Page 1

Midden in de Noordwijkse gemeenschap

NWS Magazine

Uitgave september 2012

Ondertekening contract het Stille Zuie Nieuw lid Raad van Commissarissen Gebiedsindeling ondersteunt huurders Achter de voordeur


2

Verhuizen met behoud van huur

Meer mogelijkheden voor de huurder Als wij de politieke partijen mogen geloven,

komen biedt de NWS haar grotere woningen aan

kan het met de woningmarkt alle kanten op.

met een huurprijs boven de liberalisatiegrens.

Mijn inschatting is dat het Europees liberale tij

Bij toewijzing wordt voorrang gegeven aan

niet te keren is. Wat men ook vindt, huurders

huurders die een sociale huurwoning achterlaten.

zullen in toenemende mate de echte kosten van Wilt u groter en luxer wonen dan is dit wellicht het wonen zelf moeten betalen. Politiek wordt

een optie. Wij attenderen u nogmaals op deze

dit nu al afgedwongen door corporaties financieel

mogelijkheid met ‘Wonen zonder wachtlijst’.

af te romen en via verruiming van het woningwaarderingsstelsel te stimuleren hogere, maar

Een beetje projectontwikkeling duurt zeven jaar

nog geenszins kostendekkende, huren in

of langer. Het gevolg is dat veel pre-crisis projecten

rekening te brengen.

inmiddels zijn gestopt of aanpast. Mede dankzij

Voorwoord

inspanning van de Stichting Huurdersbelangen De vraag is hoe de NWS ook in dit tijdperk haar

Noordwijk hebben wij nu een handtekening

huurders ter wille kan zijn. Ons aanbod aan onze kunnen zetten onder een mooie regeling voor de huurders is om met gelijkblijvende huur door

bewoners van het Stille Zuie, die straks kunnen

te verhuizen naar een kleinere, wellicht beter

verhuizen naar De Lighof. Chapeau voor de SHN

geschikte woning.

in dit nummer.

Riante regeling

Service

Toch is deze riante regeling tot op heden geen

Kort samengevat kunnen wij zeggen dat het

succes. De meeste verhuizende huurders blijken wonen er voor de consument niet goedkoper op niet op de hoogte, met als gevolg slechts een

wordt, maar de NWS er door haar nieuwe gebieds-

onverwachte meevaller bij het tekenen van het

indeling en persoonlijke contact alles aan doet u

huurcontract. Niet de opzet van de regeling, die

meer service te bieden. Ik hoop dat u dat na het

juist bedoeld is om huurders financieel over de

lezen van dit blad met ons eens bent.

streep te trekken. Vooralsnog hebben wij besloten de regeling tot het einde van het jaar te handhaven. Daarom willen wij graag onze lezers nog eens op die regeling wijzen. Wellicht is het iets voor u.

De vraag is hoe de NWS ook in dit tijdperk haar huurders ter wille kan zijn.

Wonen zonder wachtlijst Een ander aspect van het liberaliseren van de woningmarkt is dat huishoudens met een middeninkomen geen sociale huurwoning meer mogen huren. Om deze doelgroep tegemoet te


NWS Magazine  nr. 3

Zeg het met bloemen...

Dakrenovatie aan Duinpark Medewerkers van de NWS hebben begin juli de bewoners van het Duinpark verrast met een fleurig boeket. Met deze geste werd het grote dakrenovatieproject afgerond. Binnen tien maanden zijn maar liefst 82 huizen, verdeeld over 12 huizenblokken, voorzien van een nieuw hoogwaardig geïsoleerd dak met een nieuwe dakkapel. De NWS ontving veel positieve reacties op deze woningaanpassing. De daken van de woningen in Duinpark, die ongeveer 40 jaar oud zijn, waren aan een opknapbeurt toe. Omdat er een toenemende vraag naar grotere woningen is, heeft de NWS gelijkertijd een dakkapel aan de straatzijde op het nieuwe dak geplaatst. Hierdoor is het mogelijk een extra kamer te creëren. Het hele project levert een verbetering in de kwaliteit van wonen op, waarvoor de NWS geen extra kosten bij de huurder in rekening brengt.

NWS sponsort Huttenbouwweek

Jeugd spijkert aan eigen dorp De jeugd van 7 t/m 14 jaar kijkt er al een jaar reikhalzend naar uit. Dit jaar bouwde men met als achterliggend thema van de Huttenbouw ‘Veiligheid in de bouw’. Een gegeven waar ook in het dagelijks leven aandacht aan wordt besteed en geen aandacht genoeg voor kan zijn, omdat een ongeluk in een klein hoekje zit. Voor een kleine bijdrage kon de jeugd een week lang bouwen door samen te werken. De Noordwijkse Woningstichting is één van de sponsoren die de organisatie een warm hart toedraagt.

Bouwen door samenwerken Direct na de opening wisten de kinderen elkaar te vinden Jeugd en vrijwilligers vermaakten zich een hele week rond de

bij de stapels hout, die alvast waren klaargelegd. Zo snel ze

Huttenbouw en zagen spelenderwijs dat je door samenwerken

konden, sleepten ze het materiaal naar hun eigen plek om

heel wat kan bouwen.

daarna de villa van hun keuze te bouwen. Tijdens de huttenbouwweek werden er diverse gezamenlijke activiteiten

Een week lang is er met 170 kinderen en 30 vrijwilligers

georganiseerd, waaronder een burgemeestersverkiezing en

getimmerd, geverfd en plezier gemaakt op het terrein aan

pannenkoeken bakken. Jeugd- en Jongerenwerk Noordwijk

de ’s Gravendijkseweg. Met een paar rake klappen gaf in dit

organiseert al 9 jaar met veel plezier en passie deze hutten-

geval ‘de echte Noordwijkse burgemeester Lokker’ maandag-

bouwweek en kijkt uit naar het tweede lustrum van volgend

ochtend 6 augustus het startsein voor de jaarlijks terugkerende

jaar. Dat die week niet ongemerkt voorbij zal gaan, is zeker.

Huttenbouwweek.

Voor meer informatie zie: www.sjwb.org .

3


4

Nieuw lid RvC Marco van Lente

‘De NWS is een betrouwbare organisatie.’

mee opgericht en als directeur op de rails gezet. Ik bewaar goede herinneringen aan het gebied, Noordwijk en de mensen. Vandaar dat deze functie bij de NWS mij extra aanspreekt.’ Het interne toezicht op de NWS wordt uitgeoefend door een onafhankelijke Raad van Commissarissen. De Raad die bij de NWS uit vijf leden bestaat oefent controle- en adviestaken uit op basis van hun deskundigheid.

Maatschappelijk doel Marco van Lente heeft veel ervaring met gebiedsontwikkeling en financieel ruimtelijke strategie. Hij helpt overheden, corporaties en marktpartijen in moeilijke marktomstandigheden hun ambities te realiseren en oplossingen te bedenken voor hun uiteenlopende vragen. Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting raakt veel mensen en partijen. ‘Ik vind Noordwijk een buitengewoon mooi dorp. Het ligt prachtig en het heeft uitstraling. De problematiek betreft ook hier de ruimte en het wonen. Hoe gaan wij daar mee om? Wat kunnen wij als corporatie nog ontwikkelen? Het maatschappelijke doel van een woningcorporatie spreekt mij vooral aan. Drs. H.L.M. van Lente maakt sinds maart deel uit van de Raad

Het aanbieden van goede en betaalbare woonruimte in

van Commissarissen van de NWS. Marco van Lente is managing

Noordwijk voor die huishoudens die niet zelfstandig toegang

partner Ruimtelijke Ontwikkeling bij het organisatie advies-

hebben tot de (koop)woningmarkt.’

bureau Twynstra Gudde, in Amersfoort. ‘In 1988 studeerde ik af als sociaal geograaf’, vertelt de nieuwe commissaris.

Volwaardig

‘Ik ben jarenlang als projectmanager gebiedsontwikkeling

De nieuwe commissaris heeft een duidelijke visie. ‘Naast

bij de gemeente Den Haag betrokken geweest bij de ontwik-

mijn dagelijks werk wil ik mij ook in een andere positie voor

keling van het Laakhavengebied en ook het Centraal Station.

de samenleving nuttig maken. De NWS is niet groot met 2300

Inmiddels werk ik al weer vele jaren als partner bij Twynstra

woningen en circa 20 medewerkers, maar wel een volwaardige

Gudde. Hoewel ik woon onder de rook van Den Haag, is

corporatie met ambitie. De schaalgrootte is charmant en dat

Noordwijk voor mij bekend terrein. Ik heb de Greenport

is een voordeel. Je staat niet op afstand. Het gaat er alleen om

Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) in de Duin & Bollenstreek

of je als corporatie je taak goed kunt vervullen tegen de achter-


NWS Magazine  nr. 3

grond van de sterk veranderende regelgeving, de wensen van de huurders en daarbij ook nog financieel gezond te blijven. Dat is niet gemakkelijk. Als leden van de Raad van Commissarissen hebben wij daarom naast een toezichthoudende ook een adviserende rol. Elk lid voldoet aan een algemeen en een op een bepaald aandachtsgebied toegespitst profiel. Wij willen de belangen van iedereen in de gaten houden. Primair is Auke Uilkema als directeur/bestuurder verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van de corporatie, maar wij adviseren hem daarbij. Ook met de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) wordt periodiek overlegd om goed te weten wat er speelt.’

Betrouwbaar

Onderzoek rond gevelisolatieproject

‘Er zijn nog enkele nieuwbouwmogelijkheden in Noordwijk,

De aangekondigde werkzaamheden rond de gevelisolatie

maar dat is beperkt. Wij kijken wat ruimtelijk mogelijk is,

van de bijna 500 woningen worden uitgesteld. Binnenkort

maar dan zijn er weer allerlei (financiële) risico’s die meespelen.

start er eerst een onderzoek om te kijken of er meerdere

Voor het grootste deel gaat het om het op peil houden van de

energiebesparende maatregelen gelijktijdig kunnen

bestaande woningportefeuille met als aandachtspunten be-

worden uitgevoerd. Op verzoek van de SHN en de Woonbond

taalbaarheid, leefbaarheid, energiebesparing en duurzaam-

heeft de NWS besloten eerst de uitkomsten van dit onderzoek

heid. De NWS is een betrouwbare partij voor huurders en

af te wachten. De NWS had graag nog voor komend stookseizoen

gemeente. Zij biedt continuïteit en is altijd dicht bij haar

de energiebesparende maatregelen in gang gezet, maar dit is

kerntaken gebleven. Er zijn geen financiële bokkesprongen

niet meer mogelijk.

gemaakt. Wij volgen een gezonde lijn en dat willen wij graag zo houden.’

Het onderzoek heeft als uitgangspunt te voldoen aan de eisen zoals afgesproken in het convenant met het Rijk, Aedes

Er zijn geen financiële

(de vereniging van woningcorporaties) en de Woonbond

bokkesprongen gemaakt.

(landelijke belangenvereniging van huurders). Deze eisen zijn om in 2020 ten minste een gemiddeld energielabel B te bereiken voor de totale huurwoningenvoorraad van de

Klantgericht

corporaties. Dat komt overeen met een besparing van 33%

‘Het algemene beeld van de woningcorporatie is goed’,

op het energieverbruik van bestaande woningen in de periode

vervolgt Marco van Lente. ‘Eerst waren corporaties in het

2008 tot en met 2020.

algemeen een bastion waarin de huurder mocht afwachten. Nu staan de vensters open, is iedereen welkom en wordt er gestuurd op klantgerichtheid. Wij zijn geen corporatie met alleen aandacht voor stenen, maar vooral voor mensen. Persoonlijk contact is belangrijk. Dat zie je aan onze woonspecialisten en monteurs, die steeds meer bij de mensen thuis en in de wijk komen. Ook aan de communicatie tussen corporatie, gemeente en huurders wordt steeds meer aandacht besteed.

Horizontaal doorstromen met behoud van huur Maakt een nieuwe woning deel uit van uw toekomstplannen?

Het beslag van de overheid op de financiële middelen van de

En vormt een hogere huur een belemmering?

corporaties baart ons wel zorgen. Alle corporaties moeten

Dan zijn er nu bij de NWS mogelijkheden om vanuit

bijspringen. Een uitermate complex onderwerp waardoor

een grote woning door te stromen naar een compacte

het moeilijk manoeuvreren is. En het is niet altijd goed uit

woning met behoud van uw oude huur.

te leggen aan de buitenwereld.

Neem contact met ons op; 071 - 365 11 00 en onze

In de komende vier jaar hoop ik mij voor de NWS in te zetten.

woonspecialisten helpen u graag verder.

De NWS heeft de laatste jaren prachtige projecten gerealiseerd en het geeft mij een trots gevoel als ik er doorheen rijd. Misschien kom ik hier nog wel eens wonen, wie weet.’

5


6

SHN speelt belangrijke rol

Huurders Stille Zuie ondertekenen overeenkomst

De bewoners van de Maarten Kruytstraat hebben eind juni

Een feestelijk bijeenkomst. De ondertekening van het sloopcontract

samen met wethouder De Lange van de gemeente Noordwijk

met alle bewoners. In het midden v.l.n.r. Carry Cramer, voorzitter

en Auke Uilkema van de Noordwijkse Woningstichting een

SHN, Auke Uilkema, directeur bestuurder NWS en Leendert de Lange,

‘sloopcontract’ getekend. De bewoners van de huurwoningen

wethouder gemeente Noordwijk. (Fotografie: Leon Gielen.

die gesloopt worden, krijgen een huis aan de toekomstige

www. blikopnoordwijk.nl)

nieuwbouw De Lighof, het voormalige Witte Mavo terrein. De NWS verkocht de woningen aan de gemeente, die het gebied

Ondersteuning

gaat herontwikkelen. De NWS verwerft hier 11 kavels.

Carry Cramer, voorzitter van de Stichting Huurdersbelangen,

n het najaar wordt met de bouw van de woningen gestart.

beklemtoont dat het bij dit project in de eerste plaats om

De Stichting Huurdersbelangen Noordwijk speelde een

mensen gaat en niet om steen en groen. ‘Sinds 2004 zijn de

belangrijke rol bij het verkrijgen van de benodigde overeen-

bewoners in het ongewisse geweest. Dat er nu duidelijkheid

stemming tussen huurders en NWS.

is, is heel belangrijk. Het zal je maar gebeuren dat je acht jaar

‘De Stichting Huurdersbelangen heeft dat met grote betrokken-

lang niet weet waar je naar toe gaat. Waarom je je huis uit

heid en deskundigheid gedaan’, benadrukt Auke Uilkema,

moet en of je het dan toch nog moet opknappen. Allemaal

directeur van de NWS. ‘Daarvoor is de NWS haar zeer erkentelijk.’

vragen waar je als huurder mee zit. Het bestuur van de


NWS Magazine  nr. 3

Stichting Huurdersbelangen Noordwijk heeft in 2008

De Lighof

de taak opgepakt deze huurders te ondersteunen.

De huurders weten nu waar ze in het voorjaar 2014 terecht-

Vervolgens hebben er diverse overleggen plaatsgevonden

komen. In ieder geval in een splinternieuw huis naar de eisen

over de wijze waarop men de huurders tegemoet wilde ko-

van deze tijd. Een huis dat ze zelf hebben gekozen uit de elf

men. Allereerst heeft de SHN een sociaal plan ontwikkeld

huizen die gebouwd gaan worden op De Lighof. Op het moment

voor de huurders. Daar het tijdspad van het nieuwe project

van ondertekening spraken de SHN en deze huurders met

Witte Mavo niet bekend was, dachten we dat de mensen

wethouder De Lange af, dat bij vertrek de huizen onmiddellijk

twee keer moesten verhuizen. Gelukkig is dit later beperkt

worden gesloopt, zodat hun vertrek niet voor niets is geweest.

tot één verhuizing.

Voor het bestuur van de SHN was deze ondersteuning even-

De huurders hebben aangegeven bij elkaar te willen blijven

eens een lange weg. Een van de huurders bedankte namens

en gezamenlijk deze overstap te maken. Op verzoek van de

alle huurders het bestuur van de SHN met de woorden;

SHN kregen deze huurders rechtskundige ondersteuning.

‘Waarom stoppen jullie zoveel tijd als vrijwilliger in dit werk?’

De gemaakte afspraken zijn juridisch getoetst en op papier

‘Dat is het motto van de SHN: andere huurders helpen en hun

gezet in een vaststellingsovereenkomst.

belangen behartigen, vooral als ze dit zelf niet kunnen oppak-

Het betreft o.a. huidige huurkosten, taxatiekosten voor de

ken om welke reden dan ook’.

oude en nieuwe stoffering, verhuiskosten, kosten derving woongenot en nieuwe huurafspraken. Het is een hele opgave voor hen, daarom alle lof voor hun bereidheid om mee te werken.’

De Lighof in voorbereiding De Noordwijkse Woning Stichting (NWS) heeft een koop-

Levensloopbestendig

overeenkomst gesloten met de gemeente Noordwijk voor

Het project bestaat uit de bouw van 11 royale levensloopbe-

de verwerving van 11 kavels voor de bouw van sociale huur-

stendige sociale huurwoningen. Levensloopbestendig omdat

woningen op de locatie van de (voormalige) Witte School.

er een badkamer en een toilet op de begane grond aanwezig

De NWS is verheugd met deze transactie. Met de aankoop

zijn. Alle woningen krijgen een veranda aan de voorzijde en

van de kavels is een mooi project voor sociale woningbouw

een deel van de woningen ook nog een achtertuin. De 11 wo-

een belangrijke stap dichterbij gekomen. Goed voor de

ningen worden gegroepeerd in een hofje, toegankelijk vanaf

volkshuisvesting in het algemeen en voor de Noordwijkse

de Piet Heinstraat. Een deel van de woningen is gereserveerd

inwoners in het bijzonder.

voor onze huurders die hun woning moeten verlaten.

De nieuwbouw op het Witte Mavoterrein aan de Duinweg krijgt als straatnaam De Lighof en verwijst naar de functie die het terrein in de jaren ’20 van de 20ste eeuw kreeg. Toen werd er een Groene Kruis Lighal gevestigd voor jeugdige TBCpatiëntjes, die een ligkuur in de buitenlucht nodig hadden.

Bouwaanvraag De voorbereidingen voor het project zijn in volle gang. Het ontwerp bestemmingsplan heeft al ter inzage gelegen en de NWS heeft de bouwaanvraag voor de woningen bij de gemeente ingediend. Zodra het bestemmingsplan van kracht is, kan de gemeente de bouwvergunning afgeven. Direct nadat de NWS de bouwvergunning binnen heeft, starten wij met de feitelijke bouwvoorbereiding. Vooruitlopend op deze afgifte wordt al gestart met de sloopwerkzaamheden.

Situatieschets van Project De Lighof.

7


8

Leon Senfstraat en Ludolph Berkemeierstraat

Veertig portiekwoningen energiezuiniger De 40 portiekwoningen aan de Leon Senfstraat en de Ludolph

minder frequent hoeft te worden geverfd.

Berkemeierstraat ondergaan een dakrenovatie. De werk-

De dakpannen die worden gebruikt zijn van het type

zaamheden aan het eerste blok (Leon Senfstraat) zijn voor de

Auronox, hetzelfde type dat de NWS ook heeft toegepast

zomervakantie gestart en afgerond. Het tweede blok (aan de

bij de dakrenovatie in het Duinpark. Dit type dakpan neemt

Ludolph Berkemeierstraat) staat in de steigers en het derde

CO2 op uit de lucht.

en laatste blok wordt in de maand september aangepakt.

Met deze werkzaamheden worden de woningen energiezuiniger

De huizen stammen uit 1959. Bij sommige woningen zijn de

en wordt de CO2 reductie dubbel aangepakt.

dakplaten door vocht ernstig aangetast. Ook zijn de dakpannen in slechte staat. In de eerste maanden van 2012 zijn daarom vervangingsactiviteiten voorbereid, die vervolgens in de maanden juni tot en met september van dit jaar worden uitgevoerd.

Energiezuinig Van de bestaande daken worden de pannen verwijderd en hierop komen hoogwaardig geïsoleerde dakplaten. Aan de achterkant worden Velux dakvensters geplaatst die een stuk groter zijn dan de bestaande dakramen. Gelijktijdig worden de dakgoten vervangen en afgetimmerd met onderhoudsarme betimmering, wat inhoudt dat er

De renovatiewerkzaamheden zijn in volle gang.

Schoonmaakwerkzaamheden dakgoten In de goten ligt niet alleen oud blad, zand en takken, maar ook plastic en tennisballetjes. De tennisballen zorgen vaak voor verstopping, omdat zij precies in een hemelwaterafvoer passen. Onze medewerkers controleren ook alle afvoeren en kijken of de aansluitingen nog goed functioneren en niet lekken. Inmiddels zijn de goten schoon gemaakt in de Voorstraat, Sluispad, Dr. Hadriaan van Neslaan, Alk, ’t Joostje en de Egmonderstraat. Heeft u problemen bij regen door een overlopende goot? Neem dan contact op met de NWS! Telefoon 071 - 3651111.

Regelmatig vrije sectorwoningen beschikbaar De NWS biedt regelmatig vrije sectorwoningen aan voor de middeninkomens (€ 34.085 - € 45.000 bruto). Heeft u belangstelling voor zo’n woning kijk dan eens De zomerperiode is een uitstekende tijd voor onze vaklieden

op www.woonzicht.nl onder Woningaanbod en klik

om de goten schoon te maken. Deze werkzaamheden worden

vervolgens op Wonen zonder wachtlijst. Ook kunt u

sinds kort planmatig uitgevoerd en moeten om de 2 tot

op onze eigen website www.nws-online.nl kijken. Klik

3 jaar gebeuren.

op ‘Ik zoek een woning’ en daarna op ‘Woningaanbod’.


NWS Magazine  nr. 3

Beter zicht op leefbaarheid

Gebiedsindeling NWS bindt huurders De Noordwijkse Woningstichting heeft per 1 januari 2011 haar woningbezit verdeeld in drie gebieden; Zee, Zuid en Midden. Na een jaar op deze manier functioneren is het succes zichtbaar. Dineke van der Wolf, woonspecialist binnen de afdeling Woondiensten, werkt nauw samen met Peter Hoogendoorn, allround opzichter. ‘De gebiedsindeling is ingezet om structureler te kunnen werken en de huurder meer service te bieden,’ legt Dineke uit. ‘Wij zijn blij met het resultaat. Door een gebied af te bakenen ontstaat er meer overzicht. Als team zijn wij verantwoordelijk voor het gebied Noordwijk Zuid.’ ‘Wij hebben in ons gebied ruim 600 woningen’, verduidelijkt Dineke. ‘Wij zorgen ervoor dat wij de woningen die in ons gebied beschikbaar komen weer verhuren. Belangrijke onderdelen van mijn functie zijn: klantcontact, leefbaarheid, woonfraude, incasso, overlast en Sociaal Beheer.’ Peter Hoogendoorn vult haar enthousiast aan. ‘Als vakman houd ik mij bezig met de voor- en eindinspectie van de woningen, reparatieverzoeken, mutaties, planmatig onderhoud en projecten. Door nauw samen te werken sluiten alle werkzaamheden naadloos op elkaar aan. Als ik bijvoorbeeld een huis heb geïnspecteerd, kan Dineke dat direct schriftelijk bevestigen.’

Bewonerscommissie Dineke is blij met de ontwikkelingen die de NWS voor haar huurders in petto heeft. ‘Wij willen in samenwerking met de SHN bewonerscommissies oprichten, waarin onze huurders

Dineke en Peter en ook de andere teams zijn door

zitting kunnen nemen. Voor de huurders een goede manier

de specifieke aanpak al goed op elkaar ingespeeld.

om direct inspraak te hebben. Op deze manier kunnen ze hun straat of complex vertegenwoordigen, zodat de lijnen nog korter worden en wij zaken sneller kunnen oplossen. Door

Zorgnetwerk

deze overleggen klein te houden, ontstaat er meer betrokken-

De drie woonspecialisten hebben op het gebied van zorg en

heid bij de wijk. Huurders die in een bewonerscommissie

veiligheid veel contact met de lokale partners. ‘Samen met

willen plaatsnemen, kunnen zich nu al opgeven.’

partijen als GGD, GGZ, maatschappelijk werk, gemeente en jeugdwerk hebben wij zes keer per jaar een gemeenschappelijk

Persoonlijk

overleg en tussentijds overleg als dat nodig is,’ vertelt Dineke.

Doordat de drie teams samen veel overleg hebben, zijn ze ook

‘Op deze manier kunnen wij zorg- en hulpverlening op elkaar

goed op de hoogte van elkaars gebieden. ‘Het maakt het voor

afstemmen. Doordat wij goed op de hoogte zijn en onze tech-

de huurder makkelijker omdat ze precies weten bij wie ze

nische medewerkers veel over de vloer komen, kunnen wij elkaar

moeten zijn’, merkt Peter op. ‘Er is een gezicht bij. Ze komen

op de hoogte houden. Veiligheid speelt overigens ook op an-

altijd direct bij de juiste persoon terecht. Wij zijn de hele dag

dere manieren een rol in de samenwerking tussen Politie en

bereikbaar, ook via de mail info@noordwijkse-woningstichting.nl

NWS, bijvoorbeeld rond inbraken in woningen en het bekijken

en anders bellen wij zo snel mogelijk terug. Het is prettig zo

van hang- en sluitwerk. Door met elkaar ogen en oren open te

direct met onze huurders contact te hebben. Wij hebben veel

houden, bevorderen wij het woonplezier van onze huurders.’

senioren in onze wijk, die echt blij zijn als wij hen kunnen helpen.’

9


10

Achter de voordeur

bij… duivenmelker Bert Caspers

‘Ik woon hier geweldig!’ Het naambordje aan de Jan Kloosstraat in Noordwijk verraadt bij het aanbellen dat Bert Caspers op dit adres woont en duiven als hobby heeft. Eigenlijk is dat te kort omschreven. In de ruime tuin van zijn eengezinswoning staat een groot duivenhok voor Bert’s grote passie; hij is ‘duivenmelker’. ‘Een uitstervend ras’, omschrijft hij de duivensporters. Bij het zien van de prachtige duiven gaat er niet alleen een hok, maar een hele wereld open.


NWS Magazine  nr. 3

Trainingsprogramma ‘Met de duivenmelkers in de buurt is afgestemd hoe het trainingsprogramma eruit ziet’, legt Bert uit. ‘Je moet nu eenmaal rekening houden met de hormonen van de dieren want ze moeten wel weer in de hokken terugkomen. De duivinnen trainen van 7.30 tot 8.30 uur en de volwassen mannen (de doffers) van 8.30 uur tot 9.30 uur. Ze mogen elkaar niet van de leg brengen, ‘Steeds minder mensen houden zich met deze sport bezig

daarom vliegen ze van elkaar gescheiden. Van 9.30 tot 10.30

omdat het ze te veel tijd kost’, legt Bert uit. ‘Gelukkig wonen

uur trainen de jonge doffers en van 10.30 tot 11.30 uur de

er in deze straat meerdere duivenmelkers, zodat we

jonge duivinnen. Vanaf 15.30 uur begint dan het hele circus

bijvoorbeeld vliegtijden en andere zaken met elkaar

opnieuw. De oude duiven zijn zo getraind dat ze direct komen

kunnen afstemmen.’

als je ze roept met eten.

Overlast

Niets mooiers

Bert Caspers woonde jaren met plezier aan de Van Leeuwenstraat

Gedurende de week krijgen de duiven steeds meer te eten,

in Noordwijk. Toen deze woningen rond 2000 werden gesloopt,

omdat ze worden voorbereid op de grote vlucht in het weekend.

moest hij verhuizen. ‘Ik ben al vanaf 1976 duivenmelker en

Dan gaan ze kilometers maken. Op vrijdag worden ze ingekorfd

wilde graag mijn duiven houden. Ik zocht dus weer een huis

en naar het clubhuis gebracht. Van daaruit gaan ze op reis

met een grote tuin. Toen deze woning vrijkwam ben ik meteen

naar België of Frankrijk. Soms wel 700 kilometer ver. Via teletekst

naar de NWS gestapt en daarna direct aan de slag gegaan met

volgen we hoe laat ze zijn gelost en wanneer ze terugkomen.

het bouwen van een nieuw duivenhok. ‘Niet iedereen was

Dan wordt het natuurlijk spannend. Vroeger moest je een

even blij met onze komst, maar door middel van een kleine

rubber ringetje van de poot halen, nu signaleert een portable

woningruil zijn alle problemen opgelost en woon ik hier al

computer hun binnenkomst zo gauw ze over de plank in het

weer twaalf jaar met plezier. Duiven zijn heel schoon.

hok lopen. De tijden worden dan in het clubhuis uitgelezen.

Ze vliegen het hok uit en in. Ze laten weinig achter.

Er is niks mooiers dan voor het raam te staan en die stipjes in

De uitwerpselen komen veel meer van meeuwen en kraaien

de lucht te zien komen en ze bijna het hok in te kijken. In de

die worden gevoerd. De overlast ontstaat door brood dat

winter blijven de duiven binnen. Dan kunnen ze even lekker

mensen op de daken van de schuren gooien.’

bijkomen. En wij ook.’

Door middel van een kleine woningruil zijn

Wat is duivenmelken

alle problemen opgelost en woon ik hier al

Het woord ‘duivenmelken’ wordt door de eeuwen op

weer twaalf jaar met plezier.

tot het melken van huisjes. Deze negatieve betekenis

vele manieren uitgelegd. Van het melken van koeien van het woord melken slaat in oorsprong vermoedelijk ook op het melken in duivenmelken.

Trainen

In het gewone woordenboek staat de duivenmelker

Bert Caspers is lid van de Postduivenhoudersvereniging

als een man, die zijn verzameling aanlegt om zijn

‘Steeds sneller’. Omdat het trainen van duiven veel tijd kost,

inkomsten te vermeerderen. In het West Friese

vliegt hij in combinatie met Joke van de Hoorn- Passchier

woordenboek staat dat de duivenmelker iemand is

onder de naam ‘Bert en Joke’. Joke woont ‘op zee’. Zij erfde

die duiven melkt door telkens een ei uit het nest te

van haar vader een klein hokje duiven en werd aangestoken

halen waardoor de duivin eieren blijft leggen.

door hetzelfde virus ‘We zijn lid van dezelfde vereniging en

Volgens de Van Dale is een duivenmelker iemand

delen onze hobby’, verduidelijkt Joke. ‘Dat betekent dat we de

die postduiven houdt. En zo kijken wij er ook tegen-

lasten, lusten en kosten delen. Zo hebben we optimaal plezier

aan, de duivenmelker als duivenliefhebber en in

van het vliegen. Medebewoners zien me hier vaak lopen. Als

veel gevallen als duivencoach.

Bert ’s morgens naar zijn werk gaat, neem ik het van hem over en als hij ‘s middags thuiskomt, ga ik weer naar huis. Het trainen

Toestemming nodig

van de duiven spitst zich vooral toe op de zomermaanden.

Wie kippen of duiven wil houden heeft hiervoor wel

Dan trainen we elke dag toch zo’n 7 tot 8 uur.’

toestemming nodig van de NWS.

11


Hoofdbreker

12

Horizontaal 1 Exploiteren; 8 woning; 15 waterpartij; 16 graad in vechtsport; 18 wielerwedstrijd; 19 geen bijzonderheden (afk.); 21 meertje; 22 fabeldier; 24 klapje; 25 scheikundig element; 26 meisjesnaam; 28 vogelspin; 31 broer van Jakob; 33 naaigerei; 35 sterrenbeeld; 36 Internationaal Standaardisatie Organisatie (afk.); 37 kleur; 38 soort springstof; 39 getij; 41 slijpvlak op edelsteen; 42 wiskundig getal; 43 pluspunt; 44 schoonmaakgerei; 45 toorn; 46 droog; 48 gecastreerde stier; 49 uitstekend; 52 boksterm; 53 halt!; 55 ruzie; 57 soort slang; 58 uitroep; 60 nimmer; 62 graansoort; 63 korte aardbeving; 66 jongen; 67 voorzetsel; 68 tv-zender; 70 gebak; 71 troefkaart; 73 scheikundig element; 74 strijkinstrument; 76 Radio Filharmonisch Orkest (afk.); 77 christelijk feest; 79 blunder; 80 helemaal. Vertikaal 1 Dringend; 2 televisie (afk.); 3 instemming; 4 groet; 5 onderkomen; 6 bijwoord; 7 betrekking; 9 klein kind; 10 rekening; 11 soort scheepstouw; 12 plaats in Zuid-Holland; 13 lectori salutem (afk.); 14 vrouw wiens man is overleden; 16 treurspel; 17 staat; 20 alcoholische drank; 22 paardensport; 23 reddingsorganisatie; 25 eiland in de Indische oceaan; 27 vochtig; 29 voertuig; 30 lichamelijke oefening (afk.); 32 vruchtvocht; 34 opslagplaats; 37 drinkfles; 40 woud; 42 teer; 46 kwetsuur; 47 verhoogde noot; 50 militair detectiesysteem; 51 overdreven mannelijk; 53 plaats in Noord-Brabant; 54 sporter; 56 val; 57 scheikundig element; 59 stop!; 61 armholte; 63 soort vetplant; 64 kluis; 65 zuivelproduct; 69 speelgoed; 72 hufter; 74 Verenigde Staten (afk.); scheikundig element; 77 scheikundig element; 78 direct.

RAAD DE PLAAT Wie kent Noordwijk als de beste? Ook in dit NWS Magazine staat een foto van een plekje in Noordwijk. Wie weet wat het is, of waar het ligt? Stuur uw inzending uiterlijk 1 november 2012 naar de NWS, Van Panhuysstraat 16, 2203 JR Noordwijk. U kunt ook een e-mail sturen naar info@noordwijkse-woningstichting.nl. Onder de winnaars wordt een taartje van Bakkerij Van der Holst verloot. De foto in het vorige magazine was een foto van het beeld De Zeemeermin aan de Koningin Wilhelminaboulevard tegenover de vuurtoren. Familie A.M. Meijer uit de Abr. Rademakerstraat is de winnaar en mag een taartje ophalen bij Bakkerij van der Holst aan de Kerkstraat 45 in Noordwijk-Binnen.


NWS Magazine  nr. 3

Even voorstellen... Peter Hoogendoorn, allround opzichter

‘Ik geniet van mijn werk.’ Peter Hoogendoorn is allround opzichter in het gebied Noordwijk-Zuid. Hij is al vanaf december 2010 actief voor de Noordwijkse Woningstichting. ‘De NWS koos er in januari 2011 voor, Noordwijk in drie gebieden te verdelen. Hierdoor is er optimaal zicht op de ontwikkelingen binnen een gebied en kunnen wij onze huurders nog beter van dienst zijn. Er bleek meer werk dan aanvankelijk werd gedacht. ‘ Peter Hoogendoorn heeft veel ervaring op zijn vakgebied. Hij is samen met een woonspecialist verantwoordelijk voor het

De actieve opzichter beleeft veel plezier aan zijn drie kinderen

gebied Zuid. Hij houdt zich als opzichter bezig met reparatie-

en is in zijn vrije tijd te vinden bij zijn paarden. ‘Het is fijn de

verzoeken, mutaties, planmatig onderhoud en projecten.

paarden te verzorgen, aan te spannen en uit rijden te gaan. Ik ben een blij mens. Als ik naar mijn werk ga of kom, heb ik

Verbeteringen

altijd letterlijk de zon in mijn rug. Ik geniet van het dynamische

‘Dat doe ik al vanaf 1979’, zegt hij volmondig. ‘Ik kan niet

Noordwijk. En dat wil ik graag nog even zo houden.’

anders. Ik ben begonnen bij de Brandweer. Daarna heb ik als vak en functie voor woningbouw gekozen. Ik heb bij diverse woningcorporaties gewerkt. Het is prettig werken bij woning-

werk haal ik uit het verbeteren van situaties. Ik wil graag het

Op zoek naar... Het energielabel van uw huis

onderste uit de kan halen bij mogelijkheden.’

Energie besparen en energiemaatregelen zijn mo-

corporaties. Ik weet wat er speelt. Het is een stabiele markt dus je kunt je volledig op je werk richten. Het plezier in mijn

menteel heel actuele onderwerpen. Nieuwsgierig naar

Samenwerken

het energielabel van uw huis? Kijk eens op www.ep-

‘Het realiseren van gebiedsindelingen maakt het mogelijk

online.nl, een website van het Ministerie van

nog beter met de collega’s samen te werken en de zaken

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vul uw

voor de huurder goed te regelen. Ik hou van het contact met

postcode en huisnummer in (spatie ertussen, niet

mensen en ben blij als ik onze huurders goed kan helpen.

hoofdlettergevoelig) en druk op ‘zoeken’. Uw label

Zij zijn onze klanten. Daar moeten wij het van hebben.’

verschijnt dan vanzelf in beeld.

Afscheid van... Tim Caspers. Voor vele huurders is hij een bekend gezicht. Sinds 2007 in vaste dienst bij de NWS, opgeleid van leerling timmerman tot allround vakman. Hoewel Tim het werk en het contact met huurders erg leuk vindt, heeft hij de ambitie om bouwkundig opzichter of werkvoorbereider te worden. Om dit te bereiken gaat Tim HBO-Bouwkunde studeren en deze fulltime opleiding is niet te combineren met zijn baan als onderhoudsmedewerker. Wij wensen Tim veel succes met deze studie en misschien komen wij hem in de toekomst nog eens tegen bij de Noordwijkse Woningstichting.

13


14

Voorzitter SHN Carry Cramer

‘Wonen gaat over mensen.’

Carry Cramer bij een geliefd plekje in Noordwijk. De Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) timmert

Doorstromen

behoorlijk aan de weg. Ze behartigt de belangen van alle

Carry weet waarover ze praat. Ze heeft zoals dat heet een

huurders van de NWS en is betrokken bij zaken als: huurver-

wooncarrière achter de rug, verhuisde diverse malen, onder

hogingen; dienstverlening; nieuwbouwplannen; renovaties;

andere naar Suriname en settelde zich uiteindelijk weer aan

woningverbeteringen; omgevingsverbeteringen en service-

het Jan Kroonsplein. ‘Ik weet hoe moeilijk het is om een woon-

overeenkomsten. Het bestuur wordt gevormd door een team

carrière op te bouwen. Om op het juiste moment te kunnen ver-

(wijk)vertegenwoordigers en aangevoerd door Carry Cramer,

huizen. De volkshuisvesting gaat mij zeer aan mijn hart.

sinds 2008 voorzitter van de SHN. ‘Wij vergaderen regelmatig

Ik kijk kritisch naar de ontwikkelingen om me heen. Mensen

met het managementteam van de NWS’, legt Carry uit.

worden steeds meer afhankelijk van mantelzorgers. Het extra

‘Hierdoor zijn wij op de hoogte van de ontwikkelingen en

zorg besteden aan vader of moeder. Ook in Noordwijk hebben

hebben wij gelegenheid om mee te praten.’

wij daarmee te maken. Inwoners moeten vanaf dat ze starters

De freelance docente lichamelijke opvoeding en consulente

zijn kunnen doorgroeien(doorstromen) in de eigen gemeente

sport en recreatie is zeer betrokken bij het welzijn van de

en niet moeten uitwijken naar een buurgemeente.

inwoners van de gemeente Noordwijk. Zij zat, toen ze in 2008 voorzitter werd van de SHN, in de gemeentelijke werk-

Consumentenbond

groep ‘Overlast’. Ook is Carry initiatiefnemer en huidige

‘Wij proberen zo goed mogelijk de belangen van de huurders

voorzitter van de wijkvereniging Het oude Zeedorp.

te behartigen. Vooral op leefbaarheid en economisch gebied.


NWS Magazine  nr. 3

En dat geldt voor alle huurders in de gemeente Noordwijk.

regelmatig contact. Het is belangrijk dat er chemie is. Wonen

Overigens is de huurder een klant van de NWS en daarom wil

gaat immers over mensen. Het is een eerste levensbehoefte.

de SHN een soort consumentenbond voor de NWShuurders

Daarin spelen veiligheid, comfort en leefbaarheid een grote rol.

zijn. Vragen die niet door de NWS beantwoord worden, kunnen

Dat moet een voortdurende zorg zijn. Huurders moeten

via ons aandacht krijgen. Onze werkzaamheden zijn divers.

kunnen doorstromen en niet alleen de keus hebben voor

Wij hebben bijvoorbeeld gezorgd voor een sociaal plan voor

een buurgemeente.’

de bewoners van het Stille Zuie en kijken kritisch mee met huurverhogingen.’

Muziek ‘Die middengroep heeft de aandacht van ons en van de NWS’,

Levensbehoefte

vervolgt Carry bevlogen. ‘Ik heb een hardwerkend bestuur om

De SHN, en daarmee alle huurders, heeft twee vakkundige

me heen, vrijwilligers met hart voor de zaak. Ik wil nog wel

vertegenwoordigers in de Raad van Commissarissen van de NWS;

eens een beetje te hard voor de muziek uitlopen, maar dat is

Hans Ludo van Mierlo en Theo Olierook. ‘Twee bestuurlijk ervaren

de aard van het beestje. Ik vind het heerlijk het team aan

mensen’, legt Carry uit. ‘Met hen hebben we een goed en

te sturen en te enthousiasmeren en met resultaat.’

‘Een vrolijke noot...’

Sake Smeding neemt als bestuurslid afscheid van SHN Het bestuur van de SHN vindt het jammer dat Sake afscheid heeft genomen. ‘Sake is een prettige persoonlijkheid, die altijd wel zorgde voor een vrolijke noot’, menen Carry Cramer, voorzitter van de SHN en Ria Duijndam, bestuurslid. ‘Sake kon altijd kort en bondig wat zeggen. Dat is heel prettig. Door zijn activiteiten als suppoost bij het Genootschap Oud Noordwijk kende hij veel mensen. Dat is voor ons werk heel makkelijk. Wij danken hem hartelijk voor zijn inzet en vele werk.

Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) De Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) behartigt de belangen van alle huurders van de NWS, in de meest ruime zin van het woord. De SHN is betrokken bij zaken als: huurverhogingen; dienstverlening; nieuwbouwplannen; Sake Smeding, bestuurslid van de SHN, heeft in juli afscheid

renovaties; woningverbeteringen; omgevingsverbeteringen

genomen van zijn bestuursfunctie. Na ruim 4 ½ jaar actief te

en service-overeenkomsten.

zijn geweest in de SHN geeft hij het stokje door. ‘Ik heb een

De SHN vergadert regelmatig met het managementteam

leuke tijd gehad binnen het bestuur. Het is interessant werk,

van de NWS.

maar soms zou je willen dat je wat sneller en meer resultaat

Voor informatie of vragen zijn wij bereikbaar via

kon boeken.’

info@shn-online.nl.

15


Van harte gefeliciteerd! De NWS verloot elke editie van het NWS-magazine twee cadeaubonnen

Wie Wat Waar

van â‚Ź 25,- onder huurders die een machtiging tot automatische incasso

Noordwijkse Woningstichting

hebben afgegeven. U ontvangt de cadeaubon per post. Heeft u in

Van Panhuysstraat 16, 2203 JR Noordwijk

het verleden nog geen machtiging afgegeven en wilt u de volgende

Postbus 219, 2200 AE Noordwijk

keer een kans maken op een van de twee cadeaubonnen van â‚Ź 25,-?

info@noordwijkse-woningstichting.nl

Vul dan uw machtigingskaart in. Deze ligt voor u klaar bij de balie in

reparatieverzoek@noordwijkse-woningstichting.nl

het kantoor van de NWS of vraag hem aan via Bezoektijden kantoor NWS:

info@noordwijkse-woningstichting.nl.

maandag t/m vrijdag Van 9.00 - 12.00 uur

De gelukkigen: M. El Harrak

Telefonische bereikbaarheid 071 - 365 11 00

Zilverschoon 4

maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur

F.W.H. Vervaet

vrijdag

Abraham van Royenstraat 33

8.30 - 12.00 uur

COLOFON

Informatiebalie Woondiensten Bezoektijden: maandag t/m donderdag 9.00 - 11.30 uur Telefonische bereikbaarheid:

Aan de teksten in dit magazine kun-

maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur

nen geen rechten ontleend worden.

vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Het NWS-Magazine is een uitgave

Intakegesprek aanvragen urgentie voor huisvesting:

van de Noordwijkse Woningstichting.

na telefonische afspraak : 071 - 365 11 00

Het NWS-magazine wordt gedrukt

Redactie

op FSC-papier. Forest Stewardship

Hanny Greven

Council is een internationale orga-

Louis van der Jagt

nisatie die verantwoord bosbeheer

Anita de Waart

stimuleert. FSC stelt wereldwijde

Bas Wesseling

standaarden voor bosbeheer op,

Reparatieverzoeken: Reparatieverzoeken kunt u op werkdagen doorgeven via 071 - 365 11 11 of via: reparatieverzoek@noordwijkse-woningstichting.nl Uitsluitend voor spoedeisende reparatieverzoeken

met daaraan gekoppeld een keur-

Teksten

Kunt u tijdens de overige kantooruren bellen:

merk. De stichting FSC Nederland

Teuntje van Delft (De Weijer Communicatie)

071 - 365 11 00

streeft naar het verhogen van

Noordwijkse Woningstichting

het aandeel FSC-hout en -papier in Nederland.

Glasschade: 0800 - 022 66 88 U kunt dit nummer uitsluitend bellen als u via

Fotografie

de NWS tegen glasschade bent verzekerd.

Femke van den Heuvel

Storingsdienst: 071 - 365 11 00

Willem Krol Sven van der Vlugt Bas Wesseling Uitgave

C.V.- installatie: Bij storingen aan de cv-installatie kunt u uitsluitend contact opnemen met het bedrijf dat het onderhoud van uw installatie verzorgt. Zie hiervoor het telefoon-

Noordwijkse Woningstichting

Realisatie/vormgeving

nummer op de meest recente sticker op uw cv-ketel.

Van Panhuysstraat 16

De Weijer Communicatie & Design

Huurders die een serviceabonnement hebben, kunnen

2203 JR Noordwijk

Noordwijk/ Baarn

de NWS tijdens kantooruren vragen om het water in de installatie bij te vullen.

Telefoon: 071 - 365 11 00 Fax: 071 - 361 13 76

Oplage

info@noordwijkse-woningstichting.nl

2.600 exemplaren

www.nws-online.nl

Klachtencommissie Wonen: Heeft u een klacht over de woningstichting en komt u er met ons niet uit, dan is er de Klachtencommissie Wonen. Op de website van de NWS kunt u een klachtenformulier downloaden. U kunt uw klacht sturen aan:

Het volgende nummer van het NWS-magazine verschijnt december 2012

Postbus 119, 2210 AA Noordwijkerhout.

NWS magzine nummer 2012  

noordwijkse woon magazine

NWS magzine nummer 2012  

noordwijkse woon magazine

Advertisement