Page 1

rArªÄÀ

D INDIMA

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ ● A bimonthly newsletter of Vidyaranya Kannada Kuta

¸ÀA¥ÀÅl 3 ● ¸ÀAaPÉ 6

£ÀªÉA§gï - r¸ÉA§gï 2009

http://www.VidyaranyaKannadaKuta.org

£ÀgÀPÀPï E½ì, £Á¯ÉÎ ¹Ã½ì, ¨ÁAiÀiï ªÉǯÁìQzÀÆæ£É, ªÀÄÆUÀ߯ï PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀªÁrÛä, £À£ï ªÀÄ£À¸À£ï ¤Ã PÁuÉ - f. ¦. gÁdgÀvÀßA

¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ¢Ã¥ÁªÀ½ - £À½¤ ªÉÄÊAiÀÄ 1 3 4 5 8 9 9 10 11 13 13 14

¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ¢Ã¥ÁªÀ½ £ÀªÀÄ£À General Body Meeting /eÉÊ ºÉÆ

EAVvÀ – CAwªÀÄ ¨sÁUÀ Shishunala Sharif VKK 2010 PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw

zÁ¸À ¢£ÁZÀgÀuÉ 2 avÀæ «¨sÁUÀ D±ÀÄ PÀ«vÉ ¥Àæ±ÉÆßÃvÀg Û À ªÀiÁ¯É–GvÀg Û À ºÁ¸ÀåzÀAUÀ¼À ¸ÀägÀuÉ

AiÀÄPÀëUÁ£À `PÀA¸ÀªÀzsÉ'

ªÀµÀðzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¢Ã¥ÁªÀ½. F ªÀµÀð G½zÀ J®è ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼ÀAvÉ F ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀÇ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV LzÀÄ UÀAmÉUÉ ¥ÁæxÀð£ÉAiÉÆA¢UÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. DªÉÄÃ¯É zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÀÅgÉÆûvÀjAzÀ ®Që÷ä ¥ÀÇeÉ, AiÀÄĪÀd£ÀjAzÀ CªÉÄjPÁ, ¨sÁgÀvÀ JgÀqÀÆ zÉñÀUÀ¼À gÁµÀÖçVÃvÉ, CzsÀåPÉë GµÁ PÉƯÉà CªÀjAzÀ ¸ÁéUÀvÀ ¨sÁµÀt ¸ÁAUÀªÁV £ÉgÀªÉÃjvÀÄ. £ÀAvÀgÀ §AzÀ ««zsÀ «£ÉÆÃzÁªÀ½ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉgÉzÀ J®è d£ÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ ¸ÀA¨sÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¢éUÀÄtUÉƽ¹zÀªÀÅ! ¸Á®Ä ¸Á¯ÁV £ÀÈvÀåUÀ¼ÀÄ...¨sÀgÀvÀ £Álå, PÁ PÁ PÀÆUÉÆ PÁUÉ JA§ ®WÀÄ £ÀÈvÀå, gÁPï D£ï, ªÀÄ£À¸ÁgÉ, dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁvÉ, `ªÀÄgÉAiÀiÁzÀ ªÀÄPÀ̼Ál' JA§ £ÀÈvÀå £ÁlPÀ....MAzÉà JgÀqÉà J®è §UÉAiÀÄ £ÀÈvÀåUÀ¼ÀÄ ªÉâPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «dÈA©ü¹zÀªÀÅ. ºÁUÉAzÀÄ ¸ÀAVÃvÀªÀÇ »AzÉ G½¢gÀ°®è! eÁÕ£À¨sÁgÀw ªÀÄPÀ̽AzÀ ¸ÀªÀÄƺÀUÁ£À, ¤T¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀå PÁªÀÄvï CªÀjAzÀ avÀæVÃvÉ PÉüÀÄUÀgÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¸ÉgÉ »rzÀªÀÅ. F zÉñÀzÀ°è ¨É¼ÉzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CµÀÄÖ ¥Àj±ÀæªÀÄ, ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ gÁUÀ, vÁ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁr ºÁqÀĪÀÅzÀÄ ¤dPÀÆÌ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ! ªÉgÉÊnAiÀÄ°è PÉÆgÀvÉAiÀiÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ JA§AvÉ `¥ÀgÀªÉÄòAiÀÄ ¥ÀgÀzÁl' JA§ MAzÀÄ QgÀÄ£ÁlPÀªÀ£ÀÄß »jAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹zÀgÀÄ. £ÁUÀ¨sÀƵÀt ªÀÄÆ°ÌAiÀĪÀgÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß gÁªÀÄ¥Àæ¸Ázï CªÀgÀÄ ¸ÀıÁæªÀåªÁV ºÁrzÀ "GµÁ §¸ÀªÀ ªÉʨsÀªÀ" JA§ zsÀ餪ÀÄÄ¢æPÉAiÀÄ£ÀÄß qÁ. £ÁgÁAiÀÄt gÁªï ºÉƸÀªÀÄ£É CªÀgÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÁ¶ðPÀ ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqÉzÀÄ 2010 ªÀµÀðPÉÌ C¤¯ï zÉñÀ¥ÁAqÉ CªÀgÀÄ C«gÉÆÃzsÀªÁV CzsÀåPÀëgÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁzÀgÀÄ. G½zÀ J®è ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ "rArªÀÄ'zÀ¯Éèà E£ÉÆßAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è PÁtÄ«j.


gÀ¸À¨sÉÆÃd£ÀªÁzÀ ªÉÄÃ¯É `CtPÀÄ ¥sÁ¸ïÖ ¥sÁªÀðqïð JA§ MAzÀÄ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ £ÀÈvÀå ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹zÀgÀÄ. EzÀgÀ°è PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀæzÀ £ÀÈvÀåUÀ¼ÀÄ PÁ® GgÀĽzÀAvÉ ºÉÃUÉ §zÀ¯ÁVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß gÀ¸ÀªÀvÁÛV awæ¸À¯ÁVvÀÄÛ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ C£ÉÃPÀjUÉ ‘EwÛÃa£À avÀæUÀ¼À £ÀÈvÀåzÀ°è PÀ¯ÁvÀäPÀvÉAiÀÄ CA±À PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃV ªÀÄ£ÀgÀAd£ÉAiÀÄ CA±ÀªÉà ºÉZÁÑVzÉAiÀÄ®è!’, C¤ß¹vÀÄÛ. DzÀgÉ CzÀPÉÌ ©zÀÝ eÉÆÃgÁzÀ ZÀ¥Áà¼É, ¹¼ÀÄî `¯ÉÆÃPÉÆéü£Àß gÀÄaB’ JA§ UÁzÉAiÀÄ£ÀÄß £É£À¥ÀÅ ªÀiÁrPÉÆnÖvÀÄ. J®è PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ½UÉ QjÃl«lÖAvÉ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è AiÀÄPÀëUÁ£À `PÀA¸ÀªÀzsÉ' ªÉÄgÉ¢vÀÄÛ! PÁå°¥sÉÇäðAiÀiÁzÀ ºÀªÁå¹ PÀ¯Á«zÀgÀÄ ¤ÃrzÀ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ PÀ¯Á«zÀgÀ AiÀÄPÀëUÁ£ÀPÉÌ wÃgÀ ºÀwÛgÀ §A¢vÀÄÛ. gÀªÉÄñï nÃPÁ CªÀgÀ ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉAiÉÆA¢UÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ.

¢Ã¥ÁªÀ½ DZÀgÀuÉAiÀÄ PÉ®ªÀÅ avÀæUÀ¼ÀÄ

zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÀÅgÉÆûvÀjAzÀ ®Që÷ä ¥ÀÇeÉ

ªÀÄgÉAiÀiÁzÀ ªÀÄPÀ̼Ál

PÀA¸ÀªÀzsÉ

rArªÀÄ -

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁvÉ

VKK2009

PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw

CtPÀÄ ¥sÁ¸ïÖ ¥sÁªÀðqïð ¥ÀÅl 2


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ

rArªÀÄ

£ÀªÀÄ£À

¸ÀA¥ÀÅl 3  ¸ÀAaPÉ 6 £ÀªÉA§gï - r¸ÉA§gï 2009

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ªÉÆ£Éß vÁ£É `rArªÀÄ'zÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀvÀé PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀ ºÁVzÉ! DUÀ¯Éà MAzÀÄ ªÀgÀĵÀ PÀ¼ÉzÉà ºÉÆÃVzÉ! `rArªÀÄ' F ªÀµÀð ºÉƸÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÉÆlÄÖ ªÉÄgÉ¢zÉ. D±ÀÄ PÀ«PÉ, avÀ櫨sÁUÀ, gÀ¸À¥Àæ±Éß, »ÃUÀAvÉ-ºÁUÀAvÉ....»ÃUÉ K£ÉãÉÆà ºÉƸÀ ¨sÁªÀ ¨sÀAVUÀ¼À°è ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ £À°zÁrzÉ. ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀð EªÀÅUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ E®èªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ, §zÀ°UÉ E£ÀßµÀÄÖ ºÉƸÀºÉƸÀ GrUÉ, vÉÆrUÉ `rArªÀÄ'zÀ ªÉÄÊAiÀÄ£ÀÄß C®APÀj¸À§ºÀÄzÀÄ! F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è `¸ÀAUÀªÀÄ' vÀ£Àß ¨Á®åzÀ°è vÀ¥ÀÅöà ºÉeÉÓUÀ¼À¤ßqÀÄvÀÛ JzÀÄÝ ©zÀÄÝ £ÀqÉ¢zÀÄÝ £É£À¥ÁUÀÄwÛzÉ! ±ÀÄgÀÄ«£À D ¢£ÀUÀ¼À°è `¸ÀAUÀªÀÄ' G½AiÀÄÄvÀÛzÉÆà E®èªÉÇÃ? JA§ ¥Àæ±Éß £ÀªÀÄä£ÀÄß PÁrvÀÄÛ. DzÀgÉ EAzÀÄ `¸ÀAUÀªÀÄ' MAzÀÄ ¥ËæqsÀ ¥ÀwæPÉAiÀiÁV, ²PÁUÉƪÀ®AiÀÄzÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ºÉªÉÄäAiÀÄ ªÀÄÄRªÁtÂAiÀiÁV, CªÉÄjPÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À ¥ÉÊQ UÀÄgÀÄw¸À®àqÀĪÀ MAzÀÄ ºÉ¸ÀgÁV vÀ£Àß ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß UÀ½¹PÉÆArzÉ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ CAvÀºÀ GvÁì», C©üªÀiÁ¤, ¤¸Áéyð PÀ£ÀßrUÀgÀÄ CzÀPÁÌV zÀÄr¢zÀÝPÁÌV.

zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ The views and opinions expressed herein are those of the respective authors. They do not reflect the views and opinions of the Executive Committee members of Vidyaranya Kannada Kuta or the Editors of Dindima

Contact email: dindima@vidyaranyakannadakuta.org

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆl E°£ÁAiÀiï, AiÀÄÄ.J¸ï.J Vidyaranya Kannada Kuta Illinois, U.S.A.

EXECUTIVE COMMITTEE President Usha Kolpe Vice President Anil Deshpande Secretary Satish Gopinath

EzÉà PÁgÀt¢AzÀ, EA¢UÀÆ CAvÀºÀ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÉÊQ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ `rArªÀÄ'ªÀÇ ºÁUÉAiÉÄà ¨É¼ÉzÀÄ vÀ£ÀßzÉà DzÀ «±ÉõÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß UÀ½¹ «dÈA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£ÀªÉà E®è! JAzÉÆà ºÀaÑzÀ M°A¦Pï mÁZïð EA¢UÀÆ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÉÊUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ GjAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EzÉAiÀÄ®è! ºÁUÉAiÉÄà rArªÀÄ ¥ÀwæPÉ C£ÉÃPÁ£ÉÃPÀ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÉÊUÀ¼À ¸ÉêɬÄAzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ°, ¨É¼ÀUÀ°! £ÀªÉÄä®ègÀ ºÉªÉÄäAiÀÄ PÀƸÁUÀ°!

Joint Secretary Ramesh Teeka Treasurer Channu Kambalyal Joint Treasurer Nandish Dhananjaya Members Sudhashree Kota

F ªÀµÀð `rArªÀÄ'PÉÌ PÀªÀ£À, PÀxÉ, ¥sÉÇÃmÉÆ, gÀ¸À¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀ ªÀÄÄAvÁzÀĪÀ£ÀÄß PÀ½¹ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¤ÃrzÀ J®èjUÀÆ ºÀÈvÀÆàªÀðPÀ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ. F ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä PÉʯÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À PÉÆnÖzÀÝPÁÌV ¤ªÉÄä®èjUÀÆ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ°AiÀÄ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ!

Veena Shivamurthy Vijaya Teralandur Sowmya Prasad Indu Vence Dindima Newsletter

-£À½¤ ªÉÄÊAiÀÄ

Editors Prakash Hemavathi Nalini Maiya Satish Gopinath ___________________________

Yahoo! Groups:

VIDYARANYAKANNADAKUTA Website:

VIDYARANYAKANNADAKUTA.org ___________________________

rArªÀÄ -

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

¥ÀÅl 3


General Body Meeting and Elections for 2010 Commitee General Body meeting was held on November 7th, 2009 at 7:30 PM. VKK 2009 President Usha Kolpe presented a report for the year 2009 along with a farewell speech thanking all the Executive members, members of the sub-committees, volunteers and VKK members. This was followed by a 2009 Secretary’s report by Satish Gopinath and Treasurer’s report by Channu Kambalyal. These reports can be found on our website. Election committee conducted General elections to elect President, sub-committee members for the year 2010. List of VKK Elected Members for 2010 CHARITABLE FUND COMMITEE Uma Rao Shreesha Jayaseetharam Shruti Kumar Prabhu Shiva Venkatesh Munivenkata Anasuya Shivakumar Rohini Udupa

ELECTION COMMITEE Ashwath Bagur Hemalatha Surya Usha Kolpe

INTERNAL AUDIT COMMITEE Rajeev Kumar Nitin Mangalvedhe Shankar Hegde

PRESIDENT Anil Deshpande

`eÉÊ ºÉÆ' ºÁqÀÄUÁgÀ£À UÁ£À gÉhÄÃAPÁgÀ

CAzÀÄ £ÀªA É §gï 15, ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¸ÀAeÉ. J®ègÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉU¼ À ° À è ªÁgÁAvÀåzÀ CAvÀåªÀ£ÀÄß £É£¹ É PÉƼÀÄîvÁÛ ªÀÄgÀÄ ¢£ÀzÀ PÉ®¸À, ¸ÀÆ̯ï EvÁå¢ EvÁå¢UÀ½UÉ ºÉÆA¢¹PÉƼÀî¨ÃÉ PÁzÀ ¢£À.

rArªÀÄ -

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

DzÀgÉ ²PÁUÉÆ PÀ£ÀßrUÀjUÉ CzÀgÀ ¥ÀjªÉAiÉÄà EzÀÝAw®è. EzÀݧzÀÝ PÉ®¸Àª£ À Éß®è ¤®ðQë¹ ¯ÉªÀiÁAmï mÉA¥À°£À ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è dªÀiÁ¬Ä¹©nÖzÁÝg!É K£ÀÄ «±ÉõÀ? zÉÆqÀØ «±ÉõÀªÃÉ ! PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÀw¤ Û ¢ü ¸À«Äw F ªÀµð À zÀ JgÀq£ À A É iÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ MAzÀÄ zÉÆqÀØ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£Éßà ºÀ«ÄäPÉÆArvÀÄ!Û "D±Á" JA§ «zÉåUÉ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ PÉÆqÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ eÉÆvÉ PÉÊUÀÆr¹ ¥Àæ¹zÀÞ UÁAiÀÄPÀ «dAiÀÄ ¥ÀæPÁ±ï CªÀgÀ PÁ£Àìmïð K¥Àðr¹vÀÄ!Û PÀ£ÀßrUÀ «dAiÀÄ ¥ÀæPÁ±ï EAzÀÄ Erà ¨sÁgÀvz À ° À è ªÀiÁvÀ檮 À z è É ºÉÆgÀzÃÉ ±ÀU¼ À ® À Æè ¸ÀAVÃvÀz° À è ¸Ázs£ À U É ÁV UÀÄgÀÄw¸À®àqÀĪÀ ºÉ¸g À ÀÄ JAzÀÄ £É£¹ É PÉÆAqÀgÉ £ÀªÀÄUɯÁè ºÉªÉÄä! ¸Àª è Àiï qÁUï «Ä°AiÀÄ£ÉÃgï avÀæz° À è ºÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ AiÀıÀ¹£ ì À vÀÄvÀÛ vÀÄ¢UÉÃjzÀ F PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ AiÀÄĪÀPÀ CAzÀÄ C°è ¸ÉÃjzÀÝ PÀ£ÀßrUÀg® É j è UÀÆ UÁ£À¸ÀÄzsA É iÀÄ CªÀÄÈvÀª£ À ÀÄß Gt¹zÀgÀÄ! PÀ£ÀßqÀzÀ ºÁqÀÄUÀ¼£ À ÀÄß eÁ¹Û ºÁqÀ°®è JA§ zÀÆgÀÄ C°è E°è PÉý §A¢vÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß C®èU¼ À A É iÀÄĪÀAw®è. DzÀgÀÆ MlÄÖ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ §ºÀ¼À AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £Égª À ÃÉ jvÀÄ. ¥ÀŵÀͼÀ ¨sÉÆÃd£ÀªÀÇ EzÀÄÝ gÀ¹PÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄ,ì ªÉÄÊ (ªÀÄÄRåªÁV ºÉÆmÉÖ) JgÀqÀÆ vÀt¢  vÀÄ!Û !! -£À½¤ ªÉÄÊAiÀÄ

¥ÀÅl 4


PÀxÉ PÀmÉÆÖÃt §¤ß EAVvÀ - ¨sÁUÀ 6 AiÀiÁjUÉ ªÀzsÀĪÁUÀĪÉ...  ¯ÉÃRQ: £À½¤ ªÉÄÊAiÀÄ gÀ«ÄvÀ½UÉ ªÀÄvÉÛ JZÀg Ñ À §AzÁUÀ ªÀÄ£É ªÉÊzÀågÀÄ CªÀ¼£ À ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀ¼À £Ár, gÀPz ÀÛ À MvÀq Û ,À mÉA¥ÀgÃÉ ZÀgï J®è £ÉÆÃr ¸ÀjAiÀiÁVzÉ CAvÀ SÁwæAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀÄ gÀ«ÄvÀ¼£ À ÀÄß PÉýzÀgÀÄ- "¥ÀæeÉÕ vÀ¥ÉÇàÃPÉ ªÀÄÄAZÉ K£ÁAiÀÄÄÛ CAvÀ UÉÆvÉÃÛ £ÀªÀÄä?" "vÀÄA§ JzÉ £ÉÆêÀÅ §AvÀÄ, qÁPÉÖçÃ. vÀqPÀ ÉƼÉÆîÃPÉ DUÀzµ À ÀÄÖ." JAzÀ¼ÀÄ gÀ«ÄvÀ.°Ã¯Á, PÀȵÀ¥ Ú Àæ¸ÁzÀgÀ ªÀÄÄRzÀ°è DvÀAPÀzÀ UÉgU É ¼ À ÀÄ ªÀÄÆrzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ¼ÀÄ gÀ«ÄvÀ. `»ÃUÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ' CAvÀ¯ÃÉ EµÀÄÖ ¢£À UÀÄlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ. DzÀgÉ FUÀ J®è §AiÀįÁ¬ÄvÀÄ CAvÀ £ÉÆAzÀÄPÉÆAqÀ¼ÀÄ.. "JµÀÄÖ ¢£À¢AzÀ »ÃUÉ £ÉÆêÀÅ §vÁð EvÀÄ?Û " "FUÀ MAzÀƪÀgÉ JgÀqÀÄ ªÀµð À ¢AzÀ." "CAiÉÆåà zÉêÀg.É EzÀÄ K£ÁzÀgÀÆ ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀnÖzÁÝ qÁPÉÖçÃ?" JAzÀ °Ã¯Á CªÀgÀ zsÀé¤AiÀÄ°è ªÀÄt ¨sÁgÀzÀ zÀÄBR CqÀVzÀÝ£ÀÄß gÀ«ÄvÀ, qÁPÀÖgï E§âgÀÆ UÀªÀĤ¹zÀgÀÄ. "EµÀÄÖ aPÀÌ ªÀAiÀĹ죰 À è CzÀÆ ºÉAUÀ¸j À UÉ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ gÉÆÃUÀ §gÀĪÀ bÁ£À¸ ì ï wÃgÁ PÀrªÉÄ. AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ E£ÀÆß ºÉa£ Ñ À ¥ÀjÃPÉU ë ¼ À ÀÄ DUÀ¨ÃÉ PÀÄ. ¸ÉÊAmï eÁ£ïì ºÁ¹àl°è£° À è £À£Àß ¥sÉæAqï M§âgÀÄ EzÁÝgÉ C±ÉÆÃPï CAvÀ ºÀÈzÀAiÀÄ vÀdÕgÀÄ. ¤ÃªÀÅ £Á¼É C°èUÉ PÀgz É ÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV. J®è ¥ÀjÃPÉU ë ¼ À ÀÆ £Àqz É À ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄUÉ «µÀAiÀÄ K£ÀÄ CAvÀ ¸ÀjAiÀiÁV UÉÆvÁÛUÀÄvÉ.Û " EµÀÖg° À è qÉÆÃgï ¨É¯ï ¸ÀzÁݬÄvÀÄ. AiÀiÁgÉAzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀgÉƼÀUÉ ¨ÁV®Ä zÀ©âPÉÆAqÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀ «PÁæAvï. "gÀ«ÄvÁ K£ÁAiÀÄÄÛ? AiÀiÁPÉ ºÁUÉ aÃjPÉÆAqÉ ¥sÉÇä£À°?è " JAzÀ CªÀ£À ªÀÄÄRzÀ°è zÀÄUÀÄqÀ, DvÀAPÀ JzÀÄÝ PÁtÄwÛvÀÄ.Û PÀȵÀÚ ¥Àæ¸Ázï CªÀgÀÄ CªÀ£À ¨sÀÄd »rzÀÄ ªÉÄ®èUÉ PÉÆÃuɬÄAzÀ DZÉ PÀgz É ÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. "¤Ã£ÀÄ «PÁæAvï EgÀ¨ÃÉ PÀÄ C¯ÉéãÀ¥Àà" CAzÀgÀÄ. «PÁæAvï ºËzÉA§AvÉ vÀ¯A É iÀiÁr¹zÀ. ªÉÄ®ÄzÀ¤AiÀÄ°è CªÀ½UÉ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àzÀÝjAzÀ »rzÀÄ J®èª£ À ÀÆß «ªÀj¹zÀgÀÄ. ªÀÄvÉÛ CªÀj§âgÀÆ gÀ«ÄvÀ¼À PÉÆÃuÉUÉ §AzÁUÀ qÁPÀÖgï aÃnAiÀÄ°è K£ÉÆà ªÀiÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. PÀȵÀ¥ Ú Àæ¸ÁzÀgÀ PÉÊUÉ aÃn PÉÆlÄÖ "F ªÀiÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÀPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ ¸Áj vÀUÉÆèÉÃPÀÄ. £Á¼É £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ºÁUÉ PÁrðAiÀiÁ®f¸ïÖ qÁPÀÖgï C±ÉÆÃPï ºÀwg Û À ºÉÆÃV vÉÆÃj¸ÉÆÃPÉ ªÀÄjèÉÃr" CAzÀgÀÄ. qÁPÀÖgÀÄ DZÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ ZÀ¥Àà° ªÉÄnÖ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆgÀq® À Ä vÀAiÀiÁgÁUÀÄwÛzÀÝ PÀȵÀ¥ Ú Àæ¸ÁzÀg£ À ÀÄß vÀqz É ÀÄ «PÁæAvï ºÉýzÀ- "CAPÀ¯ï £Á£ÀÄ ºÉÆÃV ªÀiÁvÉæ vÀwÃð¤. ¤ÃªÀÅ gÀ«ÄvÀ¼À eÉÆvÉ Ej." CªÀ£À

rArªÀÄ -

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

F PÀxÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß NzÀ®Ä PÀÆlzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr. zÀ¤AiÀÄ°èzÀÝ PÀ¼PÀ ½ À , ªÀiÁw£À°z è ÀÝ C£ÀÄ£ÀAiÀÄPÉÌ ¸ÉÆÃvÀÄ PÀȵÀÚ ¥Àæ¸Ázï CªÀgÀÄ "¸ÀjÃ¥Àà" CAzÀgÀÄ. ªÀÄvÉƪ Û ÉÄä gÀ«ÄvÀ¼À PÉÆÃuÉUÉ ºÉÆÃV "gÀ«ÄvÀ gɸïÖ vÀUÉÆÃ. AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÉâÃqÀ. £Á¼É ¨É½UÉÎ qÁPÀÖgï ºÀvÀæ ¤£Àß PÀPÉÆðAqï ºÉÆÃUÉÆÃPÉ £Á£ÀÆ §wÃð¤." JAzÀ «PÁæAvï. CªÀ£À PÀtÄÚU¼ À ° À è ¦æÃw, DvÀAPÀzÀ «Ä±Àæ bÁAiÉÄ E¢ÝzÀÄÝ gÀ«ÄvÀ¼À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ ¨ÁgÀ¢gÀ°®è. C®èzÉ FUÀ EzÀÝQÌzÀÝAvÉ KPÀªZ À £ À z À À ¸ÀA¨ÉÆÃzs£ À !É PÉ®ªÉǪÉÄä C¥ÁAiÀÄ JzÀÄgÁzÁUÀ £ÁªÉà ¤«Äð¹PÉÆAqÀ UÉÆÃqÉU¼ À ® É è PÀĹzÀÄ ©zÀÄÝ £ÀªÀÄä M¼ÀªÀÄ£À¹£ ì À ¨sÁªÀ£U É ¼ À ÀÄ ¸ÀÄálªÁV PÁtÄvÀª Û !É JAzÀÄ D±ÀA Ñ iÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ CªÀ½UÉ. eÉÆvÉUÃÉ ¨Á¬Ä ©lÄÖ EzÀĪÀgU É É CªÀ£ÀÄ ºÉüÀzÀÝ£ÀÄß CªÀ£À PÀtÄÚU¼ À ÄÀ ºÉýzÀÄÝ £É£z É ÀÄ ªÉÄÊ ªÀÄ£Àz° À è MAzÀÄ §UÉAiÀÄ ¥ÀżÀPÀ GAmÁ¬ÄvÀÄ. DzÀg.É ..CªÀ££ À ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ CzÀȵÀÖ £À£Àß ºÀuA É iÀÄ°è §gÉ¢zÉAiÉÆà E®èªÉÇÃ? AiÀiÁjUÉ UÉÆvÀÄ?Û JAzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤lÄÖ¹gÀÄUÀgz É ¼ À ÀÄ gÀ«ÄvÀ. ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É½UÉÎ ¥Áæ«Ä¸ï ªÀiÁrzÀAvÉ ªÀÄÄAavÀªÁV §AzÀ «PÁæAvï. gÀ«ÄvÀ, PÀȵÀÚ ¥Àæ¸Ázï ªÀÄvÀÄÛ «PÁæAvï ªÀÄƪÀgÀÆ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV qÁPÀÖgï C±ÉÆÃPï CªÀg£ À ÀÄß ¨sÃÉ nAiÀiÁV CªÀgÀÄ ºÉýzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ mɸïÖ UÀ¼£ À ÀÄß ªÀiÁr¸À®Ä J®è PÀqÉ C¯ÉzÀÄ ¸ÀĸÁÛzg À ÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ CzÉ®è ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É PÀȵÀÚ ¥Àæ¸Ázï CªÀgÀÄ ¨ÁåAQ£À°è ¸Àé®à PÉ®¸À EzÉ CAvÀ ºÉý ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. "ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÉÆÃPÉ ªÀÄÄAZÉ ºÉÆÃl°£À°è PÀÆvÀÄ ¸Àé®à PÁ¦ü PÀÄrAiÉÆÃt." JA§ «PÁæAvÀ£À ¸ÀÆZÀ£U É É M¦àz¼ À ÀÄ gÀ«ÄvÀ. ºÉÆÃl°£À°è PÀĽvÀÄ PÁ¦ü PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ K£ÉÆà AiÉÆÃZÀ£A É iÀÄ°è ªÀÄļÀÄVzÀÝ gÀ«ÄvÀ «PÁæAvï vÀ£Àß ºÉ¸g À ÀÄ »rzÀÄ PÀÆVzÀÄÝ PÉý JZÀg Ñ U À ÉÆAqÀ¼ÀÄ. JA¢£ÀAwgÀ°®è CªÀ£ÀÄ `gÀ«ÄvÀ' JAzÀÄ PÀgz É À jÃw. D zÀ¤AiÀÄ°è vÀÄA©zÀÝ ¨sÁªÁzÀæðvÉ CªÀ¼À ºÀÈzÀAiÀĪÀ£ÀÄß dVÎ J¼É¬ÄvÀÄ. ZÀQvÀ¼ÁV CªÀ£À PÀqÉ £ÉÆÃrzÀ¼ÀÄ. "gÀ«ÄvÀ ¤ªÀÄUÉ FUÁUÀ¯ÃÉ w½¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄ£À¸ÁgÉ ¦æÃw¸ÀÄwÛä. ¤ÃªÀÇ £À£ÀߣÀÄß CµÉÖà UÁqsª À ÁV ¦æÃw¹ÛÃgÁ CAvÀ £À£U À É w½¢zÀÄÝ ¤£ÉßAiÉÄÃ." N! CzÀÄ ºÉÃUÉ? JA§AvÉ ºÀħÄâ ªÉÄïÉÃj¹zÀ¼ÀÄ gÀ«ÄvÀ. "ºËzÀÄ gÀ«ÄvÀ. ¤£Éß £Á£ÀÄ ºÉÆgÀqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CPÀ¸ÁävÁÛV ¤ªÀÄä£ÀÄß KPÀªZ À £ À z À ° À è ªÀiÁvÀ£Ár¹zÉ. D UÀ½UÉAiÀÄ°è ¤ªÀÄä PÀt£ ÂÚ ° À è vÀÄA©zÀ ºÉƼÀ¥ÀÅ, GzÉéÃUÀ ¤ÃªÀÅ ªÀÄÄaÑnÖzÀÝ ªÀiÁvÀ£ÀÄß §AiÀÄ®Ä ªÀiÁrzÀªÀÅ." D ªÀiÁvÀÄUÀ¼£ À ÀÄß PÉüÀÄwÛzÀÝAvÉ gÀ«ÄvÀ¼À PÉ£ÉßUÀ¼° À è PÉA¥ÉÃjvÀÄ. £Áa, vÀ¯É ¨ÁV PÀĽvÀ CªÀ¼À ZɮĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¸ÁgÉ »ÃgÀÄvÁÛ ªÀÄÄUÀļÀßPÀÌ «PÁæAvï. "¸Àj. FUÀ £À«Ää§âgÀ ªÀÄzsÉå K£ÀÆ UÀÄlÄÖ G½¢®è FUÀ ¥ÀÅl 5


"ªÀÄÄAzÉ K£ÀÆAvÀ ¥Áè£ï ªÀiÁqÉÆÃt «PÁæAvï?" gÀ«ÄvÀ¼À zÀ¤AiÀÄ°è vÀ£Àß DgÉÆÃUÀåzÀ §UÉÎ ¨s« À µÀåzÀ §UÉÎ PÀ¼ª À ¼ À À vÀÄA©vÀÄ.Û FUÀ «PÁæAvÀ£À ªÀÄÄRzÀ®Æè aAvÉAiÀÄ UÉgU É ¼ À ÀÄ ªÀÄÆrzÀªÀÅ. "£À£U À ÀÆ UÉÆwÛ®è gÀ«ÄvÀ. FUÁUÀ¯ÃÉ ¨ÉlÖzµ À ÀÄÖ dªÁ¨ÁÝj £À£Àß vÀ¯A É iÀÄ ªÉÄðzÉ. eÉÆvÉUÉ ¤ªÀÄä ºÉ¯ïÛ ¥Á槪 è Àiï ¨ÉÃgÉ. £À«Ää§âgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ «µÀAiÀÄ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÉÆÃPÀÆ £À£U À É ºÀQÌ®ª è ÃÉ £ÉÆà C¤ß¸ÀÄvÉ.Û " JAzÀ «PÁæAvï. gÀ«ÄvÀ EzÀĪÀgU É É PÀnÖzÀÝ, ªÀÄÄAzÉ PÀlÖ§ºÀÄzÁVzÀÝ PÀ£¹ À £À UÉÆÃ¥ÀÅgÀª® É è D MAzÀÄ ªÀiÁw¤AzÀ PÀĹzÀÄ ©vÀÄ.Û vÀ£Àß ¤gÁ¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃgÀUÉÆqÀzÉ "¸Àj. E£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÉÆÃt. CªÀÄä PÁAiÀiÁÛ EvÁðgÉ." JAzÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ «PÁæAvÀ£À ¸ÀÆPÀ÷ë ä PÀtÄÚU½ À UÉ gÀ«ÄvÀ¼À ªÀÄÄRzÀ°è GAmÁzÀ ¨sÁªÀ£U É ¼ À À ¥Àæw¥s® À £À PÁt¢gÀ°®è. ªÀÄgÀÄ¢£À ¸ÀAeÉ gÀ«ÄvÀ në £ÉÆÃqÀÄvÁÛ PÀĽwzÀݼÀÄ. PÀtÄÚ nëAiÀÄ°è £ÉnÖzÀÝgÀÆ ªÀÄ£À¸ÀÄì vÀ£Àß ¨s« À µÀåzÀ C¤²Ñvv À A É iÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄwÛvÀÄ.Û PÀgU É A À mÉ ¨Áj¹zÀÄÝ PÉý JzÀÄÝ ºÉÆÃV ¨ÁV®Ä vÉgz É ¼ À ÀÄ. JzÀÄjUÉ ¤AvÀª£ À ÀÄ «PÁ¸ï! gÀ«ÄvÀ¼À D±ÀA Ñ iÀÄðPÉÌ ¥ÁgÀªÃÉ EgÀ°®è! "«PÁ¸ï, ¤ÃªÀÅ...E°è! ºÉÃUÉ?" JAzÀ¼ÀÄ. £ÀUÀÄ£ÀUÀÄvÁÛ «PÁ¸ï PÀjÃwÃgÁ?" JAzÀ.

"E¯ÉÃè

¥Àæ±Éß

ºÁQ

PÀ½¹ÛÃgÁ,

M¼ÀUÉ

"§¤ß, §¤ß, M¼ÀUÉ §¤ß" JAzÀÄ §¢UÉ ¸ÀjzÀ¼ÀÄ gÀ«ÄvÀ. M¼ÀUÉ §AzÀÄ PÀÆgÀÄvÁÛ ºÉýzÀ «PÁ¸ï- "£Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ FªÉÄïï PÀ½¹zÀ߯Áè gÀ«ÄvÀ. ¤ÃªÀÅ £ÉÆÃrè¯ÁèvÀ PÁtÄvÉ.Û £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ CgÀªv À £ ÀÛ É ±ÁAw EzÉ Hj£À°.è CªÀjUÉ®è D ¸ÀAzÀ¨ð sÀ zÀ°è MAzÀÄ ¸À¥ÉæöÊð¸ï «¹mï PÉÆqÉÆÃuÁAvÀ ªÀÄ£À¸ÁìAiÀÄÄÛ. EzÀÝQÌzÀÝ ºÁUÉ ºÉÆgÀlÄ §AzÉ." JAzÀ. gÀ«ÄvÀ FªÉÄÃ¯ï £ÉÆÃqÀzÉ ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ ¢£ÀU¼ À ÃÉ DVzÀݪÀÅ. «PÁ¸À£À zÀ¤ PÉý °Ã¯Á PÁ¦ü, wAr vÀAzÀgÀÄ. vÁ¬ÄUÉ «PÁ¸À££ À ÀÄß ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁr¹PÉÆlÖ¼ÀÄ gÀ«ÄvÀ. vÀAzÉ ªÁQAUï ºÉÆÃzÀªg À ÀÄ E£ÀÆß §A¢gÀ°®è. vÀ£Àß fêÀ£z À ° À è EwÛÃZÉUÉ GAmÁzÀ WÀl£ÉU¼ À £ À Éß®è «PÁ¸À£° À è ºÉýPÉƼÀî¨ÃÉ Pɤ¹vÀÄ CªÀ½UÉ. CzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV «PÁ¸À£ÃÉ "§¤ß gÀ«ÄvÀ. MAzÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ ªÁQAUï ºÉÆÃV §gÉÆÃt." CAzÀ. gÀ«ÄvÀ, «PÁ¸ï E§âgÀÆ ºÉÆgÀlgÀÄ. ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ E§âg® À Æè ªÀiË£À £É¯¹ É vÀÄ.Û ºÉÃUÉ «µÀAiÀÄ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÉAzÉà gÀ«ÄvÀ½UÉ w½AiÀÄ°®è. «PÁ¸À£ÃÉ ºÉýzÀ- "gÀ«ÄvÀ, £À£U À É ¤ªÀÄä eÉÆvÉ ¥Éæöʪɹ ¨ÉÃPÁVvÀÄ.Û CzÀPÉÌà ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÁQAUï §¤ß CAzÉ. K£ÀÄ r¸ÉÊqï ªÀiÁr¢j £À«Ää§âgÀ «µÀAiÀÄ?" JAzÀ. gÀ«ÄvÀ½UÉ FUÀ vÀ£Àß DgÉÆÃUÀåzÀ «ZÁgÀ ºÉüÀ¯ÃÉ ¨ÉÃPÁV §AvÀÄ. PÀ¼z É À JgÀqÀÄ ¢£ÀU¼ À ° À è £Àq¢ É zÉÝ®è ºÉýAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É "«PÁ¸ï,

rArªÀÄ -

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

£Á£ÀÄ AiÀiÁgÀ£Éßà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀgÀÆ UÀAqÀ¤UÉ ¸Àj¸ÀªÀĪÁV ¤AvÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ gÀxPÀ ÉÌ E£ÉÆßAzÀÄ ZÀPÀæªÁUÀ¨ÃÉ PÀÆAvÀ £À£Àß D¸É. AiÀiÁjUÀÆ £Á£ÀÄ ºÉÆgÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ £À£U À É EµÀÖ«®è. FUÀ®Æ F «µÀAiÀÄ w½zÀ ªÉÄÃ¯É ¤ªÀÄUÉ ªÀÄ£À¹® ì ¢ è zÀÝgÉ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä D¥sg À ï »AzÉUz É ÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. £À£U À É K£ÀÆ ¨ÉøÀg« À ®è. £Á«§âgÀÆ ¸ÉßûvÀgÁUÉà EgÀ§ºÀÄzÀÄ." JAzÀ¼ÀÄ. ¨ÉlÖzA À vÀºÀ ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ¯¬ É ÄAzÀ E½¹zÀ ºÁUÁ¬ÄvÀÄ «µÀAiÀÄ ºÉÆgÀ§AzÀ ªÉÄïÉ! ªÁQAUï ¤°è¹zÀ «PÁ¸ï EzÀÝQÌzÀÝAvÉ £ÀqÀĩâ JA§ÄzÀ£ÀÆß ªÀÄgÉvÀÄ gÀ«ÄvÀ¼À PÉÊ »rzÀÄ ºÉýzÀ- "£À£Àß ¦æÃw CµÀÄÖ ±Áå¯ÉÆ CAzÀÄPÉÆAqÀÄ©nÖgÁ gÀ«ÄvÀ. ¤ªÀÄä£ÀÄß EAvÀºÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è PÉÊ ©qÀĪÀµÀÄÖ ¸ÀtÚ ªÀÄ£ÀĵÀå £Á£À®.è ¤ªÀÄä£ÀÄß FUÀ®Æ ªÀÄ£ÀB ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¦æÃw¸ÁÛ E¢Ã¤. ¤ÃªÀÅ `ºÀÆÕ' CAzÀgÉ ¸ÁPÀÄ £Á£ÀÄ £Á¼ÉAiÉÄà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä gÉr." CAzÀ. gÀ«ÄvÀ¼À PÀtÄÚ vÀÄA© §AvÀÄ. CªÀ¼À PÉ£ÉßAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀjzÀ PÀtÃÂÚ gÀ£ÀÄß vÉÆqÉzÀÄ ºÉýzÀ «PÁ¸ï- "¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Éæ±g À ï ºÉÃgÀĪÀÅ¢®è gÀ«ÄvÀ. DzÀgÉ £À£Àß ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ±ÀAQ¸À¨ÃÉ r." E£ÉßãÀÄ vÁ£É ºÉýAiÀiÁ¼ÀÄ gÀ«ÄvÀ? "F G¢éUÀß ªÀÄ£ÀB ¹ÜwAiÀÄ°è £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ ¤tðAiÀÄPÀÆÌ §gÀ¯ÁgÉ «PÁ¸ï. zÀAiÀÄ«lÄÖ £À£U À É E£ÀÆß ¸Àé®à mÉʪÀiï PÉÆr." JAzÀ¼ÀÄ. "¤ªÀÄä ¦æÃw C£ÉÆßÃzÀÄ FUÀ ¸ÀÄvÀÛ PÀ«¢gÀĪÀ PÀv¯ ÀÛ A É iÀÄ°è MAzÀÄ ¢Ã¥ÀªÁV §A¢zÉ." CAvÀ ªÀÄ£À¹£ ì ° À è CAzÀÄPÉÆAqÀ¼ÃÉ «£ÀB ¨Á¬Ä ©lÄÖ ºÉüÀ°®è. gÁwæ J®è «PÁ¸ï-«PÁæAvï , «PÁæAvï-«PÁ¸ï.. ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ C¯ÉU¼ À À ºÁUÉ §AzÀÄ §AzÀÄ CªÀ¼À ªÀÄ£À¹£ ì À zÀqPÀ ÉÌ C¥Àཹ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀÄ£À¸ÁgÉ ªÉÄaÑ¢Ýä CAvÀ w½zÀÄPÉÆArzÀÝ «PÁæAvï £À£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä »AzÉÃlÄ ºÁPÀÄwÛzÁÝ£!É DzÀgÉ ...ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¹PÉƼÁÛ£,É D¸ÀàvÉæ ªÀÄ£É CAvÀ CµÉÆÖAzÀÄ NqÁrzÁÝ£É vÀ£Àß ¸À®ÄªÁV! ºÀgA É iÀÄzÀ ºÉƸÀ ¨sÁªÀU¼ À £ À Éß®è §®ªÀAvÀªÁV CzÀÄ«Ä ElÄÖ ºÁUÀÆ »ÃUÀÆ vÀ£Àß PÀvð À ªÀåªÀ£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¸À®Ä ºÉtUÀÄwÛgÀĪÀ CªÀ£° À è £Á£ÀÄ ºÉÃUÉ zÉÆõÀ PÁt°? ¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ CªÀ££ À ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV CªÀ£À ºÉÆgÉAiÀÄ°è Czsð À ¨sÁUÀ vÁ£ÀÄ ºÉÆgÀ¨ÃÉ PÀAwzÀݼÀÄ. FUÀ »ÃUÉ®è D¬ÄvÀÄ.DzÀgÉ «PÁ¸À£ÉÆÃ! CªÀ¤UÉãÀÄ PÀ«Ää? CªÀ££ À ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä vÀ£ßÀ £ÀÄß «ÄÃj¹zÀ ºÉtÄÚU¼ À ÀÄ PÁzÀÄ ¤AwgÀ§ºÀÄ¢ÃUÀ. CzÀgÉ vÀ£Àß C£ÁgÉÆÃUÀåzÀ «µÀAiÀÄ w½zÀ ªÉÄÃ®Æ "¤ÃªÀÅ `ºÀÆÕ' CAzÀgÉ £Á¼ÉAiÉÄà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä gÉr" CAzÀ£® À !è vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ DUÀæºz À À ªÉÄÃgÉUÉ D¦üùUÉ MAzÀÄ ªÁgÀ gÀeÉ ºÁQzÀ¼ÀÄ gÀ«ÄvÀ. F MAzÀÄ ªÁgÀz° À è qÁPÀÖgÀ D¦üøÀÄ, D¸ÀàvÉæUÉ JqÀvÁPÀĪÀÅzÀÄ £Àqz É ÃÉ EvÀÄ.Û «PÁæAvï ºÀ®ªÀÅ ¨Áj ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁrzÀgÀÆ vÀ£Àß zÉÊ£ÀA¢£À ZÀlĪÀnPÉU¼ À À «ªÀgª À £ À ÀÄß CªÀ£ÉÆqÀ£É ºÀAaPÉƼÀî°®è gÀ«ÄvÀ. CªÀ£ÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ¯ÁgÀ JAzÀÄ w½zÀ ªÉÄÃ®Æ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É r¥ÉAqï DV, CªÀ££ À ÀÄß ºÀaPÑ ÉƼÀĪ î ÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzA É zÀÄ ¤zsð À j¹zÀݼÀÄ CªÀ¼ÀÄ. ¥ÀÅl 6


MAzÀÄ ¹» ¸ÀÄ¢Ý JAzÀgÉ qÁ. C±ÉÆÃPï CªÀgÀÄ "¤ªÀÄä mɸïÖ j¸À¯ïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¤ªÀÄUÉ ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ SÁ¬Ä¯É K£ÀÆ E®è. J®è £ÁªÀÄð¯ï DVzÉ" CAvÀ ºÉýzÀÄÝ! gÀ«ÄvÀ½UÉ vÀ£Àß Q«UÀ¼£ À Éßà £ÀA§¯ÁUÀ°®è! "ºÁUÁzÀgÉ JzÉ £ÉÆêÀÅ AiÀiÁPÉ §vÁð EvÀÄ,Û qÁPÉÖçÃ!" CAzÀ¼ÀÄ. "§ºÀıÀB CzÀÄ ¤ªÀÄä C£Àß £Á¼ÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ ¹A¥ÀÖªÀiï EgÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÉà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è f L ¸Éà±° À ¸ïÖ qÁ. D£ÀAzï CAvÀ EzÁÝg.É CªÀjUÀÆ MAzÀÄ ¸Áj vÉÆÃj¹©r." CAzÀgÀÄ qÁ. C±ÉÆÃPï. qÁ. D£ÀAzï CªÀjUÉ vÉÆÃj¹ MAzÉgq À ÀÄ mɸïÖ UÀ¼£ À ÀÄß ªÀiÁr¹zÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆ£ÉUÀÆ gÀ«ÄvÀ½UÉ vÀ£Àß JzÉ £ÉÆë£À PÁgÀt w½zÀÄ §AvÀÄ. CzÀgÀ ºÉ¸g À ÀÄ Esophageal spasm CAvÀ. CzÀÄ AiÀiÁPÉ §gÀÄvÀz Û É CAvÀ RavÀªÁV UÉÆwÛ®¢ è zÀÝgÀÆ ªÀÄ£À¸ÀÄì vÀÄA§ G¢éUÀßUÉÆAqÀg,É ºÁUÀÆ vÀÄA§ ©¹ CxÀªÁ vÀÄA§ xÀAr EgÀĪÀ DºÁgÀ ¸Éë¹zÁUÀ D §UÉAiÀÄ £ÉÆêÀÅ §gÀÄvÀz Û É CAvÀ w½zÀÄ §AvÀÄ. CµÉÖà C®è. vÀĸÀÄ eÁUÀævª É » À ¹ ªÀÄ£À¹£ ì À ±ÁAw PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ, Cw ©¹AiÀiÁzÀ CxÀªÁ xÀArAiÀiÁzÀ DºÁgÀ ¸ÉêÀ£É ©lÄÖ©lÖgÉ CzÀÄ vÁ£ÁUÉà UÀÄtªÁUÀÄvÀz Û É JAzÀgÀÄ qÁ. D£ÀAzï! CAvÀÆ EzÉãÀÆ ¥ÁæuÁ¥ÁAiÀÄ vÀgÀĪÀAvÀºÀ SÁ¬Ä¯É C®è! D ¢£À ¥ÀæeÉÕ vÀ¥ÀÅöàªÀÅzÀPÉÌ ¸Àé®à ªÀÄÄAZÉ C¥Àà CªÀÄä£À eÉÆvÉ ©¹©¹ PÁ¦ü PÀÄr¢zÀÆÝ £É£¥ À Á¬ÄvÀÄ gÀ«ÄvÀ½UÉ. vÀ¯A É iÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ«zÀÄ §AzÀ UÀAqÁAvÀgÀ vÁ£ÁUÉà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆìÄvÀÄ! «µÀAiÀÄ w½zÀ °Ã¯Á CªÀgÀÄ "£Á£ÀÄ wgÀÄ¥Àw wªÀÄä¥Àà¤UÉ ºÀgPÀ É ºÉÆwÛzÉÝ. CªÀ£ÀÄ PÉÊ ©qÁÛ£Á?" CAzÀgÀÄ. "ºÁUÁzÉæ E£ÀÄß qÁ. wªÀÄä¥Àà£Æ À £À£Àß eÉÃ§Ä SÁ° ªÀiÁqÁÛ£Á?" CAvÀ ºÉý £ÀPÀÌgÀÄ PÀȵÀÚ ¥Àæ¸Ázï. J®ègÀ ªÀÄÄRzÀ®Æè G¯Áè¸À vÁ£Éà vÁ£ÁV ¸ÀƸÀÄwÛvÀÄ.Û EvÀÛ PÁ£À½îAiÀÄ°è «¢ü «PÁ¸À£À fêÀ£PÀ É E£ÉÆßAzÉà wgÀĪÀ£ÀÄß PÉÆnÖvÀÄ.Û CªÀ£À CfÓUÉ (vÀAzÉAiÀÄ vÁ¬Ä) JA¨sv À öÉÛ ÊzÀÄ ªÀµð À ªÀAiÀĸÁìVvÀÄ.Û CzÀĪÀgU É ÀÆ UÀnÖªÀÄÄmÁÖVAiÉÄà EzÀÝ CªÀgÀÄ FUÀ vÀÄA§ ¤vÁætªÁVzÀÝgÀÄ. §ZÀÑ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ PÁ°£À ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀzÉÝà £É¥ª À ÁV NqÁqÀ®Æ DUÀzÉ ºÁ¹UÉ »r¢zÀÝgÀÄ. «PÁ¸À££ À ÀÄß PÀAqÀPÀÆqÀ¯É CªÀjUÉ PÀt° Ú è ¤ÃgÀÄ a«Ää §AvÀÄ. "§AzÉAiÀiÁ PÀAzÀ, ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆqÀzÉ £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è CAvÀ £À£U À É UÉÆwÛvÀÄ.Û zÉêÀg° À A è iÀÄÆ ¥Àæw¤vÀå CzÀ£Éßà ¨ÉÃrPÉƽÛzÉÝ. MªÉÄä £À£Àß PÀƸÀ£Àß PÁuÉÆ ºÁUÉ ªÀiÁqÀ¥Áà. DªÉÄÃ¯É PÀgz É ÀÄPÉÆà CAvÀ" CAzÀgÀÄ. "CfÓ, ºÁUÉ®è ªÀiÁvÁqÉâÃr. ¤ªÀÄUÉ K£ÀÆ DV®è. PÁ®Ä ¸ÀjAiÀiÁUÉÆÃPÉ JµÀÄÖ ¢£À ¨ÉÃPÀÄ! CµÁÖV©lÖgÉ ªÀÄÄAa£À ºÁUÉà NqÁqÉÆÌArwÃðgÁ." CAzÀ. CfÓ ¸ÀĪÀÄä£É £ÀPÀÌgÀÄ. CzÀgÀ CxÀðªÉãÉÆà «PÁ¸À¤UÉ w½AiÀÄ°®è. DªÉÄÃ¯É Hl ªÀÄÄV¹ CªÀj§âgÃÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀĽwzÁÝUÀ vÀAzÉ

rArªÀÄ -

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

²æÃ¥ÁzÀ ºÉUq À A É iÀĪÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ- "CªÀÄä¤UÉ PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ©¢ÝzÀÝPÀÌ®ª è A À vÉ «PÁ¸ï. £ÁªÀÅ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è zÉÆqÀØ qÁPÀÖgÀ ºÀwg Û À vÉÆÃj¹zÉݪÀÅ. PÉ®ªÀÅ mɸïÖU¼ À ÀÄ DzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. CªÀ½UÉ ¨ÉÆãï PÁå£g Àì ï CAvÉ. G½AiÀÄĪÀ ¨Á§vÀ® Û .è ¤£ÀUÉ C°è ¸ÀĪÀÄä£É AiÀiÁPÉ ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ¤Ã£ÀÄ CfÓAiÀÄ£Àß CµÀÄÖ ºÀaPÑ ÉÆAqÀª£ À ÀÄ CAvÀ ºÉüÀ°®è. CªÀÄä vÀ£U À É AiÀiÁªÀ næÃmïªÉÄAlÆ ¨ÉÃqÀ, zÉêÀgÀÄ PÀg¹ É PÉƼÁÛ EzÁ£É. ºÉÆÃVÛä CAvÀ ºÀl »r¢zÁݼ.É " «PÁ¸À¤UÉ ¨sÀÆ«Ä ¨Á¬ÄâlÖ ºÁUÁ¬ÄvÀÄ. CªÀ£ÀÄ CfÓAiÀÄ£Àß vÀÄA§ ºÀaPÑ ÉÆArzÀÝ. aPÀÌA¢£À°è CªÀ££ À ÀÄß ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆvÀÄPÛ ÉÆAqÀÄ vÉÆÃlªÉ®è ¸ÀÄvÁÛqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÀxÉ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀ¤UÉ LzÀÄ ªÀµð À DzÀgÀÆ CªÀgÃÉ Hl ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ... CfÓ vÁ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ «PÁ¸À£À ªÀÄzÀÄªÉ £ÉÆÃqÀ¯ÃÉ ¨ÉÃPÀAvÀ ºÀl »r¢zÀÝgÀÄ. C¥Àà¤UÉ gÀ«ÄvÀ¼À eÉÆvÉ vÀ£Àß ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ- "«PÁ¸ï, D ºÀÄqÀÄV K£ÉÆà M¼ÉîAiÀĪÀ¼ÀÄ. £Á£ÀÆ £ÉÆÃr¢Ýä CªÀ¼£ À Àß. E°èUÀÆ MªÉÄä §A¢zÀݼÀÄ. DzÀgÉ MAzÀÄ ªÀµð À ªÁzÀgÀÆ ¤£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¥PÀ ÉÌ CªÀ½AzÀ GvÀg Û « À ®è! FUÀ®Æ CªÀ¼ÀÄ ºËzÀÄ CxÀªÁ E®è CAvÀ ¸ÀjAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛ®.è JµÀÄÖ ¢£À CAvÀ PÁAiÀÄÄwÛÃ? EzÀÄ §jà ¤£Àß fêÀ£z À À ¥Àæ±Éß C®è. ¤£Àß CfÓ ¤£Àß ªÀÄzÀÄªÉ C®è¢zÀÝgÀÆ PÀqÃÉ ¥ÀPÀë ¤£ÀߣÀÄß ªÀj¸ÀĪÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÁßzÀgÀÆ £ÉÆÃr ¸ÁAiÀĨÉÃPÀAvÀ EgÀĪÁUÀ §ºÀıÀB ¹PÀ̧ºÀÄzÁzÀ CxÀªÁ ¹PÀÌzA É iÀÄÆ EgÀ§ºÀÄzÁzÀ gÀ«ÄvÁ£À M¦àUU É ÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ PÀÆqÀÄæªÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁ? E¯ÉÃè £ÀªÀÄUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ EgÀĪÀ gÁªÀÄ ¨sÀlÖgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÁݼ.É DgÀw CAvÀ CªÀ¼À ºÉ¸g À ÀÄ. ©.E. DVzÉ. £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀPÀÆÌ ZÉ£ÁßVzÁݼ.É ¤Ã£ÀÄ CªÀ¼£ À ÀÄß vÀÄA§ aPÀÌA¢£À°è £ÉÆÃrzÀÄÝ. DªÉÄÃ¯É CªÀ¼ÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À°z è ÀÄÝPÉÆAqÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. £Á¼É CgÀªv À g ÀÛ À ±ÁAwUÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀg® É è §vÁðgÉ. DUÀ CªÀ¼£ À ÀÄß £ÉÆÃqÀÄ. DªÉÄÃ¯É ºÉüÀÄ." CAzÀgÀÄ. ¸Àé¨sÁªÀvBÀ ªÀÄÈzÀÄ ºÀÈzÀ¬ÄAiÀiÁzÀ «PÁ¸À¤UÉ ¦æÃwAiÀÄ CfÓAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ D¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®èªÁ¬ÄvÀÄ. §ºÀ¼µ À ÀÄÖ «ZÁgÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£À¹® ì z è À ªÀÄ£À¹¤ ì AzÀ «PÁ¸ï gÀ«ÄvÀ½UÉ FªÉÄïï PÀ½¹zÀ. EµÀÄÖ PÁ® PÁzÀgÀÆ gÀ«ÄvÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀ ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÆß vÉÆÃgÀ¢gÀĪÀ PÁgÀt¢AzÀ, ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ MvÁÛAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÁ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ£ÀÆß £ÉÆÃqÀ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ. PÉÆ£ÉUÀÆ MAzÀÄ D¸ÉAiÀÄ vÀAvÀÄ«UÉ eÉÆÃvÀÄ ©zÀݪ£ À A À vÉ FUÀ®Æ gÀ«ÄvÀ vÀ£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä M¦àUÉ ¤ÃrzÀgÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀg£ À ÀÄß M¦à¸ÀĪÀÅzÁV §gÉz.À DzÀgÉ CzÀPÉÌ gÀ«ÄvÀ½AzÀ ¸ÀPÁgÁvÀäPª À ÁzÀ GvÀg Û À §gÀ§ºÀÄzÉA§ ¤jÃPÉA ë iÀÄ£ÉßãÀÆ CªÀ£ÀÄ ElÄÖPÉÆArgÀ°®è. CªÀ£ÀÄ Jt¹zÀÝAvÉ gÀ«ÄvÀ vÁ£ÀÄ FUÀ¯ÃÉ AiÀiÁªÀ ¤zsÁðgÀª£ À ÀÆß vÉUz É ÀÄPÉƼÀî®Ä ¹zÀÞ½®èªA É zÀÆ, CªÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÉAzÀÆ GvÀg Û À PÀ½¹zÀ¼ÀÄ. ¸ÀAeÉ PÀȵÀÚ ¥Àæ¸Ázï AiÀÄxÁ¥ÀæPÁgÀ ªÁQAUï ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. °Ã¯Á zÉêÀ¸ÁÜ£PÀ É ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. gÀ«ÄvÀ M§â¼ÃÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ qÉÆÃgï ¥ÀÅl 7


¨É¯ï jAUÁ¬ÄvÀÄ. ¨ÁV®Ä vÉgz É ÁUÀ «PÁæAvï ¤AwzÀÝ. "K£ÀÄ gÀ«ÄvÀ. ¤£Àß DgÉÆÃUÀåzÀ «µÀAiÀĪÁV £À£ï ºÀvÀæ K£ÀÆ ºÉüÁÛ£ÃÉ E®è! £À£U À A À vÀÆ ¤£ï §UÉÎ AiÉÆÃa¹ AiÉÆÃa¹ vÀ¯ÃÉ £Éà PÉmï ºÉÆÃzï ºÁUÁVzÉ." CAzÀ. "M¼ÀUÉ ¨Á. J®è ºÉýÛä." JAzÀ¼ÀÄ gÀ«ÄvÀ. CªÀ½UÀj«®èzA À vÉ CªÀ¼ÀÆ «PÁæAvÀ££ À Àß KPÀªZ À £ À z À ° À è ªÀiÁvÀ£Ár¸ÉÆÃPÉ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀݼÀÄ. M¼ÀUÉ §AzÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀ «PÁæAvï ªÀÄvÉÛ vÁ£Éà ªÀiÁvÀÄ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ - "¸Áj, gÀ«ÄvÀ. £Á£ÀÄ ¤£ÀߣÀß £ÉÆìĹ©mÉÖ £À£Àß ºÉÃrvÀ£¢ À AzÀ. fêÀ£z À ° À è PÀµÀÖ ¸ÀÄR §vÁð£Éà EgÀÄvÉ,Û ºÉÆÃUÁÛ£ÃÉ EgÀÄvÉ.Û DzÉæ CAvÀgÁvÀä K£ÀÄ ºÉüÀÄvÉÆÃÛ CzÀ£Àß EUÉÆßÃgï ªÀiÁr zÀÄqÀÄØ PÁ¸À£Àß Jt¸ÁÛ PÀÆgÉÆÃPÉ DUÀ®è C£ÉÆßÃzÀÄ PÀ¼z É À ªÁgÀ £Á£ÀÄ ¥ÀlÖ¥Ár£À¯ÃÉè UÉÆvÁÛAiÀÄÄÛ. PÀÆvÀ°,è ¤AvÀ°è ¤£ÀßzÉà AiÉÆÃZÀ£É PÁqÀÄwÛvÀÄ.Û gÀ«ÄvÀ fêÀª£ À Éß®è ¤£Àß ¨ÉÆUÀ¸A É iÀÄ°èlÄÖ PÉýPÉƽÛä. zÀAiÀÄ«lÄÖ £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄ." »ÃUÉ ºÉüÀÄvÀ¯ Û ÃÉ «PÁæAvï CªÉÄjPÀ£ï ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è gÀ«ÄvÀ¼À JzÀÄgÀÄ ªÀÄArAiÀÄÆj PÀĽvÀÄ CªÀ¼À §®UÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß JgÀqÀÆ PÉÊUÀ¼° À è »rzÀÄPÉÆAqÀ. gÀ«ÄvÀ½UÉ CªÀ£À ¨sA À VAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀUÀÄ §A¢vÁzÀgÆ À vÁ£ÀÄ PÀAqÀ PÀ£¸ À ® É è FUÀ £À£¸ À ÁV, vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ D¸ÉUt À ¤ ÂÚ AzÀ PÀĽvÀÄ vÀ£Àß GvÀg Û ª À £ À ÀÄß ¤jÃQë¸ÀÄwÛgÀĪÀ «PÁæAvÀ££ À Àß £ÉÆÃr MªÉÄä¯É D£ÀAzÀ ¨ÁµÀà¢AzÀ PÀtÄÚ vÀÄA© §AvÀÄ. PÀtÃÂÚ gÀÄ ¸ÀÄj¸ÀÄvÀÛ¯ÃÉ , £ÀUÀÄvÀ¯ Û ÃÉ CªÀ££ À ÀÄß J©â¹ ¸ÉÆÃ¥sÁzÀ°è vÀ£Àß ¥ÀPÀÌ PÀĽîj¹PÉÆAqÀ¼ÀÄ. "«PÁæAvï, J®èQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉÆAzÀÄ ¹» ¸ÀÄ¢Ý ºÉüÀ¨ÃÉ PÀÄ. £À£U À É ¥ÁæuÁ¥ÁAiÀÄ vÀgÀĪÀAvÀºÀ SÁ¬Ä¯É K£ÀÆ E®è. EgÀĪÀÅzÀÄ Esophageal spasm JA§ MAzÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï PÀAr±À£ï. CzÀÄ vÁ£ÁUÉà ¸Àj ºÉÆÃUÀÄvÀA Û vÉ." JAzÀ¼ÀÄ. «PÁæAvï »r¸À¯ÁgÀzµ À ÀÄÖ ¸ÀAvÉÆõÀª£ À ÀÄß §aÑlÄÖPÉƼÀî¯ÁgÀzÉ JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ CªÀ¼£ À ÀÄß §¼À¹ PÀt° Ú è PÀtÂÚlÄÖ "ºËzÁ?" J£ÀÄßvÁÛ CªÀ¼À ºÀuA É iÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀUÀÄgÁV ªÀÄÄwÛlÖ. C§â! JµÀÄÖ »vÀªÁVvÀÄÛ D D°AUÀ£!À PÁA¥ËAqï UÉÃmï §½ °Ã¯Á CªÀgÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ºÀwg Û À ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ zÀ¤ PÉý CªÀ£À C¥ÀÅöàU¬ É ÄAzÀ ©r¹PÉÆAqÀ¼ÀÄ gÀ«ÄvÀ. DªÉÄÃ¯É ¤Ã£ÀÄ FUÀ vÁ£É PÉýzÀ ¥Àæ±ÉßUÉ £À£Àß GvÀg Û À "AiÉĸï" J£ÀÄßvÁÛ £ÀPÀ̼ÀÄ. UÀAqÀ¸ÁV vÁ£ÀÄ C¼À¨ÁgÀzÀÄ JA§ CxÀð«®èzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀtÃÂÚ gÀÄ vÀÄA© PÀĽwzÀÝ «PÁæAvï. CªÀ£À PÉÊUÀ¼£ À ÀÄß vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ CªÀ££ À Éßà £ÉÆÃqÀÄvÁÛ PÀĽvÀ¼ÀÄ gÀ«ÄvÀ. ¸À¢Ý®z è É M¼ÀUÉ §AzÀ °Ã¯Á F zÀȱÀå £ÉÆÃr CªÁPÁÌzg À ÀÄ! ªÀÄgÀÄPÀt ë zÀ¯ÃÉè K£ÀÄ £Àq¢ É gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ H»¹zÀ CªÀgÀÄ vÀÄA§Ä £ÀUA É iÀÄ£ÀÄß ¸ÀƸÀÄvÁÛ F ¥ÉæëÄUÀ¼À ºÀwg Û À §AzÀÄ E§âgÀ ºÀuU É ÀÆ zÉêÀgÀ ¥Àæ¸ÁzÀªÁzÀ PÀÄAPÀĪÀÄ ºÀaÑ "zÉêÀgÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß ZÉ£ÁßVnÖg° À !" J£ÀÄßvÁÛ PÀuÉÆg Ú ¹ À PÉÆAqÀgÀÄ.

************ PÀxÉ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ************ rArªÀÄ -

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

Shishunala Sharif (1819-1889) was a saint poet, philosopher and social reformer from the state of Karnataka in India. His compositions of tatvapada(moral poems) are in Kannada language. Sharif is recognized as the first ever Muslim poet in Kannada literature. Shishunala Sharif was born on 7 March, 1819 in Shishuvinahala, a village in Haveri district, Karnataka. He was the only son and was a late born to his parents. The legend has it that, Shishunala Sharif was with the blessings of Gods. As a child, Shishunala Sharif was a very charming and intelligent. After completing his studies, he worked as a school teacher for a while, before taking up the spiritual search. He found a great Guru in Shri Kalasada Guru Govinda Bhatta. They both shared a very cordial relationship and often engaged in intriguing spiritual discussions.Though, a Muslim by birth, Shishunala Sharif believed in Hinduism too, also bringing in the communal harmony. In his birth place Shishuvinahala, even today both Hindus and Muslims can be seen worshipping him at the same temple. Shishunala Sharif was known to compose poems as per the situation and sing them to spread the messages across. Though, he never penned down his compositions, from the word of mouth quite a few them have been passed on to the next generations. Further more it is believed that Sri Govinda Bhatta, a Brahmin (priestly class in Hindu religion), did not hesitate to make him a Brahmin. Shishunala Sharif's preachings can be compared to those of Kabir Das's(in northern India). All his works are in colloquial Kannada language that is called Dharwad Kannada. (Source : http://www.wikipedia.org/)

***************

¥ÀÅl 8


VKK 2010 PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ªÉÆzÀ® ¸À¨sÉAiÀÄ MAzÀÄ ªÀgÀ¢. r¸ÉA§gï 5 gÀAzÀÄ VKK2010 PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, CzsÀåPÀë C¤® zÉñÀ¥ÁAqÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÆzÀ® ¸À¨sÉ £ÀqɹzÀgÀÄ. ±ÁAw ªÀÄAvÀæzÉÆA¢UÉ ¸À¨sÉ ¥ÁægÀA©ü¹zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¤¸ÁéxÀð ºÁUÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtð ¸ÉêÁ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É¬ÄAzÀ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀĪÀÅzÁV DvÀä¸ÁQëAiÉÆA¢UÉ ªÀZÀ£À ¹éÃPÀj¹zÀgÀÄ. J®è PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¥ÀzÁ¢üPÁgÀ dªÀ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄÄ 2010 £Éà ªÀµÀðzÀ VKK PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ PɼÀV£À ºÉƸÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉƼÀÄîªÀ GvÁìºÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉ. 1) PÀ£ÀßqÀPÀÆlzÀ°è ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ PÀ£ÀßqÀ DqÀ½vÀ ¨sÁµÉAiÀiÁV ¹éÃPÀj¸ÀĪÀzÀÄ. 2) C£ÉÃPÀ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ »jAiÀÄ VKK ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ½UÉ PÀñvÀYÕvÉ C¦ð¸ÀĪÀzÀÄ. 3) VKK Winter Olympiad - 2010 4) ¸ÀAPÁæAw CAUÀªÁV "¸Á»vÀå-¸ÀA¸ÀÌöÈw-¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAeÉ " PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. 5) F-ªÁZÀ£Á®AiÀÄ E- Library ¸ÁÜ¥À£É. 6) ²æà PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ ¥ÀmÁÖ©üµÉÃPÀzÀ 500 £Éà ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ £É£À¦¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ. 7) AiÀÄĪÀPÀjUÁV (Youth)û «±ÉõÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ EvÁå¢. F J®è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀðºÀuÉUÉ VKK J®è ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA¥ÀÇtð ¸ÀºÀPÁgÀ CvÀåªÀ±ÀåPÀ. PÁAiÀÄ𠤪ÀðºÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÆõÀ PÀAqÀħAzÀgÀÆ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV ¹éÃPÀj¸ÀzÉ, QjAiÀÄgÀ vÀ¥ÀÅöà ºÉeÉÓUÀ¼ÉAzÀÄ ¨sÁ«¹ ¸ÀºÀPÀj¸À ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ J®è PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ¥ÁæxÀð£É.

2010 ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À ¥ÀnÖ C¤® zÉñÀ¥ÁAqÉ ¸ÀwñÀ UÉÆæ£ÁxÀ £ÀA¢Ã±À zsÀ£ÀAdAiÀÄ gÁªÀÄ gÁªï «£ÉñÀ ¢Ã¥ÀPï ¥Ánî gÁzsÀ dUÀ¢Ã±À C±ÉÆÃPÀ PËqÉè VjñÀ gÁªÀĪÀÄÆwð qÁ. ¸ÀĤïÁ ºÀgÀ¸ÀÆgï C±Á UÀÄgÀÄzÀvï

rArªÀÄ -

CzsÀåPÀë G¥À CzsÀåPÀë PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ReÁAa ¸ÀºÀ ReÁAa DºÁgÀ E¯ÁSÉ DºÁgÀ E¯ÁSÉ AiÀÄĪÀ ºÁUÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀuÁ E¯ÁSÉ £ÉÆÃAzÀt E¯ÁSÉ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ E¯ÁSÉ

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

zÁ¸À ¢£ÁZÀgÀuÉ 2

CPÉÆÖçgï 25 ²PÁUÉÆzÀ ¸ÀAVÃvÁ©üªÀiÁ¤ PÀ£ÀßrUÀjUÉ®è MAzÀÄ «±ÉõÀªÁzÀ ¢£ÀªÁVvÀÄ.Û PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ ¦vÁªÀĺÀ J¤ß¹PÉÆAqÀ ¥ÀÅgÀAzÀgÀ zÁ¸Àg£ À ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ J®è zÁ¸ÀjUÀÆ £ÀªÀÄ£Àª£ À ÀÄß ¸À°¸ è ÀĪÀ ¢£ÀªÁVvÀÄÛ CzÀÄ! «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÁ¸À ¢£ÁZÀgu À É ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¯ÉªÀiÁAmï zÉêÁ®AiÀÄzÀ°è DAiÉÆÃf¹zÀÝ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉUÉ «µÀÄÚ ¸Àº¸ À Àæ £ÁªÀÄzÉÆA¢UÉ ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ. DªÉÄÃ¯É FUÀ vÁ£É ¸ÀAVÃvÀ PÀ°AiÀÄ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀÄPÀ̽AzÀ »rzÀÄ ¥ÀæU® À ã ¥ÁArvÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ zÉÆqÀª Ø g À ª À g À U É ÀÆ J®ègÀÆ ªÉâPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ¸À PÀÈwUÀ¼£ À ÀÄß ºÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä zÁ¸À ±ÉæõÀ×jUÉ C©üªA À zÀ£É ¸À°¹ è zÀgÀÄ. PÉÆ£ÉAiÀÄ°è zÁ¸ÀgÀ ¥ÀzU À ½ À UÉ C¼Àªr À ¹zÀÝ £ÀÈvÀåUÀ¼ÀÄ J®ègÀ ªÀÄ£À¸£ Àì ÀÄß ¸ÉgÉ »rzÀªÀÅ. "¨sÁUÀåzÀ ®Që÷ä ¨ÁgÀªÀÄä", "®A¨ÉÆÃzÀgÀ ®PÀÄ«ÄPÀg"À , UÀĪÀÄä£À PÀgA É iÀÄ¢gÉ" £ÀÈvÀåUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄ£ÀªÉÆúÀPª À ÁV ªÀÄÆr §AzÀªÀÅ. ¸ÀAVÃvÀ ¸Àg¸ À ÀéwAiÀÄ F ¥ÀÇeÉAiÀÄ ªÀÄzsÉå ºÉÆmÉÖ ¥ÀÇeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉwgÀ°®è ¤ªÁðºÀPg À ÀÄ! ¨É½UÉÎ G¦àlÄÖ PÁ¦ü, ªÀÄzsÁåºÀß Erè, ¸ÁA¨Ágï, DA¨ÉÆqÉ, ªÉƸÀg£ À Àß, §¦üð ºÁUÀÆ ¸ÀAeÉ PÁ¦ü eÉÆvÉ ¸ÀªÉÆøÀ! ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀAVÃvÀzÀ ¸ÀAvÀ¥ð À uÉ, MqÀ°UÉg¸ À ¨ À sÉÆÃd£ÀzÀ ¸ÀªÀiÁgÁzs£ À !É E£ÉßãÀÄ ¨ÉÃPÀÄ? ¸ÀéUð À PÉÌ ªÀÄÆgÉà UÉÃtÄ!!! -£À½¤ ªÉÄÊAiÀÄ

¥ÀÅl 9


avÀæ «¨sÁUÀ "¸Á«gÀ ±À§ÝUÀ¼ÀÄ ºÉüÀĪÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß MAzÀÄ avÀæ ºÉüÀ§®èzÀÄ" CAvÀ UÁzÉAiÉÄà GAlAvÉ! £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ®Æ £ÀqÉAiÀÄĪÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß, £É£À¦¤AzÀ eÁjºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß PÁªÀåªÀÄAiÀĪÁV PÀnÖPÉÆqÀĪÀ ¸ÁzsÀ£À ¥sÉÇÃmÉÆ.

PÀ£ÁðlPÀzÀ ««zsÀ ªÉõÀ ¨sÀƵÀtUÀ¼ÀÄ

C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ªÀÄAUÀ¼ÀªÉÃqsÉ

¢£Éñï

D±Á ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄzÀvïÛ

PÀÈwPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAzÉñï

rArªÀÄ - «zÁågÀtå

PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

¥ÀÅl 10


D±ÀÄ PÀ«vÉ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ JzÉAiÀÄ®Æè M§â PÀ« ªÀÄ®VzÁÝ£!É AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ zÀȱÀå, MAzÀÄ WÀl£É, ªÀÄ£À PÀ®PÀĪÀ MAzÀÄ ¨sÁªÀ£,É CxÀªÁ MAzÀÄ ±À§Ý D PÀ«AiÀÄ£ÀÄß §rzɩ⸧ À ºÀÄzÀÄ! ¤ªÉÆä¼U À É ªÀÄ®VgÀĪÀ PÀ«AiÀÄ£ÀÄß J©â¸ÀĪÀ GzÀAiÀÄ gÁUÀªÁV §A¢zÉ F D±ÀÄ PÀ«vÉ CAPÀt. F ªÉÆzÀ¯ÃÉ ¸ÀÆa¸À¯ÁzÀ MAzÀÄ ¥ÀzÀ CxÀªÁ ¥ÀzU À ÀÄZÀÒªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ PÀ«vÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¤ªÀÄVzÉÆ DºÁé£.À "£ÀUÀÄ«£À ¥Àj K£ÀÄ" JA§ ¥ÀzU À ÀÄZÀÒPÉÌ ºÉÆAzÀĪÀ PÀª£ À U À ¼ À À£ÀÄß PÉÆÃjzÉݪÀÅ. CzÀPÉÌ GvÀÛgª À ÁV §AzÀ PÀ«vÉU½ À ªÀÅ.

¤£Àß £ÀUÉAiÀÄ ¥ÀjAiÉÄäzÀÝgÉãÀÄ?

N ¸Áé«Ä ZÀAzÀæªÀÄ,

ºÀÄnÖzÀ PÀƹ£À ªÀÄÄUÀļÀßUÉAiÀiÁ PÀAqÀÄ ¨sÁ«¹zɪÀAzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃrAiÉÄà £ÀPÀ̼ÉAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«£Á ªÀÄÄUÀļÀßUɬÄAzÀ vÁAiÀÄÛAzÉAiÀÄgÀ ªÁvÀì®å ºÀÄZÁÑV ºÀjzÀÄ ²±ÀÄ¥Á®£ÉAiÀÄ° vÉÆqÀUÀ¯ÉAzÀÄ D zÉêÀgÀÄ ºÀÆrzÁ vÀAvÀæ«zÉAzÀÄ CjAiÀÄzÉà ºÉÆÃzɪÀÅ £ÁªÀAzÀÄ

£Á£ÀÄ gÉÆûtÂ, ¤ªÀÄä ¦æÃwAiÀÄ £ÀPÀëvÀæ ¸Àé®à ªÀiÁvÁqÀ¨ÉÃQvÀÄÛ ¤ªÀiï ºÀvÀæ

¨É¼ÀªÁV£À ¤£Àß ¨sÁªÀUÀ¼À «ÄÃjzÀ £ÀUÀÄ«£À ¥ÀjAiÀÄ CxÀð ºÀÄqÀÄPÀ¯ÉAzÀÄ JqÀ« vÀqÀ« ¸ÉÆÃvÀgÀÆ »VÎvÀÄÛ D ¤£Àß ¥Àj¥ÀjAiÀÄ £ÀUÀÄ«£À°è ¤£Àß £ÀUÀĪɪÀÄä ¨sÁªÀUÀ¼À «ÄÃn vÀgÀAUÀUÀ¼À£É©â¸ÀĪÀ ¥ÀjAiÀÄ £É£ÉzÀgÉ ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀZÀÑj £ÀUÀÄ«VgÀĪÀ ªÉÆÃrAiÀÄ PÀAqÀÄ ¤Ã £ÀUÀÄ£ÀUÀÄvÀ°zÀÝgÉ ¸ÁPɪÀÄUÉ ªÀgÀªÀzÀÄ ªÀåxÀðªÀ®èªÉà CxÀðªÁ ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀÄ F ¤£Áß £ÀUÀÄ«£Á ¥ÀjUÉ? -¥ÀæPÁ±ï ºÉêÀiÁªÀw

ªÀÄÄA¢£À D±ÀÄ PÀ«vÉ «¨sÁUÀPÉÌ ²Ã¶ðPÉ

"DºÁ, JAxÁ ¸ÀAPÀ®à!"

²ªÀ£À ªÀÄÄr Kj PÀĽvÀÄPÉÆArgÀÄªÉ D JvÀÛgÀ¢AzÀ ¤Ã£ÀÄ PÀArgÀÄªÉ ¨sÀƯÉÆÃPÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ C£ÁåAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀÅ £ÉÆêÀÅUÀ¼À£ÀÄß, AiÀÄÄzÀÞ, ¨sÀÆPÀA¥ÀUÀ¼À£ÀÄß §qÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÄ°zÀÄ w£ÀÄߪÀ ±ÉÆõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆmÉÖV®èzÉ PÀtÂÚÃjqÀĪÀ PÀAzÀªÀÄäUÀ¼À£ÀÄß DzÀgÀÆ..... ¨É¼À¢AUÀ¼À ªÀÄAzÀºÁ¸À ¸ÀƸÀÄwgÀĪÉAiÀÄ®è! ¤£Àß £ÀUÀÄ«£À ¥Àj K£ÀÄ, £À®è?

-£À½¤ ªÉÄÊAiÀÄ ***************************************************

£ÀUÀÄ«£À ¥Àj EgÁQ£À°è GgÀĽzÀ AiÉÆÃzsÀgÀ ºÉtUÀ¼ÀÄ ¸Á«gÀUÀlÖ¯É §AzÀÄ ©Ã¼ÀÄwÛªÉ CªÉÄjPÁzÀ £É®zÀ°è C°è EgÁQ£À°è ®PÁëAvÀgÀ ªÀÄA¢ £ÉÆAzÀªÀgÀÄ, £ÀgÀ½zÀªÀgÀÄ ¸ÀvÀÛªÀgÀÄ, CvÀÛªÀgÀÄ DzÀgÀÆ nëAiÀÄ°è PÁtÄwzÉ ¥Éæ¹qÉAmï §Äµï Mission accomplished J£ÀÄßvÀÛ ¨sÀÄd PÀÄt¸ÀÄvÀÛ £À¸ÀÄ£ÀUÀĪÀ avÀæ ¤£Àß £ÀUÀÄ«£À ¥Àj K£ÀÄ, «ÄvÀæ! -¦.J¸ï.ªÉÄÊAiÀÄ

rArªÀÄ - «zÁågÀtå

PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

¥ÀÅl 11


£ÀUÀÄ«£À ¥Àj K£ÀÄ

¤UÀÆqsÀ £ÀUÉ

£ÀUÀÄ«UÉ ¥Àj GAmÉ zsÀªÀÄð PÀÆ Cj GAmÉ ªÀÄUÀÄ«£À £ÀUÀÄ; CzÀPÉ ¸ÀªÀÄ GAmÉ £À¯ÉèAiÀÄ £ÀUÀÄ; CzÀQAvÀ ¹» GAmÉ

PÀgÀ¢ PÉƼÀ®£ÀÄ ¦rzÀ ZɮĪÁAvÀ ZÉ£Àß ªÀiÁAiÉÄAiÀÄ° ¸ÉgÉ»rªÉ dUÀzÀ d£ÀgÀ£Àß PÀqÀÄ ¤Ã® ¸ÁUÀgÀªÉà ¤£Àß ªÉÄʧtÚ ªÀÄÄzÀÄÝ ¸ÀÄjAiÀÄĪÀ ªÀÄÄRzÀ UÉÆÃPÀÄ®zÀ atÚ

GAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ EªÀ£É®è C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀ D¸ÉAiÀiÁzÀgÀÄ ¸ÀºÀdvÉAiÀÄ vÉÆgÉ¢ºÀgÀÄ(d£À) PÀÈvÀPÀvÉAiÀÄ ªÉÄgÉ¢ºÀgÀÄ

¸ÉgɪÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¤£Àß d£À£ÀªÁAiÀÄÛAvÉ C°èAzÀ UÉÆÃPÀÄ®PÉ JvÉÆÛAiÀÄÝgÀAvÉ ¥ÀÅlÖ PÉÊAiÀÄ¯É ¤Ã£ÀÄ gÀPÀ̸ÀgÀ PÉÆAzÀ PÀxÉAiÀÄ PÉý zÀtÂAiÀÄzÉ £À°¢zÉ £ÀªÀÄä ºÀÈzÀAiÀÄ

ªÀÄUÀĪÀ PÀqÉUÉt¹ºÀgÀÄ £À¯ÉèAiÀÄ §zÀ°¸ÀĪÀgÀÄ £ÀUÀĪÀÅzÀ£Éà ¤°¹ºÀgÀÄ £ÀUÀĪÀ zsÀªÀÄðªÀ ªÀÄgÉwºÀgÀÄ

¥ÁAqÀªÀgÀ PËgÀªÀgÀ zÁAiÀiÁ¢ PÀ®ºÀ AiÀÄÄzÀÞ vÀA¢vÀÄ ºÉÆ£ÀÄߪÀÄtÂÚ£Àw ªÉÆúÀ EA¢UÀÆ zsÀªÀÄð-CzsÀªÀÄðzÀ £ÀqÀÄªÉ ¤vÀå PÀzÀ£À "UɮĪÉAzÀÄ ¸ÀvÀåPÉÌ!" - F ªÀiÁvÀÄ ¤dªÉãÁ?

¤zsÀðj¸ÀÄ ¤Ã FUÀ¯É ¤£ÀßzÀÄ AiÀiÁªÀ ¥Àj ¸ÀºÀdvÉAiÉÆÃ, PÀÈvÀPÀvÉAiÉÆà £ÀUÀÄvÀ £ÀV¸ÀÄvÀ EgÀĪÀzÉà ¸Àj EzÀ£ÁV¸ÀÄ ¤£Àß £ÀUÀÄ«£À ¥Àj.

zsÀªÀÄð C½zÁUÉ®è ¤Ã §gÀĪÉAiÀÄAvÉ ¸ÀdÓ£ÀgÀ ¸ÀAPÀlªÀ ¥ÀjºÀj¥ÉAiÀÄAvÉ PÁ® §A¢zÉ FUÀ : E¼ÉUÉ ¤Ã §gÀĪÉAiÉÄãÀÄ? GvÀÛj¸ÀzÉ £ÀUÀÄwgÀÄªÉ : ¤£Àß £ÀUÉAiÀÄ ¥ÀjAiÉÄãÀÄ?

«.¸ÀÄ: E°è "ªÀÄUÀÄ" ªÀÄÄUÀÞvÉAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ ºÁUÀÄ "£À¯Éè" ¸ÉßúÀzÀ ¸ÀAPÉÃvÀ

-wæªÉÃt ²æäªÁ¸ÀgÁªï ºÁå£ÉƪÀgï ¥ÁPïð, E°£ÁAiÀiï

- C¤® zÉñÀ¥ÁAqÉ, ¥Áå®mÉÊ£ï ********************************

£ÀUÀÄ«£À ¥Àj ªÀÄÄUÀÞ £ÀUÉ, vÀÄAl £ÀUÉ, zÉñÁªÀj £ÀUÉ, PÀ¥Àl £ÀUÉ ClÖºÁ¸ÀzÀ £ÀUÉ, ªÀÄAzÀºÁ¸ÀzÀ £ÀUÉ C¼ÀĪÀ £ÀÄAVzÀ £ÀUÉ, ºÁ¸Àå ºÉÆ«ÄäzÀ £ÀUÉ ºÀ°è®èzÀ ¨ÉÆZÀÄÑ £ÀUÉ, ºÀAV®èzÀ ©ZÀÄÑ £ÀUÉ vÀÄn ©jAiÀÄzÀ ªÀÄÄUÀļÀßUÉ, ºÀ®Äè ©lÖ zÉÆqÀØ £ÀUÉ ¦æÃwAiÀÄ £ÀUÉ, DqÀA§gÀzÀ £ÀUÉ JµÉÆÖAzÀÄ §UÉAiÀÄ £ÀUÉUÀ¼ÀÄ F ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è! EzÀ£ÀÄß NzÀÄvÁÛ £ÀUÀÄwÛgÀĪÀ NzÀÄUÀ£É, ºÉüÀÄ ¤£Àß £ÀUÀÄ«£À ¥Àj K£ÀÄ?

-¦.J¸ï.ªÉÄÊAiÀÄ

¤£Àß £ÀUÀÄ«£À ¥Àj C¥ÀǪÀð £ÀUÀÄ«£À ªÉÆãÀ°Ã¸À! ¤£Àß CjAiÀÄĪÀÅzÀÄ CµÀÄÖ ¸À°Ã¸Á? ¤Ã£ÉãÉÆà PÉÆmÉÖ ¤UÀÆqsÀ ¸Éäö樀 CxÉÊð¸À®Ä ºÉÆÃzÀ J®ègÀÆ ¥sÉÃ®Ä ¤£Àß awæ¹zÀ °AiÀÄ£ÁqÉÆÃð qÁ «Aa £ÀªÀÄä avÀÛzÀ°è £É®¹zÁÝ£É vÁ «ÄAa K£ÀªÀiÁä ¥Áåj¸ï ªÀiË£À UËj MUÀlªÀÄä ¤£Àß £ÀUÀÄ«£À ¥Àj

- C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ªÀÄAUÀ¼ÀªÉÃqsÉ

rArªÀÄ - «zÁågÀtå

PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

¥ÀÅl 12


PÀ¼ÉzÀ ¸ÀAaPÉAiÀÄ ¥Àæ±ÉÆßÃvÀg Û À ªÀiÁ¯ÉUÉ ¸ÀjAiÀÄÄvÀg Û ÀUÀ¼ÀÄ C. PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæxª À ÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtð ªÀtð ZÀ®£ÀavÀæ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? CªÀÄgÀ²°à dPÀuÁZÁj

ºÉaÑ£À ¸ÀjAiÀÄÄvÀg Û À PÀ¼ÀÄ»¹zÀªÀgÀÄ: CgÀÄuï ªÀÄÆwð ±ÀAPÀgÀ ºÉUÉØ §ÈAzÀ PÁªÀÄvï wæªÉÃt ²æäªÁ¸ÀgÁªï

D. gÀU¼ À É ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ¥ÁægA À ©ü¹zÀªg À ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ºÀjºÀgÀ E. PÀ£ÀßqÀz° À è ¨sÁªÀVÃvÉ CxÀªÁ ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀª£ À ÄÀ ß ¥ÁægA À ©ü¹zÀÄÝ AiÀiÁgÀÄ? PÁ½AUÀgÁªï F. '¨sÁgÀvÀ ¹AzsÀÆ gÀ²ä' J£ÀÄߪÀ ªÀĺÁPÁªÀå, '¸ÀªÀÄgÀ¸ª À ÃÉ fêÀ£'À J£ÀÄߪÀ §ÈºÀvï PÁzÀA§jUÀ¼À PÀvÀÈ AiÀiÁgÀÄ? «£ÁAiÀÄPÀ PÀȵÀÚ UÉÆÃPÁPï G. ªÀļÀª½ À î ¸ÀÄAzÀgª À ÀÄä AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ ¥Àæ¹zÀÞgÁVzÀÝgÀÄ? £ÁlPÀ H. J¥ÀàvÀÛgÀ zÀ±PÀ z À ° À è 'PÀAqÀPÀÖgï PÀjAiÀÄ¥Àà' £À ¥ÁvÀ檣 À ÀÄß ¥Àæ¹¢ÞUÉƽ¹zÀÝ ºÁ¸Àå ¯ÉÃRPÀ AiÀiÁgÀÄ? JA. J¸ï. £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð J. gÁeï PÀĪÀiÁgï, GzÀAiÀiï PÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Áåuï PÀĪÀiÁgï F ªÀÄƪÀgÀÆ MnÖUÉ £Àn¹zÀÝ avÀæ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ¨sÀÆzÁ£À

ºÁ¸ÀåzÀAUÀ¼À PÀÄjUÀ¼ÀÄ ºÀ½îAiÀÄ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¤¯ÁÝtzÀ°è gÉ樀 ¤AwvÀÄ. ºÀ½îUÀgÀÄ £ÁªÀÄÄAzÀÄ, vÁªÀÄÄAzÀÄ JAzÀÄ gÉÊ°UÉ ºÀvÀÛ®Ä £ÀÄUÀÄÎwÛzÀÝgÀÄ. M¼ÀUÉ PÀĽwzÀÝ ¥ÀlÖtÂUÀ£ÉƧâ CªÀgÀ£ÀÄß UÀzÀj¹zÀ "K£ÀæAiÀÄå, N¼Éîà PÀÄjUÀ¼ÀAUÉ £ÀÄUÁÛ E¢ÝÃgÁ" ºÀ½îUÀ£ÉƧ⠸ÁªÀzsÁ£ÀªÁV GvÀÛj¹zÀ "PÀÄj EgÉÆà vÁªÉÌ PÀÄjUÀ¼À¯ÉÝ ºÀA¢UÀ¼ÀÄ £ÀÄUÁÛªÁ ¸Áé«Ä?"

¸ÀéUÀð ºÉAqÀw: jÃ, ¥ÀPÀÌzÀä£É ¥ÀzÀä ºÉýzÀÄè ¸ÀéUÀðzÀ°è UÀAqÀ ºÉAqÀw eÉÆvÉð EgÉÆâPÉÌ ©qÉÆâ®éAvÉ UÀAqÀ: CzÀPÉÌà PÀuÉÃ... CzÀ£Áß ¸ÀéUÁð CAvÀ ºÉüÉÆÃzÀÆ..

K. CAZÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥Àz« À UÉ NzÀÄwÛgÄÀ ªÁUÀ vÀ£ÀßzÉà PÀÈwAiÀÄ §UÉÎ NzÀ¨ÃÉ PÁzÀ ¥Àj¹Üw AiÀiÁjUÉ §A¢vÀÄ?Û UÉÆgÀÆgÀÄ gÁªÀĸÁé«Ä CAiÀÄåAUÁgÀÄ

zÉÆqÀݪÀgÀ ªÀÄÄAzÉ

L. gÁµÀÖçP« À ¥Àæ±¹ À Û ¥Àqz É À ªÉÆzÀ® PÀ« AiÀiÁgÀÄ? ªÀÄAeÉñÀégÀ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ

UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄUÀ¤UÉ C¥Àà ºÉ½ÃzÀ : ¯ÉÆà zÉÆÃqÀݪÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÉʯÉAmï DV EgÀ¨sÉÃPÀÄ CAvÀ KAzÀÄ UÉÆwÛ®èªÉãÉÆÃ

M. "AiÀÄÄUÀ AiÀÄÄUÁ¢ PÀ¼z É g À ÀÆ AiÀÄÄUÁ¢ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwzÉ" F d£À¦æAiÀÄ VÃvÉAiÀÄ PÀvÀÈð AiÀiÁgÀÄ? zÀ. gÁ. ¨ÉÃAzÉæ

ªÀÄUÀ: UÉÆvÁÛ¬ÄvÀ¥Àà

N. ¥ÉÇÃZÀÄðVøÀgÀ ¨sÁgÀvÀ zÁ½AiÀÄ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ªÉÆzÀ°UÉ vÀqU É ÀnÖzª À g À ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? gÁt C§âPÀÌ zÉë

C¥Àà: J£ÉÆà UÉÆvÁÛVzÀÄÝ ªÀÄUÀ: CªÀÄä ¤£ÀVAvÀ zÉÆqÀݪÀ¼ÉAzÀÄ!!!

*************************

rArªÀÄ - «zÁågÀtå

PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

¥ÀÅl 13


¸Àägu À É ¹. C±Àéxï E¤ß®è÷! “PÉÆÃqÀU£ À À PÉÆý £ÀÄAVvÀÛ £ÉÆÃqÀªÀé vÀAV”, “vÀgª À ® À è vÀV ¤£Àß vÀA§Æj ¸Àég”À JAzÀÄ ¸ÀAvÀ ²±ÀÄ£Á¼À ±ÀjÃ¥sóÀgÀ ¥ÀzU À ¼ À £ À ÀÄß vÀªÀÄä PÀAa£À PÀAoÀ¢AzÀ PÉüÀÄUÀgÀ ªÀÄ£Àz° À è £É¯É ¤®ÄèªA À vÉ ªÀiÁrzÀ ¹. C±Àéxï vÀªÀÄä 71£Éà ºÀÄlÄÖº§ À âzÀ ¢£ÀzA À zÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß CUÀ°zÀgÀÄ. ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀ, £ÁlPÀ ºÁUÀÄ ZÀ®£ÀavÀæ gÀAUÀz° À è vÀªÀÄäzÃÉ DzÀ bÁ¥À£ÀÄß ªÀÄÆr¹zÀ ¢UÀÎd ¹. C±Àéxï CªÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ ºÉ¸g À ÁAvÀ PÀ«UÀ¼À PÀª£ À U À À½UÉ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAAiÉÆd£É ªÀiÁrzÀ ºÉUÀνPÉ CªÀgz À ÀÄ. PÁPÀ£PÀ ÉÆmÉ, ¸ÀAvÀ ²±ÀÄ£Á¼À µÀjÃ¥s,óÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄ°èU,É £ÁUÀªÀÄAqÀ® ªÀÄÄAvÁzÀ ZÀ®£À avÀæU½ À UÉ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAAiÉÆÃf¹zÁÝg.É 2008 ²PÁUÉÆà CPÀÌ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£z À ° À è EªÀgÀ PÀAoÀ ªÀiÁzsÀÄAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¸À«AiÀÄĪÀ ¸Àzª À PÀ Á±À CªÉÄÃjPÀ£ÀßrUÀjUÉ zÉÆgÀQvÀÄÛ. D ªÀÄzsÀÄgÀ PÀëtUÀ¼£ À ÀÄß £É£A É iÀÄÄvÀÛ £ÀªÄÀ ä£ÀÄß CUÀ°zÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ºÉªÉÄäAiÀÄ ¥ÀÅvÀæ£À DvÀäPÉÌ ±ÁAw PÉÆÃgÉÆÃt.

¹. C±Àéxï

- ©AzÀÄ ±ÁªÀÄtÚ

«µÀÄÚªÀzsÀð£ï E¤ß®è÷! ¸ÁºÀ¸À ¹AºÀ, ¹AºÁ¢æAiÀÄ ¹AºÀ, AiÀÄdªÀiÁ£À, £ÀªÉÄä®ègÀ D¥ÀÛ«ÄvÀæ «µÀĪ Ú z À ð sÀ £ï E¤ß®è÷! ¸ÀA¥Àvï PÀĪÀiÁgÀ£ÁV d¤¹ «µÀĪ Ú z À ð sÀ £ï£ÁV PÀ£ÀßqÀ avÀægA À UÀz° À è §AUÁgÀzÀ fAPÉAiÀiÁV PÀ£ÀßqÀzÀ ¤d ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ J¤ß¹zÀ ¨s¯ À É ºÀÄqÀÄUÀ vÀªÀÄä 59£Éà ªÀAiÀĹ죰 À è £ÀªÀÄä£ÀÄß CUÀ°zÀgA É §ÄzÀÄ «µÁzÀzÀ ¸ÀAUÀw. “PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀÄ¥ÀÅvÀ攤AzÀ E£ÀÆß ZÀ®£À avÀæU¼ À £ À ÀÄß C¥ÉÃQë¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ¯ÃÉ fêÀ£z À À F §Azs£ À ¢ À AzÀ ªÀÄÄQÛ ¥Àq¢ É zÁÝg.É ªÀįÉAiÀÄ ªÀiÁgÀÄvÀ£ À ÁV ªÀÄÆr§AzÀ ¸ÁªÀiÁæl ¤±Àå§Ý£ÁVzÁÝ£.É CªÀgÀ DvÀäPÉÌ ±ÁAw PÉÆÃgÉÆÃt.

«µÀÄÚªÀzsÀð£ï

- ©AzÀÄ ±ÁªÀÄtÚ

«µÀÄÚªÀzsÀð£ï gÀªÀgÀ gÁdå ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀ ZÀ®£À avÀæUÀ¼ÀÄ

rArªÀÄ - «zÁågÀtå

PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

£ÁUÀgÀ ºÁªÀÅ - 1972

ºÉÆA©¹®Ä - 1978

§AzsÀ£À - 1984

¸ÀÄ¥Àæ¨sÁvÀ - 1988

®AiÀÄ£ï dUÀ¥Àw gÁªï - 1991

¯Á° - 1998

«ÃgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ - 1999

¥ÀÅl 14

Dindima:Nov-Dec 2009  
Dindima:Nov-Dec 2009  

Dindima:Nov-Dec 2009 (Vol.3 ~ Issue 6) ● A bimonthly newsletter of Vidyaranya Kannada Kuta

Advertisement