Page 1

rArªÀÄ

DINDIMA

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ vÉæöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ ● A quarterly newsletter of Vidyaranya Kannada Kuta

¸ÀA¥ÀÅl 5 ● ¸ÀAaPÉ 1

d£ÀªÀj – ªÀiÁZïð 2011

http://www.VidyaranyaKannadaKuta.org

ªÀiÁ«AUÉ ªÀiÁ°èUÉUÀ¼ï PÀÆvÀðqÉ, ªÀiÁªÀÅ PÀÆvÀÄðzÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ²æÃUÉ- C£ÀAvÀ£ÁxÀ ¥ÀÄgÁt : d£Àß ªÀgÀ¢: C©ü£ÀAiÀÄ-£ÀÈvÀå-¸ÀAVÃvÀ¢AzÀ PÀ¼ÉUÀnÖzÀ ¸ÀAPÁæAw - C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ªÀÄAUÀ¼ÀªÉÃqsÉs 2011£Éà E¸À«AiÀÄ°è 39 ªÀµÀðPÉÌ PÁ°nÖgÀĪÀ «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ°è, CzsÀåPÀg ë ÁzÀ ¸Àwñï UÉÆæ£Áxï CªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀz é ° À ,è ¸ÀAPÁæAw ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛªÁV PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÝ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß d£ÀªÀj 22gÀAzÀÄ DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. d£ÀªÀj ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ vÁjÃPÀÄ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw gÀÆ¥ÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ, PÉêÀ® E¥ÀàvÉÛgÉqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢A ü iÀÄ°è vÀAiÀiÁj £Àqɹ ¥Àæ¸ÀÄÛv¥ À r À ¹zÀ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ J®ègÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß gÀAf¹vÀÄÛ. UÀÄ¥ÁÛ ¨sÉÆÃd£À±Á¯ÉAiÀÄ°è ¸ÀAeÉ 5:30PÉÌ ¥ÁægÀA¨sª À ÁzÀ ®Që÷äÃ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ±Á¸ÉÆÛçÃPÀÛªÁV £ÀqɹPÉÆlÖªg À ÀÄ ²æà PÀȵÀÚgÁd£ï. ªÀÄAUÀ¼ÁgÀwAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ J®èjUÀÆ ¸ÀAPÁæAwAiÀÄ «±ÉõÀ ¥Àæ¸ÁzÀªÁV J¼ÀÄî-¨É®è «vÀgÀuÉ ªÀiÁr, J¼ÀÄî-¨É®è wAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀ£Éßà ªÀiÁvÀ£Ár, M¼ÉîAiÀÄ PÁAiÀÄðUÀ¼À£Éßà ªÀiÁr JAzÀÄ D²ÃªÀð¢¹zÀgÀÄ.

1

ªÀg¢ À - ¸ÀAPÁæAw

2

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåPÀëgÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ

4

¸ÀAPÁæAw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼ÀÄ

5

gÁd ªÀÄ£ÉvÀ£U À À¼ÀÄ - PɼÀ¢AiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£À

6

fêÀ ¸Àà±Àð

7

«Algï M°A¦AiÀiÁqï bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼ÀÄ

8

PÁ¯ÁAiÀÄ vÀ¸ÉäöÊ £ÀªÀÄB

9

D±ÀÄ PÀ«vÉ

¥Àæ¸ÁzÀ «vÀgÀuA É iÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 10 bÁAiÀiÁavÀæ «¨sÁUÀ ¨sÉÆÃd£ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ! ¹» 11 ¤ªÀÄVzÀÄ UÉÆvÉÛ? ºÁUÀ Ä SÁgÀ ¥É ÆAUÀ ¯ïUÀ ¼À 12 PÉÆ£ÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À zÀ¼À WÀªÀÄWÀªÀÄ ¸ÀĪÁ¸À£É ªÀÄÆVUÉ §rAiÀÄÄvÀÛ¯Éà d£ÀgÀÄ ¸Á°£À°è 15 C¥ÀÆtð PÀxÉ: £É¯É ¤®è®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÝgÀÄ. UÀgÀªÀiï 16 AiÀÄÄUÁ¢ «±ÉõÀ:PÀ£ÀßqÀ PÀ«UÀ¼À PÀ«vÁ UÀÄZÀÒ UÀgª À Àiï J¯ÉPÉÆù£À ¥ÀPÉÆÃqÀ HlzÀ gÀÄaAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѹvÀÄÛ. ªÀÄPÀ̽UÉÆøÀÌgÀªÉà ªÀiÁrzÀÝ vÀgÀPÁj £ÀÆqÀ¯ïì PÀÆqÀ vÀmÉÖUÀ¼À£ÀÄß C®APÀj¹vÀÄÛ! ªÉƸÀgÀ£ÀßzÀ eÉÆvÉUÉ G¦à£PÀ Á¬Ä EzÀÝgÉãÉà CqÀÄUÉ ¥ÀÆtð J£ÀÄߪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄA¢UÀÆ ¤gÁ±É DUÀzÀAvÉ «µÀÄÚ «¯Á¸ï gɸÉÆÖÃgÉAmï£ÀªÀgÀÄ J¯Áè CqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÆß gÀÄagÀÄaAiÀiÁV ªÀiÁr MzÀV¹, C£ÀßzÁvÁ ¸ÀÄTà ¨sÀªÀ JAzÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉüÀĪÀAvÉ ¸ÀAPÁæAwAiÀÄ ¨sÉÆÃd£ÀªÀ£ÀÄß ¸Áà£Àìgï ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ¥ÀjavÀgÉÆqÀ£,É UɼÉAiÀÄ UɼÀwAiÀÄgÉÆqÀ£É ºÀgÀmÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ, ªÀÄzsÉå PÁ¦ü, nà ¸ÉêÀ£É £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ «zÁågÀtÂÚUÀgÀÄ vÀªÀÄä HlzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÉÆøÀÄUÀ ¸ÀªÀÄgÀy ¸À¨sÁAUÀtzÀ PÀqÉUÉ ºÉeÉÓ ºÁQzÀgÀÄ. K¼ÀÄ WÀAmÉUÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀ¨ÉÃQzÀÝ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ, ¨sÉÆÃd£À ±Á¯É¬ÄAzÀ J®ègÀÆ §AzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÉÆÃtªÉAzÀÄ PÁ¢zÀÝjAzÀ, K¼ÀĪÀgÉ WÀAmÉUÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. avÁæ gÁªï CªÀgÀÄ UÀuÉñÀ£À ¸ÀÄÛwAiÀÄ ¥ÁæxÀð£É¬ÄAzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ £ÁA¢ ºÁrzÀgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÃj CªÉÄÃjPÁ ºÁUÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁµÀÖçVÃvÉUÀ¼À£ÀÄß §ºÀ¼À EA¥ÁV ºÁrzÀgÀÄ. ±ÉÊ®eÁ CAiÀÄågï ºÁUÀÄ ¥ÀjªÀļÁ ¥Àæ¸Ázï ªÀÄPÀ̽UÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃrzÀÝgÀÄ. £ÁqÀVÃvÉAiÀiÁzÀ eÉÊ ¨sÁgÀvÀ d£À¤AiÀÄ vÀ£ÀÄeÁvÉ ºÁqÀ£ÀÄß ¸Àµ à ÀÖªÁzÀ GZÁÑgÀuÉAiÉÆA¢UÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁrzÁUÀ ¸À©üPÀjAzÀ zÉÆqÀØ PÀgÀvÁqÀ£ÀªÉà PÉý§A¢vÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄð£À ¥ÀxÀzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁzÀAvÉ, £ÀªÀÄä®Æè §zÀ¯ÁªÀuÉ C¤ªÁAiÀÄðªÁVzÉ, ºÁUÁV dqÀvÉ ¤gÁ¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆqÉzÀÄ, £ÀUÀÄ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ, ¨sÀgª À À¸ÉAiÀÄ° ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÉÆÃt JAzÀÄ §AiÀĸÀĪÀ `¤gÀAvÀgÀ' JA§ ¨sÁªÀVÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀĸÀĪÀiÁ EAzÀıÉÃRgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ CvÀÄåvÀÛªÀĪÁV ºÁrzÀgÀÄ. G¥Á¸À£Á ªÉÆúÀ£ï CªÀgÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAAiÉÆÃf¹gÀĪÀ, ©. Dgï ®PÀ÷ë ätgÁªï §gÉzÀ F ¨sÁªÀVÃvÉAiÀÄ UÁAiÀÄ£À¢ AzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¸ÉƧUÀÄ ºÉaÑvÀÄ. (¥ÀÄl - 3 gÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ) r


rArªÀÄ

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ D ±À§Ý vÉUÉzÀÄ, F ±À§Ý ºÁQ ªÀiÁvÉ, UÀtUÀ¼À eÉÆvÉ UÀÄzÁÝr, CAvÀÆ ¥ÀzÀå §gÉzÀÄ ªÀÄÄV¹ PÉÆÃuÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÀtQzÁUÀVqÀzÀ PÉÆÃA¨ÉAiÀÄ°è ºÉÆgÀºÉÆ«ÄävÀÄÛ aUÀÄgÀÄ-ºÀÆUÀ¼À PÀ«vÉ ¸Á®Ä ¸Á®Ä. - ZÀ£Àß«ÃgÀ PÀt«

¸ÀA¥ÀÅl ೫  ¸ÀAaPÉ ೧

DINDIMA, a quarterly newsletter, is brought to the members of Vidyaranya Kannada Kuta (VKK). It includes news and reports about the proceedings and activities at VKK. It also provides a platform for members to present and share their creative work and other useful information with other members. _______________________________________________________________________________________________________________________________

bÁAiÀÄavÀæ: PÀÈ¥ÁPÀgï-¸ÉãÁ¤

Dindima is published by the Dindima Committee of Vidyaranya Kannada Kuta _______________________________________________________________________________________________________________________________

ªÉÄ®è ªÉÄ®è£É ªÀ¸ÀAvÀ §A¢zÁÝ£É. £ÀªÀ ªÀÄ£ÀA é vÀgz À À ªÀÄÄ£ÀÄßr §gÉAiÀÄÄvÀ §A¢zÁÝ£.É F ±ÀĨsÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÀªÀÄä J¯Áè NzÀÄUÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ §gÀºÀUÁgÀjUÉ ªÉÆUÁÎVgÀĪÀ ¤ªÀÄä PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ CgÀ½, ªÉÆUÀz° À è ªÀÄAzÀºÁ¸À ¨ÁqÀ¢gÀ° JAzÀÄ rArªÀĪÀÅ ºÁgÉʸÀÄvÀÛzÉ.

rArªÀÄ FUÀ 5£Éà ªÀ¸ÀAvÀPÉÌ PÁ°qÀÄwÛz.É 2011 gÀ°è PÀ£ÀßqÀ PÀÆlÀ ªÀ¸ÀAvÀ, VæõÀä, PÁwÃðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉêÀÄAvÀzÀ rArªÀÄ ¸ÀAaPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ®Ä ºÀ«ÄäPÉÆArzÉÝêÉ. £ÀªÀÄä §gÀºÀUÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F »A¢£À J¯Áè ¸ÀA¥ÁzÀPg À ÀÄUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À D¸ÀQÛªÀ»¹ rArªÀÄ ¸ÀAaPÉAiÀÄ ¥ÀæUÀwUÉ PÁgÀtgÁVzÁÝgÉ. ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. EzÉà ¸ÀÆáwð f£ÀÄUÀÄwÛg° À . “¤ÃgÉ®èªÀÇ wÃxÀð; wÃxÀðªÉ®èªÀÇ ¤ÃgÉ” CAzÀAvÉ, J®ègÀÆ §gÀºÀUÁgÀgÉ.

J®ègÀÆ K£ÁzÀgÀÆ §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ¤ªÉÄä®ègÀ §gÀªÀtÂUÉ ¤gÀAvÀgÀªÁVgÀ°. ¤ªÀÄä J®è §gÀºPÀ ÀÆÌ EzÉ CxÀð. AiÀiÁªÀÇzÀÄ C®è ªÀåxÀð. §gÉzÀÄzÀ£ÀÄß rArªÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹. F ¸ÀAaPÉ »A¢£À ¸ÀAaPÉUÀ½VAvÀ ¸Àé®à ©ü£ÀߪÁV PÀAqÀgÀÆ M¼ÀV£À ºÀÆgÀt §zÀ¯ÁV®è. N¢, ¤ªÀÄä C¤¹PÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹zÀgÉ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ.

Editors: B. Indusekar, Rajeev Kumar & Kanaka Tirumale The views and opinions expressed herein are those of the respective authors. They do not reflect the views and opinions of the Editors of Dindima or the Executive Committee members of Vidyaranya Kannada Kuta. Contact Email: dindima@vidyaranyakannadakuta.org

Visit us online at: http://www.vidyaranyakannadakuta.org/ dindima.html http://www.facebook.com/pages/ Dindima/220718177773 http://www.issuu.com/dindima

- ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ

CzsÀåPÀëgÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ

¥ÀqÉ¢zÉ.

rArªÀÄ NzÀÄUÀjUÉ 2011 gÀ «zÁågÀtå ¸ÀAvÉÆõÀ ¸ÀAvÁ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸À®Ä EzÉÆAzÀÄ GvÀÛªÀĪÁzÀ ªÀiÁUÀð. PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw¬ÄAzÀ F ¤nÖ£° À è rArªÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ªÉ¨ï ¸ÉÊn£À°è ºÀÈvÀƪ à ÀðPÀ £ÀªÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ. ºÁPÀ¯ÁUÀÄvÀz Û É. CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ¯ÉÃR£À, bÁAiÀiÁavÀæ, ¸ÀÄ¢ÝUÀ¼£ À ÀÄß ¤Ãr ¸ÀQA æ iÀĪÁV ¨sÁUÀªÀ»¹ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw. 2007gÀ°è ¥ÁægÀA¨sª À ÁzÀ rArªÀĪÀÅ ªÀÄ£É ªÀ Ä £É A iÀ Ä°è ¥À æ ¹ zÀ ÞªÁVgÀ Ä ªÀ Å zÀ Ä MAzÀ Ä "¨Áj¸ÀÄ PÀ£ÀßqÀ rArªÀĪÀ N PÀ£ÁðlPÀ ºÀÈzÀAiÀÄ ²ªÀ" ºÉªÉÄäAiÀÄ «µÀAiÀÄ.F ¥ÀwæPÉ «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlPÉÌ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀzÉ EvÀgÀ PÀ£ÀßqÀ EAw ¤ªÀÄäªÀ PÀÆlUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁgÀvz À À®Æè NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß ¸Àwñï UÉÆæ£Áxï.

F ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ PÁgÀtªÁzÀ J¯Áè rArªÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ºÁUÀÆ ¸ÀºÀ¸ÀA¥ÁzÀPÀjUÉ £À£Àß ªÀAzÀ£U É À¼ÀÄ. F ªÀµÀðzÀ rArªÀÄ ºÉÆuÉ ºÉÆwÛgÀĪÀ EAzÀıÉÃRgï, qÁ|| gÁfÃªï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀ wgÀĪÀÄ¯É CªÀjUÉ £À£Àß C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. F ¨ÁjAiÀÄ rArªÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ CAPÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÉ ÆvÀÄÛ §gÀ°zÉ. CªÉ ÄjPÀ £À ßrUÀjUÉ vÀªÀ Ää ¸Á»vÀåzÀ M®ªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ®Ä ºÁUÀÆ rArªÀÄ

CzsÀåPÀg ë À PÀA¥ÀÆålgï gÀÆ¥À avÀæt - CgÀÄuï ªÀÄÆwð

r

¥ÀÅl 2


C©ü£ÀAiÀÄ-£ÀÈvÀå-¸ÀAVÃvÀ¢AzÀ PÀ¼ÉUÀnÖzÀ ¸ÀAPÁæAw (MAzÀ£Éà ¥ÀÄl¢AzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ) `£ÀÈvÀå vÀgÀAUÀ qÁå£ïì CPÁqÉ«Ä' JA§ £ÀÈvÀå ±Á¯ÉAiÀÄ PÀ¯Á £ÉÊ¥ÀÄtå ¤zÉÃð±ÀPÀgÁVgÀĪÀ C¥ÀuÁð ¥Àæ±ÁAvïgÀªÀgÀÄ PÀÆa¥ÀÆr ±ÉÊ°AiÀÄ°è vÀªÀÄä £ÁlåªÀ£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¹zÀgÀÄ. PÀÆa¥ÀÆr ±ÉÊ°AiÀÄ MAzÀÄ «±ÉõÀ CA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £Àwð¸ÀĪÀÅzÀÄ. EzÀPÉÌ vÀgÀAUÀªÀiï JAzÀÄ ºÉ¸g À ÀÄ. C¥ÀuÁð CªÀgÀÄ `ªÀÄgÀPÀvÀ ªÀÄtªÀÄAiÀÄ ZÉïÁ' JA§ DgÀ©ü gÁUÀzÀ ºÁrUÉ ¸ÉÆUÀ¸ÁV vÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ £Àwð¹zÁUÀ ¸À©üPj À AzÀ ¥Àæ±ÀA¸ÉAiÀÄ ZÀ¥Áà¼É ªÉƼÀVvÀÄ. CzsÀåPÀëgÁzÀ ¸Àwñï UÉÆæ£Áxï CªÀgÀÄ «zÁågÀtÂÚUÀg® É ègÀ£ÀÆß O¥ÀZÁjPÀªÁV PÁAiÀ ÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¸ÁéUÀw¹, vÁªÀÅ F ªÀµÀ ð ºÀ«ÄäPÉÆArgÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ ¼À£ÀÄß J®ègÉ ÆqÀ£É ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. G¥ÁzsÀåPÀg ë ÁzÀ £ÀA¢Ã±ï zsÀ£ÀAdAiÀÄ CªÀgÀÄ «Algï M®A¦AiÀiÁqï §UÉÎ ªÀiÁvÀ£Ár, ¸ÀzÀ¸ÀågÉ®ègÀÆ EzÀg° À è ¨sÁUÀªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ «£ÀAw¹PÉÆAqÀgÀÄ. `ªÀÄPÀ̼À ¹¤ªÀiÁ ¥Àæ¥ÀAZÀ' JA§ PÁAiÀÄðPÀª æ ÀÄPÉÌ «zÁågÀtåzÀ J¯Áè ªÀÄPÀ̽UÀÆ DºÁé£À ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄ.Û ¸ÀĪÀiÁgÀÄ E¥ÀàvÉöÛ ÊzÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀg° À è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¸ÉPA É qÀÄUÀ¼À CªÀ¢A ü iÀÄ°è CªÀgÀÄ DAiÀÄÝ ZÀ®£ÀavÀæzÀ MAzÀÄ vÀÄtPÀ£ÀÄß C©ü£ÀAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ PÉÆÃjzÀÝjAzÀ, £ÀªÀÄä CZÀĪ Ñ ÉÄaÑ£À £Àl £ÀnAiÀÄgÉà ¥ÀævÀåPÀëUÉÆAqÀgÉãÉÆà JA§AvÉ C®APÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄä ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¤¨sÀðAiÀĪÁV, ¤¸ÀA ì PÉÆÃZÀªÁV ºÉýzÀgÀÄ. zsÁgÀªÁqÀ ±ÉÊ° AiÀÄ°è gÁªÀÄ ¨sÁªÀÄ ±ÁªÀÄ, ¨sPÀ ÀÛ ¥ÀæºÁèzÀ ºÁUÀÄ »gÀtåPÀ²¥ÀÄ CªÀgÀ ¸ÀAªÁzÀ, ªÀiÁ. ¯ÉÆûvï DV JgÀqÀÄ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ, ªÀÄPÀ̼À ¨sÁUÀåzÀ CªÀ½ dªÀ½AiÀÄgÀ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ, £Àl GªÉÄñï CfÓAiÀÄ ¥ÁvÀæzÀ ªÉAPÀl E£ï ¸ÀAPÀl, ªÀÄÄAUÁgÀÄ ªÀļÉ, ±ÀĨsÀ ªÀÄAUÀ¼À, ªÉÄÃAiÀÄgï ªÀÄÄvÀt Û ,Ú QvÀÆÛgÀÄ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä, ¸ÀA¥ÀwÛUÉ ¸ÀªÁ¯ï, ªÀÄAiÀÄÆgÀ, QgÀuï ¨ÉÃr, UÀÄgÀÄ ²µÀågÀÄ avÀæUÀ¼À ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÀÄÄÝ £Àn¸ÀÄvÁÛ J®èjUÀÆ ªÀÄ£ÀgA À d£É ¤ÃrzÀgÀÄ. £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV £ÀÈvÀå ªÀiÁqÀ®Ä »AdjAiÀÄĪÀÅ¢®è CxÀªÁ ºÁqÀÄ ºÉüÀ®Ä »AdjAiÀÄĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ ªÉâPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀÅzÉAzÀgÉ ¨ÉgÀ¼ÉtÂPÉAiÀĵÀÄÖ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀiÁvÀª æ Éà JA§ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀļÀÄî ªÀiÁrzÀgÀÄ! ªÀiÁwUÉ ©lÖgÉ J®ègÀÆ ZÉ£ÁßV ºÀgÀmÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ DzÀgÉ MAzÀÄ

ªÀ¸ÀÄÛ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ CzÀgÀ §UÉUÉ ¹Ã«ÄvÀªÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sz À À ªÀiÁvÀ®è. "Technology d£ÀgÀ£ÀÄß zÀÆgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÉAiÉÆà CxÀªÁ ºÀwÛgÀ vÀgÀÄwÛzÉAiÉÆÃ?" ªÀÄvÀÄÛ "ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÀÄÄAa£À ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ZÉAzÀªÉÇà CxÀªÁ £ÀAvÀgÀzÀ ¢ £ÀUÀ¼ÉÆÃ?" JA§ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ JAlÄ ªÀÄA¢ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. F ¥sÉÆãÀÄ, EAlgï£Émï §AzÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀwAiÀÄgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀiÁvÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛzÉ CAvÀ M§âgÉAzÀgÉ, PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀ C£ÉÃPÁ£ÉÃPÀ ¸ÉßûvÀgÀ£ÀÄß, ¥ÀjavÀgÀ£ÀÄß MlÄÖUÀÆr¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥sÉøï§ÄPï ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ CAvÀeÁð® ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ºÀwÛgÀ vÀgÀÄwÛªÉ JAzÀgÀÄ rArªÀÄ

E£ÉÆߧâgÀÄ. ªÀÄzÀĪÉVAvÀ ªÀÄÄ£Àß ¨ÉÃPÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ£Àß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ FUÀ D ¸ÁévÀAvÀ÷æ å E®èªÉAzÀÄ M§âgÉAzÀgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÄïÉAiÉÄà fêÀ£À ¸ÀA¥ÀÆtð DUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ªÀÄvÉÆÛ§âgÀÄ vÀªÀÄä C¤¹PÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. MAzÉÆAzÀÄ «µÀAiÀÄPÀÆÌ PÉêÀ® ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¤«ÄµÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀiÁzÀÝjAzÀ, ¤ªÁðºÀPÀgÁVzÀÝ C¤® zÉñÀ¥ÁAqÉ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀë÷äuï «ÄlÆÖgï CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁw£À ªÀÄ°è-ªÀÄ®ègÀ ºÀgÀmA É iÀÄ£ÀÄß ZÀÄlÄPÀÄUÉƽ¸À¨ÃÉ PÁV §AvÀÄ. ¸À©üPÀgÀ£ÀÄß M¼À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀqɹzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ `¤ÃªÉà UÉ¸ï ªÀiÁr' J®ègÀ£ÀÆß ªÉÄaѹvÀÄÛ. ¹¤ªÀiÁ ºÁqÀÄUÀ¼À DgÀA¨sz À À ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÉÆßà CxÀªÁ ºÁr£À AiÀiÁªÀÅzÉÆà ZÀgÀtzÀ ªÀÄzsÀåz° À è §gÀĪÀ JgÀqÉÆà ªÀÄÆgÉÆà CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæªÉà PÉüÀĪÀAvÉ ºÁQzÀ vÀÄtÄPÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ºÁr£ÀzÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀgÀ¢ ¸À©Pü ÀgÀzÀÄÝ. CAvÉAiÉÄà agÀ¥j À avÀªÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀæzÀ ¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀÄ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà CzÀÄ AiÀiÁªÀ avÀæzÀÄÝ JAzÀÄ xÀlÖAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀÝ ¸À©üPÀgÀ°è Uɮī£À GvÁìºÀªÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄ¢vÀÄ.Û ºÀvÀÄÛ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀzÉÝà UÉÆvÁÛUÀ°®è JAzÀÄ PÉ®ªÀgÉAzÀgÉ, ¹¤ªÀiÁzÀ yêÀiï ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁrzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼Éà ºÉZÁÑzÀªÀÅ JAzÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ ºÉýzÀÆÝ PÉý§A¢vÀÄ. PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁzÀ gÁªÀÄgÁªï CªÀgÀÄ ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ PÉ Æ£ÉAiÀÄzÁzÀ PÁågÀAiÉÆÃQ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ §ºÀ ¼À CzÀÄãvÀªÁV ªÀÄÆr§AvÀÄ. `vÉgÉ¢zÉ ªÀÄ£É N ¨Á Cwy', `J°ègÀÄªÉ ªÀÄ£ÀªÀ PÁtĪÀ gÀÆ¥À¹AiÉÄ', `£ÀUÀĪÀ £ÀAiÀÄ£À', `MAzÉà MAzÀÄ ¸Áj PÀtÄäAzÉ ¨ÁgÉ', `V° V° V®Pï' ªÀÄvÀÄÛ `PÀÆgÀPï PÀÄPÀæ½î PÉgÉ' ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä «zÁågÀtÂÚUÀgÀÄ ºÁqÀÄwÛzÀÝgÉ, EªÀgɯÁè AiÀiÁªÀ »£Àß¯É UÁAiÀÄPÀ UÁAiÀÄQAiÀÄjUÉ PÀrªÉÄ K¤®è JA§ ºÉªÉÄä J®ègÀ®Æè GAmÁVvÀÄÛ. `V° V° V®Pï' ªÀÄvÀÄÛ `PÀÆgÀPï PÀÄPÀ½ æ î PÉgÉ' ºÁrUÉ J¯Áè ªÀÄPÀ̼ÀÆ ºÁUÀÄ zÉÆqÀتÀgÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ªÉâPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ PÀÄtÂAiÀįÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. ZÉÊvÀ£ÀåzÀ a®ÄªÉÄAiÀiÁVzÀÝ «zÁågÀtÂÚUÀjUÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ®Æ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄ£À¸ÁìU° À ®è JA§AwvÀÄÛ! CzÀ£ÀÄß CjvÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸À©üPg À ° À è AiÀiÁjUÁzÀgÉÆà ºÁqÀ®Ä EZÉÒ¬ÄzÀÝgÉ ºÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ vÉgÉzÀ DªÀÄAvÀæt ¤ÃrvÀÄ. ºÁUÁV DAiÉÆÃf¹zÀ PÁågÀAiÉÆÃQ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ E£ÀÆß £Á®ÄÌ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ EA¥ÁV ºÁrzÀ ªÉÄïÉAiÉÄà ¸ÀAPÁæAw DZÀgÀuÉAiÀÄÄ gÁwæ ºÀvÀÄÛ WÀAmÉUÉ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ F ªÀµÀðzÀ ªÉÆzÀ®£Éà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ªÀiÁvÀª æ À®èzÉ PÀ£ÀßqÉÃvÀgÀjUÀÆ DªÀÄAvÀæt EzÀÝzÀÝjAzÀ vÉ®ÄUÀÄ ºÁUÀÄ ¨ÉAUÁ° ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀªÀgÀÆ PÀAqÀħAzÀgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄ£ÀÆßgÉʪÀvÀÛPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀÄ MlÄÖ¸ÉÃjzÀ ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢AzÀ £ÀqɬÄvÀÄ. ªÀÄÄA¢£À AiÀÄÄUÁ¢ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß JzÀÄgÀÄ£ÉÆÃqÀÄvÁÛ J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀvÀÛ ºÉeÉÓºÁQzÀgÀÄ.  §AUÁgÀ §AUÁgÀªÉ£ÀÄߪÀgÀÄ £ÁV PÉÆïÁgÀ UÀtA  iÉƼÀUÉ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÉ gÁV? ªÀļɺÀ¤AiÀÄ §zÀ¯ÁV ºÀ¤¹zÀgÉ a£Àß §AUÁgÀ ¨ÉÃqÉAzÀÄ PÉʪÀÄÄVªÀgÀtÚ. -¢£ÀPÀgÀ zÉøÁ¬Ä

r

¥ÀÅl 3


¸ÀAPÁæAw PÁAiÀÄðPÀª æ ÀÄzÀ PÉ®ªÀÅ avÀæUÀ¼ÀÄ

r

rArªÀÄ

¥ÀÅl 4


PÀ£ÁðlPÀzÀ gÁd ªÀÄ£ÉvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PɼÀ¢ ¸ÀA¸ÁÜ£À ( Qæ¸ÀÛ ±ÀPÀ 1499 jAzÀ 1763 ªÀgÉUÉ) ¯ÉÃRPÀ: ¥ÀæPÁ±ï ºÉêÀiÁªÀw F ªÀ A ±À zÀ ªÀ Ä Æ®¥À ÅgÀ Ä µÀ g À Ä ¸ÁUÀ g À vÁ®Æè Q£À ºÀ½î¨Éʮī£À°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝ ZËqÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀzÀæ¥Àà J£ÀÄߪÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ. «d0iÀÄ£ÀUg À À gÁdåªÀ£ÀÄß ªÀÄĸÀ¯Áä£ÀgÀ QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ 0iÀıÀ¹é0iÀiÁV ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝzÀjAzÀ EªÀjUÉ GA§½0iÀiÁV zÉÆgÉvÀ ¯ÁvÀªÁr, J¯ÉUÀ¼À¯É, ªÉÆÃzÀÆgÀÄ, PɼÀ¢, EPÉÌÃj ªÀÄÄAvÁzÀ £ÀUg À ÀU½ À AzÁV EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ gÁdQÃ0iÀÄzÀ°è ¥ÁæªÀÄÄRåvÉUÉ §AzÀgÀÄ. ªÀÄÄAzÉ «d0iÀÄ£ÀUg À À ¸ÁªÀiÁædåPÉÌ ¸ÁªÀÄAvÀgÁVzÀÝ EªÀgÀÄ gÁ0iÀĸÀ §gɬĸÀĪÀ ºÁUÀÆ £ÁtåUÀ¼À£ÀÄ ß ªÀÄÄ¢æ ¸ÀĪÀ C¢ü PÁgÀ ªÀ£ÀÆ ß ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀÄ. PɼÀ¢ EªÀgÀ gÁdzsÁ¤0iÀiÁV¢ÝvÀÄ. J¯É® è Æè ºÀgÀqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄĸÀ¯ÁägÀ zÁ½0iÀÄ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀƪÀgÉ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÁ® AiÀıÀ¹A é iÀiÁV vÀqU É ÀnÖ, »AzÀÆ ªÀÄvÀªÀ£ÀÄß gÀQë¹zÀ QÃwð PɼÀ¢ CgÀ¸ÀgÀzÀÄ.

DVzÀÝ£ÀÄ. »Ã£Á0iÀÄ ¹Üw0iÀÄ°èzÀÝ «d0iÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÁªÀiÁædå ¥ÀÅ£ÀgÀÄfÓêÀ£U À ÉƼÀî®Ä ¸ÀºPÀ j À ¹zÀÄzÀ®èzÉà 1652gÀ WÉÆÃgÀ PÁ¼ÀUÀzÀ°è ¥ÉÇÃZÀÄðVøÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¹ «zÉòÃ0iÀÄgÀ DPÀæªÀÄtªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀnÖzÀÝ£ÀÄ. gÉÊvÀjUÁV C£ÉÃPÀ ¨sÀƸÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀA¢zÀÝ®èzÉà PÁ²¬ÄAzÀ gÁªÉÄñÀg é ÀzÀªg À ÉV£À J¯Áè zÉêÁ®0iÀÄUÀ¼À°è ¥ÀÇeÁ«¢üUÀ¼ÀÄ ¸ÁAUÀªÁV £ÉÃgÀªÉÃgÀĪÀAvÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ.

gÁt ZÉ£ÀߪÀiÁäf:

PɼÀ¢0iÀÄ ªÉÆzÀ®£Éà CgÀ¸À. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £À®ªÀvÀÄÛ ªÀµð À zÀ gÁdå¨sÁgÀz° À è C£ÉÃPÀ

PÉ Æ ÃmÉ ¥À ÅgÀ z À ¹zÀ Ý ¥À à ±É n Ö 0 iÀ Ä ªÀ Ä UÀ ¼ À Æ , ¸É Æ ÃªÀ Ä ±É à RgÀ £À zs À ª À Ä ð¥À w ß0 iÀ Ä Æ DV zÀ Ý ZÉ£ÀߪÀiÁäf0iÀÄÄ vÀ£Àß ¥Àw0iÀÄ ªÀÄgÀtzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ¯ÉzÉÆÃjzÀÝ ¥ÀæPÀħ ë Þ ¥Àj¹Üw0iÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß C¸ÁzsÁgÀt §Ä¢ÞªÀAwPÉ, zsÉÊ0iÀÄðUÀ½AzÀ ºÀvÉÆÃnUÉ vÀgÀ®Ä 0iÀıÀ¹0 é iÀiÁzÀ¼ÀÄ. ²ªÁf0iÀÄ ¥ÀÅvÀæ gÁeÁgÁªÀÄ£À£ÀÄß gÀQë¸À¯ÉÆøÀÄUÀ OgÀAUÀeóÉç£À §¯ÁqsÀå ¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß ¸ É Æ Ã ° ¹ z À Ä Ý Z É £ À ß ª À i Á ä f 0 i À Ä ª À Ä º À v À é zÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À¯ÉÆèAzÁVzÉ. vÀ£À ß ¥Àw0iÀÄ ºÉ¸Àj£À °è ¸É Æ ÃªÀ Ä ±É ÃRgÀ ¥À ÅgÀ ªÀ £À Ä ß ¸Áܦ¹ C°è C£É à PÀ CUÀ æ º ÁgÀ , ªÀ Ä oÀ U À ¼À £À Ä ß ¤«Äð¹ «zÁådð£É UÉ C£ÀÄPÀÆ® PÀ°à¹zÀ¼ÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¢£ÉüÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CqÀ½vÀz° À è PɼÀ¢ gÁdåªÀ£ÀÄß ¸ÀÄgÀQëvÀªÁVj¹zÀÄzÀ®èzÉÃ, ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR K½UÉUÀÆ PÁgÀt¼ÁVzÀÝ gÁt ZÉ£ÀߪÀiÁäf0iÀÄÄ ¤¸ÀìA±À0iÀĪÁV PÀ£ÁðlPÀzÀ ¨sÀªÀå EwºÁ¸ÀzÀ zsÀÄæªÀvÁgÉ0iÀiÁVzÁݼ.É

¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀA¢zÀÝ®èzÉà EPÉÌÃj £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀÄ£Àgï ¤ªÀiÁðಣ ºÁUÀÆ PɼÀ¢0iÀÄ°è gÁªÉÄñÀg é À °AUÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀ£ÀÄ.

«ÃgÀªÀiÁäf:

F ªÀÄ£Év£ À ÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR CgÀ¸g À ÀÄ: ZËqÀ¥Àà, s ¸ÀzÁ²ªÀ, ¸ÀAPÀtÚ £Á0iÀÄPÀ, aPÀÌ ¸ÀAPÀtÚ £Á0iÀÄPÀ, gÁªÀÄgÁd »j0iÀÄ ªÉAPÀl¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, «ÃgÀ¨sÀzÀæ £Á0iÀÄPÀ, ²ªÀ¥Àà £Á0iÀÄPÀ, aPÀÌ £Á0iÀÄPÀ, ¨sÀzÀæ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ, gÁt ZÉ£ÀߪÀiÁäf, §¸ÀªÀ¥Àà EªÀÄär ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ, EªÀÄär §¸ÀªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, ZÉ£Àߧ¸ÀªÀ¥Àà «ÃgÀªÀiÁäf.

£Á0iÀÄPÀ, ªÉAPÀl¥Àà £Á0iÀÄPÀ, £Á0iÀÄPÀ,

ZËqÀ¥Àà:

¸ÀzÁ²ªÀ: PɼÀ¢0iÀÄ JgÀqÀ£Éà CgÀ¸À. ªÀĺÁ ¥ÀgÁPÀæ«Ä. CºÀªÀÄzÀ £ÀUÀgÀzÀ ¤eÁªÀÄ ±Á, ©eÁ¥ÀÅgÀzÀ D¢ ¯ï ±Á ºÁUÀÆ ©ÃzÀj£À §jÃzï ±Á CªÀgÀÄUÀ¼À ¨s Áj ¸É Ê£À åªÀ £ÀÄ ß ¸É Æ Ã°¹ «d0iÀ Ä £ÀU ÀgÀ ¸ÁªÀiÁædå ºÁUÀÆ »AzÀÆ ªÀÄvÀ gÀPÀëuU É É §ºÀ Ä ªÁV ºÉ Æ ÃgÁrzÀ Ä ÝzÀ j AzÀ “PÉ Æ ÃmÉ PÉÆïÁºÀ®, ±ÀvÀÄæ ¸À¥ÁÛAUÀ ºÀgÀt, JPÁAUÀ «ÃgÀ” ªÀÄÄAvÁzÀ ©gÀÄzÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝ£ÀÄ. EPÉÌÃj0iÀÄ F±Àg é À zÉêÁ®0iÀÄ ºÁUÀÆ PɼÀ¢, EPÉÌÃj ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀ¯ÉzÀÄUÀðUÀ¼À°è PÉÆÃmÉ0iÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ FvÀ£ÃÉ PÀnÖ¹zÀÄÝ.

¸ÀAPÀtÚ £Á0iÀÄPÀ: CvÀåAvÀ zsÁ«ÄðPÀ£ÁVzÀÝ ¸ÀAPÀtÚ £Á0iÀÄPÀ ¥ÉÊoÀtzÀ CWÉÆÃgÉñÀg é À zÉêÀgÀ ªÀÄÆwð0iÀÄ avÀ檣 À ÀÄß PÁUÀzÀzÀ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀħAzÀÄ, CzÉà ¥ÀæPÁgÀ ²¯É0iÀÄ°è CWÉÆÃgÉñÀg é À ªÀÄÆwð0iÀÄ£ÀÄß PÉwÛ¹ CzÀPÉÌ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ ²ªÁ®0iÀĪÀ£ÀÄß EPÉÌÃj0iÀÄ°è PÀn¹ Ö zÀÝ£ÀÄ.

»j0iÀÄ ªÉAPÀl¥Àà £Á0iÀÄPÀ:

CvÀåAvÀ ZÁuÁPÀëªÀÄw0iÀÄÆ, ±ÀÆgÀ¼ÀÆ DVzÀÝ «ÃgÀªÀiÁäf0iÀÄÄ vÀ£Àß ªÀåQÛv,Àé CqÀ½vÀ PÀæªÀÄ, ¸ÀézÉñÀ ¥ÉæêÀi, ¥ÀgÁPÀæªÀÄ, gÁdvÀAvÀæ ¥ÀlÄvÀU é À½UÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ ZÀjvÉ0 æ iÀÄ°è ºÉ¸g À ÁVzÁݼÉ. FPÉ0iÀÄ CAvÀåzÉÆA¢UÉ PɼÀ¢0iÀÄ gÁdåªÀÇ CªÀ¸Á£ÀUÉÆArvÀÄ. ¸Á»vÀå: PɼÀ¢0iÀÄ CgÀ¸g À ÀÄ «zÁå¥ÉæëÄUÀ¼ÀÆ, ¸Á»vÀåzÀ DgÁzsÀPg À ÀÆ CVzÀÄÝ CªÀgÀ PÁ®zÀ°è ¸Á»vÀåzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ CªÁåºÀvÀªÁV¢ÝvÀÄ. PɼÀ¢0iÀÄ ªÀÄÄRå PÀ«UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÈwUÀ¼A É zÀgÉ:

wgÀĪÀÄ® ¨sÀlÖ: »j0iÀÄ ªÉAPÀl¥Àà£À D¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝ FvÀ ºÀ¢£ÉAlÄ CzsÁå0iÀÄUÀ¼À ²ªÀVÃvÉ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÁµÀÖ¥À¢ J£ÀÄߪÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝ£É.

gÀAUÀ£ÁxÀ ¢ÃQëvÀ: »j0iÀÄ ªÉAPÀl¥Àà£À D¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝ FvÀ vÀAvÀæ¸ÁgÀPÉÌ ¨sÁµÀåªÀ£ÀÄß gÀa¹zÁÝ£É.

C±Àé ¥ÀArvÀ: “ªÀiÁ£À¦0 æ iÀÄ” J£ÀÄߪÀ C±Àé ±Á¸ÀÛçzÀ UÀA æ xÀ FvÀ£À PÀÈw.

¨sÀmÉÆÖÃf ¢ÃQëvÀ:

FvÀ£À PÁ®zÀ°è PɼÀ¢ gÁdåªÀÅ «d0iÀÄ£ÀUg À À ¸ÀA¸ÁÜ£À¢AzÀ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV ¸ÀévA À vÀæªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀĺÁ 0iÉÆÃzÀ£ÀÆ, gÁd¤Ãw «±ÁgÀzÀ£ÀÆ DVzÀÝ »j0iÀÄ ªÉAPÀl¥Àà £Á0iÀÄPÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀæeÉUÀ¼À ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÁV ¸ÁUÀgÀ, ºÉƼɨÉÊ®ÆgÀÄ, ¨ÁgÀPÀÆgÀÄ, ¥Éj0iÀiÁ¼ÀUÀ¼À°è §®ªÁzÀ PÉÆÃmÉU¼ À £ À ÀÄß PÀnÖ¹zÀÝ£ÀÄ. zsÀªÀÄð, «zÉå, PÀ¯ÉUÀ¼À ¥ÉÇõÀPÀ£ÁVzÀÄÝ C£ÉÃPÀ zÉêÀ¸ÁÜ£U À À¼À£ÀÄß ¤«Äð¹zÀÝ®èzÉ PÉÆ®ÆègÀÄ ªÀÄÆPÁA©PÉ ºÁUÀÆ ±ÀÈAUÉÃj ªÀÄoÀUÀ¼À «¸Àg Û ÀuÉUÀÆ ±Àæ«Ä¹zÁÝ£.É

»j0iÀÄ ªÉAPÀl¥Àà£À D¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝ FvÀ “vÀvÀé P˸ÀÄÛ¨s”À J£ÀÄߪÀ PÀÈw gÀa¹zÁÝ£.É

²ªÀ¥Àà £Á0iÀÄPÀ:

°AUÀtÚ PÀ«:

²¹Û£À ²ªÀ¥Àà £Á0iÀÄPÀ£ÉAzÉà SÁåwªÀAvÀ£ÁVzÀÝ FvÀ ªÀĺÁ ¥ÀgÁPÀ« æ Ä0iÀÄÆ, GzÁvÀÛ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀªÀ£ÀÆ, gÁdQÃ0iÀÄ ªÀÄÄvÀì¢Þ0iÀÄÆ, £Áå0iÀÄ¥ÀgÀ£ÀÆ

rArªÀÄ

§¸ÀªÀ¥Àà £Á0iÀÄPÀ: PɼÀ¢0iÀÄ CgÀ¸£ À ÁzÀ FvÀ “²ªÀvÀvÀé gÀvÁßPÀgÀ” J£ÀÄߪÀ GzÀÎçAxÀªÀ£ÀÆß “¸ÀÄgÀzÀÄæªÀÄ” J£ÀÄߪÀ PÁªÀåªÀ£ÀÆß gÀa¹zÁÝ£É. “¸ÀÆQÛ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ” J£ÀÄߪÀ PÀÈw0iÀÄÆ FvÀ£À gÀZ£ À 0 É iÉÄAzÀÄ £ÀA§¯ÁVzÉ. °AUÀtÚ PÀ«0iÀÄÄ “PɼÀ¢ £ÀÈ¥À«d0iÀÄ” J£ÀÄߪÀ PÀÈw0iÀÄ°è PɼÀ¢0iÀÄ ZÀjvÉ0 æ iÀÄ£Éßà »r¢nÖgÀĪÀ C¸ÀªÀiÁ£Àå ¥ÁArvÀåªÀ£ÀÄß ªÉÄgÉ¢zÁÝ£.É r

¥ÀÅl 5


«Algï M°A¦AiÀiÁqï

fêÀ ¸Àà±Àð d¥Á¤£À°è ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ zÀÄgÀAvÀ ¯ÉÃRPÀ: C¤® zÉñÀ¥ÁAqÉ d¥Á¤£À°è ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ zÀÄgÀAvÀ, fêÀ£À JµÉÆÖAzÀÄ CvÀAvÀæ (uncertain) J£ÀÄߪÀAvÉ ªÀiÁrzÉ. F ¨sÀÆPÀA¥À ¸Á«gÁgÀÄ d£ÀgÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß PÀA¦¹zÉ, C¸ÀܪÀå¸ÀÛUÉƽ¹zÉ. J®èªÀÇ ¸Àj EgÀĪÁUÀ £ÁªÀÅ E£ÉÆߧâgÀ£ÀÄ ¯ÉQ̸ÀzÉ ºÁgÁqÀÄvÉÛêÉ! DzÀgÉ EAxÀ MAzÀÄ WÀl£É Erà ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®ªÀ£ÀÄß MAzÀÄ PÀët «ZÁj¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. F ¨sÀÆPÀA¥ÀªÉãÉÆà ¸Á«gÁgÀÄ d£ÀgÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß PÀA¦¹gÀ§ºÀÄzÀÄ, DzÀgÉ PÉÆÃn PÉÆÃn d£ÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è ¸ÀzÁãªÀ£ÉAiÀÄ PÀA¥À£À PÁt¹PÉÆArzÉ! C£ÉÃPÀ zÉñÀUÀ¼ÀÄ C£ÉÃPÀ zÉñÀzÀ ¥ÀæeU É À¼ÀÄ E¤ß®è J£ÀÄߪÀAvÉ ¸ÀºÁAiÀÄzÀ ¸ÀÄ£Á«ÄAiÀÄ£Éßà ¸ÀȶֹzÁÝgÉ! EzÀÄ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ. EzÀjAzÁV d¥Á¤£À ¸ÀAvÀæ¸Àj Û UÉ ¸ÁAvÀé£À ¤ÃrzÉ. CµÉÖà KPÉ? ¸ÀévÀB zÀÄgÀAvÀPÉÆ̼U À ÁzÀ d¥Á¤UÀgÀÄ vÉÆÃjzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ, ¸ÀAAiÀĪÀÄ, E£ÉÆߧâgÀ §UÉV£À PÁ¼Àf Erà ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®PÉÌ ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÉ. ¸ÀÄ£Á«Ä¬ÄAzÀ §AzÀ £ÉgɬÄAzÀ ¥ÁgÁUÀ®Ä, M§â ºÀÄqÀÄV vÀ£Àß 92 ªÀµÀðzÀ C£ÁgÉÆÃUÀåzÀ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ¨É£ÀÄß ªÉÄÃ¯É ºÉÆvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ ªÀĺÀr ºÀwÛ CªÀ¼À£ÀÄß PÁ¥ÁrgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉýzÁUÀ gÉÆêÀiÁAZÀ£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÉAxÀ ªÀiÁvÀÈ ¥ÉæêÀÄ! PÁ¼Àf! EAxÀ C£ÉÃPÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ §zÀÄQUÉ DzÀ±ÀðªÁUÀÄvÀÛª.É

PÀ£ÀßqÀPÀÆlzÀ «Algï M°A¦AiÀiÁqï ZÀ½UÁ®zÀ°è ±ÀÄgÀĪÁVzÀÄÝ, EwÛa£À ¸ÀÄ¢Ý §AzÁUÀ E£ÀÆß ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄÄwÛzÉ, E£ÀÄß PÉ®ªÉà ªÁgÀUÀ¼° À è ªÀÄÄVAiÀÄÄwÛzÉ JAzÀÄ M°A¦AiÀiÁqï ZÉÃgï £ÀA¢Ã±À zsÀ£ÀAdAiÀÄ CªÀgÀÄ w½¹zÁÝgÉ.

¢Ã¥ÀPï ¥Án¯ï, PÀĸÀĪÀÄ EAzÀıÉÃRgï, ªÀĺÉÃ±ï ¨sÀÆ¥Á®A, ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPï PËqÉè CªÀgÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁV ¸ÀºÀPÀjzÁÝgA É zÀÄ w½¹zÁÝgÉ.

F xÀgÀºÀzÀ zÀÄgÀAvÀUÀ¼ÀÄ £Àqz É ÁUÀ PÉƼÉî ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ®Æn ªÀ i ÁqÀ ĪÀ ÅzÀ Ä, CwêÀ ªÁV ¨É ÃgÉ A iÀ Ä ªÀ jUÉ zÉ Æ gÉ A iÀ ÄzÀ A vÉ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÃRj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀdªÁV £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛz.É DzÀgÉ d¥Á¤£À d£ÀvÉ ¥ÀæwQæìĹzÀÄÝ ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀÄ°è. E°èAiÀĪÀgU É É AiÀiÁªÀÅzÉà CAUÀrUÀ¼ÀÄ ®ÆnAiÀiÁzÀzÀÄÝ PÉý®è! J®ègÀÆ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ½UÁV ¸Á®ÄUÀ¼À°è ¤AvÀÄ, vÀªÀÄä ¸ÀgÀ¢ §gÀĪÀªÀgU É É PÁzÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛg.É £ÀÆPÀÄ £ÀÄUÁÎl E®è. J®ègÉÆA¢UÉ ºÀAaPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ G½AiÀÄĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÀªÀÄUÉ CªÀ±ÀåPÀ EzÀݵÀÄÖ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀºÀ¨Á¼ÉA é iÀÄ£ÀÄß ªÉÄgÉ¢zÁÝgÉ. LªÀvÀÄÛ d£À PÁ«ÄðPÀgÀÄ vÀªÀÄä fêÀzÀ ºÀAUÀÄ vÉÆgÉzÀÄ ¥ÀgÀjUÉÆøÀÌgÀ, ªÀÄÈvÀÄå PÀÆ¥ÀªÁzÀ ¥ÀgÀªÀiÁtÄ ¸Áܪg À À (Nuclear Reactor) ºÉÆPÀÄÌ CzÀ£ÀÄß ºÀzÀÄݧ¹ÛUÉ vÀgÀ®Ä ¤gÀvÀgÁVzÁÝgÉ. EzÀQÌAvÀ "vÁåUÀzÀ" E£ÉÆßAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ ¨ÉÃPÉ? CªÀgÀÄ vÉÆÃjzÀ vÁåUPÀ ÉÌ Erà dUÀvÀÄÛ vÀ¯É ¨ÁVzÉ.

C±ÉÆÃPï PËqÉè CªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀÆgÀzÀ±Àð£ÀzÀ°è £ÉÃgÀ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ F ªÀµÀðzÀ M°A¦AiÀiÁqï «±ÉõÀªÁVvÉA Û zÀÄ w½¹zÁÝgÉ.

E£ÉÆßAzÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ°è, «zÀÄåvï ºÉÆÃzÁPÀt ë CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ d£ÀgÀÄ, vÁªÀÅ PÉÊAiÀÄ°è »r¢zÀÝ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÛ UÀÆqÀÄUÀ¼À°è (Shelf) ElÄÖ ºÉÆgÀ £ÀqÉ¢zÁÝgÉ. EAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè CªÀgÀÄ vÉÆÃj¹gÀĪÀ ¸ÀAAiÀĪÀÄ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀĪÉà ¸Àj. F J®è WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ, ¨sÀUª À A À vÀ vÀAzÉÆrØzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è d¥Á¤£À d£ÀvÉ dAiÀÄUÀ½¹zÁÝgÉ J¤ß¸ÀĪÀ¢®èªÉ?

CVß

  rArªÀÄ

¥ÀÅl 6


«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀPÀÆlÀ K¥Àðr¹zÀÝ «Algï M°A¦AiÀiÁqï

(Winter Olympiad) PÁAiÀÄðPÀª æ ÀÄzÀ

PÉ®ªÀÅ avÀU æ À¼ÀÄ

¸Àwñï UÉÆæ£Áxï (CzsÀåPÀë), £ÀA¢Ã±ï zsÀ£ÀAdAiÀÄ (G¥ÁzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ M°A¦AiÀiÁqï ZÉÃgï) ¢Ã¥ÀPï ¥Án¯ï, PÀĸÀĪÀÄ EAzÀıÉÃRgï, ªÀĺÉÃ±ï ¨sÀÆ¥Á®A, ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPï PËqÉè (¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ)

r

rArªÀÄ

¥ÀÅl 7


PÁ¯ÁAiÀÄ vÀ¸ÉäöÊ £ÀªÀÄ: ªÀ£ÀªÀiÁ® gÁªï CªÉÄÃjPÉAiÀÄ°è ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ £À£Àß ªÀÄUÀ UÉÆÃ¥Á® ªÉÆ£Éß ¢£À ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÝ. dįÉÊ wAUÀ½£À°è ±Á¯ÁPÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ gÀeÁ §gÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV ªÉÄʸÀÆjUÉ §gÀĪÀÅzÁV w½¹zÁUÀ £ÀªÀÄUÉ vÀÄA¨Á ¸ÀAvÉÆõÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¨sÁgÀvÀPÉÌ CªÀgÉ®è §gÀzÉà DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÁVªÉ. ªÀÄUÀ, ¸ÉƸÉ, ªÉƪÀÄäPÀ̼À£ÀÄß JAzÀÄ £ÉÆÃqÉêÉÇà JA§ PÁvÀgÀ, CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E°ègÀĪÀµÀÄÖ ¢£ÀªÀÇ MnÖUÉ PÁ® PÀ¼ÉAiÀÄĪÀ D±É. CµÀÖg° À è ªÀÄUÀ¤AzÀ ªÀiÁvÉÆAzÀÄ §AvÀÄ. "CªÀÄä £ÁªÉ®è §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è eÁUÀ ¸ÁPÁUÀĪÀÅ¢®è. EPÀÌmÁÖUÀÄvÀz Û É, ¤ªÀÄUÉ vÉÆAzÀgÉ DUÀÄvÀÛz.É CzÀPÉÌ £ÀªÀÄUÉ G½AiÀÄ®Ä ¨ÉÃgÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÉÃ" JAzÀÄ. EzÀ£ÀÄß PÉýzÀ £À£U À É ¹lÄÖ §AvÀÄ. "C®èªÉÇà ªÀÄUÀ£É, ¤ÃªÀÅ £Á®ÄÌ d£À C®è, E£ÀÆß £Á®ÄÌ d£À §AzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è eÁUÀ EzÉ. ªÀÄÆgÀÄ gÀƪÀÄÄ, MAzÀÄ ºÁ®Ä EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆA¢PÉƼÀî®Ä RArvÀ DUÀÄvÀÛzÉ. vÉÆAzÀgÉ J£ÀÄߪÀ ªÀiÁvÉÃPÉ? ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ¸ÉƸÉ, ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÄ §AzÀgÉ ¸ÀA¨sÀæªÀÄªÉ ºÉÆgÀvÀÄ vÉÆAzÀgÉ JAzÀgÉ K£ÀxÀð? JAzÀÄ UÀzÀj¹©mÉ.Ö ªÀÄgÀÄPÀt ë ªÉà CªÉÄÃjPÉAiÀÄ ªÁ¸À CªÀgÀÄUÀ¼À zÀȶÖPÉÆãÀªÀ£Éßà §zÀ¯ÁAiÉĹzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÉ£À®è JAzɤ¹ £ÀUÀÄ §AvÀÄ. CªÉÄÃjPÉAiÀÄ fêÁ£Á±ÉÊ°AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀævÀåPÀë PÀAqÀ £À£ÀUÉ CªÀ£ÁrzÀ ªÀiÁvÀÄ ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà EzÉAiÀįÁè J¤ß¹vÀÄ. C°èAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è M¨ÉÆâ§j â UÉ MAzÉÆAzÀÄ gÀƪÀÄÄ, CzÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆAqÀAvÉAiÉÄà ±ËZÁ®AiÀÄ EgÀĪÀ ¸ÁߣÀ UÀȺÀUÀ¼ÀÄ, J®èªÀÇ ¥ÀævÉåÃPÀ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀæwAiÉƧ⠸Àz¸ À ÀågÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä KPÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß (Privacy) PÁ¥ÁrPÉƼÀî®Ä vÀPÀÌ ªÁvÁªÀgÀt. §AzsÀÄ, §¼ÀUÀ, CwyUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ CªÀjUÉ ¨ÉÃgÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ. PÉ®ªÉǪÉÄä ºÉÆmÉîÄUÀ¼° À è gÀƪÀÄÄ UÉÆvÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÁÛg.É EzÀ£Éß®è AiÉÆÃa¸ÀÄwÛzÀÝAvÉ £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì 65 ªÀµÀð »A¢£À £À£Àß ¨Á®åzÀ PÁ®WÀlPÖ ÉÌ fV¬ÄvÀÄ. DUÀ, ¨ÉùUÉ gÀd §AvÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ, £À£Àß vÀªÀÄäA¢gÀÄ, ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ HgÀÄUÀ¼À°èzÀÝ aPÀ̪ÀÄä, zÉÆqÀتÀÄä£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ CfÓAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ®UÉÎ EqÀÄwÛzÉݪÀÅ. ªÀÄ£É aPÀÌzÁVvÀÄ.Û DzÀgÉ CfÓ, ªÀiÁªÀ, zÉÆqÀª Ø ÀÄä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß vÀÄA§Ä ºÀÈzÀAiÀÄ¢AzÀ §gÀªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÉãÀÆ ²æêÀÄAvÀgÀ®è. DzÀgÉ CªÀgÀÄ vÉÆÃgÀĪÀ CAvÀBPÀgÀtPÉÌ ¦æÃwUÉ CªÀgÀ §qÀvÀ£À £ÀªÀÄUÉ ¨sÁ¸ÀªÉà DUÀÄwÛg° À ®è. N¯ÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉ Gj ºÀaÑ CqÀÄUÉ, ¸ÀUt À  ¸Áj¹zÀ ªÀÄtÂÚ£À £É®, CqÀÄUÉ ºÁUÀÆ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß 2 ªÉÄ樀 zÀÆgÀzÀ £À¢¬ÄAzÀ ºÉÆvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. ºÁUÉ ºÉÆÃzÁUÀ¯Éà §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß £À¢AiÀÄ°è MUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÉݪÀÅ. »vÀÛ®°è ºÀvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ, C°è MAzÁ¼ÀÄzÀÝ UÀÄAr vÉÆÃr, ªÉÄÃ¯É ºÀ°UÉ ºÁQ ¸ÀÄvÀÛ vÀrPÉAiÀÄ ªÀÄgÉ ªÀiÁrzÀ ±ËZÁ®AiÀÄ gÁwæAiÀÄ PÀvÀÛ¯A É iÀÄ£ÀÄß Nr¸À®Ä ¯ÁnãÀÄ, aªÀÄtÂJuÉÚ §ÄrØAiÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ. CfÓ ¨Á¬ÄAzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ, gÁdPÀĪÀiÁj, gÁPÀë¸g À À PÀxÉ PÉüÀÄvÀÛ PÉÊvÀÄvÀÄÛ GtÄÚªÀ ¸ÀÄR. ªÀÄ®UÀ®Ä GzÀÝPÉÌ ºÀ¹zÀ ºÀjºÁ¹UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CfÓAiÀÄ ¹ÃgɬÄAzÀ ºÉÆ°zÀ zÀÄ¥Ààl ºÉÆzÀÄÝ CPÀÌ, vÀAVAiÀÄgÉÆqÀ£É ºÀgÀmÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ ¤zÉæUÉ eÁgÀĪÀ UÀªÀÄävÀÄÛ. ªÀÄ£ÀgÀAd£É JAzÀgÉ ¥ÀUq À É, PÀtÄÚ ªÀÄÄZÁѯÉ, PÀÄAmÁ¦¯Éè, ©Ã¸ÀĪÀ UÁ½, ºÀjAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ, ºÁgÀĪÀ ºÀQÌ, ºÀÄlÄÖªÀ, ªÀÄļÀÄUÀĪÀ ¸ÀÆAiÀÄð£À ZÀAzÀ EªÀÅ £ÀªÀÄä fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß CªÀj¹zÀÄÝzÀjAzÀ, FV£ÀAvÉ gÀeÉ §AzÉÆqÀ£É ¸Á«gÁgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä RZÀÄðªÀiÁr ¥ÀæªÁ¹ vÁtUÀ½UÉ, gɸÁlÎð½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¥ÀæªÉÄÃAiÀĪÉà EgÀ°®è. §zÀÄPÀÄ ¸ÀgÀ¼ÀªÁVvÀÄÛ. EzÀÄÝzÀgÀ°è vÀÈ¦Û EvÀÄÛ. GvÁìºÀ, ®ªÀ®«PÉ EvÀÄÛ.EzÀÄ

CA¢£À PÀxÉ D¬ÄvÀÄ. DUÀ C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ §zÀÄPÀÄwÛzÀݪÀÅ. ¸ÀÄRzÀÄBRUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. eÉÆvÉUÉDyðPÀªÁV C£ÀÄPÀÆ®vÉ EgÀ°®è. »ÃUÁV PÀÆr ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÀÇ DVvÀÄ.Û DzÀgÉ ªÀåQÛUÀvÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷å EgÀ°®è. EAzÀÄ J®èªÀÇ EzÉ. ªÁ¹¸À®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀ ªÀÄ£É, NqÁqÀ®Ä PÁgÀÄ, ¨ÉÃPÁzÀÄÝ PÉƼÀî®Ä PÉÊvÀÄA§ zÀÄqÀÄØ, CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä UÁå¸ÀÄ, PÀÄPÀÌgÀÄ, ªÉÄÊPÉÆæêÉêï, J¯ÉQÖçPï NªÀ£ï, £À°èAiÀÄ°è ¸ÀÄjAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ, ªÀÄ£ÀgÀAd£ÉUÉ n.«., PÀA¥ÀÆålgï, PÀÄlÖ®Ä, ©Ã¸À®Ä «ÄQì, §mÉÖ MUÉAiÀļÀÄ ªÁ¶AUï ªÀĶãï, EµÉÖ®è ¸ËPÀAiÀÄðUÀ½zÀÝgÀÆ ªÀÄÄRåªÁV EgÀ¨ÉÃPÁzÀ vÀȦÛ, ±ÁAw, ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀUÀ¼À£Éßà PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÉÝêÉ. ¸ÀzÁ K£À£ÉÆß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÀ¥ÀºÁ¥À. JµÀÄÖ §AzÀgÀÆ E£ÀßµÀÄÖ ¨ÉÃPÉA§ ºÀA§®. ºÉaÑ£À ºÀt UÀ½¸À®Ä PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ zÀÄrzÀÄ vÀAzÀÄPÉƼÀÄîªÀ MvÀÛqÀ EªÉ®èªÀÅUÀ½AzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå WÁ¹AiÀiÁUÀÄwÛzÁÝ£.É D±É JA§ ©¹®ÄÎzÀÄgÉAiÀÄ »AzÉ NqÉÆÃr §¼À° ¨ÉAqÁUÀÄwÛzÁÝ£É. DzsÀĤPÀ «eÁÕ£À, vÁAwæPÀvÉ £ÀªÀÄUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹PÉÆnÖz.É ¢ £À¤vÀåzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀUÀÄgÀUÉƽ¹zÉ. ªÁå¥ÁgÀ, ªÀåªÀºÁgÀ, ªÁtÂdå, ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ gÀAUÀUÀ¼À°è zÁ¥ÀÄUÁ®Ä ºÁQ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉÝêÉ. ¸ÁªÀiÁfPÀ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ, DyðPÀ gÀAUÀUÀ¼° À è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¥ÀæUÀw ¸Á¢ü¹zÉÝêÉ. PÀȶ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è »A¢¤AzÀ®Æ ºÀ½îUÀ¼À°è ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ MAzÀ£Éßà CªÀ®A©¹ vÀ¯ÉªÀiÁj¤AzÀ, vÀ¯ÉªÀiÁjUÉ d£À ¸ÀéAvÀ Hj£À¯Éèà £É®¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀjÃUÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À ¨É£ÀÄߺÀwÛ ºÀ½î¬Ä£ÀÝ ¥ÀlÖtPÉÌ, C°èAzÀ ªÀÄÄA§¬Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄUÀ¼ÀAvÀºÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀUÀ½UÉ, C°èAzÀ CªÉÄÃjÃPÁ, EAUÀèAqï, D¸ÉÖçðAiÀiÁ ªÀÄÄAvÁzÀ ºÉÆgÀzÉñÀUÀ½UÉ d£À »AqÀÄ »AqÁV ªÀ®¸É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ. £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß C°èUÉ MAiÀÄÄÝ, C°èAiÀÄzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄäzÁV¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝg.É £ÀqÉ£ÀÄr, ¨sÁµÉ, PËlÄA©PÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ J®èªÀÇ ¨sg À ¢ À AzÀ §zÀ¯ÁUÀÄwÛª.É CªÉÄÃjPÀ£ÀßgÀ£ÀÆß ¥ÀA æ iÉÆÃUÀ²Ã®gÀÄ, ¸ÁºÀ¹UÀgÀÄ. EAzÀÄ CªÀgÀÄ J®è gÀAUÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝgÉ. ªÀÄÄRåªÁV ªÀåQÛUÀvÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷åPÉÌ ºÉZÀÄÑ ªÀÄ£ÀßuÉ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ »AzÉAiÉÄà w½¹zÀAvÉ £ÀªÀÄä d£ÀgÀ°è ªÀåQÛ ¸ÁévÀAvÀæ÷åPÉÌ JqÉAiÉÄà E®è. £À£Àß M§â ¦æAiÀÄ §AzsÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝAvÉ '£Á£ÀÄ ºÉüÀÄvÉÛÃ£É ¤Ã£ÀÄ PÉüÀÄ, ¤Ã£ÀÄ PÉüÀÄ £Á£ÀÄ ºÉüÀÄvÉÛãÉ' JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä vÀvÀé. »ÃUÉ®è AiÉÆÃa¸ÀÄwÛzÁÝUÀ, £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ªÀiÁwUÉ SÁgÀªÁV ¥ÀæwPÀæAiÀĹzÀÄÝ ¸ÀjAiÀÄ®è J¤ß¹qÀÄ. EA¢£À AiÀÄĪÀ d£ÁAUÀzÀ CvÁåzsÀĤPÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀAiÉÆêÀiÁ£ÀzÀ d£ÀjUÉ PÀ¹«¹ GAlĪÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÉAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆß vÉUÀ¼ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è. fêÀ£À JA§ÄzÀÄ ¤AvÀ ¤ÃgÀ®.è ¸ÀzÁ ZÀ®£À²Ã®ªÁzÀzÀÄÝ. CdÓ £ÉlÖ D®zÀªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQ PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ «ªÉÃPÀªÀ®è. EA¢£À AiÀÄĪÀd£À ¥ÀæZÀAqÀ §Ä¢ÞªA À vÀgÀÄ. £ÀªÀÄä PÉ®¸ÀªÉAzÀgÉ PÁ®zÉÆA¢UÉ ºÉeÉÓ ºÁQ ±ÁAw ¸ÀªÀiÁzsÁ£À, ¸ÀAvÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉaѹPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÁ¯ÁAiÀÄ vÀ¸ÉäöÊ £ÀªÀÄ:. 

¤¸ÁgÉÆÃQÛUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖ¥Ár®èzÀªg À ÀÄ §zÀÄQ£À°è PÉlÖ¥ÁqÀÄ C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛz.É CAvÀB¸ÀA¸ÁÌgÀ«®èzÀª£ À À fêÀ£À CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÁtzÀ ºÉt.

rArªÀÄ

¥ÀÅl 8


D±ÀÄ PÀ«vÉ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ JzÉAiÀÄ®Æè M§â PÀ« ªÀÄ®VzÁÝ£É! AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ zÀȱÀå, MAzÀÄ WÀl£É, ªÀÄ£À PÀ®PÀĪÀ MAzÀÄ ¨sÁªÀ£É, CxÀªÁ MAzÀÄ ±À§Ý D PÀ«AiÀÄ£ÀÄß §rzÉ©â¸À§ºÀÄzÀÄ! ¤ªÉÆä¼ÀUÉ ªÀÄ®VgÀĪÀ PÀ«AiÀÄ£ÀÄß J©â¸ÀĪÀ GzÀAiÀÄgÁUÀªÁV §A¢zÉ F D±ÀÄ PÀ«vÉ CAPÀt. F ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÀÆa¸À¯ÁzÀ MAzÀÄ ¥ÀzÀ CxÀªÁ ¥ÀzÀ¥ÀÄAdªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ PÀ«vÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¤ªÀÄVzÉÆ DºÁé£À!

“PÀ»AiÀÄÆ ¹»AiÀiÁzÀgÉ?” JA§ ¥ÀzÀ¥ÀÄAdPÉÌ ºÉÆAzÀĪÀ PÀªÀ£ÀU¼ À À£ÀÄß PÉÆÃjzÉݪÀÅ. CzÀPÉÌ GvÀÛgÀªÁV §AzÀ PÀ«vÉUÀ½ªÀÅ. ºÀƪÀÅ ºÀuÁÚzÁUÀ ¥Àæ¸ÀªÀ ªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ°è PÀAUÉlÖ ºÉtÚªÀ¼ÀÄ PÀÆUÁl, MzÁÝlzÀ° £ÉÆêÀÅAqÀÄ ¸ÉÆÃvÀÄ ¸ÀÄuÁÚzª À À¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ PÀĽvÀ UÀAqÀ£À ºÀuÉAiÀÄ®Æè ¨ÉªÀgÀ ºÀ¤UÀ¼À ªÀiÁ¯É vÀ£ÀߪÀ¼À £ÉÆë£À° DvÀ£z À ÀÆ ¸ÀªÀÄ¥Á¯É! E¢ÃUÀ PÉý §AvÀÄ ¥ÀÄlÖ PÀAzÀ£À DPÀA æ zÀ£À ºÉƸÀ fêÀzÀ ºÉƸÀ ¨Á½£À ±ÀĨsÀ ¸ÀÆZÀ£À gÉÆÃzÀ£À CªÀ¼À PÀtÄÚ vÀÄA© §A¢vÀÄÛ CªÀ£À ºÀÈzÀAiÀÄ vÀÄA© §A¢vÀÄÛ ºÀƪÀÅ ºÀuÁÚVvÀÄÛ ¨Á¼ÀÄ eÉãÁVvÀÄÛ PÀ»AiÀÄÄ ¹»AiÀiÁVvÀÄÛ - £À½¤ ªÉÄÊAiÀÄ

PÀ»AiÀÄÆ ¹»AiÀiÁzÀgÉ ¥Àæ¸ÀªÀzÀ PÀ»£ÉÆêÀÅ vÀA¢vÀÄ ºÀ¸À£ÀÄäT ºÀ¸ÀÄPÀAzÀ£À£ÀÄ «gÀºÀzÀ PÀ»AiÀiÁvÀ£É ¸À»¹zÀ ¥ÉæëÄUÀ½UÉ zÉÆgɬÄvÀÄ «Ä®£ÀzÀ ¸À«£É£À¥ÀÄ ¤zÉæPÉlÄÖ N¢zÀ PÀ»¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀªÀÅ GwÛÃtðgÁzÀ ¹» ¸ÀªÀiÁZÀgÀªÀ£ÀÄ vÁåUÀªÉA§ PÀ»AiÀÄ£ÀÄ £ÀÄAVzÀ d£ÀäzÁvÀgÀÄ ¹»ºÀ¸À£ÁV¹zÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À §zÀÄPÀ£ÀÄ fêÀ¨sÀAiÀÄ JA§ PÀ»AiÀÄ£ÀÄ JzÀÄj¹ gÀPÀëPg À ÀÄ ¹»AiÀiÁV¸ÀĪÀgÀÄ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ¨Á¼À£ÀÄ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÀåUÀæºÀzÀ PÀ»PÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄ ¸À»¹ UÁA¢üÃf ¤ÃrzÀgÀÄ ¸ÁévÀAvÀz æ À ¹»§¼ÀĪÀ½AiÀÄ£ÀÄ PÉåPɸÀgÁzÀgÉ ¨Á¬Ä ªÉƸÀgÀÄ JAzÀAvÉ PÀ»AiÀÄÆ ¹»AiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ PÀ»AiÀÄÆ ¹»AiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É JAxÀ ¸ÉÆUÀ¸ÁVgÀĪÀÅzÀÄ. -¤ÃvÀ zsÀ£A À dAiÀÄ

PÀ»AiÀÄÆ ¹»AiÀiÁzÀgÉ PÀ»AiÀÄÄ ¹»AiÀiÁzÀgÉ D¢vÀÄ ªÀÄzsÀĪÉÄúÀzÀ ¸ÉgÉ DUÀĪÀzÀÄ F fêÀ£ÀPÉ AiÀiÁvÀ£É ªÉÊzÀåjUÉ ¨sÁj ¸ÀA¥ÁzÀ£É ¹»AiÀÄÄ PÀ»AiÀiÁzÀgÉ fêÀ£ÀPÉÌ EgÀzÀÄ ¦æÃwAiÀÄ ¸ÉgÉ ¦æÃw EgÀzÀ §zÀPÀÄ £ÀªÀÄUÉÃPÉ ¨ÉÃPÀÄ EgÀ° PÀ» ¹» CPÀÌ ¥ÀPÀÌ vÀÄA§ÄvÀ ¸ÀÄR ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ - ¤w£ï ¸ÀgÉÆÃqÉ

rArªÀÄ

ªÀÄÄA¢£À D±ÀÄ PÀ«vÉ «¨sÁUÀPÉÌ ²Ã¶ðPÉ “GjªÀ ©¹°gÀ°” ¨Á¼ÀÄ PÀ»AiÀÄÆ ¹»AiÀiÁzÀg.É .. ¨Éë£À ¸À¹UÉ PÀ¹ PÀnÖ ¨É¼À¸ÀĪÀ PÁ®«zÀÄ! ¨ÉêÀÅ ©wÛ, ©wÛzÀgÉãÀÄ... PÀ§Ä⠨ɼz É ÀÄ ¨É®èzÀ PÀmÉÖ PÀlÖ¨ÁgÀzÉ? PÀ»AiÉƼÀUÉ ¹»¬ÄzÉ ¹»AiÉƼÀUÉ PÀ»¬ÄzÉ ¸À«zÀÄ £ÉÆÃqÀÄ ¨Á¼ÀÄ EzÉ! - §. EAzÀıÉÃRgï

PÀ»AiÀÄÆ ¹»AiÀiÁzÁUÀ PÀ»Ã PÀ»Ã JAzÀÄ ªÀÄÄRªÀ£Àß wgÀÄZï¨ÁåqÀ PÀ» EzÀÝgÉãÀÆ aAw®è PÀ» EzÀÝgÉãÀÆ aAw®è vÀAUÀåªÀé PÀ»AiÀÄÄ ¹»AiÀiÁzÁUï §®Ä ZÉ£Àß NzÀPÀÆÌ §gÉÆ®è, §gÁåPÀÆ §gÉÆ®è £ÉÆÃqÉÆÃPÉ ¸ÀÄàgÀzÀÆæ¦ ¤Ã£À®è £ÉÆÃqÉÆÃPÉ ¸ÀÄàgÀzÀÆæ¦ ¤Ã£À®è DzÀgÀÆ Cw¦æÃw ªÀiÁqÁÛ£É ¤£À UÀAqÀ ¸ÁgÀ°è G¦à®è PÁ¦üð ¹»¬Ä®è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÉÆÃzï CAvÀÆ UÉÆwÛ®è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÉÆÃzï CAvÀÆ UÉÆwÛ®è DzÀgÀÆ ¤£ï PÉÊgÀÄa DvÀ£ÉÎ §®Ä ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ PÀvÁèUÉ ¨É¼ÀÌ£Àß, «µÀzÁUÉ CªÀÄÈvÁªÀ PÀ»AiÀÄ£Àß ¹» ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ PÀ°AiÀĪÀé PÀ»AiÀÄ£Àß ¹» ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ PÀ°AiÀĪÀé CªÀ¤AzÀ ¤£ï ¨Á¼À°è ¹UÉöÛ ÊvÉ ¸ÀÄR §ºÀ¼À -C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ªÀÄAUÀ¼ïªÉÃqsÉ (ZÉ°é ZÉ°é JAzÀÄ Cw D¸É ¥ÀqÀ¨ÉÃqÀ" ºÁr£À zsÁnAiÀÄ°è)

PÀ»AiÀÄÆ ¹»AiÀiÁzÀgÉ GvÀÄA Û UÀ »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ ²ÃvÀ® ²RgÀ ±ÉæÃtÂAiÀÄ° ©¹¤ÃgÀ §ÄUÉÎUÀ¼ÀÄ GVAiÀÄ PÁgÀAf PÁjzÀAvÉ PÁqÀÄPÉƼÀzÀ PÉÆ¼É PÉÆZÉÑ PɸÀj£À° «ÄAzÀÄ ªÀÄrAiÀiÁV CA§Äd CgÀ½zÀAvÉ C¯ÁàAiÀÄÄ fêÀzÀ ¹¢Þ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÉÆÃvÀÄ ¸ÀÄtÚªÁzÀ £Á¥Á¸ÀÄ £ËPÀjAiÀÄAvÉ ºÉƸÀªg À ÀĵÀzÀ ¸ÀÄR-¸ÀA¨sÀæªÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÉzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ ªÀÄgÀÄPÀ ¨ÉgÉvÀÄ ªÀÄgÉvÀAvÉ GUÁ¢AiÀÄ ¨ÉêÀÅ-¨É®èzÀ ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå ¨Á½£À° PÀ»AiÀÄÆ ¹»AiÀiÁzÀgÉ ¤vÀå ¸ÀªÀðvÀæ ¸ÀÄVÎAiÀÄAvÉ PÁAiÀÄPÀzÀ zsÀªÀÄð-PÀªÀÄðUÀ¼À C£ÀĨsª À À ªÀÄAl¥ÀzÀ° PÀ¤µÀÖ PÀtÂÚUÉ PÀArÃvÀÄ Qëw PÉʯÁ¸ÀzA À vÉ - gÁfêï PÀĪÀiÁgï r

¥ÀÅl 9


Photo Feature The photo feature theme for this issue was ‘“PÉÆgɪÀ ZÀ½-¸ÀÄjzÀ »ªÀÄ” (Blizzard of 2011) The caption for the next photo feature will sent out shortly via email and will also be posted on the website.

£À£V À AvÀ JvÀÛgÀ - ¤w£ï ¸ÀgÉÆÃqÉ

»ªÀÄ ªÀÄAiÀÄ - CgÀÄt ¸ÀgÉÆÃqÉ

¸ÀéZÀÒ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£É ªÀÄA¢AiÉÄ®è vÀAiÀiÁgÀÄ! - §¸ÀÄ ºÀÄ®Æègï

Blizzard §AzÀgÉ, ±Á¯ÉUÉ gÀeÁ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄeÁ! - ¸ÀĪÀÄ nÃPÀ

²PÁUÉÆÃUÉ J¹ÌªÉÆÃUÀ¼À zÁ½! - gÁfêï PÀĪÀiÁgï

»ªÀÄ¥ÁvÀ DV ºÀvÀÄÛ ¢£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ - C±ÉÆÃPï PËqÉè

ºÁgÀÄ ªÀÄUÁ ºÁgÀÄ! - ZÀAzÀæ±ÉÃRgï £ÁAiÀÄPï

£ÉÆÃqÉÆÃPÉ ZÀAzÀ! - ¸ÀĪÀÄ £ÁAiÀÄPï r

rArªÀÄ

¥ÀÅl 10


PÀ£ÀßqÀPÀÆlzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄPÀ̼À ZÀ®£ÀavÉÆæÃvÀìªÀ «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀPÀÆlzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ s¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ D¸ÀQÛªÀ»¹ ªÀiÁZïð 26 ªÀÄvÀÄÛ 27, 2011 gÀAzÀÄ ªÀÄPÀ̼À ZÀ®£ÀavÉÆæÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¹ AiÀıÀ¹A é iÀiÁV £ÀqɹzÀgÀÄ. avÉÆæÃvÀìªÀzÀ «±ÉõÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄUÀjUÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁVgÀ¯ÉAzÀÄ EAVè±ï£À°èz.É ♦

♦ ♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦

For the first time in USA, it was planned and showcased over 27 awardwinning children’s films from India at Visual Performance & Arts Center, Elgin Community College in Elgin. The event dubbed as SILPIX Children's Film Festival was organized by SILPIX Entertainment, Inc. in association with Children’s India Supported by Children’s Films Society, India 27 Movies with subtitles - including a short film made in US were screened Programs by many local cultural organizations and couple of dance schools Mudra Dance Academy, Bollywood Rhythms and Aananda Dance Theater gave performances. Honored DIAMOND Sponsors - Enopi & Vasanti Bhatt REMAXX realtor Representative from Columbia College Chicago and City of Elgin were at the festival Girish spoke about SILPIX and promised to strive to make the filmmaking dreams of the younger generation true Workshops by professors from Columbia College Chicago and Elgin Community College were held. A discussion with N. R. Nanjunde Gowda was Well attended and liked by all those attending the workshops. Various vendors with variety of food and other promotional items - including ASHA for Education Photo Credits: Shreeni Rao

Welcome

Inauguration- Lighting the Lamp

Shreya Dhanjaya (VKK Youth) SILPI X Spledor Commencement Prayer

N. R. Nanajunde Gowda Speaking

SILPIX Splendor - Cultural Program

PÀ£ÀßqÀPÀÆlzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼É FUÀ ZÀ®£ÀavÀæ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀÄ! «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀPÀÆlzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀA¢Ã±ï zsÀ£ÀAdAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀªÀÄÆwð QïÁgÀ CªÀgÀÄ FUÀ ZÀ®£ÀavÀæ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ ÀgÁVzÁÝgÉ. ZÀ®£ÀavÀæzÀ ºÉ¸g À ÀÄ “9 jAzÀ 12”. F avÀz æ À ¤zÉÃð±ÀPg À ÀÄ CªÉÄjPÀ£ÀßrUÀgÁzÀ D±ÉÆÃPï ¥Ánïï. F ZÀ®£ÀavÀæ EzÉà dÆ£ï wAUÀ¼À°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ°zÉ. ¸ÀzsÀåPÉÌ avÀæzÀ ºÁr£À zÀȱÀå £ÉÆÃqÀ®Ä F PÉÆAr http://www.youtube.com/watch?v=7xqr_EdN1j8 §¼À¹. avÀæ UÀ¯Áè¥ÉnÖUÉAiÀÄ°è ¸ÀÆgÉ ºÉÆqÉAiÀÄ° JAzÀÄ CªÀgÀ UɼA É iÀÄgÀÄ ºÁgÉʸÀÄwÛzÁÝg!É

r

rArªÀÄ

¥ÀÅl 11


PÉÆ£ÀgÀÄ

ªÀÄPÀ̼À zÀ¼À 

EA¢£À ªÀÄPÀ̼Éà PÀ£ÀßqÀPÀÆlzÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ?! CªÀgÀ°è PÀ£ÀßqÀPÀÆlzÀ §UÉÎ M®ªÀÅ C©üªÀiÁ£À ºÉaѸÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæÃvÁìºÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ ¥ÀjUÀt¹ CªÀjUÁV «±ÉõÀ zÀ¼À “PÉÆ£ÀgÀÄ” (aUÀÄgÀÄ) rArªÀÄ «ÄøÀ¯ÁVqÀÄwÛzÉ. EzÀgÀ°è CªÀgÀ PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ “PÉÆ£ÀgÀÄ” zÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢zÉ. N¢ ¤ªÀÄä C¤¹PÉ w½¹. - ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ, rArªÀÄ, 2010 

Swing losing its Battle against the wind and the snow and finally gone - Shruthi Ashok »ªÀÄzÀ°è ºÀÄzÀÄVzÀ PÁgÀÄ Himadalli kaaru - Arjun Sarode

Abstract Art

The Lone Man Standing after the Storm - Amith Ashok

Self-Portrait

- Anshu Indusekar r

rArªÀÄ

¥ÀÅl 12


PÉÆ£ÀgÀÄ

ªÀÄPÀ̼À zÀ¼À

Wild Animals of India By Siddharth Hegde India is home to lots of wild animals, but today they are in danger. Sanctuaries are built to help them . India is home to some of the rarest animals such as The Bengal Tiger, Indian Elephant and the Deer. The Bengal Tiger The Bengal Tiger is the national animal of India. There are around 1400 - 2000 Bengal Tigers left in India. Over many years, tigers have become part of our tradition. They are part of both mythology stories and grandma’s stories. They are famous for their strength and ability. Project Tiger is a project that the Government of India started in 1973 to save the tigers. This project started with 9 tiger reserves and now has 27 with around 1400 tigers. Physical Traits Bengal Tigers are orange in color with black stripes and white patch on the belly. The weight of the male tiger is 419-569 pounds and females is 221-353 pounds. The head and body of a male tiger measures 6 to 9 feet in length. Its tail may grow as long as 3 feet. The head and body of a female tiger measures 5 to 6 feet in length. Its tail is may be around 2 to 3 feet long. Diet Bengal Tiger are carnivorous animals. They mainly eat pigs, deers, antelopes, buffalos and monkeys. Sometimes they also hunt small animals like rabbit, peacocks. They can eat up to about 84 lb of meat at a time and then go without eating for days. Tigers are different in their hunting habits from lions. Tigers rest during the day in the shade and begin to hunt for food after sunset. Living condition Bengal Tigers mainly live in grasslands, wet and dry forests and mangroves. Tigress protect their cubs till they are two and a half years old. They live up to 20 years of age. They can be found in the southeast part of Asia, India and Bangladesh. They can also be found in Kanha National Park, Bandipur National Park, Rathnambore National Park, Manas Wildlife sanctuary, Kaziranga National Park, Nagarhole Wildlife sanctuary. Indian Elephant Elephants are the largest mammals on land and the biggest brain in the animal kingdom. Indian Elephant is one of three types of Asian Elephants. The other two are seen in Sumatra and Sri Lanka. They are part of the culture in InrArªÀÄ

dia. According to the Indian mythology, the gods and demons churned the ocean in search of Amrit. As they did so, the navratnas or nine jewels surfaced, one of which was the elephant. Elephants were used by kings before to fight in wars. They can be found in some temples especially during temple ceremonies and festivals, particularly in South India. Man have used elephants to lift heavy weights. India’s elephant population is estimated between 10,000 and 15,000 Physical characteristics Indian Elephants are grey in color and weighs between 3-5 tons (6,000 - 11,00 lbs) and around 6.4m in length and around 2-3.5m in height. The tusks of these elephants are only visible on males, female tusks are too small. Elephants use their tusks to dig for food, clearing debris and carrying logs. Diet Indian elephants eat barks, roots, leaves, rice, bananas, sugarcane, grass and other fruits. Males can eat up to 300600 pounds of food each day. Living condition Indian elephants are extremely social, forming groups of 6 to 7 related females that are led by the oldest female. Young elephant calves are able to stand immediately after birth and follow their mother in the daily routing in a few days. The young stays with their mothers for few years but begins to make independent movements by the age of 4. The elephant population is distributed in the forests of Western and Eastern Ghats in the states of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu, the Terai forest regions of Uttar Pradesh along the foothills of Himalayas, forests of West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and Meghalaya. They are also found in Periyar National Parks, Bandipur National Park and Nagarhole National Park. Deer Deer are one of the most beautiful animals living on Earth. These animals play a very important part in nature. They keep control on the growth of grass and some types of trees. Male deer are also called as stags, harts, bucks or bulls and the females are called as hinds, does or cows. Barasingha Barasingha is type of deer that is native to India. It is called so because of its antlers which has around 12 points. r

¥ÀÅl 13


PÉÆ£ÀgÀÄ

ªÀÄPÀ̼À zÀ¼À

Barah in Hindi means 12 and so the name Barahsingha. Physical characteristics The Barasingha is golden yellow and the male has slightly darker color. It grows up to 130 cm and weigh up to 400 lbs. Its dense coat helps to keep it warm and dry. The antler of an adult male can grow up to 75cm long. The antlers which are an important part of the deer, are mass of solid bone which are shed regularly just to re-grow again. These deer’s are very sensitive to sound. It has hooves designed in such way that they can walk soft on land too. Diet Barahsingha are mainly herbivores and eats grass, leaves and small plants. They eat mainly in the mornings and evenings.

These deer are also found in Alipore Zoological Gardens, Keibul Lamjao ational Park Diet These deer are herbivorous and survive on a variety of water plants, grasses, herbaceous plants, and shoots. There are many other Wild Animals in India. Wild life is very important to our world. Many of these wild animals are in danger of going extinct as forest areas are getting shortened, lack of food and increasing city areas. We could save these animals by putting them in wildlife sanctuaries where their life can be left undisturbed. 

Living condition They live in tall grasslands, marsh or swamp lands near river beds. In India, they can be found in Ganga and Brahmaputra basin. The national parks where Barasingha can be found in are Dudhwa National Park (Uttar Pradesh) ,Kanha National Park (Madhya Pradesh) , Indrāvati National Park (Madhya Pradesh), Kaziranga National Park (Assam) ,and Manas National Park (Assam) . The Brow Antler The Brow Antlered deer have different names like Eld's Deer, Sangai Deer, Thamin Deer and even Dancing Deer. The maximum life span of these deer are 10 years. There are three types of Brow Antlered Deer in India. Manipur Brow-antlered Deer or Sangai - found in the Manipur, Burmese Brow-antlered Deer - found in Myanmar, Thailand Brow-antlered Deer - found in Thailand and China

The Special Girl - Rhea Kumar

Physical Traits Sangai deer of India are medium sized deer and are very much like the Barasingha in appearance. Long thin legs, a long body and a large head on a thin neck further define their looks. The coat of the Eld's deer of India changes in color from season to season. In summers, it reddish-brown in color while in winters, it turns into dark brown. There is a difference between the male and female Thamin deer. Male deer have a darker color and a shorter tail. These deer usually have antlers as long as 2 meters. The average number of corners is 12. Living condition Brow Antler Deer stay in open Indian parkland areas or light forest areas, which are near to rivers or wet marshy land. One can hardly find them in thick forest or woodland.

The Big Cat - Rohan Kumar

r

rArªÀÄ

¥ÀÅl 14


PÀxÉ PÀmÉÆÖÃt §¤ß £É¯É ¥ÀæPÁ±ï ºÉêÀiÁªÀw

F C¥ÀÇtð PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ®Ä EaÒ¸ÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ¯É £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹. dindima@vidyaranyakannadakuta.org

mÁ£ïªÀiÁ¬Äà . . . . JAzÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ PÀgz É ÁUÀ¯É¯Áè £À£ÀUÉ ±ÀÄgÀÄ«UÉ QjQjAiÀiÁUÀÄwÛvÀÄ.Û FUÀ C¨sÁ帪 À ÁVzÉ. vÀ£Àä¬Äà JAzÀÄ ºÉüÀ®Ä EªÀjUÉ KPÉ PÀµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉÆà w½AiÀÄĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¨ÉøÀj¹PÉƼÀÄîwz Û ÉÝ. gɸÉÖ£ïPÁQì, ¨ÁèUÁAiÀÄ«Zï JAzɯÁè ¸ÀàµÀª Ö ÁV GZÀÑj¸ÀĪÀ EªÀjUÉ £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ KPÉ PÀµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÄAzÀÄ w½AiÀÄÄwÛgÀ°®è. FUÀ CxÀðªÁVzÉ. CªÉ¯Áè E°èAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉZÀÄÑ PÉýgÀÄvÁÛg.É £À£ÀßzÁzÀgÉÆà C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ. CzÀPÉÌ GZÀÑj¸À®Ä vÀqª À Àj¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ £À£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß PÉýzÀªÀgÀ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ©jAiÀÄĪÀÅzÀÄ £À£ÀVÃUÀ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ªÀÄd J¤¸ÀÄvÀz Û É. ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉý CªÀgÀ ªÀÄÄRªÀ£Éßà ¢nÖ¸ÀÄvÉÛãÉ. MªÉÆäªÉÄä CªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥Àgz À ÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ M¼ÀUÉà »A¸ÀȸÀÄRªÁUÀÄvÀÛz.É KPÉAzÀgÉ £Á¤gÀĪÀÅzÀÄ CªÉÄÃjPÁzÀªÀ¼À jÃw. £À£Àß vÀ¯ÉPÀÆzÀ®Ä PÀqÀÄUÉA¦£ÀzÀÄ. £À£Àß §tÚ, ZÀºÀgÉ J¯Áè CªÉÄÃjPÁzÀªÀ¼ÀAvÉ DzÀgÉ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ¨sÁgÀvz À ÀÄÝ. £À£Àß CªÀÄä ¨sÁgÀvÀzª À ¼ À ÀÄ, £Á£ÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ E°èAiÉÄÃ. KPÉÆà £Á£ÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è CªÀÄ䣣 À ÀÄß ¸Àé®àªÀÇ ºÉÆîĪÀÅ¢ ®è. §Ä¢ÞªÀAwPÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ £Á£ÀÄ DPÉAiÉÄAvÉAiÉÄà JAzÀÄ CªÀ¼Éà ºÉüÀÄwÛgÀÄvÁÛ¼É. CzÉÆAzÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ «µÀAiÀĪÉÃ. KPÉAzÀgÉ DPÉ JªÀiï L n AiÀÄ°è xÀªÀÄð¯ï PÀAqÀQ« Ö n ¨sÉÆâ¸ÀĪÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀQ! CªÀÄä£Éà £À£ÀߣÀÄß ¸ÁPÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ. C¥Àà AiÀiÁgÉAzÀÄ £À£ÀUÉ w½¢®è. CªÀÄä CzÀgÀ §UÉÎ K£ÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅ¢®è. aPÀÌA¢£À°è ¨ÉÃgÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ «µÀAiÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ £À£ÀUÀÆ vÀAzɬĮè¢gÀĪÀÅzÀÄ PÉÆgÀvÉAiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀÄä£À£ÀÄß EzÀgÀ §UÉUÉ PÉýzÀgÉ PÀÆqÀ¯Éà ªÀiÁvÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ. §®ªÀAvÀ ªÀiÁrzÀgÉ DPÉAiÀÄ PÀt£ ÂÚ À°è ¤ÃgÀÄ GQÌ §gÀÄwÛvÀÄ.Û ºÁUÁV £Á£Éà CzÀgÀ §UÉUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¹©mÉ.Ö aPÀÌA¢£À°è CªÀÄä MªÉÄä £À£ÀߣÀÄß vÀ£Àß HjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À vÀ£PÀ À «ªÀiÁ£ÀzÀ°è ºÉÆÃV C°èAzÀ §ºÀÄ zÀÆgÀ §¹ì£À°è ¥ÀA æ iÀiÁt. D Hj£À°è EzÀݵÀÄÖ ¢ªÀ¸À Czsð À HgÉà £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä §gÀÄwÛvÀÄ.Û £À£Àß §tÚ, ZÀºÀgÉ CªÀjUÉ ¸ÉÆÃfUÀªÁVvÉÛAzÀÄ PÁtÄvÀÛz.É £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ¨sÁgÀvPÀ ÀÆÌ ºÉÆÃUÀ°®è. CªÀÄä JªÀiï L n AiÀÄ°è qÁPÉÆÃÖ gÉÃmï ªÀiÁr, ºÀ®ªÀÅ ªÀgÀĵÀ ¨ÉÃgÉ J¯Éè°èAiÉÆà PÉ®¸À ªÀiÁr FUÀ JªÀiï L n AiÀįÉèà ¥ÁæzsÁå¥ÀQAiÀiÁVzÁݼÉ. C°è qÁPÉÆÖÃgÉÃmïUÁV ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¨É¸ïÖ DAqï ªÀgï¸ïÖ EAiÀÄgïì JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ¼.É vÀ£Àß §UÉUÉ E«µÀÖ£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ K£À£ÀÆß ºÉüÀĪÀÅ¢®è. FUÀ £Á£ÀÄ PÁ¯ÉÃf£À°è EzÉÝãÉ. J®èªÀ£ÀÆß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀĪ î À ¸ÁªÀÄxÀåð«zÉ. £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ §UÉUÉ ªÉÆzÀ° zÀÝ PÀÆvÀƺÀ® FUÀ E®è. £Á£ÀÄ ºÀÄnÖzÁV¤AzÀ MªÉÄäAiÀÄÆ

£À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁgÀzÀ CªÀgÀ §UÉUÉ PÀÆvÀƺÀ®UÉÆAqÀÄ K£ÀÆ ¥ÀæAiÉÆÃd£À«®èªÉ¤¸ÀÄvÀz Û É. DzÀgÉ ¥ÀzÉà ¥ÀzÃÉ £À£ÀUÉ ªÀÄgÀÄPÀ½¸ÀĪÀ «µÀAiÀĪÉAzÀgÉ £À£ÀߣÀÄß £Á£ÀÄ ºÉÃUÉ UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀ¨ î ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ. £À£ÀUÉ ¹ÜgÀªÁzÀ £É¯É¬ÄzÉAiÉÄÃ? ¥À¥ æ ÀAZÀzÀ°ègÀĪÀ J®èzÀPÀÆÌ MAzÀÄ ªÀÄÆ® EzÉÝà EzÉ. ¥Áæt, ¥ÀQë, JAvÀºÀ MAzÀÄ dqÀ ªÀ¸ÀĪ Û ÁUÀ° CzÀPÉÆÌAzÀÄ ªÀÄÆ®, MAzÀÄ £É¯É, MAzÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ EzÉÝà EzÉ. ºÁUÁzÀgÉ £À£Àß £É¯ÉAiÉÄãÀÄ? £É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä CzÀPÉÆÌAzÀÄ ªÀÄÆ® EgÀ¨ÉÃqÀªÉÃ? §jà CªÀÄä£Éà £À£Àß ªÀÄÆ®ªÉÃ? EzÀÄ ¥ÀÆtðªÁUÀĪÀÅ¢®èªÀ®è. ºÁUÁzÀgÉ £À£Àß EgÀÄ«PÉ, C¹ÛvÀé C¥ÀÆtðªÉÃ? JAzɯÁè AiÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ FVÃUÀ £À£ÀߣÀÄß PÁqÀÄwÛªÉ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ F zÉñÀzÀ°è ¸Á«gÁgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ MAn vÁ¬Ä CxÀªÁ vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛ®ª è ÃÉ ? CªÀgÉ®ègÀ C¹ÛvÀª é À£ÀÄß C¥ÀÆtðªÉAzÀÄ ºÉüÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®èªÀ®è. EzÉãÀÄ £ÁªÀÅ Dj¹PÉÆAqÀ fêÀ£ÀªÀ®ª è ® À .è £ÀªÀÄä fêÀ£ª À Éà »ÃUÉ gÀƦvÀUÉÆArzÉ. EzÀPÉÌ £ÁªÀÅ ºÉÆuÉUÁgÀgÁUÀ¨ÃÉ PÉ? CxÀªÁ EzÀ£ÀÄß C½¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ? §ºÀıÀB EAvÀºÀ AiÉÆÃZÀ£ÉUÀ½AzÀ¯Éà EgÀ¨ÉÃPÀÄ vÀAzÉ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ w½zÀÄPÉƼÀĪ î À PÀÆvÀƺÀ® DUÁUÀ £À£ÀUÉ §gÀĪÀÅzÀPÉÌ ±ÀÄgÀĪÁVzÉ. DzÀgÉ MªÉÆäªÉÄä £Á£ÀÄ EzÀgÀ §UÉUÉ EµÀÄÖ ¸ÀÆPÀöë ä ªÀÄ£À¹£ ì Àª¼ À ÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ, ªÀÄ£Àª£ À ÀÄß UÀnÖ ªÀiÁrPÉƼÀ¨ î ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÀÄ£ÀzÀ¯ÉÃè ¸ÀAPÀ®à ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀÄvÉÛãÉ. PÁ¯ÉÃfUÉAzÀÄ CªÀÄä¤AzÀ zÀÆgÀ §AzÀÄ FUÀ M§â¼Éà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ¯Éà EªÉ¯Áè AiÉÆÃZÀ£ÉÀU¼ À ÀÄ §gÀÄwÛªÉ. F AiÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼£ À É߯Áè zÀÆgÀ ElÄÖ N¢£À PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£À ºÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä EbÉҬĮèzÀ ªÀåQÛAiÀÄ §UÉUÉ £Á£ÉÃPÉ vÀ¯ÉPr É ¹PÉƼÀî° JAzÀÄ ªÀÄ£Àª£ À ÀÄß UÀnÖ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝAvÉAiÉÄà »AzÉAiÉÄà F AiÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄÄRªÀÇ JzÀÄgÁUÀÄvÀz Û É . . . £Á£ÀÄ ºÀÄnÖgÀĪÀÅzÀÄ DvÀ¤UÉ w½¢ ®èªÉÇà K£ÉÆà J£ÀÄߪÀÅzÀÄ. ºÁUÉƪÉÄä DvÀ¤UÉ £À£Àß «µÀAiÀÄ w½¢ gÀ¢zÀÝgÉ EzÀgÀ°è DvÀ£À£ÀÄß zÀÆj K£ÀÆ ¥ÀA æ iÉÆÃd£À«®èªÉAzÀÄ DvÀ£À §UÉUÉ ªÀÄ£À ªÀÄÈzÀĪÁUÀÄvÀÛz.É »ÃUÁzÁUÀ PÁtzÀ DvÀ£À §UÉUÉ vÀ£Àß PÀgÀļÀÄ «ÄrAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CZÀÑjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. F PÀgÀĽ£À «ÄrvÀ C¯É C¯ÉAiÀiÁV vÀ£ÀߣÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀvÉÆqÀVvÀÄ. ®PÁëAvÀgÀ fëUÀ½gÀĪÀ F ¥À¥ æ ÀAZÀzÀ°è £ÀªÀÄäªÀg£ É ÀÄߪÀ MAzÉà PÁgÀtPÁÌV MAzÀÄ ¤¢ðµÀ× ªÀåQÛAiÀÄ §UÉUÉ «ÄrAiÀÄĪÀ F ¸ÀA à zÀ£À DPÉUÉ ¨ÁAzsª À ÀåzÀ CUÉÆÃZÀgÀ C¯ÉAiÀÄ ªÀÄÆ® ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÀuÉÚzÀÄgÀÄ vÉgÉ¢lÖAvÉ ¨sÀæ«Ä¹vÀÄ. F ¨sÀæªÉÄ ¥À槮ªÁUÀÄwÛzÀÝAvÉ vÁ£ÀÄ J°èUÉ ¸ÉÃjzÀª¼ À É£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ »rAiÀįÉà ¨ÉÃPÀÄ. £À£Àß £É¯,É ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄPÉÆAqÀ¼ÀÄ. (ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ)

EzÉÆAzÀÄ C¥ÀÇtð PÀxÉ. F PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ®Ä EaÒ¸ÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹. dindima@vidyaranyakannadakuta.org r

rArªÀÄ

¥ÀÅl 15


AiÀÄÄUÁ¢ «±ÉõÀ

PÀ£ÀßqÀÀ PÀ«UÀ¼À AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ PÀ«vÁUÀÄZÀÒ

AiÀÄÄUÁ¢AiÉÄAzÀ PÀët ªÀÄ£ÀPÁUÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉêÀÅ-¨É®è, ºÉÆýUÉAiÀÄ Hl; £É£¥ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ “AiÀÄÄUÀ AiÀÄÄUÁ¢ PÀ¼ÉzÀgÀÆ AiÀÄÄUÁ¢ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwzÉ” J£ÀÄߪÀ ¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀ PÀªÀ£À. ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ PÀªÀ£À £É£É¦UÉ §gÀÄvÀz Û É ºÉý? AiÀÄÄUÁ¢AiÉÄAzÀgÉ EµÉÖãÀ? ¨ÉÃgɤ®èªÁ? ºÉÆýUÉAiÀÄ Hl ªÀiÁr, PÁ®Ä ZÁa, ªÀÄÄA¢£À AiÀÄÄUÁ¢AiÀĪÀgÉUÉ §zÀÄQ£À PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À vÉÆÃgÀt PÀlÄÖªÁUÀ, NzÀÄUÀgÀ £À®«UÁV PÀ£ÀßqÀzÀ »jAiÀÄ PÀ«UÀ¼ÀÄ AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ §UÉÎ £ÉÃgÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ £É¥ÀzÀ°è §gÉ¢gÀĪÀ §zÀÄQ£À ªÀÄd®ÄUÀ½gÀĪÀ PÀ«vÁUÀÄZÀÒªÀ£ÀÄ rArªÀÄ ¤ÃqÀÄwÛz.É N¢, ¤ªÀÄä C¤¹PÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ w½¹zÀgÉ ¸ÀAvÉÆõÀ.

AiÀÄÄUÁ¢ - zÀ. gÁ. ¨ÉÃAzÉæ

AiÀÄÄUÁ¢ - PÀĪÉA¥ÀÄ

AiÀÄÄUÁAiÀÄÄUÁ¢ PÀ¼ÉzÀgÀÆ AiÀÄÄUÁ¢ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwzÉ ºÉƸÀ ªÀgÀĵÀPÉ ºÉƸÀ ºÀgÀĵÀªÀ ºÉƸÀvÀÄ ºÉƸÀvÀÄ vÀgÀÄwzÉ.

¸ÀÄgÀ¯ÉÆÃPÀzÀ ¸ÀÄgÀ£À¢AiÀÄ° «ÄAzÀÄ, ¸ÀÄgÀ¯ÉÆÃPÀzÀ ¸ÀA¥Àzª À À£ÀÄ vÀAzÀÄ, £ÀªÀ ¸ÀAªÀvÀìgÀ ¨sÀÆ«ÄUÉ §AzÀÄ PÀgA É iÀÄÄwzÉ £ÀªÀÄä£ÀÄ EAzÀÄ!

ºÉÆAUɺÀƪÀ vÉÆAUÀ®°è ¨sÀÈAUÀzÀ ¸ÀAVÃvÀPÉð ªÀÄvÉÛ PÉý§gÀÄwzÉ. ¨Éë£À PÀ» ¨Á½£À°è ºÀÆ«£À £À¸ÀÄUÀA¥ÀÄ ¸Àƹ fêÀPÀ¼ÉAiÀÄ vÀgÀÄwzÉ.

VÃvÉAiÀÄ WÉÆõÀ¢ £ÀªÀ CwyAiÀÄ PÀgÉ; ºÀÈzÀAiÀÄ zÁégÀªÀ£ÀUÀ®PÉ vÉgÉ, vÉgÉ! £ÀªÀ fêÀ£À gÀ¸À ¨Á½UÉ §gÀ°, £ÀÆvÀ£À ¸ÁºÀ¸ÀªÉÊvÀgÀ°!

PÀªÀÄä£É ¨ÁtPÉÌ ¸ÉÆÃvÀÄ dĪÀÄä£É ªÀiÁªÀÄgÀªÀÅ ºÀÆvÀÄ PÁªÀÄUÁV PÁ¢zÉ. ¸ÀÄVÎ ¸ÀÄVÎ ¸ÀÄVÎ JAzÀÄ »VÎ V½AiÀÄ ¸Á®Ä ¸Á®Ä vÉÆÃgÀtzÉÆ®Ä PÉÆâzÉ. ªÀgÀĵÀPÉÆAzÀÄ ºÉƸÀvÀÄ d£Àä ºÀgÀĵÀPÉÆAzÀÄ ºÉƸÀvÀÄ £É¯A É iÀÄÄ CT® fêÀeÁvÀPÉ! MAzÉ MAzÀÄ d£ÀäzÀ°è MAzÉ ¨Á®å MAzÉ ºÀgA À iÀÄ £ÀªÀÄUÀzµ À ÉÖ KvÀPÉ? ¤zÉÝUÉƪÉÄä ¤vÀå ªÀÄgÀt JzÀÝ ¸À® £À«Ã£À d£À£À £ÀªÀÄUÉ KPÉ ¨ÁgÀzÉÆÃ? J¯É ¸À£ÀvÀÄ̪ÀiÁgÀzÉêÀ! ¸À¯É ¸ÁºÀ¹ agÀAfêÀ! ¤£ÀUÉ °Ã¯É ¸ÉÃgÀzÉÆÃ? AiÀÄÄUÀAiÀÄÄUÁ¢ PÀ¼z É ÀgÀÆ AiÀÄÄUÁ¢ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwzÉ. ºÉƸÀªg À ÀĵÀPÉ ºÉƸÀ ºÀgÀĵÀªÀ ºÉƸÀvÀÄ ºÉƸÀvÀÄ vÀgÀÄwzÉ £ÀªÀÄä£ÀµÉÖ ªÀÄgÉwzÉ! (¸Ëd£Àå: OzÀÄA§gÀ UÁxÉ, ¸ÀA¥ÀÄl-4. ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ: ªÁªÀÄ£À ¨ÉÃAzÉæ)

UÀvÀªÀµÀðzÀ ªÀÄÈvÀ¥Á¥ÀªÀ ¸ÀÄqÀÄ, vÉÆgÉ; C¥ÀdAiÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄ ©qÀÄ; ªÀÄgÉ; PÀ¼ÀZÀ° ©Ã¼À° ¨Á½£À ºÀ¼É¥ÉÆgÉ, £ÀªÀ ªÀvÀìgÀªÀ£ÀÄ PÀÆV PÀg!É ¸ÀA±ÀAiÀÄ zÉéõÁ¸ÀÆAiÉÄAiÀÄ zÀ§Äâ; ¸ÀÄR±ÀæzÁÞ zsÉÊAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄ vÀ§Äâ, GjAiÀÄ° ¸ÀvÀåzÀ H¢£ÀPr À ,Ø agÀ ¸ËAzÀAiÀÄðzÀ ºÁ®ärØ! vÉÆ®UÀ° zÀÄBR, vÉÆ®UÀ° ªÀÄvÀìgÀ, ¥ÉæêÀÄPÉ «ÄøÀ®Ä £ÀªÀ ¸ÀAªÀvÀìg!À £ÀªÉÄäzÉAiÀÄ°èzÉ ¸ÀÄR¤¢ü JAzÀÄ ºÉƸÀ ºÀÆtÂPÉAiÀÄ£ÀÄ vÉÆqÀVAzÀÄ! ªÀiÁ«£À ¨Éë£À vÉÆÃgÀt PÀlÄÖ, ¨ÉêÀŨɮèUÀ¼À£ÉÆnÖUÉ PÀÄlÄÖ! fêÀ£ÀªÉ¯Áè ¨ÉêÀǨɮ;è JgÀqÀÆ ¸À«ªÀ£É PÀ° ªÀÄ®è! ºÉƸÀ ªÀÄgÀzÀ° ºÀÆ vÀÄA©zÉ £ÉÆÃqÀÄ! D°¸ÀÄ! eÉä£À ºÀ§âzÀ ºÁqÀÄ! fêÀ£ÀªÉA§ÄzÀÄ ºÀÆ«£À ©ÃqÀÄ; PÀ«AiÉÄzÉ ºÉeÉÓä£À UÀÆqÀÄ!

ªÀiÁªÀÅ £ÁªÀÅ, ¨ÉêÀÅ £ÁªÀÅ; £ÉÆêÀÅ £À°ªÀÅ £ÀªÀÄäªÀÅ. ºÀƪÀÅ £ÁªÀÅ, ºÀ¹gÀÄ £ÁªÀÅ, ¨ÉêÀÅ ¨É®è £ÀªÀÄäªÀÅ. ºÉƸÀvÀÄ ªÀgÀĵÀ, ºÉƸÀvÀÄ ºÀgÀĵÀºÉƸÀvÀÄ §AiÀÄPÉ £ÀªÀÄäªÀÅ vÀ½gÀ vÀÄA©zÁ¸ÉAiÉÄ®è, ºÀgÀPÉAiÉÄ®è £ÀªÀÄäªÀÅ. §AeÉ £É®PÉ ¤ÃgÀ£ÀÆr ºÉƼÉAiÀÄ ¢PÀÄÌ §zÀ°¹ PÁqÀ PÀrzÀÄ zÁj ªÀiÁr ¨ÉlÖ ¸Á® PÀzÀ°¹. »ªÀiÁZÀ® £ÉwÛAiÀÄ° zsÀédªÀ¤lÄÖ §AzɪÀÅ; zsÀÄæªU À À¼À°è ºÉeÉA Ó iÀÄÆj ºÉƸÀ£É¯ÉUÀ¼À PÀAqɪÀÅ. ¨Á£À¸ÉgÉAiÀÄ PÀ®à®vÉUÉ £ÀªÀÄä QrAiÀÄ ªÀÄÄwÛU.É ªÀÄÄVAiÀħºÀÄzÀÄ £Á¼ÉAiÉƼÀUÉ zÉêÀvÉUÀ¼À UÀÄwÛUÉ! ºÀÄlÄÖ ¨ÉAQ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä; GlÖ ¹ÃgÉ ¸ÁUÀgÀ. CªÀ¼À ªÀÄÄV® vÀÄgÀÄ©£À°è ºÉqÉAiÀÄ vÉgÉzÀ £ÁUÀgÀ. CªÀ¼À ¦æÃw £ÀªÀÄUÉ ¢Ã¥À; CªÀ¼À PÀtÄÚ PÁªÀ®Ä. ©¹® vÁ¥À, ªÀļÉAiÀÄ PÉÆÃ¥À¸ÀAvÉÆõÀªÉà DUÀ®Æ.

PÀ«AiÉƯÉäAiÀÄ PÉÆÃ! zsÀ£Àå AiÀÄÄUÁ¢! ªÀÄgÀ¼À° EAvÀºÀ £ÀÆgÀÄ AiÀÄÄUÁ¢! EzÉ PÉÆà ºÉƸÀªÀgÀĵÀzÀ ¸À«ªÀÄÄvÀÄÛ! CzÀPÉÆAzÁ°AUÀ£z À ÉÆvÀÄÛ! (¸Ëd£Àå: PÀĪÉA¥ÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæPÁªÀå , ¸ÀA¥ÀÄl-1. ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ: qÁ.PÉ.²ªÁgÉrØ)

rArªÀÄ

AiÀÄÄUÁ¢ - PÉ. J¸ï. £Àg¹ À AºÀ¸Áé«Ä

r

¥ÀÅl 16


AiÀÄÄUÁ¢ «±ÉõÀ

PÀ£ÀßqÀÀ PÀ«UÀ¼À AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ PÀ«vÁUÀÄZÀÒ (»A¢£À ¥ÀÄl¢AzÀ)

AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ ºÁqÀÄ - f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà §AzÀ ZÉÊvÀæzÀ ºÁ¢ vÉgÉ¢zÉ §tÚ-¨ÉqÀV£À ªÉÆÃrUÉ ºÉƸÀvÀÄ ªÀµÀðzÀ ºÉƸÀvÀÄ ºÀµÀðzÀ ¨ÉêÀÅ-¨É®èzÀ ©ÃrUÉ. PÉÆA¨É PÉÆA¨ÉAiÀÄ vÀÄA§ ¥ÀÄn¢zÉ CAvÀgA À UÀzÀ £ÀA©PÉ aUÀÄgÀÄ ºÀÆ«£À §tÚzÁgÀw AiÀiÁªÀÅzÉÆà D£ÀAzÀP!É

ºÉƸÀ ªÀgÀĵÀ §ºÀÄzÉA¢UÉ - ¥ÀÄ.w.£À ºÉƸÀ ªÀgÀĵÀªÀÅ §ºÀÄzÉA¢UÉ? ªÀĺÁ¥ÀÄgÀĵÀ vÀgÀĪÀA¢UÉ C¯ÁàºÀAPÁgÀUÀ¼À £ÀÄAUÀÄvÀ° ªÀĺÁºÀAPÁgÀzÉÆA¢UÉeÁt fvÉÃA¢æAiÀÄ ¢ügÀ£ÁªÀ£ÉÆà ZÁtÂPÀå£À vÉgÀ £À¯ï PÉÃtzÀ £É¯ÉªÀÄw CAxÀªÀ vÀgÀ§®è£ÀÄ ºÉƸÀ ªÀgÀĵÀ CAyAxÀªÀjA §j PÀ®ÄµÀ (¸Ëd£Àå: ¥ÀÄw£À ¸ÀªÀÄUÀæ PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ)

EzÀÄÝzÉ®èªÀÅ ©zÀÄݺÉÆÃzÀgÀÄ JzÀÄÝ §A¢zÉ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ. QvÀÄPÛ ÉÆAqÀgÀÄ PÉÆlÄÖ ¸ÀÄT¸ÀĪÀ ¸ÉÆî£ÀjAiÀÄzÀ ¸ÀAUÀªÀÄ. M½vÀÄ PÉqÀÄPÉÆà K£ÀÄ §AzÀgÀÄ EgÀ° J®èPÀÄ ¸ÁéUÀvÀ ¸ÀàzsÉð¬Ä®èzÀ ±ÀæzÉÞAiÉÆAzÉà ¸ÀÆáwðAiÀiÁUÀ° ¸ÀAvÀvÀ.

£ÀªÀ £ÀªÀ G£ÉäõÀ±Á°¤Ã J£ï.J¸ï. ®Që÷äãÁgÁAiÀÄt ¨sÀlÖ £ÀªÀ £ÀªÀ G£ÉäõÀ±Á°¤ÃN AiÀÄÄUÁ¢ £ÀªÀ £ÀªÀ ¸ÀAvÉÆõÀzÁ¬Ä¤Ã

AiÀÄÄUÀ AiÀÄÄUÁ¢UÉ ºÉƸÀvÀÄ ºÀµÀðªÀÅ §gÀ°, ¨ÁgÀzÉ ºÉÆÃUÀ°; §AzÀ ZÉÊvÀæ aUÀÄj£ÀAzÀzÀ ªÀÄAzÀºÁ¸ÀªÉ G½AiÀÄ°.

£ÀªÀÄä ¨Á¼À ºÀgÀ¸ÀÄ ¨ÁgÉ ºÉƸÀ ªÉÄüÀªÀ £ÀqɸÀÄ ¨ÁgÉ fêÀgÁ² PÀÆV PÀgÉ¢zÉ-ºÉà vÁAiÉÄ Erà E¼ÉAiÀÄ ¨ÁV £À«Ä¹zÉ

£Á£ÀÄ, £À£ÀߥÀà, CªÀgÀ¥Àà£À¥Àà, ªÀÄUÀ, ªÉƪÉÆäUÀ, ªÀÄjªÀÄUÀ, VjªÀÄUÀ F VjVj wgÀÄUÀ«Ã ¥ÀÄ£ÀgÀ¦ d£À£A À ¥ÀÄ£ÀgÀ¦ ªÀÄgÀtA ZÀPÀæ UÀwAiÉƼÀUÉ ¢£Á ¨É¼ÀQUÉ JzÀÄÝ PÀvÀÛ¯ÉUÉ ©zÀÄÝ ¸ÀÄvÀÄÛvÀÛ¯Éà EgÀĪÀ F ¨sÀªÀ ¨sª À ÀzÀ ªÀÄzsÉå ¥Àæ¨sÀªÀ £ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgz À À°è ¤AwgÀĪÀ F £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ®Ä, AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÉÆ£É?

ªÀµÁð¢AiÀÄ w½£ÀUÉAiÀÄ ªÉÆUÀªÉ ±ÀĨsÀ AiÀÄÄUÁ¢ PÀgɪÀ ¸ÉÆUÀªÉ IÄvÀÄUÀ¼À UÀt£ÁAiÀÄPÀ ±ÀgÀuÉ£ÀÄᦐ ±ÀĨsÀzÁAiÀÄPÀ. ºÉƸÀ §mÉA Ö iÀÄ vÉÆlÄÖ ZÉÊvÀæ d®zÀ¥Àðt ªÀÄUÀß £ÉÃvÀæ ªÀÄÄV°£À ¥ÀAZÁAUÀ vÉgɹ PÀĽwºÀ ¥sÀ® w½AiÀÄ §AiÀĹ. ¨ÉªÀgÀ »Ãj ¨É¼z É À ¥ÉÊgÀÄ PÀtPÀtzÀ° ºÉÆ£Àß vÉÃgÀÄ. PÀtd vÀÄA© vÀļÀÄQ »VÎ £ÁrUÉÆzÀV §AvÀÄ ¸ÀÄVÎ.

ºÀ¼ÀvÀÄ-ºÉƸÀvÀÆ PÀÆr ªÀÄÆr¸ÀĪÀAxÀ ¥ÁPÀªÀ £ÉÆÃrj J®è gÀÄaUÀÆ gÀ¸À£ÉAiÀiÁUÀÄvÀ ¥ÀĶÖUÉƼÀÄîvÀ ¨Á½j.

AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ

ªÀµÁð¢ - PÉ.J¸ï.¤¸Ágï DºÀªÀÄzï

¥Àæw AiÀÄÄUÁ¢ «dAiÀÄzÉƸÀUÉ ¸ÀvÀé gÀeÉÆÃUÀÄtzÀ ¨É¸ÀÄUÉ C¸ÀÄgÀ ªÀzsÉAiÀÄ «ÃgÀUÁxÉ PÀ£ÀßrUÀgÀ UÉ®ªÀ VÃvÉ. JgÀqÀÄ ¢£ÀzÀ ºÀ§âzÀAzÀÄ ¨É¼ÀQ£À°è ¨Á¼ÀÄ «ÄAzÀÄ ªÉÆzÀ® ZÀAzÀæ «ÃPÀëuÉ d£ÀPÉ vÀgÀ° gÀPÀëuÉ. (¸Ëd£Àå: ¸ÀªÀÄUÀæ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ)

PÀAqÀÄ GAqÀ PÀµÀU Ö À¼À£ÀÄ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ EµÀÖUÀ¼À£ÀÄ £É£ÉzÀÄ ¤£Àß ¨ÉÃrPÉƼÀĪɪÉÃ-ªÀÄ£ÀzÀ ªÀiÁvÀ ¸À°¹ ºÀgÉ¸É ¨sÁUÀåzÁ¬ÄAiÉÄà ªÀÄÄR¢ ªÀÄAzÀºÁ¸À vÀ¼z É ÀÄ ªÀÄ£À ªÀÄ£ÀPÀÆ ¸ÀÄRªÀ£ÉgÉzÀÄ £À°¸ÀÄ ¨ÁgÉ vÁAiÉÄ ªÀÄPÀ̼À ºÀj¹ ¨ÁgÉ ¤£Àß avÀ̯Á (¸Ëd£Àå: ¸ÀAUÀªÀÄ-2006 ¸ÀA¥ÁzÀPg À À Ä, «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀPÀÆl)

(¸Ëd£Àå: ¸ÀªÀÄUÀæ PÁªÀå) r

rArªÀÄ

¥ÀÅl 17


AiÀÄÄUÁ¢ «±ÉõÀ

PÀ£ÀßqÀÀ PÀ«UÀ¼À AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ PÀ«vÁUÀÄZÀÒ (»A¢£À ¥ÀÄl¢AzÀ)

AiÀÄÄUÁ¢ - ZÀ£Àß«ÃgÀ PÀt«

AiÀÄÄUÁ¢ - UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀ

AiÀÄÄUÁ¢ - JZï.J¸ï.ªÉAPÀmÉñÀªÀÄÆwð

PÀgA É iÀÄ¢zÀÝgÀÄ £ÁªÀÅ ¤Ã£ÀÄ §AzÉà §gÀÄ« C®èªÉ? ¨Á ªÀÄvÉÛ, ¨Á AiÀÄÄUÁ¢; JAxÀ ©¹¯ÉƼÀÄ §AzÉ! ¨ÉÃPÉ ¨ÁAiÀiÁjPÉUÉ ¨ÉêÀÅ-¨É®è? ZÀºÀPÉ ¸ÀPÀÌgɬĮè; £ÀqÉ¢ÃvÉ §jAiÀÄ vÀtÂÚÃgÀ UÀÄlÄPÀÄ? EzÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀgÀĵÀ PÉÆAqÀ ¨Á¼ÀzÀ ¨ÉÃgÀ ©Ã¸ÀtÂUÉ ¤ÃgÀÄ aªÀÄÄQ¹zÉ; vÀtÚUÉ ©Ã¹PÉÆÃ. E°è ¥ÁnAiÀÄ PÀ®è ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÉ, ¸Àé®à CqÁØV K¼ÀÄ; DªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÁqÉÆÃt, PÀĽvÀÄ ºÁAiÀiÁV. MAzÀÄ AiÀÄÄUÀªÁV ºÉÆìÄvÀ®èªÉà £ÁªÀÅ ¨sÉnÖAiÀiÁV!

AiÀÄÄUÀAiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ vÉgÉUÀ¼ÉüÀÄwªÉ, ©Ã¼ÀÄwªÉ ºÉƸÀºÉƸÀªÀÅ ¥Àæw ªÀgÀĵÀªÀÅ; M¼ÀUÉ CzÉÆà PÁtÄwzÉ ZɮīgÀzÀ £À®«gÀzÀ PÉƼÉAiÀÄ ¨É¼É;-gÀAUÀªÀÄA¢ gÀªÀÅ!

£ÁªÀÅ £ÀªÀÄÆäjAzÀ ¤ªÀÄä HjUÉ ºÉÆgÀl zÁjAiÀÄ°è EzÀÄ MAzÀÄ ªÉÄÊ°UÀ®Äè! ¹jªÀAvÀ PÁj£À°, §qÀªÀ §jUÁ°£À° £ÀqÉzÀÄ §AzÀÄzÀÄ EzÉà zÁjAiÀÄ°è!

£ÀgÀ ªÀÄÈUÁ®AiÀÄzÀ UÉÆAzÀ®ªÀ°è PÉüÀÄwzÉ, gÀÄzÀæ ©Ã¨sÀvÀì WÀ£À WÉÆÃgÀ £ÁlPÀªÀÅ £ÀqÉAiÀÄÄwzÉ ªÀÄgÀªÀÄgÀ½ CzÉ CzÉà ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀvÉ; §zÀÄPÀ®jAiÀÄzÀ ºÀÄZÀÄÑ ºÀÄqÀÄUÁvÀªÀÅ!

ªÀgÀĵÀ ªÀgÀĵÀPÉƪÉÄä §AiÀÄ®lÖz° À vÉÆlÄÖ §gÀÄªÉ ¨sÀdðj ªÉõÀ N ZÉÊvÀæ ¥ÀÄgÀĵÀ! ©gÀÄUÁ½, PÉÆðäAZÀÄ, DuÉPÀ°è£À ªÀļÉAiÀÄÄ, UÀÄqÀÄUÀÄ, ¸ÀAvÉÆõÀ; ºÉÃVºÀÄzÀÄ ¥ÀAZÁAUÀz° À ºÉƸÀ ªÀgÀĵÀ? PÉÆÃV¯ÉAiÀÄÄ ªÀiÁvÀæ ©lÆÖ ©qÀzÉ vÀ£Àß eÁ»ÃgÁvÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÉ. CZÁÑVºÀÄzÀÄ PɼÀV£À PÀ«vÉ ZÉÊvÀæ ¥ÀwæPÉAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® ¥ÀÄlzÀ ªÉÄïÉ.

EzÀÄ «µÀªÀÇåºÀ; E¯ÁèªÀ PÀ¥Àl CzÉÃPÉ vÀAzÀÄ PÀÆrzÀ£ÉÆà £ÀgPÀ ÀÄ®ªÀ; vɪÀ¼ÀĪɪÀÅ, vÉƼÀ®ÄªÉªÀÅ, £ÀqA É iÀÄĪɪÀÅ, vÀqÉAiÀÄĪɪÀÅ, §AiÀÄ® ¸ÉÃgÀĪÀ §AiÀÄPÉ ªÀiÁvÀæ «¥sÀ®!

EAxÀ M£ï ªÉà mÁæ¦üQÌ£À°è PÀ®Äè ºÀÆUÀ¼À ZÉ°è, ªÀÄļÀÄî ªÀÄgÀUÀ¼À £ÉlÄÖ, CzÀgÀ £ÀqÀĪÉAiÉÄ ªÀÄzsÀÄgÀ ¸À«eÉãÀ ºÀ¯ÉU è À¼À eÉÆðAiÀiÁqÀ®Ä ©lÄÖ, zÁjAiÀÄ° C®è°è, UÀÄArUÀ¼À vÉÆÃr, ªÉÄÃ¯É ºÀÄ®è£ÀÄ ºÁ¹ fëUÀ¼À SÉÃqÁØ £ÉÆÃqÀĪÀ ¸ÁjUÉà ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ MqÉAiÀÄ AiÀiÁgÉA§ÄzÉà AiÀiÁgÀÆ CjAiÀÄzÀAvÀºÀ UÀÄlÄÖ! CzÀÄ gÀmÁÖUÀzÀAvÉ ªÀÄÄAzÉ E§â¤vÀÄA© zÀlÖªÁVzÉAiÀÄAvÉ!

£É£É¹zÉÆqÀ£É PÀ£À¹£À°è, §AzÀªÀ ¤Ã£ÀÄ ¨Á AiÀÄÄUÁ¢; “±ÀvÀA eÉêÉêÀÄ ±Àgz À ÀB” £ÀÆgÀÄ ªÀgÀĵÀzÀ ªÉÄzÀļÀ ªÀÄrPÉAiÉƼÀUÉäºÀÄzÉƺÀ§â ºÀÄtÂÚªÉÄUÉƪÉÄä ©aÑ ©¹°É ºÁQ, ªÀÄqÀa ¥ÉnÖUA É iÉƼÀUÉ ElÄÖzµ À ÉÖ! £ÀĹ ªÀÄÄnÖzÀgÉ CzÀgÀ UÀwAiÉÄãÀÄ? ªÉÆzÀ¯É gÉòªÉÄAiÀÄ §mÉÖEgÀ°; zÁjAiÀÄ° §gÀĪÁUÀ JqÀ§®PÉ PÀAqÀÄzÉãÀÄ? J¯ÉAiÀÄÄzÀÄj gÀ¸ª À Áj PÉÆA¨ÉUÉÊUÀ¼À ZÁa ¨Á¤¼ÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ eÉÆÃvÁqÀÄwgÀÄ«Ã C¹Ü¥ÀAdgÀUÀ¼ÀÄ? ¸Àé®à vÁ¼ÀÄAiÀÄÄUÀ AiÀÄÄUÀPÉƪÉÄä ¸ÀA¨sÀ«¹ §AzÀgÀÄ CªÀUÉ zÉÆA¨Á®Ä ©Ã¼ÀĪÀ ªÀÄA¢ JµÀÄÖ ºÉüÀÄ. ¸ÀévÀB ¤Ã£Éà JµÀÄÖ ¸À® §AzÀÄ ºÉÆÃzÉAiÉÆà F »AzÉ §gÀ°gÀĪÉAiÉÆ ªÀÄvÉÛ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ; ªÀĺÀr, UÉÆÃ¥ÀÄgÀ, UÀÄr®Ä, PÉÆÃmÉ, PÉÆlÖ¼À, ©Ã¼ÀÄ PÉƼÀZÉ, UÉƧâgU À ÀÄAr, MUÁΰ §Ar¤Ã §gÀĪÀ ªÀÄÄ£ÉßAiÉÄà £ÀqÀÄ¢vÀÄÛ ¤Ã §gÀĪÀ zÁjAiÀÄ j¥ÉÃj; ªÀÄÄAzÉ §gÀĪÁUÉ®è §®Ä ºÀĵÁj! ªÀÄgÉAiÀÄ¢gÀÄ, PÀ¤µÀ× ªÀgÀĵÀPÉÆAzÁzÀgÀÆ ¨ÉÃPÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉƸÀ ªÀiÁzÀj. (¸Ëd£Àå: ¸ÀªÀÄUÀPæ ÁªÀå) rArªÀÄ

¨Á¼ÀÄzÀݪÀÇ C¯ÉzÀÄ £ÀÆgÀÄ AiÉÆÃd£À vÉƼÀ°, PÀĹAiÉÄ PÁ®Î¼ÀÄ C½AiÉÄ §®ªÀÅ, vÀ£Àß £É¯A É iÀÄ£ÀÄ ºÀÄqÀÄQ ºÉÆgÀl §qÀfêÀQzÉ vÀȦÛ; ºÉÆgÀl°èUÉà §AzÀ UÉ®ªÀÅ! F AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄÆ PÀÆqÀ F ªÀiÁvÀ ¸ÁgÀÄwzÉ; £ÀgÀ£À ¨Á°£À UÉÆýV®è CAvÀ; £ÀgÀ£z É ÉAiÀÄ PÀ®à£ÉAiÀÄ PÀĸÀĪÀĸÀAPÀÄ®ªÉ®è §AeɺÀƪÀÅUÀ¼ÀAiÉÆåÃ; - EzÉ zÀÄgÀAvÉ! d£ÀªÀÄ£ÀzÉƼÀAzsÀPÁ¸ÀÄgÀ gÁdå¨sÁgÀ; £ÀgÀ£z É ÉAiÉƼÀÄ »gÀuÁåPÀë£ÀgÀ¸ÀÄvÀ£ÀªÀÅ £ÀqÉAiÀÄÄwzÉ EA¢UÀÆ; CªÀvÁgÀ §j°Ã¯É! PÉÆAzÀgÀÆ ¸ÁAiÀĢà D¸ÀÄgÀPÀÄ®ªÀÅ! ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄÄ UÁ½UÉÆîÄgÀ «ºÁgÀªÀÅ; §Ä¢Þ ¤ÃgÀr¹zÀªU À ÀÄ¥ÀÄà¤ÃgÀ vÀtªÀÅ; ¢ªÀå fêÀ£ÀzÁ±É CzÀÄ ¤gÁ±ÉUÉ £ÁªÀÅ PÉÆlÄÖ §zÀÄQzÀ ¨ÉÃgÉAiÉÆAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ! F AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀÄwzÉ ªÀÄgÀªÀÄgÀ½ ªÉÆzÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ AiÀÄÄUÀªÀÅ, £ÀgÀ£À dUÀªÀÅ; ªÀgÀĵÀªÀgÀĵÀªÀÅ £ÀªÀÄä ¥ÀAiÀÄt ªÉÆzÀ¯ÁUÀÄwÛz;É EzÀPÀÄ «ÄV°®è, ºÁ, £ÀgÀUÉ ¸ÉÆUÀªÀÅ! (¸Ëd£Àå: ¸ÀªÀÄUÀPæ ÁªÀå)

EµÀÄÖ zÀÆgÀªÀ ºÉÃUÉÆà £ÀqÉzÀÄ §AzɪÀÅ £ÁªÀÅ. £ÀªÀÄä PÀuÉÚzÀÄjUÉà ©zÀݪg À ÀÄ ©zÀÝgÀÄ. ©¹°£À°, ªÀļÉAiÀÄ°è gÁwæAiÀÄ° ºÀUÀ®°è £ÀqÉ¢zÉÝ £Àq¢ É zÀÄÝ ºÀwÛzÀÄÝ, E½¢zÀÄÝ, ªÀÄÄUÀÄÎj¹ ©zÀÄÝ JzÀÝzÀÄÝ, ºÉƸÀ ºÉÆuÉAiÀÄ ºÉvÀÛzÀÄÝ, ºÉÆvÀz Û ÀÄÝ, ªÀļÉAiÀÄ°è £ÉAzÀÄ ©¹®°è MtV DzÀgÀÆ ºÉtV ªÀÄļÀÄî ªÀÄgÀzÀrAiÉÄà vÀĸÀÄ ªÀÄ®V ªÀÄUÀĪÁV DvÀÄÛ £ÀQÌzÀÄÝ! -J¯Áè EAzÀÄ ºÉUÀ® ªÉÄð£À UÀnÖ ¥ÉnU Ö ÉAiÀÄ vÀ¼z À ° À è £ÀĹ »rzÀÄ £ÀªA É iÀÄÄvÀÛ C¯ÉÆèAzÀÄ E¯ÉÆèAzÀÄ G½¢zÀÄÝ! ºÀ¼A É iÀÄ ¥sÉÊ°£À ªÀĸÀÄPÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄAvÉ. ªÀÄAdÄ DªÀj¹gÀĪÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ zÁjAiÀÄ° £ÀqÉzÀªÀgÉ E®è! E£ÀÄß £ÀqÉ-£Àqz É ÀAvÉ ºÉeÉÓ-ºÉeÉÓAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ ºÀƪÁV CgÀ¼À¨ÉÃPÀÄ! CxÀªÁºÁªÁV ºÉÆgÀ¼¨ À ÉÃPÀÄ! §UɧUÉAiÀÄ D UÀÄgÀÄvÀ £À£Àß PÉÊ PÁåªÀÄgÀ¢ »rAiÀĨÉÃPÀÄ! CzÀPÁVAiÉÄà ¤ÃªÀÅ, £ÁªÀÅ CªÀgÀÆ PÀÆqÀ ªÀÄÄAzÉ ¹UÀ§ºÀÄzÁzÀ ªÉÄÊ®ÄUÀ°è£ÀªÀgU É É £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ! (¸Ëd£Àå:ªÀÄƪÀvÀÄÛ ªÀļÉUÁ®, ¸ÀA¥ÀÄl-1) r

¥ÀÅl 18

Dindima: Vasantha Sanchike Jan-March 2011  

Dindima: Vasantha Sanchike - Jan-March 2011 (Vol.5 ~ Issue 1) ● Newsletter of Vidyaranya Kannada

Dindima: Vasantha Sanchike Jan-March 2011  

Dindima: Vasantha Sanchike - Jan-March 2011 (Vol.5 ~ Issue 1) ● Newsletter of Vidyaranya Kannada

Advertisement