Page 1

Samenwerking centraal jaarverslag 2011


NWS Jaarverslag 2011

Verder op de ingeslagen weg

Samenwerking centraal Als gevolg van de crisis op de financiële markten is er de afgelopen drie jaar veel gebeurd. In de economie, in onze samenleving en in het beleid van overheden. En niet te vergeten in de wensen van onze klanten. Dergelijke ontwikkelingen hebben ontegenzeggelijk invloed gehad op de koers en het beleid van de Noordwijkse Woningstichting. We hebben indringend nagedacht voor welke doelgroepen in Noordwijk en de omliggende regio de NWS woningen wil aanbieden. Dit tegen de achtergrond van beleid uit Den Haag en Brussel, dat ons wil terugbrengen tot onze kerntaak (het huisvesten van mensen met een kleine portemonnee). Van oudsher is dat inderdaad ons bestaansrecht en de NWS blijft daar ook vol op inzetten. Maar wij willen ook huisvesting bieden voor de groep die daar net boven zit qua inkomen, de middengroepen, en die evenmin toegang hebben tot de dure Noordwijkse koopwoningenmarkt. Ons beleid hebben we daar de afgelopen tijd op ingericht.

Samenwerking

De koers is bestendigd, het fundament voor ons handelen verder verstevigd

Zo zijn er meer voorbeelden te noemen: onze aanpak op het gebied van duurzaamheid, onze investeringen in communicatie en bereikbaarheid, de samenwerking met zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties. Op deze terreinen (en andere) hebben we vorderingen gemaakt om de NWS klaar te maken voor de toekomst. De koers is bestendigd, het fundament voor ons handelen verder verstevigd. Overigens is dit een proces dat geen eindpunt heeft: veranderingen blijven optreden en het is aan onze maatschappelijke onderneming om daar steeds zo goed mogelijk op in te spelen. We doen dat met een organisatie die klein en overzichtelijk is – slank en slim hebben we dat genoemd. Een organisatie die zorgvuldig omgaat met de huurpenningen en deze – in overleg met de Noordwijkse samenleving – weer investeert in goed wonen en leefbare buurten. Wat we op dat vlak hebben bereikt in het afgelopen jaar leest u in dit verkorte jaarverslag, aangevuld met een aantal interviews. Ons volledige volkshuisvestelijke en financiële jaarverslag vindt u op onze website www.nws-online.nl.

Auke Uilkema

3


8

Interviews

Annette Schouten, coördinator meldpunt GGD

‘Vroeg signaleren en elkaar goed informeren’ Bij de verlening van zorg en hulp in Noordwijk zijn meerdere organisaties betrokken. Sommige doen dat omdat het hun vak is, zoals de medewerkers van de GGD. Anderen, zoals de medewerkers van de NWS, komen er meer zijdelings mee in aanraking. De betrokken instanties vinden elkaar in het plaatselijke overleg: het Zorgnetwerk Noordwijk. Annette Schouten is coördinator van het meldpunt GGD en voorzitter van het Zorgnetwerk Noordwijk. Bij de GGD Hollands Midden is het Meldpunt Zorg en Overlast het centrale punt waar burgers maar ook professionals meldingen kunnen doen over situaties en mensen die hen zorgen baren.

Meldingen Annette Schouten werkt er inmiddels tien jaar. Daarnaast zit zij het Noordwijkse Zorgnetwerk voor, waar allerlei partijen zoals Politie, GGD en NWS elkaar ontmoeten. ‘Wij komen zes keer per jaar bij elkaar ‘, licht Annette Schouten toe, ‘en stemmen dan de hulp- en zorgverlening af op de meldingen die zijn binnengekomen.

De doelgroep is de kwetsbare burger in Noordwijk Dat kunnen meldingen zijn van ons Meldpunt Zorg en Overlast, maar ook meldingen die bij onze partners zijn binnengekomen of signalen die zij via hun medewerkers hebben opgevangen.

Vaak is er al tussentijds gehandeld; burgers hoeven niet te wachten tot het Zorgnetwerk bij elkaar is geweest. De partij die hier het beste voor geschikt is gaat erop af. In het netwerk stemmen wij vervolgens af hoe het verder gaat met de persoon of het gezin in kwestie.’

In de war Doorvragend naar de precieze betekenis van ‘zorg en overlast’ geeft Annette Schouten aan dat er sprake moet zijn van een achterliggende problematiek. ‘Als een buurman voortdurend met zijn stoel over de plavuizen schuift, dan is dat niet een geval dat wij behandelen. Het wordt anders als die buurman dat doet omdat hij geestelijk ernstig in de war is. De doelgroep van het Zorgnetwerk is de kwetsbare burger in Noordwijk. ‘Dat kan heel divers zijn; van mensen met

financiële problemen, een groep die snel in omvang toeneemt, tot en met ernstige ‘zorgmijders’. De grote gemene deler is dat het om inwoners gaat die zelf niet goed de weg naar de zorg- en hulpverlening weten te vinden, maar deze zorg en hulp wel heel hard nodig hebben. Daar stappen wij dan actief op af. Het genoemde tweemaandelijkse overleg binnen het Zorgnetwerk heeft vooral als doel om problemen vroegtijdig te signaleren. ‘Als er een melding komt, is er vaak al iets van een voorgeschiedenis. Wij bespreken dan of er al een partner bij betrokken is, wie er langs gaat en wat er moet gebeuren. Een afgeleide doelstelling is dat we de ‘schotten’ tussen onze organisaties zoveel mogelijk proberen weg te nemen.’


10

Interviews

‘Onze aanwezigheid is in de meeste gevallen voldoende’


NWS Jaarverslag 2011

Peter van der Meer, wijkagent Noordwijk

‘Veiligheid en zorg zijn gedeelde thema’s’ Vanuit het kantoor van de NWS kun je het kantoor van de wijkagenten van Politie Hollands Midden bijna aanraken. Maar het blijft niet bij die fysieke nabijheid alleen. Politie en NWS trekken, op meerdere terreinen, gezamenlijk op. Wijkagent Peter van der Meer geeft aan waar raakvlakken in beleid en doelstellingen bestaan en hoe de samenwerking praktisch invulling krijgt. ‘Wij hebben veel contact, ook buiten het Zorgnetwerk Noordwijk.’ Voor Peter van der Meer hebben de buurten en wijken van Noordwijk inmiddels weinig geheimen meer. Eerst maakte hij als motoragent de omgeving veilig, sinds zeven jaar is hij wijkagent in Noordwijk.

Korte lijnen

Meer capaciteit

Van der Meer heeft veel contact met de lokale partners op het gebied van zorg en veiligheid. ‘Met partijen als GGD, GGZ, maatschappelijk werk, gemeente, jeugdwerk en de NWS hebben wij regelmatig overleg’, legt hij uit. ‘Het gaat dan vooral om inwoners van Noordwijk die problemen hebben; hoe kunnen wij hen helpen. Wanneer wij bijvoorbeeld een zorgelijke woonsituatie constateren, bespreken wij dat in het netwerk. De NWS is een actieve speler in het netwerk en pakt dat meteen op. Maar ook daarbuiten hebben wij veel contact, wij houden elkaar op de hoogte wat er speelt. Is onze inzet nodig, dan kan de NWS ons helpen: de lijnen zijn kort. Dat kan ook heel praktisch zijn’, geeft Peter met een voorbeeld aan: ‘Het komt wel eens voor dat de NWS iemand op het spreekuur krijgt, die niet zo vriendelijk is of agressief overkomt. Dan krijgen wij een telefoontje of iemand van ons daarbij kan zijn. Wij zitten om de hoek, ideaal. Onze aanwezigheid is in de meeste gevallen voldoende. Het loopt dan niet uit de hand – gelukkig maar.’

Veiligheid speelt ook op andere manieren een rol in de samenwerking tussen politie en NWS, bijvoorbeeld rond inbraken van woningen. ‘Als een woning niet goed beveiligd is tegen inbraak of wat minder hang- en sluitwerk heeft, wijzen wij in eerste instantie de bewoners daarop’, verduidelijkt Peter van der Meer. ‘Maar wij spelen het ook even door aan de NWS, zeker wanneer in een wijk meerdere inbraken plaatsvinden en deze blijkbaar in trek is bij het dievengilde. De NWS kan daar vervolgens extra op letten en dit ook in haar voorlichting richting bewoners meenemen.’ Dat de NWS in 2011 drie ‘woonspecialisten’ heeft aangesteld, die elk een deel van het woningbezit van de woningstichting onder hun hoede hebben, is volgens Peter van der Meer een goede zaak. ‘Als er iets is in een gebied hebben wij daarover snel contact; wij weten wie onze contactpersoon daarvoor is. Meer menskracht is belangrijk. Je hebt dan meer capaciteit beschikbaar om dieper op sommige situaties in te gaan en daar meer aandacht aan te geven.’

11


NWS Jaarverslag 2011

15

Financieel jaarverslag Kengetallen 2011

2010

2009

2008

2007

2006

Voor-oorlogse woonruimte Na-oorlogse woonruimte

18 2.248

18 2.180

18 2.180

18 2.160

18 2.105

41 2.034

Totaal woonruimte

2.266

2.198

2.198

2.178

2.123

2.075

170 6

87 5

87 5

87 3

87 3

87 3

2.442

2.290

2.290

2.268

2.213

2.165

20

96

64

56

74

163

150

97

114

161

159

104

Aantal mutaties (in % van de voorraad)

6,1%

4,2%

5,0%

7,1%

7,2%

4,8%

Gemiddelde huurstijging soc. huurwoningen (%)

1,3%

1,2%

2,5%

1,6%

1,1%

2,5%

72,1%

69,9%

68,5%

68,3%

68,2%

67,8%

41,3%

Gegevens woningbezit Aantal verhuureenheden

Garages en parkeerplaatsen Overige bedrijfsruimten Totaal in exploitatie Verhuureenheden in aanbouw Het verhuren van woningen Aantal mutaties (verantwoord via Woonzicht)

Gemiddelde huurpijs in % van de max. redelijke huur Financiële continuïteit Solvabiliteit (%)

37,5%

34,6%

31,6%

37,1%

44,2%

158,2%

50,3%

9,7%

19,7%

14,2%

45,0%

Rentabiliteit Eigen Vermogen (%)

22,3%

15,3%

1,3%

-5,0%

10,8%

-16,7%

Rentabiliteit Totale Vermogen (%)

10,4%

7,6%

2,8%

0,9%

7,4%

-4,7%

Rente op langlopende leningen (%)

4,1%

4,3%

4,2%

4,3%

4,4%

4,3%

Balans & winst- en verliesrekening per verhuureenheid excl. garages en parkeerplaatsen (€) Materiële vaste activa - actuele waarde

76.566

69.163

64.449

54.174

49.023

49.024

Eigen vermogen

31.232

25.035

21.200

21.139

22.762

20.778

5.274

5.210

5.028

4.796

4.593

4.432

156

149

136

118

118

109

6.960

3.835

271

-1.049

2.452

-3.461

Liquiditeit ratio (%)

Huren Vergoedingen Jaarresultaat Aantal woningen naar huurprijsklasse “Goedkope woning” (huurprijs t/m € 361,66)

464

506

537

537

558

“Betaalbare woning” (huurprijs t/m € 554,76)

1.521

1.526

1.506

1.511

1.473

216

155

147

124

89

65

11

8

6

3

104

73

73

61

61

61

Aantal reparatieverzoeken

2.304

2.438

1.807

3.344

3.162

2.650

Totale uitgaven niet planmatig onderhoud (* € 1.000,-)

1.659

1.028

718

660

414

439

Totale uitgaven planmatig onderhoud (* € 1.000,-)

1.496

560

2.893

1.932

2.985

2.803

Uitgaven totaal onderhoud per woning (€)

1.392

722

1.642

1.190

1.601

1.562

21,3

19,6

18,4

18,2

18,1

17,1

“Dure woning” (huurprijs t/m € 652,52) Boven de liberaliseringsgrens (boven € 652,52) Aantal woningen onder MGE Kwaliteit

Aantal fulltime formatieplaatsen (FTE)


16

Financieel

Geconsolideerde balans na resultaatbestemming Activa (x â‚Ź 1.000,-)

2011

2010

153.722

130.279

584

6.138

Onroerende zaken ten dienste van de exploitatie

1.200

1.208

Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden

18.452

14.742

173.958

152.367

BWS-subsidies

40

51

Deelnemingen

74

73

4.015

4.025

574

609

4.703

4.758

1.333

-

94

86

-

-

1.144

1.198

Overige vorderingen

244

104

Overlopende activa

511

159

1.993

1.547

7.437

516

189.424

159.188

Vaste activa MateriĂŤle vaste activa Onroerende zaken in exploitatie Onroerende zaken in ontwikkeling

Financiele vaste activa

Lening u/g Latente belasting vordering

Vlottende activa Voorraad Voorraad onderhanden werk

Vorderingen Huurdebiteuren Gemeente Belastingen en premies sociale verzekeringen

Liquide middelen

Totaal activa


NWS Jaarverslag 2011

Passiva (x â‚Ź 1.000,-)

2011

2010

70.884

55.084

74

68

70.958

55.152

40

51

-

-

37

38

37

38

Leningen overheid en kredietinstellingen

93.132

85.104

Verplichtingen Verkocht onder Voorwaarden

18.452

14.742

111.584

99.846

733

600

64

167

Overige schulden

3.672

481

Overlopende passiva

2.336

2.853

6.805

4.101

189.424

159.188

Groeps vermogen Eigen vermogen Wettelijke reserve deelneming

Egalisatierekening

Voorzieningen Onrendabele investeringen nieuwbouw Latente belasting

Langlopende schulden

Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers Belastingen en premies sociale verzekeringen

Totaal passiva

17


18

Financieel

Kasstroomoverzicht (x â‚Ź1.000) 2011

2010

11.327

11.517

Ontvangsten uit vergoedingen

355

331

Ontvangsten uit verkopen

999

-

-

4

12.682

11.852

Betalingen aan werknemers

-1.914

-1.684

Betalingen aan leveranciersonderhoud

-3.042

-1.560

Betalingen uit hoofde van zakelijke lasten

-2.257

-2.220

-7.212

-5.464

5.470

6.387

228

183

-3.725

-3.603

326

-1.194

-3.171

-4.614

2.298

1.773

Investeringen materiĂŤle vaste activa

-10.671

-6.716

Investeringen financiĂŤle vaste activa

-

-

4.065

-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-6.606

-6.716

Ontvangen leningen

11.700

10.000

-358

-4.251

10

5

11.352

5.754

7.045

811

Saldo liquide middelen begin boekjaar

393

-419

Saldo liquide middelen einde boekjaar

7.437

393

Mutatie liquide middelen

7.045

811

Ontvangsten van huurders

Overige ontvangsten

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest Betaalde interest Betaalde vennootschapsbelasting

Operationele kasstroom

Verkopen nieuwbouw

Aflossingen Aflossing lening deelneming BAB Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen


NWS Jaarverslag 2011

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (x €1.000) 2011

2010

11.982

11.478

355

329

13

13

-1.347

-

Overige bedrijfsopbrengsten

7

3

Som der bedrijfsopbrengsten

11.010

11.823

Afschrijvingen

270

232

Waardeveranderingen vlottende middelen

697

-

-2.111

215

188

149

38

38

1.509

1.381

Sociale lasten

194

160

Pensioenlasten

211

133

Lasten onderhoud

3.155

1.588

Overige bedrijfslasten

2.366

2.099

Som der bedrijfslasten

6.517

5.995

Bedrijfsresultaat

4.493

5.828

586

480

2

2

188

149

-3.816

-3.626

1.453

2.833

-34

766

9

9

1.428

3.608

Mutatie actuele waarde MVA in exploitatie

14.385

4.841

Jaarresultaat na belastingen en mutatie actuele waarde MVA

15.813

8.449

Bedrijfsopbrengsten Huren Vergoedingen Overheidsbijdragen Verkoop onroerende zaken

Bedrijfslasten

Overige waardeverandering op MVA Waardeveranderingen Verkocht onder Voorwaarde Erfpacht Lonen en salarissen

Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Opbrengst financiële vaste activa en effecten Waardeveranderingen financiële passiva Rentelasten en soortgelijke kosten Resultaat uit de gewone bedrijfsvoering

Belastingen Resultaat uit deelnemingen Resultaat voor mutatie actuele waarde MVA

19


NWS Jaarverslag 2011  

jaarverslag nws 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you