Page 1

rArªÄÀ

D INDIMA

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ ● A bimonthly newsletter of Vidyaranya Kannada Kuta

¸ÀA¥ÀÅl 3 ● ¸ÀAaPÉ 2

ªÀiÁZïð-K¦æï 2009

http://www.VidyaranyaKannadaKuta.org

PÀ£ÀßqÀªÉAzÀgÉ §j £ÀÄrAiÀÄ®è »j¢zÉ CzÀgÀxÀð, d®ªÉAzÀgÉ PÉêÀ® ¤ÃgÀ®è CzÀÄ ¥ÁªÀ£À wÃxÀð - ¤¸Áìgï CºÀªÀÄzï PÀtä£À vÀt¹zÀ `«gÉÆâü' AiÀÄÄUÁ¢ ●

wæªÉÃt ²æäªÁ¸ÀgÁªï, ºÁå£ÉƪÀgï ¥ÁPïð, E°£ÁAiÀiï

K¦æ¯ï, 18, 2009gÀAzÀÄ «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀPÀÆlªÀÅ `«gÉÆâü' £ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÉʨsÀªÀ¢AzÀ DZÀj¹vÀÄ. ²æêÀÄw ±ÉÊ®eÁ CAiÀÄågï CªÀgÀ ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ, ¯ÉªÀiÁAmï£À gÁªÀÄzÉÃUÀÄ®zÀ CZÀðPÀgÁzÀ ²æà PÀȵÀÚgÁdÄ CªÀgÀÄ ¥ÀÇeÉ £ÉgÀªÉÃj¹, ¥ÀAZÁAUÀ ±ÀæªÀt ªÀiÁr¹zÀgÀÄ. G¨sÀAiÀÄ gÁµÀÖçUÀ¼À gÁµÀÖçVÃvÉUÀ¼À £ÀAvÀgÀ «zÁågÀtåzÀ CzsÀåPÉë ²æêÀÄw GµÁ PÉƯÉàAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀðgÀ£ÀÆß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ MAzÁV ¨sÀQÛVÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ, ªÀÄÄA¢£À ««zsÀ ªÀÄ£ÀgÀAd£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ £ÁA¢ ºÁrzÀgÀÄ.

1

AiÀÄÄUÁ¢ ªÀgÀ¢

3

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ

4

EAVvÀ

6

ºÁUÀAvÉ...»ÃUÀAvÉ...!

7

avÀæ «¨sÁUÀ

8

D±ÀÄ PÀ«vÉ

9

¥Àæ±ÉÆßÃvÀg Û À ªÀiÁ¯É 1 - GvÀg Û À

10

ºÉƸÀ gÀÄa

Û À ªÀiÁ¯É 2 10 ¥Àæ±ÉÆßÃvÀg «zÁågÀtåzÀ ¥ÀÅmÁtÂUÀ¼ÀÄ £ÀqɹPÉÆlÖ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAeÉ: ²æà gÁªÀiï ¥Àæ¸Ázï ªÀÄvÀÄÛ £ÀÈvÀå PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ PÀtä£ÀUÀ¼À£ÀÄß QjAiÀÄ UÁAiÀÄQ vÀt¹zÀªÀÅ. ¨sÁUÀåzÀ ®Qëà ¨ÁgÀªÀiÁä, §AvÀÄ (avÀ:æ ²æäªÁ¸À gÁªï) §AvÀÄ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ, EzÀÄ MAzÉà £É®, UÉeÉÓ ªÀiÁvÁqÀÄvÁªÉ, UÉÆ®èAiÀÄå UÉÆ®èAiÀÄå, ¨É½îªÀÄÆrvÀÄ PÉÆý PÀÆVvÀÄ, UÁ½¥Àl ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁgÉUÀªÀÄ, EAzÀÄ ¨Á¤UɯÁè ºÀ§â JA§ PÀ£ÀßqÀ VÃvÉUÀ½UÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ £À°AiÀÄÄvÁÛ ºÉeÉÓ ºÁQzÀgÀÄ. ªÀÄPÀ̽UÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÁgÀUÀ½AzÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃrzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀ, £ÀÈvÀåPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ GqÀÄUÉvÉÆqÀÄUÉUÀ¼À£ÀÄß D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ ºÉÆA¢¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ vÁAiÀÄÛAzÉAiÀÄgÀ ±ÀæªÀÄ ¸ÁxÀðPÀªÁ¬ÄvÉ£Àß®Ä CZÀÄÑPÀmÁÖV ªÀÄÆr §AzÀ £ÀÈvÀåUÀ¼Éà ¸ÁQëAiÀiÁVzÀݪÀÅ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ zÉÆgÉ PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ£À D¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝ ¥Àæ¹zÀÞ ºÁ¸ÀåUÁgÀ vÉ£Á° gÁªÀÄPÀȵÀÚgÀ §zÀÄQUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÁ¸Àå ¥Àæ¸ÀAUÀªÉÇAzÀ£ÀÄß `vÉ£Á° gÁªÀÄPÀȵÀÚ’ £ÁlPÀzÀ°è C©ü£À¬Ä¹ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ. ¸ÀĦæAiÀiÁ ¸ÀħâgÁªï CªÀgÀÄ `Zɮī£À avÁÛgÀ' avÀæzÀ `G¯Áè¸ÀzÀ ºÀƪÀļÉ' avÀæVÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁr gÀAf¹zÀgÀÄ. AiÀĪÀįÉÆÃPÀzÀ°è gÁdå¨sÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ AiÀĪÀÄgÁd ¨sÀƯÉÆÃPÀPÉÌÃPÉ §AzÀ? F ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀ ²ªÀªÀÄÆvÀðAiÀÄå °AUÀgÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ £ÀqɹPÉÆlÖ `EºÀ¯ÉÆÃPÀ-¥ÀgÀ¯ÉÆÃPÀ' £ÁlPÀzÀ°èvÀÄÛ. AiÀĪÀÄgÁd ªÀÄvÀÄÛ avÀæUÀÄ¥ÀÛgÀÄ ¨sÀƯÉÆÃPÀzÀ ¸Á¥ïÖªÉÃgï GzÉÆåÃVAiÉƧâ£À£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁUÀĪÀ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß £ÁlPÀ ºÁ¸ÀåªÀÄAiÀĪÁV ¤gÀƦ¹vÀÄ. £ÀÈvÀå PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À £ÀqÀĪÉ, `¸ÀAUÀªÀÄ'zÀ AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß «zÁågÀtåzÀ »jAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ²æà PÁeÉÃPÀgï gÁªÀÄZÀAzÀæ CªÀgÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁr ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. ¸ÀAUÀªÀÄzÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ PÀļÉîÃUËqÀ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀÄtÂUÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¨sÀƵÀt ªÀÄÆ°ÌAiÀĪÀgÀÄ ªÉâPÉAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ. «zÁågÀtåzÀ ¸ÀzÀ¸Àå £ÁUÀ¨sÀƵÀt ªÀÄÆ°ÌAiÀĪÀgÀ DAiÀÄÝ PÀªÀ£ÀUÀ¼À `GµÁgÁUÀ ¢Ã¦PÁ' zsÀ餪ÀÄÄ¢æPÉAiÀÄ£ÀÄß «zÁågÀtåzÀ ªÀiÁf CzsÀåQët ±ÁgÀzÁ ¨ÉÊAiÀÄtÚ CªÀgÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌAzÀÄ PÀÆlzÀ ªÀÄvÉÆۧ⠻jAiÀÄgÁzÀ ²æà £ÁUÀ¨sÀƵÀt gÁªï CªÀgÀÄ PÀ½¹PÉÆnÖzÀÝ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß D±Á UÀÄgÀÄzÀvï CªÀgÀÄ N¢zÀgÀÄ. F zsÀ餪ÀÄÄ¢æPÉUÉ gÁUÀ ¸ÀAAiÉÆÃf¹, zsÀé¤ ¤ÃrgÀĪÀ UÁAiÀÄPÀ ²æà gÁªÀÄ¥Àæ¸Ázï CªÀgÀÄ ¹r ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ.


ªÀÄ£ÀgÀAd£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À £ÀAvÀgÀ £ÀqÉzÀ, ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è, CPÀÌ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ DzÁAiÀÄ-ªÀåAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄÄAzÉ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄ PÀ¯Á¥ÀzÀ°è D¸ÀQÛAiÀÄļÀî PÉ®ªÀÅ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ G½zÀªÀgÀÄ HlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄvÀÛ zsÁ«¹zÀgÀÄ. ©¹¨ÉÃ¼É ¨sÁvï, ªÉƸÀgÀ£Àß, DA¨ÉÆqÉ, M§ânÖ£ÉÆqÀUÀÆrzÀ gÀÄaAiÀiÁzÀ ¨sÉÆÃd£ÀzÀ ªÉÄ£ÀÄ PÀÆqÀ ¨ÁAiÀÄ°è ¤ÃgÀÆj¸ÀĪÀAwvÀÄÛ. DzÀgÉ ¸À¨sÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ½UÉ DºÁgÀzÀ PÉÆgÀvÉ PÀAqÀħA¢vÀÄ. HlzÀ £ÀAvÀgÀ gÁªÀÄ¥Àæ¸Ázï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀrUÀjAzÀ `¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAeÉ' PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ K¥ÁðmÁVvÀÄÛ. ºÁqÀĪÀ GvÁìºÀ UÁAiÀÄPÀjVzÀÝgÉ, PÉüÀĪÀ GvÁìºÀ PÉüÀÄUÀgÀ°è EªÀÄärAiÀiÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ C¤jÃQëvÀªÁV JzÀÄgÁzÀ vÁAwæPÀ CqÀZÀuɬÄAzÁV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ DgÀA¨sÀPÉÌ C¤ªÁAiÀÄð «¼ÀA§ªÉÃ¥ÀðnÖvÀÄ. vÀqÀªÁV ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀgÀÆ, UÁAiÀÄPÀgÁzÀ gÁªÀÄ¥Àæ¸Ázï, qÁ|| ¥Àæ±ÁAvï, PÀĪÀiÁjAiÀÄgÁzÀ ¤TvÀ, £ÀvÁµÀ CvÀÄåvÀÛªÀĪÁV ºÁr d£ÀªÀÄ£À vÀt¹zÀgÀÄ. UÁAiÀÄPÀ gÁªÀÄ¥Àæ¸Ázï ¸À©üPÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¦. ©. ²æäªÁ¸ï CªÀgÀ CªÀÄgÀ, ªÀÄzsÀÄgÀ UÁAiÀÄ£À ¯ÉÆÃPÀªÀ£Éßà C£ÁªÀgÀtUÉƽ¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ºÁrzÀ `C¥ÁgÀ QÃwð UÀ½¹ ªÉÄgÉzÀ', `M®«£À ¦æAiÀÄ®vÉ CªÀ¼ÀzÉà aAvÉ', `¤Ãj£À°è C¯ÉAiÀÄ GAUÀÄgÀ', `vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀÄAl QgÀÄ£ÀUÉ', `¥ÁAqÀÄgÀAUÀ, J°è ªÀÄgÉAiÀiÁzÉ?' ªÀÄÄAvÁzÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÉÆæÃvÀÈUÀ¼À£ÀÄß ¸À«UÁ£ÀzÀ¯ÉAiÀÄ°è vÉð¹zÀªÀÅ. PÉüÀÄUÀgÀ°è §ºÀÄ¥Á®Ä d£ÀjUÉ E£ÀßµÀÄÖ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉý, £À°AiÀÄĪÀ §AiÀÄPɬÄzÀÝgÀÆ ¸ÀªÀÄAiÀÄ «ÄÃjºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß CAvÀå UÉƽ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀÄĪÀ ¸À«ÄwAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁgÁlªÀiÁrzÀÝ Raffle ticket qÁæ PÀÆqÀ £ÀqÉzÀÄ «eÉÃvÀjUÉ §ºÀĪÀiÁ£À «vÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÉÆ£ÉAiÀÄ°è gÀªÉÄñï nÃPÁ CªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ £ÉgÀªÁzÀ J®ègÀ£ÀÆß ªÀA¢¸ÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ «zÁågÀtåzÀ AiÀÄÄUÁ¢ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. «gÉÆâü ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ® ºÀ§âªÁzÀ AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÉÆA¢UÉ DZÀj¹zÀ GµÁA PÉƯÉàAiÀĪÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ ºÉƸÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw, PÀ£ÀßqÀPÀÆlªÀÅ £ÀqɸÀ°gÀĪÀ ªÀÄÄA¢£À J¯Áè PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß EµÉÖ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¤ªÀð»¸À¯ÉAzÀÄ ºÁgÉʸÉÆÃt. 

rArªÀÄ ¸ÀA¥ÀÅl 3 ● ¸ÀAaPÉ 2 ªÀiÁZïð-K¦æï 2009

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ The views and opinions expressed herein are those of the respective authors. They do not reflect the views and opinions of the Executive Committee members of Vidyaranya Kannada Kuta or the Editors of Dindima

Contact email: dindima@vidyaranyakannadakuta.org

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆl E°£ÁAiÀiï, AiÀÄÄ.J¸ï.J Vidyaranya Kannada Kuta Illinois, U.S.A.

EXECUTIVE COMMITTEE President Usha Kolpe Vice President Anil Deshpande Secretary Satish Gopinath Joint Secretary Ramesh Teeka Treasurer Channu Kambalyal Joint Treasurer Nandish Dhananjaya Members Sudhashree Kota Veena Shivamurthy Vijaya Teralandur SowmyaPrasad Indu Vence Dindima Newsletter Editor Prakash Hemavathi Nalini Maiya Satish Gopinath ___________________________ Yahoo! Groups:

VIDYARANYAKANNADAKUTA

AiÀÄÄUÁ¢ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ PÉ®ªÀÅ avÀæUÀ¼ÀÄ

rArªÀÄ - «zÁågÀtå

PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

Website:

VIDYARANYAKANNADAKUTA.org ¥ÀÅl 2


§¸ÀªÀ dAiÀÄAw: ªÉÄà wAUÀ¼À ºÀvÀÛ£É vÁjÃT£ÀAzÀÄ ɪÀiÁAmï£À gÁªÀÄ zÉêÁ®AiÀÄzÀ°è §¸ÀªÀ dAiÀÄAwAiÀÄ£ÀÄß DZÀj¸ÀÁUÀÄvÀÛzÉ. F DZÀgÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV ªÀZÀ£À UÁAiÀÄ£À, «ZÁgÀ UÉÆö×, C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄAl¥À ºÁUÀÆ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ fêÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄPÀ̽AzÀ QgÀÄ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¸ÀÁUÀÄvÀÛzÉ. D¸ÀQÛAiÀÄļÀîªÀgÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄzÉ F AiÀÄÄUÁ¢ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ PÉ®ªÀÅ avÀæUÀ¼ÀÄ

DZÀgÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹.

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ "¨Áj¸ÀÄ PÀ£ÀßqÀ rArªÀĪÀ, N PÀ£ÁðlPÀ ºÀÈzÀAiÀÄ ²ªÀ" PÀĪÉA¥ÀÅ CªÀgÀ F ¥ÀæSÁåvÀ PÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß ²ªÀªÉÆUÀÎ ¸ÀħâtÚ CªÀgÀ ¸ÀıÁæªÀå PÀAoÀzÀ°è PÉý®èzÀ PÀ£ÀßrUÀgÉà E®è CAzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀ¯ÁgÀzÀÄ. E¢ÃUÀ £ÁªÀÅ CzÀ£ÀÄß "¨Áj¸ÀÄ PÀ£ÀßqÀ rArªÀĪÀ, N «zÁågÀtå PÀ£ÀßrUÀ" JAzÀÄ §zÀ¯Á¬Ä¹PÉƼÀÄîªÀ PÁ®! (PÀĪÉA¥ÀÅ CªÀgÀ PÀëªÉÄ PÉÆÃj). £À¯ÉäAiÀÄ ²PÁUÉƪÀ®AiÀÄzÀ PÀ£ÀßrUÀgÉÃ, ¤ªÉÄä®ègÀ fêÀ£ÀzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ, ¸ÀAvÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß J®ègÉÆqÀ£É ºÀAaPÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV, ¤ªÀÄä ¸ÀÄ¥ÀÛ ¥Àæw¨sÉUÀ½UÉ MAzÀÄ C©üªÀåQÛAiÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀĪÁV, D¸É DPÁAPÉëUÀ½UÉ ªÉâPÉAiÀiÁV E°èzÉ ¤ªÀÄäzÉà DzÀ `rArªÀÄ'! JgÀqÀÄ wAUÀ½UÉƪÉÄä ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ F ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¸ÀÄ¢Ý PÉÆqÀ®Ä CxÀªÁ NzÀ®Ä ¤ÃªÀÅ §ºÀ¼À PÁ® PÁAiÀĨÉÃPÁV®è. `¥ÀwæPÉ J¯ÉÆèà ElÄÖ©mÉÖ!' CAvÀ PÀ¼ÀªÀ¼À¢AzÀ ºÀÄqÀÄPÀ¨ÉÃPÁV®è! PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀ ¤ªÀÄä PÉÊ ¨ÉgÀ¼À vÀÄ¢AiÀįÉèà F ¥ÀwæPÉ ¥ÀævÀåPÀëªÁUÀÄvÀÛzÉ! ºÀ¼ÉAiÀÄ J®è ¸ÀAaPÉUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀ PÀĽvÀ¯Éèà eÁ¯ÁqÀ§ºÀÄzÀÄ! ¤ªÀÄä ¸À®ÄªÁV ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛgÀĪÀ F ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄUÁV zÀÄr¹PÉƼÀî®Ä ºÀ®ªÀÅ zÁjUÀ½ªÉ. ¤ªÀÄä fêÀ£ÀzÀ°è DzÀ, DUÀ§ºÀÄzÁzÀ ªÉÄÊ°UÀ®ÄèUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀæPÀluÉ, avÀæUÀ¼À£ÀÄß E°è PÉÆqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤ªÀÄä §AzsÀÄ «ÄvÀægÀ eÉÆvÉ ºÀAaPÉƼÀÀÄzÀÄ. E°è zsÁgÁªÁ»AiÀiÁV §gÀÄwÛgÀĪÀ ¤Ã¼ÀÎvÉAiÀÄ PÀĸÀĪÀÄ ªÀiÁ¯ÉUÉ ¤ªÀÄäzÉà DzÀ ¸ËgÀ¨sÀ«gÀĪÀ MAzÀÄ ºÀƪÀ£ÀÄß ¥ÉÇÃt¸À§ºÀÄzÀÄ. "CªÉÄjPÁzÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈw" JA§ ¥sÉÇÃmÉÆà ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌ ¤ªÀÄä MAzÀÄ PÉÆqÀÄUÉAiÀiÁV ¥sÉÇÃmÉÆà PÀ½¸À§ºÀÄzÀÄ, CxÀªÁ £ÀªÀÄä "D±ÀÄ PÀ«vÉ" CAPÀtPÉÌ ¤ªÀÄäzÉÆAzÀÄ aPÀÌ ZÉÆPÀÌ PÀ«vÉ PÀ½¸À§ºÀÄzÀÄ! E£ÉßãÀÆ E®è¢zÀÝgÉ £ÀªÀÄä `gÀ¸À ¥Àæ±Éß'UÀ½UÉ ¤ªÀÄUÉ ºÉƼÉzÀ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ½¸À§ºÀÄzÀÄ!.....AiÉÆÃa¹zÀgÉ E£ÉßµÀÄÖ ªÀiÁUÀðUÀ½ªÉAiÉÆÃ! AiÀiÁjUÉ UÉÆvÀÄÛ? ¤ÃªÀÅ ¸ÀÆáwð¬ÄAzÀ PÀA¥ÀÇålgï QðªÀÄuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÊAiÀiÁr¹zÀ MAzÀÄ CªÀÄÈvÀ UÀ½UÉAiÀÄ°è EzÀĪÀgÉUÉ CqÀVzÀÝ ¤ªÀÄä ¥Àæw¨sÉ JA§ gÀ¸ÀUÀAUÉ zsÁgÉ zsÁgÉAiÀiÁV ºÀjzÀÄ §AzÁ¼ÀÄ! DzÀgÉ ¸ÀºÀ¸Àæ ªÉÄÊ°AiÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt ±ÀÄgÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ EqÀ¨ÉÃPÁzÀ D ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓAiÀÄ£Éßà EqÀzÉ ºÉÆÃzÀgÉ? ¤ªÀÄä ¥Àæw¨sÉ JA§ gÀ¸ÀUÀAUÉ CAvÀUÀðAUÉAiÀiÁVAiÉÄà G½zÀÄ©lÖgÉ? "ºÁUÁUÀ¢gÀ°" JAzÉà ¤ªÀÄä ªÀÄ£É ¨ÁV°UÉ, ªÀÄ£ÀzÀ ¨ÁV°UÉ §A¢zÉ £ÀªÀÄä-¤ªÀÄä F `rArªÀÄ'! "¨Áj¸ÀÄ PÀ£ÀßqÀ rArªÀĪÀ.....N, «zÁågÀtå PÀ£ÀßrUÀ...." J®èjUÀÆ F «gÉÆâü £ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ°è ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ. ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ°- £À½¤ ªÉÄÊAiÀÄ, ¸Àwñï UÉÆæ£Áxï, ¥ÀæPÁ±ï ºÉêÀiÁªÀw

rArªÀÄ - «zÁågÀtå

PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

¥ÀÅl 3


PÀxÉ PÀmÉÆÖÃt §¤ß EAVvÀ - ¨sÁUÀ 2 zÉêÀgÀ Dl §®èªÀgÁgÀÄ  ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀÄtÂUÀ¯ï «PÁ¸À¤UÉ ²PÁUÉÆ £ÀUÀgÀzÀ ¯ÉÆAiÉÆïÁ «±Àé «zÁå®AiÀÄzÀ ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§¢ü¹zÀ gÉÆÃUÀUÀ¼À ¥ÀjºÁgÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀºÁAiÀÄPÀ£ÁV CªÀPÁ±À zÉÆgÀQvÀÄÛ. DgÀA¨sÀzÀ M¥ÀàAzÀªÀÅ MAzÀÄ ªÀµÀðªÁVvÀÄÛ. «PÁ¸À¤UÉ «zÉñÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁåªÉÆúÀªÀÅ CµÁÖV EgÀ°®è. ºÀÈzÀAiÀÄ gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄªÀ gÉÆÃVUÀ½UÉ vÀ£Àß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½AzÀ JAzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¢£À K£ÁzÀgÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄ DzÀgÉ CzÉà vÀ£Àß fêÀ£ÀPÉÌ ¸ÁxÀðPÀvÉ vÀgÀÄvÀÛzÉ JA§ MAzÀÄ ¤¸ÁéxÀð ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ CªÉÄÃjPÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¤zsÁðgÀPÉÌ PÁgÀtªÁVvÀÄÛ. gÀ«ÄvÀ¼À ªÉÄÃ¯É «PÁ¸À¤UÉ PÁ¯ÉÃf£À CAwªÀÄ ªÀµÀðzÀ¯Éè ¦æÃw GAmÁVvÀÄÛ. vÀ£Àß ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß JµÉÆÖà ¸Áj gÀ«ÄvÀ½UÉ ºÉüÀĪÀ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁrzÀÝ. DzÀgÉ vÁ£ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è MAzÀÄ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §AzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸À¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ CªÀPÁ±ÀPÉÌ PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ. FUÀ vÁ£ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üUÉ «zÉñÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀ£Àß ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß ºÉýAiÉÄà ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ zÀÈqsÀªÁV ¤zsÀðj¹AiÉÄà D ¢£À vÀ£Àß ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß gÀ«ÄvÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀÝ. «PÁ¸À CªÉÄjPÀPÉÌ ºÉÆgÀqÀ®Ä E£ÀÄß PÉêÀ® JgÀqÀÄ ªÁgÀUÀ¼Éà G½¢zÀݪÀÅ. vÁ£ÀÄ CªÉÄÃjPÀzÀ®Æè ºÉÃUÉ gÀ«ÄvÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀA¥ÀPÀð G½¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ «PÁ¸À AiÉÆÃa¸ÀÄwÛzÀÝ. vÁ£ÀÄ MAzÀÄ PC ªÀÄvÀÄÛ WebCam gÀ«ÄvÀ½UÉ PÁtÂPÉ PÉÆlÖgÉ «±Àé CAvÀeÁð®zÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁvÀÆ DqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ«ÄvÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Æ§ºÀÄzÀÄ. gÀ«ÄvÀ¼ÉÆA¢UÉ CªÉÄÃjPÀ¢AzÀ®Æ ªÀÄÄAzÉ PÀÆvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ jÃwAiÀįÉè ªÀiÁvÀ£ÁqÀ§ºÀÄzÉA§ MAzÀÄ AiÉÆÃZÀ£É ªÀÄ£À¹ìUÉ vÀÄA¨Á ªÀÄÄzÀ PÉÆnÖvÀÄ. «PÁ¸À ªÀÄvÉÆÛªÉÄä AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁrzÀ. vÀ£Àß ¦æÃwUÉ E£ÀÆß M¦àUÉAiÉÄà ¹QÌ®èªÁzÀÝjAzÀ WebCam ªÀÄÆ®PÀ vÁ£ÀÄ gÀ«ÄvÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§AiÀĸÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj E®è J¤ß¹vÀÄ. D AiÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß C°èUÉà PÉÊ ©lÖ. «PÁæAvÀ£À HgÀÄ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ. vÀAzÉ, vÁ¬Ä, vÀAV ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä vÀĪÀÄPÀÆj£À¯Éè EgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¥Àæw ¤vÀå vÁ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV §AzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ. «PÁæAvÀ£À vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® gÁªï ¸ÀPÁðj GzÉÆåÃUÀzÀ°è EzÀÝgÀÄ. ¤ªÀÈwÛUÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼Éà G½¢zÀݪÀÅ. vÁ¬Ä PÀȵÀÚªÉÃt ªÀÄ£ÉAiÀÄ dªÁ¨ÁÝj CµÉÖ. DV£À PÁ®PÉÌà MSc ªÀiÁrzÀÝgÀÆ GzÉÆåÃUÀPÉÌãÀÆ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀ°®è. «PÁæAvÀ£À vÀAV ¸ÀįÉÆÃZÀ£À «PÁæAvÀ¤VAvÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀð aPÀ̪À¼ÀÄ. «PÁæAvÀ£À vÀªÀÄä gÉÆúÀ£ï SSLC NzÀÄwÛzÀÝ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ »j ªÀÄUÀ£ÁV «PÁæAvÀ¤UÉ dªÁ¨ÁÝj eÁ¹ÛAiÉÄà EvÀÄÛ.

rArªÀÄ - «zÁågÀtå

PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

»A¢£À ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß NzÀ®Ä PÀÆlzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr. «PÁæAvÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ«ÄvÀ¼À MqÀ£Ál ZÉ£ÁßVAiÉÄà ¸ÁVvÀÄÛ. MAzÀÄ ¢£À gÀ«ÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ «PÁæAvÀ HlPÉÌ MAzÀÄ RestaurantUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. AC section£À°è PÀĽvÀÄ Hl ªÀiÁrzÀgÀÄ. ºÉZÀÄÑ d£ÀjgÀ°®è. ºÁUÉà ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ªÀiÁvÀÄ UÀA©üÃgÀPÉÌ wgÀÄVvÀÄ. gÀ«ÄvÀ MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÉýzÀ¼ÀÄ "«PÁæAvï ¤ÃªÀÅ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¸ÀAvÉÆõÀªÁV £ÀUÀÄ £ÀUÀÄvÀÛ EgÀÄwÛÃj. ¤ÃªÀÅ ¸ÀAvÉÆõÀªÁV EgÀĪÀÅzÀgÀ UÀÄmÉÖãÀÄ? ¤ªÀÄUÉ fêÀ£ÀzÀ°è PÀµÀÖ vÉÆAzÀgÀUÀ¼Éà E®èªÉÃ?" «PÁæAvÀ M§â ªÉÃzÁAwAiÀÄAvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ. “gÀ«ÄvÀ, £À£ÀUÀÆ fêÀ£ÀzÀ°è PÀµÀÖUÀ½ªÉ. ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è J®ègÀAvÉ £Á£ÀÆ ¸ÀºÀ PÉ®ªÀÅ PÀpt ¥Àj¹ÜwUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. PÀµÀÖ ¸ÀÄR J®èªÀ£ÀÆß £ÀUÀÄ £ÀUÀÄvÁÛ PÀ¼ÉAiÀĨÉÃPÉA§ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. fêÀ£ÀzÀ°è J®èªÀÇ ¸ÀjAiÀiÁV EzÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ £Á£ÀÄ £ÀUÀÄvÀÛ EgÀÄvÉÛÃ£É CAzÀÄ J®ègÀÆ CAzÀÄPÉÆAqÀgÉ £ÀUÀÄvÁÛ EgÀĪÀªÀgÀÄ §ºÀıÀB ¹UÀĪÀÅzÉà E®èªÉãÉÆÃ.” gÀ«ÄvÀ D±ÀÑAiÀÄð vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛ, “EµÀÄÖ ¢£À ¤ÃªÀÅ J®ègÀ eÉÆvÉ EgÀĪÀ jÃw £ÉÆÃrzÀ ªÉÄÃ¯É ¤ªÀÄUÉ K£ÁzÀgÀÆ vÉÆAzÀgÉ EzÉ JAzÀgÉ £À£ÀUÉ £ÀA§®Ä ¸ÁzsÀå DUÀÄwÛ®è. ¤ªÀÄUÉ vÉÆAzÀgÉ J£ÀÄߪÀ ¥Àj¹Üw K£ÉAzÀÄ PÉüÀ§ºÀÄzÀ?” «PÁæAvÀ CzÀPÉÌ GvÀÛgÀªÁV ªÀÄvÀÛµÀÄÖ UÀA©üÃgÀ£ÁV ºÉýzÀ, “¤ÃªÀÅ £À£Àß D¥ÀÛgÀ°è M§âgÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¤ªÀÄä eÉÆvÉ ªÀÄ£À¸ÀÄì ©aÑ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÉÛãÉ. ¤ÃªÀÅ RArvÁ PÉüÀ§ºÀÄzÀÄ.” “zÉêÀgÀ zÀAiÉĬÄAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀt PÁ¹UÉ AiÀiÁªÀvÀÆÛ vÉÆAzÀgÉ JzÀÄj¹®è. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀ DvÀAPÀ £À£Àß vÀAVAiÀÄ fêÀ£ÀzÀ §UÉÎ. CªÀ¼À ¨sÀ«µÀå ºÉÃUÉÆÃ, K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉÆà w½AiÀÄÄwÛ®è.” gÀ«ÄvÀ AiÀiÁªÀvÀÆÛ «PÁæAvÀ EµÉÆÖAzÀÄ UÀA©üÃgÀ£ÁVgÀĪÀÅzÀÄ £ÉÆÃqÉà EgÀ°®è. ºÁUÉà «PÁæAvÀ vÀ£Àß ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀ. “¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £À£Àß vÀAV ¸ÀįÉÆÃZÀ£À¼À ªÀÄzÀÄªÉ D¬ÄvÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ E§âgÀÆ UÀAqÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzɪÀÅ. ¸ÀPÁðj £ËPÀjAiÀÄ°èzÀÝ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzɪÀÅ. gÉõÉä E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÉ®¸À«vÀÄÛ. £ÉÆÃqÀ®Ä vÀÄA¨Á M¼ÉîAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃrzÀgÉ M¼ÉîAiÀÄ ¨sÁªÀ£É ªÀÄÆqÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÉÆAzÀgÉ E®èzÉ ZÉ£ÁßV D¬ÄvÀÄ. £À£Àß vÀAV ¸ÀÄRªÁUÉà EzÀݼÀÄ. ªÀÄzÀÄªÉ DV JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ M¼ÀUÉ M§â¼ÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ZÉÊvÀæ ºÀÄnÖzÀ¼ÀÄ. J®èªÀÇ ZÉ£ÁßV £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ ¥ÀÅl 4


C£ÀÄߪÀŵÀÖgÀ°è MAzÀÄ WÉÆÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ «avÀæ ¸ÀÄ¢Ý PÉýzɪÀÅ. £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÁÝgÉ JAzÀÄ.” gÀ«ÄvÀ D±ÀÑAiÀÄð ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ PÉýzÀ¼ÀÄ, “CzÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå «PÁæAvï? ¤ªÀÄä ¨sÁªÀ£À£ÀÄß PÉý¢gÁ? DªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä K£ÀÄ ºÉýzÀgÀÄ?” DzÀPÉÌ «PÁæAvÀ ºÉýzÀ, “§ºÀ¼À «ZÁgÀ ªÀiÁrzɪÀÅ. ¨sÁªÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà £É¥À ºÉýPÉÆAqÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV Hj£À°è EgÀĪÀÅ¢®è. PÉýzÀgÉ ¸ÀjAiÀiÁV GvÀÛgÀ ºÉüÀĪÀÅ¢®è. MAzÉÆAzÀÄ ¸Áj MAzÉÆAzÀÄ GvÀÛgÀ. MAzÀÄ ¸Áj ºÉüÀÄvÁÛgÉ vÀªÀÄUÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ¨ÉÃQ®è CAvÀ. E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj ºÉüÀÄvÁÛgÉ "¸Àé®à ¢£À £À£ÀߣÀÄß K£ÀÆ PÉüÀ¨ÉÃr. DªÉÄÃ¯É £ÉÆÃqÉÆÃt" CAvÀ. ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀÅ¢®èªÀAvÉ. CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÉüÀÄvÁÛgÉ, £À£Àß vÀAVAiÉÄà CªÀ£À£ÀÄß »rvÀzÀ°è ElÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ.” MAzÀÄ ¤lÄÖ¹gÀÄ ©lÄÖ ªÀÄvÉÛ «PÁæAvÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀ, “£À£Àß vÀAVUÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ®Æ vÉÆÃZÀÄwÛ®è. CªÀ¼À ªÀAiÀĹìUÉ EzɯÁè fÃtÂð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÁUÀÄwÛzÉ. vÁ£ÀÄ K£ÀÆ ªÀiÁqÀ®Ä DUÀÄwÛ®è, vÀ£ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀĪÉÇAzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è EgÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è CAvÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ©nÖzÁݼÉ. MAzÉÆAzÀÄ ¸Áj £À£ÀߣÀÆß ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ£ÀÆß vÀ£Àß PÀµÀÖUÀ½UÉ PÁgÀtªÉAzÀÆ zÀƶ¸ÀÄvÁÛ¼É.” MAzÀÄ PÀët AiÉÆÃa¹, “Sorry gÀ«ÄvÀ. £Á£ÀÄ £À£Àß vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£Éß®è ºÉý ¤ªÀÄä mood PÉr¹zÉ.” CzÀPÉÌ gÀ«ÄvÀ ¸ÁAvÀé£À¨sÀjvÀ zsÀé¤AiÀÄ°è, “E®è zÀAiÀÄ«lÄÖ ºÁUÉ ºÉüÀ¨ÉÃr. £Á£Éà ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉýzÀÄÝ, ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ. ¤ÃªÉà ºÉý¢j, £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä CwäÃAiÀÄgÀ°è M§â¼ÉAzÀÄ. ºÁVzÁÝUÀ ¤ÃªÀÅ £À£Àß mood ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀiÁvÉà E®è.” ºÁUÉà ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÀÆwzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä PÀZÉÃjUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ.

gÀ«ÄvÀ½UÉ D±ÀÑAiÀÄð vÀAzÀ «µÀAiÀĪÉAzÀgÉ CµÉÖ®è PÀµÀÖUÀ½zÀÆÝ, UÀA©üÃgÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁrAiÀÄÆ office£À°è «PÁæAvÀ J®ègÀ eÉÆvÉ ªÀÄvÉÛ vÀªÀiÁµÉ ºÀÄqÀÄUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ! M§â ªÀåQÛ ºÉÃUÉ K£É¯Áè £ÉÆëzÀÝgÀÆ CzÀ£Àß vÉÆÃgÀUÉÆqÀzÉ J®èjUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ PÉÆqÀ§®è! §ºÀ¼À D±ÀÑAiÀÄð D¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «PÁæAvÀ£À §UÉÎ §ºÀ¼À ºÉªÉÄä J¤ß¹vÀÄ. CzÉà ¢£À ¸ÀAeÉ gÀ«ÄvÀ «PÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ «PÁæAvÀ EªÀgÀ ªÀåQÛvÀéUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆð¹ AiÉÆÃa¸ÀvÉÆqÀVzÀ¼ÀÄ. «PÁ¸À¤UÉ vÀ£ÀUÉ w½zÀ ªÀÄnÖUÉ CAxÁ PÀµÀÖ J£ÀÄߪÀ ¥Àj¹Üw E®è. DzÀgÀÆ AiÀiÁªÁUÀ®Æ UÀA©üÃgÀªÁUÉà EgÀÄvÁÛ£É. ºÀÄqÀÄUÁl«®è, £ÀUÀÄ«®è, ®ªÀ®«PÉ E®è. DzÉà «PÁæAvÀ, ªÀÄ£À¹ì£À°è eÁé¯ÁªÀÄÄTAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ, AiÀiÁjUÀÆ CzÀgÀ ¸ÀĽªÉà PÉÆqÀzÉ, £ÀUÀÄvÁÛ J®ègÀ£ÀÆß £ÀV¸ÀÄvÁÛ EgÀÄvÁÛ£É. JAxÁ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀåQÛvÀéUÀ¼ÀÄ! EAxÀ MAzÀÄ ºÉÆðPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß zÉêÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ vÀAzÀÄ PÉÆnÖzÁÝ£À¯Áè, PÁgÀtªÉägÀ§ºÀÄzÀÄ? (ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ) **********

EzÉÆAzÀÄ C¥ÀÇtð PÀxÉ. F PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ®Ä EaÒ¸ÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ¯É £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹.

*********************************** «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉ®èjUÀÆ,

«gÉÆâü £ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ°è ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ. PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw, «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆl ***********************************

rArªÀÄ - «zÁågÀtå

PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

¥ÀÅl 5


ºÁUÀAvÉ...»ÃUÀAvÉ...!

²æêÀÄw PÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ ²æà gÁªÀiÁ£ÀÄdA ¥Àæ¸Ázï CªÀgÀ ¥ÀÅvÀæ CgÀÄuï CªÀgÀ «ªÁºÀ gÉÆût CªÀgÉÆqÀ£É PÀ¼ÉzÀ ¥sɧæªÀj 27gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ £ÀqɬÄvÀÄ. ²PÁUÉÆ ªÀ®AiÀÄzÀ PÀ£ÀßrUÀgÁzÀ ¸ÀvÀå ²æÃzsÀgÀ, «dAiÀÄ ¸ÀħâgÁªï, ¸ÀĨsÀzÀæ gÁªÀÄZÀAzÀæ, C£ÀĸÀÆAiÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgï ºÁUÀÆ £À½¤ ªÉÄÊAiÀÄ CªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ ªÀzsÀÆ ªÀgÀjUÉ ±ÀĨsÀ PÉÆÃjzÀgÀÄ.

¢üÃgÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ CªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉÃ±ï ºÁUÀÆ ¸ÉÆ¸É ¸À¥Áß CªÀjUÉ d£ÀªÀj 4gÀAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«£À d£À£ÀªÁVzÉ. ºÉ¸ÀgÀÄ QÃgÁ! C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ!

²æêÀÄw gÀªÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ªÉÆúÀ£ï gÁªï CªÀjUÉ FUÀ CdÓ, CfÓAiÀÄ ¥ÀlÖ §A¢zÉ! CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹ävÀ ºÁUÀÆ C½AiÀÄ mÁªÀiï dÆ°AiÀiÁ£ÉÆ CªÀjUÉ ¥ÀÅwæAiÀÄ d£À£ÀªÁVzÀÄÝ ªÀÄUÀÄ«UÉ '±ÉæÃAiÀiÁ «ÄÃgÁ dÆ°AiÀiÁ£ÉÆ' JAzÀÄ ºÉ¸ÀjqÀ¯ÁVzÉ.

ªÉÄà 30 ºÁUÀÆ 31gÀAzÀÄ 'PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå gÀAUÀ'zÀ 'ªÀ¸ÀAvÉÆÃvÀìªÀ' PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¨Á°ÖªÉÆÃj£À°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ 'ªÀ¸ÀAvÉÆÃvÀìªÀ' PÀ¼ÉzÀ ¸Áj (2007gÀ°è) CgÉÆÃgÁzÀ°ègÀĪÀ ¨Á¯Áf zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqÉ¢vÀÄÛ!

rArªÀÄ - «zÁågÀtå

PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

¥ÀÅl 6


avÀæ «¨sÁUÀ "¸Á«gÀ ±À§ÝUÀ¼ÀÄ ºÉüÀĪÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß MAzÀÄ avÀæ ºÉüÀ§®èzÀÄ" CAvÀ UÁzÉAiÉÄà GAlAvÉ! £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ®Æ £ÀqÉAiÀÄĪÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß, £É£À¦¤AzÀ eÁjºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß PÁªÀåªÀÄAiÀĪÁV PÀnÖPÉÆqÀĪÀ ¸ÁzsÀ£À ¥sÉÇÃmÉÆ. "CªÉÄjPÁzÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈw" JA§ ²Ã¶ðPÉUÉ ºÉÆAzÀĪÀAvÀºÀ ¥sÉÇÃmÉÆUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃgÀ¯ÁVvÀÄÛ. CzÀPÉÌ GvÀÛgÀªÁV §AzÀ ¥sÉÇÃmÉÆUÀ½ªÀÅ! JgÀqÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈwUÀ¼ÀÄ ºÀzÀªÁV, »vÀªÁV ªÉÄüÉʹgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃjzÀ ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆ«Ää¹ F ¥sÉÇÃmÉÆUÀ¼ÀÄ vÉÆÃj¸ÀÄwÛªÉ! (ªÀÄÄA¢£À avÀæ «¨sÁUÀPÉÌ ²Ã¶ðPÉ; "PÀÄtÂAiÉÆÃtÄ ¨ÁgÁ, PÀÄtÂAiÉÆÃtÄ ¨Á")

CªÉÄjPÁzÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈw

¸ÀArUÉ - By P.S.Maiya

¨ÉÆA¨É ºÀ§â - By Anupama Mangalavedhe

¹ÃªÀÄAvÀ - By Vijaya Bhat

ºÁgÀ - By Prakash Hemavathi

rArªÀÄ - «zÁågÀtå

PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

¥ÀÅl 7


D±ÀÄ PÀ«vÉ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ JzÉAiÀÄ®Æè M§â PÀ« ªÀÄ®VzÁÝ£É! AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ zÀȱÀå, MAzÀÄ WÀl£É, ªÀÄ£À PÀ®PÀĪÀ MAzÀÄ ¨sÁªÀ£É, CxÀªÁ MAzÀÄ ±À§Ý D PÀ«AiÀÄ£ÀÄß §rzÉ©â¸À§ºÀÄzÀÄ! ¤ªÉÆä¼ÀUÉ ªÀÄ®VgÀĪÀ PÀ«AiÀÄ£ÀÄß J©â¸ÀĪÀ GzÀAiÀÄ gÁUÀªÁV §A¢zÉ F D±ÀÄ PÀ«vÉ CAPÀt. F ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÀÆa¸À¯ÁzÀ MAzÀÄ ¥ÀzÀ CxÀªÁ ¥ÀzÀUÀÄZÀÒªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ PÀ«vÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¤ªÀÄVzÉÆ DºÁé£À. "ªÀiË£À ¸ÀAªÁzÀ" JA§ ¥ÀzÀUÀÄZÀÒPÉÌ ºÉÆAzÀĪÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃjzÉݪÀÅ. CzÀPÉÌ GvÀÛgÀªÁV §AzÀ PÀ«vÉUÀ½ªÀÅ. ªÀÄAdÄ PÀ«zÀ ªÀÄĸÀÄQ£À°è, ªÉÆUÀÄÎ ©jªÀ £À¸ÀÄQ£À°è "..............................." zÀ¤ E®èzÀ ªÀiÁvÀÄ! ©Ã¸ÀÄwgÀĪÀ UÁ½AiÀÄ°è, ©Ã¼ÀÄwgÀĪÀ ºÀ¤UÀ¼À°è "..............................." zÀ¤ ¸ÉÆÃwzÉ ªÀiÁvÀÄ! PÀtÄÚ PÀtÄÚ PÀ¯ÉAiÀÄĪÀ°è, ªÉÄÊUÉ ªÉÄÊ ¸ÉÆÃPÀĪÀ°è ".........................." zÀ¤ «ÄÃjzÀ ªÀiÁvÀÄ! PÀët PÀëtzÀ°, §UɧUÉAiÀÄ°, ªÀÄ£À ªÀÄ£ÀzÀ° £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ ¸À¢Ý®èzÀ .....ªÀiË£À ¸ÀAªÁzÀ

ªÀiÁw£À ªÀÄ°è £À£ï ºÉArÛ ¥sÉÇãÀ°è ªÀiÁvÀÄ, £ÉgÉAiÀiÁPÉAiÀÄ eÉÆvÉ ªÀiÁvÀÄ ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ ªÀiÁvÀÄ, UÀAqÀ£À eÉÆvÉ ªÀiÁvÀÄ ªÀiÁvÉÆà ªÀiÁvÀÄ CªÀ¼ÀÄ vÀªÀjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÀtUÀÄlÄÖªÀ ªÀÄ£É, ªÀÄAPÀÄ PÀ«zÀ ªÀÄ£À ¥sÉÇãÀÄ £À£Àß £ÉÆÃrvÀÄÛ, £Á£ÀÄ ¥sÉÇãÀÄ £ÉÆÃrzÉÝ "CªÀ½®è...CªÀ½®è.." JA§ ªÀiË£À ¸ÀAªÁzÀ £À£Àß-¥sÉÇä£À £ÀqÀĪÉ.

-£À½¤ ªÉÄÊAiÀÄ _¦.J¸ï.ªÉÄÊAiÀÄ

¸ÀéUÀvÀ

ªÀiË£À ¸ÀAªÁzÀ

PÉÆÃmÁå¢ü¥ÀwAiÀÄÄ £Á£ÀÄ §ºÀĪÀĺÀr §AUÀ¯ÉAiÀÄÄ a£Àß, MqÀªÉUÀ½AzÀ vÀÄA©vÀļÀÄPÁqÀĪÀ weÉÆÃj ¨ÁåAQ£À°èAiÀÄÆ GAlÄ gÁ² ºÀtzÀ UÀAlÄ E¶ÖzÀÆÝ »ÃUÉÃQ°è ªÀÄ®VºÉ£ÀÄ §j £É®zÀ ªÉÄïÉ? ºÁ¹UÉ, ºÉÆ¢PÉUÀ¼É°è? ºÀQÌ UÀjVAvÀ®Æ ªÀÄÈzÀĪÁVzÀÝ £À£Àß ¸ÀÄ¥ÀàwÛUÉAiÀÄÄ ºÉÆìÄvÉ°è? J°è ºÉÆÃVºÀgÉÆà J¯Áè ? ºÉAqÀw, ªÀÄPÀ̼ÀÄ, £ÉAljµÀÖgÀÄ ; ¸ÀÄvÀÛ®Æ ªÀÄÄwÛzÀÝ D¼ÀÄPÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ? PÀUÀÎvÀÛ¯ÉAiÀÄ°, PÉÆgɪÀ ZÀ½gÁwæAiÀÄ° ±ÀªÁUÁgÀzÀ vÀA¦£À° ªÀÄ®VgÀĪÀ ¹jªÀAvÀ ±ÀªÀªÉÇAzÀÄ £ÀqɸÀÄwzÉ vÀ£ÉÆß¼ÀUÉ vÁ£Éà `ªÀiË£À ¸ÀAªÁzÀ!'

ºÉüÀ¯ÁUÀzÀ ¨sÁªÀPÉÌ CxÀð«ÃªÀ ªÀiË£À «ªÀj¸À¯ÁUÀzÀ ¥ÉÃZÁlPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ ªÀiË£À ªÀÄ£À¹ì£À vÉƼÀ¯ÁlPÉÌ D¸ÀgÉAiÀiÁzÀ ªÀiË£À ªÀiË£ÀªÉÃ£ï ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÉÃ? «ªÉÃZÀ£ÉAiÀÄ ±ÀQÛAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀªÉà ªÀiË£À £ÀÆgÉAlÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À «ÄÃjzÁ ¸ÀAªÁzÀ C©üªÀåPÀÛvÉAiÀÄ CxÀðUÀ¼À «ÄÃjzÁ ¸ÀAªÁzÀ ¨sÁªÉÇãÁäzÀzÀ GvÀ̵ÀðvÉAiÀiÁ «ÄÃjzÁ ¸ÀAªÁzÀ ¥ÀzÀUÀ¼À ªÁå¦ÛAiÀÄ «ÄÃjzÁ ¸ÀAªÁzÀ ªÀiË£ÀzÀ ±ÀQÛAiÀÄ ±À§ÝUÀ½®èzÉAiÉÄà £ÀÄrzÁ ¸ÀAªÁzÀ ªÀiË£À ¸ÀAªÁzÀªÀ®èªÉÃ? ªÀiÁvÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ, ªÀiË£À ¸ÀAªÁzÀ? zÉÊ«ÃPÀ! EzÀ CxÀðªÀiÁrPÉƼÀĪÀªÀjzÀÝgÀAvÀÆ............ ¸ÀA¸ÁgÀªÉà ¸ÀÄR¸ÁUÀgÀ :) -¥ÀæPÁ±ï ºÉêÀiÁªÀw

-wæªÉÃt ²æäªÁ¸ÀgÁªï ºÁå£ÉƪÀgï ¥ÁPïð, E°£ÁAiÀiï

rArªÀÄ - «zÁågÀtå

PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

¥ÀÅl 8


CºÀÄzÀÄ CºÀÄzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀiÁw£À ªÀÄ°è £Á£ÉƧâ¼Éà C®è, £À£ÉßgÀqÀÄ ¥ÀÅwæAiÀÄgÀÄ «ÄÃj¸ÀĪÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀiÁw£À°è! ªÀiË£À JA§ ¥ÀzÀ E®èªÉà E®è £ÀªÀÄä rPÀë÷ßjAiÀÄ°è MUÀÎgÀuÉ ¹rzÀAvÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄ ZÀl ZÀl ¸ÀAeÉ DzÀAvÉ DUÀÛzÉ FvÀ£À vÀ¯É ¥Àl ¥Àl §qÀ¥Á¬Ä £Á£ÀÄ, MAzÀ®è, JgÀqÀ®è ªÀÄÆgÀÄ ¨Á¬ÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¹QÌ©zÉÝ£À®è CgÉPÀët ¸ÀĪÀÄä¤gÀ®Ä ¤ªÀÄUÉ ¸ÁzsÀåªÉà E®è! JAzÉƪÉÄä ºÉýzÀ gÁAiÀÄgÀ ªÀÄÄR¢ £ÀUÀÄ«gÀ°®è ºÁQzÉ ¨ÉæÃPÀÄ ªÀiÁwUÉ E®èzÉ ªÁzÀ «ªÁzÀ £ÀqɬÄvÀÄ £À«Ää§âgÀ ªÀÄzsÉå ªÀiË£À ¸ÀAªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ- ¤Ã£ÀÄ ¤Ã£À®è, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Uɮī®è CgÀ¼ÀÄ ºÀÄjzÀ ªÀiÁw®è, ªÀÄ£ÀPÉ RIJ¬Ä®è vÀ¯É ¨ÉÃ£É K¤®è ªÀlUÀÄlÄ«PÉUÉ CrØ¬Ä®è ªÀiÁvÁqÀÄ ¤Ã ªÀÄ°èUÉ! ªÀiË£À ¸ÀAªÁzÀ ¤£ÀUÀ®è PÉÆmÉÖ ªÉÄaÑ£À ¸ÀAªÁzÀPÉÌ VæÃ£ï ¹UÀ߯ï EmÉÖ ªÀiË£À ¸ÀAªÁzÀPÉÌ gÉqï ¹UÀ߯ï

(ªÀÄÄVzÀ) ªÀiË£À ¸ÀAªÁzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁw®èzÉ PÀ¼É¢vÀÄÛ PÉ® ¢£ÀUÀ¼ÀÄ «ÃuÉAiÀÄ£ÀÆß £ÀÄr¸ÀzÉ ±ÁgÀzÉ, ªÀiË£À UËjAiÉÄà DVzÀݼÀÄ ªÀiË£ÀPÉÌ ªÀiË£ÀªÉà ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÉAzÀÄ ªÀiË£À vÁ½zÀÝ£ÀÄ ²æÃ¥ÁzÀ DzÀgÀÆ PÉÆ£ÉUÉ vÀqÉAiÀįÁgÀzÉ PÉýzÀ 'KPÉ F ªÀiË£À ¸ÀAªÁzÀ?' vÀ£Àß vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉgÀ½lÄÖ vÉÆÃj¹zÀ¼ÀÄ PÁå¯ÉAqÀgï CªÀ¼À §vïðqÉÃAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ ªÀiÁrzÀÝ EªÀ ªÀĺÁ §èAqÀgï »AzÉƪÉÄä ºÉýzÀÝ CªÀ¼À ºÀÄlÄÖ ºÀ§âUÀ½UÉ PÉÆr¸ÀĪɣÉAzÀÄ ªÀÄÄvÀÄÛ, gÀvÀß, ªÀÄvÀÄÛ ªÀdæ; CªÉ¯Áè vÀ£Àß ¦æÃwAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀªÉAzÀÄ ¹ÃgÉ, ¥À¥sóÀÇåðªÀiï ©lÄÖ PÉÆr¹gÀ°®è ªÀÄvÉÛãÀ£ÀÄß FUÀ d£À䢣ÀªÀ£ÀÆß ¸ÀºÁ ªÀÄgÉwzÀÝ, 'CAiÉÆåÃ, ªÀiÁqÀĪÀÅ¢ÃUÀ K£À£ÀÄß?' (CªÀ¼À vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¨ÉgÀ½lÄÖ) ¦æÃw¬ÄAzÀ £ÀÄrzÀ, "¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÉwzÀÝgÉãï..gÀvÀß, ªÀdæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆr¸À¢zÀÝgÉãï.." "CA¢¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÀÆ ªÀÄÄvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ vÀ¥ÀàzÉ PÉÆqÀÄvÁÛ §gÀÄwÛ®èªÉãï?" £ÀÄr PÉý CªÀ¼À ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÉÛ «Är¬ÄvÀÄ '«ÃuÁ' £ÁzÀ £À¸ÀÄ £ÀPÀ̼ÀÄ; C°èUÉ ªÀÄÄV¢vÀÄÛ CªÀgÀ ªÀiË£À ¸ÀAªÁzÀ

- D£ÀÄ¥ÀªÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÉÃzsÉ

- CgÀÄuï ªÀÄÆwð

(ªÀÄÄA¢£À ¨ÁjAiÀÄ D±ÀÄPÀ«vÉUÉ ¸ÀÆa¯ÁzÀ ¥ÀzÀ "zÁA¥ÀvÀåzÀ UÀÄlÄÖ") PÀ¼ÉzÀ ¸ÀAaPÉAiÀÄ ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ¯ÉUÉ ¸ÀjAiÀÄÄvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ C. "PÀ£ÀßqÀ §®"ªÉAzÉà ¥Àæ¹¢ÞAiÀiÁVzÀÝ ¸ÉÊ£Àå AiÀiÁªÀ gÁdªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÉÌ ¸ÉÃjvÀÄÛ? ZÁ®ÄPÀå D. PÀ£ÀßqÀzÀ SÁåvÀ avÀæ£Àl ¢. GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀgÀ ¤d £ÁªÀÄzsÉÃAiÀĪÉãÀÄ? ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt ±Á¹Ûç E. "PÀ£ÀßqÀ PÀÄ®¥ÀÅgÉÆûvÀ" gÉAzÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ? D®ÆgÀÄ ªÉAPÀlgÁªï F. qÁ. gÁeïPÀĪÀiÁgï ºÁrzÀ ªÉÆzÀ®£Éà avÀæ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ªÀÄ»µÁ¸ÀÄgÀ ªÀÄ¢ð¤ (gÁeïPÀĪÀiÁgï CªÀgÀÄ vÀªÀÄä DgÀ£Éà avÀæ N»¯ÉñÀégÀzÀ°è zÉêÀgÀ QÃvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁrzÁÝgÉ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ¥ÀÇtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ ºÁqÉAzÀÄ AiÀiÁgÀÆ ¥ÀjUÀt¹®è) G. DAUÀè ºÁUÀÆ »A¢ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ¸ÀéAvÀ °¦ E®è. DAUÀè

rArªÀÄ - «zÁågÀtå

PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

¨sÁµÉ "gÉÆêÀÄ£ï" °¦AiÀÄ£ÀÆß, »A¢ ¨sÁµÉ "zÉêÀ£ÁUÀj" °¦AiÀÄ£ÀÆß §¼À¸ÀÄvÀÛªÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ ¸ÀéAvÀ °¦¬ÄzÉAiÉÄÃ? ºËzÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¸ÀéAvÀ °¦ EzÉ H. ±Á¸À£ÀUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ CvÀåAvÀ ¥ÁæaãÀ PÀ«¬Äwæ AiÀiÁgÀÄ? «dAiÀÄ ¨sÀmÁÖgÀPÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è fë¹zÀÝ FPÉAiÀÄ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«®è¢zÀÝgÀÆ EªÀÄär ¥ÀÅ®PÉòAiÀÄ ¸ÉƸÉAiÀiÁVzÀÝ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ CA¢£À ¥Àæ¹zÀÞ PÀ«¬Äwæ JAzÀÄ ºÉÆUÀ½ªÉ. ¸ÀjAiÀÄÄvÀÛgÀ PÀ¼ÀÄ»¹zÀªÀgÀÄ: CgÀÄuï ªÀÄÆwð wæªÉÃt ²æäªÁ¸ï gÁªï

¥ÀÅl 9


¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ¯É – 2

Pumpkin (SeeKumbalaKai) Kadubu: Ingredients

¤ªÀÄUÉ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹. ºÉZÀÄÑ ¸ÀjAiÀÄÄvÀÛgÀ PÀ¼ÀÄ»¹zÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À rArªÀÄ ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ C. ªÉÊeÁÕ¤PÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ PËlÄA©PÀ PÁzÀA§jUÀ½AzÀ ¥Àæ¹¢ÞUÀ½¹zÀÝ ¯ÉÃRQ AiÀiÁgÀÄ? 1. JA. PÉ. EA¢gÁ 2. qÁ. C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ¤gÀAd£À 3. wæªÉÃtÂ

3 cups grated Pumpkin 1 1/2 cup idli rava 1/4 cup shredded coconut(optional) Chopped coriander leaves Chopped green chilles(optional) Salt & water •

Mix all the ingredients.

Add enough water to be able to make balls.

Steam cook in greased idli plates for 25-30 mins.

Serve with cabbage chutney & enjoy! Cabbage chutney:

D. JgÀqÀÄ ¸À® GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ zÀAqÀAiÀiÁvÉæ PÉÊUÉÆAqÀÄ »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ vÀ£ÀPÀ gÁdåUÀ¼À£ÀÄß UÉ¢ÝzÀÝ PÀ£ÀßqÀzÀ ZÀPÀæªÀwð 1. £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ 2. ªÀÄÆgÀ£Éà UÉÆëAzÀ 3. PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ E. DAUÀè ¸Á»vÀåzÀ°è C¥ÁgÀ QÃwðUÀ½¹zÀÄÝzÀ®èzÉà ¸ÀévÀB GvÀÛªÀÄ ªÉÊtÂPÀgÁVzÀÝ PÀ£ÀßrUÀ AiÀiÁgÀÄ? 1. Dgï. PÉ. £ÁgÀAiÀÄuï 2. zÉÆgɸÁé«Ä CAiÀÄåAUÁgï 3. «ÃuÉ ±ÉõÀtÚ F. PÀ£ÁðlPÀzÀ QjÃlªÉAzÀÄ AiÀiÁªÀ f¯ÉèAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ 1. ¨É¼ÀUÁªÀiï 2. UÀÄ®âUÀð 3. ©ÃzÀgÉ

Ingredients 3 cups chopped cabbage 1/4 cup Urad dal 1 tbsp grated coconut

G. zÁ. gÁ. ¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀ ¥ÀÇtð ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? 1. zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¨ÉÃAzÉæ 2. zÀvÁÛgÁªÀÄ gÁªÀÄ£ÁxÀ ¨ÉÃAzÉæ 3. zsÁgÁ±ÀæAiÀÄ gÁºÀÄ® ¨ÉÃAzÉæ

8-10 green chillies 3-5 red chillies A handful coriander leaves Few mint leaves(optional) Salt, tamarind & jaggery •

Dry roast urad dal till it turns goldenbrown. Set aside to cool

Fry cabbage along with both green and red chillies

in 1/2 tbsp of oil till the raw smell has gone(5mins).

H. J¥ÀàvÀÛ£Éà zÀ±ÀPÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ QæPÉmï vÀAqÀPÉÌ PÀ£ÁðlPÀ¢AzÀ¯Éà DgÀÄ ¥ÀlÄUÀ¼ÀÄ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹ J. zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ J¯Áè ¥ÀæªÀÄÄR zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À°ègÀĪÀ 'gÁAiÀÄ UÉÆÃ¥ÀÅgÀ' UÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ¹zÀ PÀ£ÀßqÀ CgÀ¸ÀÄ 1. ¥ËæqÀ zÉêÀgÁAiÀÄ 2. PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ 3. EªÀÄär «PÀæªÀiÁ¢vÀå

Sprinkle some water if needed. •

Let cool.

Mix rest of the ingredients and grind in a mixer to

Make chutney.

Heat some oil, add some mustard seeds, hing & curry leaves. Mix the seasoning with the chutney and enjoy

K. PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀiÁgÀÄ? 1. ¤d°AUÀ¥Àà 2. PÉAUÀ¯ï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå 3. PÉ. ¹. gÉrØ Please send your Name, Email address with answers to: dindima@vidyaranyakannadakuta.org

with the PÀqÀħÄ.

rArªÀÄ - «zÁågÀtå

PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

¥ÀÅl 10

Dindima:Mar-Apr 2009  

Dindima: Mar-Apr 2009 (Vol.3 ~ Issue 2) ● A bimonthly newsletter of Vidyaranya Kannada Kuta

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you