Page 1

rArªÀÄ

DINDIMA

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ vÉæöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ ● A quarterly newsletter of Vidyaranya Kannada Kuta

¸ÀA¥ÀÅl 5 ● ¸ÀAaPÉ 3

dÄÉÊ – ¸É¥ÀÖA§gï 2011

http://www.VidyaranyaKannadaKuta.org

DqÀÄ PÀ£ÀßqÀ, ºÁqÀÄ PÀ£ÀßqÀ, ªÀiÁvÁqÀÄ PÀ£ÀßqÀ

UÀjPÉAiÀÄ ºÀƧmÉÖ vÉÆlÄÖ, ¨É¼ÁݪÀgÉ ªÀÄÄRªÀ vÉÆÃj, ºÀA¸ÀzÀ PÀ®PÀ®UÀ¼À£Éß UÉeÉÓAiÀiÁV¹, ªÀiÁVzÀAxÀ ¨ÁVzÀAxÀ §vÀÛªÁUÉ §¼ÀÄPÀÄ zÉúÀ, ªÀÄzÀÄªÉ ºÀÄqÀÄV ºÁUÉ ±ÀgÀzï IÄvÀĪÀÅ §A¢zÉ eÉÆvÉAiÀÄ° rArªÀÄ EzÉ r


rArªÀÄ

D INDIMA

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ vÉæ öʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ ● A quarterly newsletter of Vidyaranya Kannada Kuta

¸ÀA¥ÀÅl 5 ● ¸ÀAaPÉ 3

dÄÉÊ – ¸É¥ÀÖA§gï 2011

http://www.VidyaranyaKannadaKuta.org

DqÀÄ PÀ£ÀßqÀ, ºÁqÀÄ PÀ£ÀßqÀ, ªÀiÁvÁqÀÄ PÀ£ÀßqÀ »ÃUÀÆ GAlÄ £ÀÆgÉ AlÄ - ªÀ gÀ¢: ²æ äªÁ¸À gÁªï bÁAiÀ iÁavÀæ UÀ¼ÀÄ: wæªÉÃt¦æAiÀ Ä "DUÀ ªÀiÁxÀ ðA vÀÄ zÉêÁ£ÁA UÀ ªÀÄ£ÁxÀ ðA vÀÄ gÀ PÀë¸ÁA PÀ ÄgÀÄ WÀ AmÁgÀ ªÀA vÀ vÀæ zÉ ÃªÀvÁºÁé £À ¯ÁAbÀ£ÀA | CeÁߣÁzï eÁߣÀ vÉÆêÁ¦ PÁA¸À å WÀ AmÁ£ï ªÁzÀ AiÉ ÄÃvï gÁPÀ ë ¸Á£ÁA ¦±ÁZÁ£ÁA vÉ zÉÝÃ±É Ã ªÀ ¸Àw¨sÀ ðªÉ Ãvï vÀ ¸Áßvï ¸À ªÀð ¥Àæ AiÀÄvÉ ßãÀ WÀ AmÁ £ÁzÀ A ¥Àæ PÁgÀ AiÉÄÃvï ||" JAzÀ Ä ¸ÀıÁæ ªÀåªÁzÀ ªÀ ÄAvÉ ÆæÃZÁÑ gÀuÉ AiÉ ÆA¢UÉ ²æ à PÀ ȵÀÚ gÁdgÀÄ £À ªÀÄä «zÁågÀtå PÀ £ÀßqÀ PÀ ÆlzÀ 2011gÀ UÀ uÉñÀ ºÀ§âzÁZÀ gÀuÉUÉ £ÁA¢ ºÁrzÀ gÀÄ. F ºÉ ÆwÛ UÁUÀ ¯Éà £É gÀ¢zÀ Ý «zÁågÀtÂÚUÀgÀÄ ²æ à UÀ uÉñÀ £À ¥À ÆeÉ AiÀ Ä°è ¨sÀ QÛ ¬ÄAzÀ ¨s ÁUÀ ªÀ»¹zÀgÀÄ. ¥À ÆeÉ AiÀÄ£À AvÀ gÀ ©¹ ©¹ Erè , ¥À įÁªï, PÀ qÀÄ§Ä EvÁå¢ w¤¸ÀÄUÀ ¼À ¥ÀĵÀ̼À ªÁzÀ HmÉ ÆÃ¥À ZÁgÀ K¥À ðr¸À ¯ÁVvÀ ÄÛ.

1

ªÀ gÀ¢ - »ÃUÀ Æ GAlÄ £À ÆgÉ AlÄ

2

¸À A¥ÁzÀ QÃAiÀ Ä

7

C¥À Ætð PÀ xÉ (ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄzÀÄ): £É¯É D±À Ä PÀ «vÉ

10

£À ªÀÄä ªÀ ÄPÀ ̼ÀÄ

11

bÁAiÀ iÁavÀæ «¨s ÁUÀ

12

PÀ ¯É: gÀ AUÀ ¥Àæ ªÉñÀ

13

¸Á»vÉ ÆåÃvÀì ªÀ

14 15

PÁgÀ AvÀ gÀ PÀ «vÉ ¸Á»vÉ ÆåÃvÀì ªÀzÀ°è ÷ ¸ÀļÀÄ»zÀ ªÀgÀÄ

17

PÉ Æ£À gÀÄ ªÀ ÄPÀ̼À zÀ ¼À

18

PÉ Æ£À gÀÄ zÀ ¸ÀgÀ

6

£À ªÀÄä 2011 UÀ uÉñÀ ºÀ§âzÀ ªÉʲµÀ Ö ÷åªÉAzÀ gÉ 108 UÀt¥À£À «UÀæ ºÀUÀ¼À C®APÁgÀ. ºÀ ®ªÁgÀÄ «zÁågÀtÂÚUÀgÀÄ vÀ ªÀÄä vÀ ªÀÄä ªÀÄ£É AiÀ Ä UÀ t¥À £À «UÀæ ºÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ AzÀÄ ZÉ ÆPÀ ̪ÁV ¹AUÀ j¹zÀ Ý gÀ AUÀ ¸ÀܼÀzÀ ªÀÄÄAzÉ eÉ ÆÃr¹zÀ ÝgÀÄ. F C®APÁgÀ , £É ÆÃrzÀ ªÀgÀ PÀ uïªÀÄ£À vÀt¸ÀĪÀ AwvÀ ÄÛ. ¥Àæ tªï £ÁgÁAiÀÄt£À ¥Áæ xÀð£É AiÉ ÆA¢UÉ CA¢£À ¨s À dðj ªÀÄ£À gÀAd£É PÁAiÀ ÄðPÀæ ªÀÄ ±ÀÄgÀ ĪÁ¬ÄvÀ Ä. AiÀ ÄĪÀ «zÁågÀtÂÚUÀgÀÄ ¨sÁgÀ vÀ ºÁUÀ Æ CªÉ ÄjPÀ zÀ gÁµÀÖ çVÃvÉ UÀ¼À£ÀÄß §ºÀ Ä ªÀ ÄzsÀ ÄgÀ ªÁV ºÁrzÀ gÀÄ. ªÀ ÄÄA¢lÖ C®APÀ ÈvÀ 108 UÀ uÉñÀ¤UÉ ªÀÄvÉ ÆÛA¢µÀ ÄÖ ªÀtðgÀ AfvÀ C®APÁgÀ MzÀ V¹zÀ ÄÝ ²æêÀÄw D±Á DrUÀ gÀÄ ¸À AAiÉ ÆÃf¹ ¤AiÉ ÆÃf¹zÀ ¥À ÄmÁt UÀ¼À £ÀÈvÀ å "ªÀ ÄÄzÁPÀ gÁvÀÛ ªÉ ÆÃzÀ PÀA". EzÀPÉ ÆÌ¥ÀÄàªÀAvÉ AiÉÄà »AzÉ "WÀ ®Äè WÀ ®Äè " J£ÀÄvÁ §AzÀ ªÀ ÄvÉ ÆÛA¢µÀ ÄÖ atÚ gÀÄ. EzÀ gÀ ¤AiÉ ÆÃd£É , ¸À AAiÉ ÆÃd£É ªÀ iÁrzÀ ªÀgÀÄ ²æ êÀ Äw ZÉ ÊvÁæ gÁªï ºÁUÀ Æ ²æ êÀ Äw ¸À ĤvÁ ¨É îÆgï. ²æ ÃgÁªÀ Ä£À C±À é ªÉÄÃzsÀ zÀ PÀ ÄzÀ ÄgÉ AiÀ Ä£À Äß PÀ nÖ ºÁQ ®PÀë ÷ät£É ÆA¢UÉ ªÁUÁé zÀ ªÀ iÁqÀĪÀ ®ªÀ PÀ ıÀgÀ£ÀÄß £É ÆÃqÀ ĪÀ ÅzÀ PÉÌ JgÀ qÀÄ PÀ tÄÚ UÀ¼ÀÄ ¸Á®zÁzÀ ªÀÅ. F £ÁlPÀ zÀ ºÉ ÆuÉ ºÉ ÆvÀÛ ªÀ gÀÄ ¤zÉ Ãð±À PÀ ²æ à ¥Àæ PÁ±ï ºÉ êÀ iÁªÀw ºÁUÀÄ ¸À AAiÉ ÆÃdPÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀ Ät UÀ¯ï. »ÃUÀ Æ GAlÄ £À ÆgÉ AlÄ (ªÀ ÄÆgÀ £Éà ¥À Äl £É ÆÃr) r


rArªÀÄ

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ UÀ jPÉ AiÀ Ä ºÀ ƧmÉÖ vÉ ÆlÄÖ , ¨É ¼ÁݪÀgÉ ªÀ ÄÄRªÀ vÉ ÆÃj, ºÀ A¸À zÀ PÀ ®PÀ ®UÀ ¼À£Éß UÉ eÉÓAiÀ iÁV¹, ªÀ iÁVzÀ AxÀ ¨ÁVzÀ AxÀ §vÀÛ ªÁUÉ §¼À ÄPÀ Ä zÉ ÃºÀ , ªÀ ÄzÀ ÄªÉ ºÀ ÄqÀ ÄV ºÁUÉ ±ÀgÀzï IÄvÀ ĪÀ Å §A¢zÉ .

-JZï. J¸ï. ªÉ APÀ mÉñÀ ªÀÄÆwð.

¸À A¥À Ål 5  ¸À AaPÉ 3

DINDIMA, a quarterly newsletter, is brought to the members of Vidyaranya Kannada Kuta (VKK). It includes news and reports about the proceedings and activities at VKK. It also provides a platform for members to present and share their creative work and other useful information with other members. ________________________________________________________ ______________________________________ _________________________________

Dindima is published by the Dindima Committee of Vidyaranya Kannada Kuta ________________________________________________________ ______________________________________ _________________________________

DwäÃAiÀ Ä NzÀ ÄUÀgÉ,

Editors: B. Indusekar, Rajeev Kumar & Kanaka Tirumale

¸À A¨sÀæ ªÀÄzÀ zÀ ¸ÀgÀ ªÀÄvÀ ÄÛ ¢Ã¥ÁªÀ ½ DZÀ j¸À ÄwÛ zÀ ÝAvÀ AiÉ Äà vÀ ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ F PÀ Aw£À rArªÀ ĪÀ £ÀÄß C¦ð¸À ÄwÛ zÉÝÃªÉ .

The views and opinions expressed herein are those of the respective authors. They do not reflect the views and opinions of the Editors of Dindima or the Executive Committee members of Vidyaranya Kannada Kuta.

PÀ vÀۯɬÄAzÀ ¨É ¼ÀQ£À qÉUÉ, £É Æë¤AzÀ £À °«£É qÉUÉ, C¸À vÀå¢AzÀ ¸À vÀåzÉqÉ UÉ D PÀ gÀÄuÁªÀ ÄAiÀ Ä £À ªÉÄä®ègÀ£À Æß ¤gÀ AvÀ gÀ £À qÉ ¸À°.

Contact Email:

F ¨ÁjAiÀ Ä rArªÀ Ä vÀ qÀªÁVzÀ PÉÌ PÀë ªÉÄ EgÀ °. vÀ ªÉÄä®è gÀ ¥Á¯É ÆμÀÄî«PÉ , ¥É ÆæÃvÁì ºÀ ºÁUÀ Æ «ªÀ Ä±É ð rArªÀ ÄzÀ ªÀ ÄÆ® ¥À jPÀ gÀ. ¸À ªÀÄAiÀ ÄzÀ C¨sÁªÀ ¢AzÁV zÀ AiÀÄ«lÄÖ ªÀÄÄA¢£À ¸À AaPÉ UÉ vÀ ªÀÄä ¯É ÃR£À UÀ¼À£ÀÄß ²ÃWÀæ ªÁV PÀ ½¹PÉ Ær. rArªÀ Ä ¸À A¥ÁzÀ QÃAiÀ Ä ¸À «Äw.

dindima@vidyaranyakannadakuta.org

Visit us online at: http://www.vidyaranyakannadakuta.org/ dindima.html http://www.facebook.com/pages/ Dindima/220718177773 http://www.issuu.com/dindima

²æ ¹zÀ Þ°AUÀ AiÀ Äå ªÀÄvÀÄÛ CªÀ gÀ ¥Àwß ²æ ªÀÄw dAiÀ ĪÀ Ää zÀ A¥À wUÀ ¼ÀÄ ¯É ªÀiÁAmï zÉ ÃªÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀ ÄvÀÄÛ «zÁågÀtå PÀ £ÀßqÀ PÀÆlzÀ §¼À UÀzÀªÀ jUÉ §ºÀ ¼À ¥ÀjavÀ gÁVzÀ ÝgÀÄ. ²æ à ¹zÀ Þ°AUÀ AiÀÄå CªÀ gÀÄ ¯É ªÀiÁAmï zÉ ÃªÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÁPÀ±Á¯É AiÀ Ä£À Äß ±À ÄgÀ Ä ªÀ iÁr, zÉ Ã ªÀ ¸ÁÜ£À zÀ ¤zÉ Ãð±À PÀ ªÀ ÄvÀ ÄÛ ReÁAaAiÀ iÁV PÉ ®¸À ªÀiÁrzÀ ÝgÀÄ. ²æ à ¹zÀ Þ°AUÀ AiÀ Äå CªÀ gÀÄ «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀ ÆlzÀ ¸À zÀ¸ÀågÁV, ºÀ ®ªÁgÀ Ä PÁAiÀ ÄðPÁj ¸À «ÄwUÀ ¼À °è zÀÄÝ, 1995gÀ °è Czs À åPÀ ë gÁV PÀ ÆlzÀ ¨É ¼À ªÀtÂUÉAiÀ Ä°è ¸À QæAiÀĪÁV ¥Á¯É ÆÎArzÀ ÝgÀÄ.

²æ à ¹zÀÞ°AUÀ AiÀÄå

²æ à ¹zÀ Þ°AUÀ AiÀ Äå CªÀ gÀ DvÀ äPÉÌ ±ÁAw ¹UÀ ° JAzÀ Ä PÉ ÆÃj, CªÀgÀ PÀ ÄlÄA§PÉ Ì «zÁågÀ tå PÀ £ÀßqÀ PÀ ÆlzÀ CzsÀ åPÀëgÀÄ, PÁAiÀÄðPÁj ¸À «ÄwAiÀ ĪÀ gÀÄ ªÀÄvÀ ÄÛ rArªÀ Ä ¸À AaPÉ AiÀ ÄÄ ¸À AvÁ¥À ªÀ£ÀÄß ªÀ åPÀÛ ¥Àr¸ÀÄwÛ zÉ.

«zÁågÀ tå PÀ£ÀßqÀ PÀ ÆlzÀ »jAiÀ Ä ¸À zÀ¸Àå ²æ à ¹zÀ Þ°AUÀ AiÀ Äå CªÀ gÀÄ CPÉ ÆÖçgï 6, 2011 gÀ AzÀ Ä ¨É ¼ÀUÉÎ ¤zs À£ÀgÁzÀ gÀÄ. ²æ ¹zÀ Þ°AUÀ AiÀ Äå CªÀ gÀÄ ¨É AUÀ ¼ÀÆj£À °è J¯É QÖ çPÀ¯ï JAf¤AiÀ Ägï DV ¸Àé ®à PÁ® PÉ ®¸À ªÀiÁr, CgÀ ªÀvÀÛgÀ zÀ ±ÀPÀzÀ°è D¸ÉÖ çðAiÀÄzÀ °è £É ¯É¹, 1972 jAzÀ ²PÁUÉ Æ ªÀ ®AiÀÄzÀ °è ªÁ¹¸À ÄwzÀÝgÀÄ. rArªÀ Ä

r

¥À Ål 2


»ÃUÀ Æ GAlÄ £À ÆgÉ AlÄ

(MAzÀ £É à ¥À Äl¢AzÀ ªÀ ÄÄAzÀ ĪÀ gÉ¢zÉ)

£À ªÀÄä PÀ uÁðlPÀ zÀ ºÉ ¸ÀgÁAvÀ QgÀ ÄvÉ gÉ PÀ ¯Á«zÉ , £ÀÈvÀ åUÁwð ºÁUÀ Ä ¸À AVÃvÀ ¥Àæ «ÃuÉ ²æ êÀ Äw £À «ÄvÁ zÉ Ã¸ÁAiÀ iï ¤AiÉ ÆÃf¹zÀ ¨sÀ gÀvÀ£Álå ¥Àæ zÀ±Àð£À "UÀuÉñÀ ¸À ÄÛw" CvÀ åzÀÄÝ÷ãvÀªÁVvÀÄÛ. EzÀ gÀ ¸À AAiÉ ÆÃd£É ªÀiÁrzÀ ªÀgÀÄ ²æ êÀ ÄwAiÀÄgÁzÀ «ÄÃgÁ gÁªï ºÁUÀ Æ ¸À ĪÀ iÁ gÁeÁ±À APÀ gï. «zÁågÀtÂÚUÀgÀ£ÀÄß ºÉ ÆUÀ ½ ºÀÄjzÀÄA©¹ ªÀ ÄvÀÛ µÀÆÖ M¼Éî AiÀ Ä PÁAiÀÄðPÀæ ªÀÄUÀ ¼À£ÀÄß ºÀ «ÄäPÉƼÀî ®Ä ¥ÉæÃgÉ Ã¦¹zÀ CzsÀ åPÀë ¸À wñï UÉ ÆæãÁxÀ gÀ ¨s ÁµÀ t, CªÀ gÀ PÀ £ÀßqÀ PÁÌV PÁ¼À f, ¸À zÀ ¸ÀågÀ G¥À PÁgÀ ¸À ägÀuÉ, PÁAiÀÄðPÁj ¸À «Äw ¸À zÀ¸ÀåjUÉ ¸À °è ¹zÀ PÀ ÈvÀ dÕvÉ £É gÉ¢zÉ Ý®ègÀ ªÀ Ä£À ߸Àì £ÀÄß ¸À ÆgÉ UÉÆArvÀ ÄÛ.

¢£À zÀ PÀ qÉ AiÀ Ä PÁAiÀ ÄðPÀæ ªÀÄ ²æ à UÀ uÉñï zÉ Ã¸ÁAiÀ iï gÀ ªÀgÀ ¸À AVÃvÀ ¸À AeÉ . ºÀ ®ªÀ Å «zÁågÀ tÂÚUÀgÀ£ÀÄß MAzÉ qÉ ¸É Ãj¹ ¸À ªÀÄƺÀ UÁ£À zÉÆA¢UÉ ±ÀÄgÀ ĪÁzÀ ¸À AVÃvÀ ¸À AeÉ ²æ à UÀ uÉñï zÉ Ã¸ÁAiÀ iï gÀ ªÀgÀ vÁ¼À , ®AiÀ ħzÀ ÞªÁzÀ ¸À AVÃvÀ ¸À ÄzsÉ AiÀÄ ®ºÀ j ¸À ªÀĸÀÛ ¸À ©ü PÀgÀ£ÀÄß vÀ £ÀäAiÀ ÄUÉ Æ½¹vÀ Ä.

"ªÀ ÄAPÀ ÄwªÀÄä£À PÀ UÀÎ", "¥É ÆÃUÀ ¢gɯÉÆ gÀ AUÀ ", "¨ÁgÉ Æà PÀ ȵÀÚ AiÀ Äå", "PÉ ÆÃqÀ UÀ£À PÉ Æý £À ÄAVvÁÛ ", "±À gÀtgÀ ªÀ ZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ" EªÉ à ªÀ ÄÄAvÁzÀ UÁ£À gÀ ¸ÁAiÀ Ä£À ¸À «AiÀÄÄvÁÛ ¸À ©ü PÀgÀÄ ¸À ªÀÄAiÀÄ ªÀÄgÉ vÀÄ vÀ £ÀäAiÀ Ä avÀÛ gÁV D£À A¢¹zÀ gÀÄ.

²æ êÀÄw GµÁ PÉ Æ¯É à ¤zÉ Ãð²¹ ¸À AAiÉ ÆÃf¹zÀ UËvÀ ªÀÄ §ÄzÀ Þ£À «gÀ QÛ AiÀ Ä£À Äß ¤gÀ Ʀ¸À ĪÀ QgÀ Ä£ÁlPÀ "¸Á«£À PÁAiÀÄðPÀæ ªÀÄzÀ PÉ Æ£É AiÀÄ°è PÁAiÀÄðzÀ ²ð ²æ à gÁªÀ Ä gÁªï J®è jUÀ Æ PÁªÀ Å"¤AzÀ F ªÀ AzÀ £Á¥ÀðuÉ ªÀ iÁrzÀ gÀÄ. ¸À AeÉ AiÀ Ä PÁAiÀÄðPÀæ ªÀÄ ªÀ ÄÄAzÀ ĪÀ gÉzÀÄ ²æ ªÀÄwAiÀ ÄgÁzÀ ¯É ÆÃ¥ÁªÀ ÄÄzÁæ zsÀ gï ¤AiÉ ÆÃf¹ «dAiÀ IJæ à UÀÄgÀ ÄzÀ vï ¸À AAiÉ ÆÃf¹zÀ "«WÉ ßñÀé gÁAiÀ Ä ¨sÀ QÛ ¬ÄAzÀ ¥À ÆeÉ , ¸À AvÀ È¦Û ªÀ gÀzÁAiÀ Ä", ²æ êÀ ÄwAiÀ ÄgÁzÀ ªÀ¤vÁ ¨É AUÀ ¼ÀÆgï ¤AiÉ ÆÃf¹ eÉ ÆåÃw Hl, «zÁgÀ tÂÚUÀgÀ ²gÀ ºÀnÖ ¸À AAiÉ ÆÃf¹zÀ "±À gÀtÄ ±À gÀtAiÀ Äå UÀ t£ÁAiÀ ÄPÀ", AiÀ ÄĪÀ ªÀ Ä£ÀgÀ Ad£Á PÁAiÀ ÄðPÀæ ªÀÄ, «zÁågÀ tÂÚUÉAiÀ iÁzÀ £À ªÁå PÁªÀÄvÀ gÀ "UÀ ĪÀ Ää£À PÀ gÉAiÀ Ä¢gÉ ", ²æ êÀ ÄwAiÀÄgÁzÀ £À ªÀÄä vÀ ªÀ j¤AzÀ §AzÀ D±Á CrUÀ ºÁUÀ Æ ªÀ gÀ®Që ÷äà ªÉ APÀ lgÁWÀ ªÀ£ï ªÀ ÄvÀÄÛ ¸À AUÀ rUÀ gÀÄ ºÁrzÀ CzÀ ÄãvÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄUÀ ¼À "d£À ¥ÀzÀ VÃvÉ" ªÀÄvÀ ÄÛ ²æ êÀ ÄwAiÀ ÄgÁzÀ ¨sÁUÁå £ÁUÉ Ã±ï ¤AiÉ ÆÃf¹ ²¯Áà ¨sÀ gÀvÀ£Álå ªÀ ÄvÀ ÄÛ UÁ£À gÀ ¸À ±É ÃRgï ¸À AAiÉ ÆÃf¹zÀ "ªÉ Ärè " £À ÈvÀ åUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸À zÀ¸À ågÀ ªÀ Ä£À gÀAd£É ¸À AeÉ EªÉ ®èªÀÇ ¸É Ãj PÁAiÀÄðPÀæ ªÀÄUÀ ¼ÀÄ ¸À A¥À£ÀߪÁzÀ ªÀÅ. 2011gÀ UÀuÉñÀ ºÀ §âzÀ DZÀ gÀuÉ «dÈA¨sÀ uɬÄAzÀ EzÁzÀ £À AvÀ gÀ ºÉ ¸ÀgÁAvÀ ¥À j¸À ªÀiÁ¦Û AiÀ iÁ¬ÄvÀÄ. QgÀ ÄvÉ gÉ PÀ ¯Á«zÉ , £ÀÈvÀ åUÁwð ºÁUÀ Ä ¸À AVÃvÀ ¥Àæ «ÃuÉ ²æ êÀ Äw £À «ÄvÁ zÉ Ã¸ÁAiÀÄgÀ ¨sÀ gÀvÀ£Álå ¥Àæ zÀ±Àð£À «vÀÄÛ. 30 ¤«ÄµÀ zÀ CªÀ ¢ü AiÀ Ä°è "PÀ qÀUÉÆîvÁgÉ£Àß atÚ ªÉ", "«ÄÃgÁ ¨sÀ d£ï" ªÉ ÆzÀ ¯ÁzÀ ºÁqÀÄUÀ ½UÉ CªÉ ÆÃWÀ ªÁzÀ ¨sÀ gÀvÀ£Álå ¥Àæ zÀ±Àð£À ªÀ iÁr, ²æ êÀ Äw £À «ÄvÁ zÉ Ã¸ÁAiÀ iï £É gÉ¢zÉ Ý®ègÀ ªÉ ÄZÀ ÄÑUÉUÉ ¥ÁvÀ ægÁzÀ gÀÄ.

 rArªÀ Ä

r

¥À Ål 3


»ÃUÀÆ GAlÄ £ÀÆgÉAlÄ £ÀAlÄ PÀ£ÀßqÀzÀ CAlÄ

r

rArªÀ Ä

¥À Ål 4


»ÃUÀÆ GAlÄ £ÀÆgÉAlÄ £ÀAlÄ PÀ£ÀßqÀzÀ CAlÄ

r

rArªÀ Ä

¥À Ål 5


PÀxÉ PÀmÉÆÖÃt §¤ß £É¯É ¥Àæ PÁ±ï ºÉêÀ iÁªÀ w

zs ÁgÀ ªÀ» PÀ xÉ PÀÀ AvÀ Ä-2

EzÉ ÆAzÀ Ä C¥À Ætð PÀ xÉ. ¸À Ä¥ÀÛ ªÁVgÀ ĪÀ PÀ £ÀßqÀ PÀÆlzÀ PÀ xÉUÁgÀ gÀ ¸ÁªÀ ÄxÀ åðªÀ £ÀÄß ¨É ¼ÀQUÉ vÀ gÀ®Ä £À ªÀÄä PÀ £ÀßqÀ PÀÆlzÀ §ºÀ ĪÀ ÄÄR ¥Àæ w¨sÉ AiÀ Ä ¥Àæ PÁ±ï ºÉ êÀ iÁªÀ w CªÀ gÀÄ PÀ nÖzÀ C¥À Ætð PÀ xÉ “£É¯É” AiÀ Ä£À Äß »A¢£À rArªÀ Ä ªÀ¸ÀAvÀ ¸ÀAaPÉ AiÀ Ä°è ¥ÀæPÀn¹zÉ. ªÀ ÄÄA¢£À ¸À AaPÉ AiÀ Ä°è PÀ xÉAiÀ Ä£À Äß ªÀ ÄÄAzÀ ĪÀ gÉAiÀ Ä®Ä ªÀ ÄvÉ ÆÛ§â PÀ vÉUÁgÀ jUÉ CªÀ PÁ±À PÀ °à¹zÁÝgÉ .

“ºÀ ¯ÉÆà ºÉ ÃV¢ÝÃAiÀ iÁ ¥À ÄnÖ ?” aPÀ ÌA¢¤AzÀ ®Æ CªÀ Ää £À £ÀߣÀÄß ¥À ÄnÖ Ã JAzÉ Ã PÀ gÉAiÀ ÄÄwÛ zÀݼÀÄ. ªÉ ÆzÀ ¯É¯Áè ºÁUÉ PÀ gÉzÁUÀ £À £ÀUÉ C¸ÁzsÁgÀ t ¹lÄÖ §gÀ ÄwÛ vÀÄÛ. ¥À ÄnÖ Ã J£À ÄߪÀ ÅzÀ Ä «avÀæ ºÉ ¸ÀgÀÄ J¤¸ÀÄwÛvÀÄÛ. CzÀ Ä ¦æ Ãw¬ÄAzÀ ºÁUÉ PÀ gÉAiÀÄĪÀ ÅzÀÄ. £À£Àß CdÓ£ÀÆ £À £ÀߣÀ Äß ºÁUÉ AiÉÄà PÀ gÉAiÀ ÄÄwÛ zÀÄÝzÀÄ J£À ÄßwÛ zÀݼÀÄ. EzÀÄ C¥ÀgÀÆ¥À PÉÌ vÀ £Àß ªÀ Ä£É AiÀ ĪÀ gÀ §UÉUÉ DPÉ ºÉ üÀ ĪÀ ªÀ iÁvÁVvÀ ÄÛ. EzÉ ÆAzÀ£ÀÄß ©lÖ gÉ DPÉ AiÀ Ä ªÀ Ä£É AiÀĪÀgÀ §UÉUÉ ¨É ÃgÉ K£À£ÀÆß ºÉ üÀ ÄwÛ gÀ°®è. £À «Ää§âgÀ£ÀÄß ©lÖ gÉ E°è £À ªÀÄUÉ ¸À A¨sÀ AzÀ zÀªÀ gÀÄ JAzÀ Ä ºÉ üÀ ®Ä AiÀ iÁgÀ Æ EgÀ °®è . §ºÀ ıÀ B F ¸À AUÀ wAiÀ Ä£À Äß ªÀÄgÉ ªÀiÁa¸À ¯ÉAzÉ Ã DPÉ AiÀ iÁªÀ ¸À A¨sÀ A¢PÀ gÀ §UÉ UÀÆ ªÀ iÁvÀ£ÁqÀ ÄwÛ gÀ°®è ªÉAzɤ¸ÀÄvÀÛ zÉ. £Á£ÀÄ PÁ¯É ÃfUÉ §AzÁV¤AzÀ ®Æ ¥Àæ wà ¸À ® £À£ÉÆßA¢UÉ ªÀ iÁvÀ £ÁqÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ¸À zÁ £À£Àß JZÀ ÑjPÉ AiÀÄ°è EgÀ ¨ÉÃPÉ AzÀ Ä ºÉ üÀ ÄwÛ gÀÄvÁÛ ¼É, NªÉ ÆäªÉÄä £Á£É ãÀÄ aPÀ Ì ºÀ ÄqÀ ÄVAiÀ Ä®è EzÀ £ÀÄß ¥À zÉà ¥À zÉà ºÉ üÀ ĪÀ ÅzÀ PÉÌ JAzÀÄ gÉ ÃV©qÀ ĪÀ ªÀ Ä£À ¸Áì UÀÄvÀÛ zÉ. §ºÀıÀ B DPÉ ªÀ iÁrgÀ §ºÀÄzÁzÀ vÀ ¥Àà£ÀÄß £Á£À Æ ªÀ iÁqÀ ¨ÁgÀ zÉAzÀ Ä ºÁUÉ ºÉ üÀ ÄwÛgÀ¨É ÃPÀÄ. EªÀ £É߯Áè £É£É¹PÉ ÆAqÁUÀ DPÉ UÉãÁVvÀÄÛ JAzÀÄ PÀ AqÀ Ä»rAiÀ ÄĪÀ PÀ ÄvÀ ƺÀ ®ªÁUÀÄvÀÛ zÉ. EzÀ Ä PÉ lÖ PÀ ÄvÀ ƺÀ ®ªÀ ®èªÉ Ã, £À£Àß £É ÊwPÀvÉAiÀÄ£É ß EzÀ Ä ¨sÀ UÀßUÉ Æ½¸À ĪÀ ÅzÀ ®èªÉà JAzÉ ¯Áè C¤¹zÀ gÀÆ, £À £Àß d£À äzÀ gÀ ºÀ¸ÀåªÀÇ EzÀ gÀ¯Éèà CqÀ VgÀ §ºÀ ÄzÀ Ä J£ÀÄߪÀ w¼ÀĪÀ ½PÉ AiÉ Äà F J¯Áè £ÉÊwPÀ vÉAiÀ Ä £É ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ gÀV¹©qÀ ÄvÀÛ zÉ.

fë¸À §ºÀÄzÀ ®èªÉÃ?. PÀ ®à£ÉAiÀ Ä°è K£É à CzÀ gÀÆ ªÁ¸ÀÛ «PÀ vÉUÉ CzÀ gÀ ¥À juÁªÀÄ vÀ lÄÖ ªÀÅ¢®è ªÀ ¯Áè . EAvÀ ºÀ «µÀ AiÀ ÄUÀ ¼À°è ªÁ¸ÀÛ «PÀ vÉVAvÁ PÀ ®à£ÉAiÉ Äà ªÉ ÄîÄ. E£ÀÄß ªÉÄÃ¯É »ÃUÉ AiÉ Äà EzÀ ÄÝ ©qÉ ÆÃt. EµÀ ÄÖ ªÀ µÀð E®è ¢ zÀ Ý vÀ AzÉ ªÀ Ä ÄAzÉ AiÀ Ä Æ £À £À ß ¥Á°UÉ E®è ª É AzÉ Ã w½zÀ ÄPÉ ÆAqÀ gÁ¬ÄvÀÄ. vÀ AzÉ AiÀ Ä£À Äß PÀ ¼ÉzÀÄPÉ ÆAqÀ JµÉ ÆÖà ªÀ ÄPÀ̼ÀÄ §zÀ ÄPÀ ÄwÛ ®è ªÉÃ? £Á£À Æ CªÀ gÀAvÉ AiÉÄà EzÀ ÝgÁ¬ÄvÀ Ä. E£ÀÄß CªÀ Ää£À §UÉ UÀÆ K£À Æ w½zÀ ÄPÉ Æ¼ÀÄîªÀÅzÀ Ä ¨É ÃqÀ . DPÉ ªÉ ÆzÀ ®Ä K£É à ªÀ iÁrzÀ ÝgÀÆ FUÀ DPÉ £À£ÀߣÀ Äß UÁqsÀ ªÁV ¦æ Ãw¸ÀĪÀ, ¨É ZÀÑ£ÉAiÀ Ä M®«¤AzÀ £À £ÀߣÀÄß §A¢ü ¹gÀ ĪÀ , £À£Àß ¸ÀÄRªÀ £ÀÄß EªÀ ÄärUÉ Æ½¹, zÀ ÄBRzÀ °è £À£ÀߣÀ Äß ¸À AvÉʸÀĪÀ ¦æ ÃwAiÀÄ CªÀ Ää. ªÀ ÄvÉ Û ºÁUÉ £É ÆÃrzÀ gÉ CªÀ Ää £À £ÀUÉ AiÀ iÁªÀ ÅzÀ gÀ°è AiÀ ÄÆ PÀ rªÉÄ ªÀ iÁr®è . E°è J¯Áè ªÀ ÄPÀ ̼ÀÄ ¨É ¼ÉAiÀ ÄĪÀ ÅzÀ QÌAvÁ £À£À ߣÀÄß ºÉ ZÁÑ VAiÉÄà ¨É ¼É ¹zÁݼÉ. £À £Àß aPÀ ÌA¢£À °è £À £ÀUÉÆøÀ ÌgÀ vÀ £ÀVµÀÖ «®è ¢zÀ ÝgÀÆ EAVè Ãµï ¹¤ªÀ iÁUÀ ¼À£ÀÄß £É ÆÃrzÁݼÉ. JµÉÖ Ã ºÀ t RZÁðzÀ gÀÆ £À £ÀVµÀÖ ªÁzÀ ¸À AVÃvÀ UÁgÀ gÀ PÁ£À ì mïðUÀ ½UÉ PÀ gÉzÀÄPÉ ÆAqÀ ÄºÉ ÆÃVzÁݼÉ. CªÉ ÄÃjPÁ AiÀ ÄÆgÉ Ææ£À ªÀ ÄÄRå ¸À ܼÀUÀ¼À£É߯Áè FUÁUÀ ¯Éà £É ÆÃrAiÀ iÁVzÉ . EµÀ ÄÖ ªÀ µÀ ð vÀ AzÉ ¬Ä®è ªÉ £ÀÄߪÀ PÉ ÆgÀvÉ AiÉ Äà £À £ÀUÁUÀ zÀAvÉ ¨É ¼É¹zÁݼÉ. CAvÀ ºÀzÀ gÀ°è FUÀ AiÀ iÁPÉ E®è zÀÝ£ÀÄß ªÀ Ä£À ¹ìUÉ ºÀ aÑPÉÆAqÀ Ä PÉ ÆgÀUÀÄwÛ zÉÝãÉ. £À£Àß ªÉÄÃ¯É £À £ÀUÉà ªÀ ÄgÀÄPÀ §gÀ ¯ÉAzÀÄ »ÃUÉ ªÀ iÁqÀ ÄwÛ zÉ Ý£ÉAiÉÄà ºÉ ÃUÉ? E£ÁßzÀ gÀÆ F ºÀ ÄZÀÑ £ÀÄß ©qÀ ¨ÉÃPÀ Ä. PÀ ®à£ÉAiÀÄ zÀÄgÀ AvÀ UÀ¼ÀÄ PÀ ®à£ÉAiÀ Ä°è AiÉÄà DzÀ gÉ JµÉ ÆÖà gÀ ºÀ¸À åUÀ¼ÀÄ §AiÀ įÁUÀ ĪÀ vÀ £ÀPÀ £À ªÀÄä PÀ ÄvÀ ƺÀ ®ªÀ£ÀÄß EgÀ °. CªÀ Å ¤dªÁUÀ ĪÀ ÅzÀ Ä ¨É ÃqÀ . N, ªÀ ÄgÀvÉà ºÉ ÆìÄvÀÄ. ¨É ½UÉ Î ¥É Æö¹zÀ gÀÆ MªÉ ÆäªÉÄä D gÀ ºÀ¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉ Ã¢¹zÀ ªÉÄÃ¯É EzÀ£ÀÄß CªÀ Ää£ÉÆA¢UÉ ¸À jAiÀ iÁV ªÀ iÁvÀ £ÁqÀ ®Ä DUÀ ¯Éà E®è. FUÀ ¯ÁzÀ gÀÆ DPÉ w½zÀ ÄPÉ Æ¼Àî ¢zÀ ÝgÉà M¼É î AiÀ Ä¢vÀ ÄÛ J£À ÄߪÀ AvÁUÀ ÄvÀÛ zÉ. £Á£À Æ £À £Àß d£À äzÀ AiÉ ÆA¢UÉ ªÀ iÁvÀ£ÁqÀ ¨ÉÃPÀÄ. gÀ ºÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß w½zÀ ÄPÉ ÆAqÀ ªÉÄÃ¯É CzÀ Ä £À£Àß §UÉ UÉ £À£ÀUÉà C¸À ºÀå ºÀ ÄnÖ ¸ÀĪÀ AvÁzÀ gÉ K£À Ä ªÀ iÁqÀĪÀ ÅzÀ Ä? J¤¸À ¢gÀ zÀÄ. ªÀÄvÉÛ CªÀ Ää£À §UÉ UÉ vÀ£Àä¬Äà vÀ £Àß qÁ«ÄðljAiÀ Ä PÉ ÆÃuÉ UÉ §gÀ ÄwÛ zÀÝ ºÁUÉ DPÉ AiÀÄ FVgÀ ĪÀ ¨ÁAzsÀ ªÀå, UËgÀ ªÀ, CAvÀ BPÀ gÀt J¯Áè ºÉ ÆÃV DPÉ AiÀ Ä §UÉ UÉ zÉé õÀ ¸É ¯ï¥sÉ Æä£À PÀ gÉUÀAmÉ ¨Áj¸À vÉÆqÀ VvÀ Ä. CªÀ Ää£Éà EgÀ ¨É ÃPÉ AzÀ ÄPÉ ÆAqÀ ªÀ¼ÀÄ ºÀ ÄlÄÖ ªÀ ºÁUÁzÀ gÉ K£À Ä ªÀ iÁqÀ ĪÀ ÅzÀÄ? £À «Ää§âjUÉ M§âgÀ£ÉÆߧâgÀÄ ©lÖ gÉ vÀ£Àß PÉ ÊaîªÀ£ÀÄß ªÉ ÄÃf£À ªÉ ÄðlÄÖ ºÁ¹UÉ AiÀ Ä ªÉÄÃ¯É PÀ ĽvÀ ÄPÉ Æ¼À ÄîvÁÛ £À ªÀÄäªÀgÉ£ÀÄߪÀ ªÀgÀÄ Erà dUÀ wÛ£À°è AiÀ iÁgÀ Æ E®è . FUÀ £À «Ää§âgÀ ªÀ ÄzsÉ å “ºÀ ¯ÉÆÔ JAzÀ ¼ÀÄ. “E¸ï ¢¸ï vÀ£À ä¬ÄÔ D PÀ qɬÄAzÀ §AzÀ zsÀ é¤ ¸À A§AzsÀ PÉ lÖgÉ F ¥Àæ ¥ÀAZÀ zÀ°è E§âgÀÆ MAnAiÀ iÁV©qÀÄvÉÛ ÃªÉ . ºÁUÉ AiÀ iÁgÉ Æà C¥À javÀ UÀ AqÀ ¹£À zÀÄ. ¥À PÁÌ £À Æå EAUÉ è Aqï GZÁÑ gÀuÉ. DzÀ gÉ CªÀ Ää£À §UÉ UÉ K£ÁzÀgÀÆ ¨É ÃqÀ ªÁzÀ zÀÄÝ, »Ã£ÁAiÀ ĪÁzÀ zÀÄÝ £À £ÀUÉ w½zÀ gÉ vÀ£Àß ºÉ ¸ÀgÀ£ÀÄß ¸Àà µÀÖ ªÁV, ¸À gÁUÀ ªÁV GZÀÑ j¹zÀ ÝgÀÄ. AiÀ iÁjgÀ §ºÀÄzÀÄ DPÉ AiÀÄ£À Äß ªÉ ÆzÀ °£À AvÉ ¥Áæ ªÀ iÁt PÀªÁV, ªÀ Ä£À B¥À ƪÀ ðPÀ ªÁV E£À Äß JAzÀ ÄPÉ Æ¼À ÄîwÛzÀÝAvÉ AiÉ Äà MªÉÄä¯Éà £À ÆgÉ AlÄ AiÉ ÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ vÀ ¯ÉUÉ £À ÄVÎ ªÀ ÄÄAzÉ AiÀÄÆ ¦æ Ãw¸À ®Ä £À ¤ßAzÀ ¸ÁzsÀ åªÉ Ã?. DPÉ AiÀ Ä£À Äß ªÀÄÄAzÉ AiÀ ÄÆ §ªÀ ½§AzÀ AvÁ¬ÄvÀ Ä . JzÉ §rzÀ Ä PÉ Æ¼À î vÉ ÆqÀ V vÀ Ä . K£À £À Æß UËgÀ ªÀªÁV PÁt®Ä ¸ÁzsÀ åªÉ Ã? CxÀ ªÁ vÁ¬Ä J£À ÄߪÀ ªÀ ĪÀ ÄvÉ £À £Àß F ¤jÃQë ¸À¯ÁgÀ zÀªÀ ¼ÀAvÉ PÀ µÀÖ¥ÀlÄÖ “ºÀ Æ E¸ï ¢¸ï” JAzÀ ¼À Ä J¯Áè ªÀ iÁ£À ¹PÀ vÀ ĪÀ ÄÄ®UÀ ¼À£ÀÄß vÀĽzÀ Ä ºÁQ©qÀ ĪÀ µÀÄÖ ±À QÛ±Á° ªÀ ÄÄAzÀ ĪÀgÉAiÀ ÄĪÀ ÅzÀ Ä... AiÀ iÁVgÀ §®è zÉÃ?. NªÉ ÆäªÉÄä EªÀ ÅUÀ ¼À£É߯Áè w½zÀ ÄPÉ Æ¼À ÄîªÀ, ¥À jÃQë ¸ÀĪÀ G¸Á§j £À£ÀUÉÃPÉ ¨É ÃPÀ Ä J¤¸ÀÄvÀÛ zÉ. EµÀ ÄÖ ªÀ µÀð EzÀ ÝAvÉ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ AiÀ ÄÆ KPÉ EgÀ ¨ÁgÀ zÀÄ. EªÀ ÅUÀ ¼À£É߯Áè vÀ ¯ÉUÉ ºÀ aÑPÉ ÆAqÀÄ £Á£É ÃPÉ ¸ÀĪÀÄä£É MzÁÝqÀÄwÛ zÉÝÃ£É . ¨É ÃqÀ zÀÝ£ÀÄß ªÀ Ä£À ¹ìUÉ ºÀ aÑPÉÆAqÀ Ä CzÀ gÀ §UÉ UÉ PÉ ÆgÀ UÀĪÀ ÅzÀ gÀ¯Éèà K£É Æà ªÀ Äd EzÉ JAzÉ ÃPÉ £À£ÀUÀ¤ß¸À ÄwÛ zÉ. £Á£É Ƨâ zÀ ÄgÀ AvÀ zÀ £ÁAiÀ ÄQ JAzÀÄ ªÉ ÄgÉ AiÀ ÄĪÀ vÀ ªÀPÀªÉÃ?. £Á£É AxÁ «avÀæ zÀ ºÀ ÄqÀ ÄV. EAvÀ ºÀªÉà AiÉ ÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¨É ÃqÀ zÀ ¸À ªÀÄ¸É å, ªÉʪÀÄ£À ¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß £À £Àß ªÀ ÄÄAzÉ vÀ AzÉ ÆrØ EgÀ ĪÀ M§â CªÀ Ää¤AzÀ ®Æ zÀ ÆgÀ ªÁUÀĪÀ AvÁzÀgÉ, M¨É ÆâAnUÀ ¼ÁV F «±Á® ¥Àæ ¥À AZÀ zÀ°è ºÉ ÃUÉ AzÀ Ä ¨Á¼ÀĪÀ ÅzÀ Ä. ¨É ÃqÀ , F AiÀ iÁªÀ ¸À ºÀªÁ¸À ªÀÇ ¨É ÃqÀ . CªÀÄä£À §UÉ UÉ K£À Æ w½zÀ ÄPÉ Æ¼À ÄîªÀÅzÉ Ã ¨É ÃqÀ. £À£Àß d£À ä gÀ ºÀ¸ÀåªÁVAiÉÄà G½AiÀ Ä°. CzÀ gÀ §UÉV£À PÀ ®à£ÉUÀ¼À°èAiÉÄ rArªÀ ÄEzÉÆAzÀÄ C¥ÀÇtð PÀxÉ. F PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ EZÉÒ¬ÄgÀĪÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ$É ¸ÀA¥ÀQð¹. dindima@vidyaranyakannadakuta.org

r

¥À Ål 6


D±ÀÄ PÀ«vÉ ¥Àæ wAiÉ Æ§âgÀ JzÉ AiÀ Ä®Æè M§â PÀ « ªÀÄ®VzÁÝ£É! AiÀ iÁªÀ ÅzÉ Æà MAzÀÄ zÀȱÀ å, MAzÀ Ä WÀ l£É , ªÀ Ä£À PÀ ®PÀ ĪÀ MAzÀÄ ¨s ÁªÀ £É, CxÀ ªÁ MAzÀÄ ±À §Ý D PÀ «AiÀ Ä£À Äß §rzÉ ©â¸À §ºÀÄzÀÄ! ¤ªÉ Æä¼ÀUÉ ªÀÄ®VgÀ ĪÀ PÀ «AiÀÄ£À Äß J©â¸ÀĪÀ GzÀ AiÀ ÄgÁUÀ ªÁV §A¢zÉ F D±À Ä PÀ «vÉ CAPÀ t. F ªÉ ÆzÀ ¯Éà ¸À Æa¸À ¯ÁzÀ MAzÀ Ä ¥À zÀ CxÀ ªÁ ¥À zÀ¥ÀÄAdªÀ £ÀÄß M¼À UÉÆAqÀ PÀ «vÉ AiÀ Ä£ÀÄß gÀ a¸À ®Ä ¤ªÀÄVzÉ Æ DºÁé £À!

“PÀ gÀÄt ¸ÀÄ £À £ÀVà ªÀ gÀªÀ ºÉ à ¢Ã£À zÀ AiÀ iÁªÀ ÄAiÀ Ä” JA§ ¥À zÀ¥ÀÄAdPÉÌ ºÉ ÆAzÀ ĪÀ PÀ ªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉ ÆÃjzÉ ÝªÀÅ. CzÀ PÉÌ GvÀÛ gÀªÁV §AzÀ PÀ «vÉ UÀ½ªÀ Å. ¥À zÀ¥ÀÄAdPÉ Ì ¥Éæ ÃgÀ uÉ ¥À zÀå ©. Dgï. ®PÀë ÷ätgÁªï CªÀgÀzÀÄ.

«£À AiÀ ÄzÀ ¥ÀgÀªÀiÁªÀ¢ü £À ½¤ ªÉ ÄÊAiÀÄ

PÉ ÆqÀÄ £À £ÀVà ªÀ gÀªÀ zÉ ÃªÀ ºÉ à ¢Ã£À zÀ AiÀ iÁªÀ ÄAiÀ Ä ¨sÁªÀ

wæ ªÉÃt ²æ äªÁ¸À gÁªï

PÀ gÀÄt ¸ÀÄ £À£ÀVà ªÀ gÀªÀ, ºÉ à ¢Ã£À zÀ AiÀ iÁªÀ ÄAiÀ Ä PÉ Ã¼É £Á£ÀÄ C¼ÀvÉ «ÄÃj ; N¢ £É ÆÃqÀ Ä ªÀ Ä£À «AiÀ Ä

F ¯É Ê£ÀÄ ºÉ ÆqÉ zÉà ¨sÀ ¸Áä¸ÀÄgÀ ªÀ gÀ ¥À qÉzÀzÀÄÝ ªÀ gÀ PÉ ÆlÖ ²ªÀ £À£Éßà §Æ¢ ªÀ iÁqÀ ®Ä ºÉ ÆÃzÀ zÀÄÝ PÉ ÆqÀÄ £À £ÀVà ªÀ gÀªÀ zÉ ÃªÀ ... EzÉ Ã ¯É Ê£ÀÄ ºÉ ÆqÉ zÀÄ gÁªÀ t DvÀ ä°AUÀ ¨É ÃrzÀ ÄÝ »gÀ tå PÀ ²¥À ÄUÀ Æ UÉ ÆvÀÄÛ F ¯É Ê£À Ä zÉ ÃªÀgÀ£Éßà ¢ü PÀÌj¹zÀ£À ®è CªÀ £ÀÄ CA¢¤AzÀ EA¢£À ªÀ gÉUÀÆ F ¯É Ê£À Ä ºÉ ÆrÃvÁ£É à EzÁÝgÉ PÀ lÄPÀ gÀÄ, PÉ ÃrUÀ ¼ÀÄ, GUÀæ gÀÄ, £À gÀºÀAvÀ PÀgÀÄ gÁdQÃAiÀ Ä zsÀ ÄjÃtgÀ Ä ªÀ gÀ PÉ ÆnÖ zÉÝà PÉ ÆnÖ zÀÄÝ zÉ ÃªÀ gÀÄ "Cw «£À AiÀ ÄA zsÀ ÆvÀ ð ®PÀë tA" C£É Æßà UÁzÉ zÉêÀ jUÉ AiÀ iÁgÀ Æ ºÉ ýPÉ ÆnÖ ®èªÉ?

PÀ gÀÄt ¸ÀÄ £À £ÀVà ªÀgÀªÀ ºÉ à ¢Ã£À zÀ AiÀ iÁªÀ ÄAiÀ Ä ¤ÃvÀ zsÀ £ÀAdAiÀ Ä PÀ gÀÄt ¸ÀÄ £À£ÀVà ªÀ gÀªÀ, ºÉ à ¢Ã£À zÀ AiÀ iÁªÀ ÄAiÀ Ä PÀ 鴃 EqÀÄªÉ £Á ¤£À ß°è ¸À zÁ, N £À £Àß ¥ÀwzÉêÀ

¨É ÃqÀ £À £ÀUÉ zÀ ÄqÀ ÄØ PÁ¸À Ä ; ¨É ÃqÀ £À£ÀUÉ §AUÀ¯É ¤£À ß PÀgÀÄuÉ £É gÀ½£À °è , ¸À zÁ £Á£À Ä vÀ AUÀ¯É? ¨É ÃqÀ £À £ÀUÉ ªÀ dæzÉÆqÀ ªÉ ; ¨É ÃqÀ £À£ÀUÉ a£À ߪÀ Å ¹UÀ ° ¸ÁPÀÄ JgÀ qÀÄ ºÉ ÆvÀÄÛ ; ºÉ ÆmÉÖ vÀÄA§ C£À ߪÀ Å E®è ªÉ à E®è £À£ÀUÉ ; ªÀgÀªÀ ¥À qɪÀ ºÀ A§® EgÀ ®Ä ¤Ã£À Ä ¨É£À ß »AzÉ ; PÉ ÆqÀ ÄvÀ ¸ÀvÀvÀ ¨É A§® PÉ ÆnÖ gÀÄªÉ ¤Ã£É à £À £ÀUÉ ; PÉ Ã¼À zÉAiÉ Ä J®è ªÀ PÉ ÆqÀĪÀ Å¢gÀ ®Ä ¤Ã£É à PÉ ÆqÀÄ ; ¤Ã£À Ä J®è §®è ªÀ! ¨É ÃqÀ¯ÉÃPÉ CªÀ gÀ EªÀ gÀ ; ºÀ ®ªÀ Å ºÀ vÀÄÛ zÉêÀ gÀ? aAvÉ AiÉÄÃPÉ ¢£À ªÀÅ EgÀ ®Ä, eÉ ÆvÉ UÉ £À £Àß ²æ êÀ gÀ!

¤£À UÉÆvÀ ÄÛ £Á£É µÀÄÖ PÉ ÆæµÉ× AiÉ ÄAzÀÄ £À£ÀUÉÆvÀ ÄÛ ¤Ã £À £Àß ¥À jÃQë ¹wgÀ ÄªÉ AiÉ ÄAzÀÄ ©lÄÖ ©qÀ AiÀ Äå ¤¤ßà ¯É PÁÌZÁgÀ zÀ ©UÀ ĪÀ iÁ£À ¸À qÀįÁV¸À AiÀÄå ¤£À ß ªÁ¯É mï £À ¤£À UÉÆvÀ ÄÛ F ªÀÄÄvÀÄÛgÀvÀßUÀ ½VAvÀ §ºÀ ¼À vÀ ÄnÖ £À¤ßà ¦æ çÃwAiÀÄ §ÄnÖ

vÀ AzÀ gÉ ¤Ã MAzÀ Ä ªÉ ÄʸÀ ÆgÀ Ä ¹¯ïÌ ¹ÃgÉ ¤ÃqÀĪÀ ¼ÀÄ ¤£À UÉ vÀ A¥ÁzÀ ¤ÃgÀ F ¤ÃgÉ

PÀ gÀÄt ¸ÀÄ £À£ÀVà ªÀ gÀªÀ ºÉà ¢Ã£À zÀ AiÀ iÁªÀÄAiÀÄ PÀ 鴃 EqÀÄªÉ £Á ¤£À ß ªÉ ÄÃ¯É Ã ¸À zÁ, N ¥À wzÉ ÃªÀ

¤ÃrzÀ gÉ £À£ÀUÉÆAzÀ Ä ªÀ ÄÄwÛ £À ºÁgÀ ªÀ iÁr w¤¸À ÄªÉ £Á ¤£ÀUÉ ©¹AiÀ iÁzÀ C£À ß ¸ÁgÀ

ªÀ ÄgÉ AiÀ Ä¢gÀ Ä £À «Ää§âgÀ d£Áäd£ÁäAvÀ gÀzÀ ¸À A¨sÀ AzÀ «zÀÄ ¥Àæ w d£À äzÀ®Æ ¤Ã £À£À ß ªÀ gÀ£Éà £Á PÉ Ã¼À ĪÀ Å¢µÉÖ ªÀgÀªÉ à PÀ gÀÄt ¸ÀÄ £À£ÀVà ªÀ gÀ£À ºÉ à ¢Ã£À zÀ AiÀ iÁªÀ ÄAiÀ Ä PÀ 鴃 EgÀ ° ¸À zÁ N PÀ gÀÄuÁªÀ ÄAiÀ Ä.

ªÀ iÁr¹zÀgÉ £À £ÀUÉÆAzÀÄ ªÀ dæzÀ ¸À gÀ §r¸À ÄªÉ £Á ¤£À UÉ ºÁ®ÄªÉ ƸÀ gÀ vÉ Ær¹zÀ gÉ £À £ÀUÉ a£À ßzÀ ¯É ÆïÁPÀ vÀ gÀÄªÉ £Á ¤£À UÉ «¼Éî zÀ rPÀ rArªÀ Ä

K£À ¨É ÃqÀ ° ¤£À ß?

r

¥À Ål 7


D±ÀÄ PÀ«vÉ ºÉ à ¢Ã£À zÀ AiÀ iÁªÀ ÄAiÀ Ä PÀ £À PÀ wgÀ ĪÀ įÉ

PÀ gÀÄt ¸ÀÄ gÁfêï PÀĪÀiÁgï

£À ªÀÄÆäj£À mÁæ ¦ü Pï ¨ÉÃPÉ ÆÃ, ¦üæ ÃªÉ Ã£À ¦üæ ÃqÀ ªÀiï ¸ÁPÉ Æà §zÀ ÄQ£À ºÁ¢ ªÀ iÁvÀæ ¸À ÄUÀ ªÀÄ ªÀ iÁqÀÄ ºÉ à ¢Ã£À ªÀÄAiÀ Ä|| ¥À ƪÀ ðzÀ °è ¥À²ÑªÀÄzÀ ¥Á®£É AiÉ ÆÃ, ¥À²Ñ ªÀÄzÀ °è ¥À ƪÀ ðzÀ ¥À gÀA¥À gÉAiÉ Æà ¸À A¸À ÌöÈw-¸À A¸ÁÌgÀUÀ¼À §Ä£Á¢ ¤ÃqÀ Ä ºÉ à ¢Ã£À ªÀÄAiÀÄ|| ¸À ÄSÁrAiÀ iÁzÀ f¯É éAiÉ ÆÃ, «zÁåyð¨sÀ ªÀ£ÀzÀ ªÀĸÁ¯É AiÉ Æà fêÀ £ÀzÀ°è ªÀ iÁvÀæ ¹»-SÁgÀ «ÄvÀ ªÁVgÀ ° ºÉà ¢Ã£À ªÀÄAiÀ Ä|| ºÁ°ªÀ ÅqÉ ÆØà ¨Á°ªÀ ÅqÉ ÆØÃ, ±Á¹Û çÃAiÀ ÄªÉ Çà ¥sÀ ÆåµÀ £ï ¸À AVÃvÀ ªÉÇà JAzÉ AzÀ Æ ¸ÁåAqÀ ¯ïªÀ Åqï£À WÀ ªÀÄ EgÀ ° ºÉ à ¢Ã£À ªÀÄAiÀÄ|| DqÀ ĨsÁµÉ ¹jUÀ £ÀßqÀ ªÉÇ CªÉ ÄjPÀ £ÀßqÀ ªÉÇ, DAUÀè ªÉÇà PÁAUÀè ªÉÇà ¤gÀ AvÀgÀ PÀ £ÀßqÀ zÀ PÀ ®gÀ ªÀ EgÀ ° ºÉ à ¢Ã£À ªÀÄAiÀÄ||

M¨ÁªÀ ÄAUÉ ¸Àé ®àªÁzÀ Ææ §Ä¢Þ PÉ ÆqÀÄ M¸ÁªÀÄAUÉ £À gÀPÀzÀ¯Áè zÀÆæ ªÀ ÄÄQÛ PÉ ÆqÀ Ä ¥À Äqs Áj d£À PÉÌ ªÉÄʪÀ Ä£À zsÀ £À ±À Ä¢Þ PÉ ÆqÀÄ ºÀ eÁgÉ zÀ ¼ÀPÉÌ §ºÀ ĨsÀ Äd ±À QÛ PÉ ÆqÀÄ UÀ AqÀ¤UÉ ªÀ iÁvÀÄ PÉ Ã¼É Æ ºÉ AqÀ w PÉ ÆqÀÄ ºÉ AqÀwUÉ ªÀ iÁvÀÄ «ÄÃgÀ zÀ UÀ AqÀ £À PÉ ÆqÀ Ä »jAiÀ ÄgÀ ªÀ iÁvÀ Ä PÉ Ã¼É Æ ªÀ ÄPÀ ̼À PÉ ÆqÀÄ ªÀ ÄPÀ ̽UÉ ¤Ãw PÀ °¸ÀĪÀ UÀ ÄgÀÄUÀ ¼À PÉ ÆqÀ Ä AiÀ ÄÆgÉ Ææ£À £À PÁ̸ÀÄ ¥Á¥À gÀÄ zÉ Ã±À UÀ½UÉ vÉÊ®zÀ CªÀ Ä°£À °è ¨sÀ AiÀ Ä ºÀgÀ qÀĪÀ PÉ ÃqÀ ÄUÀjUÉ PÀ gÀÄt ¸ÀÄ ¸À Ä¥Àæ eÉßAiÀ Ä N ¢Ã£À zÀ AiÀ iÁªÀÄAiÀÄ dUÀ zÀ °è gÁf¸À ° ±ÁAw ¸À zÁ¸À ªÀÄAiÀ Ä

zÀ ÆgÀ ªÀ iÁqÀÄ ªÀÄ£À zÀ E§âA¢AiÀ Ä, ¨ÉÃqÀ J£À UÉ F wæ±ÀAPÀÄ ¸À éUÀð ¸À ¥ÀÛ ¸ÁUÀ gÀzÁZÉ UÉÆà FZÉ UÉÆà K¯É Æèà MAzÉ qÉ ªÀ Ä£À PÀ gÀÄt ¸É£ÀUÉ ºÉ à ¢Ã£À zÀ AiÀ iÁªÀ ÄAiÀ Ä|

ªÀ ÄÄA¢£À D±À Ä PÀ «vÉ «¨sÁUÀPÉÌ ²Ã¶ðPÉ “¤£À ß £É £À¥ÀÄ”

r

rArªÀ Ä

¥À Ål 8


D±ÀÄ PÀ«vÉ ¥À wßAiÀ Ä ¥ÁæxÀð£É

ªÀ ÄÆgÀ Ä ¨É ÃrPÉ UÀ¼ÀÄ ¦.J¸ï.ªÉ ÄÊAiÀ Ä

©. Dgï. ®PÀë÷ätgÁªï

PÉ ÆqÀÄ £À £ÀVà ªÀ gÀªÀ zÉ ÃªÀ ºÉ à ¢Ã£À zÀ AiÀ iÁªÀ ÄAiÀ Ä ¨sÁªÀ

PÀ gÀÄt øÀ Ä £À£ÀVêÀ gÀªÀ, ºÉ à ¢Ã£À zÀ AiÀ iÁªÀ ÄAiÀ Ä zÉ ÃªÀ , ¸À zÁ £À£Àß ªÀÄÄ¶Ö AiÀ Ä°è gÀ° £À£Àß ¥À wAiÀ Ä fêÀ .

MAzÀ ®è ¥Àæ ¨sÀÄ JgÀ qÀ®è zÉ ÃªÀ ªÀ ÄÆgÀ Ä ªÀ gÀUÀ¼À ¨É ÃqÀÄwzÉ F fêÀ zÀ QëuÉUÁV qÉ Æ£É Ã±À£ï ¥Éè ÃlÄ vÀ AzÁUÀ CzÀ Ä PÀ tÂÚUÉ PÁtzÀ AvÉ £À £Àß PÀ ÄgÀÄqÀ£À ªÀ iÁqÀ AiÀ iÁå Q« PÉ ÆgÉ AiÀ ÄĪÀ ªÀ lUÀ ÄlÄÖ ªÀ d£À UÀ¼À ªÀ ÄzsÉ å vÀ¯É £É ÆêÀ Å §j¸À ĪÀ C¥À ¸ÀégÀzÀ ¸À AVÃvÀ zÀ ªÀÄzsÉ å £À£Àß QªÀ ÅqÀ£À ªÀ iÁqÉ Æ ªÀ iÁgÁAiÀ iÁ PÁ®Ä PÉ gÉzÀÄPÉ ÆAqÀ Ä, ¨Á¬Ä vÉ gÉzÀÄPÉ ÆAqÀ Ä ¸À ĪÀ Ää£É d£À dUÀ ¼ÀPÉÌ §AzÁUÀ ªÀ iË£À A PÀ ®ºÀ A £Á¹Û JAzÀ AvÉ £À£Àß ªÀ ÄÆPÀ £À ªÀ iÁqÀ AiÀ iÁå

¸À AeÉ AiÀ iÁzÉ ÆqÀ£É £À £Àß ¥À wgÁAiÀÄ ºÉ ÆÃUÀ zÀ AvÉ D PÀè ©âUÉ, E¹à ÃmÁlzÀ UÀ ©âUÉ, ºÉ ¼ÀªÀ£À ªÀ iÁqÉ ÆÃ, vÀ AzÉ Ã, UÀ AqÀ£À ºÉ ¼ÀªÀ£À ªÀ iÁqÉ Æà EAzÉ Ã. ¨É ÃgÉ ºÉ tÄÚUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥À wgÁAiÀÄ Dr¸À zÀ AvÉ PÀ tÚ, ºÀ Ær¸À zÀAvÉ ªÀÄ£À ¸À£Àß, PÀ ÄgÀÄqÀ£À ªÀ iÁqÉ ÆÃ, vÀ AzÉÃ, UÀ AqÀ£À PÀ ÄgÀÄqÀ£À ªÀ iÁqÉ ÆÃ, EAzÉ Ã. NUÉ ÆqÀ zÀAvÉ £À£À ¥À wgÁAiÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ PÀ ÆVUÉ, CªÀ ¼À ¦æ ÃwAiÀ Ä ¸É ÆÃVUÉ , QªÀ ÅqÀ £À ªÀ iÁqÉ ÆÃ, vÀ AzÉ Ã, UÀ AqÀ £À QªÀ ÅqÀ £À ªÀ iÁqÉ Æà EAzÉ Ã.

PÉ ÆqÀÄwÛ Ã vÁ£É £À £ÀVà ªÀ gÀªÀ zÉ ÃªÀ ¢Ã£À zÀ AiÀ iÁªÀ ÄAiÀ Ä ¨s ÁªÀ

JzÀ ÄgÁqÀ zÀAvÉ £À £Àß ¥À wgÁAiÀÄ £À£Àß AiÀ iÁªÀ ÅzÉ Ã £ÀÄrUÉ, AiÀ iÁªÀ ÅzÉ Ã £À qÉUÉ, ªÀ ÄÆPÀ £À ªÀ iÁqÉ ÆÃ, vÀ AzÉÃ, UÀ AqÀ£À ªÀÄÆPÀ£À ªÀiÁqÉ Æà EAzÉ Ã.

ªÀ ÄÄA¢£À D±À Ä PÀ «vÉ «¨sÁUÀPÉÌ ²Ã¶ðPÉ “¤£À ß £É £À¥ÀÄ”

r

rArªÀ Ä

¥À Ål 9


£ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ

ºÉʸÀÆÌï ªÀÄÄV¹ vÀªÀÄä ªÀÄÄA¢£À ¨s À«µÀå gÀƦ¸À®Ä PÁÉÃdÄ ªÉÄlÖ®Ä ºÀwÛ gÀĪÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ±ÀĨs Á±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¤T¯ï ¨É ÊAiÀ ÄtÚ ±ÁgÀ zÁ ªÀ ÄvÀ ÄÛ £À gÀ¹AºÀ AiÀ Äå ¨É ÊAiÀ ÄtÚ CªÀ gÀ ªÉƪÀ ÄäUÀ

«zÁå±À APÀgï ºÁUÀ Æ ¸À ÄzsÁgÁt ¨É ÊAiÀ ÄtÚ CªÀ gÀ ªÀ ÄUÀ ¤T¯ï ¨É ÊAiÀ ÄtÚ F ªÀ µÀð dÄ¯É Ê wAUÀ ½£À °è PÁå° ¥sÉ ÆäðAiÀ iÁzÀ ¸Áå£ï ¥s Áæ£ï¹¸É ÆÌãÀ °è £À qÉ zÀ ªÀ iÁågÀxÁ£ï£À °è 26 ªÉ ÄÊ°UÀ ¼À NlªÀ £ÀÄß 3 UÀ AmÉ 24 ¤«ÄµÀ UÀ¼À°è ªÀ ÄÄV¹zÁÝ£É. ¤T¯ï FUÀ aPÁUÉ ÆÃzÀ °è gÀĪÀ Northwestern University AiÀ Ä°è Industrial Engineering and Mathematical Methods in the Social Sciences (MMSS)£À °è ªÉ ÄÃdgï ªÀ iÁqÀ °zÁÝ£É.

PÁÉÃdÄ ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ

E£ÀÄß EªÀgÀzÉÃ

PÁÉÃdÄ ªÀÄÄV¹ vÀªÀÄäzÉà fêÀ£À gÀƦ¸À®Ä ºÉÆgÀngÀĪÀ F AiÀÄĪÀwAiÀÄjUÉ ±ÀĨs Á±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ

±À Èw CdÓA¥À Ägï

¸Áéw ²æÃzsÀ gÀ

±À Èw gÁªï

¸À vÀå²æà ªÀ ÄvÀ ÄÛ ²æ ÃzsÀ gÀ vÀ A¨ÁgÀ ½î CªÀ gÀ ªÀ ÄUÀ ¼ÀÄ

gÁzs À ªÀ ÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À gÁªï CªÀ gÀ ªÀ ÄUÀ ¼ÀÄ

¸À ÄeÁvÀ ªÀ ÄvÀÄÛ zÀ vÀÛªÀÄÆwð CdÓ A¥À Ägï CªÀ gÀ ªÀ ÄUÀ ¼ÀÄ

Swathi graduated with a degree of Juris Dotor (JD) from Depaul university in May 2010.

Shruthi majored in psychology with distinction & concentrated in molecular and cellular biology.

Shruthi graduated from the University of Illinois at Chicago in May of 2011 with a Bachelor of Science degree in Accounting.

She has just taken the Illinois Bar exam and passed with flying colors.

She wrote a Bachelors Thesis on Fragile X Syndrome.

After vacationing with mom and dad in Bengaluru, Swathi has started her bright career as an attorney with the global firm Baker & McKenzie. Currently she resides in Chicago.

Right now she is attending University of Texas, South Western Medical center at Dallas to obtain a Masters Degree in rehabilitation counseling and she is focusing on Neuropsychology

At UIC she joined a business fraternity “Alpha Kappa Psi” and held many management positions including secretary and VP of Finance. She is currently working at Plante Moran with their audit staff . She is also working towards getting her CPA and hope to be done by early next year. r

rArªÀ Ä

¥À Ål 10


Photo Feature The photo feature theme for this issue was “K£À Ä gÀ d. JAvÁ ªÀ Äd!” (‘What a Vacation’ ) The caption for the next photo feature is ‘What a Festival!’

ºÉ ƸÀvÀÄ ªÀ ÄÆqÀÄwzÉ ºÀ ªÁ¬ÄAiÀ Ä° £É ÆÃqÀ Ä ¨Á! - gÁfêï PÀ ĪÀ iÁgï

? À ªÀgÀÄ À Ä®Æègï z A º § è AzÀ - §¸À Ä ° J ¸À ÌUÉ C¯Á

“JAvÀ ºÀ§â!”

©ÃZï ¨É Ã¨ïì UÀ½AzÀ ? - gÁfêï PÀ ĪÀ iÁgï

AiÀiÁ j ªÀgÀÄ §°èg É Ã£À Ä? - ±Á gÀzÀ §AiÄÀ tÚ r

rArªÀ Ä

¥À Ål 11


gÀAUÀ¥ÀæªÉñÀ

«zÁågÀ tå PÀ £ÀßqÀ PÀ ÆlzÀ PÀ ÄrUÀ ½AzÀ «²µÀÖ gÀ AUÀ¥ÀæªÉñÀ

ªÀgÀ¢: rArªÀ ÄzÀ UÀ Ä¥ÀÛ ªÀ gÀ¢UÁgÀ jAzÀ ¨s ÁUÀ å ®Qê ÷ä ±Á¹Û ç ªÀ ÄvÀ ÄÛ ªÉ ʨsÀ ªï ±Á¹Û çAiÀ ĪÀ gÀ gÀ AUÀ ¥ÀæªÉ ñÀ PÁAiÀ ÄðPÀæ ªÀÄ dÄ¯É Ê 23, 2011, ±À¤ªÁgÀ zÀAzÀ Ä ¯É ÃPï dû ÆjPï ¥À ¥sÁð«ÄðAUï Dmïð ¸É Algï ¸À ¨sÁAUÀ tzÀ °è AiÀ ıÀ ¹é AiÀ iÁV £É gÀªÉÃjvÀ Ä. ¨sÀ gÀvÀ£Álå ºÁUÀ Ä PÀ Æa¥À Är ±É Ê°UÀ ¼À°è £ÀÈvÀ å ¥Àæ zÀ±Àð£À ¤ÃrzÀ ÄÝ F PÁAiÀÄðPÀæ ªÀÄzÀ «µÉ ñÀ ªÁVvÀÄÛ. E§âgÀÆ ºÀ vÀÄÛ ªÀ µÀðUÀ ½AzÀ UÀÄgÀ Ä ²æ êÀÄw «dAiÀ Ä®Qê ÷ä ±É nÖAiÀ ĪÀ gÀ "£À lgÁeï qÁ£ïì CPÁqÉ «Ä" AiÀÄ°è ¨s ÀgÀvÀ£Álå ºÁUÀÄ PÀ Æa¥À Är ±É Ê°UÀ ¼À°è £Álå ¥À jtwAiÀÄ£À Äß ¥À qÉ¢zÁÝgÉ. PÀ Æa¥À Är ±É Ê° AiÀ Ä°è D¸À QÛ ºÉ ÆA¢zÀ ÄÝ ²æ êÀ Äw «dAiÀ Ä®Qê ÷ä ±É nÖAiÀĪÀ gÀ §½ £Álå PÀ ° PÉ AiÀ Ä£ÀÄß ªÀ ÄÄAzÀĪÀ j¹zÁÝgÉ. F ªÀ ÄPÀ ̼ÀÄ ²PÁUÉ Æ ¥Àæ zÉñÀ zÀ «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀ Æl, a£À äAiÀ Ä «Ä±À £ï, §Ä¢Ý¸ïÖ mÉ A¥À ¯ï, UÀæ AxÁ®AiÀÄUÀ ¼ÀÄ, zÉ ÃªÁ®AiÀ ÄUÀ ¼ÀÄ, «zÁå ¸À A¸É ÜUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀ Æ ºÀ ®ªÁgÀ Ä ¸ÁA¸À ÌçwPÀ PÁAiÀ ÄðPÀæ ªÀÄUÀ ¼À°è £ÀÈvÀ å ¥Àæ zÀ±Àð£À ªÀ£ÀÄß ¤Ãr £À ªÀÄä zÉ Ã±À zÀ PÀ¯É ªÀ ÄvÀ ÄÛ ¸À A¸À ÌçwAiÀ Ä£À Äß CªÉ ÄjPÁzÀ d£ÀvÉUÉ ¥À jZÀ AiÀ Ä ªÀ iÁr PÉ ÆnÖ zÁÝgÉ.

®Qê ÷ä F ªÀ µÀð "AiÀÄƤªÀ ¹ðn C¥só ï E°£É ÆÃAiÀiï Cmï D¨Áð£À -±ÁªÉÄà ãï" «zÁå®AiÀ ÄzÀ °è ªÀ ÄÆgÀ £É ªÀ µÀðzÀ °è PÀ °AiÀÄÄwÛ zÀÄÝ EAVè µï ªÀÄvÀÄÛ PÀ ªÀÄÄå¤PÉ Ã±À £ï «¨s ÁUÀ UÀ¼À°è ¥À zÀ «AiÀ Ä£À Äß ¥À qÉAiÀÄ°zÁݼÉ. DPÉ D£É ÃPÀ ¥À oÉåÃvÀ gÀ ZÀ lĪÀ nUÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀ Ä ¸À ªÀiÁd ¸ÉÃªÉ AiÀ Ä°è ¨sÁUÀ ªÀ»¸ÀÄwÛ zÀÄÝ ªÀ ÄÄAzÉ £ÁåAiÀ Ä ±Á¸À Û çzÀ°è ¥À jtw ºÉ ÆAzÀ ĪÀ DPÁAPÉë AiÀÄ£À Äß ElÄÖ PÉÆArzÁÝ¼É . ªÉ ʨs À ªÀ F ªÀ µÀð "ªÀ £Àð£ï »¯ïè ÷ì" ºÉ ʸÀ ÆÌ°£À °è MA§vÀÛ£É vÀ gÀUÀwAiÀ Ä°è «zÁå¨sÁå¸À ¥Áæ gÀA©ü ¹zÁÝ£É. ¥Àæw¨sÁªÀ AvÀ «zÁåyðAiÀ iÁVgÀ ĪÀ ÅzÀ ®èzÉ PÁæ ¸ïì PÀ Anæ gÀ ¤ßAUï, PÀ gÁmÉ, ªÀ ÄvÀ ÄÛ ºÀ ®ªÁgÀ Ä ¥À oÉåÃvÀ gÀ ZÀ lĪÀ nPÉUÀ¼À °è ¨s ÁUÀ ªÀ»¸À ÄwzÁÝ£É.

«zÁågÀ tå PÀ £ÀßqÀ PÀ ÆlzÀ ¥À gÀªÁV ®Qê ÷ä ªÀ ÄvÀÄÛ ªÉ ʨs À ªïgÀ ªÀ jUÉ C©ü£ÀAzÀ £ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À °è ¸ÀÄvÀÛ CªÀ gÀ ªÀ ÄÄA¢£À PÁAiÀ Äð ¸ÁzsÀ £ÉUÀ½UÉ AiÀıÀ ¸Àì£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ Gdé ® ¨sÀ «µÀ åªÀ£ÀÄß ºÁgÉ Ê¸ÀÄvÉÛ ªÉ. r

rArªÀ Ä

¥À Ål 12


¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀ CPÉÆÖçgï

«zÁågÀ tå PÀ £ÀßqÀ PÀ ÆlzÀ «²µÀÖ ¸À gÀ¸Àéw ¥À ÆeÉ ªÀgÀ¢: £À ½¤ ªÉ ÄÊAiÀ Ä

9gÀ AzÀ Ä ¥Áå®mÉ Ê£ï ¥À ĸÀÛ PÁ®AiÀ ÄzÀ °è C¤¯ï zÉñÀ ¥ÁAqÉ

CªÀ gÀ £É ÃvÀÈvÀé zÀ °è «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀ Æl ¸Á»vÉ ÆåÃvÀì ªÀªÀ£ÀÄß DZÀ j¹vÀ Ä. EzÉ ÆAzÀ Ä PÀ ¼ÉzÀ ªÀ µÀð vÁ£É ±À ÄgÀÄ ºÀ aÑPÉÆAqÀ ºÉ ƸÀ PÁAiÀÄðPÀæ ªÀÄ. E¢ ÃUÀ JgÀ qÀ£ÉAiÀ Ä ªÀ µÀðPÉ Ì PÁ°qÀ ÄwÛ zÉ. AiÀ iÁªÀ ÅzÉ Ã Hj£À¯Áè zÀgÀÆ ¸Á»vÁå¸ÀPÀÛgÀÄ EgÀ ĪÀ ÅzÀÄ ¨É gÀ¼ÉtÂPÉ AiÀ ĵÀÄÖ d£À. ²PÁUÉ Æ £À UÀgÀªÀÇ EzÀ PÉÌ C¥À ªÁzÀ ªÀ®è. §AzÀ ªÀgÀÄ ºÉ ZÉÑAzÀ gÉ E¥ÀàvÉÛöÊzÀ Ä ªÀ ÄA¢ EgÀ §ºÀÄzÀÄ. DzÀ gÉ J®è gÀÆ §A¢zÀ ÄÝ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀ å ¸À ÄzsÉ AiÀÄ£ÀÄß ¸À «AiÀ ÄĪÀ ÅzÀ PÁÌV ªÀ iÁvÀæ . C°è ¨sÀ Æj¨sÉ ÆÃd£À zÀ C§âgÀ«®è, dj ¹ÃgÉ D¨sÀ gÀtUÀ ¼À DqÀ A§gÀ «®è , ¸É ßûvÀ gÀ£ÀÄß C¥À gÀÆ¥À PÉÌ £É ÆÃrzÀ ÝjAzÀ ºÀ gÀmÉ ºÉ ÆqÉ AiÀ Ä¨É ÃPÉ A§ ®ªÀ ®«PÉ E®è . EgÀ ĪÀ ÅzÀÄ PÀ £ÀßqÀ ¸Á»vÀ åzÀ §UÉ Î JzÉ AiÀÄ°è vÀ ÄA©PÉ ÆAqÀ C¥ÁgÀ C©ü ªÀiÁ£À , ºÉ ªÉÄä, D¸À QÛ. CµÉÖ. GzÀ AiÀ ĪÁUÀ ° £À ªÀÄä ZÉ ®ÄªÀ PÀ £ÀßqÀ £ÁqÀ Ä .... ºÀ ĬĮºÉ ÆüÀ £ÁgÁAiÀÄt gÁAiÀÄgÀ Ä §gÉ zÀ F d£À ¦æAiÀÄ VÃvÉ AiÀ Ä UÁAiÀÄ£À ¢AzÀ PÁAiÀÄðPÀæ ªÀÄ ±ÀÄgÀ ĪÁ¬ÄvÀ Ä. CzsÀ åPÀëgÁzÀ ¸À wñï UÉ Ææ£Áxï CªÀ gÀÄ ¸Áé UÀvÀ ¨sÁµÀt ªÀ iÁqÀ ÄvÁÛ CªÀ gÀ ¸É ßûvÀ£À ºÀ wÛgÀ £À qÉ zÀ MAzÀÄ ¸Áé gÀ¸ÀåPÀgÀªÁzÀ ¸À A¨s ÁµÀ uÉAiÀ Ä£ÀÄß ¥Àæ ¸ÁÛ ¦¹zÀ gÀÄ. "¤Ã£ÀÄ PÀ £ÀßqÀ PÀ ÆlzÀ CzsÀ åPÀë£ÁV PÀ£ÀßqÀ PÁÌV K£À Ä ªÀ iÁrzÉ ?" JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÀ £ÀAvÉ CªÀ gÀ ¸É ßûvÀ . ¸À wñï CªÀ gÀÄ F ªÀ µÀð «Algï M®A¦AiÀ iÁqï £À qÉ ¹zÀ §UÉ Î, AiÀÄÄUÁ¢ DZÀ gÀuÉAiÀ Ä §UÉÎ, ¦QßPï §UÉ Î K£É¯Áè ºÉ Ã½zÀgÀÆ CªÀ gÀ ¸É ßûvÀ vÀ £Àß ¥À lÄÖ ©qÀ °®è ªÀ AvÉ. "C¢gÀ ° PÀ £ÀßqÀ PÁÌV K£ÀÄ ªÀ iÁr¢ÝÃ?" JA§ÄzÉ Ã CªÀ£À ¥Àæ ±Éß. CzÀ gÀ®Æè ‘PÀ£ÀßqÀ PÁÌV’ JA§ ¥À zÀ PÉÌ ºÉ aÑ£À MvÀÄÛ!!! ¤d. £À ªÀÄä PÀ £ÀßqÀ PÀ ÆlzÀ J®è PÁAiÀÄðPÀ ¯Á¥À UÀ¼À £À qÀÄªÉ MªÉ ÆäªÉÄä £À ªÀÄUÉ £ÁªÉ à F ¥Àæ ±ÉßAiÀ Ä£ÀÄß ºÁQPÉ Æ¼À î ¨ÉÃPÁUÀ ÄvÀ Û zÉ. F ªÀ µÀ ð ¸Á»vÀ å ¸À ªÉ ÄäüÀ £ÀPÉ Ì gÀ AUÉ Ãj¸À ĪÀ , ¸À ©üPÀ gÀ£ÀÆß ¨s ÁUÀ ªÀ»¸À ĪÀ AvÉ ¥Éæ ÃgÉ Ã¦¸ÀĪÀ ºÀ ®ªÀ Å PÁAiÀ ÄðPÀæ ªÀÄUÀ ½zÀ ݪÀÅ. D±À ĨsÁµÀ t, D±À ÄPÀ «vÉ, F PÀ «vÉ £É £À¦zÉ AiÀ iÁ? ºÁqÀÄ PÀ mÉÆÖÃt ¨ÁgÁ...ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀÅ §AzÀ ªÀ gÀ£ÀÄß ¸À ĪÀÄä£É PÀ °è£ÀAvÉ PÀĽvÀ Ä PÁAiÀÄðPÀæ ªÀÄ £É ÆqÀ ®Ä ©qÀ zÉ J®è gÀ£ÀÆß ¸É Ãj¹PÉ ÆAqÀÄ ¸À A¨sÀæ «Ä¹zÀ GvÀì ªÀ zÀ ªÁvÁªÀ gÀtªÀ £ÀÄß GAlÄ ªÀ iÁrvÀÄÛ. £À ½¤ ªÉ ÄÊAiÀ Ä CªÀ gÀÄ £À qÉ ¹PÉ ÆlÖ "F PÀ «vÉ £É£À¦zÉ AiÀ iÁ?" JA§ PÁAiÀ ÄðPÀæ ªÀÄzÀ °è agÀ ¥ÀjavÀ PÀ ªÀ£ÀUÀ¼À PÉ ®ªÀ Å ¸Á®ÄUÀ ¼À£ÀÄß ºÁr ªÀ ÄÄA¢£À ¸Á®ÄUÀ ¼À£ÀÄß ºÉüÀ ®Ä ¸À ©ü PÀgÀ£ÀÄß DºÁé ¤¸À ¯Á¬ÄvÀ Ä. J®è gÀÆ

¸Á»vÉ ÆåÃvÀì ªÀzÀ ¸À ©üPÀgÀÄ rArªÀ Ä

avÀæ UÀ¼ÀÄ: ²æ äªÁ¸À gÁªï

£É£À¦£Á¼À zÀ°è EA¢UÀ Æ ©qÀ zÉ C£ÀÄgÀ t¸ÀÄwÛgÀĪÀ VÃvÉ UÀ¼À£ÀÄß eÉ ÆvÉ UÀÆr ºÁqÀ ÄwÛ gÀ¨ÉÃPÁzÀ gÉ K£É Æà gÉ ÆêÀ iÁAZÀ £À! ºÁUÉ AiÉÄà "ºÁqÀ Ä PÀ mÉÆÖÃt ¨ÁgÁ" PÁAiÀÄðPÀæ ªÀÄzÀ °è ‘eÉ Ê CªÉ ÄjPÁ d£À ¤AiÀ Ä vÀ £ÀÄeÁvÉ , dAiÀ Ä ºÉ à E°£ÁAiÀ iï ¸ÉÖ Ãmï ªÀ iÁvÉ " JA§ ¸Á®ÄUÀ ¼À£ÀÄß PÉ ÆlÄÖ ªÀÄÄAzÉ F ºÁqÀ£ÀÄß PÀ nÖPÉÆAqÀ Ä ºÉ ÆÃUÀ ®Ä ¥Éæ ÃPÀë PÀgÀ£ÀÄß DºÁé ¤¸À ¯Á¬ÄvÀ Ä. "dAiÀÄ «Ä²UÀ£ï ¸À gÉÆêÀgÀ wÃgÀ zÀ £ÁqÉ, dAiÀ ÄºÉ Ã ¸À ÄAzÀ gÀ PÀ lÖqÀUÀ¼À ©ÃqÉ " JA§°è AiÀ ĪÀ gÉUÀÆ F ºÁqÀÄ ªÀ ÄÄAzÀ ĪÀ j¢vÀ ÄÛ. DzÀ gÉ PÀ qÉ AiÀ Ä°è GAmÁzÀ ¸À ªÀÄAiÀÄzÀ C¨s ÁªÀ ¢AzÀ C°è UÉ ¤AwvÀÄ.

PÀ ªÀ£À ªÁZÀ £À:

"DªÀ UÀA ¸À Æáwð¸À ĪÀ PÀ ©âUÀgÀ £À ®Ä£ÁqÀ Ä" ZÉ ®ÄªÀ PÀ £ÀßqÀ £ÁqÀ Ä ªÀ iÁvÀæ ªÀ®è. PÀ £ÀßrUÀ gÀÄ ¸ÉÃjzÉ qÉAiÀ įÉè ®è "DªÀ UÀA ¸À Æáwð" GQÌ ºÀ jAiÀ ÄÄvÀÛ zÉ JA§ÄzÀ PÉÌ ¤zÀ±Àð£À ªÁV PÀ ªÀ£À ªÁZÀ£ÀzÀ °è ºÀ ®ªÀ gÀÄ ¨s ÁUÀ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. £ÁUÀ ¨sÀƵÀuï ªÀ ÄÄ°Ì, GµÁ PÉ Æ¯É à, ¸À ĨÁæ AiÀ Ä ªÉ ÄÊAiÀ Ä, C£À Ä¥À ªÀÄ ªÀ ÄAUÀ ¼ÀªÉÃzÉ, zÀ vÀÛ CdÓA¥ÀÄgÀ , wæ ªÉÃt ²æ äªÁ¸À gÁªï, ®PÀë ÷äuï «ÄlÆÖ gï, C¤¯ï zÉ Ã±À ¥ÁAqÉ ªÀ ÄÄAvÁzÀ ªÀjAzÀ vÀ ªÀÄä vÀ ªÀÄä PÀ ªÀ£ÀUÀ¼À ¥Àæ ¸ÀÄÛw £À qɬÄvÀ Ä. ¤w£ï ªÀ ÄAUÀ ¼ÀªÉ ÃzÉ CªÀgÀÄ ¸É ÆÃªÉ ÄñÀé gÀ ±ÀvÀPÀzÀ PÉ ®ªÀ Å ¨sÁUÀ UÀ¼À£ÀÄß ¤gÀ Ʀ¹zÀ gÀÄ.

ªÉ ÄaÑ£À ¯É ÃRPÀ /¯É ÃRQ/PÀ Èw:

‘£À £Àß ªÉ ÄaÑ £À ¯ÉÃRPÀ’ JA§ §UÉÎ ±ÁgÀ zÁ ¨É ÊAiÀ ÄtÚ ©Ãa CªÀ gÀ£ÀÄß PÀ ÄjvÀ Ä ªÀ iÁvÀ £ÁrzÀ gÀÄ. ‘£Á ªÉ ÄaÑ zÀ ¯É ÃRQ’ JA§ ²Ã¶ðPÉ AiÀÄ°è ¤ÃvÁ zsÀ£ÀAdAiÀ iï CªÀ gÀÄ C£À Ä¥À ªÀÄ ¤gÀ Ad£ï CªÀ gÀ£ÀÄß PÀ ÄjvÀ Ä, ªÀ ÄvÀ ÄÛ ¸À ĤÃvÀ gÁªï CªÀ gÀÄ ¸À Äzs Á ªÀ ÄÆwð CªÀ gÀ£ÀÄß PÀ ÄjvÀ Ä ªÀ iÁvÀ £ÁrzÀ gÀÄ. ‘£À£Àß ªÉ ÄaÑ £À PÀÈw’ JA§ ²Ã¶ðPÉ AiÀÄ°è £À ½¤ ªÉ ÄÊAiÀ Ä CªÀ gÀÄ ¥Àæ PÁ±ï ºÉêÀ iÁªÀw CªÀ gÀÄ §gÉ zÀ "CªÉ ÆÃWÀ ªÀ µÀð" PÁzÀ A§jAiÀ Ä §UÉ Î ªÀ iÁvÀ£ÁrzÀ gÀÄ.

¨s ÁµÀ tUÀ ¼ÀÄ:

"¤¸ÀUÀð- PÀ «UÀ ¼ÀÄ PÀ AqÀ AvÉ " JA§ «µÀ AiÀ ĪÁV ªÀ iÁvÀ £ÁqÀ ÄvÁÛ wæ ªÉÃt CªÀ gÀÄ PÀ £ÀßqÀ zÀ ««zsÀ PÀ «UÀ ¼ÀÄ ¤¸À UÀðªÀ£ÀÄß ªÀ tÂð¹gÀĪÀ §UÉ Î zÀȵÁÖ AvÀ UÀ¼À ¸À ªÉÄÃvÀ ªÀ iÁvÀ £ÁrzÀ gÀÄ. ¥ÀæPÁ±ï ºÉ êÀ iÁªÀ w CªÀ gÀÄ YõÁÕ £À¦ÃoÀ ¥Àæ ±À¹Û «eÉ ÃvÀ PÀ A¨ÁgÀ gÀ §UÉÎ ªÀ iÁvÀ £ÁrzÀ gÀÄ. "¥Àæ ZÀ°vÀ ¸Á»vÀ å ªÀ ¸ÀÄÛ, «ZÁgÀ" JA§ ²Ã¶ðPÉ AiÀ Ä°è EAzÀ Ä±É ÃRgï CªÀ gÀÄ ªÀ iÁvÀ £ÁrzÀ gÀÄ. CzÀ PÉ Ì ¥À ÆgÀ PÀªÁV ±ÉæÃAiÀ iÁ zsÀ £ÀAdAiÀ iï ¥À j¸À gÀ ªÀ iÁ°£À åzÀ §UÉ Î ²ªÀ gÀÄzÀæ ¥Àà CªÀ gÀÄ §gÉ zÀ MAzÀÄ PÀ ªÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁrzÀ ¼ÀÄ. "PÀ £ÀßqÀ ¸Á»vÀ åPÉÌ ±ÀgÀtgÀ PÉ ÆqÀÄUÉ " JA§ §UÉÎ EA¢gÁ gÉ rØ CªÀ gÀÄ, ºÁUÀ Æ " PÀ £ÀßqÀ ¸Á»vÀ åPÉ Ì zÁ¸À gÀ PÉ ÆqÀÄUÉ " JA§ §UÉ Î C¤¯ï zÉ Ã±À ¥ÁAqÉ CªÀ gÀÄ ªÀ iÁvÀ £ÁrzÀ gÀÄ. "ºÁ¸À å ¸Á»vÀ å" JA§ §UÉ Î ±ÁgÀ zÁ ¨É ÊAiÀ ÄtÚ CªÀ gÀÄ ªÀ iÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.

£À ªÀÄä bÁAiÀ iÁ avÀæ UÁgÀ gÀÄ r ¥À Ål 13


¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀ

«zÁågÀ tå PÀ £ÀßqÀ PÀ ÆlzÀ «²µÀÖ ¸À gÀ¸Àéw ¥À ÆeÉ »A¢£À ¥À Äl¢AzÀ

vÁAiÀ ÄÛ £ÀzÀ JgÀ qÀÄ avÀæ UÀ¼ÀÄ: ¸À ªÉÄäüÀ £ÀzÀ°è J®è gÀ ªÀÄ£À ¸ÀÄì «ÄrzÀ JgÀ qÀÄ zÀ ȱÀ åUÀ ¼À §UÉÎ ºÉ üÀ ¢zÀ ÝgÉ ¯É ÆÃ¥À ªÁUÀ ÄvÀÛ zÉ! ªÉ ÆzÀ ®£É AiÀ ÄzÀ Ä ªÀ iÁvÀ ȪÁvÀì ®åzÀ D£À AzÀ ¨s ÁµÀà . GµÁ PÉ Æ¯É à CªÀgÀÄ vÀ ªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ §UÉÎ CªÀ gÀ PÁ¯É ÃdÄ ¢£À UÀ¼À°è §gÉ zÀ MAzÀ Ä PÀ ªÀ£À N¢zÁUÀ E¢ÃUÀ CªÉ ÄjPÁUÉ §AzÀ CªÀ gÀ ªÀ AiÀ ĸÁì zÀ vÁ¬Ä JzÀ ÄgÀ Ä ¹Ãn£À ¯Éèà PÀ ĽwzÀ ÝgÀÄ. PÀ ªÀ£À ªÁZÀ £À ªÀ iÁqÀ ÄwÛ gÀĪÁUÀ D vÁ¬ÄAiÀ Ä ªÀ ÄÄRzÀ °è AiÀ iÁªÀ ¨s ÁªÉ ÇÃzÉ éÃUÀ ªÀ Ç PÁt°®è! DzÀ gÉ GµÁ CªÀ gÀÄ PÀ ªÀ£À ªÁZÀ £À ªÀ ÄÄV¹ §AzÀ Ä vÁ¬ÄAiÀÄ ¥À PÀÌ PÀĽvÁUÀ vÀ qÉ AiÀ ÄzÉ GQ̧A¢vÀÄÛ CªÀ gÀ PÀ tÚ°è D£À AzÀ ¨sÁµÀ à! ªÀ ÄvÉÛ ªÀ ÄvÉÛ PÀ gÀªÀ¸ÀÛçzÀ °è PÀ tÂÚÃgÀÄ MgÉ ¸ÀÄvÁÛ PÀ ĽvÀ CªÀ gÀ£ÀÄß £É ÆÃqÀÄwÛ zÀÝAvÉ AiÉÄà £À ªÉÄä®ègÀ JzÉ AiÀÄÆ ¸Àà A¢¹vÀ ÄÛ. GµÁ CªÀ gÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ¨É £ÀÄß ¸À ªÀ j ¸À AvÉ Ê¸À ĪÀ D PÀë tUÀ ¼À£ÀÄß £À ªÀÄä ºÀ ÈzÀ AiÀ ÄªÉ A§ PÁåªÉÄgÁ ±Á±ÀévÀªÁV ¸É gÉ »r¢vÀ ÄÛ. E£É ÆßAzÀ Ä vÁAiÀÄÛ£ÀzÀ MAzÀÄ G¯Áè ¸ÀªÀÄAiÀ Ä avÀæ. ©AzÀ Ä ¸Àwñï CªÀ gÀÄ "CªÉ ÄjPÀ£À ßrUÀ gÀÄ" JA§ §UÉÎ D±À Ĩs ÁµÀ t ªÀ iÁqÀĪÀ ÅzÀ PÉÌ §AzÀ Ä ¤AvÁUÀ AiÀ iÁªÀ ¹zÀ ÞvÉAiÀÄÆ E®è zÉ ªÀ iÁqÀ ĪÀ ¨s ÁµÀ t«zÀÄ JAzÀ Ä ¸À é ®à C¼À ÄPÀ Ä E¢ ÝgÀ §ºÀ ÄzÀÄ. £À ªÀÄUÉ Ã£À Æ UÉ ÆvÁÛUÀ°®è . DzÀ gÉ D C¼À ÄQ£À §UÉ Î AiÉ ÆÃa¸À ®Æ CªÀ PÁ±À PÉ ÆqÀ zÉ CªÀ gÀ ¥ÀÄlÖ ªÀÄUÀ (£Á®ÄÌ ªÀ µÀðzÀ ªÀ¤gÀ §ºÀÄzÀÄ) CªÀ gÀ PÁ°UÉ eÉ ÆÃvÀ Ä ©zÀÄÝ, UÀ ƽAiÀ ÄAvÉ rQÌ ºÉ ÆqÉ zÀÄ, ªÀ ÄArUÀ ¼À £À qÀÄªÉ vÀ ¯É vÀ Æj¹ C¯É ÆèAzÀÄ ¸À tÚ UÉ ÆÃPÀÄ®ªÀ£Éßà ¤«Äð¹ vÁ£À Ä PÀ ȵÀÚ £ÁzÀ! CªÀ £À£ÀÄß PÀ gÉzÀÄPÉ ÆAqÀ Ä ºÉ ÆÃUÀ ®Ä ¸ÀwÃ±ï ªÀ ÄvÀÄÛ EvÀ gÀgÀÄ JµÉ Öà ¥Àæ AiÀ Äwß¹zÀ gÀÆ dUÀΰ®è! EzÉ ®èzÀgÀ ªÀÄzsÉ å ªÀ ÄUÀ£À ZÉ ÃµÉÖ UÀ¼À£É ß®è £À UÀÄ£À UÀÄvÀÛ ¯Éà ¸À »¹PÉ ÆAqÀ Ä ©AzÀ Ä CªÀgÀÄ MAzÀÄ M¼É î AiÀ Ä ¨s ÁµÀ tªÀ £Éßà ªÀ iÁrzÀgÀÄ. ªÀÄÄVAiÀ ÄÄvÀÛ ¯Éà ªÀ ÄUÀ£À£ÉßwÛ ªÀÄÄzÁÝrzÀ gÀÄ.

PÀ £ÁßqÀ PÀ ƸÀ Ä ªÀ Äj ²ªÀ gÁªÀ Ä PÁgÀ AvÀ PÀ £ÁßqÀ zsÀ ƽ£À ° ºÉ ÆgÀ ½zÀ ªÀgÉ®ègÀÆ PÀ «UÀ ¼Éà EgÀ ¨ÉÃPÀÄ JAzÀ £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ . CªÀ £À £ÀÄrUÉ JAzÉ AzÀ Æ §gÀ¯ÁgÀ zÉÊ ¨sÀ AUÀ! CA¢¤A £É ®zÀ UÀÄt ªÉ ÄgÀ ¸À°PÉ AzÀ Ä vÉ ÆzÀ °zÀ gÀÄ £É ÆÃqÀ zÉAiÉÄ »AzÀĪÀÄÄAzÀÄ. wQÌ wÃqÀ ÄvÀ ¨s ÁªÀ , £À ÄrUÀ ¼À£ÀÄ GUÀĽzÀ gÀÄ; ¸À gÀ¸ÀwAiÀ Ä PÀ UÁÎqÀ PÀ ¸ÀPÀrØ UÀ¼À ºÉ QÌ ©QÌzÀ gÀÄ £Á¯É ݸÉUÉ, PÁªÀ åzÁ gÉ PÉÌ. ©qÀ °®è CµÀÖ PÉÌ - ¯É PÀÌtÂPÉAiÀÄ ¦rzÀ Ä UÀ ÄqÀÄUÀ Är¹ £À ÄrUÀ ¼À£ÀÄ VÃaAiÉÄà VÃazÀgÀÄ; ¨ÁazÉ ®è ªÀÇ ±À §ÄzÀ , VÃazÉ ®è ªÀÇ PÀ ªÀ£À! vÀÄA©¹qÀ ®ªÀ£É ß®è PÀ nÖzÀ gÀÄ ¨s À ªÀ£À!

¸À ªÀiÁgÉ ÆÃ¥À UÀ AmÉ UÀ¼ÀÄ ¤«ÄµÀ UÀ¼ÀAvÉ Nr DUÀ ¯É LzÀ Ä UÀ AmÉ AiÀ iÁVvÀÄÛ! ¥À ĸÀÛ PÁ®AiÀ Ä ªÀ ÄÄZÀ ÄѪÀ ¸À ªÀÄAiÀ Ä! ºÁUÁV D±À Ä PÀ «vÉ ªÀ ÄvÀ ÄÛ D±ÀÄ ¨sÁµÀtUÀ ½UÉ w¯ÁAd° PÉ ÆqÀ ¯Á¬ÄvÀ Ä. CgÀÄuï ªÀÄÆwð CªÀ gÀÄ PÁAiÀ ÄðPÀæ ªÀÄzÀ »£É ÆßÃlzÀ §UÉ Î ªÀ iÁvÀ £ÁrzÀ gÀÄ. zsÀ £ÀAdAiÀ iï CªÀ gÀ ªÀ AzÀ £Á¥ÀðuÉ AiÉ ÆA¢UÉ PÁAiÀ ÄðPÀæ ªÀÄ ªÀÄÄPÁÛ AiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £À qÀÄªÉ «gÁªÀ ÄzÀ ªÉ Ã¼É AiÀÄ°è G¦à lÄÖ, PÉ Ã¸À j¨s ÁvÀÄUÀ ¼À£ÀÄß J®è gÀÆ ¥É ÆUÀ zÀ ¸ÁÛ V wAzÀ gÀÄ JAzÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ ªÁV ºÉ üÀ ¨É ÃPÉ? EAVè ¶£À °è ºÉ üÀ ĪÀ AvÉ "Emï F¸ï CAqÀ gï ¸ÀÄÖ qï"!  rArªÀ Ä

“PÁgÀ AvÀ gÉAzÀ gÉ PÁzÀ A§jUÀ ¼ÀÄ” §ºÀ ĪÀ ÄA¢ UÉ w½zÀ «µÀ AiÀ Ä. PÁgÀ AvÀ gÀÄ PÁªÀ å §gÉ ¢ zÁÝgÀ ? PÁgÀ AvÀgÀ PÁªÀ å ºÉ ÃVgÀ §ºÀ ÄzÀ Ä? PÀ ÄvÀ ƺÀ ° NzÀ ÄUÀ jUÉ rArªÀ ÄzÀ PÁt PÉ F «±É õÀ PÀ ªÀ£À.

CzÀ Ä ºÀ qÉ ¬ÄvÉ ÆAzÀ Ä ¢£À QjQjAiÀ Ä PÀ ƸÀÄ ªÀÄj; ªÀ ÄjPÀ ƸÀ Ä! PÁªÀ å ªÀ ÄA¢gÀ PÀ AqÀ Ä ¨É gÀUÁAiÀÄÄÛ , §®Ä ¨É gÀUÀÄ `ªÀ iÁw¤AzÀ¯Éà DAiÀÄÄÛ F ¨sÀ ªÁå£ÀĨsÀ ªÀå ªÁ¸À ÄÛ ! ¤¨ÉâgÀV¤A £Á£ÀÄ ©¢ÝºÉ £ÀÄ ¨É øÀÄÛ! EgÀ ĪÀ MAzÀÄ fºÉé AiÀ Ä£À Ä C¦ð¸À ÄªÉ C¸ÀÄÛ !' 

r

¥À Ål 14


¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀzÀ°è ¸ÀļÀÄ»zÀªÀgÀÄ

Czs À åPÀë ¸À wñï UÉ Ææ£Áxï

wæ ªÉÃt ²æ äªÁ¸À gÁªï

²æ ÃgÁªÀ Ä£ï C¥À gÀAf

C¤¯ï zÉ Ã±À ¥ÁAqÉ

£À ½¤ ªÉÄÊAiÀÄ

¤w£ï ªÀÄAUÀ ¼ÀªÁqsÉ

£ÁUÀ ¨sÀƵÀ t ªÀ ÄÆ°Ì

±ÁgÀ zÀ ¨ÉÊAiÀÄtÚ

¸À ĨÁæ AiÀ Ä ªÉÄÊAiÀÄ

gÀ ªÉÄñï gÀ AUÀ ±ÁªÀÄAiÀÄå

¤ÃvÀ zsÀ £ÀAdAiÀ Ä

®PÀë ÷ät «ÄlÆÖ gï

rArªÀ Ä

r

¥À Ål 15


¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀzÀ°è ¸ÀļÀÄ»zÀªÀgÀÄ

¥Àæ PÁ±ï ºÉ êÀ iÁªÀ w

C£À Ä¥À ªÀÄ ªÀ ÄAUÀ ¼ÀªÁqsÉ

EAzÀ Ä±É ÃRgï

CgÀ Äuï ªÀÄÆwð

©AzÀ Ä ±ÁªÀ ÄtÚ

zÀ vÀÛªÀÄÆwð CdÓA¥ÀÄgÀ

£À A¢Ã±ï zsÀ£ÀAdAiÀ Ä

GµÁ PÉ Æ¯É à

av˾ g绕

¸À ĤÃvÀ gÁªï

EA¢gÁ gÉ rØ

±Éæ ÃAiÀ Ä zsÀ£ÀAdAiÀ Ä

rArªÀ Ä

r

¥À Ål 16


PÉÆ£ÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À zÀ¼À

PÀ ¯É

±À Èw C±É ÆÃPï

PÀ ¯É

PÀ ¯É

¥Àæ dé¯ï DZÁAiÀ Äð

PÀ ¯É

gÉ ÆúÀ £ï PÀ ĪÀ iÁgï

jAiÀ iÁ PÀ ĪÀiÁgï

r

rArªÀ Ä

¥À Ål 17


PÉÆ£ÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À zÀ¼À Dussehra is the ‘Naada Habba’ or the ‘Festival of the land’ of the state of Karnataka, which is a state in the southern part of India. It is celebrated in the month of Ashwayuja on the eighth month of the Hindu Calendar or in September according to the Gregorian calendar. Hindus observe a 10 day ceremony of fast, rituals, celebrations, feasts to honor the mother Goddess Durga or Kali or Chamundeshwari or Shakthi. The celebration starts from Navratri or Nine nights and ends with the tenth day festival of Dussehra. Navratri and Dussehra is celebrated throughout the country at the same time, with varying rituals, but with great enthusiasm and energy as it marks the end of scorching summer and rains and the start of winter season. The tenth day or the Vijayadashami day is celebrated as the triumph of Lord Rama over Demon Ravana as told by Maharishi Valmiki in the Adi Kavya or world’s first ever written epic ‘The Ramayana’. It also also believed to be the day that the Pandavas gained victory over their evil cousins the Kauravas in the Kurukshetra war as told by Maharishi Vedavyasa in the world’s longest epic ‘The Mahabharatha’. Dussehra also symbolizes the triumph of the warrior Goddess Durga over the buffalo demon, Mahishasura. Thus, the festival is a celebration of good over evil. In Karnataka, the tradition of Dussera is a very old tradition. Dussera was a very important festival of the Vijayanagara Empire and was celebrated with great pomp and gaiety. This tradition was continued by the Mysore King, Mummudi Krishnadevara Urs, after the fall of the Vijayanagara Empire. It was taken to a different level of grandeur by Nalmudi Krishnadevaraya who took great pains to meticulously plan the entire celebration and also the procession. The tradition of keeping ‘Bombe’ or dolls is a much celebrated and much loved tradition in our family. The tradition dates back to time immemorial and has remained an unbroken tradition for many generations. My mother in law and my husband’s grandmother used to keep dolls. Now, it’s my turn and I have been carrying on this tradition for the last 16 years.

I have collected more than 2000 dolls (guesstimate) over the last so many years. Apart from that, I have also acquired the dolls of my mother in law (which are nearly 50 years old) and grandmother (avva, as we fondly called her) some of which she had got from her mother which would make them more than 120 years old. Apart from arranging the dolls in a beautifully formed Metlu, which literally means stairs, we take great pride in lighting up the dolls in a beautiful way. The inspiration of course comes from the beautifully lit Mysore palace. Each and every ‘metlu’ is lit up with serial / tubular or LED lights and the entire set up is lit up with LED focus lights. The most beautiful part of the entire arrangement is the mini park that we create by spreading mud and sand on a plastic sheet and sowing Ragi seeds to create a lawn. After that various dolls are arranged to depict different scenes each year. The park arrangement gives scope for a lot of creativity and fun and many a times our artistic skills come out when we make little huts out of cardboard, trees, plants and bushes out of paper etc. The pride of our bombe collection is the Mysore Palace replica and the Mysore Dussera procession. We also have a beautiful 120 year old raja Rajeshwari doll, Vishwaroopa Darshana, Radha Krishna, Saraswathi, Durga and Lakshmi and Ganesha bombes, Krishna, Aandaal, Shiva Parvathi, Meenakshi along with many episodes of Ramayana and Krishna’s childhood. The immense joy and happiness that the Bombe Habba brings to the entire family and the awe and pride it invokes in all those who come to see the dolls and take the traditional Arishina Kunkuma makes all the hard work that goes into the preparation of the display and also in removing the display and safe keeping of the dolls for the next year seem well worth it. If we can inspire the generation next to carry on the traditions and keep the most ancient and rich culture alive, then we will consider ourselves blessed and fortunate. - Asha Ashok Coordinator Jaigopal Garodia Rashtrotthana Vidyalaya Bengaluru

r

rArªÀ Ä

¥À Ål 18

Dindima Sharad Sanchike July-September 2011  

Dindima Sharad Sanchike - July-September 2011(Vol.5 ~ Issue 3) ● Newsletter of Vidyaranya Kannada

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you