Page 1


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

¸ÀAUÀªÀÄ ದೀಪಾವಳಿ

¸ÀAaPÉ – 2017

¸ÀA¥ÀÄl 38 ¸ÀAaPÉ 2

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆl www.VidyaranyaKannadaKuta.org

ಸಂಪಾದಕರು:

ನಳಿನಿ ಮೈಯ ಆಶಾ ಗುರುದತ್ ವಿಶ್ವ ನಾಥ್ ಶಿವಸ್ವವ ಮಿ

ಮುಖಪುಟ ವಿನಾಾ ಸ:

Printer: ಸಂಪುಟ 38

ವಿಶ್ವ ನಾಥ್ ಶಿವಸ್ವವ ಮಿ

DigiSlate, Inc. 1

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ವಿಷಯಸೂಚಿ / Table of Contents SI No.

Title

Writers/Contributors

Page No.

1

ವಿಷಯಸೂಚಿ

2

2

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರ ಮಾತು

ಮಂಜುನಾಥ ಕುಣಿಗಲ್

4

3

ಸಂಪಾದಕೀಯ

ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ

6

4

ಓದುಗರ ಓಲೆಗಳು

8

5

ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟ ಸಮಿತಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರ ಗಳು

9

6

ದೀಪಾವಳಿ – ರಾಷ್ಟ ೀಯ ಹಬ್ಬ

ಶಾರದಾ ಬೈಯಣ್ಣ

17

7

ಕತ್ತ ಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕನೆಡೆಗೆ

ಶ್ರರ ತಿ ವಿಶ್ವ ನಾಥ್

21

8

ನ್ಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮಮ ಯ ವಿದಾಯ ರಣಿಣ ಗರು

ನ್ಳಿನ ಮೈಯ

22

9

ಲಕಮ ಮ ಬಾರಮಾಮ

ಶಾಮ್ಲಾ ರಾವ್

24

ಬ್ದುಕೇ ನಂದಾದೀಪ

ತಿರ ವೇಣಿ ಶ್ರ ೀನವಾಸರಾವ್

26

ದೀವಿಗೆ

ನೀತಾ ಧ್ನಂಜಯ

26

ಬ್ನನ ಬೆಳಗುವ

ವಿಶ್ವ ನಾಥ್ ಶ್ವಸ್ವವ ಮಿ

27

ಹಣ್ತೆ

ರವಿ ಮಿಟ್ಟಟ ರ್

27

ದೀಪಾವಳಿ

ನ್ಳಿನ ಮೈಯ

28

ನೀ ಬೆಳಕು

ರವಿ ಮಿಟ್ಟಟ ರ್

28

ಮ್ತೆತ ಬಂದದೆ ದವಾಳಿ

ಅಣ್ಣಣ ಪುರ್ ಶ್ವಕುಮಾರ್

29

ದೀಪ ವಿಸಮ ಯ

ನೀತಾ ಧ್ನಂಜಯ

29

ಜ್ಯ ೀತಿ-ದೀಪಕರ ಪರ ಣ್ಯ

ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್

30

ಗುರುವೇ ನ್ಮ್ಗೆ ನಂದಾದೀಪ

ನಾಗಭೂಷನ್ ಮೂಲಿಿ

30

11

ಕೃಷಣ ಕಾಡುತಾತ ನೆ

ತಿರ ವೇಣಿ ಶ್ರ ೀನವಾಸರಾವ್

31

12

ಮೂಕಂ ಕರೀತಿ ವಾಚಾಲಂ

ಪಿ. ಎಸ್. ಮೈಯ

33

ಪರ ಕಾಶ್ ಹೇಮಾವತಿ

36

ದೀಪ ಸಲ್ಲಾ ಪ ಕವನಗಳು

10

13

ಕನಾಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲಿಿ ಕೆಲವು ಗಣ್ಯ ಮ್ಹಿಳೆಯರು

14

ಚನಾನ ಗಿದದ ೀರಾ ಅಿಂಕಲ್

ನತಿನ್ ಮಂಗಳವೇಢೆ

41

15

ಮ್ದುವೆ ಎಿಂಬ್ ಅನುರಾಗದ ಅನುಬಂಧ್

ಶಾರದಾ ಮೂತಿಾ

45

16

ಹನೆನ ರಡನೆಯ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದಲಿಿ ಮ್ಹಿಳೆಯರ ಸಬ್ಲಿೀಕರಣ್ ಕಾರ ಿಂತಿ

ಅಣ್ಣಣ ಪುರ್ ಶ್ವಕುಮಾರ್

46

ಸಂಪುಟ 38

2

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ವಿಷಯಸೂಚಿ / Table of Contents-2 SI No.

Title

Writers/Contributors

Page No. 49

ಸಹಿ

ಅನುಪಮಾ ಮಂಗಳವೇಡೆ ಅನಲ್ ದೇಶ್ಪಾಿಂಡೆ ನ್ಳಿನ ಮೈಯ

19

ಅಮೇರಿಕದಲಿಿ ಕನ್ನ ಡದ ದೀಪಧಾರಿಗಳು

ತಿರ ವೇಣಿ ಶ್ರ ೀನವಾಸರಾವ್

53

20

ಋಣ್ಮುಕೆತೀಶ್ವ ರ

ಜ. ಎಸ್. ಆರಾದಯ

58

21

ನಾನೂ ಕನ್ನ ಡದಲಿಿ ಗಣಿತ್ ಪಠ್ಯ ಪಸತ ಕ ಬ್ರದದೆದ

ಶಂಕರ ಹೆಗಡೆ

61

22

ಅಮೇರಿಕನ್ ಇಿಂಗಿಿ ಷ್ನ್ ಭಾಷಿಂತ್ರ ಚುಟುಕುಗಳು

ಎಿಂ. ಜಯರಾಮ್

65

23

ಕಲಿಮಂಜಾರ ಪವಾತ್ ಶ್ಖರವನೆನ ೀರಿದ ಧೀರ ಸ್ವಹಸಿ

ಶಾರದಾ ಬೈಯಣ್ಣ

67

24

ಬಾಲಯ ದ ನೆನ್ಪುಗಳು

ನಾಗ ಐತಾಳ್

68

25

ಆನುವಾದದ ಅನುಭವ

ಅನಲ್ ದೇಶ್ಪಾಿಂಡೆ

72

17

ಎರಡು ಕವನ್ಗಳು

18

50

ಅನುವಾದ ಕಮ್ಮ ಟ

26

27

74

ಅಕಿ ರೆಯ ಅಮ್ಮ ನಗೆ

ಅನಲ್ ದೇಶ್ಪಾಿಂಡೆ

75

ಕಂಡಳು ನ್ಮ್ಮ ಅವವ

ಸಶಾಿಂತ್ ಮ್ಧುಕರ್

75

ಅಮ್ಮ ನ್ ಕುರಿತು

ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಭಟಟ

76

ನಾ ಕುಬ್ಜ ....

ವಿಶ್ವ ನಾಥ್ ಶ್ವಸ್ವವ ಮಿ

76

ತಾಯಂದರು, ಅನ್ಯ ವಿಷಯಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ

ಅಣ್ಣಣ ಪುರ್ ಶ್ವಕುಮಾರ್

77

Ramayana: the Eternal Scripture

Bangalore Sureshwara

77

ಚಿಣ್ಣ ರ ಕಾನನರ್

81 ನಶ್ಚ ಲ್ ಆರಾಧ್ಯ , ಶ್ಶ್ರ ಭಟಟ ,

ಜೀನ ನ್ನ್ಗೆ ಮೂರೂ ವರ ಕೊಟಟ ರೆ ....

ಮಾನ್ಸಿ ಮಂಗಳವೇಢೆ, , ಸಿಯಾ

82

ಅಪರಂಜ Life without Wi-Fi

Shrikar Bhatt

86

Aiming for the Moon

Vyoma Aparanji

87

My Trip to India

Sathvik Kunigal

88

My Trip to India

Abhilasha Praveen

89

Yellowstone: The First National Park

Shishir Bhatt

90

29

ದೀಪಾವಳಿ ಪದರಂಗ

ಅಣ್ಣಣ ಪುರ್ ಶ್ವಕುಮಾರ್

92

30

List of VKK Individual Sponsors

94

31

VKK Event Photos

95

28

ಸಂಪುಟ 38

3

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರ ಮಾತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಣಿಗಲ್

ಆತಿಮ ೀಯ ವಿದಾಯ ರಣ್ಯ ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟದ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ೀತ್ಸ ವದ ಶ್ರಭಾಶ್ಯಗಳು. ದೀಪಾವಳಿ ಬೆಳಕನ್ ಹಬ್ಬ . ಬೆಳಕೆಿಂಬ್ ಶ್ಕತ ನ್ಮ್ಮಮ ಲಿ ರ ಜೀವನ್ದ ಅಥಾವನುನ ತೀರಿಸುವ ಶ್ಕತ . ಬೆಳಕನ್ ಪಾರ ಮುಖಯ ತೆ ನ್ಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಗಾಯತಿರ ಮಂತ್ರ ದಲೆಿ ೀ ಹೇಳಿಲಿ ವೆ? ‘ಭರ್ೀಾ ದೇವಸಯ ಧೀಮ್ಹಿ, ಧಯೀಯೀನಃ ಪರ ಚೀದಯಾತ್’ (ಸೂಯಾನ್ ಬೆಳಕು ಹೇಗೆ ಕತ್ತ ಲನುನ ದೂರರ್ಳಿಸುವುದೀ, ಹಾಗೆಯೇ ಜಾಾ ನ್ವೆಿಂಬ್ ಬೆಳಕು ನ್ನ್ನ ಅಜಾಾ ನ್ವನುನ ಹೊಗಲಾಡಿಸಲಿ) ಅಿಂತ್! ಹಿೀಗಾಗಿ ಬೆಳಕು ಎಿಂದರೆ ಕೇವಲ ಕತ್ತ ಲೆಯನುನ ಓಡಿಸುವ ಬೆಳಕಲಿ . ಜಾಾ ನ್ದ ಬೆಳಕು, ಆರೀಗಯ ದ ಬೆಳಕು, ಪಿರ ೀತಿಯ ಬೆಳಕು, ಶಾಿಂತಿಯ ಬೆಳಕು ಎಲಿ ವೂ ಇದರಲಿಿ ಸೇರುತ್ತ ವೆ. ಈ ಎಲಿ ಬೆಳಕುಗಳೂ ನ್ಮ್ಮಮ ಲಿ ರ ಬಾಳನುನ ಬೆಳಗಲಿ ಎಿಂದು ಹೃತ್ಪೂ ವಾಕವಾಗಿ ಹಾರೈಸುತೆತ ೀನೆ. ಪರ ತಿ ವಷಾ ಹೇಗೆ ನ್ಮ್ಮ ವಿದಾಯ ರಣ್ಯ ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟ ಹೇಗೆ ಹೊಸ ವೈಶ್ಷಟ ಯ ಗಳನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುು ತ್ತ ದ, ಹಾಗೆಯೆ ಈ ವಷಾವೂ ನ್ಮ್ಮ ದೇ ಆದ ವೈಶ್ಷಟ ಯ ವನುನ ಸಮಾರಂಭಗಳಲಿಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪರ ಯತಿನ ಸಿದೆದ ೀವೆ. ಆ ನಟ್ಟಟ ನ್ಲಿಿ ಒಿಂದಿಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನಾಾಟಕದ ವಿವಿಧ್ ಪರ ದೇಶ್ಗಳ ವಿಶ್ಷಟ ಖಾದಯ ಗಳನುನ ಉಣ್ಬ್ಡಿಸಿದೆದ ೀವೆ, ಉಿಂಡು ಖುಷ್ ಪಟ್ಟಟ ದೆದ ೀವೆ. ಸಂಕಾರ ಿಂತಿಯಲಿಿ ಉತ್ತ ರ ಕನ್ನ ಡದ ಜ್ೀಳದ ರಟ್ಟಟ , ಯುಗಾದಗೆ ದಕಮ ಣ್ ಕನ್ನ ಡದ ಮುತುತ ಳಿ, ಗಣೇಶ್ನ್ ಹಬ್ಬ ಕೆಿ ಬೆಿಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಕಡೆಯ ನುಚಿಚ ನುಿಂಡೆ, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪೂರಿ ಮ್ತುತ ಶ್ರ ೀಖಂಡ್ (ಮ್ಹಾರಾಷಟ ದಿಂದ ಪರ ಭಾವಿತ್ವಾದ ಉತ್ತ ರ ಕನಾಾಟಕ ಖಾದಯ ) ಹಿೀಗೇ. ನಮ್ಗೆಲಾಿ ಅದು ಮ್ಮಚುಚ ಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಿಂದು ಹಾರೈಸುತೆತ ೀವೆ. "ಅನ್ನ ದೇವರ ಮುಿಂದೆ ಇನುನ ದೇವರು ಇಲಿ " ಅಿಂತ್ ಸವಾಜಾ ನೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಆಹಾರ ನ್ಮ್ಮ ಜೀವನ್ದ ಮುಖಯ ಅಿಂಗ.

ಸಂಪುಟ 38

4

ಸ್ವಿಂಸಿ ೃತಿಕ ಕಾಯಾಕರ ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾ ವೈವಿಧ್ಯ ಮ್ಯ ಕಾಯಾಕರ ಮ್ಗಳನುನ ಕೊಡಲು ಪರ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆದ ೀವೆ. ಸಂಕಾರ ಿಂತಿಯಲಿಿ ಆಶಾ ಆಚಾಯಾ ಅಡಿಗರು ನಯೀಜಸಿದ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ "ರಾಮೇಶ್ವ ರ", ಯುಗಾದಯಲಿಿ ಬಿ.ಆರ್.ಛಾಯಾ ಅವರ ಸಂಗಿೀತ್, ಗಣೇಶ್ನ್ ಹಬ್ಬ ದಲಿಿ ರಿಚಡ್ಾ ಲ್ಲಯಿಸ್ ಮ್ತುತ ತ್ಬ್ಲ ನಾಣಿ ಅವರ ಹಾಸಯ ದ ಹೊನ್ಲು ಮ್ತುತ ರಂಗ ವತುಾಲ ತಂಡದಿಂದ ‘ವೇಷ’ ನಾಟಕ, ಮುಿಂತಾದ ಕಾಯಾಕರ ಮ್ಗಳು ಮ್ನ್ರಂಜನೆಯ ರಸಧಾರೆಯನೆನ ೀ ಹರಿಸಿವೆ. ನ್ಮ್ಮ ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟ ಇಷ್ಟ ಿಂದು ಏಳಿಗೆಯಾಗಿ ಈ ದನ್ ನೂರಾರು ಕನ್ನ ಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನ ಡತ್ನ್ದ ದಾಹವನುನ ತ್ಣಿಸುತಿತ ರಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಹಿಿಂದೆ ಎಷ್ಟಟ ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಎಷ್ಟ ಿಂದು ಜನ್ ದುಡಿದದಾದ ರೆ ಎಿಂಬುದನುನ ನಾವು ಮ್ರೆಯುವಂತಿಲಿ . ಈ ವಷಾ ಯುಗಾದಯಲಿಿ ವಿದಾಯ ರಣ್ಯ ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟದ ಮಾಜ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರನೆನ ಲಿ ಆಹಾವ ನಸಲಾಗಿದುದ ಅವರಲಿಿ ಬ್ಹಳಷ್ಟಟ ಮಂದ ಸಮಾರಂಭಕೆಿ ಆಗಮಿಸಿದದ ರು. ಅವರನೆನ ಲಿ ವೇದಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕರೆದು ಗೌರವಿಸಿದುದ ನ್ಮ್ಗೆ ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ತೃಪಿತ ಯನುನ ಕೊಟ್ಟಟ ದೆ. ನ್ಮ್ಮ ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟ ಕನ್ನ ಡಿಗರೇತ್ರ ಭಾರತಿೀಯರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಟ್ಟಟ ನ್ಲಿಿ ಒಿಂದೆರಡು ಕರ ಮ್ಗಳನುನ ಈ ವಷಾದ ಕಾಯಾಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನ್ಮ್ಮ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ದ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಿಂದ ನ್ಡೆವ ಕಾಯಕರ ಮ್ಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಭಾಷ ಸ್ವಿಂಸಿ ೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಿಗೆ ಆಹಾವ ನ್ ಬ್ರುತಿತ ತುತ ಆದರೆ ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟದ ಅಸಿತ ತ್ವ ಸಹ ತಿಳಿಯದದದ ರಿಿಂದ ನ್ಮ್ಗೆ ಅವರ ಆಹಾವ ನ್ ಬ್ರುತಿತ ರಲಿಲಿ . ನ್ಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಯನುನ ಚಿಕಾರ್ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲಿಿ ಈ ಸ್ವರಿ ನೀಿಂದಾಯಿಸಿದೆದ ೀವೆ, ಮ್ತುತ ಹಲಾವಾರು ಕಾಯಾಕರ ಮ್ಗಳಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆದ ೀವೆ.

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ಸಂಕಾರ ತಿ ಹಬ್ಬ ದ ಅಚರಣೆಗೆ ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಜಾತ್ ಅಮೇರಿಕ ಕಾಿಂಗೆರ ಸ್ಸ ಪರ ತಿನಧ ರಾಜ ಕೃಷಣ ಮೂತಿಾಯವರನೂನ ಮ್ತುತ ಉಗಾದ ಹಬ್ಬ ದ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದಭಾದಲಿಿ , ಚಿಕಾರ್ ಭಾರತಿೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಶ್ರ ೀಮ್ತಿ ನೀತ್ ಅವರನುನ ಮುಖಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಹಾವ ನಸಲಾಗಿತುತ . ಕಳೆದ ಸ್ಥಪ್ಟ ಿಂಬ್ರ್ ನ್ಲಿಿ ಡಲಾಿ ಸಿನ್ಲಿಿ ನ್ಡೆದ ನಾವಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಸಮ್ಮಮ ೀಳನ್ದಲ್ಲಿ ವಿದಾಯ ರಣ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸಿತುತ . ಒಟ್ಟಟ ನ್ಲಿಿ ಈ ವಷಾ ವಿದಾಯ ರಣ್ಯ ದ ಕೀತಿಾ ಪತಾಕೆ ಗರಿಬಿಚಿಚ ಹಾರಿತುತ . ಇವೆಲಿ ದರ ಹಿಿಂದೆ ಸದದ ಲಿ ದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದುದ ನಮ್ಮ ಬೆಿಂಬ್ಲ. ಆ ಬ್ಗೆೆ ನಾನು ಮ್ತುತ ನ್ಮ್ಮ ಸಮಿತಿಗಳ ಎಲಿ ಸದಸಯ ರೂ ನಮ್ಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆದ ೀವೆ. ನ್ಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಕಾಯಾಕರ ಮ್ಗಳನುನ ಪಾರ ಯೀಜಸಿ ಆಥಿಾಕ ನೆರವು ನೀಡಿದ ಎಲಿ ರಿಗೂ ನ್ಮ್ಮ ಕೃತ್ಜಾ ತೆಗಳು. ಇತಿತ ೀಚಿನ್ ವಷಾಗಳಲಿಿ ಉದಯ ಮಿಗಳು ನ್ಮ್ಮ ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟದ ಕಾಯಾಕರ ಮ್ಗಳನುನ ಪಾರ ಯೀಜಸಿ ಕಾಯಾಕರ ಮ್ಗಳಿಗೆ ಹಣ್ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸುತಿತ ವೆ. ಈ ಉದಯ ಮ್ಗಳನುನ

ಸಂಪುಟ 38

5

ನೀವು ನಮ್ಮ ನತ್ಯ ದ ಅಗತ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಾಸಿ ಅವರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದುಕೊಿಂಡರೆ ಅವರುಗಳು ಮುಿಂದನ್ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟದ ನೆರವಿಗೆ ಬ್ರುವಂತಾಗುತ್ತ ದೆ. ವಿನೇಶ್ ಅಿಂಬೆಕರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ದ ಮುಿಂದನ್ ವಷಾದ ಕಾಯಾಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಇನ್ನ ಷ್ಟಟ ವೈವಿದಯ ಮ್ ಕಾಯಾಕರ ಮ್ಗಳನುನ ಕೊಡಲು ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಗಲಿ ಎಿಂದು ಹಾರೈಸುತೆತ ೀನೆ.

ಮ್ತತ ಮ್ಮಮ ಎಲಿ ರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶ್ರಭಾಶ್ಯಗಳು.

ಇಿಂತಿ ತ್ಮ್ಮ ವ, ಮಂಜುನಾಥ ಕುಣಿಗಲ್

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಸಂಪಾದಕೀಯ

‘ಸಂಗಮ್’ದ

ಸಂಪಾದಕತ್ವ

ಕೈಗೆತಿತ ಕೊಿಂಡ

ಕೆಲಸ!

ನಾವು

ಸರಸವ ತಿಯ

ಪಿರ ೀತಿಯಿಿಂದ ರಥವಾದ

ಗೌರವಿಸುವಂಥದುದ ,

ಇನನ ಿಂದು

ಅಮ್ಮರಿಕಾದಲಿಿ

ಕನ್ನ ಡಕಾಿ ಗಿ ಶ್ರ ಮ್ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ ರುವವರ

‘ಸಂಗಮ್’ದ ತೇರನುನ ಎಳೆಯಲು ಎಷ್ಟಟ ಜನ್ರ ಕೈಗಳು

ಸಂದಶ್ಾನ್. ಈ ಎರಡು ಅಿಂಕಣ್ಗಳನುನ

ಮುಿಂದೆ ಬಂದವು! ನೆರವಾದವು! ಎಣಿಸಿಕೊಿಂಡಾಗ ಎದೆ

ಸಂಪಾದಕರೂ ನ್ಡೆಸಿಕೊಿಂಡು ಹೊೀದಾರೆಿಂಬ್ ಆಶ್ಯ

ತುಿಂಬಿ

ನ್ಮ್ಮ ದು.

ಬ್ರುತ್ತ ದೆ.

ಮಂಡಲಿಯ

ಸಂಗಮ್

ಕೇವಲ

ಹೊಣೆಯಲಿ .

ಸಂಪಾದಕ

ಕನ್ನ ಡ

ಸ್ವಹಿತ್ಯ

ಪಿರ ಯರಾದ ಎಲಿ ವಿದಾಯ ರಣಿಣ ಗರ ಪಿರ ೀತಿಯ ಕೈಿಂಕಯಾ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾಯಕದಲಿಿ ಕೈ ಜ್ೀಡಿಸಿದ ಎಲಿ ರಿಗೂ ನ್ಮ್ಮ

ಹೃತ್ಪೂ ವಾಕ ನ್ಮ್ನ್. ಅಕ್ಷರ ಮ್ತುತ

ಪುಟ

ವಿನಾಯ ಸದಲಿಿ ಶಂಕರ್ ಹೆಗೆೆ ಹಾಗೂ ಅರುಣ್ ಮೂತಿಾ ಅವರು

ನೀಡಿದ

ಅತ್ಯ ಮೂಲಯ

ಸಹಾಯವನುನ

“ಧ್ನ್ಯ ವಾದಗಳು” ಎಿಂಬ್ ಒಿಂದು ಮಾತಿನ್ಲಿಿ ಪೂರೈಸಲಾಗದು!

‘ಸಂಗಮ್’

ಪ್ರ ೀಮಿಗಳೆಲಿ ರಿಗೂ ವಗಾಕಿ ಲಿ

ಸೇರಿದುದ ,

ಕೇವಲ

ಎಿಂಬ್ ಮಾತ್ನುನ

ಹೇಳಿ

ಸ್ವಹಿತ್ಯ ಸಂಪಾದಕ

ಸ್ವಬಿೀತುರ್ಳಿಸಿದ

ಅವರಿಗೆ ಮ್ನ್ದಾಳದ ಕೃತ್ಜಾ ತೆಗಳು!

ಶ್ರರು

ಮಾಡಿದೆದ ೀವೆ-

"ನ್ಮ್ಮ

ವಿದಾಯ ರಣಿಣ ಗರು" ಮ್ತುತ "ಅಮ್ಮರಿಕೆಯಲಿಿ ದೀಪಧಾರಿಗಳು".

ಹೆಸರೇ

ಸೂಚಿಸುವಂತೆ

ಹಲವಾರು ಜನ್ ನ್ಮ್ಮ ಕೂಟದ "ಸಂಗಮ್" ಪತಿರ ಕೆಯ ಬ್ಗೆೆ ,

ಅದರ

ಗುಣ್ಮ್ಟಟ ದ

ಬ್ಗೆೆ

ಹೆಮ್ಮಮ ಯ ಕನ್ನ ಡದ ಒಿಂದು

ಮ್ಮಚಿಚ ಗೆಯ,

ಪರ ಶಂಸ್ಥಯ ಮಾತುಗಳನಾನ ಡಿದಾದ ರೆ. ೩೮ ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪತಿರ ಕೆಯನುನ ನ್ಡೆಸಿಕೊಿಂಡು ಬಂದರುವುದೇ ಒಿಂದು

ಹೆಗೆ ಳಿಕೆ!

ನ್ಗರಗಳಲ್ಲಿ

ಬೇರೆ

ಯಾವ

ಅಮ್ಮರಿಕಾದ

ಈ ದಾಖಲೆ ಇಲಿ . ಸಂಗಮ್ ಮ್ತುತ

ವಿದಾಯ ರಣ್ಯ ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟ ಹಿೀಗೆ ವಷಾದಿಂದ ವಷಾಕೆಿ ಬೆಳೆಯುತಾತ ,

ಹೊಸತ್ನ್ವನುನ

ಮೈಗೂಡಿಕೊಿಂಡು

ಮುಿಂದುವರಿಯಲಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನ ಡ ಸೇವೆಯನುನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ್ ನೀಡಿದ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಕುಣಿಗಲ್ ಅವರಿಗೂ, ವಿದಾಯ ರಣ್ಯ

ಈ ವಷಾ ಸಂಗಮ್ದಲಿಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಅಿಂಕಣ್ಗಳನುನ

ಮುಿಂದನ್

ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟಕೂಿ

ನಾವು ಆಭಾರಿಗಳು. ಎಲಿ ರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶ್ರಭಾಶ್ಯಗಳು. ನ್ಳಿನ ಮೈಯ-nmaiya@gmail.com

ಕನ್ನ ಡಕೂಟದಲಿಿ ನ್ಮ್ಮಮ ಲಿ ರ ನ್ಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಧ್ನೆ

ಆಶಾ ಗುರುದತ್-ashabn@rocketmail.com

ಮಾಡಿದ

ವಿಶ್ವ ನಾಥ್ ಶ್ವಸ್ವವ ಮಿ-mailviswanath@gmail.com

ಸಂಪುಟ 38

ವಿದಾಯ ರಣಿಣ ಗರನುನ

ಗುರುತಿಸಿ

6

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಓದುಗರ ಓಲೆಗಳು

ನ್ಮ್ಸ್ವಿ ರಗಳು. ಬ್ಹಳ ಸಂತೀಷ. pdf ಅನುನ ನೀವು

ಕಳಿಸಿದ

'ಸಂಗಮ್'

ನೀಡಿದೆ.

ಬ್ಹಳವಾಗಿ

ನ್ನ್ನ

ಕಂಪೂಯ ಟರ್ಗೆ

ಇಳಿಸಿಕೊಿಂಡಿದೆದ ೀನೆ. ಇನುನ ತ್ಲೆಗೆ ಏರಿಸಿಕೊಳುು ತೆತ ೀನೆ

ಮ್ನ್ಸಿಸ ಗೆ ತ್ಟುಟ ತ್ತ ದೆ. ಈ ದನ್ಗಳಲಿಿ ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟಗಳು ಇಿಂಥ

ಒಿಂದು

ವಾಷ್ಾಕ

ಅಪರೂಪವಾಗುತಿತ ದೆ.

ಸಂಚಿಕೆ

ಯಾರೂ

ತ್ರುವುದು

ಮುಖಪುಟ ಬ್ಹಳ ಬ್ಹಳ ಚಂದವಾಗಿದೆ! ಒಳಪುಟಗಳ

ಬ್ರೆಯಲು

ಮೇಲೆ

ಕಣ್ಣಣ ಡಿಸಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕಮಂಡಲಿ

ಮುಿಂದುಬ್ರುವುದಲಿ . ಬಂದರೂ ಲೇಖನ್ಗಳ ಮ್ಟಟ

ಮುತುವಜಾಯಿಿಂದ

ಸ್ವಧಾರಣ್ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಇಿಂಥ ಸನನ ವೇಶ್ದಲಿಿ ನೀವು

ರ್ತಾತ ಗುತ್ತ ದೆ.

ಇಷ್ಟಟ

ಅಳವಡಿಸಿ, ವಷಾಗಳ ಹಿಿಂದೆ ನತಿನ್+ಅನುಪಮಾ

ಒಳೆು ಯ ಸಂಚಿಕೆಯನುನ

ಹೊರತಂದರುವುದು

ಕೆಲಸ

ಮ್ಕಿ ಳ

ಮಾಡಿರುವುದು

ಕೈಬ್ರೆಹದ

ಬ್ಹಳ ಶಾಿ ಘನೀಯ. ಎಲಿ ಕಿ ಿಂತ್ ಮುಖಯ ವಾಗಿ ನೀವು

ಆರಂಭಿಸಿದ

ಮ್ಕಿ ಳಿಿಂದ ಬ್ರೆಸಿದ ಪುಟಟ

ಮುಿಂದುವರಿಸಿದದ ೀರಿ! ಖುಷ್ಯೆನಸಿತು.

ಲೇಖನ್ಗಳು, ಅವುಗಳನುನ

ಒಳೆು ಯ

ಲೇಖಗಳನುನ

ಸಂಪರ ದಾಯವನುನ

ಅವರ ಕೈಬ್ರಹದಲೆಿ ೀ ಪರ ಕಟ್ಟಸಿರುವುದು ನ್ನ್ಗೆ ತುಿಂಬಾ ಹಿಡಿಸಿತು. ಇದು ತುಿಂಬಾ ಒಳೆು ಯ ಯೀಚನೆ. ಇದಲಿ ದೆ, ಸಂಚಿಕೆ ಎಿಂದನಂತೆ ಕೂಟದ ಸಮ್ಗರ (ಹಣ್ಕಾಸಿನ್

ವಿವರ

ಇತಾಯ ದ

ಶ್ರ ೀವತ್ಸ ಜ್ೀಶ್, ವಜಾನಯ

ಚಿತ್ರ ವನುನ

ವಿವರಗಳಿಂದಗೆ)

*******************************

ಕೊಡುತ್ತ ದೆ. ಶಂಕರ ಹೆಗಡೆಯವರ ಲೇಖನ್ ನ್ನ್ನ ಕುತ್ಪಹಲವನುನ

ಕೆರಳಿಸಿತು.

ಲೇಖನ್ವನೂನ ಇನೂನ ಒಟ್ಟಟ ನ್ಲಿಿ

ಯಾವ

ಸಂಗಮ್ದ ಪರ ತಿ ಕಳಿಸಿದದ ಕೆಿ ತುಿಂಬಾನೇ ಥ್ಯ ಿಂಕ್ಸಸ :)

ಪೂತಿಾಯಾಗಿ ಓದಲಿ ವಾದರೂ

ಸಂಚಿಕೆಯ

ಬ್ಗೆೆ

ಹೆಮ್ಮಮ ಯೆನಸಿತು.

ಸಂಚಿಕೆ ಬ್ಹು ಸೊಗಸ್ವಗಿ ಬಂದದೆ. ಪರ ತಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ ,

ಸಂಗಮ್ದ ಮ್ಟಟ

ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಇತ್ರ ಕೂಟಗಳ

ಲೇಖನ್ಗಳ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಚಳಕವೇ ಎದುದ

ಸಂಚಿಕೆಗಳಿಗಿಿಂತ್

ಶ್ರ ೀಷಠ ವಾಗಿಯೇ

ಕಾಣಿಸುತ್ತ ದೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಳಿತು ಓದುವಂತ್ ದೀಘಾ

ಗಮ್ನಸಿದೆದ ೀನೆ. ಅದನುನ

ಇರುವುದನುನ

ಶ್ರ ದೆೆ ಯಿಿಂದ ಆಸಕತ ವಹಿಸಿ

ಮುಿಂದುವರೆಸುತಿತ ರುವುದು ದಡೆ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಗೂ

ನಮ್ಮ

ಹೃತ್ಪೂ ವಾಕ

ಸಹಸಂಪಾದಕರಿಗೂ

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

ಕನ್ನ ಡ ಸಂಚಿಕೆ ನೀಡಿ ಮ್ನ್ ತುಿಂಬಿ ಬಂತು. ಈ ಪಯಣ್ದಲಿಿ

ನ್ನ್ನ

ದಯವಿಟುಟ

ನ್ನ್ನ ನೂನ

ಸೇರಿಸಿಕೊಿಂಡಿದದ ಕೆಿ

ನಮ್ಗೆ

ಅನಂತ್ ನ್ಮ್ನ್ಗಳು.

ಪತ್ರ ವನುನ ಅವರಿಂದಗೂ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಿಂದಗೂ

ಪಿರ ೀತಿ,

ಹಂಚಿಕೊಳು ಬೇಕೆಿಂದು ಕೊೀರುತೆತ ೀನೆ.

ಕಾವಾಯ ಕಡಮ್ಮ ನಾಗರಕಟ್ಟಟ , ನೂಯ ಜೆಸಿಾ

ಇತಿ,

*******************************

ವಿಶಾವ ಸಪೂವಾಕ, ರಾಜರ್ೀಪಾಲ್, ಪ್ನಸ ಲೆವ ೀನಯಾ

ಸಂಪುಟ 38

7

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue Sangama has come out well. Although I took couple

Namaskara Asha avre... Have to congratulate you

of weeks to finish reading the magazine, I enjoyed it

and your team first for beautifully bringing out

thoroughly.

Sangama. Great effort indeed... I bet a lot of time

Given the fact that you had very less time to get this

spent in choosing photos to showcase the best of

issue out, it is indeed an achievement. The only thing

all, the events. Loved the concept of handwritten

I noticed was that all the articles are not in the same

write-ups by kids...Really enjoyed reading very

size font and type. I can understand the time crunch

contemporary stories by both Nalini maiya n

you all must have faced. People submitting the

Anupama

articles till the last minute. The non-local writers' articles and stories were very good and had quality

Prabha Hegde, Illinois

in them but it would also be nice to read more of

*******************************

our local writers' articles since familiarity of the authors brings interest to read our Sangama.

Thank you all for providing us a very nice Sangama

Nalini avare, I really liked your story a lot. You have

Issue.

covered all the current happenings in US and the way you write is very touching. You have reflected

The entire magazine has come out very well. The

the thoughts of all of us who are concerned about

cover picture and design is really nice and

the situation in the US.

attractive. The color combination of green and

Asha, namma makkaLu series has come back in this

yellow flowers and the lines from a poem all make it

series! It was a very good interview from you.

so appealing!

Looking forward to the next one already!

From the cover page to the last page everything

Vishwanath avare, as usual you write beautiful

looks very neat. The articles and stories are also nice

kavanas. We have enjoyed them on facebook too.

and

Your kids have written beautifully in Kannada.

and poems from

Enjoyed their writing.

youngsters as well as a few from other Kannadigas

thanks to

in Anupama Mangalvedhe, Illinois

US

you

all for

various

VKK

getting

articles

members

and

and

in

India. ನಾಗ ಐತಾಳರ ಸಂದಶ್ಾನ್ ಸಹಾ ಸೊಗಸ್ವಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದದೆ - ಧ್ನ್ಯ ವಾದಗಳು . The

**************************

pictures

have been very nicely laid out! Excellent job, overall, I should say!

(’ಸಂಗಮ್’ದಲಿಿ ಪರ ಥಮ್

ಸೆ ಳಿೀಯ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲ್ಲ

ಆದಯ ತೆ.

ಹೊರಗಿನಿಂದ

Thanks you for providing me an opportunity to draw

ತ್ರಿಸಿಕೊಿಂಡ

illustrations. I wanted to draw illustrations to couple

ಲೇಖನ್ಗಳು ಎಲೆಯ ತುದಗೆ ಬ್ಡಿಸಿದ ಉಪಿೂ ನ್ಕಾಯಿ,

more stories, but was not able to. Maybe for the next

ಹಪೂ ಳದ ಹಾಗೆ. ಊಟದ ರುಚಿಯನುನ ಹೆಚಿಚ ಸುತ್ತ ವೆ.

issue, if allowed, I will try to draw more. I am glad

ಅಷ್ಟಟ - ಸಂ)

many have appreciated those sketches. Thanks for getting such a high quality issue out in such a short time. Regards, Arun M, Illinois

ಸಂಪುಟ 38

8

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

________________________________________________________________________________________________________________

2017 Committees Executive Committee

Manjunath Kunigal President

Srinivasa Bhatta Vice-President

Muralidhara Kaje Secretary

Satish Kanchi Joint Secretary

Venkatesh Jakka Treasurer

Jyoti Shirahatti Joint Treasurer

Anitha Hugar Cultural Committee

Usha Madapura Cultural Committee

Sriraman Aparanji Food Committee

Pratibha Kote Food Committee

Asha Baskar Membership Outreach

Vinesh Ambekar President-Elect 2018

________________________________________________________________________________________________________________ ಸಂಪುಟ 38

9

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

Advisory Board

Shreesha Jayaseetharam

Ramesh Teeka

Gurudutt Ramamurthy

Manjunath Kunigal

Charitable Committee

Venkatesh Munivenkata

Ramya Roddom

Vinesh Ambekar

ಸಂಪುಟ 38

Keshav Kote

Prakash Madadakere

10

Poornima Jakka

Jeevan Tangadagi

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

Internal Audit Committee

Umesh Manoor

Guruprasad Karapanahalli

Santosh Murthy

Election Committee

Kiran Tavane

Rajendra Hugar

Srikanth Shamarao

Cultural Committee

Usha Madapura

ಸಂಪುಟ 38

Anitha Hugar

Sowbhagya Rao

Nagaraj Hegde

Lekha Tavane

11

Sampada Prasad

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

Saahityotsava Committee

Arun Murthy

Shwetha Garde

Sushant Ujalambkar

Website & Comn. Committee

Anil Javali

Food Committee

Sriraman Aparanji

Pratibha Kote

Gopal Acharya

Vijaya Bhat

Ramanujam Sampathkumar

Prabha Hegde

Dasa Day Committee

Shylaja Iyer ಸಂಪುಟ 38

Gurudutt Ramamurthy 12

Ishwar Varnasi

Uma Salegame ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

Satish A. V.

Supriya SubbaRao

Ramya Roddom

Sports Committee

Srinivasa Bhatta

Sridhar NarasimhaMurthy

Akarsh Jain

Sushant Ujalambkar

Brahmanaspati Shastri

Prabha Hegde

Poornima Jakka

Shishir Sharma

Chaya Setty

ಸಂಪುಟ 38

13

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

Sangama Committee

Nalini Maiya

Asha Gurudutt

Viswanath Shivaswamy

Humanitarian Committee

Anitha Kishore

ಸಂಪುಟ 38

Neetha Dhananjaya

Deepak Patil

Uma Salegame

Rajalakshmi Acharya

14

Seema Jayanth

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

Youth Committee

Jyoti Shirahatti

Aditi Gurudutt

Shreya Dhananjaya

Esha Patil

Vineeth Rao

Riya Shirahatti

Roshan Shirahatti

Tanvi Kapatral

Rahul Shirahatti

Siya Hugar

Shishir Bhatta

Disha Tavane

Priya Dhananjaya

Roshan Betkerur

Sujay Nanjannvar

Arpita Acharya

Anushri Bangalore

ಸಂಪುಟ 38

15

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

Membership Outreach and Public Relations Committee

Asha Baskar

Venkatesh Jakka

Rakhesh Prasad

ಸಂಪುಟ 38

16

Akshay Ganji

Rupa Acharya

Satish Kanchi

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ದೀಪಾವಳಿ, ರಾಷ್ಟ್ ರ ೀಯ ಹಬ್ಬ ಶಾರದಾ ಬೈಯಣ್ಣ

ದೀಪ ಆರೀಗಯ ದ ಸಂಕೇತ್, ಕತ್ತ ಲು ಅನಾರೀಗಯ ದ ಸಂಕೇತ್. ದೀಪ ಧೈಯಾದ ಸಂಕೇತ್, ಕತ್ತ ಲು ಅಧೈಯಾದ ಸಂಕೇತ್. ದೀಪ ಪರ ಗತಿಯ ಸಂಕೇತ್, ಕತ್ತ ಲು ತ್ಟಸೆ ತೆಯ ಸಂಕೇತ್ ದೀಪ ಜಾಾ ನ್ದ ಸಂಕೇತ್, ಕತ್ತ ಲು ಅಜಾಾ ನ್ದ ಸಂಕೇತ್. ಭಾ ಎಿಂದರೆ ಸಂಸಿ ೃತ್ ಭಾಷ್ಟಯಲಿಿ ಬೆಳಕು ಎಿಂದೂ, ರತ್ ಎಿಂದರೆ ಅದರಲಿಿ ಇರತ್ಕಿ ಿಂತ್ವರು ಎಿಂದೂ ಅಥಾ ಇದೆ. ಆದದ ರಿಿಂದ ಭಾರತಿೀಯರು ಎಿಂದರೆ ಬೆಳಕನ್ಲಿಿ ಇರತ್ಕಿ ಿಂಥವರು ಎಿಂಬ್ ಅಥಾ ಬ್ರುತ್ತ ದೆ. ಬೆಳಕನುನ ಆರಾಧಸುವ ಭಾರತಿೀಯರು ಈ ಕಾರಣ್ದಿಂದ ಭಾವೈಕಯ ದ ಸಂಕೇತ್ವಾಗಿ ಪರ ತಿ ದನ್ ಬೆಳಿಗೆೆ , ಸಂಜೆ ದೇವರಿಗೆ ನಂದಾದೀಪ ಹಚಿಚ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತಾತ ರೆ. ಎಲಿ ರ ಮ್ನ್ಸಿಸ ನ್ ಕತ್ತ ಲೆಯನುನ ತಡೆದು ಹಾಕ, ಮ್ನ್ವನುನ ಶ್ರದೆ ರ್ಳಿಸಿ, ಹೃದಯ ಜ್ಯ ೀತಿಯನುನ ಬೆಳಗಿಸುವ ದನ್ವೇ ಹಣ್ತೆಗಳ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ(ದೀಪ+ಆವಳಿ=ದೀಪಗಳ ಸಮೂಹ). ನಾವು ಪರ ತಿ ದನ್ ಪಠಿಸುವ "ಅಸತೀಮಾ ಸದೆ ಮ್ಯ, ತ್ಮ್ಸೊೀಮಾ ಜ್ಯ ೀತಿಗಾಮ್ಯ, ಮೃತಯ ೀಮಾಾ ಅಮೃತಂಗಮ್ಯ, ಓಿಂ ಶಾಿಂತಿ, ಶಾಿಂತಿ, ಶಾಿಂತಿಿಃ" ಮಂತ್ರ ದಲಿಿ ಅಸತ್ಯ ದಿಂದ ಸತ್ಯ ದೆಡೆಗೆ, ಕತ್ತ ಲೆಯೆಿಂಬ್ ಅಜಾಾ ನ್ವನುನ ಹೊಡೆದೀಡಿಸಿ ಸುಜಾಾ ನ್ವೆಿಂಬ್ ಬೆಳಕನುನ ತುಿಂಬುವೆಡೆಗೆ, ಮೃತುಯ ವಿನಿಂದ ಅಮ್ರತ್ವ ದೆಡೆಗೆ ಕೊಿಂಡೊಯುಯ ವಂತೆ ಮಾಡು ಎಿಂಬ್ ಸಂದೇಶ್ ಇದೆ. ಜಾಾ ನ್, ಧೈಯಾ, ಸ್ವಹಸ, ಉದಾತ್ತ ತೆ ಮ್ತುತ ಸ್ವತಿವ ಕತೆಗಳನುನ ಪಡೆಯಲು ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬ ವೇ ದೀಪಾವಳಿ. ಸ್ವಧಾರಣ್ವಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ದನ್ ಎಿಂಟು ಕಡೆ ಬ್ತಿತ ಇಟುಟ ಹಚುಚ ವಂಥಹ ಒಿಂದು ದೀಪವನನ ಟುಟ ಅಥವ ಎಿಂಟು ದಕುಿ ಗಳಲಿಿ ಎಿಂಟು ದೀಪಗಳನನ ಟುಟ ಪೂಜೆಮಾಡಬೇಕೆಿಂಬ್ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಎಿಂಟು ಬ್ತಿತ ಗಳು ಅಥವ ಎಿಂಟು ದೀಪಗಳಲಿಿ ಮೊದಲನೇದು ಧ್ಮ್ಾದೇವತೆ, ಎರಡನೇದು ಶ್ವ, ಮೂರನೇದು ಭೂಮಿ, ನಾಲಿ ನೇದು ಮ್ಹಾವಿಷ್ಟಣ , ಐದನೇದು ಧ್ಮ್ಾರಾಯ, ಆರನೇದು ಬ್ರ ಹಮ , ಏಳನೇದು ಪಿತೃಗಳು, ಅಕಾಲದಲಿಿ ಅಸು ನೀಗಿ ಪ್ರ ೀತ್ರೂಪದಲಿಿ ರುವವರಿಗೆ ಎಿಂಟನೇದು ಮಿೀಸಲಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಭಾದರ ಪದ ಮಾಸದ ಸಂಪುಟ 38

17

ಶ್ರಕಿ ಪಕ್ಷದ ಬ್ಹುಳ ದಾವ ದಶ್ಯ ದನ್ ವಿಷ್ಟಣ ವಾಮ್ನಾವತಾರವಾದಲಿಿ ಹುಟ್ಟಟ ದ ದನ್ದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ವು ಧ್ನ್ತ್ರ ಯೀದಶ್, ನ್ರಕಚತುದಾಶ್, ದೀಪಾವಳಿ(ಅಮ್ವಾಸ್ಥ), ಬ್ಲಿಪಾಡಯ ಮಿ, ಭಾವನ್ ಬಿದಗೆ, ಅಕಿ ನ್ ತ್ದಗೆ, ಅಮ್ಮ ನ್ ಚೌತಿ ಎಿಂದು ನರಂತ್ರವಾಗಿ ನ್ಡೆಯುವ ಸ್ವಿಂಸಿ ೃತಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ದ ಎಲೆಿ ಡೆಯಲಿಿ ಹಿರಿಯರು ಕರಿಯರು ಎಿಂಬ್ ಬೇಧ್ ಭಾವವಿಲಿ ದೆ ಹಿಿಂದೂ ಜನಾಿಂಗದವರೆಲಿ ರೂ ಸಂತ್ಸ ಸಡಗರಗಳಿಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ವನುನ ಆಚರಿಸುತಾತ ರೆ. ವಿವಿಧ್ ರಾಜಯ ಗಳಲಿಿ ವಿಭಿನ್ನ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ಈ ಹಬ್ಬ ವನುನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿತ ದದ ರೂ, ಅನಾದ ಕಾಲದಿಂದ ದೀಪಗಳ ಉದದ ಗಲ, ಆಕಾರಗಳು ಬೇರೆಯದಾದರೂ ಎಲಾಿ ದೀಪಗಳಿಿಂದ ಹೊರಹೊಮುಮ ವ ಬೆಳಕು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಒಿಂದೇ ರಿೀತಿಯದಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಎಿಂದರೆ ಸ್ವಲುದೀಪಗಳ ಪಂಕತ . ದೀಪದಿಂದ ದೀಪ ಹಚುಚ ವ, ಮಾನ್ವನಿಂದ ಮಾನ್ವನ್ ಹೃದಯ ದೀವಿಗೆಯನುನ ಹಚುಚ ವ ಈ ಸ್ವಿಂಪರ ದಾಯಿಕ ಹಬ್ಬ ದಲಿಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಸುಿಂದರವಾದ ಮ್ಣಿಣ ನ್ ಹಣ್ತೆಗಳು ವಂಶ್ ಪಾರಂಪಾಯಾವಾಗಿ ಕುಿಂಬಾರನಿಂದ ಮ್ಣಿಣ ನ್ಲಿಿ ಮಾಡಲಾಗುತಿತ ದುದ , ಗಾರ ಮಿೀಣ್ ಪರ ದೇಶ್ದ ಸೊಗಡನುನ ಬಿಿಂಬಿಸುತಿತ ತುತ . ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಕಾಲದಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದದ ಈ ದೇಶ್ೀ ಕಲೆ ಆಧುನಕತೆಯ ಸವಾಲುಗಳನುನ ಎದುರಿಸಿ ಈಗ ತ್ನ್ನ ಅಸಿತ ತ್ವ ವನುನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು ಲು ಹೆಣ್ಗಾಡುತಿತ ದೆ. ಯಂತ್ರ ಗಳಿಿಂದ ತ್ಯಾರಿಸಿದ ಗಾಜು, ಲೀಹಗಳ ವಿವಿಧ್ ಹಣ್ತೆಗಳಿಗೆ ಜನ್ ಮಾರುಹೊೀಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಕುಿಂಬಾರರ ಜೀವನ್ದಲಿಿ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಅಿಂಶ್ದಲಿಿ ಕತ್ತ ಲೆಯೇ ಆವರಿಸಿದೆ ಎಿಂದು ಹೇಳಬ್ಹುದು. ಧ್ನ್ ಎಿಂದರೆ ಅಥ್ಾತ್ ಲಕಮ ಮ , ತ್ರ ಯೀದಶ್ ಎಿಂದರೆ ಕೃಷಣ ಪಕ್ಷದ ಹದಮೂರನೇ ದನ್. ಐದು ದನ್ಗಳ ಕಾಲ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವ ಉತ್ತ ರ ಭಾರತ್ದವರು ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಈ ದನ್ ಬೆಳಿಗೆೆ ಮ್ನೆ ಗುಡಿಸಿ, ಸ್ವರಿಸಿ, ಮ್ನೆಯ ಮುಿಂದರುವ ಅಿಂಗಳವನುನ ತಳೆದು ಲಕಮ ಮ ಯ ಆಗಮ್ನ್ವನುನ ಸೂಚಿಸಲು ಆಕೆಯ ಪಾದದ ಆಕಾರವನೂನ ಸೇರಿಸಿ ವಿವಿಧ್ ಆಕಾರದ ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ರಂರ್ೀಲೆಯನುನ ಬಿಡಿಸುತಾತ ರೆ. ಮುಿಂಬಾಗಿಲು ತಳೆದು, ಹರಿಶ್ನ್, ಕುಿಂಕುಮ್ ಹಚಿಚ , ಹೊಸಲಿಗೆ ಹೂವನನ ಟುಟ , ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತ್ಳಿರು ತೀರಣ್ಗಳನುನ ಕಟುಟ ತಾತ ರೆ. ಮ್ನೆ ಮಂದ ಎಲಾಿ ಅಭಯ ಿಂಜನ್ (ಎಣೆಣ ಸ್ವನ ನ್) ಮಾಡಿಕೊಳುು ವ, ಹೊಸ ಬ್ಟ್ಟಟ ಧ್ರಿಸುವ, ಹೆಣ್ಣಣ ಮ್ಕಿ ಳು ಕೈಗೆ ಹೊಸ ಗಾಜನ್ ಬ್ಳೆ ತಡುವ ಸಂಪರ ದಾಯವೂ ಇದೆ. ಮ್ನೆಯಡತಿ ಉಪವಾಸ ಇದುದ ವಿವಿಧ್ ಬ್ಗೆಯ ಅಡಿಗೆಗಳನೂನ , ಸಿಹಿ ಮ್ತುತ ಖಾರದ ತಿಿಂಡಿ ತಿನಸುಗಳನೂನ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿಾಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತಾತಳೆ. ಕೆಲವು ಮ್ನೆಗಳಲಿಿ ಮ್ನೆಯಡೆಯ ಪೂಜೆಯ ಜವಾಬಾದ ರಿಯನುನ ಹೊತಿತ ರುತಾತ ನೆ. ಮುಸಸ ಿಂಜೆ ಮ್ನೆಯ ಮುಿಂದೆ, ಹಿಿಂದೆ, ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ , ಅಕಿ ಪಕಿ ಗಳಲಿಿ , ಮ್ನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೊಸ ದೀಪಗಳನುನ ಹಚಿಚ , ದೇವರಿಗೆ ಅರಿಶ್ನ್, ಕುಿಂಕುಮ್, ಹೂವು, ವಿೀಳೆಯದೆಲೆ ಮ್ತುತ ಅಡಿಕೆಯ ತಾಿಂಬೂಲದ ಜ್ತೆಗೆ ವಿಧ್ ವಿಧ್ವಾದ ಹಣ್ಣಣ ಗಳು, ತೆಿಂಗಿನ್ಕಾಯಿ, ಬ್ಗೆ ಬ್ಗೆಯ ಸಿಹಿ ಭಕ್ಷಯ ಗಳನುನ ಅಪಿಾಸಿ ಸಂಗಿೀತ್, ಹಾಡು, ಭಜನೆಗಳಿಂದಗೆ ದೇವ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧ್ನೆ ಮಾಡುತಾತ ರೆ. ಭಾರತಿೀಯರಲಿಿ ಕೆಲವರು ಲಕಮ ಮ ಪೂಜೆಯ ಜ್ತೆಗೆ ಸಂಪತಿತ ನ್ ಮೊತ್ತ ವನುನ ದವ ಗುಣ್ರ್ಳಿಸಲು ಅಷಟ ದಕಾೂ ಲಕರಲಿಿ ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಶ್ರ ೀಮಂತ್ನಾದ ಖಜಾಿಂಚಿ ಕುಬೇರನ್ ಪೂಜೆಯನೂನ ಮಾಡುತಾತ ರೆ. ಧ್ನ್ ತ್ರ ಯೀದಶ್ಯ ದನ್ ಪರ ಪರ ಥಮ್ ದೀಪ ಹಚುಚ ವ ಮುಿಂಚೆ ಜನ್ ಬಂಗಾರದ ನೂತ್ನ್ ಒಡವೆಗಳನೂನ ಧ್ರಿಸುತಾತ ರೆ. ಮೂರು ದನ್ಗಳ ಕಾಲ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವ ದಕಮ ಣ್ ಭಾರತ್ದವರು ನ್ರಕ ಚತುದಾಶ್ಯನುನ ನೀರು ತುಿಂಬುವ ಹಬ್ಬ ಅಥವ ಜಲಪೂರಣ್ ಹಬ್ಬ ಎನುನ ತಾತ ರೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪರ ಕಾರ ಮ್ನೆ, ಅಿಂಗಳ, ಮುಿಂಬಾಗಿಲು ಗಳನುನ ತಳೆದು ರಂಗವಲಿಿ ಹಾಕ, ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅರಿಶ್ನ್, ಕುಿಂಕುಮ್ ಹಚಿಚ , ಮಾವಿನ್ ಎಲೆಯ ತೀರಣ್ವನುನ ಕಟುಟ ತಾತ ರೆ. ಹಳಿು ಗಳಲಿಿ ಒಲೆಕಟ್ಟಟ ಯನೂನ ಸ್ವರಿಸಿ, ಸ್ವನ ನ್ದ ಹಂಡೆಯನುನ ತಳೆದು ಹೂವನನ ಟುಟ ಪೂಜಸುತಾತ ರೆ. ಹಲವಾರು ಪೂಜಾ ಸ್ವಮ್ಗಿರ ಗಳಿಂದಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೂವು, ಹಣ್ಣಣ , ತೆಿಂಗಿನ್ಕಾಯಿ ಜ್ತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಿಹಿ ತಿಿಂಡಿಗಳನೂನ , ಬ್ಗೆ ಬ್ಗೆಯ ಖಾದಯ ಗಳನೂನ ಅಪಿಾಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತಾತ ರೆ. ಮ್ನೆಯ ಸುತ್ತ ಲ್ಲ ಸ್ವಲುದೀಪಗಳನುನ ಹಚಿಚ , ಪಟಾಕ ಹಚಿಚ ಸಂಭರ ಮಿಸುತಾತ ರೆ. ಈ ದನ್ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನು ನ್ರಕಾಸುರನ್ನುನ ಕೊಿಂದನೆಿಂಬ್ ಪರ ತಿೀತಿ ಇದೆ. ನ್ರಕಾಸುರ ಭೂಮಿತಾಯಿಯ ಮ್ಗನಾದರೂ ಸಂಪುಟ 38

18

ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣ್ಗಳನುನ ಹೊಿಂದದುದ ನಾಡಿನ್ ಎಲಿ ರಾಜಯ ಗಳ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಲಿಿ ನ್ ರಾಜರುಗಳನುನ ಸೊೀಲಿಸಿ ಅವರ ಸಂಪತೆತ ಲಿ ವನೂನ ದೀಚಿಕೊಿಂ ಡಿದದ ಲಿ ದೆ ಹೆಣ್ಣಣ ಮ್ಕಿ ಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ ಮ್ಣ್ ಮಾಡಿ ತ್ನ್ನ ಲಿಂಗಿಕ ತೃಷ್ಟಯನುನ ಹಿಿಂಗಿಸಿಕೊಿಂಡಿದದ . ಇಿಂದರ ನ್ ಸೇನೆಯಲಿಿ ದದ ಸ್ವವಿರಾರು ಆನೆಗಳನುನ ಪಡೆಯಲು ಇಿಂದರ ಲೀಕಕೆಿ ಮುತಿತ ಗೆ ಹಾಕ ಇಿಂದರ ನ್ನುನ ಸೊೀಲಿಸಿ ಎಲಿ ವನೂನ ತ್ನ್ನ ವಶ್ ಪಡಿಸಿಕೊಿಂಡ. ಇಿಂದರ ನ್ ತಾಯಿ ಅದತಿಯ ಕವಿಯಲಿಿ ಧ್ರಿಸಿದದ ಹೊಳೆಯುವ ವಜರ ದ ಓಲೆಗಳನುನ ಪಡೆಯಲು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ದುರಾಕರ ಮ್ಣ್ ಮಾಡಿದುದ ದನುನ ಕಂಡು ಹತಾಶ್ನಾದ ಇಿಂದರ ದಕುಿ ತೀಚದೆ ಶ್ರ ಕೃಷಣ ನ್ ಮೊರೆ ಹೊಕಿ . ಇಿಂದರ ನ್ನುನ ರಕಮ ಸಲು ಗರುಡವಾಹನ್ನಾಗಿ ಕೃಷಣ ನು ನ್ರಕಾಸುರನ್ ಅರಮ್ನೆಯ ಸುತ್ತ ಇದದ ಭಿೀಕರ ಬೆಟಟ ಗಳನುನ ಭೇದಸಿ ಅವನ್ ವಧೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥರೆಯಾಳುಗಳನೆನ ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವಾದ ದೇವತೆಗಳು ಸವ ಗಾದಿಂದ ಪುಷೂ ವೃಷ್ಟ ಸುರಿಸಿದದ ರು. ನ್ರಕಾಸುರನ್ ವಧೆ ಮಾಡಿ ವಿಜಯ ಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಕೃಷಣ ನ್ರಕಾಸುರನ್ ರಕತ ವನುನ ತ್ನ್ನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚಿಚ ಕೊಿಂಡಿದದ ಲಿ ದೆ ಅವನ್ ಮ್ಗ ಭಗದತ್ತ ನಗೆ ಪಟಾಟ ಭಿೀಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿದದ . ನ್ರಕ ಚತುದಾಶ್ಯ ದನ್ ಬೆಳಗಿನ್ ಜಾವ ಮ್ನೆಗೆ ಬಂದ ಕೃಷಣ ನ್ ಶ್ರಿೀರಕೆಿ ದಾಸಿಯರು ಸುಗಂಧ್ ತೈಲವನುನ ಹಚಿಚ ಅವನ್ ಹಣೆಯ ಮೇಲಿದದ ರಕಿ ಸನ್ ರಕತ ವನುನ ತಳೆದದದ ರು. ಈ ಕಾರಣ್ದಿಂದ ತೈಲಾಭಯ ಿಂಜನ್ದ ಅಭಾಯ ಸ ಬ್ಳಕೆಗೆ ಬಂದರಬ್ಹುದು. ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಅನೇಕ ಉಪ ಕಥೆ, ದಂತ್ ಕಥೆಗಳು ಇವೆ. ತಂದೆ ದಶ್ರಥನ್ ಆದೇಶ್ದಂತೆ ಮ್ಯಾಾದಾ ಪುರುಷ್ೀತ್ತ ಮ್ ಶ್ರ ರಾಮ್ಚಂದರ ನು ಸಿೀತೆ ಮ್ತುತ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ರಿಂದಗೆ ಹದನಾಲುಿ ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ವನ್ವಾಸಕೆಿ ತೆರಳಿದಾದ ಗ ಸಿೀತೆಯನುನ ಕೆದಕದ ರಾವಣ್ನ್ ಮ್ದಾನ್ ಮಾಡಿದದ . ವನ್ವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಮೂವರೂ ಅಯೀಧೆಯ ಗೆ ಬಂದಾಗ "ರಾಮ್ ರಾವಣ್ನ್ನುನ ಕೊಿಂದ ದನ್" ಎಿಂದು ಆ ರಾಜಯ ದ ಜನ್ತೆ ಸಹಸ್ವರ ರು ದೀಪಗಳನುನ ಹಚಿಚ ಅವರಿಗೆ ದೀಪಾರತಿ ಮಾಡಿ ಹಷಾ ಮ್ತುತ ಸಂಭರ ಮ್ದಿಂದ ನ್ಲಿದ ಆ ಬೆಳಕನ್ ಹಬ್ಬ ವೇ ದೀಪಾವಳಿ ಎಿಂಬ್ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಕಣ್ಣಾಟಕದಲಿಿ ಹಿರಿಯರ ಸಂಪರ ದಾಯವನುನ ಅನುಸರಿಸಿ ಜನ್ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ವನುನ ಆಚರಿಸುತಾತ ರೆ. ಹೊಸ ಬ್ಟ್ಟಟ ಗಳನುನ ಧ್ರಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜಾ ದರ ವಯ ಗಳಿಂದಗೆ ಮ್ನೆಯಲಿಿ ತ್ಯಾರಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ಬ್ಗೆಯ ಅಡಿಗೆಗಳನುನ ನೈವೇದಯ ಮಾಡುತಾತ ರೆ. ಈ ಹಬ್ಬ ದ ದನ್ ‘ನೀಮು’ ಮಾಡುವ ಸಂಪರ ದಾಯ ನ್ಮ್ಗೆ ಇರುವುದರಿಿಂದ ಸ್ವನ ನ್ ಮಾಡಿದನಂತ್ರ ಹೆಣ್ಣಣ ಮ್ಕಿ ಳೆಲಿ ರೂ ವಂಶಾನುಗತ್ವಾಗಿ ಬಂದರುವ ನೀಮುವ ಬೆಳಿು ಗೆಜೆಜ ಮ್ತುತ ಕೊಳವೆಯನುನ ಹೊಸ ದಾರಕೆಿ ಪೀಣಿಸಿ ಮುಿಂಗೈಯಲಾಿ ಗಲಿ ಅಥವ ಕೊರಳಿನ್ಲಾಿ ಗಲಿ ಧ್ರಿಸಬೇಕಲಿ ದೆ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದಯ ಮಾಡಲು ಕಜಾಜ ಯ (ಅತಿರಸ) ಮಾಡಲೇಬೇಕು.

ಒಡವೆಗಳನುನ ಧ್ರಿಸಿದದ ನ್ಮ್ಮಮ ಲಿ ರ ಮುಖದಲಿಿ ಚಿಮಿಮ ದದ ಬೆಳಕನ್ ಪರ ಜವ ಲತೆಯಿಿಂದ ನಾವೆಲಿ ರೂ ದೇವತೆಗಳ ಸವ ರೂಪವನೆನ ೀ ಹೊತ್ತ ಿಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದೆವೆಿಂದೂ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ದೀವಿಗೆಗಳನುನ ಕೈನ್ ಬೊಗಸ್ಥಗಳಲಿಿ ಹಿಡಿದು ದೇವಾಲಯದ ಪಾರ ಕಾರದಲಿಿ ಪರ ದಕಮ ಣೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ನ್ಮ್ಮ ಲಿಿ ನೆರೆದದದ ಭಕತ ರೆಲಿ ರೂ ಸ್ವಕಾಮ ತ್ ಲಕಮ ಮ ಯನೆನ ೀ ಕಂಡು ರೀಮಾಿಂಚನ್ರ್ಿಂಡರೆಿಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಿಂದು ಮ್ನೆಯಲಿಿ ಅಜಜ , ಅತೆತ , ಸೊಸ್ಥಯರಲಿಿ ಯಾರಿರುತಾತ ರೀ ಅವರೆಲಿ ಉಪವಾಸ ಇದುದ ಹಬ್ಬ ದ ತಿಿಂಡಿ ತಿನಸುಗಳ ಜ್ತೆಗೆ ಕಜಾಜ ಯ ಮಾಡಿ ಮ್ನೆಯಲಿಿ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಕಜಾಜ ಯದಲಿಿ ಸವ ಲೂ ಭಾಗವನುನ ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು ಎಲಿ ರಿಂದಗೆ ದೇವಸ್ವೆ ನ್ಕೆಿ ಹೊೀಗಿ ಮೂರು ಹಿಡಿ ಕಜಾಜ ಯವನುನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮ್ಪಿಾಸುತಾತ ರೆ. ಮ್ನೆಯಲಿಿ ಹೆಣ್ಣಣ ಮ್ಕಿ ಳಿಗೆ ಮ್ದುವೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಗಂಡನ್ ಮ್ನೆಯಲಿಿ ‘ನೀಮು’ ಮುಿಂದುವರಿಸಲು ಒಿಂದು ಗೆಜೆಜ ಮ್ತುತ ಒಿಂದು ಕೊಳವೆಯನುನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುತಾತ ರೆ. ನ್ಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮ್ನೆಯಲಿಿ ಮಾತ್ರ ವಲಿ ದೆ ಅತೆತ ಯ ಮ್ನೆಯಲ್ಲಿ ‘ನೀಮು’ ಪದೆ ತಿ ಇತುತ . ನಾನು ನ್ಲವತಾತ ರು ವಷಾಗಳ ಹಿಿಂದೆ ಇಲಿಿ ಗೆ ಬ್ರುವ ಮುನ್ನ ಈ ದೇಶ್ದಲಿಿ ನೆನೆಸಿದ ಅಕಿ ಯನುನ ಕುಟ್ಟಟ ಕಜಾಜ ಯ ಮಾಡಲು ಒರಳುಕಲಾಿ ಗಲಿೀ, ಒನ್ಕೆಯಾಗಲಿೀ ಸಿಕುಿ ವುದಲಿ ವೆಿಂದು ರ್ತಾತ ಯಿತು. ಆದದ ರಿಿಂದ ನಾನು ಗೆಜೆಜ ಯನಾನ ಗಲಿೀ, ಕೊಳವೆಯನಾನ ಗಲಿೀ ಇಲಿಿ ಗೆ ತ್ರಲು ಇಚಿಿ ಸದೆ ನ್ಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ್ಲಿಿ ಅತೆತ ಯ ಮ್ನೆಯವರೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕೆಿಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಪಿೂ ಸಿಬಿಟುಟ ಬಂದದೆದ .

ಹಲವು ವಷಾಗಳ ನಂತ್ರ ಲೆಮಾಿಂಟ್ನ್ಲಿಿ ರುವ ಶ್ರ ೀರಾಮ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಕಮ ಮ ಪೂಜೆಯನುನ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಗುಪತ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ನ್ಲಿಿ ಪುರೀಹಿತ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ ಲಕಮ ಮ ಪೂಜೆಯಲಿಿ ನ್ನ್ನ ನೂನ ಸೇರಿಸಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ಅನೇಕ ಸಿತ ರೀಯರ ಮುಖಗಳು ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕನ್ಲಿಿ ಪರ ಕಾಶ್ಸುತಿತ ದುದ ದನುನ ಹಲವಾರು ಮಂದ ಗಮ್ನಸಿದುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ರಿೀತಿ ಪರ ಪಂಚದ ಎಲಿ ಕಡೆಗಳಲಿಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ದನ್ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಲಿಿ ಲಕಮ ಮ ಪೂಜೆ, ದೀಪೀತ್ಸ ವ, ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರಾಧ್ನೆಗಳು ನ್ಡೆಯುತ್ತ ವೆ. 2002ನೇ ಇಸವಿಯಲಿಿ ಜಯನ್ಗರದ ಐದನೇ ಬಾಿ ಕ್ಸನ್ಲಿಿ ಏಪಾಡಿಸಿದದ ಲಕ್ಷ ದೀಪೀತ್ಸ ವದಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ನಾನೂ ನೂರು ದೀಪಗಳನುನ ಹಚಿಚ ಧ್ನ್ಯ ಳಾಗಿದೆದ ೀ ಅಲಿ ದೆ ಅನೇಕರು ಹಚಿಚ ದದ ಸಹಸ್ವರ ರು ದೀಪಿಕಾ ದಶ್ಾನ್ದಿಂದ ಪುಳಕತ್ಳಾಗಿದೆದ . ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಎಿಂಟು ಕಡೆ ಬ್ತಿತ ಇಡುವ ದೀಪ ಅಥವ ಎಿಂಟು ಪರ ತೆಯ ೀಕ ದೀಪಗಳನುನ ದೀಪಾವಳಿಯ ದನ್ ಹಚಚ ಬೇಕೆಿಂಬ್ ಒಿಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಿಂದ ಜನ್ರು ಲಕಮ ಮ ಗೆ ಆದಲಕಮ ಮ ಅಥವ ಮ್ಹಾಲಕಮ ಮ , ಧಾನ್ಯ ಲಕಮ ಮ , ಧೈಯಾಲಕಮ ಮ , ಗಜಲಕಮ ಮ , ಸಂತಾನ್ಲಕಮ ಮ , ವಿಜಯಲಕಮ ಮ , ವಿದಾಯ ಲಕಮ ಮ ಮ್ತುತ ಧ್ನ್ಲಕಮ ಮ ಎಿಂದು ನಾಮ್ಕರಣ್ ಮಾಡಿ ಅಷಟ ಲಕಮ ಮ ಎಿಂದು ಕರೆದರಬ್ಹುದೆಿಂದುಕೊಿಂಡಿದೆದ ೀನೆ.

ಉತ್ತ ರ ಭಾರತ್ದ ಹಲವು ರಾಜಯ ಗಳಲಿಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ದ ದನ್ ಹೊಸ ವರುಷ ಆರಂಭವಾದರೆ ದಕಮ ಣ್ ಭಾರತ್ದ ಹಲವು ರಾಜಯ ಗಳಲಿಿ ಕನಾಾಟಕವನೂನ ಸೇರಿಸಿ ಹಿಿಂದೂ ಪಂಚಾಿಂಗದ ಪರ ಕಾರ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲಿಿ ನೂತ್ನ್ ವಷಾ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತ ದೆ. ಒಟ್ಟಟ ನ್ಲಿಿ ಭೂಮಿ, ಬೆಳಕು ಮ್ತುತ ಬ್ದುಕನುನ ಬೆಸ್ಥಯುವ ಈ ಹಬ್ಬ ದ ದನ್ ಅರೀರಾದ ಬಾಲಾಜ ದೇವಸ್ವೆ ನ್ದಲಿಿ ಹೊಸ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದ ಮೊದಲ ವಷಾ ಇಸವಿ 2000 ದಲಿಿ ಪುರೀಹಿತ್ರು ನ್ನ್ನ ನೂನ ಸೇರಿಸಿ ಅನೇಕ ಹೆಿಂಗಳೆಯರಿಿಂದ ಲಕಮ ಮ ಪೂಜೆಯ ಜ್ತೆಗೆ ದೀಪಾರಾಧ್ನೆಯನೂನ ಮಾಡಿಸಿದದ ರು. ಅಲಿಿ ಗೆ ದೇವಲೀಕವೇ ಧ್ರೆಗಿಳಿದು ಬಂದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತಿತ ತೆತ ಿಂದೂ, ಅಪೂ ಟ ಜರಿ ತುಿಂಬಿದ ರೇಷ್ಟಮ ಸಿೀರೆಗಳನುನ ಟುಟ ಮೈ ತುಿಂಬ್ ಜಗಜಗಿಸುವ ಸಂಪುಟ 38

19

ಪರ ಹಾಿ ದನ್ ಮೊಮ್ಮ ಗ ಬ್ಲಿ ಚಕರ ವತಿಾ ಶೂರನಾಗಿದುದ ಭೂಲೀಕದಲಿಿ ಎಲಾಿ ರಾಜರುಗಳನೂನ ಸೊೀಲಿಸಿ ಆ ರಾಜಯ ಗಳನುನ ಆಕರ ಮಿಸಿಕೊಿಂಡು ಧ್ಮ್ಾ ಪರಿಪಾಲನೆಯಿಿಂದ ತ್ನ್ನ ಪರ ಜೆಗಳನುನ ಸುಖ ಸಂತೀಷಗಳಿಿಂದ ನೀಡಿಕೊಳುು ತಿತ ದದ . ‘ಅತಿ ಆಸ್ಥ ಗತಿಗೇಡು’ ಎಿಂಬ್ ನಾಣ್ಣಣ ಡಿಯಂತೆ ದುರಾಸ್ಥಯಿಿಂದ ಇಿಂದರ ನ್ ಮೇಲೆ ಯುದೆ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನುನ ಸೊೀಲಿಸಿ ಇಿಂದರ ಲೀಕವನೂನ ಆಕರ ಮಿಸಿಕೊಿಂಡ. ನಂತ್ರ ಇಿಂದರ ಪದವಿಗೆ ಆಶ್ಸಿ ಅವನ್ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಶ್ರಕಾರ ಚಾಯಾನ್ ಆದೇಶ್ದಂತೆ ನೂರು ಅಶ್ವ ಮೇಧ್ಯಾಗಗಳನುನ ಮಾಡಲು ಸಿದೆ ನಾದ. ತಿಂಭತತ ಿಂಭತುತ ಅಶ್ವ ಮೇಧ್ಯಾಗಗಳನುನ ಮುಗಿಸಿ ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ನೂರನೇ ಅಶ್ವ ಮೇಧ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ತ್ನ್ನ ಇಿಂದರ ಪದವಿಯನುನ ಕಳೆದುಕೊಳು ಲು ಸಿದೆ ವಿಲಿ ದ ಇಿಂದರ ನು ಮ್ಹಾವಿಷ್ಟಣ ವಿನ್ ಬ್ಳಿ ಹೊೀಗಿ ತ್ನ್ನ ದುಿಃಖವನುನ ತೀಡಿಕೊಿಂಡ. ಅವನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಆಶಾವ ಸನೆಯನನ ತ್ತ ವಿಷ್ಟಣ ಭೂಲೀಕದಲಿಿ ಮ್ಕಿ ಳಿಗಾಗಿ ತ್ಪಸುಸ ಮಾಡುತಿತ ದದ ಕಾಶ್ಯ ಪ ಮ್ಹಷ್ಾ ಮ್ತುತ ಅದತಿಯ ತ್ಪಸಿಸ ಗೆ ಮ್ಮಚಿಚ ಅವರ ಮ್ಗನಾಗಿ ಭಾದರ ಪದ ಮಾಸದ ಶ್ರಕಿ ಪಕ್ಷದ ದಾವ ದಶ್ಯಂದು ಹುಟ್ಟಟ ದ ಕೂಡಲೇ ಬ್ರ ಹಮ ನಿಂದ ಗಾಯತಿರ ಮಂತರ ೀಪದೇಶ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಿಂಡು ವಿಷ್ಟಣ ವಿನ್ ದಶಾವತಾರಗಳಲಿಿ ಒಿಂದಾದ ವಾಮ್ನಾವತಾರಕೆಿ ಕಾರಣ್ನಾದ. ಕೌಪಿೀನ್ (ಲಂರ್ೀಟ್ಟ) ಧಾರಿಯಾದ ವಟು (ಬ್ರ ಹಮ ಚಾರಿ) ವಾಮ್ನ್ನ್ ಆಸಿತ ಎಿಂದರೆ ಕೊರಳಿನ್ಲಿಿ ಜನವಾರ, ಒಿಂದು ಕೈನ್ಲಿಿ ಕೊಡೆ, ಇನನ ಿಂದು ಕೈನ್ಲಿಿ ಕಮಂಡಲು (ನೀರಿನ್ ಪಾತೆರ ), ಬೆರಳಿಂದರಲಿಿ ದಬೆಾ (ಒಿಂದು ಬ್ಗೆಯ ಹುಲುಿ ) ಅಷ್ಟಟ . ಕಾಲವಯ ಯ ಮಾಡದೆ ವಾಮ್ನ್ನು ಪುಟಾಣಿ ಹೆಜೆಜ ಗಳಿಿಂದ ನೂರನೇ ಅಶ್ವ ಮೇಧ್ಯಾಗ ಮಾಡುತಿತ ದದ ಬ್ಲಿ ಚಕರ ವತಿಾಯ ಬ್ಳಿ ಬಂದ. ಕೊಟಟ ಮಾತ್ನುನ ಸದಾ ಉಳಿಸಿಕೊಳುು ವ, ದಾನ್ ಧ್ಮ್ಾಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದದ ಬ್ಲಿಯು ಆಕಷಾಕನಾದ ಬಾಲವಟು ತ್ನ್ನ ಲಿಿ ಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ತ್ನ್ನ ವಸ್ವತ ರಭರಣ್, ಆಸಿತ ಪಾಸಿತ , ರಾಜಯ , ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ವಜರ ವೈಡೂಯಾಗಳು, ಧ್ನ್ ಧಾನ್ಯ ಗಳಲಿಿ ಏನ್ನುನ ಬ್ಯಸುತಾತ ನೀ ಅದನೆನ ಲಿ ದಾನ್ ಮಾಡುವ ಆಶಾವ ಸನೆಯನನ ತ್ತ . ಅದಕೆಿ ವಾಮ್ನ್ನು "ವಟುವಾದ ನ್ನ್ಗೆ ಅವೆಲಾಿ ಬೇಕಲಿ , ನಾನೇ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವ ಪರ ಕಾರ ಮೂರು ಹೆಜೆಜ ಹಿಡಿಸುವಷ್ಟಟ ಭೂಮಿ ಕೊಟಟ ರೆ ಸ್ವಕು" ಎಿಂದು ಹೇಳಿದ. ಅದರಿಿಂದ ಸಂತ್ಸರ್ಿಂಡ ಬ್ಲಿ ‘ಅಸುತ ’ ಎಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವನ್ ಮಂತಿರ ಶ್ರಕಾರ ಚಾಯಾ ಬ್ಲಿಯನುನ ಪಕಿ ಕೆಿ ಕರೆದು "ಇವನು ಸ್ವಮಾನ್ಯ ಮ್ನುಷಯ ಅಲಿ , ವಟುವಿನ್ ವೇಷದಲಿಿ ಬಂದರುವ ವಿಷ್ಟಣ , ನನ್ನ ಸಮ್ಸತ ಆಸಿತ ಯನುನ ವಶ್ಪಡಿಸಿಕೊಳುು ವ ಅವನ್ ಕೊೀರಿಕೆಗೆ ನ್ಕಾರ ಹೇಳು" ಎಿಂದು ಎಷ್ಟಟ ಹೇಳಿದರೂ ಬ್ಲಿಯು ಒಪೂ ಲಿಲಿ .

ಅವನು ಸಂಕಲೂ ಮಾಡಿ ವಾಮ್ನ್ನಗೆ ಮೂರು ಹೆಜೆಜ ಅಳತೆಯ ಭೂಮಿಯನುನ ಧಾರೆ ಎರೆಯಲು ಕಮಂಡಲವನುನ ಎತಿತ ಕೊಿಂಡಾಗ ಶ್ರಕಾರ ಚಾಯಾನು ಕಮಂಡಲದಿಂದ ನೀರು ಬಿೀಳದಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಣ್ಣ ರೂಪ ಧ್ರಿಸಿ ಅದರ ಮೂತಿಯ ತ್ಪತಿನ್ಲಿಿ ಬ್ಚಿಚ ಟುಟ ಕೊಿಂಡ. ಇದನುನ ಅರಿತ್ ವಾಮ್ನ್ನು ಒಿಂದು ಒಣ್ಗಿದ ಹುಲಿಿ ನ್ ಎಳೆಯನುನ ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು ಕಮಂಡಲುವಿನ್ ತ್ಪತಿನ್ಲಿಿ ಚುಚಿಚ ದ ಕಾರಣ್ ಶ್ರಕಾರ ಚಾಯಾ ಒಿಂದು ಕಣ್ಣ ನುನ ಕಳೆದುಕೊಿಂಡು ಒಕಿ ಣ್ಣ ನಾದ. ಇದದ ಕಿ ದದ ಿಂತೆ ವಾಮ್ನ್ನು ತಿರ ವಿಕರ ಮಾವತಾರ ತ್ಳೆದು ಒಿಂದು ಹೆಜೆಜ ಯಲಿಿ ಇಡಿೀ ಭೂಲೀಕವನೆನ ೀ ಅಳೆದು, ಎರಡನೇ ಹೆಜೆಜ ಯಲಿಿ ನ್ಭೀಲೀಕವನುನ ಅಳೆದು, ಮೂರನೇ ಹೆಜೆಜ ಯನುನ ಎಲಿಿ ಡಬೇಕೆಿಂದು ಬ್ಲಿಯನುನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ತ್ನ್ನ ತ್ಲೆಯ ಮೇಲಿಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ. ಕೂಡಲೇ ವಾಮ್ನ್ನು ತ್ನ್ನ ಮೂರನೇ ಹೆಜೆಜ ಯಿಿಂದ ಬ್ಲಿಯನುನ ಪಾತಾಳಲೀಕಕೆಿ ತ್ಳಿು ದ. ವಾಮ್ನ್ನ್ ಪಾದಸೂ ಶ್ಾ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬ್ಲಿಚಕರ ವತಿಾ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾದನ್ಲಿ ದೆ ಪರ ತಿ ವಷಾ ಕಾತಿಾಕ ಮಾಸದ ಬ್ಹುಳ ಪಾಡಯ ಮಿಯಂದು ಮಾತ್ರ ಅವನು ಭೂಲೀಕಕೆಿ ಮ್ರಳಿ ಬ್ರಬ್ಹುದೆಿಂಬ್ ವರವನುನ ಪಡೆದ. ಈ ಕಾರಣ್ದಿಂದ ಕಾತಿಾಕ ಶ್ರದೆ ಪಾಡಯ ಮಿಯನುನ ಬ್ಲಿಪಾಡಯ ಮಿ ಎಿಂದು ಕರೆಯುತಾತ ರೆ. ಆ ದನ್ ಬ್ಲಿಚಕರ ವತಿಾ ಭೂಲೀಕಕೆಿ ಬಂದು ಎಲೆಿ ಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತಿತ ರುವ ದೀಪಗಳ ಸರಮಾಲೆಗಳನುನ ನೀಡಿ ಆನಂದಸುತಾತ ನೆಿಂಬ್ ಭರವಸ್ಥ ಜನ್ಗಳಲಿಿ ದೆ. ಡಾ. ಸಿದೆ ಯಯ ಪುರಾಣಿಕರು ಬ್ರೆದರುವ "ಹೊತಿತ ತೀ ಹೊತಿತ ತು ಕನ್ನ ಡದ ದೀಪ" ಕವನ್ದಲಿಿ ರುವಂತೆ ಕನ್ನ ಡಿಗರ ಮಾನ್ ಮ್ತುತ ಪಾರ ಣ್ ಆಗಿರುವ ವಿದಾಯ ರಣ್ಯ ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟದ ದೀಪವು ದೇದೀಪಯ ಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಶೀಭಾಯಮಾನ್ವಾಗಿ ಬೆಳಗಲು ಬಾಲಯ ದಿಂದ ಯೌವವ ನ್ದಲಿಿ ರುವ ಸದಸಯ ರು ಇದರೆಣೆಣ ಯಾಗಿ, ಮ್ಧ್ಯ ವಯಸಿ ರು ನಡುಬ್ತಿತ ಯಾಗಿ, ವಾನ್ಪರ ಸ್ವೆ ಶ್ರ ಮ್ದಲಿಿ ರುವವರು ಈ ಸಿರಿಹಣ್ತೆಯನುನ ಧ್ರಿಸುವವರಾಗಿ ಕಂರ್ಳಿಸಿ ನ್ಮ್ಮ ಕನ್ನ ಡಕೂಟದ ದೀಪವನುನ ಚಿರಕಾಲ ಬೆಳಗಿಸಲಿ ಎಿಂದು ಹಾರೈಸುತೆತ ೀನೆ. ಸಿರಿಗನ್ನ ಡ ದೀಪ ಏಳೆೆ ! ಕಸೂತ ರಿ ಕನ್ನ ಡ ದೀಪ ಬಾಳೆೆ

ಸಂಪುಟ 38

20

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

________________________________________________________________________________________________________________

ದೀಪಾವಳಿ – ಕತ್ತ ಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕನೆಡೆಗೆ ಶ್ರರ ತಿ ವಿಶ್ವ ನಾಥ್

ದೀಪಂ ಜ್ಯ ೀತಿ ಪರಬ್ರ ಹಮ ದೀಪಂ ಜ್ಯ ೀತಿ ಪರಾಯಣೇ ದೀಪೇನ ಹರತೇ ಪಾಪಂ ಸಂಧ್ಯಯ ದೀಪಂ ನಮೀಸ್ತತ ತೆ

ತಾಯ ಗವನುನ ಅಮ್ವಾಸ್ಥಯ ಯ ದನ್ ಬ್ಲಿಪಾಡಯ ಮಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ.

ಒಟ್ಟಟ ನ್ಲಿಿ

ದೀಪಾವಳಿ

ಕೇಡಿನ್

ಮೇಲೆ ಶ್ರಭದ,ವಿಜಯದ ಆಚರಣೆ. ಉತ್ತ ರಭಾರತ್ದಲಿಿ ಅಮಾವಾಸ್ಥಯ ಯೆಿಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಲಕಮ ಮ ೀಪೂಜೆ ವಿಶೇಷವಾದದುದ . ಅಲಿಿ

ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮ್ಯವೇ

ಎಿಂಬ್ ಮಂತ್ರ ದಿಂದಗೆ ಬೆಳಕನ್ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯ

ಹೊಸ ಆಥಿಾಕ ವಷಾದ ಆರಂಭ ಸಹ. ಹೊಸ ಲೆಕಿ ದ

ಮ್ಹತ್ವ

ಪುಸತ ಕಗಳನುನ ಈ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ಯೆ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತ ದೆ.

,ಆಚರಣೆ ,ವಿಧವಿಧಾನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬ ದ

ವಿಶೇಷತೆಯ ಬ್ಗೆೆ

ಬೆಳಕು ಚೆಲುಿ ವ ಕರು ಪರ ಯತ್ನ

ದೀಪಾವಳಿಯ

ಅಿಂಗವಾಗಿ

ನ್ಡೆಯುವ

ಇತ್ರ

ಮಾಡುತಿತ ದೆದ ೀನೆ . ಮ್ಕಿ ಳಿಿಂದ ಮುದುಕರವರೆಗೆ ಎಲಿ ರೂ

ಸಮಾರಂಭಗಳಲಿಿ

ಆಯುಧ್ಪೂಜೆ

ಸಂಭರ ಮ್ ಪಡುವ ಹಬ್ಬ ವೆಿಂದರೆ ದೀಪಾವಳಿ .ಪಟ್ ಪಟ್

ರ್ೀಪೂಜೆಗಳನೂನ

ಹೆಸರಿಸಬ್ಹುದು.

ಪಟಾಕ ಸದದ ನ್ ನ್ಡುವೆ ಸ್ವಲುದೀಪಗಳು ,ಹಸಿರು

ಧ್ಮ್ಾದಲಿಿ ಯೂ ದೀಪಾವಳಿಯನುನ ಕಾತಿಾಕಮಾಸದ

ತೀರಣ್

ಮೂರು

,ರಂಗವಲಿಿ ,ಮ್ನೆಯ

ಎಲಾಿ

ಸದಸಯ ರೂ

ದನ್

ಆಚರಿಸುತಾತ ರೆ.

ಒಟ್ಟಟ ಗೆ ಸೇರಿ ಸವಿಯುವ ಹಬ್ಬ ದೂಟ ,ಬಾಿಂಧ್ವಯ ಗಳ

ತಿೀಥಾಿಂಕರ

ಬೆಸುಗೆ ಇಿಂದರ ನ್ಗರಿಯ ವೈಭವವನುನ ಧ್ರೆಗಿಳಿಸುತ್ತ ದೆ.

ಚತುದಾಶ್ಯಂದು

ಮ್ತುತ ಜೈನ್

ಜೈನ್ರ

ಕಡೆಯ

ಮ್ಹಾವಿೀರರು

ಕಾತಿಾಕ

ಪಾವಪುರಿಯಲಿಿ

ಮೊೀಕ್ಷ

ಹೊಿಂದದ ದನ್ವಾಗಿ ಇದು ಆಚರಿಸಲೂ ಡುತ್ತ ದೆ. ಸಿಖ್ ದೀಪಾವಳಿ

ಬೆಳಕನ್

ಹಬ್ಬ

ಬೆಳಕೆಿಂದರೆ

ಕೇವಲ

ಬೆಳಕಲಿ .

ಮಾನ್ಸಿಕ-ಕೌಟುಿಂಬಿಕ

ನಜ

.ಆದರೆ

ಸಂಪತುತ

ಇಲಿಿ

ಧ್ಮ್ಾದಲಿಿ ಯೂ ದೀಪಾವಳಿ ಮುಖಯ

,ಕೀತಿಾ

ಆರನೇ

ಸುಖಸಂತೀಷ,ಅಿಂತ್ರಾತ್ಮ

ಗುರು

ಹರರ್ೀಬಿಿಂದಸಿಿಂಗ್

ಕೊೀಟ್ಟಯಲಿಿ ಬಂಧತ್ರಾಗಿದದ

ಬೆಳಗುವ ಆಧಾಯ ತಿಮ ಕ ಹೊಳಹು ಎಲಿ ವೂ ಬೆಳಕೇ.

ಬಿಡಿಸಿ

ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಹಂಬ್ಲಿಸಿ ದೇವರನುನ

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ.

ಪೂಜಸುವುದು

ಹಬ್ಬ . ಸಿಖಖ ರ

ತಂದ

ಗಾವ ಲಿಯರನ್

೫೨ ಜನ್ ರಾಜರನುನ

ದನ್ವೆಿಂದು

ಒಟ್ಟಟ ನ್ಲಿಿ

ಕಾಲವನುನ

ದೀಪಾವಳಿ

ಎಲಿ

,ಪಾರ ಥಿಾಸುವುದು ದೀಪಾವಳಿಯ ವಿಶೇಷ.

ಧ್ಮ್ಾದವರೂ ಸಂಭರ ಮ್ ಪಡುವ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬ .

ದಕಮ ಣ್ ಭಾರತ್ದಲಿಿ ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಮೂರು ದನ್ಗಳ

ಹಣ್ತೆ

ಕಾಲ ಹಬ್ಬ ದ ಆಚರಣೆ ನ್ಡೆಯುತ್ತ ದೆ .ನ್ರಕಚತುದಾಶ್

ದಾಟುತೆತ ನೆಿಂಬ್ ಭರ ಮ್ಮಯಿಿಂದಲಿ ಇರುವಷ್ಟಟ

,ಲಕಮ ಮ

ನ್ನ್ನ

ಪೂಜೆ

ಮ್ತುತ

ರಾವಣ್ನ್ನುನ

ಗೆದುದ

ಅಯೀದೆಯ ಗೆ

ಮ್ರಳಿದ

ದೀಪಾವಳಿಯನುನ ಹಿಿಂದನ್

ದನ್

ನ್ರಕಾಸುರನ್ನುನ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತ ದೆ.

ಬ್ಲಿಪಾಡಯ ಮಿ. ಸಿೀತೆ

ಶ್ರ ೀರಾಮ್

,ಲಕ್ಷಮ ಣ್ರಿಂದಗೆ

ಸಮ್ಯವೆಿಂದು

ಆಚರಿಸುತಾತ ರೆ. ಸಂಹರಿಸಿದ ಬ್ಲಿ

ಕೆಲವರು

ಎಸ್

ಶ್ರ ೀಕೃಷಣ

ದನ್

-ವಾಮ್ನ್ರ

ಮುಖ

ನಾನು

ನೀವು

ನಮ್ಮ

ಕತ್ತ ಲೆಯನುನ ಹೊತುತ

ಮುಖ

ನಾನು

ನೀಡಬ್ಹುದೆಿಂಬ್ ಒಿಂದೇಒಿಂದು ಆಸ್ಥಯಿಿಂದ .... ಜ.

ಅಮ್ವಾಸ್ಥಯ ಯ

ನ್ರಕಚತುದಾಶ್

ಹಚುಚ ತೇನೆ

ಎಿಂದು

ಶ್ವರುದರ ಪೂ ನ್ವರ

ನೆನ್ಪಿಸಿಕೊಳುು ತಾತ

ದೀಪಾವಳಿಯ

ವಿಶ್ಿ ೀಷಣೆಯನುನ

ಮುಗಿಸುತಿತ ದೆದ ೀನೆ

ಪರ ತಿಯಬ್ಬ ರ

ಕತೆ,ಬ್ಲಿಯ

ಬ್ದುಕಲ್ಲಿ

ಮಾತ್ನುನ ಬ್ಗೆಗಿನ್

ಸಂಭರ ಮ್,

ನ್ನ್ನ ಹಬ್ಬ

ಪರ ಗತಿಯ

ಬೆಳಕನುನ ಚೆಲಿ ಲಿ ಎಿಂದು ಹಾರೈಸುತೆತ ೀನೆ.

________________________________________________________________________________________________________________ ಸಂಪುಟ 38

21

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

________________________________________________________________________________________________________________

ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮಮ ಯ ವಿದಾಯ ರಣಿಣ ಗರು ವನಸ್ತಮ್ದೊಲೆನನ ಜೀವನವು… ನಳಿನ ಮೈಯ

"ನ್ಮ್ಮ

ಹೆಮ್ಮಮ ಯ

ವಿದಾಯ ರಣಿಣ ಗರು"

ಅಿಂತ್

“ವಸುಧೈವ ಕುಟುಿಂಬ್ಕಃ” ಎಿಂಬ್ ಮ್ನೀಭಾವ! ಎಲಿ ರ

ಅಿಂಕಣ್ದ ಶ್ೀಷ್ಾಕೆ! ‘ಹೆಮ್ಮಮ ’ ಅಿಂದಾಕ್ಷಣ್ ನ್ಮ್ಮ

ಕಷಟ

ಮ್ನ್ಸಿನ್ಲಿಿ ಮೂಡುವ ಚಿತ್ರ - `ಉಘೇ ಉಘೇ’ ಎಿಂಬ್,

ಆದರೂ ತಾವರೆಯ ಎಲೆಯ ಮೇಲಿನ್ ಹನಯಂತೆ

ಜನ್ರ ಜಯಕಾರವನುನ

ಸಿವ ೀಕರಿಸುತಿತ ರುವ ರಾಜನ್ದುದ .

ಸುಖಗಳಿಗೆ

ಸೂ ಿಂದಸುತಾತ

ಒಡನಾಡುವವರು.

ನಲಿಾಪತ ರು!

ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಲಿನ್ ಜನ್ರ ಗೌರವ, ಮ್ಮಚಿಚ ಗೆಗಳನುನ ಪಡೆದು ಒಳರ್ಳಗೇ

ಹಿಗಿೆ ದರೂ

ವಿನ್ಮ್ರ ತೆಯ

ನ್ಗುವನುನ

ಮುಖದಲಿಿ ಧ್ರಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ವಯ ಕತ . ಯಾರಿಗೆ ತಾನೆ ಬೇಡ ಈ ಲಮ್ ಲಟ್? ಅದು ತಂದುಕೊಡುವ ಜನ್ಪಿರ ಯತೆ!!! ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಬ್ರೆಯಹೊರಟ್ಟರುವ ವಯ ಕತ ಅದಕೆಿ ತ್ದವ ರುದೆ !!! ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬೇಜಾರಿಲಿ , ಪರೀಪಕಾರ ಮಾಡಿದಷ್ಟಟ ದಣಿವಿಲಿ . ಆದರೆ ಜನ್ರ ಗಮ್ನ್ ಸ್ಥಳೆದರೆ ಏನೀ ಮುಜುಗರ! "ನ್ನ್ನ ಕೈಯಲಾಿ ದ ಕೈಿಂಕಯಾವನುನ

ಮಾಡುತಿತ ೀನ" ಅಿಂತ್ ಸೊಿಂಟ ಕಟ್ಟಟ

ನಿಂತ್ವರು, ತ್ಲೆ ಬಾಗಿದವರು, ಕರ ಜ್ೀಡಿಸಿದವರು. ಕೊರಳು

ಕಟ್ಟಟ

ಮೌನ್ವಾಗಿದೆದ ೀ

ಹೆಚುಚ

ಅವರು,

ಮಾತಿನ್ವರಲಿ ! ಸೌಜನ್ಯ ಮೂತಿಾ! ಆದರೂ ಎಲಿ ರಿಗೂ ಅವರು ಬೇಕು. ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟದಲಿಿ , ದೇವಸ್ವೆ ನ್ದಲಿಿ ಅವರ

ಪರಿಚಯವಿಲಿ ದ

ಜನ್ರೇ

ಇಲಿ

ಅತಿಶ್ಯೀಕತ ಯಾಗಲಾರದು!

ಅಿಂದರೆ ಎಲೆಯ

ಮ್ರೆಯಲಿಿ ದದ ರೂ ಮ್ಲಿಿ ಗೆಯ ಕಂಪು ಜನ್ರನುನ ತ್ನ್ನ ತ್ತ ಸ್ಥಳೆಯದೆ? ಹಾಗೇ ಇವರು. ಅವರೇ ಎ. ವಿ. ಸತಿೀಶ್! ಎಲಿ ರ ಕೈಯಲಿಿ

ಚಿತ್ರ ರಚನೆ: ಅರುಣ್ ಮೂತಿಾ

‘ಸತಿೀಶ್ಣ್ಣ ’ ಅಿಂತ್ ಕರೆಸಿಕೊಳುು ವ

ಭಾರತ್ದಲಿಿ ಇವರದುದ ದಡೆ

ಇವರು ಅಮ್ಮರಿಕಾಗೆ ಬಂದದುದ ಎಿಂಭತ್ತ ರ ದಶ್ಕದಲಿಿ .

ಸೊೀದರಿಯರು ಮ್ತುತ

ಸೌತ್ ಕೆರಲಿನಾದ ಕೆಿ ಮ್ಸ ನ್ ಯೂನವಸಿಾಟ್ಟಯಲಿಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿ ಶ್ಕಾರ್ದಲಿಿ ಮಾಹಿತಿ

ತಂತ್ರ

ಕೈಯಾಡಿಸಿದವರು. ಎಿಂದಾದರೂ

ಜಾಾ ನ್ ವೃತಿತ

ಉತ್ತ ಮ್

ಕೆಮಿಸಿಟ ರ,

ಕಲಾವಿದರು,

ಮುಿಂತಾದವರನುನ

ಎಲಿ ದರಲ್ಲಿ

ದಡೆ

ವೈದಯ ರು

ಹೊಿಂದದ ಒಳೆು ಯ ಸಂಸ್ವರದ

ಹಿನೆನ ಲೆ ಇವರದುದ .

ಯಾವುದಾದರೇನು?

ನವೃತಿತ ಯಾಗಲೇಬೇಕು.

ಅವರ ಮ್ಕಿ ಳು ಎಲಿ ರಿಗೂ

ಇವರು ಆಪತ ರು-ಸವ ತಃ ತಾವು ಮ್ದುವೆಯಾಗದದದ ರೂ.

ನಾತ್ಾ ವೆಸಟ ನ್ಾ

ಯೂನವಸಿಾಟ್ಟ ಗೆ ಬಂದರು. ವೃತಿತ ಯಲಿಿ

ಕುಟುಿಂಬ್. ಸೊೀದರ,

ಯಾವುದೇ ಚಾರಿಟ್ಟಗೆ ಡೊನೇಶ್ನ್ ಕೇಳಿದರೂ ಇವರು

ಆದರೆ

‘ಇಲಿ ’ ಅಿಂದದದ ಲಿ . ಯಾರೇ ಕನ್ನ ಡಿಗರು ಈ ಊರಿಗೆ

ಪರ ವೃತಿತ ಯಿಿಂದ ನವೃತಿತ ಉಿಂಟ್ಟ? ಇವರ ಪರ ವೃತಿತ ಯೇ

ಬಂದರೂ ಉಳಿದುಕೊಳುು ವ ವಯ ವಸ್ಥೆ

ಆಗುವವರೆಗೆ

________________________________________________________________________________________________________________ ಸಂಪುಟ 38

22

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ಸತಿೀಶ್ಣ್ಣ ನ್ ಮ್ನೆಯಲೆಿ ೀ ಠಿಕಾಣಿ! ಹಿೀಗೆ ಇವರ ಆತಿಥಯ

ಅನುಷಠ ನ್ಕೆಿ

ಪಡೆಯಲು ದಡೆ

ಮಾನ್ವಿೀಯತೆಯ

ಅಶ್ವ ಥ್

ಅಿಂಥ

ಮ್ನುಷಯ ರೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲಿ . ಸಿ.

ದಡೆ

ಕಲಾವಿದರಿಿಂದ

ಹಿಡಿದು

ದೇವಸ್ವೆ ನ್ದ

ತಂದವರು

ಇವರು.

ದೃಷ್ಟ ಯಲಿಿ

ಅಚಾಕರೇ

ಎಲಿ ರನೂನ

ನೀಡುವವರು.

ಆಗಲಿ,

ಕಸ

ಗುಡಿಸುವ

ಹೊಸದಾಗಿ ಇಲಿಿ ಗೆ ಬಂದ ವಿದಾಯ ಥಿಾಗಳವರೆಗೆ ಎಲಿ

ಸೇವಕರೇ ಆಗಲಿ, ಬ್ಡವರೇ ಆಗಲಿ, ಬ್ಲಿಿ ದರೇ ಆಗಲಿ,

ಥರದವರೂ ಅಲಿಿ ತಂಗಿದಾದ ರೆ. ಇವರ ಮ್ನೆಯ ಬಾಗಿಲು

ಗಂಡೇ

“ಮುಚಚ ದ ಬಾಗಿಲು”.

ಯುವಕರೇ ಆಗಲಿ ಎಲಿ ರ ಒಳಗೆ ಅಿಂತ್ಗಾಾಮಿಯಾದ

ಐಹಿಕ ಸುಖ ಸ್ವಧ್ನ್ಗಳಿಗೆ ಎಿಂದೂ ಮ್ರುಳಾದವರಲಿ ! ಮ್ಲಗಲು ಸುಖದ ಸುಪೂ ತಿತ ಗೆಯನೆನ ೀ ಕೊಟಟ ರೂ “ಬೇಡ, ಚಾಪ್ ಸ್ವಕು” ಎನುನ ವವರು. ಉಣ್ಣ ಲು ನೆಲಗಡಲೆ ಮ್ತೆತ ನೀರು ಇದದ ರೂ ಸರಿಯೆ, ಒಳೆು ಯ ಊಟ ಇದದ ರೂ ಸರಿಯೆ.

ಯಾವುದೂ

ಅಿಂಥ

ಮುಖಯ ವಲಿ !

ಲಕ್ಷಣ್ಗಳೆಲಿ

ಅನ್ವ ಯಿಸುವುದು

ಯೀಗಿಗಳಿಗೆ.

ಇಡಿೀ

ಋಷ್ಗಳಿಗೆ,

ಪರ ಪಂಚವನೆನ ೀ

ಸಂಸ್ವರವಾಗಿಸಿಕೊಿಂಡು

ಎಲಿ ರ

ನ್ಡುವೆ

ತ್ನ್ನ ಇದೂದ

ಯೀಗಿ ಇವರು! ೨೦೦೧ರಲಿಿ

ಕೂಟದ

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ

ಮುಿಂಚಿನಿಂದಲ್ಲ

ದೇವಸ್ವೆ ನ್ದಲಿಿ

ದೇವತ್ವ ಕೆಿ

ಹೆಣೆಣ ೀ

ಆಗಲಿ,

ವೃದೆ ರೇ

ಗೌರವದಿಂದ ತ್ಲೆ ಬಾಗುವವರು. ಪಿರ ೀತಿಗೆ,

ಸ್ಥನ ೀಹಕೆಿ ಬಾಿಂಧ್ವಯ ಕೆಿ ಅಳತೆರ್ೀಲು ಉಿಂಟ್ಟ? ಪರ ಶ್ಸಿತ , ಪುರಸ್ವಿ ರಗಳುಿಂಟ್ಟ? ಅಮ್ಮರಿಕೆಯ ಶ್ರ ೀಷಠ

ಅದರ

ಅಗತ್ಯ ವೇ

ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ- People may forget what you said and what you did but they will always remember how you made them feel. ಎಷ್ಟಟ ಮಾತುಗಳು!

ಸತಿೀಶ್

ಅವರ

ಯಾರೂ ಅವರ ಪರಿಶ್ರದೆ

ನಜವಲಿ ವೆ ಈ

ಜ್ತೆ

ಒಡನಾಡಿದ

ಮ್ನ್ಸಸ ನುನ , ನಸ್ವವ ಥಾ

ತ್ಮ್ಮ ನುನ

ಸೇವೆ

ಲೆಮಾಿಂಟ್ಟನ್

ತಡಗಿಸಿಕೊಿಂಡವರು.

ಅವರನುನ

ನೀಡುತಿತ ದದ ರೆ ಡಿವಿಜ ಅವರ ‘ವನ್ಸುಮ್’

ಪದಯ ನೆನ್ಪಾಗುತ್ತ ದೆವನ್ಸುಮ್ದಲೆನ್ನ ಜೀವನ್ವುವಿಕಸಿಸುವಂತೆ

ಆಗಲಿ,

ಮ್ನ್ವನ್ನುರ್ಳಿಸು ಗುರುವೆ, ಹೇ ದೇವ

ಪಾಕಾಿಂಗ್ ಆಗಲಿ

ವಯ ವಸ್ಥೆ ಯೇ ಎಲಿ ದಕೂಿ

ಆಗಲಿ,

ಮೈಕ್ಸ

ಕೈ ಹಾಕದವರು.

ಸ್ವಧ್ಯ ವಾದಷ್ಟಟ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲೆಿ ೀ ಇದುದ ಕೊಿಂಡು ಸೇವೆ ಸಲಿಿ ಸಿದವರು. ಸೇವೆಯನುನ ಅವರನ್ನ

ವಷಾ

ಪರಿಗಣಿಸಿ ದೇವಸ್ವೆ ನ್ದ

ಅವರ

ಬ್ಹಳಷ್ಟಟ ಆಡಳಿತ್

ಆವಾಯ ಹತ್ ಒತಾತ ಯಿಸಿ ಮಂಡಳಿಯ

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರನಾನ ಗಿ ಚುನಾಯಿಸಿದರು. ಅದನೂನ ಸೇವೆ

ಎಿಂಬ್

ಇಲಿ .

ಕವಯಿತಿರ ಮಾಯಾ ಏಿಂಜೆಲ

ಅಲಿಿ ಪಾತೆರ ತಳೆಯುವುದೇ ಆಗಲಿ, ಮೈಿಂಟ್ಟನೆನ್ಸೇ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಯೇ

ಆಗಲಿ,

ಪಿರ ೀತಿಯನುನ ಮ್ರೆಯಲಾರರು.

ಕನ್ನ ಡ

ಸಲಿಿ ಸಿದರು.

ಆಗಲಿ,

ಮ್ನೀಭಾವದಿಂದ

ನೀಡಿ

ಒಿಂದು ತ್ಮ್ಮ

ಜನ್ಕೆ ಸಂತ್ಸವಿೀವ ಘನ್ನು ನಾನೆಿಂದೆಿಂಬ್ ಎಣಿಕೆ ತೀರದೆ ಜಗದ ಪಗಳಿಕೆಗೆ ಬಾಯಿಬ ಡದೆ ಕಾನ್ನ್ದ ಮ್ಲಿಿ ಗೆಯು ಮೌನ್ದಿಂ ಬಿರಿದು ನಜ ಸೌರಭವ ಸೂಸಿ ತಾನೆಲೆಯ ಪಿಿಂತಿದುಾ ದೀನ್ತೆಯ ತೀರಿ ಅಭಿಮಾನ್ವನು ತರೆದು ಕೃತ್ಕೃತ್ಯ ತೆಯ ಪಡೆವಂತೆ......

ಕೈಲಾದಮ್ಟ್ಟಟ ಗೆ ಜೀವ ತೇಯುತಿತ ದಾದ ರೆ. “ಏನಾದರೂ ಆಗು, ಮೊದಲು ಮಾನ್ವನಾಗು” ಎಿಂಬ್ ಸಿದೆ ಯಯ

ಪುರಾಣಿಕರ

ಉಕತ ಯನುನ

ಜೀವನ್ದಲಿಿ

ಹೌದು ಅವರೇ ನ್ಮ್ಮ ಸತಿೀಶ್ - ಎಲೆಯ ಹಿಿಂದರುವ, ಮೌನ್ದಲಿಿ

ಬಿರಿದು ನಜ ಸೌರಭವ ಸೂಸುತಿತ ರುವ

ಮ್ಲಿಿ ಗೆ!

***************************

ಅಪಪ - ಗುಿಂಡು, ರಾತಿರ ಕಾರ್ ತ್ರ್ಿಂಡು ಹೊೀಗಿದಾಯ ? ಮ್ಗ- ಹೌದಪೂ , ನ್ನ್ನ ಜ್ತೆ ಹುಡುಗರನುನ ಒಿಂದು ರಿಂಡ್ ಹಾಕಸಿ ಬಂದೆ ಅಪಪ - ನೀಡು ಆ ಹುಡುಗರು ಕಾರಿನ್ಲಿಿ ಲಿಪ್ ಸಿಟ ಕ್ಸ, ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಬಿಟುಟ ಹೊೀಗಿದಾದ ರೆ.

ಸಂಪುಟ 38

23

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಲಕ್ ಮ ೀ ಬಾರಮ್ಮ ಶಾಮ್ಲ್ಲ ರಾವ್

ದೀಪಾವಳಿ

ಮುಖಯ ವಾಗಿ

ಬೆಳಕನ್

ಹಬ್ಬ .ಹಣ್ತೆಗಳ

ಎಿಂದೆಿಂದೂ ನ್ಮ್ಮ ನುನ

ಬಿಟುಟ ಹೊೀಗದ ಲಕಮ ಮ ಯನುನ

ಸ್ವಲು ಸ್ವಲು. ಮ್ನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ, ಕಟಕ ಬಾಗಿಲು

ಕರೆದು ತಾ ಎಿಂದು ಜಾತ್ವೇದನೆಿಂಬ್ ಅಗಿನ ಯನುನ

ಕಾಿಂಪಿಂಡ್, ಸ್ವಲದೇ ಆಕಾಶ್ಬುಟ್ಟಟ

ಬೇಡಿಕೊಳುು ತಾತ ರೆ ಮ್ನೆಮ್ನೆಯಲ್ಲಿ .

ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ

ದೀಪವಿರಿಸಿ, ಎತ್ತ ರಕೆಿ ೀರಿಸಿ ಬೆಳಕನುನ ಬೆಳಗಿಸುವ ಹಬ್ಬ . ಆ ಬೆಳಕು ಪರ ತಿಫಲನ್ರ್ಳುು ವಂತೆ ಹೊಳೆಹೊಳೆಯುವ ಹೊಸಬ್ಟ್ಟಟ

ಧ್ರಿಸಿ,

ಚಿಮಿಮ ಸಿ,ಮಾತು

ಮೊಗದಲಿಿ

ನ್ಗುವಿನ್

ನ್ಗೆಬೆಳಕು

ಪಟಾಕ

ಸಿಡಿಸುತಾತ

ತ್ಮ್ಮ ವರಿಂದಗೆ ಓಡಾಡುವ ಆನಂದಮ್ಯ ಹಬ್ಬ . ನ್ರಕ ಚತುದಾಶ್, ಬ್ಲಿಪಾಡಯ ಮಿ,ರ್ೀಪುಜೆ, ಅಿಂಗಡಿ ಪುಜೆ

ಎಿಂದು

ಮೂನಾಾಲುಿ

ದನ್ಗಳ

ವಾಯ ಪಿಸುವ ಈ ದೀಪಾವಳಿಯನುನ

ವರೆಗೂ

ಹಬ್ಬ ಗಳ ರಾಜ

ಎನ್ನ ಬ್ಹುದು. ಇಲಿಿ ಭಕತ ಯ ಜ್ತೆ ಜ್ತೆಯಲೆಿ ಮೊೀಜು ಮ್ಸಿತ ಗೂ ಸಮಾನ್ ಅವಕಾಶ್ ಇದೆ. ಮ್ಕಿ ಳಿಗಂತ್ಪ ಸ್ವಲು ಸ್ವಲು ಸಿಹಿತಿಿಂಡಿಗಳು,

ಗರಿಗರಿ

ಹೊಸಬ್ಟ್ಟಟ ಗಳು,

ವೈವಿಧ್ಯ ಮ್ಯ ಪಟಾಕಗಳು ಸಿಕಿ ದ ಸಂಭರ ಮ್. ಏನೇ ಆದರೂ ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಪರ ದಾಯದಲಿಿ ಭಕತ ಗೆ, ದೈವಿೀಶ್ಕತ ಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ವೆ ನ್. ನತ್ಯ

ಪುಜೆ ಮಾಡುವ

ಭಾರತಿೀಯ, ಹಬ್ಬ ಗಳನನ ಟುಟ ಕೊಿಂಡಿರುವುದೇ ವಿಶೇಷ ಪುಜೆಗಾಗಿ. ಇಿಂದು ನಾರಾಯಣ್ನ್ನುನ ನೆನೆದರೂ ವಿಶೇಷ ಪುಜೆ ಮಾತ್ರ ಆತ್ನ್ ಪತಿನ ಗೆ. ಎಲಿ ರ

ಮ್ನೆದೇವಿಯೆನಸಿದ

ಇಿಂದು

ಮ್ನೆಮ್ನೆಯಲ್ಲಿ

ಮ್ಹಾಲಕಮ ಮ ಯನುನ ಪುಜಸುತಾತ ರೆ.

ದೇವರ

ಕೊೀಣೆಯಲಿಿ ಉರಿಯುವ ಹಣ್ತೆಗಳ ಸ್ವಲು. ಬೆಳಿು ಯ, ಹಿತಾತಳೆಯ, ಕಂಬ್ದ ದೀಪಗಳು. ನ್ಡುವೆ ಎತ್ತ ರದ ಪಿೀಠ್ದಮೇಲೆ ಅರಿಶ್ನ್

ಹೊಸ

ಕುಿಂಕುಮ್

ದೀಪಕೆಿ

ಸಿೀರೆ

ಅಲಂಕೃತ್ಳಾಗಿ,

ನೂಮ್ಾಡಿ

ರಾರಾಜಸುತಾತಳೆ

ಮ್ಹಾಲಕಮ ಮ , ನೈವೇದಯ ಗಳಿಿಂದ

ಅಪರಿಮಿತ್

ವರಗಳನುನ

ಸಂಪುಟ 38

ಚಿನ್ನ

ಬೆಳಗುತಿತ ರುವ

ಬೆಳಕನುನ

ಬ್ಗೆಬ್ಗೆಯ ತೃಪಿತ ರ್ಳಿಸುವ,

ಚಿನಾನ ಭರಣ್ಗಳಿಿಂದ, ಚಿಮುಮ ತಾತ

ಎದುರಿನ್ಲಿಿ ರಿಸಿರುವ ತೃಪತ ಳಾಗಿರುವ, ನೀಡಿ

ಬೆಳಿು ಗಳನುನ

ಭಕತ ರನುನ

ನಾರಾಯಣ್ ಜೀವನ್ವಾದರೆ ಲಕಮ ಮ ಯು ಜೀವನಾವಶ್ಯ ಕ ಸೌಭಾಗಯ ಗಳನುನ

ಕೊಡುವವಳು. ಭೌತಿಕ ಭಾಗಯ ವೆಲಿ

ಬ್ರುವುದು ಬಂಗಾರ ಲಕಮ ಮ ಯಿಿಂದಲೇ. ಆದದ ರಿಿಂದಲೇ ದೀಪಾವಳಿ

ಅಮಾವಾಸ್ಥಯ ಯಂದು

ಪೂಜೆ

ಮಾಡದವರಿಲಿ . ಶಾರ ವಣ್

ಮಾಸದಲಿಿ

ಬಂದರೆ,ಕಾತಿಾಕದಲಿಿ ಮೈದೀರುತಾತಳೆ.

ವರಲಕಮ ಮ ಯಾಗಿ

ಸಂಪತ್

ಲಕಮ ಮ ಯಾಗಿ

ಶ್ರನ್ನ ವರಾತಿರ ಯ

ಮೂರು

ದನ್ಗಳಲಿಿ ಮ್ಹಾಲಕಮ ಮ ಯಾಗಿ ಮ್ಮರೆಯುತಾತಳೆ.

ಸುರಿಸುವ, 24

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ಲಕಮ ಮ ಯು ದುಜಾನ್ ಸಜಜ ನ್ರೆಿಂದು ನೀಡದೆ, ತ್ನ್ನ ನುನ

ಕಾತಿಾಕ

ಆದರಿಸಿದವರಲಿಿ ಗೆ

ಸೂಯಾಪರ ಭೆಯಿಿಂದ ಬೆಳಗುತಾತ ಬ್ರುತಾತಳೆ.

ಬಂದು

ಕಾಲುಮ ರಿದು

ಕುಳಿತು

ಬಿಡುತಾತಳೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲೆಿ ಲಿಿ ಗೆ, ಯಾವಾಗ, ಏಕೆ ಮಾಯವಾದಳೆಿಂದೇ ಚಂಚಲೆಗೆ ಅವಳಿಗೆ

ತಿಳಿಯುವುದಲಿ .

ಗೂಬೆ

ವಾಹನ್.

ದುಜಾನ್

ದುಜಾನ್ರಲಿಿ ಗೆ ಹೊೀಗುತಾತಳೆ.

ಇಿಂಥ

ಲೀಕಮಾತೆಯಾದ

ಸಜಜ ನ್ರಿಬ್ಬ ರೂ

ಹೊೀಗುವಾಗ ಹಿರಣ್ಣಯ ಕ್ಷ,

ಮ್ಕಿ ಳೇ.

ಗೂಬೆಯನೆನ ೀರಿ

ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪು,

ರಾವಣ್

ಇತಾಯ ದ ದುಷಟ ರ ಬ್ಳಿ ಇದುದ , ಅವರಿಗೆ ಐಶ್ವ ಯಾ ಅಧಕಾರಗಳನುನ

ಹೇರಳವಾಗಿ

ಕೊಡುತಾತಳೆ.

ಮ್ದೀನ್ಮ ತ್ತ ರಾದ ಅವರು ಅದನುನ

ದುರುಪಯೀಗ

ಪಡಿಸಿಕೊಳು ತಡಗಿದಾಗ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು ಲು ಅವಳು

ಲಕಮ ಮ ಯನುನ

ನಾರಾಯಣ್ನೇ

ಗರುಡವನೆನ ೀರಿ

ಬ್ರುತಾತ ನೆ.

ಹೊರಟು

ಆಗ

ವೈಷಣ ವಿ

ಎನಸುತಾತಳೆ. ಗಜವನೆನ ೀರಿ ಗಜಲಕಮ ಮ ಯಾಗಿ ಪದಮ ದಲಿಿ ಕುಳಿತು

ಪದಾಮ ವತಿೀ

ಎನಸುತಾತಳೆ.

ನೀರಿನ್

ಮೇಲೆ

ತೇಲುವ ತಾವರೆಯ ನ್ಡುವೆ, ಒಿಂದು ಕಾಲನುನ ಸವ ಲೂ ವೆ ಎತಿತ , ಹೊರಟಂತೆ ನಿಂತಿರುತಾತಳೆ ಈ ಚಂಚಲೆ. ವಿಷ್ಟಣ ಮಾತ್ರ ಲಕಮ ಮ ಯಿಿಂದ ಸೇವೆರ್ಳುು ತಾತ , ಪ್ರ ೀಮ್ದಿಂದ ಹೃದಯಮಂದರದಲಿಿ ಟುಟ ತ್ನ್ನ ನುನ

ಗೌರವಿಸುತಾತ ನೆ.

ಹಿೀಗೆ

ಆದರಿಸುವ ಪರಮ್ ಪುರುಷನ್ ಪಾದದ ಬ್ಳಿ

ಮ್ಹಾಲಕಮ ಮ ಯಾಗಿ

ಅಚಂಚಲೆಯಾಗಿ

ಸದಾ

ನೆಲೆಸಿರುತಾತಳೆ.

ತ್ಳದ ಪಾತಾಳದಲಿಿ , ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಸ್ಥರೆಯಾಗಿ ಇರುತಾತಳೆ. ದುಷಟ ರಿಿಂದ ಶ್ಷಟ ರಿಗೆ ಸಿರಿಯ ಹಸ್ವತ ಿಂತ್ರವಾಗಬೇಕು. ಅದಕಾಿ ಗಿ ಸಮುದರ ಮ್ಥನ್. ಅಲಿಿ ಚಂದಾರ ದ ಅನೇಕ ಸುವಸುತ ಗಳ ಜ್ತೆಯಲಿಿ ಉದಭ ವಿಸಿ ಚಂದರ ಸೊೀದರಿ, ಸಗರಪುತಿರ ಎನಸುತಾತಳೆ.

ಕೈಗಳಲಿಿ

ಪದಮ ಪಿರ ಯೆ,¥Àದಾಮ ಕಮ ೀ, ಮಾಲಾಧ್ರಿೀ,

ಕೊೀಟ್ಟ

ಪದಮ ಗಳನುನ

ಹಿಡಿದು

ಪದಮ ಮುಖೀ,

ಪದಾಮ ಸನ್ಸ್ಥತ ೀ,ಪದಮ

ಪದಮ

ಗಂಧನೀ,

ಅನೇಕ ಪದಾಮ ಿಂಕತ್ ನಾಮಾವಳಿಗಳಿಿಂದ ಸುತ ತಿಸಲೂ ಟಟ ಲಕಮ ಮ ೀದೇವಿಯು

ಪುತ್ರ

ವಾಹನಾದಗಳನುನ ,

ಪತ್ರ

ಧ್ನ್

ಸಜಜ ನ್

ಧಾನ್ಯ

ಸಂಘವನುನ ,

ಆಯುಷಯ ವನುನ ಕೊಟುಟ ಕಾಪಾಡುತಾತಳೆ. ಧ್ನ್ಮ್ಗಿನ ಧ್ಾನಂ ವಾಯುಧ್ಾನಂ ಸೂಯೀಾಧ್ನಂ ವಸುಿಃ | ಧ್ನ್ಮಿಿಂದರ ೀಬೃಹಸೂ ತಿವಾರುಣಂ ಧ್ನ್ಮ್ಶ್ರನ ತೇ ||

ಅಗಿನ , ವಾಯು, ಸೂಯಾ, ಭೂಮಿ, ಇಿಂದರ , ಗುರು, ವರುಣ್

ಎಲಿ ರೂ

ನನ್ನ

ಅನುಗರ ಹದಿಂದ

ನ್ನ್ಗೆ

ಧ್ನ್ಕಾರಕರಾಗಲಿ. ಅಿಂದರೆ ಪಂಚ ಭೂತ್ಗಳಾಗಲಿೀ, ನ್ನ್ನ ಮ್ನ್ಸ್ವಸ ಗಲಿೀ ನ್ನ್ನ ಲಿಿ ಋಣ್ಕಾರಕಗಳಾಗಿ ವತಿಾಸಿ ನ್ನ್ಗೆ

ನ್ಷಟ ವಾಗದರಲಿ.

ಆಯುರಾರೀಗಯ

ಐಶ್ವ ಯಾಾಮಿ ಭಾಗಯ ದ ಜ್ತೆಯಲಿಿ ಶ್ರ ೀವಚಾಸಸ ನುನ ನ್ನ್ಗೆ ಕೊಡು ಎಿಂದು ಬೇಡಿಕೊಳುು ತಾತ ರೆ. ಬುದೆ ವಂತ್ನಾದ ಮೊದಲು

ಭಕತ

ತ್ನ್ನ ನುನ

ದೇವಿಯಿಿಂದ

ಪಡೆಯುವ

ಶ್ರಚಿರ್ಳಿಸಿಕೊಳುು ತಾತ ನೆ.

ಶ್ರ ೀವಾದರಾಜತಿೀಥಾರು

ಲಕಮ ಮ ೀಶೀಬಾನ್

ಹಾಡಿನ್ಲಿಿ

ಜಗನಾಮ ತೆಯ

ಸೆ ಳವನೆನ ೀ

ಮೊದಲು

ಸುಟುಟ

ತಿನುನ ತ್ತ ವೆ

ಎಿಂಬುದನ್ನ ರಿತು ಈ ಅಶ್ರಭ ಮ್ತಿಗಳೆಲಿ

ಶ್ರ ೀಸೂಕತ

ಉಚಾಿ ರಣೆ ಮಾತ್ರ ದಿಂದ ತಲಗಲಿ, ನ್ನ್ನ ಿಂತ್ರಂಗ ಬಾಹಯ ಗಳಲಿಿ

ಅಿಂಟ್ಟಕೊಿಂಡ ಅಲಕಮ ಮ ಯನುನ

ಬಿಡು ಎಿಂದು ಬೇಡುತಾತ ತ್ನ್ನ ನುನ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡು ಶ್ರ ೀಲಕಮ ಮ ಯನುನ

ತೆಗೆದು

ಸತಾೂ ತ್ರ ನ್ನಾನ ಗಿ

ಹೃದಯಮಂದರಕೆಿ

ಮಂದಗಮ್ನೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಕುಳಿತು, ಪೂಜೆರ್ಳುು ವ

ಬಾಲೆ ಮ್ಹಾಲಕುಮ ಮಿ ಉದಸಿದಳು.’

ವರದಲಕಮ ಮ ಯ ಅನುಭವ ಭಕತ ನಗಾಗುತ್ತ ದೆ. ಸುಪರ ಸಿದೆ

ಸುಲಭ

ಸುಿಂದರ

ಉದಭ ವ,

ವೈಭವ,

ವಿವಾಹಗಳೆಲಿ ವನೂನ ಕಟ್ಟಟ ಕೊಟ್ಟಟ ದಾದ ರೆ.

ಓಮ್ | ಮ್ಹಾಲಕೆಮ ಮ ೈ ಚ ವಿದಮ ಹೇ ವಿಷ್ಟಣ ಪತೆನ ೈ ಚ ಧೀಮ್ಹಿ | ತ್ನನ ೀ ಲಕಮ ಮ ೀಿಃ ಪರ ಚೀದಯಾತ್ |

ದುಿಃಖದ ಮ್ಡುವಿನ್ಲಿಿ ಸುಖದ ಹೊನ್ಲಾಗಿ, ಅಜಾಾ ನ್ದ ಕಾಗಾತ್ತ ಲಲಿಿ ಸುಜಾಾ ನ್ದ ಮ್ಣಿದೀಪವಾಗಿ, ಲಕಮ ಮ ಯು

ಸಂಪುಟ 38

ಹಿೀಗೆ

ಆಹಾವ ನಸುತಿತ ರುವಾಗ, ಹೆಜೆಜ ಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜೆಜ ಇಡುತಾತ

‘ಪಾಲ ಸ್ವಗರವನುನ ಲಿೀಲೆಯಲಿ ಕಡೆಯಲು

ನುಡಿಗಳಲಿಿ

ಎರಡೂ

ಕತ್ತ ಲಲಿಿ

ಕಾಮ್ಕೊರ ೀಧಾದ ಅರಿಷಡವ ಗಾಗಳೆಲಿ ಅವು ಹುಟ್ಟಟ ದ

ಭೃಗುವಿನ್ ಮ್ಗಳಾಗಿ ಭಾಗಾವಿ ಎನಸಿದ ದೇವಿ, ಸ್ವಗರ

ಎಿಂದು

ಅಮಾವಾಸ್ಥಯ ಯ

25

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ದೀಪ ಸಲ್ಲಾ ಪ ವಿವಿಧ್ ಲೇಖಕರ ಕವನಗಳು

ಬ್ದುಕೇ ನಂದಾದೀಪ

ದೀವಿಗೆ

ತಿರ ವೇಣಿ ಶ್ರ ೀನವಾಸರಾವ್

ನೀತ್ ಧ್ನಂಜಯ

ದೀಪದ ಬೆಳಕಗೆ ಅರಸುವಿರೇಕೆ

ಪುಟಟ ಮ್ನೆಯ ಚಕಿ ಹೊಸಿಲಲಿ

ಕಣ್ಣ ನು ಅರಳಿಸಿ ಸುತ್ತ

ಮಿನುಗುತಿದೆ ದೀವಿಗೆ

ತಿಳಿಸುವೆ ನಾನು ಸುಲಭ ಉಪಾಯ ಕೇಳಿರಿ ನ್ನ್ನ ಮಾತ್!

ಮುಸಸ ಿಂಜೆಯ ಸೂಕ್ ಮ ಗಾಳಿಯಲಿ ಬ್ಳುಕುತಿದೆ ಜ್ಯ ೀತಿ ವಯಾಯ ರದಲಿ

ನಮ್ಮ ಮ್ನೆಯಲೆ ಇದಾದ ನ್ಲಿ ವೇ

ಕನೆಯ ಯರ ಮ್ಧುರಕಂಟಕೆ ನಾಟಯ ವಾಡಿದಂತೆ

ಆಡುವ ಸುಿಂದರ ಕಂದ? ಹೊಳೆಯುವ ಅವನ್ ಕಂಗಳ ನೀಡಿರಿ

ಅಜಜ ಯ ಕುಟಟ ಣಿಕೆಯ ಸದುದ

ದೀಪದ ಕಾಿಂತಿಗೂ ಚಂದ!

ಅಜಜ ನ್ ನ್ಶ್ಯ ಯ ಸಿೀನು ಹಸನುಮ ಖಯಾಗಿ ಆಲಿಸುತಿದೆ ಹೊಸಲಿನ್ ಈ ದೀವಿಗೆ

ಒಲುಮ್ಮಯ ಸೂಸುವ ಇನಯಳ ಮೊಗದ ಮೊೀಹಕ ನ್ಗೆಯ ಮಿಿಂಚು

ಮ್ರದಲಿ ಹಕಿ ಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ

ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಣ್ತೆಯ ಮಿೀರುತ್

ಯುವತಿಯರ ಕಾಲೆೆ ಜೆಜ ಗಿಲಗಿಲಿ

ಹೊಳೆಪಲಿ ನ್ಡೆಸಿದೆ ಸಂಚು

ಜ್ತೆಗೆ ಧ್ನ ಸೇರಿಸಿದೆ ದೀವಿಗೆಯ ಚಿಟ್ಟಪಿಟ್ಟ

ಸ್ಥನ ೀಹದ ಬೆಳಕನು ಚೆಲುಿ ತ್ ಸ್ವಗುವ

ಅರಳಿಸುು್ತಾ ಕಂಗಳನು

ಏತ್ಕೆ ಕೊೀಪ ತಾಪ?

ಬೆಳಗಿಸಿದೆ ಅಿಂಗಣ್ವ

ವಿರಸವ ಮ್ರೆತು ಸರಸದ ಬಾಳಲು

ಕಂರ್ಳಿಸಿತಾ ಹೊಸಿಲಲಿ

ಆ ಬ್ದುಕೆ ನಂದಾ ದೀಪ

ಮಿನುಗುತಿರುವ ಈ ದೀವಿಗೆ

ಸಂಪುಟ 38

26

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ದೀಪ ಸಲ್ಲಾ ಪ ವಿವಿಧ್ ಲೇಖಕರ ಕವನಗಳು

ಬ್ನನ ಬೆಳಗುವ

ಹಣ್ತೆ...

ವಿಶ್ವ ನಾಥ್ ಶ್ವಸ್ವವ ಮಿ

ರವಿ ಮಿಟ್ಟ್ ರ್

ಬ್ನನ ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯ ೀತಿ

ಮ್ಣಿಣ ನಾ ಹಣ್ತೆಯಿದು

ಎಲಿ ಮ್ನೆ ಮ್ನ್ಗಳಲಿ

ಬಿದದ ರಡೆವುದು ಪಿರ ೀತಿಯಾ

ಬೆಳರ್ೀಣ್ ದೀಪಗಳ

ತುಿಂಬಿ ಹರಡುವುದು ಬೆಳಕ ||

ನಶ್ ಸರಿದ ಬೆಳಗಿನ್ಲಿ ಬ್ನನ ಬೆಳಕಾರ್ೀಣ್

ಬ್ಣ್ಣ ಗಳ ತ್ಳುಕಲಿ ದುದು

ಕವಿದರುವ ಬಾಳಿನ್ಲಿ

ಭರ ಮ್ಮಯ ಹೊಳಪಿರದುದು

ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬ ವಿದು

ಪಿರ ೀತಿಯಾ ತುಿಂಬಿ ಹರಡುವುದು ಬೆಳಕ ||

ದೀಪದಲೆ ಉಸಿರು... ಧ್ಮ್ಾಗಳ ದಾಕಮ ಣ್ಯ ದಲಿ ಬ್ನನ ಹರಡುವ ಬೆಳಕ

ಕಮ್ಾಗಳ ಮುಷ್ಟ ಯಲಿ

ಹಾತರೆವ ಹಾದಯಲಿ

ಕದಲದೆ ಪಿರ ೀತಿಯಾ ತುಿಂಬಿ

ಚೆಲುಿ ತ್ಲಿ ನ್ಗೆ ಹೊಳಪು

ಹರಡುವುದು ಬೆಳಕ ||

ಕಾತ್ರದ ಕಂಗಳಲಿ ಬ್ನನ ಬೆಳಕಾರ್ೀಣ್

ವಿಧಯ ವಾಯ ಕುಲತೆಯಲಿ

ಮುತಿತ ರುವ ಕತ್ತ ಲಲಿ

ನಧಯ ಚಂಚಲತೆಯಲಿ

ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬ ವಿದು

ಅಲುಗದೆ ಪಿರ ೀತಿಯಾ ತುಿಂಬಿ ಹರಡುವುದು ಬೆಳಕ ||

ದೀಪದಲೆ ಹಸಿರು... ದವಯ ದೈವ ಧಾಯ ನ್ದಲಿ ಬ್ನನ ಬೆರೆಸುವ ಬೆಳಕು

ಮುಕತ ಮ್ಮ್ಾ ಮೌಲಯ ದಲಿ

ದೆವ ೀಷ ಕಲಮ ಶ್ದಲಿಿ

ಪಿರ ೀತಿಯಾ ತುಿಂಬಿ ಹರಡುವುದು ಬೆಳಕ ||

ಬ್ನನ ತೆರೆಸುವ ಬೆಳಕು ದೇಶ್ ಬಿರುಸ್ವಗುವಲಿ

ಮ್ಣಿಣ ನಾ ಹಣ್ತೆಯಿದು

ಬ್ನನ ಉರಿಸುವ ಬೆಳಕು

ಬಿದದ ರಡೆವುದು ಇದದ ಷ್ಟಟ ದನ್

ಕೆಿ ೀಶ್ ಹಸಿವಾಗುವಲಿ

ಪಿರ ೀತಿಯಾ ತುಿಂಬಿ ಹರಡುವುದು ಬೆಳಕ ||

ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬ ವಿದು ದೀಪದಲೆ ಚಿಗುರು...

ಸಂಪುಟ 38

27

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ದೀಪ ಸಲ್ಲಾ ಪ ವಿವಿಧ್ ಲೇಖಕರ ಕವನಗಳು

ದೀಪಾವಳಿ

ನೀ ಬೆಳಕು...

ನಳಿನ ಮೈಯ

ರವಿ ಮಿಟ್ಟ್ ರ್

ಬಂತು ಕಾತಿಾಕ ಕದವ ತೆರೆಯುತ್

ನೂಬೆಾಳಕಲಿಿ ನನ್ನ ದಿಂದೇ

ಬೆಳಕು-ಥಳುಕನ್ ಮೊೀಡಿಗೆ

ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ಣೂ ದೀ ಹರಿ ಕಂಗಳಿಗೆ,

ಹೊಸತು ಸಂಭರ ಮ್, ಹೊಸತು ಬ್ಣ್ಣ ದ

ಕತ್ತ ಲೆಯ ಕಾಮೊೀಾಡದಾ

ಸೊಗದ ಚೆಲುವಿನ್ ಹಾಡಿಗೆ

ಅಿಂಚಳಗಿಿಂದ ಆಿಂತ್ಯಾವಾ ಬೆಳರ್ ಹರಿಯೇ ನನ್ನ ಪಾದಂಗಳಿಗೆ..

ಮ್ನೆಮ್ನೆಗಳ ಅಿಂಗಳದಲಿ

ನ್ಮ್ನ್ವಿದೀ ತಂದೆ..

ಬೆಳಗಿ ಮ್ನ್ಗಳ ನಂಬಿಕೆ ಬ್ತಿತ ಬೆಳಕನ್ ಬ್ಣ್ಣ ದಾರತಿ

ಇಟಟ ಹೆಜೆಿ ಗಳಲಿ, ಮ್ತಿ

ಕಣ್ಣ ಅಿಂಚಲ್ಲ ದೀಪಿಕೆ

ಭರ ಮ್ಮಯ ಕನ್ವರಿಕೆಗಳಲಿ ನೀ ಕಾಣೊ ಯೀ ಹರಿ,

ಕತ್ತ ಲೆಲಿ ವ ಸಿೀಳಿ ಹಾಕುತ್

ಸುತ್ತ ಹಸಿರಿನ್ಲಿ

ಗೆದುದ ನ್ಗುತಿದೆ ಸಂಭರ ಮ್

ಬ್ದುಕ ಉಸಿರಿನ್ಲಿ

ಕೊಟುಟ ಕೊಳುು ತ್ ಸುಖಸಿ ನ್ಲಿದದೆ

ಬೆಳಿು ಬೆಳಗು ನನ್ಗೆ.

ಮ್ನ್ಸು ಮ್ನ್ಸಿನ್ ಸಂಗಮ್

ನ್ಮ್ನ್ವಿದೀ ತಂದೆ..

ವರುಷ ವರುಷವೂ ಬ್ರುತ್ಲಿರಲಿ

ಆದ ಅಿಂತ್ಯ ದಲಿ

ಬೆಳಕು ಬೆಡಗಿನ್ ರಂಗಿನೀಕುಳಿ

ನ್ಡುಮ್ನೆಯ ಮೊೀಹದಲಿ

ಹೊೀಗುವಾಗಲ್ಲ ಉಳಿಸಿ ಹೊೀಗೆಲೆ

ನನ್ನ ದೇ ಜಗ ಶ್ರ ೀ ಹರಿ,

ನ್ಗೆಯ ಬೆಳಕ ದೀಪಾವಳಿ

ಜೀವ ಬಂಡಿಯಲಿ ನೀ ಹಿಡಿದ ಹಾದಯಲಿ ನಾನೆಳೆವೆ ನಗ ನನ್ನ ನೆನೆಸಿ.. ನ್ಮ್ನ್ವಿದೀ ತಂದೆ..

ಸಂಪುಟ 38

28

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ದೀಪ ಸಲ್ಲಾ ಪ ವಿವಿಧ್ ಲೇಖಕರ ಕವನಗಳು

ಮ್ತೆತ ಬಂದದೆ ದವಾಳಿ

ದೀಪ ವಿಸಮ ಯ

ಅಣ್ಣಣ ಪುರ್ ಶ್ವಕುಮಾರ್

ನೀತ್ ಧ್ನಂಜಯ

ಜನ್ ದವಾಳಿಯಾದರೂ ದವಾಳಿ ಮ್ತೆತ ಬಂದದೆ ಇವತುತ ಕೆಟಟ ದನುನ

ಅಳಿಸಿ ವಷಾಕೊಮ್ಮಮ

ಸವ ಚಚ

ಮಾಡುವ ಇಚೆಚ

ಹೊತುತ ಒಳೆು ಯದನುಳಿಸಿ ಕಪೂ ಡರಿದ ಮ್ನ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕನತುತ ಸುಖದ ಬಾಳ ಸವಿಯನುಣಿಸುವ ಗುರಿಯ ಹೊತುತ ಆದರೇನು ಹೇಳಿದಷ್ಟಟ ಸುಲಭವಲಿ ವಿೀ ಕರ ಯೆ ಕೆಟಟ ಕಾಲ ಭೂಮಿಯಲಿಿ ನ್ಮ್ಮ ನ್ಡುವೆ ಗಟ್ಟಟ ಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಟ ಯಾಗಿ ಸ್ವವ ಥಾಿಂತ್ರ ಯ ಬೇರುಬಿಟ್ಟಟ ದೆ ಅಶೀಕ ಚಕರ ದಡಿಯಲಿ ರಾಷಟ ರಧ್ವ ಜದ ನೆರಳಲಿ ಎಷ್ಟಟ ಬ್ತಿತ ಸುಟಟ ರೇನು ಸದುದ ಹೊರತು ಮ್ದುದ ಇಲಿ ವಾಗಿದೆ

ಬ್ಯಲಿನ್ ಗಾಳಿಚಕರ ಕಂಭಗಳು ನೀಲಿ ಆಗಸಕೆಿ ಕೈ ಚಾಚಿ ಸ್ವಲು ಸ್ವಲಾಗಿ ನಿಂತಿಹವು ಪಚಚ ಹಸಿರಿನ್ ಭೂತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ನೀಳ ಪಾದವನುನ ತಾಕಸಿ ಬಿೀಸುವ ವಾಯುವ ಬಾಚಿ ಅಪಿೂ ಕೊಿಂಡಿಹವು

ಸುರುಸುರು ಬ್ತಿತ ಸರಸರ ಹತಿತ ಪಟಪಟ ಸಿಡಿದು ಸಲಾಿ ಪ ನ್ಡೆಸಿ ಗಗನ್ವ ಬೆಳಗಿ ಇಳಿದದೆ ಭುವಿಗೆ ಧೂಪವ ಧ್ರಿಸಿ ಮುಗಿಯಿತು ದವಾಳಿ ಬ್ರಲಿದೆ ಮ್ತೆತ ಮ್ತೆತ !

ಶ್ರಭರ ಬ್ಣ್ಣ ದ ಬ್ಟ್ಟಟ ಯನುನ ಧ್ರಿಸಿ ಮೊಗದಲಿ ಮುಗುಳನ ಗೆಯನುನ ಹೊಮಿಮ ಸಿ ತ್ನನ ಳಗೆ ತಾನೇ ನ್ಕಿ ಹವು ಪರಿಸರದ ಚೈತ್ನ್ಯ ವ ಅಳವಡಿಸಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸೊೀ ಈ ಬ್ಯಲಿನ್ ಗಾಳಿಚಕರ ಕಂಭಗಳು ವಿಜಾನ ನ್ದ ಹೊಸ ವಿಸಮ ಯಗಳು.

ಸಂಪುಟ 38

29

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ದೀಪ ಸಲ್ಲಾ ಪ ವಿವಿಧ್ ಲೇಖಕರ ಕವನಗಳು

ಗುರುವೇ ನಮ್ಗೆ ನಂದಾದೀಪ

ಜ್ಯ ೀತಿ-ದೀಪಕರ ಪರ ಣ್ಯ

ಡಾ. ನಾಗಭೂಷಣ್ ಮೂಲಿಿ

ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ದನ್ವರತ್ ಸುಟುಟ ಸವಳಿದ ಸೂಯಾ ಮ್ರಳಿದ ಕಡಲಡಲಿಗೆ ತಿೀರೆ ಸವ ಕಾಯಾ ತಂಗಾಳಿ ಬಿೀಸುತಿರೆ ಮುಸಸ ಿಂಜೆಯ ಸಮ್ಯ ಆರಂಭ ಜ್ಯ ೀತಿ ದೀಪಕರ ಚಕಿ ಪರ ಣ್ಯ ಕಾತಿೀಾಕ ಮಾಸ, ಚಳಿಗಾಲದ ಮ್ರುಪರಿಚಯ ದುಷಟ ಅಸುರರ ಮೇಲೆ ದೇವಗಣ್ದ ದಗಿವ ಜಯ ನ್ಡೆದದೆ ಒಳಿತಿನ್ ಸಂಘಷಾ ಕೆಡತಿನ್ ಜ್ತೆಯ ದೀಪಗಳ ಸಲಾಿ ಪ; ಮಾರುತ್ನಿಂದಗೆ ಮುಕತ ಲಾಸಯ

ಆದ ಅನಾದ ಯುಗದಲಿಿ ಜಂಬೂ ದವ ೀಪ ಭಾರತ್ದಲಿಿ ಪರ ಜವ ಲಿಸಿ ಬೆಳಗುತಿಹ ದೀಪ ವಿಶ್ವ ಕದು ದವಯ ಪರ ದೀಪ ..... !!! ಈ ಜೀವಿಯ ಜೀವ ಜೀವನ್ ದುಗಾಮ್ ವನ್ ಪಯಣ್ಕೆ ತ್ನುಮ್ನ್ ಧ್ನ್ ಧ್ನ್ಯ ನಾಗಲು ಶ್ರ ೀಗುರು ಸದುೆ ರು ಜಗದುೆ ರು ದಾರಿ ತೀರುವ ನಂದಾದೀಪ ಬೆಳಕ ಚೆಲುಿ ವ ಚೆಲುವ ದೀಪ ....... !!! ಬೆಳಕಿ ದದ ರೆ ನ್ನ್ನ ಅರಿವು ನ್ನ್ನ ಅರಿವಿದದ ರೆ ಇನೆನ ಲಿ ದರ ಅರಿವು ತಿಳಿವು ಎಲಿ ದರ ಉಳಿವು ತಾನಾರೆಿಂದು ಬ್ಲಿ ವನಗೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಗೆ ಆತ್ಮ ನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಸಿೆ ರ ಅಪಸವ ರ ಬ್ಹಿರಂಗ ಪರ ಪಂಚ ಸಿೆ ರ ಸತ ರ ಅಿಂತ್ರಂಗದಲಿಹುದು ಆದಯ ಆಧಾಯ ತಿಮ ಕ ಪರ ಪಂಚ ಪಂಚಭೂತ್ಗಳ ಅದುಭ ತ್ ಸಂಚಯ ಬ್ಹಿರಂಗ ಸಂಚುಗಳ ರಂಗ ತ್ರಂಗ ಈ ಪರ ಪಂಚ ಜೀವಿಗಿದು ವಂಚಕ ಮಂಚ ಅಿಂತ್ರಂಗ ಬ್ಹಿರಂಗಗಳ ಸಮಿಮ ಲನ್ ಮಿಲನ್ವೇ ಅದೆವ ೈತ್! ತ್ತ್ವ ಜೀವನ್ ಸತ್ವ ಇದ ಸ್ವಧಸು ಜೀವನ್ದ ನೀ ನತ್ಯ ಶ್ರ ೀ ಶಂಕರರು ಭೀದಸಿದ ಸತ್ಯ

ಸಂಪುಟ 38

30

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಕೃಷಣ ಕಾಡುತ್ತತ ನೆ... ತಿರ ವೇಣಿ ಶ್ರ ೀನವಾಸರಾವ್

ಕೃಷಣ - ಈ ಹೆಸರಿಂದು ಅದುಭ ತ್. ಯುಗಯುಗಗಳೇ

ಕಣಿಣ ೀರಿಟಾಟ ಗ

ಕಳೆದರೂ

ನರಾಸ್ಥಯಿಿಂದ ಬ್ತಿತ ಹೊೀದ ಕಂಗಳ ಬೆಳಕು; ನಾಳಿನ್

ಅವನ್

ಜಗದೆದೆಯಲಿಿ

ಮೊೀಹನ್

ಲೀಕವೆಿಂದಗೂ

ಮಿಡಿಯುವ

ಮುರಳಿಯ

ಸಂಗಿೀತ್ಗಳು

ಗುಿಂಗಿನಿಂದ

ಹೊರಬ್ರದು.

ಮುದುದ ಗಾರನಬ್ಬ ನಲಿ ದದದ ರೆ ಅದೆಿಂತು

ಹೆಸರಿದು. ಈ

ಕೃಷಣ ನೆಿಂಬ್

ನ್ಮ್ಮ

ಸ್ವಹಿತ್ಯ ,

ಶೂನ್ಯ ವಾಗಿರುತಿತ ತೆತ ಿಂದು

ಊಹಿಸುವುದೂ ಕಷಟ . ಪರ ಪಂಚದ ಜನ್ರಿಗೆ ಪ್ರ ೀಮಿಸಲು ಕಲಿಸಿದವ

ಕೃಷಣ .

ಕೃಷಣ ವತಾರದಿಂದಗೆ

ಭೂಮಿಯಲಿಿ ಪ್ರ ೀಮ್ವೂ ಅವತ್ರಿಸಿತು.

ಕಂಬ್ನ

ಒರೆಸುವ

ಬಂಧು.

ಬಾಳಿರ್ಿಂದು ಭರವಸ್ಥ. ಕೃಷಣ ನ್ ಅನಂತ್ಮುಖಗಳಲಿಿ ನ್ನ್ಗೆ ಇಷಟ ವಾಗುವುದು ಅವನ್ ಸಖಭಾವ. ಅವನು ಎಲಿ ರ ಗೆಳೆಯ. ಎಲಿ ರ ಕಷಟ ಗಳಿಗೂ ಈತ್ ಕವಿ. ಅಕಿ ರೆಯಿಿಂದ ದಟ್ಟಟ ಸುವ ಕಣ್ಣಣ . ಒರಗಿಸಿಕೊಿಂಡು ಸ್ವತ್ವ ನ್ ನೀಡುವ ಹೆಗಲು. ನತ್ಯ ಬ್ದುಕನ್ ನ್ರಕದಲಿಿ

ಬಿದುದ

ಭೀರೆಿಂದು ಅಳುವ

ಜಗತ್ತ ನುನ ಎದೆರ್ತಿತ ಸಂತೈಸುವ ಭಕಾತ ನುಕಂಪಿಯಾಗಿ

ರ್ಲಿ ಬಾಲನಾಗಿ, ರ್ೀಪಿಯರ ನ್ಲಿ ನಾಗಿ, ಸಖನಾಗಿ,

ಕೃಷಣ ಮ್ನ್ಸಿಸ ಗೆ ಹತಿತ ರವಾಗುತಾತ ನೆ. ದೇವರು ಇರುವುದೇ

ಆಪತ ಬಂಧುವಾಗಿ,

ಆದರೆ ಇಿಂಥ್ ಒಬ್ಬ

ತಂತ್ರ ಕೆಿ

ಚಾಣ್ಣಕ್ಷನಾಗಿ... ಯಾವುದೇ

ಹಿೀಗೆ

ಪರ ತಿತಂತ್ರ

ಮ್ನ್ಸುಸ

ಪಾತ್ರ ಕೂಿ

ಹೆಣೆವ

ಕಲಿೂ ಸಿಕೊಳುು ವ

ಸರಿಯಾಗಿ

ಹೊಿಂದುವ

ಪರಿಪೂಣ್ಾ ನ್ಟನೀತ್. ಅವ ಆಡುವ ಕಂದನಾಗಬ್ಲಿ , ಮೊೀಹಿಸುವ

ಪ್ರ ೀಮಿಯಾಗಬ್ಲಿ ,

ಮುಗಿಲೆತ್ತ ರ ಬೆಳೆದುನಿಂತು ತ್ನ್ನ ಪಾಥಾನಗೆ

ಬ್ದುಕನ್ಥಾ

ಮ್ರುಕ್ಷಣ್ವೇ

ವಿಶ್ವ ರೂಪ ತೀರಿ

ಸ್ವರುವ

ಗಿೀತೀಪದೇಶ್

ಮಾಡಬ್ಲಿ . ಅವ ಎಲಿ ದಕೂ ಕಾರಣ್, ಒಟ್ಟಟ ನ್ಲಿಿ ಅವನ್ದು ಮುಗಿಯದ ಮ್ಹಾ ರಾಜಕಾರಣ್!

ದೇವರು ನ್ನ್ಗಿರಲಿ ಅನನ ಸುವ

ಆತಿಮ ೀಯ ದೇವರು ಕೃಷಣ ! ತುಿಂಬಿದ

ಸಭೆಯಲಿಿ

ತ್ನ್ನ

ಮಾನ್ಹರಣ್ವಾಗುತಿತ ರುವಾಗ, ಆತ್ಾನಾದಕೊಿ ಲಿದು

ಬಂದು

ದ್ರರ ಪದಯ ಅಕ್ಷಯವಸತ ರವನನ ತ್ತ

ಆಪದಾಭ ಿಂದವನ್ ಕಥೆಗೆ ಮಿಡಿಯದ ಹೃದಯವಿದದ ೀತೇ? ಮ್ಹಾನ್

ಪರಾಕರ ಮಿಗಳಾದ

ಐವರು

ಪತಿಗಳು

ನಸಸ ಹಾಯಕರಾಗಿ ತ್ಲೆತ್ಗಿೆ ಸಿ ಕೂತಾಗ, ಅಬ್ಲೆಯ ಅಳಲಿಗೆ

ಕವಿರ್ಟಟ

ಏಕೈಕ

ವಯ ಕತ

ಕೃಷಣ .

ಮ್ಸತ ಕದಲಿ ಮಾಣಿಕಯ ದ ಕರಿೀಟ

‘ಪತಿಗಳೈವರಿದದ ರೇನು ಸತಿಯ ಭಂಗಕೊಿ ದಗಲಿಲಿ , ಗತಿ

ಕಸೂತ ರಿ ತಿಲಕದಿಂದೆಸ್ಥವ ಲಲಾಟ

ನೀನೇ ಮುಕುಿಂದನೆನ್ನ ಲು ಅತಿವೇಗದ ಬಂದದಗಿದೆ

ಶ್ಸಿತ ಲಿ ಕೊಳಲನೂದುವ ಓರೆ ನೀಟ

ಕೃಷಣ … ನೀನೇ ಅನಾಥ ಬಂಧು!’ ಎಿಂದು ದಾಸರು ಈ

ಕೌಸುತ ಭ ಎಡಬ್ಲದಲಿ ಓಲಾಟ!

ಅನುಪಮ್

ಪುರಂದರದಾಸರ

ಒಳಗಣಿಣ ನೆದುರು

ತೆರೆದುಕೊಿಂಡ

ಭಕತ ಪ್ರ ೀಮ್ವನುನ

ಚಂದದಿಂದು

ಸ್ವಲಿನ್ಲಿಿ ಕಟ್ಟಟ ಕೊಡುತಾತ ರೆ.

ಕೃಷಣ ಮೂತಿಾಯ ರೂಪವಿದು. ಈ ರೂಪ ದಾಸರು

ಇಿಂಥ್ದೆದ ೀ ಕಷಟ ಗಳು ದ್ರರ ಪದಗೆ ಆಗಿಿಂದಾಗೆೆ ಬ್ರುತ್ತ ಲೇ

ಕಂಡಿದಾದ ದರೆ, ನ್ಮ್ಮ

ಇರುತ್ತ ವೆ. ಅವು ವನ್ವಾಸದ ದನ್ಗಳು. ಹೇರ್ೀ ಜೀವನ್

ಕೃಷಣ

ನ್ಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ರೂಪ

ತ್ಳೆದು ಕಣೆಣ ದುರು ನಲಿ ಬ್ಲಿ . ಅವನು ಭಕತ ರ ಭಾವಕೆಿ

ನ್ಡೆದರೆ ಸ್ವಕೆಿಂದು ಅನನ ಸುವ ಕಠೀರ ದನ್ಗಳು.

ತ್ಕಿ ಿಂತೆ

ಮೊದಲೇ ಪರಿತಾಪದ, ನಟುಟ ಸಿರಿನ್ ಬ್ದುಕು. ಅದನುನ

ಆಕಾರ

ತ್ಳೆಯುವ

ಆಪತ ದೈವ.

ಭಕತ ರೇ

ಸೃಷ್ಟ ಸುವ ಸೃಷ್ಟ ಕತ್ಾ! ಮೂರುತಿಯನು ನಲಿಿ ಸೊೀ,

ಇನ್ನ ಷ್ಟಟ

ಮಾಧ್ವ!

ದೂವಾಾಸ

ಎಿಂಬ್

ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದು

ಮ್ನ್ದಲಿಿ ದದ ರೆ

ಸ್ವಕು.

ಅಕ್ಷಯಪಾತೆರ

ಕೃಷಣ ದೇವರಾಗಿ ದೂರನಲುಿ ವ ಶ್ಕತ ಯಲಿ . ಆತ್ ನಂಬಿ ಕರೆದರೆ

ಓರ್ಡುವ

ಸಂಪುಟ 38

ಆಪತ

ಸಖ.

ಕಷಟ ವೆಿಂದು 31

ಮಾಯೆಯೂ ಇವೆಲಿ ವನೂನ

ಅಸಹನೀಯರ್ಳಿಸಲು ಆತಿಥಯ ಕೆಲಸ

ಬ್ಯಸಿ ಮುಗಿಸಿ

ಉಪಯೀಗಕೆಿ ತಿಳಿದೇ

ಕುತಂತಿರ

ಕೊೀಪಿಷಟ

ಆಗಮಿಸಬೇಕೇ? ಕುಳಿತಿದೆ.

ಅದರ

ಬ್ರುವಂತಿಲಿ . ದುಯೀಾಧ್ನ್ ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ದೂವಾಾಸರನುನ

ಅಲಿಿ ಗೆ ಕಳಿಸಿದಾದ ನೆ. ಮ್ತೆತ ಮೊರೆ.

ಎಿಂಬ್ ಮ್ದವಿಂದು ಅವರಲಿಿ ತ್ಲೆ ಎತಿತ ದ ಮ್ರುಘಳಿಗೆ

‘ಹಾ ಕೃಷಣ , ದಾವ ರಕಾವಾಸಿಯೇ, ಕಾಪಾಡು’ ಎಿಂದು

ಕೃಷಣ

ದಾವ ರಕೆಗೆ ಕರೆ.

ಕೊಳಲುಲಿಯಿಲಿ , ನ್ಟವಗಾವಿಲಿ ದೆ ಹಾಳುಸುರಿಯುವ

ಹಿೀಗೇ ಮ್ಹಾಭಾರತ್ದುದದ ಕೂಿ

ಕೃಷಣ

ನಿಂದವರ

ಕಣ್ಣಣ ರೆಸುವ ಕರುಣ್ಣಮ್ಯಿಯಾಗಿಯೇ ಆಗುತಾತ ನೆ. ಗೆಳೆಯ ಸುಧಾಮ್ನ್ ಅವಲಕಿ ಯನುನ ಬ್ಡಬಾಳಿನ್ ತ್ನ್ಗಾಗಿ

ಕೀಳರಿಮ್ಮಯನುನ

ಕಾದದದ

ತಿಿಂದು ಅವನ್

ನವಾರಿಸಿದಾದ ಗಲಿೀ,

ರಾಜಾತಿಥಯ ವನುನ

ನರಾಕರಿಸಿ,

ವಿಧುರನ್ ಮ್ನೆಯ ಕಮ ೀರಕೊಿ ಲಿದು ಬಂದದಾದ ಗಲಿೀ...

ಅಲಿಿ ಿಂದ ಎದುದ ಹೊೀಗಿದದ . ನ್ವಿಲುಗರಿ ಇಲಿ ,

ರಂಗಮಂಚವಾಗಿದೆ ಹುಚಿಚ ಯರಂತೆ ಅಲೆದವರಲಿಿ

ಕಣ್ಣಣ ಗಳಿಿಂದ

ಜೀವಕೆಿ

ಜೀವವೆನನ ಸಿ

ಕೃಷಣ

‘ಇವ

ನ್ನ್ನ ವನು’ ಎಿಂಬ್ ಗವಾ ತ್ಲೆ ಎತಿತ ದ ಮ್ರುಕ್ಷಣ್ ಕಾಣೆಯಾಗುತಾತ ನೆ. ರ್ೀಪಿಕೆಯರಿಗೆ ಬಂದದೂದ

ಇದೇ

ಜಂಭ; ಮಾಧ್ವ ತ್ಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದವನು ಎಿಂಬ್ ಭಾವ ಅವರಲಿಿ ತ್ಲೆ ಎತಿತ ತು. ಕೃಷಣ ತ್ಮ್ಮ ತೀಳಿನ್ಲಿಿ ಬಂಧಯಾಗಿದಾದ ನೆ,

ಕೃಷಣ

ನ್ತಿಾಸುತಿತ ದಾದ ನೆ, ತಾವು ಅವನ್ನುನ

ಸಂಪುಟ 38

ನ್ನ್ನ

ಹುಡುಕುತ್ತ ಲೇ ಆಪತ ನಾಗುವ

ತ್ಮೊಮ ಿಂದಗೆ ಕುಣಿಸುತಿತ ದೆದ ೀವೆ

32

ಅದೆಷ್ಟಟ

ಕಂಡಲಿಿ

ಸಿಗಲಲಿ . ಹಿೀಗೆ

ರಾಧೆಯರ!

ಅದೆಷ್ಟಟ

ಮಿೀರೆಯರ!

ಸ್ಥನ ೀಹ. ಕೃಷಣ

ಅಿಂತ್ರತ್ಮ್ನೆನಸುತಾತ ನೆ.

ಅಲೆಯುತಿತ ದಾದ ರೆ.

ಅಲೆಯುತಾತ ಹುಡುಕದರೂ ಕೃಷಣ

ಹಿೀಗೆ

ಅಿಂತ್ರಗಳ ಮಿೀರಿ ನಿಂತು

ಮ್ನ್ಸುಸ .

‘ಕಣ್ಣಣ ಮುಚೆಚ ೀ ಕಾಡೆಗೂಡೆ ಹುಡುಕರೆ ಕೃಷಣ ನ್ನ ’ ಎಿಂದು

ಎಲೆಿ ಡೆಯೂ ಗೆಲುಿ ವುದು ಭಗವಂತ್ನ್ ಪ್ರ ೀಮ್, ಭಕತ ನ್ ಎಲಾಿ

ರ್ೀಪಿಯರ

ಅಹಂಕಾರ,

ಅಜಾಾ ನ್

ಕೃಷಣ ಇರುತೆತ ೀನೆ.

ತುಿಂಬಿದ

ಮ್ರೆಯಾದಾಗಲೆಲಿ ಕೃಷಣ

ನುಡಿಯುತಾತ ನೆ-

ನಾನು ಮ್ರೆಯಾಗಿಲಿ , ಇಲಿಿ ದೆದ ೀನೆ. ಇರ್ೀ ನೀಡು ಇಲಿಿ , ಇಲಿ ಲಿ ಅಲಿಿ ... ಕೃಷಣ

ಕಾಡುತಾತ ನೆ. ಅನ್ಯ ಥ್

ಶ್ರಣಂ ನಾಸಿತ , ತ್ವ ಮೇವ ಶ್ರಣಂ

ಮ್ಮ್ ಎಿಂಬ್

ದೈನ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಮೊರೆಹೊಕಾಿ ಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಡುವ ಈ ಕೃಷಣ

ಒಳಗಣಿಣ ನೆದುರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುು ತಾತ ನೆ. ಕಾಣ್ಣವ

ಕಣ್ಣಣ ಗಳಿದದ ರೆ ಕಂಡವರುಿಂಟು ಅವನ್ನುನ ... ಅಿಂದೂ... ಇಿಂದೂ!

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಮೂಕಂ ಕರೀತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಿ.ಎಸ್.ಮೈಯ

ಇತಿತ ೀಚೆಗೆ

ಲಕಮ ಮ ೀಶ್

ತೀಳಾೂ ಡಿಯವರು

ದಂಪತಿ

ಹಾಗೆ. ನೀವು “ಮೂಕಂ ಕರೀತಿ ವಾಚಾಲಂ” ಅನನ

ಸಮೇತ್ರಾಗಿ ಶ್ಕಾರ್ಗೆ ಬಂದದದ ರು. ಒಿಂದು ಭೀಜನ್

ಮಾತು ಕೇಳಿದದ ೀರಾ? ‘ಮೂಕನ್ನೂನ ಮಾತಾಡೊ ಹಾಗೆ

ಕೂಟದಲಿಿ

ಮಾಡಿದ’ ಅಿಂತ್ ಅದರ ಅಥಾ. ಅದು ನ್ನ್ಗೆ ಮ್ತುತ

ಅವರಡನೆ ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗ ಅವರು

ಸ್ವವ ಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬ್ಗೆೆ

ಹೇಳಿದರು. ಏನೆಿಂದರೆ

ನೂರಿಪೂ ತೆತ ೈದು ವಷಾಗಳ ಹಿಿಂದೆ ಶ್ಕಾರ್ದಲಿಿ ನ್ಡೆದ ಆ

ವಿಶ್ವ ಧ್ಮ್ಾ

ಸಮ್ಮಮ ೀಳನ್ದಲಿಿ

ಜಗತಿತ ನ್

ಎಲಿ

ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ-ಇಬ್ಬ ರಿಗೂ ಅಪ್ಿ ೈ ಆಗುತೆತ ! ಈ

ವಿಷಯ

ಯೀಚಿಸುತಿದದ

ಹಾಗೆ

ಒಿಂಥರಾ

ರಾಷಟ ರಗಳಿಿಂದ ಬಂದ ಅನೇಕ ಧ್ಮ್ಾ ಗುರುಗಳು ನೆರೆದದದ ರು.

ವಿವೇಕಾನಂದರು

ಯಾವುದೇ

ಪೂವಾಭಾವಿ ಸಿದೆ ತೆ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡಿ ರಲಿಲಿ ವಂತೆ. ಎದೆ ಡವಡವ ಎನುನ ತಿತ ತುತ . ಭಾಷಣ್ದ ಶ್ರರುವಿನ್ಲೆಿ ೀ "Sisters and brothers of America" ಎಿಂದಾಗ ಇಡಿೀ ಸಭಾಿಂಗಣ್ದಲಿಿ

ವಿದುಯ ತ್

ಸ್ವವಿರಾರು ಜನ್ ಎದುದ

ಸಂಚಾರವಾಯಿತು.

ಕರತಾಡನ್ ಮಾಡಿದರು!

ಅವರ ಬಾಯಿಿಂದ ನರಗಾಳ ವಾಕ್ಸ ಪರ ವಾಹವೇ ಹರಿಯಿತು! ಅದು ಹೇಗೆ!!! ತೀಳಾೂ ಡಿಯವರು ಏನು ಹೇಳಿದರೆಿಂದರೆ ರಾಮ್ಕೃಷಣ

ದನ್

ಅವರ

ಪರಮ್ಹಂಸರೇ

ಗುರುಗಳಾದ

ವಿವೇಕಾನಂದರ

ಮೂಲಕ ಮಾತ್ನಾಡಿದರಂತೆ! ತೀಳಾೂ ಡಿ ಯವರಿಗೆ ಆಟ್ಾ ಇನ್ಸ ಟ್ಟಟ್ಟಯ ಟ್ಟನ್ಲಿಿ

ಆ ವೇದಕೆ ನೀಡಿ

ರೀಮಾಿಂಚನ್ವಾಯಿತಂತೆ! ಅದೇನೇ ಇರಲಿ. ಅದಕೂಿ ನ್ನ್ಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ್ ಅಿಂತ್ ನೀವು ಕೇಳಬ್ಹುದು. ಸಂಬಂಧ್ ಇದೆ. ಆ ದನ್ ಸ್ವವ ಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ದಕುಿ

ತೀಚದೆ "ಪ್ದದ "

ನಂತೆ ಕುಳಿತಿದದ ರಂತೆ. ಅವರೇ ಬ್ರೆದುಕೊಿಂಡಿದಾದ ರೆ ಹಾಗಂತ್.

ಹೆಚುಚ

ಹೇಳಬ್ಹುದು.

ಕಡಿಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ

ನ್ನ್ನ

ಹಾಗೆ

ಪರಮ್ಹಂಸರು

ಅಿಂತ್ ನ್ನ್ನ

ರೀಮಾಿಂಚನ್ವಾಯಿತು.

ಕನ್ನ ಡಿಯಲಿಿ ಮುಖ ನೀಡಿಕೊಿಂಡೆ. ಶಾಕ್ಸ ಆಯುತ ! ನ್ನ್ನ

ಥೇಟ್

ಹೊೀಲಿಕೆ

ಹಾಗೆ!

ನ್ನ್ಗೂ

ಒಮೊಮ ಮ್ಮಮ

ಏನು

ವಿವೇಕಾನಂದರು

ಒಿಂದೇ ಥರ ಅಲಾವ ? ಅನನ ಸಿತು. ಅದೇ ಗುಿಂಗಿನ್ಲಿಿ

ಮೂಲಕ ಮಾತ್ನಾಡಿದರು ಅಿಂತ್ಲ್ಲ ಬ್ರೆದದಾದ ರೆ! ನ್ನ್ನ

ನಾನು

ಮುಖಕೂಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮುಖಕೂಿ ಎಷ್ಟಟ ಇದೆ

ರ್ತಾತ ?

ತ್ಕ್ಷಣ್

ನ್ನ್ನ

ಮಾತ್ನಾಡೊೀಕೂ ರ್ತಾತ ಗಲಿ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರ

ನ್ವಯುವಕನಾಗಿದದ ಫೀಟೊ ಮ್ತುತ ವಿವೇಕಾನಂದರ

ಮ್ನೆಯಲಾಿ ದರೂ

ಫೀಟೊ ಎರಡನೂನ

ಸ್ವವು

ಸಂಭವಿಸಿದರೆ

ಹೇಗೆ

ಸಮಾಧಾನ್ ಹೇಳೀದೀ ನ್ನ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲಿ . ಆಗ ನ್ಮ್ಮ

ಒಟ್ಟಟ ಗೆ ಹಿಡಿದು ಅಮಾಮ ವಿರ ಗೆ

ತೀರಿಸಿದೆ.

ಅಮಾಮ ವುರ ನ್ನ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟುಟ ನ್ನ್ನ ಮೂಲಕ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಾತ ರೆ. ಹೆಚುಚ ಕಮಿಮ ಪರಮ್ಹಂಸರು ಮಾಡಿದ ಸಂಪುಟ 38

33

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue "ನೀಡೆ. ನಾವಿಬ್ಬ ರೂ ಥೇಟ್ ಒಿಂದೇ ಥರ ಇಲಾವ ?"

ಬಂದರೆ ಬೇಕಾಗುತೆತ

ಅಿಂದೆ.

ಮಾಡೊೀದು ಅಿಂದರೆ ಸ್ವಮಾನ್ಯ

ಅಮಾಮ ವುರ

‘ಹೌದು’

ಎಿಂಬಂತೆ

ರ್ೀಣ್ಣ

ಹಾಕದರು.

ಅಿಂತ್. ಅಲಿ

ಒಿಂದು ಸ್ವರು ಖಚಾಾ? ಬೇಳೆ,

ಟೊಮಾಯ ಟೊ, ಸ್ವರಿನ್ ಪುಡಿ ಅಿಂತ್ ಎಷ್ಟಟ

"ಹಾಗಿದೆರ ಇನೆಮ ೀಲೆ ನ್ನ್ನ ನುನ

ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಿಂತ್ಲೇ

ಕರಿೀಬ್ಹುದಲಾವ ?" ಅಿಂದೆ

ಆಗುತೆತ !!!

ನಾನಂತ್ಪ

ಆದಷ್ಟಟ

ಚೌರ

ಅಿಂಗಡಿಗಳಲಿಿ

ಸ್ವಯ ಿಂಪಲ್ ಕೊಡುವ ತಿಿಂಡಿಯನೆನ ೀ ತಿಿಂದು ಹೊಟ್ಟಟ ತುಿಂಬಿಸಿಕೊಳು ೀಕೆ ಟ್ಟರ ೈ ಮಾಡುತಿತ ೀನ. ಮ್ನೆಯಲಿಿ

"ಆ ಬ್ಗೆೆ ನ್ನ್ನ ದೇನೂ ಆಕೆಮ ೀಪಣೆ ಇಲಿ . ಆದರೆ ಆ ಹೆಸರಿಗೆ

ಖಚುಾ

ಮುಿಂಚೆ ‘ಅ’ ಸೇರಿಸಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಿಂಬ್ ಹೊಿಂದುತೆತ ."

ಸ್ವಯ ಿಂಪಲ್ ತಿಿಂತಾ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಅಲೆಿ ೀ ಇನನ ಬ್ಬ

ಅಿಂದರು ಅಮಾಮ ವುರ .

ಇಿಂಡಿಯನ್ ಹೆಿಂಗಸು ಕೂಡಾ ನ್ನ್ನ ಹಾಗೇ ಸ್ವಯ ಿಂಪಲ್

ಮಾಡೊೀಕೆ.

ಹಿೀಗೆ

ಒಿಂದು

ಕಡೆ

ತಿಿಂತಾ ಇದುರ . ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಿಂಗಡಿಯಲಿಿ ಏನೇ

“ಹಾಗಂದೆರ ?” ಅಿಂದೆ. "ಅದೇ

ಕಮಿಮ

ಸ್ವಯ ಿಂಪಲ್

ವಿವೇಕಾನಂದಕೆಿ

ಒಿಂದು

‘ಅ’

ತಿಿಂದರೂ

ಅಲಿಿ

ಈಕೆಯೂ

ಸೇರಿಸಿದರೆ

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು ೀಕೆ ಶ್ರರುವಾಯುತ . ನ್ನ್ನ ನ್ನ ಏನಾದರೂ

ಅವಿವೇಕಾನಂದ ಆಗುತೆತ . ಅದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಸೂಟ್

ಈಕೆ ಫಾಲೀ ಮಾಡುತಿತ ದಾದ ರಾ? ಅಿಂತ್ಲ್ಲ ಸಂಶ್ಯ

ಆಗುತೆತ ." ಅಿಂದರು.

ಬಂತು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಯ ಿಂಪಲ್ ಕೊಡುವವರ ಹತಿತ ರ “ನ್ನ್ನ ಹೆಿಂಡತಿಗೂ ಸವ ಲೂ ಸ್ವಯ ಿಂಪಲ್ ತ್ರ್ಿಂಡು

ಪ್ಚುಚ ಮೊೀರೆ ಹಾಕೊಿ ಿಂಡು ಫೀಟೊೀ ಒಳಗಿಟ್ಟಟ . ಪರಮ್

ಹಂಸರಿಗೇನೀ

ಅಮಾಮ ವಿರ ಗೆ

ಏನದೆ?

ಆಧಾಯ ತ್ಮ ಅಿಂತ್

ಶ್ಕತ

ಹೊೀಗಲಾ?” ಅಿಂತ್ ಹೇಳಿ ಹಲುಿ ಕರಿಯುತಿತ ೀನ. ಆಗ ಇದೆ.

ಯೀಚಿಸುವಾಗ

ಅವರು “ಆಗಲಿ. ಅದಕೆಿ ೀನು?” ಅಿಂತಾರೆ. ಈಕೆ ಅದೇ ಲನ್

ತ್ರ್ಿಂಡು

“ನ್ನ್ನ

ಗಂಡನಗೆ

ಸ್ವಯ ಿಂಪಲ್

ಹೊಳೆಯಿತು. ಅಮಾಮ ವರ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ್ ಶ್ರ ೀಕೃಷಣ ನ್

ತ್ರ್ಿಂಡು ಹೊೀಗಲಾ?” ಅಿಂತ್ ಹೇಳೀದು ಕೇಳಿದ

ಕೃಪ್

ಮೇಲೆ

ಇದೆ.

ದ್ರರ ಪದ

ಮೇಲೆ

ಇತ್ತ ಲಿ

ಥರ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಲುಿ ದನ್ದ ಹಿಿಂದೆ ಅಮಾಮ ವುರ ಒಿಂದು ಪಾತೆರ ತುಿಂಬ್ ಸ್ವರು ಮಾಡಿದದ ರು. ಅದು ಇವತಿತ ಗೂ ಖಚಾಾಗಿಲಿ . ಅದಿಂಥರ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತೆರ . ಆ ಸ್ವರು ಏನು ಅಿಂಥ್ ರುಚಿ ಇರಲಿಲಿ ಅನನ . ದಾಸರ ಪದ ಇದೆಯಲಿ

"ತರೆದು

ಜೀವಿಸಬ್ಹುದೆ

ಹರಿ ನನ್ನ

ಚರಣ್ಗಳ" ಅಿಂತ್. ಆ ದಾಸರು ಈ ಸ್ವರಿನ್ ರುಚಿ ನೀಡಿದದ ರೆ

"ತರೆದು

ಹಾಡುತಿತ ದದ ರು.

ಅಥವಾ

ಜೀವಿಸಬ್ಹುದು" "ತರೆದರೆ

ಅಿಂತ್ ಮಾತ್ರ

ಜೀವಿಸಬ್ಹುದು" ಅಿಂತ್ ಹಾಡುತಿತ ದದ ರೇನೀ? ಅದನುನ ತಿಿಂದವರಿಗೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲಿ ಅಿಂದ ಹಾಗೆ.

ಕಿ ೀನಾಗುತತೀ

ಅದು ಶ್ರ ೀ ಕೃಷಣ ನಗೇ ರ್ತುತ . ನಮ್ಗೆಲಿ ವನ್ವಾಸದಲಿಿ ಊಟಕೆಿ

ರ್ತ್ತ ಲಿ

ದೂವಾಾಸ ಮುನ ದ್ರರ ಪದ ಮ್ನೆಗೆ

ಬಂದಾಗ ಪಾಿಂಡವರ ಊಟ ಆಗಿ ಪಾತೆರ

ತಳೆದಾಗಿತುತ . ಆಪದಾಬ ಿಂಧ್ವ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷಣ ತಳೆದ

ಪಾತೆರ ಗೆ

ಅಿಂಟ್ಟಕೊಿಂಡಿದದ

ಅವಾಯ್ಡೆ

ಮಾಡೊೀಕೆ

ಶ್ರರು

ಮಾಡಿದೆ. ಒಮ್ಮಮ ಒಿಂದು ಅಿಂಗಡಿಯಲಿಿ ಕಡುಚೆಲುವೆಯಬ್ಬ ಳು ವಿಟಮಿನ್

ಮಾತೆರ ಯ

ಸ್ವಯ ಿಂಪಲ್

ಕೊು್ಡುತಾತ

“ಇದುನಮ್ಮ

ಬೊೀನಗೆ ಒಳೆು ೀು್ದು, ಬೆರ ೈನಗೆ ಒಳೆು ೀದು”

ಅಿಂತ್ ರೈಲು ಬಿಡಾತ ಇದದ ಳು. ಆಕೆ ನ್ನ್ನ ನ್ನ

ನೀಡಿ

ಮೊೀಹಕ ನ್ಗೆ ನ್ಕಾಿ ಗ ಕರಗಿ ಹೊೀದೆ. ಆಕೆ ಕೊಟಟ ಎಲಿ ಥರದ

ವಿಟಮಿನುನ ಗಳನೂನ

ಖರಿೀದಸಿದೆ.

ಅವಳಿಗೆ

ತುಿಂಬ್ ಸಂತೀಷವಾಯಿತು. ಮ್ನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಮಾಮ ವಿರ ಿಂದ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಯಿತು. ಹಣೆ ಹಣೆ ಚಚಿಚ ಕೊಿಂಡು “ಯಾಕರ ೀ ಇದನೆನ ಲಿ ತಂದರಿ?” ಅಿಂದರು.

ಆಮೇಲೆ ಪಾತೆರ ತಳೆಯುವ ವಿಷಯಕೂಿ ಅಮಾಮ ವುರ ಥೇಟ್ ದ್ರರ ಪದ ಹಾಗೇ. ಅದು ಎಷ್ಟಟ

ಆಕೆಯನ್ನ

ಬಂದು

ಅಡಿಗೆಯನುನ

ಅಕ್ಷಯವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಿಂತ್.

ಮಾರನೆಯ ದನ್ ಅದೇ ಅಿಂಗಡಿಗೆ ವಾಪಾಸು ಹೊೀಗಿ ಅವನೆನ ಲಿ

ರಿಟನ್ಾ

ಮಾಡಿದೆ.

ಏನೇ

ಸ್ವಮಾನು

ಕೊಿಂಡುಕೊಿಂಡರೂ ಅದರ ರಸಿೀದ ಮಾತ್ರ ಭದರ ವಾಗಿ ಇಟುಟ

ಕೊಿಂಡಿತಿೀಾನ. ನ್ಮ್ಮ

ನಾನು

ಮ್ನೆಯಲಿಿ

ಒಿಂದು ರಿಟನ್ಾ ಡಿಪಾಟ್ಾ ಮ್ಮಿಂಟೇ ಇದೆ. ಅಲಿಿ ಎಲಿ ಸ್ವಮಾನುಗಳ

ರಸಿೀದ,

ಹಿಿಂದೆ

ತಿರುಗಿಸಬ್ಹುದಾದ

ಸ್ವಮಾನುಗಳು ಮುಿಂತಾದ ಒಿಂದು ಸಂತೆಯೇ ಇದೆ! ಮುಿಂಚೆ ಮ್ನೆಯಳಗೇ ಫಾಯ ಮಿಲಿ ರೂಮಿನ್ಲಿಿ ಇತುತ .

ಅದಕೆಿ ನಾನು ಆ ಪಾತೆರ ಯನುನ ತುಿಂಬ್ ಜ್ೀಪಾನ್ವಾಗಿ

ಈಗ ಅಮಾಮ ವುರ ಗಲಾಟ್ಟ ಮಾಡಿದರು ಅಿಂತ್ ಕಾರಿಗೆ ಶ್ಫ್ಟಟ

ಇಟ್ಟಟ ದದ ೀನ. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಿಂಥವರು ಊಟಕೆಿ

ಮಾಡಿದದ ೀನ.

ಸಂಪುಟ 38

34

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ನ್ಮ್ಮ

ಅಮಾಮ ವಿರ ಗೆ

ಖುಷ್

ನಜವಾಗೂಿ ನಾನು ವಿಟಮಿನುನ ಗಳನುನ ತಂದದುದ ಆ

“ಅಲಿ

ಚಂದದ ಹೆಣಿಣ ಗೆ ‘ಇಲಿ ’ ಅನನ ೀಕಾಗದೆ! ರಿಟನ್ಾ

ತಂದದಾಯ ಕೆ? ರಿಟನ್ಾ ಮಾಡೊೀದಾಯ ಕೆ? ಅಿಂತಿೀನ.”

ಮಾಡೊೀ ಐಡಿಯಾ ತ್ರ್ಿಂಡಾಗಲೇ ಇತುತ ! ಇದು

ಅಿಂದರು.

ನಮ್ಗೆ ರ್ತುತ , ನ್ನ್ಗೆ ರ್ತುತ . ಅಮಾಮ ವಿರ ಗೆ ಮಾತ್ರ

ವಿಟಮಿನುನ ಗಳನುನ

ರಿಟನ್ಾ

ಖುಷ್ಯೀ ಮಾಡಿದದ ಕೆಿ !

“ನನ್ಗೆ ಇಷಟ ಆಗಿಿ ಲವಲಿ ಅದಕೆಿ .” ಅಿಂತ್ ಸಣ್ಣ ಸುಳುು ಹೇಳಿದೆ. ಅಮಾಮ ವರ ಮುಖದಲಿಿ ನ್ಗೆ ಅರಳಿತು. ಆದರೆ

ಹೇಳೀಕೆ ಹೊೀಗಬೇಡಿ. ಪಿಿ ೀಸ್! ರ್ತಾತ ದೆರ ನ್ಮ್ಮ ನೇಲಿ ಕುರುಕೆಮ ೀತ್ರ ಆಗುತೆತ !!!

ಡಾ. ನಾಗಭೂಷಣ್ ಮೂಲಿಿ ಅವರ ಕವನಗಳ ಧ್ವ ನ ಮುದರ ಕೆ "ಉಷಾ ಭಾವ ಸಂಗೀತ್" ಬಿಡುಗಡೆ ದನಾಿಂಕ ಸ್ಥಪ್ಟ ಿಂಬ್ರ್ ೧ರಿಿಂದ ೩ರವರೆಗೆ, ೨೦೧೭ರಲಿಿ ಡಲಾಿ ಸ್ ನ್ಲಿಿ ನ್ಡೆದ ೪ನೇ ನಾವಿಕ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನ ಡ ಸಮ್ಮಮ ೀಳನ್ದಲಿಿ ನ್ಮ್ಮ ವರೇ ಆದ ಡಾ. ನಾಗಭೂಷಣ್ ಮೂಲಿಿ ಯವರ ಕವನ್ಗಳ ಧ್ವ ನ ಮುದರ ಕೆ "ಉಷ ಭಾವ ಸಂಗಿೀತ್" ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಡಾ. ನಾಗಭೂಷಣ್ ಮೂಲಿಿ ಯವರ ಕವನ್ಗಳನುನ ಹಾಡಿರುವವರು ನಮ್ಗೆಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ್ರು, ಶ್ರ ೀಷಠ ಹಿಿಂದೂಸ್ವತ ನ ಸಂಗಿೀತ್ಗಾರರು - ಪಂಡಿತ್ ಡಾ. ನಾಗರಾಜ್ ರಾವ್ ಹವಾಲಾದ ರ್, ಓಿಂಕಾರ್ ನಾಥ್ ಹವಾಲಾದ ರ್, ಉಸ್ವತ ದ್ ರೈಸ್ ಬಾಲೆ ಖಾನ್, ಉಸ್ವತ ದ್ ಹಫೀಜ್ ಬಾಲೆ ಖಾನ್ ಮ್ತುತ ಶ್ರ ೀಮ್ತಿ ರಾಧಾ ದೇಸ್ವಯಿ ಧ್ವ ನ ಮುದರ ಕೆಯ ನಮಾಾಪಕರು , ಡಾ. ನಾಗಭೂಷಣ್ ಮೂಲಿಿ ಮ್ತುತ ಡಾ ಉಷ ಕೊೀಲೊ . ಕಲಾ ವಿನಾಯ ಸ ಮಾಡಿರುವವರು, ಅಿಂಕುಶ್ ಮೂಲಿಿ . ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವವರು, ನಾವಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಮಾಜ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ, ಕೇಶ್ವ ಬಾಬು, ಅಲಿ ದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಯಾಕರ ಮ್ದಲಿಿ ಪರ ಸಿದೆ ರಂಗ ಕಮಿಾಗಳಾದ, ರತ್ನ ಮಾಲಾ ಪರ ಕಾಶ್, ನಾಗಾಭರಣ್, , ರಿಚಡ್ಾ ಲ್ಲಯಿಸ್, ವಲಿಿ ೀಶ್ ಶಾಸಿತ ರ ಹಲವು ಗಣ್ಯ ರು ಉಪಸಿೆ ತ್ರಿದದ ರು. ವಿದಾಯ ರಣ್ಯ ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟದಿಂದ, ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ, ಮಂಜುನಾಥ ಕುಣಿಗಲ್ , ಲಕಮ ಮ ಕುಣಿಗಲ್, ಮಾಜ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಶ್ರ ೀಶ್ ಮ್ತುತ ಸಮ್ಮಮ ೀಳನ್ದ ಕಾಯಾಕರ ಮ್ ನದೇಾಶ್ಕ ಇಿಂದರಾ ರೆಡಿೆ ಭಾಗವಸಿದದ ರು

ನಿಂತಿದದ ಕಾರಿಗೆ ಹಿಿಂದನಿಂದ ಬಂದು ಡಿಕಿ ಹೊಡೆದ ಕಾರಿನ್ ಚಾಲಕಯನುನ ನಾಯ ಯಾಧೀಶ್ರು ಪರ ಶ್ನ ಸಿದರು"ಈ ಅಪಘಾತ್ವಾಗಲಿಕೆಿ ನಿಂತಿದದ ಕಾರಿನ್ ಚಾಲಕನೇ ಕಾರಣ್ ಅಿಂದರಲಿ . ಹೇಗೆ?" "ಅವರು ತ್ಮ್ಮ ಕಾರನುನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಲಿಿ ಸಬ್ಹುದಾಗಿತುತ ."

ಸಂಪುಟ 38

35

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಕನಾನಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲಿಾ ನ ಕೆಲವು ಗಣ್ಯ ಮ್ಹಿಳೆಯರು ಪರ ಕಾಶ್ ಹೇಮಾವತಿ

ಕನಾಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದುದದ ಕೂಿ

ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯ

ಈಕೆ ತ್ನ್ನ

ಧೀರ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳಿಗೂ ಹೆಸರಾಗಿದದ ಳು.

ಮ್ಹಿಳೆಯರ ಉಲೆಿ ೀಖ ದರೆಯುತ್ತ ದೆ. ಬ್ರಿೀ ನೃತ್ಯ

ಕವಿಗಳೆಲಾಿ ಸರಸವ ತಿ ದೇವಿಯನುನ ಶ್ವ ೀತ್ವಣಿಾ ಎಿಂದು

ಸಂಗಿೀತ್ ಕಲೆಗಳಲಿ ದೆ ರಾಜಾಯ ಡಳಿತ್, ವಿದೆಯ , ವಾಸುತ ಶ್ಲೂ ,

ವಣಿಾಸುವುದನುನ

ಶ್ಲೂ

ಎಿಂದು ತ್ನ್ನ ನೆನ ೀ ಕರೆದುಕೊಿಂಡ ಧೀರೆ ಈಕೆ. ಈಕೆ

ಶಾಸತ ರ, ದಾನ್, ದತಿತ ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ದ ರಕಚ ಣೆ

ಬ್ಗೆಗಿನ್

ಹೊೀರಾಟಗಳಲಿಿ ಯೂ

ಮ್ಹಿಳೆಯರ

ಕೊಡುಗೆಗಳು

ದರೆಯುತ್ತ ವೆ.

ಹಲವು

ಹೆಸರಿನಿಂದಗೆ

ತ್ಮ್ಮ

ಅಸಂಖಾಯ ತ್ ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿ

ರಾಜರುಗಳು ತಾಯಿಯರ

ತ್ಮ್ಮ ಹೆಸರನುನ

ರಚಿಸಿದದ

ಹಂಗಿಸಿ ತಾನು "ಕಪುೂ

"ಕೌಮುದೀ

ಮ್ಹೊೀತ್ಸ ವ"

ಸರಸವ ತಿ" ಅನೇಕ

ಶ್ತ್ಮಾನ್ಗಳವರೆವಿಗೂ ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಜನ್ಪಿರ ಯವಾಗಿದದ ನಾಟಕ. ಅನೇಕ ಹೊಸತ್ನ್ಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಗಳನುನ ಈ ನಾಟಕದಲಿಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಿಂಡಿರುವುದನುನ ಮುಿಂದೆ

ಸೇರಿಸಿಕೊಿಂಡಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳೂ ದರೆತಿವೆ. ಸುಮಾರು

ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು ಹಾಡಿ ಕೊಿಂಡಾಡಿದಾದ ರೆ. ಹಿರಿಯ ಕವಿ

ಒಿಂದನೆಯ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದಲಿಿ ಜೀವಿಸಿದದ ಶಾತ್ವಾಹನ್ರ

ರಾಜಶೇಖರ

ಪರ ಖಾಯ ತ್ ರಾಜನ್ ಹೆಸರು ಗೌತ್ಮಿಪುತ್ರ . ಕನ್ನ ಡಿಗರಲಿಿ

ಎಿಂದು ಕರೆದದಾದ ನೆ.

ಅಕಿ

ಮ್ಹಾದೇವಿ, ಕತ್ಪತ ರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನ ಮ್ಮ

ಹಿೀಗೆ

ಒಿಂದಬ್ಬ ರ ಹೆಸರನುನ ಹೊರೆತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರ ಬ್ಗೆಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ್

ಮಾಹಿತಿ

ಲಭಯ ವಿಲಿ .

ಮ್ಹಿಳೆಯರ ಬ್ಗೆಗೆ ಇನೂನ

ಎಲಾಿ

ಗಣ್ಯ

ಹೆಚಿಚ ನ್ ಸಂಶೀಧ್ನೆ

ನೆಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನ್ದಲಿಿ ನ್ನ್ಗೆ ತಿಳಿದಂತ್ಹ ಕೆಲವು

ಗಣ್ಯ

ಐತಿಹಾಸಿಕ

ಮ್ಹಿಳೆಯರ

ಸಂಕಮ ಪತ

ಮುಿಂದೆ

ಈಕೆಯನುನ

ತ್ನ್ನ

ಪತಿ

ಮ್ರಣ್ರ್ಿಂಡಾಗ

"ಕನಾಾಟಕದ

ಚಂದಾರ ದತ್ಯ ತ್ನ್ನ

ಸರಸವ ತಿ"

ಯುದೆ ದಲಿಿ

ಪುತ್ರ

ಪಾರ ಪತ

ವಯಸಿ ನಾಗುವವರೆಗೂ "ವಿಜಯ ವಲಿ ಭೆ" ಹಾಗೂ "ವಿಜಯ ಭಟಾಟ ರಿಕೆ" ಎನುನ ವ ಹೆಸರಿನ್ಲಿಿ ಈಕೆಯೇ ರಾಜಯ ಭಾರ ವಹಿಸಿಕೊಿಂಡಿದದ ಳು.

ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಪರ ಯತಿನ ಸಿದೆದ ೀನೆ.

ದಾನ ಚಿಿಂತ್ತಮ್ಣಿ ಅತಿತ ಮ್ಬೆಬ :

ಕದಂಬ್ದೇವಿ:

ಕವಿ ರನ್ನ ನಿಂದ ದಾನ್ ಚಿಿಂತಾಮ್ಣಿಯೆಿಂದೇ ಹೆಸರು

ಆರನೆಯ

ಶ್ತ್ಮಾನ್ದಲಿಿ

ಪುಲಕೇಶ್ಯ

ಪಟಟ ದ

ಚಕರ ವತಿಾ

ಇಮ್ಮ ಡಿ

ಆರಸಿಯಾಗಿದದ

ಈಕೆ,

ಚಕರ ವತಿಾಯ ಅನೇಕ ದಂಡಯಾತೆರ ಗಳ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ಪುಲಕೇಶ್ಯ

ತ್ಮ್ಮ ನಾದ

ವಿಷ್ಟಣ ವಧ್ಾನ್ನಿಂದಗೆ

ಕುಬ್ಜ

ಚಾಲುಕಯ

ಅಡಳಿತ್ವನುನ

ನವಾಹಿಸಿದದ ಳು.

ನವಾಹಣೆಯ

ಜವಾಬಾದ ರಿಯನೂನ

ಸ್ವಮಾರ ಜಯ ದ ದೇವಸ್ವೆ ನ್ಗಳ ಈಕೆಯೇ

ವಹಿಸಿಕೊಿಂಡಿದದ ಳೆಿಂದು ತಿಳಿದುಬಂದದೆ.

ಈಕೆ ಜನಸಿದುದ

ಈಕೆ

ಕನ್ನ ಡ ಸಂಸಿ ೃತ್ ಎರೆಡೂ ಭಾಷ್ಟಗಳಲಿಿ ಪರಿಣಿತ್ಳಾಗಿದದ 36

950ರಲಿಿ . ತಂದೆ ಮ್ಲಿ ಪೂ , ತಾಯಿ

ಪನ್ನ ಮ್ಮ . ಈಕೆಗೆ ಮುವತ್ತ ನಾಲುಿ ವರುಷವಾಗಿದಾದ ಗ ಪತಿ ನಾಗದೇವ ತಿೀರಿಕೊಿಂಡಿದದ ನು. ತ್ನ್ನ ಜೀವನ್ವನುನ

ನಂತ್ರದ

ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಟ ದದ ಳು.

ಸ್ವವಿರದ ಐನೂರಕೂಿ

ಹೆಚಿಚ ನ್ ಜನ್ ವಿಗರ ಹ, ಗಂಟ್ಟ

ಹಾಗೂ ದೀಪಗಳನುನ ದಾನ್ವಾಗಿ ನೀಡಿದದ ಳು. ಲಕುಿ ಿಂಡಿ ನೂರಾರು

ಚಕರ ವತಿಾ ಇಮ್ಮ ಡಿ ಪುಲಕೇಶ್ಯ ದವ ತಿೀಯ ಸೊಸ್ಥ.

ಸಂಪುಟ 38

ಸ್ವವಿರ ಪರ ತಿಗಳನುನ ಮಾಡಿಸಿ ದಾನ್ವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಟ ದದ ಳು.

ಶಾಸನ್ದಲಿಿ

ವಿಜಯಿಂಕ: ಸುಮಾರು ಆರನೆಯ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದಲಿಿ ಜೀವಿಸಿದದ

ಪಡೆದದದ ಅತಿತ ಮ್ಬೆಬ ಪನ್ನ ನ್ ಶಾಿಂತಿನಾಥ ಪುರಾಣ್ದ

ಇವೆಲಿ ವುಗಳ ಬ್ಗೆಗೆ ವಿವರಗಳು ಸಿಕಿ ವೆ. ಗರ ಿಂಥಗಳಲಿಿ

ಈಕೆಯ

ಗುಣ್ಗಾನ್

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತ್ನ್ನ ಜೀವಿತ್ವನುನ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ದಾನ್ ಧ್ಮ್ಾಗಳಿಗೆ ಮಿೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಟ ದದ ಈಕೆಯ ಹೆಸರಿನ್ಲಿಿ

ಕನಾಾಟಕ

ಸರಕಾರ

ವಾಷ್ಾಕ

ಪರ ಶ್ಸಿತ ಯನುನ ಏಪಾಡಿಸಿದೆ. ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ಅಕಾಿ ದೇವಿ:

ಹಡಗಲಿಯಲಿಿ

1010 ರಿಿಂದ 1064ರ ವರೆವಿಗೂ ಬ್ನ್ವಾಸಿ, ಕಸುಕಾಡು, ಮ್ಸವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಪಾರ ಿಂತ್ಯ ಗಳನುನ ಆಳಿದ ಈಕೆ ದಕ್ಷ ರಾಣಿಯೆಿಂದು ಹೆಸರಾಗಿದದ ಳು. ಚಾಲುಕಯ

ಅರಸ

ದಶ್ವಮ್ಾ ಹಾಗೂ ರಾಣಿ ಬಾಗಲದೇವಿಯರ ಮ್ಗಳಾದ ಈಕೆಯ

ಸಹೊೀದರರು

ಹಾಗೂ

ಎರಡನೆಯ

ಪರ ತಾಪಶಾಲಿಯಾಗಿದದ

ಐದನೆಯ

ವಿಕರ ಮಾದತ್ಯ

ಜಯಸಿಿಂಹ.

ಅತ್ಯ ಿಂತ್

ಈಕೆ ಅನೇಕ ಸಮ್ರಗಳಲಿಿ

ತಾನೇ ಮುಿಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿದದ ಳು. ರ್ೀಕಜೆ ಬ್ಳಿ ನೆಡೆದ ಸಮ್ರದಲಿಿ

ಈಕೆ ತೀರಿದ ಶೌಯಾವನುನ

ಅನೇಕ

ಶಾಸನ್ಗಳು ಹೊಗಳಿವೆ. ತ್ನ್ನ ಅಡಳಿತ್ದ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ವೆ ನ್ಗಳನುನ ಕಟ್ಟಟ ಸಿದುದಲಿ ದೇ ಐನೂರು ವಿದಾಯ ಥಿಾಗಳಿಗೆ

ಊಟ

ಮಾಡಿದದ ಳೆಿಂದು

ಹಾಗೂ

1021ನೆ

ವಸತಿಗೆ

ವರುಷದ

ವಯ ವಸ್ಥೆ

ಈಗಿನ್ ಬಿಜಾಪುರದ ಬ್ಳಿಯಿರುವ ಅರಸಿೀಬಿೀದ ನ್ಗರ. "ಗುಣ್ದ

ಬೆಡಂಗಿ",

ದೇವಸ್ವೆ ನ್ವನುನ

ಕಟ್ಟಟ ಸಿದದ ಳು. ಬಾರ ಹಮ ಣ್ರಿಗಾಗಿಯೇ ಅನ್ನ

ಛತ್ರ ವನೂನ

ನೆಡೆಸುತಿತ ದದ ಳೆಿಂದು ತಿಳಿದುಬಂದದೆ. ಮೈಲ್ಲಳ ಮ್ಹಾದೇವಿ: ಚಕರ ವತಿಾ ಆರನೆಯ ವಿಕರ ಮಾದತ್ಯ ನ್ ಪುತಿರ ಯಾದ ಈಕೆ ಅನೇಕ

ಪಾರ ಿಂತ್ಯ ಗಳ

ಅಡಳಿತ್ವನುನ

ವಹಿಸಿಕೊಿಂಡಿದದ ಳು.

ಘನ್

ಹೆಸರಾಗಿದದ ಈಕೆಯನುನ

"ಅಭಿನ್ವ ಸರಸವ ತಿ" ಎಿಂದು

ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಮ್ಲೆಿ ೀಶ್ವ ರ

ಕಟ್ಟಟ ಸಿದುದ .

ವಿದಾವ ಿಂಸಳೆಿಂದು

ಗುಡಿಯನುನ

ಈಕೆಯೇ

ಧಾರವಾಡದಲಿಿ ರುವ

ದುಗಾಾ

ದೇವಾಲಯದಲಿಿ ನ್ 1117ರ ಸಮ್ಯದ ಶಾಸನ್ದಲಿಿ ಈಕೆಯ ಬ್ಗೆಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ದರೆಯುತ್ತ ದೆ.

ಶಾಸನ್ದಿಂದ

ತಿಳಿದುಬಂದದೆ. ಈಕೆಯ ರಾಜಧಾನ ವಿಕರ ಮ್ಪುರ, ಅದು ಈಕೆಗೆ

ಕೇಶ್ವದೇವರ

"ಏಕವಾಕೆಯ "

ಹಾಗೂ

ಚಂದಲದೇವಿ: ಚಂದಲದೇವಿ, ಚಂದರ ಲೇಖೆ ಎಿಂದೆಲಾಿ ಹೆಸರಿದದ ಈಕೆ

"ರಣ್ಭೈರವದೇವಿ" ಎನುನ ವ ಬಿರುದುಗಳಿದದ ವು. ಈಕೆಯ

ಶ್ಲಾಹಾರ

ವಂಶ್ದ

ಪತಿ ಕದಂಬ್ ವಂಶ್ದ ಮ್ಯೂರ ವಮ್ಾ. ಈಕೆಗೆ

ಸೌಿಂದಯಾದ ಪರ ತಿೀತಿ ಕಾಶ್ಮ ೀರದವರೆವಿಗೂ ಹರಡಿದುದ

ತಯಿಮ್ದೇವ ಎನುನ ವ ಪುತ್ರ ನದದ ನು.

ಅಲಿಿ ನ್ ರಾಜ ಈಕೆಯನುನ ವರಿಸಲು ಯತಿನ ಸಿದದ . ಆದರೆ ಚಂದಲದೇವಿಗೆ

ಕಂತಿ:

ಮ್ನ್ಸಿದುದ

ಅಭಿನ್ವ ಪಂಪನೆಿಂದು ಹೆಸರಾಗಿದದ ಸಮ್ಕಾಲಿೀನ್ಳಾಗಿದದ

ರಾಜಕುಮಾರಿ.

ಆರನೆಯ

ಈಕೆಯ

ವಿಕರ ಮಾದತ್ಯ ನ್

ಮೇಲೆ

ಆತ್ನ್ನೆನ ೀ ವರಿಸಿದದ ಳು. ಮುಿಂದೆ ಈಕೆಯೇ

ನಾಗಚಂದರ ನ್

ಪಟಟ ದರಾಣಿಯೂ

ಈಕೆ ಆತ್ನಿಂದಗೆ ಹೊಯಸ ಳ

ವಿದಾಯ ವಂತೆಯೂ,

ಆಗಿದದ ಳು. ನೃತ್ಯ

ಅತ್ಯ ಿಂತ್

ಪರಿಣಿತ್ಳೂ

ಆಗಿದದ

ಅರಸ ಒಿಂದನೆಯ ಬ್ಲಾಿ ಳನ್ ಆಸ್ವೆ ನ್ದಲಿಿ ಆಸ್ವೆ ನ್

ಈಕೆಯನುನ "ನೃತ್ಯ ವಿದಾಯ ಧ್ರಿ", "ಅಭಿನ್ಯ ಸರಸವ ತಿ"

ಕವಿಯತಿರ ಯೂ

ಎಿಂದೆಲಾಿ ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈಕೆ ಅನೇಕ

ಈಕೆಯ

ಆಗಿದದ ಳು.

ವಾಗಾವ ದಗಳು

ರಾಜಮ್ನ್ನ ಣೆಯನೂನ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದಲಿಿ

ನಾಗಚಂದರ ನಿಂದಗಿನ್

ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಗಳಿಸಿತುತ .

ಜೀವಿಸಿದದ

ಪರ ಸಿದೆ ವಾಗಿದುದ

ಪಾರ ಿಂತ್ಯ ಗಳ ಅಡಳಿತ್ವನುನ

ಹನನ ಿಂದನೆಯ

ರಾಜಯ ಭಾರ

ವಹಿಸಿಕೊಿಂಡಿದುದ ದಲಿ ದೆ

ನವಾಹಣೆಯಲಿಿ ಯೂ

ತ್ನ್ನ

ಪತಿಗೆ

ಈಕೆಯ

ಕೃತಿಗಳು

ಸಹಕರಿಸುತಿತ ದದ ಳೆಿಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಿಂದೆ ಈಕೆಯ

ದರೆತಿಲಿ ದರುವುದು ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ಕೆಿ

ಆಗಿರುವ

ಪುತ್ರ ಕುಮಾರ ತೈಲಪ ನಾಗರಿೀಕರ ಜೀವನ್ ಸುಧಾರಿಸಲು

ನ್ಷಟ . ಮುಿಂದೆ ಹದನೈದನೇ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದಲಿಿ ಜೀವಿಸಿದದ

ಅನೇಕ

ಬಾಹುಬ್ಲಿ ಎನುನ ವ ಕವಿ ಈಕೆಯನುನ

ಶಾಸನ್ಗಳಿಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತ ದೆ.

"ಕನಾಾಟಕದ

ವಾಗೆದ ೀವಿ" ಎಿಂದು ಕರೆದದಾದ ನೆ.

ಕಾಯಿದೆಗಳನುನ

ಜಾರಿಗೆ

ತಂದರುವುದು

ಅಕಿ ಮ್ಹಾದೇವಿ:

ರೆಬ್ಬ ಲದೇವಿ:

ಕನ್ನ ಡ ನೆಲದಿಂದ ಹೊರಹೊಮಿಮ ದ ಒಿಂದು ಉಜವ ಲ

ಸುಮಾರು ಹನನ ಿಂದನೆಯ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದಲಿಿ ಜೀವಿಸಿದದ

ವಯ ಕತ ತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಿತ ರೀ ಸ್ವವ ಭಿಮಾನ್ದ ಉನ್ನ ತ್ ಸಂಕೇತ್,

ಈಕೆಯ

ಅಕಿ

ಪತಿ

ಆರನೆಯ

ದಂಡನಾಯಕನಾಗಿದದ ವಿದಾಯ ವಂತ್ಳಾಗಿದದ

ವಿಕರ ಮಾದತ್ಯ ನ್ಲಿಿ

ರವಿದೇವ. ಈಕೆ

ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ವಿದೆಯ ಯನುನ

ಮ್ಹಾದೇವಿ. ಶ್ವಮೊಗೆ

ಜಲೆಿ ಯ ಉಡುತ್ಡಿ

ಅಕಿ ಮ್ಹಾದೇವಿಯ ಜನ್ಮ ಸೆ ಳ. ತಂದೆ ನಮ್ಾಲ ಶ್ಟ್ಟಟ , ತಾಯಿ ಸುಮ್ತಿ. ಕೌಶ್ಕ ರಾಜನ್ನುನ

ವಿವಾಹವಾಗಿದದ

ಪರ ೀತಾಸ ಹಿಸುವುದಕಾಿ ಗಿ ಅನೇಕ ಅಗರ ಹಾರಗಳಿಗೆ ದಾನ್

ಈಕೆ ನಂತ್ರ ಸಂಸ್ವರವನುನ

ತರೆದು ಶ್ವನ್ನೆನ ೀ

ನೀಡಿದದ ಳು.

ಪತಿಯೆಿಂದು

ಬ್ಸವ

ಸಂಪುಟ 38

ತ್ನ್ನ

ಹುಟ್ಟಟ ದ

ಊರಾದ

ಹೂವಿನ್ 37

ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದಳು.

ಕಲಾಯ ಣ್ದ

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲಿಿ ಚೆನ್ನ ಬ್ಸವಣ್ಣ , ಶ್ರಣ್ರಡನೆ

ಅಲಿ ಮ್ಪರ ಭು, ಬ್ಸವಣ್ಣ ,

ಸಿದೆ ರಾಮೇಶ್ವ ರ ಕಲಾಯ ಣ್ದ

ಮೊದಲಾದ

ಕಾರ ಿಂತಿಯಲಿಿ

ತಡಗಿಸಿಕೊಿಂಡಳು.

ಕೊನೆಗೆ

ತ್ನ್ನ

ಮ್ಲಿಿ ಕಾಜುಾನ್ನ್ಲಿಿ

ಶ್ರ ಶೈಲದ

ತ್ನ್ನ ನುನ ಇಷಟ ದೈವ

ಕದಳಿೀವನ್ದಲಿಿ

ಐಕಯ ಳಾದಳು. "ಚೆನ್ನ ಮ್ಲಿಿ ಕಾಜುಾನ್"

ಎನುನ ವ

ಅಿಂಕತ್ದಲಿಿ ವಚನ್ಗಳನುನ ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಚನ್ ಅಮೂಲಯ

ಕರಗದವರಲಿಿ ",

ಕೊಡುಗೆ ಸಲಿಿ ಸಿದಾದ ಳೆ. "ತ್ನು

"ಬೆಟಟ ದ

ಮೇಲಿಂದು

ಮ್ನೆಯ

ಮಾಡಿ", "ಅಕಾಿ ಕೇಳವಾವ ನಾನಿಂದು ಕನ್ಸ ಕಂಡೆ", "ಹಸಿವಾದಡೆ

ಭಿಕಾಮ ನ್ನ ಗಳುಿಂಟು"

ಮುಿಂತಾದವು

ಅಕಿ ನ್ ಜನ್ಪಿರ ಯ ವಚನ್ಗಳು.

ವಿಷ್ಟಣ ವಧ್ಾನ್ನ್

ಹಿರಿಯ

ರಾಣಿ.

ಅತ್ಯ ಿಂತ್

ಚೆಲುವೆಯೂ ವಿದಾಯ ವಂತ್ಳೂ ಆಗಿದದ ಈಕೆ ಬೇಲ್ಲರಿನ್ ಶಾಸನ್ದ ಪರ ಕಾರ ಬ್ಲಿಪುರ ಎನುನ ವಲಿಿ ಜನಸಿದದ ಳು. ಬೆಳೆ ಳದ

ಮಾರಸಿಿಂಗಯಯ

ಶಾಸನ್ದ

ಪರ ಕಾರ

ಈಕೆ

ಹಾಗೂ ಮಾಚಿಕಬೆಬ ಯರ ಮ್ಗಳು.

ತ್ನ್ನ ನೃತ್ಯ ಪರ ಡಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ದಾನ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದದ ಈಕೆ ಶ್ರ ವಣ್ ಬೆಳೆ ಳದಲಿಿ ಕಟ್ಟಟ ಸಿದದ ಳು.

ಅನೇಕ ಬ್ಸದಗಳನುನ

ಬೇಲ್ಲರಿನ್

ಕಪ್ೂ ಚೆನನ ಗರಾಯನ್

ದೇವಾಲಯವನುನ

ಕಟ್ಟಟ ಸಿದವಳೂ

ಅಕಾಲ

ಈಡಾದ ಈಕೆಯ ಅಗಲಿಕೆಯ

ಮ್ರಣ್ಕೆಿ

ದುಿಃಖವನುನ

ಸಹ

ಈಕೆಯೇ.

ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಈಕೆಯ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳು

ಸಹ ತುಸು ಸಮ್ಯದಲಿಿ ಯೇ ಅಸು ನೀಗಿದರೆಿಂದು ಶಾಸನ್ಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಜನಸಿದದ

ಪರ ದೇಶ್ವನುನ

ಆಳಿದ

ಅಬ್ಬ ಕಿ

ದೇವಿ

ಮೊದಲನೇ

ಉಳಾು ಲ

ತುಳುನಾಡಿನ್

ಆಳುತಿತ ದದ ಚುಟು ವಂಶ್ಕೆಿ ಸೇರಿದ ಈಕೆಯ ರಾಜಧಾನ ಪುತಿತ ಗೆ. ಈ ವಂಶ್ದಲಿಿ ಹೆಣ್ಣಣ

ಮ್ಕಿ ಳಿಗೂ ರಾಜಯ ದ

ಅಡಳಿತ್ದಲಿಿ ಸಮಾನ್ ಹಕುಿ ಇದದ ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಕೆಯ ತಿರುಮ್ಲ ರಾಯ ಚಿಕಿ ಿಂದನಿಂದಲೇ ಈಕೆಗೆ

ಶ್ಸ್ವತ ರಭಾಯ ಸ

ಹಾಗೂ

ಕಲಿಹಿಸಿದದ ನು. ಲಕ್ಷಮ ಪೂ

ಯುದೆ ತಂತ್ರ ಗಳನುನ

ಅವರ

ಎದುರಿಸಿದದ

ಸ್ಥನ ೀಹದಿಂದ

ಅವರಿಂದಗೆ

ಅಮ್ದು

ಒಪೂ ಿಂದಗಳಲಿಿ

ದಾಳಿಗಳನುನ

ಈಕೆ

ಅವರಿಂದಗೆ

ಇರಲು

ಯತಿನ ಸಿದದ ಳು. ಬ್ಗೆಗೆ

ಅನೇಕ

ಮಾಡಿಕೊಿಂಡಿದದ ಳು.

ರಫ್ತತ ಗಳ

ಮ್ಮಣ್ಸಿನ್

ಮುಖಯ ವಾಗಿದುದ ದರಿಿಂದ

ರಫ್ತತ

ಅತಿೀ

ಪೀಚುಾಗಿೀಸರಲಿಿ

ಈಕೆ

"ಮ್ಮಣ್ಸಿನ್ ರಾಣಿ" ಎಿಂದೇ ಜನ್ಪಿರ ಯಳಾಗಿದದ ಳು. ಕೊನೆಗೆ ತ್ನ್ನ

ಪತಿ ಹಾಗೂ ಪೀಚುಾಗಿೀಸರ ಕುತಂತ್ರ ದಿಂದಾಗಿ

ತ್ನ್ನ

ರಾಜಯ ವನುನ

ಕಳೆದುಕೊಿಂಡರೂ

ಅಙ್ಞಾ ತ್ದಲಿಿ ದುದ ಕೊಿಂಡು

ಧೃತಿಗೆಡದೆ

ತ್ನ್ನ

ನಷಠ ವಂತ್

ಸೈನಕರಿಂದಗೆ ಪೀಚುಾಗಿೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ದಾಳಿಗಳನುನ

ನೆಡೆಸುತಿತ ದದ ಳು.

ಪೀಚುಾಗಿೀಸರಿಗೆ ಆಕೆಯನುನ

ಆಕೆಯ ಆಕೆಯ

ಅಿಂತ್ಹ

ಪತಿಯಿಿಂದಾಗಿ

ನೆಲೆಯ

ಸುಳಿವು

ಸಿಕಿ

ಸ್ಥರೆಹಿಡಿದರು. ಸ್ಥರೆಮ್ನೆಯಲಿಿ ಯೇ ರಾಣಿ

ಅಬ್ಬ ಕಿ ದೇವಿ 1582ರಲಿಿ ಅಸು ನೀಗಿದಳೆಿಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದದೆ. ಕೆಳದ ಚೆನನ ಮ್ಮ : ಕುಿಂದಾಪುರದ ವತ್ಾಕ ಸಿದದ ಪೂ

ಶ್ಟ್ಟಟ ಯ ಮ್ಗಳಾದ

ಚೆನ್ನ ಮ್ಮ ಕೆಳದ ಅರಸ ಸೊೀಮ್ಶೇಖರ ನಾಯಕನ್ನುನ 1667ರಲಿಿ ವರಿಸಿದದ ಳು. ನಂತ್ರ ಕೆಲವೇ ವರುಷಗಳಲಿಿ ಸೊೀಮ್ಶೇಖರ ಮ್ಡಿದಾಗ ರಾಜಯ ದ ಹಲವು ಮಂತಿರ ಗಳು ಹಾಗೂ

ಇತ್ರ

ಕಸಿದುಕೊಳು ಲು

ಯತಿನ ಸಿದಾಗ

ಪಿತ್ಪರಿಗಳನುನ ಅಡಳಿತ್ವನುನ

ದುಷಿ ಮಿಾಗಳು ಹತಿತ ಕಿ

ದಕ್ಷ

ಕಟ್ಟಟ ಸಿದ

ಅಡಳಿತ್

ಎಲಾಿ ರಾಜಯ ದ

ಕೀತಿಾ

ಈಕೆಯದು.

ನಾಯಕನ್ನುನ ಮಾಡುವ

ನೆಡೆಸಿದಳು.

ಕೆಳದಯಲಿಿ

ಪೀಚುಾಗಿೀಸರಿಂದಗೆ ರಫ್ತತ

ಈಕೆಯೇ

ಮ್ಕಿ ಳಿಲಿ ದದುದ ದರಿಿಂದ ತ್ಮ್ಮ ಬ್ಸವಪೂ

ರಾಜಯ ವನುನ

ವಹಿಸಿಕೊಿಂಡು ಮುಿಂದೆ ಇಪೂ ತಾತ ರು

ದೇವಾಲಯಗಳನೂನ ,

ರಾಣಿಯೆಿಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚ ಮ್ ಕರಾವಳಿಯನುನ

ಚಿಕಿ ಪೂ

ಆದಷ್ಟಟ

ವರುಷ

ರಾಣಿ ಅಬ್ಬ ಕಿ ದೇವಿ: 1525ರಲಿಿ

ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿ

ಸಮ್ಯದಲಿಿ ಯೂ

ನೃತ್ಯ ಸರಸವ ತಿಯೆಿಂದೇ ಖಾಯ ತ್ಳಾಗಿದದ ಈಕೆ ಹೊಯಸ ಳ

ಶ್ರ ವಣ್

ಮಾಡುತಿತ ದದ ರು.

ಹಠಾತ್

ನೃತ್ಯ ಸರಸವ ತಿ ಶಾಿಂತ್ಲದೇವಿ:

ಅರಸ

ದಾಳಿ

ಒಪೂ ಿಂದಗಳನುನ

ಅಕಿ ಮ್ಹಾದೇವಿ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ಕೆಿ

ಪೀಚುಾಗಿೀಸರು ಅದನುನ ವಶ್ಪಡಿಸಿಕೊಳು ಲು ಆಗಾಗ

ಹಲವು

ಕೊೀಟ್ಟಯನುನ ತ್ನ್ಗೆ

ಸವ ಿಂತ್

ಸಂಬಂಧಕರ ಮ್ಗು

ದತುತ ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡಿದದ ಳು. ಅಕಿ

ಒಪೂ ಿಂದ

ಹಾಗೂ

ಮ್ಮಣ್ಸನುನ

ಮಾಡಿಕೊಿಂಡಿದದ ಳು.

ಹಾಗೆಯೇ ಪೀಚುಾಗಿೀಸರಿಗೆ ಹೊನಾನ ವರ, ಚಂದಾವರ ಹಾಗೂ ಕಲಾಯ ಣ್ಪುರಗಳಲಿಿ ಚಚುಾಗಳನುನ

ಕಟಟ ಲು

ಅನುಮ್ತಿ ನೀಡಿದದ ಳು.

ಅರಸ ಈಕೆಯ ಪತಿ. ಉಳಾು ಲ

ಛತ್ರ ಪತಿ ಶ್ವಾಜಯ ಮ್ಗ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೊಘಲರ

ಆಗಿನ್ ಪರ ಮುಖ ಬಂದರುಗಳಲಿಿ ಒಿಂದಾಗಿದುದ ದರಿಿಂದ

ಅರಸ ಔರಂಗಜೇಬ್ನಿಂದ ತ್ಪಿೂ ಸಿಕೊಳು ಲು ಚೆನ್ನ ಮ್ಮ ನ್

ಸಂಪುಟ 38

38

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ಬ್ಳಿ

ಆಸರೆ

ಯಾಚಿಸಿದಾಗ

ನೀಡಿದುದಲಿ ದೆ

ಆತ್ನಗೆ

ಆತ್ನ್ನುನ

ಗೌರವಾದರಗಳಿಿಂದ

ಅತ್ಯ ಿಂತ್

ನೆಡೆಸಿಕೊಿಂಡಿದದ ಳು.

ಕುಪಿತ್ನಾದ

ಔರಂಗಜೇಬ್

ಯುದೆ ಕಿ ಳಿದಾಗ

ಕೆಚೆಚ ದೆಯಿಿಂದ

ಹೊೀರಾಡಿದದ ಳು.

ಆಸರೆ ಇದರಿಿಂದ

ಕೆಳದಯಿಂದಗೆ ಮೊಗಲರಿಂದಗೆ

ಹೊೀರಾಟ

ನಣ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿಲಿ ವಾದುದರಿಿಂದ

ಇಬ್ಬ ರೂ

ಒಪೂ ಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡು ಯುದೆ ವನುನ ನಲಿಿ ಸಿದರು. ಕತ್ಪತ ರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನ ಮ್ಮ

ಹಾಗೂ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬ ಕಿ

ದೇವಿಯವರಂತೆಯೇ ಈಕೆಯೂ ಸಹ ಕನಾಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮಮ ಯ ವಿೀರಮ್ಣಿಗಳಲಿಿ ಒಬ್ಬ ಳಾಗಿ ಹೆಸರಾಗಿದಾದ ಳೆ. ಕತ್ತತ ರು ರಾಣಿ ಚೆನನ ಮ್ಮ :

ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ರಾಯಣ್ಣ

ಗುರುಸಿದದ ಪೂ ,

ನಂತ್ಹ

ಆರಂಭವಾದ

ವಿೀರ

ಸಂರ್ಳಿು

ದಳವಾಯಿಗಳಿಂದಗೆ

ಯುದೆ ದಲಿಿ

ಮೊದಲಿಗೆ

ಚೆನ್ನ ಮ್ಮ ನಗೇ ಗೆಲುವಾಯಿತು. ವಾಲಟ ರ್ ಎಲಿಯೆಟ್, ಸಿಟ ೀವನ್ಸ ನ್

ನಂತ್ಹ

ಅನೇಕ

ಪರ ಮುಖ

ಬಿರ ಟ್ಟಷ್

ಅಧಕಾರಿಗಳು ಆಕೆಯ ಸ್ಥರೆಯಾದರು. ಆಗ ಯುದೆ ವನುನ ನಲಿಿ ಸುವುದಾಗಿ ಒಪೂ ಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡ ಬಿರ ಟ್ಟಷರ ಮಾತ್ನುನ

ನಂಬಿದ

ಅಧಕಾರಿಗಳನೆನ ಲಾಿ

ಚೆನ್ನ ಮ್ಮ

ಸ್ಥರೆಸಿಕಿ

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಳು. ಆದರೆ

ತ್ಮ್ಮ ಒಪೂ ಿಂದವನುನ ಮುರಿದ ಠ್ಕಿ ಬಿರ ಟ್ಟಷರು ಇನೂನ ಹೆಚಿಚ ನ್

ಸೈನ್ಯ ದಿಂದಗೆ

ಹಾಕದರು.

ಕತ್ಪತ ರನುನ

ಮಿತ್ವಾಗಿದದ

ವಿೀರಾವೇಶ್ದಿಂದ ಬಿರ ಟ್ಟಷರ

ತ್ನ್ನ

ಹೊೀರಾಡಿದ

ಸೈನ್ಯ ದಿಂದಗೆ ಚೆನ್ನ ಮ್ಮ

ಕೈಸ್ಥರೆಯಾದಳು,

ಬೈಲಹೊಿಂಗಲದ

ಮುತಿತ ಗೆ ಕೊನೆಗೆ

ಆಕೆಯನುನ

ಸ್ಥರೆಮ್ನೆಯಲಿಿ

ಇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಲಿಿ ಯೇ 1829ರ ಫೆಬ್ರ ವರಿ ಎರಡನೇ ತಾರಿೀಖನಂದು ಅಸು ನೀಗಿದಳು.

ಸಂಚಿ ಹೊನನ ಮ್ಮ : ಭಾರತ್ದ

ಇತಿಹಾಸದಲಿಿ ಯೇ

ಬಿರ ಟ್ಟಷರ

ಸ್ವವ ತಂತ್ರ ಯ ಕಾಿ ಗಿ ಬಂಡಾಯವೆದುದ

ವಿರುದೆ

ಇಡಿೀ ರಾಷಟ ರದ

ಸ್ವವ ಭಿಮಾನ್ವನುನ ಜಾಗೃತ್ರ್ಳಿಸಿದ ಕೀತಿಾ ಕತ್ಪತ ರಿನ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನ ಮ್ಮ ನ್ದು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಲೆಿ ಯ ಕಾಕತಿಯಲಿಿ ಜನಸಿದದ ಚೆನ್ನ ಮ್ಮ ಚಿಕಿ ವಯಸಿಸ ನ್ಲಿಿ ಯೇ ಕತ್ಪತ ರಿನ್ ಅರಸ ಮ್ಲಿ ಸಜಾನ್ನ್ನುನ ವರಿಸಿದದ ಳು. ಇದದ ಒಬ್ಬ ನೇ ಮ್ಗ

ತಿೀರಿಕೊಿಂಡಾಗ ತ್ನ್ನ

ಶ್ವಲಿಿಂಗಪೂ ನ್ನುನ ಇದನುನ ಘೀಷ್ಸಿ,

ದತುತ ಮ್ಗನಾಗಿ

ಬಿರ ಟ್ಟಷರು ಈ

ಹತಿತ ರದ

ದತುತ

ಕಾನೂನು

ಸಂಬಂಧ್ದ

ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದದ ಳು.

ಸಂಚಿಯ

ಹೊನ್ನ ಮ್ಮ

ಅರಮ್ನೆಯಲಿಿ ಪರ ತಿಭೆಯನುನ

ಮೈಸೂರು

ಜೀವಿಸಿದದ

ಮ್ಹಾರಾಜರ

ಕೆಲಸಕಿ ದದ ವಳು. ಗುರುತಿಸಿದದ

ಮ್ಹಾರಾಜ

ಚಿಕಿ ದೇವರಾಜ

ಗುರುವನುನ

ನೇಮಿಸಿ

ಸವ ತ್ಹ

ಈಕೆಯ ಕವಿಯಾಗಿದದ

ಒಡೆಯರು

ಸ್ವಹಿತಾಯ ಭಾಯ ಸ

ಉತೆತ ೀಜಸಿದದ ರು. ಈಕೆಯ ಗಣ್ಯ

ಸಿವ ೀಕಾರವನುನ

ಮ್ನ್ನ ಣೆ

39

ಈಕೆಗೆ

ಮಾಡಲು

ಕೃತಿ "ಹದಬ್ದೆಯ

ಧ್ಮ್ಾ".

ಬಾಹಿರವೆಿಂದು

ಮಾಡಲಾಗುವುದಲಿ ಎಿಂದಾಗ ಅವರ ವಿರುದೆ ಯುದೆ ಸಂಪುಟ 38

ಹದನೇಳನೆಯ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದ ಆದಯಲಿಿ

ಹೆಳವನಕಟ್ಟ್ ಗರಿಯಮ್ಮ :

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ರಾಣಿ ಬೆನೂನ ರಿನ್ಲಿಿ

ಜನಸಿದದ

ಹರಿಭಕೆತ .

ಪತಿ

ಈಕೆಯ

ಗಿರಿಯಮ್ಮ ತಿಪೂ ರಸ.

ಮ್ಹಾ

ಸಂಸ್ವರಿಕ

ಜೀವನ್ದಲಿಿ ದುದ ಕೊಿಂಡೆ ಉನ್ನ ತ್ ಆಧಾಯ ತಿಮ ಕತೆಯನುನ ಸ್ವಧಸಿದ

ಮ್ಹಾಸ್ವಧವ

ಈಕೆ.

ದೇವಾಲಯದಲಿಿ ಯೇ

ತ್ನ್ನ

ಹೆಚಿಚ ನ್

ಕಾಲವನುನ

ಕಳೆದಳೆಿಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈಕೆಯ ಪರ ಮುಖ ಕೃತಿಗಳು "ಚಂದರ ಹಾಸ" ಹಾಗೂ "ಕಾಳಿಯ ಮ್ಧ್ಾನ್".

ಹೆಳವನ್ಕಟ್ಟಟ ಯ

ರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಈಕೆಯ ಮ್ಮಚಿಚ ನ್ ಸೆ ಳ. ಆ

ಸಂಪುಟ 38

40

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಚೆನಾನ ಗದೀರಾ ಅಿಂಕಲ್? ನತಿನ್ ಮಂಗಳ್‍ವೇಢೆ

ಆ ದನ್ದ ಘಟನೆ ನ್ನ್ಗೆ ಇನೂನ

ಚೆನಾನ ಗಿ ನೆನ್ಪಿದೆ.

ನಾನು ಬೆಿಂಗಳೂರಿನ್ ಜಯನ್ಗರ 4ನೇ blockನ್ bus standನ್ಲಿಿ

busರ್ೀಸಿ ರ

ಕಾಯುತ್ತ

"ಅಿಂಕಲ್, ನಂಬ್ರ್ 2 ಬ್ಸುಸ ಒಿಂದು ಸಣ್ಣ

ನಿಂತಿದೆದ .

ಹೊೀಯಾತ ?" ಅಿಂತ್

ಧ್ವ ನ ಕೇಳಿತು. ಕತೆತ ತಿತ ನೀಡಿದೆ. ಒಬ್ಬ

ಪುಟಟ ಹುಡುಗ. ಏನಿಂದು ಹತುತ ವಷಾ ಇರಬ್ಹುದು. ನ್ನ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟಟ ಗೇರಿತು. ಅರೆ, ಇಿಂಥ ಸ್ವಮಾನ್ಯ ಕೇಳಿದದ ಕೆಿ

ಪರ ಶ್ನ

ಸಿಟಾಟ ಯ ಕಪೂ , ಅಿಂತಿೀರಾ? ಯಾಕೆ ಅಿಂದರೆ

ನ್ನ್ಗಾಗ ಸುಮಾರು ಹದನೈದು ವಷಾ, ಅಷ್ಟಟ . ನ್ನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಚಿಗುರುತಿತ ದದ (ನಾನು ಆಗ ನ್ನ್ನ

ಗಡೆ -ಮಿೀಸ್ಥ ನೀಡಿ

ಒಿಂದು fashion. ಎಲೆಿ ಲಿ ೀ

ಹೊೀದೆ.

ಯಾವುದ

ಇದು

ಘಟನೆಯ

ನ್ನಾನ ಕೆಯ ಬ್ಗೆೆ

ಪರ ಭಾವ.

ಹೇಳುತಿತ ರುವಾಗ,

ಉಪಕಥೆಯಿಂದು ಶ್ರರುವಾಗಿ, ಅದರಲೆಿ ೀ ಮ್ಗನ ಳಾಗಿ, ತಾನು

ಯಾವುದರ

ಬ್ಗೆೆ

ಹೇಳುತಿತ ದೆದ

ಮ್ರೆತುಬಿಡುತಾತಳೆ. ನಾನೂ ನ್ನ್ನ

ಅನನ ೀದೇ

ಮ್ಕಿ ಳು ಮ್ಧ್ಯ -

ಮ್ಧ್ಯ ಜಾಾ ಪಿಸುತಿತ ರಬೇಕು, main storyಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಾ ಅಿಂತ್. ವೇದವಾಯ ಸರ ವಂಶ್ದವಳಿರಬೇಕು.

ಎತ್ತ ರವೇ ಇದೆದ ),

ಇರಬೇಕು ಅಿಂತ್

"ಅಿಂಕಲ್" ಅಿಂತ್ ಸುಮಾರು ವಷಾಗಳು ಕರೆಯಲಿಲಿ .

ಗೌರವದಿಂದ "ಅಿಂಕಲ್" ಎಿಂದು

ಕರೆದದದ ರೂ ನ್ನ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಲಿ . ಬ್ಹುಷಃ collegeನ್ಲಿಿ

ವಯಸಿಸ ಗೆ ಸವ ಲೂ

ನಾನಾಯ ರೀ "ದಡೆ " ಮ್ನುಷಯ ತಿಳಿದು ನ್ನ್ನ ನ್ನ

ಮಾಡಿಕೊಳು ದೆ ಬಿಟುಟ ಬಿಡುತಿತ ದೆದ ವು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದೇ

ಘಟನೆಯ

ನಂತ್ರ

ನ್ನ್ನ ನ್ನ

ಓದುತಿತ ರಬೇಕಾದರೆ

ತ್ಬಿಬ ಬಾಬ ದೆ. ನ್ನ್ಗಾಗ ಅರಿವಾಯಿತು ಅದು ರೇಗಾಡುವ

ಮ್ಯಾಾದೆಯನ್ನ ಕೆಲವು ಸಲ ಪಡೆದರಬ್ಹುದೇನೀ.

ಸಮ್ಯವಲಿ ,

ನ್ನ್ನ

ಒಿಂದು ಸಲ "unclehood" ಪರ ವೇಶ್ಸದಮೇಲೆ ಯಾರು

ತಿರುವಿಕೊಳುು ವ

ಸಮ್ಯ

ಹುಡುಗನಗೆ

ಉತ್ತ ರ

ಅಿಂತ್.

ಕೊಟ್ಟಟ .

ಮಿೀಸ್ಥಯನ್ನ ತ್ಣ್ಣ ಗಾಗಿ

ತರ್ಳಿು ,

ಮಿೀಸ್ಥ ಸವ ಲೂ

ಲೆಕಿ ಇಡುತಾತ ರೆ? ಹಾಗೇ adjust ಆಗಿಬಿಟ್ಟಟ ತುತ . "ಮಿೀಸ್ಥ

ಅಿಂದು

ಹೊತ್ತ ಯುವಕನಗೆ respectಅಪೂ ೀ respectಉ" ಅಿಂತ್ ಸವ ಲೂ

ಧಾರಾಳವಾಗೇ (ಆ

ವಯಸಿಸ ನ್ ಮ್ಟಟ ಕೆಿ ) ಬೆಳೆದತುತ

ಹತಿತ ರ

ಶ್ರರುವಾಯಿತು ನ್ನ್ನ "unclehood". ನ್ನ್ರ್ೀ, ಗಡೆ

ಮ್ಕಿ ಳ

ಯಾರೂ

ಕರೆದದದ ಪಾಪ ಆ ಮುಗೆ ಬಾಲಕ. ನಾನು ಒಿಂದು ಕ್ಷಣ್ (ಚಿಗುರು)

ಚಿಕಿ

ಮ್ತೆತ

ಅನನ . ನ್ಮ್ಮ ಮ್ಮ

ಮೊದಲೇ, "ಶೇವ್-ಗಿೀವ್ ಮಾಡೊಿ ೀಬೇಡೊವ ೀ, ಆಮೇಲೆ

ಹೆಮ್ಮಮ ಯಾಗಿತತೀ ಏನ. College ನಂತ್ರ

ನಾನು

Americaಗೆ

ಬಂದು

ಮುಿಂದುವರಿಸುತಿತ ರುವಾಗ

ನ್ನ್ನ

ಅದರ

ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಪರ ಮ್ಯವೇ

ಬ್ರಲಿಲಿ .

ಗಡೆ -ಮಿೀಸ್ಥ ಬೇಗ-ಬೇಗ ಬೆಳಿ ಿಂಡಿಬ ಡುತೆತ ," ಅಿಂತೆಲಾಿ

ನಾನು ಚಿಕಿ ವನಾಗಿದಾದ ಗ ದಡೆ ವರನೆನ ಲಿ

ಹೇಳಿ ಹೆದರಿಸಿಟ್ಟಟ ದದ ರು.ಅಮ್ಮ ಿಂದರಿಗೆ ಹಾಗೆ, ಮ್ಕಿ ಳು

ಅಥವಾ "auntie" ಅಿಂತ್ ಕರೆಯೀ ವಾಡಿಕೆ ಇರಲಿಲಿ .

ಎಷ್ಟಟ

ನ್ನ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿರುವ ಹಾಗೆ "ರಿೀ" ಅಿಂತ್ ಕರೆಯುವುದು

ದಡೆ ವರಾದರೂ

ಚಿಕಿ ವರೇ.

ಹೇಳಿದದ ರಲಿಿ

ತ್ಪ್ೂ ೀನಲಿ

ಮಾಡಿಕೊಳು ಕೆಿ

ಶ್ರರು ಮಾಡಿದಮೇಲೆ, ಯಾಕಪೂ

ಪಾಡು ನ್ನ್ಗೆ ಅಿಂತ್ ಎಷ್ಟಟ

ಬಿಡಿ.

ಅವರು

ನಾನು

ಅನಸಿತತೀ! ಸವ ಲೂ

ಬಿಟುಟ ಬಿಟಟ ರೆ ಸ್ವಕು, ಮುಖದ ಮೇಲೆಲಿ ಗಡೆ -ಮಿೀಸ್ಥ

ಬೆಳೆದುಕೊಳುು ತ್ತ ದೆ.

ಕೌಮ ರ ಈ ದನ್

ದಟಟ ವಾಗಿ

ಇದನ್ನ

ನಾಶ್

ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾಗಿತುತ .

ಪಕಿ ದ

ಮ್ನೆಯ

"uncle"

ಹುಡುಗಿ

ಹಿರಿಯರನೆನ ಲಿ "ಅರಿೀ" ಎಿಂದು ಕರೆಯುತಿತ ದದ ಳು. ಇದು ಸವ ಲೂ

ಹಾಸಯ ಮ್ಯ ವಿಷಯ ಅನಸುತಿತ ತುತ . ನಾವು

ತುಿಂಟ ಹುಡುಗರು ರಸ್ಥತ ಯಲಿಿ ಹೊೀಗುತಿತ ರುವವರನ್ನ ಉದೆದ ೀಶ್ಸಿ "Time ಎಷ್ಟ ರಿೀ " ಅಿಂತ್ ಕೇಳುವ ಬ್ದಲು ಕೈ

ಮಾಡೊೀ ಕೌಮ ರದ bladeನ್ calling cardನ್ (ಚಮ್ಾವನ್ನ

ನೀಡಿಕೊಿಂಡು

ಕತ್ತ ರಿಸಿಕೊಳು ೀದು) ಬೇರೆ ಪರ ತಿ ಸಲ ಸಿವ ೀಕರಿಸಬೇಕಲಿ .

ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಪಾಪ ತ್ಮ್ಮ watch ನೀಡಿ ವೇಳೆ

ನ್ಮ್ಮ

ಎಷ್ಟಟ ಿಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದೇನ ಖುಷ್, ನಾವು ಆ

ಕಾಲದಲಿಿ

ಸೊೀಮಾರಿತ್ನ್ದಿಂದ

ಕೌಮರ

ಶ್ರ ೀಮಾನ್ಯ ರ ಸಂಪುಟ 38

41

ತ್ಲೆ

ವೇಗವಾಗಿ

"chemistry?"

ಮೇಲೇನ

ಮ್ಕಮ ಲ್

ಅಿಂತ್

ಟೊೀಪಿ

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ಹಾಕದೆವು

ಅಿಂತ್.

ತಾಯಿಯರನ್ನ

ನ್ನ್ನ

"uncle"

ಸ್ಥನ ೀಹಿತ್ರ

ಮ್ತುತ

ಕರೆದದದ ರೂ ಅಪರಚಿತ್ರನುನ

"auntie"

ತಂದೆ-

ತಿಳಿದುಕೊಳು ಬೇಕಾಗಿಲಿ ,

ಎಿಂದು

ಇದು ಬ್ಹಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಗತಿ.

ನಾನು ಹಾಗೆ ಕರೆದದದ

ನೆನ್ಪೇ ಇಲಿ .

ಇದು

ನ್ನ್ಗೆ

ಮ್ದುವೆಯಾಗಿ

ವಷಾಗಳಾಗಿದಾದ ಗಿನ್

ಈಗಿನ್ ವಿಷಯವೇ ಬೇರೆ. ಬೆಿಂಗಳೂರಿನ್ಲಿಿ ಮಾರುವವಳು,

ತ್ರಕಾರಿ

ಮಾರುವವನು,

ಕೆಲಸಮಾಡುವವಳು, ಅವರಿಗಿಿಂತ್

ಎಷ್ಟಟ ೀ

ಹೂವು ಮ್ನೆಯ

ವಯಸ್ವಸ ಗಿರಲಿ,

ಚಿಕಿ ವರನುನ

ಗೌರವದಿಂದ

ನೆಿಂಟರಬ್ಬ ರ

ಒಿಂದು

ಊರಿಗೆ

ಬೆಳೆದದದ ರೂ

ಕನ್ನ ಡ

ನಾವೆಲಿ ನೀಡಿದೆದ ೀವೆ. ಅಲಿಿ ಯವರಿಗೆ ಇದು adjust

ಮ್ಧ್ಯ ದಲಿಿ

ನ್ನ್ನ ನುನ

ಆಗಿಬಿಟ್ಟಟ ದೆ, ಆದರೆ Americaದಲಿಿ ಬ್ಹಳ ವಷಾಗಳಿಿಂದ

ನಾನೇನು

ಅಷ್ಟಟ

ಇರುವ ನ್ಮ್ಮ ಿಂಥವರಿಗೆ ಇದನೂನ

ಸಂಬಂಧ್ದಲಿಿ

ನ್ಗು

ವಿಶ್ವ ದಾದಯ ಿಂತ್ ಎಲೆಿ ಲ್ಲಿ

ಬ್ರುತ್ತ ದೆ.

ಪರ ಸಿದೆ ವಾದ

Englishಉ.

ಬೆಿಂಗಳೂರು

ಈಗ

ಘಟನೆ.

ನ್ನಾನ ಕೆಯ

(Americaದಲೆಿ ೀ)

ಒಮ್ಮಮ

ಚೆನಾನ ಗಿ

ಮಾತಾಡುತಿತ ದದ ಳು.

ಬ್ಹಳ ಅನಯ ೀನ್ಯ ತೆಯಿಿಂದ ನ್ಮೊಮ ಡನೆ ಬೆರೆತ್ಳು. ಅದನುನ

ಕೇಳಿದಾಗೆಲಿ

ಎರಡು

ಹೊೀಗಿದೆದ ವು. ಅವರ ಮ್ಗಳು ವಯಸಿ ಳೇ. ಇಲೆಿ ೀ ಹುಟ್ಟಟ

ಮಾತಾಡಿಸಬೇಕೆಿಂದಾಗ "ಆಿಂಟ್ಟ" ಅಿಂತ್ ಕರೆಯೀದನ್ನ

adjust ಆಗಿಲಿ ,

ನೆನ್ಪಿಟುಟ ಕೊಳು ಬೇಕಲಿ !

ನೀಡಿ

ಆಗಬೇಕು.

ನ್ಮ್ಗೆ

ಖುಷ್ಯಾಯಿತು.

"uncle"

ಎಿಂದು

ತ್ಲೆಗೆ

ಬೇರೆ

ನ್ಮ್ಮ

ಕರೆದರೂ

ಹಾಕಕೊಿಂಡಿರಲಿಲಿ .

ನಾನು

ದೂರದ

ಪರ ವಾಸ

uncleಏ

ಮುಗಿದಮೇಲೆ

ಊರು.

ವಿಷಯವನ್ನ ನ್ನ್ನ ಹೆಿಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅವಳು ನ್ನ್ನ ನುನ

ಯಾಕೆ

English

"uncle" ಅನುನ ವಷ್ಟಟ ೀನು ಚಿಕಿ ವಳಲಿ ಅಲಿ ವಾ ಎಿಂದು

"ಅಿಂಕಲ್",

ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ಅವಳು ನ್ಕುಿ ಹೇಳಿದಳು ಆ "ಹುಡುಗಿ"ಗೆ

ಬ್ಳಸಬಾರದು ಅಿಂತ್ ಜನ್ ಎಲಿ ರನೂನ

"ಆಿಂಟ್ಟ" ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸಿದಾದ ರೆ. Americaಗೆ ಬಂದು

ನ್ನ್ನ ಷ್ಟಟ ೀ

ಕುಳಿತ್ ನಾವು ಸವ ಲೂ ಹಿಿಂದುಳಿದುಬಿಟ್ಟಟ ದೆದ ೀವೆ!

ದಡೆ ವಳೂ ಇದದ ರಬ್ಹುದು ಎಿಂದು! ನ್ನ್ನ

ಇನನ ಿಂದು ಕಡೆ Americaದಲಿಿ ಹುಟ್ಟಟ ಬೆಳೆದ ನ್ಮ್ಮ ಮ್ಕಿ ಳು ಭಾರತಿೀಯ ಹಿರಿಯರನೆನ ಲಾಿ

-- ಅಿಂದರೆ

ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರ ಸ್ಥನ ೀಹಿತ್ರನೆನ ಲಿ -- "uncle", "auntie" ಪರ ಭಾವವೇ ಬಿಡಿ. ಇಲಿಿ ಯ

ಮ್ಕಿ ಳೀ, Mr. Jones, Mrs. Rozanksi ಹಿೀಗೆಲಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು

ಕರೆಯುವುದು

ಪರ ಗತಿಪರ

ನಾವೂ

ಅನುನ ತಾತ ರೆ. ಇದು ನ್ಮ್ಮ

ಇರಬೇಕು,

ನ್ನ್ಗಿಿಂತ್

ಸವ ಲೂ ಮುಖ

ಸವ ಲೂ ಪ್ಚಾಚ ಯಿತು!! ಮಿೀಸ್ಥ ಹೊತ್ತ ತ್ಪಿೂ ಗೆ ಇನೆನ ಷ್ಟಟ ವಷಾ

ಶ್ಕೆಮ

ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಿಂದು

ಸವ ಲೂ

ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಮಿೀಸ್ಥ ಬೊೀಳಿಸಿಬಿಡೊೀಣ್ವೆ ಅಿಂತ್ ಒಿಂದು ಯೀಚನೆ ಬಂತು. ಆಗ ಹಿಿಂದನ್ ಅನುಭವ ನೆನ್ಪಿಗೆ ಬಂತು.

ಹೆಸರು

ಮೇಲಿನ್ ಘಟನೆ ನ್ಡೆಯುವ ನಾಲೆಿ ೈದು ವಷಾಗಳ

ರ್ತಿತ ಲಿ ದದದ ರೆ "Raavi's mom" ಅಿಂತ್ ಚಿಕಿ ಮ್ಕಿ ಳು

ಮುಿಂಚೆ ನಾನು ಕೆಲ ಉತ್ತ ರ ಭಾರತಿೀಯರ ಜ್ತೆ

ಕರೆಯುವುದೂ

ವಾಸಿಸುತಿತ ದೆದ .

ಅವರಿಗಾಯ ರಿಗೂ

ನಾನಾಗಿನೂನ

ವಿದಾಯ ಥಿಾ.

ಕೇಳಿದೆದ ೀವೆ.

ಸ್ವಮಾನ್ಯ .

ವಯಸುಸ

ಇಲಿಿ

ಯಾರಾಯ ರನನ

"uncle" ಅಥವ "auntie" ಅಿಂದರೆ, ಸಣ್ಣ

ಮ್ಕಿ ಳೇ

ಆಗಿದದ ರೂ ಸರಿ, ಬೈದೇ ಬಿಡುತಾತ ರೆ. "I am not your

ಯಾವಾಗಲ್ಲ

aunt!"

ಭಾರತಿೀಯರೆಲಾಿ

ಎಿಂದು

ಹೇಳಿಬಿಡುತಾತ ರೆ.

ಖಡಾಖಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಅದು

ವಯಸಿಸ ನ್

ಸಿಡಿದು

ಮಿೀಸ್ಥಯಿರಲಿಲಿ . ಸಹನವಾಸಿ

ಒಬ್ಬ

"ನೀವು

ದಕಮ ಣ್

ಹೇಳುತಿತ ದದ , ಮಿೀಸ್ಥ

ಬೆಳೆಸಿಕೊಳುು ತಿತ ೀರಲಿ ವೆ?

ಪರ ಶ್ನ ಯಲಿ ,

ನೀನು ಯಾಕೆ ಮಿೀಸ್ಥ ಬೊೀಳಿಸಿಕೊಳು ಬಾರದು?" ನ್ನ್ಗೆ

ಕರೆಯುವವರ ಮ್ತುತ ಕರೆಸಿಕೊಳುು ವವರ ಮ್ಧೆಯ ಇರುವ

ಇದು ಸುತ್ರಾಿಂ ಇಷಟ ವಿರಲಿಲಿ . ಮಿೀಸ್ಥ ಇಲಿ ದೆ ಹೇಗೆ

ಸಂಬಂಧ್ದ ಪರ ಶ್ನ . ಇಲಿ ದ ಸಂಬಂಧ್ವನುನ

ಕಾಣ್ಣತಿತ ೀನೀ

ಯಾಕೆ

ಎಿಂಬ್

ಹೆದರಿಕೆ.

ಮಿೀಸ್ಥ

ಬೊೀಳಿಸಿ

ಕಟುಟ ತಾತ ರೆ ಅಿಂತ್ ಅವರಿಗೆ confusion. ಹೆಸರ ಮುಿಂದನ್

ಸರಿಹೊೀಗದದದ ರೆ ಮ್ತೆತ ಬೆಳೆಯುವುದಕೆಿ ಎಷ್ಟಟ

"Mr.",

ಬೇಕೊೀ?

"Mrs.",

"Ms."

ಇತಾಯ ದಗಳೇ

ಗೌರವವನುನ

ಅನುಭವವಿಲಿ ದದದ ರಿಿಂದ

ದನ್

ರ್ತಿತ ರಲಿಲಿ .

ಸೂಚಿಸುತ್ತ ವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ದಲಿಿ ದಡೆ ವರ

ವಾರಗಟಟ ಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡರೆ ಅಷ್ಟಟ

ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆಯುವುದು ಅಗೌರವವೆಿಂದು ನಾವು

ಹಾಸಯ ಕೆಿ

ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಟ ರುತೆತ ೀವೆ. ಮ್ಕಿ ಳಿಗೆ ದಡೆ ವರು ಎಷ್ಟಟ

ಸುಮ್ಮ ನಾಗಿದೆದ .

ಹಿರಿಯರು ಎಿಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಎಲಿ ರೂ "uncle" ಮ್ತುತ

ಜಮ್ಾನ ದೇಶ್ಕೆಿ ಐದಾರು ದನ್ಗಳ ಪರ ವಾಸ ಮಾಡುವ

"auntie"

ಅವಕಾಶ್

ಆಗಿ

ಇನನ ಿಂದು ಸಂಪುಟ 38

ಹೊೀಗುತಾತ ರೆ.

ವಿಶೇಷ

ಹಾಗೆ

ಕರೆಯುವ

ಪರ ಯೀಜನ್ವೆಿಂದರೆ

ಹೆಸರು 42

ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಲಿ ! ಒಮ್ಮಮ

ಬಂದತು.

ಹಿೀಗೆಲಿ

ಒಿಂದು ಆಗ

ದನ್ಗಳು ಎಲಿ ರ ಯೀಚಿಸಿ

ಸಮ್ಮಮ ೀಳನ್ಕಾಿ ಗಿ

ತಿೀಮಾಾನಸಿದೆ,

ಪರ ಯೀಗಕೆಿ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮ್ಯ ಅಿಂತ್. ನಾನು ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ಹೊೀಗಬೇಕಾದ ಊರನುನ ತ್ಲುಪಿದಮೇಲೆ, ಮಾರನೆಯ

ಮಾತಾಡಿಸುತಾತ ರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನುನ

ದನ್ ಬೆಳಗೆೆ

ಬಿಟಟ ರೂ,

ಎದದ

ತ್ಕ್ಷಣ್ ಬ್ಹಳ ಉತಾಸ ಹದಿಂದ

ಇತ್ರರಿಗೆ

ಸವ ಲೂ

ಹಾಗೆ ಜಾರಲು

ಉರಿದುಹೊೀಗುತೆತ .

ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ - ಕೌಮ ರ! ಕೆಲವೇ ನಮಿಷಗಳಲಿಿ ಕಾಯಾ

"ನೀಡಮ್ಮ , ನ್ನ್ನ ನ್ನ ’ಆಿಂಟ್ಟ’ ಅಿಂತ್ ಕರಿೀಬೇಡ. ಎಲಿ ರ

ಮುಗಿದತುತ .

ಥರ ’ಸುಪಿೂ ’ ಅಿಂತಾನೇ ಕರಿ," ಅಿಂತ್ ನೇರವಾಗಿಯೇ

ಆದರೆ

ಹಿಡಿಸಲಿಲಿ ! ಸದಯ

ಅದರ

ಫಲಿತಾಿಂಶ್

ಸವ ಲೂ ವೂ

ಎಲಿ ೀ ಬಂದು ಈ ಪರ ಯೀಗ

ಹೇಳಿಬಿಡುತಾತ ರೆ.

ಮಾಡಿದೆನ್ಲಿ ಅಿಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ವಾಯಿತು. ವಾಪಸುಸ

ದಡೆ ವರನ್ನ

ಹೊೀಗುವಷಟ ರಲಿಿ

ಅಷ್ಟಟ -ಇಷಟ ದರೂ

ಅನನ ೀ

ಬೆಳೆದಕೊಿಂಡಿರುತೆತ ,

ಪರವಾಗಿಲಿ

ಮಿೀಸ್ಥ

ಅಿಂದುಕೊಿಂಡೆ.

ಪಾಪ

ಯುವತಿಗೆ

ಅಷ್ಟಟ

"ಸುಪಿೂ " ಅಿಂತ್ ಹೇಗೆ ಕರೆಯುವುದು ಮುಜುಗರ.

ಕೊನೆಗೆ

compromise

ಮಾಡಿಕೊಿಂಡು "ಸುಪಣ್ಾ ಅವರೆ"ಗೆ settle ಆಗುತಾತಳೆ.

ಅಲಿಿ ನ್ ಸಮ್ಮಮ ೀಳನ್ಕೆಿ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ಸ್ಥನ ೀಹಿತ್ನಗೆ ನ್ನ್ನ ನುನ

ಇನನ ಿಂದು ಕಡೆ ಕೆಲ ಗಂಡಸರು ಈ "ಅವಮಾನ್"ವನುನ

ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಲು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ್ಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು!

ಸಹಿಸಲಾರದೆ, "ಲೇಯ್ಡ, ಯಾರೀ ’ಅಿಂಕಲುಿ ’? Field

ನಾನು Americaಗೆ ಹಿಿಂತಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಿಂದಷ್ಟಟ ದನ್

ಮೇಲ್

ಮುಖ

ಕೂದಲು

ಮ್ರೆಸಿಕೊಿಂಡು

ಓಡಾಡಿದೆ.

ಮಿೀಸ್ಥ

ಪುನಃ

ಬಾ,

ತೀರಿಸಿತ ೀನ"

ಬೆಳು ಗಾಗುತಿತ ರುವ

ಗದರಿಸುತಾತ ರೆ.

ಅಿಂಕಲುಿ

ಮಾಡಿಯಾನು

ಬೊೀಳಿಸಿಕೊಳುು ವ ಪರ ಯೀಗ ಅಲಿಿ ಗೆ ಮುಗಿಯಿತು!

ಯುವಕನಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ತೀರಿಸಿ ಪಾಠ್ ಕಲಿಸಿರುವುದೂ

ನಾನು ಮ್ತೆತ ಆ ಪರ ಯಾಸ ಮಾಡಿದುದ

ಉಿಂಟು. ಅದರ ನಂತ್ರ, "uncle" ಮೂಲೆಯಲಿಿ ಅಡಗಿ

ನಂತ್ರ.

ಕ್ಷಮಿಸಿ,

ಮ್ತೆತ

ಉಪಕಥೆಯಲಿಿ

ಮುಳುಗಿ

ಹೊೀಗಿದದ ಕೆಿ . ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆನ್ಲಿ , ಸಹವಾಸ ದೀಷ.

ಬಿಡುವ

ಅಿಂತ್

ಏನು

ಬೆಳೆದಮೇಲೆ ಎಲಾಿ ಯಥ್ ಪರ ಕಾರಕೆಿ ಬಂದತು. ಮಿೀಸ್ಥ 8-9 ವಷಾಗಳ

ನೀಡೇ

ಅಿಂತ್

ಹೊೀದ

ಹೊೀಗುತೆತ ! ನ್ಯವಾಗಿ, ನಾಜೂಕಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವರ ತ್ಲೆಗೆ

ನ್ಮ್ಮ , ಅಿಂದರೆ ಗಂಡಸರ, ಹಣೆ ಬ್ರಹ ನೀಡಿ. ಮಿೀಸ್ಥ

ಅಿಂಟುವುದೇ

ಚಿಗುರುತಿತ ದದ ಿಂತ್ಯೇ

ಸಹವಿದಾಯ ಥಿಾನಯಬ್ಬ ಳು ಇಲೆಿ ೀ ಹುಟ್ಟಟ ಬೆಳೆದವಳು.

ಅದಿಂದು

"uncle"

ಆಗಿಬಿಡುತೆತ ೀವೆ.

ತಿಂದರೆಯಾದರೆ,

ಕೂದಲನುನ

ತ್ಲೆಯ

ಮೇಲೆ

ಉಳಿಸಿಕೊಳು ಲಾಗ-ದರುವುದು

ಇನನ ಿಂದು ದಡೆ

ತಿಂದರೆ.

ದಡೆ ವರ ದೃಷ್ಟ ಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ

ಇದು ನ್ಮ್ಮ ನುನ

ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ "uncle"

ಕೂಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತ ದೆ.

ಕೂದಲು

ಬಿಳಿಯಾಗತಡಗಿದರೆ

ಕಪುೂ

ಹಚಿಚ ಕೊಳು ಬ್ಹುದು.

ಆದರೆ

ಬ್ಣ್ಣ ತ್ಲೆ

ಇಲಿ .

ನ್ನಾನ ಕೆಯ

ನೃತ್ಯ

ಅವರ ಗುರುಗಳು ಎಷ್ಟಟ ಸಲ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದರೂ ಒಿಂದು ಕವಿಯಲಿಿ ಸಿವ ೀಕರಿಸಿ ಇನನ ಿಂದು ಕವಿಯಲಿಿ ಬಿಟುಟ ಬಿಡುತಾತಳೆ ಅಿಂತ್ ಕಾಣ್ಣತೆತ . ಆಕೆಗೆ ಮ್ದುವೆಯಾಗಿಲಿ . ಅದರಿಿಂದಾಗಿ

ಅವಳಿಗೆ

ಮ್ದುವೆಯಾದವರೆಲಿ

"auntie"ಗಳೇ! ಮ್ಕಿ ಳಿದದ ವರಂತ್ಪ ಕೇಳುವುದೇ ಬೇಡ. ಹಿೀಗಾಗಿ

ಅವಳು

ಇಿಂದನ್ವರೆಗೂ

ನ್ನಾನ ಕೆಯನ್ನ "auntie"

ಅವರಿಬ್ಬ ರ

ಆದರೆ ದನ್ನತ್ಯ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಮೊೀಸ ಮಾಡುವುದು

ವಷಾಗಳಾಗಿದದ ರೂ! ಅವಳು ತ್ನ್ಗಿಿಂತ್ ಚಿಕಿ ವರನೂನ

ಕಷಟ . ಅದೇನೇ ಆಗಲಿ, ಒಮ್ಮಮ ಬಂದ "uncle" ಬಿರುದು

"auntie" ಅಿಂತ್ ಕರೆಯುತಿತ ದದ ದೂದ ಉಿಂಟು! ತಾವಿನೂನ

ತಲಗುವುದಲಿ ! ಹಿಿಂದೆ ಚಲನ್ ಚಿತ್ರ ಗಳಲಿಿ ಇಿಂತ್ಹ

"ಹುಡುಗಿ"ಯರು

ಪರಿಸಿೆ ತಿಯ

ಇದನುನ ಕೇಳಿ ಕೊೀಪ ಬ್ರವುದಲಿ ವೆ!

ಸನನ ವೇಶ್ಗಳನುನ

ನೀಡಿ

ನ್ಗಾಡುತಿತ ದೆದ ವು. ಈಗ ನ್ಮ್ಗೇ ಆ ಪಾಡು ಬಂದಾಗ ಅದು

ಹಾಸಯ ಮ್ಯ

ಸಂಗತಿಯೇ

ಅಲಿ !

ಏನು

ಮಾಡುವುದು, ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಭಾರತ್ದಿಂದ

ಇಲಿಿ ಗೆ

ಎಿಂದು

ಅಿಂತ್ರ

ಕರೆಯುವುದು,

ಬೊೀಳಾಗತಡಗಿದರೆ? ಈ ಸಮ್ಸ್ಥಯ ಗೂ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ,

ಬ್ಗೆೆ

ವಯಸಿಸ ನ್

ಎಿಂದೇ

ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೇವಲ

ಭಾವಿಸುವ

ಆರೇ

ಹೆಿಂಗಸರಿಗೆ

ಕೆಲವು ವಷಾಗಳ ಹಿಿಂದೆ ಇದೇ ದೇಶ್ದಲಿಿ

ಒಿಂದು

ಮ್ದುವೆ receptionಗೆ ಹೊೀಗಿದೆದ ವು. ನಾವು banquet hallಅನುನ ತ್ಲಪುವುದು ಸವ ಲೂ ತ್ಡವೇ ಆಗಿತುತ . ಹಾಗಾಗಿ

ಸ್ವನ ತ್ಕೊೀತ್ತ ರ

ಅಧ್ಯ ಯನ್ಕೆಿ

ಎಲಿ ರೂ

ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಳುು ತಿತ ದದ ರು

ಬ್ರುವ ವಿದಾಯ ಥಿಾ-ವಿದಾಯ ಥಿಾನಯರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಅದೇ

ಹಾಗೂ appetizersಅನುನ ತಿನುನ ತಿತ ದದ ರು. ನಾನು drinks

ವಯಸಿಸ ನ್

counter ಬ್ಳಿ ಹೊೀಗಿ ಸ್ವಲಿನ್ಲಿಿ ನಿಂತುಕೊಿಂಡೆ. ಅಷ್ಟಟ

ದಡೆ

ಇತ್ರ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ, ಸವ ಲೂ ಮ್ಕಿ ಳಿರುವವರನುನ

ಕರೆಯುವುದಕೆಿ ಅಿಂಕಲ್!", ಸಂಪುಟ 38

ಸಂಕೊೀಚ. "ಚೆನಾನ ಗಿದದ ೀರಾ

ಹೆಸರು ಅದಕೆಿ ೀ

ಹಿಡಿದು

ಹೊತಿತ ಗೆ ಆಥಿತೇಯರ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ವ ಬಂದು, "Uncle, we

"ನ್ಮ್ಸ್ವಿ ರ

are about to start the program. Can you please go

ಆಿಂಟ್ಟ?",

ಅಿಂತ್ 43

back to your table? You can get your drink later." ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ಅಿಂದುಬಿಡೊೀದೆ? "ಇವನಾಯ ರಪೂ ಅಿಂತಿದಾನೆ?"

ಅಿಂತ್

ನ್ನ್ನ ನ್ನ

ಮ್ನ್ಸಿಸ ನ್ಲಿಿ

"uncle"

ಊರಿನ್ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನ ಡಿಗರು ಎಿಂದೆನಸಿಕೊಿಂಡವರು

ಬೈದುಕೊಿಂಡೇ

ಸವಾರಿಗೂ

"uncle"

ವಾಪಸುಸ ಹೊೀದೆ. ಸವ ಲೂ ವೇಳೆಯ ನಂತ್ರ ತಿಳಿಯಿತು

ನ್ಮ್ಮ ನೆನ ಲಿ

ಎಷ್ಟಟ

ಆತ್ ಗಂಡಿನ್ ಅಣ್ಣ ಎಿಂದು. ಖಂಡಿತ್ ಅಷ್ಟಟ ಸಲಿೀಸ್ವಗಿ

ಮ್ನ್ಸಿಸ ನ್ಲಿಿ

ನಾವು ಶಾಶ್ವ ತ್ವಾಗಿ ಚಿಕಿ ವರು, ಆದರೆ

ನ್ನ್ನ ನುನ

ಬೇರೆಯವರ ಬ್ಗೆೆ ನಾವು ಯೀಚಿಸಿರುವುದಲಿ .

"uncle" ಅನುನ ವಷ್ಟಟ ೀನು ಚಿಕಿ ವನ್ಲಿ . "Sir"

ಅಿಂತ್ ಕರೆದದದ ರೆ ಅವನ್ ಗಂಟು ಹೊೀಗುತಿತ ತೆತ ? ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ "uncle" ಅನುನ ವ ಪದ ಇಲಿಿ ಹುಟ್ಟಟ ಬೆಳೆದವರಿಗೆ ಬ್ಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾದದುದ !

ಅಥವಾ

"auntie".

ಅವರು

ಬೈದುಕೊಿಂಡಿದಾದ ರೀ! ನ್ಮ್ಮ

ಒಟ್ಟಟ ನ್ಲಿಿ ಹೇಳಬೇಕೆಿಂದರೆ ನ್ಮ್ಮ ದೇಹದ ವಯಸಸ ನುನ ನ್ಮ್ಮ

ಮ್ನ್ಸುಸ

ಸಿವ ೀಕರಿಸಲು ಸಿದೆ ವಾಗಿರುವುದಲಿ .

ಹಿೀಗಿರುವಾಗ ನ್ಮ್ಗೆ "uncle" ಅಥವಾ "auntie" ಅನನ ೀ

ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಬ್ಗೆೆ ಏನೇನೀ ಟ್ಟೀಕೆ ಮಾಡುತೆತ ೀವೆ,

ಬಿರುದನುನ

ಆದರೆ ಅದೇ ತ್ಪುೂ ಗಳನುನ ಮಾಡುವುದರಲಿಿ ನಾವೇನು

ಹಿರಿಯತ್ನ್ವನುನ ಸೂಚಿಸಿ ಮ್ನ್ಸನುನ ಕೊರೆಯುತ್ತ ದೆ.

ಹೊರತ್ಲಿ .

ವಯಸುಸ ಹೆಚುಚ ತಿತ ರುವಂತೆ ಈ ಮ್ನೀಭಾವನೆ ಇನೂನ

ಮ್ದುವೆಯಾಗಿದದ ವರೆಲಿ ,

ಮ್ಕಿ ಳಿರುವವರು,

ನ್ಮ್ಮ

ಅದರಲ್ಲಿ

ಸಮಾನ್ರಾಗಿಬಿಡುತಾತ ರೆ.

ಯಾರಾದರು ಕೊಟಟ ರೆ, ಅದು ನ್ಮ್ಮ

ತಿೀವರ ವಾಗಿಕೊಿಂಡು ಹೊೀಗುತ್ತ ದೆ. ದೇಹದ ಆಯುಷಯ

ಹಿೀಗಿರುವಾಗ ಭಾರತ್ದಿಂದ ಬಂದರುವ ಅವರ ತಂದೆ-

ಎಷ್ಟಟ ೀ ಮುಿಂದುವರಿಯಲಿ, "I am young at heart"

ತಾಯಿಯರನುನ

ಅನುನ ವ

ನಾವೇನೆಿಂದು ಕರೆಯಬೇಕು? ಮೇಲೆ

ಮ್ನಃಸಿೆ ತಿಯಿದದ ರೆ

ಸ್ವಕು.

ಯಾರಾದರೂ

ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆಯಲು ನ್ಮ್ಗೂ

"ಚೆನಾನ ಗಿದದ ೀರಾ ಅಿಂಕಲ್?" ಅಿಂತ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರ

ಸಂಕೊೀಚ.

ವಯಸಸ ನುನ

ಅದಕೆಿ ೀ

"uncle"

ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ನ್ಮ್ಮ

ಮ್ತುತ

ಸಹಾಯಕೆಿ

"auntie" ಬ್ರುತ್ತ ವೆ.

ಹಾಗೆ ಕರೆಯಲೂ ಟಟ ವರು ಎಷ್ಟ ೀ ಸಲ ನ್ಮ್ಗಿಿಂತ್

ಚೆನಾನ ಗಿದೀನ,

ಪರಿಗಣಿಸದೆ ನೀನು

"ಹೂಾ

ಕಣ್ಪೂ ,

ಹೇಗಿದೀಯಾ?"

ಕೇಳಿಕೊಿಂಡು ಮುಿಂದೆ ಹೊೀಗುತಾತ ಇರಬ್ಹುದು.

ಕೇವಲ 10-15 ವಷಾ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುತಾತ ರೆ ಪಾಪ! ಈ

ಇನ್ನನ ಬ್ಬ ರನುನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮುನನ : 24 ವಷಾದ ಮ್ಗ ರೈಲಿನ್ಲಿಿ ತಂದೆಯಿಂದಗೆ ಪರ ಯಾಣ್ ಮಾಡುತಿತ ದದ . ಆ ಬೊೀಗಿಯಲಿಿ ಇನೂನ ಹಲವಾರು ಮಂದಯಿದದ ರು. ಆ ಹುಡುಗ ಕಟ್ಟಕಯಿಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೀಡಿ ‘ಅಪಾೂ ಅಲಿಿ ನೀಡು, ಮ್ರಗಳೆಲಾಿ ಹಿಿಂದೆ ಓಡುತಿತ ವೆ’ ಎಿಂದು ಜ್ೀರಾಗಿ ಕರುಚಿದ. ಅಪೂ ಮುಗುಳನ ಕಿ . ಮ್ಗ ಮ್ತೆತ ‘ಅಪಾೂ ಅಲಿಿ ನೀಡು ಕಪುೂ ಮೊೀಡಗಳು’, ‘ಅಪಾೂ ಅಲಿಿ ನೀಡು ಹಸುಗಳು ಮೇಯುತಿತ ವೆ’ ಎಿಂದು ಉದೆವ ೀಗದಿಂದ ಹೇಳುತಿತ ದದ . ಅವನ್ ಬಾಲಿಶ್ ವತ್ಾನೆಯನುನ ನೀಡಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಮೂಡಿತು. ಕೆಲವರು ಮುಸಿಮುಸಿ ನ್ಗತಡಗಿದರು. ಅಲೆಿ ೀ ಇದದ ಯುವಕನಬ್ಬ ಹುಡುಗನ್ ತಂದೆಯ ಬ್ಳಿ ‘ನೀವೇಕೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಗನ್ನುನ ಡಾಕಟ ರ್ ಬ್ಳಿ ತೀರಿಸಬಾರದು? ಈ ಶ್ಹರದಲಿಿ ನ್ನ್ಗೆ ತಿಳಿದರುವ ಒಬ್ಬ ಡಾಕಟ ರ್ ಇದಾದ ರೆ’ ಎಿಂದ. ಅದಕೆಿ ಆತ್ನ್ ತಂದೆ ಹೇಳಿದರು ‘ನಾವಿೀಗ ಆಸೂ ತೆರ ಯಿಿಂದಲೇಬ್ರುತಿತ ದೆದ ೀವೆ. ನ್ನ್ನ ಮ್ಗ ಹುಟುಟ ಕುರುಡನಾಗಿದದ . ದೇವರ ದಯೆ ಯಿಿಂದ ಯಾರೀ ಒಬ್ಬ ಸಹೃದಯರು ಇವನಗೆ ಕಣ್ಣಣ ನೀಡಿದರು. ಇವತ್ತ ಷ್ಟಟ ೀ ಇವನು ಜಗತ್ತ ನುನ ನೀಡುತಿತ ದಾದ ನೆ’ ಎಿಂದರು. ನೀವು ಭೇಟ್ಟಯಾಗುವ ಪರ ತಿಯಬ್ಬ ವಯ ಕತ ಯ ಹಿಿಂದೆಯೂ ಒಿಂದಿಂದು ಕಥೆಯಿರುತ್ತ ದೆ. ಇನನ ಬ್ಬ ರನುನ ಜಡ್ಜ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸವ ಲೂ ಯೀಚಿಸಿ.

ಸಂಪುಟ 38

44

ಸಂಚಿಕೆ 2

ಅಿಂತ್


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಮ್ದುವೆ ಎಿಂಬ್ ಅನುರಾಗದ ಅನುಬಂಧ್ ಶಾರದಾ ಮೂತಿನ ಪಾರ ಚಿೀನ್ವಾದ 4 ಆಶ್ರ ಮ್ಗಳಲಿಿ ಪರಮ್ ಶ್ರ ೀಷಠ ವಾದ, ಉತ್ಿ ೃಷಟ ವೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದದುದ ಗೃಹಸ್ವೆ ಶ್ರ ಮ್. ಅಲಿಿ ಬ್ದುಕನ್ ಮ್ಜಲುಗಳ ವಿರಾಟ್ ದಶ್ಾನ್ ವಾಗಿ ಜೀವನ್ಕೊಿ ಿಂದು ಪರಿಪೂಣ್ಾತೆ ಒದಗುವುದು "ವಿವಾಹ" ಎನುನ ವ ಒಿಂದು ಸಹಜವಾದ ಅನುಬಂಧ್ ದಿಂದ. ಆ ಸುಮ್ಧುರ ಬಾಿಂಧ್ವಯ ದ ಬೆಸುಗೆ ಎಲಿ ರ ಜೀವನ್ದಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಮ್ಹತ್ತ ರ ಬ್ದಲಾವಣೆ. ಹಾಗೆ ನ್ಡೆಯುವ ಶ್ರಭ ವಿವಾಹದ ಸಂದಭಾದಲಿಿ ನ್ಡೆಯುವ ಮೊೀಜನ್ ಪರ ಸಂಗಗಳು, ಆತಂಕದ ಕ್ಷಣ್ಗಳು, ಆಕಸಿಮ ಕ ಘಟನೆಗಳು, ನೀವು ನ್ಲಿವು, ಗಡಿಬಿಡಿ, ಅವಾಿಂತ್ರಗಳು, ತ್ಮಾಷ್ಟಯು ನಮಿಷಗಳು ಹಲವಾರು. ಅವುಗಳಲಿಿ ಕೆಲವು ಖುಷ್ ಕೊಡುತ್ತ ದೆ, ಹಲವು ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸುತ್ತ ದೆ, ಮ್ತೆತ ಕೆಲವು ಮ್ತೆತ ಮ್ತೆತ ನ್ಗೆಗಡಲಲಿಿ ತೇಲುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತ ವೆ. ಸುಮಾರು 40 ವಷಾಗಳ ಹಿಿಂದೆ ನ್ಡೆದ ನ್ನ್ನ ದೇ ಮ್ದುವೆಯ, "ನಶ್ಚ ಯ" ಎನುನ ವ ಕಾಯಾಕರ ಮ್ವೇ ಒಿಂದು ರಿೀತಿಯ ಗಡಿಬಿಡಿ, ಆತಂಕ, ರ್ಿಂದಲ ಉಿಂಟುಮಾಡಿದುದ ನೆನೆದಾಗ ಈಗ ನ್ಗುವಿನ್ ಹೊಳೆ ನ್ಮ್ಗೂ, ಕೇಳಿದವರಿಗೂ. ತಂದೆಯನುನ ಬಾಲಯ ದಲಿಿ ಯೇ ಕಳೆದುಕೊಿಂಡ ನ್ನ್ನ ಪತಿರಾಯರಿಗೆ ತುಿಂಬು ಕುಟುಿಂಬ್ದ ಹಿರಿತ್ನ್ದ ಜವಾಬಾದ ರಿ ಹೆಗಲಲಿಿ ತುತ . ಮ್ನೆಯ ಹತಿತ ರದ ಬಾಯ ಿಂಕ್ಸ ನ್ಲಿಿ ಕೆಲಸದಲಿಿ ದದ ಅವರ ಬ್ಳಿ ಮ್ದುವೆಯ ಪರ ಸ್ವತ ಪವೆತಿತ ದ ನ್ನ್ನ ಪೂ ನಗೆ, ಇಷ್ಟಟ ಬೇಗ ಮ್ದುವೆ ಆಗುವ ಮ್ನ್ಸಿಸ ಲಿ ಎನುನ ವ ನ್ಕಾರಾತ್ಮ ಕ ಉತ್ತ ರ ದರಕತುತ . ಸವ ಲೂ ಹಠ್ವಾದ ಯಾದ ನ್ನ್ನ ಪೂ ಛಲ ಬಿಡದ ತಿರ ವಿಕರ ಮ್ ನಂತೆ ಮ್ತೆತ ಮ್ತೆತ ತ್ಮ್ಮ ಸ್ಥನ ೀಹಿತ್ರಿಿಂದ, ಭಾವಿ ಅಳಿಯನ್ ಸ್ಥನ ೀಹಿತ್ರಿಿಂದ ಹೇಳಿಸಿ ಮ್ದುವೆಗೆ ಒಪುೂ ವ ಹಂತ್ಕೆಿ ಬಂದಾಯಿತು. ಹಿರಿಮ್ಗನೇ ಆದದ ರಿಿಂದ ಮ್ದುವೆಯ ವಿಚಾರ ಏನೇ ಮಾತು ಇದದ ರೂ ಮ್ದುಮ್ಗನ್ ಬ್ಳಿಯೇ. ನ್ನ್ನ ಪೂ ಒಿಂದು ದನ್ವನುನ ನಧ್ಾರಿಸಿ ಆ ದನ್ 'ನಶ್ಚ ಯ ಕಾಯಾಕರ ಮ್' ಎಿಂದು ಹೇಳಿದದ ರು. ನಶ್ಚ ಯ ಎನುನ ವ ಪದದ ಬ್ಗೆೆ , ಕಾಯಾಕರ ಮ್ದ ಬ್ಗೆೆ ಏನೇನೂ ತಿಳಿಯದ ಭಾವಿೀ ಪತಿರಾಯರು ಮ್ನೆಯಲಿಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಸಂಪುಟ 38

45

ಹೇಳದೇ ಸುಮ್ಮ ನೇ ಇದುದ ಬಿಟಟ ರು. ನಗದಯಾದ ದನ್ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟ್ಟಯಿಿಂದ ನ್ಮ್ಮ ಮ್ನೆಯಲಿಿ ಕಾದರೂ ವರನ್ ಕಡೆಯವರ ಪತೆತ ಯಿಲಿ . ಬ್ಗೆಬ್ಗೆಯ ತಿಿಂಡಿ ಗಳು ತ್ಯಾರಾಗಿದೆ ... ನೆಿಂಟರು, ಊರಿನ್ ಪರ ಮುಖರು ಎಲಾಿ ಸೇರಿದಾದ ರೆ. ಗಂಟ್ಟ 8 ಆದರೂ ವರನ್ ಸುಳಿವಿಲಿ !! 2 ಕ .ಮಿೀ ದೂರದ ವರನ್ ಮ್ನೆಗೆ ತ್ಮ್ಮ ಕಾರಿನ್ಲಿಿ ಹೊೀದರು ನ್ನ್ನ ಪೂ . ಅಲಿಿ ಎಲಿ ರೂ ಮಾಮೂಲಿ ಯಾಗಿಯೇ ಇದುದ ಮ್ಲಗುವ ತ್ಯಾರಿಯಲಿಿ ದದ ರು. ಅದೆಲಾಿ ನೀಡಿ ಅಪೂ ನಗೆ ಒಮ್ಮಮ ಲೇ ಗಾಬ್ರಿ, ಆತಂಕ, ಸಿಟುಟ ಎಲಾಿ ಒಟಾಟ ಗಿ ...ಏನದು? ಆರಾಮಾಗಿ ಇದದ ೀರಾ ಅಲಿಿ ನಶ್ಚ ಯಕೆಿ ತ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡಿದೆದ ೀವೆ ಎಿಂದು ಮ್ನೆಯವರನೆನ ಲಾಿ ಹೊರಡಿಸಿಕೊಿಂಡು ಬಂದಾಯಿತು. ನ್ಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಿಂದ ನಶ್ಚ ಯದ ಸಿೀರೆ ಇಲಿ ದದದ ರೆ ಹೇಗೆ, ಧಾರೆ ಎರೆಸಿಕೊಳುು ವ ಹಿರಿಯರು ಶ್ವಮೊಗೆ ದಲಿಿ ಇದಾದ ರೆ ಅವರಿರಬೇಕು ಎಿಂದು ಭಾವಿೀ ಅತೆತ ಯವರು ಮ್ಮಲುದನಯಲಿಿ ಉಸುರಿದರು .ಮ್ತೆತ ನ್ಡುರಾತಿರ ಯಲಿಿ 24 ಕ. ಮಿೀ ದೂರದ ಶ್ವಮೊಗೆ ಕೆಿ ಕಾರಿನ್ಲಿಿ ಭಾವಿಪತಿ, ಅವರ ಸ್ಥನ ೀಹಿತ್ರ ಪರ ಯಾಣ್. ಭಾವಿಪತಿಯ ಜ್ತೆ ಯಲಿಿ ದದ ಸ್ಥನ ೀಹಿತ್ರ ಚಿಕಿ ಪೂ ಬ್ಟ್ಟಟ ಅಿಂಗಡಿ ಮಾಲಿೀಕರು. ಅವರನುನ ಎಬಿಬ ಸಿ ಅಿಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಸಿ ಸಿೀರೆ ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು, ಕುಟುಿಂಬ್ದ ಹಿರಿಯರ ಮ್ನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಎಬಿಬ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ, ಅವರನುನ ಹೊರಡಿಸಿಕೊಿಂಡು ಬಂದು ನಶ್ಚ ಯ ಎನುನ ವ ಶಾಸತ ರ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಬೆಳಗಿನ್ 5 ಗಂಟ್ಟಯ ಕೊೀಳಿ ಕೂಗಿ ಸೂಯಾ ಉದಯಿಸಲು ತ್ಯಾರಾಗುತಿತ ದದ . ರಾತಿರ ಯೇ ಅಮ್ಮ ತ್ಯಾರಿಸಿ ಇಟ್ಟಟ ದದ ರ್ಜಜ ವಲಕಿ , ಕೇಸರಿಬಾತ್, ಕೊೀಸಂಬ್ರಿ, ಮೊಸರವಲಕಿ , ಹಣ್ಣಣ , ಕಾಫೀ ಸೇವಿಸಿ ಎಲಿ ರೂ ಹೊರಟಾಗ 6 ಗಂಟ್ಟಯ ಸುಪರ ಭಾತ್ ಕೇಳುತಿತ ತುತ . ನಶ್ಚ ಯ ಪದದ ವಿವರಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರ್ತಿತ ಲಿ ದ ಪತಿರಾಯರಿಗೆ ಚಂದದ ಅನುಭವ!! ನ್ನ್ನ ಬ್ದುಕನ್ ಮ್ಹಾ ತಿರುವು ಎಿಂದು ನೆನೆಸಿಕೊಳುು ತಾತ ರೆ ಅವರು. ಮ್ನೆಮಂದ ಎಲಿ ರೂ ಸೇರಿದಾಗ ಆದನ್ ನೆನ್ಪಿಸಿಕೊಿಂಡು ನ್ಗೆಯು ಕಡಲು ಉಕಿ ಹರಿಯುತ್ತ ದೆ.

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

________________________________________________________________________________________________________________

ಹನೆನ ರಡನೆಯ ಶ್ತ್ಮಾನದಲಿಾ ಮ್ಹಿಳೆಯರ ಸಬ್ಲಿೀಕರಣ್ ಕಾರ ಿಂತಿ ಅಣ್ಣಣ ಪುರ್ ಶ್ವಕುಮಾರ್

ಪ್ಣಿಣ ಪ್ಣಿಣ ಪ್ಣಿಣ ಪ್ಣ್ಣ

ಿಂದ ಪ್ಮ್ಮಾರ್ಿಂಡನು ಹಿಮ್ವಂತ್ನು ಿಂದ ಭೃಗು ಪ್ಚಿಾದನು ಿಂದ ಜನ್ಕರಾಯನು ಜಸವಡೆದನು ನಿಂದಸಲೇಕೆ ಪ್ರರು?

ಪರಾಧೀನ್ಳು. ಬಾಲಯ ದಲಿಿ ಮ್ದುವೆಯ

ಜನ್ ಕಣಿಣ ದೂದ

ಹೆಣ್ಣ ನುನ

ತ್ಪಸುಸ

ಊಳಿಗದಲಿಿ ದದ

ಕೈಪಿಡಿಯಿಂದನುನ

ಉಪನ್ಯನ್ದ ಜನವಾರ

ಬ್ದಲಾಗಿದೆಯೇ?

ತ್ಮ್ಮ ದೇ

ಆಗ

ಜನಾಿಂಗದಲಿಿ

ಸೇರಿ

ಸಮಾಜ

ಮ್ನುಸಮ ೃತಿಯಿಿಂದ ಸಿತ ರೀಯರನುನ

ನಾಲಿ ನೆಯ ಸ್ವೆ ನ್ದಲಿಿ ದದ

ಅಜಾಾ ನ,

ಮ್ನುವಿನ್

ಪರ ಕಾರ

ಇಳಿಸಿತುತ .

ಸಿತ ರೀಯಾದವಳು

ತ್ಮ್ಮ

ದೈನಂದನ್

ಅನುಭವಗಳನೆನ ೀ

“ವಚನ್

ನಾಿಂದಯಾದರು.

ಸ್ವಹಿತ್ಯ ”ದ

ಅನುಭವ

ಪಂಡಿತ್-ಪುಡಾರಿ,

ಇಿಂತ್ಹ

ಪಂಗಡಿಕೆಗೆ

ಅವಕಾಶ್ವೇ ಇರಲಿಲಿ . “ಸವಾ ಸಮಾನ್ತೆ” ಮಂಟಪದ

ಪರ ಚೀದತ್ವಾದ

ಶೂದರ ವಣ್ಾಕೆಿ

ನೇತೃತ್ವ ದಲಿಿ

ರ್ೀಷ್ಠ ಯಲಿಿ ಮೇಲು-ಕೀಳು, ಹೆಣ್ಣಣ -ಗಂಡು, ಜಾಾ ನ-

“ನಾನೆೆ ಚುಚ -

ಧ್ಮ್ಾದ

ತ್ಮ್ಮ

ಉಗಮ್ಕೆಿ

ಕಾಲ

ವಣ್ಣಾಶ್ರ ಮ್

ಸಮಾಜವಿಂದನುನ

ಬ್ಸವಣ್ಣ ನ್ವರ

ಹಿನೆನ ಲೆಯಾಗಿಟುಟ ಕೊಿಂಡು

ನೀಕೀಳು” ಎನುನ ವ ಅಹಂ ಮ್ನೀಭಾವ ತುಿಂಬಿ ತುಳುಕತುತ .

ಜಾತಾಯ ತಿೀತ್

“ಅನುಭವ ಮಂಟಪ”ವೆನುನ ವ ವಿಚಾರ ವೇದಕೆಯಲಿಿ

ಕಾರ ಿಂತಿಯನೆನ ೀ ಮಾಡಿತು. ಹನೆನ ರಡನೆಯ ಶ್ತ್ಮಾನ್ ಎನ್ನ ಬ್ಹುದು.

ಆದ

ಹಲವಾರು ಶ್ವಶ್ರಣ್ರು “ಕಲಾಯ ಣ್” ವೆಿಂಬ್ ನ್ಗರದಲಿಿ

ಹನೆನ ರಡನೆಯ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದಲಿಿ ಯೇ ಒಿಂದು ದಡೆ ಪೂಣ್ಾ

ಧ್ರಿಸಿದದ

ಕತೆತ ಸ್ಥದು ಮ್ನೆಯಿಿಂದ ಹೊರಬಂದು

ಪರಿಗಣಿಸಬ್ಹುದು.

ಬಾಧ್ಯ ತೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಸವ ಪ್ರ ೀರಿತ್ ಶ್ರಣ್ ಸಮಾಜ

ಒಿಂದು ಮ್ಹತ್ವ

ಪರ ಶ್ನ ಸಿ

ಭಾರತ್ದ ಇತಿಹಾಸದಲಿಿ ಒಿಂದು ಸುವಣ್ಾಕಾಲ ಎಿಂದೇ

ಇನೂನ ಕೊರತೆಯಿರುವುದಂತ್ಪ ಖಂಡಿತ್. ಮ್ಹಿಳೆಯರ

ದೇಶ್ದ

ಎಿಂದು

ಅಕಿ ನಗಿಲಿ ದ

ಹನೆನ ರಡನೆಯ ಶ್ತ್ಮಾನ್ ಹಲವಾರು ದೃಷ್ಟ ಯಿಿಂದ

ಸವಾ

ಸಮಾಜದಲಿಿ ಆಕೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಇರುವ ಮ್ನೀಭಾವದಲಿಿ

ಭಾರತ್

ತ್ನ್ಗೇಕೆ?”

“ತ್ನ್ನ

ಸ್ವೆ ಪಿಸಿದರು.

ಕೆಮ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಿ ಯೂ ಮ್ಹಿಳೆಯ ಸ್ವಧ್ನೆ ಕಂಡು ಬಂದರೂ

ಹಕುಿ

ಸಮ್ಯದಲಿಿ

ಜನವಾರವನುನ

ಧ್ಮ್ಾ

ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ಕೆಮ ೀತ್ರ ಕೆಿ ಒದಗಿಸಿ

ಇಿಂದು

ಜೈನ್ ಧ್ಮ್ಾಗಳು ಸಿತ ರೀ ಹಿೀಯಾಳಿಕೆಯನುನ

ಹುಟುಟ ಬಾರ ಹಮ ಣ್ ಕುಲದಲಿಿ ಜನಸಿದದ ಬ್ಸವಣ್ಣ ನ್ವರು

ಶ್ತ್ಮಾನ್ದಲಿಿ

ಎಿಂಬ್

ಆಕೆ ಅನ್ಹಾಳಾಗಿದದ ಳು. ಬೌದೆ

ಸುಧಾರಿಸುವಲಿಿ ವಿಪಲವಾಗಿದದ ವು. ಇಿಂತ್ಹ ಕಾಲದಲಿಿ

ಪರ ಸಿದೆ ಯಾದವಳು ಈಕೆ. ಸಿತ ರೀಯರ ಬ್ಗೆೆ ಆಗ ಇದದ ಈ ಸನನ ವೇಶ್

ಪಠಿಸುವುದಾಗಲಿೀ

ಮ್ಮಲುವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದರೂ ಅವಳ ಸಿೆ ತಿ ಗತಿಗಳನುನ

ಮೂದಲಿಸುವ ಈ

ಚಿಕಿ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ

ಧ್ಮ್ಾ”

ಹೊೀಗುವುದಾಗಲಿೀ, ಮಂತ್ರ ಗಳನುನ

ಮ್ತುತ

ಸಂಚಿ ಹೊನ್ನ ಮ್ಮ . ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗಾಗಿ

“ಹದಬ್ದೆಯ

ತಿೀಥಾಯಾತೆರ

ನೇರ ಸಂಪಕಾಕೆಿ

ಹದನಾರನೆಯ

ಮೈಸೂರಿನ್ ಅರಸರಾಗಿದದ

ಮಾಡುವುದಾಗಲಿೀ,

ಅವಳಿಗೆ ಸಲಿ ದ ಕಾಯಾಗಳಾಗಿದದ ವು. ದೇವರ ಜ್ತೆಯ

ಕುರುಡರಾದ ಮೂಢರಲಿ ವೇ ಎಿಂದು

ಪರ ಶ್ನ ಸಿದಾದ ಳೆ

ಊಳಿಗದಲಿಿ ,

ನಯಮ್ ಪಾಲನೆಯಲಿಿ ತುತ . ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗಲಿೀ,

ಹಡೆದು ಸ್ವಕ ಸಲಹಿ ಪೀಷ್ಸಿದವಳು

ಹೆಣ್ಣ ಲಿ ವೇ? ಹಿೀಗಿದೂದ

ಗಂಡನ್

ವೃದಾೆ ಪಯ ದಲಿಿ ಮ್ಗನ್ ಅಧೀನ್ದಲಿಿ ರತ್ಕಿ ವಳು ಎನುನ ವ

ಪ್ಣ್ಣ ಲಿ ವೇ ನ್ಮ್ಮ ನೆಲಿ ಪಡೆದ ತಾಯಿ ಪ್ಣ್ಣ ಲಿ ವೇ ನ್ಮ್ಮ ನೆಲಿ ಪರೆದವಳು ಪ್ಣ್ಣಣ ಪೇಣೆಣ ಿಂದು ಬಿೀಳುಗಳೆವರೇಕೆ ಕಣ್ಣಣ ಕಾಣ್ದ ಗಾವಿಲರು ನ್ಮ್ಮಮ ಲಿ ರನುನ

ಬ್ಳಿಕ

ತಂದೆಯ ಅಧೀನ್ದಲಿಿ ,

ಧೆಯ ೀಯವಾಗಿತುತ .

ಜಾತಿ

ಸಿಲುಕರ್ಳು ದೆ

ನ್ಡೆಯುತಿತ ದದ

ವೇದಕೆಯಲಿಿ

ಜನ್ಮ ಪೂತಿಾ

ಎಲಿ ರೂ

ಮ್ತ್ದ

ರ್ಿಂದಲದಲಿಿ ಈ

ಬ್ಸವಣ್ಣ ನ್

ವಿಚಾರ “ಎನ್ಗಿಿಂತ್

________________________________________________________________________________________________________________ ಸಂಪುಟ 38

46

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ಕರಿಯರಿಲಿ , ಶ್ವಭಕತ ರಿಗಿಿಂತ್ ಹಿರಿಯರಿಲಿ ” ಎನುನ ವ

ಚೆನ್ನ ಬ್ಸವಣ್ಣ , ಅಕಿ ಮ್ಹಾದೇವಿ ಇವರಷ್ಟಟ ೀ ಅಲಿ .

ಆದಶ್ಾವನುನ

ಕನ್ನ ಡಿ

ಪಾಲಿಸಿಕೊಿಂಡು,

“ಕಳಬೇಡ,

ಕಾಯಕದ

ರೇವಮ್ಮ ,

ಭಕಾತ ದಗಳ

ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಮುನಯ

ಮ್ನೆಯಂಗಳಗಳನುನ

ಬೇಡ, ಅನ್ಯ ರಿಗೆ ಅಸಹಯ ಪಡಬೇಡ, ತ್ನ್ನ ಬ್ಣಿಣ ಸಬೇಡ,

ಜಂಬೂರ ಸತ್ಯ ಕಿ , ಹಗೆ

ಇದರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ” ಎನುನ ವ ಸಪತ ಪದಗಳನುನ

ಕಾಲಕಣಿಣ ಯ ಕಾಯಮ್ಮ , ಭತ್ತ ಕುಟ್ಟಟ

ತ್ಮ್ಮ

ಸೊೀಮ್ಮ್ಮ ,

ತ್ಮ್ಮ

ಜೀವನ್ಕೆಿ

ಸಮಾಜದಲಿಿ

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಿಂಡಿದದ ರು.

ರಾರಾಜಸುತಿತ ದದ

ಮ್ಹಿಳಾ ಶೀಷಣೆ,

ಗುಡಿಸಿ ಜೀವನ್ ಸ್ವಗಿಸುತಿತ ದದ ಹೊಸ್ಥಯುವ ಕಾಯಕದ

ವೇಶಾಯ ವೃತಿತ ಯಾದರೂ

ಸೊೀಮ್ವೆವ ,

ಪದಕೆಿ ಅಿಂಟ್ಟಕೊಿಂಡಿದದ “ಶೂದರ ತೆ”ಯ ಕಳಂಕವನುನ

ಕೈಲಾಸ” ಎನುನ ವ ಬ್ಸವ ತ್ತ್ವ ವನುನ

ಹೊಡೆದೀಡಿಸಿ “ಮಾತೃತ್ವ ”ದ ಪವಿತ್ರ ಕಲೂ ನೆಯನುನ

ದೈನಕ

ಮೂಡಿಸುವಲಿಿ ಯಶ್ಸಿವ ಯಾದರು.

ಸ್ವಹಿತಿಯ ಕವಾಗಿಯೂ

ಹಿಿಂದುಳಿದವರೆಿಂದು

ಪರಿಗಣಿಸಿದದ

ಜಾತಿ

ಪಂಗಡಗಳಿಿಂದ ಬಂದು ಶ್ರಣ್ ಸಮುದಾಯಕೆಿ ಸೇರಿದದ ಅಕಿ ಮ್ಮ , ಆಮುಗೆ ರಾಮ್ಮ್ಮ , ಆಯದ ಕಿ

ಲಕಿ ಮ್ಮ ,

ಗಂಗವೆವ .

ತ್ಮ್ಮ

ತ್ಮ್ಮ

ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಿಂಡು

ಚಚಾಾಕೂಟಗಳಲಿಿ

ಮಿಿಂಚಿ

ಶ್ರ ದೆೆ , ದಾಸೊೀಹ ಪರ ಜೆಾ ಗೆ ಕೆಲವು ನದಶ್ಾನ್ಗಳನುನ ನೀಡೊೀಣ್.

ಸಂಕವೆವ ,

ಮಂಟಪದಲಿಿ

ಅನುಭವ

“ಕಾಯಕವೇ

ಮ್ಮರೆದರು. ಈ ಶ್ರಣೆಯರಲಿಿ ಪರ ವಹಿಸುತಿತ ದದ ಕಾಯಕ

ಒಮ್ಮಮ

ಇಿಂತ್ಹವರೆಲಿ ರೂ

ಇವರೆಲಿ ರೂ

ಆಚರಣೆಗಳಲಿಿ

ಕಾಳವೆವ , ಮ್ಸಣ್ಮ್ಮ , ದೇವಮ್ಮ , ರೇಚವವ , ಸೂಳೆ ರ್ಗೆ ವೆವ ,

ಅದನೆನ ೀ

ನಯತಿತ ನಿಂದ ವರ ತ್ದಂತೆ ನ್ಡೆಸುತಿತ ದದ ಸೂಳೆ ಸಂಕವೆವ ,

ಹಿೀಯಾಳಿಕೆ, ದಬಾಬ ಳಿಕೆಗಳನುನ ನಲಿಿ ಸಿ “ಸಿತ ರೀ” ಎನುನ ವ

ಸಮಾಜ

ಕೊಡುತಿತ ದದ

ಮಾರಯಯ ನೆಿಂಬ್

ಶ್ರಣ್ನಬ್ಬ

ನ್ಡೆಯುತಿತ ದದ

ಅನುಭವ

ರ್ೀಷ್ಠ ಯಲಿಿ

ಮೈ

ಮಂಟಪದಲಿಿ ಸಮಾನ್ ಸ್ವೆ ನ್ ಪಡೆದುಕೊಿಂಡಿದದ ರು.

ಮ್ರೆತು ಸಂವಾದವಿಂದರಲಿಿ ನರತ್ನಾಗಿದಾದ ಗ, ಆತ್ನ್

ಸ್ವಹಿತ್ಯ

ಹೆಿಂಡತಿ ಲಕಿ ಮ್ಮ ಅವನರುವಲಿಿ ಗೆ ಬಂದು,

ಒಿಂದು

ಜನಾಿಂಗದ

ಪರ ತಿೀಕವೆಿಂಬುದು

ನಜ.

ಸಂಸಿ ೃತಿಯ

ಶ್ರಣ್

ಸಂಸಿ ೃತಿಯ

ಪರ ತಿೀಕವಾಗಿ “ವಚನ್ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ” ಪರ ಚಲಿತ್ವಾಯಿತು. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲಿಿ ಅಸಂಖಾಯ ತ್ ಸಿತ ರೀಯರು ಜಾತಿ ಭೇದಗಳ ಅರಿವಿಲಿ ದೆ, ಹಂಗಿಲಿ ದೆ ಮುಕತ ರಾಗಿ ತ್ಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳಿಿಂದ

ಕಲಿತ್

ಪಾಠ್ಗಳನೆನ ೀ

ವಚನ್

ರೂಪದಲಿಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅಲಿ ಮ್ ಪರ ಭು, ಬ್ಸವಣ್ಣ , ಅಕಿ ಮ್ಹಾದೇವಿ

ಇಿಂತ್ಹ

ಜ್ತೆಯಾಗಿ

ಮ್ಹಾನುಭಾವಿಗಳ

ಚಚಿಾಸಿ

ಅಪೂವಾವಾದ

ಕನ್ನ ಡ

ಜ್ತೆ

ಸ್ವಹಿತ್ಯ ಕೆಿ

ಕಾಣಿಕೆಯಿತ್ತ ರು

ಎಿಂದರೆ

ಉತೊ ರೀಕೆಮ ಯೇನ್ಲಿ . ಬ್ಸವ ನೇತೃತ್ವ ದ ಆ ಸಮಾಜ ೯೦೦ ವಷಾಗಳ

ಹಿಿಂದೆಯೇ

“ಮ್ಹಿಳಾ

ವಿಮೊೀಚನಾ

ಕಾಯಾಾಚರಣೆ” (the women’s liberation movement) ಗೆ

ನಾಿಂದ

ಹಾಕ

ಕಾರ ಿಂತಿಯನೆನ ೀ

ಒಿಂದು

ದಡೆ

ನ್ಡೆಸಿತು.

ಸ್ವಮಾಜಕ

ಇದು

ಜಗತಿತ ನ್

ಇತಿಹಾಸದಲಿಿ ಯೇ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪರ ಪರ ಥಮ್ “ಮ್ಹಿಳಾ ವಿಮೊೀಚನಾ ತಾಯಾನ ಡು

ಕಾರ ಿಂತಿ”! ಜಗತಿತ ಗೆ

ಇದು

ನೀಡಿದ

ನ್ಮ್ಮ ಒಿಂದು

ಕನ್ನ ಡ ಅಮೂಲಯ

ಕೊಡುಗೆ ಅಥವ ತೀರುದೀವಿಗೆ ಎನ್ನ ಬ್ಹುದು. ಪರ ಥಮ್ ಬಾರಿಗೆ ಮ್ಹಿಳೆ ಗಂಡಸಿನ್ ಸರಿಸಮಾನ್ಳಾಗಿ ನಿಂತು ಚಚಿಾಸಿದಳು,

ದೇವಾಲಯಗಳಲಿಿ

ಪೂಜಸಿದಳು,

ಸೂತ್ಕಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯೆಿಂದಳು, ಅಬ್ಲೆ ಸಬ್ಲೆಯಾದಳು. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಪರ ಧಾನ್ ವೇದಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿಿಂಚಿದವರು ಸಂಪುಟ 38

ಬ್ಸವಣ್ಣ ,

ಅಲಿ ಮ್

ಪರ ಭು, 47

“ಕಾಯಕ ನಿಂದತುತ ಹೊೀಗಯಯ ಎನಾನ ಳದ ನೆ ಭಾವಶ್ರದೆ ವಾಗಿ ಮ್ಹಾಶ್ರಣ್ರ ತಿಪ್ೂ ಯ ತ್ಪೂ ಲ ಅಕಿ ಯ ತಂದು ನಶ್ಚ ೈಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾರಯಯ ಪಿರ ಯ ಅಮ್ರೇಶ್ವ ರ ಲಿಿಂಗಕೆಿ ಬೇಗು ಹೊೀಗು ಮಾರಯಯ ” -ಎಿಂದು ನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಅವನಗಿರಬೇಕಾದ ಕಾಯಕ ಪರ ಜೆಾ ಯನುನ

ಜಾಗೃತಿರ್ಳಿಸುತಾತಳೆ.

ಮಾತಿನಿಂದ ಎಚೆಚ ತ್ತ ಮಾರಯಯ ತ್ನ್ನ

ಹೆಿಂಡತಿಯ

ದಡಬ್ಡನೆ ಎದುದ

ಕಾಯಕವಾದ ಮ್ಹಾಮ್ನೆಯಲಿಿ ಬಿದದ ದದ ಅಕಿ

ಆರಿಸುವುದಕೆಿ ಓಡುತಾತ ನೆ. ಅಿಂದು ದನ್ನತ್ಯ ಕಿ ಿಂತ್ಲ್ಲ ಹೆಚುಚ

ಅಕಿ

ಬಿದದ ದೆ. ಒಿಂದೇ ಕ್ಷಣ್ ತ್ನ್ನ

ಕಾಯಕದ

ನಯಮ್ವನುನ ಮ್ರೆತ್ ಮಾರಯಯ ನಾಳೆ ಆಯುವ ಶ್ರ ಮ್ ತ್ಪಿೂ ತ್ಲಿ

ಎಿಂದುಕೊಿಂಡು

ಅಲಿಿ

ಚೆಲಿಿ ದದ

ಎಲಿ

ಅಕಿ ಯನೂನ

ಆರಿಸಿಕೊಿಂಡು ಮ್ನೆಗೆ ಬಂದು ಪತಿನ

ಲಕಿ ಮ್ಮ ನಗೆ

ಕೊಡುತಾತ ನೆ.

ಅಷ್ಟಟ

ಅಕಿ ಯನುನ

ನೀಡಿದ ಲಕಿ ಮ್ಮ ನಗೆ ಗಂಡನ್ ಮೇಲೆ ಅಸ್ವಧ್ಯ ಸಿಟುಟ ಬ್ರುತ್ತ ದೆ. “ಒಮ್ಮ ನ್ವ ಮಿೀರಿ, ಇಮ್ಮ ನ್ದಲಿಿ ತಂದರಿ, ಈಸಕಿ ಯಾಸ್ಥ ನಮ್ಗೇಕೆ? – ಒಿಂದು ಮಾನ್ (ಅಳತೆ) ಅಕಿ ಯಷ್ಟಟ

ನ್ಮ್ಗೆ ಬೇಕತುತ , ನೀವು ಇಮ್ಮ ನ್ (ಎರಡು

ಅಳತೆ) ತಂದದದ ೀರಿ. ಏಕೆ ಇಷ್ಟಟ ಆಸ್ಥ? ಹೊೀಗಿ ಅಲಿಿ ಯೇ ಸುರಿದು ಬ್ನನ

ಎಿಂದು ವಾಪುಸ

ಕಳಿಸುತಾತಳೆ. ಇಲಿಿ

ಶ್ರಣ್ರಿಗಿದದ ಕಾಯಕದ ಮ್ಹತ್ವ ಎದುದ ಕಾಣಿಸುತ್ತ ದೆ. ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ಕಾಯಕದ ನಜವಾದ ಅಥಾ ಅಿಂದನಂದನ್ ಅಗತ್ಯ ಕೆಿ

ಪರ ಶ್ನ ಸಿದಾದ ಳೆ. ಮೊಲೆ ಮಿೀಸ್ಥಗಳಿಿಂದ ಬಾಹಯ ದಲಿಿ ಗಂಡು

ಬೇಕಾದಷ್ಟಟ

ಮ್ನ್ಸಿಸ ನಿಂದ

ಹೆಣ್ಣಣ

ಹಿೀಗೆ

ಶ್ರದೆ

ಸುಳಿವಾತ್ಮ ನು

ಮಾತ್ರ

ರಾಮ್ನಾಥ”

ಮಾತ್ರ

ಪರಿಶ್ರದೆ

ಸಂಪಾದಸಬೇಕು

(ಶ್ರದೆ

ಕಾಯಕದಿಂದ

ಗಳಿಸಿದ

ದಾಸೊೀಹಕೆಿ

ಅಿಂದರೆ

ಕಾಯಕ).

ಸಂಪತ್ತ ನುನ ದಾನ್

ಮಾಡುವುದಕೆಿ

ಉಪಯೀಗಿಸಬೇಕು. ಆಸ್ಥಯಿಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪತುತ ಯಾವತ್ಪತ

ದಾಸೊೀಹಕೆಿ

ಮಾರಯಯ ಪಿರ ಯ

ಸಲಿ ದು, “ಈಶ್ವ ರನಪೂ

ಅಮ್ರೇಶ್ವ ರ

ಲಿಿಂಗಕೆಿ

ದೂರ

ಮಾರಯಯ ” ಎನುನ ತಾತಳೆ ಈ ಶ್ವ ಶ್ರಣೆ ಲಕಿ ಮ್ಮ ! ಕಾಯಕವೇ

ಕೈಲಾಸ

ಎನುನ ವ

ಬ್ಸವ

ತ್ತ್ವ ವನುನ

ಸಮ್ಥಿಾಸಿಕೊಿಂಡು,

ಎಿಂದು ಹೇಳುವಲಿಿ ಕಾಯಕವೆನುನ ವುದು ಎಲಿ ಬಾಹಯ ಪೂಜೆ, ಪದೆ ತಿ, ಆಚಾರಗಳಿಗಿಿಂತ್ಲ್ಲ ಮಿಗಿಲಾದದುದ ವಾದಸುತಾತಳೆ

ಲಕಿ ಮ್ಮ .

ಪುರುಷ

ಸಂಕೊೀಲೆಯಿಿಂದ ಮುಕತ ರಾದ ಬ್ಸವ ಬ್ಳಗದ ಈ ಮ್ಹಿಳೆಯರ

ಸುಪತ

ಸ್ವಹಿತಿಯ ಕ,

ವಿಶ್ಷಟ ವಾಗಿ

ಸ್ವಿಂಸಿ ೃತಿಕ

ಶ್ಕತ

ಪರ ಕಾಶ್ತ್ವಾಗಿರುವುದನುನ

ಗಮ್ನಸಬ್ಹುದು. ಹೆಣಿಣ ನ್ ಶೀಷಣೆಯನುನ

ಕುರಿತು, ಶ್ವನಗೆ ಧೂಪ

ಹಾಕುವ ಕಾಯಕದ ಶ್ರಣೆ ರ್ಗೆ ವೆವ , “ಮೊಲೆ ಮೂಡಿ ಬಂದರೆ

ಗುರುತಿಸಬ್ಹುದಾದರೂ ಹೆಣ್ಣಣ

ಹೆಣೆಣ ಿಂಬ್ರು,

ಮಿೀಸ್ಥ

ಕಾಸ್ಥ

ಬಂದಡೆ

ಅಲಿ

ಎಿಂದು

“ಒಳಗೆ

ಗಂಡೂ

ಸಮ್ಥಿಾಸಿದಾದ ನೆ

ಅಲಿ ಜೇಡರ

ದಾಸಿಮ್ಯಯ . ಮ್ಹಿಳೆಯನುನ

ದಬಾಬ ಳಿಕೆಯ

ಹೊರಗೆಳೆದು

ತಂದ

ಪರ ಭಾವದಿಂದ

ಶ್ರಣ್

ಸಮಾಜ,

“ಸತಿಪತಿಗಳಿಂದಾದ ಭಕತ ಹಿತ್ವಾಗಿಪುೂ ದು ಶ್ವಂಗೆ” ಎನುನ ವ ಹಿತ್ವಚನ್ವನುನ ಮ್ನ್ಗಂಡು ಬ್ದುಕನ್ ಎಲಿ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ

ಸಮಾನ್ತೆಯ

ಮೂಡಿಸುವಲಿಿ

“ಕಾಯಕದಲಿಿ ನರತ್ನಾದಡೆ ಗುರುದಶ್ಾನ್ವಾದರೂ ಮ್ರೆಯಬೇಕು ಲಿಿಂಗಪೂಜೆಯಾದರೂ ಮ್ರೆಯಬೇಕು ಜಂಗಮ್ ಮುಿಂದದಾಡೂ ಹಂಗು ಹರಿಯಬೇಕು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವಾದ ಕಾರಣ್ ಅಮ್ರೆಶ್ವ ರ ಲಿಿಂಗವಾಯಿತಾತದರೂ ಕಾಯಕದಳಗು”

ಎಿಂದು

ಎಿಂದು

ಕಲೂ ನೆಯನುನ

ಸಫಲರಾದರು.

ಮ್ಹಿಳೆಯರಲಿಿ ಯೂ ಕಂಡುಕೊಿಂಡರು.

ತಾಯಿ

ಅಥವ

ಅಕಿ ನ್ನುನ

ತಾಯಿ

ನಿಂಬ್ವೆವ

ಕಂಚಿಯಲಿಿ

ಬಾಣ್ಸವ

“ಎನ್ನ

ನೀರನೆರೆಯೆಿಂಬ್ಳು, ಎನ್ನ ಕಿ

ಅನ್ಯ

ಮಾಡುವರು” ಎಿಂದು ಮ್ಹಿಳೆಯನುನ

ಗೌರವಿಸಿದರು

ಬ್ಸವಣ್ಣ ನ್ವರು. “ಪರವಧುವನು ಮ್ಹಾದೇವೆಯೆಿಂಬೆ” ಎಿಂಬುವಲಿಿ , “ಮ್ಹಾದೇವಿಯಕಿ ನ್ ಪಾದಕೆಿ ನ್ಮೊೀ

ಎಿಂಬೆ”

ಎನುನ ವ

ಉಕತ ಗಳಲಿಿ

ನ್ಮೊೀ ಶ್ರಣ್ರು

ಮ್ಹಿಳೆಗಿತ್ತ ಪಾರ ಧಾನ್ಯ ತೆಯನುನ ಕಾಣ್ಬ್ಹುದು. ಹೆಣ್ಣಣ ಒಿಂದು

ಮಾಯೆ,

ಮಾಯೆಯೇ

ಜಗತಿತ ನ್

ಕಾರಣ್

ತಿಂದರೆಗಳಿಗೆ

ಎನುನ ತಿತ ತುತ

ಶ್ರಣ್ಪೂವಾ

ಸಮಾಜ!

“ಹೆಣ್ಣಣ ಮಾಯೆಯೆಿಂಬ್ರು, ಮ್ಣ್ಣಣ ಮಾಯೆಯೆಿಂಬ್ರು ಹೊನುನ ಮಾಯೆಯೆಿಂಬ್ರು ಹೆಣ್ಣಣ ಮಾಯೆಯಲಿ , ಹೊನುನ ಮಾಯೆಯಲಿ ಮ್ಣ್ಣಣ ಮಾಯೆಯಲಿ ; ಮ್ನ್ದ ಮುಿಂದಣ್ ಆಶ್ಯೇ ಮಾಯೆ ಕಾಣ್ಣ ಗುಹೇಶ್ವ ರಾ”

ಗಂಡೆಿಂಬ್ರು, ಈ ಉಭಯದ ಜಾಾ ನ್ ಹೆಣ್ಣಣ ೀ ಗಂಡೊೀ

ಎಿಂದು

ನಾಸಿತ ನಾಥ?” ಎಿಂದು ಸಿತ ರೀ ಪುರುಷ ಸಮಾನ್ತೆಗೆ ಪಿೀಠಿಕೆ

ಅನುಭವಮಂಟಪದ

ಹಾಕ, “ಗಂಡು ಮೊೀಹಿಸಿ ಹೆಣ್ಣ ಹಿಡಿದರೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ರ

ಪರ ಭುದೇವರು! ಆಗ ಆಕೆಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ ಇಿಂದಗೂ

ಒಡವೆ ಎಿಂದು ಅರಿಯಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣಣ ಮೊೀಹಿಸಿ ಗಂಡ

ಎಿಂದೆಿಂದಗೂ

ಹಿಡಿದಡೆ

ಆಶ್ಸೊೀಣ್ವೇ

ಉತ್ತ ರವಾವುದೆಿಂದರಿಯಬೇಕು?”

ಸೂಚಯ ವಾಗಿ

ಸಂಪುಟ 38

ಸಮಾಜದ

ನಾಯ ಯ

ಎಿಂದು

ಹೆಣ್ಣ ನುನ

ಅತುಯ ನ್ನ ತ್

ಸ್ವೆ ನ್ಕೆಿ ೀರಿಸಿದರು

ಪಿೀಠಾಧಪತಿಗಳಾದ

ಶಾಶ್ವ ತ್ವಾಗಿ

ಇರಲಿ

ಅಲಿ ಮ್ ಎಿಂದು

ನೀತಿಯನುನ

48

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಎರಡು ಕವನಗಳು

***************** ನಾ ನನನ ಿಂತೆ ನೀರಾಗಬಾರದೆ?

ಮಾನವಕುಲ ಬಾಿಂಧ್ವರು

ಅನುಪಮಾ ಮಂಗಳವೇಡೆ

ಅನಲ್ ದೇಶ್ಪಾಿಂಡೆ

ಬುವಿಯ ಗಭಾದಲಿ ಜನಸಿ

ಯಾದವರಿವರು, ಕಾದುವರಿವರು

ಬುಗೆ ನೆ ಚಿಲುಮ್ಮಯ ಸುು ಟ್ಟಸಿ

ಕುಲಭಾಿಂದವರು, ಕೊಲಬಂದವರು!

ಬಾನನ್ ಆಶ್ರ ಯದ ಬೆಳೆದು ಬ್ಳುಕ ಬ್ಳಸುತ್ ಹರಿವ

ಮಾವನಾಗಿ ಮ್ಗುವನೇ ದೆವ ೀಷ್ಸುವರು

ನೀರೇ, ನಾ ನನ್ನ ಿಂತೆ ನೀರಾಗಬಾರದೆ?

ಆಳಿಯನಾಗಿ ಬಂಧುವ ದೂಷ್ಸಿಹರು ಆಣ್ಣ ನಾಗಿಯೂ ಅಸ್ವಹಯಕರಾದವರು

ತರೆಯಾಗಿ ಸಿೆ ರದಂತೆ ಕಾಣ್ಣತಿತ

ತ್ಮ್ಮ ತ್ಮ್ಮ ಲೆ ಕಾದುವವರಿವರು

ತ್ವ ರೆಯಲಿ ಜಲಪಾತ್ದ ಧುಮುಕುತಿತ ತ್ಗಿೆ ಗೆ ರಭಸದ ಓಡುತಿತ

ಕದನ್ಕೆ ಕಾರಣ್ ಹುಡುಕುತ್ಲಿಹರು

ತ್ಕಿ ಿಂತೆ ಚಲನೆ ಬ್ದಲಿಸುವ

ಹೊನುನ ಮ್ಣಿಣ ಗೆ ಕಾಲ ಕೆದರುತಿಹರು

ನೀರೇ, ನಾ ನನ್ನ ಿಂತೆ ನೀರಾಗಬಾರದೆ?

ಒಮ್ಮಮ ನೀರಿಗಾಗಿ ಬ್ಡಿದಾಡಿಹರು ಮ್ತೆತ ನೀರೆಗಾಗಿ ಕಡಿದಾಡಿಹರು

ಬೆಟಟ ಗುಡೆ ಗಳ ನೀ ನುಗೆ ಬ್ಲೆಿ ಬಂಡೆ ಕಲುಿ ಗಳ ಕೊರೆಯಬ್ಲೆಿ

ಉತ್ತ ರ-ದಕಮ ಣ್ ಕೊರಿಯ ಆದವರು

ಕಂದರ ಕಣಿವೆ ನುಸಳಬ್ಲೆಿ

ಭರತ್ ಪಾಕಸ್ವತ ನ್ ಒಡೆದವರಿವರು

ಕಷಟ ಗಳ ಎದುರಿಸಿ ಹರಿಯಬ್ಲೆಿ

ತುಿಂಡು-ತುಿಂಡಾದರೂ ಸರಿಯೆ

ನೀರೇ, ನಾ ನನ್ನ ಿಂತೆ ನೀರಾಗಬಾರದೆ?

ಮೊಿಂಡುತ್ನ್ವ ಬಿಡದವರು

ಮ್ರಗಿಡಗಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಗಿರುವೆ

ಸದಾಕಾಲವು ಇರುವವರು ಇವರು

ಮೃಗಪಕಮ ಗಳಿಗೆ ದಾಹ ನೀಗಿರುವೆ

ತ್ಮೊಮ ಳಗಿದದ ವನ್ ಅರಿಯದಾದವರು

ಮಾನ್ವಕುಲಕೆ ಜೀವ ನೀಡಿರುವೆ

ಯಾದವರಿವರು ಕಾದುವರಿವರು

ಮಿೀನಗಂತ್ಪ ಮ್ನೆಯೇ ಆಗಿರುವೆ

ಮಾನ್ವ ಕುಲದ ಮಾನ್ ತೆಗೆವವರು

ನೀರೇ, ನಾ ನನ್ನ ಿಂತೆ ನೀರಾಗಬಾರದೆ? ಬಾಳಿನ್ ಪರ ತಿ ಘಳಿಗೆ ಸ್ವಥಾಕವೆನಸಿರುವೆ ಬ್ದುಕನ್ ಅಿಂತಿಮ್ ಗುರಿ ಅರಿತಿರುವೆ ಸ್ವಗರ ಸೇರುವ ಗುಣ್ವ ಹೊಿಂದರುವೆ ಸುರಿವ ಹನಯಾಗಿ ಬುವಿಗೆ ತಂಪನೀಯುವೆ ನೀರೇ, ನಾ ನನ್ನ ಿಂತೆ ನೀರಾಗಬಾರದೆ?

ಸಂಪುಟ 38

49

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಸಹಿ ನಳಿನ ಮೈಯ

"ಚಂದರ ಮಂಚಕೆ ಬಾ ಚಕೊೀರಿ" ಅಿಂತ್ ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡಿ

ಒಮ್ಮಮ

ನ್ರ್ೀನು ಅವನು. ಅವಳವನು, ಅವಳ ಕೊರಳಲಿಿ

ಎರಡು ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಿ ಸಿೀರೆ ತ್ರ್ಿಂಬಾ ಅಿಂದದದ ಳು.

ಮಾಿಂಗಲಯ

ಕಟ್ಟಟ ದವನು,

ಅಲಿಿ

ಇಟಟ ವನು,

ತುಟ್ಟಗೆ

ಹಣೆಯಲಿಿ

ತುಟ್ಟ

ಕುಿಂಕುಮ್

ಒತಿತ ದವನು.

ಅವನು ಇಿಂಡಿಯಾಗೆ ಹೊೀದಾಗ ತ್ನ್ಗಾಗಿ ಅವನ್

ಅಣ್ಣ ನ್

ಮ್ನೆಯಲಿಿ

ಗುರುತಿದದ

ಹೆಸರು

ಅಿಂಗಡಿಯವರು "ಸ್ಥಲೆಕ್ಸಟ ಮಾಡಿ" ಅಿಂತ್ ನಾಲೆಿ ೈದು

ಚಂದರ ಶೇಖರ. ಅಿಂದ ಹಾಗೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ಸುಮಾ

ಸಿೀರೆ ಕಳಿಸಿದದ ರಂತೆ. ಇವನು ಕನ್ನ ಡಿಯ ಮುಿಂದೆ ನಿಂತು

ಅಿಂತ್.

ತ್ನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಸಿೀರೆ ಹಾಕಕೊಿಂಡು ಅವಳ ಮುಖ

ಹಾಗೆ "ಚಂದರ ಮಂಚ" ಅದೂ ಇದೂ ಹಾಡಿದ ಮೇಲೆ "ಇದು ಚಂದರ ಮಂಚ ಅಲಿ , ಚಂದುರ ಮಂಚ" ಅಿಂತಿದದ . ಅವನ್ನುನ

ಅವಳು

ಕರೆಯುತಿತ ದದ ದುದ .

‘ಚಂದುರ ’

ಮ್ಹಾ

ಭಾವಗಿೀತೆಗಳನೆನ ಲಿ

ರಸಿಕ.

ಅಿಂತ್ಲೇ

ರಮಾಯ ಿಂಟ್ಟಕ್ಸ

ಕಾಲದಲಿಿ

ಕಾಯ ಸ್ಥಟ್ಟಟ ಗೆ

ಹಾಕಕೊಿಂಡಿದದ . ಕುವೆಿಂಪು ಅವರ "ನೀನೆನ್ಗೆ ನಾ ನನ್ಗೆ ಜೇನಾಗುವಾ,

ರಸದೇವಗಂಗೆಯಲಿ

ಮಿೀನಾಗುವಾ"

ಲಕಮ ಮ ೀನಾರಾಯಣ್ ಭಟಟ ರ "ಬಾರೆ ನ್ನ್ನ ಎಸ್

ನ್ರಸಿಿಂಹಸ್ವವ ಮಿ

ಅವರ

ದೀಪಿಕಾ" ಕೆ

"ಮ್ದುವೆಯಾಗಿ

ತಿಿಂಗಳಿಲಿ " ಎಲಿ ಅವನಗಿಷಟ ವಾದ ಹಾಡುಗಳು.

ಕಲಿೂ ಸಿಕೊಿಂಡು ಯಾವ ಸಿೀರೆ ಚೆನಾನ ಗಿರುತೆತ

ಅಿಂತ್

ಯೀಚಿಸುತಿತ ದದ ನಂತೆ! ಚಂದದ ಎರಡು ಸಿೀರೆಗಳನುನ ಅವಳ ಕೈಯಲಿಿ ಟುಟ ಅದನೆನ ಲಿ ಹೇಳಿದ. "ನೀನು ಹಾಗೆ ಸಿೀರೆ ಉಟುಟ

ಕನ್ನ ಡಿಯಲಿಿ ನೀಡಿಕೊಿಂಡಾಗ ಬೇರೆ

ಯಾರೂ

ನೀಡಲಿಲಿ

ಹಾಕೊಿ ಿಂಡಿದಾಯ ?

ತಾನೆ?

ಇಲಿ ದದದ ರೆ

ತ್ಲೆ

ಬಾಗಿಲು ಕೆಟ್ಟಟ ದೆ

ಅನಿ ೀತಾರೆ." ಅಿಂತ್ ಛುಡಾಯಿಸಿ ನ್ಕಿ ದದ ಳು. "ನ್ನ್ಗೆ ಮುಿಂದನ್ ಜನ್ಮ ಕೂಿ ನೀನೇ ಹೆಿಂಡತಿಯಾಗಿ ಬಾ" ಅಿಂತ್ ಹೇಳೀನು. "ನ್ಮ್ಮ ಹಿಿಂದೂ ಪದದ ತಿಯಲಿಿ ಇದಿಂದೇ ಪಾರ ಬ್ಿ ಮ್.

ಒಿಂದು ಹೆಣಿಣ ರ್ಿಂದು ಗಂಡು

ಏಳೇಳು ಜನ್ಮ ಕೂಿ ಅವರೇ ಗಂಡನಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡಾತ ರೆ!

ಹೇರ್ ಸೇರಿ ಹೊಿಂದಕೊಿಂಡು

ಕರ ಶ್ಚ ಯನ್ ಪದದ ತಿೀನೇ ವಾಸಿ. Till death do us part

ಕಾಣ್ದಿಂದ ಕನ್ಸ ಕಂಡು

ಅಿಂತ್

ಮಾತಿರ್ಲಿಯದಮೃತ್ ಉಿಂಡು

ಹೇಳಿದದ ಳು ಅವಳು.

ಅಿಂತ್

"ತ್ಲೆ ಹರಟ್ಟ ಮಾಡೆಬ ೀಡ. ಮುಿಂದನ್ ಜನ್ಮ ಕೂಿ ನೀನೇ

ಹಾಡಿ

ಆಮೇಲೆ

"ಮಾತಿರ್ಲಿಯದಮೃತ್

ಅಿಂದರೆ ಏನು ಹೇಳು?" ಅಿಂತ್ ಕೇಳುತಿತ ದದ . "ಹಾಗಂದೆರ ...ಕಾಫೀನಾ?"

ಅಿಂದದದ ಳು

ಒಿಂದೇ

ಜನ್ಮ ಕೆಿ

ಮುಗಿಸಿಬಿಡಾತ ರೆ."

ಅಿಂತ್

ಬೇಕು ನಂಗೆ." ಅಿಂದ. ನ್ಗುನ್ಗುತಾತ .

"ಯೀಚಿಸಿತ ೀನ. ಈ ಜನ್ಮ ದಲೆಿ ೀ ಏಗಿ ಸ್ವಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನ

ಹಗುರಾಗಿ ತ್ಬಿಬ "ಅಲಿ , ಪಿರ ೀತಿ" ಅಿಂದದದ .

ಮುಿಂರ್ೀಪವೀ! ಹಟಮಾರಿತ್ನ್ವೀ!" ಅಿಂದಳು.

ನನ್ನ ಬೊಗಸ್ಥ ಕಣಿಣ ಗೆ,

"ಇಲಿ ಇಲಿ ಮುಿಂದನ್ ಜನ್ಮ ಕೆಿ ನಾನು ಛಿಂಜ್ ಆಗಿತ ೀನ.

ಕೆನೆನ ಜೇನು ದನೆನ ಗೆ

ಹಿೀಗೇ ಇರಲಿ . ಖಂಡಿತಾ." ಅಿಂದದದ .

ಸಮ್ ಯಾವುದೆ ಚೆನೆನ

ಆಸೂ ತೆರ ಯ ಲಾಿಂಜನ್ಲಿಿ ಕುಳಿತು ನೆನ್ಪುಗಳಲಿಿ ಕಳೆದು

ನನ್ನ ಜಡೆ ಹರಡಿದ ಬೆನನ ಗೆ

ಹೊೀಗಿದದ ಳು ಅವಳು. ಕಳೆದ ಮೂವತುತ ವಷಾಗಳಲಿಿ

ಅಿಂತ್ ಹಾಡಿ ಆಮೇಲೆ "ಈಗೆಲಿ ಜಡೆ ಹರಡಿದ ಬೆನನ ನ್

ದಾಿಂಪತ್ಯ ಜೀವನ್ ಎಷ್ಟಟ ಚೆನಾನ ಗಿ ನ್ಡೆದತುತ ! ಸಮ್ಯ

ಕಾಲ ಆರ್ೀಯುತ . ಬಾಬ್ ಕಟ್ ಹರಡಿದ ಕತಿತ ಗೆ ಅಿಂತ್

ಹೊೀಗಿದೆದ ೀ ತಿಳಿಯಲಿಲಿ . ಮ್ಗ ಸುಮಂತ್ ಹುಟ್ಟಟ ದುದ

ಹಾಡಬೇಕು."

ಬೆಳೆದದುದ ,

ಎಿಂದು

ನ್ಗುತಾತ

ಅವಳ

ಕೂದಲು

ಎಳೆಯುತಿತ ದದ . ಸಂಪುಟ 38

ಮ್ದುವೆಯಾಗಿದುದ ,

ಕಾಯ ಲಿಫೀನಾಯಾದಲಿಿ ಒಬ್ಬ 50

ದೂರದ

ಮೊಮ್ಮ ಗ ಬಂದದುದ ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ಎಲಿ ವೂ ಕನ್ಸಿನ್ಲಿಿ ನ್ಡೆದಂತೆ ನ್ಡೆದು ಹೊೀಯಿತು.

ಮ್ಗ ಸುಮಂತ್ ಒಿಂದು ಪೇಪರ್ ಕೈಯಲಿಿ ಹಿಡಿದು

ಅಿಂದು ವಷಾಗಳು ಕ್ಷಣ್ಗಳಂತೆ ಕಳೆದುಹೊೀಗಿದದ ವು.

ಬಂದ. ಹಿಿಂಜರಿಯುತಾತ ಹೇಳಿದ. "ಅಮ್ಮ , ಅಪೂ ನಗೆ

ಈಗ? ಕ್ಷಣ್ ಕ್ಷಣ್ವೂ ಯುಗಗಳಾಗಿವೆ. ಯಾವ ಕಾಲದಿಂದ

ಬೆರ ೈನ್

ಈ ಆಸೂ ತೆರ ಯ ವೈಟ್ಟಿಂಗ್ ರೂಮಿನ್ಲಿಿ ಕುಳಿತಿದೆದ ೀನೀ!

ವೆಿಂಟ್ಟಲೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡಿ ಜೀವ ಇದೆಯಂತೆ.

ಅನನ ಸುತಿತ ತುತ ಅವಳಿಗೆ.

ಹಿೀಗಿದುದ ಏನು ಪರ ಯೀಜನ್, ಅಲಾವ ?"

ಪಕಿ ದಲಿಿ ದದ

ಗೆಳತಿ

ಶಾರಿ

"ಬೆಳಗಿಿಂದ

ಏನೂ

ಆಕಟ ವಿಟ್ಟ

ಏನೂ

ಇಲಿ ವಂತೆ.

ಏನದದ ರೂ

ಏನೂ ಮಾತ್ನಾಡದೆ ಕಣಿಣ ೀರು ತುಿಂಬಿ ಮ್ಗನ್ ಮುಖ

ತಿಿಂದಲಿ ವಲಿ ಸುಮಾ! ಏನಾದರೂ ಲಂಚ್ ಮಾಡು.

ನೀಡಿದಳು.

ಉಪಿೂ ಟುಟ

ಮುಿಂದುವರಿಸಿದ- "ಅಮ್ಮ

ಹಿೀಗೆ ಬ್ದುಕುವುದಕಿ ಿಂತ್

ತಿಿಂಡಿ, ಊಟ. ನಾಲುಿ ದನ್ದಿಂದ ಹಸಿವೆಯ ಜ್ತೆಗೇ

ಹೊೀದರೇ

ಅಲಾವ ?

ಅಪೂ ನಗೂ

ಜೀವನೀತಾಸ ಹವೆಲಿ

ಮಾತ್ನಾಡುವುದಕಾಿ ಗಿದದ ರೆ

ಹಾಗೇ

ಹೇಳುತಿತ ದದ ರು.

ತಂದದದ ೀನ." ಅಿಂದಳು. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಉಡುಗಿಹೊೀಗಿತುತ .

ನಾಲೆಿ ೀ

ಉಗುಳು

ನುಿಂಗಿ

ವಾಸಿ

ಮಾತು

ದನ್ಗಳ ಹಿಿಂದೆ ಪೀಲಿೀಸರು ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತ್ಟ್ಟಟ ದುದ .

ಅವರು ಹೊೀಗಲಿ, ಬಿಡು ಅಮಾಮ . ಈ ಪೇಪರಿಗೆ ಸೈನ್

"ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಅವರು ನಮ್ಗೇನಾಗಬೇಕು? ಅವರಿಗೆ

ಮಾಡು.

ಕಾರ್ ಆಕಸ ಡೆಿಂಟ್ ಆಗಿ ಹಿನೆಸ ೆ ೀಲ್ ಆಸೂ ತೆರ ಯಲಿಿ ದಾದ ರೆ."

ತೆಗೆದುಬಿಡುತಾತ ರೆ." ಮ್ಗನ್ ಕಣ್ಣ ಲ್ಲಿ ನೀರು.

ಅಿಂತ್

ಹೇಳಿದುದ .

ಶ್ಕಾರ್

ನ್ಗರದ

ಕೊರೆಯುವ

ಮಾಚ್ಾ ತಿಿಂಗಳ ಛಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊೀಟು ಹಾಕಕೊಳು ದೆ "ನೀ" ಎಿಂದು ಚಿೀರುತಾತ

ಬ್ರಿಗಾಲಿನ್ಲಿಿ

ಹೊರಗೆ

ಓಡಿದುದ . ಪೀಲಿೀಸರೇ ಸಮಾಧಾನ್ ಹೇಳಿ ಮ್ನೆಯಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಿಂಡು ಹೊೀದರು. "ನಮ್ಮ ಫೀನ್

ಮಾಡಿ.

ಒಬ್ಬ ರೇ

ಬಂಧು ಮಿತ್ರ ರಿಗೆ

ಡೆರ ೈವ್

ಮಾಡಬೇಡಿ."

ಅಿಂದರು.

ಆಗ

ನ್ಡುಗುವ

ಎಲಿ

ಟ್ಟಯ ಬು,

ಕೈಗಳಿಿಂದ

ಪೇಪರ್

ಮ್ಗನಗೆ ಹೊೀಗೆಿಂದು ಸನೆನ

ವೆಿಂಟ್ಟಲೇಟರ್

ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡಳು.

ಮಾಡಿದಳು. ಪೇಪರ್

ಹಿಡಿದು ಹಾಗೇ ಕುಳಿತಿದದ ಳು. ಶಾರಿ ಬಂದಳು. ಸುಮಂತ್ ಅವಳಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದದ . ಕಣ್ಣ ಲಿಿ ನೀರು ತುಿಂಬಿ ಅವಳ ಕೈ ಅದುಮಿದಳು. "ನಾವು ನೇಚರ್ ಗೆ ಬಿಟ್ಟಟ ದದ ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಪಾರ ಣ್ ಹೊೀಗುತಿತ ತ್ತ ಲಾವ ? ಸುಮಾ. ಈ ಮಾಡನ್ಾ

ಟ್ಟಕಾನ ಲಜಯಿಿಂದ

ಅವರ

ಜೀವ

ಶಾರಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಬಂದಳು. ಆಸೂ ತೆರ ಗೆ

ಹಿಡಿದುಕೊಿಂಡಿದುದ ಏನು ಬಂತು? ಲೆಟ್ ನೇಚರ್ ಟೇಕ್ಸ

ಕರೆದುಕೊಿಂಡು ಹೊೀದಳು. ತ್ಲೆಗೆ ಪ್ಟಾಟ ಗಿದದ ಚಂದುರ

ಇಟ್ಸ ಕೊೀಸ್ಾ." ಅಿಂದಳು.

ಶ್ರಶ್ಯೆಯ ಯಲಿಿ

ಮ್ಲಗಿದಂತೆ

ಕಾಣ್ಣತಿತ ದದ .

ಮೂಗಿನ್ಲಿಿ , ಬಾಯಿಯಲಿಿ ಎಲೆಿ ಲಿಿ ಯೂ ಟ್ಟಯ ಬುಗಳು! ಟಾರ ಮಾಟ್ಟಕ್ಸ ಬೆರ ೈನ್ ಇನುಜ ರಿಯಂತೆ. "ಈಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಬ್ರುವುದಲಿ " ಅಿಂದರು ಡಾಕಟ ರು. ಕಳೆದ ನಾಲುಿ

ದನ್ಗಳಲಿಿ

ಟಮುಾಗಳು

ಕವಿಗೆ

ಅದೇನೇನೀ ಬಿದದ ವು.

ಮ್ಮಡಿಕಲ್

ಅಥಾವಾಗಿದೆದ ಷ್ಟ ,

ಬಿಟ್ಟಟ ದೆದ ಷ್ಟ ೀ. ಮ್ಗನೂ ಬಂದ. ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟದ ಮೂಲಕ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೊೀದ ಮಿತ್ರ ರು

ಲೆಕಿ ವಿಲಿ ದಷ್ಟಟ .

ಯಾರಿಗೂ ಚಂದುರ ವನುನ ತಾಕತಿತ ಲಿ ವಲಿ . ಉಸಿರಾಡುತಿತ ದದ ಅವನು

ಯಾರು

ಮುಿಂಚಿನಂತೆ ಮಾಡುವ

ವೆಿಂಟ್ಟಲೇಟರಿನ್

ಮೂಲಕ

ಚಂದುರ . ಡಾಕಟ ರು ಹೇಳುವ ಪರ ಕಾರ

ಬ್ದುಕುಳಿಯುವ

ಸಂಭವ

ಕಡಿಮ್ಮಯಂತೆ. ಹಿೀಗೇ ಕೊೀಮಾದಲಿಿ ಇರುತಾತ ರೀ ಈಗಿನೂನ

ಬಂದರೇನು?

ಹೇಳಲು ಅರವತುತ

ವಷಾದ

ಸುಮಂತ್

ಒಿಂದು

ಇರುವೆಯನುನ

ಕೊಿಂದರೂ ಸಿಟಾಟ ಗುತಿತ ದದ ಚಂದುರ . "ನನ್ಗೆ ಆ ಇರುವೆಗೆ ಜೀವ ಕೊಡುವ ಶ್ಕತ ಇಲಿ ತಾನೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಜೀವ ತೆಗೆಯುವ ಹಕೂಿ

ಇಲಿ ." ಅಿಂತ್ ಹೇಳುತಿತ ದದ .

ಕಟಾಟ

ಚಂದುರ .

ವೆಜಟೇರಿಯನ್

‘ಫಶ್

ಟಾಬೆಿ ಟ್

ತ್ರ್ಳಿು ’ ಅಿಂತ್ ಡಾಕಟ ರ್ ಹೇಳಿದರೂ ತ್ರ್ಳಿು ಲಿ . ‘ಒಿಂದು ಪಾರ ಣಿಯನುನ

ಕೊಿಂದು ಬಂದ ಉತ್ೂ ನ್ನ ದಲಿಿ

ನಾನು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿಲಿ ’ ಅನುನ ತಿತ ದದ . ಈಗ ಅವನ್ ಪಾರ ಣ್ ತೆಗೆಯಲು ಅನುಮ್ತಿ ನೀಡಿ ಪೇಪರಿಗೆ ಅವಳ ಸಹಿ!!! ಕುಳಿತ್ಲಿಿ ಿಂದ ಎದುದ

ಚಂದುರ ಬೆಡ್ ಬ್ಳಿ ಬಂದಳು.

ತಿೀರಾ

ದಡೆ

ಕಾಲ

ವೈಭೀಗವೂ ಉಿಂಟು. ಅವಳ ಜೀವನ್ ಶೈಲಿಯಲಿಿ

ಅಿಂದರು.

ಹೆಚಿಚ ನ್ ವಯ ತಾಯ ಸವಾಗದು ಚಂದುರ ಹೊೀದರೆ. ಆದರೆ

ಎಷ್ಟಟ

ಬ್ರುವುದಲಿ

ಚಿಕಿ ಿಂದನ್ಲಿಿ

ಸಮಿೀಪದವನು.

ಮ್ನೆಯುಿಂಟು, ಎರಡು ಕಾರುಿಂಟು, ಸಕಲ

ಎದೆಯಲಿಿ ಉರಿಯುವ ನಗಿನಗಿ ಕೆಿಂಡವನುನ

ಏನ್ವಸರ ಇತುತ ಈಗಲೇ ಹೊೀಗುವುದಕೆಿ ? ಗಡಿಬಿಡಿ

ಆರಿಸಬ್ಲಿ ರು?

ಆಸ್ವಮಿ ಅಿಂತ್ ಬೈದುಕೊಿಂಡಳು.

"ಮ್ಮ್ತಾಜಳನು ಹುಗಿದು ತಾಜಮ್ಹಲನು ಕಟ್ಟಟ ನಜ

ಸಂಪುಟ 38

51

ಬೇಿಂದೆರ

ಅವರು

ಯಾರು

ಹೇಳಿದಂತೆ

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ದುಿಃಖ ಮ್ರೆಸಬ್ಹುದೆ?" ದುಿಃಖ ಒತ್ತ ರಿಸಿ ಬಂತು. "ನೂರು

"ಕ್ಷಮಿಸು ದೇವರೇ. ನಾನು ಮಾಡುತಿತ ರುವುದು ಪಾಪದ

ವಷಾಕಾಿ ಗುವಷ್ಟಟ

ಕೆಲಸವೀ, ಪುಣ್ಯ ದ ಕೆಲಸವೀ ನ್ನ್ಗಂತ್ಪ ರ್ತಿತ ಲಿ .

ವಷಾಗಳಲಿಿ

ಪಿರ ೀತಿಯನುನ

ಕೇವಲ ಮೂವತುತ

ಹೊರಟೇಬಿಟ್ಟಟ ೀಯಲಿ !

ಸುರಿದು

ಆದರೆ ಸ್ವವ ಥಾಕಾಿ ಗಿ ಇದನುನ

ಮಾಡುತಿತ ಲಿ . ಚಂದುರ

ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಸೂ ರ ’ಬೈ’ ಹೇಳೀಕೂ ಆಗಲಿಲಿ ವಲಿ ,

ಸಫರ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎಿಂಬ್ ಒಿಂದೇ ಉದೆದ ೀಶ್ದಿಂದ

ಚಂದುರ " ಎಿಂದು ಬಿಕಿ ದಳು.

ಮಾಡಾತ ಇದದ ೀನ." ಎಿಂದು ಹೇಳಿದಳು.

"ಸ್ವವಿತಿರ ಯಮ್ನ್ ಹತಿತ ರ ಹೊೀಗಿ ತ್ನ್ನ ಗಂಡನ್ ಜೀವ

ಪೇಪರಿಗೆ ಅವಳ ಸಹಿ ಬಿದದ ತುತ . ಆಸೂ ತೆರ ಯಲಿಿ ಡಾಕಟ ರು,

ಉಳಿಸಿಕೊಡು ಬಂದಳಂತೆ. ಆದರೆ ನಾನೀ? ನ್ನ್ನ

ನ್ಸುಾಗಳ

ಗಂಡನ್ ಪಾರ ಣ್ ತೆಗೆಯುವುದಕೆಿ

ಸುಮಂತ್ ಎತಿತ ಕೊಿಂಡಿದದ

ಅನುಮ್ತಿ ಕೊಟುಟ

ಗಡಿಬಿಡಿಯ

ನ್ಗುತಿತ ತುತ .

ಪೇಪರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ! ಎಿಂಥ್ ವಿಪಯಾಾಸ!

ಮ್ಗು

ಯಮ್ ನ್ನ್ನ

ಸಂಭರ ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದದ

ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ ದದ ರೆ? ಅವನ್ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು

ಬೇಡುತಿತ ದೆದ . ನ್ನ್ನ

ಪಾರ ಣ್ ತ್ರ್ಿಂಡು ಚಂದುರ ಪಾರ ಣ್

ಓಡಾಟ

ಇತುತ .

ನ್ಡೆದೇ

ಅವನ್ ಒಿಂದು ವಷಾದ ಮುಗೆ

ಒಿಂದು

ನ್ಗು ಜೀವ

ನೀಡಿ ಮುಿಂದನ್

ಪರ ಯಾಣ್ಕೆಿ ಹೊರಟಾಗಿತುತ . ಚಳಿಗಾಲದಲಿಿ ಸತ್ತ ಿಂತಿದದ

ಉಳಿಸು ಅಿಂತ್." ಎಿಂದು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲಿಿ ಅವನ್ ಕೈ

ಮ್ರಗಳಲಿಿ ಹೊಸ ಹಸಿರು ಚಿಗುರಡೆಯುತಿತ ತುತ . ಕಳೆದ

ಹಿಡಿದು ಮುತಿತ ಟಟ ಳು.

ವಷಾದ ಟ್ಟಯ ಲಿಪ್ ಹೂವುಗಳು ಮ್ಣ್ಣಣ

"ಕ್ಷಮಿಸು ಚಂದುರ . ನನ್ಗೆ ಸ್ವವಿತಿರ ಯಂಥ ಹೆಿಂಡತಿ ನಾನಾಗಲಿಲಿ . ಸುಲಭದಲಿಿ ಜನ್ಮ ಕೂಿ

ಆದರೆ

ನಾನು

ಬಿಟುಟ ಕೊಡಲಿ . ನಾನೇ

ನನ್ನ

ನನ್ನ ನುನ

ಅಷ್ಟಟ

ಖಂಡಿತಾ

ಏಳೇಳು

ಪತಿನ ಯಾಗಿ

ನೆಲದಾಳದಲಿಿ ಹೂವನುನ

ಟ್ಟಯ ಲಿಪ್ ಹೊಮಿಮ ಸುವ

ಕಚಿಚ ದದ ರೂ

ಗಡೆೆ ಗಳಲಿಿ ಭರವಸ್ಥಯ

ಸಂಚಾರವಾಗುತಿತ ತುತ .

ಬ್ತಿೀಾನ.

ಪಾರ ಮಿಸ್." ************************************

ಜ.ಎಸ್. ಶ್ವರುದರ ಪಪ ಅವರ ಎರಡು ಚುಟುಕುಗಳು ಸ್ತಖ-ದುುಃಖ ಕಣಿಣ ೀರಿನುಪುೂ ಸೊೀಿಂಕದ ಸುಖಕೆ ಹಂಬ್ಲಿಸದರ ಬೆಪ್ೂ ದುಿಃಖ ಫಲವಿದೆ ಇದೆಕೊೀ ನನೆನ ದುರು ತ್ಟ್ಟಟ ಯಲಿ ಸುಲಿ, ಸುಖ ಅದರ ಸಿಪ್ೂ

ಎರಡು ಕತ್ತ ಲ ನಡುವೆ ದೀಪ ಮುಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಕವಿದ ಕತ್ತ ಲೆಯಲಿಿ ಒಿಂದೇ ಕೊರಗು ಕತ್ತ ಲಾಗಿದೆ; ಇನುನ ಬೆಳಕು ಬೇಕು ದೀಪವಾರಿಸಿದಾಗ ಕವಿದ ಕತ್ತ ಲೆಯಲಿಿ ಒಿಂದೇ ಬೆರಗು ಇಷ್ಟ ಿಂದು ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಎಲಿಿ ಹೊೀಯುತ !

ಸಂಪುಟ 38

52

ಸಂಚಿಕೆ 2

ಹೊಸ ಜೀವ


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಅಮ್ಮರಿಕದಲಿಾ ಕನನ ಡದ ದೀಪಧ್ಯರಿಗಳು ಸಂದಶ್ನಕ: ತಿರ ವೇಣಿ ಶ್ರ ೀನವಾಸರಾವ್

ಎಚ್.ವೈ ರಾಜಗೀಪಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿಮಲಾ ರಾಜಗೀಪಾಲ್ ಅವರೊಂದಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಶ್ರ ೀ.

ಎಚ್.ವೈ.

ರಾಜರ್ೀಪಾಲ್

ಅವರು

ಅಮ್ಮರಿಕನ್ನ ಡಿಗರು. ಅಮ್ಮರಿಕದಲಿಿ ಮಾಡಿರುವವರಲಿಿ

ಹಿರಿಯ

ಕನ್ನ ಡದ ಕೆಲಸ

ಪರ ಮುಖರು.

ಸ್ವಹಿತ್ಯ ಕಾಿ ಗಿ

ಮಿೀಸಲಾಗಿರುವ ‘ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಹಿತ್ಯ

ರಂಗ’ ರಾಷ್ಟ ರೀಯ

ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಸ್ವೆ ಪಕ ಸದಸಯ ರಲಿಿ

ಒಬ್ಬ ರು. ವಿಮ್ಲಾ

ರಾಜರ್ೀಪಾಲ್ ಹೆಸರಾಿಂತ್ ಜಾನ್ಪದ ಗಾಯಕ ಮ್ತುತ ಲೇಖಕ.

ಅವರಿಂದಗೆ,

ದೂರವಾಣಿಯ

ಮೂಲಕ

ನಾನು ನ್ಡೆಸಿದ ಮಾತುಕತೆ ಇಲಿಿ ದೆ:

೧. ಅಮ್ಮರಿಕಕೆಿ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಇಲಿಾ ದದ

ಕನನ ಡದ

ಸ್ಥಿ ತಿಗತಿ ಹೇಗತುತ ? ಅಿಂದಗೂ ಇಿಂದಗೂ ಹೊೀಲಿಸ್ಥ ನ್ನೀಡಿದಾಗ ಹೇಗನನ ಸ್ತತ್ತ ದೆ? ನಾನು ೧೯೬೬ರಲಿಿ

ಅಮ್ಮರಿಕಕೆಿ

ಬಂದದುದ , ಕಳೆದ

ಸ್ಥಪ್ಟ ಿಂಬ್ರಿಗೆ ಐವತತ ಿಂದು ವಷಾಗಳು ತುಿಂಬಿದವು. ಆಗ

ನಾನದದ

ಪ್ನಸ ಲೆವ ೀನಯಾ

ಯೂನವಸಿಾಟ್ಟಯಲಿಿ

ಸುಮಾರು

ಸ್ಥಟ ೀಟ್

ನೂರು

ಜನ್

ಭಾರತಿೀಯರಿದದ ರು - ವಿದಾಯ ಥಿಾಗಳು, ಅಧಾಯ ಪಕರು, ಅವರ ಕುಟುಿಂಬ್ಗಳು - ಎಲಾಿ ಸೇರಿ.

ಇಿಂಡಿಯನ್

ಸೂಟ ಡೆಿಂಟ್ಸ ಅಸೊೀಷ್ಯೇಷನ್ ಎಿಂಬ್ ಒಿಂದೇ ಒಿಂದು ಸಂಸ್ಥೆ

ನ್ಮ್ಮಮ ಲಿ ರಿಗೂ

ಕನ್ನ ಡಿಗರು

ಆಸರೆಯಾಗಿತುತ .

ಮಾತ್ರ ವಲಿ ದೆ,

ಇತ್ರ

ಅದರಲಿಿ

ಭಾಷ್ಟಯಾಡುವ

ಭಾರತಿೀಯರೂ ಇದದ ರು. ಭಾರತಿೀಯರ ಜ್ತೆಗೆ ಕೆಲವು ಪಾಕಸ್ವತ ನೀಯರು

ಇದದ ರು.

ಸಂವಹನ್ಕೆಿ

ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದೆಿಂದು

ಕಾಯಾಕರ ಮ್ಗಳು

ಇಿಂಗಿಿ ಷ್ನ್ಲಿಿ ಯೇ ನ್ಡೆಯುತಿತ ದದ ವು. ೧೯೬೯ರಲಿಿ ಓದು ಮುಗಿಸಿ ಫಲಡೆಲಿು ಯ ಸಮಿೀಪಕೆಿ

ಬಂದೆ. ಇಲಿಿ ನ್

ಪರಿಸಿೆ ತಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇತುತ , ಯೂನವಸಿಾಟ್ಟ ಆಫು್ ಪ್ನಸ ಲೆವ ೀನಯಾದಲಿಿ ದದ

ಇಿಂಡಿಯನ್

ಅಸೊೀಸಿಯೇಷನ್ ಒಿಂದೇ.

ಸೂಟ ಡೆಿಂಟ್ಸ

ಎಪೂ ತ್ತ ರ ದಶ್ಕದಲಿಿ

ಭಾರತಿೀಯರ ವಲಸ್ಥ ಹೆಚಾಚ ಗಿ, ಪಾರ ಿಂತಿೀಯ ಭಾಷ್ಟಗಳು ತ್ಮ್ಮ ದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳನುನ ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದವು. ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೂಟವು

ಮಿಷ್ಗನನ ನ್ಲಿಿ ‘ಪಂಪ’

ಸ್ವೆ ಪನೆಯಾಯಿತು.

ಕಾಯ ಲಿಫೀನಾಯ,

ಅದಾದಮೇಲೆ

ನೂಯ ಯಾಕ್ಸಾ,

ಫಲ ಼ಿ ಡೆಲ್ಫಯ ಼ಿ ,

ವಾಷ್ಿಂಗಟ ನ್ ಡಿ.ಸಿ. ಇನನ ತ್ರ ಪರ ದೇಶ್ಗಳಲಿಿ ಕೂಟಗಳು

ಪಾರ ರಂಭವಾದವು

‘ಕಾವೇರಿ’).

ಆಗ

ಇಿಂದಗೂ

ಬ್ಹುಮ್ಟ್ಟಟ ಗೆ

ಪಾರ ರಂಭವಾದ

ಕನ್ನ ಡ

(ಉದಾ:

ಕನ್ನ ಡ ‘ತಿರ ವೇಣಿ’,

ಕನ್ನ ಡಕೂಟಗಳು

ಉತ್ತ ಮ್

ರಿೀತಿಯಿಿಂದ

ನ್ಡೆಯುತಾತ ಬಂದವೆ. ಈಗ ಪರಿಸಿೆ ತಿ ಎಷ್ಟ ೀ ಉತ್ತ ಮ್. ಸಂಪುಟ 38

53

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ಅಿಂತ್ಜಾಾಲ, ವಿದುಯ ನಾಮ ನ್ ಮಾಧ್ಯ ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ

ನ್ನ್ಗೆ ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಹಿತ್ಯ

ಕನ್ನ ಡದ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಚಿಚ ನ್ ರಿೀತಿಯಿಿಂದ ನ್ಡೆಯುತಾತ

ಸಂತೀಷ ನೀಡಿದೆ. ಇದನುನ

ಬಂದವೆ.

ಧೆಯ ೀಯವೇ ಇತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಿಗಿಿಂತ್ ವಿಭಿನ್ನ ವಾಗಿತುತ .

ನ್ವಿೀನ್

ಭಾಷ್ಟಯನುನ

ಮಾಧ್ಯ ಮ್ಗಳನುನ

ಬೆಳಸುವಲಿಿ

ಬ್ಳಸಿಕೊಳು ಬ್ಹುದು. ಕನ್ನ ಡಿಗರು

ಇನೂನ

ನಾನು

ಯಾಕೊೀ

ರಾಜಕೀಯದತ್ತ ವೈದಯ ಕೀಯ,

ಆಸಕತ

ಕನ್ನ ಡ ಹೆಚಾಚ ಗಿ

ಗಮ್ನಸಿದಂತೆ,

ಹೆಚಾಚ ಗಿ

ಇಲಿಿ ಯ

ವಹಿಸಿಲಿ .

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ್

ಉಳಿದಂತೆ,

ಕೆಮ ೀತ್ರ ದಲಿಿ

ಉನ್ನ ತಿ

ಸ್ವಧಸಿದಾದ ರೆಿಂದು ನ್ನ್ಗನನ ಸುತ್ತ ದೆ. ಆ ಕಾಲದಲಿಾ

ಪರಿಸರದಿಂದ

ಬಂದದದ

ನೀವನುಭವಿಸ್ಥದ ತ್ಲಾ ಣ್ಗಳೇನು? ನಾನು

ಅಮ್ಮರಿಕಕೆಿ

ಕೂಟಗಳು

ಒದಗಿಸುವುದನೆನ ೀ

ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದಾಗ ನ್ಮ್ಮ

ಸದಸಯ ರಿಗೆ

ತ್ಮ್ಮ

ಮ್ನ್ರಂಜನೆ

ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಿಂಡಿವೆ.

ಅದೂ ಕೂಡ ಮುಖಯ ವೇ. ಆದರೆ ಸ್ವಹಿತಿಯ ಕ ಚಿಿಂತ್ನೆ, ಅನುಭವ

ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು

ವೇದಕೆ

ಇರಲಿಲಿ .

ಸ್ವಹಿತ್ಯ ದಲಿಿ ಆಸಕತ ಇರುವವರು ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಅಲೂ ಸಂಖಾಯ ತ್ರು. ಅವರ ಆಸಕತ ಯನುನ ಪೀಷ್ಸುವ ಒಿಂದು

೨. ಕನನ ಡ ಪುಸತ ಕಗಳೇ ಸ್ಥಗದದದ ಸ್ವಿಂಸಿ ೃತಿಕ

ಕನ್ನ ಡ

ರಂಗದ ಕೆಲಸ ಬ್ಹಳ ತೃಪಿತ ,

ಬ್ರುವ

ಮೊದಲು

ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆಯೆಿಂದು ನಾವು ಮ್ನ್ಗಂಡೆವು. ಅನವಾಸಿಗಳ

ಅನುಭವಗಳು

ಯಾವುದೇ

ಉತ್ತ ಮ್

ಸ್ವಹಿತ್ಯ ಕೆಿ

ಒದಗಿಬ್ರುವ ವಸುತ . ಆ ಕುರಿತ್ ಗಂಭಿೀರ

ಚಚೆಾ,

ಚಿಿಂತ್ನೆಗಾಗಿ

ಪಾರ ರಂಭಿಸಬೇಕೆಿಂದು

ಒಿಂದು ನ್ಮ್ಮ

ಯೀಜನೆಯಾಗಿತುತ .

ಆಿಂಧ್ರ ಪರ ದೇಶ್ದಲಿಿ ಇದದ ದದ ರಿಿಂದ ಅಲಿಿ ಯೂ ಕನ್ನ ಡದ

ಕಸ್ವರಂ

ಸಂಪಕಾದಿಂದ ದೂರವೇ ಇದೆದ . ಆಗ ದೂರವಾಣಿಯೂ

ನ್ಡೆಸುತಾತ ಬಂದದೆ. ಉತ್ತ ಮ್ ಭಾಷಣ್ಗಳು, ಸೂಕತ

ಇರಲಿಲಿ .

ಸಂಪಕಾ

ರಿೀತಿಯ ಸಮ್ಯ ನವಾಹಣೆ, ಇವೆಲಿ ವೂ ಕನ್ನ ಡ

ಮಾಧ್ಯ ಮ್ವಾಗಿತುತ . ಅಮ್ಮರಿಕಕೆಿ ಬಂದ ನಂತ್ರ ಹೊಸ

ಸ್ವಹಿತ್ಯ ರಂಗದ ಹೆಗೆ ಳಿಕೆ. ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ರಂಗ ಪರ ತಿ

ಪರಿಸರಕೆಿ

ಹೊಿಂದಕೊಳುು ವುದು,

ಸಮ್ಮಮ ೀಳನ್ದಲಿಿ ಹೊರತ್ರುವ ಪುಸತ ಕಗಳು ಕನಾಾಟಕದ

ಬ್ದುಕನ್

ಸವಾಲುಗಳನುನ

ಪತ್ರ

ವಯ ವಹಾರವಿಂದೇ

ಮುಖಯ ವಾದದ ರಿಿಂದ

ವಾಯ ಸಂಗ,

ವೃತಿತ

ಎದುರಿಸುವುದೇ

ಉಳಿದ

ವಿಷಯಗಳತ್ತ

ಗಮ್ನ್

ಹರಿಯುತಿತ ರಲಿಲಿ . ಆದರೆ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಮುಗಿದ ನಂತ್ರ ಏನೀ ಕೊರತೆ ಇದೆಯೆಿಂದು ಅನನ ಸುತಿತ ತುತ . ಭಾರತ್ದಿಂದ

ಬ್ರುವವರು

ಪತಿರ ಕೆ,

ಪುಸತ ಕಗಳನುನ

ಹೆಚಿಚ ನ್ ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿಿ ಪರ ಕಟವಾಗುತಿತ ರಲಿಲಿ . ಹಾಗಾಗಿ, ಕಳೆದುಕೊಳುು ತಿತ ದೆದ ೀವೆಿಂಬ್

ಹಲವಾರು

ವಲಯದಲಿಿ ಯೂ

ಸಮ್ಮಮ ೀಳನ್ಗಳನುನ

ಉತ್ತ ಮ್

ಪರ ತಿಕರ ಯೆ

ಪಡೆದವೆ. ಆದರೆ, ನ್ನ್ಗೆ ಕಾಣ್ಣವ ಒಿಂದು ಕೊರತೆಯೆಿಂದರೆ, ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ರಂಗ ಪರ ಕಟ್ಟಸುವ ಪುಸತ ಕಗಳು ಹೆಚುಚ

ತ್ರುತಿತ ದದ ರು. ಕನ್ನ ಡ ಪುಸತ ಕಗಳೂ ಈಗಿನಂತೆ ಆಗ ನಾವೇನೀ

ಸ್ವಹಿತ್ಯ

ಈವರೆಗೆ

ಸಂಸ್ಥೆ ಯನುನ

ಭಾವನೆ

ಇರಲಿಲಿ . ಆಗ ಎಿಂ.ಕೆ. ಇಿಂದರಾ ಪರ ಸಿದೆ ರಾಗುತಿತ ದದ ರು.

ತ್ಲುಪಬೇಕು. ಮುಖಯ ವಾಗಿ

ಜನ್ಕೆಿ

ಇಲಿಿ ರುವ ಕನ್ನ ಡಿಗರಿಗೆ

ಅವು ತ್ಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ೪. ಇಲಿಾ ನಡೆಯುತಿತ ರುವ ಕನನ ಡ ಕೆಲಸಗಳ ಬ್ಗೆೆ ತೃಪಿತ ಇದೆಯೇ? ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳೇನು?

ಅವರ ‘ತುಿಂಗಭದರ ’ ಕಾದಂಬ್ರಿಯನುನ ಸ್ಥನ ೀಹಿತ್ರಾರೀ

ಕನ್ನ ಡದ

ತಂದುಕೊಟ್ಟಟ ದದ ರು.

ವಿಶ್ದಪಡಿಸಿಕೊಳು ಬೇಕು. ನ್ನ್ಗೆ ಹೊಳೆಯುವುದು:

ಅದನುನ

ಓದ

ಬ್ಹಳವೇ

ಸಂತೀಷ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಆ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ಅನೇಕ ಉತ್ತ ಮ್ ನಾಟಕಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲಿಿ ಹೊಸಪರ ಯೀಗಗಳು ಸಮ್ಯದಲಿಿ

ನ್ಡೆಯುತಿತ ದವು.

ಇಲಿಿ ದದ ದದ ರಿಿಂದ

ನಾನು

ನಾಟಕ

ಪರ ಪಂಚದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದೆನೆಿಂದು ಅನನ ಸುತ್ತ ದೆ. ೩. ನೀವು ಮ್ತುತ ಕೆಲವು ಸ್ವಹಿತ್ತಯ ಸಕತ ಸಮಾನ

ಕೆಲಸ

ಅಿಂದರೆ

ಏನು

ಎಿಂಬುದನುನ

-

ಕನ್ನ ಡ ಜನ್ರನುನ ಒಿಂದುಗೂಡಿಸುವುದು

-

ಕನ್ನ ಡ

ಭಾಷ್ಟಯನುನ

ಬೆಳಸುವುದು,

ಪರ ಚಾರ

ಮಾಡುವುದು -

ಸ್ವಹಿತ್ಯ ದ ಬೆಳವಣಿಗೆ

-

ಕನ್ನ ಡ ಸಂಸಿ ೃತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪರ ಚಾರ.

ಮ್ನಸಿ ರು ಸೇರಿಕಿಂಡು ಹುಟು್ ಹಾಕದ ಕನನ ಡ

ಇದಕೆಿ ನ್ಮ್ಗಿರುವ ಸ್ವಧ್ನ್ಗಳು:

ಸ್ವಹಿತ್ಯ ರಂಗ ಇಿಂದು ಸ್ವಕಷ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತತ

-

ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟಗಳು (ಸೆ ಳಿೀಯ ಮ್ತುತ ರಾಷ್ಟ ರೀಯ)

-

ಕನ್ನ ಡ ಪತಿರ ಕೆಗಳು

-

ಎಲೆಕಾಟ ರನಕ್ಸ ಸಂವಹನ್ ಸ್ವಧ್ನ್ಗಳು.

ಹಿರಿದಾಗ

ಬೆಳಿದದೆ.

ನಮ್ಮ

ಉದೆದ ೀಶ್

ಸ್ವಥನಕವೆನನ ಸ್ತತಿತ ದೆಯೇ? ಸಂಪುಟ 38

54

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ಈ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ಯೀಚಿಸಿದರೆ - ಅಿಂದರೆ ನ್ಮ್ಮ ಕನ್ನ ಡ

ನಂಬ್ರು

ಕೂಟಗಳು ಕನ್ನ ಡದ ಕೆಲಸವನುನ

ನರುತಾಸ ಹರ್ಳಿಸುತಾತ ರೆ ಎಿಂದು. ಇನುನ

ಎಷ್ಟಟ

ಮ್ಟ್ಟಟ ಗೆ

ಬ್ರುವುದಲಿ

ಎಿಂದು ಕೆಲವರು

ಸ್ವಧಸಿವೆ ಎಿಂದು ನೀಡಿದರೆ - ನ್ನ್ನ ಮ್ನ್ಸಿಸ ಗೆ ಅವು

ಕನ್ನ ಡಕಾಿ ಗಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟ ಿಂದು ಟ್ಟಯ ಷನ್ ಹಣ್

ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲಿಿ

ಕೊಡಬೇಕು, ‘ಆಡಿಟ್’ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲದೆ - ಅಿಂದರೆ

ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿದದ ರೂ ಕೆಲವು

ವಿಚಾರಗಳಲಿಿ

ಇನೂನ

ಎನನ ಸುತ್ತ ದೆ.

ನ್ಮ್ಮ

ಕನ್ನ ಡಿಗರನುನ

ಹೆಚುಚ

ಮಾಡಬ್ಹುದು

ಸುಮ್ಮ ನೆ ಹಾಗೇ ಕಾಿ ಸಿನ್ಲಿಿ ಕುಳಿತು ಕೇಳಿಸಿಕೊಿಂಡರೆ

ಕೂಟಗಳು

ಸ್ವಲದೆ ಎನುನ ತಾತ ರೆ ಎಿಂದು. ಕನ್ನ ಡದ ಬ್ಗೆೆ ಈ ಬ್ಗೆಯ

ಸೆ ಳಿೀಯ

ಒಟುಟ ಗೂಡಿಸುತ್ತ ವೆ,

ನಜ.

ಸ್ವಿಂಸಿ ೃತಿಕವಾಗಿ ಅವರಲಿಿ ಒಿಂದು ಬ್ಗೆಯಲಿಿ ಕನ್ನ ಡ ಪರ ಜೆಾ

(consciousness) ಬೆಳಸುತ್ತ ವೆ, ನಜ.

ಆದರೆ

ಭಾಷ್ಟಯ

ಬೆಳವಣಿಗೆ

ವಿಷಯದಲಿಿ

ಅವು

ಹೆಚುಚ

ಸ್ವಧಸಲು

ಆಗಿಲಿ

ಎನನ ಸುತ್ತ ದೆ.

ಬಂದಾಗೆಲಿ

Kannada vesus English ಎಿಂಬ್ ಪರ ಶ್ನ

ವಿಷಯ

ಏಳುತ್ತ ದೆ. ನ್ಮ್ಗೆ ಎರಡೂ ಇರಲಿ, ಇರಬೇಕು ಎಿಂಬ್ ನಲುವು ಮುಖಯ . ಇಿಂಗಿಿ ಷ್ ಜ್ತೆಗೆ ಒಿಂದೆರಡು ಇತ್ರ ಭಾಷ್ಟಗಳನೂನ

ಕಲಿಯುವುದು

ಭಾಷಸ್ವಮ್ಥಯ ಾ

ಒಟ್ಟಟ ನ್ಲಿಿ

ಬೆಳೆಯುವುದಕೆಿ ,

ಮಾನ್ಸಿಕ

ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತುಿಂಬಾ ಮುಖಯ ಎಿಂದು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ತ್ಜಾ ರೆಲಿ ಹೇಳುತಾತ ರೆ. ನ್ಮ್ಮ ಜಮ್ಾನ್

ಮ್ಕಿ ಳೇ ಶಾಲೆಯಲಿಿ

ಅಥವ

ಕಲಿಯುತಾತ ರೆ,

ಕನ್ನ ಡ

ಫರ್ ಿಂಚ್,

ಸ್ವೂ ಯ ನಶ್

ಭಾಷ್ಟಗಳನುನ

ಕಲಿಯುವ

ಅವಕಾಶ್ವಿಲಿ .

ತಾತಾಸ ರ, ನರುತಾಸ ಹ ವಿಷದದ ಸಂಗತಿ. ಇನುನ ಪತಿರ ಕೆಗಳ ಮಾತು ಬಂದರೆ ನಾವು ನ್ಮ್ಮ ಗತಿಸಿದ ಮಿತ್ರ ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಕೆ. ಹರಿಹರೇಶ್ವ ರರನುನ ಅವರೂ

ಅವರ

ನ್ಡೆಸುತಿತ ದದ

ಪತಿನ

ನೆನೆಯಬೇಕು.

ನಾಗಲಕಮ ಮ ಯವರೂ

‘ಅಮ್ಮರಿಕನ್ನ ಡ’

ಒಿಂದು

ಸೇರಿ

ಅತ್ಯ ಿಂತ್

ಸುತ ತ್ಯ ಹಾವಾದ ಕೆಲಸ. ಅದು ನಿಂತು ಹೊೀದುದು (ಆಥಿಾಕ ಕಾರಣ್ಗಳಿಿಂದ ಎಿಂದು ಕೇಳಿದೆದ ೀನೆ) ತುಿಂಬಾ ವಿಷದಕರ.

ಅದಾದ

ಪತಿರ ಕೆಯೂ

ಇಲಿ .

ಒಿಂದೆರಡು

ಬಾರಿ

ಮೇಲೆ ಇನುನ

ಅಿಂಥ

ಇನಾನ ವ

ಕೂಟಗಳು

ತ್ರುವ

ವಿಶೇಷ

ವಷಾಕೆಿ

ಸಂಚಿಕೆಗಳಲಿಿ

‘ಸಂಗಮ್’ ತುಿಂಬಾ ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿದೆ. ಪರ ತಿವಷಾವೂ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಹೊರಬ್ರುತಿತ ರುವುದು ತುಿಂಬಾ ಶಾಿ ಘನೀಯ.

ಆದರೆ ಶಾಲೆಯಿಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟಗಳಲಿಿ ಆ

ನ್ಮ್ಮ ಭಾಷ್ಟಯ ಬ್ಗೆೆ ನ್ಮ್ಮ ಜನ್ರಲಿಿ ಗೌರವ, ಇದು

ಕೆಲಸ ನ್ಡೆಯಬೇಕು. ಕೆಲವು ಕೂಟಗಳು ‘ಕನ್ನ ಡ ಕಲಿ’

ನ್ಮ್ಮ ದು ಎಿಂಬ್ ಅಭಿಮಾನ್, ಆತಿಮ ೀಯತೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು.

ಕಾಯಾಕರ ಮ್

ಅದನುನ

ನ್ಡೆಸುತಿತ ದಾದ ರೆ.

ತಂದೆತಾಯಿಯರು ತುಿಂಬಾ ಶ್ರ ದೆೆ

ಅನೇಕ

ವಹಿಸಿ ಈ ಕೆಲಸ

ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕು. ಇಲಿಿ ಅದನುನ

ಮ್ಕಿ ಳಿಗೆ

ಕಲಿಸಲು

ಒಳೆು ಯ

ನ್ಮ್ಮ

ಪುಸತ ಕಗಳನುನ

ಮಾಡುತಿತ ದಾದ ರೆ. ಅದು ಶಾಿ ಘನೀಯ. ಆದರೆ ಎಲಿ

ತ್ಯಾರಿಸಬೇಕು,

ಕೂಟಗಳೂ ಇದನುನ

ಬ್ಳಸಬೇಕು. ಇಲಿಿ ವಿಮ್ಲಾರವರು ಹೇಗೆ ತಾವು ಕನ್ನ ಡ

ಮಾಡುತಿತ ಲಿ . ಅಲಿ ದೆ ನ್ಮ್ಮ ಲಿಿ

ವಿದುಯ ನಾಮ ನ್

ಅದಕೆಿ ತ್ಕಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸತ ಕಗಳು, ವಿದುಯ ನಾಮ ನ್ ಸ್ವಧ್ನ್ಗಳು

ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆಿ

ಬೇಕು. ಈ ದಸ್ಥಯಲಿಿ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು.

ಕುರಿತು ಹೇಳಿದರು.

ಕೆಲವು ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳಲಿಿ

ನ್ಮ್ಮ

ಕನ್ನ ಡ ಕಲಿಯುವ

ಹಾಡುಗಳನುನ

ಕನ್ನ ಡ

ಬೆಳೆಸುವತ್ತ ಹೆಚುಚ

ಆಫು್ ಪ್ನಸ ಲೆವ ೀನಯಾದಲಿಿ ಸುಮಾರು ಹತುತ ವಷಾಕೂಿ

ಬ್ಹಳಷ್ಟಟ

ಹೆಚಾಚ ಗಿ

ಇಿಂಗಿಿ ಷ್ನ್ಲಿಿ ಯೇ

ಕನ್ನ ಡ

ರಾಜರ್ೀಪಾಲ್

ಪಾಠ್ ತ್ಮ್ಮ

ಹೇಳಿರುವ ಅನುಭವವನುನ

ವಿಮ್ಲಾ ಹಿೀಗೆ

ಅಲಿಿ ಯೂ ಕೇವಲ ಏಳೆಿಂಟು ಮಂದ ವಿದಾಯ ಥಿಾಗಳು ಬ್ರುತಾತ ರೆ. (ಎಲಿ ರೂ ಕನ್ನ ಡ ಹಿನೆನ ಲೆಯವರೇ ಅಲಿ .) ಆದರೆ,

ಗುಜರಾತಿ

ಮ್ತಿತ ತ್ರ

ಕೆಲವು

ಭಾಷ್ಟಗಳ

ತ್ರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೊೀಲಿಸಿದರೆ, ಇದು ಕಮಿಮ . ಎಷ್ಟ ೀ ಜನ್ ವಿದಾಯ ಥಿಾಗಳೇ ಹೇಳುತಾತ ರೆ: ತ್ಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಯರೇ ಕನ್ನ ಡ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದು ಬೇಡ, ಅದರಲಿಿ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ ಸಂಪುಟ 38

55

ಕನ್ನ ಡ

ಕಾರಣ್ಗಳು

ಹೇಳುತಾತ ರೆ.

ಮ್ಕಿ ಳು

ಅನೇಕ

ನೀಡಿರುವಂತೆ

ತ್ಮ್ಗೆ

ವಹಿಸಿದ

ಪರ ಯತ್ನ ಪೂವಾಕವಾಗಿ

ನ್ಡೆಸುತಾತ ರೆ.

ಪದಾಧಕಾರಿಗಳು

ಅದಕೆಿ

ನಾನು

ಕಾಯಾಕರ ಮ್ವನುನ ಕನ್ನ ಡದಲೆಿ ೀ

ಭಾಷ್ಟಯನುನ

ಕಾಯಾಕರ ಮ್ಗಳು

ನ್ಡೆಯುತ್ತ ವೆ.

ಸಲ

ಎಿಂಬುದನುನ

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ ಲಿ ವೆನನ ಸುತ್ತ ದೆ.

ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟಗಳಲಿಿ

ಎಷ್ಟ ೀ

ಹಂಚಿಕೊಿಂಡರು:

ಬ್ಳಸಿದರು

ಕೂಟಗಳು

ಅವಕಾಶ್ ಇದೆ. ಫಲ ಼ಿ ಡೆಲ್ಫ಼ಿಯಾದ ಯೂನವಸಿಾಟ್ಟ

ಸ್ವಧ್ನ್ಗಳನುನ

ಆದರೆ

ಮಾತ್ನಾಡಲು

ದಡೆ ವರು, ಬಂದಡನೆ

ಇಿಂಗಿಿ ಷ್ನ್ಲಿಿ ಶ್ರರು ಮಾಡುತಾತ ರೆ. ದಡೆ ವರಲಿಿ ಯೇ ಆ

ಬ್ದೆ ತೆ

ಏಕೆ

ಇರುವುದಲಿ

ಎಿಂಬುದು

ಯೀಚಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ನ್ಮ್ಮ ವರಿಗೆ ಅದೇನೀ ಆಿಂಗಿ

ವಾಯ ಮೊೀಹ.

ನ್ಮ್ಮ

ಮ್ನೀಭಾವದಲಿಿ ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ಇನ್ನ ಷ್ಟಟ

ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಬೇಕೆನನ ಸುತ್ತ ದೆ.

ಎಲೆಿ ಲಿಿ

ಸ್ವಧ್ಯ ವೀ ಅಲಿಿ ಕನ್ನ ಡ ಬ್ಳಸಬೇಕು. ೫. ನೀವು ರಚಿಸ್ಥರುವ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಬ್ಗೆೆ ತಿಳಿಸ್ಥ. ಮುಿಂದೇನಾದರೂ

ಪುಸತ ಕ

ಪರ ಕಟಿಸ್ತವ

ಯೀಜನೆಗಳಿವೆಯೇ?

ಯಾವುದೂ

ಶಾಶ್ವ ತ್ವಲಿ .

ವಿಮ್ಲಾರವರು

ಬೆಿಂಗಳೂರಿನ್

ಸ್ಥಿಂಟರ ಲ್

ಇಿಂಗಿಿ ಷ್

ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕರಾಗಿದದ

ತಾವು

ಕಾಲೇಜನ್ಲಿಿ ದಾದ ಗ

ತ್ಮ್ಮ

ಶ್ರ ೀ

ಕೆ.

ಅನಂತ್ರಾಮ್ಯಯ ನ್ವರು ಹೇಗೆ ಮುಿಂದಿಂದು ದನ್ ಇಿಂಗಿಿ ಷ್ ಎಲಿ ಭಾಷ್ಟಗಳನೂನ ಹೇಳಿದುದ ದನುನ

ಕಬ್ಳಿಸುತ್ತ ದೆ ಎಿಂದು

ನೆನ್ಸಿಕೊಿಂಡರು.

ನಾನು ಕತೆ, ಕವನ್ಗಳನುನ ಬ್ರೆದವನ್ಲಿ , ನ್ನ್ನ ಸ್ವಹಿತ್ಯ

ಹೊೀಗಬ್ಹುದು,

ಸೃಷ್ಟ

ಅಮ್ಮರಿಕನ್

ಎಲಿ ವನೂನ

ಕಥೆಗಳನುನ

ಆದರೆ ಹಾಗೆಿಂದು ನಾವು ಸುಮ್ಮ ನೆ ಕೈಕಟ್ಟಟ ಕುಳಿತಿರಲು

ಸಿೀಮಿತ್.

ಇಿಂಡಿಯನ್ನ ರ ಅನುವಾದ

‘ಸೃಷ್ಟ ’ ಪುಸತ ಕದಲಿಿ ಜಾನ್ಪದ

ಪುರಾಣ್,

ಮಾಡಿದೆದ ೀನೆ. ‘ಗಾಿಂಧಯುಗಕೆಿ

ಕನ್ನ ಡಿ’

ಹಿಿಂದ

ಕನ್ನ ಡ

ಹೊೀಗಬ್ಹುದು,

ಕಡೆಗೆ

ಕಬ್ಳಿಸುವ ಇಿಂಗಿಿ ಷ್ಟ ಹೊೀಗಬ್ಹುದು.

ಸ್ವಧ್ಯ ವೇ? ಹುಟ್ಟಟ ದವನ್ ಮ್ರಣ್ ಕಟ್ಟಟ ಟಟ ದುದ ಎನುನ ವ

ಎಿಂಬ್ ಸಂಕಲನ್ದಲಿಿ ಹಲವು ಸ್ವಹಿತಿಯ ಕ ಲೇಖನ್ಗಳಿವೆ.

ಸಂಸಿ ೃತ್ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ ಒಿಂದು ಸಣ್ಣ ನೆಗಡಿ ಕೆಮುಮ

ನ್ಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಕುರಿತಾಗಿ ‘ಹಲವು ಮ್ಕಿ ಳ ತಾಯಿ’

ಬಂದರೂ ನಾವು ಡಾಕಟ ರ ಬ್ಳಿಗೆ ಓಡುವುದಲಿ ವೇ?

ಎಿಂಬ್ ಹೊತಿತ ಗೆಯನುನ ಸಂಪಾದಸಿದೆದ ೀನೆ.

ಹೇಗೂ ಹೊೀಗುತೆತ ೀವೆ ಎಿಂದು ಸುಮ್ಮ ನರುತೆತ ೀವೆಯೆ?

ಮುಿಂದನ್

ಯೀಜನೆಯಾಗಿ

ಸಂಪಾದಸಿ

ಪರ ಕಟ್ಟಸುವ

ಅವುಗಳಲಿಿ

ಕೆಲವು

ಕೆಲಸ

ಕೈರ್ಿಂಡಿದೆದ ೀನೆ.

ಮುಖಯ ವಾಗಿ

ಹೇಳಬ್ಯಸುತೆತ ೀನೆ: ನ್ಮ್ಮ

ಕೃತಿಗಳನುನ ಒಿಂದೆರಡನುನ

ಎರಡನೆಯ ಅಣ್ಣ

ಶ್ರ ೀ

ನಾರಾಯಣ್ ದತ್ತ ರು ಬ್ಹು ಗೌರವಾನವ ತ್, ಸುಪರ ಸಿದೆ ಹಿಿಂದ ಪತಿರ ಕಾ ಸಂಪಾದಕರು. ಅವರ ಬ್ಗೆೆ

ಇತ್ರ

ಪರ ತಿಷ್ಠ ತ್ ಹಿಿಂದ ಲೇಖಕರು, ಸಂಪಾದಕರು ಬ್ರೆದರುವ ಲೇಖನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ಲೇಖನ್ಗಳನುನ ಒಳರ್ಿಂಡ ಹಿಿಂದ ಪುಸತ ಕವನುನ ಕನ್ನ ಡಕೆಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಸಿ ಪರ ಕಟ್ಟಸುವ ಕೆಲಸದಲಿಿ ತಡಗಿದೆದ ೀನೆ. ಪುಸತ ಕ ಮುಿಂದನ್ ಫೆಬುರ ವರಿಯಲಿಿ ಬ್ರಲಿದೆ. ಇನನ ಿಂದು, ನ್ಮ್ಮ ಸಚಿತ್ರ

ತಾಯಿ ತೆಲುಗಿನಿಂದ ಅನುವಾದಸಿದ ‘ಮ್ಕಿ ಳ ಭಾರತ್’ದ

ಎರಡನೆಯ

ಆವೃತಿತ ಯನುನ

ಕನ್ನ ಡ

ಹೊೀಗಬ್ಹುದು

ಶ್ತ್ಮಾನ್ಗಳ

ಮೇಲೆ.

-

ದಶ್ಕಗಳ

ತ್ತ್ಷ ಣ್,

ನಾಳೆಯೇ

ಹೊೀಗುವುದಲಿ . ಭಾಷ್ಟ ನ್ಶ್ಸಲು ಮುಖಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ ಬ್ಲಯ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ

ಏನೂ ಕಾರಣ್

ಇಲಿ ದರುವುದು, ಪರ ಜಾಸಂಖೆಯ

ಬೆಳೆಯದರುವುದು.

ಭಾರತ್ದಲಿಿ

ಮೇಲೆ,

ಕನ್ನ ಡದ

ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ

ಪಾರ ಬ್ಲಯ

ಅಷಟ ಗಿ

ಇಲಿ ವಾದರೂ ಪರ ಜಾಸಂಖೆಯ ನ್ಶ್ಸುವ ಹೆದರಿಕೆ ಏನೂ ಇಲಿ ವಲಿ !

ಆದರೂ

ಕೈರ್ಳು ಬೇಕು.

ನಾವು

ಕನ್ನ ಡಕೆಿ

ಮುಖಯ ವಾಗಿ

ಕೆಲವು

ಕರ ಮ್ಗಳನುನ

ಒದಗಿರುವ

ಅದು

ದುಿಃಸಿೆ ತಿ

ಉದಯ ೀಗಕೆಿ

ಅವಶ್ಯ ಕವಲಿ ದದ ರಿಿಂದ. ಕನ್ನ ಡ ಜಾಾ ನ್ ಎಲಿ ೀ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳ ವಿನಃ ಹೆಚಿಚ ನ್ವಕೆಿ

ಬೇಕಲಿ . ಇದಕೆಿ

ಉಪಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಮ್ಮ

ತ್ಕಿ

ವಿದಾಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಲಿಿ

ಸಕಾಾರ ಒಿಂದು ಮ್ಟಟ ದವರೆಗೆ ಅದನುನ

ಕಡಾೆ ಯ

ಹೊರತ್ರುವ ಯೀಜನೆ ಇದೆ. ಅಲಿ ದೆ ನ್ನ್ನ ಇತ್ರ ಬಿಡಿ

ವಿಷಯವಾಗಿ ನಗದ ಮಾಡಿಲಿ . ಇವನುನ ಅವಶ್ಯ ಕವಾಗಿ

ಲೇಖನ್ಗಳ

ಮಾಡಬೇಕಾದುದ ಎಿಂದು ನ್ಮ್ಮ ಭಾವನೆ.

ಸಂಕಲನ್ವನೂನ

ವಿಮ್ಲಾರವರೂ

ತ್ಮ್ಮ

ಸಿದೆ ರ್ಳಿಸುತಿತ ದೆದ ೀನೆ. ಪರ ಬಂಧ್ಗಳ

ಸಂಕಲನ್

ಹೊರತ್ರುವ ಯೀಜನೆ ಕೈಗೆತಿತ ಕೊಿಂಡಿದಾದ ರೆ. ೬.

ಕನನ ಡ

ಅಳಿವಿನತ್ತ

ಭಾಷೆಯು

ಕನಾನಟಕದಲಿಾ ಯೇ

ಸ್ವಗುತಿತ ದೆಯಿಂಬ್

ಕೇಳುತ್ತ ಲೇ ಇರುತ್ತ ದೆ. ಆ ಬ್ಗೆೆ

ಅಳಲು ನಮ್ಮ

ಆಗೀಗ ಅನಸ್ಥಕೆ?

ತ್ತಯನ ಲದಲೆಾ ೀ ನಶ್ಸ್ತತಿತ ರುವ ಭಾಷೆಯನುನ

ಇಲಿಾ

ನಾವುಳಿಸಬ್ಲೆಾ ವೇ?

ಇನೂನ

ಒಿಂದು ಮಾತು: ಕನ್ನ ಡ, ಕನಾಾಟಕ ಅಿಂದರೆ

ಬ್ರಿೀ

ಬೆಿಂಗಳೂರು

ಜಂಟ್ಟಯಾಗಿ ಈ ಪರ ಶ್ನ ಗೆ ಉತ್ತ ರಿಸಿದರು.)

ಸೇರಿಕೊಿಂಡು

ಕನ್ನ ಡ

ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಿದೆ. ನ್ಗರಗಳಲಿಿ

ಔದಯ ೀಗಿಕ

ಅನೇಕ ಭಾಷ್ಕರು

ಮಾತಾಡುವವರ

ಎಷ್ಟ ೀ

ಸೆ ಳಿೀಯ

ಸಂಖೆಯ

ಕಾಸೊಮ ೀಪಾಲಿಟನ್

ಭಾಷ್ಟ

ಹಾಗಾಗುವುದು

ಉಳಿದ ಕಡೆ ಆ ಪರಿಸಿೆ ತಿ ಇಲಿ .

ಒಟ್ಟಟ ನ್ಲಿಿ

ಕನ್ನ ಡ

ಭಾಷ್ಟಗಳಲಿಿ

ಒಳೆು ಯ ಸ್ವೆ ನ್ ಪಡೆದದೆ. ವಷಾದಲಿಿ

ಭಾರತಿೀಯ

ಪಾರ ಿಂತಿೀಯ

ಸುಮಾರು ನಾಲುಿ ಸ್ವವಿರ ಪುಸತ ಕಗಳು ಅಚಾಚ ಗುತ್ತ ವೆ.

ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷ್ಟ ಅಳಿವಿನ್ ಅಿಂಚಿನ್ಲಿಿ ದೆ ಎಿಂದು ನಾವು

ಕನ್ನ ಡ

ಒಪುೂ ವುದಲಿ . ಆ ನರಾಶಾವಾದ ನ್ಮ್ಗಿಲಿ . ನಜ,

ಬೆಳೆಯುತಿತ ವೆ.

ಸಂಪುಟ 38

ಅಲಿ .

ಕಾರಣ್ದಿಂದಾಗಿ ಬೆಿಂಗಳೂರಿನ್ಲಿಿ

ಅಪರೂಪವಲಿ .

(ರಾಜರ್ೀಪಾಲ್ ಮ್ತುತ ವಿಮ್ಲಾ ರಾಜರ್ೀಪಾಲ್

ಮಾತ್ರ

56

ವೃತ್ತ ಪತಿರ ಕೆಗಳು,

ಟ್ಟ.ವಿ.,

ಸಿನೆಮಾಗಳು

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ಭಾರತ್ದಲಿಿ ಹೇಗಾದರೂ, ಇಲಿಿ ನಾವು ನ್ಮ್ಮ ಮ್ಕಿ ಳಿಗೆ

ಕೆಲಸಗಳು

ಕನ್ನ ಡ ಕಲಿಸುವುದನುನ ಖಂಡಿತ್ ಬಿಡಬೇಕಲಿ . ಕನ್ನ ಡ

ಮೊದಲೇ

ಒಿಂದು ಭಾಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅಲಿ , ಅದಿಂದು ಭವಯ ವಾದ

ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳಲಿಿ ಯೂ

ಪರಂಪರೆ.

ಇಲಿಿ ಯ ಮ್ಕಿ ಳೂ ಕೂಡ ಕನ್ನ ಡ ಕಲಿಯುತಿತ ವೆ. ಈ

ಅಿಂಥ

ದಡೆ

ಪರಂಪರೆಯನುನ ,

ಅಲಿಿ ನ್ವರಿಗೆ

ಪ್ರ ೀರಣೆ

ನೀಡಬ್ಹುದು.

ಹೇಳಿದಂತೆ

ಇಲಿಿ ಯ

ಕನ್ನ ಡ

ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ.

ಆಸಿತ ಯನುನ ಸುಮ್ಮ ನೆ ನಸಸ ಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೈಬಿಡುವುದು

ಮೂಲಕ ಕನ್ನ ಡವನುನ

ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವತ್ತ

ಒಪೂ ತ್ಕಿ ಮಾತ್ಲಿ .

ಕೈಜ್ೀಡಿಸಬ್ಹುದು.

ತಾಯಂದರ

ಅಿಂದಹಾಗೆ ಈ ವಷಾ ಕನಾಾಟಕ ಕುಲಪುರೀಹಿತ್ ಎಿಂದು ಖಾಯ ತಿ ಗಳಿಸಿದ ಶ್ರ ೀ ಆಲ್ಲರ ವೆಿಂಕಟರಾಯರ ಅತ್ಯ ಿಂತ್

ಪರ ಭಾವಶಾಲಿ

ಪುಸತ ಕ

‘ಕನಾಾಟಕ

ಗತ್ವೈಭವ’ದ ಶ್ತ್ಮಾನೀತ್ಸ ವ. ಅದರಲಿಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಕನಾಾಟಕತ್ವ ಅವರು

ಬೆಳೆಸಿಕೊಳು ಲು ನಾವು ಆ

ಬ್ಗೆೆ

ಹೇಳಿರುವ

ಮಾತುಗಳನುನ ಎಲಿ ರೂ ಮ್ನ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. (ಇದನುನ ರಾಜರ್ೀಪಾಲ್ ಸಂದಭಾದಲಿಿ

೨೦೧೬ರ

ಅಕಿ

ಪರ ಕಟವಾದ

ಸಮ್ಮಮ ೀಳನ್ದ

ಪುಸತ ಕ

‘ಕನ್ನ ಡ

ಪರ ಜೆಾ ’ಯಲಿಿ ಬಂದರುವ ತ್ಮ್ಮ ‘ಅನವಾಸಿ ಕನ್ನ ಡಿಗರು ಮ್ತುತ

ಕನಾಾಟಕತ್ವ ’

ವಿವರಿಸಿದಾದ ರೆ.)

ಎಿಂಬ್

ಅಮ್ಮರಿಕದಲಿಿ

ಲೇಖನ್ದಲಿಿ

ನ್ಡೆಯುವ

ಮ್ನೆಯಲಿಿ

ಭಾಷ್ಟ

ಉಳಿಯುತ್ತ ದೆ.

ಮೂಲಕ ಕನ್ನ ಡವನುನ

ಮಾತಾಡುವುದು ಕನ್ನ ಡ ಉಳಿಕೆಗೆ ಅತಿ

ಮುಖಯ .

ಅವರು

ಕನಾಾಟಕದಲೆಿ ೀ ಇರಬೇಕಾಗಿಲಿ . ಎಲಿಿ ದದ ರೂ ಅದನುನ ಮಾಡಬ್ಹುದು.

ಯಾವುದೇ

ಕನ್ನ ಡ

ಈ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ನ್ನ್ಗೆ ಬಿಎಿಂಶ್ರ ೀಯವರು ಹೇಳಿರುವ ಒಿಂದು ಮಾತು ನೆನ್ಪಾಗುತಿತ ದೆ. ‘ನ್ಮ್ಮ ನಾವು

ಎತ್ತ ದೆ

ಎತುತ ವುದಕೆಿ

ಹೊೀದರೆ ನಿಂತ್ರೆ

ಭಾಷ್ಟಯನುನ

ಎತುತ ವವರು

ನ್ಮ್ಮ ನುನ

ಯಾರು?

ತ್ಡೆಯುವರು

ಯಾರು?’ ಈ ಮಾತು ಬ್ಹಳ ಯುಕತ ವೆನನ ಸುತ್ತ ದೆ. ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷ್ಟಗೆಿಂದಗೂ ಅಳಿವಿಲಿ . ಅದು ನ್ಶ್ಸುತಿತ ದೆ ಎಿಂದು ನಷ್ಿ ರಯರಾಗಿ ಕೆಲಸವನುನ

ಕೂತುಕೊಳು ದೆ ಮಾಡುತಾತ

ನ್ಮಿಮ ಿಂದಾದ

ಹೊೀಗಬೇಕು

ಎಿಂಬುದು

ನ್ಮ್ಮ ಧೃಡ ನಂಬಿಕೆ.

ಚಂದರ ಸಂಕಟ ಇಷ್ಟಟ ದನ್ ನ್ನ್ನ ಒಿಂದೇ ಕಡೆಯ ಮುಖ ತೀರಿಸುತ್ತ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಿಂಡು ತಿರುಗಿದ ನ್ನ್ಗೆ ನ್ನ್ನ ಇನನ ಿಂದು ಮುಖವನೂನ ಇವರು ಕಂಡರಲಾಿ ಇನುನ ತ್ಲೆ ಎತಿತ ಕೊಿಂಡು ಬ್ದುಕುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಿಂಬ್ ಚಿಿಂತೆ ಒಳಗೆ -ಜ.ಎಸ್.ಶ್ವರುದರ ಪಪ

ಸಂಪುಟ 38

ನ್ಮ್ಮ

57

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಋಣ್ಮುಕೆತ ೀಶ್ವ ರ ಜ.ಎನ್.ಆರಾಧ್ಯ

ನ್ಮ್ಮ ಲಿಿ

ಸಿದೆ ಪುರುಷರ,

ಮ್ಹಾಮ್ಹಿಮ್ರ ಐಕಯ

ಮ್ತಾಚಾಯಾರ,

ಸೆ ಳಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರುಗಳ

ಗೌರವಾಥಾವಾಗಿ

ನೆನ್ಪಿಗಾಗಿ

ಮಂದರ,

ಭಜನಾ

ದೇವಸ್ವೆ ನ್,

ಪುಜಾ

ಮಂಟಪಗಳನುನ

ನಮಿಾಸಿರುವುದನುನ

ನಾವು ಭಾರತ್ ದೇಶ್ದ ಉತ್ತ ರದ

ಕೇದಾರನಾಥದಿಂದ

ದಕಮ ಣ್ದ

ಕನಾಯ ಕುಮಾರಿಯವರೆವಿಗೂ

ಕಾಣ್ಬ್ಹುದು.

ರೇವಾಬಂಜಾರ

ಎಿಂಬ್

ಅಲೆಮಾರಿ

ವಾಯ ಪಾರಕಾಿ ಗಿ ಹಣ್ದ ತುತುಾ ಅಗತ್ಯ ತೆ ಇದುದ ದರಿಿಂದ, ತ್ನ್ನ

ಪಿರ ೀತಿ ಪಾತ್ರ ನೆಚಿಚ ನ್ ನಾಯಿಯನುನ

ಲೇವಾದೇವಿಗಾರನ್ ಬ್ಳಿ ಒತೆತ ಯಿಟುಟ ವಾಯ ಪಾರದಿಂದ ಹೆಚುಚ

ಬಾಯ ಿಂಕನಾಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೊೀಗಿರುತಾತ ನೆ.

ಗಿರಿ

ಶ್ಖರಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವೆ ಪಿತ್ವಾಗಿರುತ್ತ ವೆ. ಇದೇ ರಿೀತಿ ತ್ಮ್ಮ ಪಿರ ೀತಿಪಾತ್ರ ರ ನೆನ್ಪಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿಖಾಯ ತ್ 'ತಾಜಮ ಹಲ್' ನಂತ್ಹ

ಪ್ರ ೀಮ್ಸೌಧ್ಗಳನುನ

ನಮಿಾಸಿರುವುದನುನ

ಕಾಣ್ಬ್ಹುದು.

ನಾಯಿಯನುನ

ಬಿಡಿಕೊಳುು ವುದಾಗಿ

ಇದಾದ ಕೆಲಕಾಲದ ನಂತ್ರ ಡಕಾಯಿತ್ರ ಗುಿಂಪಿಂದು ಸದರಿ

ಲೇವಾದೇವಿಗಾರನ್

ನಾಗವನ್,

ಸುಬ್ರ ಹಮ ಣ್ಯ

ದೇವಸ್ವೆ ನ್ವನುನ

ನಮಿಾಸಿರುವುದನುನ

ದೇಶಾದಯ ಿಂತ್

ನೀಡಬ್ಹುದು.

ಜೀವಂತ್

ರಾಜಸ್ವೆ ನ್ದ

ಮೂಷ್ಕಗಳನುನ

ಒಿಂದು

ಗೌರವಿಸುವುದನುನ

ದೇವಸ್ವೆ ನ್ದಲಿಿ

ಕಾಣ್ಬ್ಹುದು.

ಕಾಸರರ್ೀಡಿನ್

ಕೇರಳದ

ಪದಮ ನಾಭಸ್ವವ ಮಿ

ಕೊಳದಲಿಿ ರುವ

ಬೃಹತ್

ದೇವಸ್ವೆ ನ್ದ

ಗಾತ್ರ ದ

ಜೀವಂತ್

ಆಸಿತ , ಹಣ್, ಒಡವೆ ವಸುತ ಗಳನುನ ತ್ಕ್ಷಣ್

ಗಾರ ಮ್ದಿಂದ

ಅನುಮಾನ್ದಿಂದ ಹೆದರಿ

ತ್ಮ್ಮ ನುನ

ಲ್ಲಟ್ಟ

ಹತಿತ ರವಿದದ ಬ್ಚಿಚ ಟುಟ

ಮಾಡಿದ

ಈ ಕೃತ್ಯ ವನುನ

ಬಾಯ ಿಂಕರನ್

ಒತೆತ ಯಿಟುಟ ಕೊಿಂಡಿದದ

ಮುದೆದ ಯನುನ

ಕಚಿಚ ಕೊಿಂಡು

ಪುಜಸುವುದನುನ

ಮೊಸಳೆಯ

ಅಚಚ ರಿಯಿಿಂದ

ಬಾಯಲಿಿ ಟುಟ ನೀಡಬ್ಹುದು.

ನೆಚಿಚ ನ್ ನಾಯಿಯ ಬ್ಗೆೆ

ದೇವಸ್ವೆ ನ್

ನಮಿಾಸಿರುವುದು ಅಪರೂಪ ಎನ್ನ ಬ್ಹುದು. ದೇವಸ್ವೆ ನ್

ನಮಿಾಸಿರುವ

ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಿಂದ

ವಿವೇಚನೆಯಿಲಿ ದೆ, ಕೊಿಂದ

ಗಾರ ಮ್ದ

ಗುಿಂಡಿ ತೆಗೆದು

ಸಮ್ಯದ ನಂತ್ರ

ಅಿಂಗಡಿಗೆ

ಬಂದು

ಮಾಲಿೀಕನ್

ಎಳೆಯುತಾತ

ಕೊಿಂಡಿದದ ತ್ನ್ನ ನುನ

ದೀತಿಯನುನ

ನ್ದಯ

ದಂಡೆಗೆ

ಕರೆದಯುದ , ದರೀಡೆಕೊೀರರು ಲ್ಲಟ್ಟ ಮಾಡಿದ ಸಂಪತ್ತ ನುನ ಬ್ಚಿಚ ಟ್ಟಟ ದದ ಜಾಗವನುನ ತ್ನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಕೆರೆದು ತೆರೆಯುತ್ತ ದೆ. ಗುಿಂಡಿಯಳಗೆ ಬಾಯ ಿಂಕನಿಂದ

ಊರಿನ್ಲಿಿ

ಚಾಲನೆಯಲಿಿ ರುವ ಸೆ ಳಪುರಾಣ್ದ ರಿೀತ್ಯ , ತ್ನ್ನ ನೆಚಿಚ ನ್ ನಾಯಿಯನುನ

ಸಂಪತ್ತ ನುನ

ಬಾಯ ಿಂಕರನು ಒತೆತ ಯಿಟುಟ

ಪುಜಾರಿಗಳು ದೇವರ ನೈವೇದಯ ಕೆಿ ತ್ಯಾರಿಸಿದ ಅನ್ನ ದ ಆ

ಬಂಧಸಬ್ಹುದೆಿಂದು

ತ್ಲೆಮ್ರೆಸಿಕೊಳುು ತಾತ ರೆ. ದರೀಡೆಕೊೀರರ

ನಾಯಿ

12-00 ಗಂಟ್ಟಗೆ ದೇವಸ್ವೆ ನ್ದ

ಯಾರಾದರೂ

ನ್ದಯ ದಂಡೆಯಲಿಿ

ಪರ ತಿನತ್ಯ

ಮ್ಧಾಯ ಹನ

ದರೀಡೆಕೊೀರರು,

ಸ್ವಗಿಸಿದರೆ

ನಾಯಿ ಗಮ್ನಸುತ್ತ ದೆ. ಸವ ಲೂ

ತ್ಪುೂ

ಪಾರ ಯಶ್ಚ ತ್ತ ಕಾಿ ಗಿ,

ನಾಯಿಯ ಸಮಾಧಯ ಮೇಲೆ ಈ ದೇವಸ್ವೆ ನ್ವನುನ ನಾಯಿಯ ಯಜಮಾನ್ ನಮಿಾಸಿರುತಾತ ನೆ ಎನ್ನ ಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪರ ದೇಶ್ದ ಬೈಗಾ ಆದವಾಸಿಗಳ ನಂಬಿಕೆಯ ಪರ ಕಾರ ಸಂಪುಟ 38

ನುಗಿೆ ,

ಮಾಲಿೀಕನಗೆ ಥಳಿಸಿ ಅಲಿಿ ದದ ಹಣ್, ಒಡವೆ ವಸುತ ಗಳನುನ

ಮೊಸಳೆಯನುನ ದೇವರ ರೂಪವೆಿಂದು ಗೌರವಿಸಿ, ಪುಜಸಿ

ಅಿಂಗಡಿಗೆ

ಲ್ಲಟ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡು ಹೊೀಗುತಾತ ರೆ. ಲ್ಲಟ್ಟ ಮಾಡಿದ

ನಾಗರಪುಜೆಗಾಗಿ

ಆದರೆ ತ್ನ್ನ

ತಾನು

ಬಂದು ಸ್ವಲ ಮ್ರುಪಾವತಿಸಿ ಅಡವಿಟ್ಟಟ ರುವ ತ್ನ್ನ

ಮ್ಮಲೆ,

ಕಂರ್ಳಿಸುವ

ಹಣ್ ಪಡೆದು

ಹಣ್ ಸಂಪಾದಸಿ ವಾಪಸುಸ

ನೆಚಿಚ ನ್

ಸೊಬ್ಗಿನಿಂದ

ಸೆ ಳಿೀಯ

ವಾಯ ಪಾರಕಾಿ ಗಿ ದೂರದ ಸೆ ಳಕೆಿ ತೆರಳುತಾತ ನೆ.

ಇವುಗಳೆಲಿ ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ನ್ದಗಳ ದಂಡೆಯ ಪರ ಕೃತಿ

ವಾಯ ಪಾರಿ,

58

ಲ್ಲಟ್ಟಯಾಗಿದದ ಗಮ್ನಸಿದ

ಹಣ್,

ಮಾಲಿೀಕ,

ವಸುತ ಗಳು ಅವುಗಳನುನ

ಇರುವುದನುನ ತ್ನ್ನ

ವಶ್ಕೆಿ

ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು ಈ ನಾಯಿಯ ಜಾಣೆಮ ಯಿಿಂದ ಮ್ತುತ ಸ್ವವ ಮಿಭಕತ ಯಿಿಂದ

ಲ್ಲಟ್ಟಯಾಗಿ

ಕಳೆದುಹೊೀಗಿದದ

ತ್ನ್ನ ಎಲಾಿ ಆಸಿತ ಮ್ತೆತ ಸಿಕಿ ತೆಿಂದು ಸಂತೀಷರ್ಿಂಡ ಬಾಯ ಿಂಕನ್

ಮಾಲಿೀಕ,

ಇನುನ

ನಾಯಿಯನುನ

ಒತೆತ ಯಾಗಿ ಇಟುಟ ಕೊಳುು ವುದು ಸೂಕತ ಅಲಿ , ಧ್ಮ್ಾವೂ ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ಅಲಿ

ಎಿಂದುಕೊಿಂಡು

ನಾಯಿಯನುನ

ನಾಯಿಯ

ಒತೆತ ಯಿಟುಟ

ಸ್ವಲವನುನ

ವಜಾ

ಮಾಲಿೀಕನು

ಪಡೆದುಕೊಿಂಡಿದದ

ಮಾಡಿ

ನಾಯಿಯನುನ

ಹಣ್ ಸ್ವಲದೆ ತ್ನ್ನ ನೆಚಿಚ ನ್ ನಾಯಿಯನೆನ ೀ ಒತೆತ ಯಿಟುಟ ಸ್ವಲ

ಪಡೆದ

ಅಲೆಮಾರಿ

ಕಲಾತ್ಮ ಕವಾದ,

ವಾಯ ಪಾರಿ

ವಿಶಾಲವಾದ

ಇಷ್ಟ ಿಂದು

ದೇವಸ್ವೆ ನ್ವನುನ

ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿ, ತ್ನ್ನ ಮಾಲಿೀಕನ್ ಬ್ಳಿ ಹೊೀಗುವಂತೆ

ಕಟ್ಟಟ ಸಲು ಸ್ವಧ್ಯ ವೇ ಎಿಂದು ಬ್ಹಳಷ್ಟಟ

ಮೈಡವಿ,

ಪರ ಶ್ನ ಸುತಾತ ರೆ.

ಆದರೆ ಶಾವ ನ್ ಸ್ವಕಾಣಿಕೆ ಪಿರ ಯರು

ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುತಾತ ನೆ. ನ್ಡೆದ ಎಲಾಿ ಘಟನೆಗಳನುನ

ಎದೆಯುಬಿಬ ಸಿ

ಹೇಳುತಾತ ರೆ,

ವಿವರವಾಗಿ ಒಿಂದು ಪತ್ರ ದಲಿಿ ನ್ಮೂದಸಿ ಆ ಪತ್ರ ವನುನ

ವಿಧೇಯತೆ, ವಿಶಾವ ಸಕೆಿ

ನಾಯಿಯ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಟ , ನನ್ನ ಯಜಮಾನ್ನ್ ಹತಿತ ರ

ದೇವಸ್ವೆ ನ್, ಸಂರಕಮ ತ್ ಸ್ವಮ ರಕವಾಗಿದುದ , ದೇವಸ್ವೆ ನ್ದ

ಹೊೀಗು ಎಿಂದು ಸಂತೀಷದಿಂದ ನಾಯಿಯ ಮೈ

ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಣೆಯನುನ 'ಆಕಾಯಾಲಾಜಕಲ್ ಸವೇಾ

ಸವರಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತಾತ ನೆ. ಬಾಯ ಿಂಕನ್ ಮಾಲಿೀಕನಿಂದ

ಆಫ್ಟ ಇಿಂಡಿಯಾ'ದವರು ವಹಿಸಿಕೊಿಂಡಿರುತಾತ ರೆ. ಸದರಿ

ಬಿಡುಗಡೆರ್ಿಂಡ

ಇಲಾಖೆಯ ರಕ್ಷಣ್ಣಧಕಾರಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ, ಹಾಗೂ

ನಾಯಿಗೆ

ತಿಿಂಡಿತಿನಸು

ನಾಯಿ,

ವಾಯ ಪಾರಕಾಿ ಗಿ ತೆರಳಿದದ

ತ್ನ್ನ

ತಿನನ ಸಿ

ಯಜಮಾನ್

ದಕಿ ನ್ಲೆಿ ೀ ಯಜಮಾನ್ನುನ

ಲಭಯ ವಿರುವ

ಸೆ ಳಿೀಯರು

ಇದೂ

ನಾಯಿಯ

ಸಂದ ಗೌರವ ಎಿಂದು. ಈ

ಚಾರಿತಿರ ಕ

ದಾಖಲೆಗಳ

ದೇವಸ್ವೆ ನ್

ದೂರ ಪರ ದೇಶ್ಕೆಿ ತೆರಳಿದದ ನಾಯಿಯ ಮಾಲಿೀಕನು ಸಹ

ಕೊೀಕಲಾಯ ದೇವನಿಂದ

ವಾಯ ಪಾರದಲಿಿ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ, ತಾನು ಪಡೆದದದ

ತಿಳಿದುಬ್ರುತ್ತ ದೆ. ಆದರೆ ದೇವಸ್ವೆ ನ್ದ ಪಾರ ಿಂಗಣ್ದಲಿಿ

ಸ್ವಲವನುನ

ಪರ ದಶ್ಾಸಲೂ ಟ್ಟಟ ರುವ

ಮಾಡಿ,

ನಾಯಿಯನುನ

ವಂಶ್ಸೆ

ಹುಡುಕಕೊಿಂಡು ಹೊೀಗುತ್ತ ದೆ. ಅತ್ತ ವಾಯ ಪಾರಕೆಿ ಿಂದು

ವಾಪಸುಸ

ಕಾಲಚೂರಿ

ಪರ ಕಾರ

ರಾಜ

ನಮಿಾಸಲೂ ಟ್ಟಟ ದೆ

ಎಿಂದು

ಸೂಚನಾಫಲಕದಲಿಿ

ಬಿಡಿಕೊಿಂಡು ಹೊೀಗಬೇಕೆಿಂದು ಬಾಯ ಿಂಕನ್ ಊರಿನ್ತ್ತ

ಹೇಳಿದ

ಬ್ರುತಿತ ರುವಾಗ ದಾರಿ ಮ್ಧೆಯ

ನ್ಮೂದಸಿರುತಾತ ರೆ. ಅಲಿ ದೆ, ಇನೂನ ಬ್ಹಳಷ್ಟಟ ಜನ್ರ

ತ್ನ್ನ ತ್ತ

ಓಡಿಬಂದ ತ್ನ್ನ

ಬಾಲ ಅಲಾಿ ಡಿಸುತಾತ

ನಾಯಿಯನುನ

ನೀಡಿದ

ಸೆ ಳಪುರಾಣ್ದ

ಮೇಲೆ

ನಂಬಿಕೆಯ

ಪರ ಕಾರ

ಸ್ವರಾಿಂಶ್ವನೆನ ೀ ದೇವಸ್ವೆ ನ್ವನುನ

ನಾಯಿಯ ಮಾಲಿೀಕ, ತಾನು ಒತೆತ ಯಿಟುಟ ಸ್ವಲ ಪಡೆದ

ಆದಶಂಕರಾಚಾಯಾರು

ಬಾಯ ಿಂಕನಾಗೆ ಮೊೀಸಮಾಡಿ ತಾನು ಸ್ವಲ ತಿೀರಿಸುವ

ವಿಮೊೀಚನೆಗಾಗಿ, ಆ ಪರ ದೇಶ್ದ ರಾಜನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ

ಮೊದಲೇ

ನಮಿಾಸಿದರೆಿಂದು ತಿಳಿದುಬ್ರುತ್ತ ದೆ. ಆ ಕಾರಣ್ದಿಂದಲೇ

ತ್ಪಿೂ ಸಿಕೊಿಂಡು

ಓಡಿಬಂದದೆ

ಅತಿೀವವಾಗಿ

ಕೊೀಪರ್ಿಂಡು,

ಎಿಂದುಕೊಿಂಡು ತ್ನ್ನ ಲಿಿ ದದ

ಕತಿತ ತ ಯಿಿಂದ

ನಾಯಿಗೆ

ಬ್ಲವಾಗಿ

ಈ ದೇವಸ್ವೆ ನ್ಕೆಿ

ತ್ಮ್ಮ

ಶ್ರ ೀ

ಗುರುವಿನ್

ಋಣ್,

ಅವರು ಋಣ್ಮುಕೆತೀಶ್ವ ರ ಎಿಂದು

ಕರೆದರೆಿಂದು ಸೆ ಳಿೀಯರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತ ದೆ.

ಹೊಡೆಯುತಾತ ನೆ. ಇವನ್ ಹೊಡೆತ್ಕೆಿ ನಾಯಿ ಸೆ ಳದಲೆಿ ೀ ವಿಲಿ ವಿಲಿ ಒದಾದ ಡಿ ಸ್ವವನ್ನ ಪುೂ ತ್ತ ದೆ. ತ್ನ್ನ ಇಳಿದ

ಮೇಲೆ,

ನಾಯಿಯ

ಬ್ಗೆೆ

ಕೊೀಪ

ಮ್ರುಕರ್ಿಂಡು

ನಾಯಿಯ ಮೈ ಸವರುತಾತ , ನಾಯಿಯ ಕತಿತ ನ್ಲಿಿ ರುವ ಪತ್ರ ವನುನ

ಗಮ್ನಸಿದ ವಾಯ ಪಾರಿ ಆ ಪತ್ರ

ನೀಡಲಾಗಿ, ತ್ನ್ನ

ಬಿಡಿಸಿ

ತ್ಪಿೂ ನ್ ಅರಿವಾಗಿ, ಹಿಿಂದೆ ಮುಿಂದೆ

ಯೀಚಿಸದೆ, ದುಡುಕನಿಂದ ನ್ನ್ನ ಪಾರ ಣ್ಕೆಿ ಸಮ್ನಾದ ಈ ಪಿರ ೀತಿ ಪಾತ್ರ ನಾಯಿಯನುನ

ಕೊಿಂದು ಬಿಟ್ಟಟ ನ್ಲಿ

ಎಿಂದು ಶೀಕತ್ಪತ ನಾಗಿ ನಾಯಿಯನುನ ನ್ಮ್ಾದಾ

ನ್ದಯ

ಮಾಡುತಾತ ನೆ. ತ್ನ್ನ ನಾಯಿಯನುನ

ದಂಡೆಯ

ಆ ಗಾರ ಮ್ದ

ಮೇಲೆ

ಸಮಾಧ

ಪಿರ ೀತಿ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕಸೆ

ಕೊಿಂದÀ ಪಾರ ಯಶ್ಚ ತ್ತ ಕಾಿ ಗಿ ಮ್ತುತ

ಸೆ ಳಪುರಾಣ್, ಚಾರಿತಿರ ಕ ದಾಖಲೆ, ಜನ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ದೇವಸ್ವೆ ನ್ದ ಮುಿಂದೆ ಭಕತ ರು (ಸದಾಕಾಲ) ಪುಜೆ

ಸಲಿಿ ಸಲು

ಉದದ ನೆಯ

ಸರತಿ

ಸ್ವಲಿನ್ಲಿಿ

ನಾಯಿಯ ಋಣ್ ತಿೀರಿಸಲು ನಾಯಿಯ ಸಮಾಧಯ

ನಿಂತಿರುವುದು

ಮೇಲೆ ಭವಯ ವಾದ ದೇವಸ್ವೆ ನ್ವನುನ

ಸರತಿಯಲಿಿ ದಶ್ಾನ್ಕಾಿ ಗಿ ನಿಂತಿರುವವರ ಅಿಂತ್ಗಾತ್

ವಾಯ ಪಾರಿ

ಕಟ್ಟಟ ಸಿದನೆಿಂದು

ಆ ಅಲೆಮಾರಿ

ಸೆ ಳಿೀಯ

ಆದವಾಸಿ

ಸೂಯಾನ್

ಬೆಳಕನ್ಷ್ಟಟ

ಸತ್ಯ .

ಬಂiÀÄಕೆ ಒಿಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಅದೂ ತಾವು ಪಡೆದರುವ

ಜನಾಿಂಗ ಹೇಳುತಾತ ರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೆ ಳ ಪುರಾಣ್ವನುನ

ಸ್ವಲಗಳಿಿಂದ, ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಋಣ್ಗಳಿಿಂದ ಆದಷ್ಟಟ

ಅಲಿಿ ನ್ ಎಲಾಿ ಜನ್ರು ಒಪುೂ ವುದಲಿ . ವಾಯ ಪಾರಕಾಿ ಗಿ

ಬೇಗ

ಸಂಪುಟ 38

59

ಮುಕತ ರ್ಳಿಸು

ಎಿಂದು ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ಪಾರ ಥಿಾಸಿಕೊಳುು ವುದಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಋಣ್ಗಳಿಿಂದ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳ

ಮುಕತ ರಾಗಲು ಋಣ್,

ಆದರೆ

ಕೆಲವು

ಕಷಟ

ಸ್ವಧ್ಯ ವೇ?

ಅದೂ

ಸಿದೆ ಪಡಿಸಲು

ಋಣ್,

ಋಣಿಯಾಗಿರುತೆತ ೀನೆ.

ಗುರುವಿನ್

ಒಡಹುಟ್ಟಟ ದವರ ಪಿರ ೀತಿ, ವಾತ್ಸ ಲಯ ಗಳ ಋಣ್; ಇದಕೆಿ ಪುರಕವಾಗಿ

ಮ್ಹಾನ್

ಜ.ಎಸ್.ಶ್ವರುದರ ಪೂ ನ್ವರ ನೆನ್ಪಾಗುತ್ತ ದೆ.

ಕವಿ ಒಿಂದು

ಶ್ರ ೀ ಕವನ್

'ಎನತು ಜನ್ಮ ದಲಿ, ಎನತು ಜನ್ರಿಗೆ,

ಎನತು ನಾವು ಋಣಿಯೀ, ತಿಳಿದು ನೀಡಿದರೆ ಬಾಳು ಎಿಂಬುದದು 'ಋಣ್'ದ ರತ್ನ ಗಣಿಯೀ". ಈ ಕವನ್ ಎಷ್ಟಟ ಅಥಾಗಭಿಾತ್. ಇಷಟ ಕೂಿ ಈ ದೇವಸ್ವೆ ನ್ ಇರುವ ಸೆ ಳ, ರಾಜಯ ದ ಬ್ಗೆೆ ತಿಳಿಸದೆ ಇದದ ರೆ ಋಣ್ಮುಕತ ನಾಗುವುದು

ಆಗಬ್ಹುದು.

ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಈ ಲೇಖನ್

ಹಲವು

ಸುದದ

ಮಾಧ್ಯ ಮ್ಗಳಿಗೆ

ಕಲಾತ್ಮ ಕವಾದ ಈ ಮ್ಹಾನ್ ದೇವಸ್ವೆ ನ್ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ದ

ಬ್ಹುದಡೆ

ರಾಜಯ ವಾದ

ಮ್ಧ್ಯ ಪರ ದೇಶ್

ರಾಜಯ ದ ದಿಂಡೊೀನ ಜಲಾಿ ಕೇಿಂದರ ದಿಂದ 16 ಕ.ಮಿೀ. ದೂರದಲಿಿ ರುವ

ಕುಕೆಿ ರ

ಮಂಥ

ಗಾರ ಮ್ದಲಿಿ

ಪವಿತ್ರ ವಾದ ನ್ಮ್ಾದಾ ನ್ದಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ಈ 'ಋಣ್ಮುಕೆತೀಶ್ವ ರ'ನ್

ದಶ್ಾನ್

ಮಾಡಿ

ಮುಕತ ರಾರ್ೀಣ್'.

ಶ್ರ ೀಮಂತಿಕೆ ಸಂತ್ನಬ್ಬ ಮಂದರದಲಿಿ ಪಾರ ಥಾನೆ ಸಲಿಿ ಸುತಿತ ದದ . ಅಲಿಿ ಗೆ ಬಂದ ಶ್ರ ೀಮಂತ್ ವತ್ಾಕನಗೆ ಸಂತ್ ನ್ನುನ ನೀಡಿ ಕನಕರವೆನಸಿತು. ಆತ್ ಸ್ವವಿರ ಬೆಳಿು ಯ ನಾಣ್ಯ ಗಳನುನ ದಾನ್ವಾಗಿ ನೀಡಲು ಮುಿಂದಾದ.. ಆಗ ಸಂತ್ ಕೇಳಿದ, ‘ಒಿಂದು ನಮಿಷ ತ್ಡೆಯಿರಿ. ನಾನು ಈ ಹಣ್ವನುನ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದು ಸರಿಯೀ, ತ್ಪೂ ೀ ಎಿಂದು ರ್ತಾತ ಗುತಿತ ಲಿ . ನೀವು ಶ್ರ ೀಮಂತ್ರೇ? ನಮ್ಮ ಬ್ಳಿ ಇನ್ನ ಷ್ಟಟ ಹಣ್ವಿದೆಯೇ?’ ‘ನಾನು ಈ ಊರಿಗೇ ಶ್ರ ೀಮಂತ್. ನ್ನ್ನ ಬ್ಳಿ ಇದರ ಸ್ವವಿರ ಪಟುಟ ಹಣ್ವಿದೆ’ ಎಿಂದ ಶ್ರ ೀಮಂತ್. ‘ಅಷ್ಟಟ ಹಣ್ ಸ್ವಕೇ ಅಥವಾ ಇನ್ನ ಷ್ಟಟ ಸಂಪಾದಸುವ ಆಸ್ಥಯಿದೆಯೇ?’ ‘ನಾನು ಈ ಊರಿಗಷ್ಟಟ ೀ ಅಲಿ ಇಡಿೀ ದೇಶ್ಕೆಿ ೀ ಶ್ರ ೀಮಂತ್ ನಾಗಬೇಕು. ಅದಕಾಿ ಗಿ ಪರ ತಿದನ್ ನಾನು ಕಷಟ ಪಟುಟ ದುಡಿಯುತಿತ ದೆದ ೀನೆ’. ‘ಶ್ರ ೀಮಂತ್ನಾಗಬೇಕು ಎಿಂದು ನೀವು ದೇವರಲಿಿ ಪಾರ ಥಿಾಸುತಿತ ೀರ?’ ‘ಹೌದು, ಪರ ತಿದನ್ ನಾನು ದೇವರಲಿಿ ಇನ್ನ ಷ್ಟಟ ಹಣ್ಕಾಿ ಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳುು ತೆತ ೀನೆ’ ಎಿಂದ ಶ್ರ ೀಮಂತ್. ನಾಣ್ಯ ಗಳಿದದ ಚಿೀಲವನುನ ಸಂತ್ ಶ್ರ ೀಮಂತ್ನ್ ಕೈಯಲಿಿ ಡುತಾತ ಹೇಳಿದ-‘ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಭಿಕುಮ ಕನಿಂದ ಶ್ರ ೀಮಂತ್ನಬ್ಬ ದಾನ್ ತೆಗೆದು ಕೊಳುು ವುದು ಸರಿಯಲಿ !’ ಎಿಂದ. ‘ಏನು? ನೀವು ನ್ನ್ನ ನುನ ಭಿಕುಮ ಕ ಎನುನ ತಿತ ದದ ೀರ? ನಮ್ಮ ನುನ ನೀವು ಶ್ರ ೀಮಂತ್ರು ಎಿಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಮೂಖಾತ್ನ್ ವಲಿ ವೆ?’ ಎಿಂದು ಕುಪಿತ್ನಾದ ಶ್ರ ೀಮಂತ್. ಸಂತ್ ಅಷ್ಟಟ ೀ ಶಾಿಂತಿಯಿಿಂದ ಹೇಳಿದ- ‘ಹೌದು ನಾನು ಶ್ರ ೀಮಂತ್ನೇ. ಏಕೆಿಂದರೆ ದೇವರು ನ್ನ್ಗೇನು ಕೊಟ್ಟಟ ದಾದ ನೀ ಅಷಟ ರಲಿಿ ನ್ನ್ಗೆ ತೃಪಿತ ಯಿದೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟಟ ಲಾಿ ಕೊಟ್ಟಟ ದದ ರೂ ಇನೂನ ಬೇಕು ಎಿಂದು ದೇವರಲಿಿ ಬೇಡುವ ನೀವು ಭಿಕುಮ ಕರಲಿ ವೇ?’

ಸಂಪುಟ 38

60

ಸಂಚಿಕೆ 2

ಋಣ್,


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ನಾನೂ ಕನನ ಡದಲಿಾ ಗಣಿತ್ ಪಠ್ಯ ಪುಸತ ಕ ಬ್ರೆದದೆದ ! ಶಂಕರ ತಿಮ್ಮ ಯಯ ಹೆಗಡೆ

ಸುಮಾರು ೪೨-೪೩ ವಷಾಗಳ ಹಿಿಂದೆ ಪರ ಕಟವಾದ ಕೆಳಗೆ ತೀರಿಸಿದ ಗಣಿತ್ ಪುಸತ ಕವನುನ ನಾನು ನ್ನ್ನ ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕ ವೃತಿತ ಯ ಮೊದಲ ದನ್ಗಳಲಿಿ ಬ್ರೆದದುದ .

ಕನ್ನ ಡದಲಿಿ ಈ ಪುಸತ ಕ ಬ್ರೆದಾಗಿನ್ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ನೆನ್ಪುಗಳನುನ

ಸಂಕಮ ಪತ ವಾಗಿ ನಮೊಮ ಿಂದಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳುು ವದೇ ಈ ಕರುಲೇಖನ್ದ ಉದೆದ ೀಶ್.

ಪಠ್ಯ ಪುಸತ ಕ ಹೊರ ಪುಟಗಳು ನ್ನ್ಗೆ ಈ ಪುಸತ ಕ ಬ್ರೆಯುವ ಅವಕಾಶ್ ಸಿಕಿ ದುದ ೧೯೬೯

ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕನಾಗಿ ಹೊೀದೆ.

ರಲಿಿ . ಆಗ ನ್ನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮ್ಗ ತಾಯಿಯ ಗಭಾದಲಿಿ ದದ .

ಮೇಲ್ಲ ಒಿಂದು-ಒಿಂದೂವರೆ ವಷಾ ಬ್ರೆಯುವ ಕೆಲಸ

ಅವನು ಒಿಂಭತುತ ತಿಿಂಗಳಿಗೇ ಹೊರಗೆ ಬಂದ. ಆದರೆ

ಮುಿಂದುವರಿಯಿತು. ಕರಡಚುಚ ತಿದದ , ಪುಸತ ಕ ಅಚಾಚ ಗಿ,

ಪುಸತ ಕ ಬ್ರೆದು ಮುಗಿಸಿ, ಅಚಾಚ ಗಿ ಹೊರಬ್ರಲು ೫೯ಕೂಿ

ಪರ ಕಾಶ್ತ್ವಾದದುದ

ಹೆಚುಚ

ಪುಸತ ಕಕಾಿ ಗಿ

ತಿಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾದವು.

ಧಾರವಾಡದ

ಕಟ್ಟಟ ಲ್

ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕನಾಗಿದೆದ . ಗುಲಬ್ಗಾದಲಿಿ ದದ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

೧೯೬೯ರಲಿಿ ನಾನು

ಮುಿಂದನ್

ಕಾಲೇಜನ್ಲಿಿ ವಷಾ

(ಇಿಂದನ್ ಕಲಬುಗಿಾ) ಕನಾಾಟಕ ಸ್ವನ ತ್ಕೊೀತ್ತ ರ

ಕೇಿಂದರ ದಲಿಿ

(ಇಿಂದನ್ ಗುಲಬ್ಗಾಾ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ) ಗಣಿತ್ಶಾಸತ ರದ ಸಂಪುಟ 38

61

ನ್ನ್ಗೆ

ಗುಲಬ್ಗಾಕೆಿ

ಹೊೀದ

೧೯೭೫ ಎಪಿರ ಲ್ಮೇ ಸುಮಾರಿಗೆ. ಗೌರವಧ್ನ್

ಬ್ರುವ

ಹೊತಿತ ಗೆ

ನಾನಾಗಲೆ ಕೆನ್ಡಾದಲಿಿ ನ್ನ್ನ ಪಿ. ಎಚ್. ಡಿ. ಪದವಿಗಾಗಿ ಓದುತಿತ ದೆದ . ಈ ಪುಸತ ಕದಲಿಿ ಹತುತ ಅಧಾಯ ಯಗಳಿವೆ. ಪಾರಿಭಾಷ್ಕ ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಟ ಯನನ ಳರ್ಿಂಡು ೩೦೪ ಪುಟಗಳಿವೆ. ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಧಾಯ ಯಯಗಳನುನ

ಆಗಿನ್ ನ್ನ್ನ

ಕನ್ನ ಡದಲಿಿ

ಬ್ರೆಯಹತಿತ ದಾಗ

ಸಹೊೀದಯ ೀಗಿ ಪರ ಪ್ಸರ್ ಎಸ್. ಬಿ. ರ್ಖಲೆಯವರು

ಮುಖಯ

ಬ್ರೆದರು. ಉಳಿದ ಎಿಂಟು ಅಧಾಯ ಯಗಳನುನ

ಪಾರಿಭಾಷ್ಕ ಪದಗಳಷ್ಟಟ

ಬ್ರೆದೆ. ನ್ಮ್ಮ

ಕರಡಚುಚ ಗಳನುನ

ನಾನು

ಪರಿಶ್ೀಲಿಸಿ, ಸಲಹೆ,

ನ್ಮ್ಗೆ

ಎದುರಾದ

ಸಮ್ಸ್ಥಯ ಯೆಿಂದರೆ ಭಾಷ್ಟ. ತಾಿಂತಿರ ಕ ಪದಗಳ ಅಲಿ . ಕಾಲೇಜು ಮ್ಟಟ ದ

ಗಣಿತ್ ಪುಸತ ಕಕೆಿ ಸೂಕತ ವಾದ ಸ್ವಮಾನ್ಯ ಭಾಷ್ಟ ಕೂಡ

ಸಹಾಯಗಳ-ನನ ತ್ತ ವರೆಿಂದರೆ, ಸಂಪಾದಕ ಸಮಿತಿಯ

ನ್ಮ್ಗೆ

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರೂ, ನ್ಮ್ಮ

ಬ್ಳಸಬೇಕತುತ . ಒಿಂದು ದೃಷ್ಟ ಯಿಿಂದ ಹೇಳಬೇಕೆಿಂದರೆ,

ಹಿರಿಯ ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕರೂ ಆಗಿದದ

ಫರ ಫೆಸರ್ ಕೆ. ಎಸ್. ಆಮೂರ ಅವರು.

ನಾವು

ವಿಷಯಗಳ ಆಯೆಿ ಯಾಗಲಿ, ಅವುಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಲಿ ಕಷಟ ವಾಗಿರಲಿಲಿ . ಪುಸತ ಕ ಬ್ರೆಯುವ ಸಮ್ಯದಲಿಿ

ಹೊಸದಾಗಿತುತ . ಕನ್ನ ಡದಲಿಿ

ಕನ್ನ ಡಕೆಿ

ತುಿಂಬ್

ಕಾಳಜಯಿಿಂದ

“ಬ್ರೆದೆವು”

ಅನುನ ವದಕಿ ಿಂತ್,

“ಅನುವಾದಸಿದೆವು”

ಎಿಂದರೂ

ಅಸಮಂಜಸವಾಗಲಾರದು.

ಪರ ಥಮ್ ವಷಾದ B.Sc. ವಗಾಕೆಿ ಇರುವ ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ್ವನುನ

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮ್ತುತ ಮಾಧ್ಯ ಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲಿಿ ಕನ್ನ ಡ

ಆಧ್ರಿಸಿ

ಕಲಿಸಿದ

ಮಾಧ್ಯ ಮ್ ಬ್ಹಳ ವಷಾಗಳಿಿಂದ ಜಾರಿಯಲಿಿ ಇತ್ತ ಲಿ ವೇ.

ಅನುಭವದಿಂದಾಗಿ, ವಿಷಯಗಳನುನ ಯಾವ ಕರ ಮ್ದಲಿಿ ,

ಹಾಗಾಗಿ ಅಿಂಕಗಣಿತ್, ಭೂಮಿತಿ, ಮ್ತುತ ಕೆಲಮ್ಟ್ಟಟ ಗೆ

ಯಾವ

ಬಿೀಜಗಣಿತ್ಗಳ

ವಿಷಗಳನುನ

ಆರಿಸಿಕೊಿಂಡೆವು.

ಮ್ಟಟ ದಲಿಿ

ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕೆಿಂದು

ನಧ್ಾರಿಸುವದೂ ತ್ಕಿ ಮ್ಟ್ಟಟ ಗೆ ಸುಲಭವೇ ಆಗಿತೆತ ನನ . ಆಗ

ನ್ಮ್ಗೆ

ಸಹಾಯಕೆಿ ಿಂದು

ಗರ ಿಂಥಗಳೆಿಂದರೆ

ಇದದ

ಇಿಂಗಿಿ ಷನ್ಲಿಿ ದದ

ಪಠ್ಯ ಪುಸತ ಕಗಳು ಮ್ತುತ

ಕೆಲವೇ

ಇಿಂಗಿಿ ಷ್-ಕನ್ನ ಡ ನಘಂಟು

ಮಾತ್ರ . ಹಾಯಸೂಿ ಲು ಗಣಿತ್ ಪುಸತ ಕಗಳನುನ ಗಣಿತ್ಕೆಿ

ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ

ಪುಸತ ಕಗಳನುನ

ಆಕರ

ಬಿಟಟ ರೆ

ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕನ್ನ ಡ

ನೀಡಿದ

ನೆನ್ಪಿಲಿ .

ಸಲಹೆಗಾಗಿ,

ಕನ್ನ ಡದಲಿಿ ವೈಜಾಾ ನಕ ಗರ ಿಂಥಗಳನುನ ಬ್ರೆದವರಾರೂ ಸಂಪಕಾದಲಿಿ ರಲಿಲಿ .

ಹತೆತ ಿಂಟು

ಹಲವು

ಪಾರಿಭಾಷ್ಕ

ವಷಾಗಳಿಿಂದ

ಸ್ವವಾತಿರ ಕವಾಗಿ

ಪದಗಳು

ರೂಢಿಯಲಿಿ ದುದ ,

ಸಿವ ೀಕರಿಸಲೂ ಟ್ಟಟ ದದ ವು.

ಅವುಗಳನುನ

ಬ್ದಲಿಸುವ ಪರ ಶ್ನ ಯೇ ಇರಲಿಲಿ . ಇಲಿಿ ಎರಡು ಮಾತು: •ಇಿಂದನ್

ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ್ದಲಿಿ ,

ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ್ಕಿ ಿಂತ್ ಅಿಂದು

೧೯೬೦ರ

ಸ್ವಕಷ್ಟಟ

ಕಾಲೇಜನ್ಲಿಿ

ವಿಷಯಗಳನುನ

ದಶ್ಕದಲಿಿ ದದ

ಬ್ದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕಲಿಸುತಿತ ದದ

ಇಿಂದನ್

ಹಲವು

ಹಾಯಸೂಿ ಲು

ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ್ದಲಿಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. •೧೯೫೬ರಲಿಿ ಯೇ

ಕನಾಾಟಕ

ಶಾಲಾ

ಇಿಂದನ್ ತಾಿಂತಿರ ಕ ಯುಗಕೆಿ

ಹಾಯಸೂಿ ಲು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತ್ರವೆ, ಅಿಂದರೆ ೧೯೬೨ ರ

ದನ್ಬ್ಳಕೆಯ ಯಾವ ತಾಿಂತಿರ ಕ ಸವಲತುತ ಗಳೂ ಇಲಿ ದ

ಕನಾಾಟಕದ

ದನ್ಗಳು. ಸ್ಥಲ್ ಫೀನು, ಪಸಾನ್ಲ್ ಕಂಪೂಯ ಟರ್,

ಮಾಧ್ಯ ಮ್ವೇ ಆದರೂ ನಾನು ಕಲಿತ್ ಪಠ್ಯ ಪುಸತ ಕಗಳ

ಇಿಂಟನೆಾಟಗಳ ಆವಿಷಿ ರವವೇ ಆಗಿರಲಿಲಿ .

ಭಾಷ್ಟಗೂ, ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರಿನ್ ಪುಸತ ಕಗಳ ಭಾಷ್ಟಗೂ

ಬ್ಳಕೆಯೂ

ಎಲೆಕೊಟ ರೀನಕ್ಸ

ತುಿಂಬಾ

ಅಿಂಚೆಯ

ವಿರಳವಾಗಿತುತ .

ಸಂಶೀಧ್ನೆಯಾದದೆದ ೀ

೧೯೭೧ರ ನಂತ್ರ. ಜನ್ಸಮಾನ್ಯ ರಿಗೆ ಲಭಯ ವಾದದುದ ೧೯೯೫ರ ಸುಮಾರಿಗೆ Google, Wikipediaಗಳು ಸವ ಲೂ ಹೆಚುಚ -ಕಡಿಮ್ಮ ೨೧ನೇ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದ ಆವಿಷಿ ರಗಳು. Smartphone, tabletsಗಳೆಲಿ ಜನಸಿದವು.

ಅಿಂದು

ಹತುತ

ವಷಾಗಳಿತಿತ ೀಚೆ

ಇವೆಲಿ ವುಗಳ

ಕಲೂ ನೆ

ಕನ್ಸಿನ್ಲಿಿ ಯೂ ಇರದ ನ್ಮ್ಗೆ, ಪುಸತ ಕ ಬ್ರೆಯಲು ಸವಲತುತ ,

ಸಲಕರಣೆ,

ಸ್ವಧ್ನ್ಗಳ

ಕೊರತೆಯಿದೆ

ಅನಸಿರಲಿಲಿ ಎಿಂದೇ ಹೇಳಬ್ಹುದು.

ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ್

ಹಳೆಯ

ನಾನು

ಬ್ಳಿಕ.

ಫೀನುಗಳ

ಓದದುದ

ಬಂದದುದ

ಧಾರವಾಡ ಹೇಗಿತೆತ ಿಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳಿು . ಆದು ಇಿಂದನ್

ಸ್ವದಾ

ನಾನು

ಏಕತೆ

ಆದರೂ,

ಬೆರಳಂಚಿನ್ಲಿಿ ಅಜೀಣ್ಾವಾಗುವಷ್ಟಟ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವ ಹೊೀಲಿಸಿದರೆ ೧೯೬೯ರ

ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ್ದಲಿಿ

ಏಕೀಕರಣ್

ಮುಿಂಬ್ಯಿ

ಪದದ ತಿಯಲಿಿ .

ಕನ್ನ ಡ

ಹಲವು ವಯ ತಾಯ ಸಗಳಿದದ ವು. ಇoಗಿಿ ಷ್ನ್ಲಿಿ ದನ್ಬ್ಳಕೆಯಲಿಿ ರುವ ಹಲವು ಸ್ವಮಾನ್ಯ ಪದಗಳನುನ

ಗಣಿತ್ದಲಿಿ

ವಿಶ್ಷಟ

ಅಥಾದಲಿಿ

ಬ್ಳಸುತಾತ ರೆ; ನಾವೂ ಬ್ಳಸಿದೆದ ೀವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ constant: ಸಿೆ ರಾಿಂಕ, converse: ವಿಲೀಮ್ Expression: ರಾಶ್, Function: ಬಿಿಂಬ್ಕ, Relation: ಸಂಬಂಧ್ಕ, Term: ಪದ, Variable: ಚರ, ಇತಾಯ ದ. ಈ ಇಿಂಗಿಿ ಷ್ ಪದಗಳ ದನ್ಬ್ಳಕೆಯ ಅಥಾ ನಮ್ಗೆಲಿ ರ್ತೆತ ೀ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಪದಗಳಿಗೆ ಒಿಂದಕಿ ಿಂತ್ ಹೆಚುಚ ಅಥಾಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ನ್ಮ್ಮ

ಪುಸತ ಕದಲಿಿ ಚಚಿಾಸಿದ

ಹಲವು ಹೊಸ ಪರಿಕಲೂ ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಪಾರಿಭಾಷ್ಕ ಸಂಪುಟ 38

62

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ಪದಗಳನುನ

ಟಂಕಸುವದು ಅವಶ್ಯ ವಾಯಿತು. ಹಿೀಗೆ

ಟಂಕಸುವಾಗ ನಾವು ಇಟುಟ ಕೊಿಂಡ ಉದೆದ ೀಶ್ಗಳೆಿಂದರೆ: •

ಪರಿಕಲೂ ನೆಗೆ ಅದೇ ಶ್ಬ್ದ ವನುನ

ಸ್ವಹಿತ್ಯ ದಲಿಿ , ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಮಾನ್ ಅಥಾದ ಪಯಾಾಯ ಪದಗಳನುನ

ಆಯುದ ಕೊಿಂಡ ಪಾರಿಭಾಷ್ಕ ಪದ, ಅದು

ಉಪಯೀಗಿಸಬೇಕು.

ಬ್ಳಸುವದು ಸ್ವಮಾನ್ಯ .

ವಿವರಿಸುವ ಪರಿಕಲೂ ನೆ ಏನೆಿಂದು ಸೂಚಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. •

ಉಚಾಚ ರಕೂಿ , ನೆನ್ಪಿಟುಟ ಕೊಳು ಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿರಬೇಕು.

ವಿಷಯದ ಗಂಭಿೀಯಾತೆಯನುನ ಕಾಯುದ ಕೊಳು ಬೇಕು.

ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು: •

ಸ್ವಿಂತ್, ಅನಂತ್ (finite, infinite)

ಯೂಕಿ ಡನ್ ಭಾಗಕಾರ ಪದೆ ತಿ (Euclid’s Algorithm)

ಕರ ಮ್ಚೌಕ (Matrix)

ಪಲಿ ಟ್ಟಸು (Transpose)

ಶ್ರ ೀಢಿ, ಶ್ರ ೀಣಿ (Sequence, Series)

ಸಮಾಿಂತ್ರ

ಶ್ರ ೀಣಿ,

ಭೌಮಿತಿಕ

ಶ್ರ ೀಣಿ

ವಯ ಸತ

ಸಮಾಿಂತ್ರ

(Arithmetic,

ಶ್ರ ೀಣಿ,

Harmonic,

Geometric Series) •

ಪರಮ್ಮಿತಿ (Limit)

ಊಧ್ವ ಾ ಬಂಧ್, ಅಧೀ ಬಂಧ್ (Upper Bound, ಪುಸತ ಕದ ಒಿಂದು ಮಾದರಿ ಪುಟ

Lower Bound) •

ಸಮಾಹಾರ (Summation, ∑)

ಇತಾಯ ದ, ಇತಾಯ ದ...

ನ್ಮ್ಮ

ಪುಸತ ಕದ ಕೊನೆಯಲಿಿ ರುವ ಪಾರಿಭಾಷ್ಕ ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಟ ಏಳು ಪುಟಗಳನುನ ತುಿಂಬಿದೆ.

ಹೊಳೆದು

ಬ್ರೆದ

ಮೇಲೆ, ಹೆಚುಚ

ಬ್ರೆದದದ ನುನ

ತಿದದ

ಪುನಃ

ಸೂಕತ

ಪದ

ಬ್ರೆದದೂದ

ಉಿಂಟು. ಗಣಿತ್ ಪುಸತ ಕಗಳಲಿಿ , ಇತ್ರ ವೈಜಾಾ ನಕ ಪುಸತ ಕಗಳಂತೆ ಉದದ

ವಿವರಣೆಗಳು

ಪಾರ ರಂಭಗಳಲಿಿ ,

ಕಡಿಮ್ಮ.

ಕೆಲವಮ್ಮಮ

ಪರಿಚೆಚ ೀದಗಳಿರುತ್ತ ವೆ.

ಅಧಾಯ ಯಗಳ ಮ್ಧ್ಯ ದಲಿಿ

ಆದರೆ

ಕೆಲವು

ಪರ ಮೇಯಗಳ

ನರೂಪಣೆಗಳಲಿಿ , ಸಿದೆ ತೆಗಳಲಿಿ ಗಣಿತ್ಕೆಿ ತ್ನ್ನ ದೇ ಆದ ಒಕಿ ಣಿಕೆ

ಇದೆ.

ಮುಖಯ ವಾಗಿ

ಬಿಗಿತ್ವೆನನ , ನಖರತೆ

ಗಾಿಂಭಿೀಯಾತೆಯೆನನ , ಮುಖಯ .

ಸಂಧಗನ ತೆಗೆ

ಅವಕಾಶ್ವಿಲಿ . ಪುಸತ ಕದಲಿಿ ಏಕರೂಪತೆ ಇರತ್ಕಿ ದುದ . ಒಿಂದು ಕಡೆ ಒಿಂದು ಪದವನುನ

ಒಿಂದು ವಿಶ್ಷಟ

ಅಥಾದಲಿಿ

ಪುಸತ ಕದಲಿಿ

ಸಂಪುಟ 38

ಬ್ಳಸಿದರೆ

ನಖರತೆ

ಮ್ತುತ

ಇಡಿೀ

ಆ 63

ಏಕರೂಪತೆಯನುನ

ಉಳಿಸಿಕೊಿಂಡಿದೆದ ವೆಿಂದು ಹೇಳಲಾರೆ. ಅದನುನ ಉಪಯೀಗಿಸಿದ

ಕೆಲವಮ್ಮಮ ಒಿಂದು ಪದವನುನ ಆಯೆಿ ಮಾಡಿ ೧೫-೨೦ ಪುಟಗಳನುನ

ಕನ್ನ ಡ ಪುಸತ ಕದಲಿಿ ಎಷಟ ರ ಮ್ಟ್ಟಟ ಗೆ ಇಿಂತ್ಹ

ಶ್ಕ್ಷಕರು,

ಹೇಳಬೇಕತುತ .

ಪುಸತ ಕ

ವಿದಾಯ ಥಿಾಗಳು

ದುದೈಾವವಶಾತ್

ಪುಸತ ಕ

ಪರ ಕಟವಾಗುವ ಹೊತಿತ ಗೆ ಕೆಿಂದರ ಸರಕಾರದ ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಭಾಷ ಯೀಜನೆ ಸೆ ಗಿತ್ವಾಗಿತುತ . ಜ್ತೆಗೆ ಕಾಲೇಜು ಮ್ಟಟ ದಲಿಿ

ಕನ್ನ ಡ

ಮಾಧ್ಯ ಮ್

ತ್ರಬೇಕೆಿಂಬ್

ಉತಾಸ ಹವೂ ಕುಿಂದತುತ , ಸತೆತ ೀ ಇತುತ ಎಿಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಬ್ಹುದು. ಬಿಟ್ಟಟ ದದ ರಿಿಂದ,

ಹೊತಿತ ಗಾಗಲೇ

ಪುಸತ ಕದ

ನಾನೂ

ದೇಶ್

ಮಾರಾಟ

ಅಥವ

ಉಪಯೀಗದ ಬ್ಗೆೆ ನ್ನ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯದಡನೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪಕಾ ಇರಲಿಲಿ . ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯವೂ ನ್ನ್ನ ನುನ ಸಂಪಕಾಸಿಲಿ . ಆಗಿನೂನ ಕನ್ನ ಡ

ಕನ್ನ ಡ ಬ್ರೆಹ, ಕಾಗದ-ಪ್ನುನ ಗಳ ಯುಗ. ಬೆರಳಚುಚ

ಯಂತ್ರ ಗಳು

ಇನೂನ

ಬಾಲಾಯ ವಸ್ಥೆ ಯಲಿಿ ದುದ , ಗಣಿತ್ ಲೇಖನ್ಗಳನುನ

ಟೈಪು

ಮಾಡಲು ಶ್ಕಯ ವಾಗಿರಲಿಲಿ . ನ್ಮ್ಗೆ ಲಭಯ ವೂ ಇರಲಿಲಿ . ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ಮುದರ ಣ್ಣಲಯಕೆಿ

ಕಳಿಸಿದ

ಪರ ತಿ

ಕೂಡ

ನ್ಮ್ಮ

ಅಿಂತ್ರಾಾಷ್ಟ ರೀಯ

ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು

ಭಾರತ್ಕೆಿ

ಕೈಬ್ರಹದೆದ . ಮೊದಲ ಕರಡು ಪರ ತಿಯಿಿಂದ ಹಿಡಿದು

ಬಂದದದ ರಿಿಂದ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿಿ ಇಿಂಗಿಿ ಷ್ ಮಾಧ್ಯ ಮ್ಕೆಿ

ಮುದರ ಣ್ಕೆಿ ಹೊೀಗುವವರೆಗೆ ನಾಲುಿ ಅಥವ ಐದು ಸಲ

ಪಾರ ಧಾನ್ಯ ತೆ ಹೆಚಿಚ ದೆ. ಕಳೆದ ೪೦-೪೫ ವಷಾಗಳಿಿಂದೀಚೆ,

ಪರ ತಿ

ಕನ್ನ ಡದಲಿಿ

ಕಾಲೇಜು ಮ್ಟಟ ದ ವಿಜಾಾ ನ್ ಅಥವಾ

ಗಣಿತ್ಶಾಸತ ರ

ಪಠ್ಯ ಪುಸತ ಕಗಳು

ಮಾಡಿದ

ನೆನ್ಪು.

ಆಶ್ಚ ಯಾವೆನಸುತ್ತ ದೆ. ಪುಟಗಳನುನ

ಈಗ

ಇಿಂದು

ಕನ್ನ ಡದ

ನೆನೆಸಿಕೊಿಂಡರೆ ನ್ನ್ಗೆ

ಕೈಬ್ರೆಹದಲಿಿ

ಎರಡು ಬ್ರೆಯಲು

ಆಲಸಯ . ಮುದರ ಣ್ಕೆಿ

ಗುಲಬ್ಗಾದಲಿಿ ದೆದ . ವಾರಗಳಿರ್ಮ್ಮಮ ದೀಷಗಳನುನ

ಹೊೀದಾಗ

ಸುಮಾರು ದಡೆ

ನಾನು

ಮೂರು-ನಾಲುಿ

ಲಕೊೀಟ್ಟಯಲಿಿ

ಮುದರ ಣ್

ತಿದದ ಲು ೬-೮ ಪುಟಗಳು ಬ್ರುತಿತ ದದ

ಆಗ

ನಾನು

ತಂದೆಯಾಗಿದೆದ .

ಎರಡು

೧೯೭೦ರ

ಚಿಕಿ

ಮ್ಕಿ ಳ

ದಶ್ಕದಲಿಿ

ನ್ಮ್ಮ

ಪುಸತ ಕವನುನ ಅಚುಚ ಮಾಡಿದ ಮ್ಣಿಪಾಲ್ ಪವರ್ ಪ್ರ ಸ್ ವೈಜಾಾ ನಕ

ಪುಸತ ಕಗಳಿಗೆ

ಮುದರ ಣ್ಣಲಯ

ಒಿಂದು

ಎಿಂದು

ಅತುಯ ತ್ತ ಮ್

ಪರಿಗಣಿಸಲೂ ಟ್ಟಟ ತುತ .

ಆದಾಗೂಯ , ಹಲವು ದೀಷಗಳು ನುಣ್ಣಚಿಕೊಿಂಡಿದದ ವು. ಕೊನೆಗೆ

ನ್ನ್ಗಿಲಿ .

ಎಿಂಬುದು

ಪುಸತ ಕ

ನೆನ್ಪು.

ಅರಿವು

ಎರಡು

ಪುಟಗಳ

“ಒಪೂ ೀಲೆ”

ಯನುನ

ಅವುಗಳ

ಕೂಡ

ಬಂದವೆಯೇ

ಎಿಂಬ್

ಅವಶ್ಯ ಕತೆಯಿದೆಯೇ

ವಿವಾದಾತ್ಮ ಕ.

ಬ್ರೆಯುವ

ಅವಕಾಶ್ವೇನಾದರೂ ಇದದ ರೆ ಇಿಂದನ್ ತಂತ್ರ ಜಾನ ನ್ ಬ್ಹುಮ್ಟ್ಟಟ ಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬ್ಹುದು. ಬ್ರೆಹ ಮ್ತುತ ಪರ ಕಾಶ್ನ್ದ

ಅವಧಯಲಿಿ

ಸ್ವಕಷ್ಟಟ

ಕಡಿತ್ವಾಗಬ್ಹುದು. ಇಿಂದು ಕನ್ನ ಡ-ಇಿಂಗಿಿ ಷ್ ಮಿಶ್ರ ತ್ ತಾಿಂತಿರ ಕ ಲೇಖನ್ಗಳನುನ ಮಾಡುವ

ಕಂಫ್ಯಯ ಟರ್ ನ್ಲಿಿ

ಸವಲತುತ ಗಳಿವೆ.

ಗಣಿತ್ಶಾಸತ ರಕೆಿ ಬ್ರಹಗಳು,

ಅಿಂತ್ಜಾಾಲದಲಿಿ

ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ವಿಡಿಯೀಗಳು,

ಟೈಪು

ಹಲವು

ಒಳು ಳೆು

ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳ

ಕಾಿ ಸುಗಳು ಲಭಯ ವಿವೆ. ಇತಿತ ೀಚೆಗೆ ಒಿಂದೆರಡು ಇಿಂಗಿಿ ಷ್ಕನ್ನ ಡ ತಾಿಂತಿರ ಕ ನಘಂಟುಗಳೂ ಬಂದವೆ. ಒಟ್ಟಟ ನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪುಸತ ಕ ಬ್ರವಣಿಗೆ ಒಿಂದು ಅತುಯ ತ್ತ ಮ್

ಸೇರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ನಾನು ಈ ಕರು ಲೇಖನ್ವನುನ

ಅನುಭವವಾಗಿದದ ತು.

ಬ್ರೆಯುತಿತ ದಾದ ಗ ಪುಸತ ಕದ ಪುಟಗಳನುನ

ತಿರುವುತಿತ ದೆದ .

ನಾನು ಈ ಅನುಭವದ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಈ ದಶ್ಯಲಿಿ

ಮ್ನ್ದಟಾಟ ಯಿತು:

ಇನೆನ ೀನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲಿ . ಪುಸತ ಕ ಪರ ಕಟವಾಗುವ

ಆಗ

ಎರಡು

ವಿಷಯ

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ

೩೦-೩೫

ಕಲಿಸುವದನುನ

ವಷಾಗಳಿಿಂದ

ಬಿಟ್ಟಟ ದದ ರಿಿಂದ,

ವಿಷಯಗಳನುನ

ಮ್ರೆತುಬಿಟ್ಟಟ ದೆದ ೀನೆ

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ

ಪುಸತ ಕವನುನ

ಇನೂನ

ವಿಷದದ

ಸಂಗತಿಯೆಿಂದರೆ,

ಗಣಿತ್

ಮೊದಲೇ ನಾನು ಈ ದೇಶ್ಕೆಿ ಬಂದದದ ರಿಿಂದ ಮೊದಲು

ಎಷ್ಟಟ ಲಿ

ಹಲವು ವಷಾಗಳ ತ್ನ್ಕ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತ ಡ ಮ್ತುತ

ಎಿಂಬುದು. ಹೆಚುಚ

ಪರಿಷಿ ರಿಸಿದದ ರೆ ಅಥವಾ ಇಿಂದು ಈ ಪುಸತ ಕ ಬ್ರೆದದದ ರೆ,

ಅವಕಾಶ್ದ ಕೊರತೆಗಳಿದದ ವು.

ಈಗ ಎರಡೂ ಇಲಿ .

ಕೊರತೆ

ಅಭಿಲಾಷ್ಟ

ಇರುವದು

ತಿೀಕ್ಷಣ

ಮ್ಹತಾವ ಕಾಿಂಕೆಮ ಗಳು ಮಾತ್ರ !

ಭಾಷ್ಟ, ವಿಷಯಗಳ ನರೂಪಣೆ, ಪಾರಿಭಾಷ್ಕ ಪದಗಳ ಆಯೆಿ

ಎಲಿ ದರಲ್ಲಿ

ಹಲವು

ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನ

ಮಾಡಬ್ಹುದತುತ ಎಿಂದು. ಈ ಪುಸತ ಕವನುನ

ಇಿಂದು ಬ್ರೆಯುತಿತ ದದ ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತ ದೆ

ಎಿಂಬ್ ಪರ ಶ್ನ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಉದಭ ವಿಸುತ್ತ ದೆ. ಕಾಲೇಜು ಮ್ಟಟ ದಲಿಿ ಪಾರ ದೇಷ್ಕ ಭಾಷ ಮಾಧ್ಯ ಮ್ದ ಯೀಜನೆ ಎಿಂದೀ ಸತ್ತ ಿಂತಿದೆ. ಜಾಗತಿೀಕರಣ್ದಿಂದಾಗಿ ನೂರಾರು

ಸಂಪುಟ 38

64

ಸಂಚಿಕೆ 2

ಮ್ತುತ


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಅಮ್ಮರಿಕನ್ ಇಿಂಗಾ ಷ್ಟನ ಭಾಷಾಿಂತ್ರದ ಚುಟುಕಗಳು ಎಿಂ. ಜಯರಾಮ್

ಅಮ್ಮರಿಕನ್ನ ರ ಇಿಂಗಿಿ ಷ್ನ್ ಕೆಲವು ನುಡಿಗಟುಟ ಗಳನುನ

It is raining cats and dogs- ಬೆಕುಿ ನಾಯಿಗಳ ಮ್ಳೆ

ಕನ್ನ ಡಕೆಿ

ಸುರಿೀತಾ ಇದೆ. ಅಿಂದರೆ ಜ್ೀರಾಗಿ ಮ್ಳೆ ಬ್ರುತಾತ ಇದೆ

ಅನುವಾದಸಿದರೆ

ನೀಡೊೀಣ್ವಾ?

ಹೇಗಿರುತೆತ

ಹೊಸದಾಗಿ

ಭಾರತ್ದಿಂದ

ಬಂದವರಿಗೆ ಈ ಲೇಖನ್ ಉಪಯೀಗಕೆಿ ಬ್ರಬ್ಹುದು ಕೂಡಾ. ಇದನುನ ಓದ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲಿಿ ಒಿಂದು ನ್ಗು ಮೂಡಿದರೆ ನಾನು ಬ್ರೆದದುದ ಸ್ವಥಾಕ! Does

not

cut

ಕತ್ತ ರಿಸೊೀದಲಿ !

the

mustard-

ಅಿಂತ್. What do you have on the plate- ನಮ್ಮ ತ್ಟ್ಟಟ ೀಯಲಿಿ ಏನದೆ? ಅಿಂದರೆ ನೀನು ಏನು ತಿನುನ ತಾತ ಇದದ ೀ ಅಿಂತ್ಲಿ . ಎಷ್ಟಟ ಬಿಜಯಾಗಿದದ ೀ. ಏನು ಪಾರ ಜೆಕ್ಸಟ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ

ಸ್ವಸಿವೆಯನುನ

ಅಿಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದುದ

ಯಾವ

ಉಪಯೀಗಕೂಿ ಬ್ರೀದಲಿ ಅಿಂತ್ .

ಮಾಡಾತ ಇದದ ೀ ಅಿಂತ್. ನ್ನ್ನ ತ್ಟ್ಟಟ ತುಿಂಬಿದೆ ಅಿಂತ್ಲ್ಲ ಉತ್ತ ರ ಕೊಡಾತ ರೆ. Hell, no- ನ್ರಕ ಇಲಿ ! ಅಿಂದರೆ ನಮ್ಮ

ಬಾಸ್ ಸವ ಗಾ

Jumping through the hoops- ಚಕರ ಗಳ ಒಳಗೆ ತ್ಪರಿ

ನ್ರಕದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಾತ

ಹಾರುವುದು! ಅಿಂದರೆ ಎಷ್ಟಟ ಸುತಿತ ಪರ ಯಾಸ ಪಟಟ ರೂ

ಪರ ಸ್ವತ ಪ ಮಾಡಿದರೀ ಅದು ಆರ್ೀದೇ ಇಲಿ ಅಿಂತ್

ಕೆಲಸ ಆಗಾತ ಇಲಿ .

ಹೇಳೀ ಥರ ಇದು.

Go fly a kite- ಹೊೀಗಿ ಗಾಳಿೀಪಟ ಹಾರಿಸು. ಅಿಂದರ್

We are not on the same page- ನಾವಿಬ್ಬ ರೂ ಒಿಂದೇ

ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆಟ ಆಡಿಕೊ ಹೊೀಗಪಾೂ ಅಿಂತ್

ಪುಟದಲಿಿ ಇಲಿ . ಅಿಂದರೆ ಇವರು ಯಾವುದೀ ಪುಸತ ಕ

ಹೇಳಾತ ಇಲಿ . “ನನ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೊೀಕೆ ರ್ತಿತ ಲಿ . ಬ್ರಿ

ಅಥವಾ

ಗಾಳಿಪಟ

ಅನಿ ಬೇಡಿ.

ಹಾರಿಸೊೀಕೆ

ಲಾಯಕುಿ

ನೀನು” ಅಿಂತ್

ಬೈಯಾತ ಇದಾದ ನೆ. No dice- ದಾಳ ಇಲಿ . ಅಿಂದರೆ ಅದೃಷಟ ಚನಾನ ಗಿಲಿ . ದಾಳ ಯಾಕೊ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿೀಳಾತ ಇಲಿ ಜೀವನ್ದಲಿ ಅಿಂತ್.

ರ್ೀಣ್ಣ ಹಾಕು ಹಾಕು. ಯಾರಾದರೂ ತ್ಪುೂ

ಹೇಳಾತ

ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮ ನೆ ’ಹೌದು’

ಅಿಂತ್ ತ್ಲೆ ಆಡಿಸೊೀರಿಗೆ ಹಿೀಗೆ ಹೇಳೀದು.

ಹೇಳಾತ

ಇದಾದ ರೆ

ನೀನು

ಅಥಾ

ಮಾಡಿಕೊಳುು ತಿತ ರುವುದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ.

ಅಥವಾ

ನಾನು

ನಾನು ಹೇಳಿದೆದ ೀ ಒಿಂದು ನೀನು ತಿಳಿ ಿಂಡಿದೆದ ೀ ಒಿಂದು ಅಿಂತ್.

ಅಿಂದರೆ ತುಿಂಬ್ ಹೊಗಳುತಾತ ಇದಾದ ರೆ ಅಿಂತ್ಲಿ . ಚಿಕಿ ಚಿಕಿ

ವಿಷಯಗಳನೂನ

ದಡೆ ದು

ಮಾಡಿ

ರಂಪ

ಮಾಡಾತಳೆ ಅವಳು ಅಿಂತ್. Don’t rock the boat- ದೀಣಿಯನ್ನ ಅಲಾಿ ಡಿಸಬೇಡ

Can’t get blood out of turnip- ತ್ರಕಾರಿಯಿಿಂದ ರಕತ ಬ್ರಿಸೊೀಕೆ ಆಗಲಿ . ಅಿಂದರೆ ಬ್ಡವರ ಹತಿತ ರ ಹೊೀಗಿ ದುಡುೆ ಕೇಳಿದರೆ ದಂಡ ಅಿಂತ್.

ಅಿಂದರೆ ಎಲಿ ಚೆನಾನ ಗಿ ನ್ಡಿೀತಾ ಇದೆ.

ಇನೆನ ೀನೂ

ಮಾಡೊೀಕೆ ಹೊೀಗೆಬ ೀಡ ಅಿಂತ್. Thanks honey- ಧ್ನ್ಯ ವಾದಗಳು ಜೇನುತುಪೂ !

I have a sweet tooth- ನಂಗೆ ಒಿಂದು ಸಿಹಿ ಹಲಿಿ ದೆ. ಅಿಂದರೆ ಸಿಹಿ ತಿನನ ಚಪಲ ಜಾಸಿತ ಅಿಂತ್

ಸಂಪುಟ 38

ವಿಷಯ

She is a drama queen- ಅವಳು ನಾಟಕದ ರಾಣಿ

Wink wink nod nod- ಕಣ್ಣಣ ಮಿಟುಕಸು ಮಿಟುಕಸು, ಇದದ ರೂ ಅದು ರ್ತಿತ ದೂದ

ಕಾದಂಬ್ರಿ

ಇಲಿ . ನೀವು ಏನು

ಇಿಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲಿ ರಿಗೂ ಹನ ಅಿಂತ್ ಕರೆಯೀದು ರ್ತುತ . ಆದರೂ ಕನ್ನ ಡದಲಿಿ ಹೇಳಿದೆರ ತುಿಂಬ್ ತ್ಮಾಷ್ ಕಾಣ್ಣತ್ತ ಲಾವ ?

65

ಈಗ

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue Don’t open a can of worms- ಹುಳ ತುಿಂಬಿದ

I am not twiddling my thumb- ನಾನು ಹೆಬೆಬ ಟುಟ

ಡಬಿಬ ಯನ್ನ ತೆರೆಯಬೇಡ. ಅಿಂದರೆ ಕೆಲಸದ ಮ್ಧೆಯ ಬೇರೆ

ಸುತುತ ತಾತ ಕುಳಿತಿಲಿ . ಅಿಂದರೆ ಸುಮ್ಮ ನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ

ಏನೀ ಹಳೆ ವಿಷಯ ತಂದು ಹಾಕ ಕಾಿಂಪಿಿ ಕೇಟ್

ಮಾಡಾತ ಇಲಿ . ಕೆಲಸ ಮಾಡಾತ ಇದದ ೀನ ಅಿಂತ್.

ಮಾಡಬೇಡ ಅಿಂತ್ .

You want to come to water hole- ನೀರಿನ್ ಗುಿಂಡಿಗೆ

Foot in the mouth disease- ಪಾದ ಬಾಯಿಗೆ

ಬ್ತಿೀಾಯಾ? ಅಿಂದರೆ ಗುಿಂಡು ಹಾಕೊೀಕೆ ಬಾರ್ ಗೆ

ಹಾಕಕೊಳು ೀ ಖಾಯಿಲೆ.

ಬ್ತಿೀಾಯಾ ಅಿಂತ್.

ಅಿಂದರೆ ಹೇಳಬಾರದ

ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಕಿ ಕೊಳು ೀದು.

ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನುಡಿಗಟುಟ ಗಳು ಎಷ್ಟ ವೆ ಅಲಾವ ?

Don’t let the cat out of bag- ಬೆಕಿ ನುನ ಚಿೀಲದಿಂದ

“ನೀರಿನ್ಲಿಿ ಹೊೀಮ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ”, “ಎಲಿ ರ ಮ್ನೆಯ

ಹೊರಗೆ

ದೀಸ್ಥಯೂ

ಬಿಡಬೇಡ.

ಅಿಂದರೆ

ಗುಟಟ ನುನ ಯಾರಿಗೂ

ಹೇಳಬೇಡ

ತ್ಪತು”,

ಕುಣಿಯಲಾರದವಳು

ಡೊಿಂಕು ಅಿಂದಳು”, “ಬೇಲಿ ಎದುದ

ನೆಲ

ಹೊಲ ಮೇದ

ಹಾಗೆ”....ಹಿೀಗೇ ಆಯಾ ಜೀವನ್ ಶೈಲಿ, ಸಂಸಿ ೃತಿಯನುನ ಹೊಿಂದಕೊಿಂಡು ಭಾಷ್ಟಗಳು ಹೇಗೆ ಅರಳುತ್ತ ವೆ! ಅಿಂತ್ ಆಶ್ಚ ಯಾ ವಾಗುತ್ತ ದೆ ಒಮೊಮ ಮ್ಮಮ .

ಸಂತೀಷ ಯವುದರಲಿಾ ? ಅಪೂ ಮ್ತುತ ಹತುತ ವಷಾದ ಮ್ಗ ಹಳಿು ರಸ್ಥತ ಯಲಿಿ ನ್ಡೆದು ಹೊೀಗುತಿತ ದದ ರು. ದಾರಿ ಪಕಿ ದಲಿಿ ಒಿಂದು ಹೊಲ ಸಿಕಿ ತು. ಅಲಿಿ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಕೆಸರು ಮ್ಮತಿತ ಕೊಿಂಡಿದದ ಒಿಂದು ಜ್ತೆ ಶೂ ಬಿದುದ ಕೊಿಂಡಿತುತ . ಹೊಲದಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ ರುವ ರೈತ್ನ್ ಶೂ ಅದೆಿಂದು ರ್ತಾತ ಗುತಿತ ತುತ . ಅದನುನ ನೀಡಿದ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಗೆ ಕೀಟಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಿಂದು ಅನಸಿತು. ‘ಅಪಾೂ ನಾವು ಈ ಶೂಗಳನುನ ಪದೆಯಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿಡೊೀಣ್. ರೈತ್ ಬಂದು ಶೂ ಇಲಿ ದೇ ಇರುವುದನುನ ನೀಡಿ ಪರದಾಡುವುದನುನ ನೀಡಲು ಮ್ಜಾ ಬ್ರುತ್ತ ದೆ’ ಎಿಂದ. ಅಪೂ ನಗೆ ಮ್ಗನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬೇಸರವಾಯುತ . ಆದರೂ ತೀರಿಸಿಕೊಳು ದೆ ‘ಮ್ಗೂ, ಈ ಹಳೆಯ ಶೂಗಳನುನ ನೀಡಿದರೆ ಆ ರೈತ್ ಬ್ಹಳ ಬ್ಡವನೆಿಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತ ದೆ. ಬ್ಡವನಗೆ ತಿಂದರೆ ಕೊಟುಟ ಅದರಲಿಿ ಆನಂದ ಪಡುವುದು ಕೂರ ರತ್ನ್. ಆದರೆ ನ್ನ್ನ ಲಿಿ ಇನನ ಿಂದು ಉಪಾಯವಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ನನ್ಗೆ ಸಂತೀಷ ಸಿಗುತ್ತ ದೆ’ ಎಿಂದ. ಮ್ಗನಗೆ ಅಪೂ ಹೇಳುತಿತ ರುವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥಾವಾಗಲಿಲಿ . ಮುಿಂದುವರಿಸಿದ ತಂದೆ, ‘ನಾವು ಆತ್ನ್ ಎರಡೂ ಶೂಗಳಳಗೆ ನಾಣ್ಯ ಗಳನುನ ಹಾಕೊೀಣ್. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಡುವಾಗ ಶೂ ಒಳಗೆ ಹಣ್ ನೀಡಿದ ಅವನ್ ವತ್ಾನೆ ಹೇಗಿ ರುತ್ತ ದೆಿಂದು ಮ್ರೆಯಲಿಿ ನಿಂತು ನೀಡೊೀಣ್ ಆಗದೆ?’ ಎಿಂದು ಕೇಳಿದ. ಮ್ಗನಗೂ ಇದು ಹಿಡಿಸಿತು. ಎರಡೂ ಶೂ ಒಳಗೆ ನಾಣ್ಯ ಗಳನುನ ಹಾಕ ಇಬ್ಬ ರೂ ಮ್ರೆಯಲಿಿ ನಿಂತು ಗಮ್ನಸತಡಗಿದರು. ರೈತ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ವದ. ಶೂ ಧ್ರಿಸಿ ಹೊರಡ ಬೇಕೆಿಂದುಕೊಿಂಡವನ್ ಕಾಲಿಗೆ ಏನೀ ತಾಕದಂತಾ ಯಿತು. ಏನೆಿಂದು ನೀಡಿದರೆ ನಾಣ್ಯ ಗಳು! ಅವನಗೆ ಆಶ್ಚ ಯಾವಾಯಿತು. ಅದನುನ ಕೈಯಲಿಿ ಹಿಡಿದು ಸುತ್ತ ಲ್ಲ ನೀಡಿದ, ಯಾರೂ ಇರಲಿಲಿ . ಅದನುನ ಕಸ್ಥಯಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದ. ಇನನ ಿಂದು ಶೂ ಧ್ರಿಸುವಾಗಲ್ಲ ಆತ್ನಗೆ ನಾಣ್ಯ ಗಳು ಸಿಕಿ ವು. ಅದನುನ ನೀಡಿ ಆತ್ನ್ ಕಣ್ಣಣ ಗಳಲಿಿ ನೀರು ಜನುಗಿತು! ಆತ್ ಆಕಾಶ್ಕೆಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ‘ಅಯಾಯ ದೇವರೆ! ನೀನೆಷ್ಟಟ ದಯಾಳು. ಇಲಿಿ ನಾಣ್ಯ ಗಳನನ ಟಟ ಪುಣ್ಣಯ ತ್ಮ ರು ಯಾರೀ ತಿಳಿಯದು. ಈ ನಾಣ್ಯ ಗಳನುನ ನಾನು ಇಟುಟ ಕೊಳುು ವುದೂ ತ್ಪಾೂ ಗಬ್ಹು ದೇನೀ! ಆದರೆ ನ್ನ್ಗೆ ಹಣ್ದ ಅವಶ್ಯ ವಿದೆ. ಈ ದುಡಿೆ ನಿಂದ ನಾನು ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದದ ರುವ ಹೆಿಂಡತಿಗೆ ಔಷಧ್ ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು ಹೊೀಗುತೆತ ೀನೆ. ಹಣ್ಕಾಿ ಗಿ ಏನು ಮಾಡುವುದೀ ಎಿಂದು ಚಿಿಂತಿಸುತಿತ ದದ ನ್ನ್ಗೆ ನೀನೇ ದಾರಿ ತೀರಿಸಿದದ ೀಯ’ ಎಿಂದು ನಾಣ್ಯ ಗಳನುನ ಕಣಿಣ ರ್ತಿತ ಕೊಿಂಡು ಅಲಿಿ ಿಂದ ಹೊರಟು ಹೊೀದ. ಮ್ರೆಯಲಿಿ ನಿಂತು ಇವನೆನ ಲಿ ನೀಡುತಿತ ದದ ಮ್ಗ ಅಪೂ ನ್ನುನ ತ್ಬಿಬ ಕೊಿಂಡು ಜ್ೀರಾಗಿ ಅತುತ ಬಿಟಟ . ಆಗ ಅಪೂ ‘ಈಗ ಹೇಳು ಖುಷ್ ಯಾವುದರಲಿಿ ದೆ? ಆತ್ನ್ ಶೂಗಳನುನ ಅಡಗಿಸಿಟುಟ ಪರದಾಟ ನೀಡುವುದರಲಿ ೀ, ಕಷಟ ದಲಿಿ ದದ ವನಗೆ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಲಿಿ ಯೀ?’ ಎಿಂದು ಕೇಳಿದ. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಯಾವುದರಲಿಿ ದೆ ಆತ್ಮ ತೃಪಿತ

ಸಂಪುಟ 38

66

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಕಲಿಮಂಜಾರ ಪವನತ್ ಶ್ಖರವನೆನ ೀರಿದ ಧೀರ ಸ್ವಹಸ್ಥ ಶಾರದಾ ಬೈಯಣ್ಣ

ವಿದಾಯ ರಣ್ಯ ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟದ ಮಾಜ ಅಧ್ಯ ಕಮ ಣಿ ಶ್ರ ೀಮ್ತಿ

ಚಿಕಾರ್ೀದ ಎರಡು ಮಾಯ ರಥ್ನ್ಗಳಲಿಿ , ಬಾಸಟ ನ್ನ್

ಶಾರದಾ ಬೈಯಣ್ಣ ಮ್ತುತ ಶ್ರ ೀ ನ್ರಸಿಿಂಹಯಯ ಬೈಯಣ್ಣ

ಎರಡು ಮಾಯ ರಾಥ್ನ್ಗಳಲಿಿ , ನೂಯ ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಒಿಂದು

ದಂಪತಿಗಳ ಇಪೂ ತ್ತ ಮೂರು ವಷಾದ ಮೊಮ್ಮ ಗ ನಖಲ್

ಮಾಯ ರಥ್ನ್ನ್ಲಿಿ ಮ್ತುತ ಕಳೆದ ತಿಿಂಗಳು ಬ್ಲಿಾನ್,

ಬೈಯಣ್ಣ

ಜಮ್ಾನಯ

ಚಿಕಾರ್ೀದಲಿಿ ರುವ

ಕನ್ಸಲ್ಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೂರ ಪ್ನ್ಲಿಿ

ಬಾಸಟ ನ್

ಮಾಯ ರಾಥ್ನ್ನ್ಲಿಿ

ನಗದಯಾಗಿದದ

ಎರಡು ವಷಾಗಳಿಿಂದ

ಮೂರು ಗಂಟ್ಟಯ ಕಾಲಾವಧಗೆ ಮುಿಂಚೆ ಇಪೂ ತಾತ ರು

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ ದುದ , ಇತಿತ ೀಚೆಗೆ ಶೇಖಡ 50% ಹೆಚಿಚ ನ್

ಮೈಲಿ ಓಡಿದಾದ ನೆ. ಈ ವಷಾ ಆಗಸ್ಟ್ನ್ಲಿಿ ನಖಲ್

ಪಗಾರದಿಂದಗೆ ಸಿೀನಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ಟಿಂಟ್ ಪದವಿಗೆ

ದಕಮ ಣ್ ಆಫರ ಕಾದ ಟಾಯ ಿಂಜ್ೀನಯಾದಲಿಿ ರುವ 19,341

ಬ್ಡಿತ

ಅಡಿ ಎತ್ತ ರದ ಕಲಿಮಂಜಾರೀ ಪವಾತ್ದ ತುತ್ತ ತುದಗೆ

ಪಡೆದದಾದ ನೆ. ಅಿಂತ್ರ್ರಾಷ್ಟ ರೀಯ ದೇಶ್ದಲಿಿ

ಒಿಂದು

ವಷಾ

ಅವನ್ನುನ

ಕೆಲಸದ

ಅನುಭವ

ಪಡೆಯಲು

ಈ ತಿಿಂಗಳು ಕಂಪನಯವರು ಬ್ಲಿಾನ್,

ನಾಲುಿ

ಜನ್

ಗೆಳೆಯರಿಂದಗೆ

ಏರಿರುವ

ಧೀರ

ಸ್ವಹಸಿಯಾಗಿದಾದ ನೆ.

ಜಮ್ಾನಯಲಿಿ ರುವ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕಳಿಸಲಿದಾದ ರೆ. ಬೆಟಟ ದ ಶ್ಖರವನುನ ಮುಟಟ ಲು ನಾಲುಿ ದನ್ಗಳನೂನ , ಅಲಿಿ ಿಂದ ಕೆಳಕೆಿ ಇಳಿಯಲು ಒಿಂದೂವರೆ ದನ್ಗಳನೂನ ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡಿರುವ ಇವರ ಸ್ವಮಾನುಗಳನುನ ಮೇಲಕೆಿ ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು ಹೊೀಗಲು ಸಹಾಯಕರು ಮ್ತುತ ತಿಿಂಡಿ, ಅಡಿಗೆ

ಮಾಡಲು

ಅಡಿಗೆಯವರು

ಪಾತೆರ

ಇದದ ರಂತೆ.

ಪಡಗಗಳನುನ

ಹೊತ್ತ

ರಾತಾರ ನುರಾತಿರ

ಬೆಟಟ

ಹತಿತ ರುವ ಇವರು ಒಿಂದೆರಡು ರಾತಿರ ಬ್ರಿೀ ಮೂರು ಗಂಟ್ಟಗಳ ಮಾತ್ರ ನದೆದ ಮಾಡಿದುದನುನ ಕೇಳಿ ನ್ನ್ನ ಮೈ ಜುಿಂ

ಎಿಂದತುತ .

ಅವನಿಂದ ಸುದದ

ನಾನು

ಕೆಮ ೀಮ್ವಾಗಿದೆದ ೀನೆಿಂದು

ಬ್ರುವವರೆಗೂ ನಾನೂ ಸವ ಲೂ

ನದೆದ ಗೆಟ್ಟಟ ನೆಿಂಬುದರಲಿಿ

ಸಂದೇಹವೇ ಇಲಿ . ನಖಲ್

ಸ್ವಧ್ನೆಯಿಿಂದ ಅವನ್ ಜ್ತೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಾದ ವಿದಾಯ ಶಂಕರ್, ತಾಯಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಬೈಯಣ್ಣ , ತಂಗಿ ಮಾನಕಾ ಬೈಯಣ್ಣ

ಮ್ತುತ

ಅಜಜ

ತಾತಂದರಾದ

ನಾವೂ ಹೆಮ್ಮಮ ಗೆ ಪಾತ್ರ ರು ಎಿಂದು ತಿಳಿಸಲು ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಸಂತೀಷವಾಗುತಿತ ದೆ!

ಸಂಪುಟ 38

67

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಬಾಲಯ ದ ನೆನಪುಗಳು ನಾಗ ಐತ್ತಳ

"ತುಿಂಗುರ ಮಾಷ್ಟ್ ರ " ಎಿಂಬ್ ಸೌಜನಯ ತುಿಂಬಿದ

ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡಿದದ ರು.

ಅವರೀ,

ಗುರು

ಪಿರ ೀತಿಯಿಿಂದ ನ್ಡೆದುಕೊಳುು ವುದು ತ್ಮ್ಮ ಕಡಿಮ್ಮ ಎಿಂಬ್ ನಲುವನುನ

ಸಿರಿಗನ್ನ ಡದಲೆಿ ೀ

ನ್ನ್ನ

ಅಕ್ಷರಾಭಾಯ ಸ

ತ್ಪುೂ

ಹುಡುಗರಡನೆ ಗೌರವಕೆಿ

ತ್ಳದವರು. ನಾನೇನೀ

ಮಾಡಿದೆನೆಿಂದು

ನ್ನ್ನ ನುನ

ಪಾರ ರಂಭವಾದುದು, ಬಂದು ಸೇರಿದುದ ಮಾತ್ರ ಇಿಂಗಿಿ ಷ್

ಪರಿಣ್ಣಮ್ವಾಗಿ

ನಾಡಿನ್ಲಾಿ ದರೂ. ನಾನೀಗ ಕನ್ನ ಡದಲಿಿ

ಮಾಡಿಕೊಿಂಡಿದೆದ . ಮ್ರುದನ್ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೊೀಗಲು

ಬ್ರೆಯುತಿತ ದದ ಲಿಿ

ಅದು

ನ್ನ್ನ

ಅಷ್ಟ ಷ್ಟಟ

ಕನ್ನ ಡಾಭಾಯ ಸದ

ನಾನು

ಗದರಿಸಿದದ ರು.

ನರಾಕರಿಸಿದೆದ . ನ್ನ್ನ ಹೇಳಿ

ಹಿಿಂದೆ ಅಕ್ಷರಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿದ ಗುರುಗಳ ನೆನೆವರಿಕೆ

ಮಾಷಟ ರನುನ

ಆಗದರಲಾರದು.

ಬಂದತುತ . ಅವರು ಪಿರ ೀತಿಯಿಿಂದ ನ್ನ್ನ

ಗರುಗಳೇ

ಶಂಕರನಾರಾಯಣ್

ಮೂತ್ರ

ತಂದೆ ಏನೇನೀ ಸಮಾಧಾನ್

ಪರ ಭಾವದಿಂದ. ಏನಾದರೂ ಬ್ರೆಯಲು ಕುಳಿತಾಗ ನ್ನ್ಗೆ ಆ

ಶಾಲೆಗೆ

ಚಡಿೆ ಯಲಿಿ

ಕರೆತಂದದದ ರು.

ನೀಡಿ

ನ್ನ್ಗೆ

ಅಲಿಿ

ತುಿಂಗುರ

ಎಲಿಿ ಲಿ ದ

ಧೈಯಾ

ತ್ಲೆ ಸವರಿದ

ತುಿಂಗರು, ನ್ನ್ನ ಪಿರ ೀತಿಯ "ತುಿಂಗುರ ಮಾಷ್ಟಟ ರ." ಅವರಿಗೆ

ನೆನ್ಪು ಇನೂನ

ನಾನೆಷ್ಟಟ

ಅದು

ಉಳಿದದೆ. ಅವರ ಆ ವಾತ್ಸ ಲಯ ಪೂವಾಕ ವತ್ಾನೆಗೂ,

ಶ್ರಭ

ಮುಿಂಚಿನ್ ದನ್ ನ್ನ್ನ ನುನ

ಕೃತ್ಜಾ ತೆಗಳನುನ

ಕಡಿಮ್ಮಯೇ!

ಸಲಿಿ ಸಿದರೂ

ಅಕ್ಷರಾಭಾಯ ಸಕೆಿ

ಮುಹೂತ್ಾವನುನ

ಬೆಿಂಚಿನ್ ಮೇಲೆ ನಲಿಿ ಸಿ

ಉಚೆಚ

ನ್ಮ್ಮ ಪುರೀಹಿತ್ರಿಿಂದ, ಒಿಂದು ಮ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅಕಿ

substitute

teacher

ಸುರಿದು, ವಿಘ್ನ ೀಶ್ವ ರನ್ನುನ ಪಾರ ಥಿಾಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅ,

ವಯ ತಾಯ ಸ!

ನ್ನ್ಗಿೀಗ ಜಾಾ ಪಕದಲಿಿ ಲಿ . ಅವರನುನ ಜಾಾ ಪಿಸೊಿ ಳು ಲ್ಲ

ನೆನ್ಪು

ಆಗಾಗ

ಬ್ರುತಿತ ದದ ರೂ, ನಾನು ಬ್ರೆಯಲು ಕಲಿತ್ದುದ

ತುಿಂಗುರ

ಮಾಷ್ಟ ರಿಂದ

ಬ್ರೆಸಿದ

ತಾಯಿ-ತಂದೆಯರು

ಮ್ನ್ಸಿಸ ನ್ಲಿಿ

ಚಡಿೆ ಯಲಿಿ

ಇ,.....

ಕಂಡು, ನ್ನ್ನ

ಒಿಂದು

ಹಸಿರಾಗಿಯೇ ನ್ನ್ನ

-

ಮ್ಸುಕಾದ

ಎಿಂದು

ಕೃತ್ಜಾಾ ಪೂವಾಕವಾಗಿ

ಎಳು ಷ್ಟಟ

ಬ್ರುವ ರ

ಹಾಗೆ

ಗದರಿಸಿದ

ವತ್ಾನೆಗೂ

ಆ substitute teacher ಮ್ನ್ಸಿಸ ಲಿ ವೆನನ !

ಅಿಂಥ

ಟ್ಟೀಚರು

ಶಾಲೆಗೆ ಹೊೀದಾಗ, ಅಲಿಿ ತುಿಂಗುರ ಮಾಷ್ಟಟ ರ ನ್ನ್ನ ಮೇಲೆ

ಉಪಾದಾಯ ಯರಾಗಿರಲು ನಾಲಾಯಕುಿ !

ಪಿರ ೀತಿಗಳನುನ

ಎಳೆ

ಮ್ನ್ಸಿಸ ನ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟ ಿಂದು ಅಘಾತ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು

ಆದರ,

ಎಷ್ಟ ಿಂದು ಯಾರೆಿಂಬುದು

ನೆನೆಸಿಕೊಳುು ತಿತ ದೆದ ೀನೆ. ಮೊದಲ ದನ್ ನಾನುಭಯಪಟ್ಟಟ ೀ ತೀರಿದ

ಬ್ಹಳ

ಅಪಾಯಕರ!

ಅಿಂಥವರು

ನಾನು

ಮ್ರೆಯುವಂತಿಲಿ . "ಏನು...? ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗಪೂ ಯಯ

ಮುಿಂದೆ ತುಿಂಗುರ ಮಾಷ್ಟಟ ರ, ನ್ನ್ನ

ಅಲಿ ವೇ? ಶಾಲೆಯೆಿಂದು ಭಯಪಡ ಬೇಡ. ಶಾಲೆಯಲಿಿ

ಕಾಿ ಸುಗಳಲಿಿ ಯೂ ಬೊೀಧಸಿದದ ರು. ಆದರೆ, ಅವರು

ನನ್ಗೆ

ಒಿಂದನೆ

ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸ

ಕೊಡುತಿತ ದೆದ ೀವೆ..."

ಎಿಂದು

ಎಷ್ಟ ಿಂದು ಪಿರ ೀತಿಯಿಿಂದ ಆಡಿದ ಮಾತಿನೂನ ಕವಿಯಲಿಿ

ಗುಯ್ಡಾ ಗುಟುಟ ತಿತ ದೆ.

ನ್ನ್ನ

ನ್ನ್ನ

ಒಿಂದನೆಯ

ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ

ನ್ನ್ಗೆ

ಹೇಳಿಕೊಟಟ ದುದನುನ ಮ್ರೆಯುವಂತಿಲಿ !

ಕೆಲವು ಮುಿಂದನ್ ಬ್ರೆಯುವುದನುನ

ಮಾತ್ರ

ನಾನೆಿಂದಗೂ

ವಿದಾಯ ಥಿಾಗಳಲಿಿ

ತ್ರಗತಿಯು ಕೊೀಟದ ಶೇಷ ಕಾರಂತ್ರ (ಶ್ವರಾಮ್

ಬ್ರುವಂತೆ

ಕಾರಂತ್ರ

ತೀರಿಸುವ ಆ ಪಿರ ೀತಿ, ಆಡುವ ಆ ಆದರದ ಮಾತು -

ಪೂಜಯ

ತಂದೆ)

ಮ್ನೆಯ

ಒಿಂದು

ಮಾಡುವ

ಮುಖಚಯೆಾ,

ಚಾವಡಿಯಲಿಿ ಎಿಂಬುದನೂನ ಜಾಾ ಪಕದಲಿಿ ದೆ. ಶಾಲೆಗೆ

ಎಲಿ ವನೂನ

ಹೊೀದ ೨-೩ ದನ್ಗಳಲಿಿ ತುಿಂಗುರ ಮಾಷ್ಟಟ ರ ಒಿಂದು

ಮ್ನ್ಸುಸ

ದನ್ದ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡ ಪರಿಣ್ಣಮ್ವಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ರು

ಪಠ್ಯ ಪುಸತ ಕಗಳನುನ

substitute

ಮಾಡುವ ಹೊಣೆ ಹೊತುತ , ಶಾಲಾ ವಿದಯ ಥಿಾಗಳಿಗೂ,

ಸಂಪುಟ 38

teacher

ನ್ನ್ನ

ಕಾಿ ಸನುನ 68

ಈಗ

ಅವರ

ಭರವಸ್ಥ

ಜಾಾ ಪಿಸಿಕೊಿಂಡಂತೆಲಿ

ಅರಳುವುದು.

ಮುಿಂದೆ

ಅವರು

ಶಾಲೆಗೆ ತ್ರಿಸಿ, ಅವನುನ

ನ್ನ್ನ ಶಾಲಾ

ಮಾರಾಟ

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ಅವರ

ತಾಯತ ಿಂದೆಯರಿಗೂ

ಮಾಡುತಿತ ದದ ರು.

ತುಿಂಬಾ

ಶಾಲಾ

ಉಪಕಾರ

ಪುಸಿ ಗಳು

ಬಂದಾಗ,

"ನಾಗಪೂ ಯ.., ನನ್ನ ಕಾಿ ಸಿನ್ ಪಠ್ಯ ಪುಸತ ಕಗಳು ಬಂದವೆ. ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು ಹೊೀಗಿ, ನಾಳೆ ಅವುಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪಾವತಿ ಹಣ್ವನುನ ನನ್ನ ತಂದೆಯನುನ ಕೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು ಬಾ...!" ಎಿಂದು ಹೇಳಿ ನ್ನ್ಗೆ ಪುಸತ ಕಗಳನುನ ಸವ ಲೂ

ಕೊಡುತಿತ ದದ ರು. ಹಣ್ ತ್ರುವುದರಲಿಿ

ತ್ಡವಾದಲಿಿ ಚೂರೂ ಬೇಸರ ಪಡದೆ, "ನಾಳೆ

ಜಾಾ ಪಿಸಿಕೊಿಂಡು ತಾ..." ಎಿಂದು ಹೇಳುತಿದುದ ದು ಅವರ ಸೌಮ್ಯ

ನಲುವನುನ

ಅವರು

ಗದರಿಸಿ,

ವಯ ಕತ ಪಡಿಸುತ್ತ ದೆ. ಜ್ೀರಾಗಿ

ನಾನಂತ್ಪ

ಬೇಸರಿಸುವಂಥ

ಮಾತಾಡಿದದ ನುನ ಕೇಳಿಯೇ ಇರಲಿಲಿ . ಆದರ ತುಿಂಬಿದ ಸೌಜನ್ಯ ತೆ ಅವರಲಿಿ ಎದುದ ಎಣಿಸಿದಾಗಲೆಲಿ

ಕಾಣ್ಣತಿತ ತುತ . ಅವರನುನ

ಅವರ ಮೇಲಿನ್ ಗೌರವ ಹೆಚುಚ ತ್ತ

ಹೊೀಗುತ್ತ ದೆ.

ಮ್ತುತ

ಕಾಲೇಜು

ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸಕೆಿ ಿಂದು

ಬೆಿಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊೀದೆ. ರಜೆಗೆ ಕೊೀಟಕೆಿ ಹೊೀದಾಗಲೆಲಿ ಅವರನುನ ಭೇಟ್ಟ ಮಾಡುತಿತ ದೆದ . ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ಸೌಜನ್ಯ ತೀರಿಸುತಿತ ದದ ರು. ನಾನು ಅಮ್ಮರಿಕಕೆಿ ಬಂದು, ಕೊೀಟಕೆಿ ಹೊೀದಾಗಲ್ಲ

ಅವರನುನ

ನೀಡುತಿತ ದೆದ .

ನಾಗಪೂ ಯಯ ..., ನ್ಮೂಮ ರನುನ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ

"ಏನು

ಬಿಟ್ಟಟ ೀ ಬಿಟ್ಟಟ ಯಾ...?

ಅಮ್ಮರಿಕ...?" ಎಿಂದು ಕೇಳುತಿತ ದದ ರು.

ಕೆಲವು ವಷಾಗಳ ಹಿಿಂದೆ ಕೊೀಟಕೆಿ ಹೊೀದಾಗ, ಒಿಂದು ಅವಘಡದಿಂದಾಗಿ

ಅವರು

ದುವಾಾತೆಾಯನುನ

ತಿೀರಿಕೊಿಂಡರೆಿಂಬ್

ಕೇಳಬೇಕಾಯುತ .

ಆಗ

ನ್ನ್ನ

ಮ್ನ್ಸುಸ ಕದಡಿ ಹೊೀಗಿತುತ ! ಆದರೂ, ಕೃತ್ಜಾ ತೆ ನ್ನ್ನ ಮ್ನ್ಸಿಸ ನಿಂದ ಉಕಿ

ಬಂದತುತ . ಮುಿಂದೆ ಕೊೀಟದ

ಭೇಟ್ಟಯಾದಾಗಲೆಲಿ

ಅವರನುನ

miss

ಮಾಡಿಕೊಳುು ತಿತ ದೆದ . ನ್ನನ ಿಂದು ಪರ ಕಟ್ಟತ್ ಗರ ಿಂಥವನುನ ಅವರ ನೆನ್ಪಿಗಾಗಿ ಅಪಾಣೆ ಮಾಡಿದೆದ . ನ್ನ್ಗೆ ಅ, ಆ, ಇ, ಈ....

ಹೇಳಿಕೊಟಟ

ಗುರುಗಳಿಗೆ

ಅಷಟ ದರೂ

ಮಾಡಿದೆನೆಿಂಬ್ ತೃಪಿತ ನ್ನ್ಗಿದೆ! ಇದೀಗ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ ಅಮ್ಮರಿಕದಲಿಿ ಕುಳಿತು, ಅವರ ದವಯ

ಸಮ ರಣೆ

ಬಂದು,

ನ್ನ್ನ

ವಿದೆಯ ಗೆ

ಓಿಂ

ಶ್ರ ೀ

ಹಾಕಕೊಟಟ , ನ್ನ್ನ ನೆಚಿಚ ನ್ ಗುರು, "ತುಿಂಗುರ ಮಾಷ್ಟಟ ರ" ಎಿಂಬ್ ಆ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರ ದಾೆ ಿಂಜಲಿಯನುನ

ಪುರುಷನಗೆ ನ್ನ್ನ

ಗೌರವಪೂವಾಕ

ಸಲಿಿ ಸುತಿತ ದೆದ ೀನೆ.

ಗುರುವೇ,

ನಮ್ಗಿದೀ ನ್ನ್ನ ನ್ಮ್ರ ನ್ಮ್ನ್!! ಸಂಪುಟ 38

ಸೂಯಾ ನ್ನ್ನ

ಆತಿಮ ೀಯ ಗೆಳೆಯ. ಅವನ್ ಪೂತಿಾ

ಹೆಸರು ಸೂಯಾನಾರಾಯಣ್ ಎಿಂದು. ಅವನ್ ಕುಟುಿಂಬ್ ನಾಮ್ (family name) ಕಾರಂತ್ ಎಿಂದು. ಕಾರಂತ್, "ಕಾಯಾವಂತ್" ಎಿಂದು

ಎಿಂಬುದರಿಿಂದ

ಹಲವರ

ಅಭಿಪಾರ ಯ.

ಸೂಯಾನ್ ಹಿರಿಯರು ನಜಕೂಿ

ಉದಭ ವವಾದುದು ಅದರಲಿ,

ನ್ಮ್ಮ

ಕಾಯಾವಂತ್ರೇ!

ಅವನ್ ಅಜಜ ಸೇಷ ಕಾರಂತ್ರು ನ್ಮೂಮ ರು ಕೊೀಟದಲಿಿ ಶಾಲೆ, ಡಿಸ್ಥೂ ನ್ಸ ರಿ, ದೇವಸ್ವತ ನ್ ಮುಿಂತಾದುವುಗಳನುನ ಸ್ವೆ ಪಿಸಿದವರೆಿಂದು

ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದವರು.

ಸೂಯಾನ್ ದಡೆ ಪೂ ಿಂದರೂ ಬ್ಹಳಷ್ಟಟ ಪರ ಖಾಯ ತ್ರು. ರಾಮ್ಕೃಷಣ ಕಾರಂತ್ರು ಹಿಿಂದನ್ ಮ್ದಾರ ಸ್ ಪಾರ ಿಂತ್ದ ಸಚಿವರಾಗಿದದ ರು. ಪರ ಖಾಯ ತ್

ವಿಜಾಾ ನ್

ವಿವೇಕ ವಿದಾಯ

ಮುಿಂದೆ ನಾನು ನ್ನ್ನ ಪಾರ ಥಮಿಕ ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸ ಮುಗಿಸಿ, ಹೈಸೂಿ ಲು

ಸೂಯನ ಎಿಂಬ್ ಕಾಯನವಂತ್

ಲಕ್ ಮ ೀನಾರಾಯಣ್

ಕಾರಂತ್ರು

ಅಧಾಯ ಪಕರಲಿ ದೆ,

ಕೊೀಟದಲಿಿ

ಸಂಸ್ಥೆ ಯನುನ

ಕಟ್ಟಟ ದ ಮುಿಂದಾಳು.

ಅವನ್ ಇನನ ಬ್ಬ ದಡೆ ಪೂ ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ದ ಪರ ಸಿದೆ ಸ್ವಹಿತಿ, ಶ್ವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ರು. ಇರಲಿ. ನ್ನ್ನ ಬಾಲಯ ದಲಿಿ ನಾವಿಬ್ಬ ರೂ ಒಿಂದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊೀಗುತಿತ ದದ ರೂ, ಬೆಳೆದರಲಿಲಿ .

ನ್ಮಿಮ ಬ್ಬ ರಡನೆ

ನಜಕೂಿ

ಸ್ಥನ ೀಹ

ಅವನ್ನುನ

ನ್ನ್ಗಾಗುತಿತ ರಲಿಲಿ . ಅವನಬ್ಬ

ನೀಡಿದರೆ

ಕರ ೀಡಾಪಟು. ಅಲಿ ದೆ

ಸ್ವಹಸುಗಾರ. ಮ್ರ ಹತುತ ವುದು, ಮಾಡು ಏರುವುದು, ಈಜಾಡುವುವುದು, ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳಲಿಿ

-

ಎಿಂಬೆಲಿ

ಬ್ಲು

extra-curricular

ಮುಿಂದು.

ನಾನೀ

ಅಿಂಜುಬುರುಕ. ಒಮ್ಮಮ ಅಮ್ವಾಸ್ಥಯ ಯ ದನ್ ನ್ನ್ನ ತಂದೆ ನ್ನ್ನ ನುನ ಸಮುದರ ಸ್ವನ ನ್ಕೆಿ ಕೊಿಂಡುಯಿದ ದದ ರು. ನಾನು ಸಮುದರ ನೀಡಿ ಬೆದರಿದೆದ . ಅಲಿಿ ನ್ಮ್ಮ ಸರಾಗವಾಗಿ

ತೆರೆಗಳಡನೆ

ಅಿಂಜುಬುರುಕುತ್ನ್ವನುನ

ಸೂಯಾ

ಆಡುತಿತ ದುದ ,

ನ್ನ್ನ

ನೀಡಿ

ತ್ಮಾಷ್ಟ

ಮಾಡಿದದ ಲಿ ದೆ, ಮ್ರುದನ್ ಶಾಲೆಯಲಿಿ

ಎಲಿ ರೆದುರು

ನ್ನ್ನ ನುನ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದದ . ಇದು ನ್ನ್ಗೆ ಅವನ್ಲಿಿ ದೆವ ೀಷ ಹುಟ್ಟಟ ಸಿತುತ . ಎಿಂದಾದರಿಂದು ದನ್ ಆ ದೆವ ೀಷವನುನ ತಿೀರಿಸಿಕೊಳು ಲು

ಸಮ್ಯ

ಅಿಂತ್ಪ

ಸಂದಭಾ

ಒಿಂದು

ಕಾಯುತಿತ ದೆದ . ಒದಗಿ

ಬಂದೇ

ಬಂದತುತ ಅಿಂತ್ಹ ಒಿಂದು ಸಂದಭಾ ಒದಗಿ ಬಂದೇ ಬಂತು!

ಐದನೆಯ

ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ ರಬೇಕು,

ವಾಷ್ಾಕೊೀತ್ಸ ವದ ನಾಟಕನೆನ ೀಪಾಡಿಸಿದದ ರು. ನಾನು

ಯಾವಾಗಲ್ಲ

ಅಿಂಗವಾಗಿ

ಶಾಲಾ ಒಿಂದು

ಸಂಗಿೀತ್-ನಾಟಕಗಳಲಿಿ ಮುಿಂದು.

ನಾಟಕ,

ಕೃಷಣ

ಸಂಧಾನ್; ಕೃಷಣ ನ್ ಪಾತ್ರ ನ್ನ್ನ ದಾಗಿತುತ . ಕೃಷಣ ಅದರಲಿಿ 69

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue ಬ್ಹಳಷ್ಟಟ

ಹಾಡೂ

ಪಾತ್ರ ದಲಿಿ

ನ್ಮ್ಮ

ಕೃಷಣ

ಹಾಡಿದದ !

ದುಯೀಾಧ್ನ್ನ್

ಸೂಯಾನಾರಾಯಣ್ ಕಾರಂತ್.

ಸಂಧಾನ್ದಲಿಿ

ಕೃಷಣ

ಮಾತುಕತೆಗೆಿಂದು

ಪಾಿಂಡವರ ಪರವಾಗಿ

ದುಯೀಾಧ್ನ್ನ್

ಆಸ್ವೆ ನ್ಕೆಿ

ಪರಿಚಯವಾಗಿ

ಸ್ಥನ ೀಹ

ಬೆಳೆದು

ಬಂದತುತ . ನಾನು ಅವನಗೆ ಇಿಂಗಿಿ ಷ್ನ್ಲಿಿ

ಕೊೀಚ್

ಮಾಡಲು

ನ್ಮಿಮ ಬ್ಬ ರಳಗಿನೆ ಸಂತೀಷದಿಂದ

ಒಪಿೂ ಕೊಿಂಡಿದೆದ .

ಕಾಕತಾಳಿೀಯ ನಾಯ ಯವೆಿಂಬಂತೆ, ಸೂಯಾ ಆ ಬಾರಿ

ಬ್ರುತಾತ ನ್ಷ್ಟಟ ! ಆಗ ಕೃಷಣ ನಗೆ ಚೂರೂ ಗೌರವ ಸಲಿಿ ಸದೆ

S.S.L.C. ಪಾಸ್ವಗಿದುದ , ನ್ನ್ಗೆ ಎಲಿಿ ಲಿ ದ ತೃಪಿತ ಸಿಕಿ ತುತ .

ಎದುದ ನಲಿ ದೆ ಗವಾದಿಂದ ದುಯೀಾಧ್ನ್ ಕುಳಿತೇ ಇದದ

ಮುಿಂದೆ, ನ್ಮ್ಮ ಸ್ಥನ ೀಹ ಬೆಳೆದು ಬಂತು.

ಸನನ ವೇಶ್ ಒಿಂದದೆ. ಆಗ ಕೃಷಣ ಬುದೆ ಕಾಲ

ದುಯೀಾಧ್ನ್ನಗೆ

ಕಲಿಸಲು ನೆಲೆವನನ ಮ್ಮಮ ಬ್ಳಿಗೆ

ಬಿೀಳುವಂತೆ

ದೃಶ್ಯ ವನುನ

ಪಾರ ಯ ಕಟ ೀಸ್

ಖುಷ್ಯೀ

ಖುಷ್!

ನಾಟಕದ

ಬಿದುದ ದು

ಹಲವು

ಅದೇ

ಪಾರ ಯ ಕಟ ೀಸ್

ಮಾಡುತಾತ ನ್ಲಿ .

ಮಾಡುವಾಗಲೆಲಿ

ದುಯೀಾಧ್ನ್ ಬಾರಿ

ಒತಿತ ಅವನು ತ್ನ್ನ

ಡೈರೆಕಟ ರರು

ಸರಿಯಾಗಲಿಲಿ ವೆಿಂದು ಪುನಃ-ಪುನಃ

ಮಾಡಿಸುತಿತ ದದ ರು.

ಹಾಗಾಗಿ

ಗೌರವವಲಿ ದೆ,

ಸೂಯಾನಾರಾಯಣ್ನ್ ಗವಾಕೂಿ ಮ್ನ್ಸಿಸ ನ್

ಅದನುನ

ನ್ನ್ಗೆ

ದೃಶ್ಯ ವನುನ

ದುಯೀಾಧ್ನ್ನ್ ನ್ನ್ರ್ೀ

ನ್ನ್ನ

ಒಳರ್ಳಗೇ ಕೆಲವು

ಹಂಚಿಕೊಿಂಡಿದೆದ .

ಧ್ಕೆಿ

ಅದು

ನ್ಮ್ಮ

ನ್ಮಿಮ ಬ್ಬ ರ ಸ್ಥನ ೀಹ ಏರಿಳಿತ್ದಿಂದಲೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದು, ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಸಮೃದೆ

ಕಾಲನ್ ಒರೆತ್ದಲಿಿ ತಿದದ -ತಿದದ , ಸ್ಥನ ೀಹದ ಮೌಲಯ ವನುನ ಹೆಚಿಚ ಸಿಕೊಿಂಡಿದೆ. ಮ್ನ್ಸ್ವತ ಪ

ನ್ಮಿಮ ಬ್ಬ ರಲಿಿ

ಬಂದರೆ,

ನಾವಿಬ್ಬ ರೂ

ಅದು

ಏನಾದರೂ

ಅರೆ

ಕ್ಷಣ್

ನ್ಮ್ಮ -ನ್ಮ್ಮ

ಒಪಿೂ ಕೊಿಂಡು,

ತ್ಪುೂ ಗಳನುನ

ಸ್ಥನ ೀಹವನುನ

ಬ್ಲಪಡಿಸಿಕೊಳುು ತಿತ ದೆದ ವು.

ಮಾತ್ರ ! ಇನ್ನ ಷ್ಟಟ

ಅಿಂತ್ಹ

ಅನುಭವಗಳು

ಬ್ರುತಿತ ತುತ .

ನೂರಾರು. ನಾನೀಗ ಅದರ ಸಮ ರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಂದೇ

ಆನಂದ.

ಉಳಿದದೆ. ಕಾರಣ್ ನ್ಮ್ಮ ಸೂಯಾ ಒಿಂದು ಮೊೀಟಾರು

ಅತಿ

ಸ್ಥನ ೀಹಿತ್ರಡನೆಯೂ ಸೂಯಾನಾರಾಯಣ್ನ್

ಸೈಕಲ್ ಅವಗಢದಲಿಿ

ತಿೀರಿಕೊಿಂಡಿದದ . ಆಗ ನಾನು

ಅಮ್ಮರಿಕದಲಿಿ ದೆದ .

ಯಾವುದೀ

ಕವಿಗೂ ಬಿದದ ತುತ . ಆದರೆ, ಆ ಅವಮಾನ್ವನುನ ಅವನು

Washinton

ಗೆ

ತ್ಪಿೂ ಸಿಕೊಳು ಲಾಗಲೇ

ದುವಾಾತೆಾಯನುನ

ಇಲಿ ವೆನನ .

ಪಡೆದದೆ. ಅದು

ನ್ನ್ರ್ೀ

ಅವನ್

ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತಿೀರಿಸಿಕೊಿಂಡೆನೆಿಂಬ್ ತೃಪಿತ ಯನುನ

D.C.

ಕಾನ್ು ರೆನಸ ಗೆಿಂದು

ಹೊೀಗಿದೆದ .

ನ್ನ್ನ ವಳು

ತಿಳಿಸಿದಾಗ

ನಾನು

ಆ ತಿೀರ

ದುಿಃಖಕೊಿ ಳಗಾಗಿದೆದ . ಕುಿಂದಾಪುರದಿಂದ ಅತಿ ವೇಗದಲಿಿ

ನಾಟಕ ದರಕಸಿ ಕೊಟ್ಟಟ ತುತ ! ಅದೇ ವಿಚಾರವನುನ ನ್ನ್ನ

ಚಲಿಸುತಿತ ದದ

ಸ್ಥನ ೀಹಿತ್ರಡನೆ

ಸೂಿ ಟರ್ಗೆ ಹೊಡೆದು, ತಿೀರ ಗಾಗಳಿಗೆ ತುತಾತ ಗಿದದ . ನ್ನ್ನ

ಹೇಳಿಕೊಿಂಡು

ಇನ್ನ ಷ್ಟಟ

ಕಾರಿಂದು,

ನ್ಮ್ಮ

ಖುಷ್ಪಟ್ಟಟ ದೆದ ! ಅದನುನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಿಂಡ ಸೂಯಾ ನ್ನ್ನ

ತ್ಮ್ಮ

ಮೇಲೆ

ಮ್ಣಿಪಾಲಕೆಿ ಶ್ರಶೂರ ಶ್ಗೆಿಂದು ಕೊಿಂಡೊಯುಯ ತಿತ ದಾಗ,

ಕಾರಿದದ ನೆನನ !

ಅವನು

ಕಾರಂತ್ನ್ಲಿ ವೇ?

ಕಾರಿದೆದ ೀನೂ ಹೆಚಚ ಲಿ ವೆನನ !

ಶ್ವಪರ ಸ್ವದ ಅವನ್ನುನ

ಸೂಯಾನ್

ಟಾಯ ಕಸ ಯಿಂದರಲಿಿ

ಅವನ್ ತಡೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ದಾರಿಯಲೆಿ ೀ ಆಸೂ ತೆರ ತ್ಲುಪುವ

ಮೊದಲೇ

ಅಸು

ಸೂಯಾನ್

ಆಶ್ಚ ಯಾವೆನಸುತ್ತ ದೆಯಲಿ ವೇ? ಒಿಂದು ಕಳೆಯೆಿಂದು

ಅದೆಷ್ಟ ೀ! ಅವುಗಳನುನ ನೆನೆದಂತೆಲಿ ನ್ನ್ನ ಮ್ನ್ಸುಸ

ಪರಿಗಣಿಸಿದ

ತುಿಂಬಿ

ನ್ಮಿಮ ಬ್ಬ ರಳಗೆ

ಸ್ಥನ ೀಹ

ತಿರುಗಾಡಿದ

ನೀಗಿದದ !

ಹಿೀಗಿದೂದ , ಮುಿಂದೆ ನ್ನ್ನ -ಅವನ್ ಸ್ಥನ ೀಹ ಬೆಳೆದುದು Dandelion,

ಜ್ತೆಗೆ

ಅವನು

ಬ್ರುತ್ತ ದೆ.

ಅವನು

ಸಂದಭಾಗಳು ಜ್ತೆಯಲಿಿ ದದ ರೆ

ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣ್ವಾಯುತ ! Dandelion ಮೇಲೆ ಆಿಂಗಿ

ಬೇಸರವೆಲಿ ಬ್ಲುದೂರ. ಅವನ್ ಸ್ವಮಿಪಯ ಅಷ್ಟ ಿಂದು

ಕವಿಯಬ್ಬ

ಬ್ರೆದ

ಹಿತ್ಕರ,

ಅವಕಾಶ್ವನುನ

ನ್ಮ್ಮ

ಕವನ್ವನುನ

ಓದುವ

ಸೂಯಾ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಟ ದದ .

ಮಾತ್ಪ

ಬ್ಲು

ರುಚಿಕರ.

ಕೊಲ್ಲಿ ರು,

ತಿೀಥಾಹಳಿು , ಪುತ್ಪತ ರು, ಉಡುಪಿ, ಮ್ಲೊ , ಶ್ಮೊಗಾೆ ,

ಅವನು ಓದುವುದರಲಿಿ ಅಷ್ಟ ಿಂದು ಚುರುಕಾಗಿರಲಿಲಿ .

ಬೆಿಂಗಳೂರು,

S.S.L.C.

ಮೈಸೂರು, ಮೂಡುಬಿದರೆ, ಆಗುಿಂಬೆ, ಬ್ಕಾಣ್ - ಒಿಂದೇ

ಪರಿೀಕೆಮ ಗೆ

ಉತಿತ ೀಣ್ಾನಾಗಿರಲಿಲಿ .

ಹಲವು ಹಾಗೆ

ಬಾರಿ ಆ

ತ್ಯಾರಾಗುತಿತ ದಾ ು್ ದ ಗ, ಇಿಂಗಿಿ ಷ್ನ್ಲಿಿ ಸವ ಲೂ

ಕಟ್ಟಟ ಪರಿೀಕೆಮ ಗೆ "ಕೊೀಚ್"

ಹಾಸನ್,

ಬೇಲ್ಲರು,

ಹಳೆಬಿೀಡು,

ಎರಡೇ? ಹಿೀಗೆ ಹಲವಾರು ಊರುಗಳನುನ ಸುತಿತ ದ ಸಮ ರಣೆ ನ್ನ್ನ ಲಿಿ ನೂನ

ಹಸಿರಾಗಿ ಉಳಿದದೆ. ಇನುನ

ಮಾಡಲು ನ್ನ್ನ ಸಹಾಯ ಕೊೀರಿದದ . ಆಗ ನಾನು B.Sc.

ಸಮುದರ

ಯಲಿಿ ಓದುತಿತ ದೆದ . ಅಷ್ಟಟ ಹೊತಿತ ಗೆ ನ್ಮಿಮ ಬ್ಬ ರಲಿಿ ಸ್ಥನ ೀಹ

ಅದೆಷ್ಟಟ ಬಾರಿಯೀ! ನಾನು ಕೊೀಟಕೆಿ ಹೊೀದಾಗಲೆಲಿ

ಅಿಂಕುರಿಸಿತುತ .

ನಾನು ಬಂದ ವಾತೆಾ ತಿಳಿದು, ನ್ಮ್ಮ

ಸಂಪುಟ 38

ಸೂಯಾನ್

ಬೇರಿಂದು

"ಮುಖ" 70

ತಿೀರಕೆಿ

ಅವನಡನೆ

ನ್ಮೂಮ ರ

ಹೊೀಗಿದದ ಿಂತ್ಪ, ಮ್ನೆಗೆ ಓಡಿ

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಬ್ರುತಿತ ದದ . ಅವನಲಿ ದೆ ನ್ನ್ಗೆ ಕೊೀಟ ಬ್ರಡಾಗಿರುತಿತ ತುತ !

ಮ್ರುಕಳಿಸುತಿತ ದೆ. ಹಿಿಂದೆ ಕಳೆದ ಆ ಸುಖ ದನ್ಗಳು

ಕೊೀಟದ ಅನುಭವಕೆಿ ಅವನು ಕಳೆ ತುಿಂಬಿದದ !

ಮುಿಂದೆ ಬ್ರಲಾರವು. ಅದು ಮ್ನ್ಸಿಸ ಗೆ ತುಿಂಬಾ ಬೇಸರ

ನ್ನ್ನ

ಮಾತ್ರ ವಲಿಿ

ನ್ನ್ನ

ಬ್ದುಕಗೂ

ತುಿಂಬಿದದ ! ಅವನ್ ಬ್ಗೆೆ

ಎಷ್ಟ ಿಂದು

ಎಣಿಸಿದಾಗಲೆಲಿ

ಕಳೆ

ಮ್ನ್ಸುಸ

ತ್ರುತಿತ ದದ ರೂ, ಅವನ್ ಸಮ ರಣೆ ಅದಾಯ ಕೊೀ ತುಿಂಬಾ ಹಿತ್ವನೆನ ೀ

ತುಿಂಬಾ ಕದಡುತ್ತ ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲಿಿ ಹೆಚೆಚ ೀನೂ ಹೇಳ

ನನ್ನ

ಬ್ಯಸುತಿತ ಲಿ .

ಸೂಯಾ....!!!!

ಸಮ ರಣೆ

ಕೊಡುತಿತ ದೆ. ನ್ನ್ನ ನನ್ನ

ಧ್ನ್ಯ ವಾದಗಳು!! ನನ್ನ ಯಾಕೊೀ

ಇಳಿವಯಸಿಸ ನ್ಲಿಿ

ಅವನ್

ಸಮ ರಣೆ

ಮ್ನ್ಸಿಸ ನ್ಲಿಿ ಸ್ಥನ ೀಹಕಾಿ ಗಿ

ಬೇರೂರಿದೆ, ಅನಂತ್

ನೆನ್ಪಿನ್ಲಿಿ ಕಣಿಣ ೀರ ಹನಗಳು

ಕೂಡ!!!!!

*************************************************

ದೀಪಾವಳಿ-೧೯೬೩ ಉತ್ತ ರದ ಗಡಿಯಲಿಿ ಎತಿತ ರುವ ಮುಡಿಯಲಿಿ ಎಚಚ ರದ ಕಣಿಣ ನ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಕೊೀವಿಯಲಗಿನ್ ಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಮುಿಂಜಾವುಗಳ ಬೆಳಕು ಬಿಿಂಬಿಸುವಲಿಿ ದೀಪಾವಳಿ ಕೆಣ್ಕದರೆ ಸಿಡಿಗುಿಂಡಿನುತ್ತ ರವ ಕೊಡುವಲಿಿ ಎದದ ಕಡಿಯಳು ನ್ಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಬಿದದ ಒಿಂದಿಂದು ನೆತ್ತ ರ ಬಿಿಂದು ತಾಯೆನ ಲಕೆ ಕುಿಂಕುಮ್ವನಡುವಲಿಿ ದೀಪಾವಳಿ ಮೌನ್ ಶ್ೀತ್ಲ ಶ್ಖರ ಕಾನ್ನ್ದ ಕಷಟ ದಲಿ ನಿಂತ್ ಧೈಯಾಗಳಲಿಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹೆಜೆಜ ಹೆಜೆಜ ಗು ಜನ್ದ ಜೀವರಕತ ವ ತುಿಂಬಿ ತೆರೆದ ಬಾವುಟದಲಿಿ ದೀಪಾವಳಿ ನ್ಮ್ಮ ಜನ್ಗಣ್ಮ್ನ್ದ ಅಧನಾಯಕ ಪರ ಜೆಾ ಕಣೆತ ರೆದು ನಿಂತ್ಲಿಿ ದೀಪಾವಳಿ ಎಿಂದನಂತ್ಲಿ ಇದು ನ್ಮ್ಗೆ ಈ ಸಲ ಬಂದ ಹೊಸ ಬೆಳಕನೆಚಚ ರದ ದೀಪಾವಳಿ -ಜ.ಎಸ್.ಶ್ವರುದರ ಪಪ (ಚಿೀನಾ ದೇಶ್ ಭಾರತ್ದ ಮೇಲೆ ಆಕರ ಮ್ಣ್ ನ್ಡೆಸಿದಾಗ)

ಸಂಪುಟ 38

71

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಅನುವಾದದ ಅನುಭವ ಅನಲ್ ದೇಶ್ಪಾಿಂಡೆ

ಸ್ವಹಿತಯ ೀತ್ಸ ವದ

ಅನುವಾದ

English ಪದಯ ವನುನ

ಕಮ್ಮ ಟಕೆಿ

ಆಯದ

ಪದಯ ದ ಭಾಷ್ಟಯ ಗಡಿ ದಾಟ್ಟ ಅನುಭವಿಸತಡಗಿದೆ.

ಅರುಣ್ ಮೂತಿಾ ಕಳುಹಿಸಿ, “ಈ

ಕೊೀಣೆಯ ಮಂದ ಬೆಳಕನ್ಲಿಿ ನ್ನೆನ ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು

ಪದಯ ವನುನ ಕನ್ನ ಡಕೆಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಡಿ” ಎಿಂದ

ಸುರಳಿ ಸುರಳಿಯಾಗಿ ಮ್ನಃಪಟಲದಲಿಿ ಮೂಡಿದವು.

emailನುನ

ಭಾವನೆಯ ಮ್ಹಾಪುರ ಆಣೆಕಟಟ ನುನ ಒಡೆದು ಕಣ್ಣ ಲಿಿ

ಮೊಬೈಲನ ಲಿಿ

ತೆಗೆದು,

ಹಾಗೆ

ಸುಮ್ಮ ನೆ

ಹಾಸಿಗೆಮೇಲೆ ಬಿದದ ಕೊಿಂಡು ನೀಡುವಾ ಅಿಂತ್ ಓದದೆ.

ಹನಗಳು

ತ್ಲೆ-ಬುಡ ಅಥಾವಾಗದೆ. ಮ್ದಾಯ ಹನ ದ ನದೆದ ಮಾಡದೆ

ಕಾಣ್ದಂತೆ

ಎದುದ

ಕೂಳಿತೆ!

ಇಲಿಿ ಯವರೆಗೆ

ಪದಯ ವನಾನ ದರೂ ತಿಳಿದದದ

ಅರೆದು

ಯಾವ

ಮುಗಿದಾಗ.

ಕುಡಿಯಬ್ಲೆಿ ”

ಎಿಂದು

ಶ್ರ ಮ್ವಿಲಿ ದೆ

ನೀಡಿಕೊಳುು ವಂತಾಗಿತುತ ! ಸೊಕುಿ ಮ್ತೆತ ರಡು

ಬಾರಿ

ಅಡಗಿ, ಹುಬುಬ

ಓದ

ತಿಣ್ಣಕಾಡಿದೆ.

ಕತ್ತ ಲೆಯಲಿಿ

ಕಣ್ಣಣ ರಿಸಿಕೊಿಂಡೆ.

“ನಾನು

ಈ ಮೂರು ಭಾಷ್ಟಯ ಗಂಡಿಗೆ, ಮುಟ್ಟಟ

ಸುಕುಿ ಗಟ್ಟಟ ,

ಮೂಡಿದವು. ನ್ನ್ನ

ನ್ನ್ನ ವಳಿಗೆ

ಪದಯ

ಅನುವಾದ

ಓದುವದು

ಪದಯ

ಮೂಡಿಬಂದತುತ .

ತಾನಾಗೆ “ಇನನ ಮ್ಮಮ

ಓದುವೆಯಾ” ಎಿಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಕೇಳಿದಾಗ, ಕನ್ನ ಡದಲಿಿ ಹುಟ್ಟಟ ದ ಪದಯ ಕೆಿ ನಾಮ್ಕರಣ್ ಮಾಡಿದೆದ . ಅಚಾನಾಳಿಗೆ thank you ಹೇಳಿ ಬಿಗಿದಪಿೂ

ಅನುವಾದ ಕಲೆಯ ಬ್ಗೆಗೆ ಪರ : ಪರ ಧಾನ್ ಗುರುದತ್ತ

ಅವಳಿಗೇನೀ

ಅವರ ಉಪನಾಯ ಸದಿಂದ ಪರ ಭಾವಿತ್ನಾಗಿ, ಅನುವಾದ

ಕತ್ತ ಲೆಯಲಿಿ ಕಣ್ಣಣ ತೆರೆದೇ ಮ್ಲಗಿದೆದ . ನದೆರ ಯ ಸುಳಿವೆ

ಕಲೆಯನುನ ಅರಿತೆ ಅಿಂದುಕೊಿಂಡ ನ್ನ್ಗೆ “ನೀರಿಳಿಯದ

ಇಲಿ . ಪದಯ ದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ ಭಾವನೆಗಳು ನ್ನ್ನ ನುನ

ಗಂಟಲಳ್....” ಅನುನ ವಂತಾಗಿತುತ . ಮೊದಲನೆ ಬಾಲ್

ಮ್ಲಗಲು ಬಿಡಲಿಲಿ . Alzheimerನಿಂದಾಗಿ ಈ ಲೀಕದ

ಗೆ

ಪರಿವೆ

ಬೊಲೆ

ಮ್ನ್ದಲೆಿ

ಮಾಡಿದ

ಅರುಣ್

ಬೈದುಕೊಿಂಡೆ.

ದರೆಯಲಿಲಿ ವೆ?

ಇವನಗೆ

ಹಸಿದವರಿಗೆ

ತಿನ್ನ ಲು

ಕೊಡುವದು

ಮ್ನ್ಸುಸ

ಸೊೀಲನುನ

ಮೂತಿಾಯನುನ

ಯಾವ

ಬೇರೆ

ಕಭಿಭ ಣ್ದ ನಾಯ ಯ?

ನದೆರ

ಇಲಿ ದೆ

ನ್ನ್ನ

ಅವವ

ದಂತ್ದ ರ್ಿಂಬೆಯಂಥವಳು ಎಿಂದು

ಬಿೀಗುತಿತ ದೆದ . ನ್ಮ್ಮಮ ಲಿ ರ ಮೇಲೆ ಅವಳದೆಿಂಥ ಅದುಭ ತ್

ಕವಿಯ

ಎಿಂದುಕೊಿಂಡಿದೆದ .

ಬೇರೆಯವರು

ಭಾಷ್ಟ

ಹೊಳೆಯದಾಯುತ .

ಓದುವದನುನ

ಸರಿ,

ಕೇಳಿದರೆ

ಅಥಾವಾಗಬ್ಹುದೇನೀ

ಅನನ ಸಿತು.

“ಶ್ರ ವಣ್

ಮ್ನ್ಕಾನಂದವಿೀವುದು....”

ಅಿಂದಲಿ ವೆ

ಜಗನಾನ ಥ

ದಾಸರು?

ಶ್ರ ವಣ್ದಿಂದಾದರೂ

ಅವವ ನ್

ಆರಗಯ ದ ನ್ನ್ನ ಅವವ ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಸುಿಂದರಿ ಅನನ ಸಿದದ ಳು,

ಕಾಳಜ,

ಭಾವ

ನ್ನ್ನ

ಕಡಲೆ

ಓದ ನೀಡಿದೆ. ಇಗಿಿ ೀಷ ಶ್ಬ್ೆ ಗಳೇನ ಅಥಾವಾದರೂ, ಅಥಾವಾದರೂ,

ನಾನು

ನೆನ್ಪಾಗತಡಗಿತು. ನಾನು ಚಿಕಿ ವನದಾದ ಗ, ಒಳೆು ಯ

ಆದರೂ

ಅಥಾವಾಗಲಿಲಿ .

ಮ್ಲಗಿದ

ಆದರೆ

ಪದಯ

ಒಪೂ ಲಿಲಿ . ಮ್ತತ ಿಂದು ಬಾರಿ

ಭಾವನೆ

ಬಂದತು,

ಮ್ಲಗಿದೆ.

ಪದಯ

ತಾಯಿ

ಅಿಂದರೆ

ಹಿೀಗೆಯೇ

ಇರಬೇಕು

ಉತ್ತ ರ

ಕನಾಾಟದಲಿಿ

ಒಿಂದು

ಮಾತಿದೆ “ಕಡೆಯ ಹುಟುಟ ಕಡಿಿ -ಬೆಲಿ ”. ನ್ನ್ನ ಅವವ ನಗೆ ಕೊನೆಯ ಮ್ಗನಾದ ನ್ನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಲಿಿ ಲಿ ದ ಪಿರ ೀತಿ ಅವವ ತೀರುತಿತ ದದ

ಸಂಸ್ವರದ ಬ್ಗೆಗಿನ್ ಕಾಳಜ,

ಆವಳ

ಜೀವನ್ ಉತಾಸ ಹ ಅದಮ್ಯ ವಾದುದು. 2006ರಲಿಿ ಅವಳು ಅಮ್ಮರಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳಿಗೆ 82ವಷಾ ಯಾವುದಕುಿ

ಮ್ನ್ಮುಟಟ ಬ್ಹುದೇನೀ ಅನನ ಸಿತು. ರಾತಿರ ಮ್ಲಗುವ

ಬೇಸರಿಸದೆ,

ಮುನ್ನ , ನ್ನ್ನ ವಳಿಂದಗೆ ಬಿನ್ನ ವಿಸಿಕೊಿಂಡೆ, “ಇಿಂದು

ತಿಳಿದುಕೂಳುು ವ ಉತಾಸ ಹ ಅವಳದು. Car driving

ಅನುವಾದಕೆಿ ಿಂದು

ಹೆಳಿಕೊಟಟ ರೆ

ಕಳುಹಿಸಿದ

ಅಥಾವಾಗುತಿತ ಲಿ , ಒಮ್ಮಮ ಮೊಬೈಲನುನ ಪಡೆಯಲು ನ್ನ್ನ ವಳು

English

ಪದಯ

ಓದುವೆಯಾ?” ಅವಳ ಕೈಗೆ

ಕೊಟ್ಟಟ ... ದನ್ದ ದಣಿವಾರಿ ವಿಶಾರ ಿಂತಿ ತ್ಯಾರಾದುದರಿಿಂದಲೀ ಓದವ

ಶೈಲಿಯಿಿಂದಾಗಿಯೀ,

ಅಥವ ಪದಯ

ಕೇಳುತಿದದ ಿಂತೆ ಶ್ರ ವಣ್ದಿಂದ ಮ್ನ್ನ್ಡೆಡೆಗೆ ಹಾರಿದೆದ . ಸಂಪುಟ 38

72

ದಣಿಯದೆ, ಅವಳು

ತ್ಯಾರಿದದ ಳು!!

ಎಲಿ ವನೂನ car

drive

ಆದರಿೀಗ

ನೀಡುವ. ಮಾಡಲ್ಲ Alzheimerಗೆ

ಸೊೀತುಮ್ಲಗಿದಾದ ಳೆ. ಒಿಂದೇ, ಎರಡೇ...ನ್ನ್ನ

ಬ್ದುಕನುದದ

ಒಡನಾಟದ ಘಟನೆಗಳು ಮ್ತತ ಮ್ಮಮ ಮೂಡತಡಗಿದವು,

ನದೆರ

ನ್ನ್ನ -ಅವವ ನ್ ಹಸಿ ಹಸಿಯಾಗಿ

ಇಲಿ ವಾದರೂ, ಸಂಚಿಕೆ 2

ಶ್ರ ಮ್


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಅನನ ಸಲಿಲಿ , ಸಂಭರ ಮ್ದಿಂದ ಅನುಭವಿಸ ತಡಗಿದೆ,

ಅವಳು ಸಶ್ಬ್ೆ ವಾಗಿ ಅಳತಡಗಿದಳು!! ನಾನಾದರೀ

ಹಲವಾರುಬಾರಿ ಕಣಿಣ ೀರು ಸುರಿದೆ. ಒಿಂದು ಒಳೆು ಯ ಚಲ

ಮೌನ್ವಾಗಿ

ಚಿತ್ತ ರ ನೀಡಿದ ಅನುಭವ, ಆಗಲೆ ಬೆಳಗಿನ್ 4.30 -5

ನಭಾಯವಾಗಿ

ಆಗಿರಬ್ಹುದು.

ಏನಾಯಿತು?

ಹಕಿ ಗಳು

ಉದಯರಾಗ

ಕಣಿಣ ೀರು

ಹಾಕದೆದ .

ರ್ಳೀ ಅಷ್ಟಟ

ಆದರವಳು

ಎಿಂದದದ ಳು. ಕೆಟಟ ದಾಗಿದೆಯೇ

“ಏಕೆ? ನ್ನ್ನ

ಹಾಡತಡಗಿದದ ವು. ಮ್ನ್ದಲಿಿ ಹೊಳಿದದದ ಪದಯ ಭಾಗ

ಅನುವಾದ?” ಎಿಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅವಳನುನ

ಮ್ರುಕಳಿಸಿ ಗಟ್ಟಟ ಯಗತಡಗಿತುತ . ಅದನುನ ಮ್ನ್ದಿಂದ

ಮಾಡಿದದ ಕೆಿ

ಹಾಳೆಗೆ ಇಳಿಸದೇ ಹೊದರೆ ನದೆರ ಬಾರದು ಎನನ ಸಿ, office

ಮೂಗೇರಿಸಿ, ಕಣಿಣ ೀರು ವರೆಸಿಕೊಳುು ತಾತ “ನ್ನ್ನ

roomಗೆ ಹೊೀಗಿ ಹೊಳೆದದದ ನುನ

ಹಾಗೆಯೆ ಹಾಳೆಗೆ

ನೆನ್ಪಾದಳು, ಅದಕೆಿ

ಅತುತ ಬಿಟ್ಟಟ ” ಅಿಂದಳು. ನಾನು

download ಮಾಡಿ, ತಿದುದ ವ ಪರ ಯತ್ನ ವೂ ಮಾಡದೆ

ಹೇಳಿದೆ; “ಈಗ ನ್ನ್ನ

ಅನುವಾದ ಸ್ವಥಾಕವಾಯಿತು.

ಬಂದು ಮ್ಮತ್ತ ಗೆ ಅವಳನ್ಪಿೂ

ಆದರೆ, ಅಮ್ಮ

ಮ್ಲಗಿದೆ. ಇನನ ಬ್ಬ ಳ

ಸ್ಥರೆಯಾದೆ (“ನದಾರ ದೇವಿ”, ನೀಮ್ಮ ಉಹೆಗೆ ಬಿಡುವದು ಬೇಡ ಅಿಂತ್ explicit ಆಗಿ ಹೇಳಿರುವೆ). ಸಂಭರ ಮ್ದ ನದೆದ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಳಿಗೆೆ

ಎದುದ ,

ಚಹ

ಸೇವಿಸುವಾಗ,

translate ಮಾಡಿದೆ “, ಎಿಂದು

ಅಚಾನಾಳಿಗೆ “ಪದಯ

ಅನನ . ಅದಕಿ ವಳು, ಅಮ್ಮ

ನೆನ್ಪಾದಳು ಊರಿಗೆ ಹೊೀಗಿಬ್ರಲೇ

ಅನ್ನ ಬೇಡ. ಆಗ ಅನುವಾದ ದುಬಾರಿ ಆಗುತೆತ ” ಅಿಂದೆ. ಈಗಾಗಲೆ, ಈ ಲೇಖನ್ ಓದುತಿತ ರುವ ನಮ್ಗೆ, ಯಾವುದು ಆ

ಹೊತಾತ ಗಿ

ಖುಷ್ ಯಾಗಿದೆದ

ಅಳುವಂತೆ

English

ಪದಯ ,

ಎನನ ಸಿರಬ್ಹುದು. ನಂಬ್ರ್ ಇಲಿಿ

ಎಲಿಿ ದೆ

ಅದಕೆಿಂದೆ.

ಅನುವಾದತ್

ಪದಯ

ಪೇಜ್

ಎರಡರ

ಕೊಟ್ಟಟ ರುವೆ. ಒಿಂದೆರಡುಬಾರಿ ಓದ

ಹೇಳಿದೆ. “Wow” ಎಿಂದ ಅವಳು, “ಇದೇನಾಶ್ಚ ಯಾ?

ನೀಡಿ, ನಮ್ಗೂ ನಮ್ಮ

ಅವರು ಕಾಡಿ – ಬೇಡಿ ಕೊನೆಯ ದನ್ ಮುಗಿದಮೇಲೆ

ದಯವಿಟುಟ ಕರೆ ಮಾಡಿ.ಅಥವ ಹತಿತ ರದಲಿಿ ದದ ರೆ ಒಮ್ಮಮ

ಕೊಡುವ ನನ್ನ

ಗಟ್ಟಟ ಯಾಗಿ ಅಪಿೂ ಕೊಳಿು .

ಹಾಸಯ

ಪದದ ತಿ ತ್ಪಿೂ ಸಿದೆಯಲಿ ? ” ಎಿಂದು

ಮಾಡಿದಳು.

ಬ್ರೆಯದೆ ನದೆದ

“ನಾನೇನು

ಮಾಡಲಿ

ಪದಯ

ಬ್ರಲಿಲಿ ” ಎಿಂದೆ. “ಸರಿ, ಒಮ್ಮಮ

ಒದಬಿಡಲೆ?” ಎಿಂದೆ. “ಹೇಗಾದರೂ ನೀನು English ಪದಯ ವನುನ

ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಎರಡುಬಾರಿ ಓದರುವೆ”, ಎಿಂದು

ಕಣ್ಣಣ ಮಿಟ್ಟಕಸಿದೆ. ನ್ನ್ನ ಅನುಭವದ ಆ ಅನುವಾದತ್ ಕನ್ನ ಡ ಪದಯ ಓದದೆ. ನಾನು ಓದ ಮುಗಿಸುವದರಳಗೆ

ತಾಯಿಯ ನೆನ್ಪಾದರೆ

ಇನುನ , ನ್ನ್ನ ಅನುವಾದ ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಅನನ ಸದದದ ರೂ ಪರವಾಗಿಲಿ . ನ್ನ್ನ

“ಅನುವಾದದ ಅನುಭವ” ಮಾತ್ರ

ನ್ನ್ಗೆ ಅಮೂಲಯ ವಾದುದು. ಈ ಅನುಭವಕೆಿ ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಟಟ

ಅರುಣ್ನಗೂ ಮ್ತುತ English ಪದಯ ದ

ರ್ೀದಯಿಿಂದ ಕನ್ನ ಡದ ಕಡುಬು ಮಾಡಿ ಉಣಿಣ ಸಿದ (ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಓದದ) ನ್ನ್ನ ವಳಿಗೂ ಧ್ನ್ಯ ವಾದಗಳು.

(ಅನಲ್ ದೇಶ್ಪಾಿಂಡೆ ಅವರ “ಅಕಿ ರೆಯ ಅಮ್ಮ ನಗೆ” ಕವನ್ 75 ನೇ ಪುಟದಲಿಿ ದೆ.-ಸಂ)

ಸಂಪುಟ 38

73

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಅನುವಾದ ಕಮ್ಮ ಟ ಐದು ಲೇಖಕರಿಿಂದ ಇಿಂಗಾ ಷ್ ಕವನವಿಂದರ ಅನುವಾದಗಳು

ಇವಳ ಸ್ಥೀರೆ ಅವಳಿಗುಡಿಸ್ಥ ನ್ನೀಡಬ್ಯಸ್ಥದೆ ಅವಳ ಒಡವೆ ಇವಳಿಗಟು್ ಹಾಡಬ್ಯಸ್ಥದೆ (ಅನುವಾದದ ಬ್ಗೆೆ ಬಿ.ಎಿಂ.ಶ್ರ ೀ ಅವರು ಬ್ರೆದ ಪದಯ ದ ಸ್ವಲುಗಳು) ಸ್ಥಪ್ಟ ಿಂಬ್ರ್ ೨೩ ರಂದು ವಿದಾಯ ರಣ್ಯ ಕನ್ನ ಡ ಕೂಟ ಆಚರಿಸಿದ ‘ಸ್ವಹಿತಯ ೀತ್ಸ ವ’ ಸಮಾರಂಭದಲಿಿ ಕನ್ನ ಡ ಮ್ತುತ ಇಿಂಗಿಿ ಷ್ ಭಾಷ್ಟಗಳಲಿಿ ಬ್ರೆದು ಪರ ಖಾಯ ತ್ರಾದ ಹೆಮ್ಮಮ ಯ ಕವಿ ಎ.ಕೆ.ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರ ಒಿಂದು ಇಿಂಗಿಿ ಷ್ ಕವನ್ವನುನ ಹಲವರು ಕನ್ನ ಡಕೆಿ ಅನುವಾದಸಿದರು. ಇಲಿಿ ವೆ ನೀಡಿ ನ್ಮ್ಮ ವಿದಾಯ ರಣಿಣ ಗರ ಅನುವಾದತ್ ಕವನ್ಗಳು. ಮೊದಲಿಗೆ ಎ. ಕೆ.ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರ ಬ್ಗೆೆ ಒಿಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ಮ್ತುತ ಅವರ ಮೂಲ ಇಿಂಗಿಿ ಷ್ ಕವನ್.

ಎ.ಕೆ.ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರ ಬಗೆೆ ಅವರ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಶಯೊಬಬ ರು ಬರೆದ ಮಾತ್ತ

Ramanujan was a small man with a soft voice, who suggested and persuaded rather than argued. Surrounded as we are by the pressure to conform to single ideas of nation, person and faith, it is that soft voice we must strive to hear. It whispers that anything of true worth is found in difference, in how we relate the particular to the universal and not the other way around.

Of Mothers Among Other Things by A. K. Ramanujan

But her hands are a wet eagle's

I smell upon this twisted black bone

two black- pink crinkled feet,

tree the silk and white petal of my mother's youth.

one talon crippled in a gardentrap

From her earrings three diamonds

do not cling: they hang, loose

set for a mouse. Her saris feather of a one time wing.

splash a handful of needles, and I see my mother run back from rain to the crying cradles.

My cold parchment tongue licks bark

The rains tack and sew

still sensible fingers slowly flex

in the mouth when I see her four to pick a grain of rice

with broken threads the rags

from the kitchen floor.?

of the tree tasselled light.

ಸಂಪುಟ 38

74

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಅಕಿ ರೆಯ ಅಮ್ಮ ನಗೆ ಅನುವಾದಕ :ಅನಲ ದೇಶ್ಪಾಿಂಡೆ. ______________________________________________

ಸುಕುಿ ಗಟ್ಟಟ ದ ಮ್ರದ ಮೈಯಳೂ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಯ ಹೊೀಳಪಿದೆ ದಂತ್ ರ್ಿಂಬೆಯಂಥ ಅಮ್ಮ ಇನೂನ ನ್ನ್ಗೆ ನೆನೆಪಿದೆ ರತ್ನ ದೀಲೆಯ ಮೂರು ಹರಳಳು ನೂರು ಸೂ ಟ್ಟಕದ ಬೆಳಕದೆ ಸುರಿವ ಮ್ಳೆಯಲಿ, ಕೊರೆವ ಚಳಿಯಲಿ ಆ ಕೈ ತಟ್ಟಟ ಲ ತ್ಪಗಿದೆ

ಶ್ಕತ ಕಡಿಮ್ಮ ಯಾದರೂ ಯುಕತ ಗೇನು ಕೊರತೆಯೇ? ಇಲಿಗೆ ಮ್ನೆಯ ಬಿಟುಟ ಕೊಡದೆ, ಅದಕೆ ಬ್ಲೆಯ ಬಿೀಸಿಹೆ ಜ್ಕೆ ತಾಯಿ ನಯದರಲಿ ನನ್ನ ಮುದುದ ಕೈಗಳು ಅದುವೆ ನ್ನ್ನ ಯ ಪಾರ ಥಾನೆ ದನ್ದನ್ವು ಅವನಳು

ಮ್ಳೆಯ ಹನಗಳು ಹೊಸ್ಥದು ಹೊಸ್ಥದು ಬೆಳಕ ಸರಪಳಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ನನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಹೆಣೆದು ಹೆಣೆದು ನ್ಮ್ಮ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಿದೆ ಗಿಡುಗ ಕಾಲನು ಹೊಲುವಂಥ ನನ್ನ ಮುದಡಿದ ಕೈಗಳು ಬ್ದುಕ ಭರವಸ್ಥ ಬಿಡದಂತೆ ಗಟ್ಟಟ ಯಾಗಿ ಹಿಡಿದವೆ

ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಯ ಮೈರ್ಪುೂ ತಿದದ ಬಿಗಿದುಟಟ ಸಿೀರೆ ರವಿಕೆಯು ನರಿಗೆ ಮುರಿದು, ಗರಿಯೇ ಉಳಿಯಿತೆ ಕೃಷದ ಮೈಯಳು ಬಾಯಿಕಟ್ಟಟ ಒಣ್ಗಿ ಹೊಯುತ ನಾಲಿಗೆ, ಕಂಡು ನನ್ನ ಯ ಕಾಳಜ ಮುಪಿೂ ನ್ಲ್ಲಿ ಬಾಗಿ ಹೆಕಿ ದೆ ಬಿದದ ಅಕಿ ಯ ಕಾಳನು ನೀ ಹಾಳು ಮಾಡದೆ ಒಿಂದೂ ಕ್ಷಣ್ವನೂ ನಾ ನನ್ನ ನೆಿಂದೂ ಮ್ರೆಯೆನು, ನಾ ನನ್ನ ನೆಿಂತು ಮ್ರೆತೇನು?

*****************************************

ಕಂಡಳು ನಮ್ಮ ಅವವ ಅನುವಾದಕ :ಸ್ತಶಾಿಂತ್ ಮ್ಧುಕರ್

ಬಾಗಿದ ಮ್ರವಿದು ಹೊಮಿಮ ದೆ ಗಂಧ್ವ ಅಮ್ಮ ನ್ ಸಿೀರಿನೂಲಿನ್ ಹರೆಯದ ಚಂದವ ಚೆಲಿಿ ವೆ ಕಾಿಂತಿಯ ಮ್ಣಿಯ ಕುಿಂಡಲ

ಕರಗಳು ಕವಿತೆಯ ಹಾಡಿವೆ ತೀರುತ್ ಬೊೀನಗೆ ಸಿಕಿ ದ ಬೆರಳು ನೀಡಲು ಒಿಂಥರಾ ಹಕಿ ಯ ಸುಕಿ ದ ಕಾಲು

ಕಂಡೆ ಅವಳ ಓಟದ ಲಗುಬ್ಗೆ ಈಕಡೆ ಬಿೀಳುವ ಮ್ಳೆ ಸ್ವಲು ಆಕಡೆ ಅಳುವ ಕಂದನ್ ತಟ್ಟಟ ಲು

ದಣಿದದೆ ಅಮ್ಮ ನ್ ಮ್ಡಿಲು ಹರಿಸುತ್ ಮ್ಮ್ತೆಯ ಕಡಲು ದಣಿದ ಅಿಂಗುಲಿಯು ಹೆಕಿ ಅಡುಕಳದ ನೆಲದ ಅಕಿ

ಸುರಿಯುವ ವೃಷ್ಠ ಯು ಹೊಲಿದದೆ ಬೆಳು ನ್ ಬೆಳಕನ್ ಉಡುಪು ಚದುರುತ್ ಎಲೆಮ್ರೆಯ ಹೊಳಪು

ಸಂಪುಟ 38

ಕಂಡಳು ನ್ಮ್ಮ ಅವವ ಬಿಗಿಯಾಗಿದೆ ಕಂಠ್ ನಸ್ವಸ ರ ಜೇವೆ

75

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಅಮ್ಮ ನ ಕುರಿತು ಅನುವಾದಕ :ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಭಟ್

ಬಾಗಿದ ಮ್ರ ಗಮ್ನಸಲು ನ್ನ್ಗದೀ ನೆನ್ಪು ನ್ನ್ನ ತಾಯಿಯ ನ್ವಿರಾದ ಯೌವನ್ದ ಒನ್ಪು ಅವಳ ಕವಿಯೀಲೆಯ ಮೂರು ವಜರ ದ ಹೊಳಪು ಬೊಗಸ್ಥ ಸೂಜಗಳ ಎಸ್ಥದಂತೆ ಬಿಳುಪು ಮ್ಳೆಯಲೆಿ ೀ ಅಮ್ಮ ಧಾವಿಸುವಳು ಚುರುಕು ತಟ್ಟಟ ಲಲಿಿ ಹ ಅಳುವ ಮ್ಕಿ ಳ ಬ್ಗೆೆ ಅಳುಕು ಮ್ಳೆ ಹನಗಳು ಚುಚಿಚ ಹೊಲಿದ ಹರಕು ಮುರಿದ ಎಳೆಗಳಡನೆ ಮ್ರದಲಿ ಕುಚುಚ ಬೆಳಕು ಹೆಪುೂ ಗಟ್ಟಟ ದೆ ಹದದ ನ್ ಪಾದಗಳು ನೆನೆದು ಅಿಂತೆಯೇ ಅಮ್ಮ ನೆರಡು ಕೈಗಳು ದುಡಿದು ಉಗುರಿಂದು ಮುರಿದದೆ ಇಲಿಯ ಬೊೀನ್ನು ಕಡಿದು ಒಪೂ ಓರಣ್ದ ಹಿಡಿದಲಿ ಆಕೆಯ ಸಿೀರೆಯ ಸ್ಥರಗು ಈ ಹಿಿಂದೆ ಗರಿ ಪುಕಿ ಗಳೇ ಹಕಿ ಯ ರೆಕೆಿ ಗೆ ಮ್ಮರಗು ಮ್ಮಲಿ ನೆ ಬಾಗುತ್ ಅಡುಗೆಮ್ನೆ ನೆಲದಿಂದ ಅನ್ನ ದ ಅಗಳು ಅಮ್ಮ ಹೆಕುಿ ವಳು ಬ್ಳಸಿ ಉಳಿದರುವ ತ್ನ್ನ ನಾಲುಿ ಬೆರಳು ನ್ನ್ನ ತಗಲು ತ್ಣಿದ ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿಸದು ಬಾಯಳು ಹಸಿ ತಗಟ್ಟ ಇರಿಸಿದಂತಾಯುತ ಹೆತ್ತ ಮ್ಮ ನ್ ಸಿೆ ತಿ ನೀಡಲು

ನಾ ಕುಬ್್ ... ಅನುವಾದಕ :ವಿಶ್ವ ನಾಥ್ ಶ್ವಸ್ವವ ಮಿ

ಚೈತ್ರ ಚಿಗುರಿನ್ ಸೊಗಡು ರೆಿಂಬೆಯಲಿ ನುಲಿವಂತೆ, ಅವಳ ಹರೆಯದ ಎಳೆಯು ಹೆಣೆಯುತಿದೆ ಬೇರುಗಳ, ಸ್ವಕಮ ಯದು ನ್ನ್ಗಿಲಿಿ ಚೈತ್ನ್ಯ ದುಸಿರು… ಧೀ ಎನುವ ಮ್ಳೆಹನಗೆ ಓಲೆ ಹೊಳಪದೆ ಸರಳು, ಹನಗೆ ಅರಿವಿರದಲಿಿ ಕರೆಗೆ ಸ್ಥಳೆದಹ ಮ್ಡಿಲು, ಮ್ಹಾಕಾವಯ ಮ್ಮ್ತೆಯದು ನ್ನ್ನ ಕಣೆಣ ದುರು… ಬೆಳಕನಾಟವ ಹೆಣೆವ ಮ್ಳೆಯ ಯುಗಗಳ ಅತಿಥಿ, ಹೆಣೆದ ಬೆಳಕನ್ ಹೊದಕೆ ಅವಳ ಬ್ದುಕನ್ ರಿೀತಿ, ಹನಯಡನೆ ಅವಳಲಿಿ … ಸ್ವಗುತಿದೆ ತೇರು… ಕಾದ ಗಿಡುಗನ್ ಹಿಡಿತ್ ಅವಳ ತೇವದ ಬೆರಳು, ಹಕಿ ರೆಕೆಿ ಯ ಒನ್ಪು ಅವಳ ಸಿೀರೆಯ ನೆರಳು, ಇಳಿವಿನ್ಲು ಬಿಗಿತ್ವಿದೆ ಹಿಡಿತ್ಗಳ ಬೇರು… ನೆಲದ ಉರುಳಿದ ಕಾಳು ಹೆಕುಿ ತಿಹ ಕೈ ಬೆರಳು, ಮುಪಿೂ ನ್ಲು ಯೌವವ ನ್ವು ಮ್ಮ್ತೆಯೆಚಚ ರದಡಲು, ಮೂಕ, ಗದೆ ದ, ಕುಬ್ಜ … ಅವಳ ಎತ್ತ ರದೆದುರು...

ಸಂಪುಟ 38

76

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ತ್ತಯಂದರು, ಅನಯ ವಿಷಯಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನುವಾದಕ: ಅಣ್ಣಣ ಪುರ್ ಶ್ವಕುಮಾರ್, ಲಿಬ್ಟಿನವಿಲ್

ಡೊಿಂಕು ಮ್ರದ ಕಪುೂ ದಗಟ್ಟಯ ಬ್ಳಿ ಮೂಸಿದೆನೆನ್ನ ನುಣ್ಣಪು ರೇಶ್ಮ ಯ ಶ್ವ ೀತ್ದೆಸಳಿನ್ ಹರೆಯದಮ್ಮ ನ್ ಅವಳ ಕವಿಯೀಲೆಯ ಮೂರು ವಜರ ಗಳಿಿಂದ ಸಿಡಿದು ಬಂದವು ಹಿಡಿದುಿಂಬ್ ಕಣ್ಣಿ ರೆಯುವ ಸೂಜಬೆಳಕು ಮ್ತೆತ ನೀಡಿದೆನು ನ್ನ್ನ ಮ್ಮ ಓಡಿ ಬಂದಳು ಒಳಗೆ ಸುರಿವ ಮ್ಳೆಯಿಿಂದ ರೀದಸುವ ತಟ್ಟಟ ಲೆಡೆಗೆ ಮ್ಳೆಯು ಪೀಣಿಸಿ ಹೊಲೆದದೆ ತುಿಂಡರಸಿದ ತ್ನ್ನ ಜಲಧಾರೆಯಿಿಂದ ಮ್ರವು ಛಿದರ ಸಿದ ಬೆಳಕುಚುಚ ಗಳನು. ಆದರೆ ಅವಳ ಕೈಗಳೀ ತಯದ ಹದದ ನ್ ಎರಡು ಕಪುೂ ಗುಲಾಬಿ ತಿರುಚಿದ ಪಾದಗಳು ಜ್ತೆಗೆ ಇಲಿಯನೆ ಡಿಯಲ್ಲಡಿದ ಬ್ಲೆಯಲಿ ಗಾಯರ್ಿಂಡ ಬೆರಳಿಂದುಅವಳ ಸಿೀರೆಗಳಿಿಂದು . ಮೈಗಂಟ್ಟ ನಲುಿ ತಿತ ಲಿ ಜ್ೀಲಾಡುತಿತ ವೆ ಎಿಂದೀ ಒಮ್ಮಮ ಬ್ಲವಾದ ರೆಕೆಿ ಯಾಗಿದುದ ಇಿಂದಿಂದು ಸಡಿಲಿಸಿ ಗರಿಗೆರೆದ ಪುಕಿ ದಂತೆ. ತಂಪಡರಿದ ಬಾಯಲಿ ಒಣ್ಗಿದಗಲ ನಾಲಿಗೆ ಮ್ರಗಟ್ಟಟ ನೆಕುಿ ತಿದೆ ಗಟ್ಟಟ ಯಗಟ್ಟಯನು ಅಡುಗೆಮ್ನೆಯ ನೆಲದಿಂದ ಇನೂನ ಮಿಟುಕುತಿರುವ ಅವಳ ನಾಲುಿ ಬೆರಳುಗಳು ಅಕಿ ಯಗುಳಿಂದನಾಯುದ ದನು ನೀಡುತಿತ ದದ ಿಂತೆ!

ಸಂಪುಟ 38

77

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

RAMAYANA: THE ETERNAL SCRIPTURE Dr. Bangalore Sureshwara

Sri Rama! The eternal incarnation of God has been a household name from time immemorial around the world. Sages and saints have clearly emphasized that the very devotional repetition of HIS name on a daily or regular basis brings immense peace, happiness, pleasure and Bliss. Millions of people of all ages in each and every age of the human existence have experienced special magical moments in their lives when they devotionally and spiritually surrendered to Lord Sri Rama. Historical and Theological Events There has been a lot of discussion covering the date or period of Ramayana. Various archeologists, historians, Vedic-theologians and other scholars have attempted centuries after centuries to define the specific period around which Sri Rama ruled the Empire of Ayodhya, which encompassed a large and extensive areas of territories pivoted around Ayodhya in India. They have indicated the period of Ramayana to be not less than 5000 B.C. A single word can become a power of positive influence or effect on growing minds. The most powerful word that can positively and powerfully impact and influence any individual is Rama. The story of Sri Rama is the story of humanity from the eternal time. It is the story where even a most powerful person can pay a heavy price when letting one’s guard for a precious moment. Dasaratha’s promise to Kaikeyi ultimately created a situation where he found that his only choice was between getting engulfed by a volcanic fire of immense heat or consumed by an earthquake of uncontrolled vibration or motion. In fact, the choice for Dasaratha was between death and dishonor. But, in reality there was no real choice for Dasaratha. Death was the only solution to the astronomical problem created in an instant by none other than his favorite queen, Kaikeyi. The once vibrant and dazzling Kaikeyi had turned into an uncontrolled destructive force. A tragic world history was developing when a ಸಂಪುಟ 38

78

man of immense honor was pitted against a woman of uncontrolled anger and greed. The resulting reaction emerging from the contact of the two diametrically opposite forces set of an infinite reaction that ultimately paralyzed the Empire of Ayodhya for a long time. The tragedy in this situation was that a very noble idea - promise made by a person with lofty ideals to repay gratitude - was turned into an evil desire to hurt all the loved ones. Here again, “boon” (sacred promise), a single word was manipulated for evil purposes. Yet in the midst of all the emotional volcanoes and earthquakes, there indeed were many shining stars. At this historical moment, it was our beloved hero Sri Rama, who matched the despicable level of behavior and performance of Kaikeyi with matchless divine behavior to salvage the dignity of the Empire at Ayodhya. The precious moment of royal coronation turned into a precarious moment for the citizens of Ayodhya. The scene at Ayodhya shifted instantaneously from the heights of joy and happiness to the gory depths of sorrow and misery. Kaikeyi was the catalyst for igniting the turmoil and the resulting misery in Ayodhya and beyond. The divine plan to bring Sri Rama face to face with Ravana was manifested through the acts and actions of Kaikeyi. Nature versus Nurture Kaikeyi’s action is a classic example of how an individual’s nature was trampled by hostile nurturing. Nature is the quality that one inherits through his or her Karma. Nurture is the molding of the individual that starts from the very beginning of the birth, through the various stages of life, and concludes at the very end of the life. There is a continuous and regular interaction between the individual’s nature and the nurture. The type of the interaction between nature and nurture can be friendly, neutral or hostile. Sri Rama and Lakshmana experienced virtually identical nurturing as they grew up from childhood to youth and then to adulthood. ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue Their individual natures were not identical but neither opposite of each other. One was calm, cool and patient. The other was somewhat restless, little impulsive and occasionally impatient. The natures or inherent qualities bonded one brother to the other. The remarkable thing is that they also nurtured each other. The relationship between nature and nurture in the case of Sri Rama and Lakshmana is a classic example of perfect affection and friendship. Talking about nature, Kaikeyi was a wonderful personality prior to the day she was manipulated and brain washed by her royal aide Manthara. Her affection towards Rama was as much as her very own Bharatha. Kausalya, Kaikeyi and Sumitra were all mothers to each of the four royal brothers. Nature had endowed Kaikeyi with limitless maternal love and affection for Sri Rama, Bharatha, Lakshmana and Shatrugna. Yet, one ordinary but wicked maid single handedly altered the destiny of the royal household and the world. Over a period of time, day-by-day, hour-by-hour and minute-by-minute Manthara manipulated and brainwashed a gentle and kind soul into a human snake. This shows that the company one keeps can significantly and positively or adversely affect even a strong personality. Kaikeyi was not a push over but Manthara was the giant killer. She killed the positive emotions contained within Kaikeyi and then embedded evil thoughts and information into a weakened personality. The fact of the matter is that negative nurture, through the medium of Manthara, had trampled upon an in-built lifelong nature. In the case of Kaikeyi, evil nurture had achieved a victory of sorts. All this simply means that those whom we choose as our advisors, friends, and guides are more important than even the strongest of the known adversaries. In this regard, Kaikeyi failed miserably and paid a life-long price for the giant blunder she committed by listening to Manthara. At the other end of the spectrum related to the effect of nurture on nature or the other way around, the example of Vibhishana stands as a shining example of how a strong in-built nature can overcome the most adverse nurturing. Ravana, Vibhishana and Kumbhakarna, the three royal brothers at Lanka were three different personalities. However, one thing that is certain is that they all went through the education and military training required for warriors. Ever since Ravana ascended the throne at Lanka, ಸಂಪುಟ 38

79

his prime objective seemed to be expansion of the empire at any and all costs. Brute forces symbolized his personality and Dharma was mostly ignored, when it was not trampled upon. Although Ravana and Kumbhakarna had similar wicked personalities, it was a miracle that Vibhishana never accepted their arrogant and aggressive method of ruling the people of Lanka or the territories that they had captured over the years. In a nutshell, Vibhishana was like an isolated island surrounded by death and destruction. Vibhishana had provided over the years some “checks and balances” in an empire that had completely lost its vision and values. Vibhishana’s nature acted like a well-seasoned rock to withstand the evil and destructive nurturing occurring under the direction of Ravana. Now, one can compare and contrast the extraordinary performance of Vibhishana to the disgusting performance of Kaikeyi. The word nature and nurture used in the above discussion are layman’s terms. In fact, a significant portion of what is commonly referred to as nature is embedded in an individual’s birth-horoscope. A skilled and experienced Vedic astrologer can extract this information. Nurture is a component of what is commonly known as free will. Kaikeyi’s association with Manthara was through free will. It was again the free will of Kaikeyi that encouraged Manthara to keep on talking until her evil objective was achieved. In any case, Kaikeyi’s free will was vacillating and weak and ultimately it was no match to the power of Mantra’s loose talk. While the world may have Mantharas, the individuals still have the inbuilt free will not to listen to them. Similarly, Vibhishana had the free will not to follow the evil ways of his brother Ravana. Unlike Kaikeyi, Vibhishana was able to assert his free will, regardless of the consequences and abuses that he had to face as result of his assertive decision. Ramayana gives us the magical courage and conviction, that if an individual feels that he or she does not possess adequate free will, the best possible course of action is to completely avoid at all costs all Mantharas. Ramayana tells us that this may not be an easy decision but it is the only decision for the wise. One must never lose track of the penalty that Kaikeyi paid for the rest of her life. It is an important and never to be forgotten lesson for the entire world. Eternal Sacrament of Hindus Any discussion covering the various characters and the historical events enshrined in the universal text ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue of Ramayana is just the end of the beginning of sharing views and issues covered in it. The infinite knowledge contained in Ramayana is extensive and exhaustive. Anyone can see that there is no sight to the possible end to any discussion on it, at least within one’s mere lifetime on this earth. The various levels and the varieties of discussion will have meaningful impact and positive influence only when they are carried on with complete humility, decency, dignity and devotion. Ramayana is not a mere story but it is the primary theological sacrament of Hindus. We have inherited through Ramayana and other sacred texts or documents, immense amount of spiritual, theological, historical and material knowledge and information from the sages and

seers who lived exemplary disciplined lives during the Vedic period of humanity. As we come to the end of the beginning discussion, let us continue to share among our families and friends, the noble ideas and ideals enshrined in the story of Sri Rama and Sita Devi as contained in the spiritual and theological text of the universe. These noble ideas and ideals will nurture us to take one step at a time towards including and integrating spiritualism into the material world that surround our lives. May Lord Sri Rama’s And Goddess Sita Devi’s Blessings Be Upon All.

DR. BANGALORE SURESHWARA Dr. Sureshwara has Bachelor of Engineering degree from Mysore University (India), Master’s and Doctorate in Engineering from the University Of Notre Dame, USA. He has taught Civil, Structural and Mechanical Engineering subjects at undergraduate and postgraduate levels at various colleges/universities in USA. His varied and extensive industry experiences cover Aerospace, Mechanical, Structural, Fire Protection and Civil Engineering. Dr. Bangalore Sureshwara has been involved in the research and study of the application of Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita and Vedic Astrology in modern life. His lectures, seminars/workshops and writings on Ramayana, Mahabharatha, Bhagavad Gita, Hinduism, Vedic Astrology, “Ramayana and Management” have been well received. Dr. Sureshwara has taught “Ramayana, Bhagavad Gita and Management” courses for MBA classes. Dr. Sureshwara studied Vedic Astrology under his illustrious father Dr. B.V. Raman. He was the principal speaker on Vedic Astrology at The Second Parliament of the World’s Religions held in Chicago in August-September 1993. Dr. Sureshwara successfully predicted the victories in the USA Presidential Elections of President Bush (2000 and 2004) and President Obama (2008 and 2012).

ಸಂಪುಟ 38

80

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಸಂಪುಟ 38

81

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಮ್ಕಿ ಳನುನ ಒಿಂದು ಸ್ವವ ರಸಯ ಕರವಾದ ಪರ ಶ್ನ ಕೇಳಿದೆವು - ಅಕಾಸ್ವಮ ತ್ ಒಬ್ಬ ಯಕಮ ಣಿ (ಜೀನ) ಎದುರಾಗಿ "ಮೂರೂ ವರಗಳನುನ ಕೇಳು. ಕೊಡುತಿತ ೀನ." ಎಿಂದರೆ ಏನು ಕೇಳಿತಯಾ? ಅಿಂತ್. ಅದಕೆಿ ನ್ಮ್ಮ ಚಿಣ್ಣ ರು ಉತ್ತ ರಗಳು ಇಲಿಿ ವೆ, ನೀಡಿ.

ಸಂಪುಟ 38

82

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಸಂಪುಟ 38

83

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಸಂಪುಟ 38

84

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಸಂಪುಟ 38

85

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

Life without Wi-Fi By Shrikar Bhatta

Wi-Fi was invented in 1991. The amount of people who use Wi-Fi has rapidly ascended over the years. By 2020, it is predicted that 24 Billion devices will be connected to the Internet. The vast majority will use some form of wireless for access. Now it seems as if some people can't survive without Wi-Fi. When we were planning to go to Yellowstone National Park during the summer we had to book a cabin because there were no hotels nearby. The one of the things my brother asked was if there was Wi-Fi. People have become so dependent on Wi-Fi that they can't stand one day without it. This article is about how people can’t survive without WiFi. People use Wi-Fi technology in phones, for live streaming on TV, on computers, security systems, thermostats and so many other devices. Without some of these gadgets people won’t be able to lead their day-to-day life. Wi-Fi is easily available now during air travel too. Even children in school and at

ಸಂಪುಟ 38

86

home are dependent on Wi-Fi to complete their school activities. Do people genuinely need Wi-Fi? According to an article in the Huffington Post, “Life would take an end without Wi-fi.” People can’t stand not having Wi-Fi in hotels and restaurants and they decide to pay for the service sometimes. Other people choose to go to places where there is free Wi-Fi service available. Would they actually limit the places they go just for Wi-Fi? Yes. A plain old Yes. This is how much people are reliant on Wi-Fi. I hope you learned a bit about Wi-Fi and how people depend fiercely on Wi-Fi. I also hope you now think about Wi-Fi as a thing where people panic about when they can't find it. Fun fact: Wi-Fi was created by a group of people. That group of people was asked to name this technology. They called it Wi-Fi as a pun for Hi-Fi. But popularly people think that Wi-Fi stands for Wireless Fidelity. It is surprising how even the U.S military said that it stands for Wireless Fidelity yet now they figured out that it isn't!

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

Aiming for the Moon By Vyoma Aparanji

There I was in my yard really really bored. Then BAM I had an idea…I would reach for the moon! I went inside and grabbed a pillow and went back outside. I stepped on the pillow and reached high. Guess what? It did not work! I told my dad to take the car where I wanted it, my dad looked pretty puzzled. I told him it was for an art project. I stepped onto the minivan and reached like last time and again I could not reach the moon. Not sure what to do next, I sat and thought for a while. I had the most craziest idea of all times! My dad is a bus driver so I asked him if he could drive the bus to where I wanted it. He said okay and drove me to the place I wanted. I climbed on top and tried to reach the moon again. Guess what? It did not work! I thought some more and more and more. Then I thought maybe I could put my pillow on top of the bus. So, I did. I put it on top and stepped on top of the pillow and reached! You probably know what happened… it did not work! I thought if I could ever reach the moon? I wanted to use a double-decker bus but it was late and I had to go to bed. I got up the next morning and went outside to keep working and I saw

ಸಂಪುಟ 38

87

my neighbor was giving away a double-decker bus! I went over asked for it and she said okay. I got it and stepped on it and tried to reach the moon. I just could not reach the big white moon. I had no idea how I could reach the moon. I went inside and kept thinking. I thought about what astronauts do to reach the moon. They soar. Then I knew what I had to do. I had to soar. REAL LIFE In real life what really happens is that you need to go to school. The pillow is pre-school, the mini van is elementary school, the bus is junior high, the bus with the pillow on it is high school and finally the double – decker bus is college and then a job. If you study hard and become an astronaut like Neil Armstrong, you can reach the moon! It will take lot of hard work and bravery to touch the moon. No bird soars too high if he soars with his own wings – William Blake

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

My trip to India By Sathvik Kunigal

I went to India a while back, in summer. We went to a lot of supposedly famous places, but I didn’t really know where we were. So here are some of the places we went. Kukke Subramanya This place is a huge temple in the west coast of Karnataka, that we went to with my family. They have lots of people there everyday, and as you can guess, it is mostly dedicated to Subramanya. Here, and lots of other places, we stood in really long lines, with nothing to do. We got to see a lot of gods, but we had to wait a long time. The prasada was really good though. I would love those laddus right now. Rameshwaram This place is in eastern Tamilnadu. Tamilnadu has good breakfast food, but the rest of the food I didn’t enjoy so much. The place where they have Rameshwaram is a nice rural area where there are a lot of hotels and restaurants. There are lots of small homes there with many people. I went there with my friend Daksh and his family. We had a lot of fun, but we had a lot of car riding. There was also another temple similar to Kuke

ಸಂಪುಟ 38

88

Bengaluru We spent a lot of time here, because my relatives live here. It’s the capital of Karnataka, and a very busy place. There is a lot of street food, and restaurants. They have this new thing called “Hot Chips”, and you basically eat the chips right after they are baked. That was very popular. We spent most of our time here hanging out with our cousins. We also spent some time shopping. Kunigal This is a small area near Bengaluru where my dad’s family lives. We spent some time here with my my grandparents, and my aunt and uncle on my dad’s side. There were signs all over the place with my last name on it there. We celebrated my grandma’s 80’th birthday. We also did a homa in honor of that. Kurnool We also went to a city in Andhra, called Kurnool. I did not enjoy the food there, but it was a fun place. There were nice malls there, and we played with some of the kids in our aunt’s apartment building. My grandma was there too.

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

My Trip to India By: Abhilasha Praveen

This Summer I went on a trip to Bangalore, India. I learnt and explored many new things. Bangalore had very warm weather. The air was very thin and dirty. It was filled with dust. But the good thing was, it is summer all year long, no need of jackets or any warm gadgets like here. But because of the climate there, my sister and I got many bites and rashes.

house is in a quiet neighborhood, there is not much noise or traffic. I and my sister enjoyed watching Kannada T.V serials (Putta Gowri Maduve and Kulavadu) with my grandma. One of the biggest problem we faced was traffic, we had to sit in the car for double the time that we sat in the U.S.A. Minimum commute was an hour. We were not used to it so we felt bored. Another hurdle we faced was food, we found everything spicy even the mildest food. In spite of the problems, there were good things. We met lots of family members and got extra attention from them. We loved shopping for vegetables and fruits on the street instead of going to big shops. We could walk to many places without taking a car. We also had many adventures in India. We rode the metro train which gave great views of the city. We also visited a famous temple with 100,000 Shiva lingams. The temple was named Koti Lingashwara. We also visited Bangalore Palace and Vidhana Soudha. One day we went for a long drive with my mom’s friend to have breakfast in the outskirts of the city. The malls looked rich and big, and was very crowded. We shopped a lot especially for me and my sister.

Most of our family lives in India so we visited them. We stayed in my aunts (Mom’s sister) house at Rajajinagar for 1 ½ weeks. It is very crowded and busy. We also spent 5 days at my dad’s sister’s place at Sarjapur Road. Their house is much like living in a city in the U.S.A. We had fun with my cousins. Finally we spent 2 weeks at my grandma’s house near Banshankari. During our stay at our grandma’s house we celebrated my sister birthday. My cousin also had his first birthday on the same day in a hotel, so it was a double celebration for the family. My grandma’s

ಸಂಪುಟ 38

89

Finally food. We had coconut water every day. We tried Sapota and ate mangoes almost every day. We also ate many different kinds of Chaats. We also had many kinds of pickles. As for street food we went to V.V Puram and tried many foods. One of our favorite cart foods was Jola (Roasted corn). We shared lots of laughs and memories in India. I will never forget this trip to India because I enjoyed it a lot.

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

Yellowstone: The First National Park By Shishir Bhatt

From the magnificent explosion of Old Faithful to the glorious fields of Lamar Valley, Yellowstone is a mustsee place. It has something for everyone. I know this sounds like a commercial or advertisement for Yellowstone, but hear me out. I visited Yellowstone over the summer and I learned some interesting things about it after doing a little research. For example, Yellowstone, in the next few ten thousand years, has the capability of covering almost the whole western half of the United States in ash, lava, dust and gases. More on that later. Yellowstone is like a treasure chest of wonders and information just ready to be opened. It’s time to open it up.

Geysers are one of the main reasons many visitors come to Yellowstone. Geysers are hot springs that shoot heated water into the air. The most famous one is perhaps Old Faithful, because of its constant eruptions and predictability. Geysers are formed when a place with high volcanic activity, has a subsurface water reservoir and has fissures to send the water above the surface. Even the smallest geyser sprays about ten thousand gallons of hot water that has the capability of scalding you. There are only ಸಂಪುಟ 38

90

about 1000 geysers in the world, and most of them are located in Yellowstone.

This is because Yellowstone is located in what’s called a caldera. That’s where the elevation of the land is lowered and creates a sort of pit. This pit is a frenzy of volcanic activity as it is closer to the magma below than most areas. This is where all the geysers and springs are located. The caldera was created after a huge volcanic eruption happened a few thousand years ago, which shaped the Yellowstone we know now. Another volcanic feature that is common in Yellowstone is the hot spring. The hot spring is what it sounds like: a spring that’s hot. The spring is heated underground by the magma under the crust, which causes the water to rise and come to the surface. Surprisingly, the water is pure and fresh, so it would be okay to drink if it wasn’t so hot. Various other geothermal features that are common in Yellowstone are: mud pots and hot spring terraces (what Mammoth Hot Springs is). Another reason Yellowstone National Park is such a popular tourist spot is because of the animals there. Yellowstone houses over 60 species of mammals, 8 ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

of them being ungulate mammals and of them being 7 large predatory mammals. These animals include

grey wolves, bobcats, Canadian lynxes, Black and Grizzly bears, white-tailed deer, elk, mountain lions, buffalo, moose, antelopes and etc. Fun Fact: Grey wolves were viewed as a threat to the Yellowstone ecosystem during the 1800s and early 1900s, and were made extinct in Yellowstone. This turned out to be wrong and the wolves were eventually brought back and are now thriving in Yellowstone. Popular viewing points for animals are Lamar Valley, and Hayden Valley. In Lamar Valley, bison are extremely common as they will be right next to the road and are often crossing the roads. In Hayden Valley, you can find many birds of prey like ospreys and bison and ungulate mammals like elk. Bears are relatively uncommon because they don’t really enjoy human company. You could possibly spot one on the paths early in the mornings at around 3-5 am. Wolves and other predators are also very rare to spot as they come out only during the night or late evening. If you love all animals big and small, I suggest you go to

ಸಂಪುಟ 38

91

Yellowstone to get a close up of some of the coolest animals of North America. And finally, the reason you have most probably been reading this article: How Yellowstone is just a time bomb waiting to explode. Yellowstone National Park is located right above a hotspot, a place in which the magma below the crust is much closer to the surface than usual. In these places there are lots of geothermal features. As I mentioned earlier, Yellowstone is also on top of a caldera. This gets Yellowstone even closer to the magma, making it even more prone to high volcanic activity. Basically, Yellowstone is a big volcano that can erupt and destroy all of North America. This is not the first time that this has happened. Around 250,000 years ago, Yellowstone erupted and had created the canyons and geological features near it. Then again, about 170,000 years ago, Yellowstone erupted again to create the caldera that Yellowstone now sits upon. Most scientists believe the eruption will not occur during our lifetime, and the probability that it will erupt is one in 730,000, which is 0.00013698%! If it were to erupt, then the lava wouldn’t reach too far, but the volcanic ash emitted would reach up to 500 miles of the eruption! And the Midwest would get minimum 10 millimeters of ash. Fun Fact: The lung disease you get from inhaling too much volcanic ash is the longest word in the English language. The word is pneumonoul-tramicroscopicsilicovolcanoconiosis. Also, the eruption would release poisonous gases sulfur dioxide, which would contribute to global cooling. The eruption wouldn’t wipe out the human race, but it would be devastating to the world. At least you won’t have to worry about it anytime soon! Yellowstone National Park is a beautiful and wonderful place to visit and is an important landmark to visit. I hope I have provided you with sufficient info and aroused curiosity about this amazing place and you will visit soon!

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ದೀಪಾವಳಿ ಪದರಂಗ 2017.2 ರಚಿಸಿದವರು : ಡಾ. ಅಣ್ಾಾಪುರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಲಿಬರ್ಟಿವಿಲ್, ಇಲಿನಾಯ್ 1

2

3

10

4 11

15 22

23 30

16

37

38

43

44

26

39

40

20 27

28

29

42

48 52

49

53

54 58

62

67

68

69

74

79

21

45

61

73

14

41

57

60

9

33

47

56

8

36

51

66

19

32 35

55

18 25

31

50

7 13

17

24

46

6

12

34

72

5

75

59 63

64

70 76

80

65

71 77

78 81

ಪದರಂಗವನುು ಬಿಡಿಸಿ, E-mail ashivakumar@yahoo.com ಅಥವ Tel: 847-680-0458 ಮೊಲಕವಾಗಲಿ, “ನಾನು ಬಿಡಿಸಿದ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮಮ ಹೆಸರನುು ಮುಂದನ ಸಂಚಿಕೆಯಲಿಲ ಪರಕರ್ಟಸುತೆುೀವೆ.

ಎಡದಂದ ಬಲಕೆೆ 1. ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಪರಕಟಣೆ;

13. ಮೃತ ಶರಿೀರ; ಹೆಣ್

24. ಸಮಯ ಸೊಚಿಸುವ ಯಂತರ

4. ಬಸವಣ್ಾನವರ ಐಕಯ ಸಥಳ; ಕೃಷ್ಾ ಮತುು

14. ಕೆೊಳೆ; ಕಸ; ದೊೀಷ್

26. ಮನಸಿಿನಲಿಲ ಮಾಡುವ ಚಿಂತನೆ

ಮಲಪರಭಾ ನದಗಳು ಸಂದಸುವ ಸಥಳ

15. ಒಳೆೆಯ ಕಾಲ

28. ಹುಟುು

7. ರಾಜನ ಉತುರಾಧಿಕಾರಿ

18. ಮೃತುಯ ರಾಜ

30. ಗುಳೆ ಅಥವ ಒಕೆಲು ಹೆೊೀಗುವುದು

10. ನಮಮ ಕನಾಿಟಕದ ಪರಜೆ

20. ರಾಶಿಗಳಲೊಲಂದು; ಮೊಸಳೆ

32. ಹಾಸಿಗೆಯಲಿಲ ಅವಿತಿಟುುಕೆೊಂಡು ರಕು ಹೀರುವ

12. ಅಧಿೀನತೆ; ಅಂಕೆ; ಕೆೈ ಕೆಳಗಿನ

22. ಹೆೊಸ; ನೊತನ

ಸಂಪುಟ 38

92

ಕ್ರರಮಿಯಂದ ಆಗುವ ಬಾಧೆ

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue 33. ಪಾಪರಹತ; ಕಲಮಷ್ವಿಲಲದ; ಸಕಲಕೆಲಲಕೆ ನಿೀನೆ

_ _ _ _ ಗುರುವೆಂದು ನಿಕ್ರಲ... 34. ಒಟುು ಮಾಡಿದ; ಶೀಖರಣೆ; ಆಯುು

49. ವಿನೆೊೀದ; ಚೆಲ್ಾಲಟ; ರಸಿಕತೆ

66. ಉಪುಪ

51. ಉಪಾಹಾರ ಗೃಹದಲಿಲ ತಿಂಡಿ ತಿೀಥಿ

68. ಸೊಯಿ

ಒದಗಿಸುವ ಹುಡುಗ

70. ಸಂತೆೊೀಷ್ಪಡುವ ಸಮಯದಲಿಲ

54. ಉಡಿ ; ಉಟು ಸಿೀರೆಯ ಮುಂಭಾಗ

72. ಹಡಿತ; ನಿಯಮ; ಕಮಿಮ

36. ನಳಿಗೆ; ರಕು ನಾಳ; ನರ

55. ರಾಜನ ; ದೊರೆಯ

74. ಬಳಿೆ

37. ಕಾಪಾಡುವುದು; ರಕ್ಷಣೆ; ಸಾಕುವುದು

57. ಶಿವಮೊಗಗ ಜಿಲಲಯ ಒಂದು ತಾಲೊಲಕು

75. ಹರಿಯುವ ದೊಡಿ ಹಳೆ

ಸಂಗರಹಸಿದ ಗರಂಥ

38. ನಾಣ್ಯ; ಹಣ್; ಪಾವಲಿ

ಕೆೀಂದರ; ಯಡಿಿಯೊರಪಪನವರ ಕ್ಷೀತರ

77. ಯುದಧ ನಡೆಯುವ ಕ್ಷೀತರ

41. ಮುಗಿಲುಗಳು; ಮೀಘಗಳು

59. ಶರೀಷ್ಠವಾದುದು; ಭಗವಂತ

79. ನಂತರ

43. ಹಸು; ಎಮಮ ಮುಂತಾದ ಜಾನುವಾರು

60. ಗೌರವದ ಬಿಲಲ; ಕಂಠಾಭರಣ್

80. ಈಗಿನ ಹಂಪಿ; ಹರಿಹರ-ಬುಕೆರಿಂದ

44. ಬಾಣ್ಗಳಿಂದ ನಿಮಿಿತವಾದ ಗೊಡಿನಲಿಲ

61. ಆಶಿೀವಿದಸು

45. ಎಲಲ; ಮೀರೆ

62. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಾನ ಒಂದು ಉತುಮ ಜಾತಿ

46. ವಾರದ ಒಂದು ರಜಾ ದನ

64. ಏಕೆೊ ಏನೆೊೀ ಗಜರಾಜ ಇಲಿಲ ತಿರುಗು

48. ಹಸುವಿನ ಎಳೆಯ ಮರಿ

ಸಾಥಪಿತವಾದ ರಾಜಯ 81. ಹಾಸಿಗೆ ಸೀರಿ ರಕು ಹೀರುವ ಒಂದು ಕ್ರರಮಿ

ಮುರುಗಾಗಿದ್ಾುನೆ

ಮೀಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕೆೆ 1. ಕೊಡಿಸುವುದು; ಜೆೊೀಡಿಸುವುದು

27. ಅಭಿನಯಕಾರ; ಶಿವ

2. ಬಂಗಾರ

29. ಮಗದ ರಾಜಯದ ಒಂದು ಬೌದಧ ಆಶರಮ;

3. ಹಾಳು ಮಾಡು; ಹಾನಿ ಮಾಡು

ಪರಥಮ ವೆೈಧಿಕ ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲಯದ ಸಥಳ

53. ಈಶಾನಯ ಭಾರತದ ಒಂದು ರಾಜಯ – ಅಸಾಿಂ; ಬಾಂಗಾಲ ದೀಶದ ನೆರೆಯಲಿಲದ 55. ಲಕೆಕೆೆ ಸಿಕೆದ; ಮಿತಿಯಲಲದ; ಎಲಲಮಿೀರಿದ

5. ಸಿೀತಾ-ರಾಮರ ಪುತರರಲೊಲಬಬ

31. ಮಹಳೆ; ಸಿರೀ

56. ಎಲ್ಾಲ; ಸವಿ

6. ಅನುಮಾನ; ಸಂದೀಹ

33. ಕನುಡದ ಒಬಬ ಪರಸಿದಧ ನವಯ ಕವಿ

57. ತಲ

7. ಹರೆಯದ ಮನುಷ್ಯ

34. ಗಳಿಕೆ; ಉತಾಪದನೆ; ಆದ್ಾಯ

58. ಜಿಹೆವ; ನಾಲಗೆ

8. ಸಿೀತೆಯ ಗಂಡ

35. ಬಾನುಲಿ; ಬಾನಿನಲಿಲ ತೆೀಲಿ ಬರುವ ಅಶರಿೀರ

59. ಬಳಗ; ಗುಂಪು; ಕುಟುಂಬ

9. ನಿೀರಿನಲಿಲರುವ ಒಂದು ಅನಿಲ

61. ಮಣ್ಣಾನಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೀಪದ ಬಟುಲು;

ನುಡಿ.

ಸೊಡರು

11. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಾದ ಸಾಂಬಾರದ ಕಾಳು

36. ರಾಜಯದಲಿಲರುವ

13. ಕೆೊನೆ; ಶಾಂತಗೆೊಳಿಸುವುದು; ಆರಿಸುವುದು

39. ದೀವತೆಗಳ

63. ವಾಯಘರ; ಹುಲಿ

16. ಮರಣ್ಹೆೊಂದು; ನೆೈಮಿಲಯ; ಗಿಡ ಹಾಕಲು

40. ಆರಾಧನೆ; ಸೊುೀತರ ರೊಪವಾದ ಹಾಡು

65. ತಿನುುವಿಕೆ; ಊಟ; ರ್ಭೊೀಜನ

41. ಕಾಯ ಕಡುಬು; ಗಣ್ಪತಿಗೆ ಇಷ್ುವಾದದುು

67. ವತುಿಲ; ಪರಿಸರ; ಬಳಸಿರುವಿಕೆ

42. ಹುಲುಲ ದರ್ಭಿಗಳಿಂದ ಕರ್ಟುದ ವಾಸಸಥಳ

69. ನಮರತೆ; ಪಾರಮಾಣ್ಣಕತೆ; ಸೌಮಯತೆ

45. ಕುಸಿು ಅಭಾಯಸ ಮಾಡುವ ಗೃಹ

71. ಎಣ್ಣಕೆ

19. ಮೊೀಹ; ನನುದಂಬ ಭಾವನೆ

47. ಬಾನಿನಲಿಲ ಹಾರಾಡುವ ವಾಹನ

73. ಮರ; ವೃಕ್ಷ

21. ಅಗಸ; ಮಡಿವಾಳ

49. ಯುದಧ; ಕಾಳಗ

76. ದವಸ; 24 ಗಂಟ್ಟಗಳ ಅವಧಿ

23. ಗಣ್ಣತದಲಿಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಯಯನುು ಮತೆೊುಂದು

50. ಸವಗಿದ ಋಷಿ; ಬರಹಮಪುತರ; ನಾರಾಯಣ್

78. ಒಳಭಾಗ; ನಡುವಿನ ಜಾಗ; ಅಂಗಳ

ತಯಾರಿಸುವ ಒಂದು ಮಟುವಾದ ನೆಲ 17. ಚಂದರ ವಂಶದ ಪರಸಿದಧ ಪುರುಷ್; ನಹುಷ್ನ ಪುತರ; ಕಾನಾಿಡರ ಒಂದು ನಾಟಕ

ಸಂಖ್ಯಯಯನುು ಕಳೆಯುವುದು 25. ಕಾಟ; ಪಿೀಡನೆ; ಒಂದು ಪದಯ ಜಾತಿ

ಸಂಪುಟ 38

ಪಿರಯ 52. ಹೆೊಟ್ಟು ಬಾಕ ರಾಕ್ಷಸ

93

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಸಂಪುಟ 38

94

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

YUGADI 2017

ಸಂಪುಟ 38

95

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

YUGADI 2017

ಸಂಪುಟ 38

96

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

PICNIC 2017

ಸಂಪುಟ 38

97

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

GANESHA HABBA 2017

ಸಂಪುಟ 38

98

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

GANESHA HABBA 2017

ಸಂಪುಟ 38

99

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

SAHITYOTSAVA 2017

ಸಂಪುಟ 38

100

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

CHARITY EVENTS 2017

ಸಂಪುಟ 38

101

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

DASA DAY 2017

ಸಂಪುಟ 38

102

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

VKK ASSOCIATED EVENTS 2017

ಸಂಪುಟ 38

103

ಸಂಚಿಕೆ 2


ಸಂಗಮ 2017, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ

Sangama 2017, Deepavali Issue

ಸಂಪುಟ 38

104

ಸಂಚಿಕೆ 2


Sangama 2017, Deepavali Issue

¸ÀA¥ÀÅl 38

¸ÀAUÀªÀÄ 2017, !ೕ#ಾವ& ¸ÀAaPÉ

¸ÀAaPÉ 2


Sangama 2017, Deepavali Issue

¸ÀA¥ÀÅl 38

¸ÀAUÀªÀÄ 2017, !ೕ#ಾವ& ¸ÀAaPÉ

¸ÀAaPÉ 2


Vi dya r a nyaKa nna daKut a Exe c ut i v eCo mmi t t e e201 7


Sangama Deepavali 2017  
Sangama Deepavali 2017  

Sangama Deepavali 2017

Advertisement