september 2017 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Nr. 384 SEPTEMBER 2017 JAARGANG 33

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN

PRIJS: 2,70 €

www.demaand.be

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

DE KEMPENATLAS VAN EDITH WOUTERS

EWELD G K C O R E G ONS JON TTEN E R T R O P 0 1 IN

DE ANTWERPSE KEMPEN VAN TOEN, NU EN MORGEN IN KAART GEBRACHT

n WORDT DIT HET NIEUW ‘T GASTENHUYS? n

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

1


Een logische zaak

COLUMN Het zal je maar gebeuren: de kiezer geeft een bestuursmandaat aan een partij, politica of politicus – en die bakken er weinig van. Je zou maar eens het ongeluk moeten hebben om met een weinig getalenteerde of kromdenkende politieke generatie opgescheept te zitten. Partijbelang, postjespakkerij, wanbeleid en kortetermijndenken winnen het dan van goed beleid, visie en algemeen belang. Gelukkig heeft de burger het gezond verstand en de verantwoordelijkheidszin om de alarmklok te luiden wanneer het te gortig wordt. Net zo lang tot politici niet anders kunnen dan mee op de kar te springen. Voorbeelden waren er de voorbije decennia ook in Hoogstraten genoeg. Neem de rechttrekking van de Mark in de jaren ’70. Landschap of ecologie delfden het onderspit voor winstbejag. Het met mest en afval vervuilde water moest zo snel mogelijk het land uit. Het protest kwam van burgers die verder zagen dan dat. Met LENK kwamen ze de straat op voor een leefbare Noorderkempen. Hun gelijk kregen ze evenwel pas veel later. Nu maken de weinige overgebleven meanders de schoonheid uit van de Markvallei. Als het alleen van de politiekers afhing, waren zelfs die restantjes er niet meer. Nadien werd verkeersveiligheid een dwingende nood. De zelfmoordkantjes op de drukke gewestwegen die vanuit de omliggende gemeenten als een spinnenweb naar Hoogstraten voeren, waren levensgevaarlijk voor zwakke weggebruikers. Politici wasten de handen in onschuld en wezen naar bij de hogere overheid. Maar lokale verenigingen en burgers legden

zich daar niet bij neer. Fietspaden Nu gaf dat ongenoegen een stem, mobiliseerde duizenden mensen en bewoog de Vlaamse overheid ertoe om te investeren in vrijliggende fietspaden. De politici stonden toen wat graag mee op het podium. Het begijnhof was eigendom van de gemeentelijke overheid, die het schandalig liet verkommeren. De plannen lagen al op ontwerptafels om dit patrimonium plat te slaan en er projectontwikkelaars hun ding mee te laten doen. Het was een groep lokale burgers die zich als Convent daartegen verzette en die er zelfs in slaagde om met een nieuwe vorm van burgerparticipatie de woningen en het domein te laten restaureren. Zonder het Convent bestond het begijnhof simpelweg niet meer. Als het aan de politiekers had gelegen was dit werelderfgoed al lang verkwanseld. Die geschiedenis herhaalde zich met de koloniën van Wortel en Merksplas. De plannen lagen klaar om de gronden en bossen te gelde te maken, waarna verkavelaars andermaal hun gang konden gaan. Het Convent ging in verzet. Red Wortel-Kolonie ontwikkelde een visie op het behoud van het domein en overtuigde uiteindelijk voldoende mensen van de noodzaak hiervan. Het resultaat kennen we ondertussen: een onmisbare groene long én schitterend erfgoed dat volop bijdraagt tot de toeristische ontwikkeling van de regio. Als het aan de politiek had gelegen, dan waren de gebouwen volledig vervallen en de gronden verkaveld. Ook inzake verkeersveiligheid kreeg de politiek

sterke signalen van de bevolking. De actiegroep Veilig Verkeer Hoogstraten gaf er na enkele jaren de brui aan, teleurgesteld in het gebrek aan respons van het college. Het SAVE charter werd weliswaar ondertekend, maar dreigde dode letter te blijven, zo werd het aangevoeld. Ook de bewoners van de Kathelijnestraat lijken met hun eis voor veilige infrastructuur weinig gehoor te vinden. Burgers en verenigingen gingen daarom verder en dwongen spreekrecht af. Houvast en Buizelhoek vroegen een veilige ontsluiting vooraleer een nieuwe verkavelingsaanvraag groen licht zou krijgen. Met voldoende handtekeningen brachten ze dit op de gemeenteraadsagenda, lichtten hun argumenten zo overtuigend toe dat de raadsleden niet anders konden dan hun visie bijtreden. Het college volgde. Eenzelfde scenario voltrok zich met Natuurpunt dat het college vroeg om de regelgeving toe te passen inzake het eigen aandeel voor aankoopsubsidie van natuurgebied den Rooy. Het college volgde schoorvoetend. Veel woorden spuien voor de camera van RTV en lachen voor de lens van de streekpers, is makkelijk. Luisteren naar wat er echt leeft, blijkt veel moeilijker. Maar de burger pikt kortzichtigheid en achterkamerpolitiek niet langer. De burger kiest niet voor iemand om diens mooie ogen, fotogenieke voorkomen, loze beloften of kruiwagenwerk. De burger verwacht politici met een heldere visie, eerlijke communicatie en vooral een beleid dat het algemeen belang dient. Politiek moet de gemeenschap beter maken. Een logische zaak toch, niet? (mdl)

ROCK AROUND DE KERKTOREN

Het is alweer van 2004 geleden dat we een overzicht brachten van wat Hoogstraten te bieden heeft aan jong rock- en snarengeweld. In onze update 2017 vind je nog wat gezichten van toen terug maar ook nieuwkomers “op de rand van de roem”. Maak kennis met nieuwe namen, nieuwe gezichten maar vooral met een overdaad aan creatief talent. Snel naar pagina 15. (foto Jan Opdekamp)

2

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


OMSLAGVERHAAL

De Antwerpse Kempen van toen, nu en morgen in kaart

Edith Wouters op zoek naar het DNA van de Kempen HOOGSTRATEN – “De Kempen zijn zo stil”, zong Hugo Matthysen ooit. En hij was niet de eerste, want in een dozijn Vlaamse liederen werd eerder al dezelfde vaststelling gedaan. Maar wat zijn ze eigenlijk verder nog, de Kempen? Zijn ze alleen maar stil? En nu u het zegt: zijn ze dat eigenlijk nog wel? Architecte Edith Wouters probeerde die en nog veel andere vragen te beantwoorden en startte de Kempenatlas op, een groot project dat in september te water wordt gelaten. Het omvat een lijvig boek en een tentoonstelling in de Warande in Turnhout. Een gesprek. Wie in Hoogstraten een krant koopt (of ze in de bus krijgt), kan er moeilijk naast kijken. Al op de voorpagina wordt hem of haar meegedeeld dat hij op het punt staat de ‘editie Kempen’ open te slaan. En misschien hebt u het afgelopen zomer nog meegemaakt dat u ergens, diep in Frankrijk of ver weg langs een riviertje in de Ardennen, mensen uit Westerlo of Herentals tegenkwam, u met hen aan de praat geraakte en meteen voelde dat er een band was. “Jullie zijn ook van de Kempen!”, was de vrolijke vaststelling. De gezelligheid was meteen een feit – Kempenaars onder elkaar. De vraag wat ‘de Kempen’ dan wel mag zijn, stelt u zich ondertussen nog amper. Terwijl ‘de Kempen’ op geen enkele officiële kaart staat. We wonen in de stad Hoogstraten, het arrondissement Turnhout en de provincie Antwerpen. En in het Vlaams gewest, binnen het koninkrijk België. Als de term Kempen dan al eens valt, komt hij meestal niet alleen. Vaak gaat het over ‘de Antwerpse Kempen’ of ‘de Limburgse Kempen’. Wie het nog snapt, mag het zeggen. De Kempenatlas is een project van ARTUR vzw. De redactie stond onder leiding van Maarten Van Acker van de Universiteit Antwerpen. Medewerkers zijn o.m. Jan Bastiaens, Karen Vancampenhout, Samuel Van de Vijver, Fien Batens, Geert De Blust, Julie Marin, Ben Laenen, Dirk Lauwers, Stijn Rybels, Jeroen De Waegemaeker, Eva Kerselaers, Tim Soens, Maïka De Keyzer, Koen Van Bockstal, Michael Ryckewaert, Piet Lombaerde, Bart Wuyts, Johan Verbruggen, Thomas Vanoutrive, Eline Van Onacker, Eric Nysmans, Karl Van den Broeck, Tom Coppens, Guy Bovyn, Bruno Notteboom. Andere betrokkenen zijn Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, en de erfgoedcellen Noorderkempen, K.ERF en Kempens Karakter. De tentoonstelling De Kempenatlas loopt in Cultuurhuis de Warande in Turnhout van 15 september tot en met 19 november 2017. Meer info over AR-TUR en de Kempenatlas: https://centrum.ar-tur.be; alles over de tentoonstelling vind je ook op https://www.warande.be.

Of zij het ondertussen weet, durven we nog niet zeggen. Maar Edith Wouters wist het in ieder geval ook niet en ze besloot zich te omringen met experten uit de meest uiteenlopende domeinen. En die wisten het misschien wel. Met de Turnhoutse vzw AR-TUR, die zich bezighoudt met architectuur en landschap in de Kempen, wilde ze immers proberen de Kempen in kaart te brengen. Letterlijk. Die kaarten moesten niet alleen geografisch van aard zijn, ook voor andere thema’s moest de eigenheid van de streek onderzocht worden en in een kaart verzameld. De onvruchtbare zandgrond blijkt een allesbepalende rol te hebben gespeeld, net als de afgelegen ligging aan de rand van het land. Zij bepalen alvast mee het Kempense DNA.

Navel Edith Wouters werd geboren in Hoogstraten en woonde tot haar achtste in Wortel. Officieel stond haar ouderlijke brievenbus daarna op grondgebied Merksplas, maar Wortel bleef al die tijd de navel van haar bestaan en dat van haar familie. Geen toeval als je weet dat haar vader Leo Wouters decennialang voorzitter van jeugdhuis ’t Slot in het centrum van Wortel was. Na haar middelbaar aan het Spijker werd Edith aan de universiteit van Leuven opgeleid

Edith Wouters: “Collectieve woonvormen zouden een prima alternatief kunnen zijn voor de toenemende appartementizering van onze woonkernen.” tot burgerlijk ingenieur-architect. “Omdat mij dat zo’n mooi beroep leek,” zegt ze daar nu over, “een heel omvattend beroep ook, je moet zowel kunnen omgaan met mensen als met technieken, je moet met zowel praktische als esthetische kanten rekening houden. Die interesse had ik al heel vroeg. Toen ik als kind met mijn moeder langsging bij de gezusters Horsten in Wortel, die een spaarkas hadden, was ik altijd ongelooflijk onder de indruk van hun huis. Ze woonden in een huis van de modernistische architect Van Steenbergen, een huis met een bol én een rond raam, en met meubels die ook door de architect waren geselecteerd, als was het hele huis één kunstwerk, één groot ontwerp. Wat het ook was. Ik herinner mij nog een prachtige glazen tafel…” Na haar stageperiode werkte ze onder meer een jaar als vakredacteur bouw bij uitgeverij Kluwer Editorial, en als coördinator van de jaarboeken van het Vlaams Architectuur Instituut (VAI). Ondertussen gaf ze ook gevolg aan de lokroep om zich als architect te vestigen, onder meer voor enkele grotere overheidsopdrachten. Haar roeping bleek evenwel bij AR-TUR te liggen, een centrum voor architectuur, stedelijk-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

3


OMSLAGVERHAAL de Turnhoutse architectuurschool uit de jaren ’60), evenals interessante projecten als onze Kempenlabs, waarbij we debatteren over allerlei onderwerpen. Momenteel gaat er heel veel energie en tijd naar de Kempenatlas.”

Zandgrond

Het oerbeeld van de Antwerpse Kempen zoals je dat nog onder meer aantreft in het Turnhouts vennengebied. ©Filip Dujardin heid en landschap in de Kempen. “Dat bestaat nu tien jaar. Het is een platform voor dialoog en samenwerking, met de Kempen als experimenteerplek. We zijn een erg kleine organisatie, met twee deeltijdse medewerkers, maar we hebben wel de ambitie om op termijn een stevige impact te hebben op de kwaliteit van de gebouwde omgeving in de Kempen. We vertrekken vanuit wat er in het verleden is gebeurd, kijken hoe het er vandaag uitziet, en proberen het debat op gang te brengen over de vraag hoe we in deze streek met de uitdagingen voor de toekomst omgaan.” In debatten over architectuur en landschap, gaat het bijna altijd om de situatie in steden. AR-TUR besteedt heel bewust aandacht aan wat er op het platteland gebeurt. “Kleinere, landelijke gemeenten betrekken bij ruimtelijke en architecturale ontwikkeling vraagt om een specifiek aanpak”, zegt ze. “Precies dat is dus wat ik samen met mijn collega Evelien Pieters probeer te bieden. Dat doen we op verschillende manieren, en met verschillende invalshoeken. Hoe ontstaat interessante architectuur? Hoe breng je opdrachtgevers en beleidsmakers ertoe om te investeren in kwaliteitsvolle en duurzame architectuur? Het zijn die onderliggende processen die mij echt boeien. Dat heeft onder meer geleid tot het samenstellen en uitgeven van diverse kleinere boekjes (Cahiers), kaarten en boeken (onder meer een standaardwerk over

“We proberen het debat op gang te brengen over hoe we in deze streek met de uitdagingen voor de toekomst omgaan.”

4

Die Kempenatlas is zonder twijfel het meest ambitieuze project waar Edith Wouters haar tanden al heeft ingezet. Hoe begint zoiets?, willen we weten. Op een druilerige dinsdagochtend thuis voor de spiegel? Of is het eerder iets dat langzaam groeit? Edith Wouters: “Het idee leeft in ieder geval al erg lang. Toen Turnhout in 2012 een jaar lang culturele hoofdstad van Vlaanderen was, werd alles samengebracht rond het thema Randland Hartland. Met ARTUR leverden we ook een bijdrage, en heel snel werd duidelijk dat er nog veel potentieel was om vanuit onze hoek naar de streek te kijken. We zijn gewoon om vanuit bestaande grenzen te kijken en te werken, vooral binnen gemeentes of provincies. Maar een welbepaalde regio, zoals de Kempen bijvoorbeeld, kan op een heel andere manier samenhang vertonen. We zijn er van overtuigd dat de Antwerpse Kempen zulke eigen karakteristieken heeft, een eigen DNA dat je niet op dezelfde manier daarbuiten aantreft. Daar zijn we naar op zoek gegaan. De regio hebben we bewust beperkt tot de Antwerpse Kempen – hoewel de zo typerende zandgronden zich natuurlijk niets van grenzen aantrekken en zich dus tot een heel eind in Limburg en in Nederland uitstrekken. De precieze grenzen zijn vaak onbepaald, zijn niet overal en altijd even duidelijk. Wij beperken ons nu tot wat pakweg binnen de provincie Antwerpen valt, de grotere steden als Antwerpen, Lier of Mechelen buiten beschouwing latend. In Limburg heeft het Limburggevoel elke vorm van een eventueel Kempense identiteit ondertussen ook weggevaagd.

Gemeenschappelijk in de Kempen, in de regio zoals wij hem hebben bepaald, zijn de zandgronden. De onvruchtbare bodem heeft een grote impact gehad op de ontwikkeling en de eigenheid van de streek. Dat heeft geleid naar een gezamenlijke eigenheid waarvan we de karakteristieken in kaart willen brengen. Heel kenmerkend waren de grote heidevlaktes, de ontginningen, de kolonies ook. Doordat je veel onvruchtbare grond had, waren de woonkernen hier eerder klein en gespreid, ook boerderijen lagen vaak gespreid met een vrij regelmatige tussenafstand omdat de boeren de tussenliggende gronden nodig hadden om voldoende opbrengst te halen. Zo zie je dus dat de bewoning en de bebouwing van de regio een duidelijke band hebben met de bodemgesteldheid.”

Toekomst AR-TUR kijkt verder dan die geschiedenis. Vanuit de historische evolutie stelt de organisatie zich de vraag wat die voorgeschiedenis ons kan leren en betekent voor de toekomstige uitbouw van de streek. Allerhande elementen worden daarbij in ogenschouw genomen. “De samenhang van een regio kan zich op verschillende vlakken situeren: geografisch dus, maar even goed op maatschappelijk, cultureel, sociologisch of economisch vlak. Het is dat geheel van factoren en de wijze waarop die samen hangen, die de Kempen hebben gemaakt tot wat ze nu is. Willen we deze streek verder ontwikkelen

“Hoe breng je opdrachtgevers en beleidsmakers ertoe om te investeren in duurzame architectuur?”

De thematische kaarten werden speciaal voor deze Kempatlas gemaakt door een gespecialiseerde Nederlandse firma. © Pieter de Ruijter

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


OMSLAGVERHAAL op een duurzame manier, dan doen we dat het best door de eigenheid ervan te onderkennen en de eigen karakteristieken te versterken. Uiteindelijk is dat de doelstelling van heel het opzet: de mensen sensibiliseren, de overheid en opdrachtgevers voor bouwprojecten doen nadenken over wat er nodig is om de streek verder duurzaam te ontwikkelen.” Een dosis idealisme is Edith – gelukkig – niet vreemd, zo blijkt uit het gesprek. Ze is ook overtuigd van de werklust van de Kempenaar die niet klein te krijgen was door de schrale bodem en de afgelegen ligging aan de rand van het land. “Integendeel zelfs, je ziet hier heel wat initiatieven die je elders niet aantreft. De kleine dorpskernen waren verspreid en omgeven door de gemene gronden, veelal heide die door iedereen kon ontgonnen worden. Er was noodgedwongen veel ruimte, maar daarbinnen zorgden de mensen wel voor elkaar. Ook de armen mochten gebruik maken van de gemene gronden, daar getuigen hier armentafels en H.-Geestboeken van. Elders was dat niet of veel minder het geval, daar zie je dat de armen er veel meer uitvielen. Dat zal wel te maken hebben met de ligging, ver van alles, moeilijk bereikbaar. Men was op elkaar aangewezen.” “Tot aan het einde van de achttiende eeuw wordt de streek hier op kaarten simpelweg als zandhoopjes afgebeeld. Onvruchtbare grond waar lange tijd niemand interesse voor had.

De eerste buurtspoorweg en het graven van het Albertkanaal waren erg belangrijk voor de ontsluiting van het gebied. De regio was voordien altijd onder de radar gebleven, zo lijkt het wel. Het maakte dat de noeste Kempenaar hier wel zijn ding moest doen om te overleven. Niet verwonderlijk misschien dat hier dan ook opmerkelijke welzijnsverbanden ontstonden, denk maar aan de kolonies, de gezinsverpleging in Geel of de rijksweldadigheidsschool in Mol.”

Utopia “Aan de ene kant beschouwde de overheid de Kempen als een soort van ‘wegstopregio’ waar ze landlopers, zwakzinnigen en gevangenen naartoe kon sturen, zodat het centrale bestuur er geen hinder meer van ondervond. Maar aan de andere kant had je hier veel ‘micro-utopia’s’. Er was plaats voor vernieuwingszin en experimenten met samenlevingsvormen. In de kolonie had je niet alleen boerderijen, ook een kapel en een school – er werd gezocht naar een samenleving in het klein. En zo zijn er nog voorbeelden hoor, denk maar aan het atoomdorp in Mol of de Parkwijk in Turnhout. Omdat er nog volop open ruimte was, kregen er meer dan elders vormen van collectief wonen een kans. Vandaar dat er in de Kempen ook heel wat begijnhoven en abdijen zijn. Dat is een rode draad die door heel wat eeuwen heen loopt, tot ergens in de jaren zestig of zeventig van de vorige eeuw.”

Precies zulke woonvormen doen de architecte, die zelf in een voormalige personeelswoning van Merksplas-Kolonie woont, dromen van meer… “Ja, ik ben ervan overtuigd dat wij daar vandaag heel wat van kunnen opsteken wanneer we nadenken over de samenleving van morgen. Die collectieve woonvormen zouden een prima alternatief kunnen zijn voor de toenemende appartementizering van onze woonkernen. We moeten ons echt wel bezinnen over hoe wij verder willen omgaan met de open ruimte die ons gelukkig nog rest – naast West-Vlaanderen zijn we de enige regio waar er nog ruimte is en blijft… Er is hier nog groen en open ruimte, laat ons daar zuinig en duurzaam mee omspringen. Zo zijn er wel meer lessen te trekken. Wanneer je ziet hoe droogtegevoelig zandgrond kan zijn, laat ons dan regionaal nadenken over hoe wij op termijn ons water kunnen bewaren en hergebruiken. Of hoe we de mooie maar erg versnipperde natuurgebieden in stand kunnen houden.” Hoe ver dit ook van architectuur lijkt te staan, voor Edith horen al deze factoren er zonder meer bij. Goede architectuur kijkt immers verder dan een gevel of huis. Goede architectuur houdt rekening met zoveel mogelijk aspecten van de bebouwde omgeving. “Nog zo’n voorbeeld. Je ziet op de kaarten hoe de alsmaar groeiende dorpskernen steeds meer zijn gaan verschuiven naar de omringende gronden. Terwijl net daar de plaggenbodems lagen, die pas met eeuwenlange noeste arbeid vruchtbaar kon-

Het begijnhof door de lens van landschapsfotograaf Dujardin. ©Filip Dujardin

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

5


OMSLAGVERHAAL

Maurits ontzet de muitende Spaanse soldaten in het kasteel van Hoogstraten in 1603. ©Rijksmuseum Amsterdam

“Wij bouwen nu op de vruchtbaarste plaatsen.” den worden gemaakt. Door onze voortdurende woonuitbreiding gooien wij dat nu zomaar weg! Wij bouwen op de vruchtbaarste plaatsen. Ik hoop dat de atlas als het ware de onderlegger kan worden voor de toekomstige architectuur, die het uitzicht van de Kempen van morgen bepaalt. Of is dat een naïeve verwachting?”

Plaatsen De Kempenatlas wordt een boek op groot formaat van ongeveer 200 pagina’s. Het bestaat uit drie delen. “In de eerste plaats zijn er natuurlijk de kaarten. Anders dan in Nederland hebben wij in Vlaanderen niet de traditie om gebieden in kaart te brengen. Ik geloof dat er in West-Vlaanderen wel eens een culturele vzw de idee had om een atlas te maken, maar ons project verschilt daar toch wel van. Wij willen echt de samenhang van de Antwerpse Kempen onderzoeken en vanuit die insteek heel het

6

gebied in kaart brengen. Daarvoor bakenden we twaalf thema’s af. Dat zijn bodem, water, natuur, energie, mobiliteit, landbouw, wonen, militair, industrie, welzijn, cultuur en grenzen. Voor elk thema vind je in het boek speciaal door het Nederlandse bureau MUST Stedebouw gemaakte kaarten, ze zijn echt wel de focus van het boek. De teksten over elk van deze thema’s zijn geschreven door een ruime groep van experten, we hebben geprobeerd om telkens een academicus met een lokale expert te laten samenwerken. Hoofredacteur is Maarten Van Acker van de Universiteit Antwerpen, in het team van schrijvers vind je medewerkers van de verschillende universiteiten, maar dus ook lokale deskundigen. In het tweede deel van de atlas gaat het over specifieke plaatsen. Schrijfster Leen Huet maakt cases, verhalen over twintig bijzondere plekken

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

in de regio. Denk aan het Atoomdorp in Mol, Bobbejaanland, de grenzen van Baarle Hertog of het Albertkanaal. Voor de Hoogstraatse regio komen het begijnhof, de glastuinbouw, het Gelmelslot en de kolonie van Wortel aan bod. Bij deze teksten vind je ook historische foto’s en archiefmateriaal. Dat is beslist heel toegankelijk voor een breed publiek. En dan is er een derde deel dat we ‘beelden’ noemen, met erg mooie en sterke foto’s van de architectuurfotograaf Filip Dujardin. Dat maakt zo’n boek echt helemaal compleet, denk ik. Het is ook dit geheel dat het tot een boek maakt dat toegankelijk is voor een breed publiek. Reden waarom we dit aanbieden aan een meer dan democratische prijs, in voorverkoop is dat 35 euro – nadien 40 euro. We deden trouwens ook een beroep op een ruimer publiek voor de financiering van het project. In mei en

“Er is hier nog groen en open ruimte, laat ons daar zuinig mee omspringen.”


OMSLAGVERHAAL juni organiseerden we een crowdfundingactie om het ontbrekende deel van het budget bijeen te brengen. Met goed gevolg, mogen we zeggen, het was bemoedigend om vast te stellen dat heel wat mensen het opzet een goed hart toedragen, en dat we meer binnenhaalden dan aanvankelijk de bedoeling was.”

Tentoonstelling Het project is ruimer opgezet dan enkel een boek. Vanaf half september loopt in de Turnhoutse Warande drie maanden lang een ambitieuze tentoonstelling over de Kempenatlas. “In de tentoonstelling kun je de speciaal gemaakte kaarten bekijken op groot formaat. In een ‘kaartenmakersatelier’ heb je de kans om interactief je visie met ons te delen. Verder is er een prentenkabinet waarin we bijzondere en mooie historische kaarten bijeen brengen.

“Ik hoop dat de atlas als het ware de onderlegger kan worden voor het uitzicht van de Kempen van morgen.”

Fotograaf Filip Dujardin presenteert werk over elk van de twintig bijzondere plekken. Daarnaast is er heel divers werk van kunstenaars. Karl Philips maakt verrassende beelden bij snelwegen; Chloé Dierckx gebruikt bodemsta-

len om de geschiedenis van de lokaties te achterhalen, Sofie Van der Linden maakt knappe lijntekeningen. Zo ontdek je verborgen zaken zoals vergeten handelsroutes, persoonlijke geschiedenissen en mentale ruimtes.” (mdl/th)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

7


WORTEL ANNO 2040

LEZERS SCHRIJVEN

Wortel, mijn dorp, anno 2040 Wortel, juni 2017 In het centrum van Wortel verdwijnt een iconisch huis, nl. ‘huis Brosens’ (Dorp 16). De werken vorderen snel, binnen enkele maanden verrijst hier een blokje met 6 appartementen, achteraan komt een rijtje garageboxen. Je kent dat wel. Wortel treurt. ‘Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan ,’ zong Wim Sonneveld in 1970. Want ondanks de lelijke blokken aan de inkom van het dorp heeft Wortel een dorpskern die charmeert door haar prettige mengeling van arbeidershuisjes, notabelenvilla’s, enkele hoeves, middenstand. Het meeste in laagbouw, heel vaak ook losbouw. Het mooiste is natuurlijk de kerkomgeving met het fantastische uitzicht op de Markvallei.

Ondertussen in Brussel. De Vlaamse regering keurde eind 2015 het witboek Ruimte Vlaanderen goed. Een korte samenvatting hiervan: Momenteel zijn we in Vlaanderen Europese koploper in het inpalmen van onze ruimte (met huizen, fabrieken, straten, sportvelden, …). En daar komt elke dag (elke dag!) nog 6 hectare bij. Binnen 30 jaar zijn we ook nog met 1 miljoen Vlamingen meer. Dus kijk even op de kaart wat er aan het gebeuren is.

Kaart Vlaanderen Vlaanderen is 1 rasterstad. Maar noem het ook gerust een splinterbom. En dus overal moeten er goede wegen liggen, de bus moet langskomen, riolering moet er zijn, de postbode komt elke dag. En zelf moeten we gaan werken natuurlijk, en boodschappen doen. Liefst met de auto, kilometervreters als we zijn. Heel duur allemaal (we hebben hoge belastingen, tja), heel tijdrovend ook, en niet gezond. Dat moet dus anders, zegt de regering. Tegen 2040 mag er nog 0 (nul) hectare nieuwe ruimte ingenomen worden. En we moeten meer ruimte terug aan natuur en landbouw geven. Het begin van een heel spannende periode, wees maar zeker. Want sinds het ontstaan van België hebben we er een zootje van gemaakt, van onze ruimtelijke ordening. En daar moet nu fundamenteel verandering in gebracht worden. ‘Holapola’, zeggen we in koor, ‘met alle Chinezen maar niet …’. Daar zit dus stress op: mijn grond, mijn geschiedenis, mijn kapitaal, mijn eigen goesting, mijn baksteen in mijn maag. Ook ondergetekende woont in een losstaand huis in een lint langs de uitloop van Wortel. Heel mooi, ik ben er verliefd op en wil hier nooit meer weg. Moet ik me nu schuldig voelen? Helemaal niet. We kregen de mogelijkheden, we kozen dus wat ons best paste. Heerlijk. Maar de tijden zijn veranderd, denk maar aan de klimaatopwarming of onze behoeftes aan meer ontspanning na een hectische werkdag. En dus veranderen de inzichten ook. Daarom is het de plicht van de overheid én van ons als gebruiker van dit land – in het belang van onze kleinkinderen – onze gewoontes van de vorige generaties aan te passen. We kunnen dat, geen probleem, flexibel als we zijn. Kijk maar naar hoe we met de digitale revolutie omgaan, ook jij loopt nu rond met een ingewikkelde smartphone. Laat je dus niets wijsmaken over die ‘Vlaamse eigenzinnige bouwcultuur’ en die baksteen in je maag. Dat is nog

8

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WORTEL ANNO 2040

maar 3 generaties in zwang, dus al wie verandering wil tegenhouden, heeft het niet goed genoeg voor met onze toekomst. Compacter wonen, daar komt het dus op neer. Geen betonstop dus zoals foutief in de media gezet. Integendeel, misschien zelfs meer beton, maar dan wel omhoog (of in de grond)! Handig, want alles dichterbij, zeker als je ouder wordt. Maar ook goedkoper in bouw en gebruik. Veiliger voor je kinderen want minder oversteekplaatsen. En meer speelruimte vlakbij. Meer bewoners dichtbij is ook beter voor onze beenhouwer en bakker, want je zal nog sneller om de hoek even binnen springen. Minder kilometers met de auto, beter voor je geldbeugel en het milieu. Bouwtechnieken zijn ondertussen zo innovatief dat hinderlijke zaken als burenoverlast of slechte lichtinval allemaal opgelost worden. Enzovoort enzovoort. Laat ons dus ja zeggen tegen het vervangen van 1 woning door 6 woningen. Want ze liggen in het centrum van ons dorp. En dus komen er meer mensen wonen dan ervoor. Dat is de verandering die nodig is. Maar laat ons er vooral eerst een plan van maken en iets opbouwen waar we met z’n allen voor lang plezier aan kunnen beleven. Stop met ad hoc en afhankelijk van de windrichting te verkavelen en te verbouwen. Dit is een appél aan het bestuur, maar evengoed aan eigenaars, projectontwikkelaars, architecten en iedereen die goesting heeft om te bouwen: zet de grote denkpistes van Vlaanderen om in realiteit. Het bestuur heeft heel wat instrumenten zoals een verordening, een RUP (Ruimtelijke Uitvoeringsplan) of verkavelingsvoorwaarden. Gebruik ze a.u.b. intens.

Wortel, anno 2040 Er wonen 30% meer mensen dan nu, 500 extra Wortelnaren dus (veel jongeren die hier geboren zijn en eindelijk betaalbare woningen kunnen kopen maar ook, evident, veel nieuwkomers met heel diverse achtergronden). Hiervoor werden 200 nieuwe woningen

gebouwd (want een gemiddeld gezin bestaat uit 2,5 personen). Zij wonen allemaal in een straal van 400 meter rond de Boomkes, want verder mag niet meer gebouwd worden. Enkele mooie huizentorentjes van 6 tot 8 verdiepingen verrijzen boven de horizon. Op de grond van boer Vermeiren aan de Boomkes staan 2 zo’n torentjes, met open ruimte, een parkje en een doorsteek naar de school. Tien achtertuinen in Kerkpad, Sint Jansstraat en Pastorijstraat werden samengevoegd tot een binnengebied waar het zalig wonen en ravotten is. De kerk is the place to be en dus opengesteld voor iedereen die iets wil organiseren. Elektrische auto’s zoemen door heraangelegde straten, een ring is niet meer nodig. Natuur wordt toegankelijker en tot in het centrum getrokken door een wandelbrug vanaf het kerkhof tot in de Markvallei en de kolonie die als een groene vinger doorsteekt tot aan de Grote Plaats. In die groene vinger heeft het Polderboerke zich omgetoverd tot een biologisch bedrijf waar ook de Wortelnaren kunnen komen telen of rechtstreeks producten kopen. Een 10tal huizen aan de buitenranden werd afgebroken ten voordele van meer open ruimte, de eigenaars kregen een correcte compensatie. Rondom de Boomkes zijn er een 4-tal goeddraaiende winkels zoals een bakker, een fietsenmaker en een kruidenier (en een café). De Boomkes is heraangelegd, maar nu heel mooi met water, mooie zitbanken en een petanquepleintje. De Guld is ondertussen wereldberoemd in de regio voor haar keuken én mooiste terras. Er is een wandelpad langs de Mark vanaf de Klinketbrug tot Keirschot. En verder is het leven er zoals het altijd geweest is, met karnaval en kermis, quiz in de parochiezaal, KVNA die maar geen kampioen speelt en de tuinman die weer sakkert dat er niets groeit op zijn te droge Kempengrond. Zalig, ik kijk er naar uit. Dirk Vanhaute

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

9


VANUIT HET STADHUIS OCMW kiest voor afbraak oud rusthuis

Van Roey mag nieuw ’t Gastenhuys bouwen

Het oud rusthuis van Hoogstraten wordt volledig afgebroken. Ten minste, zo besliste de OCMWraad op maandag 24 juli 2017. De firma Van Roey zal zorgen voor een nieuwbouw maar dient eerst nog een bouwvergunning te bekomen. Of ze ook het fiat zal krijgen van Erfgoed valt nog af te wachten, vermits het gebouw staat ingeschreven als beeldbepalend voor Hoogstraten en de gemeente een zorgplicht voor onroerend erfgoed heeft . En voor zover geweten zijn er geen officiële gesprekken hierover gevoerd met Erfgoed. De discussie over wat er met het oude rusthuis moet gebeuren is al jaren aan de gang. Midden jaren 90 van vorige eeuw werden er al ideeën geopperd om het verouderde en onaangepaste bejaardenhuis van Hoogstraten te vernieuwen. Ook toen al waren er voorstanders van afbraak en nieuwbouw maar ook voorstanders van renovatie van het gebouw. Het duurde tot 2000 eer het toenmalige OCMW-bestuur de beslissing nam om een nieuw Woon- en Zorgcentrum op te richten. In 2003 werd een bouwaanvraag ingediend voor volledige nieuwbouw waarbij zowel het oud ‘gasthuis’ als het moederhuis zouden worden afgebroken. Deze bouwaanvraag werd evenwel geweigerd door Stedenbouw omdat het oude rusthuis, hoewel niet geklasseerd als monument, wel erkend wordt als beeldbepalend voor de stad Hoogstraten. Het moederhuis mocht wel afgebroken worden.

Nieuw concept Na het verbod van Stedenbouw kwam er een

10

nieuw plan op tafel: een gedeeltelijke nieuwbouw gecombineerd met de renovatie van één vleugel van het oude rusthuis. In deze vleugel zou naast een Lokaal Dienstencentrum met restaurant- cafetaria ook de administratie en het onthaal van het Woon-en Zorgcentrum gehuisvest worden. De goedkeuring van subsidies liet evenwel lang op zich wachten en daarom werden de plannen een hele tijd opgeborgen. Pas in het voorjaar van 2007 werd de subsidiering van 117 rusthuiswoongelegenheden en 3 bedden kortverblijf goedgekeurd. De bestaande plannen werden behouden en er werd een ondergrondse parking mee opgenomen. Begin december 2007 diende men de bouwaanvraag met een lokaal dienstencentrum in. De prijs bleek intussen al 40 % duurder te zijn en daarom werd er ijverig gezocht naar besparingen. Maar ook de dienst Stedenbouw zag een probleem in de combinatie renovatie vleugel oud rusthuis en nieuwbouw, vooral omwille van architectonische redenen. De verschillende niveaus van het oude rusthuis zouden moeten behouden

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

blijven en dit leek niet erg verzoenbaar met de nieuwbouw.

Opnieuw In samenspraak met Stedenbouw werd er daarom besloten om het geheel te hertekenen met een strikte scheiding tussen oud rusthuis en heel het nieuwe Woon-en Zorgcentrum met een Lokaal Dienstencentrum. Alles zou in een nieuwbouw komen. En zo geschiedde ook. Er kwam een gloednieuw plan voor het WZC met de gekende vier torens. In een gesprek met De Hoogstraatse Maand in nov 2008 vertelde toenmalig OCMW-voorzitter Jef Van Looy hoe er steeds overleg geweest was met Stedenbouw en de Cel Onroerend Erfgoed. “Men is ook akkoord met de manier waarop we omgaan met de historisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen. De schuur mag gesloopt worden, het oude rusthuis komt in volle glorie vrij te staan en de kapel blijft behouden,” aldus een fiere OCMW-voorzitter. Vandaag, 9 jaar later, is de bewuste kapel


VANUIT HET STADHUIS gerestaureerd maar zou het oude rusthuis moeten verdwijnen.

Multifunctioneel Hoewel de stemmen voor afbraak al langer en steeds luider klonken, liet het huidige OCMW-bestuur de mogelijkheid van renovatie of een combinatie van nieuwbouw met renovatie nog open bij de kandidatuurstelling. Er werd een wedstrijd uitgeschreven waarbij bedrijven een ontwerp konden indienen voor een multifunctioneel complex waarin naast 35 assistentiewoningen plaats zou zijn voor een aantal zorgaanbieders. Een jury van 10 leden moest beslissen over het beste ontwerp. Begin oktober 2016 werden drie kandidaten geselecteerd, die drie maanden de tijd kregen om een offerte te maken met een architecturaal ontwerp en een financieel plan. Op 23 februari 2017werden de offertes geopend. De jury beoordeelde de drie voorstellen niet enkel op prijs, maar ook op het technisch en architecturaal concept, gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid en functionaliteit van het ontwerp. Na de eerste offerteronde bleek dat er een groot puntenverschil was tussen Van Roey en de tweede en derde inschrijver. De jury besliste dan ook om enkel Van Roey mee te nemen naar de finale onderhandelingsronde. De OCMW-raad zou dan eerst op 10 juli beslissen of ze zou instemmen met het finale voorstel van Van Roey. Omwille van protest van de oppositie wegens laattijdig doorsturen van informatie werd de beslissing uitgesteld tot 24 juli. Met 10 vóór (CD&V 4, N-VA 2, Hoogstraten Leeft 4) tegen één (Anders) werd dit voorstel dan toch goedgekeurd. De oppositiepartij Anders bij

“Men hoopt einde 2017 te kunnen starten met de werken zodat de oplevering in juni 2019 zou kunnen gebeuren” monde van Jef Roos had echter heel wat kritiek en bemerkingen.

Drie kandidaten De drie geselecteerde kandidaten (Van Roey, Vanhout, Willemen) kwamen ieder met een verschillend ontwerp. Waar Bouwbedrijf Van Roey uitging van een totale nieuwbouw met afbraak van het oude rusthuis, opteerde Willemen voor een ( gedeeltelijk) behoud ervan. Deze firma ging uit van de twee bestaande vleugels in combinatie met een centrale nieuwbouw. Uit de persmededeling van het OCMW vernemen we dat “de offertes door de jury werden getoetst zowel aan het programma van eisen als aan de wettelijke normen (van o.a. toegankelijkheid, brandveiligheid, energieprestatie,…). Daaruit is gebleken dat de gevraagde hoge eisen onmogelijk konden ingepast worden in het bestaande gebouw. Het winnende project heeft dan ook gekozen voor afbraak ervan en een nieuwbouw. Dat kan, want het oude gebouw is weliswaar beeldbepalend voor Hoogstraten, maar is géén beschermd monument.” De firma Van Roey werd dus uitgenodigd voor een Best And Final Offer (BAFO). Hierin werden nog een aantal prijzen bijgesteld.

Puntensysteem De oppositie heeft echter heel wat kritiek op de toewijzing aan Bouwbedrijf Van Roey. Deze firma haalt een grote slag thuis door een gunstige prijsbieding en dat doet bij Jef Roos van Anders de wenkbrauwen fronsen. Van Roey haalt qua prijsbieding 40 op 40 daar waar Vanhout 27,83 punten haalt en Willemen 27,20. “Het komt ons ongeloofwaardig over dat één firma 20 tot 25 % goedkoper in de bouwkosten kan zijn dan de concurrentie. Zelfs voor de jaarlijkse onderhoudskosten ligt Van Roey 40 tot 65 % lager dan haar concurrenten. Van Roey levert voor het jaarlijks onderhoud een prijskaartje af van 83.145 euro (excl. BTW) terwijl Vanhout 190.000 euro voorziet en Willemen 140.410 euro. Nadien werd in het BAFO de kostprijs bij Van Roey nog wel opgetrokken tot 88.384 euro. “We zien evenwel nergens prijsgaranties”, aldus OCMW-raadslid Jef Roos. In totaal scoorde Van Roey 66,66 % tegenover Vanhout 60,31% en Willemen 55,53 %. Vooral door de lage prijs (zowel voor de bouwkosten, de ontwerpkosten als de onderhoudskosten) scoort Van Roey erg goed en is het voor de concurrentie moeilijk hen nog bij te halen. Voor het technisch concept en duurzaamheid haalt de firma uit Rijkevorsel daarentegen slechts 6,67 op 20, op functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid 7,5 op 15 en op hun architecturaal ontwerp 8,33 op 15. In het totaal behalen zij 21,66 op 60. Dit is een dikke buis, vindt de oppositie, hoewel de scores van de twee andere firma’s ook niet om over naar huis te schrijven zijn: Willemen 28,33 op 60 en Vanhout 32,49 op 60. Het prijs-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

11


STADHUIS

VANUIT HET STADHUIS kaartje blijkt evenwel de doorslag gegeven te hebben.

Waar is de zorgplicht? Wat de oppositie in dit dossier vooral stoort, is het feit dat er nergens iets te vinden is over het standpunt van de Erfgoedcel en van Stedenbouw of de afbraak van het rusthuis wel kan. Het gebouw staat immers ingeschreven in de Vastgestelde Inventaris bouwkundig Erfgoed waardoor de overheid, in dit geval het OCMW-bestuur een zorg- en motivatieplicht heeft. Dit betekent dat men verplicht is een verantwoording te geven van elke ingreep op de erfgoedwaarden. Dat er in het dossier nergens een standpunt inzake te bespeuren valt, doet

“We zullen nog veel geld nodig hebben om alle bestaande monumenten in Hoogstraten in stand te houden” dan ook vele vragen rijzen. Het is voor insiders onbegrijpelijk dat bij de selectiecriteria nergens punten worden gegeven voor de manier waarop men rekening houdt met de erfgoedwaarden of de integratie ervan in een eventueel sterk aangepast geheel.

“Op het gelijkvloers is plaats voor sociale functies zoals Kind & Gezin, de Opvoedingswinkel, het Jongeren Advies Centrum, een nierdialyse, een Thuiszorgwinkel enz.”

12

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Even onbegrijpelijk, mogelijk nog erger, is de vaststelling dat er in de beoordelingscommissie geen afgevaardigde van het Agentschap Onroerend Erfgoed was opgenomen. Een advies van Onroerend Erfgoed moet normaal bijgevoegd worden aan het dossier. “De kandidaten zullen zelf op voorhand gesprekken voeren met de stedenbouwkundige diensten en de dienst erfgoed om de vergunbaarheid van hun project af te toetsen,” lezen we in de richtlijnen. Dit is evenwel niet gebeurd en door de toewijzing aan één firma, in casu Van Roey, krijgt deze nu de hete aardappel toegeschoven. Zij moet een bouwvergunning aanvragen en zal dus ook bij Stedenbouw en Erfgoed moeten passeren. Tijdens de beslissende vergadering van de OCMW-raad op 24 juli was een onderhuidse


STADHUIS

VANUIT HET STADHUIS onzekerheid hierover wel voelbaar. Een mogelijk njet van Erfgoed zou heel het proces wel eens kunnen teniet doen. Voorzitter Jos Matthé ontkent evenwel dat er geen gesprekken met Erfgoed zouden geweest zijn, maar hierover bestaat geen verslag.

Extra kamer ’t Gastenhuys , zo heet het nieuwe gebouw, krijgt een multifunctioneel gelijkvloers. Hierin zal het onthaalbureau van Kind & Gezin een onderkomen vinden, naast de Opvoedingswinkel, Peuterspeelpunt, Centrum Geestelijke Gezondheid (CGG), Jongeren Advies Centrum (JAC), nierdialysecentrum (AZ Turnhout) en de Thuiszorgwinkel (Zorg & Farma). In de kelder is er parkeergelegenheid voor 44 wagens. Op de bovenverdieping worden 35 assistentiewoningen gebouwd, elk met een buitenterras. Een aantal kamers zullen over een kleine tweede slaapkamer beschikken, om iemand te kunnen laten logeren. Voor raadslid Jef Roos zal dit de kostprijs voor huur of aankoop alleen maar doen stijgen en kunnen er hierdoor 5 tot 7 assistentiewoningen minder gerealiseerd worden die ten goede

zouden komen aan de iets minderbegoede burger. Ook OCMW-raadslid Arnold Van Aperen, tevens jurylid van de beoordelingscommissie, vindt deze bijkomende kamer een overbodige luxe. Als alles verder verloopt volgens de wensen van het bestuur kan de voorkeurbieder, in dit geval de bouwfirma Van Roey, een bouwaanvraag indienen. Men hoopt einde 2017 te kunnen starten met de werken zodat de oplevering in juni 2019 zou kunnen gebeuren.

Stemming Bij de stemming blijkt een overweldigende meerderheid binnen de OCMW-raad (10 van de 11 leden) voor het ontwerp van Van Roey. Het prijskaartje en wellicht ook de positieve samenwerking van de stad Hoogstraten met deze firma in het verleden zal de doorslag gegeven hebben. Van Roey heeft immers buiten de eerste bejaardenwoningen ook het WZC en het zwembad gebouwd. Enkel de vertegenwoordiger van de oppositiepartij Anders stemt tegen. Zijn redenen zijn het gebrek aan voorafgaand contact met de Cel Onroerend Erfgoed, het overaanbod aan tweeslaapkamerflats en het ‘geknoei met beoordelingscijfers’ die in het dossier wel

eens durven wijzigen. De bedenking waarom er met de drie voorstellen niet hetzelfde parcours wordt afgelegd en de haalbaarheid voor een vergunning wordt onderzocht, noemt voorzitter Jos Matthé niet realistisch. “Na het aanduiden van een voorkeurbieder kunnen wij niet meer met de andere kandidaten overleggen. Wat betreft het renoveren van het bestaande gebouw werd ons vermoeden alleen maar bevestigd. Doordat gans het gebouw moet gestript worden zouden wij op een veel duurdere kost komen. Wij moeten zorgzaam omgaan met het geld van de gemeenschap. We zullen nog veel geld nodig hebben om alle bestaande monumenten in Hoogstraten in stand te houden. Wat betreft de prijs: eens het contract getekend wordt, zal de prijs niet meer herzien worden. Van Roey is een stuk goedkoper dan de andere kandidaten. Daar hebben wij een garantie op, ook op de prijs van het onderhoud. Maar wij hebben vooraf zeker niet gekozen voor afbraak”, verzekert ons Jos Matthé. Wij volgen met interesse het verder verloop in dit dossier. Alles zal in eerste instantie ervan afhangen of Erfgoed en Stedenbouw al dan niet groen licht zullen geven. (jh)

“Op de eerste en tweede verdieping komen in totaal 35 assistentiewoningen, elk met buitenterras en enkele met een kleine tweede slaapkamer”

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

13


Praten over koetjes en kalfjes, Angèle kan het ook in het Portugees En jij?

BIERKENNIS imen

HUISHOUDHULP

ZORGKUNDIGE

c Spe

JEUGD- EN

KOKEN

GEHANDICAPTEN-

BEGELEIDER

En jij? nooit te laat voor een taal dankzij

IN DE

SALES (BUITEN(POLYVALENT Kleren maken de vrouw en SCHOOLSE) Joy maakt ze zélf VERKOPER)

www.lbconderwijs.be dag- en avondcursussen

KRAAMZORG

leerrijk | boeiend | creatief

En jij? KINDEROPVANG

LOGISTIEK ASSISTENT IN DE GEZONDHEIDSZORG

OPLEIDINGEN ONTHAALOUDERS

@

I

creatief met mode aan de slag dankzij

turnhout@lbconderwijs.be www.lbconderwijs.be

Like us

dag- en avondcursussen

leerrijk | boeiend | creatief

www.lbconderwijs.be

f

W 014 47 13 18

Leen vindt zichzelf voortdurend uit

ZORG

WIJNKENNIS

2017 2018

ICT-CURSUSSEN (OP PC, TABLET EN SMARTPHONE)

NAAIEN

ENGELS FRANS SPAANS ITALIAANS

jezelf blijven ontdekken dankzij

AANVULLENDE ALGEMENE VORMING

www.lbconderwijs.be dag- en avondcursussen

leerrijk | boeiend | creatief

opleidingen en cursussen overdag en ‘s avonds in Turnhout en Hoogstraten

Dirk Mariën Plastics Leemstraat 38a 2320 Hoogstraten 0479 217 376 dirkmarien-dmp@hotmail.com www.dmplastics.be

RIOLERINGSMATERIALEN IN PVC-PP-HDPE Specialiteit: toezichtputten op maat

14

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

ROOKAFVOERKANALEN

VENTILATIE


ROCK’N

Jonge kemphanen in het muzikale hoenderhok

Rockin’ round Sint-Katharina Rockers in Hoogstraten.. Wie zijn ze, wat doen ze en euh… met wie doen ze het? En waarom doen ze het eigenlijk nog in deze spotifytijden waarin dj’s de plak lijken te zwaaien? En zonder curieus te willen zijn, wat schuift dat nog, al dat gerocketok? Of doen ze het gewoon voor de grieten en de Noordkempische roem? Dat er nog steeds duchtig gemusiceerd wordt in onze kontreien staat buiten kijf, want omdat ik slechts luttele pagina’s krijg om mijn muzikale ei uit te broeden, moet er al danig geselecteerd worden in bands. Dat Desperated Company in de “ouw bezetting” nog steeds swingt als een strakke tiet is een feit, maar we hebben er voor gekozen om jonge bands een platform te geven in dit blad, en aangezien ikzelf een jolige dertiger ben, ben ik zo vrij geweest om jong definiëren als ‘onder-de-40’.

Pagan Baby

Dat de jeugdigheid zich meer in de kop manifesteert dan in de leeftijd weet ik ook, maar we moeten dezer dagen toch ergens grenzen trekken, nietwaar beste lezers? En ook al zit ik geregeld aan de familiedis met twintigers die lallen en lullen alsof ze net hun gouden bruiloft vierden, we gaan ervan uit dat deze oudjesin-een-jong-lichaam zich in hun vrije tijd niet bezighouden met gitaarriffs en effectenbakskes. Een volgende keer leggen we de Hoogstraatse Equal Idiots aan ons vrageninfuus. Nu alvast op naar de andere jeugdige kempenhanen om enig geknuppel in het muzikale hoenderhok teweeg te brengen. Welke vragen wij hen voor de voeten gooiden? 1 –Welke muziek brengen jullie ? Hou zou je je genre omschrijven? 2 –Muzikale hoogtepunt tot dusver? 3 –Wat maakt jullie band uniek? 4 –DHM-waardige anekdote? 5 –Wat schuift dat? 6 –Contactgegevens? 7 –Met wie doe je het ? 8 –Toffe future gigs? 9 –Wat wil je nog kwijt in DHM ?

1 – GENRE - Wij zijn een eigenzinnige coverband die graag stevig van jetje geeft. We brengen het betere rockwerk uit de jaren 60 en 70. Denk aan CCR, Tina Turner, Janis Joplin, The Kinks, … 2 – HOOGTEPUNT - We mochten met Pagan Baby afsluiten op Wortel Kermis enkele jaren geleden en aangezien wij zelf grote WK-liefhebbers zijn, wilden we voor dit optreden wel eens iets extra doen. Dadelijk meer hierover bij de vraag over de anekdote. De omstandigheden zaten vollenbak mee die avond; een uitgelaten publiek, goei weer en niemand zwanger van den band. (Lees: iedereen bleef hangen en de bekskes hingen onafgebroken in’t schuim.) 3 – UNIEK - Goh, misschien de backingzangeressen die eigenlijk al lang geen backingzangeressen meer zijn. Bert is gestart als leadzanger/gitarist, maar de dames hebben hun territorium al gevoelig uitgebreid. 4 – ANEKDOTE - Daarvoor ga ik weer even terug naar Wortel Kermis. We zijn altijd met een hele bende op stap als we gaan optreden want ook de lieven gaan vaak mee om te supporteren. De dames (onze backingzangeressen en de lieven) hadden het plan opgevat om een aartsmoeilijke choreo in elkaar te boksen op Nutbush City Limits van Ike & Tina Turner. Onze gage werd voor dat optreden ook nog eens opgesoupeerd aan franjejurkjes à la Tina Turner, maar het moet gezegd, het was een bom! Het andere deel van onze gage werd toen besteed aan het maken van een promofilmpje voor onze band. Hierop kan je het choreo-moment nog eens opnieuw bestuderen. De dames hadden aan veel gedacht, maar aangepast schoeisel hadden ze over het hoofd gezien. Let dus op de vuilwitte sportsloefkes onder de veel-te-dure-jurkjes. 5 – SCHUIF - Nen berg frut en een slootje bier, dat stemt ons reeds tevree. Maar natuurlijk zijn er ook nog andere kosten (materiaal-franjejurkjes-…) die gedekt moeten worden met deze gage. En dat lukt! 6 – CONTACT - bert_dufraing@hotmail.com of 0473.60.64.80 www.paganbaby.be 7 – WIE -Bert Dufraing (gitaar/zang) – Sander Michielsen (drum) – Steve Herrijgers (bas)Dennis Van Der Auwera (gitaar)- Bea Mertens (zang ) – Ine Aerts (zang) 8 – FUTURA - Za 9/09: Meerle Kermis Buurman en Buurman Zo 1/10: Meer Kermis ’t Fortuin 9 – KWIJT- Toch een moraliserende boodschap voor ‘de jeugd van tegenwoordig’: steek je centen niet in belwaarde, maar in gitaarsnaren! Zal veel meer opbrengen, op termijn. (IA)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

15


ROCK’N

Vuil Talloor 1 – GENRE - Wij brengen al 2,5 jaar vetzakkenrock. Vlaamse vettige klap op een bedje van rockmuziek, zoals we vaak zeggen. Onder het motto ‘veul klank, veul drank’ proberen we lachbare nummers te brengen. 2 – HOOGTEPUNT - Tot op heden kaapten we 3x een publieksprijs op een muziekwedstrijd weg, maar die van Kamp Noord (Rockconcours van de Noorderkempen) was de mooiste. We waren op dat moment nog niet lang bezig, groentjes eigenlijk. Toch stonden we na verschillende voorrondes in de finale mooi te pronken tussen bands die muzikaal en qua ervaring op dat moment veel verder stonden dan ons. Hoewel we het totaal niet verwachten stemde een grote meerderheid van het publiek toch op ons. Heerlijk! 3 – UNIEK - Al onze teksten zijn in het Nederlands en met een vettige bijklank. Heel veel bands brengen Engelstalige nummers, waardoor we daar vaak al verschillen van de anderen. Het feit dat mensen verstaan wat je zingt, maakt het vaak gemakkelijk om volgen. Hoe meer bier het publiek drinkt, hoe beter onze muziek tot zijn recht komt. 4 – ANEKDOTE - Vuil Talloor is ontstaan door het eindwerk van onze drummer. Hij studeerde filmschool en koos om een eindwerk rond muziek te maken. Om dit in beeld te brengen zocht hij willekeurig wat mensen bij elkaar om een groepje te vormen in zijn film.

Krikke & Frakke 1 – GENRE - Alle nummers die we spelen worden gebracht op akoestische gitaar, maar de covers die we spelen beperken zich niet tot één genre. Van Raymond van het Groenewoud tot Bruno Mars, van Rihanna tot Billy Bragg. Verder brengen we nog een gamma eigen geschreven nummers waarin we de draak steken met een heleboel mensen inclusief Krikke & Frakke zelf. 2 – HOOGTEPUNT - Voor ons zijn Aspirock en Meerle Kermis de hoogtepunten. We pieken altijd naar die feestjes omdat we daar zelf zo graag bij zijn.

Na het opnemen van de film zaten wij samen na te kaarten over de opnamedag, en toen kwam naar boven dat we allevier wel graag in een band zouden willen spelen. Daarnaast wilden we ook alle vier vetzakkenrock maken. Toevalliger kon niet! En zo geschiedde. 5 – SCHUIF - Het klinkt misschien cliché, maar wij doen het absoluut niet voor het geld. Wij willen gewoon plezier maken en pintjes drinken. Natuurlijk plak je wel een correcte prijs op je gig, anders blijf je trappelen waar je begon, maar deze ligt zeker niet aan de hoge kant. Meestal vragen we onze prijs, eten en drinken en een kus van het mooiste meisje van het café/jeugdhuis. Je moet iets doen om grou3 – UNIEK - Wij hebben, in tegenstelling tot de andere bands in deze reportage, weinig muzikaal talent. Maar dat wordt bij ons ruimschoots gecompenseerd met spelplezier en de goesting om elk optreden iets anders te willen doen. Verder is het Mjeelse publiek er eentje om duimen en vingers bij af te likken. 4 – ANEKDOTE - Eigenlijk was het nooit de bedoeling dat we gingen optreden. Maar toen Krikke & Frakke nog in het bestuur van jeugdhuis Den Dorpel zaten, hebben we tussen pot en pint eens een lied gemaakt over alle bestuursleden. Dat was blijkbaar niet slecht, want hierna zijn verenigingen ons beginnen vragen om volledige optredens te geven en dat is ver-

pies te krijgen! 6 – CONTACT - vuiltalloor@gmail.com Facebook-pagina 7 – WIE -Ruben Pauwels (drum), Steven Heyman (gitaar), Seppe Scheipers (bas), Toon Verhoeven (zang-luchtgitaar) 8 – FUTURA - De onderhandelingen over onze optredens in het najaar zijn nog vollenbak bezig, maar spelen zullen we! 9 – KWIJT- Misschien wat titels van liedjes: Dikke reet, Gene stoef in de foef, ’t Is om zeep, Boer Jos, Meisjes van plezier, Zat zen, … (TV)

volgens wat uit de hand gelopen tot wat het nu is geworden. 5 – SCHUIF - Met onze inkomsten proberen we de pintjes te betalen die we drinken tijdens de repetitie. Ook onze kostuums die we aandoen tijdens de optredens worden met dit geld bekostigd. Als we dan nog geld overhebben, wordt dit opgemaakt tijdens het jaarlijkse teerfeest van Krikke & Frakke. 6 – CONTACT - krishendrickx@outlook.com 7 – WIE -Krikke & Frakke zijn allebei gelukkig getrouwd maar op het podium doen we het graag met twee toffe grieten die zorgen voor een vocale kwaliteitsinjectie. Met enkele afgezanten van de fanfare hebben we ook al eens een tof samenspel gedaan: ‘Night of the Proms @ Mjeel’. Verder is het ook altijd leuk als iemand spontaan op het podium komt meezingen, dan kunnen wij onze stem weer sparen. 8 – FUTURA - Binnenkort is het weer Meerle Kermis, dus de repetities zijn druk bezig! 9 – KWIJT- Nu Krikke & Frakke de regionale pers hebben gehaald, hebben we al onze grote doelen bereikt! We kunnen nu al terugkijken op een rijke, muzikale carrière met enkel hoogtepunten. Hopelijk komen er nog enkele bij. (KH)

16

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


ROCK’N

Nashville Bum

1 – GENRE - Wij spelen allerhande countrycovers, maar we laten ons niet volledig in de cowboyhoek duwen. We durven al eens zot te doen en af te wijken van het genre. 2 – HOOGTEPUNT - In maart organiseerden we in Zaal CéCilia twee muzikale avonden. Bert en ik hebben in Austin Texas een Gram Parsons Tribute Night bijgewoond met allerlei mensen die ooit een muzikale band met Gram koesterden. Er kwam ook wel wat improvisatie bij kijken en op een gegeven moment stond het podium tjokvol. Toen werd de kiem gelegd voor wat ons in Hoogstraten, Belgium ook wel mogelijk leek. We nodigden een tiental bevriende gastzangers en – muzikanten uit. Aan die avonden denken we nog vaak met een warm gevoel terug. Het heeft altijd iets magisch als muziek mensen samenbrengt en tijdens ‘Will the circle be unbroken’ deelden we het podium toch met een twintigtal andere zangers en muzikanten. Magisch momentje wat ons betreft. 3 – UNIEK - Het is niet zo voor de hand liggend om muziek te maken met allemaal vrienden. We kennen elkaar allemaal al minstens 10 jaar. Dat er dan nog een koppel kan aarden in dit bandgegeven, is ook al niet zo evident. En als koppel een duetje zingen, werkt wel! Voor ons en voor alle romantische zielen in het publiek! 4 – ANEKDOTE - Dat de sfeer goed zit in het peloton, blijkt uit het feit dat Wim en Maarten net tot peters van onze dochter in spe gebombardeerd zijn. Vorige week aten we nog iets in’t café waar we moesten spelen en ik had zelf borden bij waarin ik met alcoholstift ‘Peter?’ noteerde. Ik gaf deze mee aan de keuken en zei dat de maaltijd hierin mocht opgediend worden voor Wim en Maarten. Ik kreeg heel de maaltijd geen woord gezegd, want ik zat vollenbak in de borden van mijn overburen te turen waarin ik de boodschap klaar en duidelijk zag verschijnen. De jongens hadden niks door natuurlijk ( ik had het afval al op mijn bord verzameld en de borden teruggezet ) maar ook dit mocht niet baten. Mannen hebben duidelijkheid nodig zeker dus wees ik hen maar even op de tekst in hun bord. ‘Jihaaa,’ jubelden deze cowboys in koor en zo geschiedde deze DHM-waardige anekdote. 5 – SCHUIF - Daar kunnen we kort over zijn, niet zo veel! Er is wel enig overleg mogelijk want het is voor cafés vandaag de dag niet zo evident om heel veel geld op te hoesten. Vaak zijn de niet-zo-goed-betaalde optredens (bv. voor den hoed spelen - huiskamerconcerten..) wel de leukste. We maakten het bv. ook al mee dat we speelden op goedbetaalde bedrijfsfeesten waar geen kat stond te kijken en dan is de keuze voor ons toch snel gemaakt. Dan gaan we uiteraard voor de poen ! 6 – CONTACT - inekeaerts@hotmail.com of 0472.73.97.75 – www. nashvillebum.be 7 – WIE - Ine Aerts (zang) – Bert Dufraing (gitaar/zang) – Maarten Michielsen (contrabas/zang) – Wim Dufraing (mandoline/mondharmonica) 8 – FUTURA - Ma 11/09: Meerle Kermis (Buurman en Buurman) Za 30/09: Meer Kermis (’t Fortuin) 9 – KWIJT- Ik vernam laatst uit goede bron hoe professioneel de redactieleden van DHM te werk gaan en ik moet zeggen, jullie leveren verdikke puik werk. Toffe columns ook. Ine Miene Mutte al eens gelezen? Straf man, echt straf ! (IA)

You Raskal You 1 – GENRE - Luisterliedjes met fluwelen meerstemmigheid en een toefje americana. Altijd een moeilijke oefening om jezelf vast te pinnen. Om het bewust vaag te houden gaan we voor pop-folk. 2 – HOOGTEPUNT - We hebben twee keer op het fijne festival Crossing Border mogen spelen Ook mochten we in uitverkochte clubzalen spelen als support voor School is Cool. Verder ook het releaseconcert van de laatste plaat in een uitverkochte club van de Arenberg en in CC De Warande. Allebei gebackt door 2 blazers en 2 zwoele backings. 3 – UNIEK - De poëtische teksten van de hand van Rienk en de meerstemmige samenzang. 4 – ANEKDOTE - Na een vage avond in de Kinky Star in Gent, merkten we in het repetitielokaal in Antwerpen dat een gitaar ontbrak. Op een groepsfoto die gemaakt werd op de bewuste avond, zagen we op de achtergrond een Fender Jazzmaster, rustend tegen een muur op de Vrijdagsmarkt. Na enkele panische telefoontjes, bleek bij wonder dat een eerlijke vinder de gitaar teruggebracht had naar de Kinky Star. 5 – SCHUIF - Weinig sex drugs and rock’n roll hier. Alle inkomsten worden brave-huisvadergewijs gespaard in de kas voor de volgende plaat. Een plaat is altijd een startpunt om terug on the road te kunnen om te toeren. 6 – CONTACT - Maarten Michielsen. info@youraskalyou. com 7 – WIE -Rienk Michielsen (zang en gitaar ), Guy Brees (zang en toetsen), Raf Vorsselmans (bas), Tijl Piryns (zang en drum), Maarten Michielsen (gitaar) 8 – FUTURA - Voorlopig werken we aan nieuw materiaal. De optredens liggen wat stil. (MM)

Whyes

1 – GENRE - Als we het beest dan toch een naam moeten geven, gaan we voor electronic indiepop. 2 – HOOGTEPUNT - Het opnemen en mixen van onze eigen EP was toch wel heel interessant om te doen. 3 – UNIEK - De muziek/stijl die we spelen is niet echt te vergelijken met andere Belgische groepen. 4 – ANEKDOTE - We zijn nog niet lang bezig, dus hebben we nog geen ellenlange lijst met DHM-waardige anekdotes. Wel hebben we net de goede gewoonte ingevoerd om twee tequilashots de man binnen te tikken net voor we het podium bestijgen. 5 – SCHUIF - Naast veel seks, drugs and rock’n roll, levert het ook veel eten en drinken op. Het geld dat we verdienen, gaat integraal naar materiaal, studio en opnames en naar ons uitgebreide wagenpark of course. 6 – CONTACT - whyesband@gmail,com, www.facebook.com/Whyesband , www.instagram.com/whyes_music

7 – WIE - Kane Bruegelmans (zang en toetsen), Ruud Oomen (zang, toetsen, gitaar), Sander Michielsen (drum), Steve Herrijgers (bas), Thijs Sterkens (toetsen) 8 – FUTURA - Nacht v/d Spetser in De kapel te Merksplas 3/9: en Cahier de Brouillon 7/10. (SM)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

17


ROCK’N

Barking Bruce 1 – GENRE - Wij spelen rock covers uit de jaren 90, onze eigen jeugdjaren dus. Bij de nummerkeuze houden we rekening met onze smaak en met wat het publiek leuk vindt. Het moet vooral rocken. 2 – HOOGTEPUNT - Het winnen van Clash of the Cover Bands Benelux en spelen in een uitverkochte 013 (Tilburg). 3 – UNIEK - Onze nummerkeuze en de energieke wijze waarop ze gebracht worden. We proberen er steeds 100% voor te gaan om er een echt feest van te maken. Wij geven ons helemaal tot de laatste noot gespeeld is. 4 – ANEKDOTE - Het verhaal van de boterham (gekend bij sommige jeugdbewegingen), waar we op de trouw van Jef, tot ergernis van onze vrouwen,een hele avond mee gelachen hadden. De volgende repetitie zat er bij ieder van ons een droge boterham in de tas of gitaarkoffer. 5 – SCHUIF - Het grootste deel verdelen we onder elkaar en dient voor het onderhoud van ons materiaal. Een ander deel gaat in een pot voor gezamenlijke aankopen.

Furism 1 – GENRE - Wij brengen PopRock. Furism sluit zich meer concreet aan bij de subgroep van hemelse akkoordprogressies die zich laten afwisselen door de vetste riffs. 2 – HOOGTEPUNT - Ons optreden op Pulptuur - openluchtfestival. En natuurlijk het uitbrengen van ons eerste album Even More Than Before in 2015. Te vinden op Spotify en iTunes. 2 – HOOGTEPUNT - We proberen ons te onderscheiden van de rest door onze nummers ‘specialer’ te maken dan de hedendaagse commerciële muziek. Qua opbouw, akkoorden, harmonieën. 4 – ANEKDOTE - Onze bassist die tijdens een polonaise, bij de ‘changer’ met de kop van

18

6 – CONTACT - boekingen@barkingbruce.be of +32 (0)496 18 65 45 (Guy) 7 – WIE -Jef Broes (zang), Guy Roelands (bas), Hans Doomen (gitaar), Paul De Kooning (gitaar), Gerard Van Hamburg (drum) 8 – FUTURA - 2 oktober: Studio Strussel (Lummen) zijn basgitaar een vrouw in het gezicht heeft geraakt. 5 – SCHUIF - Gemiddeld verdienen we met optreden maar net onze vervoerskosten terug. Met eigen nummers is het moeilijk om goed aan de bak komen als je nog niet heel bekend bent. Dus als je alle kosten in rekening brengt qua voorbereidingen, materiaal, repetities, opnames, vervoer, dan blijkt toch al snel dat dit een verlieslatende onderneming is. Het blijft voor ons natuurlijk een hobby die we allemaal even graag doen, maar we doen wel ons uiterste best om verder te geraken. 6 – CONTACT - Wesley Van Tichelt -0472/95.65.76 furism@hotmail.com www.furism.be 7 – WIE -We zijn met 4. Ikzelf- Wesley (drum) en Tim De Pooter (vocals) zijn de grondleggers en songwriters, wij maken de

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

9 – KWIJT- We vinden het zeer fijn dat we regelmatig dezelfde mensen (uit Hoogstraten en omstreken) terugzien op onze optredens, zelfs al is het een beetje verder. We zijn dankbaar voor de steun die we krijgen en hopen dat we nog vele jaren op hen kunnen rekenen. Het is een enthousiast publiek dat ons steeds naar een hoger niveau tilt. (HD) basis van alle nummers. Sten Vlaeminck (gitaar) en Bret Vlaeminck (bas) zijn 2 broers die we online met een zoekertje hebben gevonden. Bleek dat onze muzikale smaak heel dicht bijeen lag, dus er was meteen een goede klik. 8 – FUTURA - Momenteel zijn de optredens van de zomer voorbij, maar we zijn volop bezig met het inplannen van het najaar. Hou zeker onze website in het oog voor updates hieromtrent. 9 – KWIJT- Luister zeker naar onze muziek op iTunes, maar vooral Spotify. Je vindt de ingang het langs onze website.


ROCK’N

Tangled Horns 1 – GENRE - Tangled Horns zag het levenslicht in 2009 en ontsproot uit The Stitch. Onze muziek wordt omschreven als Grunge Meets Stoner gepeperd met rauwe blues, maar we weigeren ons in een vakje te laten duwen. De muzikale smaken binnen de band variëren enorm en daarom zal onze muziek altijd een kruisbestuiving blijven. 2 – HOOGTEPUNT - Dan kiezen we voor

onze laatste releaseshow in Het Bos in Antwerpen in februari. ‘Unstoppable Force’ werd voorgesteld in een bomvolle zaal en elk detail zat goed die avond. We speelden uitzonderlijk met twee drummers en de sfeer op het podium en in de zaal was magisch. 3 – UNIEK - Dat zijn ongetwijfeld de liveshows: energiek, rauw en oprecht. 4 – ANEKDOTE - We speelden al op heel wat grave festivals als Desertfest, Roadburn, Into

the Void,… maar onze passage op Groezrock afgelopen jaar zullen we niet snel vergeten. Dit was de belangrijkste show tot dusver, maar plots keerden de goden zich tegen ons. Kris kampte al een tijdje met een hernia. Raf zou maar net klaar geraken door een ontstoken zenuw in de nek en Bert werd de dag voor het optreden geveld door een lumbago. Drama! Na een cocktail van massages, inspuitingen, pijnstillers, peptalk, rugschool en de nodige pinten bestegen we het grote buitenpodium en speelden we de ziel uit ons lijf. De zon kwam tevoorschijn en we voelden niks meer. Muziek werkt inderdaad helend! 5 – SCHUIF - Alles opbrengsten worden in de toekomst van de groep geïnjecteerd. Als je vooruit wil geraken moet je investeren in studiotijd, opnames, mastering, merch,… Wie hiermee rijk wil worden, komt bedrogen uit. 6 – CONTACT - www.ruffstuff.be info@ruffstuff.be 0475/39.08.17 7 – WIE -Kris Martens (drum), Raf Vorsselmans (bas), Bert Dufraing (gitaar), Stef Kustermans (gitaar), Tim Van de Plas (zang) 8 – FUTURA - 16/9: Backyard Festival Merksplas en 23/9: Trix Antwerpen (w/DIABLO BLVD) 9 – KWIJT- Tip aan de jonge lezers: hard spelen, veel frut eten en elke dag squatten! (BD)

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

19


DE BERRIE

De heropstanding van een gevel

De Berrie terug in het straatbeeld

Tijdens de Heilig Bloedweek in juni leek Hoogstraten er een nieuwe attractie bijgekregen te hebben. Naast de processie en de traditionele kermis keek iedereen zich de ogen uit naar de nieuwe gevel van het historisch pand De Berrie op de Vrijheid. Hoe groot de ergernis en verontwaardiging waren toen vorig jaar deze gevel instortte, zo groot waren nu de lovende reacties op de snelle en deskundige heropbouw van dit pand. Met de opening van het nieuwe café in het vooruitzicht geeft de Berrie nu nog wat meer geheimen prijs. willigheid, gevoed door de mening van velen Beeldbepalend Het huis De Berrie was in tegenstelling tot wat velen dachten niet geklasseerd als monument maar wel opgenomen in de lijst van Bouwkundig Erfgoed als beeldbepalend in de Vrijheid. Dit is vergelijkbaar met het oude rusthuis in Hoogstraten dat weldra misschien toch zal worden afgebroken voor een nieuwbouw. Bij de oorspronkelijke gedachte om het pand De Berrie af te breken voor nieuwbouw was er daarom al snel reactie van de adviesgroep Erfgoed om toch zeker de gevel te bewaren. En zo verkreeg de eigenaar, Johan Michielsen van Michielsen Industriegebouwen een bouwvergunning met behoud van de bestaande gevel. Het dak zou hoger opgetrokken worden maar het globale uitzicht zou behouden blijven. De werken gingen in het voorjaar 2016 van start met afbraak van de achterbouw en uitgraving voor een ondergrondse garage.

Aangekondigde val Groot was de ontsteltenis en ook de verontwaardiging toen op zaterdagmorgen 30 april 2016 de gevel als een kaartenhuisje in elkaar stortte. Alsof de grond onder haar voeten was weggezogen. Gelukkig vielen er geen gewonden. De brokstukken lagen op het voetpad en in het aanpalende café de Jachthoorn was er even paniek door scheuren in de zijgevel. Al snel deden de geruchten de ronde van moed-

over het amateuristisch lijkende stutwerk van de gevel. Stof in overvloed dus voor verhitte discussies. Ook het gemeentebestuur mengde zich in de debatten en al snel verscheen er een persbericht waarop aangekondigd werd dat de gevel in zijn oorspronkelijke staat zou moeten heropgebouwd worden met maximaal gebruik van de oorspronkelijke materialen. “Aan de hand van fotomateriaal en de reeds bestaande bouwvergunningen zal een reconstructietekening en een nieuwe bouwaanvraag opgemaakt worden”, aldus de persnota van het stadhuis.

Lovend

Hoe verontwaardigd de reacties waren in april 2016, zo lovend waren ze toen tijdens op 11 juni 2017, de eerste zondag van Heilig Bloed, de veiligheidshekken waren weggehaald en de heropgebouwde gevel zich voor het eerst aan Hoogstraten kon presenteren. Velen spraken er je over aan. Eigenaar Michielsen had ook alles in het werk gesteld om zijn aangetast blazoen terug op te smukken. Michielsen is eigenaar van de panden De Berrie, De Jachthoorn, café Roma, frituur Roma en Le Cirq. Samen met de horeca-uitbaters Ben van de Zeegel, Hans Van den Broeck en Maarten Aerts heeft hij grootste plannen voor nieuwbouw op heel deze locatie. De verbouwing van De Berrie is hierin de eerste stap. Samen vormen de initiatiefnemers twee vennootschappen en bouwen hiermee een

De Berrie anno 1975 naar een aquarel van Mieke Huet. project uit voor de taverne en de frituur. Eerst wordt De Berrie herbouwd tot een ruime taverne waarnaar De Jachthoorn zal verhuizen. Daarna zal de huidige Jachthoorn afgebroken worden en komt er een nieuw gebouw waarin frituur Roma haar plaats krijgt. Achteraan komt er een nieuwe keuken en sanitair die zowel voor de taverne als voor de frituur zullen moeten dienen. De poort van De Berrie zal de gemeenschappelijke ingang vormen voor de twee zaken

7 verschillen

Godelief Bellens woonde 75 jaar in De Berrie, waarvan 50 jaar als deel van de familie Huet-Bellens.

20

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Tijdens die eerste zondag van Heilig Bloed projecteerden de eigenaar en horeca-uitbaters op een groot scherm een foto van de oude gevel en daarbij de vraag: ‘zoek de 7 verschillen’. De oude foto dateerde uit de periode dat Kris Adriaensen en Jean-Paul Doms hier hun delicatessenzaak De Berrie uitbaatten. Zij kochten het pand in februari 1997 en openden in september van dat jaar hun winkel. Zij runden deze zaak tot februari 2006. Daarna stond het gebouw leeg. Maar voor de echte geschiedenis van het huis moeten we wel een veel grotere stap terugdoen in de geschiedenis. Wanneer we er de jaargang 1941 van de Hoogstraatse Oudheidkundige Kring (HOK) op naslaan vinden we de eerste eigenaars terug uit 1693. Het


was een zekere Anthony Vloers, hoofdscout van Turnhout. Na zijn dood verkoopt zijn vrouw het pand in 1719 aan Jan Van Pelt. Diens weduwe was daarna volgens de toenmalige akte eigenares van “het huis De Barrie, mitsgaders het cleyn huysken daer neffens, staende met de landeryen, weyden ende heyden, alsmede de hoeve genaemd Halderbrachte, gelegen onder Minderhout ende Wortel”. Maar de gevel zoals we die tot hiertoe gekend hebben is pas van 1928.

Onderaardse gang De ineenstorting van de gevel op 30 april 2016 bracht een storm van reacties teweeg. Heel wat verhalen deden in de tijd de ronde over een onderaardse gang vanuit het kasteel van Hoogstraten naar de kerk en naar omliggende gebouwen. Zo ook naar het huis De Berrie, waar volgens niet bevestigde geruchten de koetsier van de graaf zou gewoond hebben. Misschien is dit verhaal ook wel een eigen leven beginnen leiden door een document van Franciscus Vermissen, hoofdonderwijzer in Hoogstraten, die het huis kocht in 1885. Samen met bakker Johannes Baeten kocht hij het perceel uit de nalatenschap van juffrouw Francisca Van Pelt, “in leven beggijn”. Een weg doorheen de poort zorgde voor de wegenis. Later zou dit naastgelegen pand eigendom worden van bakker Alphons Faes en meer dan 100 jaar later verbouwd worden tot taverne De Jachthoorn. Tijdens de afbraak van een achtergelegen schuurtje stootte Frans Versmissen op een gewelf, maar dit werd niet verder onderzocht waarna hij later op 8 december 1906 uit schuldgevoel alles op papier stelde. Bij de grondwerken voor de nieuwe verbouwing vorig jaar werd er buiten een bijkomende kelder onder het huis niets meer van teruggevonden.

Jef Bellens Frans Versmissen bewoonde de Berrie tot hij het huis overliet aan zijn dochter Clementine. Zij trouwde in 1887 met Jozef Bellens uit Meer. Deze had muziekstudies gevolgd aan het Lemmensinstituut en zou samen met zijn jonge vrouw in 1897 emigreren naar Limerick in Ierland. Vanuit Ierland was er in die periode heel wat vraag naar muziekleraars en organisten. De familie Bellens zou daar meer dan 20 jaar verblijven en in 1919 naar Hoogstraten terugkeren. Clementine erfde van haar vader het huis De Berrie. Haar broer Henri, beter gekend als dokter Versmissen, bouwde aan de overkant een dokterspraktijk uit, in het huidige café De Rijkswacht en het vroegere geboortehuis van Monseigneur Van Aertselaer. In 1928 liet Jef Bellens de gevel van de Berrie heropbouwen door Marcel Rosiers, de toenmalige directeur van de Gewestelijke Vakschool. Toen in 1944 de toren door de terugtrekkende Duitsers werd opgeblazen liep ook dit huis zware schade op, wat na de oorlog hersteld werd. De familie Bellens had in oorsprong zes kinderen waarvan er twee vroeg stierven. Uiteindelijk bleef één van de dochters, Godelief Bellens, in het huis wonen. Zij trouwde kort na de oorlog

met Albert Huet uit Wortel-Kolonie. De familie Huet-Bellens woonde gedurende 50 jaar in het huis. Vóór de oorlog en tot in de jaren vijftig van vorige eeuw was de poort van de Berrie een vaste fietsstalling voor Nederlandse pelgrims die per fiets naar de H. Bloedprocessie kwamen kijken. Nadien deed die poort vaak dienst als een soort garage voor de wagens van de klanten van Hotel De Tram, vooral dan de ingenieurs van het Ministerie van Landbouw die opzoekings- of promotiewerk verrichtten in de Noorderkempen. Lange tijd was het ook het secretariaat voor de Bond van Grote en Jonge gezinnen (de huidige Gezinsbond) zodat tientallen Hoogstraatse families jaarlijks hier bij Albert Huet hun kortingskaarten voor de bus lieten maken. De alom gekende bank aan de gevel was jarenlang de uitgelezen rustplaats voor tientallen ouderlingen van het rusthuis op hun wandeling door het dorp.

Wereldwinkel

In 1977 startte de wereldwinkel van Hoogstraten hun werking in één van de voorste kamers van het huis. Toen de wereldwinkel een ruimer pand opzocht en dat vond in de Gelmelstraat werd de vrijgekomen ruimte ingenomen door de wetswinkel. In die wetswinkel gaven studenten in de rechten gratis advies, voornamelijk over huurzaken. Na verloop van tijd verhuisde deze wetswinkel naar een bijkomende ruimte van de wereldwinkel in de Gelmelstraat, op de hoek van de Peperstraat. Nadat de wetswinkel verhuisde en de voorste ruimte in Vrijheid 202 terug vrijkwam, begon Paul Versmissen hier een verzekeringskantoor dat later uitgroeide tot het gekende zakenkantoor Versmissen- Janssens & partners. Uiteindelijk vond dit kantoor zijn definitieve plek in de Gravin Elisabethlaan.

Nieuwe winkel

Verkommering

DE BERRIE

Het pand was in oktober 2006 opgekocht door varkenshandelaar Hermans uit Hoogstraten, maar er gebeurde niets mee. De aftakeling zette zich stil maar zeker in en het pand werd intussen ook te koop en te huur gezet. Uiteindelijk koopt Johan Michielsen het pand en maakt hij met de uitbaters van de horecabedrijven grootse plannen voor heel deze hoek tot in de Gravin Elisabethlaan. Sinds het sluiten van de winkel De Berrie zou het uiteindelijk 10 jaar duren vooraleer er enig schot kwam in de verbouwingswerken. De oorspronkelijke plannen voor nieuwbouw stuitten op verzet van de gemeentelijke adviesgroep Erfgoed waarna het stadsbestuur een bouwvergunning toekende met behoud van de bakstenen gevel. Misschien niet verwondeerlijk dat de reactie vanuit Erfgoed zo fel was toen de gevel enkele maanden later in elkaar stuikte. “Het is trouwens al het derde incident met belaagd erfgoed in onze regio op amper een jaar tijd”, schreef voorzitter Cis Huybrechts. “We verwachten dan ook dat de bevoegde diensten veel strenger zullen gaan toezien op werken in uitvoering in verband met ons waardevol patrimonium en in dit geval ook op de reconstructie van de gevel met de oorspronkelijke materialen.” Eigenaar Johan Michielsen heeft altijd verklaard dat dit een spijtig accident was en dat het zeker niet de bedoeling was om de gevel te doen instorten.

Nieuwe toekomst Met de opening van de nieuwe Jachthoorn wordt er een nieuw stuk geschiedenis geschreven voor het historisch pand De Berrie. Veel sporen van het oorspronkelijk huis blijven er niet meer over. De vernieuwde ‘oude’ gevel biedt weer stof voor discussies over de zin en onzin van het fenomeen ‘façadisme’ waar een oude gevel de schijn ophoudt van een gerestaureerde woning. Waar het voor de enen nep zal zijn, is het voor de anderen een gelukkige herademing dat op de plaats van een oud en mooi pand weer geen stenen gedrocht het straatbeeld van een mooie Vrijheid ontsiert. Hopelijk is hiermee in Hoogstraten toch wel de frank gevallen dat we heel omzichtig moeten omgaan met de waardevolle gebouwen uit ons historisch erfgoed. (jh)

In 1994 stierf Godelief Bellens en vermits geen enkele van de kinderen Huet aanspraak maakte om hier te komen wonen werd het pand te koop gesteld. De eerste kandidaten die zich aandienden kochten uiteindelijk ook het huis. Kris Adriaensen en Jean-Paul Doms verbouwden het tot een winkel met behoud van de voorgevel. Enkel de voordeur werd aangepast en de ramen van de dakkapellen werden vereenvoudigd. Kris, afkomstig uit Schoten en oud-leerlinge van de hotelschool in Hoogstraten, vertelde menigmaal hoe zij steeds verliefd geweest was op dit huis en er dolgraag een zaak in zou willen beginnen. En zo werd het huis een delicatessenzaak en werd de historische naam “De Berrie” terug uit de annalen opgediept. Nadat ze hier 8 jaar de winkel uitbaatten, besloten ze een zaak over te nemen in Schoten. Daarna werd het stil De huidige eigenaar Johan Michielsen was een gelukkig man toen de in Vrijheid 202, heel nieuwe gevel van De Berrie terug in het zicht kwam. stil. DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

21


STEDENBAND

Politieke delegatie naar Za-kpota

Stedenband krijgt positieve evaluatie In het voorjaar 2014 bracht Antoine Affokpofi, burgemeester van Za-kpota een bezoek aan Hoogstraten voor de officiële ondertekening van de stedenband tussen beide gemeenten. Begin september vertrekt voor het eerst een politieke delegatie uit Hoogstraten naar ginder met burgemeester Tine Rombouts op kop. Zij zullen met eigen ogen kunnen vaststellen of deze stedenband al vruchten heeft afgeworpen. Gangmakers Jef Vissers en Hilt Rigouts moeten alvast niet meer overtuigd worden. Het was na jaren onderzoek en voorbereiding dat Hoogstraten in 2013 besliste om een stedenband aan te gaan met een gemeente in het West-Afrikaanse Benin. Een delegatie uit Hoogstraten trok daarna naar ginder en bezocht een aantal gemeenten die uit de preselectie gekomen waren. De keuze viel uiteindelijk op Za-kpota, een arme landelijke gemeente met een zeer jeugdige bevolking. Er waren toen al verscheidene Vlaamse en Waalse gemeenten die een dergelijke stedenband in Benin hadden aangegaan, wat de samenwerking hier en ginder alleen maar ten goede kan komen. Een stedenband is immers geen toeristische attractie of een vrijblijvende uitwisseling. Evenmin is het éénrichtingsverkeer. Wel een poging om een doordachte samenwerking op punt te zetten waarvan beide gemeenten vruchten kunnen plukken. Hoogstraten engageerde zich om in eerste instantie vooral de geboorteregistratie op punt te zetten. Dit is van kapitaal belang voor de ontelbare kinderen die vaak niet ingeschreven worden in de geboorteregisters. Want zonder geboorteakte ook geen scholing en zonder scholing weinig of geen toekomstmogelijkheden. De meeste jongeren komen in de landbouwsector terecht maar ook dan is een goede gerichte scholing heel belangrijk.

Registratie Schepen van ontwikkelingssamenwerking Jef Vissers en gemeentelijk ambtenaar voor internationale samenwerking Hilt Rigouts waren vanaf het eerste ogenblik betrokken bij de samenwerking met Za-kpota. Zij hebben er al enkele delegaties opzitten en kijken met voldoening terug op de evolutie van het project. Ondanks de cultuurverschillen, de beperkte middelen, de soms andere verwachtingen, is er in die paar jaar toch al heel wat gerealiseerd. Toen zij in 2013 de vermolmde kast in het gemeentehuis van Za-kpota opentrokken, vielen hen de vergeelde en bijna vergane geboorteaktes haast op hun voeten. Intussen zijn ongeveer 108.000 van de 150.000 bestaande geboorteaktes ingescand en geregistreerd. Hierbij maken ze gebruik van software die erkend is door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook de gemeentelijke administratie is nu gedigitaliseerd dank zij de ondersteuning van Hoogstraten. Scanners, laptops, software, het was een lange weg om alles op punt te zetten. Maar niet alleen het inscannen en digitaliseren van de oude papieren aktes zijn belangrijk, ook de registratie van nieuwgeborenen liet veel te wensen over.

22

Antoine Affokpofi, burgemeester van Za-kpota, Hilt Rigouts, gemeentelijk ambtenaar Internationale Samenwerking en Jef Vissers, schepen van Ontwikkelingssamenwerking zijn de drie stuwende krachten in de stedenband die na drie jaar intense samenwerking vruchten begint af te werpen. En dit kan zware gevolgen hebben, zoals weinig rechten, uitsluiting uit het maatschappelijk leven tot kinderarbeid, uitbuiting en prostitutie. Hoogstraten heeft dus zeer sterk ingezet op deze geboorteregistratie. En daar was soms heel wat overtuigingswerk voor nodig.

Dynamiek “Het is niet altijd gemakkelijk geweest, maar gaandeweg is er toch een echte dynamiek gekomen binnen de gemeentelijke instanties en de administratie. En dat weerspiegelt zich ook in een gevoel van trots. Er wordt meer nagedacht over efficiënte werkmethodes en de betrokkenheid van de verschillende diensten is groter geworden. Het heeft de mensen gestimuleerd om over hun situatie en de toekomst na te denken en verantwoordelijkheid te nemen. Ge ziet al dat er meer organisatie en structuur komt. En dat is vooral belangrijk”, vindt Jef Vissers. Zo werd er een nieuwe verantwoordelijke voor de bevolkingsdienst aangesteld met een hogere opleiding en dit werpt ook zijn vruchten af. De arrondissementen die tot hiertoe niet goed hun geboorteregistraties uitvoerden worden nu aangesproken, bezocht en gestimuleerd en je ziet ook hoe de betrokkenheid hierdoor gegroeid is. “Ja, de medewerking is duidelijk aan het vergroten”, beaamt Hilt Rigouts, “en de vroegere gelatenheid is quasi verdwenen. Men beseft dat dit project heel belangrijk is voor alle kinderen, maar ook voor de gemeentelijke administratie. Op basis van deze informatie kunnen er statistieken opgemaakt worden, kan het contact met

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

de hogere overheid correcter en beter verlopen, kunnen er ook correcte kieslijsten opgemaakt worden, enz.”

Pijnpunten “Er blijven ook nog heel wat pijnpunten waarrond moet gewerkt worden. Vaak gebeuren de geboorteaangiften wel maar worden de aktes niet doorgegeven aan de bevoegde administratie. Nu haalt de administratie de aangiftes wekelijks op bij de gezondheidscentra. De gemeente stimuleert de bevolking om nadien de aktes zelf op te halen. Als dat niet gebeurt, worden ze op het einde van het jaar verdeeld. De dienstverlening naar de bevolking wordt dus uitgebreid. Het bestuur moet zich meer verplaatsen terwijl de mensen vroeger zelf het initiatief moesten nemen, wat dan ook vaak niet gebeurde”, vertelt ons Hilt Rigouts. “Wij hebben daarom ook onze ambities wat moeten bijstellen. Wij hadden aanvankelijk gesteld om tegen einde 2018 alles rond te hebben voor de – 18 jarigen. Het is belangrijk dat het inscannen van de aktes foutloos verloopt, ook al gebeurt het eventueel iets trager.” De onzekere stroomtoevoer en stroompannes in Za-kpota heeft ook al voor heel wat vertraging gezorgd. Dit euvel is momenteel deels opgelost door het plaatsen van zonnepanelen voor de centrale administratie en de registratie. Alle bestaande aktes zouden in november 2017 moeten ingescand zijn maar deze ingescande aktes moeten ook nog gecontroleerd en gevalideerd worden om een maximale betrouwbaarheid na te streven.


STEDENBAND gemeente die dreigt achterop te geraken ten overstaan van andere gemeenten die betere internationale banden hebben. Wij moeten er dus op toezien dat Za-kpota niet verder achterop geraakt.”

Fabriek Momenteel loopt er een studie over deze Zonder geboorteregistratie, studiemogelijkheden en toekomstmogelijkheappelsiensector, die den blijft kinderarbeid en vaak ook uitbuiting een dagelijkse realiteit. zal toegelicht worden tijdens het komende bezoek. Het is beComposttoiletten langrijk na te gaan welke de prioriteiten zijn Hoogstraten heeft ook fel ingezet op composten wat de rol is van de gemeente. Er zijn twee toiletten in een achttal lagere scholen van de fabrieken in Za-kpota die evenwel nooit opegemeente. Een interessant initiatief dat de hyrationeel zijn geweest. Zijn die nog bruikbaar giëne en de volksgezondheid op het platteland en onder welke voorwaarden kan er nog terug zeker ten goede komt. Bij dit project werd per mee gewerkt worden? Ze liggen beide wel in school ook een schooltuintje georganiseerd. Het het productiegebied maar zowel de wegen als succes hiervan was in grote mate afhankelijk de elektriciteitstoevoer laten veel te wensen van de inzet van de directie. Vanaf mei van dit over. Dit vergt dus een grondig onderzoek met jaar krijgen 7 scholen de begeleiding van een o.a. gespecialiseerde organisaties om te zien landbouwingenieur die betaald wordt door de hoe deze fabrieken nog ten dienste kunnen gegemeente Hoogstraten en wordt er ook zaaigoed steld worden van de bevolking. Na de terugkeer en landbouwmateriaal ter beschikking gesteld, wil Hoogstraten bekijken welke organisaties in samenwerking met een plaatselijke ngo. of firma’s hierin verdere stappen kunnen ondernemen. Denken we maar aan een mogelijke Appelsienenmarkt samenwerking met Special Fruit en de Veiling. Maar op termijn is dit een gigantisch project dat Za-kpota is een gemeente waar veel appelsienen Hoogstraten overstijgt. Het zal dus stap voor geteeld worden die op de plaatselijke markt worstap moeten gebeuren en als het binnen de moden verkocht. In het verleden waren er al wel eens gelijkheden van Hoogstraten ligt, willen wij dit pogingen om een fruitverwerkingsbedrijf op te graag mee in gang zetten, aldus Jef Vissers en starten maar dat is tot hiertoe niet gelukt. Bij een Hilt Rigouts. vorig bezoek met o.a. Ward Baets, directeur van het Proefbedrijf in Meerle werd deze piste ook al eens bekeken. “Wat de aardbeien zijn voor Hoogstraten zijn de appelsienen voor Za-kpota”, vertelt ons Hilt Rigouts. “In die zin kan het voor Za-kpota belangrijk zijn om samenwerkingsverbanden te zoeken. Het idee van een coöperatie zoals ook de Veiling van Hoogstraten (huidige Coöperatie Hoogstraten) ontstond, moet ook hier mogelijkheden bieden. Commercialisatie in een samenwerkingsverband. Maar op de eerste plaats is het belangrijk om op een transparante en eerlijke manier belastingen te innen op de verkoop van de appelsienen op de markt. Dit past in het Federaal programma dat met 4 andere Vlaamse gemeenten is afgesproken om de gemeentelijke inkomsten via de markten te verhogen. Het brengt geld op voor de gemeentekas. Wie gebruik maakt van de gemeentediensten mag hier ook iets voor betalen, ook al is het beperkt. De zwakkeren gaan hier voordeel van hebben en het maakt de gemeente sterker ten opzichte van de overheid. De staat geeft immers financiële steun aan de gemeenten in functie van hun efficiëntie. Za-kpota haalde in het verleden nooit haar eigen doelstellingen en kreeg dus van de overheid slechts beperkte dotaties. Het is een kleine arme landbouw-

De toekomst ”Het zijn vaak kleine stapjes die wij ondernemen, maar ze kunnen wel belangrijk zijn voor de toekomst van de bevolking,” meent Jef Vissers. “Want dat is een groot probleem in Afrika: het ontbreken van een toekomst drijft veel mensen weg uit het dorp. Velen trekken naar de grote steden en komen daar vaak heel teleurgesteld van terug, of verdwijnen in de grote massa. En dan hebben we het nog niet over de migratie naar Europa. Hoe meer mensen ter plaatse een aanvaardbaar leven kunnen opbouwen, hoe meer mensen daar ook zullen blijven. Scholing en opleiding zijn daarom erg belangrijk en op die manier is de scholenband met Vito Hoogstraten ook een interessant gegeven. Hoogstraten is als kleine gemeente beperkt, dus zal het er op termijn op aankomen om grotere krachten te zoeken. Misschien moet Europa wel een soort Marshal-plan opstellen voor het Afrikaanse continent. Wij kunnen wel heel veel doen door kennis over te dragen. Dit leidt tot betere organisatie, tot een beter bestuur. Er is nog zoveel te doen op gebied van structuren, op gebied van milieu, enz. Zonne-energie kan een grote troef zijn maar er zijn nog meer mo-

gelijkheden. Zeker als je ziet hoe de woestijn meer en meer toeneemt en de mensen dreigen weg te trekken”, voegt Jef Vissers er aan toe. “In die zin moeten we zeker ook met Za-kpota bekijken hoe er, net zoals we in Hoogstraten gedaan hebben met de burgemeestersconvenant, een klimaatplan kan opgesteld worden” vult Hilt Rigouts aan “ Op die manier kan er ingespeeld worden op de klimaatveranderingen die hun weerslag hebben op de landbouw. Er zijn al wel een aantal herbebossingsprojecten maar die zijn vaak heel eenzijdig. Er moet meer op biodiversiteit gericht worden.”

Delegatie Begin september vertrekt de nieuwe delegatie. Zij bestaat uit burgemeester Tine Rombouts en de raadsleden Marc Van Aperen en Koen Van Leuven. Schepen Jef Vissers vertrekt enkele dagen voordien met Hilt Rigouts om het bezoek voor te bereiden en de samenwerking en de technische verwezenlijkingen tot hiertoe te evalueren. Samen met de politieke delegatie zullen ook de ambtenaren Ingrid Brosens en Kaat Nobelen mee afreizen. Deze laatsten zullen zich vooral focussen op de organisatie van een inleefreis voor Hoogstraatse jongeren in 2018. Zij zullen praktische afspraken maken en aanspreekpunten zoeken voor sociale organisaties ter plekke.

Engagement De stedenband van Hoogstraten past in het kader van het gemeentelijk en Vlaams programma voor ontwikkelingssamenwerking. Deze loopt evenwel af in 2019. Hoogstraten heeft zich echter verder geëngageerd in het federale programma dat zal verder lopen tot einde 2021. De federale overheid wil hiermee deze gemeenten blijven ondersteunen die reeds een samenwerkingsverband zijn aangegaan en op voorwaarde dat al deze gemeenten een gemeenschappelijk programma volgen. In dit kader past dus ook de actie om de gemeentelijke inkomsten te verhogen via de marktbelasting, het zogenaamde ‘unieke loket’. “Wij nemen ons engagement in deze stedenband als gemeente heel ernstig op”, verzekert ons Jef Vissers. “Vaak moet je jezelf wel eens oppeppen, maar we willen dit heel correct en nauwkeurig blijven doen. Wij hebben er de kennis en de middelen voor in huis. Soms krijg je wel eens de vraag: ‘Is dit geen druppel op een hete plaat?’ maar ik kan je verzekeren dat we tot hiertoe al wel effect gehad hebben met dit project, ook al is het slechts één gemeente, en dan nog maar een gedeelte ervan. We stellen ook wel vast dat in Hoogstraten de belangstelling en de interesse groeiende is. Ik heb de indruk dat het leeft bij ons, in de scholen, in de gemeentelijke organisaties en de verenigingen. Ook binnen het gemeentebestuur zitten we op één lijn. Het is nu aan onze politieke delegatie om het aan de lijve te ondervinden.” (jh) Je kan het verslag van dit bezoek volgen via de blog van de gemeente: http://stedenbandhoogstraten.blogspot.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

23


JEUGD

De jeugdraad en mascotte Franky

Alle jongeren volwaardig laten participeren Hoogstraten heeft verschillende adviesraden. De jeugdraad is er daar een van, net zoals de sportraad en de cultuurraad. Vijf keer per jaar komt de jeugdraad samen op wisselende locaties. Telkens staat er een welbepaald thema op de agenda waarmee een groep van dertig enthousiaste jongeren uit alle deelgemeenten aan de slag gaat. Kaat Nobelen en Lien Haest zitten al enkele jaren in de stuurgroep die de werking in goede banen leidt. Sinds 2012 verloopt dat overigens onder het goedgezinde oog van mascotte Franky. De stuurgroep De Hoogstraatse jeugdraad houdt zich bezig met het informeren, het bevorderen van samenwerking en kennismaking tussen de jongerenorganisaties en organiseert ook eigen activiteiten. Op haar vergaderingen wordt inhoudelijk gedebatteerd over beleidsthema’s die de jongeren aanbelangen. Het doel van dit alles is om aan het stadsbestuur adviezen te verstrekken, zodat burgemeester en schepenen op de hoogte zijn van de visie van de jeugd bij het uitstippelen van het beleid. De stuurgroep heeft een belangrijk aandeel daarin. Dit is een kleine groep jongeren uit de verschillende deelgemeenten. Elk lid heeft een andere achtergrond (jeugdhuis, jeugdvereniging, …) en opleiding. Zo zijn zij samen goed op de hoogte van wat er leeft onder de jongeren in de fusiegemeente. De stuurgroep denkt na over de invulling van de vergaderingen en werking van de jeugdraad. De laatste vijf jaar groeide deze stuurgroep uit

Franky is de mascotte van onze jeugdraad. van één naar zeven jongeren. Stuurgroepleden zijn momenteel Jill Cools, Elien Brosens, Lien Haest, Stien Michielsen, Iete Luyckx, Joren Thijs, Kaat Nobelen (jeugddienst) en Sara Driesen (jeugddienst).

Mascotte Franky In 2012 werd de jeugdraad van Hoogstraten in een nieuw kleedje gestoken om het weinig gekende imago te verbeteren. Vol trots werd mascotte ‘Franky’ voorgesteld. Kaat Nobelen:

24

De leden van de stuurgroep: Elien Brosens, Sara Driesen, Jill Cools, Iete Luyckx, Joren Thijs, Kaat Nobelen en Stien Michielsen. Lien Haest ontbreekt op de foto. “Franky staat symbool voor de jeugd die zijn tanden laat zien. Hij staat voor de jongere die erg mondig kan zijn, maar die tegelijkertijd openstaat voor dialoog. Via de bloedstollende ‘Waar is de Franky?’ - schattenjacht konden alle jeugdverenigingen van onze fusiegemeente toen kennismaken met de nieuwe mascotte.” In de daaropvolgende werkjaren volgde er telkens een uitdaging voor de jeugdverenigingen. “Dat gebeurt dan onder een ludieke noemer, zoals: ‘De 12 werken van de Franky’, ‘Franky casino’, ‘Franky aan de kook’ en ‘Waar is de Franky II’. Dit jaar trekt Franky er graag op uit en wil hij de grens over. Hij probeert zoveel mogelijk kilometers af te leggen, over de hele wereld. Hij maakt foto’s van duidelijke, herkenbare plekken en stuurt een postkaart vanuit de plaatsen waar hij met een jeugdvereniging is geweest. De jeugdvereniging die Franky de langste route laat afleggen tussen 5 mei en 6 oktober zal de uitdaging van 2017 winnen en zo 500 euro in de wacht slepen!” Het doel van deze uitdagingen is steeds hetzelfde: jeugdverenigingen leren elkaar en de jeugdraad (beter) kennen door middel van een positieve concurrentiestrijd.

Inhoudelijk

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Sinds de geboorte van ‘de Franky’ kwamen er ook meer inhoudelijke wijzigingen tot stand. Er wordt meer aandacht besteed aan vorming en themagericht werken. “Tijdens de jeugdraden proberen we zoveel mogelijk meningen over een specifiek thema te ontdekken en naar boven te brengen aan de hand van verschillende methodieken. De informatie die we zo verkrijgen, koppelen we vervolgens terug naar de betrokken diensten. Dat laat hen hopelijk toe om er effectief mee aan de slag te gaan.” De aanpak van de Hoogstraatse jeugdraad, waarbij men het inspraakmoment echt op maat van de jeugd probeert te organiseren, werkt blijkbaar inspirerend voor andere gemeenten. Burgemeester Tinne Rombouts, die bevoegd is voor het jeugdbeleid, is dan ook telkens aanwezig om de werking op te volgen.

Concreet De afgelopen jaren werkte de jeugdraad rond uiteenlopende thema’s. Zo kwamen onder meer aan bod: cultuur, communicatie, jeugdinfrastructuur, kinderrechtenbeleidsplan, kind-vriendelijkheid, fuiven, alcoholgebruik, duurzaamheid en verkeersveiligheid. “Dit ging gepaard met verschillende initiatie-


JEUGD participeren. Verder organiseerden we een brainstorm rond ‘jong zijn in Hoogstraten’, waarbij jongeren met elkaar in gesprek gingen over de 12 strategische doelstellingen van het Vlaams jeugd – en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019, en hoe het staat met de implementatie hiervan in Hoogstraten. Het blijft echt niet bij vergaderen. Enkele voorbeeldjes maken dat duidelijk. De stuurgroep zorgde voor de organisatie van opleidingen EHBO op kamp. Verder boden we ook al opleidingen gemachtigd opzichter en fuifcoach aan voor de geïnteresseerde jongeren.”

Momenteel loopt er een nieuwe uitdaging voor de jeugdverenigingen: ‘Franky over de grens’. De wereldkaart is al goed gevuld met postkaartjes! ven”, verduidelijkt Lien Haest. “Zo konden jongeren hun eigen cultuurprogramma opmaken in samenwerking met de cultuurdienst. Na een bezoek aan vijf verschillende jeugdlokalen in onze regio werd de jeugdinfrastructuur onder de loupe genomen. Met een ervaringsdeskundige bekeken we de verkeersveiligheid. We gingen ook na hoe kindvriendelijk Hoogstraten is. Samen met het OCMW werden jongeren van de jeugdraad met een spel ondergedompeld in het inclusief jeugdwerk en de drempel die sommigen ervaren om aan vrijetijd te kunnen

Het is ook de bedoeling dat de jeugdhuizen en -verenigingen door de jeugdraad van elkaars ideeën en werkwijze kunnen leren. “En daar zitten dikwijls interessante dingen bij. KSA Minderhout heeft bijvoorbeeld een ‘tjoepenbak’ om aan de hand van kroonkurken te weten wie er wat gedronken heeft. Jeugdhuis ‘’t Slot’ in Wortel beschikt dan weer over een rode knop,

om de elektriciteit uit te schakelen bij het verlaten van het lokaal. Dit scoorde goede punten bij de controle van de brandweer. Het zijn vaak eenvoudige tips waar anderen ook hun voordeel mee kunnen doen.”

Kindvriendelijk De stuurgroep ziet nog heel wat uitdagingen voor de toekomst. “De jeugdraad is nu voornamelijk samengesteld uit jongeren van erkende, Hoogstraatse jeugdverenigingen. Maar individuele jongeren die niet georganiseerd zijn, zijn eveneens welkom. Ook hun inspraak is belangrijk. Voor kinderen is er tot nu toe geen structurele inspraak of participatiekanaal. Het zou een goede zaak zijn om daar in de toekomst verandering in te brengen, ook vanuit het traject naar een kindvriendelijk Hoogstraten.” Het stadsbestuur sprak de ambitie uit om tegen 2018 het label ‘Kindvriendelijk Hoogstraten’ te behalen. Dit label bekroont steden en gemeenten die ernaar streven alle rechten van het kind te vertalen naar het lokaal beleid om zo de stad of gemeente meer leefbaar maken voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren moeten er volwaardig kunnen participeren aan alle samenlevingsdomeinen, zoals onderwijs, mobiliteit, ruimtelijke planning, hulpverlening, gezondheid, milieu, ontspanning en sport. Binnen zulk traject staat inspraak van kinderen en jongeren centraal en daarin kan de jeugdraad alleszins nog een belangrijke rol spelen. (SC)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

25


MEER

VAN HEMELEN

VAN HEMELEN

BVBA

BVBA

NIEUWBOUW & RENOVATIE ELEKTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR

ALTERNATIEVE WARMTE WARMTEPOMPEN ZONNEBOILERS ZONNEPANELEN

WIJ Z IJN V ERHUI SD ! Industrieweg 4 2330 Merksplas Tel: 03 - 314.37.67 Tel: 014 - 26.60.72

info@vanhemelenbvba.be

www.vanhemelenbvba.be

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

26

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

Meetria blaast 10 kaarsjes uit en blijft groeien De prestaties van Bert Martens, die tweemaal bijzonder knap voor de dag kwam in de Iron Man van Hawaï, werden in ons blad reeds uitvoerig beschreven. Maar ook anderen presteren sterk. Ad Siemons werd begin juli tweede in zijn leeftijdscategorie in de Iron Man van Mallorca. En Jorn Van Bergen, nog maar 25, plaatste voor het WK kwarttriatlon in Rotterdam voor recreatieven. Alle drie zijn ze begonnen bij Meetria. Deze club bestaat 10 jaar, heeft een nieuw bestuur en groeit nog ieder jaar. De jongeren in de club zijn alvast veelbelovend. Op zaterdag 12 augustus tijdens de wedstrijd van Sterke Peer in Wuustwezel plaatsten 6 meetrialeden zich voor het EK in Schotland 2018. Net voorbij De Mosten in Meer treffen we Patrick Damen. Hij is de nieuwe voorzitter van Meetria, de triatlonclub uit Meer. In zijn boomkwekerij Damen teelt hij heesters, halfstammen, siergrassen en plantgoed. Maar wij zijn er voor een babbel over zijn favoriete sport, zijn club Meetria en over de begeleiding van de jongeren en over U2, want ook daar maakt hij tijd voor. Patrick is al een vijftal jaren lid van de club en zit al vier jaar in het bestuur. Anja Meyvis en Jolanda De bie, die mee aan de wieg stonden van de club, vonden na tien jaar dat het goed geweest was. Het bestuur bestond oorspronkelijk uit vijf leden. Drie mensen stopten. Twee leden verlengden hun mandaat en er kwamen drie bestuursleden bij.

Geen nieuwe accenten Patrick Damen: “We gaan gewoon verder op de ingeslagen weg. Er is wel veel veranderd met de komst van het zwembad. Daar zijn we bijzonder blij mee. Vroeger gingen we zwemmen in Breda. We trainden dan twee uur per week en verzamelden in Minderhout om de verplaatsing te maken. In totaal kostten die twee trainingsuren ons meer dan vier uren. Nu tellen we drie trainingsuren per week in minder dan vier uur tijd. Van een verbetering gesproken.

Het bestuur van Meetria: v.l.n.r.: Benny Aerts, Walter Vorsselmans, penningmeester Ruud Sprangers, voorzitter Patrick Damen en secretaris Bart Van Linder. men ook in de Mosten. Met de stad hebben we een mooie overeenkomst om tweemaal per week in de zwemvijver te trainen. Fietsen en lopen doet ieder op zich volgens zijn/haar eigen trainingsschema en beschikbare tijd. We maken elk jaar een kalender op met de wedstrijden waaraan we als club willen deelnemen. Daarvoor hebben we de Meetria Cup in het leven geroepen. Voor een deelname aan een wedstrijd van onze kalender krijg je een aantal punten. Naargelang van de plaats in de uitslag volgens de leeftijdscategorie worden opnieuw

punten verdiend. Zo wint bijna nooit de beste atleet, maar heeft iedereen kans om zich op het einde van het seizoen de winnaar te noemen. Ook met onze zelf georganiseerde triatlon groeien we elk jaar. Sinds een viertal jaren kunnen we op de dag zelf geen boekingen meer noteren. Dank zij ons mooie parcours en een goede organisatie is alles lang op voorhand volgeboekt. We hebben dit jaar te horen gekregen dat we bij de volgende editie 25 mensen meer mogen inschrijven.”

Eigen triatlons Patrick: “Net zoals alle leden ben ik ook actief als triatleet. Ik ben een vijftal jaren bezig met triatlon, ben nu 42 jaar en zit dus in de leeftijdscategorie 40 – 45. Ik deed in Eupen mee aan het Belgisch Kampioenschap halve triatlon. Ik liep 2 minuten sneller dan vier jaar gleden. Ook in Geraardsbergen begin juli heb ik mijn beste tijd ooit gelopen op de halve marathon. Ik werd er 10de in mijn age-group. Ik maak dus nog altijd progressie.

Daarbij komt dat we nu een aangroei van leden hebben uit de Hoogstraatse buurdorpen. Voor hen was Breda te ver om te gaan trainen. Het ledenaantal groeide tot meer dan 30. Een mooi voorbeeld is Geert Laurijssen uit Sint Lenaarts. Hij heeft een contract bij het 185 coaching team van Marc Herremans en werd lid bij ons om in Hoogstraten te kunnen trainen.

Meetria Cup en triatlon

9 september doe ik opnieuw mee in Almere. Dat is voor mij het hoofddoel van het jaar. Daar wil ik minstens top 10 presteren en ik hoop stiekem top 5. Het zwemmen moet nog beter kunnen. Na het zwemmen moet ik altijd in de achtervolging. Gelukkig mag je bij een halve triatlon nooit stayeren zodat een inhaalbeweging mogelijk is. In Almere kwam ik vorig jaar als 100ste uit het water en fietste vervolgens naar de 40ste plaats.

Patrick: “Zwemmen doen we georganiseerd, zowel vroeger in Breda als nu in Hoogstraten. We hebben dan in het zwembad een aantal baantjes voor ons ter beschikking. We zwem-

In Geraardsbergen kon ik van de 580 atleten als 270ste beginnen te fietsen en begon ik als 96ste te lopen om als 85ste te eindigen van het hele pak. Dat is met 30 profs erbij. Dat is dus bijna

Vergevorderde atleten zoals Bert Martens en Ad Siemons, die zich toeleggen op de Iron Man, verkiezen toch nog het 50 meter bad in Breda om te trainen. Zij zijn geen lid meer van de club en dat is wel spijtig.”

Patrick Damen

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

27


SPORT top 50. Ik heb het liever zo. Inhalen is aangenamer dan voorbij gestoken te worden. Ik kom in de zwaarste trainingsweken tot 15, 16 uur per week. Zwemmen doe ik tweemaal per week, fietsen ongeveer 7 uur en dan drie tot vier keer lopen van 1 uur tot 2 uur.”

Jongeren helpen In zijn kantoor van de boomkwekerij hangt een grote poster van U2. Heeft hij naast werken, trainen ook nog tijd voor U2? Jawel. Daar maakt hij tijd voor. De Joshua Tree tour in Amsterdam eind juli was fantastisch. Bomen, weet je wel… Maar over triatlon kan Patrick nog meer blijven vertellen. Patrick: “Ervaring is zeer belangrijk. De voorbereiding moet perfect zijn. Alles moet netjes in de zakken van verschillende kleur gestoken worden in de wisselzones. Soms liggen die wisselzones 6 of 10 km uit elkaar. Je legt de zwemproef af en je komt in de eerste wisselzone om je fietskleren aan te trekken. In de tweede wisselzone verwissel je de fietskledij voor een looptenue. Dit moet snel en efficiënt gaan. Bij elke triatlon is de organisatie van de wisselzones anders. Wanneer je al een keer aan een wedstrijd op een bepaalde plaats hebt deelgenomen, is het de volgende keer een stuk gemakkelijker. Jonge leden kunnen hierbij veel hulp gebruiken. Wat en wanneer moet je eten om het vijf uur vol te houden en hoe moet je je voorbereiden op een wedstrijd. Hoe moeten ze zich organiseren. Het is ook een kwaliteit dat je kalm kan blijven, ook wanneer er iets mis gaat. Bij het zwemmen kan het zijn dat je direct heel goed in de benen van de voorganger zit. Dat is een groot voordeel. Wanneer je ernaast zit, heb je op het wateroppervlak hinderlijke golven. Bij de start kan het gebeuren dat je onder de arm van een concurrent zit, die je onder water duwt. Kom je boven, dan kan het dat je onder de volgende zwemmer terecht komt, die je dan opnieuw naar beneden duwt. Je mag dan niet panikeren. Je moet het eigenlijk allemaal een keer hebben meegemaakt.” Triatlon is een extreme vorm van sportbeoefening die meer en meer mensen inspireert. De originele volledige triatlon bestaat uit 3,8 km zwemmen, 180 km wielrennen en 42,195 km hardlopen (de marathonafstand). Patrick kan er nog uren over praten. En net zoals hijzelf, kijken wij benieuwd uit naar de beloftevolle toekomst van Meetria.

“Het is niet erg wanneer er iets mis gaat. Je moet het eigenlijk allemaal een keer hebben meegemaakt.”

28

Adrian Siemons tweede in de Iron Man Mallorca Begin juli werd Adrian Siemons in zijn leeftijdscategorie tweede in de Iron Man van Mallorca. Naast zijn drukke bezigheden als zelfstandige in hun eigen bouwbedrijf, legt hij zich al jaren toe op de triatlon. Hij was een van de eerste leden van Meetria. Omdat zijn prestaties steeds beter werden, ging hij hulp zoeken bij personal coach Jesse Van Nieuwenhuyse, met mooie resultaten als gevolg. Vader Jan Siemons is een fervente fan, hij miste nog geen enkele van Adrians wedstrijden. Siemons en zonen BVBA. Dat is vader Jan met zijn twee zonen Roel en Adrian. Zij runnen sinds 2010 een bouwbedrijf gespecialiseerd in bezettingswerken, maar ze zijn zich stilaan gaan specialiseren in studentenkamers en opbrengsteigendommen. Aanvankelijk louter voor verhuring, maar sinds enkele jaren doen ze ook volledige renovaties in eigen beheer, die ze daarna te koop stellen als onmiddellijk renderende projecten. De eigen bouwprojecten situeren zich voornamelijk in stad Antwerpen. Na zijn voetbaltijd tot bij de junioren van KFC Meer begon Adrian enthousiast te lopen. Een beetje te fanatiek want hij liep al snel een blessure op. Gelukkig was dit tot nu toe zijn enige blessure. Om te revalideren werd hem aangeraden om te zwemmen en te fietsen. Bij dat zwemmen in Breda werd hij aangespoord door Roel Brosens en andere leden van het piepjonge Meetria. Een aansluiting bij de club was een logisch gevolg en hij volgde er de trainingen van Annie de Vos. Hij zwom elke week met Danny Meyvis, Guy Brosens, Ruud Sprangers, Bart Van Linden, Roel Vanderdonck en Roel Brosens in het zwembad van Breda. Zij waren tien jaar geleden de eerste leden van Meetria.

Leerproces Adrian Siemons: “Mijn eerste triatlon deed ik in 2009. Ik had daarvoor een half jaar getraind. Het was een achtste triatlon in Geel. Ook in Meer deed ik mee en na die succesbeleving, schreef ik me in voor mijn eerste kwarttriatlon. Maar telkens ik langere afstanden moest doen, liep het mis. Bij mijn eerste halve in Neerpelt was het 40 graden en ik finishte op het randje van het gezonde. Ook bij mijn eerste volledige triatlon in Frankfurt liep ik tegen de lamp. Na het zwemmen, fietsen en 15 kilometer lopen was het helemaal op. Ik had geen besef meer van wat ik aan het doen was en belandde in het ziekenhuis. Maar dat alles is een leerproces. Met behulp van Jesse Van Nieuwenhuyse, een gespecialiseerde triatlontrainer, maakte ik nadien mooie vorderingen. Zo kwam ik een jaar later beter voorbereid aan de start in Frankfurt. De weersomstandigheden waren ook beter en ik bracht het er behoorlijk van af. Intussen heb ik dit jaar mijn derde triatlon van Frankfurt afgewerkt.”

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Adrian Siemons 31 jaar Afkomstig en wonend in Meer Studeerde handelswetenschappen Zelfstandige in Siemons en zonen Siemons en zonen BVBA.

Sterke prestaties bleven niet uit. Adrian: “Vorig jaar was ik in de halve triatlon van Antalya (Turkije) eerste in mijn categorie (30 tot 35 jaar) en dit jaar werd ik tweede in Mallorca op dezelfde afstand. Maar ik train niet echt voor één doel, ik doe graag verschillende wedstrijden. In het begin van het jaar zijn dat enkele loopwedstrijden, daarna enkele duatlons en wanneer het weer wat beter wordt, is het tijd voor de triatlon.”

Volgende uitdaging Dit jaar nam hij deel aan de halve triatlons van Mallorca en Terheyden. Adrian: “De club in Terheyden is nu mijn huisclub. Ik deed met hen ook enkele sprintwedstrijden. Ik vind het immers plezanter om meerdere wedstrijden te doen. Dit jaar viel de triatlon van Frankfurt wat tegen omdat ik na een goede prestatie in Mallorca te euforisch gestart was. Dat is dan maar zo. Dan werken we gewoon verder naar de volgende uitdaging.” Die uitdaging halen, vergt heel wat trainingsarbeid. “Een week heeft meestal 20 tot 25 trainingsuren. Elke sport wordt drie tot viermaal aangepakt. Dat doe ik graag, ik ben altijd gemotiveerd om te trainen en volg het schema van mijn coach. Ik doe dit jaar nog enkele kwart triatlons en midden oktober ga ik opnieuw deelnemen aan de halve van Antalya. Wanneer ik de halve triatlon goed onder de knie heb, ga ik me nog meer toeleggen op de volledige. Ik ben, denk ik zelf, niet het grootste talent, maar op de volledige triatlon moet ik nog beter kunnen. Het ultieme doel? Hawaï natuurlijk. Dat wil toch iedereen, niet? Maar ik heb geduld.” Wij wensen je nog heel veel succes. Wanneer je een ticket voor Kona in Hawaï beet hebt, laat het ons dan zeker weten!


SPORT

Jorn Van Bergen mag naar het WK Triatlon in Rotterdam

Jorn Van Bergen

DHM: Hoe ben je met triatlon begonnen? Jorn: “Dat is heel spontaan gekomen. Ik voetbalde bij KFC Meer tot de junioren. Nadien heb ik eens meegedaan aan de Kapellekensloop in Minderhout naar het voorbeeld van mijn vader. Dat ging behoorlijk goed. Omdat ik nogal ver van het dorp woon, was de fiets mijn transportmiddel en deed ik heel wat kilometers om er te geraken. Een jaar of zes geleden kocht ik een koersfiets om sportiever te fietsen. Toen ik hoorde van de triatlon van Meer, heb ik me ingeschreven. Dat ging goed, maar het zwemmen viel tegen. Toch had ik de smaak te pakken. Ik ben dan gaan zwemmen in Zundert en nog later heb ik me aangesloten bij Meetria. Tot eind 2015 stak ik veel van mijn tijd in de Chiro. Toen ik in januari ’16 sportbegeleiding kreeg met trainingsschema ’s van Walter Vorsselmans, zag ik dat ik heel wat progressie maakte. Toen had ik het helemaal te pakken, natuurlijk.” DHM: Het is dus door de triatlon aan de Mosten en Meetria dat je jouw talenten hebt ontdekt?

Je moet tijd en karakter hebben om de trainingen af te werken. Talent is mooi, maar je moet vooral veel trainen. Jorn: “Ja. Zonder die twee organisaties was het er niet van gekomen. Bij Meetria ben ik overgeschakeld van schoolslag naar crawl. Ik heb nog 1 jaar getraind in Breda en nadien in het nieuwe zwembad van Hoogstraten.” DHM: Je was wel een fuifnummer bij de Mussenakker. Jorn: “Zoals veel Chiro leiders ga ik naar de activiteiten van de Mussenakker, maar dat fuiven is in elk geval drastisch verminderd. Op tijd naar bed nu, en alcohol drink ik bijna niet meer. Ik wil weten hoever ik kan komen in die sport. Weliswaar zonder al te fanatiek te werk te gaan. Mijn werk is belangrijk en ik zal dat niet opofferen om meer trainingstijd te creëren.” DHM: Wat verwacht je van het WK in Rotterdam? Jorn: “Niks. Ik ben gewoon blij dat ik daar mag starten. Ik ben tenslotte nog maar een goeie twee jaar bezig. Het zal vooral een mooie ervaring zijn die ik kan meenemen naar volgende triatlons. In Rotterdam ben ik ingeschreven als ‘age grouper’. Internationaal wordt veel gewerkt met de Amerikaanse manier van wedstrijdklassering. In dit systeem wordt al bij inschrijving het eerste onderscheid gemaakt. Je moet namelijk bij inschrijving opgeven of je meedoet in de ‘pro’ of ‘elite’ categorie, of als ‘age-grouper’. Ik zit in de groep van 25 tot 29 jaar.

Jorn Van Bergen

Ik kan hopelijk nog heel wat progressie maken, maar dat is vooral een kwestie van trainen. Je kan veel talent hebben, maar je moet vooral heel veel trainen. Je moet tijd en karakter hebben. Karakter om de trainingen te beginnen.

Jorn Van Bergen wordt 26 jaar, is nog single en woont nog thuis in de Terbeekstraat in Meer. Met een diploma van Industrieel Ingenieur Chemie op zak werkt hij als productie ingenieur bij ECC, een bouwchemisch bedrijf in Wilrijk. Triatlon is zijn passie. In de selectiewedstrijd in het Henegouwse Seneffe, behaalde hij een 8ste plaats in zijn categorie, goed genoeg voor een plaats op het WK kwarttriatlon in Rotterdam voor recreatieven, dat doorgaat op 17 september. In de wedstrijd van Meetria werd hij 16de in de totaalstand en 12de bij de leeftijdscategorie -40. Je ziet er immers soms wel eens wat tegenop. Maar zodra je bezig bent, valt het bijna altijd mee en nadien heb je altijd voldoening. Je moet ook op tijd wat rust inbouwen, maar dan betrap ik er mezelf wel eens op te denken dat je die dag niks gedaan hebt!” DHM: Hoe ziet jouw trainingsweek eruit? Jorn: “Eenmaal per week fiets ik naar het werk in Wilrijk. Dan vertrek ik ’s morgens om 5 uur en ben ik terug om 18 uur. Tweemaal per week zwem ik anderhalf uur. Ik werk vooral op techniek. Driemaal per week loop ik anderhalf uur en in het weekend fiets ik nog eens vier uur.” Wij wensen Jorn in ieder geval veel sportief succes toe in Rotterdam!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

29


DEZE MAAND VAN HUFFEL VERZEKERINGEN nv Reeds meer dan 50 jaar tot uw dienst voor al uw verzekeringen.

Vrijheid 74

2320 Hoogstraten

tel. 03/314.46.10

vanhuffel@dvv.be

IMMO VAN HUFFEL bvba 1995-2015

20 Ervaring telt! Huis verkopen ? Bel ons !

Vrijheid 72

2320 Hoogstraten

tel. 03/314.16.99

info@vanhuffelvastgoed.com

VAN HUFFEL bvba

“ Je eigen bankier voor al uw bankzaken & waar service belangrijk is ! ”

Vrijheid 34 30

2320 Hoogstraten

vanhuffel@recordbank.be

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

tel. 03/314.73.36


WELKOM

Michael en Sorany uit Colombia – Een zoektocht naar gezinshereniging Michael Gorris (34) en Yasmine Sorany G Vallejo (28) hebben beiden de Colombiaanse nationaliteit maar legden een verschillend parcours af. Michael werd geboren in de hoofdstad Bogota maar werd al snel ter adoptie afgestaan. Tweeënhalf jaar verbleef hij in een kindertehuis tot hij bij de familie Gorris in Nederland een nieuwe thuis vond. Sorany is afkomstig uit Medellin, vooral bekend om het beruchte kartel van drugsbaron Pablo Escobar. Zij groeide er op in een gezin van drie kinderen terwijl vader de kost verdiende als taxichauffeur. Op haar 19, net afgestudeerd, ontmoet zij Michael op vakantie in zijn geboorteland. Maar het verlof loopt ten einde en via internet blijft het contact nog een tijdje bewaard tot het stilaan uitdooft. Een jaar later besluit Michael samen met een vriend een reis doorheen ZuidAmerika te maken met start in Colombia. Dus wordt de oude vriendschap terug aangehaald en ditmaal zou het een definitieve stap worden in hun relatie. Van de geplande reis komt niets meer in huis en Michael besluit om in Colombia te blijven bij Sorany. Een jaar nadien wordt hun eerste kind geboren. Maar het leven in Colombia is te zwaar voor Michael en de plannen voor een definitieve migratie worden opzij geschoven.

Hij keert terug naar Nederland en reist nog enkele keren over en weer, terwijl ook Sorany in Nederland op verlof komt. Hier volgt zij een spoedcursus Nederlands “Ik wil naar Nederland”, maar dat valt niet mee. De gezinshereniging vanuit Nederland lijkt dus niet mogelijk. Buitenlanders moeten immers in hun eigen land een taalexamen afleggen in de Nederlandse ambassade. Er bleef Michael nog slechts één mogelijkheid: uitwijken naar België en van hieruit de gezinshereniging aanvragen. En zo gebeurde het. Sorany kwam met een toeristenvisum naar Nederland, Michael zocht een huis in Hoogstraten en zij schreven zich beiden in in onze gemeente. Eén april 2014 zou een feestelijke dag worden voor het jonge koppel waarop zij 3 jaar hebben moeten wachten. Intussen heeft de jonge Jayden (6) er nog twee broertjes bijgekregen: Aryan (2,5) en Ian, pas drie maanden oud. Sorany

Onze kinderen worden wereldburger volgt nog Nederlands in Turnhout. Michael, kok van opleiding, werkt vanaf dit jaar in het Hoogstraatse bedrijf Kela. “Een kok moet goed kunnen afwegen, daarom was ik waarschijnlijk de geknipte man voor deze job”, lacht hij. Beiden voelen zich erg goed in Hoogstraten, hoewel Hoogstratenaren toch wel wat gereserveerder zijn. Sorany wil niet meer naar Nederland of Colombia hoewel ze de familie wel vaak mist. Echte vrienden hebben zij niet in Hoogstraten maar wel heel wat kennissen waaronder de inburgeringscoaches van Sorany. In huis wordt er Nederlands en Spaans gesproken. “Onze kinderen zullen later echte wereldburgers worden”, verzekert Michael ons bij het afscheid. (jh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

31


DEZE MAAND

Engelenstemmen uit Berlijn

HOOGSTRATEN – Het Festival van Vlaanderen Mechelen brengt dit jaar NINIWE naar Hoogstraten. Dit Berlijnse a-cappella-ensemble blaast in 2017 vijftien kaarsjes uit. Ze laten al die jaren jazz, klassiek en wereldmuziek met elkaar versmelten alsof het niets is. Hun repertoire gaat van Michael Praetorius tot Hallelujah van Leonard Cohen. Ze wonnen eerste prijzen in onder andere Graz, Taipei en Seoul, maar de belangrijkste prijs

Vrijwilliger van de maand

blijft elke avond het winnen van het hart van hun publiek. Het ensemble bestaande uit Winnie BrĂźckner (sopraan), Caroline Krohn (alt), Hanne Schellmann (alt) en Lena Sundermeyer (sopraan). Praktisch: Optreden van het a-cappella-ensemble Niniwe met jazz, klassiek en wereldmuziek van o.m. Edvard Grieg, Sting en Leonard Cohen op zondag 24 september om 16 uur in de begijnhofkerk. Inkom 20 euro. Reservatie www.musica-divina.be (fh)

Digidak inschrijfmomenten

MEERLE / HOOGSTRATEN - Digidak organiseert zowel in Hoogstraten als in Meerle gratis computer- en tabletinitiaties. Daarbij staat Digidak garant voor cursussen in een prettige en ontspannen sfeer, waarbij ze per cursus niet meer dan vijf cursisten ontvangen. Heb je nog nooit met een computer of tablet gewerkt en wil je het toch graag leren? Wil je meer weten over internet, Facebook, Cloud, fotobewerking, werken met smartphone of iPhone? Dit en nog veel meer ontdek je tijdens de verschillende digidak cursussen die doorgaans bestaan uit 3 lessen van telkens 3 uurtjes.

32

Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. Dit kan tijdens de inschrijfmomenten of na de inschrijfmomenten tijdens de vrije inloop zolang er vrije plaatsen zijn. Praktisch: Digidak inschrijfmomenten zijn er in MEERLE op de maandagen 11 en 18 september telkens van 13 tot 16.30 uur bij Digidak, Hazen 4/2 en in HOOGSTRATEN op vrijdag 15 september van 9 tot 12 uur in de bibliotheek en op vrijdag 22 september van 9 tot 12 uur in het Dienstencentrum Stede.Akkers. Organisatie: SPK vzw - digidak, de deelname is gratis. Info hoogstraten@spk.be (fh)

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Hoogstraten - Kind en Gezin telt vele vrijwilligers. Laurette Vandenbroeck (64 jaar) is een van hen. Laurette woont in Hoogstraten en zet zich al 29 jaar in voor Kind en Gezin. Ze is de verantwoordelijke voor de fusiegemeente en ze voert vele taken uit: zij zorgt mee voor de organisatie en planning van de dokters, neemt deel aan provinciale vergaderingen, verzorgt het onthaal van de ouders en nog veel meer. (SC)

Gemoedelijke taallessen HOOGSTRATEN - Op dinsdag 26 september 2017 om 20.00 uur worden de avondlessen Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans voor beginners en gevorderden hervat in de lokalen van de Hotelschool VTI Spijker, Gelmelstraat in Hoogstraten. Bij voldoende inschrijvingen worden er voor elke taal verschillende niveaus voorzien. De nadruk ligt op het inoefenen van de dagelijkse woordenschat en de spreekvaardigheid. Alle lessen worden gegeven in een gemoedelijke sfeer en door ervaren leerkrachten. Op het einde van de lessenreeks worden er geen examens afgenomen. De deelnamekosten blijven 135 euro voor 22 avonden van 2 lesuren. Na de inschrijving op 22 september, kunnen de kosten (enkel cash) aan de leerkracht worden voldaan. Daarna start de eerste les. Rond 21 uur is er een korte koffiepauze. Nieuwe cursisten ontvangen alle nuttige gegevens op dinsdag 26 september 2017 om 19.40u. Men komt samen in de Keramiekhal van de Hotelschool, Gelmelstraat te Hoogstraten. Er is parking voor de deur van de Hotelschool en in de onmiddellijke omgeving. Praktisch: lesdagen taalcursussen Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans: 26 september, 3-10-17 en 24 oktober, 7-14-21 en 28 november en 5-12 en 19 december 2017. Vervolgens op 9-16-23 en 30 januari, 6-20 en 27 februari, 6-1320 en (inhaalles) op 27 maart 2018. Bijkomende info kan U verkrijgen op nr. 03/314.86.60 of via email jef@blockx-atelier.be (fh)


DEZE MAAND

OPROEP

Wandeltriple Witte Kei

Land van Mark & Merkske

Werk van (vergeten) Meesters

Een werk van Wiebe Reyinga, een van de vergeten meesters

Hoogstraten | Merksplas | Baarle-Hertog - Met de wandeltriple Witte Kei ga je op ontdekkingstocht doorheen de groene hoek van Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog. Hier werd omstreeks 1251 de ‘witte kei’ gelegd. Deze kei geeft - nog steeds - het grenspunt van de drie gemeenten aan. Door de recente uitvoering van de ruilverkaveling Zondereigen-Merksplas is dit natuurgebied nu ook via de Nederlandse zijde toegankelijk. Dwars door de valleien van het Merkske en de Noordermark steek je de grens over en bereik je Baarle-Nassau. De wandeltriple bestaat uit volgende drie routes: Drie Grenzenwandeling Start: Bezoekerscentrum De Klapekster, Wortel Afstand: 7,5 km Heycantwandeling Start: Hoeve-ijs Vaneleke, Merksplas Afstand: 9,1 km (verkorting 6,2 km)

Vossenbergwandeling Start: Café Schuttershof, Baarle-Hertog Afstand: 6,9 km Ook combinaties van deze drie wandelingen zijn mogelijk, tot wel 16,6 km wandelplezier! Vanaf oktober kan je de gratis folder afhalen in het toeristisch infokantoor van Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog. Praktisch: Zondag 15 oktober inhuldiging van de wandeltriple Witte Kei. Vertrek om 13.30 uur op één van bovenstaande wandel-vertrekplaatsen. De drie wandelgroepen komen om 15 uur bijeen aan het monument van de Witte Kei voor een kort inhuldigingsmoment gevolgd door een drankje en een ijsje. De weg terug kan met een pendelbus. Inschrijven is niet nodig. Meer info bij de toeristisch infokantoren van Hoogstraten, Merksplas of Baarle-Hertog.

Kennismaking met Neos

HOOGSTRATEN – Ook dit jaar is er tijdens het weekend van Hoogstraten in Groenten en Bloemen een tentoonstelling van schilderijen in de kapel van het Klein Seminarie. “De vergeten Meesters van Hoogstraten” wil een selectie tonen van schilderijen van kunstenaars die in Hoogstraten geboren zijn of er gewoond hebben. Voor elke deelgemeente is een Meester gekozen, namelijk Pieter Faes (Meer), Constant Van Den Heuvel (Meerle), Jef Verleye (Meersel-Dreef), Jos Adams (Minderhout), Jan Huet (Wortel), Wiebe Reyinga (Hoogstraten) en ten slotte werd ook Karel Boom toegevoegd aan het rijtje. Van elke schilder is een aantal schilderijen of afbeeldingen. Sommige van hen zijn niet (meer) zo gekend maar hebben toch een aantal tijdsmomenten van Hoogstraten geregistreerd. Uit een eerste rondvraag blijkt ook dat meerdere schilderijen van deze kunstenaars in de huiskamers (of zolders) van de mensen van de fusie Hoogstraten zijn beland. Mocht u een schilderij in uw bezit hebben van één van deze kunstenaars en bent u bereid het gedurende twee dagen tentoon te stellen, dan is uw seintje zeer welkom op het mailadres Willy. Schalk@telenet.be. Uiteraard bent u later van harte welkom op de tentoonstelling die op zaterdag 16 en zondag 17 september zal plaatsvinden in de authentieke kader van de Kapel van het Klein Seminarie, een verborgen architecturale parel achter een monumentale gevel in de Vrijheid van Hoogstraten.

Fietsen langs de grens

CASTELRE - Op vrijdag 11 augustus organiseerde Neos Hoogstraten in de Castelhoeve een barbecue voor haar leden, hun familie en vrienden. Op die manier wenste het bestuur de vereniging wat meer bekendheid te geven. Met 87 aanwezigen kunnen de organisatoren van een succes spreken. Het weer zat mee, het programma overtuigde, de barbecue was overheerlijk, terwijl het Marckriver Jazzquartet van Eddy Sabbe zorgde voor achtergrondmuziek. Ook volgend jaar is al zo’n namiddag voorzien. (fh)

Naar aanleiding van het themajaar GRENZELOOS organiseert VVV Hoogstraten een fietszoektocht langs de Hoogstraatse grens. Een fietstocht voor alle leeftijden van +/- 28 km met foto’s en leuke vragen. Hier en daar is er nog wat extra historische info toegevoegd over de streek zodat jong en oud geniet van een actief fietstochtje doorheen het noorden van de Antwerpse Kempen. Praktisch: Fietszoektocht langs Hoogstraatse Grenzen nog tot 18 september. Start bij De Mosten. Deelnamebrochure aan 4 euro te koop in de Brasserie De Mosten en bij Toerisme Hoogstraten. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

33


DEZE MAAND

Tentoonstelling: Brokaat & Fluweel HOOGSTRATEN - In het Stedelijk MuseumHoogstraten loopt nog tot en met 22 december de tentoonstelling: “Brokaat & Fluweel. De garderobe van Antoon de Lalaing (1480-1540) en Elisabeth van Culemborg (1475-1555)”. Het grafelijke echtpaar vertoefde in de hoogste Bourgondische kringen in de entourages van Johanna van Castilië, Margaretha van Oostenrijk, Filips de Schone en Karel V. Het is dan ook niet verwonderlijk dat al deze pracht en praal aan het hof zich vertaalde in een garderobe vol rijkelijke kleding en kostbare stoffen. De 16de eeuw brak definitief met het middeleeuwse wereldbeeld. De vernieuwingsgolf, die reeds in de 15de eeuw begon, kwam tot volle bloei tijdens de 16de eeuw in alle facetten van het maatschappelijke leven. Het humanisme en de renaissance kenden een hoogtepunt. Kenmerkend voor deze periode is de verschuiving van het theocentrisme waarbij God centraal staat, naar het antropocentrisme, waarin de mens centraal kwam te staan. Dit had zijn weerslag op vele domeinen, zoals wetenschap en de kunst. Terwijl de middeleeuwse bouwkunst nog verticaal gericht was naar God toe, vertaalde het groeiende zelfbewustzijn van de mens zich in horizontaliteit. Ook in de mode was deze verschuiving merkbaar. Waar in de middeleeuwen de nadruk nog lag op lange, slanke silhouetten, werd de 16de eeuw gekenmerkt door breedte. Vooral de mannelijke kleding was spectaculair en viriel. Het decolleté suggereerde een stoere nek, de schouders en de borstkas werden erg breed en zelfs de geslachtsdelen werden benadrukt door een opzichtige buidel, die tegelijkertijd dienst

Op de tentoonstelling kan u de stoffen voelen. Op de achtergrond Op de achtergrond een 16de eeuw met Elisabeth van Culemborg en haar beide echtgenoten. Rechts Jan van Luxemburg en links Antoon de Lalaing deed als opbergplaats voor een zakdoek of een beurs met geld. De vrouw daarentegen diende het onderdanige sieraad van haar man te zijn. Ze schuwde elke overdrijving, haar kleding verborg haar vrouwelijke vormen. Een metalen korset en een brede, kegelvormige hoepelrok moesten kuisheid suggereren en maken haar tot het, letterlijk, onaantastbare bezit van haar man. In de tentoonstelling wordt de pracht en praal van de adellijke kledij uit de eerste helft van de 16e eeuw laag voor laag voor u onthuld. Deze rijk geïllustreerde tentoonstelling geeft u een uitgelezen kans om de kleurrijke Hoogstraatse glasramen, de gedetailleerde wandtapijten uit de Sint-Katharinakerk, prachtig geïllustreerde prenten en gravures en de kledij die er op staat afgebeeld van dichtbij te bewonderen. Boven-

Met de klas naar “Brokaat & Fluweel” “De kleerkast van Liesje” Leeftijd van 5 tot 7 jaar Het educatief programma voor de leeftijd van 5 tot 7 jaar, duurt 45 minuten. Het bestaat uit een verhaaltje over De kleerkast van Liesje. Verder is er een wandeling door de tentoonstelling met museumgids waarbij je de stoffen van Liesjes kleren kan voelen. Praktisch: Prijs: 30 euro per groep, maar gratis voor scholen uit groot Hoogstraten. Reservatie: Stedelijk Museum Hoogstraten via museum@hoogstraten.be of 03 340 19 80 “De kleerkast van Liesje” Leeftijd van 8 tot 10 jaar Het educatief programma voor leerlingen van 8 tot 10 jaar duurt 60 min. Het bestaat uit een bezoek aan de tentoonstelling Brokaat & Fluweel met een museumgids. Verder is er een werkboekje waarin de leerlingen opdrachten maken over de tentoonstelling. Praktisch: Prijs 40 euro per groep, maar gratis voor lagere scholen uit groot Hoogstraten. Reservatie: Stedelijk Museum Hoogstraten via museum@hoogstraten.be of 03 340 19 80

34

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

dien neemt de inboedelbeschrijving in het testament van Elisabeth van Culemborg u mee in de kostbare garderobe van het grafelijke echtpaar en hun tijdgenoten. Tot slot kan u genieten van het, zelden eerder vertoonde, 16de eeuwse kerkelijke gewadenstel, waarvan het fijne en kleurrijke zijdeborduurwerk volgens de overlevering door Elisabeth van Culemborg zelf gemaakt zou zijn. Praktisch: “Brokaat & Fluweel. De garderobe van Antoon de Lalaing en Elisabeth van Culemborg. Tentoonstelling in het Stedelijk museum tot 22 december. Geopend van woensdag tot zondag van 14 tot 17 uur en na afspraak. (fh)

Toeristisch arrangement “Brokaat & Fluweel” Bij de tentoonstelling Brokaat & Fluweel is ook een toeristisch arrangement. Dat bestaat uit een bezoek aan de tentoonstelling met een museumgids. Verder een bezoek aan de Sint-Katharinakerk met bijzondere aandacht voor de wandtapijten, glasramen en het praalgraf. Het geheel wordt afgerond met een Hoogstraats aperitief met amuse waarbij de Hoogstraatse aardbei een glansrol krijgt. Praktisch: Prijs: 60 euro per groep met gids + 5 euro per persoon voor Hoogstraats aperitief met amuse. Het programma duurt twee uur, exclusief de versnapering. Reservatie: Toerisme Hoogstraten via toerisme@hoogstraten.be of 03 340 19 55


DEZE MAAND

No Man Show

Open Monumentendag - zondag 10 september 2017

De kapel van het Klein Seminarie

Deze kapel werd gebouwd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Klein Seminarie en dateert dus van 1935. Zowel de kapel als de voorbouw van het Klein Seminarie werden ontworpen in een Art Deco-stijl door architect Frans Peeters. Nu doet de kapel dienst als ‘kunstzinnige’ locatie zowel voor de school als voor de rest van Hoogstraten. Zeker een bezoek waard! Praktisch: Open Monumentendag, een bezoek aan de kapel van het Klein Seminarie op zondag 10 september van 10 tot 17 uur.

Langs grenzenerfgoed Een wandeling van vijf kilometer onder leiding van Francis Huijbrechts (Erfgoed Hoogstraten) langs oude smokkelpaadjes, douanewoningen, logementshuizen en andere overblijfselen van ons grensgebonden erfgoed. Onderweg krijgt u boeiende verhalen over gebeurtenissen aan de

landsgrens die in 1648 voor onze regio werd vastgelegd. Vertrek om 14 uur aan Worteldorp in Wortel (met de bus te bereiken met Lijn 430 naar Turnhout/Reusel). Aankomst is rond 16 uur op het Van Aertselaerplein in Hoogstraten, waar je opnieuw de bus kan nemen richting Wortel. Praktisch: Langs relicten van grenzenerfgoed op zondag 10 september van 14 tot 16 uur. Langs onverharde wegen, maar minder geschikt voor rol- en kinderwagens.

De klassiekers! Net als ieder jaar zijn ook drie klassieke monumenten open. In de Laermolen kan u de molenaars aan het werk zien van 10 tot 16 uur. De Meerselmolen stelt zoals steeds zijn molen, mooie tuin en serre open voor een hapje en een drankje van 10 tot 17 uur. De Sint-Katharinakerk kan u bezoeken van 13 tot 17 uur. Meer informatie: Stedelijk Museum Hoogstraten. (fh)

Deuren open bij Natuurpunt WORTEL - Op zondag 24 september organiseert Natuurpunt Markvallei een opendeur van 10 tot 18 uur. Natuurlijk is iedereen dan welkom in de natuurgebieden van Natuurpunt Markvallei, maar zet de vereniging zet die dag vooral letterlijk de deuren van bezoekerscentrum De Klapekster open. Wie meer wil weten over de werking van de plaatselijke Natuurpuntafdeling is welkom tussen 10 en 18 uur. Er is een uitgebreide infostand, de winkel stelt haar producten tentoon en als de oogst van het hoogstamfruit in de tuinen van de leden wat meevalt, laten ze je graag proeven. Bezoekerscentrum De Klapekster laat je ook kennismaken met zijn educatieve programma’s, evenals met praktische informatie zoals de huurvoorwaarden voor In en rond Bezoekerscentrum De Klapekster hun lokalen. Voor meer info: bc.deklapekster@navalt altijd wel iets te beleven, ook voor de tuurpunt.be of 03 383 02 08 (ao) kinderen.

HOOGSTRATEN - ‘Geacht publiek, hartelijk welkom maar ik ben er niet.’ Zo begint de nieuwe show van Walter Baele. Zijn alter ego’s moeten het deze keer alleen zien te redden. Wat doen Martin Rigolle en co? Of is het rekenen op een noodinterventie van koning Filip, onze premier en Willy Naessens? No Man Show is een one man show zonder de man voor wie we allemaal zijn gekomen. Wat een vlotte avond moest worden dreigt te eindigen in een nooit eerder gezien brokkenparcours... Met zijn mimiek en timing creëert ‘de man van 1001 typetjes’ in enkele seconden tijd een nieuwe fantasiewereld. Praktisch: No Man Show op donderdag 5 oktober 2017 om 20.15 uur in de Rabboenizaal. (fh)

Repair Café HOOGSTRATEN – Voorwerpen weggooien? Het Repair Café verkleint de afvalberg, bespaart u een nieuwe aankoop en u ontmoet er mensen uit de buurt. Het Repair Café in Hoogstraten is gratis en iedereen is er welkom. Bezoekers kunnen elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen. Elektrische toestellen allerhande vormen de hoofdzaak. Toch is het ook mogelijk voor het fijnere werk, zoals het repareren van kralen, armbanden, snit en naad. Er is er ook dikwijls een scharensliep aanwezig. De vrijwilligers geven u een eerlijk advies of een herstelling nog mogelijk en zinvol is. Ze leggen uit hoe de herstelling moet gebeuren, helpen hierbij en vertellen of wisselstukken nodig zijn voor de reparatie. Wie niet zo handig is, kan ook gewoon kennis maken met de reparateurs en de andere bezoekers terwijl het toestel gemaakt wordt. Gereedschap en herstelmateriaal staan ter beschikking. Praktisch: Repair Café op zaterdag 16 september van 9tot 12 uur in het Dienstencentrum Stede Akkers. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

35


SPORT HOOGSTRATEN

36

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

www.demaand.be REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

Jeaninne en André stopten met café De Warande

Een volks stamcafé minder

DORPSNIEUWS

Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: tel. 0495 25 25 05 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS: Rob Brosens tel.: 03 314 43 39 sport@demaand.be

Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact met de redactie voor eventuele rechten.

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

Jeannine tapt de laatste pint met links naast zich haar man André en dochter Tinne. Rechts kleinzoon Jens en schoonzoon Jef Van den Bossche. HOOGSTRATEN - Op 23 juli werden in café De Warande de laatste pinten getapt. Met De Warande sluit het oudste echt volkse stamcafé van Hoogstraten.

CD Vastgoed heeft de eigendom, het café en de winkelruimte (nu kapperssalon) dat er deel van uitmaakt, gekocht. De projectontwikkelaar heeft grootse plannen om appartementen te bouwen op deze plaats, de vier aangrenzende woningen, de voormalige bakkerswinkel en de daarnaast gelegen parking tegenover Kempimeubel,. “Maar dat is lang nog niet voor morgen”, zegt één van de buren tot onze verrassing. “Men heeft wel met ons gepraat maar er staat nog niets op papier waarmee we akkoord kunnen gaan”. Hoe oud café De Warande is, konden we niet achterhalen. Zeker is dat enkele stamgasten in 1889 aan de toog van De Warande handboogvereniging De Nieuwe Olijftak opgericht gebben. Tot 1931 werd het café uitgebaat door de vader van Albert Pinxteren. Daarna werd het café en de winkel overgenomen door Jan Tils en zijn vrouw. Zij combineerden het café met een kruidenierszaak, terwijl Jan met een camionette een winkeltoer deed. Daarna werd de zaak overgenomen door Jan Aerts en Jeaninne Bleys. Jeaninne opende er een bloemenwinkel en Frans reed met de camion, bezigheden die ze combineerden met de uitbating van het café en de daarachter gelegen feestzaal . Jarenlang was De Wachtzaal dé plaats voor de Hoogstraatse jeugd, die er elke week naar een bal konden. Toen Jeaninne Bleys er begin de jaren ’90 mee

stopte, volgde een korte periode van leegstand en een even korte doortocht van een Nederlandse uitbater. De handboogvereniging stond op straat en bouwde een eigen lokaal in de Brouwerijstraat, achter het lokaal van de Sint-Joris kruisbooggilde.En toen, nu 23 jaar geleden, namen de huidige uitbaters Jeaninne Keersmaekers en haar man André Jonckers beide zaken over. André was al vanaf 1972 kapper en verhuisde zijn zaak van de Vrijheid naar de winkelruimte naast het café waar Jeaninne een taverne zou openen. Maar de zaak evolueerde al vlug tot een echt stamcafé, zoals er te weinig zijn en te veel verdwijnen. De Warande werd een warm café met een trouwe schare vaste klanten, waar biljartclub ‘Krijt op Tijd’ een een dartsclub hun vaste stek vonden. Op zondag 23 juli kwam daar een einde aan. En, ook al was het pand verkocht, Jeaninne kon en mocht nog voor een opvolger zorgen. Laurent Van Ham, die in een vorig leven horecaervaring opdeed als buitenwipper in Highstreet, diende zich aan, maar na onderhandelingen met Brouwerij Haacht koos hij uiteindelijk voor Tooghuis. Daar krijgen de biljart- en de dartsclub van De Warande een nieuw onderkomen en zijn ook haar klanten meer dan welkom. Voor Jeaninne en André is het goed geweest, ook al wordt het wennen. André doet thuis in de Anton de Lalaingstraat 18 ‘nog enkele koppen’ en Jeaninne krijgt meer tijd voor haar dochter en kleinzoon. Ze zal de stamgasten missen, maar kijkt ook uit naar de vrije avonden. Hoe dan ook, voor Hoogstraten, met al zijn eethuizen en horecazaken, een echte stamcafé minder. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

37


HOOGSTRATEN

Jos Martens (1919 – 2017)

Herinneringen aan een monument Het was 1919 toen Jos in Hoogstraten geboren werd als vierde kind van Jan Martens en Louisa Gorissen, die stierf nadat hij amper 8 dagen oud was. Vader Jan bleef achter met zijn 4 jonge kinderen: Toke (6), Frans (4), Bert (2), en de pasgeborene. Die zorg was in genen dele met vaders kostwinning - vrachtvervoer per paard en kar - te combineren. Familie was toen nog familie, tante Colette Martens en nonkel Charel Rommens sloten Jos in het hart en namen hem mee naar hun huis in het Meerse Werkhoven. Wat begon als een ramp, werd misschien wel de beste periode uit zijn jeugd. Vrijgevochten spel in de bossen, in de watten gelegd door de 5 andere en oudere kinderen van het pleeggezin. Na 10 jaar stierf ook Jos’ tweede moeder en ging hij terug naar zijn vader, broers en zus in Hoogstraten, waarmee hij al die tijd weinig of geen contact had gehad. Een warm nest in Meer werd een koel onderkomen bij stiefmoeder, met wie vader Jan ondertussen was hertrouwd, maar met wie Jos nooit echt zijn draai kon vinden. Die frustratie zou hij helemaal tot op ’t eind van zijn leven meedragen. Na de lagere school ging het naar ‘de vakschool’. Maar vooraleer de schoolbel had geluid, was hij al om 6 uur met de hondenkar op melktoer vertrokken naar de melkerij in Minderhout. Een kind van 12, zomer en winter, nu zou dat niet meer kunnen, toen was dat een keiharde leerschool voor het verdere leven. Over zijn legerdienst in 1938 en de mobilisatie, de krijgsgevangenschap in Duitsland, de thuiskomst, de weder-opeising, de vlucht uit het kamp, de onderduiking… vertelde hij later honderden keren. Met het relativerende vermogen om de eigen tragiek bij zijn toehoorders te verbuigen in een lachkramp. Tijdens zijn legerdienst had hij een kameraad uit Maaseik die de fijnste mechaniek tot in de puntjes beheerste. Het wekte Jos’ aangeboren belangstelling voor alles wat met de hand en met meestal zelf ontworpen werktuigen kon worden gemaakt. Dat lange verhaal mondde uit in ‘Juwelen Martens’ en in het uitvinden van allerlei soms onbenoembare zaken. Uiteraard horloges en juwelen, daarnaast drijfen graveerwerk, gildenbreuken, plakketten, schotels, medailles, beeltenissen, rekwisieten, matrijzen. In zilver, koper, tin, glas, plastiek of wat dan ook, en voor wie dan ook. Zelfs de koperen haan van de heropgebouwde toren was van zijn hand, zoals hij ook de wijzerplaten van de torenklok verguldde. Via de jeugdbewegingen leerde hij ‘Leonieke van de Kluis’ kennen waarmee hij in 1947 trouwde. Er kwamen 8 kinderen, die in 1967 de toen alom bekende ‘Acht van Martens’ vormden. Als zelfstandige met een groot huishouden kwam de financiële bonus (kindertoeslag) van het kosterschap (1955-1965) in de St. Catharinakerk niet ongelegen. Jos’ handigheid heeft de kerkfabriek een aardige duit bespaard door allerlei klussen niet aan derden te moeten uitbesteden. Maar er was een keerzijde. Vooral op zondagvoormiddag moest hij immers tussen de missen door in de drukke zaak thuis gaan bijspringen, omdat Leonie uiteraard niet alles alleen kon bemeesteren. Dat waren zijsprongen die door ‘Vader Jef’ (zijn koosnaam voor pastoor-deken Jozef Lauwerys) en diens onderpastoor Vlaeminckx maar matig werden geapprecieerd. In De Gelmelwacht, het maandelijkse gestencylde soldatenblad van Milac (Militaire Actie), nam hij het tekenwerk voor zijn rekening. Echte cartoons die de Hoogstraatse kleine malheuren op zijn gekende zacht cynische wijze in beeld brachten. Nadien ging dat over in den ‘Duuzendpoot’, gemeenzaam de ‘Poot’ genoemd. Het werd een

38

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

genootschap van niet meer zo jonge heren die in Hoogstraten mede onder zijn bezieling van alles en nog wat op het getouw hebben gezet. Het vormde ook een groep vrienden voor het leven. Onder impuls van Louis Fransen en met enkele geestesgenoten was Jos mede-oprichter van IKO, later zou hij dit Instituut voor Kreatieve Opvoeding een tijdlang besturen. Zelf was hij er ook nog leerling geweest om expressie geven aan zijn niet aflatende schilderkundige passie. Hoe bruisend ook, het leven blijft een spel van komen en gaan. Ook voor Jos. Vanaf 1979 hield het koppel het in de Vrijheid voor bekeken en verhuisden ze naar de Van Aertselaarstraat. Heimwee bracht hem in 1995 terug naar de ouwe stek onder de toren. Met zicht op ‘zijn’ prachtige lindenboom, en waar de levensgenieter pur sang meer dan volop zijn gangen kon gaan. Maar dat werd overschaduwd door het overlijden van Leonie in november 1997. In mei 2016 zou een val het begin van het einde inluiden. Er volgde een risicovolle operatie die hij nauwelijks overleefde, hij kwam er terug bovenop, maar de kinderen vertrouwden het niet meer. Ze zouden Jos samen met de beschikbare externe hulp anderhalf jaar 24 uur op 24 bijstaan. Het bestaat dus nog, goedheid die met goedheid wordt beloond… In de nacht van 16 augustus overleed Jos Martens in alle rust, toch nog onverwacht. De loftrompetten zouden tot ver voorbij Jericho moeten schallen… Maar zijn palmares is voldoende bekend om hem een stille overtocht te gunnen naar de overkant van dit aardse tranendal. Waarvan hij met tomeloze inzet zoveel scherpe kanten heeft afgevijld. Wij wensen hem dan ook alle rust toe. (nad)


HOOGSTRATEN

OKRA dames winnen in Zwaneven

Vers Geperst Davidsfonds

HOOGSTRATEN – Deze negen sportieve vrouwen vormden samen een sterk sportief geheel en wonnen het OKRA Sportfeest in Zwaneven. Op de foto herkennen we staande v.l.n.r. Toke Rombouts, Jeanne Rombouts, Julia Verbreuken, Rosa Kerstens, Wis Goetschalckx, Paula Nijs en Maria Janssen. Zittend: Caroline Van Hoeck en Maria Goetschalckx. (fh)

De OKRA dames eindigden als eerste in Zwaneven.

Gezelligheid belangrijker dan winnen HOOGSTRATEN - Op maandag 12 juli organiseerde OKRA een verbroederingssportfeest. Van de winnende ploeg hebben we geen foto. Wel van Okra Meer, die tweede werd. De mannen van Okra Meerle eindigden op de derde plaats en de vrouwen van Meerle waren vierde. (fh)

HOOGSTRATEN - Het thema Grenzeloos gaf het Davidsfondsbestuur het voorbije werkjaar heel wat inspiratie. In mei was er een succesvolle muzikale wandeling voor jong en oud. Ook dit jaar staan er gevarieerde en boeiende activiteiten op het programma, waarmee de vereniging haar ledenaantal nog hoopt te vergroten. Op zaterdag 16 september van 13.30 tot 17 uur en zondag 17 september van 10 tot 18 uur zijn er voor de zeventiende keer opendeurdagen. Tijdens Hoogstraten in Groenten en Bloemen presenteert DF met Vers geperst zijn aanbod in het Administratief Centrum van Hoogstraten. Wie lid wordt, krijgt voor zijn bijdrage meteen een return in de vorm van een keuze uit het waardevolle aanbod. Als lid krijgt u de Davidsfonds Cultuurkaart toegestuurd, die een heleboel voordelen biedt. Wie tijdens de Opendeur zijn keuzeformulier afgeeft en betaalt, neemt gratis deel aan de tombola. Zondagavond trekt een onschuldige hand tien formulieren. De winnaars ontvangen een mooi boek. U kan alle activiteiten ook volgen op facebook: Davidsfonds Hoogstraten. Praktisch: Open deur Davidsfonds op zaterdag 16 en zondag 17 september in het Administratief centrum. Info: Anne-Mie Van Mol, tel 0472 450 487 (fh)

Een nieuw seizoen Markant begint het nieuwe werkjaar met een bezoekje aan Het Vishuis in Meer. De deelnemers worden er verwacht om 19 uur voor een rondleiding, inclusief hapjes. Rond 20.30 uur gaat men naar Nummer 21, de koffie- en wijnbar in Hoogstraten. Daar stelt voorzitster Martine het nieuwe jaarprogramma voor, bij een lekkere koffie en een zoete versnapering. Markant leden betalen 10 euro, niet-leden 15 euro.

OKRA Meer eindigde tweede

Praktisch: Voorstelling Markantprogramma 2017-2018 op donderdag 14 september. Info 0495487662 (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

39


HOOGSTRATEN

Een uitstap bij 36 graden HOOGSTRATEN / MINDERHOUT – Op donderdag 29 juni, de voorlaatste schooldag en uitgerekend de warmste dag van het jaar, bezochten de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar van Scharrel uit Minderhout het begijnhof en het Stedelijk museum. Om de verzengende hitte draaglijk te maken besproeiden de leerkrachten de leerlingen, die tijdens de middagpauze de schaduw van de eeuwenoude taxusbomen opzochten, met water. Een heerlijk fris tussendoortje. (fh)

Kinder- en jeugdjury nu ook voor kleuters BiB Hoogstraten start dit schooljaar met een nieuw leesbevorderend initiatief voor leerkrachten en leerlingen van de kleuterschool. De Kinder- en Jeugdjury in Hoogstraten wordt namelijk uitgebreid met groep 1, de 4- tot 6-jarigen. Hoe gaat het in zijn werk? De deelnemende leerkrachten van de kleuterschool krijgen volgens een vast stramien acht interessante prentenboeken die zij in de periode van september tot april lezen en aan hun leerlingen kunnen voorlezen. Als alle boeken (voor)gelezen zijn, maakt elke leerkracht een top 8 met bovenaan het boek dat zijn/haar klas het beste vond. De BiB telt de rangschikkingen van alle deelnemers samen. Zo komen we te weten welk prentenboek de jury van Hoogstraten het beste vond. Deze winnaar wordt bekendgemaakt op een feestelijke bijeenkomst met alle deelnemende leerkrachten. Op dat moment bespreken zij waarom een bepaald boek wel of niet in de smaak viel en wisselen ze allerlei tips uit om de boeken in de klas te gebruiken. De BiB bezorgt hun ook een werkmapje met interessante informatie. De bestaande leesgroepen van de Kinder- en Jeugdjury, voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar, worden natuurlijk ook verdergezet. De volledige info hierover wordt op woensdag 4 oktober om 13.30 uur in de hoofdbib uit de doeken gedaan. (fh)

Week van de Koffiekrant Dankzij onze vrijwilligers kan je van maandag tot vrijdag elke voormiddag in de hoofdbibliotheek de krant lezen of op de computer werken. Ondertussen drink je een heerlijk kopje koffie of thee. Nieuw dit Koffiekrantjaar is de mogelijkheid om boeken of multimedia van de hoofdbib in te leveren. Nieuwe materialen uitlenen is niet mogelijk. Om dit gezellige initiatief in de kijker te zetten organiseren de Koffiekrantvrijwilligers jaarlijks bij de start van een nieuw werkjaar een feestelijke openingsweek. Op maandag 4 september geniet je van een verse pannenkoek, de andere dagen staat er een heerlijke verwenkoffie voor je klaar. Bovendien krijg je tijdens deze startweek een origineel handgemaakt cadeau. Vanaf dinsdag 26 september duikt de Koffiekrant ook in Meerle op, meer bepaald in het chirolokaal. Je kan daar dan op dinsdag en woensdag van 9 tot 12 uur terecht voor een kopje koffie en de krant. (fh)

40

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Succesvolle jubileumeditie van het Internationaal Folklorefestival

Wind, regen, zon en schoon volk

HOOGSTRATEN – Na maanden voorbereiding is het de Gelmelzwaaiers gelukt om in het weekend van 28, 29 en 30 juli van de tiende uitgave van hun Folklorefestival een absolute topper te maken. Ze brachten vijf folkloristische groepen uit evenveel verschillende culturen naar Hoogstraten. In totaal waren er 49 gastgezinnen nodig om de 117 dansers en danseressen van donderdag tot maandag op te vangen en te slapen te leggen. Vrijdag- en zaterdagavond waren er optredens in de Rabboenizaal en zondag, onder grote belangstelling, voor het stadhuis.

De groep uit Litouwen en de kleurrijk geklede dansers en danseressen uit Paraguay moesten nog optreden onder dreigende wolken. Maar na een korte regenpauze, brachten de groepen uit de USA en uit BraziliĂŤ uitbundige optredens onder een stralende zon, zoals dat hoort. Tussen de optredens door kregen de gasten de kans om de streek te verkennen. Daarbij waren ze vooral onder de indruk van het begijnhof en de pracht en praal van de kerk. De opvang bij de gastgezinnen bleek andermaal een boeiende ervaring voor zowel de gastgezinnen als voor de gasten. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

41


HOOGSTRATEN

Hoogstraten in Groenten en Bloemen

Ontwerpen van Tom De Houwer, Tania Huyghe en Jan De Ridder HOOGSTRATEN - Met Hoogstraten in Groenten en Bloemen wordt de zomer in het weekend van 16 tot 18 september symbolisch afgesloten. Het hele centrum is dan een indrukwekkende openluchttentoonstelling met creaties in bloemen, groenten en fruit. Voor de zesde keer zijn er ontwerpen van bloemenkunstenaar Tom De Houwer, die de laatste drie jaar hulp kreeg van twee nieuwe designers. Tania Huyghe is ondertussen een vaste waarde, zij is al voor de derde keer mede-ontwerpster. Jan De Ridder werkte vorig jaar al een aantal ontwerpen af van zijn collega Stijn Simaeys, die tijdens de voorbereidingen van de editie 2016 overleed. Jan De Ridder vervoegt nu het team van Tom en Tania en neemt voor de eerste maal volop als ontwerper deel. Daarmee heeft Hoogstraten een driekoppig ontwerpersteam, waarvan de leden elk deel uitmaken van de top in de florale vormgeving.

Wie is wie Tom De Houwer is sinds 2013 de grote bezieler van het evenement. Als vaste ontwerper stuurt hij een team van topontwerpers aan. Hij is grafisch ontwerper van opleiding, maar zocht een creatieve uitdrukkingsvorm waarin hij zijn enthousiasme nog beter kwijt kon. Deze vond hij in de bloemensierkunst. In Hoogstraten in Groenten en Bloemen vindt hij een inspirerende mix: de combinatie van het creatieve, de geur van bloemen en het contact met mensen. Hij geniet ruime bekendheid en werkte al in Italië, Engeland, China en Frankrijk. Maar de aanvragen komen van Dubai, US, Mexico, Taiwan. Tania Huyghe is sinds 2006 een zelfstandig floriste en combineert dit met een freelance job als floriste in West- en Oost-Vlaanderen. Ze werkte eerder al samen met Daniël Ost en Geert Pattyn en mocht verschillende awards in ontvangst nemen. Haar inspiratie is onuitputtelijk. Maar, naar eigen zeggen, drukt zij haar stempel niet op het Hoogstraatse evenement, maar is het eerder omgekeerd. Jan De Ridder kreeg de liefde voor de natuur mee op het ouderlijke landbouwbedrijf. Tijdens zijn opleiding landbouw ontmoet hij zijn vrouw Anja en samen beslissen ze om een toekomst in de florale wereld uit te bouwen. Anja en Jan hebben een eigen zaak in het Limburgse Lanaken. Maar ook voor grote opdrachten in binnenen buitenland schrikt Jan niet terug. Zo realiseerde hij al meerdere keren mee Fleuramour in Alden Biesen, decoreerde hij een kunstgalerij in Oostenrijk, zorgde hij voor een gigantische versiering van het Rijksmuseum in Amsterdam en ontwikkelde hij projecten in China. Regelmatig is Jan ook te zien op TV-Limburg waar hij de kijkers meeneemt in zijn bloemenwereld en ze stap voor stap uitlegt hoe je de mooiste

42

Ook dit jaar werken meer dan 100 vrijwilligers mee aan meer dan 40 creaties van de drie ontwerpers bloemencreaties op een eenvoudige manier kan realiseren.

Vrijwilligers van goudwaarde Elke compositie wordt vooraf op papier uitgetekend. De ontwerpers worden bijgestaan door Louis Geerts, hoofd van de groendienst, en de technische diensten van de stad. Zij maken de frames en de basisstukken voor de verschillende composities. Daarna is het aan de bloemenschikkers om het ontwerp uit te voeren.

Feestweekend Alle kinderen worden op zondag verwacht op het begijnhof voor een interactief kinderdorp. Hier kunnen ze naar hartenlust spelen, ravotten en knutselen. Op het programma staan verschillende workshops waarin ze hun energie en enthousiasme kwijt kunnen. Er is ook kindergrime, een kleurwedstrijd en een uitgebreid spelletjespakket. Alle activiteiten worden begeleid door ervaren monitoren. Ze helpen bij de workshops en houden een oogje in het zeil. Iedereen is welkom op zondag 17 september, tussen 10 en 17 uur. Deelnemen is gratis.

Voor de eigenlijke realisatie worden een 120tal vrijwilligers ingeschakeld. De energie die uitgaat van de samenwerking met de vrijwilligers vormt misschien wel de allerbelangrijkste factor voor het welslagen van dit unieke evenement. Zonder hun enthousiasme, creativiteit en onuitputtelijke inzet zou Hoogstraten in Groenten & Bloemen nooit hebben kunnen uitgroeien tot een evenement van deze omvang en met deze positieve uitstraling.

Op zondag 17 september wordt het centrum van Hoogstraten autovrij gemaakt van 9 tot 22 uur. Zo ontstaat er op de Vrijheid een zee van ruimte, een wandelboulevard met heel wat animatie. Naast de Strawberry City Jazzband zorgen de Gelmelzwaaiers, de Sint-Catharinafanfare, de Marckgalmers en Afrikaanse djembé’s voor animatie.

Coöperatie Hoogstraten stelt de materialen, een ruime veilinghal en koelcellen ter beschikking. Dit is geen overbodige luxe, want er wordt gedurende vier dagen met man en macht gewerkt om dit project uit te voeren.

Praktisch: Hoogstraten in Groenten en Bloemen op zaterdag 16, zondag 17 en maandag 18 september 2017. Info: Toerisme Hoogstraten, tel 03 340 19 55 of toerisme@hoogstraten.be. (fh)

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Goud in de Hoogstraatse Sint-Jorisgilde

Het echtpaar Jan Diels en Jeannine Martens uit de Meterkensstraat werden op 7 juli door hun gildenbroeders en -zusters in de bloemetjes gezet voor hun 50-jarig jubileum als schutter bij het Verbond van de Sint-Jorisgilden op de afstand van 61 meter. Toch wel een unicum dat een echtpaar zo’n lange tijd als lid van een vereniging actief is! In 1967 treedt Jan toe tot de gilde die dan haar topjaren beleeft met diverse kampioenen, gewonnen kampioenschappen en rozenprijzen. In 1971 laat Jan zich opmerken in Meerle: de rozenprijs in de tweede categorie. En meer zegt het gildenboek hier niet over. Nochtans was Jeannine vanaf het begin aan het mee schieten en behaalde zij, haar broer Robert en vader Martens, dus met zijn vieren elk een rozenprijs. Maar dat was kort na

Avondopleiding Solidworks

het jaar 1968, de tijd van de emancipatie van de vrouw, de gilden waren nog niet zomaar gewonnen voor de volledige integratie van de vrouw als volwaardige schutter. Daar werd naar het schijnt nogal over gediscussieerd toen - en dus werd niet alles genotuleerd in het grote boek. Met de jaren ontpopte Jeannine zich tot betere schutter dan Jan en werd ze door koning Luc Anthonis stelselmatig opgenomen in de zestalformaties. Bij koning Jacques Roos is het niet anders. En zo werd Jan, en tot op de dag van vandaag, meer verzorger en supporter van Jeannine, beiden steeds op post, vooral op zondagvoormiddag. De gilde schonk hen bloemen en de nodige grondstof voor een uitgebreide wielertrip, als blijk van waardering waren er bovendien ook van de andere zustergilden geschenken. (ep)

Oproep voor reünie KLJ Hoogstraten

HOOGSTRATEN - Op 18 September start de avondopleiding met 10 lessen tekenen van 3D modellen metr Solidworks. Dit is het toonaangevende 3D pakket waar je zowat alles mee kan modelleren, van juwelen tot verpakkingsmachines, van staalstructuur tot lichtarmatuur. Je leert dus constructietekeningen maken, plaatwerkproducten naar de machine sturen, lasconstructies tekenen en automatisch zaaglijsten aanmaken. Van een 2D tekening maak je een 3D model. De opleiding is praktijkgericht en word gegeven bij 3D Cadworks in Hoogstraten. Door erkenning van de KMO portefeuille en de VDAB geniet je tot 40% korting. Praktisch: Vanaf 18 september 3D opleiding SolidWorks in de Veilingstraat 7 te Hoogstraten. Enige computerkennis is vereist. Voor meer info kijk op 3DCadworks.be. Kostprijs: op aanvraag. Contactpersoon: 3D Cadworks: E-mail: training@3DCadworks.be, telefoon: 032954733. (fh)

Naar nieuwe lokalen voor de jeugdbeweging HOOGSTRATEN - Hoogstraten kent al vele jaren een bloeiend jeugdbewegingsleven. KLJ en KSA Hoogstraten hebben hun lokalen achter de Pax. Na vele jaren goed dienst te hebben gedaan, zijn de lokalen verouderd. Ze voldoen niet meer aan de huidige normen en zijn al langer te klein voor de jeugdbewegingen.

De KLJ bij haar 75 jarig bestaan in 2003. HOOGSTRATEN - Iedereen die ooit lid was van KLJ Hoogstraten wordt, met partner, uitgenodigd op zaterdag 16 september vanaf 19.30 uur in zaal Pax. Er wordt gezorgd voor een fotopresentatie die iedereen heimwee doet krijgen naar de vele zalige momenten. De organi-

satoren zouden graag zo veel mogelijk leden en oud-leden terug zien om leuke herinneringen op te halen. Men wil de groepsfoto, getrokken toen KLJ Hoogstraten 75 jaar jong was in 2003, opnieuw te maken met liefst en zo veel mogelijk oud-leden. Indien je er bij kan zijn vraagt men om een mailtje te sturen naar kljhoogstratenreunie@telenet.be om je komst te bevestigen. (fh)

Er is dus nood aan nieuwe lokalen. Voer voor het project ‘Het bouwen van lokalen voor Hoogstraatse Jeugdbewegingen’. Op vrijdag 22 september om 20 uur houdt de vzw Jeugdlokalen Hoogstraten haar eerste Algemene Vergadering in het zaaltje van Café de Rijkswacht. Daar zal toegelicht worden de vzw is, wat er de afgelopen jaren al gedaan is en wat de toekomstplannen zijn. Heb je interesse om het team te versterken, mee te werken als vrijwilliger bij de bouwwerkzaamheden of ben je gewoon nieuwsgierig naar wat de vzw te vertellen heeft? Iedereen is van harte welkom! (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

43


HOOGSTRATEN

Relaxen in stijl

Artis Amore herleeft HOOGSTRATEN – De fraaie gevel van Artis Amore is een van de trekpleisters van de Vrijheid. De oude apotheek en parfumerie op de Vrijheid nummer 230 over de Buizelstraat heeft sedert een maand een herbestemming gekregen doordat Evelien Dries er sinds 3 juli een wellnesscentrum opende op de eerste verdieping, waar je kunt relaxen in stijl. In het najaar opent huisdokter Igor Vermander er zijn nieuwe praktijk op het gelijkvloers. Het gezin met de twee kinderen zorgt alvast voor nieuw leven in het oude pand dat onder het toeziende oog van Erfgoed gerestaureerd werd. Bij het inrichten van deze oude geklasseerde woning hield Erfgoed steeds een oogje in het zeil. Aan het oude gedeelte mocht amper geraakt worden en een uitbreiding van het gebouw diende verplicht in een heel andere stijl te gebeuren om het contrast met het geklasseerde gedeelte te benadrukken. Zo loop je nu van een klassieke inkom naar een rustieke patio tot in het strak moderne privégedeelte van de woning. Samen met partner dokter Igor Vermander en de twee kleine kinderen is het de bedoeling nog voor het einde van de grote vakantie in de nieuwbouw te wonen.

Wellness

Op de eerste verdieping kan je ondertussen al volop terecht. Vanaf 3 juli opende Evelien Dries er ‘Wellsi’, een wellnesscentrum met een eigen concept . Op maat van de klant en met respect voor de privacy kan je er op de eerste verdieping terecht voor diverse massages, een sauna met relaxruimte en nog enkele andere behandelingen. Zonder afspraak kom je er niet in,

maximaal met zijn tweeën zodat je er niemand anders voor de voeten loopt. Opvallend zijn de twee (verlichte) zoutmuren in de relaxkamer en de sauna, die hebben een weldoende invloed alsof je een dag aan zee bent. Verder is er de mogelijkheid van andulatietherapie op basis van vibratie, infrarood en medisch tapen. Het betreft hier evenwel geen medische behandelingen. Dat houdt dus in dat er niet gewerkt wordt aan terugbetalingstarieven, maar in de prijs die je betaalt is alles inbegrepen, niets hoef je zelf mee te brengen. Een drankje krijg je er altijd bovenop en een etentje in een Hoogstraatse horecabedoening kan geregeld worden. Evelien is er dan ook niet zomaar aan begonnen. Als voorbereiding volgde ze o.m. een opleiding massagetherapie en ging ze zelfs in Hongarije kijken hoe alles in zijn werk gaat. Vandaar de verwarmde rustbedden in speksteengesteente in de relaxatieruimte. Ook aan de inrichting van de verschillende lokalen en ontvangstruimte is meer tijd besteed: in een barokke stijl met strak-

Evelien Dries achter de ontvangstbalie van haar Wellsi voor liefhebbers van een sauna, een relaxatiemoment of andere therapie.

44

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het als monument beschermde pand Artis Amore is in oorsprong gebouwd in de 17de eeuw. In 1906 werd de gevel verbouwd in neorocostijl. ke moderne elementen kom je snel tot rust, al van in de ontvangstruimte. Alle info over de mogelijkheden en tarieven vind je op www.wellsi.be.

Dokterspraktijk En nog is het project niet af. Dit najaar opent de huisdokter er zijn nieuwe praktijk op het gelijkvloers van de oude woning. Er komen een wachtruimte, een 1ste hulpruimte of labo voor directe behandelingen zoals gips aanbrengen, en twee consultatielokalen. Op termijn moet deze dokterspraktijk uitgroeien tot een groepspraktijk, maar jonge startende huisdokters lopen tegenwoordig niet dik gezaaid zodat Igor nog een tijdje alleen door moet. Door het langdurige en moeizame bouwproces werd de inrichting van de praktijk als laatste onderdeel opgezet. Het bouwproces maakte dat de prioriteit eerst diende te gaan naar de wellnessruimten, dan de privé vertrekken en als laatste de dokterspraktijk. Het hele proces nam vijf intensieve jaren in beslag. Er dienden plannen aangepast te worden; vergunningen aangevraagd, opnieuw aangepast en heringediend; subsidies voor het beschermde gebouw gevraagd. Ook praktische moeilijkheden op de werf zorgden mee voor heel wat vertraging. Evelien en Igor zijn ondertussen dan ook goed geplaatst om andere bouwheren in de aanpak van een restauratieproject te adviseren. Het opfrissen van de voorgevel zal de laatste fase van het hele project zijn. Maar de volgehouden inspanningen van het actieve koppel zullen opbrengen: een waardevol pand staat niet langer leeg maar krijgt een grondige renovatie en nieuwe bestemming. En de Vrijheid krijgt er meteen ook een eigenzinnig bedrijfje bij achter een prachtige gevel. (ep)


HOOGSTRATEN

BVBA Van Hemelen is verhuisd

12.996 euro voor Kom Op Tegen Kanker

We blijven een Hoogstraats bedrijf

HOOGSTRATEN - Op 8 juli wandelden Annie, May en Gust Michielsen ruim 60 km naar Scherpenheuvel. Zoals in de vorige HM gemeld, lieten zij zich sponsoren ten voordele van Kom Op Tegen kanker. Dat werd een geweldig succes. Het zag er nochtans niet zo goed uit: sinds een paar maanden sukkelt Annie met een peesontsteking aan haar voet, waardoor wandelen pijnlijk was. Met de mix van pillen, ijs, smeermiddelen en de gouden handen van dochter Mieke kon ze met een klein hartje en zonder training toch van start gaan. May en Gust hadden geen kwaaltjes en zouden haar er wel mee door slepen…. Om 4.20 uur vertrokken ze in de Katelijnestraat. Goei weer, misschien iets te warm. Om 10.30 vertrokken Marcel, schoonzoon Marc en kleinzoon Kobe met de fiets. Ondertussen beten de wandelaars door: moeilijk, maar het zou wel lukken. Vijf km voor Scherpenheuvel haalden de fietsers hen in om tegen 16.30 uur te arriveren aan de basiliek.

“We zijn verhuisd naar Merksplas”, zegt Nick Van Hemelen aan de telefoon, met de vraag om dat bekend te maken. Merksplas is het einde van de wereld niet, maar toch vertrok men niet graag uit Hoogstraten. “Maar het kon niet anders. Stilstaan is voor een zaak achteruit gaan en dat staat niet in het woordenboek van het bedrijf. Vandaar.” Het bedrijf, gespecialiseerd in verwarming, elektriciteit en sanitair, of beter in alle technieken in de bouw en specialist in hernieuwbare warmte, barstte uit zijn voegen in de Van Aertselaarstraat en moest uitwijken. Na een intensieve zoektocht vond men een geschikte locatie in de Industrieweg 4 te Merksplas, het gebouw van de voormalige papiercentrale, gelegen achter Veja. Een immens groot gebouw, dat men kadastraal deelde met bouwbedrijf Bruynen. Ondertussen werd dit pand al volledig gerenoveerd en aangepast aan deze tijd met luchtige frisse burelen en voldoende werk- en stockruimte. Verder veranderd er niets. “Noem ons nog maar een Hoogstraats bedrijf”, zegt vader Herman, “daar zijn we zo’n 20 jaar geleden begonnen en daar zijn we van een bijberoep uitgegroeid tot een middelgroot en gespecialiseerd bedrijf.” Naast Herman en zijn vrouw Ann, werken ook de kinderen Nick, Tim en Sam in de zaak. Daarnaast werkt Van Hemelen met tien gespecialiseerde werknemers, waarvan er twee voltijds ‘op onderhoud’ staan. “Want dat is en blijft zeer belangrijk,” zo eindigt Nick. (fh)

AED toestel op het begijnhof HOOGSTRATEN – Het is al vaak gezegd (en in deze kolommen geschreven): de eerste minuten na een hartstilstand zijn van levensbelang. De vzw Het Convent plaatste daarom samen met de kerkfabriek van het begijnhof een AED toestel. Bij een hartstilstand kan men door snel in te grijpen een leven redden dank zij zulk toestel. Dat geeft immers zelf instructies bij een eventuele reanimatie en is eenvoudig te bedienen. Het toestel hangt tegen de muur van het vergaderlokaal van Het Convent, Begijnhof 40 en is dus voor iedereen bereikbaar. De kosten van aankoop, plaatsing en onderhoud worden door Het Convent en de kerkfabriek gedragen. Met dit initiatief willen beide verenigingen een voorbeeld stellen. In de omgeving van sportterreinen en op plaatsen waar veel bezoekers komen zou overal zo’n toestel op loopafstand bereikbaar moeten zijn. (fh)

Hun sportieve inspanningen leverden 12.996€ sponsorgelden op voor Kom Op Tegen Kanker. Een dikke proficiat aan de deelnemers en dank aan alle sponsors is dan ook op z’n plaats! Op naar een veertiende keer over 2 jaar? (fh)

Missiefeest voor de vijftigste keer HOOGSTRATEN – De werkgroep Missiekring Hoogstraten organiseert voor de 50ste keer haar jaarlijks missiefeest op kermiszondag 24 en -maandag 25 september 2017 in parochiecentrum Pax. Zondag staan vanaf 12 uur de tafels gedekt en kan men er (in twee beurten) smakelijk en voordelig dineren met een menu naar keuze. Info Jan Bruyndonckx 03 314 85 20 of janbruyndonckx@gmail.com. Dit kan ook op maandag tussen 18 en 19 uur. Inschrijven voor deze maaltijden is wel nodig en dat voor donderdagavond 21 september. Op zondag- en maandagnamiddag kan je vanaf 14 uur bij een drankje, proeven van lekkere pannenkoeken, gebakjes, vlaaien, ijsjes, broodjes of een koude schotel. Over de missiewerkers krijg je met foto’s en beschrijving hun werkgebied meer informatie. Doorlopend is er een altijd-prijs tombola met vijf schitterende hoofdprijzen, die maandagavond om 20 uur worden getrokken. Wie er niet kan bij zijn maar de missiewerkers toch wil steunen, kan een storting doen op rekeningnummer BE 75 3631 3892 4551 van Missiekring Hoogstraten. De totale opbrengst van deze activiteiten wordt verdeeld tussen de drie Hoogstraatse missiewerkers en de zes missionarissen met familiebanden in onze parochie. Praktisch: Missiefeest op kermiszondag 24 en maandag 25 september in zaal Pax. Op zondag diner vanaf 12 uur en op maandag vanaf 18 uur. Zondagnamiddag drank, ijsjes, gebak enz. Info Jan Bruyndonckx 03 314 85 20. (jb/fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

45


HOOGSTRATEN

Drums Alive

Workshop Bakken en Braden

HOOGSTRATEN - Ontdek de drummer in jezelf en waag je aan Drums Alive, een vrolijke groepsfitnessles waarbij je op het ritme van de muziek allerlei pasjes uitoefent en intussen met drumsticks op een zitbal trommelt. Naarmate de les vordert, voer je de intensiteit en de snelheid van de oefeningen op. Zo verbrand je heel wat calorieën, oefen je je spieren en verbeter je je coördinatie tussen ogen, armen en benen. Deze workout is geschikt voor alle leeftijden en wordt tweemaal georganiseerd in de turnzaal van het Klein Seminarie (bereikbaar via de sportvelden achterzijde Seminarie). Je hoeft enkel een handdoek en een drankje mee te brengen. Voor de rest (zitbal, bassin en drumsticks) wordt gezorgd. Opletten voor de sportschoenen: geen zwarte zolen. Snel inschrijven is de boodschap, het aantal deelnemers is beperkt tot 25 per les. Praktisch: Groepsfitness Drums Alive. De eerste sessie heeft plaats op de woensdagen 4, 11 en 18 oktober, telkens om 20 uur in de turnzaal van het Klein seminarie. Inschrijven voor 17 oktober 2017. De tweede reeks op de woensdagen 8, 15 en 22 november telkens om 20 uur. Inschrijven voor 22 september 2017. Prijs: KVLV leden 15 € euro en niet KVLV leden 25 euro voor de 3 lessen. Info en inschrijven: kvlvhoogstraten@hotmail.com. (fh)

Helpers voor de eerste Boerenmarkt HOOGSTRATEN - Aan initiatiefnemer Jos Vinckx vroegen we toelichting over de eerste boerenmarkt die in Hoogstraten georganiseerd wordt op zondagvoormiddag 10 september in de verkeersvrije Brouwerijstraat. “Al jaren wilde ik graag een marktje met land- en tuinbouwproducten organiseren in Hoogstraten, waar mensen mekaar kunnen ontmoeten en daarbij ook nog verse, gezonde producten aanschaffen. Nu is het dan zo ver. Het verliep heel vlot om mensen bij mekaar te brengen die hieraan wilden meewerken. Dat werd dus Comité De Zelfvoorziening, dat bestaat uit een zestal enthousiaste mensen uit het centrum van Hoogstraten. Het zal een kleine markt zijn, met een 25tal professionele standhouders, maar ook liefhebbers met zelfgekweekte producten zijn welkom. Behalve groenten en fruit, zullen ook vele verwerkte producten te koop aangeboden worden. Wij vragen geen standgeld aan de deelnemers. Een tentje kan vooraf gehuurd worden aan de huurprijs die wijzelf bepalen. Liefhebbers die alsnog willen deelnemen, kunnen uiteraard nog steeds contact opnemen. Om uit de kosten te geraken, zullen ook wij wafels verkopen op de markt. De KVLV van Hoogstraten biedt een viertal verschillende gerechten aan, dus geen gebrek aan eten. Voor een drankje kan men dan weer terecht op het terras van de Sint Jorisgilde. Voor sfeer is er muziek en worden er ook demonstraties van enkele oude ambachten.” Jos heeft er zelf duidelijk zin in. “Kom dus gerust met uw kruiwagen naar de Boerenmarkt in de Brouwerijstraat die zondagvoormiddag 10 september. In de Tinnenpotstraat en Karel Boomstraat is er voldoende parkeergelegenheid voor wie met de auto komt.” En tenslotte doet hij nog een warme oproep voor helpende handen. “Dat klopt, wij zoeken nog een aantal mensen om de tenten mee op te stellen en onze wafels mee te verkopen. Doen!” Praktisch: Boerenmarkt in de autovrije Brouwerijstraat op zondag 10 september van 8 tot 12 uur. Voor meer info kan men steeds contact opnemen met zjosfinks: 0476-729191.

46

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

HOOGSTRATEN - In de workshop Bakken Braden laat KVLV Hoogstraten op dinsdag 24 oktober ontdekken hoe je runds- en varkensvlees van bij ons zo lekker klaarmaakt dat het smelt op je tong. Op het menu staat varkensgebraad met mosterdsaus, Zuiderse mignonettes met broccoliflan, varkenskotelet met appel, rosbief met kruidenkorst en onglet met sjalot en rode wijn. Praktisch: Workshop Bakken en Braden op dinsdag 24 oktober 2017 om 19 uur in VTI Spijker. Prijs: 12 euro voor KVLV leden, 15 euro voor niet KVLV leden. Info en inschrijven voor 13 oktober 2017 via kvlvhoogstraten@hotmail.com. (fh)

De Bolkse Beek, mooie natuur in Rijkevorsel Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 1 oktober een wandeling in het natuurgebied ‘De Bolkse Beek’ in Rijkevorsel. De vallei van de Bolkse Beek is een prachtig stuk natuur van ongeveer 25 ha. Het landschap bestaat uit vochtige graslanden omgeven door bossen. Langs de graslanden staan prachtige houtkanten. . Praktisch: natuurwandeling Bolkse Beek op zondag 1 oktober om 9 uur. Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be of 03 383 02 08 (ao)

Wandeltweedaagse in het Land van Mark & Merkske Deze zomer pakken Hoogstraten, Baarle-Hertog en Merksplas voor de 3de keer uit met hun Grote Wandel2daagse. In samenwerking met Wandelclub De Noorderkempen organiseren ze op zaterdag 2 en zondag 3 september een gezellig en sportief wandelweekend. Uiteraard hoeft u geen twee dagen deel te nemen, maar kiest u de dag en route die u het best past. Tijdens deze twee dagen zijn er tien verschillende wandellussen volledig afgepijld met verschillende wandelafstanden zodat iedereen kan deelnemen: voor de sportieve wandelaars zijn er lussen van 42, 30 of 20 kilometer, voor de recreatieve wandelaar zijn er wandelingen voorzien van 12 of 6 kilometer. De wandelingen van 6 km zijn eveneens toegankelijk voor kinder- en rolwagens. Op zaterdag wandelt men in Hoogstraten, Wortel en Merksplas-Kolonie, Castelré en Merksplas. Op zondag brengen de wandellussen u naar Zondereigen, Baarle-Hertog-Nassau en Merksplas. Onderweg zijn er uiteraard verschillende rustplaatsen voorzien. Starten doe je in het lokaal van de Sint-Sebastiaangilde (Hofeinde 9, Merksplas) tussen 7-15 uur. Deelname kost 1,50 euro per dag en aan de start wordt u verwend met iets lekkers. Meer info en enkele mooie sfeerbeelden zijn terug te vinden op www.wandel2daagse. jimdo.com. Gpx-bestanden van de routes kunt u opvragen bij Toerisme Hoogstraten. Praktisch: Wandeltweedaagse op zaterdag 2 en zondag 3 september. Vertrek in het lokaal van de Sint-Sebastiaangilde, Hofeinde 9 te Merksplas, telkens tussen 7 en 15 uur. Info: Toerisme Hoogstraten. (fh)


MEERL

Hans De Kock koning van Sint-Ambrosiusgilde MEER - Op zondag 21 mei organiseerde de Sint-Ambrosiusgilde hun zes-jaarlijkse koningsschieting om uit te maken wie die taak zou overnemen van uittredend koning Stan Vermeiren. Uiteindelijk zou het Hans de Kock zijn die deze eer te beurt viel. Om 13 uur vertrok het gezelschap aan het gildelokaal met de fanfare voorop voor een optocht door het dorp. Aan de schutsboom las hoofdman Jan Jansen het reglement van de schieting voor, waarna de koningsbreuk aan de schutsboom gehangen werd. Dat is het teken dat het mandaat van koning voor andere kandidaten open stond. Vervolgens kregen de aanwezigen de gelegenheid om een ereschot te doen en een gift te doen in de beurs aan de schutsboom. Dat geld komt de nieuwe koning toe om de kosten, verbonden aan het koningschap, te betalen. De koningsvogel werd door meer dan één genodigde geraakt, wat niet vaak voorkomt. Na de genodigden traden de schutters van de gilde zelf aan. Eerst kreeg aftredend koning Stan Vermeiren drie voorkeurschoten om zijn titel te verlengen. Stan kon hiervan geen gebruik maken zodat de échte kamp kon beginnen. Doordat hij ook als eerste op de ledenlijst staat, mocht hij meteen zijn eerste schot van de eerste ronde doen. Daarbij deed hij de vogel vallen, maar ook de andere schutters kregen nog hun

Alferis Ronny van Bavel, griffier Ad de Bruyn, nieuwe koning Hans de Kock, Hoofdman Jan Jansen en helemaal rechts keizer Frans van de Locht. kans. In dezelfde ronde zou de vogel zou nog tweemaal naar beneden worden geschoten. Alle drie de schutters kozen ervoor om de beurs te spijzen; zij betaalden liever een boete dan het koningschap te aanvaarden. In de tweede ronde werd de koningsvogel maar liefst zeven maal neergeschoten. Allen verkozen ervoor om het koningschap af te kopen. In de derde ronde schoot Hans de Kock de vogel

naar beneden. Even later viel de vogel ook bij het schot van Roos Brosens en Jos Janssens. Hans, Roos en Jos wilden verder kampen voor de koningstitel. In de eerstvolgende ronde kon geen van de drie de vogel verschalken. In de tweede ronde schoot enkel Hans de vogel van de bijna 18 meter hoge staak naar beneden en werd daarmee de nieuwe koning van de Sint-Ambrosiusgilde Meer. (fs/fh)

Verbroedering van de gilden MEER - “De nieuwe koning zal een vat bier schenken aan de Sint-Jorisgilde van Meer” zo klinkt het in het reglement dat voorgelezen werd tijdens de koningsschieting van de Sint-Ambrosiusgilde. Diezelfde verplichting geldt ook bij de Sint-Jorisgilde. Het is dan ook een traditie dat de nieuwe koning van de ene gilde een vat bier betaalt aan de andere gilde van Meer.

Vroeger kreeg die gilde het geld en zorgde voor de rest. Maar drie jaar geleden nam Gery Dockx, toen de nieuwe koning van de Sint-Jorisgilde, het reglement letterlijk op en ging met een vat bier in een kruiwagen te voet naar de Sint Ambrosiusgilde. Het initiatief werd goed onthaald en het werd een gezellig samenzijn van de twee gilden.

Hans De Kock wilde niet onderdoen en kwam een paar weken nadat hij koning werd met een aantal gildebroeders en -zusters op bezoek bij de Sint-Jorisgilde. En hij kwam niet met lege handen; hij had een vat bier bij dat was vastgeknoopt aan een stok. Er werd dan ook geklonken op de nieuwe koning tijdens een gezellige verbroedering. (LH/fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

47


MEER

DIAMANT IN MEER

Frans Leemans en Cor Laurijssen MEER – Op donderdag 8 juni was het 60 jaar geleden dat Frans Leemans en Cor Laurijssen in de kerk van Ulicoten elkaar het ja-woord gaven. En nog altijd zijn ze een gelukkig paar. Ze hebben 3 kinderen: Jos, Gerd en Lind. Ondertussen zijn er ook 5 kleinkinderen : Steven, Sam, Joren, Tim en Dries. Frans Leemans, Sooi voor de vrienden, werd op 28 oktober 1930 geboren in Meer als tweede jongste in een gezin met 6 kinderen: 5 jongens en 1 meisje. Cor werd op 19 december 1931 geboren in Ulicoten, net over de grens, als tweede jongste in een kroostrijk gezin met 11 kinderen (oorspronkelijk 13 maar 2 heel jong gestorven): 6 jongens en 5 meisjes. Frans is zijn vrouwtje dus in Nederland gaan zoeken.

had zo een bakje vol geplukt. Sooi moest dan met de aardbeien naar de veiling in Hoogstraten en wachtte altijd in spanning af welke prijs de veilingklok aan zou geven... Ook hadden ze 2 kippenhokken waar dagelijks werk in was: eieren rapen, de kippen voederen, kippen verzorgen, enz. Als ontspanning volgden ze dansles. Ze toonden dan graag hun danskunsten in het Vlimmershof. Na hun actieve leven genoten ze van hun pensi-

oen. Cor en Sooi hebben samen vele uitgestippelde fietstochten gemaakt in België en vooral Nederland. Ook waren ze lange tijd lid van de Minderhoutse petanqueclub. Ze hadden zelfs een eigen petanquebaan om te kunnen oefenen. Ten huize Cor en Sooi is het nog dikwijls “de zoete inval”. Er komen regelmatig vrienden langs om een praatje te maken. Daar kunnen ze dan ook van genieten. Wij wensen de jubilarissen nog vele gezonde en gelukkige jaren samen ! (jav)

Sooi en Cor hebben vroeger samen hard gewerkt in hun tuinbouwbedrijf met voornamelijk aardbeien en augurken. Tijdens het seizoen was het altijd een drukte van jewelste op het aardbeienveld! Cor had hele rappe handen en

Op de familiefoto v.l.n.r.: kleinzoon Tim, vriendin Mariska (vriendin van Sam), kleinzoon Dries, vriendin Liselotte, kleinzoon Steven, zoon Jos, vriendin Rita, schoonzoon Stan, dochter Lind, kleinzoon Sam (met strikje), Cor, kleinzoon Joren, vriendin Lanthe, Sooi, schoonzoon Guy en dochter Gerd.

48

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

Boerenmarkt sluit seizoen Meermarkt af

Tweedehandsbeurs kinderartikelen MEER – Op zondag 15 oktober organiseert de Gezinsbond van 11 tot 12.30 uur een tweehandsbeurs voor kinderartikelen, namelijk kleding, baby- en kinderartikelen tot 16 jaar, ook speelgoed. Dit heeft plaats in lagere school De Meerpaal. Oktober is nog ver van kant, maar de organisatoren hopen dat je er tijdig aan denkt om spulletjes bij elkaar te houden.

Het was koppen lopen op de augustuseditie van de Meermarkt. Schitterend weer en een leuk thema (proeven van allerlei bieren en lekkernijen) zijn een garantie voor succes. MEER – De afsluiter van dit overgangsseizoen van Meermarkt wordt de Boerenmarkt op zondag 3 september. Even oud als Meermarkt is deze Boerenmarkt, en dus ook aan zijn 25ste editie toe. KVLV en Landelijke Gilde werken samen met het marktcomité om er weer een topeditie van te maken. Op het grasveld naast het klooster wordt een grote feesttent opgesteld, die het centrum wordt van de animatie van deze themamarkt. Er is muziek en er zijn dansdemonstraties. Een reeks oude landbouwmachines is in werking en er staan diverse old-timer-tractoren. Een reeks ambachtslieden beoefenen oude ambachten. Voor de kleinsten is er een springkasteel. De organiserende verenigingen bieden land- en tuinbouwproducten te koop aan.

Van 8 tot 11 bent u welkom op het ontbijt. Voor € 14 krijgt u een heerlijke maaltijd met streekproducten. Voor kinderen van 5 tot 12 betaalt u € 8, kinderen jonger dan 5 eten gratis. U schrijft vooraf in bij May Martens, Eindsestraat 6 a, of bij Hans Kuipers, Meerseweg 4. Voor meer informatie kan u terecht bij Jan Van Dun: 03 315 84 51. Met de Boerenmarkt sluit dit Meerse marktseizoen dus af. Het succes was een beetje wisselend, maar de augustus-proefmarkt was zonder meer een topper. Het is nu uitkijken naar wat er volgend jaar nog mogelijk is op en rond de kloostersite en in de Donckstraat. Praktisch: Boerenmarkt in de Donckstraat op zondag 3 september. (jav)

Brassband Rosalia opent Meer Kermis met Foorfeest MEER – Meer Kermis vindt plaats op de eerste zondag van oktober, 1 oktober dit jaar dus. Dat betekent dat de aanloop naar de kermis al in september plaatsvindt. Bestuur en leden van Brassband Ste.-Rosalia vervangen hun traditionele inzet met opstappen door het dorp dit jaar door een nieuw muzikaal initiatief.

cia, donderdag van 18 tot 20 u. Bovendien is Stan(ley) een van de trouwste Rosalialeden.

Zaterdag 30 september staat het lokaal Zaal voor Kunst en Volk vanaf 19.30 uur open voor de jongere en minder jonge kermis- en muziekliefhebbers. Die kunnen er terecht voor een heerlijk frisse pint of een Tongerlo van ’t vat. De brassband heeft gezorgd voor een top-muzikale omlijsting, met een streepje nostalgie.

De plaatjes van Stanley Bunker worden afgewisseld met livemuziek van het blaasensemble Just For Fun, dat onder leiding staat van de dirigent van Ste.-Rosalia, Tielenaar Bart Van Ossel. Het repertoire van Just For Fun bestaat uit een brede waaier van dixieland, tirolermuziek, bewerkingen van popnummers, carnavalsliedjes en kermiskrakers. Dit typische dweilorkest maakt al meer dan twintig jaar de Kempen en zeer ruime omstreken onveilig als het om spetterende blaasmuziek en feesten gaat… een ideale mix voor Meer Kermis dus.

De Meerse deejay uit eigen rangen, Stanley Bunker, heeft een benijdenswaardige collectie platen uit de sixties, seventies, eighties en nineties. Daaruit presenteert hij een selectie tijdens de Foorfeestavond. Stanley is bekend van zijn eigen programma Jukebox op Radio Valen-

Praktisch: Foorfeest van Brassband Rosalia met dj Stanley Bunker en blaasensemble Just For Fun in Zaal voor Kunst en Volk op zaterdag 30 september vanaf 19.30 uur. Inkom gratis. Zie ook Facebook: Brassband Ste.-Rosalia. (jav)

Wie iets wil kopen, kan terecht in de Lagere School van 11tot 12.30 uur voor goede kinderartikelen aan zachte prijzen. De te koop gestelde artikelen worden geschikt in diverse overzichtelijke standen. Gekochte artikelen worden afgerekend aan een centrale kassa - enkel cash te betalen. Wie iets wil laten verkopen, kan inschrijven vanaf 16 sept. tot uitputting van de lijsten bij: Lea Jansen – Beulken 12 – Meer – 03/315.44.83 of 0484/33.47.63. Daar krijg je alle informatie en het reglement. Inschrijven kost 2,50 euro voor leden en 4 euro voor niet-leden.(lidkaart meebrengen). Op de dag zelf hoef je de artikelen enkel te brengen (8.30 – 9.30 uur) en op te halen (14.30 – 15 uur). De Gezinsbond zorgt voor de verkoop. (red)

Muziekfeesten bij De Eendracht MEER - Op zaterdag 16 september 2017 richt Fanfare De Eendracht - Meer in de Meerse parochiezaal, gelegen aan de Donckstraat, weer haar jaarlijkse muziekfeesten in. Ook dit jaar hebben weer heel wat muziekverenigingen uit de streek hun deelname bevestigd zodat opnieuw een schitterend programma kan worden voorgeschoteld. De aanvang van de concerten is voorzien om 14 uur en het einde omstreeks 22 uur. Hieronder vindt U het programma, waarin U vast en zeker uw gading zult vinden : 14 uur: Accordeonclub Dansende Vingers - Lille 15 uur: Kon. Fanfare De Kunstminnaars - Kasterlee 16 uur: Fanfare Sint-Lucia - Loenhout 17 uur: Kon. Harmonie De Vriendenkring - Gierle 18 uur: Kon. Harmonie Sint-Amelberga Wechelderzande 19 uur: Kon. Fanfare De Lindegalm - Retie 20 uur: Kon. Fanfare De Heidegalm - Schoonbroek 21 uur: Muzikaal gezelschap Tournée Générale – Zwijndrecht Iedereen is van harte welkom. De inkom is gratis. Fanfare De Eendracht heeft in september een drukke maand. Buiten de eigen muziekfeesten treden de muzikanten onder meer nog op tijdens de Boerenmarkt in Meer op zondag 3 september en op zaterdagnamiddag 9 september in het Woonzorgcentrum Den Brem in Rijkevorsel ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. Praktisch: Muziekfeesten van De Eendracht op zaterdag 16 september van 14 tot 22 uur in de parochiezaal van Meer. (red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

49


MEER

Mooie retrokoers van de Mussenakker

De eerste kindercross voor herhaling vatbaar De Rasmussen, zoals de mannen van de Mussenakker zich graag noemen, mogen terugblikken op een zeer geslaagde dag, mede dankzij de jonge talenten, de retrorenners, de vele supporters en de seingevers. Het weer was aangenaam warm en bij wijlen braken straaltjes zonneschijn door het wolkendek. Speciaal voor de jubileumeditie mochten ook de jonge talenten zich tonen. Op een kort, bochtig parcours fietsten een vijftiental kinderen over de klinkers, het grind, het zand en door het bos. Na een ettelijke rondjes reden de rennertjes moe maar voldaan over de finish. Als kers op de taart mocht elk kind op het hoogste schavotje staan om een snoepzakje en een applaus te ontvangen. De eerste kindercross was daarmee een succes en is zeker voor herhaling vatbaar!

Sara Verelst was immers de enige wielrenster… (fh)

Viergeslacht bij de familie Schalk in Meer

Op 29 mei 2017 werd Noah Schalk geboren in Girona te Spanje. Al een echte avonturier omdat de thuis van papa Ben Schalk en mama Laura Nijs eigenlijk Mechelen is. Op de foto zien

50

MEER – Ook dit jaar organiseert de Gezinsbond danslessen voor verschillende leeftijden, van 3 tot en met 16-jarigen en een Jazz-uurtje voor de +16 jarigen. Amy & Joyce begeleiden dit wekelijkse uur sportief plezier in de turnzaal van Lagere School De Meerpaal. Het aantal plaatsen per groep is beperkt. De lessen lopen van zaterdag 16 september 2017 tot en met 5 mei 2018 (onder voorbehoud), uitgezonderd schoolvakanties. Free Stylers: geboren in 2001tot 2005 van 11 tot 12 uur Teenies: geboren in 2006 of 2007 van 12 tot 13 uur Hip Hoppers: geboren in 2008 en 2009 van 13 tot 14 uur Swingers: geboren in 2010 en 2011 van 14 tot 15 uur Danskiddies: geboren in 2013, 2014 en 2015 van 15 tot 15.30 uur Disco Kids: geboren in 2012 van 15.30 tot 16.30 uur Cheerleaders: +16-jarigen van 16.30 tot 17.30 uur. Alle info: Gezinsbond p/a hilde.goetschalckx@telenet.be (red.)

Vlooienmarkt bij Brassband Ste.-Rosalia Meer

Ondertussen waren ook de volwassen renners hun suikergehalte aan het aanvullen. Na het startsignaal draafden het peloton van vijfentwintig renners over de ‘Hel van het Noorden’. Een stevige wind zorgde voor een gesloten wedstrijd. Verschillende kleine ontsnappingen werden telkens door de wind terug in het peloton geblazen. Na 15 ronden was het dus uitkijken naar een massasprint: Luc Verheyen vloog als eerste over de meet, gevolgd door Kristof Quirijnen en Filip Verelst. Bij de dames was de “Heldin van het Noorden’ al bekend bij de start:

Danslessen voor jongeren

we v.l.n.r.: grootvader Christ Schalk, papa Ben Schalk, Noah en overgrootvader Karel Schalk. (jav)

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

MEER – De leden van Brassband Sinte-Rosalia dragen hun steentje bij aan het recycleren van gebruiksgoederen. Zij organiseren namelijk een grote rommelmarkt. Daarmee willen zij de kas van de vereniging stijven voor het aankopen van nieuwe instrumenten en het opleiden van jonge muzikanten. Tussen het materiaal dat na het opruimen van zolders, kelders en oude woningen wordt verzameld, zitten soms ook waardevolle oude meubels, landbouwwerktuigen, snuisterijen en siervoorwerpen. Daarom mag er gerust gesproken worden van een antiek- en vlooienmarkt. Of bent u op zoek naar tweedehands materiaal voor het inrichten van een studentenkot? Loop eens binnen op de vlooienmarkt van Sinte-Rosalia! Dit evenement vindt plaats op zaterdag 23 september in en om het lokaal van de muziekvereniging Zaal voor Kunst en Volk, Meerseweg 3 in Meer. Voor de markt is de schitterende zaal uit de eerste helft van de vorige eeuw volgestouwd met de schatten van op zolder. Bovendien staat er rondom de zaal een reeks tentjes opgesteld. Zaterdag 23 september kan u van 8.30 u. tot 12 u. terecht om honderden geprijsde voorwerpen te kopen en de stukken die ‘s namiddags per opbod worden verkocht te bekijken en keuren. ’s Middags stipt om 13.30 uur start dan de eigenlijke verkoop per opbod. Alle genummerde stukken worden verkocht volgens het veilingsysteem, u komt dus zeker niet voor niets naar Zaal voor Kunst en Volk. Ook als u niet onmiddellijk toe bent aan een misschien verrassende aankoop van een oude schat, bent u van harte welkom. De veiling is een attractie op zich en op het balkon van de oude zaal hebben de leden van Sinte-Rosalia een gezellig café ingericht. Praktisch: Vlooienmarkt van Brassband Ste.-Rosalia op zaterdag 23 september om 13.30 uur in Zaal Voor Kunst en Volk. Meer info bij Jos Brosens, Frankenberg 8A2, 2321 Meer, tel. 03 315 90 79, joseph.brosens2@telenet.be. (jav)


MEERLE

Oudste bewoner van het woon- zorgcentrum

Mit Martens werd 105 jaar oud HOOGSTRATEN / MEERLE – In het woonzorgcentrum Stede Akkers vierde Mit Martens samen met haar familie haar 105de verjaardag. Daarmee gaat ze het geschiedenisboek in als oudste bewoonster van het rusthuis tot nu toe. Mit werd op 20 juli 1912 geboren als tweede kind in het gezin van Christiaan ‘Cerst’ Martens en Elisabeth ‘Liske’ Kustermans. Ze doopten hun tweede kindje ‘Maria’ maar noemden haar met haar roepnaam ‘Mit’. Ze werd het zusje van Adriaan ‘Jaan’ en na haar volgden nog vijf kinderen: Catharina ‘Tow’, Joanna ‘Sjow’, Jan, Adriana ‘Naan’ en Bert. Met drie broers en drie zussen groeide Mit op in Meerle. Ze woonden op een boerderij op de Hoge Rooy, die ze huurden van Voortman. Op de boerderij werd er aan land- en tuinbouw gedaan. Koeien, varkens en kippen, op de akker stonden koren, haver en aardappelen. Mit trok met de andere kinderen uit de buurt naar de drie kilometer verder gelegen school. Allemaal op klompen, de jongens met de reep, de meisjes steevast met hun springtouw.

Kalverliefde

Mit ging tot haar 14de naar school om daarna in het huishouden te helpen. Zeker nadat moeder ziek en zeer hulpbehoevend en Mit als oudste dochter moeders rechter hand werd en haar jongere broers en zussen mee groot bracht. Vader werkte hard op de boerderij en kreeg daarbij af en tie de hulp van buurjongen Jaak Michielsen. Mit en Jaak kenden elkaar van jongs af, van het één kwam het ander en met vlinders in de buik werden Mit en Jaak een koppel.

Huisje, tuintje

In 1932 trouwde Mit, toen 20 jaar, met Jaak. Mit en Jaak bleven dicht bij het ouderlijk huis wonen. Ze huurden ook een boerderij van Voortman op de Hoge Rooy. Jaak werd boswachter en Mit deed het huishouden. De dag begon om 6 uur met het melken van de koeien. De melk bracht de melk elke ochtend naar haar ouders, waar de melkerij ze ophaalde. Naast koeien hadden Mit en Jaak ook enke-

le slachtvarkens en kippen. In de groentetuin oogstten ze aardappelen, wortelen, bieten, .... Op die manier was het gezin zelfvoorzienend. We kunnen het ons niet voorstellen, maar in die tijd was er nog geen elektriciteit. Met een petroleumlamp werd er verlicht. Om 20 uur werd die lamp gedoofd ,want dan kropen Mit en Jaak onder de wol om de volgende dag weer vroeg op te staan.

Huisje, tuintje, kindje

Mit en Jaak waren heel blij met de geboorte van hun zoon Jan in 1936. Jan bleef enig kind en was een grote hulp voor zijn ouders. Jaak kreeg vroeg last van zijn gewrichten en Jan hielp vader bij het werk in het bos. Hard werken in de week en ’s zondags een beetje feest. Mit maakte dan rijstpap of pudding in allerlei variaties. Pudding met vis erin was geen aardigheid. De vrije tijd vulden ze in met bezoekjes aan familie en buren. Hobby’s kende men niet, tenzij de vergaderingen van de boerinnenbond Daar werden bij een tas koffie tips uitgewisseld over het werk op de boerderij. Uitstappen of reizen was er niet bij. Zo heeft Mit nog nooit de zee gezien maar dat vindt ze niet erg. Hobby’s kenden ze toen niet echt.

Nieuwe thuis, zoon uit huis Na 42 jaar dienst als boswachter kon Jaak dit werk niet langer aan. In 1954 verhuisde het gezin naar hun nieuwe thuis op de Chaamseweg. Nu had Mit meer tijd voor zichzelf: gaan fietsen met zussen Tow en Sjow. Daar kon ze echt van genieten. In 1964 trouwde hun zoon Jan met Josepha Jansen. Zij zorgden voor drie kleinkinderen (Maddy, Tonia en Wim) en zes achterkleinkinderen. Achterachterkleinkinderen heeft Mit nog niet, maar wat niet is kan komen. Jaak kon steeds minder goed uit de voeten en in 1981 is hij gestorven. De jaren liepen verder en zonder het goed te beseffen vierde Mit eerst haar 95ste en ook nog haar 100ste verjaardag. Mit bleef genieten van de kleine dingen in het leven, veel moest het niet zijn.

Verhuis woonzorgcentrum

Dankzij de goede zorgen van de familie is Mit tot haar 103 jaar thuis blijven wonen. In 2015 verhuisde Mit naar het woonzorgcentrum. Daar geniet ze van de rust die ze zo hard verdiend heeft. Turnen, bingo en kleuren, Mit doet mee waar het nog lukt. En, als je over vroeger begint, weet ze nog goed hoe het allemaal was. (fh)

Handboog

Eric Jansen, keizer van Noorderbond en Kempen MEERLE – Ook dit jaar schiet Eric Jansen zich wederom tot Keizer van Noorderbond en Kempen. Deze wedstrijd wordt gestreden door schutters van 14 verschillende verenigingen welk naar een stopje schieten van 15mm gevuld met kruit. Wanneer een schutter de stop doet knallen, is de nieuwe koning gekend. Hierna zullen deze verschillende koningen tegen elkaar uitkomen om zich tot keizer te kronen. Voor Eric begon alles vorig jaar nadat hij zich tot Koning van zijn club kroonde. Hierna werd er gestreden om de Keizer titels van de Noorderbond en Kempen welke hij beide in de wacht sleepte. Maar met zijn gedre-

venheid wilde hij deze prestatie dit jaar overdoen en lukte hier ook nog in. Deze dubbele titel is dan ook een nooit geziene prestatie in het handboogschieten, iets om echt trots op te zijn. Eric staat nu helemaal alleen bovenaan het lijstje, met een dubbele Keizerstitel, van zowel Noorderbond als Kempen voor 2016 én 2017. Mocht zich iemand geroepen voelen om Eric aan het werk te zien of zelf een pijltje te schieten, dan bent u bij deze uitgenodigd. Iedere vrijdag avond vanaf 20.00u in het lokaal van de Koninklijke Verenigde Vrienden Meerle Kerkstraat 25, 2328 Meerle (schietlokaal achter het café van Buurman & Buurman). (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

51


MEERLE

Een trots viergeslacht

Kermis in Meerle MEERLE – Tweede zondag van september: dus Mjeel Kermis. Zoals gebruikelijk zet Chiro Meerle de kermis in met een grote kermisfuif op zaterdag 9 september van 21 tot 4 uur in de tent aan de lokalen van de jongenschiro. LINE-UP: DJ Brandje, DJ Zef, DJ Jenz, DJ Nicolas en Teejay. Tickets in VVK: 3 euro (verkrijgbaar bij jongens- en meisjesleiding); kassa: 5 euro. Uiteraard richt het kermiscomité naar aanleiding van de kermis de traditionele Volksspelen in. Op maandag bij café Buurman & Buurman ‘bal in K’ en bij café de Posthoorn ‘sjoelbakballekens’. Op dinsdag in café de Posthoorn ‘pitjesbak’ en café Buurman & Buurman ‘ringwerpen aan J&J’. Inschrijven vanaf 12.30 uur mits betaling van 6,00 € per persoon. Bij Café Buurman & Buurman proberen ze zoveel mogelijk mensen te bereiken, van alle leeftijdscategorieën. Zo is de Kermis voor iedereen een feest! Op donderdag 7 en vrijdag 8 september is het inzet van de Kermis met Café-Ambiance. Op zaterdag 9 september staat Pagan Baby op het podium. Dit is een cover-band met nummers van o.a. Tina Turner, C.C.R., Rolling Stones, Deze band bestaat uit 2 vrouwen en 4 mannen, met o.a. Ine Aerts en Bert Dufraing uit eigen streek. Op zondagnamiddag 10 september staat De Postenband op het gezellig buitenterras aan de straatzijde. Dit is een hele familie, die een gezellige sfeer brengen met nostalgische Disco-nummers en ook Nederlandstalige songs. ‘s Avonds wordt er weer gefeest met Meerles talent: rond 21 uur komen de 4 meiden van WUF. Dit zijn Anne Koyen, Lynn Van Loenhout, Sofie Van Poppel, Luca Van Turnout. Zij hebben hun talent al bewezen bij Buurman & Buurman, maar nu staan ze op het grote podium. Daarna gaat het feest naadloos verder met de enige echte Peter en z’n Botsotto’s.

MEERLE - Julia Koyen (90 jaar) , Greet Vermonden (52 jaar), Lieve Adams (26 jaar), Louise Stoffels (7 juni 2017) Louise in de armen van haar moemoe, met 90 jaren verschil. Wat is ze trots met haar 45ste achterkleinkind! En nummer 46 van de familie is opkomst. (red)

’s Morgens zeisen, een plezier

Op maandag 11 september is er in de namiddag sfeer met dj. Luc De Jong. ’s Avonds weer een topaffiche met Krikke & Frakke. Kris en Freek zetten de avond in met hun ongekend enthousiasme. Topkwaliteit wordt nadien gebracht door Nashville Bum. Ze kregen terecht veel lof toegezwaaid. Ine Aerts, Bert Dufraing, Wim Dufraing en Maarten Michielsen brengen country-sfeer en bluegrass! Op dinsdag 12 september blijft dj. Luc De Jong de sfeer erin brengen tijdens de namiddag. ’s Avonds krijgen we weer hoogstaande covers van Jack Nobelen met zijn Stiletto. Ook weer kwaliteit. Met de nakermis op zaterdag 16 september is er een Openlucht DJ – party. Dj. Zef, Dj. Teejay, Dj Barry Green & Le Grand, allemaal dj’s van Mjeelse bodem, maken van deze zaterdag een groot feest. Dansen met zijn allen dus. Op zondag 17 september sluiten we de kermis af met een mooie Kermiskoers. Start en aankomst in de Kerkstraat bij Buurman & Buurman! (cva/jaf)

Prachtige natuur in de Elsakker

De Rooy: Leden van de zeiswerkgroep aan het werk in natuurgebied Den Rooy. MEERLE - Op organiseert Natuurpunt Markvallei een zeisvoormiddag op de lage beemd in het natuurgebied Den Rooy. Zeisen moet je bij het ochtendgloren doen, daarom zijn de vrijwilligers van de zeiswerkgroep al vroeg van de partij. Wil je het meemaken? Dan ben je zeker welkom, want het maaisel moet ook afgedragen worden en onze zeisers worden alsmaar handiger en sneller. Natuurlijk kan je ook zelf even “proeven” van het zeiswerk. Heb je zelf een zeis, breng die dan gerust mee. Verzamelplaats: Gemeenteplein 1 in Meerle – maar een telefoontje vooraf is aangewezen 0490119423) Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be of 03 383 02 08 (ao)

52

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

MEERLE - De Elsakker is een prachtig natuurgebied, beheerd en eigendom van ANB (Agentschap Natuur en Bos). Ongetwijfeld was dit bos- en heidegebied al een keer het doel van één van je wandelingen. Natuurpunt Markvallei nodigt je nu uit voor een gegidste wandeling. De maandelijkse zondagswandeling van Natuurpunt Markvallei brengt ons op 3 september immers in domein Den Elsakker in Meerle. Natuurgidsen Ria Van Aelst en Ingrid Brosens, zelf uit Meerle, verwelkomen geïnteresseerde wandelaars om 8.45u uur bij de kerk in Meerle (Gemeenteplein 1). Het domein Den Elsakker voorstellen is wellicht overbodig, maar het gebied verandert voortdurend. ANB boekt er prachtige resultaten en de heide staat ongetwijfeld in bloei. Het is dus zeker de moeite om samen met de Meerlese gidsen van Natuurpunt een kijkje te gaan nemen. Praktisch: Natuurwandeling in het domein Den Elsakker op zondag 3 september, vertrek om 8.45 uur op het Gemeenteplein. Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be of 03 383 02 08 (ao)


MEERLE

Een dienstencentrum in Meerle

Een plek voor iedereen MEERLE - Dienstencentrum Stede Akkers komt naar Meerle. In de lokalen van Chiro St-Jan wordt er binnenkort een mix aangeboden van ontmoeting, informatie over thuiszorg, diensten en activiteiten. ‘We zijn er voor iedereen die gewoon graag sociaal contact heeft, ontspanning zoekt of met een vraag zit over hulp- en dienstverlening’, zo zegt OCMW-voorzitter Jos Matthé. Noteer alvast de kennismakingsdagen in uw agenda op dinsdagvoormiddag 26 september en woensdag 27 september. In de voormiddag is er dan gratis koffie met een koekje. Op woensdagnamiddag bakken we voor iedere bezoeker een pannenkoek, ook gratis. Een ploeg vrijwilligers uit Meerle zorgt voor het onthaal. Na de startweek, is er wekelijks volgend programma: - dinsdagvoormiddag: - woensdagvoormiddag: - woensdagmiddag: - woensdagnamiddag: matie en advies

koffiekrant koffiekrant dorpsrestaurant activiteit / infor-

De koffiekrant organiseren we in samenwerking met de bibliotheek. Dankzij vrijwilligers kan u er een babbeltje doen en de krant of een tijdschrift lezen bij het genot van een tas koffie of thee (0,50 euro). De koffiekrant is open van 10 tot 12 uur. In het dorpsrestaurant wordt tussen 12 en 13 uur een warme maaltijd opgediend en u kan er gezellig eten, samen met andere mensen. Zo nodig en waar mogelijk, proberen we voor u het vervoer naar het dorpsrestaurant te regelen. Op woensdagnamiddag blijft de bar na 13 uur open maar er zijn dan ook wisselende activiteiten. Die worden aangekondigd in de centrumkrant. Mocht het thuis even wat moeilijk gaan, dan is het goed om weten dat er die dag ook een medewerker van het dienstencentrum aanwezig

is. Die zal goed naar u luisteren en u op weg helpen bij vragen om informatie of advies in de hulpverlening. Meer informatie volgt in de komende weken via de gemeentelijke infokanalen, de lokale pers en een bericht huis-aan-huis. Houd uw brievenbus alvast goed in de gaten en maak kans op één van de 50 gratis etentjes in het dorpsrestaurant. Dienstencentrum Stede Akkers in Hoogstraten bestaat vijf jaar. In die tijd werd het een ontmoetingsplaats waar iedereen terecht kan voor ontspanning, informatie, vrijwilligerswerk of om er iets te eten of te leren. Ideaal voor mensen met een beginnende zorgvraag maar die nog graag thuis willen blijven wonen. Het OCMW bestuur wil deze vorm van dienstverlening nu ook gaan aanbieden in Meerle. In het kader van het dorpsontwikkelingsproject “Meerle mijn dorp”, zal het Raadhuis in Meerle daarvoor in de komende jaren verbouwd worden. In de aanloop hiernaar wil het OCMW in Meerle toch al een werking opstarten en vond hiervoor een tijdelijke locatie in de Chirolokalen te Meerle. Partners van het dienstencentrum

zijn of worden buurtwerk, huisbezoekenteam, bib, digidak, buurtzorgnetwerk, gemeenschapscentrum. Er werd in april-mei een overlegronde gehouden met lokale verenigingen en een bevraging gedaan tijdens de tentoonstelling ‘grenzeloos talent in je buurt’ in het Raadhuis. Digidak gaf er de voorkeur aan om nog niet mee te verhuizen naar het Chiro-lokaal maar pas in te stappen na de renovatie van het Raadhuis. Zij zullen vanaf 2018 een tijdelijke locatie in de school in gebruik nemen. De huidige functie van het buurthuis in de Hazenweg verhuist wel mee naar het Chirolokaal. Praktisch: Kennismaking met nieuw Dienstencentrum in de lokalen van de Chiro op dinsdagvoormiddag 26 september en woensdag 27 september. In de voormiddag is er dan gratis koffie met een koekje. Op woensdagnamiddag bakken we voor iedere bezoeker een pannenkoek, ook gratis. Een ploeg vrijwilligers uit Meerle zorgt voor het onthaal.Meer informatie:Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten, 03 340 16 30, dienstencentrum@hoogstraten.be (jaf/fh)

Twee maal viergeslacht in Meerle

MEERLE – Féline is geboren op 29 december 2016 en zorgt zo voor een tweede viergeslacht bij de familie Jacobs uit Meerle. Op de foto zie je moeke Maria Willekens (83), Anita Jacobs (58), An Pauwels (31) en Féline Leuris (6 maanden).

Op 20 juni 2017 moest Maria opnieuw op de foto voor het derde viergeslacht. Hier heeft moeke Maria (83) Stien Leemans op de schoot, geflankeerd door Marian Jacobs (51) en Anke Hendrickx (25). (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

53


MEERLE

Zomeruitstap van KVG MEERLE – Naar jaarlijkse gewoonte trok KVG Meerle, Meer en Meersel-Dreef op zomeruitstap. Dit jaar ging het naar Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen. In de vroege morgen van 24 juni vetrokken 44 enthousiaste deelnemers richting Oudenaarde. In het Molenhuis in Enam werden ze ontvangen met koffie en een mattentaart, het gekende streekproduct. In Oudenaarde was het wegens de jaarlijkse bierfeesten, de Adriaan Brouwerfeesten, behoorlijk druk. KVG bezocht er het mooie Stadhuis en Belfort, dat dateert van 1526 en connecties heeft met de familie De Lalaing, ook in Hoogstraten niet onbekend. Sinds maart 2012 bevindt het MOU, Museum Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen, zich in het stadhuis van Oudenaarde. Het neemt er het oudste deel in, de veertiende-eeuwse Lakenhalle, symbool voor het roemrijke textielverleden van de stad. In de Boven-Lakenhalle werden 15 originele Oudenaardse wandtapijten bewonderd, op de bovenverdieping de prachtige collectie zilverwerk en kunstcollecties van het bisdom Gent. Alles van deskundige uitleg (met een vleugje streekaccent en de nodige humor) voorzien door de lokale gids. Na de middag bracht het gezelschap een bezoek aan het Centrum Ronde Van Vlaanderen, waar ze kennis maakten met de geschiedenis

KVG op bezoek in het prachtige Stadhuis Belfort van Oudenaarde van Vlaanderens mooiste koers, de fietsen van beroemde winnaars, veel truitjes en beeldmateriaal. Nadien volgende een fijne rondrit door de Vlaamse Ardennen, voor een groot stuk langs het parcours van de Ronde. En al was de tocht

met de bus, ze kregen zo toch een indruk van de helse tocht voor de coureurs, over de vele hellingen en nijdige kasseien. Met een lekkere koffietafel werd deze geslaagde uitstap afgesloten. (jm/jaf)

Feestelijke kennismaking met de nieuwe Klimtoren MEERLE – Begin april namen leerkrachten en leerlingen de nieuwe gebouwen van De Klimtoren al in gebruik. Op zondag 1 oktober kan nu heel Meerle een kijkje komen nemen. Dat gaat gepaard met een leuke en sportieve happening. Een K-Loop, naar het voorbeeld van de Urban Trail in Antwerpen. Daar kan men al joggend of al wandelend door gebouwen als stadhuis, stadsarchief, het MAS, havenhuis, … en zo kennismaken met bekende en onbekende plaatsen in de stad. Tijdens de K-loop van de Klimtoren lopen (voormiddag) of wandelen (namiddag) jong en oud door de nieuwe school, de oude school en andere mooie plaatsen rondom de school in Meerle. Je kan kiezen uit afstand van 2 km, 4 km, 6 km of 8 km. De loop start vanaf 10 uur in de voormiddag, wandelen kan vanaf 13 uur, telkens aan de nieuwe school. In de oude school worden oude schoolspullen tentoongesteld. Hierop kunnen de lopers en wandelaars bieden. Na het lopen of wandelen kunnen de deelnemers genieten van een drankje in de cafetaria, de eetzaal van nieuwe school. De opbrengst van deze dag gaat naar nieuw schoolmateriaal.

54

Na het bouwverlof werd de oude speelplaats van de kleuterschool aangepakt. Zo krijgen ook de kleuters een aan de tijd aangepaste buitenspeelruimte, waar het aangenaam toeven is. Praktisch: Feestelijke kennismaking met de nieuwe Klimschoolgebouwen op zondag 1 oktober met ook een K-loop (Urban Trail)

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

door de gebouwen. Meer informatie vind je op www.deklimtoren.be met o.m. een leuk promo-filmpje. (jaf)


MEERLE

Concert van Martinus Wolf en Steph van Uytvanck

Herinneringen aan jeugdjaren in autobiografie Dat hoofdstuk is een tijdsdocument geworden van een dorp in de jaren zestig-zeventig van de vorige eeuw. Meerlenaren zullen ongetwijfeld de beschreven personen en situaties herkennen. Of ze vinden zichzelf terug in het boek, dat is ook niet uitgesloten. Het manuscript is onderweg naar de uitgever.

MEERLE – Iets meer dan twee jaar geleden werd in de Sint-Salvatorkerk te Meerle het altaar opzij geschoven. En een blinkende vleugel werd de kerk binnengereden. Martinus Wolf gaf er een luisterrijk concert, samen met een bevriend violist. Hij doorspekte de muzikale avond met anekdotes uit zijn jeugd in Meerle en verhalen over hoe zijn muziekstukken tot stand kwamen. Hij componeert immers zelf zijn klassiek romantische muziek. De meesten onder ons kennen hem nog als Martin Jansen, de jongste zoon van de koster. Hij was ook de medeoprichter van de Mjeelse Primitieven, Peter en z’n Botsotto’s en nog verschillende groepjes die de geschiedenis niet gehaald hebben. Wie herinnert zich niet de fenomenale tournees ‘De Balzaal Der Gebroken Harten’? Maar liefst drie verschillende, succesvolle shows met Guido Belcanto reisden het land rond. De laatste met Tine Embrechts. Voor het befaamde Decap-orgel schreef hij muziek en maakte de arrangementen. Geen sinecure als je weet dat zo’n orgel bestaat uit minstens tweehonderdvierenvijftig houten pijpen, een xylofoon, twee accordeons, een drumstel en nog veel meer. Inmiddels bouwde hij verder aan zijn muzikaal oeuvre. Samen met zijn vriend Steph van Uytvanck doken ze de repetitieruimte in en creëerden een gloednieuwe voorstelling. Steph speelt mondharmonica, en dat doet hij met verve. Hij nam deel aan het bekende tv-programma ‘The Voice’, waar hij met zijn fantastische stem hoge ogen gooide. Een jaar later trad hij ook op met zijn mondharmonica in het programma

Op vrijdag 27 oktober slaan de deuren van de kerk in Meerle wederom open. Martinus Wolf en Steph Van Uytvanck geven het beste van zichzelf in een huwelijk tussen piano en mondharmonica. Nieuwe muziek, vooral eigen composities, maar ook bekende stukken zoals een streepje Toots Thielemans. Romantische nummers, maar evengoed uptempo ragtimes. Tussendoor zal Martin af en toe een stukje lezen uit zijn autobiografie.

Martinus Wolf en Steph Van Uytvanck repeteren voor hun concert in Meerle. ‘Belgium’s Got Talent’. In 2008 was er al sprake van een muzikale vonk tussen Martinus en Steph, zij stonden toen samen met Hugo Spencer op het podium.

Autobiografie Ondertussen schreef Martinus Wolf de laatste regels van zijn autobiografie ‘Mijn Pianomarathon’. In verschillende hoofdstukken vertelt hij zijn wedervaren als muzikant, zijn reizen door Europa, en zijn tijd bij Studio Herman Teirlinck, en niet in het minst, over zijn jeugd in Meerle.

Dit alles in het mooi décor van de Sint-Salvatorkerk en organisatorisch in handen van Halte Merlet, de culturele vereniging die ondertussen garant staat voor een puike omkadering van het geheel. Kaarten kosten 10 € voor niet-leden, 7,5 € voor leden. Reserveren kan u door storting van het juiste bedrag en vermelding van u naam en de aantal plaatsen op het volgende rekeningnummer BE71 7310 2634 4969. Praktisch: optreden van Martinus Wolf en Steph Van Uytvanck op vrijdag 27 oktober in de kerk in Meerle. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Lies van Aelst Gsm: 0497/91.87.66 -Tel. 03/297.06.89 Of via haltemerlet@hotmail.com (ljva)

Samana Meerle viert 50-jarig bestaan MEERLE – Op zondag 8 oktober 2017 viert Samana Meerle het 50-jarig bestaan van hun vereniging, die we tot voor kort als Ziekenzorg kenden. In 1967 is men begonnen met het bezoeken van chronisch zieken thuis, eerst in samenwerking met Meersel-Dreef, later zijn beiden apart gegaan. Door huisbezoek door een vrijwillig(st)er bij thuisgebonden zieken, wil Samana (chronisch) zieken, eenzame of zorgbehoevende personen (sterker) betrekken bij het sociale leven en met aangepaste activiteiten hun isolement doorbreken. Graag willen ze hun werking eens extra in de verf zetten tijdens dit jubileumjaar. Daarom nodigen ze van elke Meerlese vereniging twee vertegenwoordigers uit om deel te nemen aan

de feestelijke Eucharistieviering om 10 uur in de kerk van Meerle. Aansluitend is er een gezellige receptie in de Parochiezaal tot 12.30 uur. Ook alle ex-kernleden zijn van harte uitgenodigd. Samana hoopt dat de verenigingen gehoor geven aan deze uitnodiging, zodat ze hun werking gesteund weten door de Meerlese bevolking. Tegelijk doet Samana een oproep. Tot voor enkele jaren was het de gewoonte om alle 80-plussers automatisch lid te laten worden van Samana. Omdat de mensen gelukkig nu langer fit en gezond blijven, wordt dat nu niet meer systematisch gedaan. Maar daardoor is het voor de kernleden moeilijker om te weten wie er (chronisch) ziek of zorgbehoevend is, of op

een of andere manier sociaal geïsoleerd is geraakt en bezoek wenst te ontvangen. Ook zij die slechte nieuws kregen van hun arts en behoefte hebben aan een luisterend oor (al of niet tijdelijk), laat het aan Samana weten…. De leeftijd is niet belangrijk, zij zijn er voor jong en oud! Als je dus om een van deze redenen graag bezoek wil ontvangen van een van de vrijwilligers, neem dan contact met Samana. Dat kan via mail aan onze huisbezoekverantwoordelijke Annie van Gils annie54@live.be (tel. 03/315.90.18) of aan Toos Keustermans fb585181@skynet. be (tel. 03/315.81.68) en uiteraard bij de andere kernleden van Samana Meerle. (gvb/jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

55


MEERLE

GOUD IN MEERLE

Tante Mayke en Opa Karel

MEERLE – Tante Mayke en opa Karel, zo kent heel Meerle hen. Ze kregen die ‘titel’ in onze dorpsschool, waar ze beiden vele jaren actief waren en dus meer dan één generatie hebben zien passeren. En al die kinderen, waarvan er ondertussen zelf al kinderen op school hebben, zeggen nog altijd tante Mayke en op Karel tegen Maria Van Gestel en Karel Mertens. Het mag dan ook niet verwonderen dat ter gelegenheid van hun Gouden bruiloft heel wat kijkers naar het de kerk waren afgezakt om de stoet – de allereerste voor het gebuurte ‘De Witte Wijk’ – te bekijken en Mayke en Karel te groeten. May (1942) is na Elza, de tweede de dochter van bakker Jos Van Gestel en Liza Van Den Heuvel, wiens bakkerij net naast de kerk ligt. Haar moeder heeft ze al vroeg moeten afgeven. Haar vader hertrouwde met Lisa Pauwels en dat heeft altijd heel goed geklikt. Ze beschouwen mekaar als moeder en dochter. Ze kreeg er ook nog een broertje bij, Jef. Ze ging in Meerle naar de nonnenschool, achter de hoek. Maar het was al snel meewerken in de bakkerij, de winkel doen en brood ronddragen. Eerst met de fiets, met de bak vol brood, en vier netzakken aan het stuur. Later met de auto. Ze leerde zo wel heel veel mensen kennen in Meerle en Meersel-Dreef. Haar opgewekte humeur maakte dat ze overal een graag geziene gast was.

De vonk van den Bombardon Karel kwam in 1944 onder grote belangstelling

56

ter wereld onder de windmolen in het ‘Nonnenstraatje, zoals de Schoolstraat toen genoemd werd. Onder de molen schuilden toen veel mensen voor de bommen, de Engelsen waren immers in aantocht om Meerle te bevrijden. Na de lagere school ging hij naar Sint-Victor. Maar op de schoolbanken voelde hij zich helemaal niet op zijn plaats, hij bleef veel liever thuis om met malen te helpen. Dat deed hij tot het vaderland hem in dienst riep. Mayke en Karel kenden mekaar uiteraard, ze woonden amper een paar honderd meter van mekaar. De vonk sprong over tijdens een bal in Den Bombardon, bij Ward Van Den Heyning. Maar de liefde moest wachten, want veertien dagen later moest Karel zich in Turnhout melden voor 12 maanden troep, waarvan 9 in Duitsland. Maar hun verliefdheid was groot genoeg om die periode door te komen. Op 5 augustus 1967 trouwden ze in Meerle. Ze gingen in Turnhout wonen, waar Karel ondertussen werkte. Maar Meerle trok hard! Karel ging terug in de maalderij werken en het paar verhuisde weer naar Meerle. In 1972 kochten ze een woning in de nieuwe wijk, de Witte Wijk. Ze brachten er hun twee kinderen Chris en Paul groot. Die zorgden ondertussen voor vier kleinkinderen: Jens, Ruben, Gitte en Zidane.

Dorpsgevoel Karel ging na 12 jaar malen bij meubelfabriek Mintjens in Malle werken, waar hij bleef tot aan zijn pensioen. Mayke zorgde voor de kinderen

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

en deed dan dat waardoor ze tante Mayke werd voor alle kinderen van Meerle. Ze ging aan de slag in de school, als poetsvrouw en vooral om de koffieschool te verzorgen. Toen de kinderen vroegen wie ze was, zei juf Els Hendrickx, ‘zeg maar Tante Mayke’. Er was toen immers al een juf May, en juf Els vond dat minder verwarrend voor de kinderen. Tante Mayke zou dat 23 jaar met hart en ziel doen. Het klikte heel goed met de juffen en de meesters en de kinderen vonden bij haar altijd een luisterend oor, een troostend woordje en een aai over de bol als er wat scheelde. Karel was 30 jaar de klusjesman van de school, Manusje doet al! Hij kreeg zijn titel ‘Opa’ toen zijn eerste kleinkind in school kwam en hem opa Karel noemde. De andere kleuters namen het meteen over. Naast hun engagement in de school, zijn May en Karel geheel ingebed in het dorpsleven van Meerle. Fietsen bij KBW, 14 jaar lang kookouders op de chirokampen, 31 jaar vrijwillige brandweer. Ook nu nog zijn ze er graag bij als er in het dorp wat te doen is. ‘Voor ons is het dorpsgevoel heel belangrijk’ zeggen ze unisono. ‘Wij zijn en blijven altijd en overal echte Meerlenaars”. Ze hebben hun stoet dan ook met verve verdiend. Wel sund dat net op het uur van de stoet de regen met bakken uit de hemel viel. Maar daarna klaarde de hemel op en werd het een zonnige en memorabele dag. (jaf)


MEERLE / MEERSEL-DREEF

Reik mij de Hand

Volksdansen bij Shilshoel

MEERSEL-DREEF – Voor de 41ste keer wordt dit jaar in het derde weekend van september het dorps- en actiefeest ‘Reik mij de Hand’ georganiseerd. Dit keer is dat op zaterdag 16 en zondag 17 september in speeltuin De Zevenster bij het klooster. Deze actie staat volledig in het teken van missiewerk vanuit Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek. Op zaterdag 16 september is er vanaf 10 uur de verkoop van tweedehandskleding en religieuze artikelen, tombola en bloemenverkoop. En op zondag 17 september wordt op dezelfde manier gestart om 10 uur, maar vanaf 12.15 uur zijn er optredens van verschillende blaaskapellen en om 15.30 uur een optreden van zanger-gitarist Jan de Bruijn, die het goede doel komt ondersteunen. (JJ)

Jan de Bruijn

MEERLE – Zoals meer verenigingen na de vakantie, schiet ook Shilshoel weer uit de startblokken. Na 8 jaar start de volksdansgroep Shilshoel nog eens met een beginnersgroep. Heb je interesse? Ben je nieuwsgierig? Wil je gewoon graag eens een kijkje nemen? Dan ben je meer dan welkom om eerst te komen proberen, of mischien beslis je na een paar lessen of het echt iets voor jou is. Wanneer? Iedere maandagavond vanaf 4 september (behalve in de schoolvakanties) van 19.30 tot 20.30uur in de parochiezaal van Meerle. Meer info? chrisengust@hotmail.com Ook de groep voor 50-plussers begint er weer aan. Zij dansen telkens op maandag van 18 tot 19.30 uur in de parochiezaal. Iedereen is welkom om een kijkje te nemen en mee doen op de twee kennismakingslessen op 11 en 18 september. De lessen worden gegeven op een rustige en aangepaste manier, zodat ze toegankelijk zijn voor iedereen die een beetje van dansen houdt. Shilshoel doet volksdansen van allerlei landen ...meestal dansen in kring. Je hoeft dus geen danspartner mee te brengen. Het mag natuurlijk wel. Zowel dames als heren zijn welkom! Voor meer info: Tonia Jacobs 03/315.92.09 of per mail Jacobs.tonia@gmail.com

Ramkraken opgehelderd

Zanger-gitarist Jan de Bruijn (° Rijsbergen 1958) speelt al meer dan 35 jaar uit het hoofd en recht uit het hart. In de jaren tachtig is dat met de ijzersterke rhythm & blues formatie ‘The Crew’ waarmee hij jarenlang een toonaangevende rol speelt in het internationale clubcircuit. De band staat ook regelmatig op de grote festivals en podia, zoals het bluesfestival Peer (België), Jazzfestival Poitiers (Frankrijk) en Moulinblues Ospel (Nederland). The Crew kent – nu nog steeds - vele trouwe fans, kreeg klinkende kritieken, maakte twee goed verkochte albums en enkele singles. Eind jaren tachtig stopt The Crew op haar hoogtepunt. Jan De Bruijn gaat meer zelf muziek schrijven en begint een eigen band, en hij noemt een selecte groep rockmusici naar hemzelf. Het publiek moet wennen aan de compacte, hitwaardige songs die tegen de poprock aan schurken. ‘Jan de Bruijn Band’ brengt één single uit. In het begin van de jaren negentig start hij met The Gonnabee’z, opnieuw een combinatie van een selecte groep Nederlandse en Belgische popmusici en opnieuw met zijn zwager Pieter van Bogaert op de toetsen. The Gonnabee’z speelt vooral eigen werk – het aandeel van Jan is groot. De songs zijn stukken steviger dan iedereen tot dan toe van hem gewend is. Maar vooral in de ballads op de twee albums van deze groep toont Jan zijn ware aard. In al die jaren ontwikkelde hij zich tot een podiumkunstenaar die als geen ander verschillende talenten en kwaliteiten herbergt: een goede gitarist, een uitstekende zanger en een sterke podiumpersoonlijkheid. Niet voor niets deelde hij tot nu toe podia en studio’s met Johnny Copeland, Calvin Owens, Jerry McCain, Jo Lemaire, Peter Dictus, Bløf, Eddie C Campbell, The Uptown Horns, Kaz Lux, Oscar Benton, Kees Meerman, Kees Schipper, Raymond v/h Groenewoud, Stef Bos en vele anderen.

MEERSEL-DREEF – Op 2 augustus werd in de media meegedeeld dat er in Nederland twee Roemenen zijn opgepakt voor meerdere sigarettendiefstallen in Hoogstraten in het begin van het jaar, onder meer twee ramkraken bij koffiehuis Martens in Meersel-Dreef, First Shop in Meer en Krant & Kopie in Meerle. Telkens was de buit een aanzienlijke hoeveelheid sigaretten. Ondertussen loopt het onderzoek nog naar mededader(s) en mogelijk andere diefstallen. Het is slechts een pleister op een houten been voor de gedupeerden, maar wel een kleine verzuchting na de geleden schade. (JJ)

Website Meersel-Dreef MEERSEL-DREEF – De website van www. meersel-dreef.be nadert zijn voltooiing. Webmaster Jan Keteleer heeft er duidelijk kaas van gegeten, want de site oogt heel modern en overzichtelijk. Het is natuurlijk aan u en aan de verenigingen om de website up-to-date te houden want nieuws, informatie en foto’s vergaren is niet altijd even eenvoudig. Hopelijk komt deze boodschap goed over, want het dorpsleven en zijn nieuws dat maken we samen, ja toch? (JJ)

In mei 2013 komt de langverwachte cd ‘The long way home’ uit. Dit album wordt in de media en door vakbroeders omschreven als ‘het beste wat Jan tot nu toe heeft gemaakt’. Weer een nieuwe weg in met een nieuw geluid. (MLVA/JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

57


MEERSEL-DREEF

Brouwerij Schrickx MEERSEL-DREEF – Soms op een onverwacht ogenblik kom je toch weer eens iets leuks tegen, waarvan je niet wist dat het bestond of dat het er nog was. Zo kwam ik een weliswaar lege bak van brouwerij Schrickx tegen. Een houten krat met opschrift ‘A. Schrickx Meersel-Dreef’ met de originele limonade flessen er nog in. De oudere Dreveniers zullen het nog kennen en er met nostalgie terug naar kijken. Vele dorpsbrouwerijen zijn in de loop der jaren verdwenen maar nieuwe dorpsbrouwerijen hypen door hobbyisten. In elk geval, deze bak is en blijft in goede familiehanden. (JJ)

Toekomst Brouwershoeve MEERSEL-DREEF – De Brouwershoeve, in zijn laatste jaar omgevormd tot Pizza Zero Zero, is één van de oudste gebouwen van het dorp. Na de brand van 4 augustus 2016 staat de afgebrande dorpswoning al meer dan een jaar te verkommeren in weer en wind, slechts afgeschermd door enkele lage hekken. Gelegen in het dorpscentrum is het een doorn in het oog van vele Dreveniers, een nieuw kankerplek zoals dat vroeger met de oude Stad Lourdes ook al het geval was. Omdat het gebouw erkend is als ‘bouwkundig erfgoed’, is het stedenbouwkundig gezien natuurlijk administratief wel wat ingewikkelder dan voor een gewone nieuwbouw. Wordt hopelijk spoedig vervolgd. (JJ)

Strijbeek MEERSEL-DREEF – De straat Strijbeek is begin augustus enkele dagen afgesloten voor herstelling van het wegdek, naar aanleiding van schade door de rioleringswerken voor Strijbeek en Markweg. Een omleiding via Klein Eyssel en de Nederlandse Markweg was tijdelijk een noodzakelijk kwaad. Jammer genoeg zijn ondertussen ook vele zomereiken, aangeplant in de lente, er slecht aan toe door de lange droogte in de lente. Twee bomen zijn ondertussen ook al door een voertuig met de grond gelijk gemaakt. (JJ)

58

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERSEL-DREEF

Succesvolle kermisspelen

MEERSEL-DREEF – Tradities zijn er om in eer gehouden te worden, maar soms moet je ook meegaan met je tijd. Zo werden de kermisspelen van maandag en dinsdag geswitcht. En met succes. Jammer genoeg kwam het gebuurte Moleneind niet opdagen, wegens gebrek aan motivatie, belangstelling of jeugd, wie zal het zeggen? Misschien dat oud-inwoners van het Moleneind het voortouw moeten nemen. De voorstelling van de vier resterende kermisgebuurten op maandag was dit jaar van een uitzonderlijk hoog niveau. Het publiek genoot van de originaliteit en de kwaliteit van de gebrachte voorstellingen, en dankzij ‘buienradar’ zijn zelfs de weeromstandigheden gedeeltelijk onder controle. ’s Maandags was gebuurte Geiteneinde wederom de primus en op dinsdag mocht gebuurte Meersel de overwinningsbeker de hoogte in steken. De rode lantaarn van dinsdag was dit jaar niet voor Dreef Midden maar wel voor het Heieinde. De sportiviteitsbeker kwam te laat te voorschijn en werd dit jaar dus niet uitgereikt.

Geiteneinde heeft in het verleden ook al eens een jaar verstek laten gaan en Meersel blijft jaar na jaar sterk presteren, ook al waren zij in het

De voorstelling van de vier kermisgebuurten op maandag was dit jaar van een uitzonderlijk hoog niveau

Een ander nieuws was het einde van het voorzitterschap van Peter Daems van het kermiscomité. Hij werd door de gebuurten bijzonder bedankt voor zijn voorzitterschap, dit soms ook onder moeilijke omstandigheden. Een nieuwe voorzitter werd gevonden in de naam van Joeri Jansen van het gebuurte Heieinde. Het is nu aan hem om de kermisspelen in goede banen te leiden, sommige gemoederen te bedaren en om alle gebuurten weer aan hetzelfde zeel te laten trekken. De afwezigen hadden ongelijk, maar moeten volgend jaar met open armen worden ontvangen, want dit is Meersel-Dreef Kermis. Foto’s van beide dagen zijn te bekijken op facebook Meersel-Dreef Nieuws of op webpagina www.meersel-dreef.be .

verleden het kneusje van alle gebuurten. Zo zie je maar, de tijden veranderen en daar moet het gebuurte Moleneinde zich aan optrekken.

Een leuk bijkomend detail: RTV kwam ’s maandags tv-opnamen maken van de voorstellingen welke dezelfde avond werd uitgezonden. U kan dit herbekijken op http://www.rtv.be/programmas/rtv-vandaag?ep=41433 vanaf minuut 10.30. (JJ)

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

59


MEERSEL-DREEF

Kermis kinderspelen MEERSEL-DREEF – De kinderspelen op kermismaandag 10 juli werden dit jaar voor de eerste maal gehouden op de Paterswielparking, in de nabijheid van de kermisattracties. Of dit nu de nieuwe succesformule is, zal nog moeten worden geëvalueerd, want de combinatie samen met de gekostumeerde pleinspelen op hetzelfde moment was wel een beetje onderschat. (JJ)

Dreefse Trip MEERSEL-DREEF – De weersomstandigheden op zaterdagmiddag 1 juli waren in het nadeel van de deelnemers van de Dreefse Trip, een organisatie van fietsclub Dreefse Trappers. Een proficiat voor de moedige fietsers die deelnamen aan deze landelijke fietstocht waarbij telkens nieuwe fietswegen worden ontdekt. (JJ)

KLJ op kamp MEERSEL-DREEF – De KLJ heeft er een traditie van gemaakt om onmiddellijk na het einde van het schooljaar op kamp te gaan. Met de fiets ging het naar Wechelderzande om daar van zaterdag 1 juli tot woensdag 5 juli te ontspannen na de examenperiode. Dankzij de kunsten van de kookmoeders van KVLV heeft de jeugd geen honger geleden. Volgens de reacties van verschillende ouders op de facebook van de KLJ moet het een geweldig kamp zijn geweest. En dan moest de echte vakantie nog beginnen, die ondertussen wel is afgelopen als u dit leest. Dat is het leven. (JJ)

60

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


CASTELRE

Over smokkelwaar, spek en eieren en…. kruisboog

Gust Snoeijs 75 jaar lid van de gilde CASTELRE - Op zaterdag 15 juli werd Gust Snoeijs, die we allemaal kennen als voormalig uitbater van café In Holland, door het bestuur gehuldigd omdat hij 70 jaar trouw lid is van hun gilde. “En”, begon kersvers hoofdman Guy Van Gestel, “Gust is pas een 10-tal dagen geleden ontslagen uit het ziekenhuis. We zijn dan ook zeer blij dat hij er vandaag bij kan zijn. Hij is hier met wat krakende botten, maar gelukkig nog steeds helder van geest” besloot Guy. Gust werd geboren in Castelré op 30 augustus 1928 als tweede kind van Ment Snoeijs en Sieke Mertens op de plaats waar nu nog steeds café In Holland is. Ook toen werd café In Holland, één van de 15 cafés in het kleine gehucht, gecombineerd met een boerderij. Daar groeide Gust op samen met zijn oudere broer Remy, met Frans en zijn zus Lea.. Op 13 mei 1959 trouwde Gust in Loenhout met Maria Anthonissen en zij zorgden voor vijf kinderen (Herman, Jos, Frieda, André en Christel) en elf kleinkinderen. In 1963 namen ze de boerderij en het café over van vader Ment. Maar Gust werd te vaak van het veld geroepen om iets te komen drinken en in 1970 verkoopt hij zijn koeien om full-time cafébaas te worden.

Smokkelaars en spek met eieren Het succes van café In Holland heeft veel te maken met smokkelen en later door de alom gekende ‘spek met eieren’ hét menu van het huis. Wat het smokkelen betreft gaat het niet om het zware werk met tonnen boter in gepantserde wagens, gewapend met kraaienpoten, maar over relatief kleinere hoeveelheden die over de grens werden gebracht. Het huis was soms een

Achter jubilaris Gust Snoeijs v.l.n.r.: koning Marcel Wauters, keizer Eddy Geets, griffier Dirk Jansen, hoofdman Guy Van Gestel en vaandeldrager Jan De Beukelaar. echt warenhuis. In alle hoeken en kanten, tot onder en in het bed toe waren allerlei producten zoals boter, jenever, schoenen, suiker, brood en sacharine verstopt. Allemaal waren die in Holland goedkoper waren en daardoor aantrekkelijk genoeg om ze met het nodige risico over de grens te brengen. Nu de grenzen verdwenen zijn, is en blijft ‘spek met eieren’ het handelsmerk van café In Holland. Dat succesverhaal is heel onschuldig ontstaan nadat Gust op een middag op vraag van Fons ‘Friswit’ Jansen enkele pannen bakte voor de hongerige jagers. Van het één kwam het ander en sindsdien stonden er bijna dagelijks vaak grote hoeveelheden pannen spek en eieren op tafel.

Kruisboog

Gust Snoeijs

En dan is de natuurlijk de kruisboog. Op 2 mei 1926, twee jaar voor dat de nu 89-jarige Gust geboren werd, besliste een algemene vergadering van de schutters om van wapen te veranderen. Aan de basis van deze beslissing lag een verstrengde wapenwetgeving in Nederland. In plaats van de buks waarmee de gilde sinds haar stichting op 15 februari 1888 schoot, zou men nu de kruisboog hanteren. Vanaf toen is café In Holland, nu al voor de vierde generatie, het lo-

kaal van kruisbooggilde en stelt de familie een gedeelte van de tuin ter beschikking voor de schietstand die ze ook onderhouden. Gust was een trouwe schutter en zijn sportieve prestaties waren voor hem niet zo belangrijk. Hij amuseerde zich en genoot van de sociale kontakten en van de ‘kapelletjes’ die men aandeed wanneer van een schieting naar huis reed. Op Gust kon je rekenen. Je kon er ook de klok op juist zetten. Jarenlang had Gust de reputatie om zich als laatste schutter in te schrijven. Als Gust er was kon men de boeken sluiten. Gegarandeerd. Maar ook Gust werd ouder en op het moment dat hij niet meer tevreden was over de resultaten die hij nog behaalde, haakte hij af. Maar hij volgde de uitslagen van alle wedstrijden en de prestaties van de schutters van Castelré nog op de voet. Dat de gilde veel voor Gust betekent, kan je zien in de kamer naast het café waar hij nu woont. Aan de muren hangen foto’s van vroegere koningen en andere herinneringen aan de dagen dat hij nog actief schutter was. En de gilde vergeet haar leden niet, ook al zijn ze al jaren niet meer actief en gaat het lichamelijk iets minder. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

61


Love 2 heal Paul van Huffel Helend medium Carolinestraat 11 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 info@love2heal.be www.love2heal.be

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren Ook stukjes zwart, en stukjes wolken wit.

BADKAMERRENOVATIE van

tot

A dvies

Z alig genieten

maak een afspraak in onze toonzaal met tal van badkameropstellingen

Installatiebedrijf

VAN DEN BERG V E R WA R M I N G

62

S A N I TA I R

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Voort 26 • Meerle (Hoogstraten) • Tel: 03 315 75 31 info@vdberg.be

www.vdberg.be V E N T I L AT I E

ZONNE-ENERGIE


MINDERHOUT

Jubileum Avondfietsvierdaagse MINDERHOUT – KWB organiseerde dit jaar de 25ste editie van haar Avondfietsvierdaagse. Het concept is na 25 jaar niet gewijzigd en gelet op het succes, is dit ook niet nodig. Van 4 tot en met 8 juli konden de fietsers weer op pad, telkens voor een tocht van ongeveer 27 kilometer. Drukke wegen werden zoveel mogelijk vermeden en de deelnemers konden de route vinden via aanwijzingen op papier. De weergoden waren de fietsers goed gezind en op een paar spetters na was het schitterend zomerweer. Zoals altijd was er weer een pauzeplaats voorzien met een drankje en een snack. Omdat het de 25 editie was, waren er naast de aanwezigheidstombola op zaterdagavond, ook elke dag prijzen te winnen. En, na afloop was het nog goed toeven op het buitenterras. Kortom, de fietsers en de organisatoren kunnen weer met veel genoegen terugkijken op dit geslaagde evenement. (fh)

Juf Greet op pensioen MINDERHOUT - Na veertig jaar zegt Greet Van Bergen vaarwel aan haar job als juf in basisschool Scharrel. Bijna haar volledige loopbaan gaf ze les aan de kinderen van het zesde leerjaar. Greet is dankbaar voor alle kansen die ze kreeg in Scharrel en ze denkt dan vooral aan het uitwisselingsproject met Neufchâteau, de scholenband met Ecuador en de buitenlandse stages. Daarnaast neemt ze in haar koffer vele herinneringen mee aan de kinderen en aan haar collega’s. “Ze waren als familie voor me,” zegt Greet. Op donderdag 29 juni werd het afscheid gevierd in Scharrel. Juf Greet werd met een tandem al vroeg thuis opgehaald door haar collega’s. Daarna wachtte op school een ontbijt. Met een erehaag werd juf Greet door de kinderen ontvangen, waarna er werd gezongen en gedanst voor haar. (SC)

Beter laat dan nooit MINDERHPUT - Op zaterdag 29 juli zijn Fons Paulussen en May Adriaansen in het huwelijk getreden. Toch wel een beetje uniek want Fons is 65 en May 55 jaar. Familie en vrienden besloten om op vrijgezellen-dag een partijtje boerengolf te organiseren. Er werd duchtig met de stokken gezwierd Maar er vielen geen gewonden .. alleen een uiteengespatte koeienvla belandde op het hoofd van een van de spelers. Op het feestje nadien kon men de man nog van ver ruiken .. . Na veel goede raad en enkele nadelen aangereikt door de aanwezigen bleef het koppel bij hun standpunt: we trouwen. De bruiloft in de vernieuwde parochiezaal was er een als destijds: veel volksdansen, polonaise, wals en foxtrot ..en playback van de favoriete zangers. Proficiat aan het kersverse paar… (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

63


MINDERHOUT

Goud voor Jos & Jeanne!

MINDERHOUT / Hoogstraten - Vijftig jaar geleden trouwden Jos Verschraegen en Jeanne Jansens op 4 augustus 1967. Ze woonden jarenlang samen met hun twee zonen Wim en Tom in Minderhout. Jeanne was kleuterjuf in Zondereigen, het dorp waarvan zij afkomstig is. Jos, een geboren Hoogstratenaar, werkte in het wisselkantoor aan de E19 in Minderhout. Vier jaar geleden verhuisde het koppel naar een serviceflat van ‘De Wingerd’. Sinds het begin van 2017 verblijft Jeanne in Woonzorgcentrum Stede Akkers in Hoogstraten. (SC)

August & Elisabeth zijn 60 jaar getrouwd!

MINDERHOUT - Op 2 juli vierden August Vermeiren en Elisabeth Adams hun diamanten bruiloft. Ze vierden hun zestigjarig huwelijk samen met hun drie kinderen Leo, Jos en Lutgard, en de rest van de familie.(SC) 64

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MINDERHOUT

Geen trukken van de foor MINDERHOUT – Ooit stond hier een pittoreske bescheiden boerderij, zoals er in vervlogen dagen wel meer stonden. Maar gaandeweg verdwenen ze en werd dat type kleinschalige boerderijtjes zeldzaam. Omdat de hoeve exemplarisch werd, werd ze ook opgenomen in de “vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed” en mocht dus niet verdwijnen. De eigenaar kreeg dan ook maar een bouwvergunning op voorwaarde dat het beeldbepalende karakter behouden bleef en aan de buitenzijde van de woning niet geraakt werd. Maar, zoals wel meer gebeurt in het Hoogstraatse, sloeg het noodlot toe. Het moet een zeer plaatselijke windhoos geweest zijn die op een blauwe maandag heel het gebouw plat legde. Gelukkig bleef er nog één fragment rond de staldeur staan. Net genoeg nog – zo dacht de eigenaar – om na het onheil toch nog van een verbouwing te spreken en er een ‘bijna’ nieuwbouw neer te poten tegen het verlaagde btw percentage van 6 %. Maar helaas, die gedachtegang werd door de overheid niet gevolgd. Spijtig, maar helaas. Nu moest de eigenaar de volle 21 % betalen voor de bouw van de fermette die er nu staat te blinken. Van tegenslag gesproken… (fh)

Beheerswerken in de Halsche Beemden Natuurpunt Markvallei organiseert op zaterdag 23 september beheerswerken in natuurreservaat De Halsche Beemden in de vallei van het Merkske. Wie wil deelnemen, komt om 8.45 uur op het Gemeenteplein in Minderhout. Er moet nog veel gras afgevoerd worden uit de Halsche Beemden. Dit doen we samen met gedetineerden van de gevangenis van Hoogstraten en vrijwilligers van Staatsbosbeheer, maar andere volwassenen helpers zijn ook welkom. Info: egroenendijk@telenet.be of 0478 684628 - bc.deklapekster@natuurpunt.be (ao)

Beheerswerken doen met Natuurpunt is naast een natuurervaring ook een sociaal gebeuren.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

65


MINDERHOUT

DIAMANT IN MINDERHOUT

Jan Braspenning en Netje Verheyen

Hopelijk kan het zo nog een tijdje blijven

MINDERHOUT / SINT-LENAARTS - Na hun huwelijk in 1957 woonden Jan Braspenning en Netje Verheyen twee jaar in de Schoolstraat en daarna in hun eigen woning in de Gemeentestraat in Minderhout. Maar nu gaat het iets minder, de benen willen niet meer mee, en ze vonden een nieuwe thuis in het prachtig gelegen Sint Lenaartshof langs de vaart in Sint Lenaarts.

van de Duitse nonnen. Tot zijn veertiende ging Jan naar school. Hij hielp vader bij de Duitse nonnen en ging twee jaar werken bij Héro. Nadien ging hij 35 jaar lang, tot aan zijn pensioen, werken bij den Horsten.

Jan en Netje wonen in twee aaneengekoppelde kamers, samen 52 m² groot

Ze beschikken er over twee gekoppelde kamers elk van 26 m² groot, één kamer ingericht als slaapkamer en een tweede als woonruimte. Dus samen een verblijf van 52 m² waarin plaats is voor een groot aantal eigen en dus vertrouwde spullen, zodat ze al vlug wenden aan hun nieuwe verblijf nadat Jan eerst een tijdje in de kliniek verbleef. Maar even terug in de tijd. Jan werd geboren op 16 februari 1930 in een gezin van acht kinderen. Vader werkte als knecht op de boerderij

66

Netje werd geboren op 16 mei 1936 geboren in een landbouwersgezin ‘af’ Meer. Ook een gezin met acht kinderen. Vanaf haar 14de ging Netje

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

‘dienen’. Dat betekende in die dagen ‘inslapen’ van maandagmorgen 8 uur tot zondag na de afwas van het middagmaal. Netje diende eerst in Rijkevorsel, daarna bij apotheek Van Pelt. Netje en Jan leerden elkaar kennen op Gammelkermis. Naast hun beroepsleven, hadden ze ook veel sociale engagementen, nog meer nadat ze met pensioen waren. Iedereen kent Jan beslist als ‘overzetter van kinderen’, wat hij 17 jaar lang gedaan heeft. Beiden zijn dol op kinderen en dan op de eerste plaats op hun 4 kinderen, 8 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen. Ook nu, in het rustoord, nemen ze zoveel als mogelijk deel aan activiteiten allerhande zoals haken en breien, petanque, turnen en zoveel meer. “Activiteiten genoeg”, zeggen Jan en Netje. Wij hopen dat Jan en Netje nog jaren samen mogen genieten van rust en ontspanning in het prachtige woonzorgcentrum. (fh)


MINDERHOUT

Schaken in Scharrel! Minderhout - De kinderen van het zesde leerjaar van basisschool Scharrel krijgen aan het begin van het schooljaar bezoek van schaakclub ‘De Raadsheer’ uit Zundert. Dit gebeurt al vele jaren! De spelregels van het schaken worden verduidelijkt aan de kinderen. Daarna mogen

zij uiteraard zelf ‘een potje schaken’. Tijdens het schooljaar kunnen de kinderen dan kiezen om ‘s middags met elkaar te schaken, waarbij regelmatig ook een lesgever van de schaakclub langskomt met nieuwe tips. Vorig schooljaar werd op woensdag 28 juni een

‘schaaksimultaan’ als afsluiter georganiseerd. Maar liefst dertig zesdeklassers namen het op tegen enkele gevorderde schakers uit Zundert. Jano Aerts kon uiteindelijk de winnaarsplaats in de wacht slepen en alle leerlingen ontvingen trots een schaakdiploma. (SC)

Jano Aerts was de winnaar bij het simultaan schaken.

4 x 4-treffen & mosselfestijn in Minderhout MINDERHOUT - Met de 21e uitgave voor de boeg, is het jaarlijkse 4x4 evenement van de Rotary club Hoogstraten Kempen vzw uitgegroeid tot een evenement met uitstraling. Op een gloednieuw parcours in de Blauwbossen in Minderhout zullen de 4x4 rijders zich weer ten volle kunnen uitleven. Bulten, gaten, steile hellingen, water, modder, alles is aanwezig om op 9 en 10 september de wagens weer tot het uiterste te testen. Wie wat rustiger in de streek off-road wil rijden kan ook dit jaar weer met een roadbook op een bolleke-pijl traject terecht. 4x4 Hoogstraten is overigens meer dan 4x4 rijden en kijken. Intussen is ook het mosselfestijn voor velen een reden om het evenement niet te missen. Voor de niet mosseleters is er heerlijke goulash. Alles wordt geserveerd met een portie vers gebakken friet. Voor de kinderen is er uiteraard ook animatie voorzien: kinderquads, stormbaan, springkasteel,... Op zaterdag is er de traditionele andersvalidenrun. Tijdens die dag krijgen andersvaliden uit een twintigtal organisaties de kans om volledig gratis mee te rijden met 4x4 voertuigen. Achteraf wordt hen een drankje aangeboden om na te kunnen genieten van hun onvergetelijke ervaring. De organisatie gebeurt dank zij de belangeloze inzet van vele vrijwilligers en bedrijven. De opbrengsten van het evenement gaan integraal

naar tal van sociale projecten in de streek en elders.

tis. Voor de deelnemers is er een aparte parking voorzien die bij de deelnameprijs is inbegrepen.

Inschrijven kan vooraf via de website: www.4x4hoogstraten.com. Eventueel kan men op het weekend ter plaatse nog inschrijven, met het risico van langere wachttijden. De toegang tot het terrein en de parking is voor bezoekers gra-

Praktisch: 4 X 4 treffen op zaterdag 9 en zondag 10 september in De Blauwbossen. Info: info@4x4hoogstraten.com of Jos Van Aperenstraat 39. (red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

67


MINDERHOUT / WORTEL

Parochiezaal wordt ‘t Markenhof MINDERHOUT - Een naam die meer dan een halve eeuw op de voorgevel van de “Parochiezaal” aan de Koestraat staat, wijzigt men niet in een vigerknip. Op een van de maandelijkse bijeenkomsten van het zaalcomité eind 2016 werd het idee naar voor geschoven om eens na te denken over een nieuwe naam voor de feestzalen en het café . In het zaalcomité zitten sinds een paar jaar enkele jonge krachten, mensen die zoals gewoonlijk ook al in een of andere vereniging zeer actief zijn. In totaal bestaat het team uit 10 leden, te weten 3 dames en 7 heren. Door de verjonging van het team kwamen er nieuwe

voorstellen. En door de renovatiewerken aan de grote zaal, nu twee jaar geleden, en de kleine zaal, begin dit jaar, gingen er stemmen op om op zoek te gaan naar een nieuwe naam. Om de inwoners bij de keuze te betrekken werd er huis aan huis een oproep geformuleerd, met de bedoeling om eind maart de figuurlijke knoop door te hakken en een naam te kiezen. Een 50 tal namen van allerlei slag kwam te voorschijn. Voorbeelden als : ’t Papboerke, ’t Genot, Ons Genoegen en ’t Hangijzer zijn zeker het vermelden waard. Na twee geheime stemronden kwam ’t Markenhof als meest gewaardeerde naam naar voor. De naam legt de

link met de rivier de Mark een paar honderd meter verder op richting Castelré. Nadat Maartje Pemen ook een nieuw logo ontwierp, werd de naam bekend gemaakt met een inzegening door de pastoor op Moederdag 15 augustus. Maar die nieuwe naam is niet het einde. Het is de bedoeling om verder te gaan met renovatiewerken, zoals het vernieuwen van het sanitaire blok, het vervangen van de verwarmingsketel, het vernieuwen van de tapinstallatie en het plaatsen van een regelbare verluchting in de grote feestzaal. Het zaalcomité van ’t Markenhof dankt alvast alle vrijwilligers en sponsors. (fh)

‘t Markenhof met voorzitter Piet De Bie en ontwerper Maartje Pemen.

Met Samana naar de Veiling WORTEL – Samana organiseert op maandag 18 september een uitstap naar Veiling Hoogstraten. Velen hebben de veilingsite immers nooit bezocht en nochtans is er veel te zien. Elk jaar zijn er nieuwe aanpassingen en teelten. Dorpsgenoot en directeur Gaston Opdekamp begeleidt de bezoekers. Vertrek met auto’s en handicar om 11.15 uur op het Vagebondplein aan de Guld, naar het Woon en Zorgcentrum in Hoogstraten. De auto’s rijden via de Bosuil en langs de molen in Hoogstraten om zo het hele traject van Groenten en Bloemen vanuit de auto te kunnen bekijken. Na het middagmaal in het Woonzorgcentrum, vertrekt men om 13.30 uur naar de veiling. Er is een korte rondgang (voor iedereen doenbaar) met uitleg door Gaston Opdekamp. Rond 16 uur gaat het terug richting Wortel. Deelname kost 7 euro. Inschrijven via de ziekenbezoek(st)er of bij Herman Verlinden, tel . 03/314 68 57 ten laatste op 11 september. (fh)

68

Fotocafé over vogels WORTEL - De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei organiseert op vrijdag 22 september een fotocafé rond het thema Vogels. Vanaf 20 uur zijn geïnteresseerden welkom in het bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel Kolonie. Bedoeling van het fotocafé is dat amateurfotografen op een aangename manier ervaringen kunnen uitwisselen. Iedereen brengt vijf foto’s mee die te maken hebben met het thema. De foto’s worden dan besproken, bij het nuttigen van een drankje. Het is een manier om veel bij te leren en uiteraard staan de mensen van de fotowerkgroep iedereen met raad en daad bij en worden handige tips gegeven. Info: verschraegen.wim@telenet.be of bc.deklapekster@natuurpunt.be (ao)

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Wandelen met Effen Weg WORTEL – De wandelingen van Effen Weg zijn toegankelijk voor iedereen, al zijn ze in de eerste plaats gericht op mensen met (chronische) pijn, chronisch zieken en mensen die het even wat moeilijker hebben. Maar al wie behoefte heeft aan wat buitenlucht is meer dan welkom. Op dinsdag 5 september vertrekt men aan De Klapekster voor een wandeling van 5 km door dreven, heide, bossen en langs vennen. Eerst genieten van het landschap dus, daarna is er ruimte om gezellig na te kaarten in de cafetaria van de Klapekster. Praktisch: Wandeling met Effen Weg in Wortel-kolonie. De wandeling is 5 km lang. Men vertrekt om 11.00 tot 16.00 uur. Info Begeleider : Karel De Block - 0494 33 11 92 (fh)


WORTEL

Fotogroep ‘t Slot exposeert in het Hofke van Chantraine

‘Achter de horizon’ WORTEL / Oud-Turnhout - Het tweede evenement bij de viering van 40 jaar Fotogroep ‘t Slot is de expositie ‘Achter de horizon’ in het cultuur en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine in Oud-Turnhout van 2 tot en met 24 september 2017. Deze tentoonstelling bestaat uit twee deelprojecten. Enerzijds de retrospectieve van Fotogroep ‘t Slot over de periode 2012-2017, anderzijds een poëzie-fotografie project met poëzie-groep ‘Dichterbij’ uit Turnhout. Over Fotogroep ‘t Slot Fotogroep ‘t Slot werd opgericht in 1969 als een hobbyclub van jeugdclub ‘t Slot in Wortel. Geleidelijk aan veranderde de intensiteit waarmee fotografie bedreven werd: van een vrijetijdsbesteding (1969 - 77) werd fotografie een beleving (1978 - 2012) en een expressiemiddel voor elk van de fotografen. Steunend op een degelijke technische kennis werden de gelaagdheid, de inhoud en de emoties van het beeld belangrijk. De beelden zetten de kijker aan het denken. Fotografie die niet vrijblijvend is. Zo groeide de groep uit tot één van de meest vooraanstaande fotogroepen van Vlaanderen. Getuige hiervan zijn ettelijke exposities in cultuurcentra in België en Nederland, evenals in het Stedelijk museum te Hoogstraten (1990).

Randactiviteiten Poëzie-happenings De dichter draagt poëzie voor in aanwezigheid van de fotograaf op de zondagen 10 en 24 september, telkens om 13.30 en om 15 uur. De happenings worden muzikaal ondersteund, in afwisseling met poëzie, door Chordination (op 10 september) en Turnhout City Jazzband (op 24 september). Workshop voor kinderen Op zaterdag 2 september is er een workshop digitale fotografie voor kinderen van 11 tot 16 jaar. “Creëer je eigen fotoshoot! Zijn selfies je ding?” Ben je altijd op zoek naar een nieuwe foto van jezelf om te posten op Facebook? Dan is deze workshop iets voor jou! Schrijf je in: alleen of met je vriend(in).Laat je creativiteit de vrije loop om een originele foto van jezelf te (laten) maken. Zoek de nodige attributen en een super outfit bij elkaar en denk op voorhand na over de pose. Alle foto’s worden tijdens de tentoonstelling via een slideshow gepresenteerd en de mooiste drie foto’s worden beloond met een grote kwalitatieve afdruk.”

Foto Guy Coertjens Verder was men een graag geziene gast op internationale fotofestivals: Zomer van de Fotografie Antwerpen 1996, FOFETU 2000 te Turnhout, diverse keren Bredafoto. Ook waren er deelnames aan thematische fotografische confrontaties : Grenzen (2004), Kijken met je ogen toe (2006), De ondraaglijke lichtheid van het bestaan (2008), De veranderlijke tijd (2011) tussen fotogroep ’t Slot (Wortel) en fotogroep Plata (Breda). Toch bleef men altijd een buitenbeentje. Het gaat om een groep gevormd uit een twintigtal niet-professionele fotografen die fotografie bedrijven als expressie van persoonlijke creativiteit. De periode 1977-2000 kenmerkte zich door de uitsluitende zwart-wit fotografie, waarbij tijdloze expressieve in analoge bariet-drukken de norm waren . Daarna komen naast analoge ook digitale beelden aan bod. De uitbundigheid van kleuren, de expressie van het zwart-wit beeld, de barietdrukken vormen basiskenmerken van elk werk.

‘Achter de horizon’ De tentoonstelling Achter de horizon in het Hofke van Chantraine bestaat twee deelprojecten De Retrospectieve 2012-2017 omvat de periode waarin de fotografie gekenmerkt wordt door diepgang en doorleving. Alles draait om inhoud en deze inhoud geeft bestaansrecht aan de beelden die de fotograaf tentoonstelt. Niet eenvoudig, niet vrijblijvend! Het Poëzie-Fotografieproject streeft naar een symbiose van beide expressievormen. De tentoongestelde foto’s ambiëren om een ‘vertaling’ te zijn van de emoties van de fotograaf bij de poëzie van vier dichters van Collectief Dichterbij. Praktisch: ‘Achter de horizon’ door Fotogroep ’t Slot en dichters Collectief Dichterbij van 2 tot en met 24 september in Het Hofke van Chantraine, Kerkstraat 46 Oud-Turnhout. Geopend op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur en op afspraak. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

69


WORTEL

Vier jubilarissen bij de Sint-Jorisgilde

De vier jubilarissen op een rij: vlnr: Raf Swaenen, Juul Peeters, Wim Druyts en Jos Van Opstal. WORTEL – De instroom van nieuwe leden is op dit moment bij de meeste gilden meer dan een probleem. Ooit was het anders. In Wortel werden op vrijdag 28 juli maar liefst vier schutters gehuldigd die in 1967 lid werden en dus nu 50 jaar lid van de gilde zijn. JUUL PEETERS is misschien wel de meest trouwe schutter van de gilde. Van de 445 bondsschietingen sinds het begin van zijn lidmaatschap in 1967 tot nu, nam hij deel aan 418 ervan. Op 50 jaar miste hij dus maar 27 van de 445 wedstrijden. Dat leverde Juul in totaal 13 rozenprijzen op: elf in een gewone schieting en twee in de Beker Dupret, een zestal waarvoor hij 24 maal geselecteerd werd. RAF SWAENEN was tot 2001 en opnieuw sinds 2011een zeer actief schutter. De 10 jaar daartussen koos hij voor de fiets. Maar hoe talentvol hij ook was, hij verzamelde in die 40 jaar ‘maar’ 4 rozenprijzen. Dat doet niets af aan zijn verdiensten voor de gilde. Als schrijnwerker was hij van onschatbare waarde bij de bouw van het Wortelse gildehuis. Zo wordt hij in een verslag in De Hoogstraatse Maand van juni 1990 ‘de werkleider’ genoemd. In 1990 schoot Raf zich tot koning. In eerste instantie kon niemand de vogel afschieten. Hij besliste hij om er zelf voor te gaan en dat lukte… ook al

70

moest Raf met een klein hartje naar huis om het grote nieuws te vertellen. Raf nam zijn verantwoordelijkheid, zes jaar lang was hij een goede koning. Maar toen was het voor hem goed geweest en deed hij zijn koersbroek aan. JOS VAN OPSTAL is één van die leden die niet in de kijker wil lopen, maar die altijd klaar staat als hij waar dan ook ergens kan helpen. Jos werd 50 jaar geleden als vendelier lid van de gilde en zou dat blijven tot hij in 1973 voor het eerst deelnam aan de competitie. Tot 2005 was hij een verdienstelijk schutter, daarna ging het minder en liet hij de competitie, waarin hij in totaal vijf rozenprijzen won, over aan de anderen. Maar hij bleef altijd klaar staan om te helpen. Hij was een onmisbare stielman bij de bouw en de inrichting van het gildelokaal. Wanneer er nu een klus moet geklaard worden om het lokaal te onderhouden dan mogen we steeds een beroep doen op hem. Sinds hij niet meer deelneemt aan wedstrijden is hij één van de vaste pijlentrekkers bij de oefeningen donderdag en zondag en bij de schietingen van de senioren. WIM DRUYTS heeft van de vier laureaten het grootste palmares achter zijn naam. Hij volgde vijftien jaar geleden Karel Sijsmans op als hoofdman en is al dertig jaar lang voorzitter

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

van de vzw Sint-Jorisgilde Wortel. Wim werd in 1967 lid van de gilde en was van de 445 schietingen waaraan hij kon deelnemen 401 maal present. In al die jaren behaalde hij 17 rozenprijzen en 7 Ereprijzen in de categorie Koningen, Keizers en Hoofdmannen. Wim werd ook tweemaal kampioen, in 1973 in de B-reeks en in 2003 in de A-reeks. Maar daarnaast heeft hij veel extra-sportieve verdiensten. Samen met Jac Lanslots, Karel Sijsmans en Raf Horsten onderhandelde hij in 1989 maanden lang met de kerkfabriek van Wortel en de dekenij Hoogstraten om de grond aan te kopen waarop men dit gildelokaal zou bouwen. Bij de bouw zelf wordt hij in De Hoogstraatse Maand coördinator van de werken genoemd. Wim was op dat moment – van 1984 tot 1990 – koning van de gilde. Hij had de ambitie om een tweede en een derde maal koning te schieten om zo, net zoals zijn voorganger, keizer te worden. Maar in 1990 wilde het niet lukken, ook niet nadat men de nodige jenevers bracht om hem tot rust te brengen. Het is toen dat Raf Swaenen zich opofferde en uiteindelijk koning werd. Wim werd dus geen tweede maal koning maar nam 15 jaar geleden de titel van hoofdman over van Karel Sijsmans. En hij doet wat men van een hoofdman verwacht. Hij is de man die het voorbeeld geeft, ook bij het onderhoud van het lokaal. (fh)


LEZERS SCHRIJVEN Beste redactie, De aanleiding van mijn lezersbrief is uw tweedelige reportage over de landloperskolonies. Specifiek het gedeelte met betrekking tot de opening van het Bezoekerscentrum en de Veldkeuken in Merksplas-kolonie. Vergis u niet, ik ben het behoud van ons materieel en immaterieel erfgoed zeer genegen; men zou ook niet anders verwachten van een zoon van Fons Sprangers. Er is echter een terugkerende vaststelling die in het recentere verleden steeds weer opduikt en die mij enigszins tot ergernis verleidt. In uw artikelen, gepubliceerd rond dit ongetwijfeld interessante onderwerp, wordt met geen woord gerept over het Gevangenismuseum. Het is uiteraard zo dat onze vereniging, die voor 100% op vrijwilligers draait, qua belang naar de buitenwereld toe in het niets verzinkt bij de procedure tot aanvraag van erkenning als UNESCO-werelderfgoed

en de miljoenensubsidie die vrijgemaakt werd voor de restauratie van de Grote Hoeve en de kapel van de voormalige landloperskolonie van Merksplas. Misschien toch deze kanttekening: lang voordat de gemeente Merksplas overging tot aankoop van de gebouwen en de Stichting Kempens Landschap het project tot behoud van Merksplas-kolonie onder haar vleugels nam, was er, net als in Hoogstraten, in Merksplas een groep mensen bekommerd om de mogelijke teloorgang van dit unieke erfgoed. In Hoogstraten werd de actie gevoerd onder de vleugels van Het Convent, in Merksplas bestond er een gelijkaardige groep personen die zich zorgen maakte over het behoud van de site. Zij marcheerden trouwens mee in de mars op Wortel-Kolonie, in het muzikale kielzog van Guido Belcanto. Het is uit deze groep “activisten” dat later het Gevangenismuseum is ontstaan. Het museum, gevestigd in de kel-

ders van de Landloperskapel van Merksplas, viert in 2017 zijn tiende openingsverjaardag. Kort samengevat, beste redactie, kom ik hierbij tot de essentie van mijn verhaal: als er in die tijd geen groep was geweest die zich het toekomstige lot van onze kolonies had aangetrokken, was er van het prachtige project van vandaag wellicht geen sprake meer geweest. In de context van de recente promotiecampagne is over dit elementje uit de lokale geschiedenis van de Noorderkempen spijtig genoeg met geen woord gerept. Maar wie maakt zich daar uiteindelijk nog druk over? De waarheid is immers verteld, er zijn alleen maar een paar dingen vergeten… Met vriendelijke groet, Marc Sprangers, voorzitter gevangenismuseum vzw Meer, 30 juli 2017

Noot van de redactie Bovenstaande lezersbrief is een door de redactie ingekorte versie. Het klopt overigens dat wij het in onze eerdere artikelen over de renovatie van Merksplas Kolonie niet expliciet hadden over de kapel en het gevangenismuseum. Om de eenvoudige reden dat dit erfgoed al gedeeltelijk gerestaureerd was en verder geen deel uitmaakt van de restauratie van de Grote boerderij. Op geen enkele manier wilden wij daarmee afbreuk doen aan de verdiensten van de betreffende vrijwilligers. De redactie is onze kritische lezer dan ook dankbaar voor zijn welgekomen aanvulling!”

Fietsen bij de buren ZUNDERT - Tot en met 29 oktober kan u in Zundert terecht voor de Historische fietsspeurtocht “Zundert door de ogen van Vincent”. In deze fotozoektocht van 39 km wordt de leefwereld uit Van Goghs jeugd zichtbaar.

Vincent van Gogh bracht de eerste 16 jaren van zijn leven grotendeels in zijn geboortedorp Zundert door. De fietsroute toont wat er nog aanwezig is uit die tijd en laat ontdekken welke invloed deze omgeving had op zijn latere werk.

De route is mede ontwikkeld door de in Wortel wonende kunstenares Carie van der Kloot en financieel ondersteund door de Pret handdruk van Stichting PRET Zundert. Desgewenst kan de fietstocht in meerdere dagen gereden worden. Er kan overal op de route gestart worden. Het boekje met de routebeschrijving is op verschillende punten in Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Achtmaal te koop voor 2,50 euro. Ook bij de Toeristische dienst en het Stedelijk museum in Hoogstraten is het te verkrijgen. Naast de routebeschrijving bevat het een deelnameformulier, fragmenten uit zijn brieven, schilderijen en een beetje uitleg bij elke foto. Tot en met 29 oktober kunnen de wedstrijdformulieren ingeleverd worden. Winnaars krijgen persoonlijk bericht. Iedere deelnemer krijgt op vertoon van het boekje korting op de entree van het Vincent Van Goghhuis in Zundert. De eerste zondag van september is de route gedeeltelijk afgesloten i.v.m. het bloemencorso in Zundert. Praktisch: Fietszoektocht “Zundert door de ogen van Vincent” nog tot 29 oktober. Deelnameformulier en routebeschrijving bij Toerisme Hoogstraten en het Stedelijk museum. Deelname 2,59 euro. Meer info: fietsspeurtocht@ gmail.com (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

71


72

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

Gelvoc gaat ervoor Met gezonde ambitie start Gelvoc aan een nieuw seizoen. 7 seniorenploegen, 10 jeugdploegen en 3 recreatieve volwassen ploegen zullen de kleuren van Gelvoc verdedigen in de verschillende competities. Om de twee weken zal de sporthal van het Klein Seminarie van ’s ochtends 9.30 u tot ’s avonds 23 u bruisen van enthousiasme en zullen de aanmoedigingen (zo typisch voor volleybal) er door de lucht galmen. De eerste herenploeg komt versterkt uit het tussenseizoen. Tom Laurijssen, Wesley Heylen en Kris Maes maakten de overstap van Rijkevoc naar Gelvoc waardoor trainer Werner De Bie over een brede kern kan beschikken die het elke tegen-

Beker van Antwerpen 1ste ronde Zaterdag 9 september 20.30 De Gelmers (2p) +2 – Arvoc (1p)

Competitie

Zondag 10 september 13 uur 13 uur Dames 2 – Noorderkempen C Zaterdag 16 september 18u30 Kasterlee C – Dames 2 20 uur Noorderkempen E – Dames 1 20u30 Spinley Dessel A – Heren 1 Zaterdag 23 september 18 uur Dames 1 – Zoersel D 20u30 Heren 1 – Hellvoc Hemiksem Zaterdag 30 september 16u45 VFF Kalmthout – Heren 1 17 uur Noorderkempen D – Dames 2 18u30 Kasterlee C – Dames 1

stander in tweede provinciale zal moeilijk maken. In samenwerking met het trainingscentrum van Marc Herremans (185) wordt het seizoen grondig voorbereid met vooral aandacht voor het verhogen van de stabiliteit en het verbeteren van de opwarming om blessures te vermijden. De overtuigende winst in het internationale tornooi in Merksplas toonde meteen de fysieke paraatheid en de aanvalskracht van deze ploeg. Van heren B (1ste gewest) en heren C (2de gewest), beiden o.l.v. Bart Stoffels, verwachten we enthousiast en gedreven volleybal en de kunst om sets af te maken en wedstrijden te beslissen. Dit jaar zijn ook de dames A enthousiast van start gegaan met het trainingsprogramma van 185 en tijdens het seizoen zullen alle spelers en speelsters (senioren en jeugd) via maandelijkse trainingen beroep kunnen doen op hun ervaring en gerichte adviezen. Na een wisselvallig seizoen mikt trainer Bert Van Ginkel met de eerste damesploeg, waarin ervaren speelsters en jong aanstormend talent elkaar zullen vinden, op een flinke stap vooruit. In dezelfde reeks zal Jan Koyen bij dames B een aantal nieuwe speelsters moeten inpassen na het vertrek van enkele sterkhouders. Zij zullen vanaf de eerste wedstrijd scherp moe-

ten staan om het behoud in 1ste gewest te verzekeren. Lukken Dames C of D er dit jaar in om door te stoten van derde naar tweede gewest? We supporteren ervoor. Jeugdcoördinatoren Leen Lanslots en Lieve De Kinderen en een team van trainers zetten het groeipad van de jeugdwerking verder met oog voor de talenten van elke individuele speelster of speler. In de provinciale en de regionale reeksen willen we elk kind aan bod laten komen en laten bijleren. De trainers zullen daarom permanent gevormd en gecoacht worden om de sportieve prestaties te versterken, maar even goed de teamvorming en de samenhang te vergroten. We zetten daarom in op groepsgeest en samenhorigheid binnen de club en dat loont! De laatste week van augustus waren opnieuw 64 kinderen op volleybalkamp in Westerlo om een week samen te trainen, te spelen en groep te vormen. Vanaf dit seizoen kunnen jongens en meisjes al vanaf het eerste leerjaar terecht bij Gelvoc. Op woensdag zal Koen Koyen de kinderen laten Bewegen, hun Balgevoel versterken en plezier laten Beleven (de Gelvoc versie van BBB). Kinderen vanaf het derde leerjaar komen terecht bij de startersgroep van Lien Bruurs en worden stilaan voorbereid op wedstrijdvormen. Wie interesse heeft om aan te sluiten bij Gelvoc, kan je terecht op www.gelvoc.be of stuurt gewoon een mail naar voorzitter@gelvoc.com. Wil je graag een kijkje komen nemen, dan kan dit al op 9 september bij de eerste bekerwedstrijden. Heren A speelt om 20.30 uur en Dames A om 18 uur. Gelvoc neemt ook deel aan de Maand van de Sportclub (info via de sportdienst). Tenslotte nog vermelden dat op zaterdag 14 en zondag 15 oktober het jaarlijkse eetfestijn met spaghetti en frikadellen met krieken plaats heeft. Info weldra op de website. (RB.)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

73


SPORT

Nationaal voetbal HVV - Wat verwacht Jan Martens van het nieuwe seizoen? HVV komt opnieuw uit in de reeks Amateurs 2B met vele interessante ploegen zoals Zwarte Leeuw, Sint Lenaarts, Vosselaar, Cappellen, Duffel, en Turnhout. Bestuurslid Jan Martens die mede verantwoordelijk is voor het transferbeleid vertelt ons hoe hij tegen het nieuwe seizoen aankijkt. Jan Martens is 65 jaar en gehuwd met Jeannine Jansen. Hij is vader van Luc en Cindy. Hij is, zoals hij zelf zegt ‘af Meer’, en woont momenteel in Minderhout. In 1977 richtte hij een éénmanszaak op die ondertussen is gegroeid tot Martens Constructies dat momenteel geleid wordt door zijn kinderen Luc en Cindy. Jan is al jaren een de sponsors van de club en is sinds drie jaar lid van de Raad van Bestuur van HVV.

Ben je tevreden over de voorbije transferonderhandelingen? Jan: We hebben heel wat werk gehad. Enkele spelers mochten een andere club zoeken. Ivan Mateso tekende voor Leopoldsburg, Vincent Van Hoof voor OJC Rosmalen, Frederik Van Opstal ging naar Sint-Lenaarts en Gianni Vets naar Zwarte Leeuw.

Jan, je zit bij HVV in het transfertcomité en je zorgt voor financiën en sponsoring. Wat houdt dit precies allemaal in? Jan Martens: Gezien ik beroepsmatig in de bouw zit, werd ik al snel de hulp van duiveldoet-al Stef Van Erck voor alles wat met het stadion, gebouwen en terreinen te maken heeft, evenals de reclameborden en het aanwerven van sponsors hiervoor. Onze terreinverzorgers hebben trouwens prachtig werk geleverd, mede door een ander systeem van bemesten en beregenen wat we dit jaar hebben toegepast. Onze pleinen liggen er ongelooflijk mooi bij. Samen met Erik De Bie en Fons Van Den Broek doe ik de besprekingen met spelers en trainers.

Jan Martens Erik De Bie is wekelijks wel ergens naast een voetbalveld te vinden om spelers te gaan scouten en kent daardoor ongelooflijk veel spelers en trainers. Onze gerechtelijke correspondent en secretaris Fons Van Den Broeck kent dan weer onze eigen jeugd en beloften door en door. Met deze 2 personen, die heel belangrijk zijn voor HVV, klikt het heel goed. Wij verstaan mekaar blindelings tijdens de besprekingen.

Zo lang we niet zeker wisten of Cedric Brosens honderd procent fit zou geraken, was het moeilijk om doelman Jeffrey Pauwels te laten vertrekken. Dit was voor beide partijen vervelend. Jeffrey moest nog vrij laat op zoek naar een andere ploeg en is bij Zwarte Leeuw aan de slag gegaan, waar Gianni Vets ondertussen al had getekend. Zij kunnen nu opnieuw samen naar de trainingen en wedstrijden rijden, net als vorig jaar. Sommige spelers werken met een manager en dat bemoeilijkt de onderhandelingen. Daardoor vonden we geen akkoord met Nick Van De Walle en Mathias Gessner. Hamid Bouyfoulkitne heeft nog geen ploeg volgens mij. Zijn probleem is dat hij viermaal

De ploeg van 2017-2018 voor de tribune van Martens conctructies Boven: Elyass Peeters, Juri Meyvis, Jens Lambrechts, Roy Van Der Linden, Tim Hofstede, Cedric Brosens, Dario De Roover, Jimmy Fockaert, Eloy Smet, Kevin Van Oers, Mie Fleerakkers (verzorgster). Midden: Erik De Bie, Jorne Lauryssen, Sieben Meeusen, Dietse Arnouts, Bart Cornelissen, Nick Van Huffel, Jeroen Meeuwis, Matthias De Bruyn, Wouter Van Den Bogaert, Glenn Van Der Linden, Gunther Scheipers (verzorger). Onder: Nic Totori (T2), Wouter Van Aelst, Ruben Meynendonckx, Jasper Cox, Gino Swaegers (T1), Jan Michoel (voorzitter), Frank Van Den Broek (afgevaardigde), Steven Van De Vreede, Bob Swaegers, Tiago Faria Da Silva, Kim Vrints (keepertrainer). 74

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT per week van veel te ver moet komen. Het is beter dat hij een ploeg zoekt dichter bij huis. We willen er steeds vanuit gaan om te werken met jongens uit eigen streek. Van onze volledige A-kern zijn er slechts 4 die niet uit de onmiddellijke omgeving of uit onze eigen jeugdopleiding komen. Bart Cornelissen en Nick Van Huffel die eerder kozen voor Zwarte leeuw zijn terug van weggeweest. Ze zijn erg blij om terug bij HVV te zijn. Het zal bij ons toch niet zo slecht zijn. Met Ruben Meynendonckx hadden wij vorig seizoen ook al samen gezeten, maar toen koos hij voor Zwarte Leeuw, samen met zijn broer Michiel. Ook Ruben besliste reeds tijdens het seizoen om toch naar HVV over te stappen. Met Tim Hofstede hebben we meer dan 1 keer gesproken. Hij had beslist om Zwarte Leeuw te verlaten, maar was ook elders op gesprek geweest. Uiteindelijk heeft hij toch de juiste keuze gemaakt, en lijkt nu heel gelukkig met deze keuze. Jens Lambrechts wilde ook graag komen. Op het moment dat hij tekende was het voor hem immers een stap hoger aangezien Sint-Lenaarts toen nog in 3e amateurklasse speelde. Ook hij is nu super content bij HVV. Jasper Cox, zoon van Peter Cox uit Loenhout, komt als jongere over van de beloften van Westerlo. Gino Swaegers is de nieuwe trainer. Wat verwacht je van hem?

Jan: In Gino Swaegers hebben wij het volste vertrouwen. Hij ligt goed in de spelersgroep en werkt hard. Wij hebben hem ook betrokken bij de samenstelling van de nieuwe ploeg, zelfs toen hij nog hulptrainer was. Met tegenstrevers als Sint Lenaarts, Zwarte Leeuw, Vosselaar, Cappellen, Duffel en Turnhout belooft het wel een mooi seizoen te worden. Waar zie je Hoogstraten eindigen dit seizoen? Jan: Normaal gezien zou de ploeg verbeterd moeten zijn. Hoewel we al beschikten over een goede voorlinie, hebben we offensief meer mogelijkheden gekregen met Bart Cornelissen en Jasper Cox. Ook het middenveld met keuze uit Nick Van Huffel, Tim Hofstede, Jens Lambrechts en Bob Swaegers moet beter zijn dan vorig jaar. Achteraan zijn we versterkt met Ruben Meynendonckx. Indien we gespaard blijven van zware kwetsuren en andere tegenslagen moeten we volgens mij dit seizoen zeker in de linker kolom kunnen eindigen.

De voorbereiding, beker en competitie De eerste oefenwedstrijd uit bij Wuustwezel eindigde op 0 – 3. Tegen Zwarte Leeuw werd 2-2 gespeeld en tegen Geel werd thuis 0 – 3 verloren. Marloie Sport – HVV 0-3 Na 3 weken voorbereiding, waarin de spelers vele trainingsuren, een oefenstage in Valkens-

waard en 3 oefenpartijen achter de rug hadden, begon HVV aan de 2e ronde van de Beker van België bij het Luxemburgse Marloie Sport. Hoogstraten won de partij met 0 – 3 en bekert verder. De verplaatsing naar het verre Marche-en-Famenne in de tweede ronde van de beker van België was niet voor niets. HVV – Daring Huvo Jeuk 1 – 0 Tegen Limburgs eersteprovincialer Jeuk leek het een zeer vlotte overwinning te worden. In de eerste helft was er zeer veel balbezit en het had bij de rust minstens 2 of 3 – 0 moeten zijn. Enkel Van De Vreede scoorde. De verwachting dat na de rust de zaak snel geklaard zou worden, was fout. De thuisploeg was na de rust onherkenbaar. Het bleef bij een zuinige 1 – 0. In het weekend van 19/20 augustus speelt HVV tegen en in Tilleur dat het Deinze van Regi Van Acker versloeg. De competitie start in het eerste weekend van september

Competitiewedstrijden Zaterdag 2 september 19u30 Thes Sport Tessenderlo – Hoogstraten VV Zaterdag 9 september 20 uur Hoogstraten VV – Spouwen-Mopertingen Zaterdag 16 september 19u30 RC Hades – Hoogstraten VV Zaterdag 23 september 20 uur Hoogstraten VV – FC Duffel (RB)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

75


SPORT

PROVINCIAAL VOETBAL Minderhout VV met Ricardo Smits als nieuwe trainer Voor een derby zal Minderhout het dit jaar verder moeten zoeken. Merksplas en Loenhout zijn weg. Wuustwezel en Weelde zijn de dichtstbijzijnde ploegen. Dirk Godrie en Ricardo Smits zijn de nieuwe trainers van MVV. Voor Dirk, die al heel wat ervaring heeft, is dit een nieuwe uitdaging. Wij vroegen hem waarom hij koos voor Minderhout.

Dirk Godrie Leeftijd: 33 Samen met Sofie Geerts Vader van Merel Afkomstig van Minderhout maar jeugd doorgebracht in Meerle Woont in Minderhout In bezit van Diploma voetbal UEFA B Studies FinanciÍn en verzekeringen Werkt als dossierbeheerder levensverzekeringen bij VIVIUM verzekeringen Voetbal- en trainerscarrière Voetbalde bij KFC Meerle in de jeugd en 10 seizoenen in eerste ploeg en reserven Daarna 2 jaren bij MVV en nog een jaar bij Meerle 4 jaar trainer van Dames KFC Meerle 2 jaar dames HVV 2 jaar hulptrainer Meerle trainer U 21 MVV en U17 MVV vorig jaar opnieuw T2 KFC Meerle en nu dus T2 bij MVV. DHM: Dit jaar heb je opnieuw voor Minderhout gekozen. Hoe komt het? Dirk Godrie: Vorig jaar bij Meerle was het goed samenwerken met Piet Van Bavel. Voor de reservenploeg hebben we een heel jaar moeten puzzelen om spelers bijeen te krijgen. Te wei-

DHM: Wat is er veranderd tegenover vorig seizoen? Is de ploeg versterkt?

nig spelers op de training zorgden ervoor dat ik als trainer niet kon doen wat ik wilde met de ploeg. Ik wou dan ook elders graag als T1 aan de slag gaan maar die kans kreeg ik niet en wanneer MVV kwam met de vraag om T2 te worden in een nieuw project, zag ik dat wel zitten. DHM: Minderhout en ook jij begint met een nieuwe trainer. Ken je hem al goed? Dirk: We zijn nu 4 weken ver in de voorbereiding en je spendeert heel wat tijd met elkaar voor en na trainingen en wedstrijden. Zo kom je snel wat te weten over elkaar. Ricardo is heel fanatiek met voetbal bezig. Zelfs toen hij op reis was, hadden we bijna dagelijks contact over de spelersgroep en de wedstrijden.

Dirk: De kern van de ploeg is redelijk behouden gebleven. Enkel Tom Deckers is vertrokken en Jens Lenaerts is gestopt. Zij zijn vervangen door jonge spelers uit de regio. De eigen jeugd binnen de A kern heeft een jaar meer ervaring opgedaan en dus is het aan hen om een stap voorwaarts te zetten. Vooral de werking op training zal voor de groep de grootste aanpassing zijn aangezien er nu steeds 3 en soms zelfs 4 trainers de oefeningen zullen aansturen. De spelers zullen steeds attent en geconcentreerd moeten zijn. DHM: Met welke ambities begin jullie aan de competitie? Dirk: Qua rangschikking hebben we niet echt een positie in gedachten. We willen steeds proberen om ons eigen spel te spelen en op die manier verzorgd aanvallend voetbal te brengen. We willen natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen. Op het einde van het seizoen zullen we wel zien waar ons dit brengt. DHM: Hoe verliep de voorbereiding tot nu? Dirk: De uitslagen zijn voorlopig nog niet zoals gehoopt. Op training en in de wedstrijden zien we wel dingen die we willen zien. Er is vooruitgang en dus hopen we dat in de competitie de resultaten snel zullen volgen. (RB)

Minderhout winnaar van het 9de fusietornooi

Op zondag 27 augustus beginnen onze provinciale ploegen aan de nieuwe competitie. Wat verwachten zij ervan? Wij vroegen het aan Dirk Godrie, hulptrainer van Minderhout VV, Marc Dufraing, secretaris van KFC Meer, Dirk Van Bavel, bestuurslid van KFC Meerle en Rudi Snels, voorzitter van KVNA Wortel. 76

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

KFC Meer in een hele mooie reeks KFC Meer zit in een mooie reeks met derby ’s tegen Meerle natuurlijk, maar ook tegen Loenhout, Dosko, Poppel, Sint Jozef en Lentezon. Trainer Raf Raaijmakers begint aan zijn derde seizoen. Hij wordt bijgestaan door Sven Van Der Auwera en Frans Boon. Afgevaardigde is Danny Jansen. Marc Dufraing kijkt vooruit naar het volgende seizoen.

Marc Dufraing Marc Dufraing is secretaris van KFC Meer. Hij is geboren en getogen in Meer. Hij heeft er bijna altijd gewoond. Recent verhuisde hij naar de Vrijheid in Hoogstraten. Hij heeft ongeveer heel zijn loopbaan gewerkt voor Cera/KBC en dit ook voornamelijk in Meer. Vandaag is hij met pensioen.

Marc Dufraing: Vroeger ben ik beginnen te voetballen bij KFC Meer bij de kadetten. Dit heeft geduurd tot bij de juniors , nu de U21. Ik liep toen een ernstige blessure op en de geneesheer/specialist gaf mij het advies om te stoppen met voetballen omdat ik ‘daar toch niet rijk van zou worden’ in Meer. Dan maar supporteren voor KFC Meer en voor mijn broer Jan Dufraing die vele jaren speelde in het 1ste elftal van KFC Meer . Toen mijn zoon Wim bij de duiveltjes begon te voetballen, vroeg bestuurslid Frans Lambregts aan mij of ik kon lezen en schrijven. Toen ik dit bevestigde, werd ik onmiddellijk benoemd tot ploegafgevaardigde. Vijf jaar later werd ik voorzitter van de jeugd. Dit heb ik dan een vijftien jaar volgehouden deels als voorzitter, deels als jeugdsecretaris. Daar hebben we het huis leren kennen, zoals dit meestal uitgedrukt wordt. In 2010, na enkele sabbatjaren ben ik in opvolging van Louis van Doninck secretaris/gerechtigd correspondent geworden van KFC Meer. Als secretaris van de club maak je deel uit van het hoofdbestuur. Leg eens uit wat je allemaal doet? Marc: Alle correspondentie verloopt via mij. Voor alle contacten met de Belgische Voetbalbond bent ik het enige aanspreekpunt. Het is de

handtekening van de ‘gerechtigde correspondent’ die de club verbindt. Al wat er binnenkomt via post of email wordt besproken op onze vergaderingen. De voetbalbond werkt vandaag grotendeels via een extranet, ‘Kick Off’ genaamd. Als secretaris ben ik als eerste verantwoordelijk hiervoor. Wel kan ik volmachten

wanneer een zesjarige een doelpunt scoort en ge ziet die blijdschap op het gelaat, is dat ook mooi

geven. Zo worden bijvoorbeeld de inschrijvingen van nieuwe leden en de opvolging van de wedstrijdbladen ook gedaan door Cor de Bie. Ook sportongevallen en de desbetreffende verzekering vallen onder mijn hoede. En dan heb ik ook nog andere taken op mij genomen: de website, voetbaltickets verkopen aan de inkom, scheidsrechters ontvangen, enz. Het is eigenlijk meer dan ik dacht, maar het is een hobby. Wat was het plezantste moment tot nu toe? Marc: Ik kan alles makkelijk relativeren. Maar toen het beslissende doelpunt viel voor de kampioenschapstitel, heb ik ook geroepen dat ik er hees van werd. Anderzijds, wanneer een zesjarige een doelpunt scoort en ge ziet die blijdschap op het gelaat, is dat ook mooi. Daar doet ge het ook voor.

Marc Dufraing En het droevigste moment? Marc: Echt droevig, ik weet het niet. Het is maar voetbal, hé. Ik kan mij een wedstrijd herinneren waarin we 4-1 voorkwamen en uiteindelijk verloren met 4-5. Dat doet zeer. Als ge dan van de harde supporterskern overladen wordt met alle zonden van de wereld, alsof alles uw schuld is, dan moet ge even op uw tanden bijten om niets doms te zeggen. Maar emotie moet er zijn, dat hoort bij de sport. DHM: Wat is er veranderd tegenover vorig seizoen? Is de ploeg versterkt? Marc: Wij proberen een stabiele club te zijn, geen duivenkot. Geen paniekbeslissingen, meer werk voor jaren. Wij hebben dit seizoen niemand laten gaan, anderzijds kwamen er een paar versterkingen bij. Dus de ploeg is in de breedte versterkt. De plaatsen zijn duurder, de concurrentie groter. De bank is ook sterker. DHM: Met welke ambities begin je aan de competitie? Marc: Ik hoop altijd op een rustig jaar, linkerkolom zeg maar. Anders is er teveel onrust in de club en dat vertaalt zich in alle geledingen, zeker ook op bestuursniveau. Meedraaien met de vijf eersten is altijd wenselijk. Dat hoopt ge. Kampioen spelen moet niet voor mij persoonlijk, maar afvallen mag zeker niet. DHM: Hoe verliep de voorbereiding tot nu? Marc: Aan de voorbereidingen wordt niet veel belang gehecht. Dat is proberen, spelers testen, spelers inpassen, zaken proberen zodat het elftal er staat bij het begin van het seizoen. Nu alles verliezen is ook niet goed voor de moraal. Maar dat gebeurt niet. Dus alles verloopt volgens plan, denk ik dan. (RB)

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

77


SPORT

KFC Meerle heeft een mooie competitiestart Ook KFC Meerle zit in dezelfde mooie reeks als de buren uit Meer met dus dezelfde derby’s. De ploeg van Piet Van Bavel, die zijn derde jaar ingaat als trainer van Meerle, speelde een wedstrijd in de Beker van België. Hij wordt dit jaar bijgestaan door Stan Van Gestel en Ivo Martens. Meerle heeft een mooie start in de competitie met een openingswedstrijd in en tegen Loenhout en veertien dagen later een verplaatsing naar Poppel, hoewel ze met de kermis liever thuis hadden gespeeld. Bestuurslid Dirk Van Bavel stond ons te woord. Dirk Van Bavel Leeftijd: 46 jaar Gehuwd met Kalinka Gladinez Vader van Steffi (21) Yannick (20) Lennert (18) Afkomstig van en wonend in Meerle Werk: Algemene Bouwwerken Gebroeders Van Bavel

slaagd om 32 gemotiveerde spelers bij elkaar te krijgen en we kijken uit naar een mooi seizoen met goede resultaten van zowel de eerste als tweede ploeg. Wat was je plezantste moment tot nu toe? Dirk: Dat is moeilijk. Ik heb zoveel mooie momenten gekend tijdens mijn voetbaldagen in Meerle. In 1997 vierde KFC Meerle haar 60-ja-

Voetbalcarrière Speelde vanaf zijn 9de bij de miniemen (nu U13) van KFC Meerle en stopte op de leeftijd van 39.

In 2005 werden we in de allerlaatste seconde van de competitie kampioen

Heeft 22 jaar in het eerste elftal gestaan: 1jaar Wildert toen 2de provinciaal 3 jaar Lentezon (gepromoveerd van 3de naar 2de provinciaal) 1 jaar Minderhout en de overige jaren in Meerle. Welke taken neem je op bij KFC Meerle? Dirk Van Bavel: Na het voetballen ben ik bij het bestuur gegaan. De eerste jaren heb ik mij, samen met o.a. Erwin Pijpers en Paul Kox, geconcentreerd op de jeugdwerking. Jan Van Boxel heeft sinds vorig jaar deze taak als jeugdcoördinator van mij overgenomen. Mijn huidige taak is het samenstellen van een spelerskern voor het eerste en tweede elftal. Samen met voorzitter Jan Verheyen en de technische staf, Piet Van Bavel en Stan Van Gestel hebben we dit jaar heel wat werk gehad om de kern te vergroten en te versterken. We zijn er in ge-

78

rig bestaan. Ik werd voor de tweede keer vader (Yannick) en won dat jaar mijn eerste gouden schoen. In 2005 werden we in de allerlaatste seconde van de competitie kampioen. Onze wedstrijd tegen Zoersel was al 10 minuten afgelopen en het was bang afwachten op het resultaat van de Oelegem – Linda Olen. Linda Olen kreeg in de allerlaatste seconde van de wedstrijd een tegendoelpunt, waardoor zij de titel verloren. Het feest in Meerle was onvergetelijk.

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Dirk Van Bavel En het droevigste moment? Dirk: Het afscheidsfeestje van de eerste ploeg. Dit was eigenlijk ook wel een mooie en onvergetelijke dag. Toch heb ik dit gekozen als droevigste moment omdat dit het definitieve einde betekende van mijn actieve voetbalcarrière. DHM: Wat is er veranderd tegenover vorig seizoen? Is de ploeg versterkt? Dirk: In de technische staf is Dirk Godrie vertrokken. Stan Van Gestel en Ivo Martens nemen nu deze taak van hulptrainer voor hun rekening. Er zijn enkele spelers weggegaan, maar die plaatsen zijn ook weer ingevuld door nieuwe ambitieuze spelers. Mijn inziens is de ploeg zeker niet verzwakt, eerder versterkt. DHM: Met welke ambities beginnen jullie aan de competitie? Dirk: Eerst en vooral streven om in derde te blijven en liefst van al willen we eindigen ergens tussen de eerste en achtste plaats.

DHM: Hoe verliep de voorbereiding tot nu? Door vakantie heb ik helaas nog niet veel van de voorbereidingswedstrijden gezien. Dit lijkt me dus meer een vraag voor de trainers. Zij zullen er voor zorgen dat er bij de competitiestart een sterke ploeg staat. Daar hebben we als bestuur het volste vertrouwen in.


SPORT

KVNA Wortel Roy Muesen is de nieuwe trainer van KVNA Wortel. Eerder was hij even hoofdtrainer van KFC Meer wanneer de club de samenwerking stopzette met trainer Patrick Wouters. Nadien koos de club voor Raf Raaijmakers en nam Roy zijn taak als trainer van de reserven opnieuw op. Voorzitter Rudi Snels vertelt ons waarom de club koos voor hem.

Rudi Snels

pak hebben de spelers er alvast zin in. Ook het bestuur staat klaar voor een nieuw seizoen en onze supporters zullen weer paraat staan.

Wordt binnenkort 52 jaar.

Beker van Antwerpen:

Hij is gehuwd met Ingrid Leuse.

Speeldag 1

Zij zijn de ouders van Sanne en Stef. Hij is ‘dokter in het versnijden van dieren’ Werkt dagelijks in Slagerij Rudi Snels DHM: Hoeveel jaren ben je al bij VNA Wortel en hoe lang al voorzitter? Wat houdt dit in? Rudi Snels: Ik ben ongeveer 15 jaar bestuurslid van KVNA Wortel en sinds 10 oktober 2010 voorzitter. Sinds 2 jaar doe ik de besprekingen met spelers en trainers en probeer een aanspreekpunt te zijn voor iedereen. Ik houd sociaal contact met onze sponsors en ben steeds op zoek naar mensen die een wedstrijdbal willen schenken en zodanig ook de club steunen. Ik probeer ook altijd in te springen op plaatsen waar ik nuttig kan zijn. Het plezantste moment tot nu toe? Rudi: Onze overwinning in de eindronde van het seizoen 2010 – 2011 met promotie naar 3e provinciale. De festiviteiten die we organiseerden ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de club waren ook fantastisch. En het droevigste moment? Rudi: Sinds ik bestuurslid ben is voor mij het overlijden van ons bestuurslid Gust Braspenning het droevigste moment. DHM: Jullie beginnen het seizoen met een nieuwe trainer. Hoe ben je bij hem terecht gekomen?

KVV Duffel – Minderhout VV

2–1

Olympic Essen – KFC Meer

2–2

KFC Meerle – KVC Oostmalle

4–0

FC Zwaneven – KVNA Wortel

4–0

Speeldag 2.

Rudi Snels

Minderhout VV – K. Lyra TSV

2–6

Rudi: Via een oud-speler van Wortel die samen met hem op trainingscursus zat, kreeg ik te horen dat Roy ambitie had om een eerste elftal te trainen. Ik heb telefonisch contact genomen met hem en na het eerste gesprek hield ik er onmiddellijk een goed gevoel aan over. Het was snel beklonken.

KFC Meer – KSV Wildert

4–2

KSV Heibos – KFC Meerle

2–3

KVNA Wortel – SV Aartselaar B

6–1

Sint Dimpna – KFC Meer

3–1

DHM: Wat is er veranderd tegenover vorig seizoen? Is de ploeg versterkt?

KFC Meerle – VC Mortsel OG

3–2

KFC Herenthout – KVNA Wortel

2–2

Rudi: Er is niet veel veranderd. We hebben 2 nieuwe spelers aangehaald en een speler die een jaar in ’t buitenland is geweest ,heeft de draad terug opgepikt. Alle spelers van vorig seizoen zijn gebleven en ik hoop dat dit ons sterke punt is. DHM: Met welke ambities begin je aan de competitie? Rudi: Ik zeg altijd dat we in 4e provinciale de ambitie moeten hebben om in de top 5 te spelen. Maar dit jaar wil ik eens stout uit de hoek komen en mikken op meer.

Speeldag 3. Sp. Burcht – Minderhout VV 4 – 3

Competitiewedstrijden: Zondag 27 augustus

15 uur

Minderhout VV – KFC Beekhoek A KFC Meer – Excelsior Kaart Loenhout SK – KFC Meerle KFC Beekhoek B – KVNA Wortel Zondag 3 september

15 uur

KFC Zoersel – Minderhout VV Maria-Ter-Heyde – KFC Meer

DHM: Hoe verliep de voorbereiding tot nu?

KFC Meerle – FC Ekeren

Rudi: De voorbereiding verloopt goed. Met een nieuwe trainer en dus ook een nieuwe aan-

KVNA Wortel – KFC Flandria Zondag 10 september

15 uur

Minderhout VV – KFC Wuustwezel FC Merksem – KFC Meer KFC Poppel – KFC Meerle KFC Zammel – KVNA Wortel Zondag 17 september

15 uur

KFC Herselt – Minderhout VV KFC Meer – FC Sint Jozef KFC Meerle – Kalmthout SK KVNA Wortel – KFC De Kempen Zondag 24 september

15 uur

Minderhout VV – FC De Kempen KVV Dosko – KFC Meer Zandvliet Sport – KFC Meerle Rosselaar-Hulsen – KVNA Wortel

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

79


Hoogstraatsefilippine

-

met medewerking van Standaard Boekhandel

In het diagram geldt dat gelijke cijfers gelijke letters zijn (y en ij gelden als één en dezelfde letter) De letters in de grijze balk vormen van boven naar beneden de oplossing. Cryptische tip: Elke woensdag van augustus klingelde het over Hoogstraten 1 – Hoogstraten in Groenten & ... 2 – Deze Margriet komt op 26 oktober vertellen over Terug Naar Eigen Land 3 – De 65ste huwelijksverjaardag 4 – Een begrip in uitvaartverzorging in onze regio 5 – Op zaterdag 25 September is het Dag van de ... 6 – Op 16 September geeft deze Meerse fanfare een concert (2,9) 7 – Tussen de Lage Weg en de Bredase weg liggen de ... 8 – Voor zowel sanitair als moderne energievoorziening kan je bij deze op en top Minderhoutse firma voortaan in Merksplas terecht (3,7) 9 – Vastgoed, bank en verzekering aan de Vrijheid 72 (3,6) 10 – Lijn met scherpe hoeken maar ook een creatief naaiatelier in Minderhout 11 – Op 24 September hoor je hemelse stemmen in de begijnhofkerk: Musica ... 12 – Baron Paul is topmedicus, de andere Paul kweekt tomaten in Rijkevorsel. En een grasmaaier koop je in Minderhout bij ... 13 – In dit van oorsprong Nederlands gezin in Meerle is iedereen verwoed wielrenner.

10

1 2 8

3

3

1

4 5

6

7

7

7

7

5

8

7

7

4

8

2

9

3

4

10

9

4

5

2 5

5

7

10

5

3

7

10

11

5

4

4

3

13

10 4

7

WIN EEN STANDAARD - BOEKENBON T.W.V. Gerd Adams - Oosteneind te Meerle vond toeristenmenu, samen met tientallen anderen. Onze ‘onschuldige hand’ moet welhaast in behandeling vanwege het vele onrecht dat hij de andere puzzelaars aandoet. Toch proficiat, Gerd! Je mag de boekenbon bij Standaard Boekhandel aan de Vrijheid ophalen. Voor deze maand wensen we jullie ook veel plezier met de nieuwe opdracht.

9

9

6

11

1

4

2

11 12

6

6

3

10

7

10

4

9

1

5

€35

En misschien win jij ook wel een boekenbon van Standaard Boekhandel! Stuur dan de juiste oplossing (één woord) van bovenstaande filippine naar redactie@demaand.be of stuur een brief(kaart) naar De Hoogstraatse Maand, Begijnhof 26 te 2320 Hoogstraten. Een briefje gewoon in de bus mag ook. (lvr)

VERKOOPPUNT

Vrijheid 147 - 2320 Hoogstraten - Tel.:03 314 39 06 sb.hoogstraten@standaardboekhandel.be Open van 9.00 - 18. 00 u - Zondag gesloten

80

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


INE

SARA ZAG

Zomerkamp Nederlands Taalkabaal, basisschool Spijker - 2017

INE MIENE MUTTE Ine Aerts woonde tot haar 18de in Meer en zakt nog geregeld af richting Hoogstraten. Soms glimlacht ze, soms fronst ze haar wenkbrouwen. Als ‘verwonderde toerist’ heeft zij de ideale positie voor een objectieve / subjectieve kijk! Het is komkommertijd op De Vrijheid dus deze verwonderde toerist is de Hoogstratenaar gewoon zuidwaarts gevolgd, met mobbelon uiteraard. Heel het jaar gewerkt lek een rund en nu zal er genoten worden! Maar jullie hebben het ongetwijfeld ook al gemerkt, er wordt niet altijd genoten op verlof. De gemiddelde Hoogstratenaar kiest voor een camping dus logischerwijs is dit ook het vakantielot van deze toegewijde columniste. Als ons dees-jaar-heel-braaf-kindje in haar bedje lag te ronken, pakten deze belezen ouders al eens een boekje ter hand, maar tussen 9 en 10 's avonds bleven we verdacht lang op éénzelfde pagina hangen. Er werd zo

© SARA COERTJENS - HOOGSTRATEN

parler to talk of gewoon praten kies maar 't kan je zo content maken Exodus Hoogstraten niet-hard-genoten bij onze campingburen dat ons gluurdersinstinct het steevast overnam van onze literaire gulzigheid. Elke avond gingen de Nederlandse zonen van de buren deelnemen aan de kinderanimatie en je kon er donder op zeggen, het zat er bovenarms op als ze huiswaarts keerden. De ene tien meter voor op de andere om eerst zijn gal te kunnen spuien bij paps. Deze zat steevast ostentatief te genieten en liet zijn rust schijnbaar niet verstoren door deze onruststokers. Ik vermoed dat hij wel doorhad dat deze dagelijkse opvoering de interesse van omstaanders wekte en ook hij zette zich schrap voor zijn pedagogische rol in deze show. En dan plooide ik het hoekje van mijn bladzijde al om en zette mij rustig klaar op de imaginaire eerste rij. Genieten! Bij de andere raskampeerdersburen had het kleintje van 7 maand ongetwijfeld last van krampjes en dit vooral in de nachtelijke uurtjes. Het zusje van 5 was nooit echt een vaste slaper geweest en zij stond rond tien uur ook al terug naast de safaritent. 'Kamperen is de mooiste zomersport,' maar niet met krampenkindjes gecombineerd met lichte slaperkes. Ik wees Bert er even op dat wij

mogelijk een gratis flashforward kregen naar juli 2018 want dan zouden wij in't zelfde gezinsschuitje zitten met ons Jetje en ons 7maanderke. Maar nu, nu waren wij de beste stuurlui aan wal en met licht opgetrokken wenkbrauw keurden we beide scenario's. 'Mmmm, volgend jaar blijft de mobbelon gewoon op stal en boeken we gewoon een zomerhuis met zwembad', zei ik. 'Affirmatief,' declareerde Bert. Tijd om terug te zappen naar onze Nederlandse buren alwaar paps na vijf minuten van actief luisteren het woord nam. 'Nou jongens, dit lijkt me een duidelijk voorbeeld van 'agree to disagree'. Jullie moeten het gewoon even eens zijn over het feit dat jullie het oneens zijn.' Bijna wilde ik beginnen applaudisseren tot ik besefte dat wij de rol van 'onzichtbare toeschouwer' dienden op te nemen. De jongens lieten zich met deze leuze lustig afschepen en kropen in hun tent. Paps werd een beetje overmoedig na zijn sterk staaltje pedagogisch handelen en hij scandeerde 'a three, a three, my kingdom for a three' tijdens het yahtzeeën. 'The show must go on', dacht pap. Wij vonden het echter hoog tijd om in onzen tram te kruipen. Sloppel!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

81


AGENDA

TENTOONSTELLING Tot 22 december BROKAAT & FLUWEEL, tentoonstelling in het Stedelijk museum. Geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur en na afspraak 03 340 19 80 Zaterdag 26 en Zondag 27 augustus Zaterdag 2 en zondag 3 september WERK van KARIN SOMMEN van 12 tot 18 uur in de Sint Luciakapel

HOOGSTRATEN

WWW.OPTIEKDOMINIEK.BE

WWW.OPTIEKDOMINIEK.BE

Anne & Valentindag op zaterdag 10 juni 2017 Anne & te Valentindag Exclusief bewonderen: op zaterdag juni 2017 de volledige10 collectie van

Exclusief temerk, bewonderen: het Franse de volledige collectie van het Franse merk,

Zaterdag 16 september WANDELING IN HOOGSTRATEN vertrek om 10 uur bij zaal Pax. Organisatie vtbKultuur Turnhout, deelname 6 euro Dinsdag 16 september START TAALLESSEN van Lionsclub Hoogstraten. Info 03 314 86 60 Zondag 17 september BORDERBRASS in Groenten & Bloemen van 16 tot 17.30 uur

Maandag 4 september PANNENKOEKEN naar aanleiding van de Week van de Koffiekrant in de bib

Vanaf 18 september OPLEIDING 3DCAWORKS in de Veilingstraat 7. Info 03 295 47 33

Zondag 10 september BOERENMARKT van 8 tot 12 uur in de Brouwerijstraat

Vrijdag 22 september NIEUWE JEUGDLOKALEN, overleg vanaf 20 uur in het zaaltje van de Rijkswacht

Zondag 10 september OPEN MONUMENTENDAG in de kapel van het Klein Seminarie van 10 tot 17 uur, de Laermolen van 10 tot 16 uur en de Sint-Katharinakerk van 12 tot 17 uur

Vrijdag 22 september DIGIDAK inschrijfmoment van 9 tot 12 uur in Dienstecentrum Stede Akkers

Donderdag 14 september MARKANT voorstelling jaarprogramma Vrijdag 15 september DIGIDAK INSCHRIJFMOMENT van 9 tot 12 uur in de bib. Info 014 71 11 02 Zaterdag 16, zondag 17 en maandag 18 september HOOGSTRATEN in GROENTEN & BLOEMEN Zaterdag 16, zondag 17 september TENTOONSTELLING met VERGETEN MEESTERS in de kapel van het Klein Seminarie Zaterdag 16, zondag 17 september OPEN DEUR aanbod Davidsfonds in het Administratief centrum. Info 0472 450 487 Zaterdag 16 september REUNIE KLJ, vanaf 19.30 uur in zaal Pax Zaterdag 16 september REPAIRCAFE van 9 tot 11.30 uur in Dienstencentrum Stede Akkers.

82

Zaterdag 16 september RESTANTES in de leer op het Repaircafé van 9 tot 11.30 uur in het Dienstencentrum Stede Akkers

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Vrijdag 22 september DAG VAN DE KLANT in het winkelcentrum van 10 tot 18 uur Zondag 24 en maandag 25 september MISSIEFEEST, op zondag vanaf 12 uur en op maandag vanaf 18 uur Zondag 24 september FESTIVAL VAN VLAANDEREN, concert door het Berlijnse a capella-ensemble Niniwe om 16 uur in de begijnhofkerk Donderdag 28 september RESTAURANTDAG met mosselen en stoofvlees van 12.15 tot 13.15 uur in Dienstencentrum Stede Akkers Maandag 2 oktober ZITDAG STUDIEBEURZEN vanaf 9 uur bij 0CMW Hoogstraten Donderdag 5 oktober No Man Show, show van Walter Baelen om 20.15 in de Rabboenizaal


AGENDA

MEER Tot 18 september FIETSZOEKTOCHT Langs Hoogstraatse GRENZEN. Afstand ongeveer 28 km, deelname 4 euro, vertrek Brasserie De Mosten

Zondag 1 oktober OPEN DEUR nieuwe Klimtorengebouwen met ook een Urban Trail

MEERSEL-DREEF

Zondag 3 september MEERSE MARKT van 9 tot 12 uur in de omgeving van het klooster en de Donckstraat

Zondag 10 september OPEN MONUMENTENDAG in de Meerselmolen van 10 tot 17 uur

Zaterdag 16 september MUZIEKFEESTEN fanfare DE EENDRACHT van 14 tot 22 uur in de parochiezaal.

Zaterdag 16 en zondag 17 september REIK MIJ DE HAND, telkens vanaf 10 uur

Zaterdag 16 september START DANSEN voor JONGEREN een organisatie van de Gezinsbond

MINDERHOUT Zaterdag 9 en zondag 10 september 4 x 4 TREFFEN in De Blauwbossen

Zaterdag 23 september VLOOIENMARKT van Brasband Ste-Rosalia om 13.30 uur in Zaal voor Kunst en Volk

Zondag 17 september OUDER & KINDMASSAGE van 9 tot 10 uur bij Invitare, Bredaseweg 32

Woensdag 27 september SCHOLENVELDLOOP van 13.30 tot 15 uur in recreatiedomein De Mosten

Zaterdag 23 september BEHEERSWERKEN in de Halsche Beemden, samenkomst om 8.45 op het Gemeenteplein

Vrijdag 29 en zaterdag 30 september MEERKERMIS met spetterende jeugdfuiven vanaf 21 uur bij KFC Meer Zaterdag 30 september FOORFEEST van Brassband Ste-Rosalia met Stanley Bunker en Just For Fun vanaf 19.30 in Zaal voor Kunst en Volk

MEERLE Zondag 3 september WANDELING in Den Elsakker, vertrek om 8.45 op het Gemeenteplein Van donderdag 7 tot dinsdag 12 september MEERLEKERMIS, volledige programma in dit nummer Maandag 11 en 18 september DIGIDAK INSCHRIJFMOMENT telkens van 13.30 tot 16.30 bij Digidak Meerle, Hazenweg 4/2 Zondag 16 september ZEISEN in Den Rooy vanaf 7 uur Dinsdag 26 en woensdag 27 september DIENSTENCENTRUM, een kennismaking, op dinsdagvoormiddag en woensdagnamiddag in de Chiro lokalen

200

WORTEL Dinsdag 5 september WANDELING van 5 km door WORTEL-KOLONIE, van 11 tot 16 uur met vertrek aan De Klapekster. Organisatie Effen Weg. Info: 0494 33 11 92 Zondag 10 september LANGS RELICTEN VAN GRENZEN wandeling in het kader van Open Monumentendag van 14 tot 16 uur Maandag 18 september SAMANTA uitstap naar de Veiling, vertrek om 11.15 uur op het Vagebondplein Vrijdag 22 september FOTOCAFE over VOGELS van 20 tot 22 uur in De Klapekster. Info 03Â 383 02 08 Zondag 24 september OPEN DEUR NATUURPUNT MARKVALLEI bij bezoekerscentrum De Klapekster van 10 tot 18 uur Donderdag 28 september SPILZAKKENTOCHT wandelroutes in Wortel-kolonie, vertrek in de parochiezaal van 8 tot 15 uur. Organisatie Wandelclub De Noorderkempen

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2017 -

83


NOODNUMMER

112

Ongeval / Brans / Ziekenwagen Administra. Brandweer 03 314 32

POLITIE

11

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur, tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen Van Otten Heidi Koyen Els Segers Nele Aernouts Anke Geerts Lia Bartholomeeusen Liesbeth Adams Lieve Christiaensen Nathalie Lambregts Linda Leys Nele Rombouts Kristien Geerts Inge Van Doninck Maria Van Looveren Sandra Dirks Els Van Bouwel Ilse Rombouts Kristel Van Der Eycken Inne Boonen Liesbet De Busser Edith Tomby Hella Vervoort Mia Kathleen Verheyen Katrien Van Gastel Haest Vera Krols Anja Machielsen Kim Aerts Joke

0486 37 45 27 0476 43 07 55 0494 92 32 27 0479 34 68 03 0498 64 53 80 0474 38 25 23 0479 43 53 89 0494 86 93 84 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0477 04 41 40 0478 64 81 61 0498 29 49 17 0478 21 84 00 0474 36 08 84 0497 92 20 00 0474 26 14 41 0478 23 52 89 0478 50 09 75 0477 17 58 06 0478 42 08 13 0478 42 49 34 0474 29 33 09 0468 12 64 26 0497 94 46 23 0495 23 02 43 0477 81 27 61 0471 62 42 45

vanaf 18 uur tot 8 uur 's morgens én tijdens het weekend 014/410.410

TANDARTSEN zaterdagen, zondagen en feestdagen 090 33 99 69

APOTHEKERS voor wachttijden overdag van 9 tot 22 uur

BEL 0903 99 000

(0.50 euro per minuut)

DANSCLUB OPEN VOOR IEDEREEN! elke dinsdag van 14 tot 18 uur Hertoginnendal, Brugstraat 67 in Turnhout 0479 44 41 04

84

Vanaf 12 augustus

ook elke zaterdag

Zelfstandige vroedvrouwen: Christiaensen Nathalie Martens Sandra

INHOUD SEPTEMBER

0494 86 93 84 0473/25.91.92

- SEPTEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

om 20 uur • zeer grote dansvloer • drankjes aan clubprijsjes • gratis parking

Column............................................................2 Edith Wouters en De Kempenatlas ................3 Lezers schrijven - Wortel anno 2040..............8 Vanuit het stadhuis........................................10 Rock around de kerktoren.............................15 Heropbouw van De Berrie............................20 Hoogstraatse Stedenband..............................19 De Jeugdraad ................................................24 Het succes van tien jaar Meetria...................27 Welkom in Hoogstraten................................31 DEZE MAAND............................................32 DORPSNIEUWS - Hoogstraten...................37 DORPSNIEUWS - Meer..............................47 DORPSNIEUWS - Meerle...........................51 DORPSSNIEUWS - Meersel-Dreef.............57 DORPSNIEUWS - Castelré..........................61 DORPSNIEUWS - Minderhout....................63 DORPSNIEUWS - Wortel............................69 Lezers schrijven / Gluren bij de buren .........71 SPORT..........................................................73 Filippine........................................................80 Sara zegt - INE Miene Mutte........................81 Agenda..........................................................82 Wachtdiensten.............................................. 84

De volgende uitgave van de Hoogstraatse Maand verschijnt op

Donderdag 28 september 2017 KOPIJ Alle kopij ten laatste op

DINSDAG 11 SEPTEMBER redactie@demaand.be

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten