Page 1

NWS Magazine 4 december 2011.indd 1

02-12-2011 13:20:21


2

Uw mening telt Ook in 2012!

Dit nummer van het NWS Magazine heeft als

en toe beseffen dat de wereld verandert. En dat

thema veiligheid. Al decennialang is dat een

daarbij ook een ander, alerter gedrag hoort.

belangrijk onderwerp. Mijn vader zei in de jaren

Je moet er even bij stilstaan en in dit blad doen

zeventig van de vorige eeuw altijd – als er weer

we dat samen met wijkagent Jan Schreuder.

geklaagd werd over de onveiligheid – dat je dan

Een themanummer, gedeeltelijk over wat de

gewoon een ander ochtendblad moest lezen.

NWS doet. Maar vooral over wat u zélf kunt doen

Dat is natuurlijk voor een deel waar, maar als

om bij te dragen aan een veiliger Noordwijk.

er bij de buren wordt ingebroken ga je er wel

Voorwoord

anders over denken.

Klantenpanel

Noordwijk is een prachtig dorp, maar gek

De NWS heeft enkele maanden geleden een

genoeg lijkt het ook relatief onveilig. Tenminste,

volledig nieuwe website in gebruik genomen.

als we kijken naar het gemiddelde aantal

Doel hiervan is niet alleen om de website toe-

inbraken in onze regio. Het inbraakrisico is

gankelijker te maken en het zoeken te verge-

per woning 14 procent hoger dan het regio-

makkelijken, maar meer nog om alle algemene

gemiddelde. Hoe dat komt is een lastige vraag.

informatie via de website ter beschikking te stellen aan u, onze klant. We willen de website

Veiligheid heeft vele aspecten.

komend jaar verder uitbouwen. Elke keer

De techniek van onze woningen,

moeten we ons daarbij de vraag stellen of we

maar er is ook een gedragsprobleem.

we het ook goed doen. Uw oordeel is daarvoor

NWS Magazine 4 december 2011.indd 2

daarbij de goede dingen doen en uiteraard of doorslaggevend. Om het contact met u verder

Wel is bekend dat maar 1,7 procent van alle

uit te bouwen, komt u elders in dit blad een

woningen in Noordwijk een Politiekeurmerk

oproep tegen om deel te nemen aan ons

Veilig Wonen heeft. Ook zonder dat officiële

e-mail ‘klantenpanel’. Ik hoop dat u daartoe

keurmerk kan de woning van goed beslag zijn

bereid bent.

voorzien. Daar staat weer tegenover dat een groot aantal diefstallen plaatsvindt wanneer

Uw mening telt, ook in 2012!

de woning in het geheel niet is afgesloten. Dat geldt, zo stelde de heer Jaap de Kok, teamchef

Ik wens u namens alle medewerkers van

van Politie Hollands Midden, vooral voor de

de Noordwijkse Woningstichting een heel

eerste etage. Daar worden de meeste inslui-

gelukkig, en vooral gezond, nieuw jaar.

pingen gedaan, simpelweg omdat daar de ramen meestal open staan. Het is maar dat u dat weet.

Gedrag U merkt het al: veiligheid heeft vele aspecten. De techniek van onze woningen en hoe ze zijn

Auke Uilkema

uitgerust met goed hang-en-sluitwerk is er daar één van, maar er is ook een gedragsprobleem. Zelfs als je alleen goede kranten leest, moet je af

02-12-2011 13:20:22


NWS Magazine 4 december 2011.indd 3

02-12-2011 13:20:23


NWS Magazine 4 december 2011.indd 4

02-12-2011 13:20:26


NWS Magazine  nr. 4

5

politieagenten zien het ook aan de manier waarop mensen laptops en dure telefoons in het zicht laten liggen; op de bank

Maak het inbrekers niet gemakkelijk

voor het raam bijvoorbeeld. ‘Dat is niet handig. Het dieven-

Kijk eens door de ogen van een inbreker naar uw huis en tuin:

gilde wordt steeds inventiever. Let er dus op hoe je je daarte-

• Sluit ramen en deuren als u bijvoorbeeld boven staat te

gen wapent. Een inbraak is een ontzettend nare ervaring. Het kan mensen behoorlijke psychische schade toebrengen, los van de waardevolle zaken die zijn meegenomen. Soms voelen bewoners zich niet meer veilig in hun eigen huis, omdat een vreemde hun huis is binnengedrongen.’

strijken of als u van huis bent (ook al is het maar tien minuten) • Zet uw auto, scooter, brommer of fiets op slot, ook als ze binnen staan • Laat geen klimmateriaal rond uw huis staan (de vuilcontainer, de ladder) • Staat uw huis in de steigers in verband met onderhoud?

Terug naar kerntaken

Houd ramen gesloten

De centrale boodschap van de politie van Noordwijk is dan

• Schakel uw inbraaksysteem altijd in als u niet thuis bent

ook: ‘Neem je eigen verantwoordelijkheid, ook waar het

• Zorg dat uw hang- en sluitwerk goed is

veiligheid betreft. Te vaak zien wij dat deuren of ramen

• Trek de (voor)deur niet alleen dicht, maar doe hem ook op slot

openstaan, waardoor een insluiper makkelijk een woning

• Leg geen waardevolle spullen voor de ramen van huis of auto

kan binnendringen.’

• Zorg voor goede buitenverlichting en schrikverlichting

Dat betekent echter niet dat bewoners geen beroep meer

• Bij afwezigheid: gebruik timers voor de binnenverlichting

op de politie mogen doen, sluit Jan af: ‘Bewoners kennen

• Geef aan beveiliging, buren en kennissen door dat u er

hun wijk het beste. Zij zijn onze ogen en oren. Zien ze iets

niet bent (maar hang nooit een briefje op de deur)

verdachts of horen ze vreemde geluiden bij de buren, bel ons

• Zet niet op Facebook, Hyves en LinkedIn dat u op vakantie bent

op via 1-1-2! Dit is namelijk een heterdaadsituatie waarbij

• Spreek niet op uw antwoordapparaat in dat u op vakantie bent

elke seconde telt, omdat de kans bij heterdaad het grootst is dat wij de inbrekers pakken. Wij komen liever tien keer voor niets dan één keer te laat.’

Kijk op www.politiekeurmerk.nl hoe u uw woning zelf kunt beveiligen.

Jan Schreuder is een bekend gezicht in het Noordwijkse.

NWS Magazine 4 december 2011.indd 5

02-12-2011 13:20:27


NWS Magazine 4 december 2011.indd 6

02-12-2011 13:20:28


NWS Magazine 4 december 2011.indd 7

02-12-2011 13:20:32


NWS Magazine 4 december 2011.indd 8

02-12-2011 13:20:34


NWS Magazine 4 december 2011.indd 9

02-12-2011 13:20:47


NWS Magazine 4 december 2011.indd 10

02-12-2011 13:20:49


NWS Magazine 4 december 2011.indd 11

02-12-2011 13:20:56


NWS Magazine 4 december 2011.indd 12

02-12-2011 13:20:56


NWS Magazine 4 december 2011.indd 13

02-12-2011 13:21:00


NWS Magazine 4 december 2011.indd 14

02-12-2011 13:21:05


NWS Magazine 4 december 2011.indd 15

02-12-2011 13:21:07


NWS Magazine 4 december 2011.indd 16

02-12-2011 13:21:09

nws kerstnummer 2011  

kerstnummer

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you