a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

OOSTERPOORTER de

Jaargang 49 | Maart 2020 | Nummer 3

Het verborgen fietstunneltje


ONDERHOUDSWINKEL Nog steeds voor bewoners van de Oosterpoort! Verhuur van steigers en gereedschap, voor de particulier en kleine ondernemer. • Met service van halen en brengen. • Ruim assortiment (zie website). • Advies over gebruik gereedschap. • Vlakbij de Helperzoomtunnel (open in april).

Duinkerkenstraat 3a 9723 BN Groningen Tel (050) 3184759

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur.

www.onderhoudswinkeloosterpoort.nl onderhoudswinkeloosterpoort@gmail.com

2


COLOFON

REDACTIONEEL

DE OOSTERPOORTER

Lezerspost

Buurtkrant van de wijken Oosterpoort, de Meeuwen, de Linie, Europapark en Kop van Oost

REDACTIONEEL “Krijgen jullie wel eens reacties van lezers?”, vroeg een buurvrouw me laatst. “Best wel”, antwoordde ik naar waarheid. Zie bijvoorbeeld het ingezonden stuk over

UITGAVE

houtstook in dit nummer. Ook het hoofdartikel over de

Buurtoverleg Oosterpoort De Oosterpoorter verschijnt 10 x per jaar met een oplage van 3.700 exemplaren

fietstunnel kwam tot stand dankzij het initiatief van een

CORRESPONDENTIE

werk. Doen we meestal.

Oosterweg 13, 9724 CA Groningen, telefoon 06 49 30 90 51 Website: www.deoosterpoorter.nl E-mail: oosterpoorter@ gmail.com Twitter: @oosterpoorter

HOOFDREDACTIE Klaas Kloosterman

INHOUD

lezer. Dank daarvoor. De meeste reacties krijgen we van mensen die wat van ons willen. Die ons er op wijzen dat er binnenkort weer een open atelierroute is. Mensen die op een bescheiden manier aandacht vragen voor hun

3 Lezerspost

NIEUWS

4 Buurtoverleg

5 Geveltuintje: kleine moeite groot plezier

Verder krijgen we mails vanuit Abbegaasterketting tot

6-7

Kalkwijk van mensen met een missie. Neem Joop, over

25-jarig jubileum Jannie Ensing |

de camping in Emmen: “Her verblijf worde mede aan-

Ingezonden “Waar vuur is...” |

trekkelijkk omdat er dagelijks een papieren tas met veel

Ingezonden “Er zit een luchtje

interessante- en nuttige ( toeristsiche ) informatie gratis

aan de Oosterpoorter...” | Ellen

wordt uitgegeven.” De eerste die reageert met het juiste aantal spelfouten in deze ene zin krijgt ‘de papieren tas

Westerveld viert 50e verjaardag

met informatie’ per ommegaande toegezonden. EINDREDACTIE Gino Huiskes

REDACTIE Dirk de Rijk, Gino Huiskes, Greetje de Vries, Klaas Kloosterman, Mirjam van der Feen, Jan Veenkamp, Joop Dollekamp

FOTOGRAFIE Evelien Brak, Ellen Heinen

ADVERTENTIES Karin van der Zee

MEDEWERKERS Daniel Janse, Luuk Verpaalen, Nico Visscher

VORMGEVING Rudi Niemeijer, Ystvan de Jong

PRODUCTIE Drukkerij De Marge, Groningen

VERSPREIDING Jos Jansen op de Haar, Bonne Westerveld, Ferri Klootsema

VOLGEND NUMMER Sluitingsdatum kopij: 5 april 2020. Verspreiding in het weekend van 17 april 2020

Of neem Koen, de enige echte ‘Coördinator Communicatie & Marketing PeerGrouP Locatietheater NoordNederland’. Hij stuurt ons op 7 februari doodleuk het volgende “Hierbij sturen we een persbericht over de nieuwe voorstelling van PeerGrouP & KASKO De Bom | Theaterspektakel over angst en verzet die zal spelen in

Ystvan de Jong

9 Rookhok Adieu

10 KW Theaterpromotie schrijft voor lege stoelen

augustus op de Havelterberg.” Zo’n typje kun je eigenlijk

11-13

alleen maar antwoorden met: “Koen! augustus!! Havel-

No Go!

terberg!!! Buurtkrant Groningen!!!!” En dan maar hopen

De spoorwegovergang gaat dicht

dat er ergens een lichtje gaat branden. Bovenstaande noemen we ook wel spam! Meestal opgesteld door mensen die hebben doorgeleerd voor de MAVO. Het ergste van allemaal is de mail van ‘Herman & Richard’ van Dancing-Party.nl Een vage club uit Westwoud die een landelijke formule voor hossende oudere jongeren lokaal wil uitrollen. Zij hebben één mail die ze naar willekeurig wie in willekeurig welke plaats toesturen.

RUBRIEKEN

15 24 uur Oosterpoort

16 Wat zullen we nu weer eens eten | Huisdieren in de Oosterpoort

17 Cryptofilippine

De heren H&R zijn goed bezig “want er is in de regio geen tot weinig gelegenheid om een avondje los te gaan en andere oudere jongeren te ontmoeten.” Nu struikel je tegenwoordig zo’n beetje over de danceparty’s voor de ouden van dagen, dus je vraagt je af onder welke steen ze daar in Westwoud hebben geleefd.

19 Oosterkidzzz

21 Koek op de hoek

23 Agenda

Pijnlijk wordt het als ze een beetje gaan jokken: omdat er in Groningen volgens H&R niks te beleven valt voor ouderen “is de gemeente hier dan ook erg blij mee”. Na hun vraag of wij niet een leuk redactioneel stukje over hen wilden schrijven en mijn wedervraag wie van de

ILLUSTRATIE VOORPAGINA

ACHTERGROND EN OPINIE

gemeente dan zo blij was met hun initiatief, hebben we nooit meer wat van Herman & Richard gehoord.

Het volgende nummer verschijnt in het weekend van 17 april 2020

Klaas Kloosterman 3


VERSLAG BUURTOVERLEG

Groningen Verdient Beter (GVB) wil samenwerken met de buurt De stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg heeft zich ingezet voor een in hun ogen betere ringweg, maar heeft de strijd verloren. De aanleg is al een tijd geleden van start gegaan,

In het tweemaandelijkse buurtoverleg komen onderwer-

maar volgens GVB blijken veel technische zaken niet te klop-

pen aan de orde die te maken hebben met de Oosterpoort en

pen. Volgens hen gaan er voor de bewoners rond de ringweg

omliggende wijken. Zonder te pretenderen volledig te zijn,

grote problemen ontstaan, vooral omdat de bouwkundige ex-

houden wij u met dit korte verslag op de hoogte. Maandag 27

pertise bij dit project ontbreekt. De manier van aanpak is ver-

januari was er weer een buurtoverleg in het Poortershoes.

keerd, volgens GVB. De werkgroep Groningen Verdient Beter wil in actie komen: de buurten rond de ringweg bij elkaar in

NAAR AANLEIDING VAN DE NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING.

vergadering roepen, een advocaat in de arm nemen en vooral landelijke publiciteit genereren.

Het buurtoverleg is verbaasd dat er nog gif zit in de grond waar Aagrunol heeft gestaan, zoals Groningen Verdient Beter

Naar aanleiding van het verzoek om samen op te trekken is er

zegt. Zij geven aan dat het gif naar boven kan komen als water

een mailing rondgegaan naar de leden van de ORZO (Omwo-

wordt weggezogen i.v.m. de werkzaamheden aan de Ringweg

nenden Ring Zuid Oosterpoort). Hieruit zijn geen aanmeldin-

Zuid.

gen voortgekomen. De focus van ORZO is een andere dan die van GVB. ORZO is volgens een woordvoerder ook geen verte-

Voor de geplande Milieustraat mogen maximaal 1500 wo-

genwoordiger van de buurt, het BOO is dat wel. Gemeld wordt

ningen worden aangemeld. Op de gepresenteerde tekening

dat de Oosterpoorter dieper op de materie in zal gaan. GVB en

staan 1200 woningen ingetekend. Er kunnen dus nog een paar

de Oosterpoorter zullen elkaar opzoeken. GVB zou graag een

straten worden toegevoegd. Gezien de lange wachttijd wordt

lid vanuit de Oosterpoort in de kerngroep willen om op die

het voorstel gedaan om meteen een nieuwe datum te reserve-

manier contact te houden en om informatie door te geven.

ren. Er wordt geopperd om Oosterpoort Duurzaam voor 2022 te vragen om dit te organiseren

ESPERANTOTUNNEL De wijkwethouder heeft aangegeven te kijken naar de toe-

De plannen van de Gemeente voor een nieuw systeem van

gankelijkheid van de tunnel tijdens de bouw. Ook Wim Koks

afvalinzameling (diftar) komen aan de orde. Het is de vraag

van de SP wil dit ter sprake brengen. Werkgroep Toegankelijk

of een dergelijke aanpak in een oude wijk als Oosterpoort wel

Groningen neemt contact met hem op. Voor de werkgroep is de

mogelijk is. Als er mensen zijn die over het onderwerp mee

toegankelijkheid tijdens de bouw nu het belangrijkste. Er zijn

willen denken, wil Oosterpoort Duurzaam hier wel iets mee

ook contacten met WIJ-Rivierenbuurt over deze kwestie. Een

doen.

gesprek met de werkgroep is al ingepland.

MEDEDELINGEN

Naar aanleiding hiervan wijst een vertegenwoordiger van Gro-

Terras Kroeg van Klaas

ningen Verdient Beter er op dat de ringweg vooral bedoeld is

Hiervoor wordt een akkoordverklaring van het Buurtoverleg

voor het doorrijden. Hij wijst er op dat het aantal in- en afrit-

gevraagd. De aanvraag blijkt elk jaar opnieuw te moeten wor-

ten van 4 naar 2 wordt teruggebracht. ORZO vindt het plan ook

den ingediend. Het Buurtoverleg is akkoord met het terras.

niet geweldig, maar het is wel dat wat er gaat gebeuren en het is nu zaak om er zo weinig mogelijk overlast van te hebben.

Afvaardiging KCO Het is het KCO (middenstand) helaas niet gelukt om iemand af

RONDVRAAG

te vaardigen naar het Buurtoverleg.

• Er wordt een bijeenkomst georganiseerd over zogenaamde hitte-eilanden (plekken in de stad die door verstening en het

Bomenridders

ontbreken van bomen en water in de zomer veel heter wor-

Het BOO had de organisatie ‘De bomenridders’ spreektijd

den dan andere plekken). Deze bijeenkomst wordt gehouden

toegezegd om het buurtoverleg ‘nader te informeren omtrent bomen, waterhuishouding en ontbreken vergunningen waaronder kap- en watervergunningen’. Op het laatste moment is de afspraak echter afgezegd.

in het pand van de PvdA op 12 maart. • Een bewoner meldt dat in De Linie al veel gevalletjes ‘Steenbreek’ zijn gerealiseerd door de bewoners. • Twee leden van het BOO gaan binnenkort de kascontrole over 2019 uitvoeren.

Toegankelijkheid vergaderruimte BOO

• Het nieuwbouwproject in de Meeuwen gaat bestaan uit 85

Dit onderwerp is binnen het bestuur van het Poortershoes

woningen. Daarvan zijn er 68 koopwoningen en 17 huur. Van

besproken. De trap naar de Rode kamer is voor sommigen

de koopwoningen zijn er al 43 geserveerd.

een obstakel. Ook voor andere gebruikers is het Poortershoes niet altijd even toegankelijk. Het aanbrengen van een lift is

VOLGENDE VERGADERING

waarschijnlijk te duur en technisch gezien lastig te realiseren.

Wilt u ook een vergadering van het buurtoverleg (BOO) bijwo-

Het bestuur van het Poortershoes gaat hier toch nog eens naar

nen? U bent van harte welkom. De volgende vergadering is op

kijken. Het BOO onderzoekt ondertussen de mogelijkheden om

maandag 23 maart in het Poortershoes, 20.00 uur.

beneden te vergaderen.

4

OO


TEAM GROEN GAAT LOS

GEVELTUINTJE: KLEINE MOEITE GROOT PLEZIER

O

osterpoort Duurzaam blijft aan de weg timmeren. In

Met ieders vragen, opmerkingen en kennis kan ook deze avond

maart is er weer een thema-avond en inmiddels is

weer een succes worden! Vertel je kennissen, vrienden en

ook het “team-Groen” uit de startblokken.

buren over deze avond, wellicht zijn zij ook geïnteresseerd.

Oosterpoort duurzaam (foto: Kirsten Plomp)

Oosterpoort Duurzaam is voor en door buurtbewoners.

HET TEAM GROEN GAAT LOS Inmiddels heeft het enthousiaste team Groen mooie en in-

THEMA-AVOND MAANDAG 23 MAART: VLOER- EN ANDERE ISOLATIE

teressante ideeën verzameld om meer groen te krijgen in de

Oosterpoort Duurzaam organiseert opnieuw een thema-avond.

concrete voorstellen. We zullen ook informatie verzamelen op

Deze keer besteden we aandacht aan vloer- en andere isolatie

de website Oosterpoortduurzaam.nl en hopelijk zitten er wat

van woningen.

leuke tips voor u bij. Wat dacht u van een boomcirkel adopte-

Oosterpoort. Deze ideeën worden nu verder uitgewerkt naar

ren, een regenton plaatsen met subsidie van de gemeente? Een Isolatie is belangrijk, maar waar begin je? En waar kun je al-

containertuintje? Een pluktuin in onze wijk? Of praktische tips

lemaal aan denken? We weten dat er veel winst is te behalen,

om je tuin duurzamer te maken met meer biodiversiteit?

zowel in energieverbruik als in de portemonnee. Het beste is om het hele huis een nieuw jasje te geven want vloer, dak

Onze eerste gezamenlijke activiteit zal half april 2020 plaats-

en gevel zijn bij de meeste woningen te weinig geïsoleerd.

vinden. We nodigen Marc Siepman uit, die ons op inspirerende

Dit is in de meeste straten in onze wijk niet haalbaar, alleen

wijze meeneemt in de verborgen wereld onder onze voeten.

al omdat we de voorkant van de woning niet extreem willen

Wat gebeurt daar allemaal in de bodem, tussen het gras,

(mogen) verstoren! We beginnen onderaan, bij de vloer, met

de beestjes en de bomen? En hoe werkt dat allemaal samen

vloerisolatie. Je zult merken dat er al direct het nodige uit te

met elkaar? Nieuwsgierig? Houd de website van Oosterpoort

zoeken is. Kan vloerisolatie wel in elk huis? Er zijn allerlei

Duurzaam en de volgende Oosterpoorter in de gaten voor de

verbeterde isolatiemethoden en allerhande isolatiematerialen.

definitieve datum en tijd en hoe je je kunt opgeven!

Netten of energie-broodjes? Laat je informeren! Daarnaast zijn we bezig een wandeling te organiseren door de Als je kiest voor vloerverwarming moet je ook goed isoleren.

wijk, langs herkenbare plekken die juist onze wijk zo bijzonder

Hoe gaat dat, de combinatie van vloerverwarming en isolatie?

maken. We staan overal voor open en willen ook medebewo-

Hoeveel tijd en geld kost deze combinatie? Ben je verzekerd

ners enthousiast maken over meer groen en duurzaam tuinie-

van warme voeten? Hoeveel lager wordt dan je energie-nota?

ren. We zijn ook benieuwd hoe anderen dit hebben aangepakt

En over hoeveel jaar heb je je investering eruit? Op 23 maart

en willen deze verhalen delen met elkaar.

vanaf 19.00 uur zijn er in het Poortershoes een paar deskundigen op het gebied van isolatie en verwarming aanwezig die aan

OPROEP

de hand van praktijkvoorbeelden veel duidelijk kunnen maken.

Vind je planten, bloemen en bomen leuk? Heb je af en toe tijd

Uiteraard kun je hen vragen stellen, graag zelfs! Over de gevel

om een handje te helpen? Of heb je een leuke tuin waar wij

en het dak gaan we het een volgende keer hebben.

mogen komen kijken? Mail ons via oosterpoortduurzaam@ gmail.com.

Voor de thema-avond zoeken we nog bewoners uit de Oosterpoort die al ervaring hebben met vloerisolatie en/

Op de foto zien we Henk Obbink bij zijn geveltuintje: “Kleine

of vloerverwarming. Je kunt dan op deze avond vragen van

moeite, groot plezier; de gemeente zorgt voor de betonnen

buurtgenoten beantwoorden. En als je al iets gedaan hebt aan

rand en de grond; ik mag de plantjes erin zetten en die verzor-

gevelisolatie in je woning en je wilt hierover vertellen, mail

gen!”

OO

ons via oosterpoortduurzaam@gmail.com.

5


25-jarig jubileum Jannie Ensing

V

rijdagmiddag 6 maart vierden wij in het Poortershoes het 25-jarig jubileum van Jannie Ensing. Dankzij Jannie heeft menig Oosterpoorter kunnen genieten

van Zumba of schilderles, de Spaanse taal kunnen leren of computerles kunnen volgen. Ook het programmaboekje, dat elk jaar op uw voordeurmat valt met alle activiteiten van het Poortershoes, is het werk van Jannie.

Bestuur van het Poortershoes/Annemiek Vos (tekst en foto) We stelden de jubilaris een paar vragen tijdens de jubileumborrel, bijvoorbeeld over het verschil tussen 25 jaar geleden en nu. Jannie vertelt dat er destijds meer geld was om betaalde krachten in te huren, bijvoorbeeld voor het jongerenwerk. Dat is tegenwoordig allemaal wegbezuinigd en dat is jammer. Toch is het ook zo dat Jannie dit een hele fijne tijd vindt om voor het Poortershoes te werken. De sfeer is optimaal, iedereen werkt op een prettige manier samen en het buurthuis loopt geweldig! Alle cursussen zitten vol en er zijn nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld bridgeles en timmeren voor kinderen. Ik denk dat ik wel namens vele Oosterpoorters kan zeggen: Jannie bedankt voor je inzet en van harte gefeliciteerd met je jubileumjaar!

OO

Waar vuur is...

ingezonden

Als je de ontwikkelingen leest in de Oosterpoorter is er heel wat

vooral om fijnstof en allerlei andere desastreuze stoffen buiten de

gaande op het gebied van duurzaamheid. Helemaal prima wat ons

deur te houden.

betreft. Ook mijn vrouw en ik proberen ons steentje bij te dragen. We zijn zeker niet de enigen in de buurt die er last van hebben. Als je We hebben niet alles in de hand omdat we een woning huren in onze

het thema houtrook aansnijdt dan heeft bijna iedereen er op de een of

wijk. Gelukkig is de verhuurder bereid de door ons zelf gefinancierde

andere manier wel mee te maken. Zo was er onlangs nog een peiling

zonnepanelen te plaatsen.

op de website van RTV Noord met als thema ‘een houtkachel zorgt voor overlast’. Van de ruim tienduizend reageerders gaf 60% aan last

Wat we verder niet in de hand hebben is de leefomgeving in de

te ondervinden. Eigenlijk ook niet zo verwonderlijk want het aantal

Oosterpoortwijk. Er is erg weinig ‘zuiverend’ groen bijvoorbeeld. En

stookinstallaties in ons land is inmiddels de grens van een miljoen

de wijk is omsloten door drukke verkeersaders die een behoorlijke

gepasseerd. Met jaarlijks 2500 slachtoffers.

impact hebben op de luchtkwaliteit. En als je dan ook nog vlak bij het spoor woont dan komt daar de uitstoot van dieseltreinen nog bij.

22 jaar geleden zijn de Vief Piep’n van de Hunze Centrale neergehaald. 15 jaar geleden ben ik gestopt met roken.

Wat we ook niet in de hand hebben zijn de gewoontes van buurtgeno-

Nu de buren nog.

ten. Zoals het stoken van hout. Daar ondervinden we erg veel last van. Bij ons om de hoek brandt de houtkachel van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Dat betekent ramen en deuren dicht om de lucht maar

6

Klaas-Jan van Puffelen

OO


VRAAG Geachte heer/mevrouw,

Er zit een luchtje aan de Oosterpoorter

Wij ontvangen graag de Oosterpoorter maar c.a. de laatste 3 keer valt het ons op dat hij heel erg naar vis o.i.d. stinkt. De geur is inmiddels herkenbaar en we weten al dat hij er is voordat we de brievenbus geopend hebben. Zouden jullie eens kunnen onderzoeken hoe dit kan? Met vriendelijke groet, Bewoner Verlengde Lodewijkstraat

OO

ANTWOORD VAN DE DRUKKER Geachte Lezer van de Oosterpoorter, Aan de productiewijze is de laatste tijd niets veranderd. Er zit inderdaad een ‘luchtje’ aan, maar omdat de productietijd zo kort is lijkt me dat ook wel te begrijpen. Het drukwerk is nog heel erg ‘vers’, en dan ruik je de inkt sterker, net als bij de krant bijvoorbeeld. Sommige mensen vinden het zelfs lekker ruiken; een visgeur heb ik nog niet eerder gehoord! Er lijkt niet veel aan te doen, behalve langer uitdampen.. Met vriendelijke groet, Arnold Pietersen, Drukkerij De Marge

ingezonden

OO

E S T R O O P R E T S O O dé jubilerende JAARGANG 49+1 |

SCHRIKKELDAG | NU

MMER 1

al i c e p s   Ellen ?

TOCH HOE DOET ZE DAT MEN? O K HOE IS HET ZO GE alle vragen die Met antwoorden op en te stellen! je nooit hebt durv

Oud-de Oosterpoorter hoofdredacteur Ellen Westerveld viert 50e verjaardag in stijl

O

nze vorige hoofdredacteur Ellen Westerveld is exact een jaar ouder dan uw wijkkrant. Dit heugelijke feit werd onlangs met bier en pizza herdacht

in de Kroeg van Klaas. De Oosterpoorter speelt nog steeds een (bescheiden) rol in haar leven. In ieder geval groot genoeg om haar partner te inspireren tot een eenmalige speciale editie (75 exemplaren). Gefeliciteerd Ellen!

OO

7


Goedkoop dubbelglas met oog voor detail glasgilde.nl

Oosterpoortbuurt - Groningen Meeuwerderweg 109 - tel 050 - 318 78 40

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Wil jij energie besparen of verduurzamen? Kom naar het inloopspreekuur (tussen 19.00 en 21.00 uur) in het Poortershoes op 9 maart of 11 mei 2020. Op 23 maart is er een themavond over vloeren andere isolatie.

-Printen -Kopieren -Visitekaartjes -Uitnodigingen -Flyers -Rapportage

-Verslag printen -Scriptie printen -Lamineren -Scannen -Inbinden -Textiel bedrukken

Openingstijden: Ma. t/m Do. Vr. Za.

08.00 - 19.00 uur 08.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Meer informatie? www.copy-systems.nl info@copy-systems.nl

8

Scripties Voor het printen van scripties gelden het hele jaar door lagere prijzen: per A4 in kleur â‚Ź 0,28 per A4 zw/wit â‚Ź 0,06 10% extra korting op volgexemplaren.

Inbinden met Metall WireO/plastic ring, Thermisch enz.


ROOKHOK ADIEU

GEDWEEË ROKERS, OF SMEULT ER ONGENOEGEN? P

er 1 april zijn rokersruimtes in de horeca verboden.

wijken uit naar de stoep. Gek genoeg stonden daar vroeger ook

De Oosterpoorter keek in enkele café’s in de wijk naar

al genoeg mensen te roken, in een vol hok was het vanwege de

de voorbereidingen en peilde de stemming aan de bar.

walm vaak niet te harden. Ja, en als ze nu de volgende dag de

‘Onrecht’, ‘betutteling’ en ‘overdreven’ zijn woorden die ook

kroeg binnenkomt, ruikt het er toch wel lekker fris...

de gemoedelijke vroege-avond of middagbezoekers die zelf niet roken in de mond nemen. Maar rebellie klinkt anders.

Dirk de Rijk (foto: Evelien Brak)

Toch horen voor veel mensen ‘café’ en ‘roken’ nog altijd bij elkaar, ook voor de meeste mensen die het leuk vinden om achter de bar te staan trouwens, terwijl de eerste antirookmaatregelen juist bedoeld waren ter bescherming van dat

OOSTERWEG

personeel. Wendy beseft dat hierna het roken op terrassen aan

Wendy, die bij café Olivier achter de tap staat, heeft een

de beurt is. Ook daar zouden haar bezoekers zelf uit kunnen

grootverpakking filtersigaretten voor zich op de bar liggen.

komen, juist omdat ze over kwaliteiten als verantwoordelijk-

En dat terwijl zij en haar man de eerste caféhouders waren die

heidsgevoel en fatsoen beschikken, waar de overheid anders

de rookruimte afschaften. “We wilden toch al verbouwen en

zo’n sterk beroep op doet, realiseer ik mij na dit gesprek. Ze

dachten niet dat verzet tegen de maatregel veel uit zou halen.

zegt daarover: “Als ik met mijn kinderen op een terrasje zit en

Ons café oogt nu veel ruimer en we krijgen merendeels posi-

een van hen zit hinderlijk in de sigarettenrook, zoeken we zelf

tieve reacties van onze bezoekers.”

wel een ander plaatsje.” Ik bedank Wendy voor het gesprek en loop naar de deur. Zij zal dat zo meteen ook wel doen, om op

Hoewel er met de verplichte sluiting van de rokersruimtes in

de stoep een peukje te roken, hoewel het al dagen druilt en het

de horeca een gevoelige lijn overschreden lijkt te worden, is er

nu ook nog waterkoud geworden is …

vooral berusting onder de rokers, die naar Wendy’s schatting nog altijd minstens de helft van haar klandizie uitmaken. Ze

MEEUWERDERWEG Aan de Meeuwerderweg, bij Café de Kleine Oosterpoort en de koffieshop, zijn ongeveer dezelfde geluiden te horen, van een barman en –vrouw die inderdaad zelf ook roken. Caféhoudster Lucy Roggen is vooral verbolgen over de maatregel omdat ze nog maar een paar jaar geleden flink moest investeren in haar rokersruimte (afzuiginstallatie en scheidingswand voor de biertanks). Ze gaat mij voor naar de ruimte en het is duidelijk dat daar geen enkele zuivere-luchtadept zou kunnen verdwalen: het is een lange gang door die twee keer een bocht maakt. Vanaf 1 april gaat de ruimte op slot. Zonde van het geld, want, zegt Lucy met enige verbittering, natuurlijk heeft ze aan het anti-rookbeleid niet één nieuwe klant overgehouden. En natuurlijk valt te voorzien dat er met het buiten roken straks klachten over geluidsoverlast komen van omwonenden. Ruben, die voor een zelfverklaard kettingroker toch erg op z’n gemak in de rookvrije koffieshop Oasis achter de bar zit, is het laconiekst van al mijn gesprekspartners: “eerst zijn er moppers, maar al gauw is het bezoek eraan gewend,” voorspelt hij. Hier wordt de scheidingswand van de rokersruimte (een mooi stukje Jugendstil dat van de sloop werd gered) overigens niet verwijderd. Ruben gaat er namelijk vanuit dat de maatregel alleen tabak betreft en dat hasj en wiet, net als nicotinevervangers, gewoon gerookt mogen blijven worden. Rookt hij zijn Cameltje wel op de stoep...

OO

9


KW THEATERPROMOTIE

“Wij schrijven voor de lege stoelen” De mannen van KW (v.l.n.r. Rob Kasteleijn, Marc Knip & Clemens Westerhof)

B

ent u een regelmatige bezoeker van de Stadsschouw-

wat langer dan die voor de brochures. Het materiaal moet hier

burg, De Oosterpoort of een van de vele andere thea-

allemaal op worden aangepast. En dit moet binnen enkele we-

ters en schouwburgen die ons land rijk is? En heeft u

ken gebeuren want de deadline is altijd in de laatste week van

zich tot dit bezoek laten verleiden door wat er in de brochure

maart. In de weken en maanden voorafgaand aan deze hecti-

of op de website over deze voorstelling stond vermeld? Dan

sche maand is al veel voorwerk verricht met het aanschrijven

is de kans groot dat dit een tekst van de hand van één van de

van theaters en gezelschappen zodat er op tijd kan worden

mannen van KW Theaterpromotie was. KWT is gevestigd in

begonnen met de productie. De periode maart/april is voor

het gebouw van de Borgmanschool in onze wijk. Het bedrijf

veel theaters een stressvolle periode omdat dan alles voor het

produceert tekst, beeld en drukwerk voor vijftig theaters in

nieuwe seizoen moet worden voorbereid en in gereedheid moet

heel Nederland.

worden gebracht. KWT stelt zich ten doel deze stress voor de

Jan Veenkamp (foto: Bertine van Aalderen)

met hen samenwerkende theaters weg te nemen.

EPICENTRUM

Clemens Westerhof, Rob Kasteleijn en Marc Knip, de drie

Het is nauwelijks voor te stellen dat deze kleine kantoorruimte

mannen die samen met nog een flink aantal losse medewer-

in een schoolgebouw dus het epicentrum is van de commu-

kers KWT op poten gezet hebben en draaiende houden, doen

nicatie en promotie voor zoveel theaters in ons land. Als ik in

dit vanuit een klein kantoortje bovenin het gebouw van de

deze ruimte met Clemens en Rob praat staat de ontspannen

Borgmanschool. Je zou niet verwachten dat hier de inhoud en

jazzmuziek van Miles Davis’ ‘Kind of Blue’ op de achtergrond

het ontwerp van de websites, agenda’s en brochures van zoveel

op. Niets wijst er dan ook op dat hier de komende weken

Nederlandse theaters geproduceerd worden. Toch is dit zo.

peentjes gezweet gaan worden om alle websites, brochures,

En dat al ruim twintig jaar. “In 1998 begon het internet zich

agenda’s en jaarprogramma’s op tijd rond te krijgen. Omdat de

steeds nadrukkelijker te manifesteren in ons dagelijks leven.

manier van werken van KWT, de theaters zoveel mogelijk werk

Informatie gingen we steeds vaker via het World Wide Web

uit handen nemen, best uniek te noemen is in de theaterwe-

opzoeken. Ook de theaters in ons land realiseerden zich dit en

reld zijn zij eigenlijk een beetje monopolist.

dus zochten ook zij naar nieuwe manieren om hun aanbod onder de aandacht van potentiële bezoekers te brengen. In dit gat

In maart is de focus vooral op de inhoud en het schrijven

zijn wij gesprongen en nu verzorgen wij dus de informatie en

gericht en in april is de praktische kant van de programme-

promotie voor ongeveer duizend voorstellingen per seizoen.”,

ring aan de beurt. Zij schrijven hun teksten altijd heel bewust

zo vertelt Clemens.

gericht op de juiste doelgroep. Rob: “Een tekst over klassieke muziek bijvoorbeeld moet eigenlijk niet te ‘high brow’

HECTISCH

zijn want je wilt juist de mensen die weifelen over de streep

Maart is voor het bedrijf de maand waarin alles samenkomt en

trekken. We schrijven voor de lege stoelen en dus moet je je,

waarin alles moet gebeuren. Theaters en schouwburgen heb-

als het om klassieke muziek gaat, richten op de mensen met

ben hun programma’s voor het komende seizoen aangeleverd

koudwatervrees.”

en de artiesten en hun impresariaten hebben de teksten klaar die ze graag gepubliceerd willen hebben. Vervolgens moet al deze informatie, tekst én beeld, gerangschikt en in sommige gevallen ook nog geredigeerd worden voor de papieren én de digitale publicatie. Zo zijn de teksten voor de websites meestal

10

OO


NO GO!

DE SPOORWEGOVERGANG GAAT DICHT; WAAR BLIJFT DE TUNNEL?

De Esperantotunnel is in augustus 2017 geplaatst en nu verborgen onder de grond (foto Aanpak Ring Zuid/bouwfotografe.nl)

N

og één maand kunnen buurtgenoten en passanten

aanleg van een vierde spoor tussen het hoofdstation en station

gebruik maken van de overweg tussen Esperan-

Europapark, zodat hier nog meer treinen kunnen gaan rijden.

tostraat en Waterloolaan. Op vrijdag 3 april wordt de

Een verkeersovergang over vier sporen, met rijweg en spoor-

Helperzoomtunnel opengesteld voor verkeer. Diezelfde avond

lijnen op hetzelfde niveau, is in strijd met de veiligheidsvoor-

wordt de spoorwegovergang bij de Esperantostraat afgeslo-

schriften van Prorail. Dus moet het wegverkeer wijken en de

ten. De Helperzoomtunnel wordt de verbinding voor auto’s,

spoorwegovergang dicht.

fietsers, bussen en hulpdiensten tussen Helpman / Coendersborg aan de westkant en de wijken Europapark, De Linie en

SPOOKTUNNEL?

De Oosterpoort aan de oostzijde van het spoor. Vrachtwagens

Op de plek van de spoorwegovergang komt in de toekomst een

mogen er niet doorheen. De Helperzoomtunnel ligt in het

fietstunnel onder het spoor door. Deze tunnel is er al, maar

verlengde van de Helper Brink en sluit aan de andere kant

ook weer niet, want hij ligt verborgen onder de grond. Waarom

van het spoor aan op de Duinkerkenstraat.

is de nieuwe Esperantotunnel op dit moment een ‘spooktun-

Greetje de Vries (foto's: Ellen Heinen)

nel’? Met het uitgraven van deze Esperantotunnel was de Combinatie Herepoort al in augustus 2017 begonnen. Dit hing samen met de bouwput die ten zuiden van de Ringweg moest

De Helperzoomtunnel komt in de plaats van de spoorwegkrui-

worden gegraven voor de aanleg van de kabelkoker die langs

sing bij de Esperantostraat, die om veiligheidsredenen moet

de verdiepte ligging komt te liggen en waardoorheen kabels

sluiten. Bij deze spoorwegovergang tussen het hoofdstation en

en rioleringsbuizen worden geleid. Kabeltunnel en Esperanto-

station Europapark passeren de treinen naar en vanuit Assen,

tunnel zijn gelijktijdig uitgegraven; de betonnen tunneldelen

Winschoten en Duitsland. Dit jaar staat in het teken van de

liggen er dus al sinds 2017.

11


“Dit is natuurlijk geen fijne planning, 4 jaar omfietsen.”

De spoorwegovergang bij de Esperantostraat gaat vanaf april 2020 definitief dicht

De Esperantotunnel, die de oversteek voor voetgangers en

verkeersdrukte. Voor passanten met haast – en wie heeft dat

fietsers over het spoor (er onderdoor, dus eigenlijk) moet

’s ochtends vroeg niet? – is dat vervelend. Maar voor bewo-

gaan vervangen, is er dus wel, maar kan pas in 2024 worden

ners van de wijken aan weerszijden van het spoor is de directe

opengesteld voor publiek. Want eerst moet de verdiepte ligging

dwarsverbinding Oosterpoort – Herenpoort en Rivierenbuurt er

van de ringweg een feit zijn, zodat de tijdelijke ringweg, die

nu gewoon niet meer. En dat dan vier jaar lang! Tenminste….

nu is aangelegd om het verkeer tijdens veel van de werkzaam-

als trammelant bij de aanleg van de verdiepte ligging verder

heden toch te laten doorstromen, kan worden afgebroken. De

achterwege blijft.

Esperantotunnel ligt namelijk niet precies op de plek waar nu de spoorwegovergang is, maar iets zuidelijker. En daar

DE GROOTSTE INFRASTRUCTURELE INGREEP OOIT

loopt nu de tijdelijke ringweg. Deze ongelukkige ‘samenloop’

De berichten daarover zijn niet onverdeeld optimistisch. Zo

van omstandigheden betekent dat de verdiepte ringweg eerst

werd in de Oosterpoorter van februari in het verslag van het

in gebruik moet zijn genomen, voordat de tunnel open kan.

buurtoverleg melding gemaakt van een rapport van onder-

Afronding van de aanleg van de verdiepte ligging staat (nu!)

zoeksbureau Deltares, dat de ondergrond bij de verdiepte

gepland voor 2024. In de tussenliggende jaren kunnen voet-

ligging heeft onderzocht. Buurtbewoners die betrokken zijn

gangers en fietsers het spoor kruisen bij – van noord naar zuid

bij Groningen Verdient Beter vinden de conclusies van Delta-

– het Herewegviaduct, de fietstunnel bij station Europapark en

res verontrustend. Bij de aanleg van de verdiepte ligging zou

de nieuwe Helperzoomtunnel.

onvoldoende rekening gehouden zijn met de grillige en zeer wisselende ondergrond op de kop van de Hondsrug met aan

VIER JAAR LANG OMFIETSEN

weerszijden een basis veenlaag. Berekeningen omtrent de om-

Dit is natuurlijk geen fijne planning. Eerst de spoorwegover-

gevingseffecten van de aanleg van damwanden en bouwkuip

gang dicht en vier jaar later pas de tunnel openen die fietsers

zouden gebaseerd zijn op gegevens uit een beperkt onderzoek

en voetgangers in staat stelt hun gebruikelijke routes van huis

van de ondergrond, terwijl de verschillen in de ondergrond

naar werk en omgekeerd weer op te pakken. Het regent dan

groot zijn tussen het oostelijke en westelijke deel van de ge-

ook klachten over deze gang van zaken. Klachten van buurtbe-

hele bouwkuip. De omgevingseffecten van de verdiepte ligging

woners die zich genoodzaakt zien om te rijden (of te lopen!) en

kunnen dus verschillend uitpakken voor Oosterpoort en voor

daar fysiek niet altijd toe in staat zijn.

bij voorbeeld Helpman of Herewegbuurt. Deltares adviseert de mogelijke effecten op ondergrond en omgeving uitgebreider in

Voor de gemiddelde fietsende weggebruiker is de omweg via de

kaart te brengen. Hoewel het standpunt van Aanpak Ring Zuid

Europapark-tunnel op zich niet ver om, maar het hangt er wel

(de overheid) op dit moment is dat de zaak voldoende is on-

vanaf waar je vervolgens naar toe moet. Moet je bij voorbeeld

derzocht, kan deze discussie natuurlijk op termijn tot verdere

naar de overkant van de Hereweg, dan moet je een flinke om-

vertraging leiden. Daarnaast kunnen de niet aflatende discus-

weg maken door Helpman. Of je moet via het Herewegviaduct

sies over de financiering van de aanleg ook altijd nog de voort-

de oversteek maken, ook een behoorlijke omweg en bovendien

gang in de weg staan. Gemeentelijke en provinciale overheid

bijna door het centrum met het oponthoud van stoplichten en

enerzijds en de aannemerscombinatie Herepoort anderzijds

12


– de verschillende partners in het project, dat de geschiedenis

samenwerking met de Fietsersbond, het buurtoverleg in de

in zal gaan als de grootste infrastructurele ingreep ooit in deze

verschillende wijken en gesteund door de ondernemers in de

provincie – moeten bij mogelijke toekomstige uitvoeringspro-

wijk geregeld vragen gesteld over de Esperantotunnel. Ja, ja,

blemen ook de financiële consequenties daarvan nog steeds

hij zit nog steeds in de planning, was dan het antwoord. Nooit

kunnen dragen. Dat wordt bij verdere tegenslagen en vertra-

werd erbij gezegd dat er een gat zat in die planning; een gat

gingen steeds moeilijker.

van vier jaar!

MOPPERKONIJN

NO GO

Wat moeten buurtgenoten als Marlieke de Jonge in de tus-

Wethouder Philip Broeksma (van onder andere Verkeer en Ver-

sentijd beginnen? Marlieke is lid van de werkgroep Toegan-

voer) kan zich de teleurstelling van de wijkbewoners levendig

kelijk Groningen en druk bezig een directe verbinding tussen

voorstellen. “De route over het spoor wordt dagelijks intensief

de Oosterpoort en Herewegbuurt voor langzaam verkeer in

gebruikt, daarom moet ‘ie natuurlijk ook dicht, want dat wordt

stand te houden, ook voor de komende jaren. Er zijn name-

met al die treinen te gevaarlijk. Toen bekend werd dat de

lijk ook buurtbewoners voor wie de door de Aanpak Ring Zuid

spoorovergang op termijn zou worden gesloten, was duidelijk

geschetste alternatieve routes geen optie zijn. Marieke zelf

dat dit ingrijpende gevolgen zou hebben voor de verkeersstro-

verplaatst zich vanwege een fysieke beperking in een scoot-

men in de aanliggende wijken. Om de verbinding niet helemaal

mobiel en zou de afstand met dit voertuig nog wel kunnen

verloren te laten gaan, kwam er een initiatief van wijkbewo-

overbruggen. Maar wat als haar situatie verder achteruit gaat?

ners op gang om dan tenminste een fiets- en voetgangerstun-

En dan heb je mensen met kleine kinderen of een kinderwagen

neltje op die plek te realiseren. Dat werd – ongelooflijk, want

of mensen die met een rollator of een ander hulpmiddel de

het betekende nóg een extra kostenpost – uiteindelijk toege-

weg op willen, voor hen zijn de voorgestelde alternatieve rou-

zegd. Iedereen blij. En nu moeten de mensen er nog vier jaar

tes te grote omwegen. Hoeveel mensen de dupe zijn, durft ze

op wachten! Natuurlijk zijn de bewoners nu boos en teleurge-

niet in te schatten. “Het zijn niet de meest assertieve mensen.

steld”. Maar de wethouder heeft geen oplossing. Desgevraagd

Op 3 april gaat de spoorwegovergang dicht en er is voor hen

zegt Broeksma dat werkelijk alle mogelijkheden door Aanpak

geen alternatief. Bijna niemand maakt zich hier momenteel

Ring Zuid zijn onderzocht, maar alles ketst af op het vereiste

druk om. Veel mensen komen er straks achter als het te laat is.

veiligheidsniveau. De spoorwegovergang langer openhouden?

Daarom probeer ik de boel voor die tijd wakker te schudden en

Is ‘no go’, want met vier sporen mag dat niet meer. De ka-

vraag ik mede-wijkbewoners om solidariteit. Ik ben heus geen

beltunnel tijdelijk ook voor voetgangers openstellen? Ook ‘no

mopperkonijn, maar soms moet dat gewoon”.

go’, want het publiek mag niet met allerlei kabels en leidingen in contact komen. Er moet dus omgereden worden en voor de

Marlieke heeft inmiddels flink aan de bel getrokken. Het moet

meeste mensen is dat vervelend, maar niet onoverkomelijk.

wat haar betreft vooral duidelijk worden dat alle buurtbewo-

Waar het de bewoners betreft voor wie de alternatieve routes

ners door de gang van zaken worden gedupeerd en niet alleen

gewoon écht geen alternatieven zijn, vindt Broeksma, moet

Wethouder Philip Broeksma kan zich de teleurstelling levendig voorstellen. Over vier jaar is het zicht op de zuidelijke ring heel anders dan nu de ‘langzame wielen’ en minder vitale voetgangers uit de

Aanpak Ring Zuid nog maar eens bekijken wat ze voor hen

wijken aan weerszijden van het spoor. Vanuit de Oosterpoort

kunnen doen. Voor de meest schrijnende gevallen is er – op

wordt bij voorbeeld de WIJ-locatie voor de buurt – gelegen

individuele basis en heel kleinschalig – misschien wel hulp te

in de Rivierenbuurt (!) – opeens niet meer goed bereikbaar,

organiseren. Maar alleen als het hier om een hele kleine groep

vermoedelijk juist voor de inwoners die er het meest gebruik

gaat. Want vier jaar ‘no go’, dat is wel een beetje lang...

OO

van maken. De Werkgroep Toegankelijk Groningen heeft in

13


UITGEVERIJ PALMSLAG Literatuur, poĂŤzie en non-fictie 10% korting in onze webshop! Vul deze kortingscode in op onze webshop en krijg 10% korting op elke bestelling: OOSTERPOORT2020 www.palmslag.nl De slome duikelaar, de dronkaard en de dorpsgek. Het is het type mens waar we soms om moeten lachen, maar net zo vaak medelijden mee hebben. Erik Hulsegge weet ze samen met tal van andere soort mensen haarfijn te beschrijven in Haalf Zeuven, een bundel met nieuwe columns en een selectie die hij voor de website van RTV Noord schreef en over verhaalde in zijn radioprogramma De Noordmannen op zondagmorgen. Met Groningen als decor voelt Erik zich als een vis in het water in zijn columns over wat er met hemzelf en de mensen om hem heen gebeurt. Hij weet daarbij een beangstigend treffende toon aan te slaan. Want je zult verrast zijn hoe vaak je je herkent in zijn rake observaties van het alledaagse leven. Journalist, presentator en columnist Erik Hulsegge (1967) debuteerde in 2016 met zijn bundel met columns Numero Dertien.

UITGEVERIJ PALMSLAG WWW.PALMSLAG.NL

ISBN 978 94 9177371 6

Haalf zeuven omslag def.indd 1

14


OSTERPOORT

24 uur

16:00 17:00

E

lke maand gaat één

Prins Carnaval vertelt me tussen de bedrijven door dat hij één

van onze redac-

van de ongeveer 40 vrijwilligers van BSV De Oosterpoort is. De

teuren de straat

BSV is de laatste jaren steeds meer gaan samenwerken met an-

op om te kijken wat er op

dere organisaties in de buurt. Samen met het Poortershoes en

verschillende tijdstippen

de Borgmanschool worden kinderactiviteiten opgezet. De plus-

zoal gebeurt in de wijk waar

groep van de Borgmanschool maakt gebruik van het gebouw,

deze krant wordt verspreid.

waar ook de buitenschoolse opvang van de SKSG gevestigd is.

Inmiddels zijn we aan het einde van de middag beland: 16.00 - 17.00 uur.

Gino Huiskes (tekst en foto's) 29 februari. Voor veel mensen klinkt het of ze opeens een extra dag hebben gekregen. Terwijl de weken natuurlijk gewoon even lang blijven. En voor veel mensen is het ook wel weer jammer dat je een dag langer met je maandinkomen moet doen. In ieder geval had déze extra dag me gestolen kunnen worden. Zoals de hele tweede helft van februari is het buiten één grote regenachtige, waaierige narigheid.. Een wandelingetje naar de glasbak maakt het er niet beter

Maar terug naar het Carnaval. De zakken chips zijn inmiddels

op: De saaie grijze wand van de ringweg torent hoog boven de

leeg en het wordt tijd voor een stoelendans. Prins Carnaval is

Esperatolaan en de Meeuwerderbaan uit. Het zal nog wel even

druk bezig om alles in goede banen te leiden. Dat wordt nog

duren voor we daarvan verlost zijn en door het Zuiderplantsoen

een hele klus als er nog vier kandidaten voor de overwinning

kunnen wandelen.

over zijn. Want dan valt opeens de geluidsinstallatie uit en die vormt toch wel een essentieel onderdeel van een stoelendans. De vier deelnemers blijven echter welgemoed hun rondjes draaien tot na een tijdje de muziek toch weer gestart kan worden. Dan is het snel bekeken, er is een winnaar en de teleurgestelde nummer 2 wordt effectief getroost door een buurtgenootje. Carnaval is natuurlijk ook en vooral een verkleedfeest. De meeste kinderen hebben zich uitgesloofd om er speciaal uit te zien deze middag. We zien galajurken, dieren, soldaten, prinsesjes en nog veel meer. Als de middag zo langzamerhand tot een einde komt begint Jan Tammes aan de officiële prijsuitreiking voor de mooiste kleding. Gelukkig is er voor iedereen een medaille, maar die van goud gaat naar Maja de Bij die in een inderdaad prachtig geel-zwart bijenpak met vleugeltjes rondloopt. Ramona, zoals Maja de Bij in het

Maar gelukkig: aan de overkant is het feest. In het gebouw

dagelijks leven heet, is erg blij met

van speeltuinvereniging BSV De Oosterpoort vieren zo’n 30

de onderscheiding en poseert graag

kinderen carnaval onder de bezielende leiding van Prins Car-

voor de fotograaf van de buurtkrant.

naval Kor Zweverink, terwijl Jan Tammes de geluidsinstallatie bedient. Ik woon al meer dan 20 jaar in de Oosterpoort en al

Zo zonnig kan het dus zijn in de

die tijd was Jan Tammes zo’n beetje het gezicht van de Speel-

Oosterpoort. Inmiddels is het vijf uur en buiten raast de storm

tuinvereniging.

nog steeds door de straten, waar het volstrekt rustig is.

OO

15


mber Gessel doet de deur open en achter haar zie ik een paar grote, nieuwsgierige, diep glanzende ogen. Dat is Boss en die moet terug de kamer in,

dan kan ik naar binnen. “Nee, ze mag echt niet alleen de deur uit!”. Nog voor ik Amber een hand geef heb ik al een poot te

Mail: oosterpoorter@gmail.com

pakken en zit ik op mijn hurken om de

GEGRATINEERDE UIENSOEP 4 PERS.

hond te ontmoeten. Amber roept haar

(Allerhande)

tot de orde en ik voel me ook een beetje aangesproken (dít zijn geen manieren).

Het geheim van een goede uiensoep? De uien lekker lang

Maar wat een mooie jonge hond.

laten karamelliseren op laag vuur.

“Ze is nu ruim anderhalf” zegt Amber. “Toen ik op zoek ging

Bereiding

naar een hond heb ik

Pel de uien en snijd ze in halve ringen. Verhit de boter in een

eigenlijk niet goed

braad- of soeppan met dikke bodem en karamelliseer de ui in

nagedacht over

ca. 30 min.

hoe groot het dier zou

Maak ondertussen in een andere pan de runderbouillon. Voeg

worden. Ik

de bloem en peper toe aan de uien en bak 3 min. mee. Voeg de

lette vooral

cognac en de bouillon toe aan de soeppan.

op het karakter. Gelukkig

Ris de blaadjes van de takjes tijm en voeg ook toe. Breng aan

wordt zij

de kook, draai het vuur laag en laat 20 min. zachtjes koken.

niet veel groter

Zet de ovengrill aan. Snijd het stokbrood in schuine sneetjes

dan

en leg op een met bakpapier beklede bakplaat. Bak het brood

ze

in ca. 5 min. goudbruin.

nu is”.

Schep de uiensoep in vuurvaste soepkommen en leg in elke kom soep een stokbroodje. Verdeel de geraspte gruyère erover en zet ca. 5 min in de oven tot de kaas gesmolten is. Tip: Vervang voor een vegetarische variant de runderbouillon door tuinkruiden- of groentebouillon en kies voor een vegetarisch gestremde kaassoort (bijv. belegen Biologisch).

Huisdieren in de Oosterpoort Evelien Brak (tekst en foto)

Ingrediënten 4 personen:

Sinds februari vorig jaar woont Amber in de Oosterpoort.

800 g middelgrote uien

Boss kwam in maart en was toen zeven maanden. Vanaf haar

50 g ongezouten roomboter

zeventiende was een duitse herder Ambers’ grote vriend. Toen

1½ liter kraanwater

die in 2018 overleed viel er vanzelfsprekend een groot gat.

2 rundvleesbouillontabletten

“Binnenkomen in een leeg huis, ‘s ochtends niemand die je

2 el tarwebloem

begroet dat vind ik echt niks. Ik ben opgegroeid met honden.

1 tl versgemalen peper

Mijn moeder had al vanaf dat ik een baby was twee pitbulls.

4 el cognac

Zíj op de fiets, ik in een draagzak voorop en de twee honden

2 takjes verse tijm

die er netjes naast liepen. Toen ik de herder kreeg vond ik het

½ afbakstokbrood

de gewoonste zaak om die te trainen en op te voeden. Dat ging

150 g geraspte Zwitserse gruyère (kaas)

vanzelf leek het. Nu met deze hond voelt het anders. Dit gaat niet vanzelf. Ze is vaak nog te wild en overenthousiast en we

Keukenspullen Bakpapier en 4 vuurvaste schaaltjes.

OO

moeten rekening houden met de buren. We trainen en volgen cursussen en dat blijven we voorlopig ook wel doen denk ik”. Ondertussen kijken we allebei met een ‘big smile’ naar die grote hond die eigenlijk nog een puppy is en bezig het derde speeltje van die dag te grazen te nemen. Maar zodra Boss begrijpt dat we willen dat ze poseert dan doet ze dat. En ook dát met overgave.

16

OO

Amber Gessel en rottweiler Boss

Wat zullen we nu A weer eens eten


CRYPTOFILIPPINE 67 2 3 4

9

5

1

5

8

6

3 4

4

8

8

2

5

7

9

2

6

6

9

2

5

8

8

2

10 11 12

14

7

13

6

1.

1

7

3

3 7

6

8

1

2 7 6

3 4

7 3

8 5

8

4 5

9

15 16

7

6

6

5

9

4 3

1

3 5

1

2

9 4

3

8 7

1

1

5

2

Welk persoon snoof dat geurtje op? (7)

9

4

4

7

1

6

1

binnen zijn bij de redactie van de Oosterpoorter. Mail je op-

2. Geef de historicus jouw pijp en stop ermee… (7)

lossing naar oosterpoorter@gmail.com o.v.v. Cryptofilip-

3. … want je hebt er schoon genoeg van. (5)

pine nr. 67. Opsturen mag ook: Redactie De Oosterpoorter,

4. Popgroep die o.a. Smoke gets in your eyes en Tobacco Road

Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen. Het vermelden van uw

covert... (13)

straatnaam wordt zeer op prijs gesteld.

5. ... met een lid dat in zijn eentje een heel pakje shag oprookt. (8)

De winnaar ontvangt een gevulde boodschappentas ter

6. Periode waarin je niets meer te drinken krijgt. (9)

waarde van € 20,-, ter beschikking gesteld door Coop Meeu-

7. Stel dat verslaafd is aan elkaar. (8)

werderweg.

8. Dat krijg je er nou van, na een avondje stevig zuipen in het rookhok. (7)

Oplossing cryptofilippine 66 – Libris Literatuur Prijs:

9. Veilig deel van een e-sigaret. (14)

1. Grootboek 2. Schermer 3. Afgeschreven 4. Literatuurprijs

10. Dat is goed voor sigarettenpapier. (9)

5. Omslag 6. Ruitjespapier 7. Palmen 8. Leeslint 9. Dundruk

11. Rookverbod in de horeca? Gewoon even doorkauwen.

10. Longlist 11. Van Essen 12. Bloemlezing 13. Boekdelen 14.

(10)

Van Dis 15. Blokletters 16. Drukfout 17. Bestedingspatroon.

12. Hiervan is de tevreden roker absoluut geen onruststoker. (9)

De oplossing is: OCH, ALS MEN LEZEN KON!

13. Draai uit voorzorg een sigaret zodat je de tekst niet vergeet. (7) 14. Restant van een stinkstok. (8)

De winnaar van de gevulde boodschappentas is Joke Wieringa uit de Blekerslaan. Van harte gefeliciteerd!

15. ´Pardon jongeman, de restanten van uw rookwaar smeulen nog enigszins na´. (4+10) 16. Hij wil voortdurend aan zijn trekken komen. (12) Na het correct invullen van de cryptofilippine leest u in de gekleurde vakjes een uitdrukking. Dat is de oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke letters. De oplossing moet uiterlijk op 1 april 2020 (geen grap – dat is de dag waarop rookruimtes in de horeca verboden zijn)

17


Gratis juridisch inloopspreekuur Heeft u vragen over een beslissing van een gemeente, de DUO, de IND, de belastingdienst of een andere overheidsorganisatie? Dan staat het Noorderhuis Advocaten u graag te woord tijdens het gratis inloopspreekuur. U bent op dinsdagen tussen 15.30 en 17.30 (met of zonder afspraak) van harte welkom op ons kantoor gelegen aan het Zuiderpark 12 te Groningen. Kijk voor meer informatie over ons spreekuur op www.hetnoorderhuis.nl. Vragen? Bel met 050-3173170 of mail naar info@hetnoorderhuis.nl.

18


OOSTERKIDZZZ Borgmanschool Groep 5

19


20


I

n de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter maandelijks met een Grunneger kouke op bezoek in een

Woon je ook op de hoek? En wil je meedoen aan deze rubriek?

van de vele hoekhuizen in onze wijk. Dit keer is dat bij

Jos Lak (36). Hij woont met poes Dashel (11) op de hoek van

Mail naar: mvanderfeen@gmail.com

de Oliemulderstraat en de Oosterweg. Bijzonder aan Dashel is dat hij op drie pootjes door het leven huppelt. “Hij is waarschijnlijk aangereden door een scooter of een auto” zegt Jos. “De dierenarts probeerde zijn pootje nog te redden, maar dat

HEB JE EEN FAVORIETE PLEK IN DE WIJK?

is niet gelukt. Maar al vlot na de operatie wist Dashel zich

“De Meeuwerderweg vind ik een leuke straat. Ik kom graag

uitstekend te redden zo.” Jos werkt als Business Process

bij Wilma van de Copy Systems, altijd een leuk praatje daar en

Designer bij TKP, een grote pensioenuitvoeringsorganisatie.

steeds met een glimlach. En als ik bij de Primera binnenloop

“Wij verzorgen de pensioenadministratie voor verschillende

vind ik het leuk dat ze me kennen en meteen weten dat er voor

sectoren” legt Jos uit. “Als designer houd ik me bezig met

mij een pakketje klaarligt. Dat is voor mij echt de charme van

het analyseren, onderhouden en optimaliseren van bedrijfs-

zo’n kleinschalige wijk.’”

processen.” Jos deed de opleiding Management, Economie en Recht aan de Hanzehogeschool. “Daarna heb ik een tijd

BLIJF JE HIER NOG HIER NOG LANG WONEN?

gereisd en zat ik een half jaar in Barcelona.” Daar kwam hij

“Ik ben wel een beetje aan het rondkijken, ook voor ons sa-

de Schotse Robert tegen, met wie hij nu al veertien samen

men.’

OO

is. “Hij woont in Carlisle, in Engeland niet ver van de grens met Schotland. We zien elkaar eens in de vier tot zes weken. Meestal komt Robert hier, maar ik ga ook regelmatig een lang weekend of een weekje naar hem toe.”

Mirjam van der Feen (tekst en foto) HOE LANG WOON JE HIER? “Vanaf 2015 denk ik. Daarvoor huurde ik een studio aan de Noorderstationsstraat. Robert had dit appartement al eens gezien. En ik wist dat de Oosterpoort een leuke buurt was. Ik weet nog dat ik ‘Nee, dat nooit zei’, dit appartement was echt een opknapper. Het is toen een tijdje van de markt gehaald en na een jaar kwam het weer te koop. Er was toen zo hier en daar al iets aan gedaan en toen heb ik toch de knoop doorgehakt.”

HEB JE VEEL AAN HET HUIS GEDAAN? “In principe alles. Behalve de ramen en het dak is alles aangepakt. We hebben er een nieuwe keuken ingezet, de badkamer opgeknapt, een nieuw plafond gemaakt, nieuwe vloer gelegd en echt alles geverfd. Samen met een goede vriend en met mijn vader hebben we hier ruim een maand stevig gewerkt. Eigenlijk moet nog een deel van het plafond vernieuwd worden, maar dat blijft er steeds bij.’”

WAT VIND JE VAN DE WIJK? “Gezellig, een fijne buurt met een goeie mix van mensen, er ling heeft.”

MIS JE OOK IETS IN DE WIJK? “Een goeie parkeerplaats. Ik huur regelmatig een auto en dan merk ik dat het lastig is om een parkeerplaats te vinden.”

HEB JE VEEL CONTACT MET MENSEN IN DE BUURT? “Nee, niet echt. Ik ken de buren wel, zij nemen regelmatig een pakketje voor me in ontvangst. De mensen van de fietsenhandel hier tegenover ken ik ook, daar kom ik af en toe. En met Oud en Nieuw, dan kom je ook allerlei buren tegen die je dan even spreekt.”

DE HOEK

zijn ook genoeg winkels, waardoor de wijk een leuke uitstra-

KOEK OP

21


Nijestee biedt ruimte... aan ruim 22.000 mensen in de stad Groningen. Met 13.500 huurwoningen is Nijestee de grootste corporatie in de stad. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee woningen aan, ook in de Oosterpoort. Op die manier valt er wat te kiezen.

www.nijestee.nl

DE LEUKSTE SPORTSCHOOL VAN DE OOSTERPOORT! Professionele begeleiding Gratis intake en metingen Groepsverband 4-6 personen Trainen op je eigen niveau Trainen op afspraak

30 FIT

MIN

UTE

IN

N!

Meeuwerderweg 2, Groningen info@fitwerk30.nl | 06-45 26 07 89

www.fitwerk30.nl

Geen Erotische Massage Traditionele thaise massage Ontspanningsmassage Thaise voetmassage Nek-, schouder- en rugmassage Kruidenstempelmassage Sportmassage

22

Yuwathida Nontawong Meeuwerderweg 117 9724 ER Groningen 06-39666636

www.rarida-thaimassage.nl


AGENDA KROEG VAN KLAAS

DINSDAG 14 APRIL

slechts € 5,00. Graag even van tevoren

DINSDAG 31 MAART

Alle activiteiten toegang gratis, tenzij

Kroeg van Klaas Kroegquiz. Een zelfge-

reserveren. 16.30-19.00 uur.

Creatieve Avond. Kosten leden €2,50

anders vermeld.

maakte kennisquiz met vragen verdeeld

WIJ RIVIERENBUURT

en €4,00 voor niet-leden. 20:00 tot

over diverse rubrieken, opgeluisterd ELKE ZONDAGMIDDAG

met beeldmateriaal en geluidsfragmen-

ELKE DINSDAG IN HET

Elke zondagmiddag is er een gezel-

ten. Teams tot maximaal 5 personen.

POORTERSHOES

DONDERDAG 2 APRIL

lige Afrikaanse jamsessie o.l.v. een

Opgave via email: kroegvanklaas2@

De buurt-opbouwwerker komt buurten

Koppelkaarten. Kosten € 3,00 p.p. Vanaf

basisband met topmuzikanten. In de

gmail.com. Meld je op tijd aan want vol

(inloop over alle vragen vanuit WIJ

20:00 uur.

achterzaal kun je van 18.00 uur tot

= vol! Deelname € 2,50 p.p. Aanvang

Rivierenbuurt). 14.00 – 15.00 uur.

19.30 uur genieten van een heerlijke

20.00 uur.

Speeltuingebouw BSV de Helpen,

6 t/m 8. Gratis voor leden en €1 voor

Groenensteinlaan 16.

niet-leden. 19:30-21:00 uur.

ZATERDAG 14 MAART

GEZAMENLIJKE CAFÉS: MERLEYN, OLIVIER EN DE KROEG VAN KLAAS

STERREBOS LIVE

ZATERDAG 4 APRIL

Afrikaans getinte maaltijd voor slechts

Calidusband Poprock. Covers en eigen

ZONDAG 12 APRIL (EERSTE

ZONDAG 8 MAART

DONDERDAG 9 APRIL

nummers geïnspireerd op bands als

PAASDAG)

Calidus en Cuerdas

Bloemschikken. Aanmelden via jtam-

Mumford & Sons, Oasis, Cold Play, Kean

Bier, Band & Brouwer’IJ’. Buurtfesti-

en The Editors. Aanvang 22.00 uur.

val in de Oosterpoortwijk. Op Eerste

ZONDAG 29 MAART

Kosten leden €3,00 en €4,50 voor niet-

Paasdag is er weer een buurtfestival,

Sign of Leo en Speakizy

leden. 20:00-22:00 uur.

6 euro. Aanvang 16.00 uur.

22:00 uur.

Chillavond. Voor kinderen van groep

mes@home.nl i.v.m. aanschaf bloemen.

ZATERDAG 21 MAART

georganiseerd door de 3 Oosterpoorter

United Kinksdom. Kinkscoverband.

kroegen Café Merleyn, Café Olivier

ZONDAG 19 APRIL

MAANDAG 13 APRIL

Aanvang 22.00 uur.

en de Kroeg van Klaas. In elke kroeg

Greendogs Rockabilly en Mannen met

Paaseitjes zoeken + Eieren verven. Aan-

speelt een goede band en zijn er twee

Kleintjes. Toegang gratis. 15.00 -17.15

melden via info@bsvdeoosterpoort.nl.

ZATERDAG 28 MAART

soorten bier van de gerenommeerde

uur.

Gratis voor leden en €1 voor niet-leden.

Hans van Lier Band. Blues, covers en

Amsterdamse brouwerij ‘t IJ te proeven.

14:00-16:00 uur.

eigen nummers. Met Hans van Lier, Lou

Voor € 7,50 kun je een strippenkaart

Leeuw en Harry Groenewold. Aanvang

kopen waarmee je bij elke locatie een

SPEELTUINVERENIGING DE OOSTERPOORT

22.00 uur.

IJ-bier kunt halen. Aanvang 21.30 uur.

Meer info: www.bsvdeoosterpoort.nl of

Nieuwe foto’s, schilderijen en tekenin-

Toegang Gratis.

www.facebook.com/bsvdeoosterpoort.

gen vind je in de Ateliercollectie van

De Dichtclub. De leden van de Dichtclub

POORTERSHOES

IEDERE MAANDAGAVOND

van Cor Groenenberg, Gabrielle Kroese,

treden elk 5 minuten op met eigen

ZONDAG 15 MAART

Klaverjassen en sjoelen. Kosten € 2,00

Robert van der Molen, Bennie Timmer

werk. Daar moet minimaal 1 nieuw

GIF (Groninger Improvisatie Formatie)

p.p. Aanvang 20.00 uur.

en Ellen Palsgraaf. Kijk ook in onze digi-

geschreven gedicht bij gepresenteerd

gaat de vloer op! Een situatie, een plek

worden. Aanvang 20.30 uur.

en een aantal onwetende acteurs. Wat

IEDERE DINSDAGAVOND

wil je nog meer? Bij De Vloer Op impro-

Tafeltennis. Aanvang 20.00 uur.

WOENSDAG 1 APRIL

ZATERDAG 4 APRIL

viseren onze spelers er op los! Aanvang

Open podium o.l.v. Lou Leeuw. m.m.v.

15.00 uur. Entree € 7,50.

CBK

onze Kunstuitleen. In deze editie werk

tale catalogus of kom langs in het CBK.

GRAFISCH CENTRUM Expositie van werk van Gert Overduin,

VRIJDAG 13 EN ZATERDAG 14

een overzicht van zijn werk in 15

MAART

prenten, etsen gemaakt n.a.v. foto’s.

MAANDAG 23 MAART

NLDoet. Vrijwilligers helpen schoonma-

Openingstijden iedere middag als er

ZONDAG 5 APRIL

Oosterpoort Duurzaam. Thema-avond

ken en klusjes doen. Aanmeldingen zijn

cursussen gegeven worden. Kijk voor

The Songclub (luisterconcert). Songwri-

vloer- en andere isolatie.

welkom, via info@bsvdeoosterpoort.nl.

meer details in de vitrinekast naast de

9:00 -15:00 uur.

deur.

KvK huisband. Aanvang 22.00 uur

ters presenteren 1 nieuw en 1 eigen nummer. Gast: Jan Henk de Groot.

Zie elders in deze Oosterpoorter. Aan-

Aanvang 22.00 uur. Donderdag 9 april.

vang 19.00 uur.

DONDERDAG 9 APRIL

DONDERDAG 26 MAART

De Oosterhap. Voor €3,50 een verse

BUURTOVERLEG

De Meindert&Igor&DeJongeBoschfazan

Open Podium, Elly van Gerrevink ‘Zeep-

maaltijd, toetje en thee/koffie. Aan-

De vergaderingen van het Buurtoverleg

t&Kesanova Show. Aanvang 20.30 uur.

sop en energie’, een boeiend verhaal

melden via oosterhap@gmail.com.

zijn open voor iedereen woonachtig

over Feng Shui. Aanvang 20.30 uur.

18:00-20:00 uur.

in de wijken waar deze krant wordt

Shady Lane. Bluegrass. Aanvang 22.00

DONDERDAG 9 APRIL

VRIJDAG 27 MAART

onderwerpen besproken over zaken

uur.

Buurtborrel. een gezellige buurtborrel,

Kinderbingo. Aanmelden via info@

die wellicht ook u betreffen en waar u

georganiseerd door WIJ Rivierenbuurt

bsvdeoosterpoort.nl. Gratis voor leden

invloed op kunt uitoefenen. Uw aanwe-

ZONDAG 12 APRIL

en het Poortershoes. Met een gratis

en €1 voor niet-leden. 15:30-17:00 uur.

zigheid wordt zeer op prijs gesteld. De

Bier, Band & Brouwer’IJ’. Zie verderop in

hapje en drankje. Er is ook weer een

eerstvolgende vergadering is maandag

deze agenda.

heerlijke buurtborrelmaaltijd voor

23 maart. Aanvang 20.00 uur.

WOENSDAG 25 MAART| EN 8 APRIL

ZATERDAG 11 APRIL

verspreid. Er worden zeer uiteenlopende

23


24

Profile for Wijkkrant Oosterpoorter

Oosterpoorter maart 2020  

Oosterpoorter maart 2020  

Advertisement