Page 1

rArªÄÀ

ºÉƸÀ aUÀÄgÀÄ ºÀ¼É ¨ÉÃgÀÄ PÀÆrgÀ®Ä ªÀÄgÀ ¸ÉƧUÀÄ

DINDIMA

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ ● A bimonthly newsletter of Vidyaranya Kannada Kuta

¸ÀA¥ÀÅl 1 ● ¸ÀAaPÉ 6

£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2007

http://www.VidyaranyaKannadaKuta.org

PÀ£ÀßqÀªÉà vÁAiÀÄÄßrAiÀÄÄ, PÀgÀÄ£ÁqÀÄ vÁAiÀiÁßqÀÄ, PÀ£ÀßrUÀ£ÀÄ ¤Ã£ÉA§ C©üªÀiÁ£À«gÀ°

«zÁågÀtåzÀ°è ¢Ã¥ÁªÀ½ ªÀÄvÀÄÛ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ◈

wæªÉÃt ²æäªÁ¸ÀgÁªï

E°£ÁAiÀiï «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆl r¸ÉA§gï MAzÀgÀ ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ, ¥ÀæwªÀµÀðzÀAvÉAiÉÄà F ¨ÁjAiÀÄÆ ¢Ã¥ÁªÀ½ ªÀÄvÀÄÛ gÁeÉÆåÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¨sæª À ÀÄ¢AzÀ DZÀj¹vÀÄ. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄ£À vÀt¹zÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ, 'PÀĪÉA¥ÀÅ' «gÀavÀ '£À£Àß UÉÆÃ¥Á®' £ÁlPÀ, '¸ÀAUÀªÀÄ' ©qÀÄUÀqÉ, ºÀ§âzÀÆl, ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÁ¶ðPÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÀAWÀzÀ ««zsÀ ¸À«ÄwUÀ½UÉ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À £ÉêÀÄPÀ, «zÁågÀtåzÀ £ÀÆvÀ£À CzsÀåPÀëgÀ DAiÉÄÌ ....EªÀÅ CA¢£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÄSÁåA±ÀUÀ¼ÀÄ. ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉ K¥ÁðmÁVzÀÝ PÁgÀt¢AzÁV F ¨Áj PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® LzÀÄ WÀAmÉAiÀÄ §zÀ°UÉ C¥ÀgÁºÀß 1.30PÉÌAzÀÄ ¤UÀ¢AiÀiÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ »ªÀÄ¥ÁvÀzÀ PÁgÀt¢AzÁV, ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀªÀiÁ gÀy ¸À¨sÁAUÀtPÉÌ vÀ®Ä¥À®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ «¼ÀA§ªÁ¬ÄvÀÄ. £ÉÆÃAzÀtÂAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è HlzÀ PÀÆ¥À£ï, ¸ÀAUÀªÀÄ PÀÆ¥À£ï eÉÆvÉUÉ «zÁågÀtåzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw vÀAiÀiÁj¹gÀĪÀ ¯¥É¯ï ¦£ïC£ÀÄß J¯Áè ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀ£ÀßqÀ PÀÆl The Greater Chicago Food Depository ¥ÀgÀªÁV DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹vÀÄ. (Food Drive) ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ DºÁgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ²æêÀÄw D±Á ¨sÁ¸ÀÌgï ªÀÄvÀÄÛ ²æà UÀÄgÀÄzÀvï gÁªÀĪÀÄÆwð CªÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ.

¢Ã¥ÁªÀ½ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ “CµÀÖ ®Që÷ä”AiÀÄ avÀæ (avÀæUÀ¼ÀÄ: ²æäªÁ¸À gÁªï) (¥ÀÅl 3 gÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ)

1

¢Ã¥ÁªÀ½ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀgÀ¢

2

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ

2

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¥ÀnÖ

4

¤ªÀÄVzÀÄ UÉÆvÉÛ?

4

£É£À¦£À ºÁ¢AiÀÄ°è

6

VKK Food Drive

7

CAvÀeÁð®zÀ°è PÀ£ÀßqÀ vÁtUÀ¼ÀÄ

8

Helping Hands

8

In a Nutshell

9

§¯É - zsÁgÁªÁ»


rArªÀÄ

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ

¸ÀA¥ÀÅl 1 ● ¸ÀAaPÉ 6 £ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2007

rArªÀÄ: MAzÀÄ AiÀıÀ¹é ¥ÀæAiÉÆÃUÀ! rArªÀÄzÀAvÀºÀ MAzÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ £ÀªÀÄä PÀÆlPÉÌ EvÀÄÛ, EzÉ JA§ £À£Àß ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¹ ¥ÀæPÀn¸À®Ä CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß EvÀÛ PÀÆlzÀ CzsÀåPÀë ²æà zÀvÀÛªÀÄÆwð CdÓA¥ÀÅgÀ ªÀÄvÀÄÛ F ¸Á°£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀĪÀjUÉ, ºÁUÀÆ CzÀ£ÀÄß DzÀgÀ¢AzÀ ¹éÃPÀj¹, ¸ÀQæAiÀĪÁV ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉ®èjUÀÆ £À£Àß C£ÀAvÁ£ÀAvÀ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÁÛ ¤ªÉÄä®èjAzÀ §AzÀ ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ½AzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄÄ F ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è AiÀıÀ¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁxÀðPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß RArvÀ PÀAqÀÄPÉÆArzÉ JAzÀÄ £ÀA©zÉÝãÉ.

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

The views and opinions expressed herein are those of the respective authors. They do not reflect the views and opinions of the Executive Committee members of Vidyaranya Kannada Kuta or the Editors of Dindima

Contact email: dindima@vidyaranyakannadakuta.org

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆl E°£ÁAiÀiï, AiÀÄÄ.J¸ï.J Vidyaranya Kannada Kuta Illinois, U.S.A.

- CgÀÄuï ªÀÄÆwð

EXECUTIVE COMMITTEE

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÉ®èjUÀÆ «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄÄ 2008£Éà ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ºÁ¢ðPÉ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß §AiÀĸÀÄvÀÛzÉ. ¤ªÉÄä®ègÀ ¨ÉA§® ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÇæÃvÁìºÀPÉÌ £ÁªÀÅ agÀIÄtÂUÀ¼ÀÄ. ~ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw 2007 Vidyaranya Kannada Kuta's 2007 Programs Event

Date

Cinema: Nenapirali Special General Body Meeting Ugadi Celebrations KSR's Vasanta Sahityotsava The Charitable Fund Committee Event: 'GANGA KAVERI' Cinema: Mungaru Male Cinema: Mungaru Male Annual Picnic Youth Night Cinema: SIRIVANTHA Open Forum Ganesha Festival Celebrations The Universal Truth! Dasa Day Celebrations Cinema: Mathad Mathadu Mallige

February 11, 2007 March 25, 2007 April 7, 2007 May 19 , 20, 2007

June 10, 2007 July 22, 2007 August 11, 2007 August 18, 2007 September 9, 2007 September 16, 2007 September 22, 2007 October 7, 2007 October 27, 2007 October 28, 2007

Rajyothsava/Deepavali/VKK FoodDrive

December 1, 2007

rArªÀÄ -

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

June 2, 2007

President Datta Ajjampur Vice President Arun Murthy Secretary Ramesh Rangasham Joint Secretary Suma Rajashankar Treasurer Bhima Rao Joint Treasurer Asha Baskar Members Lakshman Mittur Lingaraju Shivamurthiah Parimala Prasad Radha Rao Sudhir Kota DINDIMA Newsletter Editor Arun Murthy ___________________________ Yahoo! Groups:

VIDYARANYAKANNADAKUTA Website: VIDYARANYAKANNADAKUTA.org

___________________________

¥ÀÅl 2


(PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ªÀgÀ¢ - ªÉÆzÀ®£É ¥ÀÅl¢AzÀ) ¤UÀ¢vÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄQÌAvÀ ¸Àé®à vÀqÀªÁV, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 WÀAmÉAiÀÄ ºÉÆwÛUÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ËªÀÄå²æà gÁªï CªÀgÀÄ zÉêÀvÁ ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ £ÁA¢ ºÁrzÀgÀÄ. zsÀªÀÄðgÁªï ªÀÄvÀÄÛ PÀÆlzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ®Që÷äÃ¥ÀÇeÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¨sÁgÀvÀ, CªÉÄjPÀ gÁµÀÖçVÃvÉUÀ¼À UÁAiÀÄ£À«vÀÄÛ. F ¨Áj PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ J¯Áè ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ CzsÀåPÀëgÆ É qÀ£É ¨sÁgÀvÀzÀ gÁµÀÖçVÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁrzÀgÉ, AiÀÄĪÀ ¸À«ÄwAiÀĪÀgÀÄ CªÉÄjPÁ gÁµÀÖçVÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁrzÀÄÝ «±ÉõÀªÁVvÀÄÛ. CzsÀåPÀë ²æà zÀvÀÛªÀÄÆwð CdÓA¥ÀÅgÀ CªÀgÀÄ ¸ÁéUÀvÀ ¨sÁµÀt ªÀiÁrzÀgÀÄ. ««zsÀ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀ¸Àå, ¸ÀzÀ¸ÉåAiÀÄgÀÄ £ÀqɹPÉÆlÖ £ÀÈvÀå, UÁAiÀÄ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À¸É¼ÉAiÀÄĪÀAwzÀݪÀÅ. F ¨Áj PÀ£ÀßqÀPÀÆlzÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è d£À¥ÀzÀ ºÁUÀÆ £ÁqÀÄ£ÀÄrUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ. «zÁågÀtåzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ '£ÁqÀVÃvÉ' ªÀÄvÀÄÛ 'ªÀÄÄAeÁ£ÉzÀÄÝ PÀÄA¨ÁgÀtÚ' JA§ d£À¥ÀzÀ VÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁrzÀgÀÄ. ªÀÄÄA¢£À £ÀÈvÀåUÀ¼À®Æè d£À¥ÀzÀ ºÁUÀÆ £ÁqÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ PÀA¥ÀÅ ºÉÆgÀ¸ÀƸÀÄwÛvÀÄÛ. 'PÉÆÃ®Ä PÉÆîtÚ PÉÆîÄ','¸ÀÄVÎ PÁ® »VÎ §A¢vÉÆÃ','CqÀ« zÉëAiÀÄ PÁqÀÄ d£ÀUÀ¼À', 'PÀ£ÀßqÁA¨ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ZÀ¥Áà¼É', £ÀÈvÀåUÀ½UÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉeÉÓ ºÁQzÀgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 'zÀ¥Àðt ¢Ã¥À' ªÀÄÄR¥ÀÅl ºÉÆvÀÛ '¸ÀAUÀªÀÄ' ¢Ã¥ÁªÀ½ ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß CzsÀåPÀë zÀvÀÛªÀÄÆwð CdÓA¥ÀÅgÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è CZÁÑVzÀÝ gÁeÁ±ÀAPÀgï PÀtUÀ®WÀlÖ CªÀgÀ PÀªÀ£ÀzÀ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß NzÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ¸ÀAUÀªÀĪÀ£ÀÄß ¸À©üPÀjUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀgÀÄ. ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV ²æêÀÄw wæªÉÃt ²æäªÁ¸ÀgÁªï CªÀgÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ ºÉÆgÀvÀgÀ®Ä £ÉgÀªÁzÀ ¥ÁæAiÉÆÃdPÀjUÉ, ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÀ ¯ÉÃRPÀjUÉ zsÀ£ÀåªÁzÀ C¦ð¹zÀgÀÄ. ¸ÀAUÀªÀÄzÀ EvÀgÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁzÀ ²æÃAiÀÄÄvÀ gÁeÁ±ÀAPÀgï ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ªÀÄAUÀ¼ÀªÉÃqsÉ ªÉâPÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝgÀÄ.

¢Ã¥ÁªÀ½ ¸ÀAUÀªÀÄ ºÀAaPÉ ¸ÀAUÀªÀÄ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É 'eÉÆÃUÀzÀ ¹j ¨É¼ÀQ£À°è', ªÀÄvÀÄÛ '¸ÀĪÀÄ£À¸À ªÀA¢vÀ' £ÀÈvÀåUÀ½zÀݪÀÅ. CµÀÖ®Që÷äAiÀÄgÀ ªÉõÀ vÉÆlÄÖ PÀAUÉƽ¸ÀÄwÛzÀÝ «zÁågÀtåzÀ ¨Á¯ÉAiÀÄgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ PÀtä£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀA¥ÁV¹zÀgÀÄ. C£ÀAvÀgÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ LwºÁ¹PÀ avÀæªÁzÀ 'QvÀÆÛgÀÄ ZÉ£ÀߪÀÄä' avÀæzÀ PÉ®ªÀÅ zÀȱÀåUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ¥ÀªÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÉÃqsÉ

rArªÀÄ -

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

ªÀÄvÀÄÛ C±Àéxï ¨ÁUÀÆgï C©ü£¬Ä¹zÀgÀÄ. «zÁågÀtåzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ¯ÉÆè§âgÁzÀ ®PÀë÷äuï ¨sÀgÀzsÁéeï ºÁ¸Àå ZÀmÁQUÀ¼ÉÆA¢UÉ «£ÀÆvÀ£À ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. £ÀÈvÀåUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JZï.J£ï. ¸ÀÄ¢üÃgï ºÁUÀÆ ªÉÄÃWÁ ¸ÁgÀy CªÀgÀ VÃvÀ UÁAiÀÄ£ÀUÀ½zÀݪÀÅ.

£ÁlPÀ “£À£Àß UÉÆÃ¥Á®”zÀ MAzÀÄ ¸À¤ßªÉñÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀªÁV gÁµÀÖçPÀ« PÀĪÉA¥ÀÅ «gÀavÀ '£À£Àß UÉÆÃ¥Á®' £ÁlPÀªÀ£ÀÄß «zÁågÀtåzÀ gÀAUÀvÀAqÀ '²PÀgÀ' C©ü£ÀĹvÀÄ. ²æà ¥ÀæPÁ±ï ºÉêÀiÁªÀwAiÀĪÀgÀ ¤zÉðñÀ£ÀzÀ°è FUÁUÀ¯Éà '¸ÀAUÁå-¨Á¼Àå', 'vÀ¯ÉzÀAqÀ', 'ZÀAzÀæ¨Á« J¸ÉÖÃmï (1 ªÀÄvÀÄÛ 2)’, ’RgÉÆà RgÀ' ªÀÄÄAvÁzÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß DrgÀĪÀ '²PÀgÀ' vÀAqÀ F ¨Áj '£À£Àß UÉÆÃ¥Á®' ªÀÄPÀ̼À £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®¨Áj ¥ÀæAiÉÆÃV¹vÀÄ. £ÁlPÀzÀ ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæ 'UÉÆÃ¥Á®'£ÁV C©ü£¬Ä¹zÀÝ 'C©ü£Àªï gÉrØ' vÀ£Àß ¥Á°£À ¸ÀA¨sÁµÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ PÀ°vÀÄ, ¸ÉÆUÀ¸ÁV C©ü£À¬Ä¹zÀ£ÀÄ. wæªÉÃt ²æäªÁ¸ÀgÁªï, QgÀuï gÁªï, ¤w£ï ªÀÄAUÀ¼ÀªÉÃqsÉ, fêÀ£ï mÉƦÎ, ¸ÀÄgÀ©ü gÁªï, ¸ÀĪÀævï gÁªï, vÀ£Àä¬Ä PÁzÀªÀÄÄ¢ÝAiÀĪÀgÀÄ C©ü£¬Ä¹zÀÝ F £ÁlPÀ UÁ£À, £ÀÈvÀåUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀĪÁVvÀÄÛ. £ÁlPÀzÀ £ÀqÀÄªÉ zsÀ餪ÀzsÀðPÀ DUÁUÀ QjQj ªÀiÁrgÀ¢zÀÝgÉ, '£À£Àß UÉÆÃ¥Á®' ªÀÄvÀÛµÀÄÖ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄwÛvÀÄÛ JAzÀÄ PÉ®ªÀÅ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. £ÁlPÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ £ÀAvÀgÀ QgÀÄ«gÁªÀÄzÉÆqÀ£É «zÁågÀtåzÀ ªÁ¶ðPÀ ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. ««zsÀ ¸À«ÄwUÀ¼À ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹zÀgÀÄ. CzsÀåPÀë zÀvÀÛªÀÄÆwð ªÀiÁvÀ£Ár, vÀªÀÄä £ÉÃvÀÈvÀézÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw C£ÉÃPÀ ºÉƸÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½UÉ PÁgÀtªÁVzÀÝ®èzÉ, ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀASÉå »AzÉA¢VAvÀ®Æ ºÉZÁÑVgÀĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ ¸ÀAvÀ¸À ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. «zÁågÀtåzÀ ¸ÀzÀ¸Àå ²æà £ÁUÀ¨sÀƵÀtgÁªï ¸ÀªÀð¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. zsÀwÛ ¤¢ü, ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¸À«Äw, ¯ÉPÀÌ ¥ÀvæÀ ¸À«ÄwUÀ½UÉ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. PÉÆ£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀ J®ègÀÆ PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ ¤jÃQë¸ÀÄwÛzÀÝ ZÀÄ£ÁªÀuÉ. «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è CzsÀåPÀëgÀÄ C«gÉÆÃzsÀªÁV DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀĪÀÅzÉà ºÉZÀÄÑ. F ¨Áj CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß §AiÀĹ E§âgÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæ ¸À°è¹zÀÝ PÁgÀt ZÀÄ£ÁªÀuÉ K¥ÀðnÖvÀÄÛ. CzsÀåPÀë ¥ÀÅl 3


¸ÁÜ£À §AiÀĹ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ²æÃAiÀÄÄvÀgÁzÀ dUÀ£Áßxï PÉ. £ÁAiÀÄPï ªÀÄvÀÄÛ Q±ÉÆÃgï ZÉ£Àߧ¸ÀªÀAiÀÄå. E§âgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÀÆ vÀªÀÄä «ZÁgÀzsÁgÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À©üPÀgÉÆqÀ£É ºÀAaPÉƼÀî®Ä vÀ¯Á LzÀÄ ¤«ÄµÀ PÁ¯ÁªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ. E§âgÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÆ vÀªÀÄä M®ªÀÅ-¤®ÄªÀÅUÀ¼À£ÀÄß aPÀÌ-ZÉÆPÀÌzÁV DvÀ䫱Áé¸À¢AzÀ, ¤UÀ¢vÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆqÀ£É ºÀAaPÉÆAqÀ jÃw J®ègÀ ªÉÄZÀÄÑUÉUÀ½¹vÀÄ. dUÀ£Áßxï £ÁAiÀÄPï CªÀgÀÄ «zÁågÀtåzÀ DgÀA©üPÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è M§âgÁV C£ÀĨsÀªÀUÀ½¹zÀªÀgÁzÀgÉ, Q±ÉÆÃgï ZÉ£Àߧ¸ÀªÀAiÀÄå CªÀgÀÄ vÁªÀÅ FUÁUÀ¯Éà PÉÊPÉÆArgÀĪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ. ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¸À«ÄwAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV ¤ªÀð»¹, ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆlÖgÀÄ. HlzÀ ºÉÆvÀÄÛ «ÄÃj ºÉÆÃVzÀÝgÀÆ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ±ÁAvÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀgÀwAiÀÄ ¸Á°£À°è ¤AvÀÄ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¨sÉÆÃd£À ±Á¯ÉAiÀÄvÀÛ zsÁ«¹zÀgÉ C°è PÁAiÀÄÄwÛvÀÄÛ ¯ÁqÀÄ Hl! DºÁgÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ gÀÄaPÀgÀªÁzÀ ««zsÀ w¤¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß §r¸À®Ä ¹zÀÞgÁV, £ÀUÀĪÉÆUÀ¢AzÀ PÁzÀÄ ¤AwzÀÝgÀÄ. EzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀÆ¥À£ï ¥ÀqÉzÀPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁÄvÀÄ. ¹»AiÀÄÆl ¸À«zÀÄ, vÁA§Æ® dVzÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸À¨sÁAUÀtPÉÌ §gÀĪÀ ªÉüÉUÉ ªÀÄvÀ JtÂPÉ ªÀÄÄV¢vÀÄÛ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ªÀÄvÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß §»gÀAUÀ¥Àr¸ÀzÉ dUÀ£ÁßxÀ £ÁAiÀÄPï CªÀgÀÄ «d¬ÄAiÀiÁVzÁÝgÉAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¸À«ÄwAiÀĪÀgÀÄ WÉÆö¹zÀgÀÄ. ¥Àæw¶×vÀ 'CPÀÌ ¸ÀªÉÄäüÀ£À-2008' ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß F ¨Áj «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlªÉà ºÉÆvÀÄÛPÉÆArgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉƸÀ CzsÀåPÀëgÀ dªÁ¨ÁÝj ºÉZÁÑVzÉ. PÀÆlzÀ ««zsÀ ¸À«ÄwUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁr C£ÀĨsÀªÀUÀ½¹gÀĪÀ dUÀ£ÁßxÀ £ÁAiÀÄPï CªÀgÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¤ªÀð»¹, «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlªÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥ÀxÀz° À è PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåvÁÛgÉA§ ¤jÃPÉëUÀ¼ÉÆqÀ£É, £ÁªÉ®ègÀÆ ºÉƸÀ CzsÀåPÀëjUÉ ¸ÁéUÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀĨsÀ ◈◈◈

PÉÆÃgÉÆÃt. (avÀæUÀ¼ÀÄ: ²æäªÁ¸À gÁªï)

F ¨Áj «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ PÀ¼ÉzÀ ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ±ÀÄ®ÌzÀ §UÉÎ w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀ, §¤ß. EzÀÄ CµÉÖãÀÆ PÀÄvÀƺÀ®PÁj «µÀAiÀĪÀ®è¢zÀÝgÀÆ PÀÆlzÀ F «¨sÁUÀzÀ §UÉÎ PÉ® CAQ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. «zÁågÀtå F ªÀµÀð CvÀåAvÀ ºÉaÑ£À ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è F ¸ÀAUÀwAiÀÄ°è £ÀªÀÄä°è PÉ®ªÀjUÉ D¸ÀQÛ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÁ¶ðPÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ‘UÁæ¥sóï’£À°è ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. «. ¸ÀÆ: 1998 ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé zÀ ¥ÀÇtð ªÀiÁ»w ¹UÀzÀ PÁgÀt CAzÁf£À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁVzÉ.

2007 480 members 252 memberships

rArªÀÄ -

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

¥ÀÅl 4


£É£À¦£À ºÁ¢AiÀÄ°è «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ¨É½î ºÀ§âzÀ ¥ÀQë£ÉÆÃl ◈

AiÀÄ®ºÀAPÀzÀ ±ÁgÀzÁ ¨ÉÊAiÀÄtÚ ¯ÉÃRQAiÀÄ §UÉÎ

²æêÀÄw ±ÁgÀzÁ ¨ÉÊAiÀÄtÚ «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ »jAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ¯ÉÆè§âgÀÄ. EªÀgÀÄ PÀÆlzÀ ¸ÀAUÀªÀÄ ¸ÀAaPÉUÉà C®èzÉ CªÉÄjPÁzÀ ªÉÆvÀÛ ªÉÆzÀ® `CªÉÄjPÀ£ÀßqÀ' zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉUÉ, MPÀÌ°UÀgÀ ¸ÀAWÀzÀ ºÁUÀÆ ««zsÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À ¸ÀAaPÉUÀ½UÉ, «±Àé PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀägÀt ¸ÀAaPÉUÀ½UÉ, ºÁUÀÆ £ÁqÉÆÃd ¥ÉÇæ. ¤¸Ágï CºÀªÀÄzï CªÀgÀ `¤¸Ágï ¤ªÀÄVzÉÆà £ÀªÀÄ£À' §ÈºÀzï UÀæAxÀPÉÌ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ. 1987gÀ°è aPÁUÉÆà `«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆl'zÀ CzsåÀ QëtÂAiÀiÁV ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ LwºÁ¹PÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ `ªÀÄzsÀåªÀ®AiÀÄ PÀ£ßÀ rUÀgÀ ¸À«Ä䮣À' ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ £ÀqɹzÀ ºÉUÀνPÉ EªÀgÀzÀÄ. C£ÉÃPÀ ¥Àæ¹zÀÞ ZÀ®£À avÀæ PÀ¯Á«zÀgÀ, ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀ, ¸Á»wUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀĪÀżÀî ±ÁgÀzÁ CªÀgÀ DwxÀåªÀ£ÀÄß CªÉÄÃjPÀzÀ°è ¥ÀqÉAiÀÄzÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ, ¸Á»wUÀ¼ÀÄ «gÀ¼ÀªÉ£ÀߧºÀÄzÀÄ. 2000gÀÀ°è GzÀAiÀÄ n «. ±ÀĨsÉÆÃzÀAiÀÄzÀ `¥ÀjZÀAiÀÄ' PÁgÀåPÀæªÀÄzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎArzÁÝgÉ. 2005£Éà E¸À«AiÀÄ°è ±ÁgÀzÁ CªÀgÀÄ DvÀäPÀxÀ£À `¥ÀAiÀÄt' ºÉÆwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. ²æêÀÄw ±ÁgÀzÁ ¨ÉÊAiÀÄtÚ vÀªÀÄä ¥Àw ²æà ¨ÉÊAiÀÄtÚgÉÆA¢UÉ µÁA§Uïð, E°£ÁAiÀiï£À°è ªÁ¸ÀªÁVzÁÝgÉ.

rArªÀÄ -

1997£Éà E¸À«AiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀªÀiÁvÉUÉ ¸ÁévÀAvÀæ÷å zÉÆgÀQ 50 ¸ÀAªÀvÀìgÀUÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ªÀµÀðªÉà £ÀªÉÄä®ègÀ ºÉªÉÄäAiÀÄ «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlPÉÌ 25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ MAzÀÄ ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ ¸ÀAUÀw. D ªÀµÀð ¨sÁgÀvÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ PÀ£ÀPÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ ªÀÄvÀÄÛ «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ¨É½î ºÀ§âUÀ¼ÉgÀqÀ£ÀÆß DV£À PÀ£ßÀ qÀ PÀÆlzÀ CzsÀåPÀëgÁVzÀÝ ²æà dAiÀĸÁé«ÄAiÀĪÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. DUÀ¸ïÖ wAUÀ¼ÀÄ 30 £Éà vÁjÃRÄ ±ÀÄPÀæªÁgÀ ¸ÀAeÉ CgÉÆÃgÁzÀ°ègÀĪÀ ²æà ¨Á¯Áf zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ¥ÁæxÀð£ÉAiÉÆA¢UÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ°è ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄtgÁªï ªÀiÁ£É CªÀgÀ zÉñÀ¨sÀQÛ VÃvÉUÀ¼À UÁAiÀÄ£À £ÀªÉÄä®ègÀ£ÀÆß ¸ÀAVÃvÀ ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ ¸É¼ÉzÉƬÄÝvÀÄÛ. gÁwæ HlzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ £ÁlPÀgÀAUÀ ¥Àæ«Ãt ªÀiÁ¸ÀÖgï »gÀtÚAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ vÀAqÀzÀªÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ `zÉêÀzÁ¹' £ÁlPÀ £ÉgÉ¢zÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÆgÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÀÄ£À ¸ÀÆgÉUÉÆArvÀÄÛ. 31 £Éà vÁjÃRÄ ±À¤ªÁgÀ aPÁUÉÆÃzÀ°ègÀĪÀ «°AiÀĪÀiï mÁå¥sïÖ ºÉÊ ¸ÀÆÌ°£À°è ¨É½UÉÎ ºÀvÀÄÛ UÀAmÉUÉ ¥ÁæxÀð£É DzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀqÉzÀ MAzÀÄ UÀAmÉAiÀÄ PÁ®zÀ ªÀÄPÀ̼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄ£ÀgÀAd¤ÃAiÀĪÁVvÀÄÛ. ²æêÀÄw gÀvÀß D£ÀAzï, ±ÁgÀzÁ ¨ÉÊAiÀÄtÚ, ¸ÀÄeÁvÀ zÀvÀÛªÀÄÆwð, £À½¤ ªÉÄÊAiÀÄ, VÃvÀ ¥ÀÅAqÀ°ÃPÀ, gÁzsÀ ²æäªÁ¸À£ï gÁªï ªÀÄvÀÄÛ qÁ. ¥ÀÅAqÀ°ÃPÀ CªÀgÀÄ ºÁrzÀ ¸ÀªÀÄƺÀ UÁ£ÀUÀ½UÉ qÁ. ¥ÀÅAqÀ°ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ VÃvÀ ¥ÀÅAqÀ°ÃPÀ CªÀgÀ ªÀÄUÀ C£ÀÆ¥ï ¥ÀÅAqÀ°ÃPÀ vÀ§® £ÀÄr¹zÀÄÝ MAzÀÄ «±ÉõÀ JAzÉà ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ¸ÀzÀ¸Éå ²æêÀÄw £À½¤ ªÉÄÊAiÀÄ gÀa¹zÀ "ªÀÄAUÀ¼ÀzÀ ¢£À«zÀÄ, ±ÀĨsÀ ªÀÄAUÀ¼ÀzÀ ¢£À«zÀÄ, «zÁågÀtå PÀÆlzÀ gÀdvÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ" VÃvÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ £ÀªÀÄä PÀÆlzÀ ªÀiÁf CzsÀåQët ²æêÀÄw ±ÁgÀzÁ ¨ÉÊAiÀÄtÚ gÀa¹zÀ "¨sÁgÀvÀ zÉñÀzÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¢£ÀzÀ ¸Àétð ªÀĺÉÆÃvÀìªÀªÅÀ , «zÁågÀtå PÀ£ÀßrUÀgÀ C£ÀAvÀ ¥ÀæuÁªÀĪÀÅ" VÃvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ `«dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ «ÃgÀ¥ÀÅvÀæ' ZÀ®£ÀavÀæzÀ "C¥ÁgÀ QÃwð UÀ½¹ ªÉÄgɪÀ ¨sÀªÀå £ÁqÀzÀÄ, PÀ£ÁðlªÀzÀÄªÉ £ÀÈvÀå ²®à PÀ¯ÉAiÀÄ ©ÃqÀzÀÄ" PÀ£ÀßqÀ ºÁqÀÄUÀ½UÉ F zÉñÀzÀ°è ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðzÀ Qj PÀ¯Á«zÀ£ÉƧâ vÀÄA©zÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÁzÀå £ÀÄr¹zÀÄÝ MAzÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ «ZÁgÀ. ¨É½î ºÀ§âzÀ ¸ÀªiÀ ÁgÀA¨sÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁVzÀÝ D VÃvÉUÀ½UÉ ºÁUÀÆ «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ºÉ¸ÀjUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁzÀ avÀæ VÃvÉUÉ ¸À©üPÀgÀÄ vÁ¼À ºÁPÀÄvÁÛ, UÁAiÀÄ£À «ÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ²¼Éî ºÉÆqÉzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAvÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ ¥Àr¹zÁUÀ ¸ÀAvÀ¸À¢AzÀ UÁAiÀÄPÀ UÁAiÀÄQAiÀÄgÀ ºÀÈzÀAiÀÄ vÀÄA© §A¢vÀÄÛ. CzÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁévÀAvÀæ÷å ºÉÆÃgÁlzÀ°è ¥ÁvÀæªÀ»¹zÀÝ ²æà qÁ. ºÉÆ. ²æäªÁ¸ÀAiÀÄå£À£ÀªÀgÀ `£ÉʸÀVðPÀ aQvÉì'AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÀÆlzÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁVzÀÝ qÁ. £ÁUÀªÀÄ£ÉÆúÀgï CªÀgÀ `¸ÀéAiÀÄA GzÀåªÀÄ'zÀ PÀªÀÄälUÀ¼ÀÄ £ÉgÉ¢zÀÝ PÀ£ÁßqÁ©üªÀiÁ¤UÀ½UÉ CvÀåAvÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹zÀݪÅÀ . ¨sÉÆÃd£Á£ÀAvÀgÀ eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀ qÁ. Vjñï PÁ£Áðqï CªÀgÀÄ ¤zÉðò¹ ¸ÀévÀB C©ü£À¬Ä¹gÀĪÀ `ZɮĪÉ' ZÀ®£ÀavÀæ ZÉ£ÁßVvÀÄÛ. qÁ. ºÉÆ. ²æäªÁ¸ÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÁAwæPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß §¼ÀPÉUÉ vÀAzÀ `PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹Û' «eÉÃvÀgÁzÀ ²æà vÉ. gÀA. PÀȵÉÚÃUËqÀgÀÄ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ZÀ¼ÀĪÀ½ ºÁUÀÆ ¨sÁgÀvÀzÉñÀzÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ §UÉÎ ªÀiÁrzÀ ¨sÁµÀtUÀ¼ÀÄ CxÀð¥ÀÇtðªÁVzÀݪÀÅ. DPÁð£ï¸Á¸ï «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ°è CzsÁå¥ÀPÀgÁVzÀÝ qÁ. DåAqÀÆæ PÉƺɣï CªÀgÀÄ vÁªÀÅ PÀ£ÁðlPÀzÀ £ÉƼÀA§ ªÀA±ÀzÀ §UÉÎ £ÀqɹzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁrzÀ CªÉÆÃWÀ G¥À£Áå¸À PÀÄvÀƺÀ®PÁjAiÀiÁzÀ «µÀAiÀÄ ¸ÀAUÀæºÀUÀ½AzÀ PÀÆrvÀÄÛ. CªÉÄÃjPÁ zÉñÀzÀ ¥ÀæeÉAiÉƧâ PÀ£ÁðlPÀzÀ MAzÀÄ ªÀA±ÀzÀ §UÉÎ D¸ÀQÛ vÉÆÃj D «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É £ÀqɹgÀĪÀÅzÀÄ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ.

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

¥ÀÅl 5


AiÀÄĪÀ d£ÁAUÀzÀªÀjUÉ `PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ'zÀ §UÉÎ K¥Àðr¹zÀÝ ZÀZÁðPÀÆl, ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀ£ÀßqÀ PÀÆlUÀ¼À ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀĪÀiÁj AiÀĪÀÄÄ£ÁgÁt PÀȵÉÚÃUËqÀgÀ ¨sÀgÀvÀ£Álå ¸À©üPÀgÀ ªÀÄ£À ¸É¼É¢zÀݪÀÅ. HlPÉÌ ªÀÄÄ£Àß EzÀÝ ªÀiÁ¸ÀÖgï »gÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀ `®AZÁªÀvÁgÀ' £ÁlPÀ £ÀªÉÄä®ègÀ£ÀÆß ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉzÉƬÄÝvÉÛA§ÄzÀgÀ°è ¸ÀAzÉúÀªÉà E®è. F ¸ÁévÀAvÉÆæ÷åÃvÀìªÀ ºÁUÀÆ gÀdvÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀUÀ¼À DZÀgÀuÉAiÀÄ MAzÀÄ ªÉʲµÀÖ÷å JAzÀgÉ £ÀªÀÄä «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆl DgÀA¨sÀªÁzÁV¤AzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝ J®è CzsÀåPÀë/CzsÀåQëtÂAiÀÄgÀ£ÀÄß ¸À¨sÁªÀÄAl¥ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄ «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlPÉÌ CªÀgÉ®è ¸À°è¹gÀĪÀ ¸ÉêÉUÉ UËgÀ«¹ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU À À¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »gÀtÚAiÀÄå £ÁlPÀ vÀAqÀzÀªÀgÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ¸ÀzÀ¸Éå ²æêÀÄw qÁ. ±ÁgÀzÀ ZÉÊvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üäPïì, DåjeóÉÆãÁ PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ²æÃ. ¹ÃvÁ «. gÁªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À°è ¥ÁvÀæªÀ»¹zÀÄÝ! ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ gÀ¸ÀPÀªÀ¼À MzÀV¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹ ¥ÀqÉ¢zÀÝ £ÀªÀÄä «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆl JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À PÁ®ªÀÇ gÀÄa gÀÄaAiÀiÁzÀ G¥ÀºÁgÀ, ªÀÄzsÁåºÀßzÀ Hl, ¸ÀAeÉAiÀÄ PÁ¦ü-wAr ºÁUÀÆ gÁwæAiÀÄ HlUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹ PÀ£ÀßqÀ §ºÀÄd£À¦æAiÀÄgÀ£ÀÄß ¨sÉÆÃd£À¦æAiÀÄgÀ£ÁßV ªÀiÁ¥Àðr¹vÀÄÛ. F ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqɹPÉÆlÖ CzsÀåPÀëjUÉ, PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀĪÀjUÉ, «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ C£ÀߥÀÇuÉðAiÀÄjUÉ £ÀªÉÄä®ègÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. CªÉÄÃjPÁzÀ°è `vÀ«Ä¼ÀÄ ¦ÃoÀ'zÀ ¸ÁÜ¥À£É DVzÀÄÝzÀjAzÀ, C¤ªÁ¹Ã PÀ£ÀßrUÀgÀ®Æè PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ C©üªÀiÁ£À GvÀÌlªÁV MAzÀÄ `PÀ£ÀßqÀ ¦ÃoÀ' ¸ÁÜ¥À£É ªÀiÁqÀĪÀ ºÀA§® GvÀÌlªÁ¬ÄvÀÄ. Erà zÉñÀzÀ J®è AiÀÄƤªÀ¹ðnUÀ½AzÀ®Æ £ÀPÁgÀ §AzÀ ªÉÄÃ¯É CAiÉÆêÁ AiÀÄƤªÀ¹ðnAiÀĪÀgÀÄ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢ü ªÀÄÄVAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è 1.25 «Ä°AiÀÄ£ï qÁ®gÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 PÉÆlÖgÉ `PÀ£ÀßqÀ ¦ÃoÀ' ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÁV ªÀZÀ£À ¤ÃrzÀÝgÀÄ. E°è£À ««zsÀ gÁdåUÀ¼À PÉ®ªÀÅ GvÁì»Ã PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¤¢ü ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁV zÉñÀzÀ MAzÉÆAzÀÄ ªÀÄƯÉUÉ M¨ÉÆâ§â ¥Àæw¤¢üAiÀÄ£ÀÄß Dj¹ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀÝgÀÄ. F zsÀ£À ¸ÀAUÀæºÀPÉÌ aPÁUÉÆâAzÀ qÁ. £ÁUÀ LvÁ¼ï CªÀgÀÄ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. ªÉÄj¯ÁåAqï gÁdåzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝ qÁ. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðzÀ CªÀ¢ü ªÀÄÄVAiÀÄÄvÁÛ §AvÀÄ J£ÀÄߪÀ ºÉÆwÛUÉ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ 88 ¸Á«gÀ qÁ®gÀÄUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ DVvÀÄÛ. CZÀÑj vÀAzÀ «µÀAiÀĪÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä ¨É½î ºÀ§âzÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¢£ÀzÀAzÀÄ qÁ. £ÁUÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgï CªÀgÀÄ MAzÉà MAzÀÄ UÀAmÉAiÀÄ PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À°è ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁrzÀÝ ºÀtQÌAvÀ ºÉZÁÑV C°è £ÉgÉ¢zÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 750 d£À PÀ£ÀßrUÀjAzÀ 90 ¸Á«gÀ qÁ®gÀÄUÀ¼À ªÀAwUÉAiÀÄ£ÀÄß (pledge) ¸ÀAUÀ滹zÀÄÝ! DzÀgÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ¥ÀÇwð ºÀt ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀzÉ `PÀ£ÀßqÀ ¦ÃoÀ'zÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁUÀ¢zÀÄÝzÀÄ MAzÀÄ zÀÄzÉðʪÀªÉà ¸Àj. ◈◈◈

CAvÀeÁð®zÀ°è£À PÀ£ÀßqÀ vÁtUÀ¼ÀÄ Featured website http://www.isac.gov.in/kannada/

Indian Space Reasearch Organisation’s (ISRO) Satellite Center (ISAC) has a website with information about the Satellite Center in Kannada.

E¸ÉÆæà G¥ÀUæÀºÀ PÉÃAzÀæ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®àqÀĪÀ F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ F CAvÀeÁð®zÀ°è, G¥ÀUÀæºÀUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ G¥ÀUæº À ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GqÁªÀuÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w PÀ£ÀßqÀzÀ¯Éèà zÉÆgÀPÀÄvÀÛzÉ. EzÀ®èzÉ «eÁÕ£À ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À «ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ EªÉ. E°ègÀĪÀ ¥Áj¨sÁ¶PÀ ±À§ÝPÉÆñÀªÀÅ, ªÉêeÁÕ¤PÀ §gÉAiÀÄ°aÒ¸ÀĪÀªÀjUÉ ¤dPÀÆÌ M¼ÉîAiÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä®.

«µÀAiÀÄ,

CzÀgÀ®Æè

CAvÀjPÀëzÀ

§UÉV£À

¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß

Disclaimer: The weblink(s) provided in this section are for informational purposes only. Vidyaranya Kannada Kuta or Dindima do not endorse any of these sites and are not responsible for any content published at these sites. Please use and rely on your judgment before visiting websites mentioned in this section.

rArªÀÄ -

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

¥ÀÅl 6


VKK 2007 Food Drive _______________________________________

By Bhima Rao

Vidyaranya Kannada Kuta had its first ever Food Drive as part of its Deepavali Celebrations (December 1, 2007), benefiting The Greater Chicago Food Depository. The Food Depository distributes donated and purchased food through a network of 600 food pantries, soup kitchens and shelters to almost a half-million adults and children every year. Nothing is more fitting to our great culture than giving during this holiday season. As one member put it, “This is a Great way to celebrate our Final Activity of the Year. GIVING is what sets us Kannadigas do best and we are proud to leave that great tradition and heritage to our children”.

Five large boxes of canned or non-perishable food and $1501 was delivered and given to The Greater Chicago Food Depository. (Picture: Bhima Rao)

A 2007 Executive Committee’s initiative was spearheaded by Asha Baskar and Gurudutt Ramamurthy, and was well received by the members. With a very short notice and in spite of inclement weather, members have donated nearly 5 large boxes of canned or non-perishable food and nearly $550/- in cash. Vidyaranya Kannada Kuta also contributed towards the fund and total donation amount was $1501/-. On December 24th, VKK handed over the collection to The Greater Chicago Food Depository. This year’s Executive Committee has the confidence that Vidyaranya Kannada Kuta adopts this food drive initiative as a regular event future Deepavali/Rajyastova Celebrations.

VKK 2007 Executive Committee members with a replica of the check given to The Greater Chicago Food Depository. (Picture: Bhima Rao)

rArªÀÄ -

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

For further information on donating food or volunteering opportunities, please contact The Greater Chicago Food Depository (http://www.chicagosfoodbank.org). ¥ÀÅl 7


Helping Hands: Volunteer Recognition As mentioned in the previous DINDIMA issue, we continue to recognize VKK volunteers who have consistently helped as volunteers through out the year in all our programs. In this issue, we convey our special thanks to four members and recognize them as ‘Helping Hands’ for their yeomen services and hardwork in ensuring the programs are successful. When we mention about Amruthur Satish, it is but natural for one to think about his behind the screen help in managing the audio equipment. This year his help extended the audio management. He helped us setup the lights (special ones for Ganesha Program and The Universal Truth!), a new white backdrop for these programs, coordination with HTGC in Amruthur Satish arranging the auditorium reservations and food and many more. His creative ideas and arrangements have saved quite a few dollars to the Kuta. Thanks, Satish! Two other members, Sudhashree Kota and Baskar Ranganath have eagerly assisted the Executive Committee Registration Team at the frontdesk in memberships renewals/registrations, issuing food and other coupons, lapel pins etc. Sudhashree has also been part of the decoration team and Sudhashree Kota has done an excellent job in decorating the reception area and greeting members. The value of both their contributions are enhanced when we realize that they missed Baskar Ranganath many programs while working at the front desk. Thanks to both Sudhashree and Baskar. Finally, we would like to recognize and thank Shreenivasa Rao. Almost all the pictures of VKK programs that many of you might have seen online on VKK website, SANGAMA and Dindima are from his camera (and he is the man behind the lens). Not just withstanding to just providing us good quality pictures, Shreeni has also assisted the SANGAMA committee in putting together both issues published this year. Great Job! Shreenivasa Rao (Picture by Asha Baskar)

We thank them all on behalf of all Vidyarannigaru. -VKK EC ◈◈◈◈◈

PHOTO CREDIT: SHREENIVASA RAO

rArªÀÄ -

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

MEMBERSHIP The final VKK membership now stands at 252 of which 228 are family memberships and 24 are individual memberships. The total members stand at 480 (We regret reporting this number as 481 in the previous issue).

ELECTIONS 2007 As a part of the VKK Annual General Body Meeting, elections for various VKK 2008 positions were held. The VKK President for 2008 was elected by means of a secret ballot and the members for the three standing committees were elected unanimously due the fact that the number of candidates nominated to these committees was exactly same as the number of members required to be on each of those committees.

LAPEL PIN - NENAPIN

VKK members attending Deepavali program had a surprise gift from the organization. This year’s VKK Executive Committee decided to provide members a commemorative pin. After many versions of the designs, the above designed pin was approved and order was placed. The two maps overlaying provided for an almost squarish pin with the kannada flag colors. The slogan of this year’s VKK has been placed in the middle with a tree next to it. This pin can be proudly worn by members year after year. Efforts will be made to provide these (Nena)pins to current members who were not able to get them on Dec 1st.

¥ÀÅl 8


PÀxÉ PÀmÉÆÖÃt §¤ß

§¯É (zsÁgÁªÁ») ‘§¯É’ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è PÀÆlzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ²æà ²æäªÁ¸ÀgÁªï ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸Éå ²æêÀÄw £À½¤ ªÉÄÊAiÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¹zÁÝgÉ. »A¢£À ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀ®Ä PÀÆlzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr.

E°èªÀgÉUÉ:

DqÀ®ÄAlÄ ªÀiÁvÀÄ £ÀÆgÉAlÄ (¨sÁUÀ-5) ◈

¯ÉÃRPÀ: ²æäªÁ¸À gÁªï

£ÀAd¥Àà UËqÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥Ánð ¸Àé®à eÉÆÃgÁVAiÉÄà ¸ÁVvÀÄÛ. ¥ÁnðUÉ §A¢zÀÝ DºÁé¤vÀgÀÄ ¥ÀPÁÌ £ÀÆåAiÀiÁQðUÀ¼À vÀgÀºÀ ¸ÀA¨sÀæ«Ä¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. «±Á®ªÁzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀAd¥Àà UËqÀgÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÄvÀĪÀfð ºÁUÀÄ C©üªÀiÁ£À¢AzÀ ¹AUÀj¹zÀÝgÀÄ. ºÁ°UÉ ªÉÄgÀÄUÀÄ vÀgÀĪÀAvÀºÀ 'fireplace' £ÀÆåAiÀiÁPïð VæõÀäzÀ xÀtÚ£É UÁ½UÉ ¨ÉZÀÑ£ÉAiÀÄ ºÉÆ¢PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¸ÀÄwÛvÀÄÛ. CzÀgÀ §½AiÉÄà EzÀÝ ¸ÉÆÃ¥sóÁzÀ ªÉÄÃ¯É UËqÀgÀ ¸ÉßûvÀgÀÄ, Vjñï, gÁdÄ, ªÀÄAdÄ PÉÊAiÀÄå°è ¥Á¤ÃAiÀÄ »rzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà UÀºÀ£ÀªÁzÀ ZÀZÉðAiÀÄ°è ªÀÄļÀÄVzÀÝgÀÄ. EvÀÛ ¥ÀŵÁàgÀ UɼÉwAiÀÄgÁzÀ ªÀiÁ®, ±ÉÆèsÁ, ªÀiÁ®w E£Áß÷åªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ eÉÆÃgÁV £ÀUÀÄwÛzÀÝgÄÀ . «±Á®ªÁzÀ eÁUÀ, WÀªÀÄä£É ¥À¸Àj¸ÀÄwÛzÀÝ wAr w¤¸ÀÄUÀ¼À ¥ÀjªÀļÀ, ªÉÄ®è£É ZÀl-¥Àl ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀÄvÁÛ GjAiÀÄÄwÛzÀÝ "fireplace", J®èªÀÇ MAzÀÄ CºÁèzÀPÀgÀ ªÁvÁªÀgÀt ¸À馅 ªÀiÁrvÀÄÛ. ºÀÄnÖ¤AzÀ¯Éà ²æêÀÄAvÀ£ÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀĤUÉ F ¥ÁnðUÀ¼À ¸ÀqÀUÀgÀ ºÉƸÀzÉãÀ®èªÁVzÀÝgÀÆ, E°èAiÀÄ d£ÀgÀ fêÀ£À ªÀiÁzÀj CªÀ£À°è PÉÆAZÀ PÀ¹«¹AiÀÄ£Éßà GAlÄ ªÀiÁrvÀÄÛ. vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀįÁèzÀ JµÉÆÖà ¥ÁnðUÀ¼À°è vÀ£Àß vÀAzÉ ©AiÀÄgï, «¹Ì PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ £ÉÆÃrzÀÝ£ÁzÀgÀÆ, vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÉÊ£ï ªÀÄÄlÄÖªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrAiÉÄà EgÀ°®è. E°èAiÀiÁzÀgÉÆà £ÀAd¥Àà UËqÀgÀÄ, ¥ÀŵÁà ºÁUÀÆ gÀ²ä MnÖUÉ ªÉÊ£ï ¸Éë¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr PÉ® PÀët K£ÀÆ vÉÆÃZÀzÀªÀ£ÀAvÉ PÀÆvÀÄ©nÖzÀÝ. "K£À¥Áà vÀÄPÁgÁªÀÄ, AiÀiÁªÀ AiÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄļÀÄV¢ÝÃAiÀiÁ ? ªÉÃPÀ¥ï, ªÉÄÊ ¨ÁAiÀiï" CAzÀ £ÀAd¥Àà UËqÀgÀ DwäÃAiÀÄ zÀ¤UÉ ªÉÄ®è£É ¨ÉaÑzÀ. "Let me introduce some of my CAvÀ vÀªÀÄä ¸ÉßûvÀgÀ UÀÄA¦£ÀvÀÛ PÀgÉzÉÆAiÀÄÝgÀÄ friends" vÀÄPÁgÁªÀÄ£À£ÀÄß UËqÀgÀÄ. AiÉÄAzÀÄ ªÉÄ®èUÉ gÀ²ä CgÀ«AzÀ£À£ÀÄß C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÀÖr gÀÆ«Ä£ÀvÀÛ PÀgÉzÉÆAiÀÄݼÀÄ. "£Á£ÀÄ ¤£Àß ºÀwÛgÀ vÀÄA¨Á ªÀÄÄRåªÁzÀ «µÀAiÀÄ ªÀiÁvÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, ¸Àé®à ¹ÃjAiÀĸï DV GvÀÛgÀ PÉÆrÛÃAiÀiÁ?" C£ÀÄßvÁÛ gÀ²ä CgÀ«AzÀ£À£ÀÄß ¤nÖ¹ £ÉÆÃrzÀ¼ÀÄ. CªÀ¼À PÀtÄÚUÀ¼À°è K£ÉÆà DvÀAPÀ, C¤±ÀÑvÀvÉ JzÀÄÝ PÁtÄwÛvÀÄÛ. EzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ CgÀ«AzÀ "Hey girl relax !! dont look at me like this" CAvÀ ªÉÄ®èUÉ bÉÃr¹, gÀ²ä¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀ £ÀUÀÄ«£À ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄÆ §gÀ¢ÝzÁÝUÀ, "OK OK, I am serious go ahead" CAzÀ. "Excuse us for a moment..."

¸ÉÆêÉÄÃUËqÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀQî ªÀÈwÛAiÀÄ°è CvÀåAvÀ UɮĪÀÅ ¸Á¢ü¹zÀÄÝ CªÀgÀ ZÁuÁPÀëvÀ£À ºÁUÀÆ ºÀ¢Ý£ÀAvÀºÀ zÀȶ֬ÄAzÀ. EµÀÄÖ d£ÀjAzÀ ¸ÉÃjzÀÝ ¥ÁnðAiÀÄ®Æè PÀÆqÀ CªÀgÀ ºÀ¢Ý£À PÀtÄÚ "NªÀgïmÉʪÀiï" PÉ®¸À

rArªÀÄ -

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

CªÉÄjPÉUÉ 60gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è §AzÀÄ £É®¹zÀÝ UÉÆæ£ÁxÀ gÁAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ£ÀdªÀÄä£ÀªÀgÀ «zsÉÃAiÀÄ ªÀÄUÀ CgÀ«AzÀ «zÁå¨sÁå¸À ªÀÄÄV¹ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁæægÀA©ü¹zÀÝ. PÁ¯Éeï ¸ÀºÀ¥ÁpAiÀiÁVzÀÝ gÀ²ä UËqÀ¼À ¸ÉßúÀÀ CªÀ¤UÉ D¥ÁåAiÀĪÀiÁ£ÀªÁVvÀÄÛ. FªÀðgÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄA¢gÀÄ F ¸ÉßúÀPÉÌ ºÉZÀÄÑ UÀªÀÄ£À CxÀªÁ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀ°®è. DzÀgÀÆ, CgÀ«AzÀ£ÀÄ, gÀ²äAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ DUÀÄvÉÛãÉAzÀgÉ K£ÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÉAzÀÄ UÉÆæ£ÁxÀ gÁAiÀÄgÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. gÀ²ä vÀ£Àß vÀAzÉ vÀ£ÀUÉ ªÀgÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ w½¢zÀÄÝ CzÀgÀ §UÉÎAiÉÄà aAvÁPÁæAvÀ¼ÁVzÀݼÀÄ. CgÀ«AzÀ-gÀ²äAiÀÄgÀ ¸ÉßúÀ CªÀgÀ£ÀÄß MªÉÄä gɸÁmïð MAzÀPÀÆÌ PÀgÉzÉƬÄÝvÀÄÛ. EvÀÛ gÀ²äAiÀÄ vÀAzÉ £ÀAd¥Àà UËqÀgÀÄ gÀ²äAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À GzÀå«Ä °AUÉÃUËqÀgÀ ªÀÄUÀ vÀÄPÁgÁªÀiï£ÉÆqÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ AiÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ. CgÀ«AzÀ£À ºÀÄlÄÖ ºÀ§âzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÀqÉzÀ UÉÆAzÀ®zÀ°è «ZÀ°vÀ¼ÁzÀ gÀ²ä, C£ÀAvÀgÀ CgÀ«AzÀ£À «ªÀgÀuÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀUÉÆArzÀݼÀÄ. vÀÄPÁgÁªÀiï£À£ÀÆß ¨sÉnÖAiÀiÁzÀ¼ÀÄ. CgÀ«AzÀ£À ¸ÀgÀ¼À, ¸ÉßúÀªÀÄAiÀÄ ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß ªÉÄaÑzÀÝ gÀ²äUÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ EµÀÖªÁVgÀ°®è. CªÀÄä£À°è ºÉüÀ §AiÀĹzÀ¼ÀÄ. gÀ²äAiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ¥Àj¹Üw CxÀðªÁVvÀÄÛ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄĪÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ°è £ÉqÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ WÀl£É FUÀ ªÀÄUÀ¼À fêÀ£ÀzÀ®Æè ¥ÀÅ£ÀgÁªÀwðvÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £É£ÉzÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉøÀgÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀåQÛ ¸ÁévÀAvÀæ÷åªÉà fêÀ£À±ÉÊ°AiÀÄ PÉÃAzÀæªÁVgÀĪÀ CªÉÄÃjPÁzÀ°è ¨É¼ÉzÀ ªÀÄUÀ½UÉ, ¸ÀA¸ÁgÀªÉà MAzÀÄ ºÉtÂÚ£À fêÀ£ÀzÀ ªÀÄÄRå zsÉåÃAiÀĪÉA§ DzÀ±Àð«gÀĪÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨É¼É¢gÀĪÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ£À eÉÆvÉ ¸ÀjºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®èªÉA§ÄzÀÄ CjªÁV CzÀ£ÀÄß £ÀAd¥ÀàUËqÀjUÉ ºÉÃUÉ CxÀðªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÉAzÀÄ E£ÀÆß CªÀgÀ w¼ÀÄ«UÉ §A¢gÀ°®è. EvÀÛ CgÀ«AzÀ¤UÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. F £ÀqÀÄªÉ £ÀÆåAiÀiÁPïð£À°è £ÀAd¥Àà UËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀŵÀà CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ OvÀtPÀÆlzÀ°è gÀ²ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ¸ÉßûvÀ gÀªÉÄñï£À ¨sÉÃnAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ ²µÁÖZÁgÀ ªÀvÀð£É¬ÄAzÀ vÀÄPÀgÁªÀiï PÀ¹«¹UÉÆAqÀ. (ªÀÄÄAzÉ N¢) ’’’’’

ªÀiÁqÀÄwÛvÀÄÛ. vÀÄPÁgÁªÀĤUÉ ¸ÀA§AzsÀ PÀÄzÀÄj¸À®Ä §AzÀ CªÀgÀÄ gÀ²äAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸Àé®à ºÉaÑ£À UÀªÄÀ £ÀªÀ£Éßà EnÖzÀÝgÀÄ. C®èzÉ £ÀAd¥Àà ºÁUÀÆ ¥ÀŵÁàgÀ CvÀåAvÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ UɼÉAiÀÄgÁVzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ F ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉÆAZÀ ºÉaÑ£À ¸À°UÉAiÀÄÆ EvÀÄÛ. gÀ²ä CgÀ«AzÀ£À£ÀÄß ¸ÀÖr gÀÆ«Ä£ÀvÀÛ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EªÀgÀ ºÀ¢Ý£À PÀtÂÚUÉ ©¢ÝzÉà vÀqÀ, "excuse me gentlemen, I need to refill my glass" JAzÀÄ vÀªÀÄä UÀÄA¦¤AzÀ ªÉÄ®è£É ¸ÀjzÀÄ CgÀ«AzÀ, gÀ²ä EgÀĪÀvÀÛ £ÀqÉzÀgÀÄ. ¥ÀÅl 9


CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÀrAiÀiÁgÀ MA¨sÀvÀÄÛ ¨Áj¸ÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄ, ¥ÀŵÁà ªÀÄvÀÄÛ UɼÀw, ªÀiÁ®w ªÉÆzÀ¯Éà vÀAiÀiÁj¹ EnÖzÀÝ CqÀÄUÉUÀ¼À£ÀÄß ZÉAzÁzÀ UÁf£À ¥ÁvÉæUÀ½UÉ ªÀUÁð¬Ä¸À®Ä ªÀÄÄAzÁzÀgÀÄ. ¥ÀŵÁàgÀªÀjUÀÆ ªÀiÁ®wAiÉÆqÀ£É ªÀiÁvÁqÀ®Ä MAzÀÄ £É¥À ¨ÉÃQvÀÄÛ. ªÀiÁ®wAiÀÄ CtÚ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è zÉÆqÀØ GzÀå«Ä. »ÃUÁV, vÀÄPÁgÁªÀÄ£À §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CªÀgÀÄ ªÀiÁ®wAiÀÄ CtÚ£À£ÀÄß PÉýPÉÆArzÀÝgÀÄ. ªÀiÁ®w PÀÆqÀ vÀ£Àß CtÚ¤AzÀ ¥ÀqÉzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¸À®Ä PÁvÀÄgÀ¢A¢zÀݼÀÄ. ¥ÁnðUÀ½UÉAzÉà aãÁ¢AzÀ ¸ÉàµÀ¯ï DV vÀj¹zÀÝ ¦AUÁt vÀmÉÖUÀ¼À£ÀÄß vÉƼÉzÀÄ, MgɸÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è, ¹AQ£À ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸Àé®à eÉÆÃgÁVAiÉÄà ºÀj©lÄÖ, "¤£Éß ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁrzÀÝ PÀuÉ ²æÃzsÀgÀ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀè©âUÉ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀAvÉ «ZÁj¸À®Ä" CAvÀ ªÀiÁvÀÄ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ ªÀiÁ®w. DaÃZÉ ºÁUÉAiÉÄà PÀtÄÚ ºÀj¹zÀ ¥ÀŵÁà ºÉÃUÀ¤ß¹vÀAvÉ ? K£ÁzÀgÀÆ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛ¬ÄvÉà ? JAzÀgÀÄ. vÀÄPÁgÁªÀÄ M¼Éî ²æêÀÄAvÀ PÀÄlÄA§zÀªÀ£ÀAvÉ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è D¼ÀÄ PÁ¼ÀÄUÀ½UÉãÀÄ PÀ«Ää E®èªÀAvÉ. M§â£Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀzÀÝjAzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ£À£ÀÄß vÀÄA¨Á ªÀÄĢݤAzÀ ¨É¼É¹zÁÝgÀAvÉ. MnÖ£À°è M¼ÉîAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀŵÁà.. E£ÉßãÀÄ AiÉÆÃZÀ£É ¤£ÀUÉ ? CAzÀ¼ÀÄ ªÀiÁ®w. EzÀ£ÀÄß PÉý ¥ÀŵÁàjUÉ CµÉÖãÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀªÁUÀ°®è. CªÀgÀÄ ¤jÃQë¹zÉÝà ¨ÉÃgÉ. vÀÄPÁgÁªÀÄ M¼Éî ºÀÄqÀÄUÀ C®è, CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä gÀ²äUÉ vÀPÀ̪À£À®è, JAzÀÄ vÀªÀÄä UÀAqÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉüÀ¨ÉÃPÀA¢zÀÝgÀÄ. Gentlemen, please meet our new acquaintance, Tukaram....

JAzÀÄ EA¨ÁV ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀgÀÄ UËqÀgÀÄ, vÀÄPÁgÁªÀÄ£À£ÀÄß, vÀªÀÄä D¥ÀÛ ¸ÉßûvÀjUÉ. "vÀÄPÁgÁªÀiï, EªÀgÀÄ Vjñï, EªÀgÀÄ gÁdÄ, EªÀgÀÄ ªÀÄAdÄ£Áxï. All completely self made successfull millionaires!", EªÀgÉÆqÀ¤zÀÄÝ, EªÀgÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¹zÀgÉ ¤Ã£ÀÄ EªÀgÀ ºÁUÉà ²æêÀÄAvÀ£ÁUÀĪÀÅzÀÄ RavÀ JAzÀÄ ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ £ÀÄrzÀgÀÄ UËqÀgÀÄ. MAzÀÄ PÀët vÀÄPÁgÁªÀĤUÉ CªÀ£À¥Àà£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼Éà PÉýzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. DUÀµÉÖÃ, ºÀt ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ, rVæ VnÖ¹zÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁ®PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝ PÁ®. °AUÉÃUËqÀgÀÄ vÀªÀÄä KPÉÊPÀ ¥ÀÅvÀæ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀ PÉÆgÀvÉAiÀÄÆ E®èzÀAvÉ ¸ÉéÃZÉÒAiÀiÁV ¨É¼É¹zÀÝgÀÄ. PÉýzÀÝ£ÀÄß, PÉüÀzÀÝ£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀÄwÛzÀÝgÀÄ, CªÀ£À ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ. PÀÄAzÀÄ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£Éßà PÁtzÉ ¨É¼ÉzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ, ºÀoÀªÀiÁj ºÁUÀÆ GzÀÞl£ÁVzÀÝ. °AUÉÃUËqÀgÀÄ, JµÀÄÖ ²æêÀÄAvÀgÁVzÀÝgÉÆ CµÉÖà ZÁuÁPÀëgÀÆ PÀÆqÀ. MAzÀÄ ¢£À ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ, vÀÄPÁ, ¤£ÀUÉ MAzÀÄ PÉ®¸À £ÉÆÃrzÉÝãÉ, MAzÉgÀqÀÄ ªÀgÀĵÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄ JAzÀgÀÄ. vÀÄPÁgÁªÀÄ ¤gÁPÀj¹zÁUÀ, "Son, as much as we are rich and famous, unless we go down to the level of common man we cannot enjoy our status and position in society", JAzÀÄ CºÀAPÁgÀ¢AzÀ £ÀÄr-

¢zÀÝgÀÄ. UËqÀgÀ ¸ÉßûvÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, ¤Ã«ÃUÀ ²æêÀÄAvÀgÁV¢ÝÃj, £ÁªÀÅ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ²æêÀÄAvÀgÉÃ, ¤«ÄäAzÀ J£ÀÆ PÀ°AiÀĨÉÃQ®è JAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À¯Éèà CAzÀÄPÉÆAqÀÄ, M®èzÀ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ¯ÉÃ, UËgÀªÀPÁÌV, vÀÄPÁgÁªÀÄ J®ègÀ PÉÊ PÀÄ®ÄQzÀ. EzÀÄ ¸ÀÆPÀë÷ä zÀȶÖAiÀÄ UËqÀgÀ PÀtÂÚUÉ ©Ã¼ÀzÉ K£ÀÄ ºÉÆÃUÀ°®è.

rArªÀÄ -

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

CgÀ«AzÀ £À«Ää§âgÀ §UÉÎ K£ÁzÀgÀÆ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁr¢ÝÃAiÀiÁ? CgÀ«AzÀ, £Á«§âgÀÆ §ºÀ¼À ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÉßûvÀgÁVzÉÝêÉ, £À«Ää§âgÀ D¸É, ¨sÁµÉUÀ¼É¯Áè ºÉÆAzÀÄvÀÛªÉ, “why don't we give it a serious try?”, JAzÀ¼ÀÄ gÀ²ä. CªÀ¼À PÀtÚAa£À°è ¤ÃgÀÄ ªÉÄ®è£É EtÄPÀÄwÛvÀÄÛ. JAzÀÆ gÀ²äAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁªÀÅPÀ¼ÁV £ÉÆÃqÀzÀ CgÀ«AzÀ vÀ©â¨ÁâV, "gÀ²ä, £Á£ÀÆ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ £À£Àß DzÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀÄwÛzÉÝãÉ......" JAzÀÄ K£ÉÆà ºÉüÀ®Ä ºÀªÀt¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ "Hello my dears?", C£ÀÄßvÁÛ M¼ÀUÉ £ÀÄVÎzÀgÀÄ ¸ÉÆêÉÄÃUËqÀgÀÄ. "CAPÀ¯ï, MAzÉgÀqÀÄ ¤«ÄµÀ" CAzÀ¼ÀÄ gÀ²ä. "CzɯÁè CUÉÆîè, C°è ¤ªÀÄä¥Àà K£ÉÆ MAzÀÄ zÉÆqÀØ «µÀAiÀÄ C£Ë£ïì ªÀiÁrÛä CAvÀ ºÉüÁÛ EzÁÝ£É, £ÀrÃj, £ÀrÃj", JAzÀÄ E§âgÀ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ £ÀqÉzÉélÖgÀÄ. CgÀ«AzÀ£À ªÀiÁvÀÄ CªÀ£À ¨ÁAiÀįÉèÃ, gÀ²äAiÀÄ PÁvÀÄgÀzÀ PÀtÄÚUÀ¼À¯Éèà ªÀÄÄUÀÎj¹vÀÄ. *** ¸ÀÖr gÀƫĤAzÀ ºÉÆgÀl ¸ÉÆêÉÄÃUËqÀ, gÀ²ä ºÁUÀÆ CgÀ«AzÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è MAzÀÄ UÀÄ¥ÀÛªÁzÀ ¸ÀÄ£Á«ÄAiÉÄà £ÀÈvÀåªÁqÀÄwÛvÀÄÛ. gÀ²ä vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß JµÀÄÖ UËgÀ«¸ÀÄwÛzÀݼÉÆà CµÉÖAiÉÄà CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉßûvÀjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆnÖzÀÝ ¸À®ÄUÉAiÀÄ£ÀÄß zÉéö¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¸ÉÆêÉÄÃUËqÀgÀ QjQj CªÀ½UÉãÀÆ ºÉƸÀzÁVgÀ°®è. »AzÉ, vÁ£ÀÄ «zÁå¨sÁå¸ÀPÁÌV, vÀ£ßÀ PÀjAiÀÄgï PË£Éì°èAUïUÉAzÀÄ ºÉÆÃVzÁÝUÀ, £ÀAd¥Àà UËqÀgÀÄ vÁªÀÅ M§âgÉà §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ eÉÆvÉUÉ ¸ÉÆêÉÄÃUËqÀgÀ£ÀÆß PÀgÉvÀA¢zÀÝgÀÄ. "Parents Interaction Time", £À°è ¸ÉÆêÉÄÃUËqÀgÀ ¤®èzÀ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ gÀ²äAiÀÄ ¸ÀºÀ£É «ÄÃgÀĪÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄÛ. FUÀ®Æ CgÀ«AzÀ£À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ £ÉÆêÀÅ,£À°ªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è, E°èAiÀÄÆ UÀƽAiÀÄAvÉ £ÀÄVÎzÀÝgÀÄ. vÀªÀÄä ªÀÄUÀ ¥Àæ¢Ã¥À£À£Éßà »r¢qÀ®Ä «¥sÀ®gÁzÀ EªÀgÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É AiÀiÁPÉ vÀªÀÄä zsÉÆÃgÀuÉ ºÉÃgÀÄwÛzÁÝgÉÆà C¤ß¹vÀÄ gÀ²äUÉ. EªÀvÀÄÛ ¸ÀAeÉ vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÉqÉ PÀgÉzÀÄ EªÀgÀ §UÉÎ MAzÀÄ wêÀiÁð£ÀPÉÌ §gÀ¯ÉèÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÀÄ£ÀzÀ¯Éèà GjAiÀÄÄvÁÛ gÀ²ä PÁ¯É¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀqÉzÀ¼ÀÄ. CgÀ«AzÀ¤UÉ PÀ¼ÉzÉgÀqÀÄ ªÁgÀUÀ½AzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ £ÉªÀÄä¢AiÉÄà EgÀ°®è. PÉ®¸ÀzÀ MvÀÛqÀ, ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ C¤²ÑvÀvÉ, vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ fêÀ£À §zÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÝ ¢PÀÄÌ, EªÉ®èªÀÇ MAzÀÄ ©r¸À¯ÁUÀzÀ PÀUÀÎAmÁUÀÄwÛzÉAiÉÄãÉÆà C¤ß¸ÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀ£À ªÀÄ£À¹ì£À UÉÆAzÀ®UÀ½UÉ AiÀiÁªÁUÀ®Æ Q«UÉÆlÄÖ, ¸ÁAvÀé£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ gÀ²ä. CªÀ½®èzÉ vÀ£Àß §zÀÄPÀÄ ¤ÃgÀ¸À JAzÀÄ F £ÀqÀÄªÉ C¤ß¸ÀvÉÆqÀVvÀÄÛ. vÀ£Àß ªÀÄvÀÄÛ gÀ²äAiÀÄ ¸ÉßúÀ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄlÖPÉÌ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÉÃ? gÀ²äAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÉAiÉÄãÀÄ, CªÀ¼À C¤¹PÉ K¤gÀ§ºÀÄzÀÄ, JAzÉ®èªÀ£ÀÆß w½AiÀÄ®Ä M¼Éî ¸ÀªÀÄAiÀĪÉAzÀÄ, gÀ²ä ¥ÁnðUÉ PÀgÉzÉÆqÀ£É M¦à §A¢zÀÝ. CµÀÖgÀ°è ¸ÉÆêÉÄÃUËqÀgÀ DUÀªÀÄ£À J®èªÀ£ÀÆß vÀ¯ÉPɼÀUÁV ªÀiÁrvÀÄÛ. gÀ²äAiÀÄvÀÛ ©ÃjzÀ CgÀ«AzÀ£À zÀȶÖ, "Who is this guy? Lets go somewhere else and talk...please...", JAzÀÄ ªÀÄÆPÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£É ªÀiÁrvÀÄ. ¸ÉÆêÉÄÃUËqÀgÀ ºÉUÀ®ªÉÄÃ¯É ±À¤ ªÀĺÁvÀä PÀ¼ÉzÀ 5 ªÀgÀĵÀUÀ½AzÀ PÉÆAZÀ ºÉZÁÑVAiÉÄà £ÀvÀð£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ. EªÀgÀÄ ºÁQzÀ J¯Áè ¯ÉPÁÌZÁgÀUÀ½UÀÆ CqÀØUÉgÉ J¼É¢zÀÝ. ¸ÀPÁðgÀzÀ EwÛÃa£À WÉÆõÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ wêÀiÁð£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆêÉÄÃUËqÀgÀ ªÀÈwÛUÉ PÀvÀÛjAiÀÄ£Éßà ºÁQvÀÄÛ. »ÃUÁV ¸ÉÆêÉÄÃUËqÀgÀÄ, "Corporate Law & Private Litigation "

¥ÀÅl 10


PÀqÉUÉ N®ÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀjUÉ FUÀ ºÉƸÀ ²æêÀÄAvÀ VgÁQUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁVzÀÝgÀÄ. £ÀAd¥Àà UËqÀgÀ ªÀÄÄRå PÀA¥À¤UÉ vÁªÀÅ CmÁ¤ðAiÀiÁV ªÀÄÄ£ÉßqÉAiÀÄĪÀ D¸É ¢£Éà ¢£Éà ºÉZÁÑUÀÄwÛvÀÄÛ. PÀ¼ÉzÀ ªÀgÀĵÀzÀ DzÁAiÀÄ £ÉÆÃrzÀ ªÉÄîAvÀÆ F D¸É «Äw «ÄÃjºÉÆÃVvÀÄÛ. EzÉà PÁgÀtPÁÌV, vÀªÀÄä ªÀÄUÀ ¥Àæ¢Ã¥À, gÀ²äUÉ vÀPÀÌ ªÀgÀ£ÁUÀ¢zÀÝgÀÆ, £ÀAd¥Àà UËqÀgÀ ªÀÄ£À M°¹ EªÀj§âjUÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀA¢zÀÝgÀÄ. EzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥Àæ¢Ã¥À£ÉÆA¢UÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¨Áj dUÀ¼ÀªÀÇ DrzÀÄÝAlÄ. F D¸ÉUÀ¼É®èªÀ£ÀÄß MAzÉà Kn¤AzÀ, CµÉÖãÀÆ ²æêÀÄAvÀgÀ®èzÀ gÉÃtĪÀ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, PÀvÀÛj¹ ºÁQ©nÖzÀÝ ¥Àæ¢Ã¥À. E£ÉßãÀÄ vÀªÀÄä PÀµÀÖUÀ½UÉ zÁjAiÉÄà E®èªÉAzÀÄPÉÆAqÁUÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥ÀævÀåPÀë£ÁVzÀÝ. vÀÄPÁgÁªÀÄ£À ªÀÄzÀÄªÉ gÀ²äAiÉÆqÀ£É ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀiÁr¹zÀgÉ, £ÀAd¥Àà UËqÀgÀ ©f£É¸ïì C®èzÉ °AUÉÃUËqÀgÀ ¸ÀA¥ÀwÛUÀÆ MAzÀÄ °APï ¹UÀĪÀÅzÀÄ RavÀªÉAzÀÄ ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁVvÀÄÛ. EzÀ£ÀÄß ¨Áj ¨Áj eÁÕ¦¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÀzÀ¯Éèà ªÀÄArUÉ w£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ ¸ÉÆêÉÄÃUËqÀgÀÄ. EªÀgÀ «±Á®ªÁzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è CgÀ«AzÀ¤UÁUÀ°, gÀ²äUÁUÀ° AiÀiÁªÀ eÁUÀªÀÇ EgÀ°®è. "Fishing trip trophy" AiÀÄAvÉ gÀ²äAiÀÄ PÉÊ»rzÀÄ £ÀAd¥Àà UËqÀjzÉÝqÉUÉ zÁ¥ÀÅUÁ®Ä ºÁQzÀgÀÄ, ¸ÉÆêÉÄÃUËqÀgÀÄ. ºÉÊ Qà ¥Ánð ªÀiÁqÀĪÀ°è ¤¥ÀÅtgÁzÀ £ÀAd¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀŵÁà, M§âgÀ£ÉÆߧâgÀÄ ¥Ánð ªÀÄzsÀåzÀ°è UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄ®Ä "§gÀhÄgï" C¼ÀªÀr¹zÀ PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀªÀ£ÀÄß E§âgÀÆ vÉÆnÖgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÉßûvÉ ªÀiÁ®w ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄ, vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁUÀÆ CgÀ«AzÀ ¥ÁnðAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ, gÀ²ä »A¢£À ¢£À ªÀiÁvÁrzÀ jÃw J®èªÀÇ EªÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è K£ÉÆà C¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀÄÆr¹vÀÄÛ. £ÀAd¥Àà UËqÀgÀÄ UɼÉAiÀÄgÉÆA¢VzÁÝUÀ PÉ®ªÉǪÉÄä K£ÉÆà ªÀiÁvÁr CªÉÄÃ¯É ¥À±ÁÑvÁÛ¥À ¥ÀnÖzÀÄÝAlÄ. EAzÀÆ ¸ÀºÀ »ÃUÉà K£ÁzÀgÀÆ CUÀ§ºÀÄzÉãÉÆà C£ÀÄߪÀ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀzÀ UÀÄArAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀÄ ¨Áj MwÛzÀgÀÄ. ªÀiÁw£À ¨sÀgÀzÀ°è ªÀÄUÀßgÁVzÀÝ £ÀAd¥Àà UËqÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀrAiÀiÁgÀ §eóï ªÀiÁrzÀÝ£ÀÆß UÀªÀĤ¸À°®è. gÀ²ä, CgÀ«AzÀ, ¸ÉÆêÉÄÃUËqÀgÀÄ vÀªÀÄävÀÛ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, vÀªÀÄä JvÀÛgÀªÁzÀ zÀ¤AiÀÄ°è, £ÀAd¥Àà UËqÀgÀÄ, "Hey friends...give me a moment...".

K£ÉÆà CZÁvÀÄAiÀÄð ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ¯Éà CqÀÄUɪÀģɬÄAzÀ ºÀħÄâ UÀAnQÌPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀ ¥ÀŵÁàgÀ£ÀÄß ¸ÉÆêÉÄÃUËqÀgÀÄ, "K£ÉÆà ªÀÄÄRåªÁzÀ «µÀAiÀÄ ºÉüÉÆÃPÉ vÀAiÀiÁgÁUÀÄvÁÛ EzÁÝ£É £ÀAd¥Àà, FUÀ PÀjèÉÃr, CªÉÄÃ¯É ªÀÄgÉvÁ£ÀÄ, ºÀ ºÀ ºÀ..." JAzÀÄ vÀqÉzÀgÀÄ. CªÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà C¸ÀºÁAiÀÄPÀ¼ÀAvÉ ¤AwzÀÝ PÀAzÀ gÀ²äAiÀÄvÀÛ £ÉÆÃrzÉÝà vÀqÀ, ¥ÀŵÁà, ¸ÉÆêÉÄÃUËqÀgÀ£ÀÄß £À«gÁV vÀ½î ºÁ°£À ªÀÄzsÉå §AzÀÄ, vÀªÀÄä UÀAqÀ¤UÉ "K£ÀÆAzÉæ, ¸Àé®à F PÀqÉ §wðÃgÀ, CªÉÄÃ¯É ºÉüÀĪÀgÀAvÉ ¤ªÀÄä ¸ÉßûvÀjUÉ? " JAzÀÄ UËqÀgÀ£ÀÄß CqÀÄUɪÀÄ£ÉAiÀÄvÀÛ PÀgÉzÉÆAiÀÄÝgÀÄ. E®Æè zsÀÄvÉÛAzÀÄ JzÀÄgÁzÀ vÀªÀÄä zÀÄgÁzÀȵÀÖªÀ£ÀÄß ºÀ½zÀÄPÉÆAqÀ ¸ÉÆêÉÄÃUËqÀgÀÄ UÀgÀ§rzÀªÀgÀAvÉ, ¨Á¬ÄvÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AvÀÄ©lÖgÀÄ. gÀ²ä, CgÀ«AzÀgÀ PÀqÉ £ÉÆÃrzÁUÀ, CªÀgÀ PÀAUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà CªÀåPÀÛ ¸ÀAvÀ¸À «ÄAZÀÄwÛvÀÄÛ.

¤£ÉÆ߮ĪÉĬÄAzÀ¯Éà ¨Á¼ÀÄ ¨É¼ÀPÁVgÀ¯ï(¨sÁUÀ-6) ◈

¯ÉÃRQ: £À½¤ ªÉÄÊAiÀÄ

JAzÀÆ ¸À¨sÀåvÉ, ¸Ëd£ÀåzÀ UÀrAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃgÀzÀ ¥ÀŵÀà F ¢£À »ÃUÉ ¢ürÃgÀ£É ¸ÉÆêÉÄà UËqÀgÀ£ÀÆß vÀ½îPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß PÀgÉ¢zÀÄÝ £ÉÆÃr £ÀAd¥Àà UËqÀjUÉ D±ÀÑAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÀÆ vÉÆÃj¹PÉƼÀîzÉ "JPïìPÀÆå¸ï «Ä dAmïè ªÀÄ£ï. £ÀªÀÄä ºÉÆêÀiï «Ä¤¸ÀÖgÀÄ £À£ÀߣÀÄß CeÉðAmï «ÄÃnAVUÉ PÀjÃvÁ EzÁÝgÉ." JAzÀÄ ºÉý £ÀUÀÄvÁÛ ¸ÉßûvÀgÀ PÀqÉUÉ PÀtÄÚ «ÄlÄQ¹ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß »A¨Á°¹zÀgÀÄ. UÀAqÀ£À£ÀÄß ¸ÀÖr gÀÆ«ÄUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÁV®Ä ºÁQzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀŵÀà ºÉýzÀgÀÄ. "£ÉÆÃr FªÀvÀÄÛ ¥ÁnðAiÀÄ°è gÀ²ä ªÀÄvÀÄÛ vÀÄPÁgÁªÀiï «µÀAiÀÄ K£ÀÆ ºÉüÉÆÃPÉ ºÉÆÃUÉâÃr. gÀ²äUÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ£À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ DUÉÆÃPÉ ¸Àé¯Áà£ÀÆ EµÀÖ E®è." ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÉý £ÀPÀÄÌ©lÖgÀÄ £ÀAd¥Àà UËqÀgÀÄ. "EµÉÖãÁ? £Á£ÀÄ K£ÉÆà CAzÀÄPÉÆArzÉÝ. gÀ²äUÉ K£ÀÄ UÉÆvÁÛUÀÄvÉÛ? CzÀÄ E£ÀÆß ªÀÄUÀÄ. £ÁªÀÅ vÁ£É F «µÀAiÀÄ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁr ¤zsÁðgÀ vÀUÉÆèÉÃPÁzÉÆÃgÀÄ?" »ÃUÉ GqÁ¥sÉAiÀÄ ªÀiÁvÁr ªÀÄvÉÛ ¥ÁnðAiÀÄ ¸ÉßûvÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃjPÉƼÀî®Ä ºÉÆgÀl £ÀAd¥Àà UËqÀgÀ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ©VAiÀiÁV »rzÀÄ ¤°è¹zÀgÀÄ ¥ÀŵÀà. "£À£ÀUÀÆ F ªÀÄzÀÄªÉ EµÀÖ«®è." JAzÀ CªÀgÀ zÀ¤ UÀqÀĸÁVvÀÄÛ. £ÀAd¥Àà UËqÀgÀÄ ZÀQvÀgÁV ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄÄRªÀ£Éßà £ÉÆÃrzÀgÀÄ. JzÀÄgÀÄ ¤AvÀ F ºÉtÄÚ vÀ£Àß ªÀÄÈzÀÄ ¸Àé¨sÁªÀzÀ ºÉAqÀw ºËzÁ? C¤ß¹©nÖvÀÄ CªÀjUÉ. gÀÆ¥ÀªÉãÉÆà CzÉÃ. DzÀgÉ ¥ÀŵÀà CªÀgÀ PÀtÚ°è ªÀÄÆrzÀÝ PÉZÀÄÑ, DvÀä «±Áé¸À, ªÀÄÄRzÀ°è ¸ÀƸÀÄwÛzÀÝ bÀ® J®èªÀÇ CªÀjUÉ wÃgÀ C¥ÀjavÀ! MªÉÄä¯É «ZÀ°vÀgÁzÀgÀÆ vÉÆÃj¹PÉƼÀîzÉ "¤AzÉÆAzÀÄ vÀgÀ¯É" CAvÀ UÉÆtVPÉƼÀÄîvÁÛ ºÉÆgÀ £ÀqÉzÀgÀÄ. ºÉÆgÀUÉ §AzÀ vÀPÀët ¸ÉÆêÉÄà UËqÀgÀÄ "K£À¥Áà ¤Ã£ÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÀAvÀ ºÉÆgÀnzÀÄÝ?" CAzÀgÀÄ. "N, CzÁ. ¯ÉÃrøï CAqï dAmïè ªÀÄ£ï, ºÁå¦ ¥sÉÇÃvïð C¥sï dįÉÊ" JAzÀÄ ¥Á¤ÃAiÀÄzÀ §lÖ®£ÀÄß JwÛzÀgÀÄ £ÀAd¥Àà UËqÀgÀÄ. £ÉgÉzÀ CwyUÀ¼É®è 'aÃAiÀĸïð' C£ÀÄßvÁÛ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¤ÃAiÀÄPÉÌ vÀÄnAiÉÆrØzÀgÀÄ. vÀÄPÁgÁªÀĤUÉ gÀ²ä £ÀÄAUÀ¯ÁgÀzÀ vÀÄvÁÛVzÀݼÀÄ. CªÀ¼À ZɮīUÉ CªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà ªÀÄ£À ¸ÉÆÃwzÀÝ. CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀgÉ vÀ£Àß CªÉÄjPÁzÀ «Ã¸Á ¸ÀªÀĸÉå §UÉ ºÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ CAvÀ®Æ MAzÀÄ D¸É EvÀÄÛ. DzÀgÉ CªÀ¼À ¸ÀéZÀÒAzÀ £ÀqÀªÀ½PÉ, ¸ÀévÀAvÀæ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ AiÀiÁªÀÅzÀÆ CªÀ¤UÉ »r¸ÀÄwÛgÀ°®è. CªÉÄjPÁzÀ°è ¨É¼ÉzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ¼ÀÄ »ÃVgÀ¨ÉÃPÁzÉÝà vÁ£É? CAzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ. DzÀgÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ®Æ CªÀ¼À £ÀqÀªÀ½PÉ »ÃUÉà EzÀÝgÉ vÁ£ÀÄ ¸À»¸À§¯Éè£É? JAzÀÄ PÉýPÉÆAqÁUÀ 'E®è' JA§ GvÀÛgÀ ¤ZÀѼÀªÁV CªÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ°è ªÀÄÆr §AvÀÄ.

Did you miss attending Deepavali program? OR Did you forget to pick your Deepavali SANGAMA issue? OR Did you miss picking them at the SANGAMA distribution centers? If so, please contact the Editors of the SANGAMA magazine immediately. Contact information is available online at VKK website.

rArªÀÄ -

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

¥ÀÅl 11


¥Ánð ªÀÄÄVzÀ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è J®ègÀÆ vÀªÀÄä ¸Àé¸ÁÜ£ÀPÉÌ ªÀÄgÀ½zÀgÀÄ. ªÀÄÄA¢£À PÉ®ªÀÅ ªÁgÀUÀ¼À°è MAzÀÄ ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀ WÀl£É GAmÁ¬ÄvÀÄ. CgÀ«AzÀ CzÉà PÀA¥À¤AiÀįÉèà PÉ®¸À ªÀÄÄAzÀĪÀj¹ ZÉÊ£ÁUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉAzÀÄ wêÀiÁð¤¹zÀ. «Ä²UÀ£ï ¸ÀgÉÆêÀgÀzÀ wÃgÀzÀ°è PÀĽvÀÄ C¯ÉUÀ¼À£Éßà £ÉÆÃqÀÄvÁÛ CgÀ«AzÀ gÀ²äUÉ F «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ CªÀ½UÉ MAzÀÄ ¸ÀtÚ DWÁvÀªÉà D¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄgÀÄ UÀ½UÉAiÀįÉèà CgÀ«AzÀ£À ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ §AzÀ ªÀiÁvÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄRzÀ vÉÆnÖ°£À°èlÄÖ vÀÆVvÀÄ! "gÀ²ä L ®ªï AiÀÄÄ ªÉj ªÀÄZï. £Á£ÀÄ J°èUÉà ºÉÆÃzÀgÀÆ ªÀÄgÀ½ E°èUÉà ¤£Àß ºÀwÛgÀPÉÌ §gÀÄwÛä. ¤Ã£Éà £À£Àß ¨Á¼À ¸ÀAUÁw DUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ £À£ÀUÉ EµÀÖ. gÀ²ä, «¯ï AiÀÄÄ ªÀiÁåj «Ä?" JAzÀ. vÀ¯É vÀVι PÀĽwzÀÝ gÀ²äAiÀÄ ªÀÄÄR¨sÁªÀ CªÀ¤UÉ w½AiÀÄ°®è. CªÀ½AzÀ MAzÀÄ PÀët K£ÀÆ GvÀÛgÀ §gÀ°®è. vÀ©â¨ÁâV CªÀ¼À£Éßà £ÉÆÃqÀÄvÁÛ PÀĽvÀ. gÀ²ä ªÀÄvÉÛ vÀ¯É JwÛ CgÀ«AzÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀ¼À ¸ÀÄAzÀgÀ ¨ÉÆUÀ¸É PÀtÄÚUÀ¼À vÀÄA§ ¤ÃgÁqÀÄwÛvÀÄÛ. "CgÀ«Azï F ªÀiÁvÀÄ ¤£Àß ¨Á¬ÄAzÀ PÉüÉÆÃPÉ £Á£ÀÄ JµÀÄÖ PÁ®¢AzÀ PÁAiÀiÁÛ EzÉÝ UÉÆvÁÛ? AiÉĸï" J£ÀÄßvÁÛ £ÀPÀ̼ÀÄ. PÀtÚAa£À°è ¤ÃgÀÄ, vÀÄnAiÀÄAa£À°è ºÀÆ £ÀUÉ ZÉ®ÄèwÛzÀÝ gÀ²äAiÀÄ ªÀÄÄR £ÉÆÃqÀÄvÁÛ CgÀ«AzÀ ªÉÄÊ ªÀÄgÉvÀ. CªÀj§âgÀÆ CzɵÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ C°è ¸ÀgÉÆêÀgÀzÀ wÃgÀzÀ°è PÀĽwzÀÝgÉÆà CªÀjUÀÆ w½AiÀÄzÀÄ! PÁ® ¤AvÀÄ ºÉÆÃVvÀÄÛ! ¸ÀÄvÀÛ°£À ¥Àæ¥ÀAZÀ PÀtägÉAiÀiÁVvÀÄÛ. C°è D ¸ÀgÉÆêÀgÀzÀ wÃgÀzÀ°è, ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ªÀÄr®°è CªÀj§âjUÀÆ M§âgÀ£ÉÆߧâgÀÄ ©lÖgÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ¥ÀjªÉAiÀÄÆ EgÀ°®è! ªÀÄ£ÉUÉ »A¢gÀÄUÀĪÁUÀ gÀ²äAiÀÄ PÉÊ ¨ÉgÀ¼À°è CgÀ«AzÀ vÉÆr¹zÀ ªÀdæzÀ GAUÀÄgÀ xÀ¼ÀxÀ½¸ÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄgÀÄ ¢£À ¨É½UÉÎAiÉÄà ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁr vÁ¬ÄUÉ ±ÀĨsÀ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ w½¹zÀ¼ÀÄ gÀ²ä. ¥ÀŵÀà CªÀgÀ D£ÀAzÀPÉÌ ¥ÁgÀªÉà E®èªÁ¬ÄvÀÄ. PÀtÚ°è D£ÀAzÀ ¨ÁµÀà GQÌ §AvÀÄ. "PÀAUÁæZÀÄå¯ÉñÀ£ïì, gÀ²ä" C£ÀÄߪÁUÀ CªÀgÀ PÀAoÀ UÀzÀÎzÀªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄUÀ¼À ¨Á½£À°è vÀ£ÀUÉ GAmÁzÀ AiÀiÁªÀ PÀ» C£ÀĨsÀªÀªÀÇ GAmÁUÀzÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß ¸ÀªÀð¸ÀéªÀ£ÀÆß ªÀÄÄr¥ÁVqÀĪÀÅzÁV ªÀÄ£À¹ì£À¯Éèà CAzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. "C¥Àà¤UÉ £Á£Éà «µÀAiÀÄ w½¸ÀÄvÉÛãÉ. ¤Ã£ÉãÀÆ ºÉüÀ¨ÉÃqÀ." JAzÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ºÉý ¥sÉÇãï ElÖgÀÄ. ºËzÀÄ. FUÀ £ÀAd¥Àà UËqÀjUÉ F ¸ÀÄ¢Ý w½¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? FUÁUÀ¯Éà CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÈwÛUÉ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ ºÀ®ªÁgÀÄ mÉ£Àê£ï UÀ¼À°è ºÀuÁÚVzÀÝgÀÄ. F ¸ÀÄ¢Ý CªÀjUÉ C¥ÀxÀåªÁUÀĪÀÅzÉAzÀÆ ¥ÀŵÀà CªÀjUÉ w½¢vÀÄÛ. EgÀ°. £ÉÆÃqÉÆÃt CAvÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÁÌV PÁAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÉÆêÉÄÃUËqÀgÀ ¸ÀAzsÁ£À¢AzÀ °AUÉà UËqÀjUÀÆ £ÀAd¥Àà UËqÀgÀ ªÀÄUÀ¼À£Éßà ¸ÉƸÉAiÀiÁV vÀAzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JA§ ºÀA§® ºÀÄnÖvÀÄÛ. vÀÄPÁgÁªÀiï ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁrzÁUÉ®è gÀ²äAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ K£ÁzÀgÀÆ «ZÁj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀÄ AiÀiÁPÉAzÀÄ w½AiÀÄzÀµÀÄÖ zÀqÀØ£ÉãÀ®è vÀÄPÁgÁªÀÄ. DzÀgÉ gÀ²äAiÀÄ vÀÄAqÀÄ GqÀÄUÉ, ªÉÊ£ï »ÃgÀÄvÁÛ PÀĽvÀ CªÀ¼À ¨sÀAV, ©¹ gÀPÀÛzÀ, vÀÄA§Ä AiÀi˪À£ÀzÀ vÀgÀÄt£ÉƧâ J®ègÀ JzÀÄjUÉà CªÀ¼À PÉ£ÉßAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄwÛnÖzÀÄÝ J®è £É£É¹PÉÆAqÀgÉ ªÉÄÊ ¥ÀgÀaPÉƼÀÄîªÀAvÁUÀÄwÛvÀÄÛ CªÀ¤UÉ. §ºÀ¼ÀµÀÄÖ «ZÁgÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É gÀ²äAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀgÉ vÁ£ÀÄ ¸ÀÄRªÁVgÀ¯ÁgÉ JA§ ¤zsÁðgÀPÉÌ §AzÀ. ªÀÄÄA¢£À ¸Áj °AUÉà UËqÀgÀÄ "gÀ²ä ¹QÌzÀݼÁ?"

rArªÀÄ -

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ

CAvÀ PÉýzÁUÀ ºÉüÉélÖ. "C¥Àà ¤ªÀÄUÉ CªÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÆ¸É ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ D¸É EgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ £À£ÀUÉ CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÉÆÃPÉ ¸Àé®àªÀÇ EµÀÖ E®è." F ªÀiÁvÀÄ PÉý MªÉÄä¯É C¥Àæw¨sÀgÁzÀgÀÄ °AUÉà UËqÀgÀÄ. DªÉÄÃ¯É £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉãÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ? gÀ²äAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃj¸ÀĪÀAvÀºÀ ºÀÄqÀÄV ¹PÉÌà ¹PÁÛ¼É CAvÀ CAzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁzÀgÀÄ. ¸ÉÆêÉÄà UËqÀgÀÄ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁrzÁUÀ £ÀAd¥Àà UËqÀgÀ eÉÆvÉ £ÀAl¹ÛPÉ ¨É¼É¸À®Ä vÀªÀÄUÉ ªÀÄ£À¹ì®èªÉAzÀÆ D ºÀÄqÀÄV vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ EµÀÖªÁUÀ°®èªÉAzÀÆ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÉÆêÉÄà UËqÀgÀÄ £ÀAd¥Àà UËqÀjUÉ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÀgÀÄ. £ÀAd¥Àà UËqÀjUÀAvÀÆ C¸ÁzsÀå PÉÆÃ¥À §AzÀÄ©nÖvÀÄ! ªÀÄÄAZÉAiÉÄà CªÀjUÉ ¹lÄÖ eÁ¹Û! "D CAiÉÆÃUÀå¤UÉ gÀ²äAiÀÄAvÀºÀ ºÉtÚ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÉÆ̼ÉÆîÃPÉ ºÀuÉð §gÉ¢®è. ºÉÆÃUÀ° ¥ÁægÀ§Þ PÀ½ÃvÀÄ C£ÉÆÌÃwä." CAvÀ PÀÆUÁr ¥sÉÇãï PɼÀUÉ PÀÄQÌzÀgÀÄ. UÀAqÀ£À KgÀÄ zÀ¤AiÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÀxÉ PÉý ¥ÀŵÀà CªÀ¸ÀgÀzÀ°è £ÀqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÀÄ. KzÀĹgÀÄ ©qÀÄvÁÛ ºÀ®Äè ªÀĸÉAiÀÄÄvÁÛ PÀĽwzÀÝ £ÀAd¥Àà UËqÀgÀ£ÀÄß "K£ÁAiÀÄÄÛ?" CAvÀ PÉýzÀgÀÄ. "C®è, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ, £ÀªÄÀ ä DwxÀå ¹éÃPÀj¹, ®Që÷äAiÀÄAvÀºÀ ºÉtÄÚ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ EµÀÖ E®è CAvÁ£À®è CªÀ£À ¸ÉÆPÉ̵ÀÄÖ?" CAzÀgÀÄ. FUÀ ¥ÀŵÀà CªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÀ £ÀUÉ ªÀÄÄRzÀ vÀÄA§ ºÀgÀrvÀÄ. "M¼ÉîÃzÉà D¬ÄvÀÄ ©r. gÀ²äAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è CªÀ¤VAvÀ GvÀÛªÀÄ UÀAqÀÄ §gÉ¢zÉ. CzÀPÉÌà CªÀ£ÀÄ ºÁUÀAzÀ." CAzÀgÀÄ. K£ÀÄ, ºÁUÀAzÀgÉ? JA§AvÉ ¥Àæ±ÁßxÀðPÀªÁV vÀªÀÄä PÀqÉ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ UÀAqÀ£À ºÀwÛgÀ PÀĽvÀÄ CªÀgÀ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ "¤ÃªÀÅ gÀ²äUÉ UÀAqÀÄ ºÀÄqÀÄPÀ¨ÉÃPÁV®è. CªÀ¼Éà ºÀÄqÀÄQPÉÆArzÁݼÉ." JAzÀÄ ªÀÄÈzÀĪÁV ºÉý «µÀAiÀÄ w½¹zÀgÀÄ ¥ÀŵÀà. UÀAqÀ£À£ÀÄß ¥ÀŵÀà CxÀð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzɵÀÄÖ zÀ±ÀPÀUÀ¼ÉÆà DV ºÉÆÃVzÀݪÀÅ! ªÉÄÃ®Ä £ÉÆÃlPÉÌ CªÀgÀÄ ºÀÄ°. ªÀÄÆV£À vÀÄ¢AiÀįÉèà PÉÆÃ¥À. vÁ£ÀÄ ºÉýzÀ ºÁUÉà DUÀ¨ÉÃPÉA§ ºÀl. DzÀgÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ D¼ÀzÀ°è ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À §UÉÎ CvÀåAvÀ ªÀÄÈzÀÄ®ªÁzÀ ¥ÉæêÀÄ ¨sÁªÀ MAzÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV ºÀjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ D ¥ÉæêÀÄzÀ ¥ÀjAiÉÄà ¨ÉÃgÉ. ¦æÃwUÉ ¥ÁvÀægÁzÀªÀgÀ£ÀÄß MªÉÆäªÉÄä G¹gÀÄ PÀnÖ¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ "£Á£ÀÄ ºÉýzÀ ºÁUÉ PÉýzÀgÉ ªÀiÁvÀæ ¤£ÀUÉ M¼ÉîAiÀÄzÁUÀÄvÉÛ. ¤Ã£ÀÄ £Á£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÀÄ." C£ÀÄߪÀAvÀºÀ ¦æÃw CzÀÄ. DzÀgÀÆ D ¦æÃwAiÀÄ CAwªÀÄ UÀÄjAiÀÄÆ vÀ£Àß M®ÄªÉÄUÉ ¥ÁvÀægÁzÀªÀgÀ ªÀÄÄRzÀ°è ¸ÀÄRzÀ, ¸ÀAvÀȦÛAiÀÄ ªÀÄÄUÀļÀßUÉAiÀÄ£ÀÄß PÁt¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÉà DVvÀÄÛ! ºÉAqÀwAiÀĪÀiÁvÀ£ÀÄß PÉüÀÄwÛzÀÝ ºÁUÉ £ÀAd¥Àà UËqÀgÀ ªÀÄÄRzÀ°è ¸ÀAvÉÆõÀzÀ £ÀUÉAiÉÆAzÀÄ vÁ£Éà vÁ£ÁV CgÀ½vÀÄ. '¢¸ï PÁ¯ïì ¥sóÀgï J ¸É®¨ÉæñÀ£ï" J£ÀÄßvÁÛ JgÀqÀÄ ±ÁA¥ÉÃ£ï §lÖ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀgÀÄ CªÀgÀÄ. "Ej §AzÉ" JAzÀÄ ¥ÀŵÀà zÉêÀjUÉ ¢Ã¥À ºÀaÑ ºÀÈvÀÆàªÀðPÀ PÀÈvÀdÕvÉAiÀÄ £ÀªÀĸÁÌgÀ ªÀiÁr §gÀ®Ä M¼ÀUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ.

(ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ) ◈◈◈ ¥ÀÅl 12

Dindima:Nov-Dec 2007  

Dindima:Nov-Dec 2007 (Vol.1 ~ Issue 6) ● A bimonthly newsletter of Vidyaranya Kannada Kuta

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you