Page 1

rArªÀÄ

DI

N D I M A

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ vÉæöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ ● A quarterly newsletter of Vidyaranya Kannada Kuta

¸ÀA¥ÀÅl 8 ● ¸ÀAaPÉ 2

K¦æ¯ï - dįÉÊ 2014

http://www.VidyaranyaKannadaKuta.org

‘ೈತದ ಯು ಾ ’ ಯು ಾ ’ಯ ಸಂಭಮ - ವರ : ವರ : ಜಯೕ ಗುರುದ «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ «dAiÀÄ £ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ CvÀåAvÀ GvÁìºÀ ¢AzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. PÀ¼z É À ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ½AzÀ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃrzÀÝ ZÀ½gÁAiÀÄ£À D¨sÀðl ¤AwzÀÝjAzÀ «.PÉ.PÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è MAzÀÄ £ÀªÀ GvÁìºÀ. ¸ÀAvÀ¸À¢AzÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¨sÉÃn ªÀiÁr PÀıÀ¯ÉÆÃ¥ÀZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀÄ wAr PÁ¦ü/ªÀĸÁ¯Á nà ¸À«zÀÄ PÀ¼À±Á®APÁgÀ ºÁUÀÆ avÀ§ æ gÀºÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è ¨sÁUÀª» À ¹zÀgÀÄ. ¥ÀÆeÉ, ¥ÀAZÁAUÀ ±ÀæªÀt ªÀÄvÀÄÛ ¥À¸ æ ÁzÀ «¤AiÉÆÃUÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV §AzÀ ²æêÀÄw ªÀiÁ®w ºÉƼÀî CªÀgÀÄ eÉÆåÃw ¨É¼V À zÀgÀÄ. DPÁ±ï ªÀÄlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄ¥ÀªÀÄ GzÀAiÀÄ PÀĪÀiÁgï CªÀgÀÄ ‘¸ÀzÁvÀA UÀuÉñÀA' ¥ÁæxÀð£Á VÃvÉ §ºÀ¼À ¨sÀQÛ ¨sÁªÀ¢AzÀ ºÁrzÀgÀÄ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ CªÉÄjPÁzÀ ºÁUÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁµÀçÖ VÃvÉ ºÁrzÀgÀÄ. ¹jUÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆõÀPÀjAzÀ £ÀªÉÄä®ègÀ vÀ£ÄÀ ªÀÄ£À ¸É¼A É iÀÄĪÀAxÀºÀ £ÁqÀ VÃvÉ ‘dAiÀÄ ¨sÁgÀvÀ d£À¤AiÀÄ vÀ£ÀÄeÁvÉ' ¥ÉæÃPÀëPg À £ À ÀÄß vÀÄ¢UÁ® ªÉÄÃ¯É ¤°è¹vÀÄ.

1

ZÉÊvÀz æ À AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ

2

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ

3

ªÀ¸ÀAvÀ ¸Á»vÉÆåÃvÀª ì z À À ªÀgÀ¢

4-6

PÁAiÀÄðPÀª æ ÀÄzÀ bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼ÀÄ

7

C©ü£ÀAzÀ£ÉU¼ À ÀÄ

7

Youth Corner

9 12

¯ÉÃR£À: `PÀxÁ£ÁAiÀÄPÀ' PÀtÄäAzÉ §AzÁUÀ ¯ÉÃR£À: EPÀ½ ªÉÄõÉçÖ Ã... ¯ÉÃR£À: ªÀÄgÉAiÀįÁUÀzÀ £É£À¥ÀÄ

13

¯ÉÃR£À: ªÀÄgÉAiÀįÁ¢ÃvÉ D §¸À£ ì ÀÄß

14

D±ÀÄ PÀ«vÉU¼ À ÀÄ ¥À± æ ÉÆßÃvÀg Û À

11

£ÀªÀÄä F ªÀµÀð «.PÉ.PÉ CzsÀåPÀg ë ÁzÀ ²æñÀ dAiÀĹÃvÁgÁA CªÀjAzÀ ¸ÁéUÀvÀ ¨sÁµÀt, J®èjUÀÆ 16 AiÀÄÄUÁ¢ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃgÀÄvÁÛ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ªÀiÁ®w ºÉƼÀî ºÁUÀÆ £ÀÆåeɹð¬ÄAzÀ §AzÀ ¥Àæ¹zÀÞ UÁAiÀÄQ ªÀ¸ÀAvÀ ±À² CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆlÄÖ CªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃjzÀgÀÄ. £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ PÀÆlPÉÌ ºÉa£ Ñ À PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ EZÉÒAiÀÄ£ÀÄß ²æñÀ CªÀgÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹ ¨sÁµÀt ªÀÄÄV¹zÀgÀÄ.

ªÀÄÄA¢£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥ÀÄmÁt ªÀÄPÀ̽AzÀ - ‘dQÌ£ÀPÌÀ dQÌ£ÀPÀÌ' ºÁrUÉ ªÀÄÄzÁÝV £ÀÈvÀå ªÀiÁrzÀgÀÄ. £ÀªÀAiÀÄĪÀwAiÀÄjAzÀ ¸ÀªÀÄƺÀ £ÀÈvÀå ¨sg À v À À£Álå ±ÉÊ°AiÀÄ°è, PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ PÀÈw ‘¨ÁgÉÆà PÀȵÀA Ú iÀÄå ¨sÀPÀÛgÀ ªÀÄ£ÉUÉ’ §ºÀ¼À ¸ÀÄAzÀgª À ÁV ªÀÄÆr §A¢vÀÄ. vÀzÀ£A À vÀgÀ VÃvÀ ªÀÄAdj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ "CAzÀÄ EAzÀÄ" ºÀ¼Éà ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ ºÁqÀÄUÀ¼À ªÁzÀ-¸ÀAªÁzÀ Cw ªÀÄ£ÉÆÃgÀAdPÀªÁVvÀÄÛ. ºÀ¼Éà ºÁqÀÄUÀ¼À £É£À¥Á¬ÄvÀÄ. vÀPÀÌzÁzÀ ºÉƸÀ ºÁqÀÄUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¹jUÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽AzÀ ‘¥ÉæöʪÀiï mÉʪÀiï gÉʪÀiï mÉʪÀiï' PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ §ºÀ¼À ¸ÉÆUÀ¸ÁVvÀÄÛ. DAUÀè ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¥ÀzÀåU¼ À £ À ÀÄß vÀªÀÄäzÉà DzÀ ±ÉÊ°AiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁzÀ ªÀiÁr ºÁrzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ D±Á CrUÀgÀªg À À ¤zÉÃð±À£ÀzÀ°è £ÀÈvÀå gÀÆ¥ÀPÀ '£ÀªÀ £À«Ã£À ºÉƸÀ aUÀÄgÀÄ' - AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ ªÀĺÀvÀª é À£ÄÀ ß £ÀÈvÀå £ÁlPÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀgÀÄ. «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀPÀÆlzÀ ‘«Algï M°A¦AiÀiÁqï' ¸ÀàzsÉð LzÀ£Éà ªÀµÀðPÉÌ PÁ°nÖzÉ. F ªÀµÀð ¥sɧæªÀj-ªÀiÁZïð wAUÀ¼À PÉÆ£ÉAiÀÄ vÀ£ÀPÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀàzsÉðUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À¯Éèà £ÀqÉ¢vÀÄÛ. »jAiÀÄgÀÄ, QjAiÀÄgÉ®ègÀÆ PÉÃgÀªÀiï, Zɸï, mÉç¯ï mɤ¸ï, ¨ÁåräAl£ï C®èzÉ ¥ÀUÀq,É ZËPÁ¨ÁgÀ DlUÀ¼À°è F ¨Áj Cwà ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¨sÁUÀª» À ¹zÀgÀÄ. ««zsÀ DlUÀ¼À°è UÉzÀÝ «eÉÃvÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV §AzÀ ²æêÀÄw ªÀiÁ®w ºÉƼÀî CªÀgÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À «vÀj¹ C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ. ¸Àz¸ À ÀågÉ®ègÀÆ PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ ¤jÃQë¸ÀÄwzÀÝ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ²æêÀÄw ªÀiÁ®w ºÉƼÀî CªÀgÀ ¨sÁµÀt. ªÀiÁ®w CªÀgÀÄ J®èjUÀÆ AiÀÄÄUÁ¢ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼£ À ÀÄß PÉÆÃgÀÄvÁÛ vÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. vÀªÀÄä ªÉÊAiÀÄÄQÛPÀ fêÀ£ÀzÀ §UÉÎ ºÉüÀÄvÁÛ, PÉêÀ® MAzÀÄ ªÀµð À zÀ ªÀÄUÀĪÁVgÀĪÁUÀ zÉúÀzÀ ¸Áé¢üãÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÆ ¸ÀºÀ §zÀÄPÀĪÀ bÀ® ©qÀzÉ 15 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 33 ±À¸ÀÛç aQvÉìUÀ¼À £ÀAvÀgÀ zÉúÀzÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ ¸Áé¢üãÀvA É iÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀAvÉ §zÀÄPÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß w½¹zÀgÀÄ. vÀªÀÄUÉ zÉÆgÀQgÀĪÀ fêÀ£Àª£ À ÀÄß ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉƼÀî ¨ÉÃPÉA§ MAzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ DlUÀ¼À°è D¸ÀQÛª» À ¹, ¸ÀvÀvÀ C¨sÁå¸À ºÁUÀÆ ¥Àj±ÀæªÄÀ ¢AzÀ CªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß CAUÀ«PÀ®gÀ M°A¦Pïì£À°è ¥Àw æ ¤¢ü¹ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀzÀPÀ, ¥ÁjvÉÆõÀPÀUÀ¼À£ÀÄß (ಮುಂನ ಪುಟದ ಮುಂದುವೆೆ)


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ವಸಂತ ಋತುವಿನಲಿಲ್ ನಿಮಮ್ ನೆಚಿಚ್ನ ’ಡಿಂಡಿಮ’ ದ ಈ ವರುಷದ mದಲ ಸಂಚಿಕೆ ಪರ್ಕಟವಾಗಿತುತ್. ಜೆಯ್ೕಷಠ್, ಆಷಾಢ mಸಗಳು ಕಳೆದು ಶಾರ್ವಣ mಸಕೆಕ್ ಕಾಲಿಟಿಟ್ದೆದ್ೕವೆ. ಶಾರ್ವಣ mಸ ಬಂದರೆ ಹಬಬ್ಗಳ ಸಾಲು. ಈ ಸಂತಸ, ಉತಾಸ್ಹದ ಸಮಯದಲಿಲ್ ’ಡಿಂಡಿಮ’ದ ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆmಗುತಿತ್ದೆ. ನಮಮ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಲೇಖನ, ಆಶು ಕವಿತೆಗಳಿಗೆ ನಾವು2 ಸೂಚಿಸಿದದ್ ವಿಷಯ “ಮರೆಯಲಾಗದ ಆ ದಿನ”. ನಮಮ್ ಜೀವನದ ಈ ಪಯಣದಲಿಲ್ ಹಲವು2 ಅನುಭವಗಳು. ಕೆಲವು2 ಸಂತೋಷ, ಹರುಷ ಕೊಟಿಟ್ದದ್ರೆ ಮತೆತ್ ಕೆಲವು2 ನೋವು2, ದುಃಖವನೊನ್ೕ ಅಥವಾ ಇನಾನ್ವು2ದೇ ಸಂವೇದನೆಯನುನ್ ಉಂಟು mಡಿದಿದ್ರಬಹುದು. ಆ ಕೆಲವು2 ಅನುಭವಗಳು

rArªÀÄ

¸ÀA¥ÀÅl 8  ¸ÀAaPÉ 2

DINDIMA, a quarterly newsletter, is brought to the members of Vidyaranya Kannada Kuta (VKK). It includes news and reports about the proceedings and activities at VKK. It also provides a platform for members to present and share their creative work and other useful information with other members. _______________________________________________________________________________________________________________________

Dindima is published by the Dindima Committee of Vidyaranya Kannada Kuta ___________________________________________________________________________________________________________________________

ಕೆಲವರ ಜೀವನವನುನ್ ರೂಪಿಸಿರಲಿಲ್ಕೂಕ್ ಸಾಕು. ಆ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದ ದಿನಗಳು ನಮಮ್ ಮನದಾಳದಲಿಲ್ ಉಳಿಯುವು2ದು ಸಹಜ. ಅದನೆನ್ೕ ಲೇಖನ, ಕವಿತೆಗಳ ರೂಪದಲಿಲ್ ಈ ಬಾರಿ ನಮಮ್ ಸದಸಯ್ರು ನಿರೂಪಿಸಿದಾದ್ರೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತೆದರೆ ’ಬಿಸಿ’ ಮತುತ್ ಎಲಲ್ರೂ ’Busy’. ಈ ನಡುವೆಯೂ ಸಮಯ mಡಿಕೊಂಡು, ನಮಮ್ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟುಟ್ ಲೇಖನ, ಕವಿತೆಗಳನುನ್ ಕಳುಹಿಸದವರೆಲಲ್ರಿಗೂ ನಮಮ್ ಧನಯ್ವಾದಗಳು.

Editors: Arun Murthy & Srinivasa Bhatta The views and opinions expressed herein are those of the respective authors. They do not reflect the views and opinions of the Editors of Dindima or the Executive Committee members of Vidyaranya Kannada Kuta.

ಮತೆತ್, ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲಿಲ್ ವಿದಾಯ್ರಣಯ್ ಕನನ್ಡ ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಯುಗಾದಿ ಹಬಬ್, ಸಾಹಿತೊಯ್ೕತಸ್ವ ಹಾಗೂ ವನ ಭೋಜನದ ಛಾmಚಿತರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವರದಿಗಳಿವೆ.

Contact Email:

ಹಾಗೆmೕ ಯುವ ಸದಸಯ್ರ ಲೇಖನಗಳು, ವರದಿಗಳಿವೆ. ನಮಮ್ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗೂ

dindima@vidyaranyakannadakuta.org

ನಿಮಮ್ ಉತಾಸ್ಹ, ಪೊmತಾಸ್ಹ ಹೀಗೆmೕ ಇರಲಿ. ’ಡಿಂಡಿಮ’ ವನುನ್ ಇನೂನ್

Visit us online at:

ಉತತ್ಮಗೊಳಿಸಲು, ನಿಮಮ್ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸಾವ್ಗತ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಇದು

http://www.vidyaranyakannadakuta.org/ dindima

ನಿಮಮ್ ’ಡಿಂಡಿಮ’.

http://www.facebook.com/pages/ Dindima/220718177773

-ಅರುಣ್ ಮೂತಿರ್ ಮತುತ್ ಶಿmನಿವಾಸ ಭಟಟ್, ಸಂಪಾದಕರು.

http://www.issuu.com/dindima

‘ೈತದ ಯು ಾ ’ಯ ಸಂಭಮ (ದಲ ೆÀÄ ಪುಟ ಂದ) UÉ¢ÝzÁÝgÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ‘ªÀiÁvÀÈ ¥sËAqÉñÀ£ï' ¸ÀA¸Áܦ¹ 22 ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß zÀvÀÄÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, CªÀjUÉ Gdé® ¨sÀ«µÀåªÀ£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è £ÉgÀªÁVzÁÝgÉ. ²æêÀÄw ºÉƼÀî CªÀgÀ ªÀåQÛvÀé ºÁUÀÆ CªÀgÀ »vÀ£ÀÄrUÀ¼ÀÄ £ÀªÉÄä®èjUÀÆ MAzÀÄ ¥ÉæÃgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ GzÁºÀgÀuÉ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀAzÉúÀªÉà E®è. ‘ªÀÄPÀ̽UÉ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀQÌAvÀ, ªÀÄPÀ̼À£Éßà D¹ÛAiÀÄ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆ½î’ JAzÀÄ CxÀð¥ÀÆtðªÁzÀ ªÀiÁw£ÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä »vÀ£ÀÄrUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ, ‘£ÀÈvÀå UÀÄZÀÒ' AiÀÄĪÀwAiÀÄjAzÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ £ÀÈvÀå, ºÀ¼Éà ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ ºÁqÀÄUÀ¼À «Ä±Àæt ºÁUÀÆ QgÀÄ £ÁlPÀ `UÀªÀð ¨sÀAUÀ’ ¥ÀÄlÖ ºÀÄqÀÄUÀjAzÀ ZÉ£ÁßV ªÀÄÆr§A¢vÀÄ. PÀ¼À±Á®APÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ avÀæ §gÉAiÀÄĪÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è UÉzÀݪÀjUÉ §ºÀĪÀiÁ£À «vÀgÀuÉ. C¥ÀìgÀ CoÁªÀuÉ, ±ÉæÃAiÀiÁ DgÁzsÀå, F±Á£ï ªÀÄ£ÀÆgï ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ UÉzÀÝgÀÄ. ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀ, QgÀĸÀAVÃvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ, ªÁzÀåUÉÆö×AiÉÆA¢UÉ ¥ÀÄgÀAzÀgÀ zÁ¸ÀgÀ gÀZÀ£É `zÉêÀ §AzÁ £ÀªÀÄä ¸Áé«Ä §AzÁ£ÉÆÃ', `§ÈAzÁªÀ£ÀPÉ ºÁ®£ÀÄ ªÀiÁgÀ®Ä', `¨ÉuÉÚ PÀzÀÝ £ÀªÀÄä PÀȵÀÚ' ªÀÄÄAvÁzÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß §ºÀ¼À EA¥ÁV, ±ÀÈw §zÀÞªÁV ºÁrzÀgÀÄ. `¸ÀAUÀªÀÄ' ¥ÀwæPÉ AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉAiÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ¸ÀºÀ CwyUÀ¼ÁV §A¢zÀÝ AiÀĪÀÄÄ£Á ²æä¢ü CªÀjAzÀ. AiÀĪÀÄÄ£Á CªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ F CªÀPÁ±À ¹QÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÉÆgÀ£Ár£À°è PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ ¥ÉÆõÀuÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ vÀÄA¨Á ºÉªÉÄä ¥ÀqÀĪÀAxÀ «µÀAiÀÄ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. J®ègÀÆ PÁAiÀÄÄwzÀÝ ºÁ¸Àå £ÁlPÀ ``zÀAqÀ¦AqÀUÀ¼ÀÄ" ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß £ÀUÉUÀqÀ®°è FeÁr¹vÀÄ. gÀªÉÄñï gÀAUÀ±ÁåA ºÁUÀÄ vÀAqÀzÀªÀgÀ C©ü£ÀAiÀÄ §ºÀ¼À GvÀÛªÀĪÁVvÀÄÛ. `£ÁlPÀ ªÀÄÄVzÉà ºÉÆìÄvÉÃ’ JAzÀÄ ¥ÉæÃPÀëPÀjUÉ C¤¸ÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ HlzÀ ¸ÀĪÁ¸À£É ¸À¨sÁAUÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÉÆÃd£Á ±Á¯ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀqÀ®Ä C£ÀĪÁzÀgÀÄ. PÉÆøÀA§j, ©¹¨ÉüɨsÁvï, PÁågÉmï ºÀÄgÀĽPÁ¬Ä ¥À®å, ªÉƸÀgÀ£Àß, ºÉÆýUÉ ªÀÄvÀÄÛ G¦à£ÀPÁ¬Ä J®ègÀ£ÀÆß ¸ÀAvÀȦÛUÉƽ¹vÀÄ. PÀqÉAiÀÄzÁzÀ «±ÉõÀ ¸ÀAVÃvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ UÁ£À gÀ¸À¸ÀAeÉ ªÀ¸ÀAvÀ ±À² CªÀgÉÆA¢UÉ. ¹¤ªÀiÁ ºÁqÀÄ, ¨sÁªÀVÃvÉ, ¨sÀQÛVÃvÉ ºÁUÀÆ eÁ£À¥ÀzÀ VÃvÉUÀ¼À gÀ¸ÀzËvÀt. ¸ÀºÀ CwyUÀ¼ÁV §AzÀ £Álå PÉÆëzÉ AiÀĪÀÄÄ£Á ²æä¢ü CªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zÀĶ D±Á DZÁAiÀÄð CªÀgÀÄ eÉÆvÉUÀÆr vÀªÀÄä £ÀÈvÀåzÉÆA¢UÉ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉÆÃgÀAf¹zÀgÀÄ. PÀqÉAiÀÄzÁV «.PÉ.PÉ G¥ÁzsÀåPÀëgÁzÀ gÉÆût GqÀÄ¥À CªÀjAzÀ ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉAiÉÆA¢UÉ F ªÀµÀðzÀ «.PÉ.PÉ AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆArvÀÄ.

¥ÀÅl 2

r

rArªÀÄ


"ವಸಂತ 'ಾ()ೊ+ೕತ,ವ" 'ಾ()ೊ+ೕತ,ವ" ದ ವರ ¸- ¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀ ¸À«Äw ªÀÄvÀÄÛ PÀÆlzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

ªÉÄà 10, 2014 gÀAzÀÄ aPÁUÉÆ £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è K£ÉÆà ºÉƸÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ! zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀ PÀqÀIJÃvÀzÀ ZÀ½UÁ® ªÀÄÄVzÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ PÁ°nÖzÀPÀÆÌ ºËzÀÄ, CzÀ£ÀÆß «ÄÃj ªÀ¸ÀAvÀzÀ°è CgÀ½ ¤AvÀ ºÀÆUÀ¼À ¥ÀjªÀļÀªÀ£ÀÆß £Áa¸ÀĪÀAvÉ ºÉÆ«ÄägÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ PÀ¸ÀÆÛjAiÀÄ ¥ÀjªÀļÀPÀÆÌ ºËzÀÄ. CAzÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆl DAiÉÆÃf¹zÀ `ªÀ¸ÀAvÀ ¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀ' qÉÃjAiÀÄ£ï£À°ègÀĪÀ `EArAiÀÄ£ï ¥ÉæöÊj ¥À©èPï ¯Éʧæj'AiÀÄ°è CzÀÆÝjAiÀiÁV £ÀqɬÄvÀÄ. ²æêÀÄw £À½¤ ªÉÄÊAiÀÄ ºÁUÀÆ ²æêÀÄw wæªÉÃt ²æäªÁ¸À gÁªï CªÀgÀ ¸ÁgÀxÀåzÀ°è DZÀj¹zÀ F ªÀµÀðzÀ ¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀPÉÌ «±ÉõÀ CwyUÀ¼ÁV CAPÀtPÁgÀ ²æêÀvÀì eÉÆòAiÀĪÀgÀÄ ªÁ¶AUÀÖ£ï r.¹.¬ÄAzÀ DUÀ«Ä¹zÀÝgÀÄ. `¹jUÀ£ÀßqÀ ±Á¯É' JA§ ¸ÀܽÃAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÁrzÀ ¥ÁæxÀð£ÉAiÉÆA¢UÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ. CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æñÀ dAiÀÄ ¹ÃvÁgÁªÀÄ CªÀgÀÄ ¸ÁéUÀvÀ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀÄvÁÛ "¨sÁµÉ JA§ÄzÀÄ £À«ÄäAzÀ K£À£ÀÆß ¨ÉÃqÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ ¨sÁµÉUÉ ¸À®è¨ÉÃPÁzÀ UËgÀªÀ, ¦æÃw, ¸ÀªÀÄAiÀÄ, ¥Àj±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¢ zÀÝgÉ PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ £ÁªÉÃ. £ÀªÀÄä ¥ÀƪÀðdgÀÄ §¼ÀĪÀ½AiÀiÁV PÉÆlÖ ²æêÀÄAvÀ ¸Á»vÀå ¨sÀAqÁgÀªÀ£ÀÄß, ¥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀªÁV §AzÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¸Á¤ßzsÀåªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ§â°UÀ¼ÁUÀÄvÉÛêÉ." JAzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð £ÀªÀÄä£ÀßUÀ°zÀ »jAiÀÄ ¸Á»wUÀ½UÉ ±ÀæzÁÞAd° AiÀÄ£ÀÄß C¦ð¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÀ« ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà CªÀjUÉ EAzÀıÉÃRgï CªÀgÀÄ, ºÁUÀÆ PÀxÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁzÀA§jPÁgÀ AiÀıÀªÀAvÀ avÁÛ®jUÉ ±ÀAPÀgï ºÉUÉØ CªÀgÀÄ ±ÀæzÁÞAd°AiÀÄ£ÀÄß C¦ð¹zÀgÀÄ. PÀªÀ£À ¥Àæ¸ÀÄÛwAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ PÀ«UÀ¼ÀÄ: GµÁ PÉƯÉà, ¸ÀĨÁæAiÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ, gÁeÁ±ÀAPÀgï, C¤¯ï zÉñÀ¥ÁAqÉ, £ÁUÀ¨sÀƵÀt ªÀÄÆ°Ì, ²æäªÁ¸À ¨sÀmï ºÁUÀÆ Vjñï DgÁzsÀå. UÀzÀå ¥Àæ¸ÀÄÛwAiÀÄ°è ªÀZÀ£À ¸Á»vÀåzÀ §UÉÎ ¥ÀzÀä ²æäªÁ¸ï, ªÀÄAPÀÄwªÀÄä£À PÀUÀÎzÀ §UÉÎ ªÀÄAdÄ£Áxï PÀÄtÂUÀ¯ï, £ÉÃ«Ä ZÀAzÀæ CªÀgÀ §UÉÎ GªÀiÁ gÁªï, J. J£ï. ªÀÄÆwð gÁªï §UÉÎ ¤ÃvÁ zsÀ£ÀAdAiÀÄ, UÁzÉUÀ¼À §UÉÎ f.J£ï. DgÁzsÀå CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. wæªÉÃt gÁªï ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄ¥ÀªÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÉÃqsÉ CªÀgÀÄ vÁªÉà §gÉzÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß N¢zÀgÀÄ. ¤gÀAvÀgÀªÁV ºÀjzÀ ¸Á»vÀå UÀAUÉAiÀÄ°è ¸ÀAVÃvÀPÀÆÌ ¸ÁÜ£À«vÀÄÛ! zÁ¸À VÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄeÁvÀ zÀvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÁzsÁ gÁªï CªÀgÀÄ ºÁr wæªÉÃt ²æäªÁ¸À gÁªï CªÀgÀÄ CzÀPÉÌ ªÁåSÁå£À ªÀiÁrzÀgÀÄ. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà CªÀgÀ PÀªÀ£À "GqÀÄUÀtªÉöÖvÀ ZÀAzÀæ¸ÀıÉÆéüvÀ"ªÀ£ÀÄß gÉÆût GqÀÄ¥À, «dAiÀÄ ¨sÀmï, ¥Àæw¨sÁ PÉÆÃmÉ, ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÀ £ÁUÀgÁeï CªÀgÀÄ ºÁr CzÀPÉÌ £À½¤ ªÉÄÊAiÀÄ CªÀgÀÄ ªÁåSÁå£À ªÀiÁrzÀgÀÄ. PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À ¨sÁgÀvÀzÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀåUÀ¼À£ÀÄß ZÀA¢æPÀ UÉÆÃ¥Á¯ï CªÀgÀÄ

K¦æ¯ï - dįÉÊ 2014

UÀªÀÄPÀ ±ÉÊ°AiÀÄ°è ºÁr wæªÉÃt ²æäªÁ¸À gÁªï CªÀgÀÄ ªÁåSÁå£À ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÀÄPÀ̼ÀÆ ¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀzÀ°è D¸ÉܬÄAzÀ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ! ªÀiÁ£À¹ ªÀÄAUÀ¼ÀªÉÃqsÉ vÀ£Àß vÁ¬Ä C£ÀÄ¥ÀªÀÄ CªÀgÀ MAzÀÄ PÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÁa¹zÀ¼ÀÄ. C¢w UÀÄgÀÄzÀvï MUÀlÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉýzÀ¼ÀÄ. PÉÆ£ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ "ºÀvÀÄÛ ªÀµÀð PÁ® ªÁgÀ ªÁgÀ §gÀªÀtÂUÉ: £À£Àß C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ" JA§ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ ¸ÀAªÁzÀ ²æêÀvÀì eÉÆò CªÀgÉÆqÀ£É. ºÀ®ªÁgÀÄ ¸À©üPÀgÀÄ PÉýzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ £ÀUÀÄ£ÀUÀÄvÁÛ GvÀÛj¹zÀ eÉÆòAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀgÀ¼À ¸ÉßúÀªÀÄAiÀÄ ªÀåQÛvÀé¢AzÀ J®ègÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß UÉzÀÝgÀÄ. F gÀ¸ÀzËvÀtzÀ eÉÆvÉUÉà ªÀÄzsÁåºÀß gÀ¸À ¨sÉÆÃd£ÀªÀÇ EvÀÄÛ. C¯Éèà mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É CAzÀªÁV eÉÆÃr¹lÖ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ! J°èAzÀ §AzÀªÀÅ? AiÀiÁPÁV? CzÉà ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀAvÉ. ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è N¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAvÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁQ ¨ÉÃgÉ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀĪÀuÁðªÀPÁ±À! E°è J°èAiÀÄÆ ºÀ¹gÀÄ £ÉÆÃn£À ºÀ¸ÁÛAvÀgÀ«gÀ°®è. EzÀÝzÀÄÝ ¥ÀĸÀÛPÀ ¦æÃw ªÀiÁvÀæ. CµÀÖgÀ¯Éèà ¯ÉʧæjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄѪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ §AzÁVvÀÄÛ. gÀ¸À ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÁVvÀÄÛ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀPÉÌ §AzÁVvÀÄÛ. CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æñÀ dAiÀĹÃvÁgÁªÀÄ CªÀgÀ ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉAiÉÆA¢UÉ ¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ.

agÀ¸ÀägÀuÉ «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ¸Àz¸ À ÀågÁzÀ ²æà °AUÀgÁdÄ ²ªÀªÀÄÆvÀðAiÀÄå CªÀgÀÄ EwÛÃZÉUÉ ¤zs£ À ÀgÁzÀgA É zÀÄ w½¸À®Ä «µÁ¢¸ÀÄvÉÃÛ ªÉ. ‘gÁdÄ' JAzÉà CªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ¸ÉßûvÀgÀ°è ¥ÀjavÀgÁVzÀÝ EªÀgÀÄ, PÀÆlzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À°è ¸ÀQæÃAiÀĪÁV vÉÆqÀV¹PÉƼÀÄw î z Û ÀÝgÀÄ. 2007gÀ «.PÉ.PÉ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸Àz¸ À ÀågÁV ¸ÀºÁ PÀÆlPÉÌ ¸ÉÃªÉ ¸À°¹ è zÀÝ gÁdÄ «£ÉÆÃzÀzÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªg À ÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ w½ ªÀÄ£À¹ì£Àªg À ÁVzÀÄÝ, ¥Àgg À À ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ ¸ÀzÁ ¹zÀÞgÁVgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Àwß «ÄÃgÀ, ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀ²ä ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ gÁºÀįïgÀÀ£ÀÄß CUÀ°zÁÝgÉ. CªÀgÀ PÀÄlÄA§ ºÁUÀÆ §AzsÀÄ-«ÄvÀæjUÉ CªÀgÀ CUÀ°PÉAiÀÄ zÀÄBR ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆêÀ£ÀÄß ¸À»¸ÀĪÀÀ ±ÀQA Û iÀÄ£ÀÄß ¨sÀUÀªA À vÀ£ÀÄ ¤ÃqÀ°. «.PÉ.PÉ ¥ÀgÀªÁV CªÀgÀ DvÀäPÉÌ ±ÁAw PÉÆÃj CªÀjUÉ ¨sÁªÀ¥ÀÆtð ±Àz æ ÁÞAd°AiÀÄ£ÀÄß C¦ð¸ÀÄvÉÛêÉ.

¥ÀÅl 3


’ೈತದ ಯು ಾ ’ ಯು ಾ ’ .ಾಯ/ಕಮದ 1ಾಯ2ತಗಳ4 ಾಯತಗಳ: PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ªÀÄvÀÄÛ PÀÆlzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

¥ÀÅl 4

rArªÀÄ


ವಸಂತ 'ಾ()ೊ+ೕತ,ವದ 1ಾ5ಾ2ತಗಳ4 ಾಯತಗಳ: ¸¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀ ¸À«Äw

K¦æ¯ï - dįÉÊ 2014

¥ÀÅl 5


..ೆ. .ೆ..ೆ 789: 1ಾ5ಾ2ತಗಳ4 ಾಯತಗಳ: PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ªÀÄvÀÄÛ PÀÆlzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

¥ÀÅl 6

rArªÀÄ


CrUÀ zÀA¼ÀwUÀ½UÉ CŠß£ÀAzÀ£U É ÀŸÀÄ

;ŕł&#x2020;ŕł&#x2013;;ಞ(ŕ˛&#x2022; <ŕł&#x2022;ಾನಌ >ŕł&#x2020;ŕł&#x201A;?@ಲAB ... ŕ˛&#x2022;ನಥ ŕ˛&#x2022;ŕł&#x201A;ŕ˛&#x;ಌ ಸಌಸ!ಞಌ "ŕł&#x2022;ಎ$ ಸತ!"ŕł&#x2022; "ŕł&#x2022;ಧರ ಎತೠ' "ŕł&#x2022; (. ŕ˛?. "ŕł&#x2022;ಧರ ŕ˛&#x2026;ಾರ ಪೠ$ ,ಞ-$ "ŕł&#x2022;ಧರ ŕ˛&#x2026;ಾರ ./ಞಚ 12 ,ŕł&#x2020;3ŕł&#x2022; ŕ˛&#x2026;ಾŕł&#x2020;ŕł&#x201A;ŕ˛&#x201A;4ŕł&#x2020; ŕ˛&#x2C6; ಾಡ7ಌ 8ŕł&#x2022; $ŕ˛&#x201A;ŕ˛&#x2014;ಳ ೨೪ರŕ˛&#x201A;ಌೠ;ŕł&#x2020;<ಞŕ˛&#x201A;= ನ ರೠಾ >ŕ˛&#x201A;ಌೠŕł&#x2020;ŕł&#x2022;/ಞಲಯಌ ಸ<ಞ ರ@ ಸAಞŕ˛&#x201A;ŕ˛&#x2014;ಣಌ ಸŕ˛&#x201A;ಭಎŕ˛&#x201A;ಌ Dŕł&#x2020;ರ/ŕł&#x2020;ŕł&#x2022;Eತೠ. .ಞ!ರಣ! ŕ˛&#x2022;ನಥ ŕ˛&#x2022;ŕł&#x201A;ŕ˛&#x;ಌ ಪರ/ಞF ,ಞ-$ ಎತೠ' 12 ŕ˛&#x2026;ಾE4ŕł&#x2020; ಎತೠ' "ŕł&#x2022;ಧರ ಌŕ˛&#x201A;ಪ$ŕ˛&#x2014;G4ŕł&#x2020; ನಎH ಚŕł&#x192;ತŕł&#x201A;Jಾ7ŕ˛&#x2022; ŕ˛&#x2026;Kನŕ˛&#x201A;ಌDŕł&#x2020;ŕ˛&#x2014;ಳ. .ಞ!ರಣ! ŕ˛&#x2022;ನಥ ŕ˛&#x2022;ŕł&#x201A;ŕ˛&#x;ಌ ಯೠಾ ಸಌಸ!ಞF ಯŕł&#x201A;L Dŕł&#x2020;ŕł&#x2013;= ಎತೠ'

¤PĂŻ ÂŞĂ&#x20AC;Ă&#x201E;vĂ&#x20AC;Ă&#x201E;Ă&#x203A; ¸à Êw Rŕł&#x2022;ಾನOŕł&#x2020;X

Oಞ (3ರೠಾ

ಚಲ/ಞರŕł

,ಞŕ˛&#x201A;ಸN$ŕ˛&#x2022;

Oಞಯ7

ŕ˛&#x2022;ಎŕ˛&#x2014;ಳನೠ

ŕ˛&#x2020;Qŕł&#x2022;RS ಎತೠ' ŕ˛&#x2026;ಾTŕ˛&#x2014;ಳ ಸUಯ/ಞF Aಞŕ˛&#x2014;ಾ>Sರೠಾ ,ಞ-$ ŕ˛&#x2026;ಾರೠ, ತಎH Rŕł&#x2022;ಾನ ಸŕ˛&#x201A;4ಞ$QಥDŕł&#x2020; Wŕł&#x2020;ŕł&#x201A;ಸ ಸŕ˛&#x201A;ಌಭ7ಌ

ನಾಌŕ˛&#x201A;ಪ$ŕ˛&#x2014;G4ŕł&#x2020;

ಎYŕł&#x2020;ŕł&#x201A;'8H

ಜೠಭ

ŕł&#x2022;ŕ˛&#x2DC;7/ಞಌ, ಸೠŕ˛&#x2013;ŕ˛&#x2022;ರ ಎತೠ' ಸŕ˛&#x201A;Yŕł&#x2020;ŕł&#x201A;ŕł&#x2022;ಡŕ˛&#x2022;ರ /ŕł&#x2020;ŕł&#x2013;/ಞ>ŕ˛&#x2022; Rŕł&#x2022;ಾನಾನೠ Wಞŕł&#x2020;ŕł&#x2013;,ŕł&#x2020;ŕł&#x201A;ŕł&#x2022;ಣ.

PĂ&#x20AC;Ă&#x2020;lzĂ&#x20AC; ¸Ă&#x20AC;zĂ&#x20AC;¸Ă&#x20AC;ĂĽgĂ zĂ&#x20AC; ²ÌĂ&#x192;ÂŞĂ&#x20AC;Ă&#x201E;w D¹à CrUĂ&#x20AC; ÂŞĂ&#x20AC;Ă&#x201E;vĂ&#x20AC;Ă&#x201E;Ă&#x203A; ²ÌĂ&#x192; ²ÌĂ&#x192;¤ªà ¸Ă&#x20AC; CrUĂ&#x20AC; CÂŞĂ&#x20AC;jUĂ&#x2030; dĂ&#x2020;ÂŁĂŻ 16gĂ&#x20AC;AzĂ&#x20AC;Ă&#x201E; ÂĽĂ&#x20AC;Ă&#x201E;vĂ&#x20AC;ĂŚ d¤šzĂ Ă?ÂŁĂ&#x2030;. ÂĽĂ&#x20AC;Ă&#x201E;lĂ&#x2013; PĂ&#x20AC;AzĂ&#x20AC;ÂŁĂ&#x20AC; ÂşĂ&#x2030;¸Ă&#x20AC;gĂ&#x20AC;Ă&#x201E; CŠßgĂ ÂŞĂ&#x20AC;Ă&#x201E;. ÂŤzĂ ĂĽgĂ&#x20AC;tĂĽ PĂ&#x20AC;ÂŁĂ&#x20AC;Ă&#x;qĂ&#x20AC; PĂ&#x20AC;Ă&#x2020;lzĂ&#x20AC; ÂĽĂ&#x20AC;gĂ&#x20AC;ÂŞĂ V DrUĂ&#x20AC; zĂ&#x20AC;AÂĽĂ&#x20AC;w UĂ&#x20AC;½UĂ&#x2030; ºà ¢ðPĂ&#x20AC; CŠß£Ă&#x20AC;AzĂ&#x20AC;ÂŁĂ&#x2030;UĂ&#x20AC;ÂźĂ&#x20AC;ÂŁĂ&#x20AC;Ă&#x201E;Ă&#x; PĂ&#x2030; Ă&#x2020; Ă&#x192;j ÂĽĂ&#x20AC; Ă&#x201E; lĂ&#x2013; ÂĽĂ ÂĽĂ&#x20AC; Ă&#x201E; ÂŤUĂ&#x2030; ÂąĂ&#x20AC;Ă&#x201E;¨sĂ&#x20AC;ÂŞĂ&#x20AC;ÂŁĂ&#x20AC;Ă&#x201E;Ă&#x; ºà gĂ&#x2030;Ă&#x160;¸Ă&#x20AC;Ă&#x201E;vĂ&#x2030;Ă&#x203A;Ă&#x192;ÂŞĂ&#x2030;.

Oŕł&#x2020;ŕł&#x201A;ŕł&#x2022;E,

* * * * *

YOUTH CORNER

My Experience of TECH 2014 - By Shishir Intro It was 7:30 AM, May 8th 2014. We hurried towards the car, leaving our home behind. We had brought all we needed, water bottles, snacks, and lunch. Me and my Dad, we both were sitting down with our seatbelts fastened in our car. We were heading to the Capitol Building at the Illinois capital, Springfield. The reason I was going there was the TECH 2014, an annual program where schools around the state come to present to the Legislators why they should give us money for technology spending. Two other kids in my grade from my school were also with me. We were presenting the application and usage of multimedia programming language Scratch which was developed at MIT. The Capitol The car ride wasnâ&#x20AC;&#x2122;t bad. Once we had entered the city, I couldnâ&#x20AC;&#x2122;t wait to see the inside. The outside had some fine architecture. The dome on top sparkled with silver in the sunlight; it looked as if the Lincoln Monument in Washington DC had stuck right in front of the Capitol. Once everyone was there, we headed inside the Capitol. The place was beautiful. The walls looked as though they had been made from bronze and gold. Our place was right below the Rotunda, next to the statue they said was right in the middle of the state. The rotunda was more amazing than anything I had ever seen. There were many carving-like paintings all around, with a bunch of colored glass, and in the middle was the State Seal. The People People started coming and walking around. At first, I was slightly nervous, but then I got used to talking to the people. The main reason people came by to watch was because of our Banana Piano which was programmed using Scratch. I got to look around some of the booths set up by other schools. Our Representative, Carol A. Sente, finally came by to look at our booth. Our Senator, Terry Link, couldnâ&#x20AC;&#x2122;t come, but a few other representatives came by as well. The End We finally finished and took a small tour of the Capitol. Then we headed towards Lincolnâ&#x20AC;&#x2122;s home. The house was historical and great. At last, we had to leave. In the car I was reading the Illinois Blue Book which they gave us memento. This was one of my best days ever.

KÂŚĂŚÂŻĂŻ - dĂ&#x201E;ÂŻĂ&#x2030;Ă&#x160; 2014

ÂĽĂ&#x20AC;Ă&#x2026;l 7


¯ÉÃR£À `PÀxÁ£ÁAiÀÄPÀ' PÀtÄäAzÉ §AzÁUÀ -

E

zÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1984-85gÀ°è £Àqz É À WÀl£É. vÀAzÉ-vÁ¬Ä, CfÓ, ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀA¢gÀÄ, CPÀÌ, CtÚA¢gÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§ wgÀÄ¥Àw AiÀiÁvÉæ ºÉÆgÀnvÀÄÛ. CzÀgÉÆA¢UÉ CzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀ° Û £À zÉêÁ®AiÀÄ ªÀÄwÛvÀgÀ ¥ÉæÃPÀt ë ÂÃAiÀÄ ¸ÀܼÀU¼ À À£ÀÆß ¸ÀAzÀ²ð¸ÀĪÀ EgÁzÉ £ÀªÀÄäzÁVvÀÄÛ. AiÀiÁªÀÅzÉà zsÁªÀAvÀ«®èzÉ, ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ¹PÀÌ PÀqÉ £ÁªÉà PÁ¦ü-wAr vÀAiÀiÁj¹PÉƼÀÄîvÁÛ, ¥ÀAiÀÄt ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÉݪÀÅ. ºÀgÀmÉ, ºÁqÀÄ, ºÁ¸Àå, £ÀqÀÄ£ÀqÀÄªÉ vÀÆPÀrPÉ, ¤zÉÝAiÉÆA¢UÉ ªÁå£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁVvÀÄÛ. ¥ÀA æ iÀiÁtzÀ JgÀqÀ£A É iÀÄ ¢£ÀªÀzÀÄ. ¨ÉùUÉAiÀÄ ©¹®Ä, «¥ÀjÃvÀ ¸ÉSÉ ¨ÉÃgÉ. J®ègÀÆ §¼À°zÉݪÀÅ. £ÀªÀÄä qÉæöʪÀgï PÀÆqÀ zÀt¢  zÀÝgÀÄ. ªÀiÁUÀðzÀ°è JzÀÄgÁzÀ MAzÀÄ zÉêÁ®AiÀÄzÀ JzÀÄgÀÄ ªÁå£ÀÄ ¤°è¹, vÁ¤°è ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ «±Àæ«Ä¸ÀĪÀÅzÁVAiÀÄÆ, CµÀÖgÀ°è G½zÀªÀgÀÄ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À, G¥ÀºÁgÀ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. £ÀªÀÄUÀÆ CzÉà ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. ªÁ夣À°è UÀAmÉU¼ À À PÁ® PÀÆvÀÄ J®èjUÀÆ PÁ®Ä eÉÆêÀÄÄ »r¢vÀÄÛ. C¯ÉÃè EzÀÝ ¨ÉÆÃgïªÉ°£ è À vÀt£ Ú ÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è PÉÊPÁ®ÄUÀ¼£ À ÀÄß vÉƼÉzÀÄ, zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌAzÀÄ CzÁUÀ¯Éà ¸ÁPÀµÀÄÖ GzÀÝ«zÀÝ ¸ÀgÀwAiÀÄ ¸Á°£À°è ºÉÆÃV ¤AvɪÀÅ. ºÁUÉ ¤AwzÁÝU¯ À ÉÃ, £Á£ÉÃPÉÆà »AwgÀÄV £ÉÆÃrzÉ. £À«ÄäAzÀ PÉ®ªÀÅ CrUÀ¼À zÀÆgÀz° À è AiÀiÁgÀzÉÆà ¥ÀjavÀ ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß PÀAqÀAvÁ¬ÄvÀÄ. CgÉ! F ªÀåQA Û iÀÄ£ÀÄß J¯ÉÆèà £ÉÆÃrzÀAwzÉAiÀÄ®è? Hj£ÀªÀgÉÃ? UÀÄgÀÄw£Àªg À ÉÃ? AiÀiÁjªÀgÀÄ? CzÉà ªÀÄÄR! CzÉà ¤Ã¼ÀªÁzÀ ªÀÄÆUÀÄ, ZÀÄgÀÄPÀÄ PÀtÄÚU¼ À ÀÄ, UÀÄAUÀÄgÀÄ PÀÆzÀ®Ä! AiÀiÁgÀÄ? ZÀPÉÌAzÀÄ £À£Àß ªÉÄzÀĽ£À°è «ÄAZÀÄ ºÉƼɬÄvÀÄ. CªÀgÃÉ EªÀgÀÄ! ¥ÀjZÀAiÀÄ ºÀwz Û ÉÝà vÀqÀ, £À£Àß »A¢zÀÝ CPÀ̤UÉ FUÀ §gÀĪɣA É zÀÄ ºÉý CªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¸À®Ä ºÉÆgÀmÁVvÀÄÛ. DvÀ, `C£ÀÄgÁUÀ CgÀ½vÀÄ', `CzÉà PÀtÄÚ', `ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄ vÀªÀiÁµÉ £ÉÆÃqÀÄ' ªÀÄÄAvÁzÀ C£ÉÃPÀ PÀ£ÀßqÀ avÀU æ ¼ À À°è ¥ÉÆð ¸ï C¢üPÁj, R¼À, CtÚ-vÀªÀÄä EvÁå¢ ¥ÁvÀU æ ¼ À À°è ¥ÉÆõÀPÀ £Àl£ÁV £Àn¹zÀÝ `¸Àwñï' JA§ ¥Àw æ ¨sÁªÀAvÀ £Àl!

wæªÉÃt ²æäªÁ¸ÀgÁªï, ºÁå£ÉƪÀgï¥ÁPïð

£ÀlgÀ vÀAqÀªÃÉ C°èvÀÄÛ. AiÀiÁªÀÅzÉÆà avÀz æ À ºÁr£À awæÃPÀgÀt ªÀÄÄV¹, ªÀÄgÀzÀ vÀA¦£À°è «±Àæ«Ä¹ PÉƼÀÄîwz Û ÀÝgÀÄ. £À£ÀUÉ ¸ÀAvÉÆõÀPÉÆÌÃ, D±ÀÑAiÀÄðPÉÆÌà K£ÀÆ ªÀiÁvÁqÀ®Ä vÉÆÃZÀ°®è. ¸ÀĪÀÄä£É J®ègÀ£ÀÆß ¨ÉgÀUÁV £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AvÉ. CªÀg® É g è ÀÆ zÉÆ£ÉßUÀ¼° À z è ÀÝ zÉÃUÀÄ®zÀ ¥Àæ¸ÁzÀªÀ£ÀÄß w£ÀÄßvÁÛ, vÀªÀÄävÀªÀÄä°è vÀªÀiÁµÉAiÀiÁV ªÀiÁvÁrPÉƼÀÄw î ÛzÀÝgÀÄ. ¢£Éñï CªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉà «²µÀÖ zÀ¤AiÀÄ°è K£ÉÆà ºÉý J®èg£ À ÀÆß £ÀV¹zÀgÀÄ. «µÀÄÚ PÀÆqÀ §ºÀ¼À ®ªÀ®«PɬÄAzÀ J®ègÉÆA¢UÉ £ÀUÀÄvÁÛ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÃÉ £À£Àß HgÀÄ, eÉÆvÉUÉ §AzÀªÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÀgÀÄ. ¨sÁgÀwAiÀĪÀgÀÆ §A¢ zÀÝgÀAvÉ, DzÀgÉ DUÀ CªÀgÀÄ C°ègÀ°®è! £ÀªÀÄä vÀAqÀ ªÀÄÄAzÉ `²æ ÃgÀAUÀªÀ iï' vÀ®Ä¦zÁUÀ, C°è £Á£ÀÄ ±É éÃvÁA§jAiÀ iÁV PÀAUÉƽ¸ÀÄwÛzÀÝ ¨sÁgÀw-AiÀĪÀgÀ£ÀÆß £ÉÆÃrzÉ! CµÀÖg° À è, £ÀªÀÄä vÀAqÀ PÀÆå£À°è ªÀÄÄAzÉ ¸ÁV zÉÃUÀÄ®zÀ ¨ÁV®Ä vÀ®Ä¦vÀÄÛ. EµÀÄÖ ºÉÆvÁÛzÀgÀÆ £Á£ÀÄ »AwgÀÄUÀ¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ AiÀiÁgÉÆà §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉ¢zÀÝjAzÁV £Á£ÀÄ ªÀÄ£À¹ì®èzÀ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ C°èAzÀ PÁ°ÌvÀÛ ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀÄ awæÃPÀgt À £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ D avÀæ `PÀxÁ£ÁAiÀÄPÀ' JAzÀÄ, £ÀAvÀg,À £Á£ÀÄ D ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃrzÁUÀ w½¬ÄvÀ Ä . CzÀ Ä wgÀ Ä¥ÀwAiÀ Ä ¸À ÄvÀ ÛªÀ ÄÄvÀÛ awæ à PÀ gÀ t UÉ ÆArzÉ . FUÀ ® Æ D ¢£À zÀ £É£À¥ÁzÀgÉ, FUÀ J°è ºÉÆÃzÀgÀÆ £À£Àß PÉÊ°gÀĪÀ PÁåªÀÄgÀ DUÀ®Æ E¢ÝzÀÝgÉ, CxÀªÁ ¥sÉÆÃmÉÆà vÉUÉAiÀħ®èAvÀºÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÁzÀgÀÆ E¢ ÝzÀÝgÉ JAvÀºÀ CªÀÄÆ®å avÀæUÀ¼ÀÄ £À£Àß° ègÀ ÄwÛzÀ ݪÀ¯Áè JAzÀ Ä ªÀÄgÀ ÄUÀ ĪÀAvÁUÀ ÄvÀ ÛzÉ. avÀU æ À½®è¢zÀÝgÃÉ £ÀAvÉ? D ¢£À JAzÀÆ ªÀÄgÉAiÀÄzÀ ¢£ÀªÁV £À£Àß ªÀÄ£À¹ì£° À è zÁR¯ÁV©nÖzÉ. r

ಅಲಲ್ಲಿಲ್ ಏನೇನು?

CªÀjUÉ £À£ÀߣÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ, "£À£Àß ªÉÄaÑ£À £Àl£À£ÀÄß E°è £ÉÆÃrzÀÄÝ vÀÄA¨Á ¸ÀAvÉÆõÀªÁ¬ÄvÀÄ." CAzÉ. CªÀjUÀÆ, F vÉ®ÄUÀĪÀÄAiÀĪÁVzÀÝ, C¥ÀjavÀ ¥ÀæzÉñÀz° À è vÀªÀÄä£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ PÀ£ÀßqÀ £Àl£ÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹, C©üªÀiÁ£ÀzÀ ªÀiÁvÁrzÀÝPÉÌ RĶAiÀiÁzÀAwvÀÄÛ! ªÀÄÄPÀÛªÁV £ÀUÀÄvÁÛ CªÀgA É zÀgÀÄ, "£À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrAiÉÄà EµÉÆÖAzÀÄ RĶ ¥ÀqÀÄwÛ¢ÝÃgÀ®è! ¤ªÀÄV£ÀÆß ¸ÀAvÉÆõÀªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ C°è £ÉÆÃr!" JAzÀÄ PÉÊvÉÆÃjzÀgÀÄ. £À«ÄäAzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è MAzÀÄ CgÀ½ÃPÀmÉÖ¬ÄvÀÄÛ. CzÀgÀ £ÉgÀ½£À°è PÉ®ªÀgÀÄ PÀĽwgÀĪÀÅzÀÄ PÁt¹vÀÄ. AiÀiÁgÉAzÀÄ w½AiÀÄ°®è. PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ ºÀwg Û À ºÉÆÃzÉ! C°èzÀݪg À £ À À Äß £ÉÆÃr, ¸Àwñï CªÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ £À£ÀUÉ C¥ÁgÀ D£ÀAzÀªÁ¬ÄvÀÄ. C°è PÀÆwzÀݪÀgÀÄ AiÀiÁgÉ£ÀÄßwÛÃj? ¸ÁPÁëvï ¸ÁºÀ¸¹ À AºÀ «µÀÄÚªz À ð sÀ £ï! CªÀgÉÆA¢UÉ ºÁ¸Àå £ÀlgÁzÀ ¢£Éñï, GªÉÄÃ±ï ¸ÉÃjzÀAvÉ PÀ£ÀßqÀ K¦æ¯ï - dįÉÊ 2014

¥ÀÅl 9


¯ÉÃR£À ಇಕಳಿ mೕಷೆಟ್,s ಕಾಫಿ ಕುಡಿನಿ -

¥Á

ªÀ°AiÉÆAzÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢qÀÄvÀÛ ``EPÀ½ ªÉÄõÉÖç, PÁ¦ü PÀÄr¤,'' JA¢zÀÝgÀÄ PÉgÉÃUÀzÉÝAiÀÄ ±ÉÃgÀÆUÁgÀgÀÄ. D ¥s¼ À À ¥sÀ¼À ºÉƼÉAiÀÄĪÀ ¥ÁªÀ° £Átå, ªÉÄà wAUÀ¼À ¨ÉùUÉAiÀÄ ¸ÀAeÉ ºÉÆvÀÄÛ G§â¸À ©qÀÄvÀÛ Nr §AzÀ ±ÉÃgÀÆUÁgÀgÀÄ, ±ÉÃgÀÆUÁgÀjUÉ DUÀ§ºÀÄzÁzÀ £ÀµÀÖ¢AzÀ £Á£ÀÄ ¥ÁgÀÄ ªÀiÁrzÉ£ÉA§ ºÉªÉÄä, J®èªÀÇ £À£ÀV£ÀÆß ºÀZÀÑ ºÀ¸ÀÄgÁV £É£À¦zÉ. EzÀÄ £Àqz É ÀzÀÄÝ Czsð À ±ÀvÀªÀiÁ£ÀPÀÆÌ »AzÉ. £Á£ÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À ªÀÄnÖUÉ ºÀAUÁ«Ä ¥ÉÆøïÖ ªÀiÁ¸Àg Ö À£ÁVzÁÝUÀ. £À£Àß ºÀ¢£ÁgÀ£É ªÀAiÀĹ죰 À è ¸ÀA§¼À ¥Àqz É ÀÄ ªÀiÁrzÀ £À£Àß fêÀ£ÀzÀ ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ®£É £ËPÀjAiÀÄ C£ÀĨsª À À. DV£À PÁ®zÀ°è £ÀªÀÄÆägÀ CrPÉ vÉÆÃlUÀ¼° À è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ PÀÆ°AiÀĪÀgÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ±ÉÃgÀÆUÁgÀ 20-25 PÀÆ°PÁgÀgÀ vÀAqÀzÀ UÀÄA¦UÉ ªÀÄÄRå¸ÀÜ CxÀªÁ ªÀiÁå£ÉÃdgï. vÉÆÃlzÀ ªÀiÁ° PÀgÉÆqÀ£É ºÀtPÁ¹£À ªÀ媺 À ÁgÀª® É è ±ÉÃgÀÆUÁgÀgÀzÀÄ. £Á£ÀÄ ºÀÄnÖ ¨É¼z É À HgÀÄ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯Éè ²gÀ¹AiÀÄ ºÀwg Û z À À K¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼À MAzÀÄ UÀÄqÀÝUÁqÀÄ ºÀ½î. JgÀqÀƪÀgÉ ªÉÄ樀 zÀÆgÀzÀ ºÉÃgÀÆgÀÄ, MAzÀÄ ¥ÀÄgÁvÀ£À zÉêÀ¸ÁÜ£À, ªÀĹâ, 2-3 aPÀÌ CAUÀrUÀ½gÀĪÀ ¸ÀtÚ ¥ÉÃmÉ. F WÀl£ÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÉÆzÀ®µÉÖà ºÉÃgÀÆjUÉ MAzÀÄ ¨ÁæAZï ¥ÉÆøïÖ D¦üÃ¸ï §AvÀÄ. £ÀªÀÄä ¸ÀgÀPÀĽ ±Á¯ÉAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀ ªÀiÁ¸Àg Û ÀgÀÄ ºÉÃgÀÆgÀÄ ¨ÁæAZï D¦üøÀ£ÀÄß £Àq¸ É ÀĪÀ dªÁ¨ÁÝj ºÉÆwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀAeÉ MAzÉgq À ÀÄ vÁ¸ÀÄUÀ¼À ªÀÄnÖUÉ ªÀiÁvÀæ ¥ÉÆøïÖ D¦üøÀÄ vÉgA É iÀÄ®àqÀÄwÛvÀÄÛ. £ÁAiÀÄPÀ ªÀiÁ¸Àg Û ÀgÀÄ PÀĪÀÄmÉAiÀÄ PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ. DV£À PÁ®zÀ°,è ²gÀ¹-¹zÁÝ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆPÀÄUÀ¼° À è ºÉa£ Ñ À ²PÀt ë ¥Àqz É ª À ÀgÀÄ E®èzÀ ªÀÄÆ®PÀ ²PÀPë Àg® É è f¯Éè PÀgÁªÀ½ ¥Àz æ ÃÉ ±ÀU½ À AzÀ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÀÄlÄA§ªÀ£ÀÄß vÀªÀÄÆäj£À°A è iÉÄ ©lÄÖ §AzÀÄ, ºÀ½îAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆAzÀg° À è CwyAiÀiÁV G½zÀÄPÉƼÀÄw î z Û ÀÝgÀÄ. gÀeA É iÀÄ ¢£ÀU¼ À ¯ À É® è è HjUÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÀvÉÆÛA¨sv À ÀÄÛ £ÀÆgÁ CgÀªÀvÉÛ£Éà E¹éAiÀÄ ¨ÉùUÉ gÀeÉ. £Á£ÀÄ DUÀ vÁ£É MA¨sv À À£ Û É EAiÀÄvÉÛ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄV¹zÉÝ. eÁt «zÁåyð JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ UÀ½¹zÉÝ. C®èzÉ PÁè¹£À°è G½zÀ ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ½VAvÀ ¸Àé®à »jAiÀÄ£ÀÆ DVzÉÝ. £ÁAiÀÄPÀ ªÀiÁ¸ÀÛgj À UÉ ¨ÉùUÉ ¸ÀÆnUÉ HjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. ±Á¯ÉUÉ gÀeÉ EzÀÝgÀÆ ¥ÉÆøïÖ D¦üùUÉ gÀeÉ E®èªµ À ÉÖÃ! £ÁAiÀÄPÀ ªÀiÁ¸ÀÛgg À ÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À ªÀÄnÖUÉ ¥ÉÆøïÖ D¦üù£À PÉ®¸Àª£ À ÀÄß £À£U À É M¦à¹zÁUÀ £Á£ÀÆ ¥ÉÆøïÖ ªÀiÁ¸Àg Ö £ À ÁzÉ! ¥ÉÆøïÖ D¦üøÀÄ EgÀĪÀzÀÄ G¸Áä£À ¸ÁºÉçgÀ dªÀ½ CAUÀrAiÀÄ ClÖzÀ ªÉÄð£À MAzÀÄ aPÀÌ gÀƪÀÄÄ. DV£ÀÆß £ÀªÀÄÆäjUÉ «zÀÄåvï ¸ËPÀAiÀÄð MzÀVgÀ°®è. £Á£ÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ªÀÄÆgÀĪÀÄÆgÀĪÀgÉAiÀÄ ºÉÆwÛUÉ ºÉÆÃV, PÀvÀÛ¯É DUÀĪÀzg À ÉƼÀUÉ ¥ÉÆøïÖ D¦üÃ¸ï ªÀÄÄaÑ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÉÝ. £ÁªÀÅ ªÀÄƪÀgÀÄ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ. ¥ÉƸïÖ ªÀiÁ¸Àg Ö £ À ÁzÀ £À£ÀUÉ wAUÀ½UÉ ªÀÄƪÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀA§¼À.

ಶಂಕರ ಹೆಗಡೆ, ನೇಪರವಿಲ್

UÀÄrUÁgÀgÀ £ÁUÉñÀ ¥ÉÆøïÖ ªÀiÁå£ï. ¸ÉÊPÀ¯ï CAUÀrAiÀÄ ¸ÀįÉêÀiÁ£ï gÀ£Àßgï. CªÀj§âjUÀÆ vÀ¯Á ªÀÄƪÀvÉÛöÊzÀÄ gÀÄ¥Á¬Ä ¸ÀA§¼À. £ÁUÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀįÉêÀiÁ£ï E§âgÀÆ £À£V À AvÀ »jAiÀÄgÀÄ. E¥ÀàvÁß®ÄÌ-E¥Àv à ÉÊzÀÄ ªÀAiÀĹìg§ À ºÀÄzÀÄ. ¸ÀįÉêÀiÁ£À£À PÉ®¸À ¥Àæw¢£À ¨É½UÉÎ, ºÉÃgÀÆj¤AzÀ ºÉÆgÀºÉÆÃUÀĪÀ CAZÉU¼ À À ¹Ã¯ÁzÀ ¨ÁåUï£ÀÄß ªÀÄÄRå PÀZÃÉ j ¸ÀA¥ÀRAqÀPÉÌ MAiÀÄÄåªÀzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ C°èAzÀ ºÉÃgÀÆgÀÄ D¦üùUÉ M¼À§gÀĪÀ CAZÉ ¨ÁåUï£ÀÄß vÀgÀĪÀzÀÄ. UÀÄrUÁgÀ £ÁUÉñÀ£À PÉ®¸À ¸ÀÄvÀÛ°£À ºÀ½U î ½ À UÉ wgÀÄV CAZÉ ºÀAZÀĪÀzÀÄ. £À£Àß PÉ®¸À §AzÀ CAZÉ ¨ÁåV£À ¹Ã®Ä MqÉzÀÄ vÉgÉzÀÄ, «vÀgu À ÉUÁV UÀÄrUÁgÀ £ÁUÉñÀ¤UÉ M¦à¸ÀĪÀzÀÄ. ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ CAZÉUÀ¼£ À ÀÄß ¨ÁåV£À°è vÀÄA© ¹Ã®Ä ªÀiÁr ¸ÀįÉêÀiÁ£À¤UÉ M¦à¸ÀĪÀzÀÄ. ¹Ã®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉÆøïÖ D¦üøÀÄ aºÉßAiÀÄ PÀAa£À MAzÀÄ ªÉƺÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ CgÀV£À ¹ÖPï EvÀÄÛ. ¨ÁåV£À ¨Á¬ÄAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ EgÀĪÀ GAUÀÄgÀU¼ À À ªÀÄzsÉå ¥ÉÆÃt¹zÀ ¥Áè¹PÖ ï zÁgÀªÀ£ÀÄß J¼ÉzÀÄ UÀAlÄ ºÁQ, UÀAn£À ªÉÄïÉ, CgÀV£À ¹Ã®Ä ºÁPÀ¨ÃÉ PÀÄ. aªÀÄt ¢Ã¥ÀzÀ PÁ«¤AzÀ CgÀUÀ£ÀÄß UÀAn£À ªÉÄÃ¯É PÀgÀV¹, ªÉƺÀg£ À ÀÄß MwÛ ¹Ã®Ä ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸Àé®à PÀµÀÖzÀ PÉ®¸À. ¸ÀA¥ÀRAzÀ¢AzÀ §AzÀ CAZÉ ¨ÁåUï£ÀÄß £Á£ÀÄ vÉgÉAiÀÄĪÁUÀ, ªÀÄvÉÛ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ CAZÉUÀ¼À ¨ÁåUï£ÀÄß ¹Ã®Ä ªÀiÁqÀĪÁUÀ, £ÁUÉñÀ ¸ÁQëAiÀiÁV ¤AvÀÄ, £À£ÀUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ. ºÉZÀÄÑ eÁUÀgÀÆPÀvA É iÀÄ PÉ®¸À ºÀtPÁ¹£ÀzÀÄ. ºÉÆgÀV¤AzÀ §gÀĪÀ ªÀĤAiÀiÁqÀðgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ. DzÀgÉ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀĤAiÀiÁqÀðgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀPÀ̪ÀÄnÖUÉ EgÀÄwÛzÀݪÀÅ. ºÀtPÀÆÌ, ªÀĤAiÀiÁqÀðgï ¥sÁªÀÄðUÀ½UÀÆ vÀÄ®£É ªÀiÁr ¸Àj EzÉ JAzÀ Ä SÁwæ ªÀ iÁrPÉ Æ¼À î¨ÉÃQvÀ ÄÛ. £ÁUÉñÀ¤UÉ «vÀgÀuÉUÉ PÉÆqÀĪÁUÀ®Æ, vÀÄ®£ÉAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ EvÀÄÛ. §ºÀ¼µ À ÀÄÖ d£À ¥ÉÆøÁÖ¦ü¹UÉà §AzÀÄ ºÀt ¥ÀqA É iÀÄÄwÛ¢ÝzÀÝjAzÀ £ÁUÉñÀ¤UÉ ºÉZÀÄÑ ªÀĤAiÀiÁqÀðgÀÄUÀ¼£ À ÀÄß MAiÀÄå¨ÃÉ PÁUÀÄwÛgÀ°®è.. DV£À PÁ®zÀ ºÀ½îAiÀÄ ¥ÉÆøïÖ ªÀiÁ¸Àg Ö ÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ DºÁèzz À À PÉ®¸ÀªA É zÀg,É CµÉÖãÀÆ NzÀÄ §gÉAiÀÄ®Ä ¨ÁgÀzÀ UÁæºPÀ j À UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ. ªÀÄÄRåªÁV ªÀĤAiÀiÁqÀðgï ¥sÁªÀiïð vÀÄA© PÉÆqÀĪÀzÀÄ, ¥ÀvU Àæ À½UÉ «¼Á¸À §gÉzÀÄ ¸ÁÖA¥ÀÄ CAn¸ÀĪÀzÀÄ, ºÀ®ªÉǪÉÄä Erà ¥ÀvÀæªÀ£Éßà §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ N¢ ºÉüÀĪÀzÀÄ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ, £À£Àß ªÀiÁªÀÄÆ° PÉ®¸ÀQÌAvÀ, F PÉ®¸ÀªÃÉ ºÉZÁÑVzÀÄÝ, vÀÄA§ ¸ÀAvÉÆõÀPÀgª À ÀÇ DVvÀÄÛ. £À£Àß ¸ÀAvÉÆõÀPÉÌ E£ÉÆßAzÀÄ PÁgÀtªÉAzÀgÉ, EªÀÅUÀ½AzÀ £À£U À É MAzÁuÉ, JgÀqÁuÉ §QëøÀÄ PÀÆqÀ ¹UÀÄwÛvÀÄÛ. vÀAqÀzÀªg À ÀÄ vÀªÀÄä ºÉArgÀÄ-ªÀÄPÀ̽UÉ ¤AiÀÄvÁÛV ºÀvÉÆÛÃ-E¥Àv à ÉÆÛà gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÀ½¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÉÃgÀÆj£À ¸ÀÄvÀÛ-ªÀÄÄvÀÛ°£À ºÀ½îUÀ½AzÀ ¢£Á®Æ MAzÉgÀqÀÄ d£ÀgÁzÀgÀÆ ªÀĤAiÀiÁqÀðgï ªÀÄÆ®PÀ ºÀt PÀ½¸À®Ä §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DVÃUÀ ±ÉÃgÀÆUÁgÀgÉà §AzÀÄ £ÀÆj£ÀÆßgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À zÉÆqÀØ ªÉÆvÀÛzÀ ªÀĤAiÀiÁqÀðgï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄAlÄ. (ಮುಂದಿನ ಪುಟದಲಿಲ್ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ)

K¦æ¯ï - dįÉÊ 2014

¥ÀÅl 11


¯ÉÃR£À ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪು -

ªÀÄ

£ÀĵÀå

fêÀ£À

Cw

CªÀÄÆ®åªÁzÀÄzÀÄ.

"ೕಮ$ ಚಂದ_ೇಖರ ಅ`ಗ, ಾವಣ4ೆೆ

fêÀ£ª À ÉA§

£ÀªÀÄä ¥ÀwAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä §AzsÀÄ §¼ÀUÀzª À ÀgÀ£Éß®è ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁr¸À®Ä

zÉÆÃtÂAiÀÄ°è C£ÉÃPÀ ¹» ªÀÄvÀÄÛ PÀ» WÀl£ÉU¼ À ÀÄ §AzÀÄ

``²æêÀÄw, ¨Á E°è'' JAzÀÄ £ÀUÀÄvÁÛ PÀgz É ÁUÀ £À£Àß ºÀÈzÀAiÀÄ `C§â!

ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÉÇAzÀÄ WÀl£ÉU¼ À ÀÄ ªÀÄ£ÀB ¥Àl®zÀ ªÉÄïÉ

EªÀgÀÄ

ªÀÄgÉAiÀÄzÀAvÉ ¤AvÀÄ ©qÀÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀÄzÉ MAzÀÄ C£ÀĨsÀªÀ JgÀqÀÄ

D£ÀAzÀ¢AzÀ PÀtÄÚ vÀÄA© §AvÀÄ. »ÃUÉ £À£Àß »A¢£À ¢£ÀzÀ gÁwæAiÀÄ

«©ü£Àß jÃwAiÀÄ°è DzÀzÀÄÝ ¤ªÀÄä°è ºÀAa PÉƼÀÄîvÉÃÛ £É.

ºÉzj À PɬÄAzÀ ºÀUÀ¯ÁzÀ C£ÀĨsª À À ªÀÄgÉAiÀįÁUÀzÀÄÝ.

1980 ªÀµÀð - zÀ.PÀ. f¯ÉèAiÀÄ PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ vÁ¯ÉÆÃQ£À ¥ÀÄlÖºÀ½î

2011 ªÀµð À . ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 31 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ AiÀÄÄgÉÆæ£À

(£Á®ÆÛgÀÄ). ªÀļÉUÁ®, 4 ¢£ÀUÀ½AzÀ ¨sÁj ªÀļÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è

£ÁªÉðUÉ ¨ÉùUÉ PÁ® £À£ÀߪÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÄ C½AiÀÄA¢gÀ

ªÀÄzÀĪÉ.

£ÀqA É iÀĨÉÃPÀÄ.

eÉÆvÉUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁrzÉݪÀÅ. C°è ¨ÉlÖ, UÀÄqÀØUÀ¼ÀÄ, £À¢UÀ¼ÀÄ. ºÀ¹gÀÄ

ªÀÄ£ÉAiÀĪÀg® É j è UÀÆ aAvÉ. »ÃUÉ ªÀÄ¼É §gÀÄwÛzÀÝgÉ ºÉÃUÉ ªÀÄzÀĪÉ

¹ÃgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄwÛ£À ªÀÄtÂAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆÃt¹zÀAvÉ. ºÀ¹gÀÄ ¨ÉlÖzÀ

ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ? §AzÀ §AzsÀÄ §¼ÀUÀzª À ÀgÀ£ÀÄß J°è PÀĽîj¸ÀĪÀÅzÀÄ

ªÉÄïÉ

JAzÀÄ. KPÉAzÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÉAV£À UÀjAiÀÄ ZÀ¥Àg à À. ªÀļÉ

ªÉÆúÀPÀªÁVvÀÄÛ. MªÉÄä ¨ÉlÖ KjzÀgÉ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä E½zÀÄ £À¢AiÀÄ

§AzÀgÉ ¤ÃgÉ®è £É®zÀ ªÉÄïÉ. DUÀ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ

zÀAqÉUÉ

‘ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ vÀAiÀiÁj ºÉÃUÉ £ÀqA É iÀÄÄwÛzÉ? ºÀÄqÀÄUÀ ºÉÃVzÁÝ£É? ºÉÃUÉ

¸ÉƧVgÀĪÀÅzÀÄ £ÉÆÃr D±ÀA Ñ iÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. EzÀ®èzÉ E£ÉÆßAzÀÄ

ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£?É '

ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ

«±ÉõÀvÉ JAzÀgÉ C°è gÁwæAiÉÄà DUÀ°®è. 24 vÁ¸ÀÄ ¸ÀºÀ ºÀU¯ À ÉÃ

CjªÁzÀzÀÄÝ - ºÀÄqÀÄUÀ, ºÀÄqÀÄV £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÁUÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¯ÃÉ

DVzÀÄÝ £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì ¸ÀA¸ÁgÀzÀ eÉÆvÉUÉ gÁwæAiÉÄ DUÀzÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ

E®è, ¤²ÑvÁxÀðPÉÌ »jAiÀÄgÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ, ºÀÄqÀÄUÀ §gÀ°®è. ºÁUÉ

¸ÉƧUÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ ¨É¼PÀ ÁVvÀÄÛ.

§¹ì¤AzÀ

ªÀÄ£ÉUÉ

JAzÀÄ

§gÀ®Ä

2

PÉýzÁUÀ,

Q.«Ä

£ÀªÀÄä

£ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯É E®è.

ªÀiÁvÀ£Ár¹zÀgÀ®è!,

ªÀÄAdÄUÀqÉØUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛzÉݪÀÅ.

EªÀgÀÄ

C®è°è

ªÀiÁvÀ£ÁrzÀg® À 'è ,

EzÀÄÝ

¤dªÁVAiÀÄÆ

£ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ°è

JAzÀÄ

ªÀÄ£À EAvÀºÀ

»ÃUÉ ªÀÄ£À¹£ ì À ¥Àl®zÀ°èzÀÝ ªÀÄgÉAiÀiÁVzÀÝ ªÀÄgÉAiÀįÁUÀzÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ

ºÁUÉ ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼ÁzÀ £À£Àß°è D ¢£À EzÀÝ ªÀÄ£À¹£ ì À vÀ¼ª À ÀļÀzÀ°è

»A¢£À ºÉzÀjzÀ D gÁwæAiÀÄ ¢£À, ºÁUÉ ¸ÀAvÉÆõÀz° À z è ÁÝUÀ

gÁwæ ¤zÉÝAiÉÄà §gÀ°®è. ºÉzj À PÉAiÀÄ°è gÁwæ ºÉÃUÉ ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀz Û É

gÁwæAiÉÄà DUÀzÀ £ÁªÉðAiÀÄ°èzÀÝ ¢£À £À£Àß fêÀ£ÀzÀ ªÀÄgÉAiÀįÁUÀzÀ

J¤¸ÀÄwÛvÀÄÛ. ¨É¼U À Á¬ÄvÀÄ ªÀÄ¼É ¤AwvÀÄ. ªÀÄzÀÄªÉ dgÀÄVvÀÄ. £ÀAvÀgÀ

ºÀUÀ®Ä gÁwæAiÀÄ ¢£À.

r

EPÀ½ ªÉÄõÉÖçÃ, PÁ¦ü PÀÄr¤ (»A¢£À ¥ÀÄl¢AzÀ) ¯ÉÃR£ÀÀzÀ ¥ÁægA À ¨sÀz° À è ºÉýzÀ WÀl£É £Àqz É ÀzÀÄÝ »ÃUÉ. MAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß PÉgU É z À ÉÝ Hj£À ±ÉÃgÀÆUÁgÀgÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÄ £ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀĤ DqÀðgï ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÉAzÀgÀÄ. ¸Àj, ¥sÁªÀiïð vÀÄA© DzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÉÃgÀÄUÁgÀgÀÄ £ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À JgÀqÀÄ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ. zÉÆqÀØ ªÉÆvÀz Û À ºÀt vÉUz É ÀÄPÉƼÀĪ î ÁUÀ ¥ÀjÃQ빨ÉÃPÉAzÀÄ £ÁAiÀÄPÀ

ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀÄ

£ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß

¨É¼ÀQUÉ

ªÉÆzÀ¯ÃÉ »rzÀÄ

JZÀj Ñ PÉ vÀÄA§

PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. PÁ¼Àf¬ÄAzÀ

JgÀqÀÆ £ÉÆÃrzÉ.

MAzÀg° À è, ªÀÄzsÀåzÀ°è CqÀVzÀ UÉgÉ PÁt¹vÀÄ. E£ÉÆßAzÀgÀ°è PÁt¸° À ®è. ºÉzj À PÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ``EzÀÄ SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄ, ±ÉÃgÀÆUÁgÀgÉÃ''. JAzÉ. DUÀ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃQvÀÄÛ, ±ÉÃgÀÆUÁgÀgÀ ªÉÆÃgÉ. CªÀgz À ÀÄ zÉÆqÀØ, zÀ¥Àà ±ÀjÃgÀ. ªÉÄà wAUÀ¼À Gj ©¹°£À°è ªÀÄÆgÀÄ ªÉÄ樀 £Àqz É ÀÄ §AzÁUÀ¯ÃÉ

ºÀuA É iÀÄ

ªÉÄð£À

¨Éªg À ÀÄ

ªÉÆÃgÉAiÀÄ

ªÉÄïɮè

ºÀjAiÀÄÄwÛvÀÄ. FUÀAvÀÆ ªÀÄvÀµ Û ÀÄÖ ¨ÉªÀj PÀ¦àlÖgÀÄ. ``FUÀ CµÉÃÖ ºÉUÀqÉÃjAzÀ UÀÄwÛUÉ ºÀt vÀPÀAqï ¹ÃzÀ E¯Éèà §A¢«ß. ºÉUq À ÉÃgÀÄ ¥ÀÅl 12

ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀæ PÁuÉÛ'' J£ÀÄßvÀÛ JgÀqÀÆ £ÉÆÃlÄUÀ¼£ À ÀÄß wgÀÄV ¥Àqz É ÀÄ, zÁ¥ÀÄUÁ°£À°è vÀPÀt ë £Àqz É ÃÉ ©lÖgÀÄ. DUÀ¯Éà ¸ÀAeÉAiÀiÁzÀÝjAzÀ CA¢£À PÉ®¸À ªÀÄÄV¹, ªÀÄ£ÉUÉ §AzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ K¼ÀƪÀgÉ UÀAmÉAiÀÄ ºÉÆwÛUÉ, ±ÉÃgÀÆUÁgÀgÀÄ KzÀĹgÀÄ ©qÀÄvÀÛ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÃÉ §AzÀÄ JgÀqÀÄ £ÉÆÃlÄUÀ¼£ À ÀÄß PÉÊAiÀÄ°èlÄÖ £ÉÆÃrPÉƽî JAzÀgÀÄ. ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼QÀ UÉ CqÀØ »rzÀÄ £ÉÆÃr, JgÀqg À ® À Æè UÉgÉ EzÉ JAzÀÄ SÁwæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸Àj EzÉ JAzÉ. ±ÉÃgÀÆUÁgÀjUÉ ¸ÀAvÉÆõÀªÁ¬ÄvÀÄ. £À£ÀߪÀÄä PÉÆlÖ ¥Á£ÀPÀ PÀÄrzÀÄ, ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÀ ¤lÄÖ¹gÀÄ ©lÄÖ, £À£Àß ªÀÄÄAzÉ £Á¯ÁÌuÉAiÀÄ £Átå ElÄÖ, ``G¥ÀPÁgÀ D¬ÄvÀÄ, EPÀ½ ªÉÄõÉÖçÃ, PÁ¦ü PÀÄr¤'' JAzÀgÀÄ. £À£ÀUÉ ªÀiÁªÀÄÆ°AiÀÄ ZÀª° À VAvÀ zÀÄ¥ÀàlÄÖ ¨sQÀ ëÃ¸ï £ÉÆÃr RIJAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CzÀÄ ¤dªÁVAiÀÄÆ SÉÆÃmÁ £ÉÆÃmÉà DVvÉÃÛ JAzÀÄ ¥ÀvÉÛ ºÀZÀĪ Ñ À UÉÆqÀªU É É ªÀiÁvÀæ JAzÀÆ ºÉÆÃUÀ°®è. r

rArªÀÄ


¯ÉÃR£À ಮರೆಯಲಾದೀತೆ ಆ ಬಸಸ್ನುನ್

"bೈ

<ಾc" ಎಂದಳ ಅ1ತ ಬSfನ ಕುGತು Yಾg4ೆ Oೈ hೕS. "bೈ ಪು(3" ಎನು/ಾಗ _ಾ 1ಯ ಎೆ ಡವಗುಟು3$'ತು'. ಈಗ Dಾನು <ಾಡು$'ರುವTದು ಸEi? ಏDಾದರೂ Wೆಚುk ಕ`8 ಆದೆ ಏನು ಗ$! ಎಂಬ ತಳಮಳದ bೇಯು$'ದmಳ ಅವಳ. "ಅ1ತ ಏನೂ ಕX ಮಗುವಲ . ಆಗ;ೇ ಹDೆಂಟು ವಷ7 ಅವG4ೆ. ಬುn <ಾಂದ!Yೆ ಇರುವTದು Wೌಾದರೂ ಈ4ಾಗ;ೇ ಹಲ/ಾರು bಾE ನನ qೊYೆ ಇೇ ಾEಯ ಇೇ ಬSfನ WೋF ಬಂದು <ಾ`ಲ /ೆ? ಈ ನ rದಲ bಾE4ೆ ಅವsೆtಬusೇ Wೋಗು$'ಾmsೆ. ಅvೆ3. ಅವಳ ಇGಯುವ ಬw ,ಾ3xನ DಾDೇ ಅವG4ಾF OಾಯುYಾ' ಇ$ೕ7ನಲ ." ಎಂದು ಸ<ಾyಾನ WೇGOೊಂಡಳ. ಅ1ತG4ೆ ಸ-ತಂತ/ಾF ಬSfನ OೆಲಸOೆX Wೋಗಲು ಎಷು3 ನಗGಂದ ತರbೇ$ Oೊಡು$'ದmಳ! ಒಂದು ಅಂಗ`ಯ Oಾ!"ಯ{ OೌಂಟEನ bಾ!F4ೆ ,ಾ<ಾನುಗಳನು ತುಂಬುವ Oೆಲಸ ಅ1ತG4ೆ. ಮಗಳ qೊYೆ Yಾನೂ ಬSfನ WೋF, ನಡು/ೆ SಕುXವ h |ಂಗುಗಳ, ಇತರ ಬw ,ಾ3ಪುಗಳನು YೋES, ಅವಳ ಇGಯbೇOಾದ ,ಾ3} ~ಾವTೆಂದು $Gಯಪ`S ಎಲ <ಾಡಲು $ಂಗಳಗsೇ bೇOಾFದmವT. ಈ ನ ಆ ಎಲ ಪಯತದ ,ಾಫಲ!OೆX ಮುಹೂತ7 ಬಂತು'. rದಲ bಾE4ೆ ಅ1ತ ಒಬusೇ ಬSfನ

Oೆಲಸಂದ ಮDೆ4ೆ Wೋಗು$'ದmಳ. _ಾ 1 OಾEನ WೋF ಮDೆಯ ಹ$'ರದ ಬw ,ಾ3xನ ಅವG4ಾF OಾಯbೇOೆಂದು ಒಪJಂದ/ಾFತು' Yಾg-ಮಗಳ ನಡು/ೆ. Wೊರ€ೇh(3ತು ಬಸುf. OೊDೆಯ bಾE _ಾ 1 ಮಗಳ ಕೆ Dೋ`ಾಗ ಅವಳ ತು(ಗಳ ನಗು ಇದmರೂ ಕಣ‚ ಆತಂಕ ಮೂ`ರುವTದು ಗಮನOೆX bಾರೆ ಇರ ಲ . ಎvಾ3ದರೂ Yಾg ಹೃದಯ. ಮಗಳ ಉSEನ ಉ„ಾ…†ಸ, 1_ಾ-ಸ ಕೂಾ ಅಷು3 ದೂರದ Oೇಳಬಲ ಳ ಅವಳ. ಆದೆ ಈ ಬಸುf ಈ ಕೆ ~ಾOೆ Wೋಗು$'ೆ? ನಮH ಮDೆ ಇರುವTದು ಆ ಕೆ! ಪಕXದ 1ಂ$ದm ~ಾರDೋ OೇGದಳ. "ಇದು ನಂಬ{ ೭೧೫ ಬw ಅ;ಾ-? ~ಾOೆ ಈ ಕೆ Wೋ4ಾ' ಇೆ?". ಆತ WೇGದರು- "Wೌದು ಇದು ೭೧೫ ಬ,ೆfೕ. ಆದೆ ೭೧೫ DಾL7. 1ಮ4ೆ ಆ ಕೆ WೋಗbೇOಾದೆ ೭೧೫ ,ೌL ಬಸf Wೋಗbೇಕು." _ಾ 1ಯ ಎೆ ಧ,ೆfಂತು. "ಅQ!ೕ Dಾನು ನನ ಮಗಳನು ಾಂŠ ಬSf4ೆ ಹ$'Sh€ೆ3. ಅವG4ೆ ಬುn <ಾಂದ!Yೆ bೇೆ ಇೆ. ಏನು <ಾೋೕಗ?" ಎಂದು ಕಳವಳದ Wೇಳ/ಾಗ ಅವಳ ಕಣ‚ 1ೕೇ ಬಂತು'. ಬw ,ಾ3xನ ದm ಜನEಗೂ F;ಾgತು. "bೇಗ OಾEನ ಆ ಬಸfನು Œಾ;ೊ <ಾ`." ಎಂದರು. ~ಾೋ ಆ ಬಸುf Wೋಗುವ ಾEಯ ರೂ= <ಾ!} Oೊಟ3ರು. ಅದನು Oೈಯ >`ದು OಾEನ ಕೆ ಓ`ದಳ _ಾ 1. Wಾಗೂ >ೕಗೂ Oಾರನು ತಲುx bೇಗ ಬಸುf Wೋದ ಾEಯ

Oಾ{ ಓ`Sದಳ. ಮyೆ! ಒಂದು ೈŽ /ೇ OಾSಂŠ SUXತು. ಅವಳ ಅದೃಷ3OೆX ಅೇ ಸಮಯOೆX €ೆ ಬಂದು ಇನಷು3 ತಡ/ಾgತು. ೇವರನು bೇ`Oೊಳ‘Yಾ', ತನDೇ ಶxSOೊಳ‘Yಾ' ಒಾmಡುವ Rೕವ

K¦æ¯ï - dįÉÊ 2014

- ನCD Eೖಯ

Wೊತು' Oಾರನು ನೆSದಳ ಆOೆ. ಇೇ1ದು? ರ,ೆ' E’ೇE. ಏDೋ `ಟೂ{ WಾUಾmೆ. ಆದೆ ಬಸುf ಇೇ `ಟೂ{ ತ4ೊಂ`ೕYಾ? ಅQ! ೇವೇ! Wೆಣು‚ ಹುಡುF bೇೆ. ಎ ಇGೕYಾsೆtೕ! ಏನು ಕ“ೆQೕ! ಮುಂೆ ಏDೇನು ಅDಾಹುತ OಾೆQೕ!! ಇೕಗ ಇನು ಮುಂೆ ಎ;ೆ ;ೊ ೕ ೆ” <ಾಡುವTದUXಂತ ಬw ಕಂ’ೆ14ೆ •ೕ <ಾೋೇ ಒsೆ‘ಯದು ಅಂತ 1ಧ7ESದಳ _ಾ 1. ಆದೆ ಆ Oಾಲ ,ೆŽ •ೕ1Fಂತಲೂ ಮುಂನ Oಾಲ. ಈಗ Qೕಸು/ಾಗ ಆFನ Oಾಲದ ಜನ ಎಮqೆ71f ಬಂದೆ Wೇಗ’ಾJ 1Aಾgಸು$'ದmರು ಅ1ಸುYೆ'. ಅ;ೆ ೕ ಇದm •ೕ ಬೂL ಹ$'ರ Oಾರು 1 S ಕೂಡ;ೆ •ೕ Oೈ4ೆ$'Oೊಂಡಳ. ಆದೆ ಆ •ೕ ಬೂ$ನ ಗಂಟಲ ತುರುಕಲು ಪS7ನ ಲ ೆ ಇರ ಲ . ಎದುE4ೆ ಕಂಡ ಡಂU ೋನ= ಅಂಗ`4ೆ ನುF– "x ೕw ನನ4ೆ ಲ ೆ Oೊ`. ಅqೆ7ಂ€ಾF OಾŽ <ಾಡbೇಕು." ಎಂದಳ. Oಾ!"ಯ{ ಅವಳನು ;ೆUXಸೆ ,ಾ;ಾF 1ಂ$ದm ಇತರ FಾUಗಳನು Wಾ!ಂಡŽ <ಾಡು$'ದm. ಇಪJತು' ವಷ7 ವಯSfರಬಹುದು ಅವ14ೆ. Wೇ4ೆ 4ೊYಾ'ಗbೇಕು Rೕವನದ ಕಷ3, ಜಂqಾಟ? ಅ;ೆ ೕ ಇದm FಾUಗಳ

ಒbಾuತ "ತ4ೋಮH, ಲ ೆ." ಎಂದು Oೊಟ3. ವಯ,ಾfದವನು. ಅವಳ Oೊಟ3 ಾಲ{ hಲ ನೂ ಮುಟ3 ಲ . " OಾŽ <ಾ` WೋF." ಅಂದುhಟ3. Wೊರ4ೆ ಓ` ರೂ= <ಾ!xನ WಾUದm ಬw ಕಂಪ1ಯ •ೕ ನಂಬE4ೆ OಾŽ <ಾ`ದಳ. ತನ ಸಂಕಟವನು WೇGOೊಂಡಳ. ಅ ದm ಒಬu Wೆಣು‚ _ಾ 1ಯ ಕಷ3OೆX ಸJಂSದಳ. ಬಹುಶಃ ಅವಳt ಒಬu Yಾg ಇರbೇಕು. _ಾ 1gಂದ ಅ1ತ ಹ$'ದ ಬw ಬ4ೆ– ಎಲ

.ವರಗಳನೂ ಪೆದುOೊಂಡ 8ೕ;ೆ "DಾವT 1ಮH ಮಗಳನು ಸE~ಾದ ಬSfನ ಕೂES ಮDೆ ಕೆ ಕGS'ೕ.. 1ೕವT ಆ ಬw ,ಾ3xನ ಅವಳನು x2 ಅ} <ಾ`" ಎಂದಳ. _ಾ 1 1ಾಳ/ಾF 1ಟು3Sರು hಟು3, ಅದು ಹಗುಾF 4ಾGಯ ಸುತ'ಲೂ ಹhuಾಗ ಅ ದm ಎಲ Fಡಮರಗಳt ಸ<ಾyಾನದ ನ4ೆ „ೆಲು $'ದmವT. ಮDೆಯ ಹ$'ರದ ,ಾ3xನ ಇGದ ಮಗಳನು ಅxJOೊಂಡ _ಾ 1ಯ OೆDೆಗಳ ಇGಯು$'ದ 1ೕರನು ಅ1ತsೇ ಒೆSದಳ. Oೈ Oೈ >`ದು ಮಗಳ qೊYೆ ಮDೆಯ ಕೆ ನೆಾಗ _ಾ 1ಯ ಮನದ ಎಂೆಂದೂ ಮೆಯದಂYೆ ಅ„ೊk$' 1ಂ$ತು' ಆ ಅನುಭವ. ಕ> ಔಷ™ ಕು`ದ 8ೕ;ೆ $ಂದ ಸಕXೆ Dಾ 4ೆಯ S> ಉGSದರೂ ಔಷ™ಯ ಕ>ಯ Dೆನಪನು ಅGಸ;ಾಗದು, ಅ;ಾ-? (1ಜ/ಾದ ಘಟDೆಯನು ಆಧES ಬೆದ ಕ“ೆ)

r

¥ÀÅl 13


D±ÀÄ PÀ«vÉ ¥Àw æ AiÉƧâgÀ JzÉAiÀÄ®Æè M§â PÀ« ªÀÄ®VzÁÝ£É! AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ zÀȱÀå, MAzÀÄ WÀl£É, ªÀÄ£À PÀ®PÀĪÀ MAzÀÄ ¨sÁªÀ£É, CxÀªÁ MAzÀÄ ±À§Ý D PÀ«AiÀÄ£ÀÄß §rzÉ©â¸À§ºÀÄzÀÄ! ¤ªÉÆä¼ÀUÉ ªÀÄ®VgÀĪÀ PÀ«AiÀÄ£ÀÄß J©â¸ÀĪÀ GzÀAiÀÄgÁUÀªÁV §A¢zÉ F D±ÀÄ PÀ«vÉ CAPÀt. F ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÀÆa¸À¯ÁzÀ MAzÀÄ ¥ÀzÀ CxÀªÁ ¥ÀzÀUÀÄZÀÒªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ PÀ«vÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¤ªÀÄVzÉÆ DºÁé£À! ``ªÀÄgÉAiÀįÁUÀzÀ D ¢£À'' JA§ ¥ÀzÀUÀÄZÀÒPÉÌ ºÉÆAzÀĪÀ PÀª£ À ÀU¼ À £ À ÀÄß PÉÆÃjzÉݪÀÅ. CzÀPÉÌ GvÀÛgª À ÁV §AzÀ PÀ«vÉUÀ½ªÀÅ.

ದಾಸನಾಗು, ದಾಸನಾಗು, ವಿಶೇಷನಾಗು

ಮರೆಯಲಾಗದ ಆ ದಿನ ಮರೆಯಲಾಗದ ಆ ದಿನ

ಅವರಿಗಿಂತ ಬುದಿದ್ವಂತರಯಯ್ ನೀವು2, ಅಲೆಲ್ mೕಸ

Wೆಣು‚ DೋೋOೆ WೋFದmನ!

ಮರೆತೆನೆಂದರೂ ಮರೆತೇನಾ?

ಆಯುತ್ ನನಗೆ

ಒಬಬ್ನೆ ಮಲಗಿದೆದ್ ಹಾmಗಿ

ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದಿರೆನನ್ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿಲಲ್ದ ಗುಡಿಯ ಒಳಗೆ

ಅ Aಾ.ೕ <ಾವನ ಮDೆಯ

ವಟಪತರ್ ಶಾಯಿmಗಿ

ತೂಗುಹಾಕಿದಿರೆನಗೆ ನಿಮಮ್ ಬಂಗಾರ ರತನ್ ಖಚಿತ

ಇರಲಿಲಲ್ ನೀವಾರು

ಹಾರ

ನನಗಾಯುತ್ ಬೇಜಾರು

ಗಳಿಸಿದಿದ್ರೆಲಲ್ mಡಿ ಹೊರಗೆ ಅವಯ್ವಹಾರ

ಮೆQೕOಾಗುYಾ' ಆ ನವನ

ಉಪ„ಾರšೕ ಉಪ„ಾರ ’ಾನಕ ತಂದಳ ಆOೆಯ ತಂF Œಾ! WಾUದರು ಆOೆಯ ತಂೆ

ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದಿರೆನನ್ ಹೊರಬರದಂತೆ mಡಿ

Oಾ› $ಂ`ಯ ಸರಬಾಜು ಆOೆಯ Yಾgಯದುm ಆOೆ ಎ ? ಎ ಆOೆ?

ಆಟ ಒಂದ mೕಜಿಸಿದೆ

ನೀಡಿದಿರಿ ಯಡೆಯ ನಿಮಗೆ ಬಯಸಿದುದ್ mಡಿ

ಸುಪತ್ ಜೀವಿಗಳ ಎಬಿಬ್ಸಿದೆ ಆಡಲಿ ಜೀವನದ ಆಟ

ಗಣ ಗಣ ಗಣ ಗಂಟೆ ಬಡಿದು

ಕœ‚4ೆ ಹಬu/ಾF ಇರಬಹುೆ?

ಕಲಿಯಲೆಂದು ಮುಕುತಿ ಪಾಠ

ಮಣ ಮಣ ಮಣ ಮಂತರ್ ಓದಿ

ಅಥ/ಾ ಬಂದ ಾE4ೆ

ಅದನೆ ನೋಡಿ ನಾನು ನಲಿವೆ

ಠಣ ಠಣ ಠಣ ಹಾರಾಡಿ

ಸುಂಕ.ಲ /ೆನbೇOೆ?

ನನನ್ ಬೇಜಾರ ಕಳೆವೆ

ಅದುವೆ ನಿಮಗೆ mೕಜು ನೋಡಿ

WೇFಾmsೆtೕ ಅವಳ!

ಕೆ4ೊ8H ಬಂದಳವಳ

ಸಾಲುಗಟಿಟ್ಹರು ದೀನರು ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ

ಅರGದ Yಾವೆಯಂಥ ಕಣು‚

mೕಚನೆ ಅದು ಮೂತಿರ್mಗೆ

ಕೈಯಯ್ ಒಡುಡ್ವರು ನನನ್ ಬಿಟುಟ್ ನಿಮಮ್ ಮುಂದೆ!

ಲqೆžಯ ತ;ೆ bಾFದ Wೆಣು‚

ಹೊಕಕ್ಳಿನ ಹೂವದಾಗೆ

ಹಾಡುವಿರಿ ಜೊಗುಳವ ನಿದಿರ್ಸದ ನನಗೇ

DಾಚುYಾ' Oೈ ಮುFದsಾOೆ

ಹುಟಿಟ್ದನವ ಪರ ಬೊಮಮ್

ಪಿmತಿmೕ ಭಕಿತ್mೕ mೕಸವೊ2ೕ ತಿಳಿಯದಾಯುತ್

ಚತುಮುರ್ಖದ ಕಂದಮಮ್

ಎನಗೆ

hೆmೕh€ೆ3 ಹಳ‘OೆX <ಾಾi!

ನಾಲುಮ್ಗದಿ ಹಾಡ ಹಾಡಿ ನನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡೆ

ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಯುತ್

ಇನೂ ಎmಲ, ದಶಕಗsೇ ಕsೆದವT

ಖುಷಿmಗಿ ವಹಿಸಿದೆನವಗೆ ಜಗದ ಸೃಷಿಟ್

ಅದಕೆ ಇಂದು ನೆನಪಾಯುತ್

Oೈ ಮುFದವಳ ಅವಳ ಆದೆ ಾಸDಾದವನು Dಾನು

ಆವ$'ಂದ ಅವರು ಅ<ಾHವT Dಾನು ಅ<ಾHವ ಗಂಡ -x x.ಎw. ಎw. 8ೖಯ

ಮರೆಯಲಾಗದ ಆದಿನ ಮನುಜ ಸೃಷಿಟ್ಯದು ಜಗದ ಜೊತೆಗೆ

ಹಾmಗಿ ಮಲಗಿದೆದ್ ನಾ

ಹೊಸತಿರುವು2 ಈ ನನನ್ ಕತೆಗೆ ರಜೋ - ತmೕ mರವಣಿಗೆ

* * * * *

ಕಂಸ - ರಾವಣರ ಉರುವಣಿಗೆ ನಾನೇ ಬರಬೇಕಾಯುತ್ ಧರೆಗೆ

-ಅನಿಲ ದೇಶಪಾಂಡೆ

ರಜೆm ಇಲಲ್ದಾಯುತ್ ಕೊನೆಗೆ

¥ÀÅl 14

rArªÀÄ


D±ÀÄ PÀ«vÉ (»A¢£À ¥ÀÅl¢AzÀ) ... ಮರೆಯಲಾಗದ ಆ ದಿನಗಳು

ಮರೆಯಲಾಗದ ಆ ದಿನ

mರೆದು mಮರೆಸಿದಾ ದಿನ

ಸತತ್ವಗೆ, ಇದಾವು2ದು ಇಲಲ್

ಮರೆಯಲಾಗದ ಆ ದಿನ

ನೆನಪು-ಮರೆವು2ಗಳಿಲಾಲ್.......

ನನನ್ ಅಧೀನದಲಿಲ್ ಇದಾದ್ ದಿನ

*****

ನೀನು ನನನ್ವಳಾದ ದಿನ

ಬಾಳಲಿ ಬಳುಕುವ ಕವಲು ದಾರಿ

ಕನಸುಗಳು ನನಸಾದ ದಿನ

ಹಿಡಿಯಲಾಗದು ತಪುಪ್ ದಾರಿ

ಹೊಸತು ಹೊಸ ಕನಸುಗಳು

ಸರಿ.. ಸರಿmವು2ದು ಸರಿ ದಾರಿ

ಆಸೆಗಳು ಚಿಗುರೋಡೆದು ಹೆಮಮ್ರ

ಜಾmನ ಅಸm ವಿಜಾmನ ಶಸmಧಾರಿ

ಆಗುವ ಸೂಚನೆ ಸೂಚಿಸಿದ

ಹಿಡಿದನೊನ್ಂದು ನೇರ ದಾರಿ

ಸುಖಾಂತಯ್ ಅನಂತಾನಂದದ

ಸೂತರ್ಧಾರಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ

ಸವ್ಗಾರ್ನಂದ; ಆತಾಮ್ನಂದದ ದಿನ

ಗೆದದ್ರೂ... ಸೋತರೂ....

*****

ಮರೆಯಲಾಗದ ಆ ಒಂದು ದಿನ

ಮರುಗಿ ಮರುಳು mಡುವ

ನಿಧಾರ್ರ ನಿಧರ್ರಿಸಿದ ಸುದಿನ

ಮರೆಯಬೇಕೆಂಬಾ ಆ ದಿನ....

*****

mರೀಚ ಹೊನನ್ ಜಿಂಕೆmಗಿ

ನಾ ಹುಟಿಟ್ದಾ ದಿನ ನೆನಪೇ ಇಲಲ್

ಮರೀಚಿಕೆmಗಿ ಮರಳುವು2ದು

ಸಾಯುವ ದಿನ ನೆನಪಿಸುವು2ದಿಲಲ್

ಅರಳುವು2ದು ಕಳಪೆ ಕಳೆmಗಿ

ಈ ನಡುವೆ ನೆನಪುಗಳಲಿಲ್

ಬಂಜೆmದರೂ ಬಂಜರು ಭುವಿಯಲಿಲ್

ಇರುವ ದಿನಗಳು.....

ಬೆಳೆದು ಎಲಲ್ವನು ಸೆಳೆದು

ಸವಿನೆನಪುಗಳ ಸುದಿನಗಳು

ಧŽಂಸ ವಿಧŽಂಸ mಡುವು2ದು

ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳ ದುದಿರ್ನಗಳು

ತೆಗೆದರೆ ಖಾಲಿ; ಬಿಟಟ್ರೆ .ಹಾವಳಿ...!!!!!

ಮರೆಯಲಾಗದ ಆ ದಿನಗಳು

*****

ಇವೆಲವ ಲ್ ೂ2, ಎಲಾಲ್ ಸೇರಿ

ಬೆಳಗು ಕತತ್ಲೆ ಸೇರಿದರೆ ದಿನ

ಜೀವ ಜೀವಗಳ ಸಂಬಂಧ

ಎಲಾಲ್ ಕತತ್ಲೆmದರೆ

ನಿಬಂಧ, ಬಂಧಗಳ ಬಂಧನ

ಇಲಾಲ್ ಬೆಳಗು ಆದರೆ

ದೃಷಿಟ್ ಅತಿವೃಷಿಟ್ ದೂರದೃಷಿಟ್

ಇಲಲ್ ಸಾವ್ರಸಯ್ ಬದುಕಿನಲಿ....

ಸೃಷಿಟ್ಸಿದ ಅದೃಷಟ್ ದುರಾದೃಷಟ್

ಸರಸ ಸಮರಸವಿರಬೇಕು ವಿರಸ ವಿರಮಿಸಬೇಕು ಬೆಳಗು ಕತತ್ಲೆಯಲಿಲ್.. .... ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನಗಳು ಲವಲವಿಕೆ ಬೆಳಗು ವಿಶಾರ್ಂತಿ ಕತತ್ಲೆ ತೆರೆಮರೆಯ ಸೆರೆಯಲಿಲ್

K¦æ¯ï - dįÉÊ 2014

ನಿನನ್m ಕಿರುಬೆರಳ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯಲೊಸುಗ, ಜಾರಿ, ಜಾರಿ, ಬಿದುದ್ ಎದುದ್, ಎಡವಿ, ಕೈಚಾಚಿ ಹಿಡಿಯಲು ಬಾಗಿ, ನಿಲಲ್ದಾ ಸೊಂಟವಾ ನಿಲಿಲ್ಸಿ, ಮುಸಿ, ಮುಸಿ ಅಳುತಾ, ನಿನನ್ನೇ, ಚಿತತ್ ಮನದಿ ನೋಡುತಾ, ನಗುವ ನಿನನ್ ನಗೆಯ, ಸುಂದರ ಸೆಳೆತಕೆ ಸೆರೆmಗಿ, ಅರಿಯದೆ ಬೆರಗಾಗಿ, ಹಸಿದು ಬಳಲಿದರೂ ಬಿಡದೆ, ಮತತ್ದೇ ಯತನ್, ಮತತ್ದೇ ಸೋಜಿಗ, ನಿನನ್m ಮಮತೆm ಬಿಸಿಯಪುಪ್ಗೆಯ ಮಡಿಲಲಿಲ್, ತೇಲಿಸಿ, ಚುಂಬಿಸಿ, ಆಡಿಸಿ, ಅಳಿಸಿ, ನಿನನ್ ಕಿರುಬೆರಳ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದ, ನನನ್ ಪುಟಟ್ ಕೈಗಳ ಹಿಡಿತಕೆ , ನೀನೆ ಚಕಿತಳಾಗಿ ಪಿmತಿm ಸೆಳೆಯಲಿಲ್, ಇಡಿಸಿದಾ ಆ ನನನ್ mದಲ ದಿಟಟ್ ಹೆಜೆಜ್ ನಾಳಿನಾ ಬೆಳೆಕಿನಡೆಗೆ. "ಮರೆಯಲಾಗದ ಆ ದಿನ" ಇಂದು ಎನಗೆ. - gÀ« «ÄlÆÖgï

mದಲ ನೋಟ

- ಡಾ. ಡಾ. ನಾಗಭೂಷಣ ಮೂಲಿಕ್ 1ನ rದಲ rದಲ Dೋಟ ನನ ಮನದ ಆ`Sತು ಆಟ ಮದು/ೆ~ಾದ 8ೕ;ೆ Oಾಟ ಬಯ;ಾgತು ಬಯ;ಾಟ - ಾ. ಾ. Dಾಗಭೂಷಣ ಮೂ X

¥ÀÅl 15


D±ÀÄ PÀ«vÉ (»A¢£À ¥ÀÅl¢AzÀ) ... ಮರೆಯಲಾಗದ ಆ ದಿನ ದಿನವೆ ಬೇಕೆ ಮರೆಯದಂತಿರಲು?

ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದೆದ್ ನಾ ಹೊರಟ ಬೈಕಿಗೆ ಬೆmಕು

“ಣ ಒಂದೇ ಸಾಕಲಲ್ವೆ ಮಧುರವಾಗಿರಲು?

ನೋಡಲು ಬಾಣಬಿಟಟ್ ಆ ಕಾಮನಬಿಲಲ್ಂಥ ಕಣಣ್

ಇನೂನ್ ನೆನಪಿದೆ ಮಳೆಬಿಲಲ್ ಕಂಡ ಆ“ಣವು2

ಕಂಡೆನಾ ನನನ್ ಜೀವನದ ಒಲವಿನ ಬಣಣ್

ಮರೆತೆನೆಂದರೂ ಮರೆmನಾ ದಿನವು2

"ತಪವಗೈಯದೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ™ವೆ ಇಂಥ ಸುಂದರಿಯ"

ಯೌವವ್ನದ ಒಂಟಿ ಬಾಳು ಭಾರವಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿದೆದ್ ಜೊತೆಗಾತಿಗಾಗಿ ತಿಂದು ತೇಗಿದೆದ್ ಮನೆ ಮನೆಯ ಉಂಡೆ ಅವಲಕಿಕ್ ಕಾಣದಾಗೆ ಗೊಣಗಿದೆ "ನಾನಲಲ್ ಲಕಿಕ್" "ಮರೆತನೆ ಅವನು ಸೃಷಿಟ್ಸಲು ನನನ್ ಸುಂದರಿಯ ತಾನೋ ತನನ್ವಳ ಜೊತೆಬಿಡದ ಗೆಳೆಯ"! ಕೇಳಿತವಗೆ ನನನ್ಯ ಕಂಪೆಲ್ೕಂಟು ಛಕೆಕ್ಂದು ಸವ್ಗರ್ದಿಂ ಧರೆಗಿಳಿದಂತೆ ಕರೆಂಟು ನಾ ಹುಡುಕಿದಾ ಬಳಿಳ್mೕ ಕಾಲಿಗೆಡವಿರಬೇಕು

ಕೇಳಿತೀ ವಿಶಾವ್ಮಿತರ್ ಮನ, ಹಿಡಿ ಅವಳ ಕೈ ಬಿಡದಂತೆ ಗೆಳೆಯ ರಸೆತ್ಯಲೆ mಡಿದೆ ನಾ ಭೀಷಮ್ ಪರ್ತಿಙೆಞ್ ಪಡೆದರವಳನೆ ಪಡೆವೆ, ಇಲಲ್ವೆ ಭೀಷಮ್ನಂತಿರುವೆ ಪರ್ತಿಙೆಞ್ ಒಂದೇ ಸಾಕೆ ಬಯಸಿದುದ್ ಪಡೆಯಲು ಜಡೆಮಳೆಯಂತೆ ಓಡಾಟ ಹಗಲು ಇರುಳು ಫಲಿಸಿತೆನಗೆ ಒಲವಿನ ಫಲ ಜೀವನಕೆ ಗುರಿmಂದೆ ಇರಲು ನೆನಪಾಯುತ್ ಎನಗಿಂದು, ದಿನವೆ ಬೇಕೆ ಮರೆಯದಂತಿರಲು “ಣ ಒಂದೇ ಸಾಕಲಲ್ವೆ ಮಧುರವಾಗಿರಲು -ಅನಿಲ ದೇಶಪಾಂಡೆ

¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ¯É - ¥ÀPæ Á±ï ºÉêÀiÁªÀw 1. dmÁAiÀÄÄ gÁªÀt£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃgÁrzÀ ¸ÀܼÀ §æºÀäVj AiÀiÁªÀ gÁdåzÀ°èzÉ? C. DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ

E. PÀ£ÁðlPÀ

J. vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ 2. ¥ÀĤÃvï gÁdPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ±ÉæõÀ× ¨Á®£Àl£ÉAzÀÄ gÁµÀÖç¥Àæ±¹ À Û ®©ü¹zÀÄÝ AiÀiÁªÀ avÀPæ ÉÌ? C. ¨sÀPÀÛ ¥ÀæºÁèzÀ

E. ¨ÉlÖzÀ ºÀƪÀÅ

J. ZÀ°¸ÀĪÀ ªÉÆÃqÀUÀ¼ÀÄ E. ¥ÀA¥À

J. vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ

4. SÁåvÀ £Àl PÀ¯ÁåuïPÀĪÀiÁgï ¥Àwß gÉêÀw AiÀiÁªÀ PÉëÃvÀæzÀ°è ºÉ¸ÀgÀÄ UÀ½¹zÀÝgÀÄ? C. ¸ÀAVÃvÀ

E. ¸Á»vÀå

J. ºÉÆ£ÀߥÀà ¨sÁUÀªÀvÀgï 7. ¥ÁAqÀªÀgÀÄ CeÁÕvÀªÁ¸À PÀ¼ÉzÀ ªÀÄvÀìöå£ÀUÀgÀ FV£À AiÀiÁªÀ HgÀÄ? C. ºÁ£ÀUÀ¯ï

E. §æºÁäªÀgÀ

J. §£ÀªÁ¹

8. ¨sÁgÀvÀ ¹AzsÀÆgÀ²ä ªÀĺÁPÁªÀåzÀ PÀvÀÈ AiÀiÁgÀÄ? C. zÀ. gÁ. ¨ÉÃAzÉæ

E. «. PÀÈ. UÉÆÃPÁPï

9. DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ ¯ÉÃ¥ÁQëAiÀÄ°è zÉÆgÉwgÀĪÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼À°è ºÉaÑ£ÀªÀÅ AiÀiÁªÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°èªÉ? C. ¥ÁæPÀÈvÀ

E. vÉ®ÄUÀÄ

J. PÀ£ÀßqÀ

* * * * * * * * * * *

J. £ÀÈvÀå

5. PÁªÉÃj £À¢AiÀÄ PÁªÉÃjAiÀÄ ªÉÆzÀ® ºÉ¸ÀgÉãÀÄ?

F ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸Àj GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ rArªÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹.

E. CAd£Á¸ÀÄvÉ J. ¯ÉÆÃ¥ÁªÀÄÄzÉæ

ನಮH ಈ-8ೕŽ

6. ±ÉæõÀ× £Àl ºÁUÀÆ ±ÉæõÀ× UÁAiÀÄPÀ£ÉA§ JgÉqÀÆ gÁµÀÖç¥Àæ±À¹Û UÀ½¹zÀ KPÉÊPÀ £Àl AiÀiÁgÀÄ?

dindima@VidyaranyaKannadaKuta.org

C. CgÀÄAzsw À

¥ÀÅl 16

E. Q±ÉÆÃgï PÀĪÀiÁgï

J. ZÉ£Àß«ÃgÀ PÀt«

3. ±À§jAiÀÄ D±ÀæªÀÄ EzÀÝzÀÄÝ AiÀiÁªÀ £À¢AiÀÄ wÃgÀzÀ°è? C. ©üêÀÄ

C. qÁ. gÁeïPÀĪÀiÁgï

¸Àj GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÉÛêÉ.É

rArªÀÄ

Dindima. April - July 2014  
Dindima. April - July 2014  

Dindima. April - July 2014 DINDIMA, a quarterly newsletter, is brought to the members of Vidyaranya Kannada Kuta (VKK). It includes news an...

Advertisement