Page 1


Met dank aan aan alle partners uit Molenbeek die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van deze publicatie. Samenstelling en redactie: Tjorven vanden Eynde, Herlinde Swinnen, Linda Bruyninckx, Yannick Bochem, Han De Meulemeester, Annelies Surkijn Molenbeek 2014 Vertaling: Brigitt Sorensen Vormgeving: Bekvis Illustraties: Fenna Bouve Druk: drukkerij Sint-Joris, Gent vu: college van Burgemeester en Schepenen, Graaf Van Vlaanderen 20, 1080 Molenbeek

Met de steun van de


cultuur beleids plan MOLENBEEK


2


Cultuur in Molenbeek, O.B. De Boekenmolen, De Vaartkapoen en BroM proudly present

Het Lokaal Cultuurbeleidsplan 2014/2019 Het lokaal cultuurbeleid in Molenbeek is een platform waar lokale culturele spelers samen nadenken en actie ondernemen rond cultuur. Dit platform heeft als doel om de cultuurbeleving op een hoger niveau te brengen en die beleving bereikbaar en uitnodigend te maken voor iedereen.

WIE ? Nederlandstalige Cultuurdienst (Cultuur in Molenbeek) stimuleert kwalitatieve culturele initiatieven en draagt via deze initiatieven bij aan processen van ontmoeting, uitwisselingen en verwondering. Deze processen gebeuren in eerste instantie met de aanwezige Nederlandstalige gemeenschap (in partnerschappen en in doelpubliek) en steeds in dialoog en in de grootste openheid met andere aanwezige gemeenschappen. Bibliotheek De Boekenmolen is een open leeromgeving en informatiepunt, dat inspeelt op de recreatieve, educatieve en culturele behoeften van al haar gebruikers. Vanuit de grootstedelijke, multiculturele omgeving wil ze een belangrijke rol spelen op vlak van gemeenschapsvorming en versterking van de culturele diversiteit. Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen, of kortweg De Vk is een van de 22 gemeenschapscentra in Brussel en heeft een uitgebreide opdracht. De Vk creëert in Molenbeek en ver daarbuiten kansen voor ontspanning, ontmoeting, ontplooiing, hulp met als rode draad cultuur, educatie, welzijn en werk. Brede School Molenbeek (BroM) wil de ontwikkelingskansen van alle kinderen en jongeren in Molenbeek, die Nederlandstalig onderwijs volgen of zullen volgen, vergroten door het opzetten of verstevigen van netwerken tussen alle actoren binnen de brede leer- en leefomgeving van deze kinderen en jongeren.

3


4


Voorwoord Beste Molenbekenaar, De kop is eraf. Het nieuwe cultuurbeleidsplan ligt op tafel. De voorbije beleidsperiode verankerden we al de fundamenten van onze samenwerking en nu stellen we met trots onze toekomstige ambities aan u voor. Het beleidsplan, laat staan de concrete keuzes en acties, ontstond niet vanachter de computer. Samen met de verschillende bestuursorganen, via de buurtbrieven van Par Avion en de cultuurcafĂŠs voor geĂŻnteresseerde bewoners, verenigingen en organisaties polsten we naar de culturele noden van onze gemeente. Molenbeek is een inspirerende gemeente. We vertrokken vanuit deze omgeving, haar kansen en uitdagingen om aan de slag te gaan in de komende jaren. Het resultaat? 5 doelstellingen, een handvol permanente aandachtspunten en heel wat culturele acties en suggesties. Eerst wat meer duidelijkheid over deze boeiende omgeving en haar uitdagingen. Dan maken we de vertaalslag naar onze culturele ambities die we de komende zes jaar voor ogen willen houden. Veel leesplezier! Cultuur in Molenbeek, De Vaartkapoen, De Boekenmolen, BroM

5


6


1. De Molenbekenaar

Inhoudstafel

I. Meltingpot Molenbeek Mix van nationaliteiten Oude en nieuwe Nederlandstaligen Jong geleerd… … toch achterop geraakt

2. Beter een goede buur

Ontmoeting tussen inwoners Verscholen plekjes in de openbare ruimte Grensoverschrijdende cultuur Talen troef!

3. Een vertakt netwerk

De som is sterker dan de delen Culturele drive De happy few Betrokken burgers

4. Uitdagingen

II. Cultuur in Molenbeek 1. Stevige grondvesten Openbare ruimte als gedeeld cultureel domein Nauwe én brede samenwerking Communicatie op maat

2. Doelstellingen

Het kleine ontmoeten Cultuur op maat Actief Burgerschap Breder bewustzijn Artistieke uitstraling

7


8


I. Meltingpot Molenbeek Wist je dat... - met ruim 94500 inwoners Sint-Jans-Molenbeek in 2013 de elfde grootste gemeente van België was. - zij ook een van de snelst groeiende gemeenten is, met jaarlijks zo’n 2000 nieuwe inwoners. Niet verwonderlijk: de woningen zijn er (voorlopig) betaalbaar, er is heel wat werkgelegenheid in de buurt en de gemeente is makkelijk bereikbaar. Ze trekt veel mensen aan, ook uit andere landen en het aantal jongeren en kinderen neemt nog steeds toe. Dit brengt echter ook een enorme druk op diensten en omgeving met zich mee, maar niet in het minst ook op de Molenbekenaars zelf. Die druk is te voelen in alle wijken, hoe verschillend die ook zijn. Zo is er het groene Hoog Molenbeek met hoge anonieme gebouwen langs brede lanen, terwijl Laag Molenbeek zowel de dichtbevolkte, levendige arbeidersbuurten van het historisch centrum herbergt, als de jonge, vrij geïsoleerde Maritieme Wijk. Maar de verschillen in Molenbeek gaan verder dan alleen het architecturale. Onder de bevolking breidt de sociale meltingpot zich voortdurend uit. De kernvraag van het cultuurbeleid is daarom ook: “Hoe bereiken we zoveel mogelijk Molenbekenaars?”. Mensen met een heel andere achtergrond die, hoewel ze binnen dezelfde gemeente wonen, vaak in zeer verschillende omgevingen en omstandigheden leven.

9


1. De Molenbekenaar Mix van nationaliteiten Mensen uit alle werelddelen vestigen zich in Molenbeek. Wist je dat... - van de niet-Belgen in Sint-Jans-Molenbeek, de Marokkaanse gemeenschap de grootste is met 34,7%. - het aandeel Marokkanen in de totale Molenbeekse bevolking, samen met de Fransen, Spanjaarden en Italianen kleiner wordt omdat steeds meer Congolezen, Roemenen, Polen en ook Pakistani in Molenbeek komen wonen. Zo zijn er ongeveer 1000 Congolese Molenbekenaars. Deze grotere mix van nationaliteiten zorgt in de Molenbeekse straten voor een gezellige, zuiderse sfeer en een aanhoudende bedrijvigheid. Elke gemeenschap heeft ook zijn eigen netwerk en aanbod van sociale, sportieve en culturele activiteiten. Pogingen om meer uitwisseling aan te moedigen, kenden voorlopig maar wisselend succes. Wist je trouwens ook dat ‌ Er net zoals in Brussel ook veel mobiliteit van mensen is in Molenbeek. De afgelopen tien jaar is maar 57% van de bewoners dezelfde gebleven. Mensen komen van over de hele wereld, maar verhuizen ook weer naar Vlaanderen, WalloniÍ of andere delen van Brussel. Dit bemoeilijkt het welslagen van duurzame culturele projecten. Bruggen bouwen blijft nog steeds de uitdaging voor het lokaal cultuurbeleid. We streven niet naar een multiculturele gemeente, waar inwoners naast elkaar leven, maar naar een interculturele gemeente, waar de verschillende gemeenschappen elkaar leren kennen en onderling gedachten of tradities uitwisselen. Naast duurzame trajecten zijn korte zichtbare acties niet weg te denken.

Oude en nieuwe Nederlandstaligen Te midden van de culturele inwijking en grote mobiliteit, blijft een groep oudere Nederlandstalige Molenbekenaars wonen. Zij gingen niet weg uit de stad, maar verhuisden vaak naar Hoog Molenbeek. Molenbeek trekt ook veel nieuwe Nederlandstaligen aan. Wist je dat ‌ - nieuwe Nederlandstalige inwoners zich in alle delen van de gemeente vestigen, terwijl ze vroeger de nieuwbouwprojecten aan het kanaal verkozen? - ze van alle leeftijden zijn, jong en minder jong. 10


Dikwijls gaat het om jongeren: beginnende kunstenaars of pas afgestudeerden, die zich aangesproken voelen door de Molenbeekse diversiteit en levendigheid. Maar voor culturele activiteiten moeten zij zich wenden tot Brussel-stad, vanwege het gebrek aan sociale contactpunten (bv. cafĂŠs) in eigen gemeente. Ook de groeiende groep Nederlandstalige gezinnen vindt in eigen buurt maar weinig familiegerichte activiteiten. Of we het nu hebben over senioren, actieve alleenstaanden of jonge gezinnen: vast staat dat het Nederlandstalige culturele aanbod in Molenbeek te versnipperd is. Slechts wanneer we erin slagen kwaliteit en bereikbaarheid aan mekaar te koppelen, kunnen we Nederlandstalige Molenbekenaars de volgende zes jaar in eigen gemeente houden.

Jong geleerd... De afgelopen jaren kent Molenbeek een boom bij haar jongste inwoners. Vele kinderen kunnen terecht in het uitgebreide onderwijsnetwerk in Molenbeek, ook het Nederlandstalige onderwijs, dat maar liefst 20% van de schoolgaande jeugd bedient. Wist je dat ‌ - 80% van de kinderen in het Nederlandstalig basisonderwijs een nietWesterse achtergrond heeft? - 6% van de kinderen in het basisonderwijs in een homogeen Nederlandstalig gezin opgroeit? - taal (ondersteuning) een belangrijke factor is om het goed te doen op school en dus ook later op de arbeidsmarkt? Het klaslokaal is dikwijls de plek waar kinderen voor het eerst in contact komen met cultuur, dat als taalstimulerend middel niet mag worden onderschat; de doorstroming van cultuurbeleving op school naar die in de vrije tijd is heel belangrijk, maar blijkt toch nog stroef te verlopen. Zowel fysieke als financiÍle drempels staan vele ouders hier nog steeds in de weg. Voor kinderen is opgroeien in Molenbeek sowieso niet evident. Vaak worden ze groot in krappe huizen met binnenin slechts beperkte speelruimte. Buitenshuis is de situatie amper beter: denk maar aan onveilig verkeer, straatafval en criminaliteit. Zelfs naar school gaan wordt zo een hachelijke onderneming. Opdat kinderen en jongeren elkaar in alle veiligheid zouden kunnen treffen, heeft Molenbeek dan ook nood aan meer open plekken. Daar zouden ze elkaar niet alleen beter leren kennen, maar ook makkelijker in contact komen met de vele culturele initiatieven van de gemeente op maat van hun talenten. Precies daarom is het project van BroM zo waardevol. Dit netwerk

11


van scholen, verenigingen en ouders wil de aandacht voor cultuur buiten de school(m)uren aanwakkeren, door ook de ouders er warm voor te maken.

...toch achterop geraakt Al vele jaren is Molenbeek een toevluchtsoord voor minder draagkrachtige mensen, die zich voornamelijk vestigen in de goedkopere huizen in Laag Molenbeek. Ze hebben het niet alleen financieel moeilijker, ze hebben een kleiner sociaal netwerk van vrienden en familie, hebben beperkte toegang tot belangrijke informatiekanalen en krijgen minder kansen op de arbeidsmarkt. Daardoor dreigen vele nieuwe (allochtone) en oudere (autochtone) inwoners steeds verder achterop te raken. Bovendien daalde de Molenbeekse welvaart door de economische crisis nog meer tegenover het Brusselse gemiddelde. Wist je dat ‌ - 25% van de beroepsbevolking werkloos is en dat bij jongeren onder 25 jaar dit zelfs 40% is of 2 op 5 jongeren? - 41% van de kinderen onder 18 jaar in een gezin opgroeit waar geen inkomen uit werk is? Het aantal (kans)armen neemt toe en ook alsmaar meer kinderen voelen de gevolgen. Merkwaardig genoeg beschikken ook de Hoog- Molenbekenaars steeds minder over de financiÍle reserve om aan cultuur deel te nemen. Openheid en laagdrempeligheid is absoluut een must in een gemeente als Molenbeek. Toeleiding en begeleide cultuurparticipatie blijven een werkpunt voor de volgende jaren, net zoals het omgaan en inspelen op de maatschappelijke vraagstukken waarmee deze kansengroepen geconfronteerd worden.

12


2. Beter een goede buur Ontmoeting tussen inwoners Samenleven is in Molenbeek niet altijd gemakkelijk. Dikwijls verloopt zelfs een eerste kennismaking moeizaam, omdat we behoren tot andere culturen of generaties en in fel verschillende wijken wonen. Die tegenstellingen leiden vaak tot wederzijdse vooroordelen: “de jonge criminelen” tegenover “de klagende, racistische oudjes”, of “de rijken uit Hoog Molenbeek” tegenover de “arme allochtonen uit Laag Molenbeek”. Toch delen alle Molenbekenaars met elkaar dezelfde diensten, de openbare ruimten en vaak zelfs elkaars maatschappelijke bekommernissen. Daarom zijn we gebaat bij dialoog in alle richtingen. Het lokaal cultuurbeleid wil alledaagse contacten tussen de inwoners bevorderen, ook – misschien zelfs vooral – tussen mensen die op het eerste zicht elkaars pad niet kruisen. Dat klopt natuurlijk niet: we komen elkaar voortdurend tegen in de openbare ruimte. Maar we zouden pas bij elkaar blijven stilstaan als deze ruimte een schouwtoneel wordt voor diverse, kwaliteitsvolle culturele belevenissen.

Verscholen plekjes in de openbare ruimte Het is jammer dat Molenbeek vaak wordt omschreven als “grijs en vuil”. Erger is dat dit vaak terecht is. Slechts weinig plekjes lenen zich ertoe om een andere bewoner in een gemoedelijke sfeer te leren kennen. Al gonst het hier vaak van de drukte, de meeste mensen lijken zich gewoon door de openbare ruimte te verplaatsen, zonder die ook echt te delen met elkaar. In Laag Molenbeek is de beschikbare ruimte erg beperkt, in Hoog Molenbeek is er zonder markten, verenigingsleven of ontmoetingscentra weinig marge voor sociaal contact. Toch liggen er tal van mogelijkheden verscholen. Wist je dat … - er naast 8 parken ook een uitgestrekt natuurgebied Scheutbos in Molenbeek ligt? - Molenbeek met 7 metrohaltes zich op het meest uitgebreide netwerk van ondergrondse ontmoetingsplaatsen van het Brusselse Gewest kan beroepen? Verder zijn er vele theesalons, cafés en semi-publieke tuintjes. Die kunnen allemaal op een culturele manier worden ingekleed. Grote afstanden afleggen is dus helemaal niet nodig om “de andere” te ontmoeten, zeker niet als die

13


vlakbij woont. Cultuur kan perfect dicht bij huis worden beleefd, maar dan moet Molenbeek het aandurven om oude, bekende plaatsen in te vullen op een alternatieve manier. Alleen nieuwe ontmoetingsplekken creëren, zal niet volstaan.

Grensoverschrijdende cultuur Het kanaal scheidt Molenbeek dan wel duidelijk van Brussel-stad, de overige gemeentelijke grenzen zijn een stuk vager. Bovendien steken we (vooral de nieuwe Nederlandstaligen) voor culturele activiteiten graag de grens over. Andere Brusselaars daarentegen zoeken voor een cultureel avondje uit zelden Molenbeek op. Een belangrijke reden blijft de kwalijke reputatie, die nog wordt versterkt door de vaak negatieve berichtgeving in de media. Door kwaliteit te injecteren in het culturele aanbod kunnen we hier verandering in brengen. Geen gebrek aan grensoverschrijdende netwerken, waarbij we nadenken en samen cultuur creëren.

Talen troef! Het Brussels Gewest staat bekend om haar verschillende taalgemeenschappen. Deze verschillende talen moeten niet worden gezien als hinderpaal in cultuurbeleving, maar als belangrijke troef. Door samen cultuur te beleven en te creëren, kunnen we de andere ontdekken en … ervan leren. De voorbije jaren werden de grondvesten hiervoor al gelegd: wij willen daarop verder bouwen met de Franstalige gemeenschap, en tegelijk ook andere partners aanzetten tot nauwere samenwerking. Zo kunnen we met de anderstalige partners een gezamenlijke strategie uitbouwen, die een breed publiek uitnodigt voor collectieve cultuurbeleving.

14


3. Een vertakt netwerk De som is sterker dan de delen De integratie van bibliotheek, cultuurdienst en het gemeenschapscentrum stond al in het vorige beleidsplan, maar vooral dankzij voortdurend overleg en concrete initiatieven groeiden we de voorbije zes jaar sterk naar elkaar toe. Zo ontstond er een gedeelde visie over de culturele toekomst van Molenbeek. Samenwerken met andere lokale partners blijft essentieel. Het netwerk van BroM biedt een noodzakelijke aanvulling. Binnen het lokaal cultuurbeleidsplan bekleden ze een pivotfunctie met het betrekken van kinderen en hun ouders bij cultuur via de scholen. Het Huis van Culturen en Sociale Samenhang leunt met diverse sociaal-artistieke (school)projecten dicht aan bij de werking van het lokaal cultuurbeleid. Haar expertise, infrastructuur en netwerk zijn een belangrijke troef. Een derde cruciale culturele kompaan voor de komende jaren is de Franstalige cultuurdienst, die ons omwille van haar ligging in Hoog Molenbeek, een publiek bedient waar nu nog maar weinig partners actief zijn.

Culturele drive Hoewel Molenbeek de naam heeft een kunstzinnige en inspirerende gemeente te zijn, gaat de culture energie er grotendeels verloren in de dagelijkse maalstroom. De vele kunstenaars, organisaties en verenigingen creĂŤren hun werk individueel, en verenigde projecten zijn schaars en kortstondig. Zo dreigt er niets tastbaars over te blijven van de inspiratie die de gemeente zelf oproept. Daarom moet Molenbeek de aanwezige talenten laten samensmelten. Deze drive kan de samenhorigheid en uitstraling van de hele gemeente een boost geven.

De happy few Veel mensen klinkt de term cultuur nog ietwat elitair in de oren: ze stellen zich dan zittende opvoeringen of concerten voor, georganiseerd in een besloten cultuurhuis, door en voor een kleine bevoorrechte groep. Voor een jeugd- of natuurverenigingen bijvoorbeeld, is het niet altijd duidelijk wat een partnerschap via cultuur hen kan bieden. Hoewel de 110 (!) Molenbeekse culturele verenigingen al vaker samenwerken dan zes jaar geleden, blijft het doorgaans bij eenmalige en bescheiden projecten. Het belang van kleinschalige initiatieven valt echter nauwelijks te onderschatten. Ze zijn heel toegankelijk, en precies deze laagdrempeligheid is voor vele inwoners een absolute voorwaarde alvorens ze bereid of in staat zijn om van cultuur te proeven. 15


Maar door afzonderlijk reclame te maken voor ieder klein initiatief, dreigen de vele bomen in het spreekwoordelijke bos onzichtbaar te worden. Hier biedt de website culture1080cultuur.be soelaas. Daarop verschijnt het culturele aanbod van Molenbeek in twee talen, in de hoop dat mensen van verschillende gemeenschappen zich op evenementen onder elkaar begeven. Jammer genoeg kun je met een website nog lang niet iedereen bereiken. Om ook de mensen te informeren die minder makkelijk hun weg vinden op het internet, blijven traditionele, lokale netwerken een absolute noodzaak.

Betrokken burgers Bij het maken en beleven van cultuur zijn heel wat personen betrokken, maar dikwijls komen die uit hetzelfde milieu: geÍngageerde mensen uit de middenklasse, die het zich kunnen veroorloven om met cultuur bezig te zijn. Zo wordt een groot deel van het publiek waarop de Molenbeekse cultuur zich eigenlijk wil richten niet betrokken bij het beleid. Intussen klagen verenigingen over de eigen, al te broze vrijwilligersbasis. Het gemeenschapsforum, initiatief van Cultuurcentrum Brussel, kan een hefboom betekenen om meer burgers tot betrokkenheid aan te zetten. Het gemeenschapsforum? Een naam voor een brede burgerbeweging, die kan uitmonden in positieve culturele acties rond allerhande relevante thema’s.

16


4. Uitdagingen De volgende zes jaar staan er ons grote uitdagingen te wachten. De bevolking verandert: het aantal inwoners met weinig kansen op maatschappelijke en culturele deelname groeit en blijft onder de radar en moeilijk bereikbaar. Kinderen en jongeren stromen moeilijk van culturele activiteiten op school door naar die in de vrije tijd. De nieuwe Nederlandstaligen verspreiden zich over de ganse gemeente en hebben specifieke culturele wensen. Wil het lokaal cultuurbeleid Molenbeekenaaren bereiken met cultuur, dan zullen we elke bewoner zó moeten benaderen dat cultuur aansluit bij zijn leefwereld, mogelijkheden en interesses. We moeten cultuur tot bij de mensen brengen, de mensen naar cultuur toeleiden en de Nederlandstalige cultuur een plaats geven binnen een breed aanbod om de keuzemogelijkheden voor iedereen te vergroten. Om het ‘samen – leven’ van de verschillende gemeenschappen te stimuleren is wederzijds respect, kennis van de andere en zo ook elkaar ontmoeten een must. We willen alledaagse contacten tussen niet evidente groepen stimuleren. Hiertoe moeten we out of the box denken en durven verder gaan dan de pure culturele programmatie. We moeten inspelen op wat mensen bindt: ingaan op de grootstedelijke vraagstukken en opgaan in de gedeelde en nieuw te ontdekken openbare ruimte om zo uitwisseling en ontmoeting mogelijk te maken. Verder moeten we blijven werken aan de positieve uitstraling van Molenbeek. De vele culturele en artistieke partners kunnen de sterke Molenbeekse dynamiek, die nu al aanwezig is, mee op de kaart te zetten in de gemeente en ver daarbuiten. De creativiteit moet verder van onderuit groeien door bewoners, kunstenaars en verenigingen de nodige ruimte te bieden om kwaliteit te creëren, te tonen en duurzaam te bestendigen. We kunnen dit niet alleen en willen onze samenwerking in alle richtingen verder ontwikkelen. Niet alleen via culturele verenigingen en kunstenaars, maar ook via anderstalige partners, via experten in andere domeinen en via grootstedelijke netwerken kan met de bewoners, de omgeving en met het gegeven van de grootstad gewerkt worden. Cultuur moet haar omgeving ten volle benutten tot aan de zones de passage – waar mensen elkaar kruisen – om die als cultureel domein in te schakelen en zo op een laagdrempelige manier cultuur tot bij de mensen te brengen. Tenslotte staat ook communicatie op de agenda: eenvoudiger, persoonlijker, naar nieuwe publieken en via verschillende methodieken op maat van het zeer diverse publiek.

17


II. Cultuur In Molenbeek

18


1. Stevige grondvesten Om de bruggen die we willen bouwen te voorzien van stevige grondvesten, formuleerden we drie interne aandachtspunten, die de komende zes jaar in het achterhoofd moeten worden gehouden om de doelen te kunnen verwezenlijken. De drie pijlers van de gedeelde visie zijn: 1 de openbare ruimte als cultureel domein 2 nauwe culturele samenwerking 3 diverse communicatie met zo breed mogelijk bereik

Openbare ruimte als gedeeld cultureel domein Vanwege fel verschillende achtergronden komen veel Molenbekenaars weinig met elkaar in contact. Toch delen we meer met mekaar dan we zouden denken. In eerste instantie uiteraard de omgeving, de Molenbeekse straten, pleinen, parken,‌ De openbare ruimte dus. Jammer genoeg zet die ruimte niet vaak aan tot hartelijke ontmoetingen. Toch zijn er zelfs in Molenbeek, waar de openbare ruimte nogal beperkt is, tal van mogelijkheden voor wie die wil zien. Straten hoeven niet louter te dienen om van punt A naar punt B te gaan. Ze kunnen een veelarmig cultureel parcours voor spelende kinderen vormen. Pleinen bieden stadsbewoners wat ademruimte, maar zouden extra waarde krijgen door een streepje muziek. Zou u niet aangenaam verrast zijn? En dan spreken we nog niet over de vele metrohaltes, cafÊs, winkelpanden, ... Al deze plekken kunnen ingezet worden als potentiÍle en laagdrempelige culturele zone, waar we cultuur tot bij u en mensen dichter bij elkaar kunnen brengen.

Nauwe en brede samenwerking Het lokale culturele netwerk reikt in Molenbeek vandaag al verder dan de drie decretale partners. We werken samen met kunstenaars, betrokken bewoners en verenigingen als BroM en het Huis van Culturen. Maar het cultuurbeleid heeft ook de ambitie om buiten de reeds begane paden te treden en over gemeenschappen en grenzen heen te werken. Binnen Molenbeek biedt de Franstalige cultuurdienst bijvoorbeeld een onaangeboord publiek, en door gebruik te maken van het brede regionale netwerk in het gewest kan het lokale beleid ook proberen andere Brusselaars te prikkelen om Molenbeek te komen ontdekken.

19


Communicatie op maat De komende zes jaar moeten de huidige traditionele communicatiekanalen en -netwerken nog beter worden ingezet om versnippering te voorkomen. Daarnaast blijven we overtuigd van de kracht van persoonlijke contacten om Molenbekenaars te informeren over het cultuurbeleid en hen te betrekken. We zullen de volgende zes jaar dan ook aanwezig zijn op talrijke culturele activiteiten, om persoonlijke banden te smeden met heel uiteenlopende mensen.

20


2. De doelstellingen In het verlengde van de drie zonet beschreven aandachtspunten liggen natuurlijk ook de daadwerkelijke culturele doelstellingen voor deze bestuursperiode. Dat zijn er vijf: 1 2 3 4 5

‘Iedere inwoner kan de andere leren kennen’, het kleine ontmoeten ‘Iedere inwoner kan cultuur op zijn of haar maat beleven’, cultuur op maat ‘Iedere inwoner kan zichzelf ontplooien in de samenleving’, actief burgerschap ‘Iedere inwoner kan zijn of haar blik verruimen’, breder bewustzijn ‘Molenbeek toont zich aan de buitenwereld door er met beide voeten in te staan’, artistieke uitstraling

Met deze vijf strategische doelstellingen (illustraties) bedoelen we veel: de ambities zijn groot en de voorgestelde acties zijn concreet. Maar ze zijn ook niet af. Elke actie is een voorstel, dat we samen met andere partners hopen aan te vullen en aan te passen om zo samen aan het beleid te bouwen. De grote ambities hebben we vertaald in enkele hands on doelstellingen, iets concreter om mee aan de slag te gaan.

21


Het kleine ontmoeten

22


Kan u het ook zien? Alle Molenbekenaars, ongeacht leeftijd, geslacht, sociale of culturele achtergrond die elkaar ontmoeten in een ongedwongen, toegankelijke en conviviale sfeer … daar gaan we voor! We zetten allen in op kleine ontmoetingen, op evidente plaatsen waar we vaak langskomen in de openbare ruimte. Dit kleine ontmoeten moet de afstanden tussen mensen verkleinen, en moet de goesting voor (elkaars) cultuur vergroten, zodat iedereen zich thuis voelt in de gemeente. Ontmoeten? dat is … 1. dicht bij huis, in de openbare ruimte en in de eigen wijk • BroM bekijkt het speelweefsel in Molenbeek, leuke plekken voor kinderen en de weg ernaartoe. Wij organiseren er samen culturele acties en schenken kinderen de ruimte om elkaar ook buiten de school te leren kennen en zich samen veilig te bewegen langs cultureel getinte paden in de gemeente. • Een leerrijke en gezellige plaats in Hoog Molenbeek waar je kan lezen, cultuur beleven en andere mensen kan ontmoeten? De Boekenmolen en Cultuur in Molenbeek onderzoeken de mogelijkheden samen met de Franstalige collega’s. 2. ook voor nieuwe inwoners • We organiseren een onthaalconcept om nieuwe inwoners te onthalen, samen te brengen en te informeren over de gemeente en cultuur via een onthaalpakket en –moment. We werken samen met instanties die de belan gen van nieuwkomers behartigen om de gemeente en elkaar te leren kennen. 3. In de bibliotheek en het gemeenschapscentrum, waar Nederlandstaligen en anderstaligen, senioren, vrouwen en kinderen samen kunnen zijn. • De Vaartkapoen is mede dankzij de werking Caleidoscoop een ontmoe tingsplaats geworden voor allochtone vrouwen en mannen. Voor hen is De Vk een veilig nest waar ze onder begeleiding andere culturen, levens visies en religies kunnen ontdekken. Het Vk* café is regelmatig open. Zo wel het publiek van de vele activiteiten als gewone buurtbewoners moeten er terecht kunnen. De Vaartkapoen coördineert en ondersteunt de Molenbeekse zinnodes. 23


• De Boekenmolen houdt regelmatig voorleesmomenten in de tuin of biblio theek, maar voorziet ook pauzes zodat de kinderen buiten kunnen spelen. 4. uitwisselingen tussen de verschillende culturen. De bibliotheek en het gemeenschapscentrum voeren hierin een actief intercultureel beleid • VK concerts richt zich op Brusselse migratiegemeenschappen, die momenteel amper worden bediend in het muzikale landschap. • De Boekenmolen breidt haar meertalige collectie uit, organiseert meerta lige voorleesmomenten en voorziet verder in interculturele gezelschaps spelen en specifieke spelmomenten. 5. een plaats waar muziekliefhebbers samenkomen. • VK concerts brengt via een alternatieve muziekprogrammatie een ruim assortiment van subculturen van binnen en buiten Brussel op de been om samen te genieten van een concert. Muziek verbindt, brengt mensen samen, zorgt voor een gedeelde ervaring.

24


Cultuur op maat

25


van elke geïnteresseerde die in Molenbeek en de bredere omgeving volgens eigen interesse, kennen en kunnen cultuur kan beleven. De grote verschillen bij de Molenbeekse bewoners betekenen immers ook een breed scala aan interesses, kennis en mogelijkheden. En hoewel cultuur een sociaal gebeuren is met interactie en uitwisseling tussen het publiek en met de makers, vraagt deze diversiteit aan smaken en mogelijkheden ook een persoonlijke benadering op maat. Specifieke drempels aanpakken, de juiste prikkels aanbieden en interesses activeren biedt nieuwe publieken de kans om cultuur te beleven. Op maat? Dat is … 1. regelmatige, laagdrempelige, kwaliteitsvolle en nabije cultuur • We hanteren een democratisch prijsbeleid. We maken een inventaris van lokale initiatieven op vlak van familieactiviteiten, literatuur en erfgoed. • Het Vk*café opent zijn deuren voor culturele initiatieven en muzikale intermezzo’s. De Boekenmolen voorziet een laagdrempelig digitaal aanbod dat toegankelijk wordt gemaakt door duidelijke communicatie, pictografi sche handleidingen en vormingen. • We nemen deel aan ontmoetingsmomenten van verenigingen om er per soonlijke contacten te leggen met deelnemers. Zo krijgt de culturele werking een menselijk gezicht en worden inwoners aangemoedigd om vaker deel te nemen aan activiteiten. 2. voor bijzondere groepen zoals nieuwkomers, senioren, kinderen, vrouwen, mensen in armoede en anderstaligen. • De Vaartkapoen leidt allochtone vrouwen en mannen via de activiteiten van de emancipatorische werking Caleidoscoop toe naar culturele activi teiten in huis en op andere culturele plekken in Molenbeek en daarbuiten. • De Vaartkapoen biedt de Nederlandstalige peuter-, kleuter- en lagere scho len van Molenbeek en Koekelberg een uitgebreid aanbod podium en kunst educatie, in De Vk zelf of in andere Brusselse culturele instellingen zoals Bronks, Bozar en musea.

26


• Cultuur in Molenbeek organiseert culturele namiddagen voor senioren i.s.m. vzw MOCA en andere intermediairen, op voorstel van de senioren zelf. De Boekenmolen past zijn collectie aan in functie van de aanwezige doelgroepen. • De Boekenmolen organiseert o.a. vormingen voor senioren “Voorlezen voor kinderen” (i.s.m. Stichting Lezen), “Brussel in Dialoog” (o.i.v. R.I.C. Foyer) en organiseert ook kennismakingsbezoeken voor partners en diverse doelgroepen in de bibliotheek. 3. een Nederlandstalige cultuuraanbod in Molenbeek voor iedere geïnteresseerde • We maken een inventaris van het Nederlandstalige aanbod en ontsluiten dit aan Nederlandstaligen en anderstaligen. • De Boekenmolen organiseert een Nederlandstalig ontmoetingsmoment met een rondleiding in de bibliotheek voor ouders van schoolgaande kinderen tijdens het oudermoment op school. • De Nederlandstalige cultuurdienst werkt samen met de Franstalige cultuurdienst in het Franstalige evenement Bruxellons om dit bekende zomertheaterfestival in het Karreveldkasteel uit te breiden met een Nederlandstalig aanbod. 4. cultuur voor gezinnen zodat kinderen samen met hun ouders van cultuur proeven en culturele plaatsen leren kennen met aandacht voor het Nederlands. • We promoten familievoorstellingen en bibliotheekactiviteiten voor kinderen en gezinnen. Dit kan zowel op school gebeuren, bijvoorbeeld via een communicatiebord of nieuwsbrief, of daarbuiten, door fysieke aan wezigheid tijdens activiteiten als een ontmoetingsmoment voor vrouwen of de vrijetijdsmarkt. • BroM organiseert culturele momenten voor de ouders van leerlingen in Nederlandstalige scholen, zodat zij familie- en schoolvoorstellingen kunnen bijwonen en stimuleert ook de scholen en culturele aanbieders om ouders te begeleiden.

27


Actief burgerschap

28


Elke inwoner of vereniging kan actief cultuur, en zo ook de samenleving, mee maken en de richting ervan bepalen. Aan creativiteit geen gebrek in Molenbeek: het breed vertakt verenigingsleven en de vele kunstenaars zijn heel actief in Molenbeek en de bewoners willen vaak zelf ‘al doende’ leren. Zo maken we ruimte voor deze creatieve ontplooiing, om te creëren en te experimenteren, zich te voeden met kennis over nieuwe creatievormen en ideeën met anderen uit te wisselen. De inzet focust echter niet alleen op de kansen voor deze creativiteit, maar ook op zichtbaarheid en het opentrekken ervan in Molenbeek: ondersteunen en profilering gaan hand in hand. Dit actief burgerschap vertaalt zich in … 1. een actief vrijwilligersbeleid en het betrekken van de beheersorganen bij sociaalculturele of literaire acties • We bekijken in samenspraak met andere verenigingen de werving en doorstroming van leden. • We organiseren debat en uitwisseling rond actuele thema’s zoals vrijwil ligersdynamieken. Deze debatten en uitwisselingen worden ondersteund via de collectie van de bibliotheek en worden desgewenst uitgebreider behandeld via een gemeenschapsforum. • We stimuleren de betrokkenheid van bewoners bij culturele acties. • We appreciëren de culturele actieve vrijwilligers. • BroM organiseert een grote enquête in scholen rond de vrijetijdsbesteding van kinderen. Met de resultaten wordt rekening gehouden om het culturele aanbod op te stellen. • De Vaartkapoen werkt via Caleidoscoop nauw samen met een groep alloch tone vrouwen, die ieder als vrijwilligster een begeleid traject van eman cipatie en zelfontplooiing doorlopen. De Vk legt via het ontmoetingscafé contact met potentiële nieuwe vrijwilligers.

29


2. kansen voor kunstenaars, bewoners en verenigingen om zich te ontwikkelen, in een artistieke dynamiek te groeien en hun acties plaat selijk en duurzaam in te bedden. • We werken samen met lokale en Brusselse kunstenaars. BroM creëert voor lokale kunstenaars de mogelijkheden om samen te werken met scholen en naschoolse initiatieven. • De Vaartkapoen ontwikkelt zijn artistieke projecten met aandacht voor een gestructureerd kader en het oog op een duurzaam resultaat. • De Boekenmolen onderhoudt haar collectie over kunstvormen op basis van eigen aanwinstenonderzoek, en speelt in op de vraag van gebruikers, partners, kunstenaars en vrijwilligers. • Cultuur in Molenbeek actualiseert haar subsidiebeleid en ontwikkelt een beleid rond het uitlenen van materiaal. Cultuur in Molenbeek ontwikkelt samen met de andere gemeentelijke culturele diensten een informatie brochure voor het organiseren van (buurt)feesten in de gemeente. Cultuur in Molenbeek organiseert mee het Molenbeekse artiestenparcours. 3. het bespreekbaar maken van maatschappelijke vraagstukken via het culturele aanbod om er positieve acties rond te ondernemen • Het gemeenschapsforum probeert maatschappelijke vraagstukken zo goed mogelijk te ontleden, via experten, acties en ideeën van alle betrok kenen. We stimuleren praktische, culturele actie rond maatschappelijke thema’s op basis van de resultaten en de dynamiek van het gemeen schapsforum.

30


Breder bewustzijn

31


Elke geïnteresseerde leert over de gemeente, over cultuur en over de maatschappelijke uitdagingen in Molenbeek en ontplooit zichzelf. Interesse is voor Molenbekenaars een eerste voorwaarde om aan cultuur deel te nemen, maar kennis over het culturele aanbod is bijna even belangrijk. Cultuur is natuurlijk geen losstaand beleidsdomein, maar wel een transversaal instrument: het reikt met andere woorden dwars over alle maatschappelijke velden heen. Veiligheid en mobiliteit, ecologie en economie, welzijn ... Cultuur kan al deze grootstedelijke vraagstukken bespreekbaar en begrijpelijk maken. Je kennis opvijzelen en uitbreiden … 1. over de gemeente, haar openbare en groene ruimte, het lokaal erfgoed en de bredere omgeving. • We brengen alle culturele partners samen en bieden hen een platform om elkaar te leren kennen en projecten op te zetten. BroM richt zich vooral op het stimuleren van initiatieven in scholen, en het ondersteunen van cultu rele partners om hun aanbod breed en toegankelijk te maken. Het gemeen schapsforum behandelt diverse relevante maatschappelijke thema’s door er een culturele insteek aan te geven. • We zetten de openbare ruimte in als schouwtoneel voor culturele acties en houden daarbij rekening met mobiliteit, zwerfvuil en de opwaardering van groene zones. • We organiseren samen culturele actie rond actuele thema’s. 50 jaar migra tie, een nieuw verschenen boek, of de herdenking aan de eerste Wereld oorlog. Dit en nog veel meer kom je de volgende jaren te weten. • Cultuur in Molenbeek ontwikkelt samen met andere gemeentelijke diensten wandelkaarten waarmee de Molenbeekse bezienswaardigheden makkelijker te ontdekken zijn. 2. over cultuur en culturele gedragscodes, en dan vooral voor ouders families en senioren. • We werken samen met tussenpersonen uit de educatieve, welzijns- en jeugdsector, sleutelfiguren en buurtambassadeurs om de Molenbekenaars actief naar het culturele aanbod in hun gemeente toe te leiden.

32


• We ontwikkelen voor de scholen een communicatievorm op basis van de culturele website culture1080cultuur.be. Zo kunnen zowel kinderen, ouders als onderwijzend personeel kennismaken met het culturele aanbod. 3. over maatschappelijke kwesties via brede educatieve programma’s. • BroM speelt in op vragen van ouders en organiseert ontwikkelingsmo gelijkheden voor culturele partners die met kinderen en jongeren willen werken. • De Vaartkapoen biedt allochtone vrouwen en mannen een breed vormings aanbod, waaronder een reeks alfabetiseringscursussen, debatten, infoses sies rond actuele thema’s en een educatieve, culturele uitstap. De Vaartkapoen geeft buurtjongeren de kans om ervaring op te doen als vrijwilliger bij VK concerts. Dit kan bijvoorbeeld als steward of als mede werker in de bar of de vestiaire. Zo maken de buurtjongeren kans op een diploma security, leren ze een correcte werkhouding aan en vergroten ze hun kansen op de arbeidsmarkt. • De Boekenmolen onderzoekt de aankoop van educatieve spelen en ander leerrijk materiaal rond ecologie, zwerfvuil en mobiliteit in de grootstad. De Boekenmolen profileert zich als fysiek en digitaal kenniscentrum, waar alle Molenbekenaars terechtkunnen voor informatie over het maatschap pelijke en culturele leven in eigen gemeente. • De Boekenmolen zet in op mediawijsheid en e-cultuur. Met mediawijsheid bedoelen we onder meer informatiegeletterdheid, levenslang leren en een leeromgeving voor zelfstudie. E-cultuur duidt dan weer op de digitale bibliotheek via Brussels Netwerk Openbare Bibliotheken (BruNO), elektro nische communicatie en de sociale media. Burgers leren zo de juiste hou dingen en vaardigheden aan om kritisch om te gaan met de complexe, sterk gemediatiseerde wereld van tegenwoordig. • De Boekenmolen zorgt voor een duurzame en actuele collectie, en be steedt daarbij ook aandacht aan nieuwe media, bijvoorbeeld met e-boeken en een online krantendatabank als Mediargus.

33


Artistieke uitstraling

34


• het publiek van binnen en buiten de gemeente is geprikkeld door Molenbeek, met een uniek profiel van het lokaal cultuurbeleid en haar partners. • Ten eerste beogen we een eigen stijl en originaliteit in de culturele initi atieven, een trademark dat Molenbeek onderscheidt van anderen. We zijn immers anders dan andere gemeenten; met charme en intimiteit in initia tieven die door de kwaliteit toch het lokale kunnen overstijgen. Daarnaast gaan we actief andere publieken opzoeken om hen toe te leiden naar ons bijzondere aanbod. We treden buiten de gemeentegrenzen in de program matie en de promotie. We tonen de plaatselijke creativiteit, de charme van lokale initiatieven en de artistieke kracht van Molenbeek in partnerschap met andere spelers van Brussel. • We zetten onze lokale initiatieven in de verf door er een zichtbaar kwali teitslabel aan toe te kennen. • We werken in artistieke projecten samen met Molenbeekse en Brusselse kunstenaars. Ze benutten zo vaak mogelijk het publieke domein in Molenbeek en de bredere kanaalzone om de gemeente minder “grijs” te maken en haar uitstraling te vergroten. • We werken mee aan grensoverschrijdende initiatieven die voortbouwen op de plaatselijke dynamiek, bijvoorbeeld Caravan(e). Dat is een nomadisch Brussels project waarbij lokale caravans regelmatig samenkomen in een van de Brusselse gemeenten om er in karavaan de Brusselse creativiteit tentoon te spreiden. • We zetten in op grootschalige culturele events zoals Métropole Culture 2014. • VK concerts biedt een professioneel, alternatief en internationaal muziek programma, dat het Brusselse aanbod wil aanvullen. Zo kunnen vanuit heel België muziekliefhebbers naar hartje Molenbeek worden gelokt. • De Vaartkapoen werkt binnen Cultuurcentrum Brussel mee aan een bovenlo kaal socio-cultureel en podiumkunstenaanbod dat Molenbeek mee in de kijker zet. • Cultuur in Molenbeek werkt samen met de Franstalige cultuurdienst in het evenement Bruxellons om dit bekende Franstalige zomertheaterfestival in het Karreveldkasteel uit te breiden met een Nederlandstalig aanbod.

35


PLAN DE POLITIQUE CULTURELLE MOLENBEEK


Cette publication est le resulat de la collaboration avec tous les partenaires. Merci à tous pour votre contribution. Redaction: Tjorven Vanden Eynde, Herlinde Swinnen, Linda Bruyninckx, Yannick Bochem, Han De Meulemeester, Annelies Surkijn Molenbeek 2014 Traduction: Brigitt Sorensen Graphisme: Bekvis Illustrations: Fenna Bouve Imprimerie: drukkerij Sint-Joris vu: Le Collège des Bourgmestre et Echevins , Comte de Flandre 20, 1080 Molenbeek

Met de steun van de


PLAN DE POLITIQUE CULTURELLE MOLENBEEK


2


Cultuur in Molenbeek, O.B. De Boekenmolen, De Vaartkapoen et le BroM sont heureux de vous présenter

Le plan de politique culturel local 2014/2019 La politique culturelle locale à Molenbeek est une plate-forme où les acteurs culturels locaux réfléchissent ensemble et entreprennent des actions au niveau de la culture. Cette plate-forme a pour objectif d’amener l’expérience culturelle à un niveau supérieur et à la rendre accessible et attrayante pour tous.

qui ? Le Service culturel néerlandais (Cultuur in Molenbeek) stimule les initiatives culturelles de qualité et contribue, par le biais de ces initiatives, à des processus de rencontre, d’échanges et d’étonnement. Ces processus se déroulent en premier lieu dans le cadre de la communauté néerlandophone (en partenariats et en public cible), toujours dans le dialogue avec et dans la plus grande ouverture vers les autres communautés. La bibliothèque De Boekenmolen est un espace éducatif ouvert en même temps qu’un point d’information, qui répond aux besoins récréatifs, ducatifs et culturels de l’ensemble de ses utilisateurs. En partant d’un environnement multiculturel urbain, elle veut jouer un rôle important sur le plan du développement communautaire et du renforcement de la diversité culturelle. Le Centre communautaire De Vaartkapoen (en abrégé le Vk) est l’un des 22 centres communautaires de Bruxelles, et possède une mission étendue. Le Vk fait naître à Molenbeek et au-delà des possibilités de détente, de rencontre, de formation et d’aide, avec comme fil conducteur la culture, l’éducation, le bienêtre et le travail. La Brede School Molenbeek (BroM) veut renforcer les chances de développement de tous les enfants et de tous les jeunes de Molenbeek qui suivent ou suivront l’enseignement néerlandophone part la création ou la consolidation de réseaux entre tous les acteurs au sein de l’environnement de formation et de vie au sens large de ces enfants et de ces jeunes. 3


4


Avant-propos Chère Molenbeekoise, Cher Molenbeekois, On est parti. Le nouveau plan de politique culturelle est sur la table. Durant la précédente mandature, nous avons ancré tous les fondements de notre collaboration, et nous sommes fiers de vous présenter maintenant nos ambitions futures en ce qui vous concerne. Le plan de gestion, qui permet de faire des choix concrets et d’élaborer des actions, ne sort pas de la mémoire d’un ordinateur. C’est ensemble, avec les différents organes de gestion, par le biais de la lettre de quartier de Par Avion et des cafés culturels pour les habitants, les associations et les organisations qui ont marqué de l’intérêt, que nous avons cerné les besoins culturels de notre commune. Molenbeek est une commune pleine d’inspiration. Nous sommes partis de ce contexte, de ces opportunités et de ces défis pour les mettre à l’œuvre à l’avenir. Le résultat ? Cinq objectifs, une poignée de points à surveiller en permanence et toute une série d’activités culturelles et de suggestions. Tout d’abord, quelques précisions sur cet environnement passionnant et ses défis. Ensuite, il faut s’atteler à mettre en œuvre nos ambitions culturelles, que nous devrons garder à l’esprit durant les six prochaines années. Bonne lecture! Cultuur in Molenbeek, De Vaartkapoen, De Boekenmolen, BroM

5


6


1. Le Molenbeekois

Un mélange de nationalités Anciens et jeunes néerlandophones Diplômé jeune… … mais prenant du retard

Table des matieres

I. Molenbeek, le creuset social

2. Un bon voisinage, c’est mieux

Rencontre entre habitants Endroits cachés de l’espace public Une culture sans frontières L’atout langues !

3. Un reseau ramifie

Ensemble, on est plus fort qu’isolé Une attitude culturelle Les « happy few » Des citoyens concernés

4. Defis

II. La culture a Molenbeek 1. Des fondations solides L’espace public en tant que domaine culturel partagé Une coopération étroite et complète La communication sur mesure

2. Objectifs

Une petite rencontre La culture sur mesure Citoyenneté active Une sensibilisation plus large Le rayonnement artistique

7


8


I. Molenbeek, le creuset social Saviez-vous que… - avec plus de 94.500 habitants, Molenbeek-Saint-Jean figure à la onzième place des plus grandes communes de Belgique ? - elle est aussi une des communes à la croissance la plus rapide, avec près de 2.000 nouveaux habitants de plus chaque année. Ce n’est pas étonnant : les logements y sont encore (temporairement) à un prix abordable, il y a de nombreuses possibilités d’emploi à proximité et la commune est facilement accessible. Elle attire beaucoup de monde, même d’autres pays, et le nombre de jeunes et d’enfants s’accroît sans cesse. Cela entraîne toutefois une pression énorme sur les services et l’environnement, mais tout autant aussi sur les Molenbeekois eux-mêmes. Cette pression se fait sentir dans tous les quartiers, aussi différents soient-ils. Ainsi, il y a le Haut Molenbeek et sa verdure, ses hauts immeubles anonymes le long de larges avenues, tandis que le Bas Molenbeek héberge aussi bien les quartiers ouvriers animés et densément peuplés du centre historique de la commune que le récent et quelque peu isolé Quartier maritime. Mais les différences de Molenbeek vont au-delà de l’architecture. Parmi la population, le creuset social est en constante expansion. La question au cœur de la politique culturelle est donc : « Comment atteindre le plus grand nombre possible de Molenbeekois ? ». Des gens venus de différents horizons qui, bien que vivant dans la même commune, vivent souvent dans un environnement et des conditions de vie très différents.

9


1. Le Molenbeekois Un melange de nationalites Des gens de tous les coins du monde s’installent à Molenbeek. Saviez-vous que : - parmi les non-Belges de Molenbeek-Saint-Jean, la communauté marocaine est la plus nombreuse, 34,7 %. - le nombre de Marocains parmi la population molenbeekoise, ainsi que les Français, les Espagnols et les Italiens se réduit, car il y a de plus en plus de Congolais, Roumains, Polonais et aussi de Pakistanais qui viennent vivre à Molenbeek. Ainsi, il y a environ 1.000 Congolais molenbeekois. Ce plus grand mélange de nationalités assure aux rues de Molenbeek une ambiance méditerranéenne chaleureuse et une activité soutenue. Chaque communauté a aussi son propre réseau et sa propre offre d’activités sociales, sportives et culturelles. Les tentatives pour encourager plus d’échanges connaissent des succès temporaires, mais à des degrés divers. Saviez-vous d’ailleurs que… Tout comme à Bruxelles, il y a aussi une grande mobilité des personnes à Molenbeek. Durant les dix dernières années, seuls 57 % de la population sont restés les mêmes. Les gens viennent de partout dans le monde, mais déménagent aussi en Région flamande, en Wallonie ou dans d’autres communes bruxelloises. Cela complique la mise en œuvre de projets culturels durables. Construire des ponts reste encore toujours le défi de la politique culturelle locale. Nous ne cherchons pas à avoir une commune multiculturelle, où les habitants vivent chacun l’un à côté de l’autre, mais une commune interculturelle, où les différentes communautés apprennent chacune à se connaître et à échanger des idées et des traditions. Outre les parcours durables, de courtes actions visibles sont incontournables.

Anciens et jeunes neerlandophones Au milieu de l’afflux culturel et de la mobilité, subsiste un groupe d’anciens Molenbeekois néerlandophones. Ils ne quittent pas la commune, mais déménagent souvent vers le Haut Molenbeek. Molenbeek attire aussi de nombreux nouveaux néerlandophones.

10


Saviez-vous que… - les nouveaux habitants néerlandophones s’installent dans tous les quartiers de la commune, alors qu’ils privilégiaient antérieurement plutôt les nouveaux projets de construction le long du canal. - ils sont de tous âges, jeunes et moins jeunes. Il s’agit souvent de jeunes : artistes en herbe ou jeunes diplômés, ils se sentent attirés par la diversité et le dynamisme molenbeekois. Mais pour les activités culturelles, ils doivent se diriger vers Bruxelles-ville, en raison du manque de points de contacts (par exemple, des cafés) dans leur propre commune. Le nombre croissant de familles néerlandophones ne trouve dans son quartier que peu d’activités familiales. Et si l’on parle maintenant des personnes âgées, des célibataires actifs ou des jeunes familles, il faut constater que l’offre culturelle néerlandophone est trop fragmentée à Molenbeek. Ce n’est que si nous parvenons durant les six prochaines années à allier qualité et accessibilité que nous pourrons garder les Molenbeekois néerlandophones.

Diplome jeune... Ces dernières années, Molenbeek a connu un boom du nombre de ses jeunes habitants. Beaucoup d’enfants s’intègrent directement dans le vaste réseau d’enseignement de Molenbeek, dans l’enseignement néerlandophone également, qui dessert plus de 20 % des jeunes en âge scolaire. Saviez-vous que… - 80 % des enfants fréquentant l’enseignement primaire néerlandophone ne sont pas de culture occidentale. - 6 % des enfants fréquentant l’enseignement primaire grandissent dans une famille néerlandophone homogène. - la langue (et son support) est un facteur important de réussite à l’école, et donc sur le marché du travail par la suite. La classe est souvent l’endroit où l’enfant entre pour la première fois en contact avec la culture, et cela ne devrait pas être sous-estimé en tant que stimulant linguistique ; le débordement de la vie culturelle scolaire sur celle des loisirs est très important, mais semble cependant se dérouler difficilement. Des barrières physiques et financières bloquent encore de nombreux parents. Grandir à Molenbeek n’est pas toujours évident pour les enfants. Ils grandissent souvent dans des maisons exiguës, ne laissant que peu d’espace pour le jeu. La situation n’est guère meilleure à l’extérieur : pensez au trafic

11


dangereux, aux déchets en rue, à la criminalité. Même aller à l’école devient une entreprise périlleuse. Pour que les enfants et les jeunes puissent se rassembler en toute sécurité, Molenbeek a donc aussi besoin de plus d’espaces ouverts. C’est là que non seulement on peut apprendre à mieux se connaître l’un l’autre, mais aussi entrer plus facilement en contact avec les nombreuses initiatives culturelles de la commune, à la mesure de leurs talents. Et c’est précisément pourquoi le projet du BroM est si précieux. Ce réseau d’écoles, d’associations, et de parents veut attirer l’attention sur la culture hors des murs et des horaires de l’école, en y impliquant chaleureusement les parents.

...mais prenant du retard Depuis de nombreuses années, Molenbeek est un havre pour les personnes plus démunies, qui s’installent principalement dans les maisons meilleur marché du Bas-Molenbeek. Ils ont non seulement des difficultés financières, mais ils n’ont qu’un réseau restreint d’amis et de famille, un accès limité aux principaux canaux d’information et reçoivent moins de chances sur le marché du travail. C’est ainsi que de nombreux nouveaux habitants (personnes issues de l’immigration) et des habitants plus anciens (belges) sont de plus en plus atteints dans leur niveau de vie. En outre, le niveau de vie molenbeekois diminue de plus en plus par rapport à celui de la moyenne bruxelloise. Saviez-vous que… - 25 % de la population est sans emploi, et cela monte même à 40 % chez les jeunes de moins de 25 ans, soit 2 jeunes sur 5. - 41 % des enfants de moins de 18 ans grandissent dans un foyer où aucun revenu ne provient du travail. Le nombre de pauvres (ou en passe de l’être) augmente, et de plus en plus d’enfants en ressentent les conséquences. Curieusement, on remarque aussi que les habitants du Haut-Molenbeek disposent de moins en moins de réserves financières pour participer à la vue culturelle. Ouverture et accessibilité sont donc une priorité dans une commune telle que Molenbeek. Orientation et participation culturelle accompagnée restent des points à travailler pour les prochaines années, tout comme la gestion et la réponse aux questions sociétales auxquelles ces groupes à risque sont confrontés.

12


2. Un bon voisinage, c’est mieux Rencontre entre les habitants Il n’est pas toujours facile de vivre ensemble à Molenbeek. Souvent même, une première rencontre se déroule difficilement, parce nous appartenons à d’autres cultures ou générations et que nous habitons dans des quartiers très différents. Ces contradictions conduisent souvent à des préjugés mutuels : « les jeunes criminels » contre « les vieux racistes qui se plaignent », ou « les riches du Haut-Molenbeek » contre « les pauvres immigrés » du Bas-Molenbeek ». Cependant, tous les Molenbeekois partagent les mêmes services, les mêmes espaces publics, et très souvent les mêmes préoccupations sociales. Par conséquent, un dialogue tous azimuts est profitable. La politique culturelle locale veut favoriser les contacts quotidiens entre les habitants, et aussi – peut-être même surtout – entre les personnes dont les chemins, à première vue, ne devraient pas se croiser. Ce qui n’est pas vrai, bien sûr : nous nous rencontrons l’un et l’autre dans l’espace public. Mais nous ne resterions pas paralysés l’un envers l’autre si cet espace devenait un théâtre pour divers événements culturels de qualité.

Endroits caches de l’espace public Il est dommage que Molenbeek soit souvent décrite comme « grise et sale ». Pis, c’est souvent justifié. Peu d’endroits se prêtent pour apprendre à connaître un autre habitant dans une atmosphère agréable. Comme tout dépend ici de la foule, la plupart des gens semblent seulement se déplacer dans l’espace public, sans vraiment le partager avec les autres. Dans le Bas-Molenbeek, l’espace public est très restreint, dans le Haut-Molenbeek, sans marché, vie associative ou centres de rencontres, il n’y a que peu de marge pour le contact social. Et pourtant, il existe de nombreuses possibilités cachées. Saviez-vous que… - outre 8 parcs, Molenbeek possède aussi la vaste zone naturelle du Scheutbos. - Molenbeek, avec ses 7 stations de métro, peut aussi compter sur le plus vaste réseau de rencontre souterrain de la Région de Bruxelles. De plus, il y a de nombreux salons de thé, des cafés et de petits jardins semipublics. Ils peuvent tous être considérés d’une manière culturelle. Parcourir de longues distances n’est donc pas nécessaire pour rencontrer « l’autre »,

13


et sûrement pas s’il habite à côté. La culture peut parfaitement être vécue près de la maison, mais pour cela Molenbeek doit oser combler les anciens lieux connus d’une autre manière. Créer des nouveaux endroits de rencontre ne sera pas suffisant.

Une culture sans frontieres Si le canal sépare clairement Molenbeek de Bruxelles-ville, les autres limites communales sont un peu plus floues. En outre, nous traversons volontiers ces limites pour des activités culturelles (principalement les nouveaux habitants néerlandophones). Les autres Bruxellois par contre, ne viennent que rarement passer une soirée culturelle à Molenbeek. Une raison essentielle à cela reste la mauvaise réputation, que est encore souvent accentuée négativement par les médias. En plaçant de la qualité dans l’offre culturelle, nous pouvons apporter des changements. Soyons attentifs aux réseaux dépassant les limites, grâce auxquels ensemble, nous réfléchirons et créerons la culture.

L’atout langues ! La Région bruxelloise est réputée pour ses différentes communautés linguistiques. Ces différentes langues ne doivent pas être considérées comme un obstacle aux expériences culturelles, mais comme un atout important. En réfléchissant et en créant ensemble de la culture, nous pouvons découvrir les autres… et apprendre d’eux. Les fondements pour cela ont déjà été posés ces dernières années : nous voulons continuer à construire avec la communauté francophone, et également encourager d’autres partenaires à avoir une collaboration plus étroite. Ainsi, nous pourrons construire une stratégie commune avec les partenaires parlant une autre langue, qui invite un large public à une expérience culturelle collective.

14


3. Un reseau ramifie Ensemble, on est plus fort qu’isole L’intégration de la bibliothèque, du service culturel et du centre communautaire figurait déjà dans le plan de politique culturelle précédent, mais grâce principalement à une concertation permanente et aux initiatives concrètes, nous avons fortement grandi durant les six dernières années passées ensemble. Ainsi, il existe maintenant une vision commune de l’avenir culturel de Molenbeek. Collaborer avec d’autres partenaires locaux reste essentiel. Le réseau du BroM fournit un complément nécessaire. Dans le plan de politique culturelle locale, il occupe une fonction centrale dans la participation des enfants et de leurs parents à la culture, par le biais des écoles. La Maison de la culture et de la cohésion sociale se penche sur divers projets (scolaires) socioartistiques, en lien étroit avec la politique culturelle locale. Son expertise, son infrastructure et son réseau sont des atouts importants. Un troisième compagnon culturel indispensable pour les prochaines années est le Service culturel francophone qui, en raison de son emplacement dans le Haut Molenbeek, dessert un public pour lequel nous n’avons encore que peu de partenaires actifs.

Une attitude culturelle Bien que Molenbeek ait la réputation d’être une commune artistique et inspirante, l’énergie apportée à la culture se perd en grande partie dans le tourbillon quotidien. Les nombreux artistes, organisations et associations font individuellement leur travail, et les projets communs sont rares et de courte durée. Par conséquent, il n’y a rien de concret à attendre l’inspiration que la commune elle-même invoque. C’est pourquoi Molenbeek doit laisser se fusionner les talents présents. Cette attitude peut donner un coup de fouet à la solidarité et au rayonnement de toute la commune.

Les happy few Pour nombre de gens, le terme culture sonne encore comme quelque chose d’élitaire : ils s’imaginent des représentations assises ou des concerts, organisés dans une maison culturelle close, par et pour un petit groupe privilégié. Pour des associations de jeunes, ou défendant la nature, par exemple, il n’est pas toujours évident de savoir ce qu’un partenariat via la culture peut leur offrir. Bien que les 110 (!) associations culturelles molenbeekoises

15


travaillent déjà ensemble depuis bien plus que les six dernières années, cela reste le plus souvent des projets uniques et modestes. L’importance des initiatives à petite échelle peut difficilement être sous-estimée. Elles sont très accessibles, et c’est précisément cette accessibilité qui est une condition absolue pour de nombreux habitants avant qu’ils ne soit disposés à ou en mesure de goûter à la culture. Mais en faisant de la publicité pour chaque petite initiative, on menace les autres arbres de la forêt de devenir invisibles. Le site internet culture1080cultuur.be apporte une solution à ce propos. L’offre culturelle de Molenbeek y apparaît en deux langues, dans l’espoir que les gens des différentes communautés se transmettront les différents événements. Il est dommage que même avec un site internet, on ne puisse pas encore atteindre tout le monde. Pour informer les personnes qui ont encore des difficultés utiliser internet, les traditionnels réseaux locaux restent d’une absolue nécessité.

Des citoyens concernes Beaucoup de personnes sont impliquées dans la réalisation et le vécu de la culture, mais elles viennent souvent du même milieu : des personnes engagées issues de la classe moyenne, qui peuvent se permettre d’être concernées par la culture. Ainsi, une grande partie du public auquel la politique culturelle molenbeekoise veut s’adresser n’y est pas impliquée. Pendant ce temps, les associations se plaignent de leur propre base volontaire, trop fragile. Le forum communautaire, une initiative du Centre culturel de Bruxelles, peut faire effet de levier afin d’encourager plus de gens à s’impliquer. Le forum communautaire ? Un nom pour un large mouvement citoyen, qui peut mener à des actions culturelles positives autour de toutes sortes de thèmes pertinents.

16


4. Defis Les six prochaines années s’annoncent comme pleines de grands défis. La population change : le nombre d’habitants ayant peu de chances de participer à la vie sociale et culturelle s’accroît et reste difficile à atteindre et à identifier. Les enfants et les jeunes passent difficilement des activités culturelles à l’école à celles du temps libre. Les nouveaux habitants néerlandophones s dispersent sur toute la commune et ont des désirs culturels spécifiques. Si la politique culturelle locale veut atteindre les Molenbeekois avec la culture, nous devrons alors aborder chaque habitant de manière à ce que la culture se rapproche de son environnement culturel, de ses capacités et de ses centres d’intérêt. Nous devons apporter la culture aux personnes, amener les personnes à la culture, et donner une place à la culture néerlandaise au sein d’une vaste offre, afin d’augmenter les possibilités de choix pour chacun. Pour stimuler le « vivre ensemble » des différentes communautés, le respect mutuel, la connaissance des autres et la rencontre commune sont des points prioritaires. Nous voulons stimuler les contacts quotidiens entre des groupes disparates. Pour ce faire, nous devons sortir des sentiers battus et oser aller plus loin que la programmation culturelle pure. Nous devons miser sur ce qui lie les gens : aborder les grandes questions urbaines et emprunter le nouvel espace public partagé qui reste à découvrir, pour rendre possibles l’échange et la rencontre. Ensuite, nous devons continuer à travailler sur le rayonnement positif de Molenbeek. Les nombreux partenaires culturels et artistiques peuvent mettre l’accent sur la forte dynamique molenbeekoise, qui est déjà présente, dans la commune et au-delà. La créativité doit continuer à croître par le bas, en offrant aux habitants, artistes et associations l’espace nécessaire pour créer, exposer et perpétuer durablement la qualité. Nous ne pouvons pas faire cela seuls et nous voulons développer davantage notre collaboration dans toutes les directions. Non seulement par le biais des associations culturelles et des artistes, mais aussi via des partenaires d’un autre régime linguistique, via des experts en d’autres domaines et via des réseaux urbains, il est possible de travailler avec les habitants, l’environnement et les données de la capitale. La culture doit exploiter pleinement son environnement, jusqu’aux zones de passage – où les gens se croisent – pour activer celles-ci en tant que domaine culturel et ainsi d’apporter la culture de manière accessible aux gens. Enfin, la communication est aussi à l’ordre du jour : plus simple, plus personnelle, dirigée vers d’autres publics et au moyen de différentes méthodologies sur mesure pour le public très diversifié.

17


II. La culture a Molenbeek

18


1. Des fondations solides Pour pouvoir munir de solides fondations les ponts que nous voulons lancer, nous avons formulé trois points d’attention internes, qui devront être pris en compte durant les six prochaines années pour pouvoir rencontrer les objectifs. Les trois piliers de la vision partagée sont : 1 l’espace public en tant que domaine culturel 2 une étroite collaboration culturelle 3 une communication diverse, avec une cible aussi large que possible

L’espace public en tant que domaine culturel partagE En raison des différents milieux d’origine, beaucoup de Molenbeekois n’entrent que peu en contact les uns les autres. Cependant, nous partageons plus que ce que nous pourrions le penser avec les autres. Il y a tout d’abord, bien sûr, l’environnement, les rues de Molenbeek, les places, les parcs… Bref, l’espace public. Malheureusement, l’espace public ne se prête pas souvent aux rencontres chaleureuses. Cependant, il y a quand même à Molenbeek, où l’espace public est néanmoins restreint, de nombreuses possibilités, pour qui veut les voir. Les rues ne servent pas simplement pour aller d’un point A à un point B. Elles peuvent devenir un parcours culturel multiple pour des enfants qui jouent. Les places urbaines offrent un peu de répit aux habitants de la ville, mais recevraient une valeur ajoutée avec un peu de musique. Ne seriez-vous pas agréablement surpris ? Et nous ne parlons pas encore des nombreuses stations de métro, des cafés, des boutiques... Tous ces endroits peuvent être utilisés comme des zones culturelles potentielles et accessibles, où nous pouvons apporter de la culture pour rapprocher les gens.

Une cooperation etroite et complete Le réseau culturel local de Molenbeek s’étend aujourd’hui plus loin que celui des trois partenaires décrétaux. Nous travaillons ensemble avec les artistes, les habitants impliqués et les associations telles le BroM et la Maisons des Cultures. Mais la politique culturelle a aussi l’ambition de sortir des sentiers battus et de dépasser les frontières et les communautés. Le Service culturel francophone, par exemple, nous fournit un public inexploité, et en utilisant le vaste réseau régional, la politique culturelle locale peut aussi essayer d’inciter les autres Bruxellois à venir découvrir Molenbeek.

19


Communication sur mesure Dans les six prochaines années, les actuels canaux traditionnels de communication devront être encore mieux utilisés pour prévenir la fragmentation. En outre, nous sommes persuadés de la puissance des contacts personnels pour informer les Molenbeekois à propos de la politique culturelle et de les y impliquer. Nous serons aussi présents à de nombreuses activités culturelles durant les six prochaines années, pour établir des liens personnels avec des personnes différentes.

20


2. Les objectifs Dans le prolongement des trois points d’attention qui viennent d’être décrits, se trouvent bien sûr les objectifs culturels effectifs durant cette mandature. Ils sont au nombre de cinq : 1 2 3 4 5

« Chaque habitant peut apprendre à connaître l’autre », la petite rencontre « Chaque habitant peut vivre la culture à sa manière », la culture sur mesure « Chaque habitant peut se développer dans la société », citoyenneté active « Chaque habitant peut élargir son champ de vision », une sensibilisation plus large « Molenbeek se présente au monde extérieur bien campée sur ses deux pieds », le rayonnement artistique

Ces cinq objectifs stratégiques signifient beaucoup pour nous : les ambitions sont grandes et les activités proposées sont concrètes. Mais ce n’est pas tout. Chaque action est une proposition, que nous espérons remplir et adapter ensemble avec nos autres partenaires, pour construire ensemble la politique culturelle. Nous avons traduit ces grandes ambitions dans quelques objectifs « main dans la main », quelque chose de plus concret pour se mettre au travail.

21


La petite rencontre

22


Pouvez-vous aussi l’apercevoir ? Tous les Molenbeekois, quels que soient leur âge, leur sexe, leurs origines sociales ou culturelles, se rencontrant dans une ambiance décontractée, accessible et conviviale… nous sommes pour ! Nous réunissons tout le monde lors de petites rencontres, à des endroits bien en vue où nous occupons souvent l’espace public. Ces petites rencontres doivent diminuer la distance entre les gens, et doivent augmenter l’attirance pour la culture (des autres), de manière à ce que chacun se sente chez soi dans la commune. Se rencontrer? C’est… 1. près de la maison, dans l’espace public et dans son propre quartier • Le BroM examine le tissu de jeu à Molenbeek, les aires de jeu pour enfants et la manière d’y arriver. Nous organisons des activités culturelles com munes et nous proposons aux enfants l’espace pour apprendre à se connaître l’un l’autre, aussi en dehors de l’école, et de se déplacer ensem ble en toute sécurité le long des chemins teintés de culture de la comune. • Un endroit intéressant et agréable dans le Haut-Molenbeek, où vous pouvez lire, profiter de la culture et rencontrer d’autres personnes? La bibliothèque De Boekenmolen et Cultuur in Molenbeek explorent les possibilités avec les collègues francophones. 2. pour les nouveaux habitants aussi • Nous organisons un concept d’accueil pour accueillir les nouveaux habitants, les rencontrer et les informer sur la commune et la culture par le biais d’un programme et de moments d’accueil.Nous collaborons avec les organismes qui représentent les intérêts des nouveaux arrivants, pour ap prendre à connaître la commune et à se connaître. 3. à la bibliothèque et au centre communautaire, où les néerlandopho nes et les autres groupes linguistiques, les personnes âgées, les femmes et les enfants peuvent être ensemble. • Le Vaartkapoen, grâce à l’action de Caleidoscoop, est devenu un lieu de rencontre pour les femmes et les hommes issus de l’immigration.

23


Pour eux, le Vk est un nid sûr où ils peuvent, avec un accompagnement, découvrir les autres cultures, perspectives du monde et religions. • Le Vk* café est régulièrement ouvert. Tant le public des nombreuses activités que les habitants du quartier peuvent y aller. Le Vaartkapoen coordonne et appuie les Molenbeekse zinnodes. • La bibliothèque De Boekenmolen tient régulièrement des moments de lecture au jardin ou à la bibliothèque, mais prévoit aussi des pauses afin que les enfants puissent jouer dehors. 4. échanges entre les différentes cultures. La bibliothèque et le centre communautaire assurent ainsi une politique interculturelle active • VK concerts s’adresse aux communautés de la migration, qui ne sont guère mises en valeur dans le paysage musical. • La bibliothèque De Boekenmolen étoffe ses collections multilingues, organise de moments de lecture à haute voix multilingue et prévoit en outre des jeux de société interculturels et des moments de jeu spécifiques. 5. un endroit où les mélomanes se réunissent. • VKconcerts met sur pied, par le biais d’une programmation musicale  alternative, un large éventail de sous-cultures de l’intérieur et de l’extérieur de Bruxelles, pour pouvoir profiter ensemble d’un concert. La musique relie les gens, les réunit, assure une expérience partagée.

24


La culture sur mesure

25


La culture sur mesure… de chaque intéressé qui, à Molenbeek et dans un plus vaste périmètre, selon son propre intérêt, sait et peut faire vivre. Les grandes différences existant entre les Molenbeekois signifient également une large échelle d’intérêts, de connaissances et d’opportunités. Et bien que la culture soit un événement social, avec des interactions et des échanges entre le public et les créateurs, cette diversité de goûts et de possibilités réclame aussi une approche personnelle sur mesure. S’attaquer aux seuils spécifiques, proposer les bons stimuli et activer les intérêts offre à de nouveaux publics la chance de vivre la culture. Sur mesure ? C’est… 1. une culture régulière, accessible, de qualité et proche • Nous appliquons un politique de prix démocratiques. Nous réalisons un inventaire des initiatives locales sur le plan des activités familiales, de la littérature et du patrimoine. • Le café Vk* ouvre ses portes aux initiatives culturelles et aux intermèdes musicaux. La bibliothèque De Boekenmolen une offre numérique acces sible rendue possible par une communication claire, un mode d’emploi par pictogrammes et des formations. • Nous participons aux moments de rencontre des associations, pour y susciter des contacts personnels avec les participants. L’action culturelle reçoit ainsi un visage humain et les habitants sont encouragés à participer plus souvent aux activités. 2. pour des groupes particuliers comme les nouveaux arrivants , les personnes âgées, les enfants, les femmes, les gens dans la précarité et parlant une autre langue. • De Vaartkapoen guide les femmes et les hommes issus de l’émigration, par le biais de l’action émancipatrice Caleidoscoop, vers des activités culturel les à la maison ou en d’autres endroits culturels Molenbeek et à l’extérieur. • De Vaartkapoen offre aux écoles maternelles, primaires et secondaires néerlandophones de Molenbeek et de Koekelberg une offre étendue de podiums et d’éducation artistique, au Vk même ou dans d’autres instituti ons culturelles bruxelloises telles que le Bronks, Bozar et les musées. 26


• Cultuur in Molenbeek organise des après-midi culturels pour personnes âgées en collaboration avec l’asbl MOCA et d’autres intervenants, sur la proposition des personnes âgées elles-mêmes. La bibliothèque De Boeken molen adapte ses collections en fonction des groupes cibles présents. • La bibliothèque De Boekenmolen organise entre autres des formations pour personnes âgées « Lecture à haute voix pour enfant » (avec la colla boration de la Stichting Lezen), « Brussel in Dialoog » (avec la collabora tion de R.I.C. Foyer) et organise aussi des visites de découverte pour les partenaires et les divers groupes cibles de la bibliothèque. 3. Une offre culturelle néerlandophone à Molenbeek pour chaque intéressé • Nous réalisons un inventaire de l’offre néerlandophone et nous l’ouvrons aux néerlandophones et aux personnes parlant une autre langue. • De Boekenmolen organise un moment de rencontre néerlandophone avec une visite guidée de la bibliothèque pour les parents d’enfants en âge de scolarité durant le moment parent à l’école. • Le service culturel néerlandophone collabore avec le service culturel francophone à l’événement francophone Bruxellons afin d’élargir ce festival théâtral estival renommé au château du Karreveld avec une offre néerlandophone. 4. la culture pour les familles, afin que les enfants et leurs parents ap prennent à connaître et à prendre goût à la culture et aux lieux culturels, avec une attention spéciale pour le néerlandais. • Nous promouvons les spectacles familiaux et les activités à la bibliothè que pour les enfants et les familles. Cela peut se passer aussi bien à l’école, par exemple par le biais d’un tableau de communication ou une lettre d’information, ou à l’extérieur, par une présence physique durant les activités, comme un moment de rencontre pour les femmes ou le marché des loisirs. • Le BroM organise des moments culturels pour les parents des élèves fréquentant les écoles néerlandophones, de façon à ce qu’ils puissent assister à des représentations familiales et scolaires, et stimuler aussi les écoles et les organisateurs culturels afin d’accompagner les parents.

27


Citoyennete active

28


Chaque habitant et chaque association peuvent participer activement à la culture, et ainsi aussi à la vie sociale, et en déterminer la direction Pas de manque de créativité à Molenbeek : la vie associative largement ramifiée et les nombreux artistes sont très actifs à Molenbeek et les habitants veulent souvent apprendre eux-mêmes créer. Nous faisons donc une place à cette explosion de créativité, pour créer et expérimenter, pour s’alimenter des connaissances à propos des nouvelles formes de création et d’échanger des idées avec les autres. L’accent est non seulement mis sur les possibilités de cette créativité, mais aussi sur sa visibilité et son ouverture à Molenbeek : soutenir et profiler vont de pair. La citoyenneté active se traduit en… 1. une politique volontariste active et l’implication des organes de gestion lors d’actions socioculturelles ou littéraires • Nous examinons le recrutement et le flux des membres, en concertation avec les autres associations. • Nous organisons des débats et des échanges autour de thèmes actuels, comme les dynamiques volontaristes. Ces débats et échanges sont soutenus par les collections de la bibliothèque et sont en outre traités plus complètement si on le souhaite par le biais d’un forum communautaire. • Nous encourageons la participation des habitants aux actions culturelles. • Nous apprécions les bénévoles culturels actifs. • BroM organise une grande enquête dans les écoles sur le thème : les loisirs des enfants. Il est tenu des résultats pour établir l’offre culturelle. • De Vaartkapoen collabore étroitement avec Caleidoscoop, conjointement avec un groupe de femmes issues de l’immigration, qui ont chacune ter miné un parcours accompagné d’émancipation et d’autodéveloppement. • Le Vaartkapoen entretient des contacts avec de nouveaux bénévoles potentiels par le biais du café de rencontre.

29


2. des chances pour les artistes, les habitants et les associations de se développer, de grandir dans une dynamique artistique et d’intégrer localement et durablement leurs actions. • Nous collaborons avec des artistes locaux et bruxellois. BroM ouvre des possibilités pour des artistes locaux de collaborer avec des écoles et à des initiatives postscolaires. • De Vaartkapoen développe ses projets artistiques avec une grande atten tion, pour un cadre structuré et en veillant à assurer un résultat durable. • De Boekenmolen entretient sa collection sur les formes d’art sur la base de sa propre recherche d’acquisition, et répond à la demande des utilisa teurs, des partenaires, des artistes et des bénévoles. • Cultuur in Molenbeek actualise sa politique de subsidiation et développe une politique autour du prêt de matériel. • Cultuur in Molenbeek développe avec les autres services culturels communaux une brochure d’information pour l’organisation de fêtes (de quartier) dans la commune. • Cultuur in Molenbeek organise aussi le parcours d’artistes de Molenbeek. 3. rendre compréhensibles les questions sociales au moyen de l’offre culturelle, afin d’entreprendre des actions positives s’y rapportant • Le forum communautaire tente d’analyser aussi bien que possible les questions sociales, par le biais d’experts, d’actions et d’idées de tous les intéressés. Nous encourageons des actions culturelles et pratiques autour de thèmes sociétaux sur la base des résultats et de la dynamique du forum communautaire.

30


Une sensibilisation plus large

31


Toute personne intéressée pour en apprendre davantage sur la commune, sur la culture et sur les défis sociétaux à Molenbeek, et pour se déployer soi-même. L’intérêt est la première condition pour les Molenbeekois pour participer à la culture, mais connaître l’offre culturelle est presque aussi important. La culture n’est bien sûr pas un domaine politique isolé, mais bien un instrument transversal : en d’autres termes, elle atteint tous les domaines sociaux. La sécurité et la mobilité, l’écologie et l’économie, le bien-être... La culture peut rendre discutables et compréhensibles toutes ces grandes questions urbaines. Rehausser et élargir vos connaissances… 1. sur la commune, ses espaces verts et publics, le patrimoine local et l’environnement plus large. • Nous réunissons tous les partenaires culturels et nous leur offrons une plate-forme pour leur apprendre à se connaître l’un et l’autre et de mettre des projets en place. BroM met particulièrement l’accent sur l’encouragement des initiatives dans les écoles et sur le soutien des parte naires culturels afin d’élargir leur offre et de la rendre accessible. Le forum communautaire traite de divers thèmes sociaux pertinents, en leur donnant une approche culturelle. • Nous plaçons l’espace public comme un théâtre pour des actions cultu relles et pour cela, nous tenons compte de la mobilité, des détritus et la valorisation des zones vertes. • Nous organisons ensemble des actions culturelles autour de thèmes actuels. 50 ans de migration, un livre récemment paru, ou le souvenir de la Première Guerre mondiale. Vous apprendrez ceci et bien d’autres choses durant ces prochaines années. Cultuur in Molenbeek développe, en coopération avec d’autres services communaux, des cartes de prome nade sur lesquelles les curiosités molenbeekoises sont rendues plus faciles à découvrir. 2. sur la culture et les codes de comportement culturels, en particulier pour les parents, les familles et les personnes âgées • Nous collaborons avec des intermédiaires des secteurs éducatif, du bien être et de la jeunesse, des figures clés et des ambassadeurs de quartier pour accompagner activement les Molenbeekois vers l’offre culturelle de leur commune. 32


• Nous développons pour les écoles une forme de communication sur la base du site culturel culture1080cultuur.be. Ainsi, aussi les enfants que leurs parents ou les membres du personnel enseignant peuvent faire connaissance avec l’offre culturelle. 3. sur les questions sociétales par le biais de vastes programmes éducatifs. • BroM répond aux questions des parents et organise des opportunités de développement pour les partenaires culturels voulant travailler avec les enfants et les jeunes. • De Vaartkapoen offre aux femmes et aux hommes issus de l’immigration une offre de formation étendue, dont une série de cours d’alphabétisation, des débats, des sessions d’information autour de thèmes actuels et une excursion éducative et culturelle. De Vaartkapoen donne aux jeunes des quartiers la chance de se faire une expérience en tant que bénévoles chez VK concerts. Par exemple en tant que steward ou comme collaborateur au bar ou au vestiaire. Ainsi, les jeunes des quartiers ont l’opportunité de décrocher un diplôme en sécurité, ils apprennent à avoir une attitude au travail correcte et augmentent leurs chances sur le marché du travail. • De Boekenmolen contrôle les achats de jeux éducatifs et d’autres maté riels éducatifs ayant pour thème l’écologie, les déchets et la mobilité dans les grandes villes. De Boekenmolen se profile comme un centre de connais sances physique et numérique, où tous les Molenbeekois peuvent s’adresser pour recevoir des informations à propos de la vie sociale et culturelle dans leur commune. • De Boekenmolen se concentre sur l’éducation par les médias et sur l’e culture. Par éducation par les médias, nous entendons entre autres la maîtrise de l’information, l’apprentissage à vie et un environnement stu dieux pour l’autoapprentissage. L’e-culture suggère plutôt la bibliothèque numérique via le Brussels Netwerk Openbare Bibliotheken (BruNO), communications électroniques et médias sociaux. Les citoyens appren nent ainsi à avoir les bonnes attitudes et les compétences pour faire face au monde très complexe et fortement médiatisé d’aujourd’hui. • De Boekenmolen veille à avoir des collections durables et actuelles, et accorde aussi beaucoup d’attention aux nouveaux médias, par exemple les e-books et une banque de données de journaux en ligne comme Mediargus.

33


Rayonnement artistique

34


• le public de l’intérieur et de l’extérieur de la commune est stimulé par Molenbeek, grâce à un profil unique pour la politique culturelle locale et ses partenaires. • Tout d’abord, nous visons un style personnel et de l’originalité dans les initiatives culturelles, une marque déposée qui différencie Molenbeek des autres. Nous sommes donc différents que les autres communes; avec du charme et de l’intimité dans les initiatives, qui peuvent transcender le côté local par la qualité. En outre, nous recherchons activement d’autres publics, afin de les guider vers notre offre particulière. Nous sommes actifs à l’extérieur des limites communales dans la programmation et la promotion. Nous présentons la créativité locale, le charme des initiatives locales et la puissance artistique de Molenbeek, en partenariat avec d’autres acteurs bruxellois. • Nous insistons fortement sur les initiatives locales en faisant connaître un label de qualité visible. • Nous travaillons à des projets artistiques avec des artistes molenbeekois et bruxellois. Ils utilisent aussi souvent que possible le domaine public à Molenbeek et la zone plus vaste du canal, afin de rendre la commune moins « grise » et d’augmenter son rayonnement. • Nous travaillons à des initiatives qui dépassent les limites de la commune et qui s’appuient sur la dynamique locale, par exemple Caravan(e). C’est un projet bruxellois nomade grâce auquel des caravanes locales se réunissent dans une des communes bruxelloises afin de diffuser la créati vité bruxelloise sous forme d’une seule caravane. • Nous nous concentrons sur les événements culturels de grande envergure, comme le Métropole Culture 2014. • VK concerts offre un programme musical professionnel, alternatif et inter national, que l’offre bruxelloise veut compléter. Ainsi, nous pouvons attirer des mélomanes de toute la Belgique vers le cœur de Molenbeek. • De Vaartkapoen collabore au sein du Centre culturel bruxellois à une offre socioculturelle sous-locale et à une offre de podium artistique que Molenbeek mettrait à l’honneur. • Cultuur in Molenbeek collabore avec le service culturel francophone à l’événement francophone Bruxellons afin d’élargir ce festival théâtral estival renommé au château du Karreveld avec une offre néerlandophone. 35


Profile for De Vaartkapoen

Lokaal cultuurbeleidsplan Molenbeek 2014-2019  

De kop is eraf. Het nieuwe cultuurbeleidsplan ligt op tafel. Samen met de verschillende bestuursorganen, verenigingen en organisaties polste...

Lokaal cultuurbeleidsplan Molenbeek 2014-2019  

De kop is eraf. Het nieuwe cultuurbeleidsplan ligt op tafel. Samen met de verschillende bestuursorganen, verenigingen en organisaties polste...

Advertisement