Page 1

rArªÀÄ

D INDIMA

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ vÉæ öʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ ● A quarterly newsletter of Vidyaranya Kannada Kuta

¸ÀA¥ÀÅl 6 ● ¸ÀAaPÉ 1

http://www.VidyaranyaKannadaKuta.org

d£ÀªÀj – ªÀiÁZïð 2012 ªÀ¸ÀAvÀ

£ÀÄrzÀqÉ ªÀÄÄwÛ £ÀªÀiÁÉ PÀ£ÀßqÀ!

mÉÆAUÉ mÉÆAUÉAiÀÄ° ºÀÆ«£À ºÉÆgÉ ºÉÆgÉ UÁ½UÉ vÀÆV ªÀ¸ÀAvÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀªÀvÀgÀt! ¥ÀÄl ¥ÀÄlUÀ¼À° ¥ÀÄn¢zÉ AiÀiÁgÀzÉÆà ªÉÆÃrAiÀÄ §gÀºÀPÉ rArªÀÄ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀªÀvÀgÀt!


rArªÀÄ

D INDIMA

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ vÉæ öʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ ● A quarterly newsletter of Vidyaranya Kannada Kuta

¸ÀA¥ÀÅl 6 ● ¸ÀAaPÉ 1

d£ÀªÀj – ªÀiÁZïð 2012 ªÀ¸ÀAvÀ

http://www.VidyaranyaKannadaKuta.org

£ÀÄrzÀqÉ ªÀÄÄwÛ £ÀªÀiÁÉ PÀ£ÀßqÀ ¸À A¨sÀæ ªÀÄzÀ ¸À APÁæ Aw «zÁågÀ tå PÀ £ÀßqÀ PÀÆlzÀ

ªÀ gÀ¢: ¤w£ï ªÀ ÄAUÀ ¼ÀªÉÃqsÉ

2012£É E¸À «AiÀÄ ¸À APÁæ Aw ºÀ §âzÀ DZÀ gÀuÉ d£À ªÀj 12gÀ AzÀ Ä dgÀÄVvÀÄ. F ªÀ gÀĵÀ ªÀÇ JA¢£À AvÉ ¯É ªÀiÁAmï zÉ ÃªÁ®AiÀÄzÀ ¸À ¨sÁAUÀ tzÀ °è £À qɬÄvÀ Ä. DzÀ gÉ F ¨ÁjAiÀ Ä «±É õÀ ªÉÃ£É AzÀ gÉ PÁAiÀ ÄðPÀæ ªÀÄ ¸À AeÉ AiÀÄ §zÀ ¯ÁV ªÀ ÄÄAeÁ£É DgÀ A¨sÀ ªÁV ªÀÄzsÁåºÀ ß ¥À ÆtðUÉ ÆArvÀÄ. PÀ£ÀßqÀ PÀ ÆlzÀ 2012 ¸Á°£À CzsÀ åPÀë gÁzÀ £À A¢Ã±ï zsÀ £ÀAdAiÀ Ä CªÀ gÀ ¸ÁgÀ xÀåzÀ °è EzÀÄ ªÉ ÆzÀ ®£É AiÀ Ä PÀ ÆlzÀ PÁAiÀ ÄðPÀæ ªÀĪÁVzÀ ÄÝ PÁAiÀ ÄðPÁj ¸À «Äw J®è CA±À UÀ½UÀ Æ PÀ Æ®APÀ ĵÀ UÀ ªÀÄ£À «lÄÖ £À qɹPÉ ÆlÖ gÀÄ. JgÀ qÀÄ ªÀ µÀðUÀ ¼À »AzÉ C¤¯ï zÉ Ã±À ¥ÁAqÉ CªÀ gÀ CzsÀ åPÀëvÉAiÀ Ä°è ¸À APÁæ Aw ºÀ §âzÀ PÁAiÀ ÄðPÀæ ªÀĪÀ £ÀÄß ²PÁUÉ Æ ªÀ ®AiÀ ÄzÀ °è ªÉ ÆzÀ ®£É AiÀ Ä ¨ÁjUÉ ºÀ «ÄäPÉƼÀî ¯ÁVvÀ ÄÛ JA§ÄzÀ £ÀÄß £É£À¹PÉ Æ¼Àî §ºÀ ÄzÀ Ä. F ¸À ®zÀ PÁAiÀ ÄðPÀæ ªÀÄ ¸ÀĪÀ iÁgÀ Ä 11 UÀ AmÉ UÉ ¥Áæ xÀð£É AiÉ ÆA¢UÉ UÀÄ¥ÁÛ ¨sÉ ÆÃd£Á®AiÀÄzÀ °è ¥Áæ gÀA¨sÀ ªÁ¬ÄvÀ Ä. £À AvÀ gÀ ²æ à PÀ ȵÀÚ gÁd£ï CªÀ gÀ ¥ËgÉ ÆûvÀ åzÀ °è ±Á¸É ÆÛçÃPÀÛ ªÁV ¥À ÆeÉ £É gÀªÉÃjvÀÄ. ¸À APÁæ AwAiÀ Ä ¸À A¥Àæ zÁAiÀ ĪÁzÀ J¼ÀÄî -¨É ®èzÀ «¤AiÉ ÆÃUÀ ©qÀ ĪÀ ÅzÀ ÄAmÉ ? EzÀ£ÀÆß ¸À ºÀ ¥ÁAPÀÛ ªÁV £À qɹPÉ ÆlÖgÀÄ. "J¼ÀÄî -¨É ¯Áè£À wAzÀÄ M¼Éî ªÀ iÁvÁqÀ Ä" JAzÀ Ä »jAiÀ ÄgÀÄ ªÀÄPÀ ̽UÉ ºÁgÉ Ê¸ÀĪÀ ŸÀ ÄzÀ Ä J¯Éè ®Æè PÉý §gÀÄwÛ vÀÄÛ.

1

ªÀ gÀ¢ - ¸À A¨s Àæ ªÀÄzÀ ¸À APÁæ Aw

2

¸À A¥ÁzÀ QÃAiÀ Ä

2

Czs À åPÀëgÀ £À ®Äßr

4

¸À APÁæ AwAiÀ Ä ¸É ÆUÀ ¹£À avÀæ UÀ¼ÀÄ

5

¸À APÁæ AwAiÀ Ä ¸É ÆUÀ ¹£À avÀæ UÀ¼ÀÄ

7

D±À ÄPÀ «vÉ

8

D±À ÄPÀ «vÉ

9

ZÀ ½UÁ®zÀ M®A¦AiÀ iÁqï ªÀ gÀ¢

11

ºÉ ƸÀ «µÀ AiÀÄ

11 bÁAiÀ ÄavÀæ «¨s ÁUÀ J®è jUÀ Æ ¦æ AiÀ ĪÁzÀ ¨sÉ ÆÃd£À ªÉà ªÀ ÄÄA¢£À 13 PÉ Æ£À gÀÄ ªÀ ÄPÀ̼À zÀ ¼À PÁAiÀÄðPÀæ ªÀÄ. CzÀ gÀ®Æè ¸À APÁæ AwAiÀ Ä «±É õÀ ºÀ ÄVÎAiÀÄ HlªÀ £ÀÄß ¨sÉ Æd£Á ¸À «ÄwAiÀĪÀ gÀÄ 14 ºÉ ƸÀ §UÉ: DºÁ, K£ÀÄ gÀ Äa! ªÀ åªÀ ¸ÉÜ ªÀ iÁrzÁÝUÀ CzÀ £ÀÄß vÀ ¦à¹PÉ Æ¼À ÄîªÀªÀgÀÄ AiÀ iÁgÀÄ? PÀ £ÀßqÀ PÀ ÆlzÀ °è ¸Àé AiÀÄA¸É êÀ PÀgÀ PÉ ÆgÀ vÉ AiÉ ÄãÀ Ä E®è ªÁzÀ ÄzÀ jAzÀ , Hl §r¸À ®Ä ¸ÁPÀ µÀ ÄÖ d£À « zÀ ÄÝ ¸À zÀ ¸À å gÀ ¸Á®ÄUÀ ¼ÀÄ ¨É ÃUÀ -¨É ÃUÀ ªÀ ÄÄAzÉ ¸ÁVzÀ ªÀÅ. "Hl ªÀ ÄÄV¹zÀ ªÀgÀÄ ªÉ ÄÃ¯É ºÉ ÆÃV" JAzÀÄ ¸À «ÄwAiÀĪÀ gÀÄ eÁÕ ¦¸ÀÄwÛ zÀÝgÀÆ PÉ ®ªÀ jUÉ ¨sÉ ÆÃd£Á®AiÀĪÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉ ÆÃUÀĪÀ ªÀÄ£À ¸Éìà E®è ! "HmÁ£À AiÀ iÁgÁzÀÄæ «Ä¸ï ªÀ iÁqÉ ÆÌÃvÁgÁ" JAzÀ Ä ºÉ ÆvÁÛ V §AzÀ ªÀgÀÆ vÀÈ¦Û AiÀ iÁV wAzÉ zÀ ÝgÀÄ!!

J®è gÀÄ §gÀĪÀ ªÀgÉUÀÆ ¸ÁA¸À ÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæ ªÀĪÀ £ÀÄß ±À ÄgÀ Ä ªÀ iÁqÀĪÀ ÅzÀ Ä ¨É ÃqÀ JA§ ¸À ĪÀ Ä£É Æès ÁªÀ ªÀ£ÀÄß ¸À «ÄwAiÀĪÀgÀÄ ºÉ ÆA¢gÀ ĪÁUÀ , PÁAiÀ ÄðPÀæ ªÀÄzÀ DgÀ A¨sÀ zÀ°è ¸Àé ®à «¼À A§ªÁVzÉ ÝãÀ Ä C±À Ñ AiÀ Äð«®è. CAvÀ Æ ¸À zÀ ¸ÀågÉ®è ¸À ¨sÁAUÀ tzÀ °è ¸É ÃjzÀ ªÉ ÄÃ¯É , PÁAiÀ ÄðPÀæ ªÀÄ PÀ £ÀßqÀ PÀ ÆlzÀ AiÀ ÄĪÀwAiÀÄgÀ Ä ¸ÀıÁæ ªÀåªÁV ºÁrzÀ "£À ªÀÄäªÀÄä ±ÁgÀ zÉ" ¸ÁéUÀvÀ VÃvÉ AiÉ ÆA¢UÉ DgÀ A¨sÀ ªÁ¬ÄvÀ Ä. PÀ ÆlzÀ ¥À zÀ ÞwAiÀÄAvÉ , ¨sÁgÀ vÀ ªÀÄvÀ ÄÛ CªÉÄÃjPÁ zÉ Ã±À UÀ¼À gÁµÀÖ ç VÃvÉ UÀ¼À£ÀÄß ¸À ĪÀ iÁgÀ Ä ºÀ ¢£É ÊzÀ Ä ªÀ ÄPÀ ̼ÀÄ ¸É Ãj ºÁrzÀ gÀÄ. vÀ zÀ£ÀAvÀ gÀ £ÁqÀ VÃvÉ ªÀ ÄPÀ ̽AzÀ ªÀ ÄÆr§AvÀ Ä. ªÀ Ä£É ÆÃgÀ Ad£Á PÁAiÀ ÄðPÀæ ªÀÄzÀ ªÀ ÄÄRå ¨sÁUÀ ¥Áæ gÀA¨sÀ ªÁUÀ ĪÀ ªÀ ÄÄ£À ß CzsÀ åPÀëgÀ ¸Áé UÀvÀ ¨sÁµÀt«vÀ ÄÛ. £À A¢Ã±ï CªÀ gÀÄ ¸À ªÀÄAiÀ ÄzÀ C¨sÁªÀ ªÀ£ÀÄß UÀ ÄgÀ Äw¹ PÉ ®ªÉ à ¤«ÄµÀ UÀ¼À °è CªÀgÀ ¹» ªÀ iÁvÀ ÄUÀ ¼À£ÀÄß ºÉ ý ªÀ ÄÄV¹zÀ gÀÄ. ¨sÁµÀ tzÀ £À AvÀ gÀ ºÀ ®ªÁgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸À ÄVÎAiÀ Ä «µÀ AiÀĪÀ£ÀÄß DzsÀ j¹ vÀ ªÀÄä «zsÀ «zsÀ ªÁzÀ ¥Àæ w¨sÉ UÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ zÀ²ð¹zÀ gÀÄ. aPÀ Ì ªÀ ÄPÀ ̽AzÀ ¥À zÀ å ªÀ ÄvÀÄÛ ºÁqÀ ÄUÀ ¼À ªÀ ÄÆ®PÀ ªÀ ÄzsÀ ÄgÀ ªÁzÀ PÀ £ÀßqÀ £ÀÄrUÀ ¼À£ÀÄß PÉ Ã½ ¥Éæ ÃPÀë PÀgÀÄ D£À A¢¹zÀ gÀÄ. ¸À A¨sÀæ ªÀÄzÀ ¸À APÁæ Aw (ªÀ ÄÆgÉ £Éà ¥À Äl £É ÆÃr) r


rArªÀÄ

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ

¸À A¥ÀÅl 6  ¸À AaPÉ 1

DINDIMA, a quarterly newsletter, is brought to the members of Vidyaranya Kannada Kuta (VKK). It includes news and reports about the proceedings and activities at VKK. It also provides a platform for members to present and share their creative work and other useful information with other members.

d£À ¸ÉÆÛêÀÄzÀ ºÀ¹gÀ £À qÀÄªÉ ¨ÁAzs À ªÀåzÀ ºÀ ÆUÀ ¼ÀgÀ½ ¸À ªÀiÁ£À vÉAiÀÄ ¸À AvÀ¸ÀªÀ £ÀÄ IÄvÀ Ä ªÀ ¸ÀAvÀ ¸ÁgÀ ° - ¹zÀ Þ°AUÀ AiÀÄå

________________________________________________________ ______________________________________ _________________________________

Dindima is published by the Dindima Committee of Vidyaranya Kannada Kuta

DwäÃAiÀ Ä NzÀ ÄUÀgÉ:

________________________________________________________ ______________________________________ _________________________________

ªÀ ¸À AvÀ¤¼É V½zÀ Ä §AzÀ Ä ¨sÀ Ä« §tÚ §tÚ ªÁV ºÉ Æ¼É AiÀ ÄÄwÛ gÀĪÁUÀ vÀ ªÀÄä ªÀ ÄÄAzÉ 2012gÀ ªÉ ÆzÀ ®£É AiÀÄ PÀ Aw£À F rArªÀ ĪÀ£ÀÄß C¦ð¸ÀÄwÛ zÉÝÃªÉ . ªÀ ÄvÉ ÆÛªÉÄä F ªÀ µÀðzÀ rArªÀ ÄzÀ ¨sÁUÀ ªÁVgÀ ®Ä £À ªÀÄUÉ CªÀ PÁ±ÀPÉ ÆlÖ «zÁågÀtå PÀ £ÀßqÀ PÀÆlzÀ CzsÀ åPÀë £À A¢Ã±ï zsÀ £ÀAdAiÀ Ä CªÀ jUÉ £À ªÄÀ ä ªÀ AzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. rArªÀ Ä ¤gÀ AvÀ gÀ £À qÉAiÀÄ®Ä PÁgÀ t, £À ªÀÄä §gÀ ºÀUÁgÀ gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃªÀ Å; £À ªÀÄä NzÀ ÄUÀ gÀÄ. ªÀ ÄÄAzÉ AiÀÄÆ ¤ÃªÀ Å ¤ªÀÄä D¯É ÆÃZÀ £ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀj©qÀ zÉ PÀ ÈwAiÀ iÁVr¹ rArªÀ ĪÀ£ÀÄß ¸À ªÀÄyð¸À Ä«gÉ AzÀÄ D²¸À ÄvÉÛ ÃªÉ . £À ªÀÄä §gÀ ºÀUÁgÀ jUÉ ªÀ ÄvÀ ÄÛ NzÀ ÄUÀ jUÉ, F ºÉ ƸÀ ªÀ ¸ÀAvÀ zÀ°è ªÉÄÊwæ ¨sÁªÀ zÀ £À ªÀ§zÀÄPÀ Ä ¥À ®è«¸À ¯ÉAzÀÄ ºÁgÉʸÀĪÀ ,

Editors: B. Indusekar, Rajeev Kumar & Kanaka Tirumale The views and opinions expressed herein are those of the respective authors. They do not reflect the views and opinions of the Editors of Dindima or the Executive Committee members of Vidyaranya Kannada Kuta. Contact Email: dindima@vidyaranyakannadakuta.org

Visit us online at: http://www.vidyaranyakannadakuta.org/ dindima.html http://www.facebook.com/pages/ Dindima/220718177773

rArªÀ Ä ¸À A¥ÁzÀ QÃAiÀ Ä ¸À «Äw.

http://www.issuu.com/dindima

CzsÀ åPÀ ëgÀ £À ®ÄßrUÀ ¼ÀÄ IÄvÀ ĪÀ ¸ÀAvÀ £À ªÀ tð²®àzÀ ªÉÆÃr ªÀ ÄÆrzÉ ªÀ ÄgÀ zÀ° PÁt¢ºÀ PÁgÀ Ätå PÉ Æ£À jzÉ §gÀ ®Ä PÉÆA¨É AiÀ Ä ªÉ ÄÊAiÀ Ä°! «®AiÀ ÄzÀ ®Æè ZÉ ®ÄªÀ Å a«ÄäzÀ »jAiÀ Ä ZÉ ÆÃzÀ åzÀ ºÉ Æ£À ®° «ÄAzÀ ªÀ Ä£À¹UÉ PÉ Ã½ §gÀ ÄwzÉ gÀ¸ÀzÀ VÃvÉ AiÀ Ä ªÉ Ä®Äè °! - f. J¸ï.²ªÀ gÀ ÄzÀæ ¥Àà

J®è jUÀ Æ ºÉ ƸÀ ªÀ µÀðÀzÀ ºÁ¢ðPÀ ±À ĨsÁ±À AiÀ ÄUÀ ¼ÀÄ. «zÁågÀ tå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlPÉ Ì ¸É ÃªÉ ¸À °è ¸À®Ä £À£ÀUÉ CªÀ PÁ±À PÉ ÆnÖ gÀĪÀ ÅzÀ PÉÌ ¤ªÉÄäUÉ®èjUÉ zsÀ £ÀåªÁzÀ UÀ¼ÀÄ. ¸Àwñï UÉ Ææ£Áxï CªÀ gÀ £É ÃvÀævÀé zÀ°è 2011£É à PÁAiÀ ÄðPÁj ¸À «ÄwAiÀÄ ¸À zÀ¸ÀågÀÄ, PÁAiÀÄðPÀæ ªÀÄUÀ ¼À£ÀÄß §ºÀ ¼À ¸É ÆUÀ ¸ÁV £À qɹPÉ ÆlÖ gÀÄ. CªÀ jUÉ £À £Àß C©ü£ÀAzÀ £ÉUÀ¼ÀÄ. 2012£É à ¸Á°£À J¯Áè ¸À «ÄwAiÀ Ä ¸À zÀ¸À åjUÉ £À£Àß C©ü £ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀ Ä ±À Ĩs Á±À AiÀÄUÀ ¼ÀÄ. ²PÁUÉ Æ ªÀ ®AiÀ ÄzÀ PÀ £ÀßrUÀ jUÀ gÉ®èjUÀ Æ £À ªÀÄä «zÁågÀ tå PÀ £ÀßqÀ PÀÆlªÀ £ÀÄß ¥À jZÀ AiÀÄ ªÀ iÁr¸À ®Ä ¤ªÉ Ää®ègÀ ¸À ºÀPÁgÀ §ºÀ ¼À CUÀ vÀåªÁVzÉ . J¯Éè ®Æè PÀ £ÀßrUÀ gÉAzÉ A¢UÀ Æ ªÀ ÄÄAzÉ JA§ ¸À ÆQÛ AiÀ ÄAvÉ rArªÀ Ä

EAzÉ Ã £À ªÀÄä §AzsÀ Ä-«ÄvÀæ jUÉ PÀ £ÀßqÀ PÀÆlzÀ C©ü £ÀAzÀ £ÉUÀ¼ÀÄ. CjªÀ Å ªÀ iÁr ¸À zÀ¸ÀågÀ£ÁßV ªÀ iÁqÉ ÆÃt. EA¢£À ªÀÄPÀ ̼Éà ªÀ ÄÄA¢£À ¥Àæ eÉUÀ¼ÀÄ. ªÀ ÄÄA¢£À PÀ ¼ÉzÀ 39-ªÀ µÀð¢AzÀ «zÁågÀtå PÀ £ÀßqÀ PÀÆlªÀ Å ¦Ã½UÉ AiÀ iÁUÀ ĪÀ £À ªÀÄä PÀ £ÀßqÀ PÀ ÆlzÀ FV£À ºÉ ªÀÄägÀªÁV ¨É ¼É¢zÉ. §¤ß F PÀ ÆlªÀ £ÀÄß PÀ £ÀßqÀ AiÀ ÄĪÀ ¸À zÀ¸ÀågÀ£ÀÄß £À ªÀÄä PÁAiÀ ÄðPÀæ ªÀÄUÀ ¼À £À qÉ £ÀÄr ¸À A¸ÀÌöÈw PÀ ¯É ¸Á»vÀ åªÀ£ÀÄß ¨É ¼É ¹ ¤gÀ Æ¥À PÀgÁV C¼À ªÀr¹PÉ Æ¼À ÄîªÀ ¥Àæ AiÀ ÄvÀ ßUÀ ¼À£ÀÄß DZÀ j¸ÀĪÀ ¸À A¸É ÜAiÀ iÁV ¨É ¼ÀV¸ÀÄvÀÛ ¸ÁUÉ ÆÃt. £ÁªÀ Å AiÉ ÆÃf¹PÉ ÆArzÉ ÝÃªÉ . F ªÀ gÀĵÀ 2012£É ¸Á°£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À «Äw EzÀ£Éßà PÀ £ÀßqÀ PÀÆlzÀ ZÀ lĪÀ nPÉ UÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀ ÄUÉ CAZÉ UÀ ÄjAiÀ iÁVlÄÖ PÉÆAqÀ Ä PÀ £ÀßqÀ PÉÌ ¸É ÃªÉ ¸À °è ¸À®Ä §zÀ ®Ä «ÄAZÉ (e-mail) ªÀÄÄSÁAvÀ gÀ GvÀ ÄìPÀ¢AzÀ ¸À eÁÓVzÉ . w½¸À ¯ÁUÀ ÄvÀÛ zÉ. DzÀÄzÀ jAzÀÀ vÁªÀ ÅUÀ ¼ÀÄ vÀ ¥ÀàzÉ ¤ªÀ Ää «ÄAZÉ AiÀ Ä «¼Á¸À ªÀ£ÀÄß (e-mail) ªÀ igÉ F ªÀ gÀĵÀ ¤ªÉ Ää®ègÀ£ÀÄß gÀ Af¸À ®Ä GvÀ Û ªÀĪÁzÀ AiÀ ÄzÉ Ã PÀ £ÀßqÀ PÀÆlzÀ vÁtPÉÌ ºÉ ÆÃV PÁAiÀÄðPÀæ ªÀÄUÀ ¼À£ÀÄß £ÁªÀ Å ºÀ «ÄäPÉ ÆArzÉ ÝÃªÉ . £É ÆAzÁ¬Ä¹, C°è AzÀ §AzÀ «ÄAZÉ UÀ¼À£ÀÄß ¸À APÁæ wAiÀ Ä ¸À A¨sÀæ ªÀÄ¢AzÀ DgÀ A¨sÀ ªÁzÀ 2012 ¹é ÃPÀ j¹. £É à ¸Á°£À PÁAiÀÄðPÀæ ªÀÄUÀ ¼ÀÄ ¤ªÀÄUÉ E£À ßµÀÄÖ ªÀ ÄÄzÀ ¤ÃqÀÄvÀÛ ªÉ JAzÀ Ä D²¸ÀÄvÉÛ Ã£É. E£É ßãÀ Ä rArªÀ ÄzÀ ¸À A¥ÁzÀ QÃAiÀ Ä ªÀ ÄAqÀ ½UÉ £À£Àß ªÀ ¸À AvÀ ªÀ iÁ¸À §gÀ ÄwÛ zÉ. ªÀÄgÀ zÀ ªÉ ÄÊAiÀÄ° C©ü £ÀAzÀ £ÉUÀ¼ÀÄ. CªÀ gÀ ¸É ÃªÉ ¤dPÀ ÆÌ ºÀ ƪÀ Å ºÀ ¹gÀÄ aUÀ Äj ¸À A¨sÀæ ªÀĹzÀ AvÉ £À ªÀÄä ±Áè WÀ¤ÃAiÀ Ä. ºÉ ƸÀ ªÀ gÀĵÀ ºÉ ƸÀ ºÀ gÀĵÀ PÁAiÀÄðPÀæ ªÀĪÀ Å ¤ªÀ Ää G¯Áè ¸À PÉÌ ©jzÀ gÀ½ £À °AiÀ ÄÄvÀ §gÀ °zÉ. ¨Áj¸ÀÄ. ¨Áj¸À Ä PÀ £ÀßqÀ rArªÀ ĪÀ N PÀ£ÁðlPÀ

ºÀ ÈzÀ AiÀ IJªÀ ...…

ZÀ ½UÁ®zÀ PÉ ÆgÉ AiÀ ÄĪÀ »ªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄgÉ ¹, ¨É ZÀÑ£É ªÀ Ä£ÉUÀ ¼ÉƼÀ UÀqÉ £À qÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ZÀ ½UÁ®zÀ ¤ªÀ ÄäªÀ, M°A¦AiÀ iÁqï ¨sÀ gÀ¢AzÀ ¸ÁUÀÄwÛ zÉ. EªÀ ÅUÀ ¼À°è ¨s ÁUÀ ªÀ»¸À ÄwÛ gÀĪÀ £À ªÀÄä Qæ ÃqÁ¥À lÄUÀ ½UÉ £À£Àß £À A¢Ã±ï zsÀ£ÀAdAiÀ Ä. ªÀ ¸À AvÀÀ -2012

r

¥À Ål 2


¸À A¨sÀæ ªÀÄzÀ ¸À APÁæ Aw (MAzÀ £Éà ¥À Äl¢AzÀ ) EzÀ gÀ vÀ gÀĪÁAiÀ Ä eÁÕ£À¨sÁgÀ w PÀ£ÀßqÀ ±Á¯É AiÀ Ä ªÀ ÄPÀ ̼ÀÄ ¸À ªÀÄƺÀ UÁ£À ªÀ£ÀÄß ¥Àæ ¸ÀÄÛvÀ ¥À r¹zÀ gÀÄ. "ºÁqÀ Ä ºÀ QÌUÀ¼É!" JA§ ºÁqÀ £ÀÄß EA¥ÁV ºÁr ¥Éæ ÃPÀë PÀgÀ ªÉ ÄZÀ ÄÑUÉ ¥À qÉ zÀgÀÄ. ªÀ ÄÄA¢£À ¸À gÀ¢ ªÀ Ä»¼É AiÀÄgÀ zÀÄ: LªÀ gÀÄ ¸ÉÃj "CUÉ ÆÃZÀ gÀ" JA§ VÃvÉ AiÀÄ£À Äß ¸À ĪÀ ÄzsÀ ÄgÀ ªÁV ºÁrzÀ gÀÄ. UÁAiÀÄ£À zÀ £À AvÀ gÀ ¸À ĪÀ iÁgÀ Ä ºÀ ¢£É ÊzÀ Ä ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸É Ãj £ÀÈvÀ å-£ÁlPÀ ªÀ£ÀÄß ¥Àæ zÀ²ð¹zÀ gÀÄ. "gÁeÁeÉ Õ" JA§ ²Ã¶ðPÉ ºÉ ÆA¢zÀ F £ÁlPÀ ¥ÉæÃPÀë PÀgÀ£ÀÄß £À V¹ ZÀ ¥Áà ¼É vÀ lÄÖ ªÀ AvÉ ªÀ iÁrvÀ Ä. EzÁzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀvÀÄÛ ªÀ ÄPÀ ̼ÀÄ PÀ Ær d£À ¥À zÀ £À ÈvÀ åªÀ£ÀÄß ¥Àæ ¸ÀÄÛvÀ ¥À r¹zÀ gÀÄ. d£À ¦æAiÀĪÁzÀ "ªÀ ÄÄAeÁ£É zÀÄÝ PÀ ÄA¨ÁgÀ tÚ" ºÁrUÉ ªÀ iÁrzÀ F £À ÈvÀ å ¸À ©üPÀgÀ®Æè ºÉ Æ¸À ZÉ ÃvÀ £ÀªÀ£ÀÄß vÀÄA©vÀÄ. PÉ Æ£É AiÀ Ä £À ÈvÀ å ¥À ÆeÁ C«Ävï CªÀ gÀ ¨sÀ gÀvÀ£Álå ¥Àæ zÀ±Àð£À ªÁVzÀÄÝ, CªÀ gÀ GvÀÛ ªÀÄ ¥Àæ w¨sÉ AiÀÄ£À Äß vÉ ÆÃjvÀ Ä. PÉ Æ£É AiÀ ÄzÁV "¸À AVÃvÀ ªÀ iÁ¯É " PÁAiÀ ÄðPÀæ ªÀÄ £É gÉ¢zÀ Ý ¸À ©üPÀgÀ£ÀÄß gÀ Af¹vÀÄ. ¸À zÀ ¸ÀågÀÄ vÀ AqÀ UÀ¼À ªÀ ÄÆ®PÀ ¨sÁUÀ ªÀ»¹ vÀ ªÀÄä ZÀ ®£À avÀæ VÃvÉUÀ ¼À eÁÕ £ÀªÀ£ÀÄß vÉ ÆÃj¹PÉ ÆAqÀ gÀÄ. ¸Á»vÀ å ªÀ ÄvÀ ÄÛ ¸À AVÃvÀ JgÀ qÀgÀ CjªÀ £ÀÆß ¥À jÃQë ¹zÀ F ¸Àà zsÉð ¨s ÁUÀ ªÀ »¹zÀ ªÀ gÀ£ÀÄß ºÁUÀ Æ ¥Éæ ÃPÀë PÀgÀ£ÀÄß £À °¹vÀÄ. ªÀ ÄzsÀ åzÀ °è wÃ¥ÀÄðUÁgÀ gÀÄ PÀ A¥À Æålgï CxÀ ªÀ PÁå®ÄÌ÷å¯ÉÃlgï ¸Ë®¨sÀ å«®è zÉ CAPÀUÀ ¼À£ÀÄß CªÀ ¸ÀgÀzÀ°è PÀ Ær¸À ¨ÉÃPÁV §AzÀÄ ¸Àé ®à vÀ qÀªÀj¹zÀgÀÄ. F ¸À ªÀÄAiÀ ÄzÀ °è ¥Éæ ÃPÀë PÀgÀÄ ¸À ºÀ£É PÀ ¼ÉzÀÄPÉ ÆAqÀ gÀÆ F PÁAiÀ ÄðPÀæ ªÀÄ d£À ¦æAiÀ ĪÁVvÉÛ AzÀ Ä vÀ ªÀÄä ªÉÄZÀÄÑUÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀ åPÀÛ ¥À r¹zÀ gÀÄ. MnÖ £À°è ¸Á°£À ªÉ ÆzÀ ®£É AiÀÄ PÁAiÀ ÄðPÀæ ªÀÄ AiÀıÀ ¹éAiÀ iÁV ªÀ ÄÆr§AvÀÄ. ªÀ ÄÆgÀ Ä ªÀ µÀðUÀ ¼ÀÄ £À qÉ zÀ ¸À APÁæ Aw PÁAiÀÄðPÀæ ªÀÄUÀ ¼À°è F ªÀ µÀðzÀ ¥ÉæÃPÀ ë PÀgÀ ¸À ASÉ åAiÉ Äà C¢üPÀ JA§ÄzÀ Ä ªÉ ʲµÀÖ ÷åªÁVzÉ . 

AiÀÄÄUÁ¢

¨É êÀ Å ¨É ÃªÉ Ã, ¨É ®è ¨É®èªÉà F E°è . MAzÀ Ä E£É ÆßAzÁUÀ ¢°è . ¨É êÀ £Éßà wAzÀ Ä EzÉ ¨É ®è J£À ÄߪÀ «gÁV ¨É ®èªÀ£Éßà wAzÀ Ä H¢PÉ ÆAqÀ ªÁZÁ½ UÉ ÆzÀ Ý, ¨É ÃªÉ Ã ¨É ®è, CzÀ w¤ßgÉ AzÀ Ä £À ªÀÄUÉ ®è G¥À zÉñÀ ªÀiÁrzÀ gÉ £À UÀÄ §gÀ ĪÀ Å¢®è ªÉà §jà ¨É êÀ £Éßà wAzÀ Ä §®è ªÀUÉ?

£À ªÀ¨sÁªÀ zÀ £À ªÀ§zÀ ÄPÀ £ÀÄ ºÉ ƸÀ AiÀ ÄÄUÁ¢ vÉ gÉAiÀ Ä° ¦æ ÃwAiÀ Ä ¨É¼À¢AUÀ ¼À°è ¨sÀ Æ«ÄAiÀ Ä ªÉ ÄÊ ªÀ ÄgÉ AiÀ Ä° PÉ qÀÄQ£À PÀ qÀÄPÀ vÀÛ®½zÀ Ä ºÀ Q̺ÁqÀ Ä ªÉ ƼÀ UÀ° PÀ AzÀ £À PÀuï ¨É ¼ÀQ£À °è ºÉ ƸÀ AiÀ ÄÄUÁ¢ ªÀ ÄÆqÀ °

-UÉ ÆÃ¥Á®PÀ ȵÀÚ CrUÀ zÀé AzÀé ¢UÀâAzsÀ PÀ ªÀ£ÀzÀ°è

AiÀ ÄÄUÀ AiÀ ÄÄUÀ UÀ¼À £À UÉAiÀ Ä ºÉ Æ£À ®Ä §vÀÛ zÀAvÉ ºÀ jAiÀ Ä° dUÀ zÀ ºÉ UÀ® £É ÆUÀzÀ ¨s ÁgÀ ºÀ UÀÄgÀªÁUÀ Äw½AiÀ Ä°

PÁUÉ -PÉ ÆÃV¯É ªÀ åvÁå¸À w½AiÀ ÄĪÀ ÅzÀ Ä AiÀ iÁªÁUÀ ? ªÀ ¸À A vÀ

ªÀ ÄgÀ PÉ ©zÀ Ý GjAiÀ ÄÄ Dj ªÀ ÄvÉÛ §£À ªÀÅ aUÀ ÄgÀ ° zÀ ÆgÀ ªÁzÀ ºÀ ÈzÀ AiÀ ÄUÀ ¼À° ªÉ ÄÊwæ¨sÁªÀ ¸À ĽAiÀ Ä° - ¹zÀ Þ°AUÀ AiÀ Äå

§A zÁ UÀ !

r

rArªÀ Ä

ªÀ ¸À AvÀÀ -2012

¥À Ål 3


bÁAiÀ iÁavÀæ UÀ¼ÀÄ: UÀ ÄgÀ ÄzÀ vï gÁªÀ ĪÀ ÄÆwð

PÁ® vÀ AzÀ PÁæ Aw ¸À APÁæ AwAiÀ Ä ¸ÉÆUÀ ¹£À avÀæ UÀ¼ÀÄ

r

rArªÀ Ä

ªÀ ¸À AvÀÀ -2012

¥À Ål 4


bÁAiÀ iÁavÀæ UÀ¼ÀÄ: UÀ ÄgÀ ÄzÀ vï gÁªÀ ĪÀ ÄÆwð

PÁ® vÀ AzÀ PÁæ Aw ¸À APÁæ AwAiÀ Ä ¸ÉÆUÀ ¹£À avÀæ UÀ¼ÀÄ

r

rArªÀ Ä

ªÀ ¸À AvÀÀ -2012

¥À Ål 5


bÁAiÀ iÁavÀæ UÀ¼ÀÄ: UÀ ÄgÀ ÄzÀ vï gÁªÀ ĪÀ ÄÆwð

PÁ® vÀ AzÀ PÁæ Aw ¸À APÁæ AwAiÀ Ä ¸ÉÆUÀ ¹£À avÀæ UÀ¼ÀÄ

r

rArªÀ Ä

ªÀ ¸À AvÀÀ -2012

¥À Ål 6


D±ÀÄ PÀ«vÉ ¥Àæ wAiÉ Æ§âgÀ JzÉ AiÀ Ä®Æè M§â PÀ « ªÀÄ®VzÁÝ£É! AiÀ iÁªÀ ÅzÉ Æà MAzÀÄ zÀȱÀ å, MAzÀ Ä WÀ l£É , ªÀ Ä£À PÀ ®PÀ ĪÀ MAzÀÄ ¨s ÁªÀ £É, CxÀ ªÁ MAzÀÄ ±À §Ý D PÀ «AiÀ Ä£À Äß §rzÉ ©â¸À §ºÀÄzÀÄ! ¤ªÉ Æä¼ÀUÉ ªÀÄ®VgÀ ĪÀ PÀ «AiÀÄ£À Äß J©â¸ÀĪÀ GzÀ AiÀ ÄgÁUÀ ªÁV §A¢zÉ F D±À Ä PÀ «vÉ CAPÀ t. F ªÉ ÆzÀ ¯Éà ¸À Æa¸À ¯ÁzÀ MAzÀ Ä ¥À zÀ CxÀ ªÁ ¥À zÀ¥ÀÄAdªÀ £ÀÄß M¼À UÉÆAqÀ PÀ «vÉ AiÀ Ä£ÀÄß gÀ a¸À ®Ä ¤ªÀÄVzÉ Æ DºÁé £À!

“¤£À UÉ ¤Ã£É UÉ ¼ÉAiÀÄ” JA§ ¥À zÀ¥ÀÄAdPÉ Ì ºÉ ÆAzÀĪÀ PÀ ªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉ ÆÃjzÉ ÝªÀÅ. CzÀ PÉÌ GvÀ ÛgÀªÁV §AzÀ PÀ «vÉ UÀ½ªÀ Å. ¥À zÀ¥ÀÄAdPÉÌ ¥Éæ ÃgÀuÉ ¥À zÀå ªÉ ÆUÉ Ãj UÉ ÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀ CªÀ gÀzÀÄ.

PÀ£ÀßrAiÉƼÀV£À ªÀåQÛ

¤£ÀUÉ ¤Ã£Éà UɼÉAiÀÄ

£À ½¤ ªÉ ÄÊAiÀ Ä

£ÁUÀ ¨sÀƵÀ tªÀ ÄÆ°Ì

C®è ªÀ iÁgÁAiÀ Ä, ¤Ã£ÁåªÀ zÉ ÆqÀØ gÁAiÀ Ä? ¸À ÄvÀ Û ªÀÄÄvÀÛ ® d£À ¤£À ß ºÉ ÆUÀ ½ ºÁqÁÛgÁ? ClÖ PÉ ÌÃj¹ PÀ Æj¹zÁÝgÁ? ©qÀ Ä ©qÀÄ CzÀ Ä J®è gÁdPÁgÀ tÂUÀÆ ¹UÉ Æ ¸À£Áä£À MªÉ Ää PÀ£À ßrAiÀÄ°è ¤£À ß ªÀ ÄÄR £É ÆÃqÉ ÆÌ C°è PÁtÄvÀÛ ®è ¤£À ß ¥Àæ w©A§ CzÀ Ä K£À Ä ºÉ üÀÄvÉÛ ? ¤£À ß PÀ AqÀ Ä UËgÀ ªÀ¢AzÀ PÉ Ê ªÀ ÄÄVAiÀÄÄvÁÛ ? CxÀ ªÁ wgÀ ¸ÁÌgÀzÀ °è ªÀ ÄÄR wgÀ ĪÀ ÅvÁÛ? PÀ £ÀßrAiÉ Æ¼À V£À ªÀ åQÛ PÉÊ ªÀÄÄVzÀ gÉ ªÀ iÁvÀæ ¤£À UÉ ¤Ã£É UÉ ¼ÉAiÀÄ£ÁzÀ gÉ ªÀ iÁvÀæ §zÀ ÄQUÉ ÆAzÀ Ä CxÀ ð PÀ £ÀßrAiÉ Æ¼À V£À ªÀ åQÛ ªÀ ÄÄR wgÀÄ«zÀ £Á? ¤£À UÉ ¤Ã£É UÉ ¼ÉAiÀÄ£À ®èªÁ? fêÀ£À ªÉà ªÀ åxÀð!

ªÀ ÄÄA¢£À D±À Ä PÀ «vÉ «¨s ÁUÀ PÉÌ ²Ã¶ðPÉ :

“ªÀÄÄvÀÄÛ ¨ÉÃPÉà ªÀÄÄvÀÄÛ? PÉAzÀÄnAiÀÄ ¸À« vÀÄvÀÄÛ!”

¤£À UÉ ¤Ã£É à UÉ ¼ÉAiÀ Ä£ÁzÀgÉ ¸É ÆÃvÀ gÀÆ ¸É ÆÃ®Æ UÉ ®ÄªÁUÀĪÀ ÅzÀ Ä M®ªÉ UÉ ®Ä«£À ¥sÀ ®ªÁUÀĪÀ ÅzÀ Ä ¸É ÆUÀ ¸ÁUÀ ĪÀ ÅzÀÄ FfêÀ £ÀªÀÅ PÀ £À¸ÀÄUÀ ¼É¯Áè £À£À¸ÁUÀĪÀ ÅzÀ Ä ªÀ Ä£À ¹£À ° ºÀÄZÁÑ l«gÀ zÀÄ QvÁÛ l, PÀ ZÁÑ lUÀ ½gÀ zÀÄ ¸Éé ÃZÁÒlzÀ ClÖ ºÁ¸À «gÀ zÀÄ £À l£É, ºÁ¸À åPÉ zÉúÀ D®¸À å C¥À ºÁ¸À åPÉ JqÉ AiÉÄà EgÀ zÀÄ ¤£À UÉ ¤Ã£É à UÉ ¼ÉAiÀ Ä£ÁzÀgÉ ¥À AZÉ ÃA¢æ AiÀ ÄUÀ ¼À ªÉ ÄÃ¯É C¢ü PÁgÀ ¥Àæ ¥À AZÀ ¥À AZÀ ¨sÀÆvÀ UÀ¼À ¸À ºÀPÁgÀ zÁ¸À å fÃvÀ ªÀ ÄÄPÀ Û ¸ÀÄRfêÀ £ÀªÀÅ ±À PÀÛ ªÀ Ä£À Äd£É ! ¤Ã£É fêÀ £ÀÄäPÀÛ

¤£ÀUÉ ¤Ã£Éà UɼÉAiÀÄ ¤ÃvÁ zsÀ £ÀAdAiÀ Ä ¤£À UÉ ¤Ã£É à UÉ ¼ÉAiÀ Ä, ¤Ã£É UÉ ¼ÉAiÀ Ä £À£À¸ÁUÀ zÀ PÀ £À¸ÉÆAzÀ Ä ¸À «¤zÉæ AiÀ Ä£ÀÄß ¨sÀ Vß¹zÁUÀ ªÀ ÄgÉ AiÀ įÁUÀ zÀ £É £À¥ÉÆAzÀ Ä ªÀ ÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ PÁrzÁUÀ ªÀ iÁvÀ Ä ªÀ iË£À ªÁzÁUÀ PÀ AUÀ ¼ÀÄ vÉ ÃªÀ ªÁzÁUÀ ªÀ Ä£À ªÀÄÄzÀ Är ¸É ÆgÀ VzÁUÀ ¤£À UÉ ¤Ã£É à UÉ ¼ÉAiÀ Ä, ¤Ã£É UÉ ¼ÉAiÀ Ä

¸ÀA§AzsÀ ¤w£ï ¸À gÉÆÃqÉ UÉ ¼ÉAiÀÄ UÉ ¼ÀwAiÀ Ä ¸À A§AzsÀ EzÀÄ ©ü£ÀߪÁzÀ ¸À A§AzsÀ EzÀ Ä ¸À j vÀ ÆUÀ zÀ AxÀ ¸À A§Azs À vÀ AzÉ vÁ¬ÄAiÀ ÄjUÉ EgÀ ĪÀ ¸À A§AzsÀ CPÀ Ì vÀ AVAiÀ ÄjUÉ CtÚ vÀ ªÀÄäAzÀ gÀ ¸À A§Azs À EgÀ ĪÀ Å¢zÀ Ä zÉ ÃªÀ gÀAxÀ ¸À A§AzsÀ CjvÀ gÉ ¸À «ÄÃ¥À ªÀ ÄgÉvÀgÉ PÁtzÀ AxÀ zÉ ÃªÀ gÀ ¸À A§AzsÀ ¤£À UÉ ¤Ã£É UÉ ¼ÀAiÀÄ ¤£À UÉ ¤Ã£É UÉ ¼Àw

£À qɪÀ zÁj zÀ t¹zÁUÀ PÀ ®Äè ªÀ ÄĽî£À ¨É ÃrAiÀ iÁzÁUÀ zsÉ ÊAiÀÄð PÀÄVÎ, ¸É ÜöÊAiÀ Äð zÀ ÆgÀ ªÁzÁUÀ ¤gÁ±É §ÈºÀ zÁPÁgÀ vÁ½zÁUÀ ¤£À UÉ ¤Ã£É à UÉ ¼ÉAiÀ Ä, ¤Ã£É UÉ ¼ÉAiÀ Ä CºÀ APÁgÀ ClÖ ºÁ¸À ¢AzÀ ªÉ ÄgÉ zÁUÀ ¸É Ãr£À PÁrÎZÀÄÑ zÀ ¬Ä¹zÁUÀ «±Áé ¸À ªÀ ÄgÉ AiÀ iÁzÁUÀ ¤£À UÉ ¤Ã£É à UÉ ¼ÉAiÀ Ä, ¤Ã£É UÉ ¼ÉAiÀ Ä r

rArªÀ Ä

ªÀ ¸À AvÀÀ -2012

¥À Ål 7


D±ÀÄ PÀ«vÉ ¤£ÀUÉ ¤Ã£ÉÃ... gÀ« «ÄlÆÖ gï ¤£À UÉ ¤Ã£É à UÉ ¼ÉAiÀ Ä ¨ÁºÀ åzÁ ºÁªÀ ¨sÁªÀ ¨sÀ AVAiÉ Æ¼À UÉ ¨É gÉvÀÄ, ¨É AzÀ Ä, £É ÆAzÀ Ä: §AzÀ À , ¸À A§AzsÀ UÀ¼À ºÀ Ĺ fêÀ £ÀzÁ, GgÀÄ¼É Æ¼À UÉ, ¹®ÄQ, £À ®ÄV, PÀgÀV: PÉ ÆÃgÉ Ê¹, PÀ AUÉ lÄÖ , §zÀ ÄPÀ KgÀ Ä¥É ÃgÀ ÄUÀ ¼Á §¯É UÉ, §°AiÀ iÁV; §AzÀ ºÁ¢AiÀ Ä£É Ã ªÀ ÄgÉ vÀÄ, vÉ ÆgÉ zÀÄ Cj«®è zÉ AiÉ ÄÃ; C£ÁªÀ gÀtUÉ Æ½¸À ĪÁ C£É ÊwPÀ zÁjAiÀ Ä°, ¨É ªÀ j½¹, §¸À ªÀ½zÀ Ä;

ªÀ ÄÆ®zÉ ÃUÀÄ®zÉ ÆqÉ AiÀÄ£Á PÀ AUÉ qÉ ¹ PÀ AqÀ PÀ AqÀ PÁt¹UÀ ĪÀ , zÉ ÃªÀ ¤UÉ ;

N, DvÀ ä, F ¨ÁºÀ å¯ÉÆÃPÀ zÀ°?? CqÀ V PÀ ĽvÁUÀ, CªÀ ¼ÀÄ;

PÉ ÊªÀ ÄÄVzÀÄ PÀ tÚgÀ½¹ ¥À ÄnzÉ zÀÄÝ PÀ Ät zÁr E®è ¸À ®èzÀPÉ §rzÁr;

¤£À ߯ÉÃ, £ÁaPÉ ¬ÄAzÀ ¤ÃgÀ ½zÀ Ä, ¤£À ß zÁjAiÀ Ä£É Ã ¸À äj¹ ¤AvÀ ;

PÀ AUÉ lÄÖ PÉ ÊZÉ °è, CºÀ A ¨s ÁªÀ PÉ vÀ ¯É ¨ÁV, CgÀ ¸Àj¹, NqÀ ĪÁ;

¤£À ß UÉ ¼ÀwAiÀÄ, ¤Ã ºÀ ÄqÀ ÄPÀ ¨ÁgÀ zÉ , gÀ «Ä¸À ¨ÁgÀ zÉ, ¸À « eÉ Ã£À ¸À «AiÀ ĨÁgÀ zÉ ;

£ÁUÁ¯É ÆÃl ¢£À ZÀjAiÀ Ä° ±ÁAwAiÀÄvÉ AiÀ Ä CªÀ ÄÈvÀ PÉ PÉ ÊºÁQ, PÀ zÀ r, PÉ r¹; ¹r¹, ¹r«ÄrUÉ ÆAqÀ Ä ªÀ ÄvÀÛ zÉà ±ÁAwAiÀ iÁ UÉ ¼ÉvÀ£ÀPÉ, ºÀ ÄqÀ ÄPÀ¯É °è ºÉ ÆgÀ mÉ!!!??

¤£À UÉ ¤Ã£É à UÉ ¼ÀAiÀ Ä£ÁUÀ ¨ÁgÀ zÉ ºÉ à DvÀ ä ªÀ Ä£À ©aÑ £À UÀ¨ÁgÀ zÉ..!!!!

PÀ ¼ÉzÀ ¸À AaPÉ AiÀ Ä°è EªÀ gÀÄ AiÀ iÁgÉ AzÀ Ä UÀ ÄgÀ Äw¹AiÉ ÄAzÀ Ä PÉ Ã½zÀ ÝPÉÌ ¸ÀjAiÀÄÄvÀÛ gÀªÀ£ÀÄß PÀ ¼ÀÄ»¹zÀ ªÀgÀÄ: ¤w£ï ¸ÀgÉÆÃqÉ ¤ÃvÁ zsÀ £ÀAdAiÀÄ PÀ ĸÀĪÀÄ EAzÀ Ä±É ÃRgï

“ªÀ ÄÄzÀ ¢AzÀ ”

¤£ÀUÉ ¤Ã£Éà !

PÀ ªÀ®ÄzÁjAiÀ iÄ ªÀÄÄAzÉ ¤Ã §AzÀ Ä ¤AzÀÄ UÀ Äj AiÀ iÁªÀ ÅzÉ AzÀÄ ªÀÄÄAUÁt¢gÉ £É ÆAzÀ Ä ªÀ Ä£À zÀ ¥É ÆgÉ ¥ÉÆgÉ AiÉ Æ¼À ÄjAiÀÉ ÄzÀ ÄÝ ¨sÀ ÄV°qÀ ®Ä, ¤£À UÉ ¤Ã£É Ã, UÉ ¼ÉAiÀ Ä, ¤£À UÉ ¤Ã£É à !

UÉ ÆÃ¥Á®PÀȵÀ Ú CrUÀ (¤Ã¼À ΪÀ £ÀzÀ PÉ ®ªÀ Å ¸Á®ÄUÀ ¼ÀÄ)

¤£À UÉ ¤Ã£É , UÉ ¼ÉAiÀ Ä, ¤£À UÉ ¤Ã£É à ! CªÀ jªÀ gÀ £À A§ÄUÉ AiÀÄ ªÀļÀ ® gÁ²AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á¼À ªÀ Ä£É AiÀ Ä£À Ä ªÀ ÄÄV°UÉ vÀÛj¸À °ºÉ AiÀ iÁ? ¤£À UÉ ¤Ã£É Ã, UÉ ¼ÉAiÀ Ä, ¤£À UÉ ¤Ã£É à !

¤£É ßzÉ AiÀ Ä ªÀ iÁvÀ Ä ¤£É ßzÉ AiÉ Æ¼ÀĽ¢gÀ ®Ä CzÀ gÀ wgÀ ļÀ£ÀÄ w½ªÀ ªÀÄ£À ¸À ĽAiÀ Ä¢gÀ ®Ä ªÀ iÁvÀ ĪÀ iÁwUÀ Ä ªÁzÀ ºÉ qÉAiÉÄwÛ §gÀ ®Ä, CzÀ gÀ «µÀ Qà fêÀ ¨É AzÀÄºÉ ÆÃVgÀ ®Ä, ¤£À UÉ ¤Ã£É Ã, UÉ ¼ÉAiÀ Ä, ¤£À UÉ ¤Ã£É à !

ªÀ Ä£À ¹rzÀ Ä ºÉ ÆüÁUÀÄwgÀ ĪÀ ªÉ Ã¼É Ã, PÀ £À¸ÀÄUÀ ¼À UÀ ļÉî UÀ¼ÀÄ MqÉ zÉÆqÉ zÀÄ ©Ã¼É , d£À ĪÀ iĢà jAUÀ t¢ PÁ®ÄUÀ ¼ÀÄ ¸É ÆÃ¯É , ¤£À UÉ ¤Ã£É Ã, UÉ ¼ÉAiÀ Ä, ¤£À UÉ ¤Ã£É à !

zÀ ÆgÀ zÀÆgÀ zÀ ªÀ iÁvÀ Ä, VÃvÀ ºÀ jvÀ AzÀ Ä ªÀ ÄgÉ vÀ ¨Á½£À PÀ Ä¢vÀ ªÀ Ä£À ¢ £É ¯É¤AzÀ Ä, ¨sÀ ªÀ zÀ §tÚ zÀ UÁeÉ Æ¼ÁUÁUÀ ¢ªÀ zÀ ¸À ¥ÀÛ ªÀtðzÀ PÁAw PÉ ÆÃgÉ Ê¸É PÀ tÚ, §½PÉ ®è ¨Á¼À ÄzÀ Ý PÁjgÀ ļÀ Ä PÀ «AiÉ Ä, ¤£À UÉ ¤Ã£É Ã, UÉ ¼ÉAiÀ Ä, ¤£À UÉ ¤Ã£É Ã!

ZÀ ®Ä«PÉ UÉ ºÀ ÄZÉ ÆѼÉzÉ PÉ ÆaÑ ºÉ ÆÃUÀ ÄwgÉ, M®ªÀ Å «gÀ ºÀzÀ ¨É AQAiÀ Ä° ¨É ÃAiÀ iÄÄwgÉ , UÉ ¼ÉvÀ£ÀPÉ ºÀ Ľ§AzÀ Ä ºÉ ¥ÀÄàUÀlÄÖ wgÉ ,— ¤£À UÉ ¤Ã£É Ã, UÉ ¼ÉAiÀ Ä, ¤£À UÉ ¤Ã£É à !

¤£É ßzÉ AiÀ Ä£É Ã »½zÀ Ä »½zÀ zÀ£ÀÄ ªÉ ÄzÀ ÄÝ ¤£À ß ªÀ ÄgÀ ÄPÀ zÀ CVߢªÀ åzÀ ° UÉ zÀÄÝ ªÉ ÄÃ¯É ¨Á, ºÀ ƪÁV, eÉ Ã£ÁV ¥À ÄnzÀÄ, vÉ Ã° ¨Á, ¨É ¼ÀÄäV® vÀ ÄtPÁV £É UÉzÀÄ, ¨Á£É vÀÛgÀPÀÄ dUÀ zÀ ©vÀÛ gÀPÀÄ ¨É ¼ÉzÀÄ; CzÉ Ã ¸ÁzsÀ £ÉAiÀ ÄÄ, ¸ÁzsÀ å;— CzÉ Ã ¨Á½£É ƸÀUÉ; ¤£À UÉ ¤Ã£É Ã, PÉ Æ£É UÀÄ, ¤Ã£É ¤£À UÉ !

dUÀ ªÉ ®è £À UÉAiÀÄÄ ºÉ Æ¼É AiÀ iÁV UÀ ļÀÄUÀ Ľ¸É , ¸É ÆUÀ ªÀ°è, ¸É ÆUÀ «°è §AzÀÄ UÀ ªÀÄUÀ «Ä¸É , ºÀ ÄtÂÚ ªÉÄAiÀÄ ¢£À zÀ UÀ «AiÉ ÆqÀ ®AvÉ ªÀ Ä£À ªÀÅ vÀ£Àß PÀvÀÛ¯ÉUÀAf vÀ £ÉÆß¼À qÀVgÀ ®Ä, — ¤£À UÉ ¤Ã£É Ã, UÉ ¼ÉAiÀ Ä, ¤£À UÉ ¤Ã£É à !

r

rArªÀ Ä

ªÀ ¸À AvÀÀ -2012

¥À Ål 8


ZÀ½UÁ®zÀ M®A¦AiÀiÁqï DlUÀ¼À ªÀgÀ¢ «zÁågÀ tå PÀ £ÀßqÀ PÀ ÆlzÀ ZÀ ½UÁ®zÀ M®A¦AiÀ iÁqï ªÀ ÄÆgÀ £É DªÀ ÈwAiÀ ÄÄ ¥sóÉ §Äæ ªÀj 4 gÀ AzÀ Ä ¸À Ĥî ªÀ ÄvÀ ÄÛ gÀ « ºÀ ¸ÀÆðgï CªÀgÀ ªÀ Ä£É AiÀ Ä°è »jAiÀ ÄgÀ ZÀ zÀÄgÀ AUÀ zÀ Dl¢AzÀ ªÀ ÄvÀ ÄÛ PÀ ĸÀ ĪÀ Ä ªÀ ÄvÀ ÄÛ EAzÀ Ä±É ÃRgï CªÀgÀ ªÀ Ä£É AiÀ Ä°è QjAiÀ ÄgÀ ZÀ zÀÄgÀ AUÀ zÀ Dl¢AzÀ ±À ÄgÀ ĪÁ¬ÄvÀ Ä. ¥s óɧÄæ ªÀj 4 ªÀ ÄvÀ ÄÛ 5 gÀ AzÀ Ä ªÉ ÆzÀ ® ¸À ÄwÛ £À DlUÀ ¼ÀÄ £À qÉzÀªÀÅ, EzÀ gÀ°è ºÀvÀÄÛ ªÀ ÄPÀ ̼ÀÄ ªÀ ÄvÀ ÄÛ MA§vÀ ÄÛ »jAiÀ ÄgÀ Ä ¨ÁUÀ ªÀ»¹zÀ ÝgÀ Ä. ¥sóÉ §Äæ ªÀj 11 gÀ AzÀ Ä CAwªÀ Ä ¸À ÄwÛ £À ZÀ zÀÄgÀ AUÀ zÀ DlUÀ ¼ÀÄ ¸À Ĥî ªÀ ÄvÀ ÄÛ gÀ « ºÀ ¸ÀÆðgï ºÁUÀ Æ ¸À ĪÀ Ä ªÀ ÄvÀ ÄÛ gÀ ªÉÄñï nÃPÁ CªÀgÀ ªÀ Ä£É AiÀ Ä°è £À qÉzÀªÀÅ.

F ªÀ µÀð £ÁªÀ Å ªÉ ÆzÀ ® ¨ÁjUÉ ¨s ÁgÀvÀzÀ ¸ÁA¥Àæ zÁ¬ÄPÀ Qæ ÃqÉ UÀ¼ÁzÀ ¥À UÀqÉ ªÀ ÄvÀ ÄÛ ZËPÁ-¨s ÁgÀ DlUÀ ¼À£ÀÄß DAiÉ ÆÃf¹zÉ ÝªÀ Å. F Qæ ÃqÉUÀ¼À°è AiÀ ÄĪÀ PÀ AiÀ ÄĪÀ wAiÀ ÄjAzÀ »rzÀ Ä 86 ªÀ µÀðzÀ ªÀgÉV£À »jAiÀ ÄgÀ Ä CvÀ ÄåvÁìºÀ ¢ AzÀ ¨s ÁUÀ ªÀ»¹zÀ ÄÝ «±É õÀ . ¥ÀUÀqÉ DlUÀ ¼ÀÄ ¥sóɧÄæ ªÀj 11 gÀ AzÀ Ä C£À Ä¥À ªÀÄ ªÀ ÄvÀ ÄÛ ¤w£ï ªÀ ÄAUÀ ¼ÀªÉÃqs É AiÀ ĪÀ gÀ ªÀ Ä£É AiÀ Ä°è £À qÉzÀªÀÅ, 16 DlUÁgÀ gÀÄ ¨s ÁUÀ ªÀ»¹zÀ ÝgÀ Ä. ZËPÁ¨s ÁgÀ DlªÀ Å ¥sóÉ §Äæ ªÀj 12 gÀ AzÀ Ä D±Á ªÀ ÄvÀ ÄÛ UÀ ÄgÀ ÄzÀvï gÁªÀ ĪÀ ÄÆwðAiÀ ĪÀgÀ ªÀ Ä£É AiÀ Ä°è £À qÉ ¬ÄvÀ Ä, EzÀgÀ°è 20 DlUÁgÀgÀÄ ¨s ÁUÀ ªÀ»¹zÀ ÝgÀ Ä. PÀ ÆUÁqÀ ÄvÀÛ , PÉ ÃPÉ ºÁPÀ ÄvÀÛ , PÁ¬Ä ºÉ Ær, PÉ Æ®Äè J£À ÄßvÁÛ ¢£À «r PÀ ÆUÁqÀ ÄvÀ Û CvÀ ÄåvÁì ºÀ¢AzÀ J¯Áè DlUÁgÀgÀÄ ¨s ÁUÀ ªÀ»¹zÀ ÝgÀ Ä. ªÉ ÊAiÀ ÄÄQÛ PÀ PÉ ÃgÀ ªÀiï DlUÀ ¼ÀÄ ¥sóÉ §Äæ ªÀj

gÀ ªÉÄñï nÃPÁ

¥À ÄgÀ ĵÀ gÀ ªÉ ÊAiÀ ÄÄQÛ PÀ PÉ ÃgÀ ªÀiï PÁé lðgï ¥sóÉ Ê£À ¯ï ªÀ ÄvÀ ÄÛ ¸É «Ä ¥sóÉ Ê£À¯ï DlUÀ ¼ÀÄ ¤ÃvÁ ªÀ ÄvÀ ÄÛ £À A¢Ã±ï zsÀ £ÀAdAiÀ Ä

¸Àa£ï £ÁUÀ¨sÀƵÀt ªÀÄÆ°Ì

JgÀqÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À £ÀÆgÀÄ ±ÀvÀPÀUÀ¼À ¨Áj¹, ¸Á¢ü¹zÀ ¥ÀAzÀå, ¸ÀgÀt ±ÉæõÀ×

18 gÀ AzÀ Ä ªÀ ÄAdļÀ ªÀ ÄvÀ ÄÛ ¥Àæ PÁ±ï ªÀ ÄqÀ zÀPÉgÉ AiÀ ĪÀ gÀ ªÀ Ä£É AiÀ Ä°è ªÀ Ä»¼É AiÀ ÄgÀ ‘A’ vÀ AqÀ zÀ DlUÀ ½AzÀ ±À ÄgÀ ĪÁzÀ ªÀÅ. ¥sóÉ §Äæ ªÀj 19 gÀ AzÀ Ä ¥À ÄgÀ ĵÀ gÀ ‘C’ vÀ AqÀ zÀ ªÉ ÊAiÀ ÄQÛ PÀ PÉ ÃgÀ ªÀiï DlUÀ ¼ÀÄ eÉ ÆåÃw ªÀ ÄvÀ ÄÛ ¢Ã¥À Pï ¥Ánïï CªÀgÀ ªÀ Ä£É AiÀ Ä°è £À qÉzÀªÀÅ.

CªÀ gÀ ªÀ Ä£É AiÀ Ä°è ªÀ iÁZïð 3 gÀ AzÀ Ä £À qÉ zÀªÀÅ. PÁé lðgï ¥sóÉ Ê£À ¯ïUÀ ½AzÀ gÀ «ÃAzÀæ CmÁÖ ªÀuÉ , ¸À AvÉ ÆÃµï ªÀ ÄÆwð, ¢£É ñï PÀ zÀªÀÄÄ¢Ý ªÀ ÄvÀ ÄÛ ªÉ APÀmÉÃ±ï ªÀ ÄĤªÉ APÀ l ¸É «Ä¥sóÉ Ê£À¯ï ¸À ÄwÛ UÉ ªÀ ÄÄ£À ßqÉ zÀgÀÄ. ¢£É ñï PÀ zÀªÀÄÄ¢ Ý ªÀ ÄvÀ ÄÛ ¸À AvÉ ÆÃµï ªÀ ÄÆwð CªÀgÀ ªÀ ÄzsÉ å £À qÉzÀ ªÉ ÆzÀ® ¸É «Ä¥sóÉ Ê£À¯ï ¥À AzÀ åzÀ °è ¢£É Ã±ï «dAiÀ Ä ¸Á¢ ü ¹zÀ gÀÄ, E£É ÆßAzÀ Ä ¸É «Ä¥sóÉ Ê£À¯ï ¥À AzÀ åzÀ °è ªÉ APÀ mÉÃ±ï ªÀ ÄĤªÉ APÀ l CªÀ gÀÄ ¸À ĪÀ iÁgÀ Ä £Á®ÄÌ vÁ¸À ÄUÀ ¼À vÀ £ÀPÀ 19 ¨É ÆÃqïðUÀ ¼À ¸À Ä¢ü ÃWÀ ð DlªÁr gÀ «ÃAzÀæ CmÁÖ ªÀuÉ CªÀ gÀ£ÀÄß CAPÀ UÀ ½AzÀ ¸É Æð¹ ¥sóÉ §Äæ ªÀj 25 gÀ AzÀ Ä ¥À ÄgÀ ĵÀ gÀ ‘A’ 26-20 ¥s É ó Ê £À ¯ ï ¥À A zÀ å PÉ Ì CºÀ ð vÉ ¥À q É z À gÀÄ. vÀ AqÀ zÀ ªÉ ÊAiÀ ÄÄQÛ PÀ PÉ ÃgÀ ªÀiï DlUÀ ¼ÀÄ ¸À Ħæ AiÀ Ä ªÀ ÄvÀ ÄÛ ²æ ñÀ dAiÀ iï CªÀgÀ ªÀ Ä£É AiÀ Ä°è £À qÉzÀªÀÅ, CzÉ Ã ¢£À ¤ÃvÁ ªÀ Ä»¼É AiÀ ĪÀgÀ ¸É «Ä¥sóÉ Ê£À¯ï, ¥sóÉ Ê£À¯ï ªÀ ÄvÀ ÄÛ £À A¢Ã±ï zsÀ £ÀAdAiÀ Ä CªÀgÀ ªÀ ÄvÀ ÄÛ ¥À ÄgÀ ĵÀ gÀ ¥sóÉ Ê£À¯ï ªÉ ÊAiÀ ÄÄQÛ PÀ PÉ ÃgÀ ªÀiï ¥À AzÀ åUÀ ¼ÀÄ ªÀ iÁZïð 4 ªÀ Ä£É AiÀ Ä°è ªÀ Ä»¼É AiÀ ÄgÀ ‘B’ vÀ AqÀ zÀ gÀ AzÀ Ä ¸À ĪÀ Ä ªÀ ÄvÀ ÄÛ gÀ ªÉÄñï nÃPÁ DlUÀ ¼ÀÄ £À qÉzÀªÀÅ. ¥sóÉ §Äæ ªÀj 25 CªÀ gÀ ªÀ Ä£É AiÀ Ä°è £À qÉzÀªÀÅ. ªÉ ÆzÀ ® gÀ AzÀ Ä GµÁ ªÀ ÄvÀ ÄÛ £ÁUÀ ¨sÀƵÀ t ªÀ ÄÆ°ÌAiÀ ĪÀ gÀ ªÀ Ä£É AiÀ Ä°è £À qÉzÀ ªÀ ÄPÀ ̼À ªÉ ÊAiÀ ÄÄQÛ PÀ PÉ ÃgÀ ªÀiï ¥À AzÀ åUÀ ¼À°è C¥Àì gÀ CmÁÖ ªÀuÉ ¥Àæ xÀªÀÄ ¸ÁÜ£À UÀ ½¹zÀ gÉ, D¢vÀ å zÉ Ã±À ¥ÁAqÉ ¢é wÃAiÀ Ä ¸ÁÜ£À UÀ½¹zÀ gÀÄ. ªÀ Ä»¼É AiÀ ÄgÀ ¸É «Ä¥sóÉ Ê£À¯ï ¥À AzÀ åzÀ °è gÉ Æût CmÁÖ ªÀuÉ CªÀ gÀÄ D±Á UÀ ÄgÀ ÄzÀvï CªÀgÀ £ÀÄß ¸É Æð¹ ¥sóÉ Ê£À¯ï ¥À AzÀ åPÉÌ ªÀ ÄÄ£À ßqÉ zÀgÀÄ. JgÀ qÀ£É ªÀ Ä»¼É AiÀ ÄgÀ ¸É «Ä¥sóÉ Ê£À¯ï ¥À AzÀ åzÀ °è GªÀ Ä ªÀ ÄºÉ Ã±ï CªÀ gÀÄ ±À ©vÀ gÁeï CªÀ gÀ£ÀÄß ¸É Æð¹ ¥sóÉ Ê£À¯ï ¥À AzÀ åPÉ Ì ¥sóÉ §Äæ ªÀj 26 gÀ AzÀ Ä gÉ Æût ªÀ ÄvÀ ÄÛ CºÀ ðvÉ ¥À qÉzÀgÀÄ. gÀ « CmÁÖ ªÀuÉ CªÀ gÀ ªÀ Ä£É AiÀ Ä°è £À qÉ zÀ ¥À ÄgÀ ĵÀgÀ ‘D’ vÀ AqÀ zÀ ªÉ ÊAiÀ ÄQÛ PÀ PÉ ÃgÀ ªÀiï DlUÀ ¼ÀÄ £À qÉzÀgÉ, 26 ªÀ ÄvÀ ÄÛ 27 gÀ AzÀ Ä ©AzÀ Ä ªÀ ÄvÀ ÄÛ ¸À wñï UÉ Ææ£Áxï CªÀ gÀ ªÀ Ä£É AiÀ Ä° ¥À ÄgÀ ĵÀ gÀ ‘B’ vÀ AqÀ zÀ ªÉ ÊAiÀ ÄÄQÛ PÀ PÉ ÃgÀ ªÀiï DlUÀ ¼ÀÄ £À qÉzÀªÀÅ.

JzÀÄgÁ½ zÁ½ zsÀƽ¥Àl vÀl¸ÀÜ ªÀiÁr PÁrgÀĪÀ CeÉÃAiÀÄ ¤Ã£ÁzÉ ¨sÁgÀvÀzÀ «dAiÀÄ dAiÀÄ dAiÀÄPÁgÀ D±Á ¸ÁPÁëvÁÌgÀ ªÀiÁqÀÄªÉ ¤Ã£ÀÄ ¤Ã ¤AvÀgÉ UÉzÀÝgÉ £ÁªÉ¯Áè UÉzÀÝAvÉ ¤£Àß GvÁìºÀªÉà £ÀªÀÄUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀªÀÅ ¤Ã UÉ®ÄèvÀ EgÀÄ £ÀªÀÄä UÉ°è¸ÀÄwgÀÄ £ÁªÀÅ D£ÀA¢¸ÀĪɪÀÅ ¤£Àß ¸ÀgÀ¢ DlªÀ «±Àé ±ÉæõÀ×£É ¤Ã£ÀÄ SÁåvÀ «SÁåvÀ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÀÄ ±ÉæõÀ× ¤Ã£ÀÄ «ÄAZÀÄ ¸ÀaÑ£ï ¤Ã£ÀÄ

£ÁUÀ£À UÁUÀ ¯ÉÃr UÁUÀ £Á£ÀÄ £ÁUÀ! ¨Á ¨Á ¨ÉÃUÀ ªÀÄÄzÁÝqÀÄªÉ FUÀ!! (PÀ «UÀ ¼À GªÁZÀ ªÀ£ÀÄß rArªÀ ÄzÀ NzÀ ÄUÀ jUÁV ¸À AUÀæ »¹zÀ ªÀgÀÄ GµÁ PÉÆïÉà )

¥À Äl 10 £É ÆÃr rArªÀ Ä

ªÀ ¸À AvÀÀ -2012

r

¥À Ål 9


¥À Äl 9 jAzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀ gÉ¢zÉ Juniors’ Chess: Winner - Anshu Indusekar Runner-up – Ankush Moolky

Adults’ Chess Winner – Ravindra Harsoor Runner-up – Sudheer Adkoli

Pagade: ªÀ Ä»¼É AiÀ ÄgÀ CAwªÀ Ä ¥À AzÀ åzÀ °è GªÀ Ä ªÀ ÄºÉ Ã±ï CªÀgÀÄ gÉ Æût CmÁÖ ªÀuÉ CªÀ gÀ£ÀÄß ¸É Æð¹ ¥Àæ xÀªÀÄ ¸ÁÜ£À ¥À qÉzÀgÉ, gÉ Æût AiÀ ĪÀgÀÄ ¢é wÃAiÀ Ä ¸ÁÜ£À ¥À qÉzÀgÀÄ. ¥À ÄgÀ ĵÀ gÀ CAwªÀ Ä ¥À AzÀ åzÀ °è ¢£É ñï PÀ zÀªÀÄÄ¢Ý CªÀgÀÄ ªÉ APÀmÉÃ±ï ªÀ ÄĤªÉ APÀ l CªÀ gÀ£ÀÄß ¸É Æð¹ ¥Àæ xÀªÀÄ ¸ÁÜ£À ¥À qÉzÀgÉ, ªÉ APÀmÉÃ±ï ¢é wÃAiÀ Ä ¸ÁÜ£À ¥À qÉzÀgÀÄ.

Winner – Sharada Byanna Runner-up– Anupama Mangalvedhe

M®A¦ AiÀ iÁq ï DlUÀ¼ÀÄ AiÀ Ä ±À ¹éAiÀiÁUÀ ®Ä PÁgÀ t PÀ vÀðgÁzÀ CwxÉ ÃAiÀ ÄjUÉ ªÀ ÄvÀ ÄÛ PÁAiÀ ÄðPÀvÀðjUÉ £À ªÀ Ää ºÀ ÈvÀ Æà ªÀðPÀ zsÀ £ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ!

Chowka-Bhara Winner – Triveni Rao Runner-up– Anupama Mangalvedhe

Juniors’ Carrom Singles Winner – Apsara Attavane Runner-up – Aditya Deshpande

Women’s Carrom Singles Winner – Uma Mahesh Runner-up – Rohini Attavane

Men’s Carrom Singles Winner – Dinesh Kadamuddi Runner-up– Venkatesh Munivenkata

Juniors’ Table Tennis Singles Winner - Hrishikesh Kulkarni Runner-up - Pranav Narayanan

Women’s Table Tennis Singles Winner - Veena Prabhu Runner-up - Rohini Attavane

Men’s Table Tennis Singles Winner - Mahesh Bhoopalam Runner-up - Ravindra Harsoor

ªÀ iÁZïð 11 gÀ AzÀ Ä CgÉ ÆÃgÀ zÀ 'EAiÉ Æî PÀ ªÀÄÄå¤n ¸É Algï' £À °è ªÀ ÄPÀ ̼À, ªÀ Ä»¼É AiÀ ÄgÀ ªÀ ÄvÀ ÄÛ ¥À ÄgÀ ĵÀgÀ mÉ Ã§¯ ï mÉ ¤ß¸ï DlUÀ¼À £ÀÄß £À qÉ ¸À¯Á¬ÄvÀ Ä, EzÀ gÀ°è MmÁÖ V 53 DlUÁgÀ gÀÄ ¨s ÁUÀ ªÀ»¹zÀ ÝgÀÄ! ªÀ Äzs ÁåºÀß 2:00 WÀ AmÉ UÉ DgÀ A¨sÀ ªÁzÀ DlUÀ ¼ÀÄ gÁwæ 7:30 PÉÌ ªÀÄÄVzÀªÀÅ. DlUÁgÀ jUÉ vÀ A¥ÁzÀ ¸É ÆÃqÀ , ¸Áß÷åPï ªÀ ÄvÀ ÄÛ ¦eÁÓ ªÀ£ÀÄß jAiÀ iÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è MzÀV¸À ¯ÁVvÀ ÄÛ.

Table Tennis Doubles Winner - Mahesh Bhoopalam & Ravindra Harsoor Runners-up - Rajesh Kagathi & Sunil Kulkarni

±ÀvÀ ±ÀvÀPÀUÀ¼À wæ«PÀæªÀÄ £ÁUÀ¨sÀƵÀt ªÀÄÆ°Ì ¢ézÀ±ÀPÀ¢ ±ÀvÀ ±ÀvÀPÀUÀ¼À ¨Áj¹ ºÉƸÀ «PÀæªÀÄ PÀæªÀiÁAPÀUÀ¼À wæ«PÀæªÀÄ £ÀªÀ±ÀPÀzÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ «±ÀézÀ CzÀÄãvÀ ¤Ã£Éà ¸Àa£ï ¤Ã£ÉÃ..!!! ¤£Àß ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄÄ §®Ä C¥ÀgÀÆ¥À zÉêÀ zÉêÀvÉUÀ¼À ¸ÀªÀÄ C£ÀÄgÀÆ¥À C©üªÀiÁ¤UÀ¼À ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ gÀÆ¥À AiÀ ÄĪÀ d£ÁAUÀPÉ ¸ÀÆáwð ¸ÀégÀÆ¥À

PÉ ÃgÀ ªÀiï eÉ ÆÃr DlUÀ ¼À PÉ Æ£É AiÀ Ä ¸À ÄwÛ £À DlUÀ ¼É ÆA¢UÉ K¦æ ¯ï 8 gÀ AzÀ Ä ZÀ ½UÁ®zÀ M®A¦AiÀ iÁqï DlUÀ ¼ÀÄ ªÀ ÄÄPÁÛ AiÀ ÄUÉ Æ¼Àî °ªÉ . J¯Áè «eÉ ÃvÀ jUÉ AiÀ ÄÄUÁ¢ ºÀ §âzÀ DZÀ gÀuÉAiÀ Ä ¢£À zÀAzÀ Ä ¥ÁjvÉ ÆõÀ PÀUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸À ¯ÁUÀ ĪÀ ÅzÀ Ä.

¸ÀȶֹzÉ DlzÀ° ºÉƸÀ EwºÁ¸À §gÉzÉ ªÀÄÄjªÉ ºÉƸÀºÀ¼É zÁR¯ÉUÀ¼À «±ÀézÀ ¥ÀgÀªÉÆÃZÀÒ ªÀĺÁ ZÉÃvÀ£À ¤Ã ¸Àa£ï C£ÀWÀåð gÀvÀß, ¨sÁgÀvÀgÀvÀß r

rArªÀ Ä

ªÀ ¸À AvÀÀ -2012

¥À Ål 10


ºÉƸÀ«µÀAiÀÄ C£ÀÄgÁUÀzÀ C£ÀħAzsÀ

M®ªÉA§ ºÉÆwÛUÉ zÀ . gÁ. ¨É ÃAzÉæ M®ªÉ A§ ºÉ ÆwÛ UÉAiÀ Ä£É ÆÃzÀ §AiÀ ĸÀ ÄvÀ ¤Ã£À Ä ¨É ¯ÉAiÉĵÀÄÖ JAzÀ Ä PÉ Ã¼ÀÄwºÉ ? ºÀÄZÀÑ! ºÀ UÀ°gÀ ļÀ Ä zÀÄrzÀ gÀÆ, ºÀ ®Äd£ÀĪÀÄ PÀ ¼É zÀgÀÆ ¤Ã vÉ vÀÛ¯ÁgÉ §j CAZÉ ªÉZÀÑ. ¨É ªÀ gÀ ºÀ¤AiÀÄ° ºÀ ®ªÀ Å, PÀ tÂÚÃj£À ° PÉ ®ªÀ Å £ÉvÀÛgÀ¢ §gÉ zÀÄzÀ PÉ ¯É PÀÌ«®è . avÀæ avÁæPÀë gÀzÀ ®PÀë ¥À vÀæUÀ¼ÀÄAlÄ; £À PÀëvÀæ NzÀÄwªÉ ªÀ ÄgÉ vÀÄ ¸É Æ®è. K¤ºÀ ÄzÉ Æà JAwºÀÄzÉ Æà ¸À A¸ÁgÀ ¸ÁgÀ ! PÀ AqÀ ªÀgÀÄ AiÀ iÁgÀ zÀgÀ CAvÀ ¥ÁgÀ? ºÀ ÈzÀ AiÀ Ä ¸À A¥ÀÄlzÀ °è M®ªÀ -¯É PÀÌtÂPÉ ªÀ iÁr §gÉ AiÀ Ä¯É Æ ºÀ ÄqÀ ÄUÀ ¤£À ß MPÀ ÌtÂPÉ.

±ÀgÀvï UËqÀ ªÀ ÄvÀ ÄÛ ¥É næ²AiÀ Ä «Ä®è gï PÀ £ÀßqÀ PÀ ÆlzÀ ¸À zÀ¸ÀågÁzÀ ¥Éæ êÀ Ä ªÀÄvÀÄÛ £À AdÄAqÀ UËqÀ CªÀ gÀ ªÀÄ£É UÉ ªÉ ĮĪÁQ ¸É Æ¸É AiÀÄ DUÀ ªÀÄ£À ªÁVzÉ AiÉÄAzÀÄ £À ªÀÄä «±É õÀ ªÀgÀ¢UÁgÀ jAzÀ rArªÀ ÄPÉ Ì ¸À Ä¢Þ §A¢zÉ. ±À gÀvï UËqÀ ªÀÄvÀ ÄÛ ¥É næ²AiÀ Ä «Ä®è gï CªÀ gÀ ªÀ ÄzÀ ÄªÉ PÀ ¼ÉzÀ £À ªÉ A§gï wAUÀ ¼À°è (11-11-11) CgÉ ÆÃgÀ UÀ ÄrAiÀÄ°è ªÀ ÄvÀÄÛ «Ä¯Áé QAiÀ Ä°è £À qɬÄvÀÄ. ±À gÀvï ªÀ ÄvÀ ÄÛ ¥É næ²AiÀÄ CªÀ gÀÄ ¯Á¸ï JAd°¸ï £À °è ¸À A¸ÁgÀ ºÀ ÆrgÀ ÄvÁÛ gÉ, ±À gÀvï ªÀ ÄvÀÄÛ ¥É næ²AiÀ Ä £À ªÀzÀA¥À wUÀ ½UÉ ºÁUÀÄ “CvÉÛ -ªÀ iÁªÀ ” ¥À qÉ zÀ ¥Éæ êÀÄ ªÀ ÄvÀÄÛ £À AdÄAqÀ UËqÀ CªÀ jUÉ ±À Ĩs Á±À AiÀ ÄUÀ ¼ÀÄ.

JAzÀ Ä §rÛ

£ÀAzÁ¢Ã¥À zÀ ÄArgÁeï £À£ÉÆß®«£À ¢Ã¥Á DUÀ Ä £À £Àß ¨Á½UÉ “£À AzÁ¢Ã¥À ” JAzÉ ®è ¥Éæ êÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉ ¢zÀÝ ºÀ ÄqÀ ÄUÀ PÉ Ã¼À ÄwÛ zÁÝ£ÀAvÉ FUÀ ‘D ¥À vÀæ £À AzÁ ¢Ã¥À ?’

Yucky - Yummy ºÀ ÄqÀ ÄUÀjUÉ ¨Á®åzÀ °è ºÀ ÄqÀ ÄVAiÀ ÄgÀ eÉ ÆvÉ DqÀĪÀ ÅzÉ AzÀ gÉ Yucky ! £À AvÀ gÀzÀ ¢£À UÀ¼À°è ºÀ ÄqÀ ÄVAiÀ ÄgÀ eÉ ÆvÉ DqÀĪÀ ÅzÉ AzÀ gÉ Yummy!!

r

rArªÀ Ä

ªÀ ¸À AvÀÀ -2012

¥À Ål 11


Photo Feature The photo feature theme for this issue was ң磃

vÉUÉzÀ avÀæ . ¥s óÉÆmÉ ÆñÁ¥ï §¼À ¹®è ”

‘ I took this photo.

Photoshop not involved !’ . The caption for the next photo feature is ‘Photograph will not Bluff . Photographer can!’

“avÀæ ªÉ ÆøÀªÀiÁqÀ ĪÀ Å¢®è . avÀæUÁæ ºÀPÀ ªÀ iÁqÀ §ºÀ ÄzÀ Ä!”

²PÁUÉ Æ-2012 avÀæ : ¸ËªÀ Äå ±À²PÁAvï

avÀæ : ±ÁgÀ zÀ ¨É ÊAiÀ ÄtÚ

¨É ÆüÀÄ ¨É ÆüÀ Ä ªÀ ÄgÀ. AiÀiÁgÀ Ä vÉ UÉzÀgÉÆà F avÀæ ?

§AzÀ ªÀ ¸ÀAvÀ . ¥sóÉ ÆÃmÉ ÆñÁ¥ï §¼À ¹zÀ! ªÀ iÁrzÀ ZÀ AzÀ! r

rArªÀ Ä

ªÀ ¸À AvÀÀ -2012

¥À Ål 12


PÉÆ£ÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À zÀ¼À Cell Phone , SMS, ªÉ ÆÃgÉ ¥ÀÄl, a°¦° JAzÀ Ä «°«°

MzÁÝqÀĪÀ , ¸À zÁ EAVè µï G¹gÁqÀ ÄwÛ gÀĪÀ £À ªÀÄUÉ PÀ £ÀßqÀ zÀ °è CfÓ-vÁvÀ ¤UÉ ¥À vÀæ §gÉ zÀÄ ªÀ iÁzÀjAiÀ iÁVzÁÝ£É 6-ªÀ µÀðzÀ ¥À ÄmÁt ¥Àæ tªï PÀ ®ÄÌAmÉ . ¥Àæ tªÀ£À ¥Éæ ÃgÀ uɬÄAzÀ ¯ÁzÀ gÀÆ £ÁªÀ Å ªÀÄvÀ ÄÛ £À ªÀÄä ªÀ ÄPÀ ̼ÀÄ ªÀ Ä£É AiÀ įÁè zÀgÀÆ PÀ£ÀßqÀ §¼À ¸À¨É ÃPÀ ®èªÉ?

PÀ¯ÉAiÀÄ §¯É ! ¦æ AiÀ Ä zsÀ £ÀAdAiÀ Ä MAzÀ £Éà vÀgÀUÀw

£ÀÄ Ã ¤ Û vÀÄ ±ÀªÀÄÆwð Ä À ª ºÀÄ° ¸ï. ªÉAPÀmÉà J Zï .

J

zÀÄ É §A ! U j À Ä zÄÀ Jz AvÀgÉ ªÀÄÄ AzÀPÀÛ A ¤ . . . . ÉÊ .. §®U M AzÀÄ ° À Ä °Ã ïVA¢ÃAiÀ Ä À Ææ£ÀÄ ºÀÄ ! º . z . . z A ï ½ A v C ä C Á ÀgÀ § CPÀ ¸Á CAPÀ ¯ï ÀÄ vÁ Û ¨ ¤Ã£É Cz P Á Ã è º Æ É ºÀ¯ vÀ ¯É À PÀÌAvÀ PÉÌ ¸ÀÄ vÁÛ ÃAiÀÄ ¥ÀÄ ¸ ½ À Hl P Ä À D z ¢ Ã Ä À À §º ÉÌ ! zïV J¢Ýg À zÀÄ DlP Á mÁ ! ºÉÆà ¹ V £ Ä UÉ m ¤£Àß É Ý ªÀÄ É ¤z gÀ§ºÀÄ zÀÄ °ªÀ iÁ ªÀÄ A ¥ÉèÃl! £ Ã Ö É µ À DU Á° É ºÀÄ À jÃw ÌÃ£É P À iÁ qÉâÃPÀAv HlzÀ S É P À z ª C ÄÖ Éè ©l À¤ AvÉ zÀÆg É Ærà C¯ º Nl r

rArªÀ Ä

ªÀ ¸À AvÀÀ -2012

¥À Ål 13


ºÉƸÀ§UÉ

DºÁ, K£ÀÄ gÀÄa! »PÀªÀÄ PÉÆøÀA§j (Jicama Salad) ¥ÁPÀ ¸ÀÆvÀ æ : §. EAzÀ Ä±É ÃRgï

Jicama Pronunciation: [HEE-kah-mah] Hailing from Mexico and South America, jicama is a large, bulbous root vegetable with a thin brown skin and white crunchy flesh. Its sweet, nutty flavor is good both raw and cooked. Jicama ranges in size from about 4 ounces up to 6 pounds. It's available year-round and can be purchased in Latin American markets and most supermarkets. It should be stored in the refrigerator in a plastic bag and will last for about 2 weeks. The thin skin should be peeled just before using. Jicama can be steamed, baked, boiled or fried. When cooked briefly, it retains its crisp, water chestnut–type texture. Jicama is a fair source of vitamin C and potassium. It's also called Mexican potato and yam bean root.

MlÄÖ ¸À ªÀÄAiÀÄ: vÀ AiÀ iÁj ¤¶ÌçAiÀ Ä CqÀ ÄUÉ

12 UÀ AmÉ 10 ¤«ÄµÀ 5-¤«ÄµÀ 12:00 UÀ AmÉÀ 5-¤«ÄµÀ

E¼À ĪÀ j:

6-§lÖ ®Ä

ªÀ ÄlÖ :

¸À Ä®¨sÀ

¨É ÃPÁUÀ ĪÀ ¸ÁªÀ iÁVæ UÀ¼ÀÄ: »PÀ ªÀÄ - 1 ªÀÄzsÀ åªÀÄ UÁvÀæ zÀÄÝ ©½ PÀ qÀ ¯ÉPÁ¼À Ä (Garbonzo beans/Chick Peas) 1-§lÖ ®Ä PÉ A¥ÀÄ FgÀĽî 1 - ¸À tÚ UÁvÀæ zÀÄÝ ¹» ªÉ Ät¹£À PÁ¬Ä 1-§lÖ ®Ä ªÀ iÁ«£À ºÀtÄÚ - 2 ¸ÁÖ ç¨Éj - 10 ¤A¨É ºÀ tÄÚ - 1 PÉ ÆvÀ A§j ¸É Æ¥À Äà - 1/2 §lÖ ®Ä G¥À Äà - gÀ ÄaUÉ vÀ PÀ̵ÀÄÖ PÀ jªÉ Ät¹£À ¥ÀÄr (DUÀ vÁ£É CgÉ zÀ zÀÄÝ) - gÀ ÄaUÉ vÀ PÀ̵ÀÄÖ

C¼À vÉ:

1 §lÖ ®Ä = 8 O£ïìÀ = 240 ml

ªÀ iÁqÀ ĪÀ «zs Á£À : 1. 2. 3. 4. 5.

»PÀ ªÀĪÀ £ÀÄß vÉ Æ¼É zÀÄ, JgÉ zÀÄ, ¸À tÚ ZËPÀ zÀ vÀ ÄAqÀ ÄUÀ ¼ÁV PÀ vÀÛj¹. 12-UÀ AmÉ £É £É¹zÀ ©½ PÀ qÀ¯ÉÃPÁ¼À £ÀÄß vÉ Æ¼É zÀÄ, §¹zÀ Ä ¸É Ãj¹. ªÀ iÁ«£À ºÀtÚ£ÀÄß ¹¥Éà E®è zÉ ¸ÀtÚ ZËPÀ zÀ vÀÄAqÀ ÄUÀ ¼ÁV PÀ vÀÛj¹ ¸É Ãj¹. ¸ÁÖ ç¨ÉjAiÀÄ£ÀÄß PÀvÀÛj¹ ¸ÉÃj¹. ¹» ªÉ Ät¹£ÀPÁ¬ÄAiÀ Ä£À Äß ¸É Ãj¹. ¹» ªÉ Ät¹£À PÁ¬ÄUÉ §zÀ ®Ä zÀ ¥Àà£ÉAiÀÄ PÉ A¥À Ä/ºÀ ¼À¢ ªÉ Ät¹£À PÁ¬Ä ºÀ ¹ CxÀ ªÁ ¸À ÄnÖ zÀÄÝ (grilled) §¼À ¸À§ºÀ ÄzÀ Ä.

6. PÉ A¥ÀÄ FgÀĽî AiÀ Ä£À Äß vÉ ¼ÀîUÉ ªÀÄvÀÄÛ GzÀ ÝPÉÌ PÀvÀÛ j¹ ¸É Ãj¹. zÁæ PÁë -ªÀ ÄzÀ å¸ÁgÀ zÀ°è (wine-vinegar) £É £É¹, vÉ Æ¼É zÀÄ §½¹zÀ gÉ ªÁ¸À£É EgÀ ĪÀ Å¢®è 7. ¤A¨É ºÀtÄÚ »Ar, G¥ÀÄà ªÉÄt¹£À ¥À Är, PÉ ÆvÀ A§j ¸É Æ¥À Äà ºÁQ ¨É gɹ. PÉ ÆøÀ A§j vÀ AiÀ iÁj!

C©ü gÀÄa: ªÀ iÁ«£À ºÀ tÄÚ §zÀ ®Ä CªÀ PÁqÉ Æ, QvÀÛ ¯É ºÀtÄÚ §¼À ¸À§ºÀ ÄzÀ Ä. JZÀ ÑgÀ: F vÀ gÀºÀzÀ PÉ ÆøÀ A§jUÀ ¼À£ÀÄß ¢£À ªÀÇ AiÀÄvÉ ÃZÀ ÒªÁV ¸À «zÀ gÉ, zÉ ÃºÀ zÀ t¸À¢zÀÝgÀÆ vÀ ÆPÀ E½zÀÄ, ¸É ÆAlzÀ ¸ÀÄvÀ ÄÛ PÀ rªÉ ÄAiÀ iÁV ¸À ¥ÀÆgÀ ªÁV PÁt§ºÀ ÄzÉ AzÀ Ä ¨Át¹UÀ gÀ C©ü ªÀÄvÀÀ !

¥ÁPÀ ¸ÀÆvÀæ MAzÀ Ä «µÀ AiÀ Ä CµÉ Ö . ªÉ ÄÃzs Á« ¨Át¹UÀ gÀÄ ¥Àæ w¸À ®ªÀ Ç CzÀ £ÀÄß ªÀiÁ¥ÁðqÀ Ä ªÀ iÁqÀ §®è gÀÄ rArªÀ Ä

ªÀ ¸À AvÀÀ -2012

r

¥À Ål 14

Dindima Vasantha Sanchike Jan-March 2012  
Dindima Vasantha Sanchike Jan-March 2012  

Dindima Vasantha Sanchike Jan-March 2012 (Vol.6 ~ Issue 1) ● Newsletter of Vidyaranya Kannada

Advertisement