojanijeza potcewivawe, tako da o~ekujem veomazanimqivme~ravnopravnih preotivnika - ka`e trener Kormawo{,~ijiadutisumlade prvotimkeRadowi},Kormawo{ iHajnal. ^okanke su pro{le godine igrale finale plej-ofa protiv

kom{inicaizSente,pasusena kraju morale zadovoqiti vice{ampionskomtitulom. -Sigurnodanamjeiovogputa`eqaiciqplasmanufinale, ali ne}emo da tr~imo pred rudu, treba prvo pro}i veliku preprekunaputudofinala-dodajeKormawo{. Drugapolufinalnautakmica igraseusreduuNovomSadu,a uzavisnostiodishodaprvedve, eventualna tre}a utakmica predvi|enaje11.majau^oki. Drugi polufinalni par SentaiVr{acprviutakmicuigrajusutrauSentiuklupskojslai STKSentaod17sati.Sen}anke {ampionsku titulu brane sa najpovoqnije pozivije jer su u prvenstvuprvomestonatabeli osvojile bez poraza sa maksimalnimu~inkomod18pobeda,a Vr{~ankesuzavr{ilena4.mestu. Drugi me~ predvi|en je u Vr{cu u utorak , a eventualni tre}i11.majauSenti. M.Mitrovi}


c m y

dnevnik

PARTIZAN SUTRA DO^EKUJE ZVEZDU

Me~ zanavija~e Fudbaleri Partizana obezbedili su 24. titulu prvaka dr`ave, ali za wih jo{ uvek nema odmora. Sutra u Humskoj gostuje Crvena zvezda, ve~iti rival. Partizan je posledwih godina boqi i smawio je zaostatak u prvenstvenim pobedama, ali osim nastavka tog niza Beogra|ani `ele i osvetu za dva poraza u Kupu ove sezone.Crno - beli su uvereni da ovog puta mogu da trijumfuju. - U odnosu na prvi prvenstveni me~, ova dva u Kupu nisu se razlikovala. Nismo igrali lo-

se vidi. Imaju igra~e koji mogu da se uklope u svaki sistem i to im je najve}i dobitak. Ipak, mislim da smo mi kvalitetniji i bli`i trijumfu u predstoje}em derbiju. Vi ste nedavno proslavili jubilej po kojem ste drugi igra~ po broju odigranih utakmica za Partizan. Uz to, stigle su i pohvale od trenera Granta. Da li Vam je to motiv vi{e za 142. derbi? - Svakako da jeste. Ne slavi se svaki dan u klubu koji se voli. U~ini}u sve da se odu`im

Sa{aIli}

{e ve} smo platili ceh propu{tenim prilikama. Posebno na Marakani gde je Zvezda iz dva {uta obezbedila pobedu - govori kapiten Partizana Sa{a Ili}. U Kupu su presudile indidvidualne gre{ke? - Jesu, ali ne treba krivicu svaqivati na nekoliko igra~a. Da smo mi u manevru iskoristili {anse sada ne bismo pri~ali ovako. Najve}a opasnost kod ve~itog rivala le`i u novajlijama. Pokazalo se da su ~etiri puta efektno matirali va{u odbranu ? - Dobro, ali smo ih sada barem upoznali. Zvezda se dobro poja~ala u prelaznom roku i to

treneru i navija~ima od kojih sam od prvog dana imao podr{ku. Partizan radi sve u podmla|ivawu ekipe. Titula je osvojena, u posledwa tri kola mo`da {ansu dobiju i mla|i. Posebno Nikola Ninkovi}, s obzirom da je Zvonimir Vuki} povre|en. - Dao bih sve da debitujem na derbiju. Za mene, kao Partizanovo dete to bi bila velika ~ast. Kucam na vrata prvog tima i to bio {lag na tortu. Partijama koje sam odigrao do sada sam zadovoqan, a u prilog mi ide i to {to nikada nisam izgubio od Zvezde. Vide}emo da li }e mi trener pru`iti {ansu rekao je Ninkovi}. I. Lazarevi}

CRVENO-BELI ORNI ZA VELIKU BITKU U DERBIJU

Va`anjepresti`

Fudbaleri Crvene zvezde su utehu za gubitak jo{ jedne titule prona{la u duploj pobedi nad Partizanom u polufinalu Kupa. Sledi novi, 142. po redu ve~iti derbi, bez takmi~arskog zna~aja, ali ne i mawka motiva. Bi}e to `estoka bitka za presti` u Humskoj. - Derbi nikada ne mo`e biti revijalnog karaktera, jer je poznato koliko trijumfi u tim

ci srpskog fudbala - zakqu~io je Prosine~ki. U dobrom raspolo`ewu fudbaleri do~ekuju okr{aj sa kom{ijama. - Bodovi protiv Jagodine, na momente kvalitetna igra, su prava uvertira. Imamo mladu ekipu, koja poseduje karakter, `eqna je izazova i dokazivawa.Negujemo pas igru, trudimo se da uvek dominiramo, verujem

Zvezda u Pireju, zove i Napoli Crvena zvezda bi, posle gostovawa Olimpijakosu 9. maja, mogla da odigra i prijateqski me~ u Italiji ovog maja. Naime, tre}eplasirani tim Serije A Napoli poslao je ponudu na Marakanu za odigravawe prijateqske utakmice na San Paoulu 23. maja. Obe ekipe bi igrale bez reprezentativaca zbog obaveza nacionalnih selekcija. Na ~elnicima „crveno-belih” ostaje da procene koliko je pametno da ekipa putuje na me~ u Napuq s obzirom da bi tim novu sezonu trebalo da po~ne ve} 19. jula u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Kako se navodi na zvani~nom sajtu beogradskih crveno-belih, prihva}en je poziv iz Atine, a veliku ulogu u organizaciji me~a sa Olimpijakosom odigrao je golgeter tima iz Pireja i biv{i kapiten Zvezde Marko Panteli}. duelima zna~e klubu i navija~ima. O~ekujem interesantnu utakmicu u kojoj }e doma}in `eleti da proslavi titulu uz pobedu, ali se i mi spremamo da pru`imo svoj maksimum. Nadam se da }u imati na raspolagawu sve igra~e - istakao je trener crveno - belih Robert Prosine~ki. Nije jednostavno vezati tri pobede u derbiju. - U fudbalu je sve mogu}e. Za{to ne bi to uradili, ponovili sjajnu patiju sa posledweg gostovawa u Humskoj. Ko ne voli da slavi u ovoj najve}oj utakmi-

da }emo podi}i i nivo realizacije stvorenih {ansi- smatra mladi reprezentativac Darko Lazovi}. O~ekivawa uo~i derbija... - Bez obzira na ulog dra`i derbija su uvek prisutne. Partizan je odli~an tim, sa puno vrsnih igra~a, uostalom osvojili su titulu. Mi }emo dati sve od sebe, poku{ati da ih ponovo pobedimo. jasno je da to ne}e biti lak zadatak. Nadam se novom fudbalskom spektaklu i povoqnom ishodu - zakqu~io je Lazovi}. Z. Rangelov

SPORT

petak4.maj2012.

17

VLADAN PAVLOVI] VERUJE U EVROPSKU PERSPEKTIVU VOJVODINE

Pobedauduelu sBSK-omjediniizbor Fudbaleri Vojvodine sutra igraju prvu od tri kqu~ne utakmice za plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope. Novosa|ani do~ekuju ekipu BSK-a, rivala kojeg su jesenas u Bor~i savladali sa 4:0, pa bi, shodno tome, trebali da budu veliki favoriti za osvajawe ~itavog plena. Me|utim, crveno-beli su tokom prole}a propustili puno toga, ~ime su doveli sebe u poziciju da izbora u zavr{na tri kola Jelen Superlige vi{e nemaju, kao {to nemaju ni pravo da budu progla{eni favoritima. Ukoliko `ele da ostvare zacrtani ciq, moraju da pobede i BSK, posle toga Borac u ^a~ku, a onda i Crvenu zvezdu na „Kara|or|u”. Jedan od igra~a u crveno-belom dresu koji po pravilu daju maksimum u svakom me~u je levi bek Vladan Pavlovi}. Pred sutra{wi duel s Bor~anima on je rekao: - Nema puno {ta da se pri~a pred ovaj me~, jer moramo da pobedimo BSK i sa~uvamo realnu {ansu za plasman u Evropu. Od sutra{weg duela, kao i od dva koja slede posle toga, puno toga zavisi klubu, ali i svima nama i na{im karijerama. Imamo priliku da poku{amo da se vratimo posle lo{ih rezultata tokom prole}ne polusezone i ostvarimo `eqeni rezultat. Izbora, dakle, nemamo, samo pobeda nam je u mislima. Vojvodina i daqe zavisi samo od svojih rezultata i, ra~unica ka`e, sve tri pobede donele bi joj ispuwewe plana? - Ta~no tako, jer imamo priliku da, ukoliko odigramo kako umemo i mo`emo, do|emo do evropskog takmi~ewa - dodao je Pavlovi}. - Ukoliko budemo na nivou za koji imamo kvalitet, mo`emo da pobedimo svakog rivala i ja se najiskrenije nadam da }emo to pokazati i u preostalim utakmicama. Mo`emo da savladamo i BSK i Borac, a onda bi duel s Crvenom zvezdom bio veliki derbi, pred punim tribinama i ogroman motiv za svakog od nas. No, do te utakmice imamo dva izazova i o woj }emo razmi{qati kada do|e na red. U ~emu su, po vama, uzroci lo{ih igara i rezultata novosad-

Vuki}ide uKatar Najboqi strelac Partizana Zvonimir Vuki} mogao bi na leto da napusti Humsku 1 i preseli se u Katar, a kao zamena stigao bi Aleksandar Katai. Pored pomenute ponude iz Katara, na adresu srpskog {ampiona stigal je ponuda i od Rostova, ali je vezni igra~ „crno-b elih” n avo dno bl i`i arapskom poluostrvu. Sa druge strane, Partizan navodno pregovara sa Olimpijakosom da pusti Kataija na novu pozajmicu (polusezonu odigrao za Vojvodinu), po{to nema mesto u timu gr~kog {ampiona. Partizan ve} izvesno vreme pregovara sa klubom iz Pireja, te da se ovih dana u Atini nalaze predstavnici beogradskog tima, ali i samog igra~a. Podsetimo, pored Partizana in te re so va we za Ka ta i ja pokazala je i Crvena zvezda. [to se ti~e Vuki}a, na reali za ci ji we go vog tran sfe ra radi neimenovana italijanska agencija, a Partizan bi sa nepoznatim klubom iz Katara u pre go vo re u{a vo ve ro vat no posle 142. derbija koji se igra u subotu. Ranije je ponudu za iskusnog vezistu poslao ruski Rostov, ~iji ~elnici veruju da bi se ulagawe od 900.000 evra u ovaj transfer veoma brzo ispalatilo.

VladanPavlovi}(desno)

skog superliga{a tokom nastavka sezone? - Ne znam i ne umem da prona|em obja{wewe. Treniramo dobro, a poraz u Kupu Srbije od Borca nas je ozbiqno poquqao objasnio je levi bek novosadskog tima. - Sve nam se izde{avalo brzo i sada smo tu gde jesmo. Da smo se plasirali u finale Kupa sve bi druga~ije izgledalo, imali bismo razloga da budemo zadovoqni, a mi smo zaista puno izgubili tom eliminacijom.

Imali ste odre|enih problema s povredama tokom jeseweg dela sezone? - Sada je sve u najboqem redu i potpuno sam spreman za fini{ prvenstva. O~ekujete li da }e vam navija~i Vojvodine sutra pru`iti podr{ku? - Navija~i su u pravu {to su quti na nas. Ipak, nadam se da }e iskreni navija~i do}i na tribine i pomo}i nam da ostvarimo va`an trijumf nad BSK-om. Pro-

fesionalci smo, moramo da istrpimo nezadovoqstvo s tribina i da se potrudimo da barem u fini{u odigramo na visokom nivou. Do kada vas ve`e ugovor s Vojvodinom? - Jo{ godinu dana, preciznije do leta 2013. godine - zavr{io je Pavlovi}. Sutra{wi duel Vojvodina BSK igra se na stadionu „Kara|or|e”, uz besplatan ulaz. Po~etak me~a zakazan je za 19.30 ~asova. A. Predojevi}

KONFERENCIJA KLUBOVA SRPSKE LIGE VOJVODINA

Veterni~aniba{quti Na konferenciji Srpske fudbalske lige Vojvodina, odr`anoj u Oxacima, u~estvovalo je samo devet prdstavnika klubova, od 16 koliko liga broji (Veternik, Pali}, Radni~ki iz Nove Pazove, Ba~ka Topola,^SK Pivara, Mladost iz Ba~kog Jarka, Zadrugar, Senta i doma}in Tekstilac). Izve{taje su podneli komesar za takmi~ewe Predrag Ratkovi} i disciplinski sudija Nikola Kuduz koji su usvojeni ve}inom prisutnih. Sastan je obele`ila `estoka rasprava izme|u predstavnika i predsednika FK Veternik Viskol Dragoslava Vukovi}a i predstavnika takmi~arskih organa lige. Veternik Viskol nije otputovao na utakmicu u Lazarevo, a Vukovi} je izneo razloge zbog ~ega se to desilo i kao mogu}nost spomenuo odustajawe od takmi~ewa. - Ne bi bilo dobro da se i posle ove sednice razi|emo u uverewu da je sve u na{oj ligi dobro i bajno, dok se na terenu i van wega de{ava ne{to sasvim drugo.Treba jednom izneti sav prqav ve{ i suo~iti se sa istinom. Mi imamo ozbiqne primedbe na sudijsku organizaciju i FS Vojvodine koji {titi sudije. Na{a ekipa je na svakoj drugoj utakmici bila o{te}ena i mi smo se zbog toga `alili i tra`ili izuze}e nekolicine sudija. Slali smo ~esto dopise, a

nismo bili udostojeni nikakvog odgovora. Gospodo, vi ste tu zbog nas, a ne mi zbog vas.Mi ne}emo igrati ni slede}e kolo, izbacite nas iz lige. Neka u|e u fudbalske anale da je jedan fudbalski savez ugu{io jedan svoj

DragoslavVukovi} (VeternikViskol)

klub, koji u svojim redovima ima 250 igra~a- veoma rezignirano je rekao Dragoslav Vukovi}. Vukovi} nije ostao bez odgovora. Komesar za su|ewe Stanko Mati} saop{tio je da su u dosada{wem toku prvenstva doma}ini pobedili 96 puta, gosti 38, dok su nere{eno zavr{ene 42 utakmice.Opomenuto je 896 igra~a, od ~ega 450 puta doma}i-

ni, a gosti 446, {to govori o izjedna~enim kriterijumima su|ewa. Dodeqena su 64 crvena kartona, koje su podjednako dobijali i doma}i i gosti, a zvani~nih pritu`bi nije bilo mnogo, dok je nezvani~nih bilo mnogo vi{e. - Nikada svojim potezom nisam namerno o{tetio Veternik. Da li sam ja gre{io na {tetu Veterni~ana, mogu}e je , ali namerno nikada. Nijedno zvani~no lice nije dobilo bilo kakvu instrukciju da se o{teti ova ekipa, to odgovorno tvrdim. [to se izuze}a sudija ti~e, postoji pravilnik po kome se to mo`e u~initi samo na po~etku sezone i ja taj pravilnik svesno kr{im kako bih udovoqio klubovima. Vi ste, me|utim, tra`ili nemogu}e- da vam dele prvadu sudije koje se ne nalaze na listi. O tome mo`e da odlu~i samo sudijska komisija FS Srbije, a ne mi po{to nemamo te nadle`nosti- rekao je Stanko Mati}. Generalni sekretar FS Vojvodine Du{an Tomi} je rekao: - Jedan deo poslova vodi FS Vojvodine. Do danas niko nije stavio primedbe na rad tehni~ke slu`be, za koju garantujem da do sada nije imala nijedan propust. Mi smo na usluzi klubovima svakodnevno 24 sata. Ne mo`e se re}i da ne vaqa ni jedan sudija, nijedan delegat, da ne vaqa savez. Za takve optu`be treba imati argumente. S. Miler


18

S PORT

petak4.maj2012.

dnevnik

POMO]KLADIONI^ARIMA NA[PREDLOG

ITALIJA–SERIJAA Subota

Le}e-Fiorentina Roma-Katanija

(18) (20.45)

Sijena-Parma Novara-]ezena Palermo-Kjevo Udineze-\enova Kaqari-Juventus Atalanta-Lacio Bolowa-Napoli Inter-Milan

(12.30) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (20.45)

Nedeqa

1.Juventus 2.Milan 3.Napoli 4.Udineze 5.Lacio 6.Inter 7.Roma 8.Parma 9.Bolowa 10.Katanija 11.Atalanta 12.Kjevo 13.Sijena 14.Kaqari 15.Fiorentina 16.Palermo 17.\enova 18.Le}e 19.Novara 20.]ezena

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

21 23 15 16 16 16 15 13 12 11 13 11 11 10 10 11 10 8 6 4

15 8 13 10 8 7 7 11 12 14 13 12 11 12 12 9 9 12 11 10

0 5 8 10 12 13 14 12 12 11 10 13 14 14 14 16 17 16 19 22

63:19 70:28 64:43 48:35 51:46 53:50 55:50 51:53 39:42 45:48 40:38 30:41 44:41 37:44 36:43 48:56 48.:67 40:54 31:63 22:54

78 77 58 58 56 55 52 50 48 47 46 45 44 42 42 42 39 36 29 22

ITALIJA–SERIJAB Subota

No}erina-Albinolefe Citadela-Bari Sasuolo-Krotone Askoli-Empoli Verona-Livorno Vi}enca-Modena Groseto-Peskara Bre{a-Vareze

(15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15)

Nedeqa

Sampdorija-Re|ina

(12.30)

Ponedeqak

Gubio-JuveStabia Torino-Padova 1.Torino 37 2.Peskara 37 3.Sasuolo 37 4.Verona 38 5.Varese 38 6.Sampdorija 38 7.Padova 38 8.Bre{a 38 9.Re|ina 38 10.JuveStabia 38 11.Modena 38 12.Groseto 38 13.Bari 38 38 14.Krotone 15.Citadela 38 38 16.Askoli 37 17.Livorno 18.Empoli 37 19.No}erina 38 20.Vi}enca 38 38 21.Gubio 22.Albinolefe 37

21 22 19 21 17 15 17 15 14 15 11 11 13 11 12 13 9 10 8 7 7 5

10 5 13 7 11 16 9 11 12 12 15 15 13 15 8 10 11 8 10 13 10 10

6 10 5 10 10 7 12 12 12 11 12 12 12 12 18 15 17 19 20 18 21 22

(19) (21)

49:25 80:50 48:28 54:39 48:36 46:26 52:50 43:39 58:46 50:44 46:52 43:51 41:42 51:51 45:57 41:43 42:47 40:54 47:67 34:58 36:61 36:64

73 71 70 70 62 61 60 56 54 53 48 48 46 46 44 42 38 38 34 34 31 25

ENGLESKAPREMIJERLIGA Subota

Arsenal-Nori~

(13.45)

Nedeqa

Wukasl-Man~es.siti (14.30) AstonVila-Totenhem (15) Bolton-VBA (15) Fulam-Sanderlend (15) KvinsPark-Stouk (15) Vulverhempton-Everton (15) Man~esterj.-Svonsi (17)

Ponedeqak

Blekburn-Vigan

(21)

Utorak

Liverpul-^elsi 1.Man.siti 36 2.Man~esterj.36 3.Arsenal 36 4.Totenhem 36 5.Wukasl 36 6.^elzi 36 7.Everton 36 8.Liverpul 36 9.Fulam 36 10.VBA 36 11.Sanderele. 36 12.Svonsi 36 13.Stouk 36 14.Norvi~ 36 15.AstonVila 36 16.Vigan 36 17.KvinsPark 36 18.Bolton 36 19.Blekburn 36 20.Vulverh. 36

26 26 20 19 19 17 14 13 13 13 11 11 11 11 7 9 9 10 8 5

5 5 6 8 8 19 10 10 10 7 12 11 11 10 16 10 7 4 7 9

5 5 10 9 9 9 12 13 13 16 13 14 14 15 13 17 20 22 21 22

(21)

88:27 86:33 68:44 63:40 55:46 62:41 47:39 43:38 46:48 41:47 44:43 43:49 34:50 47:63 36:50 38:60 40:63 42:73 47:75 38:79

83 83 66 65 65 61 52 49 49 46 45 44 44 43 37 37 34 34 31 24

FINALEFAKUPA Subota

^elsi-Liverpul

(18.15)

HOLANDIJA Nedeqa

DenHag-DeGraf{ap Breda-RKC Vitese-Ajaks Ekscelzior-PSV Herenven-Fejenord Roda-Utreht Venlo-Tvente AZAlkmar-Groningen Herakles-NEC 1.Ajaks 33 2.Fejenord 33 3.PSV 33 4.Herenven 33 5.AZAlkmar 33 6.Tvente 33 7.Vitese 33 8.RKC 33 9.Roda 33 10.NEC 33 11.Utreht 33 12.Herakles 33 13.Groningen 33 14.Breda 33 15.DenHag 33 16.Venlo 33 17.DeGraf{ap33 18.Ekscelzior 33

22 20 20 18 18 17 15 13 14 12 10 11 10 9 8 8 5 4

7 7 6 10 8 9 8 6 2 6 10 7 7 8 8 4 6 7

4 6 7 5 7 7 10 14 17 15 13 15 16 16 17 21 22 22

(14.30) (14.30) (14.30) (14.30) (14.30) (14.30) (14.30) (14.309 (14.30)

90:35 67:35 84:46 77:56 63:35 80:42 47:40 38:46 54:67 40:44 52:57 51:60 41:60 42:52 35:62 38:76 31:71 27:73

73 67 66 64 62 60 53 45 44 42 40 40 37 35 32 28 21 19

[PANIJA–PRIMERA

Gradski derbi trese Milano (2.75)Inter -(3.20)Milan(2.25) Dva kola su ostala do kraja italijanskeSerijeA.Interu fini{u sezone juri{a na mesto koje vodi u Ligu Evrope, ~ak i Ligu {ampiona,dokrosoneri imaju samo bod zaostatkauodnosuna lidera ekipu Juventusa. Bi}e ovoprilikadaqubiteqifudbala u Italiji na delu vide sudar dvojice vode}ih strelaca Milita sa jedne i Ibrahimovi}asdrugestrane.Inter je por a` en na gos tov aw u u Parmi 3:1 ~ime su prekinuli niz od {est vezanih pobeda. Milan je rutinski savladao Atal ant u (2:0) i vez ao pet utakmicabezkiksa. Na{ predlog: 2

36 1.Real(M) 2.Barselona 36 3.Valensija 36 36 4.Malaga 36 5.Levante 6.Atletiko(M)36 7.Majorka 36 36 8.Bilbao 36 9.Osasuna 10.Seviqa 36 36 11.Betis 36 12.Hetafe 36 13.Espawol 14.Sosijedad 36 36 15.Granada 16.Viqareal 36 17.R.Vaqekano 36 18.Saragosa 36 36 19.Hihon 20.Santander 36

(4.50)Keln-(3.50) Bajern(M)(1.70) U posledwem, 34.kolu Bundes lig e, fudb al er i Keln a imaju te`ak zadatak da pobedomuduelusama{inerijomiz Bavarskeizbegneispadaweiz elite.Jar~eviimajubodvi{e odpretposledweHerteisamo ihpobedanaRajnEnergiAreni vodi u bara` za opstanak. Izabranici trenera [efera pora`eni su u Frajburgu 4:1 ~ime su nastavili seriju od osamutakmicabezslavqa.Na

ZlatanIbrahimovi}(Inter)

drugoj strani Bavarci su pobedili[tutgart(2:0)inastavili seriju od tri utakmicwe bezkiksauzavr{nicisezone. JesenasnaAlinacArenislaviojedoma}in3:0.Pro{lesezoneKelnjebioboqi(3:2),a odoleli su i u Minhenu (0:0). Tradicija je na strani ekipe izMinhena,kojisunaposledwih sedam duela slavili pet, doma}injednomuzjedanremi. Na{ predlog: 3+

(1.95)[tutgart -(3.20)Volfsburg (3.15) Jed an od najz an im qiv ij ih duela posledweg kola Bundes ligeigrasenaMercedesBenc Areni gde }e u borbi za izlazakuLiguEvropekopqaukrstiti [tutgart i Volfsburg. [vabe koje predvodi trener Labadija pora`ene su od Bajerna (2:0) i nastavili niz od

Bambi opet dvostruki strelac

RUSIJA

Za titulu Nedeqa Dinamo(M)-Lokomotiva (12) Zenit-Spartak(M) (14) An`i-Rubin (14.15) Rostov-Volga (16.15) Terek-Amkar (16.30) 1.Zenit 2.CSKA 3.Dinamo(M) 4.Spartak(M) 5.An`i 6.Lokomotiva 7.Rubin 8.Kuban

42 42 42 42 42 42 42 42

23 19 20 19 18 18 16 15

16 15 10 12 13 11 17 14

3 8 12 11 11 13 9 13

81:37 71:44 63:47 63:46 51:39 57:44 51:37 49:44

85 72 70 69 67 65 65 59

Za opstanak Ponedeqak Tomsk-Spartak(N) (12) CSKA-Kuban (14.15) Krasnodar-KrilaSov.(16.30) 1.Krasnodar 2.Amkar 3.Terek 4.Rostov 5.K.Sovjetov 6.Volga 7.Tomsk 8.Spartak(N)

42 42 42 42 41 42 41 42

16 13 13 11 10 12 7 7

12 13 9 12 14 5 12 11

14 16 20 19 17 25 22 24

55:56 35:47 41:60 43:59 29:49 36:55 27:67 35:56

dva susreta bez pobede, ali kod ku}e pru`aju mnogo boqe partije, tri utakmice su bez kiksa.Nadrugojstrani,vukovi su bili boqi od Verdera (3:1). Na gostovawima su dve utakmicebezslavqa.Uprvom delunema~kog{ampionata,jesenas u Volfsburgu slavio je doma}in(1:0). Na{ predlog: 1

(2.60)Ren- (3.10)Monpeqe(2.60) FudbaleriMonpeqeastali su kada je najva`nije , igrali susamonere{enonasvomstadionusEvijana(2:2),pasePari sen @ermen opet pribli`ionatriboda.Renjeupro{lomkolupora`enodBordoa 2:0, ali je kod ku}e vezao dve pobede i remi. U prvom delu prvenstva Monpeqe je kao doma}in lako iza{ao na kraj sa rivalom (4:0). Tradicija je na

stranidoma}inakojijenaposledwih12duela,slavioosam puta,gostidvauzistotoliko remija. Na{ predlog: 2, 0 - 2

(1.20)Barselona(6.00)Espawol(13.00) Katalonci su demolirali RajoVaqakano7:0,abessuiskalili i na Malagi 4:1. Ovog vikendanaredujegradskiderbi na Kamp nou protiv Espawol a. Gos ti koj e predv od i trenerPo}etinopora`enisu na gostovawu u Granadi (2:1) ~imesunastavilicrnuseriju od tri kola bez slavqa ali mirno do~ekuju gradski derbi jer su odavno obezbedili opstanak. Tradicija je ipak na strani Barse, od 20 duela na Kampnoudoma}injeslavio15 puta,gostidva,uztriremija. Na{ predlog: 1 I.G.

PRVENSTVOFRANCUSKE

Armejci su savladali Lokomotivu 3:0 u 42. kolu Premijer ligeRusije.To{i}jepoga|aou 78.i87.minutu,astrelacprvog gola za goste bio je Sejdu Dumbija u osmom minutu iz penala.Prethodnojezbogprekr{aja usvomkaznenomprostorucrveni karton zaradio igra~ Lokomotive,ManueldaKo{ta. To{i} je i u minulom kolu protiv Spartaka postigao oba golazapobeduod2:1

60 52 48 45 44 41 33 32

30 27 16 16 15 13 13 12 11 12 13 12 12 11 12 9 12 10 9 4

4 6 10 7 7 11 10 12 15 10 7 10 9 11 6 14 4 7 7 15

(21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21)

2 115:30 3 108:27 10 58:43 13 52:51 14 51:49 12 50:45 13 40:42 12 49:49 10 39:59 14 42:44 16 44:52 14 40:49 15 45:51 14 45:51 18 34:53 13 39:51 20 50:68 19 32:60 20 40:67 17 25:57

94 87 58 55 52 50 49 48 48 46 46 46 45 44 42 41 40 37 34 27

[PANIJA–SEGUNDA

(4.80)Wukasl-(3.50) Man~estersiti(1.70) Jo{dvakorakadeleMan~estersitiodtituleprvaka~ekane44godine.Me|utim,uposledwadvakolagra|aniimaju te`ak zadatak, najte`i ve} u nedequ kada gostuju na Sport Direkt Areni. Svrake imaju veliki motiv protiv lidera Premijer lige, jer ih pobeda vodi u Ligu Evrope. U prvom del u {amp io n at a slav io je Man~ester3:1.Tradicijajena stranigostijukojinisupora`eni na posledwih 10 duela. Svrake kod ku}e igraju veoma dobrokodku}e(skor11-5-2), Sit i vij a des et u pob ed u na strani,petuuzastopnu.(skor9 -4-5). Na{ predlog: 2

Subota Saragosa-Santander Bilbao-Hetafe Majorka-Levante Granada-RealMadrid Seviqa-R.Vaqekano Barselona-Espawol Hihon-Betis Atletiko(M)-Malaga Valensija-Viqareal Osasuna-Sosijedad

Kqu~a u vrhu LiderfrancuskogprvenstvaMonpeqejekiksiraouutorak,adankasnijetosukazniliPari Sen-@ermenibranilactituleLil.Pari`ani supobedomnadSentEtjenom2:0pri{linasamo tribodaMonpeqeu,trikolaprekraja{ampionata, dok tre}eplasirani Lil vreba i nada se da }e se do kraja trke obe ekipe koje su ispred wega okliznuti. Lil ima pet bodova mawe od MonpeqeaidvamaweodPS@-a. Lil je za kratko bio na drugom mestu, jer je igrao i zavr{io me~ protiv Nice. Pobedio je 1:0golomMelave}u6.minutu.Poki{ovitomi hladnom vremenu u Parizu, PS@ je opravdao ulogu favorita protiv Sent Etjena, mada je poveo iz krajwe diskutabilnog, pa moglo bi se re}iipoklowenogpenala. PS@ nije igrao lepr{avo, {tavi{e, ~uli su seisporadi~nizvi`ducinaParkuprin~eva,ali

PORTUGAL

BOSNAIHERCEGOVINA

Subota Braga-BeiraMar Olhanense-Maritimo Porto-Sporting P.Fereira-RioAve Akademika-V.Setubal Benfika-Leirija Nacional-@ilVisente Feirense-Gimarae{ 1.Porto 28 2.Benfika 28 3.Braga 28 4.Sporting 28 5.Maritimo 28 6.Gimarae{ 28 7.Nacional 28 8.Olhanense 28 9.@.Visente28 10.V.Setubal 28 11.BeiraMar 28 12.P.Fereira 28 13.RioAve 28 14.Feirense 28 15.Akademika 28 16.Leirija 28

21 19 18 17 14 13 11 8 7 8 8 8 7 5 5 5

6 6 5 5 6 3 5 11 10 6 5 5 6 9 8 4

1 3 5 6 8 12 12 9 11 14 15 15 15 14 15 19

je kontrolisao igru. Sent Etjen u prvom delu bezopasan, u drugom ne{to konkretniji. Ipak, tim iz glavnog grada Francuske je bio opasniji pogolrivala,akona~nih2:0,za20.pobeduPS@apostaviojePastore,posleasistencije@alea. Igrao se 88. minut, @ale je pro{ao po desnoj strani, uputio o{tar centar{ut po zemqi, a Argentinac je iz kolena, sa sedam metara, pogodiomre`u.TojePastoreu12.pogodakusezoni. Do kraja prvenstvene trke ostala su jo{ tri kola. U narednom, i Monpeqe i PS@ gostuju. Monpeqe}eigratiprotivRena,aPS@protiv Valensijena. Rezultati 35. kola: Nica - Lil 0:1 /Melo 6’/, PS@ - Sent Etjen 2:0, /Nene 21’p, Pastore 88’/, Aja~io - So{o 2:1, Bordo - Ren 2:0, Brest - Tuluz 0:0, Kaen - Lorijen 1:0, Lion - Valensijen 4:1, Marsej-Nansi1:0,Monpeqe-Evijan2:2.

(21.30) (21.30) (21.30) (21.30) (21.30) (21.30) (21.30) (21.30)

62:17 62:26 56:26 44:22 40:37 36:37 42:37 34:37 27:38 23:45 25:35 32:50 29:35 25:43 24:37 23:52

69 63 59 56 48 42 38 35 31 30 29 29 27 24 23 19

Nedeqa ^elik-[iroki Leotar-Rudar Kozara-Travnik Sarajevo-Zriwski Slavija-Olimpik Vele`-@eqezni~ar GO[K-Zvijezda Sloboda-Borac 1.@eqezni~ar25 2.[iroki 25 3.Sarajevo 25 4.Borac 25 5.Zriwski 25 6.Olimpik 25 7.Zvijezda 25 8.Vele` 25 9.Rudar 25 10.^elik 25 11.Leotar 25 12.GO[K 25 13.Travnik 25 14.Slavija 25 15.Sloboda 25 16.Kozara 25

19 16 15 14 11 12 10 7 9 7 7 6 7 8 7 3

4 6 4 3 9 5 6 9 3 7 6 8 4 1 2 7

2 3 6 8 5 8 9 9 13 11 12 11 14 16 16 15

(17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) 58:10 42:14 42:24 34:21 41:31 30:19 29:29 25:27 26:36 26:36 22:31 21:31 32:47 26:52 16:44 13:31

61 54 49 45 42 41 36 30 30 28 27 26 25 25 23 16

HRVATSKA

Danas Lokomotiva-Lu~ko Subota Zadar-Karlovac [ibenik-Osijek Vara`din-Hajduk Split-Inter Zagreb-Dinamo Istra-Cibalija Nedeqa Rijeka-Slaven

1.Dinamo 2.Hajduk 3.Slaven 4.Split 5.Cibalija 6.Zagreb 7.Lokomotiva 8.Osijek 9.Zadar 10.Istra 11.Inter 12.Rijeka 13.Lu~ko 14.[ibenik 15.Karlovac 16.Vara`din

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

22 15 14 13 13 12 11 10 11 10 10 8 6 6 6 2

5 6 8 7 6 6 7 9 6 8 5 10 11 7 6 3

(19) (17) (17) (17) (19) (19) (19) 1 7 6 8 9 10 10 9 11 10 13 10 11 15 16 23

(17)

70:11 47:23 38:24 42:32 35:30 34:39 30:31 39:37 27:37 30:31 30:32 26:27 27:34 26:38 22:49 16:64

71 51 50 46 45 42 40 39 39 38 35 34 29 25 23 8

Danas Alkojano-Kordoba Subota Kartagena-Numansija Gvadalahara-Hirona Alkorkon-Mursija Sabadeq-Selta BarselonaB-El~e Herkules-Almerija ViqarealB-LasPalmas Hueska-Kserez Nedeqa Rekreativo-Himnastik Deportivo-Vaqadolid 1.Deportivo 35 2.Vaqadolid 35 34 3.Selta 35 4.Herkules 5.Alkorkon 35 35 6.Almerija 35 7.Kordoba 8.BarselonaB 35 35 9.El~e 10.Numansija 35 11.LasPalmas 35 35 12.Kserez 13.ViqarealB 35 14.Rekreativo 35 15.Hueska 35 16.Sabadeq 35 17.Mursija 35 18.Gvadalahara 35 19.Alkojano 35 20.Hirona 35 21.Himnastik 35 22.Kartagena 34

24 20 20 20 17 14 16 13 15 12 12 12 11 11 11 10 12 11 8 7 6 5

3 10 5 3 9 15 9 11 5 12 10 9 10 9 9 12 6 6 9 11 10 11

8 5 9 12 9 6 10 11 15 11 13 14 14 15 15 13 17 18 18 17 19 18

(21) (16) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (12) (20)

62:38 59:29 64:33 51:34 48:34 55:39 39:44 52:44 49:45 44:42 45:48 43:49 43:49 44:44 41:52 38:51 40:54 39:62 37:57 41:55 28:44 24:49

75 70 65 63 60 57 57 50 50 48 46 45 43 42 42 42 42 39 33 32 28 26

NEMA^KABUNDESLIGA Nedeqa Borusija(D)-Frajburg (15.30) Verder-[alke (15.30) Hanover-Kajzerslautern (15.30) Majnc-Borusija(M) (15.30) Nirnberg-Bajer(L) (15.30) [tutgart-Volfsburg (15.30) Keln-Bajern(M) (15.30) Augzburg-Hamburger (15.30) Herta-Hofenhajm (15.30) 1.Borusija(D) 33 2.Bajern(M) 33 3.[alke 33 4.Borusija(M) 33 5.Bajer(L) 33 6.[tutgart 33 7.Hanover 33 8.Volfsburg 33 9.Verder 33 10.Nirnberg 33 11.Hofenhajm 33 12.Frajburg 33 13.Majnc 33 14.Hamburger 33 15.Augzburg 33 16.Keln 33 17.Herta 33 18.Kajzerslau. 33

24 22 19 16 14 14 11 13 11 12 10 10 9 8 7 8 6 4

6 4 4 9 9 8 12 5 9 6 11 10 12 12 14 6 10 11

3 7 10 8 10 11 10 15 13 15 12 13 12 13 12 19 17 18

76:25 73:21 71:42 46:24 48:43 60:44 39:44 45:57 47:55 37:45 40:44 45:57 47:48 35:56 35:49 38:71 35:63 23:52

78 70 61 57 51 50 45 44 42 42 41 40 39 36 35 30 28 23

FRANCUSKA Nedeqa Evijan-Aja~io Lion-Brest Valensijen-PS@ Ponedeqak Okser-Bordo Lil-Kaen Lorijen-Di`on SentEtjen-Marsej So{o-Nansi Tuluz-Nica Ren-Montpeqe 1.Monpeqe 2.PS@ 3.Lil 4.Lion 5.Ren 6.SentEtjen 7.Tuluz 8.Bordo 9.Evijan 10.Marsej 11.Nansi 12.Valensijen 13.Lorijen 14.Kaen 15.Nica 16.Aja~io 17.Brest 18.Di`on 19.So{o 20.Okser

35 35 35 34 35 35 35 35 34 35 35 35 35 35 35 35 35 34 35 34

22 20 19 18 16 16 15 13 12 11 10 11 9 9 9 8 6 9 8 6

7 10 11 5 9 8 9 13 10 11 12 7 11 11 10 13 16 7 9 13

6 5 5 11 10 11 11 9 12 13 13 17 15 15 16 14 13 18 18 15

(17) (17) (21.15) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (21) 63:33 66:37 65:37 56:44 48:39 45:39 36:31 45:37 50:49 42.40 34:41 34:44 34:46 37:50 34:42 36:58 28:37 37:55 35:59 41:48

73 70 68 59 57 56 54 52 46 44 42 40 38 38 37 37 34 34 33 31


SPORT

c m y

dnevnik

ROSIPESNICOMUDARIONA[EGASA

Qaji}smenio trenerabatina{a Del io Ros i vi{ e nije trener Fiorentine. Strateg koji je jesenas nasledio Sini{u Mihajlovi}a, otpu{ten jejerjetokomutakmicepesni-

biti preduzete „odre|ene mere”. -Na`alost,tojebioozbiqan incident. Neverovatno je {ta se dogodilo, jer je Rosi mirna osoba-rekaojeDelaVale.

-Moralismodagaotpustimo. Ovaj klub je u posledwih nekoliko godina stekao odre|ene vrednosti, koje moraju da se po{tuju. Razgovara}emo ponovo otome{tosedogodiloi{taje Qaji} rekao. I protiv fudbalera }e biti preduzete odre|ene mere - dodao je Dela Vale. Qaji} je pri odlasku na klupu ironi~no aplaudirao treneru,apotomprete}ipodigao prst u wegovom pravcu.

petak4.maj2012.

[PANSKOPRVENSTVO

Realkrunisan, Mesizaistoriju Sve je jasno Real Madrid je osvojio 32. titulu prvaka [panije. Kraqevi su pokorili i Bilbao(3:0)idvakolaprekraja takmi~ewa u Primeri pobeglinanedosti`nihsedambodo-

Mesijem. Argentinac je postao najboqi golgeter svih vremena, akoseuobziruzmupogociujednojsezoni.Mesijedao68golova! Do ove srede neprikonosnoven je bio legendarni Nemac

com udario srpskog fudbalera AdemaQaji}a.Ovajjeprethodno protestovao zbog ranog izvo|ewa iz igre, zbog ~ega je vlasnik Fiorentine Andrea dela Vale najavio da }e i protiv na{eg internacionalca

Rosijeekspresnodobiootkaz zbog incidenta u 32. minutu me~a sa Novarom (2:2), bez „zasedawa upravnog odbora”, ili umiruju}ih izjava u stilu „nekapreno}i,ne}emodalomimoprekokolena”.

Ciganinihuligan AdemQaji}celog`ivotajebiogrobar,alijeuItalijido~ekaodaganavija~inazovuciganinom,{tojenadimakkojise decenijama vezuje za Partizanovog ve~itog rivala, Crvenu zvezdu. Tira`na„Gazetadelosport”prenelajedajetrenerDelio Rosinakonfizi~kognasrtajanaQaji}ado~ekanaplauzomsa tribina-iakojeFiorentinautomtrenutkugubila2:0-dok sunavija~isrpskominternacionalcuuzvikivali„Tisiciganin.„ Qaji}evmenaxer\or|oParetinajaviojeda}eprotivRosijapodnetitu`buzbogfizi~kognapadanawegovogklijenta. MoglobidareagujeiJavnotu`ila{tvouFirenci,pokretawem istrage, u kojoj bi krucijalni dokaz protiv trenera bio videosnimakincidenta.Rosijesuo~enisapotencijalnimoptu`bamazahuliganizaminedoli~nopona{awenasportskim terenima.

Rosijevareakcijabilajeburna - fizi~ki je nasrnuo na nekada{weg igra~a Partizana i nekolikoputagaudariopesnicom. Vlasnik Fiorentine naglasio je da je Rosi spreman da se izvini, {to ga ne}e vratitinaklupuviole. - On je stvarno dobar ~ovek, {to je dokazao tokom karijere. @ao mi je zbog wega, jer ne zaslu`uje da ga qudi gledaju na ovaj na~in, ali ipak smo morali da ga otpustimo... Tu`no je {to smogotovoobezbediliopstanaku ligi,asadasmouovojsituaciji. Fiorentini je u preostala dva kola potreban jedan bod da bisematemati~kiosiguralaod ispadawa.

ITALIJANSKASERIJAA

Le}ezamrsio{ampionskutrku Le}esaigra~emmaweizborio remiprotivJuventusauTorinu (1:1)iomogu}ioMilanudapri|e lideru na bod. Do kraja jo{ dva kola. Bo{ko Jankovi} strelac, Dejan Stankovi} asistent. Do85.minutautakmice36.kola SerijeAizme|uJuventusaiLe}ea, doma}i navija~i su slavili iakobi„starojdami”uposledwe dverundebilaneophodnatribodadaimatema~kiobezbedio28. tituluprvakaItalije! A onda ih je {okirao Murijel.Onjeizjedna~iona1:1iako sugostiimaliigra~amawejo{ od 55. minuta kada je iskqu~en Kvadrado, a gol mawka jo{ od osmog minuta kada je Markizio doveo doma}ina u vo|stvo. U trenutkukadajedoSanSiradoprlatavest,tribinesueksplodirale. Tamo je Milan protiv Atalantezadr`aoprednostste~enu jo{ u devetom minutu pogotkomMuntarija.PobedujepotvrdioRobiwo.

Juveimabodprednost,gostova}e Kaqariju i do~eka}e Atalantu, dok }e „rosoneri” posle gradskog derbija sa Interom, ugostiti Novaru. U slu~aju da {ampionat zavr{e sa istim brojembodova,prvak}ebititorinskiklubjerjeboqiume|usobimduelima. Senzacionalni bod podgrejao je nadu ekipi Nenada Tomovi}a (odigrao ceo me~) da, ipak, mo`edaizboriopstanak,jerjeprvaiznadcrte,\enova,pobedila Kaqari2:1golomBo{kaJankovi}a u 76. minutu. Srbin je u igruu{ao14minutaranije.\enova, koja je bila doma}in u Bre{i jer je ka`wena zbog divqawanavija~a,ima~etiribodavi{eodLe}ea. Ispali su ]ezena i Novara, koja je vodila u Firenci 2:0, a onda je Montolivo sa dva gola (jednim iz penala) doneo bod Fiorentini. Ipak, utakmicu je obele`ilo neverovatno pona-

{awe doma}eg trenera Delija Rosija, koji je istukao Adema Qaji}a po{to ga je izveo u 32. minutu. Svevremejeza„violu”igrao MatijaNastasi},dokjezagoste sat vremena nastupao Ivan Radovanovi}. Rezultati 36. kola: Milan Atalanta 2:0 (1:0) /Muntari 9’, Robiwo 90+3’/, Katanija Bolowa 0:1 (0:0) /Ramirez 79’/, \enova - Kaqari 2:1 (1:1) /Palasio 12’, Jankovi} 76’ Ariaudo13’/,Parma-Inter3:1 (0:1) /Marke{ 53’, \ovinko 55’, Biabiani 82’ - Snajder 13’/, Juventus - Le}e 1:1 (1:0) /Markizio 8’ - Muriel 85’/, Fiorentina - Novara 2:2 (0:2) /Montolivo 48’p, 71 - @eda 14’, Rigoni29’p/,Lacio-Sijena1:1 (0:1)/Ledezma62’p-Destro26’/, ]ezena - Udineze 0:1 (0:1) /Fabrini 4’/, Kjevo - Roma 0:0, Napoli - Palermo 2:0 (2:0) /Kavani16’p,Ham{ik35’/.

VOJVO\ANKENAJBOQE: Na turniru pionirskih `enskih fudbalskih selekcija regiona Srbije (do 15 godina) u Staropj Pazovi Vojvo|anke su ubedqivo osvoje prvo mesto. Reprezentacija Vojvodine u prvom me~u pobedila je selekciju Beograda sa 12:0, a u finalnom me~u Isto~nu Srbiju s 9:0.. Za najboqu igra~icu turnira progla{ena je Alegra Poqak (~lanica [kole fudbala Mika Radosav iz Novog Sada), a najboqi strelac je Tijana Filipovi} sa osam golova (~lanica [kole fudbala Ruma). Za selekciju Vojvodine nastupale su: \api}, Peni}, Erbus, [iki}, Vigwevi}, Filipovi}, Kne`evi}, Trbojevi}, Poqak, Na|, Vu~kovi}, Cetiwa, Agbaba, Zlatkovi}, Nikoli} i Korkan, Kotec. S.M.P.

/Oriol 11’/, Seviqa - Betis 1:2 (1:1) /Negredo 5’ - E~eberia 43’, 90+2’/, Atletik Bilbao - Real Madrid 0:3 (0:2) /Iguain 16’, Ozil20’,Ronaldo50’),Valensija

Nikadte`e dotitule Real Madrid prekinuo je trogodi{wu vladavinu Barselone i po 32. put u prebogatoj istoriji kluba postao prvak [panije. @oze Muriwo time je postao prvi trener sa osvojena ~etiri razli~ita nacionalna {ampionata.Po dva puta bio je prvak Portugala sa Portom, Engleskesa^elsijemiItalijesaInterom.TituluosiguranupobedomnadAtletik Bilbaom (3:0) nazvao je „najte`e osvojenom u karijeri”. - Bilo je najte`e, jer nam do posledweg trenutka niko ni{ta nije poklonio. Bilbao nam je suprotstavio svoj najja~i tim, stadion je bio pun i `eleli su da nas pobede. Naravno, nemam zamerkinato-takojeitrebalo da bude- rekao je 49godi{wiPortugalac.

Qaji}u`ao Rosija Igra~ Fiorentine Adem Qaji} rekao je da mu je `ao {to je Delio Rosi posle fizi~kog napada na wega dobio otkaz, ali da je napraviovelikugre{ku. -RazgovaraosamsRosijem. @ao mi je trenera, dobra je osoba i nije ovo zaslu`io, ali je napravio veliku gre{ku-napisaojeQaji}na svomsajtu.

19

SlavqefudbaleraReala

vaBarseloni,~ijusudominaci- Gerd Miler, sa 67 pogodaka za ju prekinuli. Real je prvi put Bajern(1972/73). Najboqi fudbaler sveta je {ampionod2008.Zarazlikuod LionelaMesija,KristijanoRo- het-trikom protiv Malage presko~io Milera, a naldo nije preboleo proma{aj sabeleta~keupolufinaluLi- Kristijanu Ronaldu pobegao za ge {ampiona. Nije bio uspe{an ni u uvodu utakmice na San Mamesu, golman Iraizoz je zaustavio wegov udarac sapenala. Me|utim, nedugo zatim, ve} u 16. minutu Gonzalo Iguain je doveo goste u vo|stvo, ~etiri minuta kasnije na 2:0 je povisio Mesut Ozilitadajeve}mogla da po~ne priprema slavqazakazanogza~etvrtaku19satiuMadridu. Ronaldo se iskupio napo~etkudrugogpoluvremena. Pogodio je 44. put u prvenstvu ove sezone za kona~nih 3:0. Posle posledweg sudijMesiposti`esvojtre}igoluMe~usMalagom skogzvi`dukapo~eloje - Osasuna 4:0 (0:0) /Aduriz 77’, slavqe kraqeva, a na rukama dvakorakanavrhulistestrela87’, @onas 83’, 88’/, Granada igra~a na{ao se trener @oze cauPrimeri(46-44). Espawol2:1(2:0)/Igalo29’,34’Rezultati:AtletikoMadridMuriwo. Didak 54/, Hetafe - Rasing Barselonajeostalabeztitu- Sosijedad 1:1 (0:0) /Gabi 53’ Santander 1:1 (0:0) /Miku 59’p la prvaka [panije i Evrope, Vela90+1’/,Barselona-Malaga Diop 64’/, Sporting Hihon mo`e da odbrani jo{ samo tro- 4:1 (1:1) /Pujol 13’, Mesi 35’p, Viqareal 2:3 (1:2) /Qora 39’, fejuKupukraqa(ufinalupro- 59’p, 64 - Rondon 26’/, Majorka Galves85’-Ruben19’,Sena43’p, Rajo Vaqekano 1:0 (0:0) /Kastro tiv Atletik Bilbaoa), ali ima Peres56’/. 62’/, Saragosa - Levante 1:0 (1:0) ~ime da se podi~i - Lionelom

WUKASLNASTAVIOSJAJANNIZ

Sisenokautirao ^elsi Upravo su te dveekipenadeob i ~et vrt og mesta,kojevodi uLigu{ampiona,a^elsijusu pobegle ~etiri boda. Junak pobed e „svrak a” nad fin al istomLige{ampio n a bio je dvostrukistrelac Papis Sise. Senegalski int ern ac io n alac je mre` u „plavaca”pogodiou19.iu~etvrtom minutu sudijske nadoknade i jo{ jednom pot vrd io da se nalazi u sjajn oj form i. On je na 12 PapisSise utakmica za Wukasl postigao 13golova! U tim Roberta Di Matea posle suspenzije vratio se srpski reprezentativac Branislav Ivanovi}.Ina~e, tokom drugog poluvremenate{kosepovredio igra~Wukasla^ikTiotekome je nekoliko minuta ukazivana pomo} pre nego {to je odnet sa

terena. Totenhem je pobedom u Boltonu dodatno zakomplikovao`ivotdoma}emtimukojise gr~evitoborizaopstanak.Boltonsedobrodr`aouprvomdelu utakmice,alijeTotenhemgolovima Luke Modri}a, Rafaela van der Varta i raspolo`enog Emanuela Adebajora (dva) do{aodozaslu`enepobede.

FINALEKUPA

Zvezda doma}in Fudbalski savez Srbije i u~esnicifinalnogme~aKupa Srbije, Crvena zvezda i Borac,predstavniciNapretkai gradaKru{evcakaodoma}ina i policije, odr`ali su sastanakidogovoriliseokodoma}instvaicenaulaznica. Ulogadoma}inaufinalnoj utakmici,koja}ebitiodigrana 16. maja na stadionu NapretkauKru{evcu,pripalaje Crvenoj zvezdi. Pun kapacitet stadiona je 10.331 mesta, ali }e iz bezbedonosnih razlogabitipu{tenouprodajuza pet odsto mawe ulaznica, saop{tiojeFSS. -Klubovisusesaglasilida Crvenazvezdazadu`iulaznice za sektore sever i istok, Borac }e naknadno utvrditi koliko }e zadu`iti ulaznica za sektor jug, dok }e mesta na zapadnoj tribini biti prodavana u Kru{evcu, u organizaciji gradske uprave - navodi seusaop{tewu. Cene ulaznica su: sektori severijugpo300dinara,sektoristok500izapad600dinara. Detaqne informacije vezanezatermineimestaprodajeulaznicabi}eblagoveremenosaop{tene. Me~}epo~etiu20sati.


20

S PORT

petak4.maj2012.

KUPNATERITORIJIFSV

dnevnik

ODDANASDONEDEQESVETSKIKUPNAADICIGANLIJI

Pali} uSenti

Elitanaokupu

U prostorijama FS Vojvodine izvu~eni su parovi pretkola i prvog kola Kupa na teritoriji FSV. U pretkolu koji je na programu 9. maja od 16.30 ~asova sastaju se- ^ELAREVO: ^SK - Ba~ka Topola, BEO^IN: Cement - Zadrugar, Senta - Pali}, OXACI: Tekstilac istes - Radni~ki ([id), BANATSKO VELIKO SELO: Kozara - Mladost (Ba~ki Jarak), STARA PAZOVA: Jedinstvo Kikinda, Stani{i} - Ba~ka 1901. U prvom kolu koje je na programu 23. maja (17 sati) igraju: Ba~ka 1923 - Kozara ili Mladost (BJ), Tekstilac ili Radni~ki ([) - Senta ili Pali}, Veternik Viskol - Sloga (Temerin), Stani{i} ili Ba~ka 1901Cement ili Zadrugar, Jedinstvo(SP) ili Kikinda - Dunav (Stari Banovci), Jedinstvo (Rumenka) - Radni~ki (Nova Pazova), Borac (Star~evo) - Vr{ac, Dolina - ^SK Pivara ili Ba~ka Topola. M.Po.

Od danas do nedeqe, - Naredna ~etiri dana ima- Marjanovi} i skifovi Iva Obna Savskom jezeru (Ada }emo priliku da vidimo najbo- radovi} i Ivana Filipovi}. Ciganlija), odr`a}e qe svetske vesla~e. Pored toDanas su na programu kvalise prvi ovogodi{wi ga, odr`a}e se i paraolimpij- fikacione trke od 9 do 14 ~asoSvetski kup u veslawu. Tim poska kvalifikaciona regata za va, a repesa`i od 15.30 do 16.40 vodom odr`ana je konferencija London. Sve je spremno za po- ~asova. U subotu prepodnevni za medije, a selektor reprezentacije Srbije Neboj{a Ili} rekao je }e se na Svetskom kupu u Beogradu okupiti elita i da }e to biti prava provera za sve takmi~are kojima predstoji olimpijska kvalifikaciona regata u Lucernu od 20. do 23. maja. - Ima}emo uvid u formu, ali i sposobnosti na{ih prijavqenih posada. Kroz ovakve regate }emo sigurno do}i do najboqih posada uo~i Olimpijskih igara. Svetski kup u Beogradu re{ava sve dileme pred takmi~ewe u Lucernu. Za one koji ve} imaju olimpijsku normu, Svetski kup u Beogradu bi}e prvi test ^etveracbezkormilara:Radoje\eri},Milo{Vasi},GoranJagar,MiqanVukovi} uo~i Igara. Aktuelna trofejna generacija srpskih re- ~etak - kazao je Jevremovi} i program sa ~etvrtfinalima i prezentativaca zaslu`ila je dodao da se do sada prijavilo repesa`ima traja}e od 9 do 11.30 priliku da se pred svojim navi- vi{e od 300 posada iz 40 zema- ~asova, a popodnevni sa repesaja~ima takmi~i protiv najbo- qa. `ima, polufinalima i finaliqih na planet ii svi smo sre}ni Za Srbiju }e na Svetskom ku- ma u tri discipline za lake vezbog toga - istakao je Ili}. pu }e veslati ~etverac bez kor- sla~e od 13 do 17.40. Posle wih Generalni sekretar VSS Ne- milara Radoje \eri}, Nikola bi}e odr`ana finala u paraoboj{a Jevremovi} istakao je da Stoji}, Goran Jagar, Miqan Vu- limpijskim disciplinama. U neje Svetski kup najve}e i najva- kovi}, dvojac bez kormilara Jodequ od 9 do 13.37 ~asova na pro`nije vesla~ko takmi~ewe u van Po po vi}, Nenad Be|ik, gramu su samo A i B finala. istoriji Srbije i Beograda. dubl skul Milo{ Vasi}, Marko J.G.

KUPSRBIJEZADAME

Aran|elov~anke uPazovi Kup Srbije za rukometa{ice ulazi u zavr{nu fazu. Tim povodom ju~e su izvu~eni parovi ~etvrtfinala, koje }e se igrati 12/13. maja. Sasta}e se: Jagodina - JP Radni~ki, Zaje~ar - @elezni~ar Metal Cinkara, Radni~ki Resavac - Naisa, Maks sport - Kwaz Milo{. J.G.

Dana{wirukometni program Superliga za dame - ^A^AK: ^a~ak - Jagodina (19.30). Prva mu{ka liga - RA[KA: Bane Ra{ka - Zaje~ar (19), NOVI PAZAR: Novi Pazar - Priboj (18). Druga mu{ka liga, sever FUTOG: Metalac AV - Napredak (19.30), APATIN: Apatin - Banatski Karlovac (19.30). Druga `enska liga, sever KIKINDA: Lehel - Kikinda 2 (20),SOMBOR: Ravangrad Apatin (18.45). Prva vojvo|anska mu{ka liga- SIVAC: Sivac 69 - Slavija (18.30), VOJVODA STEPA: V. Stepa - Ba~ka Palanka (19), BA^KA PALANKA: Lavovi BP - Jedinstvo (21), NOVI KNE@EVAC: Obili} - Prigrevica (18.30).

PLEJ-OFUNBALIGI

Sparsibez milosti Indijana Pejsersi su u seriji protiv Orlando Mexika vratili prednost doma}eg terena. Orlando je iznenadio pobedom u prvom me~u u Indijanapolisu, ali se u naredna dva susreta pokazalo da bez Dvajta Hauarda nema kvalitet za polufinale Istoka. Indijana je slavila rezultatom 97:74, uz zna~ajan napada~ki doprinos petorice igra~a, dok je Orlando jedva sakupio trojicu sa 10 i vi{e postignutih poena. - Shvatili smo {ta oni igraju, prilagodili se i sada gledamo da ih {to vi{e pritisnemo - rekao je centar Roj Hibert, koji je u tre}oj utakmici zabele`io dabl-dabl (18 poena, 10 skokova). San Antonio protiv Jute igra onako kako je igrao i u zavr{nici regularnog dela sezone - brzo, lako i efikasno.

Posle 106:91 na premijeri plejofa, xezeri su tek u drugom me~u videli da nemaju {ta da tra`e. Bilo je 114:83, a ve} na poluvremenu 53:28, nakon serije mamuza od 20:0. U taboru Jute priznali su da se ekipa nije tako obrukala jo{ od finala sa ^ikagom 1998. godine, kada je tre}i me~ izgubila sa 42 poena razlike (96:54). Klipersi mogu biti zadovoqni jednom pobedom u gostima, ali Memfis sigurno ima kvalitet da se revan{ira u jednoj od predstoje}e dve utakmice u Stejpls centru. Rezultati: Orlando (6) - Indijana (3) 74:97 (1:2 u seriji) /Dejvis 22 - Grejnxer 26, 9sk/, San Antonio (1) - Juta (8) 114:83 (2:0) /Parker 18, 4sk, 9as - Hauard 10, 5sk/, Memfis (4) - LA Klipers (5) 105:88 /Gej 21, 5sk - Pol 29, 6as, 5ukr/.

VOJVODINAVELETABAKBEZPREMCA: UNi{ujeodr`anoPrvenstvoSrbijeukikboksu,u AiBklasi,udiscipliniK-1,kojajeinajte`auovomborila~komsportu.Borbesubileizuzetne,jer svisu`elelidasenametnustru~nom{tabuna{enajboqeselekcije.Ipak,favoritisuopravdali ovajnaziv. Najuspe{nijiklubuukupnomplasmanuiBklasibiojeVojvodinaVeletabak.Novosa|anisuuBklasiosvojili~etirizlatneipetbronzanihmedaqaiukupnoosvojili17bodova.UAklasibilisudrugi,izaCrvenezvezdeDelije,sadvazlataitrisrebrai12bodova.Beogra|anisuimali15bodova. Me|utim,Vo{ajeuukupnomzbiruimala29,aZvezda16bodova. Jo{jednopriznawestiglojenaadresuVojvodine,jerwenboracQubanVidovi}progla{enjezanajboqegtakmi~aradr`avnogprvenstva.Ina~e,onjejo{junior,aliuzdozvoluroditeqa,nadmetaose saseniorima. Potvrdilismokvalitetiovogaputa.Momcisuseizuzetnoboriliunajte`ojdisciplinikikboksa.Na{ciqjedainakrajusezonebudemonajboqiklubuSrbijiiube|ensamda}emoutomeuspeti. UzmeneuklubutrenerisuSr|anVuji}iDragan-StevaVodogaz-rekaojeMiodragJoti}. M.P.

Kuk`estoko opqa~kan Pqa~ke luksuznih ku}a u severnom delu Italije predstavqaju izazov za lopove svih nacionalnosti. @rtva te vrste kriminala postao je u sredu plejmejker milanskog Armanija, Amerikanac Omar Kuk, iz ~ijeg doma su provalnici odneli sve vredne stvari na koje su nai{li! Sajt „Sportando” objavio je da su Kuku ukradeni luksuzni satovi, ogrlice, dijamantske min|u{e, drago kamewe i razna tehni~ka roba, a ukupna {teta procewena je na oko 200.000 evra. Kuk ima 30 godina i ovo mu je prva sezona u italijanskoj ko{arci.

PRVENSTVOSRBIJEZAMU[KARCE

ProdorPopovi}a U Vrwa~koj Bawi, od i gra no je de se to kolo Prvenstva Srbije za {ahiste. Ako je neko favorit na turniru i `eli da opravda tu ulogu, pogotovo ako je {ampionska titula u pitawu, onda nema previ{e prostora za kalkulisawe i remi luksuz ve} skoro svaka partija mora da se igra na pobedu. U toj ulozi je ovde Ivani{evi}. Usmerio je Ivani{evi}n u partiji sa Abramovi}em svoj lova~ki par prema crnom kraqu, dok je selektor svojim a-topom {etao po osmom redu kao golman u stonom fudbalu, ~ekaju}i lopticu. Kad je do~ekao, izmewao je sve figure za protivni~ke, a usamqene dame su bespomo}no vozale ringi{pil oko protivni~kih kraqeva. Partija Marku{ - Damqanovi} se igrala do prve kontrole vremena (40 poteza),a samo je u jednoj fazi kompjuter je procewivao malu prednost belog. U trenutku sklapawa primirja i kompjuter je dao znak jednakosti. Partija In|i} - Perunovi} te kla je mir nim vo da ma do tre nut ka ka da omla din ski {ampion Srbije u sredi{wici nije osetio opasnost u jednom ti hom ma ne vru pro tiv ni~ kog to pa c8-c6-g6. A na kraqevom krilu se i vodila odlu~uju}a bitka za poen. Usput je crni `rtvom topa za dominantnog crnopoqnog lovca belog, koju In|i} nije smeo da pri hva ti, pre u zeo kon tro lu nad zaostalim e3-pe{akom i dijagonalom a7-f1. Favorit, ali u pojedina~noj partiji, ambiciozni Bogosavqe vi} do `i va qa va te {ke trenutke na turniru. Posle dva nesre}na poraza, u prethodna dva kola, `eleo je pobedom protiv posledweg na tabeli bar delimi~no da povrati sa mo po u zda we, ali kr ~ag se ponovo razbio. I Popovi} je protiv Markovi}a podcenio trenutni poenski saldo svog protivnika. ^ini se da je beli negde pogre{io u komplikovanoj sre di {wi ci, ostao bez kvaliteta, ali posle prelaska u drugu seansu partije crni je uzeo jednog belog pe{aka pogre{nim skaka~em i potpao

pod jak pritisak belih figura. Da bi se oslobodio tog pritiska morao je da vrati kvalitet a uskoro je izgubio i ska ka ~a. Par ti je Pi ku la Milanovi} i Miladinovi} – Sedlak zavr{ene su nakon izlaska iz otvarawa. Rezultati 10. kola: Pikula Mi la no vi} (Si ci li jan ka, Zmajeva varijanta) remi, Miladinovi} – Sedlak (Nimcovi}eva indijska odbrana) remi, Po po vi} - Mar ko vi} (Skan di nav ska od bra na) 1:0, Bo go sa vqe vi} - Bo di ro ga 0:1(Ne pra vil no otva ra we A41), Marku{ - Damqanovi} (Kra qe va in dij ska od bra na) remi, Ivani{evi} - Abramovi} (Damin gambit) remi, InIzabranapartija10.kola: Ivani{evi}–Abramovi} 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Le7 4.Lf4 Sf6 5.e3 0–0 6.a3 c5 7.d:c5 L:c5 8.c:d5 S:d5 9.S:d5 e:d5 10.Ld3 Le7 11.Se2 Sc6 12.0–0 Lf6 13.Tc1 Le6 14.Lg3 g6 15.Sf4 De7 16.Tc2 Tac8 17.S:e6 f:e6 18.e4 Tcd8 19.De1 Dg7 20.e:d5 e:d5 21.Dc1 Le5 22.f4 Lc7 23.Kh1 Tf7 24.Le1 Tdf8 25.Lc3 Dh6 26.g3 Te8 27.Te2 Tfe7 28.T:e7 T:e7 29.Dd1 Df8 30.f5 Tf7 31.f:g6 h:g6 32.T:f7 D:f7 33.De2 Le5 34.L:e5 S:e5 35.D:e5 Df3+ 36.Kg1 D:d3 37.Db8+ Kg7 38.D:b7+ Kh6 39.Db4 De3+ 40.Kf1 Df3+ 41.Ke1 Dh1+ 42.Kf2 D:h2+ 43.Kf3 Dh1+ 44.Kf4 Df1+ 45.Ke5 Df5+ 46.Kd6 Df6+ 47.K:d5 Dg5+ 48.Kc6 D:g3 49.Kb7 Df2 50.a4 g5 51.Dd6+ Kg7 52.De5+ remi. |i} - Perunovi} (Damin gambit) 0:1. Pla sman: 1. Iva ni {e vi} 7,5, 2. Damqanovi} 7, 3-4. Perunovi}, Popovi} 6,5, 5. Marku{ 6, 6-7. Sedlak, Abramovi} 5,5 8. Miladinovi} 5, 9. In|i} 4,5, 10-11. Bogosavqevi}, Milanovi} 4, 12. Pikula 3,5, 13. Bodiroga 2,5, 14. Markovi} 2 poena. Par ti je se mo gu pra ti ti u`i vo pre ko in ter ne ta na www.serbiachess.net od 15.30 ~asova. B.Dankovi}

ZORANTO[I]ULA@EURODNIZREWANIN

Gradisportski centar Reprezen tati vac Sr bije i fudbaler moskovskog CSKA Zoran To{i} Bambi spreman je da ula`e u svoj rodni grad Zrewanin. Zoranov brat Darko To{i}, kao predstavnik Akademije fudbala Bambi (nosi ime po nadimku pro slavqenog asa), potpisao je sa gradona~elnikom Zrewanina Miletom Mihajlovim ugo vor o kupo vi ni ze mqi {ta za iz gradwu sportskog centra u nasequ Zeleno poqe. Mihajlov je tom prilikom precizirao da je Zoran To{i} odlu~io da sagradi prelep sportski objekat u tom gradskom nasequ, koji }e se nalaziti pored zdravstvene ambu lante i objekta mesne zajednice. Po re~ima zre- DarkoTo{i}iMileMihajlovnakonpotpisivawaugovora waninskog lordmera, radovi }e po~eti tokom leta i reni fudbalski teren sa ve- je Zrewanin sportski grad, ne o~ekuje se da }e sportski cen- {ta~kom travom, prekriven ba- samo {to se fudbala ti~e, i da tar biti otvoren do kraja godi- lonom. Ispred }e biti prate}i je puno talentovane dece koju ne. objekti koji su potrebni za rad. treba izvesti na pravi put. Darko To{i}, ina~e trener u Ciq nam je da obezbedimo {to - Kroz Akademiju Bambi, koju Akademiji Bambi i ~lan kluba boqe uslove za razvoj mladih poha|a mnogo de~aka i koji ostmalog fudbala SAS Sagot, na- fudbalera u Zrewaninu. To je varuju dobre rezultate na turglasio je da je ugovor o kupovi- ne{to {to nedostaje ovom gra- nirima, `elim da pomognem deni zemqi{ta potpisan na obo- du, ali i na{oj {koli fudba- ci i obezbedim im ne{to {to ja strano zadovoqstvo. la.Nadam se da }e posle ovog nisam imao u vreme svojih po~e- Kao Zoranov brat formal- potpisivawa uslediti i dobija- taka. Nisam imao prilike da ni sam kupac tog zemqi{ta, a we potrebnih dozvola kako bi radim sa velikim stru~wacima Zoran je zajedno sa ekipom iz radovi {to pre po~eli - naveo dok sam bio ovde, ali su moja voAkademije Bambi investitor. je To{i}. qa i upornost presudili – isSagradi }emo sportski kom Pri li kom nedavne po sete takao je tada Zoran Bambi Topleks koji }e sadr`ati zatvo- rodnom mestu Zoran je rekao da {i}. @.Balaban


lov

c m y

dnevnik

DOBRAR ODSTREL SRNDA]A U SREDWEM BANATU

petak4.maj2012.

21

ODLI^NA SEZONA LOVA NA SRNDA]E U BE^EJU

KrajZrewaninapala Novrekordlovi{ta dvazlatnatrofeja 155,35poena Sezona turisti~kog lova na srnda}a, u lovi{tu kojim gazduje Lova~ko udru`ewe “Zrewanin”, po~ela je veoma uspe{no. Gosti iz Nema~ke, [panije, Francuske i Italije, koji su boravili

oceweno je sa 132,48 poena. Drugo, vredno 1.356 evra, te`i 484 grama i nosi 133,18 bodova. - Na vreme smo startovali sa sezonom za turiste i do sada je odstreqeno 39 srnda}a. Od 15.

ovde, odstrelili su dva zlata, tri srebra i sedam bronzi. Zlata su ulovqena u Kleku i na podru~ju Lova~kog dru{tva “Fazan” iz Zrewanina. Jedno je te{ko 497 grama i vredno 1.473 evra, a

maja o~ekuje nas uzgojno – selektivni lov kada }e u lovi{ta u}i i na{i lovci – rekla je ju~e za “Dnevnik” upravnica u Lova~kom udru`ewu “Zrewanin” MilenaRomaneli.

Foto: J. Pap

Ona je naglasila da jedna od najuspe{nijih sezona pokazuje da je ovo Udru`ewe, koje je me|u najve}ima u Srbiji, sposobno da funkcioni{e i da nema smisla da bude podeqeno. Podeqeni smo na tri lovi{ta jer nema sluha za na{e argumente. Borimo se da ostanemo zajedno i o~ekujem da }e tako i biti. Svi dosada{wi rezultati, ba{ kao i ovogodi{wa sezona turisti~kog lova na srnda}a, dokazuje da smo sposobni da rukovodimo celokupnim lovi{tem – poru~uje Romanelijeva. Pored podeqenog lovi{ta, zrewaninsko Udru`ewe mu~i i ~iwenica da im je potrovana srne}a divqa~. Podsetimo, na lovnom podru~ju Lazareva nedavno je prona|eno 12 grla uginule srne}e divqa~i, za koju je kasnijim analizama utvr|eno da je otrovana. U Institutu za toksikologiju pri Vojno – medicinskoj akademiji je ustanovqeno da se u krvi `ivotiwa nalazila velika koli~ina cink – fosfida, ~ak 300 do 400 odsto ve}a od dozvoqene. U wihov organizam cink – fosfid je dospeo kroz sredstva za uni{tavawe glodara. @. Balaban

14. SABOR LOVACA SREMA U NIKINCIMA

Vi{e je razloga {to u Lowem utvr|eno da na oko 30.000 dina LU „Zec“ iz Ba~kog Peva~kom udru`ewu „Be~ej„ ovih hektara kojim upravqa be~ej- trovog Sela i LU „Be~ej„. Tako dana zadovoqno trqaju ruke. sko LU od ~ega je 26.500 hektara }e be~ejski lovci pridodati Prvi je {to su, mada jo{ nije lovno produktivno, ima ukupno novih 680 hektara, koji }e biti zavr{ena sezona turisti~kog 980 grla srne}e divqa~i. iskqu~ivo u slu`bi turisti~odstrela srnda}a, najve}i deo - Polovina od ukupnog broja kog lova. posla ve} odradili. Od plani- odstreqanih srnda}a su trofe- Kada je po~eo turisti~ki ranih 49 grla, odstreqen je 41 ji ni`e vrednosti, {to je do- od strel srn da }a, 15. apri la, srnda}. I ne samo to: oboren je bro zbog daqeg priploda, a u zvani~no smo u{li u novi porekord lovi{ta koji je iznosio drugoj polovini su, ~ak, osam sed. Potpisali smo ugovor s re150,37 poena star dve godine, ali nije pro me wen vla snik rekorda - stari znanac Be~ejaca Nemac Vili Jedro od stre lio je ove sezone ~ak tri srnda}a u zlatnoj medaqi, od kojih je jedan s 155,35 poena i bruto te`ine 668 grama, {to je najboqi trofej odstreqen u Be~eju. Preostala dva srnda}a u zlatnoj medaqi imaju 136,89 poena i 507 grama, odnosno 133,78 poe na i 502 gra ma. Sekuli},Lastovi~iMedi}krajtrizlatnatrofeja Srnda}u u zlatnoj medaqi radovao se i Italijan grla u medaqi. Da nije bilo na- sornim ministarstvom, invenKuido Volcan, ~iji je srnda} {e brige tokom zime, pogotovo tarisali teren i sada znamo procewen sa 130,61 poena i ima u polarnom februaru, sada bi {ta nam je daqe raditi. Situabruto te`inu 482 grama. Od- bila sasvim druga pri~a. Ali, cija sa zecom je zadovoqavajustreqana su jo{ po dva srebrna ulo`eni trud se vi{estruko }a, jer smo pre bro ja va wem i bronzana trofeja. isplatio, ponosno nagla{ava utvrdili da na 100 hektara ima Bi li su nam lov ci iz Medi}. 20 ze~eva, dok je srne}a divqa~ Austri je, Ita li je, Ne ma~ ke, Drugi razlog zadovoqstva su ne{to slabija zbog jake minule Turske i [panije. Zadovoqni no vo u tvr |e ne gra ni ce lo vi zime. Dogovorili smo se s Pesu i oni i mi, kratak je pred- {ta. Kako je katastarski gle- trovoselcima da zajedni~ki gasednik LU „Be~ej„ Tama{ La- dano potes „Medewa~a„ sa 1.360 zdujemo Medewa~om s ciqem da stovi~. hektara na desnoj obali Tise lovi{te bude jo{ boqe, zakqu~ Od lovo~uvara MilaMedi}a no vo be ~ej ska ze mqa, sa da je be~ejsku lova~ku pri~u Lastosaznali smo da je prebrojava- pripala na gazdovawe od 10 go- vi~. V. Jankov

REORGANIZACIJA LOVACA BA^KE PALANKE

Odjednog–~etiri lova~kaudru`ewa

Sremciseba{ raspucali U Nikincima, na streli{tu „Baradinci”, minule nedeqe odr`an je 14. Sabor lovaca Srema u organizaciji Lova~kog dru{tva „Sloga” Nikinci, pod pokroviteqstvom LS Vojvodine. Takmi~ilo se u tri dicipline: „ Trap”, „Srnda}” i „Sremska {icara”. U disciplini trap je bilo 26 takmi~ara, pucalo se na 25 golubova. Rezultati: 1. Bo{ko Vojnovi} 24+20=44 2. Fabri Mi{ko 22+21=41 3. Jovan Maleti} 22+18=40 4. Zoran Jak{i} 22+17=39 5. Nikola Radivojevi} 23+15=38 6. Miodrag Pan~i} 22+13=35 U~estvovalo je 6 ekipa: 1. LU Sremac - Ruma 67 golubova 2. LU Obedska bara- Pe}inci 65 golubova 3. LD Dobanovci 62 goluba

Diciplina„Srnda}”: 35 takmi~ara, osam ekipa:1. Zoran Maksimovi} 46+46=92 2. Bojan Nikoli} 47+33=80 3. Miodrag Pan~i} 46+28=74 4. Dejan Grubacevi} 33+31=64

5. Zoran Jak{i} 32 =32 6. \or|e Sivoski 26 =26 (peti i {esti nisu pucali plejof)

Ekipno: 1. LU „Dunav„ Grocka 139 poena 2. LU „Sremac” Ruma 53 3. LD „Dobanovci” 50 Gosti iz Grocke su bili vi{e nego superiorni. Wihovo iskustvo je bilo presudno. U sremskoj {icari pobedio je Branko Maleti} iz Stejanovaca. Za robne nagrade pucao se trap na 10 golubova. 1. Fabri Mi{ko 2. Nikola Radivojevi} i 3. Branislav Tan~i}. Na {icari i trapu 10 u~estvovalo je 40 takmi~ara. Sabor se zavr{io oko 19 ~asova uz muziku i neizbe`no tre}e poluvreme Bilo je to lepo lova~ko dru`ewe starih i novih prijateqa.

2. JUNA U BE^EJU

Tradicionalna izlo`bapasa U Be~eju }e se 2 juna, u gradskom parku pored Lova~kog doma, odr`ati tardicionalna izlo`ba pasa svih rasa. Prijava prvog psa jednog vlasnika ko{ta 1.000 dinara, a svakog slede}eg 800 dinara. Rok za prijavu je do 20. maja, a na dan izlo`be prijava ko{ta 1.200 dinara. Za izlaga~e iz inostranstva cena izlagawa je 15 evra po psu u dinarskoj protivvrednosti, a pla}a se na dan odr`avawa manifestacije.

Foto: J. Pap

Primewuju}i Zakon o divqa~i i lovstvu, lov ci u ba~ ko pa la na~koj op{tini odlu~ili su da se reorganizuju :. do sada su sva lo va~ ka dru {tva u Ba~koj Palanci bila u jednom udru`ewu, od sada }e postojati ~etiri udru`ewa. U novom LU „Tikvara“ sada su se na{la lova~ka dru{tva „Jelen“ iz Ba~ke Palanke i „Fazan“ iz Mlade no va, a za pred sed ni ka je izabran Todor Mi{kov. Lova~ka dru{tva iz Tovari{eva, Pivnica, Paraga i Despotova ~ini}e Udru`ewe „Gola dobra“, a predsednik je Milo{ Stanojev. U LU „Palana~ki rit“ na}i}e se dru{tva iz Obrovca, Silba{a, Nove Gajdo-

bre, Gaj do bre i ^e la re va, predsednik je Bogdan Majstorovi}. Zbog toga {to se nalaze u Sremu lovci iz Ne{tina i Vizi}a organizovali su se u LU „Fru{kogorski jelen“, a integrisani su u Nacionalnom parku „Fru{ka gora“, dok je za predsednika izabran La-

zar Kotarli} iz Vizi}a. - Sva ko udru `e we tre ba da pri pre mi lovnu osnovu za 10 godina, ali i godi{wi plan gazdovawa, odnosno upra vqa wa lo vi {tem – ka `e To dor Mi{kov. – Sve dosada{we nad le `no sti sa lo va~ kih dru {ta va ili sekcija prelaze na no vo for mi ra na udru `ewa. O~ekuju se boqi rezultati, posebno na planu uzgoja i za{tite divqa~i kao i racionalniji planski lov. Treba da se grade objekti poput hranili{ta, ~eka, pojili{ta, soli{ta, mesta za lova~ki odmor, izgradwa lovnih putokaza, pa ~ak i ako se bude moglo, izgradwa lova~kih domova. M. Suyum


22

kWiGA

petak4.maj2012.

INTERVJU

dnevnik

БРАНИСЛАВ ЗУБОВИЋ, ПЕСНИК

TOP-LISTA

Све је мање ритма и мелодичности П

есник Бранислав Зубовић(1976)живиуНовом Садугдејезавршиостудије књижевности, док у врбаскојБиблиотеци„ДанилоКиш” обав ља дуж ност опер ат ивн ог уредника књижевног часописа „Траг”,атакођејесекретарФестивалапоезијемладих.Управо установа у којој ради публиковалајеновиЗубовићевпоетски рукопис „Опште прилике” који привлачипажњустручнејавностикаоипретходнезбиркестихова истог аутора – „Руком од ветратишом”(2000)и„Велики бол”(2004). l Да ли нам и на слов ваше нај но ви је песнич ке књиге указује где сте пронашли инспирацију? - Трагични догађаји насељавај у „Опш те прил ике”, каже наш саговорник. То су наше прилике,нашидогађаји.Безпатетике. То је сукоб људи дубоких осећаја и страсти, праведностисасвојимсупротностима. Од пролога који најављује трагичне догађаје у обрисима, у првом чину јавља се прародитељски грех који траје од стварањасветадонашихдана.Тоје онајгрехкојинасследујесамим постојањем. У другом циклусу наспратеделанакојанисмомогли својом појавношћу да утичемо.Инајпосле-свакодневна трагика.Тешкојестимсеизборити и без поезије на души. Зато„Општеприлике”повременонуде„хумор”какобиселак-

шесатимеизашлонакрај,лакше поднела свакодневица која необећава. l Ча со пис „Траг”, ко ји стварате у Врбасу, издигао се из локалне средине где је настао. Како сте успели у томе? -Врбасјемаласрединаалисе у једн ом трен утку ту наш ао критичанбројодличнихпесника и та зај едн ичка енерг иј а морала је да се искористи и усмери. „Траг” није био први покушајдасеуВрбасупокрене књижевничасопис.Таидејара-

сла је са Фестивалом поезије младихкојиовегодинепуни44 лета.Године2005.изашаојепрви број „Трага”, а за главног уредникајеизабранЂорђоСладој е. Уредн иш тво су, изм еђ у осталих, сачињавали: Небојша Деветак, Благоје Баковић, Мирослав Алексић, Емсура Хамзић,НиколаШанта,мојамаленкостидруги. Годинуодизласкапрвогброја „Траг” је постао један од водећихчасописасрпскекњижевне периодике. Наравно, било је потребноивремедахартијаза-

дише, да се прихвати и ево седам година од настанка – успешнотраје. l Про феси о нал но сте упућени на поменути Фестивал поезије младих, па како вам из те перспективе изгледа будућност српског песништва? - Последњих година „тренд” писањапоезијесеполаковраћа међу младе, а то значи и да се чита.Јерписањебезчитањанијемогуће.Каонибезживотнога искуства.Поезијакаквујазамишљам да треба да се пише је у изумирању.Свејевишеангажованости,асвемањемелодичностииритма.Читасенекадруга лектирапаотудаидругачијапоезија.Многиммлађимпесницима не пада на памет да читају класике. Ипак, судећи по приспелим рукописма, до изражаја још увек долазе најквалитетнији,аненајгласнији. l Детињство сте провели у Тузли, али сте, стиче се утисак, остварили добру комуникацију са војвођанском равницом. - Равница зна једнако да буде сурова као брдска средина. Нисам знао бољи начин да се одужим равници него песмом. Процесуклапањатрајеитрајаће,али то није кључна ствар. Важно ми је да се остало у истом језику. Уосталом,«Имасеоба.Смртинема!“, као што за вечност записа МилошЦрњанскиу„Сеобама“. Душан Видаковић

ЈЕЛЕНА ЛЕНГОЛД, СПИСАТЕЉИЦА

KWIGA ZAUVEK

Мекјуен ће вас зграбити за грло

О

давно ми је то јасно: ако би требало изабрати једну, само једну књигу, од свих безбројних књига које су прошлекрозмојживот, једну књигу која се закачила за моју душу, снове, свест, подсвест, страхове,замојеприче, песме, за моје усамљеничке шетње и за моја маштања, јаче него све другекњиге,ондабито свакакобиократкиМекјуенов роман „Утеха странаца„. Роман је у оригиналном издању објављен 1981. године, а код нас је преведен и објављен десет година касније, 1991. У време, дакле, када сам почела даобјављујемсвојупрвупрозу. ЈанаМекјуенасамдо тадазналапотакођевеомаупечатљивомроману„Бетонскиврт„,који смо, у тадашњој Југославији, могли да читамо још почетком осам-

десетих,ивећтадајебилојасно да је реч о аутору који вас неће поштедети ни једног јединог тегобног осећања. Знала сам то од првеМекјуеновекњиге,азнамто и данас, када на полицама имам свештојеовајневероватнодаровитиЕнглезнаписао. Ипак,иакојесвакаодњегових књига чаробна и недокучива на својначин,„Утехастранаца„језа менебилаиосталавечитаинспирација, вечита неухватљива тежња, једна од заиста малобројних књига које читам изнова и изнова сваких неколико година. Јаиначесматрамдајеживотпрекратак да бисмо поново читали књигекојесмовећранијепрочитали, али када изнова чит ам „Утехустранаца„тонијетекпуко читање. То је много више од тога. То је разговор са собом, то је проверавање колико се далеко отишлоумеђувременуусвомлудилу, то је искрена жеља да се јошједномодеуонајзаразнома-

KWI@EVNA BA[TINA

Педагошки о дечјој књижевности

Л

ист„Пријатељсрбскемладежи“ излазио је у Сомбору као додатак „Школском листу“, јед анп ут мес ечн о, 1866–1867. године. Издавач и уредник је Никола Ђ. Вукићевић.Тојепрвисрпскичасопис за децу који је настојао да заснује педагошки правац у дечјој књижевности. Доносио је прилогепоучног,забавногирелигиозногсадржаја. Сарадници су Мита Нешковић, Ђорђе Натошевић, Петар Деспотовић и Јован Јовановић Змај. У Библиот ец и Мат иц е српске лист постоји и обрађен јеуелектронскомкаталогуБиблиотеке. Д. Г.

гични перверзни свет маште и мрачних слика које је Мекјуен створиоуовомроману. Овојекњигакојаћевећупрвих неколико страница збрисати све ваше одбрамбене механизме иустремитисеправоунајрањивији део вашег бића, тамо где станујесвакиирационалнистрах и тамо где станује ваш најмрачнијидео.Имаколикосеви,као читалац,трудилидаседистанцирате,нећевампоћизаруком.Мекјуенћевасзграбитизагрлоитаквог, узнемиреног, прилично без даха,водићевасдопоследње,тегобне,страницеовогремек-дела. Извесноједавредипрочитати свекњигеЈанаМекјуена,аскоро свесупреведененанашјезик.А „Утеху странаца„ треба густирати повремено, у разним фазама свогживота,алиувекузсвестда наслов ове књиге носи истовремено и њену највећу иронију. Утехе, наиме, нема. Барем не у овомроману.

Најтраженији наслови у књижари „Соларис” 1. „Бернардијева соба“, Слободан Тишма - КЦНС 2. „Плес са змајевима“, Мартин Џорџ - „Лагуна“ 3. „Да Винчијев код“ (илустровани), Ден Браун - „Соларис“ 4. „Заточеник небеса“, Карлос Руис Сафон - „Чаробна књига“ 5. „Mein Kampf“, Светислав Басара - „Лагуна 6. „Антидепресив“, прир. Мирјана Бобић-Мојсиловић - „Ганеша клуб“/ “Ружа“ 7. „Српско срце Јоханово“, Веселин Џелетовић - „Поета“ 8. „Сулејман Величанствени“, Колин Фалконер - „Алнари“ 9. „Изгубљени симбол“, Ден Браун - „Соларис“ 10. „Отменост јежа“, Мјуриел Барбери - „Чаробна књига“

НОВО ИЗ „АГОРЕ”

И

Култне приче Магичног Ћире

з зрењ ан инске „Агор е“ стиж у ових дана два култна насловаиздеведесетих година прошлог века: обновљена издања прип ов ед ачк их збирки„Златнадекада“ и „Вулваши“, из пераЗоранаЋирићаМагичногЋире. А р т и к у л и с а њ е порнографског сензибилитета као својев рс ног прип ов едачког моделаиконцепта јесте једна од ствар и по кој ој се причеизовихкњига и данас лако препознајуитакодрастичноразликујуодосталих дела из деведесетих, али и из прве декадеовогвека-поручујеиздавач.

Мисионарска жестина и готово опипљива страст, с којом је Зоран Ћирић, књижевни посвећеник и борац, уводио у српску

литературусадржаје који су „традицио- налносубверзивни”, вид љив и су и у „Златнојдекади“иу „Вулвашима“. Написане у грчу “немогућн ос ти изр аж авања”, Ћир ић ев е прич е су изу з етн и прим ер и пар од ијског приступа приповедању. Прип ов ед ач ће учинити све да нас увери да не прича прич у, иако ће је, уствари, сваки пут испричати. Отуд а су прич е наизглед монолози, рок пес ме и ритмови, дет ект ивс ка пот раг а и збирка цитата. Највише од свега, онесусамјезик,суров и сиров урбани израз, прикладан за приказивање “драме одрастања” која је у средишту Ћирићевих прича. Р. Л.

Тужбе против највећих издавача

A

меричко Министарство правде ускочило је у борбу за будућност дигиталних књига - а „Амазон“ је из ње изашао као победник.У акцији која би могла да смањи цену електронских књига и премести фокус растућег тржишта у корист „Амазона“, Министарство правде уручило је компанији „Епл“ и пет највећих издавача тужбу против монопола, оптужујући их да су радиле у дослуху како би подигле цене е-књига. Саопштење јавног тужиоца Ерика Х. Холдера Џуниора и Шарис А. Позен, вршиоца дужности помоћника генералног адвоката Одељења за антимонопол у Министарству правде круна је дуге истраге, покренуте пошто су у јавности процуриле информације да су се тадашњи извршни директор „Епла“ Стив Џобс и пет највећих издавача 2010. године договорили да заједнички нападну „Амазонову“ интернет продавницу тако што

ће држати цене нових електронских књига за четири долара више од „Амазона“, а биће намењене искучиво за читање на мегапопуларном „Епловом“ „ајпеду“, који је, за разлику од „Амазоновог“ електронског читача „киндл“, био таблет – мини компјутер, са другим програмима и апликацијама. У тужби Министарства правде, као у неком крими роману, описују се тајни састанци у приватним винским подрумима, двоструко брисана електронска пошта и разноразне шифре које су главешине „Епла“, „Хачет бук група“, „Сајмона и Шустера“, „Харпер Колинса“, „Мекмилана“ и „Пенгвин група“ користиле како би се међусобно договарале о држању високих цена за иначе врло јефтино умножавање и дистрибуцију електронских копија популарних књига. Главна тачка овог договора била је да подиздавачи и онлајн књижаре нису смеле да обарају цене ових

O[E ] T NE

књига ни под каквим условима. Три издавача - Хачет бук груп“, „Сајмон и Шустер“ и „Харпер Колинс“ већ су пристали на нагодбу. Они ће променити услове продаје књига што ће оборити њихове цене, док се други стручњаци плаше да ће ова „Амазонова“ победа на дуге стазе значити да ће овај, највећи продавац књига на свету, ускоро потпуно доминирати светским тржиштем књига, што нам опет може донети повећање цена. У Европи, „Епл“ и компаније с којима сарађује у продаји електронских књига нашли су се под лупом Европске комисије и очекује се да ће сличну судбину продаја књига доживети и у овом делу света. У ком правцу ће се продаја електронских верзија популарне и друге литературе развијати, остаје да се види. Ивана Вујанов


c m y

dnevnik

kULTURA

petak4.maj2012.

23

ОДВЕЧЕРАСУГАЛЕРИЈИМАТИЦЕСРПСКЕ

Изложба„Збиркаслика другапредседника” На данашњи дан пре 32 године, умро је Јосип Броз Тито, доживотни југословенски председникиједнаоднајинтригантнијих личностисветскеисторије.Даби открили делић од безброј тајни које га и данас прате, Галерија Матице српске (ГМС) и Музеј историје Југославије приредили су реперезентативну изложбу „Збирка слика друга председника“којаћебитиотворена вечерас у Галерији Матице српске у 20 часова.О томесунајучерашњој

Богатпратећи програм Током трајања изложбе, обезбеђена су свакодневна стручнавођењакрозпоставку у Галерији Матице српске. Аутор изложбе Ненад Радић и кустоскиња поставкеТијанаПалковљевићодржаћечетиристручнатумачења,петкому18часова,11.и 18.маја,1.и8.јуна.Конзерваторско-рестаураторски радовинаслици„Давањедесетине“ Гебранта ван Екхута бићепредстављени18.мајау подне. Промоција пратеће публикације Ненада Радића „Пусенипетокрака“,заказанајеза25.мајуподне.

конференцији за медије говорили аутор изложбе Ненад Радић и управницаГМСТијанаПалковљевић. Изложбу чини 38 слика које су некада красиле Титов дом у Ужичкој 15 у Београду,аданассечувајуу Музеју историје Југославије, са још око 1100уметнина,којесу му припадале. Одабрана дела, од којих ћенекапрвипутбити изложена, одражавају карактер ове јединствене владарске збирке, настале у периоду од 1946. до 1978. године, наглашено је јуче у ГМС. Реч је о стилској мешавини европских аутора од 17. до 19. века, и југословенскихуметника19.и20.века:Ђуре Јакшића, Паје Јовановића, Влахе Буковца, Моше Пијаде, Ђорђа Андрејевића Куна, Бете Вукановић, Пеђе Милосављевићаидругих. Основни циљ ове изложбе је, дасаједнестране,одабранеслике поново стави у контекст репрезентативне функције коју је ова збирка поседовала, а такође

ОТВОРЕНАИЗЛОЖБАКОНСТАНТИНАБРАНКУШИЈА УСПОМЕН-ЗБРИЦИПАВЛАБЕЉАНСКОГ

Традицијапретворена усадашњост У Спомен-збирциПавлаБељанског јучејеотворена изложба „АтељемладогКонстантинаБранкушија:открићеталентаињеговосведочанство”. Покрајински секретар за културуијавноинформисањеМилорад Ђурић отворио је ову изложбу, реализовану у сарадњи са Градским музејем у Вршцу и румунскимпартнерима–Универзитетом„КонстантинБранкуши”иКултурним центром „Константин Бранкуши” из Тргу Жијуа, као и УметничкиммузејемуГоржу.

Ђурићједодаодасуприпреме запредстављањераногБранкушијевогстваралаштватрајалеготово пет година, али да се труд исплатио,јерјетодобарвидсарадњеи културне размене Румуније и Србије,којаћесеиубудућностинаставити. КонзулРумунијеуВршцуАлександру Мурешан изразио је задовољство што је дело Константина Бранкушијапредстављенопублици у Србији и Војводини, али и наду да је то почетак представљања ве-

и да осветли лични Титов укус, крозделакојасугапратилауинтимномокружењу.АуторпоставкеНенадРадићрекаоједаједруг председник волео Рембранта и уметност 17. века, као и академскосликарство19.века,пасеможе закључити да му је ликовни укусбиоконзервативан. Освакојслицисаизложбеможесенаписатиузбудљиваприча.

Такоћепосетиоципрвипутмоћи давидесликекојесусеналазиле уТитовојспаваћојсобиповршине9оквадрата.Билоихјеобично седам, а међу њима и недавно пронађеноплатно„Давањедесетине“ГебрантаВанЕкхута,Рембрантовогученика,којујезаТита у Берлину купио Анте Топић Мимара.Умноштвузанимљивостикојесусечуленајучерашњој конференцијизамедијејеитада су Титове омиљене слике често путовале, као и њихов власник. Тако је платно „Фазани“ Мила Милуновића пловило „Галебом“посвету,заједносаТитоми његовомпратњом. Међу 38 слика на изложби „Збиркасликадругапредседника“ налазесесвегадвањеговапортрета одабрана међу преко стотину, који се налазе у Музеју историје Југославије.АуторисуМошаПијадеиЂорђеАндрејевићКун. Изложбу „Збирка слика друга председника“отворићедиректорка Музеја историје Југославије Катарина Живановић, а моћи ће дасепогледадо8.јуна.Изложбу пратипубликацијаНенадаРадића „Пусен и петокрака“ , која представљавиртуелнушетњукрозТитову београдску резиденцију, и сем основног текста о поставци, садржирепродукцијеуметничких дела, архивске фотографије и документе. Р.Лотина

БРОДВЕЈСКЕНАГРАДЕ„ТОНИ”

Највише номинација за мјузикл„Једном” Бродвејска музичка верзија ирске љубавне приче „Једном„ (Once), о страсној вези музичара из Даблина и клавиристкиње из Чешке, добила је највише номинација за бродвејске награде „Тони“. Мјузикл, који представља адаптацију филма из 2006,номинован је у 11категорија, укључујући и главне глумце. Гершвинов „Порги и Бес„и опера „Леп посао ако можеш да га добијеш“ номиновани су у по десет категорија,пренеле су агенције. Иновативни комад „Петар и Звездохватач“, који је својеврсна претходница причи о Петру Пану,

добио је девет номинација. Међу познатим именима, у категорији најбољи глумац нашли су се Филип Сејмор Хофман („Смрт трговачког путника„ Артура Милера), Џејмс Ерл Џонс („Најбољи човек“), Френк Лангела („Човек и дечак“),и Џон Литгоу („Колумниста„). У категорији најбоље глумице, нашла се и Стокард Ченинг („Други пустињски градови“),као и Синтија Никсон („Вит„). Награде „Тони“, које се додељују најбољим мјузиклимаикомадимасБродвеја, биће уручене у њујоршком Бикон позоришту10.јуна. (Танјуг)

СтеванКовачТикмајер

ИДУЋЕСЕДМИЦЕУБЕОГРАДУ

Почиње фестивал „Ринг ринг” Међународни фестивал „Ринг сарађују Борис Ковач и Стеван ринг„ биће одржан средином Ковач Тикмајер. Од домаћим музичара,на фестимаја у Београду уз учешће музичара из целог света.На шест валу ће наступити Светлана Мараш локација у граду, од 11. до 21. која ће заједно са Густафсоном и маја биће одржано 14концерата Вандермарком покренути публику и три радионице за младе умет- у оквиру специјалног дешавања у нике,уз учешће музичара из 15 Музеју савремене уметности и беоземаља,саопштили су организатори. Фестивал,17.по реду, биће отворен бесплатним концертом у КЦ Рекс, на којем ће наступити италијанско-јапански дует Паоло Ангели и Такуми Фукушима. Посластице овогодишњег „Ринг ринга” су наступи џез легенди попут Питера Броцмана, Пола Ловенса, Пола Литона и Фреда Ван Хова,као и групе „Атомик„ и Матса Густафсона и Кена Вандермарка. Током фестивала биће приређене и две светске премијере: специјални пројекат у оквиру „Elysee„ програма када ће први пут заједно на сцени бити Французи Мишел Донеда и Жером БорисКовач Нетинжер, Немац Томас Лен и новосадски трубач градски џез састав „FishinOil„који ће промовисати свој деви албум. Ненад Марковић. Улазнице коштају 250динара за Друга премијера биће уприличена на самом отварању главног једно вече или 1.250динара за компрограма 17.маја.Реч је о насту- плет и могу се купити на благајнапу квартета „Ултима армонија„у ма Културног центра Рекс и Коларкојем први пут после 25 година чеве задужбине. (Танјуг)

НАШАПРЕДСТАВАНА ИТАЛИЈАНСКОМВИЕФЕСТИВАЛУУМОДЕНИ

„Патриотик хипермаркет” оживоту СрбаиАлбанаца

Сјучерашњеготварањаизложбе

Отварањуизложбе,какојенаведеноусаопштењу, присуствоваоје и конзул Румуније у Вршцу АлександруМурешан,априсутнејепоздравила управница Спомен-збиркеПавлаБељанског ЈаснаЈованов. Рођен у Румунији, Константин Бранкуши(1876–1957),сеубраја међу пионире модернизма. Школовао се у Крајови, Букурешту, Минхену, као и у Паризу на Академији лепих уметности, након чегајеједновремерадиоуатељеу ОгистаРодена. - Први пут у Србији и Војводини,алиинаБалкануимамоприликудавидимоделаједногоднајвећих светских скулптора, уметника чија су дела изложена у најзначајнијимевропскимиамеричкиммузејима,алииуметникакоји,иакоје живеоиствараоусветскимметрополама,никаданијепрестаодабудеприпадникрумунскенације–рекаојеМилорадЂурићидодаојето јасно када видимо како је Бранкуши на сјајан начин традицију претвараоусавременост.

ликанарумунскеисрпскекултуреу обеземље.Мурешанједодаодаје најбоји начин за то отварање културнихцентарауглавнимградовимаобеземље. Новосадска поставка изложбе, пратећизамишљенувременскулинију, представља ток уметничког стваралаштваБранкушијахронолошки и визуелно смештајући изложенеирепродукованерадове. Највећи сегмент изложбе посетиоца уводи у споменички комплексподигнутнаАвенијихероја у Тргу Жијуу у Румунији (1937–1938), у част погинулим војницимаПрвогсветскограта. Изложбу је употпунио и Бранкушијевпортретугипсуибронзи, рад Милице Патрашку, једне од најзначајнијих вајарки румунског модернизма и његове омиљене ученице. Поводом изложбе, која ће трајати до 17. маја, у четвртак 10. маја у 19 часова, у Спомензбирци Павла Бељанског биће одржано филмско вече посвећено овомуметнику. К. Р.

Представа „Патриотик хипермаркет”,урежији Дина Мустафића,по драмском тексту Милене Богавац и Јетона Незираја, биће изведена 31. мајана италијанском Вие фестивалу у Модени, једном од најбољих фестивала савремене уметничке сцене у Европи. Овогодишњи 8. интернационални фестивал Виетраје од 24. маја до 2.јуна и у фокус ставља савремену позоришну сцену указујући на интересантне новине и актуелна питања којима се баве уметници из читавог света. Значајном фестивалском учешћу поменуте наше представе у Италији претходила су гостовања у Босни. Представа „Патриотик хипермаркет“ прво је изведена 21. априла у Босанском народном позоришту у Зеници у организацији Интернационалног театарског фестивала МЕСС, а затим и 22. априла пред сарајевском публиком.цени театра „Сартр“.

Представа о животу Срба и Албанаца на Косову, настала у копродукцији Асоцијације Културанова из Новог Сада, приштинског Мултимедиа Центра и Битеф театра, премијерно је изведена у октобру 2011.у Београду. Део је уметничко-истраживачког пројекта „Погледи:сусрет личних историја Срба и Албанаца“у оквиру којег је интервјуисано четр-

десеторо Срба и Албанаца,којима су постављана питања у вези с њиховим личним сећањима на српско-албанске конфликте,њиховим визијама будућности и могућностима српско-албанског суживота. Истраживање је завршено изложбом фотографија и издавањем тројезичне публикације сачињене од ових интервјуа,на основу којих су Милена Богавац,драматуршкиња из Београда и Јетон Незирај, драматург из Приштине, заједнички написали документарни,постдрамски текст. Представу је у Битеф театру режирао сарајевски редитељ Дино Мустафић,са глумцима и глумицама из Београда,Приштине,Скопља и Тиране. Играју: Дубравка Ковјанић (Београд), Милутин Милошевић (Београд), Слободан Бештић (Београд), Куштрим Хоџа (Приштина), Ема Андреа (Тирана), Бајруш Мјаку (Скопље). (Танјуг)

КОНКУРС ЗА ХЕНКЕЛ АРТНАГРАДУ ОТВОРЕНДО25.МАЈА

ПозивуметницимасредњеиисточнеЕвропе Хенкел за средњу и источну Европу најављује позив за учешће на конкурсу HenkelArt.Award.једанаесту годину за редом.Награда за уметност у вредности од 35.000 евра подразумева новчану награду од 7.000евра и организовање две изложбе,а циљна група су јој креативни уметници визуел-

них уметности из 23земље региона централне и источне Европе. Рок за подношење уметничких радова истиче 25.маја. Ова награда се додељује у сарадњи са Културконтактом из Аустрије и Музејом модерне уметности у Бечу, и,какојенаведено, још једном ће бити додеље-

на уметницима визуелних уметности за изванредне и иновативне радове из области сликања,цртања, фотографије, видео радова и инсталација. Међународни жири ће се састати у лето 2012.године како би именовао пет финалиста који ће се такмичити за главну награду, док

ће победник бити проглашен на гала церемонији,која ће се одржати у октобру 2012.године у Бечу. Више информација о Хенкеловој награди за уметност можете пронаћи на интернет адресама: http://art.award.henkel-cee.com или на www.facebook.com/ HenkelArt Award (Танјуг)


24

svet

petak4.maj2012.

dnevnik

TELEVIZIJSKADEBATAPREDSEDNI^KIHKANDIDATAUFRANCUSKOJ

Posledwiduel SarkozijaiOlanda

PARIZ: Francuskoj je odr`an TV duel predsednika Nikole Sarkozija i wegovog protivkandidata socijaliste Fransoe Olanda, pred drugi krug predsedni~kih izbora. Dvoipo~asovna debata je, ka`e Sarkozi, bila trenutak istine i wegova posledwa {ansa da privu~e jo{ milion i po glasova u drugom krugu predsedni~kih izbora 6. maja, koliko mu je neophodno za pobedu. Duel je u medijima nazvan „posledwi obra~un” i „kona~ni sukob”, odr`an je pred 20 kamera, pri temperaturi od 20 stepeni u studiju, a rivali su, kako je odlu~eno, bili udaqeni ta~no dva i po metra. Me|utim, po stavovima su bili - mnogo daqe. „@elim da poma`em onima kojima je to potrebno. Vi ste {titili samo one sa privilegi-

Fransoa Oland i Nikola Sarkozi pred televizijskim auditorijumom

rekao je predsedni~ki kandidat Socijalista Fransoa Oland. On je optu`io Sarkozija da nije preuzeo odgovornost za ekonomske probleme Francuske, ve} za sve krivi svetsku ekonomsku krizu, rekav{i mu da je kod wega sve jednostavno - nikada nije kriv.

Gadafipla}aoSarkozijevukampawu Re`im biv{eg libijskog lidera Moamera Gadafija jeste finansirao izbornu kampawu sada{weg francuskog predsednika Nikole Sarkozija 2007. godine, tvrde advokati biv{eg premijera Libije Bagdadija al-Mahmudija. „Moamer Gadafi, wegov re`im i zvani~nici koji su sa wim radili finansirali su Sarkozijevu izbornu kampawu 2007”, rekao je advokat Be{ir Esed novinarima u Tunisu, gde je Mahmudi u pritvoru, spomiwu}i da je u pitawu bio iznos od oko 50 miliona evra. Prema Esedovim re~ima, dogovor je zakqu~io nekada{wi {ef libijske obave{tajne slu`be Musa Kusa po nalogu Gadafija, a „postoje dokumenta koja to dokazuju”. jama. Bi}u predsednik za pravdu, jer prolazimo kroz krizu koja poga|a najskromnije me|u nama, radne qude, one najrawivije”,

Odgovaraju}i Olandu, Sarkozi je tvrdio da je Francuska pro{la mnogo boqe od drugih evropskih zemaqa u ekonomskoj krizi, a i

UKRATKO

Poginulina sto~nojpijaci MAJDUGURI: Najmawe 56 qudi je ubijeno u napadu koji su izvr{ile nepoznate osobe na o ru `a ne eks plo zi vom na sto~noj pijaci na severoistoku Nigerije, izjavio je jedan nigerijski zvani~nik koji je `eleo da ostane anoniman. U bolnicu su doneta 56 tela”, rekao je ovaj zvani~nik. Lekari su ranije saop{tili da ima najmawe 34 mrtvih, ali da }e kona~ni broj `rtava verovatno biti ve}i, jer neke porodice sahrawuju svoje ~lanove ne donose}i tela u bolnicu. Napad se dogodio preksino} u mestu Potiskum u dr`avi Jobe, navode agencije. O~evici su ispri~ali da su napada~i do{li na pijacu i po~eli da pucaju, poku{avaju}i da ukradu stoku.

Upozorewe Severnoj Koreji BE^: Pet stalnih ~lanica SB UN pozvale Severnu Koreju da se uzdr`i od novih nuklearnih testova. „Pozivamo Severnu Koreju da se uzdr`i od daqih akcija koje mogu da izazovu ozbiqne bezbednosne probleme u regionu, ukqu~uju}i bilo kakve nuklearne testove”, navodi se u zajedni~kom saop{tewu ambasadora SAD, Francuske, Rusije, Kine i Britanije, dostavqe nom oku pqe ni ma na sa stan ku Agen ci je za atom sku energiju u Be~u. Severna Koreja je pri kraju priprema za tre}i nuklearni test, potvrdio je izvor blizak Pjongjangu i Pekingu za agenciju Rojters u aprilu.

poku{avao je da ubla`i optu`be u debati. „Vi }ete predstavqati samo sindikate, ne i celu Francusku. Nije ni{ta neobi~no da izaziva~ tvrdi da je prethodni predsednik lo{, to ~ujem u svakoj debati. Ja ho}u ne{to drugo. Ho}u da obojica pri~amo iskreno. Hajde da ne pri~amo stra{ne pri~e, dajte da se ne pretvaramo da smo boqi nego {to jesmo”, rakao je Sarkozi Olandu. Prema najnovijim rezultatima istra`ivawa javnog mwewa, Oland u odnosu na Sarkozija ima prednost od 6 do 10 odsto. U Sarkozijevom {tabu se nadaju se da }e se to promeniti glasovima ekstremne desnice, koji }e, kako o~ekuju, glasove pre dati wima nego socijalistima. Me|utim, lider Nacionalnog fronta Marin Le Pen ne}e podr`ati nijednog kandidata u drugom krugu predsedni~kih izbora i u glasa~ku kutiju ubaci}e prazan listi}. Le Penova je na skupu u Parizu rekla svojim pristalicama da glasaju „u skladu sa svojom save{}u”.

RACIJANASIRIJSKOMUNIVERZITETUUALEPU

Asadovobra~un sastudentima DAM ASK: Sirijske snage bezbednosti ubile su najmawe ~etiri, a ranile vi{e studenata tokom upada u internat koji se nalazi u okviru glavnog univerziteta Alepo, na severozapadu zemqe, saop{tile su opozicione grupe i aktivisti. Oko 1.500 studenata je ispred internata protestovalo protiv re`ima kad su sirijske snage bezbednosti i naoru`ane grupe koje podr`avaju predsednika Ba{ara Asada upale kasno preksino} u spavaonice, Protest studenata u Siriji ispaquju}i suzavac i bojevu municiju na nenaoru`ane koordinaciju saop{tio da je Grupa je saop{tila da je sistudente. Studentski aktivista pet studenata ubijeno, a 200 rijska vojska granatirala, a poTaer el Ahmed preneo je da su uhap{eno, dok je Sirijska grupa tom i palila ku}e aktivista u nastali haos i panika kad su za qudska prava navela da je ~eis to~ noj pro vin ci ji Deir studenti poku{ali da pobegnu, tvoro studenata stradalo. Ista Ezor. U istoj provinciji vojska preneo je AP. grupa je saop{tila da su pobuje ubila najmawe ~etiri civi„Neki studenti su tr~ali ka wenici u sredu ubili 22 vojnila, ukqu~uju}i jednu `enu u Desvojim sobama, ali su ir Ezoru i dvoje ciih oni stigli tamo, vila u oblasti DaOpozicionegrupezahtevajuodposmatra~a tukli su ih i hapsiraja, u blizini Dali”, rekao je on i domaska. Uprkos sukodaposetezatvoreipritvorskecentreu dao da su racija i pobima koji ne prestakojimase,kakotvrde,bele`iporast vremena paqba traju, {ef posmatra~ke slu ~ a j e v amu ~ e w aiubi s ta v a jale do ranog jutra. misije UN u Siriji Ahmed je naveo da Robert Mud izjavio je na desetine studenata raweka, {to je dan sa najve}im gubi- je da wegov tim bele`i pozino, a oko 50 ih je uhap{eno. On cima za sirijsku vojsku od po- tivne rezultate, priznaju}i da je dodao da su snage bezbednosti ~etka krhkog primirja. U zase- se prekid vatre ne po{tuje. i ranije upadale u internat, ali di pobuwenika u provinciji Opozicione grupe zahtevaju da je no}a{}wa racija bila najAlepo ubijeno je 15 vojnika, od posmatra~a da posete zatvonasilnija do sada. ukqu~uju}i dva pukovnika, dok re i pritvorske centre u kojiJo{ se ne zna ta~an broj `rje u sukobima u blizini Dama- ma se, kako tvrde, bele`i potava racije u studentskom domu ska ubijeno sedam vojnika i je- rast slu~ajeva mu~ewa i ubipo{to je Komitet za lokalnu dan pobuwenik. stava.

Slu~aj^en–mogu}debakl zaHilariKlinton WUJORK: Slu~aj kineskog disidenta ^ena Guang~ena, koji je pobegao iz ku}nog pritvora i proveo {est dana u ameri~koj ambasadi u Pekingu, u prvi mah je izgledao kao ve{t diplomatski uspeh SAD, ali se polako pretvara u potencijalni debakl za dr`avnu sekretarku Hilari Klinton, pi{e Wujork Tajms. Iako se SAD trude da odlazak kineskog disidenta iz ambasade predstave kao wegovu samovoqnu odluku, ^en je iz bolnice, gde se sada nalazi, odgovaraju}i na pitawe novinara da li su ga Amerikanci ohrabrivali da napusti wihovo diplomatsko predstavni{tvo, odgovorio re~ima „u odre|enoj meri da”. ^en je kazao i da vlada SAD nije bila proaktivna u wegovom slu~aju, navodi „Wujork tajms”. Ameri~ka dr`avna sekretarka je, s druge strane, kazala, odmah po dolasku u zvani~nu posetu Pekingu, da je zadovoqna {to je ^en samostalno doneo odluku, {to }e mu omogu}iti da ponovno bude sa svojom porodicom. Me|utim, prema posledwim

Hilari Klinton

informacijama, on je sada u bolnici odse~en od sveta i kineske vlasti ne dozvoqavaju predstavnicima ameri~ke ambasade da konstantno budu sa wim, kako je ranije dogovoreno, pravdaju}i to vremenom koje je predvi|eno za posete. Dogovor kojim je kineski disident napustio ameri~ku ambasadu, nai{ao je na kritiku republikanaca u SAD, pa je kongresmen Kristofer Smit iz Wu Xerzija rekao da je ^enu trebalo dati azil, jer u Kini ne postoji bezbedno mesto za disidente. Jedan od najzna~ajnijih predstavnika kineske emigracije u SAD, koja se protivi komunisti~kim vlastima u Pekingu, Bob Fu ka`e da je Amerika ostavila ^ena na cedilu. Ono {to je najporaznije za Stejt department, je najnovija izjava ^enovog advokata, Tenga Biaoa, koji ka`e da je wegov klijent sada promenio mi{qewe i da ipak smatra da se ne ose}a bezbednim nakon {to je napustio ambasadu, pi{e wujor{ki dnevnik.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI DMITRIJMEDVEDEV Predsednik Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je ju~e u Moskvi da Rusija ne namerava da odustane od nuklearnog oru`ja, oceniv{i da je ono korisno. Tokom ceremonije dodele dr`avnih nagrada on je istakao da je jedan od uspeha Rusije i nuklearno naoru`awe “od kojeg ne odustajemo, jer je i daqe korisno”. “Ne}emo da ga koristimo, ali neka wega”, rekao je Medvedev,

ANGELAMERKEL Nema~ka kancelarka Angela Merkel (57), najmo}niji politi~ar Evrope ide u kupovinu kao i „svaka druga `ena” i sama nosi kese, pi{e „Bild”. „U ono malo slobodnog vremena {to imam poku{avam da ~inim ono {to sam uvek ~inila, a tu spada i kupovina”, rekla je Merkelova jednom, a tabloid pi{e da ponekad, kada ona nema vremena, {aqe svog mu`a u kupovinu, i to sa „ceduqicom’’.

NIKOLAJMAKAROV Na~elnik ruskog Generl{taba Nikolaj Makarov zapretio je preventivnim napadom na ameri~ki raketni {tit u isto~noj Evropi ako SAD nastave sprovo|ewe svog plana raketne odbrane.”Bi}e doneta odluka o preventivnoj upotrebi destruktivne sile ako se situacija pogor{a”, rekao je Nikolaj Makarov na konferenciji o protivraketnoj odbrani u Moskvi.

Munkov„Krik”vredi 120milionadolara WUJORK: Slika „Krik” Edvarda Munka, jedno od najpoznatijih umetni~kih dela na svetu, prodata je za 120 miliona dolara na aukciji „Sotbija” u Wujorku i tako postala ~etvrto najskupqe umetni~ko delo ikada prodato na aukciji, a osmo ukupno, prenose agencije. Na aukciji dela impresionista i moderne na{la su se i dela Pikasa, Dalija i Miroa ali je Munkova slika iz 1895. godine bila zvezda prodaje, a prostorija za aukcije bila je ispuwena kolekcionarima, dilerima umetninama i predstavnicima medija. Pastel je procewen na 80 miliona dolara, ali su se dve osobe odlu~ne „Krik” na aukciji u Wujorku da se dokopaju „Krika” telefonom nadmetale bista”, koji je pre dve godine u „Kristiju” pro15 minuta, podigav{i cenu na 119.922 miliona dat za 112 miliona dolara. Kada je ~eki} po dolara ukqu~uju}i i proviziju. Identitet potre}i put odzvonio, ceo „Sotbi” odjekivao je od bednika nije otkriven. aplauza i pozdrava. Nekoliko zvani~nika aukJedna od ~etiri verzije slike norve{kog cije ku}e reklo je posle da je prodaja bila jedan slikara, koju je prodao norve{ki biznismen od vrhunaca wihove karijere. Peter Olsen, prema{ila je prethodni rekord „Vredna je svaki peni”, rekao je aukcioner koji je dr`ao Pikasov „Akt, zeleno li{}e i Tobajas Mejer.

Ekspresionista Munk (1863-1944) je u periodu izme|u 1893. i 1910. godine naslikao ~etiri verzije slike ~oveka koji ispred uskovitlanog neba rukama pritiska glavu i koja je tokom godina postala simbol anksioznosti modernog ~oveka i prepoznatqiv lik koji se koristi na svemu, od {oqa do uvodnika Za mnoge, to je druga najpoznatija slika, posle „Mona Lize”, a „Sotbi” ju je nazvao „jednim od vizuelnih kqu~eva moderne svesti”. Tri ostale verzije „Krika”, ukqu~uju}i i dve koje su ukradene i kasnije prona|ene, nalaze se u muzejima u Norve{koj. Sveukupno, prodaja impresionista i moderne u „Sotbiju” prikupila je 330,6 miliona dolara i 80 procenata od 76 ponu|enih dela prona{lo je svoje kupce. Me|u drugim zanimqivostima ju~era{we aukcije su bila dela Pikasa, Miroa i Dalija, kao i slike Maksa Ernsta, Tamare de Lempicke, Pola Gogena...


BALkAn

dnevnik POLICIJA U SKOPQU OBJAVILA IDENTITET I FOTOGRAFIJE OSUMWI^ENIH

Pritvoruhap{enima zapetostrukoubistvo SKOPQE: Osumwi~enima za petostruko ubistvo kod Smiqkovskog jezera kod Skopqa, odre|en je pritvor do 30 dana, izjavio je advokat Naser Raufi. Trojica od te petorice su kasno preksino} preba~eni u istra`ni zatvor u Skopqu, dok su preostala dvojica u bekstvu i za wima je raspisana Interpolova poternica. Makedonski MUP objavio je imena i fotografije osumwi~enih. Objavqene su fotografije Alila Demirija (27), Afrima Ismailovi}a (32), Agima Ismailovi}a (33), Fejzija Azirija (54) i Ramija Sejdija (24). Afrim Ismailovi} i Alil Demiri su u bekstvu. Istra`ne sudije odredile su 30 dana pritvora i jo{ ~etvorici uhap{enih u policijskoj akciji „Monstrum„ - Isniju i Ramadanu Asaniju, Nazifu Mehmetiju i Ibrahimu Zajdiniju, kod kojih je prona|ena ve}a koli~ina oru`ja. Najstarijoj me|u uhap{enima, 60-godi{woj Feridi Bilali, u ~ijoj ku}i u selu Otqe je prona|ena najve}a koli~ina oru`ja, odre|en je ku}ni pritvor zbog bolesti, a oduzet joj je paso{. Jo{ desetorici uhap{enih odre|en je 48-~asovni pritvor. Za ostalih 10 uhap{enih MUP je podneo Poseban izve{taj tu`ila{tvu i wima je odre|en 48~asovni pritvor. Nakon ispitivawa kod istra`nog sudije, deo osumwi~enih za ume{anost u petostruko ubistvo preba~en je u zatvore u Bitoqu i Prilepu, a deo je ostao u istra`nom zatvoru u Skopqu. O~ekuje se da Tu`ila{tvo za organizovan kriminal izvr{i dodatne provere, nakon ~ega }e biti doneta odluka o daqem pritvoru. Makedonski mediji, pozivaju}i se na neimenovane izvore, ja-

vqaju da su dvojica uhap{enih, osumwi~eni da su pomagali ubistvo petorice Makedonaca, dali iskaze pred istra`nim sudijom, dok se Agim Ismailovi}, osumwi~en da je direktni izvr{ilac ubistva, branio }utawem. -Razlog {to se brani }utawem je {to je previ{e umoran i psihi~ki optere}en, za wega su opredeqene posebne istra`ne mere koje }e biti kasnije saop{tene ali on zadr`ava pravo da iznese iskaz pred istra`nog su-

AlilDemiriiAfrimIsmailovi}ubekstvu

diju, izjavio je wegov advokat Naser Raufi. To ne zna~i da }e se u daqwem toku braniti }utawem ali nakon izvo|ewa ovih posebnih istra`nih mera on }e dati iskaz, rekao je on Tela petorice Makedonaca prona{li su lokalni pecaro{i su 12. aprila uve~e, kod @elezarskih jezera, u blizini mesta Smiqkovci, nedaleko od Skopqa. ^etiri tela bila su pore|ana jedno do drugog, {to je policiju navelo na zakqu~ak da je re~ o likvidaciji. Ubijeni su Filip Slavkovski, Aleksandar Na}evski, Cvetan~o Acevski i Kiro Tri~kov-

[EF DIPLOMATIJE AUSTRIJE [PINDELEGER

BiHsamo jedinstvena mo`euEU BE^: Ministar inostranih po slo va Austri je Mi hael [pindeleger naglasio je ju~e, pred odlazak u jednodnevnu posetu Sarajevu, da Bosna i Hercegovina (BiH) mo`e samo kao jedinstvena dr`ava da pristupi EU i NATO. „Van sumwe je da }e BiH samo kao jedinstvena dr`ava mo}i da pristupi EU i NATO. Zbog toga je vreme da se

Mihael[pindeleger

sve snage u BiH oproste od etni~ ko-te ri to ri jal nih kon ce pata 1990-tih godina i secesioni sti~ kih ide ja, te u~i ne funkcioni{u}om i zrelom za Evropu centralnu dr`avu“, naglasio je [pindeleger. On je apelovao na vlasti u Sarajevu da rade na ispuwavawu preduslova za predaju zahteva za dobi ja we sta tu sa kan di da ta za ~lanstvo u EU jo{ u ovoj godini.

ski. Peti ubijeni je Bor~e Stefkovski, ~ije je telo prona|eno stotinak metara daqe. Obdukcija je pokazala da je na `rtve pucano iz tri razli~ite vrste oru`ja i iz tri razli~ita ugla. Hici su ispaqeni iz pi{toqa i automatskih pu{aka, najverovatnije „kala{wikova„. Ministarka unutra{wih poslova Gordana Jankulovska je, saop{tavaju}i rezultate istrage, rekla da su se posle masakra po~inioci, automobilom „opel

On je, pred posetu Sarajevu, rekao da planirano stupawe na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivawu predstavqa va `an me |u ko rak pre ma ovom ciqu, koji mo`e jo{ pre let we pa u ze bi ti pred u zet. [pindeleger je, u saop{tewu, podsetio da je nova vlada BiH evro-atlantsku integraciju zemqe postavila kao glavni prioritet spoqne politike. On }e zajedno sa {e fom slo ve na~ ke di plo ma ti je Karlom Erjavecom u Sarajevu razgovarati sa ~lanovima Pred sed ni {tva, premijerom Be van dom, kao i mi ni strom spoq nih po slo va La gum d`i jom. Ta ko |e, su planirani i razgovori sa visokim pred stav ni kom me |u na rod ne za jed ni ce Va len ti nom In ckom i za me ni kom {e fa de le ga ci je EU Rencom Dividijem. U sre di {tu pa `we jed no dnevne posete, kako je najavqeno u Be~u, bi}e pribli`avawe BiH EU, koja je, kako se navodi u saop{tewu, formirawem nove vlade ponovo dobila na dinamici. [pindeleger i Erjavec }e u Sarajevu naglasiti da napredak u integracijama BiH u EU i NATO mo`e biti postignut samo ako svi politi~ki ak te ri bu du i{li itim pravcem.

omega„ uputili prema mestu „Vra`ji vir„, a dvojica pomaga~a su im pomogli da pobegnu preko granice, prema Kosovu. Policija je tamno-crveni „opel„ prona{la u grmqu, desetak kilometara od mesta zlo~ina. U akciji „Monstrum„, sprovedenoj u utorak, makedonska policija uhapsila je 20 radikalnih islamista, me|u kojima su bili i osumwi~eni za izvr{ewe petostrukog ubistva. Makedonska policija navodi da je re~ o osobama koje su se u Avganistanu i Pakistanu borile protiv NATO-a, a ciq im je bio zastra{ivawe stanovni{tva.

Bramerc uZagrebu ZAGREB: Glavni tu`ilac Ha{kog tribunala Ser` Bramerc boravi u poseti Zagrebu u okviru priprema za redovni izve{taj Savetu bezbednosti UN. Posle Hrvatske, Bramerc }e posetiti BiH i Srbiju. Bramerc se u Zagrebu sastao sa vicepremijerom za unutra{wu, spoqnu i evropsku politiku Nevenom Mimicom i ministrom pravde Orsatom Miqeni}em. Bramercovu posetu najavio je u sredu na konferenciji za novinare u Hagu wegov specijalni savetnik Frederik Svinen. Od 7. do 9. maja tu`ilac }e biti u Sarajevu, gde }e razgovarati sa ~lanovima Predsedni{tva BiH, predstavnicima tu`ila{tva i pravosu|a, kao i me|unarodne zajednice, o saradwi sa kancelarijom tu`ila{tva Ha{kog suda i su|ewima za ratne zlo~ine u bosanskim sudovima. Bramerc }e na kraju posetiti Beograd, a drugi detaqi o programu wegove posete Balkanu bi}e objavqeni naknadno. Bramerc je pro{log meseca izjavio medijima kako tu`ila{tvo vi{e ne tra`i dostavqawe dokumenata koji se odnose na „Oluju”, {to je dugo optere}ivalo saradwu Hrvatske sa sudom. Zakon o ni{tavosti odre|enih pravnih akata pravosudnih organa biv{e JNA, biv{e SFRJ i Srbije koji je usvojio Hrvatski sabor na kraju pro{log saziva ocenio je nesre}im razvojem doga|aja i preprekom regionalnoj saradwi i pozdravio najavu nove vlade da taj zakon ukine.

petak4.maj2012.

25

DVE DECENIJE OD ZLO^INA NAD VOJNICIMA JNA U SARAJEVU

Dodik:Dobrovoqa~ka ulica–otvorenarana SARAJEVO: Delegacija Republike Srpske, predvo|ena ministrom rada i bora~ko-invalidske za{tite Petrom \oki}em, polagawem cve}a odala po~ast stradalim pripadnicima JNA koji su poginuli pre 20 godina u Dobrovoqa~koj ulici u Sarajevu. Skupu od stotinak osoba prisustvovali su i ~lanovi porodica ubijenih vojnika JNA, uz jako policijsko obezbe|ewe MUP-a Kantona Sarajevo. U isto vreme i na istom mestu su i predstavnici bora~kih organizacija Kantona Sarajevo odali po~ast pripadnicima Armije tada{we Republike BiH koji su poginuli u sukobu s pripadnicima JNA, na po~etku rata u Sarajevu. Delegacija iz RS je na mostu Drvenija u Dobrovoqa~koj ulici do~ekana povicima „Ubice, ubice...”, a skandiralo je par desetina gra|ana Sarajeva koji su dobacivali: „Za{to ste do{li ovde, vi ste nam ubili decu”. S druge strane, delegacija iz RS, me|u kojima su bile i uplakane majke ubijenih vojnika JNA u crnini, nisu odgovarali na provokacije.

Sve}eicve}epoginulimvojnicimaicivilima

„Slu~aj Dobrovoqa~ka” odnosi se na doga|aje 2. i 3. maja 1992. godine po~etkom rata u BiH, kada su pripadnici Armije BiH napali konvoj sa vojnicima JNA koji se povla~io iz Sarajeva Ciq napada je bio zarobqavawe vojnika JNA, a trebalo je da oni budu razmeweni za predsednika tada{we Republike BiH Aliju Izetbegovi}a, kojeg su 2. maja sa

Na ivici incidenta Obele`avawe dve decenije od zlo~ina nad pripadnicima JNA u sarajevskoj Dobrovoqa~koj ulici proteklo je ju~e na ivici incidenta, uprkos jakim merama obezbe|ewa. Prema povorci, koju je predvodio ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite Republike Srpske Petar \oki}, a u kojoj je bio i ambasador Srbije u BiH Ninoslav Stojadinovi}, upu}ivani su i povici „~etnici” i „ubice”.”U Dobrovoqa~koj se nedvosmisleno desio zlo~in, ali ne prema sprskom narodu, ve} prema JNA u kojoj su bili i pripadnici drugih vera”, kazao je ambasador Srbije, prenose sarajevski mediji. U borbama izme|u pripadnika Armije BiH i JNA u Sarajevu 2. i 3. maja 1992. poginulo je 16 vojnika Armije BiH. Kada je re~ o ubistvima vojnika JNA u Dobrovoqa~koj ulici, informacije su opre~ne. Prema podacima iz Federacije BiH, poginulo je {est vojnika, a prema podacima iz Republike Srpske 42 vojnika. Pripadnici Armije BiH smatraju da je dana{wi skup u organizaciji Republike Srpske „provokacija i {amar svim braniocima Sarajeva”, posebno zato {to su aktivnosti planirane u isto vreme i na istom mestu.

k}erkom, zarobili pripadnici JNA na sarajevskom aerodromu, kada se vra}ao sa mirovne konferencije. Paqewem sve}a i polagawem cve}a, pro{le godine je prvi put delegacija iz RS obele`ila godi{wicu od ubistva pripadnika nekada{we JNA koja su po~inili pripadnici Armije BiH. Skup je tada protekao bez incidenata. Tu`ila{tvo u Srbiji je podiglo 19 optu`nica protiv civilnih i vojnih komandanata BiH zbog Dobrovoqa~ke. Predstavnici ratnih institucija BiH, me|utim, negiraju ili poku{avaju da minimiziraju ovaj zlo~in. Predsed-

nik Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je o~ekivawe da }e obele`avawe stradawa pripadnika JNA u Dobrovoqa~koj ulici prote}i mirno kako bi se oja~ala nada da }e do}i do procesuirawa tog zlo~ina. „Dobrovoqa~ka je jo{ jedna otvorena rana, imaju}i u vidu ~iwenicu da za te zlo~ine niko nije odgovarao, i ove godine to moramo obele`iti u miru i u nadi da }e pravda morati da bude zadovoqena”, rekao je Dodik. Inostrani ~lan tu`ila{tva BiH Xud Romano doneo je 17. januara ove godine naredbu o obustavqawu istrage u „slu~aju Dobrovoqa~ka” protiv 14 lica, me|u kojima su ratni ~lan biv{eg predsedni{tva BiH Ejup Gani} i biv{i komandant Armije BiH Jovan Divjak. Romano je, naime, saop{tio da je utvr|eno da u radwama osumwi~enih lica nisu sadr`ana obele`ja krivi~nog dela. Ova odluka Romana izazvala je veliko nezadovoqstvo u vlasti i javnosti RS. Centar za javnu bezbednost Bawaluke predao je tu`ila{tvu dopunu izve{taju o doga|ajima u Dobrovoqa~koj sa izjavama neposrednih u~esnika. Divjak je, povodom obele`avawa godi{wice zlo~ina u Dobrovoqa~koj ulici u Sarajevu, kazao da postoje podaci da je „tu nepotrebno izvr{en zlo~in”. „Postoje podaci da je ovde nepotrebno izvr{en zlo~in i treba insistirati da se do|e do onih lica koja su u~estvovala u ubijawu nedu`nih pripadnika JNA”, rekao je Divjak.

HRVATSKA

Uhap{enodesetradnika kompanije„Jadrankamen” ZAGREB: Interventna policija ju~e ujutro je, u mestu Pu~i{}e na ostrvu Bra~u, uhapsila deset radnika kompanije „Jadrankamen”, koji nisu dozvolili ste~ajnom upravniku da u|e u krug tog preduze}a i sprovede izvr{ni postupak. Pred upravnu zgradu i pogone „Jadrankamena” policija je do{la kako bi pru`ila asistenciju i omogu}ila ste~ajnom upravniku Ivi Bu}anu da u|e u preduze}e. Policija je tom prilikom opkolila ku}e ak-

tivista Nezavisnog sindikata „Jadrankamena”, nakon ~ega je do{lo do gurawa me{tana i pripadnika interventne policije, koja je omogu}avala ulaz ste~ajnom upravniku, pi{e „Slobodna Dalmacija”. Policija je potvrdila da je do{lo do pru`awa otpora prilikom obezbe|ewa ulaska u slu`bene prostorije, navode}i da je devet lica privedeno u policijske prostorije, dok je jednoj `eni pozlilo, pa joj je pru`ena le-

karska pomo}. Predsednik Nezavisnog sindikata „Jadrankamena” Ton~i Drpi} izjavio je da je policija ju~e ujutro opkolila wegovu ku}u i ~eka da on izi|e, pa da ga uhapse. Policija je opkolila ku}e i drugih sindikalista, a jednog od wih, Marka Eterovi}a su i priveli. Predstavnici policije su rekli da su Eterovi}a priveli jer se kod wega nalazilo vozilo u vlasni{tvu „Jadrankamena”, koje je deo ste~ajne mase imovine.

CRNA GORA

„Forinafers”:Mafija{kadr`ava PODGORICA: Ameri~ki „Forin afers” objavioanalizu Crne Gore, u kojoj se navodi da je ta dr`ava mafija{ka, a da su kqu~ni igra~i visoki vladini zvani~nici. Autor analize dr Moizes Naim pi{e da su visoki vladini zvani~nici zapravo integralni igra~i, ako ne i lideri kriminalnih preduze}a. „Izbijawe globalne ekonomske krize bilo je prava blagodet za transnacionalne kriminalce. Zahvaquju}i slaboj ekonomiji, kriminalne organizacije bogate ke{om mogu kupovati posrnule, potencijalno vredne kompanije po povoqnim cenama”, stoji u analizi. Tako|e, kako se dodaje, „fiskalna {tedwa primorava vlade da kre{u

buxete za policiju i pravosu|e. A posledwih godina pojavila se nova pretwa: mafija{ka dr`ava“, navodi „Forin afers”, a prenose podgori~ke „Vijesti”.

Kao „mafija{ke dr`ave“ u izdawu ~asopisa za maj/jun ozna~avaju se i Crna Gora i Bugarska. [irom sveta, kako je obja{weno, „kriminalci su prodrli duboko u vlade, do nepredvi|enog nivoa“, a „de{ava se

i obratno - umesto da udare na mo}ne klanove neke vlade preuzimaju wihove nezakonite operacije“. „Za razliku od normalnih dr`ava, mafija{ke dr`ave se ne oslawaju samo povremeno na kriminalne grupe kako bi ostvarile odre|ene spoqnopoliti~ke ciqeve. U mafija{koj dr`avi visoki vladini zvani~nici su zapravo integralni igra~i, ako ne i lideri kriminalnih preduze}a, a prioritet su im odbrana i promocija poslova tih preduze}a. U mafija{kim dr`avama poput Bugarske, Gvineje Bisao, Crne Gore, Mjanmara, Ukrajine i Venecuele, nacionalni interes i interes organizovanog kriminala su nerazre{ivo isprepletani“, navodi se u analizi.


26

petak4.maj2012.

oglasi

dnevnik

IZDAJEM lepo name{ten jednoiposoban stan u Ulici Novosadskog sajma 7. Telefon 060/044-2714. 52047

SREMSKA KAMENICA, Staro selo, 8km od grada, 3 X 1700m2, idealni placevi, put, struja, izvorska voda, lep pogled. Telefon: 069/1826-726. 51643

KUPUJEM staro gvo`|e, stare automobile do 200E, ~istimo podrume, odno simo {ut, ve{ ma{ine, {porete. Telefoni: 064/95-33-943, 063/84-85495, 6618-846. 51952


OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

Posledwi pozdrav

Zbogom stri~e!

petak4.maj2012.

Posledwi pozdrav

Posledwi suprugu

pozdrav

voqenom

27

POMEN 50 godina nisu sa nama na{ tata

Milan Xigurski i na{a baba

Peri Lon~aru

Soka Babi}

Svetislavu [imi~i}u

Peri Lon~aru Pero Lon~ar

od supruge Mileve.

od porodica: Stankov i Simin.

Bo{ko Mr|en sa porodicom.

Sahrana je u subotu, 5. 5. 2012. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

52316

52311

Posledwi pozdrav dragom ocu i dedi

Posledwi pozdrav dragom ocu, deki i svekru

Laka ti zemqa. 52322

Posledwi pozdrav

Se}amo ih se sa qubavqu, zahvalno{}u i po{tovawem.

Zorica i Bane sa porodicama.

52283

GODI[WI POMEN na{oj voqenoj majci i supruzi.

Mirko Lon~ar sa porodicom.

52336

\uki Jablanovu

Posledwi pozdrav po{tovanoj kom{inici

od porodica: Ilki} i Raki}.

Svetislavu [imi~i}u

Svetislavu [imi~i}u

Marica Turanski O`alo{}eni: sin Goran, snaja Sne`ana i unuci: Nikola, Marko i Dijana.

od: sina Zorana, snaje Ane, unuke Larise i unuka Sergeja.

52310

52313

Danas su ~etiri godine od rastanka sa mojim bratom.

Pro{lo je godinu dana od smrti na{ih roditeqa.

52338

Posledwi pozdrav prijatequ

Katici Mi{kiqin

Majko, `eno, sa qubavqu i velikom tugom ~uvamo te u na{im srcima.

Sinovi Aleksandar i Adam, }erka Andrea i suprug Stevan.

Stanari zgrade Radni~ka 2 - 8 Novi Sad.

52306

\uki Jablanovu

52282

Posledwi pozdrav tetki

Verica Jovanovi}

Posledwi pozdrav dragoj zaovi i tetki

^edomir Jovanovi}

Koviqki Trkuqa

Dipl. in`. gra|. Lazar Rankovi} Bata

od wegovih prijateqa Suba{i}: Mla|ena, Gospove i Mihajla.

52331

Posledwi pozdrav dragom zetu

Uvek u mislima, spomiwawu.

na{em

srcu

i

Milki Mi{kovi} Qiqana sa porodicom.

Pomen obele`avamo u subotu, 5. maja, u 11 ~asova, na ^enejskom grobqu.

od: Nove, Ka}e i Jelene. Sin \or|e i }erka Qubica sa porodicama. 52318

\uki Jablanovu

Dana, 4. maja 2012. navr{ava se 40 dana od smrti na{e voqene

Nade Popovi} od Dragog i Verice iz Sanada.

52326

3 Sa velikim bolom i tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 80. godini preminuo na{ voqeni

\uka Jablanov Sahrana je u subotu, 5. 5. 2012. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Ve~no o`alo{}eni: supruga Milka, sin Radovan, snaja Mira, unuke Zorana i Jelena i unuk \or|e. 52325

Tim povodom izra`avamo duboku zahvalnost lekarima Klini~kog centra Vojvodine - dr Zoranu Milo{evi}u i dr Nenadu Katani}u i Instituta za Onkologiju - dr Ivanu Nikoli}u i po`rtvovanom bolni~kom osobqu. Zahvaqujemo se svim dragim prijateqima koji su bili uz nas u najte`im trenucima, posebno porodicama Lovrenski, Dabi}, Popov i Filipa{, sve{teniku pravoslavne crkve u Srpskom Itebeju, kolektivu O.[. „Milo{ Crwanski�, kolegama s Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, s Umetni~kog odseka Kolexa u Ajdahu i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Danas, u petak, 4. maja, u 10.30 ~asova, odr`a}e se pomen na{oj Nadi u pravoslavnoj crkvi Sveti Sava u Srpskom Itebeju.

52298

od: snaje Milice i wenih sinova Bore i Steve ]u}uz sa porodicama.

52280

52296

Na{oj dragoj majci

Sa dubokim bolom i tugom, obave{tavamo sve ro|ake i prijateqe da je, 29. aprila 2012. godine, preminuo na{ dragi otac, deda i pradeda

Katici Mi{kiqin

Stevo Mili}evi}

preminuloj u 89. godini.

1926 - 2012.

Pomen na{em voqenom Stevi, odr`a}e se u subotu, 5. maja 2012. godine, u 10 sati, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

O`alo{}eni: sin Slobodan, }erka Slavica, unuci Nikola i Sawa sa porodicom.

posledwi pozdrav od wene voqene dece: Mirka, Vere, Olge i Mirjane sa familijama.

Sahrana je danas, 4. 5. 2012. godine, u 11 sati, na Novomajurskom grobqu.

O`alo{}ena porodica. 52308

52297

52299


28

^iTUQe l POMeni

petak4.maj2012.

Najdra`i Perice!

Pero Lon~ar

Svake no}i kada se zvezde prospu po modrom nebu, onakvom kakve su bile i tvoje o~i najsjajniju gleda}u i plaka}u. u

Posledwi pozdrav na{oj

Najdra`i

Pero Lon~ar

Dok `ivim, `ive}e{.

dnevnik

mom

srcu

Voli te k}erka Mica i zet Laza.

Po{tovan, voqen, ispra}en u nezaborav, svaki naredni dan na{ih `ivota posveti}emo tebi. Zauvek tvoje: supruga Gospava, }erke Stojanka i Mica sa porodicama.

baka Mara i ~ika Voja Bo{kovi}

Jelici @i`akov

^uvaju}i uspomenu na na{e drage dobro~initeqe baka Maru i ~ika Voju iza}i }emo u subotu, 5. 5. 2012. godine, u 10 ~asova na grobqe i polo`iti cve}e.

Sahrana milog nam pokojnika obavi}e se na Gradskom grobqu u Novom Sadu, danas, 4. 5. 2012. godine, u 15.45 ~asova.

Deca i radnici De~jeg sela.

52272

Angelina Andri}, Branka i Zorica sa porodicama.

59804/P

52270

Posledwi pozdrav prijatequ

52224

Dragi na{

Dragi deko,

Pero Lon~ar Peri Lon~aru

od porodice Medi}.

Pero Lon~ar

Uvek si bio najboqi i pravi deka koji je bio tu da nam pomogne. Bio si na{ uzor i to }e{ i ostati. Nastavi}emo da te se se}amo i lepe uspomene nikada ne zaboravimo. Puno te vole tvoji: Dija, Sale, Andrej i Aleksej.

Draga na{a strina i bako,

Posledwi pozdrav

Jelena @i`akov

Zoranu Gakovi}u studentu 3. godine smera Fitomedicina

kao jedini unuk imao sam svu tvoju naklonost i qubav, poklawao si je nesebi~no. Nikada te ne}emo zaboraviti, unuk Dejan, snajka Daca i praunuk Matija.

Studenti i zaposleni Poqoprivrednog fakulteta i Departmana za fitomedicinu i za{titu `ivotne sredine u Novom Sadu.

neizmerno hvala {to si nas nau~ila kako se qudi vole i po{tuju, za svu tvoju dobrotu i plemenitost. Vole te tvoji: Bora i Nata{a sa decom i Bogdanka.

59805/P 52269

Najdra`em dedi

Voqeni tata

Peri Lon~aru

Prvo sam ti dete i prva radost kao {to }e{ i ti ostati zauvek najdra`e bi}e u mom srcu.

Nau~io si me prve korake, sve najlepe{e u `ivotu bi mi poklawao prvi - malo li je za pam}ewe. Volimo te i vole}emo te zauvek.

Voli te tvoja k}erka Stojanka i zet Marko.

Posledwi pozdrav sestri i tetki

Mojoj dragoj sestri

Posledwi pozdrav kumu

Pero Lon~ar

52231

52266

52264

Posledwi pozdrav {ogorici i tetki

\uki Simixiji

Peri Lon~aru

od porodice Gu`vica.

dragoj

Koviqki Trkuqa

posledwi pozdrav od sestre Save i porodice Lon~ar.

od porodice Dra`i}.

Posledwi pozdrav po{tovanoj

Jeleni @i`akov

od kom{ija iz Cve}arske ulice.

Unuka Jovana Popovi}, zet Marko i praunuk Filip.

52268

52267

dragoj

Posledwi pozdrav mojoj dragoj mami

52265

Posledwi pozdrav kumi

52240

52279

Posledwi pozdrav mami

Posledwi pozdrav strini

52233

GODI[WI POMEN na{em dragom suprugu i tati

Koviqki Trkuqa \uki Simixiji od sestre Kose sa porodicom Mr|en i Lon~ar.

52271

\uki Simixiji

\uki Simixiji

\uki Simixiji od }erke Sla|ane i porodice Vasiqevi}.

od porodice Srdi}.

52274

52275

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je sahrana danas, 4. 5. 2012. godine, u 16 ~asova, na mesnom grobqu u Ka}u.

od: @eqka, Jele i Joke sa porodicama.

O`alo{}eni: }erka Radojka i sin Milorad sa porodicama.

52281

52238

obele`i}emo 5. 5. 2012. godine, u 11 ~asova, na Alma{kom grobqu. Tvoji najmiliji: Lidija, Nina i Vid. 52241

Pro{lo je godinu dana od kako nije sa nama

Posledwi pozdrav snajki

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula u 76. godini na{a draga

Mirku Latinovi}u

Umrla je moja mila i draga supruga

Jelena @i`akov

\uki Simixiji

\uka Simixija

od devera Mile i Spasoje Simixija sa porodicama.

52277

Mirko Latinovi}

ro|. \ur|evi} 1936 - 2012.

Sahrana je 4. 5. 2012. godine, u 15 ~asova, iz kapele u Ka}u. O`alo{}eni: sin Mladen, }erka Sla|ana, snaja Stana, unuke Sawa, Sla|ana i Sandra sa porodicom.

Sahrana je danas, 4. 5. 2012. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: suprug Vitomir, sinovac Borivoj sa porodicom i sinovica Bogdanka.

52273

52230

Uspomenu na wegov dragi lik i beskrajnu qubav kojom nas je darivao, zauvek nosimo u srcima i mislima. Porodica. 52244


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi pozdrav mom Stevu.

petak4.maj2012.

Deda Stevo, NEKA TI JE VJE^NA SLAVA I HVALA!

Stevo Mili}evi}

Stevo Mili}evi} Stevo Mili}evi}

Zauvek ostaje{ u mom srcu.

Posledwi pozdrav bratu, ujaku i dedi

dragom

Dragi brate, sa tugom i bolom opra{tamo se od tebe, tvoj lik i dobrota osta}e ve~no sa nama.

S qubavqu i po{tovawem, tvoja Raja.

S velikim po{tovawem, @eqko i Gaga s porodicama.

Tvoj brat Du{an sa porodicom.

52219

52220

52235

Posledwi sestri

pozdrav

dragoj

POMEN

Posledwi pozdrav dragoj majci, ta{ti i baki

4. 5. 2011 - 4. 5. 2012.

Kosi Luka~ Stevu Mili}evi}u

od: brata Du{ana, snahe Miroslave, brati~inke Sawe sa decom.

Georgije Jovi~i}

Mileni Hubani}

general pukovnik u penziji

1935 - 2012.

Uspomene na tebe su sna`ne i trajne. Porodica Jovi~i}.

od: }erke Ru`ice, zeta Milenka, unuka Du{ana, Marijane i Dragi{e.

52069

Sestra Milica, sestri}i Mi{o i Rajko i sestri~ina Slavica sa porodicama.

29

52249

52225

TU@NO SE]AWE

4. 5. 2002 - 4. 5. 2012.

POMEN Sedmog maja 2012. godine navr{ava se {est godina od smrti

Obave{tavam rodbinu i prijateqe da me je 2. maja 2012. godine u 77. godini napustila moja draga majka

52236

TU@NO SE]AWE

Milena Hubani}

na

Vojislava Beri}a Vesna Blumen{ajn

Tuga za voqenom Vesnom ostaje, i ne bledi.

Ivana Hajtla glumca 4. 5. 2005 - 4. 5. 2012.

Tvoje sestre Maja i Awa, tvoj otac Du{an.

Sahrana je u subotu, 5. 5. 2012. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu. Bi}e zauvek deo mene. O`alo{}ena }erka Ru`ica.

52232

52248

Mili, nedostaje{ nam. Mnogo nam nedostaje{!

POMEN Pet dugih godina je za nama.

Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ dragi

Suprug Rudolf.

U mislima i srcu uvek si sa mnom. Gledam te i slu{am kako pri~a{ i peva{. Ti peva{, a ja pla~em i tugujem za tobom.

52205

Opra{tamo se od na{e tetka

Miodrag [}epanovi} Mijo Uspomenu na tebe ~uvaju i spomiwu te tvoji: sinovi Milovan, Denis i Mladen sa porodicama i supruga Smiqa.

Tvoja supruga Evica.

Marin Jager

Marin Jager 1941 - 2012.

Posledwi pozdrav dragom tati od: sina Sini{e, snaje Jelene i unuke Kristine.

Sahrana je danas, 4. 5. 2012. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: supruga Marta, sin Sini{a, snaja Jelena i unuka Kristina. 52252

52221

52151

POMEN

SE]AWE

3. 5. 2009 - 3. 5. 2012.

Navr{ava se jedanaest godina od kako nije sa nama na{

Kose Luka~

52253

Posledwi pozdrav dragom, dobrom i po{tovanom kumu

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da }emo na{em dragom suprugu, ocu i dedi

ponosni, po~astvovani, sre}ni {to je bila deo na{ih `ivota.

Bo{ko Rus \uro Marjanovi}

iz Ba~kog Gradi{ta Voqeni moj tata, postoji ne{to {to ne umire, a to je qubav i se}awe na tebe.

S tugom i qubavqu, porodica Polovina.

52239

4. 5. 2001. 4. 5. 2012. Sa po{tovawem i ponosom ~uvamo uspomenu na wega.

@ive}e{ ve~no u srcu tvoje }erke Mire.

Stevanu Mili}evi}u Kumovi Svetozar i Milu{a.

52150

odr`ati ~etrdesetodnevni pomen u subotu, 5. maja, u 10 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Vreme prolazi, tuga i bol su sve te`i. Dok je nas i ti }e{ `iveti. Tvoji: Qubinka, Jelena, Miqan, Dejan, Aleksa, Vuk i Sara.

Porodice: Marjanovi} i Savi}. 52237

Slobodanu Milovi}u

52258

52262


09.00 09.30 10.00 10.10 11.00 11.30 12.00 12.15 13.00 13.30 14.00 14.05 14.30 15.00 15.05 15.30 16.00 16.50 17.00 17.20 17.50 19.00 19.30 20.10 21.00 22.00 22.35 23.45 00.35 01.00 01.55

07.00 07.55 08.50 10.00 10.30 11.50 12.15 12.30 12.40 13.10 14.40 14.45 15.15 16.45 17.15 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 19.40 20.00 21.30 23.35

tv program

petak4.maj2012.

Чарде на Дунаву Фолдер култура Вести Гимназијалци Суграђанин, филм Кухињица Вести Треће доба Српски екран-емисија МТВ-а на српском Емисија на мађарском.са титл.на српском Вести Центар света Чарде на Дунаву Вести за особе са оштећеним слухом Спортска Војводина Под истим кровом, 2. емисија о европским интеграцијама Гимназијалци Временска прогноза ТВ Дневник Један на један Разгледнице Стенд уп, док. филм ТВ Дневник Поаро Биографије познатих Војвођански дневник Петказање Поаро Један на један Концерт Емисија на мађарском.са титл.на српском

Из нашег сокака Додати живот годинама Петказање Свјетионик, емисија (хрв) Мали свет, филм Кад зазвони Музички интермецо – мађарска музика Вести (мађ) Док.филм на русин.са титл.на српском Стефани Дејли, филм Цртани филм ТВ Баштина Из архиве Широког плана (рус) Духовка (слов) Емисија (слов) ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Музички интермецо – мађарска музика Злата Брана 2007 (слов) Добро вече, Војводино (слов) Леминг, филм ТВ Баштина

ШарлотГејнсбург

Леминг Алан Гети је млад и перспективан инжењер који се, ради одличне пословне понуде, са супругом Бенедикт сели у Њујорк. Једном приликом они позивају Алановог шефа и његову супругу на вечеру, што се показује као велика грешка. Улоге: ЛоренЛукас,ШарлотГејнсбург,ШарлотРемплинг,АндреДусолије Режија: ДоминикМол (РТВ2,21.30)

06.05 08.00 09.05 10.01 10.31 11.03 11.55 12.10 12.56

Кибиц фенстер

14.27 15.15 16.00 17.00 17.26 18.15

Јутарњи програм Јутарњи дневник Грлом у јагоде Разгледница Странац у Србији Острво орангутана Дневник Место злочина: Њујорк Одбојка (ж) - квалификације за ЛОИ: Србија-Пољска, пренос Задња кућа Србије Ово је Србија Село гори, а баба се чешља Дневник РТ Војводина Београдска хроника Спортски програм

(Панонија,13.00) 06.00 08.00 10.00 12.00 13.00 14.30 15.30 16.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 23.00 00.00

Музичко свитање Панонско јутро Аналија Здравље је лек Кибиц фенстер Арт-бокс Војвођанске вести Панонска хроника Војвођанске вести Аналија Перископ Војвођанске вести Хало, председниче Војвођанске вести Панонска хроника Глас Америке

ЈованаБракочевић

ОДБОЈКА (Ж) КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ЛОИ

Србија–Пољска (РТС 1,12.56) 06.30 08.30 09.00 09.10 10.00 11.00 11.15 11.30 12.30 13.00 13.10 14.05 14.30 15.00 15.10 15.35 16.00 16.30 17.00 17.30 18.45 19.00 19.30 19.45 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.50

Новосадско јутро Храна и вино Вести Серијски програм Ево нас код вас Вести Рецепти Лауре Равајоли Капри Серијски програм Вести Опчињени Витраж Време је на мојој страни Вести Украдена срца Рецепти Лауре Равајоли Вреле гума Лична грешка Храна и вино Новосадско поподне Неон сити Објектив Објектив (слов) Објектив (мађ) Ленија Опчињени Објектив Рецепти Лауре Равајоли Капри Украдена срца

10.00 10.30 11.30 18.00 20.00 20.45 22.45 23.15 23.45

Преглед швајцарске лиге Премиер лига, Магазин АТП Минхен ¼ Финале НБА Плеј оф НБА Кошаркологија Чемпионшип Најава Премијер лиге Преглед руске лиге Мото ГП Есторил – Тренинг Мото ГП 01.30 НБА Плеј оф

02.28 03.32 04.55 05.49

Слагалица Дневник Село гори, а баба се чешља Полицијска прича, филм Место злочина: Њујорк Дневник Ружна Бети Ноћни биоскоп: По сваку цену, филм Грлом у јагоде Гастрономад Село гори, а баба се чешља Верски календар

05.15 05.30 06.00 06.40 07.20 08.05 09.20 10.50 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.25 20.05 20.15 21.15 23.00 00.00 01.00 01.30 02.00 03.00

Ексклузив Експлозив Три Хил Сулејман Величанствени Тајна старог моста Дођи на вечеру Одбачена Филм: Мајстор и шампита Тачно 1 Сурвајвер Сулејман Величанствени Срећне вести Дођи на вечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Аси Лото Сулејман Величанствени Вече са Иваном Ивановићем Повратак у цивилизацију Кобра Експлозив Ексклузив Сурвајвер-без цензуре Три Хил

19.00 19.30 20.05 21.00 22.54 23.45 23.55 00.06

Откривајмо свет са Ђолетом Оливија Френине ципеле Загађеност Постанак и опстанак ћирилице 09.17 Једна слика једна прича 09.28 Теракота ратници 09.58 Успон идеје 10.03 Мој љубимац 10.30 Метрополис 11.00 Место за нас 11.30 Наличје велеграда 12.01 Тенис - Сербиа опен: четвртфинала, пренос програм зависи од преноса тениског меча 13.00 Трезор 14.00 Тенис - Сербиа опен: четвртфинала, пренос програм зависи од преноса тениског меча 14.57 Теракота ратници 15.27 Успон идеје 15.29 Породични кругови 16.00 Тенис-Сербиа опен: четвртфинала, пренос програм зависи од преноса тениског меча 16.28 Молитва под Миџором 16.59 Никодин у свету биљака 17.33 Капри 18.29 Биља Крстић и Бистрик 18.57 Странац у Србији: Ема Таирова (узбекистанка) 19.25 Лов и риболов 20.00 Тенис - Сербиа опен: четвртфинала, пренос програм зависи од преноса тениског меча 21.00 Капри 22.01 Образовно огледало 22.25 Арт зона 22.48 Великани светске музичке сцене 23.35 Трезор 00.32 Одбојка (ж) - Квалификације за ЛОИ: Србија-Пољска 01.30 Тенис-Сербиа опен: Четвртфинала, пренос

08.02 08.12 08.23 08.35 08.57

07.00 08.00 08.30 10.00 11.00 11.35 12.00 12.15 13.00 14.00 14.30 15.30 18.00 18.00 18.30 19.30 21.00 23.00 00.00

Маратон Слике живота Филм: Брат доктора Хомера Отворени студио Топ шоп Отворени студио Вести Отворени студио Љубав у залеђу Вести Доктор Хаус Филм: У царству жена Вести Вести Обични људи Филм: Девојачки мост Филм: Копирајући Бетовена Ред и закон Филм: Убиј ме нежно

dnevnik

c m y

30

БОКС

Боровчанин – Векилоглу Шампион Европе круну брани у родном граду. Ненад Боровчанин први пут међу својима! У Лозницу стиже опасан ривал: Варол Векилоглу, боксер чији је надимак Неуморни лав... (Б92,22.00) 06.00 08.00 08.20 09.15 09.30 10.00 10.15 12.00 14.00 16.00 16.40 17.05 17.30 18.00 18.30 19.05 19.35 20.00 21.00 22.00 00.00 00.30 01.40 03.00 03.30 03.50

Заувјек сусједи Топшоп Долина сунца Топшоп Хоћу да знам Вести Дневни магазин Цртани филмови Филм: Гас до даске 2 Вести Спортски преглед Пријатељи Џои Квиз: Пут око света Вести Сунђер Боб Штрумфови Увод у анатомију Гладијатори Бокс: Боровчанин-Векилоглу, пренос Вести Режи ме Филм: Судија Фалконе Увод у анатомију Саут Парк Филм: Грађанин Икс

05.45 10.00 11.30 12.00 13.00 14.00 15.00 15.40 16.00 17.00 18.30 19.00 20.40 21.30 23.15 01.00 01.30 03.30 04.15 05.00 06.00

Добро јутро Тренутак истине Градске вести Тачно у подне- живо 48 сати свадба Петком у два Љубав и освета Национални дневник Моје срце куца за Лолу Мала невеста Национални дневник Мала невеста Љубав и освета Гранд шоу Шопингхоличарке Топ спид Филм: Рођене убице Калифорникација Звер Плави гром Моје срце куца за Лолу

08.10 08.35 09.00 09.40 10.00 10.40 11.00 11.25 11.55 12.15 12.40 13.20 13.40 13.55 14.00 15.15 15.30 15.55 17.30 17.55 18.35

Звезданиште Метеор и моћни камиони Боба и Биба Телешоп Ешли Тајни свет меде Бенџамина Генератор Рекс Моји џепни љубимци Кунг фу мајстори Зодијака Винкс Квизић Пресовање Телешоп Вести Изгубљене године Телешоп Вести Голи живот Насловна страна – квиз Телемастер Јелена

Ешли Ешли је мали неваљалац, члан дружине мајмуна који живе у нетакнутом шумском рају. Цела дружина пролази кроз дуги и тешки пут одрастања. Мајмунчић Ешли вас води кроз бројне авантуре где ће показати колико воли своје пријатеље, колико је лојалан, храбар упркос губицима, издајама и невољама. (Хепи,10.00) 19.35 20.20 22.00 23.10 00.30 01.00 02.50 04.00

Црни Груја Филм Долина вукова Изгубљене године Црни Груја Филм Долина вукова Јелена

ДајанКругер

Копирајући Бетовена У тренутку када је Бетовенова „Девета симфонија“ требало да буде премијерно изведена, господин Шлемер, Бетовенов издавач, сазнаје да умире од рака. Очајнички тражећи некога ко ће средити Бетовенове белешке, Шлемер ангажује амбициозну студенткињу Ану Холц... Улога: Ед Харис, Дајан Кругер, Метју Гуд, Енгас Барнет,ЏоАндерсон Режија: АњешкаХоланд (Авала, 21.00)

04.00 Филмски програм, 07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук у папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Године пролазе, 10.00 Шоу - Парови, 14.00 Ветар у леђа, 16.00 Љубав на продају, 17.00 У међувремену, 18.00 Године пролазе, 19.00 Објектив, 19.30 Цртани филм, 20.00 Скарлетина видовчица, 21.00 Топ 10, 22.00 Објектив, 22.30 Жива ватра, 00.00 Објектив, 01.00 Одељење за убиства

08.45 Тандем, 08.55 Ски Јахорина, 09.25 Фокус, 12.50 Туристичке разгледнице, 13.00 ФАМ, 13.45 Топ шоп, 16.00 Веб џанк, 16.30 Фокус, 17.00 Ски Јахорина, 17.40 Инфо Пулс, 20.00 Фокус, 20.50 Инфо Пулс, 21.10 Туристичке разгледнице, 21.30 Инфо клуб, 22.15 НС Индекс, 22.30 Бање Србије, 23.00 Фокус, 23.40 Туристичке разгледнице, 00.00 Инфо Пулс, 00.35 Фокус, 01.00 Ски Јахорина

08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 09.30 Кућица у цвећу, 10.00 Метрополе и регије света, 12.00 Репризе вечерњих емисија, 14.30 Инфо К9, 15.00 Забавни програм, 16.30 Инфо К9, 17.00 Бибер, 17.30 Дечији програм, 18.30 Инфо К9, 19.00 Кухињица, 19.30 Бибер, 20.15 ОСАА/ Перископ, 21.15 Прес пресек, 22.15 Бибер, 22.30 Инфо К9, 23.00 Филм, 00.30 Бибер, 01.00 Ноћни програм

12.00 Срем на длану: Пећинци, 13.00 Џубокс, 14.30 Ловци на змајеве, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Кухињица, 16.15 Док. програм, 17.00 Новости 1, 17.15 Срем на длану: С. Митровица, 18.10 Између редова, 19.00 Новости 2, 19.30 Ловци на змајеве, 20.00 Доктор Ху, 20.45 Срем арт, 21.15 Зоо хоби, 22.00 Новости 3, 22.30 Шоу програм: Парови, 23.30 Између редова, 00.15 Глас Америке

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 08.00 Образовни програм, 09.00 Преглед штампе, 09.30 Пролог, 10.00 Преглед штампе, 10.25 Док. филм, 12.00 Акценти, 12.15 Филм, 14.00 Акценти, 14.15 Забавни програм, 16.00 Акценти, 16.30 Писмо глава, 18.00 Акценти, 18.15 Серијски филм, 20.00 Образовни програм, 21.00 Здравље, 22.30 Акценти дана, 23.00 Прслук агеин 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30 Опстанак, 10.00 Филм, 11.30 Храна и вино, 12.00 Пут вина, 13.00 Квиз, 14.30 Земља наде, 15.30 Док. програм, 16.00 Пријатељи и супарници, 17.00 Под сунцем, 17.50 Вести за глувонеме, 18.00 Банат данас, 19.00 Мозаик дана, 19.30 Храна и вино, 20.00 Пријатељи и супарници, 21.00 Везер, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Макс Кју, 23.15 Квиз, 00.15 Под сунцем


dnevnik

petak4.maj2012.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

12

31

ОВОГ ПУТА КРИЗА(НИ)ЈЕДРУГАЧИЈА

Пише: Кармен РејнхартиКенетРогоф 09.30 10.25 11.20 12.15 13.10 14.05 15.00 15.30 15.55 16.20 17.15 18.10 19.05 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40 01.40

Највећигубитник Посластичарскиас Уштедетикупујући Л.А.Инк Стручњакзаторте Обрачунпосластичара Краљпосластичаракаокувар Џон,Кејтиосмородеце Венчаницаизснова Штанетребаобући Четиривенчања-Америка Највећигубитник Мајамиинк Свеженемогмужа Супругемафијаша Партнериуљубавиизлочину ДрЏи:Форензичнипатолог Л.А.Инк Свеженемогмужа Супругемафијаша

08.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 00.00

Царство мора Пирамиде смрти Свете животиње фараона Трачко злато Гладијатори.повратак међу живе Ловци на нацисте Звезде сребрног екрана Царство мора Хитлерова потопљена тајна Азијске монархије Нинџе –ратници из сенке Индокина Звезде сребрног екрана Царство мора

08.00 08.30 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

Златнаисребрнасекира Црвенкапа Херкул Салон Ејнџел Мракфилм3 Ејнџелинплес Вавилон Мета Еротскифилм Еротскифилм

07.00 Добројутро,Хрватска 09.05 Лугарница 10.15 Изптичјеперспективе,док. серија 11.10 ДебиТревиспреуређује 12.00 Дневник 12.30 Кадзаволим,времестане 13.15 ДрОз,токшоу 14.10 Другомишљење 14.41 Емисијапучкеипредајне културе 15.11 ПоносРаткајевих 16.05 Алиса,слушајсвојесрце 17.27 Хрватскауживо 18.23 Путемевропскихфондова 18.41 Изаекрана 19.12 20пет,квиз 19.30 Дневник 20.10 ОдабраоЂелоХ,док.филм 21.16 Циклусхрватскогфилма: Официрсружом 23.10 Дневник3 23.45 Петидан,токшоу 00.40 Нарубунауке 01.37 Филмскимаратон:Атентатна РичардаНиксона,филм 02.35 Филмскимаратон

ХјуГрант

06.00 07.50 09.15 10.55 12.30 14.55 16.20 17.50 18.20 20.05 20.35 21.05 22.00 23.00 00.35 01.20 02.55 04.20

Аутомобили2 Дечкомоједевојке Лототикет Малетајне ХариПотериреликвије смрти1 ДокторДулитл5 Надаренеруке.ПричаоБену Карсону ФилмовиизвездеИВ Момцисусевратили КалифорникацијаВ Девојке Спартак.Освета ИграпрестолаИИ Војскапалиханђела Узвратниударац Живзакопан Лепотадавања Тринаестиспрат

07.10Мојиџепниљубимци 07.25Кобра11 09.35Ексклузивтаблоид 10.23Куварипо 09.53Галилео 09.55 Галилео 11.05 Ватренонебо 12.00Ружаветрова 13.05Крвнијевода 14.00Сурвајвер 15.00Кобра11 16.55РТЛ5до5 17.10Галилео 17.58Куварипо 18.05Ексклузивтаблоид 18.30РТЛДанас 19.05Крвнијевода 20.00Ружаветрова 21.00Венчањеизведранеба, филм 23.55Вишеодмене,филм 00.35Мемоариневидљивогчовека, филм 02.20 Астрошоу

Америчкиснови

Алис је због количине посла и обавеза које мора да одради,преморенаинарубу нервног слома. Свакодневно бринеошестогодишњимблизанцима, пази да усрећи супругаинастојидаобавипосао активисткиње заштите околине... Улоге: Моли Шенон, Стивен Вебер, Кимберли Хјуи, ЏејкБел,ЕбигејлФал Режија:ДејзивонШерлер (РТЛ,22.55)

МартинТвидјешармантни водитељвеликогшоаАмериканДримс.Ништаганезанимаосимоногаштоможепривући,забавитиилишокирати публику... Улоге: Хју Грант, Денис Квејд, Менди Мур, Вилијам Дафо Режија:ПолВајс (ХРТ2,20.03) 07.44 08.13 08.42 09.10 10.00

КејтБланшет

НешБриџис УбиствауМидсамеру Вокер,тексашкиренџер Ургентницентар Дијагноза:Убиство Монк Вокер,тексашкиренџер УбиствауМидсамеру Дијагноза:Убиство Монк Видовњак Свепозакону Медијум Хаваји5-0

ТВпремијера: Вишеодмене

Вавилон Бол је јединствена, нада такође.Трагичнанесрећапокрећеланацдогађајакојиће повезатичетиригрупељуди, подељених култ урол ошким разликама и великом, пространомудаљеношћу. Улоге: Бред Пит, Кејт Бланшет, Гејл Гарсија Бернал,КојиЈакушо Режија:АлехандарГонзалесИнариту (Синеманија,20.00)

08.20 09.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 18.20 19.20 20.20 21.20 22.20 23.20

13.34 15.05 15.28 15.52 16.37 17.13 18.00 18.20 18.34 19.18 19.43 20.03 21.55 00.48 02.29 02.50 03.32 04.20

МалаТВ НеухватљивопрасеРуди ИстрагеМладогМесеца Школскисат ПреносседницеХрватског сабора Талацдана,филм ДеграсиНовинараштај Девојчицаизбудућности Школскисат МалаТВ Бриљантин Регионалнидневник Жупанијскапанорама ТриХил Телетабис Музика,музика... Америчкиснови,филм Танкацрвеналинија,филм Поротник,филм Симпсонови Родитељиидеца Којак Ноћнимузичкипрограм

06.00 07.30 09.00 09.59 11.30 13.00 14.00 16.00 17.30 18.30 20.00 21.00 23.00 00.30

Узбуна:Рубиконовазавера Првазабрањенаљубав Биографија-ДруБаримор Блефслепогчовека Потрагазавеселимбожићем Биографија-КлајвОвен Смртоноснараздаљина Бесичаст2 Биографија-ДруБаримор ИдругипутбиједваБожић... Биографија-КлајвОвен 8милиметара2 Нестали Крађа

04.00 06.00 08.00 10.00 12.00

Ја у љубав верујем Робокап 2 Очи анђела Хотел Оаза Мистериозно убиство на Менхетну Како је Гринчукрао Божић Много буке ни око чега Мумија Мистична пица Ја у љубав верујем Еротскифилм Еротскифилм

14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

МолиШенон

10.00 10.30 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 23.45 00.40 01.40

Какотораде? Уделићусекунде Преживљавање Трговциаутомобилима Петабрзина Америчкичопери Прљавипослови Опасанлов Разоткривањемитова Врхунскоградитељство Преживљавање Какосеправи? Какотораде? Разоткривањемитова Чарипутовања Чудовиштаизреке Разоткривањемитова Уклетакућа Чарипутовања

08.30 09.00 11.00 14.00 15.45 18.30 20.15 23.00 00.00

Аутомобилизам Билијар Билијар Фудбал Билијар Фудбал Билијар Фудбал Билијар

Подаци се брижно крију

К

оји дуг има приоритет: унут рашњи или говарајући статистички подат ак за епизоде преспољни? Показали смо да је унут рашњи станка отплате унут рашњег дуга, вероватноћу дуг уопштено велики, пос ебно у епизода- инфлационе кризе и збир случајева високе инма престанка отплате спољног дуга или високе флације и престанка отплате унут рашњег дуга, инфлације. Јасно је да би, уколико желимо да што је сажет ак експропријације имовине домаразумемо како се кризе одигравају, помогло ако ћих резиденат а. боље разумемо релативни приоритет унут раТоком раног периода, па све до Другог светшњег и спољног дуга. Очито, начин на који се ског рат а, било је више случајева престанка откризе одвијају зависи од дате земље и датог пе- плате спољног дуга него у каснијем периоду. Од риода. Вероватно су многи чиниоци релевантни, 1800. до 1939. вероватноћа да до тога дође је 20 попут независности цент ралне банке и режима одсто, наспрам исте вредности за домаће резидевизног курс а. Ипак, неколико простих поређе- денте од 12 проценат а. За цео узорак није било ња крет ања производње и инфлације током пе- статистички значајне разлике између случајева риода пре и после престанка отплате унут ра- престанка отплате дугова домаћим зајмодавцишњих и спољних дугова много тога откривају. Наш е рач ун иц е су сам о оквирне. Пре него што смо саставили своје податке није постојала обухватна фаза подат ака о директним престанцим а отп лат е унут раш њих дугова, а поготово не постоје подаци о де факто престанцима отплат а. Иако смо уверени у то да наш узорак пружа релативно потпуну слику престанка отплате спољних дугова и епизода високе инфлације, једноставно не знамо колико смо епизода престанка отплате унут рашњег дуга вероватно промашили, чак и ако пажњу ограничимо на де јуре престанке отплат а. У овом поглављу представили смо оквирну слику тога Војни буџет и економија САД током кризе како су јасне епизоде престанка отплате унут рашњих дугова или њиховог ма и странцима. Са све раширенијом упот ребом репрограмирања скривене у историјским архи- папирног новца инфлација је изгледа постала вама. Наш спис ак престанка отплате сигурно целисходније средство од експропријације. Као представља дољу границу стварног броја случа- резулт ат тога, дошло је до повећања учесталојева. сти опор ез ивањ а домаћ их рез ид ен ат а пос ле Колико су макроекономски услови лоши пред Другог светског рат а. престанак отплате дугова? Нема двојбе да је пад Како је унут рашњи јавни дуг тржишта у напроизводње пред престанка отплате унут ра- стајању нестао с радара многих економиста? шњег дуга обично знатно гори од пада пред пре- Многи ист раживачи веровали су да нико никада станак отплате спољног дуга. Прос ечан кумула- не би својевољно дао зајам у домаћој валути тивни пад производње током три године пред клептократским владама тржишта у настајању. престанак отплате унут рашаСигурно нико не би повероњег дуга је осам проценат а. вао таквој влади да ће се одС раширеном употребом Пад производње само у годиупрети томе да тај дуг у потни унут рашње дужничке кри- папирног новца инфлација је пуности избрише кроз инзе је четири одсто; упоредимо флацију. Логички закључак постала целисходније то с прос ечним падом од 1,2 био је да јавни дуг у домаћој сред с тво од екс п ро п ри ј а ц и ј е, одсто када је у пит ању спољвалути не може да постоји. што је повећало учесталост Недостат ак транспарентнони дуг. Слично можемо ураопорезивања домаћих дити и за стопе инфлације – сти који одликује такве владе разлике су још веће. Инфлаје збуњујући. Те владе редоврезидената после ција је, током године када је но се окрећу домаћим и страДругог светског рата дошло до престанка отплате ним тржиштима да би се заспољних дугова, у прос еку дужиле, а несигурни подаци висока (33 посто), међутим инфлација заиста о ранијим отплат ама повисиће премије за ризик почиње махнито да расте током унут рашњих ду- за нови дуг. жничких криза и у години престанка отплате изМоже се једино претпоставити да многе владе носи 170 посто. Током година после престанка не желе да тржишта капитала у потпуности схваотплат а инфлација остаје на нивоу од, или изнад те каквом су ризику оне изложене због гомилања 100 посто. Не чуди што престанак отплате дуго- дугова и гаранција за дугове јер се боје да ће ва кроз инфлацију иде подруку с престанком от- због тога морати да плате знатно више трошкова плате унут рашњих дугова – пре, током и после финансирања. Објављивање података учиниће експлицитне унут рашње експропријације. За- да улагачи поставе питање зашто и тренутни покључујемо да до директног престанка отплате даци не могу бити исто тако доступни. Данас чак унут рашњих дугова долази само у време вели- и САД имају веома нетранспарентан рачуноводких макроекономских невоља. ствени систем, препун потенцијално скупих ванДа бисмо донекле разјаснили случајеве екс- буџетских гаранција. У свом одговору на најнопропријације резиденат а наспрам нерезиденат а, вију кризу, влада САД пренела је огромне ванбинаправили смо четири временске серије за пери- лансне гаранције на своје рачуне, преузевши таод од 1800. до 2006, које показују вероватноћу ко обавезе које су биле истог реда величине као да земља престане да отплаћује спољни дуг, од- и расходи за одбрану, ако не и већи. Књигу “ОВОГ ПУТА ЈЕ ДРУГАЧИЈЕ”можете купити у књижари “Службеног гласника” (Јеврејска 13,Нови Сад)уз попуст од 30 одсто, за 1.210динара,или наручити путем телефона 021/6622–609 и 421–859 или и-мејла knjizara4@slglasnik.com

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar Tomi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


monitor

petak4.maj2012.

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Вашомиљениданћесепоказати као леп, пријатан и успешан. Дан који обећава. Могућ је прилив новцаивеселодруштвоскојимделите иста интересовања. У љубави сте несташни,поиграватесе.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

4. maj 2012.

Петак је радни дан, пре свега за вас,билоупослуилиоконекихврло практичних и уобичајених ствари. Комуникативни сте и спремни на сарадњу и дружење с особама младалачкогдухаилидецом.

BIK 20.4-20.5.

RAK 22.6-22.7.

dnevnik

c m y

32

Имате добре односе менталног разумевања и уклапања с особом докојевамјестало,унекомоблику љубавног односа који подразумева лакуинеоптерећујућупричу.Излазакипровод.

Месецједанасуваздушномзнаку Ваге, што утиче на ваш отворен приступ послу и сарадњи с другим људима.Спремнистенакомпромисе и разноврсна решења текућих ситуација.Опушенокодкуће.

Обавезеипосаопресвега.Иако је викенд, вредно радите јер сте такви,уколикоовихдананистена време отпутовали на неко лепо местопасесадазадовољнивраћате.

Трошите новац преко планиране мере, али и то је ОК. Уживајте у ономешторадите.Вреднујетеиодмеравате неке околности да бисте накрајудонелиправуодлуку.Будитефизичкиактивни,возитебицикл.

Nena Radaшin, astrolog nena.r@eunet.rs VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Сусретутајностиможебитивеомаинтригантан.Потрудитеседасачуватесвојенамереиодржитеконтролунаддрагимособамадокојих вам је стало. Чудни снови говоре вишеодречи.

Дружељубивисте,апосебновам пријаједнаженскаособаскојомможете разменити утиске и планове. Ипак, не рачунајте на њену помоћ јер лако обећа, али тешко одржи обећање.

Укаријерисуданасприсутненекенеизвеснеипроменљивеоколностикојетребадасхватитекаопролазне. Могући су пропусти претпостављених, за које ви нисте одговорни. Рачунајтенаљубав.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Почетаквикендајеприликадасе потрудите око многих ствари које треба урадити и привести крају. Променљивог сте расположења и дозвољавате другима да утичу на васивашеодлуке.Пролазнафаза.

Имате могућности да уређујете свој дом, где се најлепше осећате. Мада волите путовања и мада вас местонедржи,уовомпериодутражитеуспехиуточиштеусвојојкући идуши.

Јошједанвикендкојиобећаваје предвама.Иматемогућностидага осликате како желите, попут белог платназасликањекојећетеиспунити бојама и утисцима. Креативни сте.Ослушнитесвојуинтуицију.

TRI^-TRA^

Плаче заЏенифер V REMENSKA

24

Subotica

23

Sombor

24

Kikinda

25

Vrbas

24

B. Palanka

24

Zreњanin

23

S. Mitrovica 24 Ruma

24

Panчevo

25

Vrшac

25

Srbija Beograd

25

Kragujevac

25

K. Mitrovica 26 Niш

PROGNOZA

Пад

Vojvodina Novi Sad

26

Иако је од раскида Џона Мајера и ЏениферАнистон прошло већ три године певач је наводно тек сада спреман да је пусти, па се опро стио с њом у пе сми „Shadow Days”. Упућени извор је за „Us Weekly” истакао да је своју нову пе сму Џон по светио Џенифер, знајући да ће је она чути. Ево стихова којима се Мајер опро стио од славне глумице: „Останеш сам - сломљен у комаде, на поду хотелске собе. Тешки дани помогли су ми да видим, ја сам добар човек, доброг срца. С тешким данима и ружним почетком и напокон сам схватио да морам да наставим даље.” Мајер и Анистонова су се зближили у фебруару 2008. године, а разишли су се после годину дана везе. Бивша супруга Бреда Пита потом је срећу нашла уз колегу ЏастинаТероуа.

темПературе , могући ПљуСкови

НОВИСАД: Нестабилносамогућимлокалнимпљусковимауз мањи пад температуре. Ветар умерен западни. Притисак испод нормале.Минималнатемпература15,амаксимална24степена. ВОЈВОДИНА: Променљивооблачноинестабилносаповременим локалним пљусковима уз мањи пад температуре. Ветар слаб до умерен западни. Притисак испод нормале. Минимална температура 14,амаксимална 25степени. СРБИЈА: Променљивооблачноинестабилносаповременим локалнимпљусковимаузмањипадтемпературе.Ветарслабдо умерензападни.Притисакисподнормале.Минимална температуре9,амаксимална 27степени. ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: Завикендвећином сунчаноипријатнотопловреме,аунедељупослеподнеиувече могућа појава локалних пљускова. У понедељак и уторак мало свежије уз пролазну кишу. Средином идуће седмице сунчано и умеренотопло.

БИОметеОРОлОшкА пРОгНОзА зА СРБИЈу: Већинахроничнихболесникаћеосетититегобеуследутицајафронта,аглавобоља,реуматскиболовиинервозамогућисукодсвихосетљивихособа.Учесницимаусаобраћајујенеопходнамаксималнапажња.

Evropa Madrid

16

Rim

21

London

15

Cirih

20

Berlin

20

Beч

24

Varшava

24

Kijev

29

Moskva

15

Oslo

7

St. Peterburg 12 Atina

29

Pariz

20

Minhen

21

Budimpeшta

24

Stokholm

10

VIC DANA СтижеПерицаизшколе икажемајци: -Наставницаисторијемиједала јединицусамозатоштонисам хтеодабудемцинкарош. -Акогајетребалодацинкариш? -ОнекојисуубилиЈулијаЦезара.

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

TISA

SAVA

Bezdan

218 (43)

Slankamen

326 (0)

Jaшa Tomiћ

Apatin

270 (42)

Zemun

386 (-6)

Tendencija stagnacije

Senta

345 (-13)

Bogojevo

227 (35)

Panчevo

394 (-4)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

325 (0)

Tendencija opadawa i stagnacije

Smederevo

532 (-6)

Titel

340 (-4)

NERA

Baч. Palanka 228 (20) Novi Sad

252 (9)

Tendencija porasta i stagnacije

Hetin

146 (-10) N. Kneжevac 321 (-18) S. Mitrovica 326 (-28)

96 (-2)

Tendencija stagnacije

Tendencija opadawa i stagnacije

Beograd

Kusiћ

334 (-7)

88 (-4)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 4.maj 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"