Page 1

rArªÀÄ

D I N D I M A A

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ vÉæöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ ● A Quarterly newsletter of Vidyaranya Kannada Kuta ¸ÀA¥ÀÅl ౭ ● ¸ÀAaPÉ 2

K¦æˉï - dÄˉÉÊ 2013

http://www.VidyaranyaKannadaKuta.org

ªÀgÀ¢: AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ

~ gÀÆ¥ÀÀ²æà ¨sÀlÖ

2013 £Éà ¸Á°£À «dAiÀÄ £ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ ¥sÁ®ÄÎt ªÀiÁ¸ÀzÀ°è §AzÀ AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âªÀ£ÀÄß «zÁågÀtå PÀ£ÀßrUÀgÀÄ K¦æ¯ï E¥ÀàvÀÛgÀAzÀÄ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢AzÀ DZÀj¹zÀgÀÄ. «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆl ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÝ ¯ÉªÀiÁAmï£À gÁªÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è F PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ. ¥ÀÇeÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÁzÀ «vÀgÀuÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÀ§âzÀ M§ânÖ£À Hl ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ 1 PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÉÆzÀ°UÉ PÀ£ÀPÀ wgÀĪÀįÉAiÀĪÀgÀÄ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ.

ªÀgÀ¢: AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ

2

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ, CzsÀåPÀëgÀ £ÀÄr

3-5

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼ÀÄ

ªÉÆzÀ°UÉ ¥ÀzÀä ²æäªÁ¸À£ï CªÀjAzÀ ¸ÁéUÀvÀ VÃvÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. £ÀAvÀgÀ eÁÕ£À¨sÁgÀw PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽AzÀ £ÁqÀ VÃvÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ VÃvÉUÀ¼ÀÄ. F J¯Áè ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆUÀ¸ÁV 6 ªÀÄÆr§AzÀªÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¸ÁéUÀvÀ ¨sÁµÀt - PÀ£ÀßqÀPÀÆlzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ gÀªÉÄñï nÃPÁ CªÀgÀÄ 7 PÀ£ÀßqÀ ¨ÁAzsÀªÀjUÉ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃj PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ DUÀÄ ºÉÆÃUÀÄUÀ¼À §UÉÎ 8 ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.

9

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À QgÀĪÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ CONTEST WINNERS & RECIPES ±ÀæzÁÞAd° ¥ÀzÀ§AzsÀPÉÌ ¸Àj GvÀÛgÀ

vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ºÉƸÀ AiÀÄÄUÁ¢ VÃvÉ - ¸ÀªÀÄƺÀ UÁAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß PÀĸÀĪÀÄ EAzÀıÉÃRgï CªÀgÀ vÀAqÀzÀªÀgÀÄ ZÉ£ÁßV £ÀqɹPÉÆlÖgÀÄ. ``J¯Éè®Äè §AvÀÄ ºÀ§â AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§â'' ºÁrUÉ ¥ÀÅmÁt 11-13 D±ÀÄ PÀ«vÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉeÉÓ ºÁQ PÀÄtÂzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ, ``PÉÆÃqÀUÁ£À PÉÆý £ÀÄAVvÀÛ'' eÁ£À¥ÀzÀ £ÀÈvÀåªÀ£ÀÄß 14 ACHIEVEMENTS BY OUR YOUTH ªÀÄPÀ̼ÀÄ ZÉ£ÁßV ¥ÀæzÀ²ð¹ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß gÀAf¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ QgÀÄ£ÁlPÀ ''¨sÀPÀÛ zsÀȪÀ'' £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÅmÁtÂUÀ¼ÀÄ CzÀÄãvÀªÁV vÀªÀÄä ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ ¥ÀqÉzÀgÀÄ. 15-16 YOUTH SECTION ``K¼ÀÄ ªÀÄ¯É ªÀiÁzÉêÀ'' £ÀÈvÀå ¤ÃvÁ zsÀ£ÀAdAiÀÄ CªÀgÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÆUÀ¸ÁV ªÀÄÆr §A¢vÀÄ. EzÁzÀ£ÀAvÀgÀ ¹jUÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽AzÀ ``zÁ¸À£À ªÀiÁrPÉÆà J£Àß'' JA§ ¸ÀAVÃvÀ gÀÆ¥ÀPÀ CvÀåzÀÄãvÀªÁV ªÀÄÆr§AvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæÃPÀëPÀ ªÀUð À zÀªÀjAzÀ®Ä ªÉÄZÀÄU Ñ ÉUÉ ¥ÁvÀæ ªÁ¬ÄvÀÄ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ «Algï M®A¦AiÀiÁqï£À §ºÀĪÀiÁ£À «vÀgÀuÉ £ÀqɬÄvÀÄ. EzÁzÀ£ÀAvÀgÀ ``PÉÆÃqÀUÁ£À PÉÆý £ÀÄAVvÀÛ'' eÁ£À¥ÀzÀ £ÀÈvÀå ◄

'¸ÀĪÀÄzsÀÄgÀ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAeÉ" PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ 'gÁVtÂ' vÀAqÀ¢AzÀ ►

``eÉÆÃPÁ° DqÉÆÃt §¤ßgÉÆÃ'' J£ÀÄߪÀ VÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ ¤ÃgÉAiÀÄgÀÄ ¥ÀæzÀ²ð¹ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ vÉïÁr¹zÀgÀÄ. ``MUÀÎlÄÖ'' J£ÀÄߪÀ QgÀÄ£ÁlPÀ GµÁ PÉÆïÉà CªÀgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ°è ZÉ£ÁßV ªÀÄÆr§AvÀÄ. D£ÀAvÀgÀ '¸ÀAUÀªÀÄ' AiÀÄÄUÁ¢ ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ ¯Á¬ÄvÀÄ ºÁUÀÄ F ªÀµÀðzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. PÀqÉAiÀÄzÁV J®ègÀÄ PÁvÀÄgÀ¢AzÀ PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ '¸ÀĪÀÄzsÀÄgÀ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAeÉ" PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ 'gÁVtÂ' vÀAqÀ¢AzÀ ZÉ£ÁßV ªÀÄÆr§AvÀÄ. ºÁUÉAiÉÄ EzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR DPÀµÀðuÉAiÀiÁVvÀÄÛ. F ºÁqÀÄUÀ¼À eÉÆvÉUÉ «zÁågÀtå PÀÆlzÀªÀjAzÀ 'JPÀÌ gÁd gÁtÂ' ªÀÄvÀÄÛ '¨Á¼À §AUÁgÀ ¤Ã£ÀÄ' £ÀÈvÀå ªÀÄ£ÀªÉÆúÀPÀªÁV ¥ÀæzÀ²ðvÀªÁ¬ÄvÀÄ. PÀqÉAiÀÄzÁV ªÀÄAdÄ £ÁxÀ PÀÄtÂUÀ¯ï CªÀjAzÀ ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉ £ÀqɹPÉÆlÖgÀÄ. F AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ F ªÀµÀðzÀ JgÀqÀ£Éà PÁAiÀÄð PÀæªÀĪÁVzÀÄÝ, ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£ÀUÉ¢ÝvÀÄÛ. PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß NAzÉà ªÉâPÉAiÀÄ°è ¨ÉgÉAiÀÄ®Ä F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVvÀÄÛ. «zÁågÀtå PÀÆl ¸À«Äw AiÀĪÀjUÉ £ÀªÀÄä zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀĨsÀ ºÁgÉÊPÉUÀ¼ÀÄ. r


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ‘©Ãd' J£ÀÄߪÀ ¥ÀzÀ CvÀåAvÀ ±ÀQÛAiÀÄÄvÀªÁzÀ ¥ÀzÀ. ©Ãd ¥ÀǪÀðd£ÀäzÀ PÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ §gÀ°gÀĪÀ d£ÀäzÀ°è PÀªÀÄðªÀ£ÀÄß vÉvÀÄÛ G£Àßw ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ D¸É¬ÄlÄÖ PÉÆArgÀĪÀ MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ. ªÀÄÄA¢£À d£ÀäzÀ DPÁgÀª£ À ÀÄß CqÀV¹PÉÆArgÀĪÀ ©Ãd ªÉƼÀPÉ AiÉÆqÉzÀÄ gÀÆ¥À §zÀ¯ÁªÀuU É ¼ À À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ ¥Àj ¸ÀȶÖAiÀÄ ªÉÊavÀæ÷å ºÁUÀÆ ¤AiÀÄ«ÄvÀ, ¤UÀ¢vÀ PÁAiÀÄð. ©Ãd ¸ÀȶÖUÉ PÁgÀtPÀvÀð. DzÀÝjAzÀ, ¸ÀPÀ® ZÀgÁZÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÀÄÆ® DzsÁgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F ªÀÄÆ®PÉÌà ©Ãd JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. £ÀªÀÄä ªÉÃzÀ, ¥ÀÅgÁt, ªÀÄAvÀæ, vÀAvÀæ EvÁå¢UÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ vÀªÀÄäzÉà DzÀ MAzÀÄ ©ÃeÁPÀg ë ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀavÀªÁVªÉ. ªÀÄÆ® ©AzÀÄ ©Ãd¢AzÀ ªÉƼÀPÉAiÉÆqÉzÀÄ §gÀĪÀ £ÉʸÀVðPÀ QæAiÉÄ ¸À¸ÀågÁ²UÀ¼À¯ÁèUÀ°Ã, ¥À±ÀÄ, ¥ÀQë, ¥Áæt UÀ¼À¯ÁèUÀ°Ã, d®¥ÁvÀ, »ªÀÄ¥ÁvÀUÀ¼À¯ÁèUÀ°Ã £ÉÆÃqÀ®Ä §®Ä ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀªÀÄAiÀÄ! EzÀÄ PÀ«UÀ½UÉ G£ÁäzPÀ g À À ¸ÀÆàwðAiÀÄ DUÀgª À ÁVªÉ. »ÃUÉAzÉà £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä F ¸ÀAaPÉUÉ "©Ãd-ªÉƼÀPÉ-¸À¹" J£ÀÄߪÀ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä «zÁågÀtÂÚUÀ PÀ«UÀ½UÀÆ, PÀ¯ÁPÁgÀjUÀÆ ¸ÀÆZÀ£ÉPÉÆnÖzÉݪÀÅ. ¢ÃWÀð ZÀ½UÁ®zÀ ¨ÉøÀwÛ£ÀAvÀgÀ MzÀV §AzÀ ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ ªÀ¸ÀAvÀ, ©¹AiÀiÁzÀ ¨ÉùUÉAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt, ¥ÀæªÁ¸À, Dl, PÀÆlUÀ¼À°è ¤gÀvÀgÁzÀ £ÀªÀÄä «zÁågÀtÂÚUÀ PÀ«UÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄ°®è. »ÃUÁV §AzÀ PÉ®ªÉà §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢qÀÄwÛzÉÝêÉ. JA¢£ÀAvÉ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ §gÀ°, nÃPÉUÀ¼ÀÄ EgÀ°! ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¸ÀAaPÉUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV ªÉƼÀPÉAiÉÆqÉzÀÄ ¸ÉÆA¥ÁV ºÉÆgÀ§gÀ° JA§ D±ÀAiÀÄzÉÆA¢UÉ F ¸ÀAaPÉ ¤ªÀÄä PÉÊ ¸ÉÃjzÉ.

- CuÁÚ¥ÀÄgï ²ªÀPÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ CgÀÄuï ªÀÄÆwð, ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ

rArªÀÄ

¸ÀA¥ÀÅl 7  ¸ÀAaPÉ 2

DINDIMA, a   quarterly newsletter, is brought  to the members of Vidyaranya Kannada Kuta  (VKK). It includes news and reports about the  proceedings and activities at VKK. It also  provides a platform for members to present  and share their creative work and  other useful  information with other members.  _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dindima is published by the Dindima Committee  of Vidyaranya Kannada Kuta  _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Editors: Annapur Shivakumar & Arun Murthy

The views and opinions expressed herein are  those of the respective authors. They do not  reflect the views and opinions of the editors   of Dindima or the Executive Committee  members of Vidyaranya Kannada Kuta.  Contact Email:    dindima@vidyaranyakannadakuta.org    Visit us online  at:    http://www.vidyaranyakannadakuta.org/ dindima.html     

http://www.facebook.com/pages/ Dindima/220718177773  

http://www.issuu.com/dindima

CzsÀåPÀëgÀ £ÀÄr ªÀÄvÀÄÛ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ - JAzÉA¢UÀÆ ¤Ã PÀ£ÀßqÀªÁVgÀÄ! DwäÃAiÀÄ «zÁågÀtÂÚUÀgÉ, £ÀªÄÀ ¸ÁÌg!À ¤ÃªÉ®è VæõÀä IÄvÀĪÀ£ÄÀ ß D£ÀA¢¸ÀÄvÀÛ ºÉÆgÀV£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è PÁAiÀÄðªÀÄUÀßgÁV¢ÝÃgÉAzÀÄPÉƼÀÄîvÃÛÉ £É. ¤ªÀÄUÉ®è w½¢gÀĪÀ ºÁUÉ ¥Àw æ ªÀµÀðzÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÇ PÀÆqÀ J¯Áè ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ. PÀÆlzÀ G¥ÁzsÀåPÀëgÁzÀ ²æñÀ dAiÀĹÃvÁgÁªÀiï CªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è QæÃqÁ ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¥sóɧÄæªj À -ªÀiÁZïð wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è M®A¦AiÀiÁqï DlUÀ¼À£ÀÄß CvÀåAvÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqɹzÁÝgÉ, vÀAqÀPÉÌ £À£Àß C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. K¦æ¯ï£À°è AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âªÀÅ CvÀåAvÀ «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ £ÀqɬÄvÀÄ, ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À®èzÉ 'gÁVtÂ' vÀAqÀ¢AzÀ ªÀtðgÀAfvÀªÁzÀ ¸ÀĪÀÄzsÀÄgÀ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAeÉ «±ÉõÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ £ÀqɬÄvÀÄ. EzÉà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è M®A¦AiÀiÁqï DlUÀ¼À «eÉÃvÀjUÉ ¥ÁjvÉÆõÀPÀªÀ£ÀÄß «vÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÉÄà 4 gÀAzÀÄ ¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀ ¸À«ÄwAiÀÄÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¸Á»vÉÆåÃvÀª ì ÀªÀ£ÀÄß ¥Áå®mÉÊ£ï UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ°è £ÀqɹvÀÄ. ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ ºÀ®ªÁgÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÀ£Ár ²PÁUÉÆzÀ°ègÀĪÀ PÀ£ÀßqÀzÀ PÀA¥À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ. dÆ£ï 22 gÀAzÀÄ PÀÆqÀ ±ÁåA§Uïð UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ°è ¸Á»vÉÆåÃvÀª ì À ¸À«ÄwAiÀĪÀgÀÄ ¥Àæ¹zÀÝ DzsÁåwäUÀ¼ÁzÀ ¸Áé«Ä azÁ£ÀAzÀ CªÀjAzÀ £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀzÀ ¨sÀUÀªÀzïVÃvÉAiÀÄAzÉà ºÉ¸ÀgÁVgÀĪÀ r. «. UÀÄAqÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀÄAPÀÄwªÀÄä£À PÀUÀÎzÀ §UÉÎ G¥À£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹzÀgÀÄ. ºÀ®ªÁgÀÄ ¸Á»vÁå¸ÀPÀÛgÀÄ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ DUÀ«Ä¹ CªÀgÀ G¥À£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß avÁÛ¸ÀPÀÛgÁV D°¹zÀgÀÄ. F JgÀqÄÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £Àq¹ É zÀ ¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀ ¸À«ÄwUÉ £À£Àß C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÄÀ . £ÀªÀÄä ¸ÀzÀ¸ÀågÀ £ÉÆÃAzÁªÀtÂAiÀÄÄ ¨sÀgÀ¢AzÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ, ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ vÀªÀÄä £ÉÆÃAzÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £À«ÃPÀj¹gÀĪÀzÀ®èzÉ ºÉƸÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ PÀÆqÀ £ÉÆÃAzÁªÀuÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ. E£ÀÆß £ÉÆÃAzÁªÀuÉ ªÀiÁqÀzÉ EgÀĪÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀzÀ¸åÀ vÀéªÀ£ÀÄß £À«ÃPÀj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. ¤ÃªÀ®èzÉ ¤ªÀÄä PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉßûvÀgÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ PÀÆlPÉÌ DºÁ餹 PÀ£ÀßqÀPÀÆlzÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéªÀ£ÀÄß ºÉZÄÀ ÑUÉƽ¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. £ÁªÀÅ E£ÀÆß ºÀ®ªÁgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÄÀ ß DAiÉÆÃf¸ÀÄwÛzÉÝêÉ, vÁªÀÅUÀ¼® É è ¤ªÀÄUÉ §gÀĪÀ «ÄAZÀAZÉU¼ À À£ÀÄß (Email), PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ CAvÀeÁð®ªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥sóÉøï§ÄPï ¥ÀÄlªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉ £ÉÆÃqÀÄwÛj. J¯Áè PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ªÀÄvÀÄÛ G¥À ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ £À£Àß ºÀÈvÀÆàªÀðPÀ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ. £ÀªÀÄä£ÀÄß ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀÄvÀÛ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjvÀÆV¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ zÉÃtÂUÉzÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ eÁ»gÁvÀÄzÁgÀjUÉ £À£Àß zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ. F ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀ vÀgÀ®Ä ±Àæ«Ä¹zÀ rArªÀÄ ¸À«ÄwAiÀĪÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÀAaPÉUÉ vÀªÀÄä PÀªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ½¹gÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ PÀÆqÀ £À£Àß zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ. ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄA§gÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¨sÉÃn ªÀiÁqÀĪÉ. ¤ªÀÄäªÀ, gÀªÉÄñï nÃPÁ

¥ÀÅl 2

rArªÀÄ


Photos: Gurudutt Ramammurthy

AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§â DZÀgÀuÉAiÀÄ PÉ®ªÀÅ avÀæUÀ¼ÀÄ

K¦æ¯ï - dįÉÊ 2013

¥ÀÅl 3


Photos: Shreenivasa Rao

¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀ 2013gÀ PÉ®ªÀÅ avÀæUÀ¼ÀÄ

Photos: Shreesha Jayaseetharam and Ramesh Teeka

¸ÀÄzsÁ §gÀUÀÆgï ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé«Ä azÁ£ÀAzÀ CªÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À PÉ®ªÀÅ avÀæUÀ¼ÀÄ

¥ÀÅl 4

rArªÀÄ


Photos: Manjunatha Kunigal

Pictures from Annual Picnic 2013

K¦æ¯ï - dįÉÊ 2013

¥ÀÅl 5


PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ EvÀgÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À QgÀĪÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ - ²æäªÁ¸À ¨sÀlÖ ¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀ - ªÉÄà 4, 2013 «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆl¢AzÀ ¥Àæw ªÀgÀĵÀªÀÇ DZÀj¸À®àqÀĪÀ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ F ¨Áj ªÉÄà 4 gÀAzÀÄ, ¥Áå®mÉÊ£ï UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ°è £ÀqɬÄvÀÄ. ²PÁUÉÆà ªÀ®AiÀÄzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÁå¸ÀPÀÛgÀ ¸ÀªiÀ ÁUÀªÀÄPÉÌ EzÉà ªÉâPÉ. GªÀiÁ gÁªï CªÀgÀ ¥ÁæxÀð£ÉAiÉÆA¢UÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ «.PÉ.PÉ CzsÀåPÀëgÁzÀ gÀªÉÄñï nÃPÁgÀªÀjAzÀ ¸ÁéUÀvÀ ¨sÁµÀt. £À½¤ ªÉÄÊAiÀÄ CªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ gÀÆ¥ÀgÉõÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹ ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÛgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÉÊ«zsÀåvɬÄAzÀ PÀÆrvÀÄÛ. ±Áj gÀWÀÄgÁªÀiï, avÁæ gÁªï, D±Á ªÀÄÆwð UÁAiÀÄ£À ªÀiÁrzÀ DAiÀÄÝ zÁ¸ÀgÀ ¥ÀzÀUÀ½UÉ, ¥ÀzÀä ²æäªÁ¸ï ªÀÄvÀÄÛ C¤¯ï zÉñÀ¥ÁAqÉ ªÁåSÁå£À ¤ÃrzÀgÀÄ. GµÁ PÉƯÉà, £ÁUÀ¨sÀƵÀt ªÀÄÆ°Ì zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ PÀªÀ£À ªÁZÀ£À ªÀiÁrzÀgÉ, ±ÁgÀzÁ ¨ÉÊAiÀÄtÚ CªÀgÀzÀÄ eÁ£À¥ÀzÀ ºÁqÀÄ. UÀt¥Àw ¨sÀmï PÀĪÀiÁgÀ ªÁå¸À ¨sÁgÀvÀ ¥ÀoÀt ªÀiÁrzÀgÉ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀÄtÂUÀ¯ï ¸ÀªÀðdÕ£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. EAzÀıÉÃRgï ªÀZÀ£À ¸Á»vÀåzÀ UÀjªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀtÂð¹ ªÁåSÁ夹zÀgÉ, CzÀPÉÌ ¥ÀÇgÀPÀªÁV PÀĸÀĪÀÄ EAzÀıÉÃRgï, ZÀA¢æPÁ, UÉÆÃ¥Á¯ï, ±ÉæÃAiÀiÁ, ¤ÃvÁ, zsÀ£A À dAiÀÄ EªÀgÀ vÀAqÀ ªÀZÀ£À UÁAiÀÄ£À ªÀiÁrzÀgÀÄ. «dAiÀÄ®Që÷ä CªÀgÀÄ, PÀĪÉA¥ÀÅ CªÀgÀ QAzÀj eÉÆÃV PÀªÀ£À ºÁrzÀgÉ, CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ²±ÀÄ VÃvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁr gÀAf¹zÀgÀÄ. ``£Á ªÉÄaÑzÀ ¯ÉÃRPÀ'' ²Ã¶ðPÉAiÀÄ°è, PÀ£ÀPÀ wgÀĪÀÄ¯É CªÀgÀÄ n.¦.PÉʯÁ¸ÀA §UÉÎ ºÁUÀÆ ¤ÃvÁ zsÀ£ÀAdAiÀÄ CªÀgÀÄ PÉ.J¸ï.£ÀgÀ¹AºÀ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ §UÉÎ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀgÀÄ. C£ÀÄ¥ÀªÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÉÃqÉ ¥sÉøï§ÄPï£À CªÀgÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß PÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÁUÀÆ ¥Àæ¹zÀÞ PÁzÀA§j DzsÁjvÀ ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¸Á»wUÀ¼À §UÉÎ «ªÀj¹zÀgÀÄ. £ÉgÉ¢zÀÝ PÀ«, PÀªÀAiÀÄwæUÀ¼À ªÉÄïÉAiÉÄà D±ÀÄPÀªÀ£À gÀa¹ gÁeÁ±ÀAPÀgï ¸À©üPÀgÀ ZÀ¥Àà¼É VnÖ¹zÀgÀÄ. wæªÉÃtÂ, avÁæ gÁªï, C¤¯ï zÉñÀ¥ÁAqÉ ºÁUÀÆ ¤w£ï ªÀÄAUÀ¼ÀªÉÃqÉ ``EzÀÄ AiÀiÁªÀ PÀ«AiÀÄ ºÁqÀÄ'' AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqɹPÉÆlÖgÀÄ. wæªÉÃt CªÀgÀÄ ºÁ¸Àå ¸Á»vÀå, ZÀÄlÄPÀUÀ¼À §UÉÎ, C¤¯ï zÉñÀ¥ÁAqÉ CªÀgÀÄ, vÀªÀÄä ªÉÄaÑ£À PÀÈw - ºÀjPÀxÁªÀÄÈvÀ¸ÁgÀzÀ §UÉÎ w½¹PÉÆlÖgÀÄ. £À½¤ ªÉÄÊAiÀÄ CªÀgÀÄ gÁzsÁ gÁªï ªÀÄvÀÄÛ ZÀA¢æPÁ UÉÆÃ¥Á¯ï CªÀgÀÄ ºÁrzÀ ``J°è eÁjvÉÆà ªÀÄ£ÀªÀÅ'' ªÀÄvÀÄÛ ``AiÀiÁªÀ ªÉÆúÀ£À ªÀÄÄgÀ½ PÀgɬÄvÀÄ'' ¨sÁªÀVÃvÉUÀ¼À M¼À CxÀðUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹zÀgÀÄ. ¸ÀĨÁæAiÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÀÆl ºÁUÀÆ vÀªÀÄä PÁåªÉÄgÁzÀ ºÁ¸Àå C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÀªÀvÁÛV ªÀtÂð¹zÀgÀÄ. PÀqÉAiÀÄzÁV D±Á UÀÄgÀÄzÀvï CªÀgÀÄ ¢£ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ¼À §UÉÎ vÀªÀÄä C¤¹PÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¸ÀåªÀÄAiÀĪÁV ºÀAaPÉÆqÀgÀÄ. «gÁªÀÄzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀ¸ÀågÉà ªÀģɬÄAzÀ ªÀiÁr vÀAzÀ gÀÄaPÀgÀªÁzÀ G¥ÀºÁgÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀiÁw£À «Ä®£ÀPÉÌ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉAiÉÆA¢UÉ ¢£ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ.

"ªÀÄAPÀÄwªÀÄä£À PÀUÀÎ" zÀ §UÉÎ G¥À£Áå¸À - ¸Áé«Ä azÁ£ÀAzÀ CªÀjAzÀ - dÆ£ï 22, 2013 «PÉPÉ ¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ±À¤ªÁgÀ dÆ£ï 22 gÀAzÀÄ µÁA§Uïð UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ°è £ÀqɬÄvÀÄ. ¸Áé«Ä azÁ£ÀAzÀ CªÀgÀÄ L.L.n ªÀÄzÁæ¸ï¤AzÀ vÁAwæPÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁ¸ÀÖgïì ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ DzsÁåwäPÀzÀ PÀqÉUÉ M°zÀªÀgÀÄ. a£ÀäAiÀÄ «ÄµÀ£ï£À°è ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀµÀð ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ EªÀgÀÄ, FUÀ ªÁgÀuÁ¹AiÀÄ gÁeï WÁmï ²PÀët PÉÃAzÀæzÀ°è ¤zÉÃð±ÀPÀgÁVzÁÝgÉ. r.«.UÀÄAqÀ¥Àà £ÀªÀgÀÄ gÀa¹zÀ "ªÀÄAPÀÄwªÀÄä£À PÀUÀÎ" ªÉÄÃgÀÄPÀÈwAiÀÄ°è 945 ¥ÀzÀå UÀ½ªÉ. "PÀ£ÀßqÀzÀ ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ" JAzÉà ¥Àæ¹¢Ý ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ Er PÀÈwAiÀÄ ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß PÉêÀ® JgÀqÀÄ UÀAmÉUÀ¼À PÁ®zÀ°è ¸Áé«Ä azÁ£ÀAzÀgÀÄ DAiÀÄÝ 9 ¥ÀzÀåUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PÉüÀÄUÀjUÉ «ªÀj¹zÀgÀÄ. F MA§vÀÄÛ ¥ÀzÀåUÀ¼ÀÄ - ¥ÁæxÀð£É, F fêÀ£À K£ÀÄ?, £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀ ¨ÉÃPÁzÀzÉÝãÀÄ?, GzÁgÀvÉ, ¥ÀÅgÀĵÁxÀð, ªÀÄ£À¹ì£À ±ÁAw, ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß CgÀ¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀjAiÀiÁzÀ zÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀÄ«£À ªÀĺÀvÀé - F «µÀAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÁV EzÀݪÀÅ. fêÀ£ÀzÀ CxÀð, ¸ÀAWÀµÀð, zsÉåÃAiÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ UÀA©üÃgÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß, vÀªÀÄäzÉà DzÀ ¸ÀÄ®¨sÀ, ºÁ¸Àå ¨sÀjvÀ ±ÉÊ°AiÀÄ°è, ¸ÀéAvÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀj¹, ªÀÄ£À ªÀÄÄlÄÖªÀAvÉ ¸Áé«Ä azÁ£ÀAzÀgÀÄ F PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß £Àqɹ PÉÆlÖgÀÄ. DªÀgÀ ªÀÄÄA¢£À AiÉÆÃd£É G¥À¤µÀvÀÛ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀjUÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀÅzÀÄ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ http://www.upanishad.info vÁtªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÀ²ð¹.

ºÁ¸Àå ®ºÀj - ¸ÀÄzsÁ §gÀUÀÆgï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ, dįÉÊ 7, 2013 : «.PÉ.PÉ DAiÉÆÃf¹zÀÝ "ºÁ¸Àå ®ºÀj" PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ µÁA§Uïð UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ°è dįÉÊ 7 gÀAzÀÄ C¥ÀgÁºÀß £ÀqɬÄvÀÄ. GzÀAiÀÄ n.« ªÀÄwÛvÀgÀ ªÁ»¤UÀ¼À°è §gÀĪÀ "ºÀgÀmÉ" ºÁ¸Àå ¸ÀAªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀªÀgÀÄ, ¸ÀÄzsÁ §gÀUÀÆgï! ¸ÀÄzsÁ §gÀUÆ À gï, CxÀð±Á¸ÀÛçzÀ°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀg Û À ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÉ. aPÀÌA¢¤AzÀ®Æ ZÀZÁð ¸ÀàzsÉðUÀ¼° À è «±ÉõÀ D¸ÀQ.Û £ÀAvÀgÀ n.«. ªÀiÁzsÀåªÀÄ ºÁUÀÆ ºÁ¸Àå ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ J®èjUÀÆ agÀ¥ÀjavÀgÀÄ. ¸ÀÄzsÁ §gÀUÀÆgï, ¥Àæ¥ÀAZÀzÁzÀåAvÀ ««zsÀ zÉñÀU¼ À À°è vÀªÀÄä ºÁ¸Àå ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹zÁÝgÉ. "PÀ£ÁðlPÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹Û", "PÉA¥ÉÃUËqÀ ¥Àæ±À¹Û" ªÀÄÄAvÁzÀ ºÀ®ªÀÅ G£ÀßvÀ ©gÀÄzÀÄ, ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß EªÀgÀÄ ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. CªÉÄÃjPÀzÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¢£ÀzÀ ªÁgÁAvÀåzÀ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉzÀgÀÆ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è «.PÉ.PÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ £ÉgÉ¢zÀÝgÀÄ. «.PÉ.PÉ CzsÀåPÀëgÁzÀ gÀªÉÄñï nÃPÁ ¸ÁéUÀvÀ ¨sÁµÀt ªÀiÁr, ¸ÀÄzsÁ CªÀgÀ£ÀÄß ¸À¨sÉUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆlÖgÀÄ. ¸ÀÄzsÁ §gÀUÀÆgï DgÀA¨sÀzÀ°è "PÀ£ÀßqÀ" vÁ¬ÄUÉ £À«Ä¹, £ÀAvÀgÀ ««zsÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è vÀªÀÄä ºÁ¸Àå ªÁPÁÑvÀÄgÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ UÁæ«Ät §zÀÄQ£À°è §gÀĪÀ ºÁ¸Àå ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä GZÁÑgÀuÉ, CtÄPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C©ü£ÀAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀtÚ ªÀÄÄAzÉ §gÀĪÀAvÉ awæ¹zÀgÀÄ. vÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦¹ PÉƼÀÄîvÁÛ, CdÓ, CfÓ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäPÀ̼À ¦æÃw, ¨sÁAzsÀªÀåªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀ §UÉÎ vÀªÀÄä ºÁ¸ÀåzÀ eÉÆvÉUÉ UÀA©üÃgÀ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ. «±ÉõÀªÁV «zÉñÀzÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ªÀÄPÀ̽UÉ PÀ£ÀßqÀ PÀ°¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è C©ügÀÄa ºÀÄnÖ¸À®Ä ¥ÉÇõÀPÀgÀÄ ºÉZÀÄÑ ±Àæ«Ä¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ vÀªÀÄä ¤UÀð¼À ªÀiÁvÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. DqÀÄ ªÀÄÄlÖzÀ ¸ÉƦà®è JA§AvÉ, ªÉÊzÀå, gÁdPÁgÀt, ²PÀët ªÀÄÄAvÁzÀ GzÉÆåÃUÀUÀ¼À°è §gÀĪÀ ºÁ¸Àå ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À£ÀÄß awæ¹, «zÁågÀtÂÚUÀgÀ£ÀÄß ºÉÆmÉÖ ºÀÄuÁÚUÀĪÀAvÉ £ÀV¹, £ÀqÀÄªÉ ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¸ÀĪÀ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ vÀªÀÄä ªÀiÁvÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹zÀgÀÄ. vÀgÀĪÁAiÀÄ, «.PÉ.PÉ ªÀw¬ÄAzÀ ¸ÀÄzsÁ §gÀUÀÆgï CªÀjUÉ ¥ÀŵÀàUÄÀ ZÀÑ PÉÆlÄÖ r UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ. «.PÉ.PÉ G¥ÁzsÀåPÀëgÁzÀ ²æñÀ eÉÊgÁªÀiï CªÀgÀ ªÀAzÁ£Á¥ÀðuÉAiÉÆA¢UÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÀÅl 6

rArªÀÄ


Mysore Paak Recipes by Contest Winners VKK conducted Mysore Paak preparation contest during this year’s Yugadi program. Participants were requested to prepare Mysore Paak and bring them to the program. The winners of the contest were Vandana Malali and Shilpa Rangaswamy. Published below are the recipes of Mysore-Paak by both the winners.

RECIPE by Vandana Malali As the recipe for Mysore Pak contains only 3 ingredients they have to be the freshest and the best quality. Mysore Pak is typically made 2 ways – One kind is crisp, with aerated holes and a dark amber color and the other kind is soft and melts in your mouth. This recipe is for the softer kind that holds its shape and is not greasy. Ingredients: Besan (chickpea flour) - 1 cup [If besan is old, it will not absorb the ghee and the mix will have a halwa consistency and will not set] Sugar - 1 ¾ cup Ghee (liquid form) 2 cups – homemade ghee from good unsalted butter will work best. Process: Sift the besan to make sure there are no lumps and set aside. Prepare a pan by rubbing the insides with some ghee.

RECIPE by Shilpa Rangaswamy Ingredients: Besan- 1 cup Sugar- 2 cups Oil- 1 1/2 cups Ghee- 1/2 cup

Method of preparation: Mix besan with oil and keep it aside. Melt the sugar in a big pan till the sugar melts to a sticky consistency. Then add the besan- oil mixture to the sugar. Stir continuously till the mixture thickens and doesn't stick to the pan anymore. Add ghee towards the end and stir some more till all the ghee blends into the mixture. Then transfer the mixture to a container smeared with non-stick oil spray or ghee. Once it sets, cut it into small pieces and serve.

r

Use a non-stick stock pot and melt the sugar in ¼ cup of water boiling over medium to high heat till all the sugar is dissolved and you see lots of bubbles. The sugar syrup will be sticky to touch and if you place a drop on a cold plate it will stay as a ball and not be runny. Add the sifted flour slowly to the sugar syrup and stir continuously on medium heat to prevent lumps. Add one cup of warm, melted ghee at this point. Reduce to low heat. The besan cooks when the hot ghee is added. Keep stirring till all the ghee is incorporated into the mixture. Once it is well-blended, add the second cup of ghee and stir. When all the ghee is used, it will look dry and separate from the edges with soft bubbles. Ensure that it does not burn or get crisp bits by stirring continuously and keeping it at low temperature. Pour immediately onto the cold, prepared pan. As the mixture cools slowly, the top layer will cool faster and appear to crack a little. After about 45 minutes of cooling, take a cold, sharp knife and score the mixture with lines to make square, diamond or any shape you like. Just mark with knife all the way through the mixture, but do not attempt to take it out. After another hour of cooling, score the edge of the mixture from the pan. Then, slowly work on taking out the pieces by separating it one at a time. Be gentle and each piece will hold its shape. Store in an air tight container and it will last a week to 10 days. Enjoy your Mysore Pak! K¦æ¯ï - dįÉÊ 2013

r

¥ÀÅl 7


£ÀªÉÄä®ègÀ §AzsÀÄ dAiÀĸÁé«ÄAiÀĪÀjUÉ ±ÀæzÁÞAd°

"ºÀ

¯É Æ Ã, EzÀ Ä qÁPÀ Ö g ï CuÁÚ¥ÀÅgï ²ªÀPÀĪÀiÁgï CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉÆÃ? £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ dAiÀĸÁé«Ä CAvÀ. ¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ 847-***-**** F £ÀA§jUÉ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁqÀÄwÛÃgÉÆÃ?" -EzÀÄ dAiÀĸÁé«ÄAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸Áé¨sÁ«PÀ ±ÉÊ° §¼À¹ £À£ÉÆßqÀ£É ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §AiÀĹ, £Á£ÀÄ ¹PÀÌzÉ ªÁAiÀiïì ªÉÄïï£À°è ©lÖ ªÉĸÉÃeï

DPÀµÀðPÀ ªÉÆÃr CPÀëgÀzÀ PÉÊ §gÀºÀzÀ°è vÀAiÀiÁj¹zÀ 4 ¥ÀÅlUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀÄ PÀæªÉÄÃtªÁV 16 ¥ÀÅl, £ÀAvÀgÀ 20 ¥ÀÅl, DªÉÄÃ¯É 24, 40 ¥ÀÅlUÀ¼µ À ÀÄÖ ¨É¼ÉzÀÄ CªÀgÀ ¤±À® Ñ PÁAiÀÄPÀzÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ¢AzÀ PÀA¥ÀÇåljÃPÀgÀtªÁV EA¢£À ¢£À

- CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀßUÀ° ºÉÆÃUÀĪÀ 4 ¢£À UÀ¼À »AzÉ! dAiÀĸÁé«ÄAiÀĪÀgÀÄ E¤ß®è, E°è®è. CªÀgÀ ªÉĸÉÃfUÉ GvÀÛj¸À®Ä DUÀ ¯ É Ã E®è . «µÁzÀ ª ÁUÀ Ä wÛ z É . £ÀA§¯ÁUÀÄwÛ®è. DzÀgÉ EzÀÄ ¤d. £Á£Éà CªÀgÀ ¥ÁyðªÀ ±ÀjÃgÀPÉÌ CAwªÀÄ ¥ÀæuÁªÀÄ ¸À°è¹ §AzÉ£À®èªÉÃ? PÉ®ªÀgÀÄ JA¢UÀÆ £ÀªÀÄä£ÀßUÀ° ºÉÆÃUÀ ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛêÉ. DzÀgÉ «¢ü ¤AiÀĪÀÄ. vÁ£ÉÆAzÀÄ §UÉzÀgÉ zÉʪÀ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ §UÉAiÀÄÄvÀÛzÀ®èªÉÃ? ‘eÁvÀ¸Àå ªÀÄgÀtA zsÀÄæªA À ’. dUÀªÉÇAzÀÄ £ÁlPÀgÀAUÀ. J®èjUÀÆ E¯ÉÆèAzÀÄ ¥ÁvÀæ GAlÄ. CªÀgÀªÀgÀ ¥ÁvÀæ ªÀÄÄVAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà ªÀÄÄA¢£À ¥ÁvÀæPÉÌ vÉgÀ¼À¯ÉèÉÃPÀÄ! PÀ«ªÀAiÀÄð r. «. f. AiÀĪÀgÀÄ ºÉüÀĪÀAvÉ, "§zÀÄPÀÄ dlPÁ §Ar, «¢üAiÀÄzÀgÀ ¸ÁºÉç, CªÀ£ÀÄ ¥ÉüÀÝAvÉ ¥ÀAiÀÄtÂUÀgÀÄ, ªÀÄzÀĪÉUÉÆà ªÀĸÀtPÉÆà ºÉÆÃUÉAzÀ PÀqÉUÆ É ÃqÀÄ, ¥ÀzÀ PÀĹºÉ £É®«ºÀÄzÀÄ ªÀÄAPÀÄwªÀÄä."

UÀ¼À°è ±ÀvÀ¥ÀÅlUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃj PÀ£ÀßqÀ ¸Á»wåPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è vÀ£ÀßzÉà DzÀ »jªÉÄAiÀÄ£ÀÄß UÀ½¹PÉÆArzÉ. CªÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß §ºÀ¼À ºÀwÛgÀ¢AzÀ CªÀgÀ ²µÀå£ÁV, UɼÉAiÀÄ£ÁV, ¸ÀºÀZÁjAiÀiÁV CªÀgÀ PÀ¸ÀÄ§Ä P˱À®åUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr C®à ¸Àé®à £À£Àß°è gÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ £ÀAvÀgÀzÀ ¸ÀAUÀªÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀP£ À ÁzÀ £À£ÀUÉ CªÀgÀ CUÀ°PÉ CwêÀ £ÉÆêÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÉ.

dAiÀĸÁé«ÄAiÀĪÀgÀÄ EzÉà dÆ£ï 3gÀ ¨É½UÉÎ ²ªÉÊPÀågÁzÀgÀÄ! £ÀªÀÄä ²PÁUÉÆ ªÀ®AiÀÄzÀ PÀ£ßÀ qÀ ªÀvÀÄð®zÀ°è zÉÆqÀÝ zÉ Æ AzÀ Ä ©gÀ Ä PÀ Ä ©lÖ A vÁ¬ÄvÀ Ä . ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉAiÉÄà CªÀgÀÄ E°è£À ¸Á»wåPÀ PÉëÃvÀz æ À°è ©wÛzÀ ©Ãd, ¤ÃgÉgÉzÀÄ ¥ÉÇö¹zÀ «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ¥ÀwæPÉAiÀiÁzÀ "¸ÀAUÀªÀÄ", ¨ÉªÀj½¹ ¨É¼À¹zÀ eÁÕ£À¨sÁgÀw PÀ£ÀßqÀ ±Á¯É J®èªÀÇ FUÀ ¥Ëæqsª À ÁV ¨É¼ÉzÀÄ ¤AvÀÄ «±Àé ±ÁèWÀ£É UÀ½¹ªÉ; vÀªÀÄä

CªÉ Ä ÃjPÁzÀ CAiÉ Æ ÃªÁ «±À é «zÁå®AiÀÄzÀ°è "PÀ£ÀßqÀ ZÉÃgï" MAzÀ£ÀÄß ±É®Ø£ï ¥ÉǯÁPï, AiÀÄÄ. Dgï. C£ÀAvÀ ªÀÄÆwð ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀÄÄRAqÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄÄAzÁ¼ÀvÀé ªÀ»¹PÉÆAqÀÄ ¸Áܦ¸À®Ä CªÀgÀÄ £Àq¹ É zÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß «¥sÀ®ªÁzÀgÀÆ CªÀgÀÄ ¥ÀlÖ ±ÀæªÀÄ ±ÁèW¤ À ÃAiÀÄ. "PÀ£ÀßqÀªÉà ¤vÀå, PÀ£ÀßqÀªÉà ¸ÀvÀå", J£ÀÄߪÀÅzÀÄ CªÀjUÉ PÉêÀ® £ÁtÄßr AiÀiÁUÀzÉ CªÀgÀ PÀªÀÄð, zsÀªÀÄð, PÁAiÀÄPÀªÁV CªÀgÀ fêÀPÉÌ CAnPÉÆArvÀÄÛ. CªÀgÀ°èzÀÝ PÀ£ÀßqÀ ¥ÉæêÀÄ

¥ÀÅl 8

CªÀgÀ ¸ÀºÀªÁ¸À ªÀiÁrzÀ PÀ£ÀßrUÀgÉà DUÀ°, PÀ£ÀßqÉÃvÀgÀgÉà DUÀ°, J®èjUÀÆ §®Ä ¥Á®Ä CAlÄ gÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀUÀÄ®®Ä vÀqÀªÁUÀÄwÛgÀ°®è. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ CªÀgÀ ¥Á°UÉ dUÀwÛ£À CvÀÄÛ÷åvÀÛªÀÄ ¨sÁµÉ, ºÀ®ªÁgÀÄ ¨sÁµÉU½ À UÉ d£Àä«vÀÛ ¨sÁµÉ AiÀiÁVvÀÄÛ J£ÀߧºÀÄzÀÄ! AiÀiÁªÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ±À§ÞªÉà DUÀ°, CzÀÄ PÀ£ÀßqÀ¢AzÀ §A¢ gÀ§ºÀÄzÉà J£ÀÄߪÀ ¸ÀAzÉúÀ ¤¸ÀìAzÉúÀ ªÁV CªÀgÀ£ÀÄß PÁqÀÄwÛvÀÄÛ. dAiÀĸÁé«ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀÈwÛ¬ÄAzÀ ¸ÉÃvÀÄªÉ ¤ªÀiÁðt ¥ÀS æ Áåw ºÉÆA¢zÀÝ ¹«¯ï JAf¤AiÀÄgï DzÀgÀÆ vÀªÀÄä ¤vÀågÀÆrvÀ fêÀ£ÀzÀ°è d£À¦æAiÀÄgÁzÀ DZÁAiÀÄð gÁV, ²PÀëPÀgÁV, UÀÄgÀĪÁV vÀªÉÄäqÉUÉ §AzÀ J¼ÉUÀƹ¤AzÀ ªÀAiÀĸÀÌgÁ¢AiÀiÁV ¸ÀªÀðjUÀÆ DwäÃAiÀÄ gÁVzÀÝgÀÄ. E°è£À «ÃgÀ±ÉʪÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ CzsÀåPÀëgÁV ºÁUÀÆ 1997gÀ°è «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ CzsÀåPÀëgÁV PÀÆlzÀ gÀdvÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqɹPÉÆlÖ SÁåw EªÀgz À ÀÄ. EµÉÖà C®èzÉ CPÀÌ ¸À A¸É Ü AiÀ Ä ¥À æ x À ª À Ä Czs À å PÀ ë g ÁVAiÀ Ä Æ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½¹zÀÝgÀÄ. ¸ÀzÁ £ÀUÀĪÉÆUÀzÀ ¸ÀdÓ£ÀªÀÄÆwð dAiÀĸÁé«ÄAiÀĪÀgÀ DvÀäPÉÌ ±ÁAw ¹UÀ° JAzÀÄ «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ¥ÀgÀªÁV ºÁgÉʸÀÄvÉÛãÉ. 

CuÁÚ¥ÀÅgï ²ªÀPÀĪÀiÁgï, °§nð«¯ï

ºÀįÁèUÀÄ ¨ÉlÖzÀr ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄ°èUÉAiÀiÁUÀÄ | PÀ¯ÁèUÀÄ PÀµÀÖUÀ¼À «¢üAiÀÄ ªÀÄ¼É ¸ÀÄjAiÉÄ || ¨É®è ¸ÀPÀÌgÉAiÀiÁUÀÄ ¢Ã£À zÀħð®jAUÉ | J®ègÉƼÀUÉÆAzÁUÀÄ, ªÀÄAPÀÄwªÀÄä || E¼É¬ÄAzÀ ªÉƼÀPÉAiÉÆUɪÀAzÀÄ vÀªÀÄmÉUÀ½®è | ¥sÀ®ªÀiÁUÀĪÀAzÀÄ vÀÄvÀÆÛj zÀ¤¬Ä®è || ¨É¼ÀQêÀ ¸ÀÆgÀåZÀAzÀægÀzÉÆAzÀÄ ¸À¢Ý®è | ºÉÆ° ¤£Àß vÀÄnUÀ¼À£ÀÄ ªÀÄAPÀÄwªÀÄä || rArªÀÄ


¥Àæ

zÁå

£À

PÀÈ

ªÀ

¸ÀÄ

w

ªÀiÁ

«

tå w

£Á AiÀÄ

ªÀ ¤

¯Á

¥Àæ

°

±ÁA

¸ÀÄ

gÀÄ

¥À

¥À w

ªÀÄ

ªÀ

gÀÄ ªÀÄA

ªÁ

¸À

£Àä

AiÀÄ

¥Àæ

d

«

PÉÆÃ

ªÀiÁ

vÀæ

¥À

ªÀ

ªÀiÁ

¥ÀzÀ§AzsÀPÉÌ ¸Àj GvÀÛgÀ PÀ¼ÀÄ»¹zÀªÀgÀÄ: PÀ«vÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ«Ãuï, £ÉÃ¥À«ð¯ï

K¦æ¯ï - dįÉÊ 2013

£À

£À

gÀZÀ£É: ²æäªÁ¸À ¨sÀlÖ, §¥sóÀ¯ÉÆà UÉÆæêï

¥ÀzÀ§AzsÀ - »A¢£À ¸ÀAaPÉAiÀÄ ¥ÀzÀ§AzsÀPÉÌ ¸Àj GvÀÛgÀ

ªÀÄ°èUÉ

 qÁ| f. J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà - UÉÆÃqÉ: 1972 E°è ¨É¼É¬ÄvÀÄ ªÀÄ°èUÉ ¸ÀÄvÀÛ ºÀvÀÆÛ ¢QÌ£À°è ºÀ©âPÉÆArvÀÄ ªÉÄ®èUÉ EzÀgÀ PÀA¦£À eÁ® ºÁ¹zÉ FUÀ J°èAzÉ°èUÉ| E°è ¨É¼É¬ÄvÀÄ ªÀÄ°èUÉ £ÀÆgÀĨsÁªÀzÀ ¤ÃgÀÄ ¨ÉgɬÄvÀÄ ¨ÉÃgÀ ¸ÀÄvÀÛt ¥ÁwUÉ, ¥ÀAZÀ¨sÀÆvÀUÀ¼É®è PÉÊ PÉÊ »rzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸ÀAaUÉ ºÀvÀÄÛ ¢QÌAzÉgÀV §A¢ªÉ £ÀÆgÀÄ zÀÄA©AiÀÄ PÉÆÃjPÉ| E°è ¨É¼É¬ÄvÀÄ ªÀÄ°èUÉ ¸ÀÄvÀÛ ¨ÉðAiÀÄ PÀnÖ PÁzɪÀÅ £ÀªÀÄä Zɮī£À vÉÆÃlPÉ. vÉÆÃl £ÀªÀÄäzÀÄ; ¨Éð £ÀªÀÄäzÀÄ; ¨Éð vÀqɪÀÅzÉ PÀA¦UÉ? ºÁj ºÉÆÃVzÉ, ºÀgÀr ºÉÆÃVzÉ UÁ½ ©Ã¹zÀ ¢QÌUÉ. J¯ÉÆèà AiÀiÁgÉÆà 'DºÀ' JAzÀgÉ ♦♦♦♦♦♦

¥ÀÅl 9


D±ÀÄ PÀ«vÉ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ JzÉAiÀÄ®Æè M§â PÀ« ªÀÄ®VzÁÝ£É! AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ zÀȱÀå, MAzÀÄ WÀl£É, ªÀÄ£À PÀ®PÀĪÀ MAzÀÄ ¨sÁªÀ£É, CxÀªÁ MAzÀÄ ±À§Ý D PÀ«AiÀÄ£ÀÄß §rzÉ©â¸À§ºÀÄzÀÄ! ¤ªÉÆä¼ÀUÉ ªÀÄ®VgÀĪÀ PÀ«AiÀÄ£ÀÄß J©â¸ÀĪÀ GzÀAiÀÄgÁUÀªÁV §A¢zÉ F D±ÀÄ PÀ«vÉ CAPÀt. F ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÀÆa¸À¯ÁzÀ MAzÀÄ ¥ÀzÀ CxÀªÁ ¥ÀzÀUÀÄZÀÒªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ PÀ«vÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¤ªÀÄVzÉÆ DºÁé£À!

“©Ãd, ªÉƼÀPÉ, ¸À¹” JA§ ¥ÀzÀUÀÄZÀÒPÉÌ ºÉÆAzÀĪÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃjzÉݪÀÅ. CzÀPÉÌ GvÀÛgÀªÁV §AzÀ PÀ«vÉUÀ½ªÀÅ.

©Ãd, ªÉƼÀPÉ, ¸À¹ C£Á¢ D¢ ±ÀQÛ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉUÉ M¼ÀUÁV ¸ÀÆPÁë÷äw ¸ÀÆPÁë÷ä CtÄ ©Ãd ¸ÉÆàÃn¹ NAPÁgÀ £ÁzÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£À ¸ÀAªÁzÀ C§âgÀPÉ G§âj¹ «±Àé«zÀÄ d¤¹vÀÄ J¯Éè°AiÀÄÆ J®èzÀPÀÆ MAzÉÆAzÀÄ ©Ãd £É¯É, £É®zÀ°è ¥Àj¸ÀgÀ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÉ J¯Éè®Æè ºÉƸÀ ¸À馅 ¸À馅 ºÉƸÀ zÀ馅 CwªÀ馅 DUÀ¢gÀzÀAvÉ F ¥Àæw PÀÈw ¥ÀæPÀÈw ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄð ªÉÃUÀªÁV ¸ÁV DUÉƪÉÄä FUÉƪÉÄä «PÀÈwAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀÄPÀÄævÀ¢AzÀ M¼À dUÀvÀÄÛ ºÉÆgÀ dUÀvÀÄÛ ¸Àj¸ÀªÀiÁ£À ªÀiÁ£À ¸ÀªÀiÁ£À ¸ÀÄgÁ¸ÀÄgÀ ¸À£Áä£À ±ÀQÛ CwªÀiÁ£ÀĵÀ ±ÀQÛUÀ½UÉÆAzÀÄ ©Ãd ªÀÄAvÀæ C¸ÀÆAiÀiÁvÀÄgÀ C¸ÀÄgÀ ¸ÁzsÀ£Á vÀAvÀæ¢AzÀ §® ©Ãd gÀPÀÛ ©Ãd «µÀ ©Ãd ªÉÆ¼É ªÉƼÉvÀÄ

ºÀ¼ÉzÉéñÀ gÉÆõÀ PÉÆ¼É PÉƼÉî ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ©Ãd ªÀÄAvÀæzÀ ªÀĺÁ±ÀQÛ M°zÀ ¥ÀgÁ±ÀQÛ ¯ÉÆÃPÀ PÀ¯ÁåtPÁV «ªÀÄÄPÀÛ£ÁzÀªÀ£À ¸ÀAºÀj¹ ªÀÄÄQÛAiÀÄ ¤Ãr PÀAlPÀ gÀ»vÀ F dUÀzÀ ¸ÀdÓ£ÀgÀ »vÀªÀ ¥Á°¹ ¸À®»zÀ¼ÀÄ AiÀÄAvÀæ vÀAvÀæUÀ½AzÀ ©Ãd ªÀÄAvÀæªÀ ¥Àn¹ bÀ®¢AzÀ D¢±ÀQÛ ¥ÀgÁ±ÀQÛAiÀÄ M°¹ ¥sÀ°¹zÁ «¥ÀÅ® ¥sÀ® ¯ÉÆÃPÀ PÀ¯ÁåtPÉ ¥sÀ¯Á¥ÉÃPÉë ¸ÀÄ©üPÉë ©üPÉë ¢ÃPÉë DPÁAPÉë PÁr ¨ÉÃr £ÁqÀ fêÀ £ÁrAiÀiÁzÀgÀÄ

ªÀÄ£À¸À° CUÀtÂvÀ D±Á ©ÃdUÀ¼ÀÄ

£Á£ÉÆAzÀÄ ©Ãd

ªÀÄ£À¸À° CUÀtv  À D±Á ©ÃdUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À¸À° CUÀtv  À D±Á ©ÃdUÀ¼ÀÄ PÁUÀÄtÂvÀUÀ¼ÀÄ ºÀÄZÀÄÑ ºÀÄZÁÑV ¨É¼ÉzÀÄ ºÀ®ªÀÅ PÀ¯Á»Ã£À PÀ¼ÉUÀ¼ÁV fêÀPÀ¼É PÀ¼Á»Ã£ÀªÁV¸ÀĪÀ gÉÆÃzsÀ£À PÀº¼ À É

£Á£ÉÆAzÀÄ ©Ãd ¸ÀĪÀÄä£É ©lÖgÉ ©ÃdªÁVAiÉÄà G½zÉãÀÄ UÀqÀĸÁV dqÀªÁV ¨ÉÃPÁV ¤ªÀÄUÁV ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ªÀÄÄAzÉƪÉÄä

PÉêÀ® PÉ®ªÉÇAzÀÄ ªÀÄ£À ªÀÄ£ÉÆúÀgÀªÁV ªÉƼÉvÀÄ ¸À¹AiÀiÁV vÀA¥ÀÅ PÀA¥À£ÀÄ ©ÃgÀĪÀ ªÀÄzsÀÄ ªÀÄzsÀÄgÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ºÀÆ PÁ¬Ä ºÀtÄÚ ªÀA±À ¥ÀgÀA¥ÀgA É iÀÄ ªÀÈ¢Þ¸ÀĪÀ ©ÃdUÀ¼À ¤Ãr fêÀPÉ fêÀªÁV vÀA¥ÉgÉzÀÄ fêÀ£À ¥ÁªÀ£À EzÀÄ £É£À¦£ÀAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀzÁ ºÀ¹gÀÄ fêÀ£À »VÎ ªÀÄÄ£ÀÄßVÎ ªÀÄÄ£ÀßqɸÀĪÀ G¹gÀÄ E£ÀÄß½zÀ C½ªÀ ©Ãd ªÉƼÉAiÀÄzÉ ªÀÄƯɥÁ®Ä ²y® ªÀÄÆ¼É C¹ÜgÀ D¹Û D¹Û¥ÀAdgÀ ¸ÀàA¢¸ÀzÉà £Á±ÀªÁ¬ÄvÀÄ §AeÉ §AdgÀ ¨sÀÆ«ÄAiÉÄAzÀÄ

- £ÁUÀ¨sÀƵÀt ªÀÄÆ°Ì

¸ÀAvÁ£À ¸ÀAvÀw ©Ãd ¸ÀAvÁ£À ¸ÀAvÀw ¸ÀAvÀ¸À ¤ÃqÀĪÀ ©Ãd ªÉƼÉvÀÄ M½vÁUÀĪÀ ¸À¹AiÀiÁUÀ¯ÉAzÀÄ ¥sÀ® ºÀƺÀtÄÚ ©Ãd GvÀà£ÀߪÁUÀ¯ÉAzÀÄ PÁl PÉÆqÀĪÀ vÁlQ Qæ«ÄQÃlUÀ¼À ºÁgÁl vÀÆgÁl ClÖºÁ¸À CqÀV¸É Qæ«ÄQÃl£Á±ÀPÀ gÁ¸Á¬Ä¤PÀªÀ ¹A¥Àr¹ DºÁgÀ «ºÁgÀUÀ¼À°è F «µÀ ¨ÉgÀPÉ Qæ«ÄQÃl ¸ÀAvÁ£À CªÀ£ÀwUÉ ±Àæ«Ä¹ £ÀªÀÄä ¦Ã½AiÀÄ CzsÉÆÃUÀwUÉ £ÁA¢ gÉÆÃUÀ ¸ÁUÀgÀzÀ°è £ÀgÀ¼À®Ä ºÁ¢ - £ÁUÀ¨sÀƵÀt ªÀÄÆ°Ì 

¥ÁvÉæAiÀÄ° ¤ÃgÉƼÀUÉ PÀÄ¢¹zÀgÉ DzÉãÀÄ £Á°UÉUÉ ªÉÄzÀĪÁV gÀÄaAiÀiÁV ¨ÉÃPÁV ¤ªÀÄUÁV ¸ÁjUÉÆà ¥À®åPÉÆà ªÀÄvÉÃÛ vÀPÉÆà ¤ÃgÀ aªÀÄÄQ¹ §mÉÖAiÀÄ° §ÄnÖAiÀÄ° K¼ÉAlÄ vÁ¸ÀÄ £É£É¹qÀ®Ä ªÉƼÀPÉAiÉÆqÉzÀÄ ¸ÀvÀé ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆmÉÖãÀÄ ¤ªÀÄUÁgÉÆÃUÀå ¨sÁUÀåªÀ£ÀÄ ¨sÀÆvÁ¬Ä ªÀÄr°UÉ £À£ÀߣÀ¦ð¸À®Ä ¸ÁPÀÄ £Á£ÉÆAzÀÄ gÀÆ¥À ¥ÀqÉzÉãÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀªÁ¢ÃvÀÄ £À£ÀÄß¼ÀÄ«UÉ £À£ÉÆß½«UÉ PÀ¼ÉzÉãÀÄ PÀªÀÄð ¥ÀqÉzÉãÀÄ ¥ÀÅ£Àdð£Àä ªÉƼÀPÉAiÉÆqÉzÉãÀÄ, ¸À¸ÀåªÁzÉãÀÄ ªÀÄvÉÛ ¨É¼ÉzÀÄ §½îAiÀiÁzÉãÀÄ §ÄnÖUÀlÖ¯É EvÉÃÛ £ÀÄ ¥sÀ®¥ÀŵÀàU¼ À À£ÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÉãÀÄ £À£ÉÆßqÀ® ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ EzÀÄ vÀ¦à CtÚ, ¤Ã£É¸ÉzÀgÉ £À£Àß w¥ÉàAiÉƼÀUÉ ©zÀÄÝ UÉƧâgÀªÁzÉãÀÄ DzÀgÀÆ K£ÀÄ - £Á£ÉãÁzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ºÉüÀtÚ - ¤Ã£ÁUÀ§¯ÉèAiÀiÁ £À£ÀßµÉÖà GvÀÌöȵÀÖ? - CuÁÚ¥ÀÅgï ²ªÀPÀĪÀiÁgï 

- £ÁUÀ¨sÀƵÀt ªÀÄÆ°Ì   

ªÀÄÄA¢£À "rArªÀÄ" ¸ÀAaPÉUÉ ¤ªÀÄä ¸Á»wåPÀ aAvÀ£Á ªÀ¸ÀÄÛ -

``¸ÀAPÉÆïÉAiÉƼÀVAzÀ ¹rzÉzÀÄÝ ¨Á''

PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ, PÀvÉU¼ À ÀÄ, ¥À§ æ AzsÀUÀ¼ÄÀ F «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄðgÀ°. ¤ªÀÄUÉ C¥ÀƪÀðªÉ¤¹zÀ avÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆPÀÛ ²Ã¶ðPÉAiÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄUÉ §gÀ°. ¸É¥ÉÖA§gï 15 gÉƼÀUÁV £ÀªÀÄä PÉÊ vÀ®Ä¥À°.

K¦æ¯ï - dįÉÊ 2013

¥ÀÅl 11


D±ÀÄ PÀ«vÉ (»A¢£À ¥ÀÅl¢AzÀ) ... dqÀ-ZÉÃvÀ£À

ºÀÄlÄÖ-UÀAlÄ-£ÀAlÄ

MtVzÀ ©Ãd aUÀÄjzÁUÀ

dqÀzÉƼÀUÉ ZÉÃvÀ£ÀzÀ G¹gÀÄ vÁ-£ÉA¢vÀÄÛ ©ÃdzÉƼÀUÉ CqÀVzÀÝ ¸À¹ ZÉÃvÀ£ÀzÉƼÀUÉ dqÀzÀ §¹gÀÄ vÁ-£ÉA¢vÀÄÛ ¸À¹AiÉƼÀUÉ CqÀVzÀÝ ©Ãd dqÀ-ZÉÃvÀ£ÀzÀ £ÀqÀĪÀt ¸ÉÃvÀÄ vÁ-£ÉA¢vÀÄÛ PÀÄrAiÉÆqÉzÀÄ £ÀUÀÄwzÀÝ ªÉƼÀPÉ

ºÀÄlÄÖ-UÀAlÄ-£ÀAlÄ CjAiÀÄzÉà §gÀĪÀ ºÀÄlÄÖ vÉÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ £ÀÆgÉAlÄ UÀAlÄ w½¸ÀzÉà §gÀĪÀ ¸ÁªÀÅ PÀ½ZÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁrzÀ UÀAlÄ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃUÀ¢gÀÄ fêÀ£ÀzÀ° ¤Ã ªÀiÁqÀÄvÀ UÀAlÄ PÀ¼ÀZÀzÉà £ÀAlÄ

PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀðzÀ ©Ãd MtV MAnAiÀiÁVvÀÄÛ ªÉƼÀPÉ ¨ÁgÀzÉ §AqɪÉÄÃ¯É ©¹®Ä PÁ¢vÀÄÛ dvÉAiÀÄ ©Ãd ¸À¹AiÀiÁV §¼ÀÄQ vÀļÀÄQvÀÄÛ ªÉÄÊvÀÄA§ ºÀƪÀÅ ºÀtÄÚPÁ¬Ä vÀÄA© dA¨sÀ ¥ÀnÖvÀÄÛ

- £À½¤ ªÉÄÊAiÀÄ

- .¤w£ï ¸ÀgÉÆÃqÉ





©Ãd ªÀÄAvÀæ ©Ãd - ªÉƼÀPÉ - ¸À¸Àå ¸ÁgÀÄwzÉ fêÀ£À gÀºÀ¸Àå ºÀÄlÄÖ-§zÀÄPÀÄ-¸ÁªÀÅ fêÀ «PÁ¸ÀPÉ zÁj §gÀÄwºÉªÀÅ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¨Áj ¨Áj PÉÆlÖªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ F ©ÃdPÉ ºÉªÀÄägÀzÀ ±ÀQÛ? ElÖªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ CtÄ CtÄ«£À®Æè CWÁzÀ CtıÀQÛ ¸ÁgÀÄwºÀÄzÉ "ªÁªÀÄ£À-wæ«PÀæªÀÄ£ÁzÀ" §UÉAiÀÄ ? vÉÆÃgÀÄwºÀÄzÉ CªÀ£À EgÀÄ«£À ¥ÀjAiÀÄ? ¥Àæw ©ÃdªÀÇ ©ü£Àß ©ü£Àß ºÀƪÁV, ºÀuÁÚV ªÀiÁV ªÀiÁrºÀzÀÄ §zÀÄPÀÄ a£Àß ¨ÉêÀÅ ©wÛ, ªÀiÁªÀÅ §AiÀÄ¸É ¸ÁzsÀåªÉ "©wÛzÀ£ÀÄ ¨É¼ÉªÉ" ©Ãd ¸ÁgÀĪÀ PÀªÀÄð ¹zÁÞAvÀªÉ? ªÀÄÄUÀļÉÆqÉzÀÄ ©ÃjºÀÄzÀÄ ªÀÄÄUÀÞ £ÀUÀĪÀ "ºÀƪÁV PÀA¥À ¸ÀƸÀÄ" "¥sÀ®ªÁV ¹»AiÀÄ ºÀAZÀÄ" "£ÉgÀ¼ÁV vÀA¥À ºÀAZÀÄ" AiÀÄ£ÀÄvÀ ¸ÁjzÉ ¥ÀgÉÆÃ¥ÀPÁgÀ ¸ÀAzÉñÀªÀ ¤¸ÁéxÀð ¸ÉêÉAiÉÄ F ¸À¸ÀåzÀ §zÀÄPÀÄ ¸ÁéxÀð ªÀÄ£ÀPÉ ¸ÁzsÀåªÉ F ¸ÁxÀðPÀ §zÀÄPÀÄ ºÀÄjzÀ ©ÃdzÀAvÉ ªÀåxÀð ªÁUÀ¢gÀ° d£ÀĪÀÄ ªÀÄÄQÛ¥ÀxÀPÉ "©Ãd-ªÉƼÀPÉ-¸À¸Àå" ¸ÁjzÀ zsÀªÀÄð ©Ãd - ªÉƼÀPÉ - ¸À¸Àå ¸ÁgÀÄwzÉ fêÀ£À gÀºÀ¸Àå - C¤® zÉñÀ¥ÁAqÉ 

¥ÀÅl 12

ªÀļÉgÁAiÀÄ£À PÀȥɬÄAzÀ ©Ãd ZÉÃvÀj¹PÉÆArvÀÄ ºÉƸÀ ªÉƼÀPÉ CAPÀÄj¹ vÁ£ÀÆ ¸À¹AiÀiÁ¬ÄvÀÄ ºÀ¼É¸À¹AiÀÄÄ ¨ÁV ºÀƪÀÅ ¨ÁrºÉÆìÄvÀÄ ºÉƸÀ¸À¹AiÀÄ ¸ÉÆÃUÀÄ £ÉÆÃr ¥À±ÁÑvÁÛ¥À ¥ÀnÖvÀÄ. - gÁfêï PÀĪÀiÁgï

PÁvÀj¹zÉ ©Ãd PÁvÀj¹zÉ ©Ãd, ºÀ¤ ¤ÃjUÁV §°vÀÄ PÀµÀÖ¢AzÀ ©zÀÄÝ ªÀiÁV ©¹®Ä vÁV, MtV, ¹¥Éà zÀ¥ÀàªÁV PÁ¢zÉ, ¢£À ªÁgÀ ªÀiÁ¸ÀªÁV ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ UÀgÀw G¥ÀªÁ¸À CZÀð£É §AeÉvÀ£À vÉÆgÉAiÀÄ®Ä §AiÀĹºÀ¼ÀÄ PÀƸÀ£É PÀAzÀ£À DPÀæAzÀ£À PÉüÀ®ªÀ¼À ¥ÁæxÀð£É ¥ÀwAiÀÄ D°AUÀ£À, ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À°è ¤ªÉÃzÀ£É PÀtÂÚÃgÀ vÀtÂÚÃgÀ ºÀ¤©vÀÄÛ ©ÃdPÉ §gÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ MqÀ°AzÀ aUÀÄjvÀÄ ªÉƼÀPÉ ¨sÀgÀ¨sÀgÀ£É ¨É¼ÉzÀÄ ¤AvÀ ºÀ¹gÀÄ ªÀÄgÀPÉ PÀnÖzÀ¼ÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄUÀ£À vÁAiÀÄvÀ, ºÀgÀPÉ - gÁfêï PÀĪÀiÁgï The theme for the next issue of DINDIMA - “Come out of the shackles”. Let your poems, stories or the essays be based on the specified theme. Your artistic creations may be of your choice, but let them reach us with a suitable title before September 15, 2013. rArªÀÄ


D±ÀÄ PÀ«vÉ (»A¢£À ¥ÀÅl¢AzÀ) ... ¸À馅 ªÉÊavÀæ÷å

¸ÀÄ¥ÀÛ ZÉÃvÀ£À

©Ãd¢AzÀ ¸À¹AiÉÆà ¸À¹¬ÄAzÀ ©ÃdªÉÇà AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ®Ä? AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÉÆ£É?

©ÃdzÉƼÀV£À ªÀÈPÀëzÀAvÉ ¸ÀÄ¥ÀÛªÁVºÉ ¤Ã ¤Ãj£ÉƼÀUÀ£À «zÀÄåvï£ÀAvÉ ªÀĪÀÄðªÁVºÉ ¤Ã PÀqÀ¼ÉƼÀV£À ªÀÄÄwÛ£ÀAvÉ ¨sÀÆ«ÄAiÉƼÀV£À ªÀdæzÀAvÉ ¸ÀÄ¥ÀÛ ZÉåvÀ£Àå ®Ä¥ÀÛ P˱À®å CqÀVºÉ C«wºÉ ¤Ã

©ÃdzÀ°è ¸À¹AiÀÄqÀVgÀĪÀÅzÀÄ ¢l ¸À¸ÀåzÀ°è ©Ãd«gÀĪÀÅzÀÆ ¢l MAzÀÄ ©Ãd¢AzÉÆAzÉà ¸À¹AiÀiÁzÀgÀÆ ¸À¹AiÀįÉÆAzÀgÀ¯Éèà ¸ÀºÀ¸æÀ ©Ãd §AzÀÄzÁªÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ®Ä? §AzÀÄzÉ°A è zÀ?

§½îAiÀÄ ºÀ¹gÀÄ J¯ÉAiÀÄAvÉ ºÀZÀÑ VqÀzÀ ºÀÆ«£ÀAvÉ vÉÆÃlzÀ ºÀtÚAvÉ zÀlÖ ªÀÄgÀzÀ £ÉgÀ½£ÀAvÉ ªÉÄgÉAiÀÄÄwºÉ £À°zÁqÀÄwºÉ ¤Ã

¥Àæ±ÉßUÀ¼ÉÆà ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ! ¸Àȶ֥ÀvÀPÉ PÉƣɪÉÆzÀ®ÄAmÉÃ? K¤¢Ã ªÉÊavÀæ÷å?

¨Á®å ºÀgÉAiÀÄ ªÀÈzÁÞ¥Àå ©Ãd ªÉƼÀPÉAiÉÆqÉzÀÄ ªÀÄgÀªÁV £ÉgÀ¼ÁzÀAvÉ ¸ÀÄ¥ÀÛ P˱À®åvÉ ¸ÁxÀðPÀvÉ PÀAqÀAvÉ.

- CuÁÚ¥ÀÅgï ²ªÀPÀĪÀiÁgï 

- ¤ÃvÁ zsÀ£ÀAdAiÀÄ 

PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ GgÀļÀĪÀ IÄvÀÄUÀ¼ÀÄ

¤£ÀUÉ ¤Ã£É UɼÉAiÀÄ

ªÀÄgÉAiÀÄzÀ £É£À¥ÀÅ vÀqA É iÀÄzÀ £ÉÆêÀÅ ºÉüÀ¯ÁUÀzÀ ªÀiÁvÀÄ £À£À¸ÁUÀzÀ PÀ£À¸ÀÄ ªÀÄgÀÄPÀ½¹ fêÀ£ÀzÀ° §gÀÄwºÀªÀÅ GgÀļÀÄvÀ IÄvÀÄUÀ¼ÀÄ

ªÀÄÄPÁÌ®Ä gÁwæAiÀÄ ªÀÄAf£À° ZÀ½AiÉÆà ZÀ½ ºÀ®Äè PÀrAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ-¸ÉƼÉîUÀ¼À zÁ½ ªÉÄÊvÀÄA§ ºÉÆzÉAiÉÆÃPÉ ªÀÄÄV¯Éà PÀA§½ ºÀjzÀ ZÁzÀgÀ-DUÀ¸ÀzÀ° vÁgÉAiÀÄgÀ ¦½¦½

PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃUÀ¢gÀÄ Jt¸ÀÄvÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄ Cj ¤Ã PÉÆ£É §gÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä Jt¸À®Ä ¨ÁgÀzÀÄ K£ÀÆ PÀ¼ÉAiÀÄzÀÄ K£ÀÆ fêÀ£À EgÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ¢gÀÄ ¤Ã EzÀ£ÀÄ JAzÉAzÀÆ

¥Àæ¥ÀAZÀªÉà ©zÀÝgÉãÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀtÄÛA© PÀA§¤ GgÀĽÃvÉ PÉ£Éß ªÉÄÃ¯É ºÉÆmÉÖUÉ »nÖ®èzÉ §A¢vÉÆà SÁ¬Ä¯É ªÀÄqÀ¢ªÀģɪÀÄPÀ̼À ¨sÁgÀ E£Áß÷ågÀªÉÄïÉ

- ¤w£ï ¸ÀgÉÆÃqÉ

¦æÃwUÉ gÀÄa E®è ¦æÃwUÉ gÀÄa E®è £ÉÆëUÉ £ÁaPÉ E®è ¥ÉæêÀÄzÀ ¸ÉgÉAiÀÄ°è C£ÀÄgÁUÀ ¨ÉgÉvÁUÀ aÃvÁÌgÀPÉÌ £ÁaPÉAiÀÄ gÀÄa

¤£ÀUÉ ¤Ã£É UɼÉAiÀÄ-w½AiÉÆà ªÀÄqÉAiÀÄ AiÀiÁªÀ PÀët ¥ÀAiÀÄt F ¯ÉÆÃPÀ ©mÉÖÃAiÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄUÀzÉƪÉÄä fêÀ£À ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ K£ÁzÀgÀÆ JAvÁzÀgÀÆ ¤£ÀUÉ ¤Ã£É UɼÉAiÀÄ

- gÁfêï PÀĪÀiÁgï ********

- ¤w£ï ¸ÀgÉÆÃqÉ K¦æ¯ï - dįÉÊ 2013

¥ÀÅl 13


ACHIEVEMENTS BY OUR YOUTH Nikhil Shiva's Eagle Scout project beautifies Hinsdale Adventist Hospital By DANNY CIAMPRONE dciamprone@shawmedia.com

(Reprinted with permission of Suburban Life Publications and Shaw Media) Created: Friday, July 12, 2013 12:17 p.m. CDT CLARENDON HILLS – It started out as basically a giant ashtray, but by the time one Boy Scout was done, it became a paradise garden. “The flower pot was there, but it was just used for cigarettes,” said 17-year-old Nikhil Shiva of Clarendon Hills. “There were some flowers here, but a lot of them were just dead.” Shiva started planning his Eagle Scout project last July to beautify the area near the front entrance of Adventist Hinsdale Hospital. At the time, a flower pot was used to house cigarette buds, flowers lay dead and lights were covered by tree brush.On June 23, Shiva and a group of 15 Boy Scouts got together to clean up the area and install a new garden, which included assembling and installing three benches. “It took around 6.5 hours, but I think I had 120 man hours total,” he said. Shiva planted three rows of yellow day lilies around the garden, about 40 total. He also cleaned up the area, laid mulch and trimmed tree branches. “It was hot, but there was a little bit of shade and a nice breeze,” he said. “Luckily, we finished just in time before the rain.” Working as a volunteer at the hospital, Shiva observed the site on a daily basis and realized it only was being used for smokers, which is how he came up with the idea to reinvent the area. Shiva had to raise $2,000 for the project, and he said any extra funds now will go to the hospital. Besides his work there, he also volunteers at Vascular and Interventional Radiology in Hinsdale and hopes one day to be a doctor.One thing that helped Shiva accomplish his project was the Scout Oath, which starts with, “On my honor I will do my best.” Shiva said it was skills like leadership and respecting the environment that helped him through Boy Scouts and in this project.

He has to now finish one more merit badge, submit his paperwork and get final approval from council before officially earning Eagle Scout recognition, which could be at the end of summer. Looking back on Boy Scouts, Shiva smiled as he recalled trips to Florida for scuba diving, rock climbing at Devil’s Lake in Wisconsin and years of participating in the pine wood derby. “I think it has just been a really amazing experience because I’ve learned so much through the experiences I had,” he said. “The Eagle Scout project just sums up pretty much everything you learned in Boy Scouts.” r

Solution to the Crossword Puzzle on Page 16

His Eagle Scout mentor, John McGowen, also helped guide him through the process of planning and implementing the project, and also on his journey to become an Eagle Scout. “Having to plan out a whole project really culminates everything you learn in Boy Scouts,” he said.

¥ÀÅl 14

rArªÀÄ


YOUTH SECTION

Boston Strong Sachin Shiva, Clarendon Hills It was a gorgeous day on April 15, 2013 with the sun radiating its brilliant light on the runners. They were all running in one of America's most historic races, the Boston Marathon. As the first runners crossed the finish line of the marathon, they were proud to have finished the grueling race and were showered with love by their friends and family. However, not everyone was able to finish the marathon. With about a third of the runners still having to cross the finish line, a catastrophic event happened. There was an explosion, and then about 12 seconds later, another one, leaving death in its wake. This was the Boston Marathon Bombing, and it had just begun.

In the next couple of days the manhunt for the terrorists began, and on April 19, the terrorists and police exchanged gunfire in front of MIT. A security guard at the University was sadly killed when he attempted to stop the terrorists. But in the fight, one of the terrorists was killed. He was later identified as Tamerlan Tsarnaev, the elder brother (age 26) of the terrorist pair. These two brothers had carried out the horrendous act of bombing the marathon. The following afternoon, the police found the younger brother, Dzokhar Tsarnaev (age 19), who had escaped the previous night. He was in a boat located in the back yard of a residential house, severely injured from bullets that had struck him. At last justice had been served.

President Obama speaking to reporters at the  White House about the Boston Marathon  Bombing, said, “We will find out who did this.   We will find out why they did this.  Any       responsible individuals, any responsible  groups, will feel the full weight of justice.”  On this disastrous day, there were many runners and spectators who were injured, and there were three who tragically perished. Their names: Lingze Lu, Krystle Campbell, and Martin Richard. Richard, the young and innocent eight year old was at the race cheering for his dad. The two bombs that were set off 12 seconds apart from each other, injured at least 264 people and rendered these three loving souls dead. Ambulances, the police, the fire department, civilians and other runners heroically rushed to the rescue and protected people from getting hurt and swiftly getting the injured to hospitals. This “Boston will remain strong attitude" continued at the hospitals where the injured received the best of care from doctors who were truly passionate about their patients. But the story was not over yet. The next day, President Obama gave a speech that emphasized the strength Bostonians held for their city and country, and that they showed immense courage to remain strong in the midst of fear. He also stated that the power of justice would be brought down like an iron fist on the people that had committed this terrible sin.

K¦æ¯ï - dįÉÊ 2013

Yet this is not just a story of good defeating evil, it is one in which Bostonians show their true inner strength and bring on heroism as never seen before. After the bombings, the runners that were in good health immediately stopped running and helped those injured in the attack. Civilians from every background flooded to the scene, helping in whatever way they could. The police and fire fighters risked their lives to get people to a safe haven and the doctors at the hospitals gave the injured souls the best of care. The MIT guard that stood up to the terrorists, although knowing the possible consequences, showed his passion for righteousness and true courage. Lastly, every single individual of Boston displayed their strength by fighting for the cause of justice and remaining united in a sickening time. As a result of this, justice was served and therefore Dzokhar Tsarnaev faces a current life sentence in a maximum security prison. Boston's message is one that needs to be forged into our daily lives: Fight in the name of justice, remain strong in the brinks of fear, and have good morals. So the question remains...... will you become Boston Strong? r

¥ÀÅl 15


YOUTH SECTION SUMMER CROSSWORD SPLASH! ACROSS

DOWN

1. What’s better than the warm  rays of the sun? 

1. The author needs some  credit !( two words with a  space in between) 

4. Better not be playing these,  when you could be  enjoying the  great outdoors 

2. All the words fall under  this topic! 

3. These colorful beings can  light up anyone’,s day! 

7. Tired? When you get sprayed  by this you won’t! 

5. East West (abbr.) 

9. Take the flight of your life  and dive as an eagle at this fun  attraction center ( two words  with a space in between) 

6. South Africa (abbr.)   

8. Crashing waves, gorgeous  horizons, and sand crawling  through your feet. This is the  LIFE! 

12. This summer classic is disap‐ pearing. Find some friends and  snack outside! 

13.  Did you enjoy your time at  the dead horse’s domain?  ( two words with a space in be­ tween) 

By: Sachin Shiva, Clarendon Hills Solution on Page 14

10. Fire this baby up! I want  my burgers and dogs!   

11. Dive in here and make a  splash! 

PÀUÀÎ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ

vÀ®èt¸À¢gÀÄ PÀAqÀå vÁ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀªÉÃ

¸Àj ºÀzÀzÀ PÁ¼ÀÄ wgÉAiÀĦàzÉÆqÉ ªÉƼÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ | ºÀÄjzÉÆqÀzÀÄ ªÉƼÉAiÀÄzÀgÀ¼ÀºÀÄzÀÄ ¨ÁAiÀÄì«UÉ || ¥ÀgÀªÀÄvÀvÀÛ÷éeÁÕ¤AiÉÆqÀj¸ÀĪÀ PÀgÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ | ªÀÄgÀĨɼÉUÉ ©vÀÛ®è - ªÀÄAPÀÄwªÀÄä

vÀ®èt¸À¢gÀÄ PÀAqÀå vÁ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀªÉà ||¥À|| J®ègÀ£ÀÄ ¸À®ºÀĪÀ£ÀÄ EzÀPÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è ||C. ¥À.|| ¨ÉlÖzÀ vÀÄ¢AiÀÄ°è ºÀÄnÖgÀĪÀ ªÀÈPÀëPÉÌ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄ PÀnÖ ¤ÃgÉgÉzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÉÆà || ¥ÀÄnÖ¹zÀ ¸Áé«Ä vÁ ºÉÆuÉUÁgÀ£ÁVgÀ®Ä WÀmÁÖ÷åV ¸À®ºÀĪÀ£ÀÄ EzÀPÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¨ÉÃqÀ ||1||

ªÀÄgÀ vÀ£Àß ºÉvÀÛ ©ÃdªÀ¤®èªÉ¤¹ «- | ¸ÀÛj¸ÀĪÀAzÀ¢, ¸À馅 vÀ£Àß ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄ | ªÀÄgɪÀiÁa vÁ£É ªÉÄgÉAiÀÄÄwÛºÀÄzÀÄ PÀtνUÉ | £ÉÆgÉ ¸À馅 ¥Á¯ï §æºÀä - ªÀÄAPÀÄwªÀÄä ||

CqÀ«AiÉƼÀUÁqÀĪÀ ªÀÄÈUÀ¥ÀQëUÀ½UÉ®è | CrUÀrUÉ DºÁgÀ«vÀÛªÀgÀÄ AiÀiÁgÉÆà || ¥ÀqÉzÀ d£À¤AiÀÄ vÉgÀ¢ ¸Áé«Ä ºÉÆuÉVÃqÁV | ©qÀzÉ gÀQë¥À¤zÀPÉ ¸ÀAzÉúÀ ¨ÉÃqÀ ||2||

ºÉ¸ÀgÀ£ÀjAiÀÄzÀ ¸À¹AiÉƽgÀªÉ gÀ¸ÀUÀAzsÀUÀ¼ÀÄ | ©¹®zÀ£ÀÄ ¥ÀPÀéUÉƽ¸ÀÄvÉ ©r¸À¢ºÀÄzÉ || ¥À¸Àj¸ÀzÉ UÁ½AiÀÄzÀ£ÉÆAiÀÄÄÝ ¢¸É¢¸ÉUÀ¼ÉƼÀÄ? | G¹jwºÉªÀzÀ £ÁªÀÅ - ªÀÄAPÀÄwªÀÄä ||

PÀ¯ÉÆè¼ÀUÉ ºÀÄnÖ PÀÆUÀĪÀ PÀ¥ÉàUÀ½UÉ®è | C®è°èUÁºÁgÀ«vÀÛªÀgÀÄ AiÀiÁgÉÆà || §°èzÀ£ÀÄ PÁV£É¯ÉAiÀiÁ¢PÉñÀªÀgÁAiÀÄ | J®ègÀ£ÀÄ ¸À®ºÀĪÀ£ÀÄ EzÀPÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è ||3||

IÄvÀÄZÀPÀæ wgÀÄUÀĪÀÅzÀÄ PÁ®£ÉzÉ ªÀÄgÀÄUÀĪÀÅzÀÄ | ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄtÂÚAzÀ ºÉƸÀ ºÀÄ®Äè ªÉƼÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ || Qëw UÀ¨sÀðzsÀj¸ÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ fêÀ | ¸ÀvÀvÀ PÀȶAiÉÆà ¥ÀæPÀÈw - ªÀÄAPÀÄwªÀÄä || 

¥ÀÅl 16

r. «. f.



PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ rArªÀÄ

Dindima: April-July 2013  

Dindima: April-July 2013 (Vol.7 ~ Issue 2) ● A quarterly newsletter of Vidyaranya Kannada Kuta