Page 1

rArªÀÄ

D I N D I M A A

«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ vÉæöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ ● A Quarterly newsletter of Vidyaranya Kannada Kuta ¸ÀA¥ÀÅl ౭ ● ¸ÀAaPÉ 1

d£ÀªÀj - ªÀiÁZïð 2013

http://www.VidyaranyaKannadaKuta.org

ªÀgÀ¢: ¸ÀAPÁæAw ¸ÀA¨sÀæªÀÄ

~ C¥Àtð ²æÃPÁAvï

«

zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ 2013£Éà ¸Á°£À ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âzÀ DZÀgÀuÉ ¥sóɧæªÀj 2gÀAzÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. JA¢£ÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÇ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ¯ÉªÀiÁAmï zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è £ÀqɬÄvÀÄ. 2013£Éà ¸Á°£À PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ gÀªÉÄñï nÃPÁ CªÀgÀ £ÁAiÀÄPÀvÀézÀ°è EzÉà ªÀµÀðzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÁVzÀÄÝ PÁAiÀÄðPÁj ºÁUÀÆ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¸À«ÄwAiÀĪÀgÀÄ §ºÀ¼À CZÀÄÑ PÀmÁÖV DAiÉÆÃf¹zÀÝgÀÄ. F ¨ÁjAiÀÄ ‘¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ¸ÀAPÁæAw’ £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ £Á®Ì£ÉAiÀÄ AiÀıÀ¹é ¸ÀAPÁæAw DZÀgÀuÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉUÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ ¥ÁæxÀð£É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆeÉAiÉÆA¢UÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. D£ÀAvÀgÀ J®èjUÀÆ J¼ÀÄî-¨É®è «vÀgÀuÉ D¬ÄvÀÄ. ¨sÉÆÃd£ÀPÉÌAzÀÄ ¸ÀAPÁæAwAiÀÄ «±ÉõÀªÁzÀ ºÀÄVÎAiÀÄ Hl K¥ÁðqÁVvÀÄÛ. gÀÄaPÀgÀªÁzÀ SÁgÀ ºÀÄVÎ, ¹» ºÀÄVÎAiÀÄ£ÀÄß J®ègÀÆ ªÉÄaÑzÀgÀÄ.

1

ªÀgÀ¢: ¸ÀAPÁæAw ¸ÀA¨sÀæªÀÄ

2

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ

3-4

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼ÀÄ

5

¢Ã¥ÁªÀ½ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ QgÀĪÀgÀ¢

6

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼ÀÄ

7

CzsÀåPÀëgÀ £ÀÄr

HlzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉ®ègÀÆ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è £ÉgÉzÀgÀÄ. ±Áj gÀWÀÄgÁªÀiï CªÀgÀ 8 2013£Éà ¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÀÄgÀªÁzÀ ¸ÁéUÀvÀ VÃvÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ DgÀA¨sÀªÁzÀªÀÅ. 10 D±ÀÄ PÀ«vÉ ±ÁA§Vð£À ¹jUÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ «zÁåyðUÀ½AzÀ CªÉÄÃjPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁµÀÖç VÃvÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÀ§AzsÀ ªÀÄÆr§AzÀªÀÅ. F ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ £ÁqÀ VÃvÉ- 14 AiÀÄ£ÀÄß ºÁrzÀgÀÄ. CzsÀåPÀëgÁzÀ gÀªÉÄñï nÃPÁgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä 14 BYLAWS COMMITTEE REPORT ¸ÁéUÀvÀ ¨sÁµÀtzÀ°è J®èjUÀÆ PÀÆa¥ÀÄr £ÀÈvÀå ºÁ¢ðPÀ ¸ÁéUÀvÀ §AiÀĸÀÄvÁÛ F 15 »ªÀÄ¥ÁvÀ ‘¸ÀAZÁgÀ zÀzsÀgÉ’ ªÀµÀðzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀzÀ¸Àå17 C¥Àtð ¥Àæ±ÁAvï PHOTO FEATURE gÉ®ègÀ ¸ÀºÀPÁgÀ, ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀjAzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ PÉÆÃjzÀgÀÄ. ªÀÄÄA§gÀĪÀ 18 AWARDS AND ACHIEVEMENTS ◄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ email ªÀÄÆ®PÀ YOUTH SECTION ªÀÄÄAZÉAiÉÄà w½¹zÀgÉ HlzÀ 19 ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. F ªÀµÀðzÀ J¯Áè ¥ÁæAiÉÆÃdPÀjUÉ zsÀ£ÀåªÁzÀ ºÉüÀÄvÁÛ PÀÆa¥ÀÄr £ÀÈvÀå ºÉƸÀ ¸À«ÄwUÀ¼ÁzÀ ¸À«ÄwUÀ¼ÁzÀ Humanitarian, Membership Outreach, ‘NAPÁgÀ’ Sports committee §UÉÎ «ªÀgÀ ¤ÃrzÀgÀÄ. ²æêÁt ªÉÇPÀÌgÀuÉ CªÀjAzÀ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ªÉÆzÀ°£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ‘QjAiÀÄgÀ ►

qÁ. dAiÀIJæà ¥Àæ¸Ázï ºÁUÀÆ vÀAqÀzÀªÀjAzÀ ®WÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ◄

£ÀÄr’- ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ, £ÀªÀÄÆägÀÄ, ¸ÀAPÁæAw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀå-EªÀÅUÀ½AzÀ vÁªÁVAiÉÄà Dj¹PÉÆAqÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¸ÉÆUÀ¸ÁV ªÀiÁvÁrzÀgÀÄ. ªÀÄPÀ̼À PÀ£ÀßqÀ J®ègÀ ªÀÄ£ÀgÀAf¹vÀÄ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ 12 ªÀÄPÀ̽AzÀ ªÉõÀ ¨sÀƵÀtzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ §ºÀ¼À DPÀµÀðPÀªÁV ªÀÄÆr§A¢vÀÄ. ‘¨sÁgÀvÀzÀ £À£Àß ªÉÄaÑ£À ªÀåQÛ’ JA§ yêÀiï DzsÁjvÀªÁV ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄzÀgï vÉgɸÁ, dªÁºÀgÀ¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ, JªÀiï. J¸ï. ¸Àħâ®Që÷ä, «ÄÃgÁ¨Á¬Ä, F±ÀégÀ, gÁzsÀ, PÀȵÀÚ, £ÁgÀzÀ, ¨sÀUÀvï ¹AUï ªÀÄÄAvÁzÀ ««zsÀ ªÀåQÛvÀéUÀ¼À£ÀÄß ®ªÀ®«PɬÄAzÀ ¥ÀæzÀ²ð¹ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß ºÀµÀð-¥Àr¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄgÀªÀgÀ PÀ«vÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DzsÁjvÀ ‘N §¤ß ¸ÉÆÃzÀgÀgÉà ¨ÉÃUÀ §¤ß’ JA§ ¸ÀªÄÀ ƺÀ £ÀÈvÀå ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁ¬ÄvÀÄ. (ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄlzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ)


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ avÀÛ, DvÀä ªÀÄvÀÄÛ ±ÀjÃgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå¢AzÀ ªÀåªÀºÀj¹zÁUÀ ¥ÀæPÀÈw ¥Àæ±ÁAvÀ¼ÁVgÀÄvÁÛ¼É. F ¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀzÀ°è ©ü£ÀßvÉAiÀÄÄAmÁzÁUÀ ¥ÀæPÀÈw vÀ£Àß DPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß §zÀ°¹PÉƼÀÄîvÁÛ¼É. ªÀiÁ£ÀªÀ£À¯ÁèUÀĪÀ F ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£É vÁ£ÉÃvÁ£ÁV ¥Àj¸ÀgÀPÀÆÌ ¥À¸Àj¹, ªÁvÁªÀgÀt ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¥Àæ±ÁAvÀvɬÄAzÀ ¥ÀæPÉÆÃ¥ÀzÉqÉUÉ ªÁ®ÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ªÉÃzÀ ¥ÀÄgÁtUÀ¼À°è ¥ÀæPÀÈwUÉ CvÀå¢üPÀ UËgÀªÀ, C£À£Àå ¥ÀÆeÉ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃgÀ¼ÀªÁV «¢vÀªÁVªÉ. ¥ÀæPÀÈwUÉ «gÀÄzÀÞªÁzÀ DZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ±Á¸ÀÛç ¥ÀÄgÁtUÀ¼ÀÄ RAr¸ÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀæPÀÈwUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr DPÉAiÀÄ «PÀÈvÀ ¥ÀæZÀArPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À»¸À¯ÁUÀzÉ £À²¹ ºÉÆÃzÀªÀgÀ zÀȵÁÖAvÀUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ zÉÆgÀPÀÄvÀÛªÉ. »ÃVzÀÆÝ, EA¢£À DzsÀĤPÀ dUÀwÛ£À°è ¥ÀæwPÀëtªÀÇ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EzÉ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÆ £ÀªÀÄUɯÁè agÀ¥ÀjavÀªÉÃ! ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ £Á£Á gÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw©A©¹ DPÉUÉ £ÀªÀÄ£À UËgÀªÀ ¸À°è¸ÀĪÀ zsÉåÃAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ 'rArªÀÄ' ¸ÀAaPÉAiÀÄzÁVzÉ. £ÀªÀÄä ºÀ®ªÁgÀÄ D±ÀÄPÀ«UÀ¼À ºÀÈzÀAiÀÄzÁ¼À¢AzÀ §AzÀ ¨sÁªÀgÀ¸À¨sÀjvÀ F ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß »vÀªÁVqÀ§ºÀÄzÉA§ £ÀA©PɬÄAzÀ ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢qÀÄwÛzÉÝêÉ. F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è £ÀĸÀĽzÀÝ ªÀÄÄzÀæt zÉÆõÀUÀ¼ÀÄß÷£ÀªÀÄä UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÀ C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ªÀÄAUÀ¼ÀªÉÃqsÉ CªÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ §gÀ°, nÃPÉUÀ¼ÀÄ EgÀ°! eÉÆvÉUÉà QAavÀÄÛ ¥ÉÆæÃvÁìºÀPÀ GªÁZÀUÀ¼ÀÆ §AzÀgÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA¥ÁzÀPÀvÀézÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄÆ ¥Àæ±ÁAvÀªÁV ¸ÁUÀÄvÀÛzÉA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä £ÀA©PÉ! - CuÁÚ¥ÀÄgï ²ªÀPÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ CgÀÄuï ªÀÄÆwð, ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ

rArªÀÄ

¸ÀA¥ÀÅl ౭  ¸ÀAaPÉ ౧

DINDIMA, a   quarterly newsletter, is brought  to the members of Vidyaranya Kannada Kuta  (VKK). It includes news and reports about the  proceedings and activities at VKK. It also  provides a platform for members to present  and share their creative work and  other useful  information with other members.  _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dindima is published by the Dindima Committee  of Vidyaranya Kannada Kuta  _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Editors: Annapur Shivakumar & Arun Murthy

The views and opinions expressed herein are  those of the respective authors. They do not  reflect the views and opinions of the editors   of Dindima or the Executive Committee  members of Vidyaranya Kannada Kuta.  Contact Email:    dindima@vidyaranyakannadakuta.org    Visit us online  at:    http://www.vidyaranyakannadakuta.org/ dindima.html     

http://www.facebook.com/pages/ Dindima/220718177773  

http://www.issuu.com/dindima

(»A¢£À ¥ÀÄl¢AzÀ...) D £ÀÈvÀå ¸ÉÆUÀ¸ÁV ªÀÄÆr §A¢vÀÄ. £ÀÈvÀåzÀ §½PÀ ‘»jAiÀÄgÀ £ÀÄr’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è qÁ. gÉÆût GqÀÄ¥À CªÀgÀÄ

ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀÄUÁæªÀÄ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è vÀªÀÄUÉ GAmÁzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæxÀªÀÄ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ¸À©üPÀgÉÆA¢UÉ ºÀAaPÉÆAqÀÄ, ¸ÀA¥ÁzÀ£É aPÀÌ¢zÀÝgÀÆ D ªÀÈwÛ CªÀjUÉ PÉÆlÖ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀȦÛAiÀÄ£ÀÄß ºÀÈzÀAiÀĨsÀjvÀgÁV ¸À©üPÀgÉÆqÀ£É ºÀAaPÉÆAqÀgÉ, ²æêÀÄw ±ÁgÀzÀ ¨ÉÊAiÀÄåtÚ CªÀgÀÄ zÀwÛ ¤¢ü ¸ÀAUÀ滹 ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ »vÀzÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢lÄÖPÉÆAqÀÄ PÁAiÀÄð¤gÀvÀgÁV JAzÀÄ PÀ¼ÀPÀ½¬ÄAzÀ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ.

Cwy PÀ¯Á«zÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ªÉÆzÀ°UÉ ‘¸ÀAZÁgÀ zÀzsÀgÉ’ JA§ PÀÆa¥ÀÄr £ÀÈvÀåªÀ£ÀÄß £ÀÈvÀå vÀgÀAUÀ qÁ£ïì CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ ºÀ¸À£ÀÄäT C¥Àtð ¥Àæ±ÁAvï CªÀgÀÄ CzÀÄãvÀªÁV ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹zÀgÀÄ. C£ÀAvÀgÀ qÁ. dAiÀIJæà ¥Àæ¸Ázï ºÁUÀÆ vÀAqÀzÀªÀjAzÀ ®WÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀªÀÅ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£ÀvÀt¹vÀÄ. EªÀgÀÄ ¸ÀıÁæªÀåªÁV ºÁrzÀ ¥ÀÄgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀ ‘vÁgÀPÀÌ ©A¢UÉ’ ºÁUÀÆ ZÀ£Àß«ÃgÀ PÀt«AiÀĪÀgÀ ‘«±Àé «£ÀÆvÀ£À «zÁåZÉÃvÀ£À’ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ »vÀªÁVvÉÛAzÀgÉ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÆ zÀ¤UÀÆr¹ D£ÀA¢¹zÀgÀÄ. vÀgÀĪÁAiÀÄ ²æêÁt ªÉÇPÀÌgÀuÉ CªÀjAzÀ ‘NAPÁgÀ’ PÀÆa¥ÀÄr £ÀÈvÀå ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀÅ GvÀÛªÀĪÁV ªÀÄÆr§A¢vÀÄ. UÀt¥Àw ¨sÀlÖ CªÀgÀÄ ªÀAzÀ£É C¦ð¹zÀgÀÄ. D£ÀAvÀgÀ rArªÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ¯ÉÆè§âgÁzÀ ²æà CuÁÚ¥ÀÄgï ²ªÀPÀĪÀiÁgï, F ªÀµÀðzÀ ¸ÀAaPÉAiÀÄ «±ÉõÀvÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀAaPÉUÀ½UÉ PÀªÀ£À, PÀxÉ, ¯ÉÃR£À, avÀæ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃjzÀgÀÄ. ¸ÀAaPÉUÀ¼À°è ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÁUÀÆ QjAiÀÄgÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÁV w½¹, ¥ÀwæPÉAiÀÄ AiÀıÀ¹ìUÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀºÀPÁgÀ CwªÀÄÄRå JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV ¥ÉæÃPÀëPÀgɯÁè PÁvÀgÀ¢AzÀ PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ ºÉƸÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄļÀî ‘C¥ÀƪÀð zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ’ «±ÉõÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ ±ÀÄgÀĪÁzÁUÀ J®èjUÀÆ vÀÄA¨Á GvÀÄìPÀvÉ. DgÀÄ zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ ªÉâPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÃjzÀÝgÀÄ - ªÀÄ°èUÉ, £ÉÊ¢¯É, ¸ÀA¦UÉ, ªÀÄAzÁgÀ, eÁf ºÁUÀÆ PÀªÀÄ® JA§ vÀAqÀUÀ¼ÁV vÁªÉµÀÄÖ ¸ÀªÀÄgÀ¸À¢A¢gÀĪÀgÉAzÀÄ ¥ÀæzÀ²ð¸À®Ä ¸ÀàzsÉðV½zÀgÀÄ. PÀ£ÀPÀ wgÀĪÀÄ¯É ªÀÄvÀÄÛ ±À©vÁ gÁeï CªÀgÀÄ F PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß §ºÀ¼À ZÀÄgÀÄPÁV ªÀÄvÀÄÛ gÀAd¤ÃAiÀĪÁV £ÀqɹPÉÆlÖzÀÄÝ ¥ÉæÃPÀëPÀjUÉ DºÁèzÀPÀgÀªÁVvÀÄÛ. £Á®ÄÌ ¸ÀÄvÀÄÛUÀ¼ÁzÀ ¥Àw-¥Àwß ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀªÀiÁ¯É, ¨É¯É H»¹ §ºÀĪÀiÁ£À UÉ°è, ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À ºÁUÀÆ ªÀÄÆPÁ©ü£ÀAiÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛUÀ¼ÀÄ MAzÀQÌAvÀ MAzÀÄ PÀÄvÀƺÀ®PÁjAiÀiÁVzÀݪÀÅ. ¥ÉæÃPÀëPÀjUÀÆ ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ CAPÀ UÀ½¸À®Ä CªÀPÁ±À«vÀÄÛ. PÉÆ£ÉAiÀÄ°è £ÉÊ¢¯É ºÁUÀÆ ¸ÀA¦UÉ vÀAqÀUÀ¼ÀÄ mÉÊ DVzÀݪÀÅ. mÉÊ ¨ÉæÃPÀgï ¥Àæ±ÉßAiÀÄ®Æè ªÀÄvÉÛ ¸ÀªÀĪÁzÁUÀ, qÁæ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¦UÉ vÀAqÀzÀ GµÁ PÉƯÉà ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¨sÀƵÀt ªÀÄÆ°Ì eÉÆÃr «eÉÃvÀgÁzÀgÀÄ. ¢éwÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÊ¢¯É vÀAqÀzÀ gÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¢Ã¥ÀPï CªÀgÀÄ UÀ½¹zÀgÀÄ. ¸Á°£À ªÉÆzÀ® PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ‘¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ¸ÀAPÁæAw’ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ªÀÄÆr§A¢vÀÄÛ. «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀĪÀjUÉ £ÀªÀÄä zsÀ£ÀåªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀĨsÁPÁAPÉëUÀ¼ÀÄ. ¥ÀÅl 2

r

rArªÀÄ


Photos: Gurudutt Ramammurthy

¸ÀAPÁæAw ºÀ§â DZÀgÀuÉAiÀÄ PÉ®ªÀÅ avÀæUÀ¼ÀÄ

d£ÀªÀj - ªÀiÁZïð 2013

¥ÀÅl 3


Photos: Gurudutt Ramammurthy

¸ÀAPÁæAw ºÀ§â DZÀgÀuÉAiÀÄ PÉ®ªÀÅ avÀæUÀ¼ÀÄ

¥ÀÅl 4

rArªÀÄ


«zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ PÀ¼ÉzÀ ¢Ã¥ÁªÀ½ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ QgÀĪÀgÀ¢ - £ÀA¢Ã±ï zsÀ£ÀAdAiÀÄ

«

zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ "¨É¼ÀUÀĪÀ ¢Ã¥À" ¢Ã¥ÁªÀ½/ PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß 2012£Éà E¸À« r¸ÉA§gï 1£Éà vÁjÃRÄ ±À¤ªÁgÀ ¸ÀAeÉ ¯ÉªÀiÁAmï zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß MAzÀÄ WÀAmÉ ªÀÄÄAZÉ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. 4 WÀAmÉUÉ ¥ÀÆeɬÄAzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄAzÀgÀªÁV C®APÀj¸À¯ÁVvÀÄÛ. ¥ÀÆeÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ wAr, PÁ¦ü, nà w£ÀÄßvÀÛ ¸ÀzÀ¸ÀågÉ®ègÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ «¤AiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀĪÀ iÁgÀÄ 5 WÀ AmÉUÉ ªÀÄ£É ÆÃgÀAd£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ±ÀÄgÀĪÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F PÁAiÀÄð PÀæªÀÄzÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀgÁV AiÀÄĪÀªÀÄPÀ̼ÀÄ CZÀÄÑPÀmÁÖV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀĪÀgÀÄ ²æà UÀuÉñÀ£À£ÀÄß ¸Àäj¸ÀÄvÀÛ "UÀt£ÁxÁAiÀÄ UÀuÁzsÀåPÁëAiÀÄ" JA§ ¥ÁæxÀð£À VÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĪÀÄzsÀÄgÀªÁV ºÁrzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¹jUÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ gÁ¶Öç ÃAiÀÄ VÃvÉUÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV ºÁrzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ £ÁqÀVÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁrzÀgÀÄ. CzsÀåPÀëgÁzÀ £ÀA¢Ã±ï zsÀ£ÀAdAiÀÄgÀªÀgÀÄ ¸ÁéUÀvÀ ¨sÁµÀt ªÀiÁr J®ègÀ£ÀÄß DºÁ餹zÀgÀÄ. ºÁUÀÆ 2012 £Éà E¸À«AiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è CzsÀåPÀëgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±ÀªÀiÁrPÉÆnÖzÀÝPÉÌ zsÀ£ÀåªÁzÀ C¦ð¹zÀgÀÄ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ "EAzÀÄ ¨Á¤UÉ®è ºÀ§â" JA§ ºÁrUÉ £ÀÈvÀå ZÉ£ÁßV ªÀÄÆr§AvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄmÁtÂUÀ½AzÀ MAzÀÄ "£ÀÈvÀå UÀÄZÀÒ” »¥ï ºÁ¥ï ±ÉÊ°AiÀÄ°è J®ègÀ ªÀÄ£ÀgÀAf¹vÀÄ. 40 ªÀµÀðUÀ½AzÀ «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆl £ÀqÉzÀÄ §AzÀ ºÁ¢AiÀÄ §UÉÎ »jAiÀÄgÁzÀ ±ÁgÀzÀ ¨ÉÊAiÀÄtÚgÀªÀgÀÄ J®èjUÀÄ aPÀÌzÁV ºÁUÀÆ ZÉÆPÀ̪ÁV w½¹zÀgÀÄ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ "PÀ£ÀßqÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ fêÀ£À¢" JA§ MAzÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀ UÁ£ÀzÀ®Äè ¸ÀºÀ ¨sÁUÀªÀ»¹ Q«UÉ EA¥ÁV¹zÀgÀÄ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ±ÁèWÀ£É "¤vÉÆåÃvÀìªÀ" £ÀÈvÀå ¤vÉÆåÃvÀìªÀ ºÁUÀÆ «±Àé«£ÀÆvÀ£À «zÁåZÉÃvÀ£À ºÁrUÉ UËgÀªÀ ¸À°è¹vÀÄ. F £ÀÈvÀåªÀ£ÀÄß Skype ªÀÄÆ®PÀ ²æêÀÄw AiÀĪÀÄÄ£Á ²æä¢üAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ PÀ° ¹zÀÝgÀÄ. "Q£ÀßgÀ PÀgÀÄ£ÁqÀÄ" £ÀÈvÀåzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ, PÀuÁðlPÀzÀ »jªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ±ÁèX¹zÀgÀÄ. ªÀÄPÀ̽UÁV gÀAUÉÆð ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁVvÀÄÛ. ªÀÄƪÀgÀÄ «eÉÃvÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 40 ªÀµÀðzÀ PÁtÂPÉAiÀiÁV J¯Áè ¸Àz¸ À Àå PÀÄlÄA§UÀ½UÉ §gÉAiÀÄĪÀ ¥É£ÀÄßUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ £Àqz É ÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹Û «vÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß F ªÀµÀðªÀÇ ¸ÀºÀ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ²æêÀÄw ªÁ¸ÀAw UËqÀ, ²æêÀÄw GµÁ PÉƯÉà, ¢. £ÁUÀªÀÄ£ÉÆúÀgï CªÀjUÉ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. "¸ÀAUÀªÀÄ" «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß qÁ. ¸ÀÄzsÁ gÁªï CªÀgÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqɬÄvÀÄ. ²æà dUÀ£Áßxï £ÁAiÀÄPï gÀªÀgÀÄ ¸À¨sÁzsÀåPÀëgÁV ªÀÄzsÀå¹ÜPÉ ªÀ»¹ AiÀıÀé¹AiÀiÁV £ÀqɹPÉÆlÖgÀÄ.

£ÉÆÃr, DUÀ¯É HlzÀ ¸ÀªÀÄAiÀĪÁV©qÉÆÃzÉÃ? UÀÄ¥ÀÛ ¨sÉÆÃd£Á UÀȺÀzÀ°è gÀ¸À¨sÉÆÃd£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ ªÀÄvÉÛ ¸ÀªÀiÁ gÀy

¸À¨sÁAUÀtPÉÌ DUÀ«Ä¹zÀgÀÄ.

2012£Éà E¸À«AiÀÄ ReÁAa ±ÀAPÀgï ºÉUÉØAiÀĪÀgÀÄ, PÁAiÀÄðzÀ²ð ¢Ã¥ÀPï ¥ÁnïïgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåPÀë £ÀA¢Ã±ï zsÀ£ÀAdAiÀÄgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ. ¨ÉʯÁ ¸À«ÄwAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ. «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ "¨É¼ÀUÀĪÀ ¢Ã¥À" ¢Ã¥ÁªÀ½/PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CAwªÀĪÁV ²PÁUÉÆ ªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ £ÀÈvÀåvÀAqÀUÀ½AzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ. DºÁé¤vÀ £ÀÈvÀåvÀAqÀUÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀå £ÁUÉñï gÀªÀgÀ "¨Á°ªÀÅqï jzÀªÀiïì" vÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ D±Á CrUÀ DZÁAiÀÄðgÀªÀgÀ "D±Á DZÁAiÀÄð ¥À¥sÁð«ÄðAUï Dmïìð" vÀAqÀzÀªÀgÀÄ EzÀgÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀgÀÄ. ¨sÁUÀå £ÁUÉñï gÀªÀgÀ ¨Á°ªÀÅqï jzÀªÀiïì vÀAqÀªÀÅ MAzÀÄ £ÀÈvÀåªÀ£ÀÄß §ºÀ¼À GvÁìºÀ¢AzÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ D±Á CrUÀgÀªÀgÀ vÀAqÀ PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ, ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CzsÁjvÀ £ÀÈvÀå UÀÄZÀÒªÀ£ÀÄß §ºÀ¼À ¸ÀÄAzÀgÀªÁV ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ §AvÀÄ. r ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉAiÀÄ£ÀÄß P˶Pï ¨sÀÆ¥ÉÃAzÀægÀªÀgÀÄ ªÀiÁr J®èjUÀÆ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß C¦ð¹zÀgÀÄ.

Upcoming VKK Events Yugadi – April, 20th Sahityotsava – May, 4th Picnic – July, 14th (Rain Date - July, 21st) Ganesha – September, 21st Deepavali – November, 9th d£ÀªÀj - ªÀiÁZïð 2013

¥ÀÅl 5


Photos: Neetha Dhananjaya

Youth Day Celebrations, December 2012

Photos: Ashok Kowdle

Deepavali Celebrations, December 2012

¥ÀÅl 6

rArªÀÄ


CzsÀåPÀëgÀ £ÀÄr ªÀÄvÀÄÛ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ J¯ÁèzÀgÀÄ EgÀÄ JAvÁzÀgÀÄ EgÀÄ JAzÉA¢UÀÆ ¤Ã PÀ£ÀßqÀªÁVgÀÄ! DwäÃAiÀÄ «zÁågÀtÂÚUÀgÉ, £ÀªÀĸÁÌgÀ! J®èjUÀÆ ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âzÀ ºÁ¢ðPÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ! ¤ÃªÉ®ègÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É «±Áé¸À«lÄÖ CzsÀåPÀë£À£ÁßV DAiÉÄÌ ªÀiÁr¢ÝÃj, EzÀPÁÌV £À£Àß ºÀÈvÀÆàªÀðPÀ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ! 2012 gÀ°è £ÀA¢Ã±ï zsÀ£ÀAdAiÀÄ CªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄÄ J¯Áè PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CvÀåAvÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqɹzÁÝgÉ, vÀAqÀPÉÌ £À£Àß C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. F ªÀµÀðzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqɸÀ®Ä ¤ªÉÄä®ègÀ ¸ÀºÁAiÀÄ, ¸ÀºÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ CvÀåªÀ±ÀåPÀ. F ªÀµÀð £ÁªÀÅ ºÀ®ªÁgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÉÝêÉ, vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ zÀAiÀÄ«lÄÖ J¯Áè PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ vÀ¥ÀàzÉ DUÀ«Ä¸À¨ÉÃPÀÄ. vÁªÀÅUÀ¼É®è PÀ£ÀßqÀPÀÆlzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁUÀĪÀÅzÀ®èzÉ EvÀgÀgÀ£ÀÆß PÀÆqÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÁßV ªÀiÁr¸ÀĪÀAvÉ PÉýPÉƼÀÄîvÉÛãÉ, ºÉaÑ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß £ÉÆÃAzÁ¬Ä¸À®Ä vÀªÀÄä ¸ÀºÁAiÀÄ CvÀåUÀvÀå. F ªÀµÀð ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÁæAiÉÆÃdPÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¨ÉA§°¸À®Ä ªÀÄÄAzÉ §A¢ zÁÝgÉ, vÁªÀÅUÀ¼É®è £ÀªÀÄä ¥ÁæAiÉÆÃdPÀgÀ£ÀÄß CzÉà jÃw ¨ÉA§°¸À®Ä PÉýPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. £ÁªÀÅ ºÉƸÀzÁV Humanitarian, Membership Outreach ªÀÄvÀÄÛ Sports Committee UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÉÝêÉ. ºÉƸÀ ¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä £ÀÆvÀ£À AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ vÀgÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. £ÁªÀÅ AiÀÄĪÀPÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄjUÁV ºÀ®ªÁgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«Ää PÉÆArzÉÝêÉ, D¸ÀPÀÛ AiÀÄĪÀPÀ, AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀÄ AiÀÄĪÀ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀ®Ä Youth Committee ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. ¤ªÀÄUÉ w½¢gÀĪÀAvÉ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âªÀ£ÀÄß «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ ¥sóɧÄæªÀj 2 gÀAzÀÄ DZÀj¹zɪÀÅ, ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ DUÀ«Ä¹ ªÀtðgÀAfvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr D£ÀA¢¹zÀgÀÄ. ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄÄzÁÝzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÁr, ««zsÀ ªÉõÀ ¨sÀƵÀtUÀ¼À£ÀÄß zsÀj¹ J®ègÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß UÉzÀÝgÀÄ! PÀ£ÀßqÀPÀÆlzÀ ªÀÄPÀ̼À £ÀÈvÀå, »jAiÀÄgÀ »vÀªÀZÀ£À ªÀÄvÀÄÛ Cwy PÀ¯Á«zÀjAzÀ £ÀqÉzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄ£À¸ÁgÉ £ÉÆÃr D£ÀA¢¹zÀgÀÄ. PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV £ÀqÉzÀ `C¥ÀƪÀð zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ' PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¸ÉÆUÀ¸ÁV ªÀÄÆr §AzÀÄ J®ègÀ£ÀÄß gÀAf¹vÀÄ. FUÁUÀ¯É M®A¦AiÀiÁqï DlUÀ¼ÀÄ ¨sÀgÀ¢AzÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ. »A¢£À ªÀµÀðzÀ DlUÀ¼À®èzÉ F ªÀµÀð ¨ÁåräAl£ï DlªÀ£ÄÀ ß PÀÆqÀ DAiÉÆÃf¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. M®A¦AiÀiÁqï DlUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA§gÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À «ªÀgÀUÀ½UÉ PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ CAvÀeÁð®ªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ §gÀĪÀ «ÄAZÀAZÉUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉ £ÉÆÃqÀÄwÛj. ¸ÀzÀ¸ÀågÉÃ, ¤ªÀÄä°è £À£Àß JgÀqÀÄ £ÀªÀÄæ ªÀÄ£À«UÀ¼ÀÄ. F ªÀµÀðzÀ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ RSVP ªÀiÁqÀ®Ä «ÄAZÀAZÉUÀ¼À°è (Email) ¤ªÀÄUÉ w½¸ÀÄvÉÛêÉ. vÀªÀÄä RSVP HlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÀºÁAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ, zÀAiÀÄ«lÄÖ vÀ¥ÀàzÉ RSVP ªÀiÁr. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV vÁªÀÅUÀ¼É®è J¯Áè PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ vÀ¥ÀàzÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DUÀ«Ä¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. EzÀjAzÀ £ÁªÀÅ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÀA¨sÀ ªÀiÁr, ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÄV¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀĪÁUÀÄvÀz Û É. F ªÀµÀðzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqɸÀ®Ä PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ªÀÄvÀÄÛ G¥À ¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ ±ÀæªÀÄ ¥ÀqÀÄwÛzÁÝgÉ, CªÀjUÉ®è £À£Àß ºÀÈvÀÆàªÀðPÀ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ. F ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀ vÀgÀ®Ä ±ÀæªÀÄ ¥ÀlÖ rArªÀÄ ¸À«ÄwAiÀĪÀjUÉ £À£Àß zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ. vÀªÀÄä£Éß®è AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ DZÀgÀuÉUÉ J¦æ¯ï 20gÀAzÀÄ ¨sÉÃnAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉ. ¤ªÀÄäªÀ, gÀªÉÄñï nÃPÁ

«PÉPÉ «zÀåªÀiÁ£À K£ï UÀÄgÀÄ? K£ÀÄ ºÉƸÀ qɪÀ®¥ï ªÉÄAlÄ? F ªÀµÀð PÀ£ÀßqÀ PÀÆlPÉÌ gÀªÉÄñÉà ¥Éæ¹qÉAlÄ ºÀ«Ää PÉÆArzÁÝgÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ºÀvÀÄÛ ºÀ¢£ÉAlÄ EgÀ° CªÀjUÉ £ÀªÉÄä®ègÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ £ÀÆgÉAlÄ! - ²æäªÁ¸À ¨sÀlÖ (avÀæ: CgÀÄuï ªÀÄÆwð) d£ÀªÀj - ªÀiÁZïð 2013

¥ÀÅl 7


NEW TEAM AT VIDYARANYA During our Deepavali & Kannada Rajyotsava program, held on December 1st, 2012, annual elections were conducted for VKK President position and to fill the Standing Committees. The elected individuals and the members of various committees for 2013 are listed below. EXECUTIVE COMMITTEE  Ramesh Teeka

President

 Shreesha Jayaseetharam

Vice President

 Ganapathi Bhat

Secretary

 Kaushik Bhupendra

Joint Secretary

 Manjunatha Kunigal

Treasurer

 Neetha Dhananjaya

Joint Treasurer

 Kanaka Tirumale

Cultural Committee

 Shabitha Raj

Cultural Committee

 Harish Rao

Food Committee

 Deepak Patil

Registration Committee

 Prakash Madadakere

Food Committee

 Aditya Deshpande

Youth Member

 Medha Rajashankar

Youth Member

STANDING COMMITTEES Election Committee   

Shankar Hegde Prasanna Murthy Sathya Sridhara

Internal Audit Committee   

Charitable Committeee    

Kajekar Ramachandra T.A. Sridhara Gurudutt Ramamurthy

Ravi Harsoor Rajendra Hugar Roopashree Gururaj Indira Reddy (Chair)

 Girish Ramamurthy  Vasanthi Gowda  Lakshmi Kunigal

SUB COMMITTEES Dasa Day Committee     

   

Suma Rajashankar (Chair) Anupama Mangalvedhe Asha Gurudutt A. V Satish Chandrika Gopal

   

Kanaka Tirumale Muralidhara Kaje Shabitha Raj Sumana Hegde

Shruti Kumar (Chair) Nirmala Mohan Suneela Harsoor Uma Rao

H. Kulle Gowda Vasanthi Gowda Vijaya Bhat

   

¥ÀÅl 8

Adithi Murthy Aditya Attavane Aditya Deshpande Amit Kowdle Anshu Indushekar Anuj Kambalyal Ashrit Shivaswamy

       

Chiranth Kishore Diva Harsoor Eshwar Kishore Hrishikesh Kulkarni Medha Rajashankar Meghana Mohan Nikhil Shiva Nisha Ramesh

      

Ravi Attavane Ravi Harsoor Sharada Byanna Usha Kolpe

Shreesha Jayaseetharam (Chair) Arun Rajashekhar Sudhakar Mattu Akarsh Jain Dindima Committee

 

Annapur Shivakumar Arun Murthy

Youth Committee       

   

Sports Committee

Sangama Committee   

Anil Deshpande Nalini Maiya Triveni Rao

B. Indusekar Deepak Bangalore Krishna Mohan Nandish Dhananjaya Radha Jagadeesh

Humanitarian Committee

Sahityotsava Committee   

    

Ishwar Varanasi K. Rajashankar Paneesh Rao Radha Rao

Cultural Committee    

Membership Outreach Committee

Prerana Jayanth Rajath D. Salegame Riya Harsoor Shreya Dhananjaya Tanmayi Kadamuddi Tanvi Kapatral Vaibhav Shastry

Email Notofications Website Management and Facebook Admin 

Ashok Kowdle

rArªÀÄ


D±ÀÄ PÀ«vÉ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ JzÉAiÀÄ®Æè M§â PÀ« ªÀÄ®VzÁÝ£É! AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ zÀȱÀå, MAzÀÄ WÀl£É, ªÀÄ£À PÀ®PÀĪÀ MAzÀÄ ¨sÁªÀ£É, CxÀªÁ MAzÀÄ ±À§Ý D PÀ«AiÀÄ£ÀÄß §rzÉ©â¸À§ºÀÄzÀÄ! ¤ªÉÆä¼ÀUÉ ªÀÄ®VgÀĪÀ PÀ«AiÀÄ£ÀÄß J©â¸ÀĪÀ GzÀAiÀÄgÁUÀªÁV §A¢zÉ F D±ÀÄ PÀ«vÉ CAPÀt. F ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÀÆa¸À¯ÁzÀ MAzÀÄ ¥ÀzÀ CxÀªÁ ¥ÀzÀUÀÄZÀÒªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ PÀ«vÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¤ªÀÄVzÉÆ DºÁé£À!

“¥ÀæPÀÈw: ¥ÀæPÉÆÃ¥À ~ ¥Àæ±ÁAvÀ” JA§ ¥ÀzÀUÀÄZÀÒPÉÌ ºÉÆAzÀĪÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃjzÉݪÀÅ. CzÀPÉÌ GvÀÛgÀªÁV §AzÀ PÀ«vÉUÀ½ªÀÅ.

¥ÀæPÀÈw- £ÁjAiÀiÁV, ªÀiÁjAiÀiÁV

¥ÀæPÀÈw? zÉëAiÀiÁV, PÁ½AiÀiÁV

¸ÀÆAiÀÄð£À ¨É¼ÀPÁV PÉÆÃgÉʸÀĪÀªÀ¼ÀÄ ZÀAzÀæ£À ¨É¼ÀPÁV N¯ÉʸÀĪÀªÀ¼ÀÄ ©Ã¸ÀĪÀ UÁ½AiÀÄ° vÀA¥ÁV §AzÀªÀ¼ÀÄ ¸ÀÄjAiÀÄĪÀ ªÀļÉAiÀÄ°è ºÀ¤AiÀiÁV eÁjzÀ¼ÀÄ aUÀÄj£À ºÀ¹gÀªÀ¼ÀÄ,MqÀ°£À G¹gÀªÀ¼ÀÄ J¯Éè®Æè EgÀĪÀªÀ¼ÀÄ, £À£ÉÆß¼ÀUÀÆ CªÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄĪÀ PÀgÀļÀªÀ¼ÀÄ ¸ÉÆÃfUÀªÀ vÉgÉzÀªÀ¼ÀÄ ªÀiÁAiÉÄAiÀÄÆ CªÀ¼ÉÃ, vÁ¬ÄAiÀÄÆ CªÀ¼ÉÃ

¥ÀæPÀÈw vÁAiÉÄ, ªÀA¢¥É£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¤£Àß C£ÉÃPÀ PÀÈw DPÀÈwUÀ½UÉ |

M°¢zÀÝ D £Áj ªÀÄĤzÁ¼ÀÄ KQAvÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÁ¯Éà «µÀªÁzÀ ¥Àj EAvÀÄ PÁ½AiÉÄà PÀÄt¢gÀ®Ä, ¨sÀÆ«ÄAiÉÄà ¨Á¬ÄâqÀ®Ä GPÉÌzÀÄÝ ¨sÉÆÃUÀðgÉzÀÄ ¨ÉÆ©âjAiÉÄ PÀqÀ®Ä ºÀÄZÉÑzÀÄÝ ªÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛ C¥ÀླྀÀĪÀ¼ÀÄ ¨ÉaÑ ©Ã½¸ÀÄvÁ PÀÄ¥ÀླྀÀĪÀ¼ÀÄ ¸ÀÄAlgÀ UÁ½AiÉÄ CªÀ¼À vÀÄAmÁl fêÀUÀ¼À DºÀÄw CªÀ½UÉÆAzÁl -£À½¤ ªÉÄÊAiÀÄ 

¤ÃgÀÄ? ¤ÃgÉ vÀtÚ£ÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ¸ÀtÚ£ÉAiÀÄ ¤ÃgÉ §AiÀĹ §½ ¨ÁgÉ ¸ÀéUÀð ¨ÉÃPÉ ¨ÁågÉ? vÉƼÉvÉƼÉzÀÄ PÀ¸ÀgÀ ºÀjzÀ°è ºÀ¹gÀÄ CªÀ½gÀ®Ä G¹gÀÄ M®ªÉà EªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ vÀtÚ£É ¸Àà±Àð §zÀÄQ£À° ºÀµÀð CªÀ£À PÉÆqÀÄUÉAiÉÄà EzÀÄ fêÀ £À¢UÉ DzÀ±Àð - C¤® zÉñÀ¥ÁAqÉ, ¥Áå®mÉÊ£ï

JgÀqÀÄ PÀtÄÚ ¸Á®zÁVzÉ ¤£Àß ¸ÉƧUÀ ¸À«AiÀÄ®Ä MAzÀÆ ¨ÉÃqÀªÁVzÉ ¤£Àß PÀÄgÀÆ¥À £ÉÆÃqÀ®Ä ¥Àæ±ÁAvÀ¼ÉµÉÆÖà CzÀgÀ ®PÀë ¥ÀlÄÖ ¥ÀæPÉÆæ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄÄzÀÄÝ ªÀzÀ£ÀPÉÃPÉ ¨ÉÃPÀÄ F ¹lÄÖ ¸ÉqÀªÀÅ ? ªÀµÀðªÉ®è ºÀµÀð PÉÆlÄÖ PÀët¢ ¤Ã£ÀÄ CzÀ£É QvÀÄÛ PÉƼÀÄîªÉ dUÀPÉ vÀA¥À¤ÃªÀ vÁ¬Ä ¤Ã£ÀÄ PÉÆqÀĪÉAiÉÄÃPÉ zÀArAiÀiÁV F QZÀÑ£ÀÄ? ¤£Àß ªÀÄÄzÀÄÝ ªÀzÀ£ÀPÉÃPÉ ¨ÉÃPÀÄ F ¹lÄÖ ¸ÉqÀªÀÅ? ¸ËªÀÄå gÀÆ¥À zsÀj¹ ¤Ã£ÀÄ zÉëAiÀiÁUÀÄªÉ zÀĵÀÖ £Á±ÀPÁV ¤Ã£ÀÄ PÁ½AiÀiÁUÀÄªÉ zÉêÀ zÁ£ÀªÀgÉÆqÀ£É ¤Ã£ÀÄ ¨ÉgÉAiÀÄÄªÉ ZÀgÁZÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è ¤Ã£ÀÄ £É®¸ÀÄªÉ £É®¹ ¤Ã£ÀÄ D¢¥ÀvÀå £ÀqɸÀÄªÉ EzÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ M¥ÀÄàªÉ, ªÉÄZÀÄÑªÉ DzÀgÀÆ ¤£Àß £ÁåAiÀĤÃw CjAiÀÄzÁVzÉ zÉëAiÀiÁV PÁ½AiÀiÁzÀ ¤£Àß £ÁåAiÀÄPÉÆ¥ÀÄàªÉ ¸ÀÄ£Á«ÄAiÀiÁV ¸ÁåArAiÀiÁV ZÀArAiÀiÁlªÁrzÉ £ÁåAiÀÄ§Ä¢Þ NrºÉÆìÄvÉ°èUÉ? EzÀgÀ CxÀð £À£ÀUÉ w½AiÀÄzÁVzÉ! EzÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ M¥Àà¯ÁgÉ, ªÉÄZÀѯÁgÉ vÁ¬ÄAiÉÄà ¹lÄÖ ¸ÉqÀªÀÅ ¤£Àß ªÀÄÄzÀÄÝ ªÉÆUÀPÉ MUÀÎzÁVzÉ! UÉÆvÀÄÛ £À£ÀUÉ, £Á£ÀÄ ¤£Àß ¸ÀȶÖAiÉÄAzÀÄ ¤£Àß zÀȶÖAiÀÄ°è £Á£ÀÄ, ¤Ã£ÀÄ VÃazÉÆAzÀÄ UÉgÉ UÉgÉAiÀÄÄ ¤£ÀßzÉAzÀ ªÉÄÃ¯É ¤Ã£ÀzÀ£ÀÄ C½¸À®Æ §¯Éè, G½¸À®Æ §¯Éè, ¨É¼À¸À®Æ §¯Éè JµÉÖ £Á£ÀÄ ¨É¼ÉzÀgÀÆ EµÉÖ ¤£Àß ¥Á°UÉ JAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ClÖºÁ¸À¢AzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ £ÀUÉAiÀÄÄ ¤£ÀßzÉAzÀÄ »UÀÄΪÉ! EgÀ° ºÁUÉ, ¤Ã£É £À£Àß ªÀiÁvÉAiÀÄ®èªÉÃ? - CuÁÚ¥ÀÄgï ²ªÀPÀĪÀiÁgï 



¥ÀÅl 10

rArªÀÄ


D±ÀÄ PÀ«vÉ (»A¢£À ¥ÀÅl¢AzÀ) ... ¥ÀæPÀÈw- ¥ÀæPÉÆÃ¥À, ¥Àæ±ÁAw

ªÀļÉ

¥ÀļÀQ¸ÀĪÀ vÀgÀAUÀzÀ C¯ÉAiÀÄ PÀqÀ®Ä C¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀÆUÀÄAiÀiÁå¯ÉAiÀiÁqÀĪÀ ºÀqÀUÀÄ §AiÀÄ®Ä vÀAUÁ½AiÀÄ CªÀÄ®Ä CªÀÄ°£À° §¼ÀPÀĪÀ ºÀ¹gÀ ¹jAiÀÄÄ ¤Ã®ªÀtð ªÀÄÄV®Ä ªÀÄÄV°£À ©¼ÀÄ¥ÀÄ vÁgÉUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄð®ªÁzÀ ªÀÄ£À¸ÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀÄ£À¹£À D±ÁPÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ EªÉ®è ¥Àæ±ÁAvÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ NAPÁgÀ £ÁzÀUÀ¼ÀÄ

UÀÄqÀÄ UÀÄqÀÄ JAzÀÄ UÀÄqÀÄUÀÄ ºÉªÉÄä ¬ÄAzÀ £ÀPÁÌUÀ «ÄtÄQ «ÄtÄQ «ÄAZÉÆAzÀÄ ºÁzÁUÀ, CUÀ¸À¢AzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢ PÀjªÉÆÃqÀUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ gÉÆAiÉÄåAzÀÄ ©gÀÄUÁ½ ©APÀzÀ° ºÉÆÃzÁUÀ PÀAzÀªÀÄäUÀ¼ÀÄ ¨ÉzÀj ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ PÀtÄäaÑzÁUÀ §AzÀ£ÉÆà ªÀļÉgÁAiÀÄ ¸ÀÄj ¸ÀÄjzÀÄ, dUÀªÀ£É¯Áè vÀt¹zÀ£ÉÆà £À° £À°zÀÄ .

¨sÉÆÃWÀðgÉAiÀÄĪÀ ªÀÄ¼É ¸ÀÄqÀĪÀ ¨ÉAQAiÀÄeÁé¯É ¸ÀÄAlgÀUÁ½AiÀÄ gÀA¥À ¨sÀƫĹý ¨ÁAiÉÄÛgÉAiÀÄĪÀ ¨sÀÆPÀA¥À PÀ®Ä²vÀ ªÀÄ£À¸ÀÄ PÉÆïÁºÀ® ªÀÄ£À¹£À zÉéõÁ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ EªÉ®è ¥ÀæPÉÆÃ¥À ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ D¨sÀðl ClÖºÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ £ÁtåzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÄRUÀ¼ÀAvÉ ªÀÄÄRzÀ JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÀAvÉ ¥Àæ±ÁAvÀvÉ ¥ÀæPÉÆÃ¥ÀvÉ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¥ÀæwgÀÆ¥À ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¢éªÀåQÛvÀé §®Ädn® -¤ÃvÀ zsÀ£ÀAdAiÀÄ  

¥ÀæPÀÈw PÀÄAZÀ £À°zÁrzÀgÉ D¢ÃvÀÄ DPÀÈw ¨sÀÆ«Ä £À°zÁrzÀgÉ DUÀĪÀÅzÀÄ IÄvÀĪÀiÁ£À IÄvÀĪÀiÁ£À £À°ªÀÅzÀÄ ZÀAZÀ®zÀ° vÉÆqÀÄvÀ §tÚ §tÚzÀ DPÀÈw £É£ÉßAiÀÄ £É£À¦®è £Á¼ÉAiÀÄ ¨sÀAiÀÄ«®è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ°è CgÀļÀĪÀ CzÉà ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¥ÀæPÀÈw DPÀÈw ¥ÀæPÀÈw PÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ fêÀ£ÀzÀ ¤Ãw EzÀ£Àß CjvÀªÀ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢®è AiÀiÁªÀÅzÉà ©üÃw §¤ß ¸ÉÃj ¸À«AiÉÆÃt ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ DPÀÈw ¤w£ï ¸ÀgÉÆÃqÉ 

qÁ. GµÁ PÉƯÉà, NPï §ÆæPï 

EªÀ¼É ¥ÀæPÀÈw ¸À馅 ¹Üw ®AiÀÄPÉ D¸ÀgÉ ¥ÀæPÀÈw ºÉtÚAvÉ EªÀ¼À ¥ÀæªÀÈw EªÀ½gÉ ±ÁAvÀ, ªÀÄ£É ªÀÄ£À J®è ¥Àæ±ÁAvÀ §j¹zÉAiÉÆà EªÀ½UÉ PÉÆÃ¥À, ¥ÀæPÉÆÃ¥À ªÀÄ£É ªÀÄ£À fêÀ£ÀªÉà «¨sÁæAvÀ ©nÖgÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉ EªÀ¼À D¸ÀgÉ Er fêÀ ¸ÀAPÀÄ®ªÉ EªÀ¼À PÉÊ ¸ÉgÉ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄ ZɮĪÀ M®ªÀ »rAiÀÄzÉ CqÀØ zÁj ¸ÀºÀ ¨Á¼Éé MAzÉà £ÀªÀÄVgÀĪÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ zÁj ¸ÁjºÀÄzÀÄ ªÉÃzÀ "F±ÁªÁ¸Àå«ÄzÀA ¸ÀªÀðA.. dUÀvï" ¨sÀÄf¸ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄzÀ£ÀÄ §AiÀĸÀzÉ Er dUÀvï ¤ªÀð»¸ÀÄ fêÀ£ÀªÀ ¸ÀAvÀÈ¥ÀÛ ¨sÁªÀzÀ° G½¹-¨É¼É¸ÀÄ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ (£Á½£Á ¦Ã½UÉUÉ); zsÀ£ÀåvÉAiÀÄÄ §zÀÄQ£À° - C¤® zÉñÀ¥ÁAqÉ, ¥Áå®mÉÊ£ï 

UÀÄAqÀ¥Àà£ÀªÀgÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ. . . ¥ÀæPÀÈw¬ÄA ¥ÉÆgÀVgÀĪÀ £ÀgÀ£ÁgÀÄ ¸ÀȶÖAiÀÄ°? ¸ÀéPÀÈw¬ÄAzÀªÀ£É£ÀĪÀÅzÀªÀ½gÀzÉÆrgÀzÀÄ ¸ÀÄPÀÈvÀªÉ¤¸ÀĪÀÅzÀªÀ¼À ¤ÃA ªÀ±ÀPÉ PÉƼÀĪÀ £ÀAiÀÄ «PÀÈwUÉqÉAiÀiÁUÀ¢gÉÆ - ªÀÄAPÀÄwªÀÄä || d£ÀªÀj - ªÀiÁZïð 2013

IÄvÀÄZÀPÀæ wgÀÄUÀĪÀÅzÀÄ, PÁ®£ÉzÉ ªÀÄgÀÄUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄtÂÚAzÀ ºÉƸÀ ºÀÄ®Äè ªÉƼÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ Qëw UÀ¨sÀðzsÀj¸ÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ fêÀ ¸ÀvÀvÀ PÀȶAiÉÆà ¥ÀæPÀÈw - ªÀÄAPÀÄwªÀÄä || ¥ÀÅl 11


D±ÀÄ PÀ«vÉ (»A¢£À ¥ÀÅl¢AzÀ) ... ¨Á ªÀļÉAiÉÄ

¥ÀæPÀÈw - AiÀiÁgÀ ¸Àw

¨Á ªÀļÉAiÉÄ .. ¨Á ªÀļÉAiÉÄ .. E¼ÉV½zÀÄ ¨Á .. || ¨Á ªÀļÉAiÉÄ ||

ºÀ¹gÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ UÀgÀw, zsÀgÀw M°zÀÄ §AzÁUÀ ¸ÀgÀ¸À-¸ÀÄgÀw ªÀÄĤ¹£À ªÀiË£À QÃgÀ®Ä, C¥À±ÀÈw N ¥ÀæPÀÈw, ¤Ã AiÀiÁgÀ ¸Àw?

¸À¸ÀåPÉÆÃnUÀ¼ÀÄ ¤£Àß PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄvÀ°ªÉ ¥Áæt PÉÆÃnUÀ¼É¯Áè ¤£Àß DUÀªÀÄ£ÀPÉ PÁAiÀÄÄwªÉ .. || ¨Á ªÀļÉAiÉÄ || ¤Ã® ¨Á£À° vÉîĪÀ ¨É½î - PÁªÉÆÃðqÀ ¤Ã£É ¸À¥ÀÛ ¸ÁUÀgÀzÀ°èºÀ d®gÁ² ¤Ã£Éà .. || ¨Á ªÀļÉAiÉÄ || ªÀiÁ£À¸À ¸ÀgÉÆêÀgÀzÀ ¥À«vÀæ d¯ÁªÀÄÈvÀªÀÅ ¤Ã£É zsÀÄæªÀ ¸ÁUÀgÀzÀ°ºÀ ªÀÄAdÄ »ªÀĪÀÅ ¤Ã£Éà .. || ¨Á ªÀļÉAiÉÄ ||

¥Áæt ¥ÀQë ªÀ£ÀPÁ£À£À, ¤£Àß PÀÈw ¦æÃw¬ÄAzÀ ¸Àf¹ºÉ ¥ÀÈyé, ¥ÀæUÀw ¹mÁÖzÀgÉ ¸ÀªÀw, zÀƪÁð¸À eÁw ¥ÀæPÉÆÃ¥ÀzÀ ¥ÀævÁ¥À ¥Àæ¼ÀAiÀÄ, eÁUÀÈw ZÀ½UÁ®zÀ »ªÀÄ¥ÁvÀ £ÀqÀÄV¹gÉ zsÀÈw ¨ÉùUÉAiÀÄ ©¹®Ä PÀgÀV¹zÉ ªÀÄAdĸÀäöÈw ªÀļÉUÁ®zÀ «ÄtPÀÄ «ÄAa£À PÁAw MAn ¹r®Ä ¨sÉâ¹zÉ ¤±Àê§Ý ±ÁAw

¯ÉÆÃPÀzÀ° ¸ÀAZÀj¥À §ºÀÄgÀƦ ¤Ã£É ««zsÀ PÁªÀÄ£ÉUÀ¼À fêÀ WÉÆõÀPÀ D¥ÀÛ¸ÀPÀ£É .. || ¨Á ªÀļÉAiÉÄ ||

AiÀÄÄUÀUÀ¼ÀÄ ¨É¼É¹ªÉ ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®, ¸ÀA¸ÀÌöÈw ¥Àæ¥ÀAZÀUÀ¼À ¥Àæ¸ÀÆw, ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ºÀtw ¥Àæ¥sóÀÄ®è ¥Àæ±ÁAvÀ ªÀzÀ£É, AiÀÄĪÀw N ¥ÀæPÀÈw, ¤Ã AiÀiÁgÀ ¸Àw?

¨Á E¼ÉUÉ .. F zsÀgÉUÉ zsÁgÁPÁgÀªÁV ¨Á .. || ¨Á ªÀļÉAiÉÄ ||

- gÁfêï PÀĪÀiÁgï

- £ÁUÀ¨sÀƵÀt ªÀÄÆ°Ì





¥ÀæPÀÈw

£ÀAUÉÆwÛgÉÆà ¥ÀæPÀÈw

ºÉtÄÚ ºÉÆ£ÀÄß ªÀÄtÄÚ JAzÀÄ ºÉtÂÚUÉÃPÉ QjÃlªÀÅ CªÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ fêÀ£À ©qÀÄUÀqÉ EgÀzÀ §AzsÀ£À ºÁUÉ MªÉÄä »ÃUÉ MªÉÄä ªÀÄ£ÀªÀÅ CxÀðªÁUÀzÀÄ JAzÀÄ £ÉÆAzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÀÄ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀ£ÀÄ

`jà ¥ÀæPÀÈw ªÉÄÃ¯É MAzï PÀªÀ£À §jèÉÃPÀAvÉ' CAzÀÄæ £ÀªÀÄä CªÀiÁäªÀÅöæ

¨ÉÆüÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ¸ÀªÀgÀÄvÁ ºÉýzÀgÀÄ £À¸ÀÄ£ÀUÀÄvÁ ºÉtÄÚ CAzÀgÉ ¥ÀæPÀÈw CªÀ¼Éà £ÀªÀÄä ºÀ¹gÀÄ G¹gÀÄ ¸ÀAvÀwUÁV ¦æÃw¬ÄAzÀ zsÀj¸ÀĪÀ¼ÀÄ §¹gÀÄ ºÉvÀÄÛ ºÉÆvÀÄÛ ¸ÁQ ¸À®» DUÀĪÀ¼ÀÄ fêÀzÀĹgÀÄ gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ C¥ÀླྀÀĪÀÅzÀÄ C¯ÉAiÀÄ ¸ÀºÀd ¥ÀæPÀÈw PÁqÀÄVZÀÄÑ ¥À¸Àj¹ DUÀĪÀÅzÀÄ ªÀ£À¹j «PÀÈw ZÀAqÀªÀiÁgÀÄvÀ ©Ã¹ PÀĹAiÀÄĪÀÅzÀÄ d£ÀfêÀ£À ¥ÀæPÉÆÃ¥À vÉÆÃgÀĪÀ ªÀiÁvÀæPÉ ¨sÀÄ«AiÀÄ zÀÆgÀÄ«AiÉÄãÀÄ? M¼ÀUÉ PÀÄ¢AiÀÄĪÀ CVßeÁé¯É vÁ¼ÀÄwºÀ¼ÀÄ zsÁjt ºÉÆgÀUÉ CvÁåZÁgÀ C£ÁZÁgÀ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwºÀ¼ÀÄ zsÀgÀt DzÀgÀÆ vÁgÀvÀªÀÄå ªÀiÁqÀzÉ ªÀ¸Àw ¤ÃqÀĪÀ ªÀ¸ÀÄAzsÀgÁ ¥Àæ±ÁAvÀªÁV ¸ÀÄvÀÄÛwºÀ¼ÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð£À ¸ÀÄvÀÛ ¤gÀAvÀgÀ C£ÀÄ¥ÀªÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÉÃqsÉ

`£ÀAUÉÆwÛgÉÆà ¥ÀæPÀÈw MAzÉÃ, ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ PÀgÉ £ÉÃZÀ¸ïð PÁ®Ä, MAzÉÆAzï ¸ÁjAiÀÄAvÀÆ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ PÀgÉ ¸Àé®à CeÉðAmÉÃ' CAzÉ `C¯Áè jÃ, ¥ÀæPÀÈw-¥Àæ±ÁAvÀ, ¥ÀæPÉÆÃ¥À CAvÀ ¸À¨ÉÓPÀÄÖ' CAzÀÄè `CzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ! £ÀªÀÄä ºÀ½îAiÀÄ°è ºÉÆ¼É zÀqÀzÀ°è ªÀÄgÀzÀ §ÄqÀzÀ°è ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ PÀgÉUÉ NUÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ ¹n£À°è mÁAiÉÄèmï E¯ÉÝ EgÉÆà PÀqÉ CeÉðAmÁzÉæ ¥ÀæPÉÆÃ¥À' CAzÉ ºÀuÉ ºÀuÉ ZÀaÑPÉÆAqÀ¼ÀÄ!!! - ¦.J¸ï.ªÉÄÊAiÀÄ 



¥ÀÅl 12

rArªÀÄ


¥ÀzÀ§AzsÀ . . . JqÀ¢AzÀ §®PÉÌ: 1 J®è zÉêÀjVAvÀ ªÉÆzÀ®Ä FvÀ¤UÉ ¥ÀÆeÉ (4) 3 ZÀåªÀ£À ¥Áæ±À wAzÀÄ G¥À£Áå¸À ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀg?É (4) 5 EªÀ½UÉ M¼Éîà §Ä¢ÞAiÉÄÃ? (3) 6 ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ ºÀÄqÀÄV wgÀÄVzÉÝÃPÉ? (3) 8 wgÀÄUÁl;¥ÀAiÀÄt (3) 9 wArAiÀÄ eÉÆvÉUÉ §AzÀzÄÀ Ý (3) 10 ªÀÄUÀß; vÀ°èãÀ (3) 12 ¢üÃgÀ£À ¸ÁºÀ¸À wgÀÄZÁVzÉ (3) 14 UÀÄgÀÄ«UÉ ²µÀå §Ä¢Þ PÀ°¹zÀ jÃw (4) 15 ºÀªÁªÀiÁ£ÀPÀÆÌ EzÀPÀÆÌ ¸ÀA§AzsÀ«zÉAiÉÄÃ? (4)

ªÉÄð¤AzÀ PɼÀUÉ:

gÀZÀ£É: ²æäªÁ¸À ¨sÀlÖ, §¥sóÀ¯ÉÆà UÉÆæêï F ¥ÀzÀ§AzsÀªÀ£ÀÄß §UɺÀj¹, ¸Àj GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÀ¼ÀÄ»¹. ªÀÄÄA¢£À ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ¸Àj GvÀÛgÀU¼ À À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸Àj GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪɪÀÅ. - ¸ÀA. (Email: dindima@VidyaranyaKannadaKuta.org)

1 aPÁUÉÆ PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ºÉ¸g À ÄÀ (4) 2 wgÀÄPÀ gÁwæ ªÀÄ®VzÁUÀ PÀAqÀzÀÄÝ (3) 3 PÀÈw gÀa¸À®Ä ¤¸ÀUÀð ¨ÉÃPÉ? (3) 4 MA§vÀÄÛ wAUÀ¼ÀÄ (4) 7 Q«UÉÆqÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄÄzÁÝV ºÉýzÀg?É (3) 8 F ºÉ¸Àj£À MAzÀÄ ªÀĺÁ¸ÁUÀgÀ«zÉAiÉÄÃ? (3) 9 ¸À¥ÛÀVj ªÁ¸À £É¯É¹gÀĪÀ ¥Àæ¹zÀÞ AiÀiÁvÁæ ¸ÀܼÀ (4) 11 £ÀAiÀĪÁV dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀªÀ£ÁgÀÄ? (4) 12 ¥ÀvÀæ §gÉAiÀÄÄwgÀĪÀ F ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ºÉ¸ÀgÉägÀ§ºÀÄzÀÄ? (3) 13 DªÉñÀ; vÁ¥À (3)

VKK BYLAWS COMMITTEE REPORT At the annual General Body Meeting on December 1, 2012, the Bylaws Committee presented five proposals to enhance the VKK Constitution and Bylaws. All five proposals were approved by General Body. Updated Constitution and Bylaws document now available on the VKK Website includes the following amendments: Composition, Election Procedure and Roles & Responsibilities of the Advisory Board.  Electing the VKK President one year ahead (called President-Elect) replacing the current practice of electing the President for the year immediately following the election. President-Elect will be an exofficio member of the Executive Committee for one year before taking over the President’s position.  Clarification and enhancement to the roles and responsibilities of the Treasurer, Charitable Fund Committee, and Internal Audit Committee.  Requiring the Executive Committee to take into consideration any guidelines approved by the General Body before increasing the annual membership dues. Members may also recall that during 2011, General Body approved ten proposals presented by the Bylaws committee. These proposals mostly enhanced the logistics of VKK operations including having a physical address as the principal place of the organization. 

r

¥ÀÅl 14

rArªÀÄ


»ªÀÄ¥ÁvÀ AiÀÄ®ºÀAPÀzÀ ±ÁgÀzÁ ¨ÉÊAiÀÄtÚ, µÁåA§Uïð, E°£ÁAiÀiï æªÀj wAUÀ¼À JgÀqÉßà vÁjÃRÄ Groundhog ¥Àæ w¥ÁætªÀµÂ ÀðUÀĺɥs/ɧ©®¢AzÀ DZÉ §AzÁUÀ ªÉÆÃqÀ DªÀj¹zÉæ

vÀ£Àß £ÉgÀ¼À£Àß £ÉÆÃqÉÆâ®èªÁ¢æAzÀ Spring season DgÀÄ ªÁgÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉÃ£É ±ÀÄgÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀ DUÀÄvÉÛ. MAzï ªÉÃ¼É CªÀvÀÄÛ ©¹°zÉæ, CzÀÄ vÀ£Àß £ÉgÀ¼À£Àß £ÉÆÃrzï vÀPÀët ©®zÀ M¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUï©qÉÆâæAzÀ Winter Season ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄvÉÛ C£ÉÆßÃzÀÄ E°è£À d£ÀgÀ C£Á¢PÁ®zÀ ªÀÄÆqsÀ £ÀA©PÉ/ºÉýPÉ. F ªÀµÀð ¥sɧæªÀj wAUÀ¼ÀÄ JgÀqÀ£Éà vÁjÃPÀÄ ªÉÆÃqÀ ªÀÄĸÀÄQ¢æAzÀ D ¥Áæt vÀ£Àß £ÉgÀ¼À£Àß £ÉÆÃqï°®è, Spring Season §AzÉà ©qÀÄvÉÛ CAvÀ n. «. £À°è ºÉýzÀÝ£Àß PÉý `¸ÀzsÀå, F «Algï PÁl ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛ®è', CAvÀ £Á£ÀÄ vÀÄA¨Á RIJ ¥ÀmÉÖ. DzÀgÉ D ºÉýPÉUÉ wgÀĽ®è C£ÉÆßà vÀgÀ ªÀiÁZïð 20£Éà vÁjÃRÄ Spring Season ±ÀÄgÀÄ DUÉÆÃPï ªÀÄÄAZÉ ¨É½UÉÎ ºÉÆvÀÄÛ Temperature 10-15 rVæ EzÀÆæ £ÀªÀÄä «Ar ¹n£À°è «Aqïa¯ï ¥sÁåPïlgï¤AzÀ ¹AUÀ¯ï rfmïUÉ E½vÀ, ªÀÄzsÁåºÀß 30-35 rVæ EzÀÆæ vÀAUÁ½AiÀÄ ºÉÆqÉvÀ, gÁwæ ºÉÆvÀÄÛ ¸À¨ï fûÃgÉÆ rVæAiÀÄ PÉÆgÉvÀ, ¸ÉÆßà PÁlPÀÌAvÀÆ «ÄwãÉà E°ð®è.

ºÉÆgÀmÉ. 1905 Lunt Avenue, Elk Grove ¤AzÀ D ªÉmï ¸ÉÆßãÀ°è PÁgÀ£Àß UÀÄqÀÄV¹PÉÆAqÀÄ Higgins Road £À°ègÉÆà Woodfield Road Intersection ºÀvÀæ ¸ÀAeÉ LzÀÄ UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ £À£ï PÁj£À mÉÊgÀÄ ¸ÉÆßãÀ°è ¹QÌ ºÁPÉÆÌAqÀÄ

Groundhog PÀxÉ ¸ÀļÀÄî CAvÀ ¥ÀÆæªï ªÀiÁqÉÆÃPÉ Spring

±ÀÄgÀÄ DV MAzï ªÁgÀ DzÉäÃ®Æ GvÀÛgÀ zsÀÄæªÀ¢A ªÀÄzsÀå zsÀÄæªÀPÉ (Midwest), ªÀÄzsÀå zsÀÄæªÀ¢A ¥ÀƪÀð zsÀÄæªÀPÉ ZÀÄA§PÀ ©gÀÄUÁ½ ©Ã¹zÉÝà C¯ÉÝ »ªÀÄgÁAiÀÄ£À ClÖºÁ¸ÀPÉÌ ¹®ÄQzÀ PÁgÀÄUÀ¼É®è ¸ÉÆßãÀ°è ºÀÆvÀÄ ºÉÆÃV PÉ®ªÀgÀÄ d£À¸ÀºÁAiÀÄ §gÉÆêÀUÀÆð ZÀ½£À°è PÁAiÀiï¨ÉÃPÁAiÀÄÄÛ CAvÀ UÉÆvÁÛzÁUÀ ªÀÄƪÀvÁÛgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ 1978gÀ°è §AzÀ aPÁUÉÆÃzÀ Snowstorm PÀuïªÀÄÄAzÉ ¸ÀĽzÀÄ £À£ÀߣÀß UÀvÀPÁ®PÉÌ PÉÆAqÉƬÄÝvÀÄÛ. 1972£Éà E¹é PÉÆ£ÉãÀ°è £Á£ÀÄ ¨Á¸ÀÖ£ï£À°è qÉæöÊ«AUï PÀ°wzÀÆæ PÉ®ì ªÀiÁqÁÛ EgÀ°¯ïªÁzÀÝjAzÀ ¸ÉÆßãÀ°è PÁgÀ£Àß Nqï¸Éà E°ð®è. 1973 £Éà E¹é PÉÆ£ÉãÀ°è aPÁUÉÆÃUÉ ªÀÄÆªï ªÀiÁr 1977gÀ°è PÉ®ìPï ¸ÉÃPÉÆðAqï ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼À¯Éèà »ªÀÄ¥ÁvÀzÀ WÉÆÃgÀ C£ÀĨsÀªÀ £À£ÀUÁVvÀÄÛ. n. «. £À°è £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉÃ£É ±ÀÄPÀæªÁgÀ Snowstorm §gÀÄvÉÛ CAvÀ ºÉüÁÛ EzÀÆæ £Á£ÀÄ CzÀ£Àß ¹ÃjAiÀĸï DV vÀUÉÆAr°ð®è. ¥Àæw ¢£Àzï ºÀAUÉ CªÀvÀÆÛ £Á£ÀÄ PÉ®ìPï ºÉÆÃVzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÉßgÀqÀƪÀgÉ UÀAmÉUÉ EAlgïPÁªÀiï£À°è

‘Because of the severe snow storm prediction, we are closing the office. All of you can go home', CAvÀ

qÀAUÀÆgÀ ºÉÆqÉzÀÄæ. CµïÖ ºÉÆwÛUÁUÉèà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ EAZÀÄ ¸ÉÆßà §AzÀÄ gÉÆÃqÉ®è ©½ÃªÀÄAiÀÄ DVgÉÆÃzÀ£Àß £ÉÆÃqÉÆÃPÉ £ÀªÀiï D¦üøï£À°è QlQãÉà EzÉæ vÁ£É. D ©gÀÄUÁ½Ã£À°è £ÀqÀÄUÀÄvÁÛ PÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀÆwzÀÝ ¸ÉÆßà QèÃ£ï ªÀiÁr ªÀÄzsÁåºÀß MAzÀÄ UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£É PÀqÉ d£ÀªÀj - ªÀiÁZïð 2013

ªÀÄÄAzÀPÀÆÌ ºÉÆÃUÁÛ E®è, »AzÀPÀÆÌ ºÉÆÃUÁÛ E®è CAvÀ JAf£ï D¥sï ªÀiÁqÉÝ. `CAiÉÆåà zÉêÉæÃ, K£À¥Áà ªÀiÁqÉÆâÃUÀ' CAvÀ ¨sÀAiÀÄ §AzÀÄ D ZÀ½Ã£À®Æè ¨ÉªÉjzÀAUï DV d®¨ÁzsÉ PÁqÉÆÃPÉ DgÀA¨sÀ DAiÀÄÄÛ. `C¯Éèà ¥ÀPïzÀ°èzÀÝ ªÉÆÃmɯïUÉ ºÉÆÃV d®¨ÁzsÉ ªÀÄÄV¸ÉÆÌAqÀÄ §gÉÆÃt' CAvÀ PÁjAzÀ E½zÀÄ £Á®ÄÌ ºÉeÉÓ EqÉÆà CµÀÖgÀ°è ¹ÃgÉ GmÉÆÌArzÀÝ £À£ÀߣÀß £ÉÆÃrzÀ PÀÆqÉèà ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÉÆèà ¨ÉÃqÉÆéà CAvÀ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ°¸ÁÛ EzÀÝ PÁgÉÆAzÀÄ £À£ï ¥ÀPÀÌzÀ°è §Azï ¤AvïPÉÆAvÀÄ. D PÁj£À qÉæöʪÀgÀÄ QlQãÀ vÉUÉzÀÄ I have a few Indian friends at

work and I see your car is stuck in the snow. You can't spend the night here in the car alone. If you can tell me where you live, I can take you home", CAzÀ. `FvÀ

¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÉÆÃPÉãÉÆà vÀAiÀiÁgÁVzÁÝ£É, ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzï ºÉAUÀÄì PÀÆwzÁݼÉ. F zÉñÀÝ°è M¨ï UÀAqÀ¹£À eÉÆvÉ MAzÀÄ ºÉAUÀÄì PÁgÀß°è PÀÆwzÉæ CzÀÄ UÀAqÀ-ºÉArÛãÉà DUÉâÃPÁV®è. CªÀÅöî CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVãÉÆà CxÀé UÀ¯ïð ¥sÉæAqÉÆà DV¨ÉÆÃðzÀÄ. ¥Á¥À M¼Éî GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£ÉÎ gÉÊqï PÉÆqÉÆÃPÉ EªÀÅöß vÀAiÀiÁgÁVzÁÝ£É, DzÉæ F ªÀÄ£ÀĵÀå£Àß ºÉAUï £ÀA¨ÉÆÃzÀÄ' C¤ß¸ÀÄÛ. (ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄlzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ) ¥ÀÅl 15


(»A¢£À ¥ÀÄl¢AzÀ...) `ªÀÄ£ÉÃUï PÀPÉÆðAqï ºÉÆÃVÛä CAvÀ ªÀÄzsÉå J¯ÁèzÀÆæ ¤°ì PÀvï£À°è, PÉÊ£À°è EgÉÆà MqÀªÉUÀ¼À£Àß QvÉÆÌAqÀÄ PÀvï »¸ÀÄQzÉæ K£ï ªÀiÁrÛÃAiÀÄ' CAvÀ M¼À ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÉýzÉæ, `EªÀ£ï eÉÆvÉ ºÉÆÃUÉÝà EzÉæ F ZÀ½Ã£À°è Freeze DV ¸ÀvÉÛà ºÉÆÃVÛÃAiÀÄ' CAvÀ ºÉÆgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÉüÁÛ EvÀÄÛ. «¢ü E¯ÉÝ "I live at Brockton Court North in Hanover Park", CAzÉ. CªÀÅöß "Good,

we live in Streamwood and I will drop you off on my way home”, CAvÀ ºÉüÁÝUÀ ºÉzÀjPÉÆAqÉà PÁgÀß°è PÀÆvÉ.

£ÁªÀÅ Barrington Road gÉÆÃqï ºÀvÀæ §AzÁUÀ £ÀªÀiï ªÀÄ£É PÀqÉ ºÉÆÃUÉÆà zÁj ªÀÄÄaÑ ©nÖ¢æAzÀ "I can't take you

home because of the road closing. You have to come to our house and stay with us. I will drop you off in the morning", CAzÀ. ªÀÄzsÁåºÁߣÉà ¸ÀÆÌ®ÄUÀ¼É¯Áè ªÀÄÄaÑ©nÖ¢æAzÀ

ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ «zÁå ±ÀAPÀgï, MA¨sÀvÀÄÛ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ¯Á ªÀÄ£ÉUÉ §Azï©nÖzÄÀ æ. `ªÀÄPÀ̽¨Éæà ªÀÄ£ÉðzÁÝgÉ, E£ÀÆß EªÀÅöæ ªÀÄ£ÉÃUï ºÉÆÃVzÁÝgÉÆÃ, E¯ÉÆéà UÉÆwÛ®è. MAzï ªÉÃ¼É EªÀÇæ ¸ÉÆßãÀ°è ¸ÀÖPï DzÉæ UÀw K£ÀÄ' CAvÀ MAzï AiÉÆÃZÉß DzÉæ `gÁwæ K¼ÀÄ UÀAmÉ DzÀÆæ ªÀÄ«Ää ªÀÄ£ÉUï §A¢ ®é¯Áè' CAvÀ ªÀÄQî§Ææ UÁ§j ¥ÀqÁÛgÉãÉÆà CAvÀ E£ÉÆßAzï AiÉÆÃZÉß DAiÀÄÄÛ. FV£À vÀgÀ CzÀÄ ¸É¯ï ¥sÉÆãï AiÀÄÄUÀ C®é¯Áè £Á£ÀÄ UÀAqÀ£Àß, ªÀÄPÀî£Àß, ªÀÄPÀÄî £ÀªÀÄä£Àß PÁAmÁåPïÖ ªÀiÁqÉÆÃPÉ. £ÁªÀÅ Streamwood £À°è CªÀæ ªÀÄ£É vÀ®Ä¦zÁUÀ CfÓ M§Äæ ¨ÁV®Ä vÉUÉ¢¢æAzÀ £À£ï ¨sÀAiÀÄ ¸Àé®à PÀqÉä DAiÀÄÄÛ. CªÀæ ¥À«ÄðµÀ£ï vÀUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr "«zÁå, MAzÀÄ zÉÆqÀØ ²Ãmï ¥ÉÃ¥Àgï ªÉÄÃ¯É ªÀiÁPÀðgï£À°è £Á£ÀÄ FUÀ PÉÆqÉÆà ¥sÉÆÃ£ï £ÀA§gï eÉÆvÉUÉ ‘Dad, we are safe at our neighbor's house. Please call us as soon as you get home’, CAvÀ §gÉzÀÄ qÉʤAUï mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É EqÀÄ.

£Á£ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉëæUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ºÉýÛä. ¤Ã«§Ææ FUÉèà CªÀæ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVæ", CAvÀ ºÉüÉÝ. CªÀæ ªÀÄ£ÉãÀ°è £À£ÀߣÀß Hl ªÀiÁqÉÆÃPÉ PÀgïzÁUÀ `£À£ÉÎ ºÀ¹«®è, Hl ¨ÉÃqÀ' CAzÀÆæ §®ªÀAvÀ ªÀiÁr Baked Fish eÉÆvÉ ¨ÉìĹzÀ vÀgÀPÁj PÉÆlÄæ. ªÉÆzÀ°¤AzÁ£ÀÆ £À£ÉÎ Fish ªÁ¸Éß PÀAqÉæ DUÁÛ E°ð®è CAvÀ £Á£ÀÄ CzÀ£Àß ªÀÄ£Éð ªÀiÁqÁÛ£Éà E°ð®è. ‘Beggars can't be choosers’ C¯Áé. vÀgÀPÁj wAzÀÄ ªÀÄÄV¹zï ªÉÄÃ¯É PÀuï ªÀÄÄZïPÉÆAqÀÄ ¦ü±ï ZÀÆgÀÄUÀ¼À£Àß UÀļÀÄPï, UÀļÀÄPï CAvÀ £ÀÄAUï©mÉÖ. C«æUÉ E§Äæ ªÀÄPÀ̽¢æAzÀ ªÀÄPÀ̼À ¨Éqï gÀÆA£À°è £À£ÀߣÀß ªÀÄ®UÉÆÃPÉ PÀ½¹zÀÄæ. £À£ÀߪÀÅöæ Des Plaines£À°è PÉ®ì ªÀiÁqÁÛ E¢Ý¢æAzÀ C°èAzÀ µÁåA§Uïð£À ªÁ¯ï£Àmï ¯ÉÃ£ï ºÀvÀæ §AzÁUÀ CªÀæ PÁgÀÆ ¸ÉÆßãÀ°è ºÀÆvÀÄ ºÉÆÃV¢æAzÀ ¸ÀAzÀÄ UÉÆA¢£À°è £ÀqÉÆÌAqÀÄ gÁwæ MA¨sÀvï UÀAmÉUÉ ªÀÄ£É vÀ®Ä¦zÀæAvÉ. ¥ÀPÀÌzï ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄPÀ̼À£Àß PÀPÉÆðAqï §AzÉäÃ¯É CªÀÅöæ £À£ÉÎ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄæ. `¸ÀzsÀå, ªÀÄ£ÉÃ-£À°è ªÀÄPÀÄî CªÀæ C¥Àà£ï eÉÆvÉ ¸ÉÃ¥sï DV EzÁÝgÀ®è' CAvÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À DAiÀÄÄÛ. ¥ÀÅl 16

`¨É½UÉÎ £À£ÀߪÀÅöæ E°èAzÀ £À£ÀߣÀß ªÀÄ£ÉÃUï PÀPÉÆðAqÀÄ ºÉÆÃUÁÛgÉ' CAzïPÉÆArzÀÝ £À£ÉÎ £ÀªÀÄä JgÀqÀÄ PÁgÀÄUÀ¼ÀÆ gÉÆÃqï£À°è ¹QÌ ºÁPÉÆÌAr¢æAzÀ ¸ÁzsÀå DUï°®è. `CAiÉÆåÃ, ¥ÀÄ£ÀB F ªÀÄ£É MqÉAiÀĤUÉ vÉÆAzÉæ PÉÆqï¨ÉÃPÀ¯Áè' CAvÀ ¨ÉÃeÁgÁV ¨Éqï ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®PÉÆÌAqÀÄ gÉ¥Éà ªÉÄÃ¯É gÉ¥Éà ºÁQ ¨sÀzÀæªÁV PÀuï ªÀÄÄZïPÉÆAqÀÄ ¤zÉÝ ªÀiÁqÉÆÃPï JµïÖ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÆæ ¤zÁæ zÉëÃzÀÄ ¸ÀĽªÉà E®è. `¨ÉÃUÀ ¨É¼ÀPÁzÉæ ¸ÁPÀ¥Áà' CAvÀ ¤«ÄµÀUÀ¼À£Éßt¸ÁÛ GgÀĽPÉÆArzÁÝUÀ CrUÉ ªÀÄ£ÉãÀ°è ¸Àé®à ¸ÀzÀÄÝ PÉýìzÀ PÀÆqÉèà JzÀÄÝ ¨Áåvï gÀÆA£À°è ªÀÄÄR vÉƼÉÆÌAqÀÄ gÀÆ«ÄAzÀ DZÉ §AzÉ. CfÓ, UÀAqÀ, ºÉArÛ MnÖUÉ PÀÆvÉÆÌAqÀÄ C¯Éèà PÁ¦ü PÀÄrÃvÁ EzÁÝUÀ £À£ÀߪÀæ PÁgÀÆ ¸ÉÆßãÀ°è ºÀÆvÀÄ ºÉÆÃVgÉÆà «µÀAiÀiÁ£À D«æUÉ w½¸ÉÝ. CzÀPÉÌ DvÀ "Don't worry, I will take you home", CAvÀ ºÉý UÀgÁeï£À°è PÁgï ¸ÁÖmïð ªÀiÁqÁÝUÀ D ZÀ½ÃUÉ ¨Áålj qË£ï DV CzÀÄ ¸ÁÖmïð DUï°¯ïªÀAvÉ. "I will call the cab for you to go home CAvÀ DvÀ ºÉüÁÝUÀ, £Á£ÀÄ "There is no need to call the cab. I will call my husband and he can come with my neighbor to pick me up", CAzï©lÄÖ "I don't have the right words to express my gratitude, but I want to thank you for your help from bottom of my Heart”, CAvÀ ºÉý ªÀÄ£ÉUÉ

¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÁÝUÀ £À£ÀߪÀÅöæ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀiÁvÀ£À eÉÆvÉ §AzÀÄ £À£ÀߣÀß PÀPÉÆðAqï ºÉÆÃzÀÄæ. ºÉÆÃUÉÆêÁUÀ zÁjãÀ°è £À£ÀªÀæ PÁgÀ£Àß ¦Pï C¥ï ªÀiÁqÉÆÌAqÉäÃ¯É £ÀªÀÄä £Éçgï£À ªÀÄ£ÉÃUÉ PÀ½¸ï©lÄÖ »VΣïì gÉÆÃqï£À°ègÉÆà £À£ï PÁgÀ£Àß ¦Pï C¥ï ªÀiÁqÉÆÃt CAvÀ ªÁ¯ï£Àmï ¯ÉãïUÉ ºÉÆÃzÉæ C°è £ÀªÀiï PÁgÉà E®è. ¸ÉÆßà ¨ÉÆèà ªÀiÁqÉÆÃPÉ CAvÀ Village Hall Department of Transportation£ÀªÀÅöæ »A¢£À ¢£À ¤Avï ºÉÆÃVzÀÝ J¯Áè PÁgÀÄUÀ¼À£Àß mÉÆà ªÀiÁqï ©nÖzÀÄæ. DUÀ DvÀ£À eÉÆvÉ C°èUï ºÉÆÃV, MAzÉÆAzï PÁgïUÉ ºÀvï-ºÀvï qÁ®gï ¸ÀÄAPÀ PÀnÖ PÁgÀÄUÀ¼À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÁAiÀÄÄÛ. ªÀÄ£ÉUÉ §AzÉæ §jà 15-20” ¸ÉÆßà ©¢ÝzÀÆæ UÁ½UÉ ºÁj §AzÀ ¸ÉÆßà M¼Éî UÀÄqÀØzÀµÀÄÖ JvÀÛgÀ DUï©lÄÖ £ÀªÀiï UÀgÁeï qÉÆÃgï PÁt¸ÁÛ£Éà E°ð®è. £À£ï fêÀ G½¹zÀ DvÀ PÉÆjAiÀÄ£ÉÆßÃ, ZÉʤøÉÆÃ, eÁ¥À¤Ã¸ÉÆà CAvÀ £À£ÉÎ UÉÆwÛgï° ®èªÁzÀÆæ `D ¥sÁå«Ä°£À MAzï ¢ªÀì gɸÉÆÖÃgÉAmïUÉ HlPÉÌ PÀPÉÆðAqï ºÉÆÃUÉÆÃt' CAvÀ £À£Àß«æUÉ ºÉýzÉæ CzÀPÉÌ C«æAzÀ GvÀÛgÁ£Éà E®è. ºÉÃUÁzÀÆæ ªÀiÁr £À£ï PÀÈvÀdÕvÉãÀ ªÀåPÀÛ ¥Àr¸ï¨ÉÃPÀÄ CAvÀ £À£Àß«æUÉ UÉÆwÛ®èzÀ ºÀAUÉ CªÀæ ªÀÄQîV©æUÀÆ Expensive Toys PÉÆAqÉÆÌAqÀÄ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ CªÀæ ªÀÄQîUÉ PÀ½¸ïPÉÆmÉÖ. CªÀgÀ G¥ÀPÁgÀPÉÌ ¨É¯É PÀmÉÆÖÃPÉ ¸ÁzsÀå DUÉÝà EzÀÆæ, £Á£ÀÄ PÀ½¹PÉÆlÖ DlzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀÈt ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀÆæ CzÀÄ £À£ï ªÀÄ£À¹ìUÉãÉÆà MAzï vÀgÀ £ÉªÀÄä¢ ¹QÌvÀÄÛ! r

rArªÀÄ


PHOTO FEATURE: ¥ÀæPÀÈw: ¥ÀæPÉÆÃ¥À ~ ¥Àæ±ÁAvÀ

PICTURE BY GOPAL NADKARNI SNOW LADEN WALKWAY

PICTURE BY DEEPAK PATIL A SERENE SUNSET

d£ÀªÀj - ªÀiÁZïð 2013

PICTURE BY GOPAL NADKARNI

WOODEN BOX - CREATED BY PYROGRAPHIC TECHNIQUES

PICTURE BY DEEPAK PATIL SNOW LADEN MOUNTAIN

¥ÀÅl 17


AWARDS AND ACHIEVEMENTS Kishore Channabasavaiah, a Distinguished Engineer in the area of Smarter Planet Advanced Analytics Solutions at IBM, International Business Machines was recently named as IBM’s Master Inventor for a term of three years. The role of a Master Inventor is both an honor and an important responsibility reserved for IBM's leading inventors. The talents, insights, and contributions of these inventors are not only exemplary, but are critical for IBM's continued leadership and growth in Intellectual Property (IP). Kishore’s contributions include mentoring aspiring inventors, participating in the IP creation process, working with IP Law on the development and maintenance of IBM's IP portfolio, and being involved in other activities that contribute to the overall IP process. IBM Master Inventor Award   Winner 

The designation as a Master Inventor is a recognition of his hard work, dedication, and significant technical accomplishments. We would like to wish Mr. Channabasavaiah congratulations and future success!!

”I never did anything by accident, nor did any of my inventions come by accident. They came by work” – Thomas A. Edison

Fighting the Reflection? It was the final round of the Boys 13-17 Advanced Sparring Section of the Illinois Shotokan Karate Club tournament held on Sunday, February 10, 2013. All the participants had fought hard, but only two remained in the battle for the first place trophy. The judge looked up to see who the final two were and blinked in surprise. It seemed to be two of the same person! Was he seeing things? Nope, the judge was perfectly sane. The combatants for first place in sparring just happened to be fraternal twins, Eshwar and Chiranth Kishore, who looked pretty identical in matching karate gees and purple belts. As if it wasn’t bad enough that they looked alike, most of their moves were alike, too!

Eshwar & Chiranth at the Illinois Shotokan Karate Club Tournament

Some plays gave the vision of one person sparring his reflection. The judge struggled to figure out whom to award what point to, but the poor guy tried his best. That is, until one twin accidentally committed a penalty by knocking the other’s head back. The judge had no idea which twin it was! (it was Chiranth, but shhhh!) So, the penalty was annulled. Interestingly enough, it was also Chiranth who finally won the match, bringing home a 1st place trophy in sparring. He also won a 2nd place in Kata and a 3rd place in Kihon (Basics). Eshwar won a 1st place in Kihon (Basics), a 2nd place in Sparring, and a 3rd in Kata. It was truly a successful day for the twins and an entertaining one for everyone watching! All the same, our hearty congratulations to Eshwar and Chiranth.

Nikhil Wins computerized accounting competition Nikhil Shiva won the State competition for computerized accounting and will be going to Nationals in May in Orlando . He also got a medal for financial math and analysis competition. This was done through Business Professional of America for all high school students. Hearty Congratulations to Nikhil and let us all wish him more success in the future!

¥ÀÅl 18

rArªÀÄ


YOUTH SECTION Go Wrestling Sachin Shiva, Clarendon Hills

A

bout a year ago, I was an anxious sixth grader as I walked through the ginormous Clarendon Hills middle school called CHMS doors. After a month or so, I started to get used to the “hang of things” and began a great life here at CHMS. My teachers were extraordinary and the school itself was phenomenal, too. In November, I started to become a more confident sixth grader, but a couple of weeks later my confidence stopped in its tracks. That’s the day in the gym, my gym teacher Mrs. Dronzek told our class a very frightening thing. Tomorrow was going to be wrestling day. When I came home that day, I was extremely worried and stressed out. Why you may ask, well I have several reasons for my phobia of wrestling. First and foremost, my brother tried wrestling at his high school and it didn’t go so well. My brother is not skinny, but rather tall and muscular and he seemed like a perfect match for wrestling. He was doing pretty well in this sport, but one day he was facing an opponent who was a little bigger and heavier than him. After a while though, the other boys got a little more aggressive and by accident twisted my brother’s whole nose out of place when trying to pin him down. My brother had to go to the hospital immediately has his nose was fractured and had shifted a lot to the left. It was a frightening surgery and he was very brave to go through with it. After that, he quit wrestling and joined track in which he had a lot more fun. As you can see, I don’t want this or a similar injury to happen to me during wrestling day. Another reason why I wouldn’t enjoy wrestling is because I was really small in sixth grade, so I probably will be hurt easily in wrestling. My final reason for not wanting to do wrestling is because it looks like a very nasty and violent sport. Once I watched it on TV and one guy was basically bashing the other with a chair. It was really violent

and scary. Tomorrow was going to be one drastic day. I woke up in the morning feeling very restless as I barely got any sleep the night before since I was worried about wrestling. I went through my usual school day and had some fun, but I just couldn’t get my mind off of wrestling. Finally it was time for gym, I changed him to my gym clothes and sat down with everyone else and looked up at a rather an average sized adult walking in. After some introductions, I understood he was the wrestling coach at Hinsdale Central, the high school my brother went to. No my heart started to beat even faster and I was asked nervous as ever. Then he started talking. His voice was calm and reassuring which made me to relax a little. He told us that he will be teaching us a couple of moves that are really simple, safe and fun. Then he told us that in wrestling you will only face people who are about your height and weight. He also explained that we’ll wrestling is not like on TV where they throw chairs at each other or beat each other up. After these calming explanations I felt very relaxed and it cured many of my doubts. I got to wrestle with Caleb my friend and I actually had a lot of fun. Even though he pinned me down a lot, it was a lot of fun working hard to pin down the other. I had a great time that day and this shows that you can have fun in things you thought you would never enjoy. That day I had and an epiphany. Wrestling is awesome! To sum it all up, I believe that even though some things might feel scary, you should try it because you might just end up liking it and having a lot of fun. Wrestling is a great sport for anybody and even though it can be frightening at times it is well worth to try it. I hope that if you are ever afraid to do something, you will find the courage to do it. GO WRESTLING!! *****

r

Seasons By: Apurva Reddy

Winter Cold, snowy Skating, shoveling, sledding A very cold season Exercising, biking, playing Green, bright d£ÀªÀj - ªÀiÁZïð 2013

¥ÀÅl 19


YOUTH SECTION

The One and Only – Sachin Shiva (Imitation of the poem People Liked Him) The small child was a one and only, Pledged to innocence and awesomeness. He was never alone, but he was sometimes lonely. The boy was liked by all; even the hungry lioness. His village home in the veldt allowed him to feel a sense of peace in the world, This small child proved to the world that perseverance is needed to achieve your life goals. He loved to sing and dance and in the moonlight he twirled and twirled, He was one cool kid, and it wasn’t because he made the principal’s honor roll. Never took out his anger on anyone, And he never felt the need to boast, lie, or cheat, The boy was never too blissful and by no means disheartened by the stress of everyone. He walked up to each and every saddened soul as cool as ice and with a marching beat, With that he said these famous words, “Don’t worry, enjoy life and joy will come infinitely.” He said it with a sincere heart going from place to place and warming hearts all over the Earth, Beauty was brought everywhere he went, just by loving and having simplicity. Though he was a small child, he helped the people he met by bringing fire to their hearth. Stood out from the normal crowd, Not because he was famous or a movie-star, But because he helped warm hearts and was never too proud. His love for all and rays of kindness he brought made him set a high bar, Yet he never worked purposely on raising that bar, instead planning on just working hard. The moment help was needed he would be there, As fast as lightning and never letting down his helpful guard, His gentle smile brought pleasurable heat to everyone’s heart making you feel like an heir. He always was working doing the share of the town’s work as every other man, Never playing the I-pad or watching TV but acting mature and having a virtue, He had a swag walk and personality not because he was totally popular or had an exotic tan, But because he had swag through his perseverance in life’s complexity and brought that to you. His simplicity, kindness, helpfulness, and work ethic were all admired by the town, Yet he was known for not that, But for keeping the town’s spirit up in times of need and being the town’s upside down frown. In these ways he would be able to bring cheerfulness to the hearts, even to a mean rat. Spreading his message of compassion will bring life’s complexity to simplicity, He grew old and died in his sick bed, The whole town aghast at how this loving man did not live for all of eternity. But his message of kindness shall always carry on even in the souls of the dead, Because compassion to all and having perseverance to your goals, Can only rid the evil that was brought forth on this Earth, And so we must thank this child since he will change the way the world rolls, Remembering him as a truthful kid with a pure heart that might change humanity’s birth. ***** ¥ÀÅl 20

rArªÀÄ

Dindima:Jan-Mar 2013  

Dindima:Jan-Mar 2013 (Vol.7 ~ Issue 1) ● A quarterly newsletter of Vidyaranya Kannada Kuta

Advertisement