De Regenboog Groep Jaarverslag 2017

Page 1

JAARVERSLAG 2017

DE LIEVE STAD. EEN SCHONE TAAK. 1 INLEIDING

DE REGENBOOG GROEP

2

3

JAARVERSLAG 2017

DIRECT NAAR DE INHOUDSOPGAVE


IN MEMORIAM

19 mei 2017 Dominee Douwe Wouters Het was Douwe Wouters, die 42 jaar geleden aan de wieg van De Regenboog Groep stond. In een stad en een tijd waar maatschappelijk werk nog in de kinderschoenen stond, bleef na de flowerpowertijd een groep jongeren verslaafd en ontheemd achter in het Amsterdamse Vondelpark. Met collega-predikanten en een enthousiaste groep jongeren was hij het die zich in 1974 ontfermde over deze jongeren. Een jaar later werd Stichting De Regenboog Groep opgericht. De Regenboog Groep spreekt namens alle vrijwilligers en medewerkers haar dankbaarheid uit voor al zijn werk, waardoor het sociale gezicht van Amsterdam voor altijd ten goede veranderde.

1 INLEIDING

DE REGENBOOG GROEP

4


5

JAARVERSLAG 2017

DIRECT NAAR DE INHOUDSOPGAVE


1 INLEIDING ONZE DROOM

DE REGENBOOG GROEP

6


ONZE DROOM MENSEN (DIE HET ALLEEN NIET) REDDEN Je kansen om maatschappelijk te slagen, zijn groter als je kunt profiteren van een sociaal netwerk. Gaat er iets mis in je leven (je verliest je baan, je gaat scheiden en moet je huis uit), dan kun je terugvallen op je familie en vrienden. Het netwerk fungeert als vangnet in problematische tijden. Mensen zonder zo’n vangnet zijn op zichzelf aangewezen. Het risico neemt dan toe dat ze afglijden naar armoede, eenzaamheid en zelfs psychiatrische klachten of verslavingsproblematiek. Deze mensen hebben ook recht op hulp. Wij willen er zijn voor die mensen. Voor mensen in (sociale) armoede. DE KLOOF TUSSEN ARM EN RIJK Bij De Regenboog Groep dromen we van een wereld waarin iedereen voldoende geld heeft om zijn of haar dromen te realiseren. In de realiteit werken we met het idee dat armere mensen altijd een plek moeten kunnen hebben in de stad. Dat de stad sociaal blijft voor mensen met minder geld, voor eenzame mensen, voor mensen zonder dak boven hun hoofd. De laatste jaren neemt de kloof tussen arm en rijk in de stad toe. Een op de vijf Amsterdamse gezinnen leeft op of onder de armoedegrens. Het centrum van de stad verrijkt en de minderbedeelden verdwijnen naar wijken buiten de ring. Ontmoetingen tussen arm en rijk vinden niet langer automatisch plaats. Wij willen mensen verbinden. EEN WARM HART KOST MEER De overheid besteedt minder geld aan sociale doelen en vraagt meer maatschappelijke inzet van burgers. Dus ook de inzet van kwetsbare mensen, die zelf al genoeg moeite hebben met hun eigen hoofd boven water te houden. De kosten 7

JAARVERSLAG 2017

DIRECT NAAR DE INHOUDSOPGAVE


van alledag stijgen en mensen moeten meer werken om rond te komen. Een warm hart voor een ander kost tijd en geld. Van beiden is minder beschikbaar. Wij motiveren en mobiliseren mensen om zich in te zetten voor een kwetsbare stadsgenoot. MENSWAARDIGHEID Met structureel minder geld voor sociale voorzieningen en een toenemende druk op de welvaart van de bevolking, neemt het risico toe dat mensen in sociale armoede tussen wal en schip belanden. Daarmee komt een menswaardig bestaan onder druk te staan. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan: een dak boven je hoofd, drie gezonde maaltijden per dag, schone kleding en het gevoel dat je er niet alleen voor staat. DAAROM Wij dromen van een stad waarin plek is voor iedereen. Waarin mensen met rijkdom en mensen in (sociale) armoede door elkaar en met elkaar samenleven en -werken. Een samenleving waarin we betrokken zijn bij elkaars leven en elkaar versterken. Waar mensen die dat kunnen, zich vrijwillig inzetten om de samenleving te helpen dragen. Waarin de stad ieders thuis is. Waarin niemand zich verloren hoeft te voelen.

1 INLEIDING ONZE DROOM

DE REGENBOOG GROEP

8


9

JAARVERSLAG 2017

DIRECT NAAR DE INHOUDSOPGAVE


LEESWIJZER Dit jaarverslag van De Regenboog Groep is opgebouwd uit een aantal onderdelen. In de inleiding leest je in het kort hoe 2017 er voor ons uitzag. Hoofdstuk 2, ‘Strategie en beleid’, beschrijft onze doelen en thema’s, onze uitdagingen en dilemma’s. Hier zie je hoe wij werken, waarom we zo werken en binnen welke context we dat doen. Als je wil weten wat dit in de praktijk betekent, is hoofdstuk 3, ‘De realiteit’, erg interessant om te lezen. Hier beschrijven we zes voorbeelden uit de praktijk, aan de hand van interviews. U leest hier bijvoorbeeld over de daklozentandarts, het Zero Waste Lab is en hoe wij de eenzaamheid onder Amsterdammers in de praktijk bestrijden. Hoofdstuk 4, ‘Communicatie en werving’ gaat vervolgens in op de communicatie, fondsen- en donateurswerving van De Regenboog Groep: onmisbaar voor het bereiken van onze doelgroepen. In hoofdstuk 5, ‘Blik op de toekomst’, blikken we vooruit op 2018, waarin het onze ambitie is de oorzaak van armoede aan te pakken in plaats van de gevolgen ervan. In hoofdstuk 6, ‘De organisatie’ staat alles over de organisatie achter de projecten. De financiële verslaglegging tenslotte, vind je in hoofdstuk 7, gevolgd door een bijlage waarin je onder andere de prestatiecijfers kunt vinden.

1 INLEIDING LEESWIJZER

DE REGENBOOG GROEP

10


Ben je met je hart betrokken bij De Regenboog Groep en wil je vooral een goede indruk krijgen wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan? Lees dan de interviews en highlights. Ben je met je hoofd betrokken bij De Regenboog Groep en daarom geĂŻnteresseerd in verantwoording, transparantie en cijfers? Lees dan vooral de hoofdstukken 2, 4, 5, 6 en 7. Heel veel leesplezier toegewenst!

11

JAARVERSLAG 2017

DIRECT NAAR DE INHOUDSOPGAVE


INHOUD INLEIDING EN BELEID 14 21 STRATEGIE Facts missie & figures 16 Visie, Facts & Figures Voorwoord Hans Wijnands, Voorwoord Hans Wijnands, directeur 18 Doelstellingen directeur doelstellingen 2017 20 Evaluatie Voorwoord Raad van Toezicht Voorwoord Raad van Toezicht 22 Strategiekaart Samenvatting 2017-2018 Samenvatting Externe ontwikkelingen 2 STRATEGIE EN BELEID Aanpak en aandachtspunten Informele zorg Visie, missie MVO Doelstellingen Onderzoeken Evaluatie doelstellingen 2017

1 INLEIDING

24 26 27 28 30 32 34 44 50 54

5 BLIK OP DE TOEKOMST

118 6 DE ORGANISATIE

122

Vooruitblik

120 Bestuur en besluitvorming Verantwoordingsverklaring Organogram Medewerkers Samenwerkingen Medezeggenschap

124 132 136 138 139 140

1 INLEIDING INHOUD

DE REGENBOOG GROEP

12


3 DE REALITEIT

58

4 COMMUNICATIE EN WERVING 100

Home Service Zero Waste Lab De Daklozentandarts Huis van de Wijk de Meeuw Dier&Vriend Werk en Activering

60 66 74 80 86 94

Communicatie Fondsenwerving Donateurswerving

102 110 114

8 BIJLAGE

198

Prestatiecijfers Woord van dank Colofon

200 212 224

7 FINANCIËLE VERSLAGLEGGING 146

13

JAARVERSLAG 2017


INLEIDING

1 1 INLEIDING

DE REGENBOOG GROEP

14


15

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


ONZE BUURTRESTAURANTS WAREN 367 KEER OPEN;

9.6

IN DE INLOOPHUIZEN IS ER 19.642 KEER G EN IS ER 24.960 KEER GEBRUIK

VAN ALLE BINNENKOMENDE GELDEN HEBBEN WE EIND 2017 HADDEN WE

19.194 VOLGERS OP FACEBOOK

ER WERKTEN DIT JAAR 185 MEDEW DE REGENBOOG GROEP

433 VRIJWILLIGERS HEBBEN EEN VRIJWILLIGERS

HET AANTAL CLIËNTEN BINNEN MAATSCHAPPE BINNEN 1 JAAR 1.000 VOLGERS OP INSTAGRAM!

ONZE WEBSITE TROK IN 2016 MEER DA

1 INLEIDING

DE REGENBOOG GROEP

16


670 MENSEN ATEN HIER

GEDOUCHT, ZIJN ER 101.842 MAALTIJDEN UITGEGEVEN GEMAAKT VAN DE KLEDINGRUIL

E

90%

AAN DE DOELSTELLINGEN BESTEED

WERKERS BIJ P 115 VROUWEN EN 70 MANNEN

STRAINING GEVOLGD, 163 EEN VERVOLGTRAINING ONS ZIEKTEVERZUIM IS 6,4 %

ELIJK WERK IS

AN

2.409

106.318 UNIEKE BEZOEKERS

17

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


VOORWOORD

H

et was een jaar zonder grootse, nieuwe of onverwachte dingen. We hebben de tijd gekregen en genomen om onze positie verder te verstevigen en uit te bouwen. Belangrijkste wapenfeit daarin is dat we voor ons werk een eerste locatie in Amsterdam Noord hebben: Huis van de Wijk de Meeuw. Dit buurthuis is nu ook toegankelijk voor dak- en thuislozen. Men stond hier aanvankelijk best wantrouwend tegenover; de buurtbewoners zelf hadden minder moeite met het idee. Veel mensen hebben behoefte aan het ontmoeten van andere mensen en het verdrijven van de eenzaamheid. Deze Huizen van de Wijk voorzien in de behoefte om mensen te verbinden; een behoefte die merkbaar is onder de buurtbewoners. Bovendien bieden de huizen een mogelijkheid tot begeleiding. Er zijn organisaties voor schuldhulpverlening of maatschappelijk werk aanwezig en een aantal ambulante dagcoördinatoren van De Regenboog Groep. Ik denk dat we van

1 INLEIDING

een succes kunnen spreken: zo’n gecombineerde functie van buurthuizen is een voorbeeld voor de stad.

“Als niemand je opmerkt, besta je eigenlijk niet.” Onze aanpak is ook onderscheidend in de strijd tegen de eenzaamheid, een onderwerp dat in Amsterdam veel aandacht kreeg in 2017. ‘300.000 Amsterdammers voelen zich eenzaam’, kopte het Parool in juni, waarvan 80.000 ernstig. Eenmalige burenacties of verbindingsfestivals helpen écht niet om de eenzaamheid te bestrijden, daar ben ik van overtuigd. Het hebben van alleen contact lost eenzaamheid niet op. Als niemand je opmerkt, besta je eigenlijk niet. Je hebt anderen nodig om te kunnen zijn. Daarom investeren we in het opbouwen van échte relaties. Dat is arbeidsintensief, maar wel betekenisvol. Of het nu om een

DE REGENBOOG GROEP

18


buurthuis gaat of om onze traditionele inloophuizen: zulke voorzieningen zijn vaak de plek waar mensen gezien worden, waar ze aan het werk gaan en waar ze betekenisvol worden in hun relatie tot anderen. Onze aanpak is gericht op ontwikkeling, zodat eenzame mensen met behulp van hun maatje uiteindelijk weer onderdeel kunnen uitmaken van een groter geheel en betekenis kunnen geven aan het leven. Dat vraagt om veel vrijwilligers en daar hebben we actief in geĂŻnvesteerd dit jaar. Ik ben ontzettend blij te kunnen melden dat dit zijn vruchten afwerpt: er melden zich wekelijks minimaal 20 mensen aan. Het lukt ons blijkbaar om ons zo te profileren dat het de interesse wekt van mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk. We zijn zichtbaarder geworden, duidelijker gepositioneerd. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we het werven van donateurs ingewikkelder vinden. Daar ligt nog een uitdaging voor het komende jaar. Maar wat zou een jaar zijn zonder uitdagingen? Met

19

JAARVERSLAG 2017

de inzet van de medewerkers, de toewijding van onze vrijwilligers en de steun van onze samenwerkingspartners kijk ik ernaar uit! Hans Wijnands, Directeur De Regenboog Groep

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


DE RAAD VAN TOEZICHT

D

e crisis is voorbij, maar de gevolgen zijn nog steeds merkbaar voor zowel de doelgroep als de organisatie. Subsidies voor organisaties als De Regenboog Groep gaan omlaag en alles verloopt via inschrijving of aanbesteding. De bureaucratie is toegenomen en de prijs is de doorslaggevende factor in gunningen. De gemeente moet uiteraard zorgvuldig omgaan met belastinggeld. Maar als je het afzet tegen de sociale druk vanuit de stad (de armoede, de eenzaamheid, de toenemende kloof tussen arm en rijk), dan is er wel erg weinig ruimte om het verschil te maken. groepen met elk hun eigen belangen en achterban. Daar heeft De Regenboog Groep Desondanks is De Regenboog Groep er zich ontzettend goed in gepositioneerd en het wederom in geslaagd zichzelf positief op de resultaat is lovenswaardig: het project is een kaart te zetten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan voorbeeld voor andere delen van de stad. de realisatie van het Huis van de Wijk de Meeuw, het wijkhuis in Amsterdam-Noord. Ook noem ik hier graag ‘Onder de Pannen’, Het was in eerste instantie echt zoeken in wat mij betreft een van de leukste projecten in dit traject. Subsidies moesten worden van De Regenboog Groep. In eerste instantie herverdeeld en aan tafel zaten verschillende had ik hier grote twijfels bij. Ik dacht: we

1 INLEIDING

DE REGENBOOG GROEP

20


kunnen die nieuwe daklozen toch niet zo maar bij particulieren onderbrengen? Maar het blijkt een geweldig instrument om de eenzaamheid te bestrijden. Het mes snijdt feitelijk aan twee kanten.

jaren alleen maar harder nodig blijven. Organisaties die zich het lot aantrekken van mensen die er (tijdelijk) alleen voor staan.

Ik ben dankbaar dat er instanties zijn zoals De Regenboog Groep en dankbaar voor de Het komend jaar wordt een politiek spanmensen die er werken. Elk jaar bezoeken we nende tijd. We hebben de gemeenteraads- als Raad van Toezicht de inloophuizen en dat verkiezingen en het verdwijnen van de levert zoveel bewondering op voor wat vrijwilstadsdelen. De versnippering van partijen ligers daar doen. Er komen bijzondere mensen leidt tot polarisatie en kan beleid en in de huizen en het vraagt bijzondere mensen uitvoering behoorlijk vertragen. Bovendien om hiermee om te kunnen gaan. Het is zo blijft het afwachten welke keuzes de advies- hard nodig wat hier gebeurt en het is heel raden gaan maken die de stadsdeelraden mooi om te zien hoe vrijwilligers hun taken vervangen. Zij hebben immers geen politiek oppakken. Daar neem ik mijn petje voor af. programma, maar beslissen op andere Op een heel ander vlak weliswaar dan de vrijwilligers, leveren wij als Raad van Toezicht “ Het komende jaar wordt onze bijdrage aan De Regenboog Groep. Of een politiek spannende tijd.” we nu in de rol als controleur, beoordelaar of sparring partner zitten: werken voor De gronden – met alle mogelijke gevolgen van Regenboog Groep is heel mooi werk. dien. Ik houd mijn hart vast voor het sociale gezicht van de stad en vrees dat organisa- Namens de Raad van Toezicht, ties als De Regenboog Groep de komende Redmer Kuiken, voorzitter

21

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


SAMENVATTING

D

e Regenboog Groep heeft in 2017 de tijd gekregen en genomen om zijn positie verder te verstevigen en uit te bouwen.

Belangrijkste wapenfeit daarin is de realisatie van een succesvolle samenwerking met andere partijen in Huis van de Wijk de Meeuw in Amsterdam Noord: dit buurthuis is nu ook toegankelijk voor dak- en thuislozen. Zo’n gecombineerde functie van buurthuizen is een voorbeeld voor de stad en we hopen deze aanpak verder uit te rollen in andere delen van de stad. We zijn ook in 2017 onverminderd verder gegaan met onze strijd tegen de eenzaamheid. Onze aanpak is gericht op ontwikkeling, zodat eenzame mensen met behulp van hun maatje uiteindelijk weer onderdeel kunnen uitmaken van een groter geheel en betekenis kunnen geven aan het leven. Deze aanpak, waarmee we voortdurend inspelen op wat er in de samenleving actueel is, is ook de insteek van fondsenwerving: de vernieuwing die wij bieden, is voor vermogensfondsen interessant. Samen kunnen we nieuwe initiatieven van de grond krijgen en zo stukje bij beetje werken aan veranderingen in de maatschappij en onze droom waarmaken. Het werven van donateurs blijkt ingewikkelder. In september 2017 hebben we het initiatief ‘Woord voor Woord uit de Eenzaamheid’ gelanceerd, die de boodschap uitdroeg dat er 80.000 eenzame Amsterdammers zijn in de stad. De boodschap is mooi zichtbaar geworden, maar het aantal donaties is helaas achtergebleven bij de verwachting.

1 INLEIDING

DE REGENBOOG GROEP

22


Om ons aanbod aan informele zorg toegankelijker te maken en beter in te kunnen spelen op de actuele behoeften van de deelnemers, hebben wij in 2017 onze projectorganisatie omgezet in een vraaggerichte organisatie. Dit biedt duidelijkheid voor cliënten, verwijzers en vrijwilligers. Zij worden niet meer op een project gezet, maar ze worden nu, op basis van hun interesse en motivatie, direct aan een kwetsbare Amsterdammer gekoppeld. Dat vraagt om veel vrijwilligers en daar hebben we actief in geïnvesteerd dit jaar. We zijn zichtbaarder geworden, duidelijker gepositioneerd. Intern was het ook een jaar van grote stappen. Zo hebben we ons managementinformatiesysteem veel inzichtelijker gemaakt. Hierdoor hebben we veel meer zicht op de impact van ons werk gekregen In 2017 gaven medewerkers, stagiair(e)s en vrijwilligers in het medewerkerstevredenheidsonderzoek een 7,5 voor het werk wat men doet. Zij beoordelen het werkgeverschap van De Regenboog Groep met een 7,8. Een aantal punten blijft aandacht vragen. Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en arbeidsmobiliteit en de communicatie naar medewerkers valt nog winst te behalen. De financiële gezondheid van De Regenboog Groep was ook in 2017 zeer goed. De organisatie heeft vrijwel geen schulden en voldoende eigen vermogen, waardoor financiële problemen in de nabije toekomst onwaarschijnlijk lijken. De komende jaren willen we investeren in experimenten of initiatieven die laten zien dat armoede oplossen goedkoper en effectiever is dan het bestrijden van de effecten ervan. Dat is onze ambitie voor de lieve stad die Amsterdam is. Voor ons een schone taak die we graag vervullen. 23

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


STRATEGIE EN BELEID

2 2 STRATEGIE EN BELEID

DE REGENBOOG GROEP

24


25

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


VISIE, MISSIE VISIE IEDER MENS IS DE MOEITE WAARD, DUS OOK MENSEN DIE IN ARMOEDE LEVEN EN/OF SOCIALE UITSLUITING ERVAREN. WIJ STIMULEREN MENSEN ZELF VORM EN INHOUD TE GEVEN AAN HUN BESTAAN. BETROKKENHEID BIJ MENSEN IN (SOCIALE) ARMOEDE IS DAT WAT ONZE VRIJWILLIGERS EN MEDEWERKERS BINDT. WIJ VINDEN DAT IEDEREEN RECHT HEEFT OP EEN MENSWAARDIG LEVEN EN MEE MAG DOEN IN DE SAMENLEVING. ALS MENSEN ONDER ELKAAR. MISSIE OP BASIS VAN DEZE VISIE STIMULEREN WIJ DE ONTWIKKELING VAN MENSEN IN (SOCIALE) ARMOEDE, ZODAT ZIJ ACTIEF KUNNEN DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ.

2 STRATEGIE EN BELEID

DE REGENBOOG GROEP

26


DOELSTELLINGEN EINDDOELEN - VERGROOT ZELFREDZAAMHEID EN PARTICIPATIE KLANTEN - VERGROOT VOLUME - REALISEER GEZONDE FINANCIERINGSMIX DIENSTENPORTFOLIO EN POSITIONERING - VERSTERK POSITIE INLOOPHUIZEN - VERSTERK POSITIE INFORMELE ZORG - ZORG VOOR HELDERE POSITIONERING NAAR OMGEVING PROPOSITIE RICHTING FINANCIERS EN KLANTEN - SPECIALIST VOOR MOEILIJKE DOELGROEP - VRAAGGERICHTE EN INTEGRALE DIENSTVERLENER OP BASIS VAN GELIJKWAARDIGHEID INTERNE PROCESSEN - WERK VRAAG- EN ONTWIKKELGERICHT - VERGROOT INZET ERVARINGSDESKUNDIGHEID - ONTWIKKEL HAALBARE WERKWIJZE VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK - INFORMELE ZORG: ÉÉN DIENST INNOVATIE, INFORMATIE EN ORGANISATIE - VERGROOT INZICHT IN EFFECTEN - PROFESSIONALISEER SAMENWERKING MET SOCIALE ONDERNEMINGEN - VERGROOT INZICHT IN VERBETERMOGELIJKHEDEN BESTURING MEDEWERKERS EN CULTUUR - VERGROOT ARBEIDSMOBILITEIT - LAAD DE KERNWAARDEN FINANCIEEL - VERHOOG PARTICULIERE INKOMSTEN - KEURMERK - VERBETER FINANCIËLE STURING

27

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


EVALUATIE DOELSTELLINGEN 2017 DE IN HET MEERJARENPLAN GEFORMULEERDE DOELSTELLINGEN VOOR DE ORGANISATIE EVALUEREN WE JAARLIJKS MET MEDEWERKERS, CLIËNTEN EN VRIJWILLIGERS. OP BASIS VAN DEZE EVALUATIE STELLEN WE HET PLAN DAN BIJ. HIERONDER LICHTEN WE VIER VAN DE GEËVALUEERDE DOELSTELLINGEN UIT.

Vergroot inzicht in effecten Een belangrijke doelstelling die we hebben gerealiseerd, is het vergroten van het inzicht in de impact van ons werk. We hebben de vijf registratiesystemen die we gebruikten, teruggebracht tot één. Het gevolg is dat we als organisatie een veel beter beeld hebben van waar we staan, waar het goed gaat, waar we achterlopen, etc. We kunnen snel data genereren: prestatiecijfers verkrijgen we nu met een druk op de knop. Dat is een grote stap, die onze managementinformatie veel inzichtelijker maakt. Het rapporteren, zowel intern als aan de gemeente, is hiermee sterk vereenvoudigd. Zorg voor heldere positionering naar omgeving Na de strategische herpositionering in woord (boodschap) en beeld (huisstijl) in 2016, hebben we in 2017 de vertaalslag gemaakt naar de praktijk. We hebben werk gemaakt van de ontschotting van ons informele zorgaanbod. Dit betekent dat de vraag van de cliënt centraal staat en dat wij daarbij passend aanbod bieden. We profileren onze niet langer met de verschillende projecten, waar

2 STRATEGIE EN BELEID

DE REGENBOOG GROEP

28


die cliënt niet op zit te wachten en wat wellicht verwarrend werkt. Het hierboven genoemde centrale registratiesysteem geeft ons bovendien de goede informatie om snel en beter te reageren op wat er speelt in de stad. We denken dat we hiermee weer een grote stap hebben gezet in het helder krijgen van onze positionering in onze omgeving. Realiseren van een gezonde financieringsmix Op het gebied van financiering is het een bewogen jaar geweest. We hebben het voortouw genomen om met de gemeente in gesprek te gaan over de ontwikkeling van één stedelijke afspraak met betrekking tot financiering en verantwoording. Het realiseren van een centrale stedelijke financiering vergt aanpassingen van subsidieverordeningen en het verschuiven van middelen van stadsdelen naar de centrale stad. Dat kost tijd. De toezegging is er en het begin is gemaakt, maar het geheel wordt vervolgd in 2018. Het realiseren van één manier van verantwoorden is wel afgerond in het verslagjaar. Daar gaan we komend jaar de vruchten van plukken. De administratieve lasten zullen beduidend omlaag gaan, wat enorm veel werk scheelt. Ook andere partijen in Amsterdam zullen hier vanaf nu profijt van hebben. Professionaliseren oprichting sociale ondernemingen Minder succesvol zijn we geweest met het professionaliseren van de oprichting van sociale ondernemingen. De grootste teleurstelling van 2017 was wel dat een beoogd project in het Westerpark niet van de grond is gekomen. Via het Social Start-programma zouden we partner worden van een partij met een goed business plan, die er graag een onderneming wilde vestigen. Eind 2017 hebben zij zich echter teruggetrokken, omdat ze de investering te risicovol vonden. Dat kunnen wij onszelf ook aanrekenen. We hadden dit proces strakker in de hand moeten houden en beter naar het verdienmodel moeten kijken. Het was een wijze les.

29

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


STRATEGIEKAART 2017-2018 STRATEGISCHE AMBITIE: EINDDOELEN Vergroot zelfredzaamheid en participatie klanten

Versterk imago van oplosser maatschappelijke problemen

DIENSTENPORTFOLIO EN POSITIONERING Versterk positie inloophuizen

Versterk positie Informele Zorg

INLOOP

WERK EN ACTIVERING

Werk vraag- en ontwikkelgericht Vergroot inzet ervaringskennis en -deskundigheid

FINANCIEEL

Vergroot volume

2 STRATEGIE EN BELEID

INNOVATIE, INFORMATIE EN ORGANISATIE

Creëer vrije bestedingsruimte

Vergroot transparantie

DE REGENBOOG GROEP

30


DE RAAD VAN BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE REGENBOOG GROEP HEBBEN IN SAMENWERKING MET MANAGEMENTADVIESBUREAU DECIDO EEN BEELD VAN DE TOEKOMST GEFORMULEERD IN DE VORM VAN EEN STRATEGIEKAART. DIT IS EEN UITERST COMPACTE KAART MET HOOFD- EN SUBDOELEN OP BELEIDSNIVEAU. DE STRATEGIEKAART VORMT TOT 2018 UITGANGSPUNT EN MEETINSTRUMENT VOOR ONS STRATEGISCH BELEID. EEN HELDERE PROPOSITIE EN ONTWIKKELGERICHT WERKEN ZIJN DE BELANGRIJKSTE DOELEN VOOR DE KOMENDE JAREN.

PROPOSITIE RICHTING FINANCIERS EN KLANTEN Specialist voor moeilijke doelgroep

Gelijkwaardig en toegankelijk

HULPVERLENING

INFORMELE ZORG

Versterk samenwerking in de keten

Informele Zorg: één dienst

MEDEWERKERS EN CULTUUR

Versterk werving en behoud vrijwilligers

ef nt i

Verst e en

31

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE

Betrok k

Zorg voor passende organisatiestructuur

Verbreed kennis over aanbod en klanten

nd Inve rke

Ontwikkel naar lerende organisatiestructuur


EXTERNE ONTWIKKELINGEN DE MAATREGELEN EN DE MENS Gebiedsgericht werken Gebiedsgericht werken is de toekomst. De gemeente zet zich sinds 2015 in voor een alternatief voor de werkwijze waarbij zij vanzelfsprekend de initiĂŤrende partij was bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Uitgangspunt van gebiedsgericht werken is dat bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties vaak het beste weten wat er leeft in hun buurt en dat zij gezamenlijk initiatieven nemen om hun gebied te verbeteren. De rol van de gemeente wordt een ondersteunende. In 22 wijken en buurten is een gebiedsmakelaar aangesteld, die een plan van aanpak heeft opgesteld voor dat specifieke gebied. Het gebiedsgericht werken vraagt van ons het werk anders in te richten en inhoud te geven. Als wij een aanvraag doen bij het stadsdeel, sluit het niet altijd aan op alle gebieden binnen dat stadsdeel. We moeten nu in onze aanvraag vermelden bij welke doelstellingen van de betrokken gebiedsplannen onze aanvraag aansluit. Dat betekent dat we alle 22 plannen moeten kennen en onze aanvragen daarop moeten afstemmen. Het is lastig daar een goede modus in te vinden en het vergt veel tijd van ons.

2 STRATEGIE EN BELEID

DE REGENBOOG GROEP

32


Ambulantisering Een andere externe ontwikkeling met invloed op ons werk is de ambulantisering in de stad. De gemeente wil het aantal bedden in de GGZ en de maatschappelijke opvang eind 2018 met duizend hebben teruggebracht. Dat betekent dat er duizend mensen zelfstandig gaan wonen en onderdeel uit gaan maken van de stad. Voor ons werpt dat de vraag op hoe we samen met een netwerk van partijen (zoals GGZ, woningbouwcorporaties en de politie) kunnen zorgen dat die mensen goed worden opgevangen. Het is goed dat mensen uitstromen, maar we weten dat een groot deel van hen een slecht sociaal netwerk heeft. Met het zelfstandig wonen ligt de eenzaamheid op de loer en de vraag is hoe we, samen met die andere partijen, kunnen zorgen dat deze mensen niet in een isolement raken en dan maar de straat op gaan om weer in contact te komen met anderen. Daar is het gebiedsgericht werken ook belangrijk voor; de gebiedsmakelaars weten waar die mensen wonen. De ambulantisering en de gevolgen ervan zullen ons werk voor de komende jaren bepalen.

33

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


AANPAK EN AANDACHTSPUNTEN

DE MENSEN DIE WE HELPEN, STAAN ER OP SOCIAAL VLAK SLECHT VOOR. VELEN LEVEN IN ISOLEMENT EN ZE VOELEN ZICH VAAK ERNSTIG EENZAAM. HET IS ONZE AMBITIE OM ALLE AMSTERDAMMERS IN SOCIALE ARMOEDE ACTIEF TE LATEN DEELNEMEN IN DE MAATSCHAPPIJ. DAARTOE HEBBEN WE ZEVEN THEMA’S BENOEMD WAARONDER WE ONZE ACTIVITEITEN CLUSTEREN. JE LEEST HIER MEER OVER DEZE THEMA’S EN DE PROJECTEN DIE ERONDER VALLEN. BESCHRIJVINGEN VAN DE PROJECTEN VIND JE OP WWW.DEREGENBOOG.ORG.

2 STRATEGIE EN BELEID

DE REGENBOOG GROEP

34


ARMOEDE Helaas komt armoede nog te vaak voor in Amsterdam. Door een opeenstapeling van tegenslagen houdt iemand het hoofd niet langer boven water. Eenmaal aan de grond, betaalt de ene lening de andere schuld. Dit is een enorme last op de schouders van de persoon in kwestie; het leven lijkt uitzichtloos, de post openen gebeurt niet meer en vaak gaat deze situatie ook gepaard met zelfverwaarlozing. Het is onze eerste prioriteit om dit patroon te doorbreken. Onze vrijwilligers komen bij iemand thuis om samen met hem of haar orde op zaken te stellen. Samen bellen ze naar schuldeisers, samen pakken ze de administratie aan, etc. Als deze eerste stappen zijn gezet, kan iemand binnen De Regenboog Groep verschillende trajecten doorlopen om zo weer meer grip op het leven te krijgen. “ Iemand met schulden aandacht en tijd schenken neemt stress weg en opent deuren om verder te komen. Om dat goed te doen, moeten de vrijwillige maatjes gevoel hebben voor de veelkoppigheid van de problemen van de doelgroep.” Gijs Haanschoten, vrijwilligerscoördinator bij De Regenboog Groep

GERELATEERD AANBOD EN ACTIVITEITEN Informele Zorg: coachingsproject voor kinderen uit armoede-gezinnen die in een isolement zitten. Informele Zorg: Grip op je geld; financiële inloop voor mensen met vragen over geld, post, administratie en schulden. Informele Zorg: training ‘Op eigen Kracht’ voor mensen die (tijdelijk) wat minder te besteden hebben. Informele Zorg: coaching gericht op het aanspreken van Amsterdammers in armoede op hun kracht en talenten en het in de praktijk brengen daarvan. Informele Zorg: emotionele en sociale ondersteuning bieden aan mensen met financiële problemen. Maatschappelijk werk: in de inloophuizen zijn maatschappelijk werkers aanwezig die zich richten op mensen die vanwege verslaving, dakloosheid, psychiatrische klachten, sociale of financiële problemen ondersteuning nodig hebben.

35

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


EENZAAMHEID Van de 800.000 Amsterdammers zijn er 80.000 eenzaam. De Regenboog Groep werkt al decennialang met mensen die sociaal geïsoleerd zijn geraakt. Bij deze doelgroep is eenzaamheid een groot probleem. Met ons diverse aanbod bieden we mensen maatwerk. Een student die sociaal geïsoleerd is en eenzaam is, heeft wat anders nodig dan een ex-dakloze die een eigen woning heeft gekregen, maar die door eenzaamheid nog wel bezoeker blijft van onze inloophuizen. We bieden mensen een werkplek, een functie als vrijwilliger, een training waarbij iemand zijn sociale en communicatievaardigheden kan ontwikkelen of een maatje. Onze vrijwilligers kunnen als vangnet fungeren van iemand zonder netwerk. Zij ondernemen leuke dingen met de deelnemer of onderzoeken samen hoe familie of vrienden toch weer een onderdeel van iemands leven kunnen worden. Daarnaast steunen we mensen die (samen-)leven met een kwetsbaar iemand. Deze partners, familieleden en mantelzorgers ervaren namelijk ook vaak eenzaamheid, omdat er in de maatschappij weinig aandacht is voor hun situatie. “ Maatjescontact kan een eerste stap zijn om weer in beweging te komen en de eenzaamheid te verminderen. Het vergroot in veel gevallen het zelfvertrouwen en maakt dat mensen zich weer sterker voelen. Onze vrijwilligers komen bij mensen die vaak al jaren niemand over de vloer hebben gehad en waarbij serieuze problemen spelen. Ze luisteren, vertellen verhalen en maken contact. Ze brengen de ‘gewone’ wereld binnen. Het wekelijkse contact is heel belangrijk voor iemand die al decennialang alleen als patiënt of cliënt is benaderd.” Marit Postma, manager bij De Regenboog Groep.

2 STRATEGIE EN BELEID

DE REGENBOOG GROEP

36


GERELATEERD AANBOD EN ACTIVITEITEN Informele Zorg: maatjescontact tussen een vrijwilliger en een deelnemer (iemand met psychiatrische problemen die zich eenzaam voelt en behoefte heeft aan contact).

Homeservice: project waar deelnemers met psychiatrische achtergrond als klusser, tuinier of timmerman aan de slag kunnen. De Homeservice werkt samen met de buurtwerkplaats in Nieuw-West.

Huis van de Wijk de Meeuw een plek in Noord waar buurtbewoners terecht kunnen - ook mensen die thuisloos zijn of psychische klachten hebben.

Partner- en familieondersteuning: coaching van naasten van drugsgebruikers of mensen met psychische problemen.

Buurtrestaurants: smaakvolle en gezonde maaltijden in Amsterdamse buurthuizen

Informele Zorg: hulp aan mensen met een psychiatrische en/of verslavingsachtergrond met het uitbreiden van hun sociale netwerk.

De Derde Schinkel: werktrajecten bij ambachtelijke bedrijfjes voor mensen die door veelal psychiatrische problemen begeleiding nodig hebben naar de reguliere arbeidsmarkt. Werk & Activering groepsactiviteiten voor iedereen die zin heeft om samen met anderen iets te ondernemen.

37

JAARVERSLAG 2017

Inloophuizen: inloophuizen bieden de mogelijkheid om dagelijks langs te komen. Zodoende staan er duurzame contacten tussen medewerkers, bezoekers, vrijwilligers. Dit helpt mensen zich minder eenzaam te voelen.

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


DAKLOOSHEID Dak- en thuislozen in Amsterdam kunnen in een van onze acht inloophuizen even rust vinden. Er zijn gezonde maaltijden te krijgen, een warme douche en schone kleding. Bezoekers kunnen ook terecht voor maatschappelijk werk en een zinvolle dagbesteding. Bezoekers helpen zelf mee het inloophuis draaiende te houden. Dit draagt bij aan de eigenwaarde en stimuleert hen om meer te ondernemen om deel te nemen aan de samenleving. Daarnaast leveren vrijwilligers en stagiair(e)s een bijdrage. De inloophuizen zijn verdeeld over de stad en hebben elk hun eigen karakter en sfeer. Voor de mensen met een verslaving bieden we in drie inloophuizen een veilige gebruikersruimte. Door deze gelegenheid te bieden, zorgen we ervoor dat ze niet op straat gebruiken. Ook is het voor hen zelf veiliger en hygiënischer om in rust en veiligheid hun drugs te gebruiken. “Mensen kunnen de snelheid van de samenleving niet meer bijbenen en schieten uit de rails na een scheiding of faillissement. Vaak zijn ze eigenwijs, soms raken ze verslaafd. Een aantal heeft te kampen met ernstige psychische problemen. Hebben ze geen eigen netwerk, familie of vrienden, dan komen ze na verloop van tijd op straat te staan en uiteindelijk bij ons terecht.” Jonnie Peereboom, coördinator bij inloophuis Oud-West

GERELATEERD AANBOD EN ACTIVITEITEN Amsterdam Underground: stadswandelingen onder begeleiding van een ex-dakloze die de deelnemers een andere kant van de stad leert kennen.

Onder de Pannen: onderdak bij particulieren voor mensen die vanwege verlies van hun baan of scheiding op straat terecht komen.

Huis van de Wijk de Meeuw: een plek in Noord waar buurtbewoners terecht kunnen - ook mensen die thuisloos zijn of psychische klachten hebben.

Makom zonder Zorg: een multidisciplinaire aanpak waarbij zorgmijders vanuit het inloophuis zorg- en behandeling-op-maat krijgen aangeboden.

Inloophuizen: huizen waar dak- en thuislozen overdag terecht kunnen voor een gezonde maaltijd, een douche, schone kleren, maatschappelijk werk en dagbesteding. Ook is er ruimte voor ontspanning en activiteit. Maatschappelijk werk: in de inloophuizen zijn maatschappelijk werkers aanwezig die zich richten op mensen die vanwege verslaving, dakloosheid, psychiatrische klachten, sociale of financiële problemen ondersteuning nodig hebben.

2 STRATEGIE EN BELEID

DE REGENBOOG GROEP

38


VLUCHTELINGEN Een grote stroom vluchtelingen kwam in 2016 naar Nederland. Een deel daarvan kwam aan op het Centraal Station en kon niet dezelfde dag doorreizen naar Ter Apel. In 2017 was er geen nachtopvang meer. Wel waren er in 2017 nog iedere avond vrijwilligers in touw om gestrande vluchtelingen op Centraal Station van Amsterdam te verwelkomen. Het gaat vooral om het geven van informatie en advies, het bieden van ondersteuning bij het vervolgen van hun reis naar Ter Apel, verstrekken van een eenvoudige maaltijd en indien nodig het regelen van een slaapplaats. “Om de werkloosheid onder statushouders aan te pakken, hebben we met de gemeente de pilot Amsterdam Hometown opgezet; een participatieproject voor Amsterdamse statushouders. Na afloop gaf de gemeente aan erg tevreden te zijn over de samenwerking en deze graag te continueren. Hier zijn we erg blij mee!” Thera de Werdt, programmacoördinator bij De Regenboog Groep

GERELATEERD AANBOD EN ACTIVITEITEN Informele Zorg: buddyproject voor LHBT-statushouders die huisvesting krijgen in Amsterdam, waarbij zij hulp en ondersteuning krijgen bij hun integratie. Informele Zorg: maatjes en coaching voor exprostituées en slachtoffers van mensenhandel of huiselijk geweld.

39

JAARVERSLAG 2017

Amsterdam Hometown: een participatieproject voor Amsterdamse statushouders. Mensen die al een verblijfsvergunning hebben en van Amsterdam hun thuisbasis willen maken. Deze mensen worden begeleid naar de verschillende sociale werkplekken van De Regenboog Groep (Homeservice, ZigZag, Buurtboerderij, Fietsenmakerij, etc.) om aan de slag te gaan als vrijwilliger. Bovendien worden de deelnemers ook gekoppeld aan een maatje van de Informele Zorg.

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


INTERNATIONAAL Al sinds 1997 heeft De Regenboog Groep op Europees niveau een groot internationaal netwerk van 180 organisaties op het gebied van harm reduction, sociale inclusie, gezondheid en participatie. Daarnaast is De Regenboog Groep de enige aanbieder van hulp aan Europeanen die in Amsterdam zijn vastgelopen. Een groot deel van hen gebruikt drugs, heeft psychische problemen en is dakloos. De meesten hebben geen recht op sociale voorzieningen en kunnen hier niemand anders om hulp vragen. Sommige Oost-Europeanen kunnen met extra begeleiding worden gemotiveerd terug te keren naar hun eigen land. “ In sommige landen zijn acht op de tien injecterende gebruikers besmet. In Nederand zijn drugsgebruikers redelijk goed in beeld bij de GGD, huisartsen en gebruikersruimtes, maar ‘onze’ groep van bezoekers van inloophuizen valt daar eigenlijk een beetje buiten. Toen hebben wij ons afgevraagd: wat doen wij als Regenboog eigenlijk tegen hepatitis C? Op dat moment was het antwoord: niets. Dat wilden we veranderen, want wij hebben de zorg en verantwoordelijkheid voor deze groep.” Eberhard Schatz, projectleider bij Correlation

GERELATEERD AANBOD EN ACTIVITEITEN Repatriëring project voor Oost-Europeanen die zijn vastgelopen in Amsterdam.

On the Move: Europees samenwerkingsproject dat mensen met een grote afstand tot volwasseneneducatie laat participeren in een leeraanbod, aansluitend bij hun specifieke behoeften.

Correlation: Europees netwerk om het leven van kwetsbare groepen, zoals drugsgebruikers, sekswerkers, migranten, jongeren in risicosituaties, mensen met hiv/ NPS in Europe: project dat de ontwikkelingen in Europa aids of hepatitis C, kwalitatief te verbeteren. rondom nieuwe drugs (nieuwe psychoactieve substanties, NPS) in kaart brengt. Hepatitis C en Druggebruik: Europees project om de situatie van druggebruikers met hepatitis C te Sucht im Alter: een EU Leonardo-project dat zoekt naar verbeteren, onder meer via internationale kennisbest practices en oplossingen die de verslavingszorg en overdracht. de ouderenzorg kunnen helpen in hun werk met oudere druggebruikers. Hepatitis C test: bezoekers van de inloophuizen wordt een test aangeboden om vast te stellen of er sprake is van hepatitis C infectie en vervolgens wordt behandeling aangeboden.

2 STRATEGIE EN BELEID

DE REGENBOOG GROEP

40


VERSLAVING EN PSYCHIATRIE Verslaving en psychische problemen gaan vaak hand in hand. Door verslaving en/of psychiatrische symptomen leiden mensen vaak een eenzaam bestaan. Bij De Regenboog Groep accepteren we iemands verslaving en bieden (ex)-verslaafden hulp van onder andere een buddy. Iemand met een psychiatrische achtergrond krijgt een maatje. We helpen om in de basis structuur aan te brengen. “ Ik zit er sterk aan te denken om coach te worden bij De Regenboog Groep, om jongens zoals ik te helpen die willen afkicken. Het houdt me scherp om te vertellen over mijn eigen ervaringen.” Patrick Theunissen (36), deelnemer De Regenboog Groep

GERELATEERD AANBOD EN ACTIVITEITEN Informele Zorg: maatjescontact tussen een vrijwilliger en een deelnemer (mensen met psychiatrische problemen die zich eenzaam voelen en behoefte hebben aan contact). Informele Zorg: coaching met praktische, snelle en morele ondersteuning aan mensen die zijn afgekickt na ontslag uit de kliniek of behandeling. Informele Zorg: buddy’s geven tijd en aandacht aan stadsgenoten van de straat, (ex)verslaafden en (ex)daklozen die weinig contacten hebben.

Partner- en familieondersteuning: coaching en begeleiding van naasten van mensen met psychiatrische en verslavingsproblemen. Informele Zorg: buddyproject voor homo’s, biseksuelen en transgenders met psychische klachten. Informele Zorg: maatjesproject voor jongeren van 14 tot 28 jaar met psychische klachten, die moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten of die een klein sociaal netwerk hebben.

Homeservice: praktische dienstverlening voor en door mensen met een psychische aandoening.

41

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


RE-INTEGRATIE De Regenboog Groep re-integreert Amsterdammers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Van kaarsen maken tot timmeren in het klussenteam; tussen onze re-integratie projecten is voor iedereen wel iets te vinden. Het is duidelijk en functioneel werk, waar mensen zich persoonlijk mee kunnen verbinden. Iemand werkt meerdere dagdelen in de week, met een contract en een vergoeding. We werken hiervoor samen met ondernemers en partnerorganisaties uit de hele stad. Zo realiseren we met hen sociale firma’s om arbeidsplaatsen te creëren. De firma begeleidt onze klanten en biedt hen scholing en/of training aan. Een werkplek bij zo’n firma biedt onze klanten dus toekomstkansen en helpt hen volwaardiger deel te nemen aan de maatschappij. Zo kunnen ze doorgroeien naar betaald werk binnen de onderneming of bij een branchegenoot. “ Via Homeservice, een project van De Regenboog Groep, kon ik aan de slag als verhuizer. Prachtig! Ik voel dat ik mijn spieren weer moet gebruiken en ook het eelt op mijn handen komt langzaam terug. Na vier jaar op de bank zitten, was dat helemaal verdwenen. Nu voel ik me weer man.” Nelis (58) vond werk via De Regenboog Groep.

GERELATEERD AANBOD EN ACTIVITEITEN Amsterdam Underground: stadswandelingen onder begeleidingvan een ex-dakloze, die de deelnemers een andere kant van de stad leert kennen.

Horeca en Winkel: aanbod van werkplekken in de horeca en winkelbranche. COLORS: verkoop van handgemaakte soja- en paraffinekaarsen uit eigen kaarsenmakerij.

Buurtboerderij: horeca en dagbestedingsproject, waarbij klanten en vrijwilligers onder leiding van Amsterdam Hometown: een participatieproject vaste medewerkers dit activiteitencentrum tot een voor Amsterdamse statushouders. Mensen die al plek voor iedereen maken. een verblijfsvergunning hebben en van Amsterdam hun thuisbasis willen maken. Deze mensen worden De Derde Schinkel: op maat gesneden trajecten begeleid naar de verschillende sociale werkplekken voor mensen die door veelal psychiatrische van De Regenboog Groep (Homeservice, ZigZag, problemen begeleiding nodig hebben naar de Buurtboerderij, Fietsenmakerij, etc.) om aan de reguliere arbeidsmarkt. slag te gaan als vrijwilliger. Bovendien worden de deelnemers ook gekoppeld aan een maatje van de Firma Koos: productie van cadeautjes, gemaakt Informele Zorg. van materiaal dat als waardeloos wordt bestempeld. Zero Waste lab: project om afval scheiden te promoten; wie gescheiden afvalt inlevert, krijgt een waardemunt die kan worden verzilverd bij lokale ondernemers.

2 STRATEGIE EN BELEID

DE REGENBOOG GROEP

42


43

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


INFORMELE ZORG: DE HULPVRAAG CENTRAAL HET AANTAL AANBIEDERS VAN INFORMELE ZORG GROEIT, ZOWEL VANUIT GROTE ZORGORGANISATIES ALS VANUIT KLEINE NIEUWE AANBIEDERS. OOK HET AANBOD VAN DE REGENBOOG GROEP GROEIT EN WE SLAGEN ERIN OM STEEDS MEER KWETSBARE AMSTERDAMMERS TE BEREIKEN. OM ONS AANBOD AAN INFORMELE ZORG TOEGANKELIJKER TE MAKEN EN NOG BETER IN TE KUNNEN SPELEN OP DE ACTUELE BEHOEFTEN VAN DE DEELNEMERS, HEBBEN WIJ VANAF 2017 ONZE AFDELING INFORMELE ZORG ANDERS INGERICHT. ZO VERANDERDE ONZE PROJECTORGANISATIE IN EEN VRAAGGERICHTE ORGANISATIE. HET RESULTAAT? DUIDELIJKHEID VOOR CLIËNTEN, MAAR OOK VOOR VERWIJZERS EN VRIJWILLIGERS DIE, OP BASIS VAN HUN INTERESSE EN MOTIVATIE, NIET MEER AAN EEN PROJECT WORDEN GEKOPPELD, MAAR DIRECT AAN EEN KWETSBARE AMSTERDAMMER. AAN HET WOORD KOMEN VERSCHILLENDE BIJ DE INFORMELE ZORG BETROKKEN PERSONEN VAN DE REGENBOOG GROEP. Vraaggericht werken “Vraaggerichter werken, met persoonlijke hulp op maat, dat is het doel. Waar zowel deelnemers als verwijzers en, tot op zeker hoogte, onze vrijwilligers voorheen op zoek moesten naar het juiste project, hebben we het nu voor iedereen makkelijker gemaakt. Een vrijwilliger hoeft nu bijvoorbeeld niet meer uit veertien projecten met diverse benamingen en omschrijvingen te kiezen, maar kan bij ons aangeven wat hij/zij te bieden heeft. Op basis daarvan maken we een snelle match. We hebben nu multidisciplinaire teams, die alle hulpvragen van deelnemers en verwijzers kunnen plaatsen. Kort gezegd hebben we de verschil-

2 STRATEGIE EN BELEID

DE REGENBOOG GROEP

44


Vrijwilliger met deelnemer

EXPERTISEVELDEN DE DRIE MULTIDISCIPLINAIRE TEAMS BESTAAN IEDER UIT TIEN TOT VEERTIEN MENSEN, MET IEDER HUN EIGEN EXPERTISE DIE KAN WORDEN INGEZET IN DE BEGELEIDING VAN VRIJWILLIGERS. DE EXPERTISEVELDEN ZIJN: - NETWERKVERSTERKING - ACTIVERING - VERSLAVING - ARMOEDE / VERSLAAFDEN IN HERSTEL - JONGEREN EN JONGE VLUCHTELINGEN - PSYCHIATRIE - ARMOEDE EN FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID - PSYCHIATRIE / KINDEREN - LHBT - SLACHTOFFERS MENSENHANDEL EN/OF SEKSUEEL GEWELD - SLACHTOFFERS SEKSUEEL EN/OF HUISELIJK GEWELD

45

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


lende werkprocessen per project samengevoegd tot één lean proces. De tijd die dat oplevert, kunnen we spenderen aan meer kwaliteit in de begeleiding van onze vrijwilligers en deelnemers. Dat is waar het uiteindelijk om gaat.” – Marit Postma, manager Informele Zorg bij De Regenboog Groep. De ivoren toren slechten “Het slechten van alle ivoren torentjes (projecten) binnen de organisatie heeft wat mij betreft een positief effect op de dienstverlening en de organisatie zelf. Inhoudelijk houdt het in dat de medewerkers elkaar en elkaars expertise beter leren kennen en meer gaan waarderen. Het resultaat is beter passende dienstverlening voor de deelnemers en ook nog eens met als resultaat een betere verbondenheid onderling. Ik denk wel dat sommige medewerkers het er moeilijk mee hebben dat ze opgaan in een geheel en geen directe afbakening van hun bezigheden meer hebben. Dat hoort er ook bij, het is een proces. Vanuit de vrijwilligers hoor ik nagenoeg niets. Dat was ook de opzet: dat de vrijwilliger er niets ten nadele van merkt.” - Rob Gerretsen, voorzitter van de vrijwilligersraad Het gezicht naar buiten “De nieuwe werkwijze bij de Informele Zorg levert een belangrijke bijdrage aan de zichtbaarheid van de activiteiten die De Regenboog Groep uitvoert in de stad. Dit is echt nodig voor potentiële deelnemers, vrijwilligers en verwijzers. Ik ken nogal wat mensen uit het veld en hoorde van hen dat men De Regenboog Groep een heel sympathieke organisatie vindt, waar geweldige en bevlogen mensen werken en dat men die medewerkers ook overal tegen komt. Maar… Wat al die mensen doen? Geen idee! Door ons naar buiten toe te profileren als organisatie waar je met vragen over informele zorg terecht kunt, zolang die betrekking hebben op ‘zwaardere’ problematiek als psychiatrie, verslaving en armoede, wordt de drempel om van ons gebruik te maken aanzienlijk verlaagd. Nu ons gezicht naar buiten toe duidelijker is geworden, zie ik ook dat de medewerkers een steeds beter zicht krijgen op wat hun collega’s doen en wat we allemaal in huis hebben. Ik zie dat steeds meer medewerkers zo langzaamaan de meerwaarde van de nieuwe werkwijze gaan ervaren en daarmee ook weer meer plezier (gaan) ervaren. Aandachtpunt blijft wel dat we ervoor zorgen dat onze expertise op de verschillende terreinen niet verdunt.” - Anky van den Berg, programmacoördinator van de Informele Zorg

2 STRATEGIE EN BELEID

DE REGENBOOG GROEP

46


Een uitdaging uitgelicht: gevaar voor expertiseverlies “Als je niet meer met mensen uit je expertisegebied werkt, kan het gebeuren dat je achterop raakt. Je mist misschien ontwikkelingen of nieuws, of een andere kijk van mensen waar je normaal regelmatig mee overlegde. Vanuit de Informele Zorg zelf is dan ook het initiatief ontstaan om expertise-overleggen te houden. Een mooi voorbeeld van hoe we samen gaandeweg ontdekken hoe deze grote verandering gepaard gaat met de beste werkwijze.” Daan van Leeuwen, coördinator Informele Zorg

WEBSITE ‘HULP VAN DE REGENBOOG’ IN DE ZOMER VAN 2017 IS DE WEBSITE HULPVANDEREGENBOOG.ORG LIVE GEGAAN. DIT IS EEN PORTAL WAAR MENSEN ZONDER TUSSENKOMST VAN EEN ARTS OF VERWIJZER EN IN ALLE RUST HUN HULPVRAAG KUNNEN INVOEREN.

47

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


Breder kijken “Voorheen werkte ik voor de projecten Vonk en Back on Track. Nu zit ik in een team en richt me nog steeds vooral op de deelnemers die met financiële problemen kampen en mensen met verslavingen. Bij verslavingen moet je denken aan drank of (soft)drugs, maar ik heb ook gokverslaafden, seksverslaafden en gameverslaafden. Het is vaak een combi: er zijn weinig mensen die maar aan één ding verslaafd zijn. Ik denk wel dat de nieuwe werkwijze voor de deelnemer beter werkt: we kijken veel breder naar ‘wat is je hulpvraag’ en ik merk ook dat de opvolging beter werkt. Het zit nu meer en meer in ieders systeem om te kijken bij de afsluiting of er nog problemen zijn die aangepakt moeten worden. Als bijvoorbeeld een deelnemer een financieel maatje heeft gehad en daarmee geholpen is, wordt er nu veel beter gekeken waar we nog meer mee kunnen helpen. Bij sommige vrijwilligers die al langer bij ons zitten, geeft het wel eens verwarring: ‘Hey ik zat toch bij Back on Track, ik ben een Back on Track-er’. Daar zit wel eens wat sentiment. De nieuwe lichting vrijwilligers kent dit natuurlijk niet en is gewoon vrijwilliger van De Regenboog Groep. Verwijzers en aanmelders moesten ook wennen: soms konden ze ons niet meer vinden, omdat ze nog op zoek gingen naar de oude projecten. Maar dat zijn hobbels die bij zo’n proces horen. Wel zijn de meesten inmiddels heel tevreden over de nieuwe website (www.hulpvanderegenboog.org), die aanmelden veel simpeler en overzichtelijker maakt dan de oude versie. Ik denk dat er voor de medewerkers de grootste uitdaging lag: elk project had zijn eigen manier van werken, van de intake tot het koppelen, etc. Om dan de overstap te maken naar één en dezelfde werkwijze, was een ingewikkeld proces, waar ook zeker niet iedereen ineens achter staat.” - Daan van Leeuwen, coördinator Informele Zorg

2 STRATEGIE EN BELEID

DE REGENBOOG GROEP

48


Daan van Leeuwen

49

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


MVO DE REGENBOOG GROEP WIL EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN HET LEVEN VAN MENSEN DIE DE AANSLUITING MET DE MAATSCHAPPIJ DREIGEN TE VERLIEZEN OF AL VERLOREN ZIJN. DAT DOEN WE DOOR ZE DE KANS TE BIEDEN ZICH TE ONTWIKKELEN EN HEN TE HELPEN OM EEN NIEUWE START TE MAKEN. ONZE MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID VORMT KORTOM DE KERN VAN ONS PRIMAIRE PROCES. OOK IN ONZE BEDRIJFSVOERING NEMEN WE ONZE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID. WE ZORGEN ERVOOR DAT WE IN ONZE ORGANISATIE BEWUSTE KEUZES MAKEN OM TRANSPARANT TE ZIJN OVER DE BEDRIJFSVOERING. ZO BENOEMEN WE DE DILEMMA'S DIE WE OP ONS PAD TEGENKOMEN EN LEGGEN WE VERANTWOORDING AF AAN ONZE STAKEHOLDERS.

MVO MISSIE EN VISIE

Maatschappelijke meerwaarde In ons primaire proces richten we ons op mensen in Amsterdam die het (alleen) niet redden. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan: een dak boven je hoofd, drie gezonde maaltijden per dag, schone kleding en het gevoel er niet alleen voor te staan. Daarom motiveren en mobiliseren wij mensen om zich in te zetten voor een kwetsbare stadsgenoot. Waaraan we willen bijdragen Wij streven naar een leefbare stad waarin mensen met rijkdom en mensen in (sociale) armoede door elkaar en met elkaar samenleven en -werken. Waar mensen die dat kunnen, zich vrijwillig inzetten om de samenleving te helpen dragen. Waarvoor we staan Wij maken geen onderscheid. Mensen kunnen bij ons terecht, ook als ze illegaal zijn of niet-rechthebbend. Dat maakt voor ons geen verschil.

2 STRATEGIE EN BELEID

DE REGENBOOG GROEP

50


Onze MVO-missie Mensen in Amsterdam bij elkaar en bij de buurt betrekken, ongeacht hun leefsituatie. Onze MVO-visie Bij de projecten die we ontwikkelen voor de doelgroep zorgen we ook voor een positieve bijdrage aan de directe omgeving in de buurt. THEMA’S

De zes thema’s die worden benoemd in de internationaal erkende ISO 26000 richtlijn en het stappenplan van MVO Nederland vormen de basis voor ons MVO-beleid. De focus ligt voor ons op het thema maatschappelijke betrokkenheid, maar ook ten aanzien van de overige vijf thema’s hebben we een aantal doelen gesteld waarover we verantwoording afleggen. Maatschappelijke betrokkenheid Onze projecten hebben een positieve spin-off voor de directe omgeving. Zo zorgen we ervoor dat alcoholisten en drugsverslaafden meehelpen om de buurt schoon te houden (dat is voor hen een nuttige dagbesteding en de buurt heeft baat bij het resultaat). Ook kunnen onze sociale firma’s en de dagbesteding bijdragen aan de buurt, bijvoorbeeld doordat de fietsenmakerij oude fietsen inneemt en recyclet en reparaties verzorgt tegen zeer betaalbare prijzen. In onze buurtrestaurants verzorgen vrijwilligers goede, goedkope maaltijden voor onze deelnemers en de mensen uit de buurt. Bestuur en organisatie Ons bestuur en de organisatie handelen op basis van de voorschriften en eisen, zoals die zijn omschreven in de Zorgbrede Governancecode, de Code Wijffels en de voorwaarden voor het Keurmerk CBF. Mensenrechten Ook mensen die niet rechthebbend (Wmo) of illegaal zijn, kunnen bij ons terecht in de inloophuizen.

51

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


Medewerkers (werknemers én vrijwilligers) Wij streven ernaar om ook mensen met een arbeidsbeperking regulier werk te bieden. Ook beschikt De Regenboog Groep over het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Milieu Hoewel het milieu in onze bedrijfsvoering geen speerpunt is, dragen wij het milieu zeker een warm hart toe. Zo denken we er bij de aanschaf van vervoermiddelen altijd aan dat we de luchtkwaliteit in de stad niet onnodig belasten en hebben we een abonnement op een gedeelde elektrische auto, voor afspraken verder dan fietsafstand. Onze eigen transportmiddelen bestaan uit bakfietsen, een elektrische boot en een elektrische auto voor het vervoeren van de wat grote vrachten. In de inloophuizen gebruiken we in de keukens voornamelijk producten die anders zouden zijn weggegooid, gedoneerd door plaatselijke bakkers en supermarkten. In onze kantoren gebruiken we geen plastic wegwerpservies, maar gewone bekers en glazen. Voor een deel van ons afval maken we gebruik van ‘Matchmaker’, waar bedrijven recyclebare materialen kunnen aanbieden of afnemen. We beperken ons energiegebruik met 40% door het toepassen van LED-verlichting. Eerlijk zakendoen We beseffen dat onze leveranciers ook verplichtingen hebben naar hun medewerkers en zorgen er daarom voor dat we rekeningen tijdig betalen. Onze vrijwilligers betalen wij zelfs binnen een week na het indienen van hun declaratieformulier. Onze financiën laten we elk jaar controleren door een externe onafhankelijke accountant.

2 STRATEGIE EN BELEID

DE REGENBOOG GROEP

52


Doelstellingen (Key Performance Indicatoren, KPI’s) - 10 procent van de capaciteit van de inloophuizen is bedoeld voor mensen die geen recht hebben op andere (Wmo) voorzieningen in Amsterdam. Deze opvang wordt betaald met giften van donateurs; - 5 procent van de vaste medewerkers heeft een arbeidsbeperking; - 90 procent van de donaties komt direct ten goede aan de projecten waarvoor de donatie is gedaan; - Alle facturen worden binnen de gestelde termijn betaald; - Wij leveren elk jaar tenminste twee trainingen aan de Vrijwilligers Academie; - In elk projectplan is het uitgangspunt dat de activiteit ook bijdraagt aan de leefbaarheid en verbinding van mensen in de stad; - Alle verlichting in het pand wordt vervangen door LED.

53

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


ONDERZOEKEN DE AANPAK VAN ONS WERK BASEREN WE WAAR MOGELIJK OP ONDERBOUWDE GEGEVENS. ONDERZOEK EN DE UITKOMSTEN DAARVAN VORMEN DAN OOK EEN BELANGRIJKE PIJLER VOOR WAT WIJ DOEN.

Wachten op opvang De Rekenkamer Metropool Amsterdam heeft een rapport gemaakt over de toegang tot en de wachttijd voor opvang voor dak- en thuislozen in Amsterdam. Hieruit is onder andere naar voren gekomen dat het aanvragen van opvang lastig is. Ondanks de voortdurende inspanningen van het college, is de toegang tot maatschappelijke opvang nog niet adequaat genoeg. Het aanvraagproces blijkt complex: het bestaat uit vele stappen met verschillende functionarissen, waarin de aanvrager weinig informatie ontvangt. Bovendien wordt de rechtspositie van de aanvrager aangetast, doordat de wettelijk verplichte meldingsbevestigingen en onderzoeksverslagen niet worden verstrekt. Daarnaast wordt ongeveer de helft van de aanvragen niet tijdig afgehandeld. Bij beschermd wonen is het beter geregeld; een goed geïnformeerde verwijzer dient digitaal een aanvraag in en neemt besluiten over het algemeen tijdig. Ook hier geldt echter dat onderzoeksverslagen niet worden versterkt en cliënten, als zij zijn toegelaten, vaak nog niet direct een plaats in de maatschappelijke opvang of beschermd wonen hebben. Aan het eind van 2016 stonden ruim 870 cliënten op de wachtlijst. Voor deze cliënten is overbruggingsopvang beschikbaar, waarvan de capaciteit echter te beperkt is. Ook wanneer cliënten al in een voorziening zitten en zij moeten doorstromen omdat hun situatie gewijzigd is, moeten zij wachten. Tussen 1 januari 2015 en 1 april 2017 is dit aantal toegenomen van 189 naar 432. In april 2017 bedroeg de wachttijd om te kunnen instromen en doorstromen gemiddeld een jaar. Cliënten wonen steeds langer bij aanbieders en het aantal cliënten dat jaarlijks uitstroomt, daalt. Tegelijkertijd steeg het totaal aantal

2 STRATEGIE EN BELEID

DE REGENBOOG GROEP

54


cliënten dat wacht op een eigen woning tussen januari 2017 en oktober 2017 van 132 naar 154, ondanks een stijging in het aantal beschikbare woningen. Gebrek aan passende zorg en wachten, maken de zorg nodeloos duur. Cliënten krijgen tijdens het wachten niet de ondersteuning die zij op dat moment nodig hebben. Dat is voor deze mensen vervelend, omdat hun problemen daardoor niet verminderen, maar regelmatig wel verergeren. Dit kan leiden tot terugval, die het benodigde zorgtraject langer maakt. Stedelijke trajecthouders schatten in dat ongeveer de helft van de cliënten achteruit gaat in de periode dat zij wachten om in te stromen in een voorziening. Dit alles heeft ook financiële consequenties. De kosten van deze ‘parkeerplekken’ kunnen per jaar oplopen tot ruim € 40.000 voor maatschappelijke opvang en € 60.000 voor beschermd wonen. Ook zullen kosten stijgen door een langer zorgtraject. De Rekenkamer heeft onderstaande aanbevelingen gedaan aan het college van B en W van Amsterdam: - Versterk de positie van de cliënt. - Maak de ketens integraler en leer van andere ketens. - Laat de processen de positie van de cliënt meer versterken. - Zorg voor een betrouwbare en bruikbare informatievoorziening. - Zorg voor meer inzicht zodat er tijdig lessen kunnen worden getrokken. Het college van B en W heeft aangegeven deze aanbevelingen over te nemen. (Bron: Rekenkamer Metropool Amsterdam)

55

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


FINANCIEEL RAPPORT DE REGENBOOG GROEP In 2016 heeft Annual Insight in opdracht van de gemeente Amsterdam een onderzoek verricht naar de financiële gezondheid van De Regenboog Groep. Hieruit is naar voren gekomen dat de organisatie zeer gezond is. De Regenboog Groep heeft vrijwel geen schulden en voldoende eigen vermogen, waardoor financiële problemen in de nabije toekomst onwaarschijnlijk lijken. Door middel van nieuwe samenwerkingen en initiatieven breidt De Regenboog Groep zijn zorgactiviteiten uit. Dit leidt tot een toename in de vraag naar capaciteit, zowel in locaties als naar medewerkers en vrijwilligers. De verwachting is dat de vraag naar vrijwilligers in de periode 2016-2020 verdubbelt. Verder impliceert het weerstandsvermogen dat de organisatie eventuele verliezen in de toekomst zou kunnen opvangen met eigen vermogen en houdt de stichting in zijn geheel geen rentedragende schulden aan. De continuïteit van De Regenboog Groep is niet in gevaar. Hoewel de opbrengsten van de stichting enig risico dragen (i.v.m. het onzekere karakter van subsidies en donaties), slaagt de stichting er vooralsnog in de financiële gezondheid op een hoog niveau te houden. De Regenboog Groep heeft de beperkte verliezen in 2013-2015 goed op kunnen vangen en had in 2016 (operationeel) weer een licht positief resultaat. Wanneer deze trend doorgezet kan worden, is het onwaarschijnlijk dat De Regenboog Groep binnen afzienbare tijd in de financiële problemen zal komen. (Bron: Annual Insight in opdracht van de gemeente Amsterdam)

2 STRATEGIE EN BELEID

DE REGENBOOG GROEP

56


TEVREDENHEIDSONDERZOEK De Regenboog Groep voert elk jaar een tevredenheidsonderzoek uit onder zowel klanten als medewerkers. In het tweede geval vragen we, naast de medewerkers, ook de vrijwilligers naar hun mening over De Regenboog Groep. Medewerkers en vrijwilligers In 2017 gaven medewerkers, stagiair(e)s en vrijwilligers een 7,5 voor het werk wat ze doen. Daarnaast gaven medewerkers en vrijwilligers de organisatie respectievelijk een 6,6 en een 7,3 voor de ondersteuning die zij ontvangen bij het uitvoeren van hun werk. Beide groepen beoordelen het werkgeverschap van De Regenboog Groep met een 7,8. Een aantal punten blijft aandacht vragen. Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, arbeidsmobiliteit en communicatie naar medewerkers valt nog winst te behalen. Klanten Klanten werd gevraagd naar hun tevredenheid over verschillende van onze dienstverlening. Dit leverde de volgende rapportcijfers op: - inloophuizen: 7,7 - Informele Zorg: 7,7 - Werk & Activering: 7,8 - groepsactiviteiten: 7,5

57

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


DE REALITEIT

3 3 DE REALITEIT

DE REGENBOOG GROEP

58


59

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


HOMESERVICE

3 DE REALITEIT

DE REGENBOOG GROEP

60


61

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


“IK BEN GRAAG BEZIG” Homeservice is een klussendienst voor en door Amsterdammers met psychische problemen en weinig geld. In 2017 heeft Homeservice meer dan 1.000 woonklussen opgepakt, van schilder- en verhuisklussen tot vervoeren electraklussen. In totaal hebben de mensen van Homeservice 5.419 uur bij klanten thuis geklust en 1.605 uur gewerkt in de educatieve werkplaats. De werkplaats is bedoeld om mensen nieuwe vaardigheden bij te brengen.

SCHILDEREN, BEHANGEN, VERHUIZEN: NASSIM IS GRAAG BEZIG. VANDAAG START EEN NIEUWE KLUS IN NOORD. MAAR EERST KOFFIE. Het is maandagochtend. Zo’n tien mensen hebben zich verzameld op het kantoor van Homeservice op de Derde Schinkel in Amsterdam. Met hun jas nog aan wachten ze op de instructies van coördinator Jaap. Deze week moet er een kast in elkaar gezet worden in West en een woning worden geschilderd in Noord. De mensen voor de schilderklus gaan met werkbegeleider Arnout mee in de bus van De Regenboog Groep. Nassim stapt als eerste in. Hij is dolblij dat het weekend erop zit, want in het weekend heeft hij niets te doen. Hij is sinds een maand dakloos, liep met zijn ziel onder zijn arm en klopte aan bij inloophuis De Kloof. Hij vroeg of hij ergens vrijwilligerswerk kon doen. Zo is hij bij Homeservice terechtgekomen. Zijn redding, vindt hij.

3 DE REALITEIT

DE REGENBOOG GROEP

62


Kink in de kabel. Even dreigt de klus in Noord niet door te gaan, want de klant is plotseling opgenomen in het ziekenhuis. Afgekickt in Zuid-Afrika wilde hij in Nederland met een schone lei beginnen. Hij had een woning bemachtigd en wilde deze laten schilderen door Homeservice. Vandaag heeft hij echter een terugval. Gelukkig blijkt de moeder van de klant ook een sleutel te hebben van de woning. Nassim is opgelucht. Hij zag zichzelf alweer door de stad dolen, net als in het weekend. “De weekends zijn echt een hel. Ik heb altijd drie tassen bij me, want waar laat je die anders als je door de stad zwerft? De Kloof is een mooie plek om even tot rust te komen, maar

63

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


ik wil daar niet de hele dag blijven. Ik ben gewoon graag bezig. Dan kan ik mijn hoofd leegmaken. Op het werk krijg ik ook tips van andere jongens. Mijn probleem is dat ik niet drink en geen drugs gebruik. Bij de instanties zeggen ze: wat kom je hier doen? Ik slaap nu bij de Winteropvang, maar doe geen oog dicht; iedereen hoest. Ik wil dolgraag verder met mijn leven en hoop via Homeservice dat het goed komt.” Duim omhoog Net gearriveerd in de nog lege woning in Noord, verdeelt Arnout de taken. Hijzelf pakt het plafond aan en laat de mannen de muren schoonmaken. Nassim pakt de stoommachine om de oude verflaag eraf te halen, terwijl zijn collega met een plamuurmes aan de gang gaat. Na een uur driftig krabben besluit Nassim dat het tijd is voor koffie. Je moet dit werk niet elke dag doen, vindt hij. Vorige week heeft hij geholpen bij een verhuizing en ergens een lamp opgehangen. Juist de afwisseling maakt het leuk.

“ Het grootste probleem van onze klanten, is dat ze niet zelfstartend zijn. Eigenlijk geldt dat ook voor onze klussers. Er is een duwtje nodig. Die krijgen ze van ons. Het brengt is een dagdeelvergoeding van € 8,00 per dag – én voldoening natuurlijk! Mensen helpen graag andere mensen.” Projectleider Sander van Breemen.

3 DE REALITEIT

DE REGENBOOG GROEP

64


Ook Arnout komt een kop koffie drinken. Hij is zeer gesteld op de mensen bij Homeservice. Vroeger maakte hij maquettes voor kantoren op de Zuidas. Heel ander volk. “Bij de mensen van Homeservice weet je waar je aan toe bent. Zijn ze boos, dan zijn ze boos. Ze doen niet aan dubbele agenda’s. Daar houd ik van.” Nassim gaat ondertussen even roken op het balkon. Als Arnout naar hem zwaait, steekt hij zijn duim omhoog. Zijn week is goed begonnen. Nassim is een pseudoniem

65

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


ZERO WASTE LAB

3 DE REALITEIT

DE REGENBOOG GROEP

66


67

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


3 DE REALITEIT

DE REGENBOOG GROEP

68


69

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


Het Zero Waste Lab is een initiatief van De Gezonde Stad, een stichting die Amsterdam wil verduurzamen. Op 28 november 2016 opende het eerste Zero Waste Lab, gerund door deelnemers van De Regenboog Groep. “Het is goed aangeslagen”, zegt Bonnie Joosten van De Gezonde Stad wanneer ze terugblikt op 2017. “Ruim 700 buurtbewoners doen mee. Meer dan we hadden gehoopt.” Ook over de samenwerking met De Regenboog Groep is Joosten enthousiast. “Het project rust op drie pijlers. Het is duurzaam, lokaal en sociaal. Aan het sociale aspect heeft De Regenboog Groep een hele mooie invulling gegeven. Daar zit echt hun expertise. Wat De Regenboog Groep doet, spreekt ook de buurtbewoners erg aan. Ze zien mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt nuttig werk doen. Dat vergroot de sociale cohesie in de stad.” Kijk voor meer informatie op: www.zerowastelab.amsterdam

3 DE REALITEIT

DE REGENBOOG GROEP

70


DE WAARDE VAN AFVAL DE GEZONDE STAD NAM HET INITIATIEF, DE REGENBOOG GROEP RUNT HET EN MEER DAN 700 BUURTBEWONERS DOEN MEE. EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN HET ZERO WASTE LAB, DAT EIND 2016 ZIJN DEUREN OPENDE OP HET DAPPERPLEIN. HIER LEVEREN MENSEN HUN AFVAL IN, IN RUIL VOOR MUNTJES. Een buurtbewoonster komt haar compost inleveren. “Ik ben zo blij dat dit er is”, zegt ze. “Ik kom oorspronkelijk van het platteland. We hadden thuis altijd een composthoop. Op mijn balkonnetje in Oost lukt dat niet meer. Nu lever ik elke week hier mijn compost in, in ruil voor muntjes. Wat ik ermee doe? Straks loop ik naar Ekoplaza. Dan koop ik met korting mijn groente.” Op meerdere plekken krijg je korting met de Wasted-muntjes. Bij Pakhuis de Zwijger krijg je voor één munt een kop koffie, bij de Condomerie een condoom. Tegenover het Zero Waste Lab staat een grote viskraam uit Spakenburg. “Natuurlijk doen we mee”, zegt Patrick van Vishandel De Graaf. “We zijn in Spakenburg erg bewust bezig met afval scheiden. We vinden Zero Waste Lab dan ook echt een geweldig project. Kom maar op met de munten!”

71

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


Gouden gasten “Ik koop hier altijd mijn vis”, zegt de bijna 71-jarige Els, die elke dag even aanwaait bij Zero Waste Lab. “Een beetje ouwehoeren”, zegt ze vanachter haar Ferrari, zoals ze haar rollator noemt. “Maar nog even over die vis. Ik houd er zelf helemaal niet van, maar ik haal altijd vis voor de jongens van De Regenboog Groep. Dat zijn gouden gasten.” Victor van het Zero Waste Lab krijgt een dikke knuffel van Els. Daarna springt hij op de bakfiets om afval op te halen bij mensen in de stad die slecht ter been zijn. “Victor is een keiharde werker”, zegt Charlotte, werkbegeleider bij De Regenboog Groep. Ze begeleidt de mensen die bij Zero Waste Lab een dagbesteding hebben. Victor komt al jaren bij de inloophuizen van De Regenboog Groep. Via zijn oude buurman hoorde hij van het Zero Waste Lab. Ze zochten nog vrijwilligers en sindsdien is hij een van de ‘grondstoffenexperts’ aan het Dapperplein. Spontane ambassadrice Er komt een vrouw binnen die vraagt wat het Zero Waste Lab precies inhoudt. Els werpt zich spontaan op als ambassadrice en staat de vrouw te woord: “Hier leveren mensen hun gescheiden afval in. Dat kunt u ook doen. Dan krijgt u een muntje. Zo’n muntje is geld waard. Dus gooi uw afval niet weg. Met de muntjes krijgt u korting. Bij Ekoplaza bijvoorbeeld, maar ook bij de visboer. Aan de overkant krijgt u drie makrelen voor tien muntjes. Ik zou dus maar snel afval gaan verzamelen.” Triomfantelijk kijkt ze me aan, voordat ze het pand verlaat met in haar hand een kersverse munt. Precies genoeg voor kop koffie bij Pakhuis de Zwijger, maar Els spaart hem liever op. Over een poos heeft ze weer genoeg munten verzameld voor haar jongens van De Regenboog Groep. Els is een pseudoniem

3 DE REALITEIT

DE REGENBOOG GROEP

72


“Zero Waste Lab vergroot de sociale cohesie in de wijk.”

73

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


REGENBOOG STEUNT DAKLOZENTANDARTS VAN AMSTERDAM

3 DE REALITEIT

DE REGENBOOG GROEP

74


75

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


3 DE REALITEIT

DE REGENBOOG GROEP

76


“MENSEN LOPEN MET EEN BIG SMILE DE PRAKTIJK UIT” TANDARTS SHARIF TAIRIE (26) OPENDE OP 14 MEI 2017 MET HULP VAN DE REGENBOOG GROEP EEN TANDARTSPRAKTIJK SPECIAAL VOOR DAK- EN THUISLOZEN. HET SYMPATHIEKE INITIATIEF KON REKENEN OP VEEL MEDIA-AANDACHT. “Mensen lopen echt met een big smile onze praktijk uit”, zegt de daklozentandarts. “Soms zijn ze zelfs in tranen. Ex-verslaafden zien een nieuw gebit echt als het begin van hun nieuwe leven.” Hij herinnert zich zijn allereerste patiënt nog goed. “Die man miste een voortand. Dat hinderde hem enorm in het contact met mensen, terwijl hij graag vrijwilligerswerk wilde doen. Na een half uur zat er weer een tand in zijn mond en lachte hij van oor tot oor. Hij had zijn zelfvertrouwen terug.” Dat zien we ook op de Facebookpagina van Sharif, waar een van zijn patiënten na een bezoek aan de tandartspraktijk schrijft: “Vandaag is mijn verjaardag, ik ben herboren.”

77

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


Sommige patiënten zijn al meer dan vijftien jaar niet bij de tandarts geweest. “Wie onder een brug slaapt, kan een aanvullende verzekering niet betalen. Er zijn zelfs mensen bij die zelf hun tanden trekken. Dan slaan ze wel eerst een paar glazen wodka achterover”, aldus Sharif. Dentist for Humanity Zijn ouders vluchtten naar Nederland toen Sharif drie jaar was. Net als zijn drie broers ging hij tandheelkunde studeren. In 2017 wilde hij, mede op grond van zijn geloof, iets betekenen voor zijn medemens. Met steun van De Regenboog Groep opende hij zijn praktijk, waar op zondag patiënten terecht kunnen die zelf geen geld hebben voor tandzorg: daklozen, ex-verslaafden en mensen met grote financiële problemen. ‘Dentist for Humanity’ noemt hij zichzelf. Hij werkt samen met diverse zorgorganisaties, waaronder De Regenboog Groep. “Ik ga niet zelf controleren of mensen wel echt onder een brug slapen”, zegt hij. “Mijn patiënten worden gestuurd door de zorgorganisaties.”

Het sympathieke initatief van Sharif heeft veel mediaaandacht gekregen. Hij was te horen in het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken op Radio 1, te zien bij NOS op 3 en te lezen in Het Parool. 3 DE REALITEIT

DE REGENBOOG GROEP

78


79

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


HUIS VAN DE WIJK DE MEEUW

3 DE REALITEIT

DE REGENBOOG GROEP

80


81

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


PIONIEREN IN NOORD OP 1 JANUARI 2017 KREEG DE REGENBOOG GROEP VAN STADSDEEL NOORD DE SLEUTEL VAN HET HUIS VAN DE WIJK DE MEEUW. ÉÉN VOORWAARDE: HET MOCHT GEEN INLOOPHUIS WORDEN. HET MOEST EEN BUURTHUIS BLIJVEN VOOR ALLE BEWONERS VAN DE WIJK. MISSIE GESLAAGD. Een oude grijze dame schuifelt voorzichtig achter haar rollator door de gang, terwijl een ouder echtpaar het rek met folders bestudeert naast de bar. Aan tafel zitten twee allochtone vrouwen. Helder: de Meeuw is een plek waar iedereen zich thuis voelt. Sinds een jaar komen er ook mensen van De Regenboog Groep naar het Huis van de Wijk: jongens van de veegploeg, vaak ex-dak- en thuislozen. Ze zitten doorgaans aan een tafel bij het raam en zijn iets luidruchtiger dan de overige bezoekers. Mixt dat wel? “Laat ik eerlijk zijn”, zegt coördinator Ester Winkelhuis van De Regenboog Groep, “De

3 DE REALITEIT

DE REGENBOOG GROEP

82


werelden mengen niet echt, maar de mensen accepteren elkaar wel. Ik heb in ieder geval niet het idee dat er mensen zijn weggebleven na de komst van onze jongens.” Samen met haar collega, regiomanager Janneke van Loo, maakt ze de balans op. Spannend Het gesprek wordt kort onderbroken door een buurtbewoner, die zich spontaan meldt. Hij wil graag vrijwilligerswerk doen. “Kan dat hier?” vraagt hij. “U bent helemaal aan het goede adres”, lacht Van Loo. Ze roemde zojuist nog de inzet én flexibiliteit van de vrijwilligers van de Meeuw: “Ga er maar aan staan: ben je hier al jaren als vrijwilliger aan het werk, komt er in 2017 ineens een andere club bezoekers bij!” “De vrijwilligers vonden het best spannend in het begin”, geeft Winkelhuis toe. “De collega’s van de andere organisaties en de bezoekers trouwens ook. Een soort angst voor het onbekende.

83

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


We kijken als begeleiders dan ook goed waar het schuurt en grijpen in waar nodig. Bijvoorbeeld wanneer onze groep iets te luidruchtig is. Eigenlijk zou er altijd iemand van De Regenboog Groep aanwezig moeten zijn om hen zo nodig aan te spreken op hun gedrag, maar in het weekend of in de avonduren is dat helaas niet het geval. Gelukkig gaat het meestal goed, al is er ook wel eens gedoe. Is er bijvoorbeeld iets gestolen, dan wijzen sommige mensen vaak als eerste naar onze doelgroep. Aan de andere kant nemen andere buurtbewoners het dan juist weer voor onze jongens op.” Breed aanbod De Regenboog Groep was al langer op zoek naar een goede plek in Amsterdam Noord en vond, als partij van het samenwerkingsverband Samen Noord, aansluiting bij het Huis van de Wijk de Meeuw. “Het bood een unieke kans om te laten zien dat onze doelgroep met de juiste begeleiding prima samengaat met buurtbewoners en ook goed in staat is om vrijwilligerswerk te doen”, aldus Van Loo. “Sterker nog, we zouden hen te kort doen door er sec een inloophuis van te maken

3 DE REALITEIT

DE REGENBOOG GROEP

84


met alleen koffie en kledingruil. Nu kunnen onze mensen profiteren van het brede aanbod”. Winkelhuis vult aan: “Dat is nadrukkelijk de wens geweest van de gemeente en is ook onze visie. Alle basisvoorzieningen die er zijn, moeten ook beschikbaar zijn voor onze mensen. Er worden hier cursussen gegeven, er is een sportzaaltje, er zijn klantmanagers aanwezig van WPI (Werk, Participatie & Inkomen) en onze mensen kunnen als vrijwilliger meehelpen achter de bar. Alles bevindt zich onder een dak. Dat werkt drempelverlagend. Mensen stromen makkelijker door.” Conclusie “Het smaakt in elk geval naar meer”, concludeert Van Loo als ze de balans opmaakt. “Wat we in Noord hebben laten zien, zie ik als een zeer geslaagd voorbeeld van het toegankelijk maken van de basisvoorzieningen voor iedereen in de wijk. Ook voor wat ingewikkelder buurtbewoners. Dus als het aan ons ligt, rollen we de nieuwe manier van werken in 2018 uit naar de andere Huizen van de Wijk in Noord en naar rest van de stad, bijvoorbeeld in het centrum en West. Inloophuizen blijven nodig in de stad, maar deze manier van werken is een heel mooie aanvulling.” 85

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


DIER&VRIEND

3 DE REALITEIT

DE REGENBOOG GROEP

86


87

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


3 DE REALITEIT

DE REGENBOOG GROEP

88


89

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


“DIEREN ZIJN NET MENSEN, ZE ZIJN NIET GRAAG ALLEEN” 3 DE REALITEIT

DE REGENBOOG GROEP

90


EENZAAMHEID IS EEN GROOT PROBLEEM IN AMSTERDAM. UIT GGD-ONDERZOEK BLIJKT DAT 300.000 MENSEN ZICH EENZAAM VOELEN, 80.000 AMSTERDAMMERS VOELEN ZICH ZELFS ‘ERNSTIG EENZAAM’. DE GEMEENTE ZET STEVIG IN OP EENZAAMHEID EN NODIGDE AMSTERDAM IN HET VERSLAGJAAR UIT OM EXPERIMENTEN IN TE DIENEN. DE REGENBOEG GROEP KWAM TOEN MET HET VOORSTEL VOOR DIER&VRIEND, EEN EXPERIMENT DAT EENZAME AMSTERDAMMERS ALS OPPAS KOPPELT AAN HET HUISDIER VAN EEN STADGENOOT. HET INITIATIEF BLEEK EEN SUCCES. Initiatiefneemster van het experiment is Nerissa ten Velthuis: “Een dier zorgt voor houvast. Dat merk ik bij de mensen die ik ontmoet met een huisdier.” Ze heeft klanten van De Regenboog Groep gesproken die minder dan € 50,00 per week te besteden hebben en daarvan liever goede brokken voor hun hond kopen dan eten voor zichzelf. Ook kent ze cliënten die voor de gezelligheid met hun parkiet praten. Vermindering eenzaamheid Uit meerdere onderzoeken blijkt ook dat het contact met dieren de eenzaamheid vermindert. Alleen al het aaien van een dier doet wonderen; het vermindert stress en biedt troost. Zorgen voor een dier creëert structuur in iemands leven en vergroot de eigenwaarde. Het uitlaten van een hond zorgt ook nog eens voor meer beweging. Daarnaast is het goed voor de sociale contacten. Een hondenbezitter maakt eens een praatje met de buurman of met andere hondenbezitters in de straat. Wel de lusten, niet de lasten “Helaas kan niet iedereen zich een huisdier veroorloven”, zegt Nerissa. “Alleen al de dierenarts is onbetaalbaar voor velen. Om die reden heb ik DIER&VRIEND bedacht. Het biedt mensen met weinig geld de mogelijkheid om als oppas van het dier van een ander de liefde en aandacht van een dier te ervaren, zonder dat je opdraait voor de kosten van het hebben van een huisdier.”

91

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


OOPOEH Het project van De Regenboog Groep is geïnspireerd op OOPOEH, een succesvolle stichting die door heel Nederland eenzame ouderen (55+) koppelt aan een huisdier. De Regenboog Groep wilde met DIER&VRIEND onderzoeken of iets dergelijks ook kon worden ingezet voor eenzame Amsterdammers met een GGZ-achtergrond, een groep die buiten de doelgroep van OOPOEH vallen. Nerissa: “Stichting OOPOEH was blij met ons initiatief. Zij weten er niet altijd raad mee als mensen met een GGZ-achtergrond zich aanmelden als oppas. Die doelgroep kunnen wij als geen ander bedienen. Hierop vullen we elkaar dus goed aan.” Vervolg DIER&VRIEND is een succes gebleken. In korte tijd zijn er zeven koppels gestart. Bovendien start in 2018 een samenwerking met IFAW, het International Fund for Animal Welfare, rondom ‘Blijf van mijn dier’. Dit is een project waarin beide organisaties zich samen hard maken voor het bieden van opvang aan huisdieren van eigenaren die tijdelijk in de maatschappelijke opvang terechtkomen.

3 DE REALITEIT

DE REGENBOOG GROEP

92


93

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


WERK & ACTIVERING

3 DE REALITEIT

DE REGENBOOG GROEP

94


95

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


GROEI STAAT CENTRAAL INVRA staat voor ‘inventarisatie van redzaamheidsaspecten’. Het is een methodiek die helpt om vaardigheden in kaart te brengen en doelen te stellen. Voor en met deelnemers die zich willen en kunnen ontwikkelen, organiseert De Regenboog Groep drie keer per jaar een INVRA-cyclus (afname, terugkoppeling, doelen stellen).

3 DE REALITEIT

DE REGENBOOG GROEP

96


MENSEN DIE VIA DE REGENBOOG GROEP IN EEN DAGBESTEDINGSTRAJECT ZITTEN, KRIJGEN VAKER EEN SPIEGEL VOORGEHOUDEN. DE VRAAG IS: ZIT IEMAND NOG OP ZIJN PLEK? Hans Wagevoort (51) werkt sinds maart 2016 bij de Boekbinderij op De Derde Schinkel, een van de vele dagbestedingsprojecten van De Regenboog Groep. De klanten zijn tevreden, de werkbegeleider is tevreden, maar de vraag is: is hij dat zelf ook? “Vorig jaar ben ik door mijn trajectbegeleider van De Regenboog Groep geïnformeerd over de INVRA-methodiek. Op de vraag of ik daaraan wilde meewerken, zei ik meteen ‘ja’, want ik wilde wel eens weten waar ik aan toe was. INVRA werkt als volgt: je werkbegeleider vult je arbeidsvaardigheden in, variërend van ‘omgaan met tegenslag’ en ‘besluitvaardigheid’ tot

97

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


‘concentratie.’ Daarna ga je ze samen bespreken. Het gaat om iets van 38 vaardigheden. Bij mij was het overwegend positief. Zo heb ik gehoord dat ik secuur ben, geduld heb en leuk overweg kan met mijn collega’s. Maar er waren ook aandachtspunten. Ik kwam er door INVRA achter dat ik de neiging had nogal snel hulp te vragen. Inmiddels werk ik al een jaar veel zelfstandiger. INVRA hield me die spiegel voor. Als je daarmee iets doet, brengt het je echt verder.” De tweede stap is gezet. Volgende week heeft Hans een kennismakingsgesprek bij de afdeling Werk & Reïntegratie van de gemeente, om te kijken wat de mogelijkheden zijn van een betaalde baan. “Hoe leuk ik het hier ook vind, ik wil toch verder.” Serieus Bas de Groot is programmacoördinator Werkprojecten bij De Regenboog Groep. “Sinds vorig jaar zetten we actiever in op het zetten van stappen,

3 DE REALITEIT

DE REGENBOOG GROEP

98


“Hoe leuk ik het hier ook vind, ik wil toch verder” maar niet al onze deelnemers stromen door naar betaald werk, zoals Hans. De gemeente realiseert zich dat ook. Ze kennen onze doelgroep en weten dat financiële zelfredzaamheid er voor een deel niet in zit. Voor veel van onze deelnemers is ‘meedoen’ het hoogst haalbare, of bijvoorbeeld het feit dat ze niet terugvallen. Toch kan ook deze groep stappen maken, van meedoen naar meewerken en misschien zelfs naar arbeidsmatige activering. Bij dit laatste maken mensen de overstap naar een sociale firma of een betaalde baan, zoals Hans heeft gedaan. We nemen in ieder geval iedereen serieus. Je moet INVRA dan ook zien als iets positiefs. We oordelen niet, we observeren en kunnen goed onderbouwde feedback geven. Daar help je mensen verder mee. De vraag is niet: doet iemand het goed of slecht? De vraag is: zit iemand (nog) wel op zijn plek? Zo niet, dan kijken we waar de deelnemer de voor hem of haar relevante vaardigheden kan oefenen. Of waar we iemand een uitdaging op maat kunnen bieden. We helpen de deelnemers geïnformeerde keuzes te maken. Ook met INVRA draait het om de wensen van de klant.”

99

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


COMMUNICATIE EN WERVING

4 4 COMMUNICATIE EN WERVING

DE REGENBOOG GROEP

100


101

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


COMMUNICATIE RELEVANT VOOR DE STAD De Regenboog Groep wil een bijdrage leveren aan een sociale stad, door kwetsbare Amsterdammers een kans te bieden. Om dit te realiseren is de steun van vele vrijwilligers onmisbaar. In onze communicatie laten we de stad zien zoals wij die kennen. Een stad waarin kwetsbare Amsterdammers steun vinden bij mensen die naar ze luisteren en ze helpen. Op deze manier hopen we een mentaliteitsverandering teweeg te brengen, waarin mensen veel meer en vanzelfsprekend zorgen voor elkaar. Communicatie speelt dus een grote rol in ons streven naar een sociale stad. In dit hoofdstuk stippen we enkele zaken aan die dit jaar aan de orde kwamen. 4 COMMUNICATIE EN WERVING

DE REGENBOOG GROEP

102


'Meeleven' komt vier keer per jaar uit

Transparantie van de activiteiten Zoals eerder in dit jaarverslag benoemd, zijn we in 2017 overgestapt naar een vraaggerichte aanpak in de Informele Zorg. Er is nu een volledig vrije aanmelding voor deelnemers. Daarbij is de nieuwe website www.hulpvanderegenboog.org een belangrijk middel: hierop kan iedereen met een hulpvraag zich aanmelden, zonder dat nog van belang is om welk project het gaat. Afhankelijk van de vraag bieden wij hulp, in plaats van dat een klant zich in moet schrijven voor een project. Alle communicatie-uitingen ondersteunen dit vraaggericht werken: flyers en folders formuleren nu een vraag of een oplossing, in plaats van de naam van het project zoals dat tot 2017 ging. Deze transparantie van onze activiteiten hebben we ook doorgevoerd in andere communicatie-uitingen: zo zijn de inloophuizen, met voorop Oud-West, voorzien van bestickering met icoontjes van de diensten die er verleend worden: van het wassen van kleding, tot het krijgen van een warme maaltijd. Zo is het voor passanten ĂŠn buurtbewoners duidelijk dat er niets schimmigs gebeurt in onze inloophuizen, maar dat ze voorzien in noodzakelijke behoeften.

103

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


Inzicht bieden in impact Via verschillende kanalen hebben we verhalen gedeeld van bezoekers, vrijwilligers en deelnemers. Hierdoor ontstaat er meer inzicht in wat we doen en wat de betekenis ervan is voor betrokkenen en voor de stad. Zo hebben we regelmatig aandacht besteed aan de betekenis van onze inloopvoorzieningen, door persoonlijke verhalen te publiceren. Ook hebben we laten zien dat de inzet van een vrijwilliger in een maatjescontact, iemand weer perspectief kan bieden. In ons kwartaalblad Meeleven, maar ook via onze website en social kanalen, delen we persoonlijke verhalen. We merken dat deze bijzonder worden gewaardeerd door lezers. Stedelijke aanpak eenzaamheid Vanuit de Coalitie Erbij Amsterdam hebben we jarenlang aandacht gevraagd voor het thema ‘eenzaamheid in de stad’. In 2017 is vanuit de gemeente Amsterdam de ‘Aanpak [Een]zaamheid’ gestart. Aansluitend bij de aandacht voor eenzaamheid in Amsterdam, hebben we specifieke communicatieactiviteiten ontwikkeld. Zo hebben we op uitnodiging van Pakhuis de Zwijger en de gemeente Amsterdam meegewerkt aan de programmering van thema-avonden in de stad over dit onderwerp. Ook hebben we ervaringsdeskundigen op het gebied van eenzaamheid bereid gevonden om hierover in gesprek te gaan met een breed publiek. In de ‘Week tegen de eenzaamheid’ hebben we alle activiteiten die we hebben uitgevoerd samen met de Coalitie Erbij, ondersteund met externe communicatie, zoals persberichten en interviews. Bovendien hebben we vier experimenten van De Regenboog Groep om eenzaamheid te verminderen (digitale portal maatjes, Dier&Vriend, Mijn Amsterdam en Voor Eenzaamheid) online en offline ondersteund, door onze digitale infrastructuur, (sociale-) mediakanalen en communicatieafdeling beschikbaar te stellen deze experimenten in de kijker te krijgen. Experimentele aanpak (O)GGZ Ter ondersteuning van ons project in het Huis van de Wijk de Meeuw in Amsterdam-Noord hebben we het stuk ‘Thuis in Noord’ uitgebracht.

4 COMMUNICATIE EN WERVING

DE REGENBOOG GROEP

104


Hierin staat de aanleiding, de visie, werkwijze, randvoorwaarden en resultaten van de experimentele aanpak die dit project kenschetst. Verder hebben we ook in de overige externe communicatie ruim aandacht aan deze aanpak geschonken, in de vorm van pitches, presentaties en interviews. Dakloze Amsterdammers in beeld In 2017 hebben we aandacht gevraagd voor de onverminderde grote groep dakloze Amsterdammers en hun veelal uitzichtloze situaties. In publicaties hebben we mensen met hun persoonlijke verhaal geportretteerd. Zo heeft er een prachtig portret van Sonja, een ex-dakloze Amsterdamse, in het magazine Vrouw gestaan. Met alle publiciteit hebben we meer de relevantie van onze inloophuizen naar voren gebracht. We lieten zien dat we met onze inloopvoorzieningen (maaltijden, douchebeurten, knipbeurten, kleding, etc.) de kwaliteit van leven van daklozen vergroten. We gaven aandacht aan alle vrijwilligers in onze inloophuizen, die een belangrijke rol hebben door te koken, koffie te schenken of zich als kapper of pedicure aan te bieden. Ook hebben we in communicatie veel aandacht gegeven aan de daklozentandarts Sharif Tairie, die een oplossing biedt voor de grote behoefte aan tandzorg bij deze groep Amsterdammers. Tenslotte maakten we duidelijk dat we hiermee zorgen voor minder problemen en overlast op straat en zodoende Amsterdam ook een socialer gezicht geven. Nieuwe doelgroep: Pechmannen Amsterdam kent een grote groep dakzoekers zonder GGZ- of verslavingsproblematiek. In de media staan ze bekend als ‘pechmannen’. Voor deze groep hebben we aandacht gevraagd via storytelling. We hebben persoonlijke verhalen gepubliceerd, die duidelijk maken dat iedereen dakloos kan raken. Dat het in Amsterdam moeilijk is om weer een huis te vinden als je eenmaal op straat staat. Dat het risico om verder af te glijden een veel voorkomend probleem is binnen deze groep. Ook hebben we in communicatie aandacht besteed aan het feit dat er voor ‘zelfredzame daklozen’ geen plek is in de reguliere opvang en dat er ook geen goede opvangalternatieven zijn voor deze groep.

105

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


We hebben ons project Onder de Pannen op de voorgrond gezet, als een manier om voor deze groep iets te betekenen. Om meer verhuurders te werven, is een voorstel gedaan voor een stedelijke communicatie-campagne, waarvan we hopen dat deze in 2018 van start kan gaan. Profilering als vrijwillligersorganisatie Naar onze vrijwilligers hebben we onze klantgerichte aanpak vergroot: het hele aanmeldingsproces is eenvoudiger, sneller en transparanter gemaakt. We hebben ons duidelijker geprofileerd als grote organisatie, door onze vrijwilligers in de vorm van portretten meer in de spotlight te zetten. De online kanalen van De Regenboog Groep in cijfers FACEBOOK Facebook is ons belangrijkste, en meetbaar grootste sociale medium. We sloten het jaar af met 191.194 volgers; een toename van ruim 1.000 ten opzicht van 2017. In totaal plaatsten we 213 berichten. Het populairste bericht was het bericht waarin we volgers oproepen om voetbalschoenen in te zamelen voor onze sportdag. Dit bericht had een bereik van 59,2 duizend mensen en leverde 4.300 klikken en reacties op. Een ander veelgelezen bericht ging over de daklozentandarts Sharif, die onverzekerden een tandartsbehandeling geeft. Dit bericht bereikte 24.000 mensen en genereerde 1.900 klikken en reacties. INSTAGRAM Naast Facebook zijn we dit jaar begonnen met Instagram. Omdat dit een relatief jong medium is, bereiken we hiermee een andere, jongere doelgroep. Met Instagram laten wij in beeld de gezichten achter de organisatie zien en zetten we zo vrijwilligers, medewerkers en verschillende projecten in het zonnetje. Ook plaatsen wij regelmatig foto’s van donaties in natura. In dit jaar hebben we een achterban van 1.000 volgers opgebouwd.In totaal plaatsten wij 74 berichten.

4 COMMUNICATIE EN WERVING

DE REGENBOOG GROEP

106


WEBSITE Unieke bezoekers 106.318. Ruim 40% komt terug voor een tweede sessie. Hoe vinden mensen ons? Via Google: 40,6% Via online-advertenties: 22,6 % Direct: 16,1% Social: 15,9% Meest populaire webpagina’s: 1. Homepage 2. Vrijwilligerswerk 3. Onze droom DEELNEMERSWEBSITE / WWW.HULPVANDEREGENBOOG.ORG: In april lanceerden wij onze website, waar ons aanbod voor deelnemers snel en makkelijk vindbaar is. Hulpvanderegenboog.org trok vanaf april 2.861 unieke bezoekers. Ruim 40% van de bezoekers keerde terug voor een tweede sessie. De bezoekers vonden ons in 55,5% van de gevallen door direct naar hulpvanderegenboog.org te surfen, 36,4% vond de site via een andere site (verwijzing) en het resterende deel vond ons via Google. Onze periodieken MEELEVEN Het kwartaalblad Meeleven kent een oplage van 10.000 per editie en valt al meer dan veertig jaar gratis op de mat bij belangstellenden en donateurs. Het blad wordt verzonden aan 8.000 abonnees door het hele land. De overige exemplaren worden gericht verspreid in de stad (verwijzers, culturele instellingen en meer), bij evenementen of anderszins als promotiemateriaal. De opzet, zoals deze bij de oprichting in 1977 gold, is nagenoeg onveranderd gebleven: geïnteresseerden informeren en goodwill kweken voor het werk van de Regenboog Groep. In 2017 is er een taak bijgekomen voor het kleine tijdschriftje: een offline, tastbaar middel om mensen in Amsterdam die De Regenboog Groep nog niet kennen, kennis te laten maken met de organisatie

107

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


en ons te positioneren als een echte Amsterdamse vrijwilligersorganisatie en donateursorganisatie. Daarbij zijn onze verhalen zo mooi, dat het zonde zou zijn als mensen ervan verstoken zouden blijven. We zijn een pilot begonnen met distributie in de stad. Eerst bij verwijzers, zoals huisartsen en maatschappelijke dienstverleners, later uitgebreid naar tandartswachtkamers en culturele instellingen. Iedere keer wordt Meeleven vergezeld van relevante, nieuwe folders en flyers betreffende onze dienstverlening. Om op te vallen op leestafels en tussen folders is er gekozen voor een gewaagd coverbeleid: ‘De cover als canvas’. We laten bekende fotograferen vrij variëren op het thema: de cover wordt hun canvas. Dit leidt tot zeer bijzondere en prikkelende covers, waarvan we hopen dat mensen nieuwsgierig raken. Secundair hopen we dat de fotografen ook hun eigen netwerk inschakelen, zodat De Regenboog Groep bekend wordt bij potentiële deelnemers, vrijwilligers en donateurs die nog niet in ons netwerk zitten. DIGITALE NIEUWSBRIEF Een maandelijkse nieuwsbrief biedt een bloemlezing van verhalen uit de organisatie, gepubliceerd in Meeleven en op het nieuwsgedeelte van de website, aangevuld met actueel nieuws uit de organisatie. De nieuwsbrief heeft op dit moment 4.336 ontvangers. In 2017 is er geëxperimenteerd met de frequentie, tijdstippen en doelgroepen. In 2018 staat er een volgende stap naar integratie op stapel voor de vrijwilligersnieuwsbrieven. De inhoud van de algemene nieuwsbrief zal hierdoor ook beïnvloed worden. In het verlengde van de reorganisatie van de Informele Zorg, is ook een begin gemaakt met het invoeren van de huisstijl in de vrijwilligersnieuwsbrieven. De nieuwsbrieven die er nu uit gaan, zijn vooral gericht op vrijwilligers met speciale expertise, zoals financiële maatjes. In 2018 staat er een volgende stap naar integratie op stapel voor de vrijwilligersnieuwsbrieven. De inhoud en het mailbestand van de algemene nieuwsbrief zal hierdoor ook beïnvloed worden.

4 COMMUNICATIE EN WERVING

DE REGENBOOG GROEP

108


Interne Communicatie: Extranet De Regenboog Groep heeft sinds enkele jaren een extern bereikbaar intranetwerk, genaamd extranet. Medewerkers komen er automatisch op, vrijwilligers en geïnteresseerden kunnen een account aanmaken en meelezen. Het is een plek waar alle informatie (formeel en informeel) samenkomt. We willen met het extranet de medewerkers en vrijwilligers informeren, ondersteunen en verbinden. Met deze mix in het achterhoofd worden nieuwtjes geserveerd in de timeline door verschillende mensen binnen de organisatie: van verslagen van het tweewekelijkse overleg tussen directie en management, tot de doorgeefrubriek tussen medewerkers ‘Rondje Regenboog’ en allerlei ander nieuws uit de diverse disciplines. De indeling is een mix van formele informatie (need to know), informele informatie (good to know) tot een enkele keer zeer informeel (nice to know). Waarbij opvallend is dat hoe informeler het nieuws, hoe eerder mensen geneigd zijn te reageren, zeker als het over de verrichtingen en werk gerelateerde avonturen van collega’s gaat. In 2017 is veel input opgehaald om extranet in 2018 te verbeteren. Vanuit de Ondernemingsraad kwam het verzoek om need to knowinformatie prominenter en makkelijker beschikbaar te positioneren. Vanuit de vrijwilligersraad, de informele zorg én vrijwilligerswerving- en behoud kwam de vraag om ook vrijwilligers te bedienen alsof zij ook medewerkers zijn. Deze input wordt in 2018 omgezet naar voorstellen.

109

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


FONDSENWERVING Als organisatie die omziet naar mensen in de knel, spelen we met ons werk ook in op de actualiteiten in de samenleving. Daarom zijn voor ons vermogensfondsen ook zo belangrijk: de vernieuwing die we bieden, is voor hen interessant. Samen kunnen we nieuwe initiatieven van de grond krijgen. Stukje bij beetje werken we zo aan veranderingen in de maatschappij en het waarmaken van onze droom. We lichten hier graag een aantal projecten toe, die zonder financiering door fondsen niet mogelijk waren geweest. Een prachtig voorbeeld van zo’n verandering is ons tandartsproject. De uit Afghanistan afkomstige tandarts Sharif Tairie klopte bij ons aan met zijn plan om daklozen tandheelkundige zorg te geven. Dankzij de genereuze donaties van het RCOAK, Diorapthe, Ars Donandi, Fundatie Santheuvel Sobbe en Hulp na Onderzoek, kon Tairie in juni 2017 starten in een bestaande tandartspraktijk. Iedere zondag behandelt de tandarts met zijn team van studenten twaalf mensen, onder wie ook cliÍnten

4 COMMUNICATIE EN WERVING

DE REGENBOOG GROEP

110


van het Leger des Heils, HvO Querido en Dokters van de Wereld. Het bijzondere is dat dak- en thuislozen nu ook echt een behandeling krijgen waarvoor ze meerdere keren een moeten terugkomen. Zoals u eerder in dit verslag heeft kunnen lezen, hebben we al veel blije mensen gezien, die dankzij de behandeling weer durven te lachen. Het belangrijkste is dat ze weer perspectief zien in eigen leven. Statushouders op weg helpen De nachtopvang van vluchtelingen die we tussen september 2015 en september 2016 organiseerden, resulteerde in 2017 in verschillende projecten gericht op vluchtelingen. Zo konden we met hulp van het Oranjefonds en het Steunfonds Buurt- en Jongerenwerk een maatjesproject starten voor vijftien jonge asielzoekers (tussen 16-19 jaar), die na een periode in een groepswoning doorstromen naar een zelfstandige

Statushouder Terry uit Jamaica werkt als vrijwilliger in de keuken van De Buurtboerderij

111

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


woning. Verder stelde de gemeente Amsterdam subsidie beschikbaar voor een participatietraject voor statushouders met als doel hen aan het werk te krijgen. Met die subsidie en cofinanciering van het Oranjefonds, Janivo en de KNR/PIN konden in 2017 maar liefst 25 statushouders werken in de Buurtboerderij, het naaiatelier en ons klussenteam. Deelnemers die dat willen, krijgen individuele begeleiding van een vrijwilliger. Eenmalig magazine Eind 2017 bracht onze uitgeverij Tobi Vroegh het eenmalig magazine Qracht 500 uit, met financiering van o.a. Instituut Gak en de Gravin van Bylandtstichting. Daarin doen 100 mensen uit het hele land hun verhaal over psychische problematiek en werk(-loosheid)), vooroordelen en ambities. Een waardevolle uitgave die, bij het grote publiek meer begrip en inzicht geeft in onze doelgroep.

Daklozenopvang in inloophuis De Kloof

4 COMMUNICATIE EN WERVING

DE REGENBOOG GROEP

112


Basisvoorzieningen inloophuizen De ingezette samenwerking met Adessium Foundation voor de financiering van de basisvoorzieningen in de inloophuizen, is in 2017 verlengd met nog eens drie jaar. Mede dankzij hun substantiële subsidie van € 40.000 per jaar krijgt het krappe budget van de inloophuizen meer lucht. Overige projecten In 2017 ontvingen we van veertig grotere en kleine fondsen in totaal € 555.841 voor de financiering voor 18 projecten. Het ging hier om donaties voor de maaltijdvoorziening, bakfietsen, de Kunstsuite in Makom en een verbouwing. Daarnaast ging een deel van de financiering naar lopende projecten, zoals Bijdehand, 2ForTrust, Educatieve werkplaats, Talentcoach, Op Eigen Kracht, Back on Track, Vrijwilligers richting arbeidsmarkt en het project voor LHBT-statushouders. Dank aan de kerk Tot slot zijn we ongelooflijk dankbaar voor de onverminderde steun van talloze kerken uit heel Nederland, zowel katholiek, protestants als luthers. We vinden het altijd een klein wonder dat mensen uit heel Nederland ons werk in Amsterdam steunen via de kerk. In 2017 schonken 215 kerken ons in totaal € 70.328.

113

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


DONATEURSWERVING Particuliere donateurswerving krijgt meer en meer aandacht vanuit de organisatie. Het besef dat mensen ons niet alleen met tijd zouden willen ondersteunen (als vrijwilliger) maar ook met een donatie, is afgelopen jaren goed doorgedrongen. De gemeente subsidieert een groot gedeelte van onze werkzaamheden. Vanwege teruglopende gelden door bezuinigingen en de wens om een gezonden financieringsmix te creĂŤren, zetten we komende jaren in op het aantrekken van nieuwe donateurs. We willen in de stad een zo groot mogelijke achterban creĂŤren, zodat Amsterdammers weten dat we er voor elkaar zijn. Ook als het even minder goed met je gaat. In 2016 is daar een start mee gemaakt en in 2017 is deze focus gebleven.

4 COMMUNICATIE EN WERVING

DE REGENBOOG GROEP

114


Beeld uit de campagne “Woord voor Woord uit de Eenzaamheid”

In september 2017 hebben we het initiatief ‘Woord voor Woord uit de Eenzaamheid’ gelanceerd. We hebben bekende schrijvers gevraagd een verhaal over eenzaamheid te schrijven. James Worthy, Meester Bart en Klaas Boomsma hebben hieraan meegewerkt. De kracht van het woord stond centraal: woorden vormen de basis van een gesprek en een gesprek de basis van sociaal contact. Mensen konden de verhalen woord voor woord onthullen met een donatie. Uiteindelijk zijn er zo drie verhalen gedoneerd. De boodschap van het initiatief dat er 80.000 eenzame Amsterdammers zijn in de stad, is mooi zichtbaar geworden en leidde tot nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers. Het aantal donaties is helaas achtergebleven bij de verwachting. Wat is onze boodschap? Dat ‘Woord voor Woord Uit de Eenzaamheid’ niet de verwachte resultaten heeft opgeleverd qua donaties, heeft ons doen nadenken over hoe we nieuwe donateurs kunnen werven. De Regenboog Groep zet

115

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


zich onder andere in voor het verminderen van eenzaamheid in de stad en daar was dit initiatief op gebaseerd. Maar is het duidelijk genoeg hoe we dat doen? En kunnen we dit vertalen naar een concrete call-to-action? We zijn er misschien ten onrechte vanuit gegaan dat Woord voor Woord een duidelijke vraagstelling bevatte. Soms zit de complexiteit van ons werk ons tegen. Hoe houden we de boodschap simpel? Daar zullen we komend jaar ons hoofd over buigen en onze communicatie op moeten aanpassen. Daklozentandarts In 2017 hebben wij ook geworven voor de daklozentandarts. We vroegen om € 8 per maand te doneren, zodat we voor een van onze bezoekers de tandartskosten zouden kunnen betalen. Er is vanuit de pers veel aandacht voor dit project geweest en veel mensen vinden het een prachtig initiatief. Toch leverde ook deze actie weinig nieuwe donateurs op. De € 8 per maand per donateur is wellicht te hoog geweest. Het sympathieke karakter van dit initiatief heeft daarentegen wel geleid tot twee eenmalige donaties van € 1.000. Contact met onze donateurs Contact met onze donateurs vinden wij belangrijk. Twee keer per jaar organiseren we daarom een donateursmiddag. We ontvangen (nieuwe) donateurs op ons hoofdkantoor en gaan met hen in gesprek over onze werkzaamheden. Vervolgens wandelen we met een stadsgids van Amsterdam Underground door het wallengebied, waarbij een ex-dakloze vertelt over het leven op straat. Deze middagen vinden wij bijzonder en ook de donateurs zijn altijd positief over deze middag.

4 COMMUNICATIE EN WERVING

DE REGENBOOG GROEP

116


Nalatenschappen Donateurs steunen ons werk, omdat ze het belangrijk vinden om iets voor een ander te doen en zorgzaam te zijn voor elkaar. Via een nalatenschap kan iemand nog een laatste gift doen na zijn of haar overlijden. Dat is ook de insteek van de landelijke campagne ‘Toegift.nl’ die eind 2017 van start ging. In totaal doen 89 erkende goede doelen hieraan mee, waaronder De Regenboog Groep. De campagne zal de komende drie jaar via spotjes op tv en social media te zien zijn. Het streven is dat het normaal wordt om een of meerdere goede doelen op te nemen in een testament. Verder krijgen nu alle notarissen in Nederland vier keer per jaar ons blad ‘Meeleven’ toegestuurd en adverteerden we in 2017 in de Nalatenschapgids van de NCRV-gids en tweemaal in het blad Schenken en Nalaten. De Regenboog Groep kreeg in 2017 een nalatenschap van € 150.000 en een legaat van € 5.000. Dankzij zulke giften kunnen we projecten die we belangrijk vinden langer uitvoeren, ook als zij niet langer voor subsidie in aanmerking komen. Ook besteden we deze gelden aan het opknappen van de inloophuizen en het financieren van opleidingen voor mensen uit onze doelgroep.

117

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


BLIK OP DE TOEKOMST

5 5 BLIK OP DE TOEKOMST

DE REGENBOOG GROEP

118


119

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


VOORUITBLIK DE OORZAAK VAN ARMOEDE AANPAKKEN IN PLAATS VAN DE GEVOLGEN. DAT IS ONZE AMBITIE VOOR DE KOMENDE JAREN. HET HUIDIGE SYSTEEM VOLSTAAT NIET LANGER EN LEIDT ALLEEN TOT HOGERE KOSTEN EN MEER PROBLEMEN OP HET SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE VLAK. Het opvangen van kwetsbare Amsterdammers is een terrein dat volop in beweging blijft. Met onze aanpak in het Huis van de Wijk De Meeuw, spelen wij in op de toenemende ambulantisering. Deze aanpak willen we komend jaar verder uitrollen naar andere delen van de stad. Ook Onder de Pannen, ons project waarbij we een nieuwe dakloze legaal onderbrengen bij een andere Amsterdammer die een kamer beschikbaar heeft, willen we uitbreiden en integreren in de aanpak ter voorkoming van dakloosheid. Want voorkomen is beter dan genezen. Dat is ook onze visie op armoede. We onderschrijven de schaarstetheorie, die stelt dat armoede ervoor zorgt dat mensen verkeerde keuzes maken (en niet een gevolg is van verkeerde keuzes!). Armoede leidt tot schulden, een stijging van lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen, een lagere levensverwachting, een slechtere toekomstperspectief voor kinderen, etc. Denk eens aan de kosten die dit met zich meebrengt voor de samenleving. Zou het niet veel beter zijn de oorzaak aan te pakken in plaats van de effecten van armoede?

“Armoede oplossen is goedkoper dan de effecten ervan bestrijden” 5 BLIK OP DE TOEKOMST

DE REGENBOOG GROEP

120


Olivier en Cornelus wonen samen via het project Onder de Pannen

Bij De Regenboog Groep zijn we ervan overtuigd dat het veel beter zou zijn om mensen in armoede perspectief te bieden. Onderzoek en de praktijk wijzen uit dat mensen ander gedrag vertonen als hen een uitweg uit de negatieve spiraal van armoede wordt geboden. Het systeem in Nederland werkt niet; mensen komen nooit meer uit de schuldsanering of glijden op andere terreinen verder af. Het is tijd voor een radicaal andere aanpak. Wij willen de komende jaren aan de slag gaan met experimenten of initiatieven die laten zien dat het ook het anders kan. We willen met voorbeelden komen, die aantonen dat armoede oplossen goedkoper en effectiever is dan het bestrijden van de effecten ervan. Daar zien wij een taak voor ons de komende jaren en daar ligt ook onze kracht; pionieren zit ons in het bloed, al sinds Dominee Douwe Wouters de drugsgebruikers in het Vondelpark te hulp schoot in de jaren zeventig.

121

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


DE ORGANISATIE

6 6 DE ORGANISATIE

DE REGENBOOG GROEP

122


123

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


BESTUUR EN BESLUITVORMING DE REGENBOOG GROEP WERKT VOLGENS EEN RAAD VAN TOEZICHT-MODEL EN WORDT DAGELIJKS AANGESTUURD DOOR EEN EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR (RVB) DIE TEVENS DE DIRECTIE VORMT EN EINDVERANTWOORDELIJK IS VOOR HET TOTAAL VAN DE ORGANISATIE. Bestuurder/directeur J.W.TH. WIJNANDS Nevenfuncties - Bestuurder Coöperatie Sociale Firma’s Amsterdam - Bestuurder Vrienden van De Regenboog Groep - Bestuurder Stichting Derde Schinkel - Lid bestuur Stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds - Lid bestuur Deutscher Hilfsverein Bezoldiging directie De Raad van Toezicht (RvT) heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt De Regenboog Groep de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) van de Verenigingen van Toezichthouders (NVTZ) en bestuurders (NVZD). Deze code geeft aan de hand van de omzetgrootte een minimum- en maximumsalaris aan voor het jaarinkomen. De RvT heeft de weging van de situatie bij De Regenboog Groep gedaan.

6 DE ORGANISATIE

DE REGENBOOG GROEP

124


De beloning bleef binnen de WNT-norm van maximaal € 146.000. Inclusief premies voor sociale verzekeringen en pensioen, werkgeverslasten en belaste vergoedingen bedraag het jaarinkomen van de bestuurder € 118.566 (1fte/12mnd). Dit salaris is in 2017 tevens getoetst aan de nieuwe regeling ‘bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector’. De RvT heeft vastgesteld dat het salaris in klasse Klasse III dient te vallen. Het huidige salaris valt ook binnen die norm. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging lichten we nader toe in de jaarrekening bij de lastenverdeling 2017. Aandeelhouderschap De Regenboog Groep realiseert sociale firma's, in samenwerking met ondernemers en andere partners. We hebben de oprichting van onderstaande sociale firma’s geïnitieerd. Hun sociale doelstellingen bewaken we met het bezit van aandeelhouderschap en het prioriteitsaandeel. - De Regenboog Groep is enig aandeelhouder van Buurtboerderij Horeca B.V. - De Regenboog Groep is 50 procent aandeelhouder van Rederij Kees. De overige 50 procent is in het bezit van de bestuurder van Rederij Kees. - De Regenboog Groep is enig aandeelhouder van Rainbow Popcorn B.V. Stichtingen die tot De Regenboog Groep behoren De Regenboog Groep rekent onderstaande stichtingen tot haar groep. Deze stichtingen zijn opgericht om de Regenboog Groep op een of meerdere onderdelen te ondersteunen en/of risico’s te spreiden. - Stichting Bouw- en ontwikkelingsfonds De Regenboog Groep (vastgoed) - Stichting Derde Schinkel (sociale firma) - Stichting Vrienden van De Regenboog Groep (particuliere donaties) - Stichting Deutsche Hilfsverein (hulp en ondersteuning aan buiten landers; deze stichting was in 2017 niet actief) De financiële verantwoording van de zelfstandige ondernemingen en stichtingen zijn te lezen in de geconsolideerde jaarrekening - met uitzondering van Sparc Kitchen.

125

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


RAAD VAN TOEZICHT Voorzitter DHR. DRS. R. KUIKEN Per 1 maart 2011 toegetreden Werkzaam als lid van het College van Bestuur van ZAAM, interconfessioneel voortgezet onderwijs. Nevenfuncties: - Voorzitter bestuur stichting Theologiestudenten Hogeschool Windesheim - Voorzitter bestuur stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds De Regenboog Groep - Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk Amsterdam - Voorzitter van Beta-partners Noord-Holland (vanaf september) - Voorzitter Raad van Toezicht stichting Vrienden van de Regenboog - Lid van de Raad van Toezicht van stichting IRIS (tot september 2017) - Bestuurslid van het Samenwerkingsverband Waterland - Bestuurslid van het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen - Bestuurslid van de vereniging BOA (vanaf september)

Leden MEVR. C.H.M. RIEM VIS Per 1 maart 2011 toegetreden / afgetreden per 1 september 2017 Werkzaam als algemeen directeur Stut Theater in Utrecht (tot september 2017). Nevenfuncties: - Bestuurslid vereniging van oud-raads- en collegeleden Amsterdam - Bestuurslid Stut Theater (vanaf september 2017) - Lid Raad van Toezicht stichting Vrienden van de Regenboog DHR. DRS. A. E. DE JONG Per 15 mei 2011 toegetreden. Werkzaam als Strategie Adviseur.

6 DE ORGANISATIE

DE REGENBOOG GROEP

126


Nevenfuncties: - Research Affiliate Universiteit Utrecht - Voorzitter bestuur Vriendenstichting Basiliek van de Heilige Nicolaas Amsterdam - Lid Landelijk Partijbestuur CDA - Lid Federatieraad KRO-NCRV - Bestuurslid stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds De Regenboog Groep - Lid Raad van Toezicht stichting Vrienden van de Regenboog MEVR. DRS. M. HAANDRIKMAN AAG Per 5 september 2013 toegetreden. Werkzaam als adviseur op het gebied van risk management. Nevenfuncties: - Voorzitter Raad van Commissarissen de Onderlinge van 1719 - Lid van Raad van Commissarissen van Centramed BA - Lid van Raad van Commissarissen Waard Verzekeringen - Lid van Raad van Commissarissen NSI NV - Lid van Raad van Commissarissen Monuta - Lid van Raad van Commissarissen Scildon - Bestuurslid stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds De Regenboog Groep - Lid Raad van Toezicht stichting Vrienden van de Regenboog MEVR. DRS. F.E. DEUG Toegetreden per 5 september 2013. Werkzaam als Manager nationale en internationale programma’s bij Soa Aids Nederland- Aidsfonds. Nevenfuncties: - Lid Adviesraad Rechtbank Amsterdam - Lid onafhankelijke klachtencommissie voor het Onderwijs - Bestuurslid stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds De Regenboog Groep - Lid Raad van Toezicht stichting Vrienden van de Regenboog

127

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


MEVR. DRS. E.G. DRAGTENSTEIN Toegetreden per 10 maart 2016. Werkzaam binnen de jeugdzorg in een organisatie met als doelgroep kinderen met een verstandelijke beperking. Nevenfuncties: - Lid Raad van Toezicht stichting Vrienden van de Regenboog DHR. M. DRAAISMA Toegetreden per 10 maart 2016. Werkzaam als advocaat en partner van Palthe Oberman advocaten (managing partner). Nevenfuncties: - Lid van de Codecommissie van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeel en organisatie), welke commissie ook de NVP Sollicitatiecode verzorgt. - Lid bestuur van de Stichting Kennemer Lyceum (toezichthoudend bestuur); - Lid bestuur Stichting Floreat - Lid Raad van Toezicht stichting Vrienden van de Regenboog MEVR. N. LAAN Toegetreden per 14 december 2017. Werkzaam als interim manager en organisatieadviseur voor de publieke sector. Nevenfuncties: - Lid Raad van Toezicht stichting Vrienden van de Regenboog DHR. DRS. H. PUITE Toegetreden per 14 december 2017. Coรถrdinator Eigen kracht en coach Eigen plan Adviseur Meester Geertshuis in Deventer Auteur (titel: Mist, 2017) Nevenfuncties: - Bestuurslid Stichting Oecumenisch Kerk-en Buurtwerk Amsterdam Oost - Lid Raad van Toezicht stichting Vrienden van de Regenboog

6 DE ORGANISATIE

DE REGENBOOG GROEP

128


Wijze van benoemen De RvT stelt een profielschets op voor de werving van nieuwe leden. Deze wordt aan de RvB voorgelegd en vervolgens aan de ondernemingsraad. Nieuwe leden worden op openbare wijze geworven. Kandidaten hebben een kennismakingsgesprek met de RvT. Bij een positieve uitkomst hiervan neemt de RvT een voorgenomen besluit om de desbetreffende persoon te benoemen. Dit voornemen bespreekt zij met de RvB, waarna het besluit definitief kan worden gemaakt. Een uitzondering vormt het lid dat de Cliëntenraad voordraagt. Deze voordracht is bindend, waarbij de Cliëntenraad zich moet houden aan de profielschets en de good governance-code. De voorgedragen kandidaat heeft een kennismakingsgesprek met de RvT en de RvB, waarna wordt bekeken of hij/zij aan de gestelde eisen voldoet. De volledige wijze van benoemen is vastgelegd in het reglement van de RvT. De zittingsduur van de leden is maximaal 8 jaar (2 maal 4 jaar). Bij herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid, wordt een overeenkomstige procedure gevolgd. De toezichthouders ontvangen desgewenst een maximum van € 1.500 per jaar aan vrijwilligersvergoeding. Vergaderingen In 2017 heeft de RvT vijf maal vergaderd en daarbij onderstaande onderwerpen besproken: - AMOC begeleidingscommissie - Meerjarenbeleidsplan 2017/2018 - GGD onderzoek inloophuizen - Samen Noord - Amsterdam Underground - CAO Welzijn - Makom zonder Zorg - Statutenwijziging - Nieuwe leden RvT Wederkerende onderwerpen waren: - Jaarlijkse evaluatie RvB - Rapportages RvB aan RvT - Bespreken Management Letter met auditcommissie en accountant

129

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


- Kwartaalcijfers - Begroting - Jaarverslag - Jaarrekening - Activiteitenplan - Personele Zaken - Tevredenheidsonderzoek Vertegenwoordiging De Regenboog Groep hecht waarde aan een goede samenwerking in het veld en de keten. Daarom neemt zij actief deel aan een aantal netwerken: - De directeur van de stichting vertegenwoordigt De Regenboog Groep binnen het Platform Opvanginstellingen Amsterdam (POA). - De Regenboog Groep is lid van stichting De Omslag, een netwerk en kennisorganisatie die zich inzet voor de participatie van kwetsbare doelgroepen in de samenleving. - De Regenboog Groep is lid van SOMOSA, platform van samenwerkende maatschappelijk ondernemers uit de Amsterdamse sociale sector. - De Regenboog Groep is lid van GGZ Nederland en volgt de CAO-GGZ. - De Regenboog Groep is lid van Netwerk ‘DAK’ (Netwerk Inloophuizen Nederland).

6 DE ORGANISATIE

DE REGENBOOG GROEP

130


131

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


VERANTWOORDINGSVERKLARING IN HET KADER VAN DE CBF-RICHTLIJN VERWOORDT DE REGENBOOG GROEP HOE ZIJ DE VOLGENDE DRIE PRINCIPES VOOR GOED BESTUUR IN PRAKTIJK BRENGT: - SCHEIDING VAN DE FUNCTIES TOEZICHT HOUDEN, BESTUREN EN UITVOEREN - OPTIMALISATIE BESTEDING VAN MIDDELEN - OPTIMALISATIE RELATIES MET BELANGHEBBENDEN ANBI ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. De Regenboog Groep heeft de ANBI-status, waardoor er geen schenkingsrecht hoeft te worden betaald over giften, donaties en nalatenschappen. Onze ANBI-status is te controleren op de website van de Belastingdienst, onder vermelding van Stichting De Regenboog Groep te Amsterdam. NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld Het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld is een landelijk keurmerk dat wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen, die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV gestelde kwaliteitscriteria. De Regenboog Groep draagt dit keurmerk.

6 DE ORGANISATIE

DE REGENBOOG GROEP

132


Scheiding van de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren De Regenboog Groep hanteert het Raad van Toezicht-model en volgt waar het goed bestuur betreft de governance health-code en de code Wijffels. De RvB bestaat uit één lid dat in dienst is van de stichting, de directie vormt, leiding geeft en verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid, zowel inhoudelijk als financieel. De RvT is onafhankelijk en onbezoldigd, houdt toezicht en adviseert. De Cliëntenraad en Ondernemingsraad informeren de RvT twee keer per jaar over de uitvoering van het beleid. Eén RvT-lid is contactpersoon voor de Cliëntenraad en woont jaarlijks minimaal twee keer een vergadering bij van deze raad. Verder bespreekt en evalueert de RvT jaarlijks het meerjarenplan met het managementteam. Ook jaarlijks evalueert de RvT het functioneren van de RvB. Daarnaast is er een financiële auditcommissie, bestaande uit drie RvT-leden. Interne controle op de uitvoering van het beleid vindt tevens plaats door de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Vrijwilligersraad. Optimalisatie besteding van middelen Bij het bepalen van het meerjarenbeleid betrekt de directie de statuten, gegevens over stedelijke daklozen- en verslaafdenproblematiek, het zorgveld, het stedelijk zorgaanbod, het gemeentelijk beleid, informatie uit overlegsituaties met andere zorginstellingen, projectevaluaties, feedback van Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Vrijwilligersraad en de resultaten van de verschillende tevredenheidsonderzoeken. Verder wordt informatie over kansen en bedreigingen verwerkt aan de hand van een ‘speelveldkaart’. Zowel op project- als op stichtingsniveau vindt planmatig monitoring, evaluatie en bijsturing plaats. Daarbij spelen ook de projectfinanciers een grote rol, met name de gemeente Amsterdam en stimuleringsfondsen. Projecten worden niet alleen geëvalueerd op output; ook is een start gemaakt met het bepalen van maatschappelijk rendement. Benchmarking, het vergelijken van prestaties binnen de eigen sector, vindt regelmatig plaats. Qua kostprijs van projecten gebeurt dit via deelname aan gemeentelijke aanbestedingsprocedures en via samenwerking in het Convenant Informele Zorg Amsterdam. Op het gebied van

133

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


bedrijfseconomie verricht SEO Economisch Onderzoek het Kengetallenonderzoek Goede Doelen. Het kostenpercentage fondsenwerving wordt vergeleken middels de cijfers van het CBF. Optimalisatie omgaan met belanghebbenden We onderscheiden de volgende groepen belanghebbenden en belangen: - De belanghebbenden van De Regenboog Groep zijn in eerste instantie de gebruikers van onze dienstverlening. Het vergroten van hun welbe vinden en sociale en maatschappelijke participatie is onze centrale doelstelling. - De medewerkers, vrijwilligers en stagiair(e)s van de stichting hebben recht op een veilige, inspirerende werkplek en optimale ondersteuning. - Onze financiers vragen om een effectieve besteding van hun subsidies en giften en om een adequate verantwoording en transparantie. - De samenwerkingspartners op het gebied van zorg doen een beroep op betrouwbaar partnerschap. Tenslotte hebben de politie en de omwonenden van onze inloophuizen behoefte aan overlastbestrijding. Om al deze groepen belanghebbenden van informatie te voorzien, communiceren wij via diverse on- en offline kanalen, zoals onze website, Facebook, Twitter, ons kwartaalblad Meeleven, een digitale nieuwsbrief, het jaarverslag, brochures, folders, projectverslagen, extranet en diverse interne inloophuiskrantjes. We richten ons daarbij naar de gedragscode van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen Nederland (VFI). Klachtenregeling Voor elke groep belanghebbenden bestaat een klachtenregeling. Bezoekers en cliĂŤnten kunnen klachten indienen bij de onafhankelijke stedelijke klachtencommissie. Ook is er een cliĂŤntvertrouwenspersoon beschikbaar, die cliĂŤnten kan adviseren en ondersteunen bij het indienen of voorbereiden van klachten. Voor klachten van medewerkers beschikken we over een vertrouwenspersoon. De klachtenprocedure voor donateurs en belangstellenden staat beschreven op de website. 6 DE ORGANISATIE

DE REGENBOOG GROEP

134


In 2017 heeft De Regenboog Groep: - Vier klachten ontvangen van klanten, waarvan er twee intern zijn behandeld en twee door klachtencommissie POA. Beide klachten zijn door het POA ongegrond verklaard; - EĂŠn klacht namens een vrijwilliger ontvangen en deze klacht is intern afgehandeld; - Zes adviesaanvragen van medewerkers aan de vertrouwenspersoon geconstateerd. Deze adviesaanvragen zijn altijd in vertrouwen en de organisatie is niet op de hoogte van de inhoud.

135

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


ORGANOGRAM DE REGENBOOG GROEP RAAD VAN TOEZICHT VRIJWILLIGERSRAAD, CLIËNTENRAAD ONDERNEMINGSRAAD

RAAD VAN BESTUUR

REGIO WEST EN NIEUW-WEST

REGIO ZUID-OOST, ZUID EN DIEMEN

PORTEFEUILLE WERK EN ACTIVERING

PORTEFEUILLE INFORMELE ZORG

SCIP Trajectbegeleiding Homeservice Amsterdam Underground Groepsactiviteiten Sociale firma’s

LOCATIES WERK EN ACTIVERING

SCIP: Locatie Noord SCIP: Locatie West SCIP: Keizersgracht

6 DE ORGANISATIE

Armoede Psychiatrie Verslaving

Kaarsenmakerij/Colors 3e Schinkel Valentijn Zero Waste Lab

DE REGENBOOG GROEP

136


STAF, INTERNATIONAAL, CLIP

REGIO NOORD, CENTRUM EN OOST

PORTEFEUILLE HULPVERLENING & INLOOPHUIZEN

Maatschappelijk Werk Partner- en familieondersteuning Inloophuizen Aanpak Noord Buurtboerderij

LOCATIES INLOOPHUIZEN

Makom AMOC Oud-West Princehof

Ondro Bong Blaka Watra De Kloof Spreekbuis

137

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


MEDEWERKERS Personeelsmutaties Het aantal personeelsleden van De Regenboog Groep is in 2017 gestegen van 170 naar 185. Dit is een stijging van 8,8%. Op 31 december 2017 waren er 115 vrouwen in dienst tegenover 70 mannen. In 2016 waren dat er respectievelijk 104 en 66. Het aandeel vrouwen in onze organisatie is daarmee gestegen naar 62,1% tegenover 61,2% in 2016. In 2017 bedroeg de gemiddelde contractduur 26,8 tegenover 26,4 uur in 2016. Meerdere medewerkers vervullen binnen hun dienstverband meerdere functies. De personeelsformatie bestond per 31 december uit 137,6 FTE tegenover 124,5 in 2016, 116,7 in 2015, 111,9 FTE in 2014, 120,3 FTE in 2013, 112,6 FTE in 2012. De stijging is grotendeels veroorzaakt door het opzetten van het Huis van de Wijk de Meeuw, het Zero Waste Lab en door de uitbreiding van de Europese activiteiten. In 2017 zijn 43 medewerkers bij De Regenboog Groep in dienst getreden en hebben 32 mensen om diverse redenen hun dienstverband beĂŤindigd. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim lag over 2017 om verschillende redenen aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren en is gestegen naar 6,44%. Het gemiddelde verzuim in de GGZ-sector is eveneens gestegen naar 5,42%. 2017 6,4% 2016 3,8% 2015 5,0% 2014 4,1% 2013 5,2% 2012 4,5%

6 DE ORGANISATIE

DE REGENBOOG GROEP

138


SAMENWERKINGEN De Regenboog Groep is voor haar succes mede afhankelijk van maatschappelijke partners, zoals buurtbewoners, politie, gemeente, stadsdelen en gemeentelijke diensten. Daarnaast is het samenwerken met organisaties op het gebied van maatschappelijke opvang en dienstverlening van groot belang voor een effectieve opvang en ondersteuning van onze doelgroepen in Amsterdam. Een globaal overzicht: - Op het gebied van nachtopvang, dagbesteding en hulpverlening: o.a. Veldwerk Amsterdam, GGZ-instellingen, het Leger des Heils, Stoelen project, Z-Krant!, HVO-Querido werk en de afdeling werk, participatie en inkomen van de Gemeente Amsterdam; - Op het gebied van hulpverlening: GGD en Arkin; - Bij zingevingsvragen: de Protestante Diaconie en het drugspastoraat; - Bij informele zorg-taken: vrijwilligersorganisaties, alle maatschap pelijke dienstverleners in Amsterdam, alle welzijnsorganisaties, Vrijwilligersacademie, Vrijwilligerscentrale, GGZ-instellingen en de gemeente Amsterdam; - Voor ons Europese werk: tientallen buitenlandse en tal van binnen landse partners, zoals GGD Rotterdam, SOA/Aids, Trimbos en CVO. Tot slot werken we veel samen met diverse belangen- en cliĂŤntenorganisaties, zoals BADT, Straatjurist, MDHG en CliĂŤntenbelang Amsterdam.

139

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


MEDEZEGGENSCHAP DE RADEN VAN DE REGENBOOG GROEP RAAD VAN BESTUUR ONDERNEMINGSRAAD

BEZOEKER/CLIËNTEN DEELNEMERSRAAD (BCD-RAAD)

CENTRALE VRIJWILLIGERSRAAD

DEELNEMERSRAAD BEZOEKERS/ADVIESRAAD LOCATIERADEN

DE MEDEZEGGENSCHAP VOOR MEDEWERKERS, VRIJWILLIGERS EN BEZOEKERS/CLIËNTEN/DEELNEMERS IS OVERZICHTELIJK GEREGELD IN EEN AANTAL VERSCHILLENDE RADEN. ELK VAN DEZE RADEN HEEFT PERIODIEK OVERLEG MET DE MANAGERS EN BESTUURDER. Betaalde medewerkerseur De Ondernemingsraad (OR) bekijkt de ontwikkelingen binnen De Regenboog Groep door de bril van de medewerkers en hun belangen. In 2017 veranderde de samenstelling van de OR. Twee leden besloten om nog een volgende ronde te willen deelnemen. Het nieuwe team heeft een goede vertegenwoordiging van de diverse disciplines binnen De Regenboog Groep. Helaas is een nieuw lid gestopt wegens een functie elders en wordt er nog gezocht naar een zevende lid.

6 DE ORGANISATIE

DE REGENBOOG GROEP

140


De OR vergadert maandelijks en overlegt om de maand met de bestuurder. Ook spreekt de OR jaarlijks met een delegatie van de Raad van Toezicht. De volgende onderwerpen kwamen dit jaar aan bod: - De directie stelde een verandering voor in de nachtopvang van inloophuis Amoc. Dit veroorzaakte veel onrust onder het personeel en de OR adviseerde over aanpassingen in het plan. Nadat er nogmaals gesprekken zijn gevoerd met het personeel en de bestuurder, heeft de OR uiteindelijk aan het verbeterde voorstel haar akkoord gegeven. - Bij een wisseling van bedrijfsartsen heeft de vertrekkende arts samen met de vertrouwenspersoon de OR benaderd om een aantal zaken met betrekking tot het ziekteverzuim nog eens kritisch te bekijken. De OR is hierover in gesprek gegaan met de directie. Afgesproken is om de gang van zaken met betrekking tot ziekteverzuim en de acties die ondernomen worden in de gaten te houden en te volgen. - De uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek waren aanleiding voor de OR om werkdruk, werkstress en veiligheid te bespreken. De verwachting is dat arbeidsmobiliteit ook in het komende jaar een belangrijk gespreksonderwerp is tussen OR en de bestuurder. - De OR hecht zeer aan een open contact met de medewerkers. De nieuwe OR-leden hebben met veel energie en elan een nieuwsbrief opgezet die elk kwartaal wordt verstuurd. Verder zijn alle notulen op extranet geplaatst, waar iedereen ze kan inkijken. - Tot slot zijn verschillende OR-leden benaderd met vragen van medewerkers over personele kwesties. BCD-raad De BCD-raad is een adviesraad met daarin vertegenwoordigers van alle activiteiten die bij De Regenboog Groep plaatsvinden. De BCD-raad bestaat voornamelijk uit afgevaardigden van de Deelnemersraad (deelnemers, maatjes, buddy’s & Informele Zorg) en de Bezoekersraad (bezoekers, inloop, activering, maatschappelijk werk & participatie). Elke Raad heeft zijn eigen expertise en de raadsleden zijn ingespeeld op hun onderwerpen. Dit maakt het ook mogelijk dat de raden eigen initiatieven ontwikkelen en ongevraagd advies leveren. De BCD-Raad wordt zo vroeg mogelijk betrokken bij beleidsvraag-

141

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


stukken (dus voordat adviesaanvragen gemaakt zijn) zodat de raadsleden wezenlijk kunnen meedenken en praten. De Raad heeft in 2017 elke maand vergaderd met de bestuurder. Eind 2016 zijn er verkiezingen gehouden voor de Deelnemersraad, Bezoekersraad en de Locatieraden. Het verslagjaar stond in het teken van vormgeven aan de nieuwe medezeggenschapsstructuur. Daarmee kwam de medezeggenschap ook daadwerkelijk op het gewenste niveau binnen de organisatie te liggen. Het proces van overgang naar de Centrale Raad heeft enige vertraging opgelopen. Onderwerpen die onder andere aan bod zijn geweest in 2017: - RvT: De BCD-raad heeft gebruik gemaakt van het recht van voordracht. Na het voeren van een sollicitatieprocedure zijn op voordracht van de Raad twee personen gekozen als lid van de Raad van Toezicht, waarvan één als contactpersoon voor de BCD-Raad en één als algemeen lid. - Advies klachtencommissie: De BCD-raad heeft advies uitgebracht over de klachtencommissie via POA en de wettelijk vereiste lande lijke geschillencommissie. Hierbij is aangegeven dat er een kwalitatieve verbeterslag en meer onafhankelijke werkwijze door het POA dient te worden gehanteerd. - Ondersteuning medezeggenschapsraden: De BCD-raad heeft door middel van een notitie bepleit dat op elk niveau van de medezeg genschap er ondersteuning kan worden ingehuurd. De RvB is hiermee akkoord gegaan. - Website radenvanderegenbooggroep.nl: Er is een speciale website voor de Cliëntenraden van De Regenbooggroep, waarop de vastge stelde notulen van de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur en/of het management met de BCD-raad, de Bezoekersraad en de Deelnemersraad zijn terug te lezen. Diverse andere bespreekpunten: - Huis van de Wijk de Meeuw - Winter koude-opvang - Openingstijden inloophuizen - Advies maatjescontact Informele Zorg

6 DE ORGANISATIE

DE REGENBOOG GROEP

142


- Opstarten klanttevredenheidsonderzoek - Meerjarenplan De Regenboog Groep - Rookvrije ruimten in de inloophuizen - Website Hulpvanderegenboog.org - Cliëntvertrouwenspersoon - Advies schorsingsprotocol Bezoekersraad en Deelnemersraad In 2017 hadden beide raden als thema ‘De fakkel doorgeven’. Er zijn nieuwe voorzitters en dagelijks bestuur gekozen. De raden vergaderen maandelijks. Op elke bijeenkomst wordt ‘een rondje’ gehouden, waarin de afgevaardigden van een locatie of werkgebied de gang van zaken aan de orde stellen. Het verslagjaar stond in het teken van vormgeven van de nieuwe medezeggenschapsstructuur. De medezeggenschap begint nu zo laag mogelijk in de organisatie, bij de Locatieraden. Dat betekent dat de locatiehoofden samen met de leden van de Locatieraden (vertegenwoordigers van de bezoekers van de inloophuizen) de medezeggenschap vormgeven. Elke Locatieraad kiest twee afgevaardigden voor de Bezoekersraad. De Bezoekersraad levert drie leden aan de BCD-raad, die regelmatig met de bestuurder overlegt. In 2017 kennen alle acht inloophuizen een Locatieraad, behalve inloophuis AMOC. Ondanks onze inspanningen is dit nog niet gelukt. Volgens het nieuwe systeem schuift regiomanager Janneke van Loo, bij De Regenboog Groep verantwoordelijk voor de inloophuizen en het maatschappelijk werk, maandelijks aan bij de vergadering van de Bezoekersraad. Marit Postma, verantwoordelijk voor de Informele Zorg, bij de Deelnemersraad. Eens per kwartaal is de bestuurder ook aanwezig. Verder is in de loop van het jaar een agendaberaad ingevoerd van de voorzitters, adviseur en de manager. Deze zorgt ervoor dat de lijnen kort zijn en problemen snel kunnen worden aangepakt. Bovendien werden drie studiebijeenkomsten gehouden, om de leidinggevenden en de raadsleden te ondersteunen in de nieuwe manier van medezeggenschap.

143

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


In juli is voor drie jaar een dagelijks bestuur gekozen van beide Raden. De definitieve verslagen van de overlegvergaderingen (het deel van de vergadering van de Raad waar een manager en/of bestuurder bij aanwezig is) worden gepubliceerd op www.radenregenbooggroep.nl. Andere thema’s in 2017 waren: - Winteropvang; - Openingstijden (we namen het advies hierover van de werkgroep over); - Sluitingstijden locaties; - Ondersteuning van de raad en Locatieraden; - Regiobinding; - Rookvrije ruimten; - Schorsingsbeleid; - Medezeggenschapsproblemen; - Het POA/Landelijke Geschillencommissie; - Klanttevredenheidsonderzoek; - Advies over intakeprocedure bij AMOC; - Maatschappelijk werk; - Huishoudelijk reglement voor de Locatieraden; - Studiemiddagen: waar loop je tegen aan bij het opstarten van de Locatieraad & werven nieuwe leden; - Ontschotting Informele Zorg. Centrale vrijwilligersraad De Centrale Vrijwilligers Raad (CVR) is het medezeggenschapsorgaan van de vrijwilligers binnen De Regenboog Groep. De CVR streeft naar vertegenwoordiging vanuit de verschillende disciplines van de organisatie, om zo een zo breed mogelijk draagvlak te creÍren. In 2017 kwam de CVR zes keer bijeen, waarvan vier keer met de bestuurder. Verder heeft de CVR actief deelgenomen in commissies, overleggen en werkgroepen om de vrijwilligers te vertegenwoordigen, om de organisatie als geheel zo goed mogelijk bij te staan,

6 DE ORGANISATIE

DE REGENBOOG GROEP

144


om te adviseren en om mee te denken over onderstaande onderwerpen, die ook komend jaar nog de nodige aandacht vragen: - Meerjarenplan; - Ontschotting Informele Zorg; - Privacyreglement vrijwilligers; - Inzet en de effectiviteit van de organisatie in de stad; - Communicatie en toegankelijkheid van informatie voor vrijwilligers; - Ontwikkelingen stadsdeel Noord; - Beleid voor het werven en behouden van vrijwilligers; - Medewerkerstevredenheidonderzoek.

145

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

7 7 FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

DE REGENBOOG GROEP

146


INHOUD GECONSOLIDEERDE BALANS GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN KASSTROOMOVERZICHT WAARDERINGSGRONDSLAGEN TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BATEN EN LASTEN DOELSTELLINGEN RESULTAATBESTEMMING (DOELSTELLING) CONTROLE VERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT BEGROTING 2018 TOELICHTING OP DE BEGROTING 2018

147

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE

148 150 154 156 164 172 176 180 184 192 194


GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 ACTIVA Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totale activa

31/12/2017 971.943 20.988 31.688 1.287.457 4.403.978 5.691.435 6.716.054

PASSIVA Eigen Vermogen RESERVES - continuïteitsreserve - bestemmingsreserves

3.275.655 0 3.275.655

FONDSEN - bestemmingsfondsen Aandeel rechtspersoon in groepsvermogen Aandeel derden in groepsvermogen

360.011 3.635.666 1.239 3.636.905

Voorzieningen

61.882

SCHULDEN - langlopende schulden - kortlopende schulden Totale passiva

7 FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

97.000 2.920.267 6.716.054

DE REGENBOOG GROEP

148


31/12/2016 1.069.216 11.242 8.633 1.245.140 4.071.038 5.316.178 6.405.269

3.091.290 0 3.091.290 312.790 3.404.080 19.504 3.423.584 49.187

85.667 2.846.831 6.405.269

149

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2017 2017 WERKELIJK BATEN Baten uit eigen fondsenverwerving Subsidie van overheden Overige baten

966.336 8.682.764 4.065.129 13.714.229

LASTEN BESTEED AAN DOELSTELLINGEN Dakloos /thuisloos Verslaving Psychiatrisch/psychosociale activiteiten Participatie Nederlandse en europese activiteiten Begeleiding familie en relaties Beheer gelden Horeca activiteiten Exploiteren van een rederij Produceren van popcorn

WERVINGSKOSTEN Eigen fondswerving Verwerven subsidies BEHEER EN ADMINISTRATIE Som der lasten Resultaat

7 FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

2.523.514 1.071.578 1.838.741 5.281.820 595.199 78.047 82.408 319.291 509.093 3.510 12.303.201

154.276 145.103 299.379 898.328 13.500.908 213.321

DE REGENBOOG GROEP

150


2017 BEGROTING

2016 WERKELIJK

987.335 8.023.617 2.816.295

1.007.786 7.251.754 4.828.419 11.827.247

13.087.959

2.359.669 995.270 1.708.142 4.890.680 549.990 72.979 10.576.730

2.249.668 1.084.986 1.799.466 4.821.905 316.997 74.832 44.290 425.761 292.713 11.642 11.122.260

132.041 130.901 262.942

151.365 145.717 297.082

987.575

1.116.103 11.827.247 -

151

JAARVERSLAG 2017

12.535.445 552.514

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2017 (VERVOLG) Geconsolideerde resultaat Waarvan aandeel van derden RESULTAAT TOEKOMEND AAN DE REGENBOOG GROEP TOEVOEGING/ONTTREKKING AAN Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves Egalisatiereserve Aandeel derden Bestemmingsfondsen

166.100 18.265 47.221 231.586

PERCENTAGES Kosten eigen fondswerving/baten eigen fondswerving Wervingskosten/totaal baten Totaal besteed aan doelstelling/totaal baten Totaal besteed aan doelstelling/totale kosten Kosten beheer en administratie/totale kosten

7 FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

2017 WERKELIJK 213.321 18.265 231.586

16% 2% 90% 91% 7%

DE REGENBOOG GROEP

152


2017 BEGROTING -

2016 WERKELIJK 552.514 4.517 557.031

466.611 -25.000 4.517 110.903 557.031 13% 2% 89% 89% 8%

153

JAARVERSLAG 2017

15% 2% 85% 89% 9%

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


KASSTROOMOVERZICHT

GECONSOLIDEERDE RESULTAAT (EXCLUSIEF RENTE) AANPASSINGEN VOOR - Afschrijvingen - Mutaties voorziening - Mutaties op financieel vast actief - Veranderingen in werkkapitaal Toename van de vorderingen en overlopende activa Mutatie voorraden Toename van de kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Kasstroom uit operationele activiteiten KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN Ontvangsten uit langlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Liquide middelen einde boekjaar Liquide middelen begin boekjaar Mutatie liquide middelen 7 FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

DE REGENBOOG GROEP

154


2017

2016 213.321

543.819

242.702 12.695 -9.746

263.727 -28.235 -11.242

-42.317 -23.055 73.436

428.059 2.301 242.452 8.064 467.036

672.812 1.440.881

0

8.695 0

8.695 467.036

-145.429 0

1.449.576 -217.054 35.136

-145.429

11.333

155

-181.918

5.667 11.333

5.667

332.940

1.273.325

4.403.978 4.071.038 332.940

4.071.038 2.797.713 1.273.325

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


WAARDERINGSGRONDSLAGEN ALGEMEEN Deze jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. Toepassing van RJ 650 geldend per 1-12017 heeft met ingang van boekjaar 2017 plaatsgevonden. Hierdoor zijn op diverse onderdelen de vergelijkende cijfers anders gepresenteerd dan in de jaarrekening van 2016. Stichting De Regenboog Groep heeft in het boekjaar 1998 het kwaliteits-waarmerk CBF-keur verworven. Deze jaarrekening is opgesteld in €. CONSOLIDATIE In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting De Regenboog Groep zijn, naast de financiële gegevens van Stichting De Regenboog Groep, ook de financiële gegevens van de Stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds De Regenboog Groep te Amsterdam, Stichting Vrienden van De Regenboog Groep, Stichting Derde Schinkel, Buurtboerderij Horeca BV, Rederij Kees BV en Rainbow Popcorn BV geconsolideerd. De voornaamste activiteiten van Stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds De Regenboog Groep bestaan uit de verhuur van onroerend goed aan Stichting De Regenboog Groep en het faciliteren van onderzoek en ontwikkeling van innovatieve hulp- en opvangprojecten. Het bestuur is samengesteld uit een aantal leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting De Regenboog Groep De Stichting Vrienden van De Regenboog Groep is opgericht op 4 december 2012 en heeft als doel het ondersteunen van de activiteiten van De Regenboog Groep. Het bestuur en de Raad van Toezicht zijn gelijk aan die van Stichting De Regenboog Groep.

7 FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

DE REGENBOOG GROEP

156


De Stichting Derde Schinkel is voortgekomen uit een gedeeltelijke overname van de activiteiten van de SNWA. In het pand aan de Derde Schinkelstraat wordt trajectbegeleiding aangeboden bij diverse werkbedrijven die als doel hebben uitstroom naar betaald werk. Het bestuur van Stichting Derde Schinkel is gelijk aan die van Stichting De Regenboog Groep. De voornaamste activiteit van de Buurtboerderij Horeca BV bestaat uit het uitoefenen en ontwikkelen van horeca activiteiten. Het bestuur wordt gevormd door de Stichting De Regenboog Groep. Stichting De Regenboog Groep heeft 100% van de aandelen. Rederij Kees BV en Rainbow Popcorn BV zijn opgericht als sociale BV's. Zij hebben als doel, buiten het genereren van winst ten behoeve van de continuĂŻteit, het aanbieden van betaald werk en arbeidsmatige dagbesteding aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De Regenboog Groep heeft 50% van de aandelen van Rederij Kees BV en 100% van de aandelen van Rainbow Popcorn BV. De Regenboog Groep heeft 30% van de aandelen van Sparc Kitchen BV, derhalve worden de cijfers van Sparc Kitchen BV niet geconsolideerd in deze jaarrekening. Per 31 december 2017 heeft Stichting De Regenboog Groep alle aandelen van Sparc Kitchen BV verkocht voor â‚Ź 0. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

157

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


WAARDERINGSGRONDSLAGEN (VERVOLG) MATERIËLE VASTE ACTIVA De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met de eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Hierbij worden de volgende afschrijvingspercentages in acht genomen: - Gebouwen: 2% - Verbouwing: 10-33% - Inventaris: 20% FINANCIËLE VASTE ACTIVA Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de Stichting De Regenboog Groep geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid. VOORRADEN De voorraden zijn gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijs onder toepassing van de FIFO methode of lagere opbrengstwaarde.

7 FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

DE REGENBOOG GROEP

158


De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden. VORDERINGEN De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reĂŤle waarde. Na de eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering en worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. LIQUIDE MIDDELEN Liquide middelen bestaan uit kasgelden en banktegoeden die direct opeisbaar zijn. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. RESERVES EN FONDSEN Er is een continuĂŻteitsreserve gevormd voor de dekking van risico's op korte en middellange termijn. Het bestuur is van mening dat het gewenste vrij besteedbare vermogen een niveau heeft van 20% van de jaarlijkse vaste kosten. Bestemmingsreserves zijn reserves met een specifiek aangeduid bestedingsdoel. Dit bestedingsdoel is door het bestuur bepaald. Het bestuur kan het specifieke bestedingsdoel herzien. Bestemmingsfondsen worden gevormd uit middelen met een specifiek aangeduid bestedingsdoel dat door derden is bepaald.

159

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


WAARDERINGSGRONDSLAGEN (VERVOLG) VOORZIENINGEN De voorziening uitgestelde beloningen is gevormd ter dekking van de toekomstige kosten van beloningen die gekoppeld zijn aan het aanwezig zijn van een lang dienstverband. In dit kader betreft het de jubileumuitkeringen en levensfasebudgeturen die vanuit een overgangsregeling aan een groep medewerkers ter beschikking wordt gesteld op 55-jarige leeftijd. De omvang van de voorziening en de hoogte van de dotatie wordt op basis van de respectievelijke regelingen jaarlijks berekend. Hierbij wordt rekening gehouden met vertrekkansen, een indexatie op salarissen van 1% en een rekenrente van 3%. SCHULDEN Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De langlopende schulden betreffen vier leningen met een totale hoofdsom van € 105.000. De looptijd is 3 tot 4 jaar. De aflossingen geschieden in jaarlijkse termijnen van € 23.333. Het rentepercentage bedraagt 5%.

7 FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

DE REGENBOOG GROEP

160


GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT BATEN De giften, donaties en overige bijdragen worden verantwoord in het jaar waarin zij door de Stichting zijn ontvangen c.q. worden toegerekend aan het verslagjaar ten behoeve waarvan zij zijn toegezegd. LASTEN Lasten worden ten laste van de resultaten gebracht in het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen: - Besteed aan de doelstelling - Kosten werving baten - Kosten beheer en administratie De kosten van besteding aan de doelstelling en werving baten bestaan uit twee componenten, te weten directe kosten en indirecte kosten. Bij directe kosten is er een directe relatie tussen de kosten en de doelstelling. De directe kosten worden voor 100% toegerekend aan de betreffende hoofdgroep. Bij de indirecte kosten ontbreekt deze directe relatie. Deze indirecte kosten (kosten voor bedrijfsvoering, IT, facilitaire zaken en P&O) worden over de hoofdgroepen verdeeld op basis van een verdeelsleutel die is gebaseerd op het aantal FTE's van de medewerkers die direct werkzaam zijn op de hoofdgroepen. Conform de aanbeveling van de VFI worden kosten van Raad van Toezicht, directiesecretariaat, financiĂŤle- en personeelsadministratie, en coĂśrdinatie van de bedrijfsvoering voor 100% toegerekend aan beheer en administratie. De uren van de directie worden eveneens toegerekend aan beheer en administratie met uitzondering van de uren die besteed zijn aan het verwerven van subsidies. 161

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


WAARDERINGSGRONDSLAGEN (VERVOLG) SUBSIDIEVOORWAARDEN De subsidie voorwaarden van de gemeente Amsterdam zijn van toepassing op alle ontvangen subsidies welke zijn vastgelegd in de ASA 2013. Voor de opvang en begeleiding van kwetsbare burgers zijn de algemene subsidievoorwaarden 2016 Maatschappelijke opvang van toepassing. Voor de projecten van de stadsdelen is de subsidie gebaseerd op de activiteiten/explotatie zoals opgenomen is in de begrotingsaanvraag en het activiteitenplan. Afrekening van de meeste subsidies vindt plaats na de analyse van de prestatiecijfers. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN Stichting De Regenboog Groep huurt van Stichting Bouw-en Ontwikkelingsfonds De Regenboog Groep het perceel Van Ostadestraat 143. De huurovereenkomst is aangegaan voor één jaar en wordt vervolgens stilzwijgend voortgezet voor aansluitende perioden van telkens een jaar. Stichting De Regenboog Groep huurt van Stichting Bouw-en Ontwikkelingsfonds De Regenboog Groep het perceel Stadhouderskade 157. De huurovereenkomst is aangegaan voor één jaar en wordt stilzwijgend voortgezet voor aansluitende perioden van telkens een jaar. Stichting De Regenboog Groep huurt van Stichting Derde Schinkel bedrijfsruimte op de 1e etage van Derde Schinkelstraat 9. De huurovereenkomst is aangegaan voor één jaar en wordt stilzwijgend voortgezet voor aansluitende perioden van telkens een jaar. Stichting Derde Schinkel levert producten aan Stichting De Regenboog Groep. Buurtboerderij Horeca BV huurt personeel van de Stichting De Regenboog Groep. Stichting De Regenboog Groep huurt incidenteel bedrijfsruimte van Buurtboerderij Horeca BV. 7 FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

DE REGENBOOG GROEP

162


163

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA De bedrijfsmiddelen kunnen als volgt worden weergegeven: TOTAAL STAND PER 1 JANUARI Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

4.135.524 -3.066.308 1.069.216

Mutaties in boekjaar Investeringen Afschrijvingen

145.429 -242.702 -97.273

STAND PER 31 DECEMBER Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

4.280.953 -3.309.010 971.943

Materiële vaste activa worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA Overige vorderingen Resultaat deelneming STAND PER 31 DECEMBER

31/12/2017

31/12/2016

20.988 20.988

11.242 11.242

De overige vorderingen bestaan uit een latente belastingvordering voor nog te verrekenen verliezen en betaalde waarborgsommen. 7 FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

DE REGENBOOG GROEP

164


GEBOUWEN

VERBOUWING HUURPANDEN

INVENTARIS

1.464.156 -840.224 623.932

1.097.293 -996.982 100.311

1.574.075 -1.229.102 344.973

-94.740 -94.740

-18.024 -18.024

145.429 -129.938 15.491

1.464.156 -934.964 529.192

1.097.293 -1.015.006 82.287

1.719.504 -1.359.040 360.464

165

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS (VERVOLG) Sparc Kitchen BV is opgericht met een gestort aandelen kapitaal van € 100. Het verlies van Sparc Kitchen BV over 2016 bedraagt € 46.002. AangezienDe Regenboog Groep 30% van de aandelen heeft, is het resultaat € 13.801 verlies. De deelneming is afgewaardeerd tot nihil.

Voorraden Vorderingen en overlopende activa De vorderingen bestaan uit: Subsidies Overige vorderingen

31/12/2017 31.688

31/12/2016 8.633

86.814 1.200.643 1.287.457

136.440 1.108.700 1.245.140

De overige vorderingen betreffen voornamelijk Wmo, betreffende gerealiseerde dagdelen activering welke op de balansdatum nog niet zijn afgerekend. Liquide middelen De liquide middelen zijn als volgt te specificeren: Kassen Banken

27.623 4.376.355 4.403.978

31.046 4.039.992 4.071.038

De geldmiddelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

7 FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

DE REGENBOOG GROEP

166


PASSIVA Eigen vermogen Het vermogen bestaat uit reserves en fondsen. De reserves bestaan uit de continuïteitsreserve. De fondsen zijn bestemmingsfondsen. Het verloop in de bestanddelen van het eigen vermogen is als volgt weer te geven: Reserves CONTINUÏTEITS RESERVE STAND 1 JANUARI 3.091.290 Onttrekking aandeel derden 18.265 Resultaatbestemming 166.100 STAND 31 DECEMBER 3.275.655

BESTEMMINGS FONDSEN 312.790 47.221 360.011

TOTAAL 3.404.080 18.265 213.321 3.635.666

Egalisatiereserve gemeente Amsterdam De laatste jaren is het negatieve resultaat op de door de gemeente gesubsidieerde activiteiten ten laste gebracht van de continuïteitsreserve. Zodra er een positief resultaat op deze activiteiten komt, zal dit eerst worden toegevoegd aan de continuïteitsreserve voordat een egalisatiereserve wordt gevormd. Het resultaat over de periode 2008-2017 bedraagt € 702.416 negatief .

167

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS (VERVOLG) Bestemmingsfondsen Verbouwing Makom Verbouwing AMOC Blokhut Buurtboerderij Boot Rederij Kees Popcorn kar e.a. Doelgroepen Bus Homeservice

SALDO PER 1 JANUARI 17.024 67.977 1.833 43.024 7.021 175.911 312.790

MUTATIE 1.622 -16.993 -1.833 -16.072 -3.099 75.000 11.840 47.221

SALDO PER 31 DECEMBER 15.402 50.984 26.952 3.922 250.911 11.840 360.011

VERBOUWING MAKOM Dit bestemmingsfonds is in 2009 ontstaan door een toekenning van € 30.000 door het VSB fonds voor de verbouwing van Makom. De mutaties hebben betrekking op de toegerekende afschrijvingskosten inzake deze verbouwingen. VERBOUWING AMOC De panden van AMOC en Ondro Bong zijn in 2010 verbouwd. Verschillende fondsen hebben hier geld voor beschikbaar gesteld. Met ingang van 2011 worden de afschrijvingslasten t.l.v. deze bestemmingsfondsen gebracht. BLOKHUT BUURTBOERDERIJ Voor de aanschaf en bouw van een weggeefwinkel op het terrein van de buurtboerderij heeft het RC Maagdenhuis een bedrag van € 10.000 ter beschikking gesteld. De afschrijvingslasten worden ten laste van dit bestemmingsfonds gebracht.

7 FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

DE REGENBOOG GROEP

168


POPCORN KAR In 2014 heeft Rainbow Popcorn BV een gift ontvangen van Stichting Doen waarvan o.a. een popcornkar is aangeschaft en andere materiële vaste activa. In 2015 heeft Rainbow Popcorn een gift ontvangen voor de aanschaf van een bus. In het bestemmingsfonds zijn de aanschafbedragen van deze investeringen opgenomen, minus de afschrijvingen. DOELGROEPEN In 2016 heeft de Stichting Vrienden van de Regenboog Groep een deel van haar ontvangen bedragen vastgelegd in een bestemmingsfonds, ten behoeve van de aangegeven doelgroepen: daklozen, verslaafden en LHBT. In 2017 is € 75.000 aan dit bestemmingsfonds toegevoegd om opleidingen voor de doelgroep te faciliteren waarop de kansen op een reguliere baan toenemen.

169

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS (VERVOLG) NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN MEERJARIGE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN Er zijn huurovereenkomsten gesloten voor de locaties. De totale huurprijs bedraagt € 567.491 voor 2017. Totale huurverplichting per jaar

2018 605.163

2019 447.746

2020 278.350

2021 200.666

2022 82.555

Een groepsonderdeel heeft een voorwaardelijke financiele verplichting voor de terugbetaling van de Anton Jurgens Fonds maatschappelijke prestatie in vier jaartermijnen van € 61.000. Voor 2017 is de maatschappelijke prestatie gehaald. MEERJARIGE VOORWAARDELIJKE AANSPRAKEN Stichting de Regenboog Groep heeft een aandeel in het kapitaal van de onderlinge waarborg maatschappij Centramed, de waarde van het aandeel is € 12.865. Dit aandeel is verbonden aan de aansprakelijkheidsverzekering die bij Centramed is afgesloten. OVERIGE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN De definitieve afrekening van het resultaat 2017 inzake de geleverde prestaties in het kader van de Wmo inkoop is op moment van publicering nog niet bekend. In 2016 is een samenwerkingsovereenkomst ondertekent tussen De Regenboog Groep en Stichting Z. Het doel van deze overeenkomst is om intensief samen te werken als zelfstandige organisaties waarbij De Regenboog Groep, Stichting Z maximaal ondersteund om in 3 jaar tijd tot een gezonde exploitatie te komen van Stichting Z.

7 FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

DE REGENBOOG GROEP

170


Stichting de Regenboog Groep maakt per 1 januari 2016 deel uit van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Deze fiscale eenheid bestaat naast Stichting De Regenboog Groep uit Buurtboerderij Horeca BV en Stichting De Derde Schinkel. Stichting de Regenboog Groep is hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. In augustus 2016 heeft Stichting De Regenboog Groep een leningsovereenkomst afgesloten met Rederij Kees BV. Het betreft een lening van â‚Ź 30.000 voor de aanschaf van een milieuvriendelijke transportauto. Zowel de verstrekking van het bedrag als de aanschaf van de auto hebben in januari 2017 plaatsgevonden GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die vermelding behoeven.

171

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BATEN EN LASTEN BATENVERDELING De baten uit eigen fondswerving bestaan met name uit: giften particulieren, giften kerken en fondsen. De baten zijn onder te verdelen tussen structureel en incidenteel STRUCTUREEL Baten van particulieren 0 Baten van andere organisaties zonder winststreven 0 Baten van bedrijven 0 Baten van subsidies van overheden 7.035.187 Baten als tegenprestatie voor de levering van produkten en diensten 2.810.839 Overige baten 0 Rente baten 0 Totaal 9.846.026 De overige baten bestaan met name uit opbrengst Traject begeleiding en activering uit Wmo

LASTENVERDELING Aankoopkosten Communicatiekosten Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Afschrijvingkosten en rente Activiteitskosten Totaal

2017 WERKELIJK 412.678 43.588 7.337.675 1.307.983 2.566.333 234.439 1.598.212 13.500.908

Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Totaal

5.632.340 926.840 570.363 208.132 7.337.675

7 FINANCIĂ‹LE VERSLAGLEGGING

DE REGENBOOG GROEP

172


173

INCIDENTEEL 353.484 612.852 330.131 1.647.577 908.900 13.500 1.759 3.868.203

TOTAAL 353.484 612.852 330.131 8.682.764 3.719.739 13.500 1.759 13.714.229

2017 BEGROTING 361.520 38.185 6.428.047 1.145.837 2.248.195 205.376 1.400.087 11.827.247

2016 WERKELIJK 423.293 289.460 7.900.355 1.166.200 1.732.580 272.355 751.202 12.535.445

4.934.116 811.943 499.657 182.331 6.428.047

5.777.349 1.029.765 474.524 618.717 7.900.355

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BATEN EN LASTEN (VERVOLG) GEMIDDELDE AANTAL FTE'S Het gemiddelde aantal fte's over 2017 was 132. Over 2016 was het gemiddeld aantal fte's 124 WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR In het kader van de WNT zijn binnen Stichting De Regenboog Groep de volgende topfunctionarissen te onderkennen -De leden van de Raad van Toezicht -De directeur bestuurder Het toepasselijk bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht is € 21.900. Het toepasselijk bezoldigingsmaximum voor de leden van de Raad van Toezicht is € 14.600. Er zijn 6 Raad van Toezicht leden die € 1.500 aan vergoeding hebben ontvangen, 1 lid heeft € 750 ontvangen. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN Leidinggevende topfunctionaris de heer Wijnands Functie (s) directeur/bestuurder Omvang dienstverband (in fte) 1 Duur dienstverband 1 jan. t/m 31 dec. '17 Gewezen topfunctionaris (Fictieve) dienstbetrekking Beloning Onkostenvergoeding Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging

de heer Wijnands directeur/bestuurder 1 1 jan. t/m 31 dec. '16

nee ja 107.816 10.750 118.566

nee ja 105.100 10.556 115.656

Toepasselijk WNT-maximum, klasse III 146.000 145.000 7 FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

DE REGENBOOG GROEP

174


OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2017 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. Aan de directieleden zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

175

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


DOELSTELLINGEN

In de statuten worden de volgenden doelstellingen genoemd: DAKLOOS/THUISLOOS Werkzaam te zijn en activiteiten te ontwikkelen en te beheren ten dienste van hen, die dakloos en/of thuisloos zijn. Deze doelstelling wordt afgekort: Dakloos/thuisloos. In de volgende stichtingen wordt deze doelstelling uitgevoerd: Stichting De Regenboog Groep en Stichting Vrienden van De Regenboog Groep. VERSLAVING Werkzaam te zijn en activiteiten te ontwikkelen en beheren ten dienste van hen, die (ex) verslaafd zijn. Deze doelstelling wordt afgekort: Verslaving. In de volgende stichtingen wordt deze doelstelling uitgevoerd: Stichting De Regenboog Groep, Stichting Vrienden van De Regenboog Groep en Stichting Derde Schinkel. PSYCHIATRISCH/PSYCHOSOCIALE ACTIVITEITEN Werkzaam te zijn en activiteiten te ontwikkelen en te beheren voor mensen met psychiatrische en psychosociale problemen en voor (ex-)psychiatrische clienten , die in een isolement zijn geraakt of dreigen te geraken. Deze doelstelling wordt afgekort: Psychiatrisch/psychosociale activiteiten. In de volgende stichtingen wordt deze doelstelling uitgevoerd: Stichting De Regenboog Groep, Stichting Vrienden van De Regenboog Groep en Stichting Derde Schinkel.

7 FINANCIĂ‹LE VERSLAGLEGGING

DE REGENBOOG GROEP

176


PARTICIPATIE Sociale en maatschappelijke participatie te bevorderen en mede daarom voorzieningen te ontwikkelen voor bovengenoemde doelgroepen. Deze doelstelling wordt afgekort: Participatie. In de volgende stichtingen wordt deze doelstelling uitgevoerd: Stichting De Regenboog Groep, Stichting Vrienden van De Regenboog Groep en Stichting Derde Schinkel. NEDERLANDSE EN EUROPESE ACTIVITEITEN Zich kritisch te bezinnen op de factoren in Nederland en de Europese Unie, die er toe bijdragen dat bovenstaande doelgroepen in de marge van de samenleving terechtkomen. Deze doelstelling wordt afgekort: Nederlandse en Europesche activiteiten. In de volgende stichtingen wordt deze doelstelling uitgevoerd: Stichting De Regenboog Groep en Stichting Vrienden van De Regenboog Groep. BEGELEIDING FAMILIES EN RELATIES Familie en relaties van de doelgroepen te begeleiden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimtste zin van het woord Deze doelstelling wordt afgekort: Begeleiding families en relaties In de volgende stichtingen wordt deze doelstelling uitgevoerd: Stichting De Regenboog Groep en Stichting Vrienden van De Regenboog Groep. De Stichting Bouw- en Ontwikkelingfonds De Regenboog Groep voert deze doelstelling uit.

177

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


DOELSTELLINGEN (VERVOLG) BEHEREN GELDEN Het administreren en beheren van gelden ten behoeve van overige doelstellingen. De doelstelling wordt afgekort: Beheren gelden De Stichting Bouw- en Ontwikkelingfonds De Regenboog Groep voert deze doelstelling uit. HORECA ACTIVITEITEN Het uitoefenen en ontwikkelen van horeca-activiteiten met een maatschappelijke en sociale achtergrond. De doelstelling wordt afgekort: Horeca-activiteiten. Buurtboerderij Horeca BV voert deze doelstelling uit. EXPLOITEREN VAN EEN REDERIJ Het exploiteren van een rederij met een maatschappelijke en sociale achtergrond en het verzorgen van werkplekken voor hen die moeilijk aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. De doelstelling is afgekort: Exploiteren van een rederij. Rederij Kees BV voert deze doelstelling uit. PRODUCEREN VAN POPCORN Het produceren van popcorn met een maatschappelijke en sociale achtergrond en het verzorgen van werkplekken voor hen die moeilijk aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. De doelstelling is afgekort: Produceren van popcorn. Rainbow Popcorn BV voert deze doelstelling uit.

7 FINANCIĂ‹LE VERSLAGLEGGING

DE REGENBOOG GROEP

178


179

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


RESULTAATBESTEMMING (DOELSTELLING) BATEN DOELSTELLINGEN Dakloos /thuisloos Verslaving Psychiatrisch/psychosociale activiteiten Participatie Nederlandse en europese activiteiten Begeleiding familie en relaties Beheren gelden Horeca-activiteiten Exploiteren van een rederij Produceren van popcorn

WERVING BATEN kosten eigen fondswerving kosten verwerven subsidies overheden

Beheer en administratie Totaal 2017 Begroot 2017 Totaal 2016

7 FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

LASTEN Aankoop

Communicatie

2.784.566 1.109.187 2.030.107 6.277.411 557.845 88.642 0 447.821 418.650 0 13.714.229

117.088 7.436 308 73.162 0 0 0 161.878 52.806 0 412.678

9.010 402 1.900 28.676 -129 282 0 0 0 0 40.141

0 0 0

0 0 0

3.447 0 3.447

0

0

0

13.714.229 11.827.247 13.087.959

412.678 361.520 43.242

43.588 38.185 289.460

DE REGENBOOG GROEP

180


RESULTAAT Personeel

Huisvesting

Kantoor

Afschrijving Activiteiten en rente 52.203 202.266 13.222 56.385 30.808 64.561 42.151 833.927 944 325.468 315 861 36.124 0 3.273 50.183 51.985 45.401 3.099 0 234.124 1.579.052

1.313.447 661.964 1.263.144 2.721.167 243.310 56.754 0 827 242.395 0 6.503.008

357.297 148.117 121.247 477.623 3.914 5.225 44.442 64.222 80.921 0 1.303.008

472.203 184.052 356.773 1.105.114 21.692 14.610 1.842 38.908 35.585 411 2.231.190

65.303 145.103 210.406

4.975 0 4.975

55.151 0 55.151

315 0 315

25.085 0 25.085

-154.276 -145.103 -299.379

624.261

0

279.992

0

-5.925

-898.328

7.337.675 6.428.047 7.900.355

1.307.983 1.145.837 1.166.200

2.566.333 2.248.196 1.732.580

234.439 205.376 272.355

1.598.212 1.400.087 751.202

213.321 0 932.565

181

JAARVERSLAG 2017

261.052 37.609 191.366 995.591 -37.354 10.595 -82.408 128.530 -90.443 -3.510 1.411.029

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


RESULTAATBESTEMMING (VERVOLG) CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

STATUTAIRE REGELING BETREFFENDE DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen omtrent de bestemming van het resultaat CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT De Raad van Bestuur heeft het exploitatieresultaat over 2017 als volgt bestemd: STICHTING BOUW- EN ONTWIKKELINGSFONDS STICHTING BUURTBOERDE REGENBOOG DE REGENBOOG DERIJ GROEP GROEP HORECA BV

Resultaat 2017 enkelvoudig Bestemmingsfondsen Saldo naar continuïteitsreserve

-51.673 -6.986 -44.687 STICHTING DERDE SCHINKEL

Resultaat 2017 enkelvoudig Bestemmingsfondsen Saldo naar continuïteitsreserve

7 FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

67.604 67.604

2.569 -1.622 4.191

-22.261 -22.261

RAINBOW POPCORN BV

REDERIJ KEES BV

-36.530 -16.072 -20.458

-3.510 -3.099 -411

DE REGENBOOG GROEP

STICHTING VRIENDEN VAN REGENBOOG GROEP

257.122 75.000 182.122

TOTAAL GECONSOLIDEERD

213.321 47.221 166.100

182


183

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting De Regenboog Groep A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen Geconsolideerde jaarrekening 2017 Ons oordeel Wij hebben de geconsolideerde jaarrekening 2017 op pagina 146 tot en met 182 die deel uitmaakt van het jaarverslag van Stichting De Regenboog Groep te Amsterdam gecontroleerd Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting De Regenboog Groep per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties en met de bepalingen bij en krachtens de WNT. De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit: 1. De geconsolideerde balans per 31 december 2017; 2. De geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017; 3. Het geconsolideerde kasstroomoverzicht over 2017; en 4. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening’. 7 FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

DE REGENBOOG GROEP

184


Wij zijn onafhankelijk van Stichting De Regenboog Groep zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Reikwijdte van de groepscontrole Stichting De Regenboog Groep staat aan het hoofd van een groep van entiteiten. De financiële informatie van deze groep is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting De Regenboog Groep. De groepscontrole heeft zich met name gericht op de significante onderdelen. Wij hebben op basis van NV COS 600 groepsonderdelen met risico’s inzake waardering en toerekening van baten en lasten voor de geconsolideerde jaarrekening van Stichting De Regenboog Groep geïdentificeerd en beoordeeld. Bij alle groepsonderdelen hebben wij afhankelijk van onze risico-inschatting zelf controlewerkzaamheden en beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd. Door bovengenoemde werkzaamheden bij groepsonderdelen, gecombineerd met aanvullende werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen om een oordeel te geven over de jaarrekening.

185

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT (VERVOLG) Geconsolideerde jaarrekening als onderdeel van de (volledige) jaarrekening De jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening. De enkelvoudige jaarrekening is opgenomen in een afzonderlijk rapport. Voor een goed inzicht in het vermogen en resultaat dient deze geconsolideerde jaarrekening in samenhang te worden gezien met de enkelvoudige jaarrekening. Bij de enkelvoudige jaarrekening hebben wij op 29 maart 2018 een afzonderlijke controleverklaring afgegeven. B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie Naast de geconsolideerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: -het bestuursverslag op pagina 1 tot en met 145; -de begroting inclusief toelichting op pagina 192 tot en met 196; -de bijlagen op pagina 198 tot en met 225 Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de geconsolideerde jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de geconsolideerde jaarrekening.

7 FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

DE REGENBOOG GROEP

186


Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het opstellen van het bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening Het bestuur van Stichting De Regenboog Groep is verantwoordelijk voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende organisaties en met de bepalingen bij en krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de geconsolideerde jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de geconsolideerde jaarrekening. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting. 187

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT (VERVOLG) Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controleinformatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze geconsolideerde jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften, de onafhankelijkheidseisen en het controleprotocol WNT.

7 FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

DE REGENBOOG GROEP

188


Onze controle bestond onder andere uit: - Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de geconsolideerde jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; - Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; - Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de geconsolideerde jaarrekening staan; - Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar

189

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT (VERVOLG)

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; - Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de geconsolideerde jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en - Het evalueren of de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

7 FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

DE REGENBOOG GROEP

190


Wij communiceren met het bestuur en de raad van toezicht van Stichting De Regenboog Groep onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Wij bevestigen aan het bestuur en de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beĂŻnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen. Amstelveen 22 juni 2018 GT Bunck Accountants Belastingadviseurs Origineel getekend door G.T. Vermeulen AA

191

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


BEGROTING 2018 FONDSENWERVING Baten uit eigen fondsenwerving Contributies, donaties, giften en schenkingen Kosten eigen fonsdenverwerving (In)directe wervingskosten Uitvoeringskosten Beschikbaar uit fondsenwerving In % van baten uit eigen fondsenwerving

Totaal Baten Uit fondswerving Subsidies overheden en anderen Overige baten en lasten

746.745

125.000 25.000 150.000 596.745 20,09

746.745 8.478.535 3.425.068 12.650.348

Kosten eigen fondswerving Kosten verwerven subsidies overheden Kosten beheer en administratie

125.000 115.000 1.000.000 1.240.000 11.410.348

Totaal beschikbaar voor doelstelling

Totaal besteed aan doelstelling/totaal baten Kosten beheer en administratie/totale kosten

7 FINANCIĂ‹LE VERSLAGLEGGING

90,20% 7,90%

DE REGENBOOG GROEP

192


BESTEDINGEN Doelstelling Dakloos /thuisloos Verslaving Psychiatrisch en psychosociale activiteiten Sociale en maatschappelijke participatie Nederlandse en Europese activiteiten Begeleiding familie en relaties Totaal besteed aan doelstelling

2.859.514 946.518 2.099.041 5.973.821 547.558 85.236 12.511.688

De begroting 2018 maakt geen onderdeel uit van de jaarrekening 2017 en is daarmee niet getoetst door de accountant.

193

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


TOELICHTING OP DE BEGROTING 2018 Vanaf 2016 wordt de begroting en ook de stuurinformatie binnen De Regenboog Groep gepresenteerd per werksoort (activering, informele zorg, inloop, hulpverlening, internationaal, overig en scip). Er is binnen het management team van de organisatie een portefeuilleverdeling afgesproken waarbij managers verantwoordelijk zijn voor één of meer van deze werksoorten. Op deze nieuwe manier is het gemakkelijk om zicht te krijgen op de omvang en de winst- of verliesgevendheid van de verschillende werksoorten, alsook op trends daarin. Om goed zicht te kunnen houden op de exploitatie van het Scip, dat per 1 januari 2016 onderdeel werd van De Regenboog Groep is hiervoor in 2016 een aparte werksoort aangemaakt. Om een goed totaalbeeld te verkrijgen van de financiële stand van zaken worden ook de cijfers van de rechtspersonen waarvan De Regenboog Groep volledig eigenaar is meegenomen. RISICO’S ACTIVERING Indien de afgesproken resultaten worden gehaald en er voldoende stedelijk budget is, waar in de begroting rekening is gehouden, zal de exploitatie vrijwel sluitend zijn. Een groot aantal van deze projecten is bedoeld voor deelnemers die (nog) een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, waardoor commerciële opbrengsten op deze projecten beperkt blijven. Iets wat overigens ook geldt voor de projecten binnen Stichting De Derde Schinkel. De verwachting is echter dat we de afgesproken resultaatverplichting wel zullen behalen. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt in 2018 besloten of voortzetting van alle projecten haalbaar is of niet.

7 FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

DE REGENBOOG GROEP

194


SCIP Het Scip is vrijwel kostendekkend begroot, waarbij uit is gegaan van een gelijkblijvende subsidie-opbrengst vanuit de gemeente Amsterdam. Er is nog onzekerheid omtrent deze opbrengst, omdat dit afhangt van het wel of niet behalen van de resultaatverplichtingen. INFORMELE ZORG De baten dalen voor deze werksoort licht. Doordat het steeds moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers te vinden is het onzeker of we aan alle subsidie verplichtingen kunnen voldoen. Indien we onvoldoende vrijwilligers kunnen vinden zullen de baten verder afnemen terwijl de kosten dit niet doen. In 2018 wordt een voorstel richting de gemeente verder uitgewerkt in de praktijk omtrent een andere wijze van financiering met als doel de administratieve druk te doen laten afnemen en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. De begroting op dit deel van de activiteiten is kostendekkend. INTERNATIONAAL Dank zij een aantal toekenningen voor 2018 en 2019 is de financiële problematiek op Internationaal beperkter geworden dan eerder gevreesd. Echter, omdat hiervoor ook specifieke personele inzet en out-of-pocketkosten benodigd zijn bovenop het reeds op Internationaal ingezette vaste personeel nemen ook de kosten toe en is er sprake van een financiële problematiek van ruim € 40.000. Gewacht werd nog op uitsluitsel over een mogelijke toekenning die tot een extra, nu nog niet begrote opbrengst zou leiden, waardoor het resultaat voor 2018 op 0 kan worden afgesloten.

195

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


TOELICHTING OP DE BEGROTING 2018 (VERVOLG) BUURTBOERDERIJ De exploitatie van de Buurtboerderij komt enerzijds tot uitdrukking op een kostenplaats binnen De Regenboog Groep (opgenomen in het cluster ‘Overig’ en anderzijds op de BV. Om een goed beeld te verkrijgen over de exploitatie van de Buurtboerderij dienen deze bij elkaar opgeteld te worden. De Buurtboerderij draait in de begroting van 2018 ongeveer kostendekkend. DE DERDE SCHINKEL De begroting van stichting De Derde Schinkel voor 2018 is sluitend. In de exploitatie van 2017 was er sprake van een positief resultaat. In de begroting van 2018 komt een groot deel van de opbrengsten uit verhuuropbrengsten en deels uit commerciele opbrengsten. REDERIJ KEES In de sociale onderneming Rederij Kees heeft De Regenboog Groep een belang van 50%. We gaan ervan uit dat Rederij Kees in 2018 minimaal kostendekkend zal opereren wat dus niet van invloed zal zijn op het resultaat van de geconsolideerde jaarrekening 2018.

7 FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

DE REGENBOOG GROEP

196


197

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


BIJLAGE

8 8 BIJLAGE

DE REGENBOOG GROEP

198


199

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


PRESTATIECIJFERS 2017 INLOOPHUIZEN

2017 2016 Blaka Watra Gemiddeld aantal bezoekers per dag 118 137 Gemiddeld aantal openingsuren per week 56 56 Capaciteit op enig moment 50 50 Aantal unieke bezoekers 1.836 1.942 Princehof Gemiddeld aantal bezoekers per dag 89 68 Gemiddeld aantal openingsuren per week 33 33 Capaciteit op enig moment 35 35 Aantal unieke bezoekers 1.628 1.375 De Kloof Gemiddeld aantal bezoekers per dag 88 89 Gemiddeld aantal openingsuren per week 30 30 Capaciteit op enig moment 65 65 Aantal unieke bezoekers 1.322 1.542 Oud-West Gemiddeld aantal bezoekers per dag 131 139 Gemiddeld aantal openingsuren per week 38 38 Capaciteit op enig moment 50 50 Aantal unieke bezoekers 1.794 2.022 8 BIJLAGE

DE REGENBOOG GROEP

200


2015 2014 2013 130 125 108 56 56 56 50 50 50 2.113 1.150 1.189 56 44 46 33 33 33 35 35 35 1.196 1.006 624 91 83 70 30 30 30 65 65 65 1.496 1.257 966 135 120 124 38 38 38 50 50 50 2.445 2.209 1.532 201

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


INLOOPHUIZEN (VERVOLG)

2017 2016 Makom Gemiddeld aantal bezoekers per dag 103 107 Gemiddeld aantal openingsuren per week 32 32 Capaciteit op enig moment 65 65 Aantal unieke bezoekers 1.422 1.649 Amoc Gemiddeld aantal bezoekers per dag 63 72 Gemiddeld aantal openingsuren per week 50 50 Capaciteit op enig moment 35 35 Aantal unieke bezoekers 1.485 1.436 Ondro Bong Gemiddeld aantal bezoekers per dag 40 42 Gemiddeld aantal openingsuren per week 35 35 Capaciteit op enig moment 45 45 Aantal unieke bezoekers 345 362 De Spreekbuis Gemiddeld aantal bezoekers per dag 26 27 Gemiddeld aantal openingsuren per week 25 25 Capaciteit op enig moment 15 15 Aantal unieke bezoekers 282 277

8 BIJLAGE

DE REGENBOOG GROEP

202


2015 2014 2013 108 103 101 32 32 32 65 65 65 1.653 1.311 949 72 55 60 50 50 50 35 35 35 1.345 1.107 1.133 44 44 39 35 35 35 45 45 45 402 455 207 23 12 11 25 25 25 15 15 15 256 205 90

203

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


GEBRUIKERSRUIMTES

2017 2016 Princehof Gemiddeld aantal bezoekers per dag 11 9 Gemiddeld aantal openingsuren per week 56 56 Capaciteit op enig moment 20 20 Aantal unieke bezoekers 45 53 Blaka Watra Gemiddeld aantal bezoekers per dag 11 20 Gemiddeld aantal openingsuren per week 56 56 Capaciteit op enig moment 13 13 Aantal unieke bezoekers 36 55 Amoc Gemiddeld aantal bezoekers per dag 12 12 Gemiddeld aantal operingsuren per week 53 53 Capaciteit op enig moment 18 18 Aantal unieke bezoekers 68 65

SPUITRUIL VOOR DRUKSGEBRUIKERS

2017 2016

Omgeruilde/ verkochte spuiten Princehof 42.754 52.154 Omgeruilde spuiten AMOC 43.860 41.740 Aantal verkochte attributen*Princehof 5.428 11.569

8 BIJLAGE

DE REGENBOOG GROEP

204


2015 2014 2013 9 16 22 56 56 56 20 20 20 58 65 73 23 19 35 56 56 56 13 13 13 67 54 60 11 12 18 53 53 53 18 18 18 49 30 30

2015 2014 2013 51.443 60.413 76.857 5.900 17.040 11.084 15.383 15.638 14.099

205

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


MAATSCHAPPELIJK WERK

2017 2016 Aantal cliënten 2.409 2.192 Aantal contacten 12.749 14.279 Aantal repatriëringen 262 237 Ambulante ondersteuning 7

PARTNER- EN FAMILIEONDERSTEUNING

2017 2016 Ingeschreven cliënten 138 140 Interne coaching 15 16

ONDERDAK

2017 2016 Nachtopvang Gemiddeld aantal bezoekers per nacht 10 10 Gemiddeld aantal openingsuren per week 81 81 Aantal unieke bezoekers 525 456 Opvang vluchtelingen Er is aan ongeveer 2.900 mensen eerste opvang en ondersteuning verleend. Onder de Pannen Er is aan zeventig personen onderdak geboden. In 2017 zijn er veertig personen gestart.

8 BIJLAGE

DE REGENBOOG GROEP

206


2015 2014 2013 2.059 1.790 1.787 13.371 13.370 12.827 181 121 117

2015 2014 2013 166 159 142 12 19 13

2015 2014 2013 10 10 9 81 81 81

207

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


WERK EN ACTIVERING

fdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) van de gemeente Amsterdam A financiert vanuit de Wmo arbeidsmatige werktrajecten. De Regenboog Groep heeft in 2017 in totaal 647 deelnemers een werkplek geboden. De deelnemers werken in werkprojecten van De Regenboog Groep of in sociale firma’s waar we mee samenwerken. De arbeidsmatige werktrajecten hebben tot doel deelnemers te ondersteunen bij het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en zich, indien mogelijk, voor te bereiden op reguliere arbeid of vrijwilligerswerk. Ook voor cliÍnten die niet in een traject zitten, organiseert De Regenboog Groep diverse dagbestedingsactiviteiten die door de gemeente Amsterdam worden gefinancierd. Voorbeelden daarvan zijn bakfietsvervoer, schoonmaak en veegploegen. 2017 2016 2015 Aantal dagdelen 3.293 2.972 4.514 Unieke deelnemers 480 400 484 Buurtrestaurants Stadsdeel: Activiteiten Totaal aantal eters West 123 4.571 Centrum 108 2.353 Nieuw-West 0 0 Noord 30 611 Oost 24 526 Zuid 82 1.609 Zuidoost 0 0 Diemen+overig 0 0 Totaal 367 9.670

8 BIJLAGE

DE REGENBOOG GROEP

208


Erop uit Activiteiten Aantal deelnemers Totaal 147 1.037 Aantal ontmoetingen uitggesplitst per stadsdeel Stadsdeel: Activiteiten Aantal Unieke deelnames deelnemers (uit stadsdeel) Centrum 117 822 159 Diemen 0 0 0 Nieuw-West 1 10 32 Noord 13 93 45 Oost 12 73 14 West 0 0 0 Zuid 2 14 14 Zuidoost 2 25 29 Totaal 147 1.037 293

Vrijwilligers werkzaam groepsactiviteiten Inzet ErOpUit begeleider Open Huis vrijwilliger Ondersteuning organisatie Totaal

209

JAARVERSLAG 2017

Aantal Nieuw in 2017 22 10 105 33 0 0

127 43

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


WERK EN ACTIVERING (VERVOLG)

Homeservice In 2017 hebben vrijwilligers en dienstverleners van de Homeservice 5.419 uur geklust bij klanten thuis. In 2017 hebben vrijwilligers en dienstverleners 1.605 uur gewerkt in de educatieve werkplaats Stadsdeel: Koppelingen West 236 Centrum 42 Nieuw-West 267 Noord 48 Oost 118 Zuid 452 Zuidoost 65 Diemen+overig 84 Totaal 1.312 Totaal in 2017 Nieuw in 2017 Klanten 313 144 Dienstverleners 58 20 Dragende vrijwilligers 12 5 CLIP Clip Contactmomenten 523 individuele vragen 45 voorlichtingen/bijeenkomsten in totaal 1.000 mensen bereikt

8 BIJLAGE

DE REGENBOOG GROEP

210


INFORMELE ZORG

Deelnemers Koppelingen Vrijwilligers totaal West totaal totaal Nieuw-West 320 248 394 210 Centrum 263 110 Noord 179 149 227 226 Oost 278 63 244 Zuidoost 289 166 170 Zuid 200 61 253 Diemen 297 186 36 Overig 42 28 59 314 74 TOTAAL 2.064 1.697 1.325

Deelnemers Koppelingen Vrijwilligers nieuw nieuw nieuw 150 West 103 245 80 Nieuw-West 44 146 66 Centrum 57 126 100 165 Noord 24 104 180 Oost 85 80 Zuidoost 27 122 117 177 Zuid 66 15 25 Diemen 17 20 Overig 158 37 1.223 TOTAAL 732 581

Totaal in 2017 Nieuw in 2017 Deelnemers 1.697 732 Vrijwilligers 1.325 581 Koppelingen 2.064 1.223

211

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


WOORD VAN DANK Voor alles wat wij doen en waar wij over hebben geschreven in dit jaarverslag, steunen wij voor een groot deel op de bijdragen van derden. Bedrijven, bedankt! Financieel en in natura: het is ongelooflijk hoeveel steun we ook dit jaar weer kregen van bedrijven en organisaties. Via mooie acties, het uitvoeren van klussen, het doneren van kleding, goederen en voedsel: we zijn de bedrijven die ons op welke manier dan ook helpen ongelooflijk dankbaar. Het is helaas onbegonnen werk hen hier allen bij naam te noemen, maar weet dat we ons bewust zijn van jullie waarde voor het werk van De Regenboog Groep! De steun van kerken en fondsen Ook de steun van kerken en fondsen is voor ons onmisbaar. In onderstaande opsomming hebben we ernaar gestreefd compleet te zijn. Mochten we per ongeluk toch een partij zijn vergeten, dan bieden we hiervoor onze oprechte excuses aan.

8 BIJLAGE

DE REGENBOOG GROEP

212


KERKEN Diaconie Nederlandse Hervormde Gemeente AALSMEER Diaconie Protestantse Gemeente AALSMEER KARMEL AALSMEER Diaconie Protestantse Gemeente ALMELO Diaconie Almen ALMEN Diaconie vd Hervormde/Gereformeerde Gemeente ALPHEN A/D RIJN Diaconie Hervormde Gemeente AMERONGEN Diaconie PG Amerongen AMERONGEN Diaconie Chr. Gereformeerde Kerk AMSTELVEEN Diaconie PG Amstelveen-Buitenveldert AMSTELVEEN Par. H. Paulus AMSTERDAM Diaconie Keizersgrachtkerk AMSTERDAM Vrijzinnig Centrum Vrijburg AMSTERDAM Dominicuskerk AMSTERDAM Diaconie Remonstrantse Gemeente AMSTERDAM Diaconie Protestantse Gemeente Durgerdam AMSTERDAM Diaconie S.O.W. Federatie Ransdorp Holysloot AMSTERDAM R.K. Parochie Char. Inst. Maria Magdalena AMSTERDAM Diaconie Protestantse Gemeente BAFLO Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk BEETS (NH) Diaconie Protestantse Gem. Beetsterzwaag-Olterterp BEETSTERZWAAG Dominicanen BERG EN DAL Protestantse Gemeente BIDDINGHUIZEN Diaconie PKN Biggekerke/Meliskerke BIGGEKERKE Diaconie Lutherse Gemeente BLARICUM

213

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


PKN Katlijk-Mildam Diaconie Protestantse Gemeente Diaconie Gereformeerde Kerk vrijg. Diaconie Hervormde Gereformeerde Gemeente Diaconie Gereformeerde Kerk vrijg. Diaconie Nederlandse Hervormde Gemeente Diaconie Protestantse Gemeente Doopsgezinde Gemeente Sociëteit voor Afrikaanse Missiën Diaconie Protestante Gemeente Gereformeerde Kerk Diaconie Hervormde Gemeente Diaconie PKN Diaconie Protestantse Gemeente Stg. Delfts Studentenpastoraat Motiv Doopsgezinde Gemeente Texel Diaconie Hervormde Gemeente N.H.K. Denekamp Diaconie Protestantse Gemeente Diaconie Hervormde Gereformeerde Kerkgemeenschap Diaconie Doopsgezinde en Rem. Gemeente SKG Diaconie PG Doorwerth-Heveadorp Vrijz. Geloofsgemeenschap Parklaankerk Protestantse Gemeente Driebergen-Rijsenburg Sow Diaconie Protestantse Gemeente

8 BIJLAGE

BONTEBOK BROEK IN WATERLAND BROUWERSHAVEN BUNNIK BUNSCHOTEN/SPAKENBURG BUREN (GLD) BURGUM BUSSUM CADIER EN KEER CASTRICUM COEVORDEN DAMWALD DE BILT DE WIJK DELFT DEN BURG DEN HOORN DENEKAMP DIDAM DIEMEN DOKKUM DOORWERTH DRIEBERGEN DRIEBERGEN/RIJSENBURG DRONTEN DUIVENDRECHT

DE REGENBOOG GROEP

214


Diaconie Hervormde Gemeente Diaconie PKN Kerkgemeente PCI Koningshoeve Diaconie Hervormde Gemeente Kerkenraad Hervormde Gemeente Sint Lioba Klooster Stg. City Kerk Diaconie Protestantse Gemeente PG Emmeloord Diaconie Protestantse Gemeente Diaconie Hervormde Gemeente Protestantse Kerk Diaconie Lukaskerk Veldwijk Stichting ZNWV Zorg Zusters Franciscanessen van Etten Diaconie Protestantse Gemeente Diaconie Protestantse Gemeente Protestantse Gemeente St Michielsgestel-Schijndel Diaconie PG Diaconie PG Noordlaren-Glimmen Diaconie PKN De Lege Geaen Diaconie Protestantse Gemeente Diaconie SOW Gemeente Schoorl/Groet/Camp College van Diakenen Diaconie Gereformeerde Kerk Haarlem West Diaconie Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse

215

JAARVERSLAG 2017

DWINGELOO EDAM EDAM EDE EEMNES EGMOND-BINNEN EIJSDEN EINDHOVEN EMMELOORD ENGELUM ENSCHEDE ERMELO ERMELO ERMELO ETTEN LEUR GAASTMEER GELDROP GEMONDE GENNEP GLIMMEN GOENGA GOUTUM GROET HAAKSBERGEN HAARLEM HARDENBERG

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


PKN Gemeente HARKEMA Hervormde Gemeente HARLINGEN Diaconie Hervormde Gemeente HATTEM Diaconie Protestantse Gemeente HEEMSTEDE Ontmoetingskerk HEERDE Diaconie PG HEERHUGOWAARD Congregatie Kleine Zusters vd Heilige Joseph HEERLEN Diaconie Protestantse Gemeente HEEZE Protestantse Gemeente HELLEVOETSLUIS Jeugdraad Sabbatvierende Jongeren HELMOND Diaconie Hervormde Gemeente Lippenhuizen HEMRIK Baptistengemeente Heemskerk HENGELO Diaconie N.H. Gemeente HEUSDEN Diaconie Samen op Weg Gemeente HILLEGOM Gereformeerde Diaconie HOLLANDSCHEVELD Diaconie Hervormde Gemeente HOLTEN Diaconie Lutherse Gemeente HOORN Diaconie PG Langezwaag, Luxwoude, Jonkersland JONKERSLAND Diaconie Protestantse Gemeente KAMPERLAND Diaconie Protestantse Gemeente KERKDRIEL Diaconie Protestantse Gemeente KOEKANGE PKN Kollum KOLLUM Gereformeerde Diaconie KOOTWIJK Protestantse Gemeente De Graankorrel KORTENHOEF Diaconie Hervormde Gemeente KORTENHOEF Diaconie Hervormde Gemeente KUINRE

8 BIJLAGE

DE REGENBOOG GROEP

216


Diaconie Protestantse Gemeente Diaconie GK Diaconie Michaelkerk Diaconie Protestantse Gemeente Diaconie PKN Diaconie PG Lent-Oosterhout-Ressen Diaconie Protestantse Gemeente Diaconie Protestantse Gemeente Diaconie PG Limmen Zusters van de H. Juliana van Falconieri Diaconie Hervormde Gemeente Diaconie Protestantse Gemeente Diaconie H.G. Lage Vuursche Diaconie Hervormde Gemeente Diaconie Protestantse Gemeente Diaconie Protestantse Gemeente Diaconie PKN- Gemeente Diaconie Protestantse Gemeente Protestantse Gemeente Gereformeerde Kerk Te Harlingen Protestantse Gemeente Diaconie Protestantse Gemeente Protestantse Gemeente PKN Niekerk Oldekerk Faan Zuiderkerkgemeente Diaconie Hervormde Gemeente

217

JAARVERSLAG 2017

LAREN NH LEERSUM LEERSUM LEIDERDORP LEKKERKERK LENT LICHTENVOORDE LIJNDEN LIMMEN LIMMEN LOPPERSUM MAARN MAARTENSDIJK MARKELO MARKEN MARUM MEDEMBLIK MEPPEL MIDDELBURG MIDLUM MONNICKENDAM MUIDEN MUIDERBERG NIEKERK NIEUW AMSTERDAM NIEUWLEUSEN

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


Diaconie Hervormde Gemeente Kolder- en Dinxterveen Diaconie PG Langedijk-Noord Gereformeerde Diaconie Nieuweroord Diaconie PG Mid.West Friesland Diaconie Protestantse Gemeente Franciscanessen van Oirschot Diaconie Hervormde Gemeente Diaconie GKV Diaconie Hervormde Gemeente Protestantse gemeente Oosterwolde c.a. Diaconie Protestantse Gemeente Diaconie PKN Gemeente Diaconie Gereformeerde Kerk Diaconie Protestantse Gemeente Thomas Protestantse Gemeente Diaconie Hervormde Gemeente Diaconie Hervormde Gemeente De Paaskerk Diaconie Protestantse Gemeente Nieuwe Niedorp e.o. Diaconie Protestantse Gemeente Diaconie Protestantse Gemeente DiaconieProtestantse Gemeente Diaconie Protestantse Gemeente Diaconie Kerk Diaconie Gereformeerde Kerk Diaconie NH Gemeente Ilpendam

8 BIJLAGE

NIJEVEEN NOORD-SCHARWOUDE NOORDSCHESCHUT OBDAM ODIJK OIRSCHOT OLDEBERKOOP OLDEHOVE OMMEN OOSTERWOLDE FR OOST-GRAFTDIJK OOSTKAPELLE OOSTWOLD SCHEEMDA OOSTWOUD OOSTZAAN OOTMARSUM OPEINDE OSS OUDE NIEDORP OUDEGA (WYMB) OUDENBOSCH OUDERKERK A/D AMSTEL OUDWOUDE PEIZE POORTUGAAL PURMEREND

DE REGENBOOG GROEP

218


Diaconie Gereformeerde Kerk Diaconie Gereformeerde Kerk Burgh-Haamstede Protestantse Gemeente Diaconie Protestantse Gemeente Pastoor Jan van Oers Diaconie Protestantse Gemeente Diaconie Nederlandse Hervormde Kerk Diaconie PKN Gemeente Diaconie Protestantse Gemeente Vrije Evangelische Gemeente Protestantse Gemeente Schier Diaconie Protestantse Gemeente Diaconie Hervormde Gemeente Diaconie Protestantse Gemeente Doopsgezinde Gemeente PKN Diaconie Hervormde Gemeente De Rank Diaconie PKN Suwald Diaconie PG Diaconie Gereformeerde Kerk Protestantse Gemeente Protestantse Gemeente Tijnje Terwispel Diaconie Protestantse Gemeente R.K. Parochie Emmaus Zusters Augustinessen van Sint Monica Parochie HH Nicolaas en Barbara

219

JAARVERSLAG 2017

PUTTEN RENESSE RIJSWIJK (GLD) RODEN ROOSENDAAL ROZENDAAL RUINERWOLD SANTPOORT-NOORD SCHAGEN SCHERPENZEEL (GLD) SCHIERMONNIKOOG SEROOSKERKE ‘S-GRAVENZANDE SOESTERBERG SOESTERBERG ST.-JACOBIPAROCHIE STAPHORST SUAWOUDE SWIFTERBANT TER AAR TIEL TIJNJE UITGEEST UITHOORN UTRECHT VALKENBURG (LB)

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


Diaconie PKN Gem Noorderkerk Parochie H. Nicolaas Diaconie Protestantse Gemeente Diaconie Protestantse Gemeente College van Diakenen Protestantse Gemeente Voorschoten Diaconie Protestantse Gemeente Diaconie Protestantse Gemeente Diaconie Protestantse Gemeente Diaconie Hervormde Gemeente Diaconie SOW N.H.K. Andijk Diaconie Hervormde Gemeente Diaconie Protestantse Gemeente Gereformeerde Kerk Vrijg. Wezen en Diaconiefonds Diaconie vd PKN Wijchen-Leur Batenburg Diaconie Nederlandse Hervormde Gemeente Protestantse Gemeente Diaconie Protestantse Gemeente Gereformeerde Hervormde ZWO-groep Hervormde Gemeente Diaconie Protestantse Gemeente Diaconie Gereformeerde Kerk Noorderlicht Kerk Diaconie Zelhem

8 BIJLAGE

VEENOORD VENLO VLISSINGEN VOLENDAM VOORBURG VOORSCHOTEN VREELAND VROUWENPOLDER WAALWIJK WAPENVELD WEESP WERVERSHOOF WESTWOUD WESTZAAN WEZEP WIERDEN WIJCHEN WIJSTER WINTERSWIJK WORKUM WORMER WOUBRUGGE WOUDSEND YERSEKE ZEIST ZELHEM

DE REGENBOOG GROEP

220


Diaconie Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd Diaconie Hervormde Gemeente De Laarkerk Diaconie Gereformeerde Kerk Skg. Diaconie Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Nationaal Kruisleger Diaconie Lutherse Gemeente

221

JAARVERSLAG 2017

ZIJDERVELD ZUIDERWOUDE ZUIDLAREN ZUIDWOLDE DR ZWAMMERDAM ZWARTSLUIS ZWIJNDRECHT ZWOLLE

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


FONDSEN Addessium Foundation Ars Donandi Brink Houtman stichting De Johanna Donk-Grote Stichting Delta Lloyd Foundation Elsevier Foundation Fundatie Van Den Santheuvel Sobbe ING Nederland Fonds Instituut Gak Jan van der Snelfonds Janivo Stichting Kansfonds KNR commissie PIN M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting Marion G. Polak stichting Mundo Crastino Meliori Oranje Fonds Pasman Stichting Porticus Amsterdam RCOAK SIOC Stichting Boshuysen Stichting Dioraphte Stichting ‘Eljebe’ Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis Stichting Het Amsterdamsche Fonds

8 BIJLAGE

DE REGENBOOG GROEP

222


Stichting Hulp na Onderzoek Stichting Maria Emalia Dorrepaal Stichting Marinel Fonds Stichting Rotterdam Stichting Steunfonds BJA-COW Stichting van den Heer Hoogendijk van Domselaar Stichting Vereniging tot Ondersteuning van Minvermogen Tillstichting Vrienden en vriendinnen van de Schorer Stichting VSBfonds Weeshuis der Doopsgezinden Zonnige Jeugd Zusters van Barmhartigheid

223

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van De Regenboog Groep © 2018 Samenstelling en redactie Bourne Design, Thalia van Gorp Tekst Nicolline van der Spek, Barbara Brian Eindredactie Veu Studio Ontwerp Bourne Design Fotografie en beeld Merlijn Michon, Nicoline van de Spek, Marc Deurloo (cover) Coördinatie Thalia van Gorp Druk De Repro (Stichting Derde Schinkel) 1 INLEIDING

DE REGENBOOG GROEP

224


Contact De Regenboog Groep Postbus 10887 1001 EW Amsterdam Telefoon 020 531 76 00 info@deregenboog.org www.deregenboog.org IBAN: NL21INGB0000008081 KvK: 41198390 te Amsterdam RSIN: 003790046

225

JAARVERSLAG 2017

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.