september 2014 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 351

JAARGANG 30 SEPTEMBER 2014 PRIJS: 2,50 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

GROENTEN & BLOEMEN 2014 FLORIST TOM DE HOUWER LEGT DE LAT ZEER HOOG

www.demaand.be

GOODLIFE CABLEPARK IN DE MOSTEN

BOGAERTS GREENHOUSE LOGISTICS

SKIËN AAN EEN KABEL

INNOVATIE OP HOOGSTRAATSE BODEM

JOS MARTENS

JEF MARTENS

DE ÉCHTE STICHTER VAN HET IKO

IKO-DIRECTEUR MET PENSIOEN


COLUMN Blij dat we weer terug zijn met onze De Hoogstraatse Maand. Hoewel je dit nummer waarschijnlijk reeds snel-snel doorbladerd hebt, wil ik je toch eens vragen één pagina terug te gaan. De cover dus. Hoe divers de onderwerpen erop ook lijken, ze zijn terug te brengen onder één noemer: creativiteit. Het IKO, het Instituut voor Kreatieve Opvoeding (toen nog met ‘moderne’ voorkeurs-K), bracht in Hoogstraten honderden, zo niet duizenden, jongeren en volwassenen soelaas in hun drang naar creativiteit. En evenals de eeuwige en nooit opgeloste vraag “Wat is kunst?” is er de nevenvraag- “Waar is dat allemaal voor nodig?” De mens moet blijkbaar dwangmatig, behalve eten, slapen, voortplanten en werken ook met fantasie en creativiteit bezig zijn! Mensen kunnen

Creativiteit en innovatie over problemen nadenken en daar oplossingen voor bedenken. Mensen vinden dingen uit. Mensen maken mooie dingen en genieten daarvan. En kijk dan naar de andere items verder in dit blad. Het Hoogstraten in Groenten & Bloemenfeest draagt als het ware het Hoogstraatse imago van tuinbouw- en landbouwgemeenschap. Dan mogen er nog zo veel folders en reclamecampagnes opgezet worden, de creatieve drang die breed gedragen wordt, vertelt meer dan duizend woorden. Het Goodlife Cablepark, het mechanische waterskipark in De Mosten op haar beurt getuigt dan weer van creativiteit in sport en spel. Dromen, nadenken en dan doen! Want ook zonder de ‘homo ludens’ valt de gemeenschap stil. Met Greenhouse Logistics, de baanbreker op het gebied van tuinbouwuitrusting, komen we in een

aparte tak van de creativiteit. De jonge Joris Bogaerts bouwde en ‘creëerde’ met de laspost van zijn vader-tuinier go-carts en ander ‘onnuttig’ mobiels. Als kind, ik kan het weten want ik was zijn buur, zocht hij oplossingen voor denkbeeldige problemen. De kracht van de verbeelding. Nu, 35 jaar later, zoekt hij oplossingen voor problemen die er wél zijn. De kracht van de innovatie! En zonder ironisch te zijn, de snaakse politiepop uit Rijkevorsel zet ik ook maar even in het rijtje ‘creativiteit’. Want, hoe vertel je de goegemeente dat je met te weinig mankracht de dienst moet vol maken? Fantasie! Kortom, gedachtenvoedsel, dat is het waar het om draait. In Hoogstraten tiert het blijkbaar goed. Blij dat we er weer zijn. En nu rustig verder lezen in ons onvolprezen blad. (lvr)

WAKEBOARDEN EN WATERSKIEN AAN EEN DRAAD

In België zijn er vijf wakeboard cableparken en in Nederland vijftien. Het dichtstbijzijnde voor ons is Sevenum (Nl) bij Venlo, meer dan 100 km hier vandaan. Dilsen-Stokkem is het dichtstbijzijnde Belgische centrum, ook meer dan 100 km. Maar vanaf september heeft ook De Mosten een waterski- en wakeboardkabelbaan, de allereerste in de provincie Antwerpen. Deze sterk opkomende sport spreekt een zeer breed publiek aan. Van jonge kinderen, over hippe jongeren, tot sportieve volwassenen. Lees er over op pagina 18. (rb) 2 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


IKO : EEN ACADEMIE OM U TEGEN TE ZEGGEN

JOS MARTENS De échte stichter van het IKO Na 35 jaren heeft Jef Martens zijn directeurshoed van het IKO aan de haak gehangen en is op rust gegaan. Jef kennende zal hier eerder sprake zijn van pensioen. Opgevolgd als hij zal worden door Luc Dockx, voorheen leraar beeldhouwen en in hetzelfde leven ook nog beiaardier en organist op toren en doksaal van de Hoogstraatse St.-Catharinakerk. Voor het buitenveld misschien een wat geruisloze operatie, maar voor De Hoogstraatse Maand de gelegenheid om beide heren eens voor het voetlicht te halen. Beide, blijkt van het goede te veel te zijn. Luc Dockx acht zich nog alles te moeten bewijzen en wil alsnog liever niet op de voorgrond treden. Begrijpelijk, maar uitstel zal geen afstel zijn, later zullen we hem vatten. In de toekomst. Toekomst? En het verleden, zeg maar het verre verleden, heeft dat ook niet zijn rechten? Wie weet er eigenlijk nog hoe het allemaal begonnen is met het IKO? Waarom dus bij deze gelegenheid er Jos Martens niet bijgehaald, the ‘founding father’? Vader Jos en zoon Jef in één beweging op de praatstoel. Een goed idee allicht, maar voor ons één ontzaglijk probleem: het in de hand houden.

In den beginne was er… niks Jos Martens, geboren en enkele jaren af Meer getogen, had heel zijn jeugd er al van gedroomd om middels zijn ingesteldheid zijn creativiteit tot volle bloei te brengen in de Turnhoutse academie. Een wensdroom die hij thuis niet eens onder woorden durfde te brengen. Zoiets was destijds helemaal niet aan de orde. Laat staan dat men al wist wat dat was, een academie. Jos kwam in Hoogstraten terecht en werd er ‘lozziemaker’, tenminste een fatsoenlijk beroep waar eerbaar de kost mee te verdienen valt. Academie? Nog niet eens het zout in de pap. Louis Fransen, geboren en helemaal getogen in Hoogstraten, was één van die zonen die destijds door Vlaanderen werden uitgezonden om de wereld te kerstenen. Voor Louis lag die wereld in Japan waar hij toen nog als scheutist-missionaris, of als missionaris-scheutist zo je wil, werkzaam was. We mogen het misschien niet zeggen, maar we denken meer als kunstenaar dan als kerstenaar. Volgend luik, Louis Fransen komt midden de zestigerjaren van vorige eeuw vanuit Japan voor een jaar in verlof en treft in Jos Martens een kunstzinnige geestverwant waarmee hij een jaar lang eindeloze gesprekken zal voeren. Niet alleen over kunst, maar, en belangrijk, ook over de vraag of er in Hoogstraten ‘nergens’ een ‘tekenschool’ op te richten valt. Tja, en is er dan meer nodig dan dat Jos Martens het strovuur onder zijn gat gehouden voelt?

‘Nergens’ werd ‘ergens’, in de vorm van het toenmaals leegstaand en wat onderkomen herenhuis in de Vrijheid, de huidige Gulden Coppe. Toen eigendom van de gezusters Leyten. Die er absoluut niet van wilden horen om hun eigendom te verhuren aan een mistig initiatief dat toen nog gemakshalve een ‘tekenschool’(?) heette. Geen nood, Jos Martens zou dan maar zelf de huur op zich nemen in de wankele hoop om misschien ooit zijn centen terug te zien. Hetzelfde gold voor

zijn vrienden Leon Doms en Louis Croes die het er maar op waagden om personeel ter beschikking te stellen voor een rudimentaire opkalefatering van het pand, met dezelfde onzekerheid voor wat de geïnvesteerde centen betreft. ‘Afin’, samen met de medewerking van nog een aantal vrijwilligers, waaronder onder anderen ook Herman Verschueren, kon op 15 september 1965 het eerste schooljaar van start gaan. Met de volle educatieve ondersteuning van Jos Adams (later

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 3


leraar-directeur), Paul De Buck, Paul Verbeeck en Raf Huet die er zich toe verbonden om één jaar onbezoldigd les te geven. Hetgeen er uiteindelijk twee zouden worden. Karel Boeckx werd bereid gevonden om voorlopig secretariaat te houden, ook gratis en voor niks uiteraard.

De lange weg naar Een zuiver privé-initiatief van die aard dat privé blijft is uiteraard niet werkbaar. Financiën, structuur, de inzet van leerkrachten en wat dies meer, zij overstijgen de lokale mogelijkheden. Een erkenning door het ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur met de daaruit volgende subsidiëring was een uiterst noodzakelijke volgende stap. Te beginnen met de erkenning als

Ere wie ere toekomt Begrijpelijk dat de huidige cursisten het zich niet meer kunnen voorstellen hoe primitief het IKO in september 1965 van start is gegaan. Om u een voorbeeld te geven. De leslokalen in de Gulden Coppe waren dan wel met wat goede wil lesgevingsbekwaam, maar de winter zat eraan te komen en dan moest er uiteraard gestookt worden. Hoe, wat, wie? Juist! Jos Martens. Die bij allerhande particulieren op de schooi ging voor afgedankte mazoutstoven en deze met wisselend succes probeerde terug op gang te krijgen. Gevolg, om de haverklap werd Jos van achter zijn ‘lozziemakerij’ vandaan gehaald om een weerbarstige stoof tot betere gedachten te brengen. Ondertussen de kou kleumers sussend en de ontmoedigde leraars terug motiverend. En zo was dat met van alles en nog wat. Zodanig zelfs dat moeder Leonie het herhaaldelijk op haar heupen kreeg. En haar wederhelft meermaals diets diende te maken dat hij met haar getrouwd was en niet met het IKO. En dat er 8 monden moesten worden gevoed. Ouders niet inbegrepen. Kortom, met gerust gemoed durven wij hier te stellen, ware Jos Martens er niet geweest, men had hem moeten uitvinden. Of er was van het IKO geen sprake geweest. Vraag daarbij, hoe moet ge zo iemand uitvinden?

Jos Martens als leerling aan het IKO

Jos Martens en Leon Doms, twee stichters van het IKO, met toenmalig secretaris Louis Van Hoeck.

gemeentelijk instituut. Een aanvankelijk wat moeizaam proces dat evenwel toch leidde tot de gemeenteraadsbeslissing van 8 september 1965 die de oprichting van het IKO (Instituut voor

Kreatieve Opvoeding) bevestigde. Een benaming die tot heden wordt gehanteerd om het polyvalente karakter van het instituut te bestendigen. In weerwil van de vraag vanuit de hogere overheid

om er bijvoorbeeld een ‘gemeentelijke of stedelijke tekenacademie’ van te maken. Een te eng begrip, het IKO biedt veel meer dan tekenlessen. Bij beslissing van 12 januari 1966 nam de ge-

Wat wij ook niet wisten

En wat we ook niet wisten…

In de toenmalige Gulden Coppe was ook een ‘koer’ aanwezig. Zijnde een ‘gemak’ rechtstreeks gebouwd bovenop de sceptische put (?), met plank, een gat erin, waarop een scheel. Toon Verheyen, destijds loodgieter bij de firma Croes en die bezig was om deze constructie te vervangen door een meer moderne closetpot, kreeg van pater Fransen de kwellende vraag waarom er eigenlijk op dergelijke bak met plank en gat een scheel werd gelegd. Waarop Toon dood gemoedereerd: “om te verhinderen dat er stof in zou vallen.”

… Dat er van 1895 tot 1919 in Hoogstraten een bloeiende tekenschool heeft bestaan. Met aanvankelijk zelfs 64 cursisten. Die overeenkomstig het reglement 10 jaren oud moesten zijn, moesten kunnen lezen en schrijven, en de vier hoofdregels van de rekenkunde moesten beheersen. Ene mijnheer Taeymans was directeur die hiervoor een jaarwedde van 700 frank mocht opstrijken. Op aanstichten van het ministerie werd voor de lessen bouwkundig tekenen zelfs een echtig-en-techtige architect gezocht, en gevonden in... Mortsel. De lessen werden gegeven op donderdag en zondag van 16.45 tot 19.15 uur. Waarvoor in 1912 wel 500 frank staatssubsidie kon worden verkregen. Die evenwel niet werd toegekend wegens het indienen van een gebrekkige begroting. In 1919 werd de tekenschool afgeschaft ten gunste van de oprichting van ‘eene ambachtsschool’, het huidige VITO.

4 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


meenteraad akte van de oprichting van de bestuursraad en de aanstelling van de 4 voornoemde leraars. Die eerste bestuursraad was samengesteld uit: Jos Martens (voorzitter), Leon Doms (ondervoorzitter), Louis Croes (schatbewaarder), en Jan Verstraelen, de toenmalige onderpastoor, Jos Bruurs, Raf Peeters, Toon Rombouts, Fons Van Huffel en Herman Verschueren (leden). Voornoemde gemeenteraadsbeslissing leidde tot een ‘voorlopige’ erkenning door het ministerie van Nationale Opvoeding op 13 september 1966, een jaar na de oprichting. Op 10 mei 1967 nam de gemeenteraad het initiatief om een eerste lessenstructuur vast te leggen. 40 weken per jaar zouden de cursisten 11 uren per week bekwaamd worden in de kunst van het tekenen en schilderen, van de toegepaste kunsten, en van het boetseren en beeldhouwen. Onnodig te zeggen dat de weg naar de definitieve ministeriële erkenning een tocht van lange adem was. Te lang om er hier verder in detail op in te gaan. Maar ze is er gekomen. Zodat de middelen voor handen kwamen om het instituut geleidelijk uit te bouwen tot wat het nu is. Een verdienste waarbij we absoluut ook niet mogen voorbijgaan aan de medewerking van de toenmalige inspecteur bij het kunstonderwijs Theo Van Looy. Een aimabele man die van in den beginne het embryonale initiatief met al zijn mogelijkheden heeft

ondersteund. Al was het maar door als inspecteur de ogen zedig te sluiten voor een aantal serieuze onvolkomenheden. En door steeds in positieve zin aan zijn superieuren te rapporteren. Daarbij weliswaar niet te vergeten dat in die jaren de hogere geesten rijp waren voor de ondersteuning van elk lokaal cultureel initiatief. Mede onder impuls van streekgenoot Frans Van Mechelen, toenmalig minister bevoegd voor cultuur. Over bijvoorbeeld de Warande in Turnhout hoeven we het dan ook verder niet te hebben.

En de verdere weg We moeten ons bewust zijn van de moeilijke kinderjaren, maar het IKO is eigenlijk van in het begin een succesverhaal geweest. Derwijze dat al na enkele jaren moest worden uitgekeken naar een grotere locatie. Die gevonden werd in de toen leegstaande lokalen van de ‘vakschool’ op de hoek Vrijheid/Karel Boomstraat. Later in de vroegere meisjesschool in de Gelmelstraat en uiteindelijk in de voormalige Kela-gebouwen, de huidige thuishaven. Ondertussen met filialen in Meer, Meerle en Brecht. Een evolutie die we binnen dit bestek onmogelijk uitgebreid kunnen beschrijven. Belangrijk is dat 35 jaar geleden Jos Martens’ zoon Jef het roer in handen nam en het IKO verder uitbouwde tot zijn huidige gedaante. Een flo-

Plastieken wat? Om de noodzakelijke erkenning te verkrijgen bij de hogere overheid was uiteraard in eerste instantie de ‘volle’ steun van het toenmalige gemeentebestuur vereist. Niet eenvoudig. Men zat niet alleen bovenop de gesloten geldbeugel, maar een juist inzicht in het aangedragen begrip ‘plastische kunsten’ werd in sommige hersenpannen niet naar behoren vermalen. Vandaar dat er in een bepaalde bestuurskamer constant over ‘plastieken kunsten’ werd gesproken. De meer gevorderden onder ons zullen het zich ongetwijfeld nog herinneren dat zowat in diezelfde periode Nand Bilcke zijn fel besproken productie van zijn fameuze plastieken ballen opstartte. Mogelijks zit daarin de oorzaak van de verdraaide kronkel in de foute koppeling.

rissant instituut met een dikke duizend cursisten afkomstig van heinde en verre, en met een scala van aangeboden kunstopleidingen. Met genoegen dus nu het woord aan Jef Martens. Op rust gesteld, hoewel rust, geloven we niks van. (nad)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 5


IKO : EEN ACADEMIE OM U TEGEN TE ZEGGEN

Mijn grootste probleem? Mijn ongeduld, mijn ontvlambaar karakter, mijn geldingsdrang, mijn… Aan dezelfde tafel met dezelfde pretoogjes en evenveel aanstekelijk enthousiasme vertelt zoon Jef Martens over zijn IKO, waarvan hij, in opvolging van Jozef (Jos) Adams, in 1980 directeur werd. Jef, de eerste twee directeurs van IKO hebben in hun eentje bijna 50 jaar volgemaakt, waarvan jijzelf er zo’n 34 jaar voor je rekening nam. Zo lang: dat zal dan wel een boeiende job geweest zijn ?

dat ogenblik eerder een ‘marginaal’ verschijnsel waar naar ons gevoel niemand, buiten wijzelf natuurlijk, van wakker lag.

Dat was het zeker. Van in den beginne was er het gevoel het verschil te kunnen maken. Er waren zovele uitdagingen. Het IKO bestond nog maar vijftien jaar. De kinderziekten waren nauwelijks voorbij en ik kon met de hulp van het kleine maar gemotiveerde team leerkrachten deze academie verder uitbouwen naar onze eigen inzichten. Dat was, nu ik er op terugkijk, natuurlijk uitzonderlijk en uniek. We spreken over 1980. Vandaag zouden er veel meer administratieve en zelfs praktische beperkingen in de weg staan. De vroegere meisjesschool in de Gelmelstraat was ons onderkomen en het IKO telde zo’n kleine 250 cursisten, met als grootste groep een vijf-

Zeker! Nu ligt dat helemaal anders. Binnen de sector waardeert men onze academie voor de hoge kwaliteit van de opleidingen en dat bleef niet onopgemerkt waardoor vandaag vele cursisten uit andere academies passeren om hier hun opleiding te komen volgen. We trekken volwassenen aan binnen de cirkel Essen, Schoten, Oud-Turnhout en de grote regio Breda tot zelfs cursisten uit Amsterdam, Zierikzee, Gouda enz. We maken nooit publiciteit in Nederland maar dit gaat gewoon via mond-aan-mond reclame. IKO stelt daardoor vandaag een kleine veertig personeelsleden te werk, opereert op vijf locaties (Meer, Meerle, Brecht en twee in Hoogstraten) en

Een wereld van verschil met vandaag ?

Het IKO huisde nog in de vroegere gemeenteschool in de Gelmelstraat. Jef Martens gaf er les onder directeur Jos Adams. tigtal dames bloemensierkunst onder leiding van Etienne Van Nyen, die zoals je weet, later de drijvende creatieve kracht werd achter Groenten en Bloemen op de Vrijheid. Toen we wegens een grote reorganisatie binnen het avondonderwijs, verplicht werden om deze nochtans zeer succesvolle cursus af te stoten, bleven er dus nog zo’n tweehonderd cursisten over. Het IKO was op

telt dit laatste academiejaar wekelijks een kleine 1100 reguliere cursisten.

Licht ontvlanbaar Zo’n uitdagende job heeft vast ook zijn minpunten die je als jonge gast destijds onmogelijk kon inschatten. Nooit met je kop tegen de muur gebotst?

6 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Absoluut. Zeker weten! En dat heeft veel van mij en dus ook van mijn gezin gevraagd. Als je elke avond tot half elf en elk weekend (21 jaar lang tot zondagmiddag) moet werken, dan levert dat uiteraard familiale organisatieproblemen op in een jong, opgroeiend gezin. Frie heeft dat fantastisch opgevangen maar simpel was dat zeker niet. Persoonlijk waren mijn grootste problemen, nu nog altijd trouwens, mijn ongeduld én mijn onvermogen om op een ontspannen manier samen te werken met overheidsdiensten, in mijn geval dus vooral de stad Hoogstraten. Zelfs na bijna vijfendertig jaar directeurschap bleef dat voor mij een ‘moeilijk huwelijk’. Dat ligt aan mijn soms weleens ontvlambaar karakter, aan mijn geldingsdrang, mijn ongeduld en vooral ook aan mijn onverminderde passie om van het IKO een academie te maken om ‘U’ tegen te zeggen. Maar de lange weg die, bij wijze van spreken, elk akkefietje moet afleggen voor er binnen ‘het systeem’ iets in beweging komt, daar kan ik ook vandaag nog altijd niet tegen. En zo liep ik natuurlijk wel eens met mijn stomme kop tegen een schijnbaar ondoordringbare, betonnen muur. Anderzijds, ere wie ere toekomt, was en is er geen IKO zonder de stad, al ervoer ik de totstandkoming als een eeuwigdurend gevecht. Een ander en meer fundamenteel probleem is dat ik als directeur van de academie, met heel uiteenlopende verantwoordelijkheden, nooit heb kunnen terugvallen op een beleidsondersteunend


tussenniveau zoals een onderdirecteur, een pedagogisch medewerker of een eigen praktische medewerker. Ik stond er, als het er op aankwam, alleen voor en dat was wel eens hard. Dit zou echt moeten veranderen. Ik hoop dat de betrokken overheden daar snel mogelijkheden creëren. Toch kijk ik heel dankbaar terug op mijn directeurschap. De intensieve samenwerking met het gedreven IKO-personeel en die vele duizenden cursisten, jong en oud, heeft me heel veel teruggegeven. Een kind heel geconcentreerd en gelukzalig zien knutselen met de tong tussen de tanden, dat blijft me ontroeren. Bij de volwassenen ook trouwens. Gesprekken met cursisten leert dat hun passage in het IKO voor velen een echte omslag betekende in hun leven. Zo’n impact, dat is toch niet te schatten? 25 jaar geleden zei je in dit blad :”…ik moet dringend terug gaan beeldhouwen want ik wil later niet als saaie directeur met pensioen gaan” En? (lacht). Is dat niet uw frustratie geweest; dat het niet of nauwelijks te combineren valt met het vak van beeldhouwer? Ja, en het heeft lang geduurd voor ik me daar min of meer bij heb neergelegd. Bovendien haalde ik het, zoals je weet, begin jaren negentig ook nog eens in mijn hoofd om stichtend voorzitter te worden van Het Convent (restauratieproject van het Begijnhof, nvdr.), waardoor ik tien jaar lang, samen met vijf andere ‘gekken’ van de beheerraad, geen seconde meer over had om aan andere zaken te denken. Het begijnhof staat er nu wel te blinken en werelderfgoed te zijn, maar veel deugd heb ik daar in de jaren negentig echt niet aan beleefd. Er bleef dus zeker geen tijd over om te beeldhouwen. Nu na mijn pensionering neem ik mij voor om langzaamaan weer terug in mijn atelier ‘te groeien’. Beeldhouwen staat nog altijd boven-

Jef geeft instructies bij de verbouwing van de voormalige Kela gebouwen tot IKO atelier. aan mijn verlanglijstje, al valt er echt niets mee te verdienen. Als je niet internationaal aan de weg timmert is dit een barslechte tijd voor kunstenaars. Maar mijn atelier, dat beschouw ik als mijn ‘vluchthuis’ waar ik mij kan terugtrekken. Iedereen zou dat moeten hebben.

Janken En dan was er destijds ook nog het mooie ARTiko: de galerij in de academie waar je wellicht ook nog eens veel tijd in stak? ARTiko, dat was tof. Een v.z.w. binnen het IKO die regelmatig tentoonstellingen organiseerde. Het groeide uit de noodzaak om in Hoogstraten een tentoonstellingsruimte te hebben waar hedendaagse kunst thuis zou zijn, een laboratorium voor de plaatselijke kunst. We hebben dat een vijftal jaren kunnen runnen tot wij wegens plaatsgebrek die ruimte broodnodig hadden om

Docenten en oud-leerkrachten rijden Jef in een rolstoel zijn pensioen tegemoet.

een atelier in onder te brengen. Met spijt in het hart hebben we dat dus moeten stopzetten. Het is jandorie godgeklaagd dat er, buiten het museum met zijn beperkingen, nog steeds geen andere ruimte in Hoogstraten is waar jongeren vlot hun kunsten kunnen tonen aan het publiek. In dit dorp loopt en liep er immers uitzonderlijk veel jong talent rond dat noodgedwongen naar andere oorden trekt. Daar zou ik echt om kunnen janken zie! Het heeft u - als rasechte en zeer betrokken Hoogstratenaar - altijd gestoord dat hier geen cultureel centrum is en dat er weinig initiatief werd genomen. Je had het gemeentebestuur destijds nochtans een hapklare locatie voorgesteld, maar ze beten niet. De vastgoedsector echter had maar te slikken. De nagel op de kop. Ik hou oprecht van Hoogstraten en voel mij hier thuis. Mijn vrienden wonen hier, mijn familie groeide hier op en ‘den IKO’ draait als nooit tevoren. Maar ik hou er nu terdege rekening mee dat ik hier misschien wel nooit echt tevreden en zonder complexen gelukkig zal kunnen zijn. Dat hier geen cultureel huis of iets vergelijkbaar met een theaterzaal, ontvangstruimte, vergaderlokalen, tentoonstellingsruimte, repetitielokalen e.d. is, voel ik aan als vernederend en beschamend. Alsof wij nog in de Kempen uit de negentiende eeuw leven. Gewoon hier over praten alleen al jaagt mijn hartslag resoluut de hoogte in en dat meen ik. Deze blaam vergeef ik onze bestuurders, maar ook mijzelf als Hoogstratenaar nooit. Ik heb hen in 1992 in een uitvoerige nieuwjaarsbrief de leegstaande Rijkswachtkazerne voorgesteld als unieke opportuniteit. Dat was echt een buitenkans, maar die zijn we nu definitief kwijt. Ooit, einde jaren 60, was er zelfs een voorstel van Van Mechelen (destijds minister van cultuur, nvdr) om hier een cultuurcentrum neer te poten, dat kaderde in de poging om achtergestelde plattelandsgebieden op te waarderen, maar ons bestuur vond het niet nodig en zo zitten we nog altijd zonder. Zeer jammer. In Turnhout kregen ze de Warande.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 7


Een Cultuurhuis ! Stel : Hoogstraten geeft u - als dank voor bewezen diensten - vrij spel om een aantal zaken ten goede te keren. Wat zijn je voorstellen ? Hoeveel tijd heb je? Ik pik er drie dingen uit. 1 : De Vrijheid : aan beide kanten brede, luxueuze stoepen. Brede fietspaden, minder parkeerplaatsen maar een ruime, ondergrondse parkeerplaats onder het Gravin Elisabethplein. Bovengronds kunnen we er dan meteen ook een echt plein van maken waar feestelijkheden, markten, kermis, optredens en dergelijke zonder problemen en knal in het centrum kunnen plaatsvinden. Maak in één beweging ook die drie aangeplante spieën grond, bezaaid met colablikjes en chipszakjes, achter die arduinen blokken voor het Seminarie nu eindelijk eens vrij zodat de lindebomen, het fietspad én de wachtende leerlingen er de ruimte krijgen waar ze recht op hebben. Enkele rustbanken met een stijlvolle waterpartij zou er bovendien een aangename ‘verpozingsruimte’ van maken. 2: Een Cultuurhuis dus, waar we het net al over hadden. Druk het toch maar vetjes en in koeien van letters af, liefst met nog een vette streep er onder. 3: Het kasteel. Het is toch gewoon niet te geloven dat ons machtig mooi kasteel misbruikt wordt als gevangenis. Het Gelmelslot is daar absoluut niet geschikt voor en dit erfgoed, minstens even belangrijk als de grote kerk en het begijnhof, wordt bovendien bouwkundig helemaal naar de

vaantjes geholpen om het aan te passen aan de gevangenisnoden. De Hoogstratenaren zouden er voor op straat moeten komen. Geef het terug aan de gemeenschap en we hebben meteen een prachtlocatie die gemakkelijk kan dienen als provinciale cultuurruimte met internationale allure, vergelijkbaar met ‘Alden Biezen’. Hoogstraten zou er eindelijk zijn historische titel van ‘stad’ mee waarmaken. Want geef toe, nu kan je dit dorp toch niet zonder enige gêne of ironie ‘stad’ noemen. We kunnen er niet omheen, om de vraag die ieder gepensioneerde op zijn bord krijgt : Ga je je niet vervelen? Nijet ! Ik ga eerst de tijd nemen om te ‘ontluizen’ van het IKO. Er liggen hier al lang heel veel boeken te wachten om gelezen te worden en dat lijkt me een zalige manier om de overgang te maken. Misschien ga ik mij hobbymatig ook wat bezighouden met digitale beeldvorming of een nieuwe taal aanleren, reizen en terrasjes doen, dat zeker, maar het kan ook een hele andere kant op gaan. Och, alles ligt open. Natuurlijk ga ik ook weer beeldhouwen want het blijft voor mij een droom om nog een kunstwerk te creëren dat er echt toe doet, iets achter te laten dat voor mensen een soort ijkpunt is of wordt in het leven. Al hoeft dat niet per se een beeldhouwwerk te zijn natuurlijk. Misschien kan ik mijn ervaring ook inzetten om hier en daar nog wat actie op poten te zetten. Wie zal het zeggen. Hoe dan ook, ik bel jullie wel als ik mij verveel. (is genoteerd!)

DE WERELD VAN

8 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Om af te sluiten : welke goede raad geef je je opvolger Luc Dockx mee ? Die heeft hij niet nodig. De Luc is mans genoeg om zelf zijn prioriteiten te bepalen. Het is goed dat er na bijna vijfendertig jaar eindelijk een nieuwe wind gaat waaien in het IKO. Ik kan alleen maar hopen dat onze academie blijft kiezen voor kwaliteit. Dat ze werk blijft maken van een zo laag mogelijke instapdrempel maar toch een zo hoog mogelijke kwaliteit in het aanbod nastreeft. Dan zal ik in 2015 graag en fier klinken op het vijftigjarig bestaan van onze Hoogstraatse academie, het IKO. Daar kijk ik naar uit. En ja, ik kan het niet laten; mag ik als slot nog een bedenking meegeven? : Alle kinderen en jongeren hebben recht op hun cultuur. Culturele competenties biedt hen een kompas en draagt bij tot hun persoonlijke, sociale en maatschappelijke ontwikkeling. Onderzoek wees uit dat hoe vroeger kinderen in contact komen met kunst en cultuur, des te meer kans er bestaat dat ze in hun later leven hieraan blijven deelnemen en er dus ook de vruchten en emotionele vreugde van plukken. Het is duidelijk dat het ontwikkelen en stimuleren van creativiteit bij kinderen later meer kansen biedt in het leven, het werk en de vrije tijd. Bedankt Jef, stel het wel en pluk nog veel vreugde in je nazomer. En Luc Dockx, die gaan we aan het woord laten als hij al wat „gerodeerd” is. (sjah)


Innoverende ondernemingen Het tijdperk van massaproductie en enorme industriële bedrijven met duizenden personeelsleden heeft zijn beste tijd gehad in België. De trieste voorbeelden daarvan kennen we maar al te goed; staalindustrie: gedecimeerd; consumentenelektronica: weg; autoassemblagebedrijven en alles was er rond hoort: grotendeels weg. Ook in eigen streek (denk aan Philips en Heinz in Turnhout) zien we grote industriële bedrijven hun deuren sluiten, honderden werknemers komen op straat te staan. “De Belgische industrie zal hoogtechnologisch én innovatief zijn of ze zal niet zijn” is een mantra dat ons door geleerde economen wordt voorgehouden. Tijd om in eigen gemeente eens rond te kijken of er ondernemers en ondernemingen zijn die zich wapenen voor deze toekomst. Graag stellen we u in de loop van de volgende edities ondernemers en ondernemingen voor die op hun terrein inventief en innovatief bezig zijn en trachten de welvaart van bedrijf en werknemers een toekomst te geven. In deze editie een blik op een eerste bedrijf van wat we hopen een lange reeks. (jaf)

Bogaerts Greenhouse Logistics Einde mei, op de vooravond van het lange Hemelvaartweekeinde, was het een drukte van jewelste op de Hinnenboomstraat. Een drukte die niets met de normale werkzaamheden in het bedrijf te maken had. Op die dag werden honderden familieleden van de ruim 70 werknemers uitgenodigd om kennis te maken met het bedrijf waar hun man, vrouw, vader, moeder, zoon of dochter dag na dag naar toe trekt voor het ‘dagelijks brood’. Waar ze dagelijks wel iets horen over vertellen, maar waar ze dit keer zelf en met uitleg van hun familielid konden meemaken wat ze er dag na dag uitrichten. Het bleek een fijne ervaring en velen stonden versteld van wat ze zagen. De ‘roem’ van het bedrijf was ons vooruitgesneld en benieuwd naar het wat en hoe hadden we een fijne babbel met oprichter en CEO Joris Bogaerts.

Bogaerts Tuinmachines “Nogal wat mensen zullen me vereenzelvigen met de zaak Bogaerts Tuinmachines in Brecht. Daar is het wel allemaal mee begonnen, maar het heeft verder niets meer te zien met het bedrijf Bogaerts Greenhouse Logistics hier in Hoogstraten. De zaak in Brecht wordt nu door mijn echtgenote gerund.” Joris Bogaerts is de zoon van tuinbouwers uit Loenhout. “Echte groene vingers had ik niet, mijn interesse ging vooral uit naar techniek. Mijn studies zijn dan ook die richting uitgegaan. Een graduaat technische onderhoudstechnieken. Nadien ging ik werken bij Egemin in Merksem, o.a. producent van AGV’s (= automatisch geleide voertuigen) voor de industrie. Ik werkte in

shift en na mijn uren ben ik als zelfstandige in bijberoep gestart met een zaak in tuinmachines. Verkoop, maar ook onderhoud en herstellingen. Via het bedrijf van mijn ouders had ik contacten met tuinders en regelmatig kreeg ik vragen voor herstellingen van kleinere machines die in de tuinbouw gebruikt werd. Toen hebben we ook een veegmachine voor de serre in de markt gezet. De tuinmachines waren vooral in de lente en zomer belangrijk, in de herfst en winter viel dat werk wat stil. Toestellen voor de serristen was een mogelijkheid om die leemte te vullen. Eerst dus als verdeler van diverse apparaten voor de glastuinbouw, o.a. elektrowagentjes van de firma die nu mijn grootste concurrent is.”

JORIS BOGAERTS -“Dat ik verder zal gaan met innoveren, daar sta ik borg voor”

Identikit Joris Bogaerts - Loenhout, 1969 In 1992 gehuwd met Diane Ooms (Brecht, 1969) Vier kinderen: Jente, Inne, Xante en Rick Woont in Brecht Fietst op zondagmorgen met een club uit Brecht.

Eigen ontwikkeling “Op een gegeven moment kwam de vraag van enkele Belgische tuinders naar een wagentje met specifieke eisen, iets wat nog niet bestond. Een

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 9


hoogtewerker die 2,5 meter hoog kon reiken. Ik ben met deze vraag naar mijn toenmalige leverancier (en huidige concurrent) gestapt. Echter die was niet geïnteresseerd en lachte het idee eerder weg. Uiteindelijk heb ik het initiatief in eigen handen genomen en ben ik zelf één hoogtewerker gaan ontwerpen en bouwen zodat ik deze kon voorstellen aan de klant. Het was geen al te fraai exemplaar want deze kar was gebouwd met tweedehands onderdelen, had een houten werkplatform, was niet geschilderd, enz. Doch dit was voldoende om het vertrouwen van hem te krijgen en het order binnen te halen. Met de beschikbare ruimte en middelen hebben Diane en ik de eerste serie van 13 buisrail-elektrowagens gebouwd. Dat was eigenlijk de start van het huidige bedrijf. Met het ontwikkelen en bouwen van nieuwe dingen kon ik mij onderscheiden van anderen. Het werd meer dan handel drijven alleen. Achteraf beschouwd is toen het besef gekomen dat dit echt ‘mijn ding’ was en dat het er ooit van moest komen.”

Forse groei “De machinehandel is gestart in een garage en een schuur in Brecht. Ook de eerste wagentjes werden er gebouwd. Later werd een nieuw bedrijf gebouwd aan de Veldstraat in Brecht. Een toonzaal annex werkplaats. Om milieutechnische redenen kon de bouw van de wagentjes daar niet blijven en werd uitgeweken naar een werkplaats op de Industriezone De Kluis. Eerst een gehuurd pand, dat later werd aangekocht. In de loop der jaren werden de omliggende panden gekocht, zodat de onderneming nu over 10.500 m2 bedrijfsruimte beschikt. Telkens werd de productie herschikt, zowel om de capaciteit te verhogen als om de efficiëntie te verbeteren.”

Innovatie “-Wat doen we rond innovatie, hoe leidt dit tot succes?- is een vraag die we constant stellen. Want in innovatie ligt onze unieke kans. Een grote sprong voorwaarts is er gekomen toen VGT Rijkevorsel een grote nieuwe serre ging bouwen voor paprikateelt. Ze kenden onze AGV’s, maar zij wilden veel verder gaan. Een volledig geautomatiseerd systeem, met wagentjes voor het oogsten van de paprika’s, voor het onderhoud van planten, het vervoer tot aan de sorteerinrichting. We zijn samen aan tafel gaan zitten, vertrokken van een wit blad. Op dat ogenblik ben je geen leverancier meer van machinerie, maar ga je een partnership aan voor 15, 20 jaar. Het zijn enorme investeringen die een grote mate van zekerheid vereisen. We hebben toen goed gerekend: de totale kost van het project kon door efficiëntiewinst vrij snel terug verdiend worden. Zij hebben ons hun vertrouwen gegeven en wij zijn aan het werk gegaan. Met resultaat. Een heel flexibel systeem: de wagentjes zijn multifunctioneel: voor de oogst, voor transport naar de sorteerinrichting, voor onderhoud van de planten, voor besproeiing. De wagentjes rijden zelfstandig via inductiesporen in de vloer en communiceren met het centrale besturingssysteem. Heel het systeem zorgt voor een enorme rust in de serre, geen spoor van hectiek. Dat heeft een enorme impact op de efficiëntie. Ondertussen hebben wij heel wat bedrijven in de glastuinbouw geautomatiseerd. Er is ook een enorme evolutie in die sector. Steeds grotere bedrijven, met industriële teeltwijzen. Dat wordt weerspiegeld in onze activiteiten. Gestart met AGV’s, waarin we nog steeds sterk staan, tot vooral ‘turnkey’ projecten nu.” (nvdr - de term turnkey of sleutel-opde-deur staat voor het concept waarbij één enkele firma er voor zorgt dat een project geheel gebruiksklaar wordt opgeleverd)

In eigen hand

De schaarlift, een volledig eigen ontwikkeld product. 10 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Bogaerts GL houdt liefst alles in eigen hand: “De verkoop, het ontwerp en de ontwikkeling (in 3 D), de engineering vanaf het kleinste boutje tot ingewikkelde tandwielkasten, de productie

van de meeste onderdelen in onze werkplaatsen, de assemblage, de coating, voormontage van systemen in huis, het schrijven van de software en de communicatie met de bedrijfssoftware van de klant, de opbouw bij de klant en tenslotte het onderhoud. De klant moet in ons steeds een betrouwbare partner weten.”

Internationaal Naast verleggen van technische grenzen door innovatie, wordt ook de grenzen van de afzetmarkten verlegd: “Daar waar we in 2010 slechts 10% van onze omzet buiten Benelux realiseerden, was dat in 2013 al gestegen tot 50%. Dit jaar zal het er een fors stuk boven liggen. We hebben geen andere keuze. Waren we niet internationaal gegaan, was ons liedje bijna uitgespeeld. De meeste grote teeltbedrijven in de Benelux zijn geautomatiseerd. We verkopen nu projecten overal ter wereld en slagen daarin omdat we telkens inspelen op specifieke vragen van klanten. We zeggen nooit vooraf ‘neen’. Zo hebben we momenteel een project in California, waar we het plukken en opruimen van bladeren automatiseren in een volledig gesloten serre (om insecten uit de serre te weren). Onze klanten zijn niet noodzakelijk telers, maar meer en meer investeringsgroepen of grote winkelketens die de producten die ze in hun warenhuizen verkopen zelf gaan telen. Dat doen ze dan op grote schaal en zo efficiënt mogelijk. Ze zoeken partners om dat te realiseren en dan komen wij in beeld.”

Lokaal verankerd “Onze eigen productie houden we in eigen land. De redenen daarvoor zijn ‘controle en kwaliteit’. De klant rekent op ons want het gaat om grote investeringen. Ze verlangen oplossingen op maat, daarvoor moeten wij alles goed in de hand hebben. Dat wordt een stuk moeilijker als wij onze productie of delen ervan gaan verleggen naar andere landen. Al blijft er wel de loonhandicap. Die is groot, zelfs met onze nabije concurrenten in Nederland. Dat moeten wij dus proberen terug te verdienen met efficiëntie, met flexibiliteit, met een hogere productiviteit. En met inventief zijn, steeds nieuwigheden uitdenken. Bij een stand-still geef je alles weg, wat na verloop van tijd wordt alles gekopieerd. Voorsprong blijven houden is onze opdracht, daarin ligt onze sterkte en toekomst. Daarvoor hebben we ook bekwame en gemotiveerde werknemers nodig. Ik kan gelukkig terugvallen op een sterk team, niet alleen technisch, maar ook op financieel en personeelsvlak. De meeste van onze werknemers wonen in de streek, verre verplaatsingen vormen op de duur toch een probleem. Wij hebben goed technisch opgeleide mensen nodig, daarvoor werken we samen met technische scholen in de regio. We hebben steeds stageplaatsen en jobstudenten in de vakanties. Maar veel kennis wordt in eigen


Geschiedenis Bogaerts GL - 1992: - 1993: - 1995: - 1996: - 1997: - 1998: - 2000: - 2001: - 2002: - 2003: - 2004: - 2006: - 2007: - 2008: - 2009: - 2011: - 2012: - 2013: - 2014:

start in bijberoep met de verkoop van park- en tuinmachines in de boerderij in Brecht verkoop buisrailwagens van onze huidige concurrent bouw van de eerste 13 buisrailwagens volgens eigen ontwerp door Diane en Joris bouw van winkel en werkplaats te Brecht + eerste deelname aan een grote internationale tuinbouwbeurs bouw eerste automatiseringssysteem voor trostomaten verhuis naar industriezone in Hoogstraten + aankoop eerste productiemachines, plaatschaar, CNC plooibank en pons-nibbelmachine uitbreiding Hal 1 (2300m²) verkoop eerste automatiseringssystemen in Amerika en Canada aankoop plaatlaser snijmachine en CNC plooibank ontwikkeling AGV (Automatisch Geleid Voertuig) in de paprikateelt ontwikkeling registratiesysteem met Wifi start eigen poedercoating uitbreiding Hal 2-3 (2700m²) uitbreiding winkel, werkplaats en woning te Brecht uitbreiding hal 4 (4000m²) + uitbreiding hal 5 (1000m²) aankoop CNC buizenlaser, ontwikkeling Qii-Drive (AGV) uitbreiding hal 0 (500m²) aanvraag eerste patent, nieuw logo, nieuwe huisstijl ontwikkeling Qii-Lift, aankoop nieuwe volautomatische poedercoatinstallatie familiedag

huis bijgebracht. We hebben ook goede ervaringen met werkkrachten van vreemde origine. Ik stel vast dat onze Oost-Europese werknemers een hoog werkritme aan de dag leggen, puike prestaties leveren.”

een ‘Lentefeest’ in mekaar. De avond voor het lange Hemelvaartweekend houden ze een BBQ. Er wordt een werknemer van het jaar gekozen, een pechvogel, een team dat in de schijnwerpers wordt gezet, …..

Open familiedag “Om ook buiten het werk eens samen te ko-

Het idee om ook de families van de werknemers eens uit te nodigen was al eerder gerijpt. Maar gezien de groei en de haast voortdurende inrichting van de werkplaatsen, heb ik dat uitgesteld. Nu de inrichting van de productie-

men, richtte 10 jaar geleden een vijftal werknemers een feestcomité op. Elk jaar steken ze

vloer haast zijn definitieve vorm heeft en ook de nieuwe poedercoatinstallatie in gebruik is genomen, was de tijd rijp om het te laten zien. Iedere werknemer mocht een aantal mensen uitnodigen – familie en/of vrienden – en hen persoonlijk een rondleiding geven door het bedrijf. Daarvoor hadden we een parcours met uitleg uitgestippeld, en dat vooraf met de werknemers afgelegd. Want ieder kent zijn werkplek, maar daarom niet het hele bedrijf. Het was een enorm succes. Het doet deugd te zien dat mensen best trots zijn op het werk dat ze doen. Waarover ze ’s avonds aan vrouw en kind vertellen, maar dat voor de familie moeilijk in te beelden is. Bij een drankje en een hapje was er veel om over na te praten. Het was een fijne dag, met heel veel positieve reacties.”

Toekomst Het mag duidelijk zijn dat bij Bogaerts GL alles aanwezig is om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. “Ik durf zeggen dat de onderneming er staat, we de uitdagingen die onze markt stelt kunnen aanpakken. Ik heb nog steeds goesting om nieuwe dingen te ontwerpen, oplossingen te zoeken op vragen van bestaande en nieuwe klanten.

“Het doet deugd te zien dat mensen best trots zijn op hun werk”

Of ikzelf dat alles zal blijven besturen? Daar is nog tijd voor om over na te denken. Ik heb vier kinderen, maar het is nog veel te vroeg voor hen om keuzes te maken, of ze in het bedrijf zullen stappen. Daar is nog 10 jaar tijd voor. Ik zou het uiteraard prettig vinden mocht het zover komen. Tot zolang wil ik zelf graag verder doen. Tegen dan zal wel duidelijk zijn hoe het met het bedrijf verder gaat. Maar dat het verder zal gaan met innoveren, daar sta ik borg voor.” (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 11


CURSUS WIJNKENNER

VAN WIJNLIEFHEBBER TOT WIJNKENNER

De ene wijn is de andere niet en natuurlijk heb je jouw eigen voorkeur. Maar waarom smaakt elke wijn anders en hoe kan je wijnen beoordelen en bij het juiste gerecht serveren? Je zal nog meer genieten van een glas wijn als je meer weet over de eigenheid van de druif en de productie in de verschillende wijnregio's. LBC Volwassenenonderwijs organiseert in Hoogstraten een opleiding Wijnkenner waarin je van een wijnliefhebber een wijnkenner wordt. Wij spraken met Hans Van Nyen, de docent. Wat moeten we ons voorstellen bij zo'n opleiding Wijnkenner? Hans: De lessenreeks bestaat uit vier modules van elk 80 lesuren. Eén module omvat 16 lessen gespreid over een periode van een half jaar. Je schrijft in voor module één en daarna volg je, zoals haast alle cursisten, de tweede module. Na vier modules, over twee schooljaren, zijn dat dus 64 lessen. De lessenreeks staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor wijn. Maar wees gerust, na die 64 lesavonden beschik je over een professionele kennis. LBC reikt een officieel certificaat uit en nogal wat cursisten komen terecht in de horeca of in de wijnhandel. Welke thema's komen in de vier modules aan bod? Hans: De eerste of instapmodule gaat over Algemene wijnkennis. Het productieproces van wijn staat centraal. Het gaat over de ondergrond, de snoeitechnieken, de omgeving en het klimaat, die bepalend zijn voor het eindproduct. Ook de soorten flessen, kurken en glazen komen aan bod, net zoals de

basistechnieken van het bewaren, serveren en degusteren. In de tweede en derde module, Degustatie van Franse en wereldwijnen, gaat het over de verschillende wijnregio's, wijnhuizen en druivenrassen en het aankopen en bewaren wijn. De cursist wordt een echte wijnkenner door de verschillende kleuren, geuren en smaken te herkennen, te omschrijven en te beoordelen. En dan is er nog de module Wijn en gastronomie. Hier zet je de stap naar het samenstellen van een wijnkaart als een harmonieuze aanvulling bij een spijskaart. Je ontdekt hoe dominerende smaken en kruiden een invloed hebben op de smaak van wijn. Je leert vakkundig wijnen kiezen en beoordelen bij verschillende gerechten, kaas en desserts. Wat kost zo'n cursus of module? Hans: Per module betaalt de deelnemer 220 euro. We kunnen die prijs zo laag houden omdat de cursussen van LBC gesubsidieerd worden. In die prijs is ook de wijn voor degustatie begrepen.

12 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

HANS VAN NYEN

De lessenreeks wordt gegeven door Hans Van Nyen. Juist, de zoon van Etienne Van Nyen. Hans studeerde aan de K.U.Leuven en is doctor in de wetenschappen (scheikunde). Hij is al 15 jaar docent wijnkenner en is daarnaast werkzaam bij Rabotvins, een van de belangrijkste wijnimporteurs in België. Sinds 2005 is hij ook eigenaar van OENOCONSULT, een onafhankelijk consultancybedrijfje dat advies verleent aan Belgische wijnbouwers en –industrie. OENOCONSULT verzorgt ook trainingen en workshops. Jaarlijks maken we in overleg met de cursisten een daguitstap of een weekend naar een wijnregio. Die kosten zijn facultatief. De opleiding Wijnkenner heeft plaats in de lokalen van het VITO, Gravin Elisabethlaan, 30 te Hoogstraten. Er is les op donderdagavond, om 18.30 uur. Inschrijven voor de instapmodule, Algemene wijnkennis, kan in Hoogstraten vanaf 25 augustus: maandag t.e.m. donderdag; 18-21 u. Het kan ook op de eerste lesavond: donderdag 4 september of tijdens een van de volgende lesdagen als je op 4 september niet kan. Je kan ook betalen met bankcontact. Alle deze praktische informatie vind je ook terug op www.lbconderwijs.be


VANUIT HET STADHUIS

Hoogstraten op financiële rozen? Als het van de nieuwe Vlaamse Regering afhangt, zal er de volgende jaren heel wat bespaard worden. De broeksriem zal aangetrokken worden en ook de gemeenten zullen dat geweten hebben. Nochtans hebben heel wat gemeenten het vandaag de dag al moeilijk om hun financies in een juist evenwicht te houden. Volgens een artikel in Het Nieuwsblad van 25 juni 2014 stevent één op de drie Vlaamse gemeenten af op een negatief saldo. In de Kempen zou Hoogstraten daarentegen de beste leerling uit de klas zijn met een overschot van 196 euro per inwoner. Dit vraagt om enkele kanttekeningen. van allerlei leningen voor werken die werden uitgevoerd. Omgerekend betekent dit voor de stad een uitstaande schuld van 11.780.000 euro of een klein half miljard oude Belgische Franken. Maar het is ooit heel wat meer geweest. Huidig schepen van Financies Marc Haseldonckx wijst er geregeld op dat de gemeente de laatste jaren heel wat van de schulden heeft kunnen afbouwen door een voorzichtig financieel beleid. Hij heeft het er niet moeilijk mee ook zijn voorganger uit de vroegere legislatuur hierbij te betrekken. Hiermee verwijst hij naar Staf Peerlinck die gedurende 18 jaar schepen van Financies was in Hoogstraten. Voor een beter inzicht in de groei en evolutie van deze Hoogstraatse schuldenlast sinds het ontstaan van de fusiegemeente Hoogstraten gingen wij daarom bij hem te rade.

Planning In de Hoogstraatse gemeenteraad van 23 december 2013 werd het strategisch meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente en de bijhorende financies van de gemeente voorgelegd en goedgekeurd. Vanaf 2014 wordt door de invoering van het nieuwe BBC (Beleids- en Beheerscyclus) gans het beleid meer op langere termijn bekeken. Vroeger verliep alles volgens de jaarlijkse begroting voor het volgende dienstjaar. Nu moeten alle diensten op langere termijn plannen en er ook de nodige financies naast kunnen plaatsen voor de loop van die legislatuur (2014-2019). Aan de hand van die gegevens maakte het Agentschap voor Binnenlands Bestuur rapporten en analyses op over de financies van alle Vlaamse gemeenten. Waar het artikel in Het Nieuwsblad naar verwijst is de rubriek ‘Financiële schuld en autofinanciering per gemeente”. Deze tabellen geven per gemeente de financiële schuld per inwoner (2012) en de ‘autofinancieringsmarge’ per inwoner gedurende de volgende 6 jaar.

Nog marges? Deze autofinancieringsmarge geeft aan of een bestuur in staat is de aflossingen en interesten van aangegane leningen te kunnen dragen en hoeveel nieuwe leninglast mogelijk is. Op het einde van die zes jaar mag deze autofinancieringsmarge geen negatief saldo meer vertonen. Een klein voorbeeld: de gemeente Nieuwpoort heeft een schuld van 3.062 euro per inwoner (2012) en in 2014 een (negatief) autofinancieringsmarge per inwoner van -131 euro. In 2019 zal dit teruggebracht zijn naar een positief saldo van 36 euro per inwoner. Begrijpelijk dat hier flink zal moeten bespaard worden of de belastingen opgetrokken worden om dit resultaat te kunnen bekomen. Hoogstraten daarentegen vertrekt van een schuldenlast van 589 euro per inwoner (2012) en heeft in 2014 een autofinancieringsmarge van 196 euro per inwoner.

Beste leerling? Als we enkel afgaan op de cijfers van de autofinancieringsmarge scoort Hoogstraten inderdaad

Fusie Huidig schepen van Financies Marc Haseldonckx heeft lof voor het werk van zijn voorganger Staf Peerlinck om de schuldenberg af te bouwen. Vanaf 2007 zal zijn beleidsploeg de belastingen optrekken en samen met een doorgedreven zuinig financieel beleid een spaarpot aanleggen voor het nieuwe Woon-Zorgcentrume en de bouw van het zwembad. met 196 euro per inwoner voor 2014 zeer hoog en bij de beste van alle Vlaamse gemeenten. Van alle Kempense gemeenten is Hoogstraten de koploper. Dit betekent dat Hoogstraten haar begroting in orde heeft en een overschot heeft van 196 euro per inwoner voor het jaar 2014. Nochtans was er de laatste jaren heel wat discussie over de enorme kosten voor het nieuwe Woon-Zorgcentrum maar vooral ook over het in opbouw zijnde zwembad. Hoe valt dit te rijmen? Een terugblik op de financies van de voorbije jaren geeft ons iets meer inzicht.

Schulden Hoogstraten heeft momenteel nog een kleine 600 euro schuld per inwoner. Een schuld die in het verleden werd opgebouwd door het aangaan

In 1976 en 1977 werd er in Hoogstraten, Wortel, Meer, Meerle , Minderhout en uiteraard ook Meersel-Dreef gestemd voor een nieuwe fusiegemeente Hoogstraten. Een heel kluwen van vijf gemeenten met verschillende administraties, verschillende werkmethodes, maar ook met erg verschillende kasinhouden. De ene gemeente zat er al wat beter voor dan de andere. Dit alles op één lijn brengen was geen sinecure voor het nieuwe gemeentebestuur want er viel links en rechts al wel eens een lijk uit de kast. “De eerste zware investeringen uit de beginperiode van de nieuwe fusiegemeente hadden vooral te maken met de bouw van het zuiveringsstation in Minderhout ( opening 1982) en de uitbouw van het rioleringstelsel”, vertelt ons Staf Peerlinck. “In die eerste legislatuur (Fusiebelangen –CVP ) was Marcel Vanderbruggen schepen van Financies. Tijdens de tweede bestuursperiode (KVB-Fusiebelangen) werd dat Milia Horsten. Maar door de strubbelingen die er toen geweest zijn na het ontslag van Horsten werd er wel een hypotheek gelegd op een goed beleid in de gemeente. Ik zat toen als CVP-raadslid in de oppositie. Ik herinner mij zelfs dat we ooit tot 4 uur ‘s morgens gemeenteraad gehouden hebben over de begroting of de rekening. Om middernacht heeft men toen zelfs de gemeenteontvanger opgetrommeld. Toen ik daarna op 1 januari 1989

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 13


gemeenteraad schepen werd (coalitie CVP-KVB) werd ik al direct geconfronteerd met een serieus financieel gat door voornamelijk die rioleringswerken. De volgende jaren zou de schuldenlast echter nog verder de hoogte ingaan.”

Herschikking Tijdens de volgende legislatuur (KVB-CVP, 1995-2000) werden de belastingen in 1996 plots drastisch herschikt. De gemeente Hoogstraten stond voor een gigantisch bedrag van 129 miljoen BF dat dat jaar moest terugbetaald worden, terwijl ook de personeelskosten en werkingskosten jaarlijks bleven stijgen. Een drastische beslissing drong zich op. De personenbelasting werd verminderd met 2%, van 7 % naar 5%. Dit betekende een minderopbrengst van 13 miljoen frank ( van 74,8 mlj in ’95 naar 61,7 mlj.) Maar de belasting op gronden en gebouwen ging daarentegen flink de hoogte in. De opcentiemen op de onroerende voorheffing stegen van 1050 naar 1350, een meeropbrengst van 50 milj BF. In totaal betekende gans deze belastingherschikking op dat moment voor de gemeente een meeropbrengst van 36 miljoen Belgische Frank. De reacties in de gemeente waren heel uiteenlopend. Voor het college was het optrekken van de onroerende voorheffing dé manier om ook de rijke Nederlanders mee te laten betalen. Deze betaalden immers in België geen personenbelasting maar zouden nu via de belastingen op hun (vaak riante) eigendom hun bijdrage aan de gemeenschap moeten leveren.

de torenhoge schulden, maar keer op keer stegen de jaarlijkse investeringen. In een interview in DHM schetste Staf Peerlinck ons toen het beeld van een koetsier met vijf paarden die alle moeite van de wereld had om het collegespan op het goede financiële spoor te houden en te vermijden dat de paarden op hol zouden slaan . “Het was een periode van een haast ongebreidelde drang om dingen te verwezenlijken, en het feit dat er heel wat sterke pionnen in het college zaten was daar zeker ook niet vreemd aan. Burgemeester Arnold Van Aperen was senator, schepen Jef Van Looy parlementslid, schepen Marcel Van Ammel en Annie Desmedt provincieraadsleden. Er is toen ook heel wat gerealiseerd in die periode. Denken we maar aan de bouw van het nieuw administratief centrum, de bibliotheek, aanpassingen aan de scholen en bouw van turnzalen, de aanleg van fietspaden en voetbalvelden, de restauratie van het begijnhof, de restauratie van de kerk van Minderhout, enz. Einde 2000 liet de gemeenteontvanger echter een noodkreet: stop a.u.b. met al die investeringen want we gaan er aan ten onder. Wij hadden toen een schuld opgebouwd van 1,4 miljard Belgische Frank, of ongeveer 75.000 BF per inwoner.” Toch zou er dat jaar nog voor 400 miljoen geïnvesteerd worden. Het was ook het laatste jaar vóór de verkiezingen en dan springen de investeringen traditioneel de pan uit. Voor de enen zal dit college herinnerd worden als een goed bestuur, een bestuur dat durfde te ondernemen, dat initiatief nam. Voor de anderen zal het een slecht bestuur geweest zijn, een bestuur dat geen prioriteiten durfde te nemen, dat maar draaide wat er gevraagd werd.

Tering naar de nering “In de nieuwe bestuursploeg KVB - Hoop vanaf 2001 was iedereen er wel van overtuigd gewor-

den dat het anders moest.”, vervolgt Peerlinck.” De gemeenteontvanger waarschuwde ons al jaren dat een voorzichtig investeringsbeleid in de toekomst noodzakelijk zou zijn. Misschien heeft men in Hoogstraten te weinig beseft wat een kwaliteit we met Herman Schellekens in het stadhuis hebben. Wij hebben toen een duidelijke afspraak gemaakt om de schulden niet meer te doen stijgen maar deze integendeel zo veel mogelijk af te bouwen. We hadden toen ook het geluk dat de eerste afkortingen voor het zuiveringsstation wegvielen en we ook heel wat leningen konden herschikken. Hierdoor konden we een aantal leningen vervroegd afbetalen. Het was ook een periode dat er nog heel wat dividenden werden uitgekeerd. Maar vooral hebben wij de tering naar de nering proberen te zetten eerder dan de belastingen te verhogen We hebben geen cent meer gaan lenen dan strikt noodzakelijk was. De huidige bestuursploeg (CD&V – N-VA) en de vorige (CD&V-KVB) zijn op dezelfde weg voortgegaan, maar zij hebben in 2007 wel de belastingen drastisch verhoogd. En van toen af is er een serieus spaarpotje gegroeid. Een spaarpotje dat men nodig had voor de grote investering van het WZC en het zwembad. Op die manier is de schuldenlast in Hoogstraten tot ongeveer 10 miljoen euro gezakt.”

Invloed belastingverhoging De belastingen die het nieuwe bestuur in 2007 invoerde heeft de stad geen windeieren gelegd. De personenbelasting steeg van 5% naar 6 % en de opcentiemen werden opgetrokken van 1350 naar 1400. Die stijging van 1% personenbelasting bedroeg toen een meeropbrengst van 1,25 miljoen euro. Niet alleen de stijging met 1% maar ook de meerwaarde van de personenbelasting op

In 1996 herschikte het toenmalig stadsbestuur de belastingen door een verlaging van de personenbelasting en een verhoging van de opcentiemen in te voeren. Op die manier trachtte schepen van Financies Staf Peerlinck de Nederlandse inwoners uit Hoogstraten te laten bijdragen de schuldenlast op te lossen.

Mennen We herinneren ons uit die periode nog vaak de schepen van Financies als een roepende in de woestijn. Keer op keer waarschuwde hij voor

Het gemeentebestuur van Hoogstraten telde in de legislatuur 1995-2000 heel wat zwaargewichten in het college en de investeringen in Hoogstraten sprongen bij momenten de pan uit. Op het einde van deze bestuursperiode zou de gemeentelijke schuldenberg in Hoogstraten tot bijna 1,4 miljard B.Fr. gestegen zijn.

14 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


gemeenteraad zich zorgde voor heel wat meer inkomsten. Begin 2007 bedroeg 1% personenbelasting 542.780 euro en bracht de personenbelasting (5 %) dat jaar 2.713.900 euro op. In 2012 is de waarde van 1% personenbelasting gestegen tot 660.747 euro waardoor het totaal van 6% toen reeds 3.964.482 euro op bracht. Een mooi extra inkomen. Hetzelfde gevolg kregen we te zien bij de belasting op eigendommen, de zogenaamde opcentiemen op de roerende voorheffing. De waarde van 1 opcentiem bedroeg in 2007 nog 4.538 euro. 1350 opcentiemen brachten toen 6.126.300 euro op. Door de verhoging van de belastingen met 50 opcentiemen en de meerwaarde van één opcentiem (5.462 euro) bracht dit in 2012 reeds 7.646.800 euro op. Een meerwaarde van ongeveer 1,5 miljoen euro.

Verder afbouwen Huidig schepen van Financies Marc Haseldonckx, die aan zijn tweede legislatuur in deze functie bezig is, gaf bij de voorstelling van het strategisch meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014, een overzicht van maatregelen die genomen werden om de schuldenberg verder af te bouwen. Beperking van de investeringen en vervroegde terugbetalingen, verkoop van gemeentelijk patrimonium en een aantal financiële transacties zoals o.a. de verkoop van Telenet-aandelen, gecombineerd met het geluk dat de interesten steeds zeer laag bleven. Een forse verhoging van de interesten zou een financiële ramp kunnen betekend hebben. Schepen Marc Haseldonckx heeft er vanaf het begin van vorige legislatuur in 2006 geen doekjes om gewonden. “We gaan een voorzichtig financieel beleid voeren, de leninglasten systematisch proberen af te bouwen en de belastingen verhogen. Dit zal nodig zijn om twee belangrijke projecten te kunnen verwezenlijken, namelijk een nieuw woonzorgcentrum en de bouw van een zwembad met bijhorende sportinfrastructuur.” De kosten voor de bouw van het WZC bedroegen ongeveer 25 miljoen euro, de bouw van het zwembad zal 15 miljoen euro kosten waarvan de stad jaarlijks 650.000 euro zal moeten neertellen gedurende 30 jaar. “ In 2006 hadden we nog een schuld van 22 miljoen euro, in 2012 was dit nog maar 14 mlj. euro, en vandaag zitten we al aan 10 mlj. euro. De verwachting van volgend jaar zal nog 8,9 mlj. euro bedragen.”, aldus Haseldonckx.

Kritiek De oppositie en dan voornamelijk de fractie Anders, heeft het steeds erg moeilijk gehad met de belastingverhoging van 2007. Jaar op jaar heeft zij bij de begroting tegengestemd. Omdat de financiële toestand van de gemeente toch zo rooskleurig is geworden, dringt zij er al een tijdje op aan een belastingvermindering voor de Hoogstraatse bevolking door te voeren en een beter investeringsbeleid uit te stippelen. Momenteel wordt er enkel nog maar geïnvesteerd

waar er subsidies te rapen vallen, aldus de oppositie. Zeker de borgstelling door de gemeente van 15 mij.euro voor de bouw van het zwembad en het bedrag dat daarenboven nog eens in pand gegeven wordt door de gemeente heeft heel wat kwaad bloed gezet. Volgens de PPS constructie (Publiek private samenwerking) moet de privé partner volledig instaan voor de financiering van het project. “Als we dan ook nog zien dat de gelden in die stadskas aangewend worden om privé-investeerders te plezieren, maar dat er nog steeds geen extra steun aan leefloongezinnen wordt gegeven, en dat er bv voor 2014 slechts 600 euro wordt voorzien in het budget van het OCMW voor acties ter bestrijding van kinderarmoede, dan kunnen wij ons niet akkoord verklaren met deze gemeentelijke opcentiemen en met deze aanvullende belasting op de personenbelasting “, aldus raadslid Fons Jacobs.

Opletten Maar ook ex-schepen van Financies Peerlinck waarschuwt het huidige bestuur voor rare kronkels. “Als het goed gaat met de financies, zoals het nu het geval is, is er altijd het gevaar voor zotte kosten. Zo las ik in het verslag van het college van 16 juni 2014 hoe de stad 12.500 euro financiële ondersteuning gaat geven aan het muziektheaterproject “1814”. Dat is op zich een goede zaak om dit initiatief te ondersteunen, maar als ik dan zie dat men daarmee 92 VIP-tickets aan 125 euro per stuk gaat kopen om als relatiegeschenk te geven aan colleges uit de buurgemeenten en het provinciebestuur alsook aan afgevaardigden van IOK, IVEKA, Pidpa, enz. terwijl er 10 gewone tickets verloot worden onder de inwoners van Hoogstraten. Dat gaat er bij mij niet in. Want in hetzelfde verslag lees ik dan dat er minder -mobiele personen uit de gemeente vooraf bedragen van 423 euro en 823 euro moeten betalen aan de stad om de goot van aan de openbare weg naar de oprit toegankelijk te maken voor een rolstoel. Waar zijn we dan in godsnaam mee bezig?” Wat de toekomst ons en de gemeente zal brengen blijft natuurlijk een open vraag. Het financieel meerjarenplan van de stad ziet er momenteel vrij goed uit. De afbouw van de schulden is al enkele jaren op de goede weg. Gelukkig zijn de interesten steeds goed meegevallen. Een stijging van deze interesten, samen met doorgevoerde besparingen van overheidswege zouden mettertijd een ander licht kunnen werpen op de Hoogstraatse financies.

Lief gaat, Ria komt!

Lief Pans, achtereenvolgens gemeenteraadslid voor Groen en anders , heeft beslist om een punt achter haar publieke politieke carrière te zetten. “Degelijke voorbereiding en dossierkennis zijn altijd de kern geweest van hoe we binnen onze partij aan gemeentepolitiek doen. Ik merk dat na 14 jaar mijn prioriteiten langzaam veranderen. Ik geef dan ook met alle plezier de fakkel door aan mensen waarvan ik weet dat ze gemotiveerd zijn en de nodige expertise hebben. Ria is dan ook perfect geplaatst om dit te doen.” Zegt Lief. Ria Vinckx, die als eerste opvolger uit de stembus kwam, denkt dat ze als mobiliteitsambtenaar meer dan haar steentje kan bijdragen aan het debat rond één van de meest prangende problemen in Hoogstraten. “Een andere reden waarom ik gemotiveerd ben de plaats van Lief in te nemen is omdat twee derde van de raadsleden, mannen zijn. Ik zou niet willen dat het aantal vrouwen nog daalt en zie het liefst zelfs nog uitbreiden.” Laat Ria weten. “Ik was vorige legislatuur al raadslid voor de partij HOOP, dus onbeslagen kom ik niet op het ijs.” De partijtop wenst Ria alle succes toe in haar nieuwe mandaat. Ze dankt ook Lief voor haar jarenlange inzet en is er zeker van dat de partij ook achter de schermen nog op haar medewerking en ervaring kan rekenen.

De personenbelasting in Hoogstraten (6%) zit momenteel lager dan het Vlaamse gemiddelde (7,21%), de opcentiemen op de roerende voorheffing (1400) hoger dan het Vlaams gemiddelde (1356). Hoe dan ook , misschien moeten we de woorden van gemeenteontvanger Schellekens en de respectievelijke schepenen van Financies best goed onder ogen blijven houden: ‘een voorzichtig financieel beleid dringt zich op’ (jh).

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 15


Grootse plannen in de strafinrichtingen van Wortel en Hoogstraten

Over werken die uitgevoerd zijn en op uitvoering wachten HOOGSTRATEN / WORTEL - Op woensdag 18 juni bracht Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen in de Federale regering van lopende zaken, een werfbezoek aan de strafinrichtingen van Wortel en Hoogstraten. Hij liet zich rondleiden tot bij de onlangs uitgevoerde werken en vertelde welke plannen er klaar liggen om uit voeren op voorwaarde dat de nieuwe regering het nodige krediet behoudt nu besparen het codewoord is. Gevangenis Wortel In Wortel werd op 12 oktober 2012 door Servais Verherstraeten en door Annemie Turtelboom een nieuw gebouwde vleugel met 58 cellen voor 116 gedetineerden officieel in gebruik genomen. Nu liggen er plannen klaar om, in spiegelbeeld van de reeds bestaande nieuwe cellenblok, een zelfde vleugel te bouwen voor 170 gedetineerden. Bij de bescherming van het landschap van Wortel-kolonie is duidelijk afgesproken dat binnen het domein, dat zijn ontstaan dankt aan justitie, plaats moet blijven voor uitbreiding van de gevangenis. Het Agentschap Onroerend Erfgoed zit mee aan tafel wanneer de plannen gemaakt worden en staat er op dat de oude witte gebouwen waar destijds de landlopers verbleven, in hun bestaande toestand behouden blijven. Dit is geen probleem. De gebouwen zijn niet geschikt om er cellen in onder te brengen, maar kunnen perfect gebruikt worden voor ateliers waarin de gedetineerden kunnen werken. De Staatssecretaris hoopt dat de nieuwe regering niet knabbelt aan de financiële middelen

die voorzien waren en dat men op korte termijn met de bouw kan starten. “Deze regio heeft het grote voordeel dat de inwoners vertrouwd zijn met gevangenissen en we hier, in tegenstelling tot in andere steden en gemeenten, nooit bezwaarschriften ingediend worden die de bouw van nieuwe cellen vertragen”, zegt Verherstraeten. “Hier is men blij met de tewerkstelling die zo’n gevangenis met zich brengt”, gaat hij verder, “Trouwens, als de capaciteit van Wortel nog eens verhoogd wordt met 170 gestraften, dan is Wortel de grootste strafinrichting van het land. De mogelijkheden tot uitbreiding, zonder het landschap te schaden, zijn hier ook duidelijk aanwezig”.

Mevrouw de directeur In gevangenis van Wortel is Lut Ruttens directeur en in de strafinrichting van Hoogstraten is Sylvia Vansteenkiste de baas. In België hebben 19 van de 39 gevangenissen een vrouwelijke directeur. En die doen het, volgens het personeel en de gedetineerden die we spraken, zeer goed. Bij wat men de onderdirecteurs noemt is het aantal vrouwen nog groter. Daar zou hun aantal oplopen tot 70 %.

Extra beveiliging In tussentijd werd er geïnvesteerd in ontspanningsmogelijkheden voor de gedetineerden en in de beveiliging van het geheel. Nu er steeds meer licht gestraften een enkelband dragen, komen er steeds zwaarder gestraften naar Wortel en daar moet de infrastructuur op aangepast worden.

rond de strafinrichting en in de beveiliging van de reeds bestaande sport- en wandelkoeren. Waar het mogelijk was werden die beveiligd door de aanplanting van platanen, terwijl op andere plaatsen spankabels werden gespannen om het landen van helikopters tegen te gaan.

Het afgelopen jaar investeerde men 2,3 miljoen euro in een nieuwe sport- en wandelkoer, nieuwe douches, nieuwe verlichting en camerabewaking

Er is een altijd een basisverlichting rond de strafinrichting en zware spots die gaan branden op plaatsen waar er bij de draad rond de gevange-

Gedetineerden aan het werk In de strafinrichting van Wortel start men dit najaar met een opleiding restauratie / schilder. Het is de bedoeling dat gedetineerden na een korte opleiding de oudere gebouwen, waar vroeger de landlopers verbleven, opknappen en schilderen. Ook bij het aanbrengen van isolatie en het leggen van kabels worden gedetineerden ingeschakeld. De Regie der Gebouwen levert de materialen, vaak nog met Europese steun, en de gedetineerden doen de rest.

Sinds steeds meer licht gestraften een enkelband dragen, zitten er ook in Wortel steeds meer zwaar gestraften. Vanuit deze controlekamer heeft men een beeld op alle hoeken en kanten van de strafinrichting. 16 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

In Hoogstraten is men gestart met een opleiding tuinaanleg en –onderhoud. Daar wil men op termijn een aantal parktuinen van de graven en hertogen van Hoogstraten, die lagen langs de Mark tot aan de Klinketstraat opnieuw aanleggen, zij het in een aangepaste eigentijdse interpretatie.


verhoging van het totale budget, dat dan zo’n 45 tot 50 miljoen zal bedragen, besproken. Omwille van het hoogdringend karakter zal er geen weg terug zijn en zal de Federale regering hier extra middelen moeten voorzien in plaats van de hakbijl boven te halen. Los van de grote restauratiewerken die op stapel staan, werd er reeds een deelproject uitgevoerd dat ook financieel los staat van de hoger genoemde bedragen. De vleugel links vooraan naast de metalen inkompoort werd gerenoveerd. Het dak werd volledig vernieuwd, er komt een bezoekerszaal, een lokaal voor ongestoord bezoek en naast de zes cellen die er al waren, zijn er nu bijkomend cellen voor 15 personen bijgemaakt, zowel cellen voor één als voor twee personen. De kostprijs van deze renovatie bedroeg 1,9 miljoen euro.

De vleugel vooraan langs de Gelmelstraat, links naast de ingang, is al gerenoveerd en valt dus buiten het grote masterplan van aanpassingswerken en restauratie. nis een alarm is. Dat alarm werkt op basis van een volume warmte, om te voorkomen dat het, zoals vroeger, afgaat telkens als er bijvoorbeeld een konijn binnen de omheining liep. Op termijn zullen ook de camera’s zich dan richten naar de plaats van het mogelijke onheil.

Strafschool Hoogstraten In tegenstelling tot de gevangenis van Wortel, waar de cellen zich situeren in de vroegere kamers van de bejaarde landlopers, gebouwd in de jaren ‘70 en in recente nieuwbouw, zitten de gevangenen in Hoogstraten in wat ooit het kasteel van de graven en de hertogen van Hoogstraten was. Die gingen nog voor de Franse tijd (1794 – 1814) op de vlucht. Het kasteel werd door Napoleon aangeslagen en in 1810 omgebouwd tot bedelaarsgesticht van de beide Neten.

men het gebouw op palen zetten. Die stabiliteitswerken zullen naar schatting 15 tot 20 miljoen euro extra kosten. Op dit moment wordt de

Wanneer Servaes Verherstraeten besluit, steekt hij niet weg dat hij zelf Kempenaar is: “In de media hoort men veel over de mogelijke bouw van nieuwe gevangenissen. Hier in de Kempen breiden we de bestaande gevangenissen stap voor stap uit, zodat Wortel, Hoogstraten, Merksplas en Turnhout samen dé belangrijkste regio is voor opvang van gedetineerden” (fh)

Het kasteel zakt weg Tijdens een bouwtechnisch onderzoek heeft men vastgesteld dat het kasteel dat zich binnen de slotgracht bevindt wegzakt, vooral het cellulaire gedeelte (onderaan op de foto). Het kasteel staat nu op houten palen, maar diepsonderingen hebben uitgewezen dat de vaste grond er op bepaalde plaatsen op 16 meter diep zit. Een zone, waar de slotgracht drie meter van de muur weg blijft, heeft het minder. De Regie der gebouwen stelt nu voor om rondom het kasteel een soort betonnen werkvloer te maken op een 10 tot 15 cm onder het waterniveau, zodat het uitzicht niet veranderd maar het aanbrengen van de palen veel gemakkelijker is en later onderhoud ook vanaf die werkvloer kan gebeuren. Om het geheel financieel mogelijk te maken wil men werken in vijf fases. Te beginnen met de keuken en de bakkerij (buiten de slotgracht), daarna de daken van het cellulaire gedeelte en zo verder, om te eindigen met de stabiliteitswerken.

Het is door dit te betreuren lot in de geschiedenis dat het kasteel nu nog in gebruik is door justitie als penitentiair schoolcentrum, zeg maar het paradepaardje van de Belgische justitie, ook is het gebouw, we moeten daar niet flauw over doen, er niet echt voor geschikt is.

Verdorie toch Het kasteel is beschermd als monument. Het is dringend aan restauratie toe en bovendien voldoen de cellen niet meer aan de noden van deze tijd en aan de minimum oppervlakte die Europa voor gedetineerden oplegt. De plannen om de cellen aan te passen en het geheel te restaureren liggen klaar en het budget, geraamd op een kleine 30 miljoen euro, is voorzien. Maar op het einde van de rit ontdekte men dat het kasteel, dat zich binnen de slotgracht bevindt, langzaamaan wegzakt (zie kader). Om het probleem voor eens en voor altijd op te lossen, wil

Bij een bouwtechnisch onderzoek is gebleken dat de gebouwen die zich binnen de slotgracht bevinden wegzakken. Men wil het kasteel op palen zetten wat tussen de 15 en de 20 miljoen extra gaat kosten en het totale budget op zo’n 45 miljoen euro brengt.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 17


Het wakeboard- en waterskicentrum aan De Mosten Ruud, Simon en Bram, drie zonen van Jos en Annita Lenaerts uit Hoogstraten, baten binnenkort Goodlife Cablepark uit, een wakeboard- en waterskicentrum aan de grote vijver van De Mosten. De topattractie is hun kabelbaan van 650 meter over het water waaraan u kunt waterskiën of wakeboarden. Aan recreatiedomein De Mosten kan je sporten in een heel mooie groene omgeving. Veel Hoogstratenaren beseffen dit nog te weinig. Met de outdoor organisatie Buitenspel zijn Jos Lenaerts en zonen Simon en Bram al 7 jaar werkzaam op het domein. Ze hebben er een mooi klantenbestand opgebouwd. Gans het jaar door, met als topmaanden mei-juni en september-oktober, worden er schoolsportdagen, bedrijfsuitjes en familie- en verjaardagsfeestjes georganiseerd. De waterskibaan vormt een mooie aanvulling op het huidige recreatieaanbod, de zwemvijver, de horeca, en andere ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud op De Mosten. De grote vijver die zelden gebruikt werd voor recreatieve doeleinden is qua grootte, oriëntatie en uit de wind, ideaal gelegen voor een project als dit. Ruud, Simon en Bram staken twee jaar geleden de koppen bij elkaar en gingen voluit voor deze gedurfde onderneming.

Een jonge wakeboarder in actie Goodlife Cablepark zal de eerste waterskibaan in de provincie Antwerpen zijn, de zesde in België. In Nederland vind je zo’n vijftiental goed draaiende kabelparken. De sport is dan ook nog sterk aan het groeien in België. Veel mensen kennen het waterskiën achter een boot maar dat betekende steevast: hoge kosten, weinig kans om op het water te staan, schadelijke impact op het milieu, … Het waterskiën en wakeboarden was bijgevolg ook niet echt toegankelijk voor het grote publiek en werd slechts beoefend door een selecte groep van mensen. Met de introductie van de wakeboard- en waterskikabelbanen heeft nu iedereen de kans om te proeven van deze fantastische sport. Van jong tot oud, de opkomende watersport is voor iedereen weggelegd.

Een waterskikabelbaan? Wa ’s da?!

Een van de vijf pilaren waaraan de kabel zal worden bevestigd 18 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het idee voor de waterskikabelbaan komt van de oudste broer Ruud die in Italië een soortgelijke opstelling tegenkwam in een recreatiepark. Dat park had veel gelijkenissen met De Mosten en zo begonnen de eerste wilde ideeën. Nu, een paar jaar later, is het voor de broers een droom die in vervulling gaat om samen een project als dit te kunnen realiseren. „We zijn aan het einde van twee jaar zware inspanningen: de juiste leveranciers zoeken, toelatingen krijgen, financiering zoeken, … en overal moesten we uitleggen wat we exact wilden gaan doen. Een wakeboard- en waterskikabelbaan was nog niet echt gekend hier in de buurt.”, zegt Bram Lenaerts, de jongste van


de drie broers. „In Nederland en Duitsland heb je er véél meer. Daar zijn we er verschillende gaan bezoeken en uittesten.” De kabelbaan zelf zal 650 meter lang worden. Acht deelnemers kunnen gelijktijdig waterskiën, wakeboarden of kneeboarden en worden tegen een snelheid van ongeveer 30 kilometer per uur over het wateroppervlak getrokken. Het volledig elektrisch aangedreven systeem zorgt ervoor dat de rust in de omgeving niet wordt verstoord zodat alle bezoekers van De Mosten (de jeugd, families, wandelaars, vissers, watersporters, …) elk op hun manier kunnen genieten van een mooi stukje groene omgeving. „We willen de sport toegankelijk maken voor jong en oud. Kinderfeestjes, vrijgezellengroepen, teambuildings, evenementen,… In samenwerking met Buitenspel zullen er allerlei pakketten aangeboden worden waar een ritje aan de kabelbaan dan een onderdeel van zal zijn.”, zegt Simon Lenaerts. „De kabelbaan zal elk jaar geopend zijn vanaf het eerste weekend van de paasvakantie tot het laatste weekend van de herfstvakantie.” Meer informatie zoals tarieven en openingsuren kan je terugvinden via de website www.goodlifecablepark.be of via facebook.com/goodlifecablepark. (RB)

Het startplatform in De Mosten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 19


Zondag 14 september -

Open Monumentendag

Tijdens Open Monumentendag staat het onroerend erfgoed in de kijker. Het thema voor dit jaar is ‘Erfgoed vroeger, nu en in de toekomst’. In Hoogstraten worden vijf monumenten opengesteld: de oude pastorij van Wortel, de Laermolen, de Meerselmolen, de SintKatharinakerk en het begijnhofhuis nr. 19. DE PASTORIJ VAN WORTEL Bouwgeschiedenis De pastorie dateert vermoedelijk uit 1740, Pastoor Melchior Taeymans brak toen een oude pastorie af die rond 1610 werd gebouwd. Met gerecupereerd bouwmateriaal bouwde hij de huidige pastorie, een gebouw in sobere en traditionele baksteen- en zandsteenstijl. Het O.L.-Vrouwkapittel te Antwerpen was te Wortel in het bezit van het pastoorsrecht, wat betekende dat zij verantwoordelijk waren voor het huisvesten van de pastoor maar dat zij ook het recht hadden op de tienden, een belasting op oogst. In 1758 vaardigde het kapittel een nieuwe belasting uit, een tiende van de aardappelenoogst moest vanaf nu worden afgestaan. De boeren van Wortel protesteerden hevig tegen deze “aardappeltiende” en omdat de toestand zo gevaarlijk gespannen was, durfde niemand deze belasting op te halen. Het kapittel besloot dat de toenmalige pastoor van Wortel, G.P.Collins, in het vervolg voor deze ophaling moest instaan. Voor het opstapelen van de oogst en de aardappelen werd een tiendenschuur gebouwd naast de pastorie onder het toeziend oog van Pastoor G.P.Collins. Bovendien kocht hij voor het ophalen van de oogst een nieuw “kapittelpaard”dat een stal kreeg onder het dak van de pastorie. Van deze tiendenschuur blijft vandaag niets meer over, ze werd afgebroken in 1822 en het nog bruikbare hout en de dakpannen werden openbaar verkocht. Rond 1766 werd de pastorie verder uitgebreid met een houtschuur om hout en turf droog te houden. De rekeningen hiervoor werden ook door het kapittel betaald. In de loop der jaren verbleven niet enkel pastoors op de pastorie. In de Franse tijd, eind 18de eeuw, logeerden een Franse generaal negen dagen op de pastorie en heel wat soldaten , in de pastorie, de schuur en op den hof. Of einde 19de eeuw woonden er douaniers omdat de pastoor toen in een eigen huis woonde op Rooimans naast een vrije school die hij had opgericht. Op 23 oktober 1961 werd de pastorie openbaar verkocht. Het gebouw, de vijver en de tuin was vanaf die dag het eigendom van Marcel Sommen, gemeentesecretaris van Merksplas. Het is zijn zoon, Dirk Sommen die vandaag de restauratie voltooit waarvoor hij samen met zijn vader het initiatief nam. Het gebouw is in de laatste fase

Met Openmonumentendag kan iedereen een kijkje nemen in de knap gerestaureerde oude pastorij van Wortel. van een jarenlange restauratie en is eenmalig te bezoeken. Het krijgt opnieuw een woonfunctie.

Restauratie De restauratie van de pastorie van Wortel werd uitgevoerd door aNNo architecten. Het team van aNNo architecten is gespecialiseerd in restauratie- en renovatie van monumenten, historische gebouwen en ensembles, beschermd of opgenomen in de inventaris van het waardevol erfgoed. Bij de restauratie vertrekken zij vanuit de bestaande toestand (opmeting, bouwfysisch, materiaaltechnisch, bouwhistorisch onderzoek) om samen met de opdrachtgever op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden voor het gebouw al dan niet in combinatie met nieuwe architectuur. De historisch waardevolle pastorie van Wortel werd in 2002 erkend als een beschermd monument. De opdracht voor de architecten bestond uit de restauratie en integratie van het gewenste bouwprogramma - met name wonen op het gelijkvloers en de verdieping. De restauratie betrachtte de respectvolle integratie van dit bouwprogramma en de bijhorende eisen qua comfort, hygiëne en veiligheid. Het gebouw werd gerestaureerd volgens de principes van het charter van Venetië, een zachte restauratie, waarbij de geschiedenis van het gebouw met al zijn aanpassingen en verbouwingen, ge-

20 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

respecteerd werd. Een kritische ingesteldheid is daarbij echter vereist. Weinig waardevolle of storende elementen werden herdacht of waar nodig verwijderd. Belangrijke elementen die de monumentwaarde van het geheel versterkten, werden geconserveerd of in ere hersteld. Nieuwe noodzakelijke ingrepen werden ook aangebracht zonder aan onze tijd te verloochenen, maar meegaand aan de sfeer van het monument. Dit betekent dat ze eigentijds van vormgeving, techniek en materiaalkeuze zijn zonder alle aandacht op te eisen. De nieuwe ingrepen zijn zoveel mogelijk omkeerbaar.

Optreden muziekgroep De muziekgroep “Cuisine à la Minute” zal een optreden geven in de tuin van de pastorij. Wanneer? Zondag 14 september van 13 tot 18uur Waar? Pastorijstraat 31 - 2323 Wortel


open monumentendag

HUIS SINTE-CECILIA op het begijnhof

Het begijnhof van Hoogstraten is één van Vlaanderens mooiste. In 1993-1998 vond er een bijzonder restauratieproject plaats dat met nationale en internationale prijzen werd gelauwerd. Sinds 2013 is een van de oudste huisjes, Sinte-Cecilia, omgevormd tot een vakantiewoning: die is tegelijk authentiek én comfortabel hedendaags. Het is voor het eerst dat een monument uit de Unesco-lijst van het Werelderfgoed is erkend als vakantiewoning. Wanneer? Zondag 14 september van 10 tot 18 uur - bezoek enkel mogelijk onder leiding van een gids – om het half uur begint er een nieuwe gidsbeurt. Waar? Begijnhof 19 te Hoogstraten

DE LAERMOLEN De Laermolen aan de brug over de Mark wordt voor het eerst vermeld in 1391, maar is waarschijnlijk ouder. In de jaren 1990 was hij in verval geraakt en zelfs gedeeltelijk afgebroken. In 2004 werd de restauratie afgerond en sindsdien is de molen weer maalvaardig. Wanneer? Zondag 14 september van 10 tot 18 uur Waar? Molenstraat 21 te Hoogstraten

DE MEERSELMOLEN Aan deze oude arm van de Mark stond zeker al in 1382 een (houten) watermolen. Hij had een onderslagrad en was ingericht als (olie)slagmolen. Later werd de molen aangepast om ook graan

te kunnen malen. De huidige molen uit 1910 is beschermd. In 1998 is hij gerestaureerd en kwam er een gezinswoning in de molen. Op Open Monumentendag is hij in werking. Wanneer? Zondag 14 september van 10 tot 18 uur Waar? Dreef 2 te Meersel-Dreef

TENTOONSTELLING in de Sint-Katharinakerk

Het thema van de tentoonstelling is restauratie. Ter ere van Maria Bruurs en Karel Aerts worden in de tentoonstelling volgende accenten gelegd: - Maria Bruurs en de restauratie / hernieuwing van de Heilig-Bloedprocessie. Met als hoofdaccent de groep van de Heilige Katharina. - Karel Aerts en de restauratie van historische beelden, wandtapijten en glasramen. Maria Bruurs, lid van de Heilig-Bloedstichting, is de grote dame van de nieuwe Heilig Bloedprocessie . Zij zorgde ervoor dat de vele ontwerpen en ideeën van processiebouwers Remi Lens en Jozef Lauwerys effectief werden uitgevoerd na de vernieling van kerk en toren op 23 oktober 1944. Karel Aerts maakte 30 jaar deel uit van de Kerkfabriek, als lid en als voorzitter. Hij is altijd nauw betrokken geweest bij het oplossen van alle problemen die een kerkgebouw met zich meebrengt. Wanneer? van vrijdag 12 september tot zondag 21 september - telkens van 13 tot 17 uur - op Open Monumentendag van 13 tot 18 uur. Waar? Vrijheid – 2320 Hoogstraten Algemeen infopunt: Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9, 03 340 19 80, museum@ hoogstraten.be (fh)

Huldeconcert Met een huldeconcert op vrijdag 12 september om 19.30 uur in de Sint-Katharinakerk vieren parochie, kerkraad en Heilig-Bloedstichting Mevrouw Maria Bruurs omwille van haar 90e verjaardag, en de heer Karel Aerts omwille van zijn 75e verjaardag, zijn afscheid van de Kerkfabriek en zijn benoeming tot erevoorzitter van deze Kerkraad. Mevrouw Maria Bruurs, lid van de Heilig-Bloedstichting, is de grote dame van de nieuwe Heilig-Bloedprocessie. Zij zorgde er voor dat de vele ontwerpen en ideeën van processiebouwers EE.HH. Remi Lens en Jozef Lauwerys effectief werden uitgevoerd na de vernieling van kerk en toren op 23 oktober 1944. Want nagenoeg alle processiekledij was vernield. Het grote werk van Maria Bruurs is uiteraard de volledige processiegroep van de Heilige Katharina, de meest indrukwekkende processiegroep waarvan zij alle ontwerpen maakte en alle kledingsstukken heeft gerealiseerd. Naast vele andere kledingsstukken in de periode 1947 – 2014. De Heer Karel Aerts maakte 30 jaar deel uit van de Kerkfabriek, als lid en als voorzitter. Karel was de opvolger van landmeter Vital Raes, en trad af in april 2014. Met eenparigheid van stemmen werd hij benoemd tot erevoorzitter van de Kerkfabriek. Karel is altijd nauw betrokken geweest bij het oplossen van alle grote en kleine problemen die een kerkgebouw met zich meebrengt. Ook de grote en kleine problemen rond de restauraties van het historisch erfgoed. Het grotere werk van Karel bestond in de restauratie van historische beelden, van wandtapijten (tweemaal!) en glasramen (twee grote dossiers!). Voor dit huldeconcert zegden toe: - Nico Declerck en Luc Dockx, organisten verbonden aan de Sint-Katharinakerk, en Tommy Vandoorn, organist van de Boxtelse Petruskerk - Zangeres Ilse Verachtert - Koninklijke Fanfare Sint-Katharina - En (onder klein voorbehoud) het Vocaal Ensemble van de academie van Turnhout. Aansluitend ie er een kleine receptie. (JO/FH)

De Meerselmolen voor de restauratie. DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 21


dorpsleven www.demaand.be

Van wijnliefhebber tot wijnkenner

REDACTIE

HOOGSTRATEN – De Landelijke Bediendencentrale (LBC) Volwassenenonderwijs organiseert een cursus Wijnkenner in het VITO te Hoogstraten. Lesgever Hans Van Nyen, afkomstig van Hoogstraten, is doctor in de wetenschappen en werkt o.a. als consulent voor verschillende wijnbouwers en –importeurs.

DORPSNIEUWS

De cursus bestaat uit vier modules, gespreid over twee schooljaren. Als deelnemer schrijft u zich in voor de eerste module en stapt u, al dan niet, in de tweede module. Op het einde van de rit bent u een onbetwiste wijnkenner. Voor alle info en praktische informatie kan u terecht www. Lbconderwijs.be (fh)

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6, tel. 03 315 73 64, dhm.meersel-dreef@telenet.be Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

Docent Hans Van Nyen

Taallessen in gemoedelijke sfeer HOOGSTRATEN – Ook in het schooljaar 2014 – 2015 organiseert Lionsclub Hoogstraten-Markland taallessen. Op dinsdag 23 september 2014 om 19.40 uur worden alle cursisten van de vorige jaren en uiteraard ook alle nieuwe kandidaten verwacht in Hotelschool Spijker voor de lessen Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans. Het is de bedoeling om bij voldoende inschrijvingen ook dit jaar weer voor elke taal twee of meer niveaus aan te bieden. Het succes van de avondlessen van de Lionsclub Hoogstraten-Markland heeft wellicht te maken met de aparte sfeer en lesformule. Het gaat er gemoedelijk aan toe en er zijn geen examens bij het einde van een lessenreeks.

22 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Na wat algemene informatie worden de klassen verdeeld en kunnen de cursisten zich inschrijven bij de leerkracht, daarna start de eerste les. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Het einde van de lessenreeks is voorzien einde maart 2015.

Info: Lokalen: VTI Spijker, Gelmelstraat 62 te Hoogstraten. Start: dinsdag 23 september om 19.40 uur Lessen: 22 lessen op dinsdagavond van 20 tot 22 uur. Kostprijs: 130 euro Contact: 03 314 86 60 of jef@blockx-atelier. be (fh)


Toneellessen +12

LEZERS SCHRIJVEN

Hoogstraten – Sinds enkele jaren richt de Academie voor Muziek en Woord in Hoogstraten een instroomcursus TONEEL in voor jongeren ouder dan 12 jaar.

Gooi het eruit, makker…..

Interesse? Je volgt één uur VOTO (VOORDRACHT – TONEEL) waarin je leert met teksten om te gaan, op een podium staan, in een personage kruipen, kortom alles wat er bij toneel spelen en vertellen komt kijken. Daarnaast krijg je één uur VERBALE VORMING waarbij je een stevige portie techniek aangereikt krijgt, die je vervolgens kan toepassen op alles wat je bij VOTO mag uitproberen. Omdat beide vakken elkaar sterk aanvullen worden ze aansluitend gegeven. (ms) PROEFLESSEN elke donderdag van september van 18 tot 20 uur in de Academie, Karel Boomstraat 44, Hoogstraten. Of neem contact op: www.amwn.be, info@amwn.be of 014 69 95 39 voor meer info.

Opendeurdagen Davidsfonds

HOOGSTRATEN - De naam spilzak zou afkomstig zijn van spellen of spillen, het dialect voor dennennaalden, of is het van de echte Spilzakken, de groep die in de jaren ’70 succes oogsten op Heilig Bloed? Hoe dan ook, op donderdag 25 september organiseert Wandelclub De Noorderkempen de dertiende editie van hun Spilzakkentocht. De korte afstand, ± 7 km, gaat in en rond Hoogstraten, waarbij zowel de voornaamste historische gebouwen als mooie landschappen de revue passeren. De langere routes, van 15 en 20 km. laten je genieten van het prachtige natuurgebied van Wortel-Kolonie. Al geruime tijd zijn er ingrijpende beheerswerken aan de gang, waardoor het uitzicht hier en daar wat chaotisch lijkt te zijn, maar op deze manier krijgen verdrongen zaden en plantjes weer de kans zich te manifesteren. Ook worden nieuwe dreven opengesteld waardoor het zeker nog de moeite loont dit zalige bos- en heidegebied te verkennen. Dertiende Spilzakkentocht op donderdag 25 september over afstanden van 7, 15 of 20 km. Vertrek tussen 8 en 15 uur in dienstencentrum ’t Gebuurt. Organisatie Wandelclub De Noorderkempen. Deelname kost 1 euro zonder en 1,30 euro met sticker. Voor meer info 03 314 66 58 en wcdenoorderkempen@telenet.be. (fh)

HOOGSTRATEN - Op zaterdag 20 september van 13.30 tot 17 uur en op zondag 21 september van 10 tot 18 uur organiseert het Davidsfonds al voor de veertiende keer op rij zijn Opendeurdagen. Tijdens de hoogdagen van Hoogstraten in Bloemen & Groenten kan u terecht in het Administratief Centrum onder de noemer “Versgeperst”. De leden van het Davidsfonds krijgen de gelegenheid om kennis te maken met het nieuwe boeken- en cd-aanbod van Davidsfonds Nationaal. Voor niet-leden is dit een uitnodiging om aan te sluiten bij het Davidsfonds. Zoals de vorige jaren kan wie tijdens de Open Deur zijn ingevuld keuzeformulier afgeeft en betaalt gratis deelnemen aan een tombola. Want zondag omstreeks 18 uur zal een onschuldige hand tien formulieren uit het mandje halen. De winnaars ontvangen elk een mooi boek. Het spontaan binnenleveren van het keuzeformulier maakt de taak van onze wijkverantwoordelijken een stuk lichter. En zo kan het Davidsfonds garanderen dat je bestelling zeker tijdig zal toekomen voor de feestdagen. Het Davidsfonds hoopt veel leden te ontmoeten. En vergeet niet vrienden of kennissen mee te brengen die wellicht ook geïnteresseerd zijn in onze boeken en activiteiten. Voor elk nieuw lid ligt er een welkomstgeschenk, een waardevol boek klaar. (fh)

Dat is wat,mijn helaas veel te vroeg overleden vriend, mij steeds zei als hij zag dat ik weer iets op mijn maag had liggen. Een wijze raad die ik met wisselend succes nog altijd toepas. Dus bij deze gooi ik het eruit. Vanaf het eerste festival in de blauwbossen heeft Oxfam Wereldwinkel Hoogstraten (WW) tijdens de Antilliaanse Feesten (AF) gezorgd voor een (h)eerlijk kopje koffie en thee. De laatste jaren ging de koffieverkoop in dalende lijn en dus dacht onze WW verantwoordelijke dat het niet onzinnig was om voor te stellen om net zoals vroeger terug naar één koffiestand te gaan. De reactie van de organisatie van de AF heeft ons, zachtjes uitgedrukt, enorm verbaasd. Eén mail met de melding dat zij absoluut twee koffiestanden willen behouden EN dat ze in zee gaan met een andere (commerciële) koffie partner en dat was het dan. Gevolg, een flinke hap in de werkingsmiddelen van de WW maar bovenal zal er dus op het grootste multiculturele festival geen Oxfam meer zichtbaar aanwezig zijn op het festivalterrein, geen (h)eerlijke fairtrade koffie en thee meer. En vooral dat laatste ligt dus zwaar op mijn maag. De WW verantwoordelijke heeft nog een aanbod gedaan om fairtrade koffie in bulk en automatische koffiemachines aan te bieden maar helaas. Als rasechte Hoogstratenaar blijf ik bijzonder trots op de AF en draag ik hen dus nog steeds een warm hart toe. En voor alle duidelijkheid ook de AF draagt Oxfam nog steeds een warm hart toe door (h)eerlijke Oxfam wijn aan te bieden. En toch wil ik hierbij de organisatie uitnodigen om in de komende jaren op het terrein Oxfam en Fairtrade terug in de “picture” te brengen en ik garandeer hen dat een hele groep geëngageerde mensen hiermee hun schouders willen onder zetten. Deal ? Marc Wouters (losse) medewerker Oxfam Wereldwinkel Hoogstraten

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 23


Eindelijk weer bridgelessen !

Benefiet geeft gehoor aan dove Siebe Heb je vrijdag 5 september al in je agenda genoteerd? Club Le CirQ in Hoogstraten opent zijn deuren voor benefietfuif Sound in Every Brave Ear. De opbrengst van dit privéinitiatief gaat naar Siebe Schaalje, een vierjarig jongetje uit Borsbeek. Hij heeft een gehoorimplantaat nodig, maar het ziekenfonds betaalt deze ingreep niet terug.

HOOGSTRATEN - Bridge leren is niet zo moeilijk. Het wordt net als rikken of wiezen met 52 kaarten gespeeld. De hoogste kaart is de aas, de laagste de twee. De hoogste kleur is schoppen, dan harten, ruiten en klaveren. Het bieden is bij bridge anders dan bij andere kaartspelen. Je zoekt samen met je kaartpartner de juiste troefkleur - zonder troef spelen kan ook - én je tracht het aantal slagen te bieden dat je denkt te zullen halen. Dat moet, want tien slagen bieden én maken levert een hogere score op dan wanneer je er slechts acht biedt en je twee overslagen haalt. Juist omdat er steeds zo hoog mogelijk geboden wordt, hebben de tegenspelers bijna altijd de kans er voor te zorgen dat het bod niet gehaald wordt. Leren correct bieden verdient wel de nodige degelijke uitleg. Dat is de reden waarom er bridgelessen gegeven worden. Maar wees gerust. De lessen zijn geen saaie theoretische boel. Al vanaf les één zit je al met de kaarten in de hand en leer je het spel spelenderwijs. Tijdens de weken dat je les volgt zullen er extra oefenmomenten worden georganiseerd. Deze

extra lessen zijn gratis. Zij worden gegeven door een van de clubleden in samenspraak met de lesgever. Je bent vrij om die al dan niet te volgen. Na de lessenreeks speel je met al diegenen die les volgden in een beginnersgroep. Je wordt dan verder begeleid door de leden van de Hoogstraatse Bridge Club. Zij zullen je als ‘peters en meters’ de kneepjes van het spel leren. Wil je dit spel leren beheersen, kom dan naar de 15 wekelijkse lessen, ingericht door de Hoogstraatse Bridge Club. Laat deze kans niet schieten. Een volgende lessenreeks voorzien we pas over drie jaar ! Deelname aan de eerste les is gratis en verplicht tot niets. Deze eerste les wordt gegeven op dinsdag 2 september om 19.30 u. tot 22.30 u. in HVV Socioclub. De volledige lessenreeks kost € 30 inclusief het lesboek, Voor meer inlichtingen en inschrijvingen kan je terecht op tel. 03 314 41 05 of 0497 25 65 54 of per mail cools.paul@ skynet.be. (fh)

Siebe heeft een beperking waardoor hij zich niet even snel ontwikkelt als zijn leeftijdsgenootjes. Hij is namelijk eenzijdig doof en zwaar slechthorend aan het andere oor. Het gehoor is heel belangrijk voor de taalontwikkeling. Een cochleair implantaat op jonge leeftijd maakt een wezenlijk verschil en wordt dan ook sterk aanbevolen. De kosten voor deze chirurgische ingreep kunnen oplopen tot 25.000 euro, maar worden niet terugbetaald door de mutualiteiten. Het verhaal zet initiatiefnemers Jan Vanroy (Dj Jan V.), Iris Schaalje en Ann Crynen aan om ook de handen in elkaar te slaan, zodat Siebe zijn taalachterstand kan inhalen, leren deelnemen aan een gesprek en kan genieten van muziek. Voor de financiering van het implantaat organiseerde eerder motorclub De Brother Eagles een toeristische rondrit ‘Siebes ride out’. De opbrengst was, voor de organisatie, echter enigszins teleurstellend. “Al dansend willen we dit goed doel in the picture zetten”, zegt Iris Schaalje. Achter de draaitafels zullen onder meer Dimitri Wouters, Dj Luk (Tomorrowland) en enkele locale top dj’s voor de beats zorgen. Visuals en een live sax optreden zorgen voor levendige afwisseling en meer schoon volk op de dansvloer dan dj’s. En omdat een goed begin een goed einde nodig heeft: resident Dj Jan V. sluit de avond af! Sound In Every Brave Ear start om 21u. Tickets in voorverkoop en aan de deur aan 5 euro en je danst er zomaar binnen. Bovendien maak je met een VVK kans op één van de VIParrangementen (bubbles en fingerfood). VVK te verkrijgen in Cafe Tooghuis in Hoogstraten en via info@dj-janv.com. Dat het voor het goede doel is, is een argument, maar vooral mooi meegenomen. Doe mee(r)! (red.lvr)

24 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


De vergeten veldslag - Hoogstraten 11 januari 1814 Misschien was u één van de 15 000 bezoekers die in mei 2014 getuige was van de Slag van Hoogstraten? Nationaal nieuws was het! Met een reportage in de Ideale Wereld (VIER) op de koop toe! Vanaf 2 augustus kan u in het Stedelijk Museum Hoogstraten een tentoonstelling bezoeken met het historisch verhaal achter deze ‘vergeten’ veldslag. Daarna zal het dan hopelijk nooit meer vergeten worden! die plaatsvonden in Meer in de omgeving van de Zandberg. Kanonskogels, zoals deze die nog steeds in de kerk van Wortel aanwezig is, zijn ook te bekijken.

Lokale heldenverhalen: Jan Croes Voetnoot in de geschiedenis Vreemd genoeg is deze bloedige confrontatie op 11 januari 1814 slechts als een voetnoot in de geschiedenis terechtgekomen. Sterker nog, in gespecialiseerde historische studies over de Napoleontische tijd wordt de ‘Slag van Hoogstraten’ gewoon over het hoofd gezien. Uit recent historisch onderzoek blijkt dat de betekenis van de veldslag bij Hoogstraten niet onderschat mag worden. Deze Franse nederlaag bij Hoogstraten was de eerste in een reeks van confrontaties die later zouden uitmonden in de definitieve nederlaag bij Waterloo in 1815.

Unieke maquette van de veldslag Met op de achtergrond historische marsmuziek maak je eerst en vooral kennis met Napoleon en zijn tegenstanders in de woelige jaren voorafgaand aan de slag! Je komt alles te weten over de rampzalige campagne naar Rusland en ervaar hoe de macht van de Franse keizer stilaan onder druk komt te staan. Daarna volg je uur voor uur, stap voor stap de Fransen en Pruisen in aanloop naar de grote confrontatie bij de kerk in Minderhout (Hoogstraten). Een oude Ferrariskaart toont de troepenbewegingen en de confrontaties onderweg. Een prachtige maquette van de hand van specialist Jan Huijbrechts toont met historische precisie hoe de verschillende partijen elkaar op 11 januari 1814 daar te lijf gingen tijdens de ‘Slag van Hoogstraten’. Honderden tinnen soldaatjes werden handgeschilderd en Benedikte De Waele maakte de miniatuur van de Sint-Michielskerk van Minderhout. Kostuums, medailles en wapens zijn te bewonderen dankzij de bruiklenen van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Brussel) en talrijke privéverzamelaars. Ook toont de tentoonstelling voor het eerst diverse bodemvondsten afkomstig van de gevechten

Op de tentoonstelling is er ook voldoende aandacht voor de lokale geschiedenis. Met de inname van de Zuidelijke Nederlanden en de vereniging met Frankrijk op 1 oktober 1795 werden de Hoogstratenaren citoyens of Franse staatsburgers. We schetsen de gevolgen voor de Hoogstraatse bevolking op maatschappelijk, religieus en cultureel vlak. Voorwerpen uit deze Franse Tijd illustreren hoezeer het leven verandert bij de komst van de Fransen. Heel ingrijpend was bijvoorbeeld de conscription militaire. Dit systeem van dienstplicht werd natuurlijk niet op veel enthousiasme onthaald! Slechts een enkeling meldde zich aan voor de militaire dienst. De meesten ‘conscrits’ doken onder of vluchtten naar het buitenland. Ook het lotelingensysteem werd ingevoerd, de lotelingen konden de getrokken nummers onderling verwisselen. Na een onderzoek van de lotelingen werden ze ingedeeld in het Franse leger. Ondanks oproepen van de Hoogstraatse maire P.J. Bruyninckx waren er steeds problemen om de jongemannen in het leger te krijgen. Strenge straffen, bedreigingen tegen familieleden en zoekacties naar voortvluchtigen of deserteurs waren nodig om de jongemannen in het Franse leger te krijgen. Uiteindelijk zouden er van de 300 Hoogstraatse ‘conscrits’ slechts een 100-tal terugkomen van de veldtochten! Eén van hen was Jan Croes. Na een opleiding van vier maanden vertrok hij 1806 om pas in 1814 naar Hoogstraten terug te keren waar hij amper herkend werd. In 1856 was hij één van het handvol Hoogstratenaren die als overlevende van het ‘Grande Armée’ door de Franse Keizer Napoleon III werden onderscheiden met de ‘Médaille de St. Héléne’ voor de aan het keizerrijk verleende diensten. Benieuwd naar zijn avonturen? Kom er alles over te weten tijdens de tentoonstelling. Tot slot kan u dankzij de medewerking van Stadsarchief Hoogstraten de originele ‘onkostennota’s’ bezichtigen die de Hoogstraatse inwo-

Jan Huijbrechts werkte meer dan een jaar aan deze historisch onderbouwde maquette, die een exact beeld geeft van de omgeving van de kerk van Minderhout op 11 januari 1814.

ners aan het stadsbestuur bezorgden in de hoop vergoed te worden voor de geleden schade van o.a. de inkwartieringen van de troepen.

Praktisch De vergeten veldslag – Hoogstraten 1814, van tot 21 december in Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9. Geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur of na afspraak Bezoekt u de tentoonstelling liever met een gids? Geen probleem. U neemt contact met Toerisme Hoogstraten (toerisme@hoogstraten.be) en zij zorgen voor een deskundige gids. Wie wil kan ook de lijvige publicatie van Jan Huijbrechts ‘Tussen Antwerpen en Breda …’ – De ‘vergeten’ veldslag van Hoogstraten 11 januari 1814 aanschaffen in het museum.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 25


Missiefeest

WOORDopleiding voor Volwassenen Hoogstraten – Vanaf september start er weer een nieuw cursusjaar WOORD voor Volwassenen. De Academie voor Muziek en Woord richt in Hoogstraten verschillende Woordcursussen in: - TONEEL, voor wie wil leren acteren en podiumervaring wil opdoen. - SPREKEN VOOR PUBLIEK, voor wie wil werken aan spreekdurf en spontaan spreken. - MAKER, voor wie met zijn of haar eigen (tekst)materiaal het podium op wil. - VERBALE VORMING, als aanvullende cursus op één van bovenstaande keuzevakken, voor wie z’n uitspraak en spreektechniek wil verbeteren. Deze cursussen worden in clusters van twee uren aangeboden op de zaterdagvoormiddag tussen 09 en 12 uur. (ms)

INFOMOMENT zaterdag 7 september om 10 uur, Academie, Karel Boomstraat 44, Hoogstraten. Daarna OPEN LESSEN elke zaterdag in SEPTEMBER. Voor de exacte lesuren, e.d. praktische zaken, neem contact op met de Academie: 014 69 95 39, info@amwn.be of www.amwn.be

HOOGSTRATEN – De Missiekring organiseert voor de 47ste maal haar jaarlijks Missiefeest op kermiszondag 28 en –maandag 29 september 2014 in parochiecentrum Pax. Er zijn verschillende mogelijkheden om de missiewerkers te steunen. • Zondag staan vanaf 11.45 uur de tafels gedekt en kan je er, in drie groepen, smakelijk en voordelig dineren met een menu naar keuze. (Voor inlichtingen bel je naar Jan Bruyndonckx, tel 03 314 85 20). Voor wie zondag niet kan is dit ook mogelijk op maandag tussen 18 en 19 uur. Inschrijven voor deze maaltijden is wel nodig met het inschrijvingsformulier van de omzendbrief of via mail janbruyndonckx@gmail.com (ten laatste donderdagavond 25 september). • Zondag- en maandagnamiddag vanaf 14 uur kan je bij een drankje proeven van lekkere pannenkoeken, gebakjes, vlaaien, broodjes of een koude schotel. Je kan er ook onze missiewerkers zien op foto en hen door een korte werkbeschrijving beter leren kennen.

In de missiewinkel zijn mooie wenskaarten te koop. Je kan de missiewerkers zien op foto en door een korte werkbeschrijving kan je hun werk beter leren kennen. Jen kan prijzen winnen in de doorlopende grote tombola (altijd prijs) en misschien een van de vijf hoofdprijzen winnen, die maandagavond om 20 uur worden getrokken.

De Duivelse Molens

• Je kan, bij belet of uit sympathie, ook onze missiewerkers steunen door een storting op ons rekeningnummer BE25 3200 2355 2882 van Missiekring Hoogstraten, p.a. Jan van Cuyckstraat 28, Hoogstraten.. De totale opbrengst van deze activiteiten wordt verdeeld tussen de twee Hoogstraatse missiewerkers en de zeven missionarissen met familiebanden met de parochie. (fh)

HOOGSTRATEN – Op vrijdag 24 oktober kan u in de Salm-Salm molen terecht voor de voorstelling van “De Duivelse Molens” met “Een dag uit het leven van een molenaarsgezin anno 1925” Na de succesrijke voorstellingen van de toneelgroep uit Rijkevorsel in de bergmolen aan de Looiweg aldaar, geeft deze werkgroep aan Hoogstraten de kans ook hiervan te genieten. De vertellingen rond de molen zijn immaterieel erfgoed. De spreektaal, verhalen en spreuken worden op deze manier opnieuw doorgegeven aan de volgende generatie. De molenaarsfamilie ontvangt je in de SalmSalm molen waar je onmiddellijk opgenomen

wordt in de sfeer van een oud Kempisch molenaarsgezin. De geur van vers geschonken koffie en pruttelend spek in de pan zullen je zeker uitnodigen op het puntje van de stoel te gaan zitten en te luisteren naar en mee te leven met de spelers. Een aaneenschakeling van verhalen neemt je mee naar verschillende locaties en de molen zorgt voor een prachtig decor. De Duivelse Molens in de Salm-Salm molen op vrijdag 24 oktober om 20 uur stipt. Vooraf reserveren is noodzakelijk op het nummer 0477 22 60 11. De inkom bedraagt 10 euro en gaat naar een goed doel, namelijk “Moeders voor Moeders” (fh)

26 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN

Meerdorp 72 | 2321 Meer | T +32 3 315 88 65 | F +32 3 315 08 67 hoogstraten@acsac.eu | www.acsac.eu


ZAAL CÉCILIA START NIEUW SEIZOEN LUDWIG SOLO: “De dag dat David Bowie bij me aanbelde” HOOGSTRATEN - Op zaterdag 20 september gaat Zaal Cécilia weer van start met een nieuw seizoen. De werking vorig jaar werd onder de loep genomen en na een korte pauze tijdens de zomer worden weer voorbereidingen getroffen voor een aantal optredens in het komende werkjaar. Ludwig Solo is het muzikale alter ego van Geert Dehertefelt, docent woord aan de academie voor muziek en woord. LUDWIG zal dit najaar een half jaar lang artiest in residentie zijn bij CC Merksem. Hij werkt er aan een tentoonstelling “De dag dat David Bowie bij me aanbelde” en een nieuwe voorstelling. Deze zal op 8 januari in première gaan met band. Om de setlist en de nummers te laten groeien, gaat LUDWIG nog een keer solo op pad. Hij brengt vertalingen van David Bowie en eigen songs. Een uniek Nederlandstalig repertoire. LUDWIG werd geboren in de Kempen, vluchtte langs de steenweg naar de stad en ging Kleinkunst studeren aan het Herman Teirlinck Instituut. Daar leert hij David Bowie kennen en herkende zich meteen in het verhaal van Ziggy Stardust. Na zijn studie trok hij van café tot café om zijn verhaal te vertellen. Ludwig, zijn songs en zijn gitaar. Hij neemt ze op als demo en stuurt ze op naar David Bowie. Zijn songs, onderweg. Hij werd 28, settelde zich voorgoed in de randstad en trouwde. Zo gaat dat als Kempenzoon. 12/09/12, een half jaar voor “The next day” zou uitkomen, wordt er gebeld. Ludwig doet open en daar staat Ziggy Stardust… Kaarten in voorverkoop bij VVV Hoogstraten (vanaf 1 september): 7 euro bij toerisme@hoogstraten.be - 03 340 19 55. Aan de kassa betaal je 9 euro.

www.zaalcecilia.be – info@zaalcecilia.be Via de site kom je ook op onze facebookpagina.

Verder dit najaar in Cécilia 4 oktober 2014 Matthijs Braspenning en band. Een avondje jazz. Matthijs is student contrabas aan het Luca (vroegere Lemmens). Met zijn groep staat hij op 4 oktober op het podium van zaal Cécilia.

6 december 2014 Rue-Mour. Peter Sabbe is een bezige bij. Vorig jaar trad hij op met Cluricauns, hij speelt ook nog in een andere groep die unplugged country/folk/jazz/pop covers brengt. https://nl-nl.facebook.com/pages/RueMour/190832120948982 (fh)

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 27


Hoogstraten in groenten & bloemen

Tom De Houwer: “De lat steeds hoger!” Voor de 16de keer alweer heeft van zaterdag 20 tot zondag 22 september de driedaagse straattentoonstelling Hoogstraten in Groenten & Bloemen plaats. Meer dan honderd vrijwilligers helpen de creaties klaar te stomen, en wel 30 tot 40.000 bezoekers komen jaarlijks van de bloemen- en groentepracht genieten. Rond dit evenement wordt ook een fotowedstrijd georganiseerd en een designwedstrijd die zich vertaalt in ’Parasollekesdag’. De 40 ontwerpen van Tom De Houwer, drie jaar geleden aangesteld als opvolger van Etienne Van Nyen, getuigen elk van een creatieve benadering die spiritueel en modern is. Torn De Houwer is van opleiding grafisch vormgever, maar aI snel na zijn studieperiode aan het Sint Lucas te Antwerpen ging hij creatief aan de slag met bloemen in zijn eigen zaak Ambrosia te Beerse waar hij als autodidact al snel naam verwierf. Zo werd hij een toonaangevende bloemsierkunstenaar in Vlaanderen. Naast zijn jaarlijkse ‘opus magnum’ in Hoogstraten, maakte Tom naam in evenementen in binnenland en buitenland, zoals Fleuramour in Alden Biesen(september), Flowers in Oxford (eind augustus), waar hij workshops geeft, en in april dit jaar nog mocht hij een groots ontwerp leveren voor de Horticultural expo Qingdao in China, een expo die 14 miljoen bezoekers trok. “Het was een titanenwerk om het object van 8 bij 9 m en meer dan 2000 werkuren te realiseren maar ik ben heel tevreden over het eindresultaat”, blikt Tom terug.

aan de slag te gaan. Dat doe hij via boeken zoals Florale Inspiraties waarin zelfs stap voor stap uitgelegd wordt hoe een creatie tot stand komt.

zijn verbluffend! Inschrijven vooraf bij toerisme Hoogstraten is verplicht, maar gratis: toerisme@ hoogstraten.be

Parasollekesdag en foto’s

Na het succes van vorig jaar schrijft VVV Hoogstraten opnieuw een fotowedstrijd uit. Ze zoekt de ultieme promotiefoto voor het evenement. Iedereen met enige interesse voor fotografie mag zijn of haar kans wagen door maximum drie foto’s van Hoogstraten in Groenten & Bloemen 2014 aan te leveren bij Toerisme Hoogstraten. Alles is mogelijk, maar er moet wel minstens één foto bij zijn die een totaalbeeld geeft van een van de creaties. Een professionele jury kiest de uiteindelijke laureaat. Deze foto’s worden gebruikt voor verdere promotie én voor een reeks wenskaarten. De jury is samengesteld uit Tom De Houwer (floraal kunstenaar en ontwerper), Sofie Nagels (leerkracht Fotokunst IKO) en Dominique Van Huffel (reportage- en documentaire fotograaf).

De interactie met het publiek wordt in Hoogstraten verdergezet met de zogenaamde Parasollekesdag. Het opzet is eenvoudig: de deelnemer vertrekt vanuit het frame van een parasol of paraplu, met of zonder het eigenlijke scherm, en bouwt deze terug op, met plantaardige en natuurlijke materialen. Welke materialen hij hiervoor gebruikt, bepaalt hij uiteraard volledig zelf; alles kan: groenten, bloemen, fruit, bladmaterialen, takken, zelfs schaaldieren, … Ook voor kinderen en scholen is er een aparte wedstrijd. De parasols worden beoordeeld door een publieks- en een vakjury. Parasollekesdag vindt plaats in Lokaal Dienstencentrum ‘t Gebuurt (Rusthuis). De parasollekes zelf zijn te bewonderen vanaf zondag 21 september (10 uur) tot maandagavond 22 september (17 uur). Stemmen kan enkel op zondag 21 september van 10 tot 16 uur. De bekendmaking van de winnaars en de prijsuitreiking zal ter plaatse doorgaan op zondag om 17 uur. Loop zeker langs, de resultaten

Hoogstraten 2014 Over wat Hoogstraten dit jaar brengt, licht Tom een tipje van de sluier. -“De trouwe bezoekers van Hoogstraten in Groenten & Bloemen gaan zien dat de lat weer een beetje hoger gelegd is. Nieuwe technieken zullen de revue passeren en ook bestaande, maar dan in een nieuw kleedje. Er zijn ook enkele zeer arbeidsintensieve stukken bij die veel inzet en techniek vragen van de vrijwilligers. De doorgewinterde bloemenliefhebber zal zeker mijn signatuur herkennen in de designs die met zo weinig mogelijk verschillende materialen zoveel mogelijk proberen te zeggen. Alle materialen en technieken worden zorgvuldig op elkaar afgestemd om op die manier een harmonieus geheel te bekomen.” Deze aanpak is typisch voor Tom De Houwer. In zijn boeken en gespecialiseerde artikels probeert hij zo veel mogelijk mensen aan te zetten om zelf

28 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Dankzij de prachtige ontwerpen, maar ook de grote inzet van heel veel vrijwilligers kan Hoogstraten in Groenten & Bloemen 2014 niet anders dan weer een geslaagd en stijlvol straatevenement worden. (lvr)


Goed nieuws voor wandelaars

EHBO bij senioren

HOOGSTRATEN – Alhoewel het openbaar karakter van het Stipstappenpad en het Kasteelpad niet betwist wordt en die wandelwegen als dusdanig ook opgenomen zijn in het knooppuntennetwerk, werd het wandelen er soms bemoeilijkt. Vanuit een bezorgdheid voor de veiligheid zo dicht bij de strafinrichting en het belang van aangelande landbouwers, trok het college nooit voluit de kaart van deze historisch belangrijke (wandel)wegen, zeker niet nadat er twijfel ontstond over het oorspronkelijke en juiste tracé van het Kasteelvoetpad. Om de toestand eens en voor goed uit te klaren, was er de afgelopen maanden overleg tussen de betrokken officiële partners en de werkgroep Oude voetwegen van Erfgoed Hoogstraten. Op donderdag 3 juli bracht de Regie der gebouwen in opdracht van staatssecretaris Servais Verherstraeten al die partners samen in het stadhuis van Hoogstraten. Al vlug werd duidelijk dat alle instanties het belang van de wandelwegen in de Ankerplaats Kasteel Hoogstraten onderschreven. De Regie der gebouwen en de strafinrichting relativeerden het veiligheidsprobleem en gingen akkoord om het tracé van het Kasteelpad iets op te schuiven, zodat het op de eigendom van de Regie komt te liggen. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wil dat in de ruilverkaveling, waaraan men op dit moment werkt, het Stipstappenpad (buurtweg 20) blijft bestaan omwille van haar belangrijke historische waarde en benadrukt de grote recreatieve waarde van het Kasteelpad (buurtweg 25) als doorsteek van Hoogstraten naar Wortel Kolonie. In het ruilverkavelingsplan is zelfs voorzien dat in de Ankerplaats het drevenpatroon zoveel mogelijk hersteld zal worden. Een visie die gelijk loopt met de wensen van het Agentschap Onroerend Erfgoed. “Er is afgesproken om het Kasteelpad opnieuw aan te leggen over het authentieke tracé zoals dit werd opgenomen in de Atlas der Buurtwegen”,

Een ongeval is snel gebeurd, zeker op hogere leeftijd. Hoe kan je het voorkomen? En als het dan toch gebeurt, hoe help je dan best?

zegt Stan Geysen van de werkgroep Oude Voetwegen. “Deze werken zullen binnenkort uitgevoerd worden. Voor het Stipstappenpad werd afgesproken om het dit pad vanaf de Klinketbrug in Wortel af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Wandelaars en fietsers behouden de vrije doorgang. Voor Hoogstraten is dat op gebied van mobiliteit, toerisme, recreatie en cultuur een gigantische opsteker.” besluit Stan. Voor het stadsbestuur is het belangrijk dat alle instanties bevoegd voor dit waardevol erfgoedlandschap achter de herwaardering van die wandelpaden staan. Nu deze toekomstvisie vastligt, zal het stadsbestuur de aanpassingswerken eerstdaags uitvoeren. De werkgroep Oude Voetwegen kondigt ook hun volgende activiteit aan: Dag van de Trage Weg op zondag 19 oktober 2014 in Meerle. Noteer alvast in uw agenda. Meer hierover in de volgende Hoogstraatse Maand. (fh)

Op dinsdag 23 september geven medewerkers van het Rode Kruis antwoord op deze vragen in Lokaal Dienstencentrum ’t Gebuurt. Tijdens een infonamiddag krijg je tips om ongevallen te vermijden. Aan de hand van foto’s wordt uitgelegd hoe je best handelt bij een ongeval en de hulpdiensten verwittigt. Welke belangrijke informatie over je gezondheid heb je best altijd in je portefeuille zitten? Hoe sneller je een bepaalde aandoening herkent, hoe vlugger er gepaste hulp wordt gehaald. Wat zijn symptomen van een naderende beroerte, hartproblemen, heupletsel, bloedingen, breuken, … Iedereen is welkom op 23 september van 14u00 - 16u00 in ’t Gebuurt, Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten. Inschrijven kan er tot en met 16 september aan de prijs van 5 euro (drankje en boekje inclusief). Info: 03 340 16 30 - dienstencentrum@ocmwhoogstraten.be (fh)

Strijd tegen Ebola HOOGSTRATEN - Unicef werkt in 7 WestAfrikaanse landen aan een grootschalige informatiecampagne dat zich richt op het herkennen van de Ebola symptomen en hoe mensen zich er tegen kunnen beschermen. Daarnaast wordt er gezorgd voor sanitaire noodhulp op de plaatsen waar het Ebola virus reeds toesloeg: zeep, chloor (ontsmetting), hygiënische maskers en handschoenen. Naast de steun aan Unicef keurde het schepencollege ook de steun aan 2 andere organisaties voor humanitaire hulp goed: - 1000 EUR aan Artsen zonder Grenzen voor hun werk in de gezondheidszorg in de Centraal Afrikaanse Republiek - 1000 EUR aan Oxfam Solidariteit voor hun inspanningen voor meer hygiëne op school in Zuid-Soedan. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 29


Nieuws uit ’t Gebuurt Gratis wifi in ’t Gebuurt Goed nieuws voor gebruikers van een draagbare computer, tablet of smartphone. Er is nu een gratis en draadloze internetverbinding ter beschikking in de cafetaria van ’t Gebuurt. Hierop is wel een beperkte downloadsnelheid ingesteld zoals dit ook in de meeste hotels van toepassing is. Even een langspeelfilm inladen zal dus niet gaan, maar de gangbare andere internettoepassingen wel. Wie toegang tot het internet wil, zoekt het netwerk ‘ocmwgasten’ en maakt verbinding. Er wordt dan gevraagd om de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en dan surfen maar. Meer info: Lokaal Dienstencentrum (LDC) ’t Gebuurt, Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten, 03 340 16 30, dienstencentrum@ocmwhoogstraten.be

Yogales, gratis kennismaking Omdat er vraag was naar yoga-lessen overdag, programmeert ’t Gebuurt in het najaar een lessenreeks yoga. We doen dit telkens op woensdagvoormiddag om 10u30 met een groep van 15 personen. Mocht er veel belangstelling zijn, dan starten we mogelijk met twee opeenvolgende sessies. De beschikbare plaatsen worden toegewezen in volgorde van inschrijven. Wie eerst komt, eerst maalt! Het is mogelijk om tot 17 september in te schrijven via de balie, telefoon of e-mail voor een kennismakingsles op woensdag 24 september om 10u30. Deze les is gratis. Zijn er erg veel gegadigden, dan maken we er twee korte opeenvolgende lessen van. Na afloop van de kennismakingsles kan je dan inschrijven voor een reeks van 10 lessen Deze worden georganiseerd in samenwerking met de gezondheidsraad en met steun van het gemeentebestuur. Daardoor kunnen we de deelnameprijs beperken tot 25 euro voor de hele reeks. Meer info: Lokaal Dienstencentrum (LDC) ’t Gebuurt, Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten, 03 340 16 30, dienstencentrum@ocmwhoogstraten.be

Nieuwe reeks geheugentraining

vergeetachtigheid, niet mensen met beginnende dementie. Kostprijs is 20 euro voor de hele reeks. Dit bedrag is bij inschrijving contant te betalen. Inschrijven kan tot 5 september 2014. De lessen starten als er tien inschrijvingen zijn. Meer info: Lokaal Dienstencentrum (LDC) ’t Gebuurt, Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten, 03 340 16 30, dienstencentrum@ocmwhoogstraten.be

Zorg op maat voor personen met een beperking ‘Traject vzw helpt mensen op hun eigen tempo een ondersteuningsplan op maat op te stellen, dat bruikbaar is zowel voor de persoon zelf als voor zijn naaste omgeving. ‘Traject vzw werkt ook voor de inwoners van Hoogstraten. Het is een Dienst OndersteuningsPlan Antwerpen binnen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

(nog) niet ingeschreven, dan mag je maximaal 65 jaar zijn en moet je een attest van een arts of van een multidisciplinair team kunnen voorleggen omtrent (het vermoeden van) uw handicap. Je mag bovendien nog geen begeleiding krijgen vanuit een dienst gesubsidieerd door het VAPH. Ook ouders, familie of andere belangrijke personen kunnen beroep doen op een Dienst OndersteuningsPlan.

Praktisch De ondersteuning vanuit een Dienst OndersteuningsPlan is gratis en tijdelijk (max. 12 maanden). Er mag (nog) geen begeleiding zijn vanuit een dienst gesubsidieerd door het VAPH. Men werkt momenteel via huisbezoeken. Indien dit om een of andere reden niet mogelijk is, kunnen afspraken ook plaatsvinden op de dienst of wordt gezocht naar een andere oplossing.

Wat doen ze? Ondanks het grote aanbod aan zorg en ondersteuning blijft de vraag: welke hulpverlening past het best bij jou en je netwerk, op dit moment en in jouw specifieke situatie? Om hierop een antwoord te vinden kan je beroep doen op een Dienst OndersteuningsPlan. Een medewerker van de dienst luistert naar jouw vragen, denkt mee over mogelijke antwoorden en gaat mee op zoek naar mensen en/of organisaties die je kunnen helpen.

Voor wie? Het aanbod richt zich op personen met een (vermoeden van) handicap. Je moet niet ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Ben je

Zoals wij ons bewust zijn dat we ons lichaam in beweging moeten houden, zo is het ook met onze hersenen. Bij het lichamelijke is dit voelbaar, we worden strammer als we niet bewegen. Bij onze hersenen is dit niet voelbaar. Alleen beseffen we, dikwijls te laat, dat ons geheugen achteruit gaat als we het niet genoeg oefenen. In ’t Gebuurt kan je vanaf 8 september 2014 op twaalf maandagnamiddagen leren hoe je dat aanpakt. Onze doelgroep zijn de mensen met gewone

30 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Contact ‘Traject vzw, Liersebaan 52, 2240 Zandhoven, 03 366 29 93, 0499 513 541, info@trajectvzw.be. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09u00 tot 12u00 en 13u30 tot 16u00. Buiten de kantooruren kan je een bericht nalaten op het antwoordapparaat. Men contacteert je zo spoedig mogelijk terug. (fh)


hoogstraten

GOUD IN HOOGSTRATEN

Jaak Michielsen en Maria Laurijssens

Boven: Jef,Timothy, Kathelijn, Dirk, Rita, Sven, Linda, Koen,Ivan, Kevin, Joris, Joey, Glenn, Jaak, Maria en Ellen Onder: Glenn, Jaak, Maria en Elien

Reizen is ons leven In de eerste jaren gingen ze op vakantie met een tent, daarna met een caravan en nu al een tijdje met de motorhome. Schotland, Engeland, Zweden, Noorwegen, naar het oosten of naar het zuiden, heel Europa hebben ze afgereisd. Het is sneller gebeurd om de landen op te noemen waar ze niet geweest zijn. De fotoboeken door kleindochter Elien vakkundig en met engelengeduld gemaakt ter gelegen-

heid van hun gouden bruiloft liggen op tafel. Prachtige foto ’s van de meest memorabele reizen met misschien als uitschieters: Tsjechië, waar ze 3 maal naartoe trokken, en de Noordkaap. De laatste vijftien jaar verblijven ze in de winter twee maanden in Spanje. Veel mensen zullen hen niet kennen want elke lang weekend waren ze weg en soms zelfs elk weekend. Ooit was Jaak voorzitter van vakantiegenoegens (Noorderkempen) en was

hij medeoprichter van ‘de zwervende vrienden van Hoogstraten’. Tien jaar lang organiseerde hij reizen voor deze groep met leden uit de ganse Noorderkempen. Jaak woonde in zijn jeugdjaren ‘op de kleine pint’, een boerderij achteraan de Moerstraat in Hoogstraten. Toen zijn ouders te vroeg stierven werd hij opgevangen door Jos Faes in de Boschstraat. Hij werkte als metser in de bouw, 21jaar lang bij Staf De Belder en later bij Snijers in Wortel. Maria is afkomstig van Westmalle. Roza, de zus van Jaak ging net als zij dienen in een huis van een dokter. Zo werden zij vriendinnen en toen Jaak met zijn vriend Marcel Van Huffel naar de plaatselijke kermis kwam, ontstonden er twee koppeltjes. Marcel trouwde met Roza en ging in Malle wonen en Jaak trouwde met Maria en zij gingen in Hoogstraten wonen. Dat is nu vijftig jaar geleden. We wensen hen proficiat en hopen dat ze nog heel lang kunnen reizen, met en zonder hun mooie kroost. (RB)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 31


hoogstraten

Veiling Hoogstraten, ondernemen met normen en waarden Veiling Hoogstraten ontvangt voor de tweede maal het tweede maatschappelijk ondernemen of MVO-Charter en publiceert tevens haar eerste GRI(Global Reporting Initiative)duurzaamheidsrapport. Milieucharter 2013-2014 Veiling Hoogstraten is erg actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en ondernam het afgelopen jaar tal van initiatieven. Als kers op de taart mocht Veiling Hoogstraten voor de tweede keer het MVOcharter ontvangen, een initiatief van VOKA en de provincie Antwerpen. Na een geslaagde audit waarbij de naleving van de wettelijke verplichtingen diepgaand werd nagekeken, kreeg de veiling groen licht om gedurende een jaar te werken rond een aantal actiepunten. Met dit charter geeft Veiling Hoogstraten concreet vorm aan haar maatschappelijke betrokkenheid. De onderneming engageerde zich om naast zeven milieugerichte acties ook vier mensgerichte en vier maatschappelijk gerelateerde acties te verwezenlijken. Deze inspanningen werden beoordeeld door een onafhankelijk team van deskundigen. Hiermee krijgt de veiling een officiële erkenning voor haar bijzondere prestaties.

Duurzaamheidsrapport Het opmaken van een GRI-duurzaamheidsrapport behoorde eveneens tot de actiepunten van het MVO-charter 2013. Veiling Hoogstraten wil bij deze zichzelf een standaard opleggen door vanaf nu te rapporteren volgens de GRI-principes (Global Reporting Initiative).

Het certificaat van het MVO-charter provincie Antwerpen 2013 werd overhandigd aan Leen Matthé (Veiling Hoogstraten). Voor bijkomende informatie kan men steeds bij haar terecht op leen.matthe@in-co.be .

Doordragers

In het onlangs verschenen duurzaamheidsrapport geeft de veiling inzicht in haar maatschappelijke betrokkenheid, milieuactiviteiten en vorderingen. In elf hoofdstukken behandelt het rapport uiteenlopende onderwerpen als energie, afvalbeheer, duurzame mobiliteit, personeel, sociaal engagement, e.a. Dit rapport betekent het startschot van een jaarlijkse rapportage. Voor telers, klanten, medewerkers én het grote publiek biedt men zo transparantie en een basis voor een permanente dialoog. Het document is ter inzage op de website van de veiling (www.veilinghoogstraten.be). (fs)

Op maandag 14 juli lanceerde Veiling Hoogstraten een nieuwe doos voor de doordragende aardbeirassen. De veiling vermarkt dit jaar voor het eerst op grotere schaal doordragende aardbeien. Zoals bekend zijn Elsanta, Sonata en Clery de vaste waarden in het Hoogstraatse assortiment. Dit zijn allemaal kortedagvariëteiten die meerdere plantingen per jaar vragen om het seizoen te overbruggen. Met de komst van de doordragers is het mogelijk om na een vroege teelt een seizoen vol te maken met één planting. Het grootste areaal doordragers in het Hoogstraatse wordt ingevuld door het ras Capri. Op termijn kunnen ook andere doordragers worden opgenomen in deze verpakking. (JE, GO, js)

32 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


hoogstraten

GOUD IN HOOGSTRATEN

Wieza De Rijk en Louis Van Oerle

Zittend Louis en Louisa met op hun schoot van links naar rechts Michiel, Mathias en Renske Tweede rij: Jef, Jorne, Ben, Rik en Aloïs Derde rij: Jana, Lieve, Elie, Dominique, Myriam, Raf, Toon en Eva Al meer dan 45 jaar wonen ze in Hoogstraten maar zij is afkomstig van Weelde, hij van Vosselaar. Ze werden verliefd op elkaar op de kermis van Ravels-Eel en het was haar schoonzus die hen adviseerde om naar Hoogstraten te komen wonen. Louis was de oudste van acht en de broer van zeven zussen. Als boerenzoon werkte hij eerst thuis en later bij Philips. Wieza werkte eerst als verkoopster en later bij Jamin. Ze trouwden op 30 april 1954 en Wieza ging wat later werken bij naaiatelier Rayan en bij wasserij Groenewoud. Als zelfstandige bedeelde ze boekjes zoals Libelle huis aan huis.

Louis deed staatsexamen en kon aan de slag bij ‘de Post’ in Antwerpen. Vanaf ’74 kon hij komen werken in Hoogstraten.

Dansen en petanque Louis is bestuurslid van petanqueclub Markdal in Meer dicht bij de Mosten. Daar is altijd wel wat te doen. Twee tot drie maal per week is hij daar van ’s morgens vroeg tot soms ’s avonds laat in de weer met spelen of ‘den toog’ doen. Het wordt wel eens later dan gepland. Ze organiseren er de provinciale interclubbeker en op 24 mei was er het Vlaams kampioenschap ‘triplette’ met wel 96 ploegen (64 mannenploegen en 32 damesploe-

gen). Dan was er werk aan de winkel. Ook Wieza speelt elke maand een wedstrijdje petanque maar er zijn nog veel meer hobbyactiviteiten. Met CM gaan ze elke week wandelen. Louis wandelt zelfs alle dagen speciaal voor zijn gezondheid. Met OKRA fietsen ze in de zomer en wandelen ze in de winter. Maar, en dit is bijzonder, zij volgen al meer dan 35 jaar dansles. In de loop der jaren veranderde de locatie van de lessen van Rijkevorsel en Merksplas naar Vlimmeren maar zij blijven de klassieke dans onderhouden. Het gaat ze dus goed en wanneer ieder zijn wensen uitkomen dan halen ze de 60 wel. Op naar diamant. (rb)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 33


HOOGSTRATEN

Begijntjes laat besluit 85 jaar geleden Gazet van Antwerpen gaf naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling drie uit de kluiten gewassen boeken uit over merkwaardige evenementen in de provincie. Onze lezeres mevrouw Luc Baelemans uit Sint Lenaerts kon die boeken op de kop tikken en wij mochten ze inzien…. Begijntjes laat besluit 85 jaar geleden toen er van competitie tussen de gebuurten nog geen sprake was. Elk gebuurte den feestdag op eigen handje. In den namiddag worden de straten der oude Vrijheid in alle richtingen doorkruist door de joelende jeugd, die maar immer haar eigenaardig gelegenheidsliedje laat weergalmen. ’t Is begijntjes laat besluit ! Wij vertrekken, wij vertrekken ! ’t Is begijntjes laat besluit ! Wij vertrekken de poorten uit ! Morgen spelen wij pannekevet ! Vroeg gaan eten, vroeg gaan eten ! Morgen spelen wij pannekevet ! Vroeg gaan eten en laat te bed. Morgen rijdt de reuzenwagen ! Reuzenwagen, kinderen blij ! En dan dragen wij alle dagen, Kanten kragen en kleeren van zij !

Kinderen dansen rond de terp. Een foto uit een wel heel oude doos. Hoogstraten is gansch België door gekend, bijzonder om zijn reuzentoren met prachtige kerk, zijn eeuwenoud kasteel en stadhuis, zijne breede “Vrijheid” met geurige linden beplant en de kunstschatten die alom te bewonderen zijn. Terecht wordt deze gemeente de parel der Noordelijke Kempen geboemd. Ook houdt men daar de folkloristische overleveringen met trots in eere. Reeds van in de 16de eeuw wordt “Begijntjes laat besluit” daar door de jeugd gevierd op den laatsten julizondag. Wellicht gaat het hier om een oud gebruik dat zijn oorsprong op het Begijnhof vond. Denkelijk moesten op dien Zondag de begijntjes ’t een of ’t ander aan de kinderen beloven, of ze werden voor de deur gesloten, zooals dat op menige plaatsen met den feestdag van St Thomas hetr geval is. ’t Is een gemoedelijk kinderfeest dat op den vooravond van dien blijden Julizondag aanvangt. De kinderen halen met hun karretjes hoopen zand en zavel aan, dat ze elk in zijn gebuurte tot terpen bijeenbrengen. Bij ’t krieken van den dag zijn de snaken reeds te been; de heuveltjes worden nat gesprenkeld en overvloedig beplant met hofbloemen en aspergeloover. Tussen de boomen, waaronder de versieringen aangebracht worden, spannen de kleuters lange koorden en reepen waarin een kroon gehangen wordt, het al met veelkleurig papier bekleed.

Ballonnekens, vetpotjes en kaarsen, die ’s avonds het gebuurte helpen verlichten, volledigen de versiering. Reeds voor het eindigen der vroegmis heeft de jeugd haar werk voltooid. En dan naar het kerkportaal, en zoodra de geloovigen buiten stappen begint het feest. De kinderen omringen de ouderen al dansende en zingen: “Eeen centje om te vieren ! ’t Gaat met goede manieren ! Tast maar in uwen zak, Het gaat met groot gemak !” Ze laten niemand los en geven moet alleman, al was het maar een cent. Zoo bedelen de kinderen maar immer voort tot op den middag, en de rondgehaalde gelden dienen tot het betalen der gemaakte onkosten, en van den overschot wordt ’s Maandags smakelijk gesmuld in de woningen waarvoor de versieringen aangebracht werden.

34 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

En zoo rijden wij naar St Job ! Op ‘nen ezel, op ‘nen ezel ! En zoo rijden wij naar St Job ! Op ‘nen ezel, zonder kop ! Bij valavond keert eenieder naar zijn gebuurte weder en weldra flikkeren de veelkleurige lichtjes rondom de versierde zandheuveltjes. Het gezang, het gespring en het luidruchtig vermaak duren maar immer voort totdat de zware stem der torenklok om 10 ure juist over de oude Vrijheid bonst. Als bij tooverslag sterven de heldere kinderstemmekens langzaam weg, en de vreugdevuren dooven uit, terwijl de laatste lichtjes wegpinkelen. Het jolig en rumoerig feest is uit. Met vermoeide beentjes klauteren de kleinen in hun beddekens en sluimeren weldra in met zoete droomen over heuveltjes, bloempjes, lichtjes, centjes en snakkend naar de chocolade en lekkere koeken die hun te wachten staan.


hoogstraten

Garageverkoop in Den Buizelhoek

Wandelen met de filosoof

HOOGSTRATEN - Het gebuurte ‘Den Buizelhoek ‘ bestaat 35 jaar. Opnieuw zijn er 5 jaren voorbij gevlogen sinds het voorgaande feestjaar. Al jarenlang staat ‘Den Buizelhoek ’ bekend als een heel sterk draaiend gebuurte. Met onze bestuursploeg en een groot aantal vrijwilligers organiseren we het hele jaar door een aantal leuke activiteiten voor de hele buurt. Om de vijf jaar duikt er bij een aantal actieve Buizelhoekers telkens weer het idee op om er een feestelijk jaar van te maken. Ook dit jaar hebben we een feestbestuur samengesteld en een programma gemaakt. Hoogtepunt hiervan is ook deze keer een feestweekend in het najaar : 17 - 18 & 19 oktober! Gedurende dat weekend zullen de Buizelhoekers zich kunnen amuseren tijdens allerlei evenementen voor jong en oud: een quiz, een familienamiddag en een zondagsbrunch. Naar aanleiding van dat 35 jaar bestaan “Den Buizelhoek” organiseren we op zondag 14 september 2014 eveneens een garageverkoop. De Buizelhoekers die meedoen gingen eens snuffelen op de zolder of in de kelder en verzamelen alles in de garage of oprit op 14 september, vanaf 10 tot 18 uur. Er is een vrije inloop voor iedereen. Bij elke deelnemer zal een plattegrondje te verkrijgen zijn waar je ook de andere deelnemers kan vinden. Iedereen is dus welkom op zondag 14 september ook al ben je niet van de Buizelhoek. (fh) WORTEL / HOOGSTRATEN – De theaterwandelingen van Zjosfinks zijn een succes, maar dat wist u al. Precies omwille van dat succes start Zjos met een derde reeks voorstellingen van zijn theaterwandeling “De filosoof van Wortel-kolonie”

CINE HORIZON Gloria -

De wandeldata 24 en 31 oktober en 7 en 14 november. De wandelingen vertrekken telkens in Café Den Achttien, Kolonie 18 te Wortel. Inschrijven langs zjosfinks@hotmail.com of 0476 72 91 91. Meer info vind je op de website www.pasgeverfd.be. (fh)

Creatief met pop Op woensdag 24 september stelt Ciné Horizon de Chileense film Gloria van regisseur Sebastian Lelio voor. Gloria is een 58-jarige gescheiden vrouw. Nu haar kinderen het huis uit zijn wil ze absoluut haar eenzaamheid en middelbare leeftijd verdringen en durft ze opnieuw dromen van ware liefde. Ze bezoekt feesten voor vrijgezellen in de hoop de ware te treffen. Wanneer ze Rodolfo ontmoet weet ze zeker dat haar zoektocht voorbij is. Maar de relatie gaat niet over rozen en Gloria kan niet anders dan haar verwachtingen bijstellen. Gloria is een schitterende karakterstudie van een sterke vrouw op zoek naar affectie, een tragikomedie van fragiele hoop en pijnlijke waarheden, een verhaal dat zich ontvouwt tegen de achtergrond van de huidige politieke ontwikkelingen in Chili. Voor haar innemende en heerlijke vertolking kreeg hoofdrolspeelster Paulina Garcia de prijs voor beste actrice op het filmfestival van Berlijn in 2013.

Help, ik ben mantelzorger Je draagt zorg voor iemand maar wie kan jou ondersteunen? Praatnamiddag op donderdag 11 september aanvang te 14.00 uur in GC De Marc - Markt 1 te Merksplas. Inkom: zes euro, CM leden drie euro. Tijdig inschrijven is noodzakelijk via e-mail ziekenzorg.rmt@cm.be of 015/21.59.40.(FS)

RIJKEVORSEL - De politiezone Noorderkempen heeft een bijzondere manier gevonden om het tekort aan manschappen op te vangen. Aan de ondertussen vermaledijde wegenwerken op de N14 stond een ‘levensechte’ pop in politieuniform, naast een echte politiecombi. Vtm wijdde er zelfs een heus item aan in het vtm-nieuws. De pop gaf gelukkig een gezonder aanzicht dan dezen die soms als zombies bij wegenwerken met hun arm staan te zwaaien. (lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 35


hoogstraten

Feestweekend 35 jaar Manifest Cahier de Brouillon Hoogstraten - Nu september precies 35 jaar geleden werden bij de oprichting van jeugdclub Cahier de Brouillon de eerste zaken geregeld en werd het Manifest Cahier de Brouillon opgesteld. Dit wordt gevierd in het laatste weekend van september 2014.

Vrijdag 26 september. Allereerst wordt de voetbalmatch JONG TEGEN OUD gespeeld. Jong Cahier tegen Oud Cahier, dat zal vonken geven. Supporters op post! Later op de avond is het feest met DJ DUNYA, DJ BENDIT en STROBAE. Dansschoenen uit de kast halen dus.

Zaterdag 27 september. Het oude concept SKAHIER wordt nog eens bovengehaald. Er zijn twee geweldige ska-bands om nog eens lekker bij te dansen, te pogoën en te feesten. THE SKADILLACS zullen alle be-

The Skadillacs kende ska-hits van de afgelopen 30 jaar spelen. SMOOTH LEE is een bekende in het Hoogstraatse muzieklandschap en zal de avond spetterend openen.

Zondag 28 september. Barbecue in de tuin van Cahier de Brouillon. Schrijf je in via tickets@cahier.be (lvr)

Spijtig voorval op het kerkhof HOOGSTRATEN - Het stadsbestuur heeft de laatste maanden veel inspanningen gedaan om verschillende kerkhoven te verfraaien met gras en links en rechts wat bodembedekkers. Over het algemeen krijgt de groendienst hiervoor alle lof, maar uitzonderingen bevestigen de regel en uiteraard kan er soms toch iets mislopen. An Lanlots uit Beerse bracht een bezoek aan het graf van haar ouders en ergerde zich aan de woekerende bodembedekkers, die over de zerk heen groeiden. Toen An de bodembedekkers wilde snoeien zei een van de medewerkers van de groendienst “Als die planten u niet aanstaan, moet je uw ouders hier maar laten weghalen. ‘Die werknemer vroeg zelfs mijn naam en adres en beweerde dat

ik een GAS-boete zou krijgen omdat ik openbaar groen op het kerkhof had gesnoeid” zegt Lanslots.

Geen GAS-boete Burgemeester Tinne Rombouts zit duidelijk verveeld met deze zaak en verontschuldigt zich. ‘Dit had niet mogen gebeuren. We hebben het gras en de bodembedekkers aangeplant omdat het zand tussen de graven na een regenbui al vlug modderpaadjes werden. De aanplantingen geven ook rust en een groene uitstraling. Dat de bezoeker een GAS-boete zou krijgen voor het snoeien van de beplanting, is onzin” besluit de burgemeester. Enkele dagen later werden de beplantingen rond de zerken op het kerkhof gesnoeid. (fh)

Ze zien “ONS” zo graag komen...

HOOGSTRATEN - De verzorgenden van de regio Hoogstraten vieren feest. De dienst Landelijke Thuiszorg blaast 55 kaarsjes uit, en ter gelegenheid hiervan werd hen gevraagd op een originele manier in de kijker te komen. Ze willen graag Hoogstraten en ONS verenigen. (ONS = een netwerk van verschillende diensten). De lekkere aardbeien en een uitbeelding van hun verzorgende taken op één foto! Het resultaat mag gezien worden. 36 Verzorgenden , 35 vrouwen en één man komen dagelijks bij de mensen aan huis. Naast de verzorgende taken bieden ze ook huishoudelijke en sociaal ondersteunende hulp aan. De mensen zijn hen dankbaar voor het gepoetste huis, dat de was weer netjes in de kast ligt, de frisse douche ‘s morgens, de krulletjes weer in de haren, voor de heerlijke soep of rijstpap, soms een wandeling door het dorp of naar de grot in Dreef, een spelleke kaarten... ‘Ze zien “ ONS “ zo graag komen’ durven ze fier zeggen. ‘Als goede verzorgende heb je niet enkel twee rechter handen nodig, maar onze luisterbereidheid en inlevingsvermogen is van onschatbare waarde. Want wij horen de mensen hun levensverhaal, delen hun lief en leed, zien hun beperkingen. Maar met een glimlach of een kwinkslag en wat geduld kunnen we vaak heel veel bereiken. Het is een hele dankbare job, werken met en voor mensen die ONS graag zien komen.’. (marjan jacobs)

De groendienst heeft beslist goed werk geleverd op de begraafplaatsen van verschillende kerkdorpen. Een incident zoals dit op het kerkhof in Hoogstraten is dan ook een spijtige zaak. 36 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Voor meer info over de dienst: www.landelijkethuiszorg.be


hoogstraten

De fanfare zoekt!

Repair café

HOOGSTRATEN - De fanfare Sint-Catharina van Hoogstraten is op zoek naar jonge én oudere muzikanten die de groep willen versterken. U kent de fanfare ongetwijfeld van de optredens in Hoogstraten. Elke jaar geeft ze verschillende concerten, stapt mee in de Heilig Bloedprocessie en doet nog tal van andere muzikale activiteiten. Heb je ooit nog een instrument bespeeld of zou je zelf of één van je kinderen dit graag willen leren? Dat kan! De fanfare is er voor iedereen en voor elke leeftijd! De fanfare biedt je een opleiding en instrument aan. Elke donderdagavond wordt er gerepeteerd van 20.00u tot 22.00u in zaal Pax in Hoogstraten. Het jeugdorkest JoCatho oefent op zondagavond in zaal Pax. Heb je interesse, neem dan vlug contact op met de ondervoorzitter Luc Rombouts via luc.rombouts2@telenet.be of op 03 314 66 27. Je kan ook altijd een kijkje nemen op onze website www. catharinahoogstraten.be. (pvd)

Winnaars Antilliaanse feesten Wonnen een CD Steven De Kock Antwerpen Tom Servaes Hoogstraten Gert-Jan Van Valckenborgh Minderhout Hans Van Gestel Minderhout Wonnen een inkomkaart Tinne Wilmssen Meerle Josette Ceusters Hoogstraten Julia Govaerts Minderhout Jac Verhoeven Hoogstraten Hilde Van Herck Hoogstraten Hoogstraten - Een repair café is een evenement dat draait om repareren. Het is een plaats waar gereedschap en materiaal aanwezig is om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Dikwijls is het spijtig om iets weg te gooien dat met een kleine reparatie nog langer kan meegaan. Dat kan bij kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen enz. het geval zijn. Bezoekers brengen hun defecte spullen mee naar het repair café waar ze (waarschijnlijk) gemaakt kunnen worden. Luk je daar niet in, dan is er hulp voorzien. Je kan ook gewoon komen kijken en genieten van een drankje aan de bar. Of misschien kan je wel iemand helpen om zijn probleem mee aan te pakken? Je kan ook inspiratie opdoen aan de leestafel waar boeken over repareren en klussen ter inzage liggen. Het repair café wil kennis overdragen zodat spullen enkel worden weggegooid nadat ze écht onbruikbaar zijn geworden. Je zal ter plaatse merken dat repareren niet zo moeilijk is en zelfs leerzaam plezant kan zijn op zaterdag 20 september in het lokaal Dienstencentrum ’t Gebuurt, Jaak Aertslaan 4 te Hoogstraten van 9 tot 11.30 uur. Inschrijvingen tot 15 september bij Karel De Swart. Bel voor meer informatie het nummer 0475/71.85.63.(FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 37


hoogstraten

Een gevoel van vrijheid

HOOGSTRATEN – Wat is de Vrijheid zonder auto’s aangenaam. Dat bleek tijdens de succesvolle zondag van de eerste braderij van Unizo en zal opnieuw blijken

tijdens de zondag van Hoogstraten in bloemen & groenten. In de studie van Stramien pleit men voor een gedeeltelijk autovrije Vrijheid. Een ingrijpende maatregel waarvoor de geesten waarschijnlijk nog niet rijp zijn. (fh)

Bokes in ‘t Groen HOOGSTRATEN – In tegenstelling tot wat de weermakers beweerden, was het op woensdag 13 augustus, de tweede dag van “Bokes in ’t Groen”, bij pozen behoorlijk zonnig. Zo was het ook tussen 12 en 12.30 uur en werd het best gezellig in het parkje van de Gravin Elisabethlaan. Zij die konden kozen voor een middagpauze in open lucht, een gezellige picknick in het gras in plaats van de keuken of een bedrijfskantine. Ook nu zorgde het stadsbestuur voor een sfeervol streepje muziek. (fh)

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

100 95

Zeg maar hoe je zitten wil

75 100

100 95 75 100

95 25

95 25

75 5

75 5

0

0

25

25

5

5

0

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49 38 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

www.kempimeubel.be


Inschrijven voor een activiteit kan in de BiB of via hoogstraten@bibliotheek.be. Als de inschrijving verplicht is, staat dit er uitdrukkelijk bij vermeld.

Nieuws uit de Bib The right to e-read Weet je dat een bibliotheek niet zelf kan beslissen welke e-boeken ze aanbiedt? Het Europese auteursrecht laat dat momenteel niet toe. Ook bepalen de uitgevers aan welke voorwaarden bibliotheken die e-boeken kunnen uitlenen. Sinds juni 2014 kunnen Vlaamse bibliotheken een 400tal titels aanbieden tegen betaling (5 euro voor 3 uitleningen) en dit na moeizame bemiddeling van Bibnet met 6 uitgeversgroepen. Ook kwam er een afspraak met Apple en Android voor een e-boekenapp voor tablet en smartphone. Je vindt 400 titels maar een matig aanbod? De bibs ook. Maar weet dat voor elke titel afzonderlijk onderhandeld moet worden met de rechthebbenden Als je vindt dat e-boeken aanbieden een zaak is voor de Europese bibliotheken, steun The Right to e-read: http://petitie.vvbad. be. Stem voor!

Leesgroepen in de bib Meedoen aan een leesgroep betekent dat je een aantal boeken leest en die samen met anderen bespreekt. Leesgroepen leiden ook vaak tot een bron van nieuwe kennissen en vrienden, mede vanwege de goede gesprekken die er worden gevoerd. Deelnemen aan een leesgroep maakt lezen ook veel intenser: je leest als het ware met een andere bril je boeken. Om deze extra leeservaring te stimuleren organiseert BiB Hoogstraten leesgroepen voor jongeren en volwassenen. Voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar neemt BiB Hoogstraten deel aan de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV). Voor volwassenen zijn er 2 leesgroepen, een op donderdag om 14 uur en de andere ’s avonds. In de namiddaggroep zijn nog enkele plaatsen vrij. Ben je geïnteresseerd? Mail naar hoogstraten@ bibliotheek.be of kom eens langs in de BiB.

Kinder- en Jeugdjury leesgroepen

Een overzichtje van de activiteiten in september in de bibliotheek:

Week van de koffiekrant De Koffiekrant bestaat 10 jaar. Dankzij de vrijwilligers kan je van maandag tot vrijdag ’s voormiddags in de BiB de krant lezen of op de computer werken, terwijl je van een heerlijk kopje koffie geniet.

Om de BiB als ontmoetingsplaats te promoten, organiseren de Koffiekranters een feestelijke startweek van hun initiatief. Iedere bezoeker krijgt tijdens deze week een zelfgemaakte placemat cadeau. Op maandag 1 september kan je ook genieten van een muzikaal optreden van Geert Standaert. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 september van 9 tot 12 uur. Inschrijven niet nodig; gratis.

In Beeld Deze fotografietentoonstelling brengt IN BEELD wat ieder van de exposanten – fotografen van fotogroep ’t Slot - persoonlijk beroert: ontmoetingen, emoties , kinderen, actualiteit, podiumkunsten, vervreemding, sequenties, conceptuele beelden … Eigenzinnige fotografie, zo eigen aan de fotografen van ’t Slot. IN BEELD is een samenwerking tussen Fotogroep ’t Slot uit Wortel en Bibliotheek Hoogstraten. IN BEELD, tot zaterdag 20 september. Gratis toegang tijdens de Koffiekrant- en openingsuren.

Fan van de boeken van Marc De Bel? Of lees je graag historische verhalen zoals Het meisje en de soldaat of De boogschutter van Hirado? Dan zijn de leesgroepen van de Kinder- en Jeugdjury iets voor jou. Kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar bespreken 10 boeken. Daarna maakt elk jurylid zijn eigen top 10. Door die ranglijsten samen te tellen ontdek je welk boek de Hoogstraatse jury het beste vond. Alle juryleden van Vlaanderen zijn welkom op een groot slotfeest in Gent waar o.a. de nationale winnaars bekroond worden. Info Kinder- en Jeugdjury leesgroepen op woensdag 17 september om 13.30 uur. Voor het infomoment moet je niet inschrijven; gratis.

De Groote Oorlog in grote lijnen In veertig mobiele panelen worden de gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog op internationaal en Belgisch niveau weergegeven, aangevuld met lokale verhalen en beelden uit de provincie Antwerpen. De tentoonstelling richt zich op jongeren uit de derde graad van het secundair onderwijs, maar werkt voor iedereen verhelderend om zicht te krijgen op het complexe ontstaan en verloop van de Groote Oorlog. De tentoonstelling wordt gratis aangeboden door de dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen, in samenwerking met het Provinciaal Bibliotheekcentrum Vrieselhof, en door het Instituut voor Veteranen - NIOOO en de provincie Antwerpen ontwikkeld. Gratis toegang; te bezichtigen tijdens de Koffiekrant- en openingsuren Voor het infomoment moet je niet inschrijven; gratis. Tentoonstelling, van dinsdag 23 september tot en met zaterdag 4 oktober

Uitleenpost Wortel

Vanaf september zal de uitleenpost in Wortel op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur geopend zijn, dus een halfuur vroeger dan nu. Zo krijgen de leerlingen van De Wijsneus meer gelegenheid om met hun klas de bibliotheek te bezoeken. Op woensdag blijven de openingsuren dezelfde, dus van 17.00 tot 19.00 uur.

Activiteiten in de Bib Ben jij ook geïnteresseerd in lezingen, voorstellingen en cursussen? Bekijk dan zeker het bibliotheekaanbod op http://bibliotheek.hoogstraten.be.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 39


wortel

Twee laureaten bij de guld

Frans Christiaensen en Frans Horsten, elk 50 jaar actief lid van St.-Joris Wortel WORTEL – De Sint-Jorisgilde van Wortel huldigde op 1 augustus Frans Christiaensen en Frans Horsten, alle twee vijftig jaar lid van de gilde. Twee leden die, naast hun voornaam, nog veel meer gemeen hebben. Ze werden alle twee in 1947 geboren en namen op 17 jarige leeftijd bijna samen aan de eerste kruisboogwedstrijden deel, toen nog op de schietstand bij café Het Hoefijzer, bij smid Peeraer op de Grote Plaats. Frans Christiaensen was jarenlang de beste schutter van de gilde van Wortel. In 1964, het eerste jaar dat hij aan de competitie deelnam, werd hij meteen kampioen in de tweede categorie met een gemiddelde van 31,25 op 36 punten.2 Zevenentwintig jaar later, in 1991, deed Frans Horsten hem dat na. Hij werd toen kampioen in de B-reeks met een gemiddelde van 31,62 punten.

Een iets hoger gemiddelde maar ook de bogen waren in die 27 jaar veel verbeterd. Frans Christiaensen werd in vijftig jaar maar liefst 89 maal opgesteld in een zestal, waarvan niet minder dan 30 maal in het eerste zestal. Frans Horsten liet die stres aan anderen en werd maar twaalf maal opgesteld in een zestal. Het waren en zijn twee actieve schutters, wat niet betekent dat ze 50 jaar lang onafgebroken deelnamen aan de competitie. Frans Horsten kon 12 jaar niet deelnemen aan de wedstrijden, ofwel door zijn werk met verblijf in het buitenland of omwille van problemen met de gezondheid. Frans Christiaensen is de laatste tien jaar geen actief schutter meer. Misschien ook omwille van verblijf in het buitenland, meer bepaald in café In Holland. (wd/fh)

40 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Kwb-Wortel op en van eigen grond

WORTEL - Zondagnamiddag 7 september kun je -voorlopig voor de laatste keer- naar het Kwbcafé in Den Bayerd in Wortel Kolonie. Deze keer hebben we wat volksspelen bijeen gezocht zodat iedereen zijn handigheid of kunde kan testen of aantonen. Hoefijzergooien, sjoelen, steltlopen ... je kent het wel, maar kun je het ook? Deelname is voor iedereen gratis. Leden van kwb-Wortel kunnen hun pej-schijven inzetten om een korting te krijgen op een drankje. Van half 2 tot 5 uur.

Eerste TUINRUILDAG Op zaterdagvoormiddag 4 oktober organiseert Kwb haar eerste tuinruildag. Heel wat van onze leden hebben een moestuin en halen elk jaar een rijke oogst binnen. Er is ook weer heel wat interesse bij jonge mensen om te gaan tuinieren. Hoog tijd om vraag en aanbod samen te brengen op onze eerste tuinruildag. Je kunt er terecht met je overschotten aan groenten en fruit, zaden en zaailingen. Om te ruilen, voor een schappelijk prijsje te verkopen of gewoon weg te geven ... Misschien heb je een vraag of probleem waar een andere tuinier het antwoord op weet, wil je beginnen met een moestuin maar weet je niet hoe? Laad alles, ook je zorgen, in je kruiwagen en kom naar Worteldorp 45 bij Cor Van Bouwel. Deelname is gratis en we zorgen voor een warm of fris drankje, al naargelang het weer. Van half 10 tot half 12. Ook niet-leden zijn welkom. (fvb/red)


wortel

Afscheid van pastoor Fons Van Dijck het Klein Seminarie, onderpastoor en pastoor in Mol, pastoor-deken in Hoogstraten en sinds 1996 pastoor te Wortel. In zijn ‘loopbaan’ als priester heeft hij het aantal kerkgangers, ook in Wortel, enorm zien dalen. Maar ondanks die trend werd de pastoor op handen gedragen. Fons Van Dijck en was een man van het woord. Zijn preken waren boeiend en bij een begrafenis kon hij de overledene typeren als geen ander: het goede aanhalen en het mindere met veel respect plaatsen.

WORTEL – Bij zijn afscheid van de parochie, op zaterdag 28 juni, kreeg pastoor Fons Van Dijck een daverend applaus. Niet omdat

hij opstapt maar uit dank voor wat hij voor de mensen van Wortel betekende en nog betekent. Fons Van Dijck was achtereenvolgens leraar op

Blij met een viergeslacht

WORTEL - Een viergeslacht blijft een bijzondere gebeurtenis. Op de foto zien de fiere bompa Jan Elst met zijn achterkleinzoon Jaan Elst, geboren op 10 april 2014. Christ Elst, de papa, “vake Wortel” Louis Elst, staan achter bompa. (fh) Jaan Elst is geboren op 10 april 2014.

Pastoor Fons Van Dijck gaat nu, op zijn 80ste, iets meer rust nemen in een van de serviceflats bij het woon- en zorgcenter waar hij, net zoals op het begijnhof, actief blijft als priester. Wortel heeft nog een eigen pastoor gehad. Nu zal men Fons Van Dijck moeten missen. Hoe de parochie het zonder priester denkt te klaren, bespreken we in volgend nummer met een van

Michelle de vierde op een rij

WORTEL - Op 15 maart 2014 werd Michelle Mattheussen geboren. Het eerste achterkleinkind zorgde meteen voor een viergeslacht in de familie. Op de foto staat de intussen drie maanden oude Michelle Mattheussen (Wortel) met de 28-jarige mama Leen Martens (Wortel), de 58-jarige oma May Jacobs (Meerle) en 86-jarige overgrootmoeder Elisabeth van Bergen (Minderhout). (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 41


wortel

Ruimtelijke wanorde Schrijn- en timmerwerken Schrijn- enJANSEN timmerwerken Karel Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC enDEUREN DEUREN PVCRAMEN RAMEN en Kömmerling PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen Kömmerling

alle schrijn- en timmerwerk. Daken, plafonds, Wijramen, leverendeuren, en plaatsen binnendeuren. alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Hoogeind 49

WORTEL – Het is zonde dat enkele jaren terug de bescheiden woning naast het Slot gesloopt werd, om plaats te maken voor een bankgebouw dat er totaal niet past. Nu gaat het van kwaad naar erger. Naast de bank komt er een nieuwbouw waarvan zowel de kroonlijst- als de nokhoogte niet aansluiten bij de hoogte van het bankgebouw. Je moet geen kenner zijn om je vragen te stellen bij zo’n ruimtelijke (wan)orde. (fh)

42 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 754966 Hoogeind 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

189


wortel

Een pleidooi voor trage wegen

U komt toch ook

WORTEL – De wandeling op kermiszondag, georganiseerd door de St.-Jorisgilde in samenwerking met KWB en Gezinsbond werd een pleidooi voor de toeristisch zo aantrekkelijke trage wegen. Meer dan de helft van de deelnemers ging voor het eerst langs het Stipstappenpad vanwaar men een prachtig zicht heeft op het kasteel van Hoogstraten. “Dat toerisme dat soort wegen niet meer promoot”, was de meest gehoorde bedenking. (fh)

Met Ziekenzorg naar de gevangenis WORTEL – Op woensdag 10 september brengt ziekenzorg een bezoek aan de gevangenis van Wortel. Nadat men enkele jaren een bezoek bracht aan de bloemenwagens in Loenhout, kreeg men dit jaar een aanbod om de strafinrichting van Wortel te bezoeken. De deelnemers worden ontvangen door de directie en bezoeken samen de oude en nieuwe vleugels van wat binnen afzienbare tijd wellicht de grootste gevangenis van België is. Een unieke gelegenheid om de strafinrichting eens van binnen te bekijken.

Het programma: vertrek met auto’s naar de Kolonie - 09.45 uur: samenkomst op het Vagebondplein en vertrek met auto’s naar de Kolonie. - 10.00 uur: aankomst in de Kolonie, ontvangst en rondleiding. - 11.30 u. vertrek naar Hoogstraten WZC - 12. u.: Volledig middagmaal (woensdag is het frietjesdag) met soep, hoofdschotel en nagerecht. - 13.30 u terug naar Wortel. Als inschrijving betalen de deelnemers 7 euro. Inschrijvingen bij Herman Verlinden (03 314 68 57 ten laatste op 1 september.

Ziekenzorg en de musical 1814 “De vergeten veldslag” WORTEL - De werkgroep rond de musical 1814 “De vergeten veldslag” nodigt Ziekenzorg uit voor een voorstelling in de Veiling op donderdag 20 november om 20 uur. Zij doen een aanbod van 12 euro per ticket voor Ziekenzorg, daar waar de normale prijs 29 euro bedraagt. De musical “1814, De Vergeten Veldslag” neemt de toeschouwer mee naar het Hoogstraten, ten tijde van de Franse overheersing door Napoleon en meer bepaald naar de dramatische Slag bij Hoogstraten. De voorstelling wordt gespeeld door 250 acteurs, muzikanten, zangers en dansers. Begin september moet Ziekenzorg een aantal inkomkaarten bestellen. Deelnemers rijden met auto’s en enkele vrijwilligers van Ziekenzorg zorgen voor de begeleiding. Voor de rolstoelgebruikers zijn er speciale plaatsen voorzien. Inschrijven bij Herman Verlinden (03 314 68 57) ten laatste op 1 september. (fh)

Op zondag 31 augustus staat Guido Belcanto opnieuw op het Wortelse podium, op 50 meter van zijn geboortehuis. (fh) WORTEL - Op zondag 31 augustus viert Wortel feest met VAGEBOND. De organisatoren zorgen ook dit jaar voor een ijzersterk programma met Guido Belcanto als afsluiter. Het dorpsfeest begint al om acht uur ’s morgens wanneer de eerste fietsers van Schakel Noord het plein oprijden. In de voormiddag is er volksmuziek van kleine orkestjes, staat er een springkasteel en is er een schminkster voor de kinderen. Maar het feest begint pas echt om 14 uur, wanneer Cryptic Skull, Drift My Catdh en Expresso voor spektakel zorgen. En om 20 uur maken ze plaats voor Guido Belcanto met zijn zevenkoppig orkest. Dit alles professioneel versterkt en belicht door L&L, de betere P.A. De toegang is gratis. (fh)

Woensdag 10 en 24 september PETANQUE in Markdal te Meer om 14 uur. Maandag 1 t.e.m. donderdag 4 september MEERDAAGSE FIETSTOHT naar Horst aan de Maas in Nederland. Maandag 15 september FIETSTOCHT halve dag. Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur. (+/- 39 km) voor vertrek naar Klein Zundert. Dinsdagen 2, 9, 16, 23 en 30 september KAARTEN/BILJARTEN van 13.30 tot 17.30 uur in ons lokaal. Dinsdagen 9 en 16 september RUMMIKUB EN SCHAKEN in het lokaal van 13.30 tot 17.30 uur Woensdagen 3-10-17 en 24 september ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in ‘De Wildert’. Woensdagen 10, 17 en 24 september AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur in “De Wildert” Donderdagen 4-, 11, 18, en 25 september 09u30 - 11u30: NORDIC WALKING van 9.30 tot 11.30 uur.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 43


meerle

De Groote Oorlog 1914-1918 in Meerle MEERLE – “4 Augustus 1914 - De nacht 3-4 Augustus is kalm geweest op dien woeligen avond en wij wachten naar de gazetten met ongeduld. Dezen morgen als er zullen zijn dat wij niet verwachten. Ja, ze waren er. In groote letters stond er. “Er is geen enkel Duitscher in België of Holland” zoo als gisteren gemeld is, in beide landen. Alleen den ijzeren weg van Luxemburg is bezet in het Groot Hertogdom. De communicatie met Hollandsche gemeente is moeijelijker. Aan de Bolk, einde dreef, is den steenweg door de Hollanders afgespannen, met pin draad. Er kan niemand meer door. Wij hebben telegrammen: de automobils en motocyletten de legers niet te laten volgen, ook geene betoogingen toe te laten, en aan geene overdreven prijzen te laten verkoopen. Dit alles van Gouverneur en van Commissaris van Turnhout. De boter sloeg in de melkerij 0.80 op, kilog. fr. 3.60, vroeger 2.80 fr. Bloem was à fr. 40 % (lees: per 100) in Antwerpen vroeger 26 à 27 fr. alles navenant. Men zond bloem naar Antwerpen. Men verkocht niet gemakkelijk aan vreemde en dan aan groote prijzen. Kooplieden in patatten kochten nog à 10 fr, verkochten aan 35 fr % K. – en kwam in Meerle vragen naar boonen, erwten, om ze te koopen. Wij richten vandaag de garde civique in. Henri Smits is hoofd van 40 man ter onzer beschikking dag en nacht. Men zegd weer dat de Duitschers te Verviers liggen. – 5 uren n.m.” Ziehier wat de Meerlese burgemeester Van Nueten op 4 augustus 1914 in zijn dagboek schreef, de dag dat 100 jaar leden de Duitse legers België binnentrokken en bij ons de 1e Wereldoorlog begon. In 2012 werden de oorlogsdagboeken van burgemeester Lodewijk Van Nueten geschonken aan het Stedelijk Museum Hoogstraten. Het Stedelijk Museum Hoogstraten heeft sedert 4 augustus 2014 een website www.meerle14-18. be online staan, waarmee ze de dagboeken dagop-dag ontsluiten, exact 100 jaar later.

De dagboeken geven een uniek beeld van het leven in Meerle, een dorp dat gevangen zou geraken tussen de rijksgrens en de dodendraad. Ook de dagdagelijkse problemen en frustraties die de burgemeester te verduren had door de Duitse bezetting komen uitgebreid aan bod. Zijn zoon, Jozef Van Nueten, vocht ondertussen aan het front. Het schrijven van de dagboeken werd door de burgemeester stiekem gedaan. Hij moest het

manuscript verbergen voor de Duitsers. Wanneer hij ook nog inkwartiering van een Duits militair krijgt, wordt het nog moeilijker. Burgemeester Van Nueten was geboren in Merksplas op 4 november 1847. Hij was de zoon van Frans Van Nueten en Anna Van Ael. Hij werd burgemeester in Meerle vanaf 1891. Naast zijn politieke carrière was hij ook actief als geschiedkundige en publiceerde hij in 1922 samen met J.E. Jansen het werk ‘Meerle door de eeuwen heen’. Hij was getrouwd met Maria Smits. Hij stierf op 21 juni 1926. Hij was 35 jaar burgemeester van Meerle geweest. Meer informatie: Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten, tel. 03 340 19 80 of museum@hoogstraten.be (pvd/jaf)

44 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


wortel

Klaar voor de start Schrijn- en timmerwerken Schrijn- enJANSEN timmerwerken Karel Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC enDEUREN DEUREN PVCRAMEN RAMEN en Kömmerling PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen Kömmerling

alle schrijn- en timmerwerk. Daken, plafonds, Wijramen, leverendeuren, en plaatsen binnendeuren. alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Hoogeind 49

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 754966 Hoogeind 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

189

WORTEL - De Wijsneusjes van de derde kleuterklas lieten op hun kleuter-af-feest zien dat ze helemaal klaar zijn voor het nieuwe schooljaar. Knippen, plakken, schilderen, tekenen, zwierig dansen met fatsoen, dat en 1000 andere dingen liet de kleuterschool hen doen. Ze willen misschien wel altijd kleuter blijven maar het eerste leerjaar is daar. Ze leren daar rekenen en schrijven, in september staat hun nieuwe juf voor hun klaar. (fh)

Kermisspelen

WORTEL - Voor de eerste keer organiseerden Gezinsbond en Kwb-Wortel kermisspelen voor de kinderen. Dat was een groot sukses. Zo’n 60 kinderen met hun ouders kwamen daarop af en brachten een aangename namiddag door met gevarieerde volksspelen. En daarna was er tijd voor de kermis! (fvb/red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 45


meerle

De Zomer van Meerle MEERLE – Het kan heel stil en rustig zijn in Meerle, zeker in de zomermaanden. Het benadert dan dicht het archetypische ‘stille dorp in de Kempen, met zijn kerk, gemeentehuis, dorpsplein met zitbank’ dat in vele liedjes, dichtbundels en romans van schrijvers uit de Kempen beschreven en bezongen wordt. En dat is goed ook, rust kan weldadig zijn. Toch wil dat niet zeggen dat er niets gebeurt: ook in het stille Meerle gaat het leven zijn gang en is er bij nader inzien van alles te doen en te zien, ook in de vakantie. Ziehier wat twee zomermaanden rondstruinen in ons eigenste dorp zoal opleverde. (jaf)

Afscheid van de lagere school

Wreed accident!

Voor de vakantie begint, moet het schooljaar eindigen. Naar goede traditie worden de leerlingen van het 6e leerjaar voorgoed uitgewuifd met een feestelijke receptie en de overhandiging van hun diploma. Op 1 september gaan ze in de middelbare school aan de slag. No één maal samen op de foto: Boven (vlnr.) Timo, Milo, Flip, Britt, Ciara, Jette, Amber, Stijn, Stef, Veerle, Isabelle Midden (vlnr.) Sven, Seppe, Thijs, Stijn, Julian, Huub, Tinne, Iris, Nicolas, Cox, Toon Onder (vlnr.): Myrtle, Puck en Veerle

Een spectaculair ongeval op zaterdag 27 juni in Meerledorp zorgde voor een niet alledaags zicht. Misschien een plaats besparende wijze om je wagen te parkeren, maar gezien de schade toch niet aan te prijzen. Gelukkig vielen er bij het ongeval geen gekwetsten en bleef het bij materiële schade.

KWB Fietsvierdaagse

Vaste prik einde juni, begin juli. De fietsvierdaagde van de KWB Wielertoeristen. Ze kunnen op een loyaal publiek rekenen. Helaas kregen ze ook die vier dagen te maken met de wisselvallige zomer van 2014: lekker warm en zonnig de ene dag, regen de andere. Even schuilen en regenjas aantrekken en dan weer verder. De deelnemers lieten het niet aan hun hart komen. De jongste en oudste deelnemer die de vier dagen meefietsten kregen naar goede gewoonte een eigen trofee en mochten samen met voorzitter Gert Goetschalckx op de foto. Dit jaren waren dat Marly Snoeys (6) en Karel Pauwels ( 88 jaar). Puike prestatie!

46 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


meerle

Smikkeltocht Ruim 700 deelnemers – fietsers en wandelaars – voor een mooie en smakelijke tocht in en om Meerle, zoals steeds tot in de puntjes georganiseerd door de Lande Gilde en KVLV. Mooie natuur, onbekende paadjes, het leven op het land- en tuinbouwbedrijf én natuurlijk overal smikkelen. Voor 700 eters frieten bakken vraagt een stevige ploeg en teamwerk.

Jeugd op kamp De stilte in Meerle komt ook een beetje omdat de jeugdbewegingen in die periode op zomerkamp trekken. Telkens het hoogtepunt van hun werkjaar.

De chiromeisjes - 62 leden, 11 leidsters en 7 leden van de kookploeg en volwassenbegeleding hadden hun kamp opgeslagen in Kalmthout. Op de foto de de speelclub, samen met hun drie leidsters, allen op hun paasbest.

De ‘Kerels’ van chiro Sint-Jan beleefden een topkamp in Mol met Yannick Van der Kaa, Cis Van Looveren, Jelle Martens, Lennert Van Bavel, Mil Huysmans, Vince van Oorschot, Sjoerd Roefs, Twan Huysmans, Thibaud Hessels, Dieter Van Bavel en Lars Boumeester in Mol (België).

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 47


meerle

Woodstockje

KLJ Meerle trok met een kleine maar toffe ploeg naar Balen. Op de foto boven (vlnr) Evi Christianen, Tamara Van Haperen, Silke Brosens, Tijmen Pals, Stijn Boudewijns en Corbin Smink. Onder (vlnr): Hannah De Haas, Babs Clements, Stellen Voeten en Ellen Jansen

Sluikstort Minder idyllisch en helaas steeds meer voorkomend: sluikstort. Zowat overal zie je met de regelmaat van een klok vuilzakken langs de kant van de weg en in de sloot liggen, meestal op meer verlaten stukken weg. Op Schuivenoord niet één of twee zakken, neen een vijftiental bijeen. Meteen een klein stort. De gemeente komt na een signaal alles snel opruimen en tracht door onderzoek de daders te achterhalen. Als ze gesnapt worden, mogen ze op een forse boete rekenen. Helaas een moeilijk uit te roeien kwaal.

Parkfeesten

Voor de vierde maal organiseerde het Kunstenaarscollectief De Meerlese School op het familiedomein De Hoge Rooy van de familie van den Boogaerde het mini-festival Woodstockje. Ze leggen met de naam en de band’s die er spelen de link naar het legendarische Woodstock in de VS in 1969. ‘Peace and Music’ met o.a. Jan De Bruijn Trio en The Woodstock Tribute Band die covers brachten van Janis Joplin, Jefferson Airplane, Crosby Stills & Nash. Artiesten die destijds op Woodstock speelden. Bijzonder aan het festival is de eraan gekoppelde tentoonstelling van het kunstenaarscollectief. De ‘Art Walk in the woods’ is een wandelroute door het bos met 42 beelden, samengesteld door beelden kunstenaar Paul Saris. In en om het huis kon je de schilderijen zien van de leden van de ‘Meerlese School’. Een mooie combinatie. Het festival is achter de rug, maar een groot deel van de beelden langs de Artwalk zijn permanent en kunnen na voorafgaand overleg bezocht worden. Je kan daarvoor contact opnemen met Lionel van den Boogaerde of met curator Paul Saris (03 2944760 of 00 31 653688098 – pwsaris@gmail.com)

Ze dreigden letterlijk en figuurlijk in het water te vallen, de Meerlese Parkfeesten op het speelplein in de Dalwijk. Zowat heel de dag was de regen met bakken uit de lucht gevallen. Maar net op tijd klaarde het op en bleef het heel de avond droog. Waarop heel wat Meerlenaars naar het speelpleintje afzakten voor een stevig rockende ‘Barking Bruce’, een babbeltje en een pintje. Ze verdienen echt een keer een zwoele zomeravond, de organisatie van deze Parkfeesten. Duimen voor volgend jaar.

48 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


meerle

GOUD IN MEERLE

Jan Jansen en Jeanne Van Ginneken MEERLE – Met de fanfare op kop en een erehaag van de Sint-Jorisgilde bracht het gebuurte Meerledorp Jan en Jeanne op zaterdag 9 augustus in feestelijke stoet naar de kerk, voor de viering van hun Gouden huwelijksjubileum. 50 jaar geleden gaven ze mekaar in Ulvenhout en Galder het ja-woord, en tot vandaag hebben ze dat gehouden. Jan Jansen is een rasechte Meerlenaar. Hij werd in 1939 geboren in het Schoolstraatje (nu Heimeulenstraat). Op zijn 14e verliet hij de school om bij te gaan werken als knecht op de boerderij. Toen hij 17 werd ging hij aan de slag bij Avantibeton in Rijkevorsel. Later bij Jos Bastiaansen van Meersel-Dreef als bezetter (stukadoor). Hij zou er blijven tot aan zijn brugpensioen.

Jeanne werd - ook in 1939 - net over de grens op Strijbeek geboren, op de eerste boerderij achter de douanepost. Vanop hun erf kon het gezin Van Ginneken de bezigheden aan de grenspost volgen, wanneer de bareel open ging, wanneer hij dicht ging, wie er gecontroleerd werd en hoe streng.

Jeanne liep school in Galder tot op de dag dat ze 14 werd. Toen moest ze thuisblijven om mee het huishouden te doen. Moeder was immers net bevallen van de jongste (de achtste) van het gezin. Na haar huwelijk ging ze in de proeftuin werken. Ze bleef er 23 jaar. Jan en Jeanne leerden mekaar kennen tijdens de wekelijkse uitgang in de buurt. Ver gingen ze niet, alles ging met de fiets. De eerste keer was op een bal in het zaaltje bij Ward Van den Heyning. Er volgenden nog keren en goed twee en een half jaar later stapten ze in het huwelijksbootje. In het gemeentehuis in Ulvenhout en in de idyllische kapel van Sint-Jacob in Galder. Na enkele jaren op Dreef te hebben gewoond, kocht het echtpaar een bouwgrond in de Langstraat in Meerle en bouwden ze er een geriefelijk huis met grote tuin. Ze wonen er nog steeds. Ze kregen één dochter, Margot. Die huwde met Gust en bezorgden Jan en Jeanne drie kleindochters: Femke, Sharon en Jasmine. Sedert een vijftal jaar is Margot en haar gezin naast haar ouders komen wonen in de Langstraat. Naast zijn vrouw zijn duiven altijd de grote passie geweest van Jan. Hij erfde ze van zijn vader. Van toen hij nog thuis was melkte hij duiven en hij doet dat nog steeds. En hoewel Jeanne haar eigen hobby’s heeft, helpt ze Jan met de duiven en maakt ze al jarenlang de uitslagen op van de Noordhoek. Daarnaast waren en zijn ze beide lid van de schuttersgilde Sint-Joris Meerle. Lange tijd schoten ze met de grote kruisboog; nu gaan ze voor de vrienden en om in het lokaal te helpen. Jeanne is ondertussen secretaris van OKRA Meerle, waar ze de handen mee vol heeft. Ze kan goed met de computer overweg daarom laat men de administratie van de 186 leden graag aan haar over. Al 20 jaar gaat ze zwemmen met hun clubje ‘de vroege vogels’, doet ze bloemschikken en gaat ze fietsen met Femma, waarvoor ze telkens ook de tochtjes uittekent. Jan gaat ook twee keer per week fietsen en kaarten bij OKRA. Op donderdag doet hij de tuin. Alle dagen zorgt hij voor de duiven.

(foto - Fotodesign, Meer)

Dat dit alles kan, danken ze aan een goede gezondheid. Het maakte ook dat ze hun gouden jubileum goed hebben kunnen vieren. Met een fijn feest in de Voorthoeve, opgeluisterd door de blaaskapel ‘Milady’ uit Rijsbergen (waarbij Jeannes broer speelt). Het hele huis vol kaarten en bloemen, een praalboog en een versierde straat. Een gebeurtenis om nooit te vergeten. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 49


meerle

DIGIDAK HOOGSTRATEN / MEERLE - In tegenstelling tot een groot deel van de jeugd, is niet iedereen grootgebracht met de computer. Daarom organiseert digidak in Hoogstraten computerinitiaties. De initiaties bestaan uit drie lessen, één ochtend / namiddag / avond per week. In de initiaties leert u met de computer werken en maakt u kennis met computertoepassingen die veel gebruikt worden zoals Windows, Word, Internet en e-mail. Ook andere toepassingen zoals werken met foto’s, overzetten van oude dia’s, muziek op de computer, ... komen aan bod in de initiaties. Alles wordt duidelijk en in een rustig tempo uitgelegd. Na de initiaties zult u gemakkelijker en met meer durf de computer gebruiken om bijvoorbeeld een e-mail te sturen of op het internet te surfen, foto’s te bewerken, …

Vrije inloop Wilt u meer weten over sociale en nieuwe media zoals Facebook, Twitter of over tablets, smartphones, …? Ook daarvoor kunt u terecht bij digidak. Tijdens onze vrije inloop bieden de vrijwilligers hulp, tips en advies voor beginnende en gevorderde computergebruikers. Kom rustig een kijkje nemen in Het Buurthuis Hazenweg te Meerle op: Maandag 15 september van 13.30 tot 16.30 uur en van 18 tot 19 uur Maandag 22 september van 13.30 tot 16.30 uur In de bibliotheek te Hoogstraten Vrijdag 19 en 26 september van 9 tot 12 uur

Jos Bastiaensen 50 jaar lid van de St.-Jorisgilde MEERLE – Omdat Jos Bastiaansen 50 jaar lid is van de Sint-Jorisgilde, organiseerde de gilde voor hem en zijn vrouw Annie Van Bavel een receptie en een feestschieting.

Rode Kruis Meerle zoekt vrijwilliger

Als je in Meerle met de naam Bastiaansen rondloopt is de band met de Sint-Jorisgilde niet ver af. Jos’ vader Jo Bastiaansen is de laatste keizer van onze Sint-Jorisgilde. Jos kreeg dus het gildeleven van thuis uit mee. Zijn vader is driemaal koning geweest en ook zijn broer Wim heeft er een mandaat van koning opzitten. Jos is altijd een goed schutter geweest zowel op 61, 20 als 6 meter, waar hij altijd een subtopper is geweest. Sinds het gildefeest dat de gilde organiseerde in 1988 is Jos steeds bestuurslid gebleven. De gilde kan altijd op hem rekenen als er moet geholpen worden op de schietingen en hij ontbreekt nooit als er in de tuin of aan het lokaal iets moet onderhouden worden. Jos heeft in zijn beroepsleven gewerkt als bezetter/stukadoor, later in de wegenbouw en heeft deze kennis ook ten dienste gesteld van de gilde bij de bouw van het lokaal in 1985. De gilde betrok ook zijn vrouw Annie bij de hulde. Zonder haar steun en inzet zou het niet eenvoudig geweest zijn om tijd vrij te maken voor de gilde. Als teken van erkentelijkheid voor 50 jaar inzet voor de gilde, werd Jos een geschenk aangeboden en mochten er de bloemen voor Annie niet ontbreken. (FS)

In de parochiezaal in Meerle vindt er vier maal per jaar een bloedcollecte plaats, uitgevoerd door het Rode Kruis Vlaanderen. Voor dit jaar zijn er reeds twee collectes gepasseerd en volgen er nog twee, nl. op 22/09/2014 en 22/12/2014. Voor 2015 zijn de volgende data vastgesteld: 16/03/2015, 22/06/2015, 07/09/2015 en 21/12/2015.

Startdagen van KLJ Meerle MEERLE – Ook KLJ start weldra het nieuwe werkjaar een ook zij komen vanaf dit jaar met een groep een -12. Noteer alvast de data van de startdagen: -12 op zondag 21 september; -16 op zaterdag 20 september en +16 op vrijdag 26 september. Hou zeker de uithangborden in de gaten die je in de loop van september in Meerle zal zien verschijnen met verdere info over de startdagen! (sb/jaf)

50 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Voor het klaarzetten en het opruimen van de zaal op deze data, is het kerngroepje vrijwilligers momenteel op zoek naar nog een extra vrijwilliger. Indien je interesse hebt, mag je je aanmelden bij: Willy Jespers, Rondeelweg 2, 2328 Meerle - GSM : 0494/98.07.75 - Email : illy.jespers10@telenet.be Deze taak omvat echt niet meer dan de 4 vastgelegde data in een jaar en je steunt er een goed doel mee. Voel je je geroepen, aarzel dan niet je aan te melden bij Willy. De huidige kerngroep vrijwilligers wil je er alvast bij voorbaat voor danken. (wj)


meerle

Rococo houtsnijwerk in de kerk

Bengeltjes bij de chiro

MEERLE – Op 7 september 2014 geeft Theo Verschueren een lezing over het Rococo houtsnijwerk in de kerk van de H. Verlosser te Meerle. Deze merkwaardige kerk in drie stijlen (laatromaanse toren, vroeggotisch schip en laatgotisch koor) bezit schitterend houtsnijwerk, onder andere het koorgestoelte en de preekstoel. Theo wet je er het fijne over te vertellen. Organisatie : Halte Merlet Waar : Kerk H. Verlosser Meerle Wanneer : zondag 7 september 2014 om 14 uur Inkom : 5 euro / leden : 3 euro (inschrijven is niet nodig).

MEERLE – Met het begin van het nieuwe werkjaar wil de jongenschiro Sint Jan Meerle met een nieuwe groep van start gaan, namelijk “De Bengeltjes” . Dat wordt dan de jongste groep op de jongenschiro. Tot vorig werkjaar waren jongens van de Speelclub de jongste leden. Zij omvatten drie leeftijden, 7,8, en 9 jarigen. Met de nieuwe groep ‘De Bengeltjes’ is het de bedoeling dat jongens vanaf het eerste leerjaar (6 jaar) aan hun chiro carrière mogen beginnen. De jongste leeftijd van de Speelclub wordt dan bij de Bengeltjes gevoegd, zodat voortaan alle groepen in de chiro 2 leeftijden omvatten. Voor wie zijn bengel graag bij de chiro zou gaan en er meer wil over weten, is er een infoavond op 20 september vanaf 19.00 uur in het lokaal van de jongenschiro. De start-dag voor alle chirojongens, en dus ook voor de eerste maal voor ‘De Bengeltjes’, is op zondag 28 september om 13.00 uur voor het raadshuis. Komt dat zien! (jaf)

Fietsen voor de parochiezaal Volksdansgroep Shilshoel start zijn 25ste werkjaar MEERLE – Volksdansgroep danst op dit moment in twee groepen. De maandagavondgroep en de groep voor senioren op woensdagvoormiddag. De maandaggroep telt van ongeveer 35 dansers. Deze dansers komen uit groot Hoogstraten en omliggende dorpen. Gezelligheid en ontspanning in de vorm van gezonde lichaamsbeweging staan centraal bij Shilshoel. Er wordt gedanst op internationale folkloremuziek afkomstig uit de balkanlanden, Israël, voormalige Sovjet-Unie, USA... De dansleiding is in handen van Gust Koyen. Dit jaar neemt men geen nieuwe leden bij aan, omdat men wil starten met een jongerengroep.

Jongeren Vanaf september worden alle jongeren van groot Hoogstraten vanaf 14 jaar uitgenodigd om vrijblijvend twee kennismakingslessen mee te volgen: namelijk op de vrijdagen 19 en 26 september 2014 van 20 tot 21.30 uur in de parochiezaal. Bij voldoende belangstelling starten we een groep die wekelijks danst behalve in de vakanties. Voor meer info kan u terecht bij Gust Koyen tel. 03 315 03 53 of 0476 02 10 12

MEERLE – Naar goede gewoonte houdt het comité van de zaal op de 1e zondag van september , dit jaar op 7 september 2014, een fietsdag ten voordele van de parochiezaal van Meerle. Hoe ziet de dag er uit? Van 13.00 tot 14.00 uur kan je inschrijven voor een mooie fietstocht van ongeveer 31 km, af te leggen op eigen tempo. Ook kinderen kunnen meerijden. Onderweg krijgen de fietsers een verfrissing en versnapering aangeboden. Meedoen kost slechts 1 euro. Na het fietsen kan je nog lekkere pannenkoeken eten of iets drinken in de parochiezaal.

De groep senioren danst op woensdagvoormiddag.

Senioren Vanaf september start men ook weer met de volksdans voor senioren. Ben je 50 jaar of ouder, dan ben je welkom voor het tweede seizoen volksdansen onder leiding van Lianne Langstraat. Men danst op woensdagvoormiddag in de parochiezaal van Meerle telkens van 10 tot 11.30 uur. Je kan de eerste twee lessen komen kennismaken, namelijk op 10 en 17 september. Daarna volgt er een reeks van 10 lessen. Voor meer info kan u terecht bij Tonia Jacobs tel. 03 315 92 09. (fh)

Onder de deelnemers worden een 20 tal aanwezigheidsprijzen verloot. Rond 17.00 uur is er de prijsuitreiking van de 11de zomer-fietszoektocht.. Het comité dankt alvast alle deelnemers die aan deze tocht hebben deelgenomen en zo de parochiezaal van Meerle hebben gesteund. Maar dat kan ook nog door mee te doen aan deze gezonde activiteit voor jong en oud. Onze zaal kan er alleen maar wel bij varen. Voor meer inlichtingen over één en ander kan je terecht bij Elly Geerts, Ulicotenseweg 29, Meerle – tel. 03/315. 85. 86 – Email: elly.geerts@telenet.be (eg/jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 51


minderhout

Trekker-Trek

Avond-fiets-vierdaagse

MINDERHOUT - Op het terrein aan de Raamloopstraat vond tijdens het weekend van 7 en 8 juni de Trekker-Trekwedstrijd plaats in een organisatie van Minderhout VV. Heel wat toeschouwers waren afgezakt om de mastodonten te aanschouwen en genoten van het spektakel en motorengebrul in de klassen Agrisport-, Loonwerkers-, Boerensportcompetitie, landbouwtractoren en jeeps. (rel)

Het nieuwe offensief van Barking Bruce

MINDERHOUT - Eind vorig jaar verscheen er in De Hoogstraatse Maand een interview met Jef Broes naar aanleiding van de Belgische finale van Clash of the Coverbands. In die finale wonnen ze, als Barking Bruce, de 2de prijs bij de vakjury en kregen de prijs voor beste vocalist in de Belgische finale. Ondertussen bereiden ze zich intensief voor op de

Benelux semi-finals van 4 oktober te Hilversum (Nederland). Het is de bedoeling is om 2 bussen fans mee te krijgen naar Nederland. Voor slechts 20 euro p.p. kan je mee. Deze kostprijs omvat: - busrit heen en terug, - een inkomkaart (t.w.v. â‚Ź12,5), - een T-shirt en 9 top coverbands live Inschrijven kan via www.barkingbruce.be/inschrijven (lvr)

52 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

MINDERHOUT - Voor de 22ste keer haalden een groot aantal fietsliefhebbers het ijzeren ros van stal en beantwoordden zo de oproep van KWB-Minderhout. Een gezellig weertje, op eigen tempo peddelen langs rustige wegen zonder storend verkeer, in een landelijke omgeving, ontspant zowel lichaam als geest. (rel)


minderhout

Minderhout Kermis 2014 MINDERHOUT - Golden Oldies Party met DJ Ben Braspenning en optreden van Willy Sommers

jaar gaat hij niet naar huis voor de tent helemaal op zijn kop staat. DJ Sound of the basement zet het feest verder en draait de beste muziek in een mix. Kortom: goede muziek zal er zijn en zoals

Ook dit jaar zorgt fanfare De Marckezonen weer voor ambiance tijdens de kermis. Op vrijdag 5 september organiseren ze het ondertussen beroemde Golden Oldiesbal! Dit jaar zet Willy Sommers de tent in vuur en vlam! Want wie kan niet meezingen met Zeven anjers, zeven rozen of Als een leeuw in een kooi? Laat de zon in je hart en kom mee genieten van de kermissfeer!

Minderhoutkermis Programma Vrijdag 5 september Golden Oldies Party met DJ Ben Braspenning en optreden van Willy Sommers (tent Schoolstraat)

Na het optreden is iedereen klaargestoomd voor een stevig feest dat heel de nacht doorgaat. DJ Ben Braspenning legt de beste platen van vroeger en nu op en laat iedereen dansen tot in de vroege uurtjes!

Zaterdag 6 september Kindervolksspelen in het dorp voor alle kinderen vanaf 6 jaar georganiseerd door KSJ. Start om 13.00 uur.

Aanvang: 20 u. Optreden Willy Sommers om 22u.

Jeugdfuif met DJ Gertje (Paranoya) en DJ Sound of the Basement (tent Schoolstraat)

Kaarten zijn te koop bij De Plataan, ’t Withofke, De Vlinder en Fruitbedrijf Stoffels - Van Baelen (den appelboer).

Zondag 7 september Kermiscafé aan de Kuip uitgebaat door KSJ.

Jeugdfuif Op zaterdag 6 september is de Minderhoutse jeugd weer welkom voor de fuif van het jaar. DJ Gertje van Paranoya draaide al vele jaren met groot succes op Minderhout Kermis en ook dit

vorige jaren zal ook de goede sfeer niet ontbreken. Dus kom dansen, koude pintjes drinken en feesten zoals het moet tijdens de kermis! Locatie: tent Schoolstraat Minderhout. (fh)

Willy Sommers op vrijdag om 22 uur in Minderhout.

Maandag 8 september: Volksspelen voor volwassenen vanaf 13.00 uur.

De vlam in de Kuip

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

MINDERHOUT – Op donderdagen 7 en 14 augustus presenteerde de Kon.Fanfare De Marckezonen voor de 13de maal de Kuipfeesten! De weergoden staken een handje toe (het is ooit anders geweest) en de optredende bands deden de rest. The Crazy Frets kregen de vlam in de Kuip met set covers in alle stijlen, zoals folk, reggae, rock, country, pop, disco…! Een week later beklom Austin het podium, een coverband die alle genres aankan. Er was weer sfeer in de Kuip, gezellige babbel, pintje drinken, genieten van de muziek, de recepten voor een fijne avond! (rel)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 53


minderhout

Wielertoeristenclub WTC Het Verzet aan de infuus beetje nerveus te worden, maar dat hoort erbij als het de eerste keer is. Binnen moest een vragenlijst ingevuld worden, even langs de dokter gaan voor de controle van de bloeddruk en tenslotte in de rij voor de bloedgift. Het was er best druk, maar het ging goed vooruit. De bloedgift zelf duurde ongeveer een tiental minuten en daarna was er tijd om bij te praten bij een drankje en een koekje. Alle verzetslui (zo noemen de leden van de club zichzelf) konden nog een aandenken uitkiezen als bewijs van hun gift en de debutanten kregen er nog een pin bovenop. Bloed geven heeft echt niets te betekenen en zou iedereen moeten doen. Die van WTC Het Verzet Minderhout waren met elf en ze dagen alle sportclubs van Hoogstraten en omstreken uit om bij de volgende bloedgift op 27 augustus met meer te komen bloedgeven. Wie gaat de uitdaging aan? (Frank Van den Bergh/rel)

De sportieve bloedgevers! Achteraan v.l.n.r. Frank Van den Bergh, Isabelle Vissers, An Ooms, Peter Van der Linden, Inge Jacobs, Ronald de Swart Vooraan v.l.n.r. Jacq Vermeiren, Fons Aerts, Lea Lumen, Ludo Voeten, Ellen Adriaensen MINDERHOUT - WTC Het verzet uit Minderhout is één van de jongste wielertoeristenclubs uit onze regio. Tijdens het vastleggen van de kalender in de winter groeide het idee om een woensdagavondtraining over te slaan en te gaan bloed geven bij het Rode Kruis in Hoogstraten.

niets om je zorgen over te maken, want je wordt er opgevangen door ervaren dokters, verplegers en niet te vergeten de lokale vrijwilligers. Om 19.00 uur afspraak aan de parochiezaal om eerst een kleine toer te gaan rijden om de spieren wat op te warmen.

Fons Aerts en Frank Van den Bergh hadden al heel wat bloedgiften achter hun naam staan en het was aan hen om de anderen mee te overtuigen. Iedereen kreeg een e-mail toegestuurd en enkele weken later waren ze met elf om als donor op te treden. Eenmaal als je het gewend bent, is bloedgeven de gewoonste zaak van de wereld, maar ’t is die eerste keer waar velen tegenop zien. Echter

Zo ging het via Wortel en de Bolksedijk naar Rijkevorsel om via Achtel Hoogstraten terug binnen te rijden richting het Rode Kruislokaal aan het Slommerhof. Een kleine 20 km stond er op de teller en Annemie, voorzitter van Rode Kruis- Hoogstraten zorgde voor een veilige fietsenstalling. Tijdens de groepsfoto werd er heel wat afgelachen, sommigen begonnen al een

Love 2 heal

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Niet WEELDE, maar LIEFDE schept gezelligheid. 54 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


minderhout

GOUD IN MEERLE Roger Bolckmans en Toke Jochems

Melk uit de automaat

Boven v.l.n.r. Anja, Ronny (zoon), Guy, Diane (dochter), Iris, Björn, Lindsay Onder v.l.n.r. Wout, Roger, Toke 50 jaar getrouwd! Geen wereldschokkende gebeurtenis van formaat, maar wel een mijlpaal om even bij stil te staan, achterom te kijken en dankbaar te zijn om dan samen vol goede moed verder te gaan. “Ongelooflijk, het is allemaal zo vlug voorbij gevlogen en dan stel je de vraag wat je die lange tijd, toch een halve eeuw, allemaal gepresteerd hebt!” Inderdaad, de jaren vliegen voorbij en deze ervaring deelden ook Roger en Toke. Roger werd op 3 maart 1943 in Hoogstraten geboren in een gezin van tien kinderen. Hij doorliep de gemeenteschool, volgde nog een tweetal jaren de lessen in de technische school en werd daarna onverbiddelijk in het arbeidscircuit gedropt om reden dat zijn vader in die periode gestorven was. Achtereenvolgens verleende hij zijn diensten bij Philips in Oosterhout, Arel in Schoten, De Kempen in Westmalle om daarna in de gevangenis van Leuven Centraal te belanden. Neen, niet als gevangene, maar wel als penitentiair beambte en die job is hij trouw gebleven tot aan zijn pensioenleeftijd, maar dan wel voor het grootste deel in de gevangenis van Hoogstraten. Toke komt uit buurdorp Meerle en zag twee dagen later, op 5 maart 1943, het levenslicht, ook

in een groot gezin van tien kinderen. Na de basisschool in Meerle ging ze “dienen” gedurende enkele jaren, later baatte ze de Welvaartwinkel uit daar waar nu Café ’t Withofke gevestigd is. De keten Welvaart ging failliet en Toke trok mee naar meubelfabriek De Kempen. Roger en Toke huwden in Meerle op 4 juli 1964 en vestigden zich eerst in Hoogstraten en vonden tenslotte hun definitieve stek in de nieuwe woonwijk Torenakker waar ook hun twee kinderen, Ronny en Diane, geboren werden. In zijn jeugd was Roger een fervent voetballer bij Hoogstraten VV, de beginjaren van Minderhout VV en bij De Kempen. Ook als jeugdtrainer bij MVV verdiende hij zijn strepen. Met vrienden een kaartje leggen behoort ook bij de geneugten van de pensioenleeftijd. Toke daarentegen hield van fietsen en wandelen, maar rugproblemen hebben er ondertussen anders over beslist en voor hun jaarlijkse reis hebben ze ook verstek moeten laten gaan. Niet getreurd echter, met hun kinderen, kleinkinderen en de familie hebben ze hun gouden 50 jaar op een onvergetelijke manier gevierd. Roger en Toke gefeliciteerd! (rel)

MINDERHOUT- Waar men gaat langs Vlaamse wegen kom je tegenwoordig automaten tegen! Jan Vermeiren en Monique Verhoeven van de Treslonghoeve in de Beemden zorgen ervoor dat je naast drank, aardbeien, appels en snoep je ook tegoed kan doen aan verse hoevemelk en zoals je weet is melk goed voor elk! (rel)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 55


dreef

De laatste schooldag MEERSEL-DREEF – Elk jaar opnieuw verlaten de leerlingen van het zesde studiejaar onze dorpsschool ’t Dreefke, om hun middelbare studies aan te vangen. Meestal gaat het dan richting Hoogstraten maar ook richting Breda.

gordijnen • shutters • zonwering tapijten • vloerbekleding Uitgelaten namen zij op dinsdag 24 juni met een klein toneeltje en een barbecue afscheid van de juffen en de meesters. Later zullen zij met weemoed terug denken aan deze warmste school maar anderzijds is het wel tijd dat zij hun vleugels uitstrekken om de wereld te ontdekken. (JJ)

behang • bed- en badmode

www. vandersluis.be

Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • T. 014-69 90 02

Picknickbrand

Edith Huijbregts, Dana Hament, Awesta Amini, Seppe Jacobs, Wijnand de Bruin, Dominique van der Steenhoven, Teun van Boxtel en Thom Mermans, alleen Lucas Groeneveld ontbreekt, namen niet alleen afscheid van de warmste school, maar ook van juf Grietje Verheijen en directrice Kris Van Loon.

Herstelling duikers

MEERSEL-DREEF – Allemaal kennen we vandalisme: het moedwillig beschadigen of onnodig vernietigen van objecten die aan iemand anders toebehoren. Over het algemeen gaat het om kwajongensstreken als het omgooien van vuilnisbakken, het bekladden van muren, het in brand steken van afval en papier en het bekrassen van auto’s. Het betreft vaak kinderachtig of puberaal gedrag uit verveling en kan wijzen op gebrek aan intelligentie, fantasie, fatsoen of inlevingsvermogen, hoewel dit laatste geenszins noodzakelijkerwijs het geval is. Soms wordt vandalisme gepleegd uit wraak, of uit protest tegen bepaalde personen of instanties. Vandalisme is gedeeltelijk instinctief, een vandaal probeert te laten zien dat hij beter is, dominanter dan anderen. Dit heeft ook de picknick-tafel met vuilbak bij het fietspad aan de Marck bij de achterzijde van het klooster mogen ondervinden. Dinsdagavond 24 juni konden brandweer en politie uitrukken voor brandstichting van de picknick-tafel, een andere picknick-tafel werd niet beschadigd. Voor zover bekend, is of zijn de dader(s) nog niet bekend of gekend. En zes weken later zijn de restanten ook nog niet opgeruimd, ook een beetje slordig. (JJ)

MEERSEL-DREEF - Het was beloofd in de openbare vergadering van de dorpsraad in het voorjaar: de herstelling van de duikers over de sloot op het kruispunt van de Oude Tramweg met de Scheurdekousweg. En nu is het zover: de kapotte gemetselde duikers aan beide zijden zijn verwijderd en in vervanging hiervan zijn twee betonnen duikers gestort als ware het echte kunstwerken. Deze duikers zullen in elk geval de tand des tijds lang kunnen doorstaan. De buurtbewoners zijn nu beter beschermd voor en afgeschermd van de diepe sloot. (JJ)

56 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


dreef

Elsakker ontbost ? MEERSEL-DREEF – Het zal wel moeten, maar gewoon word je het toch niet. Elke keer als je in het domeinbos “De Elsacker” passeert, zijn er weer stukken bos gerooid of fel uitgedund.

Het domein is opgenomen in het 1996 Forest Stewardship Council, afgekort F.S.C., het keurmerk voor verantwoord bosbeheer. Het principe: verantwoord bosbeheer houdt niet alleen rekening met het milieu, het besteedt ook

Indrukkende bosbouwmachines in het domeinbos “De Elsacker” aan het werk.

aandacht aan economische en sociale thema’s zoals waardige arbeid en eerlijke prijzen. Een FSC-label biedt garanties dat het bos meerdere functie kan (blijven) vervullen, ook voor de komende generaties. Streven naar een evenwicht, natuurontwikkeling en recreatiekansen voor iedereen. De houtverwerkende industrie heeft meer en meer interesse in inlands FSC-hout. De houtopbrengst uit ANB (Agentschap voor Natuur en Bos)-bomen komen terecht in de handelsketen met een FSC “Chain of Custody” (CoC) certificaat. Elke schakel van deze keten wordt gecontroleerd. Je kan zelf ook iets doen door bewust FSC hout of papier te kopen. Een FSC gelabeld eindproduct draagt altijd een herkenbaar logo en CoC code. Meer info kan je terugvinden op www.fsc.be. Ondertussen kan je wel genieten van de purperen heide in volle bloei, maar opgelet, honden aan de lijn, heb ik al ondervonden. (JJ)

KLJ op kamp MEERSEL-DREEF – In de eerste week van juli, trok de KLJ leiding van Meersel-Dreef met haar leden op kamp naar Essen, de kleinsten met de auto en de groten met de fiets. Het jaarthema Brazilië 2014 had natuurlijk alles te maken met het wereldkampioenschap voetbal. Bij deze een proficiat aan de leiding die alles weer in goede banen heeft geleid. Jongeren die hun vrije tijd besteden aan jeugdverenigingen verdienen ook wel eens een pluim. (JJ)

Big Jump succesvol MEERSEL-DREEF – De Big Jump editie 2014, een organisatie van Natuurpunt Markvallei, was weer succesvol. Meer dan 60 springers en heel veel toeschouwers stonden aan de Marck op zondag 13 juli aan de grensovergang met Nederland. De jumpers, jong en oud, konden om 15.00 uur stipt onder een stralende zon in het water springen om aandacht te trekken op de kwaliteit van onze waterlopen. Na de veelvuldige regenbuien van de vorige dagen, was het water behoorlijk troebel geworden, zodat het er allemaal nogal vies uit zag. Respect voor deze moedige mensen want proper water moet. Hopelijk komt de boodschap bij de verantwoordelijken van onze waterlopen ook zo over. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 57


dreef

Kermis 2014: Meersel en Geiten winnen MEERSEL-DREEF – Organisator Peter Daems van de kermisspelen kan weer op een succesvolle editie terugblikken. De vergunning viel dit jaar wel erg laat in zijn mailbox en over de vergunningsvoorwaarden zal nog wel nagepraat moeten worden. Wat vroeger omschreven werd als ludieke spelen tussen verschillende gebuurten met veel blijheid en vrijheid, daar wordt nu door het stadsbestuur een hoop aantal voorwaarden aan gekoppeld waar je hoofdpijn van krijgt, en dat ligt dan deze keer niet aan het gerstenat. Voorlopig genoeg hierover. ’s Maandags kroonde het gebuurte Meersel zich tot winnaar, het gebuurte dat vroeger zijn deelnemers nog van de akker moest halen, maar dat nu al jaren een vaste waarde is als een geducht concurrent voor de wisselbeker. De rode lantaarn was weer voor Midden-Dreef, die hier ook een patent op heeft, wel willen maar niet kunnen, noemen ze dat. Op dinsdag waren verschillende gebuurten aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk nam het Gei-

Geiteneinde wint met hun geitentram op dinsdag. teneinde de wisselbeker mee naar huis, met hun thema “Geitentram”, een persiflage op de oude stoomtram die begin de 20ste eeuw door ons dorp spoorde. Het gebuurte Moleneinde ontving vrij onverwachts de sportiviteitsbeker en ook het

zesde gebuurte van oud-Dreveniers mag tevreden terugblikken op hun uitstekende en aandoenlijke performance. Meer foto’s kan u bekijken op de fotopagina van www.meerseldreef.be . (JJ)

De Schakel Er wordt steeds voor gezorgd dat men zoveel mogelijk langs verkeersvrije of verkeersluwe wegen fietst.

MEERSEL-DREEF - Op zondag 31 augustus vanaf 8.00 uur kan je terecht in de Dreveniershut bij basisschool ’t Dreefke, Kapelweg 2, MeerselDreef, voor de fietshappening van De Schakel.

In elke hut is er animatie voorzien waarbij men zeker de kinderen niet vergeet en waar men zijn beste beentje voorzet om de hongerige te spijzen en de dorstige te laven.

De opbrengst van de Dreveniershut is bestemd voor de KLJ Meersel-Dreef voor de bouw van hun nieuw lokaal en voor “Ziekenzorg MeerselDreef”, die best wat financiële steun kunnen gebruiken voor de vele activiteiten en aandacht die zij besteden aan mensen die het wat moeilijker hebben omwille van ziekte of ouderdom om aan normale ontspanningsactiviteiten deel te nemen. Diegenen die niet mee fietsen, kunnen een terrasje komen doen om te genieten van de RoMaR Dancers die deze namiddag ook gratis zullen optreden met demonstratie van Linedansen. Ook Hoogstraten, Meer en Wortel doen mee. Je ontvangt dan o.a. een inschrijvingskaart en een dagfolder met daarin allerlei weetjes over de verschillende gemeenten die deelnemen, de routekaart en algemene info. De Schakel is er voor iedereen. De Schakel voorstellen is zeer eenvoudig, het is een “aaneenschakeling” van fietsroutes in de provincie Antwerpen.

Met alle tussenverbindingen kan je bijna onuitputtelijk veel ritjes op maat uitstippelen: voor de wielertoerist of de meer recreatieve fietser. De deelnemers kunnen aan de hand van de kaart zelf een tocht samenstellen ofwel worden ze geholpen door de routecoördinator van de hut die hen minstens een tiental routes vanuit die hut kan voorstellen. De geoefende en sportieve fietser kan verschillende routes uitstippelen van meer dan 100 km terwijl er voor de gewone fietser heel wat keuzes zijn vanaf 25 km.

Elke start- en controleplaats wordt een hut genoemd, in Meersel-Dreef is dat dus de Dreveniershut. Deze hutten hebben een naam gekregen die iets te maken heeft met het verleden van de gemeente waar die zich in bevindt, en liggen op een afstand van ongeveer 10 tot 12 km van elkaar.

58 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Voor de niet zo geoefende fietsertjes of mensen met een beperking zijn er heel wat korte gezellige routes die vooral veilig en toegankelijk zijn. Voor de elektrische fietsen is er in elke start- en controleplaats een oplaadpunt voorzien. Fietsen, animatie, een natje en een droogje in elke hut, het wordt weer een gezellige dag ! Meer info: www.schakel.be . (JJ)


dreef

Reik mij de Hand

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

MEERSEL-DREEF – Dit jaar wordt in het derde weekeinde van zaterdag 20 september en zondag 21 september reeds voor de 38ste keer de missieactie “Reik mij de Hand” van MeerselDreef, Galder en Strijbeek door vrijwilligers georganiseerd. Zoals steeds staat deze actie volledig in het teken van de missiewerkingen die hun oorsprong vinden in Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek en waar nog altijd nog veel hulp noodzakelijk is. Deze missiewerken zijn verspreid over Guatemala, Pakistan, Rwanda, Congo, Kenia en Zuid-Afrika. Op dit dorpsgebeuren treden diverse muziekkapellen op en heeft muziek en gezelligheid de boventoon, je kan vertoeven op een grote terras terwijl de kinderen kunnen spelen in de speeltuin. De voorbereidingen zijn al volop aan de gang en het programma is bekend. Een ding is zeker, het zal weer een grensoverschrijdend dorpsfeest zijn. Wij hopen dan ook weer vele mensen te ontmoeten op deze mooie dag. Er is zaterdag en zondag na elke H. Mis een bloemenverkoop aan de kerk, ook de omhaling in de kerk zal naar onze missionarissen gaan. De rommelmarkt zal dit jaar doorgaan als een vrije rommelmarkt waar iedereen vrij zijn spullen mag verkopen mits betaling van standgeld (reglement op aanvraag), er zal verkoop zijn op zaterdag 20 september en zondag 21 september vanaf 9.00 uur. Op zondag 21 september om 13.00 uur officiële opening met het hijsen van de Belgische en de Nederlandse vlag onder het spelen van de volksliederen door onze fanfare “Voor Eer en Deugd” en met toespraken van de desbetreffende burgemeesters van beide zijden van de grens.

K leeft bij KLJ MEERSEL-DREEF - De meeste mensen weten dat de afkorting K.L.J. staat voor Katholieke Landelijke Jeugd. KLJ Nationaal heeft rond het jaarthema “K leeft” van het afgelopen werkjaar 2013-2014 een website opgestart. Hiermee wilt men de ‘K’ meer laten leven bij KLJ-afdelingen. Op deze website kunnen alle afdelingen verslagen over K-momenten of katholieke initiatieven delen. Voor elk uur dat alle KLJ’s samen hieraan werken, wordt er 5 euro gesponsord aan jeugdverenigingen in het Zuiden. Nu staat het bedrag al op 2.193,75 euro! In Meersel-Dreef staat de parochie en verbondenheid met de Paters Kapucijnen centraal. Als KLJ Meersel-Dreef hebben we hier ook aan meegewerkt. Zo hebben we de misviering ‘Iedereen draagt een steentje bij!’ in elkaar gestoken als

dank voor ons nieuwe lokaal, werkten we mee aan de actie 11.11.11, waren we present op de openkerkdag en was en is er nog steeds een fijne samenwerking met de Paters Kapucijnen. Zoals de meeste Dreveniers wel weten, is de KLJ bezig met het afwerken van een nieuw KLJ-lokaal naast de Paters Kapucijnen. Na de werken met Pidpa, is de stroomaanleg nu aan de beurt. Als dat achter de rug is, kunnen we het lokaal gaan indelen en kunnen we hopelijk voor de winter er terecht voor onze activiteiten. Zo kunnen we bouwen aan een mooie plek in Meersel-Dreef waar samenhorigheid centraal staat. Verslagen van Meersel-Dreef rond het jaarthema ‘K leef!’, kan je lezen op de volgende link: http:// www.klj-kleef.be/inzendingen.php . (JJ/JJ)

Tentoonstelling St.-Luciakapel MEERSEL-DREEF – Het St. Luciacomité heeft Johan Nederveen uit Wernhout uitgenodigd voor een tentoonstelling in de Sint Luciakapel te Meersel. Deze kunstenaar komt zijn schilderijen tentoonstellen.

Hij heeft zich bekwaamd in diverse soorten schilderkunst, van het naschilderen van oude meesters, over portretschilderingen tot landschappen. Dit alles tijdens de weekenden 6-7 september en 13-14 september, vanaf 14.00 tot 18.00 uur. Zeer de moeite waard. (JJ)

Ook de pannenkoeken en wafels zijn elk jaar even lekker, op het buitenterras is het heerlijk vertoeven, en ook de tombola is weer rijk gevuld met mooie prijzen. Voor de kleintjes is er uiteraard de speeltuin, zij kunnen er de hele middag gratis spelen. Het zal weerom een mooie dag worden dank zij de inzet van de vele vrijwilligers en mede dank zij ons sponsors die er toe bijdragen dat wij jaarlijks een mooi bedrag kunnen bezorgen aan onze missiewerkingen en dit vooral door uw aanwezigheid en uw steun. Iedereen dus van harte welkom! Voor inlichtingen algemeen kan u terecht bij Jef van Boxel tel. +32(0)486711 540 of reikmijdehand@skynet.be en voor de rommelmarkt bij Jaak Snijders, tel. +32(0)497 04 08 18 jac.ann@ telenet.be . (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 59


meer

Arnold Wittenberg wint Kunst in Limburg prijs

Hulp gezocht voor Run For Live 2014 MEER – Het was vier jaar lang een hartverwarmend initiatief dat gewoon niet mag verdwijnen: Run For Live, een organisatie van jongeren om geld te verzamelen voor SISP, een meer dan goed doel. Vorig jaar haalden men, met een wandeltocht van Antwerpen naar Meer, nog 3.500 euro bij elkaar. Blijven doen, maar er is een maar. Voor de editie van dit jaar is men op zoek naar helpende handen. Mensen die Run For Life niet alleen willen steunen, maar ook willen organiseren. Een eigen inbreng is meer dan welkom, elk initiatief is beter dan geen initiatief: zeker weten.

V.l.n.r.: Arnold Wittenberg winnaar van de “Kunst in Limburg”, Griet Moors winnaar van de “Wanatoeprijs” en Igor Philtjens, deputé voor Cultuur in Limburg (foto Raymond Lemmens) MEER - Een professionele jury bekeek afgelopen week alle afstudeerprojecten van de Limburgse kunststudenten. Het gaat om de laatstejaars van de Mad Faculty, PXL-Music en opleidingen architectuur en interieurarchitectuur aan de UHasselt. De jury koos tien laureaten voor de Wanatoeprijs, waaronder Arnold Wittenberg die Vrije Kunsten studeert aan de Mad-Faculty. De prijzen werden zaterdag met veel belangstelling uitgereikt in het Thor Park in Waterschei (Genk). De winnaar van de Wanatoeprijs is

Griet Moors. Naast de Wanatoeprijs werd ook de ‚Kunst in Limburg’ prijs uitgereikt, die ging naar Arnold Wittenberg: „De prijs houdt houdt in dat ik theoretisch ondersteund zal worden door professionelen en een publicatie hier rond”. Arnold Wittenberg wil met performances en acties discussies op gang brengen. Waarbij hij samen werkt met lokale bevolkingsgroepen. Zo wil hij berkenbomen die de Finnen vroeger hebben ontvreemd in buurland Estland gaan repatriëren. Eerder bracht hij al een discussie op gang over de leegstand van kerken met een voorstel om een Haspengouwse kerk vol beton te storten.

De ploeg van vorig jaar is, ondanks mateloos enthousiasme, beperkt in tijd. Men wil zeker nog helpen, contacten doorspelen en praktische info bezorgen, maar alles op touw zetten lukt niet meer. Dus gaat men op zoek naar helpende handen en daar kunnen uw handen bij zijn. Krijg jij een ploeg gemotiveerd? Wil je graag je handen uit de mouwen steken? Heb je een idee om het beter te doen? Laat het even weten aan Wannes De Loore langs GSM 0473 52 14 93 of wannes.deloore@ gmail.com Kwestie van de mensen van SISP niet in de kou te laten staan. Ze rekenen op de jongeren van Meer of omstreken. (fh)

José Bastijns geeft voor de 100ste keer bloed MEER – Op de laatste bloedgifte van juli jongstleden in de lagere school van Meer trok een zacht applausje de aandacht van de bloedgevers en geefsters. José Bastijns kreeg een cadeautje van het bestuur. Een Fles, wijn hoogstwaarschijnlijk, werd in haar handen gedrukt. 100 bloedgiften, da’s niet niks. Een snelle berekening leert al gauw dat je dan 25 jaar lang elke keer moet geven. José’s motivatie: ik voel me er goed bij en daarbij, bloed geef ik liever dan ontvangen. Hoe je het doet? Proberen 4 keer per jaar te komen dus en niet te veel kinderen krijgen. Hoe het begonnen is? Bij Phillips in Turnhout kreeg iedereen een dag vrij om te doneren. Dat werkte stimulerend. Iedereen deed mee. Daarom ben ik in Meer ook gaan geven. Dat begon ongeveer in 1972 met de erg gekende bloedgever Leo Sterkens. Of je de teller nog gaat opvoeren? Als ik tot mijn 70ste zou kunnen geven dan zal het wel welletjes zijn. Ja ge denkt dat ge jong blijft, maar dat is helaas niet mogelijk. Proficiat José! (ma)

60 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


meer

Opnieuw vollen bak

gordijnen • shutters • zonwering tapijten • vloerbekleding behang • bed- en badmode

www. vandersluis.be

Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • T. 014-69 90 02

MEER – Er komt geen sleet op Radio Valencia en hun jaarlijkse Valanciafeesten. Een weekend lang zijn het hoogdagen voor het Nederlandstalig schlagerlied van bekende en minder bekende Vlaamse en Nederlandse zangers. En drie dagen loopt de enorme tent vol met hevige fans, zoals hier Paul Severs op zaterdag 16 augustus. (fh)

Chirokamp jongens MEER - Er wordt een heel jaar naar toe geleefd en toch lijken het de kortste dagen van het jaar. De kortste dagen maar tegelijkertijd ook de mooiste, de leukste, de amusantste,… Kortweg de beste elf dagen van het jaar die ook deze keer voorbij gevlogen zijn! Het Chirokamp 2014 van de Chirojongens van Meer was een megalomaan succes. Bakken zonneschijn, supertoffe activiteiten, een koksteam om ‘u’ tegen te zeggen en een opperbeste sfeer zijn de perfecte woorden om het kamp in Eigenbilzen te omschrijven. Maar hoe gaat het er op

zo’n kamp aan toe? Hier een korte schets van een ‘doorsnee’ dagje.

En uiteindelijk, na een uitputtende dag, kon iedereen genieten van een welverdiende nachtrust.

Met het toneeltje over ‘Hotel Kazlab’ als rode draad doorheen de bivak, werd elke dag meteen goed ingezet. Na de diensten zoals bijvoorbeeld ‘patatten schillen’ begon iedere groep steevast aan zijn spelprogramma. De onmisbare platte rust volgde op het overheerlijke middagmaal waarbij we ons telkens in een 5-sterrenhotel waande. In de namiddag en avond was er dan ook altijd nog een waaier aan uiteenlopende activiteiten.

Zo hebt u nu een compact beeld van een normale kampdag. Toch zijn er een heleboel dagen die hier van afwijken, zoals de groepsdag, aspidag, of de dagtocht. Hoe dan ook, elke dag was een feest. En wij, de jongensleiding, zijn heel blij dat we daar bij waren. Daarom bedankt aan alle ouders voor het vertrouwen, bedankt aan de koks voor het lekkere eten maar vooral bedankt aan de leden! Want zij zijn geweldig! We kijken al uit naar volgend jaar… (DVB/red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 61


62 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


meer

Boerenmarkt zet punt achter Meer marktseizoen

Nieuws van Brassband Ste.-Rosalia MEER - De Meerse brassband start het nieuwe seizoen met enkele belangrijke activiteiten. Na een verdiende zomerrust van een drietal weken, vatten de muzikanten het werkjaar aan met een leuke barbecue. Die werd hen aangeboden door afscheidnemend penningmeester Wim van Mook. Wim en zijn vrouw Tonny vierden hun gouden bruiloft en deze traktatie was daar nog een aangename uitloper van.

MEER - Met de traditionele Boerenmarkt komt er een einde aan het 22e marktseizoen in Meer. Het prachtige weer zorgde voor een reeks topmarkten en we kunnen alleen maar hopen dat de weergoden zich ook in september van hun beste kant laten zien. De omgeving van het klooster blijft voorlopig de perfecte locatie voor dit vijfmaandelijkse gebeuren. Zoals steeds zijn De Landelijke Gilde en de KVLV de drijvende krachten achter de Boerenmarkt van zondag 7 september. De nadruk ligt daarbij op het proeven van streekproducten en in de grote tent op het grasveld kan een dorpsontbijt genuttigd worden. In en rond de tent is er heel wat animatie met optredens van fanfare De Eendracht, de Boerenkapel van Galder, de dansgroep van de Loenhoutse Gilde, een line-dansgroep en het countryduo Bart & Inge. Veel muziek dus, maar evengoed kan u uw ogen de kost geven aan de tentoonstelling

van oude en nieuwe landbouwmachines, oldtimers en motoren. Aan de stand van de Aardbeikring kunnen de kinderen hun prijzen van de ballonwedstrijd van juli afhalen. De hoofdattractie is zeker de grote roofvogelshow, die doorgaat van 09.00 u tot 13.00 u. Niet te missen en dat vier uur lang. In de Donckstraat, de kloosterdreef en op het zandplein speelt zich het marktgebeuren af zoals we dat kennen, met gratis standplaatsen voor elke hobbyist die iets tweedehands heeft aan te bieden. De markt loopt van 09.00 u tot 12.30 u, maar wie een goede plaats wilt, komt best vroeger. Voor meer informatie over deze Boerenmarkt, kan u terecht bij Jan Van Dun ( 03/3158451 ) of Jan Dufraing ( 03/3158680 ). Of u kan eens kijken op de website: www.meermarkt.be

Muziekfeesten bij fanfare De Eendracht MEER - Op zaterdag 20 september 2014 richt Fanfare ‘De Eendracht’ - Meer in de Meerse Parochiezaal, gelegen aan de Donckstraat, weer haar jaarlijkse muziekfeesten in. Ook dit jaar hebben weer heel wat muziekverenigingen uit de streek hun deelname bevestigd zodat opnieuw een schitterend programma kan worden voorgeschoteld. De aanvang van de concerten is voorzien om 14.00 uur en het einde omstreeks 22.00 uur.

18.00 uur: Kon. Fanfare ‘De Heidegalm’ - Schoonbroek 19.00 uur: Muziekvereniging ‘Wernhout Vooruit’ Wernhout 20.00 uur: Kon. Harmonie ‘De Arend’ - Arendonk 21.00 uur: Kon. Fanfare ‘Sint-Willibrordus’ – Merksplas

Hieronder vindt U het programma, waarin U vast en zeker uw gading zult vinden : 14.00 uur: Accordeonclub ‘Dansende Vingers’ – Lille 15.00 uur: Harmonie ‘De Volkswil’ – Turnhout 16.00 uur: Harmonie ‘Vrijwillige Brandweer’ - Schoten 17.00 uur: Kon. Accordeonclub ‘De Harmonikavrienden’ - Arendonk

Iedereen is van harte welkom op de muziekfeesten 2014 De inkom is overigens gratis. Fanfare ‘De Eendracht’ heeft in september een drukke maand. Buiten de eigen muziekfeesten treden de muzikanten ondermeer nog op tijdens de Boerenmarkt in Meer op zondag 7 september. Eveneens start een lessenreeks voor de opleiding tot muzikant bij de Fanfare. (ma)

Voor de Rosalianen werd het meteen het startschot van een druk werkjaar. De vereniging bestaat in 2015 135 jaar en dat zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Om een en ander alvast goed voor te bereiden wordt er gestart met een optreden in Antwerpen.

Kioskconcert Zaterdag 13 september maken de Meerse muzikanten een uitstap naar Antwerpen. In de voormiddag wordt een havenrondvaart met de Flandria gemaakt, kwestie van genoeg lucht op te doen voor het concert van ’s middags. Om 13.30 u. speelt Brassband Ste.-Rosalia namelijk op de kiosk op de Groenplaats. Dirigent Bart Van Ossel selecteerde een breed scala van klassieke en populaire brassbandnummers voor dit optreden. Rendez-vous om 13.30 u. op de Groenplaats dus. Bent u die dag in Antwerpen? Plan uw dag zo dat u rond die tijd daar bent. Nog geen plannen? Zak met Meer af naar Antwerpen…

Vlooienmarkt Een vereniging als de brassband draaiende houden kost geld. Een van de belangrijkste bronnen van inkomsten blijft voor Ste.-Rosalia de jaarlijkse vlooienmarkt. Die vindt plaats op zaterdag 20 september. Locatie is opnieuw de schitterende vroeg-20steeeuwse Zaal voor Kunst en Volk, thuis van de vereniging. Van 8.30 tot 12 uur kan u in de zaal terecht om honderden geprijsde voorwerpen te kopen en de stukken die ’s namiddags per opbod verkocht worden te bekijken en te keuren. De eigenlijke veiling start dan om 13.30 u. Ook als u niet onmiddellijk toe bent aan een misschien verrassende aankoop van een oude schat, bent u van harte welkom. De verkoop per opbod is een attractie op zich en op het balkon van de zaal hebben de leden van Ste.-Rosalia een gezellig café ingericht. Meer info bij de voorzitter: Jos Brosens, Frankenberg 8A2, 2321 Meer , tel. 033159079, joseph.brosens2@telenet.be -www.rosalia-meer.be (ma)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 63


meer

Karel Bolckmans volgt François Maes op bij Special Fruit HOOGSTRATEN-MEER - Na meer dan 35 jaar met volle overgave in de fruitbranche gewerkt te hebben, zal François Maes, oprichter en bezieler van Special Fruit, per 1 januari 2015 zijn huidige functie van Business Development Director neerleggen. Hij bekleedt deze functie sinds oktober 2012, het moment waarop hij de dagelijkse leiding van het bedrijf overdroeg aan zijn broer Patrick. Via de raad van bestuur zal François nauw betrokken blijven bij het reilen en zeilen van Special Fruit en het bedrijf hoopt nog vele jaren een beroep te kunnen doen op de uitgebreide expertise die hij heeft opgebouwd. Op 1 september zal Karel Bolckmans toetreden tot het management team van Special Fruit in de functie van Business Development Director. Hij zal in eerste instantie samen met François Maes de afdeling Business Development leiden om

François Maes

dan vanaf 1 januari de leiding van deze afdeling volledig op zich te nemen. Karel Bolckmans is een internationaal gekende autoriteit op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming (IPM), duurzame landbouw en innovatie-management en heeft meer dan 20 jaar internationale ervaring in de branche. Gedurende de afgelopen 16 jaar was hij werkzaam als Global R&D and Production Director bij het Nederlandse bedrijf Koppert Biological Systems waar hij de ontwikkeling van talrijke innovaties heeft geleid. Koppert is wereldmarktleider en pionier op gebied van biologische bestrijding, bestuiving met hommels en zeer actief op het gebied van biopesticiden en biostimulanten. Karel heeft ook meegewerkt aan de ontwikkeling van de GlobalGAP IPM Toolkit. Met de komst van Karel bevestigt en verstevigt Special Fruit haar engagement met betrekking

tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en haar intentie om voortdurend te blijven innoveren om maximaal te kunnen voldoen aan de wensen van de klanten. Special Fruit wil een gesprekspartner zijn voor klanten en telers op het gebied van duurzame teelttechnieken zodat de voedselveiligheid, de duurzame en sociaal verantwoorde productie, de productkwaliteit en de productbeschikbaarheid maximaal gegarandeerd zijn, in het belang van alle schakels in de productieketen. Met François en zijn broer Patrick hadden we in ons augustusnummer van 2010 (nr 304) een uitgebreid gesprek. In ons mei-nummer van 2013 (nr 337) belichtten we Karel Bolckmans uitgebreid. Beide nummers vindt u in ons archief - www.demaand.be – contact – online archief (lvr)

Karel Bolckmans

Boekhoudbureau

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

Profisk cvba

Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

64 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

E


Woensdag 18 juni – Tijdens de Heilig Bloedfeesten in Hoogstraten werd de maximumsnelheid op de Vrijheid verlaagd naar 30 km per uur. Bij een snelheidscontrole werden 463 voertuigen gecontroleerd, waarvan 62 bestuurders een pv zullen krijgen. Zaterdag 21 juni - De uitbater van nachtwinkel Teg Shop in de Gelmelstraat heeft in de nacht klappen gekregen van vier brutale klanten. Ook het tweejarige dochtertje kreeg een slag in het gezicht. De politie heeft de vier daders na een wilde achtervolging kunnen oppakken op de E19. Het gaat om een Macedoniër, een Kosovaar en twee Bulgaren. Zaterdag 28 juni - Toen een paardentrailer door Meerledorp reed, viel de laadklep aan de rechterkant open en sleepte een geparkeerde wagen en boom mee, die op hun beurt op een volgende geparkeerde wagen botsten. Hierbij kwam de meegesleurde wagen op zijn neus te staan. Maandag 30 juni - Een arbeider van slachthuis Comeco in de John Lijsenstraat in Meer is kort voor de middag levensgevaarlijk gewond geraakt in een pletmachine. Zaterdag 5 juli - De Sint-Jorisgilde in Meerle kreeg inbrekers over de vloer. De daders gingen aan de haal met twee kruisbogen. Maandag 14 juli - In de gevangenis van Hoogstraten vond in de nacht van zondag op maandag een bizarre ontsnapping plaats. Een 28-jarige crimineel liet zich met aaneengeknoopte lakens uit zijn raam zakken, waarna hij met een roeibootje de slotgracht kon oversteken. Hij werd donderdag 17 juli weer opgepakt. Donderdag 24 juli - Een vrachtwagen belandde om 6u ter hoogte van De Ster in de gracht. De Nederlandse bestuurder had heel de nacht mosselen afgeleverd. De Gelmelstraat werd enkele uren afgesloten voor het verkeer. Maandag 28 juni - In Wortel-Kolonie is ingebroken in een woning. De indringers sloegen een zijraam in en maakten er juwelen, laptops en een i-Pad buit. Dinsdag 29 juli -Dieven sloegen ‘s nachts toe in drie nieuwbouwwerven in de Minderhoutstraat. Mogelijk waren ze binnengeraakt via een dakraam. Uit de drie huizen in aanbouw verdween telkens de warmtepomp. Donderdag 31 juli - Een 23-jarige bestuurder botste ‘s nachts met zijn auto tegen de gevel van het DVV-verzekeringskantoor op de Vrijheid. Er was nogal wat schade aan de auto en de gevel, maar er vielen geen gewonden. Zaterdag 2 augustus - Een felle brand heeft de gebouwen van Teknihall op de Transportzone in Meer compleet vernield. Door massaal bluswater aan te voeren, slaagde de brandweer erin om het aangrenzende bedrijf te vrijwaren. Achteraf zou blijken dat een defecte koelkast de oorzaak was. Opgelicht - De organisatoren van de Antilliaanse Feesten in Hoogstraten dienden klacht in tegen onbekenden. Op een Bulgaarse website, een integrale kopie van hun vroegere website, werden tickets te koop aangeboden voor een latinofestival, dat direct werd gelinkt aan de Antilliaanse Feesten. De politie is twee mogelijke sluikstorters van de carpoolparking in Loenhout, vlakbij de E19, op het spoor. Die parking wordt al maanden geteisterd door hardnekkige sluikstorters. Het dossier voor het plaatsen van een camera is ook opgestart. Rechtbank - Twee Moldaviërs, die met valse tankkaarten 5000 liter brandstof buitmaakten uit een tankstation in Hoogstraten en die verkochten aan truckers, krijgen achttien maanden en een jaar celstraf toebedeeld. Ze spelen ook de auto kwijt waarin ze op 2 mei werden betrapt. (lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 65


HVV start goed Hoogstraten werd ingedeeld in reeks B van derde nationale. Na de voorbereidingswedstrijden waarin vele nieuwe spelers moesten worden ingepast, was HVV klaar om de nieuwe competitie aan te vatten. Het won alvast de eerste confrontatie in de beker tegen Spouwen-Mopertingen en startte de competitie met een driepunter, een uitoverwinning bij Walhain, de kampioen van bevordering D vorig seizoen. Reeksindeling Na het wegvallen van RWDM Brussels ziet de reek er als volgt uit: Derde klasse B: Cappellen, Hoogstraten, Turnhout, Oosterzonen, Bocholt, Hasselt, Kelmis, Visé, Verviers, Sprimont, Ciney, Tienen, Diegem, Grimbergen, Berchem, Union, Walhain, URL Centre.

Nieuwkomers bij HVV Naast Karem Didi (Duffel), Jelle Van Kruissen (Zwarte leeuw), Bjorn Beyens (Rupel Boom), Roy Mauro (Sint-Niklaas), Seppe Geerts (Hasselt), Yens Peeters (Duffel) en Eloy Smet (Duffel) heeft HVV zich verder versterkt met Tom Van Dyck(°1992). Tom heeft zijn jeugdopleiding genoten bij een club in de Verenigde Staten, omdat zijn vader daar werkte en speelde de voorbije seizoenen in België voor Lierse, KV Turnhout en Geel. Tom kan als flank- en centrale verdediger uitgespeeld worden.

vrije trap van kapitein Karim Didi. Naarmate de wedstrijd vorderde, kreeg Anderlecht meer grip op de wedstrijd en kwam het op voorsprong na mooie individuele acties. De lokale supporters zagen dat hun eigen jongeren niet werden weggeblazen door de beloften van Anderlecht, die wel een verdiende overwinning boekten. 31 juli 2014: Vosselaar - HVV : 0-2 HVV behaalde een zeer moeizame overwinning tegen een thuisploeg die de ruimte klein hield. 3 augustus 2014: Berchem Sport 2004 - HVV : 1-1 Berchem, ook een reeksgenoot, begon sterk aan de wedstrijd en het duurde even vooraleer HVV zich had aangepast aan de speelwijze van de thuisploeg. De 1-0-voorsprong bij de rust was verdiend. Na de pauze kwam rood-wit beter voor de dag, met een verdiende gelijkmaker tot gevolg. De 1-1 eindstand was een correcte weergave van de verhoudingen tussen beide teams. Voor HVV was het een zeer leerrijke oefenwedstrijd tegen één van de favorieten in derde. HVV sloot met deze wedstrijd een zeer geslaagd oefenkamp in

Voorbereidingswedstrijden VNA Wortel - HVV 0-7 : In de voorbereiding mocht HVV trainen op de velden van VNA Wortel en speelde aldaar zijn eerste oefenwedstrijd. 200 toeschouwers zagen een vermakelijke oefenwedstrijd die zeer fair verliep en waarbij Hoogstraten haar overwicht kon verzilveren in 7 doelpunten. 17 juli 2014: HVV - Cappellen 4-2 : Opnieuw een goeie wedstrijd tegen een reeksgenoot met enkele ex-HVV’ers in hun rangen: Jimmy Fockaert ontbrak vanwege een blessure, maar Dirk Mathijssen en Roel Engelen speelden wel. 20 juli 2014: HVV - ASV Geel (0-0) was een gesloten wedstrijd met weinig kansen voor beide ploegen. Tweedeklasser Geel was een goede waardemeter in de voorbereiding op de competitie. 27 juli 2014: HVV - RSC Anderlecht (beloften) : 2-4 In een gelijk opgaande eerste helft kwam een zeer jong Hoogstraten op voorsprong via een

De technische staf van HVV in Berchem

66 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Domein De Rooy in Meerle af, waar het 3 trainingen en een wedstrijd afwerkte. Op zondagmiddag werd het oefenkamp definitief afgesloten met een barbecue op de club. 7 augustus 2014: HVV - Sint Lenaarts : 1-5 Dat HVV met een verjongd elftal aan de aftrap kwam, mag geen excuus zijn, want al de spelers die op het veld verschenen, hadden in voorgaande wedstrijden en trainingen laten zien dat ze over voldoende talent beschikken.

Eerste bekerwedstrijd 11 augustus 2014: Sp. Mopertingen - HVV : 1-2 In de eerste helft was er een duidelijk overwicht voor Hoogstraten met een verdiende 0-1-voorsprong tot gevolg. Het nieuwe kunstgrasveld (met kurk) was even aanpassen. Na rust kon Spouwen de druk op HVV verhogen. De gelijkmaker viel na een schitterend getrapte vrije trap en de thuisploeg putte hieruit moed terwijl HVV in die periode vergat te voetballen. Uiteindelijk kon Bjorn Beyens, na een schitte-


rende assist van Glenn Van der Linden, de 1-2 binnen tikken met een zeer deugddoende zege tot gevolg. Doelpunten: 20’ Beyens 0-1, 56’ Dingenen 1-1 en 86’ Beyens 1-2. Opstelling HVV: Brosens, Smet, Van der Linden, Meyvis, Swaegers, Tilburgs, Mauro, Didi (87’ Mariën), Beyens (88’ Van Weert), Segers (86’ Lauryssen) en van Kruijssen. Volgende bekerwedstrijd is ronde 4 in de Cofidis Cup: Zaterdag 16 aug om 20 uur: HVV - Athois

Eerste competitiewedstrijd RW Walhain - Hoogstraten VV

0–1

Hoogstraten startte sterk. Een kopbal van Mauro werd op de lijn gered en schoten van Van Kruissen kenden geen succes net als de mooie vrije trap van Didi. Doelman Brosens keek werkloos toe. Na de pauze verhoogde het tempo. Segers verscheen driemaal voor de thuisdoelman en de derde maal, zes minuten voor affluiten, maakte hij het winnende doelpunt. Woensdag 20 augustus om 20.30 uur Hoogstraten VV – Berchem Sport 2004 Woensdag 27 augustus om 20 uur Sprimont – Hoogstraten VV Zaterdag 30 augustus om 20 uur Hoogstraten VV – CS Verviers Zondag 7 september om 15 uur VK Tienen – Hoogstraten VV Woensdag 10 september om 20 uur Hoogstraten VV – FC Oosterzonen Zondag 14 september om 15 uur Diegem Sport – Hoogstraten VV

KFC Meer

Minderhout VV

Wedstrijden

Wedstrijden

Zondag 31 augustus 15.00 uur KFC Broechem – KFC Meer Zondag 7 september 15.00 uur KFC Meer – KFC Pulderbos Zondag 14 september 15.00 uur Kalmthout SK – KFC Meer Zondag 21 september 15.00 uur KFC Meer – FC Merksem Zondag 28 september 15.00uur ZWE Kessel – KFC Meer

Zondag 31augustus 15.00 uur Minderhout VV – KAC Olen Zondag 7 september 15.00 uur Berg en Dal – Minderhout VV Zondag 14 september 15.00 uur Minderhout VV – KFC Bevel Zondag 21 september 15.00 uur White Star – Minderhout VV Zondag 28 september 15.00 uur Minderhout VV – OG Vorselaar

KVNA Wortel

KFC Meerle

In de beker- en oefenwedstrijden kregen alle spelers hun kans. Hopelijk kan trainer Bart Wilmsen een sterk team uit de kern samenstellen.

De wedstrijden: Zaterdag 30 augustus 18.00 u KVNA Wortel - Rauw Zaterdag 6 september 19.30 u DOSKO - KVNA Wortel Zondag 14 september 15.00 u KVNA Wortel - Wechelderzande Zondag 21 september 15.00 u Herentals S.K. - KVNA Wortel Zondag 28 september 15.00 u KVNA Wortel - Molenkring (frbr)

Wedstrijden Zondag 31 augustus 15.00 uur KFC Meerle – SKS Herentals Zondag 7 september 15.00 uur MLK Lichtaart – KFC Meerle Zaterdag 13 september 15.00 uur KFC Meerle – Zwaluwen Olmen Zondag 14 september KFC Meerle vrij Zondag 21 september 15.00 uur KFC Mol – KFC Meerle Zondag 28 september Meerle vrij

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 67


sport

Ultraloop 24 uur - Pat Leysen verlengt Belgische titel Vrijdag 27 juni, laatste schooldag. Dag dat de bloemetjes met de collega’s worden buitengezet en vakantieplannen worden gedeeld. Eventjes dan toch want de neus staat naar Maasmechelen waar tijdens het weekend het Belgisch kampioenschap op de 1OO km en 24 uur worden georganiseerd. De winnaar doet zijn relaas! kijken naar al die gekken die over de kletsnatte straten zwalpen. Chimay, roept iemand aan de overkant, die heb ik hier wel! Aaaah, lekker! Vero heeft ondertussen zonder tegenstand een warme shirt over mijn natte lijf gedrapeerd. Drie minuten verloren, ga nu weer lopen! Vai, vai! Welk beestje in je hoofd dat dit voor mekaar krijgt, is niet duidelijk maar van dan af besluit ik om de finish te halen, al moet ik op mijn knieën kruipen.

Zaterdag, 9 uur. Vele handen worden geschud. Alles wat zich in dit land ultraloper mag noemen, is hier verzameld. Ik zoek een geschikte plek langs de omloop om de wagen te stallen en laat de verdere organisatie van drankjes, chocolaatjes, zalfjes en reservekleding over aan mijn trouwe begeleider Vero. Met 220 km in mijn gedachten sta ik ontspannen aan de start. Als ik hiermee niet op het podium sta, dan zullen anderen beter geweest zijn en hoef ik daar geen spijt over te hebben. Dat is een zachte gedachte. Tenslotte ben ik de op twee na de oudste deelnemer.Om 10 uur trekt de bende, die bestaat uit zowel 50 als 100 km-lopers en 6 en 24-uurlopers, zich op gang. De toppers op de ‘kortere afstanden’ verdwijnen snel. Ik kies voor een start in de achterste, stressloze gelederen maar schuif rustig, met aanmoedigingen, heen en weer tussen de deelnemers, verder door.

Regen als spelbreker

Pat Leysen met 212 km voor de boeg

Een 24 uur hoeft geen zotte start. Ik nestel me op mijn horloge in een tempo dat rond de 12 km per uur draait en voel me hier lekker bij.Als ik dit tijdens de grote ronden in het Limburgse niemandsland soepel kan aanhouden, zijn we al weer aardig opgeschoten.Al vroeg passeer ik Marc Papanikitas. Marc was tot voor enkele jaren een topper op de 100 km en maakt nu zijn debuut op de 24 uur. Als je over een favoriet spreekt, kan je aan hem niet voorbij.

Ervaring tegenover snelheid. En twee mentaal kwetsbare geesten. Marc verdappert. Ik bijt. Mijn tempo ligt te hoog maar ik loop met een pokerface opnieuw naast en over hem. ‘Pat, jij bent nog snel’ ventileert hij zijn opkomende ontgoocheling. ‘Ja, Marc, cadeau ga je dat rondje niet krijgen’, bluf ik. En zo hangen we nog tientallen kilometers aan elkaars elastiekje.

Omdat hij intrinsiek veel sneller is dan ik, maak ik me een beetje zorgen om dit inhaalmanoeuver. Loop ik niet te hard van stapel? Maar ik forceer niet en zie wel of Marc aanpikt of niet. Niet dus. Door een relatief snelle start probeer ik mezelf te motiveren en de tegenstand onder druk te zetten. Twee droge uurtjes hebben we er opzitten als de aangekondigde regen het spel komt bederven. Eerst nog lichtjes en verfrissend, maar al gauw kruipen toeschouwers en begeleiders onder paraplu en tent en probeer ik met toegeknepen ogen de grootste waterplassen te vermijden. En het zal in de volgende 20 uren nauwelijks nog ophouden… !

De zenuwen staan op knappen maar de spieren ook. Zal ik hem toch maar laten gaan en inzetten op de tweede plaats of blijf ik vol gaan met het risico de motor op te blazen? Voorlopig kies ik voor de tweede optie. Tot de regen na 90 kilometer mijn hoofd binnenstroomt: dit is écht niet leuk meer.

Na 50 kilometers beginnen we aan de lokale rondjes van 2 km. Ik leid – met ‘ei’ – wat op dit moment helemaal niks betekent. Papanikitas op de tweede plaats heeft exact een ronde achterstand. Maar dat rondje vasthouden is natuurlijk niet evident want Marc ruikt bloed. Hij komt naast mij lopen en polst naar mijn tactiek.

Pijnlijk genieten

Op de kronkelende achterweg langs de velden komen jonge padjes met tientallen uit hun schuilplaatsen gekropen. Doorweekte voeten zijn helemaal kapot gelopen, shirt en short schuren langs mijn dijen en onder mijn oksels. De sfeer is uit de hoofdstraat van het troosteloze gehucht Uikhoven. Belgische vlaggen hangen verzopen uit de ramen. Een streep onder het ultralopen, dat lijkt me op dit moment een geweldig idee. Een wankel campingstoeltje is de eerste aanzet tot opgave en einde carrière. Zeven mensen rond me praten op me in. Tevergeefs. Ik wil warm douchen, gezellig een trappist drinken en alleen maar

68 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Ondertussen krijgt ook Marc het duidelijk moeilijk, met de regen, met de wetenschap dat we nog ruim 15 uur voor de boeg hebben en met het feit dat de tegenstand wellicht toch taaier is dan gedacht. Hij heeft net niet die 7 supporters die hem in de wedstrijd houden en gooit na 102 kilometer de handdoek. Ik heradem, letterlijk en figuurlijk. Nu volgen nummers twee, Chris d’Hooghe en André Lindekens, op een rondje of 5. Of in afstand gesteld, op ongeveer een uur. Voor de geest is dit een ideale situatie maar kan het lijf zo lang nog mee? Duisternis sluipt over de velden. Het wordt stil. En eenzaam! Rondjes draaien en je bed vergeten. Een geeuw onderdrukken. En toch geconcentreerd blijven. De onvermijdelijke dips camoufleren voor je achtervolgers. De verzopen nacht passeert. Vele padjes zijn jammer genoeg gesneuveld onder donkere schoenzolen die in een lijzige kadans een spoor blijven trekken over het beton. Om half vijf de eerste merel. Gevolgd door een lijster en een tjiftjaf die het ontwaken van de zon voorafgaan. De minuten schuiven traag, heel traag. 220 kilometer zitten nog in het bereik maar ach, het is goed geweest zo. Na 23 uur en 212 kilometer zet ik me langs de kant. Genieten. Pijnlijk genieten. Mijn derde Belgische titel is veilig. De volgende doelen, Spartathlon in Griekenland en wereldkampioenschap in Taiwan, blinken alweer op de kalender. Hoezo, streep onder het ultralopen? Hoezo einde carrière? Het was alleen een dwaze voorbijgaande gedachte van een vermoeide mens…! (pat/rel)

Uitslag Belgisch kampioenschap 24 uur: Mannen: 1. Pat Leysen (BEL) 212,100 km 2. Chris Dhooge (BEL) 198,050 km) 3. Ludo Depoortere (BEL) 191,850 km 4. André Lindekens (BEL) 188,860 km 5. Peter de Vriese (BEL) 185,950 km

Vrouwen: 1. Veerle Beernaert (BEL) 188,930 km 2. Els Aelbers (BEL) 164,720 km


sport

- Jan Vlamings opnieuw Belgisch kampioen Atletiek

Ganzenvenloop GALDER – In het naburige dorp Galder bij Meersel-Dreef, wordt op zaterdag 13 september weeral de 17de Ganzenvenloop georganiseerd door Loopgroep Galder. Start en finish is bij het nieuwe dorpshuis De Leeuwerik. De Ganzenvenloop is een prestatieloop voor kinderen, dames en heren op een landelijk en bosrijk parcours. Kinderen hebben de mogelijkheid om te kiezen voor 500 meter of voor 1000 meter, en zij starten al om 14.00 uur. De volwassenen hebben 3,3 km (1 ronde), 6,6 km (2 ronden) of 10 km (3 ronden) af te leggen en zij starten om 15.00 uur. Inschrijving kan al vanaf 12.30 uur. Er is geen voorinschrijving en deelname is op eigen risico. De kinderen betalen slechts 1 euro inschrijvingsgeld en de senioren 5 euro. De Ganzenvenloop is een uitstekende voorbereiding voor de halve marathons in oktober van Breda of van Etten-Leur. Voor meer informatie: www.loopgroepgalder.nl . (JJ)

De mooiste jogging van de Noorderkempen WORTEL – De landlopersjogging, met een doortocht in de kolonie wellicht terecht de mooiste jogging van de Noorderkempen genoemd, is een initiatief van een werkgroep binnen KWB. De opbrengst gaat elk jaar naar een plaatselijk goed doel.

Jan Vlamings op nummer 1 Op 14 juni 2014 in Lebbeke kon Jan Vlamings zijn nationale titel op de 100 meter horden bij de Masters 55 verlengen. Ook dit jaar dus opnieuw de nationale titel op de horden zowel indoor als outdoor. Blijft nog te verdedigen, de Vlaamse titel eind september. (RB)

Het goede doel voor dit jaar is een groep vrijwilligers: de bouwers van de Wortelse kerststal. Zij gaan elk jaar eind november van start om het materiaal te inspecteren en, waar nodig, herstellingen uit te voeren. (fh)

Atletiek - Meetria Clubkampioenschap 2014 Vorig jaar heeft Meetria het clubkampioenschap in het leven geroepen. Een onderlinge strijd in de club mag best op z’n tijd. Dit jaar vond de 2e editie plaats op 9 augustus bij Sterke Peer te Wuustwezel. s’ Morgens om 10.30 uur was er

al een Belgisch kampioenschap BK sprint 1/8 waaraan Danny Meyvis mee heeft gedaan. In zijn categorie H40 heeft hij de 7e plaats op zijn naam gezet in een tijd 1:08:04 uur/min/sec. Eén Meetria trio deed mee in de reeks trio’s en

behaalde met een tijd van 00:54:20 min/sec een mooie 8e plaats. Voor het échte clubkampioenschap gingen 12 Meertia-nen om 18.30 het water in samen met nog ruim 220 deelnemers voor een recreatieve 1/8 wedstrijd. (750 m zwemmen – 20 km fietsen – 5 km lopen).

Uitslag: 21e Roel Brosens 1:06:19 1e heer meetria 24e Daniël Christiaensen 1:06:30 2e 35e Patrick Damen 1:08:39 3e 41e Guy Brosens 1:09:55 4e 42e Bart van Linder 1:10:11 5e 52e Ruud Sprangers 1:11:04 6e 74e Nick meeusen 1:12:57 7e 96e Marc Vermeire 1:15:18 8e 107e Jef Meeusen 1:16:37 9e 111e Luc Koijen 1:17:11 10e 127e Carla van Aert 1:19:03 1e dame meetria 160e José van Aert 1:24:04 2e dame meetria

De Meetria deelnemers V.l.n.r., bovenaan Roel Brosens, Nick Meeusen, Jef Meeusen, Patrick Damen, Ruud Sprangers en Luc Koijn, onderaan Guy Brosens, Daniël Christiaensen, Bart van Linder, José van Aert, Carla van Aert. Marc Vermeire ontbreekt op de foto.

Aan alle leden proficiat en dank voor jullie deelname aan een sportieve wedstrijd. (zie ook www.meetria.be en facebook.com/ meetria) (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 69


sport

De Paardenvrienden huldigde haar kampioenen WORTEL – Naar jaarlijkse gewoonte vond in Wortel op tweede pinksterdag het clubkampioenschap van de ruiters plaats. Een verrassende uitslag kwam er uit de bus. Wel minder deelnemers dan de vorige jaren, maar de strijdlust ontbrak

zeker niet om de felbegeerde wisselbekers te veroveren. Loes Bax met Zoriena won de dressuur en met Dandelione de springbeker. De beker voor Algemeen Kampioen ging dit jaar naar Annelies Geerts met Cidena daar zij met

hetzelfde paard in jumping en dressuur zich de beste ruiter toonde. Nieke Goetschalckx tenslotte veroverde de beker bij de pony’s. Na de spanning volgde dan de verdiende ontspanning bij een gezellige BBQ. (rel)

Loes Bax met Zoriena

Annelies Geerts met Cidena

Nieke Goetschalckx

Eventing - Successen voor Karin Donckers Nogmaals heeft de Minderhoutse amazone, Karin Donckers, bewezen dat ze de beste Belgische eventingruiter is. Tijdens het weekend van 29 juni kroonde ze zich in Arville, een deelgemeente van Saint-Hubert in de provincie Luxemburg, voor de 8ste maal tot Belgisch kampioen in deze veeleisende discipline. De driesterrencross werd gewonnen door de Duitser Frank Osholt, maar Karin plaatste zich met de 8-jarige merrie Grandioz als eerste Belg op de derde plaats en mocht zich alzo de begeerde titel toeëigenen. In het weekend van 22 juni trok ze naar Holzerode (Niedersachsen) en met Lady Brown gaf ze iedereen het nakijken in de tweesterrenwedstrijd. Van de 11de tot de 14de juni vertoefde ze in Engeland waar ze aantrad in de Bramham International Horse Trials en met Fletcha van ’t Verahof finishte ze als 3de. Met ditzelfde paard schitterde ze ook op het Wereldfestival van de Paardensport in Aken met een schitterende 5de plaats en een week later zegevierde ze met Lamicell Unique in het Nederlandse Renswoude (provincie Utrecht). Dit was dan ook de laatste wedstrijd voor de Wereldruiterspelen die op 23 augustus van start gaan in het Normandische Caen en waar Karin aan het hoofd staat van de Belgische delegatie. Deze spelen worden om de vier jaar gehouden en worden beschouwd als het wereldkampioenschap. Op donderdag 28 en vrijdag 29 augustus gaat

de dressuur door, op zaterdag 30 augustus komt de cross-country aan de beurt en zondag 31 augustus wordt de jumping afgewerkt. Benieuwd

70 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

kijken we uit naar de prestatie van onze amazone, maar ze heeft duidelijk bewezen dat ze er klaar voor is! (rel)


sport

Handboog - KVV kampioen van de Noorderbond MEERLE – Het zestal van de handboogschutters de Koninklijke Verenigde Vrienden van Meerle heeft het kampioenschap van de schuttersverenigingen van de Noorderbond gewonnen. Het kampioenschap is een schieting tussen 9 schuttersverenigingen uit de noordhoek van Belgie, nl. KVV Meerle, VNA Minderhout, DNM Minderhout, KSH Hoogstraten, NOH Hoogstraten, VEC Castelre, KSM Merksplas, DKP Poppel en VKZ Zondereigen. Iedere club selecteert zijn 6 beste schutters. Ze

doen dit op basis van vorige resultaten, stressbestendigheid, regelmatigheid en vormpeil. KVV behaalde de titel met 1530 punten, voor NOH met 1519 en VEC met 1448 punten. Door het behalen van de titel moet KVV volgend jaar deze schieting organiseren. Ze gaan er alles aan doen om ook dan goed voor de dag te komen en hebben er veel vertrouwen in nog beter te kunnen scoren. Er zijn enkele nieuwe en veelbelovende schutters bijgekomen. De andere clubs zijn bij deze verwittigd!

Kruisboog -

Diefstal te Meerle

In het weekend van zaterdag 5 en zondag 6 juli is er ingebroken in het lokaal van de Sint-Jorisgilde van Meerle. In het zomerseizoen wordt er geschoten op een afstand van 61 meter, tijdens de winterperiode treden ook de jongere schutters aan op een afstand van zes meter. Naast de materiële schade aan het gebouw zijn er ook twee kruisbogen gestolen waarmee geschoten wordt op een afstand van zes meter. Door ruchtbaarheid te geven aan de diefstal wil de gilde verkopen dat de twee bogen te koop worden aangeboden. De twee gestolen bogen zijn van het model zoals in de foto te zien is. Reacties graag bij de plaatselijke politie en / of bij het bestuur van de Sint-Jorisgilde van Meerle via e-mail: adri_en_jeanne@telenet.be (fs) Op de foto een zes meter boog, zoals de twee bogen die gestolen zijn en links de kop van de boog met specifieke kenmerken. (FS)

Op de foto zestal dat van KVV kampioen van de Noorderbond maakte. (vlnr.) Britt Jansen, Eline Pemen, Patrick Van Bavel, Eric Jansen, Johan Bastiaansen, en Jac Geenen. (jaf)

Kruisboog – St.-Joris Meer wint Beker Dupret In het Verbond van Sint-Jorisgilden begon in 2011 een nieuwe cyclus van de Beker Dupret. In 2011 won de gilde van Meerle de Beker voor één jaar. In 2012 en 2013 vond hij een plaats in het lokaal van de gilde te Meer. Na de schieting, gehouden op zondag 10 augustus, blijft de beker voorgoed in Meer. De gilden van Castelré, Hoogstraten, Loenhout, Meer, Meerle, Minderhout, Rijsbergen, Sprundel en Wortel gaven zich zo maar niet gewonnen. In de eerste ronde sloten Wortel en Rijsbergen af op 32 punten. In de tweede ronde waren Meerle en Rijsbergen evenwaardig met 33 punten. In de derde ronde schoot de jonge Glenn Brosens voor Meer 35 punten. Dit alles met als resultaat dat halfweg Meer en Rijsbergen gelijk stonden met 98 punten. Na de vierde ronde sloten Loenhout en Rijsbergen af op 33 punten, waardoor Rijsbergen één punt uitliep op Meer. In de vijfde ronde schoot Gery Dockx voor Meer het maximum der punten: 36 op 36. Hierdoor sprong de gilde van Meer haasje

over met Rijsbergen die eindigden op 34 punten. Sprundel en Meerle schoten ieder 35 punten maar leken geen rol meer te kunnen spelen voor de eindoverwinning. In de zesde en laatste ron-

de werd het ongemeen spannend: Hoogstraten eindigde op 35 punten. Loenhout op 34. Meer kon met 33 punten nog enkele punten uitlopen op Rijsbergen. Meer won deze uitgave van Beker Dupret met 199 punten voor een gemiddeld zéér sterk presterend Rijsbergen dat eindigde op 195 punten. Meerle schoot 192, Sprundel 186, Hoogstraten 186, Minderhout 185, Loenhout 184, Wortel 183, Castelré 167. Behaalden de Meerse overwinning: Eric Matthé (31), Toon Rombouts (32), Glenn Brosens (35), Dirk Brosens (32), Gery Dockx is tevens rozenprijswinnaar (36) en tenslotte Jan Rombouts met 33 punten. Deze Beker Dupret zal het gildelokaal van Meer blijven sieren maar Mevr. Dupret deelde tijdens de prijsuitreiking mee dat er volgend jaar een nieuwe Beker Dupret beschikbaar zal zijn. Met dank van het Koninklijk Verbond van SintJorisgilden. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 71


sport

Piet Adriaensen en Adri Staaltjens 50 jaar gildelid RIJSBERGEN – De St.-Jorisgilde van Rijsbergen, die deel uitmaakt van het Verbond van SintJorisgilden, mocht twee gildebroeders vieren die elk vijftig jaar lid zijn. Piet Adriaensen werd in 1964 lid van de gilde. Hij kwam regelmatig in café Schuttershof, waar toen het lokaal van de gilde was en leerde zo de kruisboogsport kennen. Nog voor hij lid was, werkte hij als timmerman mee aan de bouw van de schietstand. Het eerste jaar dat hij lid was schoot hij meteen een rozenprijs. Tien jaar later, in 1974 en 1975 werd hij kampioen in de hoogste categorie en herhaalde die prestatie nog eens in 1978. In 1965, Piet was toen nog maar één jaar lid schoot hij zich tot koning van het gilde. Op Piet kon men ook rekenen voor de zestalschietingen. Hij won met de gilde de zestalschieting naar aanleiding van het 350-jarig bestaan van de gilde van Sprundel in 1969. In 1955 en 1970 won hij met de gilde het eerste zestal en in 2002 het zestal van Beker Dupret. Piet won in 1971 ook “de gouden medaille”. Dat is een trofee die de gildebroeders geven aan een schutter die tien rozen op rij kan schieten. De gilde kon en kan nog altijd op Piet rekenen. Dat was zo toen de gilde verhuisde naar de over-

Piet Adriaensen

Adri Staaltjens

kant van ´t Rijkepad en dat is nog zo als er werk is in het lokaal.

categorie. In hetzelfde jaar schoot Adri ook zijn eerste rozenprijs met 6 op 6 of 36 punten.

Adri Staaltjens was al twee jaar lid van de SintBavogilde, die schieten met het geweer, toen ook hij in 1964 lid van de Sint-Jorisgilde werd. Dat heeft hij vier jaar volgehouden, maar toen hij op zondagmorgen, zaterdagavond en op donderdagavond bij de Sint-Joris en bij Sint.-Bavogilde actief moest zijn, moest hij een keuze maken en gelukkig koos hij voor de kruisbooggilde. Adri was net als Piet een goed schutter. In 1964, het jaar dat hij voor het eerst aan de competitie deelnam, eindigde hij als tweede in de tweede

Ook Adri maakte net als Piet deel uit van het winnende zestal bij de schieting naar aanleiding van 350 jaar Sint.-Jan Baptistgilde uit Sprundel. En ook Adri behaalde de “gouden medaille”, nadat hij in 1972 tien rozen achtereen schoot. Adri heeft als aannemer altijd het metselwerk aan het gildelokaal voor zijn rekening genomen. Veel werk dat hij steeds belangeloos gedaan heeft. De laatste jaren bracht, als pijlentrekker, ontzettend veel uren door bij de doelen. Maar als er iets moet gebeuren, staan Piet en Adri nog altijd klaar (fs).

Een keizer en een koning te Sprundel Sprundel is, als Nederlandse gilde, één van die negen gilden die het Verbond van Sint-Jorisgilden vormen. Zij schieten om de vier jaar voor de koningstitel. Zo komt het dat koning Frans Aarts al na 12 jaar de titel van keizer mag dragen. Tijdens een plechtige dienst, met als hoofdthema: verbondenheid en verantwoordelijkheid voor elkaar en in de samenleving, kreeg Frans de keizersbreuk om de schouders in de plaatselijke Sint-Janskapel. Frans werd door ieder geloofd voor zijn inzet, dienstbaarheid en eenvoud. Na een lunch in het gildelokaal trok het gezelschap naar de sportterreinen De Kerlinge voor de koningsschieting. Eerst mochten de genodigden proberen om de koningsvogel naar beneden te schieten. Daarna kwamen de 30 schutters van de gilde van Sprundel aan de beurt. Zij traden aan volgens leeftijd. Het oudste lid van de gilde, Harry Lazeroms, schoot al direct de vogel naar beneden. De bijna jongste van de schutters, Nick Konings, deed hem dat na. Beiden kochten de titel af zodat de tweede ronde kon beginnen. Na deze tweede ronde schoot ook Jeffrey Segeren de vogel naar beneden. Ook hij betaalde afkoopgeld. Uiteindelijk schoot Jac Herijgens de vogel naar beneden en aanvaardde hij de titel, en het daaraan verbonden werk, voor de eerstvolgende vier jaar. Koning Jack Herijgens is lid van de Sint-Jans Baptist gilde te Sprundel sinds 2008. Hij is als schutter actief op de afstand van zes meter en is tevens voor Sprundel afgevaardigde in het bestuur. Sinds dit jaar is hij ook actief op de afstand van 61 meter. Jack is gehuwd met Lianne en zij hebben samen twee zonen, Jeroen en Arno. Arno is intussen ook actief als schutter. (FS)

72 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Nieuwe koning Jack Herijgens tussen hoofdman Frie Konings en keizer Frans Aarts.


DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 73


74 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


AUGUSTUS 1964

1914

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 75


Dag slechtvalkjes

petto. De natuurgidsen Marina Aerts en Denise Schellekens leiden ons rond in Berkenheide. De wandeling brengt ons via het Bels-lijntje naar het vroegere mobilisatiecomplex Baarle-Nassau. Het complex wordt voornamelijk omgeven door landbouw- en natuurgebied. Dit terrein maakte vroeger deel uit van het Project Ontwikkeling Militaire Terreinen en is in 2010 ontmanteld om het terug te geven aan de natuur.

Het nieuws over de geboorte van drie jonge slechtvalken op de Sint-Catharinatoren heeft ons de voorbije maanden in de ban gehouden. Natuurpunt Markvallei plaatste met toelating van de Stad een nestbak omdat er al enkele jaren een jong slechtvalkenpaar huist op de kerktoren. Dat het meteen raak zou zijn, verraste ook de vrijwilligers van de natuurvereniging.

Deelnemers worden verwacht om 9 uur in de Stationsstraat in Weelde-Statie (aan het Belslijntje). Info: Denise Schellekens en Marina Aerts - marinaaerts@hotmail.com

Het ringen van de jonge vogels was opnieuw een hoogtepunt. De drie jonge slechtvalken stelden het de afgelopen maanden goed. Even was er paniek omdat een jong ziek werd gevonden op de motorkap van een wagen op de Vrijheid. Maar door het alert optreden van omstaanders en de mensen van Toerisme Hoogstraten, kon het dier opknappen in het asiel in Brasschaat. De vrijlating later was opnieuw een hoogtepunt. De jonge slechtvalken zullen nu binnenkort andere oorden opzoeken, enkel het koppel zal wellicht op de Hoogstraatse kerktoren blijven. Mogelijk zorgen ze ook volgend jaar weer voor een mooi verhaal.

Nieuwe aankoop Natuurpunt Markvallei kon eerder dit jaar al een aankoop realiseren, net over de grens in Merksplas. Sinds kort mochten we ook het natuurgebied van Natuurpunt in de vallei van het Merkske uitbreiden met 1ha 32a. De percelen liggen tegen de Halsche Beemden aan en vormen er dus een compact geheel mee. Natuurpunt blijft ervan overtuigd dat natuurbescherming in de eerste plaats gerealiseerd kan worden door de verwerving van die natuurgebieden. Die natuurgebieden verdwijnen al lang niet meer achter prikkeldraad, Natuurpunt streeft naar openstelling van die gebieden opdat iedereen met respect van die natuur kan genieten. Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be

Vleermuizen als afsluiter Hoe kan je de vakantie beter afsluiten dan in het gezelschap van de enige vliegende zoogdieren van ons land? De Nacht van de Vleermuis in Wortel-Kolonie is elk jaar weer een voltreffer, de ideale gezinsuitstap net voor het begin van het nieuwe schooljaar! Op zaterdag 30 augustus is iedereen om 20.00u welkom in Bezoekerscentrum De Klapekster. We ontvangen de deelnemers in ons speciaal ingerichte batcafé. Dimitri Van Pelt is de gastheer en start om 20.00u met zijn uiteenzetting over vleermuizen, Fred Geysels neemt de kinderen onder zijn hoede voor een verhaal op kindermaat. Als

Jouw vakantiefoto’s in de Klapekster

Johan Versmissen uit Baarle-Hertog laat de in het vogelasiel van Brasschaat opgelapte, jonge slechtvalk terug los.

het verhaaltje haar spannende ontknoping nadert, valt het duister en staan verschillende bat-gidsen klaar met batdetectoren en “straffe” lampen. De Nacht van de Vleermuis wordt pas helemaal spannend als we ons in de kolonie begeven en daar het gefladder van verschillende soorten vleermuizen kunnen waarnemen. Hoogtepunt zijn de jagende watervleermuizen boven Bootjesven. Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be

Handen uit de mouwen in de Elsakker De Elsakker is een prachtig natuurgebied! De heide is er ongetwijfeld een van de belangrijkste blikvangers omdat grote heidevelden in onze regio praktisch verdwenen zijn. Om de heide te behouden zijn er echter wel inspanningen nodig. Natuurpunt Markvallei organiseert daarom een werkmoment in de heide van de Elsakker. We gaan strooisel (plaggen) en boomopslag verwijderen. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 13 september. Om 9 uur word je verwacht op het kerkplein in Meerledorp. Breng zo mogelijk kruiwagen, schop, rijf en handschoenen mee. Info: Bart Hoeymans (0479 79 93 61 bart.hoeymans@hotmail.com).

Geef acht natuur! Natuurpunt Markvallei heeft zondag 14 september een bijzondere zondagswandeling in

76 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Tot begin oktober kan je nog genieten van de tentoonstelling Gezicht van de Kolonie, met fotowerk van Jolanda Van Nijnatten. In de maanden oktober tot en met december wordt opnieuw plaats ingeruimd voor foto’s van Natuurpuntleden. Het gaat hier over natuurfoto’s die werden genomen tijdens vakantietrips. Foto’s mogen tot 19 september in de hoogste resolutie doorgestuurd worden naar verschraegen.wim@telenet.be. Die avond organiseert de fotowerkgroep ook een fotocafé. De fotowerkgroep is actief in afdeling Markvallei. Zondag 28 september organiseert de werkgroep een foto-uitstap. Om 8 uur wordt iedereen verwacht aan het kerkplein in Meerledorp. Info: Wim Verschraegen (0497 28 18 66).

Avondje vlinderen Op vrijdag 26 september, om 20 uur, wordt in bezoekerscentrum De Klapekster een lezing georganiseerd over vlinders. Vlinderwerkgroep Taxandria legt zich toe op het bestuderen van de vlinders in het bijzonder, maar neemt ook regelmatig de insecten onder de loep. Info: Bart Royens (0496 36 32 61)

Ochtendje vogelen Op zondag 5 oktober staat Euro Birdwatch op het programma, onder leiding van natuurgids Koen Verschueren. We wandelen van Bezoekerscentrum De Klapekster naar de Castelreesche Heide. Daar krijgen we uitleg over trekvogels en de trektelpost. Vergeet je verrekijker niet! Verzamelen aan bezoekerscentrum De Klapekster om 9 uur. Info: Koen Verschueren (0472 91 35 11) - (AO)


DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 77


TENTOONSTELLINGEN Tot 21december DE VERGETEN VELDSLAG, tentoonstelling in het Stedelijk museum Begijnhof 9 geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14.00 tot 17.00u en op afspraak. Info: 03 340 19 80

Tot 7 september VAKANTIE WANDEL-/FIETSZOEKTOCHT - vzw ‘t Slot Wortel - Reservatie bij toerisme Hoogstraten 03 340 19 55; Kostprijs 5 euro Van 16 september tot 2 december BRIDGELESSEN – Socio HVV – Elke dinsdag. Aanvang telkens 19.00u; Kostprijs 30 euro

Tot 20 september IN BEELD, fototentoonstelling van Fotogroep ’t Slot in de bib

Tot 30 september PICKNICK MAGNIFIEK, een uitgestippelde fietstocht met een lekkere picknick.

Van 23 september t/m 4 oktober DE GROOTE OORLOG IN GROTE LIJNEN, tentoonstelling in de bib

Tot 30 september CULINAIRE FIETSROUTE langs vier restaurants waar je achtereenvolgens een aperitief, een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert krijgt. Reservatie bij toerisme Hoogstraten 03 340 19 55; Kostprijs 35 euro.

Weekend 6/7 en 13/14 september WERK VAN JOHAN NEDERVEEN van 14 tot 18 uur in de Sint-Luciakapel Meersel-Dreef. Vrijdag 12 t/m zondag 14 september RESTAURATIE, tentoonstelling over de verdienste van Maria Bruurs en Karel Aerts van 13 tot 18 uur in de St.-Katharinakerk Zondag 14 september OPEN MONUMENTENDAG - , Laermolen (Hoogstraten), Meerselmolen (Meersel-Dreef), Sinte-Cecilia (Hoogstraten), Pastorie (Wortel). Telkens van 10.00 tot 18.00u.

Tot 30 september FOTOZOEKTOCHT – Gezinsbond Wortel - Reservatie bij toerisme Hoogstraten 03 340 19 55; Kostprijs 4 euro. Tot 31 oktober VLOTTENTOCHT OP DE MARK, organisatie Buitenspel De Mosten. Info 0474 91 65 19

HOOGSTRATEN Zondag 31 augustus SCHAKEL NOORD met vertrekpunt bij de Laermolen tussen 8.00 en 18.00 uur Maandag 1 t/m vrijdag 5 september WEEK VAN DE KOFFIEKRANT van 9 tot 12 uur in de bib Zondag 7 september ZOT VAN ORGEL - St.-Katharinakerk - 15.00 tot 15.30u Vrijdag 5 september BENEFIETFUIF Sound in Every Brave Ear in Le Cirq Vrijdag 12 september HULDECONCERT ter ere van Maria Bruurs en Karel Aerts om 19.30 uur in de St.-Katharinakerk Vrijdag 12 september TOONMOMENT PIAZZA DELL’ARTE – leerlingen 4de jaar. Om 19.00u in Spijker Raboenizaal. Zondag 14 september GARAGEVERKOOP van 10 tot 18 uur in de Buizelhoek

Tot 1 oktober GEZICHT VAN EEN KOLONIE – fototentoonstelling in BC De Klapekster

Vrijdag 19 en 26 september DIGIDAK Vrije inloop computerkennismaking van 19 tot 12 uur in de bib

Van 4 oktober tot 31 december JOUW VAKANTIEFOTO’S -fototentoonstelling in BC De Klapekster

Zaterdag 20 september REPAIR CAFE van 9 tot 11.30 uur in ‘t Gebuurt

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN Elke zondag tot 31 augustus ROMMELMARKT van 8.00 tot 17.00u langs de Dreef Elke zondag tot 12 oktober OPENDEUR & RONDLEIDINGEN in de Meerselmolen. Info 03 315 95 56

LESSENREEKSEN Vanaf 4 september CURSUS WIJNKENNER in VITO Hoogstraten ingericht door het LBC. Info www.lbconderwijs.be Vanaf 8 september GEHEUGENTRAINING twaalf lessen telkens op maandagnamiddag. Info 03 340 16 30 Vanaf 23 september TAALLESSEN van Lionsclub in VTI Spijker om 19.40 uur Vanaf 24 september YOGALESSEN op 10 woensdagen om 10.30 uur in ’t Gebuurt. Info 03 340 16 30

Elke 2de en 4de zondag en dinsdag daarop LAERMOLEN IN WERKING, zondag van 14.00 tot 16.00u, dinsdag van 19.30 tot 21.30u Tot 31 augustus CONFITUUR GEZOCHT. De dienst voor toerisme gaat in een wedstrijd op zoek naar de beste confituur, misschien die van u. Twee potjes binnenbrengen voor 1 september. Info 03 340 19 55

78 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

199

Zaterdag 20 t/m maandag 22 september GROENTEN & BLOEMEN – op zondag mogelijkheid tot rondleiding olv. Tom De Hauwer


PARASOLLEKESDAG – actieve deelname aan Groenten & Bloemen HERFSTOPENDEUR – 10.00 tot 18.00u Zaterdag 20 september OPENDEUR DAVIDSFONDS van 13.30 tot 17 uur in het administratief centrum Dinsdag 23 september EHBO bij senioren, infomoment van 14 tot 16 uur in ’t Gebuurt

MEERLE

MINDERHOUT Vrijdag 5 september GOLDEN OLDIES met optreden van Willy Sommers in de Schoolstraat

Zaterdag 30 en zondag 31 augustus MISSIEFEEST in parochiezaal Ons Thuis Zondag 7 september FIETSDAG voor de PAROCHIEZAAL, vertrek tussen 13 tot 14 uur.

Woensdag 24 september FILM - GLORIA – in Le Cirq om 19.30u.

Zondag 7 september VOORDRACHT ROCOCOSNIJWERK – om 14 uur door Theo Verschueren in Kerk H.Verlosser

Donderdag 25 september SPILZAKKENTOCHT, wandelingen met vertrek tussen 8 en 15 uur in ‘t Gebuurt

Maandag 15 - dinsdag 16 september 50 JAAR VOLKSSPELEN MJEEL KERMIS - van 13.00 tot 24.00u – Kerkstraat

Donderdag 25 september Les Timbres & Julien Wolfs – Concert van Musica Divina in Begijnhofkerk om 20.00u.

Maandag 15 september DIGIDAK Vrije inloop computerkennismaking van 13.30 tot 16.30 en van 18 tot 19 uur

Donderdag 25 september 13DE SPILZAKKENTOCHT – Wandeling op eigen tempo vanuit ’t Gebuurt – 8.00 tot 15.00u

Vrijdag 19 en 26 september SHILSHOEL KENNISMAKING voor jongeren van 20 tot 21.30 uur.

Vrijdag 26 t/m zondag 28 september FEESTWEEKEND 35 Cahier de Brouillon

Zaterdag 20 september INFO over CHIRO BENGELTJES om 19 uur in het chirolokaal

Zondag 28 september MISSIEFEEST – Eten t.v.v. Hoogstraatse missiewerkers – Zaal Pax om 11.45u. Op maandag verbruikerszaal vanaf 13.30u

Maandag 22 september DIGIDAK Vrije inloop computerkennismaking van 13.30 tot 16.30 uur

Woensdag 8 oktober FILM – THE LUNCHBOX – in Le Cirq om 19.30u.

200

Vrijdag 29 augustus NIGHT OF THE SPARROW Rock ’n Roll en Bleus op de kloostersite van 20.00 tot 03.00 uur. Organisatie Akkerdju vzw, inkom 5 euro.

Zaterdag 20 september MUZIEKFEESTEN DE EENDRACHT van 14.00 tot 22.30u. in de parochiezaal Zaterdag 20 september VLOOIENMARKT in Zaal Voor Kunst en Volk van Brassband Ste-Rosalia van 8.30 tot 12 uur en ’s namiddags.

Maandag 8 september VOLKSSPELEN VOOR VOLWASSENEN vanaf 13 uur Zondag 21 september VELDTOERTOCHT EN WEGRIT - start in parochiecentrum om 8.00u

WORTEL Vrijdag 29 augustus LANDLOPERSJOGGING door de mooiste stukjes Noorderkempen van 17 tot 23 uur. Vertrek aan de parochiezaal.

Zondag 7 september KWB-CAFE met volksspelen van 14 tot 17 uur in Den Bayerd (Casino) in de kolonie Woensdag 10 september ZIEKENZORG bezoek aan de gevangenis, vertrek om 9.45 op het Vagebondplein

Zaterdag 30 augustus AKKERPOP van 14.00 tot 03.00 uur op de kloostersite

Zondag 7 september MEERSE BOERENMARKT van 9.00 tot 13.00u in de Donckstraat

Zondag 7 september KERMISCAFE van de KLJ in de Kuip

Zondag 31 augustus VAGEBOND, het Wortels volksfeest met optreden van o.a. Guido Belcanto op het Vagebondplein.

MEER

Zondag 31 augustus SCHAKEL NOORD met vertrek aan de ‘Aardbeienhut’ bij KFC Meer

Zaterdag 6 september KINDERVOLKSSPELEN op het dorpsplein JEUGDFUIF met DJ Gertje in de Schoolstraat

Zondag 14 september OPEN MONUMENTENDAG bezoek aan de oude pastorij mogelijk van 10 tot 18 uur.

MEERSEL-DREEF

Vrijdag 19 september FOTOCAFé INSECTEN - Bezoekerscentrum De Klapekster – van 2.00 tot 22.30u.

Zondag 31 augustus SCHAKEL NOORD met vertrek tussen 8 tot 18 uur aan ’t Dreefke.

Vrijdag 26 september VLINDERS – voordracht - Bezoekerscentrum De Klapekster – van 20.00 tot 22.30u

Zondag 7 september OPENDEUR ST.-LUCIAKAPEL - van 14.00 tot 18.00u

Zondag 28 september SMOUTENBOLLENDAG – Parochiezaal Trefpunt van 12.00 tot 18.00u

Zaterdag 20 – zondag 21 september MISSIEACTIE - Speeltuin De Zevenster van 10.00 tot 17.00u

Zaterdag 4 oktober EERSTE TUINRUILDAG van 9.30 tot 12 uur in de tuin van Cor Van Bouwel, Worteldorp 45.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2014 - 79


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

APOTHEKERS Voor de wachtdienst overdag van 9 tot 22 uur

www.geowacht.be Voor de wachtdienst overdag van 9 en 22 uur en de wachtdienst ’s nachts van 22 tot 9 uur ’s morgens

BEL 0903 92248

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 www.zigzag-naaiatelier.be

203

(1.50 EUR/minuut)

ZATERDAGWACHT Zaterdag 30 augustus van 9 tot 12.30 Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Zaterdag 6 september van 10 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 216 Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur, tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Sandra Van Looveren 0478.21.84.00. Els Dirks 0474.36.08.84. Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15 Lieve Adams, 0479.43.53.89 of 03.315.01.18

Zaterdag 13 september van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 Hoogstraten, tel. 03 314 57 24 Zaterdag 20 september van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 Hoogstraten, tel. 03 314 57 24 Zaterdag 27 september van 9 tot 12.30 uur Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel. 03 315 77 73

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

Zaterdag 4 oktober van 9 tot 12.30 uur Apotheek Swaenen, Worteldorp 11 Wortel, tel 03 314 38 68

KOPIJ Het SEPTEMBER nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

woensdag 24 september 2014

OPGELET

Wij verwachten alle kopij en aankondigingen ten laatste op

Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

DINSDAG 9 SEPTEMBER redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

80 - SEPTEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.